Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ,"

Transkript

1 Duygudurum Bozukluklarý ve Folatlar Prof. Dr. Hüray FÝDANER* Folatlar, ilk kez 1940'larda sentezlenmiþ, baþlangýçta tüm iþlevlerinin hemopoetik alanda olduðu düþünülmüþtür. Oysa bugün bu vitaminin doðum defektlerini önlediði, ayrýca bazý kanserlerin oluþumu ve kardiyovasküler alanlardaki etkileri bilinmektedir. Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle psikiyatrideki önemi artmakta ve bu alanda çalýþmalar sürmektedir. Oral alýnan folat iki biçimde bulunur: Folik asit ve folinik asit. Folinik asit metabolik aktif preparattýr. Folik asite yanýt alýnamayan durumlarda yeðlenebilir. Bilinen endikasyon alanlarý dýþýnda diþ etlerini güçlendirme amacýyla, serviks displazisinde, ülseratif kolitte ve vitiligoda saðaltým amacýyla kullanýlýr. Tahýllar, koyu yeþil sebzeler, portakal suyu, sakatatta bulunur. Aþýrý piþirme vitamini yok eder. Folatlarýn önemi, hem genel týpta, hem de psikiyatrik bozukluklarda giderek artmaktadýr. Folatlarýn organizmadaki etkilerini anlayabilmek için B 12 ve homosistein ile iliþkilerini bilmek gerekir. Folat-B 12 -homosistein Ýliþkisi Psikiyatrik bozukluklarla B 12 ve folat düzeyi iliþkisi 1940'lardan bu yana üzerinde çalýþýlan bir konudur. * Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ÝZMÝR Belki sadece demansla iliþkisinin iyi bilindiði söylenebilir. Diðer psikiyatrik bozukluklar ise yeterince çalýþýlmamýþtýr (Hutto 1997). Folat, organizmada glisinden serin sentezi için karbon saðlayýcý olarak iþlev görür. Folat, baþlangýçta 5-Metil-tetra-hidro-folat'a dönüþmekte, B 12 vitaminine baðlý methionin sentetazýn katalize ettiði bir reaksiyon yoluyla homosisteinle birleþmekte ve L- methionin ortaya çýkmaktadýr. Methioninin oluþumu bu yolla ve bir miktar diyetle alým þeklindedir. Methionin, methionin adenozin transferaz (MAT) enzimi aracýlýðýyla ATP ile birleþir ve S adenozilmethionin ortaya çýkar (SAMe veya ademethionin). SAMe ise merkezi sinir sisteminde gerçekleþen 35 kadar transmetilasyon reaksiyonundan sorumludur. Bu süreç, pürin prekürsörleri, transfer RNA, metilkobalamin sentezi, metil kobalamin senteziyle de dolaylý olarak ilgilidir (Jaffe ve Schilling 1991). Özetle, Folat ve B 12 vitaminleri, homosisteinin methionine dönüþmesi ve adenosil-methionin sentezi için gerekli maddelerdir. S-adenozil methionin, protein, fosfolipit, DNA ve nörotransmitter metabolizmasýndaki pek çok metillenme aþamasýndan sorumludur. Folat ve B 12 yetmezliði öteden beri depresyon, demans, demiyeline myelopatilerden sorumlu bulunmuþtur. Folat yetmezliði özgül olarak merkezi monoamin metabolizmasýný etkiler (Bottiglieri 1996). Folat ve B 12 eksikliði homosis- 272

2 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE FOLATLAR tein düzeyinin yükselmesini sonuçlar. Bu da kardiyovasküler ve kognitif sorunlarý ortaya çýkarýr. Özellikle yaþlýlarda homosistein düzeylerinin yüksek bulunmasý B 12 yetmezliðini düþündürür (Stabler ve ark. 1996). Homosisteik asit ve sülfinik asit NMDA reseptörleri üzerinnde endojen agonist etki yapar. Homosisteinemiyle iliþkili 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase enziminin kalýtýmsal yatkýnlýkla iliþkili olabileceði söylenmektedir (Parnetti ve ark. 1997). Homosisteinin serum düzeyi 13.2 mikromol/lt den azsa normal sýnýrlarda olduðu söylenir mikromol/lt düzey yükselme eðilimini gösterir, 16 mikromol/lt den fazla deðerler yüksek homosistein düzeyi anlamýna gelir. Folat yetmezliði dendiðinde, eritositte 140 ng/ml, plazmada 3 ng/ml nin altýndaki deðerler anlaþýlýr. Genel olarak plazmada ölçülür 2.5 ng/ml nin üzeri normal, ng/ml düþük, 1.5 ng/ml nin altýndaki deðerler yetmezlik olarak kabul edilir. B 12 için 200 pg/ml nin üzerindeki serum düzeyleri normal kabul edilir pg/ml düþük, 160 pg/ml den aþaðýdaki deðerler yetmezlik sýnýrýndadýr (Fava ve ark. 1997). Genel Týp ve Folatlar Kanser ve folatlar: Mikroskop altýnda bakýldýðýnda folat yetmezliði olan hücreler prekanseröz hücrelere benzetilmiþtir. 1980'lerden sonra ise bu iki durum arasýnda iþlevsel bir iliþkinin olduðu bilinmektedir. Bugün folatlarýn kanserden koruyucu olduðu kabul edilir. Ancak bu etki doza baðýmlýdýr ve günlük dozun en az bir miligram olmasý gerekir. Yalnýzca, folat varlýðýnda büyüyen kolorektal kanserler bunun dýþýndadýr. Folat düzeyi ile diðer epitel kökenli kanserler (serviks, mide, özafagus, akciðer) de iliþkili bulunmuþtur. Folatlar, kanser kemoterapisinde kullanýlan bazý ilaçlarla akrabadýrlar. 1949'da bulunan ve folatlardan sadece iki atomu farklý olan bir madde olan methotrexate, özellikle çocukluk dönemi lösemilerinde baþarýyla kullanýlmaktadýr. Methotrexate, folik asitin 4-amino, 10- methyl türevidir. 1950'lerde Heidelberger ve arkadaþlarýnýn bulduðu folata baðlý bir dizi kimyasal süreci durduran bir baþka ilaç olan 5-fluorouracil, thymidine sentezini inhibe ederek kanser hücrelerinin çoðalmasýný önlemekte ve kanser kemoterapisinde kullanýlmaktadýr. Bazý antibiyotiklerin, örneðin sulfonamidlerin etki düzeneði de bakteride folat sentezinin inhibisyonudur. Gebelik / doðum ve folatlar: Folat, spina bifida, anansefali gibi konjenital nöral tüp defektlerini önlemektedir. Ýlk kez 1950'lerde annelerin folat serum düzeyi ile yeni doðanda defekt görülme sýklýðý arasýnda iliþki bulunmuþtur. 1970'lerde yapýlan olgu-kontrol çalýþmalarýyla bu gözlem desteklenmiþtir. Gebeliðin ilk altý haftasýnda yüksek dozda (400 µg/gün) folat kullanýldýðýnda, bu defektlerin %80 önlenebildiði gösterilmiþtir. Diyetle ancak ortalama 180 µg/gün alýnabildiðini de belirtmek gerekir. Maternity blues ve post partum depresyonla folat yetmezliði iliþkili bulunmuþtur (Rouillon ve ark. 1992). Kardiyovasküler sistem ve folatlar: Folat eksikliði serum homosistein düzeyinin yükselmesini sonuçlar. Homosistein düzeyinin artmasý tromboembolik hastalýk riskini arttýrmaktadýr. Folat düzeyinin azalmasý, folat prekürsörü olan homosisteinin artmasýna yol açarak tromboembolik hastalýklara yol açmaktadýr. Bunlarýn baþlýcalarý myokard enfarktüsü, serebral ve periferik vasküler hastalýklardýr. "Framingham Heart Study" gibi geniþ ölçekli çalýþmalarda homosistein düzeyini yükselten en önemli etkenin folat eksikliði olduðu konusu kesinlik kazanmýþtýr. Merkezi sinir sistemi ve folatlar: Folat, mental iþlevlerle yakýn iliþkili bir vitamindir. Folat eksikliðinde genel olarak depresif belirtiler sýk görülür. Folattan yoksul diyet alanlarda bitkinlik unutkanlýk tanýmlanmýþ, maddenin eklenmesiyle tablonun düzeldiði gözlemlenmiþtir. Eksiklik þiddetlendikçe depresif belirtilerin arttýðý, tabloya megaloblastik anemi ve polinöropati tablosunun eklendiði gözlenmiþtir. Ayrýca major depresif bozukluk tanýsý alan olgularýn %15-%38 kadarýnda folat eksikliði bildirilmiþtir (Alpert ve Fava 1997). Folat eksikliði ayrýca yaþlýlarda kognitif bozulmaya yol açar (Bell ve ark. 1990, Ortega ve ark. 1996). 273

3 FÝDANER H. Duygudurum bozukluklarý ve folatlar: Folat eksikliði ile hastalarýn psikiyatri kliniðine yatýþlarý arasýnda iliþki bulunmuþtur. Depresyondaki hastalarda serumda veya kýrmýzý kürelerdeki folat düzeyinin azaldýðý saptanmýþtýr. Bu olgularda anemi enderdir, olgularýn ancak dörtte birinde makrositoz görülmektedir. B 12 eksikliði folat eksikliðine göre daha enderdir. B 12 düzeyleri depresyonlu olgularý depresyonsuzlardan ayýrmaya yetmemektedir. Ancak folat eksikliði olan olgularýn çoðunda B 12 düzeyleri de düþük olmaktadýr. Bir çalýþmada hastaneye yatýrýlarak saðaltýmý gereken psikiyatrik olgularda eritrosit içi folat düzeyleri, ayaktan izlenenlerden daha düþük bulunmuþtur. Ancak bunun hastalarýn diyet özelliklerinden mi yoksa hastalýktan mý kaynaklandýðý kesin deðildir (Thornton ve Thornton 1978). Tanýlar açýsýndan bakýldýðýnda depresif bozukluk tanýsý alanlarýn diðer alt gruplardan daha düþük folat düzeyine sahip olduðu görülmüþtür. Folat düzeyi azalmýþ olan ikinci hasta grubu alkolizm saðaltýmý görenlerdir. En düþük folat düzeyleri ise endojen depresyonlularda bulunmuþtur (Carney ve ark. 1990). Bir baþka çalýþmada, major depresyonu olan bazý olgularda kýrmýzý küre folatý düþük bulunduðu halde bu özelliðin endojenite ve kilo kaybýyla iliþkisi gösterilememiþtir (Abou-Saleh ve Coppen 1989). DST non-supresif olan hastalarda B 12 eklenmesi depresif belirtileri deðil DST testi bulgularýný düzeltmektedir (James ve ark. 1986). Bir çalýþmada folat metaboliti olan "5-metil-tetra-hidro-folat" düzeyleri tedavi öncesinde depresyon þiddeti ile paralel düzeyde azalma göstermiþtir. Günde 50 mg metil-tetra-hidro-folat verilen MD li yaþlý hastalarýn %81 inde düzelme görülmüþtür (Guaraldi ve ark. 1993). Görüldüðü gibi folat düzeyleri ile saðaltýma yanýt arasýnda iliþki olduðunu gösteren kanýtlar mevcuttur. Folat düzeyi düþük olan olgular saðaltýma folat düzeyi normal olanlardan daha güç yanýt vermektedir. Major depresyon tanýsý alan 213 olgu ile yapýlan bir çalýþmada, folat düzeyi düþük ve normal olan kiþilerin fluoksetinle saðaltýma baþlandýktan 8 hafta sonraki yanýtlarý karþýlaþtýrýlmýþ, folat düzeyi düþük olanlarýn yanýtlarý normal bulunanlara göre zayýf bulunmuþtur. Hatta düþük folat düzeyleri, tedavi öncesi saptanan depresyon þiddetine kýyasla tedaviye yanýt açýsýndan daha önemli bir faktör olarak deðerlendirilmiþtir, ayrýca düþük folat düzeylerinin melankolik depresyonu olan grupta daha çok olduðu dikkati çekmiþtir (Fava ve ark. 1997). Bu alandaki ilginç bir bulgu, folat düzeyinin düþük olmasýnýn trisikliklere yanýttan çok SSRI grubu ilaca yanýtlarý etkilemiþ olmasýdýr. Folat yetmezliði ve major depresyonu olan kiþilerde tek baþýna folat verilmesinin bile depresyon belirtilerini ortadan kaldýrdýðý bildirilmektedir. Bu bulgu, akla folatlarýn intrensek antidepresan olma özelliði mi var sorusunu getirmektedir. Özellikle tedaviye dirençli depresyonda hastanýn folat düzeyinin kontrol edilmesi gerekir. Major depresyon tanýlý 213 hastada yapýlan bir çalýþmada makrositoz ve anemi görülmediði halde düþük folat ve B 12 düzeyi saptanabildiði, saðaltýma direnç deðerlendirilirken bu ölçümlerin yapýlmasýnýn önemli olduðu vurgulanmaktadýr. Yanýt vermeyenlerin dörtte birinde Folat, dörtte birinde B 12 eksikliði saptanmýþtýr (Mischoulon ve ark. 2000). Major depresif bozuklukta ayrýca SAMe eklenmesiyle antidepresanlar ölçüsünde düzelme saðladýðý bildirilmiþtir (Reynolds ve ark. 1984). SAMe tetrahidrobiopterin (BH4) sentezini kontrol eder. Tetrahidrobiopterin (BH4) ise depresif bozukluklarda etkili mono aminlerle iliþkili (Da, NE, 5-HT) fenilalanin ve triptofan metabolizmasýnda rol oynar (Carney ve ark. 1986). Yani SAMe merkezi sinir sisteminin en önemli metil saðlayýcýsýdýr. Yapýlan çalýþmalarda depresyonu olan kiþilerde BH4 sentezi, kontrollerle karþýlaþtýrýldýðýnda yetersiz bulunmuþtur. BH4 ile serum folat düzeyleri iliþkili bulunmuþ, folat düzeyleri düþük olmayan MD hastalarýnda BH4 yüksek bulunmuþtur. BH4, katekolamin ve indolaminlerin sentezinde önemli bir kofaktör olarak deðerlendirilmiþtir. Ayrýca egzojen BH4'ün antidepresan etkisi olabileceði düþünülmüþtür (Knapp ve Irwin 1989). Bir çalýþmada major depresif bozukluðu olan 44 olguda folat düzeyleri ölçülmüþ, düþük folat düzeyleri ile mevcut epizodun yineleyici tipte olmasý, hastanýn yaþý ve hastalýðýn baþlangýç yaþý ile arasýnda pozitif yönde korelasyon bulunmuþtur (Levitt ve Joffe 1989). Hong Kong'da yapýlan bir çalýþmada Major depresyon tanýsýyla ilk kez baþvuran hastalarýn serum folat düzeylerinin kontrol grubuna göre düþük, 274

4 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE FOLATLAR kýrmýzý küre folat düzeylerinin ise yüksek olduðu gösterilmiþtir. Bu düzeylerin hastalarýn yaþý, hastalýk süresi, önceden kullandýklarý psikotroplar ve Hamilton Depresyon ve Beck Depresyon Ölçeði puanlarý ile iliþkisi gösterilememiþ ve hastalýða ikincil olduðu düþünülmüþtür (Lee ve ark. 1998). Düþük folat düzeyi ile giden depresyonun daha çok melankolik özellikte olduðu ve fluoksetine daha zayýf yanýt verdiði görülmüþtür. Oysa homosistein ve B 12 düzeyleri depresyon ile bu derecede iliþkili bulunmamýþtýr (Fava ve ark. 1997). Klinik düzeyde depresyonu olan kiþilerin diyetlerinde bazý ana maddelerin-örneðin triptofanýn azalmasý ve çoðalmasýnýn beyinde serotonin sentezini etkilediði ve klinik belirtilerde deðiþmelere yol açtýðý bilinir. Ayrýca triptofan yoksunluðu SSRI grubu ilaçlarýn etkisini azaltmaktadýr. Alpert ve Fava serum ve kýrmýzý kürelerdeki folat konsantrasyonu azalmasýnýn depresyonlu hastalarýn yaklaþýk %38'inde görüldüðüne iþaret etmiþlerdir. Folat yetmezliði ile antidepresanlara yanýtsýzlýk arasýnda iliþkiye dikkat çekmiþler, hastanýn saðaltým planýna folat eklemenin risksiz ve düþük maliyetli olduðunu da öne sürmüþlerdir. Ancak aþýrý folat ve SSRI kullanýmýnýn serotonin sendromuna yol açabileceði de unutulmamalýdýr. Hong Kong'da major depresyonu olan kiþilerle yapýlan bir çalýþmada MD de serum folatý düþük olduðu halde, eritrosit içi folat düzeyleri kontrollerden farksýz ve normal düzeyde bulunmuþtur (Lee ve ark. 1998). Bir baþka çalýþmada antidepresana iyi yanýt veren olgularýn kýrmýzý küre folat düzeyleri yüksek bulunmuþtur (Wesson ve ark. 1994). 46 yatan hastada yapýlan incelemelerde olgularýn %52 sinde kontrol grubuna göre düþük plazma homosisteini bulunmuþ, plazma homosisteini düþük olan hastalarda serum kýrmýzý küre ve BOS ta folat düzeyi ve ayrýca BOS ta 5-HIAA, HVA, ve MHPG düþük bulunmuþtur. Kontrol grubundan farklý olarak depresyon grubunda serum homosistein düzeyi kýrmýzý küre folat düzeyi ile iliþkili bulunmuþtur. Buradan yola çýkýlarak vitamin replasmanýnýn önemi vurgulanmýþtýr (Botigliari ve ark. 2000). Serum MeTHF düzeyleri ECT tedavisi öncesi ve sonrasý karþýlaþtýrýlmýþ, hastalarda genel olarak kontrollerden düþük olmasý dýþýnda tedaviyle ortaya çýkan bir fark gösterilememiþtir (Wilkinson ve ark. 1994). Folat düzeyleri bipolar bozukluklarda da çalýþýlmýþtýr. Manik epizoddaki hastalarla yapýlan bir çalýþmada kýrmýzý küre folat düzeyi kontrol grubundan düþük bulunmuþtur. Bu durumun, hastalarýn diyetle folat alým düzeyinden çok hastalýkla iliþkili olduðu öne sürülmüþtür (Hasanah ve ark. 1997). Kuþkusuz, bu bilgileri yorumlarken hastanýn yaþý, hastalýðýn kroniklik düzeyi, komorbidite, kaçýncý epizod olduðu, ilk epizoddan bugüne geçen süre, kullanýlan ilaçlar ve diðer beslenmeye baðlý yetersizlikler gibi deðiþkenler dikkate alýnmalýdýr. Serum folat düzeyinin ne ölçüde MSS deki düzeyi yansýttýðý ise bir baþka sorudur. Oral yolla alýnan metilfolatýn, kan beyin bariyerini geçtiði bilinmektedir. Lityum kullanan hastalarla yapýlan çalýþmalarda farklý sonuçlar vardýr. Lityum kullanan ve düþük folat düzeyleri olanlarýn belirtilerinin daha aðýr olduðu, ve folat eklenmesinden yararlandýklarýný öne sürenler olduðu gibi (Coppen ve Abou-Saleh 1982). Lityum kullanan hastalarda hastalýk þiddeti, hastaneye yatýþ sayýsý gibi deðiþkenlerle folat düzeylerinin iliþkili bulunmadýðýný öne sürenler de vardýr. Lityum kullananlarda folat eklenmesinin, folat düzeyi düþük olan unipolar grup için daha akýlcý olacaðý düþünülmüþtür. Yazarlar lityum kullanýmý sýrasýnda iyi yanýt için mikrogram folik asitin eklenmesini önermektedirler (McKeon ve ark. 1991). Sonuç olarak affektif bozukluðu saptanan kiþilerden özellikle kognitif belirtileri olanlar, saðaltýma iyi yanýt vermeyenler, gebe ve yeni doðum yapanlarda, lityum kullananlar ve yaþlý hastalarda serum folat ve B 12 düzeylerinin bakýlmasýnýn, gerekirse vitamin eklenmesinin, maliyeti fazla olmayan ve iyi sonuçlar alýnabilecek bir iþlem olduðu söylenebilir (Abou-Saleh ve ark. 1999, Lindeman ve ark. 2000). Abou-Saleh MT, Coppen A (1989) Serum and red blood cell folate in depression. Acta Psychiatr Scand, 80: KAYNAKLAR Abou-Saleh MT, Ghubash R, Karim L ve ark. (1999) The role of pterins and related factors in the biology of early postpartum depression. Eur Neuropsychopharmacol, 9(4):

5 FÝDANER H. Alpert JE, Fava M (1997) Nutrition and depression: The role of folate. Nutr Rev, 55: Bell IR, Edman JS, Marby DW ve ark. (1990) Vitamin B 12 and folate status in acute geropsychiatric inpatients: Affective and cognitive characteristics of a vitamin nondeficient population. Biol Psychiatry, 27: Bottiglieri T (1996) Folate, vitamin B 12, and neuropsychiatric disorders. Nutr Rev, 54: Bottiglieri T, Laundy M, Crellin R ve ark. (2000) Homocysteine, folate, methylation, and monoamine metabolism in depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 69(2): Carney MW, Chary TK, Laundy M ve ark. (1990) Red cell folate concentrations in psychiatric patients. J Affect Disord, 19: Carney MW, Edeh J, Bottiglieri T ve ark. (1986) Affective illness and S-adenosyl methionine: A preliminary report. Clin Neuropharmacol, 9: Coppen A, Abou-Saleh MT (1982) Plasma folate and affective morbidity during long-term lithium therapy. Br J Psychiatry, 41: Fava M, Borus JS, Alpert JE ve ark. (1997) Folate, vitamin B 12, and homocysteine in major depressive disorder. Am J Psychiatry, 154: Guaraldi GP, Fava M, Mazzi F ve ark. (1993) An open trial of methyltetrahydrofolate in elderly depressed patients. Ann Clin Psychiatry, 5: Hasanah CI, Khan UA, Musalmah M ve ark. (1997) Reduced red-cell folate in mania. J Affect Disord, 46: Hutto BR (1997) Folate and cobalamin in psychiatric illness. Compr Psychiatry, 38: Jaffe JP, Schilling RF (1991) Erythrocyte folate levels: A clinical study. Am J Hematol, 36: James SP, Golden RN, Sack DA (1986) Vitamin B 12 deficiency and the dexamethasone suppression test. J Nerv Ment Dis, 174:560. Knapp S, Irwin M (1989) Plasma levels of tetrahydrobiopterin and folate in major depression. Biol Psychiatry, 26: Lee S, Wing YK, Fong S (1998) A controlled study of folate levels in Chinese inpatients with major depression in Hong Kong. J Affect Disord, 49: Levitt AJ, Joffe RT (1989) Folate, B 12, and life course of depressive illness. Biol Psychiatry, 25: Lindeman RD, Romero LJ, Koehler KM ve ark. (2000) Serum vitamin B 12, C and folate concentrations in the New Mexico elder health survey: Correlations with cognitive and affective functions. J Am Coll Nutr, 19(1): McKeon P, Shelley R, O'Regan S ve ark. (1991) Serum and red cell folate and affective morbidity in lithium prophylaxis. Acta Psychiatr Scand, 83: Mischoulon D, Burger JK, Spillmann MK ve ark. (2000) Anemia and macrocytosis in the prediction of serum folate and vitamin B 12 status, and treatment outcome in major depression. J Psychosom Res, 1;49(3): Ortega RM, Manas LR, Andres P ve ark. (1996) Functional and psychic deterioration in elderly people may be aggravated by folate deficiency. J NUTR, 126: Parnetti L, Bottiglieri T, Lowenthal D (1997) Role of homocysteine in age-related vascular and non-vascular diseases. Aging (Milano), 9(4): Reynolds EH, Carney MW, Toone BK (1984) Methylation and mood. Lancet, 28: Rouillon F, Thalassinos M, Miller HD ve ark. (1992) Folates and post partum depression. J Affect Disord, 25: Stabler SP, Lindenbaum J, Allen RH (1996) The use of homocysteine and other metabolites in the specific diagnosis of vitamin B 12 deficiency. J Nutr 126(Suppl 4): Thornton WE, Thornton BP (1978) Folic acid, mental function, and dietary habits. J Clin Psychiatry, 39: Wesson VA, Levitt AJ, Joffe RT (1994) Change in folate status with antidepressant treatment. Psychiatry Res, 53: Wilkinson AM, Anderson DN, Abou-Saleh MT ve ark. (1997) 5- Methyltetrahydrofolate level in the serum of depressed subjects and its relationship to the outcome of ECT. J Affect Disord, 32:

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1

Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Analan ve ark. 5 Majör depresif bozukluğun tedavisinde folik asitin rolü 1 Enver Analan, 2 Orhan Doğan, 3 Gamze Akyüz 4 ÖZET Amaç: Depresif belirtiler folik asit eksikliğinin en yaygın nöropsikiyatrik

Detaylı

Serum B 12 and Folate Levels in Psychiatric Patients Treated with Lithium

Serum B 12 and Folate Levels in Psychiatric Patients Treated with Lithium Türk Klinik Biyokimya Derg 2010; 8(2): 57-62 Araflt rma Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalar n n Serum B 12 ve Folat Düzeyleri Serum B 12 and Folate Levels in Psychiatric Patients Treated with Lithium

Detaylı

fiizofreni, Bipolar Bozukluk ve Major Depresif Bozukluk Hastalar nda Farmakoterapinin Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerine Etkileri

fiizofreni, Bipolar Bozukluk ve Major Depresif Bozukluk Hastalar nda Farmakoterapinin Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerine Etkileri Araflt rmalar / Original Papers fiizofreni, Bipolar Bozukluk ve Major Depresif Bozukluk Hastalar nda Farmakoterapinin Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerine Etkileri Saliha Özsoy 1, Hasan Basri zgi 2, Ertu

Detaylı

Folik asit(vitamin-b9)

Folik asit(vitamin-b9) Folik asit(vitamin-b9) Emilimi metabolizması ve fonksiyonları Emilimi,metabolizması,fonksiyonları Homosistein metabolizması Eksikliğinde trombotik ve artriel hastalıklar Emilim için folik asit besinlerde

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Alkol Ba ml l, Depresyon ve Serum Folat Düzeyleri

Alkol Ba ml l, Depresyon ve Serum Folat Düzeyleri Nöropsikiyatri Arflivi, 2002; 39(2-3-4): 53-57 Alkol Ba ml l, Depresyon ve Serum Folat Düzeyleri Özcan Uzun *, Adnan Cansever *, Taner Özgürtafl *, Ali Bozkurt*, Alpay Atefl ** Alcohol Dependence, Depression

Detaylı

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI

FOLĠK ASĠT BESĠN KAYNAKLARI FOLĠK ASĠT Folik asit birçok yerde B12 vitamini ile birlikte görev görür. DNA sentezinde gerekli olduğu için hücre bölünmesinde önemli rol oynar. Folik asit eksikliğinde hücreler yeterli şekilde bölünemezler.

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005.

Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005. Her ne kadar doğum yapan kadınların mutlu olmaları beklense de, çoğu depresyondadır. Brockington I. Lancet; 2004. Gavin NI. Obstet Gynecol; 2005. Postpartum blues (PPB) Puerperal dönemde disfori (üzüntü,

Detaylı

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði

Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði Depresyonun Seyri Uz. Dr. Figen Çulha ATEÞCÝ* Major depresif bozukluk tam olarak iyileþebildiði gibi, sýklýkla yineleme ve bazen de kronik gidiþ gösteren bir hastalýktýr. Baþlangýç yaþý genellikle 20'li

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði

Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði DERLEME Yeme Bozukluðu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliði Comorbidity of Eating Disorders and Bipolar Disorder Asena Akdemir 1, Bahar Sarý Narðis 2 1 Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri

Antidepresan Güçlendirme Tedavileri Antidepresan Güçlendirme Tedavileri M. Hakan TÜRKÇAPAR*, Süreyya Özel ERVATAN** ÖZET Uygun antidepresan tedavi almalarýna karþýn önemli bir oranda depresif hastanýn tedavisinde hala baþarýsýz kalýnmaktadýr.

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet

Eþtaný (komorbidite), iki ya da daha fazla. Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Özet Depresif Bozukluklarda Eþtaný (Komorbidite) Prof. Dr. Olcay YAZICI* Özet Diðer psikiyatrik bozukluklarda olduðu gibi depresif bozukluklarda da sýklýkla tabloya baþka organik ya da psikiyatrik hastalýklarýn

Detaylı

Ýnme Sonrasý Depresyon

Ýnme Sonrasý Depresyon DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý

Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý Kadýnlarda Üreme Olaylarý ile Depresyon Ýliþkisi Yrd. Doç. Dr. Fisun AKDENÝZ*, Uz. Dr. Ali Saffet GÖNÜL* Kadýnlarda yaþam boyu depresyon görülme sýklýðý erkeklerin yaklaþýk 1.7 ile 2.7 katýdýr (Kessler

Detaylı

ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ

ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ATORVASTATÝN KULLANIMININ HOMOSÝTEÝN, VÝTAMÝN B12 VE FOLÝK ASÝT SEVÝYELERÝNE ETKÝSÝ The effect of atorvastatin on plasma homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels

Detaylı

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler

Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler ARAÞTIRMA Yaþlýlarda Depresif Belirtiler ve Biliþsel Bozukluðu Etkileyebilecek Etkenler Mustafa N. Ýlhan 1, Iþýl Maral 2, Mehmet Kitapçý 3, Selçuk Aslan 4, Nuri Çakýr 5, M.Ali Bumin 6 1 Yrd.Doç.Dr., 2

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý

Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Depresif Bozukluklarýn Tedavisinde Moklobemid Kullanýmý Yrd. Doç. Dr. Ümit TURAL*, Prof. Dr. Emin ÖNDER* ÖZET Monoamin oksidaz inhibitörleri'nin (MAOÝ) genelde depresif bozukluklarýn tedavisinde etkili

Detaylı

Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi

Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi Affektif Bozukluklar ve Kolesterol Yrd. Doç. Dr. Ali ÇAYKÖYLÜ* Affektif bozukluklarýn etiyoloji, taný ve tedavisi ile ilgili olarak son yýllarda önemli geliþmeler olmuþtur. Biyolojik göstergelerin gittikçe

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi

Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi OLGU SERÝSÝ Mirtazapinin Major Depresyonda Etki Baþlangýcý ve Güvenilirliði: Olgu Serisi Feryal Çam Çelikel 1, Birgül Elbozan Cumurcu 1, Ýlker Etikan 2 1 Yrd.Doç.Dr., Gaziosmanpaþa Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2012-2013. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2012-2013 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK Duygudurum Bozukluklarında Gelecek Sınıflandırma ve Tedaviler Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Ýntiharýn Nörobiyolojisi #

Ýntiharýn Nörobiyolojisi # Ýntiharýn Nörobiyolojisi # Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL* GÝRÝÞ Genel toplumda intihar sýklýðý yýllýk yüzbinde 10-20 kadardýr. Deðiþik ülkelerde bu oranlar yüzbinde 10 ile 40 arasýnda deðiþmektedir. Ýntihar

Detaylı

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD

Amino Asit Metabolizması Bozuklukları. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD Amino Asit Metabolizması Bozuklukları Genelde hepsi kalıtsal ve otozomal resesifir

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri Can CÝMÝLLÝ*, Burak BAYKARA** ÖZET HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazýda HIV bulaþma riskini arttýran psikiyatrik bozukluklar,

Detaylı

Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme

Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme ARAÞTIRMA Duygudurum Bozukluðunda Beþ Yýl içinde Ýlaç Reçeteleme Eðilimlerinde Deðiþme Akfer Karaoðlan Kahiloðullarý 1, Sibel Örsel 2, Ugur Hatýloglu 3, A. Emre Sargýn 3, M. Hakan Türkçapar 2, Asena Akdemir

Detaylı

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý

Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Özgül Serotonin Geri Alým Engelleyicilerine Baðlý Kesilme Sendromlarý Lut TAMAM* ÖZET Selektif serotonin geri alým inhibitörleri (SSRI) depresyon baþta olmak üzere, anksiyete bozukluklarý, obsesif kompulsif

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý

Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalýþmalarý Hamdullah AYDIN*, Fuat ÖZGEN** ÖZET Psikiyatrik bozukluklarda uyku çalýþmalarý, uykuda REM fenomenlerinin ve delta uykusunun deðiþtiðine iþaret etmektedir. REM

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken

Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken Depresyonla Ýlgili Nöroanatomik Çalýþmalar Doç. Dr. Emel ÖZTÜRK*, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN** Psikiyatrik bozukluklarýn kaynaðý tartýþýlýrken son yýllara kadar biyolojik ve psikolojik faktörler tek tek

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Yaşlılarda Folat ve B 12 Vitamini

Yaşlılarda Folat ve B 12 Vitamini güncel gastroenteroloji 21/4 Yaşlılarda Folat ve Vitamini Esen YEŞİL Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara GİRİŞ Folat; elzem vitaminlerden B9 ailesinin

Detaylı

Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Vitamin metabolizması bozukluklarında laboratuvar Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Vitaminler Vitaminler büyüme, sağlık, her türlü verim performansı gibi yaşamsal fonksiyonların devamlılığı için çok az miktarlarda

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikli inin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla liflkisi

Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikli inin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla liflkisi Türk Klinik Biyokimya Derg 2009; 7(1): 31-36 Derleme Vitamin B 12 ve Folik Asit Eksikli inin Psikiyatrik ve Nörolojik Bozukluklarla liflkisi Mental and Neurological Disorders Related to Vitamin B 12 and

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi

Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi Yaþlýda Depresyon ve Tedavisi Prof. Dr. Engin EKER*, Dr. Ayþýn NOYAN** Yaþlýda depresyonun prevalansý, psikopatolojisi, etiyolojisi ve patogenezi konusunda son yýllarda yoðun çalýþmalar yapýlmýþtýr. Çalýþmalar

Detaylı

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım. Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı ve psikiyatrik yaklaşım Prof.Dr.Aslı Sarandöl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ağrı Hoş olmayan bir uyaran Duygusal Algısal Bilişsel ve davranışsal Biyopsikososyal

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve

Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve Postpartum Hüzün ve Depresyonlar Uz. Dr. Nesrin KARAMUSTAFALIOÐLU*, Uz. Dr. Nesrin TOMRUK* Doðum olayý önemli biyolojik, psikososyal ve ekonomik deðiþimlerin görüldüðü bir dönemdir. Kendell ve arkadaþlarýnýn

Detaylı

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması

Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması 6. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ Mart 2011 - BURSA Nöropatik Ağrı Tedavi Algoritması Dr. Aslı Tuncer Kurne Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatik Ağrı -Tanım Somatosensorial sistemi

Detaylı

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte Distimi Prof. Dr. Olcay YAZICI* 1. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE TARÝHÇESÝ Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte olan distimi sözcüðü, Yunanca'da 'kötü-mizaçlý' anlamýna gelmektedir. Mizaç (humour),

Detaylı

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en

Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en Depresyon ve Demans Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Depresyon ve demans yaþlý populasyonda en sýk karþýlaþýlan nöropsikiyatrik sendromlardandýr. Depresyon ve demansýn birlikteliði ve bu iki klinik durum arasýndaki

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet Depresyon Etiyolojisi Yard. Doç. Dr. Beyazýt YEMEZ*, Doç. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Özet Toplumda en yaygýn rastlanan ruhsal bozukluklardan biri olan depresyonun önemli bir bölümünün pratisyen hekimlerce görülmesi

Detaylı

Fatih Mehmet Azık Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. Nörolojik bulgularla başvuran megaloblastik anemi olgusu

Fatih Mehmet Azık Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. Nörolojik bulgularla başvuran megaloblastik anemi olgusu Fatih Mehmet Azık Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji E.A.H. Nörolojik bulgularla başvuran megaloblastik anemi olgusu Çocuklarda vitamin B12 eksikliği malnütrisyonu olan veya katı

Detaylı

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması DOI: 10.5455/NYS.20151221025259 10.5455/NYS20160314054530 Yatarak Tedavi Görmüş Geriyatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Ender

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen

Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen Melankolili Depresyon Doç. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR* Depresyon alt tiplemesinde en çok kabul edilen ayrým depresyonun melankolik (endojen) ve melankolik olmayan olarak ikiye ayrýlmasýdýr (Zimmerman ve ark.

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin

Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin ARAÞTIRMA Ýlaca Baðlý Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olgularýn Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Ýncelenmesi Evaluation of Clinical and Sociodemographic Features of the Patients' Who Had Hypomanic/Manic

Detaylı

KOBALAMİN ( B12 VİTAMİNİ)

KOBALAMİN ( B12 VİTAMİNİ) KOBALAMİN ( B12 VİTAMİNİ) Vitamin B12, ilk olarak 1948 yılında izole edildi ve pernisiyöz anemiyi durduran vitamin olarak tanımlandı. B12 vitamini kobalt içerdiği için parlak kırmızı kristal yapısındadır.

Detaylı

Association between Depression and Suicidal Attempt and Levels of Vitamin B12 and Cholesterol DERLEME MAKALE

Association between Depression and Suicidal Attempt and Levels of Vitamin B12 and Cholesterol DERLEME MAKALE DERLEME MAKALE İsmail Hamdi Kara Osman Karakılıç Davut Baltacı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Düzce. Association between Depression and Suicidal Attempt and Levels of Vitamin B12 and

Detaylı

B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?

B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı? Derleme Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2015.96729 B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı? Do

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet Alkol Kullaným Bozukluklarý Uz. Dr. Ayhan KALYONCU*, Uz. Dr. Hasan MIRSAL* Özet Alkol kullaným bozukluklarý hem yetiþkinleri hem de gençleri etkileyen oldukça ciddi ve önemli bir saðlýk sorunudur. Alkolle

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Depresyon ve Depresyona Ýkincil Anksiyete Bozukluklarýnýn Klinik ve DST Yanýtlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Depresyon ve Depresyona Ýkincil Anksiyete Bozukluklarýnýn Klinik ve DST Yanýtlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Depresyon ve Depresyona Ýkincil Anksiyete Bozukluklarýnýn Klinik ve DST Yanýtlarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Armaðan Y. SAMANCI*, Murat ERKIRAN**, Hacer ÞAHÝN**, Nigar UÇARER**, Hüsnü ERKMEN* ÖZET * Doç.

Detaylı

Dr. Erol Erduran K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Trabzon

Dr. Erol Erduran K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Trabzon Dr. Erol Erduran K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Trabzon Vit-B12 nin günlük ihtiyacı; 0.4 ug/g 0-6 ay 0.5 ug/g 7-12 ay 0.9 ug/g 1-3 yaş 1.2 ug/g 4-8 yaş 1.8 ug/g 9-13 yaş 2.4 ug/g 14 yaş

Detaylı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği. Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroloji Yoğun Bakım Hastasında Nutrisyon Desteği Doç.Dr.Ethem Murat Arsava Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörolojik Yoğun Bakımda Nutrisyon Nörolojik hasta grubuna ait çalışma sayısı sınırlı

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da

Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da Depresyon ve Somatizasyon Uz. Dr. Sermin KESEBÝR* SOMATÝZASYON Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da bozukluk deðil, geniþ kapsamlý bir klinik görüngüdür. Buna baðlý olarak somatizasyonu bulunan

Detaylı

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ARAÞTIRMA Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniðinde Yatan Hastalarýn Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients in The Kahta State Hospital Psychiatry

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniðindeki Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamalarýna Genel Bakýþ ARAÞTIRMA A General View of Electroconvulsive Therapy Practices in a Psychiatry Clinic of an University

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Paroksetin ve Depresyon

Paroksetin ve Depresyon Paroksetin ve Depresyon Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Giriþ Genel toplumda major depresyon yaygýnlýðý %3-5 kadardýr. Bazý araþtýrmalarda bu

Detaylı

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet Depresyonun Biyolojik Tedavileri Doç. Dr. M. Emin CEYLAN*, Dr. Beril YAZAN* Özet Depresyon oldukça yaygýn, bireyi günlük yaþamýndan koparan ve zaman zaman tekrarlayýcý bir gidiþ göstererek yaþam boyu devam

Detaylı

Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi

Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi doi:10.5222/buchd.2012.075 Klinik Araştırma Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite

Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite Bedensel Hastalýklarda Depresyon Uz. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ*, Prof. Dr. Hayriye ELBÝ METE* Bedensel hastalýðý olanlarda depresyon morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli bir klinik sendromdur (Cassem 1991,

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix

Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Depresyonda İşlevsel İyileşme ve Brintellix Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Depresyonda sonlanım Depresyonda Tam İyileşmeyi Sağlamak Belirtili dönem sonrası tam düzelme sağlama Kalıntı

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı