Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Stadyum ve çevresinin yýkýlarak betonlaþma projesine tepkiler artarak devam ediyor. Bütün siyasi görüþlere sahip vatandaþlar bu konuda siyaset üzeri demokratik bir duruþ ile tek yumruk olmaya hazýrlanýyor. 'Çorum Gezi parkýndan daha önemlidir!' Geçtiðimiz hafta Stadyum ve 60 Min metrekare spor alanýnýn yýkýlarak konut alanýna dönüþtürülecek parojenin ihalesi yapýlmýþtý. Ýhaleyi ise Ýhaleye tek katýlýmcý olarak giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Düþünülen deðiþikliðe bakýldýðýnda herþeyden önce Kamu yararý deðil, kamu zararý söz konusu olacaktýr. 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ SAYFA 7 DE Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. SAYFA 5 TE Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir "Ýftira atanlarý Çorum iyi biliyor" En son bir yerel Gazete de çýkan yazýya cevap veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu... SAYFA 9 DA ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Nurullah Saðlamkaya ÝNSANLIÐIN YANSIMASI Mikroskop Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. SAYFA 3 TE Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Çorum'da tüfekle otopark baskýný: 5 yaralý Atý alan Üsküdar'ý geçti Gülsün Mert Daðlýk bir bölgede bilge çýraðýyla yürürken, oðlan ayaðýný taþa çarpar ve can acýsýyla "Ah!" diye baðýrýr. Daðdan, 'Ah!' diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. SAYFA 9 DA Çorum'da tüfekle otopark basan saldýrganlarýn açtýðý ateþ sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlardan 1'inin durumunun aðýr olduðu bildirilirken, 2 þüpheli kayýplara karýþtý. SAYFA 6 DA Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam... SAYFA 5 TE Sami Çam Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. SAYFA 5 DE ANALÝZ Hangi taraftasýnýz? Rantçý mýsýnýz, Halkçý mýsýnýz! Nadir YÜCEL Stadyum ve çevresinin yýkýlarak konut alanlarýna dönüþme Ýhalesi geçen hafta gerçekleþmiþti. Rekabet ortamý bulunmayan ortamda ise, ihaleyi tek baþýna ihaleye giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Ýhale sürecinden sonra Kamu yararýndan daha çok, kamu zararý öngörüsü ve' Rant' düþüncesinin ön planda tutulduðu bu projeye tepkiler artarak büyümeye devam ediyor. Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, eski Ýmar bakaný hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Devlet Tiyatro Salonunun mimarý hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz, eski belediye baþkan yardýmcýlarýndan Davut Güney, konu ile ilgili olarak düþünülen projenin yanlýþ olduðuna, Çoruma ve Çorumluya fayda yerine zarar getireceði görüþünü savunmuþlardý. Bugün de eski Ýmar komisyon baþkanlarýndan Nurullah Saðlamkaya nýn açýklamalarý tüm çýplaklýðý ile yer buldu. Konu ileilgili haberi hala bilgisi olmayanlar, anlamayanlar Nurullah Saðlamkaya'nýn manþet haberimizi sonuna kadar okuyarak bilgi sahibi olabilirler. Þimdi sormak lazým. Tufan Köse nin de ' Aðbi ' diye hitap ettiði Sayýn AK Parti nin Meclisteki Çorum takým kaptaný görülen Sayýn Salim Uslu konunun ne tarafýndasýnýz? Bu proje faydalý diyorsanýz çýkýp neden faydalýdýr açýklayýnýz. Faydalý deðilse mani olunuz. Çorumun tarihi bir projesi adýna mutlaka görüþleriniz olmalýdýr. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Belediye Meclis Üyelik döneminizde doðru bulmadýðýnýz kararlara itiraz eden bir þahsiyettiniz! Bu proje hakkýnda ki görüþleriniz nelerdir? (Kaldý ki böyle bir ranta imza atan Baþkan Külcü ayný zamanda bazý partili ve kalemþör! tetikçiler hüneri ile Rumi Bekiroðlundan 3 puan alma derdindedir.) Çorum STK larý içerisinde en önemli konumdaki Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,' Ne þiþ yansýn, ne kebap' felsefesi ile ömür tamamlamak asla hüner deðildir. Bu bizim ana meselemiz deðildir. Ýmar konsu belediye v.s. ya da 50 tane gerekçe bulabilirsiniz. Gerekçe bulmak Üyelere bir soralým demeniz de hüner deðildir. Kýsaca birilerinin size' Kem göz' ile bakýlmasýn'dan çekinmenize de gerek yoktur. Mesele Çorum meselesidir. Sizlerde Çorumun en geniþ sivil Toplum örgütlerisiniz. Ayný cümleler CESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç içinde geçerlidir. Hatta Çorumun tecrübeli isimlerinden Vedat Canbek bey'inde mutlaka bu konu üzerine bir deðerlendirmesi olmasý gerekir. Oda baþkanlarýnýn sendikacýlar yönetim kurulu üyelerinizi toplayýn. Fikirlerini alýn Çoðunluk ne demiþse çýkýn odamýzýn çoðunluðunun görüþü budur deyin. Bunu yapamýyorsanýz,' Bir programda Çorum ve Çorum halký için diye sözlerle bir konuþmaya asla baþlamayýn.' Ýlla karþýt görüþ belirtmenize de gerek yok. Projeye þayet olumlu bakýyorsanýz ve gerekçeleriniz var ise destek de verebilirsiniz. Olmadý çýkýn sizler de 'Köfteci Deli Mehmet' gibi Bir delilik yapýn ve Ýhale adýna Külcü ve Ahlatcý yý kutlayýn. Vereceðiniz kutlamalar adýna sponsor bile hazýr! Dedelerimiz zamanýnda Çimento Fabrikasýndan gelen ve Ankara istikametine devam eden yolun ani bir viraj ile sol tarafa neden döndürüldüðünü bilirmisiniz? O günün þartlarýnda 'Dükkanlarýn Rantý için keskin viraja neden olunduðu ifade edilir. Ayný yerde 1970 li yýllarda Freni patlayan Kamyon kazasýnda ise onlarca iþçi hayatýný kaybetmiþti. Ne alaka demeyin yýllar sonra bile olsa Hiçbir Rantçý rahmetle anýlmýyor. Yetkilisi ilgisi çýksýn bu proje halka hizmet midir, Yoksa Rantçýlara hizmet midir anlatýlsýn. Uzmanlarýný çaðýralým. Turan Ilgaz Hoca ben hazýrým gelirim. Diyor. Ahmet Samsunlu Hoca diyor ki, mevcut stadyum kalmalý daha büyüðü ise çevre yoluna yapýlmalýdýr. Hatta Çoruma AVM de þart. Ancak bu yerlere deðil þehir kenarlarýna yapýlmalýdýr diyor. Önemli olan 3-5 kiþinin Rantý mý, yoksa halkýn menfaati mi? Yapan, yaptýran, göz yuman, sebep olan, sessiz kalan herkesin Sosyal Sorumluluðu vardýr. Ölümden öte köy yok. Çok þükür bizim vicdanýmýz çok rahat. Çorumda uyumayan, uyumayacak, Hukuk ve Demokrasi çerçevesinde yanlýþ ve haksýzlýklar ile mücadele edecek insanlarýn sesleri geliyor gibi. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý... SAYFA 4 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:08 05:45 12:51 16:37 19:45 21: Kadýköy-Pendik Metro Hattýnýn açýlýýþý (2012) Uydumuz Rasat uzaya fýrlatýldý (2012) - Gölcük depremi (1999) Ýlim öðreniniz ve öðretiniz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝSTANBUL Caným Ýstanbul; Sokaklarýnda, caddelerinde kucak, kucak, Çiçek satýlan þehir. Haliç, tersane ameleleri.. Bir tütün yapraðý gibi: rejili iþçi kýzlar!.. Ýnsanlarla dolu, caným insanlarla, Vapurlar, tramvaylar.. Yerimde duramýyorum, Ayaklarým koþuyor, kahrolasý ayaklarým! Ekmek peþinden; Kapayýn ellerinizle yüzünüzü büyük patronlar Mahmut Yesari Bey geçiyor Babý-âli caddesinden "Vazgeç ulan taksimden Dertliyim yine bu akþam. Söyle kýzým Aksaraylý Leman, Hüzzam faslýndan söyle, Güzeldir, hazindir faslý hüzzam". "Biz ehli kalemdeniz, Dertliyiz... Balýk pazarýnda birkaç kadeh Bulanýk raký içelim dedik bu akþam, Balýk pazarýnda iyot kokuyor bu akþam, Yanýmýzdaki masada "Cevriyem" türküsünü söylüyor, Büyük elli, büyük ayaklý üç adam Yarýn yine havada lodos var, Yarýn yine "Gözlerinden anladým Cevriyem sende kara sevda var" 1951 Cera Genel Müdürü Atul Sanghvi&Isvea Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker Ortaköy'de çalýþmalar devam ediyor ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Ýtalyan ISVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirlikteliði ile tüm tasarýmlarýný Hindistan'da satýþa sunuyor. Yapý sektörünün ihracat gücüne ivme kazandýracak bu önemli iþbirlikteliði, ISVEA Ýcra Kurulu Üyesi ÖmerTürker, CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi ve ISVEA CDO'su(Chief Design Officer) Ettore Giordano'nun ev sahipliðinde yapýlan imza töreni ile gerçekleþti. Ýki büyük markanýn gerçekleþtirdiði iþbirliði çerçevesinde; ISVEA, Ýtalyan tasarým kültürü ve anlayýþýyla hayata geçirdiði tüm tasarýmlarýný CERA'nýn güçlü daðýtým ve pazarlama aðýyla birlikte Hintli tüketicilerle buluþturacak. Sahip olduðu üretim gücüyle birlikte sektörde damga vuran tasarýmlara imza atan Ýtalyan ISVEA, Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðu bu stratejik iþbiýiikteliðiyle global pazardaki büyümesine hýz kesmeden devam ediyor. IS- VEA Ýcra Kumlu Üyesi ÖmerTürker, Hindistan pazarýnda üst segment açýðýný kapatabilecek bir Ýtalyan markasý olduklarýný ve geniþ ürün portföyüyle birlikte uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýnda yer aldýklarýný vurguladý. Türker, "CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz bu iþbiýiikteliðiyle küresel anlamda ne kadar güçlü bir marka olduðumuzu kanýtladýk. Hindistan'ýn en büyük seramik üreticisi CERA ile böyle bir iþbirlikteliðine imza atmak da ayrýca gurur verici. Ödüllü Ýtalyan tasarýmcýlar ve yenilikçi ürünlerle geniþ kitlelere ulaþabilme yeteneðimiz ve üretim gücümüz bizi uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýna taþýyor. CERA ile 20 yýla kadar uzayabilecek bir sözleþmemiz var. Bu sebeple Hindistan pazarýnda iddialýyýz ve geliþmekte olan bu pazarda yüksek bir pazar payý hedefliyoruz" dedi.ýmza töreninde konuþan CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi, "Hindistan'ýn en büyük banyo çözümleri firmalarýndan biriyiz. ISVEA ile gerçekleþtirdiðimiz iþbirlikteliði ise sektördeki iddiamýzý oýtaya koyuyor. ISVEA'nýn sahip olduðu üretim gücü ve tasarýn-anlayýþýyla birlikte sektöre yön verecek çalýþmalara imza atacaðýmýza olan inancým sonsuz. Türkiye pazarý için, ticari iliþkilerimizi mümkün olan en güçlü noktaya taþýdýðýmýza inanýyoruz. Birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceðiz" dedi.ýtalyan tasarým anlayýþýna getirdikleri inovatif yaklaþým ile her zevke hitap eden, her banyoya uyarlanabilen, farklý alanlar için farklý çözümler sunabilen IS- VEA, ödüllü tüm tasarýmlarýný CERA ile gerçekleþtirdiði iþbiýiikteliðiyle Hintli tüketicilerin beðenisine sunuyor. Anlaþma kapsamýnda Ýtalyan ISVEA'nýn birbirinden þýk ve özgün tasarýmlarý, CERA'nýn sahip olduðu güçlü satýþ, pazarlama ve daðýtým kanallarýyla müþterilerle buluþacak ve 100' ün üzerinde üst segment shovvroomlarda sergilenecek. Fethi GÝRAY HAVA DURUMU Ortaköy Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yol açma, geniþletme ve iate duvarý yapma çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.konuyla ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir þu þekilde konuþtu:göreve geldiðimizden bu yana Ýlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Derepýnarý ve Çayýr mevkii bölgelerinde yer alan yerleþik olan mahalle, cadde ve sokaklarýn yýllarca ihmal edilmiþliðini üzerinden atýyoruz. Seçimden evvel sözüm vardý, her alanda belediyecilik hizmeti vererek ve hizmette öncelik köy görünümlü mahallelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýmýzý beyan etmiþtik. Göreve geldiðimizden bu yana yani 16 ay boyunca özellikle altyapý hizmeti hiç gitmemiþ olan mahallelere öncelik verildi. Bu vesile ile hem üst yapý çalýþmalarý olan kilit taþý hemde yol geniþletmelerde özellikle yol kenarlarýnda büyük uçurum olan yerlere 3-5 metre yüksekliðinde iate duvarý yaparak örnek mahalle oluþ- Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8338 2,8371 EUR 3,1448 3,1562 STERLiN 4,4311 4,4423 2,2798 2, JPY YENi Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Demer Lisesinden ücretsiz ve burslu eðitim imkaný -Önemli Telefonlar- TEOG yerleþtirmelerinin açýklanmasýyla beraber lise kayýtlarý baþladý. Üniversite sýnavlarýnýn temelini oluþturan 9. sýnýf için öðrencileri için Demer Lisesi bu yýl baþarýlý öðrencilere imkan saðlayarak ücretsiz ve burslu eðitim imkaný verdi. Konu hakkýnda açýklama yapan Muharrem Özkan " Sýnýrlý kontenjanlarla kayýtlar için öðrenci ve velilerimizi kurumumuza bekliyoruz. " dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 3 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Nurullah Saðlamkaya Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. Ýmar, Ulaþým, Çevre ve Rant yönleriyle konuyu ayrýntýlý olarak açýklayan Nurullah Saðlam, "yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabileceðini belirtti. Saðlam ayrýca Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. þeklinde konuþtu Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya yaptýðý yazýlý açýklamada konuyu bütün detaylarý ile þu þekilde ortaya koydu.. Gündemin bu denli yoðun olduðu bir ortamda Þehir stadyumu ve spor komplekslerinin bulunduðu, ticaret ve konut alaný olarak iþaretlenmiþ 56 dönümlük alanýn Belediye tarafýndan satýþa çýkarýldýðýný, akabinde satýþ iþleminin gerçekleþtiðini yerel basýndan üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayým.öncelikle bu þehirde yaþayan bir vatandaþ, akabinde üç dönem( ) imar komisyonu baþkanlýðý yapmýþ biri olarak bu imar planý deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný üzülerek söylemek istiyorum. Öncelikle yapýlan bu iþlemi yasa ve yönetmelikler tarafýndan ele alacak olursak bilindiði üzere imar planý deðiþiklikleri; plan ana kararlarýný, sürekliliðini, bütünlüðünü, sosyal ve teknik altyapý dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararý amaçlý, teknik ve nesnel gerekçelere dayanýlarak yapýlýr. Ýmar planlarýnda sosyal ve teknik altyapý hizmetlerinin iyileþtirilmesi esastýr. Yürürlükteki imar planlarýnda öngörülen sosyal ve teknik altyapý standartlarýný düþüren plan deðiþikliði yapýlamaz. Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlmaz. Yoðunluk artýran veya kentsel ulaþým sistemini etkileyen imar plan deðiþikliklerinde, kentsel teknik altyapýya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý zorunludur. Zorunlu hallerde böyle bir deðiþiklik yapýlabilmesi için; Ýmar planýnda yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarýnýn kaldýrýlabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiði "hizmet etki alaný" içinde eþdeðer yeni bir alanýn ayrýlmasý suretiyle yapýlabilir. Eþdeðer alanýn ayrýlmasýnda yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlarýn yerinin deðiþtirilmesinde, mevcut plandaki "hizmet etki alanýna göre ayný uygulama etabý veya bölge içinde kalmasý", yaya eriþim mesafelerinin dikkate alýnmasý ve yeni tespit edilen alanýn tesisin yapýlmasýna müsait olmasý zorunludur. Ýmar planlarýnda yoðunluðu artýracak iþlemlerde, büyük ölçekli altyapýnýn, otoparklarýn ve ulaþým noktalarýnýn iyi hesap edilmesi, olumsuz çevresel etkileri azaltýcý þekilde planlamasý ve uygulanmasýna özen gösterilmesi gerekir. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dýþýnda geliþmesi sonucunda oluþan sýkýntýlarý bu gün fazlasýyla yaþamaktayýz. Bunun en somut örneði, alternatifi bir türlü oluþturulamayan gerek trafik, gerek yaya, gerekse ticaret ve rant olarak sýkýþýp kaldýðýmýz en yoðun arter olan Gazi Caddesidir. Þehrimizde giderek yükselen binalara paralel yoðunlaþan trafiði ve otopark sorununu yaþadýkça kent planýnýn en yoðun noktalarýndan biri olan bu bölgeye hangi mantýkla 1500 konut ve ticaret merkezinden oluþan devasa bir artýþ yapýldýðýný anlamak mümkün olmadýðý gibi merak etmemek de mümkün deðildir. Gazi Caddesi bu gün itibari ile býrakýn araç ile yol almayý kaldýrýmda yaya yoðunluðundan yürünemez hale gelmiþtir. Bu yoðunluk ve otopark sýkýntýsý zirve yapmýþken bir de bu plan uygulanýrsa yakýn zamanda kördüðüm olacaðýmýzý söylemek için kahin olmaya gerek yok. Neden mi? Ýþte size senaryo "ULAÞIM" yönüyle konuyu bir irdeleyelim mesela... Bu noktaya üç ana yoldan ulaþýlabilir. 1-Gazi Cd.(27m) 2-Fatih Cd.(25m) 3-Bahabey Cd.(25m) Bu arterler mevcut durum itibari ile iflas etmiþ durumdadýr. Örneðin mümkün mertebe kullanmamaya dikkat etsem de bir kaç gün önce Ýnönü Caddesin de bulunan Abide kavþaðýndan Saat Kulesi'ne 15 dakikada ulaþabildim. Bahabey Cd.,Fatih Cd. hakeza öyle. Bu caddeler tek þerit trafiðin aktýðý küçük caddeler.bir de þehrin en can alýcý noktasýna bu caddelerden baþka ulaþým yolu bulunmayan 1500 konut, yapmak ortalama bir konut için 4 kiþiden 6000 nüfus, yine ortalama konut baþý iki araçtan 3000 araç bu caddelere yüklendiðinde üstüne üstelik yapýlacak ticaret merkezinin yoðunluðunu da ilave ettiðinizde sonuç ne olur? Aklý, vicdaný, izaný yerinde olan yönetici ve fikir sahibi insanlarý, sivil toplum kuruluþlarýný düþünmeye davet ediyorum. Bu rant mantýðýyla þehri yönetmenin de akýlcý olamayacaðýný ifade etmek sanýrým ayýp olmaz. "ÇEVRE" yönüyle ele alýrsak ; Þehrin bu bölgesi konum itibari ile konut yoðunluðu bulunan Bahçelievler Mh,Karakeçili Mh,Tavukluk mevkii ve Gazi Caddesinin birleþim noktasýndadýr.bu dört ana yerleþim ve ulaþým alanlarýnýn bir nevi nefes aldýðý açýk bir alandýr. Bölgeyi beton yýðýný haline dönüþtürmek þehrin ciðerlerini týkamak demektir. Buraya daha fazla aðaç dikmek, yeþillendirmek ve þehrin ortasýnda nefes alacak devasa bir yeþil alan meydana getirmek yakýþýr. "RANT" yönüyle bakarsak ; Bu bölge kentin en deðerli yeri niteliðinde olup, zaten çevresi ile birlikte yüksek bir maddi deðere sahiptir.buraya eklenecek deðer artýrýcý unsurlar çevresi ile beraber aþýrý fiyatlanmaya yol açacaktýr.gazi Caddesinde oluþan yüksek rantý þehrin diðer taraflarýna kaydýrmak gibi bir seçenek dururken halâ rantýný artýrmak esnafýn kirasýna ve tüketici fiyatlarýna olumsuz etki yapacaktýr. Kentimizin nefes alan konumunda olan spor kompleksleri, sosyal donatý alanlarýyla süslü güzel bir kamusal alan olabilir. Bu konuda tüm kesimlerin duyarlý olmasý lazým.konu bu raddeye gelene kadar Mimar Mühendis odalarý baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn hiçbir görüþ beyan etmemiþ olmasý gerçekten düþündürücü.muhalefet üyelerinin bir kaç kiþi haricinde yeterince kamuoyu bilinci oluþturamamasý da ayrý bir vak'a. Þehirleri soðuk ve sevimsiz yapanýn demir ve beton olduðunu anlarým da, þehirde yaþayanlara ne oldu da, onlar da soðuk ve sevinçsiz oldular? Günümüzde söz lafa, eylem davranýþa, estetik kabalýða, din görünüþe, ekonomi sadece kazanca, bilgi malumata, sanat gürültü ve uyumsuz þekil ve renklere, ruhu ve manasý olan þehirler beton ve metal yýðýný haline dönüþüyor. Bilinç sahibi ve çevresini güzelliklere dönüþtüren bir toplum deðil, mekanik ve gündelik iliþkiler kuran fertlerden oluþan bir toplum oluþuyor. Sonuç : Evet bu tepki zamanýnda verilmeliydi.fakat geç kalýnmýþ olsa da yapýlabilecek çok þey olduðuna inanýyorum.örneðin yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabilir. Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. Saygýlarýmla Süt fiyatlarýna ESK müdahale etmeli Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çið süt fiyatlarýnýn bir yýlý aþkýn bir süredir 1 lira 15 kuruþ olduðunu bildirerek, "Et ve Süt Kurumu (ESK) müdahale kurumu olarak hükümetten talebimiz üzerine kuruldu. Kurum, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatlarýnýn 2014 Temmuz ayýndan bu yana 1 lira 15 kuruþ olduðunu ve fiyatýn deðiþmediðini belirtti. Bir yýllýk sürede perakende süt, peynir, yoðurt gibi ürün, fabrika yemi, yonca gibi girdi fiyatlarý artarken, tüketici enflasyonu yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarýnýn deðiþmeden ayný kalmasýnýn, artmamasýnýn, üreticiyi çok olumsuz etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu ortamda çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen çið süt tavsiye fiyatý, Temmuz 2014 tarihinden bu yana litrede 1 lira 15 kuruþ. Üstelik birçok ilde de fiyat 1 lira 15 kuruþun altýnda satýlýyor. Her þeyin fiyatý artýyor. Çið süt fiyatý artmýyor. Üreticinin maliyeti sürekli yükseliyor. Süt üreticimizin kar marjý kalmadý. Üretici gelir saðlayamazsa, emeðinin karþýlýðýný alamazsa, zararýna üretim yapamaz. En son 24 Haziran 2015 tarihinde yapýlan toplantýda, 20 kuruþluk zam talebimiz kabul edilmedi. Süt sanayicileri, önümüzdeki süreç için de fiyatýn ayný kalmasý gerektiðini ifade ettiler. Sanayiciler, 'stoklarýmýz dolu, ihracat yapamýyoruz, ürün satamýyoruz' dediler. Taraflar anlaþamadan masadan kalktý. Daha sonra 29 Temmuz'daki toplantýda, Eylül ayýna kadar fiyatýn 1 lira 15 kuruþtan devam etmesi kararý alýndý ve ilan edildi." -"Üreticimiz maðdur. ESK bugünler için lazým"- Bütün bunlarýn sorumlusunun üretici olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Üreticimiz maðdur. Biz bugünleri düþünerek, sütte bir müdahale kurumu kurulmasýný istemiþtik. Sonuçta, ýsrarla, her platformda savunduðumuz taleplerimize olumlu yanýt verildi ve Et ve Balýk Kurumu bir müdahale kurumuna dönüþtürülerek Et ve Süt Kurumu kuruldu. Hükümetten talebimiz üzerine kurulan ESK, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz Þimdi tam zamanýdýr. Üretici, ürününü bir yýlý aþkýn bir süredir ayný fiyata satýyor. Sanayici, 'stoklarým dolu, ihracat yapamýyorum, ürün satamýyorum' diyor ve çið süt fiyatýnýn artmasýna karþý çýkýyor. Et ve Süt Kurumu piyasayý düzenlemeli, ürün fazlaysa süt satýn almalý. Bizim talebimizle oluþturulan Et ve Süt Kurumu, bu ortamda müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Piyasa, fabrikalarýna fabrika katan, zincirlerine yeni halkalar eklemek isteyen üç-beþ tüccarýn elinde oyuncak olmamalý. Süt ürünleri ve girdi fiyatlarý artarken, enflasyon yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Geçmiþte yaþadýk yýlýnda süt inekleri kasaba gitti. Daha sonra et sýkýntýsý yaþandý ve 3 milyar dolarýn üzerinde döviz harcamak zorunda kaldýk." -Hayvanlar kasaba giderse, yeni kriz kaçýnýlmaz olur- Milyarlarca dolar harcanarak oluþturulan damýzlýklarýn kasaba, üretimi artýrmak için verilen milyarlarca liralýk desteklerin boþa gitmemesi, 2010 yýlýnda yaþanan et krizinin tekrar yaþanmamasý için çið süt fiyatlarýnýn acilen artýrýlmasýný isteyen Bayraktar, "Sütte hayvancýlýk krizin eþiðinde. Süt fiyatlarý artmazsa, sütte istikrar saðlanmazsa, tüketicimiz ucuz et yiyemez. Eðer fiyatlar artmazsa ne yazýk ki hayvanlar kasaba gidecek, yeni bir kriz kaçýnýlmaz olacaktýr yýlýnda ithal edecek hayvan bulabildik. Artýk dünyada yeterli ve uygun fiyata hayvan bulmak da zor" uyarýsýnda bulundu. Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bizde üretici ürününün fiyatýný belirleyemiyor. Süt üreticileri piyasanýn acýmasýz çarklarýna mahkûm edilmemeli. Geliþmiþ ülkelerdeki gibi devlet, üretici lehine pozitif ayrýmcýlýk yapmalý. Süt üreticisi korunmazsa, istihdam sekteye uðrar. Þehirlere göç önlenemez.özellikle büyükbaþ hayvancýlýðýn ayakta kalabilmesi, kýrmýzý et üretiminde sýkýntý yaþanmamasý, ancak sütün istikrarlý, yeterli ve güvenceli bir pazara sahip olmasýyla mümkündür. Söz konusu þartlara haiz bir pazarýn oluþmasý ise ancak istikrarlý bir tüketim ve buna baðlý bir üretimle saðlanabilir. Sütte üretim hýzla artýyor yýlýnda 15,1 milyon ton olan süt üretimi, 2012 yýlýnda 17,4, 2013 yýlýnda 18,2, 2014 yýlýnda 18,5 milyon tona çýktý. Üretim artýþý ve verilen teþviklerle birlikte sanayiye aktarýlan süt miktarý artýyor yýlýnda 7 milyon 74 bin ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2012'de 7 milyon 932 bin, 2013'de 7 milyon 939 bin, 2014'de 8 milyon 626 bin tona yükseldi. Süt sektörü 2014'de 44,3 milyar lira olan hayvansal üretimin yüzde 45,5'ini karþýlýyor. Sektörü, yüzde 39,1 ile kýrmýzý et, yüzde 9,8 ile yumurta izliyor." Temmuz ayý itibarýyla üretici sütünü 1 lira 15 kuruþa satarken, ortalama tüketici fiyatýnýn 3 lira 35 kuruþ olduðunu belirten Bayraktar, "üreticinin 1 lira 15 kuruþa sattýðý süt, tüketiciye ortalama 2,9 katý fiyata ulaþýyor. Üretici süt fiyatý, 2014 Temmuz-2015 Temmuz arasýnda hiç artmadý ve 1 lira 15 kuruþta sabit kaldý. Perakende süt fiyatý yüzde 9,5 artýþla 3 lira 6 kuruþtan, 3 lira 35 kuruþa çýktý" dedi.

4 4 Anaç'tan yangýnzede aileye geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: ''MHP ile uzlaþý saðlanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz'' AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Teþkilatlar, Ýl Baþkanlarý, Belediye Baþkanlarý ve Milletvekilleri ile yaptýðý Deðerlendirme Toplantýsý sonrasý Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Baðcý nabýz yokladý. Cumartesi günü Yazý Çarþý, Dodurga ve Osmancýk'da esnaf ziyareti yaptý. Baðcý ziyarette "Seçim sonrasý süreci izliyorsunuz. Her þey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Hükümet kurma ve koalisyonda yer alma konusunda muhalefet çeliþkili tavýrlar içinde. Sorumluluktan kaçmaktalar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?" dedi. Esnaf "Artan teröre olaylarý karþý birlik görüntüsü ve tek vücut olma dönemi. Koalisyon kurulabilmeliydi. Ama sorumluluktan kaçanlarý da görüyoruz. Yeniden seçim kaçýnýlmaz. Millet gerekeni yapacak ve ülkenin huzur ve istikrarý için yeniden AKPARTÝ diyecektir" dediler.baðcý ise " Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Koalisyon kurmak için çabalýyor. MHP ile uzlaþý yakalanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz. Türkiye bu sýkýntýlý süreci de atlatacak ve tekrar istikrar yakalanacaktýr bize güvenin. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri de iyi görün. Ülkemizin karþý karþýya kaldýðý sýkýntýlý ve kritik sürec te siyasette sorumluluk almaktan kaçan siyaset söz konusu. Ancak biz ortak vicdaný savunmaya ve temsil etmeye devam edeceðiz. Toplumlarýn ortak kaderi yoksa huzur ve güven kaybolmuþ demektir. Bu badireleri ortak kültürel maya, ortak akýl, ortak vicdan ile atlatacaðýz. 13 yýldýr her türlü vesayete ve teröre karþý mücadele ettik etmeye de devam edeceðiz. Teröre teslim olmayacak ve haklarýndan geleceðiz. Bize inanýn ve güvenin" dedi Esnaf Baðcý' nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek teþekkür ettiler ve baþarý dilediler. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduðunu açýklamasýnýn ardýndan AKP'de yeniden üç dönem sendromunu yaþanýyor. Parti tüzüðüne göre; üç dönem milletvekilliði yapanlar bir dönem ara vermeden yeniden aday olamýyor. 7 Haziran'da Cemil Çiçek, Bülent Arýnç, Ömer Çelik ve Ali Babacan gibi partinin aðýr toplarý bu kurala takýlmýþtý.erken seçime gidilmesi durumunda 7 Haziran'da 3. dönem kuralýna takýlan 70 isim yeniden adaylýk hakkýna kavuþacak. Buna karþýn, 7 Haziran seçimiyle 3. dönem milletvekilliðine baþlayan aralarýnda altý bakanýn da bulunduðu 26 isim ise parlamentoya veda etmek durumunda kalacak. Partide, üç dönem kuralýnýn korunmasý, ancak 7 Haziran seçiminden yapýlacak erken seçime kadar geçen sürenin, "bir dönem sayýlmamasý" düþüncesi de tartýþýlýyor. Bu formül geçerli olursa, 7 Haziran'da üç dönem kuralýna takýlan isimler yine aday olamayacak. Erken seçimde normalde üç dönemi doldurmuþ olacak isimler ise yeniden aday olma imkaný bulabilecek. YILDIRIM YENÝDEN ADAY OLABÝLECEK Kulislerde erken seçim için ekim-nisan arasý bir tarih telaffuz ediliyor. Bu durumda AKP'de 70 isim tekrar aday olabilecek. O isimlerden biri de 7 Haziran'da 3 dönem kuralýna takýlan Çorum milletvekili Murat Yýldýrým. Yýldýrým isterse yeniden siyaset meydanýna dönebilecek.akp'de 22 ve 23. dönemde milletvekilliði yaparak, 7 Haziran seçimiyle 3. kez TBMM'ye giren ve erken seçim halinde, tüzük kuralý deðiþmezse parlamentoya veda etmek durumunda kalacak 26 isim de þöyle: Mehmet Müezzinoðlu, Cevdet Yýlmaz, Mehmet Þimþek, Ýdris Güllüce, Veysel Eroðlu, Fikri Iþýk, Ahmet Aydýn (Grup Baþkanvekili), Necdet Ünüvar, Ýlknur Ýnceöz (Grup Baþkanvekili), Ahmet Ýyimaya, Lütfü Elvan, Yýlmaz Tunç, Cahit Baðcý, Mehmet Yüksel, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoðan, Kemalettin Aydýn, Sadi Bilgiç, Alev Dedegil, Ayþe Nur Bahçekapýlý, Feyzullah Kýyýklýk, Yaþar Karayel, Öznur Çalýk, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar.corumvizyon AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan ve büyük bir maddi hasara yol açan yangýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için gereken her türlü çabayý göstereceklerini söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, beraberinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ceylan ile birlikte Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda yanan binalarda inceleme yaptý. Ýnceleme ziyaretine KÖYDES Encümen Üyesi Gürbüz Yasakçý da katýldý. Yaþar Anaç ve beraberindekiler, çýkan bir anýz yangýný sonucu köy giriþinde bulunan deðirmen, depo ve çeþitli binalar ile tarým alet ve edevatlarý tamamen yanan Atay ailesine geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Bilindiði üzere; Çorum Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda Dede Dursun Atay ve oðlu Kasým Atay'a ait bir deðirmen ve eklentileri tamamen yandý. Yangýnda tahmini olarak 300 bin liralýk maddi hasar oluþtu. Büyük Divan Köyü'nün giriþinde bir tarlada meydana gelen anýz yangýnýnýn deðirmen olarak kullanýlan binaya sýçramasý sonucu büyük bir yangýn çýktý. Yangýnda Dursun Atay'a ait deðirmen, binalar, depo ve bahçe komple yandý. Yangýnda binalarla birlikte 3 bin adet saman balyasý, 100 ton buðday, 50 ton arpa, römork, mibzer, patos, zavar makinasý, bulgur makinasý, çeþitli tarým aletleri, 2 kovan arý tamamen yanarken, yangýn 600 m2'lik alana zarar verdi. ''Ýndirimlere fazla kanmayýn fiyatlarý kontrol edin'' Son günlerde vatandaþlardan raf ve kasa fiyatý arasýnda fark çýkmasý konusunda þikayetlerin arttýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Dikkatli vatandaþlar raf fiyatýnýn kasada farklý olarak hesaplandýðýný görünce þikayet ederek hakkýný arýyor. Eðer raf fiyatýnýn kasada farklý olduðu görülürse düþük olan fiyat vatandaþýn lehine uygulanmak zorundadýr. Vatandaþýmýzýn bu konuya azami dikkat göstermesi gerekiyor' dedi. 'YENÝ ETÝKET YÖNETMELÝÐÝ YAYIMLANDI' Perakende alýþ veriþin en önemli kuralýnýn mallarýn fiyatýnýn görülebilecek þekilde konulmasý olduðunu söyleyen Palandöken, '28 Haziran'da 2014 tarihinde yayýmlanan Etiket Yönetmeliðinde perakende satýþa arz edilen mallarýn, ambalajlarýnýn, yahut kaplarýnýn üzerine kolaylýkla görülebilir ve okunabilir þekilde tüketicinin ödeyeceði tüm vergiler dâhil satýþ fiyatý ve birim fiyatýný gösteren, üretim yeri ve ayýrýcý özelliklerini içeren etiket konulmasýnýn zorunlu olduðu açýklanmaktadýr. Etiketlerin gerçeðe uygun, yeterli büyüklükte ve karýþýklýða sebebiyet vermeyecek þekilde olmasý, yanýltýcý ve aldatýcý bilgiler içermemesi, hangi mala ait olduðu açýkça belli olacak þekilde konulmasý zorunludur. Özellikle, 10. Maddede, Malýn satýþ fiyatý ile kasa fiyatý arasýnda fark olmasý durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanýr. Vatandaþ hakkýný bilip, hakkýný aramalýdýr' diye konuþtu. YARALAR SARILACAK Akay ailesine ziyarette bulunan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Çorum Milletvekillerinin selamlarýný ve geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Yaþar Anaç ve beraberindekiler Köy Muhtarý Hikmet Yýldýrým, bina sahibi Dursun Atay ve Kasým Atay'dan bilgiler alarak olay yerinde inceleme yaptýlar. Anaç, yangýn olayý ile ilgili Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i telefonla arayarak, yanan bina ve ekipmanlarýn hibe destekleri ile yaptýrýldýðýný, bu nedenle de müdürlüðün bir ekip göndererek olay yerinde inceleme yapmasýný isteyerek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereðini elbirliði ile yapacaklarýný açýkladý. "ANIZ YANGINLARI FELAKET DOÐURUYOR" Konuyla ilgili bir deðerlendirme yapan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, "Öncelikle maðdur Dursun Atay dedeye ve oðlu Kasým Atay'a ve köy halký adýna da muhtarýmýza geçmiþ olsun diliyorum. Allah daha büyük acýlar, kayýplar yaþatmasýn. Aldýðýmýz bilgiye göre maalesef yaklaþýk 300 bin TL gibi çok ciddi bir yangýn zararý var. Dursun dedenin bir ömür birikimi, saman, traktör, tarým aletleri, deðirmen, buðday, vs. kayýp çok fazla. Oluþan zarardan dolayý çok üzgünüz, Allah bir daha yaþatmasýn. Can kaybý çok þükür, teselli olabileceðimiz tek durum bu" dedi.anýz yangýnlarýnýn açtýðý felaketlere ve anýz yakmanýn zararlarýna da deðinen Yaþar Anaç, anýzlarýn yakýlmamasý konusunda uyarýda bulundu.anaç, açýklamasýný þöyle sürdürdü:"sebebi ne olursa olsun bu tür felaketlerin bilançosu maalesef çoðu zaman aðýr olmakta, hatta can kayýplarý da yaþanabilmektedir. Özellikle yaz döneminde yangýn olaylarýnda artýþ olduðunu görüyoruz. Geçtiðimiz günlerde yine merkez Deller Köyü'nde, ondan önce de yine baþka bir köyümüzde yangýn felaketleri oldu. Vatandaþlarýmýzý, çiftçilerimizi daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyorum. Zira burada yangýnla ilgili aldýðýmýz harici bilgilerden bir anýz yangýnýnýn sýçramasý ihtimali üzerinde durulmakta, bu konuyla ilgili de adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. Yangýnýn çýkýþ sebebi daha net ortaya çýkarýlacaktýr. Kaldý ki anýz yakma hem cezai boyutu olan bir suçtur, hem de doðaya, canlýlara zarar veren bir durumdur. Zira anýz yakmakla tarladaki tüm canlýlar yanarak yok edilmekte, hem de tarýmsal verimliliðe olumsuz yönde etki etmektedir. Bu hususta çiftçilerimizi daha çok bilinçlendirerek bu gibi felaketlerin önüne geçmiþ oluruz. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Bey'le, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Beyle enkazýn kaldýrýlmasýnda hem de sonrasý için maðdur çiftçimize yarasýnýn sarýlabilmesi için imkanlar ölçümünde elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Tekrar geçmiþ olsun." 'ETÝKETLER ARTIK ÜRÜNÜN KÜNYESÝ' Sebze ve meyve ticareti yapan kiþilerin iþlemlerini Hal Kayýt Sistemi'ne beyan etmeleri sonucunda ürün künyesi oluþtuðunu açýklayan Palandöken, 'Ürün künyesi uygulamasý hayata geçti. Sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi gören bu künyeler, ürünlerin kasalarýnýn üzerinde yer alýyor. Artýk tüketicilerimiz ürünün nerede ve nasýl üretildiðini ürün künyesinden öðrenilebilecek. Örneðin, domates gerçekten Ayaþ domatesi mi, organik olarak mý üretildi, taze mi, tüketicilerimiz tüm bu sorularýn cevabýný ürün künyesinden öðrenebilir. Ürün künyesi uygulamasý ile kaliteli üretimi teþvik edilmiþ oldu. Artýk vatandaþýn ne aldýðýný takip etmesi gerekiyor' dedi.

5 5 Atý alan Üsküdar'ý geçti Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklarý, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklan, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Dayanýþma Konseyi olarak milletin ve devletin birliðini, vatanýn bütünlüðünü korumakla görevli olan iþ baþýndaki iktidar sahiplerine sesleniyoruz! Biliniz ki sözümüz esas sizedir! Sizler...Ülkemizi, icat ettiðiniz stratejik derinliðinizin dibinde boðuyorsunuz! Sizler...Küresel güçlerin programý kabul ederek, Ortadoðu'da uzunca bir süredir sahnelenen ve taþeronluðunu üstlenerek elinize yüzünüze bulaþtýrdýðýnýz kaos ve karmaþa ortamýnýn en büyük mimarlarýsýnýz. Sizin döneminizde, bir yandan sözde Ýslam adýna vahþetin en acýmasýzlýðýný ortaya koyan ve ülkemizi yolgeçen hanýna çeviren cani örgüt IÞÝD, diðer yanda kalleþçe, adice evlatlarýmýzý katleden kirli ve kiralýk terör çetesi PKK, aldýklarý görev gereði silahlarýný aziz milletimize çevirmiþtir. Bu çerçevede Þanlýurfa ilimizin Suruç ilçesinde meydana gelen 32 kiþinin ölmesine sebep olan kanlý terör saldýrýsý baþka türlü nasýl izah edilebilir? Akabinde onlarca vatan evladýnýn PKK tarafýndan katledilmesi ve ülkenin her yerinde patlayan bombalar ve eylemler, esasýnsa þer güçler tarafýndan ülkemizde ne yapýlmak istendiðinin kanlý kanýtlarýdýr.bu karanlýk tablonun acý ve gözyaþýnýn sorumlusu sizlersiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Devlette çok ciddi bir istihbarat ve güvenlik zaafý olduðu açýktýr! Ülkemizin canlý veya cansýz bomba cehennemine çevrilmesine, etnik ve mezhepsel kýþkýrtýcýlýk yaparak insanlarýn ayrýþmasýna sebep vermekten her yönüyle 13 yýldýr bu ülkeyi yöneten AKP iktidarý mes'üldür. Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Ey AKP yöneticileri; "Analar aðlamayacak, terör bitecek, bayraða sarýlý tabutlar gelmeyecek" diyordunuz. Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz? AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz? Hiçbir ciddi devlette asla olmamasý gereken bu iliþkiler, bölücü terör örgütünün, imkân ve kabiliyetini artýrmasýna, fütursuzca eylem ve silahlý saldýrý kapasitesini daha da güçlendirmesine, siyasallaþýp palazlanýp meþrulaþmasýna sebep oldu! Hala idrak etmiyor musunuz? Geçtiðimiz 28 Þubat'ta Dolmabahçe'de PKK terör örgütünün siyasal uzantýsý yöneticileriyle toplanýp Ýmralý canisinin on maddelik ihanet metnini yol ve müzakere haritasýný deklere ederken yüzünüzde güller açýyordu! Hala uyanmýyor musunuz? Ne Habur rezaleti, ne terör örgütüne taviz üstüne taviz verdiðiniz Oslo'daki sýzan görüþmeler sizleri hiç utandýrmadý, ama Türk milliyetçileri sizin hakkýnýzdaki görüþler konusunda hiç yanýlmadý! Hala bilmiyor musunuz? Ey iktidarý elinde bulunduranlar; Dolmabahçe mutabakatýný inkâr edip tevil yoluna gitmenize artýk kimse inanmýyor! On üç senedir Türkiye cumhuriyeti devletinin vidalarý yerinden sökülmeye çalýþýldý. Omurgasýyla oynandý. Tüm kutsal deðerler ayaklar altýna alýndý! Bugün tek baþýna iktidara gelebilmek uðruna terörle mücadele ediyormuþ görünüyorsanýz ve milliyetçi oylarý alýp, kaldýðýnýz yerden devam edeceðinizi sanýyorsanýz bilin ki, büyük bir yanýlgý içindesiniz! Türk milliyetçileri sizin ne yapmak istediðinizi hissediyor ve biliyor. On üç senedir bu ülkeyi yöneten sizler, baþýnýz sýkýþtýðýnda aldatýldýðýnýzý, kandýrýldýðýnýzý milletin gözünün içine baka baka söylüyorsunuz. Bu nasýl bir yönetim anlayýþýdýr! Varsayalým eðer öyle ise, sizlerin bir daha aldatýlmayacaðýnýzdan kim emin olabilir? DEVLET YÖNETMEK ÞÝRKET YÖNETMEK DEÐÝLDÝR Ey iktidar sahipleri: Devlet yönetmek þirket yönetmek deðildir. Türkiye cumhuriyeti devleti birilerinin þirketi de deðildir. Devlet yönetmek ciddiyet, kararlýlýk, tarihin kodlarýný geleceðe taþýyabilen ufuk ve fedakârlýk ister! Sami Çam Sizin bundan sonra yapacaðýnýz Türk milletinden özür dilemek ve gereðini yapmaktýr.yine bu yolla, ülke yöneticilerinin boðazýna kadar yolsuzluk iddialarýna battýðý bu kokuþmuþ sürecin üstünü örtmeye, kapatmaya çalýþýyorsanýz nafiledir. Bu kirli süreci, þehit kanlarý üzerinden de temizleyemezsiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak tekrar sesleniyoruz. AKLINIZI BAÞINIZA DEVÞÝRÝN! Ey þiddete bulaþanlar, terörü politika vasýtasý yapanlar, bölünmeyi çözüm sananlar, pazarlýk masalarýna oturup Türkiye'nin parçalanmasýna açýktan hizmet edenler sözümüz sizleredir. Aklýnýzý baþýnýza devþirin! Bilin ki, sonunuz hüsrandýr! Ey sözde aydýnlar, bazý liberal olduðunu söyleyen sahte misyonlar, her devrin adamlarý, satýlýk kalemler, yatlarda, yalýlarda oturduklarý yerde ahkâm kesenler; terör örgütünün siyasal uzantýsýný barýþ güvercini yapýp tepelerine çýkartanlar; kim olursanýz olun, neye inanýrsanýz inanýn, hangi bahaneyi ortaya atarsanýz atýn, akan kandan, bu vatan evlatlarýnýn katilinden sizlerde sorumlusunuz! Bilindiði gibi, Türk dayanýþma konseyini oluþturan 70 sivil toplum kuruluþu olarak defaaten uyardýk gidilen yolun yol olmadýðýný, tarihi gerçeklerle uyuþmadýðýný, ülkenin bölünmez bütünlüðünün tehlikede olduðunu tüm basýn açýklamalarýmýzda duyurduk! Bugün geldiðimiz süreçte yeniden tekrar ediyoruz! - Çözüm süreci adý altýndaki çözülme süreci tamamen bitirilmeli, Kürt kökenli vatandaþlarýmýz PKK'nýn esaretinden, baskýsýndan, hamiliðinden bir an evvel kurtarýlmalýdýr. Türkiye cumhuriyeti devletinin otoritesini, gücünü ve þefkatini gösterecek önlemler hýzla hayata geçirilmelidir. - Hangi siyasi görüþten olursa olsun, ülkemizin bölünmez bütünlüðünü tartýþmaya açanlara, bölücü örgütle kol kola olanlara, onlara övgüler düzenlere unvaný, statüsü ne olursa olsun, haklarýnda hukuki iþlemler biran önce baþlatýlmalýdýr. Operasyonlara son sürat devam edilmeli, tüm yetkiler kullanýlmalý ve kanunlar uygulanmalýdýr.- Milli güvenliðimiz küresel güçlerin, iznine ve müsahamasýna býrakýlmayacak kadar ciddi, vahim ve son derece önemli bir haldedir. ABD'nin, AB'nin orantýsýz güç kullanýlýyor açýklamalarýna asla prim verilmemelidir. Bu ülkenin tertemiz evlatlarýna kahpece pusu kuranlarýn, ellerindeki orantýsýz silahlarýn sahiplerinin bu ülkeler olduklarý da asla unutulmamalýdýr! - Tüm siyasi partilere de sesleniyoruz, milli iradenin tecelli ettiði bu seçim sonrasý millet iradesine saygý göstererek güçlü bir hükümet oluþturma yollarýný bulmalýsýnýz. Ülkeyi bu karanlýk ve kaos ortamýndan bir an önce kurtaracak formüle odaklanmalýsýnýz! Hukuk devletini bir an önce hayata geçirmelisiniz! - Koalisyon hükümeti kurulmasý çalýþmalarýnda, hiçbir makam milli iradenin temsilcileri olan siyasi partilerin iç iþlerine karýþmamalýdýr. Her makam anayasal sýnýrlarýna uygun hareket etmelidir. - PKK, IÞÝD ve diðer terör örgütlerine karþý yürütülecek samimi mücadele konusunda Türk dayanýþma konseyi olarak desteðimiz tamdýr. Eðer bu görünür mücadele zamana oynayýp, ülkeyi erken seçime götürüp þehit kanlarý üzerinden oy devþirme hesaplarýysa, bu vebalin altýndan kimse kalkamayacaktýr. Türk milleti artýk bu tuzaða düþmeyecektir. Bilinmelidir ki bundan sonra meydana gelecek daha vahim geliþmelerin sorumlusu geçmiþ ve bugünkü geçici AKP hükümetleri olacaktýr. Türk dayanýþma konseyi olarak inanýyoruz ki; her þeye raðmen bedeli ne olursa olsun Türk milleti ve Türkiye; egemenlik haklarýna sonuna kadar sahip çýkacaktýr! Ve yine inanýyoruz ki; "Türkiye cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ilkesine sahip olanlar bu marazi odaklarýn üstesinden gelmesini bileceklerdir." Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Ýl ve ilçe merkezlerindeki uygulamalarda yüzlerce araç ve kiþi incelendi.terör örgütü PKK nýn 15 Aðustos 1984 tarihinde gerçekleþtirdiði ilk eylemin yýldönümü nedeniyle yurt genelinde güvenlik önlemleri arttýrýldý. Çorum ve ilçelerinde polis tarafýndan dün gece geniþ çaplý genel asayiþ ve trafik uygulamasý yapýldý.ýl Emniyet Müdürlüðünün çeþitli birimlerinde görev yapan polislerin katýldýðý uygulama kentin 22 farklý noktasýnda yapýldý. Yaklaþýk 2 saat süren uygulama kapsamýnda 500'den fazla kiþi incelendi, 600 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeþitli suçlardan aranan kiþiler de yakalanarak haklarýnda iþlem yapýldý.sadece kent merkezinde 2 adet ruhsatsýz silah, 2 sustalý býçak, 1 ruhsatsýz tüfek ve 1 kuru sýký tabanca ele geçirildi.uygulamayý Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu yakýndan takip etti. Kolcu, uygulama sonunda emeklerinden dolayý tüm polis ekiplerine teþekkür etti.çorum Vizyon Þehirlerin kimliðini oluþturan belli baþlý özelliklerin baþýnda yöresel yemek, giysi ve takýlar ile esnaf çarþýlarýnýn geldiðini söyleyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkara, TOKÝ kentsel dönüþüm bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler bina doldu. Sadece yüksek binalardan ibaret olan yerleþim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmalý' dedi. 'Kentsel dönüþümde esnaf unutulmamalý' -'ÞEHÝRLERÝN DOKUSU KORUNMALI' Halka saðlanan olanaklarýn, esnafa da uygulanmasýný isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Þehirlerin çehrelerini deðiþtiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOKÝ yapýlaþmalarý, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir. Uygun fiyat ve avantajlarla halkýmýzýn ev almasýný saðlayan TOKÝ, 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 þantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam, 100 bini aþkýn nüfuslu 25 þehre denk geliyor" diye konuþtu. -"HALKA HÝZMET EDECEK ESNAF UNUTULMASIN" Þehirlerin karakteristiðini en iyi esnaf dokusundan anlaþýldýðýný kaydeden Bendevi Palandöken, "TOKÝ þehir gibi kurduðu mahallelerde halka hizmet verecek esnafýmýzý da unutmamalýdýr. Yapýlacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin kýlcal damarý olan esnafýmýz da düþünülmelidir. TOKÝ, kýsýtlý geliri olan esnafýmýza avantajlý ve uygun fiyatlarla dükkan yaparak, onlarý ekonomiye kazandýrmalýdýr. Bu uygulama ile þehrin dokusu bozulmadan, ekonomik kültürü geleceðe taþýmak için esnafýmýz dükkan sahibi olurken, istihdam artýþý da saðlanmýþ olacaktýr. Öte yandan kentsel dönüþüm yapýlan illerde de mutlaka küçük esnaf ve sanatkarýn yaþamasý adýna yeni dükkanlar yapýlarak mahalle kültürü korunmalýdýr' þeklinde konuþtu. Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. Kazada yaralanan Öztürk, ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen Öztürk, yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Sürücü Zobacý, polis tarafýndan gözaltýna alýndý.bu arada Çorum Vali Yardýmcýsý Adem Saçan da olayýn ardýndan hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldý.þerife Öztürk'ün Bitlis Valisi Çorumlu Orhan Öztürk'ün annesi olduðu öðrenildi. Vali Öztürk'ün kaza haberini aldýktan sonra Çorum'a hareket ettiði bildirildi.þerife Öztürk cenazesi Ýskilip Ulucami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verilecek. corumvizyon

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çorum'da tüfekle otopark baskýný: 5 yaralý Rektör Alkan otomotiv sektörü temsilcileri ile bir araya geldi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programý öðrencilerinin "iþ baþý eðitimi" konsepti çerçevesinde mesleki bilgi ve görgülerini arttýrmak, mesleðine dayalý pratik eðitim vermek üzere planlama ve koordinasyon toplantýsýnýn ilki gerçekleþtirildi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Derviþ Erol ve Öðr. Gör. Dr. Seyfi Polat'ýn yaný sýra Auto King Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Ozan Harputlu, Fiat Karakaþ Otomotiv Servis Müdürü Sýtký Arslan, Ford Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak, Ford Evlüce Otomotiv Servis Müdürü Halil Ýbrahim Kýlýç, Ford Evlüce Otomotiv Servis Teknisyeni Kadir Ceylan, Honda ve Hyundai Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Lokman Örskaya, Peugeot Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Muhittin Ýme, Renault Sima Otomotiv Servis Müdürü Atila Ekin, Scania Dizsan Otomotiv Servis Müdürü Abdullah Çoban, Scania Dizsan Otomotiv Servis Teknisyeni Yunus Çenesiz, Scania Dizsan Otomotiv Servis Teknisyeni Ercan Yýldýrým, Toyota Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý ile Volkswagen Ahlatçý Otomotiv Servis Müdürü Nesimi Gözüaçýk katýldý. Otomotiv bölümü öðrencilerinin ilk etapta toplantýya katýlan ildeki otomotiv firmalarýnda dönem içinde ve sonunda pratik/staj yapmalarý noktasýnda görüþmenin yapýldýðý toplantýda Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'nin mevcut durumu hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak bugün itibariyle 16000'in üzerinde öðrencisi olan Üniversitenin, 1000'e yakýn akademik/idari personeli ve 200'e yakýn bölüm/programlar ile eðitim-öðretim faaliyetlerine devam ettiðini ifade etti yýlýnda kurulan Meslek Yüksekokulunun bugün itibariyle Teknik ve Sosyal Bilimler MYO olmak üzere 4093 öðrenci ve 36 bölüme sahip olan büyük bir güç olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ülkemizin en büyük ihtiyaçlarýndan olan teknik eleman yetiþtirme konusunda en büyük kaynaðýn MYO'lar olduðunu belirterek Üniversite olarak iþ baþý eðitim konseptini çok önemsediklerini vurguladý. Alkan "Öðrencilerin altyapýlarýný kuvvetlendirmek adýna iþ baþý eðitime önem vermeliyiz. Öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile öðrencilerimizin daha iyi bir eðitim alabilmesi için gayret ediyoruz "diye altýný çizen Alkan, iþ baþý eðitim konsepti içinde öðrencilerimizin henüz öðrenciyken profesyonel iþ yaþamýnýn gereksinimlerine ve gerçeklerine göre eðitim vermek istediklerini ifade ederek günümüzde firma ve iþletmelerin bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþ birliði içerisinde olmalarýnýn büyük fayda saðlayacaðýna dikkat çekti. Üniversitenin, sahip olduðu bilgi birikimiyle bulunduðu coðrafyaya en fazla faydayý saðlayarak her anlamda deðiþim ve dönüþümün öncüsü olmaya gayret ettiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, iþ baþý eðitim konsepti çerçevesinde þu ana kadar yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýný vermeye baþladýðýný ve bundan da büyük mutluluk duyduðunu belirterek kurumlarýmýz arasýnda yapýlan iþ birliklerinden ve toplantýya katýlýmlarýndan dolayý firma temsilcilerine teþekkür etti. Çorum'da tüfekle otopark basan saldýrganlarýn açtýðý ateþ sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlardan 1'inin durumunun aðýr olduðu bildirilirken, 2 þüpheli kayýplara karýþtý.olay, Osmancýk Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, plakasý alýnamayan bir otomobille otoparkta gelen Volkan K. ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi, aralarýnda daha önceden husumet bulunduðu iddia edilen otoparktaki 5 kiþiye tüfekle ateþ etti. Açýlan ateþ sonucu otoparkta bulunan Mesut K. (32), Doðanay Y. (15), Ali Ç. (28), Ertuðrul A. (19) ve Emre S. (23) yaralandý. Saldýrýyý gerçekleþtiren 2 þüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtý. Yaralanan 5 kiþi ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýnan yaralýlardan Mesut K.'nýn karýn bölgesinden yaralandýðý ve saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi.polis ekipleri, olayýn ardýndan þüphelilerin yakalanmasý için geniþ çaplý araþtýrma baþlattý. Saldýrýda kullanýldýðý iddia edilen 3 tüfek, olay yerinin yakýnýndaki bir okulun ve apartmanýn bahçesinde bulundu.þüphelilerin yakalanmasý için çalýþmalar sürüyor. Çorum Vizyon Doðan'dan Rektör Alkan'a veda ziyareti Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, emekliye ayrýlmasý nedeniyle Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a veda ziyaretinde bulundu.doðan ziyarette katkýlarýndan dolayý üniversite ve Rektör Alkan'a teþekkürlerini iletti.rektör Alkan ise Yrd. Doç. Dr. Doðan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek huzur dolu bir emeklilik temennisinde bulunarak bundan sonraki hayatýnda baþarýlar diledi.bahadýr Ömer Yücel Çorum yaðmurla serinledi Haftalardýr kavurucu sýcaklarýn etkisi altýnda olan Çorum, yaðmur yaðýþýyla birlikte serinledi. Saðanak olarak etkisini gösteren yaðýþlar ev ve iþyerlerinde sele neden oldu.çorum'da geçtiðimiz cumartesi günü 17.00'den itibaren etkisini gösteren saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi. Uzun süre etkisini gösteren yaðýþ nedeniyle bazý ev ve iþyerlerini su bastý.saðanak yaðýþla vatandaþlar sýðýnacak yerler ararken, kaldýrým ve yollar biranda boþaldý. Aþýrý yaðýþ nedeniyle trafik yer yer aksadý. Ana cadde ve bir çok sokakta sel sularý hayatý olumsuz etkiledi.saðanak yaðýþýn ardýndan bunaltan sýcaklarýn yerini serin hava aldý. Özellikle gece saatlerinde sýcaklýðýn 15 dereceye kadar düþmesi vatandaþlarý rahatlattý.pazartesi gününden itibaren yaðýþlar Çorum'u terk edecek. Önümüzdeki hafta, hava sýcaklýklarý en yüksek 28 ile 33 derece arasýnda ölçülecek.

7 7 Toplu sözleþme görüþmeleri çadýr tiyatrosuna dönüþtü Stadyum ve çevresinin yýkýlarak betonlaþma projesine tepkiler artarak devam ediyor. Bütün siyasi görüþlere sahip vatandaþlar bu konuda siyaset üzeri demokratik bir duruþ ile tek yumruk olmaya hazýrlanýyor. 'Çorum Gezi parkýndan daha önemlidir!' Geçtiðimiz hafta Stadyum ve 60 Min metrekare spor alanýnýn yýkýlarak konut alanýna dönüþtürülecek parojenin ihalesi yapýlmýþtý. Ýhaleyi ise Ýhaleye tek katýlýmcý olarak giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Düþünülen deðiþikliðe bakýldýðýnda herþeyden önce Kamu yararý deðil, kamu zararý söz konusu olacaktýr. Diðer yandan Ýhaleye tek bir firmanýn girmiþ olmasý bazý þaibeleri de beraberinde getirmiþ olup ayrýca gerekli olan Rekabet ortamý oluþturulmamýþ olmasý da Kamu zararýna bir durumdur. Konuyla ilgili olarak geçmiþ Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Ersoy, Turan Atlamaz, Eski Ýmar bakanlarýndan hemþerimiz Ahmet Samsunlu, Mimar Perof. Dr. Hemþerimiz Turan Ilgaz gibi isimler Böyle projenin hayata geçirilmesinin cinayetten farksýz MS'e karþý bir aradalar olmayacaðý görüþünü savunarak, yeni yapýlacak Satadyum ve AVM gibi iþ yerlerinin þehir dýþýnda yapýlanmasý gerektiðini vurguladýlar. Bugün yazýlý açýklamasý ile ciddi ayrýntýlarý ortaya koymuþ olan Ýmar Komisyon Baþkaný Nurullah Saðlam'ýn görüþleri de ayný doðrultudadýr. Bu proje ile ilgili olarak geçmiþte ve bugün hala AK Parti kadrolarýnda bulunan çok sayýda ki hemþerimiz de bu projenin mutlaka durdurulmasý gerektiðini ifade ediyorlar 28 Mayýs 2013'ün sabah saatlerinde, Taksim Yayalaþtýrma Projesi kapsamýnda Taksim Gezi Parký'nýn bir duvarýnýn yýkýlmaya baþlanmasý ve bazý aðaçlarýn sökülmesi üzerine baþlayan tepkiler Türkiye genelini sarmýþtý yýlýnda yapýmý gerçekleþtirilmiþ olan ve Gezi Parký olarak bilinen bu yer, bilindiði üzere Beyoðlu ilçesinde toplam 38 Bin metrekare alaný kapsamaktadýr. Çorumda nerdeyse tarihi ve nostaljik bir semt sahasý hüviyetini kazanmýþ olan Stadyum, Milli güreþcilere ev sahipliði yapmýþ olan Güreþ merkezi ve Kapalý spor salonu baþta olmak üzere bugün binlerce çocuk ve gençlerin spor yaptýklarý bu alanlar Gezi parkýnýn gördüðü iþlevden çok daha fazladýr. Üstelik 2 katý büyüklüðündedir. En önemlisi Ýlçe deðil, Tarihi bir þehrin Kalbi konumundadýr. Saðduyulu bütün vatandaþlarýmýz oluþturulacak platformda yer alýp destek vererek Rantýn ve güçlü sanýlanýn yanýnda deðil, doðrunun ve hakkýn yanýnda yer alarak demokratik ve hukuk çerçevesinde burada betonlaþmaya dur denilmesine katký saðlayacaklarýna yürekten inanýyoruz. Çorum MS Grubu (Multipl Skleroz) üyeleri buluþtu.çorum'da ikamet eden MS hastalarý geçtiðimiz Haziran ayýnda ilk kez biraraya gelerek birbirlerini tanýma fýrsatý bulmuþtu. MS hastalarý geçtiðimiz Cumartesi günü ise daha çok kiþinin katýlýmý ile Lila Pasta Börek'te sohbet gerçekleþtirdi.ms hastalarý buluþmasýna, Betül Ömerdedeoðlu, Nazan Pýnarcý Ak, Sema Evlüce, Yalçýn Uysal ve hastalýðý taþýyan bazý kiþiler de aileleri ve yakýnlarý ile birlikte katýldýlar.ýlk buluþma toplantýsýna katýlamayan kiþiler ikinci toplantýya katýlarak birbirlerini tanýdý. Hastalýk ile ilgili görüþmeler dýþýnda da sohbet eden katýlýmcýlar, geçirilen hoþ vakit ile motive oldular.yalçýn Uysal, sosyal medya aracý olan facebook üzerinden kurduklarý "Çorum MS" gurub ile artýk daha fazla tanýnýr olduklarýný, gruba hasta ve hasta yakýnlarýnýn ilgisinin arttýðýný belirtti.ms hastalýðýnýn bilinirliðinin de arttýðýný kaydeden Uysal, "Çorum'da yaþayan MS hastalarý olarak facebook üzerinden biraraya geldik" dedi.ýkincisi gerçekleþtirilen buluþmanýn belli aralýklarla devam edeceðini dile getiren Uysal, bazý buluþmalarda MS hastalýðý konusunda uzman kiþilerin de bulunmasýný istediklerini ve bunun için de görüþmeler yapacaklarýný ifade etti.uysal, ayrýca MS hastalýðý üzerine seminerler düzenlemeyi planladýklarýný söyledi. SERDAR ORTAÇ HASTALIÐI.. MS hastalýðý; Dünyanýn her bölgesinde, her meslek grubundan ve her yaþtan insanlara teþhis konulabilen bir hastalýk. Geçmiþ yýllarda teþhisi zor konulan ve çok bilinmeyen bir hastalýk olan MS, günümüzde hasta sayýsýnýn artmasýyla ve ünlü insanlarýn da bu hastalýða yakalanmasý ile birlikte toplumun duymaya aþikar olduðu bir hastalýk haline geldi.geçtiðimiz yýl ünlü þarkýcý Serdar Ortaç'a MS teþhisinin konulmasý ile birlikte hastalýðýn toplumdaki bilinirliði daha da arttý. Ortaç'ýn bu hastalýða yakalanmasýnýn ardýndan toplumda daha az ve bazý yanlýþ bilgilerle bilinen MS, daha çok tanýnýr hale geldi. FACEBOOK'TAN BULUÞMAYA.. Uzun yýllardýr MS hastasý olan Betül Ömerdedeoðlu ve Yalçýn Uysal, bu hastalýðý taþýyan daha çok kiþiye ulaþmayý, birlikte hoþ zaman geçirmeyi, sosyal aktiviteler yapmayý ve toplumda hastalýk üzerine farkýndalýk oluþturmayý amaçlayarak sosyal medya aracý olan facebook üzerinden "Çorum MS" grubunu oluþturduklarýný söylediler.bazý illerde olduðu gibi kendilerinin de Çorum'da bir MS grubu oluþturarak belli aralýklarla biraraya gelmeyi hedefleyerek yola çýktýklarýný dile getiren Uysal, buluþmalar ile birlikte hastalýðý taþýyan insanlarýn birbirlerini tanýyacaklarýný, birlikte sohbet etme imkaný bulacaklarýný ve etkinlikler yapabileceklerini belirtti.uysal, "MS hastalarýnýn morallerinin yüksek olmasý gerekiyor. Kendilerini toplumdan uzak tutarlarsa psikolojik olarak olumsuz etkilenirler. Kendilerinin de toplumda bir yerlerinin olduðunu unutmamalýdýrlar" diye konuþtu.sosyal medya üzerinden oluþturduklarý grup ile daha çok MS hastasýna ulaþtýklarýný ve baþka MS hastalarýna da ulþarak toplumda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný söyleyen Uysal, MS hastalýðýný taþýyan insanlarla biraraya gelerek kendilerini motive etmek, kendilerinin bu hastalýðý taþýyan tek kiþi olmadýðýný bilmelerinin gerektiðini ve hastalýðýn bulaþýcý bir hastalýk olmadýðýný kaydetti.uysal, ayrýca MS hastasý ve hasta yakýnlarýnýn facebook üzerinden "Çorum MS" grubuna katýlarak kendileri ile iletiþime geçebileceklerini ifade etti. Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný Selim Aydýn, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþý yakýndan ilgilendiren toplu sözleþme görüþmelerinin yetkili konfederasyon ve hükümet eliyle yine çadýr tiyatrosuna dönüþtürüldüðünü ileri sürdü. Selim Aydýn, Kamu- Sen binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek bazý açýklamalarda bulundu. Toplantýya Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýn þube baþkanlarý da katýldý. Aydýn, "2013 yýlýnda yaþanan toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarý sarýlmamýþken, memur ve emeklilerimize 2016 yýlý için yüzde 4+4, 2017 yýlý için yüzde 3+3 zam teklifi tam bir hayal kýrýklýðý olmuþtur" dedi. Aydýn, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "HAYALLER SUYA DÜÞTÜ, BEKLENTÝLER BOÞA ÇIKTI" Dün yine þehit haberleri yüreðimizi yakmýþtýr. Ocaklara ateþ düþmüþtür. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, acýlý ailesine ve milletimize sabýr diliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak 2002 yýlýnda baþlayan ve 2010 yýlýna kadar Türkiye Kamu-Sen öncülüðünde yürütülen toplu görüþme süreçlerine bir anlam ve ciddiyet kazandýrmak için her türlü mücadeleyi vermiþ, toplu sözleþme hakkýmýz gasp edilmiþ olmasýna raðmen memurlarýmýz ve emeklilerimiz adýna sayýsýz kazanýma imza atmýþtýk yýlýndan beri ise sarý sendika, hükümet iþbirliði ile toplu pazarlýk masasýnýn ciddiyetine gölge düþürülmekte; memur ve emeklilerimizin umutlarýyla oynanarak, rakamlar çarpýtýlarak, çeþitli þovlar vasýtasýyla toplu pazarlýklar, þahsi menfaat saðlama aracý haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu yýl da aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaþýmýzý yakýndan ilgilendiren toplu sözleþme görüþmeleri yetkili konfederasyon ve hükümet eliyle yine çadýr tiyatrosuna dönüþtürülmüþtür. Bugüne kadar hiç görülmemiþ bir þekilde hükümetin teklifini basýnýn karþýsýnda açýklayacaðýný söylemesi, televizyonlar karþýsýnda merakla bekleyen emekli ve memurlarýmýzý ümide sevk etmiþ, geçmiþ yýl kayýplarýný da dikkate alarak Hükümetin %10+10 gibi bir teklifle masaya gelebileceði izlenimi oluþmuþtur. Ancak Bakanýn açýklamalarýyla memur ve emeklilerimizin umudu suya düþmüþ, hayalleri yýkýlmýþ, beklentileri boþa çýkmýþtýr yýlýnda yaþanan toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarý sarýlmamýþken, memur ve emeklilerimize 2016 yýlý için yüzde 4+4, 2017 yýlý için yüzde 3+3 zam teklifi tam bir hayal kýrýklýðý olmuþtur. "TELEVÝZYONDA ÞOV YAPIYORLAR" Memur ve emeklilerimizin yaþadýðý bu hayal kýrýklýðý, amatörce kurgulanmýþ bir sahne ile sözde yetkili konfederasyon ve sendikalarýn televizyon þovuna dönüþtürülmek istenmiþtir. Çalýþma ve Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in teklifini sunmasý üzerine ayaða kalkan yetkilendirilmiþ konfederasyon baþkaný, güya masayý terk edermiþ gibi yaparak, milyonlarýn gözü önünde bir kez daha "Hak nasýl alýnamaz" dersi vermiþtir. Bizler gibi televizyonlarý baþýnda umutla bekleyen milyonlar da Ali Yalçýn ile birlikte Memur- Sen heyetinin ceketlerini düðmeleyerek ayakta beklemesine ve ayakta konuþmasýna bir anlam verememiþtir. AÐA BABALARINA BÝAT Bu tutum tarafýmýzca, yetkilendirilmiþ konfederasyonun aða babalarýna biat fotoðrafý ve %4+4'e saygý duruþu þeklinde deðerlendirilmektedir. Bunun yaný sýra, Sayýn Faruk Çelik'in tekliflerini açýkladýktan sonra Türkiye Kamu- Sen'in deðerlendirmelerini almadan adeta korkarak masadan kalkmasýný anlamakta zorlanýyor, bu anti demokratik tutumundan dolayý kendisini kýnýyoruz. Televizyonlarýn karþýsýnda memurlarý kahreden bu rakamlarý açýklama cesaretini gösteriyorsunuz ama sendikalarý dinlemekten imtina ediyorsunuz. Bu tavýr Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakaný'na yakýþmamýþtýr. Memur- Sen'in masayý terk ettiði ise doðru deðildir. Masayý terk eden bunu kurduðu cümlelerle de anlatýr. KARA MÝZAH ÖRNEÐÝ Bakan'a kibarca 3-5 kelime söylemek, "Toplantý bitmiþtir" demek nasýl oluyor da masayý terk etmek oluyor. Masayý terk eden, Selim Aydýn ubu teklifi reddediyorum; bu teklifle masada oturmayý kabul etmiyorum" der ve çýkardý. Bakan'ýn karþýsýnda milyonlarýn haklarýný koruma cesaretini gösteremeyenlerin, mikrofon baþýnda ucuz kahramanlýða soyunmasý ise tam anlamýyla bir kara mizah örneðidir. Milyonlarca memur ve emekli buradan çýkacak sonuçlarý beklerken, her defasýnda iktidarýn kuyruðuna takýlarak memurun ve emeklinin sorunlarýný sumen altý eden çarpýk sendikal anlayýþý da kýnýyoruz. OYUNUN YÖNETMENÝ DE, FÝGÜ RANLARI DA, SONUÇLARI DA BELLÝ Toplu sözleþme görüþmeleri bir kez daha bilindik bir oyuna sahne olmaktadýr. Oyunun yönetmeni de, figüranlarý da, sonuçlarý da bellidir. Kýsacasý toplu sözleþme masasýnda 2013 yýlýndan bu yana deðiþen bir þey yoktur. Sadece Ahmet gitmiþ; Ali gelmiþtir. Biz memur ve emeklilerimiz açýsýndan umut ýþýðý içermeyen bu oyunun sonuçlarýnýn birilerinin kurguladýðý qibi olmamasý için mücadelemizi sürdüreceðiz yýlý için yüzde 4+4, 2017 için yüzde 3+3 zam teklifini insaf ölçülerinde görebilmek mümkün deðildir. Bilindiði gibi geçen yýl enflasyon yüzde 8,17 olmuþ ve memurlar enflasyonun altýnda bir zam alarak yýlý zararla kapatmýþlardýr. Türkiye Kamu-Sen olarak kýrmýzýçizgimizi 2014 ve 2015 yýlý kayýplarýmýzýn karþýlanmasý þeklinde belirlemiþtik. Geçtiðimiz yýllardaki kayýplarýmýzý dikkate almayan, böylesine sorumsuz bir hükümet anlayýþýný kýnýyoruz. Memurlarýn kayýplarýný yok sayan sorumsuz sendikal anlayýþý kýnýyoruz yýlýnda attýðý imza sebebiyle kamu çalýþanlarýný 123 liraya mahkûm eden ve enflasyon farký istemeye bile cesareti olmayan konfederasyonun kendi ayýbýný ortadan kaldýrmak için hiçbir mücadele sergilememesini de kýnýyoruz. Memur ve emeklilerimizi masada unutan bir konfederasyonun, kayýplarýn telafisiyle ilgili herhangi bir talebinin olmamasý, geçmiþ yýl zararlarýný toplu sözleþme masasýna taþýmaya cesaret edememesi, bütün kamu çalýþanlarý ve emeklilerimiz tarafýndan dikkate alýnmalýdýr. MEMURA VE EMEKLÝYE HAKARET Kamu iþçisine ve emeklisine bu yýl için %11,3 zam oraný ve 500 lira iyileþtirme verilirken, memura yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 verilmesi teklifini hakaret olarak algýlýyoruz. Hükümetin bu kabul edilemez teklifini reddediyoruz. Türkiye Kamu-Sen'in talepleri bellidir. Ciddi bir ekonomik sýkýntý içerisinde, hayatlarýný güçlükle devam ettiren memur ve emeklilerimiz için biz, geçmiþ dönem kayýplarýný da hesap ederek %22'lik bir zam ve ilave olarak da taban aylýða seyyanen net 150 lira verilmesi talebinde bulunduk. Bu talebimiz karþýsýnda %4+4 zam teklifi ile gelinmesi ciddiyetsizliktir; abesle iþtigaldir. Geçmiþ dönem kayýplarýnýn telafisini içermeyen bir teklif, 2014 ve 2015 kayýplarýnýzýn üstüne buz gibi soðuk bir su için" demektir. Memuru ve emekliyi sefaletin karanlýk dehlizlerine mahkûm eden bu tavýr, açýkça çalýþanýmýza, emeklimize hakaret etmektedir. Erken seçime gitmenin þartlarýný zorlayan Hükümetin, 5 milyon emeklinin ve memurun vereceði cevaptan da bir endiþe duymadýðýný düþünüyoruz. Ama "Endiþe duyun" diyoruz. Hükümet bu kabul edilemez tekliflerle karþýmýza çýktýðý sürece, gireceði bütün seçimlerin sonucundan endiþe duymalýdýr. Bu teklif, en az iki katýna çýkartýlmasý halinde üzerinde konuþulabilecek bir hal alýr. Toplu sözleþme görüþmeleri henüz sonlanmadýðý için, ümidimizi korumak istiyoruz. Hükümet, ekonomik gerçekleri görmeli, 2014 ve 2015 yýlý kayýplarýmýzý hesaba katmalý ve teklifini revize ederek karþýmýza çýkmalýdýr. Bir kararla Türkiye nüfusunun %25'ini ekonomik cendereye sokanlar hangi yüzle milletin karþýsýna çýkacak, hangi yüzle bu milletten bir dönem daha görev isteyeceklerdir. Memur ve emeklilerimiz, kaynaklarý daðýtýrken kendilerini unutanlarý, unutmayacak, sandýk baþýnda gerekli deðerlendirmeyi mutlaka yapacaktýr."yýlmaz Mert

8 YAÞAM 8 Temizlikçi Fadime açýk öðretimden diploma almak için fen bilgisi sýnavýnda hoca sorar. Fadime cevaplar. -Mide ne yapar? -Sindirim yapar, yediklerimizi öðütür. -Akciðer ne iþ yapar? -Solunum yapar, bizi yaþatýr. -Kalp ne iþ yapar? -Kan dolaþýmýnda rol oynar. -Peki... Beyin ne iþ yapar? -Ha o mu? O bizim apartmanda kapýcýlýk yapar. Sýcak havalar, suç oranýný artýrýyor Yabancý Dizi 20:00 Çakallarla Dans Büyük bir þirketin muhasebecisi olan Servet, þirketin internet hesaplarý üzerinden hatýrý sayýlýr miktarda bir parayý patronundan çalma planý yapar. Bu planýn bir parçasý da en yakýn arkadaþý olan Gökhan'dýr. Parayý onun hesabýna aktarýp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yýkacaktýr. Diðer iki arkadaþý da bu hain planýn figüraný olacaklardýr. Ama unuttugu iki þey vardýr; birincisi, kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaþlarý, ikincisi ise; çakallýk yapmaya çalýþýrken zaten çakallarýn alengirli oyunlarýnýn tam ortasýnda olmalarý. Dört kafadar baþlattýklarý bu iþi ellerine yüzlerine bulaþtýrýr... Sudoku Bulmacanýn Kelime Avý Bulmacanýn Yaz aylarýnda özellikle sýcaklýðýn yükseldiði öðle saatlerinde trafikte, yolda ve bazý mekânlarda kavgalara sýkça rastlanabiliyor. Aþýrý sýcaklarla bunalan insanlarýn birbirine karþý gösterdiði tahammül de azalabiliyor. Baþkent Üniversitesi Adana Hastanesi Psikiyatri Bölümü Uzmaný Dr. Ümit Aslaner, sýcak havalarýn bazý ruhsal hastalýklarý tetiklediðini söylüyor. Aþýrý sýcaklarýn öfke kontrol bozukluðuna yol açtýðýný aktaran Aslaner, Bu nedenle, yaz mevsiminde suç oranlarýnda artýþ görülmektedir. diyor. Öfke kontrol bozukluðunun sýcak havalarýn tetiklediði ruhsal sýkýntýlardan birisi olduðunu ifade eden Psikiyatrist Ümit Aslaner, Bu mevsimde, aþýrý sýcak havalar nedeniyle insanlarda tahammül azalýr. Sýcak nedeniyle olaylardan daha çok etkilenirler ve aþýrý tepkiler verebilirler. diye konuþuyor. Aþýrý sýcaklarýn uyku bozukluklarýna da yol açtýðýný kaydeden Aslaner, Uykuya dalabilmek için normalde ýþýðýn azalmasý ve vücut ýsýsýnýn da bir parça düþmesi gerekir. Sýcak hava bunlarý önlediði için bu konuda güçlük yaþanabilir. Ayrýca güneþin erken doðmasý da uyanmayý kolaylaþtýrýr. Bu durumun süreklilik kazanmasý bir psikiyatrik hastalýk olan insomnia-uykusuzluk' sorununa yol açabilir. Uykusuz kalan insan da gün boyu gergin ve huzursuz olur. Bu durum bipolar duygudurum' adlý çok önemli bir psikiyatrik hastalýðýn ortaya çýkmasýný tetikleyebilir. ifadelerini kullanýyor. PANÝKATAK SIKLAÞABÝLÝR Özellikle panikatak geçiren hastalarýn sýcak havada nem oranýnýn artýþýna büyük duyarlýlýk göstererek gerildiklerini ve panik bozukluklarýn görülme sýklýðýnýn arttýðýný anlatan uzman Ümit Aslaner þöyle devam etti: Mevsimlerin insan ruh hali üzerindeki etkileri geçmiþ uzun yýllardan beri bilinen bir durumdur. Bu etkiler aslýnda insan dýþýndaki diðer canlýlarda da birtakým fiziksel ve ruhsal deðiþimler yaratýr. Sýcak havalarda yeterli sývý alýnmamasý özellikle yaþlý hastalarda bilinç bulanýklýðý ve bazý davranýþ bozukluklarýna yol açabilir. Tansiyon düþebilir. Bazý psikiyatrik ilaçlar da tansiyon düþürdüðünden baþ dönmesi, göz kararmasý ortaya çýkabilir. Sýcak havalarýn birçok psikiyatrik hastalýðýn görülme sýklýðýný artýrdýðýný bildiren Aslaner, Sýcak havalar, aþýrý terleme gibi deðiþimlerin etkilediði bireylerde istek azalmasý, enerji kaybý, keyifsizlik gibi depresif belirtilerin ortaya çýkmasýna da zemin hazýrlamaktadýr. Dolayýsýyla çok sýcak hava ile birçok psikiyatrik hastalýðýn görülme sýklýðý arasýnda önemli bir baðlantý bulunmaktadýr. diyor. Yerli Film 20:30 Sürgün Ýnek Yýl Düþüncelerinden ötürü insanlarýn sürüldüðü günlerde, sýra Gomalak köyündeki bir ineðin özgürlüðüne gelmiþtir. Þevket ve Cemile kendi halinde yaþayan, birbirlerini ve inekleri Sarýkýz'ý çok seven bir çifttir. Bu çiftin hayatlarý ineklerinin Atatürk büstünü kýrmasýyla birden bire içinden çýkýlmaz bir hal alýr. Bu olayýn çýð gibi büyüdüðüne, hadisenin köy sýnýrlarýný aþtýðýna, þaþkýnlýk ve korkuyla þahit olurlar. Muhtarýndan ihtiyar heyetine, bürokratýndan askerine herkes bir ineðin peþine düþer. 21:40 Kara Kutu Yabancý Sinema Erwan, New York ta yaþayan, büyük bir bankada çalýþan ve sürekli daha fazlasýný kazanmak isteyen biridir. Borsada sürekli risk alýr, kazanýr ancak gözü hep daha fazlasýndadýr. Bilimsel bir makaleden yola çýkarak iklimler ve borsa üzerine bir formül geliþtirir. Makalenin yazarýný da ikna eder, kendi iþ arkadaþlarýný da... Ancak ilk deneme korkunç sonuçlar getirir. Risk almayý seven Erwan, denemekten vazgeçmez ve kendi þirketini kurmaya karar verir. Davud-i Taî Davud-i Tai (d.? ; ö. M. 781 / H. 165), tam ismi Davud bin Nasýr-ý Kufi, künyesi Ebu Süleyman dýr. Horasan'lý mutasavvýf veli, Habib-i Acemi nin ve Ýmam-ý Azam ýn talebesidir. Baðdat ta vefat etmiþtir. Abdülmelik bin Ömer, Muhammed bin Abdullah bin Ebi Leyla gibi alimlerden Hadis-i Þerif rivayet etti. Ýsmail bin Ali, Mus ab bin Mikdad, Ebu Naim, El-Fadl bin Veki gibi zatlar da ondan Hadis-i Þerif rivayet etmiþlerdir.davud-i Tai ilim ve fazilette yüksek idi. Ýslamiyet'in emirlerini yapar, yasaklarýndan þiddetle kaçýnýrdý. Haramlardan kaçýndýðý gibi, þüphelilerden ve mübahlarýn fazlasýndan da sakýnýrdý. Ýnsanlardan ayrý yaþar, Allah-ü Tealaya çok ibadet ve taatta bulunurdu. Dünyadan ve dünya ehlinden uzak dururdu. Bir gün kendisiyle görüþüp, nasihat almak üzere kapýsýna gelen Halife Harun Reþid'e, Benim dünya ehli ile ne iþim vardýr? deyip görüþmek istemedi.gençliðinde normal bir hayat yaþayan Davud-i Tai, bir þarkýcýdan: Hangi güzel yüz ki toprak olmadý, Hangi güzel göz ki yere akmadý, beytini dinleyince yaptýklarýna piþman olup, tövbe etti. Derdine çare bulabilmek için Ýmam-ý A zam Ebu Hanife nin kapýsýna gelip halini bildirdi. Ýmam-ý A zam ona, dünyaya düþkün olmamasýný, dinin emirlerine tam uyup, yasaklarýndan kaçýnmasýný tavsiye etti. Ýmam-ý A zam ýn bildirdiklerine uyan Davudi Tai evine çekilip ibadet ve taatla meþgul oldu. Sonra Ýmam-ý A zam ýn talebeleri arasýna katýlýp, yirmi sene onun derslerine devam ederek fen ve din ilimlerinde yükseldi. Bu sýrada Habib-i Acemi hazretleriyle görüþüp, onun sohbetinde bulundu ve tasavvuf yolunda ilerledi. Zamanýnýn büyüklerinden Fudayl bin Ýyaz ve Ýbrahim bin Edhem ile görüþüp sohbette bulundu. Ýnzivaya (yalnýzlýða) çekilerek insanlarýn arasýna karýþmadan yaþamaya karar verdi. Dedesinden kalma bir miktar arazisini dört yüz dirheme satarak ömrünün sonuna kadar bu parayla yaþadý. Dondurmalý Helva MALZEMELER: 1,5 su bardaðý irmik 1,5 su bardaðý süt 1 su bardaðý toz þeker 4 çorba kaþýðý dolmalýk fýstýk 2 çorba kaþýðý tereyaðý 1 çay bardaðý sývý yað Maraþ dondurmasý YAPILIÞI: Helvayý yapacaðýmýz tencereye yaðlarý, irmiði ve fýstýðý koyup karýþtýrarak irmiðin rengi dönene kadar Aðaç ne kadar yüksek olursa olsun,yapraklarý yine de yere düþer kavuralým. Sütü ve þekeri ekleyelim. Tencerenin kapaðýný kapatýp piþmeye býrakalým. Piþen helvanýn altýný kapatýp 15 dakika dinlenmeye býrakalým. Helvayý servis tabaðýna koyup dondurmayla ikram edelim. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Adalet Yok 20:45 Kara Kutu Sinema 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 21:45 Ip Man Yabancý Sinema 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:00 Sürgün Ýnek 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Son Çýkýþ 23:00 Son Çýkýþ 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 9 "Ýftira atanlarý Çorum iyi biliyor" Kargý Vestel Maðazasý'ný hizmete açtý AK Parti Kargý Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaþar Pirinç'in sahibi olduðu Vestel Bayi, düzenlenen törenle hizmete açýldý. Açýlýþa, AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroðlu, AK Parti Kargý Ýlçe Koordinatörü Adnan Armaðan, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Kargý Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafettin Küçükdingil, Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim kurulu Üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþta konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, "Türk firmasýnýn ilçemizde tercih edilmesi ülke ekonomisine katma deðer katmaktadýr. Son günlerde ülkemizde yaþanan bu elim olaylarýn bitmesini temenni ediyoruz. Ýþ yerimizin kazancýnýn bereketli olmasýný diliyorum" dedi. En son yerel bir Gazete de çýkan yazýya cevap veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu kendisine birilerinin savaþ açtýðýný belirterek her þey kamuoyu nezdinde yaþanmaktadýr þeklinde konuþtu. AK Parti Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroðlu, gazete köþelerinden AK Parti ve þahsýna savaþ açanlarý Çorum'un iyi bildiðini hatýrlatarak, milletin de her þeyi gördüðünü vurguladý... AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, birilerinin gazete köþelerinden ve manþetlerinden iftira kampanyasý yürüttüðünü belirterek, "Ancak unuttuklarý bir þey var, necip milletimiz bizlerin her zaman yanýnda olup doðrularý görmektedir" dedi. Bekiroðlu, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýldý. Bekiroðlu baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda, AK Parti Kargý Ýlçe Koordinatörü Adnan Armaðan, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Kargý Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafettin Küçükdingil, Ýlçe Kadýn Kollarý Yönetim kurulu Üyeleri ve çok sayýda partili hazýr bulundu. GAZETE KÖÞELERÝNDEN ÝFTÝRA KAMPANYASI Danýþma Meclisi'nin açýlýþýnda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, gündeme yönelik çeþitli deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý olarak oylarýný yükseltmek için var güçleri ile çalýþmalarý sürdürdüklerini ifade eden Bekiroðlu, "AK Parti inandýðý yolda yürümeye devam ediyor. Bu inancýmýz halkýmýza hizmet etme inancýdýr. Halka hizmet, Hak'ka hizmet düsturunu her zaman kalbimizde taþýyoruz. Halkýmýza güvencimiz sonsuzdur. Birileri köþelerden ya da manþetlerden yazabilir, iftira atabilir. Yalnýz necip milletimiz bizlerin her zaman yanýnda olup doðrularý görmektedir. Bu kutlu yolda milletimiz bizlerin yanýnda olacaktýr" dedi. MÝLLETLE ÝÇ ÝÇE OLMAMIZI ELEÞTÝRÝLÝYORLAR Konuþmasýnda, Çorum merkez baþta olmak üzere ilçe ve köylerde AK Parti olarak her zaman vatandaþlarla iç içe olduklarýný hatýrlatan Rumi Bekiroðlu, bazý basýn yayýn organlarýnda AK Parti'nin milletle kucaklaþmasýnýn rahatsýzlýk yarattýðýný "üzülerek" gördüklerini kaydetti. AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý olarak vatandaþlarla sürekli bir araya geldiklerini, insanlarý düðün gibi mutlu günlerinde, cenaze gibi acý zamanlarýnda yalnýz býrakmadýklarýný ifade eden Bekiroðlu, milletle iç içe olarak kaynaþmalarýnýn bir takým çevrelerde rahatsýzlýk yarattýðýný vurguladý. ÇORUM'UN HER KARIÞINDA AK PARTÝ MÜHRÜ Siyasi çalýþmalarýn gerek sosyal medyada, gerek görsel ve yazýlý basýnda yer aldýðýný kaydeden Bekiroðlu, Çorum'un her karýþ topraðýnda AK Parti'nin imzasý ve mührü olduðunun görüldüðünü belirtti. Bekiroðlu, "Bu çalýþmalar milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek için partimizin nezih çalýþmalarýdýr" ifadelerini kullandý. Kamyonet çeltik tarlasýna uçtu, sürücü öldü Çorum'un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan bir kamyonet çeltik tarlasýna uçtu. Kazada aðýr yaralanan araç sürücüsü kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti.kaza, Osmancýk- Tosya D-100 karayolunun Ardýç köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Çuhacý (51) yönetimindeki 19 HP 977 plakalý kamyonet, kontrolden çýkarak yol kenarýndaki çeltik tarlasýna uçtu.kazada aðýr yaralanan sürücü Çuhacý'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafýndan yapýldý. Ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Çuhacý, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. corumvizyon AK Parti'den kuruculara büyük vefa Gülsün Mert Mikroskop ÝNSANLIÐIN YANSIMASI Cansu-yu Daðlýk bir bölgede bilge çýraðýyla yürürken, oðlan ayaðýný taþa çarpar ve can acýsýyla "Ah!" diye baðýrýr. Daðdan, 'Ah!' diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. Merakla: "Sen kimsin?" diye baðýrýr ama aldýðý tek yanýt; 'Sen kimsin?' olur. Çocuk bu yanýta kýzar ve: "Sen bir korkaksýn!" diye baðýrýr. Daðdan aldýðý yanýt, 'Sen bir korkaksýn!' olur. Ustasýna bakar ve: "Ne oluyor?" diye sorar. "Oðlum dikkat et," diyen bilge vadiye doðru, "Sana hayraným!" diye baðýrýr. Ses, 'Sana hayraným,' diye yanýtlar. Usta, "Sen harikasýn!" diye baðýrdýðýnda, bu kez daðdan, 'Sen harikasýn!' yanýtý gelir. Çýrak þaþýrmýþtýr. Ama hâlâ ne olduðunu anlayamamýþtýr. Bilge açýklar: "Oðlum, insanlar buna yanký derler; ama gerçekte yaþamýn ta kendisidir. Yaþama ne verirsen, sana onu yansýtýr. Yaþam senin davranýþlarýnýn aynasýdýr. Eðer yaþamýnda daha çok sevgi istiyorsan, insanlarý daha çok sev. Eðer sana saygýlý davranýlmasýný istiyorsan, insanlara saygýlý davran. Eðer baþkalarý tarafýndan anlaþýlmak istiyorsan, önce baþkalarýný anlamaya gayret göster. Eðer insanlarýn sana hoþgörülü ve sabýrlý davranmasýný istiyorsan, önce sen hoþgörülü ve sabýrlý olmalýsýn. Oðlum, yaþamda ne ekersen, onu biçersin. Bu doða yasasý, yaþamýn her yönü için geçerlidir. "Ýnsanlarýn yaþamý tesadüfler sonucu oluþmaz. Ýnsanlarýn yaþamý onlarýn davranýþlarýnýn yansýmasýndan baþka bir þey deðildir." Alýntý Fani Dünya Yoldan geçen birisi, evinin bahçesinde tuhaf hareketler yapan bir adama sorar: - Niye öyle tepinip duruyorsun? - Keçe tepiyorum. Sýkýþtýrýp pazarda satacaðým. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz. - Baþýndaki çýngýrak ne? - Çevredeki bahçelerin ekin ve meyvelerine kuþlarýn gelmemesi için ses çýkarýyorum. Sahipleri de bana bir miktar ücret ödüyor. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz. - Peki, sýrtýndaki yük nedir? - Bu yayýktýr. Yoðurttan yað çýkarýyorum. Sonra da götürüp pazarda satacaðým. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz. - O elinde döndürdüðün nedir? - Bu bir kirmendir. Komþularýn yünlerini eðiriyorum. Onlar da ücretini ödüyor. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz. - Aðzýnla ne mýrýldanýyorsun? - Hatm-i tehlil okuyorum, isteyenlere hediye ediyorum. Onlar da bana çeþitli hediyeler veriyorlar. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz. - Niye öyle saða sola bakýyorsun? - Komþu çocuklarýný takip ediyorum. Onlarý tehlikelerden korumak için bakýcýlýk yapýyorum. Komþular da bana ufak-tefek hediyeler veriyorlar. Ne yapalým, fani dünya iþte, üç-beþ kuruþ kazanýyoruz!.. - Peki, dünya fâni olmasaydý daha neler yapardýn? - Ona göre tedbir alýrdým!.. Rektör Demir'den Rektör Alkan'a nezaket ziyareti Ýstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Semahat Demir, Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Gerçekleþtirilen ziyarette, Üniversitede yaþanan geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve yapýlan çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. S. Semahat Demir, Üniversite ile ikili iþ birlikleri ve ortak çalýþmalar yapmak istediklerini ifade ederek Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlarýný diledi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Ýstanbul Kültür Üniversitesi'yle pek çok konuda iþ birliði yapmanýn kendilerini onore edeceðini, ortak çalýþmalara ve projelere her zaman açýk olduklarýnýn altýný çizerek Prof. Dr. S. Semahat Demir'e ziyaretlerinden ötürü teþekkür etti.haber Servisi AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Avukat Rumi Bekiroglu, örnek bir davranýþ sergileyerek, partinin kuruluþ sürecinde görev yapan partilileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Koordinatörü Adnan Armaðan, Ýl Özel Kalemi Serdar Gökkaya, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýlçe Belediye Zeki Þen, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafettin Küçükdingil ile birlikte Kargý Ýlçesinde AK Parti Kurucu Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeliði yapan Hasan Üzgen'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda AK Parti'nin o günlerden bugünlere nasýl geldiði hakkýnda sohbet edildi, anýlar tazelendi.

10 10 Bu kurla, bu vergiyle ucuz akaryakýt hayal Haziranda yapýlan genel seçimler sonrasý bir koalisyon hükumeti kurulamamasý, döviz kurunu vurdu. Kur, dün itibarla dolarda 2,84 TL'ye, Euro'da ise 3,16 liraya yükseldi. Kurdaki artýþýn devamý halinde, petrol ihtiyacýnýn yüzde 90'a yakýnýný dolar kuru üzerinden ithalat yoluyla karþýlayan Türkiye'de akaryakýt fiyatlarýna zam kaçýnýlmaz olacak. Yüksek bir ihtimal, gelecek hafta benzin ve motorin fiyatlarýnda artýþ yaþanacak. Bu nedenle de siyasi partiler arasýndaki son koalisyon hükümeti görüþmelerinin olumsuz sonuçlanmasýnýn faturasýný da vatandaþlar ödeyecek. Halen vatandaþlar Maliye'nin akaryakýt ürünleri üzerinden aldýðý yüksek vergi (ÖTV, KDV) nedeniyle dünyanýn en pahalý benzin ve motorini tüketerek aðýr bir fatura ödüyor. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü (EÝGM) verilerine göre Türkiye, geçen yýl 17,4 milyonu motorin ve 1,9 milyon tonu benzin olmak üzere toplam 19,9 milyon ton akaryakýt tüketildi. Petrol (akaryakýt dahil) ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde 90'ý, ithalat yoluyla saðlanýyor. Ýthalatta Irak, Ýran, Rusya, Hindistan ve Ýsrail ilk beþte yer alýyor. Öte yandan Türkiye'de akaryakýt fiyatlarý oluþumunda Akdeniz Çanaðý olarak adlandýrýlan en yakýn eriþebilir piyasa baz alýnýyor. EPDK bunun için Almanya, Fransa, Ýtalya ve Ýngiltere pazarýný izliyor. Ayrýca iç pazarda ham petrol, navlun, vergi ve döviz kuru da akaryakýt fiyatlarýný etkiliyor. Özellikle akaryakýt ürünlerinin ABD dolar kuru üzerinden iþlem görmesi, pompa satýþ fiyatlarýný anýnda yansýmasýna neden oluyor. KRÝZ, DOLARI ARTIRDI Haziran genel seçimleri sonrasý yaþanan hükümet krizinin dolar kuruna olumsuz etkisi artarak devam ediyor. Sürekli yükselen kur, TL üzerinden geliri olan vatandaþlarýn bütçe dengesini bozuyor. Dünyada ham petrol varil fiyatlarýnýn 120 dolarlardan 50 dolara gerilediði bir döneme gelen kur artýþý, düþüþlerin vatandaþa indirim olarak yansýmasýný engelliyor. Kurdaki artýþýn devam etmesi halinde, bu olumsuz etkinin benzin ve motorine zam olarak yansýmasý kaçýnýlmaz. Akaryakýta gelecek muhtemel zamlar, kuþkusuz baþta ulaþým ve nakliye olmak üzere günlük ekonomik yaþamdaki birçok kalemin fiyatýný da etkileyecek. Bu nedenle, hükümetin kurulmasý ve ekonomideki belirsizliðin ortadan kaldýrýlmasý, ilk olarak vatandaþlarýn bütçesini rahatlatacak. Dolar kurundaki düþüþ veya yavaþlama, vatandaþa ucuz benzin ve motorin kullanmanýn mutluluðunu yaþatacak. Fast food'da en hýzlý Anadolu'da büyüyor Dolar borcu olan þirketleri zor günler bekliyor Ýpek Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öðretim Üyesi Levent Bulut, AK Parti ile CHP arasýndaki koalisyon görüþmelerinin olumsuz sonuçlanmasýnýn ardýndan Türkiye'deki ekonomiyi deðerlendirdi. Bulut, Bu durum, ülke ekonomisinin daha dalgalý ve çetrefilli bir düzlemde ilerleyeceðini iþaret ediyor. Halk olarak ekonomik manada daha zor bir sürece girmiþ bulunmaktayýz. dedi. Ýpek Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öðretim Üyesi Levent Bulut, koalisyon görüþmelerinin ardýndan dolarýn artmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Koalisyon görüþmelerinin ardýndan Türkiye'deki ekonomik geliþmelerin olumsuz olduðuna dikkat çeken Bulut, Dolar 2,80'in altýna uzun süre düþmeyecek. Ülkede apaçýk bir dolarizasyon süreci yaþanýyor. Yakýnda evini dolar cinsinden kiraya veren, arabasýný ya da diðer taþýnmazlarý dolar cinsinden satanlarý görürseniz þaþýrmayýn. Dolar cinsinden borçlanýp gelirleri TL cinsinden olan þirketleri zor günler bekliyor. Bu sektörlerde çalýþanlar da bundan etkilenecek. þeklinde konuþtu. Çin'in devalüasyon hamlesi sonrasýnda piyasada Fed'in faiz artýrýmýný biraz daha geciktirebileceði yönünde bir beklenti oluþtuðunu belirten Bulut, Amerika'dan gelen olumlu veriler, iþ piyasasýndaki iyileþmeler ve Fed yetkililerinden gelen sinyaller eylül ayý toplantýsýnda faiz artýrýmýna baþlanacaðýna iþaret ediyor. Yani, global faktörler zaten bir dolar artýþýný iþaret ederken buna bir de Türkiye'deki belirsizlikler eklenince dolarýn 2,80 altýnda çok uzun süre kalmasý zor görülüyor. diye konuþtu. Türev piyasalarýnda Aralýk 2015 vadeli kur oranýnýn an itibarý ile 2,95 olduðunu kaydeden Bulut, þu an piyasada 4 ay sonrasý için 2,95 üzerinden dolar-türk Lirasý alýþveriþi için kontrat yapan yatýrýmcýlarýn bulunduðunu ifade etti. Türkiye'den çýkan sermaye miktarýnýn son 10 yýlýn zirvesinde olduðunun altýný çizen Bulut, Fed'in faiz artýrýmý sonrasý zaten ortalamanýn üzerinde olacak sermaye çýkýþýna ek olarak mevcut politik riskin getirdiði ekstra risk, yabancý sermaye giriþinde de yavaþlamaya neden olacaktýr. dedi. Türkiye'deki yabancý yatýrýmlarýn azaldýðýna dikkat çeken Bulut, TL'ye talebin az olduðunu, ülkeden çýkan sermayenin de TL arzýný artýrýp dolara talebi patlattýðýný söyledi. Artan dolarýn, ithal edilen ara mallarýn fiyatýna, oradan da tüketici fiyatlarýna yansýyacaðýný anlatan Bulut, Petrol ve emtia fiyatlarýndaki önemli düþüþler ve artan iþsizlik yüzünden talepte oluþan daralmadan dolayý normal þartlarda ülkede enflasyonun düþmesini beklemek lazýmdý ama koalisyon ümitlerinin suya düþmesiyle fýrlayan dolar, enflasyonun düþüþüne çok izin vermeyecek gibi. Kamu bütçesindeki sýkýntýlar da faizleri yukarý yönlü çekecek. þeklinde deðerlendirdi. Bulut, AKP'nin anlattýðý kamu disiplini ve bunun neticesinde oluþan kamu bütçesindeki olumlu tablonun artýk yok olduðunu söyledi. Tavuk restoraný þirketi KFC, Türkiye'deki 100. restoranýný Tarihi Yarýmada'da Sirkeci'de açtý. Restoranýn açýlýþý nedeniyle düzenlenen toplantýda konuþan Yum! Türkiye ve KFC MENAPak (Ortadoðu, Kuzey Afrika, Pakistan) Genel Müdürü Sabir Sami, Fast food alanýnda Türkiye'de en hýzlý büyüme Anadolu'da gerçekleþiyor. Türkiye'de yeni restoranlar açarak hýzla büyüyoruz. Bu stratejimiz 2016 yýlýnda da sürecek. dedi. 120 ülkede 20 binden fazla restoraný ile dünyanýn en büyük tavuk restoranlarý arasýnda yer alan KFC, 5 yýlda 400 yeni restoran daha açacak. Yum! Türkiye ve KFC MENAPak (Ortadoðu, Kuzey Afrika, Pakistan) Genel Müdürü Sabir Sami, dünya genelinde 13,3 milyar dolar cirosuyla Fortune 500 listesinde 228. sýrada yer alan Yum'ýn sektördeki büyüme potansiyeli nedeniyle Türkiye'yi önemli bir pazar olarak gördüðünü söyledi. Türkiye'de 2014'te 77 olan KFC restoranlarýnýn sayýsýnýn 100'e ulaþtýðýný söyleyen Sabir Sami, önümüzdeki 5 yýl içinde 400 yeni restoran daha açacaklarýný belirtti. Sabir Sami, Türkiye; nüfus büyüklüðü, genç yaþ ortalamasý ve büyüyen ekonomisiyle yabancý yatýrýmcýlar için cazip bir ülke. Bu yüzden yemek sektöründe yabancý yatýrýmcýlarýn sayýsý giderek artýyor. dedi. Fast food restoranlarýnýn toplam pazardaki payýnýn 5 yýlda yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseldiðini, bu büyümeden Yum'ýn KFC markasý ile ciddi oranda pay almak istediðini söyleyen Sabir Sami, Türkiye'deki büyüme stratejilerine bu yýl franchise sistemini de eklediklerini belirtti. Sami, Anadolu'daki potansiyeli bu iþ modeli ile deðerlendireceklerini ve yeni iþ ortaklarýyla daha baþarýlý iþlere imza atacaklarýný söyledi. Sami, franchise sistemiyle açýlacak bir restoranýn giriþimcilere maliyetinin, 700 bin lira ile 1,2 milyon lira arasýnda deðiþtiði bilgisini verdi. Türkiye'de hýzlý yemek sektörünün yüzde 25 gibi yüksek bir oranda geliþtiðini belirten KFC Pazarlama Direktörü Zeliha Þener, Türkiye'de yaklaþýk 12 milyon kiþi fast food tüketiyor. Bu tüketicilerin 1.3 milyonunun fast food tercihleri arasýnda tavuk ilk sýrada yer alýyor yýlýnda fast food sektöründe tavuk tüketenlerin sayýsý bir önceki yýla göre iki katýna çýktý dedi. Her yaramaz çocuk hiperaktif deðildir Her yaramaz çocuða hiperaktif' damgasý yapýþtýrmak gibi bazý ailelerin sýkça düþtüðü bir hata var. Oysa hiperaktivite' adý altýnda tanýmlanmýþ bir bozukluk ya da hastalýk yok. Okan Üniversitesi SHMYO Çocuk Geliþimi Bölüm Baþkaný Uzman Psikolog Z. Deniz Aktan, bu durumu Ebeveynlerin düþtüðü en büyük handikap' olarak tanýmlýyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aktan, tedavi sürecinde ise dikkat eksikliði' ya da hiperaktivite bozukluðu' ve bu hastalýðý tanýlamak için de sadece yüksek aktivite' gözleniyor olmasýnýn yeterli olmadýðýna dikkat çekiyor. Bir çocuðu hiperaktif' etiketiyle damgalamadan önce uzun uzun gözlemlemek ve mutlaka bir uzmandan yardým istemek gerekiyor diyen Aktan, bu konuda ailelerin bilinçli olmasý gerektiðini de vurguluyor. Tedavisi zor olabilir ama üstüne gidilmeli Aktan, dikkat eksikliði hiperaktivite bozukluðu' olduðunda hem bir psikoloðun hem de bir psikiyatristin bir arada çalýþmasýnýn hasta için daha hýzlý ve daha iyi sonuç doðurduðunu dile getiriyor ve bir anýsýný þöyle anlatýyor: Bir keresinde bir çocuk nöroloðuyla yaptýðýmýz görüþme sonrasýnda gelen danýþan, nörolojik bir rahatsýzlýðý dolayýsýyla ilaç kullanamýyordu. Benden de bir psikolojik destek bekledikleri yönünde bir yönlendirme almýþtým. Zorlu bir süreçti, olmasý gerekenden biraz daha uzun devam ettik ama sonuç olumluydu. Okul psikoloðu ve öðretmeninden teþekkür mektuplarý aldýðýmý hatýrlýyorum, sonuç olarak zorlu ama baþarýlý bir tedavi sürecinden çýkmak benim için de danýþaným için de oldukça mutluluk vericiydi.

11 2 AÐUS- 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 11 Ýran kaprisi bunalttý rota Hazar'a kaydý Ýran'ýn Türk TIR'larýna çýkardýðý zorluklara her gün yenileri eklenince rota Hazar'a kaydý. Asya pazarýna Ýran'ý by-pass edip ulaþýlacak. Türk TIR'larýna çýkardýðý zorluklara her gün yenilerini ekleyen Ýran'a karþý 'Hazar' kartý resmen uygulamaya girdi. TIR'larýn Ýran'ý by-pass ederek Hazar Denizi üzerinden Asya pazarýna ulaþacaðý yeni model için Uluslararasý Nakliyeciler Derneði (UND) giriþimiyle bizzat Türkmenbaþý Gurbanguli Berdimuhammedov, devreye girdi. Bu kapsamda dev Ro-Ro gemileri denize indirilirken taþýma fiyatlarýnda indirime gidildi. Türkmenistan'ýn yapýmýna devam ettiði dev limanýn inþasý da hýzlandýrýldý. 100 milyar dolarlýk Asya pazarýna açýlan yeni hattýn yaklaþýk yüzde 30 maliyet avantajý saðlamasý da hedefler arasýnda yer aldý. Yakýn zamanda bir yýlda Ýran üzerinden geçiþ yapan 45 bin TIR'ýn yarýsýnýn bu hatta yönlendirilmesi planlanýyor. Türkmenbaþý ile geçen hafta bir araya geldiklerini ifade eden UND Ýcra Kurulu Baþkaný Fatih Þener, görüþmenin bir milat niteliðinde olduðunu ifade etti. TÜRKÝYE'YÝ RAHATLATACAK Berdimuhammedov'un kendilerine Türk TIR'larýný en uygun fiyata taþýma sözü verdiðini ifade eden Fatih Þener, þunlarý söyledi: "Þu an Türkmenistan'a ait 120 TIR kapasiteli yeni bir Ro-Ro gemisi faaliyete baþladý. Yakýnda bir tanesi daha baþlayacak. Türk lojistik sektörü ve bürokrasisi olarak her türlü olasýlýða hazýr olmalýyýz. Alternatif hatlarýn kullanýlmasý Türkiye'nin elini güçlendirecek." CÝDDÝ YATIRIM VAR Türkiye'nin bölge ile baðlantýsýný saðlayacak rotalarýn çeþitlendirilmesi gerektiðini ifade eden Hazar Strateji Enstitüsü, Hazar Transit Koridoru Programý Uzmaný Seray Özkan ise þunlarý söyledi: "Hazar Denizi geçiþlerini kolaylaþtýrmak adýna paydaþ ülkeler tarafýndan yapýlan yatýrýmlar bölge ülkelerinin Türkiye ile iþbirliði isteðini gösteriyor. Türkiye'nin güneyinde her geçen gün artan gerilim, Hazar Transit Koridoru'nu öncelikli rota konumuna getirebilir." Romatizma hastalarý aþýrý sýcaklara dikkat! Halk arasýnda eklem iltihabý' olarak bilinen romatizmayý, bazý mikrobik enfeksiyonlar, yaþ durumu, cinsiyet durumu, aþýrý sýcaklar ve aþýrý soðuklar etkileyebiliyor. Malatya Gözde Akademi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Murat Arý, Romatizmal hastalýklar genellikle yaþlarý arasýnda görülür. Fakat romatizma çocukluk döneminde de baþlayabilir. Çocukluk döneminde romatizma genelde 1-3 ve 9-12 yaþlarýnda baþlar. Romatizma çocuklarda da ayný yetiþkinlerden olduðu gibi iltihaplý ve iltihapsýz olarak görülebilir. dedi. Kadýnlarda romatizmanýn daha fazla olduðuna dikkat çeken Arý, bunun genetik yatkýnlýk nedeniyle olduðunu dile getirdi. Uzman þunlarý söylüyor: Romatizmaya genetik yatkýnlýðý olanlar, çevresel faktörlerden, stresten, özellikle de aþýrý sýcak ve aþýrý soðuk ortamlardan uzak durarak ve kýþýn hastalýklarýn yaygýn olduðu dönemde mikroplardan korunarak romatizmayý bir nebze de olsa önleyebilir. Çünkü bazý romatizmal hastalýklar sýcak ortamda azalýr fakat aþýrý sýcak ve aþýrý soðuk ortamlar romatizmayý tetiklemede önemli rol oynar. Romatizmal hastalýklarda erken tanýnýn önemine dikkat çeken Arý, Romatizmal hastalýklarda özellikle iltihaplý romatizma hastalýklarýnda tedavide geç kalýnmasý veya zamanýnda konulan tanýya raðmen kiþinin tedaviye cevap vermemesi hastalýðý kronikleþtirebiliyor. Kronikleþtiði zaman da çeþitli sakatlýklar ve fonksiyonel bozukluklar ortaya çýkabiliyor. ifadelerini kullandý. Balýk yaðýný vücut oluþturmaz dýþarýdan alýnmalý Omega-3 yað asitleri çoklu doymamýþ yað grubunda yer alýrlar. Adýný sýkça duyduðumuz ve balýk yað kapsüllerinde okuduðumuz EPA, DHA ve adýný daha az bildiðimiz ALA omega-3 yað asitlerini oluþtururlar. Bu yað asitlerinin hiçbiri vücutta oluþturulmaz, dýþarýdan alýnmasý gerekmektedir. Beynin % 60'ý yaðdýr ve bu yaðlarýn da üçte biri omega-3 yað asitlerinden oluþmuþtur. Bu yað asitlerinin hücre yapýsýnýn oluþumunda çok önemli görevleri vardýr ve üzerlerinde birçok çalýþma yapýlmýþtýr. EPA ve DHA insan beynindeki hücrelerin yenilenmesine yardým ederek beyin ile retina hücrelerinin çoðalmasýný saðlamaktadýr. Beyin hücrelerinde DHA seviyesinin düþmesi ile depresyon, hafýza kaybý, alzheimer, þizofreni ve görme bozukluklarý gibi problemler de ortaya çýkmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda omega-3 yað asitleri dikkat eksikliði, hiperaktivite ve depresyon tedavilerinde umut vaat edici görünmektedir. Omega-3 özellikle kalbe iyi geliyor Omega-3 yað asitlerinin, trigliserit baþta olmak üzere toplam kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerini azalttýðý, HDL düzeylerini de arttýrdýðý bilinmektedir. Kalp-damar rahatsýzlýklarýnýn önlenmesinde inme ve kalp krizi riskinin azaltýlmasýnda, kalp ritminin düzenlenmesinde, damar sertliðinin ve yüksek tansiyonun kontrolünde önemli görevleri vardýr. Ayrýca bu yað asitlerinin, þeker hastalarýnda kan þekeri kontrolünün saðlanmasýnda olumlu etkileri bulunduðu, hamilelik ve menopoz dönemlerindeki þikâyetleri azalttýðý, depresyon ve alzheimer risklerini düþürdüðü, hafýzayý güçlendirdiði ve þizofreni hastalarýnýn þikâyetlerini azalttýðý bilinmektedir. Fazlasý zarar Balýk yaðýnýn yani EPA ve DHA'nýn fazla kullanýmýnýn da zararlý olduðunu unutmamak gerekir. Günlük önerilen omega-3 miktarý 1-2 gram arasýndadýr. Bu miktara haftada 2 kez gram yaðlý balýk tüketerek ulaþabiliriz. Balýk tüketimi bunun altýnda olan kiþiler bir uzmana danýþarak omega 3'ü kapsül þeklinde kullanabilirler. Üç tarafý denizlerle çevrili bir ülkede balýk yaðýný kapsül olarak kullanmak yerine haftada 2 kez balýðý sofralarýmýzdan eksik etmemekte fayda var. Yaðlý balýklar ayný zamanda D vitamini kaynaðýdýr. Haftada 2 kez balýk tüketerek hem omega-3'ü hem de D vitamini doðal yoldan vücuda alýnýr. 0-2 yaþta mutlaka vücuda alýnmalý Bu kadar faydasý olan omega-3 yað asitlerini vücudumuz üretmediði için dýþarýdan besinlerle almak durumundayýz. Omega-3 yað asitleri prostat kanseri, meme kanserleri ve baðýþýklýk sistemi rahatsýzlýklarýnýn tedavisinde, görme yeteneðinin arttýrýlmasýnda, bebeklerin beyin geliþiminde de etkilidir. Hamilelik döneminde ve 0-2 yaþ aralýðýnda mutlaka vücuda yeterli miktarda alýnmalarý gerekir. Hangi balýklardan alýnýr? EPA ve DHA en önemli omega-3 yað asitleridir ve en iyi kaynaðý balýk yaðlarýdýr. Omega-3 soðuða karþý koruyucudur. Bu nedenle en çok soðuk su balýklarýnda bulunur. Uskumru, ringa, tuna, somon, sardalye gibi soðuk su (dip) balýklarý yaðlý olup, omega-3 bakýmýndan zengindir. Ticari formdaki balýk yaðý kapsülleri genellikle balýklarýn gövdesinden veya karaciðerinden elde edilmektedir. Bu noktada balýkta biriken aðýr metallere karþý dikkatli olmakta fayda var. Bir diðer omega-3 yað asidi olan ALA genellikle bitkisel besinlerde bulunur. En önemli kaynaðý ceviz ve keten tohumudur. Ayrýca semizotu gibi yeþil yapraklý sebzelerde bulunmaktadýr. Bitkisel olarak alýnan ALA karaciðerde EPA ve DHA'ya çevrilmektedir. Türkiye, sezaryen doðumda dünya üçüncüsü! Türkiye, sezaryen doðumda dünyada 3'üncü sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizde doðumlarýn yüzde 52'si sezaryen ile yapýlýyor. Uzmanlar, önlem alýnmadýðý takdirde yüzde 15 olmasý gereken sezaryen doðum oranýnýn yüzde 80'lere çýkabileceðini vurguluyor. Hekimlerin yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret almasý da sezaryen doðum sayýsýný artýrýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), gerçekleþtirilecek sezaryen operasyonlarýnýn yüzde 15 oranýnda kalmasý gerektiðini söylüyor. Belirlenen bu oranýn altýna düþülmesi ya da üstüne çýkýlmasý, hem anne adaylarý için hem de bebekler için tehlike oluþturabiliyor. Uzmanlar, yüzde 15 oranýnýn Türkiye açýsýndan oldukça zor olduðundan yakýnarak, en azýndan ortalamanýn yüzde 30'a düþürülmesi gerektiðine dikkat çekiyor. Zira Türkiye'de sezaryen doðum oraný yüzde 52. Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu konuda caydýrýcý hiçbir teþvikte bulunmadýðý ve acilen bu yönde çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerektiði ifade ediliyor. Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneði (TJOD) Baþkaný Prof. Dr. Cansun Demir, önlem alýnmazsa sezaryen ile doðumlarýn yüzde 80'e çýkacaðýna dikkat çekiyor. Prof. Demir, Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. Türkiye'de normal doðuma teþvik için hazýrlýk kurslarý hiçbir yerde yok. Doðum için yeterli anestezi düzeyi bulunmuyor. Tüm olumsuz þartlar bir araya geldiðinde ciddi anlamda sezaryen doðumlarýnda artýþ görülüyor. diyor. GEÇEN YIL HER ÝKÝ DOÐUM DAN BÝRÝ SEZARYEN OLDU Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre 2014 yýlýnda 81 ilde, 1 milyon 326 bin 130 doðum gerçekleþti. Her iki bebekten biri sezaryen ile dünyaya geldi. Türkiye'de aþýlan yüzde 15 sezaryen doðum sýnýrýna karþýn Afrika yüzde 3-4 ile en düþük orana sahip. Amerika'da yüzde 30, Hollanda, Belçika, Norveç ve Finlandiya'da yüzde 13 ile 16 arasýnda. Fransa'da yüzde 20, Almanya'da ise sezaryen doðum oraný yüzde 30. Prof. Cansun Demir, Türkiye'de artan sezaryeni önlemek için aðrýsýz normal doðumu (epidural doðum) bile devletin kendi bütçesinden karþýlamadýðýný aktardý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn uyguladýðý Saðlýkta Dönüþüm' programlarý altýnda uygulamalarda hiçbir þeyin yapýlmadýðýný söyleyen Prof. Demir, doktorlarýn tabi olduðu performans sisteminin deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. Prof. Demir, Bir hekim günde en fazla iki tane normal doðum gerçekleþtirebilecekken, performans sistemiyle bazen günde on tane sezaryen yapabiliyor. Çünkü hekimler yaptýðý ameliyat ve baktýðý hasta sayýsý kadar ücret alýyor. Sezaryen sayýsý bu nedenle gittikçe artýyor. Doktor sezaryeni tercih edince anne adaylarý da tercih etmek zorunda kalýyor. þeklinde konuþtu. Fatih Üniversitesi Hastanesi Kadýn Doðum Uzmaný Dr. Melek Uzun da, normal doðumda problem çýktýðýnda sorunun hekime faturalandýrýldýðýný söylüyor. Bu konuda kalifiye yardýmcý personelin az olduðunu kaydeden Uzun, Sonradan yetiþmiþ olan ebeler daha çok özel hastanelere yönlendirilmeli. Ancak devlet hastanelerinde çalýþacak ebeler bile zor bulunuyor. Bunlar sezaryen ihtimalini artýrýyor. Normal doðum ile sezaryen arasýnda ücret olarak çok az fark var. Doktorlar risk almamak adýna tercih ediyor. Bu bir saðlýk politikasý haline geldi. diyor. ZORUNLULUK OLMADAN YAPILAN SEZARYEN, HAK ÝHLALÝ Sezaryenin týbbî ameliyat olduðunu belirten Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði Baþkaný Avukat Orhan Demir ise sezaryenin ülkemizde alternatif doðum yöntemi gibi algýlandýðýný ifade ediyor. Týbbî müdahale zorunluluðu bulunmayan hastalara sezaryen yapýlmamasý gerektiðini dile getiren Demir, Zorunluluk olmadan týbbî müdahale kadýnlarýn doðurganlýk hakkýnýn elinden alýnmasý demek. Ayrýca sezaryen ile yapýlan doðumlarda 3'üncü çocuk sonrasý doðumlar riskli görülüyor. Yapýlan ameliyatlarýn týbbî zorunlulukla yapýlýp yapýlmadýðý hiçbir þekilde denetlenmiyor. Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin baðýþýklýk sisteminin zayýf olduðu bilimsel olarak biliniyor. Dolayýsýyla saðlýk açýsýndan, doðurganlýk açýsýndan ve ekonomik açýdan da insan haklarý ihlal ediliyor. diye konuþuyor. Sezaryen doðumlarýn baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan denetlenmesi gerektiðine dikkat çeken Demir, þunlarý söylüyor: Özel hastaneler baþta olmak üzere tüm hastaneler denetlenmeli. Sezaryen ile doðum yapan annelerin hastanede kalma süreleri uzuyor. Doðum sonrasýnda da sürekli kontrole gidip gelmek gerekiyor. Yapýlan iþlemlerin hepsi ücrete tabi. Sezaryen ücretlerinin en düþüðü 800 TL. Bunun 400 TL'sini devlet ödüyor. Ama ülkemizde özel hastanelerin konumlarý ve operasyonu gerçekleþtirecek hekimin kariyeri bahane edilerek ücret 2 bin 500 TL'ye kadar çýkýyor. Bunlar sezaryen adý altýnda komplodur. Sezaryen doðumu önlemek için: Normal doðum ve sezaryen ile ilgili anne adaylarýna eðitim verilmeli. Sancýsýz doðum teþvik edilmeli. Klinik hizmetleri koþullarý iyileþtirilmeli. Ýdari ve devamlý sürecek olan politikalar yürütülmeli. Ebelik güçlendirilmeli, onlara yeni yetki ve haklar verilmeli. Devamlý sezaryen yapan hastane ve doktorlar takip edilmeli.

12 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ "Birlik ve beraberlik hedefe taþýr" Kastamonuspor 1966'nýn Teknik Direktörü Ahmet Duman, "Benim için önemli olan skor deðil. Sahada neler yapacaðýmýzý görmektir." dedi.þehrin motivasyonunun saðlanmasý açýsýndan karþýlaþmayý kazanmak istediklerinin altýný çizen Duman, lig öncesi yapýlacak son provada durumlarýný net olarak da göreceklerini dile getirdi. Uzun bir aradan sonra Kastamonu taraftarýyla yeniden buluþacaðýndan ötürü heyecanlý olduðunu da sözlerine ekleyen Duman, "Tuzlaspor iyi bir ekip. Bizlerle yapacaklarý hazýrlýk maçýnýn futbol adýna zevk verecek bir karþýlaþma olacaðýný düþünüyorum. Yeni bir kadromuz var. Futbolcularýmýz taraftarýmýzla burada buluþacak. Yeni bir kadroyla sahada olacaðýmýz dan dolayý taraftarýmýzýn desteðine her zaman ki gibi ihtiyacýmýz var. Ben bizleri yalnýz býrakmayacaklarýndan eminim." diye konuþtu. Tek çalýþtýlar Pazar günü kendi sahasýnda Dersimspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna cumartesi günü yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Hafta sonu baþlayacak olan yeni sezon öncesinde hazýrlýklarýna Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor cumartesi gününü yaptýðý tek antrenmanla tamamladý. Geçtiðimiz hafta içini çift antrenmanlarla tamamlatan ve dün hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor ile karþýlaþan Çorum Belediyespor haftayý yaptýðý tek antrenmanla kapattý. Cumartesi sabah gerçekleþtirilen tek antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulunurken futbolcular taktik çalýþma yaptýlar. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek.spor Servisi Yönetim, rektörü ziyaret etti Çorum Belediyespor yönetimi Hiti Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hazýrlý olsun ziyaretinde bulundu.üniversitemizde yaþanan geliþmelerin Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ve ekibinin çalýþmalarýnýn eserleri ve çýktýlarý olduðunu ifade eden Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleri, bu tür geliþmelerin Çorum ve Üniversitemiz adýna mutluluk ve gurur verici olduðunu sözlerine ekleyerek yeni dönemde Rektörümüze baþarýlarýnýn devamýný diledi.rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediyespor'un ilimizi temsil etmesi ve herkesin ortak paydasý olmasý yönünden gerek birleþtiriciliði gerekse tanýtým özelliðinden ötürü kendilerine teþekkür ederek ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu söyledi. Yasin Yücel Amatör heyecaný 3 Ekim'de baþlayacak Sendika'dan Elmas'a destek futbol sezonu U14, U15, U17, U19 ve 1. Amatör Küme Büyükler Liglerinin teknik toplantýsý yapýldý. ASKF Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Çorum Þubesi Baþkaný Remzi Karahan, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer, HÝF Ýl Temsilcisi Ahmet Aylar, bazý ASKF yönetim kurulu üyeleri ve liglerde yer alacak takýmlarýn temsilcileri katýldý. Toplantýda ilk olarak liglerin baþlama tarihleri futbol il temsilcisi Engin Ayan tarafýndan açýklandý. Daha sonra kura çekimi yapýlarak 5 ayrý liglerde yer alan takýmlarýn gruplarý belirlendi. Ayan'ýn yaptýðý açýklamaya göre bu sezon ilk olarak U17 Ligi'nde müsabakalar baþlayacak. U17 Ligi 3 Ekim'de start alacak. 7 takýmýn þampiyonluk mücadelesi vereceði ligde müsabakalar tek grupta lig ve puan usulüne göre oynanacak. Ýlk 4 sýrayý alan takýmýn play-offoynacaðý ligde birinci olan takým ilimizi U17 Türkiye Þampiyonasý'nda temsil edecek. 4 Ekim'de baþlayacak U15 Ligi'nde ise 8 takým mücadele edecek. Yine bu ligde tek grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak. 10 takýmýn þampiyonluk mücadelesi vereceði U19 Ligi ise 13 Aralýk'ta baþlayacak. Küme düþmenin olmayacaðý ve 10 takýmýn katýlým gösterdiði lig, 2 grupta çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak. Bu ligde de gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 4 takým play-off oynayacak ve play-off'u birinci sýrada tamamlayan takým ilimizi Türkiye Þampiyonasý'nda temsil edecek. 13 Aralýk'ta baþlayacak U14 Liginde ise 9 takým mücadele edecek ve tek grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak ligde ilk dört sýrayý alan takýmlar play-off oynayacaklar. Play-off'u ilk iki sýrada tamamlayan takýmlar, ilimizi Türkiye Þampiyonasý'nda temsil edecekler. Öte yandan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele edecek takýmlarda belli olurken, 10 takýmýn yer aldýðý bu ligin baþlama tarihi ileri ki günlerde netlik kazanacak. Tek grupta çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak Büyükler Ligini birinci sýrada tamamlayan takým, BAL takýmý ile baraj maçý oynamaya hak kazanacak. Spor Sevisi Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor'a yeni sezon öncesinde destek gelmeye devam ediyor. Kýrmýzý-Lacivertli temsilcimize Genel Maden Ýþçileri Sendikasý'ndan destek geldi. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkan Ahmet Demirci ve yönetim kuruluna teþekkür eden Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;" Genel Maden Ýþçileri Sendikasýnýn yeni yönetimi geçen sezon sonunda göreve seçilmiþlerdi. Geçen sezon sonlarýna doðru bize yardýmcý olmuþlardý. Bu sezon baþýnda da imkanlarý doðrultusunda destekte bulundular. Tabi burada spor vakfýnýn imkanlarý ve prosedürü önemli. Ýmkanlarý doðrultusunda bize yardýmcý oldular. Ben Genel Maden Ýþçileri Sendikasý Genel Baþkan Ahmet Demirci ve yönetim kuruluna teþekkür ediyorum. Desteklerinin devamýný bekliyorum" Fýndýkçý, Doðramacý ve Atalay'a Teþekkür Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kendilerine destek olan esnaflardan Recep Fýndýkçý, Okan Doðramacý ve Hikmet Atalay'a teþekkür ederek diðer esnaf ve iþ adamlarýndan da ayný duyarlýlýðý beklediklerini belirtti. Caner, þunlarý söyledi," Zonguldakspor'un en ufak bir yardýma ihtiyacýmýz var. Güçlü rakiplerimizle mücadele etmek için desteðe ihtiyacýmýz var. Ýnþallah bu senede baþarýlý olacaðýz. Bu zorlu yolda desteðe ihtiyacýmýz var. Bize destek olan herkese teþekkür ediyorum" Gölcükspor ter attý 3-0 Yeni sezon hazýrlýklarýna devam eden GölcüksporKavaklý'daki tesislerinde oynadýðý karþýlaþmada 1.Amatör Küme temsilcisi Nusretiyespor'u 3 golle geçti Ligde þampiyonluk mücadelesi verecek olan Gölcükspor geçtiðimiz akþam Kavaklý'daki tesislerde oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmasýnda 1.Amatör Küme temsilcisi Nusretiyespor'u 3-0 ile geçmeyi baþardý. Karþýlaþmanýn özellikle ilk yarýsýnda as takýmdan bir çok oyuncuya þans tanýyan Ali Beykoz ikinci yarýda alt yapýda forma giyen ve gelecek vadeden oyuncularýný oyuna soktu. Karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar rakibine oynama þansý vermek istemeyen Gölcükspor sahadan 3-0lýk galibiyetle ayrýlmayý. Gölcükspor'a galibiyeti getiren golleri Bilal (2) ve Ender attý. NUSRETÝYESPOR GÖZ DOLDURDU Gölcükspor'un hazýrlýk karþýlaþmasýnda karþý karþýya geldi Nusretiyespor ise sahada ki görüntüsüyle göz doldurdu ve lige hazýr bir takým olduðunun sinyallerini verdi. Gölcükspor karþýsýnda zaman zaman gol pozisyonlarýna da girmeyi baþaran Derbent temsilcisi 1.Amatör Küme'de bu sezon çok can yakacak gibi gözüküyor. Gölcükspor teknik direktörü Ali Beykoz maçta önce ve sonra oyuncularýyla toplantýlar yaparak onlarý sýk sýk uyardý.spor Servisi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu.

Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu. Ýmar Komisyonu eski Baþkaný, stad alanýnýn satýþý ile ilgili açýklama yaptý; Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil BIRAKIN BUNLARI DA ÝÞÝNÝZE BAKIN! BEKÝROÐLU NEREYE KOÞUYOR? Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı