* SAYFA 4 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* SAYFA 4 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42"

Transkript

1 Listeler bize ne anlatýyor? MUSTAFA DEMÝRER/ HABER-YORUM Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri'nin milletvekili aday listeleri belli oldu. Çorum'da CHP'nin milletvekili adaylarýnda deðiþiklik olmayacaðý önceden bilindiðinden gözler MHP ve AK Parti'ye çevrilmiþti. Adaylardan ilk açýklama Salim Uslu Ahmet Sami Ceylan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt AK Parti Çorum Milletvekili Adaylarý, yaptýklarý açýklamayla hep birlikte Çorum için çalýþacaklarýný söyledi. * HABERÝ DE * SAYFA DE ÇORUM n EYLÜL 0 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 0 Kuruþ Alo Paket 3 3 Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Gazi Cad. No: 3/B ÇORUM (Ç.HAK:) ÝSKENDER LAHMACUN Erdem Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:6) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný Kutlarýz. Baþkan Külcü bir ilke daha imza attý Çorum da ralli rüzgarý. Hitit Rallisi, Çorum Belediyesi Hitit Rallisi adýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ev sahipliðinde baþarýyla gerçekleþtirildi. Yýllardýr otomobil tutkunlarýnýn Çorum'a gelmesini arzu ettiði Hitit Rallisi'ni Çorum'a kazandýran Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, baþarýlý ev sahipliðiyle yarýþ camiasýnýn kalbini fethetti. Protokol üyeleri, Gazilerle birlikte hatýra fotoðrafý için objektifler karþýsýna geçti. Vatan size minnettar 9 Eylül Gaziler Günü, Çorum da törenlerle kutlandý. Çorum Valiliði tarafýndan organize edilen kutlama programý önceki gün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþladý. * HABERÝ 6 DA Kara: Hep birlikte belalarý ülkemizden defedeceðiz * HABERÝ 0- DE * SAYFA 9 DA Ahlaksýzlýða savaþ açtýlar Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen programda birlik ve beraberlik mesajlarý veren Vali Ahmet Kara, Þehitlik ve gazilik inancýmýzýn önemli bir parçasý. Sahip olduðumuz imanla yeni Vali Ahmet Kara zaferlere imza atacak, birlik ve beraberlik içinde tüm belalarý yurdumuzdan defedeceðiz diye konuþtu. * HABERÝ 6 DA Nisa Kültür Platformu, medyadaki ahlaki yozlaþmaya tepki amacýyla protesto yürüyüþü düzenleyerek imza kampanyasý baþlattý. Çorum daki bazý sivil toplum kuruluþlarýnda Kurbanlýk küçükbaþ hayvan görev alan kadýn yöneticilerin bir satýþlarýmýz baþlamýþtýr. (canlý/kg) araya gelerek Çetin CEYLAN kurduðu Platform, Tel: ilk etkinliðinde önemli bir sosyal Ahmet TURGUT probleme dikkat Tel: çekti. KURBAN KESMEYEN KALMASIN! Nisa Kültür Platformu adýyla bir araya gelen STK larýn bayan temsilcileri, ahlaki yozlaþmaya karþý tepki gösterdi. * HABERÝ 3 DE * Ücretsiz kesim Adres: Ovakarapýnar Köyü ÇORUM (Ç.HAK:3) ÞOK FÝYAT

2 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Adaylardan ilk açýklama AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adaylarý açýklandý. AK Parti nin Çorum milletvekili adaylarý Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Bekir Horuz oldu. AK Parti milletvekili adaylarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan AK Parti den tekrar birinci sýra Çorum milletvekili adayý olarak gösterilen TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýhlas Haber Ajansý na açýklama yaparak, Kaderimize teslimiz. Partimizin ve halkýmýzýn bizi yeniden takdir etmesi önemli ve anlamlýdýr. Hizmetler kaldýðý yerinden devam edecektir. Aslolan Türkiye nin istikrara kavuþmasýdýr. Kasým seçimleri buna vesile olacaðýna inanýyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen teþkilatlarýmýza, gençlik ve kadýn kollarý ile Çorum halkýna teþekkür ederim. Kasým seçimlerinin ülkemiz, Çorum içzin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum dedi. ÇORUM UN BÜTÜN RENKLERÝNÝ KUCAKLAYACAÐIZ AK Parti Çorum. sýra milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise, Türkiye nin zor bir süreç ve dönemeçten geçtiðini belirterek, Kasým da AK Parti nin yeniden tek baþýna iktidar olacaðýný söyledi. Türkiye de tekrar istikrar ve güven ortamýnýn hakim olacaðýný dile getiren Ceylan, Tarihi bir süreci yaþýyoruz. Çorum u tüm renkleriyle kucaklayacaðýz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada hiçbir ayrým gözetmeden Çorum halkýna hizmet edeceðiz.bu süreçte bizi yalnýz býrakmayan bize sahip çýkan teþkilat mensuplarýna, halkýmýza teþekkür ediyorum.allah utandýrmasýn dedi. ÇÝZGÝMÝZÝ BOZMADAN BÜYÜK TÜRKÝYE YÜRÜYÜÞÜMÜZ DEVAM EDECEK AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise, seçimlerin hayýrlý olmasý için temennide bulunarak, Durmak yok, yola devam diyoruz. Çizgimizi bozmadan büyük Türkiye yürüyüþümüz devam edecek. Çorum a kadýn eli deðdi. Gençler ve kadýnlar öncelikli olarak Çorum u kucaklayacaðýz. Çorum bize sahip çýktý, bizde Çorum a sahip çýkmaya devam edeceðiz. Bu süreçte bizleri yalnýz býrakmayan ve destek olan teþkilatlarýmýza ve halkýmýza teþekkür ediyorum diye konuþtu.(ýha) Baðcý seçime kadar Çorum da çalýþacak Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili Baðcý, sosyal medya üzerinde helallik istedi. Baðcý açýklamasýnda þöyle dedi: "Onurumuz ve þerefimizle, þaibesiz bir þekilde görevimizi yaptýk. Hamdolsun.Ülkemize, milletimize ve Çorumumuza hizmet ettik. Kurucu Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz sayýn Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'na, tüm teþkilatlarýmýza ve Çorum'a Teþekkür ederim. Ahmet Sami Ceylan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt olacaktýr. Gücümüz yettiðince çalýþtýk ve hizmet ettik. Kalýcý iþler yapabilmiþ, milletimizin ve hemþehrilerimizin gönlünde bir yer edinebilmiþsek ve dualarýný ala- bilmiþsek ne mutlu bize. Tüm teþkilatlarýmýz ve hemþehrilerimiz haklarýný helal etsinler. Seçime kadar Çorum'da olacak ve çalýþacaðým. En içten selamlarýmla" dedi. Topçu Ayasofya nýn açýlýþý için dua etti Topçu, Ayasofya'nýn açýlýþý için dua Kültür ve Turizm Bakaný Yaþar Topçu Ayasofya Müzesi içinde restorasyonu tamamlanan I. Mahmut Þadýrvaný ve Kütüphanesi'nin açýlýþlarýný gerçekleþtirdi Bakan Topçu, "Gerçekleþtireceðimiz iki önemli açýlýþýn inþallah büyük kutlu açýlýþa vesile olmasýný dileyerek sözlerime baþlýyorum" dedi. Konuþma metninin çok teknik hazýrlandýðýný söyleyen ve konuþmasýný yarýda Yaþar Topçu kesen Topçu, "Ve bir kez daha altýný çiziyometürk) rum. Ýnþallah bugünkü açýlýþlarýmýz, büyük kutlu açýlýþýn müjdesi olur diyorum" diye konuþtu. Açýlýþlarýn ardýndan Ayasofya'yý gezen I. Mahmut Kütüphanesi'inde Kuran-ý Kerim dinleyen Topçu turistlerin yoðun ilgi gösterdiði bölümlerde de incelemelerde bulundu. Konuþmasýnda söz ettiði 'büyük kutlu açýlýþýn' ne olduðunu ve ne zaman gerçekleþtirileceðini soran habercilere Topçu, ", milyarýn hayali gibi bir hayalim var. Kutlu açýlýþ derken de bunu kastettim" yanýtýný verdi.(tý- koruyarak dünya barýþýna katký saðladýnýz, Kore halkýnýn gönlünü kazanarak iki ülke arasýnda kurulan dostluk köprüsünün mimarlarý oldunuz. Kýbrýs ta soydaþlarýmýza uygulanan insanlýk dramýna son vermek için haklý mücadeleyle sadece soydaþlarýmýz deðil tüm Kýbrýs halkýna güven için büyük roller oynadýnýz. Milletimiz bunlarý unutmadý. Bugün milletçe güzel vatanýmýzda birlik ve beraberlik içerisinde baðýmsýz hür olarak yaþýyor olmamýzý aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduðumuzun bilinci içerisinde olup Türkiye Cumhuriyeti ni sonsuza kadar yaþatma azim ve kararlýlýðýndayýz. Bugün vesilesiyle tekrar bütün þehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiþ Gazilerimizi rahmetle anýyor, hayatta olan gazilerimize þükran ve saygýlarýmý sunuyorum. (Haber Merkezi) AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bete baðýmsýzlýðýný korumayý baþarakiroðlu, Gaziler Günü nedeniyle caktýr. Bugün milletçe Dünya 'nýn en bir açýklama yaptý. güzel coðrafyasýnda birlik ve beraberlik içerisinde baðýmsýz hür olarak 9 Eylül'ün, ülkesine ve milyaþýyor olmamýzý vataný, milleti ve letine adanmýþlýðýn kahramanlýk kutsal deðerleri uðrunda varlýðýný bir ve cesaretin abideleþen sembolleri an bile düþünmeden feda eden aziz kahraman gazilerimizin þeref ve þehitlerimize ve kahraman gazileriþan günü olduðunu belirten Bekimize borçlu olduðumuzun bilinci roðlu, þöyle dedi: "Vatan düþünceiçerisinde olup Türkiye Cumhuriyesiyle cepheye koþan, vatan için tini sonsuza kadar yaþatma azim ve canlarýný seve seve feda etmeyi gökararlýlýðýndayýz. ze alarak girdikleri muharebeler Rumi Bekiroðlu sonucunda "Gazilik "unvanýný hak Gaziler Günü vesilesiyle baþta eden kahraman vatan evlatlarýmýzýn Gaziler GüGazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz nü kutlu olsun. Bu milletin evlatlarýnýn fedakarþehitlerimize ve ebediyete intikal etmiþ gazilerilýklarý, kahramanlýklarý için kýyaslanacak örnek mizi rahmetle anýyor, hayatta olan gazilerimize bulunmaz. Böyle evlatlara sahip bir millet elbetþükran ve saygýlarýmý sunuyorum. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: VELÝDEDEOÐLU NDAN SON DAKÝKA 3. KURULUÞ YILDÖNÜMÜ FIRSATLARI EYLÜL ÝTÝBARÝYLE BAÞLADI Tüm kimyasal ürünlerde ALANA BEDAVA Üstelik %30 indirimle (Ç.HAK:99) etti AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Gaziler Günü nedeniyle Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ü ziyaret etti. Bekirooðlu ziyarette yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi; Bugün kahraman gazilerimizin þan ve þeref günüdür.anadolu'nun Fatih'i Alparslan dan, Osmanlý Devleti nin kurucusu Osman Gazi'ye, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e þanlý tarihimize damga vuran büyük kahramanlar ve Ýstiklal Savaþý baþta olmak üzere Kore de, Kýbrýs ta ve iç güvenliðimiz harekatýnda bu onura eriþen gazilerimizi saygýyla anýyorum. Sizler Kore de Kýbrýs ta büyük cesaret, kahramanlýk, fedakarlýk destanlarý yazdýnýz, sizler Kore de sergilediðiniz mertlikle insanlýðýn deðerlerini Bekiroðlu nun Gaziler Günü mesajý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý. Aday olan tüm dava arkadaþlarýma ve teþkilatlarýmýza baþarýlar dilerim. Kasým AK Parti'nin ve Türkiye'nin yeniden yükseliþinin miladý Bekiroðlu ndan Gaziler e ziyaret AK Parti Ýl Baþkaný rumi Bekiroðlu, Gaziler Günü nedeniyle Gaziler Derneði ni ziyaret ederek, günlerini kutladý. VELÝDEDEOÐLU KÝMYA TEMÝZLÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Küçük Sanayi Sitesi. Cad. No:89 Tel:( 0 36) 3 6 Fax: (0 36) * Kampanya tarihleri arasýnda geçerlidir. *Antres grubu ekonomik ürünlerde %30 luk indirim geçerli deðildir.

3 PAZARTESÝ EYLÜL 0 3 Ahlaksýzlýða savaþ açtýlar RECEP MEBET Nisa Kültür Platformu, medyadaki ahlaki yozlaþmaya tepki amacýyla protesto yürüyüþü düzenleyerek imza kampanyasý baþlattý. Çorum daki bazý sivil toplum kuruluþlarýnda görev alan kadýn yöneticilerin bir araya gelerek kurduðu Platform, ilk etkinliðinde önemli bir sosyal probleme dikkat çekti. Önceki gün Valilik önünden baþlayan ve Hürriyet Meydaný na kadar süren protesto eylemine Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn yönetici ve temsilcileri de destek verdi. Yürüyüþün ardýndan PTT Merkez Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapan Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Aysun Tut, milli ve manevi deðerlere aykýrý bazý televizyon programlarýnýn gençleri ve aileyi hedef aldýðýna iþaret ederek toplumu yakýndan ilgilendiren uyarýlarda bulundu. Televizyon kanallarý aracýlýðýyla topluma lanse edilen ahlaksýzlýða tepki gösteren Aysun Tut, Gelin bu gidiþe Çorum dan bir dur diyelim. Kültürümüze, inancýmýza, deðerlerimize sahip çýkalým bunlarý yýkmaya çalýþanlara karþý hep birlikte mücadele edelim, çevremizi uyaralým, durumun farkýnda olmayanlarý uyandýralým dedi. Evleri etkisi altýna alan tehlike hakkýnda farkýndalýk oluþturmak amacýyla bir hafta sürecek bir imza kampanyasý baþlattýklarýný duyuran Tut, Umuyoruz ki sesimizi gerekli kurum ve kuruluþlara duyururuz diyerek Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Aysun Tut, aileler ve gençlerin karþý karþýya kaldýðý olumsuzluklara dikkat çekti. Platform üyeleri, taþýdýklarý pankartlarla yozlaþmaya karþý önemli mesajlar verdi. STK Larda görev yapan erkeklerin de destek verdiði imza kampanyasý PTT önünde baþladý. Ýzma kampanyasý ilk dakikadan itibaren büyük bir ilgi gördü. ev dýþý tüketim lider firma tüm Çorum halkýný kampanyaya destek vermeye davet etti. Bizler Anadolu kadýnlarý olarak aklýmýzla, sevgimizle, þefkatimizle, namusumuzla, dostluluðumuzla, saygýmýzla, eþliðimizle, anneliðimizle, vatanýmýzýn, milletimizin hizmetindeyiz diyen Tut, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: HAÝN EMELLER ÝÇÝN HER YOLU DENÝ- YORLAR Çorum un deðerli sivil toplum kuruluþlarýnýn kadýn kollarý olarak üzerimizde oynanan oyunlara karþý duyarlýlýklarýmýzý dile getirmek istedik. Anadolu yüzyýllardýr çevremizdeki veya dünyanýn öbür ucunda olmalarýna raðmen bölgemizin ekonomik, jeopolitik, kültürel, dini özellikleri sebebiyle düþman devletler tarafýndan ele geçirilmek istenmiþtir. Ýslamla þereflenen Ortadoðu, düþmanlarýmýz tarafýndan zamanla daha da cazip hale geldi. Bundan yüzyýllar önce sýcak savaþlarla ele geçirmeye çalýþtýklarý Ýslam topraklarýnda çok þükür ki baþarýlý olamadýlar. Anadolu'da dünyayý yöneten bir devlet kuruldu. Büyüdü, büyüdü o büyüdükçe düþmanlarýmýzýn bize karþý nefretleri de büyüdü. O muhteþem devleti gerek içimizdeki farklýlýklarý kullanarak gerekse dýþarýdan askeri saldýrýlarý ile önce parçaladýlar sonrada bize bizi yýktýrdýlar. Bunu yaparken her yolu denediler savaþ, hile, yozlaþma, etnik ve dini farklýlýklarýmýzý kýþkýrtmak kadýnlarýmýzý, gençlerimizi para, eðlence, yabancý kültür meraký gibi tehlikeli odaklara çekmek gibi. Allah a þükürler olsun ki efsanelerdeki Zümrüdü Anka kuþu gibi küllerimizden yeniden doðduk. Büyük mücadelelerle büyüdük güçlendik, yeniden hem bölgemizde hem Ýslam âleminde liderliðe oynamaya baþladýk. Doðal olarak bu durum bizi tarihe gömdüklerini düþünenlerin korkulu rüyasý olmaya baþladý. SÝYONÝST TV KA- NALLARI OYUN PEÞÝN- DE Geleneksel oyunlarýna yeniden baþladýlar, yok etmek istedikleri toplumlara uyguladýklarý stratejileri bizde tekrar uygulamayý deniyorlar. Bunun için her yolu mubah görüyorlar. Devletimiz bu kadar zor günler yaþarken, vatanýmýz bir deðil birkaç terör örgütüyle birden uðraþýrken; silahlýsý bir taraftan, silahsýzý bir taraftan, baþka örgütler bir taraftan Devletimiz, bunlarýn hepsiyle birden savaþýrken, kardeþ gördüðümüz milletlerle bizi silahlý savaþa sokmaya çalýþýrlarken Siyonist televizyon kanallarý baþka bir oyunun daha peþindeler. Siyonistler televizyon kanallarýný kullanarak ev hanýmlarýmýzý, genç kýzlarýmýzý aptal yerine koymaya çalýþýyorlar. Bu kanallar yaptýklarý programlar ile kadýnlarýmýzý sadece ev, eþya, giyim, eðlenme gibi konulara yönlendirmeye gayret ederler- CAFE-BÝSTRO RESTAURANT OTEL - YEMEKHANE - OKUL KANTÝNLERÝ VE PASTANELER TEDARÝK VE DAÐITIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Nisa Kültür Platformu adýyla bir araya gelen STK larýn bayan temsilcileri, ahlaki yozlaþmaya karþý tepki gösterdi. ken genç kýzlarýmýzý ve delikanlýlarýmýzý içine atmaya çalýþtýklarý konu daha da vahim. Burada bu güzel topluluk karþýsýnda aðzýmýza bile almaya utanacaðýmýz çirkinlikler peþinde koþturmaya gayret ederlerken onlara da vermek istedikleri para, lüks, ihtiþam, karþý cins, içki. Sevgi tabii ki güzeldir ama biz her sevgide Yaratan ý görmeyi daha çok severiz. Bizim tarihimiz beþeri aþktan ilahi aþka koþanlarla doludur. Þimdi ise beþeri aþklar hayatýn tek anlamýymýþ gibi veriliyor. Biz bütün güzellikleri severiz o güzelliði Yaratan ý görürüz, þükrederiz ama hayatýmýzýn tek ideali yapmayýz, dünyevi zevkler için çevremizdekilere ihanet etmeyiz. HEDEFLERÝ AH- LAKSIZLIK Diðer taraftan biz millet olarak bir tehlikeyle karþýlaþtýðýmýzda topyekûn hareket ederiz. Erkeklerimiz, devletimiz bizim varlýðýmýz, birliðimiz, deðerlerimiz için mücadele ederken biz kýzýmýzla, kadýnýmýzla onlarýn yanýnda oluruz. Hem de bütün varlýðýmýzla. Biz Anadolu kadýný hem cephede savaþtýk, hem de erkeklerimizin hiç bir konuda gözünü arkada býrakmadýk. Þimdi ise bizi aklý, ahlaký, anneliði, eþliði, gelinliði olmayan sadece dünyevi zevkler peþinde koþan varlýklara çevirmeye çalýþýyorlar. Kadýnlarýmýza kýzlarýmýza güzel olun yeter, ortalýkta öyle dolaþýn yeter, sizin baþka bir deðeriniz yok demeye çalýþýyorlar, onlarda biliyorlar ki Kadýný ahlaklý toplumlar ahlaklý, kadýný ahlaksýz toplumlar ahlaksýz olur. Bizim peygamberimizde hepimizin bildiði bir hadis-i þerifinde 'cennet analarýn ayaðý altýndadýr' buyurmuþtur. Her hadis-i þerif gibi bu da öylesine bir söz deðildir. Anne, ana olmak neslimizi yetiþtirmek en kutsal görevimizdir, vatanýmýzýn bir adý da Anadolu dur. Bizler Anadolu kadýnlarý olarak bu görevimizi unutmamalýyýz, bize unutturmaya çalýþmalarýna izin vermemeliyiz. Aklýmýzla, sevgimizle, þefkatimizle, namusumuzla, dostluluðumuzla, saygýmýzla, eþliðimizle, anneliðimizle, vatanýmýzýn, milletimizin hizmetindeyiz. BU SÝNSÝ OYUNA DUR DENSÝN Türk kadýný, en azýndan bizim gibi oynanan oyunun farkýnda olan kadýnlar ve kýzlarýmýz olarak, devletin bu sinsi ve belden aþaðý vuran oyuna artýk bir dur demesini istiyoruz. Biz anneler çocuklarýmýzý kaybetmek istemiyoruz. Kurulan yuvalarýn üç beþ ayda bitmesini istemiyoruz, ya annesiz ya da babasýz büyüyen çocuklarýn bu sebeplerle mutsuz olmalarýný istemiyoruz, sadece kendi için yaþayan eþlerin anne babalarýný ortada býrakmalarýný istemiyoruz, baþka HAZNEDAR SOFRASI kültürleri baþ tacý yaparken kendi kültürüyle alay eden nesil istemiyoruz. Sadece etken bu programlar olmayabilir ama önemli etkenlerden biri olduðu artýk istatistiklerle de ispatlandý. Gerek televizyon gerek internet üzerinden gerçekleþtirmeyi planladýklarý, toplumun ve özelde aile yapýsýnýn ifsat edilmesi için yapýlan bütün programlarýn ve yayýnlarýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Ýnsanlarýmýzýn ve çocuklarýmýzýn zihinlerini bulandýran bu yayýnlarýn masum gibi görünen çehrelerinin esasýnda yozlaþtýrmaya çalýþýlan bir toplum mühendisliði çabasý olduðunu biliyoruz. Gelin bu gidiþe Çorum dan bir dur diyelim devletimizin milletimizin gerçekleriyle biz de kadýnlar olarak daha çok ilgilenelim kültürümüze inancýmýza, deðerlerimize sahip çýkalým bunlarý yýkmaya çalýþanlara karþý hep birlikte mücadele edelim, çevremizi uyaralým, Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Gülabibey Mah. Ata Caddesi No:70 - ÇORUM Tel: Faks: web:

4 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Listeler bize ne anlatýyor? MUSTAFA DEMÝRER/HABER-YORUM aday olmasý. Kasým Milletvekilliði Genel Seçimleri'nin milletvekili aday listeleri belli oldu. bu beklentileri HABER Tabi Ceylan'ýn Çorum'da CHP'nin milletvekili adaylarýnda deðiþiklik olmayacaðý YORUM karþýlayýp karþýlamayacaðý önceden bilindiðinden gözler MHP ve AK Parti'ye çevrilmiþti. zaman içinde MHP TEAMÜLÜ BOZMADI kendini gösterecek. MHP'de beklenen oldu. Genel merkezin genel temayülü olan birinci Cey- sýra adayý yine Ankara'dan gönderildi. Yakýn geçmiþte Mustafa Hidayet Vahapoðlu, Muharrem Þemsek ve Vahit Kayrýcý'nýn birinci sýra aday gösterildiði gibi. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin son baþkanlýk divaný seçiminde MYK Üyeliðine dahil ettiði Sungurlulu Hukuk Profesörü Vahit Doðan birinci sýra adayý gösterilirken, ikinci sýraya Çorum merkezin yaný sýra Osmancýk havalisinin tanýnan ismi Av. Aybüke Topçubaþý Ekici yeniden getirildi. MHP'de sürpriz isim üçüncü sýra adayý Ercan Daþdan olmuþtu. Lakin bu durum çok fazla sürmedi. Ýtirazlar üzerine öðleden önce açýklanan listenin lan'ýn Çorum'da ikamet ediyor olmasý seçmen nezdinde kayda deðer. Ancak diðer iki vekil adayý, il-ilçe teþkilatlarý ve belediye baþkaný ile uyumu da hesap edilmeli. Þayet Ceylan vekil seçilirse bundan sonra göstereceði performans siyasi istikbalinde çarpan etkisi yapacaktýr. USLU'NUN ÖZGÜL AÐIRLIÐI AK Parti'de Salim Uslu'nun yerelle deðil ama genel merkezle bir problemi olmadýðý anlaþýldý. Partisi onu etkin, aðýrlýðý olan bir isim olarak yine birinci sýradan aday gösterdi. Kendisi pek uygun bulmasa da 'Aðabey' statüsü verdi. Tabi Uslu'nun aðabeyliðini üçüncü dönem vekilliðinde nasýl göstereceði merak konusu. Yine özgül aðýrlýðýný memlekete son iki ismi Ercan Daþdan ile Ahmet Anak deðiþti. Yerlerine MHP es- hizmet getirilmesi hususunda daha etkin ve ýsrarlý kullanacaðý beklentisi Mustafa Demirer ki Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan'ýn aðabeyi Fatih Özcan ile Ýskilip ve yeni dönemde de devam edecek. havalisine hitap etmesi beklenilen Av. Muhsin Kocasaraç aday gösterildi. 7 Haziran seçimlerinde bilhassa merkezden ciddi oy olarak AK Parti'yi sarsan LÜTFÝYE HANIM'IN KADERÝ AK Parti'de üçüncü sýradan yeniden aday gösterilen Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu MHP'nin yenilenen aday listesinin Kasým seçimlerine nasýl etki edeceði merak konusu. Seçimlerden sonra ülkenin genel konjonktüründe yaþanan geliþmeler, MHPGe- Kurt'un 6 ay süren vekilliðinin toplumun tüm kesimlerinde olumlu yansýmalarý oldu. Milletvekili Kurt'u Çorumlu sevdi. Seçim öncesi ve sonrasýnda Lütfiye Haným seçmene 'ulaþabilir' olduðu mesajýný verdi. Yeni dönemde seçildiði takdirde hizmet edeceði nel Merkezi'nin koalisyon görüþmelerindeki tutumu ve yenilenen milletvekili aday listesi seçimlerde etkili olacak. umudunu da taþýyor. Ceritoðlu Kurt için çabasýnýn semeresini aldý diyebiliriz. Teamüllere göre Kurt'un bu seçimde ikinci sýradan aday gösterilmesi beklenebilirdi. Ama ol- AK PARTÝ'NÝN SÜRPRÝZÝ CEYLAN OLDU AK Parti'de ise liste deðiþikliði beklentisi vardý. En yakýn deðiþiklik yapýlacaðý madý. Kurt'un nasibine yine çok çalýþmak düþtü. Kaderin cilvesine bakýn ki, Kurt geçen seçim çalýþmalarýnda. Sýra adayý Ceylan için, 'Baþkanýmý da TBMM'ye götüre- tahmin edilen isim olarak görülen Cahit Baðcý'nýn yerine eski il baþkaný ve 7 Haziran seçimlerinde. sýraya konulan Ahmet Sami Ceylan ikinci sýraya çekildi. Bu Ceylan ceðiz' diyordu. Bu seçimde Kurt yine 3. Sýra adayý. Ceylan ise ikinci sýrada. adýna baþarý sayýlabilir. Öte yandan AK Parti Genel Merkezi 00 seçiminden sonra ilk defa teþkilattan bir ismi üstelik seçþlebilecek bir sýradan aday gösterdi. AK Parti'nin. Sýrasýnda Bekir Horuz var. Ankara'da marka bir mobilya grubunun ortaðý olan Horuz Osmancýklý. Baðcý'nýn liste dýþý kalmasýyla Horuz'un bölgesel Çorum merkezin adayý Ahmet Sami Ceylan, il baþkanlýðýndan ayrýlmadan bir süre önce teþkilatlarýn ve ilçe belediye baþkanlarýnýn ekseriyetinin belirlenmesinde etkili boþluðu doldurmasý hedeflenmiþ olmalý. Horuz'un ismini 0 seçimlerindeki aday adaylýðýndan hatýrlýyoruz. oldu. AK Parti Genel Merkezi de yerel tüm dinamikler yerine teþkilatlarýný dikkate alarak tercihini Ceylan'dan yana koydu. Teþkilatlarla baðlantýlý bir ismi seçilebilecek bir sýradan aday gösterirken, Çorum merkez ilçede kaybettiði oylarý yeniden toparlamayý hedefledi. Ceylan'dan bir diðer beklenti, teþkilatlarýn ve belediye baþkanlarýnýn yaný sýra toplumun çeþitli kesimlerinin daha rahat ve kolay ulaþabileceði, dokunabileceði bir Bu arada HDP ve AK Parti ile ittifak görüþmelerinden sonuç alamayan Saadet Partisi'nin milletvekili adaylarý da belli oldu. HDP'de birinci sýra adayý ile bir önceki seçimdeki sýralama deðiþirken, SP'de Adnan Cýdýk, Mehmet Durmaz, Baki Ergün ve Mustafa Bulut milletvekili adayý gösterildi. Hattuþa Enerji Anadolu 00 listesinde Ekonomist Dergisi'nin Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) iþbirliðiyle gerçekleþtirdiði 'Anadolu Kaplanlarý - Anadolu'nun En Büyük 00 Þirketi' araþtýrmasýnýn 0 verilerine göre hazýrlanan sonuçlarý açýklandý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir dýþýndaki þirketleri kapsayan listede bu yýl Çorum'dan iki þirket yer aldý. Hattuþa Enerji Gaz 67. sýradan listeye giren þirket oldu.(haber Merkezi) (Ç.HAK:63) Sungurlu Belediyesi nden ilaçlama çalýþmasý Sungurlu Belediyesi nde ilaçlama çalýþmalarý devam ediyor. Çorum'un Sungurlu Belediyesi vektörle mücadele kapsamýnda ilaçlama hizmetlerine devam ediyor. Sene baþýndan beri devam eden ilaçlama çalýþmalarýný yaz aylarýnda da titizlikle yürüten Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekipler, yaz sezonunun bitiminde yeni ilaçlama çalýþmalarýna baþladý. Türkiye genelinde deðiþiklik gösteren mevsimsel þartlara raðmen ekipler, çevre ve halk saðlýðýnýn korunmasý için larva ve ergin sinek ile yoðun mücadelesine devam ediyor. Bu yaz döneminde görülen yoðun yaðýþlar mücavir alan sýnýrlarý içerisinde oluþan su birikintileri, larva ve ergin sinek popülasyonunun artmasýna neden olmuþ ve ilaçlama çalýþmalarýný olumsuz etkilemiþtir. Rüzgarýnda etkisiyle özellikle karasineklerin þehir merkezlerine kadar ulaþmasýna raðmen belediye, sinek, sivrisinek ve benzeri hayvanlarýn üremesini ortadan kaldýrmak için ilaçlama çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Sungurlu da ilaçlama çalýþmalarý, 3 araç, 3 adet ilaçlama cihazý ve vardiyalý çalýþan iki ekip halinde haftanýn 7 günü saat olarak Ankara ve Sungurlu ekiplerinin iþbirliði ile gerçekleþtiriliyor. Ankara ilaçlama ekiplerinin ve mühendislerinin de bulunduðu çalýþmalarda Coðrafi Bilgi Sistemi kullanýlýyor. Sistem sayesinde Sungurlu haritasý üzerinde üreme alanlarý belirlenerek çalýþmalar daha verimli bir þekilde yürütülüyor. Ankara ekiplerinin Sungurlu ekiplerine vermiþ olduðu destek ile yapýlan ilaçlama çalýþmalarý baþarýlý bir þekilde sonuçlanýyor. Yaz sezonunun bitimine ve sinek popülasyonunu en alt seviyeye düþürene kadar Sungurlu ekiplerine destek vereceklerini söyleyen Ankara ekip sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Engin AK Sungurlu ekiplerinin Vektörle mücadelesini en iyi þekilde yaptýklarýný ve kendilerinin de vermiþ olduðu destekten ötürü büyük mutluluk içerisinde olduklarýný dile getirdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Sayýn Abdulkadir Þahiner, sinek oluþumunun bu yýl çok olmasý yüzünden geçen yýla oranla daha sýk ilaçlama yaptýklarýný belirterek ilaçlama hizmetini en iyi þekilde yapmak ve en iyi sonucu alabilmek için Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekiplerin tüm gayretleri ile çalýþtýklarýný ifade etti. Bu yýl içerisinde görülen yoðun yaðýþlarýn larva ve ergin sinek oluþumunun artmasýna neden olduðunu dile getiren Baþkan Þahiner, olumsuz hava koþullarýna raðmen Sungurlu da sinek ve benzeri uçucularla mücadeleyi devam ettirdiklerini söyledi. Þahiner, tüm mahalleler, çöp konteynýrlarý, parklar, mandýra ve ahýrlar ile köylerde gerçekleþtirilen ilaçlama hizmetlerinde çevreye ve insan saðlýðýna zarar vermeyen ilaç kullanýldýðýný da kaydetti.(ýha) Hayrettin Karaman Arabozanlarýn birinci hedefi Bugünkü Cumhurbaþkanýmýz baþbakan iken manevi kardeþi ve dava arkadaþý Sayýn Gül ile aralarýný bozmaya çalýþanlar, bu ikiliyi karþý karþýya getirerek, mümkün olsa birbirine anayasa kitabýný fýrlattýrarak ülkedeki hayýrlý gidiþi ve kazanýmlarý altüst etmeyi kendilerine vazife edinenler oldu, ama bu ikilinin aldýklarý eðitim, baðlý bulunduklarý deðerler, sabýr, metanet ve kamu yararýný önceleme erdemleri insan þeytanlarýna fýrsat vermedi. O günlerin baþbakaný, halkýn yarýdan fazlasýnýn oyunu alarak þimdi Cumhurbaþkaný oldu ve uzun zamandýr tanýdýðý, beraber önemli ve hayýrlý iþlere imza attýklarý, krizleri atlattýklarý bir güzel insaný baþbakan yaptý. Ýçerideki ve dýþarýdaki millet ve memleket düþmanlarý ile hýrslarý ve kinleri baðlý bulunduklarý deðerleri gölgelemiþ, etkisiz hale getirmiþ bulunan kiþiler ve gruplar bu defa da son 3 yýlda birçok rüyanýn gerçekleþmesine öncülük eden Erdoðan ile milletin yýllardýr beklediði bilge insan ve taze siyasetçi Davutoðlu'nu hedef tahtasýna koydular. Bir yandan bu iki deðeri teker teker yýpratmaya, diðer yandan da aralarýný açmaya, araya nifak sokmaya çalýþýyorlar. Allah kötü niyetli, þeytana uymuþ, yoldan çýkmýþ kiþilere fýrsat vermesin ve hedefteki insanlara da basiret, feragat, fedâkârlýk, sabýr ihsan buyursun niyazýný Cenâb-ý Mevlâ'ya sunduktan sonra bazý hususlara dikkat çekmenin faydalý olacaðýný düþünüyorum: Hz. Ýsa hayatta iken bir kadýný zina etti diye yakalamýþ ve cezalandýrmak (taþlayarak öldürmek) üzere toplanmýþlar. Hz. Ýsa topluluða dönüp Ýlk taþý günah iþlememiþ biriniz atsýn demiþ. Gerçeði gizleyerek taþý atmaya teþebbüs edenleri Allah'ýn Peygamberine bildireceðinden korkan kalabalýk birer birer daðýlmýþ, meydanda Hz. Ýsa ile kadýn kalmýþ, Peygamber kadýna öðüt vermiþ, tevbe etmesini saðlamýþ ve serbest býrakmýþ. Aðzýný açýp gece gündüz yolsuzluktan, hýrsýzlýktan söz edenlere bu hikayeden ibret almalarýný ve aynanýn karþýsýna geçerek kendi durumlarýný gözden geçirmelerini hatýrlatýrým. Keþke halkýmýzýn büyük çoðunluðu kamil manada Müslüman ve defterleri tertemiz olsa, keþke bir erdemliler topluluðu içinde yaþýyor olsak. Lütfen herkes önce kendine, sonra yakýndan uzaða insanlarýmýza baksýnlar; trafik kurallarýný ihlalden vergi kaçakçýlýðýna, kul hakkýna tecavüzden þiddet kullanmaya, gýybet, iftira, söz taþýma, ara bozmaya kadar nice ahlak ve din dýþý kusurlar içindeyiz. Parti teþkilatlarý bizim bu insanlarýmýzdan oluþuyor, oylarý bunlar veriyor, meclisi bunlar teþkil ediyor, öðretmenden bürokrata çok etkili elemanlar da yine bu halkýn içindendir. Þu halde bizim büyük bir ahlak ve erdem seferberliðine ihtiyacýmýz vardýr, ilgililerin bu büyük ihtiyacý düþünmeleri ve çareler üretmeleri gerekiyor. AK Parti üç y hedefi ile iktidara geldi, yasaklar ve yoksulluk konularýnda yetmezse de önemli adýmlar attý, yolsuzluklara gelince bunu ortadan kaldýrmak tek baþýna iktidarýn elinde deðildir; unutmayalým ki, mesela rüþveti alan var ise veren de, teklif eden de, meþru olmayan iþini bununla kotarmak isteyen de var! Ýyi niyetli temiz insanlar tenkit ve terbiyelerini bir tarafa deðil, bütün taraflara yöneltmek durumundadýrlar. Bir iktidarýn bütün mensuplarý kurþun askerler veya yapýcýsý tarafýndan programlanmýþ robotlar gibi olamazlar. Samimi ve ehliyetli olan yöneticiler arasýnda içtihad farklýlýklarý ortaya çýkabilir. Bu farkýn ayrýlýða, tefrikaya, düþmanýn ekmeðine yað sürmeye müncer olmamasýnýn ilacý fikre saygý, istiþare, tevazu ve uygun bir yöntemle karar verildikten sonra uygulamada hadise çýkarmamaktýr. Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýz dualarý makbul güzel insanlar sebebiyle Allah'ýn bu millete iki önemli armaðanýdýr; samimi ve edepli muhaliflere bir diyeceðim yok, ama millet ve memleket düþmanlarýna fýrsat vermemek için en büyük gayret de onlara düþüyor.

5 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... PAZARTESÝ EYLÜL 0 Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. (Ç.HAK:38) Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3) Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: (Ç.HAK:) Ankara Yolu. Km. ÇORUM Tel: 33 8 Faks: 3 9 (Ç.HAK:) (Ç.HAK:6) Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: 9 0 Fax: 9 8 Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle tebrik eder, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Mutluluk, saðlýk ve esenlik getirmesi dileðiyle, tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Güzel Çorumumuzun tertemiz geleceði için Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Eyyüp&Fettah PEHLÝVAN (Ç.HAK:7) K.S.S. 3. Cadde No:3/A ÇORUM Tel: Faks: Gsm: (Ç.HAK:8)

6 6 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Vatan size minnettar RECEP MEBET törenle baþladý. Törene Çorum Valisi Ahmet Kara, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker in de katýldýðý tören programýný J. Per. Asb. Bçvþ. Mustafa Þanlý sundu. Törende protokol sýrasýna göre Valilik, Garnizon Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Muharip Gaziler Derneði, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði çelenkleri Atatürk Anýtý na sunuldu. Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklâl Marþý eþliðinde Türk Bayraklarý göndere çekildi. Törende sýrasýyla kürsüye gelen J. Yzb. Serkan Gök, 3. Sýnýf Emniyet Müdürü Ferhat Göktepe ve Muharip Gaziler Derneði Þube Baþkaný Muharrem Gül günün anlam ve önemiyle ilgili birer konuþma yaptý. Kahraman gazilerin Türk milletin kalbinde müstesna bir yere sahip olduðunu belirten Serkan Gök, Sizinle ne kadar gurur duysak az derken Ferhat Göktepe ise, Vatanýmýzýn her karýþ topraðýna kanlarýný akýtan, Türk tarihine altýn sayfalar yazdýran gazilerimizin, can veren þehitlerimizin hatýralarýný yüceltmek, onlara olan minnet ve þükran duygularýmýzý ifade etmek milli görevimiz dedi. Þehit nurlanmýþ, gazi ise onurlanmýþ askerdir Vali Ahmet Kara, Gaziler Günü nde Anýt a çelenk sundu. diyen Muharrem Gül de, Ülkemize yönelik tehditler karþýsýnda her zaman göreve, canýmýzý seve seve vermeye hazýrýz diye konuþtu. Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerinden Umut Güngören Gazilerimize, Pýnar Taþtan ise Yaþasýn Kahraman Gazi adlý þiirleri okudular. Çorum Þehitliði nin ziyaret edilmesiyle devam eden tören programý Vadi Restoran da verilen yemeðin ardýndan sona Gaziler Günü kutlamalarý Anýt ta düzenlenen törenle baþladý. erdi. 9 Eylül Gaziler Günü, Çorum da törenlerle kutlandý. Çorum Valiliði tarafýndan organize edilen kutlama programý önceki gün Atatürk Anýtý nda düzenlenen Prdotokol üyeleri, Gazilerle birlikte hatýra fotoðrafý için objektifler karþýsýna geçti. Gazilerden þehitlere vefa RECEP MEBET Gaziler Günü dolayýsýyla hazýrlanan program çerçevesinde önceki gün Çorum Þehitliði ziyaret edildi. Çorum Valisi Ahmet Kara öncülüðünde düzenlenen ziyarete Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker in de hazýr bulunduðu ziyarette þehit mezarlarýna karanfil býrakan Vali Kara, Tüm þehitlerimizi minnet ve rahmetle anýyoruz. dedi. Akþemsettin Camii Ýmam Hatibi Hafýz Sefa Kýrcý nýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle devam eden þehitlik ziyareti Müftü Dr. Ahmet Akýn ýn yaptýðý duanýn ardýndan sona erdi. Kara: Hep birlikte belalarý ülkemizden defedeceðiz Vali Ahmet Kara, Gaziler Günü nedeniyle Vadi Restoran da yemek verdi. RECEP MEBET Çorum Valiliði, Gaziler Günü nedeniyle önceki gün Vadi Restoran da yemek verdi. Gaziler ve þehit aileleri ile protokol mensuplarýnýn ayný sofrada buluþtuðu programa Vali Ahmet Kara, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve askeri erkan katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nce organize edilen programa Türkiye Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker de katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer in ardýndan kürsüye gelen Vali Ahmet Kara, günün anlam ve öneminden bahsederek birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. olduðumuz imanla yeni zaferlere imza atacak, birlik ve beraberlik içinde tüm belalarý yurdumuzdan defedeceðiz diye konuþtu. Vatan savunmasý için canýný feda eden þehit ve gazileri asla unutmayacaklarýný vurgulayan Kara, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Gazi Mustafa Kemal baþta olmak üzere tüm þehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Terörle mücadele dahil olmak üzere tüm savaþlarda bu milletin evlatlarý topraklarýnýn hür ve baðýmsýz olmasý için büyük fedakarlýklar ortaya koydu. Bu uðurda yaralanan gazilerimize saðlýk ve uzun ömürler dilerken þehitlerimize ise Allah tan rahmet diliyor ve þefaatlerini temenni ediyoruz. Artýk silahlý zaferlerin ardýndan ekonomik zaferler kazanma kararlýðýnda olan bir ülke olarak bu memleketin geleceði Vali Ahmet Kara için hep birlikte var gücümüzle çalýþmalýyýz. Gaziler ve þehitlerimiz olmasaydý bugün dile getirdiðimiz bu iþleri yapma imkanýmýz yoktu. Günümüzde yine þer güçleri iþ baþýnda. Ýçerden ve dýþardan hain saldýrýlarla yurdumuza musallat olan belalara gereken cevabý verecek ve üstesinden gelecek güçteyiz. Yurdumuzun baðýmsýzlýðý ve bütünlüðü için birlik ve beraberlik içinde olmalýyýz. Vali Kara, konuþmasýnýn ardýndan programa katýlan gazi ve þehit çocuklarýna tablet bilgisayar ve kitap hediye etti. Programda ayrýca þehit ve gazi ailelerine Kurban Bayramý nedeniyle çeþitli armaðanlar verildi. Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen yemek programý Müftü Dr. Ahmet Akýn ýn yaptýðý duanýn ardýndan sona erdi. MÝNNET ve ÞÜKRAN BORÇLUYUZ Gaziler ve protokol üyeleri, Þehitlik ziyaretinde bulundu. Gaziler Günü nde vatan kahramanlarýna ve ailelerine seslenen Ahmet Kara, Sizlerin fedakarlýklarý olmasaydý bugün huzur ve güven içinde yaþayamazdýk dedi. Þehitlik ve gazilik inancýmýzýn önemli bir parçasý diyen Kara, Sahip Rahmet ve þükranla anýyoruz Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, 9 Eylül Gaziler Günü dolayýsýyla mesaj yayýnladý. Baþkan Karaçil mesajýnda, Vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý ve bölünmez bütünlüðü ile milli birlik ve beraberliðimizin bekasý uðruna üstün fedakârlýklar göstererek caný ve kaný pahasýna göðsünü siper etmiþ ve gazilik mertebesine ulaþarak bu niþaný bir ömür boyu gururla taþýmýþ gazilerimizin, deðerinin anlaþýlmasý ve hak ettikleri þekilde övgü ve minnetle anýl- masý açýsýndan 9 Eylül Gaziler Günü ayrý bir önem taþýmaktadýr. Aziz þehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman sevgi ve saygýyla anmaktayýz. Bu duygu ve düþüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere ebediyete intikal etmiþ þehitlerimizi rahmet ve þükranla anýyor gazilik mertebesi ile þereflenmiþ gazilerimize ise saðlýklý ve uzun ömürler diliyorum dedi. Halim Karaçil

7 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... PAZARTESÝ EYLÜL 0 7 Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:8) TUZCULAR BÜYÜK OTEL PETROL OFÝSÝ Adres: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: /C ÇORUM Pbx: Fax: Adres: Ýnönü Cad. No: 90 Pbx: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Kurban Bayramýnýz Mübarek Olsun. Birlikte Nice Bayramlara (Ç.HAK:30) (Ç.HAK:9) TOTAL BAYÝ Adres: Küçük San. Sitesi. Cad. Pbx: Fax: Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Hemþehrilerimizin ve üyelerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Eðitim-Bir-Sen Þube Baþkaný (Ç.HAK:3) Baþýbüyükler Mehmet ÖZCAN Tel: Cep: Adres: Yeniyol Mah.. Gazi Sk. Kule Ýþ Merkezi No: / PTT yaný ÇORUM (Ç.HAK:3) Tahir Eþkil Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. SONDAJ-BOBÝNAJ ÝNÞAAT SULAMA VE TARIM ALETLERÝ TÝCARETÝ ÇÝMENTO ÇORUM FABRÝKASI Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Tel : Fax: Çepni Mahallesi Taþhan Cad No: 7/B - Çorum (Ç.HAK:3) (Ç.HAK:33) Murat Çaðlayan Genel Müdür

8 8 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Çorumlu asker vefat etti Oðlunun vefat haberini alan talihsiz anne sinir krizleri geçirdi. Bitlis in Tatvan ilçesinde vatani görevini yapan B.T () nin ölüm haberi ailesini yýktý. Edinilen bilgilere göre, Bitlis teki 0. Komando Tugayý nda görev yapar komando er B.T. nin vefatý silah arkadaþlarý ve ailesini yasa boðdu. Terhisine yaklaþýk bir buçuk ay kala vefat haberi gelen B.T nin cenazesi otopsi için Van daki Askeri Hastane ye kaldýrýldý. Oðlunun ölüm haberini alan anne N.T, sinir krizleri geçirdi. Bir süre sonra fenalaþan anne N.T, saðlýk görevlileri tarafýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ýnþaat iþçisi olduðu öðrenilen babanýn ise Ýzmir de olduðu öðrenildi. BT nin cenazesinin yarýn topraða verileceði öðrenildi.(ýha) Yargýtay kararýyla tahliye oldu Çorum'da arkadaþýný pompalý tüfekle öldürdüðü iddiasýyla yýl 6 ay hapis cezasý verilen sanýk, Yargýtay'ýn kararý bozmasýnýn ardýndan yapýlan yeniden yargýlamada 0 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Sanýk, tutuklu bulunduðu süre göz önüne alýnarak tahliye edildi. Arkadaþý 7 yaþýndaki Emre Can Cindil'i pompalý tüfekle vurarak öldürdüðü iddiasýyla Çorum. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlanan ve yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýlan Emre G'nin () avukatý, davayý temyiz ederek Yargýtay'a götürdü. Yargýtay'ýn "Tahrik indiriminin uygulanmadýðý" gerekçesiyle kararý bozmasýnýn ardýndan yeniden yargýlanan Emre G, mahkemedeki ifadesinde, maktul ile aralarýnda önceye dayalý husumet bulunduðunu, çeþitli hakaretlere maruz kaldýðýný söyledi. Emre G, yaklaþýk yýldýr cezaevinde bulunduðunu belirterek, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcýsý da Yargýtay'ýn bozma kararý kapsamýnda tahrik indiriminin uygulanarak sanýðýn tahliye edilmesini istedi. Daha sonra kararýný açýklayan mahkeme heyeti, önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasý verdiði sanýða, olay tarihinde yaþý küçük olmasý nedeniyle tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasýný kararlaþtýrdý. Sanýðý 0 yýl hapis cezasýna çarptýran mahkeme heyeti, tutuklu bulunduðu süreyi de göz önüne alarak sanýðýn tahliyesine karar verdi. Heyet, ayrýca sanýða yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirilmesine de hükmetti. Çorum'da Aralýk 00'da Emre G, mahallede karþýlaþtýðý, aralarýnda husumet bulunan Emre Can Cindil'e yanýnda bulunan pompalý tüfekle ateþ etmiþ, Cindil kaldýrýldýðý Çorum Devlet Hastanesinde yaþamýný yitirmiþti. Olayýn ardýndan tutuklanan Emre G, yargýlandýðý Çorum. Aðýr Ceza Mahkemesinde yýl 6 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.(a.a.) Zehir den TÜMSÝAD a övgü Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç la birlikte bazý Yönetim Kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette konuþan Zehir, TÜMSÝAD ýn faaliyetlerini yakýndan takip ettiklerini ifade ederek, TÜMSÝAD ýn, KOBÝ lere, iþ adamlarýna, esnafýmýza katkýlarý memleketimizin kalkýnmasýnda destektir. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ise, TÜMSÝAD ýn hizmet nimettir sözünden yola çýkarak hizmet edenlerin her zaman destekçisi olduðunu söyledi. Kýlýç, Sinan beyin göreve geldiði günden itibaren yenilikçi ruhu ile görevini ifa ettiðini, katkýlarýnýn ve yeniliklerin hastanemizi ve þehrimizi hýzla bölge saðlýk merkezi haline getirdiðini görüyoruz. Baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyor, memnun oluyoruz. diye konuþtu. Ziyarette ayrýca seçim atmosferinin ekonomi, sanayici ve iþ dünyasýna yansýmalarý ve sýkýntýlarýn çözüm önerileri de konuþuldu. Citroen test sürüþleri yoðun bir ilgiyle tamamlandý. Citroen kazandýrýyor RECEP MEBET Þahin Otomotiv in evsahipliðinde düzenlenen Citroen Test Sürüþü Günleri dün sona erdi. Çorumlu otomotiv tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði etkinlik hakkýnda açýklama yapan Þahin Otomotiv Satýþ Müdürü Koray Tutkun, Test sürüþüne katýlan 3 talihli iphone 6 akýllý cep telefonu kazanacak dedi. Eylül de baþlayan ve 0 gün süren etkinlikte Citroen in son model binek Kasap Yunus yeni yerinde RECEP MEBET Yunus Peker in sahibi olduðu Kasap Yunus, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 3/A ya taþýndý. Daha önce Yazýçarþý Meydaný nda faaliyet gösteren Kasap Yunus, yeni adresinde hizmet vermeye baþladý. Meslekte yýlý aþkýn tecrübe ile faaliyetlerini sürdüren Yunus Peker, müþterilerine daha iyi hizmet vermek amacýyla adres deðiþikliði yaptýklarýný söyledi. Kýrmýzý ve beyaz et ürünlerinin satýþa sunulduðu yeni yerlerinin Kurban Bayramý boyunca da müþterilerinin hizmetinde olacaðýný hatýrlatan Peker, Tüm Çorum halkýný yeni adresimize bekliyoruz diye konuþtu. Koray Tutkun Kasap Yunus yeni yerinde hizmete baþladý. ve ticari araçlarýnýn görücüye çýktýðýný anlatan Koray Tutkun, test sürüþünde hediye kazanan talihlilerin 30 Eylül 0 tarihinde kamuoyuna duyurulacaðýný açýkladý. Citroen de kampanya fýrsatlarýnýn devam ettiðini vurgulayan Tutkun, Yeni model araçlarýmýzý yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi, Ankara Yolu. kilometrede hizmet veren Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv e davet ediyoruz diye konuþtu. Hýþýroðlu nda Ganik tanýtýmý TÜMSÝAD yönetimi, kendilerini ziyarete gelen Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir i aðýrladý. Hýþýroðlu Kuruyemiþ te düzenlenen tanýdým, müþteriler tarafýndan da ilgiyle karþýlandý. RECEP MEBET Ganik Þekerleme, Hýþýroðlu Kuruyemiþ önünde tanýtým standý açtý. Çorum un Ýskilip ilçesinde üretim yapan Ganik Þekerleme, organik reçel ve marmelat çeþitlerini tanýttý. Önceki gün Hýþýroðlu Kuruyemiþ in Halkbankasý karþýsýndaki þubesi önünde gerçekleþen tanýtým etkinliðine Firma Yöneticisi Murat Hýþýroðlu, Ganik Þekerleme Pazarlama Müdürü Kadir Katip ve görevli personel katýldý. Etkinlikte konuþan Kadir Katip, Tatlandýrýcý içermeyen ve doðal ürünlerden hazýrlanan reçel ve marmelat çeþitlerimizi Çorum halkýnýn beðenisine sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Düzenlenen etkinliðe katýlan tüketiciler de Ganik ürünlerinin tadýna bakarak firma yetkililerinden bilgi aldýlar. Gün boyu süren etkinlik, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

9 PAZARTESÝ EYLÜL 0 9 HASRET BÝTTÝ Hitit Rallisi, Hitit diyarýnda Türkiye de otomobil sporlarýnýn babasý olarak nitelendirilen Hitit Rallisi nin yolu nihayet Çorum dan geçti. Düzenlendiði þehirlerin ulusal ve uluslararasý tanýtýmý açýsýndan önemli katkýlar saðlayan Hitit Rallisi nin. si haftasonu Çorum da yapýldý. ÝLK KEZ OTOPARK GÜNDEME TAÞIMIÞTI OTOPARK Otomobil Sayfasý nýn Eylül 009 tarihinde Hitit diyarý, Hitit Rallisi ne hasret baþlýðýyla dile getirdiðimiz organizasyon, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün daveti üzerine Çorum da gerçekleþti. Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü (ANOK) Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk ve arkadaþýmýz Erol Taþkan ýn giriþim ve gayretleriyle Ço- rum a kazandýrýlan dev organizasyon, yerli ve yabancý otomobil tutkunlarýndan tam not aldý. NEFES GÖSTERÝ KESEN HÝTOK ve Auto Sport un katkýlarýyla gerçekleþen organizasyon önceki gün TSO Fuar Kompleksi nden verilen seyirci etabýyla baþladý. Hakimiyet in medya sporsoru olduðu organizasyonun ikinci gününde ise Kýrkdilim ve Çatak etaplarý gerçekleþti. 3 takýmýn katýldýðý rallide, zorlu etabý baþarýyla tamamlayan yarýþmacýlar sergiledikleri performansla nefes kestiler. Görsel açýdan izleyenlerin beðenisini toplayan organizasyon ödül töreniyle sona ererken yarýþ arabalarý Çorumlular ýn akýllarýndan çýkmayacak bir gösteri or- Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Audi A6.8 T 999 Chevrolet Captiva.0 D 0 Fiat Doblo.9 D 00 Fiat Doblo. 00 Fiat Fiorino.3 Multijet C 0 Fiat Marea.6 Exclusive 00 Fiat Punto EVO. Dynmc0 Ford C-Max Trend.6 i 0 Ford Fiesta Van. TDCI 008 Ford T. Connect.8 TDCi 003 Ford T. Connect.8 TDCi 03 Honda Civic.6 ies 000 Nissan Qashqai.6 Tekna 0 Opel Astra.3 CDTI Essen 008 Opel Corsa. GLS 000 Peugeot 06.0 SV 000 Renault Broadway. GTE99 Renault Clio. DCi Auth 006 Renault Kangoo. DCI E 006 Renault Kangoo. DCI M0 Renault Megane.6 RXi 998 Renault Toros STW. 998 Fiyatý (TL) 3 bin 63 bin bin 6 bin 7 bin 8 bin 36 bin 7 bin 6 bin 7 bin 3 bin 0 bin bin 3 bin 8 bin bin 0 bin bin 6 bin 3 bin 6 bin bin Skoda Octavia.6 Ambient 008 Tofaþ Þahin Toyota Corolla.6 XEÝ 997 Toyota Corolla.6 Terra 00 Toyota Corolla.6 Sol 003 Volkswagen Caddy.9TDI 009 Volkswagen Caddy.6TDI 0 Volkswagen Passat Volkswagen Passat Volkswagen Polo. Goal 007 Volkswagen Tiguan. TSI 00 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 3 bin 8 bin 9 bin 6 bin 3 bin 37 bin 6 bin bin 8 bin 9 bin 6 bin Fiyatý (TL) Ford Transit 0 V 000 bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit 0 bin Hyundai H bin 00 Hyundai Starex 007 bin Kia Pregio Panelvan 00 bin Mercedes Vito bin Volkswagen Transporter 996 bin Volkswagen Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 0 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Baþkan Külcü bir ilke daha im Hitit Rallisi rüzgarý Çorum Þehir turu ve gösteri Çorum Belediyesi ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Çorum Belediyesi Hitit Rallisi'ne katýlan takýmlar þehir turu yaparak, Çorumlular'ý selamladý. Güçlü motorlarýnýn sesleriyle Gazi Caddesi'ni inleten yarýþçýlar, Çorumlular'ýn alkýþlarý altýnda geçitlerini tamamlayýp, fuar alanýnda verilecek olan start alanýndaki yerlerini aldý. Çorum'un ev sahipliðine teþekkür ifade si taþýyan geçit töreniyle Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere tüm Çorumlular'a teþekkür eden yarýþmacýlar, görsel þovlarýna fuar alanýnda düzenlenen seyirci etabý yarýþmasýyla izleyicilerin gönlünü fethetti. Oluþturulan güvenli bölgeden yarýþmacýlarýn kendileri için düzenlediði þovu ilgiyle takip eden Çorumlu otomobil tutkunlarý, yarýþmacýlarýn baþarýlý hareketlerini alkýþlarýyla ödüllendirdi. Virajlý alanlara giriþ ve çýkýþtaki ustalýklarýný gözler önüne seren pilotlar, hazýrlanan zorlu etabý baþarýyla tamamladý. Seyirci etabýnda yapýlan gösteriler, havanýn kararmasýyla birlikte farklý bir ambiyansa bürünürken, dev spotlarýyla etabý aydýnlatan otomobiller, çýkardýklarý seslerle birlikte adeta daha da devleþti. Tüm izleyicilerin fotoðraf ve video çekmek için yarýþtýðý görsel þo, ilk kez Hitit Rallisi'yle buluþan Çorumlular'dan tam not aldý. Çorum Belediyesi Hitit Rallisi'nin gelecek yýllarda da Çorum'un ev sahipliðinde yapýlmasýný beklediklerini ifade eden Çorumlular, organizasyondan duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdi. EROL TAÞKAN Ýlk tur Külcü ve Ceylan dan Çorum Belediyesi Hitit Rallisi'nin baþlangýcýnda düzenlenen seyirci etabýnda ilk turu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan attý. Tecrübeli pilotlarda birlikte yardýmcý pilot koltuðuna oturan Baþkan Muzaffer Külcü, seyirci etabýnda adeta þov yapan araçla yarýþ heyecanýný bizzat yaþadý. Özel seyirci etabýný tamamlayan Baþkan Külcü, çok farklý bir duygu ve tecrübe olarak nitelendirdiði yarýþ keyfinin, tüm risklere raðmen oldukça güvenli olduðunun da altýný çizdi. Ýkinci otomobille birlikte seyirci etabýna giren bir diðer isim ise AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan oldu. Protokol üyeleri ve yarýþmacýlar, cesaretlerinden dolayý kutladýklarý Baþkan Külcü ve Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan'a yarýþlara verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için teþekkür etti.. Hitit Rallisi, Çorum Belediyesi Hitit Rallisi adýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ev sahipliðinde baþarýyla gerçekleþtirildi. Yýllardýr otomobil tutkunlarýnýn Çorum'a gelmesini arzu ettiði Hitit Rallisi'ni Çorum'a kazandýran Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, baþarýlý ev sahipliðiyle yarýþ camiasýnýn kalbini fethetti. Seyirci özel etabýyla fuar alanýnda baþlayan büyük þov, izleyicilerin nefeslerini keserken, hepsi birbirinden profesyonel olan usta yarýþmacýlar, seyirci etabýnda gerçekleþtirdiði yarýþlar ve görsel þovlarla büyük beðeni topladý. Son günlerde artan terör olaylarýnda verdiðimiz þehitler nedeniyle müzik yayýnýnýn yapýlmadýðý organizasyon, þehitlerimiz için düzenlenen saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen takýmlar, fuar alanýnda oluþtu- rulan servis noktasýnda bakým ve hazýrlýklarýný tamamladý. Açýlýþ startý ve seyirci etabý ko þusu için düzenlenen törene Beledi ye Baþkaný Muzaf Parti Milletvekili mi Ceylan, TSO Baþkaný Çetin Ba þaranhýncal, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer kan Yardýmcýsý lediye Spor Müdürü Nadir Solak, Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Er can, Ankara Otomobil Sporlarý Ku lübü (ANOK) Baþkaný Metin Er tuðrul, ANOK üyesi hemþehrimiz Mesut Sami Bý yýk ve çok sayýda otomobil tutkunu katýldý. Yarýþmacýlarla birlikte hatýra fotoðrafý çektiren Baþkan Muzaf Külcü, yarýþma takýmlarýna ve or nizasyonda görev alanlara baþarýlar dileyen Belediye Baþkaný Külcü, ilk startý vererek görsel þovla birlikte Çatak ve Kýrkdilim etaplarýnda ko þulacak iki günlük yarýþý baþlattý. Hitit Rallisi ni gerçek vatanýna getirdik Türkiye nin en eski otomobil yarýþý olan Hitit Rallisi nin öz vatanýna dönmesi için adým atan ve Çorumlular a Hitit Rallisi ni hediye eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm takýmlara kazasýz ve baþarýlý bir yarýþ geçirmesi temennisinde bulunarak, Hitit Rallisi ni gerçek vatanýna getirmenin ve hemþehrilerimizle buluþturmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu konuda davetimize olumlu cevap veren Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü Baþkaný Metin Ertuðrul ve Yönetim kurulu üyesi hemþehrimiz Mesut Sami Býyýk a teþekkür ederim. dedi. CEYLAN KUTLADI AK Parti Milletvekili Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaf baþarýlý çalýþmalarýyla her zaman gurur duy duklarýný belirtiði konuþmasýnda, belediye hiz metlerinin kültürel boyutuna dikkat çekerek, Çorum Belediyesi'nin bu konuda çok baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný ifade etti.

11 PAZARTESÝ EYLÜL 0 r ilke daha imza attý garý Çorum da esti servis noktasýnda bakým ve ýklarýný tamamladý. Açýlýþ startý ve seyirci etabý koiçin düzenlenen törene Belediaþkaný Muzaffer Külcü, AK Milletvekili Adayý Ahmet Saeylan, TSO Baþkaný Çetin Bahýncal, Gençlik ve Spor Ýl ürü Haþim Eðer, Belediye Baþardýmcýsý Turhan Candan, Bee Spor Müdürü Nadir Solak, m Kültür Müdürü Mustafa ErAnkara Otomobil Sporlarý Ku(ANOK) Baþkaný Metin ErANOK Yönetim Kurulu hemþehrimiz Mesut Sami Býe çok sayýda otomobil tutkunu Mücadele nefes kesti Ýlk start Baþkan Külcü den arýþmacýlarla birlikte hatýra rafý çektiren Baþkan Muzaffer ü, yarýþma takýmlarýna ve orgayonda görev alanlara baþarýlar en Belediye Baþkaný Külcü, ilk vererek görsel þovla birlikte k ve Kýrkdilim etaplarýnda koak iki günlük yarýþý baþlattý. ni gerçek etirdik N KUTLADI lletvekili Adayý Ahmet Sami Baþkaný Muzaffer Külcü'nün rýyla her zaman gurur duykonuþmasýnda, belediye hizel boyutuna dikkat çekerek, i'nin bu konuda çok baþarýlý attýðýný ifade etti. Fuar Alaný'nda yarýþmacýlarla ve otomobil tutkunlarýyla buluþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye'nin en prestijli yarýþlarýndan birisi olan Hitit Rallisi'nin ev sahibi olarak ilk startý verdi. kapý numaralý otomobilin startýný veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "En baþta kazasýz bir yarýþ diliyorum ve tüm takýmlara baþarý di- leklerimi iletiyorum. Ayrýca Çorum'a gelerek Hitit Rallisi'ne renk katan tüm yarýþmacýlarýmýza ve ekiplerine teþekkür ederim." dedi. Türk Bayraðý ile ilk startý veren Baþkan Külcü, start çýkýþlarýndan sonra baþlayan seyirci etabýndaki þovu baþtan sona izleyerek, yarýþmacýlarýn ve vatandaþlarýn heyecanýna ortak oldu. Cumartesi gece etabý, Pazar günü de gündüz etabýyla devam eden Çorum belediyesi Hitit Rallisi'nde sergilenen mücadele nefes kesti. Zorlu yollarýn tozunu atan sporcular, virajlarla dolu etaplarý ustalýkla tamamlarken, zamana karþý sergiledikleri hýzlarý ile izleyicileri adrenaline doyurdu. Doðayla bütünleþen etaplarla ilgili beðenilerini organizasyon heyetine aktaran pilotlar, etaplarýn zorlu þartlarýnýn yarýþmaya ayrý bir deðer kattýðýný, ralli ustalýðýnýn sergilenmesi açýsýndan etaplarýn çok iyi tercih edildiðini kaydetti. yýldýr Türkiye'de düzenlenen ikinci gece yarýþý ünvanýný da taþýyan Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, gece yarýþlarýnda farklý bir heyecan yaþayan pilotlara adrenalin yaþattýðý gibi, izleme imkaný bulan seyirciler de, her birinin fren diskleri ateþ topuna dönen yarýþ otomobillerini tutkuyla takip etti. Cumartesi günü fuar alanýnda verilen startla baþlayan yarýþ, ilk günü saat,00'ye kadar devam ederken, pilotlar yarýþ dönüþü fu- ar alanýnda oluþturulan servis alanlarýna araçlarýný teslim etti. Pazar sabahý ile birlikte yarýþýn ikinci etabý için yollara düþen takýmlar, saat 6,30'a kadar tüm etaplarý tamamlayýp, derecelerinin karnelerine iþletti. Pazar günü Belediye önünde gerçekleþtirilen kupa töreni ile birlikte Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, baþarýyla sonuçlandý. KUPA TÖRENÝNDE BÜYÜK COÞKU Çorum Belediyesi Hitit Rallisi nin kupa töreni, Belediye binasý önünde düzenlenen coþkulu bir törenle gerçekleþtirildi. KUPA TÖRENÝ ÝLE ÝLGÝLÝ HABER VE FOTOÐRAFLAR YARINKÝ GAZETEMÝZDE YAYINLANACAKTIR. Sami Býyýk tan Baþkan Külcü ye özel teþekkür Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü (ANOK) Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Sami Býyýk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekkür etti. Organizasyonun beyin takýmý olarak yarýþmanýn merkezinde görev alan ve tüm organizasyonun baþarýyla tamamlanmasýnda emeði olan isimler arasýnda yer alan Sami Býyýk, Belediye Baþkaný- mýzýn vizyonu ve þehrimize saðladýðý kazanýmlarla gurur duyuyoruz. Otomobil tutkunu her Çorumlu nun içini sýzlatan bir konuya derin bir bakýþ açýsý ile yaklaþýp, Hitit Rallisi ne ev sahipliði yapan Baþkanýmýz a gönülden teþekkür ediyorum. Yarýþ camiasý tarafýndan memnuniyetle karþýlanan ev sahipliði için ve bize yaþattýðý gurur için sözlerimiz kifayetsiz kalacaktýr. dedi.

12 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Özkes CHP ye yüklendi HDP Sarýsülük ü aday gösterdi Gezi Parký eylemlerine destek için Ankara'da düzenlenen gösterilerde yaralandýktan sonra tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük'ün aðabeyi Mustafa Sarýsülük HDP'den aday oldu. Mustafa Sarýsülük, HDP listesinde Ankara. Bölge,. sýra adayý olarak yer aldý. Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) natürel nohudun kilogramý,0 ila,730 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday Kasým seçimleri için AK Parti'den aday gösterilmeyen Ýhsan Özkes AK Parti ve Erdoðan'ý övdüðü tüm tweetleri sildi. Sonra hesabý kapattýðý görülen Özkes, yeni bir hesap açarak CHP'ye sert eleþtirilerde bulundu. Eski CHP'li vekil Özkes ilk olarak Saray'da gerçekleþtirilen 30 Aðustos Resepsiyon'a katýldýðý için gündeme gelmiþti. O sýrada tweetler atan Özkes, kendisini eleþtirenlere sert çýkmýþtý. Daha sonra da yine Twitter'dan AK Parti'yi ve Erdoðan'ý öven Özkes, aday listelerinin açýklanmasýyla listelerde ismini göremeyince o tweetlerini de sildi. Özkes, tweetlerini silmekle yetinmeyip hesabýný kapattý. Daha sonra yeni bir hesap açan Özkes, CHP'lilerin kendisine küfür ettiðini iddia etti. Ýþte Özkes'in yeni açtýðý Twitter adresinden yaptýðý açýklama: "Bugün tam kurtuldum rahatladým diye düþünürken Partilerin adaylaþmasý bitince bu defa da bak hiçbir yerden olamadýn diye hakarete baþladýlar. yýl önce vefat eden, belki kemikleri bile toprak Ýhsan Özkes olmuþ rahmetli anneciðime dahi aðza alýnmayacak küfürler ettiler.(ensonhaber.com) Mustafa Sarýsülük ' Kasým seçimi ümmet için kritik öneme sahip' Kudüs Muhafýzý ve Filistin 98 Ýslami Hareketi Lideri Raid Salah, bir dizi ziyaret gerçekleþtirmek üzere Türkiye'ye geldi. Nuriye Çakmak / Yeni Þafak Kudüs Muhafýzý Þeyh Raid Salah'ýn Türkiye'deki temaslarý sürüyor. Filistin 98 Ýslami Hareketi Lideri Raid Salah, görüþmelerinde Mescid-i Aksa'da artan siyonist saldýrýlara dikkat çekerken seçimlere az bir süre kalan ülkemiz için de duyarlýlýðýný gizlemiyor. Daha önce yine yenisafak.com'a verdiði bir röportajda ilettiði Soma taziyesiyle hatýrlanan Raid Salah, seçimlerin bütün ümmet için kritik bir öneme sahip olduðunu ve Türkiye'nin yýllýk iktidarýnýn baþarýlarýnýn takdir edilmemesinin büyük bir haksýzlýk olacaðýný vurguluyor. "Seçimin sonuçlarý sadece Türkiye'yi etkilemeyecek" "Türkiye'deki seçimler hakkýnda mülahazalar" baþlýðýyla yayýnlanan seçim açýklamasýnda þu hususlar yer alýyor: "Þüphesiz ki ister Türk olsun ister olmasýn, ister Müslüman olsun ister gayri müslim her özgür ve aklý selim sahibi kiþi, yaklaþan Türkiye Milletvekili seçimlerinin sonuçlarýnýn yalnýzca Türkiye'yi etkilemeyeceðini bilir. Bu seçimlerin sonucu hem bölgesel olarak hem de küresel olarak etkili olacaktýr. Bu esaslar üzerine, Türkiye halkýný seven bir Müslüman Filistinli olarak seçim hakkýndaki mülahazalarýmý tarihe bir not düþülmek üzere beyan etmek istiyorum. "Siyasi istikrarýn devamý gerekiyor" Türkiye'deki toplumsal barýþýn ve güvenliðin devamlýlýðý için ve bu toplumsal barýþýn kazandýrdýðý yatýrýmlarýn ve toplumsal adaletin sürekliliðinin saðlanmasý þüphesiz ki siyasi istikrarýn devamlýlýðýný gerektirmektedir. Bu istikrarýn devamlýlýðý için parlamentodaki koltuklarýn çoðunluðuna sahip olan bir iradenin çoðunluðu saðlamasý gerekmektedir. Özellikle son yýlda Türkiye'nin yönetimini iyileþtiren, uluslararasý ve bölgesel çapta söz sahibi olan parlak bir yönetim haline geliþinde dosdoðru ve cesur bir adým atan iktidarý takdir etmemek haksýzlýk olacaktýr. "Türkiye'yi tek bir ev haline getirmek için yarýþýn" Kuzeyinden güneyine, doðusundan batýsýna bütün Türkiye halkýna sesleniyorum ve onlara dinlerinin, mezheplerinin, ýrklarýnýn farklýlýklarýna raðmen þunu söylüyorum: Türkiye'yi tek bir ev tek bir aile haline getirme hedefi için birbirinizle yarýþýn. Oy veren her bir erkek ve kadýn bireyin oyu, küresel siyonist yapýlanmanýn, batýlý haçlýlarýn ya da kindar batýlýlarýn güçlenmesinden uzak olmalýdýr. Bu fitneci kuvvetlerin güçlenmesi Türkiye'nin inþasý için iyi deðildir. "Türkiye'nin gücü Aksa'nýn ve Gazze'nin kurtulmasý için bir güçtür" Eðer Türkiye güçlü olursa yalnýzca kendi halký ile güçlü olmayacaktýr aksine ümmetimizdeki bütün mazlumlarla birlikte güçlü olacaktýr. Hassaten Türkiye'nin gücü Kudüs'ü Þerif'in kurtuluþu için, Mescid-i Aksa'nýn, muhasara altýndaki Gazze'nin kurtuluþu için bir güç olacaktýr. Türkiye'nin gücü Çin'de, Burma'da, Orta Afrika'da, Suriye'de, Mýsýr'da, Yemen'de, Libya'daki mazlumlarýn gücü olacaktýr. "Ankara'nýn ve Ýstanbul'un yolu Mekke, Medine, Kudüs yollarýnýn parçasýdýr" yýllýk siyasi iktidara ve istikrara baktýðýmýzda gördük ki Türkiye halký, komþusu olan Suriye halký açken tok kalamaz.türkiye halkýnýn, Filistin iþgal altýndayken özgürlük nimetini tatmasý mümkün olmaz. Þüphesiz ki Ankara'nýn ve Ýstanbul'un yolu, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin ve Kudüs'ü Þerif'in yolunun bir parçasýdýr. Þüphe yok ki boðularak ölen Aylan Kürdi isimli çocuðun üzüntüsü bütün Türkiye'nin üzüntüsüdür. "Güvene en layýk olan siyasi irade þu anki hükümettir" Ey Türkiye'li seçmen kardeþlerim! Þüphesiz ki seçileceklerin içinde Türkiye'yi yönetmesi en hayýrlý olan "El-kaviy El-emin (güçlü güvenilir)" olandýr. Muhakkak ki bu güvene þu anda en layýk olan siyasi irade ise yýllýk çalýþmlarý ile güven ve istikrar saðlayan hükümettir. Bundan dolayý Türkiye halkýna þunu nasihat etmeye ve onlara þunu söylemeye tereddüt etmiyorum: Çocuklarýnýzýn ve çocuklarýmýzýn geleceði için aramýzda aç, mülteci, dul ve yetim kalmamasý için gelin bu seçimde sandýkta iyi düþünerek, toplumu kaosa sürüklemeyecek olan inanca ve iradeye "Evet" deyiniz. Birlikten kuvvet doðar inancý ile tüm inançlý kadrolarýn bir ve beraber olmasý da elzem bir durum olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu inançla ayný idealleri paylaþan, ayný kýbleye dönmüþ, ayný dünya bakýþýna sahip siyasi hareketlerin de bir an evvel ayný çatý altýnda toplanmasý tüm Ýslam alemi gibi bizi de mutlu edecektir. Bu duygu ve düþüncelerle Türkiye halkýný en kalbi dualarýmla selamlýyorum. Seçimlerin genelde Ýslam alemi, özelde Kudüs, Mescid-i Aksa ve Türkiye için hayýrlý sonuçlanmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum" Saygýlarýmla. Kardeþiniz; Raid Salah Borsa da hububat fiyatlarý 0,696 0,98 Tritikale 0,63 0,6 DÝÐER HUBUBATLAR Yemlik arpa 0,63 0,63 Natürel nohut,0,730 Ayçiçeði yaðlýk,0,680 Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, gazilen derneðini ziyaret etti. Müftü Çoban dan gazilere ziyaret Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði ni ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, din görevlileri ile birlikte Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði ni ziyaret eden Müftü Çoban, Gaziler Günü nü kutladý. Gazilerle sohbet eden Müftü Çoban, Dernek Baþkaný Mustafa Sarý dan ilçedeki gaziler ve þehitler hakkýnda bilgi aldý. Ziyarette Müftü Çoban, þehitler ve ebediyete Çorum'un Sungurlu ilçesinde 9 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandý. Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törene Sungurlu Kaymakamý Mitat Gözen, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkan vekili Ahmet Yýlmaz, Sungurlu intikal etmiþ gaziler ile yakýnlarý için Yasin okuyarak dua etti. Þehit Aileleri ve Terör maðdurlarý Derneði Baþkaný Ýdris Yazdýç, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Jandarma Astsubay Üst. Çvþ. Emre Kol, Türk tarihindeki Dernek Baþkaný Mustafa Sarý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Müftü Çoban a ve din görevlilerine teþekkür etti. Sungurlu da Gaziler Günü kutlamalarý Çorum un Kargý ilçesinde 9 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandý. Hükümet Konaðý önünde düzenlenen törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Garnizon Komutaný Jandarma Ü. Teð. Süleyman Erden, Belediye Baþkaný Zeki Þen, kurum müdürleri, gaziler ve þehit yakýnlarý katýldý. Atatürk anýtýna çelenklerin konulmasýnýn ardýndan saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasýyla devam eden anma programýnda günün Çoban, vefat eden gaziler ve þehitler için dua etti. Sungurlu da düzenlenen törenlerle Gaziler Günü kutlandý. gazilik unvanýnýn önemine deðinerek, "Türk vataný ve milletinin ebedi varlýðýný ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüðünü muhafaza etmek amacýyla canýný feda eden gazilerimize vefa duygusunun ifadesi olarak ülkemizde her yýl 9 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadýr" dedi. Tören Sungurlu Þehit Aileleri ve Terör Maðdurlarý Derneði ziyaretinin ardýndan sona erdi.(ýha) Kargý da Gaziler Günü kutlamalarý Kargý da da düzenlenen Gaziler Günü kutlamalarý, Anýt ta düzenlenen törenlerle baþladý. anlam ve önemini belirten bir konuþma Jandarma II. Uzm. Çvþ. Erhan Gülseven tarafýndan yapýldý. Milletleri millet yapan deðerlerin o milletin harcý olduðuna vurgu yapan Gülseven, "Milletleri millet yapan bir takým deðerler vardýr. Bu deðerler o milletin harcýdýr, tutkalýdýr, olmazsa olmazýdýr. O deðerlerle kaynaðýdýr. Ýþte bu deðerlerden biriside gaziliktir. Vatan topraklarý için canla baþla mücadele eden kahraman ecdadýmýza, þehit ve gazilerimize layýk birer vatan evladý olmak boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düþünceler ile gazilerimizi anma münasebetiyle toplandýðýmýz bu günde, birlik ve gazilerimizi anarak birlik ve beraberliðimizin daha da pekiþmesine vesile olmasýný temenni ediyoruz. Baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere, bütün þehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve þükranla anýyoruz" dedi. yaþar, o deðerler ile beraberliðe her Anma programý nefes alýr. Millet zamankinden daha yapýlan konuþmanýn olmanýn bilincine varýr. fazla ihtiyaç ardýndan son Milletlerin iç duyduðumuz bu buldu.(ýha) dinamiðidir, güç günlerde, þehit ve

13 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 36 Hicri Þemsi:39 Rûmi:07 Eylül 3 Hýzýr:39 0 EYLÜL Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ. 6.0 AKÞAM YATSI YARIN MÜBÂREK TERVÝYE GÜNÜDÜR - Ýtfâiye Haftasý - Dünya Barýþ Günü Menderesin Ýdamý.. O yýllarda yedi yaþýnda idim.. Dün gibi hatýrlýyorum.. Bir eylül günü idi.. Merhum babamýn hýçkýrarak aðladýðýna þahit olmuþtum.. Anneme sordum: Babam neden aðlýyor anne?" Annem hüzünlü bir ses ile: "Eski Baþbakan Adnan Menderesi asmýþlar oðlum" demiþti.. Sadece Menderes deðil.. Ne kadar demokrat partili 3,3988 3,0 Tefekkür Dünyamýz,9898,9909 Raþit Yücel corumhakimiyet. net varsa ya Yassý ada da ve hapislere de, ve iþkenceler ile karþý karþýya kaldýlar.. Bu acýlara dayanamayan niceleri hapishanelerin nemli odalarýnda hayatlarýný kaybettiler.. On yýl millete hizmet etmiþ,insanlarýmýza medeniyeti ve hürriyeti getirmiþ bir idareyi,en üst rütbesi albaylardan oluþan bir topluluk idareyi alaþaðý etmiþti.. Sonsun da,üç deðerli devlet adamýný düzme bir mahkeme ile astýlar.. Bu acýya bir millet aðladý.. Hala acýlarý yüreklerimizi acýtýyor. Ne yapmýþlardý? Millete hizmet etmiþlerdi.. Bu insanlarýn çoðu Ankara da kiralýk evlerde ikamet ediyorlardý.. Kimin hakkýný yemiþlerdi? Kimin tavuðunu "kýþ" demiþlerdi.. Halkýn oylarý ile deviremedikleri bir iktidarý kaba kuvvetle indirmiþlerdi.. Bu hýnç hiç bitmedi.. Arkasýndan martlarý, Eylülleri.. 8 þubatlarý bu millete yaþatanlar.. Bunlar ayný anlayýþýn eserleridir.. Halkýn iradesini yok sayan sözde seçkin bir avuç insan millete hep tepeden bakmýþlardýr. Yapýlanlarýný hiç unutmadýk.. NÖBETÇÝ ECZANELER ERMAN ECZANESÝ NACÝYE SARI (TEL: 7 0) ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 3/A - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI DOÐA ECZANESÝ ONUR KARAÇAM (TEL: 0) BAHABEY CD. NO:0 - YEÞÝL FIRIN YANI Bayramýnýz Saðlýklý olsun PAZARTESÝ EYLÜL 0 3 Kist Hastalýðýndan Korunun! Ülkemizdeki önemli paraziter hastalýklardan birisi Kist Hidatik hastalýðýdýr. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen hayvanlarýn hastalýklý doku ve organlarýnýn çevreye atýlmasý, Kist Hidatik açýsýndan risk teþkil etmektedir. Kurban Seçimi ve Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar: Kurban Bayramý sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi bazý zoonotik hastalýklara maruz kalma riskini de artýrmaktadýr. Bu nedenle Kurban Bayramýnda kurbanlýk hayvan alýmýndan baþlayarak etlerin tüketilmesine kadar saðlýk ve hijyen kurallarýna azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu baðlamda: - Kurban Bayramýnda kurbanlarýn belediyelerin belirlediði kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kestirilmesi, - Kurbanlýk hayvanýn kesinlikle Veteriner Hekim kontrolünden geçmiþ saðlýklý hayvan olduðuna dikkat edilmesi, - Kesim iþleminin hijyenik yerlerde ve ehil insanlar tarafýndan yapýlmasý, - Kesim sonrasý hayvanlarýn hastalýklý organlarýnýn ve atýklarýnýn geliþigüzel ortalýða atýlmamasý ve köpek gibi etçil hayvanlara kesinlikle çið olarak yedirilmemesi, - Kesilen hayvanlara ait kistli iç organlar ve her türlü atýðýn derin bir çukura gömülüp bulunabiliyorsa sönmemiþ kireç dökülerek kapatýlmasý, - Kurban kesen, hayvaný yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardýmcýlarý ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarýnda yara olmamasý, bu durumda olanlarýn kesim, yüzme ve et taksimi iþini yapmalarý zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmalarý, Kurban etlerinin iyi muhafaza edilmesi ve iyice piþirildikten sonra tüketilmesi önemlidir. Dikkat Edilmesi Gereken Hayvan Hastalýklarý: Kist Hidatik (Kist Hastalýðý): Ülkemizdeki önemli paraziter hastalýklardan birisi Kist Hidatik hastalýðýdýr. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen hayvanlarýn hastalýklý doku ve organlarýnýn çevreye atýlmasý Kist Hidatik Hastalýðý açýsýndan risk teþkil etmektedir. Kist Hidatik Hastalýðý insanlarýn karaciðer, akciðer, dalak, beyin gibi iç organlarýnda kistler oluþturarak ölüme sebep olabilen bir hastalýktýr. Paraziti taþýyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanlarýn dýþkýsý ile parazitin yumurtalarý etrafa saçýlýr. Kurumuþ köpek dýþkýsý içindeki yumurtalar toz halinde uçuþur ve rüzgar ile daðýlarak insan yiyecek ve içeceklerinin üzerine konabilir. Meyve ve sebze gibi yiyecekler bu yumurtalarla kirlenir. Bu þekilde kirlenmiþ yiyeceklerin yenilmesi, rüzgar ile uçuþan yumurtalarýn solunum yoluyla alýnmasý ve paraziti taþýyan köpeklerin sevildikten sonra ellerin iyice yýkanmamasý gibi nedenlerle hastalýk insanlara bulaþýr. Hasta koyunlarýn, keçilerin ve sýðýrlarýn kistli sakatatlarýný yiyerek paraziti alan köpeklerin dýþkýlarý ile parazit yumurtalarý çevreye saçýldýðýndan parazit yumurtalarýnýn bulaþtýðý yiyeceklerin yenilmesi ve sularýn içilmesi hastalýðýn insanlara bulaþmasýnda önemli rol oynar. HASTALIKTAN KORUNMAK ÝÇÝN... -Kurban Bayramýnda kestiðiniz hayvanlarýn kistli sakatatlarýný köpeklere yedirmeyin, açtýðýnýz derin bir çukura gömün. -Sebze ve meyveleri iyice yýkadýktan sonra tüketin. -Köpeklere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yýkayýn. -Kaynaðýný bilmediðiniz sularý içmeyin. -Çocuklarýnýz eve gelince ellerini iyice yýkamalarýný saðlayýn. -Köpeklerinizi yýlda dört kez, iç parazitlere karþý ilaçlayýn. -Köpeklerinizin dýþkýlarýný naylon torbaya alarak aðzýný baðladýktan sonra çöpe atýn. Parazit geliþim gösterebilmek ve çoðalabilmek için farklý canlýlara ihtiyaç duyar.parazitin ergini köpeklerin baðýrsaklarýnda yaþar ve yumurtalarý köpek dýþkýsý ile çevreye atýlýr.bu yumurtalarýn tekrar geliþmesi ve genç parazit halini almasý ise insan,koyun, sýðýr gibi canlýlarýn iç organlarýndaki kistlerde gerçekleþir. Hasta koyun, sýðýr, keçi gibi ot yiyen hayvanlarýn kistli sakatatlarýnýn köpeklere yedirilmesi ile hastalýk tekrar köpeklere bulaþýr. HASTALIÐIN BULAÞMA YOLLARI Hasta koyunlarýn, keçilerin ve sýðýrlarýn kis sakatatlarýný yiyerek paraziti alan köpekler dýþkýlarý ile parazit yumurtalarý etrafa saçýlýr. Bu yumurtalar rüzgarla ve böceklerle taþýnýp yiyecekleri, suyu, topraðý kirletir. Bu þekilde kirlenmiþ yiyeceklerin yenilmesi, sularýn içilmesi, rüzgar ile uçuþan yumurtalarýn solunum yoluyla alýnmasý, sokaktan eve gelince ve köpekleri sevdikten sonra ellerin iyice yýkanmamasý gibi nedenlerle hastalýk insanlara bulaþýr. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ Hastalýk insanlarda genellikle hiçbir belirti vermeyebilir. Kistler karaciðere yerleþmiþ ise; bulantý, kusma, koyu renkli idrar, karýn aðrýsý, karýnda þiþlik olabilir. Ancak kistin yerleþtiði organa göre hastalýðýn gösterdiði belirtiler deðiþebilir. Bu kistlerin patlamasý sonucu hastalýk ölümle sonuçlanabilir. HAYVANLARLA BULAÞAN HASTALIKLAR: Þarbon (Çoban çýbaný, Karakabarcýk): Ülkemizde görülebilen gýda kaynaklý zoonotik hastalýklardan biri de þarbon hastalýðýdýr. Þarbon, özellikle sýðýr, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaþan bir hastalýktýr. Þarbon insanlara üç þekilde bulaþmakta ve bulaþma þekline göre de isimlendirilmektedir. Deri þarbonu, hasta hayvanlara, bunlarýn dokularýna, bu hayvanlarýn kirletmiþ olduðu eþya veya malzemelere temas edilmesiyle; baðýrsak þarbonu, þarbon mikrobuyla bulaþmýþ gýdalarýn, özellikle de þarbonlu hayvanlarýn etlerinin yenmesiyle; akciðer þarbonu ise þarbon sporuyla bulaþýk tozlarýn veya hayvan tüylerinde ve kýllarýnda bulunabilen sporlarýn solunmasýyla bulaþmaktadýr. Þarbon hastalýðýndan korunmak amacýyla;þarbonlu olduðundan þüphelenilen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etleri tüketilmemelidir.þarbondan ölen hayvanlar metre derinliðinde çukurlar açýlarak gömülmelidir. Toksoplasmosis: Toksoplasmosis insan ve hayvanlarda Toksoplasma gondii'nin yol açtýðý tarafýndan þekillendirilen ve tüm vücudu etkileyen bir enfeksiyondur. Toksoplasma dünyada insan, evcil ve yabani hayvanlarda en çok görülen parazitlerden biridir. Ülkemizde doku kistlerinin oluþtuðu hayvanlardan koyunlarda sýkça rastlanmakta olup, sýðýrlarda ise Toxoplasma kýsa bir süre canlý kalabilmekte ve o nedenle sýðýr etlerinde çok ender olarak doku kistlerine rastlanabilmektedir. Diðer pek çok hastalýkta olduðu gibi toxoplasmosis ile mücadele de korunma esastýr. Hayvansal dokulardaki kist 3- hafta kadar canlýlýðýný koruyabilmektedir. Bu noktada özellikle koyun ve kuzu eti önem taþýr ki bunlar çið veya az piþmiþ olarak tüketilmemeli, çýplak elle et, sakatat gibi yiyeceklere dokunulmamalýdýr. Et ve sakatat grubu yiyecekler iyice piþirildikten sonra yenmelidir. Teniyoz (Þerit Hastalýðý): Tenyozun önlenmesi için de etler çið veya az piþmiþ olarak yenmemelidir. Etler renkleri pembeden griye dönene kadar piþirildikten sonra tüketilmelidir. Etlerde bulunan larvalar dondurularak da harap edilebilir. Etlerin tuzlanmasý, kurutulmasý, tütsülenmesi ve mikrodalga gibi yöntemlerle muamele edilmesi durumunda parazitin canlýlýðýný devam ettirebileceði akýlda tutulmalýdýr. SAÐLIKLI BÝR BAYRAM DÝLEÐÝYLE Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Hareketsiz yaþam sessizce öldürüyor Geliþen teknolojiyle artan "hareketsiz yaþamýn", ani ölümlerin çoðunun nedeni olan toplardamarlardaki pýhtý oluþumu riskini yükselttiði belirtildi. Geliþen teknolojiyle artan "hareketsiz yaþamýn", ani ölümlerin çoðunun nedeni olan toplardamarlardaki pýhtý oluþumu riskini yükselttiði belirtildi. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Öcal Berkan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, geliþen teknolojik koþullar nedeniyle insanlarýn daha çok masa baþýnda çalýþtýðýný, banka iþlemlerini, alýþveriþlerini ve daha birçok iþini internet üzerinden hallettiðine dikkati çekti. Bu durumun insanlarý hareketsiz bir yaþama sevk ettiðini söyleyen Berkan, bu kiþilerin zamanla nedenini bilemediði saðlýk sorunlarýyla karþýlaþabildiðini söyledi. Berkan, bu þekilde ortaya çýkan ve taný konulamayan ani ölümleri "sessiz ölüm" olarak da adlandýrdýklarýný ifade etti. Uzun süre hareket edilmemesi durumlarda kan akýþýnýn yavaþlamasýna baðlý olarak bacak ve baldýrlarda pýhtýlar oluþabileceðini belirten Berkan, "Sessiz ölüm olarak da adlandýrdýðýmýz pýhtý oluþumu, dakikalar içinde geliþen olumsuz bir tablo sonucunda ani ölümlere yol açabilir.?her 00 kiþiden 'i hayatlarýnda en az bir kez?bu olayla karþýlaþmakta.?bu hastalýk, dünyada ölüm nedenleri arasýnda üçüncü?sýrada yer almaktadýr.?tanýda yaþanan zorluklar?göz önüne alýndýðýnda bu?hastalýðýn görülme oranýnýn?aslýnda çok daha yüksek olduðu tahmin edilmektedir" diye konuþtu. Yatan hastalarda risk daha fazla Prof. Dr. Berkan, akciðerlere pýhtý atma riskinin hastanede yatan hastalarda normal kiþilerden 0 kat daha fazla görüldüðüne dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Özellikle hastanelerde beklenmedik hasta ölümlerinin en önemli?nedenidir. Ameliyat sonrasý, kalp yetmezliði ve nörolojik?nedenle uzun süreli?yatanlarda, kanser? tedavisi görenlerde, kalça kýrýklarýnda, gebelik ve doðum sonrasýnda pýhtý oluþmasý olasýlýðý mutlaka düþünülmeli ve önlem alýnmalýdýr. Pýhtý oluþumunu engellemek için yatak istirahatlerinde hastalarýn aralýklarla kaldýrýlýp dolaþtýrýlmasý, uzun süre hareketsiz kalýnacaksa baldýr kaslarýnýn çalýþtýrmasý, varis çorabý giyilmesi, 'heparin' adlý kan sulandýrýcý ilacýn verilmesi çok önemli." Uzun süre hareketsiz kalýnmamasýnýn pýhtý oluþumuyla ortaya çýkan ani ölümlerden korunmanýn en önemli þartý olduðunu vurgulayan Berkan, uzun süre bilgisayar baþýnda kalýnmamasýný, uçak, otobüs ve arabayla uzun mesafeli yolculuklarda kýsa yürüyüþler, bacaklarýn ve ayak bileðinin hareket ettirilmesi gerektiðini önerdi. Berkan, 0 yaþ üzeri kiþiler, doðum kontrol hapý kullananlar, damar týkanýklýðý geçirenler,?aþýrý kilolular, gebeler, kanser hastalarý, alkol ve uyuþturucu?kullananlar, fazla sigara?içenler, genetik yatkýnlýðý olanlar ile varis hastalarýnda pýhtý oluþma riskinin daha fazla olduðunu belirterek "Belirtileri, bacakta ya da baldýrda þiþlik, aðrý ve hassasiyettir. Yaþam tarzýnda deðiþiklikler yapýlmasý, kilo verilmesi, sigaranýn býrakýlmasý, bol su içilmesi, genetik yatkýnlýðý olanlarda düzenli ilaç kullanýlmasý hastalýk riskini en aza indirir" dedi. Çok seyahat eden kiþilere de uyarýlarda bulunan Berkan, yolculuk sýrasýnda gevþek, sýkmayan, rahat, bol giysiler giyilmesini, bol sývý alýnmasýný, alkol ve fazla kahve?kullanýlmamasýný tavsiye etti. (AA) ALIÞ Gram 09,30 SATIÞ 09,0 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:6 Sayý: 7303 EYLÜL 0 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x0 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :, 0 0, 00, 00 0, 00 0, 00, 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 00 : 300 Yurt Dýþý: 00 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : : 60 : 00 Euro Tel: 00 (pbx) - Faks: 3 0 Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: 3 - Faks: 66

14 PAZARTESÝ EYLÜL 0 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný tebrik ederiz. Nurullah MÜSTET (Ç.HAK:3) Hitit 9 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:36) Halkýmýzýn ve tüm müþterilerizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Tel: 7 3 (Ç.HAK:37) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. UZUNLAR MOBÝLYA Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ESTAÞ TÜRK HAVA YOLLARI YAPI ÝNÞAAT Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:/A ÇORUM (Ç.HAK:3) Ahmet UZUN (Ç.HAK:) (Ç.HAK:) * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tel: Adres: Çöplü Mah. 3. Camii Kebir Sok. No: 0 (Ulu Camii Yaný) ÇORUM Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný tebrik ediyor cami inþaatýmýza baðýþlarýnýzý bekliyoruz. (Ç.HAK:38) Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Yönetim Kurulu Ýrtibat Telefonlarý: Yardýmlarýnýzý VAKIFBANK nolu hesaba yatýrabilirsiniz. Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. GÜMÜÞ TÝCARET (Ç.HAK:39) Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Segam Ýnþaat Tel: 0 6 Gazi Cad. Gazi 3. Sok. No: 3 (Ç.HAK:) (Ç.HAK:0) Ýlham Duðan - Selami Duðan Kurban Bayramýnýzý kutlar, esenlikler dileriz.

15 Bu vatan þehit ve gazilerimizin emanetidir Anadolu Gençlik Derneði (AGD)'nin üniversite ve lise öðrencilerine yönelik düzenlemiþ olduklarý Kargý'da düzenlediði Yaz Kampý sona erdi. Kargý Yaylasý'nda düzenlenen Yaz Etkinlikleri'nin son aþamasý olan Çadýr Kampý'nýn baþarýyla tamamlandýðýný bildiren AGD yönetimi, önce ahlak ve maneviyat sloganýyla gençlere yönelik sürdürdükleri eðitim çalýþmalarýyla, yaz tatilinin verimli bir þekilde deðerlendirildiðini aktardý. (Haber Merkezi) Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Gaziler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, vatan topraðýnýn þehit ve gazilerin emaneti olduðunu söyledi. Bugün Gaziler Günüdür. Milletimizin vatan için topraða düþmüþ, vataný için kanýný akýtmýþ, hayatýnýn baharýnda "Vatan" demiþ, "Bayrak" demiþ, elini, kolunu, bacaðýný, gözünü, ülkesine ve milletine helal etmiþ Mehmetçiklerimize vefa günüdür. diyen MHP Ýl Baþkaný Çetin, ancak bu vefa borcunun bir gün içinde yapýlacak kutlamalarla ödenebilecek bir borç olmadýðýna, bugün, huzur içinde, barýþ içinde, refah içinde, ay yýldýzlý bayraðýmýzýn gölgesinde, bu kutsal vatanýn ekmeðini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasýný soluyabiliyorsak, bu kanýný ülkesinin özgür ve baðýmsýz geleceði için akýtan bu aslanlar sayesinde olduðunun altýný çizdi. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, tüm gazilerin günün kutladýðý mesajýnda þunlarý söyledi; Ülkemizin her karýþ topraðýna terlerini ve kanlarýný akýtarak tarihimize altýn sayfalar yazdýran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaþamasýnýn en büyük teminatý olan gazilerimizin '9 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanýn gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Uðruna büyük bedeller ödenerek kazanýlan bu vatan, bizlere þehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Milletimizin özgürlüðü için canlarýný seve seve ortaya koyan bu kahramanlarýmýzla ne kadar övünsek azdýr. Vatanýn kahraman evlatlarý, Ýstiklal savaþýnda, Kore savaþýnda Kýbrýs savaþýnda ve günümüzde de vatanýmýzý bölmeye çalýþan hainlere karþý canlarý pahasýna her türlü tehdidi bertaraf etmiþlerdir. Vataný savunma mücadelesi, Türk varlýðý sonsuza dek devam edecektir.' Dün olduðu gibi bugünde, aziz vatanýmýzý parçalamaya, baðýmsýzlýðýmýzý yok etmeye niyeti olanlara karþý yüksek bir milli þuurla mücadele etmiþ tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, saygýlarýmý sunuyorum. (Haber Merkezi) AGD nin kampýna katýlan gençler, kamptan memnun ayrýldý. AGD nin çadýr kampý sona erdi Yaz Kampý Kargý Yaylasý nda gerçekleþtirildi. PAZARTESÝ EYLÜL 0 SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, partisinin milletvekili adaylarýný kamuoyu ile tanýþtýrdý. SP Adaylarý ný açýkladý EROL TAÞKAN SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Saadet Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý'ný tanýttý. Adnan Cýdýk, Mehmet Durmaz, Baki Ergün ve Mustafa Bulut'un Milletvekili Adaylarý olduðunu açýklayan Cýdýk, "Tertemiz Mazi, Tertemiz Kadro, Tertemiz Gelecek." sloganýyla yola çýkan milletvekili adaylarýmýz, Çorum için en hayýrlý hizmetleri vermeye hazýr." dedi. Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ve çok sayýda partilinin de katýldýðý basýn toplantýsýnda, adaylarýný tanýtan Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, etrafý çepeçevre yangýnla kuþatýlan Türkiye'nin tek kurtuluþunun SP iktidarýnda olduðunu, yaþanan tehlikenin farkýnda olduklarýný kaydetti. Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, basýn toplantýsýnda þunlarý ifade etti, "Abartýlý bir cümle kurmamaya gayret ediyoruz. Ama ne kadar esnek kelimeler seçersek seçelim gerçek deðiþmiyor. O halde içerisinde bulunduðumuz durumu net bir cümleyle ifade edelim: Türkiye felakete sürükleniyor! Ülkeyi düzlüðe çýkarmak için seçimler milletimize önemli bir fýrsat sunmaktadýr. Her seçim önemlidir; kendi þartlarý içerisinde deðerlendirildiðinde, seçimin yapýldýðý dönem göz önünde bulundurulduðunda her seçimin çok önemli olduðu rahatlýkla fark edilecektir. Bu seçimleri önceki seçimlerden ayýran ve diðerlerinden farklý kýlan anlamlý bir neden var. Bu seçimlerde millet olarak; var olma ya da yok olma tercihini ortaya koymuþ olacaðýz. Onun için Kasým seçimlerini bu gözle deðerlendirmemiz gerekir. "Biz dememiþ miydik?" Tavrý ve anlayýþý geliþmelere olumlu bir katký sunmayacaktýr. Ülkemizde ve bölgemizde cereyan eden hadiseler Milli Görüþ'ün muhakkak Meclis'e girmesini ve sorumluluk almasýný mecburi kýlmaktadýr. Milli Görüþçülerin sahip olduðu inanç ve bu inançtan kaynaklý dinamizmle her türlü zor ve problemli meselenin üstesinden gelebileceðine evvela tarih þahitlik eder, Kýbrýs zaferi, yerel yönetimler baþarýsý, DS'in inþasý... Milletimiz için hayati öneme sahip birçok mesele Milli Görüþ sayesinde baþarýlmýþtýr. Her defasýnda týkanýklýðýn giderilmesi ve ülkemizin önünün açýlmasý Milli Görüþle mümkün olmuþtur. Merkez ve kýrsalda kesinti Çorum merkez ve merkeze baðlý bazý köyler ile Düvenci beldesinde yapýlacak OSOS çalýþmalarý nedeniyle enerji kesintileri yaþanacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre kesinti bölge ve zamanlarý þöyle: Bugün saatleri arasýnda Tesis Proje Çalýþmalarý nedeniyle Çorum merkeze baðlý Bahabey Caddesi'nin Bahar Caddesi ve Þenyurt. Cadde ile kesiþtiði bölgeye; Kýrsal þebekede yapýlacak OSOS çalýþmalarý nedeniyle saatleri arasýnda merkeze Günümüzde de yaþanmakta olan müþkül durum ancak Milli Görüþ düþüncesi ve kararlýlýðýyla aþýlýr. Saadet Partililer olarak bizler hýzla yaklaþmakta olan tehlikenin fevkalade farkýndayýz. Baþta Suriye olmak üzere komþularýmýz ya iþgal altýnda, ya da iç savaþ belasýyla boðuþmaktalar. Bir kez daha hatýrlatalým; sýnýr komþu- SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk larýmýzýn yaþadýðý felaketler sýranýn Türkiye'ye geldiðinin haber- adýma sen yönet demektir. Bu vermek yetki vermektir; benim cisidir. anlamda oy vermek vekâlet vermektir. Onun için seçilmiþlere Ülkemiz çepeçevre kuþatýlmýþ, etrafýmýz cayýr cayýr yan- vekil deniliyor. Bu seçimlerin önceki seçimlerden çok daha maktadýr. Ülkenin iç ve dýþ problemlerle meþgul edilmesi boþuna önemli olduðu bir gerçek. Öyleyse hem milletimiz tercihini deðil. Batýlýlarýn planladýðý ve ona göre yapacak, hem de Milli Batýcý politikalarýn destek olduðu bataklýðý ancak Milli Görüþ- Görüþçüler olarak bizler milletin tercihinin olgunlaþmasý için daha çüler kurutabilir, insanýmýzýn üstün bir performans ortaya koyacaðýz. umudu ve milletimizin göz bebeði olan bu topluluk her seçimde olduðu gibi bu seçimde de canla Gerçek çözümün adresi baþla çalýþarak en yüksek neticeyi elde etmenin gayreti içerisinde si'dir. Teþkilatlarýmýz; "Ýþ baþa Milli Görüþ'tür, Saadet Parti- olacaktýr. düþtü" anlayýþýyla ok gibi yerlerinden fýrlayarak duruma el ko- Kasým seçimlerinin sýradan, rutin bir seçim olmayacaðý yacaklardýr. Bir nevi "yeniden aþikâr. Bu defa oy kullanmak Milli Mücadele" anlayýþýyla çalýþacaklar ve akýþý deðiþtirmek için için sandýða gidenler ayný zamanda; ülke bütünlüðünü, barýþ büyük gayretler ortaya koyacaklardýr inþaallah. Türkiye'nin son ve kardeþliði, dýþ müdahaleyi oylamýþ olacaklar; Açýkçasý bu defa umudu olan Saadet Partisi "son sandýða gidenler Türkiye'nin geleceðine oy verecekler. Malum, kale" Türkiye'yi kurda kuþa yem ettirmeyecektir." oy vermek hassas bir iþtir. Oy Tanýtým toplahtýsýna parti yöneticileri ve parti üyeleri de katýldý. Tanýtým toplantýsý Ýl Baþkanlýðý nda grçekleþtirildi. baðlý Boðacýk köyüne, saatleri arasýnda Düvenci Beldesi ve baðlý Kýþladere Mahallesi ne, saatleri arasýnda Düvenci Beldesi ve baðlý Ýkipýnar Mahallesine, saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Küçük Düvenci köyüne; Yarýn saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Deðirmendere, Büðet ve Hýzýrdede köylerine, saatleri arasýnda merkeze baðlý Kultak köyüne, Düvenci Belediyesi Kýþladeresi Mahallesi Tekçam ve Gedikbekir Mahallesine programlý olarak elektrik verilemeyecek.

16 6 PAZARTESÝ EYLÜL 0 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU (Ç.HAK:9) Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM Uður Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad. 8. Sk. Kafkas Sitesi No: 9 Ümitköy/ANKARA DEMÝRER Tel: Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. BAYRAMOÐLU LÝDER Tel Merkez: Büro: 7 36 ÇORUM (Ç.HAK:0) Halit BEKTAÞ Küçük San. Sit. San. Cad. No: 86 Ýþ Tel: Cep: KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE ESENLÝKLER DÝLERÝZ. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. SANAYÝ TÝCARET LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:) (Ç.HAK:3) ANKARA YOLU 6.KM. ÇORUM TEL/FAX : GSM: (Ç.HAK:) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. AMBALAJ SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:) Kadir SUNEL Üçtutlar Cad. No: 7/E-F Tel: Fax: Þube: Hamit Camii Sk. No: 3 (Hamit Camii Yaný) Tel: Cep: (Ç.HAK:6) Hemþehrilerimizin ve Cemiyet üyelerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve afiyet dilerim. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket ERZEN Saygýdeðer hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Ýrfan YAÞAR (Ç.HAK:7) SAKKAOÐLU (Ç.HAK:) MOTOR YENÝLEME Ýnþaat - Kerestecilik Ltd. Þti.

17 Osmancýk, Yenice de ilk yarýda güldü: 3- PAZARTESÝ EYLÜL 0 7 BAL temsilcimiz sezonun ilk maçýnda Soðuksu Yenicespor deplasmanýnda ilk yarýda Eren ve Yasin Tüzün ün golüyle 3-0 öne geçti. Ýkinci yarýda kontrollü bir futbol oynayan Osmancýkspor kalesinde bir gol gördü ve sahadan 3- galip ayrýlarak sezona üç puanla baþladý. Yenicespor ilk maça lisanslarýný çýkartabildiði 3 futbolcu ile çýktý. SAHA: Yenice Ýlçe. HAKEMLER : Emre Kaan Çalýþkan, Alper Güner, Ýhsan Öncü. SOÐUKSU YENÝCESPOR : Murat, Emre, Onur, Berktuð, Caner, Adem, Ömer (Burak), Hakan, Ferdi, Bahtiyar (Okan), Berkay. OSMANCIKSPOR : Muhammed Zahid, Turgay, Eray, Ýlker, Ömer Faruk, Mahir (Samet), Eren, Onur (Furkan Karakuþ), Emre Can, Yasin (Ümit), Hüseyin. GOLLER : 6. dak. Eren, 30. ve 33. dakikalarda Yasin Tüzün (Osmancýkspor), 78. dak. Adem (Yenicespor). Sezonun ilk maçý öncesinde Soðuksu Yenicespor takýmý maç öncesinde Osmancýkspor kaptaný Turgay ve hakemlerine çiçek vererek baþarýlar diledi ve centilmenlik gösterisi yaptý Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Osmancýkspor sezonun ilk maçýnda Soðuksu Yenicespor deplasmanýnda ilk yarýda bulduðu gollerle 3- galip ayrýla- Çanakkale Gazileri... Geçtiðimiz hafta sonu Dardanelspor maçýnda aldýklarý ceza nedeniyle Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve kaleci Utku Sandýklýspor maçýný birlikte izlediler. Dardanelspor maçýnda tribünde yaþanan olaylar nedeniyle üçer maç ceza alan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile kaleci Utku Sandýklýspor maçýný tribünden izlemek zorunda kaldýlar. Yedek kulübesi ve soyunma odasýna giriþ yasaðý bulunan Fahrettin hoca maçý tribünden izleyen takýmýn eksiklerini burdan çok daha iyi görme imkaný buldu. Sayhan ve Bektaþ ýn cezalarý yarýn oynanacak Antalyaspor kupa ve hafta sonu Çatalcaspor ile oynanacak lig maçlarýnda tamamlayacaklar. rak ilk haftayý lider kapattý. BAL. grupta mücadele eden Osmancýkspor sezonun ilk maçýna dün Yenice Ýlçe Sahasý nda çýktý. Sezona sýkýntýlý giren Yenicespor son günde lisanslarýný çýkarttýðý 3 futbolcu ile Osmancýkspor maçýna çýktý. Osmancýkspor ise Ýran lý futbolcularý dýþýnda tam kadro olarak çýktýðý maçýn ilk dakikalarýnda kontrollü baþladý. Rakibin gücünü gördükten sonra kontrolü eline alan Osmancýkspor. dakikada Eren in attýðý golle rakibi önünde -0 öne geçti. Bu dakikada Eren sol kanattan ceza sahasýna girdi ve düzgün bir vuruþla topu köþeden aðlara gönderdi. Galibiyet golünün ardýndan kontrolü tamamen eline geçiren kýrmýzý beyazlý temsilcimiz rakip kaleye yüklendi. 30. dakikada orta sahadan duvar paslarýyla rakip ceza sahasýna giren Yasin Tüzün ceza sahasýna girdi ve yerden uzak köþeye göndererek Görkemspor, hentbol de Baþkent e güç yetiremedi Ankara da yapýlan Bayanlar Bölgesel Hentbol Grup birinciliðinde temsilcimiz Görkemspor hafta sonu iki Ankara temsilcisine yenilerek üçüncü oldu. Görkemspor en iyi üçüncü olabilmek için diðer gruplardan gelecek sonuçlarý bekliyor. Bölgesel Bayanlar Hentbol Grup birinciliðinde temsilcimiz Gençlik Görkemspor iki Ankara temsilcisine yenilerek grubu üçüncü tamamladý. Ankara da dün sona eren grup birinciliðinde Gençlik Görkemspor ilk maçýnda Amasra Belediyespor u 33 yenerek iyi baþlangýç yapmýþtý. Grup maçlarýnda antrenör Taner Adýkdý ve Erengül, Özgecen Uçar, Eda, Buse, Simge, Buket, Seyhan, Veda, Nimet, Ayça, Zuhal, Ýrem, Ceyhan, Özgecan Özbey, Nisan. Melda lý kadrosuyla mücadele eden Görkemspor hafta sonu iki maçýndan da maðlup ayrýldý. Cumartesi günü ikinci maçýnda Ankara Pasifikspor önünde 3-7 lik skorla maðlup olan Görkemspor dün grup ikinciliði için Ankara Keçiörengücü önünde mücadele etti. Kazanan takýmýn ikinci olarak üst lige yükseleceði maçta ilk yarýyý 7-0 maðlup tamamlayan Görkemspor ikinci yarýdaki çabasý sonuç vermedi ve maçtan 9- maðlup ayrýldý. Bu maðlubiyetle grup üçüncüsü olan Gençlik Görkemspor takýmý diðer üç grup maçlarý sonunda en iyi üçüncü olarak play-off a yükselmek için diðer grup maçlarýnýn sona ermesini bekliyor. skoru -0 yapan golü attý. 33. dakikada sol kanattan Onur topla hareketlendi ceza sahasý yan çizgisinden altý pasa ortaladý pozisyonu iyi takip eden Yasin Tüzün kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü atarak takýmýný rahatlattý: 3-0. Ýlk yarýnýn kalen dakikalarýnda takýmlarýn çabasý sonuç vermeyince sopyunma odasýna Osmancýkspor 3-0 önde girdi. Maçýn ikinci yarýsýnda Osmancýkspor firene bastý ve kontrollü bir futbol ortaya koydu. Orta alanda rakibine boþ alan býrakmadý. Hü- cumda fazla üretken olamayan Osmancýkspor sahasýna fazle çekilinde son bölümde ev sahibi takým gol için yüklendi. Ev sahibi takýmýn futbolu sertleþtirmesi üzerine sakatlýk riski olanlar oyundan alýndý. Maçýn 78. dakikasýnda Adem le bir gol bulan ev sahibi Yenicespor sezonun ilk maçýnda evinde 3- maðlup oldu. Temsilcimiz Osmancýkspor ise ilk maçta deplasmandan 3- lik net bir galibiyetle dönerek sezonun ilk haftasýný üç puanla kapattý ve averajla ilk haftayý ikinci sýrada tamamladý. Külcü ilk kez mutlu oldu Çorum Belediyespor un bu sezon iç sahada oynadýðý tüm maçlarý izleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ilk kez stadtan mutu ayrýldý. Maçý AK Parti. sýra milletvekili adayý olan Ahmet Sami Ceylan ile birlikte izleyen Muzaffer Külcü bundan önceki iki maçta ortaya konulan futbol nedeniyle mutsuz ayrýlmýþtý. Özellikle Tavþanlý maçýnda alýnan galibiyete raðmen ortaya konulan futbol nedeniyle memnuniyetsizliðini açýkca dile getiren Baþkan Külcü, Sandýklýspor maçýnda ortaya konulan futbol ve özelliklede gollerden sonra büyük sevinç yaþadý. Külcü ve Ceylan taký- mýn Berat Ali ile bulduðu dördüncü golün ar- dýndan ayaða kalkarak skoru ve golü alkýþladý- Oynamayanlar tribünde Çorum Belediyespor un Sandýklýspor ile oynadýðý maçta 8 kiþilik kadroda yer almayan isimler arkadaþlarýna tribünden destek verdi. Maçý protokol tribünü sol tarafýndaki bölümden izleyen Muhammet Fatih, Ahmet Buðra, Emrah, Bilal ve Murat maç boyunca sahadaki arkadaþlarýna destek verdiler. Düzce de Karadeniz Judo turnuvasý Cumartesi günü baþlayan ve dün sona eren Karadeniz Judo Turnuvasý na Çorum dan sporcularda mücadele ettiler. Gençlik Görkemspor Ankara da iki Baþkent takýmýna yenildi ve üst lig umutlarýný en iyi üçüncülüðe baðladý (AA) - Türkiye Judo Federasyonu ile Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Karadeniz Judo Turnuvasý, Düzce'de baþladý. 8 Temmuz Spor Salonu'ndaki turnuvada, Düzce, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartýn, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Çorum, Bolu ve Sakarya'dan 38'i erkek ve 87 kýz sporcu, süper minik, minik ve yýldýzlar olmak üzere 3 kategoride mücadele ediyor. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, geleneksel olarak düzenlenen þampiyonanýn bu yýl 3'üncüsünün gerçekleþtirildiðini söyledi. Türkiye'de judo konusunda önemli geliþ- meler kaydedildiðini belirten Dereci, "Önemli bir turnuvaya ev sahipliði yaptýðýmýz için mutluyuz. Ýlerinin milli sporcularýný burada canlý iz- lemekten büyük keyif alacaðýz" diye konuþtu. Karadeniz Judo Turnuvasý, yarýn sona erecek.

18 8 PAZARTESÝ EYLÜL 0 Dua buluþmasý Kargý da yapýldý Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan merkez ve ilçelerde devam eden Þehitlerimiz Ýçin Dua Buluþmalarý Kargý'da devam etti. Þehitlerimiz Ýçin Kuran-ý Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Þerif'in okunduðu program, Kargý Belediye binasý önünde, gerçekleþtirildi. Yüzlerce kiþinin katýldýðý programda, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve Çorum Diyanet-Sen Ýl Baþkaný Ali Yýldýz, programýn amacý ile ilgili birer konuþma yaptý. Program, vatandaþlara yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. (ÝBRAHÝM EFE KARGI) Dodurga Esnaf Kooperatifi Baþkaný Fahrettin Karademir' in kýzý Sevinç (Ç.HAK:37) Nur Karademir ile Dodurga Esnafýndan Uður Kýsa'nýn Oðlu Fatih Kýsa'nýn niþan töreni Dodurga Kayabaþý Kültür ve Nikah Salonu'nda gerçekleþti. BAYAT SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Niþan törenine; Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çatar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Sevinç Nur ile Fatih'in niþan yüzüklerini Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn takarken, genç çiftlere mutluluklar dileyerek, "Genç çiftleri evliliðe ilk adým olarak tabi olan niþanýnýzý yapmaktan mutluluk duydum. Ýnþallah bu güzel birlikteliði evlilik ile taçlandýrmakta bana nasip olur." dedi. Bayatlýlar a çifte bayram Davacý Maliye Hazinesi tarafýndan hasýmsýz olarak mahkememize açýlan Çorum ili Bayat ilçesi Saray Köyünden Tosunoðullarýndan Hasan kýzý Fatma'nýn hissesinin 9//00 tarihinden beri kayyýmlýkla idare edildiðinden adý geçenin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ olmakla ; Türk Medeni Kanununun 3. ve devamý maddeleri gereðince iþ bu ilan tarihinden itibaren altý ay içinde adý geçen hakkýnda bir bilgisi olanlarýn mahkememizin 0/7 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. Resmi Ýlanlar: de Diyanet Sen Çorum þubesi tarafýndan baþlayan dua zinciri Kargý da devam etti. Sevinç Nur ile Fatih in mutlu günü Programa Kargý Belediye Baþkaný Zekin Þen ve çok sayýda Kargýlý katýldý. Çorum Bayat Ýlçesi Kültür Tanýtým ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan Karatepe Kuþçaçimen Yaylasý. Geleneksel Kaynaþma Þöleni düzenlenecek. Kurban Bayramý nýn 3. günü düzenlenecek þenlik, Bayatlýlar a bayramý birden yaþatacak. Sevtap Yýlmaz tarafýndan sunumu gerçekleþtirilecek kültür tanýtým ve kaynaþma amaçlý program, tv ekranlarýna da yansýyacak. (Basýn: 90) Kurbanlýk Büyükbaþ Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Et kilo 300 kð. ile 00 kð. arasýnda hayvanlarýmýz. Et kilo fiyatý Canlý et kilo Çomarbaþý Köyü Samsun Yolu 0. km. ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 EYLÜL T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Kütahya ve Kocaeli Ýllerinde Ýmar Planýna Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazýrlatýlmasý iþi ve Kahramanmaraþ, Çorum, Kýrýkkale, Samsun, Düzce ve Bursa Ýllerinde Zemin Etüd Raporlarý Hazýrlatýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: 0.00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat:.00 9 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 70 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy. Cad. No: Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 67) Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 06 yýlý bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat:.00 Çorum 3. Ýcra Dairesi 3 TN 90 plakalý, 0 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 6 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip. Sok. No: 63/A Çorum Saat: : 7.00TL : 6.0TL Dursun Durkaya Abdullah Erci Yasin Durkaya (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal KARADAÐ Mustafa oðlu 98 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:7) EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mahalle kurs binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý. kat Ýhale Odasý Saat:.00 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat:.00 6 EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 06 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 0.00 T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 UD 08 plakalý, Newhollant marka T80 tipinde mavi renk 0 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel:.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 3.,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 86 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 0.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C.. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 3. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 7 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 63 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,0 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 76 ada, 3 parselde bodrum kat nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 37 ada, 39 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 030 ada no, parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 3, m imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.9,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 3 ada no, 6 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.30-.0

19 (Ç.HAK:3) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:00) (Ç.HAK:8) (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:09) Adaklýk Kurbanlýk Koyun Yorgan, Stor Perde Temizliði 0 TL den baþlayan fiyatlarla Eleman Aranýyor Þirketimiz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. * Luca programýný iyi derecede bilen * Muhasebe konusunda tecrübeli * E-defter iþlemlerini takip edebilecek * En az lise mezunu * Askerliðini yapmýþ Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri 3. Km. ÇORUM TOKÝ DE ACÝL SATILIK DAÝRE Full yapýlý, 3+, 3. kat doðu-güney-kuzey cepheli daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:69) Not: Araçla takas olur. ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. /3 Tel: 3 99 (Ç.HAK:0) SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * m * 6 oda, mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * bin TL (Ç.HAK:) Mür. Ahmet Süngü Tel: Bütün iþçilik bizden. Tonu 0 TL dir. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: No: 09 ÇORUM (Ç.HAK:73) (Ç.HAK:08) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:) (Ç.HAK:330) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:8) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere LOGO kullanabilen deneyimli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý gerekmektedir. * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: ÇORUM Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý (Ç.HAK:387) (Ç.HAK:308) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi *. metrelik x0, 0, *,0 pleymut,80 metrelik 0x0 *,0 metrelik ve,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÝLE VASIFSIZ 3 YAÞINI AÞMAMIÞ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 3 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC.A.Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 0 ÇORUM (Ç.HAK:66) Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 000 m (Ç.HAK:9) ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:3) TEL : ( PBX ) FAX : ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarý þahsen yapýlmasý rica olunur. REEL MOBÝLYA DAY. TÜK. MALL. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:87) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri ADRES: Çöplü mah. çöplü cad. no: TEL: villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Baþvurular için müracaat Tel: (Ç.HAK:383) (Ç.HAK:30) PAZARTESÝ EYLÜL 0 9 Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere;. Traktör kullanmayý bilen,. Tercihen 0 yaþýný aþmamýþ,. Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli,. Çiftliðin genel bakýmýyla ve Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, DENEYÝMLÝ, BAY Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:8 Merkez - ÇORUM Kiralýk Depo Ýþyeri 0 m yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:6) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere tezgahtar ve iþletme mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 3/A (Ç.HAK:77) (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 0 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 09 3 BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 3 Tel: 3 99

20 Sahaya elele bayrakla çýktýlar Çorum Belediyespor cumartesi günü oynadýðý Sandýklýspor maçýna iki takým oyuncularý Türk Bayraðý ile birlikte çýktýlar. Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan m lik Bilal yarýn oynanacak Antalyaspor maçý kadrosunda Çorum Belediyespor un yarýn Ziraat Türkiye Kupasý. turunda Antalyaspor ile oynayacaðý maçýn kadrosu açýklandý. Kýrmýzý Siyahlýlar dün saat 6.30 da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmanla Antalyaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bu çalýþmanýn ardýndan Antalyaspor kupa maçýnýn 8 kiþilik kadrosu açýklandý. Kadroda þu bayrakla Federasyon dan alýnan izin doðrultusunda iki takým oyuncularýda sahaya Türk Bayragý ile birlikte çýktýlar. futbolcular bulunuyor, Fatih, Onur, Akýn, Ýmam, Uður, Eray, Hakan Doðru, Eþref Korkmazoðlu, Furkan, Eþref Koçak, Oðuzhan, Turgay, Bilal, Zafer, Hakan Yaðmurkaya, Emrah, Berat Ali ve Muhammet Fatih. Kýrmýzý Siyahlýlar da Bilal ikinci kupa maçýnda da kadroda yer aldý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn hafta sonu Çatalcaspor lig Serenomi öncesinde hep iki takým oyuncularý bayrakla birlikte poz verdiler. Tribündeki taraftarlarda bu görüntüye alkýþlarla destek verdiler. Antalya kupa kadrosu açýklandý maçýný düþünerek bazý futbolcularý dinlendirmeyi tercih ettiði öðrenildi. Kupa seferi baþladý Çorum Belediyespor un yarýn saat 0.30 da Ziraat Türkiye Kupasý. turunda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün tamamladý. Yarýn oynanacak maç A Spor dan canlý olarak yayýnlanacak. Çorum Belediyespor yarýn Süper Lig takýmý Antalyaspor ile oynayacaðý Ziraa Türkiye Kupasý maçý için dün gece yola çýktý. Cumartesi günü sahasýnda Sandýklýspor u - yenerek moral bulan Çorum Belediyespor dün yaptýðý antrenmanla Antalyaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki antrenmanýnda Sandýklýspor maçýnda oynayan futbolcular hafif bir ter idmaný yaparken diðer futbolcular ise koordinasyon ve taktik çalýþma yaptýlar. Bu antrenmanýn ardýndan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan tarafýndan açýklanan Antalyaspor maçý kadrosu dün gece saat da Antalya ya hareket etti. Çorum Belediyespor Antalya Sea Life Hotel de kampa girecek. Antalyaspor ile Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý. tur maçýnda yarýn saat 0.30 da Akdeniz Üniversitesi Stadý nda üçüncü tura yükselmek için mücadele edecekler. Karþýlaþma A Spor dan canlý olarak yayýnlanacak. PAZARTESÝ EYLÜL 0 Sandýk k patladý: - Belediyespor beþinci hafta maçýnda grupta puansýz son sýrada bulunan Sandýklýspor önünde Berat Ali (), Oðuzhan () ve Zafer in attýðý gollerle - yenerek sezonun en farklý galibiyetini aldý. Maçýn 68. dakikada Kudret in kýrmýzý kart görmesiyle on kiþi kalan kýrmýzý siyahlý takým farklý galibiyetle hem moral buldu hemde takým olma yolunda çok önemli atýmlar attý. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Sandýklýspor : - Van B. Þehir Belediye- Çine Madranspor : 0-0 Erzincanspor - Dardanelspor : -0 Bayburtspor - TKÝ Tavþanlý Linyitspor : 0- Kastamonuspor - Çatalcaspor : 3- Niðde Belediyespor - Dersimspor : 3-0 Darýca Gençlerbirliði- Körfez Ýskenderun : -3 Bergama Belediyespor - Batman Petrol : 3-0 Gölcükspor - Manavgatspor : 0- Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Bergama Bele. Kastamonuspor 3 Niðde Belediye Erzincanspor Van B. Þehir 6 Bayburt Grup 7 Dersimspor 8 Manavgatspor 9 Çorum Belediye 0 Batman Petrol Beylerbeyispor Dardanelspor 3 Çatalcaspor Tavþanlý Linyit K. Ýskenderun 6 Darýca Gençler 7 Gölcükspor 8 Çine Madran 9 Sandýklýspor Gelecek hafta 7 Eylül Pazar : Çatalcaspor - Çorum Belediyespor. Batman Petrol - Van B. Þehir Bel. Körfez Ýskenderun-Beylerbeyispor. Dersimspor - Gençlerbirliði. Manavgat - Niðde Belediyespor. TKÝ Tavþanlý Linyit - Gölcükspor. Çine Madranspor - Kastamonuspor. Sandýklýspor - Erzincanspor. Dardanelspor - Bayburtspor. Çorum Belediyespor beþinci haftada sahasýnda konuk ettiði Sandýklýspor önünde aldýðý - lik galibiyetle hem iç saha galibiyet serisini üç maça çýkardý hemde büyük moral buldu. Maçýn ilk yarým saatlik bölümünde fazla üretken olamayan Belediyespor özellikle aðýr oyunculardan kurulu rakip savunma arkasýna atýlan toplarla etkili oldu. Ýki haftadýr forvet oynayan Berat Ali ve forvet arkasýnda forma giyen Oðuzhan iki maçta attýklarý altý golle iyi bir ikili oldular. Ýlk yarýsýný - önde kapatan Çorum Belediyespor ikinci yarýya sað kanatta aksayan Hasan Doðru nun yerine Eray ý alarak baþladý. Eray ýn getirdiði atakta gelen üçüncü golün ardýndan rahatlayan Belediyespor Kudret in atýlmasýyla sýkýntýya girdi. Son bölümde kenar yönetim doðru hamleler yaparak savunmaya hava topu için Ýmam ý hücumada çabuk isim Zafer i aldý ve rakibe on kiþilik bölümde pozisyon vermedi. Maçý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti. sýra milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ile bin kadar taraftar izledi. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 3. dakikada Berat ýn sol kanattan ceza sahasýna yerden gönderdiði topla Oðuzhan ceza yayý üzerinde topla buluþtu dönerek yerden sert vurdu top direðin dibinden az farkla auta gitti. 8. dakikada Oðuzhan ýn savunma arkasýna attýðý topa hareketlenen Berat çapraz pozisyonda kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu top kalecinin ayaklarýndan geldi ve savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 3. dakikada Çorum Belediyespor golü buldu. Bu dakikada konuk takýmýn kullandýðý korner atýþýnýn ardýndan savunmada baskýsý üzerine sol kanattan Kudret kendi ceza sahasýna yakýn noktadan topu uzaklaþtýrmak için uzun verdi. Ýlerde Berat iki savunma oyuncusuyla topa hareketlendi aðýr kalen savunma elemanlarýndan topu kurtardýktan sonra yaklaþýk metre topu sürdü ceza ceza sahasýna girdiði anda kaleci Alptekin in solundan topu Sandýklýspor aðlarýna göndererek takýmýný -0 öne geçirdi. 37. dakikada Sandýklýspor beraberlik golüne penaltý ile ulaþtý. Pozisyon olmayan bir atakta rakip futbolcu son çizgide kornere veya auta gidecek pozisyonda Akýn hava topuna yükseldiði anda Mehmet Yaman a yaptýðý harekete maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý Mizgin kullandý Fatih in müdahelesine raðmen top Belediyespor aðlarýna gidince skor - oldu.. dakikada maçýn hakemi bu kezde Çorum Belediyespor lehine anlaþýlmasý zor bir penaltý verdi. Sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topa Kudret hareketlendi Sandýklýspor lu savunma oyuncusunun hamlesi sonunda yerde kaldý. Maçýn hakemi kýsa bir duraklamanýn ardýndan ikinci kez penaltý noktasýna gösterdi. Atýþý kullanan Oðuzhan topu köþeden aðlara göndererek takýmýný yeniden öne geçirdi: - Ýlk yarýyý Çorum Belediyespor - önde tamamladý. Ýkinci yarýya etkili baþlayan konuk takým 9. dakikada beraberlik golüne çok yaklaþtý. Bu dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda altý pas içinde Mehmet boþ durumda yükseldi kafayý vurdu top uzak kale direðini sýyýrarak auta gitti.. dakikada Belediyespor u rahatlatan gol geldi. Bu dakikada sað kanattan Eray topla hareketlendi son çizgiye inmeden Berat Ali ye çýkardý bu futbolcuda arkasýndaki rakibinden kurtuldu ve penaltý noktasýna yakýn noktada Oðuzhan a yerden güzel bir pas verdi. Oðuzhan da ayný güzellikle topun geliþine uzak köþeye düzgün bir vuruþla kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü Sandýklýspor aðlarýna gönderdi: dakikada bir dakika önce sarý kart gören Kudret ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý dakikada orta alanda baský ile kapýlan top sonrasýnda Akýn savunma arkasýna hareketlenen Berat Ali ye güzel bir pas çýkardý bu futbolcuda topla ceza sahasýna girdi kaleci Alptekin i de çalýmladý ve topu boþ kaleye göndererek skoru - yapan golü attý dakikada oyundan düþen Sandýklýspor savunmasýndaki boþluðu bu kez Emre iyi deðerlendirdi ve Zafer in önüne býraktýðý bu topla soy çaprazdan ceza sahasý çizgisi üzerinde rakibinden kurtuldu ÇORUM BELEDÝYE Fatih...6 Hakan Doðru...3 (6. dak. Eray...6) Akýn... Uður...6 Serkan...6 Furkan...7 Emre... Oðuzhan...7 (83. dak. Ýmam...) Kudret... Berat Ali...7 Hakan Yaðmurkaya... (78. dak. Zafer...3) Ligde son iki haf- tada takýmýnýn üç golüne imza atan Oðuzhan Yalçýn Sandýklý maçýnda atak geliþtirme çabasýnda ayak içi ile uzak köþeye mükemmel plaseledi ve skoru belirleyen golü attý: -. SANDIKLISPOR Alptekin... Barýþ... Hasan... Eren...3 Mizgin... Mehmet... Emrah... (8. dak. Emre...) Salih... Velihan... (60. dak. Abdullah...3) Süleyman... (7. dak. Sinan...) Savaþ... STAT : 6 Mayýs. SARI KART: Fatih, Akýn, Kudret, Serkan (Çorum Belediyespor), Talat (Þekerspor). KIRMIZI KART : 68. dak. Kudret (Çorum Belediyespor) GOLLER : 3. ve 90+. dak. Berat Ali,. (penaltýdan) ve. dakikalarda Oðuzhan, dak. Zafer (Çorum Belediyespor), 37. (penaltýdan) Mizgin (Sandýklýspor). HAKEMLER : Gürel Uzuner, Ahmet Karapýnar, Can Yamaç.

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

"Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken,

Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, "Gazilerimiz gaza sancaklarýdýr" Jandarma Yüzbaþý Serkan Gök, þehitler topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi yatarken, gazilerin ise o sýradaðlar üzerinde gaza sancaklarý gibi gururla dalgalandýklarýný

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890)

zorunlu hale getiriliyor. * HABERÝ 2 DE (Ç.HAK:2890) HAZNEDAR SOFRASI Mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Rektör 4 yýldýr dillendiriyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn göreve geldikten

Detaylı

Ürün Kataloğu Aralık 2012

Ürün Kataloğu Aralık 2012 Pr of essi onalsol ut i onsf oraut omot i vespar epar t s Ürün Kataloğu Aralık 2012 Silecek Sistemleri İçindekiler Silecek Sistemleri... 1 Silecek Motoru... 1 Cam Silgi Kolu... 1 Silecek Lastiği... 4 Orjinal

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Hutbede yarýþtýlar Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmada Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu birinci,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

High Performance Cylinder Head

High Performance Cylinder Head High Performance Cylinder Head www.menzilkapak.net High Performance Cylinder Head Hakkımızda 194 Yılında Silindir Kapak Yenileme atölyesinde mesleki hayatına başlangıç yapan Menzil Silindir Kapak Yenilemenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

http://www.milliyet.com.tr/bso-ayvalik-ta-uyeleriyle-bulustu-balikesir-yerelhaber-2086839/ Balıkesir Sanayi Odası (BSO), geleneksel iftar buluşmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Ayvalık ta üyesi olan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý

Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Çaðrý Merkezi bitiyor TEKNOKENT baþladý Kargý nýn Gümüþoluðu Köyü muhtarlýðýna seçilen Bayram Alkan, görevi babasýndan Saltanat gibi muhtarlýk * HABERÝ 16 DA 7 NÝSAN 2014 PAZARTESÝ Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

AKP milleti tedirgin ediyor

AKP milleti tedirgin ediyor MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin; AKP milleti tedirgin ediyor Özgür Öztekin MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Avukat Özgür Öztekin, AK Parti Hükümeti'nin toplumla konsensus saðlamaksýzýn torba yasa

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Hem hýzlý hem yük treni

Hem hýzlý hem yük treni AK Parti de yeni Baþkan Bekiroðlu Coþkulu bir kongrenin yaþandýðý Atatürk Spor Salonu nda, Avukat Rumi Bekiroðlu, AK Parti nin yeni Ýl Baþkaný olarak seçildi. ÇORUM AK Parti 5. Olaðan Genel Kurulu Avukat

Detaylı

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur.

www.yerel.tv BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Seyretmek için nedeniniz var www.yerel.tv bir BOSS PRP GROUP kuruluşudur. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya 5 Plaza Kat: 5 Ataşehir İstanbul Tel.: +90 216 455 98 44 Faks : +90 216 548 19 72

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Hain saldýrýda þehit verdik

Hain saldýrýda þehit verdik Hain saldýrýda þehit verdik Þehidimiz dualarla uðurlandý. Þanlýurfa Balýklýgöl Devlet Hastanesi önünde yapýlan Þehidimiz dualarla uðurlandý saldýrýda Çorumlu genç polis memuru Tanju Sakarya þehit oldu.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı