5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş"

Transkript

1 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel kavramları bilmek Hisse senedi değerlemesinin genel esaslarını kavramak Sıfır büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sabit oranda büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sabit olmayan büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sürdürülebilir büyüme ve hisse senedi değeri arasındaki ilişkiyi bilmek Anahtar Kavramlar Değerleme Hisse senedi Kâr payı Sermaye kazancı Rüçhan hakkı Nominal değer Defter değeri iyasa değeri Sürdürülebilir büyüme oranı İçindekiler Hisse Senedi Ve Özellikleri Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları 1

3 o Hisse senedi değerlemesinin genel esasları o Sıfır büyüme modeli o Sabit oranda büyüme modeli o Sabit olmayan büyüme modeli Sürdürülebilir büyüme oranı ve hisse senedi değeri arasındaki ilişki Özet Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

4 BÖLÜM 5 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1. Hisse Senedi ve Özellikleri Hisse senedi ortaklığı temsil eden bir menkul kıymettir. Bu noktada menkul kıymetin tanımının yapılması da yerinde olacaktır. Menkul kıymet; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, itabari değeri aynı olan kıymetli evraktır. Hisse senedi de bu tanıma uyan bir menkul kıymettir. Hisse senetleri anonim şirketlerce çıkarılan ve söz konusu şirkette ortaklığı temsil eden bir menkul kıymettir. Hisse senedini elinde bulunduran anonim şirket ortaklarının aşağıdaki hakları bulunur: Kârdan pay alma hakkı Tasfiyeden pay alma hakkı Bedelsiz pay edinme hakkı Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) Genel kurula katılma hakkı Oy hakkı İnceleme ve denetleme hakkı Temel olarak ülkemizde iki türlü anonim şirket bulunmaktadır. Bunlardan ilki halka açık veya halka açık olduğu kabul edilen anonim şirketlerdir. Halka açık anonim şirketler, hisse senetleri organize bir borsada (Türkiye de İstanbul Mekul Kıymetler Borsası) işlem gören (alım satımı yapılan) anonim şirketlerdir. Halka açık olduğu kabul edilen anonim şirketler hisse senetleri organize bir borsada işlem görmeyen, ancak ortak sayısı 5 nin üzerinde olan anonim şirketlerdir. İkinci tür anonim şirket halka kapalı anonim şirkettir. Halka kapalı anonim şirketler hisse senetleri organize bir borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı 5 nin üzerinde olmayan anonim şirketlerdir. Hisse senetleri ile ilgili temel olarak altı değer mevcuttur. Bunlar aşağıda açıklanmıştır: Nominal (itibari) değer: Hisse senedinin üzerinde yazan ve muhasebe kayıtlarında kullanılan değerdir. Muhasebe kayıtları dışında bir önemi yoktur. İhraç değeri: Hisse senedinin halka arzında (satışında) kullanılan değerdir. Hisse senedi halka arz edildiğinde, hisse senedini satın almak isteyenler ihraç değerini ödeyerek hisse senedine sahip olurlar. İhraç değeri nominal değerin altında olamaz. Defter değeri: Firmanın bilançosunda yer alan öz sermayenin hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. Kâr eden bir firmanın zaman geçtikçe hisse senedinin defter değeri nominal değerinden farklılaşır ve defter değeri nominal değerin üstünde bir rakam olur. Tasfiye değeri: Firmanın bilançosunun aktif tarafında yer alan tüm varlıklarını satıp pasif tarafında yer alan tüm borçlarını ödemesi durumunda geriye kalan tutarın hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. Bir firmanın defter değeri ile tasfiye değeri nadiren

5 birbirinin aynısı olur. Çünkü aktif tarafında yer alan varlıkların satılmaları durumundaki değerinin bilançoda gösterilen rakamdan farklı olma ihtimali yüksektir. Teorik (İçsel) değeri: Hisse senedi değerleme modelleri (ilerleyen kısımda bu modeller açıklanacaktır) ya da Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli gibi bir modelle hesaplanan hisse senedi değeridir. iyasa değeri: Hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. Bir firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasında pozitif bir fark varsa bunun üç temel sebebi olabilir. Birincisi firmanın know-how farkından dolayı emsal firmalara kıyasla daha fazla kazanma gücüdür. İkincisi, firmanın patent ve lisans hakları gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri ile ilgilidir. Muhasebecilerin bilançoya bu varlıkları ya koyamayışı ya da gerçek değerinden gösteremeyişi firmanın piyasa değerinin defter değerinden farklı olmasına yol açar. Üçüncüsü ise firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti (firmanın gelecekte daha fazla büyüyeceği ve daha fazla temettü dağıtacağı gibi) ile alakalıdır. Firmanın kârını artırma ve buna bağlı olarak daha da büyüyeceği beklentisi piyasa değerinin defter değerinin üzerinde işlem görmesi ihtimalini yükseltir. Tersi durumda, yani, firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti (firmanın gelecekte zarar edip küçülmeye gitmek zorunda kalacağı gibi) arttıkça piyasa değerinin defter değerinin üzerinde işlem görmesi ihtimali düşecektir. Son dönemde Apple hisselerinin çok değer kazanması ve bu firmanın dünyanın piyasa değeri en yüksek firması haline gelmesi, bir başka deyişle piyasa değeri/defter değeri oranının çok yükselmesi bu firmanın yatırımcı gözünde yarattığı olumlu hava ile ilgilidir. Çünkü Apple sürekli yeni ürün geliştirmekte ya da mevcut ürünlerini yenileyerek satışlarını ve kârlılığını artırmaktadır. Öte yandan, bir zamanların piyasa değeri/defter değeri çok yüksek olan Sony, Nokia, Kodak gibi firmaların piyasa değeri/defter değeri oranının düşmesi hatta bazılarının birin altına bile gelmesi kendileriyle ilgili beklentilerin olumsuzluğuyla alakalıdır. Bu firmaların yeni ürün geliştirme konusundaki sıkıntıları ve buna bağlı olarak rekabet gücünü yitirmeleri bu hazin duruma düşmelerine sebep olmuştur. Bizim buradaki konumuz hisse senedinin piyasa fiyatının belirlenmesidir. Nominal değerin, yukarıda da ifade edildiği gibi, muhasebe kaydı dışında bir önemi yoktur. İhraç değerinin belirlemesi ise, piyasa değerinin belirlenmesine benzer bir yöntemle yapılır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, hisse senetleri bir menkul kıymettir ve menkul kıymetlerin en önemli özelliklerinden birisi de yatırım aracı olarak kullanılmasıdır. En genel anlamıyla yatırım, tasarrufların bir getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmesidir. Yatırımın altında yatan en önemli beklenti bir getiri (nema) elde etmektir. Menkul kıymetler de bir yatırım aracıdır ve her yatırım aracında olduğu gibi menkul kıymetlere yatırım yapan yatırımcılar da bu yatırmlarından bir getiri elde etmeyi bekler. Beklenen getiri ile menkul kıymet için ödenecek bedel arasında bir ilişki vardır. Bir menkul kıymet için yatırımcının ödeyeceği bedel (fiyat), bu yatırımdan elde edeceği nakit akımlarının (getirilerin) bugünkü değerinin toplamına eşittir. Hisse senedi değerleme yöntemleri de bu kavram üzerine inşa edilmiştir. Hisse senedine yatırım yapan bir yatırımcı bu yatırımından kâr payı (temettü) ve sermaye kazancı olarak iki tür getiri elde eder. Hisse senedi değerleme modelleri de bu iki getiriyi dikkate alarak hisse senedinin teorik (olması gereken ya da içsel) değerini belirler. Teorik değer hisse senedinin piyasa değerinden farklı olabilir. Bir yatırımcı hisse senedinin teorik değeri ile piyasa değerini kıyaslar, piyasa değeri teorik değerden yüksekse hisse senedini satar, düşükse satın alır. Bu 4

6 satış ve satın almalar hisse senedi piyasasını dengeye getirir ve denge durumunda teorik fiyatla piyasa fiyatı birbirine eşit olur. Burada hisse senetlerin teorik (olması gereken) değerlerinin nasıl belirleneceği üzerinde durulacaktır. Kâr payı (temettü) hisse senedi sahiplerinin firmanın hisse senedini elinde bulundurmaları sonucunda önceki dönemde elde edilen net kârdan pay alma hakkı olup, net kârın dağıtılacak tutarı genel kurulda belirlendikten sonra, dağıtılacak tutar hisse senedi sayısına bölünerek hisse başına temettü bulunur.. Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları Hisse senedi değerleme yöntemlerinden en sık kullanılanı temettü modelleridir. Hisse senedi getirisinin kâr payı (temettü) ve sermaye kazancından oluştuğu belirtilmişti. Sermaye kazancı, hisse senedinin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Yatırımcı hisse senedini aldığı fiyattan daha yüksek bir fiyata satarsa sermaye kazancı elde eder. Dolayısıyla, yatırımcının toplam getirisi hisse senedinin ödeyeceği temettü ile ilerideki piyasa fiyatına bağlıdır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Bugün bir hisse senedi satın alan yatırımcının bir yılın sonunda bu yatırımdan elde etmeyi beklediği toplam tutar, bir yılın sonunda alacağı temettü ile hisse senedinin yıl sonu fiyatıdır. Hisse senedinin yıl sonunda ödeyeceği temettüyü D 1, hisse senedinin yıl sonu fiyatını 1 ile gösterirsek ve yıl sonunda hisse senedinin satıldığını kabul edersek, yatırımcının yıl sonunda elde edeceği nakit akımı D olur. Yatırımcının bu hisse senedine sahip olabilmek için bugün ödeyeceği fiyat, bir yıl sonra elde edeceği nakit akımının bugünkü değeri olup aşağıdaki şekilde gösterilir: D1 1 k 1 1 k Yukarıdaki ifadede k beklenen getiri oranı olarak da adlandırılan iskonto oranıdır. Beklenen getiri oranı ile ilgili ayrıntılı bilgi ileride verilecektir. Yukarıdaki ifadede, hisse senedinin birinci yılın sonundaki fiyatını ( 1 ), ikinci yıl ödenecek temettü ile hisse senedinin ikinci yıl D sonundaki fiyatı ( 1 ) belirlemektedir ki ikinci yıl sonundaki fiyat da üçüncü 1 k 1 k yılda ödenecek temettü ile üçüncü yıl sonundaki fiyata bağlıdır. Bunu sonsuza kadar devam ettirebiliriz. Son tahlilde, fiyat ileride elde edilecek temettü ödemelerine bağlı olduğundan, hisse senedi değerleme modelleri yıllar itibariyle ödenecek temettülerin bugünkü değerine dayanır. Hisse senedinin belirli bir vadesi olmadığından ve işletmenin ömrünün de sonsuz olduğu kabul edildiğinden hisse senedi değerleme modelleri en genel haliyle aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: D1 D (1 k) (1 k) D = (1 t t t 1 k) D (1 k) D... (1 k) 5

7 Modeller ödenecek kâr payının (temettünün) ileriki dönemlerde nasıl bir artış göstereceğine göre farklı şekillerde ifade edilir. Temettü büyüme modellerinin çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. Sıfır büyüme Sabit oranda büyüme Sabit olmayan büyüme Sıfır Büyüme Modeli Temettüden beklenen büyüme oranının sıfır olduğu durumu ifade eden büyüme modelidir. Bu modelde firmanın sonsuza kadar aynı tutarda kâr payı ödeyeceği, kâr payında ileriki yıllarda herhangi bir artış olmayacağı kabul edilmektedir. Bu durumda hisse senedinin bugünkü teorik fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır: D D (1 k) (1 k) D (1 k) D... (1 k) İşletme sonsuza kadar her yıl sabit bir kâr payı (D) ödemektedir. Finans dilinde bu tür ödemelere devamlı eşit ödeme adı verilir. Devamlı eşit ödemelerin bugünkü değeri aşağıdaki ifade ile hesaplanmaktaydır: BDA devamlı = DT / i Burada; BDA devamlı eşit ödemenin bugünkü değerini, DT ödeme tutarını, i ise iskonto oranını göstermektedir. Bu ifade sıfır büyüme (sabit temettü) modeline uyarlanınca aşağıdaki ifade elde edilir: Burada; D k : Hisse senedinin bugünkü olması gereken teorik fiyatını, D : Sonsuza kadarki sabit temettü ödemelerini, k : Söz konusu hisse senedine yatırım yapanların bu yatırımdan bekledikleri getiri oranını ifade etmektedir. Beklenen getiri oranı (k) gibi iki bileşenden oluşur. Bunlar; temettü getirisi ve sermaye kazancıdır. k, bu hisse senedini alan yatırımcının yıl sonunda elde etmeyi beklediği toplam getiriyi ifade etmektedir. Bu getiri alternatif yatırım araçlarının getirisi ve hisse senedinin riskine göre belirlenir. Eğer hisse senedi riskli ise, hisse senedinden beklenen getiri de o oranda fazla olur. Özetlenecek olursa, sıfır büyüme modelinde, firmanın sonsuza kadar aynı 6

8 tutarda ödeyeceği temettü, hissedarların beklediği getiri oranına oranlanınca hisse senedinin bugün olması gereken değeri (teorik değeri) bulunmaktadır. Halka açık bir anonim şirket hisse senedi başına her yıl 15 TL tutarında sabit kâr payı (temettü) ödemektedir. Bu temettü tutarının gelecekte değişmesi beklenmemektedir. Hissedarların beklediği getiri oranı % 1 ise, hisse senedinin bugünkü fiyatı ne olmalıdır? D k 15,1 = 15 TL olmalıdır. Firmanın sonsuza kadar aynı tutarda kâr payı ödemesi temettü anlamında büyüme beklemediğini göstermektedir. Hissedar da sabit temettü alacağını bilmekte ve yatırım tercihlerini ona göre şekillendirmektedir. Sabit Oranda Büyüme Modeli Sabit oranda büyüme modeli, temettünün her dönem beklenen bir oranda artmasını ifade etmektedir. Sabit oranda büyüme modelinde, temettüdeki artış oranı her dönem için aynıdır. Temettü büyüme oranını g ile gösterirsek, işletmenin hisse başına ödediği temettü her yıl g oranında artmaktadır. Bu durumda hisse senedinin bugün olması gereken değeri ( ) aşağıdaki şekilde hesaplanır: n D ( 1 g) D (1 g) D (1 g) D (1 g)... n (1 k) (1 k) (1 k) (1 k) n (1 g) (1 g) (1 g) (1 g) D... n (1) (1 k) (1 k) (1 k) (1 k) Yukarıdaki ifadeninin her iki tarafı da (1+k)/(1+g) ifadesiyle çarpılırsa aşağıdaki ifade elde edilir: (1 k) (1 g) D (1 g) (1 g) 1 (1 k) (1 k) (1 g) (1 k) (1 g)... (1 k) n1 n1 () Yukarıdaki (1) numaralı ifadeyi () numaralı ifadeden çıkarırsak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: (1 k) 1 (1 g) D (1 g) 1 (1 k) n n 7

9 Bu ifade düzenlenince, n (1 k) (1 g) (1 g) D 1 n ifadesi elde edilir. (1 g) (1 k) k > g olması durumunda n sonsuza yaklaşırken (n ) yukarıdaki ifadenin sağ tarafı bire yaklaşır ve ifade aşağıdaki şekli alır: (1 k) (1 g) (1 g) D Buradan; ( k g) D (1 g) ifadesi elde edilir. Buradan da; D (1 g) k g ifadesi elde edilir. Büyüme oranı ile ifade edilmek istenen temettünün (kâr payının) büyüme oranıdır. Aynı zamanda temettü büyüme oranı hissedarın beklediği getiri oranından büyük olmamalıdır. Dolayısıyla yukarıda da belirtildiği gibi, k > g olmalıdır. Burada D hisse senedi başına ödenmiş en son (şu ana kadarki- sıfırıncı dönem) ait temettü miktarıdır. Model en son ödenen bu temettü tutarının her yıl g oranında artacağı varsayımına dayanmaktadır. Halka açık bir anonim şirket hisse başına en son 8 TL tutarında temettü ödemiştir. Temettü büyüme oranı % 7 dir. Hisse senedinden beklenen getiri oranı % 15 ise hisse senedinin olması gereken (teorik) fiyatı nedir? D (1 g) k g 8(1,7),15,7 = 17 TL olmaktadır. 8

10 Sabit Olmayan Büyüme Modeli Sabit olmayan büyüme modelinde, hisse başına temettü sabit büyüme modelinde olduğu gibi her yıl aynı oranda artmamaktadır. Bu modelde temettünün büyüme oranı (g) her yıl farklı oranda artabilmektedir. Sabit olmayan büyüme modelini aşağıdaki örneği ele alarak açıklayabiliriz: Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü (D ) TL dir. Temettünün önümüzdeki yıl % 5 oranında, ikinci yıl % oranında, üçüncü yıl ise % 15 oranında büyümesi beklenmektedir. Dördüncü yıldan itibaren temettü % 1 oranında sabit büyüme gösterecektir. Yatırımcıların beklenen getiri oranı (k) % 14 ise, bu hisse senedinin bugün olması gereken değeri ( ) nedir? Bu durumu zaman doğrusu üzerinde şu şekilde gösterebiliriz: 1 4 (1,5),5 BD :,19 (1,14),5(1,) BD :,8 (1,14) (1,15),45 BD :,9 (1,14) BD: 94,875 / (1+,14) = 64,8 D 1 D D D = (1+,15) =,45,45(1,1),14,1 = 94,875 =,19 +,8 +,9 + 64,8 = 7,87 TL. Yukarıdaki zaman doğrusu üzerindeki işlem şu şekilde açıklanabilir. Öncelikle, birinci yılın sonunda elde edilecek temettü D (1+,5) ifadesiyle, ikinci yılın sonunda elde edilecek temettü D 1 (1+,) ifadesiyle, üçüncü yılın sonunda elde edilecek temettü D (1+,15) ifadesiyle hesaplanmıştır. Her yıl, ilgili yıla ait büyüme oranı kullanılmıştır. Daha sonra, birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda elde edilecek temettülerin bugünkü değeri bulunmuştur. Bugünkü değerler hesaplanırken iskonto oranı olarak beklenen getiri oranı kullanılmıştır. Dördüncü yıldan itibaren sabit büyüme söz konusudur. Bu nedenle hisse senedinin dördüncü yılbaşındaki değeri ( ), D (1+g)/(k g) ifadesi kullanılarak hesaplanmıştır. Dördüncü yıldan itibaren sabit büyüme oranı % 1 olduğundan g olarak,1 kullanılmıştır. Bulunan değeri dördüncü yılın başındaki değerdir, ün de bugünkü değeri bulunmuş ve ilk üç yılın sonunda elde edilmesi beklenen temettülerin bugünkü değeri ile toplanarak bulunmuştur. 9

11 . Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişki Sürdürülebilir büyüme oranı, bir firmanın daha fazla borçlanmaksızın elde edebileceği en yüksek büyüme oranı olup öz kaynak kârlılığı (net kâr / öz kaynak) ile kâr payı dağıtım oranının çarpılması sonucunda bulunan değerdir. Aslında bu kavramı daha önce de kullanmıştık. Sabit Oranda Büyüme Modeli anlatılırken kullanılan temettü büyüme oranı g, sürdürülebilir büyüme oranı olarak da isimlendirilebilir: g = Öz kaynak Kârlılığı x (1 Kâr payı Dağıtım Oranı) g = Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı Öz kaynak kârlılık oranı % 1 olan ve elde ettiği kârın % 4 ını kâr payı olarak dağıtan bir firmanın sürdürülebilir büyüme oranı % 4 olur. eki bu oran ile hisse senedinin piyasa değeri arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? ABC firmasının hisse senedi başına TL kâr edeceğini ve bunun tamamını yatırımcısına kâr payı olarak dağıtacağını varsayalım. Yatırımcının beklediği getiri oranının %1 ve öz kaynak kârlılığının % olduğunu farz edelim. Bu durumda g ve hisse senedinin değeri aşağıdaki gibi olurdu: g= Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı= (,). ()= Bu durumda, D (1 g) k g (1 ) =/,1= TL olur.,1 Şimdi firmanın kârının tamamını dağıtmayıp % 4 ını bu öz kaynak kârlılık oranı üzerinden yatırıma yönelttiğini düşünelim. Bu durumda g ve hisse senedinin değeri aşağıdaki gibi olurdu: g= Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı= (,). (,4)=,8 Bu durumda, D (1 g) k g 1,8 =(1,8)/,=9 TL olur.,1,8 Görüldüğü gibi, firma kârının tamamını dağıtmayıp %4 ını yatırıma yönelterek hisse senedinin değerini artırmaktadır. Bu artışın temel nedeni ise öz kaynak kârlılığının (%), yatırımcının beklediği getiri oranından (%1) fazla olmasıdır. Yatırımcı firmayı kendi beklentisinden daha fazla getiri oranı sağlamasından dolayı ödüllendirmektedir. Dolayısıyla, firmalar temettü dağıtımı konusunda karar verirken öz kaynak kârlılığı ile yatırımcının beklediği getiri oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmek durumundadır. 1

12 Özet Hisse senedi ve tahviller iki temel menkul kıymettir. Hisse senetleri ortaklığı temsil ederken, tahviller borçlanma aracıdır. Hisse senetlerinin belirli bir vadesi yoktur. Bir hisse senedinin olması gereken teorik değeri, bu hisse senedine ödecek kâr paylarının (temettülerin) bugünkü değeridir. İleride ödenecek temettülerin beklenen büyümesine göre; sıfır büyüme modeli, sabit oranda büyüme modeli ve sabit olmayan büyüme modeli yöntemleri vardır. Sıfır büyüme modelinde hisse senedinin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: Burada; D k : Hisse senedinin bugünkü olması gereken teorik fiyatını, D : Sonsuza kadarki sabit temettü ödemelerini, k : Söz konusu hisse senedine yatırım yapanların bu yatırımdan bekledikleri getiri oranını ifade etmektedir. Sabit oranda büyüme modelinde hisse senedinin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: D (1 g) k g Burada; D en son ödenen temettü, g sabit büyüme oranı, k ise yatırımcının beklenen getiri oranıdır. Modelde, k > g olmalıdır. Sabit olmayan büyüme modelinde ilerideki temettüler ve sabit büyümenin başındaki hisse senedi fiyatı iskonto edilerek hisse senedinin değeri bulunur. Sürdürülebilir büyüme oranı, bir firmanın daha fazla borçlanmaksızın elde edebileceği en yüksek büyüme oranı olup öz kaynak kârlılığı (net kâr / öz kaynak) ile kâr payı dağıtım oranının çarpılması sonucunda bulunan değerdir. Firmalar temettü dağıtımı konusunda karar verirken öz kaynak kârlılığı ile yatırımcının beklediği getiri oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmek durumundadır 11

13 Çalışma Soruları 1. Hisse senedini elinde bulunduranlar hangi hakka sahip olamaz? a. Kârdan pay alma hakkı, b. Tasfiyeden pay alma hakkı, c. Bedelsiz pay edinme hakkı, d. Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı e. İsterse şirkette çalışma hakkı. Hisse senedinde nominal değer hangi amaçla kullanılır? a. Hisse senedini değerlemek amacıyla b. Temettü tutarını hesaplamak amacıyla c. Muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla d. Şirket değerini belirlemek amacıyla e. İhraç değerini tespit etmek amacıyla. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. İhraç değeri hisse senedinin halka arzında (satışında) kullanılan değerdir. b. Defter değeri firmanın bilançosunda yer alan öz sermayenin hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. c. Tasfiye değeri firmanın bilançosunun aktif tarafında yer alan tüm varlıklarını satıp pasif tarafında yer alan tüm borçlarını ödemesi durumunda geriye kalan tutarın hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. d. Teorik değer hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. e. iyasa değeri hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. 4. Bir firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasında pozitif bir fark varsa bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Know-how farkından dolayı emsal firmalara kıyasla daha fazla kazanma gücü b. Firmanın patent ve lisans hakları gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri 1

14 c. Firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti d. Likidite gücü e. Hiçbiri 5. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına 5 TL dir. Temettüde herhangi bir büyüme beklenmemektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 1 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 5 TL b. 5 TL c. 5 TL d. TL e. 8,7 TL 6. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına, TL dir. Temettüde herhangi bir büyüme beklenmemektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 14 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 16,4 TL b. 18,6 TL c. 1,68 TL d.,5 TL e. 8,7 TL 7. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına 1, TL dir. Temettüde % 7 oranında sabit büyüme beklenmektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 1 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a.,4 TL b., TL c. 5,68 TL d.,97 TL e. 4,87 TL 1

15 8. Halka açık bir anonim şirket en son TL temettü ödemiştir. Temettünün ilk iki yıl % 15 oranında, üçüncü yıl ise % 1 oranında artması beklenmektedir. Dördüncü yıldan itibaren temettünün sabit % 5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yatırımcıların beklenen getiri oranı % 14 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a.,5 TL b. 8,9 TL c. 5,4 TL d.,9 TL e. 18,67 TL 9. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına,7 TL dir. Temettüde % 1 oranında sabit büyüme beklenmektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 16 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 7,8 TL b. 8,7 TL c. 8,5 TL d. 65, TL e. 75,6 TL 1. A firmasının hisse senedi başına TL kâr edeceği ve bunun yarısını yatırımcısına kâr payı olarak dağıtacağını düşünelim. Yatırımcının beklediği getiri oranının %15 ve öz kaynak kârlılığının % olduğunu farz edelim. Bu durumda sürdürülebilir büyüme oranı ne olur? a..15 b..1 c..5 d..75 e.. 14

16 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. e Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz.. c Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz.. d Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. d Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. a Cevabınız yanlış ise Sıfır Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. a. Cevabınız yanlış ise Sıfır Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. c Cevabınız yanlış ise Sabit Oranda Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. b Cevabınız yanlış ise Sabit Olmayan Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. e Cevabınız yanlış ise Sabit Oranda Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1. b Cevabınız yanlış ise Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişki konusunu yeniden gözden geçiriniz. 15

17 Yararlanılan Kaynaklar AKTAŞ, Ramazan vd. (9), Finans Matematiği (. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara BENNINGA, Simon (1), Financial Modeling, MIT ress. BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Ve MARCUS, Alan J. (7), Fundementals of Corporate Finance, McGraw-Hill International. BRIGHAM, Eugene ve GAENSKI, Louis C. (1991), Financial Management: Theory and ractice, Dryden ress. BRIGHAM, Eugene ve HOUSTON, Joel F. (1998), Fundamentals of Financial Management, Dryden ress, ABD. KEOWN, Arthur J. Vd. (), Financial Management: rincipals and Applications, earson Education inc. KORKMAZ, Turan ve EKKAYA, Mehmet (5), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. STICKY, C., WEIL, R.L. ve DAVIDSON, S. (1991), Financial Accounting, Academic ress. 16

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 4 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1.1. Menkul Kıymet Kavramı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak ikiye

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir?

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Tevfik Uyar İşletme Finansının Temelleri, S: 115-142 1 5.1 Menkul Kıymetler Özkaynaklarıarttırmanın yollarından birisi yeni hisse senedi satmaktır. Yatırımcılar, hisse

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı

BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR. I- Finansal araç kavramı 5 BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR I- Finansal araç kavramı Finansal araç, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ve kullandığı belgelerdir. Bu belgeler, yayınlayıcısı (belgeyi

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Ders Kodu: 1009 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama

Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Hissedar Değeri ve Hesaplanması Üzerine Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı MYO. Özet Son yıllarda genel olarak işletmecilik, özel olarak da finans alanında en çok

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞİRKET ANALİZİ 343FBS049 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar 1. Bir açık piyasa ekonomisinde kaynakların dağılımını etkin bir şekilde sağlamak oldukça zordur. Doğal kaynaklar, emek ve sermaye, girişimcilik faktörü ile reel piyasalarda etkin bir şekilde bir araya

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı