KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLANI OCAK 2010

2 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei 2006 ylnda balatlan Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn hazrlanmas çalmalar sonuçlandrlmtr. Bakanlmz kendisine verilen görev alan itibariyle oldukça geni bir yelpazede hizmet vermektedir. Çok zengin bir kültürel mirasn korunmas sorumluluunu da üstlendiimiz kültür alan ile ülkemizin ekonomik kalknmasnda en önemli faaliyet alanlarndan biri olan turizm alan, badatrlmas hassasiyet gerektiren, kendine özgü özelliklere ve önceliklere sahiptir. Bu geni sorumluluk alann gelimi ülkelere kyasla daha kstl kaynaklarla yönetiyor olmamz, kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanmamz daha da önemli bir hale getirmektedir. Stratejik Plan çalmalarnn durum analizi bölümü, görevlerimizle elimizdeki imkanlarmz ve giderilmesi gereken sorunlarmz ortaya koymak ve gelecek 5 yl daha gerçekçi bir ekilde planlamamz salamak bakmndan bu çalmalarn en önemli aamasn tekil etmektedir. Dier bir önemli çalma da Bakanlmzn bu çok geni hizmet alannda gerçekletirdii çalmalarn görünürlüünü salayacak ve etkinliini izleme imkan verecek olan ölçme ve yönetim bilgi sistemlerinin hayata geçirilmesi olacaktr. 3dari yaplanmamzn, görevlerimizi günümüzün ihtiyaçlarna cevap verecek ekilde yerine getirebilecek bir dönüümünü de içeren stratejik plan çalmalarnn baaryla tamamlanm olmasndan dolay duyduum memnuniyeti sizlerle paylamaktan büyük mutluluk duymaktaym. Bakanlmz Stratejik Plan nn uygulanmas ile kültür ve turizm alanlarna tahsis edilen kaynaklarn verimliliinin ve bu alanlarda sunulan hizmetlerin etkinliinin arttrlmas sonucu ülkemizde daha gelimi bir kültür, sanat ve turizm ortam olumasn ve Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn ülkemiz için hayrl olmasn diliyorum. Ertu*rul GÜNAY Bakan

3 MÜSTE-AR SUNU-U Ülkemiz gündemine 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile giren kamuda stratejik yönetim anlaynda, kurumlarn stratejik planlarnn uygulamaya konulmasyla önemli bir aama kaydedilmitir. Ancak bu yönetim anlaynn baars, stratejik planlarn uygulamaya yanstlabilmesine baldr. Tarihi, doal ve kültürel zenginliklerimizin korunmas, sahiplenilmesi ve gelecek kuaklara aktarlmas Bakanlmzn temel önceliidir. Kültürel mirasn korunmas ve evrensel kültüre tanarak yaatlmas da öncelikli sorumluluumuzdur. Dünya barna, kültürler aras iletiime ve ülke ekonomisine katkda bulunan turizmin rekabet gücünün artrlmas ve ülkemizin öncü sektörlerden biri haline getirilmesi, ülkemizin doal ve tarihi zenginliklerinin sürdürülebilir turizm yaklamyla deerlendirilmesine baldr. Ülkemizin önemli bir kültür, sanat ve turizm merkezi haline gelmesini salamak Stratejik Planmzn en önemli amaçlarndan birisidir. Sanatsal ve kültürel üretim ile sanata ilikin yaratcl gelitirmenin ve artrmann en önemli ön koulu fikri mülkiyet haklar sisteminin etkin olarak uygulanmasn salamaktr. Zira marifet iltifata tabidir. Stratejik Planlama çalmalarmzn en önemli aamalarndan biri olan Durum Analizi sonuçlar, Stratejik Plan döneminde de Bakanlmzn kurumsal dönüümünün ve alt yapsnn çada ihtiyaçlara uygun olarak ekillendirilmesine katkda bulunmutur Stratejik Plan, belirlediimiz amaç ve hedeflere ulamak için bir rehber nitelii tayacaktr. smet YILMAZ Müste1ar

4 ÖNSÖZ Bakanlmz stratejik planlama çalmalar, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanlmasn, hesap verebilirliin ve malî saydamln salanmasn, kamu malî yönetiminin yapsn ve ileyiini, kamu bütçelerinin hazrlanmasn ve uygulanmasn, tüm malî ilemlerin muhasebeletirilmesini, raporlanmasn ve malî kontrolünü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun ve ikincil mevzuat, Dokuzuncu Kalknma Plan, hükümet programlar, Kültür Özel 3htisas Komisyonu ve Turizm Özel 3htisas Komisyonu raporlar dorultusunda sürdürülmü ve tamamlanmtr Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan, Bakanlmzn gelecekteki çalmalarn yönlendirecek politika belgesidir. Stratejik plan, orta ve uzun vadeli amaçlarmz, temel ilke ve politikalarmz, hedef ve önceliklerimizi, performans göstergelerimizi ve bunlara ulamak için izlenecek yöntemler ile kaynak dalmn içermekte olup, Bakanlmzn stratejik yönetime geçiini salama ilevini de yerine getirecektir. Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Plan nn hazrlanmasnda emei geçen çalma arkadalarmza ve amirlerimize teekkür ederiz. i

5 KISALTMALAR TKB 3DBB HM BH3M SGB KVMGM THSGM Y3GM DÖS3MM GSGM AEGM D3ABKDB TGM KYGM MK PDB 3M3D ABDTN 3KTM Tefti Kurulu Bakanl 3ç Denetim Birimi Bakanl Hukuk Müavirlii Basn ve Halkla 3likiler Müavirlii Strateji Gelitirme Bakanl Kültür Varllar ve Müzeler Genel Müdürlüü Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlüü Yatrm ve 3letmeler Genel Müdürlüü Döner Sermaye 3letmesi Merkez Müdürlüü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüü Aratrma ve Eitim Genel Müdürlüü D 3likiler ve AB Koordinasyon Dairesi Bakanl Tantma Genel Müdürlüü Kütüphaneler ve Yaymlar Genel Müdürlüü Milli Kütüphane Bakanl Personel Dairesi Bakanl 3dari ve Mali 3ler Dairesi Bakanl Avrupa Birlii Daimi Temas Noktas 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri ii

6 ÇNDEKLER ÖNSÖZ... i KISALTMALAR...ii ÇNDEKLER...iii TABLOLAR DZN... v -EKLLER DZN... vi 1. GR KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLAN HAZIRLIK SÜREC VE YAPILAN ÇALI-MALAR Yasal Dayanak Stratejik Planlama Hazrlk Süreci Stratejik Planlama Organizasyon Yaps Strateji Gelitirme Bakanl Koordinasyon Grubu (SPKG) Bakanlk Stratejik Planlama Ekibi (SPE) Birim Koordinatörleri (BK), Birim Stratejik Planlama Ekipleri (BSPE), Alt Çalma Gruplar (AÇG) Stratejik Planlama Kurulu (SPK) Yöntem Eitim Toplantlar ve Karar Alma Süreçleri Hazrlk Program ve Takvim Stratejik Plan Metninin Tamamlanmas KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII DURUM ANALZ Tarihi Geliim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülükler Mevzuat Analizi Mevzuat Anayasa Kanunlar Analiz Faaliyet Alanlar 3le Ürün ve Hizmetler Analizi Payda Analizi ç Paydalar Olarak Kurum Personeline Yönelik Anket Sonuçlar D Paydalar Olarak Özel Sektör ve Baz Kamu Kurumlar ile Tara Tekilatlarna Gönderilen Anket Sonuçlar D Payda 3maj Aratrmas Sonuçlar Kurum 3çi Analiz Tekilat Yaps nsan Kaynaklar Personel Says Personel Kadro Durumu Personel Unvan Durumu ve Says Personel Cinsiyet Durumu iii

7 Personel Eitim Düzeyi ve Deneyimi Personel Yabanc Dil Düzeyi Ya Gruplar Mali Yap Fiziksel Yap Teknolojik Kaynaklar ve Biliim Sistemleri Altyaps A Sistemleri ve Sistem Yönetimi GZFT (SWOT) Analizi Kurulu 3çi Analiz ve D Çevre Analizi KÜLTÜR VE TURZM BAKANLIININ STRATEJK MODELLEMES Misyon Vizyon Temel Deerler Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler ZLEME VE DEERLENDRME CD ÇERSNDE YER ALAN EKLER DZN iv

8 TABLOLAR DZN Tablo 1: Faaliyet-Ürün Hizmet-Birim Matrisi Tablo 2: Birim-Faaliyet Matrisi Tablo 3: 3ç Payda Matrisi Tablo 4: D Payda Matrisi Tablo 5: D Payda Anket Sonuçlar Tablo 6: Bakanlk Tara Tekilat Birimleri Tablo 7: Yurtd Tekilat Tablo 8: Kültür ve Turizm Bakanl Personeli Unvan Baznda Dalm Tablo 9: Kültür ve Turizm Bakanl Sözlemeli Personeli Unvan Baznda Dalm (DÖS3MM Hariç) Tablo 10: 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri Personel Says Tablo 11: Bakanlmz Bütçesinin Yllara Göre Karlatrlmas Tablo 12: Bakanlmz 2009 Yl Bütçesi ile Yl Bütçeleri Karlatrlmas Tablo 13: Bakanlmzn Yllar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Yatrmdan Ald Pay Tablo 14: Bakanlmz Bütçesinin Yllar 3tibariyle Genel Bütçe 3çindeki Ald Pay Tablo 15: Bakanlmzn 2010 Yl Bütçesi Tablo 16: Bakanlmz Birimleri ve Adresleri Tablo 17: Kültür ve Turizm Bakanl nn Güçlü Yönleri Tablo 18: Kültür ve Turizm Bakanl nn Zayf Yönleri Tablo 19: Kültür ve Turizm Bakanl nn Frsatlar Tablo 20: Kültür ve Turizm Bakanl na Yönelik Tehditler Tablo 21: Dokuzuncu Kalknma Plan Stratejisi ( ) Tablo 22: Birim-Tema-Stratejik Amaç 3likilendirme Tablosu Tablo 23: Stratejik Amaçlar-Stratejik Hedefler-Birim Matrisi v

9 -EKLLER DZN Iekil 1: Stratejik Planlama Organizasyon Iemas... 4 Iekil 2: T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Tekilat Iemas Iekil 3: Çalanlarn 3stihdam Durumuna Göre Dalm Iekil 4: Çalanlarn Hizmet Snflarna Göre Dalm Iekil 5: Çalanlarn Cinsiyet Durumuna Göre Dalm Iekil 6: Çalanlarn Eitim Durumuna Göre Dalm Iekil 7: Çalanlarn Ya Durumuna Göre Dalm vi

10 1. GR- Son yllarda dünyada ve ülkemizde kamu yönetimi alannda yaanan deiiklikler ve siyasal, yönetsel, ekonomik ve kültürel gelimeler; kamuda stratejik planlama, performans esasl bütçeleme, orta vadeli harcama planlamas, mali saydamlk, hesap verebilirlik gibi ilke ve kavramlar ön plana çkarmtr. Buna bal olarak kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanmnda etkinlik, verimlilik ve tutumluluun salanmas, siyasal ve yönetsel hesap verebilme ile mali saydamln gelitirilmesine yönelik uygulamalar hz kazanm ve merkezden yönetimi esas alan geleneksel bütçe anlayndan, yetki ve sorumluluk datm ile kaynaklarn yerinden yönetimini esas alan mali yönetim ve sonuç odakl performans esasl bütçeleme anlay hakim olmutur. Bu anlay dorultusunda 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanm, kanunun 81. maddesinde, baz maddeleri ilgili olarak yer verilen istisnalar dnda, 01/01/2005 tarihinde yürürlüe girmitir sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumlarn stratejik amaçlarn, bata 9 uncu Kalknma Plan nn temel gelime eksenleri ve temel referans kaynaklarnn genel amaç ve hedefleriyle ilikilendirerek ifade etmelerini gerektirmektedir. Ayrca ayn düzenleme, kurumlarn stratejik amaçlara ulamak üzere belirledikleri stratejik hedef ve faaliyetleri için talep ettikleri kaynaklarn, performans göstergeleri ile balantsnn gösterildii bir program çerçevesinde kullanlmasn zorunlu hale getirmitir. Stratejik Planlama, bulunduumuz nokta ile ulamay arzu ettiimiz durum arasndaki yolu tarif etmektedir. Stratejik Plan, bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek ekilde hazrlanmasna rehberlik etmekte, kaynak tahsisinin önceliklere dayandrlmas ve hesap verme sorumluluunun uygulama araçlarn da içermektedir. 1

11 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJK PLAN HAZIRLIK SÜREC VE YAPILAN ÇALI-MALAR 2.1. Yasal Dayanak Stratejik plan yaklamnn kamuda uygulanmasnn gündeme gelmesi, mali sektör ve kamu yönetimine yönelik Orta Vadeli Reform Programlarnn desteklenmesi amacyla 12 Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankas ile imzalanan 1. Program Amaçl Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlamas (PFPSAL -1) ile olmutur. PFPSAL-1, finans (bankaclk) ve kamu sektörlerinde gelecek dönemde Türkiye nin uygulayaca politikalar, kredi ön koullarn ve yerine getirilmesi gereken taahhütleri içermektedir. Bunlar; Makro ekonomik çerçeve, Bankaclk reformu ve Kamu sektörü reformudur. Kamu sektörü reformu kapsamnda Kamu Harcama Yönetimi: Bütçe Reformu anlaynn önemli bir unsurunu oluturan performans esasl bütçeleme çalmalarna Maliye Bakanl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüünce 2002 ylnda balanmtr. 4 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/14 sayl 2004 Yl Program ve Mali Yl Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Karar nda; kamu kurulularnn bu reform kapsamnda stratejik planlarn hazrlamalar ve gelecek dönemlerde kurulu bütçelerini bu planlar dorultusunda oluturmalar öngörülmü, Babakanlk Devlet Planlama Tekilat Müstearlnca hazrlanan Stratejik Planlama Klavuzu ilgili tüm kurulularn bilgisi ve kullanmna sunulmutur. Anlan Makro Çerçeve Karar nda, Hükümet Acil Eylem Plan (AEP) ile de uyumlu olarak, orta vadede bütün kurululara yaygnlatrlmak üzere, sekiz kuruluta pilot düzeyde stratejik planlama çalmalarnn balatlmas hükme balanmtr. Reform çalmalarnda kritik öneme sahip olan stratejik planlama, 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu mali yönetiminin ve bütçe sürecinin asli unsurlarndan birisi olarak benimsenmekte, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Mahalli 3dareler Kanun Tasarlarnda da yer almaktadr. Kamu kaynaklarnn etkin kullanmn salamak amacyla performans ölçümüne dayal bütçe uygulamalarn öne çkaran reform çalmalar, bu kapsam dahilindeki kamu kurumlarnn stratejik plan hazrlamalarn zorunlu klmaktadr. 10/12/2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabul edilen ve 24/12/2003 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe giren 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda stratejik planlama uygulamasnn yasal altyaps oluturulmutur. Bu Kanunla kalknma planlar ve programlarnda yer alan politika ve hedefler dorultusunda kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullanlmas amaçlanmtr. Mali saydaml salamak üzere yine bu kaynaklarn kullanlmas, hesap verilebilirlii, kamu mali yönetiminin yaps ve ileyii, kamu bütçelerinin 2

12 hazrlanmas, uygulanmas, tüm mali ilemlerin muhasebeletirilmesi, raporlanmas ve mali kontrolü yeniden düzenlenmitir. Stratejik plan uygulanmasna yönelik düzenlenen Kamu 3darelerinde Stratejik Planlamaya 3likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik in 26/05/2006 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe girmesiyle ülkemizde kamu idarelerinde stratejik planlama süreci balatlmtr. Söz konusu Yönetmelik te, Bakanlmzn ilk stratejik plannn yllarn kapsamas ve plann 31/01/2009 tarihine kadar Babakanlk Devlet Planlama Tekilat Müstearlna gönderilmesi gerektii belirtilmektedir. Ayn Yönetmelik te Bakanlmzn bal kurulular olan Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü, Bakanlmz Stratejik Plan ndan ayr olarak kendi stratejik planlarn dönemini kapsayacak ekilde hazrlamakla yükümlü tutulmulardr. Bu nedenle Bakanlmz Stratejik Plan, bal kurulularmz dndaki tüm birimlerimizi kapsayacak ekilde hazrlanmtr. Ayrca 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Özel Bütçe; bir bakanla bal veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulu ve çalma esaslar özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi olarak tanmlayan Bütçe Türleri ve Kapsam balkl 12. maddesine göre; Bakanlmza bal Döner Sermaye 3letmesi Merkez Müdürlüü (DÖS3MM) stratejik planlama çalmalar kapsam dnda braklmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda kamu kaynann kullanlmasnn genel esaslar kapsamnda hükümet politikalar, kalknma planlar, yllk programlar, stratejik planlar ve ona bal bütçeler temel metinler olarak saylmaktadr. Bu çerçevede Bakanlmzn Stratejik Planlama çalmalarnda temel alnan baz referans kaynaklar aada belirtilmektedir: Temel Belgeler: - Kamu 3dareleri 3çin Stratejik Planlama Klavuzu, - Performans Program Hazrlama Rehberi, sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu, Sayl 3l Özel 3daresi Kanunu, Sayl Belediye Kanunu Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Üst Politika Belgeleri: - Dokuzuncu Kalknma Plan ( ), Hükümet Eylem Plan, - Dokuzuncu Kalknma Plan Yl Program, - Orta Vadeli Program ( ), 3

13 - Orta Vadeli Mali Plan ( ) Sektörel Strateji Belgeleri: - Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plan, - Türkiye Sanayi Politikas, - KOB3 Stratejisi ve Eylem Plan, - Türkiye nin Yükseköretim Stratejisi, - Türkiye'de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan, - AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi, - Ulusal Krsal Kalknma Stratejisi Kültür ve Turizm Sektörel Strateji Belgeleri: - Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Plan ( ) - Turizm Özel 3htisas Komisyonu Raporu ( ), - Kültür Özel 3htisas Komisyonu Raporu ( ), - Fikri Mülkiyet Haklar Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007), - Bilgi ve 3letiim Teknolojileri Özel 3htisas Komisyonu Raporu (2007), - Yayn Kongresi (1998), - Uluslararas Kaz, Aratrma ve Arkeometri Sempozyumlar, - Uluslararas Türk Kültürü Kongreleri, - 4. Türkiye 3ktisat Kongresi (2004), - Kültür Iuralar ve 1998 ve 2002 Turizm Iura Kararlar, - TÜB3TAK Vizyon 2023 Ulatrma ve Turizm Raporlar, - Bakanlk faaliyet alan ile ilgili dier ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar, 2.2. Stratejik Planlama Haz)rl)k Süreci Stratejik Planlama Organizasyon Yap)s) 12/06/2006 tarihli ve 2006/7 sayl Genelge ve 20/07/2006 tarihli ve sayl Makam Onay ile balatlan Bakanlmz stratejik plan çalmalarnn katlm, paylam, egüdüm ve ibirlii çerçevesinde yürütülebilmesi amacyla bir çalma organizasyonu oluturulmutur. Iekil 1: Stratejik Planlama Organizasyon Iemas 4

14 Strateji Geli1tirme Ba1kanl)*) Koordinasyon Grubu (SPKG) Bakanlığımızda stratejik planlama hazırlıkları 31/03/2006 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde, çalışmaların Bakanlık içi koordinasyonundan sorumlu bir ekibin oluşturulmasıyla başlamıştır. Birim Amirleri, 08/05/2006 tarihinde stratejik planlamaya ilişkin temel kavramlar ve mevzuat konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından bilgilendirilmişler ve 12/06/2006 tarihinde 2006/07 numaralı Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır Bakanl)k Stratejik Planlama Ekibi (SPE) Bakanlmz Stratejik Plan n hazrlayacak ekipte ana hizmet, yardmc hizmet ve danma-denetim hizmet birimlerinin eit oranda temsil edilebilmesi ve stratejik plann mevzuata uygun bir ekilde katlmc bir anlayla hazrlanmas amacyla 17/05/2006 tarihinde tüm birimlerden üçer temsilci görevlendirmeleri istenmiştir. Her birimin temsilcileri Birim Stratejik Planlama Ekibini, birimlerin temsilcilerinin tümü ise Bakanlk Stratejik Planlama Ekibini oluturmaktadr Birim Koordinatörleri (BK), Birim Stratejik Planlama Ekipleri (BSPE), Alt Çal)1ma Gruplar) (AÇG) Birim Stratejik Planlama Ekibi nden bir veya gerekli olduu durumlarda iki kii toplantlarda birimi temsil etmek üzere Birim Koordinatörü olarak görevlendirilmitir. Birim koordinatörleri ayn zamanda stratejik plan metnindeki gerekli düzenlemeleri yapmakla görevli olan Stratejik Planlama Redaksiyon Ekibi nin üyeleridirler. Katlmclk ilkesi ve stratejik planlama felsefesi gerei tüm birimlerden gereken bilgi, görü ve önerilerin en alt birimlere kadar giderek derlenmesi için her birimde Birim Stratejik Planlama Koordinatörü ve Ekibi ni desteklemek üzere alt birim temsilcilerinden oluan Birim Alt Çalma Gruplar oluturulmutur Stratejik Planlama Kurulu (SPK) Stratejik Planlama kapsamnda belirlenen aamalarn tamamlanmasndan sonra çalmalarn süratli ve verimli bir ekilde yürütülmesini salamak, süreç içinde gerçekletirilecek faaliyet admlarna son eklini vermek, üst yönetim olarak nihai görüü oluturmak ve onay vermekle yükümlü bir merci olarak 29/01/2007 tarihinde Birim Amirlerinden oluan Strateji Planlama Kurulu (SPK) kurulmutur Yöntem 5

15 Bakanlmz stratejik planlama çalmalar, DPT Müstearl tarafndan hazrlanan Kamu Kurulular 3çin Stratejik Planlama Klavuzu nda yer alan usul ve esaslar dorultusunda yürütülmütür. 3lgili mevzuatn, mevcut belgelerin, literatürün ve DPT Müstearl tarafndan hazrlanan Stratejik Planlama Klavuzu nun incelenmesi ve pilot kurulularn stratejik planlama birimleri ile yaplan görümelerden sonra, stratejik planlama çalmalarnda tüm kurumlarn tek tip bir yöntem izlemesinin mümkün olmad sonucuna varlmtr. Stratejik planlama konusunda öncelikle Stratejik Planlama Ekibi nin Bakanlk Stratejik Plan n hazrlamas, daha sonra da birimlerin kendi planlarn hazrlamalar yaklam ile çalmalara balanmtr. Ancak, amaç ve hedeflerin ilgili birimlerle ilikilendirilmesi ve performans ölçümünün yaplmas gibi pratik nedenler dikkate alnarak tümdengelim ve tümevarm yaklamlarnn birlikte uygulanmasna karar verilmitir. Buna göre, çalmalar Bakanln stratejik plan ile tek tek her ana hizmet biriminin stratejik plan e zamanl ve birbirini tamamlayacak ekilde sürdürülmütür. Bakanlmz stratejik plan, Bakanlmzn görev alan ve tekilatlanmasnn genilii de dikkate alnarak, esas olarak ana hizmet birimlerinden gelen durum analizi verileri üzerine oluturulan gelecek modellemesinin birden çok birimi görevlendiren amaç ve hedefler eklinde bütünletirilmesiyle oluturulmutur. Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Çalışma Grupları üyeleri ile Birim Amirleri arasında iletişimi hızlandırmak, bilgi ve belgelerin bu yolla iletilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla elektronik haberleşme grubu kurulmuştur. Bakanlığımız internet sitesinde 11/07/2006 tarihinde Stratejik Planlama Çalışmaları başlığıyla erişilebilen bir sayfa (http://sp.kulturturizm.gov.tr) açılarak çalışmaların başladığı duyurulmuş ve bu sayfada stratejik planlamaya yönelik temel bilgi ve belgelere yer verilmiştir. Stratejik plan felsefesinin gerei olan katlm, kurum içinde merkez, tara ve yurtd birimleri düzeyinde Stratejik Planlama Ekibinin faaliyetleri ve soru formlar ile salanmtr. 3ç payda olarak Bakanlk personelinin katlm; merkez, tara ve yurtd tekilatnda çalmakta olan Bakanlmz personeline elektronik ortamda uygulanan 3ç Payda Anketi ile salanmtr. Ayrca 3l Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, 3l Kültür ve Turizm Müdürlüü Anketi uygulanmtr. D paydalar düzeyinde hazrlanan soru formu, görülerin alnmas amacyla 227 paydaa gönderilmitir. Birimler ayrca kendi çalma alanlaryla dorudan ilgili paydalarna uygulamlardr. anket Ek olarak, d payda katlm kapsamnda Bakanlmzn imajna yönelik bir aratrma yaptrlmtr. 6

16 E*itim Stratejik Planlama Ekibi ni kamuda stratejik planlama çalışmalarının yasal dayanakları ve pilot uygulamalar hakkında bilgilendirmek üzere, koordinatör kurumlar olan Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve pilot kurum olarak da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 03/07/2006 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Ayrıca Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi ne MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 04-07/09/2006 tarihleri arasında Stratejik Planlama Temel Eğitimi verilmiştir. DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Kamu Kurulular 3çin Stratejik Planlama Klavuzu dorultusunda Bakanlmz stratejik planlama yaklam ve terminolojisi hakknda kurum personelini bilgilendirmek amacyla hazrlanan klavuz da kurum personeline datlmtr. Ayrıca Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 28-29/06/2007 tarihinde Stratejik Planlama Ekibi ne ve birimlerde bütçeden sorumlu personele Performans Esaslı Bütçeleme konusunda iki günlük bir seminer verilmiştir Toplant)lar ve Karar Alma Süreçleri Stratejik planın hazırlanması sürecinde Birim Koordinatörleri ve Strateji Gelitirme Bakanl Koordinasyon Grubu, Hazrlk Program metni tamamlanana kadar her hafta, Hazrlk Program tamamlandktan sonra da ayda bir gün toplanarak yaplan çalmalar ve gelinen aamalarla ilgili istiare toplantlar gerçekletirmitir. Toplantılarda alınan kararlar, planlama süreci sonunda gözden geçirilmesi planlanan Kültür ve Turizm Bakanl Stratejik Planlama Kılavuzu na katkıda bulunmak üzere, tutanak ve raporlarla kaydedilmiştir. Birim içi çalmalar Birim Stratejik Plan 3zleme Raporu ad altnda Strateji Gelitirme Bakanl na gönderilmitir Haz)rl)k Program) ve Takvim Kamu 3darelerinde Stratejik Planlamaya 3likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik ekinde yer alan takvime göre 26/11/2006 tarihinde teslim edilmesi gereken Bakanlmz stratejik plannn hazrlk program 59 uncu hükümet dönemindeki üst yönetimin talimatyla yllarn kapsayacak ekilde hazrlanm ve 20/11/2006 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na teslim edilmiştir. Ancak hükümet 7

17 değişikliği neticesinde 60 ıncı hükümet döneminde plan, Yönetmelik te öngörülen takvime göre yılları için hazırlanmıştır Stratejik Plan Metninin Tamamlanmas) Stratejik Planlama Kurulu tarafndan önerilen deiiklikler dorultusunda yaplan deiikliklerden sonra onaylanan stratejik plan metni Üst Yönetime (Müstear ve Bakan) sunularak plan çalmalar tamamlanmtr. 8

18 3. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII DURUM ANALZ Durum Analizi bölümünde yaplan analizler, mevcut durumun deerlendirilmesi ile sorun ve eksikliklerin tespit edilmesi bakmndan önemli bir frsat sunmaktadr. Durum Analizi nin gerçekçi bir ekilde yaplmas, Bakanlmz gibi yakn geçmite idari yaplanma, personel hareketleri (dier kurumlardan), görev alan, vb. bakmlarndan önemli deiiklikler yaayan bir kurumda Gelecek Modellemesinin baar koullarnn belirlenmesi bakmndan özel bir öneme sahiptir. Durum Analizi çalmalarnda Bakanlmzn 4848 sayl Kültür ve Turizm Bakanl Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun ile belirtilen temel ilev ve görevlerini yerine getirmesindeki mevcut durum (mevzuat, fiziki durum, paydalarla ilikiler, donanm, çalma koullar, insan kaynaklar, vb.) tespit edilmi, deerlendirilmi ve eksiklikler ortaya çkarlmtr. Kurum içi analiz ve GZFT analizi (sorun, zayflk, yetersizlik ya da engel olarak tespit edilen hususlarda) Bakanlmzda düzeltme, iyiletirme ve yeniden yaplanma (çalma koullar, özlük haklar, donanm, fiziksel ortam, eitim, vb.) için bir frsat olarak deerlendirilmitir. Gelecek Modellemesi yaplrken, Bakanlmzn vizyonunu ve misyonunu gerçekletirmesi ve bu dorultuda amaç ve hedeflere ulaabilmesi için yürütecei faaliyetlerde, söz konusu eksikliklerin ve ihtiyaçlarn giderilmesine yönelik tedbirlere (mevzuat düzenlemelerinin yaplmas, dier kamu kurumlar ve paydalarla ilikiler, eitim ihtiyac, çalma koullar, görevde yükselme sisteminin objektif kriterlere balanmas, vb.) de yer verilmitir. Bu çalma ile, kurumun hizmet kalitesinin artrlmas, çalma ortamnn iyiletirilmesi, kurum kültürünün gelitirilmesi, mevzuatta gerekli deiikliklerin yaplmas, tekilatn yeniden yaplanmas, kurum misyon ve vizyonuna hizmet edecek ve programlarn oluturacak personelin eitimlerinin (kurum içi ve kurum d) artrlmas, çalma koullarnn ve özlük haklarnn iyiletirilmesi ihtiyac ortaya çkmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerei stratejik yönetim sürecinin kurumsallatrlabilmesi için, stratejik plan hazrlklarnn koordinasyonundan sorumlu olan Strateji Gelitirme Bakanl nn kendi iç yaplanmasnn kurumsal ve personel olarak tamamlanmas gerekmektedir. Bakanlmzn birimlerinde de benzer ilevleri olan ve gerekli teknik ve insan kaynaklar altyapsna sahip birimlerin oluturulmas gerekli görülmektedir. Stratejik yönetim sürecinin daimi ilevlerinden biri olan birim faaliyetlerinin istatistik ve dier ölçme yöntemleri ve teknikleri ile nasl ölçülmekte olduu, stratejik planlama mant ve Bakanlmz stratejik plan dikkate alndnda yeni ölçme ve aratrma alanlarna ihtiyaç duyulup duyulmad, ölçme zamanlama/dönemleri, Bakanlmz dnda yaptrlacak olan aratrmalar için ilgili mevzuat ve Bakanlmz birimleri ve görev alan ve bütçe konusu dikkate alnarak oluturulacak yaplanma, v.b. konular Strateji Gelitirme Bakanl koordinatörlüünde tespit edilmitir. 9

19 Ayn ekilde Bakanlmzn stratejik yönetim sürecinin daimi ilevlerinden biri olarak da Bakanlmzn içinde görev yapt Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik ve Sektörel (PESTS) çevredeki gelimelerin daimi olarak izlenmesi ve önemli gelimelerin saptanmas, bunlara yönelik önlemlerin ve politikalarn belirlenmesi (yeni politikalar gelitirilmesi, mevcutlarn gözden geçirilmesi) için imdiden AR-GE (AR-DE) çalmalarna balanmtr sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu uyarnca oluturulan Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) için hazrlklar balam, Strateji Gelitirme Bakanl bünyesinde Bilgi 3lem ve Bilgi Yönetimi Dairesi Bakanl kurulmutur. Bu aamada Durum Analizi çktlarnn iyi deerlendirilerek bu tespitlere göre kurumun önündeki gerek kurum içi gerekse kurum d engellerin giderilmesi gerekmektedir Tarihi Geli1im Kültür ve turizm alannda zengin deerlere sahip ülkemizde kültür ve turizme yönelik faaliyetler ve örgütlenmeler Cumhuriyet öncesi döneme dayanmaktadr ylnda Harbiye Ambar olarak kullanlan bugünkü Aya 3rini kilisesinde ilk müzenin kurulmasyla birlikte müzecilik faaliyetleri balamtr. Kütüphanelerin ülkemizde 900 yllk bir geçmii bulunmaktadr. Maarif Nezaretinin 1869 ylnda kurulmasyla, kütüphaneler Evkaf Nezaretinden ayrlarak Maarif Nezaretine balanmtr. Devlet tarafndan kurulan ilk kütüphane olan Beyazt Devlet Kütüphanesi de ayn yl hizmete girmitir. Turizme yönelik ilk faaliyetler, 1890 ylnda yürürlüe giren 190 sayl Seyyahine Tercümanlk Edenler Hakknda Tatbik Edilecek Nizamname ile balamtr. Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanlnn temeli saylabilecek ilk örgütlenme; 1920 ylnda TBMM nin kurulmasndan sonra Maarif Vekâleti içerisinde yer alan Hars Dairesinin oluturulmas ile balamtr ylnda Hars Dairesi kaldrlarak; Kütüphaneler, Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayr müdürlüe dönütürülmütür. Turizmin kamu yönetimi içindeki örgütlenmesi ise 1934 tarihli ve 2450 sayl 3ktisat Vekâleti Tekilat ve Vazifeleri Hakknda Kanun ile balam, 1957 tarihli ve 4951 sayl Kanun ile ilk olarak Basn, Yayn ve Turizm Vekâleti kurulmutur. Turizm konusunda yeni politikalar oluturmak amac ile de 1963 tarihli ve 265 sayl Kanun kapsamnda Turizm ve Tantma Bakanl na dönütürülmütür. Türk milletinin ulusal hafzas olan Milli Kütüphanenin kurulu çalmalarna 1946 ylnda, halka hizmet vermesine ise 1948 ylnda balanmtr tarihli ve 5632 sayl Milli Kütüphane Kuruluu Hakknda Kanun ile milli kültür aratrmalarn mümkün klmak ve her türlü bilim ve sanat, çalma ve aratrmalarn kolaylatrmak üzere bütün eserleri ve belgeleri bir araya toplayan bir merkez haline getirilmitir. Kültür hizmetlerini yürüten birimler 1965 ylnda Kültür Müstearl na balanmtr ylnda Kültür Bakanlnn kurulmas ile bu birimler Bakanlk tekilat içerisine alnmtr ylnda Bakanlk Müstearla, 1974 ylnda ise Müstearlk tekrar Bakanla 10

20 dönütürülmütür ylnda Kültür Bakanl Milli Eitim Bakanl ile birleerek Milli Eitim ve Kültür Bakanl olmu ve ayn yl iki bakanlk birbirinden ayrlmtr ylnda Turizm ve Tantma Bakanl ile Kültür Bakanl birletirilerek Kültür ve Turizm Bakanl oluturulmu, 1989 ylnda iki Bakanlk olarak tekrar ayrlmtr. 29/04/2003 tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan 4848 sayl Kültür ve Turizm Bakanl Tekilât ve Görevleri Hakknda Kanun ile merkez, tara ve yurtd tekilatyla yeni bir Bakanlk olarak kurulmutur Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Yasal Yükümlülükler Bakanlmzn Kurulu Kanununun 2 nci maddesi ile belirlenen görevleri ve sorumluluklar: a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik deerleri aratrmak, gelitirmek, korumak, yaatmak, deerlendirmek, yaymak, tantmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüün güçlenmesine ve ekonomik gelimeye katkda bulunmak, b) Kültür ve turizm konular ile ilgili kamu kurum ve kurulularn yönlendirmek, bu kurulularla ibirliinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kurulular ve özel sektör ile iletiimi gelitirmek ve ibirlii yapmak, c) Tarihî ve kültürel varlklar korumak, d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverili bütün imkânlarn deerlendirmek, gelitirmek ve pazarlamak, e) Kültür ve turizm alanlarnda her türlü yatrm, iletiim ve geliim potansiyelini yönlendirmek, f) Kültür ve turizm yatrmlar ile ilgili tanmazlar temin etmek, gerektiinde kamulatrmak, bunlarn etüt, proje ve inaatn yapmak, yaptrmak, g) Türkiye'nin turistik varlklarn her alanda tantc faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tantma hizmetlerini yürütmek dir. Tara tekilatn oluturan 3l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, söz konusu Kanunla belirlenen görev ve sorumluluklarn, merkez tekilat ile il ve ilçelerde kendine bal birimleri ile koordinasyon içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. 11

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı