Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý"

Transkript

1 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**. *Karaman Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Karaman. **Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta. ***Samsun Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Samsun. Amaç: Bu çalýþma, Isparta il merkezinde görev yapan öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeylerini ölçmek, karþýlaþtýklarý sorunlarý belirlemek ve ilkyardým ile ilgili yapýlacak eðitim çalýþmalarýna karþý tutumlarýný saptamak amacý ile planlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Isparta il merkezinde kesitsel analitik olarak planlanan çalýþmada, rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 12 ilköðretim okulu ve 7 lisede toplam 364 öðretmene ulaþýldý. Beþ tanýmlayýcý soru, 12 ilkyardým bilgi sorusu ve 7 ilkyardýmla ilgili tutumlarýna yönelik soru olmak üzere toplam 24 sorudan oluþan anket formu cevaplandýrýldý. Oniki ilkyardým bilgi sorusunun her doðru cevabý için 1 puan verilerek öðretmenlerin ilkyardým bilgi puaný (ÝBP) 12 puan üzerinden hesaplandý. Bulgular: Tüm öðretmenlerin ÝBP ortalamasý 7.07±1.92 idi. Kadýnlarýn ÝBP ortalamalarý (7.44±1.87), erkeklerin ÝBP ortalamalarýndan (6.93±1.93) anlamlý olarak daha yüksekti. Ýlköðretim okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ÝBP ortalamalarý da (7.29±1.97), liselerde görev yapan öðretmenlere göre (6.79±1.84) anlamlý olarak daha yüksek bulundu. En az yanlýþ cevaplandýrýlan sorularýn konularý sýrasý ile yanýklý hastaya, asidik veya bazik bir madde yutmuþ hastaya ve burun kanamalý hastaya yaklaþýmdý. Okullarda en sýk karþýlaþtýklarý ilkyardým gerektiren durumlarý ise sýrasýyla kanama (% 51.6), bayýlma (% 33.0), kýrýk-çýkýklar (% 12.9) olarak ifade edildi. Öðretmenlerin % 86.0 ý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný, %81.0 ý ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini ifade etti. Sonuç: Öðretmenlerin ÝBP nýn orta düzeyde olduðu, büyük çoðunluðunun ilkyardým konusunda kendilerini yetersiz bulduklarý ve yapýlacak olan eðitim çalýþmalarýna karþý istekli olduklarý tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Ýlkyardým, Öðretmen, Okul. Abstract The firstaid knowledge levels and attitude of the teachers who work in Isparta city center. Objective: This study has been planned in order to evaluate the level of first aid knowledge and to detect the problems teachers face and to determine their attitude towards the educational studies related to first aid among the teachers who work in the Isparta city center. Material-Method: 364 teachers in total have been achieved in 12 primary schools and 7 high schools that are randomly selected in the provincial center of Isparta. Survey sheet with 24 questions overall, including 5 descriptive questions, 12 questions of first aid knowledge and 7 questions about their attitude related to first aid has been answered with the survey method of observation. The teachers point of first aid knowledge (FKP) has been calculated out of 12 points by giving 1 point per every true answer of the 12 first aid questions. Results: The average FKP among teachers were 7.07±1.92. FKP of women were considerably higher than that of men. Also the avarage FKP of the teachers who work in primary schools (7.29±1.97) were considerably higher than the teachers who work in high schools (6.79±1.84). The questions of the subjects which were given the least wrong answers were, respectively, approach to burned patients, the patients who drank acidic or basic liquids and the patients who have bleeding nose. Most common situations which require first aid are told to be, respectively, hemorrhage, fainting, fracture and protuberants. 38.5% of them had had first aid training before. 86% of the teachers mentioned that they didn't find their first aid knowledge level sufficient whereas 81% expressed their will to acquire first aid knowledge. Conclusion: It has been established that FKP of teachers is mediocre, the majority of them find themselves insufficent about first aid and are willing to take part in future training courses. Key words: Firstaid, Teacher, School. Yazýþma Adresi: Uz. Dr. Tufan Nayir Karaman Merkez Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Tabipliði Karaman Tel : Müracaat tarihi: Kabul tarihi:

2 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri 124 Giriþ Ýlkyardýmýn modern tanýmý, yaþamý tehlikeye düþüren herhangi bir durumda, saðlýk görevlilerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, kaza geçiren kiþiye olay yerindeki malzemelerden yararlanarak yapýlan geçici bakým ve ilaçsýz uygulamalardýr (1). Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Müdürlüðü nce hazýrlanan gün ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren ilkyardým yönetmeliðine göre tüm kurumlarda yirmi kiþide bir, riskli iþyerlerinde ise on kiþiden bir kiþinin ilkyardým eðitimi almasý zorunlu kýlýnmýþtýr (2). Ayrýca devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca saðlanan tedavi hizmetleri dýþýnda kalan, iþçilerin saðlýk durumunun ve alýnmasý gereken iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin saðlanmasý, ilk yardým ve acil tedavi ile koruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmek üzere iþyerindeki iþçi sayýsýna ve iþin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla iþyeri hekimi çalýþtýrmak ve bir iþyeri saðlýk birimi oluþturmakla yükümlüdür (3). Diðer yandan da günlük yaþamýnýn birçok aktivitesinde kaza ve yaralanma riskine sahip olan insanýn daha yüksek aktiviteye sahip olduðu çocukluk döneminde bu risk daha da artmaktadýr. Çocukluk çaðý yaralanmalarýnda da, okul ve okul dýþý yaralanmalar karþýlaþtýrýldýðýnda okulda iken meydana gelen yaralanmalarýn çok daha sýk olduðu görülmektedir (4). Bu yüzden çocuklarýn günlerinin büyük bir kýsmýný geçirdiði, kanunlarda belirtilen çalýþan sayýsýndan çok daha fazla risk grubunda sayýlan öðrencisi olan okullarýmýzdaki öðretmenlerin, eðitim yanýnda koruyucu ve gerektiðinde ilkyardým uygulayýcý özellikleri de öne çýkmaktadýr. Ayrýca ilkyardým uygulamalarýnda saniyelerin büyük önem kazandýðý düþünülecek olursa saðlýk ile ilgili hizmetlerin sadece saðlýk personeline býrakýlmamasý gerektiði, toplum katýlýmý saðlandýðýnda çok daha yüksek bir verimin alýnacaðý da bilinen bir gerçektir. Bu araþtýrma Isparta Ýl Merkezinde ilköðretim ve lise okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeylerinin belirlenmesi, konu ile ilgili tutumlarýnýn tespiti amaçlarý ile yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Kesitsel analitik tipte bir çalýþma olarak planlanan araþtýrma eðitim-öðretim yýlý Aralýk ayý içerisinde yapýldý. Araþtýrma için Isparta Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden ve ilgili okul müdürlerinden gerekli izinler alýndý. Araþtýrmanýn evrenini Isparta merkezindeki tüm ilköðretim okullarý ve liseler oluþturmaktaydý (n=67; 44 ilköðretim okulu, 23 lise). Rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 12 ilköðretim okulu ve 7 lisede toplam 364 öðretmene ulaþýldý. Araþtýrma tarihinden önce örneklemin dýþýndaki bir ilköðretim okulunda 12 öðretmene anketin bir ön uygulamasý yapýldý. Anketler gönüllü katýlým esasýna göre uygulandý. Araþtýrmanýn yapýldýðý gün gidilen okullarda görevli tüm öðretmenler çalýþmaya katýldý, ankete katýlmak istemeyen olmadý. Gözlem altýnda anket yöntemi ile anketler okullarýn öðretmen odasýnda uygun teneffüs arasýnda yaklaþýk 20 dakikada cevaplandýrýldý. Anketler cevaplandýktan sonra anket uygulanan okullara daha sonra gidilerek öðretmenlere temel ilkyardým konularý hakkýnda seminerler verildi. Anket, 5 tanýmlayýcý soru, 12 ilkyardým bilgi sorusu ve 7 ilkyardýmla ilgili tutumlarýna yönelik soru olmak üzere toplam 24 sorudan oluþmaktaydý. Tek doðru cevabý olan çoktan seçmeli 12 ilkyardým bilgi sorusunun her doðru cevabý için 1 puan verilerek öðretmenlerin ilkyardým bilgi puaný (ÝBP) hesaplandý. Ýlkyardým bilgi sorularýndan alýnabilecek en düþük puan 0, en yüksek puan 12 idi. Tüm veriler SPPS 15.0 istatistik programýnda tanýmlayýcý istatistikler, baðýmsýz gruplarda t testi, Mann whitney-u testi ve pearson korelasyon yapýlarak deðerlendirildi. P<0.05 düzeyi anlamlý olarak kabul edildi. Bulgular Araþtýrma da yaþlarý 19 ile 55 arasýnda deðiþen (41.19 ± 8,16 yaþ) 364 öðretmene ulaþýldý. Çalýþma grubunun, 249 u erkekti (%68.4) ve % 55.5 i ilköðretim okullarýnda görev yapmaktaydý. Ortalama görev süreleri ± 8.22 yýl (min=1, max=35) idi ve % 74 ü on yýl üzerinde görev yapmýþtý (Tablo 1). Tablo 1: Öðretmenlerin Cinsiyet, yaþ gruplarý, okul ve görev süreleri gibi özellikleri Cinsiyet N % Kadýn ,9 Erkek ,4 Belirtmemiþ 6 1,6 Yaþ Gruplarý N % < , , , , ,9 45< ,7 Belirtmemiþ 8 2,2 Okul N % Ýlköðretim ,5 Lise ,5 Görev Süresi N % , , , , ,1 26< 67 18,4 Belirtmemiþ 5 1,4

3 125 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri Tablo 2: Ýlkyardým eðitimi alanlar ve aldýklarý yerlere göre ÝBP ortalamalarý Özellik N Yüzde ÝBP ortalamasý P deðeri Daha Önce Ýlkyardým Eðitimi Almayanlar ,9 ± 1, Daha Önce Ýlkyardým Eðitimi Alanlar ,2 ± 1,9 Ýlk yardým Eðitimi Alýnan Yerler N Yüzde ÝBP ortalamasý P deðeri Sürücü Kursu ± Milli Eðitim Bakanlýðý Kurslarý ± * Saðlýk Bakanlýðý Kurslarý ± * Askerlik ± * *Mann Whitney-U testi P deðeri Öðretmenlerin branþlara göre daðýlýmý -sýklýk sýrasýna göre-, sýnýf öðretmeni (n=100, % 27.5), sosyal bilgiler ( n= 61, % 16.8), yabancý dil (n=25 % 6,9) meslek dersi ( n= 47, % 12.9), matematik (n=32 % 8,8), fen bilimleri (n= 38, % 10.4) ve Türkçe (n= 35, %9.6) idi. Kadýnlarýn ÝBP ortalamalarý (7.44 ± 1.87), erkeklerin ÝBP ortalamalarýndan (6.93 ± 1.93) anlamlý olarak daha yüksekti (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.020), (Þekil 1). karþýlaþtýrýldýðýnda eðitim alanlarda ortalama daha yüksek olmasýna raðmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamsýzdý (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.363), (Þekil 1). Ýlkyardým eðitimi alanlarýn aldýklarý yerlere göre, hiç eðitim almamýþ kiþilerin aldýklarý ÝBP'ý karþýlaþtýrýldýðýnda eðitim alanlarýn ÝBP'ý yüksek olmasýna raðmen Saðlýk Bakanlýðý kurslarýna katýlanlarýn haricindekilerde aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (Tablo 2). Sorularýn içerdikleri konulara göre cevaplanma oranlarýna bakýldýðýnda, en çok doðru cevap verilen konular sýrasý ile ilkyardým tanýmý ve uygulayýcýlarý, ilk müdahale edilecek hasta gurubu ve bayýlma anýnda yapýlacaklar ile ilgili olan sorulardý. En az doðru cevap verilen konular ise yanýklý hastaya yaklaþým, asidik veya bazik bir madde içen birine yaklaþým ve burun kanamasýnda yapýlacaklar hakkýndaki sorulardý. Öðretmenlerin ilkyardým ihtiyacý duyan birine yaklaþýmda ilk bakýlmasý gereken havayolu açýklýðýný kontrol etmeyi bilebilme oranlarý % 47.5'ti (Tablo 3). 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,3 6 7,07 Tüm Gruplar 6,93 7,44 Þekil 1: Tüm grubun ve cinsiyet ve okul durumuna göre ilkyardým bilgi puaný ortalamalarý *(P<0,05) Ýlköðretim okullarýnda görev yapan öðretmenlerin ÝBP ortalamalarý da (7.29 ± 197), liselerde görev yapan öðretmenlere göre (6.79 ± 1.84) anlamlý olarak daha yüksek bulundu (Baðýmsýz gruplarda t testi, p=0.014), (Þekil 1). Yüzde 38.5 i daha önce ilkyardým konusunda eðitim almýþtý. Ýlkyardým konusunda eðitim alanlar ilköðretim okullarýnda % 44.5 iken, liselerde ise % 32.1 idi. Ýlkyardým eðitimi alanlar (7,2 ± 1,9 puan) ile hiç eðitim almamýþ olanlarýn (6,9 ± 1,9 puan) ÝBP ý 6,9 7,2 E K (-) (+) *Cinsiyet Eðitim Alma 6,79 7,29 Lise ÝÖ *Okul Tablo 3: Sorularýn konu baþlýklarýna göre doðru cevap verme yüzdeleri Konu baþlýklarý Doðru cevaplama % 1-Ýlkyardým tanýmý ve uygulamaya 94.0 yetkili kiþileri bilebilme 2-Ýlkyardým uygulamasýnda ilk hava 47.5 yolunun kontrol edilmesi gerektiðini bilebilme 3-Ýlkyardým anýnda ilk müdahale edilecek 86.0 hasta grubunu bilebilme 4-El ve ayak kanamalarýnda 57.7 doðru turnike metodunu bilebilme 5-Burun kanamasýnda yapýlacak uygulamalarý 39.8 doðru bilebilme 6-Sivri cisim yaralanmalarýndaki 48.1 ilkyardým uygulamalarýný bilebilme 7-Bayýlma durumundaki 84.6 ilkyardým uygulamalarýný bilebilme 8-Sara nöbeti geçiren birine 74.2 yaklaþým hakkýndaki uygulamalarý bilebilme 9-Havayoluna kaçan yabancý cisim 60.7 uygulamalarýnda yapýlacaklarý bilebilme 10-Yanýklý kiþiye yaklaþým hakkýndaki 21.4 uygulamalarý bilebilme 11-Asidik veya bazik madde içen birine 29.4 yaklaþým hakkýndaki uygulamalarý bilebilme 12-Arý, böcek, yýlan sokmalarýnda yapýlacaklar 61.0 hakkýndaki uygulamalarý bilebilme Öðretmenlerin yaþ durumu ile ÝBP arasýnda istatistiksel olarak anlamlý, negatif yönde, zayýf bir korelasyon mevcuttu. Yaþ arttýkça ilkyardým bilgi puaný azalmaktaydý (Pearson korelasyon r= , p=0.022).

4 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri 126 Öðretmenlerin % 45.0 ý daha önce ilkyardým uygulamak zorunda kaldýðýný belirtti. Okullarda en sýk karþýlaþtýklarý ilkyardým gerektiren durumlarý ise sýrasýyla kanama (% 51.6), bayýlma (% 33.0), kýrýkçýkýklar (% 12.9) olarak belirttiler. Öðretmenlerin % 86.0 sý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný ve % 81.0 ý ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini ifade etti (Tablo 4). Ýlkyardým bilgi düzeyini yeterli bulanlarýn ÝBP puanlarý (7.5 ± 2.1), kendi bilgi düzeylerini yetersiz görenlere oranla daha yüksekti (7.0 ± 1.9) ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi (Baðýmsýz gruplarda t testi P=0,068) (Tablo 4). Tablo 4: Araþtýrma Grubunun Ýlk Yardýmla Ýlgili Bazý Özellikleri Kiþisel Ýlkyardým Bilgi N % ÝBP P deðeri Düzeyi Deðerlendirmesi ortalamasý Yeterli Bulanlar Yeterli Bulmayanlar Ýlkyardým Eðitimi N % ÝBP P deðeri Alma Ýsteði ortalamasý Eðitim Almak Ýsteyenler Eðitim Almak Ýstemeyenler Tartýþma ve Sonuç Araþtýrmanýn amaçlarýndan biride ilköðretim ve liselerde görev yapan öðretmenlerin ilkyardým konusundaki bilgi düzeylerini belirlemekti. Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin % 61,5'inin ilkyardým eðitimi almadýðý tespit edilmiþtir. Dinçer ve arkadaþlarýnýn Ankara ilinde yaptýðý araþtýrmada öðretmenlerin % 62,3'ünün ilkyardým eðitimi almadýðý bulunmuþtur(5). Okullarda çocuklar ile vakitlerinin büyük çoðunluðunu geçiren öðretmenler kazalarý önlemede en etkili eðitimsel role sahip kiþilerdir (6). Araþtýrmamýzda elde edilen bulgularda öðrencileri ilkyardým konusunda bilinçlendirecek ve ilkyardým uygulamasý gerektiren durumlarda doðru uygulama yapabilecek öðretmen sayýsý düþük bulunmuþtur. Ankara'da yapýlan benzer bir çalýþmada öðretmenlerin % 68,8'inin çocuklarla ilgili ilkyardým gerektirecek bir durumla karþýlaþtýklarýný belirtmiþlerdir. Bu oran araþtýrmamýzýn bulgularýna göre daha yüksek olmasýna raðmen en sýk karþýlaþýlan durum araþtýrmamýzla uyumlu þekilde kanama olarak tespit edilmiþtir (5). Nazik ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada evde en sýk karþýlaþýlan ilkyardým gerektiren durumlarda da kanamalar ilk sýrayý almaktadýr (7). Araþtýrmamýzda öðretmenlerin yarýsýna yakýnýnýn çalýþtýklarý yerde ilkyardým gerektiren durumlar ile karþýlaþtýklarý görülmüþtür, bu konuda öðretmenlerin bilgilendirilmesinin önemine iþaret etmektedir. Wanot ve arkadaþlarýnýn Polonya da çocuklardaki kaza ve yaralanmalar da aile ve bakýcýlarýn ilk yardým bilgi düzeylerine yönelik yaptýðý araþtýrmada evde ebeveynlerin en sýk karþýlaþtýðý ilk yardým gerektirecek durumlar sýrasý ile yanýklar (% 23,9), incinmeler (% 22,4), minör yaralanmalar (% 16,1) bulunmasýna karþýn, yapýlan çalýþmada okulda öðretmenlerin okullarda karþýlaþtýklarý en sýk ilkyardým gerektiren durumlarýn kanama, bayýlma, kýrýk-çýkýk olmasý öðretmenlere yönelik yapýlacak eðitimlerde bu konulara aðýrlýk verilmesinin önemine de iþaret etmektedir (8). Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin % 86.0 sý ilkyardým bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarýný ve % 81.0 i ilkyardým konusunda eðitim almak istediðini belirtmiþtir. Carter ve arkadaþlarýnýn, çocuk kazalarýný önlemede öðretmenlerinin rolünü belirlemek amacýyla yaptýklarý çalýþmada, öðretmenlerin çok azýnýn bu konuda yeterli bilgilerinin olduðunu ve ilk yardým eðitimine ihtiyaç duyduklarýný belirtmiþlerdir(9). Þimþek ve arkadaþlarý tarafýndan eczacýlarýn ilk yardým konusundaki bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik yapýlan çalýþmada, eczacýlarýn sadece % 16.8'inin ilk yardým konusundaki bilgilerini yeterli bulduklarýný saptamýþtýr (10). Özçelikay ve arkadaþlarýnýn üniversite öðrencilerinde yaptýðý bir baþka çalýþmada ise, öðrencilerin % 84.7'sinin ilkyardým bilgilerini yeterli bulmadýklarý belirtilmiþtir(11). Nazik ve arkadaþlarýnýn öðretmenlerde yaptýðý çalýþmada da % 83.3'ünün ilkyardým bilgilerini yeterli bulmadýklarý ancak eðitim almak istedikleri tespit edilmiþtir (7). Tüm bu araþtýrmalarýn sonuçlarý çalýþmamýzla uyumludur. Öðretmenlerin büyük çoðunluðunun öðrenciler ile ilgili ilkyardým gerektirecek durumlarda bilgi düzeylerini yeterli bulmadýklarý söylenebilir. Öðretmenlerin asidik veya bazik bir madde içen birine yapýlacak ilkyardým uygulamalarýna doðru cevap verme oraný oldukça düþük bulunmuþtur. Yakýcý madde içenlerin kesinlikle kusturulmamasý gerektiði bilinen bir gerçektir (12). Yakýcý madde içen birine yaklaþýmda kusturulmamasýnýn önemi düþünülecek olursa böyle önemli konularda yapýlacak eðitimlerin önemi bir kat daha artmaktadýr. Ayný þekilde öðretmenlerin burun kanamalý birinde yapýlacak ilkyardým ile ilgili soruya cevap verme oraný düþük bulunmuþtur. Eðitimcilerin böyle sýk karþýlaþabilecekleri durumlarda bile yaklaþýk % 60'ýnýn yanlýþ uygulamada bulunabileceði gerçeði düþündürücüdür.

5 127 Nayir, öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri Çalýþmamýzda yaþ ile ÝBP ý arasýnda ters yönde anlamlý bir iliþki bulunmuþ yaþ arttýkça ilkyardým bilgi puanýnýn azaldýðý görülmüþtür. Uþaklý ve Cengiz'in Uþak il merkezinde sýnýf öðretmenlerinde yaptýðý çalýþmada araþtýrmamýz ile uyumlu olarak artan çalýþma süresi ve dolayýsý ile yaþa baðlý olarak ilkyardým bilgi puanlarýnýn anlamlý olarak azaldýðý tespit edilmiþtir (13). Yaþ arttýkça belki de daha öncelerinde aldýklarý eðitimlerin üzerinden geçen zamanýn uzun olmasý bunda etkili olabilir ancak dikkat edilmesi gereken yapýlacak eðitimlerin sürekliliðinin ve güncelliliðinin saðlanmasýdýr. Çalýþma da kadýnlardaki ÝBP ý daha yüksek bulunmuþtur. Bunun sebebi, belki de toplumumuz da evde de çocuklarla daha çok ilgilenen grubun kadýnlar olmasý nedeni ile konuya olan ilgilerinin daha yüksek olmasýna baðlanabilir. Liberal ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada da güvenli okul kavramý sadece binanýn ve eþyalarýn yapýsýndan ileri gelmemekte, okullarýn güvenliðinin arttýrýlmasý için öðrencilere davranýþ eðitimleri, öðretmenlere de saðlýk eðitimleri verilmesi gerektiði sonuçlarýna ulaþýlmýþtýr (14). Okullardaki kaza riskini en aza indirebilmek, meydana gelen kazalarda basit ilkyardým uygulamalarý ile hayat kurtarmak veya etkili tedaviye yardýmcý olabilmek için öðretmenleri yetiþtiren fakülte veya meslek liselerine ders müfredatýna ilkyardým derslerinin konulmasý önerilebilir. Sonuç olarak yapýlan çalýþma da öðretmenlerin ÝBP nýn orta düzeyde olduðu, büyük çoðunluðunun ilkyardým konusunda kendilerini yetersiz bulduklarý ancak yapýlacak olan eðitim çalýþmalarýna karþý istekli olduklarý tespit edilmiþtir. Kaynaklar 1- Süzen B, Ýnan H. Ýlk Yardým. Birol Basýn Yayýn, Ýstanbul, gün ve sayýlý Resmi gazete. ga.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2002/05/ htm &main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2002/0 5/ htm gün ve sayýlý Resmi gazete. ga.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/06/ htm &main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/0 6/ htm 4- Stacey K, Donald DV, Robert JF, Michael J. Prehospital Emergency Care for Children at School and Nonschool Locations. American Academy of Pediatrics. 1999;103: Dinçer Ç, Atakurt Y, Þimþek I. Okulöncesi Eðitimcilerinin Ýlk Yardým Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araþtýrma. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi 2000;53;l: Avery J G, Jackson R H. Children and their accidents. London: Edvvard Arnold, Nazik B. 0-6 yaþ çocuðu olan annelere verilen ev kazalarýnda ilk yardým eðitimi modellerinin araþtýrýlmasý. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,.Doktora Tezi. 1997, Danýþman: Prof. Dr. Suna Baykan. 8- Wanot J, Lubon D, Kurczabinska D, Nowicka M, Goj K. Parents' and caregivers' theoretical and practical knowledge of first aid in case of accidents and minor injuries in children. Wiadamosci Lekarskie. 2004;57;1: Carter YH, Bannon MJ, Jones PW. The role of the teacher in child accident prevention. Journal of Public Health Medicine. 1994;16(1): Þimþek I, Güler Ç, Oral S N. Eczacýlarýn ilk yardým bilgileri üzerine bir araþtýrma. Ankara Eczacýlar Odasý Bülteni, ilaç Forumu. 1992;14(1): Özçelikay G, Þimþek I, Asil E. Üniversite öðrencilerinin ilk yardým konusundaki bilgi düzeyleri üzerine bir çalýþma. Ankara Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dergisi. 1996; 25 (2): Ege R. Kaza ve Yaralanmalarda Ýlk Yardým ve Acil Yardým. Ankara: Emel Matbaacýlýk Sanayi Uþaklý H, Cengiz N. Uþak Ýl Merkezinde Görevli Sýnýf Öðretmenlerinin Ýlkyardým bilgi Seviyelerinin Araþtýrýlmasý. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2001; 3(2): Liberal EF, Aires RT, Aires MT, Osorio AC. Safe School. Journal of Pediatric. 2005;81(5):

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 1

SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi Effect of learning strategies on success of student's Zeynep Baykan, MD. Department of Medical Education, Erciyes University

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Arþ. Gör. Dr. Bünyamin AYHAN, Arþ. Gör. Kadir CANÖZ Selçuk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Hastaneler, hizmet açýsýndan sadece

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Kýsa Mesaj ile Randevu Hatýrlatma Sistemi

Kýsa Mesaj ile Randevu Hatýrlatma Sistemi Kýsa Mesaj ile Randevu Hatýrlatma Sistemi Yýlmaz K. YÜCE, Esra SÜMEN, Selen BOZKURT, Anýl AKTAÞ, Neþe ZAYÝM, Uður BÝLGE a Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyoistatistik ve Týp Biliþimi A.D., Antalya

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı