ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Mehmet BULUT Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi BOTE Bölümü Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu aratırma, Gazi Eitim Fakültesi nde örenim gören örencilerin iletiim beceri düzeylerinin akademik baarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıtır. Aratırmanın çalıma grubunu, Gazi Eitim Fakültesi nde okuyan öretmen adayları, örneklemini ise öretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesinin; Fen Bilgisi Öretmenlii, Matematik Öretmenlii, Sınıf Öretmenlii, ngilizce Öretmenlii, Sosyal Bilgiler Öretmenlii Ana Bilim Dallarının birinci ve ikinci öretimlerinde örenim gören 357 örenci oluturmutur. Aratırmada, Sosyo-Ekonomik Düzey ölçei ve letiim Becerilerini Deerlendirme Ölçei kullanılmıtır. Elde edilen veriler belirlenen amaçlar dorultusunda gruplandırılarak frekans ve yüzde olarak hesaplanmıtır. Parametrik verilere ilikin ikili karılatırmalarda (t) testi, çoklu karılatırmalarda (ANOVA) kullanılmıtır. Tüm gruplar arasındaki iliki ve farklar da 0.05 hata payı benimsenmitir. Veriler SPSS for Windows paket programı kullanılarak çözümlenmitir. Aratırma sonucunda, baımsız deikenlerden olan sosyo-ekonomik düzey ve bölüm ile iletiim becerileri arasında bir ilikinin olmadıı görülmütür. Buna karılık, Cinsiyet, Örenme biçimi (birinci öretim ve ikinci öretim) ve akademik baarı düzeyleri deikenleri ile iletiim becerileri arasında anlamlı bir ilikinin olduu saptanmıtır. Anahtar Sözcükler: letiim, letiim becerisi, Sosyo ekonomik düzey THE INVESTIGATION OF PRE SERVICE TEACHERS PERCEIVED COMMUNICATION SKILLS LEVEL ABSTRACT This study investigated the effects of pre-service teachers communication skills level on academic achievement of pre-service teachers. Students of Gazi Education Faculty were in the field of this study and sample of this study were 357 students of both teaching type day time and after 5 p.m. from various departments and programmes such as, Science Teaching Programme, Mathematics Teaching Programme, Primary School Teaching Programme, Social Studies Teaching Programme and English Language Teaching Programme The method of this study was review of literature and survey. Data were collected with questionnaire. Frequency and percentage of results were grouped and presented. For data analysis, independent t-test and ANOVA were used to compare means of groups at significance level According to results of this study, t was found that there is no significant relation between socio-economic level and communication skills level. However, it was found that it was found that there is significant relation between academic achievement and communication skills level. gender and communication skills level. In addition, it was found that there is significant relation between teaching type and communication skills level. Keywords: Communication, Communication skill, Socio-economic level

2 124 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta 1. GR Sosyal hayatta duyulan zaruri ihtiyaçlardan biri de hiç üphesiz kiilerin iletiim yeterlilikleri olayıdır. Zira iletiim yeterlilii sayesinde insanlar arası demokratik davranılar yükselmekte, birçok sosyal problem çözülmekte ve uyum olayı kolaylamaktadır. letiim iki veya daha fazla birey arasında anlamları ortak kılma süreci olarak tanımlanabilir. Temel ilevi ise, duygu,düünce,bilgi ve becerileri paylamaktır (Yalın, 2003). letiim süreci için önemli olan husus; çift yönlü etkileimin gerçeklemesidir. Bireyler doduklarından itibaren iletiime gereksinim duyarlar. Birey dinamik bir varlıktır. Hemen hergün çevresindeki dier insanlar ile olan iletiimine balı olarak yeniden tanımlanırlar (Küçükahmet, 2002). Dolayısıyla iletiim, bireyler için bir tercihten çok zorunluluktur. Bireyler ilikiler balamında ele alınır ve tanımlanır. letiim, konumak ve dinlemek gibi iki süreç içerir. Bireyler bazen bunların birisinde, bazen de her ikisinde zorluk çekerler. Bazı bireyler konumada güçlük çeker, duygu ve düüncelerini ifade etmekte zorlanırlar. Ho olmayan bir durum ile karılamaktan korktukları için hangi kelimeleri kullanacaklarına karar veremezler. Bazıları kelimeleri seçme konusunda ya da duygularını ifade etme konusunda problem yaarlar. Bazıları ise dinleme konusunda yetersizdirler. Bireyler çevre ile etkileime girerek iletiim kurmayı örenirler. Bu nedenle birey, salıklı iletiim kurmayı uygun ve salıklı bir ortamda örenebilmektedir. nsanların çou, basit iletiim becerilerinin eksikliini hisseder. Bazıları en son söylemeleri gereken eyleri en bata söylerler. Bazıları ise isteklerini karı tarafa iletme konusunda baarısız olurlar (Voltan- Acar, 1995). letiim salıklı gerçeklemedii durumlarda insanlar kendilerini yalnız, dılanmı ya da mesleki yaamlarında baarısız bulabilirler. Bireyler arası beceriler örenilmezse, iliki için balıca unsurlardan olan üretkenlik ve memnuniyet kaybedilir. Beceri sözcüü, bazı etkinliklerde yeterlik ve uzmanlık anlamlarını içermektedir. Öte yandan becerilerin en gerekli unsuru, istenilen amaca ulamak için etkili bir tercih sıralaması yapabilmektedir. Beceri kavramı daha çok sahip olunan becerideki güçlü ve eksikliklerin her ikisinin karıımı olarak düünülebilir. Teknolojik deiimlerin çok hızlı olduu günümüzde, insanların yaamları gerek ekonomik ve siyasal yönden, gerekse toplumsal ve psikolojik yönden karmaıklamıtır. letiim çaı olarak nitelenen çaımızda insanların iletiim kurmaları, doyurucu kiiler arası ilikiler gerçekletirmeleri zorlamaktadır. Bu durumda insan ilikileri, gerek kiisel, gerekse toplumsal düzeyde insanlıın

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 125 geleceini tehdit eden bir sorun olarak karımıza çıkabilmektedir (Doan, 1990). letiim becerisi gelimi kiiler, hayatlarında karılatıkları sorunlarla daha salıklı baa çıkabilmekte, doyurucu ilikiler gelitirebilmekte ve i hayatlarında daha baarılı olabilmektedirler. Bu nedenle iletiime ilikin çalımaların yalnızca ruh salıını tedavi edici olarak yapılmadıı, endüstri ve dier yardım meslekleri alanlarında da etkililii artırmak amacıyla programlar oluturulduu görülmektedir Her ne kadar insan, iletiime ilikin bir donanımla dünyaya gelse ve doduu andan itibaren iletiim kurmaya balasa da, iletiimin her zaman etkili olduu söylenemez. letiimde ortaya çıkan problemler duygu, düünce ya da bilgilerin doru iletilememesine neden olmaktadır. letiimin salıksız olduu yerde de insanlar kendi gereksinimlerini karılayamaz, salıklı, doyurucu ilikiler gelitiremez ve memnuniyetin yerini honutsuzluk alır (Cücelolu, 1997). Karılaılan kiiler arası ve kiisel sorunların bir kısmı bireylerin duygularını anlatmada ya da ilgi ve isteklerini kendileri için önemli olan bireylere iletmede baarısız olmalarından kaynaklanmaktadır. Burada, iletiimi balatan kiiden kaynaklanan bir problem olabilecei gibi, iletiim ortamından ya da iletilen kiiden kaynaklanan sorunlar da söz konusu olabilir. Tüm bu açıklamalardan salıklı ve mutlu bir yaam için duygu, düünce, istek ve yaantılarını amaçladıkları biçimde ve doru olarak aktarılmasının, alınan mesajın doru anlamlandırılmasının ve ortak bir anlam oluturulmasının önemi ortaya çıkmaktadır. letiim eylemini etkin bir biçimde kurmak, sürdürmek ve bundan bir doyum elde etmek için, iletiim becerileri gerekmektedir (Demirci, 2002). Kiiler arası etkili ilikiler için iletiim becerilerinin gelitirilmesine gereksinim vardır. Bu da insanların iliki becerileri alanında eitilmesi, bu becerilerin daha açık bir ekilde tanımlanması ve ifade edilmesi anlamına gelmektedir (Yüksel-ahin, 1997). Sosyal beceriler arasında kabul edilen iletiim becerileri, birbiri ile ilikili olan empati, sözlü ve sözsüz iletiim, dinleme becerisi, doru geri ileti verme, benden dili kullanma gibi bir dizi beceriyi içinde barındırmaktadır. Bu beceriler çounlukla tek baına olmayan, dier duygu ve beceriler ile tanımlanan yeterliliklerdir. Ancak Holbrink ve Enqels (1997) in de belirttii gibi sosyal beceriler kazanmak isteyen herkese öretilebilir (Akt. Demirci,2002). letiim becerilerinin gelitirilmesi, aile, i ve okul hayatında baarılı olmak için gereklidir. Bireylere iletiim becerilerini kazandıracak grup çalımalarının yaptırılması son derece önemlidir. letiim grubu yaantısı, bireylerin sözel ve sözel olmayan mesajları daha iyi anlar hale

4 126 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta gelmelerine, iletiime ilikin engelleri daha iyi tanımalarına ve daha salıklı doyurucu ilikiler gelitirebilmelerine yardımcı olabilmektedir. Grup yaantısı içinde, üyelerin iletiime ilikin bilgileri, kendilerine ilikin farkındalıkları artar. Üyeler iletiimi neyin olumlu ; neyin olumsuz yönde etkilediini örenirler. Savunucu iletiim gittikçe azalır, bunun yerini açık iletiim alır. Açık iletiim bireylerin birbirlerine güven duygusunu artırır. Bunun yanında grubun mikrokozmos özellii nedeniyle kazanılan beceriler grup içinde daha rahat uygulanabilir duruma gelir (Voltan-Acar, 1995). Günümüzde eitim kurumlarında sosyal becerilerin gelitirilmesi amacıyla çalımalar yapılmaktadır. Özellikle okullarda örencilerin iletiim becerilerinin gelitirilmesine gereksinim vardır. Feller (1994)'e göre, okul ortamındaki örencilere öretilen iletiim becerileri, onların mezun olduktan sonraki i yaamında, evde ve çeitli eitim ortamlarında kullanabilecekleri yararlı becerilerdir. nsan yaamında youn deiikliklerin görüldüü ve gençlerin büyük çounluunun uyum problemleri yaadıı ergenlik dönemi, 12 ya dolaylarında balayıp 22 yaına kadar sürebilmektedir (Yörükolu, 1996). Bu dönemde gençlerin kimlik duygusunu gelitirmeye, arkadaları ile yakın ilikiler kurmaya ve kendilerine ilikin olumlu bir benlik algısı kazanmaya gereksinimleri vardır. Ergenlik dönemini yaayan çocuk, bir yandan "ben kimim? Arkadalarım arasındaki yerim nedir?" gibi sorularla kendi kimlik duygusunu oluturmaya çalıırken bir yandan da çevresindeki insanları etkilemeye ve hayatının denetimini eline almaya çalıır. Ergenlik dönemi, örencilerin hızlı bedensel deiimleri yaadıı, çocuk için çevresi ile ilikilerinin çok önem kazandıı bir dönemdir. Ergenlik çaında, gencin sosyal algı ve insan ilikileri ile ilgili kavramlarında gelimeler görülür. Bu devrede kii, algılamalarında genel ve yüzeysel betimlemeler yerine, kii ve duruma göre daha özel ve ayırt edici açıklayıcı tanımlamalar kullanır. Buna balı olarak genç, anne babasını, rollerinin içinde görmenin ötesine geçerek, kendilerinden ayrı bireyler olarak deerlendirmeye balar (Hortaçsu, 1997). Anne babasını, rollerinin ötesinde görmeye balayan ergen, anne babasını kendi özgürlüklerini kısıtlayan bir otorite olarak görebilir. Ergenlerin algılama düzeylerindeki bu deime doal olarak, anne baba ile çocuk arasındaki ilikilerin niteliinin deimesine neden olur. Ergen daha fazla baımsız hareket ederek kendi hayatının kontrolünü eline almaya çatıır. Anne baba ise çounlukla çocuklarının, istedii özgürlük tanımaları için yeterli olmadıklarını düünerek yapmak istediklerine sınırlamalar getirirler. Aile

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 127 içindeki iletiim örüntüsünün bu yönde deimesi sıklıkla anne baba ile çocuklar arasında çatımaların çıkmasına neden olur. Bu dönemde ergen hem kendi istekleri ile çevresinin beklentileri arasında denge kurmak, hem de çevresindekilerin kendisine deer verdiini, saygı duyduunu ve çevresi tarafından aranan bir insan olduunu hissetmek gibi zor bir beceriyi ortaya koymak durumundadır. Üniversiteye gelen bireylerin çou, ergenlik döneminin son aamasını yaayan ve yetikinlie hazırlanan konumda olmaktadır. Bununla beraber ne tam yetikin ne de tam ergendir. Birey fiziksel ve ruhsal deimelerin devam ettii yeni gelmi olduu üniversite ortamına uyum salamakta zorlandıı karmaık bir dönemdedir. Bu dönemde birey, kendini gelitirmeye çalıırken, bir taraftan da çevresindeki yeni tanımaya çalıtıı kiiler ile iyi ilikiler kurmaya ve çevresinde aranan bir insan olmaya çalımaktadır (Yavuzer, 1993). Bireyin bu dönemde çevresinden alacaı olumlu mesajlar örencinin salıklı bir benlik algısı gelitirmesi, üretken bir birey olabilmesi ve okul baarısı için çok önemlidir. Bugünkü mevcut literatüre baktıımızda iletiim becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalımaların yapıldıını görmekteyiz. Ancak özellikle üniversite gençliine yönelik okul ortamında bu becerilerin kazandırılması amacıyla yapılan çalımaların yeterli olmadıı görülmektedir. Bu çalımada sözü edilen eksiklie balı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi lköretim bölümünde farklı anabilim dallarında örenim gören örencilerin iletiim beceri düzeyleri aratırılmıtır. 2. AMAÇ Bu çalımanın genel amacı, üniversitede okuyan öretmen adaylarının iletiim beceri düzeylerinin ne olduu saptamaktır. Bu genel amacı gerçekletirmek için aaıdaki alt amaçlara cevap aranmıtır. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının; Cinsiyet, Sosyo ekonomik düzey, Birinci ve ikinci öretim, Akademik baarı düzeyleri, Bölüm, deikenleriyle örencilerin iletiim becerileri arasında bir ilikinin olup olmadıı aratırılmıtır. 3. YÖNTEM Öretmen adaylarının algıladıkları iletiim düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu çalımada betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmada genel tarama modeli çerçevesinde literatürün taranması ve anket teknii kullanılarak veriler toplanmıtır. Elde edilen veriler belirlenen amaçlar dorultusunda gruplandırılarak frekans ve yüzde olarak hesaplanmıtır. Parametrik verilere ilikin ikili karılatırmalarda (t) testi, çoklu karılatırmalarda (ANOVA) kullanılmıtır. Tüm gruplar arasındaki iliki ve farklarda

6 128 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta 0.05 hata payı benimsenmitir. Veriler SPSS for Windows paket programı kullanılarak çözümlenmitir Çalıma Grubu Aratırmanın örneklemini öretim yılında Gazi Eitim Fakültesinde örenim görmekte olan 357 öretmen adayı oluturmaktadır. Bu öretmen adayları Sosyal Bilgiler öretmenlii (N=126), Fen Bilgisi öretmenlii (142), ngilizce Öretmenlii (N=20) ve ilköretim Matematik Öretmenlii (N=69) bölümleri gibi farklı disiplinlerden seçilmitir Veri Toplama Araçları Aratırmada iki tür veri toplama aracı uygulanmıtır. Birincisi aratırmaya katılan öretmen adaylarının sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek için, Bacanlı(2003) tarafından gelitirilen Sosyo-Ekonomik Düzey ölçei kullanılmıtır. Uygulama sonucunda öretmen adayları alt sosyoekonomik düzeyde(n=104), orta sosyoekonomik düzeyde(n=173) ve üst sosyoekonomik düzeyde(n=76) grafikteki gibi daılım göstermilerdir. aaıdaki Grafik.1. Öretmen Adaylarının Sosyo-Ekonomik düzeyleri 200 kinci ölçekde ise, öretmen adaylarının iletiim becerisi düzeylerini ölçmek amacıyla Korkut (1996) tarafından gelitirilen letiim Becerileri Deerlendirme Ölçei (BDÖ) kullanılmıtır. Uygulanan bu ölçein maddeleri, bireylerin ilikilerinde nasıl olduklarını düünerek yanıtlayabilecekleri beli likert tipinde 25 ifadeden olumaktadır. Ölçein bu aratırma için yapılan güvenirlik çalımasında ilk olarak BDÖ nun iç tutarlık katsayısına bakılmıtır.lköretim bölümü (Fen bilgisi, Sınıf öretmenlii ve Sosyal bilgiler) anabilim dallarında örenim gören 98 örenciye ölçein uygulaması yapılmıtır. Uygulama sonucunda elde edilen cronbach alfa katsayısı.83 olarak bulunmutur. Ölçein dört hafta ara ile 98 örenciye uygulanması ile elde edilen test tekrar test güvenirlik katsayısı ise. 72 olarak bulunmutur. Ayrıca ölçein bu aratırmada kullanılmadan önce yine lköretim bölümü (Fen bilgisi, Sınıf öretmenlii ve Sosyal bilgiler) anabilim dalında örenim gören 98 örenci üzerinde ölçein uygulaması yapılmıtır. Uygulama sonunda yapılan faktör analizinde ölçein tek boyutlu olduu bulunmutur. Frekans alt orta Sosyo-Ekonomik Düzey üst Yine BDÖ ölçei Korkut (1999), tarafından 58 üniversite örencisi ve 61 yetikin ile yaptıı güvenirlik çalımasında ise BDÖ nün testin tekrarı güvenirlik katsayısını üniversite örencileri için.78 ve

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 129 cronbach alfa katsayısını.86 olarak bulmutur. Bu sonuç da aratırmacının uygulamasıyla paralel sonuçlar gösterdiini ortaya koymaktadır. Yapılan bu çalımalar sonunda elde edilen bulgular dorultusunda, ölçein güvenirlik ve geçerlik yönünden tatmin edici bir düzeyde olduu sonucuna varılmıtır. 4. BULGULAR VE YORUMLAR Öretmen adaylarının iletiim becerileri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sorusuna cevap aramak için baımsız örneklemli t-testi (independent samples t-test) kullanılmıtır. Tablo.1. de öretmen adaylarının iletiim beceri puanlarıyla ilgili bulgular verilmitir. Tablo 1. Öretmen Adaylarının letiim Becerileri Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları Cinsiyet N X Ss sd t p Kız Erkek Öretmen adaylarının iletiim becerileri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmutur [ t (319) =1.543, p.<05 ]. Bu bulgu, öretmen adaylarının iletiim becerileri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilikinin olduu eklinde de yorumlanabilir. Kız öretmen adayları erkek öretmen adaylarına göre iletiim becerisi daha yüksek puan ortalamasına sahiptirler. Buna göre kız öretmen adaylarının iletiim becerisi erkek öretmen adaylarına göre iletiim becerilerini daha etkili ve yeterli olarak kullandıkları söylenebilir. Bu bulgu (Saracalolu ve ark.(2001), Güven ve Akyüz (2001) bulguları ile de tutarlılık göstermektedir. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının bir bölümü I. Öretim (N=155) dier bölümü ise II. Öretimde (N=164) örenim görmektedirler. Öretmen adaylarının iletiim becerileri örenim türüne (I.Öretim - II. Öretim) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sorusuna cevap aramak için baımsız örneklemli t-testi (independent samples t- test) kullanılmıtır. Tablo.2. de öretmen adaylarının iletiim beceri puanlarıyla ilgili veriler görünmektedir.

8 130 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta Tablo 2. Öretmen Adaylarının letiim Becerileri Puanlarının Örenim Türüne Göre T-Testi Sonuçları Cinsiyet N X S sd t p I.öretim II.öretim Öretmen adaylarının iletiim becerileri örenim türüne göre anlamlı bir farklılık olduunu göstermektedir [ t =0.342, (317) p<.05 ]. Bu bulgu, öretmen adaylarının iletiim becerileri ile örenim türü arasında anlamlı bir ilikinin olduu eklinde yorumlanabilir. Bu bulgu (Korkut 1986, ve Mizzi 1991) bulguları ile de tutarlılık göstermektedir. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin örenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini incelemek amacıyla ilikisiz örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıtır. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin örenim gördükleri bölümlere göre ANOVA sonuçları Tablo.3 de verilmitir. Tablo 3. Öretmen Adaylarının letiim Becerileri Puanlarının Örenim Gördükleri Bölüme Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Kareler Sd Kaynaı Toplamı Ortalaması F P Gruplararası Gruplar içi Toplam Analiz sonuçları, öretmen adaylarının iletiim becerileriyle arasında örenim gördükleri bölümler arasında anlamlı bir farkın olmadıını göstermektedir [ F =1.537, p>.05 ]. Baka bir deyile (3 309) öretmen adaylarının iletiim becerileri, örenim görülen bölüme balı olarak deimemektedir. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin sosyo-ekonomik düzeylere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini incelemek amacıyla ilikisiz örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıtır. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin sosyo-ekonomik düzeylere göre ANOVA sonuçları Tablo.4 de verilmitir.

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 131 Tablo 4. Öretmen Adaylarının letiim Becerileri Puanlarının Sosyo-Ekonomik Düzeylere Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Kareler Sd Kaynaı Toplamı Ortalaması F P Gruplararası Gruplar içi Toplam Analiz sonuçları, öretmen adaylarının iletiim becerileri arasında sosyo-ekonomik düzeyler bakımından anlamlı bir farkın olmadıını göstermektedir [ F (2 308) =0.153, p>.05 ]. Baka bir deyile öretmen adaylarının iletiim becerileri, sosyo-ekonomik düzeylere balı olarak anlamlı bir ekilde deimemektedir. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin akademik baarılarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediini incelemek amacıyla ilikisiz örneklemler için Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıtır. Öretmen adaylarının iletiim becerilerinin akademik baarılarına göre ANOVA sonuçları Tablo.5 de verilmitir. Tablo 5. Öretmen Adaylarının letiim Becerileri Puanlarının Akademik Baarılarına Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Kareler Sd Kaynaı Toplamı Ortalaması F P Gruplararası Gruplar içi Toplam Analiz sonuçları, öretmen adaylarının iletiim becerileri arasında akademik baarıları bakımından anlamlı bir farkın olduunu göstermektedir [ F (2 222) =3.314, p<.05 ]. Baka bir deyile öretmen adaylarının iletiim becerileri, akademik baarılarına balı olarak anlamlı bir ekilde deimektedir. Akademik baarı düzeyleri arası farkın hangi gruplar arasında olduunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, sadece iyi baarı düzeyindeki düzeydeki öretmen adaylarının ( X =101.89) iletiim becerilerinin zayıf düzeydeki öretmen adaylarından ( X =94.70) daha olumlu olduu belirlenmitir. Öte yandan öretmen adaylarının iletiim beceri puanlarının akademik baarı düzeylerine göre daılımına baktıımızda orta düzeydeki öretmen adayları ( X =100.41)

10 132 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta ile iyi düzeydeki öretmen adaylarının ( X =101.89) iletiim becerilerinin birbirine oldukça yakın olduu görülmektedir. 5. SONUÇ VE ÖNERLER Çalımada öretmen adaylarının sosyo ekonomik düzeylerini belirlemek için Bacanlı (2003) tarafından gelitirilen Sosyo-Ekonomik Düzey ölçei kullanılmıtır. Uygulama sonucunda öretmen adayları alt sosyo-ekonomik düzeyde (N=104), orta sosyo-ekonomik düzeyde (N=173) ve üst sosyo-ekonomik düzeyde (N=76) bir daılım göstermilerdir. Bu sonuç, öretmenlik mesleini tercih eden örencilerin genellikle orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen örencilerden olutuu eklinde yorumlanmıtır. Aratırmanın dier sonuçlarına bakıldıında, Öretmen adaylarının iletiim beceri düzeylerinin cinsiyet, birinci ve ikinci öretime ve örencilerin akademik baarı düzeyleri deikenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmutur. Aratırmaya katılan öretmen adaylarının bir bölümü I. Öretim (N=155) dier bölümü ise II. Öretim (N=164) kademelerindedir. Öretmen adaylarının iletiim becerileri örenim türüne(i.öretim - II. Öretim) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sorusuna cevap aranmıtır. Çalıma sonucunda elde edilen sonuç, öretmen adaylarının iletiim becerileri örenim türüne göre anlamlı bir farkın olduunu görülmütür. Bu sonuç, öretmen adaylarının iletiim becerileri ile örenim türü arasında anlamlı bir ilikinin olduu eklinde yorumlanmıtır. Öretmen adaylarının iletiim becerileri arasında örenim gördükleri bölümler bakımından anlamlı bir farkın olmadıı tespit edilmitir. Baka bir deyile öretmen adaylarının iletiim becerileri, örenim görülen bölüme balı olarak herhangi bir farkın olmadıı eklinde yorumlanmıtır. Öretmen adaylarının iletiim becerileri arasında sosyo-ekonomik düzeyler bakımından anlamlı bir farkın olmadıını göstermektedir. Baka bir deyile öretmen adaylarının iletiim becerileri, sosyo-ekonomik düzeylere balı olarak anlamlı bir farkın ortaya çıkmadıı görülmütür. Sosyo-ekonomik düzeyin öretmen adaylarının iletiim beceri düzeyleri üzerinde bir etkisinin bulunmaması, ülkemizde örencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ne olursa olsun, tüm okullarda aynı eitim yaklaımına sahip olunması ile açıklanabilir. Bu eitim yaklaımı, öretmen adaylarının sosyal ve psikolojik geliimlerinden ziyade, akademik baarılarına vurgu yapmaktadır. Bu sonuç literatürde iletiim beceri düzeyleri konusunda yapılan bir çok aratırma bulgusu ile tutarlılık göstermektedir (Bacanlı, 2003, Korkut, 1999, Meijer et. Al, 2000).

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 133 Öretmen adaylarının akademik baarıları ile iletiim becerileri arasında anlamlı bir farkın olduu görülmektedir. Baka bir deyile öretmen adaylarının iletiim becerileri, akademik baarılarına balı olarak anlamlı bir ekilde deitii görülmütür. Akademik baarı düzeyleri arası farkın hangi gruplar arasında olduunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, sadece iyi baarı düzeyindeki düzeydeki öretmen adaylarının ( X =101.89) iletiim becerilerinin zayıf düzeydeki öretmen adaylarından ( X =94.70) daha olumlu olduu belirlenmitir. Öte yandan öretmen adaylarının iletiim beceri puanlarının akademik baarı düzeylerine göre daılımına baktıımızda orta düzeydeki öretmen adayları ( X =100.41) ile iyi düzeydeki öretmen adaylarının ( X =101.89) iletiim becerilerinin birbirine oldukça yakın olduu görülmütür. Yapılan bu aratırmada öretmen adaylarının iletiim beceri düzeyleri yalnızca Cinsiyet, Sosyo ekonomik düzey, Birinci ve ikinci öretim, Akademik baarı düzeyleri, Bölüm deikenleri açısından incelenmitir. Ancak iletiim düzeyi becerilerinin bu deikenlerden farklı deikenler açısından incelenmesi de gerekmektedir. Böylece ülkemizde, öretmen adaylarının iletiim beceri düzeylerinin baka hangi deikenlere balı olarak farklılatıı daha fazla netlik kazanacaktır. Bu da iletiim beceri düzeyleri alanında yapılacak eitim çalımalarının etkililiini artıracaktır. 6. KAYNAKLAR Bacanlı, Hasan,1999, Sosyal Beceri Eitimi. Ankara, Nobel Yayın Daıtım. Bacanlı, Hasan, 2003, Sosyo-Ekonomik Düzey ölçei. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri. Ankara, 3 (2). Kasım. Batla, Zuhal. A. Batla, 1998, Beden Dili. stanbul. Remzi Kitabevi. Büyüköztürk, ener, 2002, Sosyal Bilimler çin Veri Analizi El Kitabı. Ankara, Pegem-A Yayıncılık. Chant, Simon, 2002, Communication Skills Training in Healthcare:a Reviev Of The Literature. Nurse Education Today. 22. Cücelolu, Doan, 2002, Keke siz Bir Yaam çin letiim Donanımları. stanbul, Remzi Kitabevi. Demirci, Emine E, 2002, letiim Becerileri Eitiminin Merkez Eitim Merkezi ne Devam Eden Genç çilerin letiim Becerilerini Deerlendirmelerine Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi).

12 134 Öretmen Adaylarının Algıladıkları letiim Becerisi M. A. Özerba, M. Bulut, E. Usta Deryakulu, D., 1992, Öretim elemanıörenci arası iletiimde istenilen öretim elemanı davranılarının gösterilmesini engelleyen faktörler. Yayınlanmamı yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Deryakulu, D., 2000 Yapıcı Örenme.A.imek (Editör): Sınıfta Demokrasi s.53-77). Ankara: Eitim Sen Yayınları. Doan, Süleyman, 1990, Yurt dıından Dönen Gençlerin Rehberlik htiyacı. Eitim Bilimleri sempozyumu. stanbul. Ergin, Akif; Cem B., 2000, Eitimde letiim. Ankara, Anı Yayıncılık. Feller, R. Ve Dierleri, 1994, School counselor Role in Planning and ntegraction Basic Skills. Eric Diegest. Hortaçsu, Nuran, 1997, nsan likileri. Ankara, mge Yayınevi. Korkut, Fidan, 1996, letiim Becerileri Deerlendirme Ölçeinin Gelitirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalımaları.Psikolojik Danıma ve Rehberlik Dergisi. 2(7): Korkut, Fidan, 1999, Üniversite Örencilerinin letiim Becerilerini Deerlendirilmesi. 4. Eitim Bilimleri Kongresi Yayınları. Küçükahmet, Leyla, 2002, Öretimi Planlama ve Deerlendirme. Ankara. Miell, Dorothy, 1996, Social nteraction and Personel Rlationship. London: SAGE. Morgan, Clifford, 1995, Psikolojiye Giri. Ankara, H.Ü. Psikoloji Yayınları. Özer, A. Kadir, 2000, letiimsizlik Becerisi. stanbul, Sistem Yayıncılık. Özta, Rukiye, 2001, Sınıf Öretmenlerinin letiim Yeterlilikleri. Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamı Yüksek lisans Tezi). Razavi, D. ve Delvaux, N., 1997, Communication Skills and Psychological Training in oncology. European Journal of Cancer. Vol. 33 Suppl. 6. imek, Nurettin, 2004, Yapılandırmacı Örenme ve Öretime Eletirel Bir Yaklaım. Eitim Bilimleri ve Uygulama. 3, (5), VoltanAcar, N,Jeffries Mc. W., 2000, Ergen Ve Çocukla letiim: Öretme, Destekleme Ve Çocuk Yetitirme Sanatı. stanbul: US-A Yayıncılık. Yalın, H.., 2003, Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme. Nobel Yayıncılık, Ankara.

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 135 Yavuzer, Haluk, 1993, Çocuk ve Suç. stanbul, Remzi Kitabevi. Yüksel-ahin, Fulya, 1997, Grupla letiim Becerileri Eitiminin Üniversite Örencilerinin letiim Becerileri Üzerine Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamı Doktora Tezi).

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 İŞİTME ENGELLİ ve ENGELLİ OLMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK KAVRAMLARI ve AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

The Knowledge of the Basic- Relational Concepts of the Turkish Children

The Knowledge of the Basic- Relational Concepts of the Turkish Children Elementary Education Online, 7(1), 203-217, 2008. lköretim Online, 7(1), 203-217, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Knowledge of the Basic- Relational Concepts of the Turkish Children

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı