Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE"

Transkript

1 "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý. "Muhalefetten 40 vekil güven oylamasýna girmediði takdirde 258 vekilli Ak Parti'ye azýnlýk hükümetinin yolu açýlacak" söylemlerini deðerlendiren Salim Uslu, "Bir azýnlýk hükümetinin Türkiye'de derde deva olmayacaðý açýk. 11 DE 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi'ne yeni kayýtlar 3-7 Aðustos tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi'nin yeni kayýt baþvuru tarihleri açýklandý ÖSYS merkezi yerleþtirme sonuçlarý ile üniversitenin herhangi bir programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 3-7 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nda yapýlacak. Adaylarýn kayýt için belirtilen süre içerisinde baþvurmalarý gerekiyor. 9 DA Teröre örnek tepki! Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten... 2 DE "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. 4 TE Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Bakanlýk'tan hatalý rapor açýklamasý Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan açýklamada Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkan Vekili Recep Gür'ün... 9 DA Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. 5 TE yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konu- Hitit Üniversitesi kontenjanlarýnýn yüzde 99 tercih edildi 2015-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarý dün açýklandý. Sonuçlara göre eðitim öðretim yýlýnda DA 7 DE þan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söy ledi. 4 TE Ticaret Borsasý'nda ilk ürün heyecaný Yeni sezonun ilk ürünleri Ticaret Borsasý'nda satýþa sunuldu. Hasat sezonunun baþlamasýyla birlikte buðday pazarýnda hareketli bir gün yaþandý. 10 DA 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. 3 TE Haziran ayýnda 647 konut satýldý Hacý Nuri Lafcý 7 DE Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:35 05:23 12:54 16:47 20:12 21:51 Târýk bin Ziyâd'ýn Ýspanya'yý fethi (711) - Türkiye'de son 75 yýlýn en sýcak yazý (Edirne 44 derece) (2007) Âlimle sohbet eden aziz; câhille düþüp kalkan zelîl olur. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7476 2,7486 EUR 3,0048 3,0064 STERLiN 4,2567 4,2587 2,2140 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. * * * Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: UÐUR ECZANESÝ TEL: SULAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Büro Memur Sen'den Uslu'ya tebrik Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Vecdi Yanbaz, Sezai Soysal, Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, "Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý kutluyoruz. Geçmiþ bayramýnýz mübarek olsun" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Salim Uslu ise "Memur Sen'in kurulmasýnda Rahmetli Akif Ýnan ile birlikte bizlerinde emekleri var. Emeðin, ekmeðin mücadelesini veriyorsunuz.sendikalarýmýz sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olarak bu ülkenin geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele otomasyon eðitimi" Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, faaliyete geçen otomasyon sisteminin daha verimli kullanýlmasý ve iþlevselliðinin artýrýlmasý için 29 pilot ilde yapýlan eðitimlerin tamamlandýðýný bildirerek, "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele verilen eðitim, hedeflendiði gibi kýsa bir zamanda bitirildi" Bayraktar yaptýðý açýklamada, eðitimlerle, çiftçi iþlemlerinin daha hýzlý girilmesinin saðlandýðýný, Ziraat Odalarýnýn idari iþlemleri ile ilgili modüllerin kullanýcýlara aktarýldýðýný belirtti. Eðitimlerde sýk sýk üye ve veri giriþ iþlemlerinin örneklendirildiðinin altýný çizen Bayraktar, "bu sayede kullanýcýlarýn, otomasyonu yanlýþ kullanýmlarý giderilip, programa entegrasyon maksimuma çýkarýldý" -OTOMASYON SÝSTEMÝ- Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði'nin iþ ve iþlemlerinde profesyonelliðin saðlanmasý için otomasyonun önemine vurgu yapan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Sisteminin çok geniþ uygulama sahasý bulunuyor. Çiftçi kütük bilgileri, arazi ve tarýmsal bilgiler, üretim deseni ve miktarlarý, bina ve tesis varlýðý, alet ve makine varlýðý, hayvan ve su ürünleri varlýðý sistemde görülebiliyor. Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayýtlarý çevrimiçi olarak yapýlabiliyor. E- devlet kapsamýnda kamu ve diðer kuruluþlarla web servisleri üzerinden bilgi paylaþýmýnda bulunulabiliyor. Çiftçiler için gerekli belgeler anýnda hazýrlanabiliyor." Otomasyon sisteminde, çiftçilere iliþkin üye kayýt defterleri baþta olmak üzere üyeliðe dair tüm ayrýntýlarýn yer alacaðýný vurgulayan Bayraktar, "Ýçiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla kimlik ve adres bilgileri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla tapu kayýtlarý, SGK ile sosyal güvenlik bilgileri sorgulanabiliyor." Sistem ilerleyen zamanlarda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) ile entegre çalýþabilecek." "Basýn özgürlüðü þeffaf yönetim ilkesinin yapý taþlarýndandýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "24 Temmuz Basýn Bayramý ve basýnda sansürün 24 Temmuz 1908'de kaldýrýlýþýnýn yýl dönümü demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn ve basýn çalýþanlarýnýn önemli günlerinden biridir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, halkýn haber alma özgürlüðünün saðlanmasýnýn en etkili aracý olan basýnýn demokrasinin geliþmesi ve standardýnýn yükselmesi için yaptýðý katký yadsýnamaz" "Basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade özgürlüðünün en önemli biçimidir" diyen Saatcý, "Demokrasinin temel taþlarýndan olan 'Basýn Özgürlüðü', þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Yazýlý, iþitsel ve görsel kanallar aracýlýðý ile yaþadýðýmýz bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olunmasý, vatandaþ ile devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý ve kamuoyu oluþturulmasý gibi birçok önemli görev ve sorumluluklarý üstlenmektedir. Her þart ve zeminde görevlerini yapmaya çalýþan gazeteciler, iþ yükü ve yoðunluðu içinde bir taraftan her türlü tehditle karþý karþýya olurken, diðer yandan mesleki yýpranmayý da fazlasýyla yaþamaktadýrlar. Memur- Sen olarak, kamuoyunun ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý çerçevesinde haber alma hakkýna katký sunmak gayretiyle bazen canlarý pahasýna büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleðini yapan basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn Basýn Bayramýný en içten dileklerimizle kutluyoruz" þeklinde kaydetti. Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atamasý yapýldý. Haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ýl Müdürü ve Birlik Baþkanlarý ile Çorum'da yapýlan hayvancýlýk çalýþmalarýný deðerlendiren Uslu, birliklerin taleplerini dinledi. Yeniden TBMM Ýdare Amiri Seçilen Uslu'yu tebrik eden Birlik Baþkanlarý "Çorum'da faaliyet gösteren Tarým ve Hayvancýlýk Birliklerinin bir merkezde toplanmasý Çiftçilerimizin iþlerini kolaylaþtýracak ve birliklerin beraber koordineli çalýþmasýný da saðlayacaktýr. Bu konuda sizin desteðinizi bekliyoruz" dediler. Konuyla ilgili Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya ile görüþen Uslu, "Birliklerimiz Kamu niteliðinde meslek örgütü statüsünde. Genel Müdürümüz 4706 sayýlý kanun kapsamýnda yardýmcý olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný ve ilgililerle görüþülerek taþýnmazýn tespiti ve gerekli altyapýsý hazýrlanmasý halinde de gereken desteði saðlayacaðýz. Tarým ve Hayvancýlýk desteklemelerimizin ödemeleri belirli bir takvim çerçevesinde çiftçilerimize devam ediyor. Bu yýl toplamda 90 milyon TL'ye yakýn destekleme ödemesi yapmýþ olacaðýz" Ziyarette Uslu'ya Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'den simental inek maketi hediye etti. "Basýn, yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini besler" Dr. Cahit Baðcý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 'Basýn Bayramý' nedeniyle açýklama yaptý. Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýnýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsur olduðunun altýný çizen Milletvekili Baðcý, "Her geçen gün deðiþen, dönüþen, temel hak ve özgürlükler baþta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada özgür bir basýn; aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir" "Basýn çalýþanlarý, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþilik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve bu çok önemli toplumsal görevi yerine getiren fedakar insanlardýr" ifadelerini kullanan Baðcý, "Bu nedenle Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül veren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Basýn Bayramýnýzý kutluyor, çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum" þeklinde kaydetti. Ortaköy Belediyesi'nden araç parkýna takviye Ortaköy Belediyesi araç parkýný güçlendiriyor. Belediye son olarak bir adet hizmet aracý bir adette kanal kazýcý alarak araç aldý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Hizmetlerin daha hýzlý ve etkin olabilmesi için araç parkýmýzýn zayýf olduðunu gördüm. Göreve geldiðimiz 15 ayda belediye araç parkýmýza bir adet zabýta aracý, bir adet þehir içi servis, bir adet kamyon, bir adet yol süpürme aracý, bir adet arazöz aldýk. Bunlara ilaveten bugün bir adet hizmet aracý, bir adet kanal kazýcý alarak parkýmýz güçlendirilmiþtir. Bu alýmlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan nakit ödenerek yapýlmýþtýr. Bu hususta Baþkanlýðýmýz bir kuruþ dahi borçlanma yapmamýþtýr. Araçlarýmýzýn toplama maliyeti 750 bin TL bundan böylede eksik olan araçlarýmýz hýzlý bir þekilde tamamlanacaktýr. Araçlarýmýzýn Ýlçemize hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunlarý'nýn da lisans tamamlama kapsamýna alýnmasý için YÖK'e baþvurduk. Sendikamýz tarafýndan YÖK'e yazýlan yazýda, lisans tamamlamanýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan verilen sözlerden birisi olduðu hatýrlatýldý ve bu konudaki yasal düzenlemenin de taleplerimiz doðrultusunda yapýldýðýna dikkat çekildi" diyen Lafcý, "19 Kasým 2014 tarih ve 6569 sayýlý Kanun ile 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanuna eklenen geçici 69. madde ile lisans tamamlamanýn yasalaþtýðýnýn belirtildiði yazýmýzda, Mezkur Kanun hükmünde"bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla saðlýk alanýnda ön lisans diplomasý alanlardan ebelik ve hemþirelik programlarýndan mezun olanlara kendi alanlarýnda, diðerlerine ise Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði, ebelik ve hemþirelik programlarý dýþýndaki iliþkili alanlarda lisans tamamlama eðitimi yaptýrýlýr. Bu eðitimler, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði alanlarda uzaktan eðitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eðitimleri için Saðlýk Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþ birliði yapar. Bu eðitimlerin usul ve esaslarý Yükseköðretim Kurulunca belirlenir." hükmüne yer verildiðine dikkat çekildi. YÖK tarafýndan tarihinde yayýnlanan duyuruda, lisans tamamlama programlarýna baþvuru yapabilecek ön lisans programlarý arasýnda Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümlerine yer verilmediðini belirttiðimiz baþvuru yazýmýzda; 'Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarý, saðlýk hizmetleri sýnýfýnda bir memuriyet olan týbbi sekreter kadrosuna atanmaktadýr. Bu doðrultuda; yapýlan lisans tamamlama çalýþmasýna Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarýnýn da dahil edilmesi' gerektiðini ifade ettik. Diplomalarýnda 'Laborant' ifadesi geçen ön lisans mezunlarýnýn da 'Týbbi Laboratuvar' ön lisans bölümü kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðine iliþkin YÖK'e ayrýca baþvuruda bulunduk" Hacý Nuri Lafcý "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir" Yaptýðý yazýlý açýlamada Basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 107. yýl dönümünü kutlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir. Farklý görüþlerin seslendirilebildiði, tartýþýlabildiði saðlýklý toplumlarýn temeli, ifade hürriyeti ve basýn özgürlüðüdür. Doðru, eksiksiz ve tarafsýz haber verme, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý söz konusudur. Özgürlüklerin korunmasý açýsýndan basýnýmýza düþen yükümlülükler önemlidir" Þeffaf, demokratik ve açýk toplum hedefine ulaþýlmasýnda basýnýn üzerine düþen görevi duyarlýlýkla yerine getireceðine inandýðýný dile getiren Salim Uslu, "Hiç þüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basýn çalýþanlarýmýz, mesleðin zorluklarýna raðmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlýklarla görevlerini ifa etmektedirler. Ýletiþim imkânlarýnýn ve araçlarýnýn geliþtiði bu süreçte kiþi hak ve özgürlüklerini güvence altýna alan, bu baðlamda medya çalýþanlarýnýn örgütlenme ve toplu iþ sözleþme hakkýný garanti eden yeni düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra ülkemiz, milletimiz ve ulusal güvenliðimiz ile bireysel hak ve özgürlükler konusunda ve tarafsýz, objektif yayýncýlýk alanýnda da Basýn Ahlak ilkelerinin sýký sýký uygulanmasý ve ciddi bir özdenetime ve sorumlu davranmaya da ihtiyaç vardýr. Bu duygu ve düþünceler tüm basýn mensuplarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, görevi baþýnda vefat eden basýn çalýþanlarýný saygýyla anýyor, sevgi ve selamlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.

4 Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söyledi. Görev yaptýðý süre içerisinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la birlikte çok güzel iþlere imza attýklarýný ifade eden Dursunoðlu, "Kurum olarak bizler ÇESOB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Çorum esnafý ve KOBÝ'leri iyi niyetleri ve çalýþkanlýklarý ile bizlere ilham verdiler. Bizlerde destek noktasýnda emeðimizi esirgemedik. Görev yaptýðýmýz süre içerisinde bizlere yakýn ilgi ve alaka gösteren Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn þahsýnda ÇE- SOB personeline ve Oda Baþkanlarýna çok teþekkür ediyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, "Ahmet Bey ilimize geldiði günden beri ikili iliþkileri kuvvetlendirme taraftarý olmuþ bir kardeþimizdir. Kurum olarak Ahmet Bey'in görev yaptýðý dönemde KOSGEB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Yeni esnaflýk faaliyetine baþlayacak giriþimci kardeþlerimize gerekse faaliyet gösteren esnaf kardeþlerimize göstermiþ olduðu yakýnlýk bizleri memnun etmiþtir. Ýl içinde ve il dýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan deðerli kardeþimizin yeni görev yerinde de esnaf ve sanatkara büyük katkýlarý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Sayýn Müdürümüz yeni görev yeri olarak kendi memleketi olan Samsun'a gittiði için seviniyoruz, öte yandan deðerli bir kardeþimizi memleketimizden uðurladýðýmýz için de üzülüyoruz. Askere çocuðunu uðurlayan bir babanýn ruh hali içindeyiz. Memleket için gururlu hasretlik için üzgün. Sayýn Müdürümüz Ahmet Dursunoðlu'na yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" diye konuþtu. CHP, Basýn Bayramýný kutladý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Basýn Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "Bilindiði üzere bugün 24 Temmuz 1908 tarihi basýndan sansürün kaldýrýldýðý tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve sansür, aðýr suçlardan biri sayýlmýþtýr. Bu nedenle bugün Basýn Bayramý olarak kutlanmaktadýr" diyerek baþlayan Gürsel Yýldýrým, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez temel unsurlardan biri olan basýn, toplumun yapýlanmasýnda ve geliþmesinde büyük rol oynamaktadýr. Basýn, meslek ilkeleri ve kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde tarafsýz, doðru hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, halkýn haber alma ve bilgi edinme hakkýný saðlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluþumunda, kamu hizmetlerinin toplum adýna denetiminde büyük bir güce sahiptir" þeklinde kaydetti. Basýn özgürlüðünün demokrasilerde çok seslilik ilkesini iþletilmesi adýna çok önemli olgu olduðunu dile getiren Yýldýrým, "Bu doðrultuda, halkýn haber alma hakkýný kullanmasý ve kamuoyu oluþturulmasýnda etkin rol oynayan basýn kuruluþlarýnýn, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerine ve etiðini gözetmesi de son derece önemlidir. Çorum'un her alanda hedeflenen baþarýya ulaþmasýnda ve bu baþarýnýn ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansýmasýnda basýn mensuplarýnýn gösterdikleri duyarlýlýðýn ve bu konuda yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýn büyük katký saðladýðýna inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarýnýn temsilcileri olmak üzere tüm deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, kendilerine saðlýk, baþarý ve esenlikler dilerim" BEÞ KONU BÝR DERS 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný DAVETÝYE Nasreddin Hoca'nýn komþusu evlenirken Hoca'dan davetiye daðýtmasýný istemiþ. Hoca þehirde kendini beðenmiþ, kibirli olarak ün kazanmýþ bir adamýn davetiyesini vermeye gitmiþ. Hoca'yý gören zengin sinirinden: - 'Davetiyeleri daðýtmaya iyi bir adam bulamamýþlar mý?' demiþ. Nasreddin Hoca: - 'Ýyi insanlarda vardý ama onlar iyi insanlarýn davetiyesini vermeye gitti' demiþ. Herhalde günümüzde davetiye ve davetiyeyi getirenlere takýlanlar yoktur * KADER - PEDER Fatih Sultan Mehmed çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca babasý II. Murad; - 'Ne kadar yaramaz bir çocuksun! Senden adam olmaz,' diye çýkýþýr. O esnada II. Murad'ýn yanýnda olan Akþemseddin Hazretleri; - 'Peder ne der, kader ne der' diye söylenir. Velilerin çocuklarýný istedikleri okullara ve akabinde öðretmenlere yazdýrabilmek için koþturduklarý, bazen de oturup aðladýklarý þu günlerde güzel bir tarihi anekdot diye düþünüyorum. Geçmiþte bir öðretmen: Çocuðun babasýna 'Senin sümüklüden bir þey olmaz' der. Baþka bir öðretmen bu aðýr ithamý duyunca üzülür ve o çocuðu kendi sýnýfýna alýr. Þimdi o sümüklü çocuk TIP FAKÜLTESÝNDE okumakta olup, ailesi dua ederken, çocukta her bayram öðretmeninin elini öpmeye gelmektedir. * BOYNUZ - AKIL Ýmamý Azam Hazretleri, bir gün kendisine doðru gelmekte olan bir hayvana yol verip kenara çekilmiþ. Orada bulunanlar Ebu Hanife'ye niye kenara çekildiklerini sorduklarýnda þu cevabý almýþlar 'Onun boynuzlarý var, benim ise aklým'' * YERE DÜÞEN SIGARA Temel - Dursun'la otobüs duraðýnda beklemektedir. Otobüs tam gelmek üzereyken Dursun cebinden çýkardýðý sigarasýný yakar ve iki defa çekip yere atýverir. Bunu gören Temel, ''uþaðým sigaran düþtü'' diyerek yanan izmariti Dursun'un cebine koyar. Sonra Dursun dersini alýr. Bir daha otobüs gelecek zaman sigarasýný yakmaz ve hiçbir zaman izmaritini yere atmaz. Ne diyelim, darýsý diðer Dursunlara olsun (mahir) ÖZGÜRLÜK Temel Dursun'a: 'Yahu Dursun, çocukluðumda babamýn, evlenince karýmýn dediðini yaptým. Þimdi ise yaþlandým ve çocuklarýmýn dediðini yapýyorum. Sahi ben ne zaman kendi istediðimi yapacaðým?' Der. Temel' de uþaðým, 'ben de tam sana bunu soracaktým. Bende de ayný dert var ya' der. Ne dersiniz efendim, sizde de ayný dert var mý?(mahir) Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Biyolojik temelli olduðu kabul edilen Otistik Bozukluklar, 10 bin kiþide 6 ile 9 oranýnda görülürken, erkek çocuklarda kýz çocuklarýna oranla 2-3 kat daha sýk rastlanýyor" Otistik Bozukluðu tanýmlamak için kullanýlan tüm davranýþlarýn tek bir hastada görülmediðine dikkat çeken Atasoy, küçük çocuklarda ve hafif belirtilerde seyreden tiplerde bu hastalýðý teþhis etmenin zorlaþtýðýný kaydetti. Otistik Bozukluklar, çoðunlukla çocukluk çaðýnda taklit yeteneðinin olmamasý ve iletiþime yönelik jestlerin geliþmemesi þeklinde görülüyor. Otistik Bozukluklarýn her hastada farklý bir belirtiyle ortaya çýkabileceðini söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy, "Otistik Bozukluklar çocuklarda erken dönemlerde, çoðunlukla 1 yaþýndan sonra, daha az sýklýkla olsa da 1 yaþ öncesinde de kendini belli ediyor. Göz temasýnýn kurulamamasý, karþýlýklý dikkatin geliþmemesi özellikle bebeklik döneminde saptanabilecek, önemli belirtilerdir" þeklinde kaydetti. Genellikle konuþma gecikmesi ve sesli uyaranlara cevapsýzlýk sebepleriyle doktora baþvurulduðunu belirten Atasoy, "Otistik Bozukluk görülen çocuklarda, konuþma baþladýktan sonra da dil geliþimi yeterli seviyeye ulaþmaz. Tekrarlayýcý davranýþlar, ilgi ve aktivitelerinde sýnýrlýlýk, takýntýlý davranýþlar, dýþ uyaranlara karþý anormal tepkiler veya kayýtsýzlýk görülür" ifadelerini kullandý. Otistik Bozukluklarda laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin kesin teþhis için yeterli olmadýðýný ve doðru tanýyý koymanýn en önemli yolunun klinik belirtiler olduðunu dile getiren Atasoy, "Görme ve iþitme kusurlarý, epilepsi, zekâ geriliði, hipotiroidi, fenilketonüri, aðýr dikkat kusuru ve diðer organik beyin sendromlarý gibi Otistik Bozukluk ile karýþabilen veya eþlik eden diðer týbbi sorunlarý tespit etmek için metabolik tetkikler (kan ve idrar tahlilleri), odyometri, kromozom analizleri ve nöropsikolojik testler uygulanabilir. Güvenilir taný konulmasý için, çocuðun belli aralýklarla farklý ortamlarda deðerlendirilmesi uygundur. Kesin taný koydurucu bir ölçüt bulunmamakla birlikte, yaþamýn ilk yýllarýnda taramanýn yapýlmasý için çeþitli yöntemler geliþtirilmiþtir" Ülkemizde Otistik Bozukluk tanýsýnýn konulmasý için klinik taný yaný sýra testler de uygulanmakta. Geliþim Ölçeði, I ve II Formlarý, Nörolojik Tarama Skalasý, Ankara Geliþim Envanteri ve Denver Geliþim Tarama Testi kullanýlmakta. Otistik Bozukluk hastalýk grubunun özellikleri hakkýnda anne-babalarýn, hekimlerin ve öðretmenlerin bilinçli olmalarý büyük önem taþýmakta. ERKEN TEÞHÝS VE YOÐUN BÝR EÐÝTÝM HAYATÝ ÖNEM TAÞIYOR Erken taný ve zamanýnda müdahalenin hayati bir önem taþýdýðý Otistik Bozukluklarda en önemli tedavinin, çocuða uygulanacak olan yoðun eðitim olduðunu kaydeden Dr. Zafer Atasoy, "Konuþma ve dil terapisi, uðraþ terapisi, duyu entegrasyonu, egzersiz, fizik tedavi ve davranýþsal terapiler, hastalýðýn aðýrlýðýna ve her çocuðun özel durumuna göre belirlenmektedir. Beyin geliþiminin daha hýzlý olduðu ilk 5 yaþ içinde yapýlacak bu tedaviler çocuðun ilerleyen yaþlarda yaþýtlarýna yakýn davranýþlar sergilemesini saðlayacaktýr" Atasoy, hafif olgularda seyreden Otistik Bozukluklara sahip çocuklarýn zamanla konuþabileceðini, göz temasý kurabileceðini ve hatta normal eðitim alabilir duruma geleceðini de vurguladý.

5 5 "Basýn, bir milletin ortak sesidir" Bayat yolu ihalesi 12 Aðustos'ta AK Parti Bayat ilçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Ak Parti Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ziyarette heyet üyeleri, "25.Dönemde yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ederiz. Bayat'a yapýlan yatýrýmlarda emeðiniz çok.bütün taleplerimiz tek tek gerçekleþiyor. Bayat'a saðladýðýnýz katký, destek ve yatýrýmlar için teþekkür ederiz" dediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salim Uslu, "Bayat ilçemizde verimli bir ekip çalýþmasý ile güzel bir sonuç aldýk. Yatýrýmlarýmýzý ve çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Çankýrý Yolu ile Çorum Yolu Bayat-Ýskilip arasýndaki kýsmýn ihalesi yapýldý. Önümüzdeki günlerde sözleþmeye baðlanarak yapýmýna baþlanmasýný bekliyoruz. Çorum Yolu Haramidere geçiþinin yapýmý devam ediyor. 13 Temmuz 2015 tarihinde ihale edileceðini duyurduðumuz (Çankýrý-Ýskilip) Ayrýmý - Bayat Ýl Yolu'nun ihalesi teknik revizyon dolayýsýyla 12 Aðustos olarak deðiþtirilmiþtir. Yer tesliminden itibaren 4 ay gibi kýsa bir sürede yapýmý da tamamlanacaktýr. Ýhale sürecindeki yollarýn tamamlanmasýyla ilçemizin yol sorunu tamamen sona erecektir. Ýlave Ödenekle Bayat Köylerine 2015 yýlýnda 7 milyon TL'lik yatýrým Bayat ilçemizde 39 köyümüze hizmet götürüyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz vasýtasýyla 2015 yýlýnda 5 milyon TL ödenekle 62 projeyi gerçekleþtiriyoruz. Ýller Bankasýndan yeni aldýðýmýz ilave 2 milyon TL'lik hibe ödenekle toplamda bu yýl 7 milyon TL yatýrým yapmýþ olacaðýz. Köylerimize bu güne kadar almadýklarý hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Adliye için de teknik heyet önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek gerekli çalýþmayý da yapacaktýr. Hastane, TO- KÝ, Bayat Çayý þehir geçiþi ýslahý, Kunduzlu Barajý, Týmarlý Sulama Projesi gibi sayamadýðýmýz bir çok projemiz de devam ediyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz 30 bin TL ödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" Mehmet Tahtasýz CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, 'Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Basýndan sansürün kaldýrýldýðý gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþladýðý ve sansürün aðýr suç sayýldýðý 24 Temmuz 1908 tarihi 'Basýn Bayramý' olarak kutlanmaktadýr. Basýn iletiþimin temel taþlarýndan ve demokrasinin iþlemesini saðlayan en önemli kurumlardan biri olarak toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncülerini ifade etmesinde de her zaman etkili bir araç olmuþtur" diyerek baþlayan Mehmet Tahtasýz, "Bu doðrultuda basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzluklarý sorgulama, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturma, toplumu aydýnlatma iþlevini her zaman yerine getiren önemli bir etken olmuþtur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi; Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduðu fikri gýdayý vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müþterek istikamette yürümesini teminde basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür ' sözü de basýnýn önemini ve basýn mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle; gece, gündüz, kar, kýþ, soðuk, sýcak demeden tüm olumsuzluklara raðmen halkýna hizmet etmek için mesai kavramý tanýmayan, fedakâr ve cefakâr tüm emekçi basýn çalýþanlarýnýn, 'Basýn Bayramýný' kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere saðlýk içinde ulaþmalarýný, milletimize daha uzun yýllar hizmet etmelerini dilerim" þeklinde kaydetti. Vücudunuzu susuz býrakmayýn "Basýn toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 'Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107.Yýldönümü ve Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Günümüz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði daha da artan basýn kuruluþlarýnýn modern demokrasilerde iletiþimin güçlü araçlarý olduðunu dile getiren Av. Rumi Bekiroðlu, "Toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlarý aracýlýðýyla yerelde ve geneldeki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir" Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ülkemizin geliþiminde, çaðdaþlaþmasýnda önemli görev alan basýn mensuplarýmýzýn, doðru bilgilendirme olanlar ve olaylar hakkýnda doðru ve tarafsýz bir þekilde halký bilgilendirmesi için güç þartlar altýnda yerine göre gece gündüz demeden görevlerini büyük özveriyle yerine getirmeleri takdire þayandýr. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla seviyeli, ilkeli yayýnlarýndan dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeden büyük bir özveri ve fedakarlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, basýn bayramlarýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." Av. Rumi Bekiroðlu Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, "Yeniden Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Çorum'a yaptýðýnýz hizmetleri yakýndan takip ediyor, Çorumlular olarak teþekkür ediyoruz Ekim tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapmayý planladýðýmýz 3. Çorum Tanýtým Günlerimizle ilgili çalýþmalarýmýza baþladýk. Son hali ile ilgili hazýrlayacaðýmýz sunumla fikir ve görüþlerinizi de almak isteriz. Çorum Tanýtým Günlerine baþladýðýmýz tarihten itibaren her zaman destekçimiz oldunuz. Katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz" Salim Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Dernek ve Federasyonlarýmýza bulunduklarý illerde gelecek nesillerimize kültürümüzü, örfümüzü, âdetimizi aktarma noktasýnda önemli görevler düþüyor. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak Geleneksel hale getirdiðiniz bu sene 3.'sünü gerçekleþtireceðiniz "Çorum Tanýtým Günleri" þimdiden hayýrlý olsun. Her sene olduðu gibi bu senede gereken katký ve desteði vermeye devam edeceðiz. El birliði ile yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum Tanýtým Günleri için her sene farklý bir çalýþma yaparak Hemþehrilerimizin ve Ankaralýlar'ýn ilgisini artýrýp beklenen bir etkinlik haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandý. Dr. Tekin Akpolat Sýcaklarýn yüzünü iyice gösterdiði bugünlerde saðlýk için yapýlmasý gereken en önemli þey su içmek. Çünkü artan sývý kaybý halsizlik, baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü, böbrek yetmezliði hatta bilinç kaybý bile yapabilir. Yaptýðý açýklamada ileri sývý kayýplarýnda böbrek yetmezliði ortaya çýkabileceðini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, "Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalýdýr" ÝSHAL VE KUSMA VARSA DÝKKAT! "Yaþam için vazgeçilmez bir madde olan suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler baþta olmak üzere birçok organ tarafýndan saðlanýr" diyen Prof. Dr. Tekin Akpolat açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ýdrar, dýþký, ter ve solunum yolu ile kaybettiðimiz suyu yediðimiz yemekler, içtiðimiz su/sývýlar ile yerine koyar, vücut için gereken dengeyi farkýnda olmadan saðlarýz. Yaz günleri gibi havanýn sýcak olduðu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla sývý kaybederiz. Sývý kaybý özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan çocuklar da farkýnda olmadan sývý kaybedebilirler. Ýshal, kusma gibi olaðan dýþý sývý kayýplarý yaþlý ve çocuklarda dramatik sorunlara yol açabilir. SU KAYBI HALSÝZLÝK YAPAR Su kaybýnýn en sýk belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, aðýz kurur. Halsiz kalan kiþi kendini kötü hisseder, caný bir þey yapmak istemez. Sývý kaybý artýnca baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü ortaya çýkar. Ýleri sývý kayýplarýnda tansiyon düþer, nabýz artar, kas kramplarý oluþur, böbrek yetmezliði ortaya çýkar ve bilinç kaybý olabilir. Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozukluklarý tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciðer gibi sývý dengesinin belirli bir dengede olmasý gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almalarý gereken sývý miktarýný doktorlarýna sormalýdýr. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalarý yeterlidir. SU ÝÇEMÝYORSANIZ ALTERNATÝFLERÝ DENEYÝN Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler alternatif sývýlarý tercih edebilirler. Meyve sularý, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze meyve sularý, karpuz, kavun gibi meyveler iyi seçeneklerdir. Meyve sularý þeker hastalarýnda veya çocuklarda problem yaratabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarýnda sorun yaratabilir."

6 6 Yurt kapasitesi 4 bin 600'e yükseliyor Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Þevket Erzen, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek tebrik etti. 25.Dönem Çorum Milletvekilliði ve TBMM Ýdare Amirliðine yeniden seçilmesinden dolayý Uslu'yu tebrik eden Erzen, "Yeni döneminiz hayýrlý uðurlu olsun. Çorum'da çok þeyler deðiþti ve deðiþmeye de devam ediyor. Çorum'a katkýlarýnýzdan dolayý cemiyetimiz adýna teþekkür ederiz" Ýþadamý olarak da Çorum'a kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdunu 10 ay gibi kýsa bir sürede kazandýrdýklarýný belirten Erzen, "Devletimizin sunduðu imkan ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yapýlan protokol çerçevesinde yatak kapasiteli Öðrenci Yurdunu tamamladýk. Yapý kullanma iznini de aldýk. Kuruma teslimini gerçekleþtiriyoruz" þeklinde kaydetti. Çorum basýnýna katký saðlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Salim Uslu ise "Basýnýmýza katkýsý olabilecek devlet imkanlarýný Çorum'a getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Basýn þehrin geliþmesinde, büyümesinde katký saðlayacak önemli unsurlardandýr. Teknoloji çaðýndayýz, yerelde paylaþýlan her habere internet ortamýnda Dünyanýn her yerinden ulaþýlabilmektedir. Þehre kazandýrýlan yatýrýmlarýn, tarihin, turizmin ve doðal güzelliklerin sadece milletvekilleri, yerel ve kamu yöneticilerinin açýklamalarý ile kamuoyu ile paylaþýlmasý dýþýnda da deðerlendirilmesi gerekiyor. Sadece olumsuzluklar üzerine haber yapmak yerine Þehrin güzelliklerini büyümesini ve geliþmesini de paylaþabilmek ailevi bir görevdir. ÖÐRENCÝLERE 5 LI OTEL KONFORUNDA KONAKLAMA ÝMKÂNI Öðrencilerimiz artýk günümüz þartlarýna uygun konforda 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklýyorlar. Her odada; Tuvaleti, banyosu, buzdolabý, çalýþma masasý, 24 saat ücretsiz internet, sabah 06'dan - Akþam 24'e kadar açýk büfe yemek gibi imkânlar evlatlarýmýza sunuluyor. YURT KAPASÝTESÝ 4.600'E ULAÞIYOR Hükümetimizin özel giriþimcilere saðladýðý imkan çerçevesinde ilimize yapmýþ olduðunuz kapasiteli öðrenci yurdu yatýrýmý için teþekkür ederiz. Ýstikrar, güven ortamý ve güçlü iktidar hem yatýrýmcýlarý hem de kamu yatýrýmlarýný artýrmýþtýr yýlýnda Çorum'da kiþi kapasiteli öðrenci yurdumuz varken bu yýl kapasiteye ulaþýlmýþtýr. Yapýmý tamamlanan öðrenci kapasiteli yurdun tefriþatýnýn tamamlanarak eðitim öðretim yýlýnda hizmete alýnmasý durumunda kapasitemiz 4.300'e yýlsonuna kadar Sungurlu ilçemizde ihale edilmesi planlanan 300 öðrenci kapasiteli yurt ile kapasitemiz 4.600'e ulaþmýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. "Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý" "Sungurlu kendi ilçem, insanlarý da dostlarým gibi oldu" Osman Beyazyýldýz Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, çalýþtýðý yerler içerisinde en mutlu olduðu ve en güzel zamanýmýn geçtiði ilçenin Sungurlu olduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz için Mavi Ocak Tesislerinde veda yemeði düzenlendi. Yemekte yaptýðý konuþmada Sungurlu'ya tayini çýktýðýnda önceki görev yaptýðý yerin memleketine yakýn olmasýndan dolayý üzüldüðünü belirten Beyazyýldýz, ama göreve baþladýktan 1 ay sonra Sungurlu'ya tayinin çýktýðýna memnun olduðunu kaydetti. Sungurlu'da 2 yýlda güzel iþlerin yanýnda güzel dostluklarda kazandýðýný anlatan Beyazyýldýz, "Sungurlu'yu kendi ilçem gibi, insanlarý da eski dostlarým gibi, liseyi onlarla okumuþ gibi hissettim. Sungurlu'da 2 yýla yakýn bir süre çalýþtým. Çalýþtýðým yerler içerisinde en mutlu olduðum, en güzel zamanýmýn geçtiði ilçe oldu Sungurlu.. Bunu söylerken samimi söylüyorum iþ olsun diye söylemiyorum. Ciddi bir sýkýntý çekmedim. Sungurlu'ya yapýlmasý gereken bazý yatýrýmlar benim dönemimde gerçekleþti. Anadolu Öðretmen Lisesi benim dönemimde baþladý. Meslek Yüksek Okulumuzun yine temeli bizim dönemimizde baþladý. Köylerimizde belki 30 yýlda yapýlmayanlar 2 yýl içerisinde yapýldý. Bu hizmetlerin bizim dönemimizde olmasý beni mutlu etti, heyecanlandýrdý. Muhtarlarýmýzla güzel iþler baþardýk, onlara teþekkür ediyorum. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna belli bir düzen getirdik. Sungurlu'ya bir fakülte açýlmasý için uðraþýn çünkü Sungurlu'yu büyütecek en büyük lokomotiflerden bir tanesi bu.. Birlik ve beraberlik içinde olursanýz yapamayacaðýnýz iþ yoktur. Ýyi bir ilçe, iyi insanlara sahip, konumu da güzel, deðerlendirirseniz ilçenizi bir yere götürürsünüz. Eðer kararname biraz erken çýkmamýþ olsaydý, belki Organize Sanayi Bölgesinin su sorununu da bitirmiþ olurduk. Ama bende sonra gelecek arkadaþýmýzda tecrübeli bir kaymakam. Onunda bizim býraktýðýmýz yerden devam edeceðine inanýyorum. Ankara'da beni bir abi kardeþ olarak görebilirsiniz. Bakanlýk teþkilatý için talebim 4-5 yýldýr vardý, bu seneye nasipmiþ yoksa Sungurlu'dan gitme gibi bir niyetim yoktu. Benim her zaman Sungurlu'lulara kapým açýk olacak" Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Osman Beyazyýldýz'a hediye ve plaket verdi. Yemekte ayrýca Ýzmir'e tayini çýkan Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Boðazkale'ye tayini çýkan Mal Müdürü Türkay Odabaþý ve Sivas'a tayini çýkan Komiser Yardýmcýsý Serkan Göç'e de çeþitli hediyeler verildi. Yetkililerin gýda piyasasýnda yapmýþ olduklarý denetimler neticesinde 171 parti üründe taklit-taðþiþ yapýldýðýnýn tespit edilerek internet sitesinde duyurulduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý. Halkýn saðlýðý ile oynayanlar insanlýktan nasibini almamýþ kiþilerdir. 3-5 kuruþ haksýz kazanç temin etme amacýyla bu iþi yapanlarýn sadece internetten deþifre edilmesi, ceza kesilmesi yeterli deðildir. Bir daha ayný üretim alanýnda ticaret yapmasýna izin verilmemelidir. Halkýn yoðun alýþveriþ yaptýðý çarþýlarýn giriþlerinde ilan edilmeli, perakende satýþ yapan firmalar bu ürünleri almamalarý konusunda uyarýlmalýdýr" "YEREL YÖNETÝMLERÝN BÝLLBOARDLARINDA DUYURULMALI" Yaptýðý açýklamada haksýz kazanç elde etme adýna halkýn saðlýðýný hiçe sayan firmalarýn ve ürünlerin internet üzerinden yayýnlanmasýyla halkýmýzýn yeterince bilgilenemeyeceðini vurgulayan Türki- Bendevi Palandöken ye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Herkesin evinde internet yok. Ýnternetten yayýnlanmasýyla herkes haberdar olamaz. Yerel Yönetimlerin billboardlarýnýn bir bölümü halk saðlýðý duyurularýna ayrýlarak bu tür uyarýcý ve bilgilendirici ilanlarý yayýmlamalarý gerekmektedir. Sadece ilan etmekte çözüm deðil, ceza keserek de 3 kuruþa tamah eden bu zihniyetteki insanlarý vazgeçiremeyiz. Hatalý üretim yaptýklarý alanlarda bir daha çalýþamamalýlar. Bu tür üretici firmalarýn kaynaðýnda denetimleri artýrýlmalý, merdivenaltý üretim mercek altýna alýnmalýdýr. Vatandaþýmýzda normal fiyatýnýn altýnda satýlan ürünleri almamalý, mahallesindeki tanýdýk esnaftan alýþveriþ yapmaya özen göstermelidir. Biz de Genelge yaparak, ilan edilen firmalara ve ürünlere dikkat edilmesi hususunda teþkilatýmýz uyarýlmýþtýr" diye konuþtu. "Basýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir" Hayati Çam BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda çýkan tüm gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayýnlamaktaydý. 24 Temmuz, Türkiye'de Türk Basýný'nda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýl dönümüdür. Anayasamýzýn Basýn Hürriyeti baþlýklý 28. madde "Basýn hürdür, sansür edilemez. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr." denilmektedir. Anayasamýz sansürü yasaklamýþtýr. Türkiye'deki basýn kuruluþlarý zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatýrlatan dönemlerden geçtiler. Hala buna benzer farklý sýkýntýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar" "Basýn, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, kamu yararýný gözetmek, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açýdan çok büyük öneme sahiptir" diyen Çam, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Basýn, bizler gibi daha çaðdaþ ve adil toplumda yaþamak için çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir. Kýþ demeden, yaz demeden görevlerini ifa eden gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn son bulmasýný 24 Temmuzlarýn bayram havasýnda kutlanmasý ve gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn mesleklerinde uzun yýllar saðlýk ve mutluluk içinde çalýþmalarýný sürmelerini dilerim" ifadelerini kullandý.

7 TEK 2 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 7 "Bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir" Ertan Karabýyýk Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk, yaptýðý yazýlý açýklamada son günlerde artan terör eylemlerine tepki gösterdi. Ertan Karabýyýk açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Adýyaman'da güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada Müsellim Ünal isimli Jandarma Uzman Onbaþýmýz þehit olmuþtur. Þanlýurfa'nýn Ceylan Pýnar ilçesinde yine PKK'lý teröristlerce evlerinde hunharca iki polisimiz þehit edilmiþtir. Þehitlerimize Allahtan rahmet kederli ailelerine sabýr dileriz. Milletimizin baþý sað olsun. Unutulmamalýdýr ki bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir. Yine unutulmamalýdýr ki kahramanlarýna sahip çýkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur." "Basýn, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi görür" Çorum SMMM Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 'Basýn Bayramý' nedeniyle yaptýðý açýklamada Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan birisi olduðunu kaydetti. "Basýn; olaylarý doðru, tarafsýz ve hýzlý bir þekilde yansýtmak, toplumu aydýnlatmak, eksiklik ve aksaklýklarý sorgulamak, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi üstlenmek gibi önemli iþlevleri yerine getirmektedir" diyen Yýldýrým, "Basýn, bireylerin gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncelerini ifade etmesinde en etkili araçtýr. Bu sebeple de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýz, üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan biridir. Demokrasinin temel taþlarýndan olan "Basýn Özgürlüðü", þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Toplumu aydýnlatmak, kamuoyu oluþturmak, iç ve dýþ dünyadan haberdar etmek için her koþulda sorumluluk bilinciyle çalýþarak zor ve meþakkatli görevi yerine getiren tüm basýn mensuplarýnýn 104. Basýn Bayramýný kutlar, esenlikler dilerim" þeklinde kaydetti. Teröre örnek tepki! Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Eylemde basýn mensuplarýna daðýtýlan yazýlý açýklamada, "Siyasi görüþ ve tüm fikir farklýlýklarýmýza raðmen bir araya gelen bizler, ülkemiz üzerinde kirli oyunla tezgahlayan her türlü terörü lanetliyor, insanlýk dýþý olaylarý þiddetle kýnýyoruz. Adýyaman'da bir askerimiz, Suruç'ta 32 gencimiz, Urfa'da 2 polisimiz ve yine sýnýrda bir astsubayýmýz hayatýný kaybetti. Yaþanan ölümleri ve acýlarý son bulduracak yegane güç, halkýmýzýn birliðidir. Gencecik fidanlarýmýzýn vatanýmýzý korumak için görev yapan asker ve polisimizin hayatýna kast edecek her türlü þiddet ve terörün karþýsýndayýz. Hiç kimse yaþanan olaylardan dolayý olaylardan kendisine siyasi rant elde etmeye çalýþmamalý ve toplumun tümü el ele vererek terörün karþýsýnda tavýr almalýdýr. Çýðlýmýzýn gücü sessizliðimizde, birlikteliðimizin gücü de el ele veriþimizde yatmaktadýr" ifadeleri yer aldý. Fatih AKBAÞ Haziran ayýnda 647 konut satýldý Muzaffer Yýldýrým Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 21 bin 612 konut satýþý ile en yüksek paya (%19,5) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 bin 869 konut satýþý (%11,6) ile Ankara, 7 bin 364 konut satýþý (%6,7) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 10 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari, 50 konut ile Bayburt oldu. TÜÝK verilerine göre Çorum'da 2015 Haziran ayýnda 647 konut satýldý. Haber Servisi

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.salim Uslu'nun

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor

Baðcý, Sosyologlarýn sorunlarýný çözüyor Milletvekilleri Baðcý ve Yýldýrým Avrupa'da Türklere "17 Aralýk operasyonunu" anlatacak AK Parti 17 Aralýk operasyonu ve sonrasýnda yaþananlarý anlatmak üzere Avrupa'ya açýlmaya karar verdi. Gurbetçi vatandaþlarla

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr

Özel Ýdare karla mücadeleye hazýr Sarýkamýþ þehitleri saygý yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Sarýkamýþ Harekatý sýrasýnda donarak þehit düþen 90 bin Mehmetçik'i anmak için yapýlan yürüyüþe Çorum'da kalabalýk bir heyetle katýldý. Enver Paþa

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı