Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alıştırmalar. Enerji ÇÖZÜMLER. 1. Bir kuvvetin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cismin uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmesi gerekir."

Transkript

1 Alıştıralar ÇÖZÜMR nerji Bir kuvvetin fiziksel anlada iş yapabilesi için cisin uygulanan kuvvet doğrultusunda areket etesi gerekir F kuvveti cisi yukarı yönde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan fiziksel anlada iş yapar F kuvveti cisi +x yönünde areket ettiriştir uvvet yola paralel olduğundan fiziksel anlada iş yapar F3 kuvveti cisin x doğrultusunda durasını sağlaıştır uvvet yola paralel olduğundan fiziksel anlada iş yapar a) F ve F kuvvetlerinin yaptıkları işler, W Fx W Fx W ve W taraf tarafa oranlanırsa, 3 W Fx W Fx b) Yapılan iş kinetik enerjiye eşittir W ve W ve taraf tarafa oranlanırsa, W W c) Cisilerin ızları oranı & & f s N 3kg IFI 3N c P 6/s yatay düzle a) Cisi den P ye gel di ğin de çocu un yapt ifl, W F F P 3 6 J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s f s P J c) Cisi üzerine yap lan net ifl, W net W F W s 6 36 J uvvet-yol grafiğinin altındaki alan yapılan işi 5 verir Net kuv ve tin yap tı ğı iş: W net W net F net d 5 5 J Cis in ilk ki ne tik ener ji si: k k 6 J Cis in son ki ne tik ener ji si: k(son) k(son) k + W net J F(N) W W W 3 6 W 8 a) Cisin etre sonundaki z, W & s / x() b) 6 etre sonunda cis in ı z ak si u dur Bu du ru da z, W+ W+ W / s c) W W + W + W 3 W +8+ J NRJİ 8

2 6 net kuvvet 8, F W,, F W F3 W 3 F x x 6x x yo lu so nun da cis in ki ne tik ener ji si: Fx Fx 6x yo lu so nun da cis in ki ne tik ener ji si: ı ı Fx Fx + F3x + 8 Fx 9 yol 5 6 Şekil-I yer(yatay) Şekil-II Şekil-III Cisilerin kütleleri olsun a) Cisiler kadar yükseltilince, W W W 3 g b) F 3 > F > F Ci si ler l ka dar iler le ti lin ce, W F l W F l W 3 F 3 l Bu ra dan W 3 > W > W 7 Z 9 X 8 Y yatay düzle a) Ye re gö re; X 8g 8 g Y g g Z g 6 g Buna göre, Z > X > Y b) Ye re gö re top la ener ji; top X + Y + Z 8 g + g + 6 g 8 g c) se vi ye si ne gö re; X 8g Y g g Z g3 g seviyesine göre topla enerji, top X + Y + Z g d) se vi ye si ne gö re top la ener ji; top la X + Y + Z 8g( ) + g + g 8g + 8g 3 yer (yatay) a) kü pü nü ka dar kal d r ak için ya p l a s ge reken ifl, g J kü pü nü 3 ka dar yuka r çı kar ak için ya p la s ge re ken ifl, ı g3 3 6 J b) top g3 + g g J Ci si ler yer de ğiş ti rin ce; P(X) g aza lır P(Y) 3g ar tar Bu ra dan; D PX ( ) g D 3g 3 PY ( ) X Y 3 3 yer 8 NRJİ

3 8 6T 6G 3 5 5T 5G 6 tavan T M G 7 3 a) alasın a r l k erke zi or ta s nda d r B ucu nok ta sı na ko nuldu ğun da ben zerlikten x A Bu duruda yap lan ifl, W gx 8 J g x B İp gerile kuvveti cisin ağırlığı ile doğru orantılıdır nin ağır lı ğı: 6G nin ağır lı ğı: 5G M nin ağır lı ğı: G cisinin potansiyel enerjisi, yer b) B ucu nok ta sı na ko - nuldu ğun da, ben zerlikten x 3 Bu du ru da ya pı lan ifl, gx 3 J A g x B 6 6G5 3G a) cisinin potansiyel enerjisi, 5G6 3G b) M cisinin potansiyel enerjisi, M G7 8G c) B ucu M nok ta sı na ko nul du ğun da, benzerlikten x 3 Bu du ru da ya pı lan ifl, M gx 3 6 J A x 3 g B M 8 I F / yatay Şekil-I x / / II F / Şekil-II x Cisilerin yatay düzlee göre potansiyel enerjileri ilk Son duruda cisilerin potansiyel enerjileri, son g g g 3 3 g İlk du ru a gö re po tan si yel ener ji 3 g azal ıştır Yaylar özdeş olduğundan yay sabitleri eşittir Yaylarda depolanan enerjiler, kx k(x) kx ve taraf tarafa oranlanırsa, NRJİ 83

4 5 a) Yaylardaki açıla iktarları, X yayı için, F kx X & x X F k x Y yayı için, F kx Y & x Y F x x Z yayı için, F kx Z & x Z F x Uzaa iktarları, x Y x Z > x X b) Yaylarda depolanan enerjiler, X kx kx Y k(x) 8kx Z k(x) 6kx nerjiler arasında, Z > Y > X x 7 a) Sürtüne olad ndan ener ji ko ru nur P nokta s n da ki ener ji nok ta s n da ki ener ji ye eflit tir ner ji nin ko ru nu u, g] g g + ] 5g b) noktas ndaki z, P 3 s / P g] g + g ] 5g / s c) R nok ta s n da ki ı z ener ji nin ko ru nu un dan, P R g ] g R / s R 6 a) Yaylar x kadar sıkıştırıldıklarında yaylarda depolanan potansiyel enerjiler, kx kx kx Bu enerjiler cisilere kinetik enerji olarak aktarılacağından cisilerin kazandıkları kinetik enerjilerin oranı, b) Cisiler yaydan kurtulduklarında ızları, ve taraf tarafa oranlanırsa, & 8 a) g + g + M (,) (6 + 3 ) /s b) g + (,) + ( + 5) 8 6 /s 8 NRJİ

5 9 Böleler arası uzaklık ise deki kinetik enerji, g M deki potansiyel enerji, g nerjiler taraf tarafa oranlanırsa, g M g N M M yatay yer a) Ci si ye re gel di ği an da ki e kanik ener ji si ki ne tik ener ji si ne eşit tir de ki ki ne tik ener ji de de ki po tan si yel ener ji ye eşit Me ka nik ener ji P g 6 J kg ı 6 b) Cisin kinetik enerjisi J olduğunda yerden yüksekliği + g ı 8 ı ı M M a) Cisilerin potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre, P g3 g P g 3 P & P > > b) Cisilerin yere göre potansiyel enerjileri yere çarptıklarında kinetik enerjiye dönüşür Cisilerin potansiyel enerjileri eşit olduğuna göre yere çarptıklarında kinetik enerjileri, P c) Cisilerin yere çarpa ızları kütlelerine bağlı değildir Cisilerin bırakıldıkları yüksekliklerine bağlıdır > > P & > > P 3 3 M 6 M M yatay yer a) Cisilerin bırakıldıkları anlardaki potansiyel enerjileri, 3g 6g g3 6g M g6 6g Bu potansiyel enerjiler yatay düzlee geldiğinde kinetik enerjiye dönüşür Yere çarptıklarında kinetik enerjiler M b) Cisilerin yere çarpa ızları kütlelerinden bağısız olup yalnızca yüksekliklerine bağlıdır M > > & M > > 3 a) Motorun gücü W 6 P watt t 6 b) Motorun verii al nan enerji 8 eri 8, verilen enerji 6 % veri,8 % 8 NRJİ 85

6 Çocuk 5 basaak çıktığına göre yerden yüksekliği, 5 c Çocuğun yaptığı iş, W g J Çocuğun gücü, W P Watt t 5 Ütünün dakikada arcadığı enerji, Pt 6 kj Ütünün % verii, al nan 8 eri 75 verilen 6 dk içerinde J ener ji ar cı yor Üretilen enerjiyi Joule cinsinden yazarsak, 7 8 J e ka nik ener ji üretilektedir Makinenin verii 8 % ve ri %9 86 NRJİ

7 Test ÇÖZÜMR nerji I Al flverifl arabas n iterken bir ifl yapar z II Öğ ren ci düz bir yol da çan ta s n ta şır ken ifl yapaz Çün kü çan ta uy gu la nan kuv vet doğ rul tusun da a re ket et ez III Hal te ri yer den kal dı r r ken al ter üze rin de ifl ya pı l r Çün kü uy gu la nan kuv vet doğ rul tu sunda al ter a re ket eder I Asan sör le yu ka r çı kan ki şi ifl yap az Asan sör ki şi ye kuv vet uy gu la ya rak ki şi üze ri ne ifl ya par; po tan si yel ener ji ka zan dı r r CAP D Besin praidinde en sık tüketilen besin grubu taıllardır n az tüketilen besin grubu ise yağlar ve tatlılardır Meyve ve sebzeler ükün olduğunda sık tüketilelidir A, B, C, D gruplarını praide yerleştirirsek en alttan üste doğru D, A, C, B şeklinde sıralanalıdır B C A D CAP A P 3 P 5 R R 5 Sürtünesiz ortada ız sabit olduğundan kontrol edilebilen değişkendir yatay düzle ütle değişeceğinden bağısız değişken, kütlenin değişesiyle kinetik enerji değişeceğinden enerji bağılı değişkendir Buna göre, II seçi doğru, I ve III seçiler yanlıştır CAP B R cisinin altındaki yatay düzlee göre potansiyel enerjisi R g dir, ve P cisilerinin altlarındaki yüzeylere göre potansiyel enerjiler, g5 5 g 8g 8 P 3g 6g 6 6 üt le () sa bit iken, k k α sa bit ise k α Bu du ru da Şe kil - I ve Şe kil - II I de ki gra fik ler doğ ru CAP C AP 3 sneklik potansiyel enerjisi, kuvvet etkisiyle esnek addelerde oluşturulan enerjidir Trabolinde, geriliş yayda, sapanda ve fare fakında esneklik potansiyel enerji vardır Şelalede ise potansiyel enerji ve kinetik enerji vardır CAP B 7 Cise etki eden sür tün e kuv ve ti f s X f F s ise ci si üze ri ne yatay düzle yap lan net ifl, W (F f s )x Sür tün e kuv ve ti ar tar sa W aza l r Cis in küt le si azaltılırsa iv e si ar tar do la yı s y la t sa ni ye de da a faz la yol al r ve ifl ar tar I ve II işleleri tek başına yapılalıdır C AP C NRJİ 87

8 8 F + F net kuvvet x x 3x x yol Bir ci s in kuv vet yol gra fi ği nin al tın da ka lan alan ci si üze ri ne ya pı lan işi do la yı sı ile cis e ak ta rılan kinetik ener ji yi ve rir Gra fi ğe bak tı ğı ız da; -x ci si üze ri ne (+) yön de kuv vet uy gu lan ış ve ci si ız lan ış tır x-x ci si üze ri ne ( ) yön de kuv vet uy gu lan ış ci si ya vaş la ış x anın da top la iş ve cisin baş lan gıç ta ki ı zı sı fır ol du ğun dan dur uş tur M 3 M yatay yer Cisilerin yere göre potansiyel enerjileri, yere çarpa kinetik enerjilerine eşittir g g g g M 3 g x-3x ara sın da kuv vet ters yön de uy gu lan ış ve 3x anın da cis in ı zı ak si u dur 3x-x ara lı ğın da kuv vet sı fır ol du ğun dan iş ya pıla ış do la yı sı ile ız sa bit tir Buna göre, > M CAP A I yargı yanlıştır II ve III yargılar doğrudur C AP D 9 Bir cis in ı zı /s ol du ğun da ki ne tik kinetik enerji (J) ener ji si J ise kütle si, k ( ) kg ız(/s) I yargı doğrudur Cis in ı zı /s ise kinetik ener ji si, ( ) 8 J II yargı doğrudur Cis in ı zı 3 /s ise ki ne tik ener ji si, k ( 3 ) 8 J III yargı yanlıştır C AP C 88 NRJİ

9 Test ÇÖZÜMR nerji 6 I II Şekil-I Şekil-II Ci si fie kil-i de ki du ru dan fie kil-ii deki durua ge ti ri lir se a r l k er ke zi D 3 yük se lir Bu duruda yap lan ifl, W g g ( 3) J CAP C nerjinin korunuundan g yatay yer g Bu duruda cisilerin yere çarpa ızlarının oranı, g g CAP D 5 lektrik enerjisi üreten nükleer reaktörlerde enerji dönüşüleri, tavan T iyasal ısı areket elektrik sırasıyla T 3T CAP A G G yatay yer İp ler de ki ge ril e kuv vet le ri ci si le rin ağır lı ğı na eşit tir Bu du ru da po tan si yel ener ji ler, 3 M G M G T T ise, 3 G 3 T M G M 3T C AP D 6 Yay F kuvveti uygulanarak x kadar açılış ise yayda depolanan potansiyel enerji, 7 pot kx eşitliğinden bulunur Yayda depolanan enerjiyi bulabilek için yay sabiti k ile x açıla iktarının bilinesi gerekli ve yeterlidir CAP D yer X Y 3 Yer çe ki kuv ve ti ne kar şı ya pı lan iş cis in ka zandı ğı po tan si yel ener ji ye eşit tir Bu na gö re, W g W W g ( ) W W 3 g (3 W Bu da bi ze W W W 3 ol du ğu nu gös te rir C AP B Ci si le rin a ci le ri eflit ol du ğun dan X cisinin yük sek li ği ise Y nin yük sek li ği de Bu du ru da ci si le rin küt le le ri ora n, ( p ) X ( p ) Y X g(3) Y g X 3 Y CAP A NRJİ 89

10 8 su ap ters çev ri lir se ta ban ala nı azal dı ğın dan su se vi ye si yük se lir Ya ni > Bu du ru da ka bın ye re uy gu la dı ğı kuv vet de ğiş ez, po tan siyel ener ji ar tar Do la yı sı ile kap üze ri ne bir kuv vet uy gu lan ış ve iş yapılış I yargı doğrudur II ve III yargılar yanlıştır C AP A cis inin yük sek li ği iken po tan si ye li J dur Ci si 3 yük sek li ğe çı ka rı lır sa po tan si yel ener jisi, P 3 J cis i nin yük sek li ği c iken po tan si yel ener ji si J yük sek lik 3 olur sa po tan si yel ener ji, P 3 6 J M cis in de ise yük sek lik iken po tan si yel ener ji J yük sek lik 3 ol du ğun da po tan si yel ener ji de, PM 3 J Ci si le rin üçü de 3 yük sek te iken po tan si yel ener ji, P P + P + PM J C AP düşey X 3N 9 7 yatay X Y Seli 3 ak ak Çağrı İlk du ru da Se li ile Çağ rı nın el le rin de ki top la rın po tan si yel ener ji le ri eşit ol du ğu na gö re yük sek lik le ri, Seli Çağ rı 3 g ax g ax 3 ax ax Se li ile Çağ rı el le rin de ki top la rı de ğiş ti rir se, ye ni du ru da top la rın po tan si yel ener ji le ri, ( P ) Seli g ax ( P ) Çağ rı 3 g ax ( ) g P Seli ax ( ) 3g P Ça r c ax C AP B Y Ya tay ko nu a gö re po ta si yel ener ji p Çu buk ser best bı ra kı l p dü şey ko nu a gel di ğin de ya tay ko nu a gö re po tan si yel ener jisi p X g Y g G X G Y 3 5 J nerji J azal r CAP 5N Işık enerjisi labada Hareket enerjisi uçan kartalda iyasal enerji pilde bulunur Buna göre doğru eşleştire, şeklinde olalıdır CAP C 9 NRJİ

11 Test 3 ÇÖZÜMR nerji ız 3 tavan 3 t t 3t zaan F a olduğundan kuvvet-zaan grafiğini ivezaan grafiği gibi düşünebiliriz Bu duruda cisin ız-zaan grafiği şekildeki gibidir Cisin 3t süresi sonunda kinetik enerjisi, ( ) 8 ( 3) 8 9 ı 8 CAP A yatay düzle ip T Cisilerin ağırlıkları, G G ise G G, G M 3G M ip T ip 3T yatay yatay yatay düzle Cisilerin yatay düzlelere göre potansiyel enerjileri yatay düzlelere çarpa kinetik enerjilerine eşittir G G G M 3G Buna göre, M > CAP A verir F ve x bilinenleriyle k bulunabilir F uvvet-uzanı grafiğin- de doğrunun eğii, F tani k x kuvvet(n) i x uzanı(x) Doğrunun altındaki alan yayda depolanan potansiyel enerjiyi verir F ve x bilinenleriyle yayda depolanan potansiyel enerji, kx bulunabilir F ve x bilinenleriyle cisin areket yönü bulunaaz CAP C inetik enerji-yol grafiğinin kinetik enerji eğiinden araca etkiyen net kuvvet bulunur a F net bağıntısı ile aracın ivesi bulunur bağıntısı ile aracın x yolu sonundaki ızı bulunur x yol CAP NRJİ 9

12 5 F F net kuvvet M x x 3x uvvet-yol grafiğinin altındaki alanlar yapılan işi, dolayısıyla kinetik enerji değişiini verir,, M aralıklarının altındaki alanlar pozitif olduğundan, bunların üçünde de cisin kinetik enerjisi artaktadır yol I ve II yargılar yanlıştır W Fx _ b ` W Fx W M W M Fx b a III yargı doğrudur CAP C 8 inetik enerji yol grafiğin- net kuvvet de doğrunun eğii kuvveti vereceğinden araca F etkiyen net kuvvetin yola bağlı değişi grafiği şekildeki gibidir yol x x 3x F veri(%) CAP D 6 Sürtünesiz ortada cisi den ye getirildiğinde üzerine yapılan iş, W FDx eşitliği ile bulunur F ve Dx değişediğinden kütle artırıldığında W değişez Cisi üzerine uygulanan kuvvet, F a ile ifade edilir artarsa a azalır Cisin den ye gele süresi artar Cisin gücü, P t W eşitliğinden t artarsa P azalır W eşitliğinden artarsa azalır P araçlar Araçlara verilen enerji J olduğuna göre, ısıya dönüşen enerji er araç için, verileri ile ters orantılıdır Buna göre ısıya dönüşen enerji, 6 J 96 J P 8 J CAP B CAP B 7 Yüksek atlaa yapan bir sporcu, sırık ile koşarken kinetik enerji kazanır Yüksek atlaa sırasında sırık esneyerek sporcunun kinetik enerjisi sırıkta esneklik potansiyel enerjiye dönüşür Sırıkla yükselen sporcu potansiyel enerji kazanış Mindere düşerken kazandığı çeki potansyiel enerjisi azalırken sporcu kinetik enerji ile toprağa çarpar Sporcu bu enerjiyi toprağa ısı enerjisi olarak aktarır Bu duruda II ve III yargılar doğrudur inetik enerji yol grafiğin- F net (N) de doğrunun eğii kuvveti vereceğinden cise et- 8 kiyen net kuvvetin yola x() bağlı değişi grafiği şekildeki gibidir 5 5 CAP CAP D 9 NRJİ

13 Test ÇÖZÜMR nerji aynakları ve erililik ö ür, pet rol, do ğal gaz ve odun ye ni le neez ener ji kay na ğı d r Gü nefl ise ye ni le ne bi lir bir ener ji kay na ğı d r C AP B 8 erilen enerji türlerinin epsi elektrik üretiinde kullan laktad r CAP A Gü nefl ener ji si, fo to sen tez ola y ile or ga nik o lekül le rin bağ la r n da ki ya sal ener ji ye dö nüş tü rü lüp, bü yü e, üre e, a re ket gi bi bi yo lo jik olay lar da kulla nı l r C AP A 9 fieir içi kavflak, alt ve üst geçit say s azalt laal, aksine art r lal d r Bu sayede araçlar fazla yak t arcaaktan kurtulacakt r CAP D 3 A, C, D ve fl k la r bu pro je nin aaç la r ara s nda d r ner ji de taaen bi yo küt le ener ji si ne geçildi inde ta r da ki dü zen alt üst Bi yo küt le ener ji si ge rek ti ğin ce kul la n l a lı d r CAP B Biyokütle, Nükleer ve Hidrojen enerjileri yak t olarak kullan labilektedir CAP Fis yon ve füz yon son ra s or ta ya çı kan ener ji tü rü nük le er ener ji dir C AP C 5 Tür ki ye nin en çok gü nefl alan böl gele ri Ak de niz ve Gü ney do ğu Ana do lu böl ge le ri dir C AP nerji etiketindeki verililik A, B, C, D,, F, G olarak s n fland r l flt r A en yüksek, G ise en düflük verililik derecesidir Buna göre bulafl k akinesi al rken A s n f enerji veriine saip olup olad na dikkat edilelidir CAP D 6 Ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la r fo sil ya k t la ra gö re da a te iz dir ve tü ken e den güç üre tir ler Bu neden le ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la r da a avan taj lıd r Do la yı s y la fl k k yan lış t r C AP Pi ra it ten de an la şı la ca ğı gi bi k r ı z et, ya ni sı- r eti çok na dir tü ke til e li dir Gün de bir ö ün ut la ka k r ı z et tü ket ek sağ lı ğa za rar lı d r A, B, C, fl k la r doğ ru dur CAP D 7 Hid ro jen; ev re nin en ba sit ele en ti ve te el ener ji kay na ğı d r Hid ro jen ze ir siz bir gaz d r ve at osfer de bol ik tar da bu lu nur Ay rı ca do ğa da ser best âl de de ğil, bi le şik âl de bu lu nur lar Bu na gö re, I, II ve II I doğ ru I ve yan lış t r C AP C NRJİ 93

14 Adı ve Soyadı : Sınıfı : Nuara : Aldığı Not : Ünite Yazılı Soruları (nerji) a) F kuv ve ti nin yap tı ğı iş : W F x F kuv ve ti nin yap tı ğı iş : W F x 3 F kuv ve ti nin yap tı ğı iş : W 3 3F x Bu na gö re, W > W 3 > W b) uv vet le rin yap tı ğı iş ler cis in ki ne tik ener ji si ne eşit W _ k b b W k `k > k > 3 k W3 k b 3 a c) F 3 3 J F (3 + ) f s J ol du ğu na gö re, c) W Fx F x ( W Fx F x ( 3 M W3 3 3 Fx 3Fx 3 3 ( 3 Bu na gö re, > 3 3 IFIN F F M yer(yatay) f s f s 3 M N yatay yol a) Ci si M ara lı ğın da sa bit ız la a re ket et ti ği ne gö re, F net f s F N b) F kuv ve ti nin yap tı ğı iş sür tün e ener ji si ne arca nır F (3 + + ) f s + f s 6 + f s f s f s N a),, M nin po tan si yel ener ji le ri p(), p(), p(m) bir bi ri ne eşit tir p g 3 _ b ( ) b p g > M > ( ) ` p M g b ( M) a b) g ( g _ g 3 b b g ` > M > M g b a c) Ci si le rin ye re gel di ği an da ki ki ne tik ener ji le ri cis in ilk po tan si yel ener ji le ri ne eşit tir Ci si le rin ki ne tik ener ji le ri eşit 9 NRJİ

15 T X G X T 3 T Y G Y T tavan 3T Z G Z 3T Cisilerin as ld klar iplerdeki gerile kuvvetleri cisilerin a rl na eflittir G X T G Y T G Z 3T dir X cisinin yere göre potansiyel enerjisi, X G X 8 T T J a) Y nin yere göre potansiyel enerjsii, Y T3 6T 6 J b) Z nin yere göre potansiyel enerjisi, Z 3T 3T 6 a) uv ve tin yap tı ğı iş W, cis in ki ne tik ener ji si ne eşit 7 W 5 kg kuvvet(n) W yol() b) kuvvet(n) W () 5 () 8 () W ı yol() /s 3 6J /s O 8/s a) Ço cu ğun yap tı ğı iş ara ba nın ki ne tik ener ji de ğişi i ne eşit tir 5 f s 5N kg IFIN a) Cise etkiyen sürtüne kuvveti, f s kg,5 5 N Sürtüne kuvvetinin yaptığı iş, W s f s x 5 5 J b) F kuvvetinin yaptığı iş, W F F x J c) Net kuvvetin yaptığı iş, yatay düzle W Fnet (F f s ) x ( 5) 5 J W k Çocuğun - nok ta la rı ara sın da ara ba ya ka zan dır dı ğı ener ji, T k J b) Çocuğun - noktaları arasında arabaya uyguladığı güç ise, W 8 P 8 watt t 6 NRJİ 95

16 8 a) Öğrencinin cisi üzerine yaptığı iş, W FDx a) 5 + g M v/s 8/s M yatay 6 J b) Öğrencinin saniyede arcadığı güç, W P t W yi e sap la ya lı M + g + ϑ ( ) ve taraf tarafa oranlanırsa; 8 8 b) Cis in de ki ı zı: g 5 /s Asansörün otorunun verii; % eri P al nan Pverilen g t P verilen % 8 Cis in M de ki ı zı: M g + M + M M v5 /s 9 al nan enerji Makinennverii i verilen enerji 8 J 8 J Yüz de ve ri ise e ri % 5 a) Şekil-I deki yaya F kuvveti uygulandığında yay x kadar açıldığına göre, F kx kx Şekil-II deki yaydaki açıla iktarı, F kx kx kx & x x b) Yaydaki enerji, k(x) kx 8 96 NRJİ

17 BUMACA trabzonspor IFI6N x8c8 Sürtünesiz ortada yapılan iş, W Fx 68 8 J Otoobilin kinetik enerjisi, k () 6 J 3 Sürtünesiz bir ortada ekanik enerji korunacağından cisin çıkabileceği aksiu yükseklik, g () Otoobilin kütlesi, ton kg kg Otoobilin ızı, 7 k 3 7 /s 36 s Aracın gücü, W 936 P 68 watt t NRJİ 97

18 5 Cisin kütlesi: 8 g 8, kg Cisin saip olduğu potansiyel enerji, p g 8, 8 J 6 Motorun gücü 8 kw olduğundan 3 günde tükettiği enerji, Pt kw- kw- 5 kuruş,5 T olduğundan tüketilen enerjinin T değeri, Tüketi bedeli 96,5 T 7 Mekanik enerji, kuşun saip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplaıdır + k p + g (3) J 98 NRJİ

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B

İtme ve Momentum. c) Cis min B nok ta sın da ki mo men tu mu, P B İTME E MOMENTUM BÖÜM 7 Alıştıralar ÇÖZÜMER İte ve Moentu P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e uy gu la dı ğı it e, o en tude ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e " P "

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ENERJ AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMÜ. f s =N 3kg II = 30N 6/s 3. (N). a) a) Cisi den ye geldi inde çocu un yapt ifl, W =. = 30. = 60J b) Sürtüne kuvveti N oldu una göre yapt ifl, W s = f s. =. = 4 J c) Cisi üzerine

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ

BÖLÜM 4 SÜRTÜNME KUVVETİ BÖÜM 4 SÜRTÜNME UETİ 1. MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ x +x g yatay yol Sürtüne kuvveti, f sür k.g eşitliğinden bulunur. Sürtüne kuvveti tekerin ve yolun cinsine bağlıdır. Sürtüne kuvveti vektörel

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI

TEST 1 ÇÖZÜMLER KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI ES ÇÖZÜE ÜE ÇEİİ E EE ANUNAI O u uydu ezeenin kütlesi yaıçapı ise yüzeyindeki çeki ivesi a ( ) 4 ezeenin dışındaki çeki ivesi a ( ) ezeenin içindeki ve üzeindeki çeki ivesi a d eşitliğinden bulunu ve d

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜ RJİ D SRU - Dİ SRUARI ÇÖZÜRİ F 0 F 00 7 F 8 düzle F uvvetinin bileşeni iş yapar uvvetin cisi üzerine yaptığı iş, nerjinin orunuundan, F f sür f sür F düzle CA D W F F cos7 00 0,8 8 640 J CA C F fieil-ι

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET

TEST 1 ÇÖZÜMLER DOĞRUSAL HAREKET TEST ÇÖZÜER DOĞRUSA HAREET 3 3 a a 3 3 Hız- grafiğinin eğimi ivmeyi verir Bu durumda nin ivmesi; 3 a ana nin ivmesi a ana Bu durumda a a Hız- grafiğinin alında kalan alan yolu verir nin aldığı yol ( +

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ ÜTE VE AĞIRI MEREZİ BÖÜM 0 Alıştıala ÇÖZÜMER ütle ve Ağılık Mekezi y() () 0 ütle ekezinin koodinatı, + + M + + ( ) + + + ( ) + + + + + + 9+ 8+ 6 8 olu y() A 0 () 5 ütle ekezinin koodinatı b olduğundan,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri

İş, Enerji ve Güç. Test 1'in Çözümleri İş, Enerji ve Güç Test 'in Çözüleri 3.. v 5 k B seçeneğindeki düzenekte cisin den yüksekliği olduğundan çekii potansiyel enerjisi en büyüktür. Bu cisi serbest bırakıldığında diğerlerine göre yayı en fazla

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ DİNAİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1 ( ) (+) 0N 6/s 6/s 60 10N N 10N 0N 1N cis i uy gu l nn net kuv vet cis i ön ce (+) yön de y vş l tır Ci si dur duk tn son r ( ) yön de hız l nır Cis in iv

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI

TEST 1 ÇÖZÜMLER GAZ BASINCI ES 1 ÇÖZÜER AZ BASINCI 1. umurta şişenin içine açık ava basıncı sebebiyle düşmüştür. Şişenin içinde yakılan ateş, içerideki basıncı azaltır. Dışarıdaki açık ava basıncı, şişenin içindeki basınçtan fazla

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı