Manuel özet:...1 SIM kartý takýn Telefonu açma Tarih ve saati ayarlayýn...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manuel özet:...1 SIM kartý takýn........ 1 Telefonu açma....... 1 Tarih ve saati ayarlayýn..."

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AKTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AKTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu PHILIPS CT3558/AKTSA0TR Kullanma kılavuzu PHILIPS CT3558/AKTSA0TR Kullanma talimati PHILIPS CT3558/AKTSA0TR Kullanıcı kılavuzu PHILIPS CT3558/AKTSA0TR Kullanıcı el kitabı PHILIPS CT3558/AKTSA0TR Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

2 Manuel özet: bu kullanma kõlavuzunu «olduu gibi» salar ve ilgili yasanõn gerektirdikleri dõõnda bu kullanma kõlavuzu ile açõklanan ürün arasõndaki herhangi bir hata, ) tuuna basõn. Hazõr modunda, tuuna basõn. Rehber'e erime Rehber'i kullanma Hazõr modunda basõn. - tuuna Menüdeki bir ileve erime, + veya - tularõyla ileri geri giderek listeyi tarayõn ve seçtiiniz ismi aramak için ( tuuna basõn. Hazõr modunda basõn. Arama Listesi'ne erime Önceki menüye gitme Menüleri gözden geçirirken hõzla hazõr moduna dönme Tu takõmõnõ kilitleme/kilidini açma Yapõlan son aramayõ görüntüleme Kullanõlan dili deitirme + tuuna tuuna basõn, ilev seçmek için < veya > tuunu kullanõn ve sonra alt menüye girmek için, tuuna basõn. stediiniz ileve ulamak için bu adõmlarõ tekrarlayõn. c tuuna basõn. c tuunu basõlõ tutun. Hazõr modunda tuunu basõlõ tutun. Hazõr modunda tuuna basõn. Programlanmõ bir Ses komutunu etkinletirme WAP'õ balatma, tuunu basõlõ tutun. listede gezinirken, ekranõn sa tarafõndaki kaydõrma çubuu listede bulunduunuz yeri gösterir. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarõnõ menü tuu ile seçebilir veya bu kullanma kõlavuzunun ilgili bölümlerinde açõklandõõ gibi ayarlayabilirsiniz. Hazõr modundayken, tuuna basarak ana menüye eriebilirsiniz. < (saat yönünün tersine) veya > (saat yönüne) tuunu kullanõn istediiniz özellik veya ilem seçildiinde, tuuna basõn ya da iptal etmek için c tuuna basõn. Bu durumda baka bir alt menü veya liste belirir. 2 Telefonunuzu keþfedin Ýçindekiler 1. Baþlarken SIM kartý takýn.. 1 Telefonu açma. 1 Tarih ve saati ayarlayýn SIM kart rehberini kopyalama Pili þarj etme Menü aðacý Metin veya sayý girme T9 metin Giriþi..

3 ...12 Bu nedir? Nasýl kullanýlýr? Standart metin giriþi Resim çekme Nasýl yapýlýr Resim çekme Mod verileri için önizleme Resim çekme FotoTalk: Resimlere ses ilâve et Resimlere göz atma Arama alma Arama yapma Ayarlar..

4 .17 Renk modu Kamera modu Ses ayarlarý Resim çözünürlüðü Resim kalitesi Zamanlayýcý Nasýl yapýlýr Baþlarken...19 Parçalarý etkinleþtirme Parçalarýn melodilerini ve enstrümanlarýný deðiþtirme...

5 20 2. Temel özellikler....4 Rehbere ulaþma ve danýþma Arama yapma... 4 Aramayý cevaplama ve sona erdirme.. 4 Zil deðiþtirme... 4 Tuþ takýmýný kilitleme/kilidini açma. 5 Telefonu sessiz moduna alma... 5 Telefonu titreþim moduna alma.. 5 FotoTalk: Resimlere ses ilâve et FotoCall: arayaný görme ve duyma Cep telefonu numaranýzý okuma Kulaklýk seviyesini ayarlama... 6 Mikrofonun sesini kapatma Görüþmeyi kaydetme Mikrofonun sesini açma Arama listesini sil...

6 .. 7 SMS listesini sil Rehberi silme... 7 Listede hýzla dolaþma Müzik ve Mix.. 19 i Ýçindekiler Tempoyu deðiþtirme Mix kaydetme Kaydý baþlatma Kaydý yönetme Kendi mix ve stilinizi oluþturma. 21 Varolan dosyalardan 21 Sýfýrdan.. 22 Kendi stillerinizi kaydetme...

7 ..22 Arama alma Rehber SIM kart rehberi..23 Telefon rehberi Rehbere isim ekleme...24 SIM kartta.. 24 Telefonda Telefon rehberine kayýt ekleme Numaralar.. 25 FotoCall: arayaný görme ve duyma...25 Ýsimleri düzeltme ve yönetme SIM kartta..

8 26 Telefonda Arama yapma Acil arama no. 28 Baþka numara 28 Sesler 30 Sessiz Zil sesi Ayarlar Ziller...

9 ...30 Mesaj uyarýsý...30 Ekolayzer Tuþ tonlarý..31 Alarm sesleri Titreþim..31 Ekran Ekran koruyucu Animasyon..32 Kontrast...

10 ...32 Aydýnlatma.. 32 Duvar kaðýdý...32 Hýzlý tuþlar.. 33 Ses komutu Sesli arama Güvenlik Tuþ kilidi Sabit numaralar listesi..37 Arama engelleme...

11 .37 Kodlarý deðiþtir PIN korumasý..38 Þebeke GPRS ekle..38 Þebekeye kayýt Tercihler 39 Eriþim ayarlarý.39 Saat ve tarih Saat ekraný. 41 Tarih ayarý

12 ...41 Ýçindekiler ii Tarih formatý Saat dilimi Yaz saati 41 Saati ayarla.42 Dil Profiller Mesajlar 44 SMS

13 .. 44 SMS gönderme SMS oku 45 SMS ayarlarý...46 SMS arþivi..47 E-posta Ayarlar E-posta yazma ve gönderme E-posta alma ve okuma Yayýn mesajý Hýzlý mesaj Multimedya...

14 Ayarlar...62 Þebeke seçimi Taþýyýcý MM;Uyarõlar» güvenlik maddelerini okuyun. bölümündeki Telefonunuzu kullanmak için GSM operatörünüzün veya satõcõnõzõn saladõõ geçerli bir SIM kartõ takmalõsõnõz. SIM kart, abonelik bilgilerinizi, cep telefonu numaranõzõ ve telefon numaralarõnõ ve mesajlarõ kaydedebildiiniz bir hafõzayõ içerir (bkz. "Rehber" sayfa 23). Kartõn çentikli köesinin olmasõna dikkat edin. doru köede 3. SIM kartõ takõn 1. Pilin kilidini telefonun üst tarafõna doru bastõrõn ve yukarõ kaldõrarak kapaõ çõkartõn. Pili, metal balantõlarõ aaõ bakacak biçimde yuvanõn sonuna kadar itin. Sonra aaõ doru bastõrarak kilitleyin SIM kartõ kabõndan çõkarõn ve metal asma klipsinin altõna yerletirip sonuna kadar itin. 2. Teelefonunuzu birkaç gün kullanmayõ düünmüyorsanõz pili çõkarmanõzõ öneririz. arj sõrasõnda telefon kullanabilirsiniz (arj cihazõna takõldõõnda titreim modunun Kapalõ olacaõnõ unutmayõn). Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

15 Pil tamamen boalmõsa, pil göstergesi ancak 5 dakikaya kadar sürebilecek olan bir arj süresinden sonra yeniden görüntülenir. Baþlarken 3 2 Temel özellikler Rehbere ulama ve danõma Hazõr modunda - tuuna basõn. Seçilen rehbere (SIM veya telefon) balõ olarak ekranda görüntülenen içerik deiebilir: Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. "Rehber" sayfa 23. Görüme sõrasõnda rehbere danõmak için,, tuuna basõp Ýsim listesi seçeneini belirleyip, tuuna basõn ve - veya + tularõna basarak giriler arasõnda dolaõn. Arama ekranõna dönmek için c tuuna iki defa basõn. Rehber Aramayõ cevaplama ve sona erdirme Arama alõndõõnda, aboneliinize balõ olarak ve arayan bu bilginin iletilmesine izin vermise, numarasõ görüntülenebilir. Numara, seçilen cep telefonunda kayõtlõysa (bkz. sayfa 23), numara yerine kiinin ismi görüntülenir. 1. Aramayõ cevaplamak için ( tuuna basõn. 2. Aramayõ reddetmek için ) tuuna basõn. Etkinletirdiyseniz "Yönlendirme" (bkz. sayfa 73), arama bir numaraya veya telesekretere yönlendirilir. 3. Görümeyi sona erdirmek için ) tuuna basõn. Sessiz modundaysa telefon çalmaz (bkz. sayfa 5). Her tuþla cevap özelliini seçtiyseniz (bkz. sayfa 74), aramayõ herhangi bir tua () hariç) basarak cevaplayabilirsiniz. Arama yapma Hazõr modunda, tu takõmõnõ kullanarak telefon numarasõnõ girin. Hatalõ bir girii düzeltmek için c tuuna basõn. Numarayõ aramak için ( tuuna, kapamak için ) tuuna basõn. Uluslararasõ aramalar için, * tuuna basõp basõlõ tutarak, uluslararasõ kod yerine «+» iareti girin. Rehberden nasõl arama yapõlacaõnõ örenmek için, bkz. "Rehber" sayfa 23. Zil deitirme 1., tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Ziller seçeneklerini belirleyin ve bir kere daha, 2. tuuna basõn. Listeden zil seçmek için + veya seçeneklerinde hareket edin ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. 4 Temel özellikler Tu takõmõnõ kilitleme/kilidini açma Tulara yanlõlõkla basõlmasõnõ (örnein, telefon cebinizdeyken) Tu kilidi önlemek için tu takõmõnõ kilitleyebilirsiniz. Tu takõmõnõ kilitlemek için hazõr modundayken c tuuna basõp, basõlõ tutun. Tu takõmõnõn kilidini açmak için c tuuna tekrar basõp, basõlõ tutun. 2. Açýk veya Kapalý seçeneklerini seçmek için + veya - tuunu oynatõn ve onaylamak için, tuuna basõn. Titreimin etkinletirilmesi, zili sessiz moda almaz. Sessiz moda geçmek ve titreim ilevini açõk tutmak istiyorsanõz, yukarõda anlatõldõõ ekilde Sessiz modunu etkinletirin. arj cihazõnõ taktõõnõzda titreim otomatik olarak devre dõõ kalõr. Telefonu sessiz moduna alma Bir arama gelirken telefonunuzun çalmasõnõ istemiyorsanõz, zili sessiz Sessiz moda aaõdaki gibi getirebilirsiniz:, tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Sessiz seçeneklerini seçin ve ses düzeyi ayarõ Açýk konumuna gelene kadar - tuuna basõn. FotoTalk: Resimlere ses ilâve et Gerek kamerayõ kullandõõnõz zaman, gerekse resim albümünden eriebileceiniz bu özellik size süratle resim'den ve ses'ten oluan bir mesaj gönderme olanaõnõ salar. 1. Hazõr modunda ise, kamerayõ etkinletirmek için uzunca bir süre C tuuna basõn. 2. Resim çekmek için C tuuna basõnõz, sonra seçeneklere ulamak için, tuuna basõnõz ve MMS ile yolla - seçeneini seçiniz. 3. Ses memo kayõt penceresine ulamak için bir daha, tuuna basõnõz. 4., tuuna basõnõz, mesajõ göndermek istediiniz kiiyi seçiniz, listeyi onaylayõnõz, Telefonu titreim moduna alma Bir arama gelirken telefonunuzun titremesini istiyorsanõz, zili titreim Titreim moduna aaõdaki gibi getirebilirsiniz:, tuuna basõp Ayarlar > Sesler > Titreþim seçeneini seçip, tuuna basõn. 1. Temel özellikler 5 mesajõ göndermek için basõnõz., tuuna iki kez basõnõz. Grup seç - seçeneini seçerek yeni adlandõrdõõnõz grup ile balantõ kurunuz. Bu sizin mesajõnõzõ metinsiz olarak bir kiiye gönderecektir. Bu özelliin ayrõntõlarõ için bkz. "MMS" sayfa 57. Cep telefonu numaranõzõ okuma Kendi cep telefonunuzun numarasõnõ okumak için hazõr modundayken - tuuna basõn ve Numaram'õ seçin, sonra, tuuna basõn, Göster'i seçin ve, tuuna tekrar basõn. SIM kartta bulunuyorsa telefon numaranõz görüntülenir. Yoksa, Yeni'yi seçip yönergeleri izleyin. Kendi numaranõz Rehberde kayõtlõysa, görüme sõrasõnda okuyabilirsiniz. Bkz. "Rehbere ulama ve danõma" sayfa 4. FotoCall: arayanõ görme ve duyma Bu özellii ancak telefonunuzun rehberinden (SIMkartõnõzõnkinden deil!) seçtiiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu özellik size bir ya da birden fazla ismi bir grup halinde toplama olanaõnõ salar. Bu gruptan biri telefon ettii zaman onunla birlikte ilgili resim de görünür ve bu grup için tespit edilmi olan melodi de duyulur. 1. Hazõr modunda ise, kamerayõ etkinletirmek için uzunca bir süre C tuuna basõn ve bir resim çekmek için C tuuna basõnõz. 2. Rehber > Rehber ayarlarý > Grup ayarlarý > Gruplar - seçeneklerini seçiniz. Bir grubu yeniden adlandõrõn ve arkadalarõnõz için bir resim ve bir melodi seçin. 3. Hazõra geri dön, - tuuna basõnõz, telefon rehberinizden bir isim seçiniz, ve, tuuna Kulaklõk seviyesini ayarlama Bir görüme sõrasõnda ses düzeyini artõrmak veya azaltmak için + veya - tuuna basõn. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

16 Mikrofonun sesini kapatma Sessiz Mikrofonun sesini kapatabilirsiniz, böylece karõnõzdaki sizi duyamaz. Arama sõrasõnda, tuuna basõn, Sessiz'i seçip, tuuna basarak onaylayõn. 6 Temel özellikler Mikrofonun sesini açma Sesli Arama sõrasõnda mikrofonun sesini açmak için, tuuna basõn, Sesli'yi seçip, tuuna basarak onaylayõn. Mikrofon sesli durumdadõr. Hangi yöntemi kullanõrsanõz kullanõn, kayõt bittiinde kaydõ adlandõrabileceiniz bir düzenleme penceresi belirir. Kaydõ kaydetmek için, tuuna basõn. Kayda sonradan Multimedya > Memo menüsünden ulaabilirsiniz. Arama listenizi silmek için, tuuna basõn ve Arama bilgisi > Arama listesi > Sil'i seçin. Arama listesini silmek için, tuuna iki kez basõn. Görümeyi kaydetme Çou ülkede, görüme kaydõ yasal düzenlemelere tabidir. Görümenizi Konumayõ kaydet kaydetmek istiyorsanõz, bunu karõ tarafa bildirmenizi ve yalnõzca o kabul ettiinde kaydetmenizi öneririz. Ayrõca, tüm kayõtlarõ gizli tutmanõz gerekir. Kayõt süresi en çok 1 dakika olabilir (bkz. "Memo" sayfa 66). Bir görüme sõrasõnda görümeyi kaydetmek için: 1. Bir veya ezamanlõ olarak birden çok görüme sürmekteyken, arama menüsüne erimek için, tuuna basõn. Önce Sessiz öesini, sonra Konuþmayý kaydet'i seçerseniz, sadece arayan kiinin sesi kaydedilir. 2. Konuþmayý kaydet öesini seçip, tuuna basõn. Kaydõ sona erdirmek için c,, tularõna basõn veya görümeyi bitirin. Arama listesini sil Sil SMS listesini sil Bir kerede tüm mesaj listesini silmek için,, tuuna basõn ve Mesajlar > SMS > SMS oku > Tümünü sil'i seçin. SMS listesini silmek için, tuuna iki kez basõn. Tüm SMS mesajlarõnõ SMS arþivi menüsünden de silebilirsiniz. Yeni mesajlarõn alõnabilmesi için hafõzada yer açmak üzere SMS listenizi silmeniz gerekebilir. Rehberi silme Bir kerede rehberinizin tüm içeriini silmek için, tuuna basõn ve Rehber > Rehber ayarlarý'nõ seçin. > Temel özellikler 7 Rehberi sil Rehber içeriini silmek için basõn., tuuna Listede hõzla dolama Listelerden birini (zil sesleri, etkinlikler, vb.) gözden geçirirken, bir öeden dierine geçmek yerine bir sayfadan dier sayfaya atlamak için 0 tuuna basõn. Bu seçenek, SIM kart rehberinize DEL, yalnõzca telefonunuzdaki rehbere uygulanõr. 8 Temel özellikler 3 Menü aacõ Aaõdaki tabloda cep telefonunuzun eksiksiz bir menü aacõnõn (birinciden üçüncü seviyeye kadar) yanõ sõra her özellik veya ayarla ilgili daha fazla bilgi almak için bakabileceiniz bölümlerin sayfa numaralarõ açõklanmaktadõr. Ayarlar s30 Sesler s30 Sessiz / Zil sesi / Ziller / Mesaj uyarõsõ / Ekolayzer / Tu tonlarõ / Alarm sesleri / Titreim Ekran s31 Ekran koruyucu / Animasyon / Kontrast / Aydõnlatma / Duvar kaõdõ Hýzlý tuþlar s33 Varolan hõzlõ tularõn listesi Ses komutu s35 Varolan ses komutlarõnõn listesi Sesli arama s36 Güvenlik s36 Tu kilidi / Sabit numaralar listesi / Arama engelleme / Kodlarõ deitir / PIN korumasõ Þebeke s38 GPRS ekle / ebekeye kayõt / Tercihler / Eriim ayarlarõ Saat ve tarih s41 Saat ekranõ / Tarih ayarõ / Tarih formatõ / Saat dilimi / Yaz saati / Saati ayarla Dil s42 Varolan dillerin listesi Profiller s42 Mesajlar s44 SMS s44 SMS gönderme / SMS oku / SMS ayarlarõ / SMS arivi Menü aðacý 9 E-posta s47 Varolan her posta kutusu için Ayarlar / Mesaj kutusunu aç / Mesaj gönder Yayýn mesajý s55 Alõ / Konular / Bölge kodlarõ Hýzlý mesaj s56 MMS s57 MMS oluturma / MMS alma / Klasörleri yönetme / Ayarlar Multimedya s65 Resim albümü s65 Varolan resimlerin listesi Ses albümü s65 Varolan seslerin listesi Hafýza durumu s66 Memo s66 BeDJ s67 Kamera s67 Eðlence s68 Hesap makinasý s68 Çalar saat s68 Ajanda s68 Euro dönüþtürücüsü s71 Duvar oyunu s71 10 Menü aðacý Arama bilgileri s73 Arama ayarlarý s73 Yönlendirme / Mesaj kutusu / Otomatik arama / Her tula cevap / Arama bekletme / Arayan kimlii Arama listesi s74 Arama listesi / Silme Arama sayacý s75 GSM sayaçlarõ / GPRS sayaçlarõ Rehber s23 Ýsim listesini Rehber ayarlarý Rehberi sil / Rehber seç. / Grup ayarlarõ / Telefona kopyala Operatör servisleri s83 Servis numaralarý Bu menüdeki numaralar operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. WAP s77 Servisler + Bu menü operatöre ve abonelie balõdõr, lütfen operatörünüze danõõn. Menü aðacý 11 4 Metin veya sayõ girme Metin, ekranda iki farklõ yöntem kullanõlarak girilebilir: T9 Metin Girii veya standart metin girii kullanõlarak. Bunlara ek olarak sayõlar ve noktalama iaretleri için iki mod daha vardõr. Ekranda beliren göstergeler etkin olan metin modunu gösterir. Nasõl kullanõlõr? Her bir tuun temsil ettii harfler ve simgeler aaõda verilmitir: 2-9 Harf girme. Olasõ sözcüklerin listesini taramak 0 için kõsa bir ekilde basõn, geriye doru taramak için uzun bir ekilde basõn. Girii onaylama. 1 T9 metin Girii Bu nedir? T9 Metin Girii, mesajlar için kapsamlõ bir sözcük içeren akõllõ bir düzeltme modudur. Kolayca metin Tegic Euro. Pat. girmenize olanak verir. Bir sözcüü App yazmak için gereken her harfe karõlõk gelen tua yalnõzca bir kez basõlõr: tu vurularõ ile yapõlan giri takip edilir ve T9 tarafõndan önerilen sözcük düzeltme ekranõnda görüntülenir. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

17 Kullanõlan tulara göre birden çok sözcük varsa, girdiiniz sözcük vurgulanõr: listeyi taramak için 0 tuuna basõn ve T9 yerleik sözlüü tarafõndan önerilen sözcüklerden istediinizi seçin (aaõdaki örnee bakõn). c # * Bir girii silmek için kõsa bir ekilde basõn, tüm metni silmek için uzun bir ekilde basõn. Standarttan küçük veya büyük harfe geçme. Temel moddan sayõsal veya noktalama iareti girme moduna geçme. Örnek: «home» sözcüünü girme: tularõna basõn. Ekranda listenin ilk sözcüü görüntülenir: Good. 0'a basarak sözcükleri tarayõn ve Home sözcüünü seçin. Home sözcüü seçimini onaylamak için 1 veya, tuuna basabilirsiniz. > öesine basõldõõnda da seçim onaylanõr ve bir boluk Metin veya sayý girme 12 eklenir; böylece mesajõnõzõn sözcüünü yazabilirsiniz. bir sonraki Standart metin girii Temel metin giriine erimek istiyorsanõz, * tuunu kullanarak «Abc» temel metin giriini seçin. Bu yöntemde, istenen karaktere ulamak için birden fazla tua basõlõr: «h» harfi 4 tuunun ikinci harfidir, bu nedenle «h» girmek için tua iki kez basmanõz gerekir. Bu yöntemi kullandõõnõzda, bir tua harfin sõrasõ kadar basarsõnõz. Dolayõsõyla, standart giri modunda «Home» sözcüünü girmek için 4 4 (GHI), 6 6 Harfler, sayõlar ve simgeler her bir tu üzerinde u ekilde bulunur: 1 boþluk _ # = 2 a b c 2 à ä å æ ç <>()& $ 3 def3éè 4 ghi4ì 6 (MNO), 6 (MNO), 3 3 (DEF) girmeniz gerekir. Mesaj tamamlandõõnda, tuuna basõn jkl5 pqrs7 wxyz9ø mno6ñòö tuv8üù.0,/:;»'!? *+-% Metin veya sayý girme 13 5 Resim çekme Cep telefonunuz, resim çekmenizi, çektiiniz resimleri telefonunuzun hafõzasõna kaydetmenizi, resimleri duvar kaõdõ olarak kullanmanõzõ ve arkada ve akrabalarõnõza göndermenizi salayan dijital kamerayõ destekler. Resim çekme Resmi kaydetme Resmi silme Resim çekme seçeneklerine erime Zamanlayýcýyõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma Kamera etkinken tuuna basõn. C Resmi çektikten sonra C tuuna basõn. Resmi çektikten sonra c tuuna basõn. Resmi çektikten sonra tuuna basõn. Nasõl yapõlõr... Kamerayõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma Yakõnlatõrma/ Uzaklatõrma Kamera modunu deitirme Resim çözünürlüðünü deitirme Kamera ayarlarýna erime Etkinletirmek için uzunca bir süre C tuuna, devre dõõ bõrakmak içinse c tuuna basõn., 0 tuuna basõn. + (yukarõ) veya - (aaõ) navigasyon tuuna basõn. Gece ve Normal modlarõ arasõnda geçi yapmak için * tuuna basõn. Q VGA, SQ VGA ve 128 x 128 arasõnda geçi yapmak yapmak için # tuuna basõn. Kamera etkinken, tuuna basõn. Kamerayla ilikilendirilmi menüde c tuunu basõlõ tutmak geçerli eylemi iptal eder ve sizi hazõr moduna geri götürür. Resim çekme Mod verileri için önizleme Kamera önizleme ekranõnõ göstermek için uzunca bir süre C tuuna basõn: Kameranõn lensi otomatik olarak odaklanõr. Ekranõn üstündeki ve altõnda görünen simgeler deiik modlarý kontrol edebilmenize ve aynõ zamanda Zamanlayýcý aktivasyonunu tespit etmenize olanak salar. 14 Resim çekme Bu bölümde anlatõlan tüm seçenekler ve tu basmalarõ yalnõzca kamera modu etkinken, yani ekranda resim görüntülendiinde geçerlidir. Bunlardan birine erimek için, tuuna basõnõz. Kamera modu C tuþu ile 1. Resim çekme Zamanlayõcõ seçenei Kapalý ise, ve kamera önceden etkinletirilmise, resim çekmek için bu durumda otomatik olarak ekranda görüntülenen C tuuna basõn. Ekranõn üst siyah çubuunda görüntülenen numara satõrõ gösterir. Resimler, Resimlerim menüsünde «img_1.jpg», vs.'de 9999'a kadar adlandõrõlõr. ki kamera modu vardõr: Normal ve Gece modu. Ortamdaki õõk düzeyine balõ olarak, kamera modu simgeleri ile gösterilen modlar arasõnda geçi yapmak için * dümesine basõn (güne ve ay). Resim çözünürlüðü 2. Standart biçimin varsayõlan resim boyutu 128 x 128. Q VGA (320 x 240 piksel), SQ VGA (160 x 120 piksel) veya 128 x 128 deerine geçmek için # dümesine basõn. Seçtiiniz Resim çözünürlüðü ekranõn sa alt köesinde görüntülenir. Yakýnlaþtýrma modu Bu, 9999 adet resim çekebileceiniz anlamõna gelmez (bkz. aaõda "Resim sayõsõ") ve resimlerin, sildikleriniz dahil, 9999'a kadar numaralandõõnõ gösterir. Bundan sonra numaralandõrma 1'den balar. unlarõ yapmayõ seçebilirsiniz: c tuuna Çektiiniz resmi silersiniz. basmakla Zumu yükseltmek ya da alçaltmak için + ve navigasyon tularõna basõnõz (tek düzeyli zum). - Yakõnlatõrma aktive edildiinde yakõnlatõrma simgesi vurgulanõr. Uzaklatõrma yalnõzca yakõnlatõrmadan sonra kullanõlabilir. Zamanlayýcý C tuuna Resmi hafõzaya kaydedersiniz. basmakla, tuuna basmakla Ulaõlabilir seçeneklerin listesine eriirsiniz - yani: - MMS ya da E-posta ile gönder, Bu seçenek Zamanlayýcý seçeneini Açýk veya Kapalý olarak ayarlamanõza olanak salar (ayrõntõlar için aaõya bakõn). Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

18 Resim çekme 15 basmakla c ya da C tuuna Önizleme moduna geri dönersiniz. kaydetmeden önce verileri (resim, ses, vb.) silmeniz gerekir. Telefonunuzdaki bo hafõza miktarõnõ örenmek için Multimedya > Hafýza durumu'nu seçin. Zamanlayýcý ile Zamanlayõcõ seçenei Açýk ise aktive etmek için C tuuna basõn (veya seçenek Kapalý ise 0 tuuna basõn). Geri sayma -10 saniyede balar (bu deer deitirilemez). Resim çekilmeden 2 saniye önce bir bip sesi çõkar, sonra resim gerçekten çekildiinde de bir daha bip sesi çõkar. FotoTalk: Resimlere ses ilâve et Gerek kamerayõ kullandõõnõz zaman, gerekse resim albümünden eriebileceiniz bu özellik size süratle resim'den ve ses'ten oluan bir mesaj gönderme olanaõnõ salar. MMS'nin en yüksek büyüklüü 50 KB'tõr Hazõr modunda ise, kamerayõ etkinletirmek için uzunca bir süre C tuuna basõn. Resim çekmek için C tuuna basõnõz, sonra seçeneklere ulamak için, tuuna basõnõz ve MMS ile yolla - seçeneini seçiniz. Ses memo kayõt penceresine ulamak için bir daha, tuuna basõnõz., tuuna basõnõz, mesajõ göndermek istediiniz kiiyi seçiniz, listeyi onaylayõnõz, mesajõ göndermek için, tuuna iki kez basõnõz. Bip sesi uyarõlarõ kamera ayarlarõ kullanõlarak özelletirilerebilir. Herhangi bir sõrada, zamanlayõcõyõ durdurup önizleme moduna geri gitmek için c tuuna basõn veya yalnõzca zamanlayõcõyõ durdurmak için 0 tuuna basõn. 3. Resim çekildikten sonra önceki bölümün 2. maddesinden balayan yönergeleri izleyin. Resim sayýsý Telefona kaydedebileceiniz resim sayõsõ yapõlandõrdõõnõz ayarlara balõ olarak deiir: çözünürlük ne kadar büyükse dosya boyutu da o kadar büyüktür. Çektiiniz resmi kaydetmek için yeterli hafõza yoksa bir mesaj sizi uyarõr. Bu durumda, yeni resmi Bu sizin mesajõnõzõ metinsiz olarak bir kiiye gönderecektir. Bu özelliin ayrõntõlarõ için bkz. "MMS" sayfa Resim çekme Resimlere göz atma Kaydettiiniz resimler otomatik olarak Multimedya > Resim albümü > Resimlerim menüsüne kaydedilir. Grafik görüntüye erimek için listeden bir resim seçip > tuuna basõn. Sonra, bir sonraki veya önceki resme geçmek için + veya - tuuna, resmi Göndermek, Silmek veya Yeniden isim ver için, tuuna basõn. Metin listesine geri dönmek için < tuuna basõn. Daha önceden de belirtildii gibi, FotoTalk'a Resim albümü menüsü üzerinden de ulamak olanaklõdõr. Sonra, arama yapmak için numarayõ girip veya rehberden isim seçip aramak için ( tuuna basõn ve kapatmak için ) tuuna basõn. Ayarlar Yukarõda anlatõlan dorudan önizleme penceresinde yapabileceiniz ayarlarõn yanõ sõra dier ayarlarõ yapmanõzõ salayan birkaç menü vardõr. Bunlara ulamak için kamera etkinken, tuuna basõn. Tüm durumlarda bir seçenek seçip bu modu kullanarak çekilecek bir sonraki resme geçmek için, tuuna veya iptal etmek için c tuuna basõn. Kamera uygulamasõna son verirken, tespit etmi olduunuz ayarlar hafõzaya kaydedilir ve siz deitirmediiniz müddetçe, kamerayõ her yeniden kullanõõnõzda bu ayarlar hazõr olur. Arama alma Kamerayõ kullanõrken bir arama aldõõnõzda: 1. Aramaya yanõt vererek kamerada gerçekletirilen tüm ilemlerden çõkõlõr: resim önizleme, resim çekme, zamanlayõcõ, seçeneklere göz atma vb. Aramayõ bitirdiinizde telefonunuz hazõr moduna döner. Henüz kaydetmediiniz resimler kaybolur. 2. Aramanõn reddedilmesi de kamerayla ilikili eylemlerden çõkmanõzõ neden olur ve sizi önizleme ekranõna döndürür. Telefon edebilmek için önce c tuuna uzunca süre basarak hazõr - moduna geri dönmeniz icap eder. Renk modu Aaõdaki modlardan birini seçmenize olanak verir. Renkli, Siyah & Beyaz, Sepya ve Mavi. Seçtiiniz moda göre resme bir efekt uygulanõr (ör., Sepya resme eski zamanlarda çekilmi izlenimi vermek için resmin kahverengi ve bej tonlarõnda çekilmesini salar Varsayõlan mod Renkli'dir. Arama yapma Kamera modu ki moddan birini seçmenize olanak verir: Normal ve Gece. Varsayõlan mod Normal'dir. Resim çekme 17 Ses ayarlarý Hem Uyarý hem de Çekme sesleri bu menüden ayarlanabilir. lk resim çekilmeden 2 saniye önce, ikinci resim çekilirken duyulur. Her ikisi için de seslerin bulunduu listeye erimek için Açýk'õ seçip, tuuna basõn. Seslerden birini seçin veya yeni bir ses oluturmak için <Yeni> öesine basõn ve aktive etmek için, tuuna basõn. Resim çözünürlüðü Aaõdaki çözünürlüklerden birini seçmenize olanak verir. Q VGA (320 x 240 piksel), SQ VGA (160 x 120 piksel) ve 128 x 128. Varsayõlan mod 128 x 128'dõr. Resim kalitesi Aaõdaki görüntü kalitesi ayarlarõndan birini seçmenize olanak verir. Düþük, Orta, Yüksek. Varsayõlan mod Orta'dõr. Zamanlayýcý Bkz. "Zamanlayõcõ" sayfa Resim çekme 6 Müzik ve Mix BeDJ ile,ön tanõmlõ BeDJ stilini (aaõda anlatõlacaõ gibi) veya telefonunuzda olan ya da WAP, E-posta, vb. aracõlõõyla yüklediiniz SP-MIDI veya MIDI zil seslerini kullanarak kendi seslerinizi oluturabilirsiniz (eksiksiz bilgi için, bu kullanõm kõlavuzunun ilgili bölümlerine bakõn). Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

19 Oluturduunuz mix'i dostunuz veya yakõnõnza gönderebilir, zil veya uyarõ sesi, vb. olarak kullanabilirsiniz. Tempo alanõnõetkinletirme Parça seçim listesini açma Yardým ekranõnõaçma Seçenekler listesiniaçma # tuuna basõn. 1-9 arasõ tulara basõp, basõlõ tutun. * tuuna basõn., tuuna basõn. Nasõl yapõlõr... BeDJ Açma/ Kapama tuuna basarak Multimedya > BeDJ seçimini yapõn. c Kapatmak için: tuunu basõlõ tutun. BeDJ'de turuncu renk her zaman geçerli olarak kullanõlan bilgiyi veya seçilen öeyi gösterir., Balarken Parçalarý etkinleþtirme Multimedya > BeDJ seçeneklerini seçerek BeDJ'i balatõn. Görüntülenen BeDJ ekranõnda standart müzik stili (örnein, Groovy, Techno vb.) seçilir. Ekranõn sol üst bölümünde, küçük bir tabloda geçerli tempo deeri, kayõt durumu (standart olarak Kapalý) ve parçanõn ismi görüntülenir. Ekranõn alt bölümünde, 1-9 arasõ tularla balantõlõ ve mix edebileceiniz 9 parça vardõr: Etkinletirmek istediiniz parçanõn tuuna basõn. Toplam 16 parça vardõr: parça seçim listesini Parçayõ etkinletirme/ devre dõõ bõrakma Mix kaydetme (balatma ve durdurma) 1-9 arasõ tulardan birine basõn. Bir kerede tüm parçalarõ devre dõõ bõrakmak için c tuuna basõn. 0 tuuna basõn. Müzik ve Mix açmak için 1 ile 9 arasõndaki tulardan birine basõp basõlõ tutun. 5 tuu her zaman ses parçasõna ayrõlmõtõr. Etkinletirilen parça kavuniçi görünür ve üstteki tabloda uygun melodi ve enstrümanõn ismi görüntülenir. Tempoyu deðiþtirme Deitirmek istediiniz parçaya balõ olarak 1 ile 9 arasõndaki tulardan birine basõp basõlõ tutun. Görüntülenen listede, önce seçilen parça tarafõndan kullanõlmakta olan melodiyi, sonra da melodide kullanõlan enstrümanlarõ deitirebilirsiniz. Melodi Parçalarýn melodilerini ve enstrümanlarýný deðiþtirme 3. Tempo alanõnõ etkinletirmek için # tuuna basõn. Tempo (bmp veya «dakikadaki vuru sayõsõ» cinsinden gösterilir) tüm parçalara uygulanõr. Tempoyu artõrmak veya azaltmak için vurgulanan < veya > tuuna basõn. Seçildiinde otomatik olarak geçerlilik kazanan Tempo'yu kaydetmeniz gerekmez. Bir ekran geri gitmek için c veya, tuuna basõn. Parçalarõ çalarken veya mix kaydõ yaparken Tempo'yu deitiremezsiniz Enstrümanlar Seçilen parçada kullanõlmakta olan melodi, listede vurgulanan ilk öedir. Baka birini seçmek için + veya - seçeneklerinde hareket edin (seçilen otomatik olarak çalõnõr) ve seçiminizi onaylamak için, tuuna basõn. Seçilen melodinin ismi ekranõn üst bölümünde gösterilir. Melodide kullanõlan enstrümanlarõn listesine erimek için > tuuna basõn. Seçilen melodide kullanõlmakta olan enstrüman, listede vurgulanan ilk öedir. Bir önceki veya bir sonraki enstürmanõ seçmek için - veya + tuunu hareket ettirin ve seçimi tamamlamak için, tuuna basõn. Mix kaydetme Kaydý baþlatma Mix kaydõnõ yapmaya hazõr olduunuzda 0 tuuna basõn. Zamanlayõcõ balar ve kõrmõzõ Yayýnda simgesi seçili duruma gelir. Mix kaydõ sõrasõnda unlarõ yapabilirsiniz: parçayõ etkinletirmek arasõ lgili tulara için. basabilirsiniz + veya - tuunu hareket ettirebilirsiniz Geçerli parçanõn ses seviyesini artõrmak/azaltmak için. 20 Müzik ve Mix < veya > tuunu hareket ettirebilirsiniz 3. Önceki veya sonraki parçayõ vurgulamak için. E-posta ile gönder Mix'i e-posta aracõlõõyla gönderebilmeniz için E-posta menüsünü açar. Kaydõ durdurmak için 0 tuuna basõn. Mix 50 Kb'ye (yaklaõk 2 dk) ulatõõnda kayõt otomatik olarak durur. Kapasite, telefonunuzun hafõzasõna balõdõr: hafõzayla ilgili bilgiler için Multimedya > Hafýza durumu öesini seçin. Kaydettiiniz mix seçtiiniz isimle Ayarlar > Sesler > Melodi listesinin altõnda olduu gibi, Multimedya > Ses albümü öesinin altõnda da görüntülenir. Bunu, gelen aramalar ve yeni etkinlikler için zil olarak seçebilirsiniz. Kaydý yönetme Mix kaydõnõzõ durdurduunuz anda, otomatik olarak bir pencere açõlõr ve aralarõndan seçim yapabileceiniz aaõdaki seçenekleri görüntüler: Remix Aynõ parçalarõ kullanarak yeni bir mix kaydetmenizi salar. Mix'i tekrar çal Az önce kaydetmi olduunuz mix'i çalar. Sakla Mix'i adlandõrmanõz kaydetmeniz için penceresini açar. ve Kaydet Kendi mix ve stilinizi oluturma Gelimi seçenekler, dorudan varolan BeDJ stillerinden (örn. Groove, Techno, Disco, vb.) veya melodi listesinden (örn. Bach, Cool, Dream, vb. ) kendi müzik stillerinizi oluturmanõza ve mix yapmanõza olanak salar. Melodi listesi e-posta, WAP, vb. indirdiiniz MIDI dosyalarõnõ içerir. yoluyla Varolan dosyalardan BeDJ ekranõ etkinken, seçenek listesine erimek için, tuuna basõn. Mix melodileri veya BeDJ stillerini seçerken, listede görüntülenen melodilerden birini seçin seçiminizi onaylamak için, tuuna basmanõz yeterlidir. MMS ile gönder Mix'i multimedya mesajõnõn (MMS) bir parçasõ olarak göndermenizi salar. Müzik ve Mix Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

20 4. Telefon otomatik olarak BeDJ ekranõna döner ve seçilen zille ilikili melodi parçalara bölünür. Bunun ardõndan, yukarõda açõklandõõ gibi parçalarõ etkinletirme/devre dõõ bõrakma, mix kaydõ yapma gibi ilemlere geçebilirsiniz. Aktif parçalarõn sayõsõ seçilen melodiye balõdõr. Mix yapõn ve elenin: Herhangi bir melodinin 16 parçasõndan herhangi birini telefonunuzun 1 9 tularõndan herhangi birine ile uygulayabilirsiniz! Bu, kendi mix'inizi tümüyle kiiselletirmenize olanak salayan binlerce olasõlõk anlamõna gelir. Sýfýrdan Geliþmiþ seçildiinde, BeDJ bo parçalardan oluan bütünüyle yeni bir grup açar. 1 tuuna basõp basõlõ tutun: Telefonunuzda bulunan tüm MIDI dosyalarõnõn listesi ekranda gösterilir. Bunlardan birini seçip, tuuna basõn. Seçilen MIDI dosyasõnõn tüm parçalarõnõ (en çok 16) gösteren yeni bir liste belirir. Bunlardan birini seçmek için + veya - tuunu hareket ettirin, sonra bunu 1 tuuna uygulamak için, tuuna basõn. Seçtiiniz dier parçalarõ telefonunuzun 2 ile 9 arasõ tularõna uygulamak için bu iki adõmõ tekrarlayõn. Hazõr olduunuzda, mix kaydõnõzõ yapõn (bkz. sayfa 20). Normal moda dönmek için, tuuna iki defa basõn. Kendi stillerinizi kaydetme BeDJ stilleri menüsünde kendi oluturduunuz Stil'i kaydedebilir ve daha sonra baka bir mix hazõrlamak için bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni stil mix ettiiniz tüm parçalarõ içerir ancak mix'e uyguladõõnõz efektleri içermez. 3. Arama alma BeDj etkinken arama alõndõõnda, cep telefonunuz otomatik olarak sessiz moda geçer. 1. Aramaya cevap vermek BeDJ'den çõkõlmasõna neden olur ve kapattõõnõzda telefonunuz hazõr moduna döner. 2. Aramanõn reddedilmesi veya cevapsõz bõrakõlmasõ BeDJ ekranõnda kalmanõza olanak salar Müzik ve Mix 7 Rehber Bu bölümde açõklanan tüm ilemler, SIM karttaki veya telefonunuzdaki uygun Rehberi seçmi olmanõzõ gerektirir. Cep telefonunuzda iki rehber vardõr. SIM rehberi SIM kartta bulunur ve girilerin sayõsõ kartõn kapasitesine balõdõr. kinci rehber cep telefonunun hafõzasõnda yerleiktir ve en çok 299 isim alabilir. SIM kartõn kapasitesi kartõn türüne göre deiir. Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için lütfen bulunduunuz yerdeki satõcõya bavurun. Telefonunuzdaki rehber, cep telefonunun kapasitesini ve hafõzasõnõ, dier özelliklerle paylaõr. Böyle olduundan, bunlar birbirine balõdõr: Ne kadar fazla isim kaydederseniz, o kadar az etkinlik kaydedebilirsiniz. Tersi de geçerlidir. Toplam 299 isim veya etkinlik kartõnõn sõmasõ için, dier özelliklerin (notlar, sesler, resimler, vb.) telefonun hafõzasõnda önemli bir yer kullanmõyor olmasõ gerekir. Rehber menüsü iki rehberden birini seçmenize olanak verir: SIM karttaki veya telefonunuzdaki. Rehberlerden birine yeni isimler girerken, bunlar yalnõzca seçtiiniz rehbere eklenir. Rehberi Sil seçenei SIM rehberine UYGULANMAZ. Tümünü telefona kopyala seçenei, SIM kartõnõzõn tüm içeriini telefonunuza kopyalar. Bu seçenek iki defa seçildiinde tüm isimlerin kopyalarõ oluturulur SIM kart rehberi Bir SIM kartõ ilk defa kullanõyorsanõz, standart SIM kart kurulum yordamõnõ (bkz. sayfa 1) izleyin, sonra aaõdaki "Rehbere isim ekleme" balõklõ konuya gidin., tuuna basõn ve Rehber > Rehber ayarlarý > Rehber seç'i seçin. Sonra, Rehber seç. SIM karttaki rehberi seçmek için + veya - tuuna basõn. Bu rehbere eklenen isimler daha sonra telefonunuzdaki rehbere kopyalanabilir. lk açõõnõzda SIM rehberinizin otomatik kopyasõnõ iptal ettiyseniz bunu manüel olarak yapabilirsiniz:, tuuna basõp Rehber > Rehber ayarlarý'nõ ve Telefona kopyala'yõ seçin. SIM kart rehberinizin içeriini telefonunuza kopyaladõõnõzda, SIM SIM kartta Rehber 23 kart rehberini (daha az bilgi alanõna sahip olsa da) kullanmaya devam edebilirsiniz. Telefon rehberi Cep telefonunuz aynõ anda yalnõzca tek bir rehberi yönetir ve dierine ilikin bilgileri göz ardõ eder: örnein, «Salim» ismi her iki rehberde de varsa ve telefonunuzdakini silerseniz, SIM kartta kalmaya devam eder. Standart seçili rehber telefonunuzdakidir. 299 isim içerebilir ve Rehberi sil seçenei kullanõlarak Telefonda silinebilir. SIM kartõn kapasitesine balõ olarak, bu rehbere eklenen isimler sonradan SIM kart rehberine kopyalanabilir (bkz. "SIM'e kopyala" sayfa 28). Tüm numaralarõ uluslararasõ kod, ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girdiinizde bunlarõ herhangi bir yerden arayabilirsiniz. 3. sme ayrõlmõ olan numarayõ seçin: Telefon, Faks veya Veri'yi seçin ve onaylayõp bu ismi rehberinize kaydetmek için, tuuna basõn. Telefonda Telefonunuzda yer alan rehber, SIM kart rehberindekinden daha fazla bilgi alanõna sahiptir. unlarõ içerir (latin karakterleriyle): sim ve soyadõ alanlarõ Numara alanlarõ (Cep,, vb.) Dier alanlar (e-posta ve not) Grup seçimi en fazla 20 karakter en fazla 40 basamak ve 1 «+» en fazla 50 karakter 20 grup vardõr Rehbere isim ekleme SIM kartta SIM kart rehberine isim eklemek için: 1. Rehbere girmek için - tuuna basõn, Yeni'yi seçip, tuuna basõn. 2. stediiniz ismi, sonra da numarayõ girin ve, tuuna basõn. Numara, SIM karta balõ olarak, en fazla 40 basamaklõ olabilir. Her biri için en çok 7 bilgi alanõ (bunlarõn de en çok 5'i sayõsal alan) bulunmasõ kouluyla 299 kayõt oluturabilirsiniz. Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AKTSA0TR

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AWTSA0TR

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3558/AWTSA0TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT3558/AWTSA0TR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT3558/AWTSA0TR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve WAP ( tuşu Kamera ve C tuşu Tuş takõmõ Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu Mikrofon Ekran c İptal ve kilitleme tuşu Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558/ABUSATP2

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558/ABUSATP2 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558/ABUSATP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558/ABUSATP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu

Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu Telefonunuzu keþfedin m MMS tuşu Yan tuşlar (ses) Arama ve Wap ( tuşu C Kamera tuşu Tuş takõmõ b tuşu Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon Philips sürekli olarak ürünlerini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5358/AMUSA0P2

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5358/AMUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu

Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu Telefonunuzu keþfedin f radyo tuşu Yan tuşlar (ses) Arama ve Wap ( tuşu Kamera ve m tuşu* Tuş takõmõ b tuşu Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon * İsteğe bağlõ, kamera bir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT3308/00SREURO http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016657 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve renkli dõş ekran

Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve renkli dõş ekran Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera merceği ve 4.000 renkli dõş ekran Yan tuşlar (ses) ( Arama tuşu C Kamera tuşu 65.000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşlar Kapatma tuşu ve ) açõk/ kapalõ

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Arama ve Wap ( tuşu Kamera* ve m tuşu Tuş takımı Ekran Gezinti ve, tuşu Kapat ve ) açık/kapalı tuşu c C tuşu Mikrofon * İsteğe bağlı, kamera bir aksesuardır, standart paket içinde

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P990 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P990 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefon un arkası: kamera nın lensi ve 4 000 renkli harici ekran Yan tuşlar (ses) ( Çağrı tuşu Ckamera tuşu 65 000 renkli ana ekran Gezinti ve, tuşları Kapat ve ) açık/kapalı tuşları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Sol komut tuşu - Hazır modu - WAP işlevini başlatmak için kısa bir şekilde basın. Çağrı bölümü - Çağrıyı reddedip sona erdirmek için basın. Kilit ve C Tuşu Hazır modu - Tuş takımını

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016620

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT0192BLK http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016620 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Ekran Telefonunuzu keşfedin Kamera* ve m tuşu Arama ve Wap ( tuşu Yan tuşlar Tuş takõmõ btuşu Gezinti ve,tuşu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuşu c tuşu Mikrofon * İsteğe bağlõ, kamera bir aksesuardõr, standart

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Kulaklık Ekran Hazır modunda saat, tarih, şebeke ismi ve pil şarj seviyesi görüntülenir. "Çağrı" tuşu ( Bir çağrıya cevap vermek veya ekranda görüntülenen ismi ya da numarayı aramak

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 735 http://tr.yourpdfguides.com/dref/918502

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 735 http://tr.yourpdfguides.com/dref/918502 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Komut tuşlarõ Kapak Gezinti tuşu Yan tuş Tuş takõmõ Komut tuşlarõ Kulaklõk Ekran Mikrofon Melodiler listesine doğrudan erişim SMS oku menüsüne doğrudan erişim Çağrõ tuşu OK tuşu Kapatma

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT9A9KBLK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T310 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820558 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X640 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805307 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Telefonunuzu keşfedin

Telefonunuzu keşfedin Telefonunuzu keşfedin Telefonun arka kısmı: hoparlör, kamera Sol seçenek Seçme tuşu Kulaklık çıkışı Mikrofon 65 000 renkli ana ekran Navigasyon ve, tuşları Sağ seçenek Kapatma, iptal ve açma/ Alfasayısal

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K200I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820521 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB ba"lantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me,

2 Sistem Gereçleri! Donanõm: IBM PC & uyumlu PC, Notebook USB balantõ kablosu #!letim Sistemi: Windows98/SE, Windows Me, ! UYARILAR! Cihazõ ezmeyiniz veya yüksek bir yerden dü!ürmeyiniz! Oynatõcõyõ a!õrõ sõcak yada so"uk, kirli yada tozlu alanlarda kullanmayõnõz. Güne! õ!õnlarõna direk maruz bõrakmayõnõz.! Bilgi kaybolmasõna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-X650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin

Telefonunuzu keþfedin Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: dõş ekran Ekran m Kamera (2) ve MMS tuşu ( Çağrõ tuşu Yan tuşlar (ses) Batarya bağlantõsõ El cihazõ bağlantõsõ Gezinme (1) ve, tuşlarõ s SMS ve Memo tuşu )

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Telefonunuzu keþfedin

Telefonunuzu keþfedin Telefonunuzu keþfedin Kalem Telefonun arka tarafõ: Kamera- Objektif 65.000 renkli dokunmatik ekran ( Çağrõ kabulü T tuşu Mikrofon Kamera tuşu, yanal Gezinti ve, tuşu Bitirme ve ) Açma/ Kapama c tuşu Tuş

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-C200

GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRO GPRS TELEFON SGH-C200 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

SGH-X620 Kullanım Kılavuzu

SGH-X620 Kullanım Kılavuzu * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E630

GPRS TELEFON SGH-E630 * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. GPRS TELEFON SGH-E630 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON T100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/820549 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820533 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı