Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 XV

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz çok yoðun bir tempo ve koþturma içerisindesiniz. Yeni dünya düzeninde bu durumdan nasýl sýyrýlabiliriz inanýn ben de bilmiyorum ama iþler ve meþguliyetlerin peþinde koþtururken sanýrým hayatý da ýskalýyoruz. Ömür denilen þey o kadar kýsa ki çok önemli ve acil iþi olan milyonlarca insanýn þu anda topraðýn altýnda olduðunu ve hayatýn onlarsýz da devam ettiði gerçeðini hatýrlayalým. Dünyadaki en acýmasýz þey zaman. Geri alamazsýnýz, borç ya da ödünç hiç alamazsýnýz. Azgýn bir nehir gibi akýp giderken size ancak onun akýþýný seyretmek düþer (mi acaba?) diyerek bir fincan kahve eþliðinde hoþ bir hikayeyi sizler ile paylaþmak istiyorum Hyundai i10 için üretime start veriliyor Eylül 2013'te Türkiye fabrikasýnda üretimine baþlanýlacak olan Hyundai yeni i10 araçlarý ile projenin gözden geçirme toplantýsý gerçekleþtirildi... Bayiler Dubrovnik te buluþtu Maysan Mando geleneksel hale getirdiði bayi toplantýlarýný bu yýl Hýrvatistan'ýn Dubrovnik þehrinde düzenledi... Maysan Mando yeni fabrika yatýrýmýyla üretimini artýrýyor Türkiye nin amortisör üretimi ve satýþý konusunda lider kuruluþu olan Maysan Mando, yeni fabrika yatýrýmý yaparak kapasitesini artýrdý, hedeflerini büyüttü. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay... ************** Ýþ yaþamýnda önemli yerlere gelmiþ bir grup eski mezun arkadaþ, üniversitedeki hocalarýndan birini ziyarete gitmiþler. Çeþitli konular konuþulduktan sonra sohbet, iþin yarattýðý strese ve hayatýn zorluklarýna gelmiþ. Yaþlý üniversite hocasý ziyaretçilerine kahve ikram etmek üzere mutfaða giderek deðiþik boy, renk ve kalitede bir çok fincanýn bulunduðu bir tepsiyle geri dönmüþ. Kimi porselen, kimi seramik, kimi cam, kimi plastik olan fincanlarý ve kahve termosunu masaya koyup kahvelerini oradan almalarýný söylemiþ. Tüm eski öðrenciler kahvelerini alýp koltuklarýna döndüðünde hocalarý onlara þunu söylemiþ: "Farkýna vardýnýz mý bilmem, zarif görünümlü, güzel, pahalý fincanlarýn hepsi alýndý, masada yalnýzca ucuz ve basit görünümlü fincanlar kaldý. Elbette ki kendiniz için en güzelini istemek ve onu almak çok normal ama iþte biraz önce bahsettiginiz problemlerinizin ve stresin nedeni de iþte tam olarak böyle birþey. Aslýnda istediðiniz kahve içmek iken bilinçli olarak herbiriniz diðerlerinin aldýðý fincanlarý gözleyerek daha iyi olan fincanlarý almaya uðraþtýnýz. Yaþam kahve ise iþ, para ve mevki de fincandýr. Bunlar yalnýzca yaþamý tutmaya yarayan araçlardýr, ama yaþamýn kalitesi bunlara göre deðiþmez. Bazen yalnýzca fincana odaklanarak içindeki kahvenin zevkini çýkarmayý unutabiliyoruz." Sevgiyle kalýn. Banu Doðu Keçe BTSO Baþkaný Ýbrahim BURKAY Bursa iþ dünyasýnýn son günlerde gündemini en çok meþgul eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde ipi göðüslemeyi baþaran, yeni baþkan Ýbrahim Burkay ile yorucu seçim maratonunun hemen ardýndan... Bursa'dan Batman'a kültür köprüsü Sosyal projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Batman Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'ndan gelen talep üzerine harekete geçen Maysan Mando... Maysan Mando kupaya doymuyor Motorsporlarý konusunda sponsorluk kapsamýnda deneyimli pilot Hakan Ertarman a destek veren Maysan Mando, geçtiðimiz günlerde Eskiþehir de gerçekleþen ralliden iki kupa ile dönmeyi baþardý... Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / XV

4 Mando yetkilileri Türkiye de Koreli ortaðýmýz Mando'nun iþ geliþtirme uzmanlarý Bursa'daydý. Polonya ve Türkiye'deki otomatik hatlarý gözden geçirmek ve fikir alýþveriþinde bulunmak için her iki ülkeye de ziyaretler yapan uzmanlar, Bursa'da da Maysan Mando'yu ziyaret ettiler. Mando, global tedarikçilerini desteklemek için yýl içinde rutin ziyaretler yapýyor. Maysan Mando ya Alman konuklar Maysan Mando, Daimler AG Merkezi Satýnalma Müdürü Eileen Kiely ve Almanya Süspansiyon Satýnalma Sorumlusu Wolfgang Göggel'i aðýrladý. Maysan Mando'nun Daimler çatýsý altýnda global tedarikçi olarak faaliyetlerini yerinde görmek amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Daimler yetkililerine firmanýn tanýtýldýðý bir sunum ve yeni projeler hakkýnda da bilgilendirme yapýldý. Ziyarette ayrýca Daimler yetkilileri de potansiyel projeleri hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Hyundai i10 için üretime start veriliyor Hyundai'nin Türkiye'deki iki projesinden biri olan i10 projesinin üretimi fabrikamýzda yapýlacaktýr. Proje kapsamýnda Hyundai Kore Ürün Geliþtirme Müdürü H. Kim ve Ar-Ge ekibinin katýlýmý ile Eylül 2013'te Türkiye fabrikasýnda üretimine baþlanýlacak olan Hyundai yeni i10 araçlarý ile projenin gözden geçirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Mando Kore Satýþ ekibinden M. H. Kang da projeye destek vermek üzere ziyarete katýldý. TOFAÞ FIAT ile yoðun mesai Tedarikçi deðerlendirme çalýþmasý kapsamýnda fabrikamýzý ziyaret eden Fiat ekibinden Luca CASTINO, Emiliano AGNOLETTO, Vincenzo CAPORUSSO, Ýbrahim Korkmaz, Ergün KORU, Murat TÜRKER, Hakan TUFANER, Uygur YENÝ ve Bahadýr GÜNEY üretim tesislerini gezerek detaylý bilgi alarak ayný zamanda denetimlerde de bulundular. TOFAÞ/FIAT ekibi hem Maysan Mando ana fabrikasý hem de yeni kurulan ikinci fabrikasýný gezerek, yerinde incelemeler yaptýlar. Genel Müdür Erdal Elbay, TOFAÞ/FIAT ile yürütülen iþbirliðinin son derece verimli olduðunu belirterek üretim yetenekleri, Ar-Ge, inovasyon becerileri kalite standartlarý ve vizyonu ile Maysan Mando ve TOFAÞ/FIAT ikilisinin uyum içerisinde katma deðer ürettiklerini düþündüðünü söyledi. Meister Ziyareti Mando' nun global yenileme pazarýndaki satýþ organizasyonunu saðlayan Meister Corp.' un Avrupa ve Rusya bölgelerinden sorumlu satýþ müdürleri Jason Park ve Kenny Nam, fabrikamýzý ziyaret etti. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, birlikte çalýþtýklarý firmalarýn çeþitli zamanlarda Bursa'ya gelerek, karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunduklarýný söyledi. Konuklarýný aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný dile getiren Elbay, ziyarette Mando ürünlerinin Türkiye daðýtýmýnýn gerçekleþtirilmesindeki süreçlerin ve stratejik hedeflerin gözden geçirildiðini kaydetti. 4

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Mikro panorama Son iki ayda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nda yaþanan yarýþ neredeyse bütün Bursa iþ dünyasýnýn gündemini meþgul etti. Ýbrahim Burkay ve Ýlhan Parseker ekipleri arasýnda yaþanan kýyasaya yarýþta ipi göðüsleyen taraf Burkay ve ekibi oldu. Her iki adayý da Bursa iþ dünyasý adýna gösterdikleri çaba nedeniyle kutlamak gerek... Deðerli Maysan Mando Dostlarý, 2013 yýlý genel ekonomik görüntü açýsýndan temkinli bir dönem geçiriyor görüntüsü verirken uluslararasý dört derecelendirme kuruluþu da Türkiye nin kredi notunu yatýrým yapýlabilir ülkesine yükselterek piyasalara moral veriyor. Piyasa açýsýndan iþler arzu edilen seviyelerde olmasa da makro ekonomik alanda iþler yolunda görünüyor. Türkiye nin son yýllarda ekonomik alanlarda yakaladýðý baþarýlý ivmeyi sürdürmesi, istikrarýn korunmasý ve ekonomik büyümenin sürdürülebilr olmasý hepimizin ortak temennisidir. Bu sayýmýzdaki yazýmda son aylarda gözüme takýlan olaylardan kýsaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle yerli otomobil üretilmesi konusunda hükümetin Türk sanayicilerden beklentisini dile getirmesi sektörün dominant oyuncularý tarafýndan pozitif bir geri dönüþ saðlamasa da hükümetin baba yiðit arayýþýna alternatif olacak isimler çýkacaktýr diye düþünüyorum. Elbette üretilibilirlik açýsýndan bir sorun görünmese de pazarlama noktasýnda duyulan ortak endiþe konunun bir süre daha tartýþýlmasýna ihtiyaç olduðunu gösteriyor. Bursa özelinde ise özellikle son iki ayda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nda yaþanan yarýþ neredeyse bütün Bursa iþ dünyasýnýn gündemini meþgul etti. Ýbrahim Burkay ve Ýlhan Parseker ekipleri arasýnda yaþanan kýyasaya yarýþta ipi göðüsleyen taraf Burkay ve ekibi oldu. Her iki adayý da Bursa iþ dünyasý adýna gösterdikleri çaba nedeniyle kutlamak gerek. Sonucun Bursa ve ülkemizin adýna hayýrlý olmasýný diliyor Ýbrahim Burkay ve ekibini kutluyorum. Bir diðer önemli konuda Otomotiv Test Merkezi meselesi. Nihayetinde Bursa nýn Yeniþehir ilçesinde kurulmasýnýn onaylanmasý ziyadesiyle hepimizi mutlu etti. Ancak tahsis edilen arazi üzerine spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor. OECD raporunu okuyunca 2013 yýlýnýn büyüme açýsýndan geçen yýldan daha iyi bir yýl olmayacaðýný tahmin etmek zor deðil. Ancak özellikle ihracat hedefleri göz önüne alýndýðýnda büyüme rakamlarýnýn elveriþli bir ortam saðlamadýðýný gözlemliyoruz. Güzel bir hikaye ile bu sayýmýzda da sizlere veda etmek istiyorum. Mevsim yaz, aylardan Aðustos... Riviera kýyýsýnda küçük bir kasaba, kasabada yaz sezonu. Yaðmur yaðýyor ve kasaba bomboþ. Herkesin borcu var ve kredi ile yaþýyorlar. Þans eseri bir otele, zengin bir Rus geliyor ve resepsiyona avans olarak 100 $ býrakýp, odalara bakmaya çýkýyor. *Otel sahibi parayý hemen alýp, et marketine olan borcunu ödüyor. *Market sahibi 100$ ý kaparak, hemen toptancýya olan borcunu vermeye gidiyor. *Toptancý büyük bir sevinçle parayý alýp, kriz nedeniyle kredili hizmet veren ve son defa birlikte olduðu fahiþeye götürüyor. *Fahiþe parayý alýp ayný otele giderek oraya olan borcunu ödüyor... Rus müþteri odadan geri dönüyor ve odayý beðenmediðini söyleyip 100$ parasýný alarak kasabayý terk ediyor. Rus müþterinin bu ziyaretinden somut olarak hiç para kazanan olmuyor. Fakat tüm kasaba borçlarýndan kurtuluyor ve geleceðe ümitle bakýyor. Yeni sayýmýzda buluþmak üzere. Erdal Elbay 5

6 Denetim baþarýlý geçti Otomotiv sanayi için vazgeçilmez belgelerden biri olan ISO/TS belgesi ile ilgili olarak TÜVNORD tarafýndan Nisan 2013 tarihlerinde, fabrikamýzýn üretim tesislerinde belgelendirme denetimi gerçekleþtirildi. Halil Ertaþ'ýn baþ denetçiliðinde Murat Iþýk tarafýndan gerçekleþtirilen denetim baþarýyla tamamlanarak, belgenin devamlýlýðý saðlandý. Yüksek lisans öðrencilerine KALÝTE SEMÝNERÝ Gençler ile tecrübeler paylaþýldý Maysan Mando ile Uludað Üniversitesi arasýnda imzalanan Üniversite&Sanayi iþbirliði protokolü kapsamýnda, Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, Kalite Planlama dersine konuþmacý olarak katýldý. Öðrencilerle biraraya gelen Öztürk, kalite yönetim sistemleri, otomotiv sektöründe kalite metodolojileri ve kalite tekniklerinin pratik uygulamalarý konusundaki tecrübelerini öðrencilerle paylaþtý. Ýþbirliði kapsamýnda bundan sonraki süreçlerde de Maysan Mando yetkilileri deneyimlerini öðrencilere aktarmaya devam edecek. UMEM e tam destek Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesine eðitim desteði veren Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Rahmi Özyiðit'i aðýrladý. Elbay, Özyiðit'i 2012 Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü kazandýklarý için de tebrik etti. Bursa gibi bir sanayi þehrinde kalifiye eleman noktasýnda önemli eksikliklerin meslek edindirme kurslarýyla giderilmesine katký saðlanacaðýný ifade eden Elbay, bu kurslara destek veren Ali Osman Sönmez Teknik ve Meslek Lisesi ile bundan sonraki süreçte de ortak projeler gerçekleþtireceklerini söyledi. UMEM Projesi kapsamýnda hali hazýrda Maysan Mando bünyesinde kursiyerler eðitimlerine devam etmektedirler. 6 Üniversite & Sanayi iþbirliði kapsamýnda geçtiðimiz yýl Uludað Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kamil Dilek ile Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü doðrultusunda çalýþmalara start verildi. Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk geçtiðimiz günlerde, Uludað Üniversitesi tezsiz iþletme yüksek lisans programý öðrencilerine otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemi, kalite planlama ve kalite geliþtirme metodolojileri kapsamýnda eðitim vermiþtir. MESS in Olaðan 42 Genel Kurulu Baþarýyla Tamalandý Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) Nisan ayýnda düzenlediði 42.Olaðan Genel Kurulu sýrasýnda üyelerini verdiði plaketler ile de kutlamayý unutmadý. Eski üyelerin plaketlerinin verildiði gecede Maysan adýna plaketi Genel Müdür Erdal Elbay, MESS Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik in elinden aldý. Elbay, sendikal yaþamýn iþ hayatý için önemli olduðunu, karþýlýklý saygý ve sevgi çerçevesinde çalýþmanýn iþ barýþý açýsýndan son derece önemli olduðunu söyledi. Üç yýl boyunca görev yapacak yeni yönetimin belirlendiði Genel Kurul da Tuðrul Kutadgobilik yeniden baþkanlýða seçilirken Bursadan Cenk Yöney de Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyor ve kutluyoruz.

7 Bayiler Dubrovnik'te buluþtu Maysan Mando geleneksel hale getirdiði bayi toplantýlarýný bu yýl Hýrvatistan'ýn Dubrovnik þehrinde düzenledi. Sektör ve pazardaki geliþmelerin yaný sýra þirketimizin yatýrýmlarýnýn ele alýndýðý ve karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan toplantýlar baþarýyla tamamlanarak, ortak hedefler doðrultusunda kollektif çalýþmanýn ruhu bayiler ve Maysan Mando arasýnda pekiþtirilmiþ oldu. Bayi temsilcileri toplantýnýn ardýndan yakýn bölgelerdeki Budva, Kotor ve Dubrovnik'teki tarihi ve kültürel mekanlarý ziyaret etti. 7

8 Maysan Mando ikinci fabrika yatýrýmýyla üretimini arttýrýyor Yeni fabrika yatýrýmý yaparak kapasitemizi artýrdýk, hedeflerimizi büyüttük. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, geçen yýlýn sonunda ikinci fabrikalarýný hayata geçirdiklerini belirterek, Yeni bina yatýrýmýmýzla birlikte toplamda 20 bin metrekarelik alana ulaþtýk. Böylece yýllýk üretim kapasitemizi 6 milyon amortisöre çýkarmakla beraber istihdam sayýmýzý da artýrmýþ olduk dedi yýlý sonunda devreye aldýðý ikinci fabrikasý ile birlikte mekanik fabrikasýndaki üretim kapasitesini artýrdý. Yapýlan yatýrýmla birlikte iþleme ve kaynak iþlemleri yeni fabrikada, montaj ve yüzey iþlem bölümlerini ise ana üretim tesisinde kalacak þekilde üretimini yeniden yapýlandýrýlan toplam iki fabrikasýnda yenileme pazarý dahil iki bin tip farklý amortisör üretiliyor. Renault, Hyundai, Mercedes Benz, Isuzu, Karsan, Ford Otosan, Otokar, BMC ve Temsa gibi OEM lerin yaný sýra aftermarket ve ihracat olmak üzere 2012 yýlý sonu itibariyle 3 milyona yakýn amortisör üretimi gerçekleþtirdiklerini ifade eden Elbay, faaliyete geçirdikleri yeni fabrika binasýyla birlikte 2013 yýlýnda da ihracat rakamlarýný yukarý doðru revize ederek ihracat gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Elbay, 2013 yýlýnda da yatýrým yapmaya devam edeceklerini belirtti. 8

9 ÝBRAHÝM BURKAY BTSO Baþkaný Bursa iþ dünyasýnýn son günlerde gündemini en çok meþgul eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde ipi göðüslemeyi baþaran, yeni baþkan Ýbrahim Burkay ile yorucu seçim maratonunun hemen ardýndan Bursa ekono-misini, BTSO nun hedeflerini ve gelecek vizyonunu konuþtuk. Ayný zamanda UTÝB (Uludað Tekstil Ýhracatçýlarý Birliði) Baþkaný ve Burkay Group Yönetim Kurulu Baþkaný olan Ýbrahim Burkay dinamik yapýsý ve çaðdaþ vizyonu ile BTSO ya yeni bir soluk kazandýracak izlenimi veriyor.

10 Bu sayýmýzda sizler için Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nýn çiçeði burnunda yeni baþkaný Ýbrahim Burkay ile keyifli bir röportaj gerçekleþtirdik. Bursa hala tekstil sektörünün kalbi. BTSO Baþkaný Ýbrahim Burkay, Türkiye de sanayileþmenin öncüsü olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün þimdi de arge konusunda tüm sektörlere öncülük ettiðini ancak son 10 yýlda otomotiv baþta olmak üzere diðer sektörlerin geliþmesiyle birlikte tekstilin sadece yalnýzlýðýnýn bittiðini söyledi. Ýnsanlýk var oldukça giyinme ihtiyacý da var olacak. Bu kaçýnýlmaz Tekstil sektörü geçmiþte olduðu gibi bugün de sanayi içindeki aðýrlýðýný koruyor. Türkiye de Bursa, tekstil sektörünün kalbinin attýðý yer. Özellikle Ür-Ge çalýþmalarýyla her geçen gün geliþerek teknik ve fonksiyonel ürünlere yönelen sektör, ihracatta önemli bir yerde. SEKTÖRÜN YALNIZLIÐI BÝTTÝ Bursa nýn, Türkiye nin bir önsözü olduðunu, Türkiye de özellikle son 10 yýldýr üretimde, sanayide, ihracatta rekabetçi sektörlerin tamamýnýn neredeyse merkezi konuma geldiðine iþaret eden Uludað Tekstil Ýhracatçýlarý Birliði (UTÝB) Baþkaný Ýbrahim Burkay, Cumhuriyet tarihindeki sanayileþme baþlangýcý, her sanayileþme evresini yaþayan ülkelerde olduðu gibi bizde de tekstil ve konfeksiyon sektörüyle baþladý. Ancak son yýldýr hem sanayide hem ihracatta otomotiv, makine, kimya, malzeme, elektrik-elektronik sektörleri sadece Türkiye de deðil dünya ticaretinde de çok hýzlý geliþti. Haliyle bu sektörlerin Türkiye de sanayi içindeki paylarý da ciddi oranda arttý. Bursa da bunlarýn en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Aslýnda tekstil sektörünün son 10 yýlda yalnýzlýðý bitti. Geçmiþ 20 yýla baktýðýmýz zaman tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye nin hem üretim hem ihracat hem de istihdamda ana sanayi kollarýndan bir tanesiydi. Þimdi bunun yanýna diðer sektörlerdeki sanayi dallarý gelince sanki tekstil sektörü önemini yitiriyor yönünde psikolojik bir algý oluþtu. Ama gördük ki; özellikle son 3 yýldýr tekstil sektörü, Türkiye ihracatýnýn üzerinde bir ihracat performansý sergiliyor. Bu da bize, tekstil sektörünün hala ülkemiz için köklü bir geçmiþe, sanayi kültürüne, alt yapýya, yetiþmiþ insan gücüne sahip olmasý nedeniyle vazgeçilmez sektörlerin baþýnda geldiðini gösteriyor. Türkiye nin rekabet edebildiði ölçüde ihracatýný ve dünya ticaretinde aldýðý payý koruyabildiði ölçüde bu sektör ülkemizde hayatýný devam ettirecek dedi. ROL MODEL OLAN PROJELER ÜRETÝLÝYOR Burkay, tekstil sektöründe son 10 yýldýr özellikle daðýtým zinciri aðýnda, dünyadaki markalar ve maðazalaþma sürecinde çok ciddi yatýrým ataklarý bulunduðunu ifade ederek, Tüm bu yatýrýmlar artýk Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sektörünü konvansiyonel üretimden teknik ve fonksiyonel ürünlere geçiþini de mecbur kýlýyor sanayiciye. Bu alanda öncü sektörlerin baþýnda geliyor. Nasýl sanayileþmeye öncülük ettiyse bu sektör, þimdi de ar-ge, inovasyon, tasarým ve markalaþmada gerçekten Türk sanayisine öncülük ediyor. Bizim UTÝB olarak özellikle 4 yýldýr Bursa da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde (AKKM) yapmýþ olduðumuz Ar-Ge Proje Pazarý faaliyeti þu anda hem Ekonomi Bakanlýðý hem Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi tarafýndan rol model seçildi. Baþta otomotiv sektörü olmak üzere makine, elektrik-elektronik, kimya, tarým ve malzeme sektörlerinde ar-ge proje pazarlarýný kopyaladýk diyebiliriz. Bizim yaptýðýmýz projeleri bu 6 sektörde de baþlattýk. Bunlarýn baþýnda da ben varým. Tekstil sektörünün aslýnda Türkiye de ilklere imza atan diðer sanayi dallarýna öncülük eden rol model olan bir yapýsý var diye konuþtu. AVANTAJLARIMIZI ÝYÝ KULLANIYORUZ Türkiye de yeni çýkan Teþvik Yasasý ile sektörün önümüzdeki yýllýk dönemde Türkiye için önemini hiç kaybetmeden devam ettireceðine inandýðýný kaydeden Burkay, bunun da tekstil sektörünün ihracat performansýna bakýldýðýnda görüldüðünü söyledi. Burkay, þu anda dünya üretiminin geçmiþ 30 yýlla kýyaslandýðýnda ciddi oranda Asya-Pasifik bölgesine kaydýðýný belirterek, sadece tekstil ve konfeksiyon sektöründe deðil diðer sektörlerde de üretimlerin Asya-Pasifik bölgesine geçtiði böylece rekabet edilen coðrafyalarýn da deðiþmeye baþladýðýný anlattý. Bu açýdan biz kendimizi, dünyada kendi alanýmýzdaki rekabet ettiðimiz ihracat ekonomisine dayalý ülkelerle kýyasladýðýmýzda Türkiye nin çok farklý avantajlarý var diyen Burkay, þöyle devam etti: Ülke olarak doðu ve batý karýþýmý bir kültüre sahibiz. Bunun yanýnda lojistik avantajlarýmýz var. Türkiye nin yakýn çevre ülkelerle ilgili avantajlarýna baktýðýmýzda, ülkemiz buralara üç-dört saatlik bir uçuþ mesafesinde. Dünya ekonomisinin ¼ ü bu coðrafyada gerçekleþiyor, dünya nüfusunun 1/3 ü bu coðrafyada yaþýyor. Bizim bu coðrafyada hem kültürel hem de stratejik olarak çok ciddi ortaklýðýmýz, iliþkilerimiz var. Bu açýdan bugün Avrupa ve Amerika daki þirketler önümüzdeki 20 yýlda geliþmekte olan pazarlar dediðimiz bu pazarlara girerken Türk þirketleriyle iþbirliði yapýp bu pazarlarla ilgili yatýrýmlarýný yapýyorlar. Türkiye bu avantajýný bu dönemde bence çok iyi kullanýyor. DIÞ SÝYASET DIÞ TÝCARETÝN OLMAZSA OLMAZI Burkay bugün Ortadoðu bölgesinde Irak, Suriye gibi tahribata uðrayan yerler olduðu için buralara alt yapýda ve ciddi anlamda üst yapýda yatýrýmlar yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, düne kadar Türkiye nin bu bölgelere dýþ politikada mesafeli yaklaþmasý sonucu bu bölgede gerçekleþtirilen pek çok projenin Fransýz, Ýtalyan ve Almanlara kaldýðýný dile getirdi. Son yýllarda ciddi bir dýþ politika deðiþikliði gerçekleþtiðini anýmsatan Burkay, Bakýyoruz bu bölgelerdeki ihalelerde, Türk firmalarý hep bir adým önde baþlýyor. Tüm bunlar siyasetin oluþturduðu zeminle oluyor. Biz dýþ siyaseti, dýþ ticaretin olmazsa olmaz parçalarýndan biri olarak görüyoruz. Bu açýndan da yurtdýþýna giden ticari heyet ziyaretleri, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve ilgili bakanlarla yapýlan heyet gezileri çok önemli. Ýnsan bilmediðinden korkar dedi. 10

11 TÜRK GÝRÝÞÝMCÝSÝ DAHA CESUR Burkay, Dünya Ticaret Örgütü ya da AB ile birçok anlaþma ile baðlantý kurulsa dahi dünyada dýþ ticaretin tarife dýþý engellerle ciddi anlamda engellendiðini belirterek, yurtdýþýna yapýlan ziyaretlerin, ilgili bakanlarýn sürekli iþadamlarý heyetleriyle seyahat etmesinin bu ülkelerin Türkiye ye bakýþýný ciddi anlamda deðiþtirdiðini vurguladý. Burkay þunlarý söyledi: Son 5 yýlda özellikle karþýlýklý mütekabiliyet esasýna göre yapýlan anlaþmalarla bizim vizesiz giriþ yapabildiðimiz ülke sayýsý çok ciddi oranda arttý. Bugün Rusya ile atýlmýþ olan adým gerçekten büyük bir adým. Bugün Rusya ya pazar olarak baktýðýmýzda hemen yanýmýzda küçük bir ABD gibi. Buralar hâlâ kapalý ekonomi. Türk sanayicisini, giriþimcisini Avrupalý giriþimci ile kýyasladýðýnýz zaman bizim giriþimcilerimizin çok daha fazla risk alabilen, agresif stratejiler ve pazarlama politikalarý üreten bir yapýsý olduðunu görüyoruz. Avrupalý buralarda risk alamazken Rusya da, Ortadoðu da, Kuzey Afrika da birçok Türk yatýrýmcýsý ciddi riskler alýp, büyük iþler gerçekleþtiriyor. Eðer buralarda bir dezavantaj varsa bu sadece bizim için deðil herkes için var. Ayrýca Türk giriþimcisinde bu dezavantajý avantaja çevirecek yapý da var. Tüm bunlarý kullanarak baktýðýmýzda Rusya ya ihracatýmýz yüzde 60 lara varan bir artýþ gösteriyor. Bunlar küçük rakamlar deðil. Bu nedenle bu ülkeleri çok önemsiyoruz. Bu ülkelerle olan dýþ iliþkileri ve dýþ siyaseti de çok önemsiyoruz. Çünkü bu coðrafyada birçok Türk iþadamý hem ciddi yatýrýmlar yapýyor hem bu bölgeye ciddi oranda ihracat gerçekleþtiriyor. Ar-ge harcamalarýnda da Türkiye nin kat etmesi gereken yol olduðunu ifade eden Burkay, AB de ar-ge harcamalarý oranýnýn GSYÝH nin yüzde 2 si olmasýna karþýlýk Türkiye de bu oranýn binde 8 olduðunu belirtti. Burkay, Türkiye nin arge harcamalarý oranýný orta vadeli planda 2015 te yüzde 2 ye çýkarmak, 2023 teki hedefinin ise yüzde 3 olduðunu anýmsatarak, bunun yeterli olmadýðýný ama yine de son 10 yýlda Türkiye nin ar-ge ye ayýrdýðý bütçenin yaklaþýk 40 kat arttýðýna iþaret etti. ABD nin yýllýk 440 milyar dolarýn üzerinde ar-ge harcamasý yaptýðýný ve yapmýþ olduðu ar-ge harcamalarýnýn ise yüzde 65 inin savunma teknolojileri üzerine olduðunu kaydeden Burkay, 27 AB ülkesinin de yýllýk yaklaþýk 300 milyar dolarla ABD kadar ar-ge harcamasý yapamadýðýný dile getirdi. Burkay, Avrupa nýn yapmýþ olduðu ar-ge harcamalarýný yüzde 65 i yeni teknolojiler, yeni ürünler. Ancak her ülke hangi konulara aðýrlýk veriyorsa o alanda ar-ge çalýþmalarýný yürütüyor. Ayrýca bu ar-ge çalýþmalarýnda özel sektörün payý çok yüksek. Yüzde ini neredeyse özel sektör yapýyor. Bizde de devletin payý her sene azalýyor. Ama ne AB ne ABD ile ölçülebilecek oranda deðil. Türkiye de ar-ge harcamalarýnda özel sektörün payýnýn artmasý lazým diye konuþtu. KULLANIM ZORUNLU OLMALI KÝ MESAFE ALALIM Sektördeki ar-ge çalýþmalarýna da deðinen UTÝB Baþkaný Ýbrahim Burkay, tekstil ve konfeksiyon sektörünün aðýrlýklý olarak ürün geliþtirme (ür-ge) faaliyetleri içinde olduklarýný kaydetti. Burkay, ar-ge aðýrlýklý olarak teknik ve fonksiyonel ürün olarak nitelendirdikleri otomotiv kumaþlarý, inþaat ve saðlýk tekstilleri gibi 12 alt dalda ihtiyaca göre þekillenen kalemler bulunduðunu ifade ederek, bu ürünlerde özellikle Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelerin ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Bu ülkelerde iç pazarýn çok geniþ olmasý, teknik ve fonksiyonel tekstillerin kullanýmýyla ilgili standartlarýn getirilmesi, bunlarýn belli yönetmelik ve kanunlarla kullanýmýnýn zorunlu hale getirilmesinin sektörün geliþimine müthiþ bir katký koyduðuna dikkat çeken Burkay, Türkiye de de bu ürünlerin üretiminde mesafe alýnmasý için özellikle hastane, otel, restoran gibi kamuya açýk alanlarda bu ürünlerin kullanýlmasýnýn zorunlu kýlýnmasý gerektiðini söyledi. Burkay, Biz Bursa da 2009 yýlýnda teknik ve fonksiyonel tekstillerle ilgili bir çalýþtay yapmýþtýk. Bu çalýþtayda da özellikle Türkiye nin sahip olduðu hammadde, bilgi birikimini dikkate alarak bu 12 alt dalda Türkiye hangi kalemlerde güçlüdür, hangi ürünleri üretebilir, bu ürünlerin üretiminde de dýþa baðýmlý olmadan bu süreci yönetebilir mi? gibi konularda çalýþmalar yaptýk. Ayný zamanda dünyada bu ürünlerle ve kategorilerle ilgili yapýlmýþ ve uygulanmakta olan standartlarý çalýþýyoruz. Bizim standarzasyon ve ürün tespit etme çalýþma gruplarýmýz var. Çalýþmalarýmýzda sona yaklaþýyoruz. Bizim tek beklentimiz bu standartlarýn bütün ülke sathýnda mecbur kýlýnmasý. Bu mecburiyet, teknik ve fonksiyonel ürünlerin tüketimini de artýracak. Tüketimle birlikte üretim de artacak. Çünkü bizim sektörün sahip olduðu makine parký bu ürünlerin tamamýný üretmeye yetkin. Teknolojik ve yatýrým olarak da çok uygun bir alt yapýmýz var. Sadece ufak tefek bazý revizyonlarla, konvansiyonel tekstilden teknik ve fonksiyonel tekstile geçiþ mümkün. Bu açýdan bizim bu standartlarý ve mecburiyeti getirmemiz lazým dedi. AR-GE HARCAMALARINDA ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI ARTMALI 11

12 Bayilerden Bursa çýkarmasý Automechanika Ýstanbul'un gözdesi: Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan, Ýstanbul Automechanika 2013 Fuarý'nýn çok verimli geçtiðini belirterek, baþta yurtdýþý ve yurtiçinden bayileri olmak üzere birçok sektör temsilcisiyle biraraya geldiklerini söyledi. Fuarlarýn her zaman yeni fýrsatlarý beraberinde getirdiðini ifade eden Ceyhan, Avrupa'da ilk 3 amortisör üreticisi arasýnda olduklarýný kaydetti. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen ve otomotiv sektörünün kalbinin attýðý Automechanika Ýstanbul 2013 Fuarý, yaklaþýk 38 ülkeden binlerce firmayý aðýrladý. Bursa'da yaptýðý amortisör üretimi ve satýþýyla Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer alan Maysan Mando da fuarda stant açarak, sektör temsilcileriyle buluþtu. Erdi Ceyhan, Automechanika Ýstanbul 2013 Fuarý için Ýstanbul'a firmalarýnýn yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerinin de geldiðini anýmsatarak, "Bayilerimizi fuar öncesinde fabrikamýzda aðýrlama fýrsatý bulduk. Ýki fabrikamýzý da kendilerine tanýttýk. Almanya, Fransa, Polonya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ýran gibi ülkelerden yaklaþýk 45 firma temsilcisi Bursa'daydý. Fuar öncesi böylece bir sinerji yaratmýþ olduk" dedi. Ýstanbul Automechanika'nýn Almanya fuarýna ciddi bir rakip haline geldiðine de deðinen Ceyhan, özellikle Ortadoðu müþterilerinin Almanya'da yaþadýklarý vize problemleri nedeniyle Ýstanbul'a talep gösterdiðini hatýrlatarak, Türkiye'nin otomotiv sektörü açýsýndan dünyadaki öneminin gün geçtikçe arttýrdýðýný söyledi. Otomotiv endüstrisine yönelik en büyük organizasyonlardan biri olan Automechanica Fuarý'nda stant açtýklarýný belirten Ceyhan, sektör temsilcileriyle biraraya geldikleri ve ürünlerini daha yakýndan tanýttýklarý bu tür fuarlarýn yeni fýrsatlar yarattýðýný vurguladý. Ceyhan, "Bugün Kuzey Afrika'dan Ortadoðu ve Avrupa'ya kadar 48 ülkeye ihracat gerçekleþtiriyoruz. Yine OEM'lerde bugün yüzde gibi yüksek bir rakamýmýz var. Renault, Hundai, Mercedes Benz, Ford gibi markalarýn Türkiye, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Slovakya'daki fabrikalarýna da üretim yapýyoruz. Bu yýl yedek parça ihracatýnda 25 milyon dolar hedefi koyduk. Avrupa'da ilk 3 amortisör üreticisi arasýndayýz. Türkiye'deki pazar payýmýz ise yüzde 60 civarýnda. Fuarlar, yeni fýrsatlar için adeta anahtar" diye konuþtu. Maysan Mando, Automechanika 2013 Fuarý öncesinde Ýstanbul'a gelen yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerini Bursa'da aðýrladý. Amortisör üretimi ve satýþýnda Türkiye'nin önde gelen firmasý Maysan Mando, otomotiv sektörünü buluþturan Automechanika Fuarý için Ýstanbul'a gelen yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerini fuar öncesinde Bursa'ya davet etti. Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, Almanya, Fransa, Polonya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ýran gibi ülkelerden yaklaþýk 45 firma temsilcisini Bursa'da aðýrladýklarýný kaydederek, bunun yaný sýra yurtiçinden de bayileriyle buluþtuklarýný da belirtti. Böyle bir organizasyonu ilk kez düzenlediklerine iþaret eden Ceyhan, "Bayilerimizle çeþitli zamanlarda biraraya geliyoruz. Ancak Ýstanbul'da düzenlenen ve bayilerimizin büyük çoðunluðunun geldiði Automechanica Fuarý öncesinde böyle bir daveti ilk kez yaptýk. Amacýmýz bu sayede yeni yatýrým ve ürünlerle ilgili sinerji yaratmak" dedi. 12

13 Yalýn 6 Sigma, eðitim ve 1.faz projeleri tamamlandý Maysan Mando, kurumiçi eðitimlerini sürdürüyor Mart ayýnda baþlayan Yalýn 6 Sigma eðitimleri ve 1. faz projeleri tamamlandý. Bu kapsamda 8 yeþil kuþak ve 18 sarý kuþak eðitim aldý. Eðitimde proses deðiþkenliklerinin ve israflarýn azaltýlmasý konularý ele alýndý. Potansiyel proje konularýnýn belirlendiði, proje seçim çalýþtayýnýn yapýldýðý eðitimde 1. faz projeler seçildi. Ardýndan seçilen projelerin ekipleri belirlenerek, eðitimler baþladý. Yoðun eðitim programý ile birlikte Mart 2013'te 1.faz programý baþarýyla sona erdi. Projelerini sunan yeþil kuþak proje liderlerine sertifikalarýný, Genel Müdürümüz Erdal Elbay takdim etti. Bursa'dan Batman'a kültür köprüsü Sosyal projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Batman Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'ndan gelen talep üzerine harekete geçen Maysan Mando, okulun kütüphanesini kitaplarla donatmak için firma içinde kitap kampanyasý baþlattý. Baþta üst düzey yöneticiler olmak üzere birçok çalýþanýmýz kampanyaya baðýþladýklarý kitaplarla katký saðladýlar. 40 yýllýk tarihine raðmen bir kütüphanesi olmayan okula geçen yýl yapýlan kütüphanenin boþ raflarý böylece gelecek nesillerin ufkunu açacak nice kitapla dolmuþ oldu. Kendilerine yapýlan kitap desteði için okul yönetimi memnuniyetlerini dile getirirken, öðrenciler de kitaplarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþadý. Ülkeler nasýl yükselir Bayi eðitim seminerlerimiz sürüyor Maysan Mando, kendi bünyesindeki personelinin yaný sýra bayilerine de eðitim seminerleri düzenliyor. Belirli periyotlarla düzenlenen satýþ personeli eðitim seminerlerine Maysan Mando'nun bayi aðýna katýlan Hýdýr Usta Motorlu Araçlar çalýþanlarý da katýldý. Seminerde firmanýn Genel Müdürü Rýza Þahin ile Satýþ ve Pazarlama Müdürü Murat Taluy da yer aldý. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, düzenledikleri eðitim seminerlerinin gerek firmalarýnýn bayilere tanýtýmý gerekse satýþ stratejilerinin birlikte belirlenmesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Türkiye Kalite Derneði ve Savunma Sanayi Müsteþarlýðý iþbirliði ile Ankara da gerçekleþtirilen Ülkeler Nasýl Yükselir ana temalý 14.Kamu Kalite Sempozyumu na, Kalder adýna Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Elbay katýldý. Kaliteli kamu yönetiminin çerçevesi olarak anayasa paneli, kaynak yönetimi paneli, biliþim, bilgi yönetimi ve sosyal medya paneli ve temel kamu hizmetlerinin yönetimi konularýnýn ele alýndýðý sempozyumun sonunda, organizasyona sponsor olarak destek veren Maysan Mando ya da teþekkür plaketi verildi. 13

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

2011 - XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda

Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda BANK ASYA Bank Asya her zaman müþterisinin yanýnda AYHAN KESER EDÝTÖR 2009 yýlýnda süregelen küresel kriz, Türkiye ekonomisinde bir miktar küçülmeye sebep olsa da Türk bankalarý bu süreci çok rahat bir

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı