THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN"

Transkript

1 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ 5UBESI 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA 1LI5KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIF;INI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 06/07/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, Sermaye Piyasasi irulunun tarih ve sayili Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayili Araci Kurulu^lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebligi uyarinca THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI tarafindan duzenlenmistir. nr/n7/9m c / Qh, I ddi1fful

2 I INDEKILER TAAHHUTNAME A. Tablo I. Tablo II/a. Tablo II/b. Tablo III/a. Tablo III/b. Tablo IV. Tablo V. Tablo VI/a. Tablo VI/b. B. TANITICI BILGILER Fnlen Sermave Piyasasi Faalivetlerinin Yurutulduiiu Banka Subelerine Iliskin Biloiler Yetki Beklelenne Iliskin Biloiler Borsa Uvelik Tarihi ve IMKB'de Faalivet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Biloiler Acentesi Olarak Faaliyet Gasterilen Araci Kurumlar Acente SifatMa Yetkili Olunan Faalivetler Kurucusu ve/veya YOneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari Ortaklik Yapisi Yonetim Kurulu Uveleri ve Genel Mudiir Sermaye Pivasasi Faalivetleri He Iloili lmza Yetkisine Sahip Sahislar HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1- Tablo VII/a. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI 'nin Ortaklan. Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK, IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uvoulanan Idari Para Cezalan Tablo VII/b. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son iki Yil Zarfinda Uvoulanan Dicer Disiplin Cezalan 2- Tablo VIII. Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI'nin Ortaklan YSneticileri ve Cahsanlan Alevhine Acilan Ceza Davalan 3- C. Bankanin Sermave Pivasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalarina Iliskin Biloiler BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIOI DI6ER HUSUSLAR BEYAN VE TMZA 1 f Sco a inbu rkez $u 06/07/2015 / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Bankanin Ticaret Unvam 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi9i Yer Ticaret Sicili Tescil No 3. Merkez Adresi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI 01/01/1921 ISTANBUL Tanburi All Efendi Sokak No: Etiler/ Be5ikta;/Istanbul 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No C,agn Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-posta Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi i $UYUK MUKELLEFLER VERGI bairesi BA$KANLEGI Th 06/07/2015 / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 8. Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yiiriituldugii Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin YiirUtuldii6ii Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler $ube Adi Adres ISTANBUL MERKEZ SUBE Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler /-Be ikta5 / Istanbul 06/07/2015 / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Istanbul Menkul Klymetler Borsasinda Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verili; Tarihi Sayisi Borsa Dili Alim Satim Aracingi Yetki Belgesi 26/12/2012 BNK.ASA.BD-113 Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tarihi ve IMKB 'de Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasma Ili;kin IMKB Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 25/02/1987 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piya Tahvil ve Bono Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan Tahvil ve Bono Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan nburi cez $i 06/07/2015 / Sh.5

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Aracl Kurumlar ve Acente Slfatlyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III / a - Acentesi Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvam ACENTESt OLUNAN ABACI KURUM BULUNMAMAKTADIR. Acentelik Inn Tarihi Tablo III/b - Acente Sifatryla Yetkili Olunan Faaliyetler YOKTUR (*) Acentelik : Seri:V, No:46 saydi "Aracilik Faaliyetleri ve Araci Kuruluglara Ilifkin Esaslar Tebli i"nin 24 iincu maddesi uyarinca, araci kurumlar ile bankalar arasmda da yazili acentelik sozlegmesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik sozle5mesinde belirlenecek mahaller icinde, acenteleri aracili iyla alacaklan emirler dogrultusunda aracilik faaliyetleri cercevesinde sermaye pivasasi araclannin alim satimmda bulunabilirler. Bir araci kurum ile acentelik sozle;mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araci kurumun halka arza aracilik faaliyetleri kapsammda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranin tahsili ya da geri odenmesi gibi i;lemleri kapsamak iizere gi;e hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy yoneticili i yetki belgesine sahip ise acente sifatryla bu faaliyetin tanitimmi yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yurutmek, acentesi olunan araci kurum yatirim dani;manli i yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araci kurumdan gelen dokuman ve bilgileri mugterilere agiklamak ve yatirim dani;manhoi faaliyetinin tanitimim yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler. k of SCOII?I ric 1 Edinb Merkn 06/07/2015 / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu /Fonlarina Ilifkin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari YOKTUR Yatunm Fonunun Unvani Fon Kurucusunun Unvam Fon YFneticisinin Unvani 06/07/2015 / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortakhk, Yonetim Yaplsi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri tie Ilgili Olarak tmza Yetkisine Sahip 5ahisiara tli;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Yaplsi Orta9m Ticaret Unvam / Adi Soyadi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Pay Tutari (TL) Oran (a/o) 100% To lam % Tablo VI/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel Mudur Adi ve Soyadi Paulus Maria De KROON Rauf OZDINCER Ebru OZER Saffet Mete Kunter Gorevi Yonetim Kurulu Ba^kani Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Iligkin ASiklama : Yonetim Kurulu Uyelerinin Atanmasina Ili;kin Genel Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi 23/11/ /11/2012 TTSG Sayisi 8204 Tablo VI/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri lie tigili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Adi ve Soyadi Gorevi Rauf OZDINGER Genet Mudur Levent SUMER Operasyon Grup Muduru Serpil GEGGUN Hazine Operasyon Mudur Yardimcisi Tabloya Ili;kin ASiklama ( 1) : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilam Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi 30/11/ /11/2012 TTSG Sayisi 8204 Tabloya Ili;kin ASiklama (2) : (*) TTSG: TUrklye Ticaret Sicili Gazetesi 06/07/2015 / Sh.8

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, IMKB ve TUrkiye Sermaye Piyasasl Araci Kurulu;Ian Birligi (TSPAKB) Tarafindan THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'ne ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI 'nin Ortaklari, Yoneticileri ve cali$anlarlna Uygulanan Idari Para Cezalan He IMKB ve TSPAKB Tarafmdan THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI 'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalari Tablo VII/a - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI 'nin Ortaklari, YSnetidleri ve 4ali;anlan Hakkmda SPK, imkb ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan ere se ve an Para Cezasi Uygulanmasina Ili;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek/TUzel Ki;i Tarihi Tutan (TL) Aqklama Tablo VII/b - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'ne IMKB ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Diger Disiplin Cezalan Disiplin Cezasi Uygu anmasma SPK Nez m e Itiraz Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedigi Nihai Karar 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafmdan THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI 'nin Ortaklan, Yoneticileri ve (;all$aniari Aleyhine Ayilan Ceza Davalan ablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL WERKEZ $$UBESI ve THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'nin Ortaklari, YSneticileri ve Sali aniarn Aleyhine on Iki Yd Zarfmda Acdan Ceza Davalan Ha in a Sus Duyurusun a Dava da Ge men Son Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel A;amamn Bulunulan Gersek/Tuzel Ki;i Ki;inin Bankayla Olan Ili;kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasi Faaliyetierinden Kaynaklanan Davalarina Ili$kin Bilgiler: Bankamizin sermaye piyasasi faaliyetleri nedeniyle 06 / 07 / 2015 tarihi itiban lie; a) Davah oldugu davalann sayisi... dir ve buniann toplam degeri... TL'dir. b) Davaa oldugu davalann sayisi... dir ve buniann toplam degeri... TL'dir. 0R/07/7015 / Sh Q ukuki Durum

10 C. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI ' NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK AcIKLANMASINI ISTEDItI DIaER HUSUSLAR YOKTUR. 06/07/2015 I Sh.10 Ek Aciklama

11 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI ISEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERcECE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili i mzalar THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI Yonetim Kurulu Uyesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI Genel Muduru Adi Soyadi Saffet Mete Kunter Ad. Soyadi. Rauf OZDINcER Gorevi Risk Ybnetimi Direktoru Gorevi Genel Mudur Imza Imza Unvan Mudi rler Kurulu Uyesi Unvan Mudurler urulu Uyesi Adres Tanburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler/Istanbul Adres Tanburi All Efendi Sokak No:13 Etiler/Istanbul 06/07/2015 / Sh.11 Beyan ve lmza

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR.

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu

Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu Hisse Senedi Alım-Satım Kılavuzu www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER Hisse Senedi Nedir? 2 Hisse Senedi Sahibinin Başlıca Ortaklık Hakları Nelerdir? 2 Yatırımcılar İMKB de Bizzat Hisse Senedi Alım-Satımı Yapabilirler

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı