Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr)"

Transkript

1 Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye Öz Küresellemeyle birlikte artan ticaret eilimleri beraberinde lojistik faaliyetlerin ve lojistik sektörünün önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Ürünün ve ya ham maddenin kaynaklandıı ilk noktadan son tüketicinin bulunduu noktaya kadar olan tüm faaliyetlerin iki yönlü olarak yapılmasıyla oluan lojistik bir faaliyetler zinciridir ve dünya çapında endüstrinin gelimesi ve ülkelerarası ticaret anlamalarının yapılmasıyla beraber dünyada en önemli sayılan sektörlerin içinde kendine yer bulmutur. Bu çalıma kapsamında, ilk olarak, lojistik köy kavramı üzerinde durulmu, bu kavramla ilgili gelitirilen çeitli tanımlamalara yer verilmi, lojistik köyün temelini oluturtan unsurlar belirtilmitir. kinci olarak, lojistik köyün konumu ve faaliyetleri açıklanmıtır. Bir sonraki bölümde, bir lojistik köyde olması gereken özelliklere yer verilmitir. Dördüncü bölümde lojistik köyün getirileri üzerinde durulmutur. Beinci bölümde lojistik köylerin oluumunda ve iletmesinde karılaılan sorunlar ve çözüm yollarından bahsedilmitir. Sonuç bölümünde, lojistik köy konusunda genel bir deerlendirmeye gidilmitir. Anahtar Sözcükler: Lojistik, lojistik köy, çok türlü taımacılık. 1

2 What is a freight village? Aydın G. T., Öüt K. S. Abstract As the globalization increases the commerce sector, the importance of logistic actions and logistic sector is growing each day. Logistic is an activity chain which includes all actions starting from the production point until the consumption point of a good. The growing of industry and the demand of international commerce carry logistic to a major sector statue. In this study, initially the concept of freight village is discussed by explaining difference definition of freight village. Secondly, the location properties and the functions of freight village are defined. After this, the components that a freight village must include are explained. At the fifth section, the problems and their solutions that are faced by the construction, formation and operation of freight village are written. Finally, a general evaluation of freight villages is made. Keywords: Logistic, freight village, intermodal transport. 1.Giri Lojistiin geçmii insanlıın geçmii kadar eskidir. Lojistik kavramının, tarihsel geliimine bakıldıında, askeri kökenli bir kavram olduu söylenilebilir. Yazında, bir askeri birliin operasyon yeteneini destekleyecek tüm unsurların tasarımı ve uygulaması, ilgili donanım ve malzeme salanarak, savata ve barıta etkinliin garantilenmesi eklinde tanımlanmıtır yıllarda ise yönetim stratejisinin bir bölümü olarak deerlendirilmitir lü yılların ilk çeyreinde Fordist üretim sisteminin ABD de ve Avrupa da uygulanmaya balanması ile birlikte, hammadde, yarı ilenmi ve ilenmi ürünlerin taınması, tedariki ve teslimatı konuları büyük önem taımaya balamıtır yıllarına gelindiinde, taımacılık düzenlemeleri, bilgisayar teknolojisi ve iletiim alanlarında lojistik kavramının ön plana çıktıı söylenebilir. Mevcut tüm lojistik uygulamaları kapsayan lojistik tanımı ise, müterilerin ihtiyaçlarını karılamak üzere, ham maddenin balangıç noktasından, ürünün tüketildii son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akıının etkili ve verimli bir ekilde, her iki yöne doru 2

3 taınmasının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir [1]. Günümüzde lojistik kavramı, küreselleme, tedarik zinciri yönetimi ve kaynak yönetimi kavramlarıyla birlikte deerlendirilmektedir. Malların, kiilerin ve bilginin akıının optimizasyonu olarak kabul edilmekte, deer zinciri, ulatırma ekonomisi, daıtım planlaması vb. kavramlarında tartıılmasının kaynaını oluturmaktadır [2]. Dünya mal ticaretindeki büyüme, üretimin küresellemesi, malların kullanıcıya ulatırılmasında zamanın önemi, taıma, depolama ve daıtım merkezlerinin yönetimi konuları bu sektöre olan ilgiyi artırmıtır. Küresellemeyle birlikte artık lojistik hizmetler artık katma deer hizmetleri, tedarik hizmetleri, gümrükleme hizmetleri, depo yönetimi, paketleme, elleçleme, etiketleme, dı ticaret ve sigorta danımanlıklarını da içermektedir. Yeni ekonomi anlayıı da lojistik operasyonları farklı bir yapıya kavuturmu, iletmelerin, ilem maliyetlerini azaltmasını ve bunun müteri hizmetlerine yansıtılmasını getirmitir. Bu durum da, iletmeler arasında farklılık yaratacak, rekabeti güçlendirecektir. Yeni ekonomik süreçte, iletmeler, geleneksel yöntemler yerine lojistik hizmetlerini zorunlu olarak kullanacaklardır. Dünya lojistik hareketlerinin artmasına paralel olarak çalımaların türleri ve i süreçlerinde de bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar, hem ulusal hem de uluslar arası lojistik zincirinin gerçeklemesinde intermodal taımacılık, kombine taımacılık, çok türlü taımacılık, depo ve stok yönetimi, 3PL lojistik iletmeleri, gümrük ve sigorta yönetimi gibi alanların domasını ve tüm bu hizmetlerin mümkün olduunca kaliteli, hızlı, birbirine bütünlemi ve ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçeklemesi gerektiini ortaya koymutur. Bunu gerçekletirmek için de ortaya çıkan tüm bu lojistik faaliyetler ve hizmet alanları lojistik köyleri dourmutur. 2. Lojistik köy kavramı Lojistik köy, hem ulusal hem de uluslar arası geçilerde taımacılık, daıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıtırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit ilemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danımanlık ve üretim gibi birçok bütünlemi lojistik faaliyetin ticari temele dayandırılarak belirli bir alanda çeitli iletmenler tarafından yerine getirildii özel merkezlerdir [3]. Lojistik köy, ulusal ve uluslar arası tüm lojistik ve ona balı faaliyetlerin, çeitli iletmeler tarafından uygulanabildii tanımlanmı alanlardır. Genelde lojistik köyleri, büyük ve önemli üretim merkezlerine (sanayi bölgeleri, i merkezleri vs.) ehirlere, demiryolu, karayolu hatlarına ve mümkünse limanlara yakın, ancak ehir trafiini dorudan etkilemeyecek noktalarda kurulmaktadır. Lojistik köylerdeki 3

4 hizmetler de, uzun mesafe taımacılık, daıtım, malların sınıflandırma ve gruplandırılması, depolama, ayrıtırma (dekonsolidasyon) ve bütün bu ilemlerin yapılabilmesi için gerekli dier balı ilemler (bankacılık, sigortacılık, vb.) olarak özetlenebilir. Bir baka tanıma göre ise lojistik köy, yük daıtım demetlerinin fonksiyonel bir ekilde bütünlemitir. ehir çevresinde daınık halde bulunan daıtım merkezlerinin bir biçimi olan lojistik daıtım demetleri, karayoluna yakın olan alanlarda yerlemilerdir. Ayrıca bu alanlarda yapılan hareketler birbiriyle balantılı deildir ve kendi tedarik zincirleri ve daıtım aları bulunmaktadır. Burada en önemli nokta eriebilirliktir. Bu ekildeki oluumlarda lojistik daıtım merkezlerinin yararları birkaç iletme kendiliinden fark edebilmektedir. Lojistik köy kavramı ise; yükle ilgili hareketlerin yani bir anlamda yük daıtım demetlerinin ana plan kapsamında belirlenen bir amaç için tesis edilen belirli bir alanda toplanmasıdır (ekil 1) [4]. ekil 1. Lojistik köy daıtım demetleri Lojistik köylerde yalnızca bir ulatırma türü kullanarak hizmet verilmesi mümkün olmakla birlikte, çok ulaım türleri kullanılarak yapılan hizmetlerde lojistik köyün küresel ve bölgesel pazarlara dorudan eriebilirlilii daha kolaydır. Ayrıca ölçek ekonomisi sayesinde aynı olanakları, donanımları ve aktarma terminalini kullanan birbirinden baımsız olan kullanıcılar, lojistik köyün gelimesini salayarak kendi yük akılarını yönetmede üstünlük salarlar. Bu durum dönü yükü için taıma maliyetlerini azaltır. Lojistik köylerin oluumunda alt yapı sistemlerinin önemi kadar, lojistik köyün konumu ve yerel otorite ve politikalar da önemlidir [3]. Lojistik köy kavramı her ülkedeki gümrük ileyiinin farklı olmasına balı olarak farklı isimlendirilmektedir. Logistical park, transport center, integrated merchandise center gibi isimlerle dünyanın dört bir yanında adlandırılmaktadır [5]. 4

5 Lojistik köy, iyi planlanmı ve iyi yönetilen, yük taımalarıyla ilgili tüm etkinliklerin, bu amaçla ina edilmi ortak bir alan içerisinde kümelenmesidir [6]. Bu köylerde nakliye ve lojistikle ilgili etkinlikleri gerçekletiren iletmeciler, burada ina edilmi olan binaların sahibi ya da kiracıları olabilmektedir (antrepolar, dökme yük merkezleri, depolama alanları, bürolar, araç parkları vb.). Ayrıca, serbest rekabet kuralları dorultusunda bir lojistik köyün, her iletmenin ilgili tüm etkinliklerle uraabilmesine olanak salaması ve bu ilemlerin gerçekletirilmesi için gereken tüm kamusal tesislerle donatılmı olması öngörülmektedir. Mümkünse, bu köylerin, kullanıcıları için gerekli personel ve donanım gibi kamu hizmetlerini de vermesi gerekmektedir. Lojistik köylerin temelini 4 önemli unsur oluturmaktadır: 1. Alt yapı sistemlerinin rasyonalizasyonunun yanında bölgesel planlamanın yapılması. 2. Taımacılık kalitesinin arttırılması. 3. Farklı taıma türlerinin bütünlemi kullanımının gelitirilmesi. 4. Bütünlemi taıma sistemleri arasında yüksek düzeyde bilgi sistemine dayalı koordinasyonun salanması. Alt yapı sistemlerinin rasyonalizasyonunun yanında bölgesel planlamanın yapılması için alan kullanımını optimize etmek ve çevreyi korumak (yerleim bölgelerindeki youn trafiini lojistik köylere taıyarak) amacıyla operatör ihtiyaçlarına göre belirli ölçütlere dayandırılan alt yapı sistemleri içeren bölgesel planlamanın yapılması ve alt yapı sistemlerinin rasyonalize edilmesi gerekmektedir. Taımacılık kalitesinin arttırılması konusunda anahtar sözcük uzmanlamak tır. Lojistik köyler, üretim sektörüne mümkün olan en iyi hizmeti salamalıdır. Ayrıca taıma maliyetlerindeki artıın ve sektördeki rekabet ortamının kontrol edilmesinde bir üstünlük oluturmalıdırlar. Lojistik köylerin içinde faaliyet gösteren tüm iletmelerin amaçları, lojistik zincirin optimizasyonu, kamyonların ve depoların kullanım seviyesinin optimizasyonu, i gücü organizasyonlarının optimizasyonu, toplam taıma maliyetlerinin, toplam endüstriyel maliyetlerin ve personel maliyetlerinin azaltılması, taımacılık iletmenlerinin toplam cirolarının artması gibi konularda yüksek kalite salamak olmalıdır. Farklı taıma türlerinin bütünlemi kullanımının gelitirilmesi için taımacılık ve lojistik operatörleri tarafından idare edilen navlun akılarını birletirmek ve uzun yolculuklarda blok mekik trenler ve mavnalar kullanarak elverili taımacılık ve sinerjik çözümler (demiryolu/karayolu/iç suyolları/deniz taımacılıı) önermek ile mümkündür. Bütünlemi taıma sistemleri arasında yüksek düzeyde bilgi sistemine dayalı koordinasyon salanması için IT alt yapısına sahip olmalıdır. 5

6 2. Lojistik köyün konumu ve faaliyetleri Lojistik köylerin yer seçimi, çok türlü ve kombine taımacılık faaliyetleri ve lojistik faaliyetlere odaklanmakta olup, bu merkezler genellikle yerleim bölgelerin dıında kalan ve farklı taıma türleri balantılarına (limanlar, havaalanları vb.) yakın konumda bulunan bölgelerde seçilmektedirler. Deiik taıma türlerini kullanarak yükünü bir noktadan baka bir noktaya taıyacak olan tüm taıma operatörleri için lojistik köyün konumu, anahtar bir etmendir. Lojistik köylerin görevleri arasında taıma balantıları arasındaki akıı salamak ve tüm taıma türlerini koordine etmek de yer alır. Lojistik köylerin faaliyetlerinin, lojistik köyü yönetecek iletme tarafından yapılması gerekmektedir. Lojistik köyün faaliyetleri temel olarak 6 balıkta toplanmaktadır: 1. Alt yapı sistemi ihtiyaçlarının belirlenmesi: Karayolu, demiryolu ve limanlarla balantılar gibi alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi gereklidir. 2. Lojistik köyünün yapı planı: Lojistik köyün yapı planında gümrükleme ilemleri, posta/ banka/sigorta servisleri, ofis alanları, farklı taıma türleri arasında aktarmaların yapıldıı terminaller, depolar, dier genel servisler göz önüne alınarak belirlenmelidir. 3. planı: Bir lojistik köyün yönetilmesi yatırım ve yapı planıyla balantılı olarak kalkınma planının oluturulmasını da gerektirmektedir. 4. Genel alt yapı sisteminin, depoların ve bütünlemi servislerin oluturulması: Lojistik köyü yöneten iletme, yapı planı ve i planı tamamlandıktan sonra tüm alt yapı sistemlerinin yapımından sorumludur. 5. Taımacılık iletmelerine arazi kiralanması/depoların ve ofislerin kiralanması/depoların ve ofislerin satıı: Lojistik köyünün yönetim irketi, kiralama veya satıla ilgili tüm ilemlerden (ticari ve kanuni) sorumludur. 6. Lojistik köyünün idari, ticari olarak yönetilmesi ve iletilmesi: Lojistik köyün yönetim irketi, ortak kullanım alanlarının tüm bakım ve yönetim ilerini üstlenir. 3. Lojistik köyde olması gereken özellikler Lojistik köylerin planlanması ve ina edilmesindeki en önemli neden, yük hareketine ilikin tüm faaliyetlerin en iyi ekilde yönetilebilmesidir. Bu balamda, bir lojistik köyün ihtiyaçları karılayabilmesi için çok iyi organize edilmi alt yapı sistemleri gerekmektedir. Lojistik köy içerisindeki en önemli alt yapı sistemleri, depolar ve intermodal/çok türlü terminallerdir. Taımacının taıdıı yükün türüne göre farklı depolar u ekilde sınıflandırılabilir: Genel depolar. Geni depolar (lojistik aktiviteler için). Demiryolu/karayolu aktarmalarının olduu depolar. Gemilerin yanaabilecei yükseklikte koyların olduu depolar. Soutuculu depolar. 6

7 Intermodal terminali (Karayolu /demiryolu). Çoklu türlü terminali (demiryolu/karayolu/iç suyolları/deniz taımacılıı). Ancak alt yapı sistemleri tek baına yeterli deildir. Lojistik köy bu alt yapı sistemleri ile verdii hizmetlerin uymasıyla performansını yükseltebilir. Bu hizmetler u ekilde sıralanabilir: Gümrük hizmeti. Banka/postane/telefon hizmetleri /otobüs hizmetleri (lojistik köye ve lojistik köyden ulaım için). Park ve yükleme/boaltma ilemleri için gerekli alanlar. Lokanta/Kafeterya. Benzin/Bakım istasyonları vb. Ulusal daıtım hizmeti. Uluslar arası daıtım hizmeti. Denizyolu ile taınan eyalar için özel hizmetler. dari hizmetler. Kombine taımacılık hizmetleri. Isısı yüksek eyalar için özel hizmetler. Sınıflandırılmı eyalar için özel hizmetler. Havayolu kargosu için özel hizmetler. ehir içi daıtım merkezi olma. Eitim ve aratırma birimi [7]. 4. Lojistik köylerin getirileri Lojistik köylerde tek bir taıma türü ile hizmet görülebilmesi söz konusu olabilir ancak çok türlü taımalara olanak veren tesisler, küresel ve bölgesel pazarlara dorudan eriim olanaı salamaktadır. Eya elleçlemelerinde çok türlü taımaların tevik edilmesi için bir lojistik köyüne birden fazla taıma türüyle hizmet verilmesi tercih edilmektedir (karayolu, demiryolu, denizyolu ve iç suyolları). Lojistik köylerin gelitirilmesi, birbiriyle dorudan balantısı olmayan birtakım kullanıcılar (ayrı sektörlerden gelen kurulular) tarafından gerçekletirilen eya hareketlerinin bir ölçek ekonomisi kapsamında yönetilmesi açısından önemli faydalar getirmektedir. Zira bu kullanıcılar, büyük kısmı bir ulaım terminali etrafında bulunan aynı tesisleri ve donanımları kullanmaktadır. Böylelikle, taıma maliyetleri dümekte, taımaların güvenilirlilii ve salıklı gerçeklemesi salanmaktadır. Bu, durum, lojistik köyün kullanıcılara saladıı en önemli faydadır. Bunun dıında, çok iyi planlanmı ve yük taımacılııyla ilikili tüm faaliyetlerin en iyi ekilde yönetildii bir lojistik köy; yük taımalarıyla ilgili ticari faaliyetlerin bir araya toplanması suretiyle lojistik zincirin en mükemmel hizmet sunabilmesi, 7

8 araç (özellikle kamyon-tır), depo, insan gücü kullanımının en uygun hale getirilebilmesi, tüm faaliyetler için güvenli bir ortam/çevrenin yaratılabilmesi, tek elden/merkezden yönetim oluturulabilmesi, tek elden planlama yapılabilmesi, toplam nakliye, sınaî ve personel maliyetlerinde düü salanabilmesi, taıma cirolarının arttırılabilmesi, kaliteli çalıma ortamı salanabilmesi, destekleyici hizmetleri sunabilmesi gibi üstünlükler sunmaktadır [8]. Lojistik köyler yalnızca onları kullanan iletmeler için deil içinde operasyonları gerçekletiren i gücünü de dikkate almalı, onların da ihtiyaçlarını karılayacak yapılarla donatılmı olmalıdır. Eer bir lojistik köy istihdamı için de yemek yeme alanlarına, konaklama alanlarına ve dinlenme alanlarına sahipse o zaman lojistik köyün kalitesinden bahsedilebilir. 5. Lojistik köylerin oluumunda ve iletmesinde karılaılan sorunlar ve çözüm yolları Lojistik köylerinin, lojistik hizmet ve faaliyetleri salayabilecek ulaım türlerinin yakınında olması gereklilii nedeniyle, yer seçimi önemli olan bölgelerdir. Arazi uygun yerde seçilmezse lojistik köyün etkinlii ve verimlilii azalır. Lojistik köylerin kurulduu araziler genellikle yüksek maliyetli yerlerdir. Yine lojistik köyün bulunduu alan, ülkenin, bölgenin ve hatta yerel pazarın mevcut durumu ve gelecekteki eilimleri ve taleplerini karılayacak ekilde büyümeye olanak verecek bir konumda olmalıdır. Zira lojistik köyün iletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli sorun, lojistik köyün planlanması aamasındaki alan büyüklüü hakkında yapılan aratırmaların yetersiz ya da yanlı oluundan kaynaklanmaktadır. Gerek yerel gerekse bölgesel bazda lojistik faaliyetlerde swapbody, konteynır, sem,-treyler gibi yük ünitelerinden elleçlenen TEU ve ton miktarı, belirlenmi alana hizmet eden kamyon sayısı, çevresinde yer alan intermodal ve ya konteynır terminalleri yine bu alanda hizmet eden lojistik iletmelerinin varlıı ve sayısı gibi etmenler alan büyüklüünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Yine, normal artlarda, salıklı bir ekilde büyüyen lojistik köyün iletilmesi sırasında, büyüme alanının bulunmaması, yükün türüne hizmet edemeyip pazar talebini karılayamaması ve o pazarı kaybetmesi gibi sorunları ortaya çıkaracaktır. Lojistik köyün yeri seçilirken yine bu alanın birçok olanaı yerine getirecei düünülmeli buna göre pazara yakınlık, eriebilirlik, operasyon sürelerinin ve maliyetlerinin azaltılması, ehirde açacaı kirlilik ve tıkanıklık ile ehrin yaam kalitesinde nasıl etkilenecei göz önüne alınmalıdır. Yine bu alana yatırım yapan 8

9 iletmeler için yatırımın geri dönü süresi ve daha fazla pazara ulama önemli bir etmendir [9]. Lojistik köylerin verecei hizmete ve yapısına göre depolama ve daıtım sistemlerinin tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle, lojistik köyün iç tasarımı da operasyonları hızlandıracak ekilde ve hizmet edecei pazarda muhatap olacaı yüke göre planlanmadır. Lojistik köylerin var olma nedeni, lojistik hizmetlerin daınık ekilde bulunma yerine bir noktaya toplanmı olmasıdır ki bunun ana getirisi hız ve maliyetten tasarruf etmektir. Lojistik köylerin yer seçiminde karar verirken o alandaki bölgesel planlar ve ulatırma politikalarının mevcut ve gelecekteki olası ve dinamik kararları da incelenmelidir [10]. Lojistik köylerin kurulu sebebi olan ölçek ekonomisinden yararlanarak intermodal sistemleri birbirini tamamlayarak kullanma ve böylece aynı donanımları kullanarak lojistik faaliyetlerin maliyetini azaltmaktır. Dolayısıyla, bunu gerçekletirebilmek için lojistik köy içinde kullanılan ulatırma türlerinin olanakları, birbirine uygun olmalıdır ve bu uyumun salanması için gelimi alt yapı ve IT alt yapısı gerekmektedir. Bu ilemler oldukça yüksek maliyet içermesine karın, ilerde lojistik köyün iletilmesi sırasında doacak sorunları büyük ölçüde engelleyecektir. IT sistemi çok geni ölçekte olmalı ve tüm zincir boyunca effaflıı salamalıdır. 6. Sonuç Lojistik köyler basitçe lojistik akıların ve lojistikle ilgili her kapsamdaki operasyonların toplandıkları noktalardır. Trafik akılarının düüm noktaları olan lojistik köyler; çok çeitli operasyonları gerçekletirme üzere ticari iletmelerin taıma, lojistik ve daıtımla ilgili olarak yaptıkları tüm faaliyetlerin bir arada olduu belirli bölgelerdir. Bir lojistik köy, yerel, bölgesel ya da küresel olabilir. Lojistik bölgelerin yük akılarının verimliliini arttırmak, maliyetlerini azaltmak, müteriye en kısa zamanda ürünü sunarak tedarik zincirini tamamlayabilmek açısından ileri düzeyde depo, antrepo, altyapı, elleçleme sistemleri, bilgi teknolojileri ile desteklenmekleri gerekmektedir. Lojistik köylerin geliimi göstermitir ki; lojistik köyler konumlandıkları alanın yük taımacılıın gelecei daha dorusu tüm ulaım politikalarının geliiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca lojistik köylerde ortaya çıkan lojistik sinerji intermodal, çok türlü türlerin geliimi için anahtar rolündedir. ntermodal ve çok türlü terminallerin lojistik köylerle bütünlemi halinde olması ve farklı ulaım türlerinin ve lojistik hizmetlere yakınlıkta lojistik köylerin geliim için önemli birer faktördür. 9

10 Sonuç olarak; lojistik köyler için en önemli noktalar; konumu, operasyonlarının etkinlii ve kullanıcıları için rekabet avantajı sunabilmesidir. Lojistik köyler için baarının anahtarı intermodal türün salanması ve dier türlere olan eriim kolaylııdır. Dier önemli husus ise lojistik köyün kullanıcılarına saladıı destekleyici hizmetler ve çeitliliidir bu da lojistik köyün kalitesini göstermektedir. Ayrıca etkin bir lojistik köy için kamunun finansı ve desteinin önemli olduu unutulmamalıdır. 7. Teekkür Bu çalımada desteklerini esirgemeyen UND ve TCDD ye teekkür ederiz. 8. Kaynaklar [1] CSCMP (Counsul of Supply Chain Management Professionals) Tedarik Zinciri Yönetimi Profösyönelleri, [2] [3] [4] Rodrigue, J., Dept. of Economics & Geography, Hofstra University. [5] Logistics Centers Directions for use, EUROPLATFORMS EEIG, January [6] Uluslararası Nakliyeciler Dernei Lojistik Köyleri: Kent çi Yük Trafii çin Bir Çözüm Raporu [7] Taniguchi, E., Noritake, M., Yamada, T. & Izumitani, T., 1999, Optimal size and location planning of public logistics terminals, Transportation Research Part E, 35, [8] Uluslararası Nekliyeciler Dernei Lojistik Köyleri: Kent çi Yük Trafii çin Bir Çözüm Raporu [9] Current, J., H. Min, and D. Schilling. Multiobjective analysis of facility location decisions. European Journal of Operational Research, Vol. 49, 1990, s: [10] Owen, H.S., and M.S. Daskin. Strategic facility location: A review. European Journal of Operational Research, Vol. 111, 1998, s:

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1

19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 19.10.2012 Hatay Lojistik Konferansı Prof. Dr. H. Murat Çelik 1 Lojistik Köyler: Lojistik, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zincirinin içindeki tüm malzemelerin;

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOJ 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOJ 305 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

Lojistik Çalıştayı: Rotterdam Limanı Mayıs 2015

Lojistik Çalıştayı: Rotterdam Limanı Mayıs 2015 Lojistik Çalıştayı: Rotterdam Limanı 21 22 Mayıs 2015 Gündem Rotterdam Limanı Betuweroute Koridor Ren-Alpin Amsterdam Limanı Kamuya idarecileri için sorular Limanı yönetimi için sorular Ticari şirketler

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar Grup Şirketleri NET Lojistik hizmetler A.Ş ( NETLOG, FMCG ve Zincir Market Dağıtım Kanalında Türkiye nin en büyük Lojistik firmasıdır. Bunun yanında Plasiyer Kamyon yönetimi, katma değerli depolama hizmetleri,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER

TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER TÜRKİYE ve DÜNYA DA LOJİSTİK MERKEZLER Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı, Lojistik Derneği(LODER Başkan Yardımcısı Uluslararası Lojistik

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ IÇINDEKILER ONSOZ BIRINCI BÖLÜM LOJISTIK YÖNETIMI Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ 1. TAŞıMACıLıK (TRANSPORTATION) 1 2. DEPOLAMA(WAREHOUSING) 3 3. LOJISTIK (LOGISTICS) 4 4. MÜŞTERI HIZMET DÜZEYI (CUSTOMER SERVICE

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -41 AMAÇ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ Bu faaliyet sonunda

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE 10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE ProceedingsBook (VolumeIII) Coordinator Prof.Dr.YavuzAKPINAR GeneralCoordinator Prof.Dr.AytekinMAN SAYISAL UÇURUMUN BOYUTLARI VE TEKNOLOJ POLTKALARI

Detaylı

DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ

DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ DEFACTO DA OTOMASYON DÖNEMİ 1 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ürün Tedariği Yurtiçi Üretici Yurtdışı Üretici Lojistik Faaliyetleri Ürün Alım Depolama Sevkiyat İade & Transfer Satış Kanalları Yurtiçi Mağaza Yurtdışı

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LATEK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 31,03,2010 SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1-RAPORUN DÖNEMİ..2 2-DÖNEM İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU.2

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES

SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES SANAL MOBL EBEKE HZMET MOBILE VIRTUAL NETWORK SERVICES Levent ÇANKAYA 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözlemeler Dairesi Bakanlıı, Ankara 1 e-posta: lcankaya@tk.gov.tr Özet Bu çalımada, Sanal Mobil

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı