Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*"

Transkript

1 Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Hatice Özçelik** Adile Akım Kurt *** ABSTRACT: The aim of this research is to determine the level of teachers computer self efficacy and whether the computer self efficacy changes according to their age, gender, seniority, department, owning computer and frequency of computer use. The results indicate that the teachers level of computer self efficacy is aged and 0-5 years experienced teachers computer self-efficacies were higher than the others. There is not a significant difference between gender and teachers computer self efficacy. Computer teachers self efficacies were higher than all teachers in other departments. The teachers who have computer and who always use computer had higher computer self efficacies than the others. Key Words: Self-efficacy, computer self-efficacy, primary school teacher SUMMARY Purpose and significance: The aim of this research is to determine the level of teachers computer self efficacy, studied MLO and primary schools in Balıkesir and research whether the self efficacy changes according to their age, gender, seniority, department, owning computer and frequency of computer usage. Method: This study is carried out by the use of singular and correlational model. Data were collected by means of Personal Information, and Computer Self Efficacy Scale. The scale is applied to teachers working in primary education schools in terms. Population of this research includes 1714 teachers selected from 102 primary education classes in Balıkesir. However, proportioned cluster sampling is used in this research because of population size and the difficulty in obtaining data. 491 teachers from 15 primary schools were determined as research s sample. Descriptive statistics, t-test, variance analyses and Tukey HSD tests were used to analyze the data. Results: The results indicate that the teachers level of computer self efficacy is The differences between aged teachers average and its corresponding groups named as, aged teachers average, above 46 aged teachers average and aged teachers average were found significant in terms of age and computer self efficacy of teachers. However, there is not a significant difference between gender and computer self efficacy of teachers. There is a significant difference between the average of teachers having 0-5 years experience and its corresponding groups named as teachers having above 26 years experience, the average of teachers having years experience and teachers having years experience in terms of seniority and computer self efficacy of teachers. There is a significant difference between the computer self efficacy of computer teachers and the all other computer self efficacies of other departments teachers in favor of computer teachers. There is also a significant difference between the computer self efficacy of teachers who has a computer and has not in favor of computer owners. According to the frequency of scores of computer use, among computers self efficacy of teachers, there is a significant difference between the groups can be explained as the more the teachers use computer the higher the computer self efficacy level of teachers. Discussion and Conclusions: The results indicate that teachers computer self efficacies in medium level and no significant difference between gender. The groups in terms of age range of 21-25, teachers having 0-5 years experience, teachers having their own computers, teachers use frequently computer, have higher computer self efficacy level than the other teacher groups. Also computer teachers have higher computer self efficacy level than the all other department teachers. The reason may have been occurred that the computer teacher s background and their job experiences. * Bu çalıma Yard.Doç.Dr. Adile.Akım Kurt danımanlıında Hatice Özçelik tarafından gerçekletirilen lköretim Öretmenlerinin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir li Örnei adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünden hazırlanmıtır. ** Bilgisayar Öretmeni, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi *** Yrd.Doç.Dr, Anadolu Üniv, Eitim Fakültesi, BÖTE Bölümü,

2 lköretim Öretmenlerinin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir li Örnei* Hatice Özçelik** Adile Akım Kurt *** ÖZ: Bu çalımanın amacı ilköretimde çalıan öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeylerini belirlemek, ya, cinsiyet, kıdem, bran, bilgisayara sahip olma durumu ve bilgisayar kullanma sıklıı deikenlerine göre öretmenlerin bilgisayar özyeterliklerinin farklılık gösterip göstermediini belirlemektir. Aratırmadan elde edilen sonuçlara göre öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeyleri 71,52 puanla orta düzey bulunmutur ya öretmenlerin ve 0-5 yıl kıdeme sahip öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeyleri dier gruplara göre daha yüksektir. Cinsiyet deikeni ile öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıtır. Bran deikeni ile bilgisayar özyeterlii arasında, bilgisayar öretmenleri ile dier tüm branlar arasında bilgisayar öretmenleri lehine anlamlı bir farklılık bulunmutur. Bilgisayara sahip olan öretmenlerin ve bilgisayarı çok sık kullanan öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri dier öretmenlere göre daha yüksektir. Anahtar Sözcükler: Özyeterlik, Bilgisayar Özyeterlii, lköretim Öretmenleri GR Bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin örenme-öretme süreçlerindeki etkisinin ve öneminin sürekli artmakta olduu ve bu teknolojileri kullanacak öretmenlerin özelliklerinin de önem taıdıı bilinmektedir. Bilgisayarı kullanacak öretmenlerin, bilgisayara karı tutumları, kaygıları ve özyeterlikleri bu teknolojinin kullanımında oldukça önemlidir. Çünkü özyeterlik algısı yüksek olan bireylerin, bir ii baarmak için büyük çaba gösterdikleri, olumsuzluklarla karılatıklarında kolayca geri dönmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları, bu nedenle de özyeterlik algısının eitimde üzerinde durulması gereken önemli özelliklerden biri olduu bilinmektedir (Akar ve Umay, 2001). Özyeterlik, Sosyal Örenme Kuramı nın anahtar deikenlerinden birisidir. Bandura ya (1986) göre özyeterlik, davranıların olumasında etkili olan bir niteliktir ve bireyin, farklı durumlarla ba etme, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip, baarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendi algılayıı, inancı ve yargısı dır. Galpin ve dierleri (2003), özyeterlii bireyin görevlerini tamamlamak için sahip olduuna inandıı yetenekler olarak tanımlamaktadırlar. Kinzie, Delcourt ve Powers (1993) ise özyeterlii, kiinin istenen davranıı gerçekletirmek için gerekli olan yeteneine ilikin özgüveni ve verilen görevde gösterilen devamlılık, harcanan çaba olarak tanımlamaktadır. Baka bir deyile özyeterlik, bireyin karılaacaı olayların üstesinden gelmede ne derece baarılı olabileceine ilikin kendini algılama biçimidir. Özyeterliin birçok alana uyarlandıı ve farklı disiplinlerde kullanıldıı görülmektedir (O Leary, 1985; Schunk, 1989; Maibach ve Murphy, 1995; Lev, 1997). Gürcan (2005) tarafından bireyin bilgisayar baında bir görevi gerçekletirmek için bilgisayar kullanım yetenei üzerine kabul ettii algısı olarak tanımlanan bilgisayar özyeterlik algısı da özyeterlik kavramının eitimde bilgisayar teknolojisi alanına uyarlamalarından birisidir. Bilgisayar özyeterlik algısı, bireyin bilgisayarı kullanma ve çıkan sorunlarla ba etme konusunda kendine yönelik algısı olarak tanımlanmaktadır (Karsten ve Roth, 1998). Bilgisayar özyeterlii bireyin deiik alanlarda bilgisayarı kullanma yeteneklerine ilikin yargısıdır (Compeau ve Higgins, 1995). Bilgisayar özyeterlii bilgisayar teknolojilerine olan pozitif eilimle yakından ilikilidir (Zhang ve Espinoza, 1998). Bu nedenle bilgisayar kullanma yeteneine güveni düük olan bireyler, bilgisayar tabanlı ilemlerde daha az performans göstermektedirler. Ayrıca yüksek bilgisayar özyeterliine sahip bireyler, düük bilgisayar özyeterliine sahip bireylere oranla teknolojik 442

3 gelimelere daha az tepki göstermekte ve teknolojik gelimelere daha çabuk uyum salamaktadırlar. Bilgisayar özyeterliinin önemli bir yönü de, bireylerin ilgilerini, bilgisayarı kullanma ve onlarla iletiime geçmesini etkilemesidir (Gürcan, 2005). Eitimde en önemli rolü üstlenen öretmenlerin bilgisayarı kullanım düzeyleri, biliim teknolojilerinin kullanımı konusundaki görüleri ve bilgisayar teknolojilerine karı özyeterlik algıları örenme-öretme sürecinde önem taımaktadır. Bilgisayar özyeterlii yüksek olan bir öretmenin, sınıf içinde zamanının büyük kısmını bilgisayarı öretmek için harcadıı, farklı öretim yaklaımlarını kullandıı ve baarısız örenciler için daha çok çaba sarf ettii söylenebilir. Buna ek olarak da öretmenlerin bilgisayar kullanımına karı özyeterlikleri ve güvenleri tam ise, eitimde bilgisayarın kullanımı daha etkili ve kolay olmaktadır (Akar ve Umay, 2001). Bu aratırmanın temel amacı Balıkesir il merkezindeki MLO ve resmi ilköretim okullarında görev yapan öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeylerini belirlemek ve farklı deikenlere göre bilgisayar özyeterliklerinin farklılık gösterip göstermediini aratırmaktır. Bu temel amacı gerçekletirmek için aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 1. Balıkesir il merkezindeki MLO ve resmi ilköretim okullarında görev yapan öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri hangi düzeydedir? 2. Balıkesir il merkezindeki MLO ve resmi ilköretim okullarında görev yapan öretmenlerin bilgisayar özyeterlii; ya, cinsiyet, kıdem, bran, kendine ait bilgisayarının olup olmaması, bilgisayar kullanma sıklıı deikenlerine göre farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Aratırmada tekil ve ilikisel tarama yöntemi kullanılmıtır. Aratırmanın çalıma evrenini, eitim öretim yılında 3 eitim bölgesine ayrılmı olan Balıkesir ilinin 102 ilköretim okulundaki toplam 1714 öretmen oluturmaktadır. Ancak, çalıma evreninin büyüklüü ve verilerin toplanma güçlüü nedeniyle aratırmada örneklem alma yoluna gidilmitir. Örneklemin alınmasında oranlı küme örnekleme yaklaımı ndan yararlanılmıtır. Buna göre, 3 eitim bölgesine ayrılan Balıkesir ilinde, her bölgeden 5 er okul seçilerek, toplam 15 ilköretim okulu, aratırma örneklemi olarak belirlenmitir. Örneklem olarak seçilen okullarda görev yapan öretmenlerin sayısı 550 dir. Aratırmanın çalıma evreni ve örneklemine ilikin sayısal veriler Tablo 1 de verilmitir. Aratırmanın uygulanması sırasında öretmenlerin bir kısmının raporlu-izinli olması, bazı öretmenlerin aratırma konusu hakkında görü bildirmek istememeleri, bir kısmına da ulaılamaması gibi nedenlerle aratırmaya 50 öretmen katılmamı, 9 öretmenin de veri toplama aracındaki soruların tamamını yanıtlamadıı saptanmıtır. Bu nedenle 491 öretmenden alınan veriler üzerinde istatistiksel ilemler yapılmıtır. Aratırmanın alt amaçları dorultusunda verilerin analizi için t-testi, varyans analizi, çoklu karılatırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıtır. Ayrıca etki büyüklükleri hesaplanmı ve elde edilen deerler Cohen kriterlerine göre yorumlanmıtır. Tablo 1. Aratırmanın Çalıma Evreni ve Örneklemindeki Okul ve Öretmen Sayılarının Daılımı Kümeler Okul Sayısı Okullardaki Öretmen Sayısı Örnekleme Giren Okul Sayısı Örnekleme Giren Okullardaki Öretmen Sayısı 1. Eitim Bölgesi Eitim Bölgesi Eitim Bölgesi Toplam

4 Veri Toplama Araçları Aratırmanın belirlenen amaçlarına ulaması için gerekli olan veriler, Kiisel Bilgi Formu ve Bilgisayar Özyeterlii Ölçei olmak üzere iki bölümden oluan bir bilgi toplama aracı ile toplanmıtır. Kiisel Bilgi Formu Kiisel Bilgi Formu nda örnekleme giren ilköretim öretmenlerini tanımayı salayacak ve bilgisayar özyeterlii ölçei ile ilikilendirilecek bilgileri elde etmeye yarayan maddeler yazılmıtır. Bu kapsamda ya, cinsiyet, bran ve kıdeme ilikin birer soru, bilgisayarı kullanma sıklıına ve kendine ait bilgisayarın olup olmadıına ilikin birer soru hazırlanmıtır. Bu bölümde toplam altı soruya yer verilmitir. Bilgisayar Özyeterlii Ölçei Gürcan (2005) tarafından gelitirilmi, geçerlii ve güvenirlii yapılmı, 27 maddeden oluan 4 lü likert tipi bir ölçektir. Ölçein derecelendirilmesi ve puanlanması çok fazla güvenirim (4 puan) güvenirim (3 puan), az güvenirim (2 puan) ve hiç güvenmem (1 puan) eklindedir. Ölçekten alınabilecek en düük puan 27, en yüksek puan ise 108 dir. Gürcan (2005) tarafından yapılan, ölçein geçerlik ve güvenirlik çalımaları için, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi ne devam eden 494 (%47,6-kız, %50,4-erkek) öretmen adayından veri toplanmıtır. Tüm ölçein güvenirlik katsayısı 0.96 dır. Aratırmacılar tarafından aratırmanın çalıma evreninden elde edilen verilerle hesaplanan ölçein güvenirlik katsayısı ise 0.90 olarak bulunmutur. BULGULAR Öretmenlerin bilgisayar özyeterliinin hangi düzeyde olduunu belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı istatistiklerden elde edilen deerler Tablo 2 de verilmitir. Tablo 2. Öretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik Puanları n En Düük En Yüksek Ss Bilgisayar Özyeterlik Puanları Ölçekten elde edilen sonuçlara göre ortalama deerden bir standart sapma deeri altı düük grup, ortalama deerden bir standart sapma deeri üstü yüksek grup, her iki grup arasındaki deerlere sahip öretmenlerde orta grup olmak üzere puanlanmıtır. Elde edilen daılıma göre; Düük grup: 54.5 puan-altı (düük düzey) Orta grup: puan (orta düzey) Yüksek grup: 88.5 puan-üssü (yüksek düzey) eklinde düzenlenmitir. Bu daılıma göre, düük düzey gruptaki öretmen sayısı 77, orta düzey gruptaki öretmen sayısı 341 ve yüksek düzey gruptaki öretmen sayısı 73 olarak belirlenmitir. Elde edilen bu sonuca göre öretmenlerin bilgisayar özyeterliklerinin orta düzeyde olduu söylenebilir. Tablo 3. Ya Deikeni ve Bilgisayar Özyeterlii Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynaı Gruplararası Toplamı Serbestlik Derecesi 5 Ortalaması F p Εta 2 ( η 2 ) , Grupiçi Toplam

5 Öretmenlerin sahip oldukları bilgisayar özyeterliklerinin ya deikenine göre deiip deimedii varyans analizi ile test edilmitir. Elde edilen deerler Tablo 3 te verilmitir. Tablo 3 ten de görüldüü gibi öretmenlerin özyeterlik düzeyleriyle yaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (F (5-485) =19.35, p<.05, η 2 =.166). Baka bir deyile öretmenlerin bilgisayar özyeterlii yaa göre anlamlı bir ekilde deimektedir. Ayrıca hesaplanan etki büyüklüü (η 2 =.166) Cohen e (1988) göre büyüktür (.166>.14). Ortaya çıkan bu deere göre bilgisayar özyeterliindeki deiimin %16.6 sı ya deikeni ile açıklanabilmektedir denilebilir. Varyans analizi sonucunda ortaya çıkan bu farklılıın hangi ya grupları arasında olduunu belirlemek için çoklu karılatırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıtır. Tukey HSD testine ilikin deerler Tablo 4 te yer almaktadır. Tablo 4. Yaa Göre Öretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik Ortalamaları Arasındaki Farklılıın Anlamlılıına likin Tukey HSD Testi Sonuçları Ya üssü * 18.18* 21.24* * 14.15* * 14.35* * üssü - Tablo 4 den görüldüü gibi ya deikenine göre öretmenlerin bilgisayar özyeterlik ortalamaları arasındaki farkın, ya öretmenlerin ortalaması ile ( = 84.30), 46-üssü ya öretmenlerin ortalaması ( = 63.05), ya öretmenlerin ortalaması ( = 66.11) ve ya öretmenlerin ortalaması ( =72.72) arasındaki farklılıktan kaynaklandıı belirlenmitir. Öretmenlerin sahip oldukları bilgisayar özyeterliklerinin cinsiyete göre deiip deimedii sorusuna t-testi ile cevap aranmıtır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen deerler Tablo 5 te verilmitir. Tablo 5. Cinsiyet Deikeni ve Bilgisayar Özyeterlii t-testi Sonuçları Grup n Ss t p Εta 2 ( η 2 ) Erkek Kadın Yapılan t-testi sonucunda cinsiyet ile bilgisayar özyeterlii arasında anlamlı bir fark bulunmamıtır ( t=1.165, p>.05, η 2 =.003). Bir baka deyile erkek ve kadın öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeyleri benzerdir. Öretmenlerin sahip oldukları bilgisayar özyeterliklerinin kıdeme göre deiip deimedii varyans analizi ile test edilmi, elde edilen deerler Tablo 6 da verilmitir. Tablo 6. Kıdem Deikeni ve Bilgisayar Özyeterlii Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynaı Gruplararası Toplamı Serbestlik Derecesi 5 Ortalaması F p Εta 2 ( η 2 ) Grupiçi Toplam

6 Tablo 6 dan da görüldüü gibi öretmenlerin özyeterlik düzeyleri ile kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (F (5-485) =16.34, p<.05, η 2 =.144). Baka bir deyile öretmenlerin bilgisayar özyeterlii kıdem yıllarına göre anlamlı bir ekilde deimektedir. Ayrıca hesaplanan etki büyüklüü (η 2 =.144) Cohen e (1988) göre büyüktür. Ortaya çıkan bu deere göre bilgisayar özyeterliindeki deiimin %14.4 ü kıdem deikeni ile açıklanabilmektedir denilebilir. Varyans analizi sonucunda ortaya çıkan bu anlamlı farklılıın, hangi grup ya da gruplar arasından kaynaklandıını belirlemek için çoklu karılatırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıtır. Tukey HSD testine ilikin deerler Tablo 7 de verilmitir. Tablo 7. Kıdeme Göre Öretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik Ortalamaları Arasındaki Farklılıın Anlamlılıına likin Tukey HSD Testi Sonuçları Kıdem (yıl) üssü * 15.86* 16.61* * 12.97* * 12.49* * 9.45* üssü - Tablo 7 den de görüldüü gibi kıdem deikenine göre öretmenlerin bilgisayar özyeterlik ortalamaları arasındaki farkın, 0-5 yıl kıdeme sahip öretmenlerin ortalaması ile ( = 80.07), 26-üssü yıl kıdeme sahip öretmenlerin ortalaması ( = 63.46), yıl kıdeme sahip öretmenlerin ortalaması ( = 64.21) ve yıl kıdeme sahip öretmenlerin ortalaması ( =72.91) arasındaki farklılıktan kaynaklandıı belirlenmitir. Öretmenlerin bilgisayar özyeterliinin brana göre farklılaıp farklılamadıı varyans analizi ile test edilmitir. Analiz sonucunda elde edilen deerler Tablo 8 de verilmitir. Tablo 8. Bran Deikeni ve Bilgisayar Özyeterlii Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynaı Gruplararası Toplamı Serbestlik Derecesi 15 Ortalaması F p Εta 2 ( η 2 ) Grupiçi Toplam Yapılan varyans analizi sonucunda, öretmenlerin özyeterlik düzeyi ile branları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıtır (F (15-475) =4.82, p<.05, 2 =.133). Baka bir deyile öretmenlerin bilgisayar özyeterlii branlarına göre anlamlı bir ekilde deimektedir. Ayrıca hesaplanan etki büyüklüü (η 2 =.133) Cohen e (1988) göre orta düzeydedir. Ortaya çıkan bu deere göre bilgisayar özyeterliindeki deiimin %13.3 ü bran deikeni ile açıklanabilmektedir denilebilir. Varyans analizi sonucunda ortaya çıkan bu anlamlı farklılıın, hangi grup ya da gruplar arasından kaynaklandıını belirlemek için çoklu karılatırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıtır. Tukey HSD testine ilikin deerler Tablo 9 da verilmitir. 446

7 Tablo 9. Brana Göre Öretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik Ortalamaları Arasındaki Farklılıın Anlamlılıına likin Tukey HSD Testi Sonuçları Bran Beden Eitimi Bilgisayar Din Ev Ekonomisi Fen ngilizce Eitimi Matematik Müzik Okul Öncesi Rehberlik Resim Sınıf Sosyal Türkçe Dier Beden Eitimi * Bilgisayar * 38.68* 29.44* 29.42* 30.61* 32.60* * 25.18* 26.55* 32.35* 34.41* 33.39* 31.98* Din Ev Ekonomisi Fen ngilizce Eitimi Matematik Müzik Okul Öncesi Rehberlik Resim Sınıf Sosyal Türkçe Dier - 447

8 Tablo 9 dan da görüldüü gibi yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, bilgisayar öretmenlerinin bilgisayar özyeterliinin ( = ) dier tüm brantaki öretmenlere göre oldukça yüksek olduu ve bunun da farklılıa yol açtıı belirlenmitir. Öretmenlerin bilgisayar özyeterliklerinin, bilgisayara sahip olup olmama deikenine göre deiip deimedii. t- testi ile test edilmi, elde edilen deerler Tablo 10 da verilmitir. Tablo 10. Bilgisayara Sahip Olup Olmama Deikeni ve Bilgisayar Özyeterlii t-testi Sonuçları Grup n Ss t P Εta 2 ( η 2 ) Var Yok Yapılan t-testi sonucunda bilgisayara sahip olup olmama deikeni ile bilgisayar özyeterlii arasında, bilgisayara sahip olan öretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmutur (t=8.520, p<.05, 2 =.127). Bir baka deyile, bilgisayara sahip olan öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri daha yüksektir. Öretmenlerin bilgisayar özyeterliklerinin bilgisayar kullanma sıklıklarına göre farklılaıp farklılamadıı varyans analizi ile test edilmi, elde edilen deerler Tablo 11 de verilmitir. Tablo 11. Bilgisayar Kullanma Sıklıı ve Bilgisayar Özyeterlii Varyans Analizi Sonuçları Varyansın Kaynaı Gruplararası Toplamı Serbestlik Derecesi 4 Ortalaması F p Εta 2 ( η 2 ) Grupiçi Toplam Yapılan varyans analizi sonucunda, öretmenlerin bilgisayar özyeterlik düzeyleri ile bilgisayar kullanım sıklıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunmutur (F (4-486) =122.13, p<.05). Baka bir deyile öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri bilgisayar kullanım sıklıına göre anlamlı bir ekilde deimektedir. Ayrıca hesaplanan etki büyüklüü (η 2 =.501) Cohen e (1988) göre oldukça yüksek düzeydedir. Ortaya çıkan bu deere göre bilgisayar özyeterliindeki deiimin %50.1 i bilgisayar kullanma sıklıı deikeni ile açıklanabilmektedir denilebilir. Varyans analizi sonucunda ortaya çıkan bu anlamlı farklılıın, hangi grup ya da gruplar arasından kaynaklandıını tespit etmek için çoklu karılatırma testlerinden Tukey HSD testi kullanılmıtır. Tukey HSD testine ilikin deerler Tablo 12 de verilmitir. Tablo 12. Bilgisayar Kullanım Sıklıına Göre Öretmenlerin Bilgisayar Özyeterlik Ortalamaları Arasındaki Farklılıın Anlamlılıına likin Tukey HSD Testi Sonuçları Bilgisayar Kullanım Sıklıı Hiç Kullanmam Arasıra Kullanırım Kullanırım Sık Kullanırım Çok Sık Kullanırım Hiç Kullanmam * * * * Arasıra Kullanırım - -11,91* * * Kullanırım * * Sık Kullanırım * Çok Sık Kullanırım - 448

9 Bilgisayar kullanma sıklıı deikenine göre öretmenlerin bilgisayar özyeterlik ortalamaları arasındaki farkın, bilgisayarı hiç kullanmayan öretmenlerin ortalaması ile ( = 43.44), bilgisayarı çok sık kullanan öretmenlerin ortalaması ( = 91.05), bilgisayarı sık kullanan öretmenlerin ortalaması ( = 81.93), bilgisayarı kullanan öretmenlerin ortalaması ( =73.47) ve bilgisayarı arasıra kullanan öretmenlerin ortalaması ( =61.56) arasındaki farklılıktan kaynaklandıı belirlenmitir. TARTIMA ve SONUÇ Aratırmada öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri ya, kıdem, bran, bilgisayara sahip olup olmama ve bilgisayar kullanım sıklıı deikenlerine göre farklılık gösterirken, cinsiyet deikenine göre farklılık göstermemitir. Aratırmada, yaındaki öretmenlerin en yüksek bilgisayar özyeterliine sahip oldukları ortaya çıkmıtır. Bu sonucun ortaya çıkmasında, Milli Eitim Bakanlıı nın öretmen atamalarında öretmenlerin bilgisayar dersi almı olmaları artını aramasının etkili olduu ve genç öretmenlerin teknoloji kullanımına daha yatkın olmalarının etkili olduu söylenebilir. 46 ya üssü öretmenlerin bilgisayar özyeterlii bakımından en düük ortalamaya sahip olduu belirlenmitir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, öretmenlerin yıllar geçtikçe teknolojiyi takip edememeleri ve bu yöndeki hizmetiçi eitimlerin yetersizliinin etkili olduu söylenebilir. Akkoyunlu ve Orhan (2003) ın gerçekletirdikleri aratırmanın bulgularından birisi olan, örencilerin bilgisayar kullanma özyeterlik inançlarının yaları büyüdükçe artı göstermesi gerçekletirilen aratırma bulgusunu desteklememektedir. Bunun bir nedeninin aratırmanın örenciler üzerinde gerçekletirilmi olması, örencilerin henüz meslek yaamlarına atılmamı olmamaları olduu söylenebilir. Aratırmada öretmenlerin cinsiyetlerine göre bilgisayar özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıtır. Bu bulgu, Arsal (2006), Altunçekiç, Yaman ve Koray (2005), Mudasiru (2005), Seferolu ve Akbıyık (2005), Torkzadeh ve Dyke (2002), Chao (2001) tarafından yapılan aratırmalarda elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir. Bununla birlikte Keskinkılıç ve Alabay (2006), Morgil, Seçken ve Yücel (2004), Iıksal ve Akar (2003), Galpin ve dierleri (2003) tarafından gerçekletirilen aratırmaların bulguları gerçekletirilen aratırmanın bulgusunu desteklememektedir. Bu çalımalarda erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek bilgisayar özyeterliine sahip olduu sonucuna ulaılmıtır. Öretmenlerin kıdem deikenine göre bilgisayar özyeterlikleri arasında kıdemi düük öretmenler lehine anlamlı farklılık çıkmasının nedeni, görevinin henüz baında olan öretmenlerin atanmasında Milli Eitim Bakanlıı nın en az dört kredilik bilgisayar dersini almı olmalarını önkoul alması ve kıdemi düük öretmenlerin çaın gerei olan bilgisayar teknolojilerine yatkınlıkları olabilir. Aratırmada öretmenlerin branlarına göre bilgisayar öretmenleri lehine anlamlı bir farklılık bulunmutur. Bu sonucun çıkmasında bilgisayar öretmenlerinin lisans dönemlerinde aldıkları eitimin ve ileri gerei bilgisayar ve ilikili teknolojilerle iç içe bulunmalarının etkili olduu söylenebilir. Ortaya çıkan bu sonuç Seferolu ve Akbıyık (2005) ın gerçekletirdikleri aratırmanın bulgusu tarafından desteklenmektedir. Bu aratırma bulgusu bilgisayar bran öretmenlerinin bilgisayar özyeterliinin oldukça yüksek olduunu vurgulamaktadır. Öretmenlerin bilgisayar özyeterlikleri, kendilerine ait bilgisayarı olan öretmenler lehine anlamlı bir farklılık göstermitir. Kendine ait bilgisayarı olan öretmenlerin bilgisayar baında daha fazla vakit geçirmelerinin, bilgisayarla deneyimlerinin artması dolayısıyla bilgisayar özyeterliklerinin yüksek olmasını etkiledii söylenebilir. Bu aratırma bulgusu Arsal (2006), Chao (2001) tarafından gerçekletirilen aratırma bulguları tarafından desteklenmektedir. Aratırmada bilgisayar kullanma sıklıı daha yüksek olan öretmenlerin bilgisayar özyeterliinin de yüksek olduu sonucuna ulaılmıtır. Keskinkılıç ve Alabay (2006), Ng (2006), 449

10 Usluel ve Seferolu (2003), Akar ve Umay (2001), Salanova ve dierleri (2000) ve Decker in (1999) gerçekletirdikleri aratırmaların bulguları, gerçekletirilen aratırma bulgusunu desteklemektedir. Ortaya çıkan bu sonuç öretmenlerin kendilerine ait bilgisayarları olmaları durumundakine benzer ekilde bilgisayar kullanımına ne kadar çok vakit ayırırlarsa bilgisayar özyeterlikleri de artmaktadır. Bir baka deyile bilgisayar kullanma durumunda olan öretmenlerin kendilerine ait bilgisayarları olursa ve bilgisayar kullanım sıklıkları artarsa bilgisayar özyeterliklerinin de artacaı söylenebilir. Ortaya çıkan bulgular dorultusunda öretmenlere bilgisayar özyeterliini kazandırmaya yönelik çalımalara gereksinim olduu, bu amaçla bilgisayar özyeterliini gelitirmek için öretmenlere bilgisayar alanında hizmetiçi eitim programlarının düzenlenmesi gerektii söylenebilir. Düzenlenecek hizmetiçi eitim programları uygulamaya dönük olmalı, uygulama sonucunda hatalar düzeltilmeli, katılımcılara dönüt verilmeli, her brana ve düzeye uygun etkinlikler planlanmalıdır. Bunun yanı sıra öretmen adaylarının bilgisayar özyeterlii alanında daha donanımlı yetimelerini salamak amacıyla, eitim fakültelerinin ders programlarında daha fazla bilgisayar konu ve uygulamalarına yer verilmesi gerektii söylenebilir. KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi (BÖTE) Bölümü Örencilerinin Bilgisayar Kullanma Özyeterlik nancı le Demografik Özellikleri Arasındaki liki. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2 (3), Article 11, [Online]: adresinden 25 Mart 2006 tarihinde indirilmitir. Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öretmen Adaylarının Özyeterlik nanç Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Aratırma- Kastamonu li Örnei. Kastamonu Eitim Dergisi, 13(1), Arsal, Z. (2006). Self-efficacy beliefs of teacher candidates on using a computer in teaching. Paper presented at the annual meeting of the 6 th International Educational Technologies Conference, Cyprus. Akar, P.ve Umay, A. (2001). lköretim Matematik Öretmenlii Örencilerinin Bilgisayarla lgili Özyeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. NJ: Prentice-Hall. Chao, W. Y. (2001).Using computer self-efficacy scale to measure the attitudes of Taiwan elementary preservice teachers toward computer technology (China). Unpublished Master Thesis. Florida Atlantic University. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Compeau, D. R.& Higgins., C. A. (1995). Computer self-efficacy: development of a measure and ınitial test. MIS Quarterly, 19(2), Decker, C. A. (1999). Technical education transfer: Perceptions of employee computer technology self-efficacy. Computers in Human Behavior, 15(2), Galpin, V. C., Senders, I., Turner, H. & Venter, B. (2003). Gender and educational background and their effect on computer self- efficacy and perceptions. Technical Report TR-Wits-CS , School of Computer Science, University of the Witwatersrand. Gürcan, A. (2005). Bilgisayar Özyeterlii Algısı le Bilisel Örenme Stratejileri Arasındaki liki. Eitim Aratırmaları Dergisi, 19, Iıksal, M. ve Akar, P. (2003). lköretim Örencileri çin Matematik Ve Bilgisayar Özyeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 25, Karsten, R.& Roth, M.R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in ıntroductory computer literacy courses. Journal of Research on Technology Education,. 31(1), Keskinkılıç, G. ve Alabay, E. (2006). Selçuk Üniversitesi Fen Bilgisi Öretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Özyeterlik nançlarının Belirlenmesi. 6. Uluslararası Eitim Teknolojileri Konferansı nda sunulan bildiri, Kıbrıs 450

11 Kinzie, M. B., Delcourt, M. A. B. & Powers, S. M. (1993). Computer technologies: Attitudes and self-efficacy across undergraduate disciplines. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, GA. ED Lev, E.L. (1997). Bandura s theory of self-efficacy: applications to oncology. Scholary Inquiry for Nursing Practice, 11(1), Maibach, E. & Murphy, D. A. (1995). Self-efficacy in health promotion research and practice: conceptualization and measurement. Health Education Research, 10(1), Morgil,., Seçken, N. ve Yücel, S. (2004). Kimya Öretmen Adaylarının Özyeterlik nançlarının Bazı Deikenler Açısından ncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1). Mudasiru, O. Y. (2005). An investigation into teacher s self-efficacy in implementing computer education in Nigerian secondary schools, Meridian: A Middle School Technologies Journal, 8(2), 1-5. Ng, Y, C. (2006). Levels of computer self-efficacy, computer use and earnings in China. Economics Letters, 90(3), O Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. Behavioral Research & Therapy. 23, Salanova, M. R., Grau, M., Cifre, E. & Llorens, S. (2000). Computer training, frequency of usage and burnout: the moderating role of computer self-efficacy. Computers in Human Behavior, 16(6), Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1(3), Seferolu, S. S.ve Akbıyık, C. (2005). lköretim Öretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalıma. Eitim Aratırmaları Dergisi, 19, Torkzadeh, G., &Van Dyke. T. P. (2002). Effects of training on ınternet self-efficacy and computer user attitudes. Computers in Human Behavior, 18(5), Usluel, Y. ve Seferolu. S. S. (2003). Eitim Fakültelerindeki Öretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı Ve Özyeterlik Algıları. Biliim Teknolojileri Iıında Eitim Konferansı nda sunulan bildiri, Ankara Zhang, Y. & Espinoza, S. (1998). Relationships among computer self-efficacy, attitudes toward computers, and desirability of learning computing skills. Journal of Research on Technology in Education, 30(4),

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11

The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET July 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 3 Article 11 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki Doç. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi *

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 3, Aralık 2013, Sayfa 131-146 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi *

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC

Ahmet Adalıer Cyprus International University ISSN : 1308-7274 aadalier@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkoşa-KKTC ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0447 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Ahmet Adalıer Series : 1C Cyprus

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 177-188 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EXAMINING

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 775-788 Özet İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Naim UZUN Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BİLGİSAYAR KURSUNUN GENÇLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI, ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ *

BİLGİSAYAR KURSUNUN GENÇLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI, ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ * BİLGİSAYAR KURSUNUN GENÇLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI, ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ * THE EFFECTİVENESS OF COMPUTER COURSE ON THE COMPUTER ATTİTUDES, SELF EFFİCACY AND

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör. BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ Doç. Dr. Mehmet YILMAZ fbmyilmaz@gmail.com Arş. Gör. Osman ÇİMEN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Pınar Anapa Accepted: January 2012

Pınar Anapa Accepted: January 2012 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0502 KürĢat Yenilmez NWSA-EDUCATION SCIENCES Melih Turgut Received: June 2011 Pınar Anapa Accepted:

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları *

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları * Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 23-40 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 102-116 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study on Determining

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 213 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

BİLGİSAYAR KURSUNUN BİLGİSAYARA YÖNELİK BAŞARI, TUTUM VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ *

BİLGİSAYAR KURSUNUN BİLGİSAYARA YÖNELİK BAŞARI, TUTUM VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 203-209 [2007] BİLGİSAYAR KURSUNUN BİLGİSAYARA YÖNELİK BAŞARI, TUTUM VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ * EFFECTS OF

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ DOI: 10.14582/DUZGEF.577 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 175-201 175 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması *

İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010) 3/1, 152-166 İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması * H. Coşkun ÇELİK ** M. Nezir ÇEVİK ***

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 17

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 17 ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarık BAYRAKCI Yüksek Lisans Öğrencisi, Mevlana Üniversitesi, tarikbayrakci@gmail.com Süleyman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİKLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Çağirgan Gülten İstanbul Universitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi

BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2006,17 (3),100-111 BEDEN EGiTiMi ve SPOR YÜKSEKOKULLARıNDAKi OKUL KÜLTÜRÜNÜN incelenmesi Süleyman Murat YILDIZ', Müslim BAKIR2 'Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE FENE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY PERCEPTIONS TOWARDS SCIENCE

Detaylı