MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve"

Transkript

1 MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve simgecilikten yararlanan ve entelektüel bir k flk rt c l k içeren metinler yazar. Roman ve öykülerinin ço unda mit ya da efsanelerin günümüz atmosferine uyarland n görürüz; s k s k cinsel sapk nl klara, rahats z edici tak nt lara ve grotesk temalara yer verilir. Her yap t nda ana ya da yan karakterlerden birinin bir çocuk ve en çok iflledi i teman n da masumiyetin yitirilmesi oldu una dikkat çekilmifltir. Ayr nt l ve felsefi spekülasyonlara dayanan bir yaz m tarz vard r. lk roman yla Frans z Akademisi nin Roman Büyük Ödülü nü, ikinci roman yla Goncourt Ödülü nü kazanm fl, 1972 de Goncourt Akademisi üyeli ine seçilmifltir. Tournier ilk roman Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967; Cuma ya da Pasifik Araf, çev.: Melis Ece, Ayr nt Yay., 1994) ile büyük ilgi toplad. Bu yap t nda, modern felsefe ve antropolojinin kuramlar ndan yararlanarak Robinson mitini yeniden yorumlar ve insan do as na iliflkin Defoe nunkilerden oldukça farkl ç karsamalar yapar. Yo un gönderme ve simgelerle yüklü Le Roi Des Aulnes (1970; K z la açlar Kral, çev.: Hasan Anamur, Ayr nt Yay., 1996), ad n Goethe nin bir fliirinden al r. Roman Hitler in askeri akademilerine genç ö renciler yollayan bir adam n etraf nda döner. Les météores (1975; Meteorlar, çev.: Yaflar Avunç, Ayr nt Yay., 2001) eflcinsel bir amca ve ikiz ye enlerinin hayat n anlat rken ikilik, narsisizm, ensest ve eflcinsellik gibi cinsel konular kurcalar. Le Coq de bruyère (1978; Çal Horozu, çev.: Mustafa Balel, Ayr nt Yay., 1990) ise yazar n hikâye ve masal aras ndaki ay r m belirledi i ve insanla hemcinsleri ya da insanla nesneler aras nda ayk r iliflkiler yaratt bir baflka önemli kitab d r. BAfiLICA YAPITLARI: Éléazar ou la Source et le Buisson (1996; Kaynak ve Çal ya da Éléazar, çev.: Mustafa Balel, Ayr nt Yay., 2000), Le Médianoche amoureux (1985; Veda Yeme i, çev.: Mustafa Balel, Ayr nt Yay., 1992), La Goutte d or (1985; Alt n Damla, çev.: Mustafa Balel, Ayr nt Yay., 1998), Gaspard, Melchior et Balthazar (1980), Gilles et Jeanne (1983; Gilles ile Jeanne, çev.: Melis Ece, Gece Yay., 1989), Le Vent Paraclet (1977), Le Vagabond immobile (1984).

2 Ayr nt : 92 Edebiyat dizisi: 32 Cuma ya da Pasifik Araf Michel Tournier Frans zcadan çeviren Melis Ece Yay ma haz rlayanlar Ifl k Ergüden-Necmettin Sevil Kitab n özgün ad Vendredi ou les limbes du Pacifique Gallimard/1972 bas m ndan çevrilmifltir Onk Ajans Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Mehmet Celep Bask ve cilt Sena Ofset (0 212) Birinci bas m 1994 kinci bas m 1997 Üçüncü bas m 2004 Bask adedi 2000 ISBN º AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 Michel Tournier Cuma ya da Pasifik Araf Gilles Deleuze Sonsöz: Michel Tournier ve Öteki nin Olmad Dünya

4 E D E B Y A T D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YE- N TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYI- SINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NE- S /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ Z- LER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VEDA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B T- T /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuinË A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BA- NA/Djuna Barnes Ë NSAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MUR- PHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANA- TI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRAN- SIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DALGALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDYDURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR - KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZAMAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖM- DÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ Ü/Sören Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIETZSCHE A LADI- INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUT- SAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-Maket Seti/Julio Cortázar Ë ÇARPIfi- MA/J.G. Ballard Ë ÜÇLEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë /BENDE- N Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SAK NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCULU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 101/2 BÖLÜMDE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SU- N TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous HuxleyË GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLER N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LA- NI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EVREN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMANLAR VE MEZARLAR/Ernesto Sábato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes Ë ALDAT- MA/Philip Roth Ë KOKA N GECELER /J.G. Ballard Ë ACABA NASIL?/Samuel BeckettË MANTISSA/John Fowles Ë KOLEKS YONCU/John Fowles Ë BENJAMIN: DAR GEÇ TTEK AYDIN/Jay Parini Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë ARKADAfiLIK/Connie Palmen Ë AfiK VESA RE/Julian Barnes Ë S R US TAN GELEN KURBA A/Tom Robbins Ë BAYAN GULLIVER CÜCELER ÜLKES NDE/Alison Fell Ë GELECEKTEN ANI- LAR/William Morris ËBEN MLE TANIfiMADAN ÖNCE/Julian Barnes Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barnes Ë Y fi/david Lodge Ë Y T K RUHLAR IRMA I/Connie Palmen Ë TERAP /David Lodge Ë ÖLÜRKEN/Jim Crace Ë GÜZELL K HIRSIZLARI/Pascal Bruckner Ë SÜPER KENT/J.G. Ballard Ë H A Z I R L A N A N K T A P L A R SISKA BACAKLAR/Tom Robbins Ë B R KOMÜN STLE EVLEND M/Philip Roth Ë KARANLIKLARIN EFEND S /Ernesto Sábato Ë BÜYÜCÜ/John Fowles ËYOLDA/Jack Kerouac

5 Kamaran n tavan na as l borda feneri, sal n mlar yla, Virginie nin gittikçe çukurlaflan bir dalgan n etkisiyle yana do ru yapt - yalpan n büyüklü ünü bir çekül hassasiyetiyle ölçmekteydi. Kaptan Pieter Van Deyssel, tarot kartlar n Robinson un önüne koymak için vücudunun üst k sm yla öne do ru e ildi. Kesin ve ilk kart çevirin dedi. Sonra kendini tekrar koltu una b rakt ve porselen piposundan bir nefes çekti. Demiurgos, * diye yorumlad, bafll ca üç büyük arkanadan birisi. Üzeri çeflitli nesnelerle dolu bir tezgâh n önünde ayakta du- * Demiurgos: Platon felsefesinde evreni düzenleyen Tanr. Burada yaratan ya da bir fleyi canland ran kimse. (ç.n.) 5

6 ran bir hokkabaz betimliyor. Bu, içinizde düzenleyici bir kiflilik oldu u anlam na gelir. fians n yard m yla egemen olmaya çal flt, karmafla içindeki bir evrene karfl mücadele ediyor. Baflar r gibi görünüyor; ancak bu demiurgosun ayn zamanda bir hokkabaz oldu- unu da unutmayal m: Eseri bir yan lsama, düzeni ise yan lt c d r. Ne yaz k ki o bundan habersiz. Kuflkucu olmay pek beceremiyor. Beklenmedik bir çarp flma gemiyi sarst an, borda feneri tavanla k rk befl derecelik bir aç çizdi. Birden orsalamas, Virginie nin rüzgâr neredeyse enlemesine almas na neden olmufl ve kabaran bir dalga top gürültüsüyle köprüde patlam flt. Robinson ikinci bir kart daha çevirdi. Kartta ya lekeleriyle kirlenmifl, taç ve asa tafl yan bir kifli, iki at taraf ndan çekilen bir savafl arabas nda ayakta dururken görülüyordu. Mars dedi kaptan. Küçük demiurgos do aya karfl apaç k bir zafer kazanm fl. Güç kullanarak onu alt etmifl ve kendi suretinde bir düzeni çevresine zorla kabul ettirmekte. Oturdu u yere bir Buda gibi y lm fl olan Van Deyssel, Robinson u kurnazl kla fl ldayan bir bak flla sarmalad. Kendi suretinizde bir düzen diye tekrarlad düflünceli bir tav rla. Hiçbir engelle karfl laflmaks z n kendi iradesini kabul ettirmesini sa layacak mutlak bir iktidara sahip olmak kadar, bir adam n ruhunu delip geçebilecek bir fley daha yoktur. Robinson-Kral... Yirmi iki yafl ndas n z. Birçok yurttafl n z gibi Yeni Dünya da flans - n z denemek üzere, York ta terk etti iniz...fley... yani b rakm fl oldu unuz genç bir kar n z ve iki çocu unuz var. Daha sonra aileniz de size kat lacak. E er Tanr isterse tabii... Kaz nm fl saçlar n z, k - z l ve kare sakal n z, ayd nl k ve dosdo ru bakan ama içinde ne oldu unu bilmedi im sabit ve s n rl bir fleyler tafl yan bak fl n z, a rbafll bir sadeli in gösteriflle birleflti i giyiminiz, tüm bunlar sizi hiçbir zaman hiçbir fleyden kuflku duymam fl olanlar n mutlu s n f - na sokuyor. Sofu, cimri ve safs n z. Hâkimi olaca n z krall k, bizim memleketimizdeki kad nlar n, lavanta torbalar yla kokuland r lm fl ve lekesiz çarflaf y nlar n yerlefltirdikleri büyük yüklüklerimize benzerdi. K zmay n. K zarmay n. Bu size söylediklerim ancak yirmi yafl daha büyük olsayd n z onur k r c olurdu. Gerçekte her fley, si- 6

7 zin taraf n zdan ö renilmeyi bekliyor. K zarmay n ve bir kart seçin... flte, size ne demifltim? Bana Ermifl i verdiniz. Savaflç yaln zl n n bilincine varm fl. As l özünü yeniden bulabilmek için bir ma- aran n derinliklerine çekilmifl. Ancak bu flekilde, topra n ba r na dalarak, kendi derinliklerine do ru bu yolculu u gerçeklefltirerek, baflka bir adam haline gelmifl. Olur da bu inzivadan ç karsa, tek parça ruhunun derin yaralar alm fl oldu unu fark edecek. Lütfen bir kart daha çevirin. Robinson duraksad. Zevk düflkünü ve maddecili e gömülmüfl bu koca Hollandal sinekkapanotunun sözleri, hiç kuflku yok ki flafl rt - c bir etki yarat yordu. Bozguncu zekâs ndan ve etraf na yayd utanmaz zevk ve e lence düflkünlü ünden k sa sürede flafl r p rahats z olan Robinson, Lima da Virginie ye ayak bast günden itibaren bu Allah n cezas adamla bafl bafla kalmaktan kaç nmay baflarm flt. Onun kamaras nda bir çeflit tutsak konumuna düflmesi için bu f rt nan n patlamas na ihtiyaç vard ; ki buras, böyle bir durumda gemide bir parça konfor sunan tek bölümdü. Hollandal, bu saf yolcusuyla alay etme f rsat ndan sonuna kadar yararlanmak niyetinde görünüyordu. Robinson içki içme önerisini geri çevirmifl oldu undan masan n gözünden tarot kartlar ç k vermiflti. Robinson un kulaklar nda, istemeden kar flm fl oldu u kötücül bir oyuna efllik eden cad lar gecesi ayini nin gürültüsüne benzeyen f rt nan n kulak paralay c pat rt s ç nlarken, Van Deyssel de kâhince esinlerini koyuveriyordu. flte Ermifl i deli inden ç karacak olan fley! Venüs ün ta kendisi sulardan do arak yetki alan n za ilk ad mlar n at yor. Baflka bir kart lütfen; teflekkürler. Alt nc arkana: Yay. Kanatl mele e dönüflmüfl olan Venüs, oklar n Günefl e do ru f rlat yor. Bir kart daha. flte, tamam. Felaket! Yirmi birinci arkanay, Kaos u çevirmifl bulunuyorsunuz. Topra n yarat, alevden bir canavarla savafl yor. ki karfl t güç aras nda kalm fl olarak gördü ünüz bu adam fermanl deli! Daha az yla bile delirmek iflten de il. Bana bir kart daha verin. Tamam. Hiç flaflmamal, bu, bir as lm fl gösteren, on ikinci arkanadan Satürn. Ama bu kiflideki en anlaml özellik nedir biliyor musunuz? Ayaklar ndan as lm fl olmas. flte bafl afla oluverdiniz 7

8 zavall dostum Crusoé! Çabuk bana bundan sonraki kart verin. flte. On beflinci arkana: kizler. Ben de okçuya dönüflmüfl Venüsümüzün yeni maceras n n ne olaca n soruyordum kendime. kiziniz haline dönüflmüfl. kizler, çift cinsiyetli mele in aya na boyunlar ndan ba lanm fl halde görülüyorlar. Bunu sak n unutmay n! Robinson dalg nd. Ancak geminin gövdesinde patlayan dalgalar da, kaptan n bafl n n üzerinde bulunan lombozun görüfl alan n n içinde dans eden y ld zlar n hareketleri de onu pek endiflelendiriyor say lmazd. Güzel havalarda pek s radan bir yelkenli olan Virginie, bir tehlike ortaya ç kt anda sars lmaz bir gemi oluveriyordu. Pek de yüksek ve at lgan olmayan direk tak m, iki yüz elli tonilato hacmindeki k sa ve tombul kar n k sm yla denizleri yar p geçecek bir küheylandan çok, bir tencereyi ya da gerdeli and r yordu. Yavafll - ise dünyada demir att tüm limanlarda e lence konusuydu. Ancak tayfalar, en yak n k y bir tehlike oluflturmad sürece, bir kas rgan n ortas nda bile içleri rahat uyuyabilirlerdi. Bir de buna, rüzgârlara ve gelgitlere karfl savaflacak ve yolundan sapmamak için tehlikeye at lacak cinsten bir adam olmayan kaptan n n mizac ekleniyordu. 29 Eylül 1759 gününün ikindi vaktine do ru, Virginie nin güney yar mkürenin otuz ikinci paraleli dolay nda bulundu u san l rken, barometre h zl bir düflüfl göstermiflti. Bu s rada Kutup Ifl * fl lt - lar sorguçlar halinde direklerin ve serenlerin uçlar nda parl yor ve ender rastlanan fliddetteki bir kas rgay haber veriyorlard. Küçük kad rgan n tembelce yol ald güney ufku öylesine karayd ki ilk damlalar köprünün üzerine düfltüklerinde, Robinson renksiz olmalar na flaflt. Geminin üzerine kükürtten bir gecenin çöktü ü s rada, tahminen befl ya da alt pusula rubusu aras nda oynayan, de iflken bir güçlenip bir hafifleyen bir kuzeydo u rüzgâr f rt naya döndü. Yumuflak bafll Virginie, tüm yetersiz imkânlar yla, her çarpmada pruvas na kadar burnunu sokan büyük ve derin bir çalkant ya karfl cesurca mücadele ediyordu. Van Deyssel in alayc gözlerinden ac ma gözyafllar getirecek kadar sad k bir srarla yolunu çizmeye * Feu Saint-Elme: Atmosferdeki fl kl bir elektrik ak m d r. Genellikle yay, yelpaze ve taç biçiminde oluflur. Kutup Ifl diye adland r l r. (ç.n.) 8

9 devam ediyordu. Ancak Van Deyssel, iki saat sonra kulaklar parçalayan bir gürültü nedeniyle köprüye ç k p bir balon gibi patlam fl ve rüzgâr n karfl s nda lime lime bir bez saça na dönüflmüfl olan mizana yelkenini görünce, onurun bu kadarla yeterince kurtar lm fl oldu una ve daha fazla srar etmenin ak ll ca olmayaca na karar verdi. Mayistra yelkenini çektirdi ve serdümene dümeni bofl b rakmas n emretti. O anda, sanki f rt na, itaatinden dolay Virginie ye minnet duydu. Denizin k zg nl n n hedefi olmaktan ç k veren gemi, köpüren sular n üstünde hiçbir zorlukla karfl laflmaks z n seyrediyordu. Van Deyssel, ambar kapaklar n özenle kapatt rd ktan sonra, nöbette kalacak bir adam ve borda köpe i Tenn in d fl nda tüm mürettebat iki güverte aras nda emniyete ald. Sonra kendisi de Hollanda felsefesinin avuntular, uzun has rl ard ç rak s fliflesi, kimyonlu peynir, pumpernickel galetalar, gülle gibi a r bir çaydanl k, tütün ve piposuyla beraber kamaras na kapand. On gün önce, iskele taraf ndan, ufukta görülen yeflil bir çizgi, mürettebat O lak Dönencesi ni aflarak, Desventurados Adalar n geçmekte olduklar konusunda uyarm flt. Güneye do ru yol almakta olan gemi, ertesi günden itibaren Fernandez Adalar sular na girmifl olacakt. Ama f rt na onu do uya, haritaya bak lacak olursa yol boyunca ne bir adaya ne de s bir kayal a rastlanan yüz yetmifl deniz mili uza- ndaki fiili sahillerine do ru sürüklemekteydi. Dolay s yla hiçbir endifleye gerek yoktu. Gürültünün ortal kaplad bir anda kaptan n sesi tekrar yükseldi: kizler i, on dokuzuncu büyük arkanada, Aslan arkanas nda tekrar buluyoruz. ki çocuk Günefl Kenti ni simgeleyen bir duvar n önünde el ele tutuflmufllar. Günefl-tanr kendisine adanm fl olan bu kart n üstünü tamamen kaplamakta. Zaman ile sonsuzluk, hayat ile ölüm aras nda as l olan Günefl Kenti nde, kentte oturanlar, çift cinsiyetli olmaktan da öte dairesel günefl cinselli ine ulaflarak, çocuk safl na bürünmüfller. Kendi kuyru unu s ran y lan, kusursuz ve eksiksiz kapal cinselli in sembolüdür. nsan mükemmelli inin, elde edilmesi son derece güç, korumas daha da güç olan doru udur bu. Kaderinize oralara kadar yükselmek yaz lm fl gibi görünü- 9

10 yor. En az ndan M s r tarotu böyle diyor. Sayg lar, genç adam! ve kaptan yast klar n n üzerinden kalkarak alayla kar fl k bir ciddiyetle Robinson un önünde e ildi. Ancak, bana bir kart daha vermenizi rica edece im. Teflekkürler. Ah! O lak! Ruhlar n ç k fl kap s, baflka bir deyiflle ölüm bu. Üzerine eller, ayaklar ve kafalar saç lm fl bir tarlay biçen bu iskelet, karta yüklenen karanl k anlam yeterince belirtiyor. Günefl Kenti nin tepesinden devrilerek büyük bir ölüm tehlikesiyle karfl lafl yorsunuz. fiimdi size ç kacak olan kart ö renmek için hem sab rs zlan yor hem de korkuyorum. E er bu zay f bir burç ise sonunuz geldi demektir... Robinson kulak kesildi. Zincirden boflanm fl denizin ve rüzgâr n senfonisine bir insan sesinin ve bir köpek havlamas n n kar flt n iflitmemifl miydi? Bundan emin olmak oldukça güçtü; belki de yukar da, o insanl k d fl cehennemin ortas nda, aylak bir herifin güvenilmez korumas alt ndaki gemiyle kafas fazla meflguldü. Adam bocurgata öyle bir ba lanm flt ki tehlikeyi haber vermek için kendi kendisini kurtarmas mümkün de ildi. Seslenirse duyulur muydu acaba? Hatta biraz önce de o ba rmam fl m yd? Jüpiter! diye hayk rd kaptan. Kurtuldunuz Robinson, fakat hay Allah, ne kadar uzaktan dönüyorsunuz! Bafl afla gidiyordunuz ve gö ün tanr s, hayranl k uyand r c bir flansla yard m n za kofluyor. O, size Günefl Kenti nin anahtarlar n geri veren, kopar lm fl bir maden külçesi gibi topra n bö ründen ç kan alt n bir çocukta vücut buluyor. Jüpiter? F rt nan n ulumalar n delip geçen de bu sözcük de il miydi zaten? Jüpiter? Hay r. Kara! Nöbetteki adam Kara! diye ba rm flt. Gerçekten de bu sahipsiz geminin bordas nda, kumsallar ya da s kayal klar yla bilinmeyen bir k y n n yaklaflmakta oldu unu haber vermekten daha acil ne olabilirdi? Tüm bunlar size anlafl lmaz saçmal klar gibi gelebilir diye yorumluyordu Van Deyssel. Ama iflte Tarot un bilgeli i de gelece- imizle ilgili olarak bizi hiçbir zaman aç k bir ifadeyle ayd nlatmay fl ndad r. Gelece i aç kça öngörmenin yaratabilece i kargaflalar tahmin edebiliyor musunuz? Hay r, o en fazla gelece i önceden sez- 10

11 memize izin verir. Size yapm fl oldu um bu küçük konuflma bir bak ma flifrelidir ve flifre anahtar da gelece inizin ta kendisidir. Yaflam n zda bundan sonra bafl n za gelecek her olay size, flu veya bu öngörünün do rulu unu gösterecek. Bu tür bir kehanet hiç de baflta san ld gibi aldat c de ildir. Kaptan susarak uzun Alsace piposunun k vr k ucunu emdi. Pipo sönmüfltü. Cebinden çak s n ç kard. Pipoyu kaz mak için pipo kafl n d flar ya itti ve bu aletle, porselen lülenin içindekileri masan n üzerinde duran bir deniz kabu una boflaltmaya koyuldu. Do a güçlerinin vahfli u ultusunun ortas nda, Robinson art k al fl lmam fl hiçbir fley duymuyordu. Kaptan, yuvarlak tahtadan kapa n deriden dilini çekerek tütün kutusunun kapa n açm flt. fiefkatli bir özenle, silindirin içini dolduran tütün y n n n aras ndaki bir yuvan n içine o narin büyük piposunu kayd rd. Böylece diye aç klad, çarpmalardan korunuyor ve Amsterdamer imin bal kokusu içine iflliyor. Sonra, birden hareketsizleflip, Robinson a ciddi bir tav rla bakt. Crusoé, dedi, beni iyi dinleyin. Kendinize bir parça safl k saklay n. O ruhun kezzab d r. Tam o anda, borda feneri, zincirinin etraf nda sertçe bir çeyrek daire çizerek kamaran n tavan nda parçaland. Ayn anda kaptan, bafl önde, masan n üzerinden di er tarafa f rlad. Karanl kta, bir y n çat rt etraf n sarm flken Robinson el yordam yla kap n n koluna yöneldi. Orada hiçbir fley bulamad ve sert bir hava ak m, ona art k kap n n olmad n ve flimdiden koridorda bulundu unu fark ettirdi. Tüm vücudu, geminin iniflli ç k fll hareketlerinin ard ndan gelen dehflet verici hareketsizli i ayaklar n n alt nda hissetmenin verdi i s k nt yla k vran yordu. Dolunay n trajik fl yla belli belirsiz ayd nlanan güvertede, bir sandal ask lar ndan indirmekte olan bir grup tayfay fark etti. Onlara do ru yöneldi i s rada zemin alt ndan kayd. Sanki bin tane koç, ayn anda var güçleriyle küçük kad rgan n iskele taraf na çarpm flt. Hemen ard ndan, kapkara sulardan oluflan bir duvar, köprünün üzerine devriliyor ve üzerinde ne varsa insan ve eflya beraberinde sürükleyerek köprüyü bafltan sona süpürüyordu. 11

12 I Bir dalga k r ld, nemli kumsalda koflarak yüzü kuma gömülü yerde yatan Robinson un ayaklar n yalad. Robinson, hâlâ yar bilinçli bir flekilde tortop oldu ve kumsala do ru birkaç metre süründü. Sonra s rtüstü yuvarland. Siyah ve beyaz mart lar, inleyerek mavimt rak gökyüzünde daireler çiziyorlard. Gökyüzünün do u yönünde tarazlanan beyaz ms bir atk, önceki günkü f rt nadan kalan tek fleydi. Robinson, oturmak için çabalad ve hemen o an sol omzunda fliddetli bir a r hissetti. Kumsal, karn deflik bal klar, k r lm fl kabuklular, ancak belli bir derinlikte rastlanan cinsten kahverengimsi deniz yosunu tutamlar yla kapl yd. Kuzeyde ve do uda, ufuk alabildi ine aç klara do ru uzanm fl, bat da ise denize do ru ilerleyen ve bir resif zinciriyle devam edermifl görünen bir kayal k yar taraf ndan önü 12

13 kesilmiflti. flte orada, afla yukar onda iki deniz mili uzakl kta, parçalanm fl direkleri ve rüzgârda uçuflan halatlar sessizce felaketi hayk ran Virginie nin yürekler ac s ve gülünç silueti dikilmekteydi. F rt na koptu unda, Kaptan Van Deyssel in küçük kad rgas, onun sand gibi Juan Fernández Tak madalar n n kuzeyinde de- il, kuzeydo usunda bulunuyor olmal yd. Böylece, rüzgârda sürüklenen gemi, Mas a Tierra Adas ile fiili sahili aras nda uzanan yüz yetmifl millik bofl sularda oraya buraya sapacak yerde, bu adan n topraklar na savrulmufl olmal yd. En az ndan Robinson a varsay mlar aras nda en uygun görüneni buydu, çünkü William Dampier in betimlemelerine bak l rsa, Mas a Tierra, doksan befl kilometrekarelik tropikal ormanlar ve çay rlar üzerinde, seyrek de olsa spanyol as ll bir halk bar nd r yordu. Ama kaptan n hiçbir tahmin hatas yapmam fl olmas ve Virginie nin, Juan Fernández ile Amerika k tas aras nda bir yerlerde bulunan bilinmeyen bir adac a çarpm fl olmas da mümkündü. Ne olursa olsun, deniz kazas ndan kurtulmufl olmalar muhtemel kazazedeleri ve bu adada yerleflmifl olan insanlar en az ndan adaya yerleflilmiflse aramaya koyulmak gerekiyordu. Robinson aya a kalkt ve birkaç ad m att. Bir yeri k r lmam flt, ama sol kolundaki koskoca bir morart büyük ac veriyordu. Gökyüzünde flimdiden yükselmifl olan güneflin fl nlar ndan korunmak için, kumsalla orman aras nda bolca yetiflen e reltiotlar ndan külah gibi k v rd bir tanesini bafl na takt. Sonra de nek olarak kullanmak üzere, yerden bir dal ald ve yüksek volkanik burnun eteklerini kaplayan diken korulu una dald ; bu burnun tepesinden nerede oldu unu anlayabilece ini umuyordu. Orman yavafl yavafl s klaflt. Dikenli çal lar, hofl kokulu defneler, k z lsedirler, çamlar izledi. Ölmüfl ve çürüyen a açlar n gövdeleri öyle bir y n oluflturmaktayd ki Robinson kâh bitki tünellerinde sürünüyor, kâh do al köprülerden geçercesine, yerden birkaç metre yukar da ilerliyordu. Sarmafl klar ve küçük dallar birbirine dolanarak onu sanki dev bir a la çevreliyorlard. Orman n ezici sessizli inde ilerledikçe ç kard gürültü, korkutucu yank lar halinde 13

14 ç nl yordu. nsana iliflkin en ufak bir iz olmamas bir yana önü s ra birbirini izleyen bu yeflillik mabetlerinde sanki hayvanlar bile mevcut de ildi. Öyle ki, yaklafl k yüz ad m ilerisinde bir koyunun ya da iri bir karacan nkini and ran hareketsiz durumdaki silueti fark etti- inde bunun bir a aç kütü ü olabilece ini düflündü. Ancak yavafl yavafl tuhaf görünümlü bu cisim yeflil alacakaranl n içinde çok uzun tüylü, bir tür vahfli tekeye dönüfltü. Bafl yukar da, kulaklar öne dikilmifl, madeni bir hareketsizlikte donmufl, Robinson un yaklaflmas n izliyordu. Robinson geri dönmedi i takdirde bu tuhaf hayvan n yan ndan geçmesi gerekece ini düflünerek, bat l bir korkuyla titredi. Teke ona sald racak olursa, fazla hafif kalacak olan de ne ini b rakt ve eline hayvan n h z n kesecek kadar a r, kara ve budakl bir kütük ald. Hayvan n iki ad m ötesinde durdu. Tüy y n n n içinde, büyük yeflil bir göz, oval ve karanl k bir gözbebe ini üzerine dikmiflti. Robinson, gözlerinin konumundan dolay pek çok dört ayakl n n, bir cismi ancak tek gözleriyle alg layabildiklerini ve sald ran bir bo an n üzerine do ru ilerledikçe hasm n göremedi ini hat rlad. Patikan n önünü kesen koca hayvandan kurnaz ve alayc bir vantrilok gülüflü koptu. Afl r yorgunlu una korku da eklenince Robinson un benli ini ani bir öfke sard. Sopas n kald rd ve var gücüyle tekenin boynuzlar n n aras na indirdi. Bo uk bir çat rt duyuldu, hayvan önce dizlerinin üzerine düfltü, sonra da yana devrildi. Bu, Robinson un adada rastlad ilk canl varl kt. Onu öldürmüfltü. Birkaç saatlik t rman fltan sonra dibinde bir ma aran n kara a z n n aç ld, bir kaya kütlesinin ete ine ulaflt. Ma aran n içine dald ve hemen keflfetmeyi düflünemeyece i kadar derin ve çok genifl oldu unu gördü. Tekrar d flar ya ç kt ve bu toprak parças n n en yüksek noktas gibi görünen bir kaya y n na t rmanmaya koyuldu. Oradan, bak fllar ufkun çemberini tamamen kucaklayabildi: Her yerde deniz vard. Demek ki Mas a Tierra dan çok daha küçük ve her türlü yaflam izinden yoksun bir adac kta bulunmaktayd. Tepeledi i tekenin garip davran fl n flimdi anl yordu: O hayvan hiç insan görmemiflti, onu yerine m hlayan fley merak yd. Robinson çaresizli inin boyutlar n ölçemeyecek kadar tükenmiflti. Madem ki 14

15 bu Mas a Tierra de il dedi k saca, buras Virane Adas. Durumunu böylece do açlama bir adla özetlemifl oldu. Ancak gün batmak üzereydi. Açl k, içinde bulant verici bir bofllu u kaz maktayd. Umutsuzluk biraz olsun dinlenme gerektirir. Da n doruklar nda amaçs zca dolafl rken, Kaliforniya dakilerden daha küçük ve daha az flekerli yabani bir ananas çeflidi keflfetti. Çak s yla onu küp fleklinde keserek akflam yeme ini yedi. Sonra bir kaya kütlesinin dibine iliflerek düflsüz bir uykuya gömüldü. Köklerini ma aran n yak nlar ndan alan dev bir sedir a ac, kaya kütlesini bir hayli aflarak, adan n koruyucu tanr s ym flças na gö e do ru yükselmekteydi. Robinson uyand nda, zay f bir kuzeybat esintisi, a ac n dallar n huzur verici devinimlerle sall yordu. Bu bitkinin varl onu rahatlatt. E er tüm dikkati deniz taraf ndan ele geçirilip tüketilmemifl olsayd, bu varl k ona adan n kendisi için neler yapabilece ini sezdirebilirdi. Bu toprak parças Mas a Tierra Adas olmad na göre haritalarda ad geçmeyen, büyük ada ile fiili sahilleri aras nda bir yerde bulunan bir adac k olmal yd. Bat da Juan Fernández Tak madalar na, do uda ise Güney Amerika k tas na ölçülmesi olanaks z bir mesafe vard. Ancak, bu mesafeyi bir sal veya oyma bir kay kla aflmak, yaln z bir adam n olanaklar n kesinlikle afl yordu. Bunun d fl nda adac k, gemilerin düzenli olarak geçtikleri yolun d fl nda bulunuyor olmal yd ; çünkü varl hiç bilinmiyordu. Robinson bu kederli ak l yürütmeyi yaparken bir yandan da adan n arazi yap s n inceliyordu. Adan n bat k sm n n tamam, tropik orman n kal n, gür postu ile kaplanm flt ve denize inen sarp kayal k bir yar halinde sona eriyormufl gibi görünüyordu. Do uya do ru ise tam tersine, alçak, lagünlü bir k y civar nda batakl a dönüflerek bozulan sulak bir çay r n dalgaland görülüyordu. Adac n yaln zca kuzeyi ulafl labilir gibiydi. Buras, kuzeydo uda sar kumullarla, kuzeybat da ise Virginie nin koca karn n n üzerine karaya oturmufl olan gövdesinin fark edildi i s kayal klarla çevrili, genifl ve kumsal bir koydan olufluyordu. 15

16 Robinson, önceki gün yola ç km fl oldu u deniz k y s na do ru tekrar inmeye bafllad nda, ilk de iflime u ram flt. Belki de uzun bir süre kaderi olacak olan o yaln zl bütünüyle kabul etmiflti ve boyutlar n ölçmüfl olmaktan dolay daha ciddi, yani daha durgun ve daha kederliydi. Tepeledi i tekeyi unutmufltu ki önceki gün izlemifl oldu u dar orman yolunun ortas nda onu tekrar buldu. Birkaç ad m öteye b rakm fl oldu u kütü ü, neredeyse tesadüfen, elinin alt nda bulmaktan çok memnun oldu. Çünkü yar m düzine kadar akbaba, bafllar omuzlar na gömülmüfl, küçük pembe gözleriyle onun yaklaflmas n izlemekteydiler. Teke, karn deflik, tafllar n üzerinde yat yordu. Lefl yiyicilerin tüyleri aras ndan öne do ru ç km fl olan k pk rm z ve ç plak kursaklar, ziyafetin bafllam fl oldu unu aç kça gösteriyordu. Robinson, a r sopas n döndürerek ilerledi. Kufllar, çarp k bacaklar n n üzerinde hantalca koflarak, teker teker ve zar zor havalanmay baflard lar. çlerinden birisi havada döndü ve gerisin geri geldi, geçerken b rakt yeflil kufl pisli i Robinson un yan bafl ndaki a ac n gövdesi üzerinde da ld. Buna ra men kufllar gayet iyi çal flm fllard. Tekenin ba rsaklar, iç organlar ve üreme organlar yok olmufltu yaln zca. Geri kalan, büyük bir ihtimalle ancak güneflte, günler süren uzun bir piflmeden sonra onlar için yenebilir hale gelecekti. Robinson lefli omzuna yükledi ve yoluna devam etti. Tekrar kumsala döndü ünde, gövdeden dörtte bir büyüklü ünde bir parça keserek, bunu demet fleklinde birbirlerine dü ümlenmifl üç sopaya as l biçimde bir okaliptüs ateflinin üzerinde k zartt. Ç t rdayarak yanan atefl, onu, ufka gözlerini dikerek çi nemekte oldu u mis kokulu ama meflin gibi etten daha çok rahatlatt. Bu atefli hem içini s tmak, hem cebinde bulmufl oldu u tafll çakma n idare etmek, hem de muhtemel kurtar c lar kendi varl ndan haberdar etmek için sürekli olarak beslemeye karar verdi. Asl nda, adan n aç - ndan geçen bir geminin mürettebat n, Virginie nin hâlâ kayan n üzerinde gün gibi ortada ve ac kl bir flekilde dengede duran, k r lm fl direklerinden kenevir halatlar sarkan ama yine de tüm amaçs z 16

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür.

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. Londra Üniversitesi, Goldsmiths College da Dilbilim ö renimi gördükten

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen bir yerde geçirdi. Yap mc l n üstlendi i Born Again adl

Detaylı

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061 PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey in Newark kentinde do an Philip Roth, Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi görmüfltür. Ard ndan Chicago da ngiliz

Detaylı

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r.

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r. JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak girdi. Daha sonra Wolverhampton Polytechnic te yüksek lisans

Detaylı

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl

JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl bölümünde ö renim gördü. Çeflitli üniversitelerde ve

Detaylı

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan,

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, çeflitli antolojilerde fliirleri yer alan Melville ayn zamanda

Detaylı

John Fowles Mantissa

John Fowles Mantissa JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar etmesi, iki y l sonra da annesinin gizemli bir trafik kazas

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704 SAS A STANIS IĆ Sas a Stanis ić 1978 y l nda Do u Bosna n n Vis egrad flehrinde, Bosnal bir annenin ve S rp bir baban n çocu u olarak do du. 1992 y l nda 14 yafl nda bir çocukken S rp birliklerinin, do

Detaylı

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n banliyölerinde geçirdi. Iowa Üniversitesi nde e itim gördü- ü s

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz TAYEB SALİH Tayeb Salih (1929-2009) Sudan da doğdu. Hartum Üniveristesinde eğitim gördü. Bir süre ülkesinde öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere ye yerleşen Salih, uzun bir süre BBC nin Arapça bölümünü

Detaylı

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi alır. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü.

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. Edebiyat dergilerinde birçok k sa hikâyesi yay mland ktan sonra, 1991

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve Goldsmiths College da eğitim gördü. 1995 yılında Ulster

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün derslerini d flar dan takip etti. Sudan da uluslararas

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ISBN

ISBN DAVID LODGE 1935 te Londra da do an David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun oldu. 1959 da ayn üniversiteden yüksek lisans derecesi ald. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı yıl sonra ordudan ayrılıp, üniversitede İngilizce üzerine

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Urs Widmer. Babamın Kitabı

Urs Widmer. Babamın Kitabı URS WIDMER Urs Widmer 1938 de Basel de doğmuştur. Basel, Montpellier ve Paris te Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, ayrıca Tarih öğrenimi görmüştür. Walter ve Suhrkamp yayınevlerinde editörlük

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan Vigouroux, romanc l n n yan s ra Le secret de famille (1993),

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri

FEN VE TEKNOLOJ. A. Gökyüzü Maceras. B. Dünya ve Ay n Hareketleri FEN VE TEKNOLOJ A. Gökyüzü Maceras B. Dünya ve Ay n Hareketleri Temel Kaynak 5 Dünya, Günefl ve Ay A. GÖKYÜZÜ MACERASI Günefl, Dünya ve Ay n fiekli Y llar önce insanlar Dünya, Ay ve Günefl in yuvarlak

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü.

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. Hindistan daki Benares Hindu Üniversitesi nde Doğu felsefesi

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ;

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ; İzmir Körfezi ni, mis kokulu yeşil ormanları ve ebedi anıları geride bırakarak yelken açtık... Ünlü masalcı Hans Christian Andersen Bir Şairin Çarşısı ndan adlı anılarında İzmir den İst anbul a doğru yola

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Pascal Bruckner. H nç Aylar

Pascal Bruckner. H nç Aylar PASCAL BRUCKNER Romanc, denemeci ve filozof Pascal Bruckner 1948 y l nda Paris te do du. Paris Üniversitesi nde ö renim gördü. Felsefe yüksek lisans n n ard ndan, edebiyat doktoras yapt. 1986 y l nda California

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan bir ailedendi. 1927 de Dublin deki Trinity College

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi gördü. Ard ndan Chicago da ngiliz edebiyat,

Detaylı

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı