%50 ye varan indirimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "%50 ye varan indirimler"

Transkript

1 YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda geçit töreni düzenlendi. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 31 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Þehidimiz Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. SAYFA 3 TE "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. ÇFK'nýn photoshop kursu tamamlandý SAYFA 2 DE Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan düzenlenen Photoshop kursu sona erdi. Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, SAYFA 6 DA Zeki Gül'ün annesi son yolculuðuna uðurlandý Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül'ün 77 yaþýnda vefat eden annesi Hacý Sündüs Gül, sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Hacý Sündüs Gül, önceki gün vefat etmiþti. Merhume Hacý Sündüs Gül'ün cenazesi dün Alaca Ömer Paþa Cami'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçe mezarlýðýnda topraða verildi. SAYFA 9 DA Gülsün Mert Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! SAYFA 3 TE Cansu-yu SAKLAMBAÇ AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Gökçer Öðünç Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. SAYFA 5 TE AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. SAYFA 3 TE Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. SAYFA 3 TE Av. Bekir Çetin Gültekin Avcý Yýllar önceydi. Tanýrdým onu. Köyünde defnedileceði mezara kadar gitmiþtim þehit uzman çavuþun. SAYFA 5 TE ANALÝZ Külcü dediðim dedik derken, Talip Bektaþ ne demiþti! Nadir YÜCEL Platform oluþturulan Ýmza kampanyasý baþlatýlan, Yargýya taþýnan Stadyum ve spor komplekslerinin konut alanlarýna dönüþtürülme ihalesinden sonra sesler yükselmeye baþladý. Stadyum yýkým ihale konusu 7 haziran seçimlerinde Çorumda 30 bini aþkýn oy kaybetmiþ olan AK Partiye daha fazla kan kaybettirecek en önemli yerel konu olarak görünüyor. Hatýrlanacaðý gibi ihale öncesi ve sonrasýnda konu ile ilgili olarak gazetemizde çýkan eleþtiri haberlerinden sonra Belediye baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda beni adres göstererek hakaret ve tehdit sözlerinde bulunmuþtu. Külcü bunlarý yapmak ve 43.1 oranýnda artýran varsa' Ahmet Ahlatçý'yý ikna ederim ve ihaleyi artýþ gösterene veririm' þeklinde sözler de sarf etmiþti. Külcü Ýhale veren tek yetkili kiþi gibi bir makamda kendisini görüyor olmak adýna sarf ettiði bu sözler ile ' Bir anlamda kendini ele vermiþ olmuyor mu?' Külcü, polemik üretmek yerine Projeyi Dürüst ve samimi bir þekilde Çorum kamuoyunun tartýþmasýna açýbilirdi. Konunun 2 boyutu vardýr. Birinci ve tartýþmasýz en önemli boyutu Spor Komplesklerinin yýkýlacak ve konut alanlarýna açýlacak olmasýdýr. Ana tartýþma konusu budur. Önce bunu Kamuoyuna ikna edebiliyorsan edeceksin ve sonrasýnda Ýhale aþama tartýþmasýna geçeceksin. Hoþ 2 dönem belediye baþkaný olan sensin ve SMMM Odasýnýn yaptýðý kadar bir toplantý salonu dahi yapamadýn. 2 Dönem Ýmar baþkanlýðý yapmýþ Nurullah Saðlamkaya ortaya koyduðu teknik ve saðlam bilgiler ile düþünülen projenin kamu yararýndan daha fazla Çoruma zararý olabileceðini açýklamýþtý. Bu bilgiler yalan ya da yanlýþ olduðunu iddia ediyorsan çýkacaksýn kendin denilenleri çürüteceksin ve kamuoyunu ikna edeceksin. Nurullah Saðlamkaya'nýn ortaya koyduðu konulara Gýk'ý çýkmayanlar, Projeyi belgeler ile savunamayanlar, 'Çimento Fabrikasýný taþýyacaðýz Alt Yazý Reklamý ile milletin gazýný almaya çalýþtýlar!' 2018 Yerel seçimleri adýna çoktan vazgeçenler var! ' 1 Kasým Tarihini nasýl görüp göremeyeceðimizi! de Allah bilir. Popülist siyasetçi kimliðine bürünerek Gazetemizde çýkan haberler üzerinden beni Tetikçilikle suçlamayacaksýn. illa tetikçilikle suçluyorsan da tetikçinin arkasýnda kim ya da kimler olduðuna dair düþüncelerini halka açýklamak zorundasýn. Açýkla ki düþüncelerinde oluþan kurtçuklarý kamuoyu nezdinde biz bertaraf edelim. Kendime Gazeteci Tetikçiliði yakýþtýracaksam ' Hakkýn, Adaletin, mazlum ve maðdurun Tetikçisi olmayý yakýþtýrýrým' Yok birileri gibi ' Körler saðýrlar birbirlerini aðýrlar misali ' ýsmarlama gazetecilik yapanlar ile bizi karýþtýrma! Senin basýn toplantýsýnda yaptýðýn açýklamalarýný bilakis 'senin tetikçin gibi' konuyu ele alaný ve 'Çanak gazetecilik yapaný da bütün Çorum kamuoyu görmektedir. Diðer yandan Hakkýmda Tetikçilik suçlamasý ile bugüne kadar tek þikayette bulunulmadý. En son tarafýma bulunulan þikayet konusu ' ise, 'Ahlatçý Firmasý' tarafýndan ' Adrese Teslim gibi bir ihale' baþlýklý haber üzerine karakola ifade verdim. ( Bir kez daha gerçekleri açýklayarak ) Peki sayýn Muzaffer Külcü, daha önce Gazeteci Ayhan Aykanat'ýn evinin önünde saldýrýya uðramasý ile ilgili olarak Ayhan Aykanat tarafýndan senin hakkýnda herhangi bir Tetikçi kullandýðýn iddiasý ile hakkýnda suç duyurusunda bulunuldu mu? Bulunulmadýysa cevap hakkýnýzý bu sütunlardan kullanmaktan asla imtina etmeyiz. Tetikçi arýyorsan gazetecilik kimliði adý altýnda Rant ve Rant ortaklýðý yapanlara bak. Ýmar ve rant beklentileri olanlara bak.. Gerçekten tetikçi arýyorsan Geçmiþe dön Talip Bektaþýn açýklamasýna bak. Haksýzlýk karþýsýnda susmayan sayýlý belediye meclis üyelerinden Dönemin AK Partili belediye meclis üyesi Talip Bektaþ ne demiþti hatýrlayalým, Talip Bektaþ," Dönemin belediye baþkaný Turan Atlamaz ve Agah Kafkas'ý yýpratmak için 'Bizi adeta Tetikçi gibi kuran ve ortalýðý karýþtýrtmak isteyenin kiþinin geçte olsa Muzaffer Külcü olduðunu ve gerçek niyetini maalesef anlamýþ olduk. Özellikle Agah Kafkas'a özür borcum var' iddiasýnda bulunmuþtu. Ve eklemiþti anladýk ki: Dönemin Belediye Baþkaný Turan Atlamaz yýpratýlacak ki seçimler öncesi Belediye baþkanlýk makamý boþalacakmýþ! 7 Haziran seçimleri erken seçimlere gebe baþlýklý Nisan 2015 tarihli yazýmýzý ve adaylýk konusunda AKP adýna Salim Uslu ile Cahit Baðcý'nýn yanýna kim yakýþýr tahmin içerikli yazýlarýmýzý hatýrlatarak 1 Kasým seçimleri adýna tahmin isteyen çok sayýda arayan dost ve okurlarýmýza yarýn kýsmet olursa konuyu açmaya baþlarýz temennisi ile iyi haftalar diliyoruz.

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:27 05:59 12:48 16:27 19:24 20: Balýk Avlama Sezonu'nun baþlamasý - Kýrgýzistan'ýn istiklâli (1991) - II. Abdülhamîd Hân'ýn taht'a çýkmasý (1876) Mihrican Fýrtýnasý Ýnsanlarýn malýna göz dikme ki, herkes seni sevsin!. Hadis-i Þerif Günün Þiiri OÐLUMA NASÝHAT Oðlum gençliðin var durma çalýþ Dünyada dargýn gezme hemen barýþ Þeytana uyup da sen yapma yarýþ Her zenginde doyurmaz fakiri Mevlam ona vermiþ böyle akýlý Zenginlik kül tepe oda tapulu Kýzýna oðluna sende güvenme Malýn mülkün varsa boþa savurma Zamanýnda harca boþa aldanma Þu yalan dünyaya sende güvenme Son piþmanlýk hiç bir iþe yaramaz Dara düþen kimse yanýna gelmez Ýyilik yaparsan sevap bulursun Kötülük yaparsan nefret bulursun Ölürsün sonrada toprak olursun Oðlum sende düþme þeytan peþine Çalýþtýr mülkü de sen bak iþine Düþman olup düþmesinler peþine Þu Koçaðýn sözü öðüt tutana Hastalanýnca baþta döner fýrtýna Kalan malýn taksim olur her yana Rýza Koçak Hemþehrimiz þehit polis Tanju Sakarya son yolculuðuna uðurlandý Þanlýurfa'da, gece geç saatlerinde Balýklýgöl Devlet Hastanesi acil servis çýkýþýnda kimliði belirlenemeyen kiþi veya kiþilerin açtýðý ateþle þehit olan polis memuru 26 yaþýndaki Tanju Sakarya topraða verildi. Mecitözü ilçesi Elvançelebi nüfusuna kayýtlý olan, ailesi Ankara Kayaþ'ta ikamet eden þehit Tanju Sakarya cumartesi günü ikindi namazýna müteakip Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ankara'da defnedildi. Þehidin cenaze törenine, ailesi ve yakýnlarýnýn yaný sýra CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, Ýçiþleri Bakaný Selami Altýnok, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þehit Tanju Sakarya, Cebeci Polis þehitliðinde son yolculuðuna uðurlanýrken, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu þehidin al bayraðýný eþi Fatime Sakarya'ya teslim ettiler. Turan Atlamaz'dan Vali Kara'ya ziyaret Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekilli Murat Alparslan ile birlikte Elvançelebili hemþehrilerimize baþsaðlýðý dilediler. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9190 2,9284 EUR 3,2657 3,2789 STERLiN 4,4954 4,5161 2,2085 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Eren Er'den ücretsiz 'dikkat' testi Eren Er Eðitim Kurumu 4,5,6,7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik ücretsiz "Dikkat Güçlendirme Testleri" yapacak. Günümüzde öðrencilerin derslere motive olmada, dikkatlerini derse toplamada zorlandýklarýný ve bu durumun dikkat eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade eden Eren Er Eðitim Kurumu Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý, günümüz dünyasýnda öðrencilerin dikkatlerini daðýtacak birçok faktörün olduðunu, bu durumun da çocuklarýn eðitim hayatýný olumsuz etkilediðini ifade etti. Bayatlý, "Amacýmýz öðrencilerin dikkat eksikliðini ölçerek durumlarýný ortaya koymak, sonuçlarýný velilerle paylaþarak alýnacak tedbirler ve uygulanmasý gereken programlar hakkýnda velileri bilgilendirmek, bu konuda toplumda farkýndalýk oluþturmaktýr" dedi Eylül tarihlerinde programýn yapýlacaðýný belirten Bayatlý, programa katýlmak isteyen öðrencilerin nolu telefondan Eren Er Eðitim Kurumunu arayarak randevu alabileceklerini ifade etti. Av. Yaþar Anaç Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Turan Atlamaz ile Ýl hakkýnda bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, ziyaretlerinden dolayý Atlamaz'a teþekkür etti. "30 Aðustos'ta Anadolu'nun ilelebet öz yurdumuz olduðunu gösterdik" AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "26 Aðustos 1071 Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapýlarýnýn aziz milletimize açýlýþýndan bugüne nice destanlar yazýlmýþtýr þanlý tarihimizde. Kendi gibi büyük olan bu millet birçok kez kýtalara hakim imparatorluklar kurmuþ, bitti derken her defasýnda yeniden küllerinden doðarak tarihe yön vermiþ zaferlerine zaferler katmýþtýr" diyerek mesajýna baþlayan Yaþar Anaç, "30 Aðustos Zaferi ile de kendisine esaret zinciri vurmak isteyenleri bir kez daha maðlup ederek Anadolu'nun ilelebet öz yurdu olduðunu göstermiþtir. Bir fitne ateþi ile kardeþi kardeþe kýrdýrma senaryolarýn peþpeþe sahnelendiði bugünlerde birliðe, beraberliðe, kardeþliðe, Malazgirt, Çanakkale, 30 Aðustos ruhuna daha çok ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Ancak bu zaferler çok büyük acýlar ve fedakarlýklar sonunda elde edilebilmiþtir. Bugün de aziz milletimizin Alparslanlarý ayný ruh ayný vatan ve millet sevgisi ile canlarýný feda edebilmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýstiklal ve Ýstikbal mücadelesi olacaktýr. Rabbim aziz milletimizi bir daha böyle bir mücadele vermek zorunda býrakmasýn. 93.yýl dönümünü kutladýðýmýz 30 Aðustos Zafer Bayramý vesilesiyle baþta baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman þehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; milletimizin Zafer Bayramýný kutluyorum" dedi. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Mikroskop Bir tarafta Þehitlerimiz, Diðer tarafta Hainler, ve haramzadeler! Gülsün Mert Cansu-yu Bakan Topçu'dan ilk talep Kültür Merkezi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun kurduðu Anayasal Seçim hükümetinde yeni Bakanlar görevlerini devraldýlar. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý Geçici Bakanlar Kurulu'nda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý görevine getirilen Ahmet Erdem, görevini Faruk Çelik'ten, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu da görevini Ömer Çelik'ten devraldý. Devir teslim törenlerine katýlan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, bakanlara hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Uslu, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'ya Ýskilip'in ihtiyacý olan Atýf Hoca Kültür Merkezi ve Çorum Kültür Merkezi için destek istedi. Ayrýca Toplumsal yozlaþmaya ve bireyselleþmeye karþý Kültür Þurasý toplanmasý önerisinde bulundu. AK Parti'de aday adaylýðý baþvurularý bugün baþlýyor MHP'den þehit polisler için baþsaðlýðý açýklamasý Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Þanlýurfa'da þehit edilen polis memurlarý için baþsaðlýðý açýklamasý yayýmladý. "Ülkemizin ihanet süreci ile içine düþürüldüðü bataklýk ne yazýk ki her gün Anadolu'nun dört bir yanýndaki ocaklarýmýza ateþ düþürmeye devam etmektedir. AK Parti Çorum Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Adem Oðuzhan Kaya 1Kasým'da yapýlan olan Genel Seçimler öncesinde AK Parti'ye aday adaylýðý baþvurularýnýn, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da sona ereceðini belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada 1 Kasým 2015'te yapýlacak olan 26. dönem milletvekili genel seçim takviminin Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklandýðýný ve seçim takvimi 31 Aðustos 2015 tarihinde baþladýðýný dile getiren Adem Oðuzhan Kaya, "Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan takvime göre seçmen aský listeleri 2 Eylül Çarþamba günü saat 08.00'da Muhtarlýklarda askýya çýkacak olup 10 Eylül Perþembe günü saat 17.00'da askýdan inecektir. Seçmenler bu tarihler arasýnda mutlaka listeleri incelemeli, listelerde ismi olmayanlar, seçmen listelerinde eksiklik veya yanlýþlýk olanlar gerekli düzeltmeleri yaptýrmalýdýr Tarihi veya daha önce doðanlar, yani ilk defa oy kullanacak, þayet listede ismi yok ise, listelere yazýlarak yada seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için Ýlçe Nüfus Müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yine ikametgahýný deðiþtirip adres bilgilerini güncellemeyenler ve seçmen niteliðindeki yüksek öðretim gören öðrencilerden öðrenim gördükleri yerlerde oy kullanmak isteyenlerinde ilgili nüfus müdürlüklerine baþvurmalarý gerekmektedir. Yurt dýþýnda yaþayanlarýn seçmen kütükleri internet adresinden ayný tarihlerce ilan edilecektir. 08 Ekim'de ise yurtdýþý temsilcilikler de gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacaktýr. Seçime katýlacak siyasi partilerin seçim çevrelerine ait aday listelerini 18 Eylül akþamýna kadar YSK Baþkanlýðýna bildirmeleri gerekiyor. YSK Baþkanlýðý da 28 Eylül'de milletvekili kesin aday listelerini açýklayacak. YSK tarafýndan açýklanan takvime göre aday adaylýðý için müracaat edecek olan kamu görevlilerinin 31 Aðustos akþam mesai bitimine kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Parti olarak biz bütün seçim çevrelerinde seçime katýlýyoruz. Partimize aday adaylýðý baþvurularý, 31 Aðustos Pazartesi günü baþlayýp, 3 Eylül Perþembe akþamý saat 'da sona erecektir. Aday adaylarýmýz baþvurularýný genel merkezimize yapabilecekleri gibi her hangi bir Ýl Baþkanlýðýmýza da yapabileceklerdir. Biz AK Parti Çorum Teþkilatlarý olarak seçime hazýrýz. Arzumuz bütün hemþerilerimizin siyasi görüþü ne olursa olsun sandýk baþýna giderek oylarýný kullanmalarýdýr. 1 Kasým milletvekili seçimlerinin ülkemize ve milletimize huzur, istikrar ve hayýrlar getirmesini diliyorum" dedi. Av. Bekir Çetin Ve ateþ bu sefer þehrimize, Çorumumuz'a düþmüþtür" diyerek açýklamasýna baþlayan Bekir Çetin, "Elvançelebili hemþerimiz polis memuru Tanju Sakarya görev arkadaþý Fatih Kýlbey ile birlikte görevde iken teröristlerin saldýrýsý sonucu þehit düþmüþlerdir. "Çözüm sürecinde PKK silahlandý" diye haya duymaksýzýn demeçler veren, "askerlik yan gelip yatma yeri deðildir" diye sözler sarf eden, aldýklarý çürük raporlarý ile kendi çocuklarýný askere göndermeyen, þehit cenazelerindeki organizasyon için bürokratlara teþekkür eden, bu teröristlerin siyasi uzantýlarý ile hükümet kurmak için can atan "devlet büyüklerimizin" þehitlerimiz için ne düþündüklerini bilemiyoruz" dedi.çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ocaklarýna düþmektedir. Bildiðimiz þudur ki bu ateþ Türk milletinin ciðerini yakmaktadýr. Bildiðimiz þudur ki Türk milletinin; hem þehitlerimizin katillerine, katilleri büyütüp besleyenlere, katillerin destekçilerine, katillerin uzantýlarý ile iþbirliði hevesinde yanýp tutuþanlara hesap sorma vakti yakýndýr. Her iki þehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk milletine sabýrlarý temenni ediyoruz." Çanakkale savaþý sýrasýnda kýnalý kuzular Vatan için bir bir þehit olurlarken arkalarýndan gelecek olan nesillere ders vermeyi de ihmal etmemiþler. Kan ile sulanmýþ bu kutsal Vatan emanetine 'Kimlerin Ýhanet, gaflet ve delalet' içerisine düþtüðü tartýþýlýrken, özellikle son 2 ayda verilen þehitlerimiz ve ailelerinin durumlarý da malesef yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. 30 Aðusos Zafer bayramýmýzý hüzünler içerisinde kutlarken, Vatan ve milleti düþünmek yerine bugünün hortumcularý, rantçýlarý ve rüþvetçileri arasýnda yer alanlar elde ettikleri dünyalýk haram servetlerinin hesabý gerçek alemde mutlaka kendilerine sorulacaktýr. Bu gerçeði unutup zevk-i sefaya dalsalar da ömrün nihayetlendiði ve Mahkemei Kübranýn kurulduðunda hesaplarý mutlaka sorulacaktýr. 30 Aðustos da yaþanmýþ bir hikayeyi nakletederek tüm þehitlerimizin Ruhunun Þad olmasýný yüce Allahdan bir kez daha diliyoruz. ' Kocadere köyünde büyük bir " Sargý Yeri " kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, Kimi Adýyamanlý, Kimi Gürünlü, Kimi Halepli çok sayýda yaralý getiriliyor... Bunlardan biri Çanakkale Lapsekinin Beybaþ Köyündendir ve yarasý oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp vermektedir. Alçalýp yükselen göðsünü biraz daha tutabilmek için komutanýnýn elbisesine yapýþýr. Nefes alýp vermesi oldukça zorlaþýr ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarýndan. " Ölme ihtimalim çok fazla... Ben bir pusula yazdým... Arkadaþýma ulaþtýrýn..." Tekrar derin nefes alýp, defalarca yutkunur: " Ben...Ben köylüm Lapseki' li Ýbrahim Onbaþýndan 1 Mecit borç aldýydým...kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin " " Sen merak etme evladým " der Komutaný, kanýyla kýrmýzýya boyanmýþ alnýný eliyle okþar. Ve az sonra komutanýnýn kollarýnda þehit olur ve son sözüde " söyleyin hakkýný helal etsin " olur... Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralýlar getiriliyor. Bunlardan çoðu daha sargý yerine ulaþtýrýlmadan þehit düþüyor. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler komutana ulaþtýrýlýyor. Ýþte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan göz yaþlarýný silmeye daha fýrsat bulamamýþtýr. Pusulayý açar, hýçkýrarak okur ve olduðu yere yýðýlýr kalýr. Ellerini yüzüne kapatýr, ne titremesine nede göz yaþlarýna engel olamaz : "Ben Beybaþ Köyünden arkadaþým Halil'e 1 mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma söyleyin ben hakkýmý helal ettim." "Türk gençliði uyanýk olmak zorunda" Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Gökçer Öðünç 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yaptý. "30 Aðustos Türk Ordusunun yeniden Anadolu'nun tek hakim gücü olduðun ispatlayan bir zaferdir. Ordumuzun þahsýnda Türk Milleti'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduðunu dünyaya yeniden haykýrmýþtýr. Türk Milleti'nin o günkü kýt imkanlarý ile Kurtuluþ savaþýný zaferle neticelendirmesi dünyadaki diðer mazlum milletlere de misal olmasýný saðlamýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Gökçer Öðünç, "Dün, kýt imkanlarla ülkemize, vatanýmýza musallat olanlara gerekli dersi verdik. Anadolu'muza zorla giremeyeceklerini anladýlar. Ancak farklý taktikler geliþtirerek Anadolu hayallerinde vaz geçmediler. Bize ait ne kadar kutsallarýmýz varsa onlarý tartýþýr hale getirerek birlik ve beraberliðimizi parçaladýlar. Kardeþi kardeþe düþürerek fitne ve fesat hareketleri ile bizleri birbirimize düþürdüler. Tefrika girmeden bir millete düþman giremezdi çünkü. Gökçer Öðünç Artýk ekonomi ile savaþ yapýlýyor. Kültür deðerleri ile savaþlar yapýlýyor. Bu savaþý ne pahasýna olursa olsun kaybetmeyeceðiz. Nasýl ki Çanakkale'de bunu dünyaya haykýrmýþsak, yarýnda bu milletin gerçek temsilcileri ile beraber bizlere bir zarar veremeyeceklerini anlayacaklardýr. Türk gençliði uyanýk olmak zorundadýr. Hangi birlik adýyla olursa olsun bizi parçalamaya çalýþanlara karþý uyanýk olmak zorundadýr. Türk Eðitim-Sen bu þuuru taþýmakta ve bunun mücadelesini vermektedir" dedi.

4 4 Osmancýk'ta Þehitler için mevlit Son zamanlarýnda yaþan terör saldýrýlarý sonucu þehit düþen asker ve polisler için Osmancýk'ta mevlit okutuldu. Osmancýk Belediyesi ve Diyanet-Sen tarafýndan þehit polisler ve askerler için Kur'an-ý Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Þerif programý düzenlendi.kur'an-ý Kerim Tilaveti ile baþlayan programda þehitler için mevlit okundu. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, mevlit sonrasý yaptýðý açýklamada "Bu günlerde güvenlik kuvvetlerimiz buradaki halkýmýzýn huzurunu saðlamak için canlarýyla mücadele ediyorlar. Biz de bu mücadelede canlarýný vatanlarý uðruna defa eden þehitlerimizin anýsýna böyle bir program düzenledik. Allah kabul etsin. Þehitlerimizin ruhu þad olsun. Yakýnlarýna ve milletimize sabýr diliyorum. Yüce Allah güvenlik güçlerimize, inþallah bu terörün sonu gelene kadar mücadele azmi versin." dedi.programa Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn yaný sýra, Ýlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Diyanet-Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ali Yýldýz ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Özel Çorum Seviye Ýlkokullarý açýldý Özel Seviye Ýlkokullarý Çorum halkýnýn hizmetine açýldý. Seviye Ýlkokullarý; Ýlkokul sýnýf ve ana sýnýfý (48-66 ay arasý) öðrencilerine kapýlarýný açtý. Çorum'da alanýnda (Ýlkokul-Anasýnýfý) ilk ve tek olan Seviye Ýlkokulu modern sýnýflarý, geniþ oyun bahçesi, kullanýþlý iç mekaný ile dikkat çekiyor. Tam gün eðitim verecek olan okulda yemek hizmetinin yanýnda Servis, Özel Güvenlikte yer alýyor. Çalýþan ailelerin yaný sýra diðer aileleri de düþünen okul yönetimi okul öncesi eðitimde alternatifli eðitim saati uygulamasý ile ailelerin iþini kolaylaþtýrýyor. Eðitimin yaný sýra, sosyal etkinlikler, yabancý dil gibi çalýþmalarý da yapacaklarýný kaydeden Özel Seviye Ýlkokulu Müdürü Durmuþ Öztemir, "Velilerden önemle yapmalarýný istediðiz bir husus var. Mutlaka devlet desteðinden yararlanmak için müracaat etsinler. Anasýnýfý öðrencilerine 2650, Ýlkokul öðrencilerine 3320 TL ödenecek olan devlet desteðine baþvurularýný Anaokulu öðrencileri için okulumuzdan yapabiliriz, Ýlkokul içinse kayýtlý olduklarý veya kayýt alanlarýnda bulunan devlet okulundan veya okulumuza gelerek baþvuru iþlemini yapabilirler" dedi. Kaliteli eðitim - öðretimin yeni adresi olacaklarýný söyleyen Öztemir, "Velilerimizi Okulumuza bekliyoruz. Kaliteyi görmeden anlayamazsýnýz. Dersliklerimizi, sosyal alanlarýmýzý, oyun bahçemizi (iç ve dýþ mekan), teknoloji laboratuarlarýmýzý ve diðer bölümlerimizi incelemenizi öneririz" þeklinde kaydetti. Emek ve Demokrasi Platformu basýn açýklamasý yapacak Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adýna açýklama yapan Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Avukat Ahmet Özdel, "Savaþ ve çatýþmalar yoðunlaþtýkça, özgürlükler ve temel haklara saldýrýlarda artmaktadýr. Gerek ekonomik koþullar gerekse demokratik koþullar gittikçe aðýrlaþmaktadýr. Yýllardan bu yana Suriye' de, Irak' ta süren savaþ artýk ülkemiz içine de girmiþ durumdadýr. Adý ne olursa olsun, tüm çatýþmalar sonucunda çocuklar, kadýnlar, iþçiler, emekçiler ve yoksullar maðdur olmaktadýr" dedi. "Þehrimizin sokaklarý, Suriyeli, Iraklý göçmen ve mültecilerle doldu. Her gün Avrupa' ya gitmek isteyen onlarca genç, çocuk ve insan ölmektedir. Televizyonlar, gazeteler artýk ölümü bize sýradanlaþtýrdý. Gördüklerimizin gerçek mi? Filim mi? Olduðunu anlayamaz olduk" ifadelerini kullanan Özdel, "Ülkemizde susan silahlar, 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden konuþmaya baþladý. Çatýþmanýn kaynaðý ve nedeni ne olursa olsun, sonuçta yoksul insanlar ölmektedir. Bu ölümler ister þehit diye nitelendirilsin, isterse etkisiz hale getirme olarak belirtilsin, sonuçta ölümler yoksullara iþçi emekçi çocuklarýna reva görülmektedir. Demokratik yol ve yöntemlerle çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki ülkemizde hukuk iþlesin, demokrasi iþlesin, özgürlükler olsun. Ýktidar ve kar harsýnýn insanlara yaptýrmayacaða katliam ve zulüm yoktur. Ýnsanlýk tarihi nice katliam ve savaþlarla doludur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, savaþýn, çatýþmalarýn olmadýðý, barýþýn olduðu bir ülke ve dünya özlemi ile 1 Eylül Dünya Barýþ Gününe herkesi davet etmek istiyoruz. Bu temelde platform olarak Pazartesi günü saat de basýn açýklamasý ile el ilaný daðýtýmý yapacaðýz günü ise saat Saat Kulesinde basýn açýklamasý yapacaðýz. Çorum halkýný savaþa dur demek için barýþ sesini yükseltmeye çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Osmancýk'ta orman yangýný Osmancýk ilçesindeki ormanlýk alanda akþam saatlerinde yangýn çýktý. Alýnan bilgiye göre, Osmancýk'a baðlý Seki köyü ile Kýzýltepe köyü arasýndaki çam ormanýnda henüz bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Bölgeden yükselen dumaný fark eden vatandaþlarýn ihbarý üzerine bölgeye Osmancýk ve çevre ilçelerden çok sayýda itfaiye aracý sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri ve vatandaþlar yangýna müdahale etti. Yangýn uzun uðraþlar sonunda kontrol altýna alýnabildi. Yangýnýn ne kadarlýk alana zarar verdiðinin tespiti için çalýþmalar sürüyor.haber Servisi Basýn derneklerine destek müjdesi Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan Anadolu'daki basýn derneklerine yapýlan yardým yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK Genel Kurul üyeliðine, Anadolu'da yayýnlanan yaklaþýk gazeteyi temsilen seçilen Þevket Erzen, Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan'ýn yoðun çabasýyla, basýn derneklerine yapýlan yardým 2015 yýlý için yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. BÝK'in Ýstanbul'da yapýlan Genel Kurulu'nda alýnan kararla, basýn derneklerine bu yýl için yapýlan yardýma ek olarak, alýnan yardýmýn yüzde 50'si kadar daha yardým yapýlacak. Anadolu basýnýný temsilen BÝK Genel Kurulu üyeliðine seçilen, ardýndan BÝK Denetleme Kurulu üyeliðine seçilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, BÝK Yönetim Kurulu üyeliðine seçilen Mustafa Arslan ve Genel Kurul Üyesi olarak görev yapan Þevket Erzen, seçildiklerinden itibaren bir dizi giriþimde bulunarak basýn derneklerine yönelik yardýmýn hakça daðýtýlmasýný saðlamýþlardý. BÝK Yönetmeliðinin 102 ve 107'nci maddelerinde belirlenen esaslara göre 2011 yýlýna kadar sadece 9 basýn derneðine yardým yapýlýrken, BÝK Anadolu basýný temsilcilerinin giriþimiyle Aðustos 2011 tarihinde toplanan BÝK Genel Kurulunda, Kurum Þubesi bulunan bütün illerdeki gazeteci derneklerinin yardýmlardan yararlanmasý saðlanmýþtý. Böylece 2012 yýlýnda 34, 2013 yýlýnda 35, 2014 yýlýnda da 38 gazeteci derneðine yardým yapýlmýþtý. BÝK Genel Kurulunun Þubat 2015 tarihli toplantýsýnda alýnan kararla da, kapsam daha da geniþletilerek BÝK þubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin de yardýmlardan faydalanmalarýna olanak saðlanmýþtý. Böylece 2015 yýlýnda Türkiye genelinde 77 basýn derneðine 580 bin Türk Lirasý yardým yapýldý. Son alýnan kararla, 2015 yýlýnda yapýlan yardýmlarýn önceki yýllarda yapýlanlara oranla yetersiz kaldýðý göz önüne alýnarak, yardým miktarý yüzde 50 oranýnda arttýrýldý. Bu kararla birlikte önümüzdeki günlerde Türkiye genelindeki 77 basýn derneðine 290 bin Türk Lirasý tutarýnda ek yardým yapýlacak.

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Hain saldýrýda þehit verdik

Hain saldýrýda þehit verdik Hain saldýrýda þehit verdik Þehidimiz dualarla uðurlandý. Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde yapýlan Þehidimiz dualarla uðurlandý saldýrýda Çorumlu genç polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde'

'Analar, babalar acý içerisinde Cumhurbaþkaný 400 vekil peþinde' "Gün, teröre karþý topyekun el ele, omuz omuza olma günüdür" Memur Sen Çorum Þubesi son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle "Teröre Karþý Tek Ses Tek Yürek" protestosu düzenledi. PTT önünde yapýlan

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı