Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE"

Transkript

1 "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý. "Muhalefetten 40 vekil güven oylamasýna girmediði takdirde 258 vekilli Ak Parti'ye azýnlýk hükümetinin yolu açýlacak" söylemlerini deðerlendiren Salim Uslu, "Bir azýnlýk hükümetinin Türkiye'de derde deva olmayacaðý açýk. 11 DE 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi'ne yeni kayýtlar 3-7 Aðustos tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi'nin yeni kayýt baþvuru tarihleri açýklandý ÖSYS merkezi yerleþtirme sonuçlarý ile üniversitenin herhangi bir programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 3-7 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nda yapýlacak. Adaylarýn kayýt için belirtilen süre içerisinde baþvurmalarý gerekiyor. 9 DA Teröre örnek tepki! Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten... 2 DE "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. 4 TE Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Bakanlýk'tan hatalý rapor açýklamasý Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan açýklamada Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkan Vekili Recep Gür'ün... 9 DA Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. 5 TE yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konu- Hitit Üniversitesi kontenjanlarýnýn yüzde 99 tercih edildi 2015-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarý dün açýklandý. Sonuçlara göre eðitim öðretim yýlýnda DA 7 DE þan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söy ledi. 4 TE Ticaret Borsasý'nda ilk ürün heyecaný Yeni sezonun ilk ürünleri Ticaret Borsasý'nda satýþa sunuldu. Hasat sezonunun baþlamasýyla birlikte buðday pazarýnda hareketli bir gün yaþandý. 10 DA 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. 3 TE Haziran ayýnda 647 konut satýldý Hacý Nuri Lafcý 7 DE Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:35 05:23 12:54 16:47 20:12 21:51 Târýk bin Ziyâd'ýn Ýspanya'yý fethi (711) - Türkiye'de son 75 yýlýn en sýcak yazý (Edirne 44 derece) (2007) Âlimle sohbet eden aziz; câhille düþüp kalkan zelîl olur. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7476 2,7486 EUR 3,0048 3,0064 STERLiN 4,2567 4,2587 2,2140 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. * * * Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: UÐUR ECZANESÝ TEL: SULAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Büro Memur Sen'den Uslu'ya tebrik Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Vecdi Yanbaz, Sezai Soysal, Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, "Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý kutluyoruz. Geçmiþ bayramýnýz mübarek olsun" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Salim Uslu ise "Memur Sen'in kurulmasýnda Rahmetli Akif Ýnan ile birlikte bizlerinde emekleri var. Emeðin, ekmeðin mücadelesini veriyorsunuz.sendikalarýmýz sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olarak bu ülkenin geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele otomasyon eðitimi" Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, faaliyete geçen otomasyon sisteminin daha verimli kullanýlmasý ve iþlevselliðinin artýrýlmasý için 29 pilot ilde yapýlan eðitimlerin tamamlandýðýný bildirerek, "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele verilen eðitim, hedeflendiði gibi kýsa bir zamanda bitirildi" Bayraktar yaptýðý açýklamada, eðitimlerle, çiftçi iþlemlerinin daha hýzlý girilmesinin saðlandýðýný, Ziraat Odalarýnýn idari iþlemleri ile ilgili modüllerin kullanýcýlara aktarýldýðýný belirtti. Eðitimlerde sýk sýk üye ve veri giriþ iþlemlerinin örneklendirildiðinin altýný çizen Bayraktar, "bu sayede kullanýcýlarýn, otomasyonu yanlýþ kullanýmlarý giderilip, programa entegrasyon maksimuma çýkarýldý" -OTOMASYON SÝSTEMÝ- Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði'nin iþ ve iþlemlerinde profesyonelliðin saðlanmasý için otomasyonun önemine vurgu yapan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Sisteminin çok geniþ uygulama sahasý bulunuyor. Çiftçi kütük bilgileri, arazi ve tarýmsal bilgiler, üretim deseni ve miktarlarý, bina ve tesis varlýðý, alet ve makine varlýðý, hayvan ve su ürünleri varlýðý sistemde görülebiliyor. Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayýtlarý çevrimiçi olarak yapýlabiliyor. E- devlet kapsamýnda kamu ve diðer kuruluþlarla web servisleri üzerinden bilgi paylaþýmýnda bulunulabiliyor. Çiftçiler için gerekli belgeler anýnda hazýrlanabiliyor." Otomasyon sisteminde, çiftçilere iliþkin üye kayýt defterleri baþta olmak üzere üyeliðe dair tüm ayrýntýlarýn yer alacaðýný vurgulayan Bayraktar, "Ýçiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla kimlik ve adres bilgileri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla tapu kayýtlarý, SGK ile sosyal güvenlik bilgileri sorgulanabiliyor." Sistem ilerleyen zamanlarda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) ile entegre çalýþabilecek." "Basýn özgürlüðü þeffaf yönetim ilkesinin yapý taþlarýndandýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "24 Temmuz Basýn Bayramý ve basýnda sansürün 24 Temmuz 1908'de kaldýrýlýþýnýn yýl dönümü demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn ve basýn çalýþanlarýnýn önemli günlerinden biridir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, halkýn haber alma özgürlüðünün saðlanmasýnýn en etkili aracý olan basýnýn demokrasinin geliþmesi ve standardýnýn yükselmesi için yaptýðý katký yadsýnamaz" "Basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade özgürlüðünün en önemli biçimidir" diyen Saatcý, "Demokrasinin temel taþlarýndan olan 'Basýn Özgürlüðü', þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Yazýlý, iþitsel ve görsel kanallar aracýlýðý ile yaþadýðýmýz bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olunmasý, vatandaþ ile devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý ve kamuoyu oluþturulmasý gibi birçok önemli görev ve sorumluluklarý üstlenmektedir. Her þart ve zeminde görevlerini yapmaya çalýþan gazeteciler, iþ yükü ve yoðunluðu içinde bir taraftan her türlü tehditle karþý karþýya olurken, diðer yandan mesleki yýpranmayý da fazlasýyla yaþamaktadýrlar. Memur- Sen olarak, kamuoyunun ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý çerçevesinde haber alma hakkýna katký sunmak gayretiyle bazen canlarý pahasýna büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleðini yapan basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn Basýn Bayramýný en içten dileklerimizle kutluyoruz" þeklinde kaydetti. Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atamasý yapýldý. Haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ýl Müdürü ve Birlik Baþkanlarý ile Çorum'da yapýlan hayvancýlýk çalýþmalarýný deðerlendiren Uslu, birliklerin taleplerini dinledi. Yeniden TBMM Ýdare Amiri Seçilen Uslu'yu tebrik eden Birlik Baþkanlarý "Çorum'da faaliyet gösteren Tarým ve Hayvancýlýk Birliklerinin bir merkezde toplanmasý Çiftçilerimizin iþlerini kolaylaþtýracak ve birliklerin beraber koordineli çalýþmasýný da saðlayacaktýr. Bu konuda sizin desteðinizi bekliyoruz" dediler. Konuyla ilgili Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya ile görüþen Uslu, "Birliklerimiz Kamu niteliðinde meslek örgütü statüsünde. Genel Müdürümüz 4706 sayýlý kanun kapsamýnda yardýmcý olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný ve ilgililerle görüþülerek taþýnmazýn tespiti ve gerekli altyapýsý hazýrlanmasý halinde de gereken desteði saðlayacaðýz. Tarým ve Hayvancýlýk desteklemelerimizin ödemeleri belirli bir takvim çerçevesinde çiftçilerimize devam ediyor. Bu yýl toplamda 90 milyon TL'ye yakýn destekleme ödemesi yapmýþ olacaðýz" Ziyarette Uslu'ya Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'den simental inek maketi hediye etti. "Basýn, yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini besler" Dr. Cahit Baðcý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 'Basýn Bayramý' nedeniyle açýklama yaptý. Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýnýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsur olduðunun altýný çizen Milletvekili Baðcý, "Her geçen gün deðiþen, dönüþen, temel hak ve özgürlükler baþta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada özgür bir basýn; aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir" "Basýn çalýþanlarý, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþilik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve bu çok önemli toplumsal görevi yerine getiren fedakar insanlardýr" ifadelerini kullanan Baðcý, "Bu nedenle Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül veren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Basýn Bayramýnýzý kutluyor, çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum" þeklinde kaydetti. Ortaköy Belediyesi'nden araç parkýna takviye Ortaköy Belediyesi araç parkýný güçlendiriyor. Belediye son olarak bir adet hizmet aracý bir adette kanal kazýcý alarak araç aldý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Hizmetlerin daha hýzlý ve etkin olabilmesi için araç parkýmýzýn zayýf olduðunu gördüm. Göreve geldiðimiz 15 ayda belediye araç parkýmýza bir adet zabýta aracý, bir adet þehir içi servis, bir adet kamyon, bir adet yol süpürme aracý, bir adet arazöz aldýk. Bunlara ilaveten bugün bir adet hizmet aracý, bir adet kanal kazýcý alarak parkýmýz güçlendirilmiþtir. Bu alýmlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan nakit ödenerek yapýlmýþtýr. Bu hususta Baþkanlýðýmýz bir kuruþ dahi borçlanma yapmamýþtýr. Araçlarýmýzýn toplama maliyeti 750 bin TL bundan böylede eksik olan araçlarýmýz hýzlý bir þekilde tamamlanacaktýr. Araçlarýmýzýn Ýlçemize hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunlarý'nýn da lisans tamamlama kapsamýna alýnmasý için YÖK'e baþvurduk. Sendikamýz tarafýndan YÖK'e yazýlan yazýda, lisans tamamlamanýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan verilen sözlerden birisi olduðu hatýrlatýldý ve bu konudaki yasal düzenlemenin de taleplerimiz doðrultusunda yapýldýðýna dikkat çekildi" diyen Lafcý, "19 Kasým 2014 tarih ve 6569 sayýlý Kanun ile 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanuna eklenen geçici 69. madde ile lisans tamamlamanýn yasalaþtýðýnýn belirtildiði yazýmýzda, Mezkur Kanun hükmünde"bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla saðlýk alanýnda ön lisans diplomasý alanlardan ebelik ve hemþirelik programlarýndan mezun olanlara kendi alanlarýnda, diðerlerine ise Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði, ebelik ve hemþirelik programlarý dýþýndaki iliþkili alanlarda lisans tamamlama eðitimi yaptýrýlýr. Bu eðitimler, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði alanlarda uzaktan eðitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eðitimleri için Saðlýk Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþ birliði yapar. Bu eðitimlerin usul ve esaslarý Yükseköðretim Kurulunca belirlenir." hükmüne yer verildiðine dikkat çekildi. YÖK tarafýndan tarihinde yayýnlanan duyuruda, lisans tamamlama programlarýna baþvuru yapabilecek ön lisans programlarý arasýnda Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümlerine yer verilmediðini belirttiðimiz baþvuru yazýmýzda; 'Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarý, saðlýk hizmetleri sýnýfýnda bir memuriyet olan týbbi sekreter kadrosuna atanmaktadýr. Bu doðrultuda; yapýlan lisans tamamlama çalýþmasýna Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarýnýn da dahil edilmesi' gerektiðini ifade ettik. Diplomalarýnda 'Laborant' ifadesi geçen ön lisans mezunlarýnýn da 'Týbbi Laboratuvar' ön lisans bölümü kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðine iliþkin YÖK'e ayrýca baþvuruda bulunduk" Hacý Nuri Lafcý "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir" Yaptýðý yazýlý açýlamada Basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 107. yýl dönümünü kutlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir. Farklý görüþlerin seslendirilebildiði, tartýþýlabildiði saðlýklý toplumlarýn temeli, ifade hürriyeti ve basýn özgürlüðüdür. Doðru, eksiksiz ve tarafsýz haber verme, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý söz konusudur. Özgürlüklerin korunmasý açýsýndan basýnýmýza düþen yükümlülükler önemlidir" Þeffaf, demokratik ve açýk toplum hedefine ulaþýlmasýnda basýnýn üzerine düþen görevi duyarlýlýkla yerine getireceðine inandýðýný dile getiren Salim Uslu, "Hiç þüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basýn çalýþanlarýmýz, mesleðin zorluklarýna raðmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlýklarla görevlerini ifa etmektedirler. Ýletiþim imkânlarýnýn ve araçlarýnýn geliþtiði bu süreçte kiþi hak ve özgürlüklerini güvence altýna alan, bu baðlamda medya çalýþanlarýnýn örgütlenme ve toplu iþ sözleþme hakkýný garanti eden yeni düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra ülkemiz, milletimiz ve ulusal güvenliðimiz ile bireysel hak ve özgürlükler konusunda ve tarafsýz, objektif yayýncýlýk alanýnda da Basýn Ahlak ilkelerinin sýký sýký uygulanmasý ve ciddi bir özdenetime ve sorumlu davranmaya da ihtiyaç vardýr. Bu duygu ve düþünceler tüm basýn mensuplarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, görevi baþýnda vefat eden basýn çalýþanlarýný saygýyla anýyor, sevgi ve selamlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.

4 Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söyledi. Görev yaptýðý süre içerisinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la birlikte çok güzel iþlere imza attýklarýný ifade eden Dursunoðlu, "Kurum olarak bizler ÇESOB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Çorum esnafý ve KOBÝ'leri iyi niyetleri ve çalýþkanlýklarý ile bizlere ilham verdiler. Bizlerde destek noktasýnda emeðimizi esirgemedik. Görev yaptýðýmýz süre içerisinde bizlere yakýn ilgi ve alaka gösteren Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn þahsýnda ÇE- SOB personeline ve Oda Baþkanlarýna çok teþekkür ediyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, "Ahmet Bey ilimize geldiði günden beri ikili iliþkileri kuvvetlendirme taraftarý olmuþ bir kardeþimizdir. Kurum olarak Ahmet Bey'in görev yaptýðý dönemde KOSGEB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Yeni esnaflýk faaliyetine baþlayacak giriþimci kardeþlerimize gerekse faaliyet gösteren esnaf kardeþlerimize göstermiþ olduðu yakýnlýk bizleri memnun etmiþtir. Ýl içinde ve il dýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan deðerli kardeþimizin yeni görev yerinde de esnaf ve sanatkara büyük katkýlarý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Sayýn Müdürümüz yeni görev yeri olarak kendi memleketi olan Samsun'a gittiði için seviniyoruz, öte yandan deðerli bir kardeþimizi memleketimizden uðurladýðýmýz için de üzülüyoruz. Askere çocuðunu uðurlayan bir babanýn ruh hali içindeyiz. Memleket için gururlu hasretlik için üzgün. Sayýn Müdürümüz Ahmet Dursunoðlu'na yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" diye konuþtu. CHP, Basýn Bayramýný kutladý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Basýn Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "Bilindiði üzere bugün 24 Temmuz 1908 tarihi basýndan sansürün kaldýrýldýðý tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve sansür, aðýr suçlardan biri sayýlmýþtýr. Bu nedenle bugün Basýn Bayramý olarak kutlanmaktadýr" diyerek baþlayan Gürsel Yýldýrým, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez temel unsurlardan biri olan basýn, toplumun yapýlanmasýnda ve geliþmesinde büyük rol oynamaktadýr. Basýn, meslek ilkeleri ve kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde tarafsýz, doðru hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, halkýn haber alma ve bilgi edinme hakkýný saðlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluþumunda, kamu hizmetlerinin toplum adýna denetiminde büyük bir güce sahiptir" þeklinde kaydetti. Basýn özgürlüðünün demokrasilerde çok seslilik ilkesini iþletilmesi adýna çok önemli olgu olduðunu dile getiren Yýldýrým, "Bu doðrultuda, halkýn haber alma hakkýný kullanmasý ve kamuoyu oluþturulmasýnda etkin rol oynayan basýn kuruluþlarýnýn, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerine ve etiðini gözetmesi de son derece önemlidir. Çorum'un her alanda hedeflenen baþarýya ulaþmasýnda ve bu baþarýnýn ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansýmasýnda basýn mensuplarýnýn gösterdikleri duyarlýlýðýn ve bu konuda yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýn büyük katký saðladýðýna inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarýnýn temsilcileri olmak üzere tüm deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, kendilerine saðlýk, baþarý ve esenlikler dilerim" BEÞ KONU BÝR DERS 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný DAVETÝYE Nasreddin Hoca'nýn komþusu evlenirken Hoca'dan davetiye daðýtmasýný istemiþ. Hoca þehirde kendini beðenmiþ, kibirli olarak ün kazanmýþ bir adamýn davetiyesini vermeye gitmiþ. Hoca'yý gören zengin sinirinden: - 'Davetiyeleri daðýtmaya iyi bir adam bulamamýþlar mý?' demiþ. Nasreddin Hoca: - 'Ýyi insanlarda vardý ama onlar iyi insanlarýn davetiyesini vermeye gitti' demiþ. Herhalde günümüzde davetiye ve davetiyeyi getirenlere takýlanlar yoktur * KADER - PEDER Fatih Sultan Mehmed çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca babasý II. Murad; - 'Ne kadar yaramaz bir çocuksun! Senden adam olmaz,' diye çýkýþýr. O esnada II. Murad'ýn yanýnda olan Akþemseddin Hazretleri; - 'Peder ne der, kader ne der' diye söylenir. Velilerin çocuklarýný istedikleri okullara ve akabinde öðretmenlere yazdýrabilmek için koþturduklarý, bazen de oturup aðladýklarý þu günlerde güzel bir tarihi anekdot diye düþünüyorum. Geçmiþte bir öðretmen: Çocuðun babasýna 'Senin sümüklüden bir þey olmaz' der. Baþka bir öðretmen bu aðýr ithamý duyunca üzülür ve o çocuðu kendi sýnýfýna alýr. Þimdi o sümüklü çocuk TIP FAKÜLTESÝNDE okumakta olup, ailesi dua ederken, çocukta her bayram öðretmeninin elini öpmeye gelmektedir. * BOYNUZ - AKIL Ýmamý Azam Hazretleri, bir gün kendisine doðru gelmekte olan bir hayvana yol verip kenara çekilmiþ. Orada bulunanlar Ebu Hanife'ye niye kenara çekildiklerini sorduklarýnda þu cevabý almýþlar 'Onun boynuzlarý var, benim ise aklým'' * YERE DÜÞEN SIGARA Temel - Dursun'la otobüs duraðýnda beklemektedir. Otobüs tam gelmek üzereyken Dursun cebinden çýkardýðý sigarasýný yakar ve iki defa çekip yere atýverir. Bunu gören Temel, ''uþaðým sigaran düþtü'' diyerek yanan izmariti Dursun'un cebine koyar. Sonra Dursun dersini alýr. Bir daha otobüs gelecek zaman sigarasýný yakmaz ve hiçbir zaman izmaritini yere atmaz. Ne diyelim, darýsý diðer Dursunlara olsun (mahir) ÖZGÜRLÜK Temel Dursun'a: 'Yahu Dursun, çocukluðumda babamýn, evlenince karýmýn dediðini yaptým. Þimdi ise yaþlandým ve çocuklarýmýn dediðini yapýyorum. Sahi ben ne zaman kendi istediðimi yapacaðým?' Der. Temel' de uþaðým, 'ben de tam sana bunu soracaktým. Bende de ayný dert var ya' der. Ne dersiniz efendim, sizde de ayný dert var mý?(mahir) Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Biyolojik temelli olduðu kabul edilen Otistik Bozukluklar, 10 bin kiþide 6 ile 9 oranýnda görülürken, erkek çocuklarda kýz çocuklarýna oranla 2-3 kat daha sýk rastlanýyor" Otistik Bozukluðu tanýmlamak için kullanýlan tüm davranýþlarýn tek bir hastada görülmediðine dikkat çeken Atasoy, küçük çocuklarda ve hafif belirtilerde seyreden tiplerde bu hastalýðý teþhis etmenin zorlaþtýðýný kaydetti. Otistik Bozukluklar, çoðunlukla çocukluk çaðýnda taklit yeteneðinin olmamasý ve iletiþime yönelik jestlerin geliþmemesi þeklinde görülüyor. Otistik Bozukluklarýn her hastada farklý bir belirtiyle ortaya çýkabileceðini söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy, "Otistik Bozukluklar çocuklarda erken dönemlerde, çoðunlukla 1 yaþýndan sonra, daha az sýklýkla olsa da 1 yaþ öncesinde de kendini belli ediyor. Göz temasýnýn kurulamamasý, karþýlýklý dikkatin geliþmemesi özellikle bebeklik döneminde saptanabilecek, önemli belirtilerdir" þeklinde kaydetti. Genellikle konuþma gecikmesi ve sesli uyaranlara cevapsýzlýk sebepleriyle doktora baþvurulduðunu belirten Atasoy, "Otistik Bozukluk görülen çocuklarda, konuþma baþladýktan sonra da dil geliþimi yeterli seviyeye ulaþmaz. Tekrarlayýcý davranýþlar, ilgi ve aktivitelerinde sýnýrlýlýk, takýntýlý davranýþlar, dýþ uyaranlara karþý anormal tepkiler veya kayýtsýzlýk görülür" ifadelerini kullandý. Otistik Bozukluklarda laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin kesin teþhis için yeterli olmadýðýný ve doðru tanýyý koymanýn en önemli yolunun klinik belirtiler olduðunu dile getiren Atasoy, "Görme ve iþitme kusurlarý, epilepsi, zekâ geriliði, hipotiroidi, fenilketonüri, aðýr dikkat kusuru ve diðer organik beyin sendromlarý gibi Otistik Bozukluk ile karýþabilen veya eþlik eden diðer týbbi sorunlarý tespit etmek için metabolik tetkikler (kan ve idrar tahlilleri), odyometri, kromozom analizleri ve nöropsikolojik testler uygulanabilir. Güvenilir taný konulmasý için, çocuðun belli aralýklarla farklý ortamlarda deðerlendirilmesi uygundur. Kesin taný koydurucu bir ölçüt bulunmamakla birlikte, yaþamýn ilk yýllarýnda taramanýn yapýlmasý için çeþitli yöntemler geliþtirilmiþtir" Ülkemizde Otistik Bozukluk tanýsýnýn konulmasý için klinik taný yaný sýra testler de uygulanmakta. Geliþim Ölçeði, I ve II Formlarý, Nörolojik Tarama Skalasý, Ankara Geliþim Envanteri ve Denver Geliþim Tarama Testi kullanýlmakta. Otistik Bozukluk hastalýk grubunun özellikleri hakkýnda anne-babalarýn, hekimlerin ve öðretmenlerin bilinçli olmalarý büyük önem taþýmakta. ERKEN TEÞHÝS VE YOÐUN BÝR EÐÝTÝM HAYATÝ ÖNEM TAÞIYOR Erken taný ve zamanýnda müdahalenin hayati bir önem taþýdýðý Otistik Bozukluklarda en önemli tedavinin, çocuða uygulanacak olan yoðun eðitim olduðunu kaydeden Dr. Zafer Atasoy, "Konuþma ve dil terapisi, uðraþ terapisi, duyu entegrasyonu, egzersiz, fizik tedavi ve davranýþsal terapiler, hastalýðýn aðýrlýðýna ve her çocuðun özel durumuna göre belirlenmektedir. Beyin geliþiminin daha hýzlý olduðu ilk 5 yaþ içinde yapýlacak bu tedaviler çocuðun ilerleyen yaþlarda yaþýtlarýna yakýn davranýþlar sergilemesini saðlayacaktýr" Atasoy, hafif olgularda seyreden Otistik Bozukluklara sahip çocuklarýn zamanla konuþabileceðini, göz temasý kurabileceðini ve hatta normal eðitim alabilir duruma geleceðini de vurguladý.

5 5 "Basýn, bir milletin ortak sesidir" Bayat yolu ihalesi 12 Aðustos'ta AK Parti Bayat ilçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Ak Parti Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ziyarette heyet üyeleri, "25.Dönemde yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ederiz. Bayat'a yapýlan yatýrýmlarda emeðiniz çok.bütün taleplerimiz tek tek gerçekleþiyor. Bayat'a saðladýðýnýz katký, destek ve yatýrýmlar için teþekkür ederiz" dediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salim Uslu, "Bayat ilçemizde verimli bir ekip çalýþmasý ile güzel bir sonuç aldýk. Yatýrýmlarýmýzý ve çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Çankýrý Yolu ile Çorum Yolu Bayat-Ýskilip arasýndaki kýsmýn ihalesi yapýldý. Önümüzdeki günlerde sözleþmeye baðlanarak yapýmýna baþlanmasýný bekliyoruz. Çorum Yolu Haramidere geçiþinin yapýmý devam ediyor. 13 Temmuz 2015 tarihinde ihale edileceðini duyurduðumuz (Çankýrý-Ýskilip) Ayrýmý - Bayat Ýl Yolu'nun ihalesi teknik revizyon dolayýsýyla 12 Aðustos olarak deðiþtirilmiþtir. Yer tesliminden itibaren 4 ay gibi kýsa bir sürede yapýmý da tamamlanacaktýr. Ýhale sürecindeki yollarýn tamamlanmasýyla ilçemizin yol sorunu tamamen sona erecektir. Ýlave Ödenekle Bayat Köylerine 2015 yýlýnda 7 milyon TL'lik yatýrým Bayat ilçemizde 39 köyümüze hizmet götürüyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz vasýtasýyla 2015 yýlýnda 5 milyon TL ödenekle 62 projeyi gerçekleþtiriyoruz. Ýller Bankasýndan yeni aldýðýmýz ilave 2 milyon TL'lik hibe ödenekle toplamda bu yýl 7 milyon TL yatýrým yapmýþ olacaðýz. Köylerimize bu güne kadar almadýklarý hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Adliye için de teknik heyet önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek gerekli çalýþmayý da yapacaktýr. Hastane, TO- KÝ, Bayat Çayý þehir geçiþi ýslahý, Kunduzlu Barajý, Týmarlý Sulama Projesi gibi sayamadýðýmýz bir çok projemiz de devam ediyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz 30 bin TL ödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" Mehmet Tahtasýz CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, 'Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Basýndan sansürün kaldýrýldýðý gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþladýðý ve sansürün aðýr suç sayýldýðý 24 Temmuz 1908 tarihi 'Basýn Bayramý' olarak kutlanmaktadýr. Basýn iletiþimin temel taþlarýndan ve demokrasinin iþlemesini saðlayan en önemli kurumlardan biri olarak toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncülerini ifade etmesinde de her zaman etkili bir araç olmuþtur" diyerek baþlayan Mehmet Tahtasýz, "Bu doðrultuda basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzluklarý sorgulama, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturma, toplumu aydýnlatma iþlevini her zaman yerine getiren önemli bir etken olmuþtur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi; Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduðu fikri gýdayý vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müþterek istikamette yürümesini teminde basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür ' sözü de basýnýn önemini ve basýn mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle; gece, gündüz, kar, kýþ, soðuk, sýcak demeden tüm olumsuzluklara raðmen halkýna hizmet etmek için mesai kavramý tanýmayan, fedakâr ve cefakâr tüm emekçi basýn çalýþanlarýnýn, 'Basýn Bayramýný' kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere saðlýk içinde ulaþmalarýný, milletimize daha uzun yýllar hizmet etmelerini dilerim" þeklinde kaydetti. Vücudunuzu susuz býrakmayýn "Basýn toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 'Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107.Yýldönümü ve Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Günümüz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði daha da artan basýn kuruluþlarýnýn modern demokrasilerde iletiþimin güçlü araçlarý olduðunu dile getiren Av. Rumi Bekiroðlu, "Toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlarý aracýlýðýyla yerelde ve geneldeki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir" Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ülkemizin geliþiminde, çaðdaþlaþmasýnda önemli görev alan basýn mensuplarýmýzýn, doðru bilgilendirme olanlar ve olaylar hakkýnda doðru ve tarafsýz bir þekilde halký bilgilendirmesi için güç þartlar altýnda yerine göre gece gündüz demeden görevlerini büyük özveriyle yerine getirmeleri takdire þayandýr. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla seviyeli, ilkeli yayýnlarýndan dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeden büyük bir özveri ve fedakarlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, basýn bayramlarýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." Av. Rumi Bekiroðlu Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, "Yeniden Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Çorum'a yaptýðýnýz hizmetleri yakýndan takip ediyor, Çorumlular olarak teþekkür ediyoruz Ekim tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapmayý planladýðýmýz 3. Çorum Tanýtým Günlerimizle ilgili çalýþmalarýmýza baþladýk. Son hali ile ilgili hazýrlayacaðýmýz sunumla fikir ve görüþlerinizi de almak isteriz. Çorum Tanýtým Günlerine baþladýðýmýz tarihten itibaren her zaman destekçimiz oldunuz. Katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz" Salim Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Dernek ve Federasyonlarýmýza bulunduklarý illerde gelecek nesillerimize kültürümüzü, örfümüzü, âdetimizi aktarma noktasýnda önemli görevler düþüyor. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak Geleneksel hale getirdiðiniz bu sene 3.'sünü gerçekleþtireceðiniz "Çorum Tanýtým Günleri" þimdiden hayýrlý olsun. Her sene olduðu gibi bu senede gereken katký ve desteði vermeye devam edeceðiz. El birliði ile yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum Tanýtým Günleri için her sene farklý bir çalýþma yaparak Hemþehrilerimizin ve Ankaralýlar'ýn ilgisini artýrýp beklenen bir etkinlik haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandý. Dr. Tekin Akpolat Sýcaklarýn yüzünü iyice gösterdiði bugünlerde saðlýk için yapýlmasý gereken en önemli þey su içmek. Çünkü artan sývý kaybý halsizlik, baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü, böbrek yetmezliði hatta bilinç kaybý bile yapabilir. Yaptýðý açýklamada ileri sývý kayýplarýnda böbrek yetmezliði ortaya çýkabileceðini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, "Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalýdýr" ÝSHAL VE KUSMA VARSA DÝKKAT! "Yaþam için vazgeçilmez bir madde olan suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler baþta olmak üzere birçok organ tarafýndan saðlanýr" diyen Prof. Dr. Tekin Akpolat açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ýdrar, dýþký, ter ve solunum yolu ile kaybettiðimiz suyu yediðimiz yemekler, içtiðimiz su/sývýlar ile yerine koyar, vücut için gereken dengeyi farkýnda olmadan saðlarýz. Yaz günleri gibi havanýn sýcak olduðu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla sývý kaybederiz. Sývý kaybý özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan çocuklar da farkýnda olmadan sývý kaybedebilirler. Ýshal, kusma gibi olaðan dýþý sývý kayýplarý yaþlý ve çocuklarda dramatik sorunlara yol açabilir. SU KAYBI HALSÝZLÝK YAPAR Su kaybýnýn en sýk belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, aðýz kurur. Halsiz kalan kiþi kendini kötü hisseder, caný bir þey yapmak istemez. Sývý kaybý artýnca baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü ortaya çýkar. Ýleri sývý kayýplarýnda tansiyon düþer, nabýz artar, kas kramplarý oluþur, böbrek yetmezliði ortaya çýkar ve bilinç kaybý olabilir. Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozukluklarý tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciðer gibi sývý dengesinin belirli bir dengede olmasý gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almalarý gereken sývý miktarýný doktorlarýna sormalýdýr. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalarý yeterlidir. SU ÝÇEMÝYORSANIZ ALTERNATÝFLERÝ DENEYÝN Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler alternatif sývýlarý tercih edebilirler. Meyve sularý, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze meyve sularý, karpuz, kavun gibi meyveler iyi seçeneklerdir. Meyve sularý þeker hastalarýnda veya çocuklarda problem yaratabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarýnda sorun yaratabilir."

6 6 Yurt kapasitesi 4 bin 600'e yükseliyor Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Þevket Erzen, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek tebrik etti. 25.Dönem Çorum Milletvekilliði ve TBMM Ýdare Amirliðine yeniden seçilmesinden dolayý Uslu'yu tebrik eden Erzen, "Yeni döneminiz hayýrlý uðurlu olsun. Çorum'da çok þeyler deðiþti ve deðiþmeye de devam ediyor. Çorum'a katkýlarýnýzdan dolayý cemiyetimiz adýna teþekkür ederiz" Ýþadamý olarak da Çorum'a kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdunu 10 ay gibi kýsa bir sürede kazandýrdýklarýný belirten Erzen, "Devletimizin sunduðu imkan ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yapýlan protokol çerçevesinde yatak kapasiteli Öðrenci Yurdunu tamamladýk. Yapý kullanma iznini de aldýk. Kuruma teslimini gerçekleþtiriyoruz" þeklinde kaydetti. Çorum basýnýna katký saðlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Salim Uslu ise "Basýnýmýza katkýsý olabilecek devlet imkanlarýný Çorum'a getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Basýn þehrin geliþmesinde, büyümesinde katký saðlayacak önemli unsurlardandýr. Teknoloji çaðýndayýz, yerelde paylaþýlan her habere internet ortamýnda Dünyanýn her yerinden ulaþýlabilmektedir. Þehre kazandýrýlan yatýrýmlarýn, tarihin, turizmin ve doðal güzelliklerin sadece milletvekilleri, yerel ve kamu yöneticilerinin açýklamalarý ile kamuoyu ile paylaþýlmasý dýþýnda da deðerlendirilmesi gerekiyor. Sadece olumsuzluklar üzerine haber yapmak yerine Þehrin güzelliklerini büyümesini ve geliþmesini de paylaþabilmek ailevi bir görevdir. ÖÐRENCÝLERE 5 LI OTEL KONFORUNDA KONAKLAMA ÝMKÂNI Öðrencilerimiz artýk günümüz þartlarýna uygun konforda 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklýyorlar. Her odada; Tuvaleti, banyosu, buzdolabý, çalýþma masasý, 24 saat ücretsiz internet, sabah 06'dan - Akþam 24'e kadar açýk büfe yemek gibi imkânlar evlatlarýmýza sunuluyor. YURT KAPASÝTESÝ 4.600'E ULAÞIYOR Hükümetimizin özel giriþimcilere saðladýðý imkan çerçevesinde ilimize yapmýþ olduðunuz kapasiteli öðrenci yurdu yatýrýmý için teþekkür ederiz. Ýstikrar, güven ortamý ve güçlü iktidar hem yatýrýmcýlarý hem de kamu yatýrýmlarýný artýrmýþtýr yýlýnda Çorum'da kiþi kapasiteli öðrenci yurdumuz varken bu yýl kapasiteye ulaþýlmýþtýr. Yapýmý tamamlanan öðrenci kapasiteli yurdun tefriþatýnýn tamamlanarak eðitim öðretim yýlýnda hizmete alýnmasý durumunda kapasitemiz 4.300'e yýlsonuna kadar Sungurlu ilçemizde ihale edilmesi planlanan 300 öðrenci kapasiteli yurt ile kapasitemiz 4.600'e ulaþmýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. "Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý" "Sungurlu kendi ilçem, insanlarý da dostlarým gibi oldu" Osman Beyazyýldýz Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, çalýþtýðý yerler içerisinde en mutlu olduðu ve en güzel zamanýmýn geçtiði ilçenin Sungurlu olduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz için Mavi Ocak Tesislerinde veda yemeði düzenlendi. Yemekte yaptýðý konuþmada Sungurlu'ya tayini çýktýðýnda önceki görev yaptýðý yerin memleketine yakýn olmasýndan dolayý üzüldüðünü belirten Beyazyýldýz, ama göreve baþladýktan 1 ay sonra Sungurlu'ya tayinin çýktýðýna memnun olduðunu kaydetti. Sungurlu'da 2 yýlda güzel iþlerin yanýnda güzel dostluklarda kazandýðýný anlatan Beyazyýldýz, "Sungurlu'yu kendi ilçem gibi, insanlarý da eski dostlarým gibi, liseyi onlarla okumuþ gibi hissettim. Sungurlu'da 2 yýla yakýn bir süre çalýþtým. Çalýþtýðým yerler içerisinde en mutlu olduðum, en güzel zamanýmýn geçtiði ilçe oldu Sungurlu.. Bunu söylerken samimi söylüyorum iþ olsun diye söylemiyorum. Ciddi bir sýkýntý çekmedim. Sungurlu'ya yapýlmasý gereken bazý yatýrýmlar benim dönemimde gerçekleþti. Anadolu Öðretmen Lisesi benim dönemimde baþladý. Meslek Yüksek Okulumuzun yine temeli bizim dönemimizde baþladý. Köylerimizde belki 30 yýlda yapýlmayanlar 2 yýl içerisinde yapýldý. Bu hizmetlerin bizim dönemimizde olmasý beni mutlu etti, heyecanlandýrdý. Muhtarlarýmýzla güzel iþler baþardýk, onlara teþekkür ediyorum. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna belli bir düzen getirdik. Sungurlu'ya bir fakülte açýlmasý için uðraþýn çünkü Sungurlu'yu büyütecek en büyük lokomotiflerden bir tanesi bu.. Birlik ve beraberlik içinde olursanýz yapamayacaðýnýz iþ yoktur. Ýyi bir ilçe, iyi insanlara sahip, konumu da güzel, deðerlendirirseniz ilçenizi bir yere götürürsünüz. Eðer kararname biraz erken çýkmamýþ olsaydý, belki Organize Sanayi Bölgesinin su sorununu da bitirmiþ olurduk. Ama bende sonra gelecek arkadaþýmýzda tecrübeli bir kaymakam. Onunda bizim býraktýðýmýz yerden devam edeceðine inanýyorum. Ankara'da beni bir abi kardeþ olarak görebilirsiniz. Bakanlýk teþkilatý için talebim 4-5 yýldýr vardý, bu seneye nasipmiþ yoksa Sungurlu'dan gitme gibi bir niyetim yoktu. Benim her zaman Sungurlu'lulara kapým açýk olacak" Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Osman Beyazyýldýz'a hediye ve plaket verdi. Yemekte ayrýca Ýzmir'e tayini çýkan Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Boðazkale'ye tayini çýkan Mal Müdürü Türkay Odabaþý ve Sivas'a tayini çýkan Komiser Yardýmcýsý Serkan Göç'e de çeþitli hediyeler verildi. Yetkililerin gýda piyasasýnda yapmýþ olduklarý denetimler neticesinde 171 parti üründe taklit-taðþiþ yapýldýðýnýn tespit edilerek internet sitesinde duyurulduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý. Halkýn saðlýðý ile oynayanlar insanlýktan nasibini almamýþ kiþilerdir. 3-5 kuruþ haksýz kazanç temin etme amacýyla bu iþi yapanlarýn sadece internetten deþifre edilmesi, ceza kesilmesi yeterli deðildir. Bir daha ayný üretim alanýnda ticaret yapmasýna izin verilmemelidir. Halkýn yoðun alýþveriþ yaptýðý çarþýlarýn giriþlerinde ilan edilmeli, perakende satýþ yapan firmalar bu ürünleri almamalarý konusunda uyarýlmalýdýr" "YEREL YÖNETÝMLERÝN BÝLLBOARDLARINDA DUYURULMALI" Yaptýðý açýklamada haksýz kazanç elde etme adýna halkýn saðlýðýný hiçe sayan firmalarýn ve ürünlerin internet üzerinden yayýnlanmasýyla halkýmýzýn yeterince bilgilenemeyeceðini vurgulayan Türki- Bendevi Palandöken ye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Herkesin evinde internet yok. Ýnternetten yayýnlanmasýyla herkes haberdar olamaz. Yerel Yönetimlerin billboardlarýnýn bir bölümü halk saðlýðý duyurularýna ayrýlarak bu tür uyarýcý ve bilgilendirici ilanlarý yayýmlamalarý gerekmektedir. Sadece ilan etmekte çözüm deðil, ceza keserek de 3 kuruþa tamah eden bu zihniyetteki insanlarý vazgeçiremeyiz. Hatalý üretim yaptýklarý alanlarda bir daha çalýþamamalýlar. Bu tür üretici firmalarýn kaynaðýnda denetimleri artýrýlmalý, merdivenaltý üretim mercek altýna alýnmalýdýr. Vatandaþýmýzda normal fiyatýnýn altýnda satýlan ürünleri almamalý, mahallesindeki tanýdýk esnaftan alýþveriþ yapmaya özen göstermelidir. Biz de Genelge yaparak, ilan edilen firmalara ve ürünlere dikkat edilmesi hususunda teþkilatýmýz uyarýlmýþtýr" diye konuþtu. "Basýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir" Hayati Çam BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda çýkan tüm gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayýnlamaktaydý. 24 Temmuz, Türkiye'de Türk Basýný'nda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýl dönümüdür. Anayasamýzýn Basýn Hürriyeti baþlýklý 28. madde "Basýn hürdür, sansür edilemez. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr." denilmektedir. Anayasamýz sansürü yasaklamýþtýr. Türkiye'deki basýn kuruluþlarý zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatýrlatan dönemlerden geçtiler. Hala buna benzer farklý sýkýntýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar" "Basýn, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, kamu yararýný gözetmek, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açýdan çok büyük öneme sahiptir" diyen Çam, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Basýn, bizler gibi daha çaðdaþ ve adil toplumda yaþamak için çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir. Kýþ demeden, yaz demeden görevlerini ifa eden gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn son bulmasýný 24 Temmuzlarýn bayram havasýnda kutlanmasý ve gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn mesleklerinde uzun yýllar saðlýk ve mutluluk içinde çalýþmalarýný sürmelerini dilerim" ifadelerini kullandý.

7 TEK 2 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 7 "Bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir" Ertan Karabýyýk Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk, yaptýðý yazýlý açýklamada son günlerde artan terör eylemlerine tepki gösterdi. Ertan Karabýyýk açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Adýyaman'da güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada Müsellim Ünal isimli Jandarma Uzman Onbaþýmýz þehit olmuþtur. Þanlýurfa'nýn Ceylan Pýnar ilçesinde yine PKK'lý teröristlerce evlerinde hunharca iki polisimiz þehit edilmiþtir. Þehitlerimize Allahtan rahmet kederli ailelerine sabýr dileriz. Milletimizin baþý sað olsun. Unutulmamalýdýr ki bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir. Yine unutulmamalýdýr ki kahramanlarýna sahip çýkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur." "Basýn, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi görür" Çorum SMMM Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 'Basýn Bayramý' nedeniyle yaptýðý açýklamada Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan birisi olduðunu kaydetti. "Basýn; olaylarý doðru, tarafsýz ve hýzlý bir þekilde yansýtmak, toplumu aydýnlatmak, eksiklik ve aksaklýklarý sorgulamak, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi üstlenmek gibi önemli iþlevleri yerine getirmektedir" diyen Yýldýrým, "Basýn, bireylerin gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncelerini ifade etmesinde en etkili araçtýr. Bu sebeple de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýz, üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan biridir. Demokrasinin temel taþlarýndan olan "Basýn Özgürlüðü", þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Toplumu aydýnlatmak, kamuoyu oluþturmak, iç ve dýþ dünyadan haberdar etmek için her koþulda sorumluluk bilinciyle çalýþarak zor ve meþakkatli görevi yerine getiren tüm basýn mensuplarýnýn 104. Basýn Bayramýný kutlar, esenlikler dilerim" þeklinde kaydetti. Teröre örnek tepki! Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Eylemde basýn mensuplarýna daðýtýlan yazýlý açýklamada, "Siyasi görüþ ve tüm fikir farklýlýklarýmýza raðmen bir araya gelen bizler, ülkemiz üzerinde kirli oyunla tezgahlayan her türlü terörü lanetliyor, insanlýk dýþý olaylarý þiddetle kýnýyoruz. Adýyaman'da bir askerimiz, Suruç'ta 32 gencimiz, Urfa'da 2 polisimiz ve yine sýnýrda bir astsubayýmýz hayatýný kaybetti. Yaþanan ölümleri ve acýlarý son bulduracak yegane güç, halkýmýzýn birliðidir. Gencecik fidanlarýmýzýn vatanýmýzý korumak için görev yapan asker ve polisimizin hayatýna kast edecek her türlü þiddet ve terörün karþýsýndayýz. Hiç kimse yaþanan olaylardan dolayý olaylardan kendisine siyasi rant elde etmeye çalýþmamalý ve toplumun tümü el ele vererek terörün karþýsýnda tavýr almalýdýr. Çýðlýmýzýn gücü sessizliðimizde, birlikteliðimizin gücü de el ele veriþimizde yatmaktadýr" ifadeleri yer aldý. Fatih AKBAÞ Haziran ayýnda 647 konut satýldý Muzaffer Yýldýrým Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 21 bin 612 konut satýþý ile en yüksek paya (%19,5) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 bin 869 konut satýþý (%11,6) ile Ankara, 7 bin 364 konut satýþý (%6,7) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 10 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari, 50 konut ile Bayburt oldu. TÜÝK verilerine göre Çorum'da 2015 Haziran ayýnda 647 konut satýldý. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Nasrettin Hoca evlenmeye niyetlenir. Eþ-dost bir hatuncaðýzý öve öve öve göklere çýkarýrlar. -Þöyle huylu! -Böyle soylu! -Dünyalar güzeli... Hoca'nýn gönlünü çelerler. Evlenirler. Zifaf gecesi yüz görümlüðünü veren Hoca, gelinin duvaðýný kaldýrýr. Aman Allah'ým! Çirkin bir gelin. Gelin haným, kocasýna sadakatini göstermek için: -Hoca efendi, akrabalarýndan kime görüneyim, kime görünmeyeyim? diye sorar. Hoca þaþkýn: -Aman hatun, bana görünme de kime görünürsen görün... der. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Doðum kilolarýný veremiyorum SORU: NERÝMAN U. Hocam merhaba, 25 yýllýk evliyim. Evliliðimin ilk 10 yýlýnda beslenme düzenime oldukça dikkat ediyordum. Bir yandan iþ hayatý bir yandan ev hayatýný çok iyi dengeliyordum. 10. yýl sonrasý doðum yaptým ve dolayýsýyla iþ hayatýna ara verdim. Fakat aþýrý kilo aldým ve veremiyorum. Eski halime dönmek için neler yapmalýyým? CEVAP: Genelde çalýþan hanýmlar çalýþmayý býraktýktan sonra hareketlerinde de azalma olur. Siz sorunuzda aslýnda cevabý da vermiþsiniz. Evlendikten sonra çalýþma hayatýna devam ettiðiniz için en azýndan sabah kahvaltýlarý ve öðlen yemeklerini belirli bir düzende yemiþsiniz yani hayatýnýzda bir deðiþiklik olmamýþ. Ne zaman ki doðum yapmýþsýnýz hayatýnýzýn normal akýþý deðiþmiþ. Genelde hamilelik ve doðumdan sonra kilo alýnýr diye bir inanýþ vardýr. Bu inanýþýn kaynaðý hamilelik ve doðum esnasýnda annedeki hormonal deðiþiklikler olarak kabul edilir. Fakat doðaya baktýðýnýzda doðum yapmýþ diðer canlýlarýn doðumdan sonra eski beden þekillerine geri döndüðünü ve dolayýsýyla eski kilolarýna kavuþtuklarýný görürsünüz. Benim de size önerim, hayatýnýzdaki akýþý iþ yaþamýndaki gibi düzenlemeniz. Yani her sabah erken kalkýp kahvaltý yapmanýz, gün içerisinde hareketli olmanýz ve her ne olursa olsun öðlen yemeðini geçiþtirmemeniz. Bu söylediklerimi yaparsanýz hem akþam daha az acýkýr ve daha derin bir uyku uyursunuz hem de yavaþ da olsa bedeniniz eski düzenine kavuþur. Acýkmýyorum ama midem aðrýyor SORU: AYÞE Y. Sevgili Hocam. 23 yaþýndayým ve 12 yaþýndan beri zayýflamaya çalýþýyorum. Boyum 175 cm ve 120'ye yakýn kilodayým. Dukan gibi çeþitli diyetler uyguladým. 1 haftadýr da kitabýnýza uyup saðlýklý besleniyorum. Hayatýmda ilk defa pastayý reddettim çünkü acýkmamýþtým. Yani her þey iyi. Yüzümün toparlandýðýný bile hemen hissettim. Fakat ben 1 haftadýr gerçekten acýkmýyorum. 6 saat de geçse kahvaltýdan sonra acýkmýyorum, ancak midemde bir aðrý bir stres hissediyorum. Normal midir? Cevap: Midende aðrý ve stres hissetmen normal deðil. Bu konuyu bir doktora danýþmanda yarar var. Fakat acýkmaman normal zaten insanoðlu en fazla 2 öðün yemek üzere yaratýldý. Dolayýsýyla siz artýk fabrika ayarlarýna geri döndünüz ve þimdi sýra ideal bedene dönme vaktine geldi. Sadece size önerim sakýn sabah kahvaltýnýzý atlamayýn ve erken yapmaya gayret edin. Sonrasýnda 7-8 saat sonra - fakat 'i geçmeden- bir öðlen yemeði yiyin ve hayatýnýzý yaþayýn. Aralarda atýþtýrmamaya dikkat edin yoksa erken acýkmaya baþlarsýnýz. Sadece bir öneri daha; 120 kilo olduðunuz için akþam 1 öðün daha yapýp bu öðünde çorba veya piþmiþ bir zeytinyaðlý yemek yemenizi öneririm. Çünkü bu kadar yüksek kilolarda mutlaka insülin direnci de oluþmuþtur ve uzun açlýklarda kan þekeriniz yükselebilir. Sivilcelerim geçmiyor! SORU: BEHÝYA S. Benim sivilce problemim var. 10 yaþýnda baþladý ve halen sürüyor. Þu anda 15 yaþýndayým. Her þeyi kullandým ama geçmedi. Ancak benim sivilcelerim diðer sivilcelere benzemiyor. Sanki leke kalmýþ gibi kýrmýzý renkli, ne yapmam lazým? CEVAP: 15 yaþ, tam bluð çaðý yaþýdýr. Yani hormonlarýn en çok çalýþtýðý yaþ. Bu dönemde büyük çoðunlukla akne problemi olur. Size ilk önerim, sakýn yüzünüzdeki sivilcelerle oynamayýn. Yüzünüzü kükürtlü bir sabunla yýkamaya çalýþýn ve mümkün olduðunca aþýrý yaðlý yiyeceklerden uzak durun. Aralarda yediðiniz abur cubur türü yiyecekler varsa onlardan da uzak durmaya çalýþýn. Sivilcelerin geçmesi bir bakýma karaciðerin de daha iyi çalýþmasýna baðlýdýr. O nedenle karaciðerinizin de biraz dinlenmeye ihtiyacý olacaktýr. Ana öðünleri yiyin, ara öðünlerden uzak durun. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? * Sað elini kullanan insanlarýn, sol elini kullanan insanlara göre ortalama 9 yýl daha fazla yaþadýðýný, * Kirli karýn temiz kardan daha kolay eridiðini... NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? * Yemeklerin piþirilme süresi olduðu kadar, sindirimleri için de belli süreleri olduðunu anladýðýmýzda, * Kalori hesabý olmadýðýný anladýðýmýzda... Spor 23:40 Dizi Boks Gecesi Bu cumartesi akþamý da Kanaltürk'te boks doyacaksýnýz 'te son 3 aya damga vuran maçlar Best Of Boks programýmýzda ekranlarýnýza gelecek... Kaçýrdýðýnýz yada tekrar izlemek için sabýrsýzlandýðýnýz unvan maçlarý için þimdiden sabýrsýzlanabilirsiniz... Çünkü doyum olmaz ve izlenme rekorlarý kýran maçlar sizleri bekliyor... Amerika Birleþik Devleri'nin Nevada eyaletine baðlý Las Vegas þehrinde gerçekleþtirilecek unvan gecesinde birbirinden zorlu maçlar sizleri bekliyor... Dünyanýn en iyi Hafif aðýr sýklet þampiyonu Rus Sergey Kovalev unvanlarýný korumak için ringe çýkacak... 20:00 Ýliþki durumu karýþýk Show TV nin yaz ekranýna damgasýný vuracak projelerden birisi olan Ýliþki Durumu: Karýþýk ; Aþk, kýskançlýk, gurur, dostluk ve yanlýþ anlamalarýn el ele gideceði bir aþk oyunu hikayesi. Dizide neþe, duygusallýk ve heyecan da hiç eksik olmayacak. Baþrollerinde Seren Þirince, Berk Oktay, Pamir Pekin ve Eda Ece nin yer aldýðý dizinin yapýmcýlýðýný MF Yapým-Faruk Bayhan ýn üstleniyor. Yönetmen koltuðunda Bülent Ýþbilen'in oturduðu dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alýyor.! 19:55 Dizi Yunus Emre yýllarý arasýnda Anadolu nun büyük siyasi buhranlarla çalkalandýðý, birliðin,dirliðin ve adaletin keþmekeþe uðradýðý dönemde yaþayan Yunus Emre; hayatý,eserleri ve bahsettiði deðerler sistemiyle, bahsedilen problemlere sunduðu çözümleriyle, Türk- Ýslam kültürü açýsýndan fevkalade önemli bir þahsiyettir.hikayemizin kahramaný Yunus, yaþadýðý olaylar vesilesiyle Tabduk Emre ile karþýlaþýr. Bu karþýlaþma hem kendisini hem de içinde yetiþtiði ilmiye sýnýfýný ve bilgi kaynaklarýný sorgulamasýna vesile olur. Babür Babür Ýmparatorluðu'nun kurucusu ve ilk hükümdarýdýr. Soyu, baba tarafýndan Timur anne tarafýndan Cengiz Han'a dayanan Babür Þah, 1519'dan itibaren Hindistan'a düzenlediði seferler sonunda bütün Kuzey Hindistan ý kontrol altýna alýp 1526 da Delhi Sultanlýðý'na son vererek Hindistan topraklarýnda tarihte Hint Moðol Emirliði[1] ve Hint Moðol Sultanlýðý[2], kendi adlandýrmasý ile de Gurakani[3] olarak bilinen Babür Ýmparatorluðu'nu kurmuþ ve Hindistan'da Türkler için ilk defa bir hakimiyet alaný teþekkül etmiþtir. Babür Þah'ýn Çaðatay dönemi edebiyatýna önemli katkýlarý olmuþtur. Çaðatay Türkçesi ile kaleme aldýðý ve yaptýklarýný kronolojik olarak anlattýðý Babürnâme Türk edebiyat tarihinin nesir türündeki baþyapýtlarýndan biri olarak kabul edilir. Hatt-ý Baburi denilen yazý þeklini geliþtirmiþ olan Babür Þah ayný zamanda Çaðatay edebiyatýnýn Ali Þir Nevai'den sonraki en büyük þairi olarak kabul edilir.[4] Fars kültüründen de yoðun olarak etkilenmiþ olan Babür Þah'ýn hem kendisi hemde halefleri üzerindeki bu etki, Hindistan'da bu kültürün önemli derecede geliþmesine sebebiyet vermiþtir.babür, Hindistanlý Müslümanlar, Pakistan ve Bangladeþ tarafýndan da benimsenmektedir. Pakistan'ýn 2005 yýlýnda ilk denemelerini gerçekleþtirdiði seyir füzesine Babür adý verilmiþtir. Hindistan'da okullarda öðrenciler, Babürü kendi tarihlerinin önemli bir figürü olarak okurlar. ZEYTÝNYAÐLI BÝBER DOLMASI Malzemeler 12 adet dolmalýk biber 1 bardak pirinç 2 bardak zeytinyaðý 1 yemek kaþýðý dolma fýstýðý 6 adet kuru soðan 1 çay kaþýðý kuru nane 2 yemek kaþýðý kuþ üzümü 1 demet dereotu 6 adet kesme þeker 1 adet limonun suyu 1 tatlý kaþýðý dolma baharý (yenibahar) 2 bardak su 1 tatlý kaþýðý tuz 1 çay kaþýðý karabiber Yemeðin Tarifi Pirinci yýkayýp, tuzlu suda bekletin. En radikal devrimci bile devrimin ertesi günü muhafazakar olacak. Hannah Arendt Fýstýðý ayýklayýn. Kuþ üzümlerini temizleyin. Onlarý da suya koyun. Biberlerin kapaklarýný açýn.1 bardak zeytinyaðýnýn içine dolma fýstýðýný atýn. Pembeleþene kadar karýþtýrýn. Pembeleþmeye baþlayýnca ufak zar þeklinde doðranmýþ soðanlarý ilave edin. Karýþtýrarak, iyice kavurun. Pirinci süzün. Soðanlarla birlikte dakika kavurup, altýný kýsýn. Kuru nane, kuþ üzümü, dereotu, kesme þeker, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. Üzerine 1 bardak su ekleyin. Kýsýk ateþte suyunu çektirin. Altýný söndürün. Yenibaharýný atýp, karýþtýrýn.harç ýlýnýnca biberlerin içine doldurun. Tencereye dizin. 1 bardak su ilave edin. Üzerine tabak kapatýp, 15 dakika piþirin.dolmalar soðuduktan sonra, fýrýna dayanýklý cam bir kaba alýn. Kalan zeytinyaðýný üzerine dökün. 175 derecedeki fýrýnda 20 dakika piþirin. Servis için soðumasýný bekleyin. 09:00 Aþ Kendini 09:50 Gagguk 10:20 Mahpus 12:30 Öðle Haberleri 12:50Aslý Hünel ile Rengarenk 15:30 Deli Ýþi 16:40 Keskin niþancý 19:35 Spor Bülteni 19:45 MASTERS OF ILLU- SION 20:50 Kurtuluþ günü 23:40 Boks gecesi 08:00Dizi 'Kezban Yenge' 09:30TV Filmi 'Ferayi' 10:50'Baþkasýnýn Parasý' 12:40 'Ana Beni Eversene' 14:00 'Annenin Oyunu' 16:00 'Kardeþlik Adasý' 18:00Hafta Sonu Haberleri 19:00 'Süper Köpek' Yabancý sinema 20:50Türk Filmi 'Davacý' 22:30 TV Filmi 'Çeþme' 00:40 Kütahyanýn Pýnarlarý Tv Filmi 05:30 Lezzet haritasý Yemek Programý 06:30 Cennet Mahallesi 08:00 Reisin kýzý Türk filmi 10:00 Asla Vazgeçmem 12:00 Lezzet Haritasý 14:30 Reisin kýzý Türk filmi 16:30 Acil aþk aranýyor 18:30 Show Ana Haber 20:00 Ýliþki durumu karýþýk 23:15 Ne münasebet 05:00 Geniþ Aile 06:00 Acemi Cadý 07:30Akasya Duraðý 09:00 Güneþin Kýzlarý 11:00 Poyraz Karayel 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:15 Küçük Aða 16:30Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20:00 Ben bilmem eþim bilir 23:00 Man. Unt.-Barcelona 06:15 6 Mantý 07:30 1'de Sabah 10:00 Böyle Bitmesin 11:45 Ana Ocaðý 13:25 Yeþil Deniz 15:30 Pastane 16:30 Seksenler 18:50 Hava Durumu 18:55 Spor 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Buz devri 1 19:55Yunus Emre 23:55 "Kaçýþ Planý" 07:00 Beþinci Boyut 08:00TV Filmi 10:00TV Filmi 11:00TV Filmi 12:00 Beþinci Boyut 13:00TV Filmi 14:20 Oktay Usta - Yeþil Elma 16:40 Küçük Askerler 17:00 Beþinci Boyut 18:10Ana Haber Bülteni 19:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 2 AÐUS- 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 9 Resim öðretmeninden grafiti çalýþmasý Bakanlýk'tan hatalý rapor açýklamasý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan açýklamada Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkan Vekili Recep Gür'ün, Çorum'un bir ilçesinde faaliyet gösteren bir et ürünü iþletmesine yönelik yapýlan denetim sonucunda düzenlenen ýsýl iþlem görmüþ sucuða ait raporda, kemik dokusu yerine deri dokusu tespitine iliþkin sonucun hatalý olduðu ifadesinin gerçeði yansýtmadýðý ifade edildi. Bakanlýk yapýlan açýklama þöyle:"çorum ilinde faaliyet gösteren "Salih Sucuklarý" isimli firma tarafýndan üretilen ýsýl iþlem görmüþ et sucuk ürününde baþ eti kullanýldýðý yönünde Alo 174 Gýda Hattýna gelen þikayet üzerine, tarihinde yapýlan resmi kontrolde, adý geçen firmanýn " " parti numaralý üründen alýnan ilk numunenin Ulusal Gýda Referans Laboratuvarý tarafýndan yapýlan analizi sonucunda üründe kemik dokusu tespit edilmiþtir.firmaya gönderilen tarihli yazý ile ilk analiz sonucu bildirilmiþtir. Firma analiz raporuna itiraz ederek, þahit numune hakkýný kullanacaðýný beyan etmiþtir.konya Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü tarafýndan yapýlan þahit numune analizi sonucunda firmanýn ayný ürününde deri, kemik ve kýkýrdak tespit edilmiþtir. Bu denetime iliþkin 5996 sayýlý Kanun kapsamýnda gerekli idari yaptýrým uygulanmýþ olup; ayrýca taklit ve taðþiþ kapsamýnda olan bu sonuç tarihinde Bakanlýðýmýz web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuþtur." Ankara'da bir okulda resim öðretmeni olarak görev yapan hemþehrimiz Hasan Ali Yaldýran, Sungurlu'da grafiti tekniði ile resim yaptý. Çankýrý Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olan Yaldýran, Sunguroðlu Mahallesi Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi üzerindeki boþ bir arsanýn duvarýna grafiti tekniði ile balýk resmi çizdi. Ankara'da yaþayan ve babaannesini ziyarete geldiðini belirten Yaldýran, 2007'den beri grafiti tekniði ile resim yaptýðýný söyledi. Ankara Sincan'da bir ortaokulda resim öðretmenliði yaptýðýný ifade eden Hasan Ali Yaldýran, "Tatil için babaannemi ziyarete geldim. Bugün Ankara'ya döneceðim. Dönmeden kendi memleketime de bir çalýþma yapayým dedim. Bu yüzden burada ki boþ alaný kullanmak istedim. Arsa sahibinden izin alarak grafiti çalýþmamý yaparak memleketime biraz olsun güzellik katmaya çalýþtým. Grafitiyi Getting up oyunundaki karakterden etkilenerek, önce kaðýtlara sonra duvarlara yaparak devam ediyorum. Ayný zamanda iç mekan tasarýmý da yapýyorum" "Ýletiþim özgürlüðü þeffaf yönetim anlayýþýnýn temel yapý taþlarýndadýr" 24 Temmuz Basýn Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydýnlatýp, meslek ilkelerine, kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürmektedir" Çaðdaþ demokrasilerin olmazsa olmazý 'iletiþim özgürlüðü'nün þeffaf yönetim anlayýþýnýn da temel yapý taþlarýndan olduðunu dile getiren Halim Karaçil, "Basýn, yaþadýðýmýz bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olmamýzý saðlamaktadýr. Yurttaþla devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý, kamuoyu oluþturulmasý gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Büyük Önder Atatürk'ün, 'Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve olgunlaþtýrmada, bir milletin ihtiyaç duyduðu düþünsel gýdayý vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doðrultuda yürümesinin saðlanmasýnda basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür' sözü de basýnýn önemini ve mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. 24 Temmuz basýn bayramýnýzý kutlar, Basýn meslek ilkeleri doðrultusunda ilkeli, tarafsýz, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayýþýyla yapýlan çalýþmalarýn devamýný diler, hepinize selam ve sevgiler sunarým" þeklinde kaydetti. Hitit Üniversitesi'ne yeni kayýtlar 3-7 Aðustos tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi'nin yeni kayýt baþvuru tarihleri açýklandý ÖSYS merkezi yerleþtirme sonuçlarý ile üniversitenin herhangi bir programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 3-7 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nda yapýlacak. Adaylarýn kayýt için belirtilen süre içerisinde baþvurmalarý gerekiyor.üniversitede kayýt iþlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen öðrenciler, kayýt iþlemlerini e-devlet üzerinden þifreleri ile birlikte https://www.turkiye.gov.tr adresinden 28 Temmuz - 5 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda yapabilecekler. Elektronik kayýt iþleminden bir gün sonra öðrenci belgeleri de e-devlet kapýsýndan alýnabilecekler. Hitit Üniversitesi'nden yeni kayýtlar ile ilgili yapýlan açýklama þöyle: "Üniversitemizi kazanan yeni öðrencilerimizin elektronik kayýt için öncelikle e-devlet þifrelerini PTT þubelerinden þahsen almalarý gerekmektedir. E-Devlet kapýsýnýn kullanýmý öðrencilerimize Üniversitemize kayýt, kredi ve yurt iþlemleri, askerlik iþlemleri ve diðer resmi kurum iþlemleri gibi birçok alanda kolaylýk saðlayacaktýr. Elektronik kaydý tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydý yapýlamayan öðrencilerimizin kayýt iþlemleri, Aðustos 2015 tarihleri arasýnda (saat 09:00-17:00 arasý) Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Kayýt Kabul Bürosu'nda yapýlacaktýr. Bu durumdaki 1993 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek öðrenci adaylarýmýzýn (Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar) Askerlik Þubelerinden alacaklarý Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) ve Ortaöðretim Mezuniyet Belgesi (Diplomanýn veya Çýkýþ Belgesinin aslý)'ni mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI KAYITLARDA ÝSTENEN BELGELER Yeni öðrencilerimizin aþaðýda ifade edilen belgeleri 30 Eylül 2015 tarihine kadar yerleþtiði eðitim biriminin öðrenci iþleri bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. 1- Ortaöðretim kurumlarýndan alýnan Diploma veya Çýkýþ Belgesinin aslý. Baþarý Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanýlmaz, 2- ÖSYS Yerleþtirme Sonuç Belgesi (Ýnternet çýktýsý), 3- Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (Kimliðinizin yanýnýzda olmasý ve kimlik üzerinde T.C. numarasý yazýlmýþ olmasý gerekmektedir), 4-12 adet 4x5cm ebadýnda fotoðraf (Fotoðraflar son altý ay içinde, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmalýdýr), 5- Ýkinci öðretim öðrencileri için öðrenim ücretinin ödendiðine dair banka dekontu (normal öðretimi kazanan öðrenciler katký payý yatýrmayacaktýr), 6- Erkek adaylardan 1993 ve daha önceki yýllarda doðmuþ olanlarýn (Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar) Askerlik Þubelerinden alacaklarý Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge), 7-29 Yaþýndan büyük adaylarýn askerlik þubelerinden temin edebilecekleri Askerlik Durum Belgesi. KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR 1- Týp Fakültesine yerleþen ve elektronik kaydý tercih etmeyen öðrencilerin kayýt iþlemleri Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý - Ankara adresinde 04 Eylül 2015 tarihinde yapýlacaktýr. 2- Elektronik kaydý tercih etmeyen öðrencilerin kayýt iþlemleri, Hitit üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý Kuzey kampüsü ÇORUM adresinde yapýlacak olup; adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmaz. 3- Kayýt için istenen belgelerin aslý görülmeden fotokopisi kabul edilmez. 4- Belgeleri eksik olan öðrenciler derslere ve sýnavlara giremez. 5- Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler. KAYIT ÝÞLEMÝNÝ TAMAMLAYAN ÖÐRENCÝLERÝN YAPMASI GEREKEN DÝÐER ÝÞLEMLER 1- Kesin kayýt iþlemlerini tamamlayan öðrencilerimizin web adresinden okul numaralarýný öðrenmeleri ve Üniversitemiz otomasyon sistemine (HUBÝS) giriþ yaparak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. (http://www.hubis.hitit.edu.tr). 2- Ýkinci öðretim programlarýmýza yerleþen öðrencilerimiz, Bakanlar Kurulu'nun Eðitim-Öðretim yýlý öðrenim ücretlerini belirlemesinin ardýndan okul ve TC numaralarý ile ücretlerini Halk Bankasý þubelerine yatýrmalarý gerekmektedir. 3- Öðrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eðitim-Öðretim Sýnav Yönetmeliði'nin Kayýt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esaslarý (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem baþýnda ders kayýtlanma iþlemini gerçekleþtirmeleri gerekmektedir. Kayýt olan öðrencilerimizin, Eylül 2015 tarihleri arasýnda Üniversitemiz otomasyon sistemine giriþ yaparak ders kayýt iþlemlerini mutlaka yapmalarý gerekmektedir. Ders kayýtlanma iþlemini belirtilen süre içerinde doðru bir þekilde yapmayan öðrencilerimiz, ilgili dönem ait derslere ve sýnavlara giremezler. Engelli öðrencilerimizin talep etmeleri halinde gereksinim duyacaklarý ekipmanlar, imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öðrencilerimizin adresinden ekipman/refakatçi taleplerini üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktýr. Kayýt süreçleriniz ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve güncel duyurularý, adresinden takip edebileceðinizi hatýrlatýrýz." Atýf-Der'den Uslu'ya hayýrlý olsun Ýskilip Atýf Derneði (Atýf-Der) Baþkaný Mustafa Lek, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Çalýk, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Demircan, Mehmet Ali Zontur ve Mehmet Ardoðan, Çorum Milletvekili ve TBMM'de ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek ziyarette yaptýðý açýklamada, "25.Dönem Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amirliðine yeniden seçilmenizden dolayý sizi tebrik ediyoruz. Ýskilip'e Atýf hocamýza verdiðiniz deðer, önem ve desteði çok iyi biliyoruz. Sivil toplum kuruluþu olarak; nerde olursa olsun sýkýntýya düþmüþ, hak ihlaline uðramýþ, maðdur olmuþ, aç ve açýkta kalmýþ tüm insanlara gerekli insani yardýmý iletmek, zulme uðrayan tüm herkesi korumak, zalimleri teþhir etmek, milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençlik yetiþtirmek, yoksullukla mücadele etmek, ekonomik, tarýmsal, kültürel, istihdam ve ticari bakýmdan incelemeler yapmak, raporlar hazýrlamak, çalýþtaylar ve paneller düzenlemek, projeler hazýrlamak, Ýskilipli Atýf Hoca ve Ýskilip'in ve Ülkemizin diðer önde gelen ilim ve din alimleri hakkýnda çalýþmalar ve araþtýrmalar yapmak, onlarý tanýtýcý faaliyet ve eserler ortaya çýkarmak, onlarýn manevi miraslarýný yaþatma hususunda gerekli çalýþmalarý yapmak, Ýskilipli Atýf Hoca kültürel mirasýna sahip çýkarak onun eserlerini ve fikirlerini bu güne ve gelecek nesillere taþýma noktasýnda çalýþmalar yapýyoruz. Bizlere ve Atýf hocamýza vermiþ olduðunuz destek ve emekleriniz için teþekkür ederiz" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salim Uslu ise "Ýstiklal Mahkemelerinin maðdur ettiði hatta mezarý bile bulunmayan toplumsal deðerlerimiz için iade-i itibar talep ettim. Bu düþüncemi ve TBMM dahil talebimi de her platformda dile getiriyorum. Atýf Hocamýz çok ciddi, dikkate alýnmasý gereken ilim adamý ve bir yurtseverdir. Onun adýna yaptýðýnýz yapacaðýnýz her çalýþmanýzda destek olmaya da devam edeceðim" þeklinde kaydetti.

10 10 Ticaret Borsasý'nda ilk ürün heyecaný Yeni sezonun ilk ürünleri Ticaret Borsasý'nda satýþa sunuldu. Hasat sezonunun baþlamasýyla birlikte buðday pazarýnda hareketli bir gün yaþandý. Ticaret Borsasý tarafýndan düzenlenen hasat bayramý etkinliðine Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, TBMM Ýdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ve çok sayýda davetli katýldý. Ýlk olarak satýþ salonunda eski usulle alým satým seremonisi düzenlendi. Daha sonra Borsa bahçesindeki programa geçildi. Burada sýrasýyla Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve TBMM Ýdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan bu yýl ilk mahsulü getiren çiftçilere hediyeleri verildi. Bu yýl ilk arpayý Salur köyünden Emin Sarýca ve Halis Kýzýl, ilk buðdayý ise Aþdaðul köyünden Vahdettin Erkan, Karaburun köyünden Satýlmýþ Erkan getirdi. Ýlk ürünlerini getiren üreticilere Ticaret Borsasý tarafýndan hediye verildi. Yýlmaz MERT Hasat bayramýnda çiftçilerden tepki! Çorum Ticaret Borsasý'nýn hasat bayramý nedeniyle düzenlediði etkinlikte üreticiler, temsili "alým-satým" esnasýnda siyasetçilere tepki gösterdi. Ticaret Borsasý'na ilk ürünün gelmesi nedeniyle "hasat bayramý" adý altýnda bir etkinlik düzenlendi. Siyaset, bürokrasi ve iþ dünyasýndan çok sayýda ismin katýldýðý programda ilk olarak eski usul ile alým satým seremonisi gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün baþkanlýðýnda düzenlenen açýk artýrma usulü ile yapýlan satýþta buðdayýn kilosuna 10 lira verildi. Bunun üzerine salonda bulunan bazý çiftçiler, "Biz açýz aç, siz burada neyin peþindesiniz" diyerek, tepkilerini dile getirdiler. "Bu memlekette 5.5 liraya buðday satýlýyor. Çiftçinin halini görmüyor musunuz" diyen bazý çiftçiler, satýþ salonunu terk etti. Satýþ salonunda bulunan protokol üyeleri ise yaþanan protesto karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, ayaða kalkarak yaþanan tartýþmayý izlerken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise tartýþtýðý bir çiftçiye "Senin ne kadar buðdayýn varsa ben alacaðým" Protokol üyeleri salondan çýkarken bir baþka çiftçi ise kendisinin AK Parti'ye oy verdiðini ancak buna raðmen çiftçilerin sesine kulak verilmediðini belirterek, sorununu anlatmaya çalýþtý. Protokol üyeleri ise "Burasý tartýþýlacak yer deðil" diyerek, dýþarý çýktýlar. Yýlmaz MERT Rektör Alkan'dan yeni öðrencilere tebrik mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 2015-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, " eðitim öðretim yýlýnda üniversitemizi tercih ederek Hitit ailesine yeni katýlan siz deðerli öðrencilerimizi tebrik ediyor, aramýza hoþ geldiniz diyoruz. 8 bin yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan ve tarihin hemen her diliminde çeþitli medeniyetlere ev sahipliði yapan bu güzel ilimizde genç, dinamik, alanýnda uzmanlaþmýþ akademik personeli ve öðrenci odaklý eðitim anlayýþýyla gelecek için büyük ümitler vaad eden üniversitemizi tercih ettiðinizden dolayý teþekkür ediyoruz" Rektör Alkan mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip olan Hitit Üniversitesi, sahip olduðu enerjisini aramýza yeni katýlan siz öðrencilerimizle daha da arttýracaktýr. Bu duygu ve düþünceler ýþýðýnda, her gün yýldýzý daha da parlayan "Büyük Hitit Ailesi"ne yeni katýlan sevgili öðrencilerimize bir kez daha "Üniversitemize Hoþ Geldiniz" diyerek, öðrencilerimizin yetiþmesinde emeði geçen ailelerini ve öðretmenlerini kutluyoruz. Ýlimiz ve Üniversitemizle ilgili ihtiyaç duyacaðýnýz bilgilere adresinden ulaþabilirsiniz." "Tarýmla sanayinin mutlaka birleþtirilmesi gerek" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Türkiye'nin en büyük ithalat kalemini tarým ürünlerinin oluþturduðunu söyledi. Türkiye'nin tarýmda dýþa baðýmlýlýktan kurtulmasý gerektiðini kaydeden Bektaþ, "Katma deðeri yüksek çapalý ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Domatesin kilosu 0.50 kuruþ, salça olursa 5 liradan satýlýyor. Makarnalýk buðdayýn kilosu 1 lira, makarna olursa 3 liradan satýlýyor" Geçen yýl büyük bir kuraklýk yaþandýðýný belirten Bektaþ, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: "Bu sene mahsuller iyi. Büyüklerimiz 'kuraklýktan kýtlýk gelmez, yaðmurdan kýtlýk gelir' derdi. Aþýrý yaðmurlar nedeniyle köklerde kýrýlmalar yaþandý. Tarýmla sanayinin mutlaka birleþtirilmesi gerekiyor. Bu olmazsa Çorum hak ettiði yeri alamaz. Bizler burada açýktan bilgisayar ortamýnda satýþ yapýyoruz. Kaliteli ürün ekenin fiyatý daha yüksek oluyor. Ürününü 60 kuruþa satan da var 90 kuruþa satan da var. Kaliteli buðday ekiminin öncüsü olmaya çalýþýyoruz. Türkiye'nin en büyük ithalat kalemini 2015-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarý dün açýklandý. Sonuçlara göre eðitim öðretim yýlýnda Hitit Üniversitesi'nin toplam 3 bin 687 adet olan yeni öðrenci kontenjaný yüzde 99 oranýnda doldu. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan Ali Bektaþ açýklamada "Üniversitemizin lisans düzeyinde eðitim veren birimleri 1796 öðrenci tercihi ile %99.50, önlisans düzeyinde eðitim veren birimleri (ilçeler dahil) de 1866 öðrenci tercihi ile %99.15 doluluk oranlarýyla tercih edilmiþtir. Büyük tarým ürünleri oluþturuyor. Tarýmda dýþa baðýmlýlýktan kurtulmalýyýz. Katma deðeri yüksek çapalý ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Domatesin kilosu 0.50 kuruþ, salça olursa 5 liradan satýlýyor. Makarnalýk buðdayýn kilosu 1 lira, makarna olursa 3 liradan satýlýyor. Çorum tarýmý sayesinde makineciler dünya markasý oldu. Tüm bunlar Çorum unu sayesinde oldu. Biz burada Çorum'a hizmet etme aþký içerisindeyiz. Türkiye'nin en modern borsasýna sahibiz. Pirinçteki yüzde 8'lik KDV indiriminin yemde de yapýlmasýný bekliyoruz. Bunun yaný sýra demiryolunun da Çorum'a biran önce kazandýrýlmasýný talep ediyoruz." Yýlmaz MERT Hitit Üniversitesi kontenjanlarýnýn yüzde 99 tercih edildi Hitit Ailesi'ni tercih eden öðrencilerimizi tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz" denildi.

11 2 AÐUS- 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 11 "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý. "Muhalefetten 40 vekil güven oylamasýna girmediði takdirde 258 vekilli Ak Parti'ye azýnlýk hükümetinin yolu açýlacak" söylemlerini deðerlendiren Salim Uslu, "Bir azýnlýk hükümetinin Türkiye'de derde deva olmayacaðý açýk. Türkiye olaðanüstü günler yaþýyor. Ceylanpýnar'da iki polisimiz kaybettik. Diyarbakýr'da kalleþçe "kaza var" diye çaðrýlan polisler çapraz ateþe tutuldu ve bir polisimiz þehit oldu. Kilis'te bir astsubay þehit oldu. Fakat bir taraftan da hesap edilmemiþ hala hesabý ortaya çýkmamýþ Türkiye'nin her tarafýnda eylemler, yakýpyýkmalar var. Türkiye bir tarafta IÞÝD'le savaþa sokulmaya, bir taraftan da arkadan kalleþçe vurulmaya çalýþýyor. Böyle bir ortamda Gazi Meclisin tarihi sorumluluðuna uygun davranmasý gerekir ve bir seçim hükümeti kurmak yerine azýnlýk hükümeti kurup azýnlýk hükümeti ile erken seçim kararýný alarak derhal seçim hazýrlýklarýna baþlayabilir. Türkiye güçlü olmalýdýr" Coðrafyamýzda adeta kriz ve kaos halinin devam ettiðini dile getiren Uslu, "Türkiye'ye bu kriz ve kaos sýçratýlmak istenmekte, bir taraftan içerden itilmekte bir taraftan dýþarýdan çekilmektedir. Bu nedenle parlamentonun tatil yapmaksýzýn görevine devam etmesi gerekir ve Türkiye bir an önce güçlü Türkiye açýsýndan güçlü bir hükümete sahip olma ihtiyacýyla karþý karþýyadýr. Demokrasilerde düðümü halk çözer. Sonuçta iyi niyetli yaklaþýmlarla koalisyon kurma çabalarý son derece önemlidir ve saygý deðerdir. Toplumun ben koalisyon istediði kanaatinde deðilim. Hele CHP ile MHP ile olan biteni gördükten sonra bir koalisyon yanlýsý olmadýðý düþünüyorum. Bir erken genel seçimin ya da seçimlerim yenilenmesi gereklidir. Böyle bir süreç olabilir. Kimle gideceðiz seçime. Elbette bir azýnlýk hükümeti ile gideceðiz. Seçim hükümeti olmaz. Çünkü seçim hükümeti kurduðunuz zaman her partiden gelecek bakanlýklarý eþit þekilde daðýtacaksýnýz. Bu seçim hükümeti olmaz bir geçiþ hükümeti olur. Türkiye'nin sorumluluk sahibi seçim hükümetine ihtiyacý var. Ben azýnlýk hükümetine karþýyým demek sorumluluktan uzak kalmaksa bir seçim hükümeti kurmak demek onlara doðru gelmez. Saldýrýlarýn içeriden ve dýþarýndan arttýðý bir süreçte, toplumun korku tüneline hapsedilmeye çalýþýldýðý bir yerde bence AK Parti azýnlýk hükümetini kurar ve seçimlerin tarihini açýklamak suretiyle bazý sayýn milletvekillerinin güven oylamasýna katýlmamasýyla daha iyi, ülke açýsýndan daha faydalý görev yapacaklarýna inanýyorum. AK parti Türkiye'yi belirlenen tarihte seçime götürür. Bu düþüncemi sayýn baþbakana da aktardým. Türkiye için çýkýþ yolu seçimlerin yenilenmesi en iyi ve en kýsa tarihte Kasým ayýdýr" þeklinde kaydetti. Koalisyon Hükümetleri ile ilgilide düþüncelerini aktaran Uslu, "Muhafazakar sað ile sosyal demokrat bir partinin koalisyonu Türkiye açýsýndan yararlý sonuçlar verebilir belki normalleþmeye katký saðlar diye düþünülebilir ama CHP ne kadar sosyal demokrat bunu sorgulamak lazým. Kýlýçdaroðlu CHP'de ne kadar etkili bunu da görmek lazým. Böyle bir yapý gerçek bir sosyal demokrat parti kimliðine sahip olmayan karma yapý ile nasýl ortaklýk kurabilirsiniz doðrusu bu konuda endiþelerim var. Mahmut Tanal'ýn Apo posterleri altýnda eylem yapmasýna karþý ses çýkarmayan CHP ile nasýl ortaklýk yapacaksýnýz" Uslu, "Doðrusu hastayý yataðýnda umutlarla bekletmek yerine bir an önce neþter vurulup bu ameliyatta baþkasýnýn yapmasýna izin vermeden Türkiye'yi baþkalarýnýn ameliyat masasýna yatýrmadan halkýn doðrudan yapýlacak bir genel seçimle birlikte kararýný vermesi bu düðümü çözmesi gerekiyor. Bunun için de erken genel seçimin kaçýnýlmaz olduðunu düþünüyorum. Daha seçimin ilk akþamý "kýrmýzý çizgiler koyduk biz AK Parti ile hükümet kurmayýz" diyenler bugün ýlýmlý mesajlar veriyor diye geçmiþteki ilkesizliklerini, tutarsýzlýklarýný yok sayamayýz ve zaten toplum yeniden sandýk önümüze gelsin istiyor" Olasý bir erken seçimde AK Parti iktidar olabilir mi? sorusuna Uslu, "Sonuçta buna milletimiz karar verecek. Bir taraftan AK Partili iktidarýn yaptýðý baþarýlý çalýþmalarý yatýrýmlarý ve göstergelerdeki olumluluklarý koyacak bir tarafta da AK Partisiz bir Türkiye'nin içindeki kriz ve kaos dönemini görecek. Toplum güçlü bir devleti ve kararlý bir hükümeti kurmak için AK Parti'yi iktidara getirecektir.milletimiz bugüne kadar yanlýþ yapmamýþtýr" þeklinde cevap verdi. Son günlerde yaþanan terör saldýrýlarýný da deðerlendiren Uslu, "DAEÞ'le ilgili bir kara propaganda ile karþý karþýyayýz. Sanki Türkmenlere yapýlan yardým Týrlarýnýn durdurulmasý.aslýnda bu yardýmlarýn DAEÞ'e yapýldýðý iddialar, arkasýndan Kobani konusundaki Cumhurbaþkanýmýzýn suçlanmasý,da- EÞ'in Musul'daki konsolosluðumuzu iþgal etmiþ olmasý öteden beri Türkiye burada teröre karþý bir duruþ sergiliyor. Türkiye'yi suçluyorlar. DAEÞ'i bizim baþýmýza bela edip bir taraftan da bizi arkadan vurmaya çalýþýyorlar. Türkiye saðduyu ile terörle arasýndaki mesafeyi korumaya çalýþýrken Türkiye'yi zayýflatmaya çalýþan çevrelere karþý bir hukuk devleti olmanýn kararlýlýðýný ortaya koymalýdýr" ifadelerini kullandý. Yaþanan olaylarla ilgili HDP bazý cevabý verilmesi gereken sorulara içtenlikle cevap vermesi gerektiðini vurgulayan Uslu, "Canlý bomba eyleminde henüz cevabý bulunamamýþ sorular vardýr. Arkasýný terör örgütüne dayadýðýný ilan edenlerin bugün terörden þikayet etmeye hakký yok. Nitekim bakýn bu Þanlýurfa'daki olayda özellikle Suruç'taki olayda kameralarýn kapatýlmýþ olmasý daha onlarca soru var. Bu sorularýn cevabýný vermeye yanaþmayanlarýn, cevabýný vermeyenlerin Türkiye'yi suçluyor olmasý kabul edilemez. HDP þiddetle arasýna kesin bir kalýn çizgi koyup siyasi parti olarak mý kalacak? yine terör örgütleriyle yandaþ ya da oyundaþ olmaya mý devam edecek? buna karar vermesi lazým. Sen siyasi partisin meclise girdin. burada açýkça her þeyi söyleme hakkýn varken, halký sokaða çaðýrmak silahlanmaya çaðýrmak ta ne oluyor? Türkiye'de kimi ulusalcýlar kimi Kemalistler vesaire her birisi adeta HDP'yi þirin göstermeye çalýþýyorlar. Ne söyledikleri üzerinde durmuyorlar. Yayýn organlarýnda da haberlerde yer vermiyor gerçekleri kamuoyundan gizliyorlar. Meclise giren siyasi partinin bir siyasi parti gibi davranmasý lazým. Halktan oy alýp kulaðýný Kandil'e verirsen o zaman doðrusu senin her türlü siyasi söylemin tartýþýlýr ve güvenilirliðini kaybedersin" þeklinde konuþtu. Faiz yeniden çift hane Erken seçim ihtimali, Suruç'ta meydana gelen patlamanýn ardýndan saldýrý olaylarýnýn devam etmesi ve Türk savaþ uçaklarýnýn IÞÝD hedeflerini vurmasýnýn ardýndan faiz yükseldi. Tahvil-bono piyasasýnda ise iki yýllýk gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalý tahvilde bileþik faizi dün spot kapanýþta yüzde 9.83, valörde son iþlem yüzde 9.95 seviyesinde gerçekleþti. Gösterge bileþik faiz bugün iþlem bazýnda yüzde 10.03'e kadar yükselerek Haziran ortasýndan beri en yüksek seviyeyi test etti. On yýllýk gösterge olan 12 Mart 2025 itfalý tahvilde ise dün spot kapanýþta ortalama bileþik faiz yüzde 9.48 seviyesinden gerçekleþirken valörde son iþlem yüzde 9.60 oldu. Bugün spot piyasada bileþik faiz yüzde 9.76'ya kadar yükseldi. cnbce.com TSK açýkladý! Sýnýrda 5 IÞÝD militaný öldürüldü Konut satýþlarý Haziran ayýnda yüzde 19.1 arttý Türkiye genelinde konut satýþlarý Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 19.1 artarak 110 bin 657 adete yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜ- ÝK) verilerine göre, "ipotekli satýþ" olarak nitelendirilen konut kredili satýþlar da ayný dönemde yüzde 26.5 artýþla 40 bin 503 adete çýktý. TÜÝK verilerine göre Haziran ayýnda satýlan konutlarýn 51 bin 202 adete yeni konutlardan, 59 bin 455 adeti de ikinci el konutlardan oluþtu. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 32.5 artarak 2 bin 256 düzeyine yükseldi. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, ilk sýrayý 718 konut satýþý ile Ýstanbul aldý. Ýstanbul ilini sýrasýyla 610 konut satýþý ile Antalya, 198 konut satýþý ile Aydýn, 125 konut satýþý ile Bursa, 123 konut satýþý ile Yalova ve 92 konut satýþý ile Sakarya izledi. Baþbakan Davutoðlu'na Astsubay Mehmet Yalçýn Nane'yi þehit eden 5 DAEÞ teröristinin öldürüldüðü bilgisi verildi. Baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na Astsubay Mehmet Yalçýn Nane'yi þehit eden 5 DAEÞ teröristinin öldürüldüðü bilgisini verdi. Bebekle seyahat ederken bunlara dikkat! Ulaþým olanaklarý sayesinde artýk çocuk sahibi olmak tatile çýkmaya engel deðil. Uzun bir seyahate çýkacak olan çocuklu ailelerin sadece dikkat etmesi gereken birkaç nokta var. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Gönen, bu noktalarý þöyle sýralýyor: 1-Son bir ay içinde muayene olmadýysa tatile çýkmadan önce doktorunuz ile mutlaka görüþmelisiniz. 2-Seyahat öncesinde ani deðiþiklikler yapmayýn; örneðin memeden kesme, tuvalet eðitimi vs. 3-Seyahatiniz toplu taþýmacýlýkla ise yolcu sayýsýnýn az olduðu, otomobilleyse de trafiðin yoðun olmadýðý saatleri tercih edin. 4-Bir yaþýna kadar ya da kilosu 10 kilogramýn altýnda olan tüm bebeklerin yüzü arabanýn arkasýna dönük þekilde oturtulmasý gerekir. Koltuðun da otomobile emniyet kemeriyle gergin olarak baðlanmasý unutulmamalý. 5-Bebeðinizi yola çýkmadan dakika öncesinde besleyebilirsiniz. Ancak yolculuk esnasýnda beslemek ve bebeðinize bir þeyler içirmek sakýncalý olabilir. 6-Arabanýzda yan hava yastýðý varsa ve çocuklarýn oturduðu tarafa yakýnsa tehlikeli olabilir. 7-Bebeði sýcak veya ýlýk havalarda asla park ettiðiniz araçta yalnýz býrakmayýn, pencereler açýk bile olsa arabada ýsý tehlikeli boyutlara yükselebilir. 8-Uçak yolculuðunda çocuðunuza özgü mönü sipariþini 24 saat önceden verebilirsiniz. Bununla birlikte yanýnýza bir miktar yiyecek alýrsanýz, uzun süren gecikmeli yolculuklarda size yardýmcý olacaktýr. 9-Bebeðiniz uçak inip kalkarken basýnç deðiþikliði nedeniyle rahatsýz olabilir, bu nedenle bu sýralarda emzirmek veya yiyecek vermek kulakta basýnç artýþýný engellemeye yardýmcý olur. 10- Uçak yolculuðunda uçaðý en son terk edin. Bagaj için erken giderseniz bu süre zarfýnda beklemenizin bebeðinizi rahatsýz edeceðini unutmayýn. Mikroplar hasta etmiyor, doðal dengeyi koruyor Hayatýn her yerinde bulunan mikroplar; toprakta, suda, bitkilerde ve hayvan vücudunda da yaþýyor. Hava akýmlarýyla yeryüzünden atmosferin üst tabakasýnda kýtadan kýtaya dolaþýyor. Dr. Arslan Mayda, Iþýk Yayýnlarý'ndan çýkan Týbb-ý Nebevî Koruyucu Hekimlik kitabýnda, mikroorganizmalarýn ayrýntýlarýna deðiniyor. Mayda, mikroorganizmalarýn dünyadaki hayatýn devam etmesi için anahtar role sahip olduðunu, beslenmeleri için, hayvan ve bitki artýklarýný kullandýklarýný belirtiyor. mikroplarýn büyük çoðunluðunun insanlardaki hastalýklarla hiçbir iliþkisinin olmadýðýný dile getiren Mayda, insanlarýn temizlik kurallarýna uymasý halinde hastalýk meydana getiren mikroorganizmalarýn hastalýða sebep olmak yerine doðal dengenin korunmasýna katkýda bulunacaklarýný vurguluyor.

12 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ Yýldýrgan Körfez Ýskenderunspor'da Spor Toto 3. Lig 3. Gurubunda mücadele eden Körfez Ýskenderun Spor'un Nevþehir Avanos Yýtok oteli tesislerindeki kamp çalýþmalarý Teknik Ramazan Silin nezaretinde sürdürüyor. Turuncu Mavililer, kampa dahil ettikleri futbolcularý renklerine baðlamaya devam ediyor. Þu ana kadar 8 Futbolcuyla anlaþan Körfez Ýskenderun Spor'da kulüp Baþkaný Kazým Aydýn, "Daha önce 8 futbolcuyla sözleþme imzalamýþtýk. Prensipte anlaþtýðýmýz ve kamp kadrosuna dahil ettiðimiz Van Büyük Þehir Belediye Spor'un sol bek oyuncusu 28 yaþýndaki Osman Yýldýrgan'ý da renklerimize kattýk. Yeni sezon öncesinde transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor" Çorum etabý sona eriyor Çorum Belediyespor, ilk etap çalýþmalarýný yarýn yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk yarýn yapacaklarý antrenmanla Çorum etabýný tamamlayacaklarýný ve Salý günü Kýzýlcahamam'da 2.etap çalýþmalarýna baþlayacaklarýný dile getirdi. Çorum etabý çalýþmalarýnýn oldukça verimli geçtiðini dile getiren Iþýk, Kýzýlcahamam etabýnýn ardýndan tam olarak hazýr hale geleceklerini söyledi. Kýzýlcahamam'da 3 yada 4 hazýrlýk maçý yapmayý planladýklarýný dile getiren Hamit Iþýk "Çorum'da ki çalýþmalarýmýza yarýn yapacaðýmýz antrenmanla son vereceðiz. Futbolcularýmýza vereceðimiz 1 günlük iznin ardýndan Salý günü Kýzýlcahamam'da tekrar toplanarak 2.etap çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. Kýzýlcahamam Patalya Otel'de yapacaðýmýz 2.etap çalýþmalarý çerçevesinde 3 yada 4 hazýrlýk maçý yapmayý planlýyoruz. Takýmýmýz yavaþ yavaþ hazýr hale gelmeye baþladý. Kýzýlcahamam kampýna Teknik Direktörümüz Fahrettin Sayhan'ýn raporu doðrultusunda kampa götürülecek futbolculara karar vereceðiz. 23 Aðustos tarihinde baþlayacak olan lige hazýr gireceðiz" Yasin Yücel Kýrmýzý-Siyahlýlar günü tek antrenmanla tamamladý 2.etap hazýrlýklarýna Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor günü tek antrenmanla tamamladý. 23 Aðustos tarihinde baþlayacak olan lig öncesinde hazýrlýklarýna Çorum'da devam eden Çorum Belediyespor dün tek antrenman yaptý. Sat 17.15'te Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'da baþlayan antrenmanda bütün futbolcular yer aldý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman tam sahada taktik çalýþma ile devam etti. Yaklaþýk 1 buçuk saat süren antrenmanda Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýna gelecek sezon için sahada görmek istediði taktiði uygulattý. Bazý futbolcularýn oldukça yorgun olduklarý gözlenen antrenmanda Sayhan zaman zaman futbolcularýna sert dille uyardý. Yasin Yücel Kastamonu tat vermedi Elmas Niðde'yi devirdi: 1-0 Kastamonuspor 1966 Bolu kampýndaki ilk hazýrlýk maçýnda Kozan Belediyespor'a boyun eðdi sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Kastamonuspor 1966 dün Bolu kampýndaki ilk hazýrlýk maçýnda 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Kozan Belediyespor ile karþý karþýya geldi. Temsilcimiz kendisi gibi 3. Lig'e bu sezon çýkma baþarýsý gösteren Kozan Belediyespor'a 2-0 maðlup oldu. Sýcak havada oynanan karþýlaþmaya temsilcimiz 90 dakikada iki ayrý kadroyla sahada yer aldý. Ýlk yarýda Hasan(kaleci), Osman, Taner, Faruk Öcal, Fatih, Uður Y., Süleyman, Aykut, Cabir, Ýbrahim Çýdamlý ve Melih Vardar 11'iyle sahaya çýkan temsilcimiz karþýlaþmaya iyi baþladý. Kozan Belediyespor kalesine kýsa paslarla gitmek isteyen temsilcimiz ilk tehlikeli ataðýný beþinci dakikada gerçekleþtirdi. 23'üncü dakikada Melih'in röveþata denemesi rakibin kafasýnda patladý. Bu dakikada oyun kýsa süreli gerildi. Aykut ve Melih ile bu yarýda mutlak pozisyonlarý deðerlendiremeyen temsilcimiz 27'nci dakikada kalesinde golü gördü. Kozan Belediyespor'un ataðýnda savunmanýn bir anlýk hatasýný Uður affetmedi ve Hasan'ýn solundan topu filelere gönderdi. Bu yarýda baþka gol olmadý. ÝKÝNCÝ YARIDA FARKLI 11 ÝLE ÇIKTI Ýkinci yarýda Emre, Bedri, Eray, Faruk, Fatih, Salim, Uður Ayhan, Ergin, Uður Ç., Ceyhun ve Tansel 11'i ile sahada yer aldý. Uður Ayhan ve Tansel ile müsait pozisyonlardan faydalanamayan kýrmýzý-siyahlýlar 67'inci dakika Kozan Belediyespor'un firikikten kaydettiði gole engel olamadý. Kozan Belediyespor 67'nci dakikada sol çaprazdan kazandýðý frikiði Reha kullandý. Baraja çarpan top yön deðiþtirdi ve kalece Emre'yi yanýltarak filelerle buluþtu. Genel olarak ikinci yarý orta saha mücadelesi olarak geçti. Temsilcimizin ilk hazýrlýk karþýlaþmasýnda sergilediði futbol vasatý aþamadý. Gol pozisyonu bulma noktasýndaki eksiklik göze çarptý. Kastamonuspor 1966'da en çok göze çarpan isim ise sergilediði futbolla Cabir oldu. Cabir görev yaptýðý süre içerisinde sergilediði performans ile alkýþ aldý. Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, yeni sezon hazýrlýklarýna Nevþehir'de yaptýðý kamp çalýþmasý ile devam ediyor. Kamp çalýþmalarý sýrasýndaki ilk hazýrlýk maçýný dün üçüncü lig ekiplerinden Niðde Belediyespor ile oynan Zonguldakspor, ilk yarýsý 0-0 sonuçlanan maçýn 65'inci dakikasýnda Barýþ'ýn attýðý golle sahadan 1-0 galip ayrýldý. Niðde karþýsýna, Ferdi, Ferdi, Ferhat, Semih, Harun, Mert, Uður, Turan, Okan, Eren 11'i ile çýkan teknik direktör Cahit Terzi, maç boyunca tüm oyuncularýna þans tanýyarak onlarýn son durumunu görme imkaný buldu.terzi hazýrlýk maçlarýna devam ederek tüm eksiklerini gidereceklerini ifade etti. Kýrmýzý-Lacivertli ekip ikinci hazýrlýk maçýný Pazar günü Dersimspor ile yapacak. Batman ilk maçýnda galip Batman Petrolspor, ilk hazýrlýk maçýnda Ankara Adliyespor'u 3-2'lik skorla geçti. Petrol'ün golleri Emre Yakut (2) ve Abdulkadir'den geldi. 25 FUTBOLCU FORMA GÝYDÝ Bolu'da lige hazýrlanan Batman Petrolspor, hazýrlýk maçýnda karþýlaþtýðý Ankara Adliyespor'u 3-2'lik skorla geçti. 25 Futbolcuya þans veren Kýrmýzý- Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Orhan Kapucu, hata yapan futbolcularý uyardý. Defansif ve ofansif yönde çabuk olmak için çalýþtýklarýný belirten Kapucu; "Ankara Adliyespor maçýnda skordan öte sergilenen futbolu önemsiyoruz. Savunmada çabuk ve rakip sahaya çabuk yerleþme planlarý üzerinde çalýþýyoruz. Hazýrlýk maçlarýna eksikliklerimizi görüyoruz. Transfer çalýþmalarýmýzda sürüyor. Yönetimimiz kadromuzda görmek istediðimiz futbolcularla görüþmelerini sürdürüyor" Öte yandan Kýrmýzý-beyazlýlar, ikinci hazýrlýk bugün Düzcespor ile yapacak. Topuk yaylasýnda yapýlacak hazýrlýk maçýnda da tüm futbolculara forma þansý verilecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı