KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLANI OCAK 2010

2 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei 2006 ylnda balatlan Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn hazrlanmas çalmalar sonuçlandrlmtr. Bakanlmz kendisine verilen görev alan itibariyle oldukça geni bir yelpazede hizmet vermektedir. Çok zengin bir kültürel mirasn korunmas sorumluluunu da üstlendiimiz kültür alan ile ülkemizin ekonomik kalknmasnda en önemli faaliyet alanlarndan biri olan turizm alan, badatrlmas hassasiyet gerektiren, kendine özgü özelliklere ve önceliklere sahiptir. Bu geni sorumluluk alann gelimi ülkelere kyasla daha kstl kaynaklarla yönetiyor olmamz, kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanmamz daha da önemli bir hale getirmektedir. Stratejik Plan çalmalarnn durum analizi bölümü, görevlerimizle elimizdeki imkanlarmz ve giderilmesi gereken sorunlarmz ortaya koymak ve gelecek 5 yl daha gerçekçi bir ekilde planlamamz salamak bakmndan bu çalmalarn en önemli aamasn tekil etmektedir. Dier bir önemli çalma da Bakanlmzn bu çok geni hizmet alannda gerçekletirdii çalmalarn görünürlüünü salayacak ve etkinliini izleme imkan verecek olan ölçme ve yönetim bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi olacaktr. 3dari yaplanmamzn, görevlerimizi günümüzün ihtiyaçlarna cevap verecek ekilde yerine getirebilecek bir dönüümünü de içeren stratejik plan çalmalarnn baaryla tamamlanm olmasndan dolay duyduum memnuniyeti sizlerle paylamaktan büyük mutluluk duymaktaym. Bakanlmz Stratejik Plan nn uygulanmas ile kültür ve turizm alanlarna tahsis edilen kaynaklarn verimliliinin ve bu alanlarda sunulan hizmetlerin etkinliinin arttrlmas sonucu ülkemizde daha gelimi bir kültür, sanat ve turizm ortam olumasn ve Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn ülkemiz için hayrl olmasn diliyorum. Ertu*rul GÜNAY Bakan

3 MÜSTE-AR SUNU-U Ülkemiz gündemine 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile giren kamuda stratejik yönetim anlaynda, kurumlarn stratejik planlarnn uygulamaya konulmasyla önemli bir aama kaydedilmitir. Ancak bu yönetim anlaynn baars, stratejik planlarn uygulamaya yanstlabilmesine baldr. Tarihi, doal ve kültürel zenginliklerimizin korunmas, sahiplenilmesi ve gelecek kuaklara aktarlmas Bakanlmzn temel önceliidir. Kültürel mirasn korunmas ve evrensel kültüre tanarak yaatlmas da öncelikli sorumluluumuzdur. Dünya barna, kültürler aras iletiime ve ülke ekonomisine katkda bulunan turizmin rekabet gücünün artrlmas ve ülkemizin öncü sektörlerden biri haline getirilmesi, ülkemizin doal ve tarihi zenginliklerinin sürdürülebilir turizm yaklamyla deerlendirilmesine baldr. Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini salamak Stratejik Planmzn en önemli amaçlarndan birisidir. Sanatsal ve kültürel üretim ile sanata ilikin yaratcl gelitirmenin ve artrmann en önemli ön koulu fikri mülkiyet haklar sisteminin etkin olarak uygulanmasn salamaktr. Zira marifet iltifata tabidir. Stratejik Planlama çalmalarmzn en önemli aamalarndan biri olan Durum Analizi sonuçlar, Stratejik Plan döneminde de Bakanlmzn kurumsal dönüümünün ve alt yapsnn çada ihtiyaçlara uygun olarak ekillendirilmesine katkda bulunmutur Stratejik Plan, belirlediimiz amaç ve hedeflere ulamak için bir rehber nitelii tayacaktr. smet YILMAZ Müste1ar

4 ÖNSÖZ Bakanlmz stratejik planlama çalmalar, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanlmasn, hesap verebilirliin ve malî saydamln salanmasn, kamu malî yönetiminin yapsn ve ileyiini, kamu bütçelerinin hazrlanmasn ve uygulanmasn, tüm malî ilemlerin muhasebeletirilmesini, raporlanmasn ve malî kontrolünü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun ve ikincil mevzuat, Dokuzuncu Kalknma Plan, hükümet programlar, Kültür Özel 3htisas Komisyonu ve Turizm Özel 3htisas Komisyonu raporlar dorultusunda sürdürülmü ve tamamlanmtr Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan, Bakanlmzn gelecekteki çalmalarn yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli amaçlarmz, temel ilke ve politikalarmz, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi ve bunlara ulamak için izlenecek yöntemler ile kaynak dalmn içermekte olup, Bakanlmzn stratejik yönetime geçiini salama ilevini de yerine getirecektir. Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn hazrlanmasnda emei geçen çalma arkadalarmza ve amirlerimize teekkür ederiz. i

5 KISALTMALAR TKB 3DBB HM BH3M SGB KVMGM THSGM Y3GM DÖS3MM GSGM AEGM D3ABKDB TGM KYGM MK PDB 3M3D ABDTN 3KTM Tefti Kurulu Bakanl 3ç Denetim Birimi Bakanl Hukuk Müavirlii Basn ve Halkla 3likiler Müavirlii Strateji Gelitirme Bakanl Kültür Varllar ve Müzeler Genel Müdürlüü Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlüü Yatrm ve 3letmeler Genel Müdürlüü Döner Sermaye 3letmesi Merkez Müdürlüü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüü Aratrma ve Eitim Genel Müdürlüü D 3likiler ve AB Koordinasyon Dairesi Bakanl Tantma Genel Müdürlüü Kütüphaneler ve Yaymlar Genel Müdürlüü Milli Kütüphane Bakanl Personel Dairesi Bakanl 3dari ve Mali 3ler Dairesi Bakanl Avrupa Birlii Daimi Temas Noktas 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri ii

6 ÇNDEKLER ÖNSÖZ... i KISALTMALAR...ii ÇNDEKLER...iii TABLOLAR DZN... v -EKLLER DZN... vi 1. GR KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLAN HAZIRLIK SÜREC VE YAPILAN ÇALI-MALAR Yasal Dayanak Stratejik Planlama Hazrlk Süreci Stratejik Planlama Organizasyon Yaps Strateji Gelitirme Bakanl Koordinasyon Grubu (SPKG) Bakanlk Stratejik Planlama Ekibi (SPE) Birim Koordinatörleri (BK), Birim Stratejik Planlama Ekipleri (BSPE), Alt Çalma Gruplar (AÇG) Stratejik Planlama Kurulu (SPK) Yöntem Eitim Toplantlar ve Karar Alma Süreçleri Hazrlk Program ve Takvim Stratejik Plan Metninin Tamamlanmas KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII DURUM ANALZ Tarihi Geliim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülükler Mevzuat Analizi Mevzuat Anayasa Kanunlar Analiz Faaliyet Alanlar 3le Ürün ve Hizmetler Analizi Payda Analizi ç Paydalar Olarak Kurum Personeline Yönelik Anket Sonuçlar D Paydalar Olarak Özel Sektör ve Baz Kamu Kurumlar ile Tara Tekilatlarna Gönderilen Anket Sonuçlar D Payda 3maj Aratrmas Sonuçlar Kurum 3çi Analiz Tekilat Yaps nsan Kaynaklar Personel Says Personel Kadro Durumu Personel Unvan Durumu ve Says Personel Cinsiyet Durumu iii

7 Personel Eitim Düzeyi ve Deneyimi Personel Yabanc Dil Düzeyi Ya Gruplar Mali Yap Fiziksel Yap Teknolojik Kaynaklar ve Biliim Sistemleri Altyaps A Sistemleri ve Sistem Yönetimi GZFT (SWOT) Analizi Kurulu 3çi Analiz ve D Çevre Analizi KÜLTÜR VE TURZM BAKANLIININ STRATEJK MODELLEMES Misyon Vizyon Temel Deerler Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler ZLEME VE DEERLENDRME CD ÇERSNDE YER ALAN EKLER DZN iv

8 TABLOLAR DZN Tablo 1: Faaliyet-Ürün Hizmet-Birim Matrisi Tablo 2: Birim-Faaliyet Matrisi Tablo 3: 3ç Payda Matrisi Tablo 4: D Payda Matrisi Tablo 5: D Payda Anket Sonuçlar Tablo 6: Bakanlk Tara Tekilat Birimleri Tablo 7: Yurtd Tekilat Tablo 8: Kültür ve Turizm Bakanl Personeli Unvan Baznda Dalm Tablo 9: Kültür ve Turizm Bakanl Sözlemeli Personeli Unvan Baznda Dalm (DÖS3MM Hariç) Tablo 10: 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri Personel Says Tablo 11: Bakanlmz Bütçesinin Yllara Göre Karlatrlmas Tablo 12: Bakanlmz 2009 Yl Bütçesi ile Yl Bütçeleri Karlatrlmas Tablo 13: Bakanlmzn Yllar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Yatrmdan Ald Pay Tablo 14: Bakanlmz Bütçesinin Yllar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Ald Pay Tablo 15: Bakanlmzn 2010 Yl Bütçesi Tablo 16: Bakanlmz Birimleri ve Adresleri Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanl nn Güçlü Yönleri Tablo 18: Kültür ve Turizm Bakanl nn Zayf Yönleri Tablo 19: Kültür ve Turizm Bakanl nn Frsatlar Tablo 20: Kültür ve Turizm Bakanl na Yönelik Tehditler Tablo 21: Dokuzuncu Kalknma Plan Stratejisi ( ) Tablo 22: Birim-Tema-Stratejik Amaç 3likilendirme Tablosu Tablo 23: Stratejik Amaçlar-Stratejik Hedefler-Birim Matrisi v

9 -EKLLER DZN Iekil 1: Stratejik Planlama Organizasyon Iemas... 4 Iekil 2: T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Tekilat Iemas Iekil 3: Çalanlarn 3stihdam Durumuna Göre Dalm Iekil 4: Çalanlarn Hizmet Snflarna Göre Dalm Iekil 5: Çalanlarn Cinsiyet Durumuna Göre Dalm Iekil 6: Çalanlarn Eitim Durumuna Göre Dalm Iekil 7: Çalanlarn Ya Durumuna Göre Dalm vi

10 1. GR- Son yllarda dünyada ve ülkemizde kamu yönetimi alannda yaanan deiiklikler ve siyasal, yönetsel, ekonomik ve kültürel gelimeler; kamuda stratejik planlama, performans esasl bütçeleme, orta vadeli harcama planlamas, mali saydamlk, hesap verebilirlik gibi ilke ve kavramlar ön plana çkarmtr. Buna bal olarak kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanmnda etkinlik, verimlilik ve tutumluluun salanmas, siyasal ve yönetsel hesap verebilme ile mali saydamln gelitirilmesine yönelik uygulamalar hz kazanm ve merkezden yönetimi esas alan geleneksel bütçe anlayndan, yetki ve sorumluluk datm ile kaynaklarn yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve sonuç odakl performans esasl bütçeleme anlay hakim olmutur. Bu anlay dorultusunda 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanm, kanunun 81. maddesinde, baz maddeleri ilgili olarak yer verilen istisnalar dnda, 01/01/2005 tarihinde yürürlüe girmitir sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumlarn stratejik amaçlarn, bata 9 uncu Kalknma Plan nn temel gelime eksenleri ve temel referans kaynaklarnn genel amaç ve hedefleriyle ilikilendirerek ifade etmelerini gerektirmektedir. Ayrca ayn düzenleme, kurumlarn stratejik amaçlara ulamak üzere belirledikleri stratejik hedef ve faaliyetleri için talep ettikleri kaynaklarn, performans göstergeleri ile balantsnn gösterildii bir program çerçevesinde kullanlmasn zorunlu hale getirmitir. Stratejik Planlama, bulunduumuz nokta ile ulamay arzu ettiimiz durum arasndaki yolu tarif etmektedir. Stratejik Plan, bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek ekilde hazrlanmasna rehberlik etmekte, kaynak tahsisinin önceliklere dayandrlmas ve hesap verme sorumluluunun uygulama araçlarn da içermektedir. 1

11 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLAN HAZIRLIK SÜREC VE YAPILAN ÇALI-MALAR 2.1. Yasal Dayanak Stratejik plan yaklamnn kamuda uygulanmasnn gündeme gelmesi, mali sektör ve kamu yönetimine yönelik Orta Vadeli Reform Programlarnn desteklenmesi amacyla 12 Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankas ile imzalanan 1. Program Amaçl Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlamas (PFPSAL -1) ile olmutur. PFPSAL-1, finans (bankaclk) ve kamu sektörlerinde gelecek dönemde Türkiye nin uygulayaca politikalar, kredi ön koullarn ve yerine getirilmesi gereken taahhütleri içermektedir. Bunlar; Makro ekonomik çerçeve, Bankaclk reformu ve Kamu sektörü reformudur. Kamu sektörü reformu kapsamnda Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe Reformu anlaynn önemli bir unsurunu oluturan performans esasl bütçeleme çalmalarna Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüünce 2002 ylnda balanmtr. 4 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/14 sayl 2004 Yl Program ve Mali Yl Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Karar nda; kamu kurulularnn bu reform kapsamnda stratejik planlarn hazrlamalar ve gelecek dönemlerde kurulu bütçelerini bu planlar dorultusunda oluturmalar öngörülmü, Babakanlk Devlet Planlama Tekilat Müstearlnca hazrlanan Stratejik Planlama Klavuzu ilgili tüm kurulularn bilgisi ve kullanmna sunulmutur. Anlan Makro Çerçeve Karar nda, Hükümet Acil Eylem Plan (AEP) ile de uyumlu olarak, orta vadede bütün kurululara yaygnlatrlmak üzere, sekiz kuruluta pilot düzeyde stratejik planlama çalmalarnn balatlmas hükme balanmtr. Reform çalmalarnda kritik öneme sahip olan stratejik planlama, 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu mali yönetiminin ve bütçe sürecinin asli unsurlarndan birisi olarak benimsenmekte, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Mahalli 3dareler Kanun Tasarlarnda da yer almaktadr. Kamu kaynaklarnn etkin kullanmn salamak amacyla performans ölçümüne dayal bütçe uygulamalarn öne çkaran reform çalmalar, bu kapsam dahilindeki kamu kurumlarnn stratejik plan hazrlamalarn zorunlu klmaktadr. 10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilen ve 24/12/2003 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe giren 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda stratejik planlama uygulamasnn yasal altyaps oluturulmutur. Bu Kanunla kalknma planlar ve programlarnda yer alan politika ve hedefler dorultusunda kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanlmas amaçlanmtr. Mali saydaml salamak üzere yine bu kaynaklarn kullanlmas, hesap verilebilirlii, kamu mali yönetiminin yaps ve ileyii, kamu bütçelerinin 2

12 hazrlanmas, uygulanmas, tüm mali ilemlerin muhasebeletirilmesi, raporlanmas ve mali kontrolü yeniden düzenlenmitir. Stratejik plan uygulanmasna yönelik düzenlenen Kamu 3darelerinde Stratejik Planlamaya 3likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik in 26/05/2006 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe girmesiyle ülkemizde kamu idarelerinde stratejik planlama süreci balatlmtr. Söz konusu Yönetmelik te, Bakanlmzn ilk stratejik plannn yllarn kapsamas ve plann 31/01/2009 tarihine kadar Babakanlk Devlet Planlama Tekilat Müstearlna gönderilmesi gerektii belirtilmektedir. Ayn Yönetmelik te Bakanlmzn bal kurulular olan Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü, Bakanlmz Stratejik Plan ndan ayr olarak kendi stratejik planlarn dönemini kapsayacak ekilde hazrlamakla yükümlü tutulmulardr. Bu nedenle Bakanlmz Stratejik Plan, bal kurulularmz dndaki tüm birimlerimizi kapsayacak ekilde hazrlanmtr. Ayrca 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Özel Bütçe; bir bakanla bal veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulu ve çalma esaslar özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi olarak tanmlayan Bütçe Türleri ve Kapsam balkl 12. maddesine göre; Bakanlmza bal Döner Sermaye 3letmesi Merkez Müdürlüü (DÖS3MM) stratejik planlama çalmalar kapsam dnda braklmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu kaynann kullanlmasnn genel esaslar kapsamnda hükümet politikalar, kalknma planlar, yllk programlar, stratejik planlar ve ona bal bütçeler temel metinler olarak saylmaktadr. Bu çerçevede Bakanlmzn Stratejik Planlama çalmalarnda temel alnan baz referans kaynaklar aada belirtilmektedir: Temel Belgeler: - Kamu 3dareleri 3çin Stratejik Planlama Klavuzu, - Performans Program Hazrlama Rehberi, sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu, Sayl 3l Özel 3daresi Kanunu, Sayl Belediye Kanunu Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Üst Politika Belgeleri: - Dokuzuncu Kalknma Plan ( ), Hükümet Eylem Plan, - Dokuzuncu Kalknma Plan Yl Program, - Orta Vadeli Program ( ), 3

13 - Orta Vadeli Mali Plan ( ) Sektörel Strateji Belgeleri: - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan, - Türkiye Sanayi Politikas, - KOB3 Stratejisi ve Eylem Plan, - Türkiye nin Yükseköretim Stratejisi, - Türkiye'de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan, - AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi, - Ulusal Krsal Kalknma Stratejisi Kültür ve Turizm Sektörel Strateji Belgeleri: - Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Plan ( ) - Turizm Özel 3htisas Komisyonu Raporu ( ), - Kültür Özel 3htisas Komisyonu Raporu ( ), - Fikri Mülkiyet Haklar Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007), - Bilgi ve 3letiim Teknolojileri Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007), - Yayn Kongresi (1998), - Uluslararas Kaz, Aratrma ve Arkeometri Sempozyumlar, - Uluslararas Türk Kültürü Kongreleri, - 4. Türkiye 3ktisat Kongresi (2004), - Kültür Iuralar ve 1998 ve 2002 Turizm Iura Kararlar, - TÜB3TAK Vizyon 2023 Ulatrma ve Turizm Raporlar, - Bakanlk faaliyet alan ile ilgili dier ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar, 2.2. Stratejik Planlama Haz)rl)k Süreci Stratejik Planlama Organizasyon Yap)s) 12/06/2006 tarihli ve 2006/7 sayl Genelge ve 20/07/2006 tarihli ve sayl Makam Onay ile balatlan Bakanlmz stratejik plan çalmalarnn katlm, paylam, egüdüm ve ibirlii çerçevesinde yürütülebilmesi amacyla bir çalma organizasyonu oluturulmutur. Iekil 1: Stratejik Planlama Organizasyon Iemas 4

14 Strateji Geli1tirme Ba1kanl)*) Koordinasyon Grubu (SPKG) Bakanlığımızda stratejik planlama hazırlıkları 31/03/2006 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, çalışmaların Bakanlık içi koordinasyonundan sorumlu bir ekibin oluşturulmasıyla başlamıştır. Birim Amirleri, 08/05/2006 tarihinde stratejik planlamaya ilişkin temel kavramlar ve mevzuat konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bilgilendirilmişler ve 12/06/2006 tarihinde 2006/07 numaralı Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır Bakanl)k Stratejik Planlama Ekibi (SPE) Bakanlmz Stratejik Plan n hazrlayacak ekipte ana hizmet, yardmc hizmet ve danma-denetim hizmet birimlerinin eit oranda temsil edilebilmesi ve stratejik plann mevzuata uygun bir ekilde katlmc bir anlayla hazrlanmas amacyla 17/05/2006 tarihinde tüm birimlerden üçer temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Her birimin temsilcileri Birim Stratejik Planlama Ekibini, birimlerin temsilcilerinin tümü ise Bakanlk Stratejik Planlama Ekibini oluturmaktadr Birim Koordinatörleri (BK), Birim Stratejik Planlama Ekipleri (BSPE), Alt Çal)1ma Gruplar) (AÇG) Birim Stratejik Planlama Ekibi nden bir veya gerekli olduu durumlarda iki kii toplantlarda birimi temsil etmek üzere Birim Koordinatörü olarak görevlendirilmitir. Birim koordinatörleri ayn zamanda stratejik plan metnindeki gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli olan Stratejik Planlama Redaksiyon Ekibi nin üyeleridirler. Katlmclk ilkesi ve stratejik planlama felsefesi gerei tüm birimlerden gereken bilgi, görü ve önerilerin en alt birimlere kadar giderek derlenmesi için her birimde Birim Stratejik Planlama Koordinatörü ve Ekibi ni desteklemek üzere alt birim temsilcilerinden oluan Birim Alt Çalma Gruplar oluturulmutur Stratejik Planlama Kurulu (SPK) Stratejik Planlama kapsamnda belirlenen aamalarn tamamlanmasndan sonra çalmalarn süratli ve verimli bir ekilde yürütülmesini salamak, süreç içinde gerçekletirilecek faaliyet admlarna son eklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüü oluturmak ve onay vermekle yükümlü bir merci olarak 29/01/2007 tarihinde Birim Amirlerinden oluan Strateji Planlama Kurulu (SPK) kurulmutur Yöntem 5

15 Bakanlmz stratejik planlama çalmalar, DPT Müstearl tarafndan hazrlanan Kamu Kurulular 3çin Stratejik Planlama Klavuzu nda yer alan usul ve esaslar dorultusunda yürütülmütür. 3lgili mevzuatn, mevcut belgelerin, literatürün ve DPT Müstearl tarafndan hazrlanan Stratejik Planlama Klavuzu nun incelenmesi ve pilot kurulularn stratejik planlama birimleri ile yaplan görümelerden sonra, stratejik planlama çalmalarnda tüm kurumlarn tek tip bir yöntem izlemesinin mümkün olmad sonucuna varlmtr. Stratejik planlama konusunda öncelikle Stratejik Planlama Ekibi nin Bakanlk Stratejik Plan n hazrlamas, daha sonra da birimlerin kendi planlarn hazrlamalar yaklam ile çalmalara balanmtr. Ancak, amaç ve hedeflerin ilgili birimlerle ilikilendirilmesi ve performans ölçümünün yaplmas gibi pratik nedenler dikkate alnarak tümdengelim ve tümevarm yaklamlarnn birlikte uygulanmasna karar verilmitir. Buna göre, çalmalar Bakanln stratejik plan ile tek tek her ana hizmet biriminin stratejik plan e zamanl ve birbirini tamamlayacak ekilde sürdürülmütür. Bakanlmz stratejik plan, Bakanlmzn görev alan ve tekilatlanmasnn genilii de dikkate alnarak, esas olarak ana hizmet birimlerinden gelen durum analizi verileri üzerine oluturulan gelecek modellemesinin birden çok birimi görevlendiren amaç ve hedefler eklinde bütünletirilmesiyle oluturulmutur. Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Çalışma Grupları üyeleri ile Birim Amirleri arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla elektronik haberleşme grubu kurulmuştur. Bakanlığımız internet sitesinde 11/07/2006 tarihinde Stratejik Planlama Çalışmaları başlığıyla erişilebilen bir sayfa ( açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu sayfada stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Stratejik plan felsefesinin gerei olan katlm, kurum içinde merkez, tara ve yurtd birimleri düzeyinde Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formlar ile salanmtr. 3ç payda olarak Bakanlk personelinin katlm; merkez, tara ve yurtd tekilatnda çalmakta olan Bakanlmz personeline elektronik ortamda uygulanan 3ç Payda Anketi ile salanmtr. Ayrca 3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, 3l Kültür ve Turizm Müdürlüü Anketi uygulanmtr. D paydalar düzeyinde hazrlanan soru formu, görülerin alnmas amacyla 227 paydaa gönderilmitir. Birimler ayrca kendi çalma alanlaryla dorudan ilgili paydalarna uygulamlardr. anket Ek olarak, d payda katlm kapsamnda Bakanlmzn imajna yönelik bir aratrma yaptrlmtr. 6

16 E*itim Stratejik Planlama Ekibi ni kamuda stratejik planlama çalışmalarının yasal dayanakları ve pilot uygulamalar hakkında bilgilendirmek üzere, koordinatör kurumlar olan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve pilot kurum olarak da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 03/07/2006 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Ayrıca Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ne MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 04-07/09/2006 tarihleri arasında Stratejik Planlama Temel Eğitimi verilmiştir. DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu Kurulular 3çin Stratejik Planlama Klavuzu dorultusunda Bakanlmz stratejik planlama yaklam ve terminolojisi hakknda kurum personelini bilgilendirmek amacyla hazrlanan klavuz da kurum personeline datlmtr. Ayrıca Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 28-29/06/2007 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi ne ve birimlerde bütçeden sorumlu personele Performans Esaslı Bütçeleme konusunda iki günlük bir seminer verilmiştir Toplant)lar ve Karar Alma Süreçleri Stratejik planın hazırlanması sürecinde Birim Koordinatörleri ve Strateji Gelitirme Bakanl Koordinasyon Grubu, Hazrlk Program metni tamamlanana kadar her hafta, Hazrlk Program tamamlandktan sonra da ayda bir gün toplanarak yaplan çalmalar ve gelinen aamalarla ilgili istiare toplantlar gerçekletirmitir. Toplantılarda alınan kararlar, planlama süreci sonunda gözden geçirilmesi planlanan Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Planlama Kılavuzu na katkıda bulunmak üzere, tutanak ve raporlarla kaydedilmiştir. Birim içi çalmalar Birim Stratejik Plan 3zleme Raporu ad altnda Strateji Gelitirme Bakanl na gönderilmitir Haz)rl)k Program) ve Takvim Kamu 3darelerinde Stratejik Planlamaya 3likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik ekinde yer alan takvime göre 26/11/2006 tarihinde teslim edilmesi gereken Bakanlmz stratejik plannn hazrlk program 59 uncu hükümet dönemindeki üst yönetimin talimatyla yllarn kapsayacak ekilde hazrlanm ve 20/11/2006 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na teslim edilmiştir. Ancak hükümet 7

17 değişikliği neticesinde 60 ıncı hükümet döneminde plan, Yönetmelik te öngörülen takvime göre yılları için hazırlanmıştır Stratejik Plan Metninin Tamamlanmas) Stratejik Planlama Kurulu tarafndan önerilen deiiklikler dorultusunda yaplan deiikliklerden sonra onaylanan stratejik plan metni Üst Yönetime (Müstear ve Bakan) sunularak plan çalmalar tamamlanmtr. 8

18 3. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII DURUM ANALZ Durum Analizi bölümünde yaplan analizler, mevcut durumun deerlendirilmesi ile sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi bakmndan önemli bir frsat sunmaktadr. Durum Analizi nin gerçekçi bir ekilde yaplmas, Bakanlmz gibi yakn geçmite idari yaplanma, personel hareketleri (dier kurumlardan), görev alan, vb. bakmlarndan önemli deiiklikler yaayan bir kurumda Gelecek Modellemesinin baar koullarnn belirlenmesi bakmndan özel bir öneme sahiptir. Durum Analizi çalmalarnda Bakanlmzn 4848 sayl Kültür ve Turizm Bakanl Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun ile belirtilen temel ilev ve görevlerini yerine getirmesindeki mevcut durum (mevzuat, fiziki durum, paydalarla ilikiler, donanm, çalma koullar, insan kaynaklar, vb.) tespit edilmi, deerlendirilmi ve eksiklikler ortaya çkarlmtr. Kurum içi analiz ve GZFT analizi (sorun, zayflk, yetersizlik ya da engel olarak tespit edilen hususlarda) Bakanlmzda düzeltme, iyiletirme ve yeniden yaplanma (çalma koullar, özlük haklar, donanm, fiziksel ortam, eitim, vb.) için bir frsat olarak deerlendirilmitir. Gelecek Modellemesi yaplrken, Bakanlmzn vizyonunu ve misyonunu gerçekletirmesi ve bu dorultuda amaç ve hedeflere ulaabilmesi için yürütecei faaliyetlerde, söz konusu eksikliklerin ve ihtiyaçlarn giderilmesine yönelik tedbirlere (mevzuat düzenlemelerinin yaplmas, dier kamu kurumlar ve paydalarla ilikiler, eitim ihtiyac, çalma koullar, görevde yükselme sisteminin objektif kriterlere balanmas, vb.) de yer verilmitir. Bu çalma ile, kurumun hizmet kalitesinin artrlmas, çalma ortamnn iyiletirilmesi, kurum kültürünün gelitirilmesi, mevzuatta gerekli deiikliklerin yaplmas, tekilatn yeniden yaplanmas, kurum misyon ve vizyonuna hizmet edecek ve programlarn oluturacak personelin eitimlerinin (kurum içi ve kurum d) artrlmas, çalma koullarnn ve özlük haklarnn iyiletirilmesi ihtiyac ortaya çkmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerei stratejik yönetim sürecinin kurumsallatrlabilmesi için, stratejik plan hazrlklarnn koordinasyonundan sorumlu olan Strateji Gelitirme Bakanl nn kendi iç yaplanmasnn kurumsal ve personel olarak tamamlanmas gerekmektedir. Bakanlmzn birimlerinde de benzer ilevleri olan ve gerekli teknik ve insan kaynaklar altyapsna sahip birimlerin oluturulmas gerekli görülmektedir. Stratejik yönetim sürecinin daimi ilevlerinden biri olan birim faaliyetlerinin istatistik ve dier ölçme yöntemleri ve teknikleri ile nasl ölçülmekte olduu, stratejik planlama mant ve Bakanlmz stratejik plan dikkate alndnda yeni ölçme ve aratrma alanlarna ihtiyaç duyulup duyulmad, ölçme zamanlama/dönemleri, Bakanlmz dnda yaptrlacak olan aratrmalar için ilgili mevzuat ve Bakanlmz birimleri ve görev alan ve bütçe konusu dikkate alnarak oluturulacak yaplanma, v.b. konular Strateji Gelitirme Bakanl koordinatörlüünde tespit edilmitir. 9

19 Ayn ekilde Bakanlmzn stratejik yönetim sürecinin daimi ilevlerinden biri olarak da Bakanlmzn içinde görev yapt Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel (PESTS) çevredeki gelimelerin daimi olarak izlenmesi ve önemli gelimelerin saptanmas, bunlara yönelik önlemlerin ve politikalarn belirlenmesi (yeni politikalar gelitirilmesi, mevcutlarn gözden geçirilmesi) için imdiden AR-GE (AR-DE) çalmalarna balanmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu uyarnca oluturulan Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) için hazrlklar balam, Strateji Gelitirme Bakanl bünyesinde Bilgi 3lem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Bakanl kurulmutur. Bu aamada Durum Analizi çktlarnn iyi deerlendirilerek bu tespitlere göre kurumun önündeki gerek kurum içi gerekse kurum d engellerin giderilmesi gerekmektedir Tarihi Geli1im Kültür ve turizm alannda zengin deerlere sahip ülkemizde kültür ve turizme yönelik faaliyetler ve örgütlenmeler Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktadr ylnda Harbiye Ambar olarak kullanlan bugünkü Aya 3rini kilisesinde ilk müzenin kurulmasyla birlikte müzecilik faaliyetleri balamtr. Kütüphanelerin ülkemizde 900 yllk bir geçmii bulunmaktadr. Maarif Nezaretinin 1869 ylnda kurulmasyla, kütüphaneler Evkaf Nezaretinden ayrlarak Maarif Nezaretine balanmtr. Devlet tarafndan kurulan ilk kütüphane olan Beyazt Devlet Kütüphanesi de ayn yl hizmete girmitir. Turizme yönelik ilk faaliyetler, 1890 ylnda yürürlüe giren 190 sayl Seyyahine Tercümanlk Edenler Hakknda Tatbik Edilecek Nizamname ile balamtr. Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanlnn temeli saylabilecek ilk örgütlenme; 1920 ylnda TBMM nin kurulmasndan sonra Maarif Vekâleti içerisinde yer alan Hars Dairesinin oluturulmas ile balamtr ylnda Hars Dairesi kaldrlarak; Kütüphaneler, Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayr müdürlüe dönütürülmütür. Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi ise 1934 tarihli ve 2450 sayl 3ktisat Vekâleti Tekilat ve Vazifeleri Hakknda Kanun ile balam, 1957 tarihli ve 4951 sayl Kanun ile ilk olarak Basn, Yayn ve Turizm Vekâleti kurulmutur. Turizm konusunda yeni politikalar oluturmak amac ile de 1963 tarihli ve 265 sayl Kanun kapsamnda Turizm ve Tantma Bakanl na dönütürülmütür. Türk milletinin ulusal hafzas olan Milli Kütüphanenin kurulu çalmalarna 1946 ylnda, halka hizmet vermesine ise 1948 ylnda balanmtr tarihli ve 5632 sayl Milli Kütüphane Kuruluu Hakknda Kanun ile milli kültür aratrmalarn mümkün klmak ve her türlü bilim ve sanat, çalma ve aratrmalarn kolaylatrmak üzere bütün eserleri ve belgeleri bir araya toplayan bir merkez haline getirilmitir. Kültür hizmetlerini yürüten birimler 1965 ylnda Kültür Müstearl na balanmtr ylnda Kültür Bakanlnn kurulmas ile bu birimler Bakanlk tekilat içerisine alnmtr ylnda Bakanlk Müstearla, 1974 ylnda ise Müstearlk tekrar Bakanla 10

20 dönütürülmütür ylnda Kültür Bakanl Milli Eitim Bakanl ile birleerek Milli Eitim ve Kültür Bakanl olmu ve ayn yl iki bakanlk birbirinden ayrlmtr ylnda Turizm ve Tantma Bakanl ile Kültür Bakanl birletirilerek Kültür ve Turizm Bakanl oluturulmu, 1989 ylnda iki Bakanlk olarak tekrar ayrlmtr. 29/04/2003 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan 4848 sayl Kültür ve Turizm Bakanl Tekilât ve Görevleri Hakknda Kanun ile merkez, tara ve yurtd tekilatyla yeni bir Bakanlk olarak kurulmutur Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülükler Bakanlmzn Kurulu Kanununun 2 nci maddesi ile belirlenen görevleri ve sorumluluklar: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik deerleri aratrmak, gelitirmek, korumak, yaatmak, deerlendirmek, yaymak, tantmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüün güçlenmesine ve ekonomik gelimeye katkda bulunmak, b) Kültür ve turizm konular ile ilgili kamu kurum ve kurulularn yönlendirmek, bu kurulularla ibirliinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kurulular ve özel sektör ile iletiimi gelitirmek ve ibirlii yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlklar korumak, d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverili bütün imkânlarn deerlendirmek, gelitirmek ve pazarlamak, e) Kültür ve turizm alanlarnda her türlü yatrm, iletiim ve geliim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatrmlar ile ilgili tanmazlar temin etmek, gerektiinde kamulatrmak, bunlarn etüt, proje ve inaatn yapmak, yaptrmak, g) Türkiye'nin turistik varlklarn her alanda tantc faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tantma hizmetlerini yürütmek dir. Tara tekilatn oluturan 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, söz konusu Kanunla belirlenen görev ve sorumluluklarn, merkez tekilat ile il ve ilçelerde kendine bal birimleri ile koordinasyon içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. 11

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2010-2014 STRATEJİK PLANI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ISBN: 978-975-17-3477-8 Eser Adı: 2010-2014 Yılı Stratejik Planı Basım Yılı: 2010 Basım Yeri:

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI ENERJ VE TAB T.C. KAYNAKLAR BAKANLII ANKARA STRATEJ K PLAN HAZIRLIK PROGRAMI KASIM 2006 ÇNDEKLER: 1. GR 3 2. STRATEJK PLANLAMA VE YÖNETM 5 2.1. Strateji 5 2.2. Stratejik Plan 5 2.3. Stratejik Yönetim 5

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

V VI VII İÇİNDEKİLER SAYFA I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Misyon ve Vizyon... 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 3 1- Fiziksel Yapı... 3 2- Örgüt Yapısı... 8 3- Bilgi ve

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı