Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý"

Transkript

1 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**. *Karaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Karaman. **Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta. ***Samsun Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Samsun. Amaç: Bu çalýþma, Isparta il merkezinde görev yapan öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeylerini ölçmek, karþýlaþtýklarý sorunlarý belirlemek ve ilkyardým ile ilgili yapýlacak eðitim çalýþmalarýna karþý tutumlarýný saptamak amacý ile planlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Isparta il merkezinde kesitsel analitik olarak planlanan çalýþmada, rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 12 ilköðretim okulu ve 7 lisede toplam 364 öðretmene ulaþýldý. Beþ tanýmlayýcý soru, 12 ilkyardým bilgi sorusu ve 7 ilkyardýmla ilgili tutumlarýna yönelik soru olmak üzere toplam 24 sorudan oluþan anket formu cevaplandýrýldý. Oniki ilkyardým bilgi sorusunun her doðru cevabý için 1 puan verilerek öðretmenlerin ilkyardým bilgi puaný (ÝBP) 12 puan üzerinden hesaplandý. Bulgular: Tüm öðretmenlerin ÝBP ortalamasý 7.07±1.92 idi. Kadýnlarýn ÝBP ortalamalarý (7.44±1.87), erkeklerin ÝBP ortalamalarýndan (6.93±1.93) anlamlý olarak daha yüksekti. Ýlköðretim okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ÝBP ortalamalarý da (7.29±1.97), liselerde görev yapan öðretmenlere göre (6.79±1.84) anlamlý olarak daha yüksek bulundu. En az yanlýþ cevaplandýrýlan sorularýn konularý sýrasý ile yanýklý hastaya, asidik veya bazik bir madde yutmuþ hastaya ve burun kanamalý hastaya yaklaþýmdý. Okullarda en sýk karþýlaþtýklarý ilkyardým gerektiren durumlarý ise sýrasýyla kanama (% 51.6), bayýlma (% 33.0), kýrýk-çýkýklar (% 12.9) olarak ifade edildi. Öðretmenlerin % 86.0 ý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný, %81.0 ý ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini ifade etti. Sonuç: Öðretmenlerin ÝBP nýn orta düzeyde olduðu, büyük çoðunluðunun ilkyardým konusunda kendilerini yetersiz bulduklarý ve yapýlacak olan eðitim çalýþmalarýna karþý istekli olduklarý tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Ýlkyardým, Öðretmen, Okul. Abstract The firstaid knowledge levels and attitude of the teachers who work in Isparta city center. Objective: This study has been planned in order to evaluate the level of first aid knowledge and to detect the problems teachers face and to determine their attitude towards the educational studies related to first aid among the teachers who work in the Isparta city center. Material-Method: 364 teachers in total have been achieved in 12 primary schools and 7 high schools that are randomly selected in the provincial center of Isparta. Survey sheet with 24 questions overall, including 5 descriptive questions, 12 questions of first aid knowledge and 7 questions about their attitude related to first aid has been answered with the survey method of observation. The teachers point of first aid knowledge (FKP) has been calculated out of 12 points by giving 1 point per every true answer of the 12 first aid questions. Results: The average FKP among teachers were 7.07±1.92. FKP of women were considerably higher than that of men. Also the avarage FKP of the teachers who work in primary schools (7.29±1.97) were considerably higher than the teachers who work in high schools (6.79±1.84). The questions of the subjects which were given the least wrong answers were, respectively, approach to burned patients, the patients who drank acidic or basic liquids and the patients who have bleeding nose. Most common situations which require first aid are told to be, respectively, hemorrhage, fainting, fracture and protuberants. 38.5% of them had had first aid training before. 86% of the teachers mentioned that they didn't find their first aid knowledge level sufficient whereas 81% expressed their will to acquire first aid knowledge. Conclusion: It has been established that FKP of teachers is mediocre, the majority of them find themselves insufficent about first aid and are willing to take part in future training courses. Key words: Firstaid, Teacher, School. Yazýþma Adresi: Uz. Dr. Tufan Nayir Karaman Merkez Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Tabipliði Karaman Tel : Müracaat tarihi: Kabul tarihi:

2 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri 124 Giriþ Ýlkyardýmýn modern tanýmý, yaþamý tehlikeye düþüren herhangi bir durumda, saðlýk görevlilerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, kaza geçiren kiþiye olay yerindeki malzemelerden yararlanarak yapýlan geçici bakým ve ilaçsýz uygulamalardýr (1). Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü nce hazýrlanan gün ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren ilkyardým yönetmeliðine göre tüm kurumlarda yirmi kiþide bir, riskli iþyerlerinde ise on kiþiden bir kiþinin ilkyardým eðitimi almasý zorunlu kýlýnmýþtýr (2). Ayrýca devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca saðlanan tedavi hizmetleri dýþýnda kalan, iþçilerin saðlýk durumunun ve alýnmasý gereken iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin saðlanmasý, ilk yardým ve acil tedavi ile koruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmek üzere iþyerindeki iþçi sayýsýna ve iþin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iþyeri hekimi çalýþtýrmak ve bir iþyeri saðlýk birimi oluþturmakla yükümlüdür (3). Diðer yandan da günlük yaþamýnýn birçok aktivitesinde kaza ve yaralanma riskine sahip olan insanýn daha yüksek aktiviteye sahip olduðu çocukluk döneminde bu risk daha da artmaktadýr. Çocukluk çaðý yaralanmalarýnda da, okul ve okul dýþý yaralanmalar karþýlaþtýrýldýðýnda okulda iken meydana gelen yaralanmalarýn çok daha sýk olduðu görülmektedir (4). Bu yüzden çocuklarýn günlerinin büyük bir kýsmýný geçirdiði, kanunlarda belirtilen çalýþan sayýsýndan çok daha fazla risk grubunda sayýlan öðrencisi olan okullarýmýzdaki öðretmenlerin, eðitim yanýnda koruyucu ve gerektiðinde ilkyardým uygulayýcý özellikleri de öne çýkmaktadýr. Ayrýca ilkyardým uygulamalarýnda saniyelerin büyük önem kazandýðý düþünülecek olursa saðlýk ile ilgili hizmetlerin sadece saðlýk personeline býrakýlmamasý gerektiði, toplum katýlýmý saðlandýðýnda çok daha yüksek bir verimin alýnacaðý da bilinen bir gerçektir. Bu araþtýrma Isparta Ýl Merkezinde ilköðretim ve lise okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeylerinin belirlenmesi, konu ile ilgili tutumlarýnýn tespiti amaçlarý ile yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Kesitsel analitik tipte bir çalýþma olarak planlanan araþtýrma eðitim-öðretim yýlý Aralýk ayý içerisinde yapýldý. Araþtýrma için Isparta Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden ve ilgili okul müdürlerinden gerekli izinler alýndý. Araþtýrmanýn evrenini Isparta merkezindeki tüm ilköðretim okullarý ve liseler oluþturmaktaydý (n=67; 44 ilköðretim okulu, 23 lise). Rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 12 ilköðretim okulu ve 7 lisede toplam 364 öðretmene ulaþýldý. Araþtýrma tarihinden önce örneklemin dýþýndaki bir ilköðretim okulunda 12 öðretmene anketin bir ön uygulamasý yapýldý. Anketler gönüllü katýlým esasýna göre uygulandý. Araþtýrmanýn yapýldýðý gün gidilen okullarda görevli tüm öðretmenler çalýþmaya katýldý, ankete katýlmak istemeyen olmadý. Gözlem altýnda anket yöntemi ile anketler okullarýn öðretmen odasýnda uygun teneffüs arasýnda yaklaþýk 20 dakikada cevaplandýrýldý. Anketler cevaplandýktan sonra anket uygulanan okullara daha sonra gidilerek öðretmenlere temel ilkyardým konularý hakkýnda seminerler verildi. Anket, 5 tanýmlayýcý soru, 12 ilkyardým bilgi sorusu ve 7 ilkyardýmla ilgili tutumlarýna yönelik soru olmak üzere toplam 24 sorudan oluþmaktaydý. Tek doðru cevabý olan çoktan seçmeli 12 ilkyardým bilgi sorusunun her doðru cevabý için 1 puan verilerek öðretmenlerin ilkyardým bilgi puaný (ÝBP) hesaplandý. Ýlkyardým bilgi sorularýndan alýnabilecek en düþük puan 0, en yüksek puan 12 idi. Tüm veriler SPPS 15.0 istatistik programýnda tanýmlayýcý istatistikler, baðýmsýz gruplarda t testi, Mann whitney-u testi ve pearson korelasyon yapýlarak deðerlendirildi. P<0.05 düzeyi anlamlý olarak kabul edildi. Bulgular Araþtýrma da yaþlarý 19 ile 55 arasýnda deðiþen (41.19 ± 8,16 yaþ) 364 öðretmene ulaþýldý. Çalýþma grubunun, 249 u erkekti (%68.4) ve % 55.5 i ilköðretim okullarýnda görev yapmaktaydý. Ortalama görev süreleri ± 8.22 yýl (min=1, max=35) idi ve % 74 ü on yýl üzerinde görev yapmýþtý (Tablo 1). Tablo 1: Öðretmenlerin Cinsiyet, yaþ gruplarý, okul ve görev süreleri gibi özellikleri Cinsiyet N % Kadýn ,9 Erkek ,4 Belirtmemiþ 6 1,6 Yaþ Gruplarý N % < , , , , ,9 45< ,7 Belirtmemiþ 8 2,2 Okul N % Ýlköðretim ,5 Lise ,5 Görev Süresi N % , , , , ,1 26< 67 18,4 Belirtmemiþ 5 1,4

3 125 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri Tablo 2: Ýlkyardým eðitimi alanlar ve aldýklarý yerlere göre ÝBP ortalamalarý Özellik N Yüzde ÝBP ortalamasý P deðeri Daha Önce Ýlkyardým Eðitimi Almayanlar ,9 ± 1, Daha Önce Ýlkyardým Eðitimi Alanlar ,2 ± 1,9 Ýlk yardým Eðitimi Alýnan Yerler N Yüzde ÝBP ortalamasý P deðeri Sürücü Kursu ± Milli Eðitim Bakanlýðý Kurslarý ± * Saðlýk Bakanlýðý Kurslarý ± * Askerlik ± * *Mann Whitney-U testi P deðeri Öðretmenlerin branþlara göre daðýlýmý -sýklýk sýrasýna göre-, sýnýf öðretmeni (n=100, % 27.5), sosyal bilgiler ( n= 61, % 16.8), yabancý dil (n=25 % 6,9) meslek dersi ( n= 47, % 12.9), matematik (n=32 % 8,8), fen bilimleri (n= 38, % 10.4) ve Türkçe (n= 35, %9.6) idi. Kadýnlarýn ÝBP ortalamalarý (7.44 ± 1.87), erkeklerin ÝBP ortalamalarýndan (6.93 ± 1.93) anlamlý olarak daha yüksekti (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.020), (Þekil 1). karþýlaþtýrýldýðýnda eðitim alanlarda ortalama daha yüksek olmasýna raðmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamsýzdý (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.363), (Þekil 1). Ýlkyardým eðitimi alanlarýn aldýklarý yerlere göre, hiç eðitim almamýþ kiþilerin aldýklarý ÝBP'ý karþýlaþtýrýldýðýnda eðitim alanlarýn ÝBP'ý yüksek olmasýna raðmen Saðlýk Bakanlýðý kurslarýna katýlanlarýn haricindekilerde aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (Tablo 2). Sorularýn içerdikleri konulara göre cevaplanma oranlarýna bakýldýðýnda, en çok doðru cevap verilen konular sýrasý ile ilkyardým tanýmý ve uygulayýcýlarý, ilk müdahale edilecek hasta gurubu ve bayýlma anýnda yapýlacaklar ile ilgili olan sorulardý. En az doðru cevap verilen konular ise yanýklý hastaya yaklaþým, asidik veya bazik bir madde içen birine yaklaþým ve burun kanamasýnda yapýlacaklar hakkýndaki sorulardý. Öðretmenlerin ilkyardým ihtiyacý duyan birine yaklaþýmda ilk bakýlmasý gereken havayolu açýklýðýný kontrol etmeyi bilebilme oranlarý % 47.5'ti (Tablo 3). 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,3 6 7,07 Tüm Gruplar 6,93 7,44 Þekil 1: Tüm grubun ve cinsiyet ve okul durumuna göre ilkyardým bilgi puaný ortalamalarý *(P<0,05) Ýlköðretim okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ÝBP ortalamalarý da (7.29 ± 197), liselerde görev yapan öðretmenlere göre (6.79 ± 1.84) anlamlý olarak daha yüksek bulundu (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.014), (Þekil 1). Yüzde 38.5 i daha önce ilkyardým konusunda eðitim almýþtý. Ýlkyardým konusunda eðitim alanlar ilköðretim okullarýnda % 44.5 iken, liselerde ise % 32.1 idi. Ýlkyardým eðitimi alanlar (7,2 ± 1,9 puan) ile hiç eðitim almamýþ olanlarýn (6,9 ± 1,9 puan) ÝBP ý 6,9 7,2 E K (-) (+) *Cinsiyet Eðitim Alma 6,79 7,29 Lise ÝÖ *Okul Tablo 3: Sorularýn konu baþlýklarýna göre doðru cevap verme yüzdeleri Konu baþlýklarý Doðru cevaplama % 1-Ýlkyardým tanýmý ve uygulamaya 94.0 yetkili kiþileri bilebilme 2-Ýlkyardým uygulamasýnda ilk hava 47.5 yolunun kontrol edilmesi gerektiðini bilebilme 3-Ýlkyardým anýnda ilk müdahale edilecek 86.0 hasta grubunu bilebilme 4-El ve ayak kanamalarýnda 57.7 doðru turnike metodunu bilebilme 5-Burun kanamasýnda yapýlacak uygulamalarý 39.8 doðru bilebilme 6-Sivri cisim yaralanmalarýndaki 48.1 ilkyardým uygulamalarýný bilebilme 7-Bayýlma durumundaki 84.6 ilkyardým uygulamalarýný bilebilme 8-Sara nöbeti geçiren birine 74.2 yaklaþým hakkýndaki uygulamalarý bilebilme 9-Havayoluna kaçan yabancý cisim 60.7 uygulamalarýnda yapýlacaklarý bilebilme 10-Yanýklý kiþiye yaklaþým hakkýndaki 21.4 uygulamalarý bilebilme 11-Asidik veya bazik madde içen birine 29.4 yaklaþým hakkýndaki uygulamalarý bilebilme 12-Arý, böcek, yýlan sokmalarýnda yapýlacaklar 61.0 hakkýndaki uygulamalarý bilebilme Öðretmenlerin yaþ durumu ile ÝBP arasýnda istatistiksel olarak anlamlý, negatif yönde, zayýf bir korelasyon mevcuttu. Yaþ arttýkça ilkyardým bilgi puaný azalmaktaydý (Pearson korelasyon r= , p=0.022).

4 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri 126 Öðretmenlerin % 45.0 ý daha önce ilkyardým uygulamak zorunda kaldýðýný belirtti. Okullarda en sýk karþýlaþtýklarý ilkyardým gerektiren durumlarý ise sýrasýyla kanama (% 51.6), bayýlma (% 33.0), kýrýkçýkýklar (% 12.9) olarak belirttiler. Öðretmenlerin % 86.0 sý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný ve % 81.0 ý ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini ifade etti (Tablo 4). Ýlkyardým bilgi düzeyini yeterli bulanlarýn ÝBP puanlarý (7.5 ± 2.1), kendi bilgi düzeylerini yetersiz görenlere oranla daha yüksekti (7.0 ± 1.9) ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi (Baðýmsýz gruplarda t testi P=0,068) (Tablo 4). Tablo 4: Araþtýrma Grubunun Ýlk Yardýmla Ýlgili Bazý Özellikleri Kiþisel Ýlkyardým Bilgi N % ÝBP P deðeri Düzeyi Deðerlendirmesi ortalamasý Yeterli Bulanlar Yeterli Bulmayanlar Ýlkyardým Eðitimi N % ÝBP P deðeri Alma Ýsteði ortalamasý Eðitim Almak Ýsteyenler Eðitim Almak Ýstemeyenler Tartýþma ve Sonuç Araþtýrmanýn amaçlarýndan biride ilköðretim ve liselerde görev yapan öðretmenlerin ilkyardým konusundaki bilgi düzeylerini belirlemekti. Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin % 61,5'inin ilkyardým eðitimi almadýðý tespit edilmiþtir. Dinçer ve arkadaþlarýnýn Ankara ilinde yaptýðý araþtýrmada öðretmenlerin % 62,3'ünün ilkyardým eðitimi almadýðý bulunmuþtur(5). Okullarda çocuklar ile vakitlerinin büyük çoðunluðunu geçiren öðretmenler kazalarý önlemede en etkili eðitimsel role sahip kiþilerdir (6). Araþtýrmamýzda elde edilen bulgularda öðrencileri ilkyardým konusunda bilinçlendirecek ve ilkyardým uygulamasý gerektiren durumlarda doðru uygulama yapabilecek öðretmen sayýsý düþük bulunmuþtur. Ankara'da yapýlan benzer bir çalýþmada öðretmenlerin % 68,8'inin çocuklarla ilgili ilkyardým gerektirecek bir durumla karþýlaþtýklarýný belirtmiþlerdir. Bu oran araþtýrmamýzýn bulgularýna göre daha yüksek olmasýna raðmen en sýk karþýlaþýlan durum araþtýrmamýzla uyumlu þekilde kanama olarak tespit edilmiþtir (5). Nazik ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada evde en sýk karþýlaþýlan ilkyardým gerektiren durumlarda da kanamalar ilk sýrayý almaktadýr (7). Araþtýrmamýzda öðretmenlerin yarýsýna yakýnýnýn çalýþtýklarý yerde ilkyardým gerektiren durumlar ile karþýlaþtýklarý görülmüþtür, bu konuda öðretmenlerin bilgilendirilmesinin önemine iþaret etmektedir. Wanot ve arkadaþlarýnýn Polonya da çocuklardaki kaza ve yaralanmalar da aile ve bakýcýlarýn ilk yardým bilgi düzeylerine yönelik yaptýðý araþtýrmada evde ebeveynlerin en sýk karþýlaþtýðý ilk yardým gerektirecek durumlar sýrasý ile yanýklar (% 23,9), incinmeler (% 22,4), minör yaralanmalar (% 16,1) bulunmasýna karþýn, yapýlan çalýþmada okulda öðretmenlerin okullarda karþýlaþtýklarý en sýk ilkyardým gerektiren durumlarýn kanama, bayýlma, kýrýk-çýkýk olmasý öðretmenlere yönelik yapýlacak eðitimlerde bu konulara aðýrlýk verilmesinin önemine de iþaret etmektedir (8). Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin % 86.0 sý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný ve % 81.0 i ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini belirtmiþtir. Carter ve arkadaþlarýnýn, çocuk kazalarýný önlemede öðretmenlerinin rolünü belirlemek amacýyla yaptýklarý çalýþmada, öðretmenlerin çok azýnýn bu konuda yeterli bilgilerinin olduðunu ve ilk yardým eðitimine ihtiyaç duyduklarýný belirtmiþlerdir(9). Þimþek ve arkadaþlarý tarafýndan eczacýlarýn ilk yardým konusundaki bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik yapýlan çalýþmada, eczacýlarýn sadece % 16.8'inin ilk yardým konusundaki bilgilerini yeterli bulduklarýný saptamýþtýr (10). Özçelikay ve arkadaþlarýnýn üniversite öðrencilerinde yaptýðý bir baþka çalýþmada ise, öðrencilerin % 84.7'sinin ilkyardým bilgilerini yeterli bulmadýklarý belirtilmiþtir(11). Nazik ve arkadaþlarýnýn öðretmenlerde yaptýðý çalýþmada da % 83.3'ünün ilkyardým bilgilerini yeterli bulmadýklarý ancak eðitim almak istedikleri tespit edilmiþtir (7). Tüm bu araþtýrmalarýn sonuçlarý çalýþmamýzla uyumludur. Öðretmenlerin büyük çoðunluðunun öðrenciler ile ilgili ilkyardým gerektirecek durumlarda bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarý söylenebilir. Öðretmenlerin asidik veya bazik bir madde içen birine yapýlacak ilkyardým uygulamalarýna doðru cevap verme oraný oldukça düþük bulunmuþtur. Yakýcý madde içenlerin kesinlikle kusturulmamasý gerektiði bilinen bir gerçektir (12). Yakýcý madde içen birine yaklaþýmda kusturulmamasýnýn önemi düþünülecek olursa böyle önemli konularda yapýlacak eðitimlerin önemi bir kat daha artmaktadýr. Ayný þekilde öðretmenlerin burun kanamalý birinde yapýlacak ilkyardým ile ilgili soruya cevap verme oraný düþük bulunmuþtur. Eðitimcilerin böyle sýk karþýlaþabilecekleri durumlarda bile yaklaþýk % 60'ýnýn yanlýþ uygulamada bulunabileceði gerçeði düþündürücüdür.

5 127 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri Çalýþmamýzda yaþ ile ÝBP ý arasýnda ters yönde anlamlý bir iliþki bulunmuþ yaþ arttýkça ilkyardým bilgi puanýnýn azaldýðý görülmüþtür. Uþaklý ve Cengiz'in Uþak il merkezinde sýnýf öðretmenlerinde yaptýðý çalýþmada araþtýrmamýz ile uyumlu olarak artan çalýþma süresi ve dolayýsý ile yaþa baðlý olarak ilkyardým bilgi puanlarýnýn anlamlý olarak azaldýðý tespit edilmiþtir (13). Yaþ arttýkça belki de daha öncelerinde aldýklarý eðitimlerin üzerinden geçen zamanýn uzun olmasý bunda etkili olabilir ancak dikkat edilmesi gereken yapýlacak eðitimlerin sürekliliðinin ve güncelliliðinin saðlanmasýdýr. Çalýþma da kadýnlardaki ÝBP ý daha yüksek bulunmuþtur. Bunun sebebi, belki de toplumumuz da evde de çocuklarla daha çok ilgilenen grubun kadýnlar olmasý nedeni ile konuya olan ilgilerinin daha yüksek olmasýna baðlanabilir. Liberal ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada da güvenli okul kavramý sadece binanýn ve eþyalarýn yapýsýndan ileri gelmemekte, okullarýn güvenliðinin arttýrýlmasý için öðrencilere davranýþ eðitimleri, öðretmenlere de saðlýk eðitimleri verilmesi gerektiði sonuçlarýna ulaþýlmýþtýr (14). Okullardaki kaza riskini en aza indirebilmek, meydana gelen kazalarda basit ilkyardým uygulamalarý ile hayat kurtarmak veya etkili tedaviye yardýmcý olabilmek için öðretmenleri yetiþtiren fakülte veya meslek liselerine ders müfredatýna ilkyardým derslerinin konulmasý önerilebilir. Sonuç olarak yapýlan çalýþma da öðretmenlerin ÝBP nýn orta düzeyde olduðu, büyük çoðunluðunun ilkyardým konusunda kendilerini yetersiz bulduklarý ancak yapýlacak olan eðitim çalýþmalarýna karþý istekli olduklarý tespit edilmiþtir. Kaynaklar 1- Süzen B, Ýnan H. Ýlk Yardým. Birol Basýn Yayýn, Ýstanbul, gün ve sayýlý Resmi gazete. ga.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2002/05/ htm &main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2002/0 5/ htm gün ve sayýlý Resmi gazete. ga.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/06/ htm &main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/0 6/ htm 4- Stacey K, Donald DV, Robert JF, Michael J. Prehospital Emergency Care for Children at School and Nonschool Locations. American Academy of Pediatrics. 1999;103: Dinçer Ç, Atakurt Y, Þimþek I. Okulöncesi Eðitimcilerinin Ýlk Yardým Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araþtýrma. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi 2000;53;l: Avery J G, Jackson R H. Children and their accidents. London: Edvvard Arnold, Nazik B. 0-6 yaþ çocuðu olan annelere verilen ev kazalarýnda ilk yardým eðitimi modellerinin araþtýrýlmasý. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,.Doktora Tezi. 1997, Danýþman: Prof. Dr. Suna Baykan. 8- Wanot J, Lubon D, Kurczabinska D, Nowicka M, Goj K. Parents' and caregivers' theoretical and practical knowledge of first aid in case of accidents and minor injuries in children. Wiadamosci Lekarskie. 2004;57;1: Carter YH, Bannon MJ, Jones PW. The role of the teacher in child accident prevention. Journal of Public Health Medicine. 1994;16(1): Þimþek I, Güler Ç, Oral S N. Eczacýlarýn ilk yardým bilgileri üzerine bir araþtýrma. Ankara Eczacýlar Odasý Bülteni, ilaç Forumu. 1992;14(1): Özçelikay G, Þimþek I, Asil E. Üniversite öðrencilerinin ilk yardým konusundaki bilgi düzeyleri üzerine bir çalýþma. Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dergisi. 1996; 25 (2): Ege R. Kaza ve Yaralanmalarda Ýlk Yardým ve Acil Yardým. Ankara: Emel Matbaacýlýk Sanayi Uþaklý H, Cengiz N. Uþak Ýl Merkezinde Görevli Sýnýf Öðretmenlerinin Ýlkyardým bilgi Seviyelerinin Araþtýrýlmasý. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2001; 3(2): Liberal EF, Aires RT, Aires MT, Osorio AC. Safe School. Journal of Pediatric. 2005;81(5):

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM II: TÜKENMÝÞLÝK Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Rahþan AKYIL*** ÖZET

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik

makale (7). Kiþinin saðlýðý ile yaptýðý iþ arasýnda birbirini etkileyen dinamik BÝR TEKSTÝL FABRÝKASI ÇALIÞANLARINDA RUHSAL BELÝRTÝLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ayþe Berrin YÜCEL*, Zeynel SÜTOLUK **, Ferdi TANIR ***, Muhsin AKBABA **** Çalýþma hayatýnda stres ve sebep olduðu saðlýk problemleri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI*

ZONGULDAK ÝLÝNDE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI* Dr. Ferruh Niyazi AYOÐLU Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Sibel KIRAN Yrd. Doç., Zonguldak Karaelmas Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Zühtü ÞAHÝN M.Sc., Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI

KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) KAYSERÝ ÝL MERKEZÝNDEKÝ HEKÝMLERÝN VE TIP ÖÐRENCÝLERÝNÝN SÝGARA ÝÇME DURUMLARI VE SÝGARA KONUSUNDAKÝ TUTUMLARI Prevalance of Smoking and Attitudes of the Physicians and

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Bir Otomotiv Fabrikasýnda 2007 Yýlý Ýþ Kazalarýnýn Doç. Dr. Ferdi Tanýr Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Adana ÖZET Amaç: Türkiye'de otomotiv

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta ARAÞTIRMA 7 Özet Cinsel yolla bulaþan hastalýklar (CYBH) tüm Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur. CYBH ýn görülme sýklýðý özellikle son 15 yýl içerisinde yeniden artmaya baþlamýþtýr ve bu artma ile

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI BÝRÝNCÝ SINIF ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÝLKOKUMA VE YAZMA ÖÐRETÝMÝNE HAZIRLIK DÜZEYLERÝ Süleyman

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI

ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðü ORTAÖÐRETÝME GEÇÝÞ SÝSTEMÝ REHBER KÝTABI Seviye Belirm e Sýnavý %70 Yý l S o nu B a þa r ý P u a ný %25 Yöneltme ve Davraný

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý

Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Eriþkinlerin Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Konusunda Bilgi ve Tutumlarý The Knowledge and Attitudes About Crimean-Congo Hemorrhagic Fever of the Adults

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE ÝÞ KAZALARI SIKLIÐI VE BAZI RÝSK FAKTÖRLERÝ

ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE ÝÞ KAZALARI SIKLIÐI VE BAZI RÝSK FAKTÖRLERÝ Dr. Iþýl Ýrem BUDAKOÐLU Arþ. Gör., Baþkent Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Coþkun BAKAR Uzm., Baþkent Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Kadir ATLI Msc., TC. Devlet Demiryollarý Behiç Bey Saðlýk Merkezi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı