%50 ye varan indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda geçit töreni düzenlendi. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Þehidimiz Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. SAYFA 3 TE "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. ÇFK'nýn photoshop kursu tamamlandý SAYFA 2 DE Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, SAYFA 6 DA Zeki Gül'ün annesi son yolculuðuna uðurlandý Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün 77 yaþýnda vefat eden annesi Hacý Sündüs Gül, sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Hacý Sündüs Gül, önceki gün vefat etmiþti. Merhume Hacý Sündüs Gül'ün cenazesi dün Alaca Ömer Paþa Cami'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. SAYFA 9 DA Gülsün Mert Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! SAYFA 3 TE Cansu-yu SAKLAMBAÇ AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Gökçer Öðünç Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. SAYFA 5 TE AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. SAYFA 3 TE Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. SAYFA 3 TE Av. Bekir Çetin Gültekin Avcý Yýllar önceydi. Tanýrdým onu. Köyünde defnedileceði mezara kadar gitmiþtim þehit uzman çavuþun. SAYFA 5 TE ANALÝZ Külcü dediðim dedik derken, Talip Bektaþ ne demiþti! Nadir YÜCEL Platform oluþturulan Ýmza kampanyasý baþlatýlan, Yargýya taþýnan Stadyum ve spor komplekslerinin konut alanlarýna dönüþtürülme ihalesinden sonra sesler yükselmeye baþladý. Stadyum yýkým ihale konusu 7 haziran seçimlerinde Çorumda 30 bini aþkýn oy kaybetmiþ olan AK Partiye daha fazla kan kaybettirecek en önemli yerel konu olarak görünüyor. Hatýrlanacaðý gibi ihale öncesi ve sonrasýnda konu ile ilgili olarak gazetemizde çýkan eleþtiri haberlerinden sonra Belediye baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda beni adres göstererek hakaret ve tehdit sözlerinde bulunmuþtu. Külcü bunlarý yapmak ve 43.1 oranýnda artýran varsa' Ahmet Ahlatçý'yý ikna ederim ve ihaleyi artýþ gösterene veririm' þeklinde sözler de sarf etmiþti. Külcü Ýhale veren tek yetkili kiþi gibi bir makamda kendisini görüyor olmak adýna sarf ettiði bu sözler ile ' Bir anlamda kendini ele vermiþ olmuyor mu?' Külcü, polemik üretmek yerine Projeyi Dürüst ve samimi bir þekilde Çorum kamuoyunun tartýþmasýna açýbilirdi. Konunun 2 boyutu vardýr. Birinci ve tartýþmasýz en önemli boyutu Spor Komplesklerinin yýkýlacak ve konut alanlarýna açýlacak olmasýdýr. Ana tartýþma konusu budur. Önce bunu Kamuoyuna ikna edebiliyorsan edeceksin ve sonrasýnda Ýhale aþama tartýþmasýna geçeceksin. Hoþ 2 dönem belediye baþkaný olan sensin ve SMMM Odasýnýn yaptýðý kadar bir toplantý salonu dahi yapamadýn. 2 Dönem Ýmar baþkanlýðý yapmýþ Nurullah Saðlamkaya ortaya koyduðu teknik ve saðlam bilgiler ile düþünülen projenin kamu yararýndan daha fazla Çoruma zararý olabileceðini açýklamýþtý. Bu bilgiler yalan ya da yanlýþ olduðunu iddia ediyorsan çýkacaksýn kendin denilenleri çürüteceksin ve kamuoyunu ikna edeceksin. Nurullah Saðlamkaya'nýn ortaya koyduðu konulara Gýk'ý çýkmayanlar, Projeyi belgeler ile savunamayanlar, 'Çimento Fabrikasýný taþýyacaðýz Alt Yazý Reklamý ile milletin gazýný almaya çalýþtýlar!' 2018 Yerel seçimleri adýna çoktan vazgeçenler var! ' 1 Kasým Tarihini nasýl görüp göremeyeceðimizi! de Allah bilir. Popülist siyasetçi kimliðine bürünerek Gazetemizde çýkan haberler üzerinden beni Tetikçilikle suçlamayacaksýn. illa tetikçilikle suçluyorsan da tetikçinin arkasýnda kim ya da kimler olduðuna dair düþüncelerini halka açýklamak zorundasýn. Açýkla ki düþüncelerinde oluþan kurtçuklarý kamuoyu nezdinde biz bertaraf edelim. Kendime Gazeteci Tetikçiliði yakýþtýracaksam ' Hakkýn, Adaletin, mazlum ve maðdurun Tetikçisi olmayý yakýþtýrýrým' Yok birileri gibi ' Körler saðýrlar birbirlerini aðýrlar misali ' ýsmarlama gazetecilik yapanlar ile bizi karýþtýrma! Senin basýn toplantýsýnda yaptýðýn açýklamalarýný bilakis 'senin tetikçin gibi' konuyu ele alaný ve 'Çanak gazetecilik yapaný da bütün Çorum kamuoyu görmektedir. Diðer yandan Hakkýmda Tetikçilik suçlamasý ile bugüne kadar tek þikayette bulunulmadý. En son tarafýma bulunulan þikayet konusu ' ise, 'Ahlatçý Firmasý' tarafýndan ' Adrese Teslim gibi bir ihale' baþlýklý haber üzerine karakola ifade verdim. ( Bir kez daha gerçekleri açýklayarak ) Peki sayýn Muzaffer Külcü, daha önce Gazeteci Ayhan Aykanat'ýn evinin önünde saldýrýya uðramasý ile ilgili olarak Ayhan Aykanat tarafýndan senin hakkýnda herhangi bir Tetikçi kullandýðýn iddiasý ile hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu mu? Bulunulmadýysa cevap hakkýnýzý bu sütunlardan kullanmaktan asla imtina etmeyiz. Tetikçi arýyorsan gazetecilik kimliði adý altýnda Rant ve Rant ortaklýðý yapanlara bak. Ýmar ve rant beklentileri olanlara bak.. Gerçekten tetikçi arýyorsan Geçmiþe dön Talip Bektaþýn açýklamasýna bak. Haksýzlýk karþýsýnda susmayan sayýlý belediye meclis üyelerinden Dönemin AK Partili belediye meclis üyesi Talip Bektaþ ne demiþti hatýrlayalým, Talip Bektaþ," Dönemin belediye baþkaný Turan Atlamaz ve Agah Kafkas'ý yýpratmak için 'Bizi adeta Tetikçi gibi kuran ve ortalýðý karýþtýrtmak isteyenin kiþinin geçte olsa Muzaffer Külcü olduðunu ve gerçek niyetini maalesef anlamýþ olduk. Özellikle Agah Kafkas'a özür borcum var' iddiasýnda bulunmuþtu. Ve eklemiþti anladýk ki: Dönemin Belediye Baþkaný Turan Atlamaz yýpratýlacak ki seçimler öncesi Belediye baþkanlýk makamý boþalacakmýþ! 7 Haziran seçimleri erken seçimlere gebe baþlýklý Nisan 2015 tarihli yazýmýzý ve adaylýk konusunda AKP adýna Salim Uslu ile Cahit Baðcý'nýn yanýna kim yakýþýr tahmin içerikli yazýlarýmýzý hatýrlatarak 1 Kasým seçimleri adýna tahmin isteyen çok sayýda arayan dost ve okurlarýmýza yarýn kýsmet olursa konuyu açmaya baþlarýz temennisi ile iyi haftalar diliyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:27 05:59 12:48 16:27 19:24 20: Balýk Avlama Sezonu'nun baþlamasý - Kýrgýzistan'ýn istiklâli (1991) - II. Abdülhamîd Hân'ýn taht'a çýkmasý (1876) Mihrican Fýrtýnasý Ýnsanlarýn malýna göz dikme ki, herkes seni sevsin!. Hadis-i Þerif Günün Þiiri OÐLUMA NASÝHAT Oðlum gençliðin var durma çalýþ Dünyada dargýn gezme hemen barýþ Þeytana uyup da sen yapma yarýþ Her zenginde doyurmaz fakiri Mevlam ona vermiþ böyle akýlý Zenginlik kül tepe oda tapulu Kýzýna oðluna sende güvenme Malýn mülkün varsa boþa savurma Zamanýnda harca boþa aldanma Þu yalan dünyaya sende güvenme Son piþmanlýk hiç bir iþe yaramaz Dara düþen kimse yanýna gelmez Ýyilik yaparsan sevap bulursun Kötülük yaparsan nefret bulursun Ölürsün sonrada toprak olursun Oðlum sende düþme þeytan peþine Çalýþtýr mülkü de sen bak iþine Düþman olup düþmesinler peþine Þu Koçaðýn sözü öðüt tutana Hastalanýnca baþta döner fýrtýna Kalan malýn taksim olur her yana Rýza Koçak Hemþehrimiz þehit polis Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. Þehidin cenaze törenine, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Tanju Sakarya, Cebeci Polis þehitliðinde son yolculuðuna uðurlanýrken, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu þehidin al bayraðýný eþi Fatime Sakarya'ya teslim ettiler. Turan Atlamaz'dan Vali Kara'ya ziyaret Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekilli Murat Alparslan ile birlikte Elvançelebili hemþehrilerimize baþsaðlýðý dilediler. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9190 2,9284 EUR 3,2657 3,2789 STERLiN 4,4954 4,5161 2,2085 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Eren Er'den ücretsiz 'dikkat' testi Eren Er Eðitim Kurumu 4,5,6,7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik ücretsiz "Dikkat Güçlendirme Testleri" yapacak. Günümüzde öðrencilerin derslere motive olmada, dikkatlerini derse toplamada zorlandýklarýný ve bu durumun dikkat eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade eden Eren Er Eðitim Kurumu Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý, günümüz dünyasýnda öðrencilerin dikkatlerini daðýtacak birçok faktörün olduðunu, bu durumun da çocuklarýn eðitim hayatýný olumsuz etkilediðini ifade etti. Bayatlý, "Amacýmýz öðrencilerin dikkat eksikliðini ölçerek durumlarýný ortaya koymak, sonuçlarýný velilerle paylaþarak alýnacak tedbirler ve uygulanmasý gereken programlar hakkýnda velileri bilgilendirmek, bu konuda toplumda farkýndalýk oluþturmaktýr" dedi Eylül tarihlerinde programýn yapýlacaðýný belirten Bayatlý, programa katýlmak isteyen öðrencilerin nolu telefondan Eren Er Eðitim Kurumunu arayarak randevu alabileceklerini ifade etti. Av. Yaþar Anaç Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Turan Atlamaz ile Ýl hakkýnda bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, ziyaretlerinden dolayý Atlamaz'a teþekkür etti. "30 Aðustos'ta Anadolu'nun ilelebet öz yurdumuz olduðunu gösterdik" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "26 Aðustos 1071 Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapýlarýnýn aziz milletimize açýlýþýndan bugüne nice destanlar yazýlmýþtýr þanlý tarihimizde. Kendi gibi büyük olan bu millet birçok kez kýtalara hakim imparatorluklar kurmuþ, bitti derken her defasýnda yeniden küllerinden doðarak tarihe yön vermiþ zaferlerine zaferler katmýþtýr" diyerek mesajýna baþlayan Yaþar Anaç, "30 Aðustos Zaferi ile de kendisine esaret zinciri vurmak isteyenleri bir kez daha maðlup ederek Anadolu'nun ilelebet öz yurdu olduðunu göstermiþtir. Bir fitne ateþi ile kardeþi kardeþe kýrdýrma senaryolarýn peþpeþe sahnelendiði bugünlerde birliðe, beraberliðe, kardeþliðe, Malazgirt, Çanakkale, 30 Aðustos ruhuna daha çok ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ancak bu zaferler çok büyük acýlar ve fedakarlýklar sonunda elde edilebilmiþtir. Bugün de aziz milletimizin Alparslanlarý ayný ruh ayný vatan ve millet sevgisi ile canlarýný feda edebilmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýstiklal ve Ýstikbal mücadelesi olacaktýr. Rabbim aziz milletimizi bir daha böyle bir mücadele vermek zorunda býrakmasýn. 93.yýl dönümünü kutladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý vesilesiyle baþta baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman þehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; milletimizin Zafer Bayramýný kutluyorum" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! Gülsün Mert Cansu-yu Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý Geçici Bakanlar Kurulu'nda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý görevine getirilen Ahmet Erdem, görevini Faruk Çelik'ten, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu da görevini Ömer Çelik'ten devraldý. Devir teslim törenlerine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bakanlara hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Uslu, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'ya Ýskilip'in ihtiyacý olan Atýf Hoca Kültür Merkezi ve Çorum Kültür Merkezi için destek istedi. Ayrýca Toplumsal yozlaþmaya ve bireyselleþmeye karþý Kültür Þurasý toplanmasý önerisinde bulundu. AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada 1 Kasým 2015'te yapýlacak olan 26. dönem milletvekili genel seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklandýðýný ve seçim takvimi 31 Aðustos 2015 tarihinde baþladýðýný dile getiren Adem Oðuzhan Kaya, "Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan takvime göre seçmen aský listeleri 2 Eylül Çarþamba günü saat 08.00'da Muhtarlýklarda askýya çýkacak olup 10 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da askýdan inecektir. Seçmenler bu tarihler arasýnda mutlaka listeleri incelemeli, listelerde ismi olmayanlar, seçmen listelerinde eksiklik veya yanlýþlýk olanlar gerekli düzeltmeleri yaptýrmalýdýr Tarihi veya daha önce doðanlar, yani ilk defa oy kullanacak, þayet listede ismi yok ise, listelere yazýlarak yada seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için Ýlçe Nüfus Müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yine ikametgahýný deðiþtirip adres bilgilerini güncellemeyenler ve seçmen niteliðindeki yüksek öðretim gören öðrencilerden öðrenim gördükleri yerlerde oy kullanmak isteyenlerinde ilgili nüfus müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yurt dýþýnda yaþayanlarýn seçmen kütükleri internet adresinden ayný tarihlerce ilan edilecektir. 08 Ekim'de ise yurtdýþý temsilcilikler de gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacaktýr. Seçime katýlacak siyasi partilerin seçim çevrelerine ait aday listelerini 18 Eylül akþamýna kadar YSK Baþkanlýðýna bildirmeleri gerekiyor. YSK Baþkanlýðý da 28 Eylül'de milletvekili kesin aday listelerini açýklayacak. YSK tarafýndan açýklanan takvime göre aday adaylýðý için müracaat edecek olan kamu görevlilerinin 31 Aðustos akþam mesai bitimine kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Parti olarak biz bütün seçim çevrelerinde seçime katýlýyoruz. Partimize aday adaylýðý baþvurularý, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe akþamý saat 'da sona erecektir. Aday adaylarýmýz baþvurularýný genel merkezimize yapabilecekleri gibi her hangi bir Ýl Baþkanlýðýmýza da yapabileceklerdir. Biz AK Parti Çorum Teþkilatlarý olarak seçime hazýrýz. Arzumuz bütün hemþerilerimizin siyasi görüþü ne olursa olsun sandýk baþýna giderek oylarýný kullanmalarýdýr. 1 Kasým milletvekili seçimlerinin ülkemize ve milletimize huzur, istikrar ve hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi. Av. Bekir Çetin Ve ateþ bu sefer þehrimize, Çorumumuz'a düþmüþtür" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Elvançelebili hemþerimiz polis memuru Tanju Sakarya görev arkadaþý Fatih Kýlbey ile birlikte görevde iken teröristlerin saldýrýsý sonucu þehit düþmüþlerdir. "Çözüm sürecinde PKK silahlandý" diye haya duymaksýzýn demeçler veren, "askerlik yan gelip yatma yeri deðildir" diye sözler sarf eden, aldýklarý çürük raporlarý ile kendi çocuklarýný askere göndermeyen, þehit cenazelerindeki organizasyon için bürokratlara teþekkür eden, bu teröristlerin siyasi uzantýlarý ile hükümet kurmak için can atan "devlet büyüklerimizin" þehitlerimiz için ne düþündüklerini bilemiyoruz" dedi.çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ocaklarýna düþmektedir. Bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ciðerini yakmaktadýr. Bildiðimiz þudur ki Türk milletinin; hem þehitlerimizin katillerine, katilleri büyütüp besleyenlere, katillerin destekçilerine, katillerin uzantýlarý ile iþbirliði hevesinde yanýp tutuþanlara hesap sorma vakti yakýndýr. Her iki þehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk milletine sabýrlarý temenni ediyoruz." Çanakkale savaþý sýrasýnda kýnalý kuzular Vatan için bir bir þehit olurlarken arkalarýndan gelecek olan nesillere ders vermeyi de ihmal etmemiþler. Kan ile sulanmýþ bu kutsal Vatan emanetine 'Kimlerin Ýhanet, gaflet ve delalet' içerisine düþtüðü tartýþýlýrken, özellikle son 2 ayda verilen þehitlerimiz ve ailelerinin durumlarý da malesef yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. 30 Aðusos Zafer bayramýmýzý hüzünler içerisinde kutlarken, Vatan ve milleti düþünmek yerine bugünün hortumcularý, rantçýlarý ve rüþvetçileri arasýnda yer alanlar elde ettikleri dünyalýk haram servetlerinin hesabý gerçek alemde mutlaka kendilerine sorulacaktýr. Bu gerçeði unutup zevk-i sefaya dalsalar da ömrün nihayetlendiði ve Mahkemei Kübranýn kurulduðunda hesaplarý mutlaka sorulacaktýr. 30 Aðustos da yaþanmýþ bir hikayeyi nakletederek tüm þehitlerimizin Ruhunun Þad olmasýný yüce Allahdan bir kez daha diliyoruz. ' Kocadere köyünde büyük bir " Sargý Yeri " kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, Kimi Adýyamanlý, Kimi Gürünlü, Kimi Halepli çok sayýda yaralý getiriliyor... Bunlardan biri Çanakkale Lapsekinin Beybaþ Köyündendir ve yarasý oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp vermektedir. Alçalýp yükselen göðsünü biraz daha tutabilmek için komutanýnýn elbisesine yapýþýr. Nefes alýp vermesi oldukça zorlaþýr ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarýndan. " Ölme ihtimalim çok fazla... Ben bir pusula yazdým... Arkadaþýma ulaþtýrýn..." Tekrar derin nefes alýp, defalarca yutkunur: " Ben...Ben köylüm Lapseki' li Ýbrahim Onbaþýndan 1 Mecit borç aldýydým...kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin " " Sen merak etme evladým " der Komutaný, kanýyla kýrmýzýya boyanmýþ alnýný eliyle okþar. Ve az sonra komutanýnýn kollarýnda þehit olur ve son sözüde " söyleyin hakkýný helal etsin " olur... Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralýlar getiriliyor. Bunlardan çoðu daha sargý yerine ulaþtýrýlmadan þehit düþüyor. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler komutana ulaþtýrýlýyor. Ýþte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan göz yaþlarýný silmeye daha fýrsat bulamamýþtýr. Pusulayý açar, hýçkýrarak okur ve olduðu yere yýðýlýr kalýr. Ellerini yüzüne kapatýr, ne titremesine nede göz yaþlarýna engel olamaz : "Ben Beybaþ Köyünden arkadaþým Halil'e 1 mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma söyleyin ben hakkýmý helal ettim." "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. "30 Aðustos Türk Ordusunun yeniden Anadolu'nun tek hakim gücü olduðun ispatlayan bir zaferdir. Ordumuzun þahsýnda Türk Milleti'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduðunu dünyaya yeniden haykýrmýþtýr. Türk Milleti'nin o günkü kýt imkanlarý ile Kurtuluþ savaþýný zaferle neticelendirmesi dünyadaki diðer mazlum milletlere de misal olmasýný saðlamýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Gökçer Öðünç, "Dün, kýt imkanlarla ülkemize, vatanýmýza musallat olanlara gerekli dersi verdik. Anadolu'muza zorla giremeyeceklerini anladýlar. Ancak farklý taktikler geliþtirerek Anadolu hayallerinde vaz geçmediler. Bize ait ne kadar kutsallarýmýz varsa onlarý tartýþýr hale getirerek birlik ve beraberliðimizi parçaladýlar. Kardeþi kardeþe düþürerek fitne ve fesat hareketleri ile bizleri birbirimize düþürdüler. Tefrika girmeden bir millete düþman giremezdi çünkü. Gökçer Öðünç Artýk ekonomi ile savaþ yapýlýyor. Kültür deðerleri ile savaþlar yapýlýyor. Bu savaþý ne pahasýna olursa olsun kaybetmeyeceðiz. Nasýl ki Çanakkale'de bunu dünyaya haykýrmýþsak, yarýnda bu milletin gerçek temsilcileri ile beraber bizlere bir zarar veremeyeceklerini anlayacaklardýr. Türk gençliði uyanýk olmak zorundadýr. Hangi birlik adýyla olursa olsun bizi parçalamaya çalýþanlara karþý uyanýk olmak zorundadýr. Türk Eðitim-Sen bu þuuru taþýmakta ve bunun mücadelesini vermektedir" dedi.

4 4 Osmancýk'ta Þehitler için mevlit Son zamanlarýnda yaþan terör saldýrýlarý sonucu þehit düþen asker ve polisler için Osmancýk'ta mevlit okutuldu. Osmancýk Belediyesi ve Diyanet-Sen tarafýndan þehit polisler ve askerler için Kur'an-ý Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Þerif programý düzenlendi.kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan programda þehitler için mevlit okundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, mevlit sonrasý yaptýðý açýklamada "Bu günlerde güvenlik kuvvetlerimiz buradaki halkýmýzýn huzurunu saðlamak için canlarýyla mücadele ediyorlar. Biz de bu mücadelede canlarýný vatanlarý uðruna defa eden þehitlerimizin anýsýna böyle bir program düzenledik. Allah kabul etsin. Þehitlerimizin ruhu þad olsun. Yakýnlarýna ve milletimize sabýr diliyorum. Yüce Allah güvenlik güçlerimize, inþallah bu terörün sonu gelene kadar mücadele azmi versin." dedi.programa Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn yaný sýra, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Diyanet-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ali Yýldýz ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Özel Çorum Seviye Ýlkokullarý açýldý Özel Seviye Ýlkokullarý Çorum halkýnýn hizmetine açýldý. Seviye Ýlkokullarý; Ýlkokul sýnýf ve ana sýnýfý (48-66 ay arasý) öðrencilerine kapýlarýný açtý. Çorum'da alanýnda (Ýlkokul-Anasýnýfý) ilk ve tek olan Seviye Ýlkokulu modern sýnýflarý, geniþ oyun bahçesi, kullanýþlý iç mekaný ile dikkat çekiyor. Tam gün eðitim verecek olan okulda yemek hizmetinin yanýnda Servis, Özel Güvenlikte yer alýyor. Çalýþan ailelerin yaný sýra diðer aileleri de düþünen okul yönetimi okul öncesi eðitimde alternatifli eðitim saati uygulamasý ile ailelerin iþini kolaylaþtýrýyor. Eðitimin yaný sýra, sosyal etkinlikler, yabancý dil gibi çalýþmalarý da yapacaklarýný kaydeden Özel Seviye Ýlkokulu Müdürü Durmuþ Öztemir, "Velilerden önemle yapmalarýný istediðiz bir husus var. Mutlaka devlet desteðinden yararlanmak için müracaat etsinler. Anasýnýfý öðrencilerine 2650, Ýlkokul öðrencilerine 3320 TL ödenecek olan devlet desteðine baþvurularýný Anaokulu öðrencileri için okulumuzdan yapabiliriz, Ýlkokul içinse kayýtlý olduklarý veya kayýt alanlarýnda bulunan devlet okulundan veya okulumuza gelerek baþvuru iþlemini yapabilirler" dedi. Kaliteli eðitim - öðretimin yeni adresi olacaklarýný söyleyen Öztemir, "Velilerimizi Okulumuza bekliyoruz. Kaliteyi görmeden anlayamazsýnýz. Dersliklerimizi, sosyal alanlarýmýzý, oyun bahçemizi (iç ve dýþ mekan), teknoloji laboratuarlarýmýzý ve diðer bölümlerimizi incelemenizi öneririz" þeklinde kaydetti. Emek ve Demokrasi Platformu basýn açýklamasý yapacak Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna açýklama yapan Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Avukat Ahmet Özdel, "Savaþ ve çatýþmalar yoðunlaþtýkça, özgürlükler ve temel haklara saldýrýlarda artmaktadýr. Gerek ekonomik koþullar gerekse demokratik koþullar gittikçe aðýrlaþmaktadýr. Yýllardan bu yana Suriye' de, Irak' ta süren savaþ artýk ülkemiz içine de girmiþ durumdadýr. Adý ne olursa olsun, tüm çatýþmalar sonucunda çocuklar, kadýnlar, iþçiler, emekçiler ve yoksullar maðdur olmaktadýr" dedi. "Þehrimizin sokaklarý, Suriyeli, Iraklý göçmen ve mültecilerle doldu. Her gün Avrupa' ya gitmek isteyen onlarca genç, çocuk ve insan ölmektedir. Televizyonlar, gazeteler artýk ölümü bize sýradanlaþtýrdý. Gördüklerimizin gerçek mi? Filim mi? Olduðunu anlayamaz olduk" ifadelerini kullanan Özdel, "Ülkemizde susan silahlar, 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden konuþmaya baþladý. Çatýþmanýn kaynaðý ve nedeni ne olursa olsun, sonuçta yoksul insanlar ölmektedir. Bu ölümler ister þehit diye nitelendirilsin, isterse etkisiz hale getirme olarak belirtilsin, sonuçta ölümler yoksullara iþçi emekçi çocuklarýna reva görülmektedir. Demokratik yol ve yöntemlerle çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki ülkemizde hukuk iþlesin, demokrasi iþlesin, özgürlükler olsun. Ýktidar ve kar harsýnýn insanlara yaptýrmayacaða katliam ve zulüm yoktur. Ýnsanlýk tarihi nice katliam ve savaþlarla doludur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, savaþýn, çatýþmalarýn olmadýðý, barýþýn olduðu bir ülke ve dünya özlemi ile 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe herkesi davet etmek istiyoruz. Bu temelde platform olarak Pazartesi günü saat de basýn açýklamasý ile el ilaný daðýtýmý yapacaðýz günü ise saat Saat Kulesinde basýn açýklamasý yapacaðýz. Çorum halkýný savaþa dur demek için barýþ sesini yükseltmeye çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Osmancýk'ta orman yangýný Osmancýk ilçesindeki ormanlýk alanda akþam saatlerinde yangýn çýktý. Alýnan bilgiye göre, Osmancýk'a baðlý Seki köyü ile Kýzýltepe köyü arasýndaki çam ormanýnda henüz bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Bölgeden yükselen dumaný fark eden vatandaþlarýn ihbarý üzerine bölgeye Osmancýk ve çevre ilçelerden çok sayýda itfaiye aracý sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri ve vatandaþlar yangýna müdahale etti. Yangýn uzun uðraþlar sonunda kontrol altýna alýnabildi. Yangýnýn ne kadarlýk alana zarar verdiðinin tespiti için çalýþmalar sürüyor.haber Servisi Basýn derneklerine destek müjdesi Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan Anadolu'daki basýn derneklerine yapýlan yardým yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK Genel Kurul üyeliðine, Anadolu'da yayýnlanan yaklaþýk gazeteyi temsilen seçilen Þevket Erzen, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan'ýn yoðun çabasýyla, basýn derneklerine yapýlan yardým 2015 yýlý için yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK'in Ýstanbul'da yapýlan Genel Kurulu'nda alýnan kararla, basýn derneklerine bu yýl için yapýlan yardýma ek olarak, alýnan yardýmýn yüzde 50'si kadar daha yardým yapýlacak. Anadolu basýnýný temsilen BÝK Genel Kurulu üyeliðine seçilen, ardýndan BÝK Denetleme Kurulu üyeliðine seçilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, BÝK Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Mustafa Arslan ve Genel Kurul Üyesi olarak görev yapan Þevket Erzen, seçildiklerinden itibaren bir dizi giriþimde bulunarak basýn derneklerine yönelik yardýmýn hakça daðýtýlmasýný saðlamýþlardý. BÝK Yönetmeliðinin 102 ve 107'nci maddelerinde belirlenen esaslara göre 2011 yýlýna kadar sadece 9 basýn derneðine yardým yapýlýrken, BÝK Anadolu basýný temsilcilerinin giriþimiyle Aðustos 2011 tarihinde toplanan BÝK Genel Kurulunda, Kurum Þubesi bulunan bütün illerdeki gazeteci derneklerinin yardýmlardan yararlanmasý saðlanmýþtý. Böylece 2012 yýlýnda 34, 2013 yýlýnda 35, 2014 yýlýnda da 38 gazeteci derneðine yardým yapýlmýþtý. BÝK Genel Kurulunun Þubat 2015 tarihli toplantýsýnda alýnan kararla da, kapsam daha da geniþletilerek BÝK þubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin de yardýmlardan faydalanmalarýna olanak saðlanmýþtý. Böylece 2015 yýlýnda Türkiye genelinde 77 basýn derneðine 580 bin Türk Lirasý yardým yapýldý. Son alýnan kararla, 2015 yýlýnda yapýlan yardýmlarýn önceki yýllarda yapýlanlara oranla yetersiz kaldýðý göz önüne alýnarak, yardým miktarý yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. Bu kararla birlikte önümüzdeki günlerde Türkiye genelindeki 77 basýn derneðine 290 bin Türk Lirasý tutarýnda ek yardým yapýlacak.

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı