Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı M. Sait ADAK' Melehat AVCI BIRSIN' Geli ş Tarihi : Özet : Ara şt ı rma y ı llar ı aras ında Haymana-Ankara kuru tar ı m koşullar ı nda yürütülmü ştür. Farkl ı toprak işlemeler ile nadasl ı ve nadass ız yetiştirilen Gerek-79 ekmeklik bu ğday çeşidinde baz ı kalite öğeleri ve tane veriminin saptanmas ı amac ıyla yürütülen bu çal ışmada; elde edilen sonuçlara göre, rototiller ve pulluk ile toprak i şlemenin buğdayda kalite dğelerine olan etkileri belirgin de ğildir. Baz ı durumlarda pulluk baz ı durumlarda da rototiller ile i şlenen parsellerden elde edilen bu ğdaylar kalite kriterleri bak ı m ı ndan üstün de ğerler göstermi ştir. Buna kar şı l ı k mercimekten sonraki buğday ı n protein oran ı diğer iki uygulamaya ( nadas- bu ğday, buğday - bu ğday) göre her iki y ı lda da daha yüksek bulunmu ştur. Birim alan tane verimi, bin tane ve hektolitre a ğı rl ığı nda nadastan sonraki bu ğdayda daha yüksek değerler elde edilmi ştir. Buğday - buğday ekim sistemi bu karakterler yönünden hem, nadas - bu ğday hem de, mercimekbu ğday ekim nöbetinin gerisinde kalm ışt ı r. Bu sonuçlara göre, daha uygun ve ekonomik tohum yata ğı haz ı rl ığı için rototiller ile toprak i şleme ve mercimek- bu ğday ekim sistemi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Bu ğday, nadas, toprak i şleme, ekim sistemleri, kalite ö ğeleri Determination Some QUality Components and Yield of Gerek-79 Wheat Variety Grown with Different Soil Tillage Methods and Rotation Systems Abstract: The research WRS carried out between years under Haymana - Ankara dryfarrning conditions. The aim of the study was to determine some quality coinpenents and grain yield of Gerek-79 bread wheat variety which is growth under different soil tillage, and with fallow and without fallow. According to obtained results, the effects of different soil tillage with rototiller or plough were not evident on the quality components of wheat. Some situation plots of plough and some situation piots of rototiller were shown superior values. Even the, protein content of wheat after lentil was found higher than the other to rotation ( fallow - wheat, wheat - wheat ) in the both two years. Grain yield, thousand kernel weight and hectolitre weight in wheat have beer ı obtained higher after fallow. Wheat - wheat rotation system was behind both rotation systems fallow - wheat and lentil - wheat in term of these traits.lt couid be concluded that according to these results for more suitable and economic seedbed preparation soil tillage with rototiller, and lentil wheat rotation system among the studied systems might be recommended. Key Words: Wheat, fallow, tillage, rotation systems, quality components. Giri ş Türkiye'de bu ğday yeti ştiricili ğ in ın yakla şık yar ı s ı nadas - bu ğday ekim sisteminin uyguland ığı, diğer yar ısı ise çe şitli ekim nöbeti uygulamalar ı n ın olduğu alanlarda yap ı lmaktad ı r. Ülkemiz, ekonomik yap ı, iklim, toprak, bitki örtüsü ve topo ğrafyadan kaynaklanan çe şitlilik nedeniyle çok say ıda ürünün yeti ştirilmesine olanak sa ğlamaktad ı r. Bununla birlikte, bitkisel üretimde uygun olmayan iklim bask ı s ı n ın egemen oldu ğu ve sulaman ın da çe ş itli nedenlerle k ıs ıtl ı olduğu Iç Anadolu gibi kurak bölgelerde yeti ştirilen ürünlerde çe şit ve miktar bak ı m ından k ı s ıtl ı l ı k göze çarpmaktad ı r. Bu nedenle Iç Anadolu Bölgesi'nde nadas-buğay ekim sistemi çok yayg ı nd ı r. Nadas uygulanan alanlarda verimin art ı r ı lmas ı na yönelik ara şt ı rmalar içerisinde ıslah çal ışmalar ı büyük önem ta şı maktad ır. Bu çal ışmalarda su kullan ım etkinli ğ i yüksek, k ısa vejetasyon süreli çe şitlerin elde edilmesi kuru tar ım alanlar ı nda verim art ışın ın yan ı s ıra ürün kalitesini iyileştirme şans ı n ı da arbracaktir(kalayc ı 1.981). Nadas uygulamas ı sonucu toprakta nem birikimi, al ınan tüm önlemlere kar şın istenilen düzeye ulaşamamaktad ır. Bu alanlarda yayg ın olarak yeti ştirilen bu ğday ın verimine etki eden su, nadas süresince biriktirilenden çok, bitkinin yeti şme döneminde dü şen ya ğışlarla sa ğlanmaktadir (Eser ve,.. ı ark.,,31997). Bu nedenle, nadas ın kald ır ı larak her y ılekirk-yap ıla bilmesi için sürekli ekim nöbeti ara şt ırmalar ı yaprimektadir. Bunlar içinde en yayg ın olan ekim sistemi ge.qellikle tek y ı ll ı k baklagil - tah ı l şeklindedir. Ayr ıca az da olsa her y ıl üst üste tah ıl ekimi de denenmektedir (Gerek 1987). ' Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü - Ankara

2 30 TAR İ M B İ L İ MLER İ DERG İ S12000, Cilt 6, Say ı 4 Kuru tar ı m alanlar ında baklagil - tah ıl ekim sistemlerinin uyguland ığı yerlerde; baklagiller, kimi ara şt ı r ı c ılara göre tah ıl veriminde azalmalara, kimi ara şt ı r ı c ılara göre art ışlara neden olmaktad ı r. Baklagillerden sonraki bu ğday verimindeki azalma, baklagillerin cinsine göre % 7,5-50,8 aras ı nda değ i şmektedir. Öte yandan söz konusu baklagillerin kendinden sonra gelen k ış l ı k bu ğday verimini her y ıl üst üste bu ğday ekin- ıine oranla % 10,4-62,9 aras ı nda art ı rd ığı görülmü ştür (Pala ve ark. 1981). Ekim nöbeti çal ışmalar ı nda de ğerlendirme yaln ızca verim düzeyi ile s ı n ı rl ı kalmaktad ır. Oysa bu denemeler sadece verim ac ı s ı ndan de ğil ayn ı zamanda ana ürün olan buğday ın kalitesi, topraktaki su ve azot ili şkileri ile bu ğdaydan sonraki bitki için uygun tohum yata ğı haz ı rl ığı gibi faktörler bak ı m ından da incelenmelidir (Tosun 1969, Eser ve ark. 1995, Ak ı n ve ark. 1997). Bu ğday verimi, nadas yap ı ls ın veya yap ı lmas ı n y ı llar içinde karars ız bir durum göstermektedir. Kurak giden y ı llarda verim dü ş ü şü çok büyük olmaktad ır (Kalayc ı 1981). Nadas - bu ğday, mercimek-bu ğday ekim sistemleri yan ı nda bu ğday - bu ğday ekim nöbetini, toprak nemi ve azotta etkilemektedir (Meyveci ve Munsuz 1987). Bunun da tane kalitesine yans ı mas ı beklenir. Öte yandan, ad ı geçen ekim nöbeti uygulamalar ı ndan nadas-bu ğday d ışındakilerde, toprak i şleme ve uygun bir tohum yata ğı haz ı rlaman ın güçlükleri de vard ır (Harris 1989). Bu dü şüncelerden hareketle, ara şt ırma kapsam ı nda; Haymana ko şullar ı nda nadasl ı ve nadass ız olarak yeti ştirilen, alanlarda tohum yata ğı haz ı rl ığı için pulluk + kazaya ğı ve rototillerin kullan ı ld ığı iki değ i şik toprak i şlemesinin bu parsellerde yeti ştirilen bu ğday ın baz ı kalite öğelerine etkilerinin incelenmesi amaçlanm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Ara şt ı rma, iki ekim y ı l ı nda ( ve ) A.Ü.Ziraat Fakültesi'nin Haymana'daki Ara şt ırma ve Uygulama Çiftli ğinde yap ı lm ışt ır. Deneme yerinin denizden yüksekli ği 925 m olup, uzun y ı llar ın ortalamas ı olarak y ı ll ık ya ğış toplam ı yakla şık 400 mm'dir. Deneme alan ı toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlar ı Çizelge 1'de, ara şt ı rman ı n yürütüldüğü y ı llara ili şkin iklim verileri ise Çizelge 2'de verilmi ştir. Ara şt ırma 3 tekrarlama'', bölünmü ş parseller deneme desenine göre kurulmu ş, materyal olarak Pul-11 mercimek ile Gerek-79 ekmeklik bu ğday çe ş idi kullan ı lm ışt ır. Toprak i şleme ve ekim yöntemleri; ana parselde (8x 30cm2) toprak i şleme alt parsellerde ön kültür olmak üzere uygulanm ış, pullukla cm ve rototiller ile 8-10 cm derinlikte olmak üzere iki farkl ı toprak i şleme yap ı lm ıştır. Pulluk ile i şlenen parseller; kaz aya ğı ve t ı rm ı kla tekrar i şlenerek, ekim için haz ı rlan ı rken rototiller işlemesinde ise ilk i şlemeden sonra do ğrudan ekime geçilmi ştir. Daha sonra ana parseller üç alt parsele ayr ı larak bunlardan biri nadasa b ı rak ı lm ış, diğerlerine ise mibzerle k ış l ık mercimek ( tohum /m 2) ve buğday ekimi ( tohum / m 2) yap ı lm ışt ı r. Bu haz ı rl ık y ı l ından sonraki y ıl bütün parsellere yukar ıda verilen s ı kl ı kta bu ğday ekilmi ş, ayn ı zamanda gelecek y ı l için tekrar nadas, mercimek ve bu ğday parselleri haz ı rlanm ışt ı r. Bu ğdayda kalite ö ğelerinin belirlenmesi için gerekli tane örnekleri, bütün parsellerde bu ğday olan y ı llarda al ı nm ışt ı r. Bin tane a ğı rl ığı : Her parselden al ı nan tanelerden 4x100 tane say ı larak tart ı lm ış ve ortalamas ı 10 ile çarp ılarak hesaplanm ışt ı r Hektolitre a ğı rl ığı : Bütün uygulamalar ı içerecek şekilde her parselden al ı nan taneler '1/4 litrelik hektolitre aleti ile tart ı larak bulunmu ştur. Tanede nem oran ı : 105 0C'de 2 saat kurutulmu ş tanelerde bulunmu ştur. Bu ğdayda tanede protein oran ı : Mikro - Kjeldahl yöntemiyle saptanm ışt ı r. Birim alan tane verimi: Her parselde 10 m 2'lik alan parsel biçer döveriyle hasat-harman edilerek bulunmu ştur. Bulgular ve Tart ışma Bin tane a ğı rl ığı : Iki farkl ı toprak i şleme (pulluk ve rototiller) ile nadas- bu ğday, k ış l ık mercimek-bu ğday ve buğday-bu ğday ekim nöbeti sistemlerinden elde edilen bu ğday ın bin tane a ğı rl ığına ilişkin varyans analiz sonuçlar ı Çizelge 3'te verilmi ştir. Çizelgede görüldü ğü gibi,toprak i şleme faktörleri bak ı m ı ndan ilk y ı l istatistik olarak önemli, ikinci y ı l ise önemsiz farklar bulunmu ştur. Buna kar şı l ı k ekim nöbeti sistemleri ( nadas, mercimek, buğday) aras ındaki farklar ise her iki y ı lda da önemli ç ı km ışt ır. Toprak i şleme ve ekim nöbeti sistemleri interaksiyonu ise önemsiz bulunmu ştur. Bin tane a ğı rl ığı yönünden rototiller ile i şlenen parseller (31.11g) ilk y ı l pullukla i şlenen parseller göre (30.54 g) daha üstün değerler göstermi ştir. Ara şt ı rman ı n ikinci y ı l ı nda da rototiller parsellerinden al ınan ürünün bin tane a ğı rl ığı ( g) pulluk parsellerininkinden (34.60 g) yüksek olmas ına kar şı n bu fark önemli değ ildir. Çizelge 1. Deneme ye i topraklar ı n ı n özellikleri Toprak Özellikleri örneğ in al ı nd ığı derinlik (cm) Toplam N (%) P20 5 (mg/100g) K20 (mg/100g) ph CaCO 3 (%) Organik madde(%) Kum (%) Kil (%) T ı n (%)

3 ADAK, M.S. ve M.AVCI BIRSIN, "Farkl ı toprak i şleme yöntemleri ve ekim nöbeti sistemleri ile yeti ştirilen gerek-79 bu ğday çeşidinin baz ı kalite ö ğeleri ve veriminin saptanmas ı " 31 Ara şt ı rman ı n her iki y ı l ında da ekim nöbeti sistemleri uygulamalar ı aras ı ndaki farklar ın önemli olmas ı nedeniyle yap ılan Asgari önemli fark ( A.Cı.F.) testinde de ğ işkenler, birinci y ılda nadas bir grup, mercimek ve bu ğdayda bir grup olmak üzere; ikinci y ı lda ise nadas sadece bu ğdaya göre farkl ı l ık göstererek ayni şekilde iki grupta toplanm ışlard ır (Çizelge 4). Burada nadastan sonraki buğday ın bin tane a ğı rl ığı hem mercimekten sonra hem de bu ğdaydan sonraki ürünün bin tane a ğı rl ığından daha yüksek bulunmu ştur. Bulgular ı m ıza göre ilk y ı l mercimekten sonra 2.17 g, bu ğdaydan sonra 3.21 g; ikinci y ıl ise mercimekten sonra 2.61 g ve bu ğdaydan sonra 5.46 g daha yüksek olmu ştur. Mercimekten sonra ekilen parsellerin bin tane a ğı rl ığı da bu ğday-bu ğday ekimine göre daha farkl ı olmu ştur. Bu sonuçlar birçok ara şt ı r ı c ı n ı n (Kalayc ı 1981, Gerek 1987, Pala ve ark. 1981) bulgular ı na göre de beklenilen bir durumdur. Nadastan sonraki bu ğday veriminin nadass ız yeti ştirilen bu ğday verimine göre yüksek olmas ı nadastan sonraki bin tane a ğı rl ığı n ı n yüksek olmas ından da ileri geldiği söylenebilir. Iki y ı l ın ortalama bin tane a ğı rl ığı de ğerleri Şekil 1'de sunulmu ştur. Iki y ı ll ık ortalama sonuçlar ına göre nadas parselleri g ile en yüksek de ğeri göstermi ş bunu 31,85-33,76 g ile mercimek parselleri izlemi ştir. Bu ğday parselleri de ğerleri ise g olmu ştur. Mercimek ve nadas parsellerinde rototiller toprak i şlemesi daha yüksek de ğerler gösterirken buğday parsellerinde pullukla i şlenen parseller daha üstün değerler göstermi ştir (Şekil 1). Buğday için bin tane a ğı rl ığı bak ı m ından saptad ığı m ız de ğerler, Biesantz ve ark. (1999) ile Eser ve ark. (1995) 'nin bulgulanyla uyumludur. Çizelge 2. Denemenin yap ı ld ığı y ı llara ilişkin s ıcakl ık, yağış ve nispi nem değerleri Uzun y ı llar Aylar S ıcakl ı k Nem Ya ğış S ıcakl ı k Nem Ya ğış S ıcakl ı k Nem Yağış S ı cakl ı k Nem Ya ğış ( C) ( %) (mm) ( C) ( %) (mm) ( C) ( %) (mm), ( C) ( %) (mm) Ocak Şubat Mart Nisan May ı s Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kas ı m ,5 Aral ı k Ortalama Toplam '8.9 Çizelge 3. Bu ğdayda baz ı kalite ö ğeleri ve yerime ili şkin varyans analizi sonuçlar ı ( Karalar ortalamas ı ) Bin tane a ğı rl ığı Tanede nem oran ı Hektolitre a ğı rl ığı Protein oran ı Verim V. K. S.D. 'XII II.Y ı l I.Y ı l Il. Y ı l II.Y ı l I.Y ı l II.Y ı l I. Y ı l Bloklar Top.i ş.(a) 1.479* ** Hata, ,174 Ek.nö.s.(B) 1.578' * * AxB Hata , N, NN N c0 *% 5, ** % 1düzeyinde önemlidir. Çizelge 4. Bu ğdayda baz ı kalite öğeleri ve yerime ili şkin A.O.F. test sonuçlar ı Ekim nöbeti sistemleri Nadas Mercimek Buğday Bin tane a ğı rl ığı (gr) I. Y ı l II.Y a b b a ab b Tanede nem oran ı (%) I.Y11 II.Y ı l Hektolitre a ğı rl ığı (kg) I. Y ı l II.Y ı l a b c Protein oran ı (%) I.Y ı l II.Y ı l, a a ab , Verim(kg/da), i,yl ı Il. Y ı l 245 ı6şa : 256_23a _221,...75b. ' ") c c %5 A.O.F Ö.D. O.D O.D D

4 32 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 4 Bin ta ne ağ ı r l ığ ı (g ) Pulluk Rototiller Nadas Mercimek Buğday Şekil 1. Bu ğdayda farkl ı toprak i şleme ve ekim sistemlerine göre bin tane a ğı rl ığı Hekto litre ağ ı r l ığı ( kg ) Rı lluk Nadas Mercimek Bu ğday Rototiller Şekil 2. Bu ğdayda farkl ı toprak i şleme ve eki m sistemlerine göre hektolitre a ğı l ığı Hektolitre a ğı rl ığı : Tah ı llarda önemli bir kalite kriteri olan hektolitre a ğı rl ığı, di ğer birçok kalite özelli ği ( tane protein oran ı, kabuk oran ı, tane dolgunlu ğu vb.) hakk ı nda fikir vermesi bak ı m ı ndan da önemlidir. Bu özellik yönünden, ara şt ı rman ı n ilk y ı l ında ekim nöbeti sistemleri faktörleri aras ı ndaki farklar istatistiki olarak önemli bulunmu ştur. Ayn ı değ i şkenler ikinci y ı lda önemli farkl ı l ı k göstermemi ştir. Toprak i şleme faktörleri aras ı ndaki farklar ile ekim nöbeti sistemleri toprak i şleme interaksiyonlar ı her iki y ı lda da istatistiki olarak önemli ç ı kmam ışt ı r (Çizelge 3). İlk y ı l ı n ekim nöbeti sistemleri değ i şkenleri bak ı m ından, en yüksek hektolitre a ğı rl ığı nadastan sonra elde edilen üründe (78,39 kg), ikincisi ise mercimekten sonraki üründe (77,24 kg) üçüncüsü ise bu ğdaydan sonraki üründe (75,88 kg) saptanm ışt ı r. Bunlar ı n her biri A.O.F. testinde ayr ı gruplarda yer alm ışlard ı r. Ikinci y ı lda bu de ğerler aras ı ndaki fark önemli olmamakla birlikte yine en yüksek de ğer nadastan sonra bulunurken, bunu mercimek ve bu ğdaydan sonraki de ğerler izlemi ştir (Çizelge 4). Toprak i şleme değ i şkenleri yönünden ise ilk y ıl pullukla i şlenen parseller (77.61 kg) ikinci y ıl ise rototiller ile i şlenen parseller (75.62 kg) daha yüksek değerler göstermi şlerdir. Birinci y ı lda rototiller parsellerinin hektolitre a ğı rl ığı 76,75 kg, ikinci y ıldaki pulluk parsellerinin hektolitre a ğı rl ığı ise kg olarak bulunmu ştur. ikinci y ı l ın ortalama sonuçlar ına göre, bin tane a ğı rl ığında oldu ğu gibi nadastan sonraki hektolitre a ğı rl ığı en yüksek (76, kg) bulunmu ştur. Bunu ayn ı şekilde mercimek ve bu ğday parselleri izlemi ştir ( Şekil 2). Yine şekilde görüldü ğü gibi, toprak i şleme faktörleri, ekim nöbeti sistemleri de ğ i şkenlerine göre düzenli olmayan farkl ı l ı klar göstermi şlerdir. Bu karakterle ilgili bulgular ı m ız Kün (1996)'ün ekmeklik bu ğdaylar için bildirdi ği değerlerle uyumludur. Tanede nem oran ı : Ürünün pazarlamas ı, depolanmas ı ve ta şınmas ı aç ı s ından önemli bir kriter olan ve hasattan sonra belirlenen tanede nem oran ı değerlerine ili şkin varyans analiz sonuçlar ı Çizelge 3' te verilmi ştir. Bu özellik bak ı m ından her iki y ılda da bütün de ğ i şkenler aras ında istatistiki olarak önemli bir fark ortaya ç ı kmam ışt ı r. de ğ i şkenlerinden sonra al ı nan üründe ilk y ılda %10.08 (nadas) ile %10.14 (mercimek), ikinci y ılda % 8.07 (nadas) ile % 8.48 (bu ğday) aras ı nda nem bulunmu ştur( Çizelge 4). Toprak i şleme faktörleri bak ı m ından, ilk y ıl rototiller ile i şlenen parsellerdeki üründe % nem saptan ırken; ikinci y ı lda rototiller parsellerinde % 8.27, pulluk parsellerinde ise % 8.34 ortalama nem saptar ı m ışt ır. Tanede nem miktar ı bak ı m ı ndan birinci y ıl değerleri biraz daha yüksek (yakla şık % 2) ç ı km ışt ı r. Bununla birlikte hem de ğ i şkenler için belirlenen hem de y ı llar aras ı ndaki fark, bu ğdayda iyi bir depolama için gerekli olan % 13.5' lik nem de ğerinin çok alt ı ndad ır. Bu sonuçta ürünün yeti şti ği bölge olan Orta Anadolu'dan al ınabilecek bir sonuçtur. Bu ğdayda tanede nem oran ı iki y ı ll ı k ortalama sonuçlar ı na göre bütün değ i şkenlerde birbirine yak ı n bulunmu ştur. Bu de ğerler nadas parselleri için % , mercimek için % ve bu ğday parselleri için % olarak bulunmu ştur (Şekil 3). Tanede protein oran ı : Di ğer birçok üründe oldu ğ u gibi bu ğdayda da önemli bir kalite kriteri olan tanede protein oran ı na ili şkin de ğerlerin varyans analiz sonuçlar ı Çizelge 4'de verilmi ştir. Sonuçlara göre, denemenin ilk y ı l ında ekim nöbeti sistemleri de ğ i şkenleri aras ı nda istatistiki olarak önemli farklar bulunmu ştur. Buna kar şı l ı k toprak i şleme de ğ i şkenleri aras ı ndaki fark, toprak i şleme ekim nöbeti sistemleri interaksiyonu hem ilk y ı lda hem de ikinci y ı lda önemsiz ç ı km ışt ı r. Ayn ı şekilde ikinci y ı l ı n ekim nöbeti sistemleri de ğ işkenleri aras ı ndaki fark da istatistiki olarak önemsizdir. Ilk y ılda mercimekten sonra ekilen bu ğdayda protein oran ı en yüksek olarak saptanm ışt ır. Bu de ğer, nadas parsellerinden al ınan bu ğday ürününe göre yakla şı k olarak % 1,45 daha yüksektir (Çizelge 4). ikinci y ı lda da merci-mek parsellerindeki bu ğday ın protein oran ı (% 13,47), nadas (% 12,51) ve bu ğday (% 12,9) parsellerine göre daha yüksek olmas ına kar şın farklar önemli ç ı kmam ışt ır. Her iki y ı l ın toprak i şleme faktörleri bak ı m ı ndan pullukla i şlenen parsellerin de ğerleri ( birinci y ıl % 12,70, ikinci y ıl % 12,88) rototillerle i şlenen parsellerin de ğerlerine göre (% 12,46 ve 12,63) daha yüksek bulunmu ştur.

5 ADAK, M.S. ve M.AVCI BIRSIN, "Farkl ı toprak i şleme yöntemleri ve ekim nöbeti sistemleri ile yeti ştirilen gerek-79 bu ğday çe şidinin baz ı kalite ö ğeleri ve veriminin saptanmas ı " 33 Tanede nem oram ( %) 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 O Rı lluk Nadas Mercimek Bu ğday Rototiller Şekil 3. Buğdayda farkl ı toprak i şleme ve ekim sistemlerine göre tanede nem oran ı E Lu_ o c P. 2 cı , ,5 ' 12 11, ,5 Nadas Mercimek F3u ğday O Rılluk Rototiller Şekil 4.Bu ğdayda farkl ı toprak i şleme ye ekim sistemlerine göre tanede protein oram Benzer sonuçlar Sander ve ark. (1987) taraf ından da saptanm ışt ı r. iki y ı ll ık ortalama de ğerlere göre bu ğdayda protein oran ı mercimekten sonraki üründe % ile en yüksek olurken, bunu % ile bu ğdaydan sonraki ürün izlemi ştir. En dü şük değer ise % ile nadas parsellerinden elde edilmi ştir. Bir önceki y ı l ekili parsellerde rototiller ile i şlenmiş olanlar pullukla işlenenlere göre daha yüksek de ğerler gösterirken, nadasta ise tam tersi gerçekle şmi ştir (Şekil 4). Mercimekten sonraki bu ğday ın protein oran ı n ı n, nadas ve bu ğdaya göre daha yüksek olmas ı na, mercimeğin biyolojik yolla topra ğa sa ğ lad ığı azotun (Meyveci ve Munsuz 1987, Kalayc ı 1999) etkili oldu ğ u dü şünülmektedir Benzer sonuçlar ayn ı koşullarda Eser ve ark. (1995) taraf ından yap ı lm ış bir çal ışmada da elde edilmi ştir. Birim alan tane verimi : Farkl ı ekim nöbeti ve toprak i şlemelerden sonra al ınan bu ğday verimlerine ili şkin varyans analizi sonuçlar ına göre, ilk y ılda ekim nöbeti sistemleri ve toprak i şleme; ikinci y ılda ise ekim nöbeti sistemleri aras ındaki farklar sistatistiki olarak önemli bulunm ştur (Çizelge 3). Farkl ı ekim nöbeti sistemlerinden sonra al ınan buğday verimleri her iki y ılda da ayr ı gruplarda yer alm ışt ır. Y ıllara göre nadastan sonraki bu ğday verimileri I. y ılda kg/da, Il. y ı lda kg/da ile en yüksek düzeyde olmu ştur. En dü şük verimier devaml ı buğday (bu ğday-buğday) ekim sisteminden al ı nm ışt ır (Çizelge 4). Orta Anadolu'da konu ile ilgili uzun y ı llar çal ışma yapan Avc ı ve ark. (1999) ile Kalayc ı (1999)'da ayn ı ekim nöbeti sistemlerinde benzer sonuçlar elde etmi şlerdir. Her iki y ılda da pullukla i şlenen parsellerden daha yüksek tane verimi al ınm ışt ır (Şekil 5). Pulluk ve rotatiller parselleri aras ında ilk y ı l pulluk lehine önemli fark olmas ına karşı n, ikinci y ı lda bu farklar önemli olmam ışt ı r. Pullukla ilk toprak istemenin bu ğdayda daha yüksek verimler verdi ğine ili şkin bulgular, Kalayc ı (1999) taraf ı ndan da bildirilmektedir. Kalite öğeleri aras ındaki ilişkiler: Bu çal ışmada incelenen kalite ö ğeleri aras ındaki iki y ı ll ık ilişkileri gösteren korelasyon de ğerleri Çizelge 5'te verilmi ştir. Nadas Aıbrcimek Bu ğday Bdm nöbeti sistemleri O Pulluk Rotatiller Şekil 5. Bu ğdayda farkl ı toprak i şleme ve ekim sistemlerine göre birim alan tane yerimi Çizelgede görüldü ğü gibi bin tane a ğı rl ığı ile tanede nem oran ı ve tanede protein oran ı, aras ındaki ili şki olumsuz ve önemsiz; tanede nem oran ı ile protein oran ı aras ı ndaki ilişki olumlu ve önemsiz; tanede nem oran ı ile hektolitre -a ğı rl ığı aras ı ndaki ili şki olumsuz ve önemsiz, protein oran ı ile hektolitre a ğı rl ığı aras ı ndaki ilişki olumlu ve önemsiz bulunurken; bin tane a ğı rl ığı ile hektolitre a ğı rl ığı aras ındaki korelasyon de ğeri olumlu ve önemli bulunmuştur. Ayr ıca, tane verimi ile bin tane a ğı rl ığı ve hekto litre a ğı rl ığı aras ında olumlu ve önemli ilişkiler saptanm ışt ı r. Çizelge 5. Buğdayda baz ı kalite öğeleri aras ı ndaki korelasyonlar Karakterler Bin tane a ğı rl ığı ** ** 2 Tanede nem oran ı Hektolitre a ğı rl ığı ** 4 Tanede protein oran ı Birim alan tane verim ** Vol Düzeyinde önemli

6 34 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 4 Sonuç ve Öneriler iki y ı ll ı k bu çal ışmada bu ğday için incelenen kalite kriterlerinin sadece bu dört karakterden olu şmad ığı n ı ancak, en önemlilerinden baz ı lar ı oldu ğ unu belirtmek gerekir. Uygulanan farkl ı toprak i şlemeler ad ı geçen kalite öğeler' üzerine genelde istatistiki olarak önemli etkide bulunmam ışlard ı r. Baz ı durumlarda pullukla i şlenen baz ı durumlarda ise rototiller ile i şlenen parseller üstünlük göstermi ştir. Bununla birlikte ekim nöbetindeki çal ışmalarda ekim nöbeti sistemleri i şleminden sonra gelecek, özellikle bu ğdaydan sonra ekilecek mercimek ve benzeri bitkiler için k ısa sürede, ekonomik olarak yap ı lacak toprak i şleme ve daha uygun tohum yata ğı haz ı rl ığı nda rototillerin daha kullan ış l ı oldu ğu görülmü ştür. Denenen ekim nöbeti çal ışmalar ı nda değerlendirmenin sadece yerime göre de ğil de bununla birlikte ana ürünün kalite öğelerine göre de yap ı lmas ı gerekir. Nitekim mercimekten sonraki bu ğday ı n verimi nadasa göre biraz azald ığı birçok ara şt ı r ı c ı (Kalayc ı 1981, Pala ve ark. 1981, Eser ve ark. 1995) taraf ı ndan belirienirken, bu çal ışmada benzer sonuçlar al ı nmas ına kar şın, bu ğdayda protein oran ı her iki y ılda da artm ışt ır. Bu da çok önemli bir sonuçtur. Bin tane a ğı rl ığı ve hektolitre a ğı rl ığı gibi önemli kalite kriterleri nadas parsellerinde üstün de ğerler göstermi şlerdir. Bu karakterler yönünden bu ğday-bu ğday ekim nöbetinden al ı nan ürün iki y ı l içinde hem nadasbuğday hem de mercimek - bu ğday parsellerinin gerisinde kalm ışt ır. Bu ekim şeklinin uzun dönemde kuru tar ı m alanlar ı için sürdürülmesi durumunda, iklim ko şullar ı na da bağ l ı (özellikle ilkbahar ya ğışlar ı) olarak azalmalar ı n süreceği beklenebilir (Gerek 1987, Güler 1987). Gerek protein oran ı yüksekli ğ i, gerekse di ğer kalite kriterlerinin nadasa göre fazla dü şük olmay ışı ile mercimek-bu ğday bu çal ışmada en iyi ekim nöbeti olarak saptanm ışt ı r. Ayr ıca, mercimek parsellerinde nadas yap ı lanlara göre su alma h ız ve miktar ı n ı n daha yüksek olmas ı, bunun sonraki y ıllarda bu ğday+ olumlu yönde etkilemesi, topraktaki organik madde miktar ı n ın az da olsa art ış göstermesi, topra ğı n ilk 0-30 cm'lik katman ı ndaki bo şluk hacminin (porozite)artmas ı (Eser ve ark. 1995); mercimek - bu ğday ekim sisteminin kazançlar ı olarak göz önünde bulundurulabilir. Kaynaklar Ak ı n, A., M. Akta ş ve M. B. Halitligil, Ankara yöresinde mercimek- bu ğday ekim nöbetinde "N tekni ğ inin kullan ı lmas ı. Türkiye Il. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül, 1997 Samsun, s: Anonim, 1997.Tar ı m Istatistikleri Özeti. D.I.E., Yay ı n No:2137, Ankara. Avc ı, M., K. Meyveci, H. Eyüpo ğ lu, A. Ayçin. ve M. Karaca, 1999 Orta Anadolu'da uzun süreli ekim nöbetlerinin verimlere ve toprak özelliklerine etkileri. Orta Anadolu Hububat Tar ı m ı Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı Sempozyumu Haziran Konya, s Biesantz, A., M. S. Adak. ve D. Eser, Produktivitat einer leguminosen/weizen-fruchtfolge mit konservierender bodenbearbeitung gegenüber traditionellen brache/weizenanbuasystemen mit pflugeinsatz auf zentralanatolischen trockenstandorten. Pflanzenbauwissenschaften, 3 (2) : 64-72, Stuttgart. Eser, D., M. S. Adak, V. Gürgün, P. Limberg ve A. Biesantz, Topra ğı n biyolojik olarak i şlenmesiyle Orta Anadolu'nun kurak bölgelerinde verimlili ğin art ı r ı lmas ı. TÜBiTAK Proje No:TOAG-739, Kesin rapor 61 s, Ankara. Eser, D., M. S. Adak. ve A. Biesantz, Kuru tar ı m alanlar ı nda farkl ı toprak i şleme, nadas-bu ğday ve mercimek-bu ğ day ekim nöbetinde toprakta nem durumu. Türkiye Il. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül, 1997, s: , Samsun. Gerek, R Iç Anadolu'da nadasl ı ziraat sistemi, nadas ı kald ı rma ve nadas oran ı n ı azaltma imkanlar ı. Türkiye Tah ı l Sempozyumu, 6-7 Ekim 1987, s.29-38, Bursa. Güler, M Orta Anadolu y ı ll ık meteorolojik verileriyle bu ğday verimi ili şkisi ve bu ili şkinin verim tahmininde kullan ı m ı. Türkiye Tah ı l Sempozyumu, 6-7 Ekim 1987, s , Bursa. Harris, H Productivity of crop rotation. Farm resource management program. Annual Report for ICARDA, Kalayc ı, M Eski şehir Zirai Ara şt ı rma Enstitüsü taraf ı ndan bugüne kadar yap ı lan nadas alanlar ı n ı azaltmaya yönelik çal ışmalar. Kuru Tar ım Bölgelerinde Nadas Alanlar ı ndan Yararlanma Sempozyumu.TÜBITAK Yay ı nlar! no:593, Eylül, 1981, s: , Ankara. Kalayc ı, M Yeti ştirme tekni ği aç ı s ı ndan Türkiye bu ğday tar ı m ı n ı n dünü, bugünü, yar ı n ı. Orta Anadolu Hububat Tar ı m ı Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı Sempozyumu Haziran Konya, s Kün, E Tah ı llar-i ( Serin Iklim Tah ı llar ı, üçüncü bask ı ). A.Ü.Z.F. Ders Kitab ı : 431, Yay ı n no: 1451, 322 s. Meyveci, K. ve N. Munsuz, Orta Anadolu bölgesi koş ullar ı nda ikili ekim nöbeti sisteminde toprakta nem ve inorganik azot formlar ı n ı n belirlenmesi.türkiye Tah ı l Sempozyumu, 6-7 Ekim 1987, s , Bursa. Pala, M., M. Güler, N. Durutan, M. Karaca, A. Avcin, M. Avc ı G. Vuru ş ve H. Eyübo ğlu, Orta Anadoluda nadas alanlar ı n ın azalt ı lmas ı na yönelik ara şt ı rmalar. Kuru Tar ı m Bölgelerinde Nadas Alanlar ı dan Yararlanma Sempozyumu. TÜBITAK yay ı nlar ı No: Eylül, 1981, s: , Ankara. Sander, D. H., W. H. Allaway. and R. A. Olson, Modification of Nutritional Quality Environment and Production Practices. Nutritional Quality of Cereal Grains: Genetic and Agronomic Improment, Edited by R.A. Olson and K. J. Frey, Pg: 45-82, USA. Tosun, O Türkiye'nin bu ğday üretiminde uygulanmas ı gerekli toprak i şlemesi ve ekim metodlar ı ile yeni ı slah çe şitleri bulma yönünden olan ba ş l ı ca çal ışmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi Y ı ll ığı 19. Fasikül 1-2'den Ayr ı bas ı m, s:

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi

Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi TAR İ M BILIMLERI DERG İSI 2004, 10 (4) 466-473 Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalar ı n ın Verim Ve Baz ı Verim Ö ğelerine Etkisi Murat TUNÇTÜRK 1 Murat ERMAN Rüveyde

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri

Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 237-244 Baz ı Kiş niş (Coriandrum sativum L.) Hatlar ı nda Farkl ı S ıra Aras ı Mesafelerinin Verim, Verim Özellikleri ve Uçucu Yağ Oran ı Üzerine Etkileri Süleyman

Detaylı

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 61-66 Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER' Geli ş Tarihi: 31.05.2000 özet:

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

Bu ğ dayda Farkl ı Azot Dozlar ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Bu ğ dayda Farkl ı Azot Dozlar ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, 7 (1), 84-88 Bu ğ dayda Farkl ı Azot ı n ı n Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Melahat AVCI BIRSIN ş Tarihi: 30.11.2000 Geli Özet: Araşt ırma

Detaylı

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi *

Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2002, 8 (1) 79-87 Sap Parçalama ve Farkl ı Toprak i şleme Yöntemlerinin M ıs ı r Saplar ı n ı n Toprağa Karış mas ı na Etkilerinin Belirlenmesi * Devletk ı l ı ç DURDIYEV

Detaylı

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 435-439 Tokat Koş ullar ında Ar ı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Yazl ı k Ekim Zaman ı Üzerinde Ara şt ı rmalar I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler Ya şar KARADAĞ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi *

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 11-15 Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * Necat TOGAY 1 Müjgan ENGIN'

Detaylı

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri*

Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2002, 8 (4) 300-305 Bakteri A şılamas ı ve Azot Dozlar ı n ı n Bezelye (Pisum sativum L.)' de Verim ve Verim Ö ğelerine Etkileri* M. Demir KAYA' Cemalettin Y. Ç İ FTÇi i Muharrem

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Fatma KAYAÇETİN ANKARA KOŞULLARINDA FARKLI EKİM MAKİNELERİ ile DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARINDA EKİLEN ve MERDANE UYGULANAN ARPADA VERİM ve VERİM ÖĞELERİ

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 11-23 Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Köksal YAĞDI * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ

KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ TARIM BILIMLERI DERGISI (1996) 2 (1), 7-11 KURU FASULYE ÇE ŞİTLERİNDE TOHUM BÖCEĞİ (Acanthoscelides obtectus Say) ZARARENIN BİYOLOJİK DEĞERE VE F İDE GELİŞMES İNE ETKİLERİ Cevdet AKDAĞ' Özet: Bu çal ışma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi

Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (4) 274-279 Çay ı r Dü ğmesi (Sanguisorba minor Scop.)'nde Azotlu Gübrelemenin Yem Verimine ve Verim Özelliklerine Etkisi Arif IPEK' Cafer S ı rr ı SEV İ MAY 1 Geli ş Tarihi;

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir.

: Tarım Ġl Müdürlüğü Bitki Koruma ġube Müdürlüğü. Bu sayfa en son 20.04.2012 tarihinde güncellenmiģtir. Personel Bilgileri Adı Soyadı Ünvanı Görev Ünvanı Eğitim Durumu : M. Niyazi KIVILCIM : Mühendis : Ziraat Yüksek Mühendisi : Lisans(Yüksek) En Son Bitirdiği Okul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler

Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler TAF,M BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (2) 1-7 Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlar ı nda Tohum Verimi ve Baz ı Bitkisel 'Özellikler Hayrettin Kendir' Geliş Tarihi : 05.05.1999 Özet: Türkiye'de yembitkileri ekili şi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI

PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ. PROJE EKĠBĠ Süleyman SÖNMEZ Ercan AKÇAY Serkan DOĞAN. PROJE DANIġMANLARI TÜBĠTAK-BĠDEB LĠSE ÖĞRETMENLERĠ (FĠZĠK, KĠMYA, BĠYOLOJĠ VE MATEMATĠK) PROJE DANIġMANLIĞI EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYLARI LĠSE-1 (ÇALIġTAY 2011) FĠZĠK GRUP SES-2011 PROJE ADI DOĞAL ÇEVRECĠ SEBZE-MEYVE KURUTMA SĠSTEMĠ

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi

Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 1998, 4 (1) 16-20 Tir Bu ğday ı Populasyonundan Ümitvar Hatlar ın Belirlenmesi Fahri SÖNMEZ' Mehmet ÜLKER2 Gelişi Tarihi :08.12.1997 Özet: Bu çal ışma, Tir bu ğday ı populasyonundan

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday lerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Mehmet ŞAHİN a Seydi AYDOĞAN a Aysun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 107.90.90.00.00 Diğerleri (Soya

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi

Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (2) 114-118 Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Sürtünme Katsay ı lar ı n ı n Belirlenmesi Ahmet ÇOLAK' Kâmil SAÇILIK 1 Geli ş Tarihi : 23.06.2001 Özet : Bu çal ışmada,

Detaylı

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ

ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ZEMİNLERDE TANE DAĞILIMI VE ANALİZİ ELEK ANALİZİ Zemin malzemelerin tane boyu dağılımı, iyi derecelenmiş ve iyi derecelenmemiş olarak tanımlanır. Sedimantolojideki tanımlama ile mühendislikteki tanımlamaların

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 41-58 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite

Detaylı

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (4) 415-42 Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi Ergin DURSUN' Metin GÜNER' Geliş Tarihi :21.11. 22 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi*

29 Araştırma Makalesi. Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* 29 Araştırma Makalesi Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi* Feride ÇAPAR, Kenan UÇAN** KSÜ, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Doğa, dostlarına karşı daima

Doğa, dostlarına karşı daima Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir Grup Profili: GRUP Profili: Firmamız 4E ENERJİ LTD, 2009 yılında kurulmuştur. Belçika lı Turbowinds firması ile 500kW ve 600kW lık rüzgar türbini üretim lisans anlaşması

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı