Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý."

Transkript

1 AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet Köksal ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA ÇORUM 1 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ OSB EML eðitime açýldý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, OSB de bazý sanayi tesislerini ziyaret etti. Uslu, eðitime açýlan 24 derslikli TOBB EML de incelemelerde bulundu. * HABERÝ 6 DA TOBB EML hakkýnda bilgi alýndý. 3 bin süt üreticisine destek ödemesi Çorum'da yaklaþýk 3 bin süt üreticisine destek ödemiþi yapýldý. * HABERÝ 6 DA Çorum a þehir kütüphanesi þart Çorum da yeni bir merkezi kütüphaneye ihtiyaç olduðu bildirildi. Hasan Paþa Halk Kütüphanesi nin fiziki açýdan artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðýna dikkat çeken Çorumlu kitap dostlarý, yetkililere seslenerek þehir merkezine çaðdaþ bir kütüphane binasý kazandýrýlmasýný istediler. * HABERÝ 8 DE Çorum genelinde yaklaþýk 386 bin seçmen 1 Kasým da oy kullanacak. Çorum da ilçe ve mahallelerin seçmen ve sandýk sayýlarý belli oldu 386 bin seçmen sandýða gidecek Erken seçime bir ay kala Çorum da oy kullanacak seçmen ve sandýk sayýlarý belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) istatistiki verilerine göre, Çorum genelinde yaklaþýk 386 bin seçmen oy kullanacak. * HABERÝ 8 DE Hemþehrimiz Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu Hemþehrimiz Kenan Yücel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu. * HABERÝ 9 DA Kenan Yücel Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. MHP'den gözaltý tepkisi MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve MHP birinci sýra Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve Vahit Doðan'ýn eþinin, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði þikayeti üzerine emniyet tarafýndan göz altýna alýnmak istendiðini açýkladý. * HABERÝ 4 DE Toplantýda gözaltýya tepki gösterildi. Kadýn çalýþmaz sözüne inat iþ kadýný oldu Çorum'da yaþayan Hülya Çýtak, "Kadýn çalýþmaz" sözüne inat baþladýðý iþ hayatýnda bugün aylýk 12 bin parça giyim eþyasý üreten atölyeye sahip oldu. * HABERÝ 2 DE Hülya Çýtak, "Kadýn çalýþmaz" sözüne inat baþladýðý iþ hayatýnda bugün aylýk 12 bin parça giyim eþyasý üreten atölyeye sahip Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu 6'ncý sýnýf öðrencisi hastanede tedavi altýna alýndý. Sýnýf kapýsýnýn kolu öðrencinin koluna saplandý Çorum'da bir ortaokulda öðrencisi, sýnýf kapýsýnýn demir kolunun koluna saplanmasý sonucu yaralandý. * HABERÝ 3 DE Cinayet zanlýlarý yakalandý Baþkentte bir kiþinin otomobilin içinde öldürülmesi olayý ile ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý. * HABERÝ 3 DE Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Kabe de yaralanan hacý adayýný ziyaret Çorumlu hacýya Bakan ziyareti Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Þu anda bir vakamýz saðlýk açýsýndan ciddiyetini koruyor. Diðerleri normal tedavi süreçlerine devam ediyor. Olaðanüstü bir durum söz konusu deðil dedi. * HABERÝ 3 DE Doðalgaz taþýyan týr, traktöre çarptý Amasya'nýn Merzifon ilçesinde sýkýþtýrýlmýþ doðalgaz taþýyan týrýn traktöre çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. * HABERÝ 3 DE

2 2 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Kadýn çalýþmaz sözüne inat iþ kadýný oldu Çorum'da yaþayan Hülya Çýtak, "Kadýn çalýþmaz" sözüne inat baþladýðý iþ hayatýnda bugün aylýk 12 bin parça giyim eþyasý üreten atölyeye sahip oldu. Hülya Çýtak, yaptýðý açýklamada, kýz meslek lisesinde okuduðu dönemde dikiþ derslerini Kadýn giriþimci, iki katlý iþ yerinde 4 çalýþaný ile sipariþ usulü ayda 12 bin parça giyim eþyasý üretiyor. çok sevmediðini ancak bu dersin ileride kendisini meslek sahibi yaptýðýný söyledi. Mezuniyet sonrasý iþ hayatýna atýlmaya karar verdiðini belirten Çýtak, "Maddi imkansýzlýklardan deðil de bir kadýnýn neler yapabileceðini göstermek için iþ hayatýna atýldým. Ýþ hayatýna atýldýðým yýllarda kadýnýn iþ dünyasýnda yeri yoktu. 'Kadýn çalýþmaz, kadýn okumaz' deniyordu. Bu algý beni, kadýnýn neler yapabileceðini göstermeye yöneltti. 'Ben de yapabilirim, ben de baþarabilirim' diyerek kadýnýn gücünü göstermek istedim" diye konuþtu. Hülya Çýtak, Mezuniyet sonrasý iþ hayatýna atýlmaya karar verdiðini söyledi. -Annesinin bileziklerini sermaye yaptý Çýtak, 1996 yýlýnda kiraladýðý 35 metrekarelik iþ yerinde ilk atölyesini açtýðýný, iþe sadece bir kesim tezgahý ile baþladýðýný anlattý. Atölye için gereken dikiþ makinelerini annesinin bileziklerini satarak temin ettiðini dile getiren Çýtak, þöyle devam etti: "Ýlk iþ yerimi açtýðýmda makinem bile yoktu. Sadece bir kesim tezgahým vardý. Annemin bileziklerini bozdurarak ilk makinelerimi aldým. Ýþ yaptýkça güvenim geldi. Para kazandýkça iþlerim arttýkça yeni makineler aldým, yanýmda yine kadýnlara istihdam saðlamaya baþladým. Kadýnýn evde yemek piþirip temizlik yapýp çocuk bakacak birisi olarak görülmesine karþýydým. Bir kadýnýn iþ dünyasýnda üzerine düþeni yapacaðýna inanýyordum. Bu nedenle atýldýðým yolculukta yanýmda çalýþan birçok kadýn, þimdi kendi ayaklarýnýn üzerinde durmayý öðrenip patron oldu." Ýlk atölyesini iki yýl sonra kapatarak þimdiki yere taþýndýðýný ifade eden Çýtak, iki katlý iþ yerinde 4 çalýþaný ile sipariþ usulü ayda 12 bin parça giyim eþyasý ürettiklerini sözlerine ekledi.(a.a.) Özel öðrenciler Ayvalýk Þenlikleri ne gitti HURÞÝT BOZKURT Zihinsel Özürlüler Federasyonu tarafýndan her yýl Ayvalýk'ta düzenlenen þenliklere katýlmak üzere Çorum'dan özel öðrencilerden oluþan kafile yola çýktý. Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü tarafýndan yolu edilen özel öðrenciler, 5 güs sürecek þenlikte gönüllerince eðlenebilecek. Özel Eðitime Muhtaç Zihinsel ve Spastik Engelli Öðrencileri Koruma Derneði tarafýndan masraflarý karþýlanan öðrenciler, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün kendileri için tahsis ettiði minibüsle yola çýktý. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý'nýn da hazýr bulunduðu uðurlama töreninde, kendilerine iyi yolculuklar dilemek için uðurlama noktasýna gelen Mesude Kara ve Hatice Külcü'ye sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, desteklerinden dolayý Kara, Külcü ve Hüsülüoðullarý'na teþekkür etti. HEDÝYELER AB- DULLAH'TAN Abdullah Hastaoðlu, Oðuzlar Cevizi'nden oluþan hediye paketini kendi elleriyle Mesude Kara, Hatice Külcü ve Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý'na teslim ederek, gönül diliyle teþekkürünü ifade etti. Abdullah Hastaoðlu, Oðuzlar Cevizi'nden oluþan hediye paketini kendi elleriyle hediye etti. Çorum'dan özel öðrencilerden oluþan kafile yola çýktý. Öðrencileri uðurlama programýna Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude kara da katýldý. Hülya Çýtak, "Kadýn çalýþmaz" sözüne inat baþladýðý iþ hayatýnda bugün aylýk 12 bin parça giyim eþyasý üreten atölyeye sahip oldu. Toplum Yararýna Programlar baþlýyor Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum Ýl Özel Ýdaresi (Merkez ve kapanan belde belediyelerinde ve kamu kuruluþlarýnda) Ýl Milli Eðitim Merkez ve Ýlçe Müdürlükleri, Ýlçe Kaymakamlýklarý, Ýl Müftülüðü, Kütüphane, Orman Ýþletme Müdürlüðü (Merkez- Sungurlu-Osmancýk) ilçe ve belde belediyeleri iþbirliði ile Toplum Yararýna Programlar (TYP) uygulanacak. 28 Eylül 2015 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 1500 kiþi istihdam edilecek olup, programlar 19 Ekim 2015 tarihinde baþlayacak. Yaklaþýk 8 ay süreli uygulanacak programlar 15 Haziran 2016 tarihinde sona erecek. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada Toplum Yararýna Program (TYP) hakkýnda þu bilgiler verildi: Programlarýn konusu Altyapý çalýþmalarý, çevre düzenlenmesi, temizlik ve diðer faaliyetler olup, katýlýmcýlara program konusu iþler yaptýrýlacaktýr. Program süresince katýlýmcýlara asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak olup, katýlýmcýlarýn ücretleri ve SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecektir. Baþvurular, 29 Eylül - 8 Ekim 2015 tarihleri arasýnda alýnacak olup, ÝÞKUR mevzuatýna göre katýlýmcýlarýn % 80'i noter kurasý, % 20'si ise liste yöntemi ile belirlenecektir. Kontenjanlardan, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için noter tarafýndan (Merkez, 14 Ekim 2015 Çarþamba günü saat 10.00'da; ilçeler 15 Ekim 2015 Perþembe günü saat 10.00'da ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde) kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP'den toplam 9 aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen iþsizlerin 8 Ekim Perþembe gününe kadar (8 Ekim Perþembe dahil), ÝÞ- KUR Ýl Müdürlüðüne veya ÝÞKUR Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden iþ arayan giriþi yaptýktan sonra Online Ýþlemler, Ýstihdam, Toplum Yararýna Programlar, TYP Baþvuru kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Programlara baþvuru þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlayanlar baþvuru yapabilecek olup bu kiþilerden kadýnlar, 35 yaþ üstü bireyler, (36 yaþýndan gün almýþ), engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayýlmayacak þekilde yararlananlar, için öncelikli olarak 1. liste oluþturulacak, baþvuru sayýsý belirlenen kontenjan sayýsýndan fazla olursa katýlýmcýlar noter kurasý yapýlarak belirlenecektir. 1. Listedeki baþvuru sayýsý kontenjan sayýsýndan az olursa; kalan kýsým kadar katýlýmcý; 35 yaþ altý (36 yaþýndan gün almamýþ) erkek baþvuranlar içerisinden yaþ sýrasýna göre (büyükten küçüðe doðru) programa dahil edilecektir. Açýköðretim hariç öðrenci olmamak, en az okuryazar olmak, kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. TYP'den daha önce faydalanmýþ olanlar, ayný kurum ve kuruluþta düzenlenen TYP programýndan en fazla 18 ay faydalanabilir sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinin (4) numaralý alt bendine tabi olarak tarýmsal faaliyette bulunanlar ile isteðe baðlý sigortalýlar TYP'ye baþvuramazlar, Engelli olmalarý nedeniyle aylýk baðlananlar ile dul ve yetim aylýðý alanlar da TYP'ye baþvuramazlar. Yaðmur Damlasý Derneði sevindirdi Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði il Temsilciliði, çücük bir katkýda bulunmuþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Kurban Bayramý nda 300 ailenin bayram sevincine ortak oldu. relinde yürüten Yaðmur Damlasý Yar- Yardým faaliyetlerini Çorum ye- Bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen Kurban Bayramý organizasyonu ile bayram öncesi çok sayýda ihtiyaç sahibine yaptýðý giyim yardýmýnýn yanýnda üç yüz aileye kurban payý daðýtmak suretiyle yaklaþýk bin beþ yüz kiþinin bayram sevinci yaþamasýna vesile olduklarýný belirten Dernek Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Ýlimizde yaþamaya, hayata tutunmaya çalýþan Ahmet Sözüdoðru dýmlaþma ve Dayanýþma Derneði öncelikli olarak ilimizde yaþayan ihtiyaç sahiplerine ýrk, mezhep, düþünce ayrýmý gözetmeden yardýmcý olmak arzusundadýr ve bu kapsamda da þehrimizin her bölgesinden gelen hemþerilerine güler yüzle þefkatle, yalnýzca insan olduklarý için deðer vermekte ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþmaktadýr. Dünyamýza rahmet ve bereket ve sahipsiz kalmýþ Türkmen aileleri baþta ol- mak üzere þehrin çeþitli semtlerinde yaþayan ihtiyaç sahiplerine ulaþan hayýr çarþýmýzda kesilen vekâlet kurbanlarý ve duyarlý gönüldaþlarýmýzýn kestikleri kurbanlardan daðýtýlmak üzere býraktýklarý paylar, bayram süresince daðýtýlmak suretiyle bayram sevincini bizimle birlikte yaþamalarýna kü- taþýyan yaðmur damlalarý gibi olmak, veren el ile alan eli herhangi bir þart gözetmeksizin buluþturmak, yalnýzca Allah rýzasýný gözeterek her geçen gün çalýþma alanýmýzý geniþletip hayatýn her yerinde, insanlarýn ihtiyaç duyduðu her konuda yardýmcý olabilmek en büyük arzumuzdur. þeklinde konuþtu.

3 Sýnýf kapýsýnýn kolu, öðrencinin koluna saplandý Çorum'da bir ortaokulda öðrencisi, sýnýf kapýsýnýn demir kolunun koluna saplanmasý sonucu yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Cinayet zanlýlarý yakalandý Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu 6'ncý sýnýf öðrencisi 11 yaþýndaki Ceyhun Emre Top'un koluna, sýnýfa girmek istediði sýrada arkadaþlarýnýn hýzla Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu 6'ncý sýnýf öðrencisi hastanede tedavi altýna alýndý. 11 yaþýndaki Ceyhun Emre Top'un koluna, sýnýfa girmek istediði sýrada arkadaþlarýnýn hýzla açtýðý kapýnýn demir kolu saplandý. Baþkentte bir kiþinin otomobilin içinde öldürülmesi olayý ile ilgili 2 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Yenimahalle Ýlçesi Ýlkyerleþim Mahallesi 1904 Cadde ile 1987 Sokak'ýn kesiþtiði noktada 22 Eylül 2015 tarihinde saat sýralarýnda bir kiþi otomobilin içinde öldürülmüþ olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptýklarý çalýþmada öldürülen kiþinin 31 yaþýndaki Soner Bayat olduðu belirlendi. Bayat'ýn inþaat iþçisi olduðu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliði ekiplerinin yaptýklarý çalýþmalarda. Bayat'ýn aralarýnda husumet olan daha önce yanýnda çalýþtýðý M.E. (30) ile tartýþtýðý belirleniyor. Polis ekipleriyaptýklarý çalýþmalarýn sonunda M.E. ve yanýnda misafiri olarak açtýðý kapýnýn demir kolu saplandý. Top, öðretmenlerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan yerinden sökülen kapý koluyla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Koluna saplanan kapý kolu yaklaþýk bir saat süren ameliyatla çýkarýlan Top, tedavi altýna alýndý. Hastanede tedavisi süren Top, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, derse geç kalmamak için koþarak sýnýfýna gittiðini, kapýnýn aniden açýlmasýyla kapý kolunun sol koluna saplandýðýný söyledi. Baba Ceyhun Top da kendisine haber verilmesinin ardýndan hemen okula gittiðini belirterek, "Yüzlerce öðrencinin olduðu bir okulda böyle sivri uçlu kapý kollarýný neden kullanýrlar? Çok büyük tehlike atlattýk. Çok þükür þu anda oðlumun durumu iyi. Hastanede tedavisi sürüyor. Parmaklarýný oynatabiliyor. Bugün benim oðlumun baþýna gelen yarýn baþkasýnýn baþýna gelebilir. Yetkililerin bu soruna acil çözüm bulmasý gerekiyor" ifadesini kullandý. Olayýn ardýndan ilgililer hakkýnda þikayetçi olduðunu belirten Top, hukuki mücadelesini sürdüreceðini kaydetti. Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili Kadir Songüt de olayla ilgili inceleme baþlatýldýðýný bildirdi.(a.a) Barýþmak istemeyen eþi ile baldýzýný býçakladý Çorum'da bir kiþi, eþi ile baldýzýný, "barýþma teklifine ret cevabý verildiði" gerekçesiyle býçakla yaraladý. Alýnan bilgiye göre, yaklaþýk 3 yýldýr eþi M.K'den (27) ayrý yaþayan F.K. (35), barýþmak için eþinin yaþadýðý Ulukavak Mahallesi'ndeki evine gitti. Eþi M.K'nin barýþmak istemediðini söylemesi üzerine aralarýnda çýkan tartýþma sonucu F.K, evde bulduðu meyve býçaðý ile eþini ve ablasýný korumak için araya giren baldýzý F.Y. yi (25) býçakladý. Aðýr yaralanan iki kardeþ, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Kargý ilçesine baðlý Abdullah köyü yaylasýnda seyir halinde olan otomobil yandý. kaldýrýldý. Olaydan sonra kaçan F.K, polis ekiplerince yakalandý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý mahkemece "Kasten öldürmeye teþebbüs" suçundan tutuklandý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun ise ciddiyetini koruduðu öðrenil- Alev alev yandý Kargý ilçesine baðlý Abdullah köyü yaylasýnda seyir halinde olan otomobil yandý. Abdullah Yaylasý istikametinde seyreden Þ.P. yönetimindeki 34 EB 7656 plakalý otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayý alev almaya baþladý. Sürücünün yangýný farketmesinin ardýndan aracý terketmesi ile can kaybýnýn yaþanmasýný önledi. Sürücünün ihbarý üzerine, olay yerine gelen Kargý Belediyesi Ýtfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede söndürdü. Soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan, yanan otomobil kullanýlmaz hale geldi. (Kargý-Havadis) Çorum'dan gelen S.K.'yý (32) gözaltýna aldý. Zanlýlarýn ifadelerinde olay günü Soner Bayat ile telefonda tartýþtýklarý ve birbirlerine olay yerine çaðýrdýklarý öne sürüldü. Olay yerinde S.K.'nýn Soner Bayat'ý pompalý ile vurduðu iddia edildi. Zanlýlar polis sorgularýnýn ardýndan çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklandý. (ÝHA) Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Kabe de yaralanan hacý adayýný ziyaret etti. PERÞEMBE 1 EKÝM Kabe de yaralanan Çorumlu hacýya ziyaret Doðalgaz taþýyan týr, traktöre çarptý Amasya'nýn Merzifon ilçesinde sýkýþtýrýlmýþ doðalgaz taþýyan týrýn traktöre çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Çorum-Amasya karayolu Tepebaþý mevkisinde, Mudat Çemrek'in kullandýðý 19 TZ 441 plakalý týr, ayný yönde seyreden Serdar Ceylan idaresindeki 05 AD 962 plakalý buðday yüklü traktöre arkadan çarptý. Kazada hafif yaralanan sürücülere olay yerinde saðlýk ekiplerince müdahale edildi. Devrilen traktördeki buðday etrafa saçýldý. Bariyere çarparak durabilen týrýn yanmasý ihtimaline karþý itfaiye ekipleri çevrede önlem aldý. Kaza nedeniyle yaklaþýk bir saat trafiðe kapalý kalançorum-amasya karayolu, araçlarýn çekilmesinin ardýndan ulaþýma açýldý.(a.a.) Yaralý hacýlardan birisinin Çorumlu olduðu belirtildi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Þu anda bir vakamýz saðlýk açýsýndan ciddiyetini koruyor. Diðerleri normal tedavi süreçlerine devam ediyor. Olaðanüstü bir durum söz konusu deðil dedi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Kabe deki vinç kazasýnda yaralanarak Türkiye de tedavi altýna alýnan hacýlarý ziyaret etti. Bakan Müezzinoðlu, yaralýlarýn Türkiye ye getirilmesiyle ilgili olarak, Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören gerek vinç kazasýnda gerekse ciddi aðýr hastalýðý olan hacýlarýmýzý önceki gün sabah itibariyle Ankara ya Saðlýk Bakanlýðý ndan 12 kiþilik bir ekiple bizim askeri uçaðýmýzla getirdik. Þu anda burada 5 hastamýz tedavi görüyor. Bunlardan 3 ü ortopedi servisinde 2 si ise kardiyoloji servisinde tedavi görüyor. 5 hastamýzýn da saðlýk durumu iyi. Konya, Bursa, Çorum, Eskiþehir ve Ýzmir e naklini isteyen hastalarýmýzýn nakilleri yapýldý. Diðerlerinin de tedavileri Ankara nýn çeþitli hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Þu anda bir vakamýz saðlýk açýsýndan ciddiyetini koruyor. Diðerleri normal tedavi süreçlerine devam ediyor. Þu anda olaðanüstü bir durum söz konusu deðil ifadelerini kullandý. Getirilen 24 vaka arasýnda Mina daki izdiham dolayýsýyla Türkiye ye getirilen bir vakanýn olmadýðýný belirten Müezzinoðlu, þöyle devam etti: Vinç kazasýndan gelen 7 hastamýz var. Diðerleri de yaþlarý itibariyle kronik hastalýklarý itibariyle orada normal koþullarda hac ibadetini sürdürmekte zorlanan hastalardýr. Onlarýn oradaki tedavilerinin yerine burada tedavileri planlandý. Mina daki facia dolayýsýyla gelen bir hacýmýz yok. Kabe de meydana gelen vinç kazasýnda yaralanan ve Türkiye ye getirilen Mustafa Yurtseven, kaza anýný þöyle anlattý: 2007 yýlýnda Hacca gidebilmek için kayýt olduk. Ama þansýmýzdan mýdýr nedir Hac stoklarý fazla olduðundan 2015 yýlýna kadar beklemek zorunda kaldýk. 8 yýl sonra bizleri kurasýz olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gönderdi. Hac ibadetimizi çok güzel bir þekilde manasýna yakýþýr þekilde idrak etmeye çalýþýyorduk. Kabe de tavafa gitmiþtik o gün Cuma namazýmýzý kýldýk. Cuma dan sonra tavafýmýzý yaptýk ve biraz dinlendikten sonra ikindi namazýmýzýn vakti geldi ve onu da eda ettikten sonra tekrar bir tavaf daha yapalým dedik. Tavafýmýzý yaptýk, arkasýndan 2 rekat tavaf namazýmýzý kýlmaya baþladýk. O esnada yaðmur yaðmaya baþladý. Yani o hava, o atmosfer o kadar güzeldi ki. Burada ýslanmak da güzel bir nimet bunu da yaþayalým dedik ve biz açýk alana çýktýk. Türkiye nin kýblesi tarafý olan Altýnoluk dediðimiz bölgede Kabe nin de tam karþýsýna geçtik ve yaðmurda ýslanarak duamýzý yapýyorduk. Orada fýrtýna rüzgar devreye girdi. Vinçlerin sallandýðýný gördük. O esnada toz bulutu þeklinde yere doðru bir güruhun aktýðýný gördük. Tam o akma esnasýyla burada bir yýkým oldu kaçalým derken yere düþen beton kalýplarýn demir kalýplarýnýn yerden bize doðru kayarak geldiðini gördüm. Ben arkama geri dönüp kaçmaya yeltendiðim anda o kadar büyük bir hýzla geldi ki gelip beni vurdu ve yere düþürdü. O esnada kafama da bir parça isabet etti ve kanamaya baþladý. Ama dengemi ve þuurumu kaybetmedim. Dedim ki bu bizi öldürecek bir þey deðil. Öyle olsaydý dengemi ve þuurumu kaybetmem lazýmdý diyerek kendimi analiz ettim. Kazanýn ardýndan 5-6 kiþinin gelerek kendisini kucaklayarak taþýdýðýný kaydeden Yurtseven, Ýþin enteresan tarafý biz orada 2-3 saat mahsur kaldýk. 2-3 saat hiçbir þekilde oradaki yetkililer bizimle ilgilenmedi. Baðýrmaya falan baþladýk. Kabe nin içerisinde üst katta revir tarzýnda bir yere gittik. Oradaki ilk müdahale yapýldý. Biz nasýl gideceðiz dedik. Her taraf kapalý. Siz ineceksiniz ve taksiyle baþýnýzýn çaresine bakacaksýnýz dediler. El arabasýyla bizi merdivenlerden indirdiler. Ýndiðimiz sýrada diyanete baðlý bir ambulans denk geldi. Beni de o esnada bir hastaneye sevk ettiler. Ambulansa aldýlar ve müdahaleyi yaptýlar. Ardýndan diyanetin hastanesine doðru hareket ettik. Diyanetin hastanesinde de ortopedi bölümünde yapýlan tetkiklerin ardýndan kýrýk tespit ettiler. Oradan Nur Hastanesine sevk ettiler. Orada tahlil ve film çektiler. 15 gün orada yattýk. Topuðumun tamamen parçalandýðýný ve denge kemiðinin kýrýk olduðunu söylediler. Enfeksiyon ve ödemden dolayý herhangi bir müdahale yapýlamýyor diye konuþtu.(ýha) Uðurludað da 4 gün kesinti Çorum merkez ve Osmancýk, uðurludað ilçelerinde enerji kesintileri yapýlacak. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, 2 Ekim Cuma günü Osmancýk ilçesinde saatleri arasýnda yapýlacak Ýlave Tesisi Çalýþmalarý nedeniyle Yazý Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Sadri Turan Caddesi, Atatürk Caddesi, Akþemsettin Caddesi, Yeni Çeþme Sokak, Çerkezoðlu Sokak, Kunduz Sokak, Lebedler Sokak, Nogaylar Sokak, Halil Efendi Sokak, Yeni Mahalle Yaþar Okuyan Caddesi nin bir kýsmý, Atatürk Caddesi ve Güney Mahallesi Akþemsettin Caddesi, 1 ve 2 nolu Okul Sokak, Ýpçiler Sokak, 2. Kanal Sokak, Kanikýzý sokaklara; 5 Ekim Pazartesi günü Çorum merkezde saatleri arasýnda yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Söðütlüevler 1. Cadde bir kýsmý, Söðütlüevler 2. Cadde, Söðütlüevler 44, 46, 54, 56 Sokaklar, Çiflikçayýrý 12, 14 Sokaklar ve Çevreyolu Hýþýr Kuruyemiþ çevresine; Ekim 2015 tarihinde saatleri arasýnda TEÝAÞ hat çekme iþlemi nedeniyle Uðurludað Beyoðlu Yaylasýna programlý olarak elektrik verilemeye-

4 4 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 MHP'den gözaltý tepkisi EROL TAÞKAN vokasyonlara asla fýrsat vermeyiz." dedi. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve MHP birinci sýra Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve Vahit Doðan'ýn eþinin, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hakaret ettiði þikayeti üzerine emniyet tarafýndan göz altýna alýnmak istendiðini açýkladý. ÝFTÝRACILAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Milletvekili Adaylarý Vahit Doðan, Aybüke Topçubaþý Ekici, Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð'un da hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda, yaþanan olaylarý aktaran MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP olarak seçim çalýþmalarýný nezaket üslubu içerisinde yürüttüklerini belirterek, "Piri Baba Parký'nda asýlsýz bir ihbar üzerine, orada bulunan Kadýn Kollarý Baþkanýmýz ve partili bayanlar, emniyet tarafýndan Cumhurbaþkaný'na hakaret ettiði gerekçesiyle göz altýna alýnmak istendi. Hiç kimse MHP'yi kýþkýrtmaya çalýþmasýn. MHP'liler olarak bu tür pro- MHP birinci sýra Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, göz altýna alýnmak istenilen bayanlar arasýnda kendi eþinin de bulunduðunu belirterek, "Çok üzgünüm ve kýrgýným, yaþanan bu hareketi tasvip etmem mümkün deðil. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak, ailelerimizle birlikte seviyeli bir seçim çalýþmasý yapma gayreti içerisindeyiz. Bizi yýldýrmaya çalýþmasýnlar, gerekirse kendi güvenliðimizi almayý da biliriz. Hele de bu provokasyonun güvenlik güçlerinin kullanýlarak üzerimize baský yapýlmasý kabul edilemez." diye konuþtu. KÝMSE MHP'YÝ KIÞKIRTMAYA KALKIÞMASIN Asýlsýz ihbarda bulunanlar hakkýnda da adalet önünde hesap soracaklarýný kaydeden Ýl Baþkaný Bekir Çetin, tüm partilerin hizmet odaklý ve nezaket ölçüleri içerisinde seçim çalýþmalarýný yürütmesini beklediklerini ifade etti. BÝZÝ YILDIRMAYA ÇALIÞMASINLAR VALÝLÝK VE EMNÝYET GÜVENLÝÐÝMÝZÝ SAÐLASIN Valilik ve emniyetin kendilerini zorlamamasý gerektiðine vurgu yapan Vahit Doðan, gerçek dýþý ihbarlarla azimlerinin kýrýlmaya çalýþýlmasý yerine, Valilik ve emniyetten kendilerinin güvenliðini saðlamalarýný beklediklerini bildirdi. KENDÝNÝ TANITMASINA RAÐMEN MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ve MHP birinci sýra Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, basýn toplantýsý düzenledi. Doðan, olayla ilgili verdiði bilgilerde parka gelen emniyet güçlerinin, eþinin kendisini tanýtmasýna karþýn gözaltýna almakla ilgili ýsrar ettiðini, kendilerinin olaydan haberdar olmasý üzerine Emniyet Müdürü'nü aradýðýný belirterek, "Bizim ailelerimiz, neyin hakaret olup olmadýðýný bilir ve ona göre konuþur. Kimseyi de muhatap alýp hakaret etmez. Emniyet Müdürümüzle görüþtükten sonra, kendisinin araya girmesiyle gözaltý ýsrarýndan geri adým atýldý. Eþim ve Kadýn Kollarý Baþkanýmýz bir iki gün içerisinde ifade vermeleri için emniyete davet edildi." dedi, Greyder e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adaylarý Greyder Ayakkabý Fabrikasý ný ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç ile Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, Ankara Yolu üzerinde yapýmý tamamlanarak üretime baþlayan Greyder Ayakkabý Fabrikasý çalýþanlarý ile bir araya geldi. Yapýlan açýklamaya göre, fabrika hakkýnda bilgiler veren Genel Müdür Abidin Çatma, Greyder'in büyüme hedefleri doðrultusunda giriþtikleri yatýrýmý tamamladýklarýný söyledi. Ziyarette, Greyder'in Çorum'un önemli firmalarýndan birisi olduðu, Avrupa'ya açýldýðý ve zaman zaman isminden dolayý yabancý bir ayakkabý þirketi zannedildiði vurgulandý. Daha MHP heyeti fabrika çalýþanlarý ile bir araya gelerek çalýþ- Greyder Fabrikasý Genel Müdürü Abidin Çatma, üretim hakkýnda bilgi verdi. MHP Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, personelle sohbet etti. malarý yerinde inceledi. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile geti- ren Greyder Fabrikasý Genel Müdürü Abidin Çatma, milletvekili Hastalara moral verdiler Tahir Kýlýç a veda yemeði Toplantýda gözaltýya tepki gösterildi. Samsun Ýl Müftü Yardýmcýsý olarak atanan Tahir Kýlýç onuruna veda yemeði düzenlendi. Yaklaþýk 7 yýldýr Çorum'da görev yaptýktan sonra Samsun Ýl Müftü Yardýmcýsý olarak atanan Tahir Kýlýç onuruna veda yemeði düzenlendi. Ýl Müftülüðü nden yapýlan açýklamaya göre, veda yemeðine Ýl Müftü- sü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýsý Selahattin Bozkurt, Hac ve Umre Müdürü M.Vehbi Köklükaya, Personel Müdürü Erol Alkan, Din Hizmetleri Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Þefle- Tahir Kýlýç, yaklaþýk 7 yýldýr Çorum'da görev yaptý. Samsun Ýl Müftü Yardýmcýsý olarak atanan Tahir Kýlýç onuruna veda yemeði düzenlendi. ri Kadir Yelken ve Erdal Bulut, TDV Çorum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy ve Müftülük memurlarý katýldý. Müftü Dr. Ahmet Akýn, Tahir Kýlýç ile çalýþmaktan mutluluk duyduðunu belirterek, 'Bir çalýþma arkadaþýmýzýn vedasý için toplandýk. Kendisi ile çalýþma fýrsatý bulduk. Bizim hafýzamýzda güzel anýlar býrakarak ayrýlýyor. Hizmetlerinden dolayý kendisine teþekkür ediyor yeni görevinde baþarýlar diliyorum.' dedi. Veda konuþmasýný yapan Tahir Kýlýç ise, 2008 yýlýnda baþladýðým görevimi tamamlayarak yeni görev yerim olan Samsun'a gidiyorum. Yýllar su gibi akýp gidiyor, dönüp arkama baktýðýmda sizlerle beraber olduðum günlerden hep güzel þeyler hatýrlýyorum. Elhamdülillah, birbirimizi kýrmadan iyi bir ortamda iþlerimizi yürütmeye çalýþtýk. Onun için aranýzdan mutlu bir þekilde ayrýlýyorum. Çorum'a ve Çorum halkýna sunduðumuz din hizmeti bizleri daima onurlandýrmýþtýr. Herkese ayrý ayrý teþekkür ediyorum. dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ýl Müftüsü Akýn, Tahir Kýlýç'a hizmetlerinden dolayý plaket verdi. adaylarýna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda hastane ziyaretinde bulundu. MHP adaylarý Elitpark ve Çorum Özel Hastanesi'ni ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda hastane ziyaretinde bulundu. Elitpark ve Çorum Özel Hastanesi'nde hastalarý ve çalýþanlarý ziyaret eden MHP'liler hastalara karanfil daðýttý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, ziyarete MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve partililer katýldý. MHP adaylarý hastanelerde doktor, hemþire, çalýþanlar ile hastalarý ziyaret ederek sorunlarýný dinlediler. MHP adaylarý hastanelerde doktor, hemþire, çalýþanlar ile hastalarý ziyaret ederek sorunlarýný dinlediler.

5 Milliyetçilerin gücü sandýða yansýmalý PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdülkadir Þahiner, MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve partililer seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu'da çeþitli kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. MHP den yapýlan açýklamaya göre, heyet esnaf ziyaretleri yaparak Sungurlu'nun sorunlarýný halkýn aðzýndan dinledi. Sungurlu'da halkýn teveccühüyle karþýlaþan adaylar çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini belirttiler. 'BÝZ SUNGURLUDAN TARAFIZ' Ýlk olarak SungurluTicaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil'i ziyaret eden heyet, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Sungurlu'nun doðal geliþim sürecinin yatýrým olmayýþý nedeniyle tersine dönüþ olduðuna, giderek göç verdiðine deðinen MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, " Sungurlu'nun makuz talihinin kýrýlmasý gerekiyor. Ülkenin ve Sungurlu'nun sýkýntýlarýný biliyorum. Bu sorunlarýn bir an önce ele alýnmasý gerekiyor" dedi. SungurluTicaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ise, "Sungurlu'da yetiþen insanlarýn Sungurluya ve Çorum'a hizmet etmesi bizi mutlu ediyor. Sungurluyu bilen birinin milletvekili olmasýnda fayda var. Biz tüm siyasi partilere söylüyoruz. Biz Sungurludan tarafýz. Taraf olmak zorundayýz" ifadelerine yer verdi. 'ÜLKE GÜVENLÝÐÝ CÝDDÝ ANLAMDA TEHLÝKEYE SOKULUYOR' MHP heyeti daha sonra Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret esnasýnda konuþan MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, emniyet teþkilatý içerisinde ciddi sýkýntýlar olduðunu ve son iki yýldýr teþkila- týn yaprak dökümü yaþadýðýný söyledi. Milletin canýnýn, malýnýn, namusunun devlet güvencesi altýnda olmasý gerektiðini belirten Doðan, " Bunlar saðlanamadýðý taktirde devlet, devlet olma özelliðini yitirmiþtir. Ülke güvenliði ciddi anlamda tehlikeye sokuluyor" açýklamalarýnda bulundu. Ziyaretten duyduðu mutluluðu dile getiren Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kýlýç, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. 'EMEKLÝLER, ÜLKENÝN KANAYAN YARASIDIR' Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)Yönetim Kurulu Baþkaný Alattin Akel'i ziyaret eden MHP heyeti ilçenin sorunlarýný dinledi. Ziyarette ilçenin sorunlarýný gündeme getiren Akel, Bizim sorunlarýmýz arasýnda kalkýnma ve teþvikler var. Teþvikler kapsamýnda iller ve ilçeler bir tutulmasýn. Ýlçeler daha fazla teþvik alsýn istiyoruz. Herkes MHP Milletvekili adayý Vahit Doðan, Sungurlu'nun sorunlarýný halkýn aðzýndan dinledi doðduðu yerde doymalý. Zincir maðazalar yüzünden esnaf maðdur oluyor. Bu maðazalara bir statü getirilsin. Ýlçemiz sulu tarýma önem veriyor. Fakat çiftçilerimizin de sorunlarý var. Çalýþan ve iþverenler arasýndaki sýkýntýlar giderilmeli. Ýþten çýkanlar tazminat alamýyor. Emeklilerin sorunlarý var. Biz ilçenin sorunlarý ile ilgili bir dosya hazýrladýk. Milletvekili oluðunuzda bu sorunlarý gündeme getirmenizi istiyoruz" þeklinde konuþtu. Sungurlulu olduðunu ve kendi memleketinin sorunlarýný yakýndan takip ettiðine dikkat çeken Doðan, sorunlarýn çözümü noktasýnda elinden geleni yapacaðýný vurguladý. MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Teþvikler konusunda yerleþim yerleri ayrý ayrý ele alýnmalý. Avrupa Birliði'nin bu konuda ciddi anlamda yatýrým fonlarý var. Bu fonlarý alabilmek için yetiþmiþ eleman þartý arandýðýndan dolayý o fonlardan küçük yerleþim birimleri fazla yararlanamýyor. Finansmanýn saðlanmasý konusunda devletin ilgili birimlerinden buraya destek verilmeli. Ýþçiler konusunda ciddi sýkýntýlar mevcut. Emekliler, ülkenin kanayan yarasýdýr. Emekliler kendi hayatlarýný idame ettirecek dereceye sahip deðiller. Önemli olan emeklilerin geçinebilecekleri kadar maaþ almalarýný saðlamaktýr. Yoksa iþsizlik oranýnýn yüksek olduðu bir yerde emeklilerin çalýþtýðýný düþünürsek orada iþsizlik sorununu gidermek zor olur" diyerek Çorum ve ilçelerinin sorunlarýnýn çözümü konusunda takipçi olacaðýný sözlerine ekledi 'TÜRK MÝLLÝYETÇÝLERÝNÝN GÜCÜNÜN SANDIÐA YANSIMASI ÝÇÝN ÇALIÞMALAR YAPACAÐIZ' Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna devam ediyor. MHP Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, vatandaþlarla sohbet etti. MHP adaylarý Sungurlu da seçim ziyaretlerinde bulundu. Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili'yi makamýnda ziyaret eden MHP heyeti Ziraat Odasý'nýn çalýþmalarý ve çiftçi sorunlarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, ziyaretlerinin sivil toplum kuruluþlarýyla bir ön görüþme niteliði taþýdýðýný belirtti. Doðan, çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, "7 Haziran'da Türk milliyetçilerinin gücü sandýða yansýmadý. Türk milliyetçilerinin gücünün sandýða yansýmasý için çalýþmalar yapacaðýz. Dünde kalmamamýz lazým. Dünde kaldýðýmýz zaman bugünü kaybederiz. Dün sadece verileri kullanmak için gereklidir" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaderili, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Heyet daha sonra Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýsý Tunay Pulça'ya nezaket ziyaretinde bulunarak ziyaret çalýþmalarýný sonlandýrdý. 5 Sungurlu kendine yakýþaný yapmalý MHP adaylarý Sungurlu da partililerle istiþare toplantýsý düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Sungurlu'da gerçekleþtirdiði seçim çalýþmalarý akabinde partililerle istiþare toplantýsý düzenledi. MHP'den yapýlan açýklamaya göre, Toplantýya MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdülkadir Þahiner, MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve partililer katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, istiþare toplantýsýnda MHP Ýl Baþkaný, milletvekili adaylarý Sungurlu Belediye Baþkaný, Sungurlu MHP Ýlçe Baþkaný da birer konuþma yaptý. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, konuþmasýnda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Sungurlu kendine yakýþaný yapmalý." dedi. '1 KASIM SEÇÝMLERÝNÝ BÝZE YAKIÞIR ÞEKÝLDE AÞACAÐIZ' Açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdülkadir Þahiner, " Birlik ve beraberlik içerinde hareket ederek 1 Kasým seçimlerinde bize yakýþacak þekilde gücümüzü ortaya koyarak milletvekili adaylarýmýzý meclise yollamak için çalýþacaðýz. Birinci sýra adayýmýz Prof. Dr. Vahit Doðan memleketimizde yetiþmiþ, her zaman bizimle birlikte gayret etmiþ, bu günde MHP milletvekili adayý olarak yanýmýzdadýr. Seçim startýmýzý verdik. Esnaf ve vatandaþlarýmýzdan aldýðýmýz teveccüh bizi mutlu etti. Amacýmýz gayemiz tek. Birlik ve beraberliðimizi daha da perçinleyerek 1 Kasým seçimlerini bize yakýþýr þekilde aþacaðýmýza olan inancým sonsuz. Allah birliðimizi beraberliðimizi bozmasýn" sözleriyle düþüncelerini dile getirdi. 'SUNGURLU'DAN BEKLENTÝMÝZ YAKIÞANI YAPMASIDIR' MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, " Bu gün burada görüyorum ki inanmýþ bir ülkücü deðil, inanmýþ yüz ülkücü var. Ýnanmýþ yüz ülkücü Allah'ýn izniyle Sungurlu'yu yerinden oynatýr. Bizim Sungurlu'dan beklentimiz sadece ve sadece Sungurlu'ya yakýþaný yapmasýdýr. Sungurlu'nun o köklü ülkücü hareketine yakýþaný gerçekleþtirmesidir. Gayreti biz göstereceðiz, teveccühü milletten bekleyeceðiz, takdiri de MHP adayý Vahit Doðan, bir dizi ziyaretlerde bulundu. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Sungurlu kendine yakýþaný yapmalý." dedi. Toplantýya çok sayýda partili katýldý. Allah'a býrakacaðýz" açýklamalarýnda bulundu. Sungurlu MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ise, toplantýnýn amacýnýn istiþare olduðuna deðinerek seçim çalýþmalarýnýn verimli geçmesi için elinden geleni yapacaðýný söyledi. 'AMACIMIZ MHP'YÝ ÝKTÝDARA TAÞIMAK' MHP Milletvekili Adayý Av.Muhsin Kocasaraç, toplantýda yaptýðý konuþmada 4. sýra milletvekili adayý olmasýnýn þevkini kýrmadýðýný belirterek, "Ben birinci sýra Vahit Doðan'ým. Çalýþmalarýmýzý o yönde gerçekleþtireceðiz. Bizim amacýmýz sadece milletvekili çýkarmak deðil, MHP'yi iktidara taþýmaktýr. Allah bize bunu nasip edecektir" þeklinde konuþtu. 'MHP ÜLKEMÝZDE SON KALEDÝR' MHP Milletvekili Adayý Fatih Özcan ise,"bilindiði üzere 1 Kasýmda tarihi bir seçim yapýlacak. MHP ülkemizde son kaledir. Bu kale düþmediði sürece yüce Türk Milleti üzerinde oynanan oyunlarýn baþarýya ulaþmasý mümkün deðildir. Bizler huzurunuza geldik. Çalýþmalarýmýzý milletvekilliðiyle taçlandýralým. Bizlerden desteðinizi esirgemeyin" dedi. 'BÝZ ÜLKÜCÜLER HÝÇBÝR ZAMAN BEN, SEN DAVASINDA OLMADIK' MHP Milletvekili Adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici de, "Ýnanýyoruz ve biliyoruz ki geçmiþten de tecrübe edinerek iyi bir ekip çalýþmasý, iþbirliði ile olacaktýr. O yakalanan sinerjiyle de baþarý kaçýnýlmaz olacaktýr. Burada tecrübe ve hafýza çok önemlidir. Bizler için tüm dava arkadaþlarýmýz deðerlidir. Hepsinin katacaðý katkýlar olacaktýr. Bu nedenle sizlerle istiþare etmek istedik. Biz ülkücüler hiçbir zaman ben, sen davasýnda olmadýk. Hep biz dedik. Hep gönül köprüsü kuralým dedik. Ayný yerde olalým dedik. Bir olalým beraber olalým dedik. Bu günde yine ayný þeyi söylüyoruz. Ýnanýyorum ki el birliði ile o sinerjiyi yakalayacaðýz" ifadelerine yer verdi. 'ÇALIÞMALARIM IZ BÝRLÝK VE BERABERLÝK ÝÇERÝSÝNDE OLACAK' Bu tür toplantýlarý sýk sýk yapacaklarýný belirten MHP Milletvekili Adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, "Süremiz kýsýtlý. 7 Haziran seçimlerinden sonra bir takým geliþmeler oldu. Ben MHP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda olmamýn yaný sýra yaklaþýk 12 yýllýk süreç içerisinde MHP'nin hukuk mutfaðýnda aktif olarak görev yaptým. Bu seçimde ülkücü zarafetini, nezaketini biz göstereceðiz. Biz aday arkadaþlarýmýzla biriz. Biz dört kiþi ben'iz. Çalýþmalarýmýz birlik ve beraberlik içerisinde olacaktýr." dedi.

6 6 Ýki projeye 250 milyon TL bütçe PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Çorum'u Ýskilip üzerinden Çankýrý iline baðlayan 2 Kýsým olarak ihalesi gerçekleþtirilen Ýskilip - Çankýrý yolunda çalýþmalar baþlýyor. Belirlenen takvim sürecinde çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hem Çorum'un hem de Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerimizin Çankýrý iline baðlantýsýný saðlayan yolumuzun ihale süreçleri tamamlandý. 1. kýsmý 47,65 km, 2. kýsmý 38 km olmak üzere toplam 86 km AnkaraÇankýrý ayrýmý ile Ýs- kilip arasýndaki yolun 2A standardýnda yapýmý saðlanacaktýr. Karayollarýmýzýn iki bölgesinde ayrý olarak ihale edilen yolumuzun yapýmýný üstlenen yüklenici firmalar Þantiye, Beton Santrali, Malzeme Ocaklarý kurulumu ve yapým için ön hazýrlýk çalýþmalarýný hýzla yürütü- yorlar. Ýki ayrý koldan yapýlacak çalýþmalarla yolumuzun yapýmý hýzla saðlanmýþ olacaktýr. Karayolumuzun 1. Kýsmý için TL, 2. Kýsmý için de TL'lik sözleþme imzalanmýþ KDV ile toplamda 92,2 Milyon TL yatýrým yapmýþ olacaðýz. diye konuþtu. Uslu, ayrýca ayný bölgede yapým çalýþmalarý baþlanýlan, yýllarýn özlemi, Çorum'un en büyük ikinci sulamasý Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým'dan da bahsederek, "Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerimizin faydalanacaðý sadece iki projemiz için 250 Milyon TL'nin (Trilyon) üzerinde yatýrým yapýyoruz" dedi. 3 bin süt üreticisine ödeme Ýskilip - Çankýrý yolunda çalýþmalar baþlýyor. Çorum'da yaklaþýk 3 bin süt üreticisine destek ödemiþi yapýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn 2015 yýlý ikinci dönemine ait (Nisan, Mayýs, Haziran) çið süt primi ödemeleri kapsamýnda Çorum'da süt üreticisine 994 Bin TL destekleme ödemesinin yapýldýðýný bildiren AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Us- lu, "Çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Ak Parti ile çiftçilerimiz birçok alanda desteklemeler almaya baþladý. Çorum'da þuana kadar 900 Milyon TL'ye yakýn destekleme ödemesi yaptýk. Sadece 2015 yýlýnda çiftçilere yönelik Tarým ve Hayvancýlýk destekleme ödemelerinin toplamda 90 Milyon TL'ye ulaþmasý bekleniyor. Süt üreticilerimize yapýlan bu ödeme ile 1,5 Milyon TL'nin üzerinde öde- me yapmýþ olacaðýz yýlý sonuna kadar da toplamda 2,5 Milyon TL'nin üzerinde destekleme ödemesi yapýlmasý planlanýyor" dedi. Soðutulmamýþ süt için litre baþýna 3 kuruþ, soðutulmuþ süt için 7 kuruþ, koyun, keçi ve manda sütü için 20 kuruþ pirim ödemesi yapýlýyor. Ödemeler, 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle üreticilerin hesaplarýna yatýrýldý. Çorum da yurt sorunu yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet Köksal ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, Bekiroðlu yeni açýlan Ýskilipli Atýf Hoca Yurdu'na öðrenci alýmý ve öðrencilerin barýnma sorunlarýnýn kýsa sürede çözülmesi için elinden geleni yapan Kavuncu'ya teþekkür etti. Yeni eðitim-öðretim döneminin hayýrlýuðurlu ve baþarýlý geç- AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu,, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. mesi dileðinde bulunan Bekiroðlu, Çorum'da yurtlarýn kapasitesinin yeterli olduðunu ve herhangi bir sorun yaþanmadýðýný söyledi. Devletin ve hükümetin gençlere bakýþ açýsýnýn bir ürünü olarak son yýllarda okul ve yurt binalarýnýn hýzla arttýðýný, fiziki altyapýnýn güçlendiril- mesi çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Bekiroðlu, eðitime yapýlan yatýrýmý insana yapýlan yatýrým olarak deðerlendirdiklerini kaydetti. 4 parti toplam 48 adayý deðiþtirdi Dört parti 1 Kasým seçimleri ile ilgili kesin listede Ak Parti 5 adayýný deðiþtirirken, CHP den 13, MHP den 12, HDP den de 18 adayýn yerine baþka isimler YSK nýn aday listesine girdi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 1 Kasým seçimlerine iliþkin kesin aday listesini açýkladý. Meclis te grubu bulunan Ak Parti, CHP, MHP ve HDP, 48 milletvekili adayýný deðiþtirdi. YSK nýn Resmi gazete de yayýnlanan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ne iliþkin kesin aday listesine göre seçimlerde 16 siyasi parti ve 21 baðýmsýz aday yarýþacak. Parlamentodaki dört siyasi parti ise toplam 48 deðiþiklik yaptý. Buna göre, AK Parti den 5, CHP den 13, MHP den 12, HDP den ise 18 milletvekili adayýnýn ismi deðiþti. Partilere göre en fazla aday deðiþikliði HDP de yaþandý. En kritik deðiþiklik de HDP den geldi. Seçilmesi zor Batman 4. sýraya konulan Batman Milletvekili Ali Atalan, Mardin 4. sýraya kaydýrýlýrken, Mardin 4. sýra adayý olan Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman 2. sýraya kaydýrýldý. Ak Parti, Hakkari 2. sýradan aday gösterilen Emrullah Gür ün, PKK nýn infaz listesinde olduðu ve yakýn çevresinin güvenlik endiþesiyle kendisine baský yapmasý gerekçesiyle adaylýktan kendi isteðiyle çekildiði öðrenilirken, yerine Mehmet Fýrat aday ya- Uslu, OSB yi gezdi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, OSB de bazý sanayi tesislerini ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde sanayicileri ziyaret ederek yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldýlar. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretlerde sanayicilerin talep ve isteklerini de dinleyen Uslu, "Günden güne büyüyen ve geliþen Çorum sanayisinin ve sanayicisinin her zaman yanlarýnda olmaya devam ediyoruz. Organize Sanayimize yeni kazandýrdýðýmýz tevsi alanýndan altyapýsý için alýnan krediye kadar her konuda desteðimizi saðladýk ve saðlamaya da devam ediyoruz. Sanayicimize KDV istisnasý, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir/Kurumlar Vergisi indirimi, faiz desteði, SGK Ýþveren Prim desteði teþvikleri gibi birçok alanda desteklerimiz de devam ediyor. Geliþmiþ sanayimiz, Çaðrý Merkezi ve Toplum Yararýna Çalýþma gibi programlarýn sayesinde iþsizlik oranýmýz Türkiye ortalamasýnýn yaklaþýk yarýsý oranýnda seyretmektedir. Ýstihdama ve ülkemizin, ilimizin kalkýnmasýna destek saðlayan iþadamlarýmýza teþekkür ediyoruz." dedi. Heyet daha sonra Organize Sanayi de bu yýl eðitim ve öðretime baþlayan ve Uslu'nun TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu ile görüþerek yapýlmasýný saðladýðý TOBB-OSB Endüstri Meslek Lisesi ne geçerek incelemelerde bulundu. 24 derslikli okul bu yýl 4 sýnýf ve 130 öðrenci ile eðitim ve öðretime baþladý. Uslu ve beraberindeki heyet istihdamýn önemine dikkat çekti. OSB de bulunan tesisler ziyaret edildi. TOBB EML hakkýnda bilgi alýndý. AK Parti heyeti üretim çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. pýldý. Sevhen ayný ismi taþýyan bir baþka adayýn belgelerinin YSK ya gönderilmesi nedeniyle adaylýðý krize yol açan Diyarbakýr 3. sýra adayý Yunus Memiþ in, sendika yöneticiliðinin devam ettiðinin tespit edilmesi üzerine isminin çizildiði, Samsun adayý Adem Tuncer in ise, memuriyetinin sürmesi yüzünden aday yapýlmadýðý bildirildi. Baðýmsýz aday Yunus Yemiþ de saðlýk sorunlarý yüzünden adaylýktan çekildi. MHP nin, Þanlýurfa 2. sýraya, 7 Haziran seçimlerinde CHP den 2. sýra adayý olarak gösterilen HASAN Oðul u getirmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Ak Parti, tartýþmalý Diyarbakýr 3. sýra adayý Yunus Memiþ yerine Abdullah Atik i aday gösterdi. CHP de sehven aday gösterildiði kamuoyuna yansýyan eski Ýstanbul Milletvekili Ali Özgündüz yerine PM üyesi Ümran Köksüz, Ýstanbul 3. bölge 13. sýradan aday gösterildi. Bölünmez in yerine kýzý Ak Parti YSK nýn adaylýðýný reddetmesi nedeniyle de Mardin 2. sýradan aday gösterilen eski milletvekili Süleyman Bölünmez in yerine kýzý Ceyda Bölünmez Çankýrý yý aday gösterdi. (Milliyet) AK Parti sanayicilerin talep ve isteklerini dinledi.

7 Ortak akýlla Çorum a hizmet edeceðiz PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, toplum bütün kesimleri ile el ele vererek, ortak aklý ön plana çýkarýp Çorum a hizmet edeceklerini söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ni (ÇESOB) ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn, oda baþkanlarý tarafýndan hazýrlanan ve içerisinde esnaf ve sanat- karlarýn sorunlarý ile çözüm önerilerinin yer aldýðý dosyayý Ceylan a sundu. Esnaf olan milletvekili adayý Ceylan ýn kapýsý gibi gönlünün de esnaf ve sanatkarlara açýk oldu- AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, ÇESOB u ziyaret etti. Esnaf temsilcileri soran ve taleplerini dile getirdi. Ziyarette bazý oda baþkanlarý hazýr bulundu. ðunu dile getiren Kýlýç, Ceylan ýn merkez ilçe ve il baþkanlýðý döneminde de hiçbir zaman esnaflarý yalnýz býrakmadýðýný ve her zaman yanlarýnda olduðunu söyledi. Çorum daki 40 oda baþkaný tarafýndan esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarý ile çözüm önerilerini içeren bir dosyayý Ceylan a sunduklarýný dile getiren Kýlýç, Kendisi de esnaf olduðu için bizi en iyi þekilde anlayacaktýr. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonraki süreçte de bizi yalnýz býrakmayacaðýna inanýyoruz. Bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara verdiði katkýlardan dolayý kendisine teþekkür ediyor ve siyasi çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz dedi. ÇESOB un Çorum un en büyük sivil toplum kuruluþu olduðunu dile getiren AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise, her zaman esnafýn yanýnda yer aldýklarýný ve tüm kesimlerle iyi bir iletiþimlerinin olduðunu belirtti. Çorum u beraber yöneteceklerini ve kentin bütün renklerini kucaklayacaklarýný dile getiren Ceylan, Kardeþliðimizi, birlik ve beraberliðimizi koruyacaðýz. Aramýza fitne ve fesat tohumu ekmeye çalýþanlara fýrsat vermeyeceðiz. Birlikte bu þehri yöneteceðiz. Sorunlarýmýzý, çözüm önerileriyle birlikte masaya yatýrarak Çorum a nasýl daha iyi hizmet edebilir nasýl daha ileriye taþýrýz bunun çabasý içerisinde olacaðýz. Allah nasip eder milletvekili olursak, Ahmet Sami Ceylan dün nasýlsa, bugün nasýlsa yarýnda öyle olacak. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Çorum a olan vefa borcunu hizmet ederek ödemeye çalýþacaðýz. Bir ve beraber 2023 hedeflerine ulaþacaðýz.s Birliðimizi koruduðumuz müddetçe de Türkiye nin ve Çorum un önünde kimse duramaz diye konuþtu.(ýha) Hattuþa Festivali Bakan Topçu yla baþlayacak 1. Hattuþa Kültür ve Gastronomi Festivali, Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu nun katýlýmýyla Ekim 2015 tarihlerinde Boðazkale de gerçekleþtirilecek. Medeniyetlerine baþkentlik yapmýþ Hattuþa'nýn günümüzden 5000 yýl öncesine uzanan tarihine tanýklýk yapmakla kalmayýp yerel gastronominin en güzel örneklerini de tatma fýrsatý yakalayacaklar. BARIÞ VURGULU FESTÝVAL Festivalin iki ve üçüncü günlerinin 2015 temasý Çocuk ve Barýþ (3-4 Ekim) Dünya Yürüyüþ Günü'ne olarak belirlenenen festival kapsamýnda rastlamasý sebebiyle farklý rotalarda Çorum'da 7-10 Eylül' de ünlü seramik yürüyüþler düzenlenecek. Önceden Hittit ve çini sanatçýlarý Aydan ve Nejat Yolu olarak belirlenmiþ rotalarýn kulbirdevrim in çocuklarla gerçeklanýlacak olmasý, büyük emek verilmiþ leþtirdikleri atölye çalýþmalarýnda bir projenin devamý olarak destinasyona üretilen ürünlerden Barýþ Yolu Yalçýn Topçu gelenekselleþen bir katký saðlayacak. döþenerek barýþ vurgusu yapýlacak. Yürüyüþ güzergahýnda bulunan Ýbikçam Destinasyon bölgesinin bilinirliðinin artýrýlmasý Göleti, Anýt Aðaç ve endemik bitkiler, uzun yýllar için gelenekselleþecek ve içerik olarak her yýl katýlýmcýlarýn akýllarýndan çýkmayacak. geliþtirilecek etkinliklerle katýlýmcýlar Anadolu Vekilliði birlikte yapacaðýz AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Aþaðý Sanayi esnafýný ziyaret eden Ceylan, hem sorun dinledi hem de 1 Kasým seçimleri için esnafýn desteðini istedi. Sanayi esnafý ile sohbet eden Ceylan, Benim milletvekili seçilmem demek sizin milletvekili seçilmeniz demektir. Nasýl ki il baþkanlýðýný birlikte yapmýþsak, nasýl ki bugüne kadar birlikte mücadele etmiþsek, milletvekilliðini de birlikte yapacaðýz" dedi. Yapýlan açýklamaya göre, kendisinin de bir esnaf olduðunu, esnafýn yaþadýðý sorunlarý çok iyi bildiðini anlatan Ceylan, parlamentoda sorunlarý el ele, omuz omuza çözüme kavuþturacaklarýný kaydetti. Ekibiyle birlikte sanayi esnafýný tek tek ziyaret eden Ceylan, esnafýn yoðun ilgisi ve sevgi seli ile karþýlandý. Ceylan'a ziyaretlerinde Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Mahmut Özkýlýç, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Erdoðan Sarýoðlu, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Döngel, bazý merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti. Esnafýn sýcak ilgisiyle karþýlaþan Ceylan, Çorum'a bugüne kadar büyük hizmetler verildiðini, bu hizmetlerin artarak devam edeceðini belirterek, AK Parti'nin yeni Türkiye, istikrar, güven ve huzur ortamýný tesis etmek için yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini vurguladý. Sanayi esnafý ise Ahmet Sami Ceylan, vekilliði halkla birlikte yapma sözü verdi. Esnafýn talep ve sorunlarý dinlendi. Ahmet Sami Ceylan, esnafýn sýcak ilgisiyle karþýlaþtýðýn belirtti. AK Parti Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan a çok sayýda partili eþlik etti. Çorum merkezden, üstelik de kendi aralarýndan yetiþmiþ bir kiþiyi milletvekili olarak görmekten büyük mutluluk Yeni eðitim yýlýný kutladý Seçim çalýþmalarýný sürdüren AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoð- lu Kurt, yeni öðretim yýlýný kutlamayý da ih- AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, yeni öðretim yýlýný kutlamayý da ihmal etmedi. mal etmedi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ni ziyaret eden Milletvekili Kurt, kýsa bir süre öðrencilerle sohbet ettikten sonra Okul Müdürü ve öðretmenlerle görüþtü. Kurt, yeni öðretim yýlýnýn hem öðrenciler hem de eðitimciler açýsýndan mutlu ve verimli geçmesi dileklerini iletti. AK Parti yöneticileri Aþaðý sanayi de esnaf turu yaptý. duyacaklarýný belirttiler. 7

8 8 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Çorum da ilçe ve mahallelerin seçmen ve sandýk sayýlarý belli oldu 386 bin seçmen sandýða gidecek RECEP MEBET Erken seçime bir ay kala Çorum da oy kullanacak seçmen ve sandýk sayýlarý belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) istatistiki verilerine göre, Çorum genelinde yaklaþýk 386 bin seçmen oy kullanacak. 1 Kasým 2015 Pazar günü yapýlacak 26 ncý Dönem Milletvekili Genel Seçimi nde þehir merkezinde kurulacak 486 sandýkta 173 bin 228 seçmen, merkeze baðlý köyler ve Düvenci Beldesi nde kurulacak toplam 223 sandýkta ise 24 bin 443 seçmen oy verecek. MAHALLELERÝN SEÇMEN SAYISI 16 siyasi partinin yarýþacaðý genel seçimde Çorum merkez Akkent Mahallesi nde 12 sandýkta 3 bin 959, Bahçelievler Mahallesi nde 98 sandýkta 35 bin 60, Buharaevler Mahallesi nde 44 sandýkta 15 bin 977, Çepni Mahallesi nde 4 sandýkta 1.292, Çöplü Mahallesi nde 5 sandýkta 1.800, Gülabibey Mahallesi nde 73 sandýkta 25 bin 880, Kale Mahallesi nde 37 sandýkta 13 bin 364, Karakeçili Mahallesi nde 13 sandýkta 4 bin 530, Kunduzhan Mahallesi nde 6 sandýkta 1.909, Mimar Sinan Mahallesi nde 30 sandýkta 10 bin 664, Ulukavak Mahallesi nde 102 sandýkta 36 bin 616, Üçtutlar Mahallesi nde 41 sandýkta 15 bin 177, Yavruturna Mahallesi nde 16 sandýkta 5 bin 848, Yeniyol Mahallesi nde 4 sandýkta seçmen oy kullanacak. Ayrýca Çorum Cezaevi nde kurulacak sandýkta da oy kullanýlacak. Köyleriyle birlikte Çorum un ilçelerinden Alaca da 24 bin 640, Bayat ta 13 bin 520, Boðazkale de 3 bin 63, Dodurga da 5 bin 38, Ýskilip te 26 bin 535, Kargý da 13 bin 234, Laçin de 3 bin 786, Mecitözü nde 12 bin 701, Merkez ilçede 197 bin 671, Oðuzlar da 4 bin 621, Ortaköy de 5 bin 621, Osmancýk ta 32 bin 928, Sungurlu da 37 bin 518, Uðurludað da ise 4 bin 668 seçmen oy verecek. ERKEN SEÇÝMLE GELEN YENÝLÝK Yüksek Seçim Kurulu, 1 Kasým 2015 Pazar günü yapýlacak genel seçimde kullanýlacak mühürlerde deðiþikliðe gitti. Önceki seçimlerde bazý seçmenlerin mühürü ters kullanmalarý nedeniyle yanlýþlýkla ellerine bastýklarýný tespit eden YSK, erken seçimde kullanýlacak mühürleri deðiþtirdi. Çorum da da kullanýlacak olan mühürlere tutma kulpunun eklendiði ve ele basýlma olasýlýðýnýn ortadan kalktýðý öðrenildi. Öte yandan seçmen sayýsýndaki deðiþim nedeniyle þehir merkezi ve ilçelerde kurulacak sandýk sayýlarýnda da düzenlemeye gidildiði bildirildi. SEÇMEN SAYILARINDA DEÐÝÞÝM 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlan Genel Seçim rakamlarýna göre deðiþim incelendiðinde Alaca, Bayat, Boðazkale, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Mecitözü, Oðuzlar, Ortaköy, Osmancýk, Sungurlu ve Uðurludað da seçmen sayýlarýnýn nispeten düþtüðü görülürken Çorum Merkez ve Kargý ilçesinde ise seçmen sayýsýnýn arttýðý ÝLÇELERÝN SEÇMEN RAKAMLARI görüldü. Mahalleler bazýnda ise Akkent, Çepni, Çöplü, Yavruturna ve Yeniyol Mahalleleri nde seçmen sayýsý düþerken Bahçelievler, Buharaevler, Gülabibey, Kale, Karakeçili, Kunduzhan, Mimar Sinan, Ulukavak ve Üçtutlar Mahalleleri nde ise seçmen sayýsýnýn nispeten arttýðý ortaya çýktý. Ýl genelindeki deðiþime bakýldýðýnda, seçmen sayýsýnýn bir önceki seçime göre 681 kiþi düþmesi dikkat çekti. Çorum genelinde yaklaþýk 386 bin seçmen 1 Kasým da oy kullanacak. Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. Çorum da merkezi kütüphane ihtiyacý RECEP MEBET Çorum da yeni bir merkezi kütüphaneye ihtiyaç olduðu bildirildi. Hasan Paþa Halk Kütüphanesi nin fiziki açýdan artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðýna dikkat çeken Çorumlu kitap dostlarý, yetkililere seslenerek þehir merkezine çaðdaþ bir kütüphane binasý kazandýrýlmasýný istediler. Öðrenciler baþta olmak üzere þehrin çeþitli mahallelerinden okurlarýn rahatlýkla ulaþabileceði bir noktada ve kütüphane mimari yapýsýna uygun bir binaya ihtiyaç olduðuna dikkat çeken kitap dostlarý, Þehirleþme açýsýndan büyüyen ve geliþen Çorum da bu hususta da mutlaka adým atýlmalý görüþünü dile getirdiler. Kütüphanelerin modern hayatla birlikte toplumsallaþma mekaný olarak da ön plana çýktýðýna iþaret Hattuþa, Türkiye nin harikalarý arasýnda Erken seçime bir ay kala Çorum da oy kullanacak seçmen ve sandýk sayýlarý belli oldu. eden okurlar, Sadece okuma salonu deðil, kantin, kafe, konser salonu ve dinlenme alanlarýnýn da içinde olduðu bir kütüphane külliyesi tasarlanabilir. Bu açýdan bakýldýðýnda Çorum da bir þehir kütüphanesinin zamaný geldi. Zira mevcut koþullar bu hususta acilen adým atýlmasýný zorunlu kýlýyor diye konuþtu- Öðrencilerin ve halkýn rahatlýkla ulaþabileceði yeni bir kütüphanenin hizmete sunulmasý isteniyor. Çorum da yeni bir merkezi kütüphaneye ihtiyaç duyulduðu belirtildi. RECEP MEBET Türkiye de bulunan ve Unesco Dünya Mirasý listesine giren 75 eser, Türkiye nin Harikalarý adlý kitapta toplandý. Atlas Dergisi nin okurlarýna armaðan ettiði kitapta Çorum un Boðazkale ilçesinde bulunan Hattuþa da yer aldý. Derginin son sayýsýyla birlikte daðýtýmý yapýlan kitapta Hattuþa ile ilgili þu bilgilere yer verildi: HÝTÝT BAÞKENTÝ HATTUÞA (BOÐAZKÖY) Türkiye nin Harikalarý adlý kitapta toplandý. Hitit Ýmparatorluðu, ÝÖ 2. bin yýlda kuruldu ve yüzyýllar boyunca antik dünyanýn süper güçleri arasýnda yer aldý. Hitit kültürünün merkezi baþkent Hattuþa (Boðazköy), günümüzde Çorum'un Boðazkale ilçesi sýnýrlarýnda yer alýyor. Anadolu'nun en önemli arkeolojik varlýklarýndan Hattuþa, UNESCO Dünya Mirasý Listesi'ne 1986 yýlýnda girdi. Bölgenin ilk sakinleri Hattiler tarafýndan "Hattuþ" olarak adlandýrýlan yerleþim, Hitit egemenliðinde "Hatþa" adýný aldý. Kent, Budaközü Ovasý'nýn bir ucunda yükselen kayalýk, engebeli bir arazide bulunuyor ve yaklaþýk iki kilometrekarelik bir alan kaplýyor. Hattuþa'nýn görülebilen kalýntýlarýnýn çoðu ÝÖ 13. yüzyýldaki büyük yeniden yapýlanma dönemine ait. Söz konusu zaman diliminde kentin kapladýðý alan yaklaþýk iki kat büyüdü. Büyük bir imar hareketi baþlatan ve birçok tapý- Çorum un Boðazkale ilçesinde bulunan Hattuþa, Türkiye nin Harikalarý arasýnda gösterildi. nak inþa ettiren Kral IV. Tudhaliya, Hattuþa'nýn tarihinde önemli yer tutuyor. Yukarý Þehir olarak adlandýrýlan güney bölümünde, surlarda yer alan Aslanlý Kapý, artýk Hattuþa'nýn simge olmuþ köþelerinden biri. Yine Yukarý Þehir'deki Kral Kapýsý, surlarýn aslýna uygun olarak yeniden yapýlan bölümü, kale kalýntýlarý diðer önemli bölümler arasýnda. Bir bölümü Tapýnak Mahallesi adýyla bilinen Yukarý Þehir'deki 30 tapýnak, Hattuþa'dan "bin tanrýlý þehir" olarak bahseden kaynaklarý haklý çýkarýyor. Tapýnaklarda genelde giriþ kapýsý, avlusu, avlunun gerisinde ve giriþin ters yönünde yer alan kutsal mekâný ve yan odala- rýyla ayný plan uygulandýðý görülüyor. Hitit krallarýnýn sarayý ise Büyükkale bölgesinde yer alýyor. Buradaki saray tek bir yapý deðil, büyük avlularla birbirine baðlanan çeþitli boyda ve önemde çok sayýda yapýdan oluþuyor. Hattuþa'nýn hemen dýþýndaki Yazýlýkaya da Hititler'den kalan görkemli eserlerden. Bu açýk hava tapýnaðý ÝÖ 13. yüzyýldan kalma. Kaya yüzeylerine oyulmuþ kabartmalar Hitit tanrýlarýný ifade ediyor. Yörede ilk kez 1834'te gezgin ve arkeolog Charles Texier araþtýrma yaptý; bazý kalýntýlarý ve kentin açýk hava tapýnaðý olan Yazýlýkaya'yý buldu. Arkeolojik çalýþmalar günümüze kadar aralýklarla devam etti ve çok sayýda anýtsal yapý ortaya çýkarýldý.

9 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Hemþehrimiz Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu Hemþehrimiz Kenan Yücel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Genel Sekreter Yardýmcýsý oldu. 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren vekaleten Genel Sekreter Yardýmcýlýðýný yürüten Kenan Yücel, 27 Aðustos 2015 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna asaleten atandý yýlýnda Çorum da doðdu. Ýlköðrenimini Mecitözü Ýlköðretim Okulu, orta ve lise öðrenimini Mecitözü Lisesi'nde tamamladý. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Bölümü nü bitirdi. KENAN YÜCEL KÝMDÝR? Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ýþletme Yüksek Lisansýný (MBA) tamamlayan Yüceli evli ve 4 çocuk babasý. Bozkurt a tebrik ziyareti Diyanet-Sen Çorum Þubesi yönetimi, Ýl Müftü Yardýmcýlýðýna atanan Selahattin Bozkurt'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kenan Yücel Ziyarete Baþkan Ali Yýldýz, Yönetim Kurulu üyeleri Cavit Çakal, Zeki Kanbur, Murat Küyük, Celal Göker, Orhan Eker ha- zýr bulundu. Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak kendisi ve yönetimi Diyanet-Sen Çorum Þubesi yönetimi, Ýl Müftü Yardýmcýlýðýna atanan Selahattin Bozkurt'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. adýna bu ziyareti gerçekleþtirerek Çorum'da din hizmetlerinin daha da aktif hale gelmesini için ellerinde ne gelirse yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Müftü Yardýmcýsý Selahattin Bozkurt ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek DiyanetSen Çorum Þube Baþkanýna ve Yönetimine teþekkür etti. Karþýlýklý fikir alýþ-veriþlerinin de yapýldýðý ziyarette Baþkan Yýldýz, Çorum'a Müftü Yardýmcýsý olarak atanan Selahattin Bozkurt'u tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Esmek e hayýrlý olsun ziyareti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, görevine baþlayan Osmancýk Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'i ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yeni Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Karataþ, Esmek'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Baþkan Karataþ Osmancýk'ýn huzurlu ve sakin bir þe- 9 Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, görevine baþlayan Osmancýk Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek'i ziyaret etti. hir olduðunu belirterek Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeline de çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ilçe halkýnýn huzur ve güvenliðinin devamý için özveriyle çalýþmaya devam edeceklerini ifade etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Birleþmiþ Milletler 70. Genel Kurulu Genel Görüþmeleri için New York'ta bulunduðu sýrada ABD'deki Türkiye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Waldorf Astoria Oteli nde Kurban Bayramý dolayýsýyla düzenlenen programda ABD de yaþayan Türklerle bir araya gelen Davutoðlu, programa katýlan Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat la da görüþtü. Bayat, Baþbakan Davutoðlu ile bayramlaþmasý esnasýnda 1 Kasým da yapýlacak seçimlere iliþkin görüþlerini dile getirdi. Davutoðlu, ABD de yaþayan Türkler e hitaben, Sizlerden beklentimiz, Ermeni lobisine, Yahudi lobisine, Rum lobisine, birtakým lobilere þimdiye kadar verdiðiniz mücadelenin yanýnda Türkiye'ye dönük algý terörü oluþturan bütün faaliyetlere karþý da Türkiye'yi ABD de yaþayan Türkler Davutoðlu yla bayramlaþtý Baþbakan Davutoðlu, ABD'deki Türkiye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Adil Bayat Baþkan Çatma dan öðrencilere hediye Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, yeni eðitim yýlýnda öðrencilere hediye verdi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, eðitim öðretim yýlýnýn baþlangýcýnda Misaký Milli Ýlköðretim Okulu na giderek çocuklara hediyeler daðýttý. Ya p ý l a n açýklamaya göre, her eðitim öðretim yýlý baþlangýcý ve bitiminde bir okulu ziyaret eden Çatma'nýn bu yýlki duraðý Misaký Milli Ýlköðretim Okulu oldu. Okulda tüm sýnýflarý gezerek küçüklere masal kitabý daðýtan Baþkan Çatma büyüklere de Belediye Kültür yayýnlarýndan çýkan Hasan Ali Kalayoðlu'nun yazdýðý Oyun Kenti Ýskilip kitabý hediye etti. Çocuklar tarafýndan yoðun ilgi ile karþýlanan Belediye Baþkaný Recep Çatma ziyaretinin ardýndan okul yönetiminden okulun talep ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgiler aldý. Baþkan Çatma, bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da eðitime olan desteklerinin süreceðini belirterek " Eðitim öðretim yýlýnýn öðrencilerimize, öðretmenlerimize ve velilerimize hayýrlý olsun" dedi. Baþkan Çatma, Misaký Milli Ýlköðretim Okulu na gitti. Okulda tüm sýnýflarý gezerek küçüklere masal kitabý daðýttý. Okulun talep ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgiler aldý. Öðrencilere Belediye Kültür yayýnlarýndan çýkan Hasan Ali Kalayoðlu'nun yazdýðý Oyun Kenti Ýskilip kitabý hediye edildi.

10 10 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Ýhracat arttý, ithalat azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), bölge illerin Eylül ayý ihracat rakamlarýný açýkladý. Buna göre, Türkiye'de ihracat %2,8, ithalat %18,2 azaldý. Bölge iller arasýnda yer alan Samsun'da ihracat %4.6, ithalat %7.6 azaldý, Tokat'ta ihracat %25.0, ithalat %16.1 azaldý. Çorum'da ihracat %56.1, arttý, ithalat %33.9 azaldý. Amasya'da ihracat %32.4 arttý, ithalat %27.3 azaldý. Çorumlu esnafýn sorunlarýný aktaracak Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný ve ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun, bugün Konya'da Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan organize edilecek olan ve esnafýn sorunlarýnýn masaya yatýrýlacaðý toplantýya katýlacak. Konya Dedeman Otel'de gerçekleþtirilecek olan toplantýya Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte katýlacaðýný ifade eden Necmettin Uzun, toplantýda Çorum esnafýnýn içinde bulunduðu sorunlarý da Bakanlýk yetkililerine aktaracaðýný kaydetti. Ýdari izin maðduriyeti için giriþim Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, idari izin maðduriyetleriyle ilgili açýklama yaptý. Lafcý, Kurban Bayramý öncesi kamu kurum ve kuruluþlarýndaki bütün çalýþanlarýn 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren iki buçuk gün izinli sayýlmasýna iliþkin Baþbakanlýk Genelgesi yayýnlanmýþtý. Böylelikle kamu çalýþanlarýnýn Kurban Bayramý izin süresi uzatýlmýþtý." dedi. Ýdari izin kullanýmýnda maddi kayýplarýn yaþandýðýný da belirten Lafcý, "Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda idari iznin uygulanmasýnda yaþanan sorunlar ve uygulama farklýlýklarýn giderilmesine yönelik Kamu Hastaneleri Kurumu'na baþvuruda bulunduk. Baþvuruda idari izinlerde tutulan nöbetlerin ücretlendirilmesi, karþýlýðýnda izin Necmettin Uzun Hacý Nuri Lafcý verilmesi ve aylýk toplam mesai saatinden düþülmesi hususlarý talep edildi." diye konuþtu. Çorum Barosu yönetimi kardeþ okul Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu nu ziyaret etti. Baro, kardeþ okulda Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser, Baro nun kardeþ okulu Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu nu ziyaret etti. Yeni eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle yapýlan ziyarette konuþan Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, en önemli vasfýn eðitim olduðunu, öðrenmenin sýnýrý olmadýðýný söyledi. Akpýnar, Öðretmenlere ve öðrencilere çok güveniyoruz çünkü onlar geleceði inþa etmektedirler. dedi. Ziyarette Baro Baþkanlýðý tarafýndan ihtiyaç sahibi öðrencilere kýþlýk ayakkabý hediye edildi. Altan Akpýnar, Öðretmenlere ve öðrencilere çok güveniyoruz çünkü onlar geleceði inþa etmektedirler. dedi. Ziyarette Baro Baþkanlýðý tarafýndan öðrencilere kýþlýk ayakkabý hediye edildi. Yaþlýlýða karþý en güçlü silah, yaþama baðlýlýktýr. YAÞLILIK; Yaþam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal deðiþimlerin görüldüðü evredir. Yaþlýlýk döneminde derinin incelmesi ve esnekliðini yitirmesi, boyun kýsalmasý, kas kuvvetinin azalmasý, kemiklerde kalsiyum kaybýna baðlý olarak kemik yoðunluðunda azalma, görme ve iþitmede problemler gibi çok sayýda fizyolojik deðiþim gözlenmektedir. Yaþlýlýkta görülen bu tür fizyolojik deðiþikliklere "fizyolojik yaþlýlýk" veya "biyolojik yaþlýlýk" denmektedir. Fizyolojik deðiþimlerin yaný sýra, çok sayýda psiko-sosyal faktör yaþlýlýk dönemini etkilemektedir. Bu faktörler arasýnda; ekonomik problemler, emeklilik, çocuklarýn evden ayrýlmasý, yakýnlarýn kaybý ve sosyal rollerde azalma gibi çeþitli yaþam olaylarý bulunmaktadýr. Bu tür yaþam olaylarý ile beraber fizyolojik deðiþime adaptasyon gerektirir. Adaptasyon saðlanamadýðýnda; uyum problemleri, umutsuzluk, depresyon, sinirlilik ve kaygý gibi çeþitli psikolojik sorunlar görülebilir. Yaþlý tanýmýnda diðer bir kriter de kronolojik yaþlanmadýr. Geliþmiþ ülkelerin önemli bir kýsmýnda emeklilik yaþý olan 65 yaþ, yaþlýlýðýn baþlangýcý olarak kabul edilirken, Birleþmiþ Milletlerin yaþlýlýkla ilgili yayýnladýðý raporlarda 60 yaþ kronolojik yaþlanma sýnýrý olarak belirtilmektedir. Birçok ülkede; bireyin günlük yaþamýndaki iþlevselliðinin azaldýðý dilimler olarak yorumlanan 60 ya da 65 yaþ, sosyal imkanlardan ve saðlýk hizmetlerinden ücretsiz yararlanma ve emeklilik açýsýndan sýnýr olarak kabul edilmektedir. Genel olarak yaþlýlýk dönemi üçe ayrýlýr: Genç yaþlýlar (65-74 yaþ) Orta yaþlýlar (75-84) Ýleri derecede yaþlýlar (85 yaþ ve üzeri). Yaþlýlýðýn her açýdan iyilik hali içerisinde sürdürülmesi amacýyla çalýþmalar sürdürülmektedir. Yaþlýlýkta bireyin fizyolojik deðiþimleri kabullenmesinin yanýnda, hayatla barýþýk olmasý, kendini býrakmamasý saðlýðýn devamlýlýðý için önem arz eder. Kiþinin ruhsal saðlýk içe aktif bir yaþam sürmesi saðlýðýn devamlýlýðýný, pasif ve hareketsiz bir yaþam ise fiziksel saðlýðýn erken kaybýna, diðer bir ifadeyle vücut fonksiyonlarýnýn gerilemesine neden olmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütü "Aktif yaþlanma" süreci üzerinde durmaktadýr. AKTÝF YAÞLANMA; Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tarafýndan 1990'lý yýllarda Dünyanýn gündemine sokulmuþ olan bir kavramdýr. Aktif yaþlanma süreci yaþlýlarýn günlük yaþamlarýnda sosyal, ekonomik, kültürel aktivitelere katýlýmlarýný esas alýr. Bu dönemin istenilen yönde olmasýný toplumdaki ekonomik, sosyal, çevresel, bireysel, davranýþsal, sosyal koþullar belirlemektedir. Yaþlý bireyler herhangi bir engellilik durumlarý olmasý halinde bile toplumda yürütülen faaliyetlere katýlabilirler, deneyimlerini daha genç kuþaklara aktarabilirler. Bu süreç onlarýn ailelerine, akranlarýna, daha baþka bir ifadeyle yaþadýklarý toplumlarýna katkýlarýný artýrabilir. "Aktif Yaþlanma" programý içinde ön planda olan tutulan, yaþamýn ileri dönemlerinde de beklenmeyen ve erken ölümlerin önlenmesi, kronik hastalýklarý olan bireylerin hastalýklarýna baðlý engellilik durumu yaþamamalarý, bireylerin ileri yaþlarýnda da yaþamdan zevk alabilmeleri, yaþlý bireylerin toplumun sosyal, politik, ekonomik aktivitelerine katýlabilmeleri, saðlýk harcamalarýnýn daha az maliyetli olmasý ve bu giderler için devletin sorumluluðunun saðlanmasýdýr. Kiþilerin bireysel olarak mutlu bireyler olabilmeleri için saðlýklý olmalarý çok önemlidir. Saðlýk, fiziksel açýdan olduðu kadar sosyal ve ruhsal açýdan da iyi hissetme hali olarak tanýmlanmaktadýr. Bu hedefe ulaþabilmek için ise; Türk Geriatri Derneði'nin önerileri aþaðýda sýralanmýþtýr. 1. Yeterli ve dengeli beslenme a. Bir gün boyunca en az üç öðün yemek yenmeli, öðün atlanmamalýdýr. Üç ana, üç de ara öðün yenilmesi önerilmektedir. b. Her öðünde dört ana besin grubu olan süt ve süt ürünleri, et- yumurta ve kuru baklagiller, sebze ve meyve, ekmek ve tahýl grubu besinler bir denge içinde tüketilmelidir. c. Gýdalarý doðru saklamak önemlidir. Aksi takdirde gýda zehirlenmeleri meydana gelebilir. d. Taze sebze ve meyve tüketimi çok önemlidir. Dýþarýdan alýnacak vitamin ve mineral takviyeleri (vitamin haplarý, vb) vücut için zararlý olabileceðinden mutlaka bir doktora danýþýlarak kullanýlmasý önerilmektedir. e. Doymuþ yað içeren maddelerden uzak durmak gerekir. Margarinler, kuyruk yaðý ve tereyaðý doymuþ yaðlarý fazla miktarlarda içermektedir. Yaþlý bireylerde günlük alýnan enerjinin en fazla %30'u yaðlardan saðlanmalýdýr. f. Su tüketiminin yeterli olmasýna özen göstermek gerekir. Bol su ve sývý tüketimi saðlýk için çok önemlidir. Yaþlý bireyin günde iki litre sývý tüketmesi önerilmektedir. Bu gereksinim için günde 8-10 bardak sývý tüketilmesi önerilir. g. Posalý yiyeceklerin tüketilmesi de saðlýk açýsýndan önerilmektedir. 2. Fiziksel egzersiz Yaþlýlýk döneminde bedensel etkinlik önemlidir. Bu etkinlikler temel olarak dayanýklýlýk ve kuvvet egzersizleri þeklinde olmasý önerilmektedir. Her iki baþlýkta da programlar baþlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçilmeli, hareketlerin türü, miktarý, süresi ve sýklýðý doktorun yönlendirmesine göre yapýlmalýdýr. 3. Sigaradan uzak bir yaþam Her yaþ grubunda olduðu gibi sigara yaþlýlýk döneminde de çok zararlý bir alýþanlýktýr. Hiç baþlamamak en önemli yaklaþýmdýr, ancak yaþlý bireylerin "bu yaþta býrakýlsa da iþe yaramaz" þeklindeki yaklaþýmlarý son derece yanlýþtýr. Sigaranýn býrakýlmasýnýn her yaþ için yarar saðladýðýna iliþkin pek çok çalýþma vardýr. 4. Boþ zamanlarý üretken bir biçimde deðerlendirebilmek Aktif yaþlanmanýn bir gerekliliði kiþinin üretime katkýda bulunmasýdýr. 5. Yeterli ve düzenli uyuyabilmek Saðlýk için her gün düzenli bir þekilde uyku gerekir. 6. Kazalardan korunabilmek Yaþlýlýk döneminde kazalar sýk görülen sorunlar arasýndadýr. Bu kapsamda özellikle ev içi ortam koþullarýnýn aþaðýdaki öneriler dikkate alýnarak uygun hale getirilmesi önemlidir. a. Ev içinde kaygan zeminlerin olmamasý (ýslak zeminlerin her zaman kuru tutulmasý) b. Trabzanlarýn saðlam olmasý c. Gerekli yerlerde tutamaklar olmasý (koridorlarda, banyo ve tuvaletlerde destek alýnacak tutamaklarýn olmasý) d. Kablo gibi materyallerin açýkta olmamasý (bu tür materyaller yaþlýlarýn takýlmasýna neden olabilir. e. Ev içi ortamýn aydýnlýðýnýn yeterli olmasý (görme sorunu yaþama olasýlýðý olan yaþlý bireylerin yaþadýklarý ev içi ortamlarýn aktivitelerini kýsýtlamayacak kadar aydýnlýk bir ortam olmasý önemlidir) f. Varsa merdiven basamaklarýnýn yüksekliklerinin eþit olmasý g. Evde, kullaným alanlarýnda fazla eþya olmamasý h. Ev içinde bulunan eþyalarýn kiþilerin takýlýp düþmelerini engelleyecek þekilde yerleþtirilmesi i. Sivri köþeli eþyalarýn olmamasýna özen gösterilmesi (kiþilerin çarpma olasýlýðý sonucu yaralanmalarýn engellenmesi için önemli olabilir) j. Evde giyilen terlik ve ayakkabýlarýn zeminlerinin kaygan olmamasý k. Ayaðý kavrayan ayakkabýlarýn kullanýlmasý l. Etek ve pantolon boylarýnýn kiþilerin ayaklarýnýn takýlmayacaðý þekilde ayarlanmasý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

11 PERÞEMBE 1 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1394 Rûmi:18 Eylül 1431 Hýzýr: EKÝM Allahü teâlâyý tanýyan, O'nun rýzasýna kavuþmak için çalýþýr.ebûl Havârî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ Kahramanlar gördük. Çaðlar-çaðlarý Asýrlar asýrlarý kovalarken. Ýlk AKÞAM YATSI Câmiler ve Ýmamlar Haftasý - TBMM bugün açýlýyor - Dünya Yaþlýlar Günü Kahramanlar Geçidi kahramanlar Peygamberlerdi. Ýnsanlýk onlardan öðrendi tüm kahramanlýklarý. Allah, kullarýný cennete çaðýrýyordu. Onlarý cehennem ateþinden kurtarmak için adeta her þeylerini feda ettiler. Raþit Yücel Ondan sonra, arkasýndan tarih milyonlarca nice kahramanlar yetiþtirdi. corumhakimiyet. net Savaþ meydanlarýnda, sosyal hayatta adý konulmadýk nice kahramanlýklar yaþandý. Bunlarýn kimi yazýldý, kimi yazýlamadý. Ama Allah bu kahramanlarý ve kahramanlýklarý izzetinde kabul etti. Sonra þefkat kahramanlarý vardý. Anneler Evlatlarýna ve sevdiklerine karþý bu nazik ve nahif olarak yaratýlan anneler parmak ýsýrtan kahramanlýklara imza attýlar. Çok safi çok ince þefkat izleri idi bunlar. Bu kahramanlýk izlerinin akislerine yalnýz asrýmýzda görme veya duyma imkaný bulduk. Kahramanlýk bir ideal iþi idi. Bir iman ýþýðý idi. Kalpten kopup gelen bir feryadýn eseri idi. Bunu insanýn ve diðer canlýlarýn kalbine Allah koydu. Yoksa insanlar vahþet ve kabalýkta hayvanlardan aþaðý düþeceklerdi. Peygamberleri müceddidler takip etti. Onlar ayný yolun yolcularý oldular. Asýrlarýný bir projektör gibi aydýnlattýlar. Son müceddid Bediüzzaman bunun harika örneklerini yaþattý."ben kendi elemlerime tahammül etim fakat alemi Ýslam'a indirilen darbelerin en önce kalbime indirildiðini hissediyorum" diyerek þunlarý ekliyordu kahramanlýðýna: "Karþýmda müthiþ bir yangýn var, alevleri göklere yükseliyor, içinde evladým yanýyor, o yangýný söndürmeðe koþuyorum." diyordu.. Ve bir çok evladýný yangýndan kurtarmaya devam ediyor. Kahramanlar geçiyor Kimselerden bir þeyler beklemeden, adlarýný sanlarýný kimselere duyurmadan... METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ MUSTAFA GÖBELEK (TEL: ) GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI FUNDA ECZANESÝ FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL (TEL: ) BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI Utanma duygusu, ar, mahcubiyet,nezaket, ruhun çirkin þeylerden sýkýlmasý ve bunun için kötü huylarý terk etmesi anlamýna gelen edep ve hayâ, hoþ olmayan bir olaydan sonra, kalpte meydana gelen bir incelik ve sýkýntýdýr. Hayâ her kula nasip olmayacak kadar deðerli bir hazinedir. Bu güzel duygu Allah'ýn emrine mugayir davranmamadan tutunuzda, insanlarýn hak, hukuk ve inanç deðerlerine saygýya varýncaya kadar birçok davranýþ ar, edep ve hayâ ile ilgilidir. Hayâ elbisesini giymeyen insanlar utanma duygusundan mahrumdurlar. Bu tür insanlar yaþadýðý gibi inandýðý için, yanlýþ davranýþlarý doðru gibi algýlayýp, kendilerinin haklý olduklarýný göstermek içinde bir takým savunma mekanizmalarý geliþtirirler.hakký tanýmaz,allahtan korkmaz,kullardan da utanmazlar. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ, Türkiye'nin saðlýk sektöründe iyi bir yere geldiðini belirterek, "Kendi aþýmýzý ve ilacýmýzý üretecek konuma geldik." dedi. Hacettepe Üniversitesi Aþý Ar-Ge Laboratuvarý açýlýþ törenine katýlan Gümüþ, Türkiye'de aþý ve ilaç sanayinin geliþmesi yönünde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Türkiye Saðlýk Enstitüleri Baþkanlýðýnýn (TÜSEB) alt birimlerinden olan Biyoteknoloji Enstitüsünün görevinin aþý ve ilaç üretmek olduðunu ifade eden Gümüþ, enstitünün Türkiye'de yerli ilaç üretilmesine büyük katký saðlayacaðýný bildirdi. Türkiye'nin saðlýk sektöründe iyi bir yere geldiðini vurgulayan Veysel Uysal hotmail.com Edep ve Hayâ Kainatý insanlýðýn ve canlýlarýn yaþayabilecekleri en güzel bir biçimde matematiksel bir dilde yaratan Rabbim, kainatta ki yarattýklarý içinde, insaný en mükemmel bir þekilde yaratmýþ, Ýmanýyla,utanma duygusuyla, edebi ve güzel ahlaký ile de süslemiþtir. Yaratýlýþ amacýna uygun davranmayan ve yaratýlýþ amacýndan sapanlar yok mu? Elbette ki var. "Biz insaný en güzel ve mükemmel þekilde yarattýk" (Tin 4) Rabbimiz diðer yaratýlanlarý da Ýnsanlarýn istifadesine sunmuþtur. Peygamberler vasýtasý ile insanlara iyi ve güzeli, kötü ve çirkini, âdâbý, erkaný, insaný güzelleþtirerek melekiyet özelliklerine büründüren veya insaný çirkinleþtirerek helake götüren yollarý da göstermiþtir. Rabbimizin, Peygamberimiz vasýtasý ile bizlere öðrettiði edep, haya ve güzel ahlak, deðiþmeyen en güzel ve doðru ahlaki kurallardýr. Peygamberimize hitaben; "Gerçekten sen büyük bir ahlak üzeresin." (Kalem 5) Buyrulmuþtur. Edep Ýslam'ýn güzel saydýðý söz ve davranýþlardýr. Edep ve haya Allah'ýn emirleri doðrultusunda peygamberimizin sünnetine uygun bir þekilde yaþamaktýr. Hiçbir zaman eskimeyecek ve pörsümeyecek olan edep, haya ve güzel ahlak Kur'an da öðretilen ve peygamberimizin sünneti ile tatbik edilen yaþam tarzýdýr. Edep insanlara karþý bütün davranýþ ve muamelelerinde terbiyeli ve güzel ahlaklý olmaktýr. Peygamberimiz: "Güzel ahlak; güler yüz, hayýrlý iþlerde el açýklýðý, birde kimseye eziyet etmemektir." Kur'an da "Ey insanlar kendinizi ve ehlinizi yakýtý taþlar ve insanlar olan cehennem ateþinden koruyunuz." (Tahrim 6) Rabbimiz, çoluk çocuðumuzu da razý olacaðý bir edep ve terbiye ile yetiþtirerek korumamýzý buyuruyor. Her insan Elinin altýnda bulundurduðu kimselerin her türlü hak ve hukukundan, eðitim ve öðretiminden, ahlak ve terbiyesinden, ar ve edepli yetiþmesinden de sorumludur. Anne ve babanýn çocuklarýna býrakacaklarý en büyük miras onlarý güzel ahlaki meziyetlere sahip olarak yetiþtirmektir.peygamberimiz haya ile sükut iman aðacýnýn iki dalý çirkin söz ile beyanda münafýklýðýn iki budaðýdýr." Buyurmuþtur. Peygamberimiz :"Hayâ imandan bir cüzdür. Utanmýyorsan dilediðini yap." Hayâ elbisesi insanlarý güzelleþtirirken, baþkalarýna örnek teþkil ettiði için hayra vesile olmasýna da sebep olur. Yanlýþ ve çirkin bir iþ ise sýkýntý ve þerre götürür. Bir gün peygamberimiz ashabýna "Allah'tan gerektiði gibi hayâ ediniz." onlar "Ya Resulullah, Allah'a hamt olsun hayâ ediyoruz." deyince "gerçek hayâ o deðildir. Hayâ, haktan hayâ eden, aklýný ve karnýný(yediklerini) kontrol edip, ölümü hatýrlayandýr. Dünya hayatýnýn süsünü terk edenler hakký ile hayâ etmiþ olurlar." Gümüþ, "Kendi aþýmýzý ve ilacýmýzý üretecek konuma geldik. Üretimle ilgili her türlü desteði bakanlýk olarak baþta üniversitelerimiz olmak üzere firmalarýmýzý da saðlayacaðýz" diye konuþtu. Gümüþ, Saðlýk Bakanlýðý olarak yerli sanayinin geliþtirilmesi konusunda çalýþmalar yürüttüklerini belirterek þu deðerlendirmelerde VAHYÝN IÞIÐINDA Farkýnda mýyýz? bulundu: "Kullanmýþ olduðumuz aþý ve ilaçlarý uzun dönem alým garantileri ile yerli sanayinin geliþtirilmesi noktasýnda çalýþýyoruz. Mayýs ayýnda difteri, tetanos aþýsýnýn 7 yýllýk alým garantisi ile Türkiye'de tesisini kurmak ve üretilmesi noktasýnda ihaleyi yaptýk ve sonuçlandýrdýk. Bundan sonraki süreçte Hepatit A geliyor. Bütün aþýlarýmýzý ve ilaçlarýmýzý da ayný þekilde Türkiye'de üretim noktasýnda alým garantileri ile beraber çalýþmaya devam edeceðiz. Türkiye artýk saðlýk sektöründe belli bir noktaya geldi." "Ýlk yerli aþýmýzý üretmeye baþlýyoruz" Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer de Türkiye'nin 2023 hedeflerine varmasý ve yeni Türkiye olmasý yolunda katký Buyurmuþtur. Hayâ, özellikle Allah'tan utanma duygusu, imanýn kuvvetinden ve saðlamlýðýndan ileri gelir. Peygamberimiz "Hayânýn azlýðý küfürdür." ve "Hayâ imandandýr." (Buhari iman 16) Allahtan gereði gibi utanmamak insaný küfre kadar götürebilir ve tehlikeli bir yoldur. Peygamberimiz "Hayâ imanýn nizamýdýr. Bir þeyin nizamý bozulunca parçalarý darmadaðýn olur. Her dinin bir ahlaký vardýr. Ýslam'ýn ahlaký da hayâdýr." (Ýbn Mace, zühd 17). Maverdi: "Edep,kiþinin kendi nefsinden utanmasý, hayâ etmesi, iffetli olmasý ve yalnýz olduðunda da günahlarýndan sakýnmasýdýr. Hayânýn bu kýsmý, nefsin erdemlerinden ve ahlakýn güzelliðinden ileri gelir." "Seni tesbih ve tenzih ederiz. Sana hakkýyla ibadet edemedik diyen meleklerin hayâsý, aziz ve celil olan Allah'tan hayâ ettiði için kanadýný kapayan Ýsrafil'in hayâsý ve ümmetinden hayâ ettiði için evden çýkýn diyemeyen peygamberimizin hayâsý gibi deðiþik hayâ örneklerini görmemiz mümkündür. Maverdi'ye göre haya; Allah'tan, insanlardan ve kendi nefsinden utanmaktýr. Allah'tan utanmak onun emirlerini yerine getirip yasaklarýndan sakýnmaktýr. Cüneydi Baðdadi'ye bu derecelere nasýl ulaþtýnýz diye sorarlarda: "Rabbimin azametini hiç hatýrýmdan çýkarmadým, çýkarmam. Ondan hayâ eder, günahlardan kaçýnýrým." Ýbn Ata "En büyük ilim hayâdýr. Hayâ duygusu giderse o kimse de hayýr kalmaz." Hasan el Basri ise "Edebi olmayanýn ilmi, sabrý olmayanýn dini, iffet ve Allah korkusu olmayanýn da hakka baðlýlýðý olmaz." Demiþlerdir. Hayâ ayný zamanda Allah'ýn vermiþ olduðu nimetlerini fark ederek þükran duygusu içerisinde imanýn gereklerini yerine getirmektir. Kur'an-ý Kerim'in bildirdiði ilahi emirler doðrultusunda, peygamberimizin ahlaký ile bezenmeyen bazý insanlarýn yalan yanlýþ sözleri ve utanma bilmeyen yüzleriyle karþýlaþabiliyoruz. Hani derler ya kokmuþ ete tuz, utanmaz yüze söz ne yapsýn. Ýnsanlardan utanýp hayâ etmeyen haktan da utanmaz. Her þey çoðaldýkça kýymeti azalýr amma sevgi ve edep çoðaldýkça paha biçilmez. Milli þairimiz merhum M. A. ERSOY da: Þarka bakmaz, gaybý bilmez, görgüden yok vâyesi Bir kýzarmaz yüz, yaþarmaz göz, bütün sermayesi Hani halk arasýnda da meþhur bir söz vardýr. Ehli irfan meclisinde arayýp kýldým talep, Her hüner makbul imiþ; Ýlla edep, Ýlla edep Ar ve edep sahibi olmak haksýzlýklar karþýsýnda susmak ve sessiz kalmak anlamýna da gelmez. Kur'an-ý Kerim'e baktýðýmýz zaman kötülükler ve haksýzlýklarla mücadele etmediðinden dolayý helak olan kavimlerin olduðunu görürüz. Ýyilik ve güzellikleri öngörüp, kötülüklerle mücadele etmek Müslüman'ým diyen herkesin üzerine Allah'ýn bir emridir. "Sizden öncekilerin kötülüklerle mücadele etmeleri gerekmez miydi? Onlardan kurtardýklarýmýz pek azdýr." (Hud sur. 116). Peygamberimizde "Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr." Buyurarak yanlýþlýklarla mücadele etmenin bir sorumluluk ve vebal olduðunu bildirmiþtir. Rabbimizden, Kuran ve sünnete uygun bir þekilde edep ve hayasýný koruya bilen kullardan olmayý dileriz. Saygý deðer Hakimiyet okurlarým:.:: KARÝYER ::. uzmanlar arttý. Ýlaçlar çoðaldý fakat hastalýklar arttý. Çok konuþuyoruz ama az gönül verip bol yalan söylüyoruz.tanýdýklarýmýz arttý Bu hafta sizlerle toplum olarak ne durumdayýz, nereye gidiyoruz, bunun farkýnda mýyýz? sorularýna cevap arayacaðýz. ama dostlarýmýz eksildi. Acele etmeyi öðrendik ama sabýrlý olmayý öðrenemedik. Atomu parçaladýk, ön yargýlarýmýzý yýkamadýk. Birþeyler kazanýrken bir þeyler kaybettiðimizin farkýnda mýyýz? Bunu birlikte irdeleyelim istedim. Uzaya ulaþtýk ama kendi iç derinliklerimizden habersiziz. Aya kadar gidip, dönmeyi biliyoruz ama komþumuza uðramak için üst FARKINDA MIYIZ? kata çýkamýyoruz. Daha çok plan yapýyor ama daha az sonuç alýyoruz. Hayatýmýza yýllar eklemiþiz ama yýllara hayat katamamýþýz Mallarýmýz arttý, keyfimiz azaldý. Daha büyük evlerde ama daha küçük ailelerle yaþýyoruz. Konforumuz arttý ama zamanýmýz Fuat AYKAÇ farkýnda mýyýz? daraldý. Para kazanmayý öðrendik ama yuva kurmayý beceremedik. Çok para harcýyoruz ama az gülüyoruz. Varlýðýmýzý artýrdýk Yaþam Koçu En kýsa zamanda farkýnda olmamýz dileðiyle tüm öðretmen, ama deðerlerimizi yitirdik. Az kitap okuyor, çok televizyon izliyoruz. Akþam geç yatýyor, sabah yorgun kalkýyoruz. Sorunlar öðrenci, anne ve babalarýmýzýn Öðretim yýllarýný kutluyor hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. çoðaldý, Türkiye ilk "yerli" aþýsýný üretecek saðlayacaklarýný kaydederek "Bu bizim dört yýl içinde gerçekleþtirdiðimiz ikinci yerli üretimle ilgili aktivitemiz. Ülkemizde morfin tabletleri yoktu. Bu nedenle çok pahalý ilaçlar üretiliyordu. Saðlýk Bakanlýðýmýzýn da katkýsý ile ilk yerli aþýmýzý üretmeye baþlýyoruz" ifadesini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Hacettepe Aþý Ar-Ge Laboratuvarýnýn açýlýþý gerçekleþtirildi. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Gümüþ daha sonra laboratuvarý gezerek yetkililerden bilgi aldý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu Irak'ta serbest býrakýlan iþçileri karþýlamak üzere Baðdat'a gittiði için programa katýlmadý. VEFAT EDENLER 1-Alpagut Köyü' nden gelme, Uður KAYA' nýn kayýnpederi, Fatih BAÞAR'ýn babasý, Dodurga Alpagut Linyitleri' nden emekli; Osman BAÞAR. 2-Göcenovacýðý Köyü' nden, Orhan, Ayhan ve Metin KAYA' nýn babasý, Muharrem ÝLHAN ve Ýsmail ÞAHÝN' in kayýnpederi; Ali KAYA. 3-Gümüþhacýköy, Tekçam Köyü' nden gelme, Sinan, Osman ve Nihat CANTEKÝN' in annesi; Ayþe CANTEKÝN. 4-Merhum Þaban AHISKA' nýn eþi, Ali Osman, Feyyaz ve Abdullah AHISKA' nýn annesi; Fethiye AHISKA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 3,3833 3,3848 3,0289 3,0304 ALIÞ Gram 108,37 SATIÞ 108,46 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Çorum, havaalanýna sahip çýkmalý Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Dernek Baþkaný Hayati Çam, Çorum, milli ve yerli havaalanýna sahip çýkmalýdýr dedi. Ticaretin, sanayinin, turizmin, tarýmýn geliþmesi için Çorum'un yerli ve milli havaalaný ve hýzlý trenin bir an önce Çorum halkýnýn hizmetine sunulmasý gerektiðini vurgulayan Çam, konuya iliþkin þu görüþlere yer verdi; Ülkemizde 22 uluslararasý 23 yerel hava limaný olmak üzere toplam 55 hava limaný faal durumda bulunmaktadýr. Merzifon`a 6 km, Amasya`ya 45 km ve Çorum`a 63 km uzaklýkta bulunan Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Amasya Merzifon Havalimaný, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý envanterindeki askeri havalimanýna sivil tesisler eklenerek, 20 Haziran 2008 tarihinde Sivil hava trafiðine açýlmýþ ve iç hat tarifeli seferlere baþlamýþtýr. Amasya Merzifon Havalimaný coðrafi konumundan dolayý Amasya`nýn yaný sýra Tokat, Çorum ve Samsun`un bazý ilçeleri yerel hava limaný olan Amasya Merzifon Havalimaný kullanmaktadýr. Ýstanbul Atatürk Havalimanýndan saat de kalkýþ yaparak haftanýn hergünü Amasya Merzifon Havalimanýna, Amasya Merzifon Havalimanýndan saat te haftanýn her günü Ýstanbul Atatürk Havalimanýna, Ýstanbul Atatürk Havalimanýndan saat de kalkýþ yaparak Pazartesi, Salý, Perþembe, Cumartesi günleri Amasya Merzifon Havalimanýna sefer yapmakta, Amasya Merzifon Havalimanýndan saat de kalkýþ yaparak Pazartesi, Salý, Perþembe, Cumartesi günleri Ýstanbul Atatürk Havalimanýna sefer düzenlenmektedir. Merzifon-Antalya 166,46 TL, Ankara-Antalya 106,99 TL % 36, Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), yaðlýk ayçiçeðinin kilogramý 1,430 ila 1,650 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday Hayati Çam Merzifon- Kars 257,00 TL, Ankara-Kars 131,99 TL % 49, Merzifon-Kýbrýs 276,98 TL, Ankara-Kýbrýs 155,99 TL % 44, Merzifon-Gaziantep 174,00 TL, Ankara-Gaziantep 86,99 TL % 50, Merzifon-Ýzmir 166,46 TL, Ankara-Ýzmir 76,99 TL % 54 fazla ücret ödemektedir. Uzun zamandýr Çorum ilimizden Merzifon Havaalanýna servis sorunu gündeme gelmekte köklü bir çözüm ortaya konulamamýþtýr. Günümüzden 7 bin yýl öncesine ait kültürel verilere rastlanan ve Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititler in baþkenti Hattuþa Çorum sýnýrlarý içerisindedir. Hattuþa, Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesine alýnmýþ ülkemizdeki 13 deðerden biridir. Hititler i görmek için dünyanýn çeþitli yerlerinden turistler ilimize gelmektedir. Þu an tek ulaþým karayolu ile yapýlmaktadýr. Ancak Alaca ya 56 km uzaklýkta bulunan Yozgat ili hem hýzlý trenine kavuþmuþ, hem de havalimaný yapýlmaktadýr. Yozgat havalimaný bitimiyle birlikte turistler Yozgat üzerinden Alaca ya ulaþacak turizmden en büyük payý Yozgat halký, esnafý alacaðý ve Çorum'un seyredeceði aþikârdýr. 1 Kasým 2015 seçimlerinden sonra seçilecek iktidar ve muhalefet milletvekilleri, esnaf odalarýnýn, sivil toplum kuruluþlarýný, bürokrasinin Çorum'un ve Çorum halkýnýn hakkýný korunmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý için dernek olarak çaðrý yapýyoruz. Ticaretin, sanayinin, turizmin, tarýmýn geliþmesi için mutlaka Çorum'un yerli ve milli havaalanýnýn ve hýzlý trenin bir an önce Çorum halkýnýn hizmetine sunulmasý gerekmektedir. Borsa da hububat fiyatlarý 0,690 0,930 Tritikale 0,620 0,655 DÝÐER HUBUBATLAR Arpa yemlik0,613 0,613 Macar fið 0,600 1,140 Ayçiçeði yaðlýk 1,430 1,650 Sungurlu ilçesinde ilköðretim haftasý düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Sungurlu da ilköðretim haftasý Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilköðretim haftasý düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasýyla baþlayan program, Sungurlu Özel Ýdare Konferans salonunda düzenlenen kutlama programý ile devam etti. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasý ile baþlayan törende bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Uzun bir tatilin ardýndan baþlayan yeni bir Eðitim ve Öðretim yýlýna baþlamanýn coþkusu ve heyecaný içindeyiz" dedi. Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn, onlara en iyi imkanlarý saðlamaya çalýþan ailelerin, büyük fedakarlýk ve idealizmle hizmet veren öðretmenlerimizin heyecanlarýný ve coþkularýný yürekten paylaþýyoruz. Ýlköðretim haftasý kutlamalarýmýza hepiniz hoþ geldiniz þerefler verdiniz diyen Atcýoðlu, "Kuþkusuz eðitim; üzerinde titizlikle durulmasý ve her þeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlýlýk isteyen ve süreklilik taþýyan uðraþ dolu bir süreçtir. Her yönden geliþmiþ, hedefine doðru ilerleyen ülkemizin en büyük umudu, okul sýralarýnda oturan çocuklarýmýz ve gençlerimizdir. Onlar parlak geleceðimizin, yarýnlarýndan emin, Ýstikrarlý, mutlu ve huzurlu bir Türkiye nin habercileridir. Sevgili öðrenciler, Okullar bizim en kutsal en aziz yuvalarýmýzdýr. Eðer bilginizin zengin olmasýný istiyorsanýz, uygar bir insan olarak yetiþmek istiyorsanýz okulunuza dört elle sarýlýnýz, ona sahip çýkýnýz. Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize,ve insanlýða faydalý olmak en temel vazifenizdir. Bizlerin görevi de sizleri, yararlý vatanýna ve milletine baðlý birer insan olarak yetiþtirmektir. Bu iþe gönül veren gönlünden bir þeyler katan öðretmen arkadaþlarým. Eðitim, okul, öðrenci denince cümle öðretmenle devam etmektedir. Ýçinde bulunduðunuz imkanlarýn farkýnda olarak elimizden gelenin en iyisini yapmanýn çabasý içinde olalým. Omuzlarýnýzda aðýr bir yük önemli bir sorumluluðunuz bulunmaktadýr. Sizlere emanet edilen ülkemizin geleceði, sevgili yavrularýmýzý hayata hazýrlamak önceliðiniz olmalýdýr. Biliyorum, hepiniz gücünüz nispetinde fedakarca çalýþmaktasýnýz. Okutmuþ olduðunuz öðrencilerin geleceði sizlerin ellerindedir. Empati kuralým ve evlatlarýmýz için istediklerimizi öðrencilerimiz için de isteyelim.yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydýnlýk fikirlere kavuþmanýz dileði ile ilköðretim haftanýzý kutluyor saygýlar sunuyorum" diye konuþtu. Yavuz Selim Ýlkokulu Müdürü Celal Özgücük'ün günün anlam ve önemi belirten konuþmasýndan sonra öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu program, þiir ve þarkýlarla devam etti. 4. sýnýf öðrencilerinin okula yeni baþlayan öðrencilerine 'hoþ geldini' çiçekleri verilmesin ardýndan program sona erdi.(ýha) Sözlerin en güzeli, yüce Allah a hamdetmek ve nimetlerinin þükrünü yerine getirememin acziyetini ikrar etmektir. Salat ve selamlarýn en güzeli, varlýk gülü, yaratýlýþ sýrrý, alemlere rahmet Peygamberimiz Muhammed Mustafa ve onun her türlü günahtan arýnmýþ pampak Ehl-i Beyt inin üzerine olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa dan (s.a.a) sonra Ýslam ve insanlýk tarihinin en önemli kiþisi olan, Hz. Ali (a.s), onca meþhurluk ve zahiri tanýnmýþlýðýna raðmen þahsiyeti mazlum ve gizli kalmýþtýr. Peygamberimizden (s.a.a) sonra þekillenen Müslüman gruplar, Hz. Ali (a.s) taraftarý olmak ve olmamakla belirginleþmiþ olsalar da, ne Hz. Ali ye (a.s) taraftar olan Aleviler, ne onu Ýslam tarihinin dördüncü halifesi kabul eden Sünniler ve ne de Emeviler gibi saltanatlarýný Hz. Ali ve Ehl-i Beyt (a.s) düþmanlýðý üzerine kuranlar aslýnda Hz. Ali yi (a.s) layýkýyla tanýyamýþlar ve yüce dinimiz Ýslam ýn geliþip, ilerlemesindeki rolünü belirleyememiþlerdir. Kur an ýn ayetleri, Peygamberimizin (s.a.a) hadisleri ve tarihin nurlu sayfalarýnýn her yerinde Hz. Ali nin (a.s) izi, sözü ve davranýþlarýndan eserler bulunmasýna raðmen, Hz. Ali (a.s) mazlumdur ve yeteri kadar anlaþýlamamýþtýr. Anlamaya ve tanýmaya çalýþanlar da O hazretin ismiyle, resmiyle ve kýlýcý zülfikarýn temsiliyle yetinmiþlerdir. Oysa Ýmam Ali yi (a.s) anlamak, ona layýk taraftar olmak sadece O nu ismiyle tanýmak, sevgisini dillendirmek deðildir. Ýmam Ali yi (a.s) anlamak ve gerçek anlamda taraftar olmak; O nun gibi yaþamak, O nun gibi inanmak, O na tabi olmak ve izinden gitmektir. Çünkü Ýmam Ali nin (a.s) izinden gitmek, Hz. Muhammed in (s.a.a) yoluna girmektir ve Hz. Muhammed in yolu Allah ýn yoludur. Deki eðer Allah ý seviyorsanýz bana uyun Allah ta sizi sevsin.. (Âli Ýmran Suresi:31. Ayet) Kýsacasý Ýmam Ali (a.s), Allah ýn hak yolu Sýratel Mustakimdir. Ve Sýrat kurtuluþtur. Öyleyse kurtulmak isteyen O nun (a.s) yoluna girmelidir. Güzel bir sözünde sözlerin efendisi yüce Peygamberimiz (s.a.a) deðerli sahabe Hz. Ammar Yasir e (r.a) ne güzel buyurmuþtur: Ey Ammar! Benden sonra ümmetim arasýnda görüþ ayrýlýklarý çýkacak, öyle ki kýlýçlar kýnýndan çýkýp hareket edecek ve bazýsý bazýný öldürecek ve bazýsý bazýndan beri olduðunu söyleyecek. Böyle bir durumla karþýlaþtýðýn zaman, saðýmda duran bu kiþiye yani; Ali b. Ebu Talib e uy. Eðer bütün insanlar bir vadide hareket etseler ve Ali baþka bir vadide, Ali nin vadisinde yürü ve diðer insanlarý býrak. Ey Ammar! Ali hiçbir zaman seni hidayetten dalalete çevirmez. Ey Ammar! Ali ye itaat etmek bana itaat etmektir ve bana itaat Allah Azze ve Celle ye itaattir. (Kaynak:Yenabiu l Mevedde, Kunduzi c.1, s.384.) Ýslam ýn evrenselliði kadar evrensel, Ýslam ýn nuru kadar nurlu; Kur an ýn hakkaniyeti kadar hak, doðru yolu kadar doðru, aydýnlatýcýlýðý kadar aydýn, ilahi boyutu kadar ilahi; Peygamberimizin (s.a.a) imaný kadar imanlý, sadakati kadar sadýk, ilmin þehrinin kapýsý, hikmetin pýnarý, meydanlarýn serdarý ve yýlmaz cengaveri, Ali b. Ebu Talib i (a.s) tanýmak ve onun yol Hz. Ali nin Faziletleri ve Gadir-i Hum Olayý göstericiliði doðrultusunda ilerlemek evrensel baðlamda baþta dünya müslümanlarý olmak üzere tüm insanlýk için mutluluk, saadet, hak ve eþitlik kaynaðýdýr. Söz Hz. Ali den (a.s) açýlýnca kalem akýp gidiyor ve faziletler onun yüceliði karþýsýnda baþ eðip, boy göstermekten utanýyor. Faziletler kaynaðý ve ilmin madeni Ýmam Ali yi (a.s), birkaç kelimede açýklamak istersek Peygamberimizin (s.a.a) farklý hadislerine dayanarak hakkýnda þöyle diyebiliriz; Ýmam Ali (a.s); Müslümanlarýn efendisi, muttakilerin imamý ve velisi, müminlerin ve Ýslam ýn önderi, nurlu çehrelerin rehberi, müminlerin emiri, (Peygamberler) dýþýnda bütün Âdemoðullarýnýn efendisi, vasilerin sonuncusu, kýyamet günü Peygamberi ilk görecek kiþi ve ilk tokalaþacak kiþi, Sýddýk-ý Ekber, hak ve batýlý birbirinden ayýran Faruk, Peygamberimizi (s.a.a) ilk tasdik eden ve ilk iman eden kiþi, Peygamberimizden (s.a.a) sonra ümmetine halifesi, Müslümanlarýn önderi, Kureyþ in önderi, Allah Rasulünün (s.a.a) býraktýðý en hayýrlý kiþi, Araplarýn efendisi, dünya ve ahrette efendi, müminlerin efendisi, Resulullah ýn (s.a.a) veziri ve dostu, O nunla (s.a.a) birlikte Allah ý ilk birleyen kiþi, Peygamberimizin (s.a.a) vaadlerini yerine getiren kiþi ve sýr sandýðý, O nun (s.a.a) borçlarýný ödeyen kiþi, dünya ve ahrette O nun kardeþi, Efendimizin (s.a.a) ilim sandýðý, kendisinden girilen Resulullah ýn (s.a.a) kapýsý, O nun (s.a.a) vasisi ve iþlerini yapan kiþi, Resulullahýn (s.a.a) ümmetinin imamý, O ndan (s.a.a) sonra yeryüzünde Allah ýn halifesi, Allah ýn yarattýðý varlýklarýn imamý, iyilerin rehberi, Peygamberin (s.a.a) ilminin varisi, torunlarýnýn babasý, sað kolu ve vahiyde Allah Rasulünün (s.a.a) emini, O nun (s.a.a) önderi olduðu kiþilerin önderi, mahþer günü Peygamber efendimizin (s.a.a) bayraðýnýn taþýyýcýsý, O nun (s.a.a) havuzunu koruyan, bu ümmetin babasý, biat bozanlar, zalimler ve dinden çýkanlarla savaþan, Resulullahtan (s.a.a) sonra bütün müminlerin velisi, Resulullahýn (s.a.a) habibi ve seçtiði kiþidir. (Kaynak: Keþfu'l Yakin fi-fezaili Emiri'l Muminin, Hasan b. Yusuf b. Mutahhar'ý Hilli s.34.) Gadir-i Hum da Ne Oldu? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a) son önemli yolculuðuna çýkmýþtý ve bu yolculukta ona binlerce Müslüman eþlik etmekteydi. Öyle ki Efendimizin (s.a.a) beraberinde bu son ve kutsal yolculuða çýkanlarýn sayýsýnýn 120 bin kiþi olduðu söylenmektedir. Bu yolculuk tarihe Veda Haccý diye geçecekti. Bundan dolayý Peygamberimiz (s.a.a), Müslümanlara öðreteceði bütün hac ve diðer dini konularla ilgili son detaylarý en ince ayrýntýlarýna kadar öðretmeliydi. Zira O nun buyruklarý yaptýklarý ve davranýþlarý bütün Müslümanlar için örnekti ve kýyamete kadar da öyle kalacaktý. Andolsun, Allah ýn Resulünde sizin için; Allah a ve ahiret gününe kavuþmayý uman, Allah ý çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardýr. (Ahzap Suresi:21.) Müslümanlarda sanki Efendimizin (s.a.a) aralarýndan ayrýlacaklarýný sezmiþçesine attýðý her adýmý izliyor, O nun (s.a.a) mübarek dudaklarýnda çýkacak ve Allah aþkýyla yanan gönüllere ferahlýk bahþedecek bir sözünü duymak ya da üzel bir davranýþýný görüp örnek almak için þevkle bekliyorlardý. Hac merasimi sona ermiþti ve Müslümanlar, Resulullahtan (s.a.a) hac amellerini uygulamalý olarak öðrenmiþlerdi. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) artýk Medine ye dönmek üzere hazýrlýklarýný yaptý ve doðduðu, büyüdüðü ve Ýslam ýn ilk temellerinin atýldýðý tevhit þehri Mekke ye veda ederek yola çýktý. Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve beraberindeki sahabelerin bulunduðu büyük kervan Kurban Bayramýndan sekiz gün sonra, Zilhicce Ayýnýn 18. günü Cuhfe bölgesine üç millik uzaklýktaki Rabið topraklarýna geldiðinde Ðadiri Hum denilen yerde vahiy meleði Cebrail rabbinden getirdiði mesajý iletmek için yeryüzüne inerek Peygamberimize þu ayeti getirmiþtir: Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni teblið et. Eðer bunu yapmazsan, O nun verdiði peygamberlik görevini yerine getirmemiþ olursun. Allah, seni insanlardan korur. Þüphesiz Allah, kâfirler topluluðunu hidayete erdirmeyecektir. (Maide Suresi: 67.) Bu ayette Peygamberimizin (s.a.a) çok önemli bir þeyi ümmete söylemesi gerektiði ve bunu yapmak içinde bazý çekinceleri olduðu gözüküyor. Ancak emir Allah tandý ve o da Allah ýn Resulü (s.a.a) ve elçisiydi her ne kadar ifa edilecek görev zorda olsa onu yerine getirecekti. Öðle vaktiydi ve havada oldukça sýcak, kervanlara dur emri verildi. Önde gidenler geri çaðrýldý ve geride kalanlarýn da gelmesi beklendi. Ýnsanlar güneþin kavurucu sýcaðýndan korunmak için elbiselerinin bir kýsmýný altlarýna seriyor ve bir kýsmýyla da baþlarýný örtüyorlardý. Vahiy meleðinin nazil olduðu kýsa sürede Müslümanlar arasýnda yayýlmýþtý ve herkes acaba Allah Resulü (s.a.a) ne gibi önemli bir mesele buyuracak diye kendi aralarýnda konuþuyorlardý. Peygamber Efendimiz (s.a.a) öðle namazýný cemaatle kýldýktan sonra develerin semerlerinden yüksek bir minber yapýlmasýný emretti ve ardýndan onun üzerine çýkarak þu konuþmayý yaptý: Ey cemaat! Ben sizin aranýzda iki deðerli ve paha biçilmez emanet býrakýyorum. Bakalým benden sonra bu iki yadigârýma ve emanetime karþý nasýl tavýr takýnacaksýnýz. O sýrada bir kiþi yerinden kalkarak, yüksek sesle: "Bu iki deðerli emanetiniz nedir?" diye sorunca, Efendimiz (s.a.a) þöyle buyurmuþtur: Biri, Allah'ýn kitabýdýr ki onun bir ucu Allah'ýn elindedir ve diðer ucu da sizin elinizdedir. Diðeri de benim itretim olan Ehl-i Beyt imdir. Allah, bana bu Özgür ARAPOÐLU Çorum Ehl-i Beyt Camii Ýmamý ikisinin kesinlikle birbirinden ayrýlmayacaðýný haber verdi. Ey insanlar! Kur'ân'dan ve benim Ehl-i Beyt'imden öne geçmeyin ve amelde o ikisinden geri kalmayýn. Aksi hâlde helak olursunuz. O sýrada Hz. Ali'nin (a.s) elinden tutarak o kadar kaldýrdý ki, her ikisinin de koltuk altlarý görülüyordu. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a), Ýmam Ali'yi (a.s) bütün halka tanýttý. Efendimiz (s.a.a) konuþmasýnýn devamýnda sonra þöyle buyurmuþtur: Müminlere kendi nefislerinden daha üstün olan kimdir? Hep bir aðýzdan: "Allah ve Resulü daha iyi bilirler." diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) buyurdu ki: Allah, benim velimdir ve ben de müminlerin velisiyim ve ben onlara kendi nefislerinden daha üstün ve daha lâyýðým. Bundan sonra þöyle buyurdu: Ey halk! Bilin ki, Ben her kimin önderi isem, Ali de onun önderidir. (Peygamber efendimiz (s.a.a) konuþmasýnýn bu bölümünün iyice anlaþýlmasý için üç defa tekrar etti.) Allah ým! O nu seveni sev, ona düþman olana düþman ol. Ýlahi! Ali ye yardým edene yardým et ve onun düþmanlarýný aþaðýlýk ve zelil kýl ve Ali yi hakkýn mihveri yap! Peygamberimizin (s.a.a) sözleri yeni bitmiþti ki vahiy meleði Cebrail rabbinden yeni bir mesajla gelerek ve þu ayeti getirmiþtir: Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artýk onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm ý seçtim. (Maide Suresi: 3.) Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.a) þöyle buyurmuþtur: Dinin kemale eriþi, nimetin tamamlanmasý ve Rabbimim benim elçiliðimden ve benden sonra Ali nin velayetinden hoþnut olmasý üzerine Allah-u Ekber! Bu olayýn ardýndan Gadiri Hum da Ýmam Ali (a.s) için bir çadýr kuruldu ve orada bulunan bütün Müslümanklar birer birer gelip Hz. Ali ye (a.s) biat ettiler. Bu esnada Ne mutlu sana, ne mutlu sana benim ve bütün kadýn-erkek Mümünlerin önderi oldun diye Ýmam Ali yi (a.s) ilk kutlayan ve tebrik eden kiþi sahabe Ömer b. Hattab tý. Ýki gün süren biat merasiminin ardýndan Müslümanlar Peygamberimizle vedalaþarak kendi vatanlarýna döndüler. (Kaynak:el- Bidaye ve n-nihaye c.7, s.349; Tarihi Medineti Dimeþk c.42, s.233; Þevahid ut-tenzil c.1, s.200.) Ýmam Cafer Sadýk tan (a.s) Kurban, Ramazan ve Cuma Bayramýnýn dýþýnda baþka bayram var mý diye sorulduðunda þöyle buyurmuþtur: Evet, bu üç bayramdan daha önemli bir bayram vardýr. Bu bayram da Emiril Müminin Ali seçilmiþtir. Allah Rasulü (s.a.a) O nun velayeti hususunda bütün kadýn ve erkek Müslümaný yükümlü kýlmýþtýr. Bu olay Zilhicce Ayýnýn 18. Gününde vuku bulmuþtur. Kaynak: Ýsbatu l Hudat c.3 s..82) EVRENSEL GADÝRÝ HUM VELAYET BAYRAMININ BÜTÜN ÝSLAM ALEMÝNE SEVGÝ, BARIÞ, DOSTLUK VE KARDEÞLÝK GETÝRMESÝ DÝLEÐÝYLE. GADÝRÝ HUM VELAYET BAYRA- MINIZ MÜBAREK OLSUN.

13 Tokat, þeker fabrikasýný istiyor Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Türkiye nin 1960 ile 1990 lý yýllarýna deðinerek, Türkiye o dönemde kendi iç çekiþmeleri, iç kavgalarý ile enerjisini kendi içinde harcayan anlayýþla maalesef çok zaman ve enerji kaybetti dedi. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Kampüsünde bulunan Teknopark ýn açýlýþý Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn katýlýmýyla yapýldý. Bakan Iþýk, konuþmasýnda Teknopark ýn yapýmýnda emeði geçenler arasýnda milletvekillerinin dile getirilmemesini eleþtirerek, Teknoparkýmýzýn bugün bu noktaya gelmesine emek veren arkadaþlarýmýza bende teþekkür ediyorum. Genel müdürümüz herkesi saydý ama özellikle milletvekili arkadaþlarý saymadý. Herhalde unutkanlýk oldu. Ben bakan olarak milletvekili arkadaþlarýmýzýn teknoparkýn yapýlmasý için gösterdikleri gayrete bizzat þahit olan arkadaþýnýzým. Yani bu milletvekillerimizin kadersizliði. Bütün yükü Ankara da sýrtlarlar, bütün bürokratlarla bir yatýrýmýn Tokat a gelmesi için kavga etmedikleri insan kalmaz sonuçta Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Kampüsünde bulunan Teknopark ýn açýlýþý yapýldý. Tokat Teknopark renkli bir törenle hizmete girdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk Turhal Þeker Fabrikasý nýn Tokatlý ya devri istendi. yatýrým gelir açýlýþýna gelirler genel müdür bir teþekkürü çok görür. Herhalde unutkanlýk oldu demi sayýn genel müdür? diye sordu. Tokat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet Semercioðlu ise öyle oldu sayýn Bakaným demesi üzerine Bakan Iþýk, Peki öyle oldu diyelim de anlaþalým þeklinde konuþtu. Bakan Iþýk, ABD Baþkaný Barack Obama nýn bir televizyon programýnda yoðun bir eleþtiri ile karþýlaþtýðýný ifade ederek þunlarý söyledi: Yoðun bir eleþtiri ile karþýlaþýnca Sayýn Obama diyor ki doðru pek çok eleþtirinizde haklý olabilirsiniz. Amerika güç kaybediyor þöyle oluyor böyle oluyor. Ama inan diyor. Þuan dünyanýn en iyi üniversiteleri Amerika da, dünyanýn en iyi teknoloji þirketleri, ülkesi de Amerika. Onun için Amerika nýn geleceðinden endiþe etmenizde gerek yok. Obama'nýn bu ifadesinin oradaki bütün eleþtirileri bertaraf ettiðini anlatan Iþýk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Eðer dünyanýn en iyi üniversiteleri sizde olursa teknoloji þirketleri sizde olursa endiþelenmenize gerek yok. Eðer bu sizde yoksa bunu oluþturmak aslýnda ülkenin geleceðini teminat altýna almak için olmazsa olmaz. Türkiye maalesef 60 lý, 70 li, 80 li yýllarýn bir bölümünü neredeyse 90 yýllarýn tamamýný kaybetti. Bu süreçte dünya çok hýzla yol alýrken Türkiye o dönemde kendi iç çekiþmeleri, iç kavgalarý ile enerjisini kendi içinde harcayan anlayýþla maalesef çok zaman ve enerji kaybetti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Teknopark'ýn açýlýþý kurdele kesilerek yapýldý. TURHAL ÞE- KER FABRÝKASI- NIN TOKATLI'YA DEVRÝ TALEBÝ Bakan Iþýk, açýlýþýn ardýndan Tokat Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Seyir Tepe Sosyal Tesislerinde iþ adamlarý ile birlikte düzenlenen istiþare toplantýsýna katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Tokat TSO Baþkaný Ahmet Arat, Turhal Þeker Fabrikasý Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn son kararýna göre portföy C: Kastamonu, Kýrþehir, Yozgat, Çorum ve Çarþamba fabrikalarý ile birlikte deðerlendirilmekte olduðunu ifade etti. Planlamanýn, bu fabrikalarýn blok olarak özelleþtirilmesi yönünde olduðunu anlatan Arat, "Biz, ortak akýl organizasyonuna yani Tokatlý ya ücreti karþýlýðýnda devrini talep etmekteyiz. Bunun için gerekli olan Portföy C içerisinde bulunan Turhal Þeker Fabrikasýnýn portföyden çýkartýlarak Kardemir örneðinde olduðu gibi imtiyazlý veya pilot çalýþma þeklinde Turhal Þeker Fabrikasý+Turhal Makine Fabrikasý olarak özelleþtirilmesidir. Buradaki fark Kardemir bedelsiz devredilmiþti, biz bedeli karþýlýðýnda devir talep etmekteyiz" dedi. Baþkan Arat'ýn konuþmasýnýn ardýndan program basýna kapalý devam etti. (ÝHA) PERÞEMBE 1 EKÝM Kargý panayýra hazýrlanýyor Kargý Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen asýrlýk Kargý Panayýrý bu yýl Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Panayýr programý çerçevesinde mehteran gösterisi, bisiklet ve atletizm yarýþlarý, mevlid-i þerif, trap yarýþý ve güreþ etkinlikleri gerçekleþtirilecek. Güreþlerde ise Türkiye nin ünlü baþpehlivanlarý Kargý er meydanýnda güreþecek. GÜREÞLERÝ KARGILI ANTRENÖR ORGANÝZE EDECEK Bu yýl Kargý Belediyesi güreþlerde farklý bir uygulamaya giderek, panayýrýn en büyük etkinliði olan güreþleri geçmiþ yýllarýn akisine, uzun yýllardan beri organize eden organizatörlerin deðil, Kargýlý güreþ antrenörü Kazým Karabýyýk ýn organize edeceðini duyurdu. Kargý da uzun yýllar güreþ antrenörlüðü yapan Karabýyýk, Kargý Kaymakamlýðý bünyesinde Halk Eðitim Merkezi desteði ile açmýþ olduðu kurslarda yetiþtirdiði ÇORUM Örnek No: 25* T.C. 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/2409 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 29/09/ ihale Tarihi : 08/12/2015 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 12/01/2016 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : çorum adalet sarayý adliye mezat salonu - No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06BR4934 Plakalý, 2004 Model, AUDI Marka, A6 2.5 TDI Tipli, wauzz4b74no77886 Motor No'lu, bau Þasi No'lu, Rengi Gri, 1 adet anahtarý mevcut ruhsat yok audý a-6 tdý 2004 model araç 1.Ýhale Tarihi : 08/12/2015 günü, saat 14:50-15:00 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 12/01/2016 günü, saat 14:50-15:00 arasý. Ýhale Yeri : çorum adalet sarayý adliye mezat salonu - No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19TD979 Plakalý, 2012 Model, FORD Marka, FÝESTA TÝT l.4 Ý Tipli, wfojxxwpjjcc81843 Þasi No'lu, Rengi Gri, ford fiesta tit 1.4 i 2012 model 1 adet anahtarý mevcut ruhsat yok araç (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Kargý Panayýrý bu yýl Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak. Antrenör Kazým Karabýyýk öðrencileriyle son yýllarda büyük müsabakalardan güzel derecelerle dönerek adýný duyurmuþtu. Son olarak dünyaca ünlü Kýrkpýnar güreþlerine uzun yýllardan sonra ilçeden ilk kez 6 öðrencisiyle katýlarak çeþitli dallarda büyük baþarýlar imza atmýþtý. Belediye Kusursuz bir güreþ müsabakasý hazýrlamak için çalýþmalar tamamlandý. Baþkaný Þen, bu baþarýlarý karþýlýksýz býrakmayarak güreþlerin organizasyonunu Karabýyýk a verdi. 200 GÜREÞÇÝ KATILACAK Kusursuz bir güreþ müsabakasý hazýrlamak için çalýþmalarýn tamamlandýðý belirten Antrenör Kazým Karabýyýk, "Bu yýl daha dolu dolu bir güreþ programý hazýrlamaya çalýþtýk. Hazýrlýklarýmýzý þuan itibariyle tamamladýk. Türkiye nin en ünlü baþpehlivanlarý, güreþçileri Kargý er meydanýnda ter dökecek. Güreþlerimize 17 baþpehlivan, 18 baþaltý, 16 büyük orta olmak üzere alt boylarla birlikte toplamda 200 güreþçi katýlacak dedi.(ýha) (Basýn: )

14 14 PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Ulukavakspor da hedef yeniden BAL GÖKHAN AYDIN Ulukavakspor yeni sezon açýlýþýný önceki gün Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði (ÇESOB) da verdiði ye- mekle yaptý.yemekte konuþan Ulukavakspor un yeni baþkaný Mustafa Erkan Þampiyonluða aday bir takým kurduk dedi. Önceki akþam ÇESOB da düzenlenen yemeðe Ulukavakspor yeni yönetimi ile birlikte Genel Kaptanlýða getirilen Yusuf Aydemir, taký- Yemeðe futbolcular ve antrenörleri ile yönetim kurulu üyeleri katýldýlar mý yeni sezonda çalýþtýracak Bülent Keskin ile futbolcular katýldýlar. Programda konuþan Ulukavakspor Baþkaný Mustafa Erkan, geçen yýl Bölgesel Amatör Lig den düþen takýmý bu yýl tekrar bu lige yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Baþkan Erkan, Bu yýl amatörde kalmak istemiyoruz, hedefimiz BAL a tekrar yükselmek. Bu hedef doðrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalýþarak baþaracaðýz. Ýnþallah bu yýl BAL a tekrar yükseleceðiz diye konuþtu. Geçen yýl ki takýmdan 3 Ulukavakspor da yeni yönetim Ulukavakspor futbol takýmý yeni sezon öncesi yönetim tarafýndan verilen yemekte bir araya geldiler futbolcunun takýmda kaldýðýný belirten Erkan, yeni transferler ve alt yapýdaki mevcut kadroyla sezona iddialý bir giriþ yapacaklarýný vurguladý. Mali Genel Sekreter Yakup Arslan da konuþmasýnda yönetim olarak Ulukavakspor u yeniden layýk olduðu yerlere getirmek için göreve geldiklerini onun içinde yeni sezonda BAL a yükselme hedefiyle mücadele edeceklerini belirterek futbolcularýna ve hocalarýna güvenlerinin tam olduðunu belirterek tüm takýma baþarýlar dileðinde bulundu. Ulukavakspor da yeni sezon hazýrlýklarý dün akþam yapýlan antrenmanla baþladý ve Kasým ayý ilk haftasýnda baþlamasý planlanan 1. Amatör Küme ye kadar devam edecek. Ulukavakspor un yeni yönetim kurulu yemek sonunda toplu halde görülüyor GÖKHAN AYDIN 1. Amatör Küme de mücadele edecek olan Ulukavakspor Yönetimi tamamen yenilendi. Yeni sezona BAL hedefiyle baþlayacak olan Ulukavakspor da yeni sezon öncesinde yapýlan genel kurul sonunda Mustafa Erkan baþkanlýðýnda Ulukavakspor un bu sezon 1. Amatör Küme de mücadele edecek futbolcularý ve teknik heyet toplu halde yeni bir yönetim oluþtu. Yönetim Kurulu kendi arasýnda yaptýðý görev daðýlýmý sonunda Baþkan Yardýmcýsý Ertan Sefa Þahin, Mali As Baþkan Yakup Arslan, Basýn Sözcüsü Av. Zafer Yamaner, Futbol Þube Sorumlusu Þerif Yiðit, üye olarakta Þakir Karatay görev aldýlar. Mimar Sinan Ortaokulu nda uzak doðu sporlarý çalýþmasý Mimar Sinan Ortaokulu nda uzak doðu branþlarýnda çalýþma baþlatýldý. Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Selahattin Demirci okul bünyesinde Tekvando, Wushu, Budakaido branþlarýnda çalýþma baþlattýklarýný belirterek öðrencilerin istedikleri branþta antrenmanlara katýlabileceklerini söyledi. Çocuklarýn ruhen ve fiziken eðitmenin yanýnda sorumluluk duygularýný geliþtirmek öfkelerini kontrol etmeleri enerjilerini doðru yerde ve düzenli þekilde harcamalarýný saðlamak istediklerini belirten Demirci Okulumuz spor salonunda hafta içi ve hafta sonlarýnda uzman antrenörler gözetiminde her yaþ grubuna yönelik olarak açacaðýmýz çalýþmalar dün itibariyle baþladý. Okulumuz veya çevre okullarda eðitim öðretim gören çocuk ve gençlerimizin boþ zamanlarýný deðerlendirmeleri için düzenlediðimiz bu kurslarý önemsiyoruz. Çocuklarýmýzý yetenekli olduðu alanlarda geliþimlerine katkýda bulunmayý amaçlýyoruz. Bu çalýþmalar sýrasýnda sporcu ve velilerinede yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek dedi. Þakar a kulübü sahip çýktý Kastamonuspor un Çatalcaspor ile oynadýðý maçta ayaðý kýrýlan Günay Þakar ýn tüm haklarý kulübü Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966'lý futbolcu Günay Þakar, "Birçok kulüpte oynadým ancak futbolcusuyla bu kadar ilgilenen bir kulüp daha görmedim. Kastamonuspor 1966 yönetimiyle ve taraftarýyla üst ligleri fazlasýyla hak ediyor" dedi. Kastamonuspor 1966 Kulübü, Çalatcaspor karþýlaþmasýnda rakip oyuncunun müdahalesi sonrasýnda ayaðý kýrýlan Günay Þakar a taahhüt edilen maç baþýna ödeyeceði maaþý ödeme kararý alarak, tedavisini de üstlendi. Futbolculuk hayatý boyunca kendisiyle bu kadar ilgilenen ve iþlerin bu kadar profesyonelce yürütüldüðü bir kulüp daha görmediðini söyleyen Kastamonusporlu futbolcu Günay Þakar, Baþta Belediye Baþkanýmýz Tahsin Babaþ ve Kulüp Baþkanýmýz Mahir Altýkulaç olmak üzere tüm yönetim kurulumuza teþekkür ediyorum. Birçok kulüpte oynadým ancak futbolcusuyla bu kadar ilgilenen bir kulüp daha görmedim. Kastamonuspor 1966 yönetimiyle ve taraftarýyla üst ligleri fazlasýyla hak ediyor. Biliyorum ki arkadaþlarým bu hedefe takýmýmýzý ulaþtýracak ve bizlere þampiyonluk coþkusunu yaþatacaktýr. Bende biran önce iyileþerek takýmýma ve arkadaþlarýma katký vermek istiyorum dedi. Yiðitcan ýn Yiðitca þanssýzlýðý Ýki sezon Çorum Belediyespor formasý giyen ve Adanaspor a transfer olan Yiðitcan çapraz baðlarýndan sakatlandý ve altý ay sahalardan uzak kalacak. Yiðitcan ý Teknik Direktörü ziyaretinde birlikte görülüyor Bir dönem Çorum Belediyespor da da forma giyen Yiðitcan Gölboyu nun büyük þanssýzlýðý. Tecrübeli futbolcu geçtiðimiz hafta sonu Adanaspor un Yeni Malatyaspor u 2-0 yendiði maçýn son dakikalarýnda girdiði bir pozisyon sonunda sakatlandý yýlýnda iki sezon kýrmýzý siyahlý formayý giyen Yiðitcan Gölboyu nun çekilen MR ý sonucunda ön çapraz baðlarýnda kopma meydana geldiði açýklandý. Yiðitcan en az altý ay sahalardan uzak kalacak. Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arýn, kulüp masörü Yýlmaz Renksizkaya ile birlikte Yiðitcan Gölboyun u moral vermek için odasýnda ziyaret etti. Arýn, olay karþýsýnda çok üzüldüðünü ifade ederek, Maçtan sonra þehit haberleri ve ardýndan Yiðitcan ýn durumu hiçbir galibiyetin bedeli olamaz. Üzgünüz ancak Yiðitcan a güveniyorum. Daha güçlü bir þekilde aramýza katýlacaktýr. Tedavi sürecinde kulüp olarak sonuna kadar yanýnda olacaðýz. En kýsa zamanda sahalara dönmesini ümit ediyoruz þeklinde konuþtu. Büyük bir þanssýzlýk yaþadýðýný belirten Yiðitcan Gölboyu ise, Kimse böyle olmasýný istemezdi ama kýsmetten öte geçilmiyor. Olacaðý varmýþ oldu. Bu zor günde benden desteklerini esirgemeyen baþta baþkanýmýz Bayram Akgül ve Adanaspor yönetimine, teknik direktörümüz Eyüp Arýn ve teknik ekibe, tüm takýma ve kulüp personellerine teþekkür ederim. En kýsa sürede iyileþip tekrar çok güçlü bir þekilde sahalara döneceðim dedi. Sungurlu ilçe sahasý Baþbakanlýk onayýnda Sungurlu ilçe sahasýnýn eski ve yenisinin bulunduðu alanlar. Sahanýn yapýmýna en kýsa sürede baþlanacak Sungurlu Mahmut Atalay Kapalý Spor Salonu büyük onarýmdan geçirileceðini söyleyen Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Dünya ve Olimpiyat þampiyonu Milli Güreþçimiz merhum Mahmut Atalay'ýn adýný taþýyan Sungurlu Kapalý Spor Salonumuzun daha iyi hizmet verebilmesi için büyük bakým onarýmdan geçireceðiz. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðümüzün yaptýðý çalýþma kapsamýnda; zemin parkelerinin yenilenmesi, çatý onarýmýnýn yapýlmasý gibi çalýþmalar yapýlacaktýr. Ýþe baþlanýlmasýndan sonra iki aylýk sürede tamamlanmasý planlanan onarýmýn ihalesi 7 Ekim Çarþamba günü yapýlacaktýr. Hayýrlý olsun" dedi. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu kýþ dönemi çalýþmalarý cumartesi günü baþlýyor. Yaz ve kýþ dönemlerinde aralýksýz çalýþma yapan Fenerbahçe Basketbol Atatürk Anadolu Lisesi ve 23 Nisan Ortaokulu salonlarýnda hafta sonlarýnda çalýþma yapacak. Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu nda cumartesi günü saat de baþlayacak çalýþmalar saat a kadar devam edecek. Çalýþmalara arasý doðumlularla baþlayacak ve 2003 doðumlular ile devam edecek. Pazar günüde ayný çalýþma programýnda devam edilecek. 23 Nisan Ortaokulu salonunda ise cumartesi günü saat 17 de baþlayacak çalýþmalar pazar gü- man TÜrker ve Murat Saat dan bilgi alabilecekler. Basketbol çalýþmalarý yanýnda çocuklarýn sosyal, kültürel geliþimle- Saha için süreç devam ediyor Ayrýca Sungurlu ilçe sahasý için çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Uslu, "Saha için tespit edilen yer ile ilgili Belediye ile yapýlan takas iþlemi yazýþmalarý Spor Genel Müdürlüðünce onay için Baþbakanlýða gönderildi. Onay sonrasý hýzlý bir þekilde yapýmý için gerekeni yapacaðýz" dedi. Çorum FB kýþ dönemi baþlýyor nü ise saat 15 de baþlayacak. Yaþ gruplarýna göre çalýþmak isteyenler antrenörler Yaþar Yýlmaz, Murat Çalýþkan, Abdurrah- rine yönelik faaliyetlerde bulunulan Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna tüm veliler davet edildi.

15 SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri PERÞEMBE 1 EKÝM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3437 ada no, 1 parsel no, Ulukavak Mahallesi 5 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Dilek GENÇDOÐAN Hasan kýzý Ortaköy Doðumlu (Ç.HAK:2704) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan ÇÝMEN Ali Rýza oðlu 1975 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2705) Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2579 Ada No, 149 Parsel No, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çrum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÝNGÝLÝZCE Öðretmeni alýnacaktýr Eðitim kurumunda çalýþtýrýlmak üzere tam zamanlý ÝNGÝLÝZCE (Ç.HAK:2697) (Ç.HAK:2703) (Ç.HAK:2693) Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat : Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompa ve market bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Adaylar için askerliðini yapmýþ, evli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekmektedir. Adaylar 30 yaþ altý ve an az lise mezunu olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn 1 adet fotoðraf ve cv ile yapýlmasý gerekmektedir. * Görüþmeler saat 17:00 ile 19:00 arasý yapýlacaktýr. CEMÝL KOL PETROL Adres: Ýnkilap Cad. No: 26 (Sobacýlar arastasý) Koloðlu Ýnþ. Malz. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TERCÝHEN WORD EXCEL PROGRAMLARINI ÝYÝ DERECEDE KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN SEKRETER ALINACAKTIR. FÝRMAMIZDA ÝMALAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. BENKA ARICILIK ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO:6 (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2330) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) ELEMAN ARANIYOR Apartman temizlik görevlisi bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. 1/3 Tel: (Ç.HAK:2504) TELEFONLA YAPILAN BAÞVURULAR DÝKKATE ALINMAYACAKTIR.) villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Salonu Karþýsý ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2325) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2350) Baþvurular için müracaat Tel: BAY TEMÝZLÝK ELEMANI ARANIYOR Öðrenci yurdunda mutfakta çalýþtýrýlmak üzere bay (Ç.HAK:2706) BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Kýsmet Petrolcülük Madeni Yað Paz. Ltd. Þti mizin ön muhasebe bölümünde görev yapacak en az 2 yýl muhasebe tecrübesi olan, paket proðram kullanabilen askerliðini yapmýþ bay çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Baþvurular cv ile birlikte Çepni Mah. Emniyet Sok. Benderli Ýþ Merkezi No: 2/29 ÇORUM adresi (Ç.HAK:2664) temizlik elemaný alýnacaktýr SMMM Ekrem Tepençelik Muhasebe Bürosuna þahsen yapýlacaktýr. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Belediyespor yeni baþlangýç peþinde Çatalca maðlubiyetinin ardýndan sarsýlan Çorum Belediyespor, cumartesi günü oynayacaðý Çine Madranspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni bir baþlangýç yapmak istiyor. Cumartesi günü sahasýnda Çine Madranspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenmana sakatlýklarý bulunan Kararlar açýklanmadý Çorum Belediyespor Yönetimi önceki akþam yaptýðý toplantýda aldýðý kararlar hakkýnda açýklama yapmadý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn ayrýlma isteðini görüþen Yönetim Kurulu hocaya tam destek verdi ve ayrýlmasýna izin vermedi. Toplantýya Fahrettin Sayhan ýn da katýldýðý ve düþüncelerini dile getirdiði öðrenildi. Yönetim Kurulu toplantýsýnda ayrýca takým içindeki sorunlarýn Genel Kaptan Hamit Iþýk tarafýndan aktarýldýðý öðrenildi. Baþkan Zeki Gül ün dün futbolculara yaptýðý konuþmadan anlaþýlacaðý üzere bazý futbolculara para cezasý verildiði belirtildi. Toplantýda alýnan kararlarýn kamuoyuna açýklanmamasý konusunda görüþ birliðine varýldýðý öðrenildi, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, dünki antrenmanýn ardýndan saha içinde futbolcularla yaptýðý toplantýda hem sert uyarýlarda bulundu hemde motive edici sözler söyledi. Kötü futbol ve baþarýsýz sonuç nedeniyle ayrýlmak isteyen Teknik Direktör Fahrettin Saðlam a sahip çýktý ve futbolcularý uyardý Sizin için kendisini feda etmek isteyen hocaya izin vermedim vermemde. Kendinin deðerini kavrayýn ve ona göre çýkýn adam gibi mücadele edin dedi. Baþkan Gül, dört gün önce Antalyaspor maçýnda ortaya konulan futbolun ardýndan Çatalcaspor maçýndaki futbolu anlamakta zorlandýðýný belirterek Salý akþamý maçýn ardýndan Amerika dan dostlar arayýp tebrik ediyor. Futbol ve mücadeleden dolayý, Dört gün sonra ise bizim takýmýn dengi olmayan Bayanlar Bölgesel Hentbol 2. lige terfi müsabakalarýnda Gençlik Görkemspor un fikstürü belli oldu. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre yarýn oynanacak maçlarla baþlayacak olan 2. lige terfi müsabakalarý Polatlý Yeni Spor Salonu nda oynanacak. Buðra, Turgay ve Gökhan katýlmadýlar. Bu üç futbolcu lojmanda bulunan salonda özel program doðrultusunda çalýþtýklarý belirtildi. Isýn hareketlerinin ardýndan kale arkasýnda kurulan koordinasyon aletlerinde iki farklý seri halinde çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra taktik çalýþmaya geçti. Çine Madranspor maçýnda forma vermeyi düþündüðü takýma maçýn taktiði üzerinde bilgiler veren Fahrettin Sayhan çalýþma sýrasýnda da sýk sýk oyunu durdurarak uyarýlarda bulundu. Futbolculardan rakibe boþ alan býrakmamalarý ve top rakibe geçtiði anda ise takým olarak topun önüne geçmeleri konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. Taktik çalýþmayý daha sonra sahayý küçülterek yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptýrdý. Futbolcularýn oldukça istekli görüntüðü çift kale ile günü tamamlayan kýrmýzý siyahlý takým bugün yapacaðý çamýþma ile Madran maçý hazýrlýklarýný sürdürecek. Zeki Gül ün dünki konuþmasý sýrasýnda Teknik Heyet ve yöneticilerde hazýr bulundu Çatalcaspor karþýsýnda rezil bir futbol. Kesinlikle sentetik saha mazeretini kabul etmiyorum. Saha bize sentetik de rakibe çim deðildi. Futbolcu çýkacak her sahada oynayacak. Mücadele eder kaybeder baþýmýn üstüne ancak mücadele etmedinmi iþ deðiþiyor. Kimsenin kulübe zarar vermesine izin vermem Bu kulübe kimsenin zarar vermesine izin vermedim bundan sonrada Görkemspor ilk maçýnda 2 Ekim cuma günü saat de Keçiören Belediyespor ile karþýlaþacak. Günün diðer maçýnda ise saat Görkemspor dün son çalýþmasýný yaptýktan sonra toplu halde görülüyor Görkemspor un fikstürü belli oldu Bayanlar 2. lige terfi müsabakalarýnda mücadele edecek Gençlik Görkemspor Polatlý da oynanacak maçlarda yarýn Keçiören, cumartesi günü Antalya Karatay Lisesi pazar günü ise Ordu Gençlerbirliði ile karþýlaþacak. Çorumlu yu üzmeye kimsenin hakký yok Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, futbolculara yaptýðý konuþmalarda hem çok sert uyarýlarda bulundu hemde vaatlerde. Baþkan Gül, futbolculardan kendilerine gelmelerini Çorum halkýný üzmeye kimsenin hakký olmadýðýný söyledi. Fahrettin hocanýn kendisini futbolcular için feda etmek istediðini ancak bunu izin vermeyeceklerini belirterek Herkez ayaðýný denk alsýn. Bundan sonra hatanýn affý olmayacak. Kaliteli oyuncularsýnýz çýkýn bunu sahada gösterin. Baþarýyý yakalayan sizlere verilen sözün iki üç katýný alacaksýnýz bundan emin olun dedi de Antalya Karatay Lisesi ile Ordu Gençlerbirliði mücadele edecek. 3 Ekim cumartesi günki ilk maçta Ordu Gençlerbirliði - Keçiören Belediyespor saat de Görkemspor ise Antalya Karatay Lisesi ile saat de karþýlaþacak. 4 Ekim pazar günü oynanacak maçlarda ise saat da Keçiören ile Antalya karþýlaþýrken saat de ise Ordu ile Gençlik Görkemspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçlar sonunda ilk iki sýrayý alacak takýmlar 2. Lige yükselmeye hak kazanacaklar. Görkemspor takýmý bu müsabakalar için bugün Ankara ya giderek burada yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak. vermem. Bir çok teknik adamla çalýþtým ancak Fahrettin hoca çok farklý bir insan ve teknik adam. Sizin hatalarýnýz yüzünden onu yakmam ve yaktýrmam. Genel Kaptanýmýz ve Teknik Heyetiniz sizi evlatlarý gibi görüyorlar ve koruyorlar. Onu anlýyorum ancak onlarýn korumasý karþýsýnda sizlerin onlarýn deðerini anladýðýnýzý göremiyorum. Ceza verirken hep en alttan verilmesi için çaba gösteriyorlar. Bu kez son kez onlarýn dediði oldu. Bundan sonraki olumsuzluklarda onlarýda dinlemem en üst seviyeden cezayý vereceðim bilginiz olsun. % 20 ile oynuyorsunuz Þu anda kapasiteniz ancak % 20 si ile oynuyorsunuz. Fert fert baktýðýmýzda ne kadar kaliteli isimler olduðunu biliyoruz. Ancak bir araya geldiðinizdeki görüntünüzü anlamakta zorlanýyorum. Fahrettin hocanýn söylediði her sözünün altýna imza atarým. Yönetim olarak radikal kararlar alacaktýk ancak buna Teknik Heyet ve Genel Kaptan izin vermedi. Ayaðýnýzý denk alýn Bu toplantýyý son uyarýolarak görmenizi istiyorum. Herkes ayaðýný denk alacak. Ýnanýn hepinizi öz evlatlarým gibi seviyorum ve her biriniz benim için özelsiniz. Ancak kulübe zarar veren kim olursa olsun gözünün yaþýna bakmam. Hanginiz hakkýnda olursa olsun olumsuz rapor gelmesi halinde kulüple olan iliþkisini keserim. Forma giymeyen küsmeyecek Futbolda sahaya 11 kiþi ile çýkýlýyor. Herkesin forma giyme þansý olmadýðýný göre kimi kulübede oturacak kimi tribünde. Oynamayan oynayan arkadaþýna saygý duyacak ve ona destek verecek, küsmeyecek kýrýlmayacak. Sonuçta sahadaki arkadaþý gol attýkça kurtardýkça oda hem maddi hemde manevi olarak kazanacak. Sizlere ne olduðunu anlamakta zorluk çekiyorum. Cenaze gibisiniz boþ boþ bakýyorsunuz. Biran evvel kendinize gelin. Çorum halkýný üzmeye kimsenin hakký yok PERÞEMBE 1 EKÝM 2015 Futbolcu bir iþçidir ve onunda amaçý iþ yerinin baþarýlý olmasýdýr. Ýþçi baþarýlý olamazsa o iþ yerinde barýndýrmazlar. Eðer içinizde patron olmak isteyen varsa futbolu býraksýn gelsin baþkan olsun. O zaman istediðini yapabilir. Þunu asla unutmayýn ki futbolcu bu için iþçisi emekçisidir. Ben pazar gecesi uyku uyuyamadým. Kimsenin beni ve özelliklede Çorum halkýný üzmeye hakký yok. Çýkýn mücadele edin kaybedin o zaman kimse size bir þey söylemez. Vadettiðimizin iki üç katýný veririz, yeterki kazanýn Bizim sizinle ilgili çok önemli düþüncelerimiz var. Sizlere verdiðimiz sözleri bugüne kadar yerine getirdik bundan sonrada getirmeye devam edeceðiz. Vadettiðimiz þampiyonluk primini iki üç katýna çýkartabiliriz. Siz yeterki kazanýn hepsi sizin elinizde. Siz þampiyon olun Çorum bunun karþýlýðýný fazlasýyla ödeyecektir bundan kimsenin þüphesi olmasýn. Ben Çorum a vefa borcu olanýn bunun için, kendini ispat etmek isteyenlerin bunun için çýkarak sahada mücadele etmesini ve kazanmasýný istiyorum. Geçmiþi unutun ve gerekli dersleri çýkartarak hafta sonundan itibaren yeni bir baþlangýç yapýn dedi. Baþkan Zeki Gül dünki antrenmanýn ardýndan futbolculara konuþarak hem uyarýlarda bulunda hemde nasihatte Celal Bayraklý Ulusal Hakem seminerine katýldý Ulusal hakem Celal Bayraklý Merkez Hakem Kurulu Geliþim Seminerine katýldý. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen seminer Merkez Hakem Kurulu, Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan, TFF Hakem Ýþleri Müdürü Burçin Keskin tarafýndan oluþturulan ve MHK tarafýndan onaylanan teknik program, Hakem Eðitimcisi Murat Ilgaz tarafýndan uygulandý. MHK Fiziksel Geliþim Uzmaný Dr. Ali Kýzýlet tarafýndan oluþturulan fiziksel testlerin de ayrýca uygulandýðý seminer ile Ulusal hakemlerin tümü eðitimi tamamlamýþ oldu.

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Rusya ile Mevlana anlaþmasý

Rusya ile Mevlana anlaþmasý Rusya ile Mevlana anlaþmasý Seher ve Mehmet Emin Söylemez çifti, birbirlerine duyduklarý sevgiyle çevresindekilere örnek oluyor. Engel tanýmayan aþk larýyla örnek oluyorlar Hayatýný tesadüfen birleþtiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. MHP li adaylar emeklileri ziyaret etti Emeklilerimiz ikinci bir iþ zorunluluðu yaþamamalý

* HABERÝ 8 DE. MHP li adaylar emeklileri ziyaret etti Emeklilerimiz ikinci bir iþ zorunluluðu yaþamamalý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen'i ziyaret etti. Toplumsal eleþtiriler siyasetçi için gerekli AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan "Esnafýn sýkýntýlarýný çözmek için elimizden geleni yapacaðýz" 02 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Sanayide geliþigüzel park edilen karoserler kazalara neden oluyor Bu sistem iþletmelere

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale

Kutlu zafer 100 yaþýnda Vali Kara: Þehitliðin zirvesi Çanakkale 1 kg ve 400 gramlýk ambalajlar halinde üretilen Çorum Mantýsý, Kemal Öz Mantý markasýyla tüm Türkiye nin beðenisine Kemal Öz Mantý marka oldu 1998 yýlýnda üretime baþlayan Kemal Öz Mantý, gelinen 17 yýllýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Somut yatýrým bekliyoruz!

Somut yatýrým bekliyoruz! Turist sayýsý düþtü Çorum a gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnda geçtiðimiz yýl yüzde 15'lik bir düþüþ yaþandý. 2015 yýlýnda ildeki müze ve ören yerlerini 113 bin 752 yerli ve yabancý turist ziyaret

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Cami güzergahýný yaðmur suyundan koruyacak çalýþmayý yerinde inceledi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Cami güzergahýný yaðmur suyundan koruyacak çalýþmayý yerinde inceledi. Hitit ten anlamlý karar Derindere ye fahri doktora Hitit Üniversitesi Senatosu, anlamlý bir karara imza atarak, üniversite baþta olmak üzere hayatýn her alanýnda topluma verdiði katkýlarý nedeniyle hayýrsever

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı