5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş"

Transkript

1 5.Bölüm Hisse Senedi Değerlemesi Doç. Dr. Mete Doğanay rof. Dr. Ramazan Aktaş

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hisse senedi ile ilgili temel kavramları bilmek Hisse senedi değerlemesinin genel esaslarını kavramak Sıfır büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sabit oranda büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sabit olmayan büyüme modeli ile hisse senedi değerlemesi yapmak Sürdürülebilir büyüme ve hisse senedi değeri arasındaki ilişkiyi bilmek Anahtar Kavramlar Değerleme Hisse senedi Kâr payı Sermaye kazancı Rüçhan hakkı Nominal değer Defter değeri iyasa değeri Sürdürülebilir büyüme oranı İçindekiler Hisse Senedi Ve Özellikleri Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları 1

3 o Hisse senedi değerlemesinin genel esasları o Sıfır büyüme modeli o Sabit oranda büyüme modeli o Sabit olmayan büyüme modeli Sürdürülebilir büyüme oranı ve hisse senedi değeri arasındaki ilişki Özet Çalışma Soruları Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar

4 BÖLÜM 5 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1. Hisse Senedi ve Özellikleri Hisse senedi ortaklığı temsil eden bir menkul kıymettir. Bu noktada menkul kıymetin tanımının yapılması da yerinde olacaktır. Menkul kıymet; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, itabari değeri aynı olan kıymetli evraktır. Hisse senedi de bu tanıma uyan bir menkul kıymettir. Hisse senetleri anonim şirketlerce çıkarılan ve söz konusu şirkette ortaklığı temsil eden bir menkul kıymettir. Hisse senedini elinde bulunduran anonim şirket ortaklarının aşağıdaki hakları bulunur: Kârdan pay alma hakkı Tasfiyeden pay alma hakkı Bedelsiz pay edinme hakkı Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) Genel kurula katılma hakkı Oy hakkı İnceleme ve denetleme hakkı Temel olarak ülkemizde iki türlü anonim şirket bulunmaktadır. Bunlardan ilki halka açık veya halka açık olduğu kabul edilen anonim şirketlerdir. Halka açık anonim şirketler, hisse senetleri organize bir borsada (Türkiye de İstanbul Mekul Kıymetler Borsası) işlem gören (alım satımı yapılan) anonim şirketlerdir. Halka açık olduğu kabul edilen anonim şirketler hisse senetleri organize bir borsada işlem görmeyen, ancak ortak sayısı 5 nin üzerinde olan anonim şirketlerdir. İkinci tür anonim şirket halka kapalı anonim şirkettir. Halka kapalı anonim şirketler hisse senetleri organize bir borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı 5 nin üzerinde olmayan anonim şirketlerdir. Hisse senetleri ile ilgili temel olarak altı değer mevcuttur. Bunlar aşağıda açıklanmıştır: Nominal (itibari) değer: Hisse senedinin üzerinde yazan ve muhasebe kayıtlarında kullanılan değerdir. Muhasebe kayıtları dışında bir önemi yoktur. İhraç değeri: Hisse senedinin halka arzında (satışında) kullanılan değerdir. Hisse senedi halka arz edildiğinde, hisse senedini satın almak isteyenler ihraç değerini ödeyerek hisse senedine sahip olurlar. İhraç değeri nominal değerin altında olamaz. Defter değeri: Firmanın bilançosunda yer alan öz sermayenin hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. Kâr eden bir firmanın zaman geçtikçe hisse senedinin defter değeri nominal değerinden farklılaşır ve defter değeri nominal değerin üstünde bir rakam olur. Tasfiye değeri: Firmanın bilançosunun aktif tarafında yer alan tüm varlıklarını satıp pasif tarafında yer alan tüm borçlarını ödemesi durumunda geriye kalan tutarın hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. Bir firmanın defter değeri ile tasfiye değeri nadiren

5 birbirinin aynısı olur. Çünkü aktif tarafında yer alan varlıkların satılmaları durumundaki değerinin bilançoda gösterilen rakamdan farklı olma ihtimali yüksektir. Teorik (İçsel) değeri: Hisse senedi değerleme modelleri (ilerleyen kısımda bu modeller açıklanacaktır) ya da Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli gibi bir modelle hesaplanan hisse senedi değeridir. iyasa değeri: Hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. Bir firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasında pozitif bir fark varsa bunun üç temel sebebi olabilir. Birincisi firmanın know-how farkından dolayı emsal firmalara kıyasla daha fazla kazanma gücüdür. İkincisi, firmanın patent ve lisans hakları gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri ile ilgilidir. Muhasebecilerin bilançoya bu varlıkları ya koyamayışı ya da gerçek değerinden gösteremeyişi firmanın piyasa değerinin defter değerinden farklı olmasına yol açar. Üçüncüsü ise firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti (firmanın gelecekte daha fazla büyüyeceği ve daha fazla temettü dağıtacağı gibi) ile alakalıdır. Firmanın kârını artırma ve buna bağlı olarak daha da büyüyeceği beklentisi piyasa değerinin defter değerinin üzerinde işlem görmesi ihtimalini yükseltir. Tersi durumda, yani, firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti (firmanın gelecekte zarar edip küçülmeye gitmek zorunda kalacağı gibi) arttıkça piyasa değerinin defter değerinin üzerinde işlem görmesi ihtimali düşecektir. Son dönemde Apple hisselerinin çok değer kazanması ve bu firmanın dünyanın piyasa değeri en yüksek firması haline gelmesi, bir başka deyişle piyasa değeri/defter değeri oranının çok yükselmesi bu firmanın yatırımcı gözünde yarattığı olumlu hava ile ilgilidir. Çünkü Apple sürekli yeni ürün geliştirmekte ya da mevcut ürünlerini yenileyerek satışlarını ve kârlılığını artırmaktadır. Öte yandan, bir zamanların piyasa değeri/defter değeri çok yüksek olan Sony, Nokia, Kodak gibi firmaların piyasa değeri/defter değeri oranının düşmesi hatta bazılarının birin altına bile gelmesi kendileriyle ilgili beklentilerin olumsuzluğuyla alakalıdır. Bu firmaların yeni ürün geliştirme konusundaki sıkıntıları ve buna bağlı olarak rekabet gücünü yitirmeleri bu hazin duruma düşmelerine sebep olmuştur. Bizim buradaki konumuz hisse senedinin piyasa fiyatının belirlenmesidir. Nominal değerin, yukarıda da ifade edildiği gibi, muhasebe kaydı dışında bir önemi yoktur. İhraç değerinin belirlemesi ise, piyasa değerinin belirlenmesine benzer bir yöntemle yapılır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, hisse senetleri bir menkul kıymettir ve menkul kıymetlerin en önemli özelliklerinden birisi de yatırım aracı olarak kullanılmasıdır. En genel anlamıyla yatırım, tasarrufların bir getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmesidir. Yatırımın altında yatan en önemli beklenti bir getiri (nema) elde etmektir. Menkul kıymetler de bir yatırım aracıdır ve her yatırım aracında olduğu gibi menkul kıymetlere yatırım yapan yatırımcılar da bu yatırmlarından bir getiri elde etmeyi bekler. Beklenen getiri ile menkul kıymet için ödenecek bedel arasında bir ilişki vardır. Bir menkul kıymet için yatırımcının ödeyeceği bedel (fiyat), bu yatırımdan elde edeceği nakit akımlarının (getirilerin) bugünkü değerinin toplamına eşittir. Hisse senedi değerleme yöntemleri de bu kavram üzerine inşa edilmiştir. Hisse senedine yatırım yapan bir yatırımcı bu yatırımından kâr payı (temettü) ve sermaye kazancı olarak iki tür getiri elde eder. Hisse senedi değerleme modelleri de bu iki getiriyi dikkate alarak hisse senedinin teorik (olması gereken ya da içsel) değerini belirler. Teorik değer hisse senedinin piyasa değerinden farklı olabilir. Bir yatırımcı hisse senedinin teorik değeri ile piyasa değerini kıyaslar, piyasa değeri teorik değerden yüksekse hisse senedini satar, düşükse satın alır. Bu 4

6 satış ve satın almalar hisse senedi piyasasını dengeye getirir ve denge durumunda teorik fiyatla piyasa fiyatı birbirine eşit olur. Burada hisse senetlerin teorik (olması gereken) değerlerinin nasıl belirleneceği üzerinde durulacaktır. Kâr payı (temettü) hisse senedi sahiplerinin firmanın hisse senedini elinde bulundurmaları sonucunda önceki dönemde elde edilen net kârdan pay alma hakkı olup, net kârın dağıtılacak tutarı genel kurulda belirlendikten sonra, dağıtılacak tutar hisse senedi sayısına bölünerek hisse başına temettü bulunur.. Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları Hisse senedi değerleme yöntemlerinden en sık kullanılanı temettü modelleridir. Hisse senedi getirisinin kâr payı (temettü) ve sermaye kazancından oluştuğu belirtilmişti. Sermaye kazancı, hisse senedinin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Yatırımcı hisse senedini aldığı fiyattan daha yüksek bir fiyata satarsa sermaye kazancı elde eder. Dolayısıyla, yatırımcının toplam getirisi hisse senedinin ödeyeceği temettü ile ilerideki piyasa fiyatına bağlıdır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Bugün bir hisse senedi satın alan yatırımcının bir yılın sonunda bu yatırımdan elde etmeyi beklediği toplam tutar, bir yılın sonunda alacağı temettü ile hisse senedinin yıl sonu fiyatıdır. Hisse senedinin yıl sonunda ödeyeceği temettüyü D 1, hisse senedinin yıl sonu fiyatını 1 ile gösterirsek ve yıl sonunda hisse senedinin satıldığını kabul edersek, yatırımcının yıl sonunda elde edeceği nakit akımı D olur. Yatırımcının bu hisse senedine sahip olabilmek için bugün ödeyeceği fiyat, bir yıl sonra elde edeceği nakit akımının bugünkü değeri olup aşağıdaki şekilde gösterilir: D1 1 k 1 1 k Yukarıdaki ifadede k beklenen getiri oranı olarak da adlandırılan iskonto oranıdır. Beklenen getiri oranı ile ilgili ayrıntılı bilgi ileride verilecektir. Yukarıdaki ifadede, hisse senedinin birinci yılın sonundaki fiyatını ( 1 ), ikinci yıl ödenecek temettü ile hisse senedinin ikinci yıl D sonundaki fiyatı ( 1 ) belirlemektedir ki ikinci yıl sonundaki fiyat da üçüncü 1 k 1 k yılda ödenecek temettü ile üçüncü yıl sonundaki fiyata bağlıdır. Bunu sonsuza kadar devam ettirebiliriz. Son tahlilde, fiyat ileride elde edilecek temettü ödemelerine bağlı olduğundan, hisse senedi değerleme modelleri yıllar itibariyle ödenecek temettülerin bugünkü değerine dayanır. Hisse senedinin belirli bir vadesi olmadığından ve işletmenin ömrünün de sonsuz olduğu kabul edildiğinden hisse senedi değerleme modelleri en genel haliyle aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: D1 D (1 k) (1 k) D = (1 t t t 1 k) D (1 k) D... (1 k) 5

7 Modeller ödenecek kâr payının (temettünün) ileriki dönemlerde nasıl bir artış göstereceğine göre farklı şekillerde ifade edilir. Temettü büyüme modellerinin çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. Sıfır büyüme Sabit oranda büyüme Sabit olmayan büyüme Sıfır Büyüme Modeli Temettüden beklenen büyüme oranının sıfır olduğu durumu ifade eden büyüme modelidir. Bu modelde firmanın sonsuza kadar aynı tutarda kâr payı ödeyeceği, kâr payında ileriki yıllarda herhangi bir artış olmayacağı kabul edilmektedir. Bu durumda hisse senedinin bugünkü teorik fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır: D D (1 k) (1 k) D (1 k) D... (1 k) İşletme sonsuza kadar her yıl sabit bir kâr payı (D) ödemektedir. Finans dilinde bu tür ödemelere devamlı eşit ödeme adı verilir. Devamlı eşit ödemelerin bugünkü değeri aşağıdaki ifade ile hesaplanmaktaydır: BDA devamlı = DT / i Burada; BDA devamlı eşit ödemenin bugünkü değerini, DT ödeme tutarını, i ise iskonto oranını göstermektedir. Bu ifade sıfır büyüme (sabit temettü) modeline uyarlanınca aşağıdaki ifade elde edilir: Burada; D k : Hisse senedinin bugünkü olması gereken teorik fiyatını, D : Sonsuza kadarki sabit temettü ödemelerini, k : Söz konusu hisse senedine yatırım yapanların bu yatırımdan bekledikleri getiri oranını ifade etmektedir. Beklenen getiri oranı (k) gibi iki bileşenden oluşur. Bunlar; temettü getirisi ve sermaye kazancıdır. k, bu hisse senedini alan yatırımcının yıl sonunda elde etmeyi beklediği toplam getiriyi ifade etmektedir. Bu getiri alternatif yatırım araçlarının getirisi ve hisse senedinin riskine göre belirlenir. Eğer hisse senedi riskli ise, hisse senedinden beklenen getiri de o oranda fazla olur. Özetlenecek olursa, sıfır büyüme modelinde, firmanın sonsuza kadar aynı 6

8 tutarda ödeyeceği temettü, hissedarların beklediği getiri oranına oranlanınca hisse senedinin bugün olması gereken değeri (teorik değeri) bulunmaktadır. Halka açık bir anonim şirket hisse senedi başına her yıl 15 TL tutarında sabit kâr payı (temettü) ödemektedir. Bu temettü tutarının gelecekte değişmesi beklenmemektedir. Hissedarların beklediği getiri oranı % 1 ise, hisse senedinin bugünkü fiyatı ne olmalıdır? D k 15,1 = 15 TL olmalıdır. Firmanın sonsuza kadar aynı tutarda kâr payı ödemesi temettü anlamında büyüme beklemediğini göstermektedir. Hissedar da sabit temettü alacağını bilmekte ve yatırım tercihlerini ona göre şekillendirmektedir. Sabit Oranda Büyüme Modeli Sabit oranda büyüme modeli, temettünün her dönem beklenen bir oranda artmasını ifade etmektedir. Sabit oranda büyüme modelinde, temettüdeki artış oranı her dönem için aynıdır. Temettü büyüme oranını g ile gösterirsek, işletmenin hisse başına ödediği temettü her yıl g oranında artmaktadır. Bu durumda hisse senedinin bugün olması gereken değeri ( ) aşağıdaki şekilde hesaplanır: n D ( 1 g) D (1 g) D (1 g) D (1 g)... n (1 k) (1 k) (1 k) (1 k) n (1 g) (1 g) (1 g) (1 g) D... n (1) (1 k) (1 k) (1 k) (1 k) Yukarıdaki ifadeninin her iki tarafı da (1+k)/(1+g) ifadesiyle çarpılırsa aşağıdaki ifade elde edilir: (1 k) (1 g) D (1 g) (1 g) 1 (1 k) (1 k) (1 g) (1 k) (1 g)... (1 k) n1 n1 () Yukarıdaki (1) numaralı ifadeyi () numaralı ifadeden çıkarırsak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz: (1 k) 1 (1 g) D (1 g) 1 (1 k) n n 7

9 Bu ifade düzenlenince, n (1 k) (1 g) (1 g) D 1 n ifadesi elde edilir. (1 g) (1 k) k > g olması durumunda n sonsuza yaklaşırken (n ) yukarıdaki ifadenin sağ tarafı bire yaklaşır ve ifade aşağıdaki şekli alır: (1 k) (1 g) (1 g) D Buradan; ( k g) D (1 g) ifadesi elde edilir. Buradan da; D (1 g) k g ifadesi elde edilir. Büyüme oranı ile ifade edilmek istenen temettünün (kâr payının) büyüme oranıdır. Aynı zamanda temettü büyüme oranı hissedarın beklediği getiri oranından büyük olmamalıdır. Dolayısıyla yukarıda da belirtildiği gibi, k > g olmalıdır. Burada D hisse senedi başına ödenmiş en son (şu ana kadarki- sıfırıncı dönem) ait temettü miktarıdır. Model en son ödenen bu temettü tutarının her yıl g oranında artacağı varsayımına dayanmaktadır. Halka açık bir anonim şirket hisse başına en son 8 TL tutarında temettü ödemiştir. Temettü büyüme oranı % 7 dir. Hisse senedinden beklenen getiri oranı % 15 ise hisse senedinin olması gereken (teorik) fiyatı nedir? D (1 g) k g 8(1,7),15,7 = 17 TL olmaktadır. 8

10 Sabit Olmayan Büyüme Modeli Sabit olmayan büyüme modelinde, hisse başına temettü sabit büyüme modelinde olduğu gibi her yıl aynı oranda artmamaktadır. Bu modelde temettünün büyüme oranı (g) her yıl farklı oranda artabilmektedir. Sabit olmayan büyüme modelini aşağıdaki örneği ele alarak açıklayabiliriz: Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü (D ) TL dir. Temettünün önümüzdeki yıl % 5 oranında, ikinci yıl % oranında, üçüncü yıl ise % 15 oranında büyümesi beklenmektedir. Dördüncü yıldan itibaren temettü % 1 oranında sabit büyüme gösterecektir. Yatırımcıların beklenen getiri oranı (k) % 14 ise, bu hisse senedinin bugün olması gereken değeri ( ) nedir? Bu durumu zaman doğrusu üzerinde şu şekilde gösterebiliriz: 1 4 (1,5),5 BD :,19 (1,14),5(1,) BD :,8 (1,14) (1,15),45 BD :,9 (1,14) BD: 94,875 / (1+,14) = 64,8 D 1 D D D = (1+,15) =,45,45(1,1),14,1 = 94,875 =,19 +,8 +,9 + 64,8 = 7,87 TL. Yukarıdaki zaman doğrusu üzerindeki işlem şu şekilde açıklanabilir. Öncelikle, birinci yılın sonunda elde edilecek temettü D (1+,5) ifadesiyle, ikinci yılın sonunda elde edilecek temettü D 1 (1+,) ifadesiyle, üçüncü yılın sonunda elde edilecek temettü D (1+,15) ifadesiyle hesaplanmıştır. Her yıl, ilgili yıla ait büyüme oranı kullanılmıştır. Daha sonra, birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda elde edilecek temettülerin bugünkü değeri bulunmuştur. Bugünkü değerler hesaplanırken iskonto oranı olarak beklenen getiri oranı kullanılmıştır. Dördüncü yıldan itibaren sabit büyüme söz konusudur. Bu nedenle hisse senedinin dördüncü yılbaşındaki değeri ( ), D (1+g)/(k g) ifadesi kullanılarak hesaplanmıştır. Dördüncü yıldan itibaren sabit büyüme oranı % 1 olduğundan g olarak,1 kullanılmıştır. Bulunan değeri dördüncü yılın başındaki değerdir, ün de bugünkü değeri bulunmuş ve ilk üç yılın sonunda elde edilmesi beklenen temettülerin bugünkü değeri ile toplanarak bulunmuştur. 9

11 . Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişki Sürdürülebilir büyüme oranı, bir firmanın daha fazla borçlanmaksızın elde edebileceği en yüksek büyüme oranı olup öz kaynak kârlılığı (net kâr / öz kaynak) ile kâr payı dağıtım oranının çarpılması sonucunda bulunan değerdir. Aslında bu kavramı daha önce de kullanmıştık. Sabit Oranda Büyüme Modeli anlatılırken kullanılan temettü büyüme oranı g, sürdürülebilir büyüme oranı olarak da isimlendirilebilir: g = Öz kaynak Kârlılığı x (1 Kâr payı Dağıtım Oranı) g = Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı Öz kaynak kârlılık oranı % 1 olan ve elde ettiği kârın % 4 ını kâr payı olarak dağıtan bir firmanın sürdürülebilir büyüme oranı % 4 olur. eki bu oran ile hisse senedinin piyasa değeri arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? ABC firmasının hisse senedi başına TL kâr edeceğini ve bunun tamamını yatırımcısına kâr payı olarak dağıtacağını varsayalım. Yatırımcının beklediği getiri oranının %1 ve öz kaynak kârlılığının % olduğunu farz edelim. Bu durumda g ve hisse senedinin değeri aşağıdaki gibi olurdu: g= Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı= (,). ()= Bu durumda, D (1 g) k g (1 ) =/,1= TL olur.,1 Şimdi firmanın kârının tamamını dağıtmayıp % 4 ını bu öz kaynak kârlılık oranı üzerinden yatırıma yönelttiğini düşünelim. Bu durumda g ve hisse senedinin değeri aşağıdaki gibi olurdu: g= Öz kaynak Kârlılığı x Dağıtılmayan Kâr Oranı= (,). (,4)=,8 Bu durumda, D (1 g) k g 1,8 =(1,8)/,=9 TL olur.,1,8 Görüldüğü gibi, firma kârının tamamını dağıtmayıp %4 ını yatırıma yönelterek hisse senedinin değerini artırmaktadır. Bu artışın temel nedeni ise öz kaynak kârlılığının (%), yatırımcının beklediği getiri oranından (%1) fazla olmasıdır. Yatırımcı firmayı kendi beklentisinden daha fazla getiri oranı sağlamasından dolayı ödüllendirmektedir. Dolayısıyla, firmalar temettü dağıtımı konusunda karar verirken öz kaynak kârlılığı ile yatırımcının beklediği getiri oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmek durumundadır. 1

12 Özet Hisse senedi ve tahviller iki temel menkul kıymettir. Hisse senetleri ortaklığı temsil ederken, tahviller borçlanma aracıdır. Hisse senetlerinin belirli bir vadesi yoktur. Bir hisse senedinin olması gereken teorik değeri, bu hisse senedine ödecek kâr paylarının (temettülerin) bugünkü değeridir. İleride ödenecek temettülerin beklenen büyümesine göre; sıfır büyüme modeli, sabit oranda büyüme modeli ve sabit olmayan büyüme modeli yöntemleri vardır. Sıfır büyüme modelinde hisse senedinin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: Burada; D k : Hisse senedinin bugünkü olması gereken teorik fiyatını, D : Sonsuza kadarki sabit temettü ödemelerini, k : Söz konusu hisse senedine yatırım yapanların bu yatırımdan bekledikleri getiri oranını ifade etmektedir. Sabit oranda büyüme modelinde hisse senedinin değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır: D (1 g) k g Burada; D en son ödenen temettü, g sabit büyüme oranı, k ise yatırımcının beklenen getiri oranıdır. Modelde, k > g olmalıdır. Sabit olmayan büyüme modelinde ilerideki temettüler ve sabit büyümenin başındaki hisse senedi fiyatı iskonto edilerek hisse senedinin değeri bulunur. Sürdürülebilir büyüme oranı, bir firmanın daha fazla borçlanmaksızın elde edebileceği en yüksek büyüme oranı olup öz kaynak kârlılığı (net kâr / öz kaynak) ile kâr payı dağıtım oranının çarpılması sonucunda bulunan değerdir. Firmalar temettü dağıtımı konusunda karar verirken öz kaynak kârlılığı ile yatırımcının beklediği getiri oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmek durumundadır 11

13 Çalışma Soruları 1. Hisse senedini elinde bulunduranlar hangi hakka sahip olamaz? a. Kârdan pay alma hakkı, b. Tasfiyeden pay alma hakkı, c. Bedelsiz pay edinme hakkı, d. Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı e. İsterse şirkette çalışma hakkı. Hisse senedinde nominal değer hangi amaçla kullanılır? a. Hisse senedini değerlemek amacıyla b. Temettü tutarını hesaplamak amacıyla c. Muhasebe kayıtlarının tutulması amacıyla d. Şirket değerini belirlemek amacıyla e. İhraç değerini tespit etmek amacıyla. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. İhraç değeri hisse senedinin halka arzında (satışında) kullanılan değerdir. b. Defter değeri firmanın bilançosunda yer alan öz sermayenin hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. c. Tasfiye değeri firmanın bilançosunun aktif tarafında yer alan tüm varlıklarını satıp pasif tarafında yer alan tüm borçlarını ödemesi durumunda geriye kalan tutarın hisse adedine bölünmesi durumunda bulunan değerdir. d. Teorik değer hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. e. iyasa değeri hisse senedinin borsadaki alım satım fiyatıdır. 4. Bir firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasında pozitif bir fark varsa bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Know-how farkından dolayı emsal firmalara kıyasla daha fazla kazanma gücü b. Firmanın patent ve lisans hakları gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri 1

14 c. Firmanın yatırımcı gözünde yarattığı beklenti d. Likidite gücü e. Hiçbiri 5. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına 5 TL dir. Temettüde herhangi bir büyüme beklenmemektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 1 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 5 TL b. 5 TL c. 5 TL d. TL e. 8,7 TL 6. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına, TL dir. Temettüde herhangi bir büyüme beklenmemektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 14 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 16,4 TL b. 18,6 TL c. 1,68 TL d.,5 TL e. 8,7 TL 7. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına 1, TL dir. Temettüde % 7 oranında sabit büyüme beklenmektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 1 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a.,4 TL b., TL c. 5,68 TL d.,97 TL e. 4,87 TL 1

15 8. Halka açık bir anonim şirket en son TL temettü ödemiştir. Temettünün ilk iki yıl % 15 oranında, üçüncü yıl ise % 1 oranında artması beklenmektedir. Dördüncü yıldan itibaren temettünün sabit % 5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yatırımcıların beklenen getiri oranı % 14 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a.,5 TL b. 8,9 TL c. 5,4 TL d.,9 TL e. 18,67 TL 9. Halka açık bir anonim şirketin en son ödediği temettü hisse başına,7 TL dir. Temettüde % 1 oranında sabit büyüme beklenmektir. Yatırımcıların beklediği getiri oranı % 16 ise bu hisse senedinin şu andaki değeri nedir? a. 7,8 TL b. 8,7 TL c. 8,5 TL d. 65, TL e. 75,6 TL 1. A firmasının hisse senedi başına TL kâr edeceği ve bunun yarısını yatırımcısına kâr payı olarak dağıtacağını düşünelim. Yatırımcının beklediği getiri oranının %15 ve öz kaynak kârlılığının % olduğunu farz edelim. Bu durumda sürdürülebilir büyüme oranı ne olur? a..15 b..1 c..5 d..75 e.. 14

16 Çalışma Soruları Yanıt Anahtarı 1. e Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz.. c Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz.. d Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. d Cevabınız yanlış ise Hisse Senedi Değerlemesinin Genel Esasları konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. a Cevabınız yanlış ise Sıfır Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. a. Cevabınız yanlış ise Sıfır Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. c Cevabınız yanlış ise Sabit Oranda Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. b Cevabınız yanlış ise Sabit Olmayan Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. e Cevabınız yanlış ise Sabit Oranda Büyüme Modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz. 1. b Cevabınız yanlış ise Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişki konusunu yeniden gözden geçiriniz. 15

17 Yararlanılan Kaynaklar AKTAŞ, Ramazan vd. (9), Finans Matematiği (. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara BENNINGA, Simon (1), Financial Modeling, MIT ress. BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. Ve MARCUS, Alan J. (7), Fundementals of Corporate Finance, McGraw-Hill International. BRIGHAM, Eugene ve GAENSKI, Louis C. (1991), Financial Management: Theory and ractice, Dryden ress. BRIGHAM, Eugene ve HOUSTON, Joel F. (1998), Fundamentals of Financial Management, Dryden ress, ABD. KEOWN, Arthur J. Vd. (), Financial Management: rincipals and Applications, earson Education inc. KORKMAZ, Turan ve EKKAYA, Mehmet (5), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. STICKY, C., WEIL, R.L. ve DAVIDSON, S. (1991), Financial Accounting, Academic ress. 16

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics HAFTA 5 BÖLÜM B:Değerleme 1 Hisse Senedi Değerleme Hisse Senedi Değerleme Hisse senetlerinin değerlerinin

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur.

- Kâr payı (temettü) adı altında hisse senedi sahiplerine (şirket ortaklarına) aktarır. - Kâr ortaklara dağıtılmayarak firma bünyesinde tutulur. HĐSSE SENEDĐ DEĞERLEMESĐ Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı)

Detaylı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı

8.Bölüm Sermaye Maliyeti. Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı 8.Bölüm Sermaye Maliyeti Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye maliyeti kavramını hakkında bilgi sahibi

Detaylı

10.Bölüm Temettü Politikası. Doç. Dr. Mete Doğanay

10.Bölüm Temettü Politikası. Doç. Dr. Mete Doğanay 10.Bölüm Temettü Politikası Doç. Dr. Mete Doğanay Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Temettü kavramını bilmek Temettü politikasının unsurlarını

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414

Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Finansman kararları (2) Ders 16 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Sermaye yapısı M&M teoremi Kaldıraç, risk ve AOSM Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 17 Finansman kararları Esas amaç Pozitif NBD yatırımları için,

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir?

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Tevfik Uyar İşletme Finansının Temelleri, S: 115-142 1 5.1 Menkul Kıymetler Özkaynaklarıarttırmanın yollarından birisi yeni hisse senedi satmaktır. Yatırımcılar, hisse

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE MALİYETİ Prof. Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE MALİYETİ İşletmenin kullandığı her türlü kaynağın bir maliyeti vardır. Sermaye Maliyeti veya Fon Kaynak Maliyeti, kullanılan veya kullanılması düşünülen

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

GENÇ ve YENİ KURULMUŞ TEKNOLOJİ FİRMALARININ DEĞERLEMESİ

GENÇ ve YENİ KURULMUŞ TEKNOLOJİ FİRMALARININ DEĞERLEMESİ GENÇ ve YENİ KURULMUŞ TEKNOLOJİ FİRMALARININ DEĞERLEMESİ Doç. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU Başkent Üniversitesi GENÇ ve YENİ KURULMUŞ TEKNOLOJİ FİRMALARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Geçmişleri yoktur. Düşük

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER www.yf.com.tr 1 Opsiyon Nedir? Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünü bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden ileride bir vadede satın alma ya da

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13

DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI R A P O R 08/25-26-27-28 15 TEMMUZ 2008 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI 13 DEFTER DEĞERİNİN HESAPLANMASI I - GİRİŞ Şirket değerlemesi çeşitli yöntemlerle şirketin gerçek değerinin belirlenmesini ifade etmektedir. Şirket değerlemelerinde esas alınan

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar InvestCo M & A Halka Arz Değerleme Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar Halka Açılma Öncesi Danışmanlık Özel Amaçlı Şirket Değerlemeleri Özel Amaçlı Şirket ve Sektör

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması

Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Anonim Şirketlerde Tahvil (Borçlanma Senetleri) Çıkarılması Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

33 - Performansı Ölçme

33 - Performansı Ölçme A Finansal raporlama İşletme 4 Muh-Fin 2013 - Bahar Vize Öncesi 33 - Performansı Ölçme Maria Malone, İngiltere de yer alan, televizyon ve yayıncılık faaliyetlerinde bulunan büyük bir uluslararası medya

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA FONU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fonu Fon Kurulu na Giriş Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz SEÇME

Detaylı

http://www.cengizonder.com Analiz Yöntemleri Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 ) 8 =2,343

http://www.cengizonder.com Analiz Yöntemleri Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 ) 8 =2,343 1 Ocak 2009 Mayıs 2014 Ocak 2009 / SORU - 1 8 ay süresince nominal %24 faiz oranıyla 1 aylık mevduatta değerlendirilen 2.000 TL kaç TL olur? Hesaplama yıllık nominal faizin aylık karşılığı üzerinden yapılır.

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman

Büyük Resim: 1. Kısım Finansman Sermaye Yapısı I 1 Büyük Resim: 1. Kısım Finansman A. Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi 6 Şuba Vaka: Wilson Ahşap 1 11 Şubat Vaka: Wilson Ahşap 2 B. En Uygun Sermaye Yapısı: Temeller 13 Şubat Ders:

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş Eurobondların dönem sonu değerlemesi Melike Kılınç 1. Giriş Eurobond, TC Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak temini amacıyla yurtdışında ihraç edilen sabit faizli, uzun vadeli borçlanma senedi olarak

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu 24 Mart 09 22 Mayıs 09 Temmuz 09 11 Eylül 09 11 Kasım 09 11 Ocak 10 8 Mart 10 Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı Kar Raporu 4 Mart 2010 Marjlarda bozulma riski artmaktadır Net kar beklentilerimizin

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı