Siirt te askere hain pusu: 8 þehit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siirt te askere hain pusu: 8 þehit"

Transkript

1 Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Eðitim yatýrýmlarýnda sorun yok' Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret ederek eðitim yatýrýmlarýný deðerlendirdi. * HABERÝ 3 DE ÇORUM Bayburt Aðbal ý konuþuyor Maliye Bakanlýðý eski Müsteþarý AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Aðbal ýn 4 aylýk vekilliði döneminde seçim bölgesine yaptýðý Naci Aðbal hizmetler yerel basýnýn gündeminde geniþ yer aldý. * HABERÝ 2 DE 20 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti Ýskilip Ýlçe Danýþma Toplantýsý yapýldý. Ýskilip e vekil desteði AK Parti Ýskilip Ýlçe Danýþma Toplantýsý nda konuþan Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, tüm konularý istiþare ederek Ýskilip'e her konuda yardýmcý olacaklarýný, katký sunacaklarýný söyledi. * HABERÝ 6 DA Siirt te askere hain pusu: 8 þehit Siirt te yola döþenen uzaktan kumandalý mayýn askeri aracýn geçiþi sýrasýnda patlatýldý. Olayda 8 asker þehit olurken, 7 asker de yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay, Þirvan-Pervari karayolu Üçyol mevkiisinde meydana geldi. Askeri aracýn geçiþi sýrasýnda daha önce yola döþenen uzaktan kumandalý mayýn patlatýldý. Patlamanýn ardýndan askeri panzer hurdaya döndü. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, düzenlenen saldýrýda 8 askerin þehit olduðunu söyledi. Patlamada 7 askerin de yaralandýðý bildirildi.(ýha) Vergide rekortmenler Defterdarlýk 2014 yýlý yýllýk gelir vergisi, gayrýmenkul sermaye iradý ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açýkladý. * HABERÝ 8-9 DA Memur Sen in acý günü Diyanet Memur Sen Ýl Baþkaný Elvan Yalçýn, Kaymakçý mevkisinde geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. * HABERÝ 5 DE Ýllallah Dede Hakk a yürüdü Ýskilip in sevilen simalarý arasýnda yer alan ve Ýllallah Dede lakabýyla tanýnan Mahmut Civek (63) vefat etti. * HABERÝ 7 DE Elvan Yalçýn Mahmut Civek Duran Yýlmaz hayatýný kaybetti Köy Hizmetleri nden emekli makam þoförü Duran Yýlmaz (73) vefat etti. * HABERÝ 12 DE Duran Yýlmaz TSO yönetimi Erzenler Ýnþaat tarafýndan inþa ettirilen 1500 kiþilik Ýskilipli Atýf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. TSO dan öðrenci yurduna övgü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Erzenler Ýnþaat tarafýndan inþa ettirilen 1500 kiþilik Ýskilipli Atýf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE Rektör hayýrseverlerle buluþtu Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu Eðitim- Öðretim döneminde burs veren hayýrseverlerle bir araya geldi. * HABERÝ 4 DE Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu burs veren hayýrseverlerle bir araya geldi. ÇEKVA'dan burs açýklamasý Çorum Eðitim Kültür Vakfý'nýn (ÇEKVA) eðitim-öðretim yýlý burs baþvurularý 1-15 Eylül 2015 tarihleri arasýnda adresli internet sitesi üzerinden gerçekleþecek. * HABERÝ 4 DE Türk milletinin artýk tahammülü kalmadý' Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin Þemdinli ve Lice'de þehit düþen 12 askerimiz ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. * HABERÝ 12 DE Bekir Çetin Ahlâk ve maneviyat bayraðýmýzý yitirdik Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Milli Görüþ çatýsý altýnda birleþme çaðrýsýný yineleyerek, Milli Görüþ çatýsý altýnda birleþelim. Bunun dýþýndaki bütün ideolojiler bizim mayamýza Faruk Cýdýk uymaz! Uymadý! Uymayacaktýr! Milli Görüþ dýþýndaki ideolojiler delikanlýyý bozar. dedi. * HABERÝ 3 DE Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Kýrkdilim de heyelan tehlikesi Çorum un en iþlek yollarýndan Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Bölgede yaþanan heyelan sonucu ortaya korkutan bir manzara çýktý. * HABERÝ 5 DE Üreticiye 4 milyon sulama avansý * HABERÝ 12 DE

2 2 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Erzen ve ekibini kutladýlar Erzenler Ýnþaat Sahibi Þevket Erzen ve projenin Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Çalýþkan, kompleks hakkýnda bilgi verdi. Öðrenci yurdu 32 bin metrekarelik toplam inþaat alanýna sahip. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Erzenler Ýnþaat tarafýndan inþa ettirilen 1500 kiþilik Ýskilipli Atýf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Kolaðasý, Ýsmail Yýlmaz, Muharrem Sarýaslan ve Mustafa Özbayram'ýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette Erzenler Ýnþaat Sahibi Þevket Erzen ve projenin Ýnþaat Mühendisi Hüseyin Çalýþkan, kompleks hakkýnda bilgiler verdiler. Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu'nun 32 bin metrekarelik toplam inþaat alanýyla Çorum'a yapýlan en büyük özel sektör yatýrýmý olduðunu belirten Çalýþkan, "17 bin metrekare arsa üzerine kurulu yurt kompleksinde 3 adet yatakhane bloðu, sosyal tesis binasý ve nizamiye bölümleri yer alýyor. Yurt kompleksinde 198 adet üç yataklý, 225 adet dört yataklý, 3 adet de iki TSO yönetimi Erzenler Ýnþaat tarafýndan inþa ettirilen 1500 kiþilik Ýskilipli Atýf Hoca Kredi ve Yurtlar Kurumu Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret etti. yataklý engelli odasý olmak üzere toplamda 426 adet oda mevcut" dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyesi olan Erzenler Ýnþaat'ýn Sahibi Þevket Erzen de, Ankara Yolu Erzurum Dede Mevkii'nde inþa ettikleri öðrenci yurdunu hem fiziki, hem de yasal olarak tamamladýklarýný söyledi. Çorum'a hem sosyal, hem de ekonomik anlamda önemli bir yatýrým yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Erzen, "Ayrýca inþaatýmýzda, tedarik edebildiðimiz bütün malzemeleri, Çorum'dan, yerli esnaftan tedarik ettik. Her anlamda Çorum'a yararlý bir yatýrým oldu" dedi. TSO Baþkaný Baþaranhýncal da, kullanýlan malzemelerin yerelden temin edilmesine dikkat edilmesinin memnuniyet verici olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, Çorum'a kazandýrdýklarý yatýrýmdan dolayý Þevket Erzen ve ekibine teþekkür etti. Bayburt Aðbal ý konuþuyor HURÞÝT BOZKURT Yurt kompleksinde 3 adet yatakhane bloðu, sosyal tesis binasý ve nizamiye bölümleri yer alýyor. Maliye Bakanlýðý eski Müsteþarý AK Parti Bayburt Milletvekili Naci Aðbal ýn 4 aylýk vekilliði döneminde seçim bölgesine yaptýðý hizmetler yerel basýnýn g ündeminde geniþ yer aldý. Bayburt ta yayýn yapan Bayburt Sýla isimli yerel gazete, Ýþte Aðbal ýn 4 ayda Baybut a kazandýrdýklarý baþlýklý haberi manþetine taþýdý. Ýki sahifede toplanan yatýrým ve hizmetler 8 ayrý baþlýk halinde sýralandý. Çorum doðumlu olan Naci Aðbal, lise tahsiliden sonra üniversite için kentten ayrýldý. Aðbal, memuriyete atandýktan sonra uzun yýllardýr Maliye Bakanlýðý nda üst düzey bürokrat olarak görev yaptý. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili seçildi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Þevket Erzen ve ekibine teþekkür etti. Naci Aðbal ýn 4 aylýk vekilliði döneminde seçim bölgesine yaptýðý hizmetler geniþ yer buldu. ÇORUM ANA BAYÝÝ Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkezde bazý cadde ve sokaklar ile Sungurlu ilçesinde enerji kesintileri yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 22 Aðustos Cumartesi günü Çorum ili merkez ilçesinde saatleri arasýnda yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Þenyurt 1. Cadde, Þenyurt 4. Sokaða; saatleri arasýnda Sungurlu Akçay Mahallesi Akçekent Sitesi civarýna, saatleri arasýnda Akçay Mahallesi Doðalðam Mevki Çankýrý Caddesi civarýna, saatleri arasýnda Yenihayat Mahallesi Galericiler Sitesi civarýna; 25 Aðustos Salý günü saatleri arasýnda yine Sungurlu Küçük Ekmekci köyü, Beyyurdu köyü mevkine programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Ç.HAK:2502) TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ Merkez ve Sungurlu da kesinti

3 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS Eðitim yatýrýmlarýnda sorun yok' Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Eðitim altyapýsý ve yatýrýmlarýn deðerlendirildiði görüþmede, Büyük, yeniden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri seçilen Uslu'yu tebrik etti. Ak Parti iktidarýyla eðitim alanýnda çok büyük yeniliklere imza atýldýðýný vurgulayan Uslu, "Ýlimizde ihtiyaç olup da gerçekleþtiremediðimiz hiçbir eðitim yatýrýmýmýz kalmýyor. Evlatlarýmýza hizmet verecek Rehberlik Araþtýrma Merkezi ihalemizi gerçekleþtirdik. Özel Eðitim Okulu ile ilgili de yapým için hazýrlýk çalýþmalarýmýz sürüyor. Engelli çocuklarýmýza servis imkânýndan evde eðitim verilmesine, ücretsiz ders kitabýna kadar birçok ilke imza attýk. Sadece Çorum'da bugüne kadar daðýtýlan 14,8 Milyon Ders Kitabý için 24,5 Milyon TL ödeme yapýldý. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýz aracýlýðýyla Þartlý Eðitim ve Eðitim materyali yardýmlarýmýzla her yýl Çorum'da ihtiyaç sahibi ortalama 10 Bin evladýmýzýn ailesine destek olmaya da devam ediyoruz. Akýllý tahta, çok fonksiyonlu yazýcý, doküman kamera ve Tablet Bilgisayar gibi teknolojinin gereði birçok hizmeti sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Yeni kazandýrdýðýmýz dersliklerle hem fiziki ortamlarý yenilenmesini saðladýk hem de derslik baþýna düþen öðrenci sayýmýz ilköðretimde 20'ye ortaöðretimde de 22'ye düþtü. Devlet imkanlarýný sunarak hizmetlerini gerçekleþtirdi ve gerçekleþtirmeye de devam ediyor. Sizlere de eðitimciler olarak çok büyük görevler düþüyor. Evlatlarýmýzýn en iyi þekilde eðitilmeleri ve hayata kazandýrýlmalarý daha önemli bir hizmet. Siz deðerli hocalarýmýzdan, eðitimcilerimizden Yeni Türkiye'ye hizmet edecek devlet, bilim ve ilim adamlarý yetiþtirmenizi bekliyoruz. Önümüzdeki ay baþlayacak yeni eðitim - öðretim yýlýnýn; baþta öðrenciler ve öðretmenler olmak üzere maarif camiasýna hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" dedi. Uslu, Sungurlu'nun ihtiyacý olan Kýz Ýmam Hatip Okulu için de yapýmý devam eden Meslek Yüksek Okulu'nun bitmesiyle boþaltýlacak okul binasýnýn deðerlendirilmesini rica etti. Ulusal ölçekli yapýlan sýnavlarda ülke ortalamasýnýn üzerinde baþarýlar elde ettiklerini belirten Milli Eðitim Müdürü Büyük ise, "Baþarý oranýmýz günden güne artýyor. Önümüzdeki yýllarda bu baþarýyý daha da iyi gözlemleyeceðiz. Yaz tatilinde isteyen öðrencilerimize Okullarýmýzda yetiþtirme ve destekleme kurslarýný açtýk. Yýl boyu da ortaokul, Lise ve mezun öðrencilerimize de kurslarýmýzý açýyoruz. Sizlerin de desteði ile eðitim yatýrýmlarýmýzýn gerçekleþmesinde hiçbir sorun yaþamýyoruz" dedi yýlýnda, devam eden ve planlanan eðitim yatýrýmlarýnýn deðerlendirildiði görüþme sonrasý þu bilgiler verildi: "OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkez Ulukavak 16 Derslikli Ortaokulu, Ýskilip ve Osmancýk Anadolu lisesi ve Ýmam Hatip Liseleri Pansiyonlarý tamamlandý. Sungurlu 16 Derslikli Fen Lisesi, 140 Öðrencili Pansiyon ve Spor Salonu, Merkez 16 Derslikli Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulu, Çöplü Mahallesi Ortaokulu, Osmancýk 24 Derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 Adet Atölye Binasý ve Çorum Belediyemizin yaptýrdýðý Merkez 100 Derslikli Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü yapým çalýþmalarý devam ediyor. Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Hizmet Binamýzýn ihalesi gerçekleþtirildi. Merkez Mimar Sinan Lisesi ve Spor Salonu, Alaca ve Mecitözü Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýmam Hatip Ortaokulu, Ulukavak Ýlkokulu ve Ýskilip Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Projelendirme çalýþmalarý devam ediyor. Ayrýca Özel Eðitim Okulu ile ilgili de tespit ettiðimiz taþýnmazýn vaziyet planý çalýþmalarý sürüyor" Ahlâk ve maneviyat bayraðýmýzý yitirdik Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, kede maneviyat yitik ve gariban kalmýþtýr. Milli Görüþ çatýsý altýnda birleþme çaðrýsýný yineleyerek, Milli Görüþ çatýsý altýnda re fetva arar olduk! Bütün idarecilere Erba- Kelimelerin içi boþaltýlmýþtýr. Nefsimize gö- birleþelim. Bunun dýþýndaki bütün ideolojiler bizim mayamýza uymaz! Uymadý! Uy- adaleti, maneviyatý öðrensinler. kan'ý okutmak mecburi olmalý. Olmalý ki; mayacaktýr! Milli Görüþ dýþýndaki ideolojiler delikanlýyý bozar. dedi. dý, en büyük yýkým ellerinden tuttuðu insan- Merhum Erbakan'ý dýþ güçler yýkama- Milli Görüþ Lideri merhum Necmettin Erbakan ýn dilinden düþürmediði ahlâk ve Milli Görüþ'ü bölen bu insanlar "Önce lardan gelmiþtir. Ýhanet içerisinde bulunan ve maneviyat deðerlerinin yitirildiðini belirten Cýdýk, þu açýklamayý yaptý; Sözüm çöpe atmýþlardýr. Kimsesizlerin kimsesi ol- ahlak ve maneviyat" dediði sloganý, kaldýrýp öncelikle bugünlere gelmemizde sebep mak için yola çýkanlar, garibanlarýn deðil, olan sevgili büyüklerimize... Bugüne kadar üstünlerin kimsesi olmuþtur. algýlarýn peþinde koþtunuz, nice Özgecanlar ýn hayatýna mâl oldunuz! Cemaatleri simekten vazgeçip, yaþanan bu kadýn cinayet- Faruk Cýdýk Ey Allah'ýn kullarý! Ne zaman biat etyaset ortaðý yaptýnýz, rant kapýsýný araladýnýz. Ýnsanlarýn kalplerinden dini çýkartýp, ideolojileri rýn serbest kaldýðý bir ülkede meydana gelen olaylarý gölerini, bu yolsuzluklarý, bu algý operasyonlarýný, hýrsýzla- yerleþtirdiniz. Ýnsanlar, insan olduklarýný unuttular! Sadece daha fazla satýþ uðruna; ülkemi kapitalist sisteme receksiniz? Ahlak ve maneviyatý tesis etmek, Ýmam Hatip Lisesi açmayla olmuyor! Burada eðitim verecek olan öð- mahkûm ettiniz. Ülkemize ne olduðunu, Arif Nihat Asya dizelerinde o kadar güzel izah ediyor ki; "Bize bir nazar oldu, cumamýz Pazar oldu. Ne olduysa hep bize azar retmenler, eðitimi bir rant kapýsý olarak görmekten çýkartýp, ahlak ve maneviyatý ilk sýraya koymak mecburiyetindedirler. Din dersinin zorunlu ders olmaktan çýkartýl- azar oldu. Bize zehri damardan verdiler, uçkuruna düþkün bir millet haline getirdiler! masý için eylem yapan laikler, ulusalcýlara bir çift sözüm Merhum Erbakan hoca siyasi arenaya indiði günden beri; bütün icraatlarýnýn baþýna,"önce ahlak ve maniz. Erbakan'ý okuyunuz ve anlamaya çalýþýnýz! Manevi- var! Dinden korkacaðýnýza, dini öðrenmek yoluna gidineviyat" sözünü koymuþtur. Bunun kýrmýzý çizgisi olduðunu adeta haykýrmýþtýr. "Ne iþ yaparsanýz yapýn, ahlakyatýnýz güçlenecek, dünya görüþünüz deðiþecektir. MÝLLÝ GÖRÜÞ ÇATISI ALTINDA BÝRLEÞElý olacaksýnýz, maneviyatlý olacaksýnýz! demiþtir. Bakýnýz! Bir minibüs þoförü, hayatýnýn baðrýnda bir fidaný ya- LÝM þamdan aldý. Önce tecavüz etmeye kalktý, baþaramayýnca hunharca öldürdü! Ahlaklý deðildi, maneviyatý yoktu! Ýdeolojin ne olursa olsun! Senin geleceðin Milli Ve sen sevgili genç kardeþim; Bu sistemin fason olarak ürettiði, maneviyatsýz, inançsýz Görüþ'ten baþka yerde deðil! Milli gelirin artmasý ve gerçek anlamda halka ulaþmasý, TV programlarýnýn insanla- insanlardan biriydi. Mühendis olan merhum Erbakan Hoca, önce ahlak ve maneviyat, sonra ilim diyordu. O rý bozmayacaðý, subliminal mesajlarýn olmayacaðý programlar, eðitimin gerçek anlamda milli olduðu, insanlarýn biliyordu ki; Ahlaksýz ilim; insanlýða hizmet vermeyecektir. Erbakan Hoca; "Önce ahlak ve maneviyat" deyip, haykýrýyorken, sistem ise; "Ýrticacý, gerici" yaftasýný yapýþtýrýyordu. Bugün gelinen noktaya baktýðýmýzda Erba- birbirini tanýdýðý ve selam verdiði; ülkemizi yaþanýr bir hale getirmek için yeniden çalýþalým. Bunun için Milli kan Hocanýn ne kadar haklý olduðu ortaya çýkmýþtýr. Görüþ çatýsý altýnda birleþelim. Bunun dýþýndaki bütün Rabbim rahmet eylesin, mekâný cennet olsun! ideolojiler bizim mayamýza uymaz! Uymadý! Uymayacaktýr! Milli Görüþ dýþýndaki ideolojiler delikanlýyý bo- Müftü, camileri dolduracaðýna, hutbede siyaset yapýyordu. Bürokratlarýn, imamlarýn siyaset yaptýðý bir ülzar... Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Baþsavcý Vekili ile görüþtü MKYK üyelerinin büyük bölümünün de 3 dönem kuralýnýn kaldýrýlmasýnýn doðru olacaðý yönünde görüþ bildirmeleri üzerine Davutoðlu, oluþturulacak bir komisyonun bu konudaki deðiþikliðin nasýl olacaðýna iliþkin çalýþma yapmasýný istedi. Ak Parti nin Olaðan Büyük Kongre tarihi belli oldu. 12 Eylül de Ak Parti, büyük kongre için buluþacak. Ancak bu kongrede Parti Tüzüðü ne ek bir madde konulmasýna karar verildi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Sungurlu AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Cezaevi süreci ile ilgili Sungurlu Baþsavcý vekili Ömer Faruk Öz'ü ziyaret etti. Ziyarette Özkan, cezaevi sürecinin her aþamasýný 2013 ten beri adým adým takip ettiklerini belirterek, 2015 yýlý Yatýrým Programýna aldýrdýklarýný belirtti. Özkan, Sungurlu Cezaevimizin proje çalýþmalarý devam ederken zemine yakýn bölgede tespit edilen yeraltý suyu ve zemin iyileþtirilmesi için çalýþmalar yapýlmýþ, alýnan olumsuz sonuçlar nedeniyle yeni bir arsa araþtýrýlmasý baþlamýþtýr. Belirlediðimiz arazileri sayýn vekilimiz Salim Uslu ile birlikte Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa Erol a sunduk" dedi. Özkan Ýlçemize yapýlacak Cezaevinden vazgeçildi veya baþka yere taþýnýyor haberleri tamamen yalan ve bundan öncekiler gibi kara propaganda olduðunu söyledi. Sungurlu Baþsavcý vekili Ömer Fa- Yeni maddeye göre 3 dönem kuralýna esneklik getirilecek ve 7 Haziran da seçime giremeyen 70 eski milletvekillerine erken seçimde aday olma imkaný tanýnacak. Diðer yandan da bu yýl 3. dönemine giren 26 milletvekili için kapý kapanmayacak. Onlar için de 3 dönem kuralý esnetilecek ve bu seçimlerde aday olmalarýnýn yolu açýlacak. 26 ÝSÝM KURTULACAK Kongrede hayata geçirilecek bu deðiþiklikle bakanlar Mehmet Þimþek, Cevdet Yýlmaz, Mehmet Müezzinoðlu, Ýdris Güllüce, Veysel ruk Öz ise gerekli resmi yazýþmalarý Pazartesi günü baþlattýklarýný hatýrlatarak, Sungurlu'nun geliþmesi için Cezaevi projesinin önemli olduðunu söyledi.(ýha) AK Parti de yasak kalkýyor Eroðlu, Fikri Iþýk ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Öznur Çalýk ve Grup Baþkanvekilleri Ahmet Aydýn ve Ýlknur Ýnceöz, eski Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfü Elvan, eski Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, eski Saðlýk Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar, eski Plan ve Bütçe Komisyoun Baþkaný Recai Berber ve eski Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk ýn da aralarýnda bulunduðu 26 isim 3 dönem kuralýna takýlmaktan kurtulmuþ olacak.(haber7) BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþýmýz Bayýndýr Memur Sen Ýl Baþkaný Elvan Yalçýn ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesine, sendikamýz camiasýna ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Enerji Bir-Sen Ýl Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Temur (Ç.HAK:2256) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

4 4 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 ÇEKVA'dan burs açýklamasý Gram altýn 102 liraya alýcý bulurken, kaya barbunu 120 liralýk fiyatýyla el yakýyor. 1 Eylül de kalkacak denizlerde genel av yasaðý, balýkçý esnafýnda büyük bir beklenti oluþturdu. Yasaðýn kalkmasýna kýsa bir süre kala balýk fiyatlarý yükselince, esnafýn kâr oraný düþtü. Kaya barbununun kilo fiyatý 120 TL ye çýkarken, 102 TL den satýlan gram altýný solladý. Balýk fiyatlarýnýn bu kadar yükselmesinin ardýnda mevsim nedeniyle talep yoðunluðu ve av yasaðý nedeniyle balýk miktarýnýn az olmasý yatýyor. SARDALYA30 TL Ýzmir deki Güzelbahçe balýkçý barýnaðýnda esnaflýk yapan Nihat Gördük, ilginin çok olduðunu ancak yüksek fiyat nedeniyle daha az kâr ettiklerini söyledi. Balýkçý esnafý Ahmet Uður Süslü de av yasaðýnýn kalkmasýyla birlikte fiyatlarýn düþeceðini belirterek, Yaz olmasý ve tatilcilerin burada olmasý nedeniyle arz ve talep yüksek. O yüzden fiyatlar suni olarak þiþiyor. Balýk pahalý olduðu için çok kâr koyamýyoruz. Normalde 5-6 lira olan sardalya 30 Çorum Eðitim Kültür Vakfý'nýn (ÇEKVA) eðitim-öðretim yýlý burs baþvurularý 1-15 Eylül 2015 tarihleri arasýnda adresli internet sitesi üzerinden gerçekleþecek. Genel Müdür Sabit Velidedeoðlu ve Genel Sekreter Erdal Karslý nýn verdiði bilgiye göre, internet üzerinden yapýlacak baþvuru yalnýzca ön baþvuru olup, zaman, iþ gücü ve kaðýt ýsrafýný önlemek amacýyla ön baþvurularýn incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öðrencilere mesaj ve/veya gönderilerek, aþaðýda belirtilen evraklarý tamamlamasý istenecek. Kesin deðerlendirme; evraklarýn vakýf merkezlerine (Ýstanbul merkez ve Çorum temsilciliði) eksiksiz tesliminden sonra yapýlacak. (Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen öðrenciler belgelerini elden veya farklý illerde oturanlar için; belgelerin ýslak imzalý asýllarýný (fax yada fotokopi olan belgeler kabul edilmeyecek. Ýstanbul ve Çorum adreslerine kargo ile de ulaþtýrabilirler. Çekva bursuna baþvuru þartlarý -Geçmiþ yýllarda karþýlýksýz olarak verilen burslar yýlýndan itibaren kredi þekline dönüþmüþtür. Bursiyerler, vakýftan alýnan burs ayý kadar bursu, mezuniyetinden en fazla 2 yýl içinde baþlamak üzere burs alýnan ay adedi kadar (o günün rayiç bedeli üzerinden) vakfa geri ödeyecektir. -Çorum nüfusuna kayýtlý (farklý ilden olup, üniversite öncesi öðrenimini Çorum ve ilçelerinde tamamlamýþ olanlar, halen ailesi Çorum ve ilçelerinde ikamet edenler dahil ), -4 yýllýk devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmýþ, (Özel Üniversitelerin 4 yýllýk bölümlerinde sadece %100 burslu okuyan öðrenciler dahil) -Baþka bir kurumdan burs almayan (Baþbakanlýk ve KYK bursu hariç) -Maddi desteðe ihtiyaç duyan ve -Baþarýlý: *Alttan hiç dersi olmayan öðrenciler ile; (bu öðrencilerde ortalama aranmayacaktýr) *Alttan en fazla 1 dersten sorumluluðu olan ancak; not ortalamasý 2.50 nin üzerinde olan öðrencilerin baþvurularý kabul edilecektir. Ön Elemeyi Geçen Bursiyer Adaylarýndan Ýstenilecek Belgeler: -Ýlgili Nufus Müdülüklerinden alýnacak, aile fertlerinin bilgilerini gösteren Vukuatlý Nufus Kayýt Örneði, -Nufus cüzdan fotokopisi, -Burs baþvuru dilekçesi, (Ýnternet sitemizden indirebilirsiniz) -Maddi durumu gösterir beyanname örneði, (Ýnternet sitemizden indirebilirsiniz) -Senet Örneði (Ýnternet sitemizden indirebilirsiniz) Burs baþvuru þartlarý 1. maddesine göre ; Öðrencinin ve bir kefilin (Anne, baba, kardeþ veya ödemeyi taahhüt edecek biri olabilir) imzasý bulunan taahhütname (senet) -Transkript, (Yeni kayýtlarda ve Hazýrlýk sýnýfýndan 1.sýnýfa geçen öðrencilerde transkript aranmayacaktýr. Hazýrlýðý bitiren öðrenciler için sýnýfýný baþarý ile tamamladýðýný gösterir belge) - Öðrenci belgesi veya üniversite kayýt belgesi -1 adet vesikalýk fotoðraf, - Ailede çalýþanlara ait güncel gelir bildirimlerini gösteren belge (çalýþanlarýn baðlý bulunduklarý kurumlardan alacaklarý bordro, emekliler için sgk emeklilik hizmetlerinden alýnacak emekli maaþýný gösterir belge, serbest yada mevsimlik çalýþanlarýn vergiye tabi matrahý gösteren belge yada ortalama aylýk gelirini gösteren onaylý belge) Not: Bankalardan alýnmýþ maaþ dekontlarý maaþ bildirim belgesi yerine geçmez. - Ayrýca ailede çalýþmayanlarýn da çalýþmadýðýný belgelemesi gerekir. Ýþsizler için muhtardan iþsiz olduðu, çalýþmadýðýný gösterir onaylý yazý ya da sgk dan hizmet dökümü. - Özel Üniversitede tam burslu okuyanlarýn % 100 burslu okuduðunu gösterir belge. (%75, %50, %25 v.s burslu okuyan adaylar baþvurma hakkýna sahip deðildir) - Birinci dereceden þehit yakýný olan var ise belgesi. -Çorumlu olmayan fakat; lisans öncesi öðrenimini Çorum'da tamamlayanlar için Çorum'da okuduðunu gösterir okul diplomasý örneði -%30 ve üzeri saðlýk raporu olanlarýn, rapor örneði -Ýl veya Ýlçe Tarým Müdürlüðünden alýnacak yýllýk/aylýk tarým gelir belgesi. Çekva burslarý yýllýk olup, her yýl tekrar deðerlendirme yapýlmaktadýr. Geçen yýl ki bursiyerlerinde tekrar baþvuru yapmasý gerekmektedir. ÇEKVA' ya yapýlan burs baþvurularý Sinpaþ GYO'ya yapýlacak burs baþvularýndan ayrý olarak deðerlendiriliyor. Ön elemeyi geçen adaylardan istenilen belgeleri, vakýf merkezi ve þubelerine teslim etmeyenlerin veya eksik belge getirenlerin baþvurularý deðerlendirmeye alýnmayacak. Ýstanbul Merkez: Kurbaðalýdere Cad. Çelebi Apt. No:59 D:7 Hasanpaþa- Kadýköy/ÝSTANBUL Tel :( 0216 ) Faks : (0216) Çorum Þubesi: Yeniyol Mah. Sel Sokak Büyük Çývgýn Ap. Kat 3 No. 34/12 (Mevlana Oto Parký Yaný) ÇORUM Tel: Çorum da yaðýþ bekleniyor Yapýlan son deðerlendirmelere göre; Yurdumuzun kuzey kesimlerinin parçalý bulutlu, öðleden sonra, Kýrklareli'nin doðusu, Tekirdað'ýn kuzeydoðusu, Ýstanbul'un batýsý, Kastamonu ve Karabük ün güneyi, Ankara nýn kuzeyi, Çorum'un batý ilçeleri, Çankýrý, Samsun, Giresun, Ordu çevreleri, Trabzon'un batý ve iç kesimleri ile Rize'nin iç kesimlerinin, akþam saatlerinden itibaren Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnýn saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceði tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kýyýlarý, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Anadolu'nun güneydoðusunda güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý bulutlu, öðleden sonra kuzey kesimleri kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 34 Ýstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalý bulutlu öðleden sonra batýsý kýsa süreli ve mevzi saðanak yaðýþlý 33 Ýzmir: Az bulutlu ve açýk 35 Adana: Az bulutlu ve açýk, zamanla iç kesimleri yer yer parçalý bulutlu 36 Antalya: Az bulutlu ve açýk 31 Samsun: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý bulutlu, saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý 28 Trabzon: Az bulutlu ve açýk, zamanla parçalý bulutlu, öðleden sonra batý ve iç kesimleri, akþam saatlerinden itibaren il geneli saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý 30 Erzurum: Parçalý ve az bulutlu 32 Diyarbakýr: Az bulutlu ve açýk 42(ÝHA) Balýk fiyatlarý altýný solladý liraya çýktý. Biz bu sene kilosu 25 liraya sardalya aldýk dedi. MEVSÝM BALIÐI SARDALYA Av yasaðýnýn göz önüne alýnarak fiyatlarýn normal olduðunu savunan balýkçý Emin Atsungur da barbun ve sardalya cinsi balýklarýn fiyatýný yüksek olarak yorumladý. Av yasaðýnýn kalkmasýyla birlikte barbunun fiyatýnýn 40 TL ye, sardalyenin 5 TL ye kadar düþeceðini öne süren Atsungur, Balýk kýt o da fiyatlara yansýyor. Þuan mevsim balýðý sardalye. Yenecek en güzel balýk sardalya ama o da þuan az çýkýyor diye konuþtu. Kaynak : ÝHA Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu burs veren hayýrseverlerle bir araya geldi. Rektör hayýrseverlerle buluþtu Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu Eðitim-Öðretim döneminde burs veren hayýrseverlerle bir araya geldi. Mevcut çalýþmalar ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleþtirilmesi planlanan projeler hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunulan görüþmede konuþan Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Reha Metin Alkan, vakfýn kentin en eski ve köklü eðitim ve kültür vakýflarýndan Hitit Vakfý yönetimi toplandý birisi olduðunu belirterek, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda sadece burs vermek deðil, pek çok farklý alanda çalýþmalarýn artarak devam edeceðini vurguladý. Çorum da tüm paydaþlarla sosyal, kültürel ve diðer pek çok alanda daha yoðun faaliyetler gerçekleþtireceklerini belirten Alkan, Eðitim-Öðretim döneminde ihtiyacý olan öðrencilere büyük fedakarlýklarla burs veren Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu Rektör Alkan baþkanlýðýnda toplandý. Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý yýlýnda Çorum Vakfý adýyla kurulan ve kýsa bir süre öncesinde isim deðiþikliði ile birlikte yeni yönetimini oluþturan Çorum Hitit Vakfý yönetim kurulu toplantýsý yapýldý. Toplantýda vakfýn gerçekleþtirmiþ olduðu çalýþmalar ve ileriye dönük yapýlmasý planlanan projeler hakkýnda görüþülürken sadece burs verme noktasýnda deðil sosyal, kültürel ve diðer alanlarda da daha yoðun faaliyetler yapýlmasý konularý ele alýndý. Çorumlu Genç Giriþimciler Ýl Ýcra Kurulu üyeleri Sungurlu'da bir araya geldi. Genç Giriþimciler Sungurlu da buluþtu Dolar yükseldi, doðalgaza zam var mý? Çorumlu Genç Giriþimciler Ýl Ýcra Kurulu üyeleri Sungurlu'da bir araya geldi. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil'in giriþimleri sonucu Genç Giriþimciler Ýl Ýcra Kurulu üyeleri aylýk olaðan toplantýsý Sungurlu'da gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre toplantýya; Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Genç Giriþimciler Ýl Ýcra Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, Ýcra Kurulu üyeleri Mehmet Akif Boyraz, Serkan Tuncay, Mustafa Þirin, Cemal Demir, Selçuk Özgür ve Meclis üyeleri katýldý. Toplantýda Sungurlu da yapýlmasý planlanan projeler konuþulurken üyelere bilgiler verildi. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, yaptýðý açýklamada; Genç Giriþimciler Kurulu nun, giriþimciliði özendirici faaliyetlerde bulunmasý ve bu kavramda da ilk olarak Sungurlu da Giriþimcilik Sertifika Kursu düzenlenmesi için çalýþma yapacaðýz. Bu kurslara tüm Sungurlulu genç ve kadýn giriþimci adaylarýnýn katýlmasý konusunda özen göstereceðini umuyorum. Ayrýca bilgiyi paylaþýrsak zenginleþiriz, hapsedersek fakirleþiriz. Gelecek, genç neslin bilgisi ile þekillenecektir." dedi. Programýn koordinatörlüðünü yapan Genç Giriþimciler Ýlçe Kurulu Baþkaný Serkan Tuncay ise; Genç Giriþimcilerden sahip olduklarý bilgiyi ticarileþtirmeye gayret göstermelerini istedi. Ticari faaliyetlerini ise uluslararasý alana açmayý hedeflemelerini söyledi. Dolar rekor kýrdý, doðalgaza zam yok Bakan Yýldýz, dolarýn TL karþýsýndaki deðerlenmesinin vatandaþa yansýtmayacaklarýný, doðalgaz fiyatlarýnda zam öngörmediklerini söyledi.enerji Bakaný Taner Yýldýz, "Dövizdeki artýþý vatandaþa yansýtmayý düþünmüyoruz. Doðalgaz fiyatlarýnda herhangi bir artýþ öngörmüyoruz" dedi.(haber7)

5 Memur Sen in acý günü PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Çorum, Tokat, Kýrþehir ve OrYaralanan sürücü ambulansla kaldu'daki trafik kazalarýnda 2 kiþi öldü, dýrýldýðý Tokat Devlet Hastanesinde 8 kiþi yaralandý müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Çorum, Tokat, Kýrþehir ve OrTarla'nýn cesedi otopsi için hastadu'da meydana gelen trafik kazalarýnnenin morguna kaldýrýldý. da 2 kiþi öldü, 8 kiþi yaralandý. Kýrþehir-Kýrýkkale karayolunda Hasan Yýlmaz (35) yönetimindeki 34 Çorum'da Diyanet Memur Sen Ýl LE 5381 plakalý otomobil, merkeze Baþkaný Elvan Yalçýn'ýn (56) kullandýbaðlý Karahýdýr köyü yakýnlarýnda yolðý 19 AL 051 plakalý otomobil, Çodan çýkarak refüje devrildi. rum-samsun karayolu Kaymakçý mevkisinde önce bariyerlere ardýndan Kazada, sürücü Yýlmaz ile henüz önünde seyreden kamyona arkadan ismi konmamýþ 10 günlük bebek, Ahçarptý. met (34) ve Elif Yýlmaz (32) yaralandý. Elvan Yalçýn Kazada araç içerisinde sýkýþan YalAmbulanslarla Kýrþehir Ahi Evran çýn, yoldan geçen diðer sürücülerin ihbarý üzerine Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kalolay yerine gelen itfaiye ve saðlýk ekiplerince araçdýrýlan yaralýlardan 10 günlük bebeðin hayati tehlitan çýkarýldý. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum kesinin bulunduðu öðrenildi. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Yalçýn, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Mustafa Çakmak yöyapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. netimindeki plakasý henüz öðrenilemeyen kamyoçevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünde Ýnsan net, Yavaþ Mahallesi Çakýroðlu mevkisinde þaramkaynaklarý Þube Müdürü olarak görev yapan Yalpole devrildi. çýn'ýn ayrýca Bayýndýr Memur-Sen Ýl Temsilcisi olduðu öðrenildi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan ayný aileden Döndü, Ahmet ve Özlem Çakmak aðýr yaralandý. Tokat-Sivas karayolu Ýhsaniye köyü yakýnlarýnda Erdal Tarla (41) idaresindeki 31 SU 616 playaralýlar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanekalý otomobil, yol kenarýndaki tarlaya savruldu. sine kaldýrýldý.(a.a.) Samanlýkta yangýn çýktý Çorum un Kargý ilçesine baðlý Yeþilköy köyünde bir samanlýkta çýkan yangýn, itfaiyenin zamanýnda müdahalesiyle yanýnda bulunan ahþap evlere sýçramadan söndürüldü. Olay, Kargý ya baðlý Yeþilköy köyünde sabah saat sýralarýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Soydemir, Ömer Ýpkýrmaz ve Memiþ Soydemir e ait bahçelerde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Çýkan yangýn kýsa sürede bahçe içerisinde bulunan samanlýða da sýçradý. Yoldan geçen köylüler, çýkan dumanlarý görmeleri üzerine itfaiye ve jandarmaya haber verdiler. Kýsa sürede olay yerine gelen Kargý Belediyesi itfaiye ekipleri yangýný büyümeden kontrol altýna aldý. Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý arazözler de takviye amaçlý olay yerine sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin zamanýnda müdahalesi ile yangýnýn bahçelerin yanýnda bulunan ahþap evlere sýçramasý engellenirken, jandarmanýn yangýnýn çýkýþ nedeni ile ilgili baþlattýðý incelemenin devam ettiði öðrenildi.ýha) Kargý nýn Yeþilköy köyünde bir samanlýkta yangýn çýktý. 5 Kýrkdilim de heyelan tehlikesi Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Çorum un en iþlek yollarýndan Kýrkdilim de heyelan tehlikesi yeniden baþ gösterdi. Bölgede yaþanan heyelan sonucu ortaya korkutan bir manzara çýktý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum u Ýstanbul a baðlayan önemli geçiþ yollarýndan Kýrkdilim de büyük çaplý bir heyelan meydana geldi. Yol kenarýna düþen kaya parçalarý sürücüleri korkuttu. Havalarýn ýsýnmasý ile birlikte bölgede heyelan sayýsýnda ciddi artýþ yaþandý. Yüksekten düþen taþ ve kaya parçalarý sürücüler için tehlike oluþturdu. Taþ ve kaya parçalarýnýn yola düþtüðü belirtildi. TAÞ VE KAYA PARÇALARI DÜÞÜYOR Ýtfaiye ekiplerinin zamanýnda müdahalesi ile yangýn söndürüldü. Yurtdýþýndan getirilen telefonlar için uyarý Orman Ýþletme Müdürlüðüne baðlý arazözler de takviye amaçlý olay yerine sevk edildi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen telefonlarýn IMEI kayýt harçlarýnýn internet üzerinden kredi kartý ile ödenebileceðini açýkladý. Yolcu beraberinde getirilen telefonlarýn elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) kayýt altýna alýnmasý sýrasýnda alýnan harcýn bugüne kadar sadece vergi daireleri ile anlaþmalý bankalarýn þubelerinden nakit veya hesaptan ödenebildiðini hatýrlatan Acarer, þu ifadeleri kullandý: "Tüketicilerden gelen yoðun talepler neticesinde BTK ile Maliye Bakanlýðý koordinesinde bir çalýþma yapýldý. Her iki kurumun ortak çalýþmasý neticesinde yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen telefonlarýn IMEI kayýt harçlarýnýn Ýnternet Vergi Dairesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden 'Cep Telefonu Harcý Ödeme' seçeneði seçilerek kredi kartý ile yatýrýlmasýna imkan saðlandý. IMEI kayýt iþlemlerinin e-devlet sistemi üzerinden yapýlmasýna raðmen harç ücretlerinin vergi dairesi veya bankaya gidilerek yatýrýlmasý gerekiyordu. Artýk telefon kayýt harçlarý internet üzerinden kredi kartlarý ile kolayca ve zahmetsizce ödenebilecek. Bundan sonra yurtdýþýndan telefon getiren vatandaþlarýmýz vergi dairesi veya bankaya gitmeden internet ortamýnda kayýt iþlemlerini gerçekleþtirilebilecek. CÝHAZLARIN YAPILIYOR KAYDI Cep telefonlarý ve sim kart ile çalýþan elektronik kimlik bilgisine sahip cihazlarýn yasal yollarla kayýt altýna alýnmasýnýn vatandaþlarýn güvenliði açýsýndan önemine iþaret eden Acarer, 2006 yýlýnda kurulan sistem ile kayýp, kaçak ve çalýntý cihazlarýn haberleþme hizmetine kapatýlmaya baþlandýðýný kaydetti. Daha önce çok yaygýn rastlanan cep telefonu hýrsýzlýðý ve gasp olaylarýnýn, sistem uygulamaya girdikten sonra azaldýðýný belirten Acarer, "Vatandaþlarýmýzýn kayýt iþlemlerini daha hýzlý ve kolay bir þekilde yapabilmesi ve kayýtlarýn doðruluðunun saðlanabilmesi için 12 Temmuz 2014'ten itibaren tamamen e-devlet üzerinden kayýt sistemine geçildi. Bu kapsamda günde ortalama bin 800 cihazýn kaydý gerçekleþtiriliyor" ifadesini kullandý. Acarer, yurtdýþýndan yolcu beraberinde getirilen telefonlarýn yurda giriþten itibaren 60 gün içinde kayýt ettirilmesinin zorunlu olduðunu ve bir kiþinin iki yýlda bir telefonu kayýt altýna alabileceðini de anýmsattý.(aa) Çorum-LaçinOsmancýk yolu üzerinde bulunan ve coðrafi yapýsýndan dolayý çok müdahale edilememiþ olan geçiþte ulaþým, uzun yýllarca düþük standartlý bir yolla saðlandý. Sinop tan baþlayýp Boyabat, Kargý, Osmancýk, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niðde üzerinden Akdeniz e ulaþan Kuzey-Güney aksýnýn önemli bir parçasýný oluþturan yolun yapýmý için pek çok kere proje oluþturulmuþ ancak uygun proje bulunamamýþtý. ÇORUM UN KANAYAN YARALARINDAN Çok sayýda ölümlü trafik kazasýna Bölgede trafiðin riskli olduðu belirtildi. yol açan ve adý tehlike ile anýlan geçiþin ihale süreci ilk kez, dönemin Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn 2008 Temmuz ayýnda yolu incelemesi ve uygun projenin yapýlmasý talimatý vermesiyle baþladý. Proje çalýþmalarý 3 yýl süren ve 205 metre yüksekliðindeki yarmalara iþ makinelerinin 3 ayda çýkabildiði yol, zorlu çalýþmanýn ardýndan tamamlanarak bugünkü yapýsýna kavuþtu. MEVCUT YOLA 30 MÝLYON HARCAMA 30 milyon lira maliyetle yapýlan yol Çorum u, Türkiye nin ana yol sisteminin bel kemiði olan ve TETEK güzergahý olarak adlandýrýlan yola baðlýyor. Ýstanbul a ulaþýmý 76 kilometre kýsaltan ve batýdaki diðer þehirlere ulaþýmý kolaylaþtýran yol ayný zamanda Çorum u alternatif olarak Karadeniz e, Sinop u ise güneye baðlýyor. KIRKDÝLÝM E TÜNEL YAPILSIN TALEBÝ Bölgede yaþayan vatandaþlar yola sýk sýk kayalarýn düþtüðü ve bunun da trafik güvenliðini tehlikeye düþürdüðünü ifade ediyor. Vatandaþlar Kýrkdilim yolunun özellikle kayalýklarýn olduðu bölümlere çelik aðlar örülmesini istiyorlar. Kayalara çelik að örüldüðü takdirde kaya parçalarýn yola düþmesi önlemiþ olacak. Bu arada, bölgeye tünel yapýlarak sorunun çözüme kavuþturulmasý gerektiðini ifade edenlerin sayýsý da bir hayli fazla. Elektromanyetik alanlar kanseri tetiklemiyor Avrupa Komisyonu Geliþmekte Olan ve Yeni Tespit Edilen Saðlýk Riskleri için Bilimsel Danýþma Komitesi (SCENIHR), radyofrekans elektromanyetik etkiye maruz kalýnmasýnýn, beyin tümörlerinde risk artýþý göstermediðini bildirdi. vrupa Komisyonunun "http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfmal_id=1581" adresinde, cep telefonu, wi-fi, yayýn vericileri ile ev ve iþ yerlerinde elektrikle çalýþan cihazlardan yayýlan düþük frekanslý elektromanyetik alanlara iliþkin halk saðlýðý konularýna yer verildi. Komisyona göre, elektromanyetik maruziyet seviyesi Avrupa Birliði mevzuatý tarafýndan tavsiye edilen sýnýr deðerin altýnda seyrediyor ise saðlýða olumsuz etki eden bir durum bulunmuyor. Radyofrekans elektromanyetik alan maruziyeti üzerine yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarýn da beyin tümörlerinde risk artýþý göstermediðini ifade eden Komisyon, buna ilaveten, baþ ve boyun bölgesindeki diðer kanser türleri için de elektromanyetik alanýn risk artýþýna yol açmadýðýný bildirdi. Bazý bilimsel çalýþmalarýn elektromanyetik alanlar ile Alzheimer arasýnda iliþki olduðunu savunduðuna iþaret eden Komisyon, son çalýþmalarda ise bu iliþkiye rastlanmadýðýný kaydetti. SOMUT BÝR ÞEY YOK Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tunaya Kalkan da AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "Türk bilim insaný olarak yaptýðýmýz çalýþmalar, Avrupa Komisyonu'nun görüþünü destekler niteliktedir" dedi. Cep telefonu ve baz istasyonlarýnýn yaný sýra evlerde kullanýlan kahve makinesinden, çamaþýr makinesine kadar elektrikle çalýþan tüm cihazlarýn düþük seviyede elektromanyetik dalga yaydýklarýný anýmsatan Kalkan, "Düþük frekanslý elektromanyetik dalgalarýn insan vücudunda gözlenebilir, belirgin, zararlý etkileri gerek Türkiye'de gerekse yurt dýþýnda yoðun olarak araþtýrýlýyor. Ancak þu ana kadar elde edilmiþ somut zararlý etkiler belirlenemedi" deðerlendirmesinde bulundu.(aa)

6 6 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Ýsmail Yaðbat teþekkür etti Ýskilip her seçimde en yüksek oya ulaþtý AK Parti Ýskilip Ýlçe Danýþma Toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Mesut Ceylan, Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katýldý. Yapýlan istiþarelerin ardýndan konuþan Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya önümüzdeki süreçte bir erken genel seçimin görüldüðünü, birlik ve beraberlik içinde Ýskilip olarak yine en yüksek oy oranýna ulaþacaklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, Ýskilip'te devam eden çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Ýlçenin þantiye halinde olduðunu, altyapý çalýþmalarýný kýsa zamanda tamamlayarak asfalt çalýþmasýna baþlamayý hedeflediklerini, üst yapýda projelerinin uygulamaya hazýr olduðunu, Ýskilip'in tüm altyapýsýný tamamlayan ilçe olarak Çorum bölgesine örnek olacaðýný ifade etti. Çatma, üstyapý ve turizme yönelik uygulamalarda milletvekillerinden destek beklediklerini beyan etti. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt da, parti olarak her seçimde Ýskilip'te en yüksek oy oranýna ulaþtýklarýný, önümüzdeki seçimlerde ayný çalýþma temposunun devam edeceðine olan inançlarýnýn tam olduðunu, hazýrlýklarýn önceden yapýlmasýnýn önemli olduðuna iþaret etti. Kurt, tüm konularý istiþare ederek Ýskilip'e her konuda yardýmcý olacaklarýný, katký sunacaklarýný sözlerine ekledi. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat ise, her zaman adaletli ve hakkaniyetli olmaya devam edeceklerini, alýnan her kararda diðer teþkilatlarda olduðu gibi Ýskilip teþkilatýnýn görüþüne baþvurulacaðýný, Ýskilip'in her seçim üzerine düþeni yaparak en yüksek oy oranýna ulaþmayý baþardýðýný söyledi. Yaðbat, ilçe danýþma toplantýsýna katýlarak görüþlerini, taleplerini ve önerilerini kendilerine bildiren teþkilat yöneticileri, belediye baþkaný ve partililere AK Parti Ýskilip Ýlçe Danýþma Toplantýsý yapýldý. teþekkür etti. Ýskilip MYO ya ek derslik Belediye Baþkaný Recep Çatma, her yýl yeni açýlan bölüm sayýsý ve eðitim kalitesi ile öðrenci sayýsýný artýran Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nun talebi üzerine ek derslik ve yemekhane için yer tahsisinde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, öðretim görevlileri ve Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü yetkilileri ile Bahabey Mahallesi TabakhaBelediye Baþkaný Recep Çatma, ek derslik alanýnda incelemelerde bulundu. ne Caddesi üzerinde buluma, yer tahsisinin geçici bir çözüm olduðunu, yeni nan eski sürücü kursunun faaliyet gösterdiði binada MYO binasý ve yurt yapýmý için kurduklarý dernek incelemelerde bulundu. kanalýyla Ýskilipli iþadamlarý ile sürekli temasta olýncelemelerin ardýndan ek derslikler ve yemekduklarýný belirterek yeni okul ve yurt binasýný gelecek hane olarak kullanýlabilecek yerler meslek yüksek eðitim öðretim yýlýna yetiþtirmeyi hedeflediklerini okuluna tahsis edildi. Tahsis edilen yerlerde tadilat ifade etti. çalýþmalarýna baþlandý. Belediye Baþkaný Recep Çat- Makine parkýný denetledi Belediye Baþkaný Recep Çatma, belediye tamirhanesi ve makine parkýnda denetlemelerde bulundu. Altyapý çalýþmala- rýn yoðunlukla devam ettiði ilçede ihtiyaç halinde gecikme ve sýkýntý Belediye Baþkaný Recep Çatma, belediye tamirhanesi ve makine parkýnda denetlemelerde bulundu. yaþanmamasý için makine parkýnda bulunan araçlarýn genel durumlarý hakkýnda bilgi alan Çatma, diðer yandan yeni ve yýpranmýþlýðýndan dolayý onarýma alýnan konteynýrlarý inceledi. Baþkan Çatma, yeni konteynýrlarýn ihtiyaç hissedilen ve talep edilen yerlere konulmasý, eskilerinin de onarýlmasý konusunda talimat verdi. Çalýþanlarla sohbet eden Çatma, ihtiyaç ve talepleri dinledikten sonra çevre temizliði ve ihtiyaç olan bölgelere hýzlý ulaþým için gerekli tüm tedbirlerin alýnmasý konusunda titizlik gösterilmesini istedi. Çatma ya nezaket ziyareti Ýskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Uçar, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde bulunan Uçar, Belediye Baþkaný Recep Çatma bir süre görüþ alýþveriþinde bulundu. Baþkan Çatma, Sosyal Hizmet Merkezi'nin çalýþmalarýnýn kýsa zamanda toplumda hissedileceðini, belediye olarak her türlü desteðe hazýr olduklarýný belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Uçar, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Son günlerde ülkenin huzurunu bozmaya yönelik yaþanan terör olaylarýna Bayat esnafýndan bayraklý tepki geldi. Terör olaylarýna tepki Bayat ta terör olaylarý bayraklý protesto edildi. Son günlerde ülkenin huzurunu bozmaya yönelik yaþanan terör olaylarýna Bayat esnafýndan bayraklý tepki geldi. Ýlçede esnaflýk yapan Fatih Doyran, iþyerine dev Türk Bayraðý asarak, ülkemizin huzurunu ve bütünlüðünü bozmaya yönelik yaþanan terör olaylarýna tepkisini dile getirdi. Bu ülkede hepimiz bu bayraðýn altýnda daha huzurlu ve güvenliyiz,bu huzur ve güven ortamýný bozmaya kimsenin gücü yetmez diyen Fatih Doyran, vatandaþýn huzurumuzu bozmaya çalýþanlara karþý birlik ve beraberlik içerisinde olduðunu göstermeleri için ev ve iþ yerlerine þanlý al bayraðýmýzý asmalarýný istedi. Bayat ta çeþmeler yeniden aktý Bayat ýn mahallelerinde bulunan tatlý su çeþmelerinin kaynaðýný oluþturan Bostancý suyunda çalýþma yapýlýyor. Son günlerde havalarýn kurak gitmesi sonucu ilçenin bazý mahallelerinde bulunan tatlý su çeþmelerinde azalma yaþandý. Bayat Belediyesi yetkilileri, Kayabaþý Mahallesi Bostancý mezrasýnda bulunan tatlý su kaynaðýnda gerekli çalýþmalarý yaparak su debisinin artmasýný saðladý. Yapýlan çalýþmalar sonucu debisi çoðaltýlan Bostancý suyu yeniden tatlý su hattýna verilerek mahalle aralarýnda bulunan tatlý su çeþmelerinin akmasý saðlandý.(haber Merke- Tatlý su çeþmelerinin kaynaðýný oluþturan Bostancý suyunda çalýþma yapýlýyor. Mescide güneþ enerjisi paneli Bayat ýn Ýleði Köyü Türbesi nde bulunan mescide güneþ enerjisi paneli takýldý. Ýlçenin manevi deðerlerinden Yaþar Efendi Türbesi nde bulunan mescide hayýrseverler tarafýndan kendi elektriðini üretmesi için güneþ enerjisi paneli takýldý. Köyün dýþarýsýnda bulunan türbe ve mescidin enerjisi esorundun olmaktan çýktý. Gerek ilçe dýþýndan gerekse ilçe ve köylerinde sürekli ziyaretçisi olan türbe bu sayede daha rahat ziyaret edilecek. Türbenin orman içerisinde olmasý sebebi ile etrafý piknik ve mesire alaný olarak kullanýlýyor. Mekan gece ziyaretleri içinde rahat bir ortam sunuyor. Kurulan güneþ enerjisi paneli sayaseinde üretilecek olan elektrik ile mescidin hemen yanýnda bulunan çeþmeye sebil konularak yaz sýcaklarýnda ziyarete gelenler için rahat bir ortam oluþturulmuþ olacak.(haber Merkezi) Bayat ýn Ýleði Köyü Türbesi nde bulunan mescide güneþ enerjisi paneli takýldý. Türbe ve mescidin çevresi aydýnlatýldý.

7 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS Ýllallah Dede, Hakk a yürüdü RECEP MEBET Ýskilip in sevilen simalarý arasýnda yer alan ve Ýllallah Dede lakabýyla tanýnan Mahmut Civek (63) vefat etti. Ýskilipli býçakçý Mahmut Civek in, geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdiði öðrenildi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Çarþý Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hacý Karani Mezarlýðý nda topraða verildi. Arkadaþýmýz Erol Taþkan ýn Ýllallah Dede ile yaptýðý söyleþiyi, merhumun vefatýnýn ardýndan yeniden okurlarýmýzla paylaþýyoruz. HAKÝMÝYET, Mahmut Civek e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýllallah Dede sen çok yaþa EROL TAÞKAN Ý skilip'te Ýllallah ismiyle anýlan 61 yaþýndaki Mahmut Civek, her kula nasip olmayacak bir lakaba sahip. O'na seslenmek, gýyabýnda konuþmak isteyen her kim varsa, bilerek ya da bilmeyerek Allah'ý zikrediyor. Kendisinden dua kadar kýymetli bir ifadeyle bahsettirebilen bu sevimli ihtiyar, 1984 yýlýndan itibaren her þeye Ýllallah demesiyle memlekette ün kazanýp, kendisini de Ýllallah sözüyle andýrýyor. Ýyi niyetli, kimseye kötülüðü dokunmayan, bilgili ve becerikli bu adam, ismiyle olduðu kadar sýradýþý hayat hikayesiyle de dikkat çekiyor. Senelerce inþaatlarda çalýþtýktan sonra, seyyar vaziyette eliyle çevirdi bileði taþýnda bileyicilik yaparak geçinen Mahmut Civek (Ýllallah) 1984 yýlýnda zamanýn Kaymakam'ýnýn Belediye Binasý arkasýnda kendisine hediye ettiði küçük bir kulübede mesleðini yerleþik olarak icra etmeye baþlamýþ. O, her iþin Allah'a ve Allah'ýn rýzasýna baðlý olduðuna inanarak, "Ýllallah" demiþ. Deyiþ o deyiþ, sonra da millet kendisini bu isimle anar olmuþ. Ýllallah deyip baþladýðýmýz sohbette, bize iþyerinin kapýlarýný açtý. Hatta onunla kalmayýp gönül kapýlarýný da sonuna kadar açtý. Bize göre küçücük bu iþyeri, O'na göre çok geniþ. Koltuðunun altýna elle çevrilen bileði taþýný kýstýrýp kapý kapý dolaþtýðý günleri hesaba katýnca, bu küçücük dükkan gözümüzde kendisinin dediði gibi birden kocamanlaþýverdi. Taþýn cýzýrtýsýyla dolan dükkanda, býçaktan sýçrayan çýngýlardan kendimizi sakýnabildiðimiz kadar fotoðraf çekmeye çalýþtýk. bir sürü malzeme ile çaka çaka dolu gibi gözüken dükkan bize karýþýk gelse de, O elini attýðý yerde aradýðýný buluveriyor. Hemen oracýkta bulduðu kör bir 1 Haziran 2013 tarihli Çorum Hakimiyet Gazetesi nde yayýnlanan röportaj býçaðý ustalýkla bileyleyip, "Al bununla istersen traþ bile olabilirsin." dedi. Ardýndan kendi yaptýðý testerelerden çýkarýp, testere aðzýnýn nasýl açýldýðýný, çaprazlanma þeklini ve bileylenme þeklini göstere göstere tarif etti. Ýþ faslýnýn ardýndan koyulaþan sohbette, derin bir iç çekip, hayatýný karartan acý bir olaydan söz etti. Evinde çýkan yangýnla, hayat arkadaþýnýn, canýnýn, ciðerparesinin kendisinden nasýl kopup gittiðini anlattý hüzünlü ses tonuyla. Birilerine þüphe atfetti, bazý ithamlarda bulundu, kasýttan bahsedip, iþin ucunu cinayete vardýrdý. Biz sükutla dinlediðimiz bu acý olaya elbette yorum yapmadýk, yapamadýk. Baþsaðlýðý dilemekle yetindik. Sonra sözü Ýllallah'a getirip sohbetimize devam ettik. Ýnsanlarýn dünya iþlerine çok daldýðýný, ahireti unutup, ölmeyecekmiþ gibi bir duygunun esiri olduklarýný anlattý. Küfür, kavga, kötü söz, gereksiz söz ve dahasý ne kadar lüzumsuzluk varsa almýþ baþýný gitmiþ. "Benim bulunduðum yerde kavga olmaz, kötü söz söylenmez, küfür olmaz." diyen Ýllallah Dede, eðer ki bahsettiði bu tür olumsuzluklar olursa, güçlü bir sesle Ýllallah çekermiþ. Kavga eden kavgayý, küfür eden küfrü býrakýp, mecburen Ýllallah der ve o an ortam birden yumuþarmýþ. Ýllallah sözünün kendisinden çok, ona seslenene ve Ýllallah diyene faydasý olduðunu anlatan Mahmut Dede (Ýllallah), "En çok bana bu isimle seslenen kâr ediyor bu iþten. Benim de kârým var elbette, ben de vesile olmanýn faydasýný görüyorum. Bir zerresini bile yapamayacaðýmýz bu dünyanýn ve hayatýn Allah'tan geldiðini ve bir gün yine Allah'a döneceðimizi unutmamalýyýz." diyor. Hani insanýn aklýna gelip de kýyas etmemezlik de edemiyor. Býrak muhatabýnýn, söyleyenin bile yüzünü kýzartacak lakap ve tanýmlamalarla anýlmak da var bu dünyada. Hakeza herkes çevresine bir baksa, aðza alýnmayacak la- kaplar ortada výz geziyor. Kýyas bile götürmeyecek bir durumda olan Mahmut Dede (illallah)'nin þansýný göz ardý edemiyor insan. Öldükten sonra bile (Allah uzun ömürler versin), Ýllallah diye anýlacaðýndan eminiz Mahmut Dede'nin. Seyyar bileycilik yaparken, en büyük dileðinin Hacc'a gitmek olduðu- nu anlatan Ýllallah Dede, "Bir bisiklet alacak kadar param olsa yeter, biner bisiklete giderim Kabe'ye" diye dua etmiþ yýllarca yýlýnda pinokyo marka ikinci el bir bisiklet almýþ güç bela. Ýlk iþi bisiklete beli-benzer bir tamirat yaptýrýp, arkasýna da bileði taþýný taktýrmýþ. Gaziantep'e kadar giden bir kamyon denk getirmiþ ve Gaziantep'e kadar kamyonla gitmiþ. Oradan bisikletiyle devam ettiði yolculuðu Suriye sýnýr kapýsýnda son bulmuþ. Pasaportunun vizesinin dolmasý ve Ýran-Irak savaþý sebebiyle geçememiþ sýnýr kapýsýndan. O vakit çok üzüldüðünü söylüyor. ancak vazgeçmemiþ duasýndan ve çabasýndan. Allah 1998'de Kabe'ye gitmeyi nasip etmiþ Ýllallah Dede'ye. Kabe'ye yüz sürmek, Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek dünyanýn en büyük nimeti olmuþ bu gözü tok ihtiyara. Parayý çok önemsememiþ, ekmek alýp o gün karnýný doyurduysa zengin saymýþ kendisini. Yaptýðý iþlerin fiyatýný ekmek adetine baðlamýþ hep. Býçak bileylemek bir ekmek parasý, testere bileylemek iki ekmek parasý olmuþ her zaman ücret tarifesinde. Konu komþu kim varsa sevip sayýyor kendisini. Hafta sonu misafir olduðumuz Ýskilip'te, Ýllallah Dede'yle tanýþmak ve sohbet etmek, günümüzün bereketi oldu. Sen çok yaþa Ýllallah Dede. Allah sana uzun ömürler versin de, sayende biz de insanlar da Ýllallah diyerek, dua etmiþ olalým. Kimsenin parayla, pulla, þanla, þöhretle kazanamayacaðý bu zenginlik Ýllallah Dede'ye nasip olmuþ. Öldüðünde bile kendisini dua ifadeleriyle andýracak bir mirasýn sahibi olan Ýllallah Dede'den dua isteyip ayrýldýk. Zar zor kapanan kapýyý bir kaç uðraþýn ardýndan kilitleyen Ýllallah Dede, yalnýzlýðýna adým attý.

8 8 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Ýþte vergi rekortmenlerimiz Defterdarlýk 2014 yýlý yýllýk gelir vergisi, gayrýmenkul sermaye iradý ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açýkladý. Defterdar Ali Sormaz, yaptýðý açýklamada, "2014 yýlý vergilendirme dönemine ait 2015 yýlý Mart ve Nisan aylarýnda Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine verilen beyannameler üzerinde yapýlan incelemelerde ilk 100mükelleflerimizin yine karþýlarýnda gösterilen tutarlarda gelir /kazanç beyan ederek vergi rekortmenleri sýralamasýnda ilk 100 (yüz) mükellef arasýna girdikleri tespit edilmiþtir." dedi. Sahibi bulunduklarý emek ve sermayelerini Çorum ekonomisinin emrine tahsis ederek mal ve hizmet üretimi yapan, sayýlarý 10 binleri bulan Çorumlu'ya iþ imkaný saðlayan, yaptýklarý veya imal ettikleri mal ve hizmeti acýmasýz rekabet koþullarýnda iç ve dýþ pazarlara satma becerisini gösteren ve bütün bu faaliyetleri sonucunda hazineye vergi ve sigorta adý altýnda kaynak aktararak devlete karþý olan yükümlülüklerini yerine getiren mükellefleri tebrik eden Sormaz, "2014 yýlý kazançlarý üzerinden toplamda TL. vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizi kutluyor, teþekkürlerimle birlikte hayýrlý ve bol kazançlar elde etmelerini can-ý gönülden temenni ediyorum." dedi.

9 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS

10 10 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Balkanlarda Yaþamak 2 Arnavutluk geçiþinden sonra rehberimiz, Enver Hoca döneminde Arnavutlarýn yaþadýklarý baský ve eziyetleri anlatýyor. Stalin i aratacak zulümler yaþanmýþ olduðunu öðreniyoruz. Köle gibi ve çalýþan her þeyi karne ile alan halk, dýþ dünyadan izole bir yaþam, her türlü inancýn yasak olduðu, inanç gruplarýnýn kendi içinde evlendirilmediði, rüyasýnda Ýtalya ya gittiðini gördüðü için iki yýl hapis cezasý alan genç, ülkenin her tarafýna yaptýrdýðý mantar þeklindeki sýðýnaklarýn dayanaklýlýðýný bizzat yapan mühendisleri içine koyarak bombalatýp saðlamlýðýný deneyen bir diktatör Baþkent Tiran'da mola vererek serbest zamanýn ardýndan þehir turu yapýyoruz. Þehir merkezindeki park güzelliði ile dikkat çekiyor. Tiran'da Enver Hoca döneminden kalmýþ tek cami olan ve oldukça þirin bir yapý Ethem Bey Camii ziyaret ederek yolumuza devam ediyoruz. Karadað'a geçerek Bar þehrinde kalacaðýmýz otele yaklaþýrken akþam denizden dönen insan seli arasýndan santim santim ilerleyebiliyoruz. Sabah Budva'ya hareket ediyoruz. Yolumuz üzerinde zamanýnda balýkçýlarýn yerleþim alaný olan bir adanýn kamulaþtýrýlmasý ve sonrasýnda Singapurlu bir multimilyardere satýlarak günümüzde restorasyon çalýþmalarý yapýlýp turizme kazandýrýlmýþ olan muhteþem St Stefan adasýný tepeden görebileceðiniz bir yerde mola veriyoruz. Geceliði 7 bin Dolar gibi rakamlara satýlan bu adayý Sylvester Stallone, Brad Pitt, Abramoviç gibi ünlülerin tercih ettiðini öðreniyoruz. Ardýndan muhteþem sahilleri, Balkanlarýn en ünlü tatil merkezlerinden Budva'da Stari Grad (eski Hasan KAHRAMAN þehir merkezi) ve kaleyi gezdiðimiz serbest zamanýn ardýndan yine önemli tarih ve doða cenneti, turistik cazibe merkezi durumunda bulunan Kotor'a hareket ediyoruz. Burada da Stari Grad (Eski Þehir-Kale) gezimizi tamamladýktan sonra Bosna-Hersek'e doðru yola çýkýyoruz. Yolda Kotor körfezinin muhteþem güzelliði adeta büyülüyor. Bosna Hersek'e geçiþimizin ardýndan sýnýrlarý çizilmemiþ Sýrp Cumhuriyeti olarak adlandýrýlan bölgede Trebinje'de otelimize yerleþiyoruz. Yol boyunca rehberimiz Bosna savaþýnda yaþanan trajedileri anlatýyor. 20. Yüzyýlda Avrupa'nýn göbeðinde yaþanan vahþet tahammül edilecek gibi deðil. Sizleri güvenli bölgeye götürüyoruz diyerek bir günde 8 bin 300 Boþnak erkeðin katledilmesi, tecavüzler vs. Burada yaþanan insanlýk ayýbý dinlerken bile bizlerin tahammül sýnýrlarýný zorluyor. O nedenle fazla girmek istemiyorum. Bizim yaþýmýzdaki nesil o günleri yaþadý biliyor zaten. Akþam yeþil pasaportu olanlar ayrý bir grup oluþturarak tam bir ortaçað kenti olan Dubrovnik için yola çýkýyoruz. Gerçekten de Dubrovnik müthiþ bir yer. Adeta zaman tünelinde tarihe yolculuk yapýyorsunuz. (Sürecek) Bosna Hersek Cumhuriyeti - Barýþý Saðlayan Dayton Antlaþmasý nýn Yarattýðý Sorunlar ve Güncel Deðerlendirmesi da oluþturulabilmesi de bu sorunun yansýmalarý arasýnda kabul görüyor. Ülkedeki bu derin Dayton Antlaþmasý nýn imzalanmasýndan günümüze kadar 20 yýl geçmiþ bulunmaktasiyasi çözümsüzlük durumu ekonomik hayatý da etkilemekte olup iþsizlik oranýnýn resmi dýr. Bir önceki yazýmda açýkladýðým karmaþýk idare yapýsýnýn yarattýðý bir çok sorun bulunkaynaklarda belirtilen oranlarýn çok daha yukarýsýnda olduðu ve %40 larý geçtiði pek çok maktadýr. Ülke, topraklarýnýn yüzde 49'unu oluþturan Sýrp Cumhuriyeti ile yüzde 51'ine saakademik yorumda açýkça dillendirilmekte yýlýnda % 3.5 oranýnda küçülen ülke ekohip Boþnak-Hýrvat Federasyonu ve bir küçük özerk bölgeye (Brçko) bölündü. Antlaþmayla nomisi halen küresel krizden de tam manasýyla kurtulabilmiþ deðil. Boþnak-Hýrvat Federasyonu ise kendi baþbakanlarý, parlamento baþkanlarý ve bakanlarý bulunan 10 kantona ayrýldý. Her birimin siyasi ve ekonomik yapýlanmasý birbirinden farklý hayaþanan tüm bu geliþmeler ýþýðýnda Dayton Barýþý nýn günün gerekleri doðrultusunda le getirildi. Ülkede, devlet, entite(etnik ayýrým) ve kanton düzeylerinde de hükümetler, miltekrar revize edilmesi ve iþlevsiz kalan yahut sistemi iþlevsiz kýlan çeþitli maddelerin yeniletvekilleri, baþbakanlar bulunuyor. Bu karmaþýk yapý nedeniyle çoðu zaman hükümetler den deðerlendirilmeye tabi tutulmasýnýn dýþýnda baþka bir köklü çýkýþ yolu görünmüyor. arasýnda yetki kargaþasý da yaþanýyor. Ülkedeki bu karmaþýk siyasi yapý en çok karar alma Dayton Barýþý nýn olduðu gibi yürürlükten kaldýrýlmasýný savunan bazý çevreler bulunsa da, mekanizmasýnýn iþleyiþini etkiliyor. Bu konuda yapýlan bir deðerlendirmeyi aþaðýda bilginidünya kamuoyu henüz böyle bir geliþme için uygun bir zemine sahip bulunmuyor. Bu göze sunmayý istiyorum. rüþü dillendiren çevreler radikal olarak nitelendirilmekte ve alternatif sunamamak eleþtirisine maruz kalmaktalar. Ülkede yaþanan siyasi istikrarsýzlýk orta vadede ancak Dayton Ba Dayton Barýþý kaleme alýnýþ biçimi itibariyle aslýnda iki temel hedef gütmekteydi. rýþý nýn revize edilmesi doðrultusunda dindirilebilecek, revizyonun hemen akabinde ise Bunlardan ilki ve belkide en önemlisi, yaþanan kanlý savaþý bir an önce durdurmak ve dünprof.dr. halkýn ekonomik sorunlarýný çözmeye yönelik yeni hamlelerin hayata geçirilebileceði evyada katliamlara yönelik giderek yükselen tepkileri dindirmekti. Dayton Antlaþmasý nýn imahmet Samsunlu rensel liberalizm temelli bir hoþgörü iklimi oluþturulabilecektir. zalanmýþ olduðu törende akýcý bir konuþma yapan dönemin ABD Baþkaný Bill Clinton da bu hedefi açýk bir biçimde vurguluyor ve Barýþ korosu alýntýsý yaparak savaþ esnasýnda Uluslararasý toplum, ülkedeki karmaþýk yapýnýn sadeleþtirilmesi için son yýllarda yaþanan dramlarýn bir daha tekrarlanmamasýnýn güvencesi olarak bu antlaþmayý referans önemli çaba sarf ederken, yapýnýn deðiþtirilmesine ülkedeki Sýrp ve Hýrvatlar karþý çýkýyor. gösteriyordu. Dayton Barýþý nýn ikinci önemli hedefi ise günümüzden bakýldýðý zaman yaklaþýk 20 yýl- Bu yapý deðiþtiði takdirde ülkede söz konusu haklarýnýn ellerinde azalacaðý kaygýsý taþýyan Sýrp ve Hýrdýr gerçekleþtirilemeyen istikrar vurgusuydu. vat kesim, mevcut yapýnýn devam etmesini savunuyor li yýllara gelindiðinde Bosna savaþ acýlarýný önemli ölçüde sarmýþ olsa da, ekonomik, sosyal Bosna Hersek'in NATO ve AB üyeliðine yolunda ilerlemesi ve ekonomik anlamda geliþmesinin ve kültürel pek çok alanda adeta derin bir çözümsüzlük içerisinde yer alýyor. Bu sorunlarýn temelinde önündeki en büyük engel olarak da yine Dayton Barýþ Antlaþmasý gösteriliyor. ise Dayton Barýþý nýn getirmiþ olduðu taraflarýn birbirine güvensizliðini simgeleyen köhne siyasi yapý Bodrum- Dörttepe 12 Aðustos 2015 bulunuyor. Ülkede þu an demokrasi teamülleri açýsýndan sýklýkla tartýþma konusu olan, kimi çevrelerce Kaynaklar: barýþ ve istikrarý korumakla görevli olduðu iddia edilen ve lüzumu görüldüðü takdirde Cumhurbaþka- Kanlý savaþýn bedeli, 'karýþýk siyasi yapý' oldu Yeni Þafak, 5 Mayýs 2010 ný ný bile görevden almak gibi güçlü yetkilerle donatýlmýþ bir Yüksek Temsilcilik makamý bulunuyor. Ayrýca üç kurucu halk olarak kabul edilen; Boþnak, Hýrvat ve Sýrplarýn ortak karar almasýný öngören - https://tr.wikipedia.org/ Dayton sisteminin, bu unsurlarýn her birisine ayrý ayrý veto hakký tanýyan siyasi yapýsý da sistemin iþle- mesinin önündeki ciddi engellerden birisi. Keza ülkede kurulan bir hükümetin yaklaþýk 14 ay sonucun-

11 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:7 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Kendisinin ve çoluk çocuðunun geçimini temin etmek için çalýþmak farzdýr.muhammed Baðdadî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ruslarýn, Çekoslovakya'nýn Prag þehrini iþgâli (1968) - Barbaros'un, Nice (Nis) Kalesi'ni fethi (1543) Faiz Sarmalý Ýnsanlar var oldukça bu illet devamlý vardý, faiz veya tefecilik.. Bir çok iþ yerleri bundan kapandý. Ýntiharlar yaþandý. Ýflaslar yaþandý. Bugün bu illete bulaþmayan çok az insan kaldý. Kimi "darul harp" diyerek, kimi "ne yapayým" bahanesi ile bu yola sürüklendi. Þehirlerin en müstesna iþyerlerini onlar kiraladý, onlar satýn aldý. Ýmtiyazlý iþ haline gelen bu bankalarýn milyonlarca müþterisi var. Hem de severek, hem de isteyerek. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ev ihtiyaçlarýndan ticari ihtiyaçlara varýncaya kadar her keseye verilecek paralar bu kurumlardan alýnýyor. Bugün bankalar da dört yüz milyar dolardan fazla sýcak para var. Eskiden yapý kooparatifleri vardý, dayanýþma içinde konut yaparlardý. Þimdi bunlar kalktý. Konut kredileri ile insanlar istediði evi alýyor. Bankalar tahsil edemedikleri meblaðlarý "görev zararý" olarak vergiden düþürttürüyorlar. Son dört ay içerisinde bankalara almýþ altý milyar dolar para yatýrýlmýþ. Bankalar bu paralarý pazarlama telaþýndalar. Bugün halkýn yüzde yetmiþe yakýný bu faiz illeti ile sarmaþ -dolaþ. Faiz taksitleri ödeniyor, o bitiyor tekrar baþka krediler alýnýyor. Bankalarda bulunan bu sýcak paranýn önemli bir kýsmý yabancý ülke insanlarýnýn parasý. Kendi ülkelerinde yüzde iki-üç faizi býrakýp, ülkemizdeki bu tatlý kara kucak açýyorlar. Nereye kadar? Bunun sonunu kestirmek mümkün deðildir. Bu bir ateþtir. Bu ateþten kendisini koruyan az insan kalmýþtýr. Bu büyük günah, insanlarýn manevi hayatýný yiyip bitirmektedir. Dünya imtihan dünyasýdýr.. Cenabý Hak bizleri korusun. Bediüzzamanýn 1940 lý yýllarda "kýr vefiyattan ancak birkaç tanesi kurtulmuþlar, ötekiler kaybetmiþler" dediði þartlar bugün kaçta kaçýmýz ahretimizi kurtaracaðýz bilemiyoruz. Okumak ve Deðerlendirme Yapmak Okumak, aramaktýr; arayýp bulduðunu, gördüðünü deðerlendirerek, elemektir. Elemenin gayesi iyiye, doðruya ulaþmaktýr. Ýnsan aklýyla arar, aklýyla arayýþýný anlamlý ve sistemli hale getirir ve aklýyla okur.sonuçta fikir oluþturur ki; onunla iyiden, güzelden yana olmaktýr muradý. Okumak, herkesle konuþmak, buluþmaktýr duygu ve düþünce baðlamýnda. Okuyan, kitaplar aracýlýðýyla her kesin sesini duyar, onlarýn seslerine ses verir. Acýlarýný, sevinçlerini, ihtiyaçlarýný, hedeflerini öðrenir, arayýþlarýný kavrar, umutlarýn çoðalýþýna destek çýkar. Okumak tanýþma etkinliðidir insanýn iç dünyasýný ve hayatýný dolduran deðerlerle. * Günümüzde artýk herkes okuyor bir þekilde. Okuyunca dünya deðiþiyor. Bunu hepimiz biliriz. Eserle bir biçimde buluþulduðunda akýl; el, ayak, göz, kulak halini alýyor bir bakýma. Çevre geniþliyor. Bakýþýn, duruþun bir baþka manaya bürünüyor. Düþünme faaliyetin nitelikli bir iþlerlik kazanýyor. Duyarlýlýðýn basit duygusallýðýn ötesine geçerek, içerikçe zenginleþiyor. Fikirlerin farkýna varýyorsun. Ýnsaný daha yakýndan tanýyorsun. Evrene bakýþýn derinleþiyor. Ýnsanýn manevi yönünü kavrýyorsun, ilahi kitabýn hükümlerini bilme ve anlama imkaný buluyorsun. Öte yandan, okumak insanýn sorumluluðunu artýrýr. Çünkü, okuyarak öðreniyorsun, bilgin artýyor. Anlayýþýn geliþiyor. Madem ki, bunlara sahipsin, o halde daha bilinçli bir davranýþ lazýmdýr hükmüne ulaþýyorsun bir zaman sonra. Öyle ya, insan kendini bilmek durumunda ve sorumluluðunda olan bir varlýk. * Okumak kadar yapýcý yönde eleþtirmek de gereklidir. Zor olan bu faaliyeti yapan deðerli yazarlarýmýz var. Hilmi Yavuz baþarýlý eleþtirmenlerimizden biri. 'Okuma Notlarý', Hilmi Yavuz'un (Boyut Yayýnlarý, 1997, Ýstanbul) eseri. Hasan Paþa Kütüphanesi'nden aldým. Hilmi Yavuz þair ve yazar. Eleþtirmen ayný zamanda. Sürekli okuyan, okuduklarýný tartýþan, deðerlendirme yapan, yazarak eleþtiren ve bunlarý yazýlarýyla kamuya sunan bir entelektüel. METEOROLOJÝ Bu kitabý da okuyup deðerlendirmesini yaptýðý eserlerle ilgili notlardan meydana geliyor.303 sayfadan oluþuyor kitap. Son bölümüne, kitapta adý geçen isimlerle eserlerin dizini eklenmiþ ki, bu özelliði kitaptan faydalanmayý çok kolaylaþtýrýyor. Eser, müthiþ bir zeka ürünü. Okuyan ve yazan bir zekanýn somutlaþmýþ hali. Neredeyse bir kitaplýk dolusu eseri okuyan ve bunu hakkýyla tartýþan bir sanatçý aydýnýn birikimiyle karþý karþýya kalýyoruz kitabý okurken. Ülkemizde Hilmi Yavuz gibi okuyup yazanlarýn, ele aldýklarý eserleri deðerlendirip bunu kamuoyuyla paylaþanlarýn bulunmasý kültür sanat hayatýmýzýn zenginleþmesi bakýmýndan çok faydalýdýr. Kitaptaki yazýlar genelde birer, ikiþer sayfalýk. Yazar, ele alýp okuduðu kitaplar, dergiler, yazýlarla ilgili düþüncelerini yazmýþ. Eleþtirdiði de var, övdüðü de. Yazýlarý dikkatlice okuyunca Hilmi Yavuz'un bu eserdeki tavrýna ait þu noktalar dikkat çekiyor: Hilmi Yavuz sürekli okuyor. Okuduðu eserlerin türü ve konusu çeþitlilik arz ediyor. Farklý milletlere,dönemlere,kültürlere ait metinleri de okuyor. Okuduklarý üzerinde düþünüyor. Deðerlendirmelerini sistemli olarak yazýyor. Emeðe saygýlý davranýyor. Bilgiye, anlayýþa önem veriyor. Tutarlý ve titiz bir okur ve yazar.yanlýþ, eksik ya da yanlý bulduðu metinleri eleþtirirken kanýtlarýný ortaya koyuyor. Objektif tutumu okurunu da böyle davranmaya teþvik ediyor. Hilmi Yavuz'un yazýlarýndaki üslup tutarlýlýðý insaný etkiliyor. Kaynaklara hakim oluþundaki zenginlik insaný hayrete düþürüyor. Neticede, kiþi böylesi bir anlayýþla bu kadar okursa, elbette kalemiyle kemale erer demekten kendimizi alamýyoruz. * Hilmi Yavuz'un okuduklarý üzerine tuttuðu notlarýný bize aktardýðý kitaplar, metinler elbette sýradan deðil. Bilim, sanat, kültür ve felsefi baðlamlý nitelikli eserler. Bu metinleri görünce, kendi adýma okurluk durumumu þöyle gözden geçirdim. Açýkçasý okuma amaçlý elimden geçen bir çok metnin yeterince besleyici olmadýðýna kanaat ettim. Soframýzdaki yiyecek ve içeceklerin kalitesiyle, okuduðumuz metinlerin kalitesi arasýndaki benzerlik geldi aklýma. Yetiþme çaðýnda iyi bir okurluk terbiyesi almak, iyi bir okurluk disiplinine kavuþmak ne kadar önemliymiþ dedim kendi kendime. DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Mutlu Evliliðin Sýrlarý Saygý deðer Hakimiyet okurlarý; MUTLU BÝR EVLÝLÝK ÝÇÝN GEREKENLER:.:: KARÝYER ::. Geçen hafta sizlere mutlu evliliðin sýrlarýný payalaþacaðýmýzý belirtmiþtim. Günümüzde mutsuzluk nedeniyle maalesef bir çok evlilik ayrýlýklý iliþkiyi beslemek, olgunluk, özgür bir birey olabilmek, iliþki so- Sadakat, güven, romantizim, birbirini eþ olarak görebilmek, karþýlýkla neticeleniyor. rumluluðunu alabilmek, dürüstçe iletiþim kurmak, ortak hayaller üretebilmek, bir sorun karþýsýnda birlikte çözüm üretmek, sevgi ve saygý Birey olarak kendimizi nasýl mutlu edeceðimizi bilmeden, evlilik sorumluluðu alarak hem kendimizi hemde eþimizi mutsuz ediyoruz. duymak. MUTSUZ EVLÝLÝKLERDE BULUNAN EVLÝLÝKLERDE KAV- ORTAK ÖZELLÝKLER NELERDÝR? GAYI BÝTÝREN 20 SÝHÝRLÝ 1- AÞIRI ELEÞTÝRÝ Fuat AYKAÇ CÜMLE Birbirini mutsuz eden çiftler, birbirlerine çok fazla eleþtiride bulunurlar. Eleþtiri evliliklerde olabilir. Ama þuna dikkat etmemiz gerekir. 2- Mümkündür Yaþam Koçu 1- Haklýsýn Eleþtiri yaparken, karþý tarafý yaralamadan yapmamýz gerekir. Örneðin 3- Seni seviyorum ortada hatalý bir davranýþ var, biz bu davranýþý eleþtirmemiz gerekirken, karþýmýzdaki insanýn kiþiliðini eleþtiriyoruz. Sen zaten hep böylesin, sen hiçbir þey 4- Seni çok iyi anlýyorum beceremezsin, sen hiçbir þeyi düzgün yapamazsýn gibi sözler sarfediliyor. Bu nedenle olay öyle bir hale geliyorki, iþ eleþtiri boyutundan çýkýp, söylediðimiz her 6- Sen birtanesin 5- Eline saðlýk söz, karþýmýzdakine sapladýðýmýz bir býçak gibi oluyor. 7- Özür dilerim 2- HOR GÖRME VE AÞAÐILAMA 8- Senin yerin çok ayrý Eþlerden birinin veya her ikisinin birbirlerinin davranýþlarýna, yaptýklarý her þeye karþý bir aþaðýlama, laf sokma, mesajlar verme çabasýna girmeleridir. 9- Hayýrlýsý olur inþallah 3- ARAYA DUVARLAR ÖRMEK 10- Sen ALLAH ýn bir lütfusun Eþlerin kendilerini iletiþime kapatmalarý, iletiþimin arasýna bir duvar örme 11- Problem deðil diyebiliriz. Özellikle mutsuz evliklerde eþler bir olumsuzluk yaþadýklarýnda, bir 12- Teþekkür ederim tanesi kendisini iletiþime kapatmaktadýr. Ya da terk etme þeklinde sonuçlanmaktadýr. 14- Dualarým seninle 13- Kýzgýnlýðým sana deðil 4- ÖFKE PATLAMALARI 15- Bana biraz zaman taný Öfke patlamalarý genellikle þu þekilde oluþur: Eþlerden biri fedakarlýk yaptýðýný düþünür. Karþýlýklý tartýþmalarda, hep içine atar. Anlayýþlý bir eþ olarak ha- 16- Sen yapmazsýn biliyorum 17- Canýn saðolsun yatýna devam eder. Öyle bir gün gelirki bu birikimler öfke patlamasýyla dýþa vurulur. 18- Hakkýný helal et 19-ALLAH Senden razý olsun Kadir Yüktaþýr com VEFAT EDENLER 1-Konaklý köyünden gelme, Çevre Þehirçilik Müdürlüðü þube Müdürü, Elvan YALÇIN. 2-Karahisar köyünden gelme, Süleyman, Mehmet, Ali ve Abdulbaki ÖZÇELÝK "in babasý Hüseyin ÖZÇELÝK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI KARAOÐLU ECZANESÝ FÝRDEVS KARAOÐLU (TEL: ) ULUKAVAK MAH. VARÝNLÝ CAD. NO:34/A - YILDIRIM BEYAZIT ÝLK. OKULU YANI 3,2410 3,2434 2,9363 2,9376 ALIÞ Gram 105,83 SATIÞ 105,93 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Türk milletinin artýk tahammülü kalmadý' Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkaný Bekir Çetin Þemdinli ve Lice'de þehit düþen 12 askerimiz ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Terörü lanetleyen Çetin açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Bugün Diyarbakýr Lice'de meydana çatýþmada 4 askerimiz, Siirt Pervari'de meydana gelen bombalý saldýrýda ise 8 askerimiz teröristler tarafýndan þehit edilmiþtir. Türk milleti her güne kara haberler ile uyanmakta, her gün onlarca ocaðýmýza ateþler düþmektedir. Kahpe kurþunlar nedeniyle analar babalar gencecik evlatlarýný topraða vermekte, onlarca evladýmýz yetim kalmaktadýr. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin bir bölümünde adeta teröristlerin esiri haline getirilmeye çalýþýlmaktadýr. Yýllar yýlý ülkeyi tek baþýna iktidar olarak idare edenler tarafýndan milletimizin baþýna bela edilen ihanet ve bölünme sürecinde güçlenen, þehirlerde daðlarda örgütlenen hain terör örgüt mensuplarý ellerinde silahlarý ile pervasýzca sokaklarda kol gezmektedir. Ülkemizin en tepesindeki kurumlar ise bütün bu olaylarý "kýnadýðýný" belirten utanç verici açýklamalar ile Büyük ihaleye bir dava daha Geçtiðimiz gün Çorum Barosu avukatlarýndan Av. Teoman Þahin in stadyum alanýnýn satýþý ve yapýlan imar çalýþmalarýna iliþkin açtýðý iki ayrý davanýn ardýndan bir dava da Av. Sadýk Eral tarafýndan açýldý. Av. Eral, konuya iliþkin açýklamasýnda; Çorum Stadyumunun ve Bekir Çetin Üreticiye 4.29 milyon sulama avansý çevresinde bulunan spor kompleksinin yýkýlarak yerine ticari amaçlý yapýlar yapýlmasýna dair tarihli Çorum Belediye Meclisi kararýnýn ve buna baðlý olarak tarihli ihalenin iptaliyle ilgili olarak tarafýmdan tarihinde Çorum Ýdare Mahkemesi nezdinde gerekli idari dava açýlmýþtýr. dedi. Þeker Fabrikasý sulama avansý ödemesi yapacak. Fabrika Müdür Vekili Ahmet Gocuklu, fabrika olarak 2015 Yýlý Eylül ayýnda alýmýna baþlanacak olan pancara karþýlýk olarak üreticilere 4,29 Milyon TL tutarýnda ikinci nakdi sulama avansýnýn 24 Aðustos 2015 tarihinde ödeneceðini bildirdi. Gocuklu, "Böylelikle; bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan 13,48 Milyon TLile birlikte 2015 Yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý 17,77 Milyon TL'ye ulaþmýþ olacaktýr." dedi. Savcý Adam dan hemþehri ziyareti Cumhuriyet Savcýsý Halil Ýbrahim Adam Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti gün geçirmektedir. Devletin en tepesinde oturan zat ise; bir eli þehit tabutunda, bir elinde mikrofon, oðlunun tabutunun önünde aðýt yakan þehit babasýnýn feryatlarý arasýnda konuþma yapmaya çalýþmaktadýr. Yandaþ kalemlerden haddini bilmezlerden bazýlarý þehit ailelerini taþkýnlýk yapmak ile suçlama densizliðini yapacak cesareti kendisinde bulmaktadýr. Atatürk'ün partisi olduðunu iddia edenler hala bu teröristlerin siyasi uzantýlarý ile kuracaklarý hükümetin hayali ile yanýp tutuþmaktadýr. Türk milletinin artýk tahammülü kalmamýþtýr. Türk milleti devletimizden devlet gibi hareket etmesini beklemektedir. Türk milleti sadece bu teröristleri deðil, bu teröristlerin siyasi uzantýlarýný da, bu uzantýlarýn destekçilerini de kahredecek iradeyi devletinde görmek istemektedir. Türk milleti artýk evlatlarýný huzur içerisinde evlerine bekleyecek günlere kavuþmak istemektedir. Bütün þehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Acýlarýn en büyüðünü yaþayan ailelerine ve Türk milletine ise sabýrlar temenni ediyorum." Av. Sadýk Eral Görevini Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sürdürürken Yozgat'ýn Sorgun ilçesine atanan hemþehrimiz Cumhuriyet Savcýsý Halil Ýbrahim Adam Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Alaca Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Alaca'ya geldiðinde ilçenin geliþtiðini görmenin mutluluk verdiðini dile getiren Savcý Halil Ýbrahim Adam, Baþkan Eyvaz'a görevinde baþarýlar diledi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Savcý Adam'a yeni görev yeri olan Yozgat Sorgun'da baþarýlar diledi. HALÝL ÝBRAHÝM ADAM KÝMDÝR? 1986 yýlýnda Alaca ya baðlý Çatak köyünde doðdu. Ýlkokulu Çatak köyünde okuyan Halil Ýbrahim Adam, ortaokulu Fatih Ýlköðretim Okulu nda, lise öðrenimini Mehmet Çelik Anadolu Lisesi'nde tamamladý yýlýnda Marmara Üniversitesi'ni kazanarak 2008 yýlýnda mezun oldu. Ayný üniversitenin Kamu Hukuku Ana Bilim Dalý Ceza Hukuku Bilim Dalýnda yüksek lisans yaparak Taksirle Öldürme Suçu konulu tez çalýþmasýyla 2011 yýlýnda mezun oldu yýlýnda adli yargý hakimlik ve savcýlýk sýnavýný kazanarak 2 yýl Ankara'da staj yaptýktan sonra Ordu'nun Mesudiye ilçesine atanan Halil Ýbrahim Adam, yýllarý arasýnda burada Cumhuriyet Savcýsý olarak görev yaptý. Görev süresi içerisinde baþarýlý soruþturmalara imza atan Halil Ýbrahim Adam, HSYK'nýn 2015 yýlý yaz kararnamesi ile Yozgat'ýn Sorgun ilçesine atandý. MESUDÝYE'DE BAÞARILI 2 YIL Ýlk atamasý olan Ordu Mesudiye'de baþarýlý bir 2 yýl geçiren Savcý Halil Ýbrahim Adam, aydýnlattýðý faili meçhul bir cinayetin ardýndan Türkiye gündeminde ulusal ve yerel yazýlý-görsel medyada yer aldý. 21 Mayýs 2013 tarihinde Mesudiye'de göreve baþlayan hemþehrimiz Savcý Adam, göreve gelir gelmez 2 yýl önce baþlangýçta düþme sonucu ölüm vakasý olarak görünen bir olayýn cinayet olduðu þüphesi üzerinde soruþturmayý derinleþtirerek yýlmadan gece gündüz delilleri topladý ve yaþanan ölümün cinayet olduðunu gözler önüne serdi. 2 yýl faili meçhul olan bu cinayette þüpheliyi tespit etti. Þüpheli çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Savcý Adam'ýn soruþturduðu ve aydýnlattýðý bu vaka ulusal ana haber bültenleri ile basýnda da sýkça yer aldý. MESUDÝYE'NÝN SEVÝLEN SAVCISI Halil Ýbrahim Adam, ilk görev yeri olan Ordu'nun Mesudiye ilçesinde oldukça seviliyordu. Göreve baþladýðý ilk günde aydýnlýða kavuþturduðu cinayetin ardýndan ülke gündeminde de tanýnýr hale gelen Savcý Adam, daha ilk günden her attýðý adýmla Mesudiyeliler in sevgisini bir anda kazanmaya baþladý. Gerek ilçe halkýyla kurduðu ikili iliþkiler, gerekse yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla ilçe halký tarafýndan sevilen Savcý Adam, alýþýla gelmiþ devlet memurluðunun ötesinde renkli kiþiliðiyle de halkýn içinde olup halkla bütünleþip adliyeye gelen taraflarý barýþtýrýp uzlaþtýrýp kýsa sürede adaleti tesis ederek ilçe halkýnýn gönlünde taht kurdu. Öyleki ilçe halký Savcý Adam'ý, "Mesudiye'nin zorlu coðrafi þartlarýnda devlet iþleri görevinde bulunup ilçenin en üst makamýnda olduðu halde ulaþýlamaz, kibirli bir kamu görevlisi olmak yerine makam gücünü eline aldýðý halde geldiði yeri unutmayýp, koltuk sevdasýna düþmek yerine, toplum adamlýðýna kendini adamayý, makama dayanmayýp makam sevdasýna düþmeyip, halk adamý, gönül adamý olmayý tercih eden, koltuktan güç almayýp koltuða güç veren, kiþisine ve olaylara göre devletin azametini ve þefkatini bir arada hissettiren tüm Mesudiyeliler in sevgisini kazanan savcý" olarak adlandýrýyor. Cumhuriyet Savcýsý Halil Ýbrahim Adam, bundan sonraki görevini Yozgat'ýn Sorgun ilçesinde sürdürecek. Öðrenciler AB projesi kapsamýnda Berlin'de 21 gün süren stajlarýný baþarý ile tamamlayarak yurda döndüler. Bahçelievler MTAL yurda döndü Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biliþim Teknolojileri öðrencileri, AB projesi kapsamýnda Berlin'de 21 gün süren stajlarýný baþarý ile tamamlayarak yurda döndüler. Bahçelievler MTAL nin 2014 teklif döneminde baþvurusunu yaptýðý; Avrupa Birliði Bakanlýðý Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi tarafýndan hibe verilmesi ile desteklenmesi uygun görülen Erasmus Plus KA1 Mesleki Eðitim Öðrenci ve Personel Hareketliliði projesi Berlin'de gerçekleþtirildi. Proje ile ilgili açýklamada bulunan Bahçelievler MTAL Müdürü Halise Akay, Projeye dahil olan 12 öðrenci ve 2 Biliþim Teknolojileri alaný öðretmenleri 21 gün süren proje kapsamýnda Almanya'nýn Berlin þehrinde staj gördü. Proje faaliyetleri kapsamýnda katýlýmcýlar, web sayfasý yapýmýnda kullanýlan teknikler ve paket programlar ile ilgili eðitim ve staj faaliyetine katýldýlar. Katýlýmcýlar ayrýca hafta sonlarýnda Çek- Prag, Avusturya Viyana gibi þehirlere düzenlenen kültürel gezilere katýldýlar. 2 farklý ilde faaliyet gösteren 3 okulun katýldýðý hareketlilik faaliyeti sonunda öðrencilerimiz mesleki eðitimlerini, Avrupa düzeyinde yapýlan uygulamalarla karþýlaþtýrma ve geliþtirme imkanýna sahip oldular. Öðrenciler kiþisel ve sosyal alanda da önemli kazanýmlar edindiler. Farklý þehirlerden Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biliþim Teknolojileri öðrencileri, Berlin7de çalýþma yaptý. Almanya nýn tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi. Öðrenciler proje gezisinden memnun döndü. gelen katýlýmcýlarla 21 gün boyunca birlikte Demir Çoþkun, Mobil Cihazlara Web se teþekkür ettiklerini söylediler. çalýþabilme, Sayfa tasarýmý eðiti- Staja katýlan öð- ekip ruhuyla hareket mi alan öðrenciler, renciler, Almanca edebilme, randevulara Berlin'de yeni açýlan kursu, yabancý dil zamanýnda gitme, Berliner Alýþveriþ öðrenmek ve geliþ- zaman yönetimi, özgüven merkezinin web saytirmenin önemini, duygusu, çafasýnýn yapým aþa- web sayfa yapýmýna lýþma disiplini, farklý malarýný ve detaylarýný baþlamadan önce dillerde iletiþim kurabilme öðrenme imkâný sistem analizinin ve Avrupa vatandaþlýk bilinci geliþtirme becerisi kazandýlar. dedi. Staj hareketliliði süresince öðrencilerinin baþýnda bulunan Biliþim Teknolojileri buldular. Öðrencilerinin Almanca dil dersi, iþletmelerde beceri eðitimi, teknik müze gezileri, kültürel ve sportif faaliyetler ile bölge gezileri yapýlarak ta- önemini öðrendiklerini ve staj hareketliliðinin kendilerine büyük katkýlar saðladýðýný ifade ederek, hak ettikleri uluslararasý geçerliliði olan staj belgesinin iþ hatör alaný koordinamamladýklarýný ve yatlarýnda çok fayda- öðretmeleri Murat Uçar ve Gülçin bu projede kendilerine destek olan herkelý olacaðýný söylediler. Duran Yýlmaz hayatýný kaybetti Duran Yýlmaz RECEP MEBET Köy Hizmetleri nden emekli makam þoförü Duran Yýlmaz (73) vefat etti. Elköy den gelme Mahmut ve Mehmet Yýlmaz ile emekli Öðretmen Ahmet Yýlmaz ýn aðabeyi, Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü çalýþanlarýndan Celalettin Bayrak, Ekrem Uysal ve Yakup Soybek in kayýnpederi Duran Yýlmaz geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün saat de Özel Elitpark Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Elköy de topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Duran Yýlmaz a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

13 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS Belediyespor Yaz Spor Okullarý nda sona gelindi Çorum Belediyesi tarafýndan 24 Haziran'da baþlatýlan Yaz Spor Okullarý tüm hýzýyla devam ediyor. 18 branþta toplam 1200 genç sporcunun katýldýðý yaz spor okullarý ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaz spor okullarýnýn çok verimli geçtiðini söyledi. Çorum Belediyespor ve Spor Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde açýlan okullarda Futbol, basketbol, voleybol, futsal, karate, taekwondo, wushu, judo, ma- sa tenisi, satranç, badminton, halter, güreþ, muay thai, boks, buz pateni, bowling, yüzme gibi 18 branþýn bulunduðunu ifade eden Külcü, kurslarýn 30 Aðustos'ta sona ereceðini vurguladý. Çorum Belediye- si'nin gençler arasýnda spor kültürünü oluþturmak için yaptýðý çalýþmalarýn spor camiasý tarafýndan takdir gördüðünü dile getiren Muzaffer Külcü, "Þehrimizde spo- run geliþmesi için her türlü katkýyý veriyoruz. Hem Belediyemiz hem de Belediyesporumuz geleceðin sporcularýný yetiþtirmek için önemli çalýþmalar yürütüyor. Öðrencilerimizin yaz tatillerini spor yaparak ve eðlenerek geçirmeleri amacýyla açtýðýmýz yaz spor okullarý tüm hýzýyla devam ediyor." diye konuþtu. Akan dan iddialý mesajlar Bisikletçilerden bir madalya daha Erzincan Refahiyespor'un çalýþýlabilecek huzurlu kulüp olduðunu ifade eden Bülent Akan ''Ýstekli ve rahat çalýþabileceðim bir yer. Bu ligi biliyorum Bu lige bu yöreye bu oyunculara yabancý deðilim.kazanma adýna paydaþlarý ile birlikte doðrularý ortaya koyunca bir çok þeyi baþarabileceðimize inanýyorum. Bu nedenle severek inanarak geldim. Biz burada Ýnþallah baþarýlý olacaðýz.çünkü her þeyden önce burada futbola gönül vermiþ bir baþkanýmýz iyi bir yönetimimiz sportif direktörümüz ve taraftarýmýz var. Ýnþallah hep birlikte külübümüzü saðlýklý bir yapýya oturtup yönetimiyle teknik heyetiyle futbolcusuyla alt yapýsýyla tesisiyle taraftarýyla basýnýyla yükselen deðer yapmak için çok çalýþacaðýz... Burada bulunduðum için gercekten çok mutluyum. Erzincan adýnýn karþýlýðýnýn ''baþarý'' oldugunu söyleyen Akan '' Erzincan demek iddalý olmak demektir. Hem siyasette hem sanatta hem sporda ''hedef'' demektir. Burada iddalý insanlarla çalýþacaðým Liðde yeni olabiliriz Ancak çok daha fazla enerjisar ederek çok daha fazla iþ üreterek iddalý bir takým haline egleceðimize inanýyo- rum.hedefimiz için fazla mesai harcayacaðýz. Çok daha fazla mücadele edeceðiz. Daha fazla yorulacaðýz Bu kente ve hedefine yakýþýr neticeler almak için yarýþacaðýz.'' ifadelerini kullandý. Çorum Belediyesporlu bisikletçi Murat Ýþçimen, Düzce'nin Kaynaþlý ilçesinde bulunan Topuk Yaylasý'nda düzenlenen Uluslararasý Dað Bisikleti yarýþlarýn- Çine, Çatalca ya bileniyor Nevþehir Kampýný tamamlayan Çine Madranspor bir günlük iznin ardýndan yarýn, hafta sonu karþý karþýya geleceði ligdeki ilk rakibi Çatalcaspor için çalýþmalarýna baþlýyor. Çine Madranspor Teknik Direktörü Erdo- ðan Özalp, ligin ilk karþýlaþmasýnda kendi sahalarýnda Çatalcaspor u maðlup edip iyi bir baþlangýç yapmanýn planlarýný kurarken, takýmýn Sportif Direktörü Erman Kýrmýzý ise Nevþehir kampýnýn çok iyi geçtiðini kampta özverili bir þekilde çalýþan futbolculara teþekkür ettiðini söyledi. Ýki Mert trasfer Çine Madranspor ligin baþlamasýna sayýlý günler kala Gölbaþýspor dan Mert Gül Çapoðlu ve Ereðlispor dan Mert Erdoðan ile anlaþtý. Gölbaþýspor dan transfer edilen 25 yaþýndaki sol bek oyuncusu Mert Gül Çapoðlu nun takýmýn Nevþehir kampýnýn son günlerinde takýmla birlikte çalýþmalara baþladýðý, Ereðlispor dan transfer edilen 26 yaþýndaki orta saha oyuncusu Mert Erdoðan ýn da takýma önümüzdeki günlerde katýlacaðý öðrenildi. Lige galibiyetle baþlamak önemli Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman Manavgatspor maçý öncesinde deðerlendirmelerde bulundu. Lige iyi baþlamanýn önemine deðinen Duman, Manavgatspor maçýnda üç puan almak istediklerini belirtti. Sezonun ilk maçlarýnýn sürprizlere açýk olabileceðini dile getiren Duman, kendi taraftarlarýnýn önünde sürprize yer vermek istemediklerini ve ne olursa olsun maçtan galibiyetle ayrýlacaklarýný belirtti. Duman, Manavgatspor u araþtýrdýk iyi futbol oynayan bir takým. Bizim için kolay maç olamayacak ama bu maçý kazanarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. dedi. DÝRENÇLERÝNÝ ERKEN KIRMAMIZ GEREKÝYOR Manavgatspor un Kastamo- nu ya en azýndan beraberlik için ge- leceðini dile getiren Duman, Bu tür maçlarda rakibin direncini erken kýrmak ve oyun disiplininden kopmamak önemli. Tabi ki iyi futbol oynayarak 3 puan almak isteriz. Ýlk üç haftayý en az kayýpla atlatmak istiyoruz. þeklinde konuþtu. TARAFTARIMIZI TRÝBÜNLERE BEKLÝYORUZ Futbolda taraftar faktörünün önemine deðinen Duman, Rakiplerimize deplasman duygusunu yaþatmamýz için taraftarlarýmýzýn tribünlerde ki yerini almasý lazým. Geçen sezon olduðu gibi bu sezonda bizim için ittirici güç olsunlar. Ýyi bir ekip yarattýk iyi oynuyoruz zamanla daha iyi duruma geleceðiz. Kastamonu halkýnýn gurur duyacaðý bir takým haline geleceðiz. diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. da ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Düzce Valiliði ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan organize edilen yarýþlara yurt içi ve yurt dýþýndan 8 kategoride toplam 115 sporcunun katýldýðýný belirten Çorum Belediyespor Amatör Sporlardan Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan, "Çorum Belediyespor olarak bisiklet sporunda katýldýðýmýz her yarýþmadan madalyayla dönüyoruz, bu da bizi gururlandýrýyor. Fethiye'de 5-8 Mart tarihlerinde düzenlenen yarýþlardan, daha sonrasýnda 2426 Haziran'da Karaman'da düzenlenen "Karaman Yol Bisikleti Türkiye Þampiyonasý"ndan takým ve bireysel madalyalarla dönmüþtük, þimdi de Düzce'de düzenlenen 'Uluslararasý Dað Bisikleti Yarýþlarý'nda gümüþ madalyayý Çorum'umuza getirdik. Çorum Belediyespor olarak spora verdiðimiz önemin meyvelerini baþarý olarak alýyoruz." dedi. Çorum Belediyespor Bisiklet takýmýndan Murat Ýþçimen Düzce de yapýlan Uluslararasý Dað Bisikleti yarýþmasýnda ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. Hedefimiz ilk beþ yolumuz þampiyonluk Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu Pazar günü start alacak lig öncesi basýn toplantýsý düzenleyen Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu ve yardýmcýlarý, kamuoyundan destek istedi. Kapucu: Kentin tüm dinamikleriyle takýmý baþarýya taþýmak istiyoruz dedi. Ligdeki hedeflerini de açýklayan Kapucu, þöyle konuþtu: Ligin ilk devresi için hedefimiz ilk 5 te yer almak. Ýkinci devrede de zirvede kalarak baþarýya ulaþmak istiyoruz. BAÞARI ÝÇÝN BURADAYIM Yardýmcýlarý Metin Þimþek, Resul Özturan ve Fatih Sarý ile birlikte kulüp binasýnda basýn mensuplarýyla bir araya gelen Petrolspor Teknik Patronu Orhan Kapucu, takýmýn son durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Dört dörtlük bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kapucu: Kamp dönemimiz çok verimli geçti. Bu konuda baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Petrolspor da görev yapmak büyük arzumdu. Buraya baþarý için geldim. Baþkanýmýzla ilk konuþmamýzda baþarýya ulaþmak için bazý kriterlerden söz ettim. Kendisinden de destek sözü aldýk dedi. BAÞARI ÝÇÝN 4 KRÝTER Tecrübeli teknik adam Kapucu, baþarý kriterlerini ise þöyle sýraladý: Baþarýda ilk unsur, kuþkusuz yönetimdir. Her kulüp maddi sýkýntýlar yaþar. Futbolcularýn maaþlarý, transfer ücretleri, maç baþý ücretleri baþta olmak üzere ödemeler konusunda sýkýntý olmamasý için baþkanýmýz gerekli olanaklarý saðlayacaðýný belirtti. Bu anlamda yönetimin duruþu baþarýmýza katký sunacaktýr. Ýkinci unsur ise basýndýr. Basýnýn yapýcý eleþtirilerine her zaman açýk olacaðýz. Ben de Batmanlýyým, sizden biriyim. Batman ý futbol anlamýnda en iyi temsil eden isimlerdenim. Basýnýn daima bize yol göstermesini bekliyoruz. Üçüncü usur ise taraftarýmýz. Büyük desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle geçen sezon takým ciddi cezalar almýþ. Taraftardan desteðimiz bizi 90 dakika desteklemeleri. Baþarýdaki son unsur da kuþkusuz teknik heyet ve futbolculardýr. Biz de elimizden gelenin en iyisini sunacaðýz. Baþarýya ulaþmak için 24 saat çalýþmamýz gerekiyorsa çalýþacaðýz HÜCUM FUTBOL OYNAYACAÐIZ Takýmýn oyun felsefesi hakkýnda da açýklamalarda bulunan Kapucu, þöyle devam etti: Kadromuzda 9 Batmanlý futbolcu var. Biz Batmanlý-yabancý ayýrýmý yapmýyoruz. Ama kentimizin yetenekli insanlarýna da imkan tanýyacaðýz. Sahada koþan, rakibi ýsýran ve mücadeleden kopmayan bir takým olacak. Futbolcularýma en iyi hücum defanstýr anlayýþýný empoze ettik. Seyir zevki veren bir takým olacaðýz. Bizim için disiplin çok önemli. Uyumlu bir takým oluþturduk. Takýmýn dengesini bozacak futbolcularýmýzý bünyemize almadýk. Hedefimiz ligin ilkyarýsýný ilk 5 te bitirmek. Bu ilk sýrada olabilir, 5. sýrada olabilir. Ama ilk 5 te olmalýyýz. Hiçbir teknik adam lig baþlamadan þampiyonluk sözü veremez. Bu doðru olmaz. Fakat bizim yolumuz þampiyonluk yolu.

14 14 PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 (Ç.HAK:2262) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 24 AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Optik okuyucu, akü ve notebook alýmý iþi. Yer: Hitit üniversitesi Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil lab-mikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Dodurga ilçesi Þehit Murat Alýcý ve Oðuzlar ilçesi Aðaççamý Ýlkokulu istinat onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðü (EÜAS) Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü ne konstrüksiyon garaj ve atýk depo sahasý yapým iþi. Yer: Obruk HES Ýþletme Müdürlüðü Doduga/Çorum Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: SGK eðitimine katýlým Samsun Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü koordinatörlüðünde Mayýs 2015 tarihlerinde SGK Kamu Görevlileri Daire Baþkanlýðý tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarýna Prim Tahakkuk Süreci, Kesenek, Hitap ve Mevzuat konulu eðitim düzenlendi. Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý eðitim salonunda SGK Kamu Görevlileri Daire Baþkanlýðý ndan Þube Müdürü Sezgin Çoban, Abdulkadir Baran, Ali Sedat Satar, Hanife Doðan ve Güler Erdek tarafýndan verilen eðitime Samsun un yaný sýra Sinop, Zonguldak, Bartýn, Kastamonu, Karabük, Tokat, Çorum, Çankýrý ve Amasya Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüklerinde görev yapan SGK personelleri ile birlikte diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri de katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Samsun SGK Ýl Müdürü Ünal Kaya, Devlet memurlarýnýn hizmetlerine iliþkin bilgileri kurumlarýnca tutulduðundan, gerek emeklilik talebinde bulunulmasý gerekse memuriyet görevlerinden ayrýlarak diðer statüler kapsamýnda çalýþmaya baþlamalarý halinde, emeklilik iþlemleri ve hizmet birleþmesi için gerekli belge ve bilgiler son defa çalýþtýklarý kurumlardan istenilmektedir. Yazýþmalarýn Grevse grev, mitingse miting! Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, hükümetin yüzdelik tekliflerinin enflasyon oranýnýn bile altýnda olduðunu vurgulayarak, Müzakere edilemez! Grevse grev! Mitingse miting! dedi. KESK Çorum Þubeler Platformu olarak hükümetin memurlarla alay edercesine önerdiði yüzdelik zamlarý kabul etmediklerini ifade eden Veldet, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; yýlý TÝS görüþmelerinin 5. oturumu , Pazartesi günü yapýldý. Toplantý açýlýþýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 14 Aðustos 2015, Cuma günü yapýlan oturum sonrasý kamu iþveren adýna yaptýklarý tekliften hemen sonra toplantýyý terk etmelerine iliþkin kamuoyunda geliþen yoðun tepkiye iliþkin bir deðerlendirme yaptý. Çelik, 4. Oturumun gündeminin sadece kendi tekliflerini sunmaya iliþkin olduðunu, teklifin o gün müzakere edilmeyecek olmasý nedeniyle toplantýyý sonlandýrdýklarýný, yoksa kaçýp gitme gibi bir yaklaþýmlarýnýn olmayacaðýný, dolaysýyla KESK'in ve Türkiye Kamu Sen'in eleþtirilerinin doðru olmadýðýný ifade etti. Bakan konuþmasýnýn devamýnda 2016 için %4+4, 2017 yýlý için %3+3 tekliflerini yinelediklerini belirtti. Eþ Genel Baþkanýmýz; "teklifimizi sunar çeker gideriz" yaklaþýmýn doðru olmadýðýný ifade ederek, teklifi deðerlendirme hakkýmýzýn olduðuna, geçmiþte de Hükümetler adýna teklifler sunulduðuna, teklif üzerine tüm konfederasyonlarýn görüþ belirttiklerine, Cuma günü yaþanan durumun bir benzerinin daha önce hiç yaþanmadýðýna, söz hakkýmýzýn gasp edildiðine, kamu emekçilerinin söz hakkýnýn kýsýldýðýna, bilinçli ve kasýtlý olarak salonunun terkedildiðine, dolaysýyla eleþtirilerimizin doðru olduðuna, aynen tekrar ettiðimize dikkat çekti. Eþ Genel Baþkanýmýz Hükümet teklifinin bu haliyle müzakere edilemeyeceðini, bu oranlarýn kamu emekçilerine hakaret ve adeta sadaka niteliðinde olduðunu, emekçilerin bir kez daha yoksulluða mahkûm edileceðini, baþta 2014 yýlý kayýplarýmýzýn karþýlanmasý olmak üzere temel taleplerimizden hiçbiri hakkýnda hükümetin bir teklif sunmadýðýný belirtmiþtir. Eþ Genel Baþkanýmýz, "eðer diðer Konfederasyonlar da bu oranlarýn müzakere edilemeyeceðini düþünüyorlarsa ki öyle demiþlerdi, o halde gelin kamu emekçilerinin çýkarlarý adýna miting ise miting, grev ise grev ya da önerecekleri hangi eylem ise o eylemi ortak yapalým" demiþtir. Konuþmalardan sonra ortak eylem çaðrýmýzdan rahatsýz ve tedirgin olan Bakan Çelik, "Daha müzakere ediyoruz, süreç bitmedi, hemen eylem lafýnýn edilmesine gerek yok" diyerek toplantýya ara vermiþtir. 15 dakikalýk aradan sonra baþlayan toplantýda Bakan Faruk Çelik, kamu iþveren kurulu adýna 2016 için %5+4 ve 2017 yýlý için %3+3 olarak tekliflerini revize ettiklerini açýklamýþtýr. Memur Sen Genel Baþkaný, ortada ciddi bir teklif varmýþçasýna, "Hükümet kasayý açmýþtýr. Kasa açýldý masanýn da önü açýldý yýlý için o rakamlarý müzakere etmeyeceðimizi belirtmek isterim yýlý için verilen 5+4 rakamý ise müzakere edilebilir, ancak biz bu rakamýn da artýrýlmasýný istiyoruz." demiþtir. Türkiye Kamu Sen, teklifi bu haliyle de kabul etmediklerini, müzakere edilemeyeceðini belirtmiþtir. Eþ Genel Baþkanýmýz, yeni teklifin toplamda buçukluk bir artýþa denk geldiðini, Hükümetin hala oyalama peþinde olduðunu, alay edercesine teklif sunduðunu, sermayeye bütçeyi peþkeþ çekerken emekçilere buçuk bir artýþý teklif etmenin gayri ciddi bir yaklaþým olduðunu ve kabul edilemeyeceðini ifade etmiþtir. Eþ Genel Baþkanýmýz, "Kaldý ki, 5+5 olsa ne olur! O durumda bile enflasyon altýnda bir artýþ olacaktýr. Mevcut yeni teklif yýllýk bazda %7.5'luk bir atýþý ifade etmektedir. Oysa savaþ politikalarýyla birlikte þimdiden enflasyon çift rakamlarý geçmiþ durumdadýr. Yüksek vergi dilimleri nedeniyle yapýlan artýþlar zaten eriyip gidiyor. Büyümeden bahsediyorsunuz ama büyümeden emekçilere pay verilmiyor. Ek ödemeler bir kez daha emekliliðe yansýmayacak kayýplarýmýzý talep ettik, teklifinizde bu da yok. Nevzat Veldet posta yoluyla yapýlmasý iþlemlerinin geç sonuçlanmasýna, zaman ve iþ gücü kaybýna dolayýsýyla maðduriyetlerin oluþmasýna neden olmaktadýr. Bu olumsuzluklarýn sona erdirilmesi amacýyla, günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaþýmý olan web tabanlý bir sistem kurularak devlet memurlarýnýn tüm bilgilerinin saklanmasý, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazýþmalarýn ve zaman kaybýnýn önlenmesi ve emekli aylýðý baðlanmasý süresinin en aza indirilmesi amacýyla, Hizmet Takip Projesi(HÝTAP) baþlatýlmýþtýr diye konuþtu. DEÐÝÞÝMÝ HÝSSET, DÖNÜÞÜME ORTAK OL Vatandaþ odaklý hizmet verdiklerini belirten Kaya, Uluslararasý standartlarýn üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alýnan öncü ve saygýn bir kurum olma vizyonu üstlenmiþ olan Sosyal Güvenlik Kurumu olarak deðiþimi hisset, dönüþüme ortak ol çaðrýsýyla vatandaþa yardým etmeye çalýþýyoruz. Bu anlayýþý benimsemiþ olan tüm kamu kurum kuruluþlarýna, eðitimde rol alan eðitimci ve katýlýmcýlara, eðitimin düzenlenmesinde yardýmlarýný esirgemeyen herkese teþekkür ediyorum þeklinde konuþtu.(ýha) Gelir vergisi dilimlerine iliþkin maaþlarýmýzýn asgari ücret miktarýna denk gelen kýsmý için vergi kesintisi yapýlmamasý, arta kalan kýsmý için de en alt orandan vergi alýnmasýný talep ettik kabul etmiyorsunuz! 4/C'liler baþta olmak üzere tüm sözleþmelilerin kadroya alýnmasýný talep ettik, bahsini bile açmadýnýz. Ýþyerlerinde darbe dönemlerini aratmayan mobbing, sürgünler ve her tür baský var, bunlarýn sonlandýrýlacaðýna dair sizden tek bir söz iþitmedik. Dolaysýyla teklifinizi revize olarak bile görmek abartý olur, ortada yeni bir teklif deðil oyalama var! Sadece yüzdelik artýþ deðil temel taleplerimize iliþkin bütünlüklü bir teklifle gelmeniz gerekir" demiþtir. Eþ Genel Baþkanýmýz konuþmasýnýn devamýnda Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen'e ortak eylem ve birlikte hareket etme çaðrýmýzý yineleyerek; "Eðer Memur Sen hükümetin teklifini kabul etmiyor görünüp satýþ sözleþmesini Hakem Heyeti üzerinden yapmayý düþünüyorsa kimse bunu yutmaz! Hakem Heyetinin bileþimini ve oradan kamu emekçileri lehine bir kararýn çýkmayacaðýný hepimiz biliyoruz. Eðer taleplerinizde samimi iseniz ve kamu emekçileri lehine bir kazanýmla TÝS'ten çýkmak istiyorsanýz, buyurun üç konfederasyon birlikte TÝS'in bir parçasý olan en demokratik hakkýmýzý kullanalým, greve gidelim ya da Hükümeti kamu emekçilerinin hakkýný vermeye zorlayacak eylem ve etkinlikler yapalým! Bunun dýþýndaki tüm yaklaþýmlarý oyalamanýn ve satýþ sözleþmesinin zeminini oluþturma olarak görürüz. Memur Sen'in Cuma günü Sayýn Bakan'la birlikte salonu terk etmesini doðru bulmadýðýmýzý da bir kez daha belirteyim. 'Teklif müzakere edilemezdi o yüzden çýktýk' demek basit bir savunma mekanizmasý olup gerçeði ifade etmemektedir. Öyle olsaydý bizimle birlikte masada kalýr teklife iliþkin ortak tepkimizi kamuoyu ile paylaþýrdýk, Sayýn Bakan da o rahatlýkla masayý terk edemezdi" demiþtir. Yapýlan konuþma ve deðerlendirmelerden sonra 6. Oturumun zamanýnýn daha sonra DPB tarafýndan bildirileceði ifade edilerek toplantý sonlandýrýldý. Konfederasyonumuz adýna TÝS görüþmelerine katýlan heyetimiz toplantý bitiminde basýn açýklamasý yapmýþ, Hükümetin oyalamacý tutumuna dikkat çekerek diðer konfederasyonlara ortak eylem ve birlikte hareket etme çaðrýsýný yinelemiþtir. Ýster mutabakat metni ile isterse Hakem Heyeti üzerinden olsun yeni bir satýþ sözleþmesi hazýrlýðýnýn yapýldýðý açýktýr. Bir kez daha yüzdelik ve enflasyon bazlý bir artýþla kamu emekçilerinin temel talepleri görmezden gelinmek istenmektedir. Bizler de KESK Çorum Þubeler Platformu olarak hükümetin memurlarla alay edercesine önerdiði yüzdelik zamlarý kabul etmiyoruz. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin sefalete mahkum edilmemesi, ekonomik, sosyal özlük haklarýna kavuþabilmeleri için tüm konfederasyonlara buradan çaðrýda bulunuyoruz. Eðer diðer Konfederasyonlar da bu oranlarýn müzakere edilemeyeceðini düþünüyorlarsa ki öyle demiþlerdi, o halde gelin kamu emekçilerinin çýkarlarý adýna miting ise miting, grev ise grev ya da önerecekleri hangi eylem ise o eylemi ortak yapmaya hazýrýz.

15 Yeni açýlan Kocatepe Kahve Evi Cafe ve Restoranýmýza, Tecrübeli * Salon Þefi * Hostes * Bay ve Bayan Servis Elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kocatepe Kahve Evi Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili Sok. No: 54 ÇORUM (Eski Kültür Sitesi) (Ç.HAK:2269) HÝTÝTPARK 2 SÝTESÝNDE E BLOK DA SAHÝBÝNDEN SATILIK LÜKS DAÝRE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT (Ç.HAK:2263) (Ç.HAK:2268) SATILIK VEYA KÝRALIK ÝÞYERÝ Yeniyol Mah. Sepetçi Sokak No: 3 de dersane veya yurt olmaya müsait toplam 1650 m2 iþyerimiz satýlýk veya kiraya verilecektir. Mür. Tel: 4+1 DAÝRE Eleman Aranýyor Ak-tes Asansörde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Arif BALIKCI Mehmet kýzý 1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2283) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) (Ç.HAK:2274) (Ç.HAK:2281) gerekmektedir. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzýn palet üretiminde çalýþacak vasýflývasýfsýz askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ývme Palet Adres: Kunduzhan Mah. Bahçe 9. Sok. No: 16 (Ç.HAK:2267) (Ç.HAK:2279) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay eleman alýnacaktýr. Tekin Karo Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. No: 16 (Birlik Kiremit Yaný) Tel: (Devane Toki Karþýsý Murat Petrol yaný) Mür. Tel: Devren Satýlýk Kuruyemiþ ve Baharatçý Dükkaný Osmancýk Caddesi üzerinde halen faal durumda kuruyemiþ ve baharatçý dükkaný devren satýlýktýr. Mür. Tel: Acil Devren Satýlýk Yurt dýþýna çýkacak olmam nedeni ile Osmancýk caddesi üzerinde halen faal durumda olan Kosgeb faizsiz kredi alma imkaný olan çocuk giyim maðazasý devren satýlýktýr. (Ç.HAK:2278) Kiralýk Daire Akkent TOKÝ de 2. kat 1+1 daire kiralýktýr. Mür. Tel: Not: Fiyat düþürülmüþtür (Ç.HAK:2277) (Ç.HAK:2275) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) (Ç.HAK:2132) Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan tecrübeli satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Maaþ+SSK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi (Ç.HAK:2240) (Ç.HAK:2284) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) (Ç.HAK:2251) Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. No: 27 ÇORUM Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Satýlýk Raf, Banko ve Tezgah Temiz, az kullanýlmýþ market ve kuruyemiþ dükkanlarý için (Ç.HAK:2250) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Eleman Aranýyor Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde goplus programýný bilen bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Koparan Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: 35 Mür. Tel: sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2220) (Ç.HAK:2273) (Ç.HAK:175) PERÞEMBE 20 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli tornacý-kaynakçý elemanlar alýnacaktýr. BALABAN MAKÝNA Organize San. Bölgesi 18. Cad. No: 37 Tel: Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Kerestesi (Ç.HAK:2216) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:2265) Yorgan, Stor Perde Temizliði ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu veya 2. öðretim üniversite öðrencisi, sürücü belgesi olan bay elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret tatminkardýr. Referans olanlar 1. tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bilge Çocuk Kitap Kýrtasiye Pazarlama Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 16. Sk. No: 12/C (Çözüm Dersanesi Karþýsý) Tel: Ahmet Süngü ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ TECRÜBESÝ ve VÝNÇ DENEYÝMÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO 33 (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : (Ç.HAK:2270) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ocaðýnda görevlendirilmek üzere bayan, bay-bayan garson, servis elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÝNCÝ RESTORANT Binevler mevkii Özel Hastane karþýsý Mehmetçik Parký içi müsait tarla sahibinden satýlýktýr Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat:

16 Metropol dan Belediyespor a reklam desteði Sivas lý Kaptanlar firmasý tarafýndan satýn alýnan Metropol Çorum Belediyespor un maçlarýný oynayacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoýlu Stadý içi ve dýþýna reklam desteði saðladý. Þirket Baþkaný Hüseyin Kaplan, markayý Anadolu ya yaymak istediklerini ve her ilde spora destek verdiklerini belirterek Sivasspor a sporsor olduk. Þimdide Çorum un gözbebeði Çorum Belediyespor a sponsor olduk. Desteðimiz bundan sonrada sürecektir. Belediyespor a þampiyonluk yolunda baþarýlar dileriz dedi. Geçtiðimiz aylarda yönetimi deðiþen ve Sivas lý firma Kaptanlar tarafýndan satýn alýnan Metropol dan Çorum Belediyespor a reklam desteði. Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya ve Metropol Maðazalarý Bölge Müdürü Faruk Aydoðan ve Genel Müdür Sinan Toprak ile birlikte stada konulan reklam panolarýný inceledi ve konu hakkýnda açýklamalarda bulundular. Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, Metropol maðazalarýna kendileri verdiði destekten dolayý teþekkür etti ve ayný hassasiyeti diðer tüm Çorumlu firmalardan da beklediklerini söyledi. Bu tür duyarlý davranýþlarýn kulübe ekonomik katký saðlayacaðýný belirten Altunkaya Pazar günü baþlayacak sezonun ilk maçý öncesinde reklam çalýþmalarýmýz aralýksýz sürüyor. Metropol firmasýnýn yaptýðý bu katkýnýn örnek olmasýný istiyor ve diðer firmalarýnda reklam ve kombine bilet satýþlarýnda destek vermelenini bekliyoruz. Metropol firmasýnada bir kez daha teþekkür ediyoruz dedi. Sponsor olmaktan gurur duyarýz Metropol sahibi Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu baþkaný Hüseyin Kaplan, Metropol ü aldýklarýný açýkladýklarý gibi Anadolu markasý yapma sözü verdiklerini ve bu yolda emin adýmlarla ilerlediklerini belirterek Biz hizmet ettiðimiz yerleri unutmadýk ve Medicana Sivasspor a sponsor olduk. Þimdi de Metropol ailesi olarak Çorumumuzun gözbebeði Çorum Belediyespor umuza da sponsor olmaktan gurur duyarýz. Bundan sonrada maddi ve manevi desteðimiz sürecektir. Çorum Belediyespor a þampiyonluk yolunda baþarýlanr dileriz dedi. Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu baþkaný Hüseyin Kaplan Metropol firmasý tarafýndan yedek kulübelerine ve stadýn dýþýna reklam verildi. Firma yetkilileri dün incelemede PERÞEMBE 20 AÐUSTOS 2015 Belediyespor çift çalýþtý Çorum Belediyespor dün sabah Hayat Clup ta akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çift antrenmanla Dersimspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü Pazar günü sezonun ilk maçýnda sahasýnda Dersimspor ile karþýlaþacak olan Çorum Be- lediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fahrettin Say- M. Fatih e izin yok Çorum Belediyespor da forvet Muhammet Fatih ayrýlmak istedi ancak yönetim kabul etmedi. Geçtiðimiz sezon devre arasýnda Ankara Demirspor dan transfer edilen Muhammet Fatih yeni sezon için teknik heyetin üçüncü bir forvet arayýþýndan dolayý Teknik Heyet e ayrýlma talebini iletti. Muhammet Fatih in bu talebi üzerine teknik heyetin olumsuz raporu doðrultusunda yönetim kurulu izin vermedi. Bu karar nedeniyle Muhammet Fatih kýrmýzý siyahlý takýmla antrenmanlara çýkmaya devam ediyor. han yönetiminde sabah Hayat Clup ta akþam ise Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan iki antrenmanda tam kadro olarak yapýldý. Kýrmýzý Siyahlý takým günün ilk antrenmanýný sabah saat da Hayat Clup Merkezinde kuvvet ve dayanýklýlýk ile koordinasyon hareketleri yaparak tamamladý. Belediyespor akþam ise saat da Nazmi Avluca sahasýn- daki uzun çimler üzerinde yaptý. Çalýþmanýn ilk bölümünde topla teknik ve taktik çalýþma yaptýran Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ardýndan ise önce yarý sahada sonrada tam sahada pas ve gol çalýþmasý yaptýrdý. Özellikle tam saha çalýþmasý sýrasýnda çabuk hücuma çýkma üzerinde duran Sayhan, futbolculardan topla çabuk oynamalarý ve ayaklarýnda tutmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor, Dersimspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün ve yarýn yapacaðý çalýþmalarla sürdürecek. Oryantiring de Çorum a 2016 da büyük bir organize Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret eden Oryantiring Federasyonu Baþkaný Doç Dr. Tekin Çolakoðlu 2016 yýlýnda Çorum da büyük bir orgnize yaparak Çorum u dýþarýda tanýtmak istediklerini söyledi. Baþkan Külcü de bu tür organizelere imkanlarý ölçüsünde gerekli desteði vereceklerini belirtti. Oryantiring Federasyonu Baþkaný Doç.Dr. Tekin Çolakoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Spor Ýþleri Müdürü Na- Oto Drag Ahmet Çetinkaya anýsýna 30 Aðustos pazar günü saat 13 de Akkent Toki Yolundaki yarýþma bu yýl Ahmet Çetinkaya anýsýna yapýlacak. HÝTOK tarafýndan düzenlenen bu yýlki Oto Er Meydaný çekim yapacak Çorum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþlerde Ermeydaný programý için çekim yapýlacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Güreþ Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeki Gül ün giriþimleri sonucunda Güreþ Federasyonu tarafýndan cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak güreþler sýrasýnda görüntüler alýnacak ve röportajlar yapýlacak. Güreþlerde alýnan bu görüntüler perþembe akþamlarý TRT Spor da yayýnlanan Er Meydaný programýnda yayýnlanacak. Ayný program cumartesi günleride tekrar ediliyor. TRTspor ekranlarýnda yayýnlanacak bu görüntüler hem Çorum un hemde yapýlacak güreþlerin tanýtýmý açýsýndan önem taþýyor. Drag yarýþlarý sir kaza sonucu kaybedilen Ah- met Çetinkaya anýsýna yapýlacak. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, 30 Aðustos pazar günü saat de Akkent Toki Yolu nda yapýlacak olan Oto Drag yarýþlarýnýn hazýrlýklarýný sürdüðünü belirterek bu yýlki yarýþý geçtiðimiz dönemde Ankara da bir kaza sonucu kaybettikleri Ahmet Çetinkaya anýsýna düzenleyeceklerini söyledi. Özenç, organizasyonlarýna her yýl katýlan sporcu kimliði ve beyefendi tavýrlarýyla örnek olah Ahmet Çetinkaya anýsýna düzenleyecekleri bu yarýþma için takvimi önümüzdeki günlerde açýklayacaklarýný belirterek Ahmet Çetinkaya ya bir kez daha allahtan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum dedi. dir Solak'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Oryantiring Federasyonu Baþkaný Doç. Tr. Tekin Çolakoðlu, 2016 yýlýnda Çorum'da Oryantiring Federasyonu ve Çorum Belediyesi ile birlikte büyük bir organizasyon yapmayý planladýklarýný söyledi. Bu organizasyonla birlikte oryantiring sporunu Çorumlulara, Çorum'u da dýþarýya tanýtmak istediklerini belirten Çolakoðlu, "Oryantiring sporu fiziksel ve zihinsel uyumun en güzel örneklerinden birisini oluþturur. Zevkli bir spor daladýr. 7'den 70'e renk seçimini yapabilen küçük çocuklardan, elindeki baston ile arazide dolaþabilen yaþlýlara kadar her yaþtan bay-bayanýn yapabileceði ender bir spor dalýdýr." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile yapmayý düþündükleri organizasyon hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný ifade eden Tekin Çolakoðlu, "Çorum'da bulunan spor tesislerini gezdim. Özellikle Belediyenin yaptýðý tesisleri çok beðendim. Buhara Kültür Merkezi spor salonlarý, yüzme havuzu, bowling, buz pateni ile spora yapýlmýþ nadir tesislerden bir tanesi olmuþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye spor camiasýna saðlamýþ olduðu büyük kazançlardan dolayý çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaret nedeniyle Oryantiring Federasyonu Baþ- kaný Doç. Dr. Tekin Çolakoðlu'na teþekkür ederek, Çorum halkýnýn saðlýklý bir yaþam sürmeleri için çalýþmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Çorum'da Oryantiring için uygun alanlar olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Sýklýk Parký gibi þehrimize yaptýðýmýz diðer parklarýmýzda bu spor için uygun yerler. Bu tür sporlar hem saðlýk açýsýndan hem de insanlarýn sporun kardeþliðinde buluþmasý için önemlidir. Bu tür etkinliklere imkânlarýmýz ölçüsünde her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceðiz. Oryantiring Federasyonu'na da böyle bir etkinliði ilimizde yapmayý tercih ettikleri için teþekkür ediyorum" dedi.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı