Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2. (gulsentaydin@gmail.com) (ksogut@ins.itu.edu.tr)"

Transkript

1 Lojistik Köy Nedir? Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye Öz Küresellemeyle birlikte artan ticaret eilimleri beraberinde lojistik faaliyetlerin ve lojistik sektörünün önemini her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Ürünün ve ya ham maddenin kaynaklandıı ilk noktadan son tüketicinin bulunduu noktaya kadar olan tüm faaliyetlerin iki yönlü olarak yapılmasıyla oluan lojistik bir faaliyetler zinciridir ve dünya çapında endüstrinin gelimesi ve ülkelerarası ticaret anlamalarının yapılmasıyla beraber dünyada en önemli sayılan sektörlerin içinde kendine yer bulmutur. Bu çalıma kapsamında, ilk olarak, lojistik köy kavramı üzerinde durulmu, bu kavramla ilgili gelitirilen çeitli tanımlamalara yer verilmi, lojistik köyün temelini oluturtan unsurlar belirtilmitir. kinci olarak, lojistik köyün konumu ve faaliyetleri açıklanmıtır. Bir sonraki bölümde, bir lojistik köyde olması gereken özelliklere yer verilmitir. Dördüncü bölümde lojistik köyün getirileri üzerinde durulmutur. Beinci bölümde lojistik köylerin oluumunda ve iletmesinde karılaılan sorunlar ve çözüm yollarından bahsedilmitir. Sonuç bölümünde, lojistik köy konusunda genel bir deerlendirmeye gidilmitir. Anahtar Sözcükler: Lojistik, lojistik köy, çok türlü taımacılık. 1

2 What is a freight village? Aydın G. T., Öüt K. S. Abstract As the globalization increases the commerce sector, the importance of logistic actions and logistic sector is growing each day. Logistic is an activity chain which includes all actions starting from the production point until the consumption point of a good. The growing of industry and the demand of international commerce carry logistic to a major sector statue. In this study, initially the concept of freight village is discussed by explaining difference definition of freight village. Secondly, the location properties and the functions of freight village are defined. After this, the components that a freight village must include are explained. At the fifth section, the problems and their solutions that are faced by the construction, formation and operation of freight village are written. Finally, a general evaluation of freight villages is made. Keywords: Logistic, freight village, intermodal transport. 1.Giri Lojistiin geçmii insanlıın geçmii kadar eskidir. Lojistik kavramının, tarihsel geliimine bakıldıında, askeri kökenli bir kavram olduu söylenilebilir. Yazında, bir askeri birliin operasyon yeteneini destekleyecek tüm unsurların tasarımı ve uygulaması, ilgili donanım ve malzeme salanarak, savata ve barıta etkinliin garantilenmesi eklinde tanımlanmıtır yıllarda ise yönetim stratejisinin bir bölümü olarak deerlendirilmitir lü yılların ilk çeyreinde Fordist üretim sisteminin ABD de ve Avrupa da uygulanmaya balanması ile birlikte, hammadde, yarı ilenmi ve ilenmi ürünlerin taınması, tedariki ve teslimatı konuları büyük önem taımaya balamıtır yıllarına gelindiinde, taımacılık düzenlemeleri, bilgisayar teknolojisi ve iletiim alanlarında lojistik kavramının ön plana çıktıı söylenebilir. Mevcut tüm lojistik uygulamaları kapsayan lojistik tanımı ise, müterilerin ihtiyaçlarını karılamak üzere, ham maddenin balangıç noktasından, ürünün tüketildii son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akıının etkili ve verimli bir ekilde, her iki yöne doru 2

3 taınmasının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir [1]. Günümüzde lojistik kavramı, küreselleme, tedarik zinciri yönetimi ve kaynak yönetimi kavramlarıyla birlikte deerlendirilmektedir. Malların, kiilerin ve bilginin akıının optimizasyonu olarak kabul edilmekte, deer zinciri, ulatırma ekonomisi, daıtım planlaması vb. kavramlarında tartıılmasının kaynaını oluturmaktadır [2]. Dünya mal ticaretindeki büyüme, üretimin küresellemesi, malların kullanıcıya ulatırılmasında zamanın önemi, taıma, depolama ve daıtım merkezlerinin yönetimi konuları bu sektöre olan ilgiyi artırmıtır. Küresellemeyle birlikte artık lojistik hizmetler artık katma deer hizmetleri, tedarik hizmetleri, gümrükleme hizmetleri, depo yönetimi, paketleme, elleçleme, etiketleme, dı ticaret ve sigorta danımanlıklarını da içermektedir. Yeni ekonomi anlayıı da lojistik operasyonları farklı bir yapıya kavuturmu, iletmelerin, ilem maliyetlerini azaltmasını ve bunun müteri hizmetlerine yansıtılmasını getirmitir. Bu durum da, iletmeler arasında farklılık yaratacak, rekabeti güçlendirecektir. Yeni ekonomik süreçte, iletmeler, geleneksel yöntemler yerine lojistik hizmetlerini zorunlu olarak kullanacaklardır. Dünya lojistik hareketlerinin artmasına paralel olarak çalımaların türleri ve i süreçlerinde de bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar, hem ulusal hem de uluslar arası lojistik zincirinin gerçeklemesinde intermodal taımacılık, kombine taımacılık, çok türlü taımacılık, depo ve stok yönetimi, 3PL lojistik iletmeleri, gümrük ve sigorta yönetimi gibi alanların domasını ve tüm bu hizmetlerin mümkün olduunca kaliteli, hızlı, birbirine bütünlemi ve ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçeklemesi gerektiini ortaya koymutur. Bunu gerçekletirmek için de ortaya çıkan tüm bu lojistik faaliyetler ve hizmet alanları lojistik köyleri dourmutur. 2. Lojistik köy kavramı Lojistik köy, hem ulusal hem de uluslar arası geçilerde taımacılık, daıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıtırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit ilemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danımanlık ve üretim gibi birçok bütünlemi lojistik faaliyetin ticari temele dayandırılarak belirli bir alanda çeitli iletmenler tarafından yerine getirildii özel merkezlerdir [3]. Lojistik köy, ulusal ve uluslar arası tüm lojistik ve ona balı faaliyetlerin, çeitli iletmeler tarafından uygulanabildii tanımlanmı alanlardır. Genelde lojistik köyleri, büyük ve önemli üretim merkezlerine (sanayi bölgeleri, i merkezleri vs.) ehirlere, demiryolu, karayolu hatlarına ve mümkünse limanlara yakın, ancak ehir trafiini dorudan etkilemeyecek noktalarda kurulmaktadır. Lojistik köylerdeki 3

4 hizmetler de, uzun mesafe taımacılık, daıtım, malların sınıflandırma ve gruplandırılması, depolama, ayrıtırma (dekonsolidasyon) ve bütün bu ilemlerin yapılabilmesi için gerekli dier balı ilemler (bankacılık, sigortacılık, vb.) olarak özetlenebilir. Bir baka tanıma göre ise lojistik köy, yük daıtım demetlerinin fonksiyonel bir ekilde bütünlemitir. ehir çevresinde daınık halde bulunan daıtım merkezlerinin bir biçimi olan lojistik daıtım demetleri, karayoluna yakın olan alanlarda yerlemilerdir. Ayrıca bu alanlarda yapılan hareketler birbiriyle balantılı deildir ve kendi tedarik zincirleri ve daıtım aları bulunmaktadır. Burada en önemli nokta eriebilirliktir. Bu ekildeki oluumlarda lojistik daıtım merkezlerinin yararları birkaç iletme kendiliinden fark edebilmektedir. Lojistik köy kavramı ise; yükle ilgili hareketlerin yani bir anlamda yük daıtım demetlerinin ana plan kapsamında belirlenen bir amaç için tesis edilen belirli bir alanda toplanmasıdır (ekil 1) [4]. ekil 1. Lojistik köy daıtım demetleri Lojistik köylerde yalnızca bir ulatırma türü kullanarak hizmet verilmesi mümkün olmakla birlikte, çok ulaım türleri kullanılarak yapılan hizmetlerde lojistik köyün küresel ve bölgesel pazarlara dorudan eriebilirlilii daha kolaydır. Ayrıca ölçek ekonomisi sayesinde aynı olanakları, donanımları ve aktarma terminalini kullanan birbirinden baımsız olan kullanıcılar, lojistik köyün gelimesini salayarak kendi yük akılarını yönetmede üstünlük salarlar. Bu durum dönü yükü için taıma maliyetlerini azaltır. Lojistik köylerin oluumunda alt yapı sistemlerinin önemi kadar, lojistik köyün konumu ve yerel otorite ve politikalar da önemlidir [3]. Lojistik köy kavramı her ülkedeki gümrük ileyiinin farklı olmasına balı olarak farklı isimlendirilmektedir. Logistical park, transport center, integrated merchandise center gibi isimlerle dünyanın dört bir yanında adlandırılmaktadır [5]. 4

5 Lojistik köy, iyi planlanmı ve iyi yönetilen, yük taımalarıyla ilgili tüm etkinliklerin, bu amaçla ina edilmi ortak bir alan içerisinde kümelenmesidir [6]. Bu köylerde nakliye ve lojistikle ilgili etkinlikleri gerçekletiren iletmeciler, burada ina edilmi olan binaların sahibi ya da kiracıları olabilmektedir (antrepolar, dökme yük merkezleri, depolama alanları, bürolar, araç parkları vb.). Ayrıca, serbest rekabet kuralları dorultusunda bir lojistik köyün, her iletmenin ilgili tüm etkinliklerle uraabilmesine olanak salaması ve bu ilemlerin gerçekletirilmesi için gereken tüm kamusal tesislerle donatılmı olması öngörülmektedir. Mümkünse, bu köylerin, kullanıcıları için gerekli personel ve donanım gibi kamu hizmetlerini de vermesi gerekmektedir. Lojistik köylerin temelini 4 önemli unsur oluturmaktadır: 1. Alt yapı sistemlerinin rasyonalizasyonunun yanında bölgesel planlamanın yapılması. 2. Taımacılık kalitesinin arttırılması. 3. Farklı taıma türlerinin bütünlemi kullanımının gelitirilmesi. 4. Bütünlemi taıma sistemleri arasında yüksek düzeyde bilgi sistemine dayalı koordinasyonun salanması. Alt yapı sistemlerinin rasyonalizasyonunun yanında bölgesel planlamanın yapılması için alan kullanımını optimize etmek ve çevreyi korumak (yerleim bölgelerindeki youn trafiini lojistik köylere taıyarak) amacıyla operatör ihtiyaçlarına göre belirli ölçütlere dayandırılan alt yapı sistemleri içeren bölgesel planlamanın yapılması ve alt yapı sistemlerinin rasyonalize edilmesi gerekmektedir. Taımacılık kalitesinin arttırılması konusunda anahtar sözcük uzmanlamak tır. Lojistik köyler, üretim sektörüne mümkün olan en iyi hizmeti salamalıdır. Ayrıca taıma maliyetlerindeki artıın ve sektördeki rekabet ortamının kontrol edilmesinde bir üstünlük oluturmalıdırlar. Lojistik köylerin içinde faaliyet gösteren tüm iletmelerin amaçları, lojistik zincirin optimizasyonu, kamyonların ve depoların kullanım seviyesinin optimizasyonu, i gücü organizasyonlarının optimizasyonu, toplam taıma maliyetlerinin, toplam endüstriyel maliyetlerin ve personel maliyetlerinin azaltılması, taımacılık iletmenlerinin toplam cirolarının artması gibi konularda yüksek kalite salamak olmalıdır. Farklı taıma türlerinin bütünlemi kullanımının gelitirilmesi için taımacılık ve lojistik operatörleri tarafından idare edilen navlun akılarını birletirmek ve uzun yolculuklarda blok mekik trenler ve mavnalar kullanarak elverili taımacılık ve sinerjik çözümler (demiryolu/karayolu/iç suyolları/deniz taımacılıı) önermek ile mümkündür. Bütünlemi taıma sistemleri arasında yüksek düzeyde bilgi sistemine dayalı koordinasyon salanması için IT alt yapısına sahip olmalıdır. 5

6 2. Lojistik köyün konumu ve faaliyetleri Lojistik köylerin yer seçimi, çok türlü ve kombine taımacılık faaliyetleri ve lojistik faaliyetlere odaklanmakta olup, bu merkezler genellikle yerleim bölgelerin dıında kalan ve farklı taıma türleri balantılarına (limanlar, havaalanları vb.) yakın konumda bulunan bölgelerde seçilmektedirler. Deiik taıma türlerini kullanarak yükünü bir noktadan baka bir noktaya taıyacak olan tüm taıma operatörleri için lojistik köyün konumu, anahtar bir etmendir. Lojistik köylerin görevleri arasında taıma balantıları arasındaki akıı salamak ve tüm taıma türlerini koordine etmek de yer alır. Lojistik köylerin faaliyetlerinin, lojistik köyü yönetecek iletme tarafından yapılması gerekmektedir. Lojistik köyün faaliyetleri temel olarak 6 balıkta toplanmaktadır: 1. Alt yapı sistemi ihtiyaçlarının belirlenmesi: Karayolu, demiryolu ve limanlarla balantılar gibi alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi gereklidir. 2. Lojistik köyünün yapı planı: Lojistik köyün yapı planında gümrükleme ilemleri, posta/ banka/sigorta servisleri, ofis alanları, farklı taıma türleri arasında aktarmaların yapıldıı terminaller, depolar, dier genel servisler göz önüne alınarak belirlenmelidir. 3. planı: Bir lojistik köyün yönetilmesi yatırım ve yapı planıyla balantılı olarak kalkınma planının oluturulmasını da gerektirmektedir. 4. Genel alt yapı sisteminin, depoların ve bütünlemi servislerin oluturulması: Lojistik köyü yöneten iletme, yapı planı ve i planı tamamlandıktan sonra tüm alt yapı sistemlerinin yapımından sorumludur. 5. Taımacılık iletmelerine arazi kiralanması/depoların ve ofislerin kiralanması/depoların ve ofislerin satıı: Lojistik köyünün yönetim irketi, kiralama veya satıla ilgili tüm ilemlerden (ticari ve kanuni) sorumludur. 6. Lojistik köyünün idari, ticari olarak yönetilmesi ve iletilmesi: Lojistik köyün yönetim irketi, ortak kullanım alanlarının tüm bakım ve yönetim ilerini üstlenir. 3. Lojistik köyde olması gereken özellikler Lojistik köylerin planlanması ve ina edilmesindeki en önemli neden, yük hareketine ilikin tüm faaliyetlerin en iyi ekilde yönetilebilmesidir. Bu balamda, bir lojistik köyün ihtiyaçları karılayabilmesi için çok iyi organize edilmi alt yapı sistemleri gerekmektedir. Lojistik köy içerisindeki en önemli alt yapı sistemleri, depolar ve intermodal/çok türlü terminallerdir. Taımacının taıdıı yükün türüne göre farklı depolar u ekilde sınıflandırılabilir: Genel depolar. Geni depolar (lojistik aktiviteler için). Demiryolu/karayolu aktarmalarının olduu depolar. Gemilerin yanaabilecei yükseklikte koyların olduu depolar. Soutuculu depolar. 6

7 Intermodal terminali (Karayolu /demiryolu). Çoklu türlü terminali (demiryolu/karayolu/iç suyolları/deniz taımacılıı). Ancak alt yapı sistemleri tek baına yeterli deildir. Lojistik köy bu alt yapı sistemleri ile verdii hizmetlerin uymasıyla performansını yükseltebilir. Bu hizmetler u ekilde sıralanabilir: Gümrük hizmeti. Banka/postane/telefon hizmetleri /otobüs hizmetleri (lojistik köye ve lojistik köyden ulaım için). Park ve yükleme/boaltma ilemleri için gerekli alanlar. Lokanta/Kafeterya. Benzin/Bakım istasyonları vb. Ulusal daıtım hizmeti. Uluslar arası daıtım hizmeti. Denizyolu ile taınan eyalar için özel hizmetler. dari hizmetler. Kombine taımacılık hizmetleri. Isısı yüksek eyalar için özel hizmetler. Sınıflandırılmı eyalar için özel hizmetler. Havayolu kargosu için özel hizmetler. ehir içi daıtım merkezi olma. Eitim ve aratırma birimi [7]. 4. Lojistik köylerin getirileri Lojistik köylerde tek bir taıma türü ile hizmet görülebilmesi söz konusu olabilir ancak çok türlü taımalara olanak veren tesisler, küresel ve bölgesel pazarlara dorudan eriim olanaı salamaktadır. Eya elleçlemelerinde çok türlü taımaların tevik edilmesi için bir lojistik köyüne birden fazla taıma türüyle hizmet verilmesi tercih edilmektedir (karayolu, demiryolu, denizyolu ve iç suyolları). Lojistik köylerin gelitirilmesi, birbiriyle dorudan balantısı olmayan birtakım kullanıcılar (ayrı sektörlerden gelen kurulular) tarafından gerçekletirilen eya hareketlerinin bir ölçek ekonomisi kapsamında yönetilmesi açısından önemli faydalar getirmektedir. Zira bu kullanıcılar, büyük kısmı bir ulaım terminali etrafında bulunan aynı tesisleri ve donanımları kullanmaktadır. Böylelikle, taıma maliyetleri dümekte, taımaların güvenilirlilii ve salıklı gerçeklemesi salanmaktadır. Bu, durum, lojistik köyün kullanıcılara saladıı en önemli faydadır. Bunun dıında, çok iyi planlanmı ve yük taımacılııyla ilikili tüm faaliyetlerin en iyi ekilde yönetildii bir lojistik köy; yük taımalarıyla ilgili ticari faaliyetlerin bir araya toplanması suretiyle lojistik zincirin en mükemmel hizmet sunabilmesi, 7

8 araç (özellikle kamyon-tır), depo, insan gücü kullanımının en uygun hale getirilebilmesi, tüm faaliyetler için güvenli bir ortam/çevrenin yaratılabilmesi, tek elden/merkezden yönetim oluturulabilmesi, tek elden planlama yapılabilmesi, toplam nakliye, sınaî ve personel maliyetlerinde düü salanabilmesi, taıma cirolarının arttırılabilmesi, kaliteli çalıma ortamı salanabilmesi, destekleyici hizmetleri sunabilmesi gibi üstünlükler sunmaktadır [8]. Lojistik köyler yalnızca onları kullanan iletmeler için deil içinde operasyonları gerçekletiren i gücünü de dikkate almalı, onların da ihtiyaçlarını karılayacak yapılarla donatılmı olmalıdır. Eer bir lojistik köy istihdamı için de yemek yeme alanlarına, konaklama alanlarına ve dinlenme alanlarına sahipse o zaman lojistik köyün kalitesinden bahsedilebilir. 5. Lojistik köylerin oluumunda ve iletmesinde karılaılan sorunlar ve çözüm yolları Lojistik köylerinin, lojistik hizmet ve faaliyetleri salayabilecek ulaım türlerinin yakınında olması gereklilii nedeniyle, yer seçimi önemli olan bölgelerdir. Arazi uygun yerde seçilmezse lojistik köyün etkinlii ve verimlilii azalır. Lojistik köylerin kurulduu araziler genellikle yüksek maliyetli yerlerdir. Yine lojistik köyün bulunduu alan, ülkenin, bölgenin ve hatta yerel pazarın mevcut durumu ve gelecekteki eilimleri ve taleplerini karılayacak ekilde büyümeye olanak verecek bir konumda olmalıdır. Zira lojistik köyün iletilmesi sırasında ortaya çıkan en önemli sorun, lojistik köyün planlanması aamasındaki alan büyüklüü hakkında yapılan aratırmaların yetersiz ya da yanlı oluundan kaynaklanmaktadır. Gerek yerel gerekse bölgesel bazda lojistik faaliyetlerde swapbody, konteynır, sem,-treyler gibi yük ünitelerinden elleçlenen TEU ve ton miktarı, belirlenmi alana hizmet eden kamyon sayısı, çevresinde yer alan intermodal ve ya konteynır terminalleri yine bu alanda hizmet eden lojistik iletmelerinin varlıı ve sayısı gibi etmenler alan büyüklüünün belirlenmesinde göz önüne alınması gereken parametrelerdir. Yine, normal artlarda, salıklı bir ekilde büyüyen lojistik köyün iletilmesi sırasında, büyüme alanının bulunmaması, yükün türüne hizmet edemeyip pazar talebini karılayamaması ve o pazarı kaybetmesi gibi sorunları ortaya çıkaracaktır. Lojistik köyün yeri seçilirken yine bu alanın birçok olanaı yerine getirecei düünülmeli buna göre pazara yakınlık, eriebilirlik, operasyon sürelerinin ve maliyetlerinin azaltılması, ehirde açacaı kirlilik ve tıkanıklık ile ehrin yaam kalitesinde nasıl etkilenecei göz önüne alınmalıdır. Yine bu alana yatırım yapan 8

9 iletmeler için yatırımın geri dönü süresi ve daha fazla pazara ulama önemli bir etmendir [9]. Lojistik köylerin verecei hizmete ve yapısına göre depolama ve daıtım sistemlerinin tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle, lojistik köyün iç tasarımı da operasyonları hızlandıracak ekilde ve hizmet edecei pazarda muhatap olacaı yüke göre planlanmadır. Lojistik köylerin var olma nedeni, lojistik hizmetlerin daınık ekilde bulunma yerine bir noktaya toplanmı olmasıdır ki bunun ana getirisi hız ve maliyetten tasarruf etmektir. Lojistik köylerin yer seçiminde karar verirken o alandaki bölgesel planlar ve ulatırma politikalarının mevcut ve gelecekteki olası ve dinamik kararları da incelenmelidir [10]. Lojistik köylerin kurulu sebebi olan ölçek ekonomisinden yararlanarak intermodal sistemleri birbirini tamamlayarak kullanma ve böylece aynı donanımları kullanarak lojistik faaliyetlerin maliyetini azaltmaktır. Dolayısıyla, bunu gerçekletirebilmek için lojistik köy içinde kullanılan ulatırma türlerinin olanakları, birbirine uygun olmalıdır ve bu uyumun salanması için gelimi alt yapı ve IT alt yapısı gerekmektedir. Bu ilemler oldukça yüksek maliyet içermesine karın, ilerde lojistik köyün iletilmesi sırasında doacak sorunları büyük ölçüde engelleyecektir. IT sistemi çok geni ölçekte olmalı ve tüm zincir boyunca effaflıı salamalıdır. 6. Sonuç Lojistik köyler basitçe lojistik akıların ve lojistikle ilgili her kapsamdaki operasyonların toplandıkları noktalardır. Trafik akılarının düüm noktaları olan lojistik köyler; çok çeitli operasyonları gerçekletirme üzere ticari iletmelerin taıma, lojistik ve daıtımla ilgili olarak yaptıkları tüm faaliyetlerin bir arada olduu belirli bölgelerdir. Bir lojistik köy, yerel, bölgesel ya da küresel olabilir. Lojistik bölgelerin yük akılarının verimliliini arttırmak, maliyetlerini azaltmak, müteriye en kısa zamanda ürünü sunarak tedarik zincirini tamamlayabilmek açısından ileri düzeyde depo, antrepo, altyapı, elleçleme sistemleri, bilgi teknolojileri ile desteklenmekleri gerekmektedir. Lojistik köylerin geliimi göstermitir ki; lojistik köyler konumlandıkları alanın yük taımacılıın gelecei daha dorusu tüm ulaım politikalarının geliiminde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca lojistik köylerde ortaya çıkan lojistik sinerji intermodal, çok türlü türlerin geliimi için anahtar rolündedir. ntermodal ve çok türlü terminallerin lojistik köylerle bütünlemi halinde olması ve farklı ulaım türlerinin ve lojistik hizmetlere yakınlıkta lojistik köylerin geliim için önemli birer faktördür. 9

10 Sonuç olarak; lojistik köyler için en önemli noktalar; konumu, operasyonlarının etkinlii ve kullanıcıları için rekabet avantajı sunabilmesidir. Lojistik köyler için baarının anahtarı intermodal türün salanması ve dier türlere olan eriim kolaylııdır. Dier önemli husus ise lojistik köyün kullanıcılarına saladıı destekleyici hizmetler ve çeitliliidir bu da lojistik köyün kalitesini göstermektedir. Ayrıca etkin bir lojistik köy için kamunun finansı ve desteinin önemli olduu unutulmamalıdır. 7. Teekkür Bu çalımada desteklerini esirgemeyen UND ve TCDD ye teekkür ederiz. 8. Kaynaklar [1] CSCMP (Counsul of Supply Chain Management Professionals) Tedarik Zinciri Yönetimi Profösyönelleri, [2] [3] [4] Rodrigue, J., Dept. of Economics & Geography, Hofstra University. [5] Logistics Centers Directions for use, EUROPLATFORMS EEIG, January [6] Uluslararası Nakliyeciler Dernei Lojistik Köyleri: Kent çi Yük Trafii çin Bir Çözüm Raporu [7] Taniguchi, E., Noritake, M., Yamada, T. & Izumitani, T., 1999, Optimal size and location planning of public logistics terminals, Transportation Research Part E, 35, [8] Uluslararası Nekliyeciler Dernei Lojistik Köyleri: Kent çi Yük Trafii çin Bir Çözüm Raporu [9] Current, J., H. Min, and D. Schilling. Multiobjective analysis of facility location decisions. European Journal of Operational Research, Vol. 49, 1990, s: [10] Owen, H.S., and M.S. Daskin. Strategic facility location: A review. European Journal of Operational Research, Vol. 111, 1998, s:

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: 1307-9581 E-DEVLET UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKYE NCELEMES VE BR MODEL ÖNERS

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜK SEVKİYATÇILIĞININ KARAR YAKLAŞIMLARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem ÖZEN 512991045

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı

Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı Murat ÇELİK Giriș Küreselleșmenin en önemli nedeni, iletișim teknolojisindeki dijital devrim, en önemli sonucu da

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Ulaştırma Mühendisliği

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Ulaştırma Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN BİR ANKET ÇALIŞMASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Gökhan AKANDERE YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ĐNTERMODAL TERMĐNALLERĐN GELĐŞĐMĐNDE LOJĐSTĐK MERKEZLER, DAĞITIM PARKLARI VE TÜRKĐYE DEKĐ DURUM

ĐNTERMODAL TERMĐNALLERĐN GELĐŞĐMĐNDE LOJĐSTĐK MERKEZLER, DAĞITIM PARKLARI VE TÜRKĐYE DEKĐ DURUM Gazi Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (2007). 39-58 ĐNTERMODAL TERMĐNALLERĐN GELĐŞĐMĐNDE LOJĐSTĐK MERKEZLER, DAĞITIM PARKLARI VE TÜRKĐYE DEKĐ DURUM Muhteşem KAYNAK Hülya

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASI VE KARS EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR İKTİSADİ ANALİZ 1 Makale Sunum Tarihi : 10.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 09.05.2015 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı Dilek BİÇER

YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı Dilek BİÇER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE VE İSTANBUL DA LOJİSTİK FAALİYETLER: İSTANBUL DA LOJİSTİK TESİS GELİŞTİRME PROJESİ FİZİBİLİTE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Şehir Plancısı Dilek

Detaylı

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar Murat ÖZ ** ÖZET Lojistik sektörü dünyada son kırk yıl içerisinde en fazla değişiklik gösteren ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığı zaman daha genç ve daha

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU

SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU Mart 2009 Lojistik Merkezi Samsun Sayfa 1 Lojistik Merkezi Samsun Sayfa 2 Önsöz Salih Zeki MURZĐOĞLU Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı