Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Stadyum ve çevresinin yýkýlarak betonlaþma projesine tepkiler artarak devam ediyor. Bütün siyasi görüþlere sahip vatandaþlar bu konuda siyaset üzeri demokratik bir duruþ ile tek yumruk olmaya hazýrlanýyor. 'Çorum Gezi parkýndan daha önemlidir!' Geçtiðimiz hafta Stadyum ve 60 Min metrekare spor alanýnýn yýkýlarak konut alanýna dönüþtürülecek parojenin ihalesi yapýlmýþtý. Ýhaleyi ise Ýhaleye tek katýlýmcý olarak giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Düþünülen deðiþikliðe bakýldýðýnda herþeyden önce Kamu yararý deðil, kamu zararý söz konusu olacaktýr. 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ SAYFA 7 DE Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. SAYFA 5 TE Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir "Ýftira atanlarý Çorum iyi biliyor" En son bir yerel Gazete de çýkan yazýya cevap veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu... SAYFA 9 DA ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Nurullah Saðlamkaya ÝNSANLIÐIN YANSIMASI Mikroskop Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. SAYFA 3 TE Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Çorum'da tüfekle otopark baskýný: 5 yaralý Atý alan Üsküdar'ý geçti Gülsün Mert Daðlýk bir bölgede bilge çýraðýyla yürürken, oðlan ayaðýný taþa çarpar ve can acýsýyla "Ah!" diye baðýrýr. Daðdan, 'Ah!' diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. SAYFA 9 DA Çorum'da tüfekle otopark basan saldýrganlarýn açtýðý ateþ sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlardan 1'inin durumunun aðýr olduðu bildirilirken, 2 þüpheli kayýplara karýþtý. SAYFA 6 DA Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam... SAYFA 5 TE Sami Çam Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. SAYFA 5 DE ANALÝZ Hangi taraftasýnýz? Rantçý mýsýnýz, Halkçý mýsýnýz! Nadir YÜCEL Stadyum ve çevresinin yýkýlarak konut alanlarýna dönüþme Ýhalesi geçen hafta gerçekleþmiþti. Rekabet ortamý bulunmayan ortamda ise, ihaleyi tek baþýna ihaleye giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Ýhale sürecinden sonra Kamu yararýndan daha çok, kamu zararý öngörüsü ve' Rant' düþüncesinin ön planda tutulduðu bu projeye tepkiler artarak büyümeye devam ediyor. Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, eski Ýmar bakaný hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Devlet Tiyatro Salonunun mimarý hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz, eski belediye baþkan yardýmcýlarýndan Davut Güney, konu ile ilgili olarak düþünülen projenin yanlýþ olduðuna, Çoruma ve Çorumluya fayda yerine zarar getireceði görüþünü savunmuþlardý. Bugün de eski Ýmar komisyon baþkanlarýndan Nurullah Saðlamkaya nýn açýklamalarý tüm çýplaklýðý ile yer buldu. Konu ileilgili haberi hala bilgisi olmayanlar, anlamayanlar Nurullah Saðlamkaya'nýn manþet haberimizi sonuna kadar okuyarak bilgi sahibi olabilirler. Þimdi sormak lazým. Tufan Köse nin de ' Aðbi ' diye hitap ettiði Sayýn AK Parti nin Meclisteki Çorum takým kaptaný görülen Sayýn Salim Uslu konunun ne tarafýndasýnýz? Bu proje faydalý diyorsanýz çýkýp neden faydalýdýr açýklayýnýz. Faydalý deðilse mani olunuz. Çorumun tarihi bir projesi adýna mutlaka görüþleriniz olmalýdýr. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Belediye Meclis Üyelik döneminizde doðru bulmadýðýnýz kararlara itiraz eden bir þahsiyettiniz! Bu proje hakkýnda ki görüþleriniz nelerdir? (Kaldý ki böyle bir ranta imza atan Baþkan Külcü ayný zamanda bazý partili ve kalemþör! tetikçiler hüneri ile Rumi Bekiroðlundan 3 puan alma derdindedir.) Çorum STK larý içerisinde en önemli konumdaki Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,' Ne þiþ yansýn, ne kebap' felsefesi ile ömür tamamlamak asla hüner deðildir. Bu bizim ana meselemiz deðildir. Ýmar konsu belediye v.s. ya da 50 tane gerekçe bulabilirsiniz. Gerekçe bulmak Üyelere bir soralým demeniz de hüner deðildir. Kýsaca birilerinin size' Kem göz' ile bakýlmasýn'dan çekinmenize de gerek yoktur. Mesele Çorum meselesidir. Sizlerde Çorumun en geniþ sivil Toplum örgütlerisiniz. Ayný cümleler CESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç içinde geçerlidir. Hatta Çorumun tecrübeli isimlerinden Vedat Canbek bey'inde mutlaka bu konu üzerine bir deðerlendirmesi olmasý gerekir. Oda baþkanlarýnýn sendikacýlar yönetim kurulu üyelerinizi toplayýn. Fikirlerini alýn Çoðunluk ne demiþse çýkýn odamýzýn çoðunluðunun görüþü budur deyin. Bunu yapamýyorsanýz,' Bir programda Çorum ve Çorum halký için diye sözlerle bir konuþmaya asla baþlamayýn.' Ýlla karþýt görüþ belirtmenize de gerek yok. Projeye þayet olumlu bakýyorsanýz ve gerekçeleriniz var ise destek de verebilirsiniz. Olmadý çýkýn sizler de 'Köfteci Deli Mehmet' gibi Bir delilik yapýn ve Ýhale adýna Külcü ve Ahlatcý yý kutlayýn. Vereceðiniz kutlamalar adýna sponsor bile hazýr! Dedelerimiz zamanýnda Çimento Fabrikasýndan gelen ve Ankara istikametine devam eden yolun ani bir viraj ile sol tarafa neden döndürüldüðünü bilirmisiniz? O günün þartlarýnda 'Dükkanlarýn Rantý için keskin viraja neden olunduðu ifade edilir. Ayný yerde 1970 li yýllarda Freni patlayan Kamyon kazasýnda ise onlarca iþçi hayatýný kaybetmiþti. Ne alaka demeyin yýllar sonra bile olsa Hiçbir Rantçý rahmetle anýlmýyor. Yetkilisi ilgisi çýksýn bu proje halka hizmet midir, Yoksa Rantçýlara hizmet midir anlatýlsýn. Uzmanlarýný çaðýralým. Turan Ilgaz Hoca ben hazýrým gelirim. Diyor. Ahmet Samsunlu Hoca diyor ki, mevcut stadyum kalmalý daha büyüðü ise çevre yoluna yapýlmalýdýr. Hatta Çoruma AVM de þart. Ancak bu yerlere deðil þehir kenarlarýna yapýlmalýdýr diyor. Önemli olan 3-5 kiþinin Rantý mý, yoksa halkýn menfaati mi? Yapan, yaptýran, göz yuman, sebep olan, sessiz kalan herkesin Sosyal Sorumluluðu vardýr. Ölümden öte köy yok. Çok þükür bizim vicdanýmýz çok rahat. Çorumda uyumayan, uyumayacak, Hukuk ve Demokrasi çerçevesinde yanlýþ ve haksýzlýklar ile mücadele edecek insanlarýn sesleri geliyor gibi. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý... SAYFA 4 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:08 05:45 12:51 16:37 19:45 21: Kadýköy-Pendik Metro Hattýnýn açýlýýþý (2012) Uydumuz Rasat uzaya fýrlatýldý (2012) - Gölcük depremi (1999) Ýlim öðreniniz ve öðretiniz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝSTANBUL Caným Ýstanbul; Sokaklarýnda, caddelerinde kucak, kucak, Çiçek satýlan þehir. Haliç, tersane ameleleri.. Bir tütün yapraðý gibi: rejili iþçi kýzlar!.. Ýnsanlarla dolu, caným insanlarla, Vapurlar, tramvaylar.. Yerimde duramýyorum, Ayaklarým koþuyor, kahrolasý ayaklarým! Ekmek peþinden; Kapayýn ellerinizle yüzünüzü büyük patronlar Mahmut Yesari Bey geçiyor Babý-âli caddesinden "Vazgeç ulan taksimden Dertliyim yine bu akþam. Söyle kýzým Aksaraylý Leman, Hüzzam faslýndan söyle, Güzeldir, hazindir faslý hüzzam". "Biz ehli kalemdeniz, Dertliyiz... Balýk pazarýnda birkaç kadeh Bulanýk raký içelim dedik bu akþam, Balýk pazarýnda iyot kokuyor bu akþam, Yanýmýzdaki masada "Cevriyem" türküsünü söylüyor, Büyük elli, büyük ayaklý üç adam Yarýn yine havada lodos var, Yarýn yine "Gözlerinden anladým Cevriyem sende kara sevda var" 1951 Cera Genel Müdürü Atul Sanghvi&Isvea Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker Ortaköy'de çalýþmalar devam ediyor ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Ýtalyan ISVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirlikteliði ile tüm tasarýmlarýný Hindistan'da satýþa sunuyor. Yapý sektörünün ihracat gücüne ivme kazandýracak bu önemli iþbirlikteliði, ISVEA Ýcra Kurulu Üyesi ÖmerTürker, CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi ve ISVEA CDO'su(Chief Design Officer) Ettore Giordano'nun ev sahipliðinde yapýlan imza töreni ile gerçekleþti. Ýki büyük markanýn gerçekleþtirdiði iþbirliði çerçevesinde; ISVEA, Ýtalyan tasarým kültürü ve anlayýþýyla hayata geçirdiði tüm tasarýmlarýný CERA'nýn güçlü daðýtým ve pazarlama aðýyla birlikte Hintli tüketicilerle buluþturacak. Sahip olduðu üretim gücüyle birlikte sektörde damga vuran tasarýmlara imza atan Ýtalyan ISVEA, Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðu bu stratejik iþbiýiikteliðiyle global pazardaki büyümesine hýz kesmeden devam ediyor. IS- VEA Ýcra Kumlu Üyesi ÖmerTürker, Hindistan pazarýnda üst segment açýðýný kapatabilecek bir Ýtalyan markasý olduklarýný ve geniþ ürün portföyüyle birlikte uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýnda yer aldýklarýný vurguladý. Türker, "CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz bu iþbiýiikteliðiyle küresel anlamda ne kadar güçlü bir marka olduðumuzu kanýtladýk. Hindistan'ýn en büyük seramik üreticisi CERA ile böyle bir iþbirlikteliðine imza atmak da ayrýca gurur verici. Ödüllü Ýtalyan tasarýmcýlar ve yenilikçi ürünlerle geniþ kitlelere ulaþabilme yeteneðimiz ve üretim gücümüz bizi uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýna taþýyor. CERA ile 20 yýla kadar uzayabilecek bir sözleþmemiz var. Bu sebeple Hindistan pazarýnda iddialýyýz ve geliþmekte olan bu pazarda yüksek bir pazar payý hedefliyoruz" dedi.ýmza töreninde konuþan CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi, "Hindistan'ýn en büyük banyo çözümleri firmalarýndan biriyiz. ISVEA ile gerçekleþtirdiðimiz iþbirlikteliði ise sektördeki iddiamýzý oýtaya koyuyor. ISVEA'nýn sahip olduðu üretim gücü ve tasarýn-anlayýþýyla birlikte sektöre yön verecek çalýþmalara imza atacaðýmýza olan inancým sonsuz. Türkiye pazarý için, ticari iliþkilerimizi mümkün olan en güçlü noktaya taþýdýðýmýza inanýyoruz. Birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceðiz" dedi.ýtalyan tasarým anlayýþýna getirdikleri inovatif yaklaþým ile her zevke hitap eden, her banyoya uyarlanabilen, farklý alanlar için farklý çözümler sunabilen IS- VEA, ödüllü tüm tasarýmlarýný CERA ile gerçekleþtirdiði iþbiýiikteliðiyle Hintli tüketicilerin beðenisine sunuyor. Anlaþma kapsamýnda Ýtalyan ISVEA'nýn birbirinden þýk ve özgün tasarýmlarý, CERA'nýn sahip olduðu güçlü satýþ, pazarlama ve daðýtým kanallarýyla müþterilerle buluþacak ve 100' ün üzerinde üst segment shovvroomlarda sergilenecek. Fethi GÝRAY HAVA DURUMU Ortaköy Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yol açma, geniþletme ve iate duvarý yapma çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.konuyla ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir þu þekilde konuþtu:göreve geldiðimizden bu yana Ýlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Derepýnarý ve Çayýr mevkii bölgelerinde yer alan yerleþik olan mahalle, cadde ve sokaklarýn yýllarca ihmal edilmiþliðini üzerinden atýyoruz. Seçimden evvel sözüm vardý, her alanda belediyecilik hizmeti vererek ve hizmette öncelik köy görünümlü mahallelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýmýzý beyan etmiþtik. Göreve geldiðimizden bu yana yani 16 ay boyunca özellikle altyapý hizmeti hiç gitmemiþ olan mahallelere öncelik verildi. Bu vesile ile hem üst yapý çalýþmalarý olan kilit taþý hemde yol geniþletmelerde özellikle yol kenarlarýnda büyük uçurum olan yerlere 3-5 metre yüksekliðinde iate duvarý yaparak örnek mahalle oluþ- Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8338 2,8371 EUR 3,1448 3,1562 STERLiN 4,4311 4,4423 2,2798 2, JPY YENi Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Demer Lisesinden ücretsiz ve burslu eðitim imkaný -Önemli Telefonlar- TEOG yerleþtirmelerinin açýklanmasýyla beraber lise kayýtlarý baþladý. Üniversite sýnavlarýnýn temelini oluþturan 9. sýnýf için öðrencileri için Demer Lisesi bu yýl baþarýlý öðrencilere imkan saðlayarak ücretsiz ve burslu eðitim imkaný verdi. Konu hakkýnda açýklama yapan Muharrem Özkan " Sýnýrlý kontenjanlarla kayýtlar için öðrenci ve velilerimizi kurumumuza bekliyoruz. " dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 3 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Nurullah Saðlamkaya Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. Ýmar, Ulaþým, Çevre ve Rant yönleriyle konuyu ayrýntýlý olarak açýklayan Nurullah Saðlam, "yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabileceðini belirtti. Saðlam ayrýca Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. þeklinde konuþtu Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya yaptýðý yazýlý açýklamada konuyu bütün detaylarý ile þu þekilde ortaya koydu.. Gündemin bu denli yoðun olduðu bir ortamda Þehir stadyumu ve spor komplekslerinin bulunduðu, ticaret ve konut alaný olarak iþaretlenmiþ 56 dönümlük alanýn Belediye tarafýndan satýþa çýkarýldýðýný, akabinde satýþ iþleminin gerçekleþtiðini yerel basýndan üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayým.öncelikle bu þehirde yaþayan bir vatandaþ, akabinde üç dönem( ) imar komisyonu baþkanlýðý yapmýþ biri olarak bu imar planý deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný üzülerek söylemek istiyorum. Öncelikle yapýlan bu iþlemi yasa ve yönetmelikler tarafýndan ele alacak olursak bilindiði üzere imar planý deðiþiklikleri; plan ana kararlarýný, sürekliliðini, bütünlüðünü, sosyal ve teknik altyapý dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararý amaçlý, teknik ve nesnel gerekçelere dayanýlarak yapýlýr. Ýmar planlarýnda sosyal ve teknik altyapý hizmetlerinin iyileþtirilmesi esastýr. Yürürlükteki imar planlarýnda öngörülen sosyal ve teknik altyapý standartlarýný düþüren plan deðiþikliði yapýlamaz. Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlmaz. Yoðunluk artýran veya kentsel ulaþým sistemini etkileyen imar plan deðiþikliklerinde, kentsel teknik altyapýya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý zorunludur. Zorunlu hallerde böyle bir deðiþiklik yapýlabilmesi için; Ýmar planýnda yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarýnýn kaldýrýlabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiði "hizmet etki alaný" içinde eþdeðer yeni bir alanýn ayrýlmasý suretiyle yapýlabilir. Eþdeðer alanýn ayrýlmasýnda yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlarýn yerinin deðiþtirilmesinde, mevcut plandaki "hizmet etki alanýna göre ayný uygulama etabý veya bölge içinde kalmasý", yaya eriþim mesafelerinin dikkate alýnmasý ve yeni tespit edilen alanýn tesisin yapýlmasýna müsait olmasý zorunludur. Ýmar planlarýnda yoðunluðu artýracak iþlemlerde, büyük ölçekli altyapýnýn, otoparklarýn ve ulaþým noktalarýnýn iyi hesap edilmesi, olumsuz çevresel etkileri azaltýcý þekilde planlamasý ve uygulanmasýna özen gösterilmesi gerekir. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dýþýnda geliþmesi sonucunda oluþan sýkýntýlarý bu gün fazlasýyla yaþamaktayýz. Bunun en somut örneði, alternatifi bir türlü oluþturulamayan gerek trafik, gerek yaya, gerekse ticaret ve rant olarak sýkýþýp kaldýðýmýz en yoðun arter olan Gazi Caddesidir. Þehrimizde giderek yükselen binalara paralel yoðunlaþan trafiði ve otopark sorununu yaþadýkça kent planýnýn en yoðun noktalarýndan biri olan bu bölgeye hangi mantýkla 1500 konut ve ticaret merkezinden oluþan devasa bir artýþ yapýldýðýný anlamak mümkün olmadýðý gibi merak etmemek de mümkün deðildir. Gazi Caddesi bu gün itibari ile býrakýn araç ile yol almayý kaldýrýmda yaya yoðunluðundan yürünemez hale gelmiþtir. Bu yoðunluk ve otopark sýkýntýsý zirve yapmýþken bir de bu plan uygulanýrsa yakýn zamanda kördüðüm olacaðýmýzý söylemek için kahin olmaya gerek yok. Neden mi? Ýþte size senaryo "ULAÞIM" yönüyle konuyu bir irdeleyelim mesela... Bu noktaya üç ana yoldan ulaþýlabilir. 1-Gazi Cd.(27m) 2-Fatih Cd.(25m) 3-Bahabey Cd.(25m) Bu arterler mevcut durum itibari ile iflas etmiþ durumdadýr. Örneðin mümkün mertebe kullanmamaya dikkat etsem de bir kaç gün önce Ýnönü Caddesin de bulunan Abide kavþaðýndan Saat Kulesi'ne 15 dakikada ulaþabildim. Bahabey Cd.,Fatih Cd. hakeza öyle. Bu caddeler tek þerit trafiðin aktýðý küçük caddeler.bir de þehrin en can alýcý noktasýna bu caddelerden baþka ulaþým yolu bulunmayan 1500 konut, yapmak ortalama bir konut için 4 kiþiden 6000 nüfus, yine ortalama konut baþý iki araçtan 3000 araç bu caddelere yüklendiðinde üstüne üstelik yapýlacak ticaret merkezinin yoðunluðunu da ilave ettiðinizde sonuç ne olur? Aklý, vicdaný, izaný yerinde olan yönetici ve fikir sahibi insanlarý, sivil toplum kuruluþlarýný düþünmeye davet ediyorum. Bu rant mantýðýyla þehri yönetmenin de akýlcý olamayacaðýný ifade etmek sanýrým ayýp olmaz. "ÇEVRE" yönüyle ele alýrsak ; Þehrin bu bölgesi konum itibari ile konut yoðunluðu bulunan Bahçelievler Mh,Karakeçili Mh,Tavukluk mevkii ve Gazi Caddesinin birleþim noktasýndadýr.bu dört ana yerleþim ve ulaþým alanlarýnýn bir nevi nefes aldýðý açýk bir alandýr. Bölgeyi beton yýðýný haline dönüþtürmek þehrin ciðerlerini týkamak demektir. Buraya daha fazla aðaç dikmek, yeþillendirmek ve þehrin ortasýnda nefes alacak devasa bir yeþil alan meydana getirmek yakýþýr. "RANT" yönüyle bakarsak ; Bu bölge kentin en deðerli yeri niteliðinde olup, zaten çevresi ile birlikte yüksek bir maddi deðere sahiptir.buraya eklenecek deðer artýrýcý unsurlar çevresi ile beraber aþýrý fiyatlanmaya yol açacaktýr.gazi Caddesinde oluþan yüksek rantý þehrin diðer taraflarýna kaydýrmak gibi bir seçenek dururken halâ rantýný artýrmak esnafýn kirasýna ve tüketici fiyatlarýna olumsuz etki yapacaktýr. Kentimizin nefes alan konumunda olan spor kompleksleri, sosyal donatý alanlarýyla süslü güzel bir kamusal alan olabilir. Bu konuda tüm kesimlerin duyarlý olmasý lazým.konu bu raddeye gelene kadar Mimar Mühendis odalarý baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn hiçbir görüþ beyan etmemiþ olmasý gerçekten düþündürücü.muhalefet üyelerinin bir kaç kiþi haricinde yeterince kamuoyu bilinci oluþturamamasý da ayrý bir vak'a. Þehirleri soðuk ve sevimsiz yapanýn demir ve beton olduðunu anlarým da, þehirde yaþayanlara ne oldu da, onlar da soðuk ve sevinçsiz oldular? Günümüzde söz lafa, eylem davranýþa, estetik kabalýða, din görünüþe, ekonomi sadece kazanca, bilgi malumata, sanat gürültü ve uyumsuz þekil ve renklere, ruhu ve manasý olan þehirler beton ve metal yýðýný haline dönüþüyor. Bilinç sahibi ve çevresini güzelliklere dönüþtüren bir toplum deðil, mekanik ve gündelik iliþkiler kuran fertlerden oluþan bir toplum oluþuyor. Sonuç : Evet bu tepki zamanýnda verilmeliydi.fakat geç kalýnmýþ olsa da yapýlabilecek çok þey olduðuna inanýyorum.örneðin yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabilir. Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. Saygýlarýmla Süt fiyatlarýna ESK müdahale etmeli Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çið süt fiyatlarýnýn bir yýlý aþkýn bir süredir 1 lira 15 kuruþ olduðunu bildirerek, "Et ve Süt Kurumu (ESK) müdahale kurumu olarak hükümetten talebimiz üzerine kuruldu. Kurum, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatlarýnýn 2014 Temmuz ayýndan bu yana 1 lira 15 kuruþ olduðunu ve fiyatýn deðiþmediðini belirtti. Bir yýllýk sürede perakende süt, peynir, yoðurt gibi ürün, fabrika yemi, yonca gibi girdi fiyatlarý artarken, tüketici enflasyonu yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarýnýn deðiþmeden ayný kalmasýnýn, artmamasýnýn, üreticiyi çok olumsuz etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu ortamda çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen çið süt tavsiye fiyatý, Temmuz 2014 tarihinden bu yana litrede 1 lira 15 kuruþ. Üstelik birçok ilde de fiyat 1 lira 15 kuruþun altýnda satýlýyor. Her þeyin fiyatý artýyor. Çið süt fiyatý artmýyor. Üreticinin maliyeti sürekli yükseliyor. Süt üreticimizin kar marjý kalmadý. Üretici gelir saðlayamazsa, emeðinin karþýlýðýný alamazsa, zararýna üretim yapamaz. En son 24 Haziran 2015 tarihinde yapýlan toplantýda, 20 kuruþluk zam talebimiz kabul edilmedi. Süt sanayicileri, önümüzdeki süreç için de fiyatýn ayný kalmasý gerektiðini ifade ettiler. Sanayiciler, 'stoklarýmýz dolu, ihracat yapamýyoruz, ürün satamýyoruz' dediler. Taraflar anlaþamadan masadan kalktý. Daha sonra 29 Temmuz'daki toplantýda, Eylül ayýna kadar fiyatýn 1 lira 15 kuruþtan devam etmesi kararý alýndý ve ilan edildi." -"Üreticimiz maðdur. ESK bugünler için lazým"- Bütün bunlarýn sorumlusunun üretici olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Üreticimiz maðdur. Biz bugünleri düþünerek, sütte bir müdahale kurumu kurulmasýný istemiþtik. Sonuçta, ýsrarla, her platformda savunduðumuz taleplerimize olumlu yanýt verildi ve Et ve Balýk Kurumu bir müdahale kurumuna dönüþtürülerek Et ve Süt Kurumu kuruldu. Hükümetten talebimiz üzerine kurulan ESK, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz Þimdi tam zamanýdýr. Üretici, ürününü bir yýlý aþkýn bir süredir ayný fiyata satýyor. Sanayici, 'stoklarým dolu, ihracat yapamýyorum, ürün satamýyorum' diyor ve çið süt fiyatýnýn artmasýna karþý çýkýyor. Et ve Süt Kurumu piyasayý düzenlemeli, ürün fazlaysa süt satýn almalý. Bizim talebimizle oluþturulan Et ve Süt Kurumu, bu ortamda müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Piyasa, fabrikalarýna fabrika katan, zincirlerine yeni halkalar eklemek isteyen üç-beþ tüccarýn elinde oyuncak olmamalý. Süt ürünleri ve girdi fiyatlarý artarken, enflasyon yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Geçmiþte yaþadýk yýlýnda süt inekleri kasaba gitti. Daha sonra et sýkýntýsý yaþandý ve 3 milyar dolarýn üzerinde döviz harcamak zorunda kaldýk." -Hayvanlar kasaba giderse, yeni kriz kaçýnýlmaz olur- Milyarlarca dolar harcanarak oluþturulan damýzlýklarýn kasaba, üretimi artýrmak için verilen milyarlarca liralýk desteklerin boþa gitmemesi, 2010 yýlýnda yaþanan et krizinin tekrar yaþanmamasý için çið süt fiyatlarýnýn acilen artýrýlmasýný isteyen Bayraktar, "Sütte hayvancýlýk krizin eþiðinde. Süt fiyatlarý artmazsa, sütte istikrar saðlanmazsa, tüketicimiz ucuz et yiyemez. Eðer fiyatlar artmazsa ne yazýk ki hayvanlar kasaba gidecek, yeni bir kriz kaçýnýlmaz olacaktýr yýlýnda ithal edecek hayvan bulabildik. Artýk dünyada yeterli ve uygun fiyata hayvan bulmak da zor" uyarýsýnda bulundu. Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bizde üretici ürününün fiyatýný belirleyemiyor. Süt üreticileri piyasanýn acýmasýz çarklarýna mahkûm edilmemeli. Geliþmiþ ülkelerdeki gibi devlet, üretici lehine pozitif ayrýmcýlýk yapmalý. Süt üreticisi korunmazsa, istihdam sekteye uðrar. Þehirlere göç önlenemez.özellikle büyükbaþ hayvancýlýðýn ayakta kalabilmesi, kýrmýzý et üretiminde sýkýntý yaþanmamasý, ancak sütün istikrarlý, yeterli ve güvenceli bir pazara sahip olmasýyla mümkündür. Söz konusu þartlara haiz bir pazarýn oluþmasý ise ancak istikrarlý bir tüketim ve buna baðlý bir üretimle saðlanabilir. Sütte üretim hýzla artýyor yýlýnda 15,1 milyon ton olan süt üretimi, 2012 yýlýnda 17,4, 2013 yýlýnda 18,2, 2014 yýlýnda 18,5 milyon tona çýktý. Üretim artýþý ve verilen teþviklerle birlikte sanayiye aktarýlan süt miktarý artýyor yýlýnda 7 milyon 74 bin ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2012'de 7 milyon 932 bin, 2013'de 7 milyon 939 bin, 2014'de 8 milyon 626 bin tona yükseldi. Süt sektörü 2014'de 44,3 milyar lira olan hayvansal üretimin yüzde 45,5'ini karþýlýyor. Sektörü, yüzde 39,1 ile kýrmýzý et, yüzde 9,8 ile yumurta izliyor." Temmuz ayý itibarýyla üretici sütünü 1 lira 15 kuruþa satarken, ortalama tüketici fiyatýnýn 3 lira 35 kuruþ olduðunu belirten Bayraktar, "üreticinin 1 lira 15 kuruþa sattýðý süt, tüketiciye ortalama 2,9 katý fiyata ulaþýyor. Üretici süt fiyatý, 2014 Temmuz-2015 Temmuz arasýnda hiç artmadý ve 1 lira 15 kuruþta sabit kaldý. Perakende süt fiyatý yüzde 9,5 artýþla 3 lira 6 kuruþtan, 3 lira 35 kuruþa çýktý" dedi.

4 4 Anaç'tan yangýnzede aileye geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: ''MHP ile uzlaþý saðlanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz'' AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Teþkilatlar, Ýl Baþkanlarý, Belediye Baþkanlarý ve Milletvekilleri ile yaptýðý Deðerlendirme Toplantýsý sonrasý Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Baðcý nabýz yokladý. Cumartesi günü Yazý Çarþý, Dodurga ve Osmancýk'da esnaf ziyareti yaptý. Baðcý ziyarette "Seçim sonrasý süreci izliyorsunuz. Her þey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Hükümet kurma ve koalisyonda yer alma konusunda muhalefet çeliþkili tavýrlar içinde. Sorumluluktan kaçmaktalar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?" dedi. Esnaf "Artan teröre olaylarý karþý birlik görüntüsü ve tek vücut olma dönemi. Koalisyon kurulabilmeliydi. Ama sorumluluktan kaçanlarý da görüyoruz. Yeniden seçim kaçýnýlmaz. Millet gerekeni yapacak ve ülkenin huzur ve istikrarý için yeniden AKPARTÝ diyecektir" dediler.baðcý ise " Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Koalisyon kurmak için çabalýyor. MHP ile uzlaþý yakalanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz. Türkiye bu sýkýntýlý süreci de atlatacak ve tekrar istikrar yakalanacaktýr bize güvenin. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri de iyi görün. Ülkemizin karþý karþýya kaldýðý sýkýntýlý ve kritik sürec te siyasette sorumluluk almaktan kaçan siyaset söz konusu. Ancak biz ortak vicdaný savunmaya ve temsil etmeye devam edeceðiz. Toplumlarýn ortak kaderi yoksa huzur ve güven kaybolmuþ demektir. Bu badireleri ortak kültürel maya, ortak akýl, ortak vicdan ile atlatacaðýz. 13 yýldýr her türlü vesayete ve teröre karþý mücadele ettik etmeye de devam edeceðiz. Teröre teslim olmayacak ve haklarýndan geleceðiz. Bize inanýn ve güvenin" dedi Esnaf Baðcý' nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek teþekkür ettiler ve baþarý dilediler. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduðunu açýklamasýnýn ardýndan AKP'de yeniden üç dönem sendromunu yaþanýyor. Parti tüzüðüne göre; üç dönem milletvekilliði yapanlar bir dönem ara vermeden yeniden aday olamýyor. 7 Haziran'da Cemil Çiçek, Bülent Arýnç, Ömer Çelik ve Ali Babacan gibi partinin aðýr toplarý bu kurala takýlmýþtý.erken seçime gidilmesi durumunda 7 Haziran'da 3. dönem kuralýna takýlan 70 isim yeniden adaylýk hakkýna kavuþacak. Buna karþýn, 7 Haziran seçimiyle 3. dönem milletvekilliðine baþlayan aralarýnda altý bakanýn da bulunduðu 26 isim ise parlamentoya veda etmek durumunda kalacak. Partide, üç dönem kuralýnýn korunmasý, ancak 7 Haziran seçiminden yapýlacak erken seçime kadar geçen sürenin, "bir dönem sayýlmamasý" düþüncesi de tartýþýlýyor. Bu formül geçerli olursa, 7 Haziran'da üç dönem kuralýna takýlan isimler yine aday olamayacak. Erken seçimde normalde üç dönemi doldurmuþ olacak isimler ise yeniden aday olma imkaný bulabilecek. YILDIRIM YENÝDEN ADAY OLABÝLECEK Kulislerde erken seçim için ekim-nisan arasý bir tarih telaffuz ediliyor. Bu durumda AKP'de 70 isim tekrar aday olabilecek. O isimlerden biri de 7 Haziran'da 3 dönem kuralýna takýlan Çorum milletvekili Murat Yýldýrým. Yýldýrým isterse yeniden siyaset meydanýna dönebilecek.akp'de 22 ve 23. dönemde milletvekilliði yaparak, 7 Haziran seçimiyle 3. kez TBMM'ye giren ve erken seçim halinde, tüzük kuralý deðiþmezse parlamentoya veda etmek durumunda kalacak 26 isim de þöyle: Mehmet Müezzinoðlu, Cevdet Yýlmaz, Mehmet Þimþek, Ýdris Güllüce, Veysel Eroðlu, Fikri Iþýk, Ahmet Aydýn (Grup Baþkanvekili), Necdet Ünüvar, Ýlknur Ýnceöz (Grup Baþkanvekili), Ahmet Ýyimaya, Lütfü Elvan, Yýlmaz Tunç, Cahit Baðcý, Mehmet Yüksel, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoðan, Kemalettin Aydýn, Sadi Bilgiç, Alev Dedegil, Ayþe Nur Bahçekapýlý, Feyzullah Kýyýklýk, Yaþar Karayel, Öznur Çalýk, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar.corumvizyon AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan ve büyük bir maddi hasara yol açan yangýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için gereken her türlü çabayý göstereceklerini söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, beraberinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ceylan ile birlikte Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda yanan binalarda inceleme yaptý. Ýnceleme ziyaretine KÖYDES Encümen Üyesi Gürbüz Yasakçý da katýldý. Yaþar Anaç ve beraberindekiler, çýkan bir anýz yangýný sonucu köy giriþinde bulunan deðirmen, depo ve çeþitli binalar ile tarým alet ve edevatlarý tamamen yanan Atay ailesine geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Bilindiði üzere; Çorum Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda Dede Dursun Atay ve oðlu Kasým Atay'a ait bir deðirmen ve eklentileri tamamen yandý. Yangýnda tahmini olarak 300 bin liralýk maddi hasar oluþtu. Büyük Divan Köyü'nün giriþinde bir tarlada meydana gelen anýz yangýnýnýn deðirmen olarak kullanýlan binaya sýçramasý sonucu büyük bir yangýn çýktý. Yangýnda Dursun Atay'a ait deðirmen, binalar, depo ve bahçe komple yandý. Yangýnda binalarla birlikte 3 bin adet saman balyasý, 100 ton buðday, 50 ton arpa, römork, mibzer, patos, zavar makinasý, bulgur makinasý, çeþitli tarým aletleri, 2 kovan arý tamamen yanarken, yangýn 600 m2'lik alana zarar verdi. ''Ýndirimlere fazla kanmayýn fiyatlarý kontrol edin'' Son günlerde vatandaþlardan raf ve kasa fiyatý arasýnda fark çýkmasý konusunda þikayetlerin arttýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Dikkatli vatandaþlar raf fiyatýnýn kasada farklý olarak hesaplandýðýný görünce þikayet ederek hakkýný arýyor. Eðer raf fiyatýnýn kasada farklý olduðu görülürse düþük olan fiyat vatandaþýn lehine uygulanmak zorundadýr. Vatandaþýmýzýn bu konuya azami dikkat göstermesi gerekiyor' dedi. 'YENÝ ETÝKET YÖNETMELÝÐÝ YAYIMLANDI' Perakende alýþ veriþin en önemli kuralýnýn mallarýn fiyatýnýn görülebilecek þekilde konulmasý olduðunu söyleyen Palandöken, '28 Haziran'da 2014 tarihinde yayýmlanan Etiket Yönetmeliðinde perakende satýþa arz edilen mallarýn, ambalajlarýnýn, yahut kaplarýnýn üzerine kolaylýkla görülebilir ve okunabilir þekilde tüketicinin ödeyeceði tüm vergiler dâhil satýþ fiyatý ve birim fiyatýný gösteren, üretim yeri ve ayýrýcý özelliklerini içeren etiket konulmasýnýn zorunlu olduðu açýklanmaktadýr. Etiketlerin gerçeðe uygun, yeterli büyüklükte ve karýþýklýða sebebiyet vermeyecek þekilde olmasý, yanýltýcý ve aldatýcý bilgiler içermemesi, hangi mala ait olduðu açýkça belli olacak þekilde konulmasý zorunludur. Özellikle, 10. Maddede, Malýn satýþ fiyatý ile kasa fiyatý arasýnda fark olmasý durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanýr. Vatandaþ hakkýný bilip, hakkýný aramalýdýr' diye konuþtu. YARALAR SARILACAK Akay ailesine ziyarette bulunan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Çorum Milletvekillerinin selamlarýný ve geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Yaþar Anaç ve beraberindekiler Köy Muhtarý Hikmet Yýldýrým, bina sahibi Dursun Atay ve Kasým Atay'dan bilgiler alarak olay yerinde inceleme yaptýlar. Anaç, yangýn olayý ile ilgili Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i telefonla arayarak, yanan bina ve ekipmanlarýn hibe destekleri ile yaptýrýldýðýný, bu nedenle de müdürlüðün bir ekip göndererek olay yerinde inceleme yapmasýný isteyerek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereðini elbirliði ile yapacaklarýný açýkladý. "ANIZ YANGINLARI FELAKET DOÐURUYOR" Konuyla ilgili bir deðerlendirme yapan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, "Öncelikle maðdur Dursun Atay dedeye ve oðlu Kasým Atay'a ve köy halký adýna da muhtarýmýza geçmiþ olsun diliyorum. Allah daha büyük acýlar, kayýplar yaþatmasýn. Aldýðýmýz bilgiye göre maalesef yaklaþýk 300 bin TL gibi çok ciddi bir yangýn zararý var. Dursun dedenin bir ömür birikimi, saman, traktör, tarým aletleri, deðirmen, buðday, vs. kayýp çok fazla. Oluþan zarardan dolayý çok üzgünüz, Allah bir daha yaþatmasýn. Can kaybý çok þükür, teselli olabileceðimiz tek durum bu" dedi.anýz yangýnlarýnýn açtýðý felaketlere ve anýz yakmanýn zararlarýna da deðinen Yaþar Anaç, anýzlarýn yakýlmamasý konusunda uyarýda bulundu.anaç, açýklamasýný þöyle sürdürdü:"sebebi ne olursa olsun bu tür felaketlerin bilançosu maalesef çoðu zaman aðýr olmakta, hatta can kayýplarý da yaþanabilmektedir. Özellikle yaz döneminde yangýn olaylarýnda artýþ olduðunu görüyoruz. Geçtiðimiz günlerde yine merkez Deller Köyü'nde, ondan önce de yine baþka bir köyümüzde yangýn felaketleri oldu. Vatandaþlarýmýzý, çiftçilerimizi daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyorum. Zira burada yangýnla ilgili aldýðýmýz harici bilgilerden bir anýz yangýnýnýn sýçramasý ihtimali üzerinde durulmakta, bu konuyla ilgili de adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. Yangýnýn çýkýþ sebebi daha net ortaya çýkarýlacaktýr. Kaldý ki anýz yakma hem cezai boyutu olan bir suçtur, hem de doðaya, canlýlara zarar veren bir durumdur. Zira anýz yakmakla tarladaki tüm canlýlar yanarak yok edilmekte, hem de tarýmsal verimliliðe olumsuz yönde etki etmektedir. Bu hususta çiftçilerimizi daha çok bilinçlendirerek bu gibi felaketlerin önüne geçmiþ oluruz. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Bey'le, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Beyle enkazýn kaldýrýlmasýnda hem de sonrasý için maðdur çiftçimize yarasýnýn sarýlabilmesi için imkanlar ölçümünde elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Tekrar geçmiþ olsun." 'ETÝKETLER ARTIK ÜRÜNÜN KÜNYESÝ' Sebze ve meyve ticareti yapan kiþilerin iþlemlerini Hal Kayýt Sistemi'ne beyan etmeleri sonucunda ürün künyesi oluþtuðunu açýklayan Palandöken, 'Ürün künyesi uygulamasý hayata geçti. Sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi gören bu künyeler, ürünlerin kasalarýnýn üzerinde yer alýyor. Artýk tüketicilerimiz ürünün nerede ve nasýl üretildiðini ürün künyesinden öðrenilebilecek. Örneðin, domates gerçekten Ayaþ domatesi mi, organik olarak mý üretildi, taze mi, tüketicilerimiz tüm bu sorularýn cevabýný ürün künyesinden öðrenebilir. Ürün künyesi uygulamasý ile kaliteli üretimi teþvik edilmiþ oldu. Artýk vatandaþýn ne aldýðýný takip etmesi gerekiyor' dedi.

5 5 Atý alan Üsküdar'ý geçti Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklarý, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklan, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Dayanýþma Konseyi olarak milletin ve devletin birliðini, vatanýn bütünlüðünü korumakla görevli olan iþ baþýndaki iktidar sahiplerine sesleniyoruz! Biliniz ki sözümüz esas sizedir! Sizler...Ülkemizi, icat ettiðiniz stratejik derinliðinizin dibinde boðuyorsunuz! Sizler...Küresel güçlerin programý kabul ederek, Ortadoðu'da uzunca bir süredir sahnelenen ve taþeronluðunu üstlenerek elinize yüzünüze bulaþtýrdýðýnýz kaos ve karmaþa ortamýnýn en büyük mimarlarýsýnýz. Sizin döneminizde, bir yandan sözde Ýslam adýna vahþetin en acýmasýzlýðýný ortaya koyan ve ülkemizi yolgeçen hanýna çeviren cani örgüt IÞÝD, diðer yanda kalleþçe, adice evlatlarýmýzý katleden kirli ve kiralýk terör çetesi PKK, aldýklarý görev gereði silahlarýný aziz milletimize çevirmiþtir. Bu çerçevede Þanlýurfa ilimizin Suruç ilçesinde meydana gelen 32 kiþinin ölmesine sebep olan kanlý terör saldýrýsý baþka türlü nasýl izah edilebilir? Akabinde onlarca vatan evladýnýn PKK tarafýndan katledilmesi ve ülkenin her yerinde patlayan bombalar ve eylemler, esasýnsa þer güçler tarafýndan ülkemizde ne yapýlmak istendiðinin kanlý kanýtlarýdýr.bu karanlýk tablonun acý ve gözyaþýnýn sorumlusu sizlersiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Devlette çok ciddi bir istihbarat ve güvenlik zaafý olduðu açýktýr! Ülkemizin canlý veya cansýz bomba cehennemine çevrilmesine, etnik ve mezhepsel kýþkýrtýcýlýk yaparak insanlarýn ayrýþmasýna sebep vermekten her yönüyle 13 yýldýr bu ülkeyi yöneten AKP iktidarý mes'üldür. Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Ey AKP yöneticileri; "Analar aðlamayacak, terör bitecek, bayraða sarýlý tabutlar gelmeyecek" diyordunuz. Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz? AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz? Hiçbir ciddi devlette asla olmamasý gereken bu iliþkiler, bölücü terör örgütünün, imkân ve kabiliyetini artýrmasýna, fütursuzca eylem ve silahlý saldýrý kapasitesini daha da güçlendirmesine, siyasallaþýp palazlanýp meþrulaþmasýna sebep oldu! Hala idrak etmiyor musunuz? Geçtiðimiz 28 Þubat'ta Dolmabahçe'de PKK terör örgütünün siyasal uzantýsý yöneticileriyle toplanýp Ýmralý canisinin on maddelik ihanet metnini yol ve müzakere haritasýný deklere ederken yüzünüzde güller açýyordu! Hala uyanmýyor musunuz? Ne Habur rezaleti, ne terör örgütüne taviz üstüne taviz verdiðiniz Oslo'daki sýzan görüþmeler sizleri hiç utandýrmadý, ama Türk milliyetçileri sizin hakkýnýzdaki görüþler konusunda hiç yanýlmadý! Hala bilmiyor musunuz? Ey iktidarý elinde bulunduranlar; Dolmabahçe mutabakatýný inkâr edip tevil yoluna gitmenize artýk kimse inanmýyor! On üç senedir Türkiye cumhuriyeti devletinin vidalarý yerinden sökülmeye çalýþýldý. Omurgasýyla oynandý. Tüm kutsal deðerler ayaklar altýna alýndý! Bugün tek baþýna iktidara gelebilmek uðruna terörle mücadele ediyormuþ görünüyorsanýz ve milliyetçi oylarý alýp, kaldýðýnýz yerden devam edeceðinizi sanýyorsanýz bilin ki, büyük bir yanýlgý içindesiniz! Türk milliyetçileri sizin ne yapmak istediðinizi hissediyor ve biliyor. On üç senedir bu ülkeyi yöneten sizler, baþýnýz sýkýþtýðýnda aldatýldýðýnýzý, kandýrýldýðýnýzý milletin gözünün içine baka baka söylüyorsunuz. Bu nasýl bir yönetim anlayýþýdýr! Varsayalým eðer öyle ise, sizlerin bir daha aldatýlmayacaðýnýzdan kim emin olabilir? DEVLET YÖNETMEK ÞÝRKET YÖNETMEK DEÐÝLDÝR Ey iktidar sahipleri: Devlet yönetmek þirket yönetmek deðildir. Türkiye cumhuriyeti devleti birilerinin þirketi de deðildir. Devlet yönetmek ciddiyet, kararlýlýk, tarihin kodlarýný geleceðe taþýyabilen ufuk ve fedakârlýk ister! Sami Çam Sizin bundan sonra yapacaðýnýz Türk milletinden özür dilemek ve gereðini yapmaktýr.yine bu yolla, ülke yöneticilerinin boðazýna kadar yolsuzluk iddialarýna battýðý bu kokuþmuþ sürecin üstünü örtmeye, kapatmaya çalýþýyorsanýz nafiledir. Bu kirli süreci, þehit kanlarý üzerinden de temizleyemezsiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak tekrar sesleniyoruz. AKLINIZI BAÞINIZA DEVÞÝRÝN! Ey þiddete bulaþanlar, terörü politika vasýtasý yapanlar, bölünmeyi çözüm sananlar, pazarlýk masalarýna oturup Türkiye'nin parçalanmasýna açýktan hizmet edenler sözümüz sizleredir. Aklýnýzý baþýnýza devþirin! Bilin ki, sonunuz hüsrandýr! Ey sözde aydýnlar, bazý liberal olduðunu söyleyen sahte misyonlar, her devrin adamlarý, satýlýk kalemler, yatlarda, yalýlarda oturduklarý yerde ahkâm kesenler; terör örgütünün siyasal uzantýsýný barýþ güvercini yapýp tepelerine çýkartanlar; kim olursanýz olun, neye inanýrsanýz inanýn, hangi bahaneyi ortaya atarsanýz atýn, akan kandan, bu vatan evlatlarýnýn katilinden sizlerde sorumlusunuz! Bilindiði gibi, Türk dayanýþma konseyini oluþturan 70 sivil toplum kuruluþu olarak defaaten uyardýk gidilen yolun yol olmadýðýný, tarihi gerçeklerle uyuþmadýðýný, ülkenin bölünmez bütünlüðünün tehlikede olduðunu tüm basýn açýklamalarýmýzda duyurduk! Bugün geldiðimiz süreçte yeniden tekrar ediyoruz! - Çözüm süreci adý altýndaki çözülme süreci tamamen bitirilmeli, Kürt kökenli vatandaþlarýmýz PKK'nýn esaretinden, baskýsýndan, hamiliðinden bir an evvel kurtarýlmalýdýr. Türkiye cumhuriyeti devletinin otoritesini, gücünü ve þefkatini gösterecek önlemler hýzla hayata geçirilmelidir. - Hangi siyasi görüþten olursa olsun, ülkemizin bölünmez bütünlüðünü tartýþmaya açanlara, bölücü örgütle kol kola olanlara, onlara övgüler düzenlere unvaný, statüsü ne olursa olsun, haklarýnda hukuki iþlemler biran önce baþlatýlmalýdýr. Operasyonlara son sürat devam edilmeli, tüm yetkiler kullanýlmalý ve kanunlar uygulanmalýdýr.- Milli güvenliðimiz küresel güçlerin, iznine ve müsahamasýna býrakýlmayacak kadar ciddi, vahim ve son derece önemli bir haldedir. ABD'nin, AB'nin orantýsýz güç kullanýlýyor açýklamalarýna asla prim verilmemelidir. Bu ülkenin tertemiz evlatlarýna kahpece pusu kuranlarýn, ellerindeki orantýsýz silahlarýn sahiplerinin bu ülkeler olduklarý da asla unutulmamalýdýr! - Tüm siyasi partilere de sesleniyoruz, milli iradenin tecelli ettiði bu seçim sonrasý millet iradesine saygý göstererek güçlü bir hükümet oluþturma yollarýný bulmalýsýnýz. Ülkeyi bu karanlýk ve kaos ortamýndan bir an önce kurtaracak formüle odaklanmalýsýnýz! Hukuk devletini bir an önce hayata geçirmelisiniz! - Koalisyon hükümeti kurulmasý çalýþmalarýnda, hiçbir makam milli iradenin temsilcileri olan siyasi partilerin iç iþlerine karýþmamalýdýr. Her makam anayasal sýnýrlarýna uygun hareket etmelidir. - PKK, IÞÝD ve diðer terör örgütlerine karþý yürütülecek samimi mücadele konusunda Türk dayanýþma konseyi olarak desteðimiz tamdýr. Eðer bu görünür mücadele zamana oynayýp, ülkeyi erken seçime götürüp þehit kanlarý üzerinden oy devþirme hesaplarýysa, bu vebalin altýndan kimse kalkamayacaktýr. Türk milleti artýk bu tuzaða düþmeyecektir. Bilinmelidir ki bundan sonra meydana gelecek daha vahim geliþmelerin sorumlusu geçmiþ ve bugünkü geçici AKP hükümetleri olacaktýr. Türk dayanýþma konseyi olarak inanýyoruz ki; her þeye raðmen bedeli ne olursa olsun Türk milleti ve Türkiye; egemenlik haklarýna sonuna kadar sahip çýkacaktýr! Ve yine inanýyoruz ki; "Türkiye cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ilkesine sahip olanlar bu marazi odaklarýn üstesinden gelmesini bileceklerdir." Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Ýl ve ilçe merkezlerindeki uygulamalarda yüzlerce araç ve kiþi incelendi.terör örgütü PKK nýn 15 Aðustos 1984 tarihinde gerçekleþtirdiði ilk eylemin yýldönümü nedeniyle yurt genelinde güvenlik önlemleri arttýrýldý. Çorum ve ilçelerinde polis tarafýndan dün gece geniþ çaplý genel asayiþ ve trafik uygulamasý yapýldý.ýl Emniyet Müdürlüðünün çeþitli birimlerinde görev yapan polislerin katýldýðý uygulama kentin 22 farklý noktasýnda yapýldý. Yaklaþýk 2 saat süren uygulama kapsamýnda 500'den fazla kiþi incelendi, 600 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeþitli suçlardan aranan kiþiler de yakalanarak haklarýnda iþlem yapýldý.sadece kent merkezinde 2 adet ruhsatsýz silah, 2 sustalý býçak, 1 ruhsatsýz tüfek ve 1 kuru sýký tabanca ele geçirildi.uygulamayý Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu yakýndan takip etti. Kolcu, uygulama sonunda emeklerinden dolayý tüm polis ekiplerine teþekkür etti.çorum Vizyon Þehirlerin kimliðini oluþturan belli baþlý özelliklerin baþýnda yöresel yemek, giysi ve takýlar ile esnaf çarþýlarýnýn geldiðini söyleyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkara, TOKÝ kentsel dönüþüm bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler bina doldu. Sadece yüksek binalardan ibaret olan yerleþim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmalý' dedi. 'Kentsel dönüþümde esnaf unutulmamalý' -'ÞEHÝRLERÝN DOKUSU KORUNMALI' Halka saðlanan olanaklarýn, esnafa da uygulanmasýný isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Þehirlerin çehrelerini deðiþtiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOKÝ yapýlaþmalarý, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir. Uygun fiyat ve avantajlarla halkýmýzýn ev almasýný saðlayan TOKÝ, 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 þantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam, 100 bini aþkýn nüfuslu 25 þehre denk geliyor" diye konuþtu. -"HALKA HÝZMET EDECEK ESNAF UNUTULMASIN" Þehirlerin karakteristiðini en iyi esnaf dokusundan anlaþýldýðýný kaydeden Bendevi Palandöken, "TOKÝ þehir gibi kurduðu mahallelerde halka hizmet verecek esnafýmýzý da unutmamalýdýr. Yapýlacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin kýlcal damarý olan esnafýmýz da düþünülmelidir. TOKÝ, kýsýtlý geliri olan esnafýmýza avantajlý ve uygun fiyatlarla dükkan yaparak, onlarý ekonomiye kazandýrmalýdýr. Bu uygulama ile þehrin dokusu bozulmadan, ekonomik kültürü geleceðe taþýmak için esnafýmýz dükkan sahibi olurken, istihdam artýþý da saðlanmýþ olacaktýr. Öte yandan kentsel dönüþüm yapýlan illerde de mutlaka küçük esnaf ve sanatkarýn yaþamasý adýna yeni dükkanlar yapýlarak mahalle kültürü korunmalýdýr' þeklinde konuþtu. Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. Kazada yaralanan Öztürk, ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen Öztürk, yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Sürücü Zobacý, polis tarafýndan gözaltýna alýndý.bu arada Çorum Vali Yardýmcýsý Adem Saçan da olayýn ardýndan hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldý.þerife Öztürk'ün Bitlis Valisi Çorumlu Orhan Öztürk'ün annesi olduðu öðrenildi. Vali Öztürk'ün kaza haberini aldýktan sonra Çorum'a hareket ettiði bildirildi.þerife Öztürk cenazesi Ýskilip Ulucami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verilecek. corumvizyon

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

yola devam kararý aldý

yola devam kararý aldý Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe

Özel Ýdareye 24,8 milyon TL'lik ek bütçe Erdoðan Oruç'a bir ödül daha Lezzet Pýnarýndan hesaplý lezzetler Amasya Belediyesi tarafýndan düzenlenen 'Amasyalý Strabon ve Coðrafya' konulu 6.Ulusal 1.Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmada

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler YORUMSUZ Büyük Zaferin 93. yýl coþkusu 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Kutlama programý kapsamýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı