Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 XV

2

3 BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz çok yoðun bir tempo ve koþturma içerisindesiniz. Yeni dünya düzeninde bu durumdan nasýl sýyrýlabiliriz inanýn ben de bilmiyorum ama iþler ve meþguliyetlerin peþinde koþtururken sanýrým hayatý da ýskalýyoruz. Ömür denilen þey o kadar kýsa ki çok önemli ve acil iþi olan milyonlarca insanýn þu anda topraðýn altýnda olduðunu ve hayatýn onlarsýz da devam ettiði gerçeðini hatýrlayalým. Dünyadaki en acýmasýz þey zaman. Geri alamazsýnýz, borç ya da ödünç hiç alamazsýnýz. Azgýn bir nehir gibi akýp giderken size ancak onun akýþýný seyretmek düþer (mi acaba?) diyerek bir fincan kahve eþliðinde hoþ bir hikayeyi sizler ile paylaþmak istiyorum Hyundai i10 için üretime start veriliyor Eylül 2013'te Türkiye fabrikasýnda üretimine baþlanýlacak olan Hyundai yeni i10 araçlarý ile projenin gözden geçirme toplantýsý gerçekleþtirildi... Bayiler Dubrovnik te buluþtu Maysan Mando geleneksel hale getirdiði bayi toplantýlarýný bu yýl Hýrvatistan'ýn Dubrovnik þehrinde düzenledi... Maysan Mando yeni fabrika yatýrýmýyla üretimini artýrýyor Türkiye nin amortisör üretimi ve satýþý konusunda lider kuruluþu olan Maysan Mando, yeni fabrika yatýrýmý yaparak kapasitesini artýrdý, hedeflerini büyüttü. Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay... ************** Ýþ yaþamýnda önemli yerlere gelmiþ bir grup eski mezun arkadaþ, üniversitedeki hocalarýndan birini ziyarete gitmiþler. Çeþitli konular konuþulduktan sonra sohbet, iþin yarattýðý strese ve hayatýn zorluklarýna gelmiþ. Yaþlý üniversite hocasý ziyaretçilerine kahve ikram etmek üzere mutfaða giderek deðiþik boy, renk ve kalitede bir çok fincanýn bulunduðu bir tepsiyle geri dönmüþ. Kimi porselen, kimi seramik, kimi cam, kimi plastik olan fincanlarý ve kahve termosunu masaya koyup kahvelerini oradan almalarýný söylemiþ. Tüm eski öðrenciler kahvelerini alýp koltuklarýna döndüðünde hocalarý onlara þunu söylemiþ: "Farkýna vardýnýz mý bilmem, zarif görünümlü, güzel, pahalý fincanlarýn hepsi alýndý, masada yalnýzca ucuz ve basit görünümlü fincanlar kaldý. Elbette ki kendiniz için en güzelini istemek ve onu almak çok normal ama iþte biraz önce bahsettiginiz problemlerinizin ve stresin nedeni de iþte tam olarak böyle birþey. Aslýnda istediðiniz kahve içmek iken bilinçli olarak herbiriniz diðerlerinin aldýðý fincanlarý gözleyerek daha iyi olan fincanlarý almaya uðraþtýnýz. Yaþam kahve ise iþ, para ve mevki de fincandýr. Bunlar yalnýzca yaþamý tutmaya yarayan araçlardýr, ama yaþamýn kalitesi bunlara göre deðiþmez. Bazen yalnýzca fincana odaklanarak içindeki kahvenin zevkini çýkarmayý unutabiliyoruz." Sevgiyle kalýn. Banu Doðu Keçe BTSO Baþkaný Ýbrahim BURKAY Bursa iþ dünyasýnýn son günlerde gündemini en çok meþgul eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde ipi göðüslemeyi baþaran, yeni baþkan Ýbrahim Burkay ile yorucu seçim maratonunun hemen ardýndan... Bursa'dan Batman'a kültür köprüsü Sosyal projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Batman Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'ndan gelen talep üzerine harekete geçen Maysan Mando... Maysan Mando kupaya doymuyor Motorsporlarý konusunda sponsorluk kapsamýnda deneyimli pilot Hakan Ertarman a destek veren Maysan Mando, geçtiðimiz günlerde Eskiþehir de gerçekleþen ralliden iki kupa ile dönmeyi baþardý... Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Erdal ELBAY Editör: Banu Doðu KEÇE Yayýn Türü: Bölgesel Süreli Adres: Organize San. Böl. Yeþil Cd. No: Bursa / Türkiye Tel :( ) Faks:( ) Grafik Tasarým: Erguvan Tanýtým (224) / XV

4 Mando yetkilileri Türkiye de Koreli ortaðýmýz Mando'nun iþ geliþtirme uzmanlarý Bursa'daydý. Polonya ve Türkiye'deki otomatik hatlarý gözden geçirmek ve fikir alýþveriþinde bulunmak için her iki ülkeye de ziyaretler yapan uzmanlar, Bursa'da da Maysan Mando'yu ziyaret ettiler. Mando, global tedarikçilerini desteklemek için yýl içinde rutin ziyaretler yapýyor. Maysan Mando ya Alman konuklar Maysan Mando, Daimler AG Merkezi Satýnalma Müdürü Eileen Kiely ve Almanya Süspansiyon Satýnalma Sorumlusu Wolfgang Göggel'i aðýrladý. Maysan Mando'nun Daimler çatýsý altýnda global tedarikçi olarak faaliyetlerini yerinde görmek amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette Daimler yetkililerine firmanýn tanýtýldýðý bir sunum ve yeni projeler hakkýnda da bilgilendirme yapýldý. Ziyarette ayrýca Daimler yetkilileri de potansiyel projeleri hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Hyundai i10 için üretime start veriliyor Hyundai'nin Türkiye'deki iki projesinden biri olan i10 projesinin üretimi fabrikamýzda yapýlacaktýr. Proje kapsamýnda Hyundai Kore Ürün Geliþtirme Müdürü H. Kim ve Ar-Ge ekibinin katýlýmý ile Eylül 2013'te Türkiye fabrikasýnda üretimine baþlanýlacak olan Hyundai yeni i10 araçlarý ile projenin gözden geçirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Mando Kore Satýþ ekibinden M. H. Kang da projeye destek vermek üzere ziyarete katýldý. TOFAÞ FIAT ile yoðun mesai Tedarikçi deðerlendirme çalýþmasý kapsamýnda fabrikamýzý ziyaret eden Fiat ekibinden Luca CASTINO, Emiliano AGNOLETTO, Vincenzo CAPORUSSO, Ýbrahim Korkmaz, Ergün KORU, Murat TÜRKER, Hakan TUFANER, Uygur YENÝ ve Bahadýr GÜNEY üretim tesislerini gezerek detaylý bilgi alarak ayný zamanda denetimlerde de bulundular. TOFAÞ/FIAT ekibi hem Maysan Mando ana fabrikasý hem de yeni kurulan ikinci fabrikasýný gezerek, yerinde incelemeler yaptýlar. Genel Müdür Erdal Elbay, TOFAÞ/FIAT ile yürütülen iþbirliðinin son derece verimli olduðunu belirterek üretim yetenekleri, Ar-Ge, inovasyon becerileri kalite standartlarý ve vizyonu ile Maysan Mando ve TOFAÞ/FIAT ikilisinin uyum içerisinde katma deðer ürettiklerini düþündüðünü söyledi. Meister Ziyareti Mando' nun global yenileme pazarýndaki satýþ organizasyonunu saðlayan Meister Corp.' un Avrupa ve Rusya bölgelerinden sorumlu satýþ müdürleri Jason Park ve Kenny Nam, fabrikamýzý ziyaret etti. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, birlikte çalýþtýklarý firmalarýn çeþitli zamanlarda Bursa'ya gelerek, karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunduklarýný söyledi. Konuklarýný aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný dile getiren Elbay, ziyarette Mando ürünlerinin Türkiye daðýtýmýnýn gerçekleþtirilmesindeki süreçlerin ve stratejik hedeflerin gözden geçirildiðini kaydetti. 4

5 BAKIÞ AÇISI BAKIÞ AÇISI Erdal Elbay Genel Müdür Mikro panorama Son iki ayda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nda yaþanan yarýþ neredeyse bütün Bursa iþ dünyasýnýn gündemini meþgul etti. Ýbrahim Burkay ve Ýlhan Parseker ekipleri arasýnda yaþanan kýyasaya yarýþta ipi göðüsleyen taraf Burkay ve ekibi oldu. Her iki adayý da Bursa iþ dünyasý adýna gösterdikleri çaba nedeniyle kutlamak gerek... Deðerli Maysan Mando Dostlarý, 2013 yýlý genel ekonomik görüntü açýsýndan temkinli bir dönem geçiriyor görüntüsü verirken uluslararasý dört derecelendirme kuruluþu da Türkiye nin kredi notunu yatýrým yapýlabilir ülkesine yükselterek piyasalara moral veriyor. Piyasa açýsýndan iþler arzu edilen seviyelerde olmasa da makro ekonomik alanda iþler yolunda görünüyor. Türkiye nin son yýllarda ekonomik alanlarda yakaladýðý baþarýlý ivmeyi sürdürmesi, istikrarýn korunmasý ve ekonomik büyümenin sürdürülebilr olmasý hepimizin ortak temennisidir. Bu sayýmýzdaki yazýmda son aylarda gözüme takýlan olaylardan kýsaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle yerli otomobil üretilmesi konusunda hükümetin Türk sanayicilerden beklentisini dile getirmesi sektörün dominant oyuncularý tarafýndan pozitif bir geri dönüþ saðlamasa da hükümetin baba yiðit arayýþýna alternatif olacak isimler çýkacaktýr diye düþünüyorum. Elbette üretilibilirlik açýsýndan bir sorun görünmese de pazarlama noktasýnda duyulan ortak endiþe konunun bir süre daha tartýþýlmasýna ihtiyaç olduðunu gösteriyor. Bursa özelinde ise özellikle son iki ayda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nda yaþanan yarýþ neredeyse bütün Bursa iþ dünyasýnýn gündemini meþgul etti. Ýbrahim Burkay ve Ýlhan Parseker ekipleri arasýnda yaþanan kýyasaya yarýþta ipi göðüsleyen taraf Burkay ve ekibi oldu. Her iki adayý da Bursa iþ dünyasý adýna gösterdikleri çaba nedeniyle kutlamak gerek. Sonucun Bursa ve ülkemizin adýna hayýrlý olmasýný diliyor Ýbrahim Burkay ve ekibini kutluyorum. Bir diðer önemli konuda Otomotiv Test Merkezi meselesi. Nihayetinde Bursa nýn Yeniþehir ilçesinde kurulmasýnýn onaylanmasý ziyadesiyle hepimizi mutlu etti. Ancak tahsis edilen arazi üzerine spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor. OECD raporunu okuyunca 2013 yýlýnýn büyüme açýsýndan geçen yýldan daha iyi bir yýl olmayacaðýný tahmin etmek zor deðil. Ancak özellikle ihracat hedefleri göz önüne alýndýðýnda büyüme rakamlarýnýn elveriþli bir ortam saðlamadýðýný gözlemliyoruz. Güzel bir hikaye ile bu sayýmýzda da sizlere veda etmek istiyorum. Mevsim yaz, aylardan Aðustos... Riviera kýyýsýnda küçük bir kasaba, kasabada yaz sezonu. Yaðmur yaðýyor ve kasaba bomboþ. Herkesin borcu var ve kredi ile yaþýyorlar. Þans eseri bir otele, zengin bir Rus geliyor ve resepsiyona avans olarak 100 $ býrakýp, odalara bakmaya çýkýyor. *Otel sahibi parayý hemen alýp, et marketine olan borcunu ödüyor. *Market sahibi 100$ ý kaparak, hemen toptancýya olan borcunu vermeye gidiyor. *Toptancý büyük bir sevinçle parayý alýp, kriz nedeniyle kredili hizmet veren ve son defa birlikte olduðu fahiþeye götürüyor. *Fahiþe parayý alýp ayný otele giderek oraya olan borcunu ödüyor... Rus müþteri odadan geri dönüyor ve odayý beðenmediðini söyleyip 100$ parasýný alarak kasabayý terk ediyor. Rus müþterinin bu ziyaretinden somut olarak hiç para kazanan olmuyor. Fakat tüm kasaba borçlarýndan kurtuluyor ve geleceðe ümitle bakýyor. Yeni sayýmýzda buluþmak üzere. Erdal Elbay 5

6 Denetim baþarýlý geçti Otomotiv sanayi için vazgeçilmez belgelerden biri olan ISO/TS belgesi ile ilgili olarak TÜVNORD tarafýndan Nisan 2013 tarihlerinde, fabrikamýzýn üretim tesislerinde belgelendirme denetimi gerçekleþtirildi. Halil Ertaþ'ýn baþ denetçiliðinde Murat Iþýk tarafýndan gerçekleþtirilen denetim baþarýyla tamamlanarak, belgenin devamlýlýðý saðlandý. Yüksek lisans öðrencilerine KALÝTE SEMÝNERÝ Gençler ile tecrübeler paylaþýldý Maysan Mando ile Uludað Üniversitesi arasýnda imzalanan Üniversite&Sanayi iþbirliði protokolü kapsamýnda, Kalite Müdürü Ahmet Öztürk, Kalite Planlama dersine konuþmacý olarak katýldý. Öðrencilerle biraraya gelen Öztürk, kalite yönetim sistemleri, otomotiv sektöründe kalite metodolojileri ve kalite tekniklerinin pratik uygulamalarý konusundaki tecrübelerini öðrencilerle paylaþtý. Ýþbirliði kapsamýnda bundan sonraki süreçlerde de Maysan Mando yetkilileri deneyimlerini öðrencilere aktarmaya devam edecek. UMEM e tam destek Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesine eðitim desteði veren Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Rahmi Özyiðit'i aðýrladý. Elbay, Özyiðit'i 2012 Bursa Kalite Büyük Ödülü'nü kazandýklarý için de tebrik etti. Bursa gibi bir sanayi þehrinde kalifiye eleman noktasýnda önemli eksikliklerin meslek edindirme kurslarýyla giderilmesine katký saðlanacaðýný ifade eden Elbay, bu kurslara destek veren Ali Osman Sönmez Teknik ve Meslek Lisesi ile bundan sonraki süreçte de ortak projeler gerçekleþtireceklerini söyledi. UMEM Projesi kapsamýnda hali hazýrda Maysan Mando bünyesinde kursiyerler eðitimlerine devam etmektedirler. 6 Üniversite & Sanayi iþbirliði kapsamýnda geçtiðimiz yýl Uludað Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kamil Dilek ile Maysan Mando Genel Müdürü Erdal Elbay arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü doðrultusunda çalýþmalara start verildi. Maysan Mando Kalite Müdürü Ahmet Öztürk geçtiðimiz günlerde, Uludað Üniversitesi tezsiz iþletme yüksek lisans programý öðrencilerine otomotiv sektöründe kalite yönetim sistemi, kalite planlama ve kalite geliþtirme metodolojileri kapsamýnda eðitim vermiþtir. MESS in Olaðan 42 Genel Kurulu Baþarýyla Tamalandý Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý (MESS) Nisan ayýnda düzenlediði 42.Olaðan Genel Kurulu sýrasýnda üyelerini verdiði plaketler ile de kutlamayý unutmadý. Eski üyelerin plaketlerinin verildiði gecede Maysan adýna plaketi Genel Müdür Erdal Elbay, MESS Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik in elinden aldý. Elbay, sendikal yaþamýn iþ hayatý için önemli olduðunu, karþýlýklý saygý ve sevgi çerçevesinde çalýþmanýn iþ barýþý açýsýndan son derece önemli olduðunu söyledi. Üç yýl boyunca görev yapacak yeni yönetimin belirlendiði Genel Kurul da Tuðrul Kutadgobilik yeniden baþkanlýða seçilirken Bursadan Cenk Yöney de Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Kendisine yeni görevinde baþarýlar diliyor ve kutluyoruz.

7 Bayiler Dubrovnik'te buluþtu Maysan Mando geleneksel hale getirdiði bayi toplantýlarýný bu yýl Hýrvatistan'ýn Dubrovnik þehrinde düzenledi. Sektör ve pazardaki geliþmelerin yaný sýra þirketimizin yatýrýmlarýnýn ele alýndýðý ve karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunulan toplantýlar baþarýyla tamamlanarak, ortak hedefler doðrultusunda kollektif çalýþmanýn ruhu bayiler ve Maysan Mando arasýnda pekiþtirilmiþ oldu. Bayi temsilcileri toplantýnýn ardýndan yakýn bölgelerdeki Budva, Kotor ve Dubrovnik'teki tarihi ve kültürel mekanlarý ziyaret etti. 7

8 Maysan Mando ikinci fabrika yatýrýmýyla üretimini arttýrýyor Yeni fabrika yatýrýmý yaparak kapasitemizi artýrdýk, hedeflerimizi büyüttük. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, geçen yýlýn sonunda ikinci fabrikalarýný hayata geçirdiklerini belirterek, Yeni bina yatýrýmýmýzla birlikte toplamda 20 bin metrekarelik alana ulaþtýk. Böylece yýllýk üretim kapasitemizi 6 milyon amortisöre çýkarmakla beraber istihdam sayýmýzý da artýrmýþ olduk dedi yýlý sonunda devreye aldýðý ikinci fabrikasý ile birlikte mekanik fabrikasýndaki üretim kapasitesini artýrdý. Yapýlan yatýrýmla birlikte iþleme ve kaynak iþlemleri yeni fabrikada, montaj ve yüzey iþlem bölümlerini ise ana üretim tesisinde kalacak þekilde üretimini yeniden yapýlandýrýlan toplam iki fabrikasýnda yenileme pazarý dahil iki bin tip farklý amortisör üretiliyor. Renault, Hyundai, Mercedes Benz, Isuzu, Karsan, Ford Otosan, Otokar, BMC ve Temsa gibi OEM lerin yaný sýra aftermarket ve ihracat olmak üzere 2012 yýlý sonu itibariyle 3 milyona yakýn amortisör üretimi gerçekleþtirdiklerini ifade eden Elbay, faaliyete geçirdikleri yeni fabrika binasýyla birlikte 2013 yýlýnda da ihracat rakamlarýný yukarý doðru revize ederek ihracat gelirlerini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Elbay, 2013 yýlýnda da yatýrým yapmaya devam edeceklerini belirtti. 8

9 ÝBRAHÝM BURKAY BTSO Baþkaný Bursa iþ dünyasýnýn son günlerde gündemini en çok meþgul eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde ipi göðüslemeyi baþaran, yeni baþkan Ýbrahim Burkay ile yorucu seçim maratonunun hemen ardýndan Bursa ekono-misini, BTSO nun hedeflerini ve gelecek vizyonunu konuþtuk. Ayný zamanda UTÝB (Uludað Tekstil Ýhracatçýlarý Birliði) Baþkaný ve Burkay Group Yönetim Kurulu Baþkaný olan Ýbrahim Burkay dinamik yapýsý ve çaðdaþ vizyonu ile BTSO ya yeni bir soluk kazandýracak izlenimi veriyor.

10 Bu sayýmýzda sizler için Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý nýn çiçeði burnunda yeni baþkaný Ýbrahim Burkay ile keyifli bir röportaj gerçekleþtirdik. Bursa hala tekstil sektörünün kalbi. BTSO Baþkaný Ýbrahim Burkay, Türkiye de sanayileþmenin öncüsü olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün þimdi de arge konusunda tüm sektörlere öncülük ettiðini ancak son 10 yýlda otomotiv baþta olmak üzere diðer sektörlerin geliþmesiyle birlikte tekstilin sadece yalnýzlýðýnýn bittiðini söyledi. Ýnsanlýk var oldukça giyinme ihtiyacý da var olacak. Bu kaçýnýlmaz Tekstil sektörü geçmiþte olduðu gibi bugün de sanayi içindeki aðýrlýðýný koruyor. Türkiye de Bursa, tekstil sektörünün kalbinin attýðý yer. Özellikle Ür-Ge çalýþmalarýyla her geçen gün geliþerek teknik ve fonksiyonel ürünlere yönelen sektör, ihracatta önemli bir yerde. SEKTÖRÜN YALNIZLIÐI BÝTTÝ Bursa nýn, Türkiye nin bir önsözü olduðunu, Türkiye de özellikle son 10 yýldýr üretimde, sanayide, ihracatta rekabetçi sektörlerin tamamýnýn neredeyse merkezi konuma geldiðine iþaret eden Uludað Tekstil Ýhracatçýlarý Birliði (UTÝB) Baþkaný Ýbrahim Burkay, Cumhuriyet tarihindeki sanayileþme baþlangýcý, her sanayileþme evresini yaþayan ülkelerde olduðu gibi bizde de tekstil ve konfeksiyon sektörüyle baþladý. Ancak son yýldýr hem sanayide hem ihracatta otomotiv, makine, kimya, malzeme, elektrik-elektronik sektörleri sadece Türkiye de deðil dünya ticaretinde de çok hýzlý geliþti. Haliyle bu sektörlerin Türkiye de sanayi içindeki paylarý da ciddi oranda arttý. Bursa da bunlarýn en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Aslýnda tekstil sektörünün son 10 yýlda yalnýzlýðý bitti. Geçmiþ 20 yýla baktýðýmýz zaman tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye nin hem üretim hem ihracat hem de istihdamda ana sanayi kollarýndan bir tanesiydi. Þimdi bunun yanýna diðer sektörlerdeki sanayi dallarý gelince sanki tekstil sektörü önemini yitiriyor yönünde psikolojik bir algý oluþtu. Ama gördük ki; özellikle son 3 yýldýr tekstil sektörü, Türkiye ihracatýnýn üzerinde bir ihracat performansý sergiliyor. Bu da bize, tekstil sektörünün hala ülkemiz için köklü bir geçmiþe, sanayi kültürüne, alt yapýya, yetiþmiþ insan gücüne sahip olmasý nedeniyle vazgeçilmez sektörlerin baþýnda geldiðini gösteriyor. Türkiye nin rekabet edebildiði ölçüde ihracatýný ve dünya ticaretinde aldýðý payý koruyabildiði ölçüde bu sektör ülkemizde hayatýný devam ettirecek dedi. ROL MODEL OLAN PROJELER ÜRETÝLÝYOR Burkay, tekstil sektöründe son 10 yýldýr özellikle daðýtým zinciri aðýnda, dünyadaki markalar ve maðazalaþma sürecinde çok ciddi yatýrým ataklarý bulunduðunu ifade ederek, Tüm bu yatýrýmlar artýk Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sektörünü konvansiyonel üretimden teknik ve fonksiyonel ürünlere geçiþini de mecbur kýlýyor sanayiciye. Bu alanda öncü sektörlerin baþýnda geliyor. Nasýl sanayileþmeye öncülük ettiyse bu sektör, þimdi de ar-ge, inovasyon, tasarým ve markalaþmada gerçekten Türk sanayisine öncülük ediyor. Bizim UTÝB olarak özellikle 4 yýldýr Bursa da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde (AKKM) yapmýþ olduðumuz Ar-Ge Proje Pazarý faaliyeti þu anda hem Ekonomi Bakanlýðý hem Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi tarafýndan rol model seçildi. Baþta otomotiv sektörü olmak üzere makine, elektrik-elektronik, kimya, tarým ve malzeme sektörlerinde ar-ge proje pazarlarýný kopyaladýk diyebiliriz. Bizim yaptýðýmýz projeleri bu 6 sektörde de baþlattýk. Bunlarýn baþýnda da ben varým. Tekstil sektörünün aslýnda Türkiye de ilklere imza atan diðer sanayi dallarýna öncülük eden rol model olan bir yapýsý var diye konuþtu. AVANTAJLARIMIZI ÝYÝ KULLANIYORUZ Türkiye de yeni çýkan Teþvik Yasasý ile sektörün önümüzdeki yýllýk dönemde Türkiye için önemini hiç kaybetmeden devam ettireceðine inandýðýný kaydeden Burkay, bunun da tekstil sektörünün ihracat performansýna bakýldýðýnda görüldüðünü söyledi. Burkay, þu anda dünya üretiminin geçmiþ 30 yýlla kýyaslandýðýnda ciddi oranda Asya-Pasifik bölgesine kaydýðýný belirterek, sadece tekstil ve konfeksiyon sektöründe deðil diðer sektörlerde de üretimlerin Asya-Pasifik bölgesine geçtiði böylece rekabet edilen coðrafyalarýn da deðiþmeye baþladýðýný anlattý. Bu açýdan biz kendimizi, dünyada kendi alanýmýzdaki rekabet ettiðimiz ihracat ekonomisine dayalý ülkelerle kýyasladýðýmýzda Türkiye nin çok farklý avantajlarý var diyen Burkay, þöyle devam etti: Ülke olarak doðu ve batý karýþýmý bir kültüre sahibiz. Bunun yanýnda lojistik avantajlarýmýz var. Türkiye nin yakýn çevre ülkelerle ilgili avantajlarýna baktýðýmýzda, ülkemiz buralara üç-dört saatlik bir uçuþ mesafesinde. Dünya ekonomisinin ¼ ü bu coðrafyada gerçekleþiyor, dünya nüfusunun 1/3 ü bu coðrafyada yaþýyor. Bizim bu coðrafyada hem kültürel hem de stratejik olarak çok ciddi ortaklýðýmýz, iliþkilerimiz var. Bu açýdan bugün Avrupa ve Amerika daki þirketler önümüzdeki 20 yýlda geliþmekte olan pazarlar dediðimiz bu pazarlara girerken Türk þirketleriyle iþbirliði yapýp bu pazarlarla ilgili yatýrýmlarýný yapýyorlar. Türkiye bu avantajýný bu dönemde bence çok iyi kullanýyor. DIÞ SÝYASET DIÞ TÝCARETÝN OLMAZSA OLMAZI Burkay bugün Ortadoðu bölgesinde Irak, Suriye gibi tahribata uðrayan yerler olduðu için buralara alt yapýda ve ciddi anlamda üst yapýda yatýrýmlar yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, düne kadar Türkiye nin bu bölgelere dýþ politikada mesafeli yaklaþmasý sonucu bu bölgede gerçekleþtirilen pek çok projenin Fransýz, Ýtalyan ve Almanlara kaldýðýný dile getirdi. Son yýllarda ciddi bir dýþ politika deðiþikliði gerçekleþtiðini anýmsatan Burkay, Bakýyoruz bu bölgelerdeki ihalelerde, Türk firmalarý hep bir adým önde baþlýyor. Tüm bunlar siyasetin oluþturduðu zeminle oluyor. Biz dýþ siyaseti, dýþ ticaretin olmazsa olmaz parçalarýndan biri olarak görüyoruz. Bu açýndan da yurtdýþýna giden ticari heyet ziyaretleri, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve ilgili bakanlarla yapýlan heyet gezileri çok önemli. Ýnsan bilmediðinden korkar dedi. 10

11 TÜRK GÝRÝÞÝMCÝSÝ DAHA CESUR Burkay, Dünya Ticaret Örgütü ya da AB ile birçok anlaþma ile baðlantý kurulsa dahi dünyada dýþ ticaretin tarife dýþý engellerle ciddi anlamda engellendiðini belirterek, yurtdýþýna yapýlan ziyaretlerin, ilgili bakanlarýn sürekli iþadamlarý heyetleriyle seyahat etmesinin bu ülkelerin Türkiye ye bakýþýný ciddi anlamda deðiþtirdiðini vurguladý. Burkay þunlarý söyledi: Son 5 yýlda özellikle karþýlýklý mütekabiliyet esasýna göre yapýlan anlaþmalarla bizim vizesiz giriþ yapabildiðimiz ülke sayýsý çok ciddi oranda arttý. Bugün Rusya ile atýlmýþ olan adým gerçekten büyük bir adým. Bugün Rusya ya pazar olarak baktýðýmýzda hemen yanýmýzda küçük bir ABD gibi. Buralar hâlâ kapalý ekonomi. Türk sanayicisini, giriþimcisini Avrupalý giriþimci ile kýyasladýðýnýz zaman bizim giriþimcilerimizin çok daha fazla risk alabilen, agresif stratejiler ve pazarlama politikalarý üreten bir yapýsý olduðunu görüyoruz. Avrupalý buralarda risk alamazken Rusya da, Ortadoðu da, Kuzey Afrika da birçok Türk yatýrýmcýsý ciddi riskler alýp, büyük iþler gerçekleþtiriyor. Eðer buralarda bir dezavantaj varsa bu sadece bizim için deðil herkes için var. Ayrýca Türk giriþimcisinde bu dezavantajý avantaja çevirecek yapý da var. Tüm bunlarý kullanarak baktýðýmýzda Rusya ya ihracatýmýz yüzde 60 lara varan bir artýþ gösteriyor. Bunlar küçük rakamlar deðil. Bu nedenle bu ülkeleri çok önemsiyoruz. Bu ülkelerle olan dýþ iliþkileri ve dýþ siyaseti de çok önemsiyoruz. Çünkü bu coðrafyada birçok Türk iþadamý hem ciddi yatýrýmlar yapýyor hem bu bölgeye ciddi oranda ihracat gerçekleþtiriyor. Ar-ge harcamalarýnda da Türkiye nin kat etmesi gereken yol olduðunu ifade eden Burkay, AB de ar-ge harcamalarý oranýnýn GSYÝH nin yüzde 2 si olmasýna karþýlýk Türkiye de bu oranýn binde 8 olduðunu belirtti. Burkay, Türkiye nin arge harcamalarý oranýný orta vadeli planda 2015 te yüzde 2 ye çýkarmak, 2023 teki hedefinin ise yüzde 3 olduðunu anýmsatarak, bunun yeterli olmadýðýný ama yine de son 10 yýlda Türkiye nin ar-ge ye ayýrdýðý bütçenin yaklaþýk 40 kat arttýðýna iþaret etti. ABD nin yýllýk 440 milyar dolarýn üzerinde ar-ge harcamasý yaptýðýný ve yapmýþ olduðu ar-ge harcamalarýnýn ise yüzde 65 inin savunma teknolojileri üzerine olduðunu kaydeden Burkay, 27 AB ülkesinin de yýllýk yaklaþýk 300 milyar dolarla ABD kadar ar-ge harcamasý yapamadýðýný dile getirdi. Burkay, Avrupa nýn yapmýþ olduðu ar-ge harcamalarýný yüzde 65 i yeni teknolojiler, yeni ürünler. Ancak her ülke hangi konulara aðýrlýk veriyorsa o alanda ar-ge çalýþmalarýný yürütüyor. Ayrýca bu ar-ge çalýþmalarýnda özel sektörün payý çok yüksek. Yüzde ini neredeyse özel sektör yapýyor. Bizde de devletin payý her sene azalýyor. Ama ne AB ne ABD ile ölçülebilecek oranda deðil. Türkiye de ar-ge harcamalarýnda özel sektörün payýnýn artmasý lazým diye konuþtu. KULLANIM ZORUNLU OLMALI KÝ MESAFE ALALIM Sektördeki ar-ge çalýþmalarýna da deðinen UTÝB Baþkaný Ýbrahim Burkay, tekstil ve konfeksiyon sektörünün aðýrlýklý olarak ürün geliþtirme (ür-ge) faaliyetleri içinde olduklarýný kaydetti. Burkay, ar-ge aðýrlýklý olarak teknik ve fonksiyonel ürün olarak nitelendirdikleri otomotiv kumaþlarý, inþaat ve saðlýk tekstilleri gibi 12 alt dalda ihtiyaca göre þekillenen kalemler bulunduðunu ifade ederek, bu ürünlerde özellikle Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelerin ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi. Bu ülkelerde iç pazarýn çok geniþ olmasý, teknik ve fonksiyonel tekstillerin kullanýmýyla ilgili standartlarýn getirilmesi, bunlarýn belli yönetmelik ve kanunlarla kullanýmýnýn zorunlu hale getirilmesinin sektörün geliþimine müthiþ bir katký koyduðuna dikkat çeken Burkay, Türkiye de de bu ürünlerin üretiminde mesafe alýnmasý için özellikle hastane, otel, restoran gibi kamuya açýk alanlarda bu ürünlerin kullanýlmasýnýn zorunlu kýlýnmasý gerektiðini söyledi. Burkay, Biz Bursa da 2009 yýlýnda teknik ve fonksiyonel tekstillerle ilgili bir çalýþtay yapmýþtýk. Bu çalýþtayda da özellikle Türkiye nin sahip olduðu hammadde, bilgi birikimini dikkate alarak bu 12 alt dalda Türkiye hangi kalemlerde güçlüdür, hangi ürünleri üretebilir, bu ürünlerin üretiminde de dýþa baðýmlý olmadan bu süreci yönetebilir mi? gibi konularda çalýþmalar yaptýk. Ayný zamanda dünyada bu ürünlerle ve kategorilerle ilgili yapýlmýþ ve uygulanmakta olan standartlarý çalýþýyoruz. Bizim standarzasyon ve ürün tespit etme çalýþma gruplarýmýz var. Çalýþmalarýmýzda sona yaklaþýyoruz. Bizim tek beklentimiz bu standartlarýn bütün ülke sathýnda mecbur kýlýnmasý. Bu mecburiyet, teknik ve fonksiyonel ürünlerin tüketimini de artýracak. Tüketimle birlikte üretim de artacak. Çünkü bizim sektörün sahip olduðu makine parký bu ürünlerin tamamýný üretmeye yetkin. Teknolojik ve yatýrým olarak da çok uygun bir alt yapýmýz var. Sadece ufak tefek bazý revizyonlarla, konvansiyonel tekstilden teknik ve fonksiyonel tekstile geçiþ mümkün. Bu açýdan bizim bu standartlarý ve mecburiyeti getirmemiz lazým dedi. AR-GE HARCAMALARINDA ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI ARTMALI 11

12 Bayilerden Bursa çýkarmasý Automechanika Ýstanbul'un gözdesi: Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürümüz Erdi Ceyhan, Ýstanbul Automechanika 2013 Fuarý'nýn çok verimli geçtiðini belirterek, baþta yurtdýþý ve yurtiçinden bayileri olmak üzere birçok sektör temsilcisiyle biraraya geldiklerini söyledi. Fuarlarýn her zaman yeni fýrsatlarý beraberinde getirdiðini ifade eden Ceyhan, Avrupa'da ilk 3 amortisör üreticisi arasýnda olduklarýný kaydetti. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen ve otomotiv sektörünün kalbinin attýðý Automechanika Ýstanbul 2013 Fuarý, yaklaþýk 38 ülkeden binlerce firmayý aðýrladý. Bursa'da yaptýðý amortisör üretimi ve satýþýyla Türkiye'nin önde gelen firmalarý arasýnda yer alan Maysan Mando da fuarda stant açarak, sektör temsilcileriyle buluþtu. Erdi Ceyhan, Automechanika Ýstanbul 2013 Fuarý için Ýstanbul'a firmalarýnýn yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerinin de geldiðini anýmsatarak, "Bayilerimizi fuar öncesinde fabrikamýzda aðýrlama fýrsatý bulduk. Ýki fabrikamýzý da kendilerine tanýttýk. Almanya, Fransa, Polonya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ýran gibi ülkelerden yaklaþýk 45 firma temsilcisi Bursa'daydý. Fuar öncesi böylece bir sinerji yaratmýþ olduk" dedi. Ýstanbul Automechanika'nýn Almanya fuarýna ciddi bir rakip haline geldiðine de deðinen Ceyhan, özellikle Ortadoðu müþterilerinin Almanya'da yaþadýklarý vize problemleri nedeniyle Ýstanbul'a talep gösterdiðini hatýrlatarak, Türkiye'nin otomotiv sektörü açýsýndan dünyadaki öneminin gün geçtikçe arttýrdýðýný söyledi. Otomotiv endüstrisine yönelik en büyük organizasyonlardan biri olan Automechanica Fuarý'nda stant açtýklarýný belirten Ceyhan, sektör temsilcileriyle biraraya geldikleri ve ürünlerini daha yakýndan tanýttýklarý bu tür fuarlarýn yeni fýrsatlar yarattýðýný vurguladý. Ceyhan, "Bugün Kuzey Afrika'dan Ortadoðu ve Avrupa'ya kadar 48 ülkeye ihracat gerçekleþtiriyoruz. Yine OEM'lerde bugün yüzde gibi yüksek bir rakamýmýz var. Renault, Hundai, Mercedes Benz, Ford gibi markalarýn Türkiye, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Slovakya'daki fabrikalarýna da üretim yapýyoruz. Bu yýl yedek parça ihracatýnda 25 milyon dolar hedefi koyduk. Avrupa'da ilk 3 amortisör üreticisi arasýndayýz. Türkiye'deki pazar payýmýz ise yüzde 60 civarýnda. Fuarlar, yeni fýrsatlar için adeta anahtar" diye konuþtu. Maysan Mando, Automechanika 2013 Fuarý öncesinde Ýstanbul'a gelen yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerini Bursa'da aðýrladý. Amortisör üretimi ve satýþýnda Türkiye'nin önde gelen firmasý Maysan Mando, otomotiv sektörünü buluþturan Automechanika Fuarý için Ýstanbul'a gelen yurtdýþý ve yurtiçinden bayi temsilcilerini fuar öncesinde Bursa'ya davet etti. Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, Almanya, Fransa, Polonya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Ýran gibi ülkelerden yaklaþýk 45 firma temsilcisini Bursa'da aðýrladýklarýný kaydederek, bunun yaný sýra yurtiçinden de bayileriyle buluþtuklarýný da belirtti. Böyle bir organizasyonu ilk kez düzenlediklerine iþaret eden Ceyhan, "Bayilerimizle çeþitli zamanlarda biraraya geliyoruz. Ancak Ýstanbul'da düzenlenen ve bayilerimizin büyük çoðunluðunun geldiði Automechanica Fuarý öncesinde böyle bir daveti ilk kez yaptýk. Amacýmýz bu sayede yeni yatýrým ve ürünlerle ilgili sinerji yaratmak" dedi. 12

13 Yalýn 6 Sigma, eðitim ve 1.faz projeleri tamamlandý Maysan Mando, kurumiçi eðitimlerini sürdürüyor Mart ayýnda baþlayan Yalýn 6 Sigma eðitimleri ve 1. faz projeleri tamamlandý. Bu kapsamda 8 yeþil kuþak ve 18 sarý kuþak eðitim aldý. Eðitimde proses deðiþkenliklerinin ve israflarýn azaltýlmasý konularý ele alýndý. Potansiyel proje konularýnýn belirlendiði, proje seçim çalýþtayýnýn yapýldýðý eðitimde 1. faz projeler seçildi. Ardýndan seçilen projelerin ekipleri belirlenerek, eðitimler baþladý. Yoðun eðitim programý ile birlikte Mart 2013'te 1.faz programý baþarýyla sona erdi. Projelerini sunan yeþil kuþak proje liderlerine sertifikalarýný, Genel Müdürümüz Erdal Elbay takdim etti. Bursa'dan Batman'a kültür köprüsü Sosyal projelere destek vermeyi sürdürüyoruz. Batman Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'ndan gelen talep üzerine harekete geçen Maysan Mando, okulun kütüphanesini kitaplarla donatmak için firma içinde kitap kampanyasý baþlattý. Baþta üst düzey yöneticiler olmak üzere birçok çalýþanýmýz kampanyaya baðýþladýklarý kitaplarla katký saðladýlar. 40 yýllýk tarihine raðmen bir kütüphanesi olmayan okula geçen yýl yapýlan kütüphanenin boþ raflarý böylece gelecek nesillerin ufkunu açacak nice kitapla dolmuþ oldu. Kendilerine yapýlan kitap desteði için okul yönetimi memnuniyetlerini dile getirirken, öðrenciler de kitaplarýna kavuþmanýn mutluluðunu yaþadý. Ülkeler nasýl yükselir Bayi eðitim seminerlerimiz sürüyor Maysan Mando, kendi bünyesindeki personelinin yaný sýra bayilerine de eðitim seminerleri düzenliyor. Belirli periyotlarla düzenlenen satýþ personeli eðitim seminerlerine Maysan Mando'nun bayi aðýna katýlan Hýdýr Usta Motorlu Araçlar çalýþanlarý da katýldý. Seminerde firmanýn Genel Müdürü Rýza Þahin ile Satýþ ve Pazarlama Müdürü Murat Taluy da yer aldý. Genel Müdürümüz Erdal Elbay, düzenledikleri eðitim seminerlerinin gerek firmalarýnýn bayilere tanýtýmý gerekse satýþ stratejilerinin birlikte belirlenmesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Türkiye Kalite Derneði ve Savunma Sanayi Müsteþarlýðý iþbirliði ile Ankara da gerçekleþtirilen Ülkeler Nasýl Yükselir ana temalý 14.Kamu Kalite Sempozyumu na, Kalder adýna Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Elbay katýldý. Kaliteli kamu yönetiminin çerçevesi olarak anayasa paneli, kaynak yönetimi paneli, biliþim, bilgi yönetimi ve sosyal medya paneli ve temel kamu hizmetlerinin yönetimi konularýnýn ele alýndýðý sempozyumun sonunda, organizasyona sponsor olarak destek veren Maysan Mando ya da teþekkür plaketi verildi. 13

14 Bursalý heyetten SASAD çýkarmasý Bursalý bir gurup sanayici BUSÝAD liderliðinde savunma sanayiinin iþbirlikleri kapsamýnda lider firmalarýný ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamýnda Aselsan, Havelsan, TAI ve FNSS tesisleri ziyaret edildi. Ziyaretin faydalý geçtiðini belirten Erdal Elbay, Bursa sanayi kuruluþlarýnýn, katma deðeri yüksek olan savunma sanayi için tedarikçi olma noktasýnda güçlü bir partner olarak göreve hazýr olduðunu belirtti. Basri Tüfekçioðlu - Arif Sezgin - Oya Coþkunöz Yöney - Erdal Elbay - Yýlmaz Küçükseyhan - Günal Baylan (soldan saða) Rus kamyon üreticisi Kamaz, Türk otomotiv yan sanayiini aðýrladý Rusya Federasyonu-Tataristan Cumhuriyeti, Kamaz fabrikasýnýn bulunduðu Naberejnýe Çelni þehrinde Türkiye'den gelen ticari heyeti aðýrladý. Heyette Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan da yer aldý.heyette yer alan Maysan Mando Satýþ ve Pazarlama Müdürü Erdi Ceyhan, Kamaz'ýn satýnalma ve mühendislik ekiplerine Maysan Mando ile ilgili bir sunum gerçekleþtirdi. Ceyhan etkinliðin çok verimli geçtiðini belirterek, iþbirliði için atýlacak adýmlarýn da gözden geçirildiðini söyledi. 14

15 11. Kalite ve Baþarý Sempozyumu Geleceði Hazýrlamak temasýyla yapýldý Çaðdaþ kalite anlayýþýnýn yaygýnlaþmasý, kalite çalýþmalarýnýn teþvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacýyla 1998 yýlýndan bu yana KalDer Bursa Þubesi ve BUSÝAD iþbirliðinde yürütülen Bursa Kalite Ödülü nde 2012 yýlý süreci tamamlandý. 11. Kalite ve Baþarý Sempozyumu nda Bursa Kalite Ödülleri de sahiplerini buldu. Törende konuþan KalDer Bursa Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Direkçi Bu yýl sempozyumda Geleceði Hazýrlamak temasýný ele aldýk. Ödül sürecinde 4 okulun yer almasý bu temaya tam anlamýyla uygun oldu. Çünkü insanlýk için her þeyin baþý eðitim ve biz de okullarda kalite çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrarak insanlýða hizmet ettiðimizi düþünüyoruz. Doðuþtan sahip olduðumuz erdemleri hayatý yaþarken tüketiyoruz. Dürüst olmak, güvenilir olmak, paylaþabilmek, hoþgörü sahibi olmak gibi deðerlerimizi kaybetmediðimiz sürece geleceðe hazýrlýklý olacaðýz dedi. BUSÝAD Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Günal Baylan da bu yýl ödül sürecinde anaokulundan üniversiteye kadar dört kamu kurumunun yer almasýnýn gelecek adýna önemli bir adým olduðunu belirterek, Özel kurumlarla birlikte artýk kamu kurumlarýnýn baþarýsýný da konuþuyoruz. Ödül sürecine katýlan kurumlarýmýzý kutluyor, daha fazla kurumun kalite yolculuðuna katýlmasýný diliyorum diye konuþtu. Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Baþkaný Sadettin Çiçek ise Geçen yýl düzenlediðimiz basýn toplantýsýnýn ardýndan kurumlarýn baþvurularýný aldýk ve eðitimlerini tamamladýlar. Bu süreçte kurumlar ödül sürecinde model ve deðerlendirme hakkýnda eðitim almýþ deneyimli deðerlendiriciler tarafýndan masa baþýnda deðerlendirildi. Saha ziyareti sonrasý deðerlendiricilerin yaptýðý son uzlaþým toplantý sonuçlarý Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu nda deðerlendirilerek nihai kararý vermek üzere Bursa Kalite Ödül Jürisi onayýna sunuldu ve ödül alacak kurumlarýn belirlenmesi ile 2012 Bursa Kalite Ödül süreci sona erdi þeklinde takvimi bir kez daha tören katýlýmcýlarýyla paylaþtý. Sempozyumda Genel Müdürümüz ve Kalder Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Erdal Elbay ise sponsor olduklarý oturum için plaketini, KalDer Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý ve TÜPRAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Yýlmaz Bayraktar'dan aldý. BURSA KALÝTE ÖDÜLÜ SONUÇLARI Yaklaþýk 5 yýl aradan sonra Bursa da ikinci defa bir kamu kurumu Büyük Ödül almaya hak kazandý. Geçen yýlda ayný sürece baþvurup Baþarý Ödülü alan; Ali Osman Sönmez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi iyileþtirmelerini yaparak sürece tekrar baþvurdu ve 2012 BURSA KALÝTE BÜYÜK ÖDÜLÜ nün sahibi oldu BURSA KALÝTE BAÞARI ÖDÜLÜ nü Gemlik Kýz Teknik ve Meslek Lisesi almaya hak kazandý EÐÝTÝMDE KALÝTE JÜRÝ TEÞVÝK ÖDÜLÜ nü, iki kamu kurumu paylaþtý. U.Ü. Gemlik Asým Kocabýyýk Meslek Yüksek Okulu Mürüvvet Baþ Anaokulu 15

16 Sertifika sevinci Maysan Mando, 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu çerçevesinde iþ güvenliði uygulamalarýný sürdürüyor. ÝSÝG sorumlumuz Hüseyin Geçkin, hükümetin iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda sürekli iyileþme ve geliþme ortamýný saðlamak amacýyla yürürlüðe koyduðu kanuna, hassasiyetle yaklaþtýklarýný belirterek iþveren olarak üzerlerine düþeni yaptýklarýný söyledi. Deðerlerimizi ödüllendiriyoruz Maysan Mando, firmaya çalýþmalarýyla ve öneriyle katký saðlayan personelini düzenlediði törenle ödüllendirdi. Þirkette düzenlenen törende konuþan Genel Müdür Yardýmcýmýz K.S.Choi, Avrupa daki ekonomik krize raðmen firmalarýnýn bundan etkilenmediðini belirterek, Maysan Mando nun baþarýsýna katký saðlayan çalýþanlara teþekkür etti. Törende firmada 5, 10, 15, 20 yýlýný tamamlayan personele plaketleri üst yönetimimiz tarafýndan verildi. Kýdemine göre plaket alan personeller; Ýsmail Acar (5 yýl), Ufuk Dündar (5), Suat Arslan (5), Kubilay Korkmaz (5); Erdem Ulu (10 yýl), Fuat Sinop (10), Ümit Doðan Bilmiþ (10), Ýrfan Atila (10); Cemal Sinop (15 yýl), Ýbrahim Sinan (15), Bülent Bayramoðlu (15), Mehmet Yörükoðlu (15), Ersel Yurtsever (15), Hüseyin Çevik (15), Cengiz Koçdemir (15), Emrullah Aydoðan (15), Ali Þen (20 yýl), Mustafa Þen (20) oldu. Çalýþanlarýn önerilerinin de ödüllendirildiði etkinlikte Nuray Karagöz, Mustafa Çölcü 2012 yýlý en iyi önerileriyle, Ali Derdiman 11 öneri ile en çok öneri veren çalýþan olarak, Mehmet Yörükoðlu en yüksek öneri puaný alan personel olarak ayrýca yýllýk ortalama 15 bin TL kazanç saðlayan önerisi ile, öneri puaný 18 üstü olan Suat Duymuþ, Ali Bozkurt, Yasin Iþýk ve Þükrü Aydoðdu ise para teþvik ödülüyle onurlandýrýldýlar. Kanunu uyulmasý gereken mecburiyetler þeklinde düþünmediklerini ifade eden Geçkin, saðlýklý ve güvenli iþyerlerinin oluþmasý, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi yönünde bir kültür oluþturmak ve topluma yaymak amacýyla hazýrlanan yasayla ilgili olarak Firma çalýþanlarýný bilgilendirdiklerini dile getirdi. Öte yandan, Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi iþbirliðiyle, 6 farklý branþta meslek edindirme kursu düzenleyerek, teorik ve pratik eðitimlerini gerçekleþtirdi. Meslek edindirme kursunu baþarýyla tamamlayan 110 personel, kurs sonunda sertifikalarýný aldý. KADIN çalýþanlarýmýzý unutmadýk 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde kadýn çalýþanlarýmýzý unutmadýk. Ýnsan Kaynaklarý Sorumlumuz Simge Dumlu Tingül, yýllar önce verilen emek mücadelesi sonucunda ortaya çýkan Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde iþ hayatýndaki kadýn istihdamýnýn önemine iþaret etti. Kadýnlarýn Türkiye de iþ dünyasýna katýlým oranlarýnýn dünya ortalamasýnýn gerisinde olduðunu anýmsatan Tingül, Maysan Mando olarak kadýn istihdama önem ve kadýn çalýþanlara deðer verdiklerini söyledi. Kadýnlar Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen etkinlikte, firmanýn çeþitli birimlerinde çalýþan kadýn çalýþanlara Genel Müdürümüz Erdal Elbay, Üretim Müdürümüz Mehmet Erdem ve Ýnsan Kaynaklarý Sorumlumuz Simge Dumlu Tingül tarafýndan birer demet çiçek hediye edildi. 16

17 Maysan Mando kupaya doymuyor Motorsporlarý konusunda sponsorluk kapsamýnda deneyimli pilot Hakan Ertarman a destek veren Maysan Mando, geçtiðimiz günlerde Eskiþehir de gerçekleþen ralliden iki kupa ile dönmeyi baþardý. Türkiye Rallisi Þampiyonasý nýn Eskiþehir ayaðý olan Battalgazi Rallisinde Clio model aracýyla katýlan pilot Ertarman 2013 TOSFED Kupasý kategori1 de genel klasman birincisi olurken kategor3 de de birincilik kupasýný Bursa ya getirmeyi baþardý Türkiye Týrmanma Þampiyonasý nýn 5. ayaðý olan organizasyon, 6 ayrý kategoride 21 ulusal, 4 ayrý kategoride 8 mahalli olmak üzere 29 otomobil ve yoðun seyirci katýlýmý ile düzenlendi. Ýsabeyli ile Çobanlar Köyü arasýndaki 6 kilometrelik asfalt parkurda iki çýkýþ üzerinden yapýlan yarýþta, Maysan Mando pilotu Hakan Ertarman EOSK un Ýzmir de düzenlediði Þýrlan Týrmanma Yarýþýnda da Genel Klasman 2, Kategori 3 de yine birincilik kupasýný almayý baþardý. Kazandýðý kupalarý fabrikamýz ile paylaþan Hakan Ertarman ýn gururu ve mutluluðu gözlerinden okunuyordu. Pilotumuz Hakan Ertarman, 2013 Þýrlan Rallisi Kategori3 BÝRÝNCÝLÝK Kupasýný alýrken

18

19

20

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015

37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 37. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11 MART 2015 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Çalıştayı Ar-Ge Merkezleri Performans Değerlendirmesi ve Teknoloji

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 55.755 adedi otomobil olmak üzere 100.920 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Mart ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde %50, kamyonette %98,

Detaylı

2011 - XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýçindekiler Ýçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajý 3 Anadolu Grubu 4 Dünden Bugüne Anadolu Isuzu 6 Ürünler 8 Þampiyon Fabrikasý 14 Mali Veriler 15 Faaliyet Raporu 2004 2 Genel Müdür ün Mesajý Saygýdeðer Ortaklarýmýz,

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor.

Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. 106 İŞADAMI ITMA da Türk tekstil sektörünün en büyük üreticisi Kahramanmaraş, Milano da düzenlenen ITMA Fuarında 106 kişilik bir heyetle Türkiye yi temsil ediyor. Türkiye de yapılan tekstil yatırımlarının

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SGK OLARAK SÜRATLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNAN KÖKLÜ BİR KURUM OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ -BUNDAN YILLAR ÖNCE İLAÇLARIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı