%50 ye varan indirimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda geçit töreni düzenlendi. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Þehidimiz Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. SAYFA 3 TE "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. ÇFK'nýn photoshop kursu tamamlandý SAYFA 2 DE Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, SAYFA 6 DA Zeki Gül'ün annesi son yolculuðuna uðurlandý Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün 77 yaþýnda vefat eden annesi Hacý Sündüs Gül, sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Hacý Sündüs Gül, önceki gün vefat etmiþti. Merhume Hacý Sündüs Gül'ün cenazesi dün Alaca Ömer Paþa Cami'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. SAYFA 9 DA Gülsün Mert Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! SAYFA 3 TE Cansu-yu SAKLAMBAÇ AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Gökçer Öðünç Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. SAYFA 5 TE AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. SAYFA 3 TE Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. SAYFA 3 TE Av. Bekir Çetin Gültekin Avcý Yýllar önceydi. Tanýrdým onu. Köyünde defnedileceði mezara kadar gitmiþtim þehit uzman çavuþun. SAYFA 5 TE ANALÝZ Külcü dediðim dedik derken, Talip Bektaþ ne demiþti! Nadir YÜCEL Platform oluþturulan Ýmza kampanyasý baþlatýlan, Yargýya taþýnan Stadyum ve spor komplekslerinin konut alanlarýna dönüþtürülme ihalesinden sonra sesler yükselmeye baþladý. Stadyum yýkým ihale konusu 7 haziran seçimlerinde Çorumda 30 bini aþkýn oy kaybetmiþ olan AK Partiye daha fazla kan kaybettirecek en önemli yerel konu olarak görünüyor. Hatýrlanacaðý gibi ihale öncesi ve sonrasýnda konu ile ilgili olarak gazetemizde çýkan eleþtiri haberlerinden sonra Belediye baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda beni adres göstererek hakaret ve tehdit sözlerinde bulunmuþtu. Külcü bunlarý yapmak ve 43.1 oranýnda artýran varsa' Ahmet Ahlatçý'yý ikna ederim ve ihaleyi artýþ gösterene veririm' þeklinde sözler de sarf etmiþti. Külcü Ýhale veren tek yetkili kiþi gibi bir makamda kendisini görüyor olmak adýna sarf ettiði bu sözler ile ' Bir anlamda kendini ele vermiþ olmuyor mu?' Külcü, polemik üretmek yerine Projeyi Dürüst ve samimi bir þekilde Çorum kamuoyunun tartýþmasýna açýbilirdi. Konunun 2 boyutu vardýr. Birinci ve tartýþmasýz en önemli boyutu Spor Komplesklerinin yýkýlacak ve konut alanlarýna açýlacak olmasýdýr. Ana tartýþma konusu budur. Önce bunu Kamuoyuna ikna edebiliyorsan edeceksin ve sonrasýnda Ýhale aþama tartýþmasýna geçeceksin. Hoþ 2 dönem belediye baþkaný olan sensin ve SMMM Odasýnýn yaptýðý kadar bir toplantý salonu dahi yapamadýn. 2 Dönem Ýmar baþkanlýðý yapmýþ Nurullah Saðlamkaya ortaya koyduðu teknik ve saðlam bilgiler ile düþünülen projenin kamu yararýndan daha fazla Çoruma zararý olabileceðini açýklamýþtý. Bu bilgiler yalan ya da yanlýþ olduðunu iddia ediyorsan çýkacaksýn kendin denilenleri çürüteceksin ve kamuoyunu ikna edeceksin. Nurullah Saðlamkaya'nýn ortaya koyduðu konulara Gýk'ý çýkmayanlar, Projeyi belgeler ile savunamayanlar, 'Çimento Fabrikasýný taþýyacaðýz Alt Yazý Reklamý ile milletin gazýný almaya çalýþtýlar!' 2018 Yerel seçimleri adýna çoktan vazgeçenler var! ' 1 Kasým Tarihini nasýl görüp göremeyeceðimizi! de Allah bilir. Popülist siyasetçi kimliðine bürünerek Gazetemizde çýkan haberler üzerinden beni Tetikçilikle suçlamayacaksýn. illa tetikçilikle suçluyorsan da tetikçinin arkasýnda kim ya da kimler olduðuna dair düþüncelerini halka açýklamak zorundasýn. Açýkla ki düþüncelerinde oluþan kurtçuklarý kamuoyu nezdinde biz bertaraf edelim. Kendime Gazeteci Tetikçiliði yakýþtýracaksam ' Hakkýn, Adaletin, mazlum ve maðdurun Tetikçisi olmayý yakýþtýrýrým' Yok birileri gibi ' Körler saðýrlar birbirlerini aðýrlar misali ' ýsmarlama gazetecilik yapanlar ile bizi karýþtýrma! Senin basýn toplantýsýnda yaptýðýn açýklamalarýný bilakis 'senin tetikçin gibi' konuyu ele alaný ve 'Çanak gazetecilik yapaný da bütün Çorum kamuoyu görmektedir. Diðer yandan Hakkýmda Tetikçilik suçlamasý ile bugüne kadar tek þikayette bulunulmadý. En son tarafýma bulunulan þikayet konusu ' ise, 'Ahlatçý Firmasý' tarafýndan ' Adrese Teslim gibi bir ihale' baþlýklý haber üzerine karakola ifade verdim. ( Bir kez daha gerçekleri açýklayarak ) Peki sayýn Muzaffer Külcü, daha önce Gazeteci Ayhan Aykanat'ýn evinin önünde saldýrýya uðramasý ile ilgili olarak Ayhan Aykanat tarafýndan senin hakkýnda herhangi bir Tetikçi kullandýðýn iddiasý ile hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu mu? Bulunulmadýysa cevap hakkýnýzý bu sütunlardan kullanmaktan asla imtina etmeyiz. Tetikçi arýyorsan gazetecilik kimliði adý altýnda Rant ve Rant ortaklýðý yapanlara bak. Ýmar ve rant beklentileri olanlara bak.. Gerçekten tetikçi arýyorsan Geçmiþe dön Talip Bektaþýn açýklamasýna bak. Haksýzlýk karþýsýnda susmayan sayýlý belediye meclis üyelerinden Dönemin AK Partili belediye meclis üyesi Talip Bektaþ ne demiþti hatýrlayalým, Talip Bektaþ," Dönemin belediye baþkaný Turan Atlamaz ve Agah Kafkas'ý yýpratmak için 'Bizi adeta Tetikçi gibi kuran ve ortalýðý karýþtýrtmak isteyenin kiþinin geçte olsa Muzaffer Külcü olduðunu ve gerçek niyetini maalesef anlamýþ olduk. Özellikle Agah Kafkas'a özür borcum var' iddiasýnda bulunmuþtu. Ve eklemiþti anladýk ki: Dönemin Belediye Baþkaný Turan Atlamaz yýpratýlacak ki seçimler öncesi Belediye baþkanlýk makamý boþalacakmýþ! 7 Haziran seçimleri erken seçimlere gebe baþlýklý Nisan 2015 tarihli yazýmýzý ve adaylýk konusunda AKP adýna Salim Uslu ile Cahit Baðcý'nýn yanýna kim yakýþýr tahmin içerikli yazýlarýmýzý hatýrlatarak 1 Kasým seçimleri adýna tahmin isteyen çok sayýda arayan dost ve okurlarýmýza yarýn kýsmet olursa konuyu açmaya baþlarýz temennisi ile iyi haftalar diliyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:27 05:59 12:48 16:27 19:24 20: Balýk Avlama Sezonu'nun baþlamasý - Kýrgýzistan'ýn istiklâli (1991) - II. Abdülhamîd Hân'ýn taht'a çýkmasý (1876) Mihrican Fýrtýnasý Ýnsanlarýn malýna göz dikme ki, herkes seni sevsin!. Hadis-i Þerif Günün Þiiri OÐLUMA NASÝHAT Oðlum gençliðin var durma çalýþ Dünyada dargýn gezme hemen barýþ Þeytana uyup da sen yapma yarýþ Her zenginde doyurmaz fakiri Mevlam ona vermiþ böyle akýlý Zenginlik kül tepe oda tapulu Kýzýna oðluna sende güvenme Malýn mülkün varsa boþa savurma Zamanýnda harca boþa aldanma Þu yalan dünyaya sende güvenme Son piþmanlýk hiç bir iþe yaramaz Dara düþen kimse yanýna gelmez Ýyilik yaparsan sevap bulursun Kötülük yaparsan nefret bulursun Ölürsün sonrada toprak olursun Oðlum sende düþme þeytan peþine Çalýþtýr mülkü de sen bak iþine Düþman olup düþmesinler peþine Þu Koçaðýn sözü öðüt tutana Hastalanýnca baþta döner fýrtýna Kalan malýn taksim olur her yana Rýza Koçak Hemþehrimiz þehit polis Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. Þehidin cenaze törenine, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Tanju Sakarya, Cebeci Polis þehitliðinde son yolculuðuna uðurlanýrken, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu þehidin al bayraðýný eþi Fatime Sakarya'ya teslim ettiler. Turan Atlamaz'dan Vali Kara'ya ziyaret Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekilli Murat Alparslan ile birlikte Elvançelebili hemþehrilerimize baþsaðlýðý dilediler. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9190 2,9284 EUR 3,2657 3,2789 STERLiN 4,4954 4,5161 2,2085 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Eren Er'den ücretsiz 'dikkat' testi Eren Er Eðitim Kurumu 4,5,6,7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik ücretsiz "Dikkat Güçlendirme Testleri" yapacak. Günümüzde öðrencilerin derslere motive olmada, dikkatlerini derse toplamada zorlandýklarýný ve bu durumun dikkat eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade eden Eren Er Eðitim Kurumu Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý, günümüz dünyasýnda öðrencilerin dikkatlerini daðýtacak birçok faktörün olduðunu, bu durumun da çocuklarýn eðitim hayatýný olumsuz etkilediðini ifade etti. Bayatlý, "Amacýmýz öðrencilerin dikkat eksikliðini ölçerek durumlarýný ortaya koymak, sonuçlarýný velilerle paylaþarak alýnacak tedbirler ve uygulanmasý gereken programlar hakkýnda velileri bilgilendirmek, bu konuda toplumda farkýndalýk oluþturmaktýr" dedi Eylül tarihlerinde programýn yapýlacaðýný belirten Bayatlý, programa katýlmak isteyen öðrencilerin nolu telefondan Eren Er Eðitim Kurumunu arayarak randevu alabileceklerini ifade etti. Av. Yaþar Anaç Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Turan Atlamaz ile Ýl hakkýnda bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, ziyaretlerinden dolayý Atlamaz'a teþekkür etti. "30 Aðustos'ta Anadolu'nun ilelebet öz yurdumuz olduðunu gösterdik" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "26 Aðustos 1071 Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapýlarýnýn aziz milletimize açýlýþýndan bugüne nice destanlar yazýlmýþtýr þanlý tarihimizde. Kendi gibi büyük olan bu millet birçok kez kýtalara hakim imparatorluklar kurmuþ, bitti derken her defasýnda yeniden küllerinden doðarak tarihe yön vermiþ zaferlerine zaferler katmýþtýr" diyerek mesajýna baþlayan Yaþar Anaç, "30 Aðustos Zaferi ile de kendisine esaret zinciri vurmak isteyenleri bir kez daha maðlup ederek Anadolu'nun ilelebet öz yurdu olduðunu göstermiþtir. Bir fitne ateþi ile kardeþi kardeþe kýrdýrma senaryolarýn peþpeþe sahnelendiði bugünlerde birliðe, beraberliðe, kardeþliðe, Malazgirt, Çanakkale, 30 Aðustos ruhuna daha çok ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ancak bu zaferler çok büyük acýlar ve fedakarlýklar sonunda elde edilebilmiþtir. Bugün de aziz milletimizin Alparslanlarý ayný ruh ayný vatan ve millet sevgisi ile canlarýný feda edebilmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýstiklal ve Ýstikbal mücadelesi olacaktýr. Rabbim aziz milletimizi bir daha böyle bir mücadele vermek zorunda býrakmasýn. 93.yýl dönümünü kutladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý vesilesiyle baþta baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman þehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; milletimizin Zafer Bayramýný kutluyorum" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! Gülsün Mert Cansu-yu Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý Geçici Bakanlar Kurulu'nda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý görevine getirilen Ahmet Erdem, görevini Faruk Çelik'ten, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu da görevini Ömer Çelik'ten devraldý. Devir teslim törenlerine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bakanlara hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Uslu, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'ya Ýskilip'in ihtiyacý olan Atýf Hoca Kültür Merkezi ve Çorum Kültür Merkezi için destek istedi. Ayrýca Toplumsal yozlaþmaya ve bireyselleþmeye karþý Kültür Þurasý toplanmasý önerisinde bulundu. AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada 1 Kasým 2015'te yapýlacak olan 26. dönem milletvekili genel seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklandýðýný ve seçim takvimi 31 Aðustos 2015 tarihinde baþladýðýný dile getiren Adem Oðuzhan Kaya, "Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan takvime göre seçmen aský listeleri 2 Eylül Çarþamba günü saat 08.00'da Muhtarlýklarda askýya çýkacak olup 10 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da askýdan inecektir. Seçmenler bu tarihler arasýnda mutlaka listeleri incelemeli, listelerde ismi olmayanlar, seçmen listelerinde eksiklik veya yanlýþlýk olanlar gerekli düzeltmeleri yaptýrmalýdýr Tarihi veya daha önce doðanlar, yani ilk defa oy kullanacak, þayet listede ismi yok ise, listelere yazýlarak yada seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için Ýlçe Nüfus Müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yine ikametgahýný deðiþtirip adres bilgilerini güncellemeyenler ve seçmen niteliðindeki yüksek öðretim gören öðrencilerden öðrenim gördükleri yerlerde oy kullanmak isteyenlerinde ilgili nüfus müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yurt dýþýnda yaþayanlarýn seçmen kütükleri internet adresinden ayný tarihlerce ilan edilecektir. 08 Ekim'de ise yurtdýþý temsilcilikler de gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacaktýr. Seçime katýlacak siyasi partilerin seçim çevrelerine ait aday listelerini 18 Eylül akþamýna kadar YSK Baþkanlýðýna bildirmeleri gerekiyor. YSK Baþkanlýðý da 28 Eylül'de milletvekili kesin aday listelerini açýklayacak. YSK tarafýndan açýklanan takvime göre aday adaylýðý için müracaat edecek olan kamu görevlilerinin 31 Aðustos akþam mesai bitimine kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Parti olarak biz bütün seçim çevrelerinde seçime katýlýyoruz. Partimize aday adaylýðý baþvurularý, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe akþamý saat 'da sona erecektir. Aday adaylarýmýz baþvurularýný genel merkezimize yapabilecekleri gibi her hangi bir Ýl Baþkanlýðýmýza da yapabileceklerdir. Biz AK Parti Çorum Teþkilatlarý olarak seçime hazýrýz. Arzumuz bütün hemþerilerimizin siyasi görüþü ne olursa olsun sandýk baþýna giderek oylarýný kullanmalarýdýr. 1 Kasým milletvekili seçimlerinin ülkemize ve milletimize huzur, istikrar ve hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi. Av. Bekir Çetin Ve ateþ bu sefer þehrimize, Çorumumuz'a düþmüþtür" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Elvançelebili hemþerimiz polis memuru Tanju Sakarya görev arkadaþý Fatih Kýlbey ile birlikte görevde iken teröristlerin saldýrýsý sonucu þehit düþmüþlerdir. "Çözüm sürecinde PKK silahlandý" diye haya duymaksýzýn demeçler veren, "askerlik yan gelip yatma yeri deðildir" diye sözler sarf eden, aldýklarý çürük raporlarý ile kendi çocuklarýný askere göndermeyen, þehit cenazelerindeki organizasyon için bürokratlara teþekkür eden, bu teröristlerin siyasi uzantýlarý ile hükümet kurmak için can atan "devlet büyüklerimizin" þehitlerimiz için ne düþündüklerini bilemiyoruz" dedi.çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ocaklarýna düþmektedir. Bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ciðerini yakmaktadýr. Bildiðimiz þudur ki Türk milletinin; hem þehitlerimizin katillerine, katilleri büyütüp besleyenlere, katillerin destekçilerine, katillerin uzantýlarý ile iþbirliði hevesinde yanýp tutuþanlara hesap sorma vakti yakýndýr. Her iki þehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk milletine sabýrlarý temenni ediyoruz." Çanakkale savaþý sýrasýnda kýnalý kuzular Vatan için bir bir þehit olurlarken arkalarýndan gelecek olan nesillere ders vermeyi de ihmal etmemiþler. Kan ile sulanmýþ bu kutsal Vatan emanetine 'Kimlerin Ýhanet, gaflet ve delalet' içerisine düþtüðü tartýþýlýrken, özellikle son 2 ayda verilen þehitlerimiz ve ailelerinin durumlarý da malesef yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. 30 Aðusos Zafer bayramýmýzý hüzünler içerisinde kutlarken, Vatan ve milleti düþünmek yerine bugünün hortumcularý, rantçýlarý ve rüþvetçileri arasýnda yer alanlar elde ettikleri dünyalýk haram servetlerinin hesabý gerçek alemde mutlaka kendilerine sorulacaktýr. Bu gerçeði unutup zevk-i sefaya dalsalar da ömrün nihayetlendiði ve Mahkemei Kübranýn kurulduðunda hesaplarý mutlaka sorulacaktýr. 30 Aðustos da yaþanmýþ bir hikayeyi nakletederek tüm þehitlerimizin Ruhunun Þad olmasýný yüce Allahdan bir kez daha diliyoruz. ' Kocadere köyünde büyük bir " Sargý Yeri " kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, Kimi Adýyamanlý, Kimi Gürünlü, Kimi Halepli çok sayýda yaralý getiriliyor... Bunlardan biri Çanakkale Lapsekinin Beybaþ Köyündendir ve yarasý oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp vermektedir. Alçalýp yükselen göðsünü biraz daha tutabilmek için komutanýnýn elbisesine yapýþýr. Nefes alýp vermesi oldukça zorlaþýr ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarýndan. " Ölme ihtimalim çok fazla... Ben bir pusula yazdým... Arkadaþýma ulaþtýrýn..." Tekrar derin nefes alýp, defalarca yutkunur: " Ben...Ben köylüm Lapseki' li Ýbrahim Onbaþýndan 1 Mecit borç aldýydým...kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin " " Sen merak etme evladým " der Komutaný, kanýyla kýrmýzýya boyanmýþ alnýný eliyle okþar. Ve az sonra komutanýnýn kollarýnda þehit olur ve son sözüde " söyleyin hakkýný helal etsin " olur... Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralýlar getiriliyor. Bunlardan çoðu daha sargý yerine ulaþtýrýlmadan þehit düþüyor. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler komutana ulaþtýrýlýyor. Ýþte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan göz yaþlarýný silmeye daha fýrsat bulamamýþtýr. Pusulayý açar, hýçkýrarak okur ve olduðu yere yýðýlýr kalýr. Ellerini yüzüne kapatýr, ne titremesine nede göz yaþlarýna engel olamaz : "Ben Beybaþ Köyünden arkadaþým Halil'e 1 mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma söyleyin ben hakkýmý helal ettim." "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. "30 Aðustos Türk Ordusunun yeniden Anadolu'nun tek hakim gücü olduðun ispatlayan bir zaferdir. Ordumuzun þahsýnda Türk Milleti'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduðunu dünyaya yeniden haykýrmýþtýr. Türk Milleti'nin o günkü kýt imkanlarý ile Kurtuluþ savaþýný zaferle neticelendirmesi dünyadaki diðer mazlum milletlere de misal olmasýný saðlamýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Gökçer Öðünç, "Dün, kýt imkanlarla ülkemize, vatanýmýza musallat olanlara gerekli dersi verdik. Anadolu'muza zorla giremeyeceklerini anladýlar. Ancak farklý taktikler geliþtirerek Anadolu hayallerinde vaz geçmediler. Bize ait ne kadar kutsallarýmýz varsa onlarý tartýþýr hale getirerek birlik ve beraberliðimizi parçaladýlar. Kardeþi kardeþe düþürerek fitne ve fesat hareketleri ile bizleri birbirimize düþürdüler. Tefrika girmeden bir millete düþman giremezdi çünkü. Gökçer Öðünç Artýk ekonomi ile savaþ yapýlýyor. Kültür deðerleri ile savaþlar yapýlýyor. Bu savaþý ne pahasýna olursa olsun kaybetmeyeceðiz. Nasýl ki Çanakkale'de bunu dünyaya haykýrmýþsak, yarýnda bu milletin gerçek temsilcileri ile beraber bizlere bir zarar veremeyeceklerini anlayacaklardýr. Türk gençliði uyanýk olmak zorundadýr. Hangi birlik adýyla olursa olsun bizi parçalamaya çalýþanlara karþý uyanýk olmak zorundadýr. Türk Eðitim-Sen bu þuuru taþýmakta ve bunun mücadelesini vermektedir" dedi.

4 4 Osmancýk'ta Þehitler için mevlit Son zamanlarýnda yaþan terör saldýrýlarý sonucu þehit düþen asker ve polisler için Osmancýk'ta mevlit okutuldu. Osmancýk Belediyesi ve Diyanet-Sen tarafýndan þehit polisler ve askerler için Kur'an-ý Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Þerif programý düzenlendi.kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan programda þehitler için mevlit okundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, mevlit sonrasý yaptýðý açýklamada "Bu günlerde güvenlik kuvvetlerimiz buradaki halkýmýzýn huzurunu saðlamak için canlarýyla mücadele ediyorlar. Biz de bu mücadelede canlarýný vatanlarý uðruna defa eden þehitlerimizin anýsýna böyle bir program düzenledik. Allah kabul etsin. Þehitlerimizin ruhu þad olsun. Yakýnlarýna ve milletimize sabýr diliyorum. Yüce Allah güvenlik güçlerimize, inþallah bu terörün sonu gelene kadar mücadele azmi versin." dedi.programa Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn yaný sýra, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Diyanet-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ali Yýldýz ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Özel Çorum Seviye Ýlkokullarý açýldý Özel Seviye Ýlkokullarý Çorum halkýnýn hizmetine açýldý. Seviye Ýlkokullarý; Ýlkokul sýnýf ve ana sýnýfý (48-66 ay arasý) öðrencilerine kapýlarýný açtý. Çorum'da alanýnda (Ýlkokul-Anasýnýfý) ilk ve tek olan Seviye Ýlkokulu modern sýnýflarý, geniþ oyun bahçesi, kullanýþlý iç mekaný ile dikkat çekiyor. Tam gün eðitim verecek olan okulda yemek hizmetinin yanýnda Servis, Özel Güvenlikte yer alýyor. Çalýþan ailelerin yaný sýra diðer aileleri de düþünen okul yönetimi okul öncesi eðitimde alternatifli eðitim saati uygulamasý ile ailelerin iþini kolaylaþtýrýyor. Eðitimin yaný sýra, sosyal etkinlikler, yabancý dil gibi çalýþmalarý da yapacaklarýný kaydeden Özel Seviye Ýlkokulu Müdürü Durmuþ Öztemir, "Velilerden önemle yapmalarýný istediðiz bir husus var. Mutlaka devlet desteðinden yararlanmak için müracaat etsinler. Anasýnýfý öðrencilerine 2650, Ýlkokul öðrencilerine 3320 TL ödenecek olan devlet desteðine baþvurularýný Anaokulu öðrencileri için okulumuzdan yapabiliriz, Ýlkokul içinse kayýtlý olduklarý veya kayýt alanlarýnda bulunan devlet okulundan veya okulumuza gelerek baþvuru iþlemini yapabilirler" dedi. Kaliteli eðitim - öðretimin yeni adresi olacaklarýný söyleyen Öztemir, "Velilerimizi Okulumuza bekliyoruz. Kaliteyi görmeden anlayamazsýnýz. Dersliklerimizi, sosyal alanlarýmýzý, oyun bahçemizi (iç ve dýþ mekan), teknoloji laboratuarlarýmýzý ve diðer bölümlerimizi incelemenizi öneririz" þeklinde kaydetti. Emek ve Demokrasi Platformu basýn açýklamasý yapacak Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna açýklama yapan Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Avukat Ahmet Özdel, "Savaþ ve çatýþmalar yoðunlaþtýkça, özgürlükler ve temel haklara saldýrýlarda artmaktadýr. Gerek ekonomik koþullar gerekse demokratik koþullar gittikçe aðýrlaþmaktadýr. Yýllardan bu yana Suriye' de, Irak' ta süren savaþ artýk ülkemiz içine de girmiþ durumdadýr. Adý ne olursa olsun, tüm çatýþmalar sonucunda çocuklar, kadýnlar, iþçiler, emekçiler ve yoksullar maðdur olmaktadýr" dedi. "Þehrimizin sokaklarý, Suriyeli, Iraklý göçmen ve mültecilerle doldu. Her gün Avrupa' ya gitmek isteyen onlarca genç, çocuk ve insan ölmektedir. Televizyonlar, gazeteler artýk ölümü bize sýradanlaþtýrdý. Gördüklerimizin gerçek mi? Filim mi? Olduðunu anlayamaz olduk" ifadelerini kullanan Özdel, "Ülkemizde susan silahlar, 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden konuþmaya baþladý. Çatýþmanýn kaynaðý ve nedeni ne olursa olsun, sonuçta yoksul insanlar ölmektedir. Bu ölümler ister þehit diye nitelendirilsin, isterse etkisiz hale getirme olarak belirtilsin, sonuçta ölümler yoksullara iþçi emekçi çocuklarýna reva görülmektedir. Demokratik yol ve yöntemlerle çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki ülkemizde hukuk iþlesin, demokrasi iþlesin, özgürlükler olsun. Ýktidar ve kar harsýnýn insanlara yaptýrmayacaða katliam ve zulüm yoktur. Ýnsanlýk tarihi nice katliam ve savaþlarla doludur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, savaþýn, çatýþmalarýn olmadýðý, barýþýn olduðu bir ülke ve dünya özlemi ile 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe herkesi davet etmek istiyoruz. Bu temelde platform olarak Pazartesi günü saat de basýn açýklamasý ile el ilaný daðýtýmý yapacaðýz günü ise saat Saat Kulesinde basýn açýklamasý yapacaðýz. Çorum halkýný savaþa dur demek için barýþ sesini yükseltmeye çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Osmancýk'ta orman yangýný Osmancýk ilçesindeki ormanlýk alanda akþam saatlerinde yangýn çýktý. Alýnan bilgiye göre, Osmancýk'a baðlý Seki köyü ile Kýzýltepe köyü arasýndaki çam ormanýnda henüz bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Bölgeden yükselen dumaný fark eden vatandaþlarýn ihbarý üzerine bölgeye Osmancýk ve çevre ilçelerden çok sayýda itfaiye aracý sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri ve vatandaþlar yangýna müdahale etti. Yangýn uzun uðraþlar sonunda kontrol altýna alýnabildi. Yangýnýn ne kadarlýk alana zarar verdiðinin tespiti için çalýþmalar sürüyor.haber Servisi Basýn derneklerine destek müjdesi Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan Anadolu'daki basýn derneklerine yapýlan yardým yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK Genel Kurul üyeliðine, Anadolu'da yayýnlanan yaklaþýk gazeteyi temsilen seçilen Þevket Erzen, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan'ýn yoðun çabasýyla, basýn derneklerine yapýlan yardým 2015 yýlý için yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK'in Ýstanbul'da yapýlan Genel Kurulu'nda alýnan kararla, basýn derneklerine bu yýl için yapýlan yardýma ek olarak, alýnan yardýmýn yüzde 50'si kadar daha yardým yapýlacak. Anadolu basýnýný temsilen BÝK Genel Kurulu üyeliðine seçilen, ardýndan BÝK Denetleme Kurulu üyeliðine seçilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, BÝK Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Mustafa Arslan ve Genel Kurul Üyesi olarak görev yapan Þevket Erzen, seçildiklerinden itibaren bir dizi giriþimde bulunarak basýn derneklerine yönelik yardýmýn hakça daðýtýlmasýný saðlamýþlardý. BÝK Yönetmeliðinin 102 ve 107'nci maddelerinde belirlenen esaslara göre 2011 yýlýna kadar sadece 9 basýn derneðine yardým yapýlýrken, BÝK Anadolu basýný temsilcilerinin giriþimiyle Aðustos 2011 tarihinde toplanan BÝK Genel Kurulunda, Kurum Þubesi bulunan bütün illerdeki gazeteci derneklerinin yardýmlardan yararlanmasý saðlanmýþtý. Böylece 2012 yýlýnda 34, 2013 yýlýnda 35, 2014 yýlýnda da 38 gazeteci derneðine yardým yapýlmýþtý. BÝK Genel Kurulunun Þubat 2015 tarihli toplantýsýnda alýnan kararla da, kapsam daha da geniþletilerek BÝK þubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin de yardýmlardan faydalanmalarýna olanak saðlanmýþtý. Böylece 2015 yýlýnda Türkiye genelinde 77 basýn derneðine 580 bin Türk Lirasý yardým yapýldý. Son alýnan kararla, 2015 yýlýnda yapýlan yardýmlarýn önceki yýllarda yapýlanlara oranla yetersiz kaldýðý göz önüne alýnarak, yardým miktarý yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. Bu kararla birlikte önümüzdeki günlerde Türkiye genelindeki 77 basýn derneðine 290 bin Türk Lirasý tutarýnda ek yardým yapýlacak.

5 5 Yýllar önceydi. Tanýrdým onu. Köyünde defnedileceði mezara kadar gitmiþtim þehit uzman çavuþun. Mezarlýðýn dýþýnda bekleþenler arasýnda kýsa pantolonlu 5 yaþlarýnda bir çocuk. Yürüdüm þehidin yetiminin yanýna. Küçük çocuk neler olduðuna anlam veremiyordu. Bir yandan hýçkýran dedesinin elini, öteki eliyle de oyuncak kýrmýzý arabasýný tutuyordu. Olanlarý anlayamasa da etrafýnda gözyaþý döken insanlardan etkilenip küçük dudaklarýný aðlamak üzere aþaðý doðru bükmüþtü. Sonradan anlattýlar. Köyün mezarlýðý diye duymuþtu burasýný küçük Ali. Bir tarafý yüksek bir duvarla çevrili, diðer yanýndan dere akýyor. Ýnsanlar ölünce burada saklanýr beklerlermiþ ötekilerin gelmesini. Her gün sokakta beraber oynadýðý Dayý Veliler'in Kerem öyle demiþti. Biricik annesi de geçen yýl çok hasta olmuþ ve oraya saklanmýþtý. Dedesi ve babaannesi "bir gün göreceksin, biz de göreceðiz anneni, hepimiz bir gün oraya gideceðiz yavrum" diyorlardý. "Hemen biz de gidip bulalým annemi dedeciðim" diyordu küçük Ali. "Zamaný gelince biz de gideceðiz" diyorlardý. Babasý göreve gideceði için kendisini köyde dedesi ve babaannesinin yanýna býrakmýþtý. Epey olmuþtu. Ne zamandýr babasýnýn yolunu gözlüyordu Ali. Metal yeni yeni küçük arabalar getirecekti kendisine, öyle demiþti giderken. Babalar yalan söylemezdi, her seferinde getirmiþti babasý vadettiði oyuncaklarý. Her geliþinde kucaklayýp mýncýklardý onu "caným oðlum" diye. Sonunda bir gün babasýnýn geldiðini duydu. Gördüðü tahta sandýðýn içinde babasý varmýþ. Neden saklanmýþtý oraya? Tüm çýrpýnmalarýna ve aðlamalarýna raðmen babasýný görmesine izin vermediler küçük Ali'nin. Kimse bilmiyor muydu babasýnýn onu "Aliþim" diye kucaklamadan bir yere gitmeyeceðini? Neden göstermiyorlardý babacýðýný? Oysa metal küçük arabalarýný getirdi mi diye soracaktý babasýna. Babasý kimseye söylememiþti ki küçük arabalar getireceðini, sadece kendisine söylemiþti. Dedesi ve babaannesi bile bilmiyordu bunu. "Söz caným oðlum getireceðim" demiþti kulaðýna ve gitmiþti. Babasýný göremeden annesinin ve herkesin saklanýp ötekileri beklediði mezarlýk dedikleri yere götürüp býrakýp gelmiþler. Artýk babasý da orada saklanacaktý ve bekleyecekti annesi gibi. O günden sonra Ali durgunlaþtý sessizliði ve küskünlüðü arttý. Dedesinin aldýðý küçük arabalarla oynamýyordu. Çünkü babasýnýn getireceklerini çok merak etmiþti. Soramamýþtý neden saklanýp beklemeye gittiðini. Bu kadar çok saklandýklarý için küsüyordu anne ve babasýna, aðlýyordu. Bir gün küçük Ali sokaktan kayboldu. Yaðmur baþladý, hava karardý ama Ali eve dönmedi. Dedesi ve babaannesi telaþ ve gözyaþlarýyla sokaklara revan oldular. Ali'yi son görenler elinde küçük kýrmýzý bir araba ile sokakta oynuyordu dediler. Babasý almýþtý o arabayý. Onca oyuncaðý içinde en çok onu seviyordu. Ýlk gördüðümde Aliþ'in elinde o küçük kýrmýzý araba vardý. Son gördüðümde de. Köy ahalisi dört bir yana daðýlmýþ Aliþ'i aramak için. Anlattýklarýna göre çobanýn biri gece vakti mezarlýkta aðlayan bir çocuk sesi duymuþ. Önce korkmuþ. Sonra kulak kabartmýþ. Çocuk hýçkýrýklar arasýnda "annecim babacým saklanmayýn artýk ben geldim çýkýn" diyormuþ. Gözyaþlarýmý tutamadým. Mezarlarýn arasýnda yapraklarýný dökmüþ bir aðacýn dibine çökmüþ uzanmýþ küçük Ali. Uzandýðý yerde ýslanmýþ. Elinde küçük metal kýrmýzý arabasý. Kucaklayýp eve getirmiþler. Köye gittim kucakladým Aliþ'i. Aldýðým küçük arabalarý Aliþ'e verdikten sonra: "Saklanma sýrasý sana gelmedi daha Aliþ, saklanma sýrasý gelmeden göremezsin kimseyi" dedim gözyaþlarýyla. "Ne zaman geyicek" dedi çocuk lisanýyla. "Biz bilemeyiz Allah bilir" dedim. Sustu ve boynunu büktü. Aliþ'in dalgýn gözleri yerdeyken, ben cebimden çýkardýðým küçük kýrmýzý bir arabayý "ýýýn ýýýýýn" diye koltuðun üstünde sürmeye baþlamýþtým bile. Bir yandan aðlýyor bir yandan elimdeki küçük arabayý koltuðun üstünde ilerletiyordum. Aliþ buðulu gözlerini yerden kaldýrdý gülümsedi ve kendi küçük arabasýyla beni takip etmeye baþladý SAKLAMBAÇ Gültekin Avcý Sun-Ka, KOBÝ Proje Destek Programýndan yararlandý Levent Öztekin Sungurlu'da faaliyet gösteren Sun-Ka Kaðýt Sanayi, KOSGEB'in iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amacýyla açtýðý KOBÝ Proje Destek Programýndan yararlandý. Sun-Ka Kaðýt Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Levent Öztekin yaptýðý açýklamada, yýl baþýnda toplam bütçesi 100 milyon liraya çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsýnýn yapýldýðýný hatýrlattý. KOBÝ'lere 150 bin liraya kadar destek saðlanan hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesinin amaçlandýðýný belirten Öztekin, KOBÝ'lerin saðlýklý bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin arttýrýlabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliþtirilmesinin büyük önem arz ettiðine dikkati çekti. Öztekin, Sun-Ka olarak hazýrladýklarý proje ile KO- BÝ Proje Destek Programýndan yararlanma hakký kazandýklarýný söyledi. Sun-Ka olarak teknolojiyi de yakýndan takip ederek tüm yeniliklere açýk olduklarýný ifade eden Öztekin, marka olarak sektörün lideri olmak için emin adýmlarla ilerlediklerini vurguladý. Uslu, 30 Aðustos programlarýna katýldý 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93'üncü yýl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Anýtkabir'de tören düzenlendi. Törene; Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve kuvvet komutanlarý, yüksek yargý kurumu baþkanlarý ile diðer devlet erkaný da katýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Atatürk'ün mozolesine çelenk býrakmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Cumhurbaþkaný Erdoðan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ý Millî Kulesi'ne geçti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, burada Anýtkabir Özel Defteri'ni imzaladý ve deftere yazdýðý metni okudu. Ünal Yýldýrým'dan 30 Aðustos mesajý AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Þanlý tarihimizin sayfalarýnda yer alan 30 Aðustos Zafer Bayramý bizim millet olarak nereden gelip nereye gittiðimizi, kutlu yürüyüþümüzün mana ve deðerinin önemini en güzel duygularla anlatmaktadýr" diyerek baþlayan Ünal Yýldýrým, "30 Aðustos Zaferi milletimiz için bir dönüm noktasý olmuþ hepimiz için gurur ve iftihar vesilesi olarak doðmuþtur. Büyük Taarruz'dan sonra kazanýlan bu zafer Türk milletinin tekrar doðuþunun yegane kaynaklarýndandýr. Milletimizin vatan ve bayrak sevgisi ile vermiþ olduðu Ýstiklal mücadelesinin ödülüdür. Bu büyük zafer ile Cumhuriyet'in temelleri atýlmýþ ve milletimizin her türlü zorluðu birlik ve beraberlik içerisinde aþabileceði görülmüþtür. Bu zaferi kazanan millet þimdiki dönemde yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn da aþýlmasý için tekrar birlik olacak ve vatanýmýza göz dikenleri bu topraklardan sürmeyi bilecektir. 30 Aðustos Zafer Bayramýmýzý en içten dileklerimle kutluyor. Bu vatan topraklarýnda þehit olan tüm vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun" dedi.

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. ÇFK'nýn photoshop kursu tamamlandý ADD'den 30 Aðustos etkinliði ADD Çorum Þubesi 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yürüyüþ düzenledi. PTT önünde baþlayan yürüyüþ Atatürk Anýtýnda sona erdi. Yürüyüþ sonunda bir açýklama yapan ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, "Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi'yle kazandýðý Büyük Zafer'in doksanüçüncü yýldönümündeyiz. Mustafa Kemal'in sözleriyle: "Bugün kutladýðýmýz büyük zafer özellikle Türk ordusunundur, Türk ordusu ve Türk milleti var olsun" diyoruz. Ne yazýk ki emperyalizm ve iþbirlikçileri, "kan ve irfanla" kurulmuþ Türkiye Cumhuriyeti Devletini yýkma ve bölme heveslerinden asla vazgeçmemiþlerdir. Emperyalizm, özellikle son on üç yýl kesintisiz süren AKP iktidarý döneminde "Sevr"i yeniden ülke gündemine fiilen sokmuþtur. AKP iktidarý döneminde bir yandan laik Cumhuriyetin deðerleri, kurumlarý, kadrolarý deðiþtirilip dönüþtürülürken diðer yandan da emperyalizmin projelerine eþbaþkanlýk yapýlmýþtýr. Meclisin üstünlüðüne dayanan Parlamenter sistem yerine Türk tipi "Baþkanlýk" sistemi getirilmek istenmektedir. Bu süreçte yaþanan hukuksuzluk, kanunsuzluk, adaletsizlik ve yolsuzluklar toplum ve devlet düzenini sarsmýþtýr. Yine AKP iktidarý döneminde, 90'lý yýllar sonunda etkisiz hale getirilen PKK terörü ile mücadeleden vazgeçilmiþ, sözde "çözüm" amacýyla bölücü terör örgütü ile müzakereye baþlanmýþtýr. Bu süreçte PKK'yla, içeriði Türk Milletinden saklanan ve adýna "açýlým, çözüm, barýþ" denilen, "akil adam" saçmalýklarýyla desteklenen Oslo, Ýmralý, Dolmabahçe görüþmeleri yapýlmýþ, AKP iktidarý bölücü terör örgütü PKK ile kol kola yürümüþtür. Öte yandan Balyoz - Ergenekon gibi siyasî davalarla ordunun komuta kademesi deðiþtirilmiþ, içi boþaltýlmaya çalýþýlmýþ, mücadele gücü azaltýlmýþtýr. Uður Demirer TSK iktidar eli ile pasifleþtirilirken, Doðu ve Güney Doðu Anadolu fiilen terör örgütüne teslim edilmiþ, sýnýrýmýzda özerk bölgeler ilan edilmesine sessiz kalýnmýþtýr. Habur'da çiçeklerle karþýlanan teröristlerin çadýrda kurulan sözde mahkemelerde serbest býrakýlmasý hala belleðimizdedir. Bugün ise, 7 Haziran genel seçimlerinde oy kaybeden AKP, "çözüm" sürecinin mimari olduðunu unutarak, kaybettiði oylarý kazanmak için, kol kola yürüyüp büyüttüðü terör örgütüne karþý mücadele ediyor görüntüsü vermek için TSK'ya yeniden operasyon izni vermiþ bulunuyor" dedi. Bahadýr YÜCEL Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK, etkinliklerini sürdürüyor. Fotoðrafçýlýk alanýnda kurs, seminer, söyleþi ve gezi gibi birçok faaliyet gerçekleþtiren ÇFK, profesyonel grafik tasarým programlarý içerisinde ilk sýralarda yer alan Photoshop programý için de eðitim düzenledi. Yaklaþýk iki ay süren ve fotoðraf sanatçýsý ve grafik tasarým uzmaný Ýhsan Þahin tarafýndan verilen eðitimde photoshop programýnýn kullanýmýyla ilgili uygulamalý dersler verildi. - ÝKÝNCÝ KURS AÇILACAK Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilen photoshop kursunun tamamlanmasý dolayýsýyla bir tören düzenlendi. Törende ÇFK Baþkaný Atakan Akman, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yazýcý ive Genel Sekreter Gazi Nogay ile eðitmen Ýhsan Þahin, kursiyerlere katýlým belgelerini takdim etti. ÇFK Baþkaný Atakan Akman, ilk kez düzenledikleri photoshop kursuna gösterilen ilgiden memnun olduklarýný belirterek, gelen talepler üzerine ikinci bir kurs daha açacaklarýný söyledi. Kursa katýlmak isteyenlerin corumfk.com web adresi üzerindeki iletiþim bölümünden ya da 0 (532) (Atakan Akman), 0 (537) (Ahmet Yazýcý) ve 0 (530) (Alpdoðan Boduç) numaralý telefonlardan bilgi alýp, kayýt yaptýrabileceklerini söyledi. Akman ayrýca kursun düzenlendiði salonun tahsisi için Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a teþekkür etti. Mühendislik Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan atandý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan'ýn atandýðý açýklandý. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Yükseköðretim Genel Kurulu'nun 27 Aðustos 2015 tarihinde yapýlan 2015 yýlýnýn 12. Toplantýsýnda Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlýðýna Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan atanmýþtýr. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüðü görevinde baþarýlý çalýþmalara imza atan Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan'ý Mühendislik Fakültesi Dekaný olarak atanmasýndan dolayý tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz" denildi. Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan kimdir? 01 Mayýs 1964 tarihinde Yerköy'de doðdu yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü'nden mezun oldu yýllarýnda Ýklimlendirme-Soðutma alanýnda Ferris State University'de (ABD) uzmanlýk eðitimi aldý. Yüksek Lisans ve Doktora eðitimlerini Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði Anabilim Dalý'nda sýrasýyla 1994 ve 2000'de tamamlayarak mezun oldu. Gazi Üniversitesi'ne 2003 yýlýnda Yrd. Doç. olarak atandý yýlýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü'nde Doçent ve 2012 yýlýnda da ayný üniversitede Profesör oldu. Termodinamik, Isýtma, Soðutma ve Ýklimlendirme, Isýl Sistemlerin Enerji ve Ekserji Analizi, Gaz Yakýtlý Darbeli Yanma, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý alanlarýnda çalýþmalarý bulunmakta.

7 7 Büyük Zaferin 93.yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda geçit töreni düzenlendi. Hürriyet Meydanýnda yapýlan törene Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gaziler, daire müdürleri, emniyet görevlileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Törende ilk olarak, Vali Ahmet Kara, Garnizon Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Vekili Albay Metin Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, halkýn, askerin ve protokol üyelerinin bayramlarýný kutladý. Protokol üyelerinin katýlýmcýlarýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan saygý duru þunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu.günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök yaptý. Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn özgürlük adýna öneminden bahsetti. Türk Silahlý Kuvvetlerinin her türlü tehdide karþý tetikte olduðunu anlatan Gök, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþuna giden yoldaki dönüm noktalarýndan biri olan bu zafer, tarihin hiçbir döneminde esaret altýnda yaþamayan yüce Türk ulusunun ve onun þanlý ordusunun vataný ve baðýmsýzlýðýna müdahale edildiðinde neler yapabileceðinin açýk ifadesi, esaret altýndaki uluslara özgürlük yolunda ýþýk tutan ve ateþi hiç sönmeyecek baðýmsýzlýk meþalesidir. Türk Silahlý Kuvvetleri, yüce ulusun, vatan ve cumhuriyetin yeminli bekçiliðini taviz vermeden, gururla sürdürecek ve tehdit ya da saldýrý halinde dýþarýdan ya da içerden hangi þekle ve renge girecek olursa olsun her zaman olduðu gibi sonsuza kadar karþý koyacaktýr" dedi. Konuþmanýn ardýndan Anadolu Lisesi öðrencileri Esra Eser ve Musa Mert Çördük günün anlam ve önemini anlatan birer þiir okudular. Programýn sonunda ise askerler ve askeri araçlar geçit töreni yaptý. Geçit törenine Belediye Bandosu eþlik etti. Zafer Bayramýnda ilk tören Anýtta yapýldý Sobacý, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Defterdar Ali Sormaz, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, gaziler, daire müdürleri, emniyet görevlileri, askeri erkan, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Bahadýr YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý, tüm yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da çeþitli törenlerle kutlandý. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý sabah 10.00'da Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýyla baþladý. Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Çorum Belediyesinin anýta çelenk býrakmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. Anýt'ta düzenlenen törene Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Garnizon Komutan Vekili J. Alb. Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Protokol kutlamalarý kabul etti 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü nedeniyle dün Atatürk Anýtýnda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardýndan Çorum Valiliði makamýnda tebrikat töreni düzenlendi. Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Garnizon Komutan Vekili J. Alb.Metin Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Valilik makamýnda kutlamalarý kabul ettiler. Tebrik töreninin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Vali Ahmet Kara, Aðustos ayýnýn Türk tarihinde zafer ayý olduðunu ifade etti. Kara, geçtiðimiz günlerde Þanlýurfa'da silahlý bir grubun saldýrýsýna uðrayarak þehit düþen Çorum Mecitözü Elvançelebi Köyü nüfusuna kayýtlý polis memuru Tanju Sakarya'ya rahmet, ailesine de baþsaðlýðý diledi. Valilik makamýndaki kutlama programýnýn ardýndan Gazi Caddesi üzerinde geçit töreni yapýldý. Bahadýr YÜCEL

8 YAÞAM 8 Tehlike Bir gün Nasrettin Hoca gömleðini yýkayýp asmýþ. Birden bir rüzgar esmiþ ve Nasrettin Hoca'nýn gömleðini alýp kayaya fýrlatmýþ. Nasrettin Hoca karýsýna seslenmiþ: Kelime Avý - Haným... Haným! Karýsý gelmiþ: "Ne oldu bey?" diyerek. Hoca: - Büyük bir tehlike atlattýk!- Alt tarafý gömlek kayaya çarpmýþ ne olacak bey? - Öyle deme karýcým ya içinde ben olsaydým!... Günün Sudoku Bulmacasý Amazonlarda yetiþen meyve, kanser hastalarýna umut oldu Amazon ormanlarýnda yetiþen 'Guanabana' adlý bir meyve, kansere çare arayanlar için umut oldu. Alternatif týp biliminin de ilgi alanýna giren tropikal meyvenin kemoterapi tedavisinde kullanýlan ilaçlardan daha etkili olduðu iddia ediliyor. Anavataný Brezilya olan Guanabana, Güney Amerika'nýn bazý bölgeleri ve Asya'nýn güneydoðusunda yer alan yaðmur ormanlarý içinde yetiþiyor. Bilimsel adý 'Annona Muricata' olan guanabana, ayrýca 'graviola', 'soursop' ve 'cherimoya' gibi isimlerle de biliniyor. Guanabananýn kanseri tamamen yok ettiðine dair henüz bilimsel bir araþtýrma yok. Ancak göðüs ve karaciðer üzerinde kemoterapiye direnen bazý kanser hücrelerinin yok edilmesinde etkili olduðunu gösteren bazý vakalar mevcut. Týp camiasýnýn ilgisini çeken ve hakkýnda birkaç makale yazýlan meyvenin, kanser hücrelerinin büyümesini geciktirdiði ve kemoterapi tedavisinde kullanýlan ilaçlara nazaran çok daha yüksek performans saðladýðý iddia ediliyor. Kemoterapi tedavisinin etkilerini azalttýðý söylenen meyvenin çekirdek ve yapraklarýnýn ise baðýþýklýk sistemini güçlendirerek kilo ve saç kaybýný önlediði de iddialar arasýnda. Henüz insanlar üzerinde kapsamlý bir teste tabi tutulmadýðý ve bilimsel bulgularla desteklenmediði için bu konuda kesin bir yargýya varmak güç. Ancak guanabananýn tarih boyu birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýldýðý biliniyor. Örneðin parazit, enfeksiyon ve uçuk tedavisinde kabul gören meyvenin uyku bozukluðu, ateþ ve öksürüðe de iyi geldiði söyleniyor. Yerel halk tarafýndan kalp hastalýklarý, astým, karaciðer sorunlarý ve artrit tedavisinde de kullanýlan meyve tam bir þifa kaynaðý. FAYDASI TÝCARÝ KAYGILAR SEBEBÝYLE GÝZLÝ TUTULU YOR Ortaya atýlan bir baþka iddia ise, bilim insanlarýnýn bu meyveyi uzun süredir incelediði ve elde edilen test sonuçlarýný ticari kaygýlar sebebiyle gizli tuttuðu yönünde.konuyu yazdýðý bir makalede derinlemesine inceleyen Amerikalý bilimadamý Christopher Lane, ABD'nin önde gelen kanser araþtýrma kuruluþu Nacional Cancer Institute'nýn (NCI) bu meyveyi 1970'li yýllarda keþfettiðini ve hastalýðýn tedavisinde kullanýlabilecek bazý ipuçlarý yakaladýðýný iddia ediyor.lane, 20 baðýmsýz laboratuvar testinden elde edilen bulgularýn bir rapor haline getirildiðini, ancak þu ana kadar bu verilerin halkla veya diðer araþtýrma kuruluþlarýyla paylaþýlmadýðýný öne sürüyor. Londra merkezli Cancer Research UK adlý kuruluþun da ayný araþtýrmayý yürüttüðünü dile getiren Lane, makalesinin sonunda iki kurumu da ellerindeki bilgileri kamuoyu ile paylaþmaya davet ediyor. Meyvenin kanser tedavisinde kullanýlabileceðine iliþkin tartýþmalar devam ederken kanseri yenme mücadelesi veren hastalar, 'bir umut' diyerek bu meyveye ulaþmanýn yollarýný araþtýrýyor. Guanabana özünden üretilen kapsüller, bitkisel tedavi ilaçlarý arasýndaki yerini çoktan aldý. Türkiye'de fazla bilinmeyen meyve, kanserle mücadelede ucuz ve etkili bir araç olma ihtimaline binaen dünyanýn önde gelen kuruluþlarý tarafýndan araþtýrýlmaya devam ediyor. (CÝHAN) 20:00 Yeþil Deniz Sadýçlar Gonca nýn aniden önlerine çýkýþýyla ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardýr. Arabalarý ahý gitmiþ vahý kalmýþ bir haldedir ancak Naciye nin de bir an önce doðuma yetiþtirilmesi lazýmdýr. Bizimkiler Naciye yi de yanlarýna alarak aksiliklerle dolu bir yolculuða çýkarken Hicabi nin ipuçlarýný birleþtirerek bizimkilerin neden arabayý yaktýðýný çözmüþ olmasý sadýçlarý yeniden zor bir durumun içine atar. Bu arada jandarmayý ziyaretinde Bahri nin bizimkilerin yanýndan çalýþtýðýný öðrenen Üsen de soluðu onlardan yeniden hesap sormak için sadýçlarýn yanýnda alýr. 20:30 Ne Münasebet Nil ve Demir arasýnda itiraf zamaný gelmiþtir. Ancak birbirlerinin duygularýndan emin olamadýklarý için aþkýný ilk itiraf eden olmak istemezler. Bu durum ikili arasýnda komik anlar yaþanmasýna sebep olur. Bir plaj iþletmecisinin anlaþmazlýðýný çözmek isteyen Nil ve Demir, cankurtaran kýlýðýna girmek zorunda kalýr. Plajda yaþanan olaylar ikilinin birbirini kýskanmasýna yol açýnca ortalýk karýþýr. Diðer yandan Demir, ofiste köstebek olduðundan þüphelenmeye baþlar. Yakalanma korkusu yaþayan Ahu ve Berkant, Nil ve Demir arasýndaki güveni bitirecek bir plan yapar. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ben Robot 19:45 Sinema 2035 yýlýnda, robotlar insan hayatýnda sýradan bir hizmetkar konumundadýr. Tüm robotlar sadece insanlara yardým etmek üzere programlanmýþlardýr ve asla zarar vermeleri söz konusu deðildir. Ancak U.S. Robotics te çalýþan programcý Dr. Laning öldürülünce, cinayet masasýndan Del Spooner olayý araþtýrmaya baþlar. Ýddiaya göre doktor, bir robot tarafýndan öldürülmüþtür. Doktorun üzerinde çalýþtýðý Sonny adýndaki robotu araþtýrmaya baþladýðý zaman Spooner, hayal bile edemeyeceði bir kabusun baþlamak üzere olduðunun farkýnda deðildir. I. Mahmud Sultan I. Mahmud, padiþahlýðýnýn ilk günlerinde, kendisini tahta çýkaran isyancýlarýn isteklerini yerine getirmek zorunda kaldý. Sultan III. Ahmed devrinde yapýlmýþ olan köþk ve konaklarýn çoðu isyancýlarýn istekleri sonucu yakýlýp yýkýldý. Devlet adamlarý ve memurlar isyancýlarýn düþünceleri doðrultusunda atandý. Ýsyancýlarýn önderi konumundaki Patrona Halil de Sultan Birinci Mahmud'a olan baðlýlýðýný bildirmiþ olmakla birlikte, devlet iþlerine müdahale etmekten vazgeçmiyordu. Bu müdahale öyle bir aþamaya geldi ki, Patrona Halil Sultan Birinci Mahmud'dan kendisini yeniçeri aðalýðýna getirmesini ve Rusya'ya karþý savaþ açmasýný istedi. 15 Kasým 1730 günü tören yapýlacaðý bahanesiyle saraya çaðrýlan Patrona Halil ve yandaþlarý yakalanarak öldürüldü.patrona Halil yandaþlarý öldürülme korkusuyla tekrar ayaklandýlar. Sultan Birinci Mahmud, Sancak-ý Þerif çýkarttý ve halktan ayaklanmanýn bastýrýlmasý için yardým istedi. Ýsyanlardan býkmýþ olan halk, padiþaha yardýmcý olarak ayaklanmanýn 28 Ocak 1731 tarihinde kýsa sürede bastýrýlmasýný saðladý. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayýþlý, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanýtýlan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet iþlerinde istiþarede bulunur, acele etmez ve telaþ göstermezdi. Yeniliði sever ve memleketi bu yoldan yükseltmeye gayret ederdi. Ýlim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere katýlýr ve Sebkatî mahlasý ile þiirler yazardý. Devrinde ilim, kültür ve sanat sahalarýnda kýymetli eserler yazýldý. Beþiktaþ'ta Arap Ýskelesi Camii, Rumeli Hisarý'nda Ýskele Camii ve Yýldýztepe mescitleri yaptýrdýðý bazý eserlerdir. ARPACIK SOÐANLI BAHÇIVAN KEBABI Malzemeler 1 kg. kuþbaþý kuzu eti 30 adet arpacýk soðaný 3 çorba kaþýðý tereyaðý 2 adet orta boy domates 2 adet havuç 250 gr. sultani bezelye Tuz, karabiber Kýrmýzý pul biber 1/2 demet dereotu Yemeðin Tarifi Eti yýkayýp bir tencereye koyun. Tereyaðý ile birlikte hafifçe kavurun. Halka þeklinde doðranmýþ havucu ilave edin. Tencerenin kapaðýný kapatýp, hafif ateþte et yumuþayýp suyunu çekene kadar 1 saat piþirin.et suyunu çekince, kabuklarý soyulup iri doðranmýþ domates, havuç, bezelye, arpacýk soðaný, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Et yumuþayýp, kendi yaðýna kalýncaya kadar hafif ateþte 1-1,5 saat piþirin. (Etin suyu azaldýkça en fazla 2 su bardaðý ýlýk su ekleyebilirsiniz.)arpacýk soðanlý bahçývan kebabýný üzerine ince kýyýlmýþ dereotu serptikten sonra sýcak olarak sefis yapýn. Bizim sözlerimizin hepsi nakit, baþkalarýnýnki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Ben Robot 21:50 Yýldýz Gemisi Askerleri 2 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Tv Filmi 23:45 Satýn Alýnan Koca 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 19:15 Piramit 20:30 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý 23:45 Aþk ve Günah Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Yeþil Deniz 23:00 Ana Ocaðý 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Sungurlar

9 2 AÐUS- 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 9 Özel Halk Otobüsçüleri Yönetmeliðin çýkmasýný bekliyor Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn TBMM'de kabul edilen 6637 Sayýlý Kanun ile 65 yaþ ve üzeri vatandaþlarýn Özel Halk Otobüsleri tarafýndan ücretsiz taþýnmasýna iliþkin hak kayýplarýnýn önüne geçilmesi için gerekli yönetmeliðin zaman kaybedilmeden çýkarýlmasýný istedi. Konuya iliþkin açýklama yapan Apaydýn, "Kanun çýktýðý zaman camiamýzda sevinçle karþýlanmýþtý. Yönetmeliðin halen çýkmamasý esnafýmýzý üzüyor. Biran önce zaman bitmeden yönetmelik çýkarýlmalýdýr. Bu kanunun çýkmasý için yoðun çaba harcadýk. Toplu ulaþýmda 65 yaþ ve üstü vatandaþlarýn özel sektör tarafýndan ücretsiz taþýnmasýna devletin katký vermesi için kanun çýkarýldý. Fakat Kanunun hayata geçirilmesi için yönetmelikle uygulama þartlarýný 6 ay içerisinde belirlemesi gerekiyor. Kanun çýkmasý ile Özel Halk Otobüsçüsü esnafýmýzýn sýkýntýsý bitmedi. Çünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Maliye Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa yapýlmasý gereken yönetmelik halen çýkarýlmadý. Esnafýmýz bu yönetmeliðin çýkmasýný dört gözle bekliyor" dedi. -"KATKI ALMADAN YAÞLILARIMIZI TAÞIYORUZ" Apaydýn açýklamasýnda, "Belediyelere, metro ve belediye otobüsleri hizmetlerinden dolayý devlet tarafýndan yapýlan desteðin özel halk otobüslerine de verilme kararý esnafýmýzý sevindirdi. Uzun zamandýr özel halk otobüslerimiz katký almadan 65 yaþ ve üstü halkýmýzý taþýyor. 80 bine yakýn halk otobüsçümüz bu taþýmadan dolayý büyük maðduriyet yaþýyor. Uzun süren çalýþmalarýmýz sonucu TBMM'de kabul edilen düzenleme, 7 Nisan 2015'de Resmi Gazete de yayýnlandý. Yasaya göre 6 ay içinde yönetmeliðin çýkarýlmasý gerekiyor. Yani 7 Ekim'de süre doluyor. Süre dolmadan yönetmelik çýkarýlmalýdýr" dile getirdi. -"SEÇÝM ÖNCESÝ DÜZENLEME UNUTULMASIN" Yapýlan düzenleme ile anayasaya aykýrýlýðýnda ortadan kalkacaðýný belirten Apaydýn, "7 Nisan'da yürürlüðe giren yeni yasa ile yetki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðýna býrakýldý. Düzenleme ile Belediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs ya da þirketlere ait þehir içi toplu taþýma hizmeti veren her bir ulaþým aracý ile özel deniz ulaþýmý aracý için bunlarýn iþletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten ilgili belediyeler aracýlýðýyla her ay gelir desteði ödemesi yapýlacak. Yapýlacak aylýk gelir desteði ödemesini yýllýk olarak belirlemeye, bu tutarý faaliyette bulunulan yere veya belediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs ya da þirketlere ait þehir içi toplu taþýma hizmeti veren her bir ulaþým aracýný taþýma kapasitesine göre farklýlaþtýrmaya ve yapýlacak ödemeye iliþkin diðer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Maliye Bakanlýðý müþtereken 6 ay içinde belirlenecekti. Þimdi bu iki bakanlýðýn yeni düzenlemeyi zaman kaybetmeden TÞOF'un da görüþü alýnarak belirlemesini bekliyoruz. Yeniden erken seçime gidildiði bu günlerde bu yönetmeliðin unutulmasý hem esnaf adýna, hem de yaþlýlarýmýz adýna olumsuz sonuçlanmamalý" þeklinde konuþtu. Zeki Gül'ün annesi son yolculuðuna uðurlandý Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün 77 yaþýnda vefat eden annesi Hacý Sündüs Gül, sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Hacý Sündüs Gül, önceki gün vefat etmiþti. Merhume Hacý Sündüs Gül'ün cenazesi dün Alaca Ömer Paþa Cami'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. Cenazeye Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Garnizon Komutan Vekili J. Alb. Metin Özbek, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Vali Yardýmcýlarý Ali Deniz Sürmen ve Adem Saçan, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýlçe Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Kurtuluþ Dönük, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, Alaca Lider Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ, Alaca Ýlçe Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Rýdvan Çoþkun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Kýzýlay Þube Baþkaný Erdal Demir, Çorum Belediyespor yöneticileri, spor camiasý, Çorum Belediyesi yönetici ve personelleri ile birlikte çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet, baþta Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, ailesi ve yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diler. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý Köyü Aþaðý Üçdam Mahallesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý Köyü Çayseki Mahallesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Seydim Çakallý köyüne. Karamsarlýk sizi hasta etmesin Günümüzün amansýz hastalýðý olan ve bulaþýcý hastalýk gibi insandan tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sýrýklý Köyü Arzupýnar Mahallesine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Akyazý Köyü Dana Deresine tarihinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Morsümbül köyüne tarihinde saatleri arasýnda: Çorum Uðurludað Ýlçesine baðlý Kýzalý mevki tamamý, Çeloðlu mevki tamamý, Beþ Mandýralarýn tamamý, Tutpýnar Mahallesinin bir kýsmýna." insana geçen karamsarlýk hastalýðý psikolojiyi etkilerken ayný zamanda hayata gölge düþürüyor. Çaðýmýzýn hastalýðý olan karamsarlýk hastalýðý', güzelliklerden kaçmak, hep olumsuzluklarý düþünmek, her þeyi eksik görmek, gelecekten umudunu kesmek, hep neþesiz, tedirgin ve bunalýmlý olmak olarak tanýmlanýyor.psikolojik bir rahatsýzlýk Sýzýntý dergisi'nin aðustos sayýsýnda Karamsarlýða Bir Neþter' baþlýðý altýnda incelenen karamsarlýk hastalýðýnýn psikolojik bir rahatsýzlýk olduðu belirtildi. Yazýda, Ýnsanoðlunun var olduðu günden beri, çok defa hep baþka bir dünya özlemi içinde bulunduðu, zaman zaman da yaþadýðý dönemi yerden yere vurduðuna dikkat çekilerek, Böyle bir düþünce, vicdandaki sonu olmayan bir gelecek arzusu ancak içinde bulunduðumuz zamandan þikâyetin sesi soluðu olmasý mutlaka üzerinde durulmasý gereken bir hastalýk sözlerine yer verildi. Sungurlu'da 30 Aðustos coþkusu Sungurlu'da, 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 93. yýl dönümü düzenlenen törenle kutlandý.saat 09.30'da Atatürk Anýtýna çelenkler sunulup, Ýstiklal Marþý okunarak saygý duruþunda bulunuldu. Çelenk sunma programýnda, Astsubay Kýdemli Çavuþ Þinasi Aloðlu günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý. Kaymakam Mitat Gözen, saat 10.00'da Kaymakamlýk makamýnda tebrikleri kabul etti. Zafer Bayramý dolayýsýyla resmi daireler, özel kuruluþlar, askeri birlikler ve karargahlar Türk Bayraðý ve poster ile donatýldý.

10 10 TMO, buðdaydan sonra mýsýr üreticisini de maðdur ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buðday alým fiyatlarýndan sonra mýsýr fiyatýný da geç açýklamasý çiftçiyi maðdur etti. Bu sene 6,3 milyon tonla üretim rekoru beklenen mýsýrýn hasadý baþlamasýna raðmen TMO henüz fiyat açýklamadý. Üreticiler, bu sene ürünün bol olmasý sebebiyle fiyatlarýn düþme eðiliminde olduðunu belirterek, bir an önce alým fiyatýnýn açýklanmasýný istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu sene buðday alým fiyatlarýný geç açýkladý. Hasadýn baþlamasýnýn üzerinden yaklaþýk bir ay geçtikten sonra haziran ayýnýn ortasýnda, alým fiyatýný ton baþýna 862 TL olarak ilan etti. Çiftçi, TMO alým fiyatýný hasadýn büyük bölümünün tamamlanmasýndan sonra açýkladýðý için elindeki buðdayý tüccara ucuza vermek zorunda kaldý. Fiyatlarýn düþmesi de buna eklenince çiftçi buðdaydan zarar etti. Þu anda buðdayýn fiyatý, ton baþýna 780 liraya kadar geriledi. Ayný durum, þimdi mýsýr için söz konusu. Bu sene 6,3 milyon tonla üretim rekoru beklenen mýsýrýn hasadý baþlamasýna raðmen TMO henüz fiyat açýklamadý. Üreticiler, bu sene ürünün bol olmasý sebebiyle fiyatlarýn düþme eðiliminde olduðunu belirterek, bir an önce alým fiyatýnýn açýklanmasýný istiyor. Hasadýn baþladýðý Doðu Akdeniz ve Çukurova bölgelerinde geçen yýlýn altýnda bir fiyatla piyasanýn açýlmasý ise üreticileri daha da endiþelendirdi. PÝYASA, MALÝYETÝNÝN ALTINDA FÝYATLA AÇILDI' Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Genel Baþkaný Özden Güngör, TMO'nun, artan üretim maliyetleri ve üretici kârý gibi unsurlarý dikkate alarak, alým fiyatlarýný bir an önce açýklamasý çaðrýsýnda bulundu. Bu yýl 6,3 milyon ton gibi mýsýr üretiminin rekor seviyeye ulaþmasýnýn beklendiðini kaydeden Güngör, Çiftçinin maðdur olmamasý için Ofis'in bir an önce alým fiyatýný açýklamasý gerekiyor. dedi. Geçen yýl müdahale alým fiyatlarýný 15 Aðustos'ta açýklayan TMO'nun, bu yýl 20 Aðustos'ta taahhütname karþýlýðýnda mýsýr alýmlarýna baþlamasýna raðmen hâlâ fiyatlarý açýklamadýðýný vurgulayan Güngör, Bir kilo mýsýrýn maliyeti 67 kuruþ. TMO eðer 81 kuruþ verirse üretici yüzde 20 kâr etmiþ olacak. 67 kuruþ altýndaki her rakam, üreticinin zarar etmesi anlamýna geliyor. Bu durum da önümüzdeki yýl üreticinin mýsýr üretimden kaçacaðý anlamýna gelir. diye konuþtu. Adana Çiftçiler Birliði 2. Baþkaný Mutlu Doðru da Türkiye'nin mýsýr ihtiyacýnýn yarýsýndan fazlasýný karþýlayan Çukurova'da hasadýn baþladýðýný, üreticinin TMO'dan bir an önce alým fiyatlarýný açýklamasýný beklediðini söyledi. Mýsýr rekoltesindeki yüksek beklentinin fiyatlarýn düþmesine yol açtýðýný belirten Doðru, þunlarý kaydetti: Bu sene mýsýr üretimi fazla. Yemciler, daha ucuz olduðu için mýsýr yerine buðdaya yöneldi. Niþasta fabrikalarý da piyasaya aniden bol ürün girince alýmlarý durdurdu. Mýsýra talebin düþmesiyle fiyatlar gerilemeye baþladý. Mýsýrýn tonu, henüz hasadýn baþýnda 665 liradan 630 liraya kadar geriledi. Fiyatlarýn daha da düþmemesi için TMO'nun bir an önce alým fiyatlarýný açýklamasýný istiyoruz. Türkiye mýsýr üretimi (Bin ton) Yýl Üretim (tahminî) Terör olaylarý, Güneydoðu'ya meyve-sebze naklini durdurdu Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde 32 kiþinin ölümüyle sonuçlanan bombalý saldýrýnýn ardýndan baþlayan terör olaylarý, Adana'dan bölgeye yapýlan sebze-meyve nakliyesini de vurdu. Son bir aylýk sürede zirve yapan olaylar nedeniyle Adana ve bölgesinden Güneydoðu illerine yapýlan sebze-meyve nakliyesi yüzde 60 oranýnda düþtü. Bunda, terör olaylarý nedeniyle bölgede uygulanan sýkýyönetim ve kepenk kapatmalar ile birlikte kamyonlarýn yakýlmasý da büyük oranda etkili oldu. Vatandaþ sokaða çýkma yasaðý sebebiyle dýþarý çýkamayýnca da manavlardaki sebze-meyveler de elde kaldý. Güneydoðu'da meydana gelen terör olaylarý son yýllarda bölgede artan ekonomik faaliyetleri altüst etti. Bölgede terör örgütü tarafýndan asker ve polislere yönelik saldýrýlar, sýk sýk karayollarý kesilerek araçlarýn ateþe verilmesi, yol güvenliði ve ardýndan da bazý bölgelerde sokaða çýkma yasaðý gibi sýkýyönetim uygulamalarýnýn ardýndan Adana ve Mersin'den bölgeye giden yaþ sebze-meyve nakli durdu. Adana Kabzýmallar Odasý Baþkaný Þefik Özbey, düþüþün yüzde 60'lara yaklaþtýðýný söyleyerek, kargaþanýn olduðu bir ortamda alýþveriþin mümkün olmayacaðýný hatýrlattý. Güneydoðu'da milletin mecbur olmadýkça dýþarý çýkmadýðýný, ekmek gibi elzem malzemeleri almak için dýþarý çýkýldýðýný, bunun da oradaki ticarete ciddi anlamda sekte vurduðunu anlattý. Daha önceleri günlük 15 kamyon gidiyorsa bu sayýnýn bugün 5'e düþtüðü örneðini veren Özbey, Esnaf kapalý olursa, hal huzursuz olursa halk nasýl çýkýp gider meyve-sebze alýr? Bir ailede huzur olmadýðý zaman kimin caný meyve ister, mümkün deðil. Çok çok mecbur ise bir þey atýþtýrýr, ekmek yer. Oradaki karýþýklýklardan dolayý esnaf gelip buradan mal götüremiyor, götürse nereye götürecek, kime satacak? Sokaða çýkma yasaklarýndan dolayý satacak kimse de bulamýyor. dedi. HAL PAZAR GÜNLERÝ BÝR KÖYÜ ANDIRIY- OR, SESSÝZ SEDASIZ Seyhan Ziraat Odasý Baþkaný ve Hal Hakem Heyeti üyesi Cahit Ýncefikir de Adana'dan Güneydoðu illerine sebze-meyve naklinin durma aþamasýna geldiðini vurguladý. Terör olaylarýyla birlikte Güneydoðu'da kamyonlarýn yakýlmasý, yol güvenliði, yol kesilmesinin nakliyeciler açýsýndan ciddi bir problem oluþturduðunun altýný çizen Ýncefikir, Özellikle yaþ sebze meyve götüren kamyonlarda sýkýntý yaþanýyor. Benim görüþtüðüm esnaflar, 4'te 3 oranýnda ticaretin düþtüðünü söylüyorlar. Pazar günü bizim hal inanýlmaz kalabalýk olurdu, doðudan esnaf pazar gelir ürünleri alýr giderdi. Bu hafta pazar günü ise burasý bir köyü andýrýyordu, sessiz sedasýz. diye konuþtu. Adana Büyükþehir Belediyesi Vedat Dalokay da doðu ve güneydoðu illerine yönelik nakliyede önemli anlamda düþüþ olduðunu vurguladý. Baþarýlý giriþimin sýrrý deðer üretmek BizSpark programýyla giriþimcilere destek olmayý amaçlayan Microsoft, yazýlým lisanslarýný ücretsiz kullanýma açýyor. Microsoft Türkiye Yazýlým Geliþtirme Teknolojileri Genel Müdür Yardýmcýsý Cavit Yantaç programýn detaylarýný ve hedeflerini anlattý. BizSpark projesi tam olarak nedir? Giriþimcilere destek olmak amacýyla 6 yýldýr yürüttüðümüz bir program. 5 yýldan küçük, geliri 250 bin dolardan az, yazýlým veya donaným alanýnda faaliyet gösteren startup þirketler 3 yýl boyunca Microsoft'un lisanslý ürünlerini ücretsiz olarak kullanabiliyor. Ayrýca ayda 750 dolara kadar bulut biliþim platformu Microsoft Azure kullanýmý da saðlýyoruz. Bu sayede giriþimciler kendi sunucularýný satýn alýp masraf yapmak yerine, Microsoft'un sunucularýný kullanabiliyor. Büyük þirketlerin kullandýðý servislere eriþebiliyor. Yazýlýmýn Microsoft platformunda olmasý da þart deðil. Açýk kaynak kodlu dillerin neredeyse tamamý Microsoft Azure platformu üzerinde destekleniyor. Bir de BizSpark Plus adlý bir programýnýz var deðil mi? BizSpark projesine katýlýp ciddi büyüme gösteren ve cirosu 1 milyon dolarý aþan þirketlere özel olarak geliþtirilmiþ bir program. Bu programa hak kazanan þirketlerin yýlda 120 bin dolara kadar Microsoft Azure kullaným hakký var. Türkiye'de þu anda 1000'den fazla BizSpark üyesi bulunuyor, BizSpark Plus programýna dahil olan þirket sayýsý ise 20'den fazla. Yazýlým desteði dýþýnda bir þey saðlýyor musunuz? Evet. Zaten bu programýn esas faydasý giriþimcilerin Microsoft'la bir iliþkiye baþlamasý. Ürünlerin geliþtirilmesine, satýþ ve pazarlamasýna yardýmcý oluyoruz. Diyelim ki geliþtirdikleri bir uygulama baþka bir ülkedeki müþterimizin iþine yarýyor, o zaman biz iki tarafý bir araya getiriyoruz. Yazýlým desteðinin ötesine geçip potansiyel müþterilerle bir araya gelmesine yardýmcý oluyoruz. Ortaklýk yaptýðýnýz kurumlar var mý? Giriþim evleri ve hýzlandýrýcýlarla ortaklýklarýmýz var. Türkiye'de 20'den fazla startup organizasyonu ve teknoparkla çalýþýyoruz. Ayrýca etohum, TEB, ÝTÜ Teknopark, Özyeðin Üniversitesi Giriþim Fabrikasý ve Starters Hub adlý organizasyonlar BizSpark Plus programýna destek oluyor. Baþvuru yapmak isteyenler ne yapmalý? Baþvurular microsoft.com/bizspark adresinden yapýlabilir. Yapýlan baþvurular bir ön elemeden geçiyor. Onaylananlar hemen çalýþmaya baþlýyor. Bu süre içerisinde ciddi büyüme kaydedenler BizSpark Plus programýna geçiþ yapýyor. Baþvuru için son tarih yok, yýl boyunca programa baþvuru yapýlabilir. Destek olacaðýmýz þirket sayýsýnda bir kýsýtlama da yok. Sizce baþarýlý giriþimlerin ortak özelliði nedir? Müþteriye deðer saðlamasý. Deðer oluþturan startuplar çok hýzlý büyüyor. Giriþimciler ne kadar hýzlý hizmet verir ve müþterilerden gelecek dönüþlere göre ne kadar hýzlý düzeltmeler yapabilirse baþarý ihtimali de o kadar artar. Baþarý için müþteri odaklý düþünmek þart. Üründe kullanýlan teknolojinin çok önemi yok, önemli olan müþteriye deðer katmak. Çok iyi bir uygulama fikrim var ama yazýlýmcý deðilim. Ne yapabilirim? Fikri olan insanlarla, o fikri gerçekleþtirebilecek insanlarý bir araya getiren etohum gibi profesyonel organizasyonlardan destek alýnmasýný öneririm. Eðer takýmýnýzda bir yazýlýmcý yoksa ve siz fikrinizi tanýmadýðýnýz bir yazýlýmcýya emanet ederseniz o yazýlýmcý fikrinizi alýp götürebilir. Bu organizasyonlarýn bir baþka faydasý da kiþinin kendi baþýna geliþtirdiði fikri zorlayýp daha rafine hale gelmesini saðlamak. Yazýlým demiþken, ücretsiz Microsot yazýlým eðitimi Açýk Akademi ne durumda? Programa ilgi sürekli artýyor. Türkiye'de bilgisayara eriþimi olan çocuk sayýsýnýn artmasýyla birlikte çocuklara yönelik eðitimler de koymaya baþladýk. Bir çocuðun en çok keyif alacaðý öðrenme þekli oyun. Bu nedenle oyun geliþtirme konusunda dünyadaki en önemli yazýlýmlardan birisi olan Kodu'yu entegre ettik. Finansbank ve Habitat'la iþbirliðine giderek fiziksel lokasyonlarda Kodu'nun eðitimini vermeye baþladýk. Hedefimiz 8 yaþýndan itibaren Türkiye'de herkesin bilgisayarda bir þeyler üretebilecek hale gelmesi. Çocuklarýn bilgisayarý bir üretim aracý olarak görmesi için ebeveynler ne yapabilir? Açýk Akademi ve benzeri yazýlým eðitimi veren sitelere yönlendirebilirler. Yazýlým öðrenmelerini teþvik etmeliler. Çocuklarýný bilgisayar baþýnda býrakmaktan kaçýnmamalýlar. Bilgisayarýn zararlý bir þey olmadýðýný bilmeliler. Ben bu alanda bir uzman deðilim ama kendi oðlumdan biliyorum. 4 yaþýna kadar kullanýmýný kýsýtladým. Bu süre içerisinde 5 farklý iþletim sistemini kendi baþýna kullanýr hale geldi. Geçen sene yasaklamaktan vazgeçtim ve ilginç bir þekilde o da günde bir saatten fazla kullanýnca sýkýlmaya baþladý. Resim ve spora yöneldi. Demek ki yasak olan þeyler çocuklara daha cazip geliyor. Mobilya sektöründe ithal tehlike Yanlýþ seçim ve ekonomik yetersizlik gibi sebepler ev dekorasyonu yaparken ithal mobilyaya raðbeti her geçen gün artýrýyor. Son dönemlerde yurtdýþýndan izinsiz getirilen mobilya ve dekorasyon ürünlerinin pek çok kiþi tarafýndan tercih edilmesi, Türkiye'de mobilya sektörüne önemli bir darbe vuruyor. Modoko'nun Yönetim Kurulu Baþkaný Etem Özçelik, ithal olarak Türkiye pazarýna sunulan mobilyalarýn iþlevselliði ve kalitesinin kötü olduðunu söyledi. Mobilyada tasarýmý ve kaliteyi bir arada sunduklarýný belirten Özçelik, herkesten yerli üretimi teþvik edici hamleler beklediklerini kaydetti. Mobil alýþveriþ deneyiminde birinci Avrupa'nýn en önemli mobil teknoloji þirketlerinden Monitise'nin Türkiye Mobil Uygulamalarý Araþtýrmasý'nda Teknosa, elektronik kategorisinde birinci oldu. Teknosa, hem kullanýcý deneyimi kategorisinde hem de kullanýcý arayüzü deðerlendirmesinde en yüksek puaný aldý. Teknosa maðazalarýnda yer alan her ürünü kullanýcýlarýn cebine ve tabletine getiren uygulamalarýn çok kýsa sürede ciddi bir trend yakaladýðýna dikkat çeken Teknosa Pazarlama Direktörü Cem Iþýk, mobil alýþveriþin yükseliþinin e-ticarete göre çok hýzlý olacaðýný belirtti.

11 2 AÐUS- 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 11 Ölümsüzlük mantarý bilinçsizce tüketilirse öldürebilir! Kansere karþý koruyucu özelliði yanýnda vücudun savunma sistemini güçlendiren ve halk arasýnda 'Ölümsüzlük mantarý' diye bilenen Reishi mantarý bilinçsiz tüketilmesi halinde ölüme neden olabiliyor.abd'de mantar çeþitleri ve insan saðlýðý üzerinde etkileri ile ilgili araþtýrmalar yapan Dr. Kenan Sarý, son yýllarda ölümsüzlük mantarýnýn faydalarýnýn çok sýk gündeme geldiðini söyledi. Ölümsüzlük mantarýnýn Çin týbbýnda yüzyýllarca kullanýldýðýný, bu gün ise yeniden keþfedildiðini dile getiren Sarý, ormanlýk alanlarda yaþlý aðaçlarýn köklerinde yetiþen bu mantarýn doðada da ender bulunduðunu belirtti. Reishi mantarýnýn tümör önleyici özelliðinin öne çýktýðýný, kanser tedavisinde alternatif týp alanýnda kullanýldýðý ifade eden Sarý, faydalarý hakkýnda þu bilgileri verdi: * Bu mantar türü ayrýca vücudun baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirir. * Hastalýklara karþý korur. Ýnsülin düzeyini dengeler. * Kan basýncýný dengelemeye yardýmcý olur, hipertansiyona olumlu etkisi vardýr. * Alerjik hastalýklarýn etkilerini azaltýr. * Bakteri ve virüslerin neden olduðu viral hastalýklarýn tedavisinde etkilidir. * Kötü klestrolü düþürür, sindirim sistemini düzenler. * Kozmetik sektöründe pahalý ürünlerde aranan hammaddelerden biridir. Baþta kanser olmak üzere bir çok hastalýða iyi gelmesi sebebiyle bu mantar türüne ilgi arttýðýný belirten Sarý, doðru doz ve kullaným aralýðý iyi ayarlanmadýðý taktirde ölüme bile neden olabileceði uyarýsýnda bulundu. Sarý, "Ýnsanlar bu mantar türünü doðadan ya da aracýlardan alýp bilinçsizce tükettiðini görüyoruz. Doz ve kullaným süresinin doðru ayarlanmadýðý taktirde ölüm ya da karaciðer ve böbrek iflasýna neden olabilir. Bir uzman hekime danýþmadan bu mantar türü kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Doktor kontrolünde doz ve kullaným süresi doðru ayarlandýðý taktirde ise hem hastalýklardan korumaya hem de tedaviye yardýmcý olur." bilgisini verdi. "MANTARIN YERLERÝNÝ GÖSTERMÝYORUZ" Ölümsüzlük mantarý Türkiye'de yalýnýzca belirli bölgede yetiþmesi sebebiyle endemik bitkiler arasýnda bulunuyor. Bu mantar türünün yetiþtiði yerlerden birisi de Sakarya'nýn Geyve Boðazý. Geyve Boðazý Tabiat Varlýklarýný Koruma Derneði Baþkaný Kamuran Tan, para etmesi sebebiyle son yýllarda bazý fýrsatçýlarýn ormana ölümsüzlük mantarýný izinsiz olarak toplayýp sattýðýný söyledi. Bu mantar türünün yok olmamasý buna izin verilmemesi gerektiðini ifade eden Tan, "Ölümsüzlük mantarý yýllýk genelde kayýn aðaçlarýnda nadir olarak bulunur. Bu mantarlar orman yetkilileri gözetiminde uzman kiþilerce belirli zamanlarda belirli miktarda toplanmalý. Böylece hem bilinçsiz kullanýmýn önüne geçilir hem de bu mantar türü varlýðýný sürdürür. Ayrýca aðaçlara da zarar verilmemiþ olur. Kesin bilmiyorum ama kurutulmuþ bu mantarýn kilosunun bin liradan alýcý bulduðu belirtiliyor. Bu da fýrsatçýlarýn iþtahýný kabartýyor. Bu sebeple ormana gelen herkese ölümsüzlük mantarlarýnýn yerini göstermiyoruz." diye konuþtu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 1 Kasým'da yapýlacak olan milletvekili seçimleri için hazýrladýðý seçim takvim bugün baþlýyor. Takvime göre gümrük kapýlarýnda ve yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi 8 Ekim Perþembe günü baþlayacak. Yurt dýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemi 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Siyasi partiler aday listelerini 18 Eylül Cuma gününe kadar vermeleri gerekiyor. Seçim takviminde yer alan bazý önemli günler ise þöyle: "31 Aðustos Pazartesi: Seçimin baþlangýç tarihi 31 Aðustos Pazartesi: Oy kullanýlacak gümrük kapýlarýnýn ve yurt dýþý temsilciliklerin ilân edilmesi 31 Aðustos Pazartesi: Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarýný Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi 2 Eylül Çarþamba: Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliþkin aský listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarýnca askýya çýkarýlmasý ve itirazlarýn baþlamasý 2 Eylül Çarþamba: Yurt Dýþý Seçmen Kütüðünün adresinden ilân edilmesi ve itirazlarýn baþlamasý 4 Eylül Cuma: Önseçim ve aday yoklamasý ile ilgili olarak 3 Eylül 2015 Perþembe günü askýya çýkarýlan listelerin indirilmesi ile listelere yapýlacak itirazýn son günü 10 Eylül Perþembe: Muhtarlýk bölgesi aský listelerinin, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliþkin aský listelerinin askýdan indirilmesi ve yapýlacak itirazlarýn son günü 13 Eylül Pazar: Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilâný 18 Eylül Cuma: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katýlacaklarý seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðýna alýndý belgesi karþýlýðýnda DVD ve kâðýt ortamýnda en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü 20 Eylül Pazar: Yurt içi ve yurt dýþý seçmen kütüklerinin kesinleþtirilmesi, yurt içi seçmenlerin oy vereceði yer ve sandýklarýn belirlenmesi, 20 Eylül Pazar: Yurt dýþý seçmenlerin oy kullanacaklarý temsilcilik, tarih aralýðý ve yer bilgilerinin adresinden ilâný Seçim takvimi bugün baþlýyor 23 Eylül Çarþamba: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi iþlemlerinin tamamlanmasý ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu baþkanlýklarý ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayýnlanmasý/yayýmlanmasý 26 Eylül Cumartesi: Birleþik oy pusulasýnda yer alacak olan baðýmsýz aday sýralamasý için tüm il seçim kurullarýnda ayný anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilmesi, davete raðmen kuraya katýlmayan baðýmsýz aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapýlmasý 27 Eylül Pazar: Ýlçe seçim kurulu baþkanýnca, siyasi partiler dýþýndan getirilen asýl üyelerle görüþerek seçim bölgesi içindeki veya dýþýndaki seçmenler arasýndan iyi ün sahibi olmakla tanýnmýþ, okur - yazar kimselerden, kurula baðlý seçim bölgelerindeki sandýklardan her biri için birer kiþi olmak üzere sandýk kurulu baþkan adaylarýna iliþkin listenin düzenlenmesi 28 Eylül Pazartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü, 28 Eylül Pazartesi: Ýlçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince, sandýk kurulu baþkan adaylarýna iliþkin listelerin ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna verilmesinin son günü 28 Eylül Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere; il seçim kurullarýna, Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayýmlanmak/yayýnlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi 29 Eylül Salý: Yurt içi sandýk kurullarýnda görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü 6 Ekim Salý: Ýlçe seçim kurullarýnca miting alanlarýnýn belirlenerek siyasi partilere ve baðýmsýz adaylara duyurulmasýnýn son günü 8 Ekim Perþembe: Gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanmasý 8 Ekim Perþembe: Yurt dýþý temsilciliklerde oy verme iþlemine baþlanmasý 10 Ekim: Cumartesi: Yurt içi sandýk kurullarýnýn oluþum iþlemlerinin tamamlanmasý, oluþumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim iþlerinde görevlendirileceklere iliþkin eðitim çalýþmalarýna baþlanmasý 22 Ekim Pazar: Propaganda serbestliðinin ve bir kýsým seçim yasaklarýnýn baþlangýcý 25 Ekim Pazar: Yurt dýþý temsilciliklerde oy verme iþleminin sona ermesi 26 Ekim Pazartesi: Sandýk kurullarý baþkanlarýna teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarýnýn hazýrlanmasýnýn bitirilmesi 29 Ekim Perþembe: Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere iliþkin aský listelerinin kesinleþtirilerek çoðaltýlmasýna baþlanmasý 31 Ekim Cumartesi: Seçim propagandasýnýn sonu 1 Kasým Pazar: Oy verme günü" Merkez'den bankalara destek Gereksiz tüketilen aðrý kesici ve antibiyotikler, ilaç israfýný artýrdý Son yýllarda giyim ve yemek konusunda yaþanan israf, saðlýk sektöründe de ürkütücü boyutlara ulaþtý. Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda, düþük fiyatlý ilaç politikasýný devreye sokan Saðlýk Bakanlýðý, vatandaþýn bilinçsiz ilaç kullanýmýný önleyecek politikalar geliþtiremedi. Türkiye'de ilaç tüketiminin son yýllarda önemli ölçüde artýþ göstermesiyle israf da günden güne arttý. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, 2008 yýlýnda 10,7 milyar TL olan ilaç harcamalarý 2014 yýlý itibarýyla 15 milyar TL'nin üzerine çýktý. Benzer þekilde tedavi harcamalarý da ayný dönemde 13,9 milyar TL'den 29,2 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Platformu Baþkaný Prof. Dr. Cankut Tulunay'ýn verdiði rakamlara göre sadece yýllýk ilaç israfý 2 milyar dolar seviyesine çýktý. Toplam saðlýk harcamalarýndaki israf ise 10 milyar dolarýn üzerine týrmandý. Konu hakkýnda bilgi veren Prof. Tulunay, yaptýklarý bir araþtýrmaya göre vatandaþýn evinde bulundurduðu ilaçlarýn yüzde 15'inin paketi dahi açýlmamýþ durumda olduðunu tespit ettiklerini belirtti. Evlerde biriken ve gereksiz yere tüketilen ilaçlarýn baþýnda mide ilaçlarýnýn daha sonra ise aðrý kesici ve antibiyotiklerin geldiðini ifade eden Tulunay, SGK ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþmalarýnýn yetersiz kaldýðýný öne sürdü. Ýlaç israfýna neden olan etmenler hakkýnda bilgi veren Prof. Tulunay, Ýlaç sanayii, karþýsýndaki saðlýk otoritesinin zaaflarýný çok iyi bilir, öðrenir ve ondan faydalanýr. Ýlaç olmayan ilaçlarý' mucize ilaç diye piyasaya sunar. Ýlaç olmayan ilaçlarýn dünyadaki en büyük müþterisi Türkiye'dir. Ýlaç olmayan ilaçlar derken hiçbir derde deva olmayan ilaçlarý kastediyorum. dedi. Tulunay, Geriye kalan saðlýk harcamalarýna baktýðýmýzda ise gereksiz tetkikler, ameliyatlar ve MR gibi durumlar nedeniyle ortaya çýkan toplam israf 10 milyar dolarýn üzerinde. ifadelerini kullandý. HASTA DOKTORA ÝLAÇ YAZ' BASKISI YAPIYOR Prof. Cankut Tulunay, son dönemde uygulanan yanlýþ politikalar neticesinde Türkiye'de týp eðitiminin dibe vurduðunu belirterek, Dolayýsýyla ileriki yýllarda ilaç israfý daha da artacaktýr. Çünkü birçok hekimin yeterli bilgisi yok. Ne yazýk ki týp fakültesini bitiren öðrencilerin arasýnda Týpta Uzmanlýk Sýnavý'nda (TUS) çok çok düþük puanlar alanlar var. Bunlarýn bir kýsmý aile hekimiliði yapýyor. Küçük ama önemli bir ölçüttür. Reçeteye iki-üç romatizma ilacýný birden yazan hekimler var. Doktorlarýn eðitim eksikliði ve ilaç bilgilerinin yetersiz oluþu önemli bir sorundur. dedi. Hastanýn doktora baskýsýnýn da ilaç israfýnýn nedenlerinden birisi olduðuna dikkat çekerek Hasta geliyor doktora ilacý dikte ettiriyor. Bunu yazan doktor, doktor deðildir. Ayrýca reçetesiz ilaç satýþý ve eczacýlarýn bilgi eksikliði de baþka bir nedendir. diye konuþtu. Merkez Bankasý, bankacýlýk sektörünün aracýlýk maliyetlerinin azaltýlmasý ve çekirdek yükümlülüklerinin desteklenmesi amacýyla, TL zorunlu karþýlýklara ödenen faiz oranlarýný 1 Eylül, 1 Ekim ve 1 Aralýk'ta 50'þer baz puan artýracak. Banka, üç yýldan uzun vadeyi teþvik amacýyla mevduatkatýlým fonu dýþý döviz yükümlülükler için zorunlu karþýlýk oranlarýný da deðiþtirdi. Merkez Bankasý, mevduatkatýlým fonu dýþý yabancý para yükümlülüklerde zorunlu karþýlýk oranlarýnýn deðiþtirildiðini açýkladý. Yabancý para yükümlülüklerinde 3 yýldan uzun vadeyi teþvik etmek amacýyla zorunlu karþýlýk oranlarýnda deðiþikliðe gidildiðini duyuran Merkez Bankasý, Küresel Para Politikalarýnýn Normalleþme Sürecinde Yol Haritasý' çerçevesinde çekirdek dýþý yükümlülükler için 3 yýldan uzun vadeyi teþvik etmek amacýyla mevduat/katýlým fonu dýþý yabancý para yükümlülükler için zorunlu karþýlýk oranlarýnýn deðiþtirildiðini kaydetti. Türk Lirasý cinsinden zorunlu karþýlýklara ödenen faizde yapýlan artýrýma iliþkin Merkez Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, bankanýn 18 Aðustos'ta açýkladýðý Küresel Para Politikalarýnýn Normalleþme Sürecinde Yol Haritasý' kapsamýnda, bankacýlýk sektörünün aracýlýk maliyetlerinin azaltýlmasý ve çekirdek yükümlülüklerinin desteklenmesi amacýyla, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karþýlýklara ödenen faiz oranlarýnda deðiþiklik yapýldýðý kaydedildi. Buna göre TL cinsinden tesis edilen zorunlu karþýlýklara ödenen faiz oranlarýnda 1 Eylül'de 50 baz puan, 1 Ekim'de 50 baz puan ve 1 Aralýk'ta 50 baz puan olmak üzere; toplamda 150 baz puan artýrýma gidildi. Merkez Bankasý ayrýca, çekirdek dýþý yükümlülükler için üç yýldan uzun vadeyi teþvik etmek amacýyla mevduat/katýlým fonu dýþý yabancý para yükümlülükler için zorunlu karþýlýk oranlarýný deðiþtirdi. Buna göre, mevduat/katýlým fonu dýþý yabancý para yükümlülükler için uygulanacak zorunlu karþýlýk oraný 1 yýla kadar yükümlülüklerde yüzde 20'den yüzde 25'e; 2 yýla kadar olanlarda yüzde 14'ten yüzde 20'ye; 3 yýla kadar olanlarda yüzde 8'den yüzde 15'e çýkarýldý. 5 yýla kadar vadelerdeki oran yüzde 7 olarak býrakýlýrken, 5 yýldan uzun vadeler için yüzde 6'dan yüzde 5'e çekildi. Yeni oranlar, 28 Aðustos 2015 tarihinden sonra oluþacak yeni yükümlülüklere 23 Ekim 2015 tarihli tesis döneminden itibaren uygulanacak. 28 Aðustos itibarýyla mevcut yükümlülüklere vadeleri sonuna kadar, mevcut oranlarýn uygulanmasýna devam edilecek. Merkez Bankasý, döviz likiditesinin desteklenmesi amacýyla, bankalarýn TCMB nezdindeki döviz ve efektif piyasalarýnda iþlem yapma limitlerini 1 Eylül'den itibaren yaklaþýk yüzde 130 artýrarak 50 milyar dolara yükseltti. Merkez Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, dolar ve Euro bazýnda limitlerin bankalara ayrý ayrý bildirileceði belirtildi. Açýklamada, Bu çerçevede, bankalara tahsis edilen depo limitleri ile ROM kapsamýnda TCMB'de bulundurulan altýn ve döviz varlýklarýnýn toplamý, yurtdýþý þubeleri dahil olmak üzere, bankalarýn gelecek 1 yýldaki yurtdýþý borç ödemelerinin tamamýný fazlasýyla karþýlayabilecek seviyeye yükselmiþtir. denildi. Merkez Bankasý, kredi kartý iþlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarýnda ise deðiþikliðe gitmedi. Kredi kartý is lemlerinde uygulanacak aylýk azami akdi faiz oranlarý TL ic in yu zde 2,02, yabancý para ic in yu zde 1,62, aylýk azami gecikme faiz oranlarý TL ic in yu zde 2,52, yabancý para ic in yu zde 2,12 olarak tespit edildi. EKONOMÝ SERVÝSÝ

12 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Küba'yý yendik, finale yükseldik.. 23 Yaþ Altý Erkekler Dünya Voleybol Þampiyonasý'da Türkiye, yarý final mücadelesinde Küba'yý 3-0 yenerek adýný finale yazdýrdý. Uluslararasý Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafýndan Birleþik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliðinde düzenlenen þampiyonada B Grubu'nu 2. sýrada tamamlayan Türkiye, A Grubu lideri Küba ile yarý finalde karþýlaþtý. Rakibini 25-19, ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenen milliler, finale yükselme baþarýsý gösterdi. Belediye, bitiklerde 2-1 SAHA: Manavgat Evrenseki HAKEMLER: R.Alkým Aksoy, H.Göktürk Ýmamoðlu, Vural Gül. MANAVGATSPOR. Ýsmail, Muhammet, Fikret, Aykut, Emre, Onur, Burak, Baran, Feyyaz, Adil, Sergen. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih, Akýn, Eþref Koçak, Uður, Eþref K.oðlu, Emrah, Turgay, Eray, Hakan, Emre, Gökhan. SARI KARTLAR: Uður, GOLLER: 61.dakikada Baran, 86.dakikada Alican (Manavgat), 71.dakikada Gökhan (Çorum Belediye) Ligin ilk deplasman maçýna çýkan Çorum Belediyespor, geriye düþtüðü maçta beraberliði yakalamasýna raðmen yenilgiden kurtulamadý. Maça iyi baþlayamayan Çorum Belediyespor maçýn ilk yarýsýnda pozisyon üretem e z k e n, r a k i b i n a t a k l a r ý n ý ise engellemekte güçlük çekti. Ýlk yarýsý orta saha mücadelesi þeklinde geçen maçýn ilk 45 dakikasý 0-0 sona erdi. Maçýn ikinci yarýsýnda ise etkili oynayan taraf ev sahibi Manavgatspor oldu. Ýkinci yarýnýn baþlamasý ile Çorum Belediyespor kalesine yüklenen Manavgatspor, 59.dakikada Baran'ýn attýðý golle öne geçti. Golü bulan ve golle birlikte moral bulan Manavgatspor, atak üstüne atak geliþtirmeye baþladý. 60.dakikadan itibaren Manavgatspor Çorum Belediyespor karþýsýnda farký ikiye çýkartmak için çaba sarf ederken kaleci Fatih yaptýðý kurtarýþlarla rakibin gol atmasýna izin vermedi. Manavgatspor gol için Çorum Belediyespor kalesinde pozisyonlar ararken Çorum Belediyespor 71.dakikada beraberliði bulmayý baþardý. Hakan'ýn ortasýný iyi takip eden Gökhan kafa vuruþu ile topu Manavgat aðlarýna gönderdi. Maçýn son dakikalarýnda etkili futbolunu yeniden ortaya koyan Manavgatspor 86.dakikada Alican'ýn golüyle hanesine 3 puan yazdýrmayý baþardý. Çorum Belediyespor ligin ilk maçýnda da kendi sahasýnda 2-1 maðlup olmuþtu. Yasin Yücel Osmancýkspor 4.Grup'ta Bölgesel Amatör Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Osmancýkspor yapýlan kura çekimi sonrasýnda 4.grupta yer aldý. Bölgesel Amatör Lig'de Sezonu Statüsü ve gruplarý belli oldu. TFF Ýcra Kurulu Üyesi ve TASKK Baþkaný Ali Düþmez bugün yaptýðý açýklamada Bölgesel Amatör Lig'de sezonunun 12 grupta oynanacaðýný ve fikstür çekiminin 4 Eylül'de Ýstanbul'da yapýlacaðýný açýkladý. Ali Düþmez'in lig statüsü ile ilgili açýklamalarý þöyle: "Tarihte ilk kez Türkiye'nin 81 ilinin katýlýmýyla 157 kulübün mücadele edeceði Bölgesel Amatör Lig, 12 grupta oynanacak. Bu gruplarý belirlerken bölgesel daðýlýmýn yaný sýra mevsim þartlarý ve ulaþým imkanlarýna da özen gösterdik. BAL'da 12 grup birincisi statüde belirlendiði þekilde play-off turuna yükselecek. Bu turda oluþan 6 eþleþme tarafsýz sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Spor Toto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda maðlup olan 6 takým bir kez daha statüye göre eþleþtirilecek ve yine tarafsýz sahada tek maç üzerinden oynanacak 3 eþleþmenin galibi Spor Toto 3. Lig'e çýkacak son 3 takýmý oluþturacak. Ben sezonun dostluk ve fairplay anlayýþý çerçevesinde, baþarýnýn elbette hedeflendiði ancak bu kavramlarýn ön plana çýkarýldýðý bir anlayýþla oynanmasýný umut ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hedefimiz amatör futbolun en kýymetli organizasyonun en üst düzeyde, profesyonel bir þekilde organize edilmesidir. Buna da tam olarak hazýr olduðumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." Spor Servisi

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Hain saldýrýda þehit verdik

Hain saldýrýda þehit verdik Hain saldýrýda þehit verdik Þehidimiz dualarla uðurlandý. Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde yapýlan Þehidimiz dualarla uðurlandý saldýrýda Çorumlu genç polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı