T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ"

Transkript

1 T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ MÝLLÎ EÐÝTÝM BASIMEVÝ-ANKARA, 2007

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 0000 KAYNAK KÝTAPLAR DÝZÝSÝ...: 000 T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý Adres : GMK Bulvarý No 109 Kat:4 Maltepe-ANKARA Tel : Fax : Ýnternet Adresi: E-Posta: Tüm haklarý saklýdýr. Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz. Kitap, çoðaltma araçlarý, optik araçlar vb. yöntemlerle çoðaltýlamaz. Baský :

3 "En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eðitim iþleridir. Millî eðitim iþlerinde mutlaka muzaffer olmak lazýmdýr. Bir milletin hakikî kurtuluþu ancak bu suretle olur. Eðitimdir ki bir milleti ya özgür, baðýmsýz, þanlý ve yüce bir toplum halinde yaþatýr ya da onu köleliðe ve yoksulluða iter." Mustafa Kemal ATATÜRK III

4

5 ÖN SÖZ Bilgi toplumuna egemen olan eðitim paradigmalarý, bilgi tabanýný deðiþtirdiði gibi öðrenmeye iliþkin yaklaþýmlarý da deðiþtirmiþtir. Eðitimin amacýnýn ve okullarýn iþlevlerinin yeniden tanýmlanmasýnýn bir zorunluluk hâline gelmesinin temelinde, toplumsal yapýdaki deðer ve beklentilerin deðiþimi vardýr. Bu deðiþim, eðitim sistemini ve toplumsal yapýyý zorlamaktadýr. Öðrencilerin öðrenme ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi için bireysel özelliklerinin temel alýnarak eðitim sürecinin yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla, eðitim programlarý alýþýlmýþ yapýlardan uzak, öðrenmenin öðrenileceði ve yaþam becerilerinin kazanýlacaðý þekilde geliþtirilmelidir. Bireyin, çaðdaþ toplumun etkin bir üyesi olmasý için, eðitim yaþantýsýnýn problem çözmeye, karar verebilmeye, eleþtirel ve yaratýcý düþünmeye dolayýsýyla düþünme becerileri kazandýrýlacak þekilde yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Eðitim yalnýzca okul duvarlarý ve okul zamaný ile sýnýrlý kalmayarak yaþam boyu ve her yerde eðitim anlayýþý ile devam etmelidir. Öðrenci merkezli eðitimde fýrsat eþitliði; tüm bireylerin eðitim almasý hakký yanýnda, bireysel özelliklerine göre de eðitim almasýný ve bireysel geliþimini saðlamasý þeklinde benimsenmektedir. "Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli" Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan, her öðrencinin biricikliði, farklý öðrenme ve zekâ türüne sahip olduðu ve bu nedenle tüm öðrencilerin öðrenebileceði yaklaþýmýndan yola çýkýlarak geliþtirilmiþtir. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli, anne ve babalara, öðretmenlere ve öðrencilere; ezberci eðitimden kurtulma, soyut, eleþtirel, baðýmsýz düþünme, problem çözme, öðrenmeyi öðrenme, kendini deðerli hissetme ve belki de en önemlisi kendine güvenme konusunda yol haritalarý çizmektedir. Modelin geliþtirme ve uygulama sürecinde yer alan, katký saðlayan herkese teþekkür eder, sevgi ve saygýlar sunarým. Doç. Dr. Hüseyin ÇELÝK Millî Eðitim Bakaný V

6 SUNUÞ Kendini sürekli yenileyen, geliþtiren ve öðrenen toplum oluþturmak ancak, örgütsel dönüþümü ve liderli anlayýþýmýzý zamanýmýzýn bilim anlayýþýna göre temellendirip bireylerin, iþlerinde istekle çalýþmalarý için gereken koþullarýn oluþturulmasýna baðlýdýr. Eðitimin amacý ve okullarýn iþleyiþini yeniden tanýmlamanýn bir zorunluluk hâline gelmesinin temelinde, toplumsal yapýdaki deðer ve beklentilerin deðiþmesi vardýr. Bu deðiþimin eðitim sistemine yansýtýlmasý kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý (EARGED) bu çalýþmayla; eðitimde temel hedef olan tam öðrenmeyi gerçekleþtirecek uygun eðitim ortamlarýnýn saðlanmasýna, öðrencilerin yeteneklerini ön plana çýkararak öðretim programlarýnýn felsefesi doðrultusunda öðrenci merkezli eðitimin baþarýlý bir biçimde uygulanmasýna katký saðlayacaktýr. Türk Eðitim sistemini 21. yüz yýla hazýrlayan Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli, doðal öðrenmeyi harekete geçirerek bireysel performansý sürekli olarak geliþtirmeyide hedeflemektedir. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modelinin tasarým aþamasýndan alanda uygulama ve modelin son þeklini almasýna kadar geçen sürede katkýda bulunan; Modelin süreç haritasýnýn belirlenmesi, geliþtirilmesi ve öðrencilerin üst düzey düþünme becerilerine ulaþma düzeylerinin deðerlendirilmesi aþamalarýnda görüþleri ile destek veren deðerli öðretim üyeleri Pof. Dr. Giray BERBEROÐLU, Doç. Dr. Selahattin GELBAL, Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU ve Yrd. Doç. Dr. Nurdan KALAYCI'ya, Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli felsefesinin 23 il 208 Müfredat Laboratuvar Okullarýnda görev yapan öðretmenlere aktarýlmasý ve modelin uygulama sürecindeki öðretmenlere; program, materyal hazýrlama, ölçme ve deðerlendirme boyutlarýnda eðitim veren eðitim teknolojisi il formatörlerine, Kaynaklarýn tercümesinde destek saðlayan Jale AKBAÞ'a, grafik-tasarým için Hüseyin MUTLUCAN a, kapak için Ziya ARPACIOÐLU na, redakte için Mustafa KARAÞAHÝN e, Kitabýn birinci baskýsýný hazýrlayan Çalýþma Grubu Üyeleri; Oðuz ERBÝL, Ahmet ERDOÐAN, Hayrinisa EROÐLU, Songül DEMÝREZEN, Ümit TERZÝ ve Murat ÝBÝÞ e, Modele son þeklini veren ve ikinci baskýsýný hazýrlayan Songül DEMÝREZEN, Ümit TERZÝ ve Murat ÝBÝÞ e teþekkür ederim. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli"nin Türk Eðitim sistemine ve öðrencilerimizin kendilerini ifade edebilen, düþünebilen ve yarýnlara güvenle bakabilen bireyler olarak geliþmelerine katkýda bulunmasýný dilerim. Ýbrahim DEMÝRER Daire Baþkaný VI

7 ÝÇÝNDEKÝLER ÖN SÖZ... III SUNUÞ... V TEÞEKKÜR... VII ÝÇÝNDEKÝLER... IX TABLOLAR LÝSTESÝ... XIV ÞEKÝLLER LÝSTESÝ... XV BÖLÜM I ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ...1 I. 1. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ...4 I.1.1.Öðrenci Merkezli Eðitime Giriþ...5 I. 2. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ'NÝN GETÝRDÝÐÝ YENÝ YAKLAÞIMLAR...7 I. 3. EÐÝTÝM VE ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM...9 a. Öðrenci Merkezli Eðitimin Hedefleri...10 b. Öðrenci Merkezli Eðitimin Ýlkeleri...11 I. 4. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM ÝÇÝN DEÐÝÞÝM SÜRECÝ...12 a. Sistemik Deðiþim...14 b. Bireysel Deðiþim...14 c. Nasýl Bir Bireysel Deðiþim Gerekli?...16 ç. Öðrenci Merkezli Eðitimde Okul ve Aile Ýliþkisi...17 d. Aile Katýlýmýnda Engeller...17 e. Veli Katýlýmý...18 f. Okul Geliþim Yönetim Ekibi ve Çalýþma Gruplarý (OGYE)...19 g. Öðrenci Merkezli Eðitimde Deðiþime Nereden Baþlanmalýdýr? ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝMDE BENÝMSENEN EÐÝTÝM FELSEFESÝ...21 a. Felsefi Yaklaþýmlar...21 b. Pragmatizm ve Eðitim: Öðrenci Merkezli Eðitim Ýçin Sonuçlarý...22 c. Eðitim Felsefeleri ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝMÝN DEÐERLERÝ...25 Hazýr Bulunuþluk...26 a. Biliþsel Giriþ Davranýþlarý...26 b. Duyuþsal Giriþ Davranýþlarý...26 Öðrenme Türleri...27 Sýnýf Ortamý...29 VII

8 II. BÖLÜM EÐÝTÝM SÜRECÝNDE ÇAÐDAÞ YAKLAÞIMLAR VE ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝMDE PROGRAM...35 II. 1. PROGRAM GELÝÞTÝRME TASARIM VE MODELLERÝ...35 a. Öðrenci Merkezli Öðretim Programý Tasarýmlarý...35 b. Öðrenci Merkezli Eðitimde Öðretmen ve Program...36 II. 2. EÐÝTÝMÝ GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARI VE ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM...38 II. 3. YAÞAM BECERÝLERÝ VE DERS DIÞI ETKÝNLÝKLER...38 II. 4. DERS DIÞI ETKÝNLÝKLER...45 II. 5. YENÝ ÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝNE GÖRE EÐÝTÝM YAÞANTILARININ PLANLANMASI...48 II. 6. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA SÜRECÝNDE KULLANILABÝLECEK STRATEJÝ, YÖNTEM VE TEKNÝKLER...50 II Ýçsel Süreçlere Göre Öðrenme Stratejilerinin Sýnýflandýrýlmasý...50 a. Özetleme Stratejisi...51 b. Okuduðunu Anlama Stratejileri...51 c. Yürütücü Biliþ Stratejisi...52 ç. Kavram Haritasý Ýle Öðrenme...52 d. Zihin Haritalarý...53 e. Örgütleme Stratejisi...53 f. Tekrar Stratejisi...54 g. Dikkat Stratejileri...54 ý. Kýsa Süreli Bellekte Depolamayý Artýran Stratejiler...54 i. Anlamlandýrmayý (Kodlama) Güçlendirici Stratejiler;...54 II Öðrenme Stratejilerinin Öðretimi...55 II. 7. ÇOKLU ZEKA KURAMI...55 II. 8. ÖÐRENME TÜRLERÝ...56 a. Ýþ birliðine Dayalý Öðrenme...56 b. Düþünmeyi Öðrenme...58 c. Yaratýcý Düþünme...59 ç. Eleþtirel Düþünme...60 d. Etkin Öðrenme...61 II.9. ÖÐRETME YÖNTEMLERÝ...64 a. Anlatým Yöntemi...64 b. Soru Cevap Yöntemi...64 c. Grup Çalýþmasý...67 ç. Tartýþma Yöntemi...69 d. Rol Yapma Tekniði...70 e. Örnek Olay Yöntemi...71 VIII

9 f. Problem Çözme Yöntemi...72 g. Proje Çalýþmasý...75 h. Beyin Fýrtýnasý Tekniði...77 III. BÖLÜM EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝ...81 III. 1. EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝNÝN GEREKLÝLÝÐÝ...81 III. 2. EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝNÝN GELÝÞÝMÝ...81 III. 3. EÐÝTÝM TEKNOJÝSÝNÝN ÖNEMÝ VE EÐÝTÝME SAÐLADIÐI YARARLAR...83 III. 4. EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝNÝN TEMEL ÝLKELERÝ...84 III. 5. EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝNÝN HEDEFLERÝ...85 III. 6. EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝNÝN EÐÝTÝME SAÐLADIÐI YARARLAR...86 III. 7. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝMDE EÐÝTÝM TEKNOLOJÝSÝ KULLANIMININ SÝSTEMATÝK PLANLAMASI...87 III Öðrenci Niteliklerinin Belirlenmesi...87 III Hedeflere Uygunluk...90 III Ekipman ve Materyallerin Seçimi...91 a. Öðretim Materyallerinin Tasarlanmasý...93 b. Bilgi Ýþlem Modeli...94 c. Materyallerin Hazýrlanmasý...95 ç. Materyal Tasarým Ýlkeleri...96 d. Materyal Hazýrlama Ýlkeleri III Ekipmanlarýn Ýncelenmesi III Öðrenci Katýlýmýný Saðlama III Deðerlendirme ve Düzeltme IV. BÖLÜM ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝMDE ÖLÇME VE DEÐERLENDÝRME IV. 1. EÐÝTÝM SÝSTEMÝNDE KULLANILAN MADDE TÜRLERÝ VE ÖZELLÝKLERÝ V.1.1. Madde Türleri a. Gösteri: b. Deneme (Essay): c. Tematik Deneme ( Tematik Essay): ç. Deney: d. Ýnteraktif Video: e. Sunum: f. Projeler: g. Araþtýrma Raporu: ð. Grup Deðerlendirmesi/Öz Deðerlendirme: h. Çoktan Seçmeli: IX

10 IV.2. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ BÝR SINIFTA NASIL DEÐERLENDÝRME YAPILABÝLÝR? IV.2.1.Ürün Seçki Dosyalarý IV Fen ve Teknoloji Dersi Ýçin Hazýrlanmýþ Bir Öðrenci Ürün Seçki Dosyasý Örneði IV.2.2. Performans Dayanýklý Deðerlendirme? IV Performans Nasýl Deðerlendirilir? IV.2.3.Deðerlendirme Ölçekleri (Rubric) V. BÖLÜM ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLECEK ARAÇLAR EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI BAÞINDA EÐÝTÝM KATILIMCILARININ YÜRÜTECEÐÝ ÇALIÞMALAR VELÝ GÖRÜÞME FORMU ÖÐRENME TÜRLERÝ ÖLÇEÐÝ PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU PROJE SÜREÇ DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝ DENEY HAZIRLAMA KILAVUZU DENEY RAPORU DEÐERLENDÝRME ÖLÇEÐÝ ÖÐRENCÝ GÖZLEM FORMU GRUPLA ÇALIÞMA KILAVUZU ÖÐRENCÝ GÖZLEM FORMU YAÞAM BECERÝLERÝNE YÖNELÝK UYGULAMA ÖRNEKLERÝ KAYNAKÇA X

11 ÖME UYGULAMA MODELÝNDE GEÇEN TANIMLAR VE KISALTMALAR Model :Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli. Müfredat Laboratuar Okullarý:Proje kapsamýnda belirli ilke, standart ve özellikleri olan ve bunlar doðrultusunda geliþme gösteren okullar. Ýlke: Belirli alandaki uygulamalarý deðerlendirmek ve uygulanmasý düþünülen etkinlikleri yöneltmek üzere geliþtirilmiþ bir seri kavramlar. Deðiþme: Bir bütünün ögelerinden, ögelerin birbiriyle iliþkilerinde, bir öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir ayrýlýðýn oluþmasý. Yenileþme: Toplumun gereksinimlerini karþýlamak için örgütün yeniden örgütlenmesi. Geliþme: Küçükten büyüðe, yalýndan karmaþýða doðru nitelik ve nicelikçe deðiþmenin oluþumu. ÖME: Öðrenci Merkezli Eðitim; bireysel özelliklerin dikkate alýnarak, bilimsel düþünme becerisine sahip, öðrenmeyi öðrenmiþ, üretken, bilgiye ulaþýp kullanabilen, iletiþim kurma becerisine sahip, evrensel deðerleri benimsemiþ, teknolojiyi etkin kullanan ve bireylerin kendini gerçekleþtirmeleri için eðitim sürecinin; her aþamada öðrenci katýlýmýný saðlayacak biçimde yeniden yapýlandýrýlmasý. Test Maddesi: Test kapsamýnda yer alan soru. Ýyileþme: Bozulan, kötüleþen ve saðlýksýzlaþan bir durumu düzeltmek, iyileþtirmek süreci. Kuram: Bilimsel bilgiler temeli üzerinde türetilmiþ ve bir iç tutarlýlýða sahip gerçeklenebilir çýkarýmlar listesi. Strateji: Bir amaca ulaþmak için tutulan yol. Yöntem: Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandýrmak bir konuyu öðretmek ya da öðrenmek gibi amaçlara ulaþmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenilen mantýklý bir düþünme yolu. Teknik: Yöntemin uygulanmasýnda kullanýlan pratik araçlar, bir yöntemi uygulama biçimi. Taktik: Öðrencinin özel bir öðrenme ortamýndaki gözle görülebilir etkinliði. Stil: Özel oluþ ya da davranýþ biçimine karþýlýk gelen tarz. KISALTMALAR ÖME :Öðrenci Merkezli Eðitim XI

12 TABLOLAR LÝSTESÝ TABLO 1: Davranýþçý ve Yapýlandýrýcý Yaklaþýmcýlarýn Karþýlaþtýrýlmasý TABLO 2: Çocuklarýn Okula Baþlama Yaþlarý TABLO 3: Öðrenme Kavramý Açýsýndan Eðitim Teknolojisinin Geliþimi TABLO 4: Bilgi Sürecinin Yapýlandýrýlmasý XII

13 ÞEKÝLLER LÝSTESÝ ÞEKÝL1: Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli... 4 ÞEKÝL 2: Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli Gelistirme Süreci... 6 ÞEKÝL 3: Mesaj ve Kanallar Arasi Ýliþki ÞEKÝL 4: Öðrenci Merkezli Eðitimde, Eðitim Teknolojisinin Sistematik Plânlamasý ÞEKÝL 5: Bilgi Ýþlem Modeli XIII

14 XIV

15 1. BÖLÜM ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ Sanayi toplumundaki toprak ve sermaye yerine, bilginin temel üretim aracý olduðu yeni toplum düzeni, bilgi toplumu olarak adlandýrýlmaktadýr. Öðüt (2001:11), sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiþi niteleyen belirgin farklýlaþmalarý; hiyerarþi yerine eþitlik, uyum ve uygunluk yerine kiþisel nitelik ve yaratýcýlýk, standardizasyon yerine farklýlýk, merkezileþme yerine merkeziyetçilikten uzaklaþma, etkinlik yerine etkililik, uzmanlaþma yerine bütünsellik, çok disiplinlilik, maddi refahýn maksimizasyonu yerine yaþam kalitesinin artýþý ve maddi kaynaklarýn korunmasý, ürünün miktarý yerine kalitenin öne çýkmasý, biçiminde sýralamaktadýr. Eðitim sürecine bu deðiþimin yansýmasý; yeni kuramlar, yeni yapýlar ve yeni uygulamalar olarak ortaya çýkmaktadýr. Ercan'a göre (1999:23): "1970'lerde dünya ölçeðinde baþlayan deðiþim eðilimleri, toplumsal iliþkilerin önemli ölçüde deðiþmesine neden olurken, deðiþim sürecinin etkilediði alanlardan biri de eðitim olmuþtur. Birleþmiþ Milletler (BM), Ekonomi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), Dünya Bankasý ve AB gibi uluslararasý yapýlar yalnýzca ekonomik ve siyasal alanlarda deðil, eðitim alanýnda da belirleyici roller üstlenmiþlerdir. Birleþmiþ Milletler Eðitim ve Bilim Örgütü (UNESCO) tarafýndan hazýrlanan, "Uluslararasý Eðitimde Program ve Ders Kitaplarý Hazýrlanmasý Ýçin Yönlendirici Ýlkeler" baþlýklý metinde, "eðitimin, sorunlara duyarlýlýðýn saðlanmasýnda çeþitli yollarla katkýda bulunduðu" belirtilirken, "...çaðdaþ iletiþim teknolojilerindeki geliþmelerin, insanlarýn küresel sorunlar konusunda bilinçlenmelerini kolaylaþtýrdýðýný, bilim ve teknolojideki geliþmelerle birlikte oluþan bu bilinçlenme ve duyarlýlýðýn sorunlara sistemli çözümler bulma çabalarýyla bütünleþtirilmesi gerektiði" vurgulanmýþtýr (UNESCO Uluslar Arasý Eðitim, 2000:8). Ayný çalýþmada; bireylerin kazanacaklarý bilgilerin, "eþitlik, barýþýn saðlanmasý, insan haklarý, kalkýnma, çevre, uluslararasý anlayýþ ve insanlýðýn kültürel deðerleri ve Birleþmiþ Milletlerin iþleyiþi ile ilgili bilgiler olmasý gerektiði; tutum ve deðerlerin, öz saygý, baþkalarýna saygý, çevre kaygýsý, adalet ve barýþa baðlýlýk, açýk fikirlilik, empati, dayanýþma; yeteneklerin ise; eleþtirel düþünme, sorun çözme, iþ birliði, iddialý olma, çatýþma çözme, hoþgörü, katýlým, iletiþim yeteneði" olmasý gerektiði belirtilmektedir. Ülkemizin yakýn gelecekte içinde yer almayý hedeflediði Avrupa Birliði, Avrupa Topluluðunu kuran antlaþma metninin 149. ve 150. maddelerinde, üye devletlerin eðitim konusundaki iç sorumluluklarýna tam saygý öngörülmekle beraber, birlikteliði ve bütünleþmeyi saðlayýcý hükümler ortaya koymaktadýr. Topluluðun eðitimden temel beklentisi, eðitimin toplumsal ve ekonomik bütünleþmeyi saðlayýcý bir rol üstlenmesidir. Ekonomik bütünleþmeyle anlatýlmak istenen, bir ortak pazar oluþ- 1

16 turmaktýr. Bu beklentiye ulaþmak için ortak bir iþ gücü piyasasý oluþturulmasý kaçýnýlmazdýr. Bu nedenlerden dolayý Avrupa Birliði'nin asýl üzerinde durduðu konu, mesleki eðitim, iþsiz gençlerin iþ sahibi yapýlmasý; mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerin üye ülkeler arasýnda ortaklaþtýrýlmasýdýr. Avrupa Birliðini oluþturan ülkelerin benimsediði temel eðitim yaklaþýmý, bilgi, beceri ve yeterliliði geliþtirmek amacýyla; bir süreç içinde eðitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin, eðitim potansiyellerinin geliþtirilmesi ve kullanýlmasýdýr. Bu doðrultuda, altý ana hedef belirlenmiþtir. Bunlar; herkes için yeni temel beceriler, insan kaynaklarýna daha fazla yatýrým, eðitim ve öðretimde yenilikler, her tür eðitime deðer verme, eðitimi belgelendirme ve her bireyin rehberlik ve danýþmanlýk hizmeti alabilmesidir (Yaþam Boyu Öðrenme ve Sosyal Diyalog Konferansý Sonuç Bildirgesi, 2001). AB'ye tam üyelik sürecinin etkisi, eðitim politikalarýmýzda da hissedilmeye baþlamýþtýr. Avrupa Birliði ile eðitim alanýnda yürütülen iliþkileri düzenlemek amacýyla, Devlet Planlama Teþkilatýnýn ilgili kuruluþu Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý (Ulusal Ajans), AB Eðitim programlarýna katýlým yönünde hazýrlýklarýný tamamlamýþ ve hazýrlýk tedbirleri ve pilot uygulamalara iliþkin anlaþmalar, 27 Aralýk 2002 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Ulusal Ajans tarafýndan yürütülen ve denetlenen eðitim programlarýnda, genel eðitim (Socrates), mesleki eðitim (Leonardo da Vinci) ve gençlik (Youth) alanlarýnda yürütülen eylem programlarý iþlerlik kazanmýþtýr. Türkiye, 1 Ocak 2004'te programlara tam katýlým saðlamýþtýr (http://ua.gov.tr, 2003). 18 Mayýs 1990 tarihinde Hükûmetimiz ile Dünya Bankasý arasýnda imzalanarak yürürlüðe giren Millî Eðitimi Geliþtirme Projesiyle (MEGP), Türk Millî Eðitim Sistemi adýna eðitimde iyileþtirme ve yenileþtirme yolunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. MEGP'nin temel amaçlarýndan biri olan "Ýlk ve orta öðretimde kaliteyi ve öðrenci baþarýsýný arttýrmak" için Müfredat Laboratuvar Okullarý Modeli (MLO) geliþtirilmiþtir. Bu model ayný zamanda çaðdaþ bir okul profilini de ortaya koymaktadýr. Öðrenci baþarýsýný artýrmak hedefi, öncelikle "Baþarýlý öðrenci kimdir?" sorusunun yanýtlanmasýný gerektirir. MLO Modeli'nde baþarýlý öðrenci; "Bilimsel düþünme becerisine sahip, araþtýrmacý ve sorgulayýcý, bilgiyi ezberleyen deðil, bilgiye ulaþabilen, bu bilgiyi kullanýp paylaþabilen, iletiþim kurma becerilerine sahip, teknolojiyi etkin bir þekilde kullanabilen, kendini gerçekleþtirmiþ ve bunun yaný sýra insanlýðýn ortak deðerlerini de sahiplenmiþ, yaratýcý, üretken, takým çalýþmasýna yatkýn, öðrenmeyi öðrenmiþ ve yaþam boyu öðrenmeyi benimsemiþ birey" olarak tanýmlanmýþtýr (MLO Modeli,1999:29-36). VIII. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý'nýn amaçlar, ilkeler ve politikalar bölümünde eðitime iliþkin hedefler benzer þekilde ifade edilmiþtir; " 675. Eðitim Sisteminin Temel Amacý; Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýna baðlý, düþünme algýlama ve problem çözme yeteneði geliþmiþ, demokratik, özgürlükçü ve manevi deðerlere baðlý, yeni fikirlere açýk, kiþisel sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürü özümsemiþ, farklý kültürleri yorumlayabilen ve çaðdaþ uygarlýða katkýda bulunabilen bilim ve teknoloji üretimine yatkýn ve beceri düzeyi yüksek üretken ve yaratýcý bilgi çaðý insanýný yetiþtirmektir."(dpt, 2001:80-85) Yine Dokuzuncu Kalkýnma Planý'nda eðitimin amaçlarý "Eðitim Sisteminin Geliþtirilmesi" baþlýðý adý altýnda 582. " Toplumsal geliþmenin saðlanmasý amacýyla düþünme algýlama ve sorun çözme yeteneði geliþmiþ, Atatürk Ýlkelerine baðlý, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi deðerleri özümsemiþ, yeni fikirlere açýk, kiþisel sorumluluk duygusuna sahip, 2

17 çaðdaþ uygarlýða katkýda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanýmýna ve üretimine yatkýn, sanata deðer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratýcý bilgi çaðý insaný yetiþtirmektir."(dokuzuncu Kalkýnma Planý , s; 85) ifadesiyle vurgulanmýþtýr. Toplumsal deðiþimin sonucu olarak, toplumun gereksinim duyduðu birey nitelikleri deðiþmiþ, bu durum beraberinde eðitim kavramýnýn geleneksel tanýmýnýn da gözden geçirilmesini gerektirmiþtir. Geleneksel tanýmlarýn vurgu noktasý, eðitim sürecinde, "bireyin davranýþlarýnda kasýtlý ve istendik davranýþ deðiþiklikleri meydana getirme" üzerinedir. Titiz (1996:56), "eðitimin bir yaptýrým olduðuna, istendik bilgi, beceri, tutum ve davranýþlarýn kazandýrýlmasý konumunda olan kiþilerin, bu konuda herhangi bir itiraz ve /veya seçim haklarýnýn bulunmadýðýna" iþaret etmektedir. Titiz' e göre: "Ýnsanoðlu binlerce yýldýr kendisine uygun gelen bilgi, beceri, tutum ve davranýþlarý, çocuk ve gençlere yaptýrýmlý biçimde öðretmektedir. Son 30 yýlda ise, bu yaptýrýmcý tutuma karþý sesler yükselmeye baþlamýþ ve günümüzde bu sesler oldukça netlik kazanmýþtýr. Gelecekte, insanýn en temel haklarýndan "yaþamýný sürdürmek hakkýnýn" yanýna, "koþullanmama hakký"nýn da geleceðini vurgulamaktadýr. "Ýstediðini öðrenme hakký", "istediðini istediði zaman öðrenme hakký", "öðrenmeme hakký" ve benzeri nitelemelerle de dile getirilen bu haklar, insana saygýnýn çok yalýn ama o derecede güçlü bir ifadesidir." Bu eleþtirileri doðrultusunda Titiz (1997: 22); "kiþilerin kendi karar verecekleri maddi ve manevi ihtiyaçlarýný oluþturan bilgi, beceri, tutum ve davranýþ modüllerine eriþme, onlarý öðrenme ve onlarý öðrenebilme, yeteneklerini keþfedebilme, becerilerini kazanma süreci þeklindeki tanýmlarýn, günümüz eðitim beklentilerine çok daha uygun bir yanýt verdiðini" belirtmektedir. Eðitim alanýndaki geliþmeler ve temel sorunlar incelendiðinde, eðitim sürecindeki bireyin, problem çözme yeterliliði bakýmýndan geliþtirilmeye ihtiyaç duyduðu görülmektedir. Bu sorun, beraberinde eðitim sürecinin ihtiyaçlarý karþýlayacak oranda geliþtirilmesini zorunlu kýlmýþtýr. Zaman içinde sorun ve çözüm halkalarýna yenileri eklenmiþtir. "Yerel sorunlara evrensel çözümler getirmek yerine, sorunlara evrensel bakýþ açýsýyla yerel çözümler getirmek" biçimindeki bir anlayýþ, daha etkili olacaktýr. Eðitime; yetiþtirme ve öðretme kavramlarý ile önceden belirlenen ve dikte ettirilen hedeflere ulaþmak için; bir dizi kalýp süreçlerle, hayata hazýrlama misyonu yüklenmiþtir. Oysa eðitim hayatýn kendisidir. Birey, eðitim sürecinin dýþardan bir katýlýmcýsý deðil etkin bir parçasýdýr. Eðitim, birey merkezli yaklaþým ve evrensel düþünme stratejisi ile ele alýndýðýnda mevcut durum birçok yönüyle deðiþim ve geliþime uðrayacaktýr. Borker (1994:12), birey eðitiminin üç boyutta ele alýnmasý gerektiðini belirtmiþtir. Bunlar; evrensel eðitim, geleceðin eðitimi ve çevresel eðitimdir. Evrensel boyutta eðitim alan birey, dünya tarihi, dünya edebiyatý, dünya sanatý, dünya müziði vb. hakkýnda bilgi sahibi olarak, bu bilgiler arasýnda bað kurar. Gelecek eðitimi alan birey; geçmiþ, bugün ve gelecek arasýndaki baðlantýnýn farkýndadýr. Toplumsal deðiþme ve geliþme üzerinde düþünme sorumluluðunu alýr, deðiþimi etkilemek ve biçimlendirmek için kendini güçlü hisseder. Çevresel eðitim alan birey, çevresini geliþtirmek için bilgi ve becerisini kullanýr. Ekosistem içinde kendi rolünün farkýndadýr. Deðiþim sürecinin bir yansýmasý olarak, Millî Eðitim Bakanlýðý Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý (EARGED) tarafýndan eðitimin kalitesini ve öðrenci baþarýsýný artýrmayý hedefleyen MLO Modeli'nde yer alan: "Öðrenci merkezli eðitim esastýr. Okuldaki tüm eðitim, öðretim ve yönetim hizmetleri bu esasa göre düzenlenir." ilkesinden hareketle "Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli" (ÖME) geliþtirilmiþtir. Model geliþtirme sürecinde; konu ile ilgili literatür taramasý yapýlmýþ, felsefi yaklaþýmlar ýþýðýnda, ihtiyaç analizleri, her sýnýf 3

18 düzeyinde yapýlan sýnav sonuçlarý, uluslararasý proje sonuçlarý PISA, TIMSS-R, (3.Uluslararasý Matematik ve Fen Bilimleri Çalýþmasý), PIRLS 2001 (Uluslararasý Okuma Becerilerinde Geliþim Projesi gibi) deðerlendirilmiþ, eðitimciler, akademisyenler, müfettiþler, il ve ilçe yöneticileri, okul idarecileri, öðretmenler, öðrenciler, veliler ve sivil toplum kuruluþlarýyla görüþmeler yapýlmýþtýr. Beynin programlanabilir bir bilgisayar, öðrenmenin de bilginin üst üste yýðýldýðý doðrusal bir iþlem olduðu anlayýþý; beynin dinamik, kendi kendini örgütleyen bir sinir aðý, öðrenmenin de doðal, etken ve karmaþýk bir örüntü formüle etme olduðuna dair bir paradigmaya kaymaktadýr. Karmaþýk koþullara uyum saðlayabilir bir sistem ve öðrenme teorisinin kavranmasý ile öðrenme ve okul eðitimi üzerine yeni düþünceler oluþmuþtur. Mekanik benzetmelerin yerini, dinamik bir karþýtlýk içine yerleþtirilen akýþkan, organik ve biyolojik metafor almýþtýr. Bunun sonucunda da beyin ve öðrenme, çatýþmalarýn olduðu, uyumlu öðrenmenin engellendiði, öðrencinin kimliðinin ve becerilerinin saptýrýldýðý ve yaratýcýlýðýnýn, araþtýrmacý ve sorgulayýcý benliðinin neredeyse yok edildiði ortam oluþmuþtur. Tüm bunlarýn sonucunda, okullaþmanýn mekânik paradigmasýnýn bütünsel, uyumlu, sistematik ve sürdürülebilir öðrenme toplumuna dönüþtürülmesi kaçýnýlmazdýr. Bu kaçýnýlmazlýk ile, öðrencilerin öðrenmelerinde daha titiz, tutarlý ve karmaþýk olmayan, baþkalarý ile entellektüel, sosyal ve duygusal iliþkilerini arttýran, onlara uyumlu ve düþünceye dayalý bilme yollarý saðlayan, iþ birliðine dayalý ve dinamik bir öðrenme yaklaþýmý geliþtiren öðrenme ve öðretme toplumlarý yaratmaya ihtiyaç vardýr. Risk, yenilik, deneyim ve mücadeleye meydan veren ve öðrenmeyi yeniden yönlendirip kiþiselleþtiren bir öðrenme kültürünün yaratýlmasý gerekmektedir (S. Pace Marshall. Yirmibirinci Yüzyýl Ýçin Sürdürülebilen Öðrenen Toplumlarý Yaratmak.1998). Bu gereklilikten hareketle eðitim sistemimizde deðiþim ve yenileþme adýna Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli geliþtirilmiþtir. I. 1. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ EARGED tarafýndan geliþtirilen, Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli ile her okulda, Öðrenci Merkezli Okul, Öðrenci Merkezli Eðitim ve Okul Merkezli Sistemin iþlevsel hâle gelmesi için yapýlmasý gerekenler iþlem basamaklarý þeklinde sunulmuþtur. Ayrýca, öðrenci merkezli eðitime yönelik ders planlarý, uygulamalar ve materyallere ait örnekler verilmiþtir. Model dört ana bölümden oluþmaktadýr. Þekil.1 Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli Öðrenci Merkezli Eðitime Giriþ Kuramsal Yaklaþýmlar Ýlkeler Hedefler Deðerler Stratejiler Eðitim Programlarý Eðitim Teknolojisi Ölçme ve Deðerlendirme Hedef Ýçerik Eðitim Yaþantýlarý Yaþam Becerileri ve Ders Dýþý Etkinlikler Eðitim Teknol ojisi Ölçme ve Deðerlendirme Kuramsal Yaklaþýmlar Eðitim Teknolojisinin Sistematik Planlanmasý Geleneksel Yaklaþýmlar Çaðdaþ Yaklaþýmlar 4

19 I.1.1.Öðrenci Merkezli Eðitime Giriþ Eðitimciler, öðrenci merkezli eðitimi; bir dersin ya da konunun insan beynindeki öðrenme merkezleri ile ilintisi olarak yorumlarken, bazýlarý, öðrencinin alternatif yöntemlerle deðerlendirilmesi, bazýlarý da iþ birliðine dayalý öðrenme esaslarý ile bütünleþmiþ sürekli geliþim modeli olarak ifade etmektedir. Gerçekte ise öðrenci merkezli eðitim, bunlarýn tümünü ve daha ötesini içermektedir. Öðrenci merkezli bir okul planlamasýnda öðretmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve öðrencilerin bu konudaki farklý kavramlarý, ortak bir terminoloji ile yorumlamalarý ve ayný dili konuþmalarý önemlidir. Öðrenciye, dersin hedefleri doðrultusunda öðrenmesini saðlayacak, fakat öðrencinin sadece not almasýný deðil, etkin katýlýmýna imkân verecek etkinlikler sunulduðunda, yaklaþým öðrenci merkezlidir (YÖK/Dünya Bankasý Raporu, 1999: 6-8). Özdemir ve Yalýn (1998:48)' a göre: "Öðrenci, sýnýf ve laboratuvardaki etkinliklerin merkezidir. Ýþlenen konu ikinci derecede önemlidir. Hayat, iþ, aile ve toplum iliþkileri, ulusal ve kiþisel ihtiyaçlara yönelik bazý temel kavram ve ilkeleri anlamak ve kabul etmek durumundadýr. Öðrenci, saðlam bir kavram ve kurallar temeline sahip olduðunda, yeni edindiði bilgileri her zaman bu temel kavram ve ilkeler çerçevesinde özümseyerek, yaþam boyu öðrenmeye katýlmýþ olacaktýr." Deðiþimin önemli ögesi olan öðrenci, MLO Modeli'nde, tanýmlandýðý biçimde, baþarýyý artýrmaya yönelik yapýlacak çalýþmalarda merkez olarak kabul edilmektedir (MLO Modeli,1999:29-31). Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modelinde Öðrenci Merkezli Eðitim: "Bireysel özellikler dikkate alýnarak, bilimsel düþünme ve iletiþim kurma becerisine sahip, öðrenmeyi öðrenmiþ, üretken, bilgiye ulaþýp kullanabilen, evrensel deðerleri benimsemiþ, teknolojiyi etkin kullanan ve bireyin kendini gerçekleþtirmesi için, eðitim sürecinin, her aþamada birey katýlýmýný saðlayacak biçimde yapýlandýrýlmasý" olarak belirtilmiþtir. ÖME, eðitimi yaþama hazýrlýk olarak deðil yaþamýn kendisi olarak kabul etmesi, uygulamaya aðýrlýk vermesi, eðitimde doðal disiplini öngörmesi ve sýnama durumlarýnda ezberi reddetmesinden dolayý felsefelerden pragmatizmi, eðitim felsefelerinden ilerlemecilik ve yeniden kurmacýlýðý esas almaktadýr. Bu iki felsefe; eðitim amaçlarýnda; demokratik ve sosyal yaþamý geliþtirmek, toplumu yeniden yapýlandýrmak ve geliþtirmek, deðiþim ve sosyal reform için eðitimi esas alýr. Öðretmen; problem çözme ve bilimsel araþtýrmalarda yol gösterici (rehber), deðiþim ve reformlarýn temsilcisi, araþtýrma yöneticisi ve proje baþkanýdýr. ÖME geliþtirme süreci Þekil 2' de verilmektedir. 5

20 ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ GELÝÞTÝRME SÜRECÝ Ýhtiyaç Belirleme Literatür Taramasý, Üniversite, Öðretmen, Öðrenci, Veli, Okul Yöneticileri, Bakanlýk Birimlerinin Görüþleri ÖME Ýlkeleri ÖME Stratejileri ÖME Hedefleri ÖME Deðerleri E Ð Ý T Ý M F E L S E F E S Ý ÖME Uygulama Modeli (Taslak) Eðitim Programý Hedef, Ýçerik, Eðitim Yaþantýlarý, Yaþam Becerileri ve Ders Dýþý Etkinlikler, Eðitim Teknolojisi, Ölçme ve Deðerlendirme ÖME Uygulama Modelinin Alanda Uygulanmasý Deðerlendirme Yeniden Düzenleme Þekil.1 Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli Geliþtirme Süreci Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan geliþtirilen, Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli ile; her okulun Öðrenci Merkezli Okul, Öðrenci Merkezli Eðitim ve Okul Merkezli Sistemin iþlevsel hâle gelmesi için yapmasý gereken iþlem basamaklarý ve öðrenci merkezli eðitime yönelik ders planlarý, uygulamalar ve materyallerin neler olabileceðine yönelik örnekler ortaya konmuþtur. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli kapsamýnda belirlenen stratejiler, deðerler, hedefler, yaþam becerileri, eðitim teknolojisi ve ölçme deðerlendirme model içinde detaylý olarak açýklanmýþtýr. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli; ihtiyaç analizleri, her sýnýf düzeyinde yapýlan sýnav sonuçlarý, uluslararasý proje sonuçlarý (PISA, TIMMS-R, PIRLS gibi) eðitimciler, akademisyenler, müfettiþler, milli eðitim il ve ilçe yöneticileri, okul idarecileri, öðretmenler, öðrenciler, sivil toplum kuruluþlarýyla yapýlan görüþmeler ve konu ile ilgili literatür taramasý sonucunda geliþti-rilmiþtir. 6

21 I.2. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM UYGULAMA MODELÝ'NÝN BENÝMSEDÝÐÝ YAKLAÞIMLAR Öðrenci merkezli eðitimde öðrenciler, sýnýf içinde ve eðitim sürecinde baþarýya ulaþmak için neye ihtiyaçlarý olduðuna karar vermesini bilmelidir. Öðretmenlerden araþtýrma ve buluþ etkinliklerinde öðrenci ihtiyaçlarýný dikkate almasý, öðrencilerin de kendi öðrenmelerinin sorumluluðunu almasý beklenir. Yeterli derecede rehberlik yapýlan uygulamalar ile öðrenciler öðretmenin sadece yardýmcý olacaðý tam bir baðýmsýzlýðýn hâkim olduðu öðrenme ortamýna girerler. Burada önemli olan öðrencilerin yetenek, deneyim düzeyi ve eðitim ihtiyaçlarýna uygun bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandýrýlmasýdýr. Gerek öðrenci merkezli eðitimde, gerekse öðretmen merkezli eðitimde, öðretmenler deneyim ve bilgilerini yansýtan deðerlendirme materyallerini, öðrenme yollarýný, öðrenme kaynaklarýný ve uygun öðrenme hedeflerini seçebilirler. Öðretmen merkezli yaklaþýmda, bu materyaller öðrencinin ne öðrenmek zorunda olduðunu tanýmlarken, öðrenci merkezli yaklaþýmda, öðrenciler tarafýndan kullanýlacak kaynak ve rehberler olarak hizmet verirler. Öðretmenler, uygun proje ve problemleri yapýlandýrdýklarýnda öðrencilerin araþtýrmasýna uygun seçimler saðlarlar. Çünkü, öðrenciler problemlere çözüm bulma, projelere katýlma ve eðitim hedeflerini karþýlama sürecinde bilme ihtiyacýnda olduklarý konularý kendileri belirlerler. Çocuklar farklý boy, þekil, renk, cinsiyet ve kiþiliklere sahiptir. Hepsinin farklý ilgi alanlarý, öðrenme türleri, yetenek düzeyleri, geliþim evreleri, öz geçmiþleri, güçlü ve zayýf yanlarý vardýr. Fakat hepsi de doðal bir öðrenme yeterliliðine sahiptir. Her birinin özel bir yeteneði ve güçlü olduðu bir yaný vardýr. Hepsinin sýnýf içinde kendini güvende hissetmeye ve baþarýyý tatmaya, kendini deðerli hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimi vardýr. Her çocuðun benzersiz olduðu ve hepsinin okula öðrenme kapasitesine sahip olarak geldiði bu nedenle de hepsinin öðrenebileceði yaklaþýmý ile yola çýkýldýðýnda, bir öðretmenin bütün öðrencilerini tanýmadan, onlarýn gereksinimleri ile örtüþecek bir öðretim planý yapamayacaðý açýktýr. Öðrencilerin birey olarak sahip olduklarý belki de tek ortak özellik, benzersiz olmalarýdýr. Sýnýfýmýzdaki çocuklar kimdir? Nereden gelmiþlerdir? Ýlgi ve yetenekleri nelerdir? Yaþadýklarý evin özellikleri okul yaþamlarýný olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmekte midir? Ýþte tüm bu ve benzeri sorularýn cevabýný, Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli'nin getirdiði yeni yaklaþýmlarýn içerisinde bulacaksýnýz. Geleneksel okul yaklaþýmýndan, öðrenci merkezli okul anlayýþýna geçiþ sürecinde, bu deðiþimi destekleyen bir dizi deðerlerin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi gerekir. Bu deðerlerin, öðretmenler ve yöneticiler tarafýndan benimsenmesi, bu deðiþim sürecinin saðlýklý ve daha hýzlý gerçekleþmesini saðlayacaktýr. Millî Eðitimin genel amaçlarý arasýnda yer alan; Gençlere, yetenek ve ilgilerine uygun, kendilerini mutlu, verimli ve baþarýlý kýlacak bir meslek ve beceriler kazandýrmak. ifadesiyle belirlenen amaçlar, sýnavlara hazýrlýk olgusu nedeniyle son yýllarda ikinci plana itilmiþtir. Öðretim etkinlikleri aðýrlýk kazanýrken, eðitim etkinliklerinin ihmal edilmesi, bu amaca ulaþýlmasýný olumsuz yönde etkileyen önemli bir etken olarak kendini göstermektedir. Eðitim sisteminin ve okulun merkezine öðrenciyi ve öðrenci ihtiyaçlarýný yerleþtiren Müfredat Laboratuvar Okullarý Modeli (MLO), sistemdeki bu olumsuz geliþmeyi tersine çevirmek için önemli bir fýrsat olarak deðerlendirilmelidir. MLO'da önce alanda deneme çalýþmalarý þeklinde ve daha sonra genele yaygýnlaþtýrmak üzere bu yönde yapýlacak çalýþmalar iki ana baþlýk altýnda toplanmaktadýr: 7

22 a. Eðitim programlarýnda öðrencilerin yukarýda öngörülen becerileri kazanmalarýný saðlayacak bilgi, yöntem ve tekniklere aðýrlýk verilmesi, b. Öðrencilere, ders dýþý etkinlikler yoluyla destek verilerek yeni beceriler kazandýrýlmasý. Okul, sadece bilgilerin öðrenildiði bir yer deðil, bireyin içinde yaþadýðý toplumun mutlu, üretken, baþarýlý bir üyesi olmak için, kazanacaðý davranýþlarýn eðitimini aldýðý bir kurumdur. Eðitim prog-ramlarý ile çerçevesi çizilen bu hedefe ulaþma düzeyi, okula hakim olan iklim ve ders dýþý etkinliklere verilen önem ile yakýndan iliþkilidir. Bilgi toplumunda egemen olan üretim paradigmasý, bilgi tabanýný deðiþtirdiði gibi eðitimli insanýn tanýmý ve öðrenmeye iliþkin yaklaþýmlarý da etkilemiþtir. Eðitimin amacý ve okullarýn iþleyiþini yeniden tanýmlamanýn bir zorunluluk hâline gelmesinin temelinde, toplumsal yapýdaki inanç, deðer ve tekniklerin deðiþmesi vardýr. Bu deðiþmeler eðitim sistemine yansýtýlmalýdýr. Eðitim programlarý hazýrlanýrken, yeni deðerler ve yaklaþýmlar sisteme uyarlanabilir þekilde düzenlenmelidir. Öðrenmelerin rastlantýlardan arýndýrýlarak plânlý ve sistemli bir þekilde gerçekleþmesi için eðitim programlarýna ihtiyaç vardýr. Eðitim programlarýnýn günümüz ihtiyaçlarýna cevap vermesi gerekmektedir. Bugünün ve geleceðin dünyasýna uyumlu birey yetiþtirmek için eðitim programlarý bireyin geliþimi dikkate alýnarak sürekli geliþtirmektir. Bu doðrultuda bilginin iþlevi, yeni deðeri, öðrencinin yeni deðerlerle ilgili beklentileri tekrar gözden geçirilmelidir. Teknolojideki hýzlý geliþmeler öðrenme ortamlarýnda hýzlý bir deðiþime ve çeþitliliðe yol açmaktadýr. Artýk, öðrenme ortamý sadece okul binalarý ve sýnýflar ile sýnýrlý deðildir. Bilgisayar teknolojisine baðlý çoklu ortamlar ve iletiþim teknolojisindeki geliþmelere baðlý bilgi aðlarý birer elektronik öðrenme ortamý oluþturmaktadýr. Bireysel öðrenme ortamýndaki çeþitliliðin artmasý öðrencilerin bireysel farklýlýklarýnýn önemini de gün gittikçe arttýrmaktadýr. Ekipmanlar ile öðretim bir ayrýcalýk deðildir. Nitelikli bir eðitimde, etkili planlamaya gerek vardýr. Etkili bir öðretim için teknoloji ile öðretim arasýnda bir köprü kurulmalýdýr. Eðitim teknolojisindeki sistematik yapýlandýrma bu köprüyü kuracaktýr. Öðrenci merkezli eðitimde, ölçme ve deðerlendirme sistemi, modelde öngörülen stratejiler doðrultusunda belirtilen özellik ve ilkeler dikkate alýnarak yeniden yapýlandýrýlýr. Ölçme deðerlendirme bölümünde, ölçme ve deðerlendirmenin temel kavramlarý, ölçmenin eðitimdeki yeri ve önemi, öðrenci merkezli eðitimde önerilen geleneksel ve yeni ölçme yaklaþýmlarýna yer verilmiþtir. Bu bölümde geleneksel ve alternatif ölçme araçlarý olumlu yanlarý ve sýnýrlýlýklarýyla ayrýlýtýlý olarak belirtilmiþtir. Öðrenci Merkezli Eðitim Uygulama Modeli'nde benimsenen bu yaklaþýmlar ayrýca "Geliþimsel Rehberlik Yaklaþýmý" ve "Toplam Kalite Yönetimi" anlayýþý ile baðdaþtýrýlmýþtýr. Bilgi, önemli ölçüde arttýðýndan bu bilgiyi doðrusal ve dayatýcý bir biçimde iletmekte kullandýðýmýz yapýlar (okullar) ve belirlenmiþ stratejiler artýk iþ baþýnda sürekli öðrenmenin gerektiðinin bilincinde olan bilgi temelli kurumlar tarafýndan sürekli olarak sarsýlmaktadýr. Bunun yaný sýra kültürel dönüþümün sistem üzerindeki etkileri de deðiþim ve dönüþüm sürecini hýzlandýrmaktadýr. I.3. EÐÝTÝM VE ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM Eðitim, insanlýðýn var oluþundan beri sürekli gündemde olan bir kavramdýr. Ýlkel toplumlarda bireyin eðitimi toplumsal normlar ve törelerin genç kuþaða aktarýlmasýyla sýnýrlý kalmýþtýr. Ýlerleyen yüzyýllarda ise eðitim hep bir öncekine göre daha sistemli ve planlý olmuþtur. Antik çaðlarda eðitim, yalnýzca soylulara özgü olmuþ eðitimden yalnýzca soylularýn çocuklarý yararlanmýþtýr. Feodal toplumlarda ise, eðitim kilisenin denetiminde kalmýþtýr. Orta Çað Avrupasý'nda 8

23 siyasal yönetim olarak derebeylik hüküm sürerken gençlerin eðitimini büyük ölçüde kilise üstlenmiþtir. Toplumsal üretim olgusuyla birlikte, eðitim toplumsal bir nitelik kazanmýþ ve bunun uzantýsý olarak, profesyonel anlamda okul ve öðretmen kavramlarý ortaya çýkmýþtýr. Günümüz eðitim sistemi ise, deðiþim ve geliþmelere baðlý olarak yeniden yapýlanma sürecine girmiþtir. Çünkü, günümüzün ve geleceðin toplumlarý hýzlý deðiþimin bir parçasý ve ürünü olacaktýr. Bu anlamda geleneksel eðitim anlayýþý, yerini çaðýn ihtiyaçlarýna cevap verebilen yaklaþýmlara býrakmaktadýr. Öðrenci Merkezli Eðitim Eðitimciler, öðrenci merkezli eðitim kavramý ile; öðrenci merkezli öðrenmeyi matematik ya da edebiyat gibi bir dersin ya da konunun beynimizdeki öðrenme merkezleri ile ilintisi olarak yorumlarken, bazýlarý öðrencinin geleneksel olmayan yöntemlerle deðerlendirilmesi, bazýlarý da, iþ birliðine dayalý öðrenme esaslarý ile bütünleþmiþ bir sürekli geliþim modeli olarak düþünmektedir. Gerçekte ise öðrenci merkezli eðitim bunlarýn tümünü ve daha ötesini içermektedir. Öðrenci merkezli bir okul planlamasýnda öðretmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve öðrencilerin bu konudaki farklý kavramlarý ortak bir terminoloji ile yorumlamalarý ve ayný dili konuþmalarý önemlidir. Öðrenciye, dersin hedefleri doðrultusunda öðrenmesini saðlayacak, sadece not almasýný deðil, etkin katýlýmýna imkân verecek etkinlikler sunulursa bu yaklaþým, öðrenci merkezlidir (YÖK/Dünya Bankasý Raporu, 1999: 6-8). Öðrenci, sýnýf ve laboratuvardaki faaliyetlerin merkezidir. Ýþlenen konu ikinci derecede önemlidir. Öðrenci, hayat, iþ, aile ve toplum iliþkileri, ulusal ve kiþisel ihtiyaçlara yönelik bazý temel kavram ve ilkeleri anlamak ve kabul etmek zorundadýr. Öðrenci, saðlam bir kavram ve kurallar temeline sahip olduðunda, yeni edindiði bilgileri her zaman bu temel kavram ve ilkeler çerçevesinde özümseyerek, yaþam boyu öðrenmeye katýlmýþ olacaktýr (Özdemir ve Yalýn. s ). Öðrenci Merkezli Eðitim; bireysel özellikler dikkate alýnarak, bilimsel düþünme becerisine sahip, öðrenmeyi öðrenmiþ, üretken, bilgiye ulaþýp kullanabilen, iletiþim kurma becerisine sahip, evrensel deðerleri benimsemiþ, teknolojiyi etkin kullanan ve bireylerin kendini gerçekleþtirmeleri için eðitim sürecinin; her aþamada öðrenci katýlýmýný saðlayacak biçimde yeniden yapýlandýrýlmasýdýr. Öðrenci merkezli eðitimin belki de en öncelikli amacý, öðrencinin, kendi kendine öðrenmeyi keþfetmesinin saðlanmasýdýr. Öðrenmenin etkililiðini artýrabilmek için de, öðretim, programlarýnýn yapýlandýrýlmasý ve geliþtirilmesinden önce öðrenmenin kavramlarýndan yola çýkýlmalý ve diðer kavramlar bunun üzerinde yapýlandýrýlmalýdýr. a. Öðrenci Merkezli Eðitimin Hedefleri Öðrenci merkezli eðitim ile bireyde geliþtirilmesi beklenen hedefler belirlenirken çaðdaþ eðitim felsefeleri, modelde yer alan ilke ve stratejiler çaðýn gerekliliklerini karþýlayabilen bireyler hedeflenmiþtir. Bu amaçla belirlenen hedefler, günümüz ve geleceðin ihtiyaç duyulan insan profili özelliklerini taþýmaktadýr. Öðrenci merkezli eðitimde öðrenci: 1. Kendini tanýr ve bireysel özelliklerinin farkýndadýr. 2. Bireysel, geliþim için isteklidir. 3. Kendini gerçekleþtirir. 9

24 4. Ýþ birliðine ve grup çalýþmasýna isteklidir. 5. Öðrenmeyi öðrenir. 6. Düþünme becerilerini geliþtirir. 7. Akademik becerileri yaþam becerilerine dönüþtürür. 8. Etkili iletiþim becerisine sahiptir. 9. Teknolojiyi etkin kullanýr. 10. Zamanýný ve enerjisini verimli kullanýr. b.öðrenci Merkezli Eðitimin Ýlkeleri Öðrenci merkezli eðitimde öðrenme açýsýndan okulu, öðrenciyi, öðrenme ortamlarýný ve süreci tanýmlayan ilkeler belirlenmiþtir. Eðitim literatüründe öðrenci merkezli eðitimin on iki ilkesi olarak adlandýrýlan bu ilkeler aþaðýda belirtilmiþtir. 1. Öðrenmeyi öðrenme esastýr. 2. Her öðrenci öðrenebilir. 3. Her öðrenci öðrenirken eski ve yeni bilgiler arasýnda özgün baðlantýlar kurar. 4. Düþünmeyi öðrenmek eleþtirel ve yaratýcý düþünmeyi geliþtirir. 5. Baþarabilme duygusu içsel güdülenmeyi saðlar. 6. Öðrenme olumsuz deneyimlerle engellendiðinde zorlaþýr. 7. Merak, yaratýcýlýk ve çok boyutlu düþünmeyi harekete geçiren ödevler, öðrenciyi daha zorlarýný baþarabilmeye güdüler. 8. Her öðrenci farklý zamanda, farklý türde ve farklý hýzda ilerleyerek geliþir. 9. Farklý özelliklerdeki öðrencilerin birbirleri ile etkileþimi öðrenmeyi kolaylaþtýrýr. 10. Öðrenciler arasýndaki olumlu iliþkiler öðrenmeyi artýrýr. 11. Her öðrenci öðrenmeye karþý farklý yetenek ve eðilime sahiptir. 12. Her öðrenci yeni bilgileri kendi kalýplarýna göre kavrayýp benzersiz bir anlam yaratýr. Bu ilkeler kapsamýnda Öðrenci Merkezli Eðitimde; Öðrenci merkezli eðitimin ilkeleri deðiþik bir bakýþ açýsýyla aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir. 1. Öðrenme Sürecinin Doðasý: Öðrenmenin, bireyin kendi algýlarý, düþünceleri ve duygularýndan süzerek edindiði bilgi ve deneyimlerinden anlamý keþfetmesi ve yapýlandýrmasý sürecidir. 2. Öðrenme Sürecinin Amacý: Her öðrenci, elde ettiði verilerden bir anlam yaratarak bunu gözden geçirir ve sonuçlarýn diðer bireyler için anlaþýlýr hâle getirilmesine çaba harcar. 3. Bilginin Yapýsý: Her öðrenci daha derin bir anlam yapýlandýrmak için eski ve yeni bilgileri arasýnda özgün baðlantýlar kurar. 4. Biliþ Bilgisi: Öðrencinin sistematik bir biçimde düþünmeyi öðrenmesidir. 5. Güdülemenin Öðrenmeye Etkileri: Öðrencinin kontrol düzeyi, sorumluluk duygusu, hedefleri, ilgi alanlarý, yeterlilikleri ve beklentileri baþarma güdüsünü besler. 10

25 6. Öðrenme Ýçin Ýçsel Güdü: Her öðrenci doðal bir öðrenme eðilimine sahiptir. 7. Öðrenmenin Geliþimsel Doðasý: Her birey farklý zamanlarda, farklý geliþim hýzlarýyla ilerleyerek geliþir. 8. Toplumsal ve Kültürel Çeþitlilik: Farklý öz geçmiþ, ilgi ve deðerlere sahip bireylerin birbirleri ile etkileþimi, öðrenmeyi kolaylaþtýrýr. 9. Olumlu Ýliþkiler: Öðrencilerin birbirine destek olmasý, ilgi ve saygý göstermesi öðrenmeyi artýrmasýdýr. 10. Bireysel Farklýlýklar: Her öðrencinin kalýtsal olarak taþýdýðý genler ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesi ile þekillenmesi ve bu nedenle öðrenmeye karþý farklý yetenek tercih ve eðilimlere sahip olmasýdýr. 11. Biliþsel Süzgeçler: Her öðrencinin yeni fikirleri, inanç, anlama, yorumlama ve tutum süzgeçlerinden geçirerek iþlemesi ve benzersiz bir anlam yaratmasýdýr. 12. Stratejik Düþünme: Öðrenenlerin belirlenen öðrenme hedeflerine ulaþabilmesi için deðiþik düþünme, mantýk stratejilerini oluþturabilmesi ve kullanabilmesidir. 13. Öðrenme ve Farklýlýklar: Öðrenme, güdüleme ve etkin öðrenmenin temel ilkelerinin tüm öðrencilere uygulanmasýdýr. Bu uygulama ile birlikte bireysel farklýlýklar ve sosyo-ekonomik durumlar öðrenmeyi etkilemekte ve öðrencinin yetenekleri, geçmiþi, kültürü ve deneyimlerindeki farklýlýklar göz önüne alýndýðýnda güdülenme ve baþarý düzeyi artmaktadýr. 14. Eðitim Standartlarý ve Deðerlendirme: Yüksek ve teþvik edici standartlar oluþturmak, öðrenen kadar öðrenme sürecini de deðerlendirmek öðrenme sürecinin bütünleyici bir parçasýdýr. (http//www. apa. org. 2002). I.4. ÖÐRENCÝ MERKEZLÝ EÐÝTÝM ÝÇÝN DEÐÝÞÝM SÜRECÝ Deðiþim süreci düzenlenen organizasyonun her seviyesinde dikkatli bir biçimde yönetilmelidir. Deðiþimi, bir süreç olarak görme ve deðerlendirme üç farklý durumdan geçme olarak ifade edilebilir. Ýçinde bulunulan durumdan arzu edilen duruma geçmek için, deðiþim hedefleri bir basamak olmalýdýr. Ýnsanlar, mevcut düþünme biçimlerinden ve görevlerini yapma, hayatlarýný devam ettirmedeki mevcut uygulamalarýndan, bunlarý yeni bir biçimde algýlama ve buna göre hareket etme durumuna bir dönüþüm gerçekleþtirirler. Bu dönüþüm bir týrtýlýnkine benzetilebilir. Týrtýl, kendisini istediði yere götürecek bir sürü ayaðý olduðu için son derece mutludur. Ama, birgün kendisini, etrafýný sýkýca saran bir kozanýn içinde bulur. Artýk onun için yürümek söz konusu deðildir. Karanlýk bir ortama hapsedilmek onu allak bullak etmiþ ve gerilime sokmuþtur. Bir anda dünyasý kararmýþtýr. Bir süre sonra da kendisini bir kelebeðe dönüþmüþ olarak bulur. Eski þekilde sürünerek ve emekleyerek hareket etmeye ihtiyacý yoktur ve ne zaman nereye isterse oraya uçabilir. Týpký kelebeðin kanatlarýný fark ederek uçmasý gibi, eðitim sürecinde deðiþim ve geliþmeleri planlayanlarýn da eðitimde yenileþme ve deðiþime duyulan ihtiyacý kýsa sürede fark ederek uygulamaya geçmesi gerekir. Doðal yaþamýn ve tüm toplumlarýn yaþadýðý deðiþmeler gibi örgütler de deðiþme zorunluðundan kaçýnamazlar. Ancak, doðal yaþamdaki ve organizmalardaki zorlayýcý, yönlendirici zor deðiþmelere ve iliþkilere karþýn, örgütlerde gerçekleþtirilecek deðiþmelerin çok amaçlý ve kasýtlý, 11

26 yönlendirilebilen türden deðiþmeler olmasý beklenir. Uzun dönemli olarak bakýldýðýnda bir örgütün yaþama þansý, onu oluþturan unsurlarýn yenileþme konusundaki tutum ve etkinleri ile doðrudan iliþkilidir. Deðiþim ve yenileþme konusunda yapýlan kavramsal ayrýmlarda "deðiþmenin" nötr bir farklýlaþmaya karþýlýk geldiði, buna karþýn "yenileþmenin" kasýtlý, planlý, istendik yöndeki farklýlaþmalar anlamýna geldiði belirtilmektedir (Baþaran, 1982, Özdemir, 1998). "Örgütsel deðiþme" ve özellikle "planlý deðiþme" kavramlarý sýkca "yenileþme" kavramýnda belirtilen istendik, kasýtlý, planlý yapýlan deðiþmeler anlamýnda kullanýlmalýdýr (Baþaran 1982, Özdemir 1998, Schermerhorn 1989). Schermerhorn(1989:520)'a göre yenileþme, "örgütün normal çalýþma rutininin bir parçasý olarak yeni düþünceler yaratma, modelleme ve onlarý uygulamaya koyma sürecidir. Bu uygulamalar örgütlerde birþeyleri yapmanýn daha iyi yolu konusundaki sonuçlar olarak, süreç yenileþmeleri geliþtirilmiþ mal veya hizmetlerin yaratýlmasý sonucunu ortaya çýkaran ürün yenileþmeleri biçiminde ortaya çýkar. "Planlý deðiþme" bir deðiþme lideri tarafýndan özel çabalar sonucu ortaya çýkar. Plânlý deðiþim, birilerinin gerçek durumu ile istenilen arasýndaki farký gösteren performans açýðý algýsýna doðrudan tepkisinin sonucudur. Performans açýklarý ayný zamanda çözülmesi gerekli sorunlarý ya da keþfedilmesi gereken fýrsatlarý yansýtýr. Ýþte bu durumda performans açýklarýný gözden geçirmek ve onlarý kapatmak için plânlý deðiþim baþlatýlmalýdýr (Schermarhorn,1989: 527). Örgütsel deðiþim ve yenileþmenin dört aþamasý Schermarhorn (1989) düþünce yaratma, baþlangýç denemeleri, yapýlabilirliðin belirlenmesi ve son uygulama þeklinde belirlemiþtir. Ayrýca, ünlü psikolog Kurt Lewin, herhangi bir planlý deðiþme çabasýný üç aþamalý bir süreç olarak görmekte ve bunlarý; donmuþluðu çözme, deðiþtirme ve yeniden dondurma olarak belirtmektedir (Schermarhorn,1989: 528). MEB, Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðýnca geliþtirilen "Müfredat Laboratuvar Okullarý Modeli (1999)" ile "Planlý Okul Geliþim Modeli "(2001) öðrenci baþarýsýný ve kalitesini artýrmaya yönelik çalýþmalarda, sistem adýna deðiþim ve yenileþmenin liderliðini yapmaktadýr. Yapýlan bu çalýþmalar ayný zamanda Schermarhorn ve Kurt Lewin'in deðiþim ve yenileþme konusundaki öngörüleri ile örtüþmektedir. Okul lideri, okulda sistematik bir deðiþim ve yenileþme, düþünme, iþ birliði, planlama ve problem çözme için gereken zamaný saðlamalýdýr. Bu yapýlandýrmada Okul Geliþim ve Yönetim Ekipleri (OGYE'ler) içinde gerçekleþtirilecek çalýþma gruplarý ve organizasyonlarýn önemi büyüktür. Öðretmenlerin, ekibin parçasý olarak okuldaki gücü fark edip yapýlandýrmalarý için zamana ihtiyaçlarý vardýr. Kýsa süreli planlar, her öðrencinin tüm eðitim deneyimi açýsýndan uzun süreli planlara uymalýdýr. Öðrenci merkezli sýnýf kitaba dayalý olmadýðýna göre, öðrenme içerisindeki beklentileri tüm programa göre ayarlamak çok önemlidir. Planlamaya eðitim sürecinin tüm aþamalarý dahil edilmeli ve bu süreç ayný zamanda öðrenci merkezli eðitime göre oluþturulmalýdýr. Öðretmenler, öðrenme ortamlarýný her öðrencinin ihtiyacýný karþýlayacak þekilde düzenlemelidir. Böyle bir görevde düþünme, günlük hazýrlýk ve zaman gerektirmektedir. Öðretmenler, yeni teknik ve stratejileri denediklerinde, geliþtirme sürecinde daha çok zamana ihtiyaç duyarlar. Sonuçta tüm etkinlikleri baþarýlý bir çalýþmaya dönüþtürmek için bireysel ve ekip olarak bazý deðiþimlerden geçmek kaçýnýlmazdýr. Mevcut eðitim sisteminden öðrenci merkezli eðitim sistemine baþarýlý bir geçiþ yapmak için iki tür deðiþim gerekmektedir. Bunlar sistemik ve bireysel deðiþimdir. 12

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI Seviye Belirm e Sýnavý %70 Yý l S o nu B a þa r ý P u a ný %25 Yöneltme ve Davraný

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA

Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý. Erol KARACA Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Yeniden Yapýlandýrýlmasý * Erol KARACA Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði)

Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði) Okul Müdürlerinin Dönüþümcü ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri ile Okul Kültürü Arasýndaki Ýliþkiler (Ýzmir Ýli Örneði) Semiha ÞAHÝN * Özet Bu araþtýrmayla okul müdürü ve öðretmenlerin algýlarýna göre okul

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý. Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantýksal Çerçeve Yaklaþýmý Hazýrlayan Faruk Cengiz TEKÝNDAÐ Tasarým : Ahmet IÞIKMAN Mayýs 2005, ANKARA Bu yayýnýn içeriðinden yazarý sorumlu olup, hiçbir þekilde Avrupa Birliði

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki * Aytunga OÐUZ Özet: Araþtýrmanýn amacý; sýnýf öðretmenliði öðrencilerinin Eðitimde ölçme ve deðerlendirme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı