Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE"

Transkript

1 Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'nu ziyaret Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE 27 AÐUSTOS 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ CHP Milletvekili Tufan Köse Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Serdar Emin Kurþun'u ziyaret etti. Piliç üretiminde marka olabiliriz CHP Milletvekili Tufan Köse Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Serdar Emin Kurþun'u ziyaret etti. Kurumun çalýþmalarýný aktaran Kurþun, "Çorum'un yumurta konusundaki marka baþarýsýný, piliç üretimi konusunda da göstermesini bekliyoruz." dedi. * HABERÝ 12 DE Karaman'dan hac' boykotuna vize! 'Deðiþen Dünya ve Ýslam' sempozyumunda konuþan Prof. Dr. Hayrettin Karaman çarpýcý açýklamalarda bulundu. Karaman, Mýsýr'daki darbeye destek verdiði için haccýn boykot edilmesini 'Bence bir kaç sene gitmemek lazým' diye deðerlendirdi. * HABERÝ 5 DE Prof. Dr. Hayrettin Karaman Emniyet vatandaþý uyardý Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlara ucuz ve faturasýz mal satýn alýnmamasý uyarýsýnda bulunuldu. * HABERÝ 3 DE 397 Bin TL tutarýnda araç yatýrýmý planlayan DRD Filo Kiralama, yýlsonu itibariyle toplam araç sayýsýný 21 bin adede çýkartmayý hedefliy- Operasyonel kiralamanýn lideri Çorumlu DRD den 21 bin araçlýk dev filo Eðitimler Çorum Küme Merkezi tarafýndan düzenlendi. Ýhracat hedefi için lojistik alt yapý þart Çorum TSO bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan düzenlenen Tedarik Zinciri Yönetimi konulu eðitim seminerinde konuþan Prof. Dr. Mehmet Tanyaþ,ihracat hedefi için lojistik alt yapýnýn þart olduðunu söyledi. * HABERÝ 7 DE ÇESÝAD ta yeni yönetim Merkezi Ýstanbul da bulunan Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD) nin Olaðanüstü Genel Kurulu geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. * HABERÝ 7 DE Doðalgaza zam geliyor Dolar ve petrol bu seviyelerini korursa doðalgaz fiyatlarýnda yüzde 4-5 oranýnda bir zam kaçýnýlmaz görünüyor. * HABERÝ 2 DE Osmancýklý iþadamý Ömer Derindere nin kurucusu olduðu DRD Filo Kiralama, filosundaki araç sayýsýný 21 bine yükseltmeyi planlýyor. Türkiye nin en büyük operasyonel kiralama þirketlerinden DRD Filo Kiralama, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu JCR Eurasia Rating'den yatýrým yapýlabilir kredi notu aldý. * HABERÝ 10 DA Hükûmete kýrmýzý kart Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, dün saat 12.30'da ÝÞKUR önünde açýklama yaparak hükümete kýrmýzý kart gösterdi. * HABERÝ 6 DA Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, hükümete kýrmýzý kart gösterdi. Bað-Kur emeklileri, bankamatiklerin çalýþmamasý nedeniyle maðdur olduklarýný bildirdiler. Maaþ günü ATM ler neden çalýþmýyor? Çorum da maaþlarýný bir kamu bankasýndan alan Bað- Kur emeklileri, bankamatiklerin (ATM) çalýþmamasý nedeniyle maðdur olduklarýný bildirdiler. * HABERÝ 11 DE Bu güvercine 8 bin TL verdi Çocukluktan beni güvercin besleyen ve bu iþi hobi olmaktan çýkarýp tutkuya çeviren Uður Çakar, Urfa Þebab cinsi Kürenk güvercine gözünü kýrpmadan 8 bin TL'yi vererek satýn aldý. * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Devane'de ikinci etap ihalesi D evane'de birinci etap bitmek üzere, bloklar hýzla yükseliyor. Bazý mülk sahipleri, ikinci etapla Meydan Camii arasýnda kalan bölgenin akýbetini sordu. Mevzu hakkýnda Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'den þu cevabý aldým: "Devane ikinci etabýn bugünlerde ihalesi belli olur. Osmancýk Caddesi, Akpýnar Cad- desi, Namazgâh ile Devane'de imar planý ihale edildi, çalýþmasý yapýlýyor. Þehir plancýlarý önümüzdeki günlerde genel bilgi verecekler. Bu yýl sonunda belli olur. O plana göre, TOKÝ devreden çýkacak. Çünkü bu hýzla yapsa 20 yýl devam eder. TOKÝ ilk etabý ilk defa Çorum'da arsa parasýný vererek yaptý. Þu anda yöntemini deðiþtirdi. Nakit para vermiyor. Devane'yi de içine alan bölgeyi müteahhitler kendisi yapacak. Belediye olarak imar planý hazýrlanan bölgede 12 bin dönüm yer aldýk. Plan tamamlandýktan sonra park, bahçe, cami, okul ve diðer sosyal donatýlara ayýracaðýz." Devane de birinci etap konutlar hýzlý yükseldi. Ýkinci etabý da içine alan Devane ve çevresinde yapýlaþmanýn müteahhitler tarafýndan yapýlmasý hedefleniyor. Çocuk psikiyatristimiz geliyor itit Üniversitesi H Eðitim ve Araþtýrma Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde saðlýðýn yöneticileri ile yaptýðý istiþarede güzel haberi verdi. Hastanesi'nde çocuk psikiyatrisi branþýna duyulan ihtiyacý yazmýþtýk. Konuyu Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu'ya sormuþ, ardýndan Çorumlu'nun Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'tan beklentilerini dile getirmiþtim. Hafta sonu babasý Cemal Kafkas'ý ziyaret etmek için Çorum'a gelen Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde saðlýðýn yöneticileri ile yaptýðý istiþarede güzel haberi verdi. Eðitim ve Araþtýrma Doðalgaza zam geliyor D olar ve petrol bu seviyelerini korursa doðalgaz fiyatlarýnda yüzde 4-5 oranýnda bir zam kaçýnýlmaz görünüyor. Dolar kuru 2 lira ile tarihi zirveye otururken, doðalgaza da 'kur ayarlamasý' gündeme geldi, dolar ve petrol bu seviyelerini korursa doðalgaz fiyatlarýnda yüzde 4-5 oranýnda bir zam kaçýnýlmaz görünüyor. Botaþ ve gaz ithalatçýlarý yeni döneme uymak için þimdiden hesap kitap yapýyor. Uluslararasý konjonktür gereðince haný petrolde artýþýn devam edeceði tahminleri yapýldýðýný aktaran sektör temsilcileri, "Petrol fiyatlarýnýn önce 114 dolara ardýndan da 118 dolara kadar çýkacaðý öngörülüyor. 8u durumda 10 dolarlýk bir artýþ, ithal ettiðimiz her 1000 metreküp doðalgazda 19 dolar artýþ anlamýna gelir. Elbette, bu 9 aylýk dönemi kapsayan petrol fiyatlarýný içeren bir hesaplama" dedi. Dolar kurunun hýzlý bir yükseliþle 2 TL'ye ulaþmasý, kýþ için geri sayýmýn baþladýðý bir dönemde cepleri yakacak bir maliyet baskýsý oluþturdu. Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre, kurun, 1. 90'lar düzeyinden 2 TL'ye çýkmasý, dolarla gaz alýp TL ile müþterilerine satýþ yapan Botaþ ve ithalatçýlarý etkiledi. Bu artýþýn doðalgaz üzerinde nihai tüketiciye, 'kur ayarlamasý' sonucunda yüzde 4-5 oranýnda zam olarak yansýyabileceði belirtiliyor. Türkiye, yýlda milyar metreküp dolayýnda doðalgaz tüketiyor. Yüzde 97 oranýnda ithal edilen doðalgaz, baþta kentlerin ýsýnmasý olmak üzere sanayi ve elektrik üretiminde yoðun olarak kullanýlan doðalgazýn payý yüzde 50'lere kadar ulaþýyor. Türkiye sanayi ve elektrik sektörü açýsýndan son derece stratejik bir konumu bulunan doðalgaz, ham petrol ve dolar kurundaki hareketlerden doðrudan etkileniyor. Son dönemde gerek petrol fiyatlarýnýn, gerekse özellikle dolar kurunun artmasý, doðalgazda maliyetler üzerinde ciddi baský oluþturdu. Enerji yönetimi ve sektör temsilcileri, artan petrol fiyatlarýnýn doðalgaza etkisini hesapladý. Buna göre ham petrolde 1 dolarlýk artýþ, Türkiye'nin ithal ettiði her Doðalgazýn fiyatý dolar arasýnda etkiliyor. Kur ve petrol gazda ciddi bir maliyet baskýsý meydana getiriyor. CERÝTLER HALI PAZARLAMA Duvardan duvara halý, kesme yolluklar, her metrekare ve her kalitede ev halýlarý, paspas çeþitleriyle teþhir maðazamýza bekliyoruz. Fabrikadan duvardan duvara cami halýlarý, yurt halýlarý, otel halýlarý deneyimli personelimizle serilmekte olup Ýç Anadolu ve Orta Karadeniz de geniþleyen müþteri aðýmýzla hizmetinizdeyiz. yle teþhir Tüm banka kartlarýna ödeme kolaylýðý Yenilenenýzyühizüzm etinizde am maðaz Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi No: 38-1 (Çiftlik Mezarlýðý altý) Hastanesi'ne önümüzdeki dönemde Çocuk Psikiyatristi atamasý yapýlacak. Baþta engelli aileler olmak üzere Çorumlular emeði geçenlere müteþekkir. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde çocuk psikiyatrisi branþýna duyulan ihtiyaç karþýlanýyor. Hoþgeldin Neva Beren Çorum Belediyesi Kent Arþivi Sorumlusu, deðerli arkadaþým in isminde bir kýz çocuðu dünyaya gelmiþtir. Yiðit Ailesi ni tebrik ediyor, Neva Beren e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Ýrfan YÝÐÝT Neva Beren Ümit UZEL

3 SALI 27 AÐUSTOS Spor Toto'dan tesis desteði istedi H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Hitit Üniversitesi'ne yapýlacak olan spor tesisleri ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Kasapoðlu'ndan desteklerini beklediðini belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek imkanlar dahilinde ellerinden gelen desteði vereceklerini dile getiren Kasapoðlu, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'nu ziyaret etti. Genelkurmay gösteri uçuþunu duyurdu G Genekurmay Baþkanlýð, Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesindeki etkinlikleri kamuoyu ile paylaþtý. Paylaþýlan etkinlikler arasýnda Türk Yýldýzlarý tarafýndan Çorum da düzenlenen gösteri uçuþu da yer aldý. enekurmay Baþkanlýð, Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesindeki etkinlikleri kamuoyu ile paylaþtý. Paylaþýlan etkinlikler arasýnda Türk Yýldýzlarý tarafýndan, 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saatleri arasýnda Çorum'da düzenlenen gösteri uçuþu da yer aldý. Konuya iliþkin verilen bilgide, TürkiyeAfganistan-Pakistan Ortak Komando Tatbikatý'nýn; Aðustos 2013 tarihleri arasýnda, Eðirdir'deki Dað Komando Okulu ve Eðitim Merkezi Komutanlýðý'nda icra edildiði, tatbikatýn maksadýnýn ise üç ülkenin komando birlikleri arasýnda iþbirliði ve birlikte çalýþabilirliði geliþtirmek, bilgi ve tecrübe paylaþýmýnda bulunmak olduðu vurgulandý. Tatbikata her 3 ülkeden birer komando kolu katýldýðýný da ifade edildi. Ayrýca Kabil Bölge Komutanlýðý ko- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Suat Evcimen'i ziyaret etti. Ankara'ya hemþehri ziyareti H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Suat Evcimen'e hem nezaket hem de hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. muta devir-teslim töreninin, 16 Aðustos 2013 tarihinde Kabil'deki Doðan Kýþlasý'nda icra edildiði, Kabil Bölge Komutanlýðý görevi Tuðgeneral Ali Rýza Kuðu tarafýndan Tuðgeneral Erhan Uzun'a devredildiði aktarýldý. BÜYÜK ZAFER Büyük Zafer'in 91. yýldönümü kapsamýnda ise Türk Yýldýzlarý tarafýndan, 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saatleri arasýnda Çorum'da gösteri uçuþu yapýldýðý kaydedildi. Polonya 13. Uluslararasý Hava Gösterisi kapsamýnda da Solo Türk tarafýndan, Aðustos 2013 tarihlerinde Radom/Polonya'da gösteri uçuþu icra edildiði belirtildi. (Cihan) Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Suat Evcimen, üniversite ve kamu kuruluþlarýnýn ortak proje yapmalarýnýn önemine dikkat çekerek, Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan Kimya Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði baþta olmak üzere üniversite ile iþbirliði yapýlabileceðini kaydetti. Emniyet vatandaþý uyardý E mniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði'nden yapýlan açýklamada, vatandaþlara ucuz ve faturasýz mal satýn alýnmamasý uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada, "Ucuz ve faturasýz malla satýn almayýn, çalýntý mal satýn almanýn suç olduðunu unutmayýn, elde satýlan eþyalarýn çalýntý veya kaçak mal olma ihtimali yüksektir. Bu tür mallarý alýrken kaynaðýný araþtýrýnýz. Böyle durumlarda size mal satmak isteyen þüpheli kiþileri tereddüt etmeksizin polise bildirin. Faturasý olmayan ürünün yasal olarak garantisi olmaz. Sadece garanti belgesine kaþe basmakla garanti olmaz. Ayrýca faturasýz ürün alan da satan da suçludur ve çok yüksek miktarda cezalarý vardýr. Ýnternet satýþlarý takip altýndadýr. Faturasýz aldýðýnýz ürünler için bir gün kapýnýza ceza gelirse þaþýrmayýn." denildi. ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANLIÐI EÐÝTÝMLERÝ ÇORUM'DA BAKANLIK TARAFINDAN YETKÝLENDÝRÝLMÝÞ TEK KURUMDUR. KESÝN KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. MÜHENDÝSLER-MÝMARLAR-ÝÇ MÝMARLAR TEKNÝK ÖÐRETMENLER-FÝZÝK-KÝMYA-BÝYOLOJÝ MEZUNLARI. Haftaso düzenlenen etkinlik yoðun ilgi görmüþtü. Kaliteli Ýþçilik, Orijinal Yedek Parça ve Uygun Fiyat Nevzat Usta Muharrem Usta Çepni Mah. Kýþla Karþýsý 3. Çelik Sok. No: 20 ÇORUM KONTENJANLARIMIZ SINIRLIDIR. Üçtutlar Mah. Murat Evler 14.sk. No:3/21 Büyük Kurt Apt.( Eþref Hoca Carrefour Arkasý Çevre Yolu) Tel: Gsm:

4 4 SALI 27 AÐUSTOS 2013 BU GÜVERCÝNE 8 BÝN TL VERDÝ Erol Taþkan ocukluktan beni güvercin besleyen ve bu iþi hobi olmaktan çýkarýp tutkuya çeviren Uður Çakar, Urfa Þebab cinsi Kürenk güvercine gözünü kýrpmadan 8 bin TL'yi vererek satýn aldý. 20'nin üzerinde güvercini bulunduðunu söyleyen kuþbaz Çakar, güvercin beslemenin kendisi için bir hayat tarzý olduðunu ifade ederek, verdiði 8 bin TL için, "Helal olsun, bu kuþa 8 bin TL fazlasýyla deðer." diyerek, alýþveriþten duyduðu memnuniyetini de dile getirmeyi ihmal etmedi. Bir çay ocaðýnda gerçekleþen alýþveriþ, güvercin severlerin hissiyatýný da ortaya çýkaran bir sahneye dönüþürken, sohbetin temel noktasý elbette güvercinler ve özellikleri üzerine oldu. Gelin kýz gibi masanýn üzerinde süzülen güvercin, tüm güzelliðini sergilemek istercesine gururla baþýný dikerken, alýcý Uður Çakar, çok deðerli olduðunu ifade ettiði güvercin için, güvercinin sahibi Kavas Burcu'yla el sýkýþarak, alýþveriþini tamamladý. Parasýný ödemekle kalmayan genç kuþbaz, böyle güzel bir güvercin yetiþtirerek kendisine sattýðý için, Kavas Burcu'ya ayrýca teþekkür etti. Ýki bardak çay içilecek sürede tamamlanan alýþveriþte, para ve güvercin el deðiþtirirken, güvercinlerinin arasýna deðerli bir cinsi daha dahil etmenin mutluluðunu yaþayan Uður Çakar, "Ben güvercin peþinde neredeyse Türkiye'nin tamamýný dolaþtým. Babadan gelen bir güvercin sevgisi dola- Ç þýyor bizim damarlarýmýzda" diyor. Federasyon çalýþmalarýndan ve aktivitelerinden de söz eden kuþbazlar, geçtiðimiz yýl Çorum'da düzenlenen yarýþmayý da hatýrlatarak, yarýþmalarda dereceye giren kuþlarýn fiyatlarýnýn daha da yüksek olduðunu, 30 bin TL'ye kadar alýþveriþ yapýlabildiðini söylüyor. Kimilerine göre alt tarafý bir kuþ sayýlan bu güvercinlerin, kuþbazlar için taþýdýðý deðer ve anlam tahmin edilenin de çok üzerinde duruyor. Kuþbazlarýn hayatýna deðer katan bu güvercinler, ayrýca ekonomik olarak da sektör haline gelmiþ durumda. Ölçek Ýþ Merkezi'nde yer alan dernek merkezinde haftanýn iki günü açýk artýrma ile kuþ mezatý düzenlendiðini de sözlerine ekleyen Çakar ve Burcu, kuþ meraký bulunan Çorumlular'ý dernek merkezine davet ediyor. Kuþbazlarýn en korktuklarý konunun sansar ve hýrsýz olduðuna vurgu yapan kuþbazlar, tüm sorulara karþýn, güvercinlerini besledikleri mekanlarýný açýklamaktan çekiniyor. Kýsa sürede þahit olduðumuz bu alýþveriþle, güvercinlerin satýþ rakamlarýnýn dudak uçuklatan miktarlara vardýðýný da öðrenmiþ oluyoruz. Ýzmir Fuarý nda Karadeniz rüzgarý esecek K Samsun tanýtým günlerine katýlým S Samsun Tanýtým Günleri baþladý tarihleri arasýnda Fuar Sahil Yolu Sevgi Cafe yanýnda kurulan çadýrda Samsun daki ilçelerin kültürel tanýtýmý yapýlacak. amsun Büyükþehir Belediyesi, Karadeniz SKAL International Kulübü Derneði ve Medya Ajansý ile ortaklaþa yapýlan hazýrlanan Samsun Tanýtým Günleri baþladý tarihleri arasýnda Fuar Sahil Yolu Sevgi Cafe yanýnda kurulan çadýrda Samsun daki ilçelerin kültürel tanýtýmý yapýlacak. Açýlýþ öncesi konuþan Karadeniz SKAL International Kulübü Dernek Baþkaný Mustafa Yavuz, Karadeniz SKAL International Kulübü Uluslararasý Turizm Profesyonelleri Derneði'nin Samsun da oluþturduðu 7 þehirden oluþan Amasya, Çorum, Tokat, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun illerinden profesyonellerinin bir araya gelerek kuruldu. Birinci görevi bölgedeki ve Samsun daki turizm hareketini geliþtirmek, bölgenin tanýtýmýný saðlamak, ekonomik ve kültürel anlamda Samsun kentine fayda saðlamaktýr. Bu nedenle yapýlacak çalýþmalarýn öncelikle Samsun içinde daha sonra Samsun bölgesinde daha sonra ulusal anlamda ve daha sonrada uluslararasý anlamda çalýþmalarýnýn yapýlabilmesini hedefliyoruz. Þuanda yapýlan bu tanýtým günü de bunun bir kývýlcýmýdýr. Bu kývýlcým büyük bir ateþe dönüþeceði, Samsun un ve bölgenin tanýtýmýna olumlu katkýlar saðlayacaktýr dedi. Samsunlularýn ilçelerini tanýmasý gerektiðini belirten Atakum Belediye Baþkaný Metin Burma, Medya Ajans bu konuyu bize açtýðýnda bu tür alýþkanlýklarý pek fazla kazanamadýk. Kültürümüz bu noktada farklý bir yöndedir. O nedenle böyle bir çalýþmanýn baþlangýçta olsa önemli olacaðýný düþündük. Diðer ilçe belediyelerimizin yaptýklarý iþleri hem de ilçelerini tanýtmak için getirdikleri deðerlendirmeleri Samsunlulara sunuyor. Samsun bir defa kendi içinde birbirini ziyaret eden, ilçelerini bilen, deðerlerini bilen bir durumda maalesef deðil. Bu konuda derhal bir þey yapýlmalý. Hazýr bu noktada baþlamýþken, Samsun da bir turizm mastýr planý yapýlmaya heves edildi. Ayrýca bir encümen kuruldu, bir kurum oluþturuldu. Bundan sonra Samsun un turizm geleceði açýsýndan bir þeyler yapýlmasý noktasýnda bir giriþimde bulunuldu. Samsun da oteller yapýlýyor. Samsun turizm bakýmýndan aslýnda içinde bulunduðu durumun daha ötesinde, daha yeterli pay alma noktasýnda olduðunu düþünüyorum. Ama bu deðerlerimizi bugüne kadar Türkiye kamuoyuna deðil, Samsun kendi kamuoyuna bile sunamadý. Bundan sonra bunu sunmak durumundadýr. Atakum Belediyesi olarak biz öncelikli olarak vizyonumuzu turizm üzerine kurmuþtuk. Dünyanýn çok az ilinde 20 kilometrelik bir sahil ve kum bulunabilir. Bafra da kuþ cennetimiz, Tekkeköy ilçesinde 7 binli yýllara varan baþka deðerlerimiz var. Biz Samsun umuzu tanýtmazsak kimse bizi burada bilmez ve keþfetmez. O nedenle biz bu tür giriþimleri önemli buluyor ve destekliyorum diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Samsun Tanýtým Günleri nin açýlýþý gerçekleþtirildi ve stantlar gezildi. Açýlýþa yoðun programlarýndan dolayý açýlýþ sonrasý katýlan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un yaný sýra, Atakum Belediye Baþkaný Metin Burma, Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ, Bafra Belediye Baþkaný Zihni Þahin, Samsun Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný Necmi Çamaþ, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Güven Özyurt, Karadeniz Skal International Kulübü Derneði Baþkaný Mustafa Yavuz, TV 52 Samsun Temsilcisi Soner Cabbar, oda baþkanlarý, dernek baþkanlarý, belediye çalýþanlarý ve vatandaþlar katýldý.(ýha) aradeniz Federasyonlarý Konfederasyonu (KADEKON) iþbirliðinde organize edilen Karadeniz etkinlikleri ile 82 nci Ýzmir Enternasyonal Fuarý nda Karadeniz rüzgarý esecek. Fuarýn ilk konseri Fuar Açýkhava Tiyatrosu nda 29 Aðustos Perþembe günü Grup Cefuka & Fuat Saka tarafýndan verilecek. Karadeniz geceleri 30 Aðustos Cuma günü Selim Bölükbaþý & Ýbrahim Can ve 31 Aðustos Cumartesi günü Mustafa Þafak & Hülya Polat ile devam edecek. Karadeniz Ýlleri Halk Oyunlarý Yarýþmasý ve Uluslararasý Karadeniz Halk Oyunlarý Final Gruplarý gösterileri ise fuara renk katacak. Fuarda bu yýl ilk kez Karadeniz Sokaðý oluþturuldu. Karadeniz Federasyonlarý Konfederasyonu (KADEKON) iþbirliðinde oluþturulan sokak Cumhuriyet Kapýsý ile Lozan Kapýsý arasýný kapsýyor. Bu yýl ilk kez bir bölge toplu olarak Ýzmir Enternasyonal Fuarý na 5 bin metrekare alanda katýlým gerçekleþtirdi. Karadeniz sokaðýnda Rize, Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Bartýn, Tokat, Çorum illeri ile bu illerin valilik, belediye, oda ve borsalar ile üniversiteleri ve tüm Karadeniz bölgesini kapsayan ürün ve el sanatlarý firmalarý yer alacak. Ýlki 2005 yýlýnda Mardin ilimizle baþlayan Onur Konuðu Ýl uygulamasý, bu yýl Karadeniz in en önemli liman kentlerinden biri Sinop la sürecek. Pek çok medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan ünlü filozof Diyojen in þehri Sinop, görülmeye deðer kültürel dokusu, yaþanýlmasý gereken turizm deðerleriyle, Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný 1/A no lu hol de yaklaþýk 2 bin metrekare alanda yer alacak. Sadece sanayi ve ticaret olanak- larýyla deðil, kültürel zenginliði ve tarihi mirasýyla da fuara renk katacak Sinop; yöresel kültüründen, yemeklerine, el sanatlarýndan, örf ve adetlerine tüm yönleriyle 82 nci Ýzmir Enternasyonal Fuarý nda ziyaretçilerle buluþacak. ÝÞTE; FUARDAKÝ KARADENÝZ ETKÝNLÝKLERÝ (KADEKON Ýþbirliðiyle ) 29 Aðustos 2013 (KADEKON Trabzon Gecesi) Yer: Yer altý Otopark Üstü Çim Alan - Kültürpark Saat: Gösteri: Karadeniz Ýlleri Halk Oyunlarý Yarýþmasý Saat: Konser: Grup Cefuka & Fuat Saka 30 Aðustos 2013 (KADEKON Karadeniz Gecesi) Yer: Fuar Açýkhava Tiyatrosu Saat: Gösteri: Uluslararasý Karadeniz Halk Oyunlarý Final Gruplarý Yer: Yer altý Otopark Üstü Çim Alan - Kültürpark Saat: Konser: Selim Bölükbaþý & Ýbrahim Can 31 Aðustos 2013 (KADEKON Karadeniz Gecesi) Yer: Yer altý Otopark Üstü Çim Alan - Kültürpark Saat: Gösteri: Uluslararasý Karadeniz Halk Oyunlarý Final Gruplarý Saat: Konser: Mustafa Þafak & Hülya Polat(ÝHA) Karadeniz etkinlikleri ile 82 nci Ýzmir Enternasyonal Fuarý nda Karadeniz rüzgarý esecek.

5 SALI 27 AÐUSTOS Karaman'dan 'hac' boykotuna vize! 'D eðiþen Dünya ve Ýslam' sempozyumunda konuþan Prof. Dr. Hayrettin Karaman çarpýcý açýklamalarda bulundu. Karaman, Mýsýr'daki darbeye destek verdiði için haccýn boykot edilmesini 'Bence bir kaç sene gitmemek lazým' diye deðerlendirdi. Anadolu Platformu'nun 8. Anadolu Buluþmalarý kapsamýnda düzenlediði "Deðiþen Dünya ve Ýslam" sempozyumunda konuþan Ýslam Hukuku Uzmaný Prof. Dr. Hayrettin Karaman'dan önemli açýklamalar geldi. Haber7'nin haberine göre sempozyumda "Ýslam Dünyasýnda problemler, çözüm teklifleri, çeliþkiler ve uygun usul" konusu ele alýndý. Ýbrahim Özmantar'ýn moderatörlüðünü yaptýðý oturumda Ýslam Dünyasý var mý? Ümmet nasýl oluþur? Müslümanlarýn yakla- bir memleket vardý. Hilafet merkezinden yardým gidiyordu. TV'de bugün izledim, içim acýdý. Suriye'de bir baba çocuðu aðýr yaralanmýþ, çocuk ölmüþ ellerinde. Nerde Ýslam Dünyasý, nerde Arap dünyasý? Orada bir akrabalýk baðý var. Akrabalýk baðýna uygunluk Ýslam'a uygundur. Þimdi ben cevap veriyorum; Yok öyle bir dünya!" Prof. Dr. Hayrettin Karaman, hac boykotunu deðerlendirdi. þýmlarý nasýl olmalýdýr? Uluslararasý Toplum kim için var? gibi konular irdelendi. "BÝRKAÇ SENE HACCA GÝTMEMEK LAZIM" Oturuma konuþmacý olarak katýlan Ýslam Hukuku Uzmaný Prof. Dr. Hayrettin Karaman "bu sene Hacca gitmeme tavrýný nasýl bulursunuz?" sorusuna çarpýcý bir yanýt verdi: "Bence bu sene deðil birkaç sene gitmemek lazým. Ben her oraya gittiðimde 'Bu mukaddes emaneti bunlarýn elinden al, ehline ver!' diye dua ediyorum" "ÝSLAM DÜNYASI DÝYE BÝR DÜNYA YOK" Bugün yaþadýðýmýz dünyada Ýslam Dünyasýnýn var olduðuna inanmadýðýný kaydeden Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ýslam Dünyasýnýn deðil Müslümanlarýn olduðunu söyledi. Hepsi bir Ümmeti teþkil eden, bir devleti olan Darül-Ýslam'dan söz eden Karaman, Ýslam Dünyasýnýn o zamanþimdiki gibi bir pasaport, bir vize gerektirmediðini, sýnýrlarýnýn açýk olduðunu anýmsattý. Hilafetin saltanata dönüþmesinin Ýslam Dünyasý için bir kýrýlma noktasý olduðunu belirten Prof. Dr. Hayrettin Karaman "Osmanlý hilafetine kadar bir Ýslam Dünyasý vardý. Sultan Abdülhamit zamanýnda Açe diye "ÜMMETÝ YENÝDEN TESÝS ETMEMÝZ LAZIM" Prof. Dr. Hayrettin Karaman sözlerini þöyle sürdürdü: "Bizim bir þekilde o Ümmeti yeniden tesis etmemiz lazým. Þimdi öyle bir organizasyon yapmalýyýz ki; çaðdaþ olacak, uluslararasý antropoloðu, sosyoloðu, psikoloðu, akademisyeni, doktoru vs. akýllý insanlarý bir araya getirip çaðdaþ Ümmeti nasýl oluþturacaðýz, nasýl ilerleyeceðiz? Ona bakmalýyýz." Sakarya dan þehit ve gaziler derneðine ziyaret S akaryalý gençlerin 2007 kurduðu terörle mücadelede þehit ve gazi olanlarýn bilgi ve resimleri yayýnlanan internet sitesi terorsehitleri.com ve 2012 yýlýnda kurduklarý sakaryasehitvegazileri.com internet sitesi yöneticileri Çorum Þehit ve Gazi Derneðini ziyaret etti. Kurduklarý internet siteleri aracýlýyla sadece Sakarya'da deðil Türkiye genelinde birçok ilde aktivitelerde bulunan site yöneticileri, þehit aileleri, gazileri ile Þehit ve gazi Derneklerini ziyarete devam ediyor. Çorum Þehit Gazi Derneðinin daveti üzerine önceki gün kendilerini ziyaret eden site yöneticileri, dernek yönetimi ile bir araya geldi. Dernek 2 inci Baþkaný Gazi Zeki Dilmen, Dernek Yönetim Kurulu üyesi Þehit babasý Medet Erden ve üyeler ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, sitenin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Çalýþmalarýndan dolayý site yönetimine teþekkür ederiz ve bu tür çalýþmalarý yapan bir ki- þinin ayrýca hemþehrimiz olmasý bizi son derece memnun etti dedi. Terorsehitleri.com sitesi yöneticisi Erdoðan Erdoðan ise, "Ziyaret son derece güzel geçti. Bizlerde þehit ailelerimiz, Gazilerimiz ve derneklerimizin her zaman yanlarýnda olduðumuzu ve elimizden gelen her konuda yardýmýmýzý esirgemeyeceðimizi ifade ettik. Çorum Þehit gazi derneðini daha önce ziyaret etmek istemiþtik ancak þimdi ziyaret edebilme imkâný bulduk ayrýca bu ziyaretin bir diðer önemi ise benimde Çorumlu olmam. Ziyarette ayrýca Derneði gezdik ve Çorumlu þehit ve gazilerimiz hakkýnda bilgiler edindik ifadelerini kullandý. Ziyaretin sonunda Erdoðan, günün anýsýna Dernek 2 inci Baþkaný Gazi Zeki Dilmen, Dernek Yönetim Kurulu üyesi Þehit babasý Medet Erden e Türk Bayraklý çerçeveli pano hediye etti. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Þehit babasý Medet Erden ise günün anýsýna Erdogan a Çorum Þehit ve Gazileri kitabý hediye Sakarya dan Çorum Þehit ve Gazi Derneði ne ziyaret oldu. Þehit ve gazi olanlarýn bilgi ve resimleri yayýnlanýyor. azdýr düþüncesi ile faalikorkusuzca mücadele etti. Erdoðan, Bundan yetlerimize aralýksýz deederek, þehit ve gazi önce olduðu gibi bundan olan vatan evlatlarýmýz vam edeceðiz desonrada Bu vatan için, ve aileleri için ne yapýlsa Bayrak için, Kur-an için di.(ýha) Yüzbinler direniþe destek verdi Mýsýr Ýçin Direniþ, Ýnsanlýk Ýçin Diriliþ mitingi Ankara da düzenlendi. M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Mýsýr Ýçin Direniþ, Ýnsanlýk Ýçin Diriliþ mitingiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, MemurSen, Hak-Ýþ, MazlumDer ve Anadolu Gençlik Derneði'nin oluþturduðu Mazlum Mýsýr Halký Ýle Dayanýþma Platformu nun düzenlediði Mýsýr Ýçin Direniþ Ýnsanlýk Ýçin Diriliþ mitinginde yüz binlerce insanýn Mýsýr'da, Suriye'de ve dünyanýn pek çok yerinde Müslümanlar a yönelik yapýlan zulümlere dur demek için Sýhhiye Meydaný nda buluþtuklarýný bildirdi. Çorum ve ilçelerinden 1000'e yakýn katýlýmcýya teþekkür eden Saatçi, þunlarý söyledi; Mýsýr'da insanlýk katlediliyor, katliamlarý protesto ediyoruz. Mýsýr'da serbest bir seçimle iþ baþýna gelmiþ ilk sivil cumhurbaþkaný Mursi'nin darbe ile indirilip tutuklanmasý üzerine, milyonlarca Mýsýr vatandaþýn meþru protesto gösterilerine baþlamýþtýr. Bu barýþçýl gösterilere darbe yönetimi tarafýndan hukuk ve insanlýk dýþý yöntemlerle müdahale edilerek binlerce masum insanýn katledilmesi 21. Yüzyýlýn en büyük ayýplarýndan biri olarak tarihe geçmiþtir. Mýsýr'daki katliam sadece Mýsýr'lý cunta yönetiminin deðil, buna destek veren bütün zalimlerin alnýnda bir kara lekedir artýk. Mazlum ve masum insanlarýn hukuki, meþru ve barýþçýl taleplerine silahlarla, baskýlarla, zindanlarla cevap veren bir yönetim, demokrasiyi ayaklar altýna almasýnýn da ötesinde büyük bir insanlýk suçu iþli- Mitinge Çorum dan da destek verildi. yor. Firavun'lar çaðýnýn binlerce yýl önce kapandýðýný düþünenler yanýlýyor. Mýsýr'da çaðdaþ firavunlar kendi insanýna her türlü zulmü uyguluyor. Çocuk, kadýn, yaþlý, masum demeden insanlarý katlediyor. Canlý yayýnda keskin niþancýlarýn insanlarý sýrtlarýndan vurduðunu, tanklarýn genç bedenleri ezdiðini, çocuklu kadýnlarýn yerlerde sürüklendiðini, bebeklerin katledildiðini, meydanlarýn ateþe verildiðini, camilerin kuþatýldýðýný izliyoruz. Ýçimiz yanýyor, canýmýz acýyor, öfkemiz kabarýyor. Bütün bu insanlýk dýþý felaketin sorumlularý, Mýsýr'daki gayrý meþru cunta yönetimi olduðu kadar buna sessiz kalan küresel güçler ve onlarýn bölgedeki iþbirlikçileridir. Baþta Birleþmiþ Milletler, ABD, Avrupa Birliði, Ýsrail ve diðer uluslararasý kuruluþlar olmak üzere, bölge ülkelerin darbeye destek yönetimlerinin bu tutumunu nefretle kýnýyoruz. 20. yüzyýlda uygar dünya masallarý ile insanlýðý kandýranlarýn bu yalaný bir daha tekrar etmeleri artýk mümkün deðildir. Hepimiz iyi biliyoruz ki, bu zifiri karanlýðýn içinde bütün bir insanlýk ýstýraplar içinde haykýrmaktadýr. Ýnanýyoruz ki, tarih Mýsýr'daki zulmü; hakikatin, hukukun, insan- lýðýn galiplerine yazdýracak ve aklý tutulmuþlar utançla okuyacaklardýr. Zulüm, baský ve ýstýrap sadece Mýsýr'la sýnýrlý deðildir. Mýsýr'ýn yaný sýra Suriye'de, Arakan'da, Irak'ta, Fillistin'de ve Ýslam coðrafyasýnýn baþka bölgelerinde katliamlar, baskýlar, zulümler ve onlarýn sonucu sürgünler ve zorunlu göçler devam etmektedir. Bütün bu sýkýntýlý süreç yeryüzünde sömürüden, talandan, savaþtan beslenen emperyalist kadrolar tarafýndan iþletilmektedir. Bugün, burada mazlum Mýsýr Halký ile Dayanýþma Platformu olarak, yaþanan bu insanlýk dýþý vahþetlere tepkimizi ortaya koymak için bir araya geldik. Buradan bütün bir insanlýða þu mesajý iletiyoruz: Mazlumlarýn haklarýný gasp edenler, canlarýna kýyanlar, Mýsýr'ý karanlýða sürükleyenler asla baþaramayacaklar. Her firavun kendi Musa'sýný çaðýrýr ve mutlaka bir gün tarih mazlumlarýn hakkýný teslim eder. Gerçekten kazanmak için önce haklý olmak gerekir. Biz haklýlarýn, masumlarýn mutlaka kazanacaðýna inanýyoruz. Ayný þekilde Suriye'de, Irak'ta ya da dünyanýn neresinde olursa olsun masum insanlarýn telafisi olmayan kayýplar yaþamasýna ya da yaþamýný yitirmesine sebep olan tüm kirli el- leri ve iliþkileri lanetliyoruz. Bu coðrafyadaki temel insan haklarý, hürriyetleri ve aslýnda baðýmsýzlýk mücadelesine karþý yapýlan bu alçakça darbe ve ardýndan meydana gelen katliamlar vicdanlarda mahkûm edilmiþtir. Bundan sonra Uluslararasý Kuruluþlara, Ýslam Ülkelerine ve vicdan sahiplerine düþen görev Mýsýr halkýnýn bir an önce özgürleþtirilmesi, insanlýk katillerinin hukuk önüne çýkarýlmasýdýr. Mazlum Mýsýr'daki cunta yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Bugün katlettiðiniz insanlar tarihi yeniden yazacak büyük bedelleri ödüyorlar, yarýn insanlýk sizden çok acý bir hesap soracaktýr. Zulmünüzü ne tarih affedecek, ne de Kudret sahibi Allah! Mazlum Mýsýr Halký ile Dayanýþma Platformu olarak Mýsýr meydanlarýnda temel insan haklarýnýn ve hürriyetlerinin mücadelesi verirken þehit düþerek hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara âcil þifalar diliyoruz. Allah onlarý yeryüzünün þerefli ve parlak yýldýzlarý kýldý, biz de onlarý asla unutmayacaðýz. Selam olsun hayatlarýný hür iradeleri ve þerefleri için hiçe sayanlara! Selam olsun temel insan haklarý ve hürriyetleri mücadelesi verenlere zenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, haziran ayý itibariyle kamu ve özel bankalarýn 11 bin 328 þubesi bulunuyor. En fazla banka þubesi, 3 bin 342 ile Ýstanbul'da yer alýrken, Ýstanbul'u, bin 119 þubeyle Ankara, 790 þubeyle Ýzmir ve 447 þubeyle Antalya takip ediyor. 4 ildeki 5 bin 698 banka þubesi, toplam sayýnýn yüzde 50'den fazlasýný oluþturuyor. Bayburt, 9 þubeyle en az banka bulunan þehir olurken, bunu, 10 þubeyle Kilis, 12'þer þubeyle Hakkari ve Ardahan izliyor. Ýller bazýnda her bir banka þubesinin kaç kiþiye hizmet verdiðine bakýldýðýnda ise kiþi baþýna en az banka þubesi Muþ'ta bulunuyor. Muþ'ta yaklaþýk 29 bin 518 kiþiye bir banka þubesi düþüyor. Muþ'u, 23 bin 331 kiþiye bir banka þubesi düþen Hakkari izliyor, Kiþi baþýna en fazla banka þubesi ise Ýstanbul'da bulunuyor. 4 bin 145 kiþiye bir banka þubesi düþen Ýstanbul'u, 4 bin 437 kiþiyle Ankara, 4 bin 600 kiþiyle Banka þubeleri 4 ilde toplanýyor T 2012 yýlýnda kurduklarý sakaryasehitvegazileri.com internet sitesi yöneticilerinin Türkiye genelinde aktiviteleri bulunuyor. ürkiye'de banka þubelerinin yarýdan fazlasý Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Antalya'da hizmet veriyor Ýstanbul'da 4 bin 145 kiþiye, Muþ'ta 29 bin 518 kiþiye bir þube düþüyor Türkiye'de banka þubelerinin yarýdan fazlasý, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Antalya'da hizmet veriyor. Bankacýlýk Dü-

6 6 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Hükûmete kýrmýzý kart eðiþen dünyaya en- olan Çorum Dtegre Ticaret Borsasý, her geçen yýl yükselttiði hizmet kalitesiyle bölgesinde cazibe merkezi oldu. Sahip olduðu modern kompleksle merkez konuma gelen Ticaret Borsasý, ülkenin en büyük 5 borsasý arasýnda yer alýyor. Bu yýl hububat ürünlerinin veriminde düþüþ olmasýna raðmen, çevre illerdeki üreticilerin Ticaret Borsasýný tercih etmesinden dolayý hareketlilik yaþanýyor. Mustafa Demirer ürk Büro Sen Ço- Þube Baþkaný Trum Sami Çam, dün ÝÞKUR Müdürlüðü önünde açýklama yaparak hükümete kýrmýzý kart gösterdi. Toplu sözleþme sürecinde memurlarýn satýldýðýný gördüklerini iddia eden Çam, "ÝÞ- KUR'da görev yapan iþ ve meslek danýþmanlarýmýzýn maaþlarýna zam beklerken aþaðý düþmüþtür. Ek zam, çocuk maaþý, fazla mesailerde yüzde sýfýr zam uygulanmýþtýr. Biz Kamu Sen ve Türk Büro Sen olarak kim ne alýyor ona bakmýyoruz, hakkýmýzý istiyoruz. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan bu maðduriyetin giderilmesini istiyoruz. Aksi takdirde bu halk, bakanýna da baþkanýna da kýrmýzý kart gösterir." diye konuþtu. Aðustos ayý içerisinde yapýlan toplu sözleþme de kamu çalýþanlarý nasýl iki yýlý heba edilmiþse, 6495 sayýlý kanunun yürürlüðe girmesi ile Ýþ ve Meslek danýþmanlarýnýn geleceðinin de heba edildiðini belirten Çam, açýklamasýnda þöyle dedi; " 4/B sözleþmeli iken kadroya geçmelerine sevinmek yerine bir anlamda hüzün yaþamýþlardýr. Toplu sözleþme sürecinde iki yýlýmýzý heba olurken kamu çalýþanlarý 2014 yýlýnda zam beklerken maalesef hak kayýplarýna da uðramýþlardýr yýlýnda enflasyon farkýna yüzde sýfýr zam ek ödemelere yüzde sýfýr zam, aile yardýmlarýna yüzde sýfýr zam, çocuk yardýmlarýna yüzde sýfýr zam, özel hizmet tazminatýna yüzde sýfýr zam, fazla mesailer e yüzde sýfýr zam yýlýnda bu kadar zam alan devlet memurlarý 2015 yýlýnda ise sadece 3+3+ talim edecek olmasý Türk memurunu derinden etkilemiþtir yýlý TUÝK verilerine göre ve sendikamýzýn tespit etmiþ olduðu tek kiþinin Yoksulluk sýnýrý 1.800,00 TL'dir. Dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý 3.600,00 TL dir. Hal böyle iken bugün memuriyete yeni baþlayan arkadaþýmýz maaþý 1.782,00 TL'dir. Türk Büro Sen yöneticileri ÝÞKUR Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yaptý. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, sanayi ve tarým entegrasyonunun saðlanmasý gerektiðini belirterek, bu entegrasyonun gerçekleþtiðinde hem il ekonomisine hem de üreticilere büyük katkýlarýnýn olacaðýný söyledi. Alternatif sanayiye dayalý ürün ekiminin yaygýnlaþtýrýlmasý için desteklerin çeþitlendirilmesi gerektiðini dile getiren Bektaþ, sanayiye dayalý ürün ekiminin sanayi ve tarýmý buluþturacaðýný ifade etti. Çorum da hububat denince akla arpa, buðday gibi mahsullerin geldiðini dile getiren Bektaþ, bu ürünlerin yanýna sanayi bitkilerini eklemek istediklerini belirtti. Katma deðeri yüksek ürünler ekildiðinde kentte ekonomik hayatla birlikte sosyal hayat standartlarýnýn da yükseleceðini anlatan Bektaþ, bu sayede Çorum un tarýmdan hak ettiði payý alacaðýnýn altýný çizdi. Ýl genelinde ayçiçeði ekiminin artmasýyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi ne yað fabrikasý kurulduðuna dikkat çeken Bektaþ, 6495 sayýlý kanunun tarihinde yürürlüðe girmesi ile Ýþve Meslek Danýþmaný olarak 4/B statüsünde göreve baþlayan ve Seviye 6 sertifika program eðitimleri almýþ olan kendi uzmanlýk alanýnda çalýþan iþ ve meslek danýþmanlarýnýn maaþlarýnýn bu gün itibariyle kadroya geçmelerine sevinememiþlerdir. Çünkü maaþlarýnda ortalama 700,00 TLdüþüþ olmuþtur. ÝÞ VE MESLEK DANIÞMANLARININ KAZANILMIÞ HAK- LARI VERÝLMELÝ Bilindiði üzere 6495 sayýlý Kanun tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yarýn diðer sanayi ürünlerinden ekildiðinde onlarýn iþleneceði fabrikalar kurulacaktýr. Bu sayede istihdam artacak bununda il ekonomisine mutlak yansýmalarý olacak dedi. Çorum un iþlenmemiþ bakir topraklara sahip olduðunu Bektaþ, Bir tarafýmýzda Kýzýlýrmak bir tarafýmýzda Yeþilýrmak var. Ýyi bir proje hayata geçirildiðinde tarým sektöründe ekonomik yönden iyi bir noktaya geleceðimize inancým tam. Nohut, arpa, ceviz üretimimiz arttý. Öte yandan Çorum ceviz diyarý oldu. Ülkedeki ceviz üretiminin önemli bir bölümü Oðuzlar ilçemizden karþýlýyoruz. Türkiye genelinde bitkisel ürün üretiminde 27. sýrada, Hayvansal ürün üretimde 23. sýraya yükseldik. Yumurta fiyatlarýný belirleyici bir konuma geldik. Çorum daki yumurta üretimi belli bir konuma geldi. Yumurta Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, hükümete kýrmýzý kart gösterdi. Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleþmeli çalýþan Ýþ ve Meslek nýþmanlarýnýn kadroya geçtiklerinde hak ettikleri uzmanlýðý ve tüm Danýþmanlarýnýn 657 özlük haklarýný almalarý 4/Akadrosuna geçmesinin önü açýlmýþ ve tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceði belirtilmiþtir. gerekmektedir. ÝMD'lerin kadroya alýnma sürecinin devam ettiði þu günlerde görev tanýmlarý, maaþlarýnýn TL düþmesi, ayný kalmasý, Devlet Personel mesleklerinde Daire Baþkanlýðý'nda daha önceden Devlette tahsisi olmayan bu kadro için nasýl bir ücret verileceði konusunun ÝÞ- KUR Genel Müdürlüðü, Çalýþma Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý bürokratlarýnca görüþüldüðü sendikamýzca bilinmektedir. Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafýndan 6. Seviye olarak tanýmlanan bir meslek olup, bu seviye devlet kadrolarýnda uzmanlýða eþdeðerdir. Atandýðý günden bu yana tüm fiziksel ve sosyal þartlarýn yetersizliðine raðmen büyük bir özveriyle çalýþan Ýþ ve Meslek Da- üreticilerimiz zor þartlarda üretim yapýyor. Dünya ülkeleriyle yarýþýyor. Girdi maliyetlerinin aþaðý çekilmesini istiyoruz ifadelerini kullandý. Çorum un olmazsa olmazlarýndan birisinin de demiryolu olduðunu dile getiren Bektaþ, Demiryolu bizi yarýþta bir çýta daha yükseltecek. Tarýma dayalý sanayide ödenen navlu demiryolu olmamasý sebebiyle oldukça yüksek. Buda sektörleri olumsuz yönde etkili- yükselip yükselmemesi, sahip olduklarý haklarýn geri alýnmasý Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýný tereddütte itmiþtir. Konuyla ilgili, ÝÞ- KUR Genel Müdürlüðünden ya da ilgili diðer Kurumlardan Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn kadroya geçtiklerinde ne gibi haklarý olacaklarý konusunda herhangi bir bilgilendirme yapýl- yor. Üretecilerimizin rekabet gücünün azalmamasý için demiryolu þart. Öte yandan liman yaný baþýmýzda. Biz Samsun limanýnýn geniþlemesini istiyoruz. Demiryolu olduðunda oradan ürünleri daha rahat getireceðiz ifadelerini kullandý. Borsa kompleksinin yeni olmasýna raðmen alt yapý sorunlarýnýn bulunduðunu anlatan Bektaþ, Kýþýn çamurdan yazýn tozdan geçemiyoruz. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, kompleksin asfaltlanmasý noktasýnda söz verdi. Kompleksimizin asfaltýný birlikte atacaðýz. Baþkan Külcü ye teþekkür ediyorum diye konuþtu. Çorum da önümüzdeki günlerde Hitit Üniversitesi, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez tarým çalýþtayý yapacaklarýný açýklayan Bektaþ, Çorum tarýmý masaya yatýrýlacak ve neler yapýlabilir bunlarý tartýþacaðýz. Tarýmdan en üst seviyede yararlanmanýn yollarýný arayacaðýz. Çevre illerdeki tüccarlar bizi tercih ediyor. Borsacýlýðý dün bugün yapmýyoruz. Dünyanýn ilk borsasý bu topraklarda. Þapinuva da bulunan borsada meclis toplantýsý yapacaðýz. Amacýmýz Çoruma en iyi þekilde hizmet etmek. Üreticilerimizin madýðýndan endiþeli bekleyiþ devam etmektedir. Söz konusu görüþmelerde her düzeyde bürokratlar vardýr; ama Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý yoktur. ÝMD'lerin diðer 4/b'lilerden farký daha önceden tanýmlanmayan bir kadro olmamasýdýr. Dolayýsýyla taban maaþlarý, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarýnýn hangi kadrolar rayiç olarak alýnacaðýný kimse tarafýndan bilinmemektedir. Bu sürecin Sendikalarýn, Ýþ ve meslek danýþmanlarý ve diðer sosyal taraflarýnýn nezdinde þeffaf bir þekilde yürütülmesi, onlarýn görüþünün alýnmasý, özlük haklarýnýn korunmasý ve gerekli bilgilendirmelerin bir an önce yapýlarak gerek Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýnýn gerekse ailelerinin endiþelerinin giderilmesini talep ediyoruz. Geleceði belirsiz olan bir meslek nasýl baþka bir insana gelecek vaat edebilir ki? Bizler bu maðduriyeti bize yaþatan baþta Ýþ Kur Genel Müdürlüðüne, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna, hükümete kýrmýzý kart gösteriyoruz." Tarým ve sanayide entegrasyon saðlanmalý Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, sanayi ve tarým entegrasyonunun saðlanmasý gerektiðini belirttti. Çorum un ülkenin en büyük 5 borsasý arasýnda yer aldýðý belirtildi. Deðiþen dünyaya entegre olan Çorum Ticaret Borsasý, her geçen yýl yükselttiði hizmet kalitesiyle bölgesinde cazibe merkezi oldu. ürünlerini dünyaya pazarlarýna nasýl ulaþtýrýrýz nasýl deðerlendiririz bunun çabasý içerisindeyiz. Çorum da üretilen ceviz yumurtayý dünyaya nasýl pazarlarýz bunun gayretindeyiz. Çorum ekonomisi kalkýnýrsa bundan hepimiz faydalanacaðýz. Ayçiçek ürünü bugün ilk defa borsaya geldi. Taban fiyatýmýz 95,2 kuruþ tavan fiyatýmýz 1, 6 kuruþtan iþlem gördü. Bu fiyatlar önümüzdeki hafta daha da yükselecek. Ayçiçeði ile birlikte soya ekiminin de yapýlmasýný mýsýrda ekilmesini istiyoruz. Ürün çeþitliliðinin artýrýlmasýný gerekiyor. Peygamber efendimizin bir sözü var Çok çalýþacaðýz, çok üreteceðiz biz dirliðimizi birliðimizi göstereceðiz ki Allah ta rahmetini versin. Biz birliðimizi gösterelim ki Allah ta bize rahmet ve bereket versin.(ýha) BÜLENT GÖKGÖZ Özgür-Der Çorum Þube Bþk. Suriye ve Mýsýr Üzerinden Ýmtihan Olduðumuzu Biliyor muyuz? 3 Temmuz'da canlý yayýnda gerçekleþen Mýsýr askeri darbesinin akabinde yoðun gündemler yaþamaya devam ediyoruz. Cuntanýn darbesine karþý direnen insanlarýn üzerine keskin niþancýlarýn mermileri saðanak halinde yaðdý. Binlerce þehidin kanlarý ise Ýslam dünyasýna, Mýsýrlý kardeþleriyle dayanýþma bilincini aþýladý. Ýhvan yöneticilerinin çocuklarýndan Esmalar, Habibeler, Ammarlar, Halidler destansý direniþlerini þehitlikleriyle taçlandýrdýlar. Tüm dünyaya imrenilesi takva, adanmýþlýk, fedakârlýk ve tevazu içerisinde özgürlük ve adalet mücadelesi örnekliði sergiliyorlar. Batýnýn kurucusu olduðu sosyoloji disiplini dumura uðradý ve silahsýz insanlarýn tanklarý nasýl etkisizleþtirebildikleri görüldü. Gayba imanýn, Firavunlarýn korku duvarlarýný nasýl aþabildiðini özgürlüðe susamýþ tüm halklar izlediler. Mýsýr'daki darbe yönetimi þimdilik iktidarda olsa da ömrünün fazla olamayacaðýný baþta kendi halký göstermektedir. Ýhvan tarih yazmaya devam ediyor ve Mekke'deki Müslümanlarýn direniþini örnekleyen hareketini analiz etmeye, tahkik etmeye ihtiyaç duyacaðýz. Sadece tabi olduklarý Ýslam müesseselerini deðil, Hýristiyanlara ait kiliseleri de canlarý pahasýna koruyarak adeta 'emin'liklerini sergiliyorlar. Diðer taraftan Suriye'de Baas ve en büyük destekçisi-azmettiricisi konumundaki Ýran, birlikte Müslümanlarý katletmeye devam ediyorlar. 'Direniþin altýn halkasý' adýyla uydurduklarý Baas-Safevi/Þii-Seküler- Ulusalcý ittifak, Guta'ya yapýlan çoðu çocuk binlerce masum insaný katleden kimyasal saldýrý ile 'kimyasal halka'ya dönüþtü! Ýnsan vicdanýnýn dayanamayacaðý görüntülerden sonra artýk acýlardan acý seçer olduk! Özgür Suriye direniþi karþýsýnda cephe kaybeden egemenler çareyi kimyasal saldýrý yapmakta aradý, yanýldý. Rabbimizin izniyle direniþ büyüyerek, ilmik ilmik dokuyarak devam ediyor Ýmtihanýmýz Nerede? Baas ve Sisi, kendi halklarýný katlederek imtihanlarýný kaybettiler ve cehennemin doyumsuz ateþi Ebu Leheb misali onlarý bekleyecek. Mýsýr cuntasýný destekleyen Körfez ülkeleri, Suudi Amerika, Bahreyn gibi ülke yöneticileri yanýnda Suriye'de Baas ile birlikte savaþan Ýran ve Hizbullah da; Ebu Leheblerin cehennemdeki odun hamalý misali imtihanlarýný kaybetme yolundalar! Diðer taraftan zulme, Allah'a isyana ve adaletsizliðe karþý ayaða kalkan ve Ramazan ayý boyunca meydanlarda özgülük mücadelesi veren kardeþlerimiz de imtihanlarýný kazandýlar, kazanýyorlar. Fýtri ve Ýslami haklarýna sahip çýkmaya çalýþan Suriye ve Mýsýr halklarý kendi imtihanlarýný yaþýyorlar, peki ya bizler? Bizlerin imtihaný nerede? Suriye ve Mýsýr Üzerinden Ýmtihan Olmak! Þimdi özeleþtiri yapalým; Gezi olaylarýnda Çorum'da beþ bin kiþi yürürken, Müslümanlar Suriye ve Mýsýr'da yaþananlar için neden yeterli duyarlýlýðý göstermiyorlar? Orada bulunan mazlum bacýlara, yetimlere, yolda kalmýþlara, ihtiyaç sahiplerine maddi destekte bulunmak ve direniþlerini sahiplenip tüm dünyaya haykýrmak mý Allah indinde farz, yoksa fýkhi, kelami tartýþmalara hapsolmuþ ibadet tartýþmalarý mý? Zulme karþý susan dilsiz þeytanlardan olmamak ve Muhacir kardeþlerimize Ensar olabilmek deðil midir Sünnet? Çorum ve ilçelerindeki dernek, vakýf, sendika, belediye ve hatta Ak Parti teþkilatlarý bu konularda ne kadar duyarlý davranýyorlar? Yurt-pansiyon iþletmekten, siyasi çekiþmelerden, sözde ilmi tartýþmalardan ve çalýþmalardan sýyrýlýp asýl imtihanýn nerede olduðunu bir an önce fark etmeliyiz. Baþbakan ve Dýþ Ýþleri Bakaný 'Hallediyor' Bize Gerek Yok mu? Baþbakanýn ve hükümetin hayati risk aldýðý, Ortadoðu halklarýna alan açabilmek ve ulusal sýnýrlarýn aþýlmasý adýna yaptýklarý çalýþmalarý ne kadar yakýndan takip ediyorlar? Ak Parti'nin oy oranýnýn %52-55 olduðu günümüz anket çalýþmalarýnda neden Suriye duyarlýlýðý %30'lar da kalýyor? Siyasiler bu sorunun cevabýný verebilmeliler. Ülkede ve dünyada yaþanan Suriye, Mýsýr, Çözüm Süreci, Gezi olaylarý gibi konularda belediye, gençlik, il ve ilçe teþkilatlarý neler yaptýlar? 'Halep'teki kýz çocuðundan biz sorumluyuz' diyen Dýþ Ýþleri Bakanýnýn parti teþkilatlarý, gençlik kollarý neden bir eylem, miting, panel, kermes, yardým organizasyonu düzenlemez ya da düzenlenenlere istikrarlý katýlmazlar? Bu konuda teþkilatlar ciddi eksiklikleri ve yetersizlikleri olduðunu fark etmeli ve bir an önce eksiklikleri gidermek için istiþari zeminlere katýlmalýlar. Ak Parti'deki siyasi geleceðiniz ve ülke halký olarak hepimizin geleceði; Mýsýr ve Suriye'nin genelde ise Ortadoðu halklarýnýn geleceðinden baðýmsýz deðildir!

7 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Ýhracat hedefi için lojistik alt yapý þart T.C. Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi kapsamýnda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan düzenlenen Tedarik Zinciri Yönetimi konulu iki günlük eðitim programý dün saat da baþladý. TSO paydaþlarý temsilcilerine ve üyelere yönelik gerçekleþtirilen eðitim programýna konuþmacý olarak katýlan Maltepe Üniversitesi Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Baþkaný, Lojistik Derneði (LODER) Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Tanyaþ, lojistiðin önemi, nakliye ile arasýndaki farklar, ürün-yük iliþkisi, taþýmacýlýk, depolama, lojistik ve temel lojistik faaliyetler, müþteri hizmet düzeyi, lojistik maliyetler, lojistik yönetimi kavramý, lojistikte genel trendler, dýþ kaynak kullanýmý ve 3PL, lojistikte verimlilik artýrma, tedarik zinciri, tedarik zinciri yönetimi çözümleri gibi konularda bilgi ve birikimlerini paylaþtý. Lojistiðin temelinin, 'en düþük maliyet ile en yüksek hizmet performansý' mantýðýyla oluþtuðunu ifade eden Prof. Dr. Tanyaþ, lojistikte nakliye maliyetle- O Prof. Dr. Mehmet Tanyaþ, bilgi verdi. Eðitimler Çorum Küme Merkezi tarafýndan düzenlendi. Tedarik Zinciri Yönetimi konulu iki günlük eðitim programý dün baþladý. rinin önemine deðinerek, Þu anda palet vasýtasýyla yapýlan nakliye az maliyetlidir. Konteynýr aracýlýðýyla yapýlan nakliye ise, paletten daha az maliyetlidir. Þu anda dünya konteynýr ile nakliyeye doðru ilerlemektedir ki; dünyada nakliyenin þu anda yüzde 50'si konteynýr ile saðlanmaktadýr. Ülkemizde ise demiryolu ve liman altyapýlarý çok geliþmiþ olmadýðý için karayolu ulaþýmý daha aðýrlýklý olarak kullanýlmaktadýr. Demiryolu ve liman altyapýlarý geliþtikçe ülkemizde de kullanýmý yaygýnlaþacaktýr. Þu anda Türkiye'de ulaþýmýn yüzde 5'i demiryolu ile, yüzde 91'i de karayolu ile yapýlmaktadýr. Avrupa'da ise demiryolu ulaþýmý yüzde 44 civarýndadýr. Hükümet son 3-4 yýldýr demiryolu altyapýsýna önem vermekte, demiryolu altyapýsýna karayolundan daha fazla bütçe ayýrmaktadýr. Ülkemizde ayrýca 16 tane lojistik üssü yapýlmaktadýr. Zaten mevcut lojistik altyapýsý ile Türkiye'nin yýllýk 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalamasý mümkün deðildir. Ýhracat hedefine ulaþýlmasý için lojistik altyapýsýnýn, yani demiryolu ve liman altyapýsýnýn geliþtirilmesi gerekmektedir. diye konuþtu. TSO paydaþlarý temsilcilerine ve üyelere yönelik gerçekleþtirilen eðitim, bugün de devam edecek. Türkiye kimyasal tehdide karþý önlem alýyor rtadoðu'da yükselen gerilim ve kimyasal tehdit ihtimaline karþý Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemi için düðmeye bastý. Füze sistemleri için teklifler masada. Beþþar Esed yönetiminin kimyasal silah kullanmasý üzerine sýnýr hattýnda yaþanabilecek olasý saldýrýlara yönelik Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacý yeniden gündeme geldi. Uzunca bir süredir devam eden ihale çalýþmalarý hýzlandýrýldý. Alçak ve Orta Menzilli Hava Savunma Sisteminin tamamlanmasýnýn ardýndan sistemin son halkasý olan Uzun Menzilli Hava Savunma Sisteminin entegrasyonu için verilen teklifleri Türkiye sýraya koydu. Buna göre en makul fiyatý veren Çin'in HQ-9 sistemi birinci sýrayý alýrken, Aster-30 ile ÝtalyanFransýz Konsorsiyumu ikinci sýrada yer aldý. yor Dört ülke yarýþý- Bu iki sisteme göre oldukça geri kalmýþ ve maliyeti de yüksek olan S-300'lerden dolayý Rusya'yý üçüncü sýraya koyan Türkiye, ABD'nin neredeyse hibe edilme aþamasýna gelmiþ PACK-3 Patriotlarýný istemediði için son sýraya ABD'yi koydu. Uzun Menzilli Hava Savunma Sisteminin yapýmý için Milli Savunma Bakanlýðý 4 teklif üzerinde çalýþýyor. Buna göre Alçak ve Orta Menzilli Hava Savunma Sisteminin tamamlanmasýnýn ardýndan 250 ve 500 km arasý menzili bulunan füze sistemleri ve onu kontrol eden radar sistemin entegrasyonu için verilen teklifleri deðerlendiren Türkiye, sýralamayý yaptý. Edinilen bilgiye göre Rusya ve ABD'nin sistemine sýcak bakmayan Türkiye bu iki teklifi son sýralara attý. Milli Savunma Bakanlýðý(MSB) koordinesinde yürütülen ve Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarý doðrultusunda entegre edilecek olan Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi için Çin tarafýndan verilen ''HQ-9 sistemi'' hem MSB bütçesinin altýnda hem de teknoloji olarak ABD ve Rusya'nýn sunduðu teklifin çok üzerinde kaliteye sahip. Bu yüzden bakanlýk bu teklifi ilk sýraya koydu. ABD yeni sistemi istemiyor Türkiye uzun menzilli hava savunma sistemi için düðmeye bastý. Daha önce yapýlan Patriot anlaþmasý doðrultusunda tedavülden kalkmýþ ''Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) sistemini Türkiye'ye satmaya çalýþan ABD'nin teklifi ise son sýrada bulunuyor. Bunun nedeni olarak ise ABD'nin elinde PACK-4 ve PACK-5 gibi daha geliþmiþ sistemler bulunmasýna raðmen bunlarý verme- ye yanaþmamasý gösteriliyor. Rusya ise, Türkiye'ye S-400 sistemi ile yeni bir teklif getirdi. Söz konusu teklif kapsamýnda Rusya ülkenin 4 tarafýndan kurulacak olan füze savunma sistemlerinin sayýsýný ise yarýya düþürmeye çalýþýyor. Buna göre, Türkiye'nin merkezine konulacak bir radar sayesinde kontrol edilecek olan 4 füze savunma sistemi bulunacak. Rusya her bir sistemde bulunmasý planlanan 8 füze sistemini 4'e indirerek maliyeti düþürmek istiyor. hi Ýleri teknoloji þer- Öte yandan, füze sistemlerinin alýnmasý sürecinde, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM) Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan sistemlerin son teknoloji ürünü olmasýna iliþkin istemlerini aldý. Bir nevi þerh özelliði taþýyan söz konusu isteklere iliþkin dosya MSB, Genelkurmay ve Baþbakan Erdoðan'a sunuldu.(stargazete) 7 Merkezi Ýstanbul da bulunan Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði yeni yönetimini belirledi. ÇESÝAD ta yeni yönetim M erkezi Ýstanbul da bulunan Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD) nin Olaðanüstü Genel Kurulu geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirildi. ÇESÝAD tan yapýlan açýklamaya göre Genel Kurul da Divan Baþkanlýðýna Dr. Ahmet Nabi Kýzmaz, Katip üyeliklere de Hakan Berber ve Hayrettin Özkaya seçildi. Divan teþekkülünün ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul da mevcut yönetimin faaliyet ve hesap raporlarý okunarak ibra edildi ve ardýndan seçime geçildi. Oluþturulan yeni Yönetim Kurulu Ahmet Lapacý, Mehmet Yýldýrým, Muzaffer Canýdemir, Mustafa Yaðlý, Murat Baþer, Hüseyin Tuzcu, Mehmet Karaca, Divan teþekkülünün ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okundu. Genel kurul dilek ve temennilerle sona erdi. Genel kurul dilek Ahmet Kan, Kenan Aslan Pür, Ýbrahim ve temennilerle sona Orhon ve Barýþ Þen Sezikli, Serdar Gürsoy erdi. isimlerinden oluþtu. ve Hasan Berber; Denetim Kurulu da Esenler Kaymakamý na veda yemeði Ç orumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD), Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu için veda yemeði düzenledi. Acýbadem Konyalý Restoran da düzenlenen veda yemeðine ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu, Yargýtay Üyesi Zihni Doðan, ÇESÝAD Kurucu Üyesi Ahmet Lapacý, Mali Müþavir Ahmet Kan, Ýstanbul Mobil Saðlýk A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Gürsoy, Kargýlý Mobilya sahibi HasanHakan Berber, Taþlýhan Restoran sahibi Fatih Çoban, Çavuþoðullarý Pastane sahibi Arif Lapacý, ÇESÝAD yönetiminden Ýbrahim Sezikli, Hayrettin Özkaya, Orhan Atak, Hasan Arslan ve Mehmet Karaca katýldý. Yemekte konuþma yapan ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Nazým Madenoðlu nun þimdiye kadar ÇESÝAD ýn bütün programlarýna katýlarak yalnýz býrakmadýðýný dile getirerek teþekkür etti. Bundan sonraki görevlerinde baþarýlar dileyerek plaket verdi. Nazým Madenoðlu da, ÇESÝAD ile birlikte olmaktan her zaman mutlu olduðunu, böyle bir organizasyon hazýrladýklarý için de minnet duyduðunu ifade etti. Yemek sonrasýnda ÇESÝAD yönetimi Nazým Madenoðlu ile vedalaþtý. ÇESÝAD, Esenler Kaymakamý Nazým Madenoðlu için veda yemeði düzenledi. Veda programý Acýbadem Konyalý Restoran da gerçekleþtirildi. Yemek sonrasýnda ÇESÝAD yönetimi Nazým Madenoðlu ile vedalaþtý.

8 8 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Ödüller Baþbakan dan K Parti AR-GE ABaþkanlýðý Siyaset Akademisi Koordinatörlüðünce Türkiye'nin siyasi ve sosyal geliþimine katký saðlamak amacýyla düzenlenen Siyaset Akademisi Programlarýnýn 14. Dönemi tamamlandý. AK Parti den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Siyaset Akademisi nin Lider Ülke Türkiye Yerel Yönetimler 2 adlý 14. dönem eðitim programýnda dereceye girenlere ödüllerinin verildiði program, AK Parti Genel Merkezinde Genel Baþkan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Baþbakan Erdoðan ýn elinden ödüllerini alanlar arasýnda Çorum AR-GE Baþkaný Osman Tüzün ve il birincisi Mustafa Ceylan da yer aldý. 14. Dönem Siyaset Akademisi Lider Ülke: Türkiye Yerel Yönetimler-II programý Çorum da 2 Mart tarihinde AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý AR-GE aden Tetkik MArama (MTA) Enstitüsü Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan, MTA Jeoloji Sondaj Baþkaný Erol Timur ve beraberinde Ýskilipli Elektrik Üretim Anonim Þirketi Baþbakan Erdoðan ýn elinden ödüllerini alanlar arasýnda Çorum AR-GE Baþkaný Osman Tüzün de yer aldý. Ýl birincisi Mustafa Ceylan Baþbakan dan ödül aldý. uzmanlarý, siyaset bilimi, uluslararasý iliþkiler ve ekonomi uzmanlarýnýn katýlýmlarýyla verilen dersler tamamlanarak derecelendirme sýnavý yapýldý. Mart Baþkaný Süleyman Soylu nun katýlýmý ve verdiði ilk dersle baþlamýþtý. Program dâhilinde Genel Baþkan Yardýmcýsý, belediye baþkanlarý, iletiþim uzmanlarý, yerel yönetim (EÜAÞ) Genel Müdürü Nurettin Kulalý ile birlikte Ýskilip'in sýcak su kaynaklarýný ve yeraltý zenginliklerini incelemek üzere geçtiðimiz yýl Ýskilip e gelmiþti. Heyet Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'ndeki kahvaltý sonrasý Ýskilip'in enerji kaynaklarýný araþtýrma raporlarý ve ilçe haritasý üzerinde bir çalýþma yapmýþ, belediye birimlerindeki arþivleri de deðerlendirerek inceleme alanlarýný belirlemiþti. MTA Genel Müdür Yardýmcýsý Mayýs 2013 döneminde 25 merkezde gerçekleþen Yerel Yönetimler Programý II kursu Çorum da 300 kiþilik bir katýlýmla gerçekleþtirildi. 19 Mayýs 2013 Pazar Hayrullah Daðýstan, MTAJeoloji Sondaj Baþkaný Erol Timur, Eüaþ Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar ve beraberindekiler belirlenen alanlarda saha çalýþmalarýna katýlmýþ, çalýþma kapsamýnda; Elmalý köyü Karaçukur mevkiindeki fay hattýnda, Karagöz köyünde, Çaðýl ve Yivlik Tepesi eteklerindeki fay hattýnýn paralelinde, Baðözü Deresi ve derenin devamýnda Þaphane köyü Merzifon fay hattýnýn geçtiði alanda incelemelerde bulunmuþtu. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, arama çalýþmalarýnýn ilk aþamasýnýn tamamlandýðýný, edinilen bilgilerin Maden Tetkik Arama Enstitüsü uzmanlarýnca deðerlendirildikten sonra çalýþmalarda diðer aþamalara geçileceðini, Ýskilip in yeraltý zenginliklerinin belirleneceðini, özellikle sýcak su üzerinde yoðunlaþtýklarýný belirtmiþti. ÖN ÝNCELEMELERÝN ARDINDAN SAHADA ÇALIÞMALAR BAÞLADI Önceki gün MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer, Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan ve EÜAÞ Genel Müdürü Nurettin Kulalý ilçeye gelerek Ýskilip'te sýcak su bulmak için çalýþma yapan ekiplerden bilgiler aldý. Belediye Baþkaný Numan Sezer in davetlisi olarak gelen heyet, günü yapýlan sýnav neticesinde il birincisi Mustafa Ceylan oldu. Yerel Yönetimler II Siyaset Akademisi kursuna katýlan diðer kursiyerlerin ödül töreninin önümüzdeki günlerde Milletvekillerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirileceði belirtildi. Siyaset Akademisi Türkiye birincisinin yurt dýþý, Türkiye ikincisinin ise yurt içi gezisine Baþbakan Erdoðan ile birlikte katýlacaðý kaydedildi. Ahmet Sami Ceylan a tebrik AK Parti Genel Merkez Baþkanlýðýnda düzenlenen 87. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsýna katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Baþbakan tarafýndan tebrik edildi. Erdoðan, Ceylan a Türkiye barajý olan % 25 lik dilimi geçip ayný zamanda iller arasýnda ilk dörde girerek büyük bir baþarý elde ettiðini belirtti. Erdoðan ayrýca, Çorum teþkilatýnýn baþarýlý olduðunu ve bu baþarýlarýnýn devam edeceðini söyledi. MTA Ýskilip te sýcak su arýyor Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü Ýskilip te çalýþmalarýna baþladý. Ön incelemenin ardýndan saha çalýþmasý yapýlýyor. Ýskilip te sýcak su bulunma ihtimali yükseliyor. Sezer e devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Geçtiðimiz yýl yaptýklarý ön çalýþmalarýn ardýndan Ýskilip te sýcak su aramak için çalýþmalara baþlayan MTA, Elmalý köyü Karaçukur mevkiindeki fay hattýnda, Karagöz köyünde, Çaðýl ve Yivlik Tepesi eteklerindeki fay hattýnýn paralelinde, Baðözü Deresi ve derenin devamýnda Þaphane köyü Merzifon fay hattýnýn geçtiði alanlarýn ruhsatlarýný alarak çalýþmalara baþladý. Ekipler topladýklarý bilgileri deðerlendirerek ikinci aþama olan jeofizik çalýþmalarýna geçecek. SICAK SU BULUNURSA ÝSKÝLÝP'TE KAPLICA KURULMASI GÜNDEME GELECEK Konu hakkýnda açýklama yapan MTA Enstitüsü Genel Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Daðýstan, ilçede sýcak su arama çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü, ýsýnma olduðu takdirde sýcak suyu bulacaklarýný ifade etti. Daðýstan, sýcak su bulunmasý halinde Ýskilip e kaplýca kurulmasýnýn gündeme alýnacaðýný da sözlerine ekledi. Belediye Baþkaný Numan Sezer ise Ýskilip'te sýcak su aranmasýnýn son derece önemli olduðunu belirterek, Ýnþaallah yürütülen çalýþmalardan olumlu sonuç alýrýz ve Ýskilip'te sýcak su çýkar. dedi. Baþkan çalýþanlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Salih Kapusuz, parti yönetici ve üyeleri ile birlikte basýn mensuplarýna R4BIA selamý ile poz verdi. AK Partililer den R4BIA selamý afta sonu Çorum a gelen AK Parti Genel Baþ- Yardýmcýsý ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Sa- Hkan lih Kapusuz, parti yönetici ve üyeleri ile birlikte basýn mensuplarýna R4BIA selamý ile poz verdi. AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyareti sýrasýnda Mýsýr ve Suriye de yaþanan katliamlara deðinen Kapusuz, kim olursa olsun zalimden yana deðil de haklýdan yana olduklarýný, dünyanýn bu vahþetlere seyirci kaldýðýný ve bu insanlarýn umudunun Türkiye olduðunu ifade etti. Kapusuz, Ülke olarak çok güçlü olmalýyýz onun için de birlik beraberlik içinde çalýþmalýyýz. dedi. Bu bal polen zengini Çorum Ýli Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, hilesiz olduðu en çabuk anlaþýlan balýn ayçiçeði balý olduðunu belirtti. Geliþmiþ ülkelerde kristalize olan bal ile birlikte en çok tüketilen balýn, ayçiçeði balý olduðunu kaydeden Odabaþ, Bizde ise ayçiçeði balý halkýmýz tarafýndan makbul karþýlanmamakta, adeta sahte bal ile eþ deðer görülmektedir. Bu çok ciddi bir yanýlgýdýr. Yaygýn kanaatlerin aksine polen bakýmýndan en zengin bal, ilimizde ayçiçeði balýdýr. Ayçiçeði tüketen bir kimse, diðer ballardakinden daha fazla polen tüketerek polenin de taþýdýðý faydalara da farkýnda olmadan kavuþmuþ olacaktýr. Ayçiçeði balýnýn kýsa sürede kristalize olmasýnýn esas nedeni de muhtevasýndaki polen zenginliðidir. Tüketici açýsýndan bu bir avantajdýr, bir þanstýr. diye konuþtu. Kristalize olan bal, o balýn iþlem görmemiþ ve tabii olduðunun bir ispatýdýr. diyen Odabaþ, Ýlimizde nerede ise ayçiçeði ekilmeyen köy kalmadý. Bu durum meseleye bilimsel geliþmeler ýþýðýnda baktýðýmýzda balcýlýk adýna sevindirici bir durumdur. Ýlimizde ve yurdumuzda en fazla üretilen monofloral (tek çiçek) balý ayçiçeði balýdýr. dedi. Tek ihraç balýmýzýn ayçiçeði balý olduðunu da ifade eden Odabaþ, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; Bizde beðenilmeyen bu bal yurt dýþýnda raðbet görüyor, yüksek fiyatlardan alýcý buluyor. Tüketicilerimiz bal konusunda biraz birþeyler araþtýrsa ayçiçeði balýnýn kýymetini hemen fark edecektir. Bizler bal konusunda hep yanlýþlarý doðru bilerek bu günlere gelmiþiz. Ayçiçeði balý çok çabuk donar ama kýymeti halkýmýzca anlaþýlamamýþ çok deðerli bir baldýr. Balda þekerleme bir kusur deðil aksine güvenilirlik alametidir. Bunu da en erken ayçiçeði balýnda görebiliriz. KRÝSTALÝZE BAL TÜKE- TÝN Tüketicilerimiz, kristalize olmuþ balý tercih etmelidir. Kristalize olan bal hiçbir kimyasal iþlem görmediði gibi filtre de edilmemiþtir. Vitamin ve mineral yönünden çok zengindir. Ayçiçeði balý kovandan ilk çýkarýldýðýnda sývý formdadýr ve zaman içerisinde bütün çiçek ballarýnda olduðu gibi kristalizasyon gerçekleþir. Bu süreç çiçeðe göre deðiþir. Örneðin kanolada 3-4 gün, pamuk balýnda 1 hafta ve ayçiçeðinde de 15 gün ile 2 ay içerisinde kristalizasyon gerçekleþir. Kristalizasyonun gerçekleþmesi ise çiçek ballarýnýn gerçek çiçek balý olduðunun ve katký maddesi kullanýlmadýðýnýn garanti belgesi gibidir. Tüketici kristalize bal tükettiðinde dolaylý yoldan sahte balcýlarýn da önüne geçmiþ olacaktýr. Bizim tüketicilere tavsiyemiz kristalize bal kullanmalarýdýr. Aldýklarý balýn doðal ve katkýsýz olduðundan emin olmak isterlerse kristalize bal kullansýnlar. Mevsim geçiþleri çocuklarý hasta ediyor zmanlar, mevsim geçiþleri ve hava sý- düþüþlerine karþý çocuklarýn üst Ucaklýðý solunum rahatsýzlýklarýna karþý anne ve babalarý uyarýyor. Antalya Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi ve Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mehmet Kuru, apalama, yürüme aþamasýndaki bebekler ile 3 yaþ üstü çocuklarýn en fazla mevsim geçiþleri, ani düþen ve çýkan hava sýcaklýklarýnda hasta olduðunu söyledi. Çocuklarýn, üst solunum yollarý hassas olduðu için hastalanmalarýnýn ansýzýn olabileceðini belirten Kuru, üst solunum yollarý rahatsýzlanan bir çocuðun yutkunmada çekeceði zorluktan sýk sýk aðlayabileceðini kaydetti. Mevsim deðiþikliði yaný sýra Ramazan Bayramý ve tatil dönüþlerinde iklim deðiþikliðine baðlý bebek ve çocuklarda hastalanmalarýn olabileceðinin altýný çizen Kuru, "Mevsim geçiþi ve günlük sýcak deðiþimi bebek ve çocuklarýn üst solunum yolu rahatsýzlýðýný en üst noktaya çýkarýr. Boðazýnda üst solunum rahatsýzlýðýna baðlý yara ve iltihap olan çocuk sýk sýk aðlar. Çocuklarda uzun süreli aðlamalar üst solunum yolunu rahatsýzlýðýnýn habercisidir. Çocuk boðazda tahriþ nedeniyle yutkunamaz. Bu da ona acý verir. Acý verince sýk sýk aðlar. Sürekli elini kulaklarýnýn arkasýna götürür. Bebeklerde hastalýða baðlý iþtahsýzlýk olur. Bu da bebek ve çocuklarda kilo kaybýna neden olur." diye konuþtu.(cý- HAN) Mevsim geçiþlerinde çocuklar üst solunum rahatsýzlýklarýna yakalanýyor.

9 Alaybey Sokak trafodan þikayetçi SALI 27 AÐUSTOS 2013 Mustafa Demirer A laybey Sokak Katipler Konaðý'nýn karþýsýnda bulunan elektrik trafosunun uygun bir noktaya nakledilmesi isteniyor. Çevre sakinleri ile esnafýn da rahatsýz olduðu trafo, çýkardýðý gürültü ve üzerinden akan atýk yað nedeniyle þikâyetlere neden oluyor. Trafonun meskenlere yakýnlýðý da göz ardý edilecek gibi deðil. Trafo ile evler arasýnda yaklaþýk iki metre mesafe bulunu- yor. Olumsuz hava þartlarýnda çýkabilecek bir kývýlcýmýn istenmeyen olaylara zemin hazýrlamasý mümkün. Katipler Konaðý'ný ziyaret eden yerli ve yabancý konuklar için de mevcut trafonun manzarasý pek iç açýcý deðil. Alaybey Sokak'ta araçlarýn rahatlýkla geçtiði yol, trafonun bulunduðu alana yaklaþýnca daralarak araç trafiðinde probleme neden oluyor. Çeþitli kazalara neden olan yolun gözden geçirilmesi, trafonun da kaldýrýlmasý gerekiyor. Motosiklet tutkunlarý Suluova da buluþtu uluova Belediyesi Yedikýr Sosyal Tesislerinde Motosiklet Festivali gerçekleþtirildi. Festivale, Amasya, Samsun, Çorum, Sivas, Tokat, Ordu ve Yozgat illerinden yaklaþýk 300 kadar motosiklet tutkunu 150 motosikletle katýldý. Amasya Þehzadeler Motosiklet Kulübü Baþkaný Mustafa Özgen, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan 7 kiþilik tertip komitesi tarafýndan organize edilen festivalinin Amasya Valiliðinin izni ve Amasya Belediyesi ile Suluova Be- Suluova Belediyesi Yedikýr Sosyal Tesislerinde Motosiklet Festivali gerçekleþtirildi. Festivale, Amasya, Samsun, Çorum, Sivas, Tokat, Ordu ve Yozgat illerinden katýlým oldu. lediyesinin katkýlarýyla yapýldýðýný belirtti. Özgen, Festival þeklinde düzenlenen bu etkinlik ayný zamanda bir eðitim toplantýsýdýr. Dünya üzerinde bulunan motosiklet kullanýcýlarýnýn birlik, beraberlik ve kaynaþmalarýný temin etmek, motosiklet kullanýmýný teþvik ederek yayýlmasýný saðlamak ve ayný zamanda festival þeklinde deðiþik bölgelerde çeþitli etkinlikler düzenleyerek o bölgelerin tanýtýmýný yaparak turizmden pay almalarýna katký saðlamak için bu organizasyonlarý yapmaktayýz. Motosiklet kullanýmý bir yaþam þeklidir. Ayný zamanda þehir trafiðine çözüm olup asla park sorunu yaþamazsýnýz. Hayatý kolaylaþtýrýr ve motosiklet kullanan kiþiler daha mutlu bir yaþam sürerler. Destek veren Valiliðimize ve Belediyelerimize teþekkür ederiz dedi. Suluova Belediye Baþkaný Mahmut Boz ise motosiklet sevdalýlarýný Suluova'da aðýrlamaktan çok memnun kaldýklarýný ifade ederek Motosiklet ve motor tutkusu insanlarda olan bir tutku. Bu gibi etkinlikler bu tutkunun sosyalleþerek ve eðitim alarak insanlara zarar deðil faydalý hale getirilmesini saðlayan organizasyonlardýr. Ülkemizin deðiþik bölgelerinden buraya gelen motosiklet gönüllülerine teþekkür ediyorum diye konuþtu. Motosikletler hakkýnda bilgi alarak motosiklete binip fotoðraf çektiren Boz, Suluova Yedikýr Tesislerimiz piknik, sosyal ve sportif alanlarýyla ülkemizin birçok bölgelerinden insanlarýmýzýn raðbet gösterdiði bir doða harikasý mesire alanýdýr. Doðaya zarar vermeden insanlarýn sosyalleþmesine ve eðitimine önem verilerek yapýlacak her türlü etkinliklere kapýmýz açýktýr ifadelerini kullandý. Festival kapsamýnda ilçe içinde kortej geçiþi düzenleyen motosiklet tutkunlarý daha sonra Yedikýr Sosyal Tesislerinde kamp kurdu. Yemek ve müzik programlarýnýn yaný sýra en yavaþ motosiklet kullanan sürücü yarýþmasý (denge kurma yarýþý), yumurta yarýþý ve halat çekme yarýþý gibi etkinlikler düzenlendi. (A.A.) Dutlucalýlar dan ziyaret A laca nýn Dutluca köyünden Özcan Aygün, Ýsmail Çuhadar ve beraberindeki vatandaþlar, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili duygularýný ifade eden Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, Engelli arkadaþlarýmýzla tanýþan ve faaliyetlerimiz hakkýnda bilgi alan misafirlerimiz, derneðimizin faaliyetlerinin çok güzel olduðunu söylediler ve engellilere her türlü yardýma hazýr olduklarýný belirttiler. Biz de dernek olarak bu ziyaretten duyduðumuz memnuniyeti dile getirerek kendilerine teþekkür ettik. dedi. Alt geçit Ekim de tamam Vali Sabri Baþköy, Osmancýk ta D-100 karayolu üzerinde alt geçit çalýþmalarýný yerinde gördü. smancýk ta DO 100 karayolu üzerinde yapýmý de- Alaybey Sokak Katipler Konaðý'nýn karþýsýnda bulunan elektrik trafosu tehlike saçýyor. S 9 Alaca nýn Dutluca köyünden Özcan Aygün, Ýsmail Çuhadar ve beraberindeki vatandaþlar, Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret ettiler. vam eden Devlet Hastanesi ne geçiþi saðlamak için gerçekleþtirilen alt geçit yatýrýmýný yerinde inceleyen Vali Sabri Baþköy, Osmancýk ýn alt geçit ile yeni bir giriþe sahip olacaðýný ve alt geçidin Ekim ayý sonunda hizmete sunulacaðýný belirtti. Osmancýk'ta, D100 karayolu üzerinde yapýmý süren 100 yataklý hastaneye ilçe merkezinden ulaþýmýn kolay saðlanmasý ve karayolu trafiðinin güvenli akýþýnýn saðlanmasý için baþlatýlan alt geçitte çalýþmalar hýzla sürüyor. Vali Sabri Baþköy, Kaymakam Vekili Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte alt geçidin yapýldýðý alanda incelemelerde bulundu. Alt geçit inþaatýný yapan yüklenici firma Onur Ýnþaat yetkilisi Yusuf Topaloðlu, devam eden çalýþmalarla ilgili Vali Baþköy e bilgi verdi. Topaloðlu, dokuz metre yüksekliðindeki ve beþ metre geniþliðindeki alt geçidin Ekim ayý sonunda hizmete sunulacaðýný ifade etti. Alt geçidin hastaneye güvenli ulaþýmýn konusunda önemli bir hizmet sunacaðýný ifade eden Vali Baþköy, Ekim ayý sonunda alt geçit hizmete sunulacak. Böylece yeni yapýlan hastanemize ulaþým noktasýndaki sorun da çözüme kavuþturulmuþ olacaktýr. Hastanenin Ýstanbul'a ulaþýmýn saðlandýðý ve önemli bir kullaným yoðunluðuna sahip D-100 karayolu üzerinde olmasý nedeniyle gerek yol ve gerekse ulaþým güvenliði noktasýnda bu alt geçit önem arz etmektedir. Böylece Osmancýk'ýn yeni bir giriþi daha olacak. dedi. Vali Baþköy, Kaymakam Erdoðan ve Baþkan Yazýcý, yeni hastane inþaatýnda incelemelerde bulundu. Vali Baþköy, burada da yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldý. Vali Baþköy, daha sonra Kargý'daki yol çalýþmalarýný incelemek üzere Osmancýk'tan ayrýldý. Vali Sabri Baþköy, Osmancýk ýn alt geçit ile yeni bir giriþe sahip olacaðýný belirtti. Baþköy, Kaymakam Vekili Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý yeni hastane inþaatýný inceledi. Alt geçidin hastaneye güvenli ulaþýmýn konusunda önemli bir hizmet sunacaðý belirtildi. Alt geçidin önemli bir ihtiyaca cevap vereceði belirtildi. Müteahhit firma Vali Baþköy e bilgi verdi.

10 10 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Operasyonel kiralamanýn lideri Çorumlu DRD den 21 bin araçlýk dev filo O smancýklý iþadamý Ömer Derindere nin kurucusu olduðu Þirket, son üç yýlda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla 2012 yýlýndrd Filo Kiralada 326 Bin 536 TL tutama, filosundaki araç sarýnda araç yatýrýmý geryýsýný 21 bine yükseltçekleþtirdi yýlýnda meyi planlýyor. 397 Bin TL tutarýnda araç yatýrýmý gerçekleþtirmeyi Türkiye nin en büplanlayan DRD Filo Kiyük operasyonel kiralaralama, yýlsonu itibariyle ma þirketlerinden DRD de toplam araç sayýsýný Filo Kiralama, uluslara21 bin adet seviyesine çýrasý kredi derecelendirkartmayý hedefliyor. me kuruluþu JCR EuraNET KÂRINI 40 sia Rating'den yatýrým MÝLON LÝRAYA YÜKyapýlabilir kredi notu SELTTÝ aldý. DRD, raporunda Türkiye Operasyo2012 yýlýnda 40 milyon nel Kiralama Sektö115 bin TL net kâr elde rü nün öncü markalarýnettiðini açýkladý. dan DRD Filo Kiralama, uluslararasý kredi DRD, filo araç sayýömer Derindere nin kurucusu olduðu DRD Filo Kiralama, sektöründe lider. derecelendirme kurulusýný önemli ölçüde geniþþu JCR Eurasia Rating letip, aktif varlýklarýný tarafýndan gerçekleþtiriyüzde 18 oranýnda artýralen deðerlendirme kaprak, 689 milyon 347 bin samýnda bir kez daha TL ye taþýdý. yatýrým yapýlabilir Foreks Haber Merkategorisinde yer alma kezi nin haberine göre baþarýsýný gösterdi. DRD Filo Kiralama, öz Türkiye deki Opekaynaklarýný bir önceki rasyonel kiralama sektöyýla göre yüzde 63,12 ründe üst sýralarda yer oranýnda arttýrarak, 103 alan yapýsýyla DRD Filo milyon 668 bin TL ye Kiralama, JCR Eurasia yükseltti. Rating in deðerlendirdrd ayný dönem mesine göre, Uzun Vaiçerisinde finansal gösdeli Ulusal Kredi Notergelerinin yaný sýra tu nu BBB - (Trk) den, operasyonel anlamda da BBB + (Trk) ye taþýrönemli deðerler ortaya ken; Kýsa Vadeli Ulusal koydu. Müþteri memnukredi Notu nu ise ADRD, JCR Eurasia Rating'den yatýrým yapýlabilir kredi notu aldý. 3(Trk) dan A-2 niyeti ve hizmet kalitesi (Trk) ye Pozitif görüile öne çýkan marka, kennüm ile yükseltti. di belirlediði yüksek marhedef 21 BÝN ka standartlarý çerçevearaç sinde hizmet veren toplam anlaþmalý servis sayý2011 yýlýnda Türkiye de operasyonel kirasýný adedin üzerine lama sektöründe ilk façýkarttý. Farklý ihtiyaç ve aliyet raporu yayýnlayan beklentilere göre çeþitmarka olan DRD, 2012 lendirdiði filo yapýsý ve yýlýnda da Price Waterhizmet yelpazesiyle 34 house Coopers'ýn bafarklý sektörden kuðýmsýz denetim raporuluþa hizmet veren ruyla onaylý faaliyet radrd, ayný dönem içeriporunu yayýnlamýþtý. sinde bir önceki yýla göre Faaliyet raporu verilerimüþteri adedinde ne göre, DRD Filo KiraÞirket, son üç yýlda gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla dikkat çekiyor. %63 lük bir geliþim elde lama 2012 yýlýnda 17 etti. Türkiye nin tüm bölbin 501 adetlik aktif araç parkýna ulaþtý. gelerini kapsayan geniþ bir hizmet aðýyla faaliyet gösteren DRD, 2013 yýlýnda da istikrarlý geliþimini sürdürmeyi hedeflidrd nin filo deðeri, 2012 yýlýnda önceki yýla göre yüzde 38 artýþ göstererek 821 milyon 47 bin TL oldu. yor. Ototek hizmete girdi Ototek Özel Servis, Çepni Mahallesi Kýþla Karþýsý Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sokak numara 20 de hizmette. Recep Mebet N evzat Yýlmaz ve Muharrem Özkaya nýn sahibi olduðu Ototek Özel Servis, Çepni Mahallesi Kýþla Karþýsý Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sokak numara 20 de hizmete girdi. Peugeot ve Citroen özel servisi olarak faaliyet gösteren Ototek ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Muharrem Özkaya, Otomotiv sektöründeki 20 yýla yakýn tecrübemizi kendi iþyerimizde hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Mekanik, elektrik ve elektronik arýzalarýn onarýmýnýn yanýnda periyodik bakým hizmeti de verdiklerini anlatan Özkaya, 7 gün 24 saat yol yardýmýyla da müþterilerimizin yanýndayýz diye konuþtu. Deneyimli ekibimizle Çorum un yaný sýra çevre il ve ilçelerin hizmetindeyiz diyen Özkaya, Peugeot ve Citroen orijinal arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up da yaptýklarýný söyledi. Tamir atölyeleri, müþteri bekleme salonu ve diðer iþlem birimlerinin yer aldýðý iþyerleriyle servis hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini vurgulayan Özkaya, çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ototek e davet etti. Elektrik ve sudan çok internet lazým(mýþ)! Nüfusun yüzde 40 ý interneti kullanýyor Türkiye nüfusunun yaklaþýk yüzde 40'ýný internet kullandýðýna vurgu yapan Suat Mercan, internet kullanýmýnda oran olarak dünya sý- ralamasýnda 10 ile 15 arasýnda olunduðunu kaydetti. Mercan, "Alýþveriþ siteleri batýdaki ülkeler kadar yaygýn kullanýlmýyor. Bazý ülkelerde alýþveriþi bir kenara koyun seçimler dahil birçok iþ internet üzerinden yapýlýyor. Güvenlik kaygýsý sitelerden alýþveriþ yapmama durumunu ortaya çýkarýyor. Bunun yanýnda müþteri haklarý, müþteri memnuniyeti ve internet okur yazarlýðý gibi konularda etkili. Birincisi internet kullanýmý ve internete eriþim Batýdaki kadar yaygýn deðil. Ýkincisi insanlar internet üzerinden aldýklarý üründen memnun kalmadýklarý zaman karþýlarýnda bir muhatap bulamamaktan, aldatýlmaktan veya zarara uðramaktan korkuyorlar." tespitini yaptý. Ýnternetten alýþveriþ kültürünün oturmasý için biraz zaman gerektiðine deðinen Mercan, þunlarý dile getirdi: "Maðduriyet hemen giderilebilecek mi gibi kaygýlar var. Aslýnda internetten alýþveriþ yapmak daha ekonomik. Çünkü orada satýcýlar birçok masrafý elemiþ oluyorlar, bundan dolayý daha ucuz satabiliyorlar. Ama insanlar alacaklarý þeyleri görmek dokunmak isteyebilirler." Ýnternet güvenliðinin bütün ülkeleri tehdit eden bir problem olduðunu hatýrlatan Mercan, yapýlmasý muhtemel saldýrýlara karþý ülkelerin hazýrlýklý olmasý gerektiðini söyledi. (AA) Nurettin Aydýn U Nevzat Yýlmaz, orijinal arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yaptýklarýný söyledi. Özçetin Sürücü Kursu nda iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi 397 Bin TL tutarýnda araç yatýrýmý planlayan DRD Filo Kiralama, yýlsonu itibariyle toplam araç sayýsýný 21 bin adede çýkartmayý hedefliyor. zmanlar internet kullanýmýnýn gelecek yýllarda daha da artacaðýna dikkat çekerek, insanlarýn elektrik ve su kesintisinden çok internet kesintisinden etkilendiðini ifade etti. Ýnternetin telefonlarda daha rahat kullanýlmaya baþlandýðýný belirten Zirve Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Mercan, "Elektrik veya su kesintisinden daha çok internet kesintisinden etkileniyoruz." dedi. Ýnternet ve telefon ikilisinin artýk insanlar için vazgeçilmez hale geldiðini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Suat Mercan, bununla birlikte multimedya içeriklere olan ilginin internet altyapýsý üzerindeki ilgiyi arttýrdýðýný ve daha fazla altyapý yatýrýmýna ihtiyaç duyulduðunun altýný çizdi. Mercan, "Yeni yeni hayatýmýza girmeye baþlayan bulut hizmetleri biliþime farklý bir boyut kazandýrarak beraberinde çözülmesi gereken problemler getirdi. Alýnacak önlem bu alana daha çok eðilmek, daha çok yatýrým yapmak ve daha fazla uzman yetiþtirmek ve insanlarý bilinçlendirmek." diye konuþtu. Muharrem Özkaya, Otomotiv sektöründeki 20 yýllýk tecrübeye sahibiz dedi. Recep Mebet Ö zel Özçetin Sürücü Kursu nda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Semineri düzenlendi. Geçtiðimiz Cuma akþamý kurs binasýnda düzenlenen seminere Özçetin Sürücü Kursu Özel Özçetin Sürücü Kursu nda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Semineri düzenlendi. Kurucu Müdürü Adnan Bolat, usta öðreticiler ve kurs çalýþanlarý katýldý. Ýþ Güvenliði Uzmaný Nurettin Aydýn ýn eðitimci olarak görev aldýðý seminerde iþ saðlýðý ve güvenliðinin önemi ile bu alandaki uygulamalar anlatýldý. Katýlýmcýlarýn sorularýnýn da cevaplandýðý seminerin, hazýrlanan program dahilinde devam edeceði bildirildi.

11 Maaþ günü ATM ler neden çalýþmýyor? Bað-Kur emeklileri, bankamatiklerin çalýþmamasý nedeniyle maðdur olduklarýný bildirdiler. Recep Mebet Ç orum da maaþlarýný bir kamu bankasýndan alan Bað-Kur emeklileri, bankamatiklerin (ATM) çalýþmamasý nedeniyle maðdur olduklarýný bildirdiler. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren emekliler, söz konusu bankaya ait Adliye ve Valilik önü ile Belediye Beyaz Masa arkasýndaki bankamatiklerin dün öðleden önce hizmet dýþý olduðunu söylediler. Banka þubesi civarýndaki ATM lerin önünde ise uzun sýra kuyruklarýnýn oluþtuðunu belirten emekliler, yetkililere seslenerek yaþadýklarý maðduriyetin giderilmesini istediler. Beytepe Camii nde Yaz Kuran Kursu na devam eden 90 öðrenciye katýlým belgeleri ve ödülleri verildi. Beytepe de ödül töreni Recep Mebet eytepe Camii Yaz Kuran Kursu tarafýn- düzenlenen ödül töreni geçtiðimiz Bdan günlerde gerçekleþti. Camide düzenlenen programa Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Rýfat Sert, bazý öðrenci velileri, cami cemaati ve çok sayýda öðrenci katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda ilahiler söyleyen öðrenciler, dinleyenlere Tasavvuf Musýkisi ziyafeti sundu. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Abdullah Þentürk, Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrencilere ve velilerine teþekkür etti. Din öðretiminin insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Þentürk, kurs programýnýn verimli geçtiðini söyledi. Yaz Kuran Kurslarý nýn yakýnda sona ereceðini hatýrlatan Rýfat Sert ise öðrencilerden öðrendikleri bilgileri tekrar etmelerini ve unutmamalarýný istedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan geçilen törende Yaz Kuran Kursu na devam eden 90 öðrenciye katýlým belgeleri ve ödülleri verildi. Kursu dereceyle tamamlayan öðrencilere altýn, bisiklet, bilgisayar ve kol saati hediye edilirken diðer öðrencilere ise tespih, namaz takkesi ve çikolata gibi çeþitli armaðanlar verildi. Ödül töreni, günün anýsýna hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle sona erdi. Tereyaðý kanserden koruyor H akiki tereyaðýnýn kansere karþý koruyucu özelliði bulunduðu belirtilvýn, böreðin veya baklavanýn tadý bir lýr. Tereyaðýyla piþmiþ yemeðin, piladi. farklýdýr" dedi. Trabzon Ahi Evren Göðüs Kalp Tükettiðimizden fazlasýný eritmeliyiz Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktorlarýndan Opr. Dr. Ergun Haliloðlu, her besin maddesinde fazlasýný eritmesi gerektiðini belirten Vücudun tükettiðinden daha olduðu gibi önemli olanýn tüketilenin Dr. Haliloðlu, bu noktanýn çok iyi bilinmesi gerektiðini söyledi. Kanadalý eritilmesi olduðunu kaydederek, "Eðer tükettiðimizden daha fazla eritemiyorsak vücutta birikmesine engel olamasi'nden Prof. Dr. Spencer Proctor tere- bilim adamý Alberta Üniversiteyýz. Sorun burada baþlýyor. Bu noktayý yaðýnýn kalp krizi riskini ve kolesterolü yükseltmek bir yana aksine dü- iyi algýlamamýz gerekiyor" dedi. Tereyaðý konusunda yýllardýr kolesterolü seviyesini yükselttiði, dolayý- Hakiki tereyaðýnýn kansere karþý koruyucu olduðu belirtildi. obezitenin tedavisine yardýmcý olduþürdüðünü, ayrýca þeker hastalýðý ve sýyla hipertansiyon, enfarktüs, felç gibi ðunu söylediðini kaydeden Dr. Haliloðlu, "Ýþte bu tereyað konusunda týp insanlarý yýllarca kesin biþey di- hastalýklara zemin hazýrladýðýnýn bilim çevreleri tarafýndan söylendiðine dikkat çeken Dr. Haliloðlu, "Diðer taraftan köy insanýnýn kullandýðý yað, tereyaðýydý. Özellikle kýrsal bölgelerde bol tüketilmesi- Spencer Proctor tereyaðýnýn kalp krizi riskini ve kolesterolü yükseltyemediler. Kanadalý bilim adamý Alberta Üniversitesi'nden Prof. Dr. ne raðmen insanlarýmýzýn saðlýklý olduðu biliniyordu. Bu yüzden tereyaðýný soranlara 'hakiki tereyaðý ve sýzma zeytinyaðýndan vazgeçnin tedavisine yardýmcý olduðunu söyledi. Araþtýrmanýn bizi en çok mek bir yana aksine düþürdüðünü, ayrýca þeker hastalýðý ve obezitemeyin, yediðinizden daha fazla eritin' diye ýsrarla söylüyordum. Bunu yapamadýðýnýz sürece tereyað zararlý olabilir. Tereyaðýnýn olduk- korktuðumuz doðal yaðlarýn, aslýnda saðlýðýmýz için son derece fay- sevindiren sonuçlarýndan biri, bugüne kadar zararlý etkilerinden ça besleyici muhtevasý vardýr. A vitamininin en fazla bulunduðu gýdalardandýr. Lesitin'den zengindir. Yüksek oranda antioksidan mad- þeker hastalýðý ve þiþmanlýk tedavisine yardýmcý olduðu, kolesterole dalý olduðunu görmemizdi. Tereyaðýnýn kalp krizi riskini düþürdüðü, deler ihtiva eder.fazla miktarda iyot içerir...yapýsýnda Konjuge linoleik asit bol bulundurduðu için iltihap,alerji ve kansere karþý koruyu- týbben saðlýk için gerekli olan bir ürün zararlý olabilir mi? Olabilir. iyi geldiði artýk tespit edilmiþ bir gerçek ama unutulmamasý gereken cudur. Diþ çürükleri ve osteoporoz riskini düþürür, hafýza ve öðrenme kapasitesini artýrýr. Yeterli miktarda kalsiyum, fosfor, demir ve engel olamayýz. Sorun burada baþlýyor. Bu noktayý iyi algýlamamýz Eðer tükettiðimizden daha fazla eritemiyorsak vücutta birikmesine çeþitli vitaminler (A1, B1,,B2, nikotinik asit, C gibi) içerir.yine tereyaðýnýn sindirimi kolaydýr, mideyide yormaz. Kokusu güzel, tadý ise reyaðýný da bulabilecekmiyiz buda ikinci bir sorun" ifadelerini kul- gerekiyor. Bu durum tüm besin maddeleri için gereklidir. Hakiki te- oldukça lezzetlidir. Çið olarak da yenebilir, hamur iþlerinde kullanýlandý.(ýha) Recep Mebet urat ve Soner MAydar ýn sahibi olduðu Baþar Nakliyat Ambarý, taþýmacýlýk hizmetlerinde 30 yýlý geride býraktý. Hýdýrlýk Caddesi Tarým Ýl Müdürlüðü Lojmanlarý karþýsý numara 66 da faaliyet gösteren Baþar Nakliyat Ambarý, hizmetlerini tanýttý. Çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Soner Aydar, Taþýmacýlýk sektöründeki tecrübemizle hizmette iddialýyýz dedi. Çorum dan Ýstanbul ve Kayseri yi içine alan hatta karþýlýklý taþýmacýlýk hizmeti veriyoruz diyen Aydar, sigortalý nakliye anlayýþý ile müþterilerine güvence verdiklerini söyledi. Taþýmacýlýk hizmetleri kapsamýnda hergün yük transferi yaptýklarýný hatýrlatan Aydar, Taþýdýðýmýz ürünleri adresinden alýp teslimat adresine ulaþtýrýyoruz diye konuþtu. Türkiye nin her yerine toplu ve parsiyel yük gönderimi de yaptýklarýný anlatan Aydar, 400 metrekare kapalý alana sahip depomuzla bölgenin en büyük nakliyat ambarý konumundayýz dedi. Taþýmacýlýk sektöründe Çorum un en köklü kuruluþu olduklarýnýn altýný çizen Aydar, SALI 27 AÐUSTOS Hýdýrlýk Caddesi Tarým Lojmanlarý karþýsýnda faaliyet gösteren Baþar Nakliyat Ambarý, hizmetlerini tanýttý. Baþar Nakliyat Ambarý lojistik sektöründe iddialý Murat ve Soner Aydar ýn sahibi olduðu Baþar Nakliyat Ambarý, hizmette iddialý. Baþar Nakliyat Ambarý, Türkiye nin her yerine toplu ve parsiyel yük taþýyor. hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Baþar Nakliyat Ambarý na beklediklerini sözlerine ekledi. Sezikli ve Küçük Aileleri nin mutlu günü Ýsmail ile Yasemin evlendi ýrýkkale Sulakyurt KDevlet Hastanesi Acil Servis Doktoru hemþehrimiz Ýsmail Sezikli, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Yasemin Küçük ile hayatýný birleþtirdi. Rabia-Ahmet Sezikli çiftinin oðlu Ýsmail, Ayþe-Dursun Küçük çiftinin kýzý Yasemin ile dünyaevine girdi. Önceki gün Oba Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler, Sezikli ve Küçük Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Prof. Rabia-Ahmet Sezikli nin oðlu Ýsmail, Ayþe-Dursun Küçük ün kýzý Yasemin ile evlendi. Dr. Abdulkerim Bedir, Doç. Dr. Ömer Bostancý ve Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli yaptý. Huzur Camii Müezzini alan Türk Tasavvuf Musýkisi Topluluðu dinleyenleri mest etti. Kayseri de baþlayan ve Çorum da de- Ýkramlarla devam eden düðün töreninde duayý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Çakvam eden düðün töre- Ahmet Sezikli yaptý. mak ýn Kuran-ý Kerim ninde gelenekler de yaþatýlarak HAKÝMÝYET, Ya- tilavetiyle baþlayan düðünde yöresel halk semin-ýsmail Sezikli Ubeydullah Sezikli yönetiminde sahne oyunlarý gösterisi sunuldu. çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

12 12 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Köse den TKDK ya ziyaret Kurþun, Piliç üretiminde Çorum marka olabilir C Erol Taþkan HP Milletvekili Tufan Köse Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Serdar Emin Kurþun'u ziyaret etti. Kurumun çalýþmalarýný aktaran Kurþun, "Çorum'un yumurta konusundaki marka baþarýsýný, piliç üretimi konusunda da göstermesini bekliyoruz." dedi yýlý kümes hedeflerinin 50 bin kapasiteli 30 kümes olduðunu aktaran Serdar Kurþun, kurum olarak Çorum'un kalkýnmasý için ellerinden gayreti sergilediklerini bildirdi. Milletvekili Köse, TKDK tarafýndan saðlanan destekleri memnuniyetle takip ettiklerini kaydettiði ziyarette, devam eden projelere saðlanan desteðin 25 milyon TL CHP Milletvekili Tufan Köse Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Serdar Emin Kurþun'u ziyaret etti. gibi bir rakama devam eden projelere Sayýn Ýl ulaþtýðýný öðrenmekten verilen destek miktarýnýn Koordinatörümüz Emin dolayý büyük bir yaklaþýk 25 milyon lira Serdar Kurþun ve memnuniyet duyduðunu gibi ciddi bir rakama ekibine teþekkür dile getirdi. ulaþtýðýný öðrenmekten ediyorum" dedi. memnun oldum. Bu TKDK'nýn Çorum'a Ziyaretten duyduðu desteklerin artarak verdiði hizmetlerden memnuniyeti dile devam etmesi ile Ýlimize dolayý teþekkür eden getiren Ýl Koordinatörü kazandýrýlacak tesislerin Köse; "TKDK Emin Serdar Kurþun da sayýsý da artacaktýr. Bu tarafýndan þu ana kadar Çorum' un yumurta baðlamda bitirilen ve hali hazýrda üretiminde olduðu gibi çalýþmalarýndan dolayý piliç üretiminde de marka olmasý gerektiðini belirtti yýlýna kadar 50 bin adet piliç kapasiteli 30 kümes hedefinden bahseden Kurþun; "Kurumumuzca desteklenecek bir kesimhanenin ve 30 adet et tavuðu üretim iþletmesinin tesis edilmesi ile Çorum et tavuðu üretiminde de marka olacaktýr, Çorum Yumurta gibi Çorum Piliç' te ilimize yakýþacaktýr." diye konuþtu. Serdar Kurþun, ziyareti nedeniyle teþekkür ettiði CHP Milletvekili Tufan Köse'ye, Çorum'un siyasetçilerinden de yatýrým yapmaya uygun þahýs ve þirketleri TKDK'ya yönlendirmesi konusunda destek beklediklerinin altýný çizdi. Sarýgül den CHP ye yeþil ýþýk Þ iþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, CHP'ye geçi geçmeyeceðine iliþkin, "Önümüzdeki günlerde her þey nasip kýsmet, alýn yazýsýdýr. Hak yazdýysa her þey olacaktýr. Hakkýn yazgýsýnýn önüne geçmek mümkün deðildir. Allah ým ne verirse hayýrlýsýný versin" dedi. Tokat'ta bir dizi programa katýlmak üzere gelen özel bir jetle gelen Baþkan Sargül ü, hava limanýnda MHP li Tokat ýn Pazar Ýlçe Baþkaný Adnan Özmen, iþadamý Kadim Durmaz ile çok sayýda partili karþýladý. Hava limaný çýkýþýnda sevgi gösterileri ile karþýlanan Baþkan Sarýgül, partililerle kucaklaþtý. Halk oyunlarý ekibi ile halay çekti. Vatandaþlarý selamlayan Sarýgül, ilk olarak Pazar ilçesinde temaslarda bulundu. Pazar Belediye Baþkaný Adnan Özmen i makamýnda ziyaret eden Sarýgül, burada basýn açýklamasý yaptý. Baþkan Sarýgül, bu yýl Hakkari den baþlayarak Trabzon, Giresun, Kastamonu, Erzincan, Sinop, Sivas, Çorum dan sonra davet aldýðý Tokat ta sivil toplum örgütleri, esnaf ve ziraat odalarý ve ticaret sanayi odalarýnýn düzenleyeceði programlara katýlacaðýný kaydetti. Dünya ve özellikle bölgenin önemli bir süreçten geçtiðini ifade eden Baþkan Sarýgül, Filistin de Irak ta, Suriye de özellikle son günlerde Mýsýr da yaþananlar yüreðimizi sýzlatýyor, endiþe veriyor. Dünyada küresel ekonomi için büyük çaba harcayanlar, en az o kadar da küresel demokrasi ve küresel adalet için çaba harcamalýdýrlar. Toplumsal adaletin olmadýðý yerde barýþ olmaz, huzur olmaz diye konuþtu. Basýn mensuplarýnýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý adaylýðý için CHP ye ne zaman katýlacaðý yönündeki sorularýna Baþkan Sarýgül, yerel yönetimlerde Þiþli modelini Ýstanbul ve Türkiye modeli yapmalarý gerektiðini belirterek, Yerel yönetimlerde Þiþli modeli Türkiye modeli olduðu zaman herkes mutlu olur. O zaman insanlar meydanlarda þu meydan senin bu meydan benim diye asla ve asla bir ayrým yapýlmaz. Yerel yönetimlerde Þiþli modeli çok baþarýlý bir modeldir. Bu modeli önümüzdeki günler, aylar ve yýllarda ne kadar ihtiyaç duyulur bunu zaman içerisinde yurttaþlarýmýzýn takdiri Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, CHP ye geçiþ sinyali verdi. Mustafa Sargül ü, hava limanýnda MHP li Tokat ýn Pazar Ýlçe Baþkaný Adnan Özmen, iþadamý Kadim Durmaz ile çok sayýda partili karþýladý. gösterecektir. Tokat taki yurttaþlarýmýn yüzde 75 Ýstanbul da oturuyor. Ben hiçbir siyasi parti farký gözetmeksizin onlarý kucaklamaya geldim. Tokat taki yurttaþlarým beni nerede görmek istiyorlar, onun için Tokat tayým. Benim iki tane inancým var. Rabbime inanýyorum. Yurttaþlarýma da inþallah sonuna kadar güveniyorum. Önümüzdeki günlerde her þey nasip kýsmet, alýn yazýsýdýr. Hak yazdýysa her þey olacaktýr. Hakkýn yazgýsýnýn önüne geçmek mümkün deðildir. Allah ým ne verirse hayýrlýsýný versin. Mustafa Sarýgül ve arkadaþlarýnýn rütbe heyecaný yok. Allah a hamt ediyorum. Biz rütbemizi çok erken yaþlarda Türkiye nin en genç milletvekili olarak aldýk. Siyasetin her kademesinde görev yaptýk. Bundan sonra da nereye gideceðimize ben karar veremem. Yurttaþlarýmýn takdir duygusu karar verir þeklinde konuþtu. Bir gazetecinin Sarýgül ün CHP ye katýlmak için ekim ayý ortasýnda resmi baþvuruyu yapacaðý yönünde gazetedeki haberlerle ilgili sorusuna Baþkan Sarýgül þöyle devam etti: Allah büyüktür, adaylýk bana ait olan bir görüþ deðildir. Adaylýk tamamen bütün yurttaþlarýmýzýn takdiri siyasi bir deðerlendirmedir. Ama ben yýllardan beri çalmadýðým kapý sýkmadýðým el kalmadý. Bu terler boþa akmýyor. Bu terler hak, adalet, hukuk için akýyor. Ötekisi olmayan bir anlayýþla akýyor. Bu terler inþallah sandýkta buluþacak ve bir gün sandýkta mutlaka Sarýgül ler açacak diye cevap verdi. Baþkan Sarýgül e basýn açýklamasýnýn ardýndan Turhal Þehit Aileleri Dernek Baþkaný tarafýndan Türk Bayraðý hediye edildi. Pazar Belediye Baþkaný Adnan Özmen de günün anýsýna Baþkan Sarýgül e plaket takdim etti. PAZAR DA HALKA HÝTAP ETTÝ Pazar Belediyesi nde düzenlene programýnda arýndan Baþkan Sarýgül, Pazar halkýna ve sevenlerine hitap etti. Açýlýþ konuþmasýnýn yapan MHP li Belediye Baþkaný Adnan Özmen, Pazar halký olarak Baþkan Sarýgül ü çok sevdiklerini o neredeyse kendilerinin de orada olduðunu kaydetti. Daha sonra vatandaþlarýn sevgi gösterileri arasýnda kürsüye çýkan Baþkan Sarýgül, Pazar da olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Adnan Baþkan MHP nin baþkaný sen burada ne arýyorsun? þeklinde soranlarýn olduðunu ifade eden Baþkan Sarýgül, Sarýgül, bayraðýmýza, topraðýmýza, inançlarýmýza bismillah diyerek saygý gösteren, büyüklerimizi sayan küçüklerimizi seven herkes ile beraberdir. Sarýgül, parti aramaz. Adam gibi adamlar nerede ise Sarýgül ona desteðini verir ifadelerini kullandý. Baþkan Sarýgül ayrýca, adaylýðý konusunda þiir ve müzikle mesaj verdi. Pazar daki programýn ardýndan Baþkan Sarýgül, Zile ilçesine geçti.(ýha) Þenlikte iktidarýn tarým politikalarýný eleþtirdi CHP yöneticileri Kazýklýkaya Köy Þenliði ile Öz Köyleri Þenliði'ne katýldý. Cengiz Atlas C HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý Ýl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte önceki gün Kazýklýkaya Köy Þenliði ile Öz Köyleri Þenliði'ne katýldý. Atlas, Kazýklýkaya Þenlikleri nde AK Parti nin tarým politikalarýný sert sözlerle eleþtirdi. Tarýmsal faaliyetlerde girdilerin her geçen gün arttýðýný belirten Atlas, ürünün ise para etmediðini, son örneðin de ayçiçeði olduðunu söyledi. Atlas, ayçiçeðinde maliyetlerin bir önceki yýla göre yüzde 40 artarken ürün fiyatlarýnda da yüzde 40'a varan düþüþ yaþandýðýný hatýrlatarak, Çiftçi hiç ekmese daha kârlý çýkar hale geldi. Hayvan yetiþtiricilerimiz ise çok daha kötü durumda. Yem maliyetleri, hastalýklar yetmiyormuþ gibi bir de ellerindeki hayvanlarý satamaz hale geldiler. dedi. Uçan kuþla kavgalý hale geldik Hükümetin sadece içeride çiftçiyi, esnafý, dar gelirliyi periþan etmediðini, saçma sapan bir dýþ politika ile ülkenin de itibarýný yerle bir ettiðini ifade eden Atlas, Sýfýr sorun sýfýr komþuluk haline geldi. Uçan kuþla kavgalý hale getirildik. Düne kadar Ortadoðu da Türk olduðunu Þenlikte bol bol halay çekildi. Cengiz Atlas, iktidarýn tarým politikalarýný eleþtirdi. Atlas, ayçiçekte maliyet artýþýna dikkat çekti. söylemek itibar getirirken bugün saklar duruma getirildik. Türkler el üstünde tutulurken bugün aklýna esen yurttaþlarýmýzý kaçýrýr oldu. Bütün bunlarýn sorumlusu ise Baþbakanýn bizzat kendisidir. Ýçeride halký ayrýþtýran, ötekileþtiren, iç çatýþmalarý körükleyen, dýþarýda binlerce insanýn ölümüne neden olanlarý destekleyen bir baþbakana sahibiz. Irak'ta 1.5 milyon Müslüman ölürken sesini çýkarmayan, aksine bir de ABD askerlerinin memleketlerine sað salim dönmesi için dua ettiðini söyleyen bir baþbakana sahibiz. Sýfýr sorun diye diye bütün komþularýyla kavgalý bir ülke haline gelmemize neden bir baþbakana sahibiz. Sonunda o hale geldi ki, hiçbir komþusuyla diyaloðu kalmadýðý için gidip bebek katiliyle masaya oturur hale gelen bir baþbakana sahibiz. diye konuþtu. Atlas ve beraberindekiler ardýndan Öz Köyleri Þenliði'ne katýldýlar. Özkubat a ziyaret C HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ýl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ameliyat olan ve tedavisi süren eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ý evinde ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarete çok memnun olduðunu belirten Özkubat, saðlýðýnýn iyi olduðunu, soran herkese teþekkür ettiðini söyledi. Atlas da, Özkubat'a bir büyük olarak ihtiyaç duyduklarýný, deneyimlerinden bundan sonra da yararlanmak istediklerini belirterek, bir an önce saðlýðýna kavuþarak çalýþmalara katýlmasýný arzu ettiklerini söyledi. CHP yöneticileri eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ý evinde ziyaret etti.

13 SALI 27 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 20 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:14 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Bir zaman gelecek ki; kiþinin helâký, karýsýnýn, anasýnýn, babasýnýn ve çocuklarýnýn elinde olacaktýr. Bunlar onu fakirlikle ayýplarlar ve gücünün yetmediði þeyleri kendisinden isterler. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye VEFAT EDENLER 1- Kýnýkdeller Köyü' nden gelme, Eski Celeplerden Kemal BEZMEN' in oðlu, Osman ve Karabey BEZMEN' in aðabeyi, Oto Tamircisi; Kavas BEZMEN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bu haftaki yazýmda çok sayýda ölüm, yaralanma ve maddi hasara neden olan trafik kazalarýndan bahsetmek istiyorum. Ancak öncelikle geçen hafta elim bir trafik kazasýnda hayatýný kaybeden ambulans þoförümüz Cafer AKTAÞ'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Kendisiyle Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde uzun yýllar çalýþmýþ, beraber birçok hastayý ambulansla nakletmiþtik. Tüm mesai arkadaþlarýnýn da baþý saðolsun. Ayrýca yaralanan kardeþlerimize de acil þifalar diliyorum. Ülkemizde meydana gelen kazalarda yýllýk ortalama 5-6 bin kiþi ölmekte ve bin kiþide yaralanmaktadýr. Kazalarýn oluþmasýnda aþýrý hýz, dikkat daðýnýklýðý, yorgunluk, uykusuzluk, alkol, sinirlilik, olumsuz hava koþullarý ve mekanik sebepler etkili oluyor. Yapýlan araþtýrmalarda kazalarda; Ýnsan Faktörü %66, Sürücü %27, Araç Faktörü %5, Yolcu Faktörü %1, Yol Faktörleri %1 olarak bulunmuþ. Ayrýca uzmanlar kazalardan korunmak için þunlara dikkat edilmesini öneriyor; 1) Alkollü araç kullanmamak 2) Emniyet kemeri takmak 3) Araç kullanýrken dikkatli olmak 4) Hýz limitlerine uymak 5) Far ayarlarýný kontrol etmek 6) Tehlikeli sürüþ ve yakýn takipten kaçýnmak 7) Bisiklet ve motosiklet kullanýrken kask takmak 8) Karþýdan karþýya geçerken geçiþ kurallarýna ve ýþýklara uymak 9) Kavþaklarda durmak, tehlikeli yerlerde sollama yapmamak 10)Acele etmemek 11)Trafikte dikkatli ve hoþgörülü olmak Bir trafik kazasý olduktan sonra yapýlmasý gereken en önemli þey doðru bir ilk yardýmdýr. Ýlk yardýmýn hayat kurtardýðý unutulmamalýdýr. Geliþmiþ ülkelerde daha henüz ilkokul çaðýnda ilk yardým eðitimi verilmektedir. Maalesef ülkemizde bilinçsiz yapýlan müdahalelerle kazazedelere faydadan çok zarar verildiði olmuþtur. Taným olarak ilk yardým: 'Herhangi bir kaza ya da yaþamý tehlikeye düþüren durumda saðlýk görevlilerinin yardýmý saðlanýncaya kadar, hayatýn kurtarýlmasý ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacýyla, ilaçsýz olarak yapýlan uygulamalara denir'. Trafik Kazalarýnda Ýlkyardýmýn Aþamalarý: 1) Kaza yerinde emniyet tedbirleri alýnýr. 2) Ýlkyardým yapýlýr 3) Acil birimlere kaza haber verilir 4) Gerekirse yaralý ya da yaralýlar nakledilir. Emniyet Tedbirlerinin Alýnmasý: Hasta ve yaralýlarla ilk olarak karþýlaþan bir kiþinin önce yaralýnýn durumunu ve kazanýn oluþ þeklini deðerlendirip, hayatý tehdit eden durumlara karþý ilkyardým olarak, neler yapýlmasý gerektiði konusunda hýzlý bir þekilde karara varmasý gerekir. Bütün bu ilkyardým faaliyetlerinde en önemlisi ilkyardýmcýnýn kendisinin ve yardým etmek istediði kiþilerin hayatýný kesinlikle Trafik kazalarý Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi tehlikeye atmamasýdýr. Trafik kazalarýnda olay yerinde emniyet tedbirlerinin alýnmasý ve trafiðin yavaþlatýlmasý ilkyardým uygulamasýnýn birinci basamaðý olmalýdýr. Araçlarý yolun saðýna çekip dörtlü lambalarýn yakýlmasý reflektörlerin en az kaza yerinin metreden görülecek þekilde yerleþtirilmesi ve yol üzerinde yaralýlar varsa uygun tekniklerle yolun kenarýna emniyet þeridi içerisine alýnmasý gerekmektedir. Yaralýlarýn Araçtan Çýkartýlmasý: Bir yaralý araçtan ideal olarak en az üç kiþi ile baþ, boyun ve gövde ekseni korunarak çýkartýlýr. Oturur pozisyondaki yaralýlarda, tekniðine uygun yapýlýrsa, tek kiþi ile de ideale yakýn çýkartýlabilir. Kucaklama hareketi sýk yapýlan bir hata olup tehlikelidir. Araç yan yatmýþsa ya da dengesi iyi deðilse, aracýn güvenliði saðlandýktan sonra yaralýlar araçtan çýkartýlmalýdýr. Araçtan çýkarýlan yaralýnýn nefes alýp almadýðý kontrol edilmelidir. Eðer solunum yolunu týkayan herhangi bir þey varsa, hýzlýca çýkartýlmalý ve yaralýnýn nefes almasý saðlanmalýdýr. Yaralýnýn kendi dilinin arkaya doðru kayýp nefes almasýna engel olabileceði unutulmamalýdýr. Solunum yolu açýk olduðu halde nefes almayan ve kalbi çalýþmayan kiþiye suni teneffüs ve kalp masajý yapýlmasý gerekir. Yaralýlara Verilecek Pozisyonlar; 1) Kafa yaralanmalarýnda: Hasta yarý oturur duruma getirilir. Yaralýnýn kulaðýndan eðer kan geliyorsa o taraf altta kalacak þekilde yatýrýlabilir. Aðýz ya da burun kanýyorsa oturtturulur ve baþ öne doðru eðilir. 2) Göðüs yaralanmalarýnda: Yaralý yarý oturur ya da oturur duruma getirilir. Yaralý taraf üzerine baský uygulanýr yapýlabiliyorsa kýyafetleri gevþetilir 3) Karýn yaralanmalarýnda: Yaralýya verilecek pozisyon yaranýn yönüne göre deðiþtirilir. Dikey(boyuna) yaralanmalarda sýrtüstü yatýrýlýr, ayaklar uzatýlýr. Yatay(enine) yaralanmalarda sýrtüstü yatýrýlýr ve ayaklar karýna doðru çekilir. 4) Omurga ve diðer kemik yaralanmalarýnda, kýrklarda: Yaralý sýrtüstü yatýrýlýr Yaralanan bölgede herhangi bir yabancý cisim varsa asla yaradan çýkartýlmamalýdýr. Kemik uçlarý açýk kýrýk denilen þekilde dokudan dýþarý çýkmýþ ise asla yerleþtirilmeye çalýþýlmamalýdýr. Bu durum kanamayý ve enfeksiyon riskini arttýrýr. 5) Koma: Bilinci kapalý ya da kapanmak üzere olan þok durumundaki yaralýlar ya da kusan yaralýlar, solunum zorluðu olanlar sabit yan yatýþ pozisyonuna alýnýr. Yaralýlarýn Taþýnmasý: Son aþama yaralýlarýn nakledilmesidir. Yaralýlar taþýnýrken, yaralanma tarzý ne olursa olsun en ideali yaralýlarýn sedye ile ve en az iki kiþi tarafýndan taþýnmasýdýr. Yaralý, baþý önde olacak þekilde taþýnmalý ve ambulansa nakledilmelidir. Merdiven inerken veya çýkarken, eðimli arazide taþýma yaparken hastanýn baþý sürekli olarak yukarý tarafta olmalýdýr. Yaralýlar, en yakýn saðlýk kurumuna nakledilmeli, son durum hakkýnda öncesinde bilgi verilmelidir. Trafik kazalarýndan uzak bir ömür geçirmeniz dileðimle hoþça kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Hareketsizlik kalp hastalarý için büyük risk Kalp hastalarý için en büyük tehlikelerden biri hareketsizlik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Doç. Dr. Cengiz Bahadýr, kalp hastalarý için en büyük tehlikelerden birinin hareketsizlik olduðunu söyledi. Bahadýr, Hareketsiz bir hayatýn ikincil kalp olaylarýndan korumadýðý ve erken hareket eden hastalarýn günlük yaþamlarýna daha kolay uyum gösterdikleri, komplikasyonlara daha az maruz kaldýðý gözlenmiþtir. dedi. Doç. Dr. Cengiz Bahadýr, kalp rahatsýzlýklarý ve hareketsizliðin kalp için taþýdýðý risk hakkýnda bilgi verdi. Eskiden by pass geçirenlerin hastalýðýn tekrar etmesinden korkarak hareketsiz kaldýðýný belirten Bahadýr, Bu hareketsizlik depresyon, içe kapanma, sosyal izolasyon gibi kiþinin yaþam kalitesini son derece olumsuz etkileyen sonuçlarý da beraberinde getiriyordu. Ama sonralarý hareketsiz bir hayatýn ikincil kalp olaylarýndan korumadýðý ve erken hareket eden hastalarýn günlük yaþamlarýna daha kolay uyum gösterdikleri, komplikasyonlara daha az maruz kaldýðý gözlenmiþtir. Bu yönde yapýlan bilimsel çalýþmalar bu hastalardaki asýl tehlikenin hareket deðil hareketsizlik olduðu ve kontrollü bir þekilde yapýlan egzersizlerin kalp saðlýðýna çok olumlu etkileri olduðunu göstermiþtir. Bu geliþmeler paralelinde kalp hastalarý sonrasý egzersiz temelli kardiyak rehabilitasyon kavramý doðmuþtur. ifadelerini kullandý. Kardiyak rehabilitasyonun, kalp ve damar hastalýðý olan kiþilerin maksimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaþtýrýlmasý amacý ile uygulanan iþlemlerin tamamý olduðunu anlatan Bahadýr, Günümüzde geliþmiþ batý ülkelerinde kardiyak rehabilitasyonun önemi anlaþýlmýþtýr ve yaygýn olarak uygulanmaktadýr. Hatta bazý ülkelerde by pass cerrahisi sonrasý kardiyak rehabilitasyon zorunlu hale getirilmiþtir. Ülkemizde de saðlýk bakanlýðýnýn teþviki ile bu konunun önemi giderek daha iyi anlaþýlmaktadýr. Kardiyak rehabilitasyon koroner arter hastalýðý olan kiþilerde, miyokard infarktüsü, koroner arter by-pass cerrahisi sonrasý, kalp yetmezliði ve hipertansiyon varlýðýnda, kalp pili sonrasý, kalp kapak hastalýklarýnda, kalp nakli sonrasý gibi birçok kardiyak durum ve hastalýkta uygulanmaktadýr. þeklinde konuþtu. Bütün araþtýrmalarýn egzersizin gerçekte kalp için en iyi ve en doðal ilaç olduðunu desteklediðini vurgulayan Bahadýr, þunlarý ifade etti: Kontrollü bir þekilde yapýlan egzersiz programý kalp hastalýðýna ait hemen tüm parametrelerde belirgin düzelme yapmaktadýr. Ve en önemlisi sakatlýk ve ölüm riskini belirgin azaltmaktadýr. Kardiyak rehabilitasyon programý ile kalp hastalýðý olan kiþiler izole olmaktan, sosyal hayattan çekilmekten ve aktivite kýsýtlamasýndan kurtarýlabilirler. Bu sayede kalp hastalarýnýn yaþama tekrar katýlmalarýný saðlamak ve yaþam sürelerini daha kaliteli bir biçimde uzatmak mümkün olmaktadýr. Bu nedenle kalp hastalarýnýn egzersizden korkmamasý ve mutlaka bu tip bir programa dahil olmasýný öneriyoruz. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Vesilenin Mahiyeti 5 Ahmet bey o zaman gazete ile cemaatin birlikteliðini anlamýþtý. O akþam öyle geçti. Gazete artýk evin bir ferdi gibi olmuþtu. Ahmet bey, gazeteyi sabah dört göz ile bekliyor, makaleleri dikkat ile okuyordu. Sonra hanýmý bu gazeteye kenarýndan köþesinden bakmaða baþladý. Ýlgisini çektiði bazý sayfalarý okumaya baþladý. Üniversitedeki kýzý Sibel,sýnýf arkadaþlarýna : "Babam artýk sizin gazetenin tiryakisi oldu" sözü üzerine, üniversiteli gurup Ahmet beyi tebriðe geldiler. Ahmet bey hakkýnda her þey hýzlý geliþmeye baþlamýþtý. Sonra, Ahmet beyin gazete sevdalýsý olduðunu öðrenince haným guruba da Ahmet beyin hanýmýný ziyarete gittiler. Sevda haným oldukça þaþýrdý ve bu ilgiye oldukça sevindi. Oda haným derslerine gitmeye baþlayýnca gazete ve dergilere de abone oldu. Artýk mesele oldukça anlaþýlýr hale gelmiþti. Anne kýzýný da derslere götürmeye baþladý. Böylece aile de cennetin bir küçük numunesi yaþanmaya baþladý. Aile fertleri artýk namazlý hale gelmiþti. Risale-i Nur külliyatý okunuyor, okundukça davaya olan muhabbet gittikçe artýyordu. Ahmet bey kýsa sürede mesafe kat etmiþ,artýk hayatýnýn önemli bir bölümünü hizmetlere ayýrmýþtý. Bir gazetenin neler yapabileceði o zaman anlaþýlmýþtý. Bundan sonra okunan gazeteler çöp kutusunun deðil,muhtaç insanlarýn ev ve iþyerlerini þenlendirecekti. (Son) 24 ayar Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,25 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST- Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) ,91 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Fiat 500L Karakaþlar'da F Emre Kut iat 500L, Karakaþlar Otomotiv tarafýndan Çorum'da satýþa sunuldu. Fiat'ýn yeni modeli dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý'nda faaliyet gösteren Karakaþlar Otomotiv'de düzenlenen tanýtýmda konuþan Satýþ Þefi Asým Avcý, Fiat 500L modeli hakkýnda bilgiler verdi. Ön satýþýna mayýs ayýnda baþlanan Fiat 500L'nin 'Pop, Popstar ve Rockstar' versiyonlarýyla pazardaki yerini aldýðýný belirten Asým Avcý, crossover özellikleri taþýyan Rockstar versiyonunun dünyada ilk kez Türkiye pazarýnda satýþa sunulduðunu söyledi. Yeni modelin teknik özellikleri ve donaným seçenekleriyle ilgili bilgiler de veren Avcý, þöyle konuþtu: "Mayýs ayýnda ön satýþýna baþlanan ve geçtiðimiz bir aylýk dönemde sýnýfýnýn en çok satan otomobili olan Fiat 500L'nin Popstar versiyonunda, lansmana özel 'Panoramic Edition' paketi, 31 Aðustos'a kadar hediye ediliyor. Müþteriler Panoramic Edition'da, 17 inç alaþýmlý camlar, panoramik cam tavan, arka park sensörü, elektrikli bel ayarlý ön ve arka koltuklarla ön ve arka kolçak gibi özelliklere ücretsiz sahip oluyor. Çevreci Motorlar Fiat 500L, Türkiye'de biri otomatik þanzýmanlý olmak üzere, iki adet Multijet II dizel motor ve yenilikçi Turbo Twinair dâhil olmak üzere, iki adet benzinli motor seçeneðiyle pazara sunuldu. 500L'nin 900 cc hacminde olmasýna raðmen, 1600 cc hacmindeki motorlara eþ deðer bir performans ve dizel motor kadar düþük yakýt tüketimi sergileyen 2 silindirli yeni twinair motoru 105 beygir güç üretirken, sadece 112 gram emisyon deðeriyle de çevreye olan saygýsýný gösteriyor. 1.4 litre 95 beygir gücündeki motor ise uygun fiyatlý bir 500L'ye sahip olmak isteyenler için makul bir seçenek oluþturuyor. Sýnýfýnda ilk kez Euro 6 normlarýna sahip Fiat 500L, bu özelliðiyle sýnýfýnýn en çevreci otomobili unvanýný da hak ediyor. Fiat'ýn ödüllü 1.3 litrelik Multijet motoru 85 beygir gücündeki versiyonuyla en tasarruflu motor seçeneðini sunuyor. En çok tercih edilen motorlardan biri olan 1.3 Multijet 85 Hp, Dualogic otomatik vites seçeneðiyle de, 500L'nin her üç versiyonunda otomobil severlerin tercihine sunuluyor. 1.6 litre hacmindeki Multijet motor ise 105 beygir gücü ve 320 newtonmetre torkuyla, 500L'nin en performanslý motor seçeneðini oluþturuyor. Geniþ Yaþam Alaný Fiat'ýn tasarým merkezi Fiat 500L, Karakaþlar Otomotiv tarafýndan Çorum'da satýþa sunuldu. Fiat'ýn yeni modeli dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Etkinlik Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý'nda faaliyet gösteren Karakaþlar Otomotiv'de düzenlendi. Ön satýþýna mayýs ayýnda baþlanan Fiat 500L pazarda yerini aldý. Yeni modelin teknik özellikleri ve donaným seçenekleriyle ilgili bilgiler verildi. Centro Stile tarafýndan vanýyla maksimum göfiat 500L'nin, alaþýmlý tasarlanan Fiat 500L, efrüþ kolaylýðý ve iç jantlar için sunduðu besanevi Fiat 500 modelini mekân ferahlýðý saðlýyaz, gri ve siyah seçeönden andýran tasarýyor. Gövdesi çift renkli nekleriyle sýnýrsýz kommýyla, ilk bakýþta sýcak Sýnýfýnda ilk kez Euro 6 binasyon yapýlabiliyor. ve tanýdýk bir izlenim býnormlarýna sahip Fiat 4.14 m. uzunluða, 1.78 rakýyor. Fiat 500'ün gen500l, bu özelliðiyle sým. geniþliðe ve 1.66 m. lerine uygun olarak tanýfýnýn en çevreci otoyüksekliðe sahip Fiat sarlanan tavan ve arka mobili unvanýný da hak 500L'nin kabini içinde bölüm görsel ligiyle dikediyor. olarak tercih edide çeþitli seçenekler sukat çeken Fiat 500L, gelebilen ve 20'den fazla nuluyor. Fiat 500L, olniþ cam yüzeyleri ve tarenk seçeneði bulunan dukça ferah þartlarda 5 yolcu taþýma ve ayný zamanda 5 valiz barýndýrma özelliðiyle, iç mekân geniþliði konusunda oldukça iddialý olduðunu ortaya koyuyor. Yeni Fiat 500L, sýnýfýnýn en verimli iç mekân geniþliði ve 412 litreye varan bagaj kapasitesiyle rakiplerinden ayrýlýrken, tüm yolculara sunduðu kullanýþlý bölmelerle yaþam alanýnýn fonksiyonel kullanýlmasýna olanak saðlýyor. Sürüþ keyfi ve araç içi konforu, her hareket yönünde ayarlanabilen koltuklarýn çok yönlülüðüyle destekleniyor. Ýlk bakýþta kullanýcý dostu, hayatý kolaylaþtýran teknolojileri, Fýat500L modelinde de yoðun bir þekilde kullanýlýyor. Bu teknolojinin; bilgi-eðlence, arýza teþhisi gibi önemli fonksiyonlarýný, kolay ve sezgisel bir kullanýcý deneyimiyle ilk kez birleþtiren, yeni dokunmatik ekran geliyor. Bu teknolojilerin baþýnda 500L'nin; bilgi-eðlence, arýza teþhisi gibi önemli fonksiyonlarýný, kolay ve sezgisel bir kullanýcý deneyimiyle ilk kez birleþtiren, yeni dokunmatik ekran geliyor. Dâhili navigasyon sistemini de sunan geniþ dokunmatik ekran, donanýmý kategorinin ötesine taþýyor. Küçük bir tablet olarak nitelendirilebilecek 5.4 inçlik ekran, USB baðlantýlarý, Bluetooth ve AUX-IN özellikleriyle, handsfree arama, akýllý telefonlar ve MP3 çalarlar aracýlýðýyla SMS mesajlarýný okuma ve müzik dinleme imkâný sunuyor. Direksiyon üzerindeki kontroller ve ses tanýma sistemi dikkat kaybýný engellerken, en modern dijital uygulamalar 500L'de bir araya geliyor. Dünyanýn en önde gelen otomobil güvenlik organizasyonlarýndan olan Euro NCAP'in gerçekleþtirdiði çarpýþma testlerinden, en yüksek deðerlendirme kriteri olan 5 yýldýz alan Fiat 500L, standart olarak sunulan 6 hava yastýðý, ABS+EBD, ASR+MSR+ERM + DST ve Hillholder içeren ESP sistemi, cruise control gibi birçok güvenlik öðesiyle de iddiasýný ortaya koyuyor. Fiat 500'e özgü detaylarý hatýrlatan çizgilerden, gövde rengine sahip gösterge paneline ve konfor hissini tam anlamýyla yansýtan döþemelere kadar birçok iç mekân detayý, Fiat 500L'nin kendini sevdiren özellikleri arasýnda yer alýyor. Kapsamlý aksesuarlarýyla dikkat çeken 500L'de, farklý gösterge grafiklerine, krom kaplamalara ve hatta koku yayýcýlara kadar uzanan geniþ bir aksesuar yelpazesi sunuluyor. Öte yandan okul sezonu öncesi Fiat Ducato'lar da yüzde 6'ya varan indirimlerimiz sürüyor. Yeni modellerimizi yakýndan görmek ve kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv'e bekliyoruz." Hafta sýcak geçecek M Meteoroloji uyardý. Bir hafta boyunca kavrulacaðýz. eteoroloji uyardý. Bir hafta boyunca kavrulacaðýz. Hava sýcaklýklarý 3-7 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre; hava sýcaklýðý, yeni hafta boyunca mevsim normallerinin doðu bölgelerde 1 ila 3, kuzey, iç ve batý bölgelerde ise 3 ila 7 derece üzerine seyretmesi bekleniyor. Çorum da sýcaklýk 33 dereceden aþaðý düþmeyecek. Stad 1. Sokak ta kaza, 1 yaralý Karakeçili Mahallesi Stad 1. Sokak ta trafik kazasý yaþandý. Mustafa Demirer K arakeçili Mahallesi Stad 1. Sokak ta meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. Dün sabah saatlerinde 05 LK 120 plakalý araçla 19 DL 215 plakalý araç Stad 2. Sokak ta çarpýþtý. Kazada bir kiþi yaralanýrken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralý olay yerine Ýki aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. çaðrýlan 112 Acil Servis Ambulansý ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne götürüldü. Yaralý olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis Ambulansý ile hastaneye kaldýrýldý. Saðlýk çalýþanlarýna zam S aðlýk çalýþanlarý, görev yaptýklarý kurumun teknik ve fiziki kalitesinden sorumlu olmayacak, bu sebeple de maðdur edilmeyecek. Saðlýk-Sen tarafýndan toplu sözleþmede elde edilen kazanýmla, ek ödemelerin hesaplanmasýnda saðlýk tesisi kalite katsayýsýnýn dikkate alýnmamasý saðlandý. Saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesiyle, kurumlarýn daðýtýlabilir döner sermaye tutarlarý yüzde 10'ye kadar artýrýlmýþ oldu. Daha önceki uygulamada, saðlýk tesislerinin alt yapýsýna, teçhizat ve donanýmýna göre katsayý uygulanýyor, çalýþanlar arasýnda adaletsizliðe sebep olunuyordu. Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, konu hakkýnda þu deðerlendirmeyi yaptý: "MR cihazý olan hastane ile olmayan hastane arasýnda kalite katsayýsý uygulamasýndan dolayý bir eþitsizlik yaþanýyordu. Hastalarýn kaldýðý odalarýn teknik ve fiziki donanýmý ve odalarda kalan hasta sayýsýna göre kalite kat sayýsý belirleniyordu. Bu saydýðýmýz eksiklikler, çalýþanýn giderebileceði þeyler deðil. Halbuki bir saðlýk kuruluþuna cihaz almak, teçhizatýný geliþtirmek, çalýþanlarýn deðil, devletin sorumluluðu. Yani, saðlýk çalýþanlarý kendi çabalarýyla düzeltemeyecekleri veya temin edemeyecekleri cihazlar yüzünden birçok kriterden dolayý cezalandýrýlýyordu." Saðlýk tesisi kalite katsayýsý uygulamasýndan vazgeçilmesiyle, kurumlarýn daðýtýlabilir döner sermaye tutarlarýnýn yüzde 10'a kadar artýrýlmýþ olduðunu ifade eden Memiþ, bu farkýn saðlýk çalýþanlarýna daðýtýlabileceðini kaydetti. Memiþ, kalite katsayý puaný 90 olan bir hastanede çalýþanlara 1 milyon 800 bin TL daðýtýlýyorken kalite katsayýsýnýn kalkmasý sebebi ile ayný hastanede 1 Ocak 2014'den itibaren 2 milyon TL ek ödeme daðýtýlacaðýný ifade etti. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüðe girecek uygulamayla, saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermayeleri, oranlarý deðiþmekle beraber yüzde 10 civarýnda artmýþ olacak. Saðlýk tesislerinin kalite katsayýsýna göre bu orandan etkilenme oraný yüzde 5 ile yüzde 40 arasýnda deðiþecek. Toplu sözleþmede kabul edilen deðiþiklik þu þekilde: 209 Sayýlý Kanun'un 5. maddesi uyarýnca yapýlan ek ödemelerin hesaplanmasýnda saðlýk tesisi kalite katsayýsý dikkate alýnmaz.(cýhan) Saðlýk çalýþanlarý, görev yaptýklarý kurumun teknik ve fiziki kalitesinden sorumlu olmayacak, bu sebeple de maðdur edilmeyecek.

15 Medya Konseyi þubeleþiyor enel Merkezi An- bulunan ve Gkara da medya çalýþanlarýný buluþturan kýsa adý (MED- KO) olan Medya Konseyi Derneði, il ve ilçelerde þube ve temsilcilikler açma kararý aldý. Medya Konseyi Derneði Genel Merkez Yönetim Kurulu 1. Olaðan Genel Kurulu nda alýnan þube ve temsilcilikler kurma kararý hayata geçiriliyor. Medya Konseyi nin Selim Bilge baþkanlýðýnda yapýlan genel merkez yönetim kurulu toplantýsýnda çýkan karar doðrultusunda illerden ve ilçelerden gelen taleplerin incelemeye alýnacaðý, devamýnda iller ve ilçeler düzeyinde þubeleþmeye gidileceði öðrenildi. Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge, Medya Konseyi ne gösterilen ilgi için basýn camiasý çalýþanlarýna teþekkür etti. Medya Konse- Ýlaç içti Fatma Tiryaki vefat etti mekli Müftü Yardýmcýsý Sadýk Tiryaki'nin an- Fatma Tiryaki (85) dün vefat etti. Enesi Uzun süredir tedavi gören Fatma Tiryaki'nin cenazesi, bugün Ulu Camii'nde öðle namazýnýn ardýndan kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulu Mezarlýk'ta defnedilecek. Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Alkollü sürücüler hakkýnda iþlem smancýk Caddesi Ýkbal Kavþaðý nda refüje Oçarpan sürücünün alkollü olduðu belirlendi. O.K. isimli sürücü Ýkbal Kavþaðý nda refüje çarptý. Sürücünün 325 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda güvenliði tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Çepni Mahallesi Ömür Sokak ta trafik ekiplerince yapýlan kontrolde durdurdulan sürücü H.Y. ýn da 117 promil alkollü olduðu tespit edildi. Balkondan düþtü ülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 10. So- balkondan düþen kadýn aðýr yaralandý. Gkak ta K.G. isimli kadýn evinin balkonundan düþence aðýr yaralandý. Kadýn hastaneye kaldýrýldý. Osmancýk ta ise N.Y. isimli 3 yaþýndaki çocuk Toprak Sanayi 11 adresindeki evin balkonundan düþtü. Aðýr yaralý çocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. ahçelievler Mahallesi Þenyurt 7. Sokak ta 21 Byaþýndaki genç kýz bunalýma girip ilaç içti. Ç.Ç. isimli genç kýz evinde bir anlýk bunalýma girip evdeki ilaçlardan içti. Genç kýz hastanede tedavi altýna alýndý. Saldýrýnýn kanýtlarý yok edilmiþ olabilir ngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Suriye'deki Ý"herhangi bir kimyasal silah saldýrýsýnýn kanýtlarýnýn þimdiye kadar yok edilmiþ olabileceðini" söyledi. Hague, Suriye yönetiminin, BM heyetine Þam'da kimyasal silah saldýrýsý düzenlendiði belirtilen bölgede, inceleme yapma izni verildiðinin duyurulmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, kimyasal silah saldýrýsýnýn kanýtlarýnýn þimdiye kadar yok edilmiþ olabileceðini ve BM ekibinin Suriye'de ulaþabilecekleri konusunda "gerçekçi" olunmasý gerektiðini ifade etti. Eldeki mevcut kanýtlarýn tek bir noktayý gösterdiðini ve bu noktanýn Suriye rejimi olduðunu kaydeden Hague, þunlarý söyledi: "Kimyasal silahlarýn 21. yüzyýlda cezasýz bir þekilde kullanýlmasý ve sonuçlarýnýn olmamasý fikrine izin veremeyiz. Dolayýsýyla güçlü bir tepki verilmesinin çok önemli olduðuna inanýyoruz. Bu ister Esed olsun veya kendi halkýný katleden baþka insanlar olsun, kimyasal silahlar kullanmak çizgiyi aþmaktýr. Dünya bu çizgi aþýldýðýnda tepki verir." Medya Konseyi Baþkaný Selim Bilge. M yi nin basýn çalýþanlarýnýn karþýlaþtýklarý zorluklarýn önüne geçmek için el birliði ile çözme iradesini ortaya koyacak bir sivil toplum kuruluþu olduðuna dikkat çeken Baþkan Selim Bilge, açýklamasýný þu sözlerle sürdürdü: Medya Konseyi genel merkezi Ankara da olan ve basýnýn karþýlaþtýðý zorluklarý elbirliði ile çözme iradesini ortaya koyacak yapýda bir sivil toplum kuruluþudur. Görevimizi devir aldýk ve yolumuza çýktýk. Artýk basýn çalýþanlarýnýn kendi sýkýntýlarýný çözme konusunda ve kendilerini doðru bir þekilde anlatma konusunda bir iradesi oluþmuþtur. Bu iradeye destek veren basýn çalýþaný ilinin ve ülkesinin geleceðine destek veriyor demektir. Geçmiþ dönemdeki konsey yöneticisi olan arkadaþlarýn topluma açýlma projelerinin olmadýðýný biliyoruz. Artýk yeni dönem baþlamýþtýr. Geçmiþi konuþmaya gerek yok. Yol almamýz için basýna ekonomik olarak yeni alanlarýn açýlmasý gerekmektedir. Ýlk açýklamamýzda da belirttiðimiz gibi Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, SBS deðiþti, öðrenciler 36 sýnavdan sorumlu tutulacak. Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak Ýllerinde çalýþmalarýmýza baþladýk. Birçok ilden talep geliyor. Genel merkez yönetimi bu talepleri deðerlendirerek geri dönüþler yapmaya baþladý. Burada amaç bütün illerin ve ilçelerin basýn sorunlarýný birebir takip etmektir. (ÝHA) Öðrenciler 36 sýnavdan geçecek illi Eðitim Bakanlýðý, SBS sistemini kökten çözmek için öðrencileri toplam 36 sýnavdan sorumlu tutacak. Toplantý sonucuna göre, 5. sýnýfta merkezi sýnav yapýlmayacak. Öðrenciler 6, 7 ve 8. sýnýflarda toplam 36 sýnavdan sorumlu olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) 16 ilde düzenlediði 'SBS arama konferanslarýnýn' finali Eskiþehir'de yapýldý. Kesinleþen liselere geçiþ modeline göre; bakanlýk, yýl içinde Türkçe, fen, matematik, inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ve din kültürü derslerinden düzenleyeceði merkezi sýnavlarý test usulü yapacak. 5. sýnýf, ilkokuldan ortaokula alýþtýrma dönemi gibi deðerlendirilecek; 5. sýnýfta merkezi sýnav yapýlmayacak. Öðrenciler, 6, 7 ve 8. sýnýflarda ise toplam 36 sýnavdan sorumlu olacak. Sýnavlarýn deðerlendirme ve sýralamalarý, Türkiye geneli için deðil; her il bazýnda ayrý ayrý yapýlacak. Deðerlendirme sonucunda liseler yine puana göre öðrenci alacak. Galatasaray, Kabataþ, Ýstanbul Erkek gibi kapýsýnda yýðýlma olacak okullar için ise öðrenci kabulünde kendi düzenleyecekleri ek sýnavlar belirleyici olacak. MEB'in SBS yerine geçecek yeni liselere geçiþ modeline son þekli, 16 ilde düzenlenen "arama konferanslarý"nýn sonuncusunun yapýldýðý Eskiþehir'de verildi. Sorularý Bakanlýk hazýrlayacak Yeni sisteme göre, okullarda yýl içinde Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden düzenlenecek sýnavlar, bakanlýk tarafýndan gönderilen sorularla, merkezi olarak yapýlacak. Sýnavlar mevcut sistemde dönem içinde yapýlan sýnavlardan farklý olarak "test" usulü ile gerçekleþtirilecek. 1. yarýyýl sýnavlarý aralýk, 2. yarýyýl sýnavlarý ise nisan ayýnda yapýlacak. Sorular, o güne kadar iþlenen müfredattan sorulacak. Yanlýþ cevaplar doðru cevaplarý etkilemeyecek. Mevcut sistemde öðrenciler, bir dönem boyunca Türkçe, matematik, fen ve yabancý dil derslerinden 3; inkýlap tarihi ve din derslerinden 2 yazýlý sýnava giriyor. Yeni SBS modeline göre bu yýldan itibaren bakanlýk, Türkçe, matematik, fen ve yabancý dil derslerinin 2. sýnavýný; inkýlap tarihi ve din derslerinin ise son sýnavlarýný merkezi olarak test usulü yapacak. 5. sýnýf 'alýþtýrma dönemi' olacak 5. sýnýf, ilkokuldan ortaokula alýþtýrma dönemi gibi deðerlendirilecek; 5. sýnýfta merkezi sýnav yapýlmayacak. Öðrenciler, 6, 7 ve 8. sýnýflarda ise toplam 36 sýnavdan sorumlu olacak. Öðrencilerin kendi sýnýflarýnda gireceði sýnavlarýn gözetmeni o sýnýflarda derse giren öðretmenler olamayacak. Hangi öðretmenin hangi okulda görev alacaðýna il/ilçe milli eðitim müdürlükleri karar verecek. Ancak öðrenciler, sýnava kendi okullarýnda katýlacak. Sýnavý kaçýrana telafi þansý Sýnavlardan herhangi birini kaçýran ancak geçerli mazeret sunacak öðrencilere, sýnavý takip eden hafta telafi sýnavý yapýlacak. Ancak bu sýnav merkezi olarak, 1 kereye mahsus düzenlenecek. Öðrenciler bu sýnava kendi okullarýnda deðil; il veya ilçe merkezlerindeki sýnav salonlarýnda girecek. Yüzde 60 sýnav yüzde 40 kanaat Öðrencilerin dönem puaný, bakanlýðýn düzenlediði ortak sýnavlar ile öðretmenlerin kanaat notunun ortalamasý alýnarak hesaplanacak. Bu kapsamda, bakanlýðýn düzenleyeceði ortak sýnavlardan alýnan notlarýn yüzde 60'ý ile öðretmen kanaat notunun yüzde 40'ý, dönem baþarý puanýný belirleyecek. 6. sýnýfta belirlenen yýl baþarý puanýnýn yüzde 10'u, 7. sýnýftaki puanýn yüzde 20'si, 8. sýnýftaki puanýn da yüzde 70'i öðrencinin hangi lisede okuyacaðýný belirleyecek. Öðrenciler, 3 yýlýn sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara yönelik tercih yapacak. Tercihler, deðerlendirildikten sonra, MEB öðrencileri uygun liselere merkezi olarak yerleþtirecek. Sýralamalar il bazýnda Bakanlýk, öðrencilerin, yýl içinde düzenlenen merkezi sýnavlardan aldýklarý puanýn, liselere geçiþte temel alýnacak olmasý nedeniyle, sýralamada herhangi bir bölgesel baþarý farklýlýðýnýn oluþmamasý için de adým attý. Arama konferanslarýnda gündeme gelen bu soruna, "bölgelere göre farklý deðerlendirme" çözümü bulundu. Yani örneðin Þýrnak'taki öðrencilerin puan ortalamasý ile Ýstanbul'daki öðrencilerin puan ortalamasý farklý farklý deðerlendirmelere tabi tutulacak. Sýralamalar da il bazýnda yapýlacak. Yeni sistemde yapýlacak puan de- SALI 27 AÐUSTOS Blok Aktüel okurlarýyla buluþtu TÜTEV de yeni dönem kurslar ürkiye Teknik Ele- Vakfý (TÜ- Tmanlar TEV) Çorum Þubesi, periyodik eðitimler ve güncel içerikli seminerler düzenlemeye devam ediyor. TÜTEV Çorum Þube Baþkaný Atak Gevher, Toplumsal olarak toplum düzeyinin arttýrýlmasý bilimsel ve teknolojik çalýþmlarýn imkânlarýndan etkin bir þekilde yararlanmakla saðlanabilir, bilimsel ve teknolojik geliþme, var olan imkânlarýn en kýsa sürede en iyi þekilde kullanýlmasý ile olabilir. dedi. TÜTEV Çorum Þubesi nin teknik elemanlarýn mesleki faliyetlerinde önemli yer tutan autocad, solid, 3 d max gibi programlarý eðitim olarak teknik elemanlarýn hizmetine sunduðunu belirten Gevher, TÜTEV eðitim salonunda gerçekleþtirilecek olan 2013/3 grup autocad, solid, 3 d max gibi eðitimlerin baþladýðýný kaydederek, eðitimin 2 aylýk sürede tamamlanacaðýný söyledi. Gevher, meslek içi eðitimin önemli parçalarýndan olan autocad, solid, 3 d max eðitimleri ile teknik elemanlarýn çizim programlarý becerisinin arttýrýlmasý, Çorum sanayisinin yetiþmiþ teknik eleman ihtiyacýnýn karþýlanmasý için katký saðlanmasý ve iþsiz teknik elemanlara iþe girmede referans olma gibi faydalarýn saðlanmýþ olacaðýný belirterek, Eðitimi verecek eðitimcilerimizi katýlýmcýlarýmýzý þimdiden tebrik eder, baþarýlar dilerim. diye konuþtu. orum da bulunan Ç7 tuðla þirketinin bir araya gelerek kurduðu Çorum Blok Tuðla Þirketi, hem Çorum ekonomisinin lokomotiflerinden olan tuðlacýlýk sektörünü anlatan hem de Çorum'un kültürel deðerlerinin tanýtýmýna yönelik olarak çýkardýðý Blok Aktüel dergisi okuyucularýyla buluþtu. Tuðlacýlýk ve Çorum kültürünün yaný sýra birçok konuda da okurlarýný aydýnlatacak olan Blok Aktüel, özel röportajlarý ve güncel konularla çarpýcý bir içeriðe sahip. Çorum Blok Tuðla Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, bir süredir Blok Aktüel dergisinin hazýrlandýðýný belirterek, Çorum'un tanýtýmýna yönelik olarak çýkardýðýmýz, ambalajýndan, içeriðine kadar çok özel bir yapýya sahip olan Blok Aktüel dergisinin okuyucularýyla larý'na ve illerimizin belli kurum ve kurugisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Rek- buluþmasýnýn luþlarýna gönderilelam&tanýtým yetkililarý'na mutluluðunu yaþýyoruz. Çorum Blok Tuðla olarak hem sektörümüzün cek. Bundan dolayý Çorum'un tanýtýmýný en iyi þekilde yapmayý leri de derginin hazýrlýk aþamasýnda çok emek sarf ettiklerini gelmiþ olduðu planladýk. Bunun için- belirterek, derginin noktayý anlatmak, hem de ilimizin tanýtýmýna yönelik bir dergi çýkarmaya karar verdik. Bu de dergi içeriðinin en üst düzeyde oluþmasýný saðladýk. dedi. Blok Aktüel der- okuyucularýyla buluþmasýndan dolayý mutlu olduklarýný ifade ettiler. plan doðrultusunda yoðun bir tempo içerisinde sürdürdüðümüz çalýþmalar sonunda da dergiyi baþarýyla çýkarttýk. Sadece sektörel bir yaklaþýmda bulunmayarak Çorum'un birliktelik kültürünü ve Çorum'un tarihsel geliþimini de dergimiz de anlattýk. açýklamasýnda bulundu. Okuyucularýyla buluþan derginin sadece Çorum da daðýtýlmadýðýný da belirten Amasyalý, Dergimiz sadece Çorum'da deðil, baþta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Gümrük Ticaret Bakanlýðý, 81 ilimizin Ticaret ve Sanayi Oda- Çorum Blok Tuðla Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý Çorum Þubesi seminerler düzenlemeye devam ediyor.

16 16 SALI 27 AÐUSTOS 2013 YEDAÞ la ýþýl ýþýl oldu Y Nurettin Türkoðlu EDAÞ, eþsiz doða güzelliðe sahip Erfelek Tatlýca Þelalesi'ni aydýnlattý. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya, Sinop Ýl ve Ýlçelerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi daðýtýmýný amaç edinen YEDAÞ, bölgesinin sanayi yatýrýmlarýnda gerçekleþtirdiði planlý yatýrýmý turizm alanýnda yaygýnlaþtýrýyor. Bunun son örneðini de Sinop'un Erfelek ilçesinde bir turizm köþesi olan Tatlýca Þelalesi'ni aydýnlatarak gerçekleþtirdi. MÝLLÝ PARK- LAR AYDINLANI- YOR Türkiye genelindeki 34 Milli Park'tan sadece 4 tanesinin bölgelerinde bulunduðunu belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Tür- 28 Þubat maðduriyetleri önlenecek Afyon da kamera skandalý Afyonkarahisar'da 25 erin öldüðü mühimmat deposu patlamasýnda yeni bir skandal ortaya çýktý. Kýþladaki kameralarýn 'sahte' olduðu tespit edildi. Afyonkarahisar 'da 25 askerin hayatýna mal olan mühimmat patlamasýnýn meydana geldiði Þehit Uzman Mete Saraç Çavuþ Kýþlasý'nda, nizamiyeye ve güvenlik kulelerine konan güvenlik kameralarýnýn sahte olduðu ortaya çýktý. Can kayýplarýnýn yaný sýra patlamada 13 milyon 594 bin 114 TL maddi zarara uðrayan kýþlada iddiaya göre, 'ödeneksizlik' nedeniyle kamera sistemi yaptýrýlmadýðý, sahte kameralarý askerin kantin gelirinden aldýðý anlaþýldý. Ayrýca cephanelikte emniyet sisteminin bulunmadýðý da belirlendi. Þehit Uzman Çavuþ Mete Saraç Kýþlasý 4. Mühimmat Bölge Komutanlýðý 41. Mühimmat Bölük Komutanlýðý'nda geçen yýl 5 Eylül'de 32 numaralý cephanelik deposuna mühimmat taþýndýðý sýrada meydana gelen patlamada 25 asker hayatýný kaybetti. Radikal gazetesinin haberine göre; olayla ilgili açýlan davaya hazýrlanan iddianameye göre, 150 bin tonluk mühimmatýn tamamýna yakýný üç günlük oryantasyon eðitiminden bile geçmemiþ, el bombasýyla dahi temas etmemiþ erlere taþýttýrýldý. Taþýma iþlemi gece yarýsýna sarktý ve iki aracýn farlarý ile aydýnlatma yapýldý. Bunun üzerine, 2. Mühimmat Bölge Komutaný Kýdemli Albay Veysel Özbay, Mühimmat Bölük Komutaný Binbaþý Ali Duran ve depolarýn bakým ve güvenliðinden sorumlu Üsteðmen Tuncay Aydýn'a "birden fazla kiþinin ölümüne ve yaralanmasýna neden olma" iddiasýyla dava açýldý. Üç sanýk yaklaþýk üç ay tutuklu kaldýktan sonra serbest býrakýldý. Ýddianameye göre patlamada, 150 bin ton aðýrlýða ulaþan yaklaþýk 20 bin el bombasý iki ayrý patlamayla infilak ettiði ve etrafa saçýldýðý belirlendi. Toplam zararýn 13 milyon 594 bin 114 TL 7 kuruþ olduðu da hesaplandý. Kantin geliriyle almýþlar Dava sürecinde patlamaya dair çarpýcý bir gerçek de öðrenildi. Eskiþehir 1. Hava Kuvveti Komutanlýðý Askeri Mahkemesi'nde görülen YEDAÞ, eþsiz doða güzelliðe sahip Erfelek Tatlýca Þelalesi'ni aydýnlattý. milli deðerleri aydýnlatacaðýz. diye konuþtu. YEDAÞ'IN BÖLGEYE KATKISI ÖNEMLÝ Kurumsal sosyal sorumluluk projesi þunun için önemlidir. Bir kaç yýl sonra gerçekleþen talepleri doðrultusunda yýllarý arasýnda toplam 14 farklý kurumsal sosyal sorumluluk projesi planladýk. YEDAÞ, bölgemizdeki insanlarýmýzýn her anýnda yer almaya devam edecek. Amacýtirilen yatýrýmlar ve iyileþmýz farkýndalýk oluþtu- alt yapýlarý sonucunda elektrik insanlarabilmek. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ahmet Çalýk'ýn bizlere rýn ilgisini çekmeyecek. Ýlgilendiði tek þey YEDAÞ'ýn o bölgeye verdiði güven ve destekle hedefimize emin ne katkýsý olduðu olacak diyen Türkoðlu þöyle devam etti; adýmlarla giderken, yönümüzü Avrupa Mükemmellik Biz bunu öngördük Ödülü'ne ve bölgemizle bütünleþmek çevirdik. adýna ku- SÝNOP MÝLLET- rumsal sosyal sorumluluk VEKÝLÝ ALTAY projelerini baþlat- týk. Kurum çalýþanlarý ve sosyal paydaþlarýn TÜRKOÐLU'NU KUTLADI Öte yandan CHP koðlu, Bölgemizdeki Milli Parklarýmýzý görmemezlikten gelemezdik. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda aydýnlattýk. Erfelek Tatlýca Þelalesi gündüz saatlerinde güneþ ýþýðýyla, akþam saatlerinde YEDAÞ ile aydýnlanýyor. dedi. Çevresel zenginliklerin aydýnlatýlmasý ve bölge turizmine kazandýrýlmasý YE- DAÞ'ýn sosyal sorumluluðudur diyen Türkoðlu, Çevre ve Orman Bakanlýðý ve Ýl Orman Müdürlükleri iþbirliði ile bölgemizde belirlenen Milli Parklarýn aydýnlatýlmasýna baþladýk yýlýna kadar tüm illerimizdeki özel ilgiyi hak eden Grup Baþkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na, kendi þehrine verdiði tüm yatýrým ve KSS'lerdeki hassasiyeti nedeniyle teþekkür etti. Altay, Özelleþtirmeyle birlikte oluþan kurumsal kalite hizmetlerini net bir þekilde görülmüþtür. Özelleþtirilen þirketler açýsýndan YEDAÞ, sorumluluk alanlarýnda gösterdiði katkýlar açýsýndan örnek bir çalýþma gerçekleþtirmiþtir. YEDAÞ'ýn ilk dikkatimi çeken projesi, kentimize göç eden leyleklere gösterdiði hassasiyeti olmuþtur. Sonrasýnda yakýndan takip ettiðim çalýþmalarýnda yatýrým açýsýnda gösterilen öncelik ve yerinde yapýlan çalýþmalardýr. Sanatkârlarýmýza verdiði katký ve ýþýl ýþýl bir Sinop'un yaný sýra, kamuoyuyla iletiþimi kurumsallýðýn göstergesidir. Tatlýca Þelalesi'ni gördüðümde adeta hayran kaldým. Emeði geçenlere teþekkürler diye konuþtu. Adalet Bakanlýðý, Ýnsan Haklarý Komisyonu ve kamu denetçilerine gelen müracaatlarý deðerlendirmeye aldý. Afyonkarahisar'da 25 erin öldüðü mühimmat deposu patlamasýnda yeni bir skandal ortaya çýktý. dalet Bakanlýðý, Ýnsan Haklarý Komisyonu ve Akamu denetçilerine gelen müracaatlarý deðerlendirmeye aldý. 28 Þubat maðduriyetleri yönetmelik deðiþiklikleriyle giderilecek. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 28 Þubat maðduriyetlerine yönelik sözlerinin perde arkasýna Bugün gazetesi ulaþtý. Edinilen bilgilere göre, Adalet Bakanlýðý hazýrlayacaðý yeni çalýþmayla 28 Þubat dönemindeki hak maðduriyetlerini giderecek. Bakanlýk bu kapsamda bugüne kadar Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu ve kamu denetçileri olarak bilinen ombudsmanlara gelen müracaatlarý deðerlendirerek yeni bir çalýþma yapacak. Adalet Bakanlýðý'nýn çalýþmasýyla tüm maðdurlara her alanda iade-i itibar saðlanacak. Yeni çalýþmanýn daha önceki 28 Þubat dönemi maðduriyetlerine iliþkin hazýrlanan torba kanunlarýn devamý niteliðinde olacaðý öðrenildi. Bakanlýðýn yapacaðý yasal düzenlemelerin yanýnda 28 Þubat maðdurlarýna yönelik idari kolaylýklarýn da saðlanmasý öngörülüyor. Buna göre yasal düzenlemeyle aþýlamayan hak iadeleri, idarenin alacaðý tedbirlerle aþýlacak. Maðduriyetlerin çeþitliliðine göre her kurum kendi bünyesinde yönetmeliklerle düzenlemeye gidecek. Torba kanunla memuriyete dönüþ 28 Þubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalarý nedeniyle memuriyetten çýkarýlanlarýn almýþ olduklarý disiplin cezalarý, bütün hukuki sonuçlarýyla birlikte ortadan kaldýrýlmýþtý. Ancak Danýþtay kararlarýnda, bu düzenlemeler sadece disiplin affý niteliðinde olup ilgililere memurluða yeniden dönüþ hakký getirmiyordu. Torba Kanunla memurken, kýlýk-kýyafet gerekçesiyle atýlanlar ile 1999 ve 2006 yýllarýnda getirilen afla disiplin cezalarý ortadan kaldýrýlanlara kadro engeliyle karþýlaþmaksýzýn yeniden memurluða dönüþ hakký getirildi. yargýlamada kýþla içindeki 38 ayrý cephaneliðin hiçbirisinde güvenlik kamerasý bulunmadýðý, ayrýca nizamiye ve güvenlik tepelerindeki kameralarýn da "sahte" olduðu anlaþýldý. Üstelik bu sahte kameralarýn kantin gelirinden alýndýðý tespit edildi. Kamera skandalý, bir kýsým erin ailesinin avukatlýðýný üstlenen Altan Ulutaþ tarafýndan ortaya çýkarýldý. Avukat Ulutaþ'ýn, geçen 31 Temmuz'daki duruþmada yönelttiði soru üzerine sanýk Üsteðmen Tuncay Aydýn, "Gerek nizamiyede gerekse güvenlik kulelerinde bulunan kemaralar sahte kameradýr. Sadece caydýrýcýlýk saðlamak amacýyla tahsis edilmiþtir. Kaydetme özelliði yoktur. Bu kameralar komutanlýk emriyle kantin gelirinden alýnmýþtýr" dedi. Ayný soru, 18 Haziran'daki ilk duruþmada, sanýk Kýdemli Albay Veysel Özsay'a da soruldu. Özbay güvenlik kamerasý sorununu üst birimlere ilettiklerini belirtmekle yetinerek, "ödenek" gerekçesini ileri sürdü. Özbay, þöyle dedi: "Cephanelikte kamera sistemi yoktur. Yanýltýcý tedbir olarak nizamiyede kameralar vardýr. Çalýþmamaktadýr. Kamera sistemiyle ilgili olarak taleplerimizi birliklerde, toplantýlarda ve seminerlerde üst komutanlarýmýza bildirdik. Kamera ihtiyacýyla ilgili çalýþma yaptýrmýþtým. Üst yazýyla bildirip bildirmediðimi hatýrlamýyorum. Bu ihtiyaç üst komutanlýklarca bilinir. Depolarda emniyet ile ilgili ayrýntýlar baþta mühimmat komutanlýðý tarafýndan bilinir. Baþta güneydoðudaki depolar olmlak üzere ödenek miktarýnca bu eksiklikler giderilir." Kýþlada sahte kamera kullanýlmasý, hayatýný kaybeden askerlerin ailelerini de hayalkýrýklýðýna uðrattý. 31 Temmuz'daki duruþmada söz alan Kýdemli Çavuþ Murat Düger'in babasý Zekai Düger, "Ordunun kalbi olan cephanelikte sahte kamera kullanýlmasý son derece aðýr bir ihmaldir. Bunu ordu vicdanýnýn neresine sýðdýrýyor" dedi. Skandalý açýða çýkaran Avukat Ulutaþ, patlamadan sonra deponun bulunduðu bölgede herhangi bir bilirkiþi incelemesinin yapýlmadýðýný belirtiyor. Ýncelemenin Ankara 'da bir laboratuvarda hangi el bombasýnýn nasýl patlayacaðý þeklinde gerçekleþtirildiðini kaydeden Ulutaþ, patlamanýn bir kazadan deðil, sabotajdan kaynaklanabileceðine dikkat çekiyor. Týbbý ve Aromatik Bitkiler Yetiþtiriciliði kurslarý meyvelerini vermeye baþladý. Kurslar meyvelerini veriyor skilip Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlü- ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tara- Ýðü fýndan yýl içinde düzenlenen Týbbý ve Aromatik Bitkiler Yetiþtiriciliði kurslarý meyvelerini vermeye baþladý. Kurs sonucunda baþarýlý olan ve Kýrsal Kalkýnma Ajansý na proje sunan 9 kiþinin projesi onaylandý. Onaylanan projelerin faaliyete geçmesi ile çiftçiler, IPARD hibelerinden yararlanarak traktör ve ekipmanlarýný kullanmaya baþlayacaklar. Ayrýca kurslara katýlan çiftçiler tarafýndan bu güne kadar Ýskilip te ekonomik anlamda yetiþtiriciliði yapýlmayan ürünlerin de üretimine baþlanacak. Yapýlan açýklamaya göre, bu konuda ilk çalýþma Açýk hat süresi doluyor TK tarafýndan "açýk hat" kullanýcýlarýna Bsaðlanan süre 1 Ekim 2013'te doluyor. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, "açýk hat" kullanýcýlarýna tanýnan sürenin 1 Ekim'de sona ereceðini belirterek, "Þu ana kadar 2,4 milyon civarýnda sorgulama yapýldý, 700 binden fazla kiþi hattý kendi üzerine aldý ya da kendi üzerine görülen hattý devretti" dedi. Acarer, yaptýðý açýklamada, "mobil telefon hattýný kullanan ile üzerine kayýtlý olan kiþilerin farklý olmasý" diye tanýmlanan "açýk hat" kullanýcýlarýna yönelik 1 Ekim 2012'de gerçekleþtirilen düzenleme için bir yýllýk süre belirlendiðini hatýrlattý. Söz konusu düzenlemenin, ön ödemeli hatlar için çok önemli olduðunu vurgulayan Acarer, "Bu hatlarýn oraný da toplam abone sayýsý içinde yüzde 60 civarýnda. Yani her 100 mobil abonenin 60'ý ön ödemeli hat kullanýyor. Bu, son yýllarda faturalý hatlara doðru deðiþmeye baþladý ama yine de yarýsýndan çoðu ön ödemeli" ifadesini kullandý. Açýk hat sorununun 5-6 yýl öncesinden geldiðini anlatan Acarer, baþka kiþilerin adý kullanýlarak onlar adýna hatlar açýldýðýna dikkati çekti. Bu durumun masumane olabileceði gibi art niyetli gerekçelerden de kaynaklanabileceðini dile getiren Acarer, þöyle konuþtu: "Neticede çok ciddi bir tüketici maðduriyetleriyle karþýlaþýlabilmesi söz konusu. Ben sizin hattýnýzý kullanýyorsam, usulsüz, kanun dýþý iþlemler yapýyorsam ve bu doðrultuda kanuni olarak da dinleniyorsam buradaki muhatap siz oluyorsunuz, yani hattýn sahibi oluyor. Hattýn sahibi maðdur duruma düþüyor. Bu nedenle Aþaðýörenseki köyünde gerçekleþtirildi. Cavit Korkmaz ve Nihat Üstün isimli çiftçiler kurslarda aldýklarý bilgiler doðrultusunda köylerinde sarýmsak yetiþtiriciliði yaparak kaliteli ve yüksek miktarda ürün elde ettiklerini, bundan sonraki yýllarda da üretim miktarýný artýrarak bütçelerine katký saðlamayý planladýklarýný belirttiler. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ali Sülük, onaylanan projeler kapsamýnda önümüzdeki yýllarda ilçede sarýmsak, kimyon ve çemen gibi týbbi aromatik bitkilerin yetiþtirilerek çiftçilere alternatif gelir kapýsý açýlacaðýný ifade edip, kursa katýlan ve henüz proje hazýrlatmayan çiftçilerin de bir an önce proje hazýrlatarak IPARD desteklerinden faydalanmalarýný tavsiye etti. geçen sene yaptýðýmýz düzenlemeyle 1 Ekim 2012'den itibaren bir yýlýk süre verdik ve dedik ki 'Herkes web sayfamýza girsin, kullanýcý kimliðiyle orada üzerinde kayýtlý ne kadar hat varsa görsün.' Þu ana kadar 2,4 milyon civarýnda sorgulama yapýldý, 700 binden fazla kiþi hattý kendi üzerine aldý ya da kendi üzerine görülen hattý devretti. Süre 1 Ekim 2013'te dolacak. Bu nedenle mobil telefon kullanýcýlarý, 1 Ekim'e kadar üzerlerine kayýtlý farklý bir hat olup olmadýðýný kontrol etsin." "Mobil telefon hattýný kullanan kiþi ile hattýn üzerine kayýtlý kiþinin farklý olduðu hatlar", açýk hat olarak ifade ediliyor. Bazý bayiler, hat açtýrýlmasý için gerekli kimlik bilgi ve belgelerini aldýklarý vatandaþlarýn üzerlerine onlarýn haberi olmadan birden fazla abonelik yapabiliyor. Bu vatandaþlarýn haberdar olmadýðý hatlar, baþka kiþiler tarafýndan kullanýlabiliyor. Vatandaþlar, bu hatlarýn üzerine kayýtlý olduðunu, hat ile ilgili bir sorun çýktýðýnda öðrenebiliyor hatta hiç kullanmadýðý, varlýðýndan haberdar bile olmadýðý hattýn borcundan dolayý haciz iþlemleriyle karþýlaþabiliyor. Açýk hatlar, yasal telefon dinlemelerini engellemek amacýyla suç örgütleri tarafýndan da kullanýlabiliyor ve üzerine kayýtlý hat olduðundan habersiz vatandaþlar maðdur olabiliyor. BTK tarafýndan "açýk hat" kullanýcýlarýna saðlanan süre 1 Ekim 2013'te doluyor.

17 SALI 27 AÐUSTOS Radyo dinlemenin zevki Eskiden iletiþim bu kadar yaygýn deðildi. Köylerimizde elektrik olmadýðý için, dolaysýyla elektriðe baðlý elektronik aletlerden televizyon, bilgisayar, CD çalarlarda yoktu. Bütün bunlarýn yerini pilli radyolar ve tek tük plak dinlemekte kullanýlan pikaplar alýyordu. O da lükstü. Yani her evde bulunmazdý. Genelde Almanya'da oðlu-kýzý olanlarýn evinde bulunurdu. Köy yerinde evinde radyosu olan þanslýydý. Bu nedenle ajanslarý dinleyebilmek için radyosu olan eve gidilir veya olmadý radyo evin avlusuna getirilir orada toplu olarak dinlenirdi. Kimseden çýt çýkmazdý. Diðer taraftan pili bitmesin diye gereðinden fazla kullanýlmazdý. Rahmetli babacýðýmýn gaz lambasý aydýnlýðýnda her akþam saat de yayýnlanan meclis saatini ve arkasý yarýmlarý pür dikkat dinlediðini hiç unutamam. 28 sene önce Kargý ilçesi - Koyunkýran köyünde göreve baþladýðýmda bende pilli bir radyo aldým. Sabahtan gece 12'lere kadar elimden düþmezdi. Antenine baðladýðým bakýr tellerle FM kanalýný daha iyi çekmesi için uðraþýr dururdum. Kim bilir o zamanlarda elektrik, telefon, ulaþým olmayan mahrumiyet bir köyde en yakýn arkadaþým o idi. Gündüzleri bir elimde radyo bir elimde kitap köyün çevresindeki tepelerde turlardým. Bazen de (rahmetli babacýðýmý hasta yataðýnda býrakýp gitmem nedeniyle) dinlediðim müziðin etkisinde kalýr hüngür hüngür aðlardým. Aðlamakta insana bazen mutluluk verirdi. Özellikle cumartesi - pazar günlerini iple çekerdim. Çünkü bu günlerde TRT FM, Amerika'nýn sesi radyosu, Kýbrýs bayrak radyosu, Kerkük radyosu, Ýran radyosu, Budapeþte radyosu gibi radyolardan istek parçalarý yayýnlanýrdý. Anadan- babadan ayrý kalmanýn ve gençliðin etkisiyle arabeskleri, hüzünlü türküleri dinlemeyi pek severdim. Ayrýca bu radyo kanallarýna mektup yazar, istekte bulunurdum. Ýstediðim parça radyo da yayýnlanýnca da ayrý bir mutluluk duyardým. Diðer taraftan o zamanlarda bazý radyo kanallarýnda mektup arkadaþlýðý diye programlar yapýlýrdý. Bu vesile ile bende birçok kiþiyle mektuplaþýrdým. Bazýlarý özel þiir isterdi. Bende gýyaben þiir yazar gönderirdim. Sonradan teþekkür mektuplarý gelirdi. Köyde en çok mektup bana gelince, muhtar 'Mahir bey postane sana çalýþýyor' diye takýlýrdý. Þimdi artýk pilli radyo devri kapandý. Bunlarýn yerini televizyonlar, MP3, CD çalarlar, cep telefonlarý aldý. Ama ben bir sivil savunmacý olarak, HERKESÝN EVÝNDE PÝLLÝ RADYO BULUNMASINI ÞÝD- DETLE TAVSÝYE EDÝ- YORUM. Normal zamanlarýn dýþýnda olasý Mahir ODABAÞI depremlerde haber alma Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný açýsýndan çok önemlidir. Çünkü bu dönemlerde elektrikler kesileceði için televizyonlar, internetler çalýþmayacaktýr. Dolaysýyla deprem ve akýbeti hakkýnda en kolay bilgi radyo aracýlýðýyla alýnacaktýr. Bizim evde bulunur ve zaman zaman zevkle dinleriz. Özellikle kýsýk sesle, müzik, sohbet eþliðinde uyumanýn ayrý bir zevki vardýr. Netice olarak teknoloji baþ döndürücü bir hýzla deðiþiyor. Bu deðiþim sürecinde düne ait ne varsa alýp gidiyor. Örf ve adetler unutulan tarih oluyor. Çünkü biz anne-babalar çocuklarýmýza gereði gibi geçmiþimizi anlatamýyoruz. Daha doðrusu anlatmak istesek te çocuklarýmýzýn dünyasýyla bizlerin dünyasý uyuþmuyor. Diðer taraftan örf ve adetlerimiz yazýlý ve görsel basýnda istenilen seviyede yer almadýðý için yaþlýlarýmýzýn ölümüyle beraber hafýzalarýmýzdan bir bir siliniyor. 'Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler' sözü sýrrýnca KEÞKE: Bedenen yaþlý ama ruhen genç olan deðerlerimizin kadri kýymetini bilebilsek. Eðitim alanýnda onlardan istifade edebilmenin yollarýný arayabilsek. Onlarý zaman zaman okullarýmýza davet edebilsek. Sabýr ve þükürden yavaþ yavaþ uzaklaþan, her þeyi beleþ bulup doyumsuzlaþan çocuklarýmýza onlarýn aðzýndan sýkýntýlý hayat hikâyelerini dinletebilsek. Kim bilir belki de çocuklarýmýz, en basit olarak bizim evde EL CD EKRAN TELEVÝZYON NÝYE YOK, BANA ÖZEL BÝLGÝSAYAR YOK diye kendilerine dert edinmez (Dün akþam yolda yürürken 6-7 yaþlarýnda iki çocuk birbirleriyle konuþurken, bir diðerine FB 2-0 yenildi diye, benim gibi strese girdin mi hiç? Diye soruyor. Vesselam 6 yaþýnda baþlayan stres 60 yaþýnda bitmiyor ) * Radyolar, pikaplar, teypler, televizyonlar, internetler Kim bilir gelecekte torunlarýmýzý daha neler neler bekler Doðru olan maziyi unutmadan, atide yerimizi alabilmekte hüner * Televizyonlar evlerimize girmeden önce, radyolar pek kýymetliydi Ýnternetler dünyamýza girince, televizyonlarda radyolar gibi incindi E-Fatura, E-Defter Uygulamasý Mali konular & yorumlar Lemzi ÇÖPLÜ gmail.com Elektronik uygulamanýn yaygýnlaþtýðý günümüzde e-fatura ve e-defter uygulamasý Vergi Mevzuatýmýza girmiþ ve bazý iþ kollarýnda ise zorunlu hale gelmiþtir. Bu konuya iliþkin; 397, 416, 421, 424 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðleri, 1 sýra numaralý Elektronik Defter Genel Tebliði ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 / mevcuttur. Mükelleflerin e-fatura uygulamasýna 2013 takvim yýlý içerisinde geçmeleri zorunludur. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na baþvurulmasý için son tarih 1 Eylül 2013'tür. E-defter uygulamasýna ise kapsam dâhilindeki mükellefler tarafýndan 2014 takvim yýlý içerisinde geçilmesi zorunludur. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na baþvurulmasý için son tarih 1 Eylül 2014'tür.efatura ve e-defter uygulamasý konusunda öne çýkan bazý soru ve cevaplar aþaðýda açýklanmýþtýr. * E-fatura ve e-defter uygulamasý hangi mükellefleri kapsamaktadýr? Kapsam dâhil indeki mükellefler 2 baþlýk altýnda toplanabilir. a) tarihli ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar. b) tarihli ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki(tütün ürünleri, Gazlý ve Alkollü içecekler vb.) mallarý imal, inþa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar. * Kapsam dâhilindeki mükellefler hangi alýmlarý ya da satýmlarý için e-fatura kullanacaklardýr?5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yýlý içinde mal alýþý yapanlar, satýn aldýklarýmalýn türüne, fiyatýna, miktarýna veya herhangi bir özelliðine bakýlmaksýzýn, 2011 yýlý gelir tablolarýndaki brüt satýþ hasýlatý rakamlarý 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dâhilolacaklardýr. Lisans sahibi mükelleflerden alýþ yapanlarýn, madeni yað sektöründe veya baþka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karþýsýndaki durumlarýný etkilememektedir. Ayný þekilde; 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yýlý içinde mal alýþý yapanlar, satýn aldýklarý malýn türüne, fiyatýna, miktarýna veya herhangi bir özelliðine bakýlmaksýzýn 2011 yýlý gelir tablolarýndaki brüt satýþ hasýlatý rakamlarý 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dahil olacaklardýr. Bu kapsamda alýþ yapanlarýn tütün, alkol, kolalý gazozlar sektörlerinde veya baþka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karþýsýndaki durumlarýný etkilememektedir. 3 *Belirtilen mükelleflerden hizmet alýmý yapanlar e-fatura uygulamasýna kapsamýna girecekler midir? Hayýr. Madeni yað lisansýna sahip olan ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayýlý listedeki mallarý imal, inþa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alýþlarý bulunan mükellefler Genel Teblið kapsamýnda elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarýna dâhil olacaklardýr. Hizmet alýmlarý kapsam dâhilinde deðildir. * Had olarak tespit edilen brüt satýþ hasýlatý hangi kalemleri ihtiva etmektedir? Mükellefler brüt satýþ hasýlatlarýnýn hesaplanmasýnda, sadece madeni yað, tütün, alkol veya kolalý gazoz satýþlarý deðil gelir tablosunda yer alan bütün satýþlarý gösteren brüt satýþ hasýlatýna göre zorunluluk kapsamýna alýnacaktýr. * E-fatura uygulamasýna geçen mükellefler, her türlü alým-satýmlarýnda sadece e-fatura mý kullanacaklardýr?hayýr. Sadece e-fatura uygulamasýndan yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmýþ olduklarý mal teslimi veya hizmet ifalarý için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâðýt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. 4 *Zorunluluða uymayan mükelleflerin karþýlaþacaklarý cezai yaptýrým nedir?getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkýnda, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanýr. E-fatura uygulamasýna dâhil olma zorunluluðu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasýna kayýtlý olan diðer mükelleflere kâðýt ortamýnda fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâðýt ortamýnda düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiþ sayýlýr ve Vergi Usul Kanunu'nun 353 üncü maddesi uyarýnca, 190 TL'den az olmamak üzere, düzenlenmediði kabul edilen fatura tutarýnýn %10'u oranýnda özel usulsüzlük cezasý kesilir. Bu nedenden dolayý kesilecek özel usulsüzlük cezasýnýn toplamý her bir tespit için TL'yi, bir takvim yýlý içinde ise TL'yi aþamaz. Ayrýca e-fatura uygulamasý kapsamýnda, e-fatura almasý gerekirken kâðýt fatura kabul eden mükelleflerin, ilgili vergi mevzuatý hükümleri çerçevesinde bahse konu KDV'yi indirim konusu yapamayacaklarý ve kâðýt faturada yer alan tutarý gider yazamayacaklarý tabiidir. *Belirlenen hadlerin altýnda kalan mükellefler, talep etmeleri halinde e-fatura uygulamasýndan yararlanabilirler mi?evet. Belirlenen mükelleflerden mal veya hizmet alan ve tespit edilen hadlerin altýnda kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarýndan yararlanabilecekleri tabiidir. * Baþvurular nasýl yapýlacaktýr?uygulama kapsamýndaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken iþlemler sýrasý ile þu þekildedir; a) internet adresinde yer alan "e-fatura Uygulamasý Baþvuru Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalanacaktýr, b) Tüzel kiþi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kiþi veya kiþiler tarafýndan imzalanacaktýr, c) Gerçek kiþi mükelleflerin tarihli ve 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmalarý.uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler aþaðýda yer alan belgeler ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na yazýlý olarak baþvuruda bulunacaktýr. a) "e-fatura Uygulamasý Baþvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalý aslý, b) Tüzel kiþi mükellefler tarafýndan "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalý aslý, c) Þirket kuruluþ sözleþmesi Ticaret Sicil Gazetesinde tarihinden önce yayýmlanmýþ ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylý örneði veya aslýnýn getirilmesi halinde Baþkanlýkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan deðiþikliði yapýlmasý halinde en son unvanýn ilan edildiði ticaret sicil gazetesinin noter onaylý örneði veya aslýnýn getirilmesi halinde Baþkanlýkça onaylanmak üzere fotokopisi.) d) Baþvuru formuna tüzel kiþi mükelleflerin adýna imza atan kiþi veya kiþilerin yetkili olduðunu gösteren noter onaylý imza sirküleri örneði veya aslýnýn getirilmesi halinde Baþkanlýkça onaylanmak üzere fotokopisi. * Baþvuru sonrasýndaki süreç nasýl iþleyecektir?gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasýnda baþvurularý uygun bulunan gerçek kiþi mükelleflerin kullanýcý hesaplarý Baþkanlýkça tanýmlanacak ve aktive edilecektir. Baþkanlýk tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasýnda baþvurularý uygun bulunan tüzel kiþi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini iþlemlerini yerine getirenlerin kullanýcý hesaplarý Baþkanlýkça tanýmlanacak ve aktive edilecektir. Bu iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan kullanýcý hesabý aracýlýðý ile e-fatura gönderme ve/veya alma iþlemleri gerçekleþtirilebilecektir.6 * Mali mühür alýndýktan sonra mükellef yetkilisinin ya da þirket unvanýnýn deðiþmesi durumunda ne yapýlacaktýr? Mali Mühürün, kurumun bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altýnda kullanýlmasý, yetkili kiþi veya kiþilerin deðiþmesi halinde de yeni yetkili veya yetkililerin derhal belirlenmesi ve bunlara ait bilgilerin Baþkanlýkça belirlenecek yöntemlerle bildirilmesi zorunludur. Tüzel kiþilerin ve diðer kurumlarýn herhangi bir nedenle unvanlarýnýn deðiþmesi halinde, eski unvaný barýndýran sertifikalarý geçerliliðini kaybedeceðinden, unvan deðiþikliðini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanýna uygun sertifika baþvurusu yapmasý gerekmektedir. * E-fatura ve e-defter uygulamasý ile vergi incelemelerinde deðiþiklik arz edecek hususlar nelerdir?gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi iþlem sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sýrasýnda mükellefler, gerekli her türlü imkâný (uygun donaným ve yazýlýmlar, terminallere ulaþým izinleri ve uzman personel gibi) saðlamak zorundadýr. Mükellefler, bilgi iþlem sistemini/sistemlerini oluþturan yazýlým, donaným, dosya, dokümantasyon ve diðer unsurlarý, hiçbir þekilde kýsmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarýnýn ve Baþkanlýkça görevlendirilecek personelin eriþimini ve denetimini engelleyecek bir sözleþme veya lisansa konu edemez. Yaygýn olan alýþkanlýk enfeksiyon riskini artýrýyor. Acýbadem Mobil Saðlýk Doktoru Behiç Berk Kuðu, halk arasýnda yaygýn olarak bilinen yanýk bölgeye yoðurt veya diþ macunu sürmenin enfeksiyon riskini artýrdýðýný söyledi. Dr. Behiç Berk Kuðu, fazla ve þiddetli güneþ ýþýnýna maruz kalýnmasý durumunda yapýlmasý gerekenler ve alýnacak önlemler hakkýnda bilgi verdi. *E-defter uygulamasýna geçmek için þartlar nelerdir? a) Gerçek kiþi mükelleflerin 5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmalarý, b) Tüzel kiþi mükelleflerin 397 ve 421 sýra numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðlerinde yer alan belirlemeler çerçevesinde e-fatura uygulamasýndan yararlanma iznine sahip olmasý ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiþ olmasý, c) Elektronik defter tutulmasý, kaydedilmesi, onaylanmasý, saklanmasý ve ibrazýnda kullanýlacak yazýlýmýn uyumluluk onayý almýþ bir yazýlým olmasý.8 *E-defter kullanýma iliþkin baþvuru nasýl yapýlacaktýr?baþvurular internet sitesinde belirtilen Baþkanlýk veya Genel Müdürlük adresine yazýlý olarak yapýlacaktýr. Talep edilen bilgi ve belgeler þunlardýr; a) internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulamasý Baþvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin imzalý aslý, b) Tüzel kiþiler için baþvuru formunu imzalayan kiþi veya kiþilerin yetkili olduðunu gösteren þirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneði (e-fatura uygulamasýndan yararlanmaya baþlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir deðiþiklik bulunmayan mükellefler için bu þart aranmayacaktýr.), c) Elektronik defterlerin oluþturulmasý sýrasýnda, bu konuda uyumluluk onayý alýnmýþ bir yazýlýmýn kullanýlmasý durumunda söz konusu yazýlým hakkýnda yazýlýmýn adý, sürüm numarasý gibi mükellef kullanýmýna özgü bilgiler, ç) Uyumluluk onayý almamýþ bir yazýlým kullanýlmak istenmesi durumunda, 1 sýra numaralý Elektronik Defter Genel Tebliðinin "3.2 Yazýlýmlarýn Uyumluluk Onayý" baþlýklý bölümünde belirtilen belge ve bilgiler. *Defterler hem elektronik ortamda hem de kâðýt ortamýnda tutulabilir mihayýr. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya baþlayanlar, söz konusu defterlerini kâðýt ortamýnda tutamazlar. Kâðýt ortamýnda tutulan defterler için geçerli olan kurallar (süre, cezai yaptýrýmlar, vb.) e-defterler için de geçerlidir. Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayýtlarýn bozulmasý, silinmesi, zarar görmesi, iþlem görememesi halleri ile olaðanüstü durumlarýn meydana gelmesi halinde, durumu on beþ gün içinde Baþkanlýða bildirmek ve kayýtlarý nasýl tamamlayacaðýna iliþkin ayrýntýlý bir plan sunmak zorundadýr. Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlerini oluþturduklarý ve muhafaza ettikleri bilgi iþlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulmasý halinde, durumu en geç üç iþ günü içerisinde Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na bildirmek zorundadýr.9 *E-defterler nerede muhafaza edilecektir?elektronik defterler ve beratlarýn elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi iþlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kiþiler nezdinde ya da yurt dýþýnda muhafaza iþlemi Baþkanlýk ve Genel Müdürlük açýsýndan herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüðünün Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnýn geçerli olduðu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur. Yanýða yoðurt ve diþ macunu sürmeyin Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Gök Kuzgun Ramazan ve bayram derken 1,5 ay kadar arazi yapamadým Pazar günü yaptýgým ilk arazi çalýþmamda bayagý verimli geçti göçmen kuþlarýn son günleri ve gitmeden bana kýzýlsýrtlý örümcek kuþu,karaalýnlý örüncek kuþu, akbabalar güzel güzel poz verdi o fatograflarý önümüzdeki haflarada sizlerle paylaþaçaðým.. Tanýmý Ercan AYANCI com Gökkuzgun Ýnce yapýlý, küçük karga boyutunda bir kuþtur. Sýklýkla teller ya da alçak aðaçlar üzerinde bulunur. Gagasý kalýn ve koyu, kuyruðu kýsa ve kare, kanatlarý ise oldukça uzun ve küt uçludur. Açýk turkuaz mavisidir. Alt tarafý daha yeþil ve yaz baþýnda parlaktýr. Sýrtý açýk kýzýldýr. Uçuþta köþeli kanadýnýn parlak mavi, mor ve siyah renklerini gözler önüne serer. Gencinin kýþ giysisi daha mattýr Habitatý Seyrek ormanlar, aðaçlý yada çalýlýkaçýk araziler ve orman kenarlarýnda yaþar. Göçmen kuþlardandýr. Yayýlýþý Rusya' nýn batýsý ile Anadolu, Balkanlar, Hazar denizinin batýsý, Ýspanya ve Portekiz civarý, Ýtalya, Ýran' ýn kuzeybatýsý ile Kuzey Afrika' nýn batýsýnda yaz mevsiminde bulunur. Anadolu' da, Orta ve Doðu Karadeniz, Kuzey Afrika, Yunanistan' nýn güneyi ile Mezopotamya civarýnda ise göç sýrasýnda kýsa süreli görülür. Halk arasýnda yaygýn olarak bilinenin aksine, yanýk bölgeye yoðurt veya diþ macunu sürmenin enfeksiyon riskini artýrdýðýný vurgulayan Kuðu, Güneþ yanýðýný ilk tespit ettiðimizde öncelikle yanýk bölgeye, temizliðinden emin olduðumuz bir soðuk kompres uygulanmalýdýr. Daha sonra hekiminizin önereceði, yanýðýn acýsýný azaltacak anestezik kremler ve hassaslaþan bölgenin enfeksiyon kapmasýný önleyecek kremler karýþtýrýlarak sürülebilir. dedi. ALACAKLARA ÇAÐRI ÝLANI TASFÝYE HALÝNDE S.S. ÇORUM 19 OTO TAMÝRCÝLER TOPLU ÝÞYERÝ YAPI KOOPERATÝFÝNÝN TASFÝYE MEMURUNDAN Çorum Ticaret Sicili Memurluðu'nun sicil numarasýnda kayýtlý bulunan SS. Çorum 19 Oto Tamirciler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifimiz 10/06/2013 tarihinde tasfiyeye girmiþtir. Tasfiye kararý 14/06/2013 tescil edilmiþtir. Alacaklarýn ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanýn üçüncü defa yayýmlandýðý tarihten itibaren 1 yýl içinde adresindeki tasfiye memuruna baþvurmalarý ilan olunur. Tasfiye Adresi : GAZÝ CADDESÝ SARIGÜL APT. KAT 5 NO: 16 ÇORUM Resmi ilanlar: (Basýn: 910) Beslenme Örümcek kuþlarýna benzer bir beslenme alýþkanlýðý vardýr. Kurbaðalar, kertenkeleler ve böceklerle beslenirler. Biyolojisi KonduðundakýzýlsýrtýbelirirUçuþtaisemavikanatörtülerivekanataltýbelirir. Kuyruðugirintilidir. Gencisolukrenklidir. Uçuþu düzdür. Fotogtaf çorumda çekildi Kaynak

18 Baþpehlivan Murat Gençtürk 18 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Ç Murat Gençtürk finalde Ünal Karaman ile yaptýðý zorlu mücadeleden galip ayrýldý Güreþlerde kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri protokol tarafýndan verildi orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen bu yýl 5.si yapýlan Yaðlý Güreþler de baþ pehlivanlýðý Sungurlu dan Murat Gençtürk kazandý. Pazar günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan güreþlere baþ kategorisinde 38 toplamda ise 354 güreþçi mücadele etti. Sabah saat da baþlayan güreþler akþam saat 20,30 sýralarýnda sona erdi. Baþ pehlivanlýk final güreþinin büyük bir bölümü karanlýk altýnda pröjektörler ýþýðýnda yapýldý. Güreþleri deðiþik saatlerde Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Çorumlu güreþçi Tevfik Kýþ çok sayýda daire müdürü, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yaklaþýk beþ bin civarýnda güreþ sever izledi. Sungurlu dan Murat Gençtürk ile Ünal Karaman arasýndaki maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ünal Karaman, baþ kategorisindeki favori isimler Recep Kara ve Mehmet Yeþil Yeþil ile çok zorlu maçlar yaptý. Zorlu maçlar sonunda finalde Murat Gençtürk karþýsý- na çýkan Ünal Karaman 40 dakika süren normal zamanda iki güreþçide birbirlerine üstünlük kuramadýlar. Daha sonra 15 dakikalýk puanlý bölüme geçildi burda da iki pehlivan birbirlerine üstünlük kuramayýnca altýn puanlý süreye geçildi. Murat Gençtürk bu bölümde Ünal Karaman karþýsýnda bir puan alarak maçý kazandý ve Çorum Belediye güreþlerinde bu yýlýn baþ pehlivaný oldu. Ýki Sungurlu lu güreþçi arasýndaki final maçý tam 73 dakika sürdü. Final maçý geç saatlere kalmasýndan dolayý seyircilerin ve protokolün ilgisinün düþük olduðu gözlendi. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren pehlivanlara ödülleri ve madalyalarý verildi. MÝNÝK 1: 1. Ömer Faruk Kýrat, 2. M. Can Altýnýþýk, 3. Taner Garip, 4. M. Can Damatoðlu. MÝNÝK 2: 1. Metehan Korkmazyiðit, 2. Mustafa Emirhan Damatoðlu, 3. Kürþat Göl, 4. Furkan Arklan. TEÞVÝK 1: 1. Hamza Yýlmaz, 2. Alperen Kayhan, 3. Olcay Önen, 4. Eren Biçer. TEÞVÝK 2: 1. Yunus Can Küçük, 2. Abdulkadir Daþkýn, 3. Osmancýkspor sezonu kurban keserek açtý Sabah baþlayýp gece biten güreþler sýrasýnda protokol tribünü hiç boþ kalmadý ve deðiþik isimlerle doldu eçtiðimiz yýl Osmancýk Fener Gençlikspor adýyla kurulan ve Ýkinci Amatör ligde þampiyon olarak Birinci Amatör lige yükselen yeni adýyla Osmancýkspor futbol sezonuna start verdi. Osmancýk Fener Gençlikspor adý ile kurulduktan sonra sezona damgasýný vurarak þampiyon olan daha sonra isim deðiþikliðine giderek Osmancýkspor adý ile futbol sezonunda Birinci Amatör ligde mücadele edecek olan Osmancýkspor dün Osmancýk ilçe sahasýndaki Ada Spor Kompleksinde kurban keserek yapýlan dualarla sezonu açtý futbol sezonu açýlýþýna Osmancýkspor Kulübü Baþkaný Fatih Ergün þehir dýþýnda olmasýndan dolayý katýlamadý. Ýkinci Baþkan Emrah Tüysüz, Futbol Þube Sorumlusu Engin Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Atmaca, Lütfullah Demir ve Tek- nik Direktör Atilla Uður'un hazýr bulunduðu sezon açýlýþýna futbolcularda tam kadro katýlým gösterdi. Osmancýkspor Kulübü adýna açýklama yapan futbol þube sorumlusu Engin Kaya, geçtiðimiz sezon büyük baþarý göstererek þampiyon olan takýma yaptýklarý takviyelerle bu sezonda ayný baþarýyý göstermek istediklerini belirtti. Birinci Amatör ligin zor bir lig olduðunu Osmancýkspor takýmý yeni sezonu kurban keserek dualarla açtý DESTE ORTA BOY : 1. Hüseyin Civelek, 2. Ýbrahim Camyar, 3, Burhan Karagöz, 4. Tunahan Alber. DESTE BÜYÜK BOY : 1. Ramazan Üngör, 2. Mesut Yeþilyurt, 3. Selçuk Bekdemir, 4. Bayhan Þahin. KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY : 1. Bekir Demirtaþ, 2. Fatih Güreþlere seyircilerin ilgisi hayli yüksek oldu seyirciler saha içine kadar girdiler Osmancýk Belediyespor dan Sýrýk Kebab lý sezon açýlýþý O G Baþpehivanlýk güreþi sonunda dereceye giren güreþçiler ödül töreni sonrasýnda protokol ile toplu halde görülüyor Yusuf Bulut, 4. Yasin Erdin, 3. Fatih Yerli, 4. BÜYÜK ORTA : 1. Gençdoðan, 3. Salih ÞaHavyar. TOZKOPAÖmer Faruk Kalender, Rasim Saraç. KÜÇÜK hin, 4. Mustafa Cebeci. RAN : 1. Mert Çeker, 2. ORTA BÜYÜK BOY : 2. Þakir Atak, 3. Hamza BAÞ : 1. Murat GençMert Çýkmaz, 3. Emrah 1. Mehmet Karakaþ, 2. Köseoðlu, 4. Hüseyin türk, 2. Ünal Karaman, Sarýtaþ, 4. Murat AkkaHakký Ceylan, 3. Ýlhan Kalaycý. BAÞ ALTI : Fatih Atlý ve 4. Recep ya. Ayak: 1. Onur Arý, 2. Ergin, 4. Murat Duman. Emin Koçak, 2. Ercan Kara. Burak Koca, 3. M. Doðan Özkaya, 4. Faruk Aydýn Öz. DESTE KÜÇÜK BOY: 1. Onur Top, 2. Berkan Albayrak, 3. Mustafa Samet Bolat, 4. Emre Turkaya. ancak takýma ve hocalarýna güvendiklerini Osmancýk'ý yeni sezonda en iyi þekilde temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi. Sonraki yýllarda Osmancýk'ta bütünleþip ilçenin tek takýmý olmasý ve herkesin tek takýmý desteklemesinin Osmancýk'a faydalý olacaðýný ve daha büyük baþarýlarýn kazanýlacaðýný söyledi. Osmancýkspor Teknik Direktörü Atilla Uður, Birinci Amatör ligin zorluklarýnýn farkýnda olduðunu buna göre çalýþýp maçlara en iyi þekilde hazýrlandýklarýný ve oyuncularýna güvendiðini belirtti futbol sezonunun tüm takýmlara hayýrlý olmasý temennisinde bulunurken centilmen ve sportmenliðe yakýþýr bir sezon diledi. Sezon açýlýþý nedeni ile kesilen kurban Koyunbaba Vakfýna baðýþlandý. Yeni sezonda Osmancýkspor adýna mücadele edecek takým futbolcularý sezon açýlýþý sonrasýnda toplu halde smancýk Belediyespor sezon açýlýþý kapsamýnda yönetim ve futbolcularla Adatepe mesire alanýnda bir araya gelerek güzel bir hafta sonu geçirdiler. Geçtiðimiz günlerde yapýlan teknik bir toplantý ile futbol sezonunu açan Osmancýk Belediyespor dün Adatepe mesire alanýnda sezon öncesi moral yemeði düzenledi. Düzenlenen yemeðe Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aylar, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýkgücüspor Baþkaný Vedat Uslu, Teknik Direktör Fuat Bozdemir, Osmancýk Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Erkan Kanýtemiz, Mustafa Çýplak, Sezgin Kaya, Muharrem Atagün, Ertan Derindere, Teknik Direktör Uður Otuzbir ve futbolcular katýldý. Osmancýk Belediye sporun daveti üzerine Osmancýk'a gelen Çorum sporunun ve futbolunun yetkilileri Adatepe mesire alanýný çok beðendiklerinin altýný çizerek Osmancýk'ý tepeden seyretmenin hazzýný yaþadýlar. Ýl Müdürü Haþim Eðer futbol sezonunun sportmence ve centilmenlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. Çorum futbolunun en yetkili isimleri sporun dostluk ve barýþ olduðunu vurgulayarak tüm takýmlarýn sezonu centilmen bir þekilde ve sportmenliðe yakýþýr bir biçimde bitirmelerini dilediler. Osmancýk Belediyespor Genel Kaptaný Ertan Derindere birleþme konusuna deðinerek uzun yýllar hasret olduklarý birleþmenin bu yýl herkesin üzerine düþeni yapmasý ile gerçekleþtiðini belirtti. Bundan sonraki yýllarda bu birleþmenin bütünleþmeye döneceðinin altýný çizen Derindere, Osmancýk'ta tek takým olup daha büyük baþarýlara imza atacaklarýný sözlerine ekledi. Yeni sezonun hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulunan Ertan Derindere yönetim olarak takýmýn her zaman yanýnda olduklarýný Osmancýk'a yakýþýr sportmence bir sezon geçirmek istediklerini söyledi. Osmancýk Belediyespor Teknik Direktörü Uður Otuzbir yaptýðý açýklamada futbol sezonunun Osmancýk ve Çorum futboluna hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulunarak iki takýmýn birleþmesinden dolayý Osmancýk halkýnýn kendilerinden beklentisinin farkýnda olduklarýný söyledi. Osmancýk halkýnýn beklentilerine cevap vermek için bu sezon daha çok çalýþýp maçlara en iyi þekilde hazýrlanarak sezon sonunda beklenen þampiyonluðu Osmancýk'a kazandýrmak için çalýþacaklarýný ve futbolcularýnýn da bunun farkýnda olduðunu belirtti Futbol sezonunun, centilmence Fair-Play ruhuna yakýþýr bir sezon temennisinde bulundu. Adatepe Mesire alanýnda düzenlenen moral yemeðinde futbolculara ve misafirlere Ata- han Park Tesisleri tarafýndan yapýlan Osmancýk'ýn meþhur sýrýk kebabý ikram edildi. Davetlileri eþsiz bir lezzet olan Sýrýk Kebabýný çok beðendiklerini belirterek Atahan Park Tesisleri Sahibi Muharrem Atagün'e teþekkür ettiler. Misafirlere sýrýk kebabý yapýlarak ikram edildi Osmancýk Belediyespor sezon açýlýþýna katýlan misafirler ve Adatepe ye hayran kaldýlar Osmancýk Belediyespor sezon açýlýþýna Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve davetliler toplu halde görülüyor

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Akýllý kavþak kontrol sistemi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., Çevre Yolu Bulvarý No:10 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Hitit Üniversitesi Yükseköðretim Kurumlarý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý 49 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Üçdutlar Mah., Çevre Yolu Bulvarý No:10 Çorum Saat: EYLÜL Çorum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Ýlimiz amatör spor klüplerine daðýtýlmak üzere 9 kalem spor malzemesi alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: EYLÜL Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe Büðet köyünde 197 ada, 2 parseldeki tarla vasfýndaki taþýnmazlarýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Döndü ÞAHÝN Ömer kýzý 1985 Çorum Doðumlu Belinay ÞAHÝN Ahmet kýzý 2012 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2470) Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bahçesinde bulunan 2 adet kafeterya-kantin kiralama iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve araþtýrma Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2 kalem týbbi demirbaþ alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim Çayýrý Mah. Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum il ve ilçe ilköðretim okullarý için temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tapecik Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Üçdutlar Mahallesi, Albayrak 2. Sokak Uður Apt. 4. kattaki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez Çepni Mahallesi, 4025 ada no, tarla konumunda olan arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,80 Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: EKÝM Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Yavruturna Mah. Esnafevleri 1. Sokak No: 6 adresindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 4114 ada no, 21 parsel no, Gülabibey Mah. Mahalle/Mevkii, 172,73 m2 arsa üzerine inþa edilmiþ taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 2641 ada no, 42 parsel no, Bahçelievler Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen en az lise mezunu bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Can Oto Kurtarma Hizmetleri Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi Karþýsý (Ç.HAK:2471) Tel: Gsm: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (Ç.HAK:2395) satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ayakkabý maðazasýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2473) (Ç.HAK:2469) (Ç.HAK:2472) Sahibinden Satýlýk Toyota Corolla D-4D 2010 model gri km de Fiyatý: 42,500,00 TL pazarlýklý (Ç.HAK:2449) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (Ç.HAK:2355) ELEMAN ARANIYOR Zevk Oto Dizayn da çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý ve döþemeci ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:2459) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Güzellik merkezinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Maliye 1. Sk. Hitit iþ Merkezi Kat: 2 Tel: (Ç.HAK:2463) ELEMAN ARANIYOR Vagondrik (taþ delme makinesi) operatörü aranýyor. Ýrtibat Tel: Adres: Çepni Mah. Akþemseddin Cad. No: 1 (Meydan Camii Karþýsý) (Ç.HAK:2468) Tuðçe Kundura Zafer Çarþýsý No: 62 AVUKAT ARANIYOR Avukatlýk bürosunda dolgun maaþ ile çalýþtýrýlmak üzere Avukat aranýyor. Av. Emine Duran Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Depoda çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. KARAKUÞ KURUYEMÝÞ Osmancýk Caddesi No: 21 (Ulu Camii Karþýsý) Tel: m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2445) (Ç.HAK:2455) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D SALI 27 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) PERSONELLER ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakci, Tornacý ve Makina imalatý konusunda tecrübeli personeller alýnacaktýr. ELEMANLAR ALINACAKTIR (Ç.HAK:2110) KKS. 37. Sok. No: 5 Tel: Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý Çorum DEVREN SATILIK Çorba ve kahvaltý, döner, ýzgara salonu halen faal durumda, mükemmel temiz, yurt dýþý iþim nedeniyle satýlýk veya kiralýktýr. Altýn Simit (Ç.HAK:2453) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacýlar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Sinteks Endüstri San. Tic. Ltd. Þti Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 62 Tel: K.S.S. 14. Cad. No: 16 Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tornacý, borvekçi, cnc operatörü, cnc program teknikeri, kaynakçý, taþlamacý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: (Ç.HAK:2447) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: (Ç.HAK:2024) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) POMPA SATIÞ ELEMANI ALINACAKTIR HÝTÝT PETROL (TURKUAZ AKARYAKIT BAYÝÝ) ÝRTÝBAT: CEP : (Ç.HAK:2467) SAHÝBÝNDEN Carrefour arkasý Murat evler 12. Sk. Erdem Apt. Kat: 1 Daire: boþ daire mantolamalý ful yapýlý TL+pazarlýk Mür. Tel: (Ç.HAK:2426) (Ç.HAK:1993) Satýlýk Besi Ahýrý Ýskilip Karlýk Köyü nde Pafta: G33, Ada: D1130 Parsel: 33 de m2 alanlý cins tahsisi yapýlmýþ içinde 2 adet kuyusu, 2 adet betonarme ev ve samanlýk, 130 baþlýk açýk ve kapalý besi ahýrý bulunan tarla sahibinden acilen satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2448) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere üniversite mezunu BANKO ve MUHASEBE elemaný alýnacaktýr. Not: Tercihen sigara kullanmayan. Mür. Tel: (Ç.HAK:2465) ÇEPNÝ MAH. ÇEVRE YOLU BULVARI NO: 207 ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI YANI KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel:

20 SALI 27 AÐUSTOS 2013 Ýskilip Belediyespor ilk provayý Atakum ile yapacak ölgesel Amatör Lig deki temsilcilerimizden Ýskilip BBelediyespor yeni sezon öncesi ilk hazýrlýk maçýnda Atakum Belediyespor ile karþýlaþacak. Yeni sezon hazrlýklarýný Ýskilip de sürdüren Ýskilip Belediyespor a Bölgesel Amatör Lig 4. grupta þampiyonluk hedefi ile güçlü bir kadro kuran Atakum Belediyespor dan özel maç teklifi geldi. Teknik Direktör Nihat Armutçu Samsun TÜFAD Baþkaný ve eski Samsunspor kaptanlarýndan Hakký Bayrak ýn çalýþtýrdýðý Atakum Belediyespor un kamp için Havza Tuðra Otel de kampta olduðunu söyledi. Gelen teklifi kabul ettiklerini belirten Nihat Armutçu cumartesi günü saat de Tuðra Otel in saahasýnda Atakum Belediyespor ile ilk özel maçý yapacaklarýný söyledi. Armutçu, kadrolarýndaki isimleri görmeleri açýsýndan da hazýrlýk maçýna önem verdiklerini söyledi. Ay y ýþýðýndaki güreþin galibi Murat Gençtürk Çorum Belediyesi 5. Yaðlý Güreþleri rekor sayýda katýlýmla ile yapýldý. Baþ pehlivanlýk için Kýrkpýnar da mücadele eden 60 güreþçiden 38 inin kura çektiði Çorum Belediyesi güreþlerinde Sungurlu lu iki pehlivan Murat Gençtürk ve Ünal Karaman finale kaldýlar. Katýlýmýn çok olmasý ve güreþlerin uzamasý nedeniyle final maçý gece karanlýðýna kaldý. 71 dakika süren final maçýnda rakibini altýn puanla yenmeyi baþaran Mura Gençtürk bu yýlki güreþlerin baþpehlivaný oldu. Güreþe desteðimiz artarak sürecek Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþleri ile ilgili haber ve fotoðraflar 18. sayfamýzda. orumspor da trans- edilen dört fut- Çfer bolcudan birisi gelmeden birisi geldikten sonra vazgeçti. Hafta sonunda Çorumspor la çalýþmalara katýlan futbolculardan üçünden birisi geri dönerken anlaþma saðlanan ve dün Çorum a gelmesi beklenen bir isim ise telefonlara çýkmýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým yönetimi ile görüþerek hafta sonu Çorum a gelen takýmla çalýþmalara baþlayan futbolcular Çaðatay Çakmak geri döndü Balýkesir Edremitspor dan Abdullah Saðlam, Zeytinburnu Hürriyetspor dan Uður Otur ile Ýstanbul Esenyurt Ýncirtepespor dan Çaðatay Çakmak üçlüsünden Çaðatay dün Çorum dan ayrýldý. Baþkan Rumi Ispanak bu futbolcunun ailesi ile yaptýðý görüþme sonunda dönme kararý aldýðýný ve Çorum dan ayrýldýðýný, görüþerek anlaþtýklarý ve çalýþmalara katýlmasýný bekedikleri Çamlýdere Þekerspor dan Selçuk Torun un ise telefonlarýna çýkmadýðýný belirterek bu futbolcununda transferinden vaz geçtiklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü B elediye Baþkaný sunda ata sporu güreþe Muzaffer Külcü, büyük önem verdiklerini belirterek kazanýlan göreve geldikleri gün verdikleri söz doðrultu- Dünya Þampiyonluklarý, Avrupa Þampiyonluklarýnýn bunun bir göstergesi olduðunu söyledi. Külcü, pazar günü yapýlan Yaðlý Güreþler sýrasýnda yaptýðý konuþmada öncelikli olarak Çorum ve ilçeleri ile Türkiye nin dört bir yanýndan gelen tüm güreþ severleri alaný böyle doldurduklarý için teþekkür etti. Çorum ve bölgenin Yiðidin harman olduðu yer olarak bilindiðini belirten Külcü Bu topraklardan yetiþen nice þampiyonlar yüreklerini ortaya koydular þimdide bizler yüreðimizi ortaya koyacaðýz ve hedefimiz bizden sonraki nesillere daha iyi bir güreþ býrakmak. Belediye olarak Güreþ e büyük önem veriyoruz. Bu sadece Ispanak, çalýþmalar sonunda Teknik Heyetin ihtiyaç duymasý halinde önümüzdeki günlerde eksik mevkilere gerekli transferleri yapacaklarýný söyledi. Çalýþma TEK e düþtü düzenlediðimiz bu güreþ organizesi deðil. Bütün yýl boyunca yapýlan güreþ çalýþmalarý sonunda allaha þükür büyük baþarýlar kazanýyoruz. Az önce bu topraklardan çýkan efsana þampiyonlarýn isimleri söylendi. Biz bu isimlere yenilerini katmak çabasý içindeyiz. Son dönemde Musa Gedik, Fatih Erdin ve son olarakta Selim Kozan Dünya Þampiyonluðu na ulaþtýlar. Dün akþam saatlerinde Selim Kozan kardeþimiz Dünya Þampiyonluðu nu kazandý. Kendisini bu baþarýsýndan dolayý tebrik ediyor ve hepinizin adýna alnýndan öpüyorum. Ben seçim çalýþmasý sýrasýnda Güreþ Eðitim Merkezi ni ziyaret ettiðimde Spor Ýl Müdürü ve Ýl Temsilcimiz bana Bize yol arkadaþý olacak, uyarýlara abilik yapacak bir baþkan lazým dediler bizde onlara bunun sözünü verdik. Onlarda verdikleri sözü tuttular ve bize büyük baþarýlar kazandýrdýlar. Bunda emeði bulunan tüm arkadaþlara teþekkür ediyorum dedi. Külcü, konuþmanýnýn son bölümünde ise siyasi konulara girmek istemediðini ancak Mýsýr ve Suriye de akan kana ve göz yaþýna duyarsýz kalamayacaðýný belirterek Allah bir gün inananlarý mutlak galip getirecektir. Allah ýn açýk vaadi vardýr, Asla veyse düþmeyeceðiz ve mahzunlaþmayacaðýz dedi. Dört transferden ikisi gitti Öte yandan Çorumspor yeni sezon hazýrlýklarýný dünden itibaren tek antrenmanla sürdürecek, Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetiminde günde çift antrenmaný tamamlayan kýrmýzý siyahlý takým dün yapýlan tek çalýþmada topla teknik ve taktik antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor bugün yapacaðý tek çalýþma ile devam edecek.. Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulundu Ýskilip Belediyespor da yine kriz ölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Be- sezon baþlamadan kriz baþladý. Blediyespor da Mavi beyazlý takýmda geçtiðimiz sezondan anlaþma yapýlan beþ isimden dördü ödeme yapýlmadýðýný gerekçe göstererek Ýskilip den ayrýldýlar. Hüseyin Eðer, Osman Gýdýk, Turgay ve Ali Uyar hafta sonunda Ýskilip den ayrýldýlar. Dört futbolcunun Ýskilip Belediyespor a anlaþtýklarý ücretin ödenmesi için süre verdiði bu süre içinde ödeme yapýlmadýðý takdirde kendilerine gelen diðer teklifleri deðerlendirecekleri öðrenildi. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, anlaþma yaptýklarý dört futbolcuya tanýdýklarý isimlerden gelen tekliflerin kendilerini üzdüðünü belirterek sürecin nasýl sonuçlanacaðýný kendisininde bilmediðini söyledi. Armutçu, konu ile ilgili görüþmelerin devam ettiðini sonucuna görede yeni yol haritalarýný belirleyeceklerini söyledi. Murat Gençtürk ile Ünal Karaman arasýndaki final maçýnýn son bölümleri ay ýþýðý altýnda yapýldý ortaya bu görüntü çýktý Orhangazi hazýrlýðý bugün baþlýyor orum Belediyespor sezonun ilk maçýnda bu haf- sonu Orhangazispor ile deplasmanda oynaya- Çta caðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Yoðun çalýþma programýnýn ardýndan son dört gündür saha yokluðu nedeniyle istediði çalýþmalarý yapamayan Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Halit Kýlýç futbolculara dün izin verdi. Dünü dinlenerek geçiren Belediyespor lu futbolcular bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. 41 kere maþallah! Dört efsane þampiyon güreþçi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ile birlikte orum Belediyesi ta- düzenlenen Çrafýndan güreþlerin en güzel anlarýndan birisi ise Türkiye de ilk kez yapýlan efsane þampiyonlarýn kýspet giyerek çayýra çýkmasý oldu yýllarý arasýnda Kýrkpýnar Güreþlerinde baþ pehlivan olan efsane isimlerden Ýbrahim Gümüþ, Kadir Birlik, Recep Kýlýç ve Bekir Þahinal özel davetli olarak güreþlere katýldýlar. Yýllar sonra kýspet giyerek yaðlanan efsane pehlivanlar seyircilerin coþkulu alkýþlarý alkýþlarý altýnda peþrev çektiler ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan kutlandýlar. Eski þampiyonlar yýllar sonra çýktýklarý güreþ alanýnda seyircilerin alkýþlarý karþýsýnda oldukca duygulu anlar yaþadýlar. Sezon açýlýþý çift kale öncesi Çorum Belediyespor zeçon açýlýþýný çift kale öncesi yapmayý planlýyor. Kamp dönüþü sezon açýlýþý yapma fýrsatý bulamayan saha yokluðu nedeniyle sýkýntý yaþayan Belediyespor Orhangazispor maçý öncesinde sade bir sezon açýlýþ töreni düzenlemeyi planlýyor. Belediyespor Yönetimi perþembe günü yapacaðý çift kale öncesinde kurban kesimi yaparak sade bir sezon açýlýþý yapmayý planlýyor. Yönetimin bu konudaki kararýný bugün netleþtirmesi bekleniyor. TRT Diyanet canlý yayýnladý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþleri 5. TRT tarafýndan Diyanet kanalýndan canlý olarak yayýnlandý. Pazar günü Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan güreþleri TRT ekibi kiralýk canlý yayýn aracýlýðýyla saat dan itibaren Diyanet kanalýndan canlý olarak yayýnladý. Yayýn sürecinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve güreþlerde mücadele eden pehlivanlar ile söyleþiler yapan TRT ekibi deðiþik kamera yayýnlarý ile izleyenlere güzel görüntüler oluþturdu. TRT ekibi Güreþleri saat dan itibaren canlý yayýnladý ve yorumlarla renklendirdi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ve liman altyapýsý geliþtirilmeli"

ve liman altyapýsý geliþtirilmeli "Hacca birkaç sene gidilmemeli" Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Ýslam dünyasýnýn artýk mevcut olmadýðýný sadece müslümanlarýn var olduðunu belirterek, bir kaç sene Hacca gitmeme tavsiyesinde bulundu. Anadolu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı