Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir"

Transkript

1 Stadyum ve çevresinin yýkýlarak betonlaþma projesine tepkiler artarak devam ediyor. Bütün siyasi görüþlere sahip vatandaþlar bu konuda siyaset üzeri demokratik bir duruþ ile tek yumruk olmaya hazýrlanýyor. 'Çorum Gezi parkýndan daha önemlidir!' Geçtiðimiz hafta Stadyum ve 60 Min metrekare spor alanýnýn yýkýlarak konut alanýna dönüþtürülecek parojenin ihalesi yapýlmýþtý. Ýhaleyi ise Ýhaleye tek katýlýmcý olarak giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Düþünülen deðiþikliðe bakýldýðýnda herþeyden önce Kamu yararý deðil, kamu zararý söz konusu olacaktýr. 17 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ SAYFA 7 DE Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. SAYFA 5 TE Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir "Ýftira atanlarý Çorum iyi biliyor" En son bir yerel Gazete de çýkan yazýya cevap veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu... SAYFA 9 DA ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Nurullah Saðlamkaya ÝNSANLIÐIN YANSIMASI Mikroskop Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. SAYFA 3 TE Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Çorum'da tüfekle otopark baskýný: 5 yaralý Atý alan Üsküdar'ý geçti Gülsün Mert Daðlýk bir bölgede bilge çýraðýyla yürürken, oðlan ayaðýný taþa çarpar ve can acýsýyla "Ah!" diye baðýrýr. Daðdan, 'Ah!' diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. SAYFA 9 DA Çorum'da tüfekle otopark basan saldýrganlarýn açtýðý ateþ sonucu 5 kiþi yaralandý. Yaralýlardan 1'inin durumunun aðýr olduðu bildirilirken, 2 þüpheli kayýplara karýþtý. SAYFA 6 DA Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam... SAYFA 5 TE Sami Çam Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. SAYFA 5 DE ANALÝZ Hangi taraftasýnýz? Rantçý mýsýnýz, Halkçý mýsýnýz! Nadir YÜCEL Stadyum ve çevresinin yýkýlarak konut alanlarýna dönüþme Ýhalesi geçen hafta gerçekleþmiþti. Rekabet ortamý bulunmayan ortamda ise, ihaleyi tek baþýna ihaleye giren Ahlatçý firmasý almýþtý. Ýhale sürecinden sonra Kamu yararýndan daha çok, kamu zararý öngörüsü ve' Rant' düþüncesinin ön planda tutulduðu bu projeye tepkiler artarak büyümeye devam ediyor. Eski Belediye baþkanlarýndan Necdet Diken, Prof. Dr. Arif Ersoy, Turan Atlamaz, eski Ýmar bakaný hemþerimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Devlet Tiyatro Salonunun mimarý hemþerimiz Prof. Dr. Turan Ilgaz, eski belediye baþkan yardýmcýlarýndan Davut Güney, konu ile ilgili olarak düþünülen projenin yanlýþ olduðuna, Çoruma ve Çorumluya fayda yerine zarar getireceði görüþünü savunmuþlardý. Bugün de eski Ýmar komisyon baþkanlarýndan Nurullah Saðlamkaya nýn açýklamalarý tüm çýplaklýðý ile yer buldu. Konu ileilgili haberi hala bilgisi olmayanlar, anlamayanlar Nurullah Saðlamkaya'nýn manþet haberimizi sonuna kadar okuyarak bilgi sahibi olabilirler. Þimdi sormak lazým. Tufan Köse nin de ' Aðbi ' diye hitap ettiði Sayýn AK Parti nin Meclisteki Çorum takým kaptaný görülen Sayýn Salim Uslu konunun ne tarafýndasýnýz? Bu proje faydalý diyorsanýz çýkýp neden faydalýdýr açýklayýnýz. Faydalý deðilse mani olunuz. Çorumun tarihi bir projesi adýna mutlaka görüþleriniz olmalýdýr. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu Belediye Meclis Üyelik döneminizde doðru bulmadýðýnýz kararlara itiraz eden bir þahsiyettiniz! Bu proje hakkýnda ki görüþleriniz nelerdir? (Kaldý ki böyle bir ranta imza atan Baþkan Külcü ayný zamanda bazý partili ve kalemþör! tetikçiler hüneri ile Rumi Bekiroðlundan 3 puan alma derdindedir.) Çorum STK larý içerisinde en önemli konumdaki Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,' Ne þiþ yansýn, ne kebap' felsefesi ile ömür tamamlamak asla hüner deðildir. Bu bizim ana meselemiz deðildir. Ýmar konsu belediye v.s. ya da 50 tane gerekçe bulabilirsiniz. Gerekçe bulmak Üyelere bir soralým demeniz de hüner deðildir. Kýsaca birilerinin size' Kem göz' ile bakýlmasýn'dan çekinmenize de gerek yoktur. Mesele Çorum meselesidir. Sizlerde Çorumun en geniþ sivil Toplum örgütlerisiniz. Ayný cümleler CESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç içinde geçerlidir. Hatta Çorumun tecrübeli isimlerinden Vedat Canbek bey'inde mutlaka bu konu üzerine bir deðerlendirmesi olmasý gerekir. Oda baþkanlarýnýn sendikacýlar yönetim kurulu üyelerinizi toplayýn. Fikirlerini alýn Çoðunluk ne demiþse çýkýn odamýzýn çoðunluðunun görüþü budur deyin. Bunu yapamýyorsanýz,' Bir programda Çorum ve Çorum halký için diye sözlerle bir konuþmaya asla baþlamayýn.' Ýlla karþýt görüþ belirtmenize de gerek yok. Projeye þayet olumlu bakýyorsanýz ve gerekçeleriniz var ise destek de verebilirsiniz. Olmadý çýkýn sizler de 'Köfteci Deli Mehmet' gibi Bir delilik yapýn ve Ýhale adýna Külcü ve Ahlatcý yý kutlayýn. Vereceðiniz kutlamalar adýna sponsor bile hazýr! Dedelerimiz zamanýnda Çimento Fabrikasýndan gelen ve Ankara istikametine devam eden yolun ani bir viraj ile sol tarafa neden döndürüldüðünü bilirmisiniz? O günün þartlarýnda 'Dükkanlarýn Rantý için keskin viraja neden olunduðu ifade edilir. Ayný yerde 1970 li yýllarda Freni patlayan Kamyon kazasýnda ise onlarca iþçi hayatýný kaybetmiþti. Ne alaka demeyin yýllar sonra bile olsa Hiçbir Rantçý rahmetle anýlmýyor. Yetkilisi ilgisi çýksýn bu proje halka hizmet midir, Yoksa Rantçýlara hizmet midir anlatýlsýn. Uzmanlarýný çaðýralým. Turan Ilgaz Hoca ben hazýrým gelirim. Diyor. Ahmet Samsunlu Hoca diyor ki, mevcut stadyum kalmalý daha büyüðü ise çevre yoluna yapýlmalýdýr. Hatta Çoruma AVM de þart. Ancak bu yerlere deðil þehir kenarlarýna yapýlmalýdýr diyor. Önemli olan 3-5 kiþinin Rantý mý, yoksa halkýn menfaati mi? Yapan, yaptýran, göz yuman, sebep olan, sessiz kalan herkesin Sosyal Sorumluluðu vardýr. Ölümden öte köy yok. Çok þükür bizim vicdanýmýz çok rahat. Çorumda uyumayan, uyumayacak, Hukuk ve Demokrasi çerçevesinde yanlýþ ve haksýzlýklar ile mücadele edecek insanlarýn sesleri geliyor gibi. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý... SAYFA 4 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:08 05:45 12:51 16:37 19:45 21: Kadýköy-Pendik Metro Hattýnýn açýlýýþý (2012) Uydumuz Rasat uzaya fýrlatýldý (2012) - Gölcük depremi (1999) Ýlim öðreniniz ve öðretiniz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri ÝSTANBUL Caným Ýstanbul; Sokaklarýnda, caddelerinde kucak, kucak, Çiçek satýlan þehir. Haliç, tersane ameleleri.. Bir tütün yapraðý gibi: rejili iþçi kýzlar!.. Ýnsanlarla dolu, caným insanlarla, Vapurlar, tramvaylar.. Yerimde duramýyorum, Ayaklarým koþuyor, kahrolasý ayaklarým! Ekmek peþinden; Kapayýn ellerinizle yüzünüzü büyük patronlar Mahmut Yesari Bey geçiyor Babý-âli caddesinden "Vazgeç ulan taksimden Dertliyim yine bu akþam. Söyle kýzým Aksaraylý Leman, Hüzzam faslýndan söyle, Güzeldir, hazindir faslý hüzzam". "Biz ehli kalemdeniz, Dertliyiz... Balýk pazarýnda birkaç kadeh Bulanýk raký içelim dedik bu akþam, Balýk pazarýnda iyot kokuyor bu akþam, Yanýmýzdaki masada "Cevriyem" türküsünü söylüyor, Büyük elli, büyük ayaklý üç adam Yarýn yine havada lodos var, Yarýn yine "Gözlerinden anladým Cevriyem sende kara sevda var" 1951 Cera Genel Müdürü Atul Sanghvi&Isvea Ýcra Kurulu Üyesi Ömer Türker Ortaköy'de çalýþmalar devam ediyor ÝSVEA Hindistan pazarýnda iddialý Ýtalyan ÝSVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile stratejik iþbirliði anlaþmasý imzaladý 53 yýllýk köklü geçmiþi ile vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin Ýtalyan lider markasý ÝS- VEA, Türkiye'nin üretim gücünü arkasýna alarak global pazarda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ediyor. Ýtalyan ISVEA, Hindistan vitrifiye seramik sektörünün en büyüklerinden CERA ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirlikteliði ile tüm tasarýmlarýný Hindistan'da satýþa sunuyor. Yapý sektörünün ihracat gücüne ivme kazandýracak bu önemli iþbirlikteliði, ISVEA Ýcra Kurulu Üyesi ÖmerTürker, CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi ve ISVEA CDO'su(Chief Design Officer) Ettore Giordano'nun ev sahipliðinde yapýlan imza töreni ile gerçekleþti. Ýki büyük markanýn gerçekleþtirdiði iþbirliði çerçevesinde; ISVEA, Ýtalyan tasarým kültürü ve anlayýþýyla hayata geçirdiði tüm tasarýmlarýný CERA'nýn güçlü daðýtým ve pazarlama aðýyla birlikte Hintli tüketicilerle buluþturacak. Sahip olduðu üretim gücüyle birlikte sektörde damga vuran tasarýmlara imza atan Ýtalyan ISVEA, Hindistan'ýn en büyük vitrifiye seramik üreticisi CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðu bu stratejik iþbiýiikteliðiyle global pazardaki büyümesine hýz kesmeden devam ediyor. IS- VEA Ýcra Kumlu Üyesi ÖmerTürker, Hindistan pazarýnda üst segment açýðýný kapatabilecek bir Ýtalyan markasý olduklarýný ve geniþ ürün portföyüyle birlikte uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýnda yer aldýklarýný vurguladý. Türker, "CERA ile gerçekleþtirmiþ olduðumuz bu iþbiýiikteliðiyle küresel anlamda ne kadar güçlü bir marka olduðumuzu kanýtladýk. Hindistan'ýn en büyük seramik üreticisi CERA ile böyle bir iþbirlikteliðine imza atmak da ayrýca gurur verici. Ödüllü Ýtalyan tasarýmcýlar ve yenilikçi ürünlerle geniþ kitlelere ulaþabilme yeteneðimiz ve üretim gücümüz bizi uluslararasý platformlarda ilk tercih edilen markalar arasýna taþýyor. CERA ile 20 yýla kadar uzayabilecek bir sözleþmemiz var. Bu sebeple Hindistan pazarýnda iddialýyýz ve geliþmekte olan bu pazarda yüksek bir pazar payý hedefliyoruz" dedi.ýmza töreninde konuþan CERA Genel Müdürü Atul Sanghvi, "Hindistan'ýn en büyük banyo çözümleri firmalarýndan biriyiz. ISVEA ile gerçekleþtirdiðimiz iþbirlikteliði ise sektördeki iddiamýzý oýtaya koyuyor. ISVEA'nýn sahip olduðu üretim gücü ve tasarýn-anlayýþýyla birlikte sektöre yön verecek çalýþmalara imza atacaðýmýza olan inancým sonsuz. Türkiye pazarý için, ticari iliþkilerimizi mümkün olan en güçlü noktaya taþýdýðýmýza inanýyoruz. Birlikte yeni projeler üretmeye devam edeceðiz" dedi.ýtalyan tasarým anlayýþýna getirdikleri inovatif yaklaþým ile her zevke hitap eden, her banyoya uyarlanabilen, farklý alanlar için farklý çözümler sunabilen IS- VEA, ödüllü tüm tasarýmlarýný CERA ile gerçekleþtirdiði iþbiýiikteliðiyle Hintli tüketicilerin beðenisine sunuyor. Anlaþma kapsamýnda Ýtalyan ISVEA'nýn birbirinden þýk ve özgün tasarýmlarý, CERA'nýn sahip olduðu güçlü satýþ, pazarlama ve daðýtým kanallarýyla müþterilerle buluþacak ve 100' ün üzerinde üst segment shovvroomlarda sergilenecek. Fethi GÝRAY HAVA DURUMU Ortaköy Ýlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yol açma, geniþletme ve iate duvarý yapma çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.konuyla ilgili açýklama yapan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýþbir þu þekilde konuþtu:göreve geldiðimizden bu yana Ýlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Derepýnarý ve Çayýr mevkii bölgelerinde yer alan yerleþik olan mahalle, cadde ve sokaklarýn yýllarca ihmal edilmiþliðini üzerinden atýyoruz. Seçimden evvel sözüm vardý, her alanda belediyecilik hizmeti vererek ve hizmette öncelik köy görünümlü mahallelerin ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýmýzý beyan etmiþtik. Göreve geldiðimizden bu yana yani 16 ay boyunca özellikle altyapý hizmeti hiç gitmemiþ olan mahallelere öncelik verildi. Bu vesile ile hem üst yapý çalýþmalarý olan kilit taþý hemde yol geniþletmelerde özellikle yol kenarlarýnda büyük uçurum olan yerlere 3-5 metre yüksekliðinde iate duvarý yaparak örnek mahalle oluþ- Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,8338 2,8371 EUR 3,1448 3,1562 STERLiN 4,4311 4,4423 2,2798 2, JPY YENi Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Demer Lisesinden ücretsiz ve burslu eðitim imkaný -Önemli Telefonlar- TEOG yerleþtirmelerinin açýklanmasýyla beraber lise kayýtlarý baþladý. Üniversite sýnavlarýnýn temelini oluþturan 9. sýnýf için öðrencileri için Demer Lisesi bu yýl baþarýlý öðrencilere imkan saðlayarak ücretsiz ve burslu eðitim imkaný verdi. Konu hakkýnda açýklama yapan Muharrem Özkan " Sýnýrlý kontenjanlarla kayýtlar için öðrenci ve velilerimizi kurumumuza bekliyoruz. " dedi. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Saðduyulu Bütün Çorumlularý göreve davet eden Nurullah Saðlamkaya: 3 'Rant mantýðý ile Þehir yönetmek akýlcýlýk deðildir' Bir an önce bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Nurullah Saðlamkaya Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya Stadyum ve çevresini ilgilendiren yaklaþýk 60 Bin metrekare alanýn Ýmar deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný vurguladý. Rant mantýðý ile bir þehirin idare edilmesinin mantýk dýþý olduðunu vurgualayan Saðlam, Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlamayacaðýný ifade etti. Ýmar, Ulaþým, Çevre ve Rant yönleriyle konuyu ayrýntýlý olarak açýklayan Nurullah Saðlam, "yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabileceðini belirtti. Saðlam ayrýca Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. þeklinde konuþtu Yýllarý arasýnda 3 Dönem Ýmar Komisyon baþkanlýðý yapmýþ olan Nurallah Saðlamkaya yaptýðý yazýlý açýklamada konuyu bütün detaylarý ile þu þekilde ortaya koydu.. Gündemin bu denli yoðun olduðu bir ortamda Þehir stadyumu ve spor komplekslerinin bulunduðu, ticaret ve konut alaný olarak iþaretlenmiþ 56 dönümlük alanýn Belediye tarafýndan satýþa çýkarýldýðýný, akabinde satýþ iþleminin gerçekleþtiðini yerel basýndan üzülerek öðrenmiþ bulunmaktayým.öncelikle bu þehirde yaþayan bir vatandaþ, akabinde üç dönem( ) imar komisyonu baþkanlýðý yapmýþ biri olarak bu imar planý deðiþikliðinin ve arazinin satýþ iþleminin kentin geleceði açýsýndan hayra bir iþ olmadýðýný üzülerek söylemek istiyorum. Öncelikle yapýlan bu iþlemi yasa ve yönetmelikler tarafýndan ele alacak olursak bilindiði üzere imar planý deðiþiklikleri; plan ana kararlarýný, sürekliliðini, bütünlüðünü, sosyal ve teknik altyapý dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararý amaçlý, teknik ve nesnel gerekçelere dayanýlarak yapýlýr. Ýmar planlarýnda sosyal ve teknik altyapý hizmetlerinin iyileþtirilmesi esastýr. Yürürlükteki imar planlarýnda öngörülen sosyal ve teknik altyapý standartlarýný düþüren plan deðiþikliði yapýlamaz. Ýmar planlarýnda bulunan sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn kaldýrýlmasý, küçültülmesi veya yerinin deðiþtirilmesine dair plan deðiþiklikleri zorunluluk olmadýkça yapýlmaz. Yoðunluk artýran veya kentsel ulaþým sistemini etkileyen imar plan deðiþikliklerinde, kentsel teknik altyapýya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý zorunludur. Zorunlu hallerde böyle bir deðiþiklik yapýlabilmesi için; Ýmar planýnda yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapý alanlarýnýn ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarýnýn kaldýrýlabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiði "hizmet etki alaný" içinde eþdeðer yeni bir alanýn ayrýlmasý suretiyle yapýlabilir. Eþdeðer alanýn ayrýlmasýnda yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanlarýn yerinin deðiþtirilmesinde, mevcut plandaki "hizmet etki alanýna göre ayný uygulama etabý veya bölge içinde kalmasý", yaya eriþim mesafelerinin dikkate alýnmasý ve yeni tespit edilen alanýn tesisin yapýlmasýna müsait olmasý zorunludur. Ýmar planlarýnda yoðunluðu artýracak iþlemlerde, büyük ölçekli altyapýnýn, otoparklarýn ve ulaþým noktalarýnýn iyi hesap edilmesi, olumsuz çevresel etkileri azaltýcý þekilde planlamasý ve uygulanmasýna özen gösterilmesi gerekir. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dýþýnda geliþmesi sonucunda oluþan sýkýntýlarý bu gün fazlasýyla yaþamaktayýz. Bunun en somut örneði, alternatifi bir türlü oluþturulamayan gerek trafik, gerek yaya, gerekse ticaret ve rant olarak sýkýþýp kaldýðýmýz en yoðun arter olan Gazi Caddesidir. Þehrimizde giderek yükselen binalara paralel yoðunlaþan trafiði ve otopark sorununu yaþadýkça kent planýnýn en yoðun noktalarýndan biri olan bu bölgeye hangi mantýkla 1500 konut ve ticaret merkezinden oluþan devasa bir artýþ yapýldýðýný anlamak mümkün olmadýðý gibi merak etmemek de mümkün deðildir. Gazi Caddesi bu gün itibari ile býrakýn araç ile yol almayý kaldýrýmda yaya yoðunluðundan yürünemez hale gelmiþtir. Bu yoðunluk ve otopark sýkýntýsý zirve yapmýþken bir de bu plan uygulanýrsa yakýn zamanda kördüðüm olacaðýmýzý söylemek için kahin olmaya gerek yok. Neden mi? Ýþte size senaryo "ULAÞIM" yönüyle konuyu bir irdeleyelim mesela... Bu noktaya üç ana yoldan ulaþýlabilir. 1-Gazi Cd.(27m) 2-Fatih Cd.(25m) 3-Bahabey Cd.(25m) Bu arterler mevcut durum itibari ile iflas etmiþ durumdadýr. Örneðin mümkün mertebe kullanmamaya dikkat etsem de bir kaç gün önce Ýnönü Caddesin de bulunan Abide kavþaðýndan Saat Kulesi'ne 15 dakikada ulaþabildim. Bahabey Cd.,Fatih Cd. hakeza öyle. Bu caddeler tek þerit trafiðin aktýðý küçük caddeler.bir de þehrin en can alýcý noktasýna bu caddelerden baþka ulaþým yolu bulunmayan 1500 konut, yapmak ortalama bir konut için 4 kiþiden 6000 nüfus, yine ortalama konut baþý iki araçtan 3000 araç bu caddelere yüklendiðinde üstüne üstelik yapýlacak ticaret merkezinin yoðunluðunu da ilave ettiðinizde sonuç ne olur? Aklý, vicdaný, izaný yerinde olan yönetici ve fikir sahibi insanlarý, sivil toplum kuruluþlarýný düþünmeye davet ediyorum. Bu rant mantýðýyla þehri yönetmenin de akýlcý olamayacaðýný ifade etmek sanýrým ayýp olmaz. "ÇEVRE" yönüyle ele alýrsak ; Þehrin bu bölgesi konum itibari ile konut yoðunluðu bulunan Bahçelievler Mh,Karakeçili Mh,Tavukluk mevkii ve Gazi Caddesinin birleþim noktasýndadýr.bu dört ana yerleþim ve ulaþým alanlarýnýn bir nevi nefes aldýðý açýk bir alandýr. Bölgeyi beton yýðýný haline dönüþtürmek þehrin ciðerlerini týkamak demektir. Buraya daha fazla aðaç dikmek, yeþillendirmek ve þehrin ortasýnda nefes alacak devasa bir yeþil alan meydana getirmek yakýþýr. "RANT" yönüyle bakarsak ; Bu bölge kentin en deðerli yeri niteliðinde olup, zaten çevresi ile birlikte yüksek bir maddi deðere sahiptir.buraya eklenecek deðer artýrýcý unsurlar çevresi ile beraber aþýrý fiyatlanmaya yol açacaktýr.gazi Caddesinde oluþan yüksek rantý þehrin diðer taraflarýna kaydýrmak gibi bir seçenek dururken halâ rantýný artýrmak esnafýn kirasýna ve tüketici fiyatlarýna olumsuz etki yapacaktýr. Kentimizin nefes alan konumunda olan spor kompleksleri, sosyal donatý alanlarýyla süslü güzel bir kamusal alan olabilir. Bu konuda tüm kesimlerin duyarlý olmasý lazým.konu bu raddeye gelene kadar Mimar Mühendis odalarý baþta olmak üzere sivil toplum kuruluþlarýnýn hiçbir görüþ beyan etmemiþ olmasý gerçekten düþündürücü.muhalefet üyelerinin bir kaç kiþi haricinde yeterince kamuoyu bilinci oluþturamamasý da ayrý bir vak'a. Þehirleri soðuk ve sevimsiz yapanýn demir ve beton olduðunu anlarým da, þehirde yaþayanlara ne oldu da, onlar da soðuk ve sevinçsiz oldular? Günümüzde söz lafa, eylem davranýþa, estetik kabalýða, din görünüþe, ekonomi sadece kazanca, bilgi malumata, sanat gürültü ve uyumsuz þekil ve renklere, ruhu ve manasý olan þehirler beton ve metal yýðýný haline dönüþüyor. Bilinç sahibi ve çevresini güzelliklere dönüþtüren bir toplum deðil, mekanik ve gündelik iliþkiler kuran fertlerden oluþan bir toplum oluþuyor. Sonuç : Evet bu tepki zamanýnda verilmeliydi.fakat geç kalýnmýþ olsa da yapýlabilecek çok þey olduðuna inanýyorum.örneðin yerel yönetimin en küçük birimlerinden baþlayarak mahalle muhtarlarý nezdinde imza kampanyalarý,sosyal medyada yapýlacak kampanyalar ve sivil toplum kuruluþlarý öncülüðünde bir kamuoyu platformu oluþturulabilir. Tek bir firmanýn katýldýðý ve yeterli rekabet þartlarýnýn oluþmadýðý bir ihalede üzerinde oluþabilecek þaibeleri de ortadan kaldýrmak adýna sayýn baþkanýn ihaleyi onaylamama seçeneði gün gibi ortada dururken tüm þehri ilgilendiren bir konuda gelen bu çaðrýya saðduyu ile kulak vereceðine inanýyorum. Saygýlarýmla Süt fiyatlarýna ESK müdahale etmeli Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çið süt fiyatlarýnýn bir yýlý aþkýn bir süredir 1 lira 15 kuruþ olduðunu bildirerek, "Et ve Süt Kurumu (ESK) müdahale kurumu olarak hükümetten talebimiz üzerine kuruldu. Kurum, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, çið süt fiyatlarýnýn 2014 Temmuz ayýndan bu yana 1 lira 15 kuruþ olduðunu ve fiyatýn deðiþmediðini belirtti. Bir yýllýk sürede perakende süt, peynir, yoðurt gibi ürün, fabrika yemi, yonca gibi girdi fiyatlarý artarken, tüketici enflasyonu yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarýnýn deðiþmeden ayný kalmasýnýn, artmamasýnýn, üreticiyi çok olumsuz etkilediðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bu ortamda çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen çið süt tavsiye fiyatý, Temmuz 2014 tarihinden bu yana litrede 1 lira 15 kuruþ. Üstelik birçok ilde de fiyat 1 lira 15 kuruþun altýnda satýlýyor. Her þeyin fiyatý artýyor. Çið süt fiyatý artmýyor. Üreticinin maliyeti sürekli yükseliyor. Süt üreticimizin kar marjý kalmadý. Üretici gelir saðlayamazsa, emeðinin karþýlýðýný alamazsa, zararýna üretim yapamaz. En son 24 Haziran 2015 tarihinde yapýlan toplantýda, 20 kuruþluk zam talebimiz kabul edilmedi. Süt sanayicileri, önümüzdeki süreç için de fiyatýn ayný kalmasý gerektiðini ifade ettiler. Sanayiciler, 'stoklarýmýz dolu, ihracat yapamýyoruz, ürün satamýyoruz' dediler. Taraflar anlaþamadan masadan kalktý. Daha sonra 29 Temmuz'daki toplantýda, Eylül ayýna kadar fiyatýn 1 lira 15 kuruþtan devam etmesi kararý alýndý ve ilan edildi." -"Üreticimiz maðdur. ESK bugünler için lazým"- Bütün bunlarýn sorumlusunun üretici olmadýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Üreticimiz maðdur. Biz bugünleri düþünerek, sütte bir müdahale kurumu kurulmasýný istemiþtik. Sonuçta, ýsrarla, her platformda savunduðumuz taleplerimize olumlu yanýt verildi ve Et ve Balýk Kurumu bir müdahale kurumuna dönüþtürülerek Et ve Süt Kurumu kuruldu. Hükümetten talebimiz üzerine kurulan ESK, bugünler için lazým. ESK'yý süt fiyatlarýna, piyasaya müdahale etmeye davet ediyorum. Aksi takdirde sektörü bir felaket bekliyor. Süt hayvanlarý kesime giderse, sektörde yýkým olur. Sektör çökerse, ette bugünkü fiyatlarý ararýz Þimdi tam zamanýdýr. Üretici, ürününü bir yýlý aþkýn bir süredir ayný fiyata satýyor. Sanayici, 'stoklarým dolu, ihracat yapamýyorum, ürün satamýyorum' diyor ve çið süt fiyatýnýn artmasýna karþý çýkýyor. Et ve Süt Kurumu piyasayý düzenlemeli, ürün fazlaysa süt satýn almalý. Bizim talebimizle oluþturulan Et ve Süt Kurumu, bu ortamda müdahale etmeyecekse ne zaman edecek? Piyasa, fabrikalarýna fabrika katan, zincirlerine yeni halkalar eklemek isteyen üç-beþ tüccarýn elinde oyuncak olmamalý. Süt ürünleri ve girdi fiyatlarý artarken, enflasyon yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarý artmazsa, üretici üretimini sürdüremez. Geçmiþte yaþadýk yýlýnda süt inekleri kasaba gitti. Daha sonra et sýkýntýsý yaþandý ve 3 milyar dolarýn üzerinde döviz harcamak zorunda kaldýk." -Hayvanlar kasaba giderse, yeni kriz kaçýnýlmaz olur- Milyarlarca dolar harcanarak oluþturulan damýzlýklarýn kasaba, üretimi artýrmak için verilen milyarlarca liralýk desteklerin boþa gitmemesi, 2010 yýlýnda yaþanan et krizinin tekrar yaþanmamasý için çið süt fiyatlarýnýn acilen artýrýlmasýný isteyen Bayraktar, "Sütte hayvancýlýk krizin eþiðinde. Süt fiyatlarý artmazsa, sütte istikrar saðlanmazsa, tüketicimiz ucuz et yiyemez. Eðer fiyatlar artmazsa ne yazýk ki hayvanlar kasaba gidecek, yeni bir kriz kaçýnýlmaz olacaktýr yýlýnda ithal edecek hayvan bulabildik. Artýk dünyada yeterli ve uygun fiyata hayvan bulmak da zor" uyarýsýnda bulundu. Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bizde üretici ürününün fiyatýný belirleyemiyor. Süt üreticileri piyasanýn acýmasýz çarklarýna mahkûm edilmemeli. Geliþmiþ ülkelerdeki gibi devlet, üretici lehine pozitif ayrýmcýlýk yapmalý. Süt üreticisi korunmazsa, istihdam sekteye uðrar. Þehirlere göç önlenemez.özellikle büyükbaþ hayvancýlýðýn ayakta kalabilmesi, kýrmýzý et üretiminde sýkýntý yaþanmamasý, ancak sütün istikrarlý, yeterli ve güvenceli bir pazara sahip olmasýyla mümkündür. Söz konusu þartlara haiz bir pazarýn oluþmasý ise ancak istikrarlý bir tüketim ve buna baðlý bir üretimle saðlanabilir. Sütte üretim hýzla artýyor yýlýnda 15,1 milyon ton olan süt üretimi, 2012 yýlýnda 17,4, 2013 yýlýnda 18,2, 2014 yýlýnda 18,5 milyon tona çýktý. Üretim artýþý ve verilen teþviklerle birlikte sanayiye aktarýlan süt miktarý artýyor yýlýnda 7 milyon 74 bin ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2012'de 7 milyon 932 bin, 2013'de 7 milyon 939 bin, 2014'de 8 milyon 626 bin tona yükseldi. Süt sektörü 2014'de 44,3 milyar lira olan hayvansal üretimin yüzde 45,5'ini karþýlýyor. Sektörü, yüzde 39,1 ile kýrmýzý et, yüzde 9,8 ile yumurta izliyor." Temmuz ayý itibarýyla üretici sütünü 1 lira 15 kuruþa satarken, ortalama tüketici fiyatýnýn 3 lira 35 kuruþ olduðunu belirten Bayraktar, "üreticinin 1 lira 15 kuruþa sattýðý süt, tüketiciye ortalama 2,9 katý fiyata ulaþýyor. Üretici süt fiyatý, 2014 Temmuz-2015 Temmuz arasýnda hiç artmadý ve 1 lira 15 kuruþta sabit kaldý. Perakende süt fiyatý yüzde 9,5 artýþla 3 lira 6 kuruþtan, 3 lira 35 kuruþa çýktý" dedi.

4 4 Anaç'tan yangýnzede aileye geçmiþ olsun ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý: ''MHP ile uzlaþý saðlanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz'' AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Teþkilatlar, Ýl Baþkanlarý, Belediye Baþkanlarý ve Milletvekilleri ile yaptýðý Deðerlendirme Toplantýsý sonrasý Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Baðcý nabýz yokladý. Cumartesi günü Yazý Çarþý, Dodurga ve Osmancýk'da esnaf ziyareti yaptý. Baðcý ziyarette "Seçim sonrasý süreci izliyorsunuz. Her þey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Hükümet kurma ve koalisyonda yer alma konusunda muhalefet çeliþkili tavýrlar içinde. Sorumluluktan kaçmaktalar. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz?" dedi. Esnaf "Artan teröre olaylarý karþý birlik görüntüsü ve tek vücut olma dönemi. Koalisyon kurulabilmeliydi. Ama sorumluluktan kaçanlarý da görüyoruz. Yeniden seçim kaçýnýlmaz. Millet gerekeni yapacak ve ülkenin huzur ve istikrarý için yeniden AKPARTÝ diyecektir" dediler.baðcý ise " Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Koalisyon kurmak için çabalýyor. MHP ile uzlaþý yakalanamazsa yeniden seçim kaçýnýlmaz. Türkiye bu sýkýntýlý süreci de atlatacak ve tekrar istikrar yakalanacaktýr bize güvenin. Sorumluluktan kaçan siyasetçileri de iyi görün. Ülkemizin karþý karþýya kaldýðý sýkýntýlý ve kritik sürec te siyasette sorumluluk almaktan kaçan siyaset söz konusu. Ancak biz ortak vicdaný savunmaya ve temsil etmeye devam edeceðiz. Toplumlarýn ortak kaderi yoksa huzur ve güven kaybolmuþ demektir. Bu badireleri ortak kültürel maya, ortak akýl, ortak vicdan ile atlatacaðýz. 13 yýldýr her türlü vesayete ve teröre karþý mücadele ettik etmeye de devam edeceðiz. Teröre teslim olmayacak ve haklarýndan geleceðiz. Bize inanýn ve güvenin" dedi Esnaf Baðcý' nýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek teþekkür ettiler ve baþarý dilediler. Cahit Baðcý, 3 dönem kuralýna takýlýyor AKP'de 3. kez TBMM'ye giren milletvekillerinden 26'sý, erken seçim halinde tüzük kuralý parlamentoya veda edecek. O isimlerden biri de Çorum Milletvekili Cahit Baðcý. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduðunu açýklamasýnýn ardýndan AKP'de yeniden üç dönem sendromunu yaþanýyor. Parti tüzüðüne göre; üç dönem milletvekilliði yapanlar bir dönem ara vermeden yeniden aday olamýyor. 7 Haziran'da Cemil Çiçek, Bülent Arýnç, Ömer Çelik ve Ali Babacan gibi partinin aðýr toplarý bu kurala takýlmýþtý.erken seçime gidilmesi durumunda 7 Haziran'da 3. dönem kuralýna takýlan 70 isim yeniden adaylýk hakkýna kavuþacak. Buna karþýn, 7 Haziran seçimiyle 3. dönem milletvekilliðine baþlayan aralarýnda altý bakanýn da bulunduðu 26 isim ise parlamentoya veda etmek durumunda kalacak. Partide, üç dönem kuralýnýn korunmasý, ancak 7 Haziran seçiminden yapýlacak erken seçime kadar geçen sürenin, "bir dönem sayýlmamasý" düþüncesi de tartýþýlýyor. Bu formül geçerli olursa, 7 Haziran'da üç dönem kuralýna takýlan isimler yine aday olamayacak. Erken seçimde normalde üç dönemi doldurmuþ olacak isimler ise yeniden aday olma imkaný bulabilecek. YILDIRIM YENÝDEN ADAY OLABÝLECEK Kulislerde erken seçim için ekim-nisan arasý bir tarih telaffuz ediliyor. Bu durumda AKP'de 70 isim tekrar aday olabilecek. O isimlerden biri de 7 Haziran'da 3 dönem kuralýna takýlan Çorum milletvekili Murat Yýldýrým. Yýldýrým isterse yeniden siyaset meydanýna dönebilecek.akp'de 22 ve 23. dönemde milletvekilliði yaparak, 7 Haziran seçimiyle 3. kez TBMM'ye giren ve erken seçim halinde, tüzük kuralý deðiþmezse parlamentoya veda etmek durumunda kalacak 26 isim de þöyle: Mehmet Müezzinoðlu, Cevdet Yýlmaz, Mehmet Þimþek, Ýdris Güllüce, Veysel Eroðlu, Fikri Iþýk, Ahmet Aydýn (Grup Baþkanvekili), Necdet Ünüvar, Ýlknur Ýnceöz (Grup Baþkanvekili), Ahmet Ýyimaya, Lütfü Elvan, Yýlmaz Tunç, Cahit Baðcý, Mehmet Yüksel, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoðan, Kemalettin Aydýn, Sadi Bilgiç, Alev Dedegil, Ayþe Nur Bahçekapýlý, Feyzullah Kýyýklýk, Yaþar Karayel, Öznur Çalýk, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar.corumvizyon AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan ve büyük bir maddi hasara yol açan yangýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için gereken her türlü çabayý göstereceklerini söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, beraberinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ceylan ile birlikte Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda yanan binalarda inceleme yaptý. Ýnceleme ziyaretine KÖYDES Encümen Üyesi Gürbüz Yasakçý da katýldý. Yaþar Anaç ve beraberindekiler, çýkan bir anýz yangýný sonucu köy giriþinde bulunan deðirmen, depo ve çeþitli binalar ile tarým alet ve edevatlarý tamamen yanan Atay ailesine geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Bilindiði üzere; Çorum Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda Dede Dursun Atay ve oðlu Kasým Atay'a ait bir deðirmen ve eklentileri tamamen yandý. Yangýnda tahmini olarak 300 bin liralýk maddi hasar oluþtu. Büyük Divan Köyü'nün giriþinde bir tarlada meydana gelen anýz yangýnýnýn deðirmen olarak kullanýlan binaya sýçramasý sonucu büyük bir yangýn çýktý. Yangýnda Dursun Atay'a ait deðirmen, binalar, depo ve bahçe komple yandý. Yangýnda binalarla birlikte 3 bin adet saman balyasý, 100 ton buðday, 50 ton arpa, römork, mibzer, patos, zavar makinasý, bulgur makinasý, çeþitli tarým aletleri, 2 kovan arý tamamen yanarken, yangýn 600 m2'lik alana zarar verdi. ''Ýndirimlere fazla kanmayýn fiyatlarý kontrol edin'' Son günlerde vatandaþlardan raf ve kasa fiyatý arasýnda fark çýkmasý konusunda þikayetlerin arttýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Dikkatli vatandaþlar raf fiyatýnýn kasada farklý olarak hesaplandýðýný görünce þikayet ederek hakkýný arýyor. Eðer raf fiyatýnýn kasada farklý olduðu görülürse düþük olan fiyat vatandaþýn lehine uygulanmak zorundadýr. Vatandaþýmýzýn bu konuya azami dikkat göstermesi gerekiyor' dedi. 'YENÝ ETÝKET YÖNETMELÝÐÝ YAYIMLANDI' Perakende alýþ veriþin en önemli kuralýnýn mallarýn fiyatýnýn görülebilecek þekilde konulmasý olduðunu söyleyen Palandöken, '28 Haziran'da 2014 tarihinde yayýmlanan Etiket Yönetmeliðinde perakende satýþa arz edilen mallarýn, ambalajlarýnýn, yahut kaplarýnýn üzerine kolaylýkla görülebilir ve okunabilir þekilde tüketicinin ödeyeceði tüm vergiler dâhil satýþ fiyatý ve birim fiyatýný gösteren, üretim yeri ve ayýrýcý özelliklerini içeren etiket konulmasýnýn zorunlu olduðu açýklanmaktadýr. Etiketlerin gerçeðe uygun, yeterli büyüklükte ve karýþýklýða sebebiyet vermeyecek þekilde olmasý, yanýltýcý ve aldatýcý bilgiler içermemesi, hangi mala ait olduðu açýkça belli olacak þekilde konulmasý zorunludur. Özellikle, 10. Maddede, Malýn satýþ fiyatý ile kasa fiyatý arasýnda fark olmasý durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanýr. Vatandaþ hakkýný bilip, hakkýný aramalýdýr' diye konuþtu. YARALAR SARILACAK Akay ailesine ziyarette bulunan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Çorum Milletvekillerinin selamlarýný ve geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Yaþar Anaç ve beraberindekiler Köy Muhtarý Hikmet Yýldýrým, bina sahibi Dursun Atay ve Kasým Atay'dan bilgiler alarak olay yerinde inceleme yaptýlar. Anaç, yangýn olayý ile ilgili Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i telefonla arayarak, yanan bina ve ekipmanlarýn hibe destekleri ile yaptýrýldýðýný, bu nedenle de müdürlüðün bir ekip göndererek olay yerinde inceleme yapmasýný isteyerek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereðini elbirliði ile yapacaklarýný açýkladý. "ANIZ YANGINLARI FELAKET DOÐURUYOR" Konuyla ilgili bir deðerlendirme yapan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, "Öncelikle maðdur Dursun Atay dedeye ve oðlu Kasým Atay'a ve köy halký adýna da muhtarýmýza geçmiþ olsun diliyorum. Allah daha büyük acýlar, kayýplar yaþatmasýn. Aldýðýmýz bilgiye göre maalesef yaklaþýk 300 bin TL gibi çok ciddi bir yangýn zararý var. Dursun dedenin bir ömür birikimi, saman, traktör, tarým aletleri, deðirmen, buðday, vs. kayýp çok fazla. Oluþan zarardan dolayý çok üzgünüz, Allah bir daha yaþatmasýn. Can kaybý çok þükür, teselli olabileceðimiz tek durum bu" dedi.anýz yangýnlarýnýn açtýðý felaketlere ve anýz yakmanýn zararlarýna da deðinen Yaþar Anaç, anýzlarýn yakýlmamasý konusunda uyarýda bulundu.anaç, açýklamasýný þöyle sürdürdü:"sebebi ne olursa olsun bu tür felaketlerin bilançosu maalesef çoðu zaman aðýr olmakta, hatta can kayýplarý da yaþanabilmektedir. Özellikle yaz döneminde yangýn olaylarýnda artýþ olduðunu görüyoruz. Geçtiðimiz günlerde yine merkez Deller Köyü'nde, ondan önce de yine baþka bir köyümüzde yangýn felaketleri oldu. Vatandaþlarýmýzý, çiftçilerimizi daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyorum. Zira burada yangýnla ilgili aldýðýmýz harici bilgilerden bir anýz yangýnýnýn sýçramasý ihtimali üzerinde durulmakta, bu konuyla ilgili de adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. Yangýnýn çýkýþ sebebi daha net ortaya çýkarýlacaktýr. Kaldý ki anýz yakma hem cezai boyutu olan bir suçtur, hem de doðaya, canlýlara zarar veren bir durumdur. Zira anýz yakmakla tarladaki tüm canlýlar yanarak yok edilmekte, hem de tarýmsal verimliliðe olumsuz yönde etki etmektedir. Bu hususta çiftçilerimizi daha çok bilinçlendirerek bu gibi felaketlerin önüne geçmiþ oluruz. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Bey'le, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Beyle enkazýn kaldýrýlmasýnda hem de sonrasý için maðdur çiftçimize yarasýnýn sarýlabilmesi için imkanlar ölçümünde elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Tekrar geçmiþ olsun." 'ETÝKETLER ARTIK ÜRÜNÜN KÜNYESÝ' Sebze ve meyve ticareti yapan kiþilerin iþlemlerini Hal Kayýt Sistemi'ne beyan etmeleri sonucunda ürün künyesi oluþtuðunu açýklayan Palandöken, 'Ürün künyesi uygulamasý hayata geçti. Sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi gören bu künyeler, ürünlerin kasalarýnýn üzerinde yer alýyor. Artýk tüketicilerimiz ürünün nerede ve nasýl üretildiðini ürün künyesinden öðrenilebilecek. Örneðin, domates gerçekten Ayaþ domatesi mi, organik olarak mý üretildi, taze mi, tüketicilerimiz tüm bu sorularýn cevabýný ürün künyesinden öðrenebilir. Ürün künyesi uygulamasý ile kaliteli üretimi teþvik edilmiþ oldu. Artýk vatandaþýn ne aldýðýný takip etmesi gerekiyor' dedi.

5 5 Atý alan Üsküdar'ý geçti Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, artan terör olaylarýnýn tek sorumlusunun AKP hükümeti olduðunu savundu. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklarý, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Büro-Sen ve Türk Dayanýþma Konyesi adýna bir açýklama yapan Sami Çam, AKP hükümetine seslenerek, "Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz?" dedi. Sami Çam, "AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz?" ifadesini kullandý. Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: "Ortadoðu'nun haritasýný kendi çýkarlarýna hizmet edecek þekilde yeniden çizmeye çalýþan ve bölge halklarýný birbirine vahþice kýrdýran küresel güç odaklan, ülkemizi ýrak, Suriye, Lübnan ve Libya'ya dönüþtürmek için kirli oyunlarýný, kanlý provokasyon senaryolarýný acýmasýzca sahneye koymuþlardýr. Türk Dayanýþma Konseyi olarak milletin ve devletin birliðini, vatanýn bütünlüðünü korumakla görevli olan iþ baþýndaki iktidar sahiplerine sesleniyoruz! Biliniz ki sözümüz esas sizedir! Sizler...Ülkemizi, icat ettiðiniz stratejik derinliðinizin dibinde boðuyorsunuz! Sizler...Küresel güçlerin programý kabul ederek, Ortadoðu'da uzunca bir süredir sahnelenen ve taþeronluðunu üstlenerek elinize yüzünüze bulaþtýrdýðýnýz kaos ve karmaþa ortamýnýn en büyük mimarlarýsýnýz. Sizin döneminizde, bir yandan sözde Ýslam adýna vahþetin en acýmasýzlýðýný ortaya koyan ve ülkemizi yolgeçen hanýna çeviren cani örgüt IÞÝD, diðer yanda kalleþçe, adice evlatlarýmýzý katleden kirli ve kiralýk terör çetesi PKK, aldýklarý görev gereði silahlarýný aziz milletimize çevirmiþtir. Bu çerçevede Þanlýurfa ilimizin Suruç ilçesinde meydana gelen 32 kiþinin ölmesine sebep olan kanlý terör saldýrýsý baþka türlü nasýl izah edilebilir? Akabinde onlarca vatan evladýnýn PKK tarafýndan katledilmesi ve ülkenin her yerinde patlayan bombalar ve eylemler, esasýnsa þer güçler tarafýndan ülkemizde ne yapýlmak istendiðinin kanlý kanýtlarýdýr.bu karanlýk tablonun acý ve gözyaþýnýn sorumlusu sizlersiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Devlette çok ciddi bir istihbarat ve güvenlik zaafý olduðu açýktýr! Ülkemizin canlý veya cansýz bomba cehennemine çevrilmesine, etnik ve mezhepsel kýþkýrtýcýlýk yaparak insanlarýn ayrýþmasýna sebep vermekten her yönüyle 13 yýldýr bu ülkeyi yöneten AKP iktidarý mes'üldür. Türk dayanýþma konseyi olarak diyoruz ki; Ey AKP yöneticileri; "Analar aðlamayacak, terör bitecek, bayraða sarýlý tabutlar gelmeyecek" diyordunuz. Türk milletini yalan ve istismarlarýnýz ile aldatýrken ve açýlým süreci, çözüm süreci gibi aldatmacalarla ülke oyalanýrken, atý alan Üsküdar'ý geçti! Hala görmüyor musunuz? AKP hükümeti olarak baþýndan beri teröre karþý gevþek tutumunuz, terör örgütleriyle þaibeli, iç içe, kol kola at pazarlýðý diyaloglarýnýz ve iliþkileriniz Türkiye'nin elini zayýflattý, korumasýz, sahipsiz ve güvencesiz bir ülke haline gelmesine hizmet etti. Hala anlamýyor musunuz? Hiçbir ciddi devlette asla olmamasý gereken bu iliþkiler, bölücü terör örgütünün, imkân ve kabiliyetini artýrmasýna, fütursuzca eylem ve silahlý saldýrý kapasitesini daha da güçlendirmesine, siyasallaþýp palazlanýp meþrulaþmasýna sebep oldu! Hala idrak etmiyor musunuz? Geçtiðimiz 28 Þubat'ta Dolmabahçe'de PKK terör örgütünün siyasal uzantýsý yöneticileriyle toplanýp Ýmralý canisinin on maddelik ihanet metnini yol ve müzakere haritasýný deklere ederken yüzünüzde güller açýyordu! Hala uyanmýyor musunuz? Ne Habur rezaleti, ne terör örgütüne taviz üstüne taviz verdiðiniz Oslo'daki sýzan görüþmeler sizleri hiç utandýrmadý, ama Türk milliyetçileri sizin hakkýnýzdaki görüþler konusunda hiç yanýlmadý! Hala bilmiyor musunuz? Ey iktidarý elinde bulunduranlar; Dolmabahçe mutabakatýný inkâr edip tevil yoluna gitmenize artýk kimse inanmýyor! On üç senedir Türkiye cumhuriyeti devletinin vidalarý yerinden sökülmeye çalýþýldý. Omurgasýyla oynandý. Tüm kutsal deðerler ayaklar altýna alýndý! Bugün tek baþýna iktidara gelebilmek uðruna terörle mücadele ediyormuþ görünüyorsanýz ve milliyetçi oylarý alýp, kaldýðýnýz yerden devam edeceðinizi sanýyorsanýz bilin ki, büyük bir yanýlgý içindesiniz! Türk milliyetçileri sizin ne yapmak istediðinizi hissediyor ve biliyor. On üç senedir bu ülkeyi yöneten sizler, baþýnýz sýkýþtýðýnda aldatýldýðýnýzý, kandýrýldýðýnýzý milletin gözünün içine baka baka söylüyorsunuz. Bu nasýl bir yönetim anlayýþýdýr! Varsayalým eðer öyle ise, sizlerin bir daha aldatýlmayacaðýnýzdan kim emin olabilir? DEVLET YÖNETMEK ÞÝRKET YÖNETMEK DEÐÝLDÝR Ey iktidar sahipleri: Devlet yönetmek þirket yönetmek deðildir. Türkiye cumhuriyeti devleti birilerinin þirketi de deðildir. Devlet yönetmek ciddiyet, kararlýlýk, tarihin kodlarýný geleceðe taþýyabilen ufuk ve fedakârlýk ister! Sami Çam Sizin bundan sonra yapacaðýnýz Türk milletinden özür dilemek ve gereðini yapmaktýr.yine bu yolla, ülke yöneticilerinin boðazýna kadar yolsuzluk iddialarýna battýðý bu kokuþmuþ sürecin üstünü örtmeye, kapatmaya çalýþýyorsanýz nafiledir. Bu kirli süreci, þehit kanlarý üzerinden de temizleyemezsiniz! Türk dayanýþma konseyi olarak tekrar sesleniyoruz. AKLINIZI BAÞINIZA DEVÞÝRÝN! Ey þiddete bulaþanlar, terörü politika vasýtasý yapanlar, bölünmeyi çözüm sananlar, pazarlýk masalarýna oturup Türkiye'nin parçalanmasýna açýktan hizmet edenler sözümüz sizleredir. Aklýnýzý baþýnýza devþirin! Bilin ki, sonunuz hüsrandýr! Ey sözde aydýnlar, bazý liberal olduðunu söyleyen sahte misyonlar, her devrin adamlarý, satýlýk kalemler, yatlarda, yalýlarda oturduklarý yerde ahkâm kesenler; terör örgütünün siyasal uzantýsýný barýþ güvercini yapýp tepelerine çýkartanlar; kim olursanýz olun, neye inanýrsanýz inanýn, hangi bahaneyi ortaya atarsanýz atýn, akan kandan, bu vatan evlatlarýnýn katilinden sizlerde sorumlusunuz! Bilindiði gibi, Türk dayanýþma konseyini oluþturan 70 sivil toplum kuruluþu olarak defaaten uyardýk gidilen yolun yol olmadýðýný, tarihi gerçeklerle uyuþmadýðýný, ülkenin bölünmez bütünlüðünün tehlikede olduðunu tüm basýn açýklamalarýmýzda duyurduk! Bugün geldiðimiz süreçte yeniden tekrar ediyoruz! - Çözüm süreci adý altýndaki çözülme süreci tamamen bitirilmeli, Kürt kökenli vatandaþlarýmýz PKK'nýn esaretinden, baskýsýndan, hamiliðinden bir an evvel kurtarýlmalýdýr. Türkiye cumhuriyeti devletinin otoritesini, gücünü ve þefkatini gösterecek önlemler hýzla hayata geçirilmelidir. - Hangi siyasi görüþten olursa olsun, ülkemizin bölünmez bütünlüðünü tartýþmaya açanlara, bölücü örgütle kol kola olanlara, onlara övgüler düzenlere unvaný, statüsü ne olursa olsun, haklarýnda hukuki iþlemler biran önce baþlatýlmalýdýr. Operasyonlara son sürat devam edilmeli, tüm yetkiler kullanýlmalý ve kanunlar uygulanmalýdýr.- Milli güvenliðimiz küresel güçlerin, iznine ve müsahamasýna býrakýlmayacak kadar ciddi, vahim ve son derece önemli bir haldedir. ABD'nin, AB'nin orantýsýz güç kullanýlýyor açýklamalarýna asla prim verilmemelidir. Bu ülkenin tertemiz evlatlarýna kahpece pusu kuranlarýn, ellerindeki orantýsýz silahlarýn sahiplerinin bu ülkeler olduklarý da asla unutulmamalýdýr! - Tüm siyasi partilere de sesleniyoruz, milli iradenin tecelli ettiði bu seçim sonrasý millet iradesine saygý göstererek güçlü bir hükümet oluþturma yollarýný bulmalýsýnýz. Ülkeyi bu karanlýk ve kaos ortamýndan bir an önce kurtaracak formüle odaklanmalýsýnýz! Hukuk devletini bir an önce hayata geçirmelisiniz! - Koalisyon hükümeti kurulmasý çalýþmalarýnda, hiçbir makam milli iradenin temsilcileri olan siyasi partilerin iç iþlerine karýþmamalýdýr. Her makam anayasal sýnýrlarýna uygun hareket etmelidir. - PKK, IÞÝD ve diðer terör örgütlerine karþý yürütülecek samimi mücadele konusunda Türk dayanýþma konseyi olarak desteðimiz tamdýr. Eðer bu görünür mücadele zamana oynayýp, ülkeyi erken seçime götürüp þehit kanlarý üzerinden oy devþirme hesaplarýysa, bu vebalin altýndan kimse kalkamayacaktýr. Türk milleti artýk bu tuzaða düþmeyecektir. Bilinmelidir ki bundan sonra meydana gelecek daha vahim geliþmelerin sorumlusu geçmiþ ve bugünkü geçici AKP hükümetleri olacaktýr. Türk dayanýþma konseyi olarak inanýyoruz ki; her þeye raðmen bedeli ne olursa olsun Türk milleti ve Türkiye; egemenlik haklarýna sonuna kadar sahip çýkacaktýr! Ve yine inanýyoruz ki; "Türkiye cumhuriyeti devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" ilkesine sahip olanlar bu marazi odaklarýn üstesinden gelmesini bileceklerdir." Çorum polisi 600 araçta arama yaptý Ülke genelinde yaþanan hain terör saldýrýlarýnýn ardýndan teyakkuzda bulunan Çorum polisi, kentin önemli noktalarýnda genel asayiþ ve trafik uygulamasý yaptý. Ýl ve ilçe merkezlerindeki uygulamalarda yüzlerce araç ve kiþi incelendi.terör örgütü PKK nýn 15 Aðustos 1984 tarihinde gerçekleþtirdiði ilk eylemin yýldönümü nedeniyle yurt genelinde güvenlik önlemleri arttýrýldý. Çorum ve ilçelerinde polis tarafýndan dün gece geniþ çaplý genel asayiþ ve trafik uygulamasý yapýldý.ýl Emniyet Müdürlüðünün çeþitli birimlerinde görev yapan polislerin katýldýðý uygulama kentin 22 farklý noktasýnda yapýldý. Yaklaþýk 2 saat süren uygulama kapsamýnda 500'den fazla kiþi incelendi, 600 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeþitli suçlardan aranan kiþiler de yakalanarak haklarýnda iþlem yapýldý.sadece kent merkezinde 2 adet ruhsatsýz silah, 2 sustalý býçak, 1 ruhsatsýz tüfek ve 1 kuru sýký tabanca ele geçirildi.uygulamayý Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu yakýndan takip etti. Kolcu, uygulama sonunda emeklerinden dolayý tüm polis ekiplerine teþekkür etti.çorum Vizyon Þehirlerin kimliðini oluþturan belli baþlý özelliklerin baþýnda yöresel yemek, giysi ve takýlar ile esnaf çarþýlarýnýn geldiðini söyleyen TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkara, TOKÝ kentsel dönüþüm bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler bina doldu. Sadece yüksek binalardan ibaret olan yerleþim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmalý' dedi. 'Kentsel dönüþümde esnaf unutulmamalý' -'ÞEHÝRLERÝN DOKUSU KORUNMALI' Halka saðlanan olanaklarýn, esnafa da uygulanmasýný isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, 'Þehirlerin çehrelerini deðiþtiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOKÝ yapýlaþmalarý, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir. Uygun fiyat ve avantajlarla halkýmýzýn ev almasýný saðlayan TOKÝ, 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 þantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam, 100 bini aþkýn nüfuslu 25 þehre denk geliyor" diye konuþtu. -"HALKA HÝZMET EDECEK ESNAF UNUTULMASIN" Þehirlerin karakteristiðini en iyi esnaf dokusundan anlaþýldýðýný kaydeden Bendevi Palandöken, "TOKÝ þehir gibi kurduðu mahallelerde halka hizmet verecek esnafýmýzý da unutmamalýdýr. Yapýlacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin kýlcal damarý olan esnafýmýz da düþünülmelidir. TOKÝ, kýsýtlý geliri olan esnafýmýza avantajlý ve uygun fiyatlarla dükkan yaparak, onlarý ekonomiye kazandýrmalýdýr. Bu uygulama ile þehrin dokusu bozulmadan, ekonomik kültürü geleceðe taþýmak için esnafýmýz dükkan sahibi olurken, istihdam artýþý da saðlanmýþ olacaktýr. Öte yandan kentsel dönüþüm yapýlan illerde de mutlaka küçük esnaf ve sanatkarýn yaþamasý adýna yeni dükkanlar yapýlarak mahalle kültürü korunmalýdýr' þeklinde konuþtu. Vali Orhan Öztürk'ün annesi kazada hayatýný kaybetti Çorum'un Ýskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) hayatýný kaybetti. Kaza, akþam saatlerinde Tosya Caddesi'nde meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, Mustafa Zobacý'nýn kullandýðý 19 FD 260 plakalý otomobil, cadde üzerinde yaya olarak bulunan Þerife Öztürk'e çarptý. Kazada yaralanan Öztürk, ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen Öztürk, yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Sürücü Zobacý, polis tarafýndan gözaltýna alýndý.bu arada Çorum Vali Yardýmcýsý Adem Saçan da olayýn ardýndan hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldý.þerife Öztürk'ün Bitlis Valisi Çorumlu Orhan Öztürk'ün annesi olduðu öðrenildi. Vali Öztürk'ün kaza haberini aldýktan sonra Çorum'a hareket ettiði bildirildi.þerife Öztürk cenazesi Ýskilip Ulucami'de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba Mezarlýðý'nda topraða verilecek. corumvizyon

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu.

Ahmet Emin Ahlatcý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, vatandaþlarla bir araya gelerek erken seçimle ilgili görüþlerini sordu. Ýmar Komisyonu eski Baþkaný, stad alanýnýn satýþý ile ilgili açýklama yaptý; Bu proje þehrin hayrýna bir iþ deðil BIRAKIN BUNLARI DA ÝÞÝNÝZE BAKIN! BEKÝROÐLU NEREYE KOÞUYOR? Rumi Bekiroðlu baþkanlýðýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü Anafen'in TEOG baþarýsý Jandarma'dan 2014-2015 eðitim-öðretim dönemi Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ(TEOG2) sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi yine büyük baþarý gösterdi. Çorum þampiyonlarý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim,

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Sayın Bakanlarım, Valim 15 Ekim 2015, İzmir Sayın MV'lerim, Değerli MÜSİAD Üyeleri ve MÜSİAD Dostları, Değerli Basın Mensupları, MÜSİAD İzmir Şubemizin düzenlediği

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı