yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý"

Transkript

1 Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni kabine listesini dün Çankaya Köþkü'ndeki olaðan görüþmesinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e 4 bakanla ilgili deðiþiklik olarak sundu. SAYFA 10 DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Çorum'da tarýma yatýrým Ýpekyolu'nun Kutlu Doðum programýna ilgi yüksek oldu Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Mevlit Kandilini "Kutlu Doðum" programýyla kutladý. Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda yapýlan etkinliðe ilgi yüksek oldu. Programa Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylanýn eþi Ebru Ceylan davetliler katýldý. Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði adýna Mehpare Alar açýlýþ konuþmasýný yaptý. SAYFA 7 DE yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Tarým Kredi Kooperatifleri iþtiraki olan Gübretaþ Þirketi ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü birlikte "Toprak, Gübre ve Gübreleme Sempozyumu" düzenledi. Anita Otelde dün yapýlan sempozyuma Tarým Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü, Gübretaþ T.A.Þ Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü ve Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personelleri katýldý. SAYFA 5 TE Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çorum, Çankýrý, Bolu, Ankara, Eskiþehir ve Aksaray milletvekillerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði toplantýya, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yýldýrým katýlýrken, Ankara dýþýnda bulunan Cahit Baðcý katýlamadý. Toplantý da Çorum'a tarým yatýrýmý yapmak için 10 neden de çýkartýldý. Toplantýda Gýda, Tarým ve hayvancýlýk sektörünün sorunlarý - imkânlarý-baþarýlarý hem ülke hem de il düzeylerinde ele alýndý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker vekillere yaptýðý sunumda, "Türkiye'nin 24 milyon hektar ekilebilir arazisi var. SAYFA 3 TE Erdem Çenesiz'den TSO yönetimine salvolar EMITT Fuarý'na Çorum damgasý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Çorum'a hizmet için aday olduðunu söyleyen Sayýn TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný, bu hedef için ne yapacaklarýný kamuoyuna açýklamalýdýr" dedi. SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE Bakanlýk Çorum Belediyesine korumacý davranýyor 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT, Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde açýldý. Türkiye'nin en büyük turizm, dünyanýn da en önemli 10 turizm etkinliðinden birisi olan EMITT Fuarý'na Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi birlikte katýldý. Çorum standý, fuarýn ilgi odaðý oldu. Dünyanýn pek çok ülkesinden turizmcileri bir araya getiren fuarda 60 ülkeden 4000 katýlýmcý yer alýyor. Arjantin'in konuk ülke olarak yer aldýðý fuarýn açýlýþýnda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,Rize Valisi Nurullah Çakýr, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve çok sayýda Vali ve Belediye Baþkaný katýldý. SAYFA 5 TE Bakan Dinçer'in programý iptal CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yle beraber 9 kiþinin yargýlandýðý dava hakkýnda deðerlendirmede bulundu.müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn davadan çekilmesiyle ilgili görüþlerini açýklayan Atlas "Dava düþmedi, ancak kamuoyu vicdanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aklanmamýþtýr" dedi. SAYFA 4 TE Karne daðýtým törenine katýlmak ve bir dizi ziyaret için bugün Çorum'a gelecek olan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in programý iptal edildi. SAYFA 5 TE Osmancýk ve Kargý köylerinin sorunlarý masaya yatýrýldý SAYFA 5 TE Çok kitap oku "Müze Kart"ý al SAYFA 7 DE

2 Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: HABER Çorum Gümrüðünden 48 milyon Dolarlýk ihracat Çorum Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, "Dünya Gümrük Günü" nedeniyle Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette konuþan Erdoðan Erarslan Çorum Gümrüðünden yapýlan ticaret hakkýnda açýklamalarda bulundu. Türkiye'nin tüm ithalat ve ihracat iþlemlerinin, 135 sýnýr kapýsýnda 147 gümrük müdürlüðünde gerçekleþtirildiðini belirten Erdoðan Erarslan, "Uluslararasý ve AB'deki en iyi uygulamalarý yakýndan takip eden kuruluþumuz, iþlemleri en kolay ve en güvenilir ticaret için risk esaslý kontrollere önem vermekte olup, yeni fikirler geliþtirerek, daha güzel ve daha kullanýþlý sistemler kullanarak, yasal ticaretin basitleþtirilmesi ve yasadýþý ticaretin önlenmesi politikasý çerçevesinde, yasal yollarla gümrükte iþ yapan gerçek ve tüzel kiþilerin iþlemleri etkili kontrol mekanizmalarýyla uluslar arasý eþya, yolcu ve taþýt hareketindeki gümrük iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve Yýl: 8 Sayý: 2383 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : basitleþtirilmesi saðlanmaktadýr. Çorum Gümrük Müdürlüðü Organize Sanayi Bölgesinde 10 personel ile hizmet vermekte, Ýþlemlerin bilgisayar sistemleri üzerinden yapýlmasý ve verilere bu sistemlerden ulaþýlmasý ile risk analizlerinin daha etkin ve hýzlý kullanýmý için Müdürlüðümüzde, BÝLGE (Bilgisayarlý Gümrük Etkinlikler Sistemi), GÜVAS (Gümrük Veri Ambarý), NCTS (Ortak Transit) sistemleri kullanýlmaktadýr. Müdürlüðümüzde ithalat, ihracat ve yolcu iþlemleri yapýlmakta olup, genellikle ihracat yoðunluklu çalýþýlmaktadýr" dedi. Çorum Gümrük Müdürlüðünden 2011 yýlýnda 47 milyon 446 bin 202 Dolar ihracat yapýlýrken bu rakamýn 2012'de 48 milyon 635 bin 085 Dolar'a çýktýðýný belirtti yýlýnda Çorum'un 2 milyon 446 bin 953 Dolarlýk ithalat yaptýðýný dile getiren Erarslan, "Ancak, Çorum'un ithalat ve ihracat, kapasitesinin bu rakamlarýn çok üzerinde olduðu, çoðunluðunun diðer Gümrük Ýdarelerinden yapýldýðý bilinmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Baþkan Külcü'den Rektör Alkan'a hayýrlý olsun ziyareti Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Yeni Rektörlük binasý için Rektör Alkan'a hayýrlý olsun dileklerini ileten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaklaþýk 8 kat büyüyerek 450 bin m2'lik bir alana sahip olan Kuzey Kampüsünün uygulama imar planý ilave-revizyon deðiþikliðinin Belediye Meclisi'nde kabul edildiðini hatýrlattý. Baþkan Külcü, baþta Rektör Prof. Dr. Alkan olmak üzere tüm üniversite mensuplarý tarafýndan gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalarýn sonucunda Hitit Üniversite'sinde önemli geliþmeler kaydedildiðini, üniversitenin daha iyi noktalara gelmesi için her konuda her türlü desteði verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Üniversiteye yapýlan yatýrýmýn Çorum'un ve ülkemizin geleceðine yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayan Külcü, "Bizler el ele vererek Üniversitemizin ve þehrimizin geliþimi için çalýþacaðýz. Sorunlarý hep birlikte çözeceðiz. Üniversitemizin ve þehrimizin geleceðini hep birlikte inþa edeceðiz" dedi. Hitit Üniversitesi olarak kýsa zamanda önemli projelere imza attýklarýný, tüm çalýþmalarýnda üniversite ile þehri bütünleþtirmeyi hedeflediklerini ve bu anlamda da önemli mesafeler katedildiðini belirten Prof. Dr. Alkan, "Üniversitemiz sadece eðitim öðretim faaliyeti yürüterek mezun veren bir eðitim kurumu deðil, ilimiz ile iç içe tüm paydaþlarla birliktelik içerisinde çalýþan bir kurumdur" þeklinde kaydetti. Göreve geldiklerinde bir Rektör Yardýmcýsý gibi, üniversite için çalýþacaðý sözünü veren Baþkan Külcü'nün o zamandan bu yana her zaman desteklerini çok yakýndan gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Alkan, Kuzey Kampüsündeki imar planý çalýþmalarýndaki kolaylaþtýrýcý ve hýzlandýrýcý çalýþmalar ile, özellikle Güney Kampüsünün oluþturulmasýndaki gayretleri ve destekleri için üniversite ve il adýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve beraberindekilere teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :5:05 Güneþ :6:49 Ýþrak :7:41 Öðle :12:04 Ýkindi :14:40 Akþam :16:58 Yatsý :18:30 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 4. Hafta Allahü Tealayý görür gibi ibadet ediniz! Siz O'nu görmüyorsanýz da, O sizi görüyor. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri LÝLÝYAR Bu kuklalarýn kukla olmadýðý besbelli Ne söyledilerse týpýtýpýna gerçek besbelli Altýn saçlarýný yana atýþý yok mu Lilinin Lilinin yaðdan kýl çekercesine inanýþý Lilinin yaðdan kýl çekercesine yaþayýþý yok mu Kuklalar titremesin ne yapsýn Kuklalarýn kukla olmadýðý besbelli Lilinin çekip gideceði besbelli Lilinin dönüp geleceði besbelli Ekmek ha bakkalýn olmuþ ha Cabaret de Paris'nin Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin iþte Lili Ekmek ne kadar Allahýnsa Lili de o kadar Allahýn Lili Yüzün ruhun kadar aydýnlýk ya Lili Gönlün soðuk sular güzel aynalar gibi ya Lili Anladýn ya kutunun içinden çýkan mendil Olamaz Üstüdardan geçeriken bulduðun mendil -Bizi býrakýp nereye gidiyorsun Lili Demek bizi býrakýp gidiyorsun Lili Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili Sen istesen de taþ yürekli olamazsýn Sen daima güzeller güzeli olursun Lili Demek gideceksin arkana dönüp bakmayacaksýn Hangi kuþ hangi þafakta ölecek görmeyeceksin Öyleyse al bu kürkü bu veda kürkünü Lili Tüyleri þiirler olan bu mahcup kürkü Sen daima Sultanlar Sultaný olursun Lili Demek sen gidiyorsun Lili Bizi öpmeden mi gideceksin Lili Sezai KARAKOÇ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,766 1,776 EUR 2,356 2,371 STERLiN 2,78 2,82 JPY YENi 0,0196 0,0199 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKMEN ECZANESÝ TEL: B.EVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D DUYGU ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. NO : 36/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Erdem Çenesiz'den TSO yönetimine salvolar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Çorum'a hizmet için aday olduðunu söyleyen Sayýn TSO Baþkaný ve Meclis Baþkaný, bu hedef için ne yapacaklarýný kamuoyuna açýklamalýdýr" dedi. Ekonomik olarak büyüyen þehirlerin sadece serbest piyasa aktörlerinin aktiviteleriyle sýnýrlý kalmadýklarýný, þüphesiz daha hýzlý büyüyen þehirlerin kamu kaynaklarýna nail olmada da çok daha avantajlý olduklarýný belirten Erdem Çensiz, "Ýþte tam bu ekonomik gerçeklerin karþýmýzda durduðu bir dönemde, Çorum iþ dünyasýnýn hizmet örgütü olan Çorum TSO'nun seçimleri yaklaþmakta. Bu güzel þehir, benzer nüfus rakamlarýna sahip illerle kýyaslandýðýnda ekonomik olarak en ön sýralarda. Ancak bulunduðumuz yer, Çorum için yeterli mi derseniz ayný pozitif yargýyý ortaya koyamayacaðýz. Türkonfed Baþkaný olduðum dönemde yapýlan ve kamuoyuna daðýtýlmýþ olan çalýþmada da ortaya çýkan gerçekler Çorum'un Türkiye ortalamasýnýn altýnda kaldýðý, göç nedeniyle büyümede sýkýntýlarýnýn baþladýðý ve muhtemelen tedbirler alýnmazsa özelikle elaman bulma yönünde olan sýkýntýlarýn artarak devam edeceði þeklinde. Ayrýca çok önemli bir gerçek de Çorum'un mevcut sanayi sektörlerinden bazýlarýnda büyük sýkýntýlar olduðu ve gelecekte bu sektörlerle Çorum'un büyümekte zorlanacaðýdýr. Rapordan çýkan sonuç, Çorum iþ aleminin ortak çalýþma kültürünü tekrar kazanmasý ve yeni ve büyük iþlerde birlikte hareket etmesi gereðidir. Tüm bunlarý göz önüne alýrsak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn sorumluluðu bir derece daha artmýþtýr. Bu sorumluluk, TSO üyelerinin kiþisel sorunlarýna çözüm bulmanýn yanýnda çok daha önemli olanýn, þehrin ekonomik stratejisinin oluþturulmasý ve bunun þehrin önde gelen tüm kurum, kuruluþ ve kiþileriyle birlikte ele alýnarak ortak bir hedef haline getirilmesi þeklinde olmalýdýr" dedi. -TSO'NUN ÇORUM ÝÇÝN YOL HARÝTASI VAR MI?"- Baþarýlý olan tüm ülkelerin, þehirlerin ve þirketlerin saðlýklý yapýlmýþ planlarý olduðunu dile getiren Çenesiz, "Þehirlerin planlarý da bu manada çok önemlidir. Çorum'un ekonomik geliþim planýný, þehirdeki tüm iþ dünyasýnýn kendisini içinde hissedeceði bir halde hazýrlamak, TSO'nun en önemli görevidir. 10 sene sonra nasýl bir Çorum hayal ediyoruz, peki Çorum'u hayallerimizdeki yere götürecek bir yol haritamýz var mý? Bu güzel þehir hangi sektörlerde, hangi kaynaklarla, hangi iþ gücü ile hangi ulaþým metotlarýyla, hangi ülkelere ihracat yaparak ve en önemlisi hangi giriþimci profiliyle hedeflerine varacak? Daha önemlisi bu araçlarýn ekonomide etkileri hangi takvime göre artacak ya da eksilecek. Bunlarý bilen var mý? Peki nasýl olacak da bu þehri; kalkýnma yarýþýnda bizi sollayýp geçen Antep, Denizli, Kayseri, Maraþ gibi illerin önüne taþýyacaðýz? Nasýl olacak da þehrimizdeki ekonomik dönüþümü saðlayacaðýz? Mal ve hizmetlerimizi nasýl daha katma deðerli hale getireceðiz? Þüphesiz tüm bunlarý bir kiþinin bilmesi ve çözümlerini ortaya koymasý mümkün deðildir. Ýþte bu aþamada ortaya çýkan gereklilik, müþterek hareket etme ve pozitif bilimleri kullanarak teþhisleri koymak ve tedaviyi belirlemek gerçeðidir. TSO'nun, iþte tüm bu sorulara cevap bulma sorumluluðu vardýr. Lütfen etrafýmýza bakalým; planlý, sistemli çalýþan, ekonomi ve yönetim bilimine inanan ve inanmayan kurum ve kuruluþlarýn zaman içerisinde nasýl da birbirlerinden ayrýldýklarýný net bir þekilde görebiliriz. Çorum'un da bu inançla bilimsel çalýþmalarla kendini geleceðe hazýrlamasý þart olmuþtur. Bu günlerde seçim için çalýþan arkadaþlarý, medeni cesaretlerinden dolayý tebrik ediyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum. Ben halihazýrda görev yaptýðým TSO Meclisinde tekrar görev almak üzere aday olmayacaðým. Bütün samimiyetimle bazý görüþlerimi kamuoyuyla paylaþýyorum. Bir önceki seçim döneminde mecliste görev alan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklardýr, o günlerde, seçimlerin arifesinde, kürsüye çýkmýþ ve benzer konulardaki görüþlerimi paylaþmýþtým. Hatta o zamanki yönetimi yürüten yetkililere gençlerin önünü açmalarý ricasýnda bulunmuþ, tartýþmalarýn içinde kalmýþ ve yine bu kürsüden tek baþýma yeni bir hamle yapýlmasý gereðinin mücadelesini vermiþtim. O günlerde sayýn baþkan ve sayýn meclis baþkaný ile beraber hareket ediyorduk. Hedefimiz, kiþisellikten uzak, Çorum adýna gördüðümüz tüm eksiklikleri giderecek yeni bir yapý kurmaktý. Ýþte bu fikirlerle kaleme alýnanlarýn yazýlý olduðu ilkeler o çalýþmanýn sonucuydu ve sayýn baþkan bu ilkeleri tarihinde gazete ilanlarýyla kamuoyuna duyurdu. Yeni dönemin þekillendiði bu günlerde bu ilaný hatýrlamamýz gereklidir" ifadelerini kullandý. -"TSO YÖNETÝMDE KAÇ ÝMALATÇI VAR?"- Çenesiz gazete ilaný ile taahhüt edilenlerden yola çýkarak þu sorularý sordu: "Çorum TSO yönetiminin, 4 yýl önce yazýlý þekilde taahhüt ettiði gibi Çorum ekonomisinin geliþmesi için bir planý var mý? Tüm yönetim kurulu üyelerine formal görevleri dýþýnda görev verilerek ekonomi ve çorum ile ilgili tüm konular gazete ilanlarýnda tahhüt edildiði gibi takip edilmiþ midir? Meclis üyeleri, 4 yýl boyunca en az 2 ayda bir yönetime rapor sunmuþlar mýdýr? Meclis üyelerinin yönetime fikri katký saðlamalarý için daha çok konuþan bir meclis teþvik edilmiþ midir, yoksa yönetim kurulunun icraatlarý bile film ile mi anlatýlmaya baþlanmýþtýr. Tarafsýz bir TSO olacaðý ilan edildiði halde siyasi partilerin adaylarý arasýnda taraf olunmuþ mudur? Organize Sanayi Bölgesinde hiç bir yatýrýmý olmayan hatta sanayici olmayan Meclis Baþkaný Organize Sanayi Bölgesi müteþebbis heyeti üyeliðine hangi gerekçeyle aday olmuþtur? Yeni bir makam aracý alýnmasý ihtiyacý var mýydý, alýnan araç kaça ve kimden alýnmýþtýr? TSO dergisinin oda bütçesine 4 yýllýk direk ve dolaylý maliyeti ne kadardýr, bu bütçe ile daha faydalý bir faaliyet yapýlamaz mýydý? Yazýlý taahhüt edilmesine raðmen yýllýk bastýrýlýp daðýtýlacaðý açýklanan faaliyet raporu yýllýk daðýtýlmýþ mýdýr, daðýtýlmadýysa neden daðýtýlmamýþtýr? Ýkinci çalýþma yýlýnda yapacaðý yoklamayla gerekli görürse yönetim kurulu deðiþikliði bile yapýlabileceði yazýlý olarak taahhüt edilmiþken, bu yapýlmýþ mýdýr? Çorum, bir sanayi þehri olarak anýlmakta ve takdir edilmektedir. Hepsi birbirinden kýymetli olan yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmýn olaylara mantýklý yaklaþacaðýna ve kiþisel alýnganlýk göstermeyeceðine emin olarak þu soruyu soruyorum, tüccar ve sanayicinin bir denge içerisinde yer almasý gereken Çorum TSO yönetim kurulunda sayýn baþkan dýþýnda þu an kaç tane imalat sanayicisi vardýr? Hatta TSO'nun yönetim kurulu dýþýndaki üst organlarýnda kaç imalat sanayicisi vardýr? Ýhracatçý bir þehir olarak anýlan Çorum TSO yönetim kurulunda ve meclis divanýnda kaç tane ihracatçý vardýr? TSO baþkanlýðý veya Meclis baþkanlýðý gibi makamlar gereðini yapmak için cesur olunmasý gereken makamlardýr, nabza göre þerbet verme makamlarý deðildir. Bu makamlar hizmet makamýdýr. Yönetimi oluþturan baþkanýn, hiçbir tereddüde düþmeyip, sadece Çorum menfaati için bir liste yapabilmesi gereklidir. Bu manada sayýn baþkanýn, yeni dönemde "yönetim kurulunu nasýl belirleyeceðini" kamuoyuna açýklamasý bir þarttýr. Bu yönetim organlarýnýn sanayiciler, ihracatçýlar, Ýngilizce bilenlerle doldurulmasý anlamýna gelmez, ancak bir denge kurulmasý, Çorum'un temsili ve Odanýn gücü açýsýndan son derece olumlu olacaktýr. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný ve Meclis Baþkaný tarafýndan yeni þekillendirilen TSO yapýsýnda, uzlaþma kültürü olmamasý ve TSO'nun Ankara'da güçlü temsil edilebilmesi için aranan uzlaþma zeminin kendi kiþisel menfaatleriyle çeliþmesi nedeniyle uzlaþmaz tavýrlar sergilenmesi Çorum adýna birlikte hareket etmek isteyen iþ insanlarýnda hayal kýrýklýðý yaþatmýþtýr. Benim de meclis yarýþýna girmememdeki en önemli etken budur. Bu manada, yeni dönemde meclise giren arkadaþlarýmýzýn da baþkana bu konuda kolaylýk göstererek bir denge saðlamasý konusunda yardýmcý olmalarý gereði vardýr. Bir diðer konu da, TSO'nun temsilci yolladýðý mahalli organlarda, görevin özelliklerine göre o kurumu tanýyan, sorunlarýný ve fýrsatlarýný bilen arkadaþlara görev verilmesi gereðidir. Kiþisel beklentiler, kamu yöneticilerine yakýn olma arzusu veya iþ dünyasýnda asla olmamasý gereken bürokratik kaygýlar yüzünden, gerekenin dýþýnda hareket etmek, iþ dünyasý temsilcisinin bizzat kendisi tarafýndan zaman zaman eleþtirilen, eskide kalmýþ siyasetçi tipine benzemesine yol açar. Otomobil ticareti ile uðraþan bir iþadamýnýn organize sanayi müteþebbis heyetine taþýyan baþkanýn bu hareketi, Çorum sanayisini mi düþündüðü yoksa kendi ve çevresine makam mý saðladýðý sorusunu akla getirmiþtir. Çok önemli bir baþka konu ise Meclis baþkanlýðý baþta olmak üzere Çorum'u dýþa dönük yüzü olan görevlerin Çorum'un temsiline ve özellikle Çorum dýþýnda Çorum'a makam ve fayda kazandýracak þekilde kurgulanmasýdýr. Bu makamlara aday olanlarýn eðitim, yabancý dil ve bunun gibi konularda Çorum'umuzu iyi temsil edebilecek özelliklere sahip olmasý gereklidir. Hepimizin menfaati icabý Çorum, en iyi þekilde temsil edecek bir ekiple Ankara'ya gitmesi gereklidir. -"ÇORUM TOBB'DA ÖNEMLÝ BÝR GÖREVDE TEMSÝL EDÝLMELÝ"- Çorum TSO'da görevlere Çorumu bir yerlere taþýmak hedefiyle talip olunmuyorsa, bu Çorum'un deðil kiþisel menfaatin düþünüldüðü anlamýna gelecektir. Eðer TOBB'daki üst organlarda görev alamayacaðý bilindiði halde, dengeler veya ahbap-çavuþ iliþkileri yada yerel kamu yöneticileriyle iliþkiler kurma gibi nedenlerle Çorum TSO'nun vitrinine gelenler ya da getirenlerin Çorum sevgisi ve hizmet anlayýþý zaman içerisinde yargýlanacaktýr. Çorum TSO'nun ve dolayýsýyla Çorum'un sadece Çorum ile sýnýrlý kalmayýp, ulusal platformlarda temsili ve ülke gündeminde olmasý son derece önemlidir. Çorum TSO'nun ekonomi dünyasýnda ve ekonomi basýnýnda önemli bir yerde olmasý þarttýr. Ancak bu þekilde daha etkin ve sözü geçer hale gelebiliriz. Çorum TSO'yu 'sen, ben, bizim oðlan' mantýðýndan çýkartýp, tabiî ki üyelerimizin beklediði dengeleri koruyarak ama bir yandan da gittiði yerde Çorum'un aðýrlýðýný hissettirecek, Çorum'a yer açtýracak, ulusal düzeyde söz söyleyebilecek, güçlü bir görüntüye sahip hale getirerek Çorum'u ulusal kamuoyuna taþýmak þehrimizin menfaatinedir. Dilerim ki yeni dönemde Çorum, TOBB'da önemli bir görevle temsil edilir. Sayýn baþkan, görevine devam etmek arzusunda aday olduðunu belirtmektedir. Cesaret ile çýkýp, mert bir þekilde "Çorum için ne yapacaðýný anlatmak" tenkit deðil, takdir edilmelidir. Bu aþamada, sayýn baþkanýn ve meclise seçilecek üye arkadaþlarýmýzýn bu konularý dikkate almalarý tarihi bir fýrsattýr. Bu günler Çorum tarihine kendisi için Çorum'u temsil makamýndan edenlerin yönetimi olarak geçmemelidir. Çorum iþ alemi vicdanýnýn sesini dinlemeli, TSO'nun öneminin farkýna varmalý ve gerek beklentilerle gerekse fikirlerle TSO yönetimlerine destek vermelidir. Baþta yeni mecliste görev yapmayý arzulayan arkadaþlar olmak üzere tüm iþ dünyamýzýn; her türlü kiþisel konuyu bir kenara býrakýp, Çorum menfaatleri çevresinde birleþmesi gerekir. Ýnsanlýk halidir, bazýlarýmýz birbirimize sempatik gelmeyebiliriz, ama Çorum'un menfaatine olacak kararlarý bu duygularýmýza kurban etmemeliyiz. Görevleri liyakate göre takdir edecek olgunluðu göstermeliyiz. Çorum Ulusal platformda vizyoner ve güçlü görünmelidir ki hak ettiði mecralarda temsilcilerine yer bulsun" þeklinde dile getirdi. Çorum'da tarýma yatýrým yapmak için 10 neden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Çorum, Çankýrý, Bolu, Ankara, Eskiþehir ve Aksaray milletvekillerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiði toplantýya, Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Murat Yýldýrým katýlýrken, Ankara dýþýnda bulunan Cahit Baðcý katýlamadý. Toplantý da Çorum'a tarým yatýrýmý yapmak için 10 neden de çýkartýldý. Toplantýda Gýda, Tarým ve hayvancýlýk sektörünün sorunlarý - imkânlarý-baþarýlarý hem ülke hem de il düzeylerinde ele alýndý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker vekillere yaptýðý sunumda, "Türkiye'nin 24 milyon hektar ekilebilir arazisi var yýlýnda 7,5 milyon çiftçi 23 milyar dolar hâsýla elde ederken, 2012 yýlýnda 6,1 milyon çiftçi 62 milyar TL. hâsýla elde etmiþtir yýlýnda tarýmda dünyanýn 11., Avrupa'nýn 4.büyüðü Ýken, 2012 yýlýnda dünyanýn 7., Avrupa'nýn ise 1. Büyük tarým üreticisi olduk. 10 yýllýk tarýmsal, kýrsal, hayvancýlýk ve kooperatif desteði toplam milyar TL.yani eski para ile 70 katrilyon TL'dir." dedi. Toplantýda Çorum düzeyinde de deðerlendirilmelerde bulunuldu. Toplantý sonucunda Çorum'da tarýma yatýrým yapmak için 10 neden çalýþmasý da yapýldý. Bu nedenler ise þöyle: "Ýl de teþviklerin oldukça yoðun olmasý. (IPARD SSK, Vergi indirimi), Ulaþým aðýnýn çok kolay olmasý üretilen ürünlerin ulaþým açýsýndan en kolay bir þekilde iletilmesine imkân saðlayacak þekilde olmasý, Ýþ gücü maliyetinin düþük olmasý, Büyükbaþ, küçükbaþ ve arýcýlýk açýsýndan geniþ mera ve tarýma elveriþli arazilerin varlýðý, Temiz toprak, su ve hava imkânlarýnýn organik tarýma avantaj saðlamasý, Tarýma dayalý yatýrým potansiyelinin fazla olmasý üretime teþvik açýsýndan önem arz etmektedir. Yem fabrikalarýnýn bölgede yoðun olmasý nedeniyle yem fiyatlarýnýn ucuz olmasý zaten var olan hayvancýlýk potansiyelinin artmasýna vesile olmaktadýr. Organize sanayi Bölgenin nüfusuna göre oldukça geliþmiþ olduðundan yatýrým için uygun bir potansiyele sahiptir. Ýstihdam açýsýndan kalifiye eleman ve uzman teknik personel bulmada güçlü bir potansiyele sahip olduðundan istihdam sorunu olmamaktadýr. Sanayisi uzun yýllara dayalý bir durum olduðundan tecrübeli iþ adamlarýnýn güçlü þirket yapýlarýyla ar-ge çalýþmalarýna oldukça uygundur." Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, yaptýðý basýn açýklamasýnda 9. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný belirtti. Kurþun konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bugün itibarý ile 9. Baþvuru Çaðrý ilanýmýz yayýnlanmýþ olup yayýnlanan ilan kapsamýnda destekleme faaliyetlerimizi yürüteceðiz. Bundan önceki 8 çaðrý ilaný boyunca ilimizde 8 farklý tedbir altýnda (süt üreten ve et üreten hayvancýlýk iþletmelerine, süt, et ve meyvesebze iþleme tesislerine, arýcýlýk, týbbi ve aromatik TKDK, 9. baþvuru çaðrý ilanýný yayýnladý bitkilerin üretimi veya iþlemesi ile süs bitkileri üretimi yapan iþletmelere, yöresel gýda ve tarým ürünleri üreten mikro iþletmelere, el sanatlarý konusunda faaliyet gösteren mikro iþletmelere) yeni kurulum ve modernizasyon projelerinde inþaat yapýmý, makine ekipman alýmý (traktör dahil), proje hazýrlýk ve tabela alýmý giderleri için 3 milyon Euroya varan üst limitte ve % 50 ' den % 65' e varan oranlarda hibe desteði vermekteyiz. Bu çaðrýdan itibaren Ýlimizde IPARD kapsamýnda hibe desteði verilebilecek tüm tedbirler uygulanacaktýr. Yani þu ana kadar Ýlimizde uygulanmayan su ürünlerinin iþlenmesi ve pazarlanmasý ile kültür balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi tedbirleri kapsamýnda müracaat eden iþletmelerimize de destek verebileceðiz" dedi. Her Ýl için ayrý fon ayrýlmadýðýný belirten Kurþun, "Usulüne uygun olarak hazýrlanmýþ ne kadar fazla müracaat olursa Çorum' a o kadar fazla fon çekilebilecektir. Tüm yatýrýmlar için bütçe açýsýndan; bu çaðrý döneminde nitelikli projeler sunulmasý durumunda herhangi bir yarýþma ortamýna girilmeden projelerin kabul edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Kurumumuza sunulan proje projelerin her geçen çaðrý döneminde arttýðý ve bundan sonraki çaðrý ilanlarýnda daha fazla ilden proje alýnacaðý düþünülürse 9. Çaðrý dönemi yatýrým için en ideal çaðrý dönemidir diyebilirim. Bu Çaðrý Dönemi için projelerin baþvuru kabulleri tarihinde baþlayýp tarihine kadar 1 aylýk sürede devam edecektir. Çorum Ýl Koordinatörlüðü olarak müteþebbislerimizden nitelikli projeler beklemekteyiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER 4 Bakanlýk Çorum Belediyesine korumacý davranýyor CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yle beraber 9 kiþinin yargýlandýðý dava hakkýnda deðerlendirmede bulundu.müteahhit Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn davadan çekilmesiyle ilgili görüþlerini açýklayan Atlas "Dava düþmedi, ancak kamuoyu vicdanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü aklanmamýþtýr" dedi."tüm Çorum'u ilgilendiren mahkeme sürecini yaþýyoruz. CHP Ýl yönetimi olarak bu konuyla ilgili sürekli konuþtuk konuþmaya da devam edeceðiz" diyen Atlas, "Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile ilgili Ýçiþleri Bakanlýðýna seslendik olmadý. Baþbakana seslendik olmadý. Mahkemenin gidiþat selameti açýsýndan görevi geçici olarak býrakmasýný söyledik yine söylüyoruz. Davacýlarýn iþi kamu kuruluþlarý ile ilgili olduðu için bu korku imparatorluðundan dolayý davadan geri çekilerek vazgeçmiþlerdir. Külcü koltukta oturmaya hala cüret ediyor. Duyar mý bilmiyorum dördüncü ayda mahkemesi var belediye ile iþ yapan müteahhitlerin rahat edebilmesi için görevinden alýnmasý gerekir. Baþka þehirlerde buna benzer olaylar olduðunda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan atanan müfettiþlerin neden acaba Çorum Belediyesine sýra geldiðinde bu kadar korumacý davranýyor sormak zorundayým" dedi. Atlas Çorum Belediyesinin her hafta pazartesi günleri gerçekleþtirmiþ olduðu Halk Günü toplantýsýný basýna kapatýlmasý konusuna da deðinerek, "Seçimlerine bir yýla yakýn bir süreç var. Çorum halký için neler yapabiliriz sorunlarý çözmede nasýl katký saðlayabiliriz anlayýþýyla hareket ediyoruz. Çorum Belediyesi tarafýndan her hafta pazartesi günleri düzenlenen Halk Günü toplantýsýný nasýl basýna kapalý hala getiriyor anlamýþ deðilim. Basýna kapalý bir toplantýnýn olmasý mümkün deðildir bu Halk Günü de olmaz. Seçime yakýn bu zamanda maðdur olan insanlar baský içinde mi yahut bir þeylerle kandýrýlýyor mu? Ýçeri dertlerini sýkýntýlarýný anlatmaya çalýþan insanlar korkutuluyor mu bilinmez. Ancak basýna kapalý kararýný alan kiþi ve ya kiþileri buradan kýnýyorum. Bu toplantýnýn acilen basýna açýk hale getirilmesini talep ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. CHP, Uður Mumcu'yu anacak CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlý Sokak'taki evinin önünde, arabasýna konulan bombanýn patlamasý sonucu yaþamýný yitiren Gazeteci-Yazar Uður Mumcu'yu anma töreni gerçekleþtireceklerini belirtti.anma programýnýn 25 Ocak Cuma günü saat 15.00'da Turgut Özal Konferans Ýþ Merkezi belediye konferans salonunda yapýlacaðýný dile getiren Atlas, "Çaðdaþlýk ve çaðdaþlaþma insan haklarý üzerinde Türkiye'de büyük iþler yapmýþ olan sadece özlemle ve minnetle andýðýmýz Uður Mumcu'yu anacaðýz. Anma törenine tüm halkýmýzý davet ediyoruz.uður Mumcu'nun hayatý yapmýþ olduðu çalýþmalarý slayt gösterisi ile tanýtýp ve müzik dinletisi gerçekleþtireceðiz" dedi. Diþ Protez Teknisyenliði öðrencileri atanmak istiyor ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Çorum Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkanlýðý iþbirliðinde "Makineci (Dikiþ)" mesleðinde 20 kiþilik Ýstihdam Garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az yüzde 50'si Tekstil Fabrikalarýnda istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý ise yok tarihileri arasýnda Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkanlýðýnýn Zafer Çarþýsýnda bulunan eðitim salonunda yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý ise þöyle: Saðlýk Meslek Lisesi Diþ Protez Teknisyenliði bölümünden bazý öðrenciler CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ý ziyaret ederek, saðlýða kendi alanlarýndan personel alýnmamasýna tepki gösterdiler. Son sýnýfta okuduklarýný belirten öðrenciler 3 ay sonra mezun olacaklarýný ifade ederek, "Personel Daire Baþkanlýðýnýn Saðlýk Bakanlýðýna ait kesin olmayan personel alým branþlarý yayýnlanmasýna, saðlýk alanýnda her branþtan personel alýmý yapýlacak þeklinde duyuru olmasýna raðmen branþlar içinde Diþ Protez Teknisyenliði bir tane bile alým yok. Yaklaþýk 3 yýldýr Diþ Protez Teknisyenliði alýmý da yok. Biz mezun olacaklar ve mezun olanlar maðdur durumdayýz. Özel diþ laboratuarlarý hem az kiþi alýyor hem de bayan eleman çalýþtýrma taraftarý deðildirler. Biz iþ güvencemiz olduðunu düþünerek ve kýsa yoldan meslek sahibi olalým diye Saðlýk Meslek Lisesine girdik. Büyük umutlarla bugünlere geldik. Ancak son yýllardaki Diþ Teknisyeni alýnmamasý bizleri, ailelerimizi sýkýntýya soktu. Ailemize ve çevremize karþý mahcup ve maðdur olduk. 'Niye bu bölümü okuyorsunuz, hiçbir iþe yaramýyor' deniliyor çevremizde. Üzerimizde psikolojik bir baský oluþuyor. Mesleðimizi çok sevdiðimiz halde branþ deðiþtirmeyi düþündük. Ýkinci sýnýf hatta üçüncü sýnýf saðlýk personeli muamelesi görüp yok sayýlýyoruz. Sizler ana muhalefet partisi olarak her zaman çalýþanýn, emeðin yanýnda oldunuz. Haksýzlýklarla, siyasi rant kavgalarýna göðüs gerdiniz bizlerde sýkýntýlarýmýzý dile getirmemize sesimi duyurmamýza vesile olacaðýnýzý her zaman bizlerle olacaðýnýzý düþünerek sizlerle iletiþime geçmek istedik. Gereðini yapacaðýnýza inanýyor ve umut ediyoruz" diyerek Cengiz Atlas'tan yardým istediler. ÝÞKUR Makineci kursu açacak "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda olmak, bayan olmak, en az ilköðretim mezunu olmak, açýk öðretim veya ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde ÝÞKUR kurslarýndan hiç faydalanmamýþ olmak veya (kurslardan en fazla toplam 6 ay faydalanabilecekleri için) en fazla 2,5 ay faydalanmýþ olmak, son 24 ay içerisinde ÝÞKUR kurslarýndan faydalanmýþ ise bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçmiþ olmak, ÝÞKUR'un TYÇP, Staj (Ýþbaþý Eðitimi) ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kurs süresince kursa devam zorunluluðu olup, ayrýca kursiyerlere günlük 20 TL ücret ödenecek. (Son 24 ay içerisinde önceki kurslardan 1 defa faydalanmýþ olan kursiyerlere günlük 10 TL ödenecek, 2 defa faydalanmýþ iseler bu kurs için ödeme yapýlmayacak)"kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn 1 Kasým 2012 Perþembe gününe kadar (perþembe dahil) ÝÞKUR Ýl Müdürlüðün Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve 2 Kasým 2012 Cuma günü saat 10.00'da ÝÞKUR'da yapýlacak olan mülakata gelmeleri gerekiyor. Gençlik Merkezi yaþlýlarýn Mevlid Kandilini kutladý Mahmut Atalay Gençlik Merkezi çalýþanlarý ve gençler Mevlit Kandili nedeniyle Hacý Ahmet Akdað Huzurevini ziyaret ederek yaþlýlarýn kandillerini kutladýlar. Ziyaret esnasýnda gençler huzurevi sakinlerine çeþitli hediye ve ikramlarda bulunurken sohbet ettiler. Gençlik Merkezi çalýþanlarý bu tür sosyal sorumluluk çerçevesindeki ziyaretleri daha da sýklaþtýrmayý amaçladýklarýný ve Merkez olarak böylesi anlamlý özel ve mübarek günlerde büyüklerin unutulmamasý gerektiðini ve onlarýn hayýr dualarýnýn alýnmasýnýn öneminin büyük olduðunu belirttiler. Aktif Yaþam Kulübü tanýtým filmi çekti Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü üyeleri kulübü ve yaptýklarý projeleri daha iyi tanýtmak için reklam filmi çekti. Reklam filmi Hitit Üniversitesinin kýsa bir anlatýmý ile baþlýyor ve daha sonra Aktif Yaþam Kulübü hakkýnda bazý bilgiler kulüp üyeleri tarafýndan veriliyor. Reklamýn sonunda ise 1.Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi ve Ücretsiz Gitar kursu hakkýnda bilgi veriliyor. Reklamýn, oyuncusundan yönetmenine kadar tüm ekip Hitit Üniversitesi öðrencilerinden oluþurken, reklamýn profesyonelliði dikkat çekiyor. Aktif Yaþam Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Semih Kýzýldað konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Aktif Yaþam Kulübü olarak, yaptýðýmýz projelerin tanýtýmýna önem veriyoruz, bu reklamda vermek istediðimiz bir mesajda, biz bir takýmýz ve bu kulüp bu sayede baþarýlý. Aktif Yaþam Kulübü olarak birçok kulübün hayal edemediði projelerin içinde yer aldýk ve çok ses getirdi. Reklam filminin yönetmenliðini yapan Hamdi Apallý kardeþime de teþekkür etmek gerekli, çünkü günlerce bu reklam için uðraþtý, montajýný bile kendisi yaptý ve çok güzel bir iþ çýkardý" dedi. Tanýtým filmini hem adresinde hemde sosyal medya izlenebilir.

5 HABER 5 EMITT Fuarý'na Çorum damgasý 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT, Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezinde açýldý. Türkiye'nin en büyük turizm, dünyanýn da en önemli 10 turizm etkinliðinden birisi olan EMITT Fuarý'na Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi birlikte katýldý. Çorum standý, fuarýn ilgi odaðý oldu. Dünyanýn pek çok ülkesinden turizmcileri bir araya getiren fuarda 60 ülkeden 4000 katýlýmcý yer alýyor. Arjantin'in konuk ülke olarak yer aldýðý fuarýn açýlýþýnda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve çok sayýda Vali ve Belediye Baþkaný katýldý. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn yoðun programý nedeniyle hiçbir standý gezmediði fuarýn resmi açýlýþýn ardýndan Çorum standýný ziyaret edenler arasýnda Ýstanbul Valisi H. Avni Mutlu, Manisa Valisi Halil Ýbrahim Daþöz, Edirne Valisi Hasan Duruer, Çekül Vakfý Baþkaný Kafkas ve Uslu, Hizmet Ýþ kuruluþ yýldönümü programýna katýldý hemþehrimiz Prof.Dr. Metin Sözen, Eski Ýskilip Kaymakamý, Kadýköy Kaymakamý Birol Kurubal, Eski Ortaköy Kaymakamý, Aðrý Vali Yardýmcýsý Mehmet Gökhan Zengin ve çok sayýda ziyaretçi de vardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un tanýtýmý için her türlü fýrsatý deðerlendirmeye çalýþtýklarýný söyledi. Yurt içi ve yurt dýþý turizm ve tanýtým fuarlarýnýn Çorum'un tanýtýmý için önemine deðinen Zeki Gül, "Turizm potansiyeli yüksek olan Çorum'u ülkemize ve yabancýlara tanýtmak ve þehrimize turistlerin ilgisini artýrmak amacýyla çeþitli fuarlara katýlýyoruz. Ýnþallah yaptýðýmýz bu çalýþmalarla birlikte Çorum, turizm pastasýndan yeterince pay alacaktýr" diye konuþtu. Zeki Gül, sýcak leblebi daðýttý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, EMITT Fuarý'nda Çorum standýný ziyaret edenlere Çorum leblebisi daðýttý. Çorum standýnda kavrulan leblebi sýcaðý sýcaðýna ziyaretçilere ikram eden Zeki Gül, Çorum hakkýnda da ziyaretçilere bilgiler veriyor. Bakan Dinçer'in programý iptal Karne daðýtým törenine katýlmak ve bir dizi ziyaret için bugün Çorum'a gelecek olan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in programý iptal edildi. Dün akþam saatlerinde Valilikten yapýlan açýklamada, "Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Ömer Dinçer'in Cuma günü ilimize yapacaðý ziyaret programýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Kalem Müdürlüðünden gönderilen bir yazý ile iptal edildiði bildirilmiþtir" ifadeleri yer aldý. Bakan Dinçer'in katýlacaðý tüm programlar iptal olurken 19 Mayýs Ýlkokulunda karene daðýtým töreni ise saat 10.30'da yapýlacak. Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Milletvekili Salim Uslu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Hizmet-Ýþ Sendikasýnýn "Türkiye Öncülüðünde Sendikal Bakýþ Açýsýyla Su ve Sanitasyon Hakkýnýn Desteklenmesi ile HIV ile Mücadele Konulu" 34.kuruluþ yýldönümü programýna katýldýlar. Programa Mýsýr Çalýþma Bakaný Sayýn Khaled Al-Azhar, Saadet Partisi eski Genel Baþkaný Recai Kutan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler ve yurtdýþýndan bir çok misafir katýldý. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas burada yaptýðý konuþmada, "Sözlerime yakýn mazimizden bir kaç hatýrlatma yaparak baþlamak istiyorum. SSK hastanelerindeki eczane kuyruklarýný, ilaç bulma sýkýntýsýný, telaþýný hatýrlayýnýz. Milyonlarca sigortalýmýzýn çektiði çile bugün gibi hatýrýmýzda. Ýlaç fiyatlarýnýn el yakýcýlýðý, vatandaþýmýza ve devletimize getirdiði yük de iþin cabasý. Çok þükür ki Hükümetimizin kararlý politikalarý sayesinde bunlarý geride býraktýk. Saðlýkta dönüþüm Programýmýz ile memurumuzun, iþçimizin, emeklimizin hiç bir ayrýma tabi tutulmadan hizmet alabileceði bir saðlýk sistemi inþa ettik. Saðlýk hizmetlerinde hem nicelik hem de nitelik açýsýndan çok mesafeler kat ettik. Çok þükür ki, doðrudan hayatýmýza yansýyan, bizi rahatlatan, memnun eden deðiþiklikler yaþadýk, yaþamaya devam ediyoruz. ÝLO'nun tahminlerine göre tüm dünyada 20 milyondan fazla HIV/AIDS'li iþçi vardýr. Sonuçta 2020 yýlýna gelindiðinde hastalýðýn yaygýn olduðu ülkelerdeki iþgücü, AIDS'in olmamasý durumunda olabileceðinden yüzde 10 ile yüzde 30 arasýnda daha küçük olacaktýr HIV enfeksiyonunun kiþiler ve aileleri, ayný zamanda toplum üzerinde yarattýðý olumsuz etkiler hayli aðýrdýr. Hastalýðýn, enfeksiyonlu kiþilere baðýmlý durumdaki küçük ve yaþlý aile üyeleri üzerinde ciddi sonuçlarý vardýr. Kiþi ve hane düzeyindeki olumsuz sonuçlar iþyeri-iþletme düzeyine de yansýmaktadýr. Bu vesile ile Hizmet-Ýþ ailesine daha nice 34 yýllar diliyor, tüm misafirlere saygý ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.daha sonra bütün katýlýmcýlar Su ve Sanitasyon konulu Karikatür Sergisini gezdiler. Tarým Kredi Kooperatifleri iþtiraki olan Gübretaþ Þirketi ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü birlikte "Toprak, Gübre ve Gübreleme Sempozyumu" düzenledi. Anita Otelde dün yapýlan sempozyuma Tarým Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü, Gübretaþ T.A.Þ Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü ve Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personelleri katýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ sempozyumda yaptýðý konuþmada, "Topraklarýmýzdan her zaman iyi verim almak istiyorsak eksilen maddeleri bilmeli ve topraðýmýza bu maddeleri vermeliyiz. Topraklarýmýzý verimli halle getirmek ve daha çok ürün almak için topraðýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamalýyýz dolayýsýyla Gübreleme dediðimiz bu olay çok önemlidir. Toprak canlý bir materyaldir. Eðer siz bu canlý materyali geri dönüþü olmayan bir hale sokarsýnýz o topraktan bir daha tüm canlýlara fayda olmayacaðýný düþünmelisiniz. Atalarýmýz azý karar, çoðu zarar demiþlerdir. Toprak ve gübre iliþkisinde bu þöyle yorumlanmalýdýr, çoðu zarar analizle tespit edilen yarar. Bu eðitimin tüm katýlýmcýlara faydalý olmasýný dilerken eðitimin düzenlenmesinde emeði geçen tüm paydaþlara teþekkür ederim" dedi. Sempozyuma, Toprak Bilimi ve Toprak Analiz sonuçlarýnýn yorumlanmasý, Bitki Besleme ve Gübreleme sunularýyla devam edildi. Osmancýk ve Kargý köylerinin sorunlarý masaya yatýrýldý Osmancýk ve Kargý Köy Muhtarlarý Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'de ziyaret ederek, 2013 yýlýna ait sorunlarý dile getirdiler ve çözülen sýkýntýlarý içinde teþekkür ettiler. Muhtarlar heyeti Milletvekili Cahit Baðcý ile yaptýklarý toplantýda 2013 yýlý plan ve projelerini deðerlendirdiler. Toplantýnýn devamýnda köylerin tek tek sýkýntýlarýný dinleyen Baðcý, sorunlarýn çözümü ve yatýrýmlarda son durumlarla ilgili bilgi verdi. Yerleþim alaný sorunlarý, sýnýr tespit çalýþmalarý, içmesuyu þebeke sorunlarý, kanalizasyon ve foseptik ihtiyacý, Boyabat baraj kenarý köy yollarý ile ilgili yol bakým ve onarým sorunlarý konuþuldu. Baðcý, kanalizasyonu biten köylerde kilit taþý yapýlacaðýný ve 2013 yýlý içinde kanalizasyon ve kilit taþ yapým çalýþmalarýnýn diðer yýllara oranla hýzlanacaðýný söyledi Köylerin sorunlarý ile ilgili tek tek not alan Baðcý, aldýðý notlarý Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile de paylaþtý ve sorunlarý teker teker iletti. Köylerin sorunlarýnýn çözüme kavuþmasý adýna takipçisi olacaðýný ifade eden Baðcý'nýn ilgi ve desteðinden memnuniyetlerini ifade eden Köy Muhtarlarý ve Temsilcileri, Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya teþekkür ettiler.

6 HABER TEK 6 "Emekliler huzurlu ve mutlu deðil" Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesini ziyaret etti. Türkiye'de 10 milyon emekli olduðunu dile getiren Mahmut Alparslan, "Bu sayý toplum 3'te 1'ine denk geliyor. Onlar mutlu olmazlarsa toplum geri kalaný da mutlu ve huzurlu olamaz. Emeklilerimiz umduklarýný hiçbir zaman alamadýlar. Bundan sonra inþallah hakettikleri haklardan en güzel þekilde yararlanýrlar. Bizlerde emeklilerimizi yanýndayýz" dedi. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Burada oturmakla bu iþler düzelmiyor çalýþmamýz lazým. Sayýn Baþkaným bizler gerçekten yaralýyýz bizim yaramýzý doktor hekim saramaz bizim yaramýzý sizler yani sivil toplum örgütleri ve halkýmýz saracak. Ulu çýnarlarý batýrmamak için iyi sulayýn" þeklinde kaydetti. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi'nde, Ýmar Planýnýn 20.K.IILD Paftasýnda, "Çok Katlý Otopark" Ýþaretli alanda. Tapunun 25 Pafta. 450 ada, 29 nolu parselinde kayýtlý, toplam 2.374,34 m2 yüzölçümlü arsa üzerine inþa edilen, Yunus Emre Çok Katlý Otoparkýnýn 1, 2, 3 ve 4. Katlan ile 29 parseldeki otoparkla birlikte kullanýlmasý gereken, 25 pafta, 450 ada, 28 nolu parsel üzerindeki Yunus Emre Ýþ Merkezinin 4. Katýnda bulunan, B Blok, 48 nolu ve A Blok, 55 nolu otoparklar olmak üzere toplam 345 araçlýk otopark kýsmý ile teras katta yer alan oto yýkama yeri 1 yýllýðý ,00 TL tahmini kira bedeli ve ,00 TL geçici teminat üzerinden hazýrlanan þartnamesi dahilinde 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Ýþin Ýhalesi Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýhaleye katýlacaklarýn A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor Ýse, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)e- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi Ýle ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. Þartname ve diðer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur. Basýn: 50 Resmi ilanlar de Erdal Þahin, öðrencilere yazarlýðý anlattý Eðitimci yazar Erdal Þahin Baþöðretmen Atatürk Ortaokulunun konuðu oldu.baþöðretmen Atatürk Ortaokulunun konferans salonunda, kitap okuma bilinci kazandýrmak amacýyla gerçekleþtirilen söyleþiye öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Programda Erdal Þahin'in yazdýðý, "Aynadaki Yüz, Hüzne Konan Kelebek ve Aþk ve Aþk" romanlarýnýn yanýsýra 2012 Mayýs ve Haziran aylarýnda oynattýðý ve valiliðin büyük destek verdiði "Sýðýnak" adlý tiyatro oyunu, öðrencileri ile çýkardýðý "Düþ Bahçeleri" masal kitabý hakkýnda da bilgi verdi. Kitap okumanýn insana kattýðý deðerleri ve önemini yetiþen nesil açýsýndan öðrencilere aktarmaya çalýþan Erdal Þahin, her öðrencinin günde belli bir sayfa kitap okuma alýþkanlýðý kazanmasý gerektiðini anlattý. Þahin, toplum içindeki þiddet ve diðer olumsuzluklardan bahsederken "toplumsal gerçekçi" bir yaklaþýmda bulunduðunu söyledi. Þahin kitap yazabilmek için iyi bir okuyucu olmak gerektiðini, kitap yazmanýn büyük bir emek ve zamana mal olduðunu belirtti.okul Müdürü Ýbrahim Demirbaþ, söyleþinin çok ilgi görmesinden ve çok verimli geçmesinden dolayý mutlu olduðunu ifade ederek Erdal Þahin'e teþekkür etti. EML'de, "Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Silah" konferansý Endüstri Meslek Lisesinde "Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Silah" konulu konferans verildi. Konferansa konuþmacý olarak ise EML Sivil Savunma Kulübü Rehber Öðretmeni Erdinç Altun katýldý. Fizik Öðretmeni Erdinç Altun konferansta yaptýðý konuþmada "Ne yazýk ki savaþlar bütün acýmasýzlýklarýna raðmen hiç eksik olmamýþtýr. Komþu ülkeler, hatta dost olarak bilinen ülkeler arasýnda yýllarca süren savaþlar olmuþtur. Her savaþta son teknoloji ürünü daha fazla insan öldüren silahlar kullanýlmýþtýr. Son yüzyýl içerisinde bu silahlarýn arasýna biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlarda girmiþtir. Japonya'ya atýlan atom bombasýnýn etkileri halen devam etmektedir. Ülkemizde resmi kurumlar, ülkemize yönelik bir nükleer saldýrýya karþý hazýrlýk yapmaktadýrlar. Gerek eðitim yoluyla, gerekse çeþitli koruyucu elbiseler çeþitli araçlarla bizleri koruyabilecek tedbirler almaktadýrlar. Dileðimiz, dünyanýn hiçbir yerinde bir insanýn dahi bu silahlarla öldürülmemesidir" dedi. Ýskilip Belediye Bülteni yeni sayýsý çýktý Ýskilip Belediyesi tarafýndan aylýk olarak yayýnlanan "Belediye Haber Bülteni"nin Ocak 2013 sayýsý çýktý. Belediye ekipleri tarafýndan esnafa ve tüm evlere ulaþtýrýlmaya baþlanýlan Haber Bültende Belediyenin projeleri, hizmet ve faaliyetleri yer alýyor. "Gönül Elçileri Projesi" tanýtýlacak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan 2012'de baþlatýlan ve 81 ilde iki yýl sürecek olan "Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi" nin Çorum'daki tanýtým toplantýsý yapýlacak. Anvatar Otelde 28 Ocak 2013 tarihinde saat 14.00'da tanýtýmý gerçekleþtirilecek olan projeyle toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesi, toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak gönüllü sayýsýnýn artýrýlmasý, insan kaynaðýnýn güçlendirilmesi ve gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý amaçlanýyor. Aile Mektebi konferansý yarýn Gül-Der ve ADEF iþbirliði ile Çorum'da Ekim 2011'den bu yana devam eden "Aile Eðitimi" seminerleri yanýnda organize edilen konferans yarýn yapýlacak. Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 19.30'da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýlacak olan konferansta "Aileden Ümmete Sorumluluklarýmýz" konusunun ele alýnacaðýný belirtti.

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı