yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý"

Transkript

1 Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni kabine listesini dün Çankaya Köþkü'ndeki olaðan görüþmesinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e 4 bakanla ilgili deðiþiklik olarak sundu. SAYFA 10 DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorum'da tarýma yatýrým Ýpekyolu'nun Kutlu Doðum programýna ilgi yüksek oldu Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Mevlit Kandilini "Kutlu Doðum" programýyla kutladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda yapýlan etkinliðe ilgi yüksek oldu. Programa Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylanýn eþi Ebru Ceylan davetliler katýldý. Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði adýna Mehpare Alar açýlýþ konuþmasýný yaptý. SAYFA 7 DE yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Tarým Kredi Kooperatifleri iþtiraki olan Gübretaþ Þirketi ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü birlikte "Toprak, Gübre ve Gübreleme Sempozyumu" düzenledi. Anita Otelde dün yapýlan sempozyuma Tarým Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü, Gübretaþ T.A.Þ Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü ve Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personelleri katýldý. SAYFA 5 TE Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çorum, Çankýrý, Bolu, Ankara, Eskiþehir ve Aksaray milletvekillerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði toplantýya, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yýldýrým katýlýrken, Ankara dýþýnda bulunan Cahit Baðcý katýlamadý. Toplantý da Çorum'a tarým yatýrýmý yapmak için 10 neden de çýkartýldý. Toplantýda Gýda, Tarým ve hayvancýlýk sektörünün sorunlarý - imkânlarý-baþarýlarý hem ülke hem de il düzeylerinde ele alýndý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker vekillere yaptýðý sunumda, "Türkiye'nin 24 milyon hektar ekilebilir arazisi var. SAYFA 3 TE Erdem Çenesiz'den TSO yönetimine salvolar EMITT Fuarý'na Çorum damgasý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Çorum'a hizmet için aday olduðunu söyleyen Sayýn TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný, bu hedef için ne yapacaklarýný kamuoyuna açýklamalýdýr" dedi. SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE Bakanlýk Çorum Belediyesine korumacý davranýyor 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT, Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde açýldý. Türkiye'nin en büyük turizm, dünyanýn da en önemli 10 turizm etkinliðinden birisi olan EMITT Fuarý'na Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi birlikte katýldý. Çorum standý, fuarýn ilgi odaðý oldu. Dünyanýn pek çok ülkesinden turizmcileri bir araya getiren fuarda 60 ülkeden 4000 katýlýmcý yer alýyor. Arjantin'in konuk ülke olarak yer aldýðý fuarýn açýlýþýnda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,Rize Valisi Nurullah Çakýr, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve çok sayýda Vali ve Belediye Baþkaný katýldý. SAYFA 5 TE Bakan Dinçer'in programý iptal CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yle beraber 9 kiþinin yargýlandýðý dava hakkýnda deðerlendirmede bulundu.müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn davadan çekilmesiyle ilgili görüþlerini açýklayan Atlas "Dava düþmedi, ancak kamuoyu vicdanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aklanmamýþtýr" dedi. SAYFA 4 TE Karne daðýtým törenine katýlmak ve bir dizi ziyaret için bugün Çorum'a gelecek olan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in programý iptal edildi. SAYFA 5 TE Osmancýk ve Kargý köylerinin sorunlarý masaya yatýrýldý SAYFA 5 TE Çok kitap oku "Müze Kart"ý al SAYFA 7 DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: HABER Çorum Gümrüðünden 48 milyon Dolarlýk ihracat Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, "Dünya Gümrük Günü" nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erdoðan Erarslan Çorum Gümrüðünden yapýlan ticaret hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin tüm ithalat ve ihracat iþlemlerinin, 135 sýnýr kapýsýnda 147 gümrük müdürlüðünde gerçekleþtirildiðini belirten Erdoðan Erarslan, "Uluslararasý ve AB'deki en iyi uygulamalarý yakýndan takip eden kuruluþumuz, iþlemleri en kolay ve en güvenilir ticaret için risk esaslý kontrollere önem vermekte olup, yeni fikirler geliþtirerek, daha güzel ve daha kullanýþlý sistemler kullanarak, yasal ticaretin basitleþtirilmesi ve yasadýþý ticaretin önlenmesi politikasý çerçevesinde, yasal yollarla gümrükte iþ yapan gerçek ve tüzel kiþilerin iþlemleri etkili kontrol mekanizmalarýyla uluslar arasý eþya, yolcu ve taþýt hareketindeki gümrük iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve Yýl: 8 Sayý: 2383 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : basitleþtirilmesi saðlanmaktadýr. Çorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 10 personel ile hizmet vermekte, Ýþlemlerin bilgisayar sistemleri üzerinden yapýlmasý ve verilere bu sistemlerden ulaþýlmasý ile risk analizlerinin daha etkin ve hýzlý kullanýmý için Müdürlüðümüzde, BÝLGE (Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikler Sistemi), GÜVAS (Gümrük Veri Ambarý), NCTS (Ortak Transit) sistemleri kullanýlmaktadýr. Müdürlüðümüzde ithalat, ihracat ve yolcu iþlemleri yapýlmakta olup, genellikle ihracat yoðunluklu çalýþýlmaktadýr" dedi. Çorum Gümrük Müdürlüðünden 2011 yýlýnda 47 milyon 446 bin 202 Dolar ihracat yapýlýrken bu rakamýn 2012'de 48 milyon 635 bin 085 Dolar'a çýktýðýný belirtti yýlýnda Çorum'un 2 milyon 446 bin 953 Dolarlýk ithalat yaptýðýný dile getiren Erarslan, "Ancak, Çorum'un ithalat ve ihracat, kapasitesinin bu rakamlarýn çok üzerinde olduðu, çoðunluðunun diðer Gümrük Ýdarelerinden yapýldýðý bilinmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Baþkan Külcü'den Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Yeni Rektörlük binasý için Rektör Alkan'a hayýrlý olsun dileklerini ileten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaklaþýk 8 kat büyüyerek 450 bin m2'lik bir alana sahip olan Kuzey Kampüsünün uygulama imar planý ilave-revizyon deðiþikliðinin Belediye Meclisi'nde kabul edildiðini hatýrlattý. Baþkan Külcü, baþta Rektör Prof. Dr. Alkan olmak üzere tüm üniversite mensuplarý tarafýndan gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalarýn sonucunda Hitit Üniversite'sinde önemli geliþmeler kaydedildiðini, üniversitenin daha iyi noktalara gelmesi için her konuda her türlü desteði verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Üniversiteye yapýlan yatýrýmýn Çorum'un ve ülkemizin geleceðine yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayan Külcü, "Bizler el ele vererek Üniversitemizin ve þehrimizin geliþimi için çalýþacaðýz. Sorunlarý hep birlikte çözeceðiz. Üniversitemizin ve þehrimizin geleceðini hep birlikte inþa edeceðiz" dedi. Hitit Üniversitesi olarak kýsa zamanda önemli projelere imza attýklarýný, tüm çalýþmalarýnda üniversite ile þehri bütünleþtirmeyi hedeflediklerini ve bu anlamda da önemli mesafeler katedildiðini belirten Prof. Dr. Alkan, "Üniversitemiz sadece eðitim öðretim faaliyeti yürüterek mezun veren bir eðitim kurumu deðil, ilimiz ile iç içe tüm paydaþlarla birliktelik içerisinde çalýþan bir kurumdur" þeklinde kaydetti. Göreve geldiklerinde bir Rektör Yardýmcýsý gibi, üniversite için çalýþacaðý sözünü veren Baþkan Külcü'nün o zamandan bu yana her zaman desteklerini çok yakýndan gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Alkan, Kuzey Kampüsündeki imar planý çalýþmalarýndaki kolaylaþtýrýcý ve hýzlandýrýcý çalýþmalar ile, özellikle Güney Kampüsünün oluþturulmasýndaki gayretleri ve destekleri için üniversite ve il adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindekilere teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :5:05 Güneþ :6:49 Ýþrak :7:41 Öðle :12:04 Ýkindi :14:40 Akþam :16:58 Yatsý :18:30 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 4. Hafta Allahü Tealayý görür gibi ibadet ediniz! Siz O'nu görmüyorsanýz da, O sizi görüyor. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri LÝLÝYAR Bu kuklalarýn kukla olmadýðý besbelli Ne söyledilerse týpýtýpýna gerçek besbelli Altýn saçlarýný yana atýþý yok mu Lilinin Lilinin yaðdan kýl çekercesine inanýþý Lilinin yaðdan kýl çekercesine yaþayýþý yok mu Kuklalar titremesin ne yapsýn Kuklalarýn kukla olmadýðý besbelli Lilinin çekip gideceði besbelli Lilinin dönüp geleceði besbelli Ekmek ha bakkalýn olmuþ ha Cabaret de Paris'nin Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin iþte Lili Ekmek ne kadar Allahýnsa Lili de o kadar Allahýn Lili Yüzün ruhun kadar aydýnlýk ya Lili Gönlün soðuk sular güzel aynalar gibi ya Lili Anladýn ya kutunun içinden çýkan mendil Olamaz Üstüdardan geçeriken bulduðun mendil -Bizi býrakýp nereye gidiyorsun Lili Demek bizi býrakýp gidiyorsun Lili Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili Sen istesen de taþ yürekli olamazsýn Sen daima güzeller güzeli olursun Lili Demek gideceksin arkana dönüp bakmayacaksýn Hangi kuþ hangi þafakta ölecek görmeyeceksin Öyleyse al bu kürkü bu veda kürkünü Lili Tüyleri þiirler olan bu mahcup kürkü Sen daima Sultanlar Sultaný olursun Lili Demek sen gidiyorsun Lili Bizi öpmeden mi gideceksin Lili Sezai KARAKOÇ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,766 1,776 EUR 2,356 2,371 STERLiN 2,78 2,82 JPY YENi 0,0196 0,0199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Erdem Çenesiz'den TSO yönetimine salvolar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Çorum'a hizmet için aday olduðunu söyleyen Sayýn TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný, bu hedef için ne yapacaklarýný kamuoyuna açýklamalýdýr" dedi. Ekonomik olarak büyüyen þehirlerin sadece serbest piyasa aktörlerinin aktiviteleriyle sýnýrlý kalmadýklarýný, þüphesiz daha hýzlý büyüyen þehirlerin kamu kaynaklarýna nail olmada da çok daha avantajlý olduklarýný belirten Erdem Çensiz, "Ýþte tam bu ekonomik gerçeklerin karþýmýzda durduðu bir dönemde, Çorum iþ dünyasýnýn hizmet örgütü olan Çorum TSO'nun seçimleri yaklaþmakta. Bu güzel þehir, benzer nüfus rakamlarýna sahip illerle kýyaslandýðýnda ekonomik olarak en ön sýralarda. Ancak bulunduðumuz yer, Çorum için yeterli mi derseniz ayný pozitif yargýyý ortaya koyamayacaðýz. Türkonfed Baþkaný olduðum dönemde yapýlan ve kamuoyuna daðýtýlmýþ olan çalýþmada da ortaya çýkan gerçekler Çorum'un Türkiye ortalamasýnýn altýnda kaldýðý, göç nedeniyle büyümede sýkýntýlarýnýn baþladýðý ve muhtemelen tedbirler alýnmazsa özelikle elaman bulma yönünde olan sýkýntýlarýn artarak devam edeceði þeklinde. Ayrýca çok önemli bir gerçek de Çorum'un mevcut sanayi sektörlerinden bazýlarýnda büyük sýkýntýlar olduðu ve gelecekte bu sektörlerle Çorum'un büyümekte zorlanacaðýdýr. Rapordan çýkan sonuç, Çorum iþ aleminin ortak çalýþma kültürünü tekrar kazanmasý ve yeni ve büyük iþlerde birlikte hareket etmesi gereðidir. Tüm bunlarý göz önüne alýrsak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn sorumluluðu bir derece daha artmýþtýr. Bu sorumluluk, TSO üyelerinin kiþisel sorunlarýna çözüm bulmanýn yanýnda çok daha önemli olanýn, þehrin ekonomik stratejisinin oluþturulmasý ve bunun þehrin önde gelen tüm kurum, kuruluþ ve kiþileriyle birlikte ele alýnarak ortak bir hedef haline getirilmesi þeklinde olmalýdýr" dedi. -TSO'NUN ÇORUM ÝÇÝN YOL HARÝTASI VAR MI?"- Baþarýlý olan tüm ülkelerin, þehirlerin ve þirketlerin saðlýklý yapýlmýþ planlarý olduðunu dile getiren Çenesiz, "Þehirlerin planlarý da bu manada çok önemlidir. Çorum'un ekonomik geliþim planýný, þehirdeki tüm iþ dünyasýnýn kendisini içinde hissedeceði bir halde hazýrlamak, TSO'nun en önemli görevidir. 10 sene sonra nasýl bir Çorum hayal ediyoruz, peki Çorum'u hayallerimizdeki yere götürecek bir yol haritamýz var mý? Bu güzel þehir hangi sektörlerde, hangi kaynaklarla, hangi iþ gücü ile hangi ulaþým metotlarýyla, hangi ülkelere ihracat yaparak ve en önemlisi hangi giriþimci profiliyle hedeflerine varacak? Daha önemlisi bu araçlarýn ekonomide etkileri hangi takvime göre artacak ya da eksilecek. Bunlarý bilen var mý? Peki nasýl olacak da bu þehri; kalkýnma yarýþýnda bizi sollayýp geçen Antep, Denizli, Kayseri, Maraþ gibi illerin önüne taþýyacaðýz? Nasýl olacak da þehrimizdeki ekonomik dönüþümü saðlayacaðýz? Mal ve hizmetlerimizi nasýl daha katma deðerli hale getireceðiz? Þüphesiz tüm bunlarý bir kiþinin bilmesi ve çözümlerini ortaya koymasý mümkün deðildir. Ýþte bu aþamada ortaya çýkan gereklilik, müþterek hareket etme ve pozitif bilimleri kullanarak teþhisleri koymak ve tedaviyi belirlemek gerçeðidir. TSO'nun, iþte tüm bu sorulara cevap bulma sorumluluðu vardýr. Lütfen etrafýmýza bakalým; planlý, sistemli çalýþan, ekonomi ve yönetim bilimine inanan ve inanmayan kurum ve kuruluþlarýn zaman içerisinde nasýl da birbirlerinden ayrýldýklarýný net bir þekilde görebiliriz. Çorum'un da bu inançla bilimsel çalýþmalarla kendini geleceðe hazýrlamasý þart olmuþtur. Bu günlerde seçim için çalýþan arkadaþlarý, medeni cesaretlerinden dolayý tebrik ediyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Ben halihazýrda görev yaptýðým TSO Meclisinde tekrar görev almak üzere aday olmayacaðým. Bütün samimiyetimle bazý görüþlerimi kamuoyuyla paylaþýyorum. Bir önceki seçim döneminde mecliste görev alan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklardýr, o günlerde, seçimlerin arifesinde, kürsüye çýkmýþ ve benzer konulardaki görüþlerimi paylaþmýþtým. Hatta o zamanki yönetimi yürüten yetkililere gençlerin önünü açmalarý ricasýnda bulunmuþ, tartýþmalarýn içinde kalmýþ ve yine bu kürsüden tek baþýma yeni bir hamle yapýlmasý gereðinin mücadelesini vermiþtim. O günlerde sayýn baþkan ve sayýn meclis baþkaný ile beraber hareket ediyorduk. Hedefimiz, kiþisellikten uzak, Çorum adýna gördüðümüz tüm eksiklikleri giderecek yeni bir yapý kurmaktý. Ýþte bu fikirlerle kaleme alýnanlarýn yazýlý olduðu ilkeler o çalýþmanýn sonucuydu ve sayýn baþkan bu ilkeleri tarihinde gazete ilanlarýyla kamuoyuna duyurdu. Yeni dönemin þekillendiði bu günlerde bu ilaný hatýrlamamýz gereklidir" ifadelerini kullandý. -"TSO YÖNETÝMDE KAÇ ÝMALATÇI VAR?"- Çenesiz gazete ilaný ile taahhüt edilenlerden yola çýkarak þu sorularý sordu: "Çorum TSO yönetiminin, 4 yýl önce yazýlý þekilde taahhüt ettiði gibi Çorum ekonomisinin geliþmesi için bir planý var mý? Tüm yönetim kurulu üyelerine formal görevleri dýþýnda görev verilerek ekonomi ve çorum ile ilgili tüm konular gazete ilanlarýnda tahhüt edildiði gibi takip edilmiþ midir? Meclis üyeleri, 4 yýl boyunca en az 2 ayda bir yönetime rapor sunmuþlar mýdýr? Meclis üyelerinin yönetime fikri katký saðlamalarý için daha çok konuþan bir meclis teþvik edilmiþ midir, yoksa yönetim kurulunun icraatlarý bile film ile mi anlatýlmaya baþlanmýþtýr. Tarafsýz bir TSO olacaðý ilan edildiði halde siyasi partilerin adaylarý arasýnda taraf olunmuþ mudur? Organize Sanayi Bölgesinde hiç bir yatýrýmý olmayan hatta sanayici olmayan Meclis Baþkaný Organize Sanayi Bölgesi müteþebbis heyeti üyeliðine hangi gerekçeyle aday olmuþtur? Yeni bir makam aracý alýnmasý ihtiyacý var mýydý, alýnan araç kaça ve kimden alýnmýþtýr? TSO dergisinin oda bütçesine 4 yýllýk direk ve dolaylý maliyeti ne kadardýr, bu bütçe ile daha faydalý bir faaliyet yapýlamaz mýydý? Yazýlý taahhüt edilmesine raðmen yýllýk bastýrýlýp daðýtýlacaðý açýklanan faaliyet raporu yýllýk daðýtýlmýþ mýdýr, daðýtýlmadýysa neden daðýtýlmamýþtýr? Ýkinci çalýþma yýlýnda yapacaðý yoklamayla gerekli görürse yönetim kurulu deðiþikliði bile yapýlabileceði yazýlý olarak taahhüt edilmiþken, bu yapýlmýþ mýdýr? Çorum, bir sanayi þehri olarak anýlmakta ve takdir edilmektedir. Hepsi birbirinden kýymetli olan yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmýn olaylara mantýklý yaklaþacaðýna ve kiþisel alýnganlýk göstermeyeceðine emin olarak þu soruyu soruyorum, tüccar ve sanayicinin bir denge içerisinde yer almasý gereken Çorum TSO yönetim kurulunda sayýn baþkan dýþýnda þu an kaç tane imalat sanayicisi vardýr? Hatta TSO'nun yönetim kurulu dýþýndaki üst organlarýnda kaç imalat sanayicisi vardýr? Ýhracatçý bir þehir olarak anýlan Çorum TSO yönetim kurulunda ve meclis divanýnda kaç tane ihracatçý vardýr? TSO baþkanlýðý veya Meclis baþkanlýðý gibi makamlar gereðini yapmak için cesur olunmasý gereken makamlardýr, nabza göre þerbet verme makamlarý deðildir. Bu makamlar hizmet makamýdýr. Yönetimi oluþturan baþkanýn, hiçbir tereddüde düþmeyip, sadece Çorum menfaati için bir liste yapabilmesi gereklidir. Bu manada sayýn baþkanýn, yeni dönemde "yönetim kurulunu nasýl belirleyeceðini" kamuoyuna açýklamasý bir þarttýr. Bu yönetim organlarýnýn sanayiciler, ihracatçýlar, Ýngilizce bilenlerle doldurulmasý anlamýna gelmez, ancak bir denge kurulmasý, Çorum'un temsili ve Odanýn gücü açýsýndan son derece olumlu olacaktýr. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný ve Meclis Baþkaný tarafýndan yeni þekillendirilen TSO yapýsýnda, uzlaþma kültürü olmamasý ve TSO'nun Ankara'da güçlü temsil edilebilmesi için aranan uzlaþma zeminin kendi kiþisel menfaatleriyle çeliþmesi nedeniyle uzlaþmaz tavýrlar sergilenmesi Çorum adýna birlikte hareket etmek isteyen iþ insanlarýnda hayal kýrýklýðý yaþatmýþtýr. Benim de meclis yarýþýna girmememdeki en önemli etken budur. Bu manada, yeni dönemde meclise giren arkadaþlarýmýzýn da baþkana bu konuda kolaylýk göstererek bir denge saðlamasý konusunda yardýmcý olmalarý gereði vardýr. Bir diðer konu da, TSO'nun temsilci yolladýðý mahalli organlarda, görevin özelliklerine göre o kurumu tanýyan, sorunlarýný ve fýrsatlarýný bilen arkadaþlara görev verilmesi gereðidir. Kiþisel beklentiler, kamu yöneticilerine yakýn olma arzusu veya iþ dünyasýnda asla olmamasý gereken bürokratik kaygýlar yüzünden, gerekenin dýþýnda hareket etmek, iþ dünyasý temsilcisinin bizzat kendisi tarafýndan zaman zaman eleþtirilen, eskide kalmýþ siyasetçi tipine benzemesine yol açar. Otomobil ticareti ile uðraþan bir iþadamýnýn organize sanayi müteþebbis heyetine taþýyan baþkanýn bu hareketi, Çorum sanayisini mi düþündüðü yoksa kendi ve çevresine makam mý saðladýðý sorusunu akla getirmiþtir. Çok önemli bir baþka konu ise Meclis baþkanlýðý baþta olmak üzere Çorum'u dýþa dönük yüzü olan görevlerin Çorum'un temsiline ve özellikle Çorum dýþýnda Çorum'a makam ve fayda kazandýracak þekilde kurgulanmasýdýr. Bu makamlara aday olanlarýn eðitim, yabancý dil ve bunun gibi konularda Çorum'umuzu iyi temsil edebilecek özelliklere sahip olmasý gereklidir. Hepimizin menfaati icabý Çorum, en iyi þekilde temsil edecek bir ekiple Ankara'ya gitmesi gereklidir. -"ÇORUM TOBB'DA ÖNEMLÝ BÝR GÖREVDE TEMSÝL EDÝLMELÝ"- Çorum TSO'da görevlere Çorumu bir yerlere taþýmak hedefiyle talip olunmuyorsa, bu Çorum'un deðil kiþisel menfaatin düþünüldüðü anlamýna gelecektir. Eðer TOBB'daki üst organlarda görev alamayacaðý bilindiði halde, dengeler veya ahbap-çavuþ iliþkileri yada yerel kamu yöneticileriyle iliþkiler kurma gibi nedenlerle Çorum TSO'nun vitrinine gelenler ya da getirenlerin Çorum sevgisi ve hizmet anlayýþý zaman içerisinde yargýlanacaktýr. Çorum TSO'nun ve dolayýsýyla Çorum'un sadece Çorum ile sýnýrlý kalmayýp, ulusal platformlarda temsili ve ülke gündeminde olmasý son derece önemlidir. Çorum TSO'nun ekonomi dünyasýnda ve ekonomi basýnýnda önemli bir yerde olmasý þarttýr. Ancak bu þekilde daha etkin ve sözü geçer hale gelebiliriz. Çorum TSO'yu 'sen, ben, bizim oðlan' mantýðýndan çýkartýp, tabiî ki üyelerimizin beklediði dengeleri koruyarak ama bir yandan da gittiði yerde Çorum'un aðýrlýðýný hissettirecek, Çorum'a yer açtýracak, ulusal düzeyde söz söyleyebilecek, güçlü bir görüntüye sahip hale getirerek Çorum'u ulusal kamuoyuna taþýmak þehrimizin menfaatinedir. Dilerim ki yeni dönemde Çorum, TOBB'da önemli bir görevle temsil edilir. Sayýn baþkan, görevine devam etmek arzusunda aday olduðunu belirtmektedir. Cesaret ile çýkýp, mert bir þekilde "Çorum için ne yapacaðýný anlatmak" tenkit deðil, takdir edilmelidir. Bu aþamada, sayýn baþkanýn ve meclise seçilecek üye arkadaþlarýmýzýn bu konularý dikkate almalarý tarihi bir fýrsattýr. Bu günler Çorum tarihine kendisi için Çorum'u temsil makamýndan edenlerin yönetimi olarak geçmemelidir. Çorum iþ alemi vicdanýnýn sesini dinlemeli, TSO'nun öneminin farkýna varmalý ve gerek beklentilerle gerekse fikirlerle TSO yönetimlerine destek vermelidir. Baþta yeni mecliste görev yapmayý arzulayan arkadaþlar olmak üzere tüm iþ dünyamýzýn; her türlü kiþisel konuyu bir kenara býrakýp, Çorum menfaatleri çevresinde birleþmesi gerekir. Ýnsanlýk halidir, bazýlarýmýz birbirimize sempatik gelmeyebiliriz, ama Çorum'un menfaatine olacak kararlarý bu duygularýmýza kurban etmemeliyiz. Görevleri liyakate göre takdir edecek olgunluðu göstermeliyiz. Çorum Ulusal platformda vizyoner ve güçlü görünmelidir ki hak ettiði mecralarda temsilcilerine yer bulsun" þeklinde dile getirdi. Çorum'da tarýma yatýrým yapmak için 10 neden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çorum, Çankýrý, Bolu, Ankara, Eskiþehir ve Aksaray milletvekillerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði toplantýya, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yýldýrým katýlýrken, Ankara dýþýnda bulunan Cahit Baðcý katýlamadý. Toplantý da Çorum'a tarým yatýrýmý yapmak için 10 neden de çýkartýldý. Toplantýda Gýda, Tarým ve hayvancýlýk sektörünün sorunlarý - imkânlarý-baþarýlarý hem ülke hem de il düzeylerinde ele alýndý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker vekillere yaptýðý sunumda, "Türkiye'nin 24 milyon hektar ekilebilir arazisi var yýlýnda 7,5 milyon çiftçi 23 milyar dolar hâsýla elde ederken, 2012 yýlýnda 6,1 milyon çiftçi 62 milyar TL. hâsýla elde etmiþtir yýlýnda tarýmda dünyanýn 11., Avrupa'nýn 4.büyüðü Ýken, 2012 yýlýnda dünyanýn 7., Avrupa'nýn ise 1. Büyük tarým üreticisi olduk. 10 yýllýk tarýmsal, kýrsal, hayvancýlýk ve kooperatif desteði toplam milyar TL.yani eski para ile 70 katrilyon TL'dir." dedi. Toplantýda Çorum düzeyinde de deðerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantý sonucunda Çorum'da tarýma yatýrým yapmak için 10 neden çalýþmasý da yapýldý. Bu nedenler ise þöyle: "Ýl de teþviklerin oldukça yoðun olmasý. (IPARD SSK, Vergi indirimi), Ulaþým aðýnýn çok kolay olmasý üretilen ürünlerin ulaþým açýsýndan en kolay bir þekilde iletilmesine imkân saðlayacak þekilde olmasý, Ýþ gücü maliyetinin düþük olmasý, Büyükbaþ, küçükbaþ ve arýcýlýk açýsýndan geniþ mera ve tarýma elveriþli arazilerin varlýðý, Temiz toprak, su ve hava imkânlarýnýn organik tarýma avantaj saðlamasý, Tarýma dayalý yatýrým potansiyelinin fazla olmasý üretime teþvik açýsýndan önem arz etmektedir. Yem fabrikalarýnýn bölgede yoðun olmasý nedeniyle yem fiyatlarýnýn ucuz olmasý zaten var olan hayvancýlýk potansiyelinin artmasýna vesile olmaktadýr. Organize sanayi Bölgenin nüfusuna göre oldukça geliþmiþ olduðundan yatýrým için uygun bir potansiyele sahiptir. Ýstihdam açýsýndan kalifiye eleman ve uzman teknik personel bulmada güçlü bir potansiyele sahip olduðundan istihdam sorunu olmamaktadýr. Sanayisi uzun yýllara dayalý bir durum olduðundan tecrübeli iþ adamlarýnýn güçlü þirket yapýlarýyla ar-ge çalýþmalarýna oldukça uygundur." Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, yaptýðý basýn açýklamasýnda 9. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný belirtti. Kurþun konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bugün itibarý ile 9. Baþvuru Çaðrý ilanýmýz yayýnlanmýþ olup yayýnlanan ilan kapsamýnda destekleme faaliyetlerimizi yürüteceðiz. Bundan önceki 8 çaðrý ilaný boyunca ilimizde 8 farklý tedbir altýnda (süt üreten ve et üreten hayvancýlýk iþletmelerine, süt, et ve meyvesebze iþleme tesislerine, arýcýlýk, týbbi ve aromatik TKDK, 9. baþvuru çaðrý ilanýný yayýnladý bitkilerin üretimi veya iþlemesi ile süs bitkileri üretimi yapan iþletmelere, yöresel gýda ve tarým ürünleri üreten mikro iþletmelere, el sanatlarý konusunda faaliyet gösteren mikro iþletmelere) yeni kurulum ve modernizasyon projelerinde inþaat yapýmý, makine ekipman alýmý (traktör dahil), proje hazýrlýk ve tabela alýmý giderleri için 3 milyon Euroya varan üst limitte ve % 50 ' den % 65' e varan oranlarda hibe desteði vermekteyiz. Bu çaðrýdan itibaren Ýlimizde IPARD kapsamýnda hibe desteði verilebilecek tüm tedbirler uygulanacaktýr. Yani þu ana kadar Ýlimizde uygulanmayan su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý ile kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi tedbirleri kapsamýnda müracaat eden iþletmelerimize de destek verebileceðiz" dedi. Her Ýl için ayrý fon ayrýlmadýðýný belirten Kurþun, "Usulüne uygun olarak hazýrlanmýþ ne kadar fazla müracaat olursa Çorum' a o kadar fazla fon çekilebilecektir. Tüm yatýrýmlar için bütçe açýsýndan; bu çaðrý döneminde nitelikli projeler sunulmasý durumunda herhangi bir yarýþma ortamýna girilmeden projelerin kabul edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Kurumumuza sunulan proje projelerin her geçen çaðrý döneminde arttýðý ve bundan sonraki çaðrý ilanlarýnda daha fazla ilden proje alýnacaðý düþünülürse 9. Çaðrý dönemi yatýrým için en ideal çaðrý dönemidir diyebilirim. Bu Çaðrý Dönemi için projelerin baþvuru kabulleri tarihinde baþlayýp tarihine kadar 1 aylýk sürede devam edecektir. Çorum Ýl Koordinatörlüðü olarak müteþebbislerimizden nitelikli projeler beklemekteyiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER 4 Bakanlýk Çorum Belediyesine korumacý davranýyor CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yle beraber 9 kiþinin yargýlandýðý dava hakkýnda deðerlendirmede bulundu.müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn davadan çekilmesiyle ilgili görüþlerini açýklayan Atlas "Dava düþmedi, ancak kamuoyu vicdanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aklanmamýþtýr" dedi."tüm Çorum'u ilgilendiren mahkeme sürecini yaþýyoruz. CHP Ýl yönetimi olarak bu konuyla ilgili sürekli konuþtuk konuþmaya da devam edeceðiz" diyen Atlas, "Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile ilgili Ýçiþleri Bakanlýðýna seslendik olmadý. Baþbakana seslendik olmadý. Mahkemenin gidiþat selameti açýsýndan görevi geçici olarak býrakmasýný söyledik yine söylüyoruz. Davacýlarýn iþi kamu kuruluþlarý ile ilgili olduðu için bu korku imparatorluðundan dolayý davadan geri çekilerek vazgeçmiþlerdir. Külcü koltukta oturmaya hala cüret ediyor. Duyar mý bilmiyorum dördüncü ayda mahkemesi var belediye ile iþ yapan müteahhitlerin rahat edebilmesi için görevinden alýnmasý gerekir. Baþka þehirlerde buna benzer olaylar olduðunda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan atanan müfettiþlerin neden acaba Çorum Belediyesine sýra geldiðinde bu kadar korumacý davranýyor sormak zorundayým" dedi. Atlas Çorum Belediyesinin her hafta pazartesi günleri gerçekleþtirmiþ olduðu Halk Günü toplantýsýný basýna kapatýlmasý konusuna da deðinerek, "Seçimlerine bir yýla yakýn bir süreç var. Çorum halký için neler yapabiliriz sorunlarý çözmede nasýl katký saðlayabiliriz anlayýþýyla hareket ediyoruz. Çorum Belediyesi tarafýndan her hafta pazartesi günleri düzenlenen Halk Günü toplantýsýný nasýl basýna kapalý hala getiriyor anlamýþ deðilim. Basýna kapalý bir toplantýnýn olmasý mümkün deðildir bu Halk Günü de olmaz. Seçime yakýn bu zamanda maðdur olan insanlar baský içinde mi yahut bir þeylerle kandýrýlýyor mu? Ýçeri dertlerini sýkýntýlarýný anlatmaya çalýþan insanlar korkutuluyor mu bilinmez. Ancak basýna kapalý kararýný alan kiþi ve ya kiþileri buradan kýnýyorum. Bu toplantýnýn acilen basýna açýk hale getirilmesini talep ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. CHP, Uður Mumcu'yu anacak CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlý Sokak'taki evinin önünde, arabasýna konulan bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitiren Gazeteci-Yazar Uður Mumcu'yu anma töreni gerçekleþtireceklerini belirtti.anma programýnýn 25 Ocak Cuma günü saat 15.00'da Turgut Özal Konferans Ýþ Merkezi belediye konferans salonunda yapýlacaðýný dile getiren Atlas, "Çaðdaþlýk ve çaðdaþlaþma insan haklarý üzerinde Türkiye'de büyük iþler yapmýþ olan sadece özlemle ve minnetle andýðýmýz Uður Mumcu'yu anacaðýz. Anma törenine tüm halkýmýzý davet ediyoruz.uður Mumcu'nun hayatý yapmýþ olduðu çalýþmalarý slayt gösterisi ile tanýtýp ve müzik dinletisi gerçekleþtireceðiz" dedi. Diþ Protez Teknisyenliði öðrencileri atanmak istiyor ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkanlýðý iþbirliðinde "Makineci (Dikiþ)" mesleðinde 20 kiþilik Ýstihdam Garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az yüzde 50'si Tekstil Fabrikalarýnda istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý ise yok tarihileri arasýnda Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkanlýðýnýn Zafer Çarþýsýnda bulunan eðitim salonunda yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý ise þöyle: Saðlýk Meslek Lisesi Diþ Protez Teknisyenliði bölümünden bazý öðrenciler CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ý ziyaret ederek, saðlýða kendi alanlarýndan personel alýnmamasýna tepki gösterdiler. Son sýnýfta okuduklarýný belirten öðrenciler 3 ay sonra mezun olacaklarýný ifade ederek, "Personel Daire Baþkanlýðýnýn Saðlýk Bakanlýðýna ait kesin olmayan personel alým branþlarý yayýnlanmasýna, saðlýk alanýnda her branþtan personel alýmý yapýlacak þeklinde duyuru olmasýna raðmen branþlar içinde Diþ Protez Teknisyenliði bir tane bile alým yok. Yaklaþýk 3 yýldýr Diþ Protez Teknisyenliði alýmý da yok. Biz mezun olacaklar ve mezun olanlar maðdur durumdayýz. Özel diþ laboratuarlarý hem az kiþi alýyor hem de bayan eleman çalýþtýrma taraftarý deðildirler. Biz iþ güvencemiz olduðunu düþünerek ve kýsa yoldan meslek sahibi olalým diye Saðlýk Meslek Lisesine girdik. Büyük umutlarla bugünlere geldik. Ancak son yýllardaki Diþ Teknisyeni alýnmamasý bizleri, ailelerimizi sýkýntýya soktu. Ailemize ve çevremize karþý mahcup ve maðdur olduk. 'Niye bu bölümü okuyorsunuz, hiçbir iþe yaramýyor' deniliyor çevremizde. Üzerimizde psikolojik bir baský oluþuyor. Mesleðimizi çok sevdiðimiz halde branþ deðiþtirmeyi düþündük. Ýkinci sýnýf hatta üçüncü sýnýf saðlýk personeli muamelesi görüp yok sayýlýyoruz. Sizler ana muhalefet partisi olarak her zaman çalýþanýn, emeðin yanýnda oldunuz. Haksýzlýklarla, siyasi rant kavgalarýna göðüs gerdiniz bizlerde sýkýntýlarýmýzý dile getirmemize sesimi duyurmamýza vesile olacaðýnýzý her zaman bizlerle olacaðýnýzý düþünerek sizlerle iletiþime geçmek istedik. Gereðini yapacaðýnýza inanýyor ve umut ediyoruz" diyerek Cengiz Atlas'tan yardým istediler. ÝÞKUR Makineci kursu açacak "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda olmak, bayan olmak, en az ilköðretim mezunu olmak, açýk öðretim veya ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde ÝÞKUR kurslarýndan hiç faydalanmamýþ olmak veya (kurslardan en fazla toplam 6 ay faydalanabilecekleri için) en fazla 2,5 ay faydalanmýþ olmak, son 24 ay içerisinde ÝÞKUR kurslarýndan faydalanmýþ ise bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kurs süresince kursa devam zorunluluðu olup, ayrýca kursiyerlere günlük 20 TL ücret ödenecek. (Son 24 ay içerisinde önceki kurslardan 1 defa faydalanmýþ olan kursiyerlere günlük 10 TL ödenecek, 2 defa faydalanmýþ iseler bu kurs için ödeme yapýlmayacak)"kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn 1 Kasým 2012 Perþembe gününe kadar (perþembe dahil) ÝÞKUR Ýl Müdürlüðün Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve 2 Kasým 2012 Cuma günü saat 10.00'da ÝÞKUR'da yapýlacak olan mülakata gelmeleri gerekiyor. Gençlik Merkezi yaþlýlarýn Mevlid Kandilini kutladý Mahmut Atalay Gençlik Merkezi çalýþanlarý ve gençler Mevlit Kandili nedeniyle Hacý Ahmet Akdað Huzurevini ziyaret ederek yaþlýlarýn kandillerini kutladýlar. Ziyaret esnasýnda gençler huzurevi sakinlerine çeþitli hediye ve ikramlarda bulunurken sohbet ettiler. Gençlik Merkezi çalýþanlarý bu tür sosyal sorumluluk çerçevesindeki ziyaretleri daha da sýklaþtýrmayý amaçladýklarýný ve Merkez olarak böylesi anlamlý özel ve mübarek günlerde büyüklerin unutulmamasý gerektiðini ve onlarýn hayýr dualarýnýn alýnmasýnýn öneminin büyük olduðunu belirttiler. Aktif Yaþam Kulübü tanýtým filmi çekti Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyeleri kulübü ve yaptýklarý projeleri daha iyi tanýtmak için reklam filmi çekti. Reklam filmi Hitit Üniversitesinin kýsa bir anlatýmý ile baþlýyor ve daha sonra Aktif Yaþam Kulübü hakkýnda bazý bilgiler kulüp üyeleri tarafýndan veriliyor. Reklamýn sonunda ise 1.Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi ve Ücretsiz Gitar kursu hakkýnda bilgi veriliyor. Reklamýn, oyuncusundan yönetmenine kadar tüm ekip Hitit Üniversitesi öðrencilerinden oluþurken, reklamýn profesyonelliði dikkat çekiyor. Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Aktif Yaþam Kulübü olarak, yaptýðýmýz projelerin tanýtýmýna önem veriyoruz, bu reklamda vermek istediðimiz bir mesajda, biz bir takýmýz ve bu kulüp bu sayede baþarýlý. Aktif Yaþam Kulübü olarak birçok kulübün hayal edemediði projelerin içinde yer aldýk ve çok ses getirdi. Reklam filminin yönetmenliðini yapan Hamdi Apallý kardeþime de teþekkür etmek gerekli, çünkü günlerce bu reklam için uðraþtý, montajýný bile kendisi yaptý ve çok güzel bir iþ çýkardý" dedi. Tanýtým filmini hem adresinde hemde sosyal medya izlenebilir.

5 HABER 5 EMITT Fuarý'na Çorum damgasý 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT, Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde açýldý. Türkiye'nin en büyük turizm, dünyanýn da en önemli 10 turizm etkinliðinden birisi olan EMITT Fuarý'na Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi birlikte katýldý. Çorum standý, fuarýn ilgi odaðý oldu. Dünyanýn pek çok ülkesinden turizmcileri bir araya getiren fuarda 60 ülkeden 4000 katýlýmcý yer alýyor. Arjantin'in konuk ülke olarak yer aldýðý fuarýn açýlýþýnda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve çok sayýda Vali ve Belediye Baþkaný katýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn yoðun programý nedeniyle hiçbir standý gezmediði fuarýn resmi açýlýþýn ardýndan Çorum standýný ziyaret edenler arasýnda Ýstanbul Valisi H. Avni Mutlu, Manisa Valisi Halil Ýbrahim Daþöz, Edirne Valisi Hasan Duruer, Çekül Vakfý Baþkaný Kafkas ve Uslu, Hizmet Ýþ kuruluþ yýldönümü programýna katýldý hemþehrimiz Prof.Dr. Metin Sözen, Eski Ýskilip Kaymakamý, Kadýköy Kaymakamý Birol Kurubal, Eski Ortaköy Kaymakamý, Aðrý Vali Yardýmcýsý Mehmet Gökhan Zengin ve çok sayýda ziyaretçi de vardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un tanýtýmý için her türlü fýrsatý deðerlendirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Yurt içi ve yurt dýþý turizm ve tanýtým fuarlarýnýn Çorum'un tanýtýmý için önemine deðinen Zeki Gül, "Turizm potansiyeli yüksek olan Çorum'u ülkemize ve yabancýlara tanýtmak ve þehrimize turistlerin ilgisini artýrmak amacýyla çeþitli fuarlara katýlýyoruz. Ýnþallah yaptýðýmýz bu çalýþmalarla birlikte Çorum, turizm pastasýndan yeterince pay alacaktýr" diye konuþtu. Zeki Gül, sýcak leblebi daðýttý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, EMITT Fuarý'nda Çorum standýný ziyaret edenlere Çorum leblebisi daðýttý. Çorum standýnda kavrulan leblebi sýcaðý sýcaðýna ziyaretçilere ikram eden Zeki Gül, Çorum hakkýnda da ziyaretçilere bilgiler veriyor. Bakan Dinçer'in programý iptal Karne daðýtým törenine katýlmak ve bir dizi ziyaret için bugün Çorum'a gelecek olan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in programý iptal edildi. Dün akþam saatlerinde Valilikten yapýlan açýklamada, "Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Ömer Dinçer'in Cuma günü ilimize yapacaðý ziyaret programýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Kalem Müdürlüðünden gönderilen bir yazý ile iptal edildiði bildirilmiþtir" ifadeleri yer aldý. Bakan Dinçer'in katýlacaðý tüm programlar iptal olurken 19 Mayýs Ýlkokulunda karene daðýtým töreni ise saat 10.30'da yapýlacak. Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Hizmet-Ýþ Sendikasýnýn "Türkiye Öncülüðünde Sendikal Bakýþ Açýsýyla Su ve Sanitasyon Hakkýnýn Desteklenmesi ile HIV ile Mücadele Konulu" 34.kuruluþ yýldönümü programýna katýldýlar. Programa Mýsýr Çalýþma Bakaný Sayýn Khaled Al-Azhar, Saadet Partisi eski Genel Baþkaný Recai Kutan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler ve yurtdýþýndan bir çok misafir katýldý. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas burada yaptýðý konuþmada, "Sözlerime yakýn mazimizden bir kaç hatýrlatma yaparak baþlamak istiyorum. SSK hastanelerindeki eczane kuyruklarýný, ilaç bulma sýkýntýsýný, telaþýný hatýrlayýnýz. Milyonlarca sigortalýmýzýn çektiði çile bugün gibi hatýrýmýzda. Ýlaç fiyatlarýnýn el yakýcýlýðý, vatandaþýmýza ve devletimize getirdiði yük de iþin cabasý. Çok þükür ki Hükümetimizin kararlý politikalarý sayesinde bunlarý geride býraktýk. Saðlýkta dönüþüm Programýmýz ile memurumuzun, iþçimizin, emeklimizin hiç bir ayrýma tabi tutulmadan hizmet alabileceði bir saðlýk sistemi inþa ettik. Saðlýk hizmetlerinde hem nicelik hem de nitelik açýsýndan çok mesafeler kat ettik. Çok þükür ki, doðrudan hayatýmýza yansýyan, bizi rahatlatan, memnun eden deðiþiklikler yaþadýk, yaþamaya devam ediyoruz. ÝLO'nun tahminlerine göre tüm dünyada 20 milyondan fazla HIV/AIDS'li iþçi vardýr. Sonuçta 2020 yýlýna gelindiðinde hastalýðýn yaygýn olduðu ülkelerdeki iþgücü, AIDS'in olmamasý durumunda olabileceðinden yüzde 10 ile yüzde 30 arasýnda daha küçük olacaktýr HIV enfeksiyonunun kiþiler ve aileleri, ayný zamanda toplum üzerinde yarattýðý olumsuz etkiler hayli aðýrdýr. Hastalýðýn, enfeksiyonlu kiþilere baðýmlý durumdaki küçük ve yaþlý aile üyeleri üzerinde ciddi sonuçlarý vardýr. Kiþi ve hane düzeyindeki olumsuz sonuçlar iþyeri-iþletme düzeyine de yansýmaktadýr. Bu vesile ile Hizmet-Ýþ ailesine daha nice 34 yýllar diliyor, tüm misafirlere saygý ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.daha sonra bütün katýlýmcýlar Su ve Sanitasyon konulu Karikatür Sergisini gezdiler. Tarým Kredi Kooperatifleri iþtiraki olan Gübretaþ Þirketi ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü birlikte "Toprak, Gübre ve Gübreleme Sempozyumu" düzenledi. Anita Otelde dün yapýlan sempozyuma Tarým Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü, Gübretaþ T.A.Þ Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü ve Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personelleri katýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ sempozyumda yaptýðý konuþmada, "Topraklarýmýzdan her zaman iyi verim almak istiyorsak eksilen maddeleri bilmeli ve topraðýmýza bu maddeleri vermeliyiz. Topraklarýmýzý verimli halle getirmek ve daha çok ürün almak için topraðýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamalýyýz dolayýsýyla Gübreleme dediðimiz bu olay çok önemlidir. Toprak canlý bir materyaldir. Eðer siz bu canlý materyali geri dönüþü olmayan bir hale sokarsýnýz o topraktan bir daha tüm canlýlara fayda olmayacaðýný düþünmelisiniz. Atalarýmýz azý karar, çoðu zarar demiþlerdir. Toprak ve gübre iliþkisinde bu þöyle yorumlanmalýdýr, çoðu zarar analizle tespit edilen yarar. Bu eðitimin tüm katýlýmcýlara faydalý olmasýný dilerken eðitimin düzenlenmesinde emeði geçen tüm paydaþlara teþekkür ederim" dedi. Sempozyuma, Toprak Bilimi ve Toprak Analiz sonuçlarýnýn yorumlanmasý, Bitki Besleme ve Gübreleme sunularýyla devam edildi. Osmancýk ve Kargý köylerinin sorunlarý masaya yatýrýldý Osmancýk ve Kargý Köy Muhtarlarý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'de ziyaret ederek, 2013 yýlýna ait sorunlarý dile getirdiler ve çözülen sýkýntýlarý içinde teþekkür ettiler. Muhtarlar heyeti Milletvekili Cahit Baðcý ile yaptýklarý toplantýda 2013 yýlý plan ve projelerini deðerlendirdiler. Toplantýnýn devamýnda köylerin tek tek sýkýntýlarýný dinleyen Baðcý, sorunlarýn çözümü ve yatýrýmlarda son durumlarla ilgili bilgi verdi. Yerleþim alaný sorunlarý, sýnýr tespit çalýþmalarý, içmesuyu þebeke sorunlarý, kanalizasyon ve foseptik ihtiyacý, Boyabat baraj kenarý köy yollarý ile ilgili yol bakým ve onarým sorunlarý konuþuldu. Baðcý, kanalizasyonu biten köylerde kilit taþý yapýlacaðýný ve 2013 yýlý içinde kanalizasyon ve kilit taþ yapým çalýþmalarýnýn diðer yýllara oranla hýzlanacaðýný söyledi Köylerin sorunlarý ile ilgili tek tek not alan Baðcý, aldýðý notlarý Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile de paylaþtý ve sorunlarý teker teker iletti. Köylerin sorunlarýnýn çözüme kavuþmasý adýna takipçisi olacaðýný ifade eden Baðcý'nýn ilgi ve desteðinden memnuniyetlerini ifade eden Köy Muhtarlarý ve Temsilcileri, Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya teþekkür ettiler.

6 HABER TEK 6 "Emekliler huzurlu ve mutlu deðil" Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesini ziyaret etti. Türkiye'de 10 milyon emekli olduðunu dile getiren Mahmut Alparslan, "Bu sayý toplum 3'te 1'ine denk geliyor. Onlar mutlu olmazlarsa toplum geri kalaný da mutlu ve huzurlu olamaz. Emeklilerimiz umduklarýný hiçbir zaman alamadýlar. Bundan sonra inþallah hakettikleri haklardan en güzel þekilde yararlanýrlar. Bizlerde emeklilerimizi yanýndayýz" dedi. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Burada oturmakla bu iþler düzelmiyor çalýþmamýz lazým. Sayýn Baþkaným bizler gerçekten yaralýyýz bizim yaramýzý doktor hekim saramaz bizim yaramýzý sizler yani sivil toplum örgütleri ve halkýmýz saracak. Ulu çýnarlarý batýrmamak için iyi sulayýn" þeklinde kaydetti. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi'nde, Ýmar Planýnýn 20.K.IILD Paftasýnda, "Çok Katlý Otopark" Ýþaretli alanda. Tapunun 25 Pafta. 450 ada, 29 nolu parselinde kayýtlý, toplam 2.374,34 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inþa edilen, Yunus Emre Çok Katlý Otoparkýnýn 1, 2, 3 ve 4. Katlan ile 29 parseldeki otoparkla birlikte kullanýlmasý gereken, 25 pafta, 450 ada, 28 nolu parsel üzerindeki Yunus Emre Ýþ Merkezinin 4. Katýnda bulunan, B Blok, 48 nolu ve A Blok, 55 nolu otoparklar olmak üzere toplam 345 araçlýk otopark kýsmý ile teras katta yer alan oto yýkama yeri 1 yýllýðý ,00 TL tahmini kira bedeli ve ,00 TL geçici teminat üzerinden hazýrlanan þartnamesi dahilinde 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Ýþin Ýhalesi Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlacaklarýn A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor Ýse, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)e- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi Ýle ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Þartname ve diðer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur. Basýn: 50 Resmi ilanlar de Erdal Þahin, öðrencilere yazarlýðý anlattý Eðitimci yazar Erdal Þahin Baþöðretmen Atatürk Ortaokulunun konuðu oldu.baþöðretmen Atatürk Ortaokulunun konferans salonunda, kitap okuma bilinci kazandýrmak amacýyla gerçekleþtirilen söyleþiye öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Programda Erdal Þahin'in yazdýðý, "Aynadaki Yüz, Hüzne Konan Kelebek ve Aþk ve Aþk" romanlarýnýn yanýsýra 2012 Mayýs ve Haziran aylarýnda oynattýðý ve valiliðin büyük destek verdiði "Sýðýnak" adlý tiyatro oyunu, öðrencileri ile çýkardýðý "Düþ Bahçeleri" masal kitabý hakkýnda da bilgi verdi. Kitap okumanýn insana kattýðý deðerleri ve önemini yetiþen nesil açýsýndan öðrencilere aktarmaya çalýþan Erdal Þahin, her öðrencinin günde belli bir sayfa kitap okuma alýþkanlýðý kazanmasý gerektiðini anlattý. Þahin, toplum içindeki þiddet ve diðer olumsuzluklardan bahsederken "toplumsal gerçekçi" bir yaklaþýmda bulunduðunu söyledi. Þahin kitap yazabilmek için iyi bir okuyucu olmak gerektiðini, kitap yazmanýn büyük bir emek ve zamana mal olduðunu belirtti.okul Müdürü Ýbrahim Demirbaþ, söyleþinin çok ilgi görmesinden ve çok verimli geçmesinden dolayý mutlu olduðunu ifade ederek Erdal Þahin'e teþekkür etti. EML'de, "Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Silah" konferansý Endüstri Meslek Lisesinde "Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Silah" konulu konferans verildi. Konferansa konuþmacý olarak ise EML Sivil Savunma Kulübü Rehber Öðretmeni Erdinç Altun katýldý. Fizik Öðretmeni Erdinç Altun konferansta yaptýðý konuþmada "Ne yazýk ki savaþlar bütün acýmasýzlýklarýna raðmen hiç eksik olmamýþtýr. Komþu ülkeler, hatta dost olarak bilinen ülkeler arasýnda yýllarca süren savaþlar olmuþtur. Her savaþta son teknoloji ürünü daha fazla insan öldüren silahlar kullanýlmýþtýr. Son yüzyýl içerisinde bu silahlarýn arasýna biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarda girmiþtir. Japonya'ya atýlan atom bombasýnýn etkileri halen devam etmektedir. Ülkemizde resmi kurumlar, ülkemize yönelik bir nükleer saldýrýya karþý hazýrlýk yapmaktadýrlar. Gerek eðitim yoluyla, gerekse çeþitli koruyucu elbiseler çeþitli araçlarla bizleri koruyabilecek tedbirler almaktadýrlar. Dileðimiz, dünyanýn hiçbir yerinde bir insanýn dahi bu silahlarla öldürülmemesidir" dedi. Ýskilip Belediye Bülteni yeni sayýsý çýktý Ýskilip Belediyesi tarafýndan aylýk olarak yayýnlanan "Belediye Haber Bülteni"nin Ocak 2013 sayýsý çýktý. Belediye ekipleri tarafýndan esnafa ve tüm evlere ulaþtýrýlmaya baþlanýlan Haber Bültende Belediyenin projeleri, hizmet ve faaliyetleri yer alýyor. "Gönül Elçileri Projesi" tanýtýlacak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan 2012'de baþlatýlan ve 81 ilde iki yýl sürecek olan "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi" nin Çorum'daki tanýtým toplantýsý yapýlacak. Anvatar Otelde 28 Ocak 2013 tarihinde saat 14.00'da tanýtýmý gerçekleþtirilecek olan projeyle toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesi, toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak gönüllü sayýsýnýn artýrýlmasý, insan kaynaðýnýn güçlendirilmesi ve gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlanýyor. Aile Mektebi konferansý yarýn Gül-Der ve ADEF iþbirliði ile Çorum'da Ekim 2011'den bu yana devam eden "Aile Eðitimi" seminerleri yanýnda organize edilen konferans yarýn yapýlacak. Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 19.30'da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýlacak olan konferansta "Aileden Ümmete Sorumluluklarýmýz" konusunun ele alýnacaðýný belirtti.

7 HABER 7 Ýpekyolu'nun Kutlu Doðum programýna ilgi yüksek oldu Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Mevlit Kandilini "Kutlu Doðum" programýyla kutladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda yapýlan etkinliðe ilgi yüksek oldu. Programa Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylanýn eþi Ebru Ceylan davetliler katýldý. Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði adýna Mehpare Alar açýlýþ konuþmasýný yaptý. Mehpare Alar konuþmasýnda "Iþýða susamýþ, kapkaranlýk hissiz bir dünya. Bütün bir beþeriyet, içinde bulunduðu çaresizlik karanlýðýnda, inleyerek bekliyor. Sanki gece, vaktinin bir an önce dolmasýný istiyor. Kainat sessiz, bir nur ve bir yol göstericiye arzu, son haddinde. Nasýl bir sabah bekliyordu alemler? Nasýl bir ýþýk ki, kurtarsýn bu zulmetten mahlukatý. Bekleyenler sabýrsýzlýk ve heyecan içinde.bu karanlýkta insanlýk, hayatý hayat yapacak olan gaye ve idealden mahrum. Ýnsanlar ýssýz çöllerde serap kovalar gibi yaþýyor. Karanlýklar, engin bir denizdeki yoðun dalgalar gibi dalga üstüne dalga, katlanarak zulmet kaplýyor her yeri. Susuzluk bütün çölleri kaplamýþ. Bir devir ki, adý "Cahiliye". Ýman ve inancýn karþýtý olan küfrün meydana getirdiði bir cahiliyet. Yaþanan ve yaþatýlan çirkinlikler, kapkara bir tablo halinde resmediliyor.bir nur doðmalýydý bu köhnemiþ aleme, bir kurtarýcý gelmeliydi bu cihana ve nuru ile kurtarmalýydý mahlukatý. Beklemekteydi bütün yaratýlmýþlar, nuru ile geceyi gündüze çevirecek kurtarýcýyý. Bütün umutlar gelecek son kurtarýcýda. Bir türlü zaman geçmiyor ve sabah olmuyordu. Müjdeli akislerin belirtileri ile gönüller ufuktaki gelecek nuru bekliyor, gece karanlýðýndaki kýpýrtýlar, sökün edecek þafaðýn yaklaþtýðýný söylüyordu sanki. Hadiseler O'nun geleceðini haber veriyordu.þafak sökmek üzere, karanlýklar, korku ve heyecan içinde hýzla uzaklaþýyordu pencereden. Bir nur doðuyor alemlere, kainatýn var olmasýna sebep, bir iftihar tablosu. Alemlere rahmet, ilahi bir lütuf, engin bir ihsan. Hikmeti öðreten bir öðretmen, Hakk'a vasýl edecek rehber. Ýnsanlýða bir kurtarýcý ve bir güneþ geliyordu. O nur, insanlýða Allah(cc)'un ayetlerini okumak, mucizelerini gözler önüne sermek ve insana kendi mahiyetini öðretmek için geliyordu. O'nun sayesinde beþeriyet, bütün kirlerden arýnarak tertemiz hale gelecek, bedene ait süfliyattan kurtularak kalb ve ruhun hayat derecesine yükseltecekti. O, insanlara kitap ve hikmeti öðretecek, insanlýkta kitap ve hikmetin ýþýktan dünyasýnda kendini bularak, ukbaya uyanacak ve ebedileþme yoluna girecekti. Zaman geldi ve birden karanlýklar kayboldu ve kainat nur ile doldu. Çünkü beklenen nur gelmiþ sabah olmuþtu. Sabahýn geliþi ile güller bir baþka açmýþtý rengarenk. Bülbüllerin ötüþü bir müjde veriyordu sanki. Bütün mahlukat sevinç içindeydi. Gökte melekler sema ediyordu. Bütün yaratýlmýþlar birbirini müjdeliyordu. Zira gelen, alemlerin sonsuz nuru Muhammed Mustafa(sav)idi. On sekiz bin alemin sultaný, insanlýðýn kurtarýcýsý gelmiþti. Bizlere ne büyük bir ilahi ihsandý O'nun geliþi. Ya Resulallah senin geliþinle ve senin ümmetin olmakla þereflendik. Senin nurunla aydýnlandýk. Senin getirdiðin Kur'an ile senin öðretmenliðinle öðrendik. Senin nakkaþlýðýnda nakþolunduk. Ýyi ki, geldin Ya Resulallah" dedi.kadýn Kollarýndan Nesibe Ölçer ise yaptýðý konuþmada "Dünyamýz seninle güzelleþti sevilmesi gerekeni kalbimiz seninle bildi.ya Rasulallah zaman ihtiyarladý,sen gençleþtin.aydýnlatýcý bir þimþeksin adeta delip geçtin karanlýklarý.seni layýkýyla anlayýp anlatamadýðýmýza da yanýyoruz" ifadelerini kullandý. Kutlama programýna konuþmacý olarak katýlan Ýlahiyatçý Zehra Yýldýrým þu ifadelerini kullandý:"hz. Adem'den itibaren yaratýlan hiçbir insanýn Peygamber Efendimiz kadar sevilmediðini dile getirerek, "Allah-u Tealâ O'na 'Habibim' diye hitap etmiþtir. Yer gök O'nun yüzü suyu hürmetine yaratýlmýþ, O'nun nurundan yaratýlmýþtýr. Bunlar hep bildiðimiz þeyler ama bildiðimiz þeyler hayatýmýzda ne kadar yer ediniyor onun üzerine düþünmeliyiz." dedi.ýlahiyatçý Zehra Yýldýrým, Peygamberlerin genel vasýflarýný anlatýrken de, Peygamber Efendimiz ve diðer peygamberlerin hayatlarýndan örnekler vererek, "Ýnsanlara günah iþlememesini söyleyen peygamberler nasýl günah iþleyebilirdi? Allah'ýn emir ve yasaklarýný insanlara ileten Peygamberler, önce bu emir ve yasaklarý kendi nefislerinde uygulamýþlar, sonra da insanlýðýn durumuna göre çeþitli teblið metodlarý ile bunlarý iletmiþlerdir. Peygamberler doðruluk üzere olmuþlar ve insanlara da doðruluðu emretmiþlerdir."duygulu anlarýn yaþadýðý programda ilahi grubu tarafýndan birbirinde güzel ilahiler ve þiirler seslendirildi. Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði ekipleri, þehir merkezinde Ankara'dan Çorum'a uyuþturucu madde sokulduðu bilgisini aldý. Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn talimatý doðrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, kentin çeþitli bölgelerinde uyuþturucu satan ve kullanan kiþileri takibe aldý. Polis, uyuþturucu satýþý yapanlarý 6 ay boyunca hem teknik açýdan takibe aldý hem de fotoðraflayýp görüntüledi. Bu kapsamda dün yapýlan 'Süpürge' adlý operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramada satýþa hazýr miktarý açýklanmayan 52 poþet esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðü'nde sorguya alýnan kiþilerden 14'ü serbest býrakýlýrken, Kamil K. (30), Murat Ý. (27), Olgun G. (18), Onur B. (18), Yasin G. (25), Samet K. (20), Özcan Ç. (20) ve Niyazi K. (36), 'Uyuþturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak, kullanmak, satýn almak ve satmak' suçlarýndan adliyeye sevk edildi. ÇESDER Mevlit Kandilini kutladý Çorum Eðitim Severler Derneði (ÇESDER) Mevlit Kandili nedeniyle Samanyolu Kolejinde program düzenledi. Kutlama programýnýn açýlýþ konuþmasýný Dernek Baþkaný Hayrettin Kaynar yaptý. Kaynar konuþmasýnda, "O'nun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþ, insanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti. Sevgili Peygamberimizin teblið ettiði Ýslâm dini ile dünya aydýnlandý, tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr. Bu gece, Müslümanlar arasýnda yüzyýllýlardan beri büyük bir coþku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygý ile anýlmaktadýr" dedi. Ardýndan Ýmam Hatip Öðrencisi Ubeydullah Abanuzoðlu bir kaside ile programý renklendirdi. Ýnayetullah Camii Ýmamý Mustafa Þahin'in Kur'an tilavetinin ardýndan Ubeydullah Abanuzoðlu Sezai Karakoç'un "Sürgün" þiirini okudu. Programa konuþmacý olarak katýlan Ýlahiyatçý Muallim Muhsin Çelebi ise Peygamberimizin doðumu ve O'nunla insanlýðýn neler kazandýðýndan söz ederek, özellikle Peygamberimizin muallimlik özelliði üzerinde durdu. Allah'tan aldýðý bilgi ve beceri ile insanlarý nasýl eðittiðini anlatan Çelebi, her öðretmen ve her Müslüman'ýn Peygamberimizi örnek almasý gerektiðini anlattý. "Konfeksiyon Ýþçisi" kursu açýlacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Sungurlu Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Sungurlu Giyim Sanayi iþbirliðinde "Konfeksiyon Ýþçisi" mesleðinde 25 kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yüzde 50 Sungurlu Giyim Sanayi'nde istihdam edilecek. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR'ca karþýlanacak. 30 Ocak- 30 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak kursa katýlým þartlarý þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilecekler. Farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamayacaklar. En az ilkokul mezunu olmak, yaþ arasýnda (Bay-Bayan) olmak. Açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak" Kurs için mülakat 29 Ocak 2013 tarihinde saat 10.00'da Sungurlu Giyim Sanayi`de yapýlacak. Çok kitap oku "Müze Kart"ý al Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü çok kitap okuyanlara ücretsiz Müze Kartý hediye edecek. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Kütüphanelerde okuyuculara ulaþabilmek, onlarýn desteðini alabilmek ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmelerini saðlamak, ayrýca okuyucularýn farklý bilgi ihtiyaçlarým karþýlayabilmek amacýyla çeþitli eðitsel ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda Bakanlýðýmýz Kütüphaneler Yayýmlar Genel Müdürlüðü'nün Sosyal Sorumluluk Projesi ile kütüphanelerden en çok yararlanan okuyuculara hediye edilmek üzere "Müze Kart" verilmektedir. Müze Kartlar sayesinde vatandaþlarýmýz ülkemizdeki Bakanlýðýmýza baðlý müze ve ören yerlerini bir yýl içinde ücretsiz olarak gezebilmektedirler. Müze Kartlar, baþta Kütüphane Haftasý kutlamalarý olmak üzere, yýl içerisinde düzenlenecek kültürel etkinliklerde, kütüphane kullanýcýlarýný ödüllendirmek amacýyla verilecektir. Bu proje çerçevesinde, 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 14.00'da Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'nde kütüphanelerden en çok yararlanan okuyuculara "Müze Kart" ve kütüphanemiz tarafýndan çeþitli hediyeler verilecektir. Kitabý ve kütüphaneyi seven herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

8 Bir gün Mýsýr'da bir mumya bulunur ve bunun kaç tarihine ait olduðu öðrenilmek için Amerika, Ýngiltere ve Türkiye'den uzmanlar istenir. Tabii ki Türkiye'den emniyet görevlileri gider. Neyse Ýlk Amerikalýlar baþlarlar. 3-5 saat sonra çýkarlar ve olsa olsa MÖ senelerine aittir derler. Ýngilizler girerler.bir kaç gün sonra çýkarlar ve olsa olsa MÖ arasýdýr derler. Nihayet sýra Türkiye'den Kelime Avý giden emniyet görevlilerine gelir ve içeri girerler.girerler girmesine de, aradan 10 gün geçtiði halde hala dýþarý çýkmazlar. Nihayet 15. gün saç-sakal karýþmýþ halde çýkarlar ve merakla gözlerinin içine bakan Mýsýrlý bilginlere tam tamýna MÖ 1357 derler. Tabii ki herkes þaþar bu iþe ve nasýl olur yahu derler. Bizimkiler gayet ciddi, - "Biraz zor oldu amma, sonunda dili çözüldü keratanýn... Günün Sudoku Bulmacasý YAÞAM Yeni Bahar, dinin yaþanabilir olduðunu gösteriyor Her Perþembe Zaman Gazetesi yle birlikte evlere konuk olan, Yeni Bahar dergisinin baþyazýlarý kitaplaþtý. Derginin editörü Elif Nesibe Temiz in kaleme aldýðý yazýlar, kapak dosyalarýnýn ürünü. Derginin dini yaþanabilir gösterdiðini söyleyen Temiz, Sýrtýmýzdaki yumurta küfesinin farkýndayýz. diyor. Yayýn hayatýnda yaklaþýk 2 yýlý geride býrakan Yeni Bahar Dergisi nin Editörü Elif Nesibe Temiz, dergiye yazdýðý baþyazýlarýný Yeni Bahar Yazýlarý isimli bir kitapta topladý. Aile, çalýþan kadýn, çocuk eðitimi, dini ve ahlaki deðerler gibi pek çok konuda haber dosyalarý hazýrlayan derginin baþyazýlarý da dosyalar kadar derinlikli ve samimi bir çaba ile kaleme alýnmýþ. Temiz, Yeni Bahar Dergisi ndeki baþyazý konularýný kapak dosyasýna göre belirliyor. Dergi isar, istiðna, vefa, gýybet, yalan, önyargý, aile ve toplumsal sorunlar gibi konularý iþliyor. Bu konularla ilgili baþyazý yazarken zorlandýðýný belirten Temiz, Ýnsanýn yaþamadýðý bir þeyi anlatmasý zor ve vebali büyük. Bu sebeple yazýlarýmda biz dilini kullanmaya gayret ediyorum. Samimiyetle söylemeliyim ki bu dergide bulunduðum iki sene boyunca din, toplum, saðlýk, tarih, psikoloji, medya, eðitim, kýsacasý insana dair çok þey öðrendim. diyor. Þiddet, helal gýda, çocuk haklarý, engelliler gibi konularý yoðun talep üzerine tekrar iþlediklerini aktaran editör, Evlilik ehliyetiniz var mý?, Senin cennetin benim cennetim, Dikkat faiz bulaþabilir, Ýffet ya hu! gibi kapaklarýn okurlardan büyük ilgi gördüðünü söylüyor. Yeni Bahar ýn her þeyden önce dinin yaþanýlabilir olduðunu kanýtlamaya çalýþtýðýný ifade eden Temiz, Dini idealize ederek, Efendimizden, Sahabelerden, velilerden örneklerle de anlatabiliriz. Ama o zaman insanlar Biz ölsek onlar gibi olamayýz deyip bazý meseleleri ütopik kabul edebiliyor. Bunun için bu güzel örneklerin yanýnda bugün insanýn nasýl yalan söylemeden durabileceðini, nasýl fedakarlýk ufkuna ulaþabileceðini anlatmamýz ve kendi çapýmýzda dinimizi yaþayabileceðimizi anlatmamýz gerekiyor. þeklinde konuþuyor. ilmihâl çok az okunuyor Toplumda yuva kurma ve çocuk yetiþtirmede kulaktan dolma, anadan-atadan görme bilgilerle hareket edildiðini aktaran Elif Nesibe Temiz, Evlenmeden önce aile ilmihali okuyanýmýz o kadar az ki. Çünkü evliliðe dair fizyolojik, psikolojik, toplumsal, bireysel yükümlülükleri ve bunlarýn yerine getirilmesinde çýkabilecek sorunlarý ancak tecrübe edilir þeyler olarak görüyoruz. Elbette evlenip, çocuk sahibi olmadan eþ, gelin-damat ve ebeveynlik tecrübe edilemez. Ancak bazý þeylerin öðrenilebilir olduðunu bilmeli ve bu konuda okumalýyýz. diyor. Yeni Bahar ýn bir anlamda da gayri resmi bir evlilik okulu olduðunu söyleyen editör, iþledikleri tüm konularýn direkt ya da dolaylý olarak aile içinde bilinçlenmeye ve kültürel birikimin artmasýna vesile olduðunu belirtiyor. Karnesi kötü çocuða tembel demeyin! Yarýþma 20:00 20:00 8 Yaparým Bilirsin Yaparým Bilirsin, evli çiftlerin kýyasýya rekabetine ev sahipliði yapýyor. Sadece erkek yarýþmacýlarýn yarýþtýðý ve bayanlarýn eþlerinin bir anlamda kaderini belirlediði yarýþmanýn her etabýnda, birbirinden eðlenceli ve bir o kadar da zorlu oyunlar gecenin sonunda galibi belirliyor. Yarýþmanýn sonunda bir çift, tam 50 bin TL nin sahibi oluyor. Yarýþmacýlar, oynanacak extra bölümlerde milyonlarca lira deðerinde sürpriz hediyelerin de sahibi olabiliyorlar. Toplam dört çift, büyük ödül için birbirinden iddialý oyunlarý galibiyet için oynuyor. Arka Sokaklar Serdar, Ýstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele bölümünün baþýna geçmiþtir. Serdar'ýn organize þubede yürüttüðü ilk operasyon, gümrükten yasal olmayan yollarla ülkeye sokulacak sanayi parçalarý ile uðraþan bir çetedir. Serdar, Rýza Baba dan operasyon için destek ister. Rýza Baba ve ekip, Serdar ve ekibiyle, þebekeyi çökermek için baskýn verirler. Sýký bir çatýþma baþlar... Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yarýyýl tatiline çýkacak çocuklarýn merakla bekledikleri konulardan biri de kuþkusuz karneleri. Anne-babalarýn çocuklarýnýn karne notlarýna vereceði tepkilere göre karne aile içinde bir krize de dönüþebilir, çocuk için kendini geliþtirme fýrsatý da olabilir.çocuða karþý cezalandýrma yaklaþýmýnýn yanlýþlýðýna deðinen uzman klinik psikolog Özden Sevil, cezalar yüzünden çocuklarýn bir iç disiplin ve motivasyon geliþtirme imkâný da bulamayacaðýna dikkat çekiyor. Karnenin ara dönem olmasýný fýrsat olarak kullanýlmasýný tavsiye eden Sevil, Çocuklara düþük veya kýrýk notlarý nedeniyle tembel, yetersiz, dikkatsiz, akýlsýz gibi þeyler söylemeyin. Çocuklar bu durumu, kendi kiþilik özellikleri ile özdeþleþtirir ve özgüvenlerinin düþmesine, olumsuz bir benlik algýsý geliþtirmelerine yol açar. Bu olumsuz inançlarý nedeniyle ikinci defa denemekten veya çabalamaktan vazgeçerler. Yeni þeyler öðrenmek; akýllý, zeki gibi etiketi korumak yerine tembel, akýlsýz etiketlerini bir kez daha duymaktan kaçýnýrlar. Ýleriki yaþlarda faturasý çýkacak olan performans kaygýsýnýn temelleri de atýlýr. diyor. 20:00 Huzur Sokaðý Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Hz.Ümmü Seleme (r.a) Asýl adý Hind olan Ümmü Seleme (r.anha) Peygamber Efendimizin pak zevcelerinden, mü'minlerin annelerindendir. Peygamberimiz (s.a.v)'in halasý Berre'nin oðlu Ebu Selem (r.a) ile evli idi. Her ikisi de Ýslamiyeti ilk kabul edenlerden oldular. Mekkeli müþriklerin ilk müslümanlara yaptýklarý iþkence ve eziyetlere maruz kaldýlar. Karý-koca birinci ve ikinci Habeþistan'a, hicrette gidenler arasýnda yer aldý. Dört çocuklarý orada dünyaya geldi. Peygamberimiz (s.a.v)'in hicretinden önce de Medine'ye hicret ettiler. Onlarýn Mekke'den oðullarýyla çýktýklarýný gören Ümmü Seleme'nin akrabalarý yollarý üzerine dikildiler. Kadýný kocasý ve çocuðundan ayýrýp onu kabilesi yanýna götürdüler. Çocuðun çekiþtirme esnasýnda da kolunu çýkardýlar ve babasýnýn akrabalarý da onu alýp götürdüler. Kocasý Ebu Seleme Medine'ye tekbaþma gitti. Bir yýl sonra anne ile oðlunun buluþmasý mümkün oldu. Ümmü Seleme (r.anha) zeki ve cesur bir kadýndý. Bir yýla yakýn üzüntü içinde döktüðü gözyaþlarý sona erer ermez Medine'ye kocasýnýn yanýna gitmek üzere hazýrlýðýný tamamladý. Oðlunu da alýp devesinin hevdecine yerleþtirdi ve yola çýktý. Ten'im mevkiinde bulunduðu sýrada Osman b. Talha ile karþýlaþtý. Osman (r.a) ona nereye gittiðini ve yanýnda kimsesi olup olmadýðýný sordu. O da Medine'deki kocasýnýn yanýna gitmek istediðini ve þu yavrusundan baþka kimsesinin olmadýðýný söyledi. "Vallahi sen, kimsesiz, yalnýz býrakýlamazsýn" diyerek Hz. Osman b. Talha (r.a) O'nu ve çocuðunu kocasýnýn bulunduðu Küba'ya kadar emniyet içinde götürdü.ümmü Seleme (r.anha) annemiz çektiði bu ve benzeri sýkýntýlarý her ne zaman hatýrlarsa þöyle derdi: "Allah için, Ýslam'da hiçbir aile görmedim ki, Ebu Seleme'nin çektiði sýkýntýlarý çekmiþ olsun. Osman b. Talha'dan daha iyiliksever bir adam da görmemiþimdir." BEZELÝ AYVA TATLISI Malzemeler 1 Ayva 1 Su Bardaðý Krem Þanti 1 Su Bardaðý Süt 2 Yemek Kaþýðý Tozþeker 1 Çay Bardaðý Su 2 Paket Beze 1 Su Bardaðý Dövülmüþ Ceviz 1 Paket Hazýr Çikolatalý Sos En dayanýklý þeyler kiþisel özelliklerdir. Walt Whitman Yemeðin Tarifi Ayvanýn kabuðunu soyup küp þeklinde doðrayýn. Bir tencereye alýp üzerine þeker ve su ekledikten sonra ayvalar yumuþayýncaya kadar kýsýk ateþte piþirin. Bezeleri ýlýk sütle ýslatýp servis tabaðýna dizin. Bezelerin üzerine krem þanti sürüp piþirdiðiniz ayva parçalarýný yerleþtirin ve ceviz serpin. Bezeler bitinceye kadar iþlemi tekrarlayýn. Hazýrladýðýnýz tatlýyý bir gece buzdolabýnda bekletin. Üzerine çikolatalý sos dökerek servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00Huzur Sokaðý 22:30 Kim Milyoner Olmak Ýster Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin Yarýþma Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 20:00 Arka Sokaklar 22:30 Beyaz Show Talk Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:00 Azap Yolu Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Ekip 1 21:50 Küçük Kýymaet 23:45 Yabancý Sinema

9 Onlar bollukta ve darlýkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlarý affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Âl-i Ýmrân, 3/134 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI FETANET 'Fetanet', aklýn; iþlerin inceliklerine, ilim ve teknolojinin kaynaklarýna inebilmesi ve eriþebilmesidir. Çabuk anlayýþ ve intikal de bunun sonucudur. Fetanet'in karþýtý 'belahet' yani aptallýktýr. Fetanet, esas itibariyle Allah (c.c.)'ýn bütün peygamberlere vermiþ olduðu üstün sýfatlardan biridir. Bu zaten peygamberlik görevinin gerektirdiði bir özelliktir. Çünkü onlar içinde bulunduklarý toplumun düþünce ve akýl seviyelerine göre onlarý ikna etmek, yanlýþ inanýþlarýný düzeltmek, tartýþmaya girenleri tutarlý ve mantýklý cevaplarla susturmak, peygamberler gibi fetanet sahibi, akýllý, zeki insanlarýn yapabileceði iþtir.peygamberlerin akýllarýnda en küçük bir kusura neden olacak bir rahatsýzlýklarý olsaydý, bu kadar aðýr ve zor bir görevi baþaramazlardý. Onun için peygamberlerde akýl zafiyeti asla görülmemiþtir. Bazý topluluklar kendi peygamberlerini delilik veya sihirbazlýkla suçlamýþlardýr. Fakat peygamber hakkýndaki bu düþüncelerinin de onlarýn azgýnlýðýnýn bir sonucu olduðu yine Kur'an-ý Kerim'de bildirilmektedir. [1] Hz. Peygamber (s.a.v.)'in daha peygamberliðinden önce, Ka'be'nin inþasý sýrasýnda Hacerü'l-Esved taþýnýn yerine konulurken Kureyþ kabileleri arasýnda ihtilaf çýkmýþtý. Peygamberimiz (s.a.v.)'in orada hakem tayin edilmesi sýrasýnda gösterdiði maharet büyük savaþlarýn çýkmasýný önlemiþtir. Peygamberimiz, (s.a.v.) kendi abasýnýn üzerine Hacerü'l- Esvedi koymuþ ve dört kabile reisinin, abasýnýn dört ucundan tutmalarýný söylemiþtir. Böylece kaldýrýlan taþ, konulacaðý yere kadar ortak olarak kaldýrýldýktan sonra, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi elleriyle de taþý yerine koymuþ ve herkes buna sevinmiþtir. Ýþte fetanet budur. [2] Peygamberler (a.s.)'den ayrý olarak Allah Tealâ insanlara da deðiþik derecelerde bu özellikten ihsan etmektedir. Önemli olan bu özelliðin genel anlamda, Allah (c.c.)'ýn emirlerini yerine getirme ve yasaklarýndan kaçýnma konusunda kullanýlmasýdýr. Bazý insanlar Allah (c.c.) tarafýndan kendilerine verilen fetanet'in þükrünü yerine getirip, güzel iþler yapacaklarý yerde zekâ ve anlayýþ güçlerini kötüye kullanýrlar. Böyle kötü ahlâk sahiplerinin zekâ ve intikal yetenekleri kendilerini cezadan kurtaramaz. [3] [1] Zariyat sûresi, 31/52. [2] Þamil Ýslâm Ansiklopedisi. [3] Tasvîr-i Ahlâk, A. Rýfat. ESMAÜL HÜSNA ER-RAUF "Çok þefkatli" anlamýna gelen "er-rauf" ismi cemili Kur'an'ý Kerim'de on defa tekrarlanmakta. "Ýman edenlere karþý gönlümüzde bir kin býrakma. Þüphesiz sen çok þefkatlisin, merhametlisin" (Haþr 10) "Þefkat" deyince akla anneler gelir. "Anne" deyince de akla þefkat gelir. Ama iyi bilinsinki þefkatli anneleri yaratan ve çocuklarýný sevimli hale getiren er-rauf olan Allah (c.c.)'dýr. Peygamber efendimiz bir yolculuk esnasýnda ekmek yapan bir kadýna uðrar. Kadýn, peygamber efendimizi görünce "bir anne yavrusunu þu ateþe atamaz, Allah ise kullarýndan daha merhametli Allah kendi kullarýný ateþe nasýl atacak?" dediðinde Efendimizin gözlerinden yaþlar boþalýr ve þöyle der; "Israrla Allah'a baþ kaldýrmayan ve La ilahe illallah= Allah'dan baþka yaratan, yaþatan, yöneten yoktur diyeni Allah yakmayacaktýr" buyurur. Bu hadisi bazý farklýlýklarla Buhari, Edeb bab 18, Hadis 5628, Müslim, Tevbe bab 4, Hadis 2754, Ýbni Mace Zühd, bab 35, Hadis 4297'de rivayet edilmiþtir. Þefkatinden Ýslam ümmetini vasat yani toplum için bir denge unsuru kýlan (Bakara 143) kullarýnýn iyi iþlerini cennet karþýlýðýnda satýn alan (Bakara 207) kendisine karþý gelmekten sakýnmamýzý isteyen (Ali Ýmran 30) bizi zorluklardan kurtarmak için bildiðimiz ve bilmediðimiz binekler yaratan (Nahl 7) Allah (c.c.), Rasulünü de Rauf ve Rahim isimleriyle isimlendirmiþ. Er-Rauf'un elçisi olan þefkatli Peygamberimiz bir kuþ yuvasýný bozan sahabeyi azarlamýþ, susuz bir köpeði sulayan günahkar kadýnýn afvedildiðini haber vermiþ. (Müslim, Selam 154) Bizde çok þefkatli peygamberin ümmeti olarak kafirin küfrünü günahkarýn isyanýný temizleyerek þefkatimizi göstereceðiz. CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA "Beni, bütün mü'minleri ve mü'mineleri maðfiret et ey Rabbim" Amin VEFALILAR CENNETLE MÜJDELENMÝÞTÝR Fethullah Gülen Hakiki bir mü'min, þükür-nimet, nimet-þükür daireleri içinde dolaþýr ve ömrünü bir tefekkür üveyki gibi geçirir. Þayet bir tümseðe ayaðý takýlsa, fikir dünyasýný zikirle buutlaþtýrýr; tedbirden teslime, temkinden tefvîze geçer, âlemin mesafelere esir düþtüðü yerlerde o, göklerde tayerân ederek hedefine ulaþýr... Biz aklýmýzý son sýnýrýna kadar kullanýrýz. Aklýn da bir serhaddi vardýr, oraya kadar gideriz. Eðer, problemler hâlâ çözülmüyor ve karþýmýza bir sürü çözüm bekleyen problem çýkýyorsa, Cenâb-ý Hakk'a daha bir ciddi yönelir, O'ndan bir çýkýþ yolu bekleriz. Allah Teâlâ, akla-hayale hiç gelmedik tarzda bir kýsým çözümler ihsan edebilir. O ihsan kapýsý ve o kapýnýn anahtarý zikirdir; her çeþidiyle Cenâb-ý Hakk'ý anmaktýr. Yani, kalbimizle O'nu anmak, düþünce dünyamýzla O'na yönelmek, dilimizle O'nun isim ve sýfatlarýný tekrar etmek ve Rahmân u Rahîm'e tam teveccüh etmek.. Evet, teveccüh teveccühü netice verir; siz teveccüh eder, yüzünüzü güneþe çevirirseniz, gözbebeðinizde güneþ belirir. Çiçekler güneþe bakmakla açýldýklarý gibi siz de O'na yönelirseniz, gönlünüz, sýrrýnýz, hafîniz ve ahfânýz açýlýr. Latife-i Rabbâniyeniz inkiþaf eder; ilhama davetiyeler çýkarmýþ olursunuz. Sadece aklýn kaba kurallarýnýn elinden alacaðýnýz sadakacýklara baðlý kalmazsýnýz; ayný zamanda ilham hazinelerinden gelen esintilerle de beslenirsiniz. Akla-hayale gelmedik þekilde bir kýsým sünûhat ve tulûat, kalbe gelen ilhamlar, derin duyuþlar ve seziþler olur. Zikirle süslenen bir ömür Evet, ayet-i kerimelerde meâlen þöyle buyuruluyor: "Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca gelip gidiþinde, düþünen insanlar için elbette ayetler vardýr. Onlar ki Allah'ý kâh ayakta divan durarak, kâh oturarak, zaman zaman da yanlarý üzere uzanmýþ olarak zikreder, göklerin ve yerin yaratýlýþý hakkýnda düþünürler ve derler ki: "Ey büyük Rabb'imiz! Sen bunlarý gayesiz, boþuna yaratmadýn. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateþ azabýndan koru!" (Âl-i Ýmran, 3/ ) 1-Biz aklýmýzý sonuna kadar kullanýrýz. Problemler hâlâ çözülmüyorsa Allah'a daha bir ciddi yönelir, O'ndan bir çýkýþ yolu bekleriz. 2-Bir taraftan zikir, daha saðlýklý düþünmeyi ve fikrî týkanýklýklarý aþmayý netice verirken, diðer taraftan fikir de zikri doðurur. 3-Ýnsan, idrak edemediði meseleler karþýsýnda vahyin rahlesi önünde diz çökse, muhakkak ki karþýsýnda bambaþka ufuklar açýlýr. Okumada bir ölçü Bazý kitaplar vardýr ki onlar temel ve esastýr. Onlarý sürekli okumak lazým. Bu seneki anlayýþ ve idrakinizle bir þey anlarsýnýz; iki sene sonra o günkü seviyenizle okursanýz o kitaplarda çok daha derin manalar görürsünüz. Mesela, Kur'an-ý Kerim'i böyle bir okuma hususunda diðer kitaplarla beraber deðerlendiremeyiz; ama malumunuz onu ayda bir hatmetmeyene seleflerimiz Kur'an'ý terk eden adam nazarýyla bakmýþlardýr. Ayrýca, Risaleler sürekli ve çok okunmalýdýr. Ýhlas Risalesi gibi on beþ günde bir okunmasý çok faydalý olacak bölümler vardýr. Bazen çok farklý kitaplar okuma insaný ukalalaþtýrýr. O insan farklý davranmaya baþlar, malumatfurüþluk yapar, bilgiçlik taslar. Bir baþkasý da önüne gelen her kitabý vize sormadan okur. Çoðu zaman mâlâyânî þeylerle vaktini tüketir, zihnini daðýtýr. Önemli olan çok okumadan ziyade kayda deðer kitaplarý okumaktýr. Diðer taraftan, okurken, im'an-ý nazar; yani, mevzulara derinlemesine bakma, okuduðu mesele üzerine odaklanma ve yoðunlaþma çok önemlidir. Kitapta anlatýlan þeyler üzerinde ýsrarla durma, ele alýnan konular arasýndaki münasebetlere, o kitaptaki belli bahislerin baþka yerlerdeki iþleniþ tarzýna da bakma, yapýlan ima ve göndermeleri, seçilen kelimelerdeki incelikleri yakalamaya çalýþma da çok istifadeli olur. Bir baþka husus da özet çýkarmaktýr. Üstad Hazretleri, okunan Risaleleri talebelerine özetletirmiþ. Zaten bu özetleme gayretlerini Lahikalar'da açýkça görebilirsiniz. Mesela, Hulusi Efendi ve Hoca Sabri Efendi gibi insanlarýn özetlemeleri öyle hoþtur ki, pek beðenirsiniz. Eserlere çok vâkýftýrlar, dilleri de çok güzeldir. Fakat sadece onlar deðil; Üstad âdet edinmiþ, bu yolla pek çok talebe yetiþtirmiþ. Onlar, okuduklarý yerlerden ne anladýklarýný çok iyi kompoze etmiþler. Bu sayede hem kendileri öðrenmiþ ve hem de baþkalarýna Risaleleri okutmuþ, öðretmiþler. Evet, okunan kitaplarýn özetlenmesi, en azýndan okunan her bahisten sonra insanýn kendi kendine "Ben buradan ne anladým?" deyip zihnen özetlemesi azamî derecede istifadeyi saðlar. Ýmam Þafiî nin Verdiði Ders Ýmam Þafiî hazretlerinin (ö.204/820) has talebelerinden Ýsmail el-müzenî rh.a. anlatýyor: Ýmam Þafiî bizleri ilm-i kelâma dalmaktan men ederdi. Allah ýn birliðine iman olan tevhid ile ilgili aklýma takýlan bir soruyu en iyi giderecek kimse Þafiî dir. diye düþünmüþtüm. Yanýna gittim. Mýsýr mescidindeydi. Huzurunda diz çöktükten sonra dedim ki: - Tevhid hususunda gönlüme bir mesele takýldý. Bilirim ki kimsenin senin kadar ilmi yok. Benim bu meseleyi çözmeme yardýmcý olur musun? Þafiî bu sözüme kýzdý: - Sen nerede olduðunu biliyor musun? Bu (takýldýðýn) yer, Allah ýn Firavun u suda boðduðu yerdir (sen de içinde boðulacaðýn konulara dalma)! Sana Rasulullah ýn bu hususu soruþturmayý emrettiði haberi mi ulaþtý? Dedim ki: - Hayýr ulaþmadý. - Semada kaç yýldýz olduðunu biliyor musun? - Hayýr. - Onlardan bir yýldýzýn cinsini, doðuþunu ve batýþýný, neden yaratýldýðýný bilir misin? - Hayýr. - Yaratýklardan gözünle görüp durduðun bir þeyin mahiyetini bilemiyorsun da, DÝNÝ HÝKAYE onu yaratanýn ilmi hususunda (bilmen gerekmeyenleri) konuþacaksýn, öyle mi?! Sonra bana abdestle ilgili bir mesele sordu. Cevabýnda hata yaptým. Dört yönüyle ayrýntýlarýndan sordu. Hiçbirine doðru cevap veremedim. O zaman dedi ki: - Günde beþ defa muhtaç olduðun þeyin ilmini býrakýyorsun da, Yaratýcý nýn ilmi hakkýnda kendini zorluyorsun! Eðer bu mesele gönlünde vesvese ve takýntýya yol açarsa Allah a yönel ve O nun Kur an daki þu sözlerine kulak ver: Ýlâhýnýz bir tek ilâhtýr. O ndan baþka ilâh yoktur. O rahmandýr, rahimdir Þüphesiz göklerin ve yerin yaratýlmasýnda, gece ile gündüzün birbiri peþinden gelmesinde, insanlara fayda veren þeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah ýn gökten indirip de ölü haldeki topraðý canlandýrdýðý suda, yeryüzünde her çeþit canlýyý yaymasýnda, rüzgârlarý ve yer ile gök arasýnda emre hazýr bekleyen bulutlarý yönlendirmesinde düþünen bir toplum için (Allah ýn birliðine) birçok delil vardýr. (Bakara, ) - Yaratan hakkýnda yaratýklardan delil çýkarýver. Aklýnýn ermediði ilme kendini zorlama. Ondan sonra ben kelâm ilmini býrakýp fýkýh ilmine yöneldim. Zehebî, Siyeru A lami n-nübela (Beyrut 1990), 10/25-26, Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allahým, kalbimi dinin üzere sabit kýl. Tirmizî, Deavât,124 SAHABE HAYATI HZ. HATÝCE (r.anha) Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanýmlarýnýn ilki. O, Araplarýn en asil kavmi olan Kureyþ kavminden ve Kureyþ kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasý Huveylid, annesi Fâtýma'dýr (Ýbn Ýshak, es- Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60). Hz. Hatice'nin baba tarafýndan soyu Kusay'da Peygamberimizin baba tarafýndan soyu ile birleþtiði gibi, annesi tarafýndan da soyu yine Peygamberimizin baba tarafýndan dedesi olan Lüey'de bileþmektedir (M. Asým Köksal, Ýslâm Tarihi, Mekke Devri, 96). Hz. Hatice, ticaretle uðraþan zengin, haysiyetli, þerefli bir kadýndý. Ücretle tuttuðu adamlarla Þam'a ticaret kervanlarý düzenlerdi. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doðru sözlü, güzel ahlâklý ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduðunu öðrenince, O'na ticaret ortaklýðý önerdi. Hz. Muhammed (s.a.s) Hz. Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hz. Hatice O'nun baþkanlýðýnda bir ticaret kervanýný Þam'a gönderdi. Ayný zamanda kölesi Meysere'yi de O'nunla beraber gönderdi. Meysere, yolculuk sýrasýnda Hz. Muhammed (s.a.s.)'de harikulade hallere þâhid oldu. Gittikleri yerde, Peygamberimiz (s.a.s.) satacaklarýný sattý ve alacaklarýný da aldý. Ondan sonra geri döndüler. Hz. Hatice bu ticaret kervanýndan çok memnun oldu. Daha önce gönderdiði ticaret kervanlarýna nazaran, bu sefer daha fazla kâr elde etti. Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkýnda Meysere'yi de dinleyince, O'na olan itimadý ve sevgisi daha da arttý. O'na anlaþtýklarý ücretten fazlasýný verdi ve Hz. Muhammed (s.a.s)'e evlenme teklifinde bulundu (Ýbn Ishak, a.g.e., 59). Hz. Peygamber (s.a.s.) durumu amcasý Ebu Talib'e anlattý. Ebu Talib Hz. Hatice'yi Hz. Muhammed (s.a.s.) için istedi. Ýki aile anlaþtý. Düðünleri o zamanýn örf ve adetlerine göre, Hz. Hatice'nin evinde yapýldý. Düðünde Ebû Talib ve Hz. Hatice'nin amcasý Amr b. Esed birer konuþma yaptýlar. Ýkisi de konuþmalarýnda hikmetli ifadelerde bulundular ve evlenecekler hakkýnda güzel þeyler söylediler. Ondan sonra misafirlere ikram yapýldý, yemekler yenildi. Ebû Talib nikâhlarýný kýydý. Mehir olarak 500 dirhem altýn tesbit edildi (Ýbn, Sa'd Tabakat, VIII, 9). O zaman, rivâyetlerin ekseriyetine göre, Hz. Muhammed (s.a.s.) 25 ve Hz. Hatice 40 yaþýnda idiler. Aralarýnda 15 yaþ fark vardý (Ýbn Hacer, el-ýsâbe, 539). Bazý rivâyetlerde bu yaþ farkýnýn daha az olduðu kayýtlýdýr. Rasûlullah (s.a.s.)'ýn evlendiði ilk kadýn, Huveylid'in kýzý Hatice'dir. Hz. Hatice ilk olarak Atik b. Aziz'le evlendi, ondan bir kýzý oldu. Onun ölümünden sonra, Temimoðullarýndan Ebû Hale ile evlendi. Ondan da bir oðlu ve bir kýzý oldu. Onun da ölümünde sonra, Rasûlullah (s.a.s.) ile evlendi (Ýbn Ýshak, a.g.e., 229). Hz. Hatice'nin Rasûlullah (s.a.s.)'den Fâtýma, Ümmü Gülsüm, Zeyneb ve Rûkiyye adýnda dört kýzý, Kâsým ve Abdullah adýnda da iki oðlu dünyaya geldi. Kelbî'nin rivâyet ettiðine göre, önce Zeynep, sonra Kâsým, sonra Ümmü Gülsüm, daha sonra Fâtýma, ondan sonra Rûkiyye ve en sonunda Abdullah dünyaya geldi. Ali b. Aziz el-cürcânî de, Kâsým'ýn Zeynep'ten daha önce doðduðunu nakletmiþtir (Ýbn el- Esir, Usdü'l-Gâbe, I, 434). Hz. Hatice(r.anha), Rasûlullah (s.a.s.)'e, Peygamberliðinden evvel son derece saygý gösterip onu mutlu ettiði gibi, Peygamberliði döneminde de, ona ilk inanan, onunla beraber namaz kýlýp ona ilk cemaat olan kiþi vasfýný kazandý. Daima Hz. Muhammed (s.a.s.)'e destek oldu, ona moral verdi, son derece güzel davranýþ ve sözleri ile, onun baþarýlarýna katkýda bulunmaya çalýþtý. Hz. Hatice, Rasûlullah (s.a.s.)'e (Allah kendisini Peygamberlikle þereflendirdiði zaman) teskin etmek için; "ey amca oðlu, beni melek geldiði zaman haberdar edebilir misin?" diye sordu. Resûlullah (s.a.s.); "evet" cevabýný verdi. Bir gün Hatice'nin yanýnda iken, ona Cibril geldi ve; "Ey Hatice! Ýþte bu Cibril'dir, bana geldi" dedi. Hatice "Þu anda onu görüyor musun?" diye sordu. "Evet" karþýlýðýný verdi. Hatice bu kez sað tarafýna oturmasýný söyledi. Rasûlullah (s.a.s.) Hatice'nin sað tarafýna oturdu. Hz. Hatice; "Þimdi görüyor musun" sorusunu tekrarladý. Rasûlullah (s.a.s.) yine olumlu cevap verince, Hz. Hatice örtüsünü çýkarýp attý. O sýrada Rasûlullah (s.a.s.)in hâlâ kucaðýnda oturuyordu. "Onu, þimdi görüyor musun?" diye tekrar sordu. Rasûlullah (s.a.s.) bu kez "hayýr" cevabýný verince, Hz. Hatice; "Bu þeytan deðil; bu kesinlikle melek, ey amca oðlu! Sebat et, seni müjdelerim" dedi (Ýbn Ýshâk, a.g.e., 114). Hz. Hatice(r.anha), Allah'ýn selâmýna ve Rasûlullah (s.a.s.)'in övgüsüne nâil olacak derecede faziletli ve þerefli bir kadýndý. O, imanda, sabýrda, iffette, güzel ahlâkta, kýsacasý her yönü ile örnek olan bir anneydi. Rasûlullah (s.a.s.); "hristiyan kadýnlarýnýn en hayýrlýsý Ýmrân'ýn kýzý Meryem, müslüman kadýnlarýnýn en hayýrlýsý ise, Hüveylid'in kýzý Hatice'dir" buyurdu. Bu konudaki diðer bir hadisinin meali þöyledir: " Dünya ve âhirette deðerli dört kadýn vardýr. Ýmran'ýn kýzý Meryem; Firavun'un karýsý Asiye, Hüveylid'in kýzý Hatice ve Muhammed (s.a.s.)'in kýzý Fâtýma" (Ýbn Ýshak, a.g.e. s. 228). Bir gün Cebrâil (a.s.) Rasûlullah (s.a.s.)'e gelerek þöyle buyurdu: "Hatice'ye Allah'ýn selâmlarýný söyle." Rasûlullah (s.a.s.): "Ya Hatice, bu Cebrâil'dir, sana Allah'tan selam getirdi" deyince, Hz. Hatice, Allah'ýn selamýný büyük bir memnuniyetle kabul etti ve Cebrâil'e de iadei selâmda bulundu (Ýbn Hiþâm, es-sîre,, I, 257). Allah'ýn rýzasýný, yuvasýnýn mutluluðunu, dünya ve âhiretin huzur ve saadetini düþünen bütün anneler için en güzel örneði teþkil eden Hz. Hatice (r.a.), nübüvvetin onuncu yýlýnda, Ramazan ayýnda vefât etti ve Mekke'deki Hacun kabristanýna defnedildi (M. Asým Köksal, a.g.e. s. 302).

10 HABER 10 Kabinede revizyon Hz. Peygamber'in tebliðini anlattýlar Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði (ÇED) ve Çorum Müftülüðü ve Çorum Belediyesi'nin katkýlarýyla "Mevlid Kandili" Abdibeybey Camiinde gerçekleþtirildi. Programda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek, Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz ve Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen Hz Muhammed sevgisi ve O'nun el-mübellið sýfatýnýn bir gereði olarak Allah Teâlâ'nýn dinini insanlara teblið etme niteliðini anlattýlar. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz'ün Kuran tilavetinin ardýndan Din Dersi Öðretmeni Mecit Kutu okunan ayetlerin mealini aktardý. Prof. Dr. Yakup Civelek'in açýlýþ ve selamlama konuþmasýnýn ardýndan, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, tüm insanlar için rol model olan son nebi Hz. Muhammed Aleyhisselâm ve ona tabi olan ashabýnýn, hayatlarý boyunca yaptýklarý teblið çalýþmalarý ve metotlarýndan söz etti. Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Sözen de konuþmasýnda, Güvenilir /Emîn olan, Öðretici /Muallim olan, Müjdeleyici/Beþîr olan, Dosdoðru/Sâdýk olan Hazreti Peygamberin ayný zamanda Mübellið, yani tebliðci olduðunu da belirtti. Süzen þunlarý söyledi: "Hz Muhammed Mustafa(sav), teblið görevinin farkýndaydý ve yapacaðý tebliðin zihnindeki anlamýnýn aynen alýcýnýn zihninde de yerini almasý gerektiðini biliyordu. Bunun gerçekleþmesinin, kaynak kiþi ve alýcý arasýndaki kesintisiz iletiþimin saðlanmasý ile mümkün olacaðýný iyi bildiði için, ümmeti ile arasýnda saðlam bir iletiþim kurdu. Sünnet ve hadisler Hz. Peygamberle ümmeti arasýndaki kesintisiz iletiþimin bir diðer adýdýr." Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni kabine listesini dün Çankaya Köþkü'ndeki olaðan görüþmesinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e 4 bakanla ilgili deðiþiklik olarak sundu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn görüþmesinin ardýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Ýçiþleri Bakanlýðý'na Ýdris Naim Þahin'in yerine Muammer Güler, Kültür ve Turim Bakanlýðý'na Ertuðrul Günay'ýn yerine Ömer Çelik, Milli Eðitim Bakanlýðý'na Ömer Dinçer Nabi Avcý, Saðlýk Bakanlýð'na Recep Akdað yerine Mehmet Müezzinoðlu'nun getirildiði bildirildi. Tüm Saðlýk Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddet dünya ülkelerinde uygulanan þiddetten kat be kat fazla artarak devam ediyor ve saðlýk mensuplarýna yönelik þiddet diðer mesleklere göre 16 kat daha fazla" dedi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn "Herhangi bir kimse bir saðlýk kuruluþunda bir saðlýk çalýþanýna kötü söz sözlerse ve el kaldýrmaya cüret ederse bilsin ki karþýsýnda en baþta Saðlýk Bakaný'ný bulur" sözlerini hatýrlatan Erözgün, saðlýk çalýþanlarýna þiddet hýz kesmeden ve artarak devam ettiðini dile getirerek, Saðlýk Bakanlýðýný acilen göreve çaðýrdý ve þunlarý ifade etti: "Son bir yýl içerisinde þiddete maruz kalan saðlýk çalýþaný oraný yüzde 45, kadýnlar arasýnda bu oran 58, erkekler arasýnda ise yüzde 26'dýr. Ve son bir yýlda saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 5,9'u fiziksel, yüzde 38,1'i de sözlü þiddete uðramýþtýr. Saðlýk Çalýþanlarýný halka þikayet eden popülist politikalar þiddeti artýrmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan ve her geçen gün boyutu gittikçe artan þiddet olaylarý artýk vakayý adliyeden hale gelmiþtir. Bakanlýk olarak; þiddeti önlemek için acilen yasal düzenleme yapýlmalýdýr. Ýnsana önem veren çalýþanlarý koruyan ve onlarýn hakkýný savunan hasta hakký kadar çalýþan haklarýný da güvenceye alan bir yasal düzenleme istiyoruz. Þiddet ve tacize uðrayan personel için güvenlik, alarm düðmeleri, kameralar ve X-Ray cihazlarý projeleri ile þiddeti önleyeceklerini açýklayan Saðlýk Bakanlýðý bu açýklamalarýný artýk unutmuþtur inandýrýcý olmasý için þiddeti önlemek üzere acele gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Tüm Saðlýk-Sen olarak, insanlarýn hayatýný kurtarmak için zor þartlar altýnda, fedakarca çalýþan arkadaþlarýmýza þiddet uygulayanlarý kýnýyoruz." Sevgi Evleri personeline ilkyardým eðitimi Sevgi Evleri Kýz Yurdu personeline ilk yardým eðitimi verildi. Sevgi Evleri konferans salonunda yapýlan eðitimde Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlkyardým Eðitmeni Süreyya Soysal personel oluþabilecek kazalar sonrasýnda yapacaklarý ilk yardým hakkýnda bilgi verdi. "Bakanlýk saðlýk çalýþanlarýna þiddeti önlemeli" Kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa yaptýðý açýklamada, bu tür hizmetçi eðitimlerin personelin bilgi ve deneyimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduðunu belirterek bundan sonrada bu tip eðitimlerin devam edeceðini söyledi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðüne desteðinden dolayý teþekkür etti. Belediye Kandil'de lokum daðýttý Çorum Belediyesi, Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (sav) ýn doðumunun müjdecisi olan Mevlid Kandili nedeniyle yatsý namazý öncesi Çorum'un tüm camilerinde 15 bin paket kandil lokumu daðýttý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Camii de yatsý namazý kýldýktan sonra vatandaþlarýn Mevlid Kandilin tebrik ederim etti. Çalýk YEDAÞ'tan 3 günde10 'enerji haným' toplantýsý Çalýk YEDAÞ'ýn aile içi enerji açýlýmýna 3 günde 10 toplantýyla start veriyor. 5 ilde eþ zamanlý olarak eðitimlere baþlayacak olan Çalýk YEDAÞ, enerji verimliliðine 'evin içinden, anne ve çocuklarla baþlýyor. Çalýk YEDAÞ, enerji verimliliðini eðittiði gönüllü çalýþanlarýyla, her ev, aile, ev kadýnýna, çocuða taþýma rüyasýný gerçekleþtirmek için düzenlediði "Verimli Enerji Kullanýmý" eðitimlerine elektrik daðýtým sorumluluk alanýndaki Samsun, Ordu, Sinop, Çorum, Amasya'da eþ zamanlý olarak baþlýyor. Enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda sistem kurarak, þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale edebilmek için SCADA/DMS ( Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini de bu yýl hayata geçirmeyi planlayan Çalýk YEDAÞ, 'mesken tipi elektrik tüketiminde' verimli enerji kullanýmý için 28 Ocak'tan itibaren 'ev hanýmlarýný' eðitime alýyor. Þirket, 5 ilde belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþmayý planlarken, ilk toplantýlar Sinop ve Amasya'da 28 Ocak'ta, Samsun, Ordu ve Çorum'da ise 29 Ocak'ta start alýyor. Ocak ayýnýn son haftasýný adeta 'Enerji haným' projesiyle seferberliðe dönüþtüren þirket, 30 Ocak tarihinde Ordu ve Sinop'ta, 31 Ocak'ta ise Samsun, Amasya ve Çorum illerinde ikinci eðitim toplantýsýný yapacak. Sonraki aylarda da düzenli olarak eðitim programlarýný belli bir takvime göre yapmayý planlayan Çalýk YEDAÞ, Enerjinin evlerde verimli kullanýmýný saðlayarak, her birim kazancý üretime dönüþtürmeyi hedefliyor. Çalýk YE- DAÞ'ýn 14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinden biri olan "Enerjimiz Verimli Kullanalým" projesi, "Verimli Enerji Kullanýmý Kazandýrýr! Hepimize!" ve "Sizin Kazancýnýz, Türkiye'nin Kazancý" sloganýyla bölge halkýna sunuluyor. -"MESKEN TÝPÝ ELEKTRÝKTE ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ ÖNEMLÝ"- Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Dünyada enerji üretim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup, yeni bir enerji kaynaðý ise tasarruftur. Buradan aslýnda bir kaynak üretmiþ oluyoruz. Bu nedenle 5 ilimizde eðittiðimiz gönüllü çalýþanlarýmýzla beraber enerjimizin verimli kullanýmý konusunda bayanlara yönelik eðitimlerimize baþlýyoruz. Bölge halkýnda özellikle bayanlarýmýzýn sayesinde verimli enerji kullanma bilincini yaygýnlaþtýrmýþ olacaðýz ve farkýndalýk yaratacaðýz. Bölgemizdeki tüm bayanlarýmýzý bu toplantýlara bekliyoruz. Bölgemizde aðýrlýklý olarak mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir Çalýk YE- DAÞ rüyasýdýr. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Bu projemiz dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr." Eðitimler Çorum'da ise 29 Ocak 2013 Salý ve 31 Ocak 2013 Perþembe günleri yapýlacak. ASKOM yýlýn ilk toplantýsýný yaptý 2013 yýlýnýn ilk Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantýsý Ýskilip'te yapýldý.atýf Hoca Devlet Hastanesi konferans salonunda Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Kamu Hastaneler Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk ve Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri, 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Baþhekimi, Çorum Merkez Hastaneleri ve Ýlçe Devlet Hastaneleri Baþhekimleri katýldý.toplantýda Ýl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi arasýndaki koordinasyon ve hizmet standartlarýnýn belirlemesi ve karþýlaþýlan diðer sorunlar masaya yatýrýldý.toplantý sonunda ise Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, yapýmý halen devam eden Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi yeni binasýnda incelemelerde bulundu.

11 SPOR 11 Bahçelievler ilköðretim Masa Tenisi kursu Çorum'da Bocce kulüpleþti Kökeninin Anadolu'ya dayandýðý tahmin edilen ve yaklaþýk 7 aydýr Çorum'da da yapýlan Bocce artýk kulüpleþti. Bocceantrenörü Hakan Çýtak tarafýndan yaklaþýk 7 aydýr çalýþmalarýný sürdüren sporcular bundan sonra Halk Eðitim Kültürspor kulübü çatýsý altýnda mücadele edecek. Antrenör Hakan Çýtak Kýrýkkale'de yapýlacak olan 3. Lig maçlarýna katýlacaklarýný belirterek burada baþarýlý olmalarý halinde ise 2. Lig'e yükseleceklerini belirtti. Yeni yýla kulüpleþerek girdiklerini belirten Çýtak "Yeni yýlda kulüpleþerek Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor kulübü bünyesine Boccebranþýný da kattý. Kulüpleþme yolunda tüm desteklerini esirgemeyen öncelikle Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürü M.OðuzÝyibil' e ve Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz'a çok teþekkür ederim. Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü olarak Kýrýkkale'de yapýlacak olan 3.lig maçlarýna gideceðiz. Müsabakalara katýlan takýmlar arasýnda ilk 8' e kalmamýz halinde ise 2. Lige katýlma hakký elde edeceðiz. Üçüncü ligde takýmlar Raffa disiplininde karýþýk çift (bir erkek - bir bayan) maçlarý oynayacaklar. Petank disiplininde sadece bayan sporcular Altýn Nokta oynayacaklar. Volo disiplininde ise sadece erkek sporcular Basamak Oyunu oynayacaklar. Takýmlar en az 1 erkek - 1 bayan, en fazla 2 erkek - 2 bayan sporcudan oluþacak" dedi. Kýsaca BOCCE: Bu sporun kökeninin Anadolu'ya dayandýðý ve M.Ö yýllarýnda oynandýðý tahmin edilmektedir. Ýlk çýktýðý yýllarda cilalanmýþ kaya parçalarýyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapýlmýþ toplarla oynanmaktadýr. Bugünkü þekliyle, ilk kez Romalýlar tarafýndan oynanmýþ ve "bocce" adýný da Romalýlardan almýþtýr. En eski spor dallarýndan birisi olarak kabul edilmektedir. Türkiye bocce ile 1991 yýlýnda tanýþmýþ, 2005 yýlýnda "Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun kurulmasýyla bilinen spor kimliðine kavuþmuþtur.oyundaki amaç, attýðýnýz/yuvarladýðýnýz toplarýnýzýn hedef topa yakýn olmasýný saðlamaktýr. Rakip toplarýndan hedef topa daha yakýn olarak atýlan her top için bir puan alýnýyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçý) kazanýyor. Eðer rakibin topu hedef topa daha yakýnsa ve sizin yuvarlamanýz olanaksýzsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atýþ yapýlabilmektedir. Bergama sað bekini buldu! Bahçelievler Ýlkokulu'nda masa tenisi kursu açýldý. 1. ve 2. Sýnýflar için açýlan kursa ilgi yoðun oldu. Masa Tenisi Milli Takým antrenörümesut Kuþgöztarafýndan gerçekleþtirilen toplantýya çok sayýda veli katýlýrken Kuþgöz verecekleri kurs hakkýnda velilere bilgiler verdi. Kuþgöz maçalarýnýn masa tenisinde milli sporcular yetiþtirmek olduðunu belirterek kendisi ile birlikte 2 antrenörün daha görev alacaðýný söyledi. Velilerin ders konusundaki kaygýlarýna da cevap veren Kuþgöz"Bu çalýþmalarý baþlatmamýzda bizim için 2 önemli þey var. Birincisi biz profesyonel sporcular yetiþtirmek istiyoruz. Amacýmýz Milli Takým'a sporcu yetiþtirebilmek. Ýkincisi ise iyi bir sporcu olmalarýnýn yaný sýra refleksleri güçlü, dikkatli ve beyin geliþimlerine yardýmcý olabilmek. Bir çok velide spor çocuðun derslerine engel olur mu? Gibi düþünceler var. Eðer spor planlý ve programlý yapýlýrsa derslerine katký yapar. Hiçbir velimiz derslerine engel olur fikrine kapýlmasýn. Haftada 3 gün antrenman yapmak istiyorduk, ancak baþvurunun fazla olmasý nedeniyle haftada 2 gün çalýþma yapacaðýz. Geçen senelere nazaran bu sene daha yoðun bir katýlým var bu katýlýmda bizleri sevindirdi. 1. ve 2.sýnýf velilerimizin oldukça ilgili olduklarýný gördük. Tüm sporcularýmýz toplandýktan sonra 3 grup oluþturacaðýz ve 3 antrenör olarak çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Amacýmýz kýsa vadede sporcu yetiþtirmek deðil.masa tenisinin temel tekniðini çocuða vermek önemli olan. Bir çocuðun temel eðitimi almasý ise yaklaþýk olarak 2-3 yýl sürmektedir. Benimle birlikte Ömer Faruk Yetim ve Selin Olur antrenörlerimiz de görev yapacaklar. Bu projemiz bugün ve yarýnla sýnýrlý kalacak bir proje deðil, uzun vadede bir projedir. Her çocuk yeteneklidir, önemli olan çocuðun hangi spora yetenekli olduðunu bulabilmek. Çocuklara 8 aþamalý bir test uygulayacaðýz. Bu testler katýlýma göre zaman alacak daha sonra ise çocuklarýmýzda masa tenisine yetenekli olanlarla devam edeceðiz. Masa tenisine yeteneði olmayanlarý ise baþka bir spor dalýna yönlendireceðiz" dedi. Fenerbahçe'den Yarý Yýl Turnuvasý Çorum Fenerbahçe Basketbol Okullarýna katýlan sporcularýn yer alacaðý Yarý Yýl Turnuvasý düzenlenecek. Antrenör Yaþar Yýlmaz tarafýndan yapýlan açýklamada sporcularýn oyun kural bilgilerini geliþtirmeleri, maç tecrübelerinin artmasý amacýyla turnuvanýn düzenleneceði belirtilirken, gençlerin kendilerine güvenen, bireysel olarak yetiþebilecekleri baþarýlar için takýom çalýþmasýnýn önemini anlayacaklarý da ifade edildi. Yaþar Yýlmaz yaptýðý açýklamada ayrýca sporcu velilerinin de çocuklarýný maç içerisinde izleme fýrsatý yakalayacaklarýný söylerken, sporcu velilerinin sadece çocuklarýný izlemeyeceklerini, onlar içinde kendi aralarýnda maçlar yapýlacaðýný dile getirdi. Minikler doðumlular, küçükler doðumlular, yýldýzlar doðumlulargençler doðumlular olmak üzere 4 kategoride 4'er takýmýn yarýþacaðý turnuvanýn olacaðý belirtildi. Yýlmaz konu hakkýnda "Belki de Türkiye de bir ilki gerçekleþtirerek doðumlularýn ligini oluþturarak yýlda 3 kez turnuva düzenleyerek sporcularýmýzýn 5-6 yaþlarýnda tanýþtýðý basketbol sayesinde kötü alýþkanlýklardan uzak kalmalarý saðlanýyor.sizlerin aracýlýðýyla tüm velilere seslenerek doðru alýþkanlýklarýn yerinin spor salonlarý olduðunu bir kez daha hatýrlatýr hala spora baþlamamýþ çocuklarýmýz için geç kalýnmýþ deðil ama spor yapmýyorsa fiziksel-ruhsal ve sosyal olarak her geçen günün aleyhinde olduðunu bilmelerini 'Kötülüklerden Bana ne, Basketbol oynamak Þahane, Saðlýklý Büyükyorum Çünkü Basketbol Oynuyorum' diyen sporcularýmýzýn sayýsýný artýrmak için var gücümüzle çalýþacaðýz." dedi. Gölcükspor'da cezalar kesildi! Ligin ikinci yarýsýna sahasýnda Beþikdüzüspor beraberliði ile baþlayan, Play-Off yarýþýnda çok büyük darbe alan Gölcükspor'da, yönetim kurulu sert kararlar aldý. Kýrmýzý kart ve sarý kart gören oyunculara ceza verildi. Ayrýca Beþikdüzüspor maçýndan sonra seyircilerle tartýþan Süleyman'ýn sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi. PARA CEZASI VERÝLDÝ Ligin ikinci yarýsýna çok umutlu baþlayan, ancak ilk maçýnda sahasýnda Beþikdüzüspor karþýsýnda berabere kalarak taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðratan Kýrmýzý-Siyahlý ekipte yönetim kurulu da kötü gidiþten rahatsýz. Önceki gün haftalýk olaðan toplantýsýný yapan yönetim kurulu, kýrmýzý ve sarý kart gören futbolculara para cezasý verilmesini kararlaþtýrdý. Buna göre kýrmýzý kart gören Mesut'a 1500 TL, sarý kart cezalýsý durumuna düþen Sezgin ve Göktuð'a da 1000 TL ceza verdi. SÜLEYMAN GÖNDERÝLDÝ Kýrmýzý-Siyahlý ekipte, Beþikdüzüspor maçýnýn faturasý da Süleyman'a çýkarýldý. Beþikdüzüspor maçýnda yenilen golde büyük hatasý olan, maçýn devre arasýnda soyunma odasýna giderken seyircilerle tartýþan Süleyman ile yollar ayrýldý. Salý günü yöneticilerle bir araya gelen Süleyman'ýn sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi. Yönetim kurulu, genç oyuncuya ayrýca 4 bin TL de para cezasý verdi. Süleyman, sezon baþýnda Gaziantepspor'dan bir yýllýðýna kiralanmýþtý. GÖKTUÐ VE SEZGÝN CEZALI Kýrmýzý-Siyahlý ekipte, Beþikdüzüspor maçýnda ikinci sarýdan kýrmýzý kart gören Mesut dýþýnda, bu maçta sarý kart gören Sezgin Bektaþ ile Göktuð da cezalý duruma düþtü. Üç futbolcu da bu hafta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile oynanacak deplasman maçýnda takýmdaki yerini alamayacaklar. Bu arada Beþikdüzüspor maçýnda sakatlanýp oyundan çýkan defans oyuncusu Mert'in de sakatlýðýnýn durumu bugün belli olacak. Genç oyucunun dün MR'ý çekildi. Bergama Belediyespor üç ay sahalardan uzak kalacaðý açýklanan tecrübeli oyuncusu Fatih'in sözleþmesini sezon sonuna kadar dondurmasýnýn ardýndan, bu oyuncunun yerine Isparta Emrespor'un sað beki Mehmet 'i transfer etti. Spor Toto 3. Ligin 18. haftasýnda evinde konuk ettiði Ýstanbulspor'a karþý sahaya sürdüðü yeni transferleri taraftardan tam not alan kýrmýzý lacivertliler ara transferde beþinci imzayýemresporlu Mehmet'e attýrdý. Bergama Belediyespor,Malatyaspor, Kastamonuspor, Çarþambaspor, Menemen Belediyespor ve en son Isparta Emrespor takýmlarýyla PTT 1.Ligde 3, TFF 2.Ligde 34, TFF 3.ligde ise 48 maçta mücadele eden baþarýlý savunma oyuncusu ile 1,5 yýllýk anlaþma yaptý. Sýra geldi Altýnordu'ya! Türkiye liglerinin en az gol yiyen üç kalecisinden biri olan Altýnordulu Evren Üstündað, okul takýmýnda baþlayan 1 numaralý serüveni 3 þampiyonlukla süslemek istiyor. Son iki sezonda Tepecik ve Tarsus Ýdmanyurdu formalarýyla þampiyonluk sevinci yaþayan, Evren, üçüncü zaferi de kýrmýzý-lacivertli ekipte yaþamayý arzuluyor. Bir tesadüf sonucunda futbola baþladýðýný dile getiren Evren, "Sancaktepe'de oynarken okul takýmýnýn bir maçýnda zoraki olarak kaleye geçtim. Aklýmýn ucundan bile geçmeyen bu olay sayesinde, hayatýmýn akýþý deðiþti. Bu sayede önce Tozkoparan Birlik'e, sonra da Galatasaray altyapýsýna transfer oldum. Son iki sezonda iki þampiyonluk yaþadým. Þimdi sýra Altýnordu'da" dedi. Bu arada Altýnordu'nun Kocaelispor maçýný pazar günü Atatürk Stadý'nda oynayacaðý açýklandý.

12 Özkan, Alanyaspor'da Çorumspor'un eski futbolcularýn Özkan Yaþar, ligin ikinci yarýsýnda 2. Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyecek. Devre arasýnda dört oyuncuyla yollarýný ayýran Alanyaspor Yönetimi,santrafor Ömer Þengöz'ün yerine de Özkan Yaþar'ý transfer etmek için baþladýðý görüþmeleri sona erdirdi. Daha önce Çorum Gençlerbirliði, Osmancýk Belediyespor, Kýrýkkalespor ve Çorumspor formasý giyen golcü oyuncu, son olarak 3. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne transfer olmuþtu. Çorumlu futbolcu, 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Alanyaspor ile 1,5 yýllýk sözleþme imzaladý. Özkan, Alanyaspor'la antrenmanlara çýkmaya baþladý. Baklava yönetimden Umut veren çift kale Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 19. Hafta karþýlaþmasýnda evinde Tekirova Belediyespor konuk edecek olan Çorumspor bu maçýn taktik provasýný dün yaptýðý çift kale ile gerçekleþtirdi. Ligde henüz 1 puaný bulunan Çorumspor'da dün gerçekleþtirilen çift kale puan için umut verdi. Dün saat 13.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan çift kalede dizinden operasyon geçiren Samet Sur dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Teknik Direktör Tümer Uzun ve Elvan Milað idaresinde gerçekleþtirilen çift kalede kadro darlýðý bir kez daha göze batarken, yardýmcý hoca Elvan Milað'da kadro darlýðý nedeniyle çift kalede yer aldý. Tüm bu olumsuzluklara raðmen Tekirova Belediyespor provasýnda futbolcularýn istekli ve hýrslý mücadeleleri teknik heyeti memnun etti. Affedilen futbolculardan Osman Bodur, Erol ve Ali Koçak'ýn ise antrenman eksiði dikkat çekti. Savunma oyuncularýnýn sarý yelekle, hücum oyuncularýnýn yeþil yelekle mücadele ettiði çift kaleyi savunma oyuncularýndan oluþan takým 4-2 kazanýrken futbolcularýn zaman zaman sertlik boyutuna varan ikili mücadeleleri beðenildi. Çift kale sýrasýnda teknik direktör Tümer Uzun, futbolculara rakiplerine yakýn oynamalarýný tembihlerken doðru pas tercihleri yapmalarý konusunda sürekli uyarýlarda bulundu. Çorumspor bugün yapacaðý tek antrenman ile Tekirova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Çorumspor yönetimi dün gerçekleþtirilen çift kale sonrasýnda futbolcularýn aðýzlarýný tatlandýrdý. Hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda yaptýðý antrenmanla sürdüren Çorumspor'da Baþkan Rumi Ispanak antrenman sonrasýnda futbolculara tatlý ikramýnda bulundu. Hafta sonu oynayacaklarý karþýlaþmadan puanla ayrýlacaklarýna inandýklarýný söyleyen Ispanak futbolculara güvendiklerini dile getirdi. Samet Sur ameliyat oldu Dizinden ameliyat geçirmek üzere Kayseri'ye giden Çorumspor'un genç futbolcusu Samet Sur'un baþarýlý bir operasyon geçirdiði öðrenilirken takým masörü Bahadýr Býyýklý ile birlikte Kayseri'de bulunan genç futbolcunun bugün Çorum'a geleceði açýklandý. Yapýlan açýklmada genç futbolcunun dizinde çok ciddi zorlanmalar olduðu tespit edilirken futbolcunun baþarýlý operasyonun ardýndan yaklaþýk 2 ay sonra ancak sahalara dönebileceði öðrenildi. Belediyespor'da Darýca hazýrlýklarý tamam Özbað'ýn Emrespor flörtü Çorumspor'un eski teknik direktörlerinden Sedat Özbað'ýn 3. Lig ekiplerinden Isparta Emrespor ile flört halinde olduðu öðrenildi. Sezon baþýnda Orhangazispor'u çalýþtýran ve ilk yarý bitmeden Orhangazispor ile yollarýný ayýran ÖzbaðEmrespor ile görüþmek üzere Isparta'ya gitti. Kýsa bir süre önce yine 3. Lig takýmlarýndan Kilimli Belediyespor'da Sportif Direktör olarak görev almýþtý. Tecrübeli çalýþtýrýcýnýn ÇorumsporBelediyespor'un da yer aldýðý Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Isparta Emrespor ile görüþme halinde olduðu ve yapýlacak görüþmeler sonrasýnda bu kulüple anlaþabileceði de ifade edildi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, ligin 19. Haftasýnda karþýlaþacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýnýn çift kale çalýþmasýný dün Ulukavak Sahasý'nda gerçekleþtirdi. Mavi beyazlýlarýn dün yaptýðý çift kalede önceki günkü antrenmanda sakatlanan Furkan ve Eray yer almazken, çift kale sýrasýnda sakatlýk geçiren Volkan çift kaleyi yarýda býraktý.teknik heyetin idaresinde gerçekleþtirilen çift kalede futbolcularýn mücadelesi ve hýrsý beðenilirken ortaya konulan oyun göz doldurmadý. Oyundan memnun olmayan Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'da futbolcularýna sýk sýk uyarýlarda bulundu. Teknik adam, çift kalede as takýmda Emrah, Ýsmail, Yiðitcan, Ethem, Volkan, Okan, Haydar, Mehmet Keleþ, Kaan, Oðuzhan Saraçoðlu ve Halil Ýbrahim'e yer verdi. Gümüþdað'ýn Altýnordu maçý onbirinden Serdar'ý keserek yerine Mehmet Keleþ'i almasý dikkat çekti. Çift kalenin ikinci yarýsýnda özellikle forvet oyuncularýnda deðiþiklikler yapan teknik adamýn ileri uçta arayýþlarda olmasý gözlerden kaçmadý. Dün yapýlan çift kale ile Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný yapan Belediyespor Cumartesi günü Kocaeli'ye hareket edecek. Kocaelispor'da þok geliþme 3. kaleci, 1. kaleciyi býçakladý Kocaelispor'un kalecisi Muhammet Rýza Altýntaþ, takýmýn üçüncü kalecisi Buðra Bozkurt Bilgin tarafýndan býçaklanarak hastanelik oldu.aldýðý kötü sonuçlar ile taraftarýný üzen Kocaelispor`a þimdi de kan bulaþtý. Alýnan bilgi ve iddialara göre; Kocaelispor kafilesi dün akþam saatlerinde Ýzmit çarþýsýnda faaliyet gösteren bir restoranda beraber yemek yedi. Yemekten sonra idmana sýk sýk tartýþtýklarý öðrenilen takýmýn üçüncü kalecisi Buðra Bozkurt Bilgin konuþmak için takýmýn as kalecisi olan Muhammet Rýza Altýntaþ`ý yanýna çaðýrdý. ÝDMANDA DA SIK SIK TARTIÞIRLARMIÞ Takým arkadaþýnýn konuþma teklifini reddeden Altýntaþ ise hiç beklemediði bir tepkiyle karþýlaþtý. Fevziye Camii mevkiinde, Buðra Bozkurt Bilgin yanýnda taþýdýðý býçakla takým arkadaþýný sýrt ve omuz bölgesinden iki defa býçakladý. Altýntaþ aldýðý býçak darbeleriyle neye uðradýðýný þaþýrarak yere düþtü. Kavga ihbarýný alan Saraybahçe Polis Merkezi ekipleri ise Buðra Bozkurt Bilgin`i olay yerinde gözaltýna aldý. Býçaklanan kaleci Altýntaþ Kocaeli Devlet Hastanesi`nde tedavi altýna alýnýrken, saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Zanlý Buðra Bozkurt Bilgin`in ise bugün mahkemeye sevk edileceði öðrenildi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı