Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ III

2

3 ERDAL ELBAY: ^ Çaðýn yükselen kar ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ III Editör 3 Bakýþ açýmýzý güncelleyen YENÝ YAÞAM Merhaba, BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný SAYI: 3 YIL: MAYSAN MANDO Adýna Ýmtiyaz Sahibi Erdal ELBAY Editör Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü Bölgesel Süreli Grafik Tasarým EOS Halkla Ýliþkiler Baský Bordo Matbaa Tonlamasýný, vurgusunu ve temposunu deðiþtirdiðimiz yepyeni bir içerikle karþýnýzdayýz üçüncü sayýmýzda. Maysan Mando yu yönetimi, çalýþanlarý, OEM leri, bayileri, çözüm ortaklarý ve nihai tüketicisiyle birlikte tanýmlayarak, sektörel dinamiði de elinde tutan bu konsepti hazýrlamaktan ve paylaþýmýnýza sunmaktan oldukça keyifliyiz. Maysan Mando Yaþam Dergisi ne bu sayýsýnda kattýðýmýz yeni melodilerle, oluþumumuzu yalnýzca Maysan týnýlarýna seslendirmekten çýkararak, sektörel haberler ve uzman röportajlarýyla çeþitlendirdik. Farklýlaþma çalýþmalarýyla daha da renklenerek geçen hazýrlýk sürecimizin ürünü olan bu yeni sayýmýzý da zevkle okumanýzý diliyorum. Yaþama katýlan yenilikler hep heyecanlandýrmýþtýr beni. Gün koþuþturmacasý içinde hýzla tükettiðim enerjimi arttýrýyor. En önemlisi de bakýþ açýmý güncelliyor. Yeni sayýmýzdan sonra düþünüyorum da, daha sýklýkla yapmalý bu küçüklü büyüklü yenilikleri. Tekdüzeliði hayat körlüðüne dönüþtürmemek için Kendini yenilikle ödüllendirmeli insan..her sabah yepyeni bir güne baþladýðýný yeniden hatýrlayarak tazeliðini korumalý yaþamýn Zamanýn hýzlý akýþýný baltalayarak, hayatý kemiren bezginliði ve yine leri, yeni ve yeniden lerle deðiþtirmeli. Bizler ilk iþ olarak Maysan Mando Yaþam ý yeni ve yeniden lerle deðiþtirdik. Umarým yeni sayýyla gelen yeni enerjimizin yansýmalarý sizlere de ulaþýr Gelecek sayýda buluþmak dileðiyle Merkez Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Sektör Haber BMC den 600 Milyon Dolarlýk yatýrým Genel Müdür Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon Kurumsal Automechanika Frankfurt 2006 ya yoðun ilgi Röportaj HYUNDAI ASSAN Bizden Kalite Olmazsa Olmazýmýz Benchmarking

4 4 Sektör OTOKAR, FIAA 2006 DA ÝKÝ YENÝ OTOBÜSÜNÜ SERGÝLEDÝ MAN DA REKOR SONUÇ Otokar, Ýspanya'nýn Madrid kentinde düzenlenen FIAA Fuarý'nda yeni modeli Navigo 160S i ilk kez sergiledi. Ýspanya'nýn Madrid Kenti'nde Kasým 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen Madrid International Bus and Coach Trade Fair da Otokar, Avrupa regülasyonlarý ile uyumlu Navigo 160S modelini sergiledi. Avrupa'da Navigo ismiyle satýþa sunulan Otokar küçük otobüslerinden Navigo 160S, ilk kez görücüye çýktýðý Madrid'de ziyaretçilerden tam not aldý. Son iki yýldýr Avrupa'da birçok ülkede küçük otobüs alanýnda önemli atýlýmlar gerçekleþtiren ve güçlü bir satýþ aðý kurma yönünde önemli anlaþmalar imzalayan Otokar yetkilileri, FIAA Madrid International Bus and Coach Trade Fair'da 27 kiþilik yolcu kapasitesi bulunan Navigo160S'e gösterilen ilgiden memnun olduklarýný söylediler. YENÝ TURKUAZ TÜRKÝYE VE AVRUPA PÝYASALARININ YILDIZI OLMAYA HAZIRLANIYOR Isuzu nun küçük otobüs sýnýfýnda çýðýr açarak 31 kiþilik segmenti oluþturan modeli Turkuaz yenilendi. Sýnýfýnýn yýldýzý kabul edilen Turkuaz, küçük otobüste seyahat otobüsü konforu yaþatan yeni özellikleriyle görücüye çýktý. Gebze Þekerpýnar daki üretim tesislerinde Türk mühendisler tarafýndan tasarlanan, üretilen, geliþtirilen ve Avrupa ya da ihraç edilen Turkuaz ýn yenilikleri düzenlenen toplantýyla tanýtýldý. Toplantýda konuþan Isuzu Yönetim Kurulu Baþkaný Kamil Eser, kullanýcýlarýna segment standartlarýnýn üzerinde özellikler sunan Turkuaz ile 2006 da ellerinde tuttuklarý iç pazar ve ihracat liderliklerini pekiþtireceklerini ifade etti. Kamil Eser, Turkuaz da ana deðiþikliklerin motor ve kabinde yapýldýðýný belirtti. Eser, kabin içinde yapýlan deðiþikliklerle Turkuaz ýn ihraç edilen otobüs segmentinde lokomotif rolü üstlendiðini hatýrlatarak, yenilikler ile iç ve dýþ pazarlarda elde edilecek baþarýlarýn satýþlarý arttýracaðýna da dikkat çekti. Yurt içinde özellikle orta mesafeli taþýmacýlýk ve turizm sektörüne hitap eden Turkuaz ýn donanýmýndaki zenginliðin standartlarý yukarý taþýdýðýný vurgulayan Eser, Bu özellikleri ile Turkuaz, yurt içi ve yurt dýþý müþterilerimizin taleplerinin önemli bir kýsmýný karþýlamýþ oluyor diye konuþtu. BMC DEN 600 MÝLYON DOLARLIK YATIRIM Avrupa nýn da önde gelen üreticileri arasýnda yer alan ve 41 yýllýk tarihi boyunca 300 bin adede yakýn araç üretimi ile Türkiye ekonomisine yaklaþýk 10 milyar dolarlýk katký saðlayan BMC, Manisa Turgutlu da 600 milyon dolarlýk yatýrým yapýyor. Tamamý yerli sermaye ile kurulan BMC, 600 milyon dolarlýk yeni yatýrýmla 2023 yýlýnda dünya ticari araç üreticileri arasýnda ilk 10 a girmeyi hedefliyor. Manisa Turgutlu daki 2 inci Organize Sanayi Bölgesi nde 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda yapýlmasý planlanan yatýrýmla birlikte BMC, üretim kapasitesini 70 bin adete çýkarmayý planlýyor. BMC Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Mehmet Demirpençe, BMC lisansýyla Ýran da üretim yapan fabrikaya bininci aracýn teslimi için düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, Cumhuriyet in 100 üncü kuruluþ yýl dönümü olan 2023 te dünya ticari araç üreticileri arasýnda ilk 10 a girmeyi hedeflediklerini söyledi. Demirpençe bu hedefe ulaþabilmek için o güne kadar milyar dolarlýk yatýrým yapacaklarýný kaydetti. Demirpençe, 2010 da savunma sanayinde ana Türk tankýnýn dizaynýnýn gelmesi için çalýþýyoruz. 50 den fazla ülkeye 80 milyon dolarlýk ihracatýmýz var þeklinde konuþtu. VARÞOVA-MAN Türkiye yi de kapsayan Man Ticari Araçlar Grubu, 2006 yýlý için rekor sonuç bekliyor. Man Ticari Araçlar Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Anton Weinmann, Polonya da yaptýðý açýklamada, Man için son derece baþarýlý geçen 2006 yýlýnda 8,5 milyar Euro luk ciro beklediklerini belirterek, 2010 yýlý satýþ hedeflerini de, 100 bin kamyon ve 10 bin otobüs olarak açýkladý. Weinmann, 2006 da beklenen cironun, 2005 yýlýnda elde edilenden yüzde 15 daha fazla olduðunu, kazancýn da yüzse 7.5 oranýnda artýþ göstereceðini belirtti. Weinmann, Oldukça baþarýlý geçen 2006 yýlý ardýndan elde edilen pozitif geliþme, 2007 yýlýnda da devam edecek dedi. DÜNYANIN EN ÝYÝ OTOBÜS FABRÝKASI MERCEDES TÜRK ÜN ABD nin otobüs konusunda uzmanlaþmýþ yayýnlarýndan BUSRide Dergisi, Mercedes Benz Türk Hoþdere Fabrikasý ný Dünyanýn en iyi otobüs fabrikasý olarak nitelendirdi. Dergide Türk iþçilerin yüksek verim ve motivasyonla çalýþtýklarý ve üretilen araç sayýsýnýn yaný sýra, bu araçlarýn özellikleri de dikkate alýndýðýnda fabrikada çalýþan iþçi sayýsýnýn olaðan üstü düþük olduðu vurgulandý. Tüm iþ akýþlarýnýn en ince ayrýntýsýna kadar ele alýnarak planlanmýþ olmasý da fabrikanýn en etkileyici yaný olarak gösterildi. Fabrikadaki üretim adetlerinin yýllýk üretim kapasitesine yaklaþtýðý, bu artýþa gelecekte yeni modellerin de katkýsý olacaðý kaydedildi. Toplam 4 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Hoþdere de 2005 te üretilen yaklaþýk 2 bin 300 otobüsün bin 500 ü ihraç edildi. MB Türk Fabrikasý nda üretim için 2 bin kiþi çalýþýyor. Þirket Davutpaþa daki tesislerini de 2007 de Hoþdere ye taþýyacak.

5 Genel Müdür 5 Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon ERDAL ELBAY Genel Müdür Düþen fiyatlar ve kârlar ile birlikte gittikçe aðýrlaþan rekabet koþullarý, bizi yeni bir kavramla yüz yüze getirdi. Bu kavram, benim icat olarak deðil de, bakýþ açýsý keþfi olarak tanýmladýðým innovasyondur. Ýnnovasyonun þirket içi bir bilim kurgudan ziyade, mevcut durum karþýsýndaki farklý bakýþ açýlarý ve çýkarýmlar olduðunu düþünüyoruz. Bazý insanlar her þeyi olduðu gibi görürler ve neden diye sorarlar. Ben, her þeyi asla olmadýðý gibi hayal ederim ve neden olmasýn diye sorarým. B. S. Ýnnovasyon, bir insanýn düþünce ve gözlem yeteneðiyle hayal gücünü harmanlayarak oluþturduðu bir beceri alanýdýr. Bir baþkasýnýn göremediðini görerek, yapýlmamýþý yapan her giriþim innovasyondur. Devinimini hýzla sürdüren dünyada gittikçe aynýlaþma özelliði gösteren ürünlerin ve birbirine oldukça yakýnlaþan kalite standartlarýnýn yarattýðý fiyat baskýsýyla innovasyonu ürün ve pazarlama uygulamalarýmýza kattýk. Rekabette öne geçmek için ortaya attýðýmýz yeni ürün, ucuz üretim, farklý pazarlama fikirleri, yeni sektörler ve yeni iþ alanlarý gibi baþlýklarýn innovasyon kavramý altýnda toplanýp bir disiplin halinde baþarýyý da beraberinde getireceðine inanýyorum. Üretim devri hükümdarlýðýnýn sona erdiði bu yenilik ve geliþim döneminde, performans kýstaslarýnýn innovasyona dayalý hale getirilmesi gerektiðine inanýyorum. Buna paralel olarak da çalýþma arkadaþlarýmýn yeteneklerini yönlendiriyorum. Biz Maysan Mando olarak innovasyonun önemini ve gerekliliðini kavramýþ bir firmayýz. Þirket faaliyetlerinde innovasyon çalýþmalarýyla üretim, yönetim ve pazarlama aðlarýmýzdaki baþarý ivmemizi yükselttik. Ýnanýyoruz ki, günümüzde bilimsel, teknolojik ve sosyal verileri ekonomik ve toplumsal bir pragmatik anlayýþa dönüþtürme yeteneðine sahip olmayan herhangi bir iþletmenin, uluslararasý rekabet pazarýnda varlýðýný sürdürmesi mümkün deðildir. Bu açýdan deðiþim ve geliþim odaklý þirket politikamýzda innovasyona yaptýðýmýz yatýrýmlarý sürdüreceðiz. Yeni þeyler, verilen talimatlara körü körüne uymamak, anayoldan sapmak ve denenmemiþi denemekle keþfedilir. F. T. Saygýlarýmla Erdal Elbay Genel Müdür

6 6 Kurumsal AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2006 YA YOÐUN ÝLGÝ Maysan Mando, iki yýlda bir Frankfurt'ta düzenlenen ve otomotiv yedek parça sektörünün nabzýný tutan Automechanika Frankfurt 2006 fuarýna katýlmak için Eylül 2006 tarihleri arasýnda Almanya nýn Frankfurt kentinde bulundu. Fuarý oldukça verimli geçiren Maysan Mando, fuara katýlan firmalar arasýnda dikkat çekici bir standla kendini gösterdi yýlýndan bu yana amortisör üretimiyle otomotiv sanayine hizmet veren Maysan Mando, uluslararasý platformda otomotiv yedek parçalarý, sistemler, elektronik parçalarý, onarým ve bakým ürünleri, aksesuarlar ve otomobiller için her türlü detayýn yer aldýðý Automechanika Frankfurt 2006 da, zengin ürün gamýný sergilerken, diðer yandan da bir çok iþ baðlantýsýnda bulundu. Kurulduðu günden beri Türkiye ye katma deðer saðlayan Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, fuarýn oldukça verimli geçtiðini ifade ederek, Automechanika Frankfurt fuarý, Türk otomotiv yan sanayi firmalarýnýn dünyaya açýlmasý için çok önemli bir platform oluþturuyor. Biz de bu platformda ihracat ekibimizle birlikte tam kadro bulunarak, firmamýzý anlattýk ve yeni görüþmeler yaptýk. Fuar katýlýmcýlarýnýn standýmýza ilgisi büyüktü diye konuþtu. BILSTEIN DAN TÜRKÝYE ZÝYARETÝ MAYSAN MANDO ve Alman amortisör üreticisi BILSTEIN, çözüm ortaklýðý için protokol imzaladýlar Türkiye nin ilk yerli amortisör üreticisi Maysan Mando, Alman amortisör üreticisi Bilstein ile çözüm ortaklýðý için el sýkýþtý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, CRM Lideri Erdi Ceyhan ve Ýhracat Bölümü nden Sevinç Bilgin in de katýldýðý protokol toplantýsýnda, Bilstein Ürün Müdürü Kersten Struffmann kendi ürün gamlarýnda mevcut olmayan referanslarý Maysan Mando dan tedarik edebilmek için bu anlaþmayý gerekli gördüklerini ifade etti. Struffmann, Çözüm ortaklýðýmýza hafif ticari araç referanslarý ile baþlýyoruz. Daha sonra bazý binek referanslar da bu kapsama alýnacaktýr diye konuþtu. R&A PARTNERS CONSULTING TEN BÝLGÝLENME ZÝYARETÝ Rusya da bulunan ana müþterimiz R&A Partners Consulting, satýþ ve teknik ekibi ile fabrikamýzý ziyaret etti. Amortisörle ilgili teknik konularda bilgilenmek üzere düzenlenen bu ziyarette Ýdari Ýþler Sorumlusu Natalia Kalinkina, Satýþ Müdürü Nail Mordalimov, teknik ekipten Vitaly Soloveychik ve Alexander Isaev olmak üzere dört katýlýmcý hazýr bulundu. Ziyaretçi ekip ile birlikte çýkýlan fabrika turunun ardýndan, ziyaretçilere Ar-Ge bölümü tarafýndan amortisörle ilgili temel ve gerekli tüm bilgiler verildi. Kalite bölümünün de katýlýmýyla devam eden toplantýlarda amortisörle ilgili oluþacak hatalara nasýl yaklaþýlmasý gerektiði konusunda deðerlendirmeler yapýldý. SAF DAN MAYSAN A ZÝYARET 31 ÝNCÝ YEÞÝL BURSA RALLÝSÝ NDE RENKLÝ GÖRÜNTÜLER Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn 6'ýncý ayaðý 31'inci Yeþil Bursa Rallisi bu yýl Zafer Plaza önünden verilen startla baþladý. Bursa Otomobil Sporlarý Kulübü (BOSSEK) tarafýndan düzenlenen ralliye, otomotiv sektörünün amortisör tedarikçisi Maysan Mando, sponsor olduðu araç ve pilot ile katýldý yýlýndan bu yana çeþitli organizasyonlarda üstlendiði sponsorluklarla motor sporlarýna destek veren Maysan Mando, 9-10 Eylül tarihlerinde Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn altýncý rallisi olarak gerçekleþen 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde, motor sporcusu Hakan Ertarman ýn resmi sponsoru oldu. Son üç yýldýr Ertarman ile imzaladýðý resmi sponsorluk anlaþmasýyla pek çok baþarý kazanan Maysan Mando nun, Yeþil Bursa da co-pilotluðunu ise Yalçýn Filiz yaptý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, zafer kazanmak için çaba harcadýklarýný ifade ederek, Yatýrýmlarýmýzý ve hedeflerimizi arttýrarak motor sporlarýna destek vermeyi sürdüreceðiz dedi. Avrupa nýn önde gelen dingil üreticilerinden Saf firmasýnýn temsilcileri, fabrikamýzý ziyaret etti. Thomas Schimetka ve Stefan Flecknstein dan oluþan Alman ziyaret ekibinin satýþ bölümünden Sevinç Bilgin Bozkaya ile gerçekleþtirdiði çeþitli görüþmeler sonucunda, iþbirliði çalýþmalarýmýz için olumlu adýmlar attýk.

7 Kurumsal 7 MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY TESÝSLERÝ ZÝYARETÝ TAYSAD üyeleri arasýnda yeni iþbirliklerinin kurulmasýna ve mevcut iliþkilerin geliþtirilmesine yönelik olarak Mercedes-Benz Türk A.Þ. nin (MBT) Aksaray daki tesislerine yüksek katýlýmla gerçekleþtirilen ziyarete Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve lojistik sorumlusu Ayþe Koçak da katýldý. ISO ÇALIÞMALARI TAM GAZ Maysan Mando da Eylül 2006 da baþlayan ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyon çalýþmalarý tam gaz devam ediyor. Bursa Çevre Merkezi danýþmanlýðýnda verilen eðitimler, Maysan Mando Proje Ekibi yle devam ediyor. Çevre ile ilgili ön eðitimlerin sonlandýðý programda diðer eðitimler de plana uygun olarak BÇM tarafýndan gerçekletirilecektir yýlý Nisan ayý içinde sertifikanýn alýnmasý planlanmaktadýr. MBT Aksaray Fabrikasý Teknik Direktörü Hans-Ulrich Maik in firma genel tanýtýmý ile ilgili sunumundan sonra birlikte öðle yemeðinde sohbetlerini sürdüren ziyaret ekibi, daha sonra fabrika turuna çýkarak, yeni araç Unimog un test sürüþünü de görme imkaný buldu. Ziyaretin son ayaðý olan, tedarikçiler ve tedarikçi adaylarý için düzenlenen MBT A.Þ. Satýnalma Prosesleri ve Þartlarý konulu bilgilendirme toplantýsýyla da tedarikçi firma temsilcilerine MBT ile ilgili bilgiler verildi. HYUNDAI 5 STAR DENETÝMÝ SONUÇLARI AÇIKLANDI Hyundai nin her yýl dünya çapýndaki tüm tedarikçilerine uyguladýðý, tedarikçi kalite geliþtirmeyi hedefleyen 5 Star denetimlerinden Maysan Mando tam puan aldý Çukurova Grubu nun iþtiraklerinden biri olan Maysan Mando, Hyundai nin yýlda bir kez olmak üzere dünya çapýndaki tüm tedarikçilerini denetlediði 5 Star denetimini baþarýyla geçti. Tedarikçi kalite geliþtirmeyi, objektif deðerlendirmeyi ve deðerlendirme sonuçlarýnýn rekabete yansýmasýný hedefleyen bir sistem olan 5 Star, tedarikçi firmalarýn kalite yönetim sistemlerini denetleyerek, hatasýz üretim bilinci adýna bir ortak misyon üstleniyor. Hyundai, Türkiye de de ilk olarak geçtiðimiz yýl 5 Star deðerlendirme sistemi kapsamýnda, 3 pilot firmaya denetim gerçekleþtirdi yýlý Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen denetimde, Maysan Mando Türkiye den katýlan 3 firma arasýnda 1 inci, dünya çapýnda katýlan 70 firma arasýnda ise 6 ýncý olarak denetimlerini tamamladý yýlýndan farklý olarak 2006 yýlýnda, kalite sistem ve proses denetimlerinýn birleþtirilerek tek bir soru listesi üzerinden planlanan çalýþmalarda Maysan Mando firmasý, Hyundai Motor Company den Je Man Lee ve Hyundai Assan dan Deniz Gökyýldýz tarafýndan denetlendi. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve Kalite Sistem Mühendisi Seda Þenler in de katýldýðý denetimde, þirketin tüm operasyonel birimleri incelenerek, bölüm liderleri ve çalýþanlarý tarafýndan kalite sistem çalýþmalarý aktarýldý. Hyundai Motor Company ve Hyundai Assan ýn birlikte tertip ettiði, ana tedarikçilerinin üretim tesislerinin mevcut performansýný izleme ve 0 hata prensibini uygulama amacýyla düzenlenen 5 Star deðerlendirme sisteminin bir aþamasý olan kalite yönetim sistem denetlemesi, Maysan Mando tarafýndan baþarý ile tamamlandý. Elbay, denetim sonunda tüm çalýþanlarý adýna elde ettikleri baþarýdan duyduðu mutluluðu ifade ederek, Üretimde kalite bizim öncelikli prensibimizdir. Bu doðrultuda topladýðýmýz meyvalar baþarýya olan düþkünlüðümüzü arttýrýyor þeklinde konuþtu. YANGIN EÐÝTÝMÝ GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝNDE BULUÞTUK Maysan Mando çalýþanlarý her yýl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldiler. Mudanya Yolu nda bulunan Kýsmet Restoran da düzenlenen iftar yemeðinde oruçlarýný açan Maysan Mando çalýþanlarý, iþ stresini keyifli sohbetlerle daðýttýlar. Maysan Mando mesai arkadaþlarýnýn eþleriyle birlikte katýldýklarý iftar yemeðinde konuþan Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, böyle organizasyonlarýn birlik ve beraberlik duygularýný perçinlediðini ifade ederek, katýlýmlarý için herkese teþekkür etti. Ýþletmelerin geleceðini etkileyen önemli risklerden biri olan yangýn riskini en aza indirilmesi adýna çalýþmalarýný sürdüren Maysan Mando, yangýnla mücadele ekiplerinin güvenirliliðini arttýrmak için periyodik olarak gerçekleþtirdiði yangýn söndürme tatbikatý ve eðitimlerini 2006 yýlý için tekrarladý. Organize Sanayi Ýtfaiye Müdürlüðü nde Ýtfaiye Þefi Necdet Þahin in liderliðinde yapýlan eðitim ve tatbikat bu yýlda yeni yangýn söndürme ve müdahale tekniklerinin anlatýlmasý, temel teorik eðitimlerin verilmesi ile baþlamýþ teorik eðitimde anlatýlanlarýn pratik tatbikatlarý yapýlarak tamamlandý. Eðitim sonunda katýlan kursiyerlere katýlým sertifikalarý yine Necdet Þahin tarafýndan verildi.

8 8 HYUNDAI ASSAN: TÜRK OTOMOTÝV YAN SANAYÝLERÝ AVRUPA VE UZAKDOÐU KALÝTESÝNÝ YAKALADI Röportaj Otomotivin dev üreticilerinden Hyundai Assan Parça Geliþtirme ve Yerlileþtirme Departman Müdürü Þaban Babadað, yerli otomotiv yan sanayilerin kalite ivmesinin günden güne yükseldiðini, Avrupa ve Uzakdoðu daki rekabet ortamýnda güçlü bir yer edindiðini ifade etti. Hyundai, 1,2 milyar Euro'luk dev yatýrýmý Çek Cumhuriyeti'nde yapmaya karar verdikten sonra iç yapýnýzda ya da kýsa vadeli hedeflerinizde bir deðiþiklik oldu mu? Hyundai Motor Company, dünya çapýnda sürekli büyüyen bir þirket ve otomotiv sektöründe de en hýzlý geliþim kaydeden firmalarýn baþýnda geliyor. Hyundai nin Avrupa da yeni bir üretim üssü kurmasý konusunda Türkiye nin de giriþimleri oldu ancak istenilen belirli kriterler nedeniyle yatýrýmýn Çek Cumhuriyeti nde yapýlmasýna karar verildi. Hyundai Assan Ýzmit Fabrikasý, Hyundai nin dünya çapýndaki 4 global üretim merkezinden biri ve Avrupa ya açýlan kapýsý konumunda bulunuyor. Yeni bir fabrikanýn kurulmasý, Hyundai nin ve Hyundai Assan ýn özellikle bölgedeki gücünü daha da artýracaktý. Ancak yatýrýmýn Çek Cumhuriyeti ne gitmesi, Hyundai nin Türkiye deki operasyonlarýný doðrudan etkilememektedir. Hyundai Assan Ýzmit Fabrikasý nda yatýrýmlar devam edecektir. Bunun ilk örneði de 2007 yýlý Mart ayýnda üretimine baþlanacak olan Matrix modeli olacaktýr. Matrix in Güney Kore den sonra fabrikanýzda da üretilmesi kararýnýn üretim kapasiteniz, ihracat hedefiniz ve cironuza ne gibi yansýmalarý olacak? Hyundai Matrix, Ýzmit Ali Kahya da bulunan Hyundai Assan fabrikasýnýn yýllýk üretim kapasitesini iki katýna çýkaracak bir model olacak. Ýhracat aðýrlýklý olarak üreteceðimiz Matrix modelimiz; konforu, fonksiyonelliði ve ekonomikliðiyle Türk tüketicisinin de her türlü ihtiyacýný karþýlayan bir model. Bu sayede hem iç pazarda, hem de ihracat anlamýnda

9 Röportaj 9 Matrix in, Hyundai Assan ýn en önemli modellerinden biri olacaðýndan ve bizi daha büyük baþarýlara taþýyacaðýndan hiç þüphemiz bulunmuyor yýlýndan bu yana fabrikanýzda üretilmeye baþlanan Starex, iç ve dýþ piyasadaki hedeflerine ulaþtý mý? Hyundai Starex, Türkiye ye ilk ithal edilmeye baþlandýðý zaman tüketicinin büyük bir talebiyle karþýlaþtý. Ait olduðu segmentte oldukça baþarýlý bir araç olan Starex e gösterilen bu yoðun ilgi sayesinde, biz de Hyundai Assan olarak Starex in üretimini Türkiye de gerçekleþtirme kararý aldýk. Bununla birlikte Starex in tüm Avrupa, Orta Doðu ve Afrika için üretimini de biz üstlendik. Þu an Türkiye de üretilen Starex ler, hafif ticari araçlar arasýnda Türkiye de en çok tercih edilen modellerden biri olmanýn yaný sýra 40 tan fazla ülkeye de sadece Türkiye den ihraç ediliyor. Yerli yan sanayiler ile iliþkileriniz nasýl? Türk otomotiv yan sanayini kalite ve kurumsallýk açýsýndan deðerlendirir misiniz? Son yýllarda özellikle kalite anlamýnda Türkiye deki yan sanayiler çok ciddi bir aþama kaydettiler. Bunu Gebze de çok rahat görebiliyoruz. Gerek belgelendirmeler gerek kalite seviyesinin tutturulmasý ve sürdürülmesi anlamýnda iyi bir ivmeyle ilerliyorlar. Görebildiðimiz kadarýyla þu an Türkiye de çalýþtýðýmýz yan sanayilerin kalite seviyesi Avrupa daki veya Uzakdoðu daki firmalardan hiç de aþaðýda deðil. Türkiye deki otomotiv yan sanayilerin kalite rekabetinde varolduðunu düþünüyor, çalýþmalarýný da takdirle karþýlýyorum. Bu iþte mantalite çok önemli. Çünkü yan sanayide önemli olan parça üretmek deðil, kaliteli parça üretmektir. Þu anda Türkiye deki bir çok yan sanayimiz kaliteli üretim felsefesini benimsedi. Ama rekabetçi fiyatlar açýsýndan bakacak olursak Uzakdoðu daki, örneðin Kore deki yan sanayilerin seviyesine inemediler. Ama tabi burada çok çeþitli faktörler var. Sonuçta Uzakdoðu daki þartlar Türkiye dekinden çok daha farklý. Türkiye de maliyetlerin kontrol altýnda tutulmasý oldukça zor. Her gün deðiþen pazar ortamý ve her gün deðiþen ekonomik koþullar buna el vermiyor. Tüm bunlarý düþününce fiyatlarýn yukarýda kalmasý kabul edilebilir ama biz bunu kabul edebilir seviyeye gelemedik. Yan sanayileriniz arasýnda Bursa yla ilgili görüþleriniz ne yönde? Bursa da oldukça fazla yan sanayimiz var. Son yýllarda aðýrlýðýný kaybetse de hala Türkiye nin önde gelen otomotiv yan sanayilerinden biri. Örneðin þu an bizim bölgemiz olan Gebze hem ana sanayi hem yan sanayi anlamýnda Bursa ya rakip olacak konuma geldi.

10 10 Sektör YENÝ FORD TRANSÝT 2007 YILININ ULUSLARARASI TÝCARÝ ARACI ÖDÜLÜNÜ ALDI dedi. Ford Otosan Kocaeli Fabrikasý'nda üretilen 6 ýncý nesil Ford Transit, "2007 Yýlýnýn Uluslararasý Ticari Aracý" ödülünü aldý. 19 Avrupa ülkesini temsil eden ve önde gelen ticari araç gazetecilerinden oluþan baðýmsýz jüri paneli, yeni Ford Transit'e 2007 ödülünü Gelmiþ geçmiþ en çekiþmeli 'Yýlýn Ticari Aracý' mücadelesi" sonucunda layýk gördü. Ford Avrupa Baþkaný ve Genel Müdürü John Fleming, "2006 birçok yeni hafif ve orta boy ticari aracýn piyasaya sunulduðu kalabalýk bir yýl oldu. Mücadelenin her zamankinden daha zorlu bir hale geldiði bu ortam, Ford Transit'in kazandýðý bu ödülü daha deðerli kýlýyor" 2001 Transit ve 2003 Transit Connect'in baþarýsýný izleyerek 'Yýlýn Ticari Aracý' ödülünü kazandýklarý için mutlu olduklarýný ifade eden Fleming, "Bu da Transit öyküsüne katkýda bulunan çok sayýda Ford Avrupa çalýþanýnýn kararlýlýðýna uygun bir ödül ve takdir oluþturuyor" dedi. "Yýlýn Ticari Aracý" jürisi de yaptýðý resmi açýklamada, kararý açýklarken özellikle Ford mühendislerinin Avrupa'nýn en iyi ticari araçlarýndan birini daha da iyi hale getirmesinden etkilendiklerini belirterek, "Transit'in kullaným kolaylýðý hem þehir trafiðinde hem de otoyolda mükemmel. Ayrýca, Ford tasarýmcýlarý ve mühendislerinin diðer üreticilerden daha fazla bir þekilde potansiyel ve mevcut müþterilerle iliþkilerini sürdürerek bunlarýn isteklerini ve ihtiyaçlarýný yakýndan izlemesini de takdir ediyoruz." þeklinde bilgi verdi. CLIO SADECE BURSA DA ÜRETÝLECEK Renault Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý ve Euromed Baþkaný Luc Alexandre Menard, Bursa da yeni bir araç kararý aldýklarýný belirterek, Clio nun yeni versiyonu bir tek burada üretilecek dedi. Menard, Renault Grubu 2006 deðerlendirme toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Renault un Türkiye ile ilgili kararlarýný açýkladý. Menard mühendislik ve araþtýrma konusunda Oyak Renault ya verilen iþlerin arttýrýlmasý ile mühendislik geliþtirme merkezi oluþturulduðunu belirterek, yerlileþtirme oranýný artýrmayý planladýklarýný söyledi. Menard, Üçüncü kararýmýz, yeni bir araç bundan sonra Bursa da üretilecek. Clio nun yeni bir versiyonu üretilecek. Ayrýca Bursa da yeni bir dizel motor da üretilecek dedi. Oyak Renault fabrikasýnýn kapasitesinin arttýrýlacaðýný, saatte 40 olan araç üretimini 60 a çýkaracaklarýný ve bin kiþinin daha gündüz çalýþacaðýný bildiren Menard, Bu yýl 183 milyon Euro luk bir yatýrým yapacaðýz. Bu renault un Türkiye de yaptýðý yatýrýmlar konusunda rekordur. Türkiye ye ve Oyak la gerçekleþtirdiðimiz ortaklýða güveniyoruz þeklinde konuþtu. EUROCARGO DAN YEDÝ AYDA 700 ADET SATIÞ Otoyol 2006 yýlý baþlarýnda Türkiye'de üretimine baþladýðý Iveco Eurocargo ile orta sýnýf kamyon pazarýnda Mayýs ayýndan bu yana 700 adetlik satýþa ulaþtý. Filolarý için Iveco Eurocargo'yu tercih edenler arasýnda UPS, MNG Kargo, Mas Taþýmacýlýk, Aydýn Kargo, Anaforoðlu Demir Sanayi, Çaðrý Nakliyat, Dönüþ Uluslararasý Taþýmacýlýk, Ýstanbul Trafik Vakfý, Ýzmir Lojistik gibi kuruluþlar yer alýyor. Eurocargo Türkiye'de, farklý ihtiyaçlara cevap verebilmek amacýyla, 250E24, 220E21, 150E21, 130E15, 100E15, 85E13 olmak üzere 8.5 ton ile 25 ton arasýnda deðiþen 6 farklý modeli ile sunuluyor. Eurocargo'daki elektronik kendi kendine diyagnostik sistemi, arýzalara karþý sürücüyü uyararak sürüþ güvenliðini arttýrýyor. TOFAÞ IN YENÝ MODELÝ TÜM DÜNYANIN BEÐENÝSÝNÝ TOPLUYOR Bursa da üretilip Avrupa ya ihraç edilecek Fiat ýn yeni modeli Linea, ilk olarak 2-12 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul daki Autoshow Fuarý nda otomobil severlerin beðenisine sunuldu. Linea, 2007 yýlýnýn 2 inci yarýsýndan itibaren Avrupa ve dünyada satýþa sunulacak. Fiat Auto ve Koç Holding ortaklýðý ile Tofaþ ýn Bursa daki fabrikasýnda yýlda 60 bin adet üretilecek Linea, 170 milyon Euro yatýrýmla yola çýkacak. Ýleride Fiat tarafýndan baþka ülkelerde de üretilecek Fiat Linea nýn prototipi, dünyada ilk kez Ýstanbul Autoshow Fuarý nda sergilendi. Tasarýmý Fiat Style Centre tesislerinde yapýlan Linea nýn pazara farklý versiyonlarý da sunulacak. Türk tüketicilerle karþýlaþmadan önce özel bir isimlendirme sürecinden geçen Linea için, Türkiye nin dört bir yanýndan gelen 200 ü aþkýn isim önerisi kýsýtlý sayýda Türk tüketici grubu tarafýndan deðerlendirildi. Seçilen 7 isim Ýtalya merkez ofisinde diðer ülkelerin teklifleriyle birlikte müþteri grubunun beðenisine sunuldu. Aralarýnda Türkiye, Brezilya, AB ülkeleri ve Doðu Avrupa dan müþterilerden oluþan bir grup en beðendikleri isimleri seçtiler. Türklerin de favorisi olan Linea, oylamadan birincilikle çýkan isim oldu.

11 Bizden KALÝTE, OLMAZSA OLMAZIMIZ Kaliteden ödün vermeyen üretim anlayýþý ve pazar-rakip-talep üçgenini baz alarak yürütülen mutlak pazarlama stratejileriyle sektör liderliklerini sürdürdüklerini söyleyen Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, Maysan Mando nun yeni projelerini, stratejilerini ve hedeflerini anlattý. 11 Maysan Mando nun sektördeki konumu hakkýnda bilgi verir misiniz? Maysan Mando, otobüs ve kamyon üreticilerinin oluþturduðu aðýr ticari araç üreticileri içinde toplam pazardan yüzde 70 in üzerinde pay almaktadýr. Bu segmentteki liderliðinin yanýnda, uluslararasý en büyük amortisör üreticilerinin yer aldýðý çok yoðun rekabet ortamýnda dahi binek ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 20 nin üzerinde pazar payýna sahiptir. Ayrýca yaygýn ve geniþ daðýtým aðýmýz vasýtasýyla yedek parça piyasasýndaki liderliðimizi de koruyoruz. Ýç piyasada hali hazýrda Maysan Mando ve Maysan Halla markalarý ile yolumuzu sürdürürken, marka çeþitliliðimizi arttýrmayý planlýyoruz. Maysan Mando nun satýþ ve pazarlama stratejileri nelerdir? Stratejimizi oluþtururken mevcut pazar gerekleri, ürün çeþitliliði, rakiplerimizin pozisyonu ve üreticilerin taleplerini göz önüne alýyoruz. Ana araç üreticilerinin kaliteyi olmazsa olmaz bir kriter olarak ortaya koymasýndan dolayý herhangi bir taviz vermeden gerekli tüm yatýrýmlar yapýlmaktadýr. Sektör içindeki yoðun rekabetten dolayý maliyet baskýsýný müþterilerimizin lehinde, yüksek otomasyon ve global satýn alma faaliyetleri ile karþýlamaktayýz. Maysan Mando nun ihracatta geldiði noktadan bahseder misiniz? Yurt dýþý pazarlarda firmamýzýn tanýtýlmasý amacýyla sektörel lider ile fuarlara katýlýmýmýz sürmektedir. Özellikle Ýngiltere, Ýtalya, Ýran, Mýsýr ve Ýsveç ile devam etmekte olan geleneksel ihracatýmýza bu sene Ýran, Almanya ve Rusya da dahil olmuþtur. Maysan Mando olarak pazarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Erdi Ceyhan CRM Lideri Yedek parça pazarýný amortisör açýsýndan ele aldýðýmýzda, marka çeþitliliði ve marka içerisinde gittikçe artan modellerden dolayý, pazarda amortisör çeþidi günden güne artmaktadýr. Binek araç amortisörlerinde modelin OEM amortisör üreticisi, yatýrým amortismanlarýnýn tamamlanmasýndan dolayý daha rekabetçi bir tutum sergilemektedir. Bu sebepten dolayý Maysan Mando, OEM üreticileri ile olan iþbirliðine aðýrlýk vermekle beraber segment bazýnda kamyon, otobüs, treyler ve hafif ticari araç modellerinin çeþidinin arttýrýlmasý konusuna aðýrlýk vermektedir.

12 12 Internet ONLINE SÝPARÝÞ MAYSAN MANDO YENÝLENEN WEB SÝTESÝ ÝLE ONLINE SÝPARÝÞ HÝZMETÝNE BAÞLADI Maysan Mando güncellediði web sitesine yepyeni hizmetler kattý. Tüm ürünlerini online sipariþ hizmetine açan Maysan Mando, portföyündeki tüm müþterilerinin zamanýný ergonomik bir hale getirmeyi hedefliyor. Maysan Mando nun bu yeni sistemi, hazýrlanan müþteri menüsüyle ziyaretçilerini karþýlýyor. Menüde bulunan Ürün arama linki ile ziyaretçiler, tüm ürünlerin yer aldýðý bölümde Maysan Mando No ya, araç tipine ya da OEM No ve Alternatif No ya göre ürün taramalarýný yapabiliyorlar. Bir sonraki adýmda seçtikleri ürünleri sepetlerine atarak, hazýrladýklarý ürün sepetinin sipariþini online hizmetle tamamlayan ziyaretçiler, sitenin diðer linklerinde dolaþmaya devam edebiliyor. Hem Maysan Mando hakkýndaki son yeniliklere, hem de tüm geliþmelere anýnda ulaþýlabilen bu yeni web sitesi, ziyaretçilerine profesyonel bir satýþ aðýnda alýþveriþ yapmanýn yaný sýra, teknolojik bir þirket ziyareti yapabilmenin de keyfini yaþatýyor. Sitenin yenilenme çalýþmalarýný yürüten Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, müþterilerine bu hizmeti saðladýklarýndan dolayý mutluluðunu ifade etti. Ceyhan, Teknolojiyi profesyonelce kullanarak, satýþ adýmlarýmýzý daha hýzlý atacaðýmýza inanýyoruz dedi. Bursa Otomotiv Ahmet Demir (Bursa Otomotiv),

13 Benchmarking 13 BENCHMARK ÇALIÞMALARIMIZ Benchmark, iki performans arasýndaki farklarý mukayese etmek için kullanýlan bilimsel ölçümleme testidir. Benchmarking, rekabetçi olabilmenin kilit noktasýdýr ve rakipleri karþýsýnda önde olmak isteyen þirketlerin kendilerini denetleme çalýþmasýdýr. Maysan Mando için benchmark, ilerleme ve geliþimin çok önemli araçlarýndan biri olmuþtur. Benchmark odasýnda, Maysan döneminden Maysan Mando ortaklýðý dönemine geçiþ sürecinde bazý amortisör referanslarýnýn zaman içerisinde geçirdiði teknolojik evrimler irdeliyici bir biçimde incelenmektedir. Benchmark odasýnda Maysan Mando tasarýmlarý ile rakip firmalarýn tasarýmlarý her yönüyle kýyaslanmaktadýr. Bu kýyaslama neticesinde Maysan Mando nun rakiplerine göre üstün ve zayýf yönleri irdelenmektedir. Araþtýrmalar neticesinde Maysan Mando amortisörlerinin iyi olduðu yönlerini daha güçlü hale getirme ve zayýf olduðu yönlerini de geliþtirmeye dair çalýþmalar yapýlmaktadýr. Benchmark odasýnda kýyaslamalarýn daha açýklayýcý olmasý için bazý izahi, görsel ve yapýsal çalýþmalar yapýlmýþtýr. Amortisörlerin sergilendiði standlar tek katlý hantal yapýdan çift katlý, panolu daha iþlevsel yapýya çevrilmiþtir. Oda içindeki odaklamayý saðlamak için referanslar üzerini aydýnlatan ýþýklandýrmalar kullanýlmýþtýr. Süspansiyon sistemleri ve kýyaslarý yapýlan ürün gruplarýna ait açýklayýcý tanýmlar oluþturulmuþtur. Deðiþikliðe uðrayan gruplarýn uygulamaya geçiþ tarihleri belirtilerek teknolojik ilerleme irdelenmiþtir. Gelecek zaman içerisinde benchmark odasýnda test ekipmanlarýmýzý da birbirleriyle kýyaslayarak yeterliliklerinin karþýlaþtýrmasýný yapmak, maliyet ve performans deðerlendirmelerini panolarýmýza yansýtmak ve farklý taþýtlara ait süspansiyon sistemlerini simüle ederek, süspansiyonlarýmýzýn araç konumlarýný irdelemek öncelikli hedeflerimiz arasýnda olacaktýr.

14

15

16

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011

YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 YATIRIMCI SUNUMU EKİM 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Ekim 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 11 Putzmeister BSF 56-5 RZ TRDI Dört akslý kamyon üzerinde, yatayda ve dikeyde En büyük mobil beton pompasý Ýçindekiler 1 Baþyazý - Beton pompasý standartlarý

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 55.755 adedi otomobil olmak üzere 100.920 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Mart ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde %50, kamyonette %98,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ağustos ayında 23.805 adedi otomobil olmak üzere toplamda 50.374 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 8 ayında ise toplamda 324.607 adedi otomobil olmak üzere 538.899 adetlik

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Nisan ayında 51.459 adedi otomobil olmak üzere 92.262 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Nisan ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre artışlar; otomobil % 6,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık OTOMOTĐV SANAYĐĐ DERNEĞĐ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık Tolga YALGI Kıdemli Satınalma Müdürü Toyota Motor Europe 9 Haziran 2009 Türkiye

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 54.197 adedi otomobil, 39.496 adedi hafif ticari araç, 4.392 adedi ağır ticari araç, 4.490 adedi ise traktör olmak üzere toplam 102.575 araç üretilmiştir.

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) İhracattaki talep daralmasına ek olarak iç pazardaki talepte yaşanan düşüşler ertesinde ilk 6 ayda 246.000 i otomobil olmak üzere toplam 400.000 adetlik bir araç üretimi gerçekleşmiştir.

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 60.172 adedi otomobil, 39.323 adedi hafif ticari araç, 4.048 adedi ağır ticari araç, 4.137 adedi ise traktör olmak üzere toplam 107.680 araç üretilmiştir.

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13

Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 Ýçindekiler Genel Müdür ün Mesajý...3 Anadolu Grubu...4 Anadolu Isuzu nun Tarihçesi...6 Ürünler...8 Þampiyon Fabrikasý...12 Finansal Göstergeler...13 2 Saygýdeðer ortaklarýmýz; 2003 yýlýný geride býrakýrken,

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı