Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE"

Transkript

1 "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý. "Muhalefetten 40 vekil güven oylamasýna girmediði takdirde 258 vekilli Ak Parti'ye azýnlýk hükümetinin yolu açýlacak" söylemlerini deðerlendiren Salim Uslu, "Bir azýnlýk hükümetinin Türkiye'de derde deva olmayacaðý açýk. 11 DE 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi'ne yeni kayýtlar 3-7 Aðustos tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi'nin yeni kayýt baþvuru tarihleri açýklandý ÖSYS merkezi yerleþtirme sonuçlarý ile üniversitenin herhangi bir programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri 3-7 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nda yapýlacak. Adaylarýn kayýt için belirtilen süre içerisinde baþvurmalarý gerekiyor. 9 DA Teröre örnek tepki! Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten... 2 DE "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. 4 TE Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Bakanlýk'tan hatalý rapor açýklamasý Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðinden yapýlan açýklamada Çorum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkan Vekili Recep Gür'ün... 9 DA Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. 5 TE yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konu- Hitit Üniversitesi kontenjanlarýnýn yüzde 99 tercih edildi 2015-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarý dün açýklandý. Sonuçlara göre eðitim öðretim yýlýnda DA 7 DE þan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söy ledi. 4 TE Ticaret Borsasý'nda ilk ürün heyecaný Yeni sezonun ilk ürünleri Ticaret Borsasý'nda satýþa sunuldu. Hasat sezonunun baþlamasýyla birlikte buðday pazarýnda hareketli bir gün yaþandý. 10 DA 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. 3 TE Haziran ayýnda 647 konut satýldý Hacý Nuri Lafcý 7 DE Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:35 05:23 12:54 16:47 20:12 21:51 Târýk bin Ziyâd'ýn Ýspanya'yý fethi (711) - Türkiye'de son 75 yýlýn en sýcak yazý (Edirne 44 derece) (2007) Âlimle sohbet eden aziz; câhille düþüp kalkan zelîl olur. Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7476 2,7486 EUR 3,0048 3,0064 STERLiN 4,2567 4,2587 2,2140 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. * * * Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÜNALDI ECZANESÝ TEL: UÐUR ECZANESÝ TEL: SULAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Büro Memur Sen'den Uslu'ya tebrik Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýlarý Vecdi Yanbaz, Sezai Soysal, Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Büro Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Vecdi Yanbaz, "Yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý kutluyoruz. Geçmiþ bayramýnýz mübarek olsun" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Salim Uslu ise "Memur Sen'in kurulmasýnda Rahmetli Akif Ýnan ile birlikte bizlerinde emekleri var. Emeðin, ekmeðin mücadelesini veriyorsunuz.sendikalarýmýz sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olarak bu ülkenin geliþmesine katkýda bulunmaktadýrlar. Baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele otomasyon eðitimi" Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, faaliyete geçen otomasyon sisteminin daha verimli kullanýlmasý ve iþlevselliðinin artýrýlmasý için 29 pilot ilde yapýlan eðitimlerin tamamlandýðýný bildirerek, "680 Ziraat Odasýndan 1114 personele verilen eðitim, hedeflendiði gibi kýsa bir zamanda bitirildi" Bayraktar yaptýðý açýklamada, eðitimlerle, çiftçi iþlemlerinin daha hýzlý girilmesinin saðlandýðýný, Ziraat Odalarýnýn idari iþlemleri ile ilgili modüllerin kullanýcýlara aktarýldýðýný belirtti. Eðitimlerde sýk sýk üye ve veri giriþ iþlemlerinin örneklendirildiðinin altýný çizen Bayraktar, "bu sayede kullanýcýlarýn, otomasyonu yanlýþ kullanýmlarý giderilip, programa entegrasyon maksimuma çýkarýldý" -OTOMASYON SÝSTEMÝ- Ziraat Odalarý ve Ziraat Odalarý Birliði'nin iþ ve iþlemlerinde profesyonelliðin saðlanmasý için otomasyonun önemine vurgu yapan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Sisteminin çok geniþ uygulama sahasý bulunuyor. Çiftçi kütük bilgileri, arazi ve tarýmsal bilgiler, üretim deseni ve miktarlarý, bina ve tesis varlýðý, alet ve makine varlýðý, hayvan ve su ürünleri varlýðý sistemde görülebiliyor. Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayýtlarý çevrimiçi olarak yapýlabiliyor. E- devlet kapsamýnda kamu ve diðer kuruluþlarla web servisleri üzerinden bilgi paylaþýmýnda bulunulabiliyor. Çiftçiler için gerekli belgeler anýnda hazýrlanabiliyor." Otomasyon sisteminde, çiftçilere iliþkin üye kayýt defterleri baþta olmak üzere üyeliðe dair tüm ayrýntýlarýn yer alacaðýný vurgulayan Bayraktar, "Ýçiþleri Bakanlýðý aracýlýðýyla kimlik ve adres bilgileri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü aracýlýðýyla tapu kayýtlarý, SGK ile sosyal güvenlik bilgileri sorgulanabiliyor." Sistem ilerleyen zamanlarda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) ile entegre çalýþabilecek." "Basýn özgürlüðü þeffaf yönetim ilkesinin yapý taþlarýndandýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "24 Temmuz Basýn Bayramý ve basýnda sansürün 24 Temmuz 1908'de kaldýrýlýþýnýn yýl dönümü demokratik hayatýmýzýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn ve basýn çalýþanlarýnýn önemli günlerinden biridir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, halkýn haber alma özgürlüðünün saðlanmasýnýn en etkili aracý olan basýnýn demokrasinin geliþmesi ve standardýnýn yükselmesi için yaptýðý katký yadsýnamaz" "Basýn özgürlüðü, düþünce ve ifade özgürlüðünün en önemli biçimidir" diyen Saatcý, "Demokrasinin temel taþlarýndan olan 'Basýn Özgürlüðü', þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Yazýlý, iþitsel ve görsel kanallar aracýlýðý ile yaþadýðýmýz bölge ve tüm dünyadaki geliþmeler hakkýnda bilgi sahibi olunmasý, vatandaþ ile devlet arasýndaki iletiþimin saðlanmasý ve kamuoyu oluþturulmasý gibi birçok önemli görev ve sorumluluklarý üstlenmektedir. Her þart ve zeminde görevlerini yapmaya çalýþan gazeteciler, iþ yükü ve yoðunluðu içinde bir taraftan her türlü tehditle karþý karþýya olurken, diðer yandan mesleki yýpranmayý da fazlasýyla yaþamaktadýrlar. Memur- Sen olarak, kamuoyunun ilkeli, tarafsýz ve sorumlu gazetecilik anlayýþý çerçevesinde haber alma hakkýna katký sunmak gayretiyle bazen canlarý pahasýna büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleðini yapan basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn Basýn Bayramýný en içten dileklerimizle kutluyoruz" þeklinde kaydetti. Hastane Yöneticiliðine asaleten atandý Bir süredir Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde vekaletle yürütülen Hastane Yöneticiliðine asaleten atama yapýldý. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastane yöneticiliði görevini vekâleten yürüten Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi, Baþhekim Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Hastane Yöneticiliðine asaleten atamasý yapýldý. Haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 2015'te 90 milyon TL tarým ve hayvancýlýk desteði ödenecek Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Koyun, Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ýl Müdürü ve Birlik Baþkanlarý ile Çorum'da yapýlan hayvancýlýk çalýþmalarýný deðerlendiren Uslu, birliklerin taleplerini dinledi. Yeniden TBMM Ýdare Amiri Seçilen Uslu'yu tebrik eden Birlik Baþkanlarý "Çorum'da faaliyet gösteren Tarým ve Hayvancýlýk Birliklerinin bir merkezde toplanmasý Çiftçilerimizin iþlerini kolaylaþtýracak ve birliklerin beraber koordineli çalýþmasýný da saðlayacaktýr. Bu konuda sizin desteðinizi bekliyoruz" dediler. Konuyla ilgili Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya ile görüþen Uslu, "Birliklerimiz Kamu niteliðinde meslek örgütü statüsünde. Genel Müdürümüz 4706 sayýlý kanun kapsamýnda yardýmcý olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný ve ilgililerle görüþülerek taþýnmazýn tespiti ve gerekli altyapýsý hazýrlanmasý halinde de gereken desteði saðlayacaðýz. Tarým ve Hayvancýlýk desteklemelerimizin ödemeleri belirli bir takvim çerçevesinde çiftçilerimize devam ediyor. Bu yýl toplamda 90 milyon TL'ye yakýn destekleme ödemesi yapmýþ olacaðýz" Ziyarette Uslu'ya Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'den simental inek maketi hediye etti. "Basýn, yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini besler" Dr. Cahit Baðcý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý 'Basýn Bayramý' nedeniyle açýklama yaptý. Baðýmsýz ve tarafsýz bir basýnýn, saðlýklý bir toplumun oluþmasý ve devamlýlýðýný koruyabilmesi adýna önemli bir unsur olduðunun altýný çizen Milletvekili Baðcý, "Her geçen gün deðiþen, dönüþen, temel hak ve özgürlükler baþta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve anýnda iletiþimin hayati önem taþýdýðý küresel dünyada özgür bir basýn; aydýnlatýcý ve yol gösterici iþleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin saðlýklý þekilde iþlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir" "Basýn çalýþanlarý, bireyin haber alma hakkýný kullanmasýna aracýlýk eden, kiþilik haklarýna saygýlý, doðru ve tarafsýz bir görev anlayýþýyla kamuoyunu bilgilendiren, en doðru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve bu çok önemli toplumsal görevi yerine getiren fedakar insanlardýr" ifadelerini kullanan Baðcý, "Bu nedenle Çorum'umuza ve Çorumlunun doðru ve ilkeli haber almasýna gönül veren siz çok deðerli basýn mensuplarýný, objektif gazetecilik ilkesinden ayrýlmadan, haber alma özgürlüðüne sunduðu katký ve Çorum'umuzun sorunlarýna ýþýk tutmadaki gayretli çalýþmalarýnýzdan dolayý tebrik ediyor, Basýn Bayramýnýzý kutluyor, çalýþmalarýnýzda kolaylýklar diliyorum" þeklinde kaydetti. Ortaköy Belediyesi'nden araç parkýna takviye Ortaköy Belediyesi araç parkýný güçlendiriyor. Belediye son olarak bir adet hizmet aracý bir adette kanal kazýcý alarak araç aldý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Hizmetlerin daha hýzlý ve etkin olabilmesi için araç parkýmýzýn zayýf olduðunu gördüm. Göreve geldiðimiz 15 ayda belediye araç parkýmýza bir adet zabýta aracý, bir adet þehir içi servis, bir adet kamyon, bir adet yol süpürme aracý, bir adet arazöz aldýk. Bunlara ilaveten bugün bir adet hizmet aracý, bir adet kanal kazýcý alarak parkýmýz güçlendirilmiþtir. Bu alýmlar Belediye Baþkanlýðý tarafýndan nakit ödenerek yapýlmýþtýr. Bu hususta Baþkanlýðýmýz bir kuruþ dahi borçlanma yapmamýþtýr. Araçlarýmýzýn toplama maliyeti 750 bin TL bundan böylede eksik olan araçlarýmýz hýzlý bir þekilde tamamlanacaktýr. Araçlarýmýzýn Ýlçemize hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim" Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarý için YÖK'e baþvurduk Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Lisans tamamla da kapsam dýþý tutulan Týbbi Sekreterlik Ýle Týbbi Dokümantasyon mezunlarý için YÖK'e baþvuruda bulunduklarýný belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunlarý'nýn da lisans tamamlama kapsamýna alýnmasý için YÖK'e baþvurduk. Sendikamýz tarafýndan YÖK'e yazýlan yazýda, lisans tamamlamanýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan verilen sözlerden birisi olduðu hatýrlatýldý ve bu konudaki yasal düzenlemenin de taleplerimiz doðrultusunda yapýldýðýna dikkat çekildi" diyen Lafcý, "19 Kasým 2014 tarih ve 6569 sayýlý Kanun ile 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanuna eklenen geçici 69. madde ile lisans tamamlamanýn yasalaþtýðýnýn belirtildiði yazýmýzda, Mezkur Kanun hükmünde"bu maddenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla saðlýk alanýnda ön lisans diplomasý alanlardan ebelik ve hemþirelik programlarýndan mezun olanlara kendi alanlarýnda, diðerlerine ise Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði, ebelik ve hemþirelik programlarý dýþýndaki iliþkili alanlarda lisans tamamlama eðitimi yaptýrýlýr. Bu eðitimler, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði alanlarda uzaktan eðitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eðitimleri için Saðlýk Bakanlýðý ile Yükseköðretim Kurulu iþ birliði yapar. Bu eðitimlerin usul ve esaslarý Yükseköðretim Kurulunca belirlenir." hükmüne yer verildiðine dikkat çekildi. YÖK tarafýndan tarihinde yayýnlanan duyuruda, lisans tamamlama programlarýna baþvuru yapabilecek ön lisans programlarý arasýnda Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümlerine yer verilmediðini belirttiðimiz baþvuru yazýmýzda; 'Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarý, saðlýk hizmetleri sýnýfýnda bir memuriyet olan týbbi sekreter kadrosuna atanmaktadýr. Bu doðrultuda; yapýlan lisans tamamlama çalýþmasýna Týbbi Sekreterlik ile Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarýnýn da dahil edilmesi' gerektiðini ifade ettik. Diplomalarýnda 'Laborant' ifadesi geçen ön lisans mezunlarýnýn da 'Týbbi Laboratuvar' ön lisans bölümü kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðine iliþkin YÖK'e ayrýca baþvuruda bulunduk" Hacý Nuri Lafcý "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir" Yaptýðý yazýlý açýlamada Basýnda sansürün kaldýrýlýþýnýn 107. yýl dönümünü kutlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ülkemizde sansürün kaldýrýlmasý önemli dönüm noktalarýndan biridir. Farklý görüþlerin seslendirilebildiði, tartýþýlabildiði saðlýklý toplumlarýn temeli, ifade hürriyeti ve basýn özgürlüðüdür. Doðru, eksiksiz ve tarafsýz haber verme, objektiflik, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý söz konusudur. Özgürlüklerin korunmasý açýsýndan basýnýmýza düþen yükümlülükler önemlidir" Þeffaf, demokratik ve açýk toplum hedefine ulaþýlmasýnda basýnýn üzerine düþen görevi duyarlýlýkla yerine getireceðine inandýðýný dile getiren Salim Uslu, "Hiç þüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basýn çalýþanlarýmýz, mesleðin zorluklarýna raðmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlýklarla görevlerini ifa etmektedirler. Ýletiþim imkânlarýnýn ve araçlarýnýn geliþtiði bu süreçte kiþi hak ve özgürlüklerini güvence altýna alan, bu baðlamda medya çalýþanlarýnýn örgütlenme ve toplu iþ sözleþme hakkýný garanti eden yeni düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra ülkemiz, milletimiz ve ulusal güvenliðimiz ile bireysel hak ve özgürlükler konusunda ve tarafsýz, objektif yayýncýlýk alanýnda da Basýn Ahlak ilkelerinin sýký sýký uygulanmasý ve ciddi bir özdenetime ve sorumlu davranmaya da ihtiyaç vardýr. Bu duygu ve düþünceler tüm basýn mensuplarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný en içten dileklerimle kutluyor, görevi baþýnda vefat eden basýn çalýþanlarýný saygýyla anýyor, sevgi ve selamlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti.

4 Dursunoðlu'ndan ÇESOB'a veda ziyareti KOSGEB Çorum Þube Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Çorum'dan ayrýlmasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Dursunoðlu, Çorum'da birçok kurumla yakýn iþbirliklerinin olduðunu fakat ÇESOB ile olan iþbirliklerinin yerinin ayrý olduðunu söyledi. Görev yaptýðý süre içerisinde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la birlikte çok güzel iþlere imza attýklarýný ifade eden Dursunoðlu, "Kurum olarak bizler ÇESOB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Çorum esnafý ve KOBÝ'leri iyi niyetleri ve çalýþkanlýklarý ile bizlere ilham verdiler. Bizlerde destek noktasýnda emeðimizi esirgemedik. Görev yaptýðýmýz süre içerisinde bizlere yakýn ilgi ve alaka gösteren Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn þahsýnda ÇE- SOB personeline ve Oda Baþkanlarýna çok teþekkür ediyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, "Ahmet Bey ilimize geldiði günden beri ikili iliþkileri kuvvetlendirme taraftarý olmuþ bir kardeþimizdir. Kurum olarak Ahmet Bey'in görev yaptýðý dönemde KOSGEB ile çalýþmaktan büyük keyif aldýk. Yeni esnaflýk faaliyetine baþlayacak giriþimci kardeþlerimize gerekse faaliyet gösteren esnaf kardeþlerimize göstermiþ olduðu yakýnlýk bizleri memnun etmiþtir. Ýl içinde ve il dýþýnda bizleri yalnýz býrakmayan deðerli kardeþimizin yeni görev yerinde de esnaf ve sanatkara büyük katkýlarý olacaðýna inancýmýz tamdýr. Sayýn Müdürümüz yeni görev yeri olarak kendi memleketi olan Samsun'a gittiði için seviniyoruz, öte yandan deðerli bir kardeþimizi memleketimizden uðurladýðýmýz için de üzülüyoruz. Askere çocuðunu uðurlayan bir babanýn ruh hali içindeyiz. Memleket için gururlu hasretlik için üzgün. Sayýn Müdürümüz Ahmet Dursunoðlu'na yeni görevinde baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" diye konuþtu. CHP, Basýn Bayramýný kutladý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Basýn Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna, "Bilindiði üzere bugün 24 Temmuz 1908 tarihi basýndan sansürün kaldýrýldýðý tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve sansür, aðýr suçlardan biri sayýlmýþtýr. Bu nedenle bugün Basýn Bayramý olarak kutlanmaktadýr" diyerek baþlayan Gürsel Yýldýrým, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez temel unsurlardan biri olan basýn, toplumun yapýlanmasýnda ve geliþmesinde büyük rol oynamaktadýr. Basýn, meslek ilkeleri ve kiþilik haklarýna saygý çerçevesinde tarafsýz, doðru hýzlý biçimde bilgi ve haber vererek, halkýn haber alma ve bilgi edinme hakkýný saðlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluþumunda, kamu hizmetlerinin toplum adýna denetiminde büyük bir güce sahiptir" þeklinde kaydetti. Basýn özgürlüðünün demokrasilerde çok seslilik ilkesini iþletilmesi adýna çok önemli olgu olduðunu dile getiren Yýldýrým, "Bu doðrultuda, halkýn haber alma hakkýný kullanmasý ve kamuoyu oluþturulmasýnda etkin rol oynayan basýn kuruluþlarýnýn, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerine ve etiðini gözetmesi de son derece önemlidir. Çorum'un her alanda hedeflenen baþarýya ulaþmasýnda ve bu baþarýnýn ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansýmasýnda basýn mensuplarýnýn gösterdikleri duyarlýlýðýn ve bu konuda yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýn büyük katký saðladýðýna inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarýnýn temsilcileri olmak üzere tüm deðerli basýn çalýþanlarýnýn 24 Temmuz Basýn Bayramýný kutlar, kendilerine saðlýk, baþarý ve esenlikler dilerim" BEÞ KONU BÝR DERS 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný DAVETÝYE Nasreddin Hoca'nýn komþusu evlenirken Hoca'dan davetiye daðýtmasýný istemiþ. Hoca þehirde kendini beðenmiþ, kibirli olarak ün kazanmýþ bir adamýn davetiyesini vermeye gitmiþ. Hoca'yý gören zengin sinirinden: - 'Davetiyeleri daðýtmaya iyi bir adam bulamamýþlar mý?' demiþ. Nasreddin Hoca: - 'Ýyi insanlarda vardý ama onlar iyi insanlarýn davetiyesini vermeye gitti' demiþ. Herhalde günümüzde davetiye ve davetiyeyi getirenlere takýlanlar yoktur * KADER - PEDER Fatih Sultan Mehmed çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca babasý II. Murad; - 'Ne kadar yaramaz bir çocuksun! Senden adam olmaz,' diye çýkýþýr. O esnada II. Murad'ýn yanýnda olan Akþemseddin Hazretleri; - 'Peder ne der, kader ne der' diye söylenir. Velilerin çocuklarýný istedikleri okullara ve akabinde öðretmenlere yazdýrabilmek için koþturduklarý, bazen de oturup aðladýklarý þu günlerde güzel bir tarihi anekdot diye düþünüyorum. Geçmiþte bir öðretmen: Çocuðun babasýna 'Senin sümüklüden bir þey olmaz' der. Baþka bir öðretmen bu aðýr ithamý duyunca üzülür ve o çocuðu kendi sýnýfýna alýr. Þimdi o sümüklü çocuk TIP FAKÜLTESÝNDE okumakta olup, ailesi dua ederken, çocukta her bayram öðretmeninin elini öpmeye gelmektedir. * BOYNUZ - AKIL Ýmamý Azam Hazretleri, bir gün kendisine doðru gelmekte olan bir hayvana yol verip kenara çekilmiþ. Orada bulunanlar Ebu Hanife'ye niye kenara çekildiklerini sorduklarýnda þu cevabý almýþlar 'Onun boynuzlarý var, benim ise aklým'' * YERE DÜÞEN SIGARA Temel - Dursun'la otobüs duraðýnda beklemektedir. Otobüs tam gelmek üzereyken Dursun cebinden çýkardýðý sigarasýný yakar ve iki defa çekip yere atýverir. Bunu gören Temel, ''uþaðým sigaran düþtü'' diyerek yanan izmariti Dursun'un cebine koyar. Sonra Dursun dersini alýr. Bir daha otobüs gelecek zaman sigarasýný yakmaz ve hiçbir zaman izmaritini yere atmaz. Ne diyelim, darýsý diðer Dursunlara olsun (mahir) ÖZGÜRLÜK Temel Dursun'a: 'Yahu Dursun, çocukluðumda babamýn, evlenince karýmýn dediðini yaptým. Þimdi ise yaþlandým ve çocuklarýmýn dediðini yapýyorum. Sahi ben ne zaman kendi istediðimi yapacaðým?' Der. Temel' de uþaðým, 'ben de tam sana bunu soracaktým. Bende de ayný dert var ya' der. Ne dersiniz efendim, sizde de ayný dert var mý?(mahir) Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: "Otistik bozukluklar erkek çocuklarda daha sýk görülüyor" Zafer Atasoy Çocukluk çaðýndan itibaren bireyin dýþ dünyadaki uyarýlarý algýlamasýný ve bunlarý düzenleyip kullanmasýný engelleyen nörolojik ve psikiyatrik bir rahatsýzlýk olan Otistik Bozukluk, kiþinin tüm yaþamýný etkiliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Biyolojik temelli olduðu kabul edilen Otistik Bozukluklar, 10 bin kiþide 6 ile 9 oranýnda görülürken, erkek çocuklarda kýz çocuklarýna oranla 2-3 kat daha sýk rastlanýyor" Otistik Bozukluðu tanýmlamak için kullanýlan tüm davranýþlarýn tek bir hastada görülmediðine dikkat çeken Atasoy, küçük çocuklarda ve hafif belirtilerde seyreden tiplerde bu hastalýðý teþhis etmenin zorlaþtýðýný kaydetti. Otistik Bozukluklar, çoðunlukla çocukluk çaðýnda taklit yeteneðinin olmamasý ve iletiþime yönelik jestlerin geliþmemesi þeklinde görülüyor. Otistik Bozukluklarýn her hastada farklý bir belirtiyle ortaya çýkabileceðini söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmaný Doktor Zafer Atasoy, "Otistik Bozukluklar çocuklarda erken dönemlerde, çoðunlukla 1 yaþýndan sonra, daha az sýklýkla olsa da 1 yaþ öncesinde de kendini belli ediyor. Göz temasýnýn kurulamamasý, karþýlýklý dikkatin geliþmemesi özellikle bebeklik döneminde saptanabilecek, önemli belirtilerdir" þeklinde kaydetti. Genellikle konuþma gecikmesi ve sesli uyaranlara cevapsýzlýk sebepleriyle doktora baþvurulduðunu belirten Atasoy, "Otistik Bozukluk görülen çocuklarda, konuþma baþladýktan sonra da dil geliþimi yeterli seviyeye ulaþmaz. Tekrarlayýcý davranýþlar, ilgi ve aktivitelerinde sýnýrlýlýk, takýntýlý davranýþlar, dýþ uyaranlara karþý anormal tepkiler veya kayýtsýzlýk görülür" ifadelerini kullandý. Otistik Bozukluklarda laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin kesin teþhis için yeterli olmadýðýný ve doðru tanýyý koymanýn en önemli yolunun klinik belirtiler olduðunu dile getiren Atasoy, "Görme ve iþitme kusurlarý, epilepsi, zekâ geriliði, hipotiroidi, fenilketonüri, aðýr dikkat kusuru ve diðer organik beyin sendromlarý gibi Otistik Bozukluk ile karýþabilen veya eþlik eden diðer týbbi sorunlarý tespit etmek için metabolik tetkikler (kan ve idrar tahlilleri), odyometri, kromozom analizleri ve nöropsikolojik testler uygulanabilir. Güvenilir taný konulmasý için, çocuðun belli aralýklarla farklý ortamlarda deðerlendirilmesi uygundur. Kesin taný koydurucu bir ölçüt bulunmamakla birlikte, yaþamýn ilk yýllarýnda taramanýn yapýlmasý için çeþitli yöntemler geliþtirilmiþtir" Ülkemizde Otistik Bozukluk tanýsýnýn konulmasý için klinik taný yaný sýra testler de uygulanmakta. Geliþim Ölçeði, I ve II Formlarý, Nörolojik Tarama Skalasý, Ankara Geliþim Envanteri ve Denver Geliþim Tarama Testi kullanýlmakta. Otistik Bozukluk hastalýk grubunun özellikleri hakkýnda anne-babalarýn, hekimlerin ve öðretmenlerin bilinçli olmalarý büyük önem taþýmakta. ERKEN TEÞHÝS VE YOÐUN BÝR EÐÝTÝM HAYATÝ ÖNEM TAÞIYOR Erken taný ve zamanýnda müdahalenin hayati bir önem taþýdýðý Otistik Bozukluklarda en önemli tedavinin, çocuða uygulanacak olan yoðun eðitim olduðunu kaydeden Dr. Zafer Atasoy, "Konuþma ve dil terapisi, uðraþ terapisi, duyu entegrasyonu, egzersiz, fizik tedavi ve davranýþsal terapiler, hastalýðýn aðýrlýðýna ve her çocuðun özel durumuna göre belirlenmektedir. Beyin geliþiminin daha hýzlý olduðu ilk 5 yaþ içinde yapýlacak bu tedaviler çocuðun ilerleyen yaþlarda yaþýtlarýna yakýn davranýþlar sergilemesini saðlayacaktýr" Atasoy, hafif olgularda seyreden Otistik Bozukluklara sahip çocuklarýn zamanla konuþabileceðini, göz temasý kurabileceðini ve hatta normal eðitim alabilir duruma geleceðini de vurguladý.

5 5 "Basýn, bir milletin ortak sesidir" Bayat yolu ihalesi 12 Aðustos'ta AK Parti Bayat ilçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Ak Parti Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Ziyarette heyet üyeleri, "25.Dönemde yeniden TBMM Ýdare Amiri seçilmenizden dolayý tebrik ederiz. Bayat'a yapýlan yatýrýmlarda emeðiniz çok.bütün taleplerimiz tek tek gerçekleþiyor. Bayat'a saðladýðýnýz katký, destek ve yatýrýmlar için teþekkür ederiz" dediler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Salim Uslu, "Bayat ilçemizde verimli bir ekip çalýþmasý ile güzel bir sonuç aldýk. Yatýrýmlarýmýzý ve çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Çankýrý Yolu ile Çorum Yolu Bayat-Ýskilip arasýndaki kýsmýn ihalesi yapýldý. Önümüzdeki günlerde sözleþmeye baðlanarak yapýmýna baþlanmasýný bekliyoruz. Çorum Yolu Haramidere geçiþinin yapýmý devam ediyor. 13 Temmuz 2015 tarihinde ihale edileceðini duyurduðumuz (Çankýrý-Ýskilip) Ayrýmý - Bayat Ýl Yolu'nun ihalesi teknik revizyon dolayýsýyla 12 Aðustos olarak deðiþtirilmiþtir. Yer tesliminden itibaren 4 ay gibi kýsa bir sürede yapýmý da tamamlanacaktýr. Ýhale sürecindeki yollarýn tamamlanmasýyla ilçemizin yol sorunu tamamen sona erecektir. Ýlave Ödenekle Bayat Köylerine 2015 yýlýnda 7 milyon TL'lik yatýrým Bayat ilçemizde 39 köyümüze hizmet götürüyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz vasýtasýyla 2015 yýlýnda 5 milyon TL ödenekle 62 projeyi gerçekleþtiriyoruz. Ýller Bankasýndan yeni aldýðýmýz ilave 2 milyon TL'lik hibe ödenekle toplamda bu yýl 7 milyon TL yatýrým yapmýþ olacaðýz. Köylerimize bu güne kadar almadýklarý hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Adliye için de teknik heyet önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek gerekli çalýþmayý da yapacaktýr. Hastane, TO- KÝ, Bayat Çayý þehir geçiþi ýslahý, Kunduzlu Barajý, Týmarlý Sulama Projesi gibi sayamadýðýmýz bir çok projemiz de devam ediyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz 30 bin TL ödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" Mehmet Tahtasýz CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, 'Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Basýndan sansürün kaldýrýldýðý gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayýnlanmaya baþladýðý ve sansürün aðýr suç sayýldýðý 24 Temmuz 1908 tarihi 'Basýn Bayramý' olarak kutlanmaktadýr. Basýn iletiþimin temel taþlarýndan ve demokrasinin iþlemesini saðlayan en önemli kurumlardan biri olarak toplumun gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncülerini ifade etmesinde de her zaman etkili bir araç olmuþtur" diyerek baþlayan Mehmet Tahtasýz, "Bu doðrultuda basýn, doðru, yansýz ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzluklarý sorgulama, kamu yararýný ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluþturma, toplumu aydýnlatma iþlevini her zaman yerine getiren önemli bir etken olmuþtur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediði gibi; Basýn, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydýnlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduðu fikri gýdayý vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müþterek istikamette yürümesini teminde basýn, baþlý baþýna bir güç, bir okul, bir öncüdür ' sözü de basýnýn önemini ve basýn mensuplarýnýn üstlendiði büyük sorumluluðu ortaya koymaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle; gece, gündüz, kar, kýþ, soðuk, sýcak demeden tüm olumsuzluklara raðmen halkýna hizmet etmek için mesai kavramý tanýmayan, fedakâr ve cefakâr tüm emekçi basýn çalýþanlarýnýn, 'Basýn Bayramýný' kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere saðlýk içinde ulaþmalarýný, milletimize daha uzun yýllar hizmet etmelerini dilerim" þeklinde kaydetti. Vücudunuzu susuz býrakmayýn "Basýn toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 'Basýnda Sansürün Kaldýrýlýþýnýn 107.Yýldönümü ve Basýn Bayramý' nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Günümüz iletiþim çaðýnda kitle iletiþim araçlarý ile birlikte gücü ve etkinliði daha da artan basýn kuruluþlarýnýn modern demokrasilerde iletiþimin güçlü araçlarý olduðunu dile getiren Av. Rumi Bekiroðlu, "Toplumun geliþmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir. Basýn kuruluþlarý yazýlý, görsel, iþitsel yayýnlarý aracýlýðýyla yerelde ve geneldeki geliþmeler hakkýnda toplumu bilgilendirmek gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir" Bekiroðlu mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ülkemizin geliþiminde, çaðdaþlaþmasýnda önemli görev alan basýn mensuplarýmýzýn, doðru bilgilendirme olanlar ve olaylar hakkýnda doðru ve tarafsýz bir þekilde halký bilgilendirmesi için güç þartlar altýnda yerine göre gece gündüz demeden görevlerini büyük özveriyle yerine getirmeleri takdire þayandýr. Biz þehrimiz olarak yerel basýnýmýzla seviyeli, ilkeli yayýnlarýndan dolayý her zaman övünmekte ve gurur duymaktayýz. Önemli görevlerini gerçekleþtirmek için zaman ve mekan gözetmeden büyük bir özveri ve fedakarlýkla çalýþan basýn mensuplarýmýzý takdir ve tebrik ediyor, basýn bayramlarýný kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." Av. Rumi Bekiroðlu Ankara Çorum Tanýtým Günleri 15 Ekim'de Ankara Çorumlu Dernekler Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, Baþkan Vekili Mehmet Çelikel, Genel Sekreter Latif Ramazan, Baþkan Yardýmcýlarý Erdoðan Karakaþ, Ali Adak, Kemal Erdek ve Kurul Baþkaný Abdullah Atlamaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr, "Yeniden Ýdare Amiri olarak seçilmenizden dolayý tebrik ediyoruz. Çorum'a yaptýðýnýz hizmetleri yakýndan takip ediyor, Çorumlular olarak teþekkür ediyoruz Ekim tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezinde yapmayý planladýðýmýz 3. Çorum Tanýtým Günlerimizle ilgili çalýþmalarýmýza baþladýk. Son hali ile ilgili hazýrlayacaðýmýz sunumla fikir ve görüþlerinizi de almak isteriz. Çorum Tanýtým Günlerine baþladýðýmýz tarihten itibaren her zaman destekçimiz oldunuz. Katkýlarýnýz için teþekkür ediyoruz" Salim Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Dernek ve Federasyonlarýmýza bulunduklarý illerde gelecek nesillerimize kültürümüzü, örfümüzü, âdetimizi aktarma noktasýnda önemli görevler düþüyor. Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak Geleneksel hale getirdiðiniz bu sene 3.'sünü gerçekleþtireceðiniz "Çorum Tanýtým Günleri" þimdiden hayýrlý olsun. Her sene olduðu gibi bu senede gereken katký ve desteði vermeye devam edeceðiz. El birliði ile yapacaðýmýz çalýþmalarla Çorum Tanýtým Günleri için her sene farklý bir çalýþma yaparak Hemþehrilerimizin ve Ankaralýlar'ýn ilgisini artýrýp beklenen bir etkinlik haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandý. Dr. Tekin Akpolat Sýcaklarýn yüzünü iyice gösterdiði bugünlerde saðlýk için yapýlmasý gereken en önemli þey su içmek. Çünkü artan sývý kaybý halsizlik, baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü, böbrek yetmezliði hatta bilinç kaybý bile yapabilir. Yaptýðý açýklamada ileri sývý kayýplarýnda böbrek yetmezliði ortaya çýkabileceðini söyleyen Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat, "Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalýdýr" ÝSHAL VE KUSMA VARSA DÝKKAT! "Yaþam için vazgeçilmez bir madde olan suyun vücudumuzdaki dengesi böbrekler baþta olmak üzere birçok organ tarafýndan saðlanýr" diyen Prof. Dr. Tekin Akpolat açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ýdrar, dýþký, ter ve solunum yolu ile kaybettiðimiz suyu yediðimiz yemekler, içtiðimiz su/sývýlar ile yerine koyar, vücut için gereken dengeyi farkýnda olmadan saðlarýz. Yaz günleri gibi havanýn sýcak olduðu zamanlarda özellikle terleme ile daha fazla sývý kaybederiz. Sývý kaybý özellikle yaþlýlarda ve bebeklerde daha belirgin olur. Sokakta oynayan çocuklar da farkýnda olmadan sývý kaybedebilirler. Ýshal, kusma gibi olaðan dýþý sývý kayýplarý yaþlý ve çocuklarda dramatik sorunlara yol açabilir. SU KAYBI HALSÝZLÝK YAPAR Su kaybýnýn en sýk belirtisi susuzluk hissi ve halsizliktir, aðýz kurur. Halsiz kalan kiþi kendini kötü hisseder, caný bir þey yapmak istemez. Sývý kaybý artýnca baþ dönmesi, tansiyon düþüklüðü ortaya çýkar. Ýleri sývý kayýplarýnda tansiyon düþer, nabýz artar, kas kramplarý oluþur, böbrek yetmezliði ortaya çýkar ve bilinç kaybý olabilir. Aþýrý sývý kayýplarýna baðlý ortaya çýkan sorunlar kalp, beyin, böbrek, karaciðer gibi organlarda ilave bozukluklara yol açar. Bu bozukluklarý tedavi etmektense önlemek her zaman hem daha kolay hem de daha ucuzdur. Bu nedenle özellikle kalp, böbrek veya karaciðer gibi sývý dengesinin belirli bir dengede olmasý gereken hastalar kendilerine çok dikkat etmeli, almalarý gereken sývý miktarýný doktorlarýna sormalýdýr. Saðlýklý kiþiler eðer aþýrý miktarda su kaybetmiyorsa genellikle günde 2-3 litre sývý almalarý yeterlidir. SU ÝÇEMÝYORSANIZ ALTERNATÝFLERÝ DENEYÝN Su içemeyen veya içmeyi sevmeyenler alternatif sývýlarý tercih edebilirler. Meyve sularý, çay, kompostolar, ayran, süt, limonata, taze meyve sularý, karpuz, kavun gibi meyveler iyi seçeneklerdir. Meyve sularý þeker hastalarýnda veya çocuklarda problem yaratabilir. Tuzlu ayran da kalp veya yüksek tansiyon hastalarýnda sorun yaratabilir."

6 6 Yurt kapasitesi 4 bin 600'e yükseliyor Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Þevket Erzen, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek tebrik etti. 25.Dönem Çorum Milletvekilliði ve TBMM Ýdare Amirliðine yeniden seçilmesinden dolayý Uslu'yu tebrik eden Erzen, "Yeni döneminiz hayýrlý uðurlu olsun. Çorum'da çok þeyler deðiþti ve deðiþmeye de devam ediyor. Çorum'a katkýlarýnýzdan dolayý cemiyetimiz adýna teþekkür ederiz" Ýþadamý olarak da Çorum'a kapasiteli Yükseköðrenim Öðrenci Yurdunu 10 ay gibi kýsa bir sürede kazandýrdýklarýný belirten Erzen, "Devletimizin sunduðu imkan ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yapýlan protokol çerçevesinde yatak kapasiteli Öðrenci Yurdunu tamamladýk. Yapý kullanma iznini de aldýk. Kuruma teslimini gerçekleþtiriyoruz" þeklinde kaydetti. Çorum basýnýna katký saðlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Salim Uslu ise "Basýnýmýza katkýsý olabilecek devlet imkanlarýný Çorum'a getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Basýn þehrin geliþmesinde, büyümesinde katký saðlayacak önemli unsurlardandýr. Teknoloji çaðýndayýz, yerelde paylaþýlan her habere internet ortamýnda Dünyanýn her yerinden ulaþýlabilmektedir. Þehre kazandýrýlan yatýrýmlarýn, tarihin, turizmin ve doðal güzelliklerin sadece milletvekilleri, yerel ve kamu yöneticilerinin açýklamalarý ile kamuoyu ile paylaþýlmasý dýþýnda da deðerlendirilmesi gerekiyor. Sadece olumsuzluklar üzerine haber yapmak yerine Þehrin güzelliklerini büyümesini ve geliþmesini de paylaþabilmek ailevi bir görevdir. ÖÐRENCÝLERE 5 LI OTEL KONFORUNDA KONAKLAMA ÝMKÂNI Öðrencilerimiz artýk günümüz þartlarýna uygun konforda 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklýyorlar. Her odada; Tuvaleti, banyosu, buzdolabý, çalýþma masasý, 24 saat ücretsiz internet, sabah 06'dan - Akþam 24'e kadar açýk büfe yemek gibi imkânlar evlatlarýmýza sunuluyor. YURT KAPASÝTESÝ 4.600'E ULAÞIYOR Hükümetimizin özel giriþimcilere saðladýðý imkan çerçevesinde ilimize yapmýþ olduðunuz kapasiteli öðrenci yurdu yatýrýmý için teþekkür ederiz. Ýstikrar, güven ortamý ve güçlü iktidar hem yatýrýmcýlarý hem de kamu yatýrýmlarýný artýrmýþtýr yýlýnda Çorum'da kiþi kapasiteli öðrenci yurdumuz varken bu yýl kapasiteye ulaþýlmýþtýr. Yapýmý tamamlanan öðrenci kapasiteli yurdun tefriþatýnýn tamamlanarak eðitim öðretim yýlýnda hizmete alýnmasý durumunda kapasitemiz 4.300'e yýlsonuna kadar Sungurlu ilçemizde ihale edilmesi planlanan 300 öðrenci kapasiteli yurt ile kapasitemiz 4.600'e ulaþmýþ olacaktýr" ifadelerini kullandý. "Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý" "Sungurlu kendi ilçem, insanlarý da dostlarým gibi oldu" Osman Beyazyýldýz Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, çalýþtýðý yerler içerisinde en mutlu olduðu ve en güzel zamanýmýn geçtiði ilçenin Sungurlu olduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Kaymakamlar ve Vali Yardýmcýlarý Yaz Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atanan Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz için Mavi Ocak Tesislerinde veda yemeði düzenlendi. Yemekte yaptýðý konuþmada Sungurlu'ya tayini çýktýðýnda önceki görev yaptýðý yerin memleketine yakýn olmasýndan dolayý üzüldüðünü belirten Beyazyýldýz, ama göreve baþladýktan 1 ay sonra Sungurlu'ya tayinin çýktýðýna memnun olduðunu kaydetti. Sungurlu'da 2 yýlda güzel iþlerin yanýnda güzel dostluklarda kazandýðýný anlatan Beyazyýldýz, "Sungurlu'yu kendi ilçem gibi, insanlarý da eski dostlarým gibi, liseyi onlarla okumuþ gibi hissettim. Sungurlu'da 2 yýla yakýn bir süre çalýþtým. Çalýþtýðým yerler içerisinde en mutlu olduðum, en güzel zamanýmýn geçtiði ilçe oldu Sungurlu.. Bunu söylerken samimi söylüyorum iþ olsun diye söylemiyorum. Ciddi bir sýkýntý çekmedim. Sungurlu'ya yapýlmasý gereken bazý yatýrýmlar benim dönemimde gerçekleþti. Anadolu Öðretmen Lisesi benim dönemimde baþladý. Meslek Yüksek Okulumuzun yine temeli bizim dönemimizde baþladý. Köylerimizde belki 30 yýlda yapýlmayanlar 2 yýl içerisinde yapýldý. Bu hizmetlerin bizim dönemimizde olmasý beni mutlu etti, heyecanlandýrdý. Muhtarlarýmýzla güzel iþler baþardýk, onlara teþekkür ediyorum. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna belli bir düzen getirdik. Sungurlu'ya bir fakülte açýlmasý için uðraþýn çünkü Sungurlu'yu büyütecek en büyük lokomotiflerden bir tanesi bu.. Birlik ve beraberlik içinde olursanýz yapamayacaðýnýz iþ yoktur. Ýyi bir ilçe, iyi insanlara sahip, konumu da güzel, deðerlendirirseniz ilçenizi bir yere götürürsünüz. Eðer kararname biraz erken çýkmamýþ olsaydý, belki Organize Sanayi Bölgesinin su sorununu da bitirmiþ olurduk. Ama bende sonra gelecek arkadaþýmýzda tecrübeli bir kaymakam. Onunda bizim býraktýðýmýz yerden devam edeceðine inanýyorum. Ankara'da beni bir abi kardeþ olarak görebilirsiniz. Bakanlýk teþkilatý için talebim 4-5 yýldýr vardý, bu seneye nasipmiþ yoksa Sungurlu'dan gitme gibi bir niyetim yoktu. Benim her zaman Sungurlu'lulara kapým açýk olacak" Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Osman Beyazyýldýz'a hediye ve plaket verdi. Yemekte ayrýca Ýzmir'e tayini çýkan Vergi Dairesi Müdürü Hatice Sayýn, Boðazkale'ye tayini çýkan Mal Müdürü Türkay Odabaþý ve Sivas'a tayini çýkan Komiser Yardýmcýsý Serkan Göç'e de çeþitli hediyeler verildi. Yetkililerin gýda piyasasýnda yapmýþ olduklarý denetimler neticesinde 171 parti üründe taklit-taðþiþ yapýldýðýnýn tespit edilerek internet sitesinde duyurulduðunu belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Ýnsan saðlýðý bu kadar ucuz olmamalý. Halkýn saðlýðý ile oynayanlar insanlýktan nasibini almamýþ kiþilerdir. 3-5 kuruþ haksýz kazanç temin etme amacýyla bu iþi yapanlarýn sadece internetten deþifre edilmesi, ceza kesilmesi yeterli deðildir. Bir daha ayný üretim alanýnda ticaret yapmasýna izin verilmemelidir. Halkýn yoðun alýþveriþ yaptýðý çarþýlarýn giriþlerinde ilan edilmeli, perakende satýþ yapan firmalar bu ürünleri almamalarý konusunda uyarýlmalýdýr" "YEREL YÖNETÝMLERÝN BÝLLBOARDLARINDA DUYURULMALI" Yaptýðý açýklamada haksýz kazanç elde etme adýna halkýn saðlýðýný hiçe sayan firmalarýn ve ürünlerin internet üzerinden yayýnlanmasýyla halkýmýzýn yeterince bilgilenemeyeceðini vurgulayan Türki- Bendevi Palandöken ye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Herkesin evinde internet yok. Ýnternetten yayýnlanmasýyla herkes haberdar olamaz. Yerel Yönetimlerin billboardlarýnýn bir bölümü halk saðlýðý duyurularýna ayrýlarak bu tür uyarýcý ve bilgilendirici ilanlarý yayýmlamalarý gerekmektedir. Sadece ilan etmekte çözüm deðil, ceza keserek de 3 kuruþa tamah eden bu zihniyetteki insanlarý vazgeçiremeyiz. Hatalý üretim yaptýklarý alanlarda bir daha çalýþamamalýlar. Bu tür üretici firmalarýn kaynaðýnda denetimleri artýrýlmalý, merdivenaltý üretim mercek altýna alýnmalýdýr. Vatandaþýmýzda normal fiyatýnýn altýnda satýlan ürünleri almamalý, mahallesindeki tanýdýk esnaftan alýþveriþ yapmaya özen göstermelidir. Biz de Genelge yaparak, ilan edilen firmalara ve ürünlere dikkat edilmesi hususunda teþkilatýmýz uyarýlmýþtýr" diye konuþtu. "Basýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir" Hayati Çam BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, Basýn Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Osmanlý Ýmparatorluðu zamanýnda çýkan tüm gazeteler sansür memurlarýnýn kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayýnlamaktaydý. 24 Temmuz, Türkiye'de Türk Basýný'nda sansürün kaldýrýlmasýnýn yýl dönümüdür. Anayasamýzýn Basýn Hürriyeti baþlýklý 28. madde "Basýn hürdür, sansür edilemez. Devlet, basýn ve haber alma hürriyetlerini saðlayacak tedbirleri alýr." denilmektedir. Anayasamýz sansürü yasaklamýþtýr. Türkiye'deki basýn kuruluþlarý zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatýrlatan dönemlerden geçtiler. Hala buna benzer farklý sýkýntýlarla karþý karþýya kalmaktadýrlar" "Basýn, sorunlar hakkýnda özgür tartýþma ortamý oluþturmak, kamu yararýný gözetmek, farklý görüþlerin seslendirilmesine imkân saðlamak, yanlýþlýklarý dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açýdan çok büyük öneme sahiptir" diyen Çam, "Çaðdaþ ve demokratik hayatýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýn, kamuoyuna tarafsýz, doðru ve hýzlý biçimde bilgi ve haber verme çalýþmalarýný sürdürmektedir. Basýn, bizler gibi daha çaðdaþ ve adil toplumda yaþamak için çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnýn dilidir. Kýþ demeden, yaz demeden görevlerini ifa eden gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn yaþadýklarý sorunlarýn son bulmasýný 24 Temmuzlarýn bayram havasýnda kutlanmasý ve gazetecilerin ve basýn mensuplarýmýzýn mesleklerinde uzun yýllar saðlýk ve mutluluk içinde çalýþmalarýný sürmelerini dilerim" ifadelerini kullandý.

7 TEK 2 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESÝ 7 "Bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir" Ertan Karabýyýk Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk, yaptýðý yazýlý açýklamada son günlerde artan terör eylemlerine tepki gösterdi. Ertan Karabýyýk açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Adýyaman'da güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensuplarý arasýnda çýkan çatýþmada Müsellim Ünal isimli Jandarma Uzman Onbaþýmýz þehit olmuþtur. Þanlýurfa'nýn Ceylan Pýnar ilçesinde yine PKK'lý teröristlerce evlerinde hunharca iki polisimiz þehit edilmiþtir. Þehitlerimize Allahtan rahmet kederli ailelerine sabýr dileriz. Milletimizin baþý sað olsun. Unutulmamalýdýr ki bu ülkenin gerçek kahramanlarý þehit ve gazilerimizdir. Yine unutulmamalýdýr ki kahramanlarýna sahip çýkmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur." "Basýn, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi görür" Çorum SMMM Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 'Basýn Bayramý' nedeniyle yaptýðý açýklamada Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýn üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan birisi olduðunu kaydetti. "Basýn; olaylarý doðru, tarafsýz ve hýzlý bir þekilde yansýtmak, toplumu aydýnlatmak, eksiklik ve aksaklýklarý sorgulamak, yönetilen ile yöneten arasýnda köprü vazifesi üstlenmek gibi önemli iþlevleri yerine getirmektedir" diyen Yýldýrým, "Basýn, bireylerin gerçekleri öðrenmesinde ve düþüncelerini ifade etmesinde en etkili araçtýr. Bu sebeple de demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan basýnýmýz, üstlendiði görev itibariyle toplumun en önemli kurumlarýndan biridir. Demokrasinin temel taþlarýndan olan "Basýn Özgürlüðü", þeffaf yönetim ilkesinin de yapý taþlarýndandýr. Toplumu aydýnlatmak, kamuoyu oluþturmak, iç ve dýþ dünyadan haberdar etmek için her koþulda sorumluluk bilinciyle çalýþarak zor ve meþakkatli görevi yerine getiren tüm basýn mensuplarýnýn 104. Basýn Bayramýný kutlar, esenlikler dilerim" þeklinde kaydetti. Teröre örnek tepki! Çorum'da farklý görüþlerde ki çok sayýda sivil toplum kuruluþu birlikte ilginç bir eyleme imza attýlar. PTT önünde yapýlan eylemde sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri son günlerde yeniden artýþ gösteren terör eylemlerine tepki göstermek ve birlik beraberliði vurgulamak için aðýzlarýna bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. Eylemde basýn mensuplarýna daðýtýlan yazýlý açýklamada, "Siyasi görüþ ve tüm fikir farklýlýklarýmýza raðmen bir araya gelen bizler, ülkemiz üzerinde kirli oyunla tezgahlayan her türlü terörü lanetliyor, insanlýk dýþý olaylarý þiddetle kýnýyoruz. Adýyaman'da bir askerimiz, Suruç'ta 32 gencimiz, Urfa'da 2 polisimiz ve yine sýnýrda bir astsubayýmýz hayatýný kaybetti. Yaþanan ölümleri ve acýlarý son bulduracak yegane güç, halkýmýzýn birliðidir. Gencecik fidanlarýmýzýn vatanýmýzý korumak için görev yapan asker ve polisimizin hayatýna kast edecek her türlü þiddet ve terörün karþýsýndayýz. Hiç kimse yaþanan olaylardan dolayý olaylardan kendisine siyasi rant elde etmeye çalýþmamalý ve toplumun tümü el ele vererek terörün karþýsýnda tavýr almalýdýr. Çýðlýmýzýn gücü sessizliðimizde, birlikteliðimizin gücü de el ele veriþimizde yatmaktadýr" ifadeleri yer aldý. Fatih AKBAÞ Haziran ayýnda 647 konut satýldý Muzaffer Yýldýrým Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %19,1 oranýnda artarak 110 bin 657 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 21 bin 612 konut satýþý ile en yüksek paya (%19,5) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 12 bin 869 konut satýþý (%11,6) ile Ankara, 7 bin 364 konut satýþý (%6,7) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 10 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari, 50 konut ile Bayburt oldu. TÜÝK verilerine göre Çorum'da 2015 Haziran ayýnda 647 konut satýldý. Haber Servisi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok

Dutludere Sulama Projesinde aksama yok AKP de dün temayül devredeydi Yakup Alar 25 Ocak tarihinde Yapýlacak olan il kongresi Rumi Bekiroðlu Fatih Yaðlý adýna Genel merkez aðýrlýklý Ýl Baþkan adayý belirleme süreci devam ediyor. Dün, Çorum Koordinatör

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek

112'de 360 bin çaðrýnýn sadece 26 bini gerçek TOKÝ Çorum'a 700 konut 300 kiþilik yurt yapacak Çorum'da çok sayýda projeyi hayata geçiren TOKÝ yeni projeleri uygulamak içi harekete geçti. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Çorum'a yaptýðý ve yapacaðý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi

Çorum a sahip çýkmak hepimizin ortak görevi Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Toplumun bütün kesimleri ölümlere ve katliamlara karþý el ele vermeli, yan yana durmalýdýr. çaðrýsý yaptý. Artýk yeter, katliamlar son bulsun Eðitim Sen Çorum

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

döneminde imara açýldý!

döneminde imara açýldý! Hitit Gýda Fatih Þubesini açtý 5 yeni þubede yolda Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Fatih Caddesi Þubesi'nin açýlýþýna Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı