$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(3), , lköretim Online, 7(3), , [Online]: # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3 "1!4 *$!! $# $&&56$-&$!*&$ &/$ 67 "$ */!//$ +(!% && '! *$! $ &#' $!-&$!"(/&!$&*/!//$+( $&#' $!!*!$- # $!" &#' $! 8 98:"! &($! &#' $-!""# &#' $ '&'%)+** $- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!!%&#' $!)+&##&$#'&$-.' $'&&/! ( & )* # $!%! &($! &#' $&$!*&)$& )$+;*!$"&&'"!!% *$!- 8 +<($012#$3 "1!4 *$!!9==> # " =>>/# : $ # $ && 56$-. # $ $ #!! ( &#' $! 8 98:!)&'!+&!!$$!-.8($!)&'!/&$!!!# $! & '$'-. $&+ ' $ $+ &// &/ 8 $!)&'! ( 2-43?! $ $+ &//&/ /&$(/&! 2-1=3" 2-102" $')- &$!*&$ &/ $ 6 7 "$ */!//$ +(!% && '!*$! $ &#' $!- &()$" ( /&! $ */!//$ +($&#' $!!*!$- & &" $!!)'&)! &($! &#' $- &!! &#' $! 8 98: ''$ & + $+!)! $$ $ #!/!*&/!& ''&$&&/)$'$&$ $$- * Hatice EREFHANOLU, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü Yüksek Lisans Örencisi, Balıkesir Merkez Fatih lköretim Okulu Bilgisayar Öretmeni. ** Doç. Dr. Canan NAKBOLU, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eitim Fakültesi, OFMA Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. e-posta: *** Yard. Doç. Dr. Hülya GÜR, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eitim Fakültesi, OFMA Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

2 lköretim kinci Kademe Örencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeitli Deikenler Açısından ncelenmesi: Balıkesir Örnei Hatice EREFHANOLU * Canan NAKBOLU ** Hülya GÜR *** ÖZ. Bu çalımada, ilköretim ikinci kademe örencilerinin bilgisayara yönelik tutumları cinsiyet, sınıf ve okul deikenleri açısından incelenmitir. Bu amaçla, Balıkesir ilindeki 3 ilköretim okulunun 6, 7 ve 8. sınıflarında örenim görmekte olan 155 i kız, 115 i erkek, 270 örenci ile çalıılmıtır. Çalımanın sonucunda, örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının olumlu olduu belirlenirken, sınıf düzeyi ve okul türü ile bilgisayara yönelik tutum arasında anlamlı bir farklılık olduu, ancak cinsiyet ile bilgisayara yönelik tutum arasında anlamlı farkın olmadıı görülmütür. Anahtar Sözcükler: lköretim ikinci kademe örencileri, Bilgisayar Tutum Ölçei, bilgisayara yönelik tutum. GR Bilgisayarların günlük hayattaki kullanımları giderek yaygınlamaktadır. Dier taraftan, örencilerin çaa ayak uydurabilecek, topluma yararlı birer birey olarak yetitirilmesinin amaçlanması, okullarımızda örencilere bilgisayar dersinin verilmesini oldukça önemli hale getirmitir. Bilgisayar bulunduran okullarda öretmenlerin, velilerin ve örencilerin deiiklie daha açık olduu görülmektedir. Aratırmalarda, bilgisayarın örencileri ezberlemekten kurtarıp, yüklerini hafiflettii, bunun yanı sıra, çocukların problem çözmelerini daha istekli hale getirip, onları birbirleri ile rekabet etmekten çok yardımlamaya yönelttii gösterilmektedir. Ayrıca doru yönlendirildiinde, bilgisayarların öretmen merkezli öretimden, örenci merkezli öretime geçii de saladıı belirtilmektedir (Riza, 2000). Bilgisayar, örenciyi motive edici, yaratıcı düünmeyi gelitirici soyut kavramlar için görsel elementleri içermekte, hayal gücünü ve merakını gelitirici özellikler de taımaktadır (Demirel ve dierleri, 2005). Yurt içi ve yurt dıı kaynaklı, hem öretmenlerin hem de örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının belirlendii birçok çalıma yapılmıtır (Altun ve dierleri, 2004; Yenice, 2003; Morales, 1999; man ve dierleri, 2004; Skapka ve Ferrari, 2003; Taghavi, 2006; Pekda ve Erkıp, 2006; Roussos, 2007). Bilgisayara yönelik tutumların aratırıldıı çalımalar incelendiinde, çalımaların bir kısmının farklı düzeydeki örenci gruplarının bilgisayara yönelik tutumlarının ölçülmesine yönelik tutum ölçei gelitirilmesi ve tutum ölçümlerinin çeitli deikenler açısından aratırmasına yönelik olduu görülürken, bir kısmının da, bilgisayara yönelik tutumlar ile farklı durumlar (örnein, bilisel stil, örenme biçimi gibi) arasındaki ilikilerin incelenmesine yönelik olduu görülmektedir. lköretim ikinci kademe örencilerinin, bilgisayar dersine yönelik algılarının belirlenmeye çalııldıı, Bolu ilinde gerçekletirilen bir çalımada, örencilerin bilgisayar dersine yönelik algıları ile sınıf ve cinsiyet deikenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamı; evlerinde bilgisayar eriimi bulunan örenciler ile evlerinde bilgisayar eriimi bulunmayan örencilerin bilgisayar dersine yönelik algıları arasında anlamlı bir fark olduu belirlenmitir (Altun ve dierleri, 2004). lköretim 8. sınıf düzeyinde bilgisayar destekli fen öretimi yönteminin örencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla Aydın ilinde yapılan bir baka çalımada ise, bilgisayar destekli fen öretiminin örencilerin Fen Bilimine ve bilgisayara yönelik tutumlarını olumlu yönde etkiledii belirtilmitir. Bilgisayar kullanma süresi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasında da anlamlı ilikiler olduu bulunmutur (Yenice, 2003). Asan (2002), örenim görülen alan, cinsiyet, bilgisayar deneyimi * Hatice EREFHANOLU, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Eitimi Bölümü Yüksek Lisans Örencisi, Balıkesir Merkez Fatih lköretim Okulu Bilgisayar Öretmeni. ** Doç. Dr. Canan NAKBOLU, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eitim Fakültesi, OFMA Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. e-posta: *** Yard. Doç. Dr. Hülya GÜR, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eitim Fakültesi, OFMA Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. 786

3 gibi deikenlerin, öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarına etkisinin aratırdıı çalımada, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler alanında örenim gören öretmen adayının bilgisayara yönelik tutumlarını incelemitir. Aratırmanın bulguları, genel olarak öretmen adaylarının bilgisayarı olumlu deerlendirdikleri ve kendilerini bilgisayar karısında rahat hissettiklerini ortaya çıkarmıtır. Daha önce bilgisayar dersi almamı, Fen Bilgisi Öretmenlii örencilerinin Sosyal Bilgiler örencilerine oranla tutumları daha olumlu iken, bilgisayar dersi alan örencilerde bölümün önemli bir etkisinin olmadıı belirlenmitir. Bilgisayara yönelik tutumlarda cinsiyet farklılıı gözlemlenmezken, sonuçlar bilgisayar deneyiminin tutum puanını olumlu yönde etkilediini ortaya koymutur (Asan, 2002). Meksika daki öretmen ve örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını aratırmak amacıyla gerçekletirilen bir çalımada, farklı corafi ve sosyo-ekonomik düzeylere sahip 4 eyaletten 9. sınıf örencileri ile öretmenler ile çalıılmıtır. Çalıma sonunda, evde bilgisayar kullanma oranının öretmenlerde daha yüksek olduu, öretmenlerin bilgisayara yönelik tutum ortalamalarının daha yüksek olduu belirlenmitir (Morales, 1999) yılları arasında bilgisayara yönelik tutumlarındaki deiimin aratırılması amacıyla yapılan bir baka çalımada, Ohio Üniversitesi nden 254 üniversite örencisine bilgisayar kullanımına yönelik tutum ölçei uygulanmıtır. Sonuçlara bakıldıında, bilgisayar baında zaman geçirmenin tutuma olumlu yönde etkisinin olduu, ancak bilgisayar kurslarına katılımın, zaman içinde tutuma etkisinin kalmadıı görülmütür. Ayrıca, kızlar ve erkekler arasında tutum yönünden anlamlı bir fark gözlenememitir (Popovich ve dierleri, 2006). Pensilvanya Üniversitesindeki örencilerle yapılan dier bir çalımada ise, bilgisayar deneyimi ve bilgisayar tutumları arasındaki ilikinin incelenmesi amaçlanmıtır (Potosky and Bobko, 2001). Örenciler, bilgisayar ile ilgili inançları, bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayar deneyimleri ile ilgili maddeler içeren anketleri cevaplamılardır. Çalımanın sonucunda bilgisayara yönelik tutum ve bilgisayar deneyimi arasında güçlü ve olumlu bir ilikinin bulunduu belirlenmitir. Amerikadaki bir Üniversitenin örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarını inceleyen Taghavi çalımasında, ya farkının bilgisayara yönelik tutumlar üzerinde etkisi olmadıını belirlerken, sınıf farkının az da olsa örencilerin bilgisayar tutumları üzerinde etkili olduunu, son sınıflardaki örencilerinin tutumlarının daha pozitif olduunu saptamıtır. Ayrıca bu çalımada, evlerinde bilgisayara sahip olan örencilerin bilgisayara yönelik daha olumlu tutum içinde oldukları da belirlenmitir (Taghavi, 2006). Öretmen adaylarının bilisel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek ve aralarındaki ilikiyi incelemek amacıyla, Abant zzet Baysal Üniversitesi, Eitim Fakültesinde okuyan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf örencileri ile bir çalıma yapılmıtır (Altun, 2003). Çalımada, örencilerin genel olarak bilgisayara karı tutumlarında kararsız oldukları belirlenmitir. Bilgisayar dersi alma durumunun, bilgisayara karı tutumlarını olumlu yönde etkiledii görülmütür. Bilgisayar dersi alan, almayan ve genel olarak tüm öretmen adaylarının bilisel stilleri ile bilgisayara karı tutumları arasında düük ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan ilikiler bulunmutur. Çalımada, öretmen adaylarının bilgisayara karı tutumlarını kestirmede bilisel stillerin etkili bir deiken olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Erdoan (2006), öretmen adaylarının örenme biçimlerine göre bilgisayar destekli eitim tutumları ve bilgisayar baarılarını karılatırmak amacıyla, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eitim Fakültesindeki öretmen adayları ile çalıılmıtır. Çalımada, görsel aırlıklı örenme biçimine sahip öretmen adaylarının, bilgisayara yönelik tutum puanları anlamlı bir ekilde yüksek bulunmutur. Aynı ekilde, görsel aırlıklı örenen öretmen adaylarının tutum puanları ile bilgisayar baarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilikiler bulunmaktadır. Aratırmanın Problemi Balıkesir ilindeki üç lköretim okulunun, 6, 7, 8. sınıflarında bulunan örencilerin bilgisayara yönelik tutumları hangi yöndedir ve cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi deikenlerine göre nasıl deimektedir? Alt Problemler Örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında, cinsiyete göre anlamlı bir fark var mıdır? 787

4 Örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında, örenim görülen okula göre anlamlı bir fark var mıdır? Örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında, sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark var mıdır? Aratırmanın Sınırlılıkları Aratırma, Balıkesir ilinin merkez üç ilköretim okulundaki ikinci kademe örencileri ile sınırlıdır. Aratırmanın Modeli YÖNTEM Çalıma, lköretim ikinci kademe örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının ve bu tutumlarının cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi deikenlerine göre deiiminin belirlenmesi yönüyle betimsel bir çalıma olup, çalımada Tekil Tarama Modeli kullanılmıtır (Karasar, 2000 ). Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini Balıkesir ili merkez ilköretim okullarında örenim görmekte olan ilköretim ikinci kademe 6, 7 ve 8. sınıf örencileri oluturmaktadır. Bu evren, Balıkesir Milli Eitim Müdürlüü verilerine göre, i kız, u erkek olmak üzere toplam örenciden olumaktadır. Örneklem seçiminde, ilk olarak bilgisayar laboratuarı bulunması ve etkin ekilde bu laboratuarların kullanıldıı okul olması, ikinci olarak da farklı soysa-ekonomik düzeydeki semtlerde yer almaları ve ulaılabilir olma durumları göz önüne alınmıtır. Üç okuldan, 1 nolu okul, soysa-ekonomik düzeyi oldukça düük ailelerin yaadıı bir bölgede, iki nolu okul, soysa-ekonomik düzeyi son derece yüksek ailelerin yaadıı bir bölgede, 3 nolu okul ise, iki farklı bölgeden örenci almakta olup, bunlardan biri gelir durumu orta düzeyde, dieri ise eitim seviyesi ve gelir düzeyi düük olan ailelerin yaadıı bir bölgeden örenci almaktadır. Her üç okulda da dersleri farklı bilgisayar öretmenleri yürütmektedir. lk iki okulun bilgisayar öretmeni bayan, üçüncü okulun öretmeni ise erkek olup, her üç öretmende, bilgisayar öretmenlii mezunu, 4-5 yıllık mesleki deneyime sahip öretmenlerdir. Öretmenlerin hepsinin, ders ilemeleri müfredata uygun ve birbirleri ile benzer olduu öretmenlerle yapılan görümelerde belirlenmitir. Örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılan bilgisayara yönelik tutum ölçeinin yeniden gelitirilmesi ve yapı geçerliliinin incelenmesi için, öncelikle bir plot çalıma yapılmıtır. Pilot çalımada ilk iki okul yer alırken, asıl çalıma da bu okulda pilot çalımada yer almayan örencilerin bulunduu sınıflarda tutum ölçeinin uygulaması yapılmıtır. Ölçein tekrar gelitirilmesi çalımasında 252 ikinci kademe örencisi yer alırken, asıl çalımadaki örneklem grubu, 155 i kız, 115 i erkek olmak üzere toplam 270 ikinci kademe örencisinden olumaktadır. Veri Toplama Aracının Hazırlanması Aratırmada, örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik olarak, Loyd ve Gressard (1984) tarafından gelitirilen ve Berberolu ve Çalıkolu (1991) tarafından Türkçeye çevirilip, güvenirlii Cronbach Alpha olarak 0.90 bulunan Computer Attitude Scale (CAS) Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçei nden yararlanılmıtır (12). 5 li likert türündeki bu ölçekte her bir madde için; Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum ve Tamamen Katılıyorum seçenekleri yer almaktadır. Bu ölçek aaıda da açıklandıı ekilde, bir pilot çalıma ile çalıma için tekrar gelitirilmitir (Ek1). Ölçein yapı geçerlii: (1) faktör analizi, (2) madde toplam korelasyonları ve (3) madde ayırıcılık özellii kullanılarak incelenmitir. Verilerin analizinde, SPSS 12.0 programı kullanılmıtır. Deneme formu 40 maddeden oluan ölçein maddelerinin belirli bir nitelii ölçüp ölçmediini ayırt etmek için, 252 ikinci kademe örencisine uygulanmı ve madde bazında faktör analizi yapılmıtır. Daha sonra her bir maddeden elde edilen puanlar ile testin bütününden elde edilen puanların karılatırılması yapılmı ve maddelerin toplam madde korelasyon katsayılarına bakılmıtır. Ayrıca maddelerin ayırt edicilik gücünü saptamak için yapılan madde analizi ile ölçekten elde edilen ham puanlar küçükten büyüe doru sıralandıktan sonra, alt ve üst grupların puan ortalamalarının t 788

5 deerleri hesaplanarak maddelerin ayırt edicilik güçleri elde belirlenmitir. Son olarak ölçein güvenilir olup olmadıını saptamak amacıyla Cronbach Alpha deerine bakılmıtır. Gerçekletirilen bu ilemlerin ayrıntılı açıklamaları aaıda verilmitir. Faktör Analizi: Ölçein yapı geçerliini salamak amacıyla; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinin ve Bartlett testinin anlamlı çıkması üzerine faktör analizi teknikleri uygulanmıtır. Yapılan analizde ilk olarak, faktör yük deeri 0.45 ve üstündeki maddelerle, biniik olmayan maddelerin ölçekte kalması esas alınmıtır. Ancak, daha sonra olumlu ve olumsuz madde sayısı arasında bir denge yakalayabilmek amacıyla az sayıda madde için, bu sınır deer aaıya çekilmi ve 0.30 olarak alınmıtır. Böylece, faktör yük deeri 0.30 un altında olan 9, 1, 15 ve 32 nolu 4 maddenin ölçekten çıkarılması uygun bulunmutur. Böylece geriye kalan 39 maddeden, biniik olan maddelere bakılmı ve 40, 25, 3, 8, 2, 31, 4, 14, 39, 35, 28, 19, 6, 10 ve 23 nolu 15 madde, birden fazla faktöre girdii için ölçekten çıkarılmı ve sonuçta ölçekte 21 madde kalmıtır. Kalan 21 madde üzerinde yapılan faktör analizi neticesinde KMO katsayısı ve Barlett katsayısı anlamlı bulunmutur. Kalan maddelerin 6 faktör altında toplandıı görülmütür. Bu faktörlerin 4 ünün ölçein %42.6 sını açıkladıı görülmü ve uzman görüü alınarak maddeler 4 faktör altında toplanmıtır. Bu durumda; 5 ve 6. faktörleri oluturan maddelerden 13, 7 ve 5 maddeleri 3. faktöre, 11. ve 12. maddeler 4. faktöre alınarak maddeler sırasıyla güven, isteklilik, isteksizlik ve inanç balıkları altında toplanmıtır. Her bir faktörün Cronbach s Alfa güvenirliklerine bakıldıında; 1. faktör için 0.753, 2. faktör için 0.716, 3. faktör için ve 4. faktör için deerleri bulunmutur. Madde Toplam Korelasyonu: Yapılan çalımada, verilere ilikin madde-test korelasyonları, birinci faktör yükleri ve madde ortalamaları hesaplanmı ve madde test korelasyonu anlamlı (p<0.05), temel bileenler analizinin birinci boyutunda faktör yükleri 0,30 un üzerinde olan 21 madde ölçee alınmıtır. Seçilen maddelerin madde-test korelasyonları, Tablo 1 de verilmitir. Ölçee alınan maddelerin madde-test korelasyonları ile 0.595, temel bileenler analizine göre hesaplanan birinci faktör yükleri ile 0.3, ölçek maddelerinin puan ortalaması ise 3.58 ile 4.54 arasında deimektedir. Madde Tablo 1. Madde Test Korelasyonu Madde-test korelâsyonu Temel bileenler analizi 1. faktör yükü Ortalama 5,400,448 4,22 7,372,426 3,59 11,514,582 4,39 12,439,501 4,54 13,350,413 4,54 16,444,512 4,17 17,339,398 3,58 18,432,502 4,20 19,453,521 3,96 20,383,453 3,81 21,545,607 4,39 22,507,578 3,94 24,540,601 4,42 26,513,586 4,28 27,467,540 3,74 30,476,555 4,48 33,488,566 4,21 34,490,575 4,27 36,523,594 4,25 37,513,585 4,37 38,595,3 4,15 789

6 Tablo 2. Madde Ayırt Edicilii ile lgili olarak Yapılan t testi sonuçları Madde N Mean Std. Deviation %27 alt ve üst karılatırılmasına yönelik t deeri Sig. (2- tailed) M5 M7 M11 M12 M13 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M24 M26 M27 M30 M33 M34 M36 M37 M38 3,59 1,225-7,553 0,00 4,81,526-7,553 0,00 2,84 1,180-7,555 0,00 4,32 1,112-7,555 0,00 3,85 1,123-7,817 0,00 4,94,237-7,817 0,00 4,13,960-6,742 0,00 4,94,237-6,742 0,00 4,06 1,244-4,887 0,00 4,85,497-4,887 0,00 3,60 1,211-6,924 0,00 4,75,632-6,924 0,00 2,85 1,341-6,580 0,00 4,31 1,237-6,580 0,00 3,53 1,139-8,137 0,00 4,79,587-8,137 0,00 3,24 1,235-9,048 0,00 4,71,520-9,048 0,00 2,93 1,238-9,415 0,00 4,65,860-9,415 0,00 3,54 1,190-9,172 0,00 4,93,359-9,172 0,00 3,19,996-10,374 0,00 4,,633-10,374 0,00 3,50 1,310-8,852 0,00 4,94,293-8,852 0,00 3,43 1,041-10,804 0,00 4,91,448-10,804 0,00 2,76 1,211-10,467 0,00 4,60,794-10,467 0,00 3,84 1,016-8,434 0,00 4,93,315-8,434 0,00 3,31 1,225-11,232 0,00 4,99,121-11,232 0,00 3,43 1,226-9,225 0,00 4,91,511-9,225 0,00 3,53 1,190-8,553 0,00 4,88,533-8,553 0,00 3,72 1,049-9,243 0,00 4,94,293-9,243 0,00 3,34 1,045-10,597 0,00 4,81,465-10,597 0,00 Maddelerin Ayırt Edicilik Özellii: Yapı geçerliliinin salanması için ayrıca ölçekte yer alan her bir maddenin tutum düzeyi bakımından bireyleri ayırt etmede ne derece yeterli olduunu belirlemek amacıyla ölçek puanlarına göre üst %27 ve alt %27 lik grubun madde puanları arasındaki farkın anlamlılıına bakılmıtır. Ölçein iç geçerlilie sahip olup olmadıını anlamak için baımsız gruplar için t testi nden yararlanılmıtır. Öncelikle test puanları büyükten küçüe doru sıralanmı, daha sonra grubun %27 sinin kii olduu belirlenmitir. Son olarak ölçek puanlarına göre; en düük puandan 790

7 balayarak kii, en yüksek puandan balayarak kii alınmı, arada kalanlar ileme dahil edilmemitir. Buna göre maddelerin ayırt edicilik gücünü saptamak için yapılan madde analizi ile ölçekten elde edilen ham puanlar küçükten büyüe sıralandıktan sonra alt %27 ve üst %27 yi oluturan grupların puan ortalamalarının t deerleri hesaplanarak maddelerin ayırt edicilik güçleri elde edilmitir. Elde edilen bulgular Tablo 2 de sunulmutur. Her maddenin istenen düzeyde ayırt edici olduu saptanmıtır (p<.001). Ölçein Güvenirlii: Hazırlanan ölçein Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıtır ve bu deer olarak bulunmutur. Faktörlerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0.753, 0.716, ve olarak bulunmutur. Verilerin Toplanması Pilot çalıma sonucu yapı geçerliliinin incelenmesinden sonra tekrar düzenlenen ve 21 madde içeren bilgisayara yönelik tutum ölçei Balıkesir ilindeki 3 ilköretim okulunun 6, 7 ve 8. sınıflarından 270 ikinci kademe örencisine uygulanmıtır. Ölçekler fotokopi yoluyla çoaltılarak elden verilmi ve ilk yazarın gözetiminde uygulanmıtır. Veri Analizi Bilgisayara yönelik tutum ölçeinden elde edilen veriler, SPSS 12.0 programı kullanılarak analiz edilmitir. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel analizler gerçekletirilerek, veriler yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma eklinde belirlenmitir. Tutum ölçei sonuçlarının normal daılım göstermemesi nedeniyle, anlamlılık analizleri için parametrik olmayan testlerden, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıtır (Büyüköztürk, 2004). Örencilerin bilgisayara yönelik tutum ölçeinden elde dilen puanlar, aaıda gösterildii ekilde kodlanmıtır: 0-21 uan arası ise çok düük 1 puan, puan arası ise düük 2 puan, arası ise orta 3 puan, arası ise yüksekpuan, arası ise çok yüksek5 puan. BULGULAR Çalımaya Katılan Örencilere Ait Bulgular Aratırmaya katılan örencilerin cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeylerine göre daılımı Tablo 3 de verilmitir. Tablo 3. Örencilerin Çeitli Deikenlere Göre Daılımı (N=270) Deikenler F % Kız Cinsiyet Erkek A Okul Türü B C Sınıf Düzeyi Toplam

8 Tablo 3 den görüldüü gibi, ankete katılan örencilerin % 57 ini kız örenciler olutururken, % 43 sini de erkek örenciler oluturmaktadır. Örencilerin % 32 si A okulunda, % 37 si B okulunda ve %31 ide C okulunda örenim görmektedir. Örencilerin % 38 i 6. sınıfa, % 32 si 7. sınıfa ve %30 u de 8. sınıfa devam etmektedirler. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumları ile lgili Bulgular Tutum Puanlarına likin Bazı Betimsel statistik Deerleri ile Normalite Testine Ait Bulgular Bu kısımda, çalımanın üç alt problemlerine yanıt bulmak amacıyla elde edilen bulgular yer almaktadır. Bu amaçla, çalımaya katılan örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarına, cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeylerinin etkisine ait analizleri gerçekletirmek için, öncelikle verilerin normal daılım gösterip göstermedikleri aratırılmıtır. Bunun için, tutuma ilikin verilere ait normalite testi yapılıp, histogram hazırlanmıtır. Çalımaya katılan örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarına ilikin, betimsel istatistik verileri Tablo 4 ve Tablo 5 de, Normalite testi bulguları Tablo 6 da ve histogram da ekil 1 de verilmitir. Tablo 4. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına likin Betimsel statistik Verileri statistikler Tutum Ortalama 4,64 Ortanca 5,00 Varyans,31 Std. Sapma,55 Minimum 3 Maksium 5 Range 2 Tablo 5. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına likin Frekans ve Yüzde Deerleri Tutum Frekans Yüzde Geçerli yüzde Birikimli yüzde Orta 10 3,7 3,7 3,7 Iyi 77 28,5 28,5 34,7 Çok iyi ,8 67,8 100,0 Toplam ,0 100,0 Tablo 6. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Ait Normalite Testi Bulguları Kolmogorov-Smirnov a statistik df Anlamlılık Tutum, ,000 a Lilliefors anlamlılık düzeltmesi Gerek histogram, gerekse Kolmogorov Smirnnov testi sonuçlarından, tutum puanlarının normal daılım göstermedii görülmektedir (p<0,05). Bu nedenle, bundan sonraki veri deerlendirilmesinde, parametrik olmayan testlerin kullanılmasının uygun olacaı düünülmütür. 792

9 200 TUTUM 100 Frequency 0 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Std. Dev =,55 Mean = 4,64 N = 270,00 TUTUM ekil 1. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Ait Histogram Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına, Cinsiyetin Etkisine Ait Bulgular Tablo 7 de iki gruba ait betimsel istatistik verileri, Tablo 8 ve Tablo 9 da ise örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedii yönündeki analize ait bulgular yer almaktadır. Tablo 7. Kız ve Erkek Örencilere Ait Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Deerleri CNSYET N Ortalama Std. Sapma TUTUM Kız 155 4,65,49 Erkek 115 4,63,63 Toplam 270 4,64,55 Tablo 8. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Cinsiyetin Etkisine ait Ortalamalar CNSYET N Ortalama Sırası Sıralar Toplamı TUTUM kız ,43 201,50 erkek , ,50 toplam 270 Tablo 9. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Cinsiyetin Etkisine ait Mann-Whitney U Testi Tutum Mann-Whitney U 8591,500 Wilcoxon W 201,500 Z -,620 Asymp. Sig.(2-tailed),535 Mann- Whitney U testi sonuçlarına göre p(0.535)>0.05 olduundan kız ve erkek örencilerin bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olmadıı görülmektedir. Tablo 7 den de 793

10 görüldüü gibi kız ve erkek örencilerin ortalama puanlarının birbirine yakın ve her iki grubun tutumlarının olumlu olduu görülmektedir (ortalama >2.5). Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına, Okul Türünün Etkisine Ait Bulgular Okul türünün bilgisayara yönelik tutum üzerindeki etkisine bakıldıında, bulguların analizi okul türünün üç deer alması nedeniyle, Kruskal- Wallis Testi ile gerçekletirilmitir. Tablo 10 de iki gruba ait betimsel istatistik verileri, Tablo 11 ve Tablo 12 de ise örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının okul türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedii yönündeki analize ait bulgular yer almaktadır. Tablo 10. Üç Okuldaki Örencilerin Tutumlarına Ait Frekans, Ortalama ve Standart Sapma Deerleri %95 ortalama için güven aralıı Okul Türü N Ortalama Std.Sapma Std. Hata Alt sınır Üst sınır Minumum Maksimum ,70, E-02 4,59 4, ,72,49 4,94E-02 4,62 4, ,48,61 6,72E-02 4,35 4, TOPLAM 270 4,64,55 3,36E-02 4,57 4, Tablo 11. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Okul Türünün Etkisine ait Ortalamalar okul N Ortalama sırası TUTUM , , ,86 toplam 270 Tablo 12. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Okul Türünün Etkisine Ait Kruskal Wallis Testi tutum Chi-Square 10,277 df 2 Asymp. Sig.,006 Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre p(,006)<0.05 olduundan, üç okulda da örenim görmekte olan örencilerin bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduu görülmektedir. Tablo 10 a bakıldıında ise üç okuldaki örencilerin ortalama puanlarından en yüksek tutumun 2 nolu okula ait olduu ve her üç grubun da tutumlarının olumlu olduu görülmektedir (Ortalama>2.5). Grupların birbirine göre aralarındaki farkın anlamlı olup olmadıı konusunda bir fikir edinmek için One-Way Anova ya bavurulmutur. Her ne kadar yapılan normalite testleri parametrik olmayan testlere göre analizlerin yapılmasını gerektirmise de, burada hem örneklem sayısının yüksek olması (>30) hem de gruplar arası farkı bu yolla görebilmemiz nedeniyle, bir parametrik testin tercih edilmesi gerekmitir. Bu teste ait sonuçlar Tablo 13 de verilmitir. 794

11 Tablo 13. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Okul Türünün Etkisine ait Scheffe Testi Çoklu Karılatırmalar Ortalalama %95 Güven Aralıı Farkı (I) OKUL (J) OKUL (I-J) Std. Hata Anlamlılık Alt sınır Üst sınır 1 2-1,89E-02 7,98E-02,972 -,22,18 3,22 * 8,35E-02,033 1,36E-02, ,89E-02 7,98E -02,972 -,18,22 3,24 * 8,08E-02,014 3,91E-02, ,22 * 8,35E-02,033 -,42-1,36E ,24 * 8,08E-02,014 -,44-3,91E-02 * Ortalama farkı.05 seviyesinde anlamlıdır., Baımlı Deiken: TUTUM, Scheffe Tablo 13 e bakıldıında ise 1. ve 2. okullardaki örencilerin bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir (p(0,967)>0,05). Ancak 1. ve 3. sınıflar ile 2. ve 3. okullardaki örencilerin tutumları arasında, p(,0033)<0.05 ve p(,0014)<0.05 olması nedeniyle, anlamlı bir fark olduu görülmektedir. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına, Sınıf Düzeyinin Etkisine Ait Bulgular Sınıf düzeyinin bilgisayara yönelik tutum üzerindeki etkisine bakıldıında, bulguların analizi sınıf düzeyinin üç deer alması nedeniyle, Kruskal- Wallis Testi ile gerçekletirilmitir. Tablo 14 te iki gruba ait betimsel istatistik verileri, Tablo 15 ve Tablo 16 da ise örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedii yönündeki analize ait bulgular yer almaktadır. Tablo 14. Üç Ayrı Sınıf Düzeyindeki Örencilerin Tutumlarına Ait Frekans, Ortalama Ve Standart Sapma Deerleri %95 ortalama için güven aralıı Sınıf N Ortalama Std.Sapma Std. Hata Alt sınır Üst sınır Minumum Maksimum ,79,50 4,86E-02 4,69 4, ,71,46 4,93E-02 4,61 4, ,38,62 6,98E-02 4,24 4, TOPLAM 270 4,64,55 3,36E-02 4,57 4, Tablo 15. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Sınıf Düzeyinin Etkisine ait Ortalamalar Sınıf N Ortalama sırası TUTUM , , ,24 toplam 270 Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre p (,000)<0.05 olduundan, üç ayrı sınıf düzeyinde örenim görmekte olan örencilerin bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farkın olduu sonucuna ulaılır. Tablo 14 den, üç ayrı sınıf düzeyindeki örencilerin bilgisayara yönelik 795

12 tutumlarının olumlu olduu, en iyi tutuma da 6. sınıf örencilerinin sahip olduu görülmektedir (Ortalama>2.5). Tablo 16. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Sınıf Düzeyinin Etkisine Ait Kruskal Wallis Testi tutum Chi-Square 29,536 Df 2 Asymp. Sig.,000 Grupların birbirine göre aralarındaki farkın anlamlı olup olmadıı konusunda bir fikir edinmek için, okul türlerinde yapılan ileme benzer ekilde, One-Way Anova ya ba vurulmutur. Bu teste ait sonuçlar Tablo 17 da görülmektedir. Tablo 17. Örencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumuna Sınıf Düzeyinin Etkisine ait Scheffe Testi, Çoklu Karılatırmalar Ortalalama %95 Güven Aralıı farkı (I) SINIF (J) SINIF (I-J) Std. Hata Anlamlılık Alt sınır Üst sınır 6. Sınıf 7.sınıf 7,92E-02 7,66E-02,587 -,11,27 8.sınıf,41 * 7,82E -02,000,22,61 7. sınıf 6.sınıf -7,92E-02 7,66E -02,587 -,27,11 8.sınıf,33 * 8,17E-02,000,13,54 8.sınıf 6.sınıf -,41 * 7,82E -02,000 -,61 -,22 7.sınıf -,33 * 8,17E -02,000 -,54 -,13 Ortalama farkı.05 seviyesinde anlamlıdır. Baımlı Deiken: TUTUM, Scheffe Tablo 17 e bakıldıında ise 6. ve 7. sınıfların bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark görülmemektedir (p(0,587)>0,05). Ancak 6. ve 8. sınıflar ile 7. ve 8. sınıflar arasındaki farkların, p(,000)<0.05 olması nedeniyle, bu sınıfların bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olduu görülmektedir. TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Çalımada, ilköretim ikinci kademe örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının olumlu olduu sonucuna ulaılmıtır. Kız ve erkek örencilerin bilgisayara yönelik tutumları açısından anlamlı bir fark olmadıı bulunmutur. Dier taraftan, örencilerin bilgisayara yönelik tutumları oldukça yüksek olmasına ramen, bilgisayara yönelik tutum ile sınıf düzeyi ve okul türü arasında anlamlı farklar olduu belirlenmitir. Örencilerin tutumlarının sınıf düzeyinin artması ile biraz dütüü yönünde bir sonuç belirlenmitir. Bu sonuç iki ekilde yorumlanabilir. Yeni yetien nesillerin gittikçe teknoloji ile hem daha erken tanıması hem de daha fazla iç içe olmaları, ayrıca 6. sınıf örencilerinin, yaları nedeniyle bilgisayarları daha çok oyun ve elence amaçlı kullanmaları daha alt sınıfların bilgisayara yönelik tutumlarının daha yüksek çıkmasına neden olabilir. Öte yandan, 7. ve 8. sınıflarda, bilgisayar dersinin azalması, ilginin OKS sınavlarına doru kayması, onları az da olsa bilgisayardan uzaklatırdıını düündürmektedir. Okul türü ile bilgisayara yönelik tutum arasındaki farklılık Okulların tutum ortalamalarına bakıldıında, en fazla tutumun, 2 nolu okulun örencilerinde yüksek olduu görülmektedir. Ekonomik düzeyi oldukça yüksek bir bölge olması nedeni ile bu örencilerin evlerinde bilgisayar bulunma olasılıı yüksek bir gruptur. Daha önceki çalımalar, evlerinde bilgisayar bulunan örencilerin tutumlarının daha yüksek olduunu göstermitir. Ancak, bu yorum, ikinci okul ve 1. okul tutumlarının arasında anlamlı bir fark olmaması nedeniyle, çalıma grubumuz için farklı faktörlerinde tutum 796

13 üzerinde etkili olduunu göstermektedir. Her üç okulda bilgisayar açısından benzer laboratuara sahip ve benzer müfredatı takip etmektedir. Burada farklılık sadece öretmenlere balanabilir. Her üç öretmende bilgisayar öretmenlii mezenu olmalarına ramen, 1 ve 2 no lu okulun öretmenleri aynı dönemde ve aynı programda okumaları, bu öretmenlerin bilgi birikimlerinin birbirine yakın olduu ve benzer öretim yöntemleri konusunda eitim aldıklarını gösterebilir. Bir derste kullanılan öretim yönteminin, örencilerin o derse olan tutumlarını etkileyecei açıktır. Doaldır ki bu çalımadaki öretmen sayısının 3 ile sınırlı olması, böyle bir yorum için yeterli sayılamaz, ancak ileride bu alanda, daha büyük bir öretmen örneklemi ile yapılacak çalıma bu konuya ıık tutabilir. Bulunan bu sonuçların bir kısmının litaratürdeki bazı çalımalarla da örtütüü görülmektedir. Çalımada cinsiyet farkının örencilerin bilgisayara yönelik tutumlarına bir etkisinin olamadıı, ancak sınıf düzeyi ve okul türü ile bilgisayara yönelik tutum arasında anlamlı bir fark olduu görülmütür. Benzer ekilde, Altun ve dierleri (2004) tarafından yapılan bir çalımada da, ilköretim örencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile cinsiyet deikeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıtır. Ancak bu çalımada sınıf düzeyinin de bilgisayara yönelik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemitir. Ate ve dierleri (2006) nin yaptıı çalımada da cinsiyetin süper lise hazırlık sınıfları örencilerinin bilgisayara yönelik tutumları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadıı belirlenmitir. Keskin (2006) tarafından üstün ve özel yetenekli çocuklarla yapılan çalımada da, benzer ekilde cinsiyetin bilgisayara yönelik tutum üzerinde bir etkisinin olmadıı görülmütür. Ayrıca bu çalımada sınıf düzeyinin de bilgisayara yönelik tutum üzerinde bir etkisinin olmadıı belirtilmitir. Öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarıyla ilgili yapılan çalımalara bakıldıında, Sülün, enler ve Kozcu (2004) ile Asan (2002) tarafından yapılan iki ayrı çalımada da öretmen adaylarının cinsiyetleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark gözlenmemitir. Üniversite örencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarıyla ilgili yapılan çalımalar incelendiinde de, üniversite örencilerinin cinsiyetleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıtır (Busch, 1995; Pekta ve Erkıp, 2006; Popovich ve dierleri, 2006). Çalımadan elde edilen bu sonuçlar dorultusunda u önerilerde bulunulabilir: Çalımanın sonuçlarında da görüldüü gibi, genel olarak ilköretim ikinci kademe örencileri cinsiyet farkı olmaksızın bilgisayara yönelik olumlu tutum içindedirler. Bu durumun, dier derslerin ileniinde de bir avantaj olarak görülerek dier alan derslerinde bilgisayardan yararlanılması, örencilerin dier alan derslerine olan ilgilerini de artırılabilir. Bunun için de öncelikle bütün alanlarda görev yapan öretmenlerin, temel bilgisayar okuryazarlıı konusunda yetitirilmeleri gerekmektedir. Öretmenlerin yanı sıra yöneticilerin de okulda bilgisayar teknolojisinin kullanımı için gerekli alt yapının oluturulmasında ve kullanılmasında öretmen ve örencileri cesaretlendirici bir tavır içinde olmaları gerekmektedir. Bu çalıma dorultusunda, okul türü ve sınıf düzeyinin bilgisayara yönelik tutum üzerindeki etkisinin daha net olarak ortaya konulması için, ileride okul türü ve örneklem sayısı arttırılarak çalımanın geniletilmesi düünülmektedir. Bu amaçla, lköretim örencileri ile Ortaöretim örencilerinin bilgisayara yönelik tutumları arasında bir fark olup olmadıı yönündeki bir çalıma halen devam etmektedir. Yine, bilgisayara yönelik tutumların farklı durumlarla ve örencilerin farklı özellikleri ile karılatırılması da, bu alanda yapılacak çalımalar açısından dier bir önemli bir konudur. Bu amaçla, çalıma grubumuz örencilerin zeka türleri ile bilgisayara yönelik tutumlarının aratırıldıı dier bir çalımayı da tamamlanmak üzeredir. KAYNAKÇA Altun, A., Gürcan, Z., Yıldırım, Ü.N. (2004). lköretim Örencilerinin Bilgisayar Dersine likin Algıları. Çalıma, IV. Uluslararası Eitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesinde sunulmutur. Altun, A. (2003). Öretmen Adaylarının Bilisel Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki likinin ncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), Makale 9, [Online]: adresinden alınmıtır. 797

14 Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Örenim Gören Öretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları. Eitim Aratırmaları Dergisi, Sayı Temmuz 2004 tarihinde adresinden alınmıtır. Ate, A., Altunay, U., Altun, E.(2006). Bilgisayar Destekli ngilizce Öretiminin Lise Hazırlık Örencilerinin ngilizce ye ve Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. Journal of Theory and Practice in Education, 2 (2), Berberolu, G., Çalıkolu.G.(1991). Türkçe Bilgisayar Tutum Ölçeinin Yapı Geçerlilii. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, :24 (2), Busch, T.(1995). Gender Differences in Self- Efficacy and Attitudes Towards Computers, Journal of Educational Computing Research, 12, Büyüköztürk,. (2004). Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitabı (4.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirel, Ö., Seferolu, S.S. ve Yacı, E.(2005). Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme (6.baskı). Ankara: Pegem A Yayınları. Erdoan, Y. (2006). Öretmen Adaylarının Örenme Biçemlerine Göre Bilgisayar Destekli Eitim Tutumlarının Ve Bilgisayar Baarılarının Karılatırılması. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi, 3(2):1-9. man, A., Çalar, M., Altinay, Z., Altinay, F. (2004), Attitudes of Students toward Computers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), Makale 2, [Online]: adresinden alınmıtır. Karasar, N.(2000). Bilimsel Aratırma Yöntem (10. baskı). Ankara : Nobel Yayın Daıtım Keskin, S. (2006). Üstün Ve Özel Yetenekli Çocuklar ve Bilgisayara ve Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Loyd, B. H., Gressard, C. (1984). Reliability and Factorial Validity of Computer Attitute Scales. Educational and Psychological Measurement, 44 (3), Morales, C.(1999). Attitudes towards Computers among Students and Teachers In Mexico, Teacher & Student Attitudes Toward Information Technology in Four Nations. Paper presented at Society of Information Technology & Teacher Education (SITE)'s 10th International Conference, San Antonio, TX Pekta,., Erkıp, F.(2006). Attitudes of Design Students towards Computer Usage in Design. International Journal of Technology and Design Education, 16, Popovich, P.,Gullekson, N.,Morris, S.,Morse, B.(2006). Comparing Attitudes Towards Computer Usage by Undergraduates From 1986 to 2005 Paper presented at the Annual Midwestern Psychological Association (MPA) Conference, Chicago, IL. Potosky, D., Bobko, P. (2001). A Model For Predicting Computer Experience from Attitudes Toward Computers. Journal of Busiıness and Psychology, 15 (3), Riza, E. T.(2000). Eitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Gelitirme(5.baskı). zmir Anadolu Matbaası. Roussos, P. (2007). The Gree computer attitudes scale: construction and assessment of psychometric properties. Shapka, J.D., Ferrari, M. (2003). Computer-related attitudes and actions of teacher candidates. Computers in Human Behavior, 19, Sülün, Y., enler B., Kozcu, N. (2004). Fen Bilgisi Öretmenlii Programı Örencilerinin Biyoloji Derslerinde Bilgisayar Ve nternet Kullanımına likin Tutumlarının Belirlenmesi (Mula Üniversitesi Örnei) IV. Uluslararası Eitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya. Taghavi, S.E. (2006). The Effects of Age, Access to a Computer, and College Status on Computer Attitudes. Journal of Information technology Impact, 6(1), 1-8. Yenice, N.(2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öretiminin Örencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, Cilt 2, Sayı 4, Makale 12[Online]: adresinden alınmıtır. 798

15 Ek1: Çalımada gelitirilen Bilgisayar Tutum Ölçei Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 1. Bilgisayar dersinden iyi notlar alabilirim. 2. Bilgisayar kullanmak sanırım benim için çok zor olur. 3. Bilgisayar kullanmada iyi olabilecek tipte biri deilim. 4. Bilgisayar dersinde baarılı olabileceimi sanmıyorum. 5. Bilgisayarlarla çalımak gerektiinde kendime yeterince güvenirim. 6. Bir bilgisayar programında hemen çözemediim bir sorun olduunda cevabı bulana kadar vazgeçmem. 7. Bilgisayar kullanmam gerektiinde kendimi rahat hissederim. 8. Bilgisayarlarla çalımaya bir kez balayınca bırakmak benim için çok zor olur. 9. Hayatımda hiçbir zaman bilgisayarları istekli olarak kullanacaımı zannetmiyorum. 10. Günlük hayatımda bilgisayarları çok az kullanacaımı tahmin ediyorum. 11. Bilgisayarlar beni huzursuz eder. 12. Bilgisayarlar kendimi rahatsız hissetmeme neden oluyor. 13. çimden bilgisayarları parçalamak geliyor. 14. Bilgisayarla problemleri çözmek bana çekici gelmiyor. 15. Bilgisayarlarla çalımak sinirlerimi bozar. 16. Bilgisayar kursları almak için zahmete girmem. 17. Bilgisayar derslerinde baarılı olmak benim için önemlidir. 18. Gelecekteki çalımalarım için bilgisayarda ustalamam gerekecek. 19. Bir bilgisayar dili örenmek istiyorum. 20. Bilgisayarlar hakkında sürekli bilgi edinirim. 21. Bilgisayarlarla çalımak zevklidir. 799

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Öğretmenlerin larının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Gökalp ÇINARER 1 Ahmet Haşim YURTTAKAL 2 Sait Ünal 3 İbrahim KARAMAN 4 1 Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 606 Araştırma Yöntemleri (Bahar 2014) 3 Nisan 2014 t testleri: Tek örneklem t testi, Bağımsız iki örneklem t testi, Bağımlı iki örneklem t testi Aşağıdaki analizlerde

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge

The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about Scientific Knowledge Elementary Education Online, 7(3), 706-716, 2008. lköretim Online, 7(3), 706-716, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Instrument for Determining the Views of Primary School Students about

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 327-342 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Attitudes Towards

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 BLGSAYAR TEKNOLOJSNN OKUL YÖNETMNDE KULLANIMINDA OKUL YÖNETCLERNN

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ. Ali ARSLAN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ. Ali ARSLAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 24-33 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ Ali ARSLAN Hacettepe Üniversitesi aliars@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Comparison of Validity and Reliability of Two Tests Developed by Classical Test Theory and Item Response Theory 1

Comparison of Validity and Reliability of Two Tests Developed by Classical Test Theory and Item Response Theory 1 Elementary Education Online, 7(3), 758-768, 2008. lköretim Online, 7(3), 758-768, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Comparison of Validity and Reliability of Two Tests Developed by Classical

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ*

ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ* ÖGRETMEN ADA YLARıNIN BİLGİSAYAR KULLANıMıNA YÖNELİK TUTUMLARıNIN ÇEŞİTLİ DEGİşKENLER AÇısıNDAN İNCELENMESİ* AN ANALYSES OF THE ATTlTUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS COMPUTER USE Cem GERÇEK**, Pınar

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı