Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ III

2

3 ERDAL ELBAY: ^ Çaðýn yükselen kar ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ III Editör 3 Bakýþ açýmýzý güncelleyen YENÝ YAÞAM Merhaba, BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný SAYI: 3 YIL: MAYSAN MANDO Adýna Ýmtiyaz Sahibi Erdal ELBAY Editör Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü Bölgesel Süreli Grafik Tasarým EOS Halkla Ýliþkiler Baský Bordo Matbaa Tonlamasýný, vurgusunu ve temposunu deðiþtirdiðimiz yepyeni bir içerikle karþýnýzdayýz üçüncü sayýmýzda. Maysan Mando yu yönetimi, çalýþanlarý, OEM leri, bayileri, çözüm ortaklarý ve nihai tüketicisiyle birlikte tanýmlayarak, sektörel dinamiði de elinde tutan bu konsepti hazýrlamaktan ve paylaþýmýnýza sunmaktan oldukça keyifliyiz. Maysan Mando Yaþam Dergisi ne bu sayýsýnda kattýðýmýz yeni melodilerle, oluþumumuzu yalnýzca Maysan týnýlarýna seslendirmekten çýkararak, sektörel haberler ve uzman röportajlarýyla çeþitlendirdik. Farklýlaþma çalýþmalarýyla daha da renklenerek geçen hazýrlýk sürecimizin ürünü olan bu yeni sayýmýzý da zevkle okumanýzý diliyorum. Yaþama katýlan yenilikler hep heyecanlandýrmýþtýr beni. Gün koþuþturmacasý içinde hýzla tükettiðim enerjimi arttýrýyor. En önemlisi de bakýþ açýmý güncelliyor. Yeni sayýmýzdan sonra düþünüyorum da, daha sýklýkla yapmalý bu küçüklü büyüklü yenilikleri. Tekdüzeliði hayat körlüðüne dönüþtürmemek için Kendini yenilikle ödüllendirmeli insan..her sabah yepyeni bir güne baþladýðýný yeniden hatýrlayarak tazeliðini korumalý yaþamýn Zamanýn hýzlý akýþýný baltalayarak, hayatý kemiren bezginliði ve yine leri, yeni ve yeniden lerle deðiþtirmeli. Bizler ilk iþ olarak Maysan Mando Yaþam ý yeni ve yeniden lerle deðiþtirdik. Umarým yeni sayýyla gelen yeni enerjimizin yansýmalarý sizlere de ulaþýr Gelecek sayýda buluþmak dileðiyle Merkez Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Sektör Haber BMC den 600 Milyon Dolarlýk yatýrým Genel Müdür Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon Kurumsal Automechanika Frankfurt 2006 ya yoðun ilgi Röportaj HYUNDAI ASSAN Bizden Kalite Olmazsa Olmazýmýz Benchmarking

4 4 Sektör OTOKAR, FIAA 2006 DA ÝKÝ YENÝ OTOBÜSÜNÜ SERGÝLEDÝ MAN DA REKOR SONUÇ Otokar, Ýspanya'nýn Madrid kentinde düzenlenen FIAA Fuarý'nda yeni modeli Navigo 160S i ilk kez sergiledi. Ýspanya'nýn Madrid Kenti'nde Kasým 2006 tarihleri arasýnda düzenlenen Madrid International Bus and Coach Trade Fair da Otokar, Avrupa regülasyonlarý ile uyumlu Navigo 160S modelini sergiledi. Avrupa'da Navigo ismiyle satýþa sunulan Otokar küçük otobüslerinden Navigo 160S, ilk kez görücüye çýktýðý Madrid'de ziyaretçilerden tam not aldý. Son iki yýldýr Avrupa'da birçok ülkede küçük otobüs alanýnda önemli atýlýmlar gerçekleþtiren ve güçlü bir satýþ aðý kurma yönünde önemli anlaþmalar imzalayan Otokar yetkilileri, FIAA Madrid International Bus and Coach Trade Fair'da 27 kiþilik yolcu kapasitesi bulunan Navigo160S'e gösterilen ilgiden memnun olduklarýný söylediler. YENÝ TURKUAZ TÜRKÝYE VE AVRUPA PÝYASALARININ YILDIZI OLMAYA HAZIRLANIYOR Isuzu nun küçük otobüs sýnýfýnda çýðýr açarak 31 kiþilik segmenti oluþturan modeli Turkuaz yenilendi. Sýnýfýnýn yýldýzý kabul edilen Turkuaz, küçük otobüste seyahat otobüsü konforu yaþatan yeni özellikleriyle görücüye çýktý. Gebze Þekerpýnar daki üretim tesislerinde Türk mühendisler tarafýndan tasarlanan, üretilen, geliþtirilen ve Avrupa ya da ihraç edilen Turkuaz ýn yenilikleri düzenlenen toplantýyla tanýtýldý. Toplantýda konuþan Isuzu Yönetim Kurulu Baþkaný Kamil Eser, kullanýcýlarýna segment standartlarýnýn üzerinde özellikler sunan Turkuaz ile 2006 da ellerinde tuttuklarý iç pazar ve ihracat liderliklerini pekiþtireceklerini ifade etti. Kamil Eser, Turkuaz da ana deðiþikliklerin motor ve kabinde yapýldýðýný belirtti. Eser, kabin içinde yapýlan deðiþikliklerle Turkuaz ýn ihraç edilen otobüs segmentinde lokomotif rolü üstlendiðini hatýrlatarak, yenilikler ile iç ve dýþ pazarlarda elde edilecek baþarýlarýn satýþlarý arttýracaðýna da dikkat çekti. Yurt içinde özellikle orta mesafeli taþýmacýlýk ve turizm sektörüne hitap eden Turkuaz ýn donanýmýndaki zenginliðin standartlarý yukarý taþýdýðýný vurgulayan Eser, Bu özellikleri ile Turkuaz, yurt içi ve yurt dýþý müþterilerimizin taleplerinin önemli bir kýsmýný karþýlamýþ oluyor diye konuþtu. BMC DEN 600 MÝLYON DOLARLIK YATIRIM Avrupa nýn da önde gelen üreticileri arasýnda yer alan ve 41 yýllýk tarihi boyunca 300 bin adede yakýn araç üretimi ile Türkiye ekonomisine yaklaþýk 10 milyar dolarlýk katký saðlayan BMC, Manisa Turgutlu da 600 milyon dolarlýk yatýrým yapýyor. Tamamý yerli sermaye ile kurulan BMC, 600 milyon dolarlýk yeni yatýrýmla 2023 yýlýnda dünya ticari araç üreticileri arasýnda ilk 10 a girmeyi hedefliyor. Manisa Turgutlu daki 2 inci Organize Sanayi Bölgesi nde 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda yapýlmasý planlanan yatýrýmla birlikte BMC, üretim kapasitesini 70 bin adete çýkarmayý planlýyor. BMC Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Mehmet Demirpençe, BMC lisansýyla Ýran da üretim yapan fabrikaya bininci aracýn teslimi için düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, Cumhuriyet in 100 üncü kuruluþ yýl dönümü olan 2023 te dünya ticari araç üreticileri arasýnda ilk 10 a girmeyi hedeflediklerini söyledi. Demirpençe bu hedefe ulaþabilmek için o güne kadar milyar dolarlýk yatýrým yapacaklarýný kaydetti. Demirpençe, 2010 da savunma sanayinde ana Türk tankýnýn dizaynýnýn gelmesi için çalýþýyoruz. 50 den fazla ülkeye 80 milyon dolarlýk ihracatýmýz var þeklinde konuþtu. VARÞOVA-MAN Türkiye yi de kapsayan Man Ticari Araçlar Grubu, 2006 yýlý için rekor sonuç bekliyor. Man Ticari Araçlar Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Anton Weinmann, Polonya da yaptýðý açýklamada, Man için son derece baþarýlý geçen 2006 yýlýnda 8,5 milyar Euro luk ciro beklediklerini belirterek, 2010 yýlý satýþ hedeflerini de, 100 bin kamyon ve 10 bin otobüs olarak açýkladý. Weinmann, 2006 da beklenen cironun, 2005 yýlýnda elde edilenden yüzde 15 daha fazla olduðunu, kazancýn da yüzse 7.5 oranýnda artýþ göstereceðini belirtti. Weinmann, Oldukça baþarýlý geçen 2006 yýlý ardýndan elde edilen pozitif geliþme, 2007 yýlýnda da devam edecek dedi. DÜNYANIN EN ÝYÝ OTOBÜS FABRÝKASI MERCEDES TÜRK ÜN ABD nin otobüs konusunda uzmanlaþmýþ yayýnlarýndan BUSRide Dergisi, Mercedes Benz Türk Hoþdere Fabrikasý ný Dünyanýn en iyi otobüs fabrikasý olarak nitelendirdi. Dergide Türk iþçilerin yüksek verim ve motivasyonla çalýþtýklarý ve üretilen araç sayýsýnýn yaný sýra, bu araçlarýn özellikleri de dikkate alýndýðýnda fabrikada çalýþan iþçi sayýsýnýn olaðan üstü düþük olduðu vurgulandý. Tüm iþ akýþlarýnýn en ince ayrýntýsýna kadar ele alýnarak planlanmýþ olmasý da fabrikanýn en etkileyici yaný olarak gösterildi. Fabrikadaki üretim adetlerinin yýllýk üretim kapasitesine yaklaþtýðý, bu artýþa gelecekte yeni modellerin de katkýsý olacaðý kaydedildi. Toplam 4 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Hoþdere de 2005 te üretilen yaklaþýk 2 bin 300 otobüsün bin 500 ü ihraç edildi. MB Türk Fabrikasý nda üretim için 2 bin kiþi çalýþýyor. Þirket Davutpaþa daki tesislerini de 2007 de Hoþdere ye taþýyacak.

5 Genel Müdür 5 Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon ERDAL ELBAY Genel Müdür Düþen fiyatlar ve kârlar ile birlikte gittikçe aðýrlaþan rekabet koþullarý, bizi yeni bir kavramla yüz yüze getirdi. Bu kavram, benim icat olarak deðil de, bakýþ açýsý keþfi olarak tanýmladýðým innovasyondur. Ýnnovasyonun þirket içi bir bilim kurgudan ziyade, mevcut durum karþýsýndaki farklý bakýþ açýlarý ve çýkarýmlar olduðunu düþünüyoruz. Bazý insanlar her þeyi olduðu gibi görürler ve neden diye sorarlar. Ben, her þeyi asla olmadýðý gibi hayal ederim ve neden olmasýn diye sorarým. B. S. Ýnnovasyon, bir insanýn düþünce ve gözlem yeteneðiyle hayal gücünü harmanlayarak oluþturduðu bir beceri alanýdýr. Bir baþkasýnýn göremediðini görerek, yapýlmamýþý yapan her giriþim innovasyondur. Devinimini hýzla sürdüren dünyada gittikçe aynýlaþma özelliði gösteren ürünlerin ve birbirine oldukça yakýnlaþan kalite standartlarýnýn yarattýðý fiyat baskýsýyla innovasyonu ürün ve pazarlama uygulamalarýmýza kattýk. Rekabette öne geçmek için ortaya attýðýmýz yeni ürün, ucuz üretim, farklý pazarlama fikirleri, yeni sektörler ve yeni iþ alanlarý gibi baþlýklarýn innovasyon kavramý altýnda toplanýp bir disiplin halinde baþarýyý da beraberinde getireceðine inanýyorum. Üretim devri hükümdarlýðýnýn sona erdiði bu yenilik ve geliþim döneminde, performans kýstaslarýnýn innovasyona dayalý hale getirilmesi gerektiðine inanýyorum. Buna paralel olarak da çalýþma arkadaþlarýmýn yeteneklerini yönlendiriyorum. Biz Maysan Mando olarak innovasyonun önemini ve gerekliliðini kavramýþ bir firmayýz. Þirket faaliyetlerinde innovasyon çalýþmalarýyla üretim, yönetim ve pazarlama aðlarýmýzdaki baþarý ivmemizi yükselttik. Ýnanýyoruz ki, günümüzde bilimsel, teknolojik ve sosyal verileri ekonomik ve toplumsal bir pragmatik anlayýþa dönüþtürme yeteneðine sahip olmayan herhangi bir iþletmenin, uluslararasý rekabet pazarýnda varlýðýný sürdürmesi mümkün deðildir. Bu açýdan deðiþim ve geliþim odaklý þirket politikamýzda innovasyona yaptýðýmýz yatýrýmlarý sürdüreceðiz. Yeni þeyler, verilen talimatlara körü körüne uymamak, anayoldan sapmak ve denenmemiþi denemekle keþfedilir. F. T. Saygýlarýmla Erdal Elbay Genel Müdür

6 6 Kurumsal AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2006 YA YOÐUN ÝLGÝ Maysan Mando, iki yýlda bir Frankfurt'ta düzenlenen ve otomotiv yedek parça sektörünün nabzýný tutan Automechanika Frankfurt 2006 fuarýna katýlmak için Eylül 2006 tarihleri arasýnda Almanya nýn Frankfurt kentinde bulundu. Fuarý oldukça verimli geçiren Maysan Mando, fuara katýlan firmalar arasýnda dikkat çekici bir standla kendini gösterdi yýlýndan bu yana amortisör üretimiyle otomotiv sanayine hizmet veren Maysan Mando, uluslararasý platformda otomotiv yedek parçalarý, sistemler, elektronik parçalarý, onarým ve bakým ürünleri, aksesuarlar ve otomobiller için her türlü detayýn yer aldýðý Automechanika Frankfurt 2006 da, zengin ürün gamýný sergilerken, diðer yandan da bir çok iþ baðlantýsýnda bulundu. Kurulduðu günden beri Türkiye ye katma deðer saðlayan Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, fuarýn oldukça verimli geçtiðini ifade ederek, Automechanika Frankfurt fuarý, Türk otomotiv yan sanayi firmalarýnýn dünyaya açýlmasý için çok önemli bir platform oluþturuyor. Biz de bu platformda ihracat ekibimizle birlikte tam kadro bulunarak, firmamýzý anlattýk ve yeni görüþmeler yaptýk. Fuar katýlýmcýlarýnýn standýmýza ilgisi büyüktü diye konuþtu. BILSTEIN DAN TÜRKÝYE ZÝYARETÝ MAYSAN MANDO ve Alman amortisör üreticisi BILSTEIN, çözüm ortaklýðý için protokol imzaladýlar Türkiye nin ilk yerli amortisör üreticisi Maysan Mando, Alman amortisör üreticisi Bilstein ile çözüm ortaklýðý için el sýkýþtý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, CRM Lideri Erdi Ceyhan ve Ýhracat Bölümü nden Sevinç Bilgin in de katýldýðý protokol toplantýsýnda, Bilstein Ürün Müdürü Kersten Struffmann kendi ürün gamlarýnda mevcut olmayan referanslarý Maysan Mando dan tedarik edebilmek için bu anlaþmayý gerekli gördüklerini ifade etti. Struffmann, Çözüm ortaklýðýmýza hafif ticari araç referanslarý ile baþlýyoruz. Daha sonra bazý binek referanslar da bu kapsama alýnacaktýr diye konuþtu. R&A PARTNERS CONSULTING TEN BÝLGÝLENME ZÝYARETÝ Rusya da bulunan ana müþterimiz R&A Partners Consulting, satýþ ve teknik ekibi ile fabrikamýzý ziyaret etti. Amortisörle ilgili teknik konularda bilgilenmek üzere düzenlenen bu ziyarette Ýdari Ýþler Sorumlusu Natalia Kalinkina, Satýþ Müdürü Nail Mordalimov, teknik ekipten Vitaly Soloveychik ve Alexander Isaev olmak üzere dört katýlýmcý hazýr bulundu. Ziyaretçi ekip ile birlikte çýkýlan fabrika turunun ardýndan, ziyaretçilere Ar-Ge bölümü tarafýndan amortisörle ilgili temel ve gerekli tüm bilgiler verildi. Kalite bölümünün de katýlýmýyla devam eden toplantýlarda amortisörle ilgili oluþacak hatalara nasýl yaklaþýlmasý gerektiði konusunda deðerlendirmeler yapýldý. SAF DAN MAYSAN A ZÝYARET 31 ÝNCÝ YEÞÝL BURSA RALLÝSÝ NDE RENKLÝ GÖRÜNTÜLER Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn 6'ýncý ayaðý 31'inci Yeþil Bursa Rallisi bu yýl Zafer Plaza önünden verilen startla baþladý. Bursa Otomobil Sporlarý Kulübü (BOSSEK) tarafýndan düzenlenen ralliye, otomotiv sektörünün amortisör tedarikçisi Maysan Mando, sponsor olduðu araç ve pilot ile katýldý yýlýndan bu yana çeþitli organizasyonlarda üstlendiði sponsorluklarla motor sporlarýna destek veren Maysan Mando, 9-10 Eylül tarihlerinde Türkiye Ralli Þampiyonasý'nýn altýncý rallisi olarak gerçekleþen 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde, motor sporcusu Hakan Ertarman ýn resmi sponsoru oldu. Son üç yýldýr Ertarman ile imzaladýðý resmi sponsorluk anlaþmasýyla pek çok baþarý kazanan Maysan Mando nun, Yeþil Bursa da co-pilotluðunu ise Yalçýn Filiz yaptý. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay, zafer kazanmak için çaba harcadýklarýný ifade ederek, Yatýrýmlarýmýzý ve hedeflerimizi arttýrarak motor sporlarýna destek vermeyi sürdüreceðiz dedi. Avrupa nýn önde gelen dingil üreticilerinden Saf firmasýnýn temsilcileri, fabrikamýzý ziyaret etti. Thomas Schimetka ve Stefan Flecknstein dan oluþan Alman ziyaret ekibinin satýþ bölümünden Sevinç Bilgin Bozkaya ile gerçekleþtirdiði çeþitli görüþmeler sonucunda, iþbirliði çalýþmalarýmýz için olumlu adýmlar attýk.

7 Kurumsal 7 MERCEDES-BENZ TÜRK AKSARAY TESÝSLERÝ ZÝYARETÝ TAYSAD üyeleri arasýnda yeni iþbirliklerinin kurulmasýna ve mevcut iliþkilerin geliþtirilmesine yönelik olarak Mercedes-Benz Türk A.Þ. nin (MBT) Aksaray daki tesislerine yüksek katýlýmla gerçekleþtirilen ziyarete Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve lojistik sorumlusu Ayþe Koçak da katýldý. ISO ÇALIÞMALARI TAM GAZ Maysan Mando da Eylül 2006 da baþlayan ISO Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyon çalýþmalarý tam gaz devam ediyor. Bursa Çevre Merkezi danýþmanlýðýnda verilen eðitimler, Maysan Mando Proje Ekibi yle devam ediyor. Çevre ile ilgili ön eðitimlerin sonlandýðý programda diðer eðitimler de plana uygun olarak BÇM tarafýndan gerçekletirilecektir yýlý Nisan ayý içinde sertifikanýn alýnmasý planlanmaktadýr. MBT Aksaray Fabrikasý Teknik Direktörü Hans-Ulrich Maik in firma genel tanýtýmý ile ilgili sunumundan sonra birlikte öðle yemeðinde sohbetlerini sürdüren ziyaret ekibi, daha sonra fabrika turuna çýkarak, yeni araç Unimog un test sürüþünü de görme imkaný buldu. Ziyaretin son ayaðý olan, tedarikçiler ve tedarikçi adaylarý için düzenlenen MBT A.Þ. Satýnalma Prosesleri ve Þartlarý konulu bilgilendirme toplantýsýyla da tedarikçi firma temsilcilerine MBT ile ilgili bilgiler verildi. HYUNDAI 5 STAR DENETÝMÝ SONUÇLARI AÇIKLANDI Hyundai nin her yýl dünya çapýndaki tüm tedarikçilerine uyguladýðý, tedarikçi kalite geliþtirmeyi hedefleyen 5 Star denetimlerinden Maysan Mando tam puan aldý Çukurova Grubu nun iþtiraklerinden biri olan Maysan Mando, Hyundai nin yýlda bir kez olmak üzere dünya çapýndaki tüm tedarikçilerini denetlediði 5 Star denetimini baþarýyla geçti. Tedarikçi kalite geliþtirmeyi, objektif deðerlendirmeyi ve deðerlendirme sonuçlarýnýn rekabete yansýmasýný hedefleyen bir sistem olan 5 Star, tedarikçi firmalarýn kalite yönetim sistemlerini denetleyerek, hatasýz üretim bilinci adýna bir ortak misyon üstleniyor. Hyundai, Türkiye de de ilk olarak geçtiðimiz yýl 5 Star deðerlendirme sistemi kapsamýnda, 3 pilot firmaya denetim gerçekleþtirdi yýlý Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen denetimde, Maysan Mando Türkiye den katýlan 3 firma arasýnda 1 inci, dünya çapýnda katýlan 70 firma arasýnda ise 6 ýncý olarak denetimlerini tamamladý yýlýndan farklý olarak 2006 yýlýnda, kalite sistem ve proses denetimlerinýn birleþtirilerek tek bir soru listesi üzerinden planlanan çalýþmalarda Maysan Mando firmasý, Hyundai Motor Company den Je Man Lee ve Hyundai Assan dan Deniz Gökyýldýz tarafýndan denetlendi. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay ve Kalite Sistem Mühendisi Seda Þenler in de katýldýðý denetimde, þirketin tüm operasyonel birimleri incelenerek, bölüm liderleri ve çalýþanlarý tarafýndan kalite sistem çalýþmalarý aktarýldý. Hyundai Motor Company ve Hyundai Assan ýn birlikte tertip ettiði, ana tedarikçilerinin üretim tesislerinin mevcut performansýný izleme ve 0 hata prensibini uygulama amacýyla düzenlenen 5 Star deðerlendirme sisteminin bir aþamasý olan kalite yönetim sistem denetlemesi, Maysan Mando tarafýndan baþarý ile tamamlandý. Elbay, denetim sonunda tüm çalýþanlarý adýna elde ettikleri baþarýdan duyduðu mutluluðu ifade ederek, Üretimde kalite bizim öncelikli prensibimizdir. Bu doðrultuda topladýðýmýz meyvalar baþarýya olan düþkünlüðümüzü arttýrýyor þeklinde konuþtu. YANGIN EÐÝTÝMÝ GELENEKSEL ÝFTAR YEMEÐÝNDE BULUÞTUK Maysan Mando çalýþanlarý her yýl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldiler. Mudanya Yolu nda bulunan Kýsmet Restoran da düzenlenen iftar yemeðinde oruçlarýný açan Maysan Mando çalýþanlarý, iþ stresini keyifli sohbetlerle daðýttýlar. Maysan Mando mesai arkadaþlarýnýn eþleriyle birlikte katýldýklarý iftar yemeðinde konuþan Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, böyle organizasyonlarýn birlik ve beraberlik duygularýný perçinlediðini ifade ederek, katýlýmlarý için herkese teþekkür etti. Ýþletmelerin geleceðini etkileyen önemli risklerden biri olan yangýn riskini en aza indirilmesi adýna çalýþmalarýný sürdüren Maysan Mando, yangýnla mücadele ekiplerinin güvenirliliðini arttýrmak için periyodik olarak gerçekleþtirdiði yangýn söndürme tatbikatý ve eðitimlerini 2006 yýlý için tekrarladý. Organize Sanayi Ýtfaiye Müdürlüðü nde Ýtfaiye Þefi Necdet Þahin in liderliðinde yapýlan eðitim ve tatbikat bu yýlda yeni yangýn söndürme ve müdahale tekniklerinin anlatýlmasý, temel teorik eðitimlerin verilmesi ile baþlamýþ teorik eðitimde anlatýlanlarýn pratik tatbikatlarý yapýlarak tamamlandý. Eðitim sonunda katýlan kursiyerlere katýlým sertifikalarý yine Necdet Þahin tarafýndan verildi.

8 8 HYUNDAI ASSAN: TÜRK OTOMOTÝV YAN SANAYÝLERÝ AVRUPA VE UZAKDOÐU KALÝTESÝNÝ YAKALADI Röportaj Otomotivin dev üreticilerinden Hyundai Assan Parça Geliþtirme ve Yerlileþtirme Departman Müdürü Þaban Babadað, yerli otomotiv yan sanayilerin kalite ivmesinin günden güne yükseldiðini, Avrupa ve Uzakdoðu daki rekabet ortamýnda güçlü bir yer edindiðini ifade etti. Hyundai, 1,2 milyar Euro'luk dev yatýrýmý Çek Cumhuriyeti'nde yapmaya karar verdikten sonra iç yapýnýzda ya da kýsa vadeli hedeflerinizde bir deðiþiklik oldu mu? Hyundai Motor Company, dünya çapýnda sürekli büyüyen bir þirket ve otomotiv sektöründe de en hýzlý geliþim kaydeden firmalarýn baþýnda geliyor. Hyundai nin Avrupa da yeni bir üretim üssü kurmasý konusunda Türkiye nin de giriþimleri oldu ancak istenilen belirli kriterler nedeniyle yatýrýmýn Çek Cumhuriyeti nde yapýlmasýna karar verildi. Hyundai Assan Ýzmit Fabrikasý, Hyundai nin dünya çapýndaki 4 global üretim merkezinden biri ve Avrupa ya açýlan kapýsý konumunda bulunuyor. Yeni bir fabrikanýn kurulmasý, Hyundai nin ve Hyundai Assan ýn özellikle bölgedeki gücünü daha da artýracaktý. Ancak yatýrýmýn Çek Cumhuriyeti ne gitmesi, Hyundai nin Türkiye deki operasyonlarýný doðrudan etkilememektedir. Hyundai Assan Ýzmit Fabrikasý nda yatýrýmlar devam edecektir. Bunun ilk örneði de 2007 yýlý Mart ayýnda üretimine baþlanacak olan Matrix modeli olacaktýr. Matrix in Güney Kore den sonra fabrikanýzda da üretilmesi kararýnýn üretim kapasiteniz, ihracat hedefiniz ve cironuza ne gibi yansýmalarý olacak? Hyundai Matrix, Ýzmit Ali Kahya da bulunan Hyundai Assan fabrikasýnýn yýllýk üretim kapasitesini iki katýna çýkaracak bir model olacak. Ýhracat aðýrlýklý olarak üreteceðimiz Matrix modelimiz; konforu, fonksiyonelliði ve ekonomikliðiyle Türk tüketicisinin de her türlü ihtiyacýný karþýlayan bir model. Bu sayede hem iç pazarda, hem de ihracat anlamýnda

9 Röportaj 9 Matrix in, Hyundai Assan ýn en önemli modellerinden biri olacaðýndan ve bizi daha büyük baþarýlara taþýyacaðýndan hiç þüphemiz bulunmuyor yýlýndan bu yana fabrikanýzda üretilmeye baþlanan Starex, iç ve dýþ piyasadaki hedeflerine ulaþtý mý? Hyundai Starex, Türkiye ye ilk ithal edilmeye baþlandýðý zaman tüketicinin büyük bir talebiyle karþýlaþtý. Ait olduðu segmentte oldukça baþarýlý bir araç olan Starex e gösterilen bu yoðun ilgi sayesinde, biz de Hyundai Assan olarak Starex in üretimini Türkiye de gerçekleþtirme kararý aldýk. Bununla birlikte Starex in tüm Avrupa, Orta Doðu ve Afrika için üretimini de biz üstlendik. Þu an Türkiye de üretilen Starex ler, hafif ticari araçlar arasýnda Türkiye de en çok tercih edilen modellerden biri olmanýn yaný sýra 40 tan fazla ülkeye de sadece Türkiye den ihraç ediliyor. Yerli yan sanayiler ile iliþkileriniz nasýl? Türk otomotiv yan sanayini kalite ve kurumsallýk açýsýndan deðerlendirir misiniz? Son yýllarda özellikle kalite anlamýnda Türkiye deki yan sanayiler çok ciddi bir aþama kaydettiler. Bunu Gebze de çok rahat görebiliyoruz. Gerek belgelendirmeler gerek kalite seviyesinin tutturulmasý ve sürdürülmesi anlamýnda iyi bir ivmeyle ilerliyorlar. Görebildiðimiz kadarýyla þu an Türkiye de çalýþtýðýmýz yan sanayilerin kalite seviyesi Avrupa daki veya Uzakdoðu daki firmalardan hiç de aþaðýda deðil. Türkiye deki otomotiv yan sanayilerin kalite rekabetinde varolduðunu düþünüyor, çalýþmalarýný da takdirle karþýlýyorum. Bu iþte mantalite çok önemli. Çünkü yan sanayide önemli olan parça üretmek deðil, kaliteli parça üretmektir. Þu anda Türkiye deki bir çok yan sanayimiz kaliteli üretim felsefesini benimsedi. Ama rekabetçi fiyatlar açýsýndan bakacak olursak Uzakdoðu daki, örneðin Kore deki yan sanayilerin seviyesine inemediler. Ama tabi burada çok çeþitli faktörler var. Sonuçta Uzakdoðu daki þartlar Türkiye dekinden çok daha farklý. Türkiye de maliyetlerin kontrol altýnda tutulmasý oldukça zor. Her gün deðiþen pazar ortamý ve her gün deðiþen ekonomik koþullar buna el vermiyor. Tüm bunlarý düþününce fiyatlarýn yukarýda kalmasý kabul edilebilir ama biz bunu kabul edebilir seviyeye gelemedik. Yan sanayileriniz arasýnda Bursa yla ilgili görüþleriniz ne yönde? Bursa da oldukça fazla yan sanayimiz var. Son yýllarda aðýrlýðýný kaybetse de hala Türkiye nin önde gelen otomotiv yan sanayilerinden biri. Örneðin þu an bizim bölgemiz olan Gebze hem ana sanayi hem yan sanayi anlamýnda Bursa ya rakip olacak konuma geldi.

10 10 Sektör YENÝ FORD TRANSÝT 2007 YILININ ULUSLARARASI TÝCARÝ ARACI ÖDÜLÜNÜ ALDI dedi. Ford Otosan Kocaeli Fabrikasý'nda üretilen 6 ýncý nesil Ford Transit, "2007 Yýlýnýn Uluslararasý Ticari Aracý" ödülünü aldý. 19 Avrupa ülkesini temsil eden ve önde gelen ticari araç gazetecilerinden oluþan baðýmsýz jüri paneli, yeni Ford Transit'e 2007 ödülünü Gelmiþ geçmiþ en çekiþmeli 'Yýlýn Ticari Aracý' mücadelesi" sonucunda layýk gördü. Ford Avrupa Baþkaný ve Genel Müdürü John Fleming, "2006 birçok yeni hafif ve orta boy ticari aracýn piyasaya sunulduðu kalabalýk bir yýl oldu. Mücadelenin her zamankinden daha zorlu bir hale geldiði bu ortam, Ford Transit'in kazandýðý bu ödülü daha deðerli kýlýyor" 2001 Transit ve 2003 Transit Connect'in baþarýsýný izleyerek 'Yýlýn Ticari Aracý' ödülünü kazandýklarý için mutlu olduklarýný ifade eden Fleming, "Bu da Transit öyküsüne katkýda bulunan çok sayýda Ford Avrupa çalýþanýnýn kararlýlýðýna uygun bir ödül ve takdir oluþturuyor" dedi. "Yýlýn Ticari Aracý" jürisi de yaptýðý resmi açýklamada, kararý açýklarken özellikle Ford mühendislerinin Avrupa'nýn en iyi ticari araçlarýndan birini daha da iyi hale getirmesinden etkilendiklerini belirterek, "Transit'in kullaným kolaylýðý hem þehir trafiðinde hem de otoyolda mükemmel. Ayrýca, Ford tasarýmcýlarý ve mühendislerinin diðer üreticilerden daha fazla bir þekilde potansiyel ve mevcut müþterilerle iliþkilerini sürdürerek bunlarýn isteklerini ve ihtiyaçlarýný yakýndan izlemesini de takdir ediyoruz." þeklinde bilgi verdi. CLIO SADECE BURSA DA ÜRETÝLECEK Renault Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýsý ve Euromed Baþkaný Luc Alexandre Menard, Bursa da yeni bir araç kararý aldýklarýný belirterek, Clio nun yeni versiyonu bir tek burada üretilecek dedi. Menard, Renault Grubu 2006 deðerlendirme toplantýsýnda yaptýðý konuþmada Renault un Türkiye ile ilgili kararlarýný açýkladý. Menard mühendislik ve araþtýrma konusunda Oyak Renault ya verilen iþlerin arttýrýlmasý ile mühendislik geliþtirme merkezi oluþturulduðunu belirterek, yerlileþtirme oranýný artýrmayý planladýklarýný söyledi. Menard, Üçüncü kararýmýz, yeni bir araç bundan sonra Bursa da üretilecek. Clio nun yeni bir versiyonu üretilecek. Ayrýca Bursa da yeni bir dizel motor da üretilecek dedi. Oyak Renault fabrikasýnýn kapasitesinin arttýrýlacaðýný, saatte 40 olan araç üretimini 60 a çýkaracaklarýný ve bin kiþinin daha gündüz çalýþacaðýný bildiren Menard, Bu yýl 183 milyon Euro luk bir yatýrým yapacaðýz. Bu renault un Türkiye de yaptýðý yatýrýmlar konusunda rekordur. Türkiye ye ve Oyak la gerçekleþtirdiðimiz ortaklýða güveniyoruz þeklinde konuþtu. EUROCARGO DAN YEDÝ AYDA 700 ADET SATIÞ Otoyol 2006 yýlý baþlarýnda Türkiye'de üretimine baþladýðý Iveco Eurocargo ile orta sýnýf kamyon pazarýnda Mayýs ayýndan bu yana 700 adetlik satýþa ulaþtý. Filolarý için Iveco Eurocargo'yu tercih edenler arasýnda UPS, MNG Kargo, Mas Taþýmacýlýk, Aydýn Kargo, Anaforoðlu Demir Sanayi, Çaðrý Nakliyat, Dönüþ Uluslararasý Taþýmacýlýk, Ýstanbul Trafik Vakfý, Ýzmir Lojistik gibi kuruluþlar yer alýyor. Eurocargo Türkiye'de, farklý ihtiyaçlara cevap verebilmek amacýyla, 250E24, 220E21, 150E21, 130E15, 100E15, 85E13 olmak üzere 8.5 ton ile 25 ton arasýnda deðiþen 6 farklý modeli ile sunuluyor. Eurocargo'daki elektronik kendi kendine diyagnostik sistemi, arýzalara karþý sürücüyü uyararak sürüþ güvenliðini arttýrýyor. TOFAÞ IN YENÝ MODELÝ TÜM DÜNYANIN BEÐENÝSÝNÝ TOPLUYOR Bursa da üretilip Avrupa ya ihraç edilecek Fiat ýn yeni modeli Linea, ilk olarak 2-12 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul daki Autoshow Fuarý nda otomobil severlerin beðenisine sunuldu. Linea, 2007 yýlýnýn 2 inci yarýsýndan itibaren Avrupa ve dünyada satýþa sunulacak. Fiat Auto ve Koç Holding ortaklýðý ile Tofaþ ýn Bursa daki fabrikasýnda yýlda 60 bin adet üretilecek Linea, 170 milyon Euro yatýrýmla yola çýkacak. Ýleride Fiat tarafýndan baþka ülkelerde de üretilecek Fiat Linea nýn prototipi, dünyada ilk kez Ýstanbul Autoshow Fuarý nda sergilendi. Tasarýmý Fiat Style Centre tesislerinde yapýlan Linea nýn pazara farklý versiyonlarý da sunulacak. Türk tüketicilerle karþýlaþmadan önce özel bir isimlendirme sürecinden geçen Linea için, Türkiye nin dört bir yanýndan gelen 200 ü aþkýn isim önerisi kýsýtlý sayýda Türk tüketici grubu tarafýndan deðerlendirildi. Seçilen 7 isim Ýtalya merkez ofisinde diðer ülkelerin teklifleriyle birlikte müþteri grubunun beðenisine sunuldu. Aralarýnda Türkiye, Brezilya, AB ülkeleri ve Doðu Avrupa dan müþterilerden oluþan bir grup en beðendikleri isimleri seçtiler. Türklerin de favorisi olan Linea, oylamadan birincilikle çýkan isim oldu.

11 Bizden KALÝTE, OLMAZSA OLMAZIMIZ Kaliteden ödün vermeyen üretim anlayýþý ve pazar-rakip-talep üçgenini baz alarak yürütülen mutlak pazarlama stratejileriyle sektör liderliklerini sürdürdüklerini söyleyen Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, Maysan Mando nun yeni projelerini, stratejilerini ve hedeflerini anlattý. 11 Maysan Mando nun sektördeki konumu hakkýnda bilgi verir misiniz? Maysan Mando, otobüs ve kamyon üreticilerinin oluþturduðu aðýr ticari araç üreticileri içinde toplam pazardan yüzde 70 in üzerinde pay almaktadýr. Bu segmentteki liderliðinin yanýnda, uluslararasý en büyük amortisör üreticilerinin yer aldýðý çok yoðun rekabet ortamýnda dahi binek ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 20 nin üzerinde pazar payýna sahiptir. Ayrýca yaygýn ve geniþ daðýtým aðýmýz vasýtasýyla yedek parça piyasasýndaki liderliðimizi de koruyoruz. Ýç piyasada hali hazýrda Maysan Mando ve Maysan Halla markalarý ile yolumuzu sürdürürken, marka çeþitliliðimizi arttýrmayý planlýyoruz. Maysan Mando nun satýþ ve pazarlama stratejileri nelerdir? Stratejimizi oluþtururken mevcut pazar gerekleri, ürün çeþitliliði, rakiplerimizin pozisyonu ve üreticilerin taleplerini göz önüne alýyoruz. Ana araç üreticilerinin kaliteyi olmazsa olmaz bir kriter olarak ortaya koymasýndan dolayý herhangi bir taviz vermeden gerekli tüm yatýrýmlar yapýlmaktadýr. Sektör içindeki yoðun rekabetten dolayý maliyet baskýsýný müþterilerimizin lehinde, yüksek otomasyon ve global satýn alma faaliyetleri ile karþýlamaktayýz. Maysan Mando nun ihracatta geldiði noktadan bahseder misiniz? Yurt dýþý pazarlarda firmamýzýn tanýtýlmasý amacýyla sektörel lider ile fuarlara katýlýmýmýz sürmektedir. Özellikle Ýngiltere, Ýtalya, Ýran, Mýsýr ve Ýsveç ile devam etmekte olan geleneksel ihracatýmýza bu sene Ýran, Almanya ve Rusya da dahil olmuþtur. Maysan Mando olarak pazarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Erdi Ceyhan CRM Lideri Yedek parça pazarýný amortisör açýsýndan ele aldýðýmýzda, marka çeþitliliði ve marka içerisinde gittikçe artan modellerden dolayý, pazarda amortisör çeþidi günden güne artmaktadýr. Binek araç amortisörlerinde modelin OEM amortisör üreticisi, yatýrým amortismanlarýnýn tamamlanmasýndan dolayý daha rekabetçi bir tutum sergilemektedir. Bu sebepten dolayý Maysan Mando, OEM üreticileri ile olan iþbirliðine aðýrlýk vermekle beraber segment bazýnda kamyon, otobüs, treyler ve hafif ticari araç modellerinin çeþidinin arttýrýlmasý konusuna aðýrlýk vermektedir.

12 12 Internet ONLINE SÝPARÝÞ MAYSAN MANDO YENÝLENEN WEB SÝTESÝ ÝLE ONLINE SÝPARÝÞ HÝZMETÝNE BAÞLADI Maysan Mando güncellediði web sitesine yepyeni hizmetler kattý. Tüm ürünlerini online sipariþ hizmetine açan Maysan Mando, portföyündeki tüm müþterilerinin zamanýný ergonomik bir hale getirmeyi hedefliyor. Maysan Mando nun bu yeni sistemi, hazýrlanan müþteri menüsüyle ziyaretçilerini karþýlýyor. Menüde bulunan Ürün arama linki ile ziyaretçiler, tüm ürünlerin yer aldýðý bölümde Maysan Mando No ya, araç tipine ya da OEM No ve Alternatif No ya göre ürün taramalarýný yapabiliyorlar. Bir sonraki adýmda seçtikleri ürünleri sepetlerine atarak, hazýrladýklarý ürün sepetinin sipariþini online hizmetle tamamlayan ziyaretçiler, sitenin diðer linklerinde dolaþmaya devam edebiliyor. Hem Maysan Mando hakkýndaki son yeniliklere, hem de tüm geliþmelere anýnda ulaþýlabilen bu yeni web sitesi, ziyaretçilerine profesyonel bir satýþ aðýnda alýþveriþ yapmanýn yaný sýra, teknolojik bir þirket ziyareti yapabilmenin de keyfini yaþatýyor. Sitenin yenilenme çalýþmalarýný yürüten Maysan Mando CRM Lideri Erdi Ceyhan, müþterilerine bu hizmeti saðladýklarýndan dolayý mutluluðunu ifade etti. Ceyhan, Teknolojiyi profesyonelce kullanarak, satýþ adýmlarýmýzý daha hýzlý atacaðýmýza inanýyoruz dedi. Bursa Otomotiv Ahmet Demir (Bursa Otomotiv),

13 Benchmarking 13 BENCHMARK ÇALIÞMALARIMIZ Benchmark, iki performans arasýndaki farklarý mukayese etmek için kullanýlan bilimsel ölçümleme testidir. Benchmarking, rekabetçi olabilmenin kilit noktasýdýr ve rakipleri karþýsýnda önde olmak isteyen þirketlerin kendilerini denetleme çalýþmasýdýr. Maysan Mando için benchmark, ilerleme ve geliþimin çok önemli araçlarýndan biri olmuþtur. Benchmark odasýnda, Maysan döneminden Maysan Mando ortaklýðý dönemine geçiþ sürecinde bazý amortisör referanslarýnýn zaman içerisinde geçirdiði teknolojik evrimler irdeliyici bir biçimde incelenmektedir. Benchmark odasýnda Maysan Mando tasarýmlarý ile rakip firmalarýn tasarýmlarý her yönüyle kýyaslanmaktadýr. Bu kýyaslama neticesinde Maysan Mando nun rakiplerine göre üstün ve zayýf yönleri irdelenmektedir. Araþtýrmalar neticesinde Maysan Mando amortisörlerinin iyi olduðu yönlerini daha güçlü hale getirme ve zayýf olduðu yönlerini de geliþtirmeye dair çalýþmalar yapýlmaktadýr. Benchmark odasýnda kýyaslamalarýn daha açýklayýcý olmasý için bazý izahi, görsel ve yapýsal çalýþmalar yapýlmýþtýr. Amortisörlerin sergilendiði standlar tek katlý hantal yapýdan çift katlý, panolu daha iþlevsel yapýya çevrilmiþtir. Oda içindeki odaklamayý saðlamak için referanslar üzerini aydýnlatan ýþýklandýrmalar kullanýlmýþtýr. Süspansiyon sistemleri ve kýyaslarý yapýlan ürün gruplarýna ait açýklayýcý tanýmlar oluþturulmuþtur. Deðiþikliðe uðrayan gruplarýn uygulamaya geçiþ tarihleri belirtilerek teknolojik ilerleme irdelenmiþtir. Gelecek zaman içerisinde benchmark odasýnda test ekipmanlarýmýzý da birbirleriyle kýyaslayarak yeterliliklerinin karþýlaþtýrmasýný yapmak, maliyet ve performans deðerlendirmelerini panolarýmýza yansýtmak ve farklý taþýtlara ait süspansiyon sistemlerini simüle ederek, süspansiyonlarýmýzýn araç konumlarýný irdelemek öncelikli hedeflerimiz arasýnda olacaktýr.

14

15

16