JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl"

Transkript

1 JOANNA RUSS Joanna Russ 22 fiubat 1937 de do du. Cornell Üniversitesi ni bitirdikten sonra, Yale Tiyatro Okulu nun, Dramatik Edebiyat ve Oyun Yazarl bölümünde ö renim gördü. Çeflitli üniversitelerde ve workshop larda yarat c yazarl k dersleri verdi. Pek çok bilimkurgu dergisinde k rk n üzerinde öyküsü yay mland. Bu öyküler antolojilerde de yer ald. When it Changed adl öyküsü 1972 de Nebula En yi K sa Öykü Ödülü nü kazand. Russ, Female Man (1975; Difli Adam) roman n bu öyküden kaynaklanarak yazd te de Souls adl roman yla en iyi k sa roman dal nda Hugo Ödülü nü, 1988 de de Bilimkurgu Elefltirisi dal nda Pilgrim Ödülü nü, ald. Joanna Russ n Picnic on Paradise/1968; And Chaos Died/1970; We who are about to.../1977; ve The two of them/1978 adl dört roman daha vard r. Yazarl n ve ö retmenli in yan nda, Russ s k s k edebiyat üzerine konferanslar vermektedir.

2 Ayr nt : 309 Edebiyat dizisi: 106 Difli Adam Joanna Russ ngilizceden çeviren Çiçek Öztek Yay ma haz rlayan Erdal Alova Kitab n özgün ad The Female Man A. Bantam Book / 1978 bas m ndan çevrilmifltir Joanna Russ-1975 & Akcal Ajans Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir. Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Buket Öktülmüfl Bask ve cilt Mart Matbaac l k Sanatlar Ltd. fiti. (0 212) Birinci bas m 2001 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

3 Joanna Russ Difli Adam

4 E D E B Y A T D Z S GÜLÜNES AfiKLAR/Milan Kundera Ë KALEC N N PENALTI ANINDAK END fies /Peter Handke Ë YÜZBAfiI VE KADINLAR TABURU/Mario Vargas Llosa Ë B Z/Yevgeni Zamyatin Ë KES K B R BAfi/Iris Murdoch Ë YEN TANRILAR/Alberto Vasquez-Figueroa Ë NFAZA ÇA RI/Vladimir Nabokov Ë EVET AMA, B R LOKOMOT F BUNU YAPAB L R M BAKALIM?/Woody Allen Ë ÇALI HOROZU/Michel Tournier Ë BANYO/Jean-Philippe Toussaint Ë BALKON/Jean Genet Ë GÜNEfi MPARATORLU U/J.G. Ballard Ë BEYAZ ZENC LER/Ingvar Ambjörnsen Ë S YAH MADONNA/Doris Lessing Ë KAPANDA ÜÇ KAPLAN/G. Cabrera Infante Ë ZAMANIN KIYISINDAK KADIN/Marge Piercy Ë ANARfi N N KISA YAZI/Hans Magnus Enzensberger Ë FOTO RAF MAK NES /Jean-Philippe Toussaint Ë GÜLÜN GÜNLÜ Ü/Ursula K. LeGuin Ë HOTEL DU LAC/Anita Brookner Ë AZ ZLER ve ÂL MLER/Terry Eagleton Ë VEDA YEME /Michel Tournier Ë ORLANDO/Virginia Woolf Ë UTANÇ B TT /Anja Meulenbelt Ë YAKIN GELECE N M TOSLARI/J. G. Ballard Ë KARANLI IN SOL EL /Ursula K. LeGuinË A /Iris Murdoch Ë WATT/Samuel Beckett Ë EKOTOPYA/Ernest Callenbach Ë GECEY ANLAT BANA/Djuna Barnes Ë NSAN POSTUNA BÜRÜNMÜfi KÖPEK/Ingvar Ambjörnsen Ë CUMA/Michel Tournier Ë AFROD T N BAfiKALDIRISI/Lawrence Durrell Ë GÜNDEL K MUTLULU A ALIfiMA/Anja Meulenbelt Ë MURPHY/Samuel Beckett Ë MASAL MASAL Ç NDE/Khimaira/John Barth Ë ZEN VE MOTOS KLET BAKIM SANATI/Robert M. Pirsig Ë PARFÜMÜN DANSI/Tom Robbins Ë SINIRSIZ RÜYALAR D YARI/J. G. Ballard Ë FRANSIZ TE MEN N KADINI/John Fowles Ë BEYAZ OTEL/D.M. Thomas Ë MYRA/Gore Vidal Ë DAL- GALAR/Virginia Woolf Ë ATLANT K ÖTES /Witold Gombrowicz Ë HAYRANLIK/Anja Meulenbelt Ë FERDY- DURKE/Witold Gombrowicz Ë MELEKLER ZAMANI/Iris Murdoch Ë PAULINA 1880/Pierre Jean Jouve Ë EfiEKARISI FABR KASI/Iain Banks Ë ROCK LANET /Iain Banks Ë KAYIP ZAMAN/Anja Meulenbelt Ë SEN Ç ME GÖMDÜM/Andrew Jolly Ë BAfiTAN ÇIKARICININ GÜNLÜ Ü/Sören Kierkegaard Ë KONFIDENZ/Ariel Dorfman Ë ALTIN DAMLA/Michel Tournier Ë B R GAR P VAKA: MATMAZEL P./Brian O Doherty Ë NIET- ZSCHE A LADI INDA/Irvin D. Yalom Ë KIZILA AÇLAR KRALI/Michel Tournier Ë A LEDE B R ÖLÜM/James Agee Ë KUTSAL BÖLGE/Carlos Fuentes Ë KALPS Z AMANDA/Jurek Becker Ë 62-Maket Seti/Julio Cortázar Ë ÇARPIfiMA/J.G. Ballard Ë ÜÇLEME-Molloy-Malone Ölüyor-Adland r lamayan/samuel Beckett Ë DUR B R MOLA VER!/Tom Robbins Ë HIRSIZIN GÜNLÜ Ü/Jean Genet Ë KÜÇÜK DE fi MLER/Marge Piercy Ë LILA/Robert M. Pirsig Ë ERG NL K YAfiI/Michel Leiris Ë AfiKSIZ L fik LER/Samuel Beckett Ë ES RGEYEN GÖKYÜZÜ/Paul Bowles Ë YALANCI JAKOB/Jurek Becker Ë D VAN/Irvin D. Yalom Ë PORNOGRAF /Witold Gombrowicz Ë MERCIER LE CAMIER/Samuel Beckett Ë B R ERKE E NASIL TECAVÜZ ED L R?/Märta Tikkanen Ë /BENDEN Z VE MARCO POLO/Paul Griffiths Ë DO MAMIfi KR STOF/Carlos Fuentes Ë RÜYA SAK NLER /Iris Murdoch Ë H Ç Ç N MET NLER ve Uzun Öyküler/Samuel Beckett Ë DUYGU YOLCULU U/Laurence Sterne Ë BETTY BLUE/Philippe Djian Ë A AÇKAKAN/Tom Robbins Ë ANARfi ST/Tristan Hawkins Ë BAKAKA /Witold Gombrowicz Ë PORTNOY UN FERYADI/Philip Roth Ë 101/2 BÖLÜMDE DÜNYA TAR H /Julian Barnes Ë SUN TENEFFÜS/Ricardo Piglia Ë MANfi ÖTES /Julian Barnes Ë ADA/Aldous HuxleyË GÜLÜN MUC ZES /Jean Genet Ë MÖSYÖ/Jean-Philippe Toussaint Ë Ç ÇEKLER N MERYEM ANASI/Jean Genet Ë BAfiUCU O LANI/Alison Fell Ë YARATIK/John Fowles Ë SEN SEVM YORUM/Julian Barnes Ë ZENC LER/Jean Genet Ë TÜNEL/Ernesto Sábato Ë KARA PRENS/Iris Murdoch Ë KARNINDAN KONUfiANIN ÖYKÜSÜ/Pauline Melville Ë TANRI NIN A ZINDAN EVREN N H KÂYES /Franco Ferrucci Ë HAYATIN VE AfiKIN YASALARI/Connie Palmen Ë KAHRAMANLAR VE MEZARLAR/Ernesto Sábato Ë KAYNAK VE ÇALI/Michel Tournier Ë CENNETE B R KOfiU/J.G. Ballard Ë D fi ADAM/Joanna Russ Ë FLAUBERT N PAPA ANI/Julian Barnes H A Z I R L A N A N K T A P L A R KOLEKS YONCU/John Fowles Ë DÖVÜfi KULÜBÜ/Chuck Palahniuk Ë ALDATMA/Philip Roth Ë METEOR- LAR/Michel Tournier Ë NG LTERE NG LTERE YE KARfiI/Julian Barns Ë B R KOMÜN STLE EVLEND M/Philip Roth Ë YOL AYRIMINDAK AYDIN: BENJAMIN/Jay Parini Ë CEHENNEM MELE /Ernesto Sábato

5 Jack in bir fleyi unutmay baflarmas, Jill bunu ona hat rlatt sürece, pek ifle yaramaz. Jill e böyle yapmamas n telkin etmelidir Jack. En güvenilir yol, Jill i susturmak de il, onun da unutmas n sa lamakt r. Jack in Jill i etkilemesinin pekçok yolu olabilir. Meseleyi sürekli açt için kendisini suçlu hissetmesini sa layabilir. Yaflad deneyimi geçersiz k labilir. Bu, görece radikal yollarla yap labilir. Sadece önemsiz ya da saçma bir mesele oldu unu söyleyebilir, halbuki Jill için önemli ve anlaml d r. Daha ileri giderek, deneyiminin fleklini bozabilir, hat rlamadan, hayal kurmaya do ru kayd rabilir: Bunlar hep hayalinin ürünü. Daha da ileri giderek, içeri i geçersiz k - labilir: Asla o flekilde olmad. Son olarak, sadece önemini, fleklini ve içeri ini de il, hat rlama kapasitesinin kendisini geçersiz k labilir, ve bu tür fleyleri pazarl k konusu yapt için kendini suçlu hissetmesini sa lar. Bu, hiç de olmayacak bir fley de ildir. nsanlar birbirlerine böyle fleyler hep yapar. Ancak bu kiflilikleraras geçersizlefltirmenin ifllemesi için, üstünün kal n bir esrar perdesiyle örtülmesi tavsiye edilir. Örne in, yap lmakta olunan fley bu de il gibi bir inkâr yoluna gidilerek ve Nas l böyle bir fley düflünebilirsin? Paranoyak m s n? vesaire gibi suçlamalar yoluyla yap lan fleyle ilgili her türlü alg y iyice geçersiz k larak. R.D. Laing, Deneyimin Politikas, Penguin Book., Ltd., London, 1967, ss.31-32

6

7 Bölüm bir 1 Hoflvakit te bir çiftlikte do dum. Befl yafl mda Güney K ta da bir okula gönderildim (herkes gibi), on ikime geldi imdeyse ailemle yeniden birlefltim. Annemin ad Eva idi, öteki anneminse Alicia: Ben Janet Evason. On üçümde, Kuzey K ta da, k rk sekizinci paralelin yukar s nda, tek bafl ma, sadece bir tüfekle bir kurdun pefline düfltüm ve onu avlad m. Kafa ve pençeleri birbirine çatt m; sonra kafay b rakt m, sonunda da eve bir pençeyle döndüm, yeterince iyi bir kan t (diye düflünmüfltüm). Madenlerde, radyo flebekesinde, bir mand rada, bir bostanda çal flt m; baca m k rd ktan sonra da alt haftal na bir kütüphanede. Otuzumda Yuriko Janetson u do urdum; befl y l sonra onu okula götürürlerken (bu kadar itirazc çocuk görmemifltim) izin al p, ailemin eski evini aramaya karar verdim 7

8 zira ben evlendi imde tafl nm fllar, Güney K ta da Maden fiehri nin yak nlar na yerleflmifllerdi. Ancak yaflad klar yer tan nmaz haldeydi; k rsal bölgelerimiz sürekli de iflir. Orada burada, bilgisayar fenerleri için kullan lan sehpalar, tarlalarda daha önce hiç görmedi- im tuhaf bir ürün ve etrafta dolaflan bir çocuk çetesinden baflka bir fley bulamad m. Çocuklar kutup istasyonunu ziyaret etmek üzere Kuzey e gidiyorlard, bana gece için bir uyku tulumu vermeyi teklif ettiler; ama reddettim ve orada yaflayan ailenin yan nda kald m; ertesi sabah oras evimdi. O günden beri o bölgenin Güvenlik Görevlisiyim, yani G&A (Güvenlik ve Asayifl). Alt y ld r bu görevdeyim. Stanford-Binet puan m (sizin anlayaca n z dilde) 187, kar - m n 205, k z m n 193. Yuki sözel testlerde çok iyi. Yang n kanallar n n kaz lmas na gözetmenlik ettim, ebelik yapt m, makine tamir ettim ve bilmeyi isteyece imden çok daha fazla say da inekçik sa d m. Öte yandan Yuki dondurmaya deliriyor. K z m seviyorum. Ailemi seviyorum (on dokuz kifliyiz). Kar m seviyorum (Vittoria). Dört düello yapt m. Dört kifli öldürdüm. 2 Jeannine Dadier (Deydy r) New York ta, W.P.A. da, haftada üç gün kütüphanede çal fl yordu. Tompkins Square fiubesi, Gençlik k sm nda. Herr Shicklgruber in 1936 da ölmüfl olmas n n çok mu talihli bir olay oldu unu merak ediyordu bazen (kütüphanede bu konuda kitaplar vard ) Mart n n üçüncü Pazartesi günü, Janet Evason ile ilgili ilk manfletleri gördü, ama ilgilenmedi; gününü Gençlik kitaplar n damgalayarak ve cep aynas nda gözlerinin etraf ndaki k r fl klara bakarak geçirdi (daha yirmi dokuz yafl nday m!) ki defa ete ini dizlerinin aras na s k flt r p, üst raflardaki kitaplara eriflmek için merdivene ç kmas gerekmiflti; bir keresinde merdiveni, afla da dikilmifl, sakin sakin Japonya ile savafl ihtimalini tart flan Bayan Allison ile yeni kibar asistan n üzerinden geçirmek durumunda kalm flt. The Saturday Evening Post ta bir yaz vard bu konuda. Ben inanm yorum, dedi Jeannine Nancy Dadier yumuflac k. Bayan Allison Zenciydi. Ola and fl s cak, puslu bir gündü, park n 8

9 yeflili fark edilmiyordu bile: Belki hayali bir yeflil, sanki dünya tuhaf bir dönemece girmifl de bir yerlerdeki lofl ara sokaklarda Bahar yuvarl yormufl, a açlar n etraf n hayal bulutlar sarm fl gibi. Ben inanm yorum, diye tekrarlad Jeannine Dadier, ne konufltuklar n bilmeden. nansan iyi olur! dedi Bayan Allison dik dik. Jeannine a rl n bir aya n n üzerine verdi. ( yi k zlar bunu yapmaz.) Elinde kitaplar, merdivenden indi ve kitap ay rtma masas n n üzerine koydu. Bayan Allison, W.P.A. k zlar n sevmezdi. Jeannine manfletleri yine gördü, Bayan Allison un elindeki gazetede. BROADWAY DE GA PTEN B R KADIN PEYDAHLANDI, B R POL S YOK OLDU Ben de il (Benim kedim var, odam var, s cak yeme im var ve pencerem ve ayland z a ac m var). Gözünün ucuyla, d flar da, sokakta Cal gördü; yaylanarak yürüyordu, flapkas öne inik; yine gelip muhabir olmakla ilgili saçma sapan bir fleyler söyleyecekti, küçük sar balta suratl, ciddi mavi gözlü; Bir gün olaca m, bebe im. Jeannine, kitap raflar n n aras na, Bayan Allison un P.M. Post unun arkas na do ru kay p sakland : Broadway de Gaipten Bir Kad n Peydahland, Bir Polis Yok Oldu nun arkas na. Bir gündüz düflü kurdu: Aç k pazardan meyve sat n al yormufl. Gerçi devlet ma azalar ndan baflka yerde al flverifl yapt nda avuçlar hep terlerdi ve pazarl beceremezdi. Kedi mamas al p, odas na ilk girdi inde hep yapt gibi; eski bir seramik kâseden Bay Frosty yi besliyormufl. Jeannine, Bay Frosty nin kuyru unu sallayarak, bacaklar na sürtündü ünü hayal etti. Bay Frosty nin her taraf siyah beyaz lekelerle doluydu. Gözleri kapal Jeannine onun flöminenin üzerine atlamas n, orada duran v r z v - r n üzerinde dolaflmas n seyretti, deniz kabuklar n n ve biblolar n. Hay r, hay r, hay r! dedi. Kedi z play p Japon bebeklerinden birine çarp yormufl. Yemekten sonra Jeannine onu d flar ç kar yor, sonra bulafl klar y kay p, eski giysilerinden baz lar n tamir etmeye çal fl yormufl. Karneyle da t lan yiyeceklerin listelerine flöyle bir göz at yormufl. Hava karard nda radyoyu aç p akflam program n dinliyor ya da kitap okuyormufl, belki de drugstore a telefon edip New Jersey deki oda ne olmufl diye soruyormufl. A abeyine telefon edebilirdi. Portakal çekirdeklerini kesinlikle ekecek, sulayacakt. Minyatür portakal a açlar aras ndan Bay Frosty nin bornoz kemerini 9

10 sinsice gözlemesini hayal etti; kaplana benzerdi o zaman. Devlet ma azas ndan bofl teneke kutular alabilseydi. Hey, bebe im! renç bir floktu. Cal du. Hay r, dedi Jeannine sertçe. Vaktim yok. Bebe im? Kolunu çekifltiriyordu. Gel bir kahve içelim. Ama gidemezdi. Yunanca çal flmas gerekiyordu (kitap, ay rtma masas - n n üzerindeydi). Yapacak çok ifl vard. Cal ise, yüzünü k r flt r yor, yalvar yordu. Jeannine yast çoktan s rt nda hissediyordu; Bay Frosty etraflar nda dolan yor, ona tuhaf, mavi gözleriyle bak yor, âfl klar n çevresinde soldan sa a, sa dan sola dönüyordu. Yar Siyam d ; Cal onu, Benekli Çiroz Kedi diye ça r rd. Cal onun üzerinde deneyler yapmak isterdi hep; bir sandalyenin arkas ndan düflürmek, yoluna engeller koymak, ondan saklanmak gibi. Bay Frosty ise ona bir pati atmakla yetinirdi. Sonra, dedi Jeannine, umutsuzca. Cal üzerine do ru e ilip, kula na f s ldad ; bu hareket Jeannine i a latacak gibi oldu. Cal, topuklar n n üzerinde öne arkaya sallan p duruyordu. Sonra, Ben de beklerim, dedi. Eline gazeteyi al p Jeannine in raflar n aras ndaki sandalyesine oturdu. Yok olan kad n. Bu sensin. Jeannine gözlerini kapatt ve bir gündüz düflü daha kurdu. Bay Frosty flömine raf n n üzerine huzurla k vr lm fl, uyuyordu, tam bir kedi gibi yusyuvarlak. Ne fl mar k kediydi. Bebe im? dedi Cal. Üff, peki, dedi Jeannine çaresiz, peki. Ben de ayland z a ac n seyrederim. 3 Janet Evason, üzerinde iç çamafl rlar yla, Broadway de, ö leden sonra ikide ortaya ç kt. Pek de kafas kar flm fl görünmüyordu. Sinirleri bir önceki hatta kalmay sürdürmeye çabalasa da Janet geldi- inden bir saniye sonra hemen dönecekmifl gibi bir hale girdi (ki onun aç s ndan iyiydi bu) o uçuflan kumral, pis saçlar, terden slan- 10

11 m fl, hâki flort ve gömle iyle. Polisin biri kolunu tutmaya yeltendi- inde, onu Frans z yumru uyla tehdit etti, ama polis birden ortadan yok oldu. Etraf ndaki kalabal a özel bir korku ifadesiyle bak yor olmal yd. Polis ayn noktada bir saat sonra yeniden ortaya ç kt ; o zaman aral na iliflkin hiçbir fley hat rlam yordu. Janet Evason ise New Forest deki uyku tulumuna, var fl ndan sadece birkaç saniye sonra dönmüfltü. Birkaç Rusça kelime ve birden gözleri gidivermiflti. Son sözleri New Forest de, yan nda uyuyan kifliyi uyand rm flt. Uyu, dedi ads z bir-gecelik-arkadafl, benekli ay fl alt nda bir burun, bir al n ve bir tutam kara saçt yaln zca. Yahu, oram buram kim elliyordu! dedi Janet Evason. 4 Janet Evason New Forest e döndü ünde ve Kutup stasyonu ndaki deneyciler gülmekten kat l rken (zira bir düfl de ildi bu) Manhattan n göbe inde bir kokteyl partide oturuyordum, ben, Joanna, tam da o an bir erke e dönüflmüfltüm. Yani bir difli adama, elbette; bedenimle ruhumsa tam tam na ayn kald. Yani ben de var m. 5 Hoflvakit e ayak basan ilk erkek, Kuzey K ta da bir flalgam tarlas nda ortaya ç kt. Otostopçular gibi mavi bir üniforma ve mavi bir kep giymiflti. Çiftlikte yaflayanlar durumdan haberdar edildi. Traktörün k z lötesi taray c s ndaki iflareti gören biri onu almaya gitti; mavili adam, bir toz ve hava ete i içinde, kanats z uçan bir makine gördü. Tar m makineleri için gönderilen yerel tamir barakas o hafta oralara yak n bir yerdeydi. Traktör floförü de onu oraya götürdü; anlafl - l r hiçbir fley söylemiyordu adam. Yüzeyi usul usul dalgalanan, yar fleffaf bir kubbe gördü. Bir tarafta bir egzoz havaland rmas var- 11

12 d. Kubbenin içiyse vahfli bir makine orman yd : kimi ölü, kimi yana yatm fl, kiminin içi d fl na ç km fl, ba rsaklar yerlere saç lm fl. Çat n n alt nda as l ek iskelede üç insan boyunda eller sallan yordu. Bunlardan biri bir arabay kald r p b rakt. Araban n iki yan yana düfltü. Yerden daha küçük eller bitti. Hey, hey! dedi traktör floförü, duvara monte edilmifl sert bir parçaya vurarak. Düfltü bu, bay ld! Geri yolla, dedi bir operatör, barakan n öteki ucundaki indüksiyon mi ferinin alt ndan ç karken. Dört kifli daha geldi ve mavi üniformal adam n etraf nda dikildiler. Biraz durgun mu ne? diye sordu biri. Bilmiyoruz. Hasta m? Hipnotize edip yollay n geri. Mavili adam flayet kad nlar gördüyse pek garipsemifltir: yumuflak-yüzlü, yumuflak-ciltli, fazla ufak ve fazla dolgun, ifl tulumlar n n k çlar y pranm fl. fl tulumu giyiyorlard, çünkü her zaman mekanik ellerle tamir yapamazs n z; bazen kendi ellerinizi kullanman z gerekir. Biri yafll yd, ak saçl yd ; biri çok gençti; birinin, kimi Hoflvakitli gencin özendi i uzun saçlar vard. Alt çift hareketsiz, merakl göz mavi üniformal adam inceledi. Bu, mes enfants *, dedi traktör floförü sonunda, bir erkek. Bu, gerçek bir Dünya erke i. 6 Bazen ayakkab n z ba lamak için e ilir, sonra ya ba lar ya ba lamazs n z; ya aniden do rulur, ya do rulmazs n z. Her seçim en az ndan iki olas l k dünyas do urur, yani içinde hareketi yapt n z ve yapmad n z iki dünya; ya da büyük olas l kla, çok daha fazla say da dünya do ar, içinde hareketi çabucak yapt n z ve yavaflça yapt n z, yapmay p tereddüte düfltü ünüz, tereddüte düflüp hiddetlendi iniz, tereddüte düflüp hapfl rd n z, vesaire dünyalar. Bu dü- * (Fr.:) Mes enfants: Çocuklar m. (ç.n.) 12

13 flünce çizgisini devam ettirirsek, sonsuz say da olas evren var olmal d r (bu da Tanr n n üretkenli idir), zira Do a y insan hareketinden yana bir önyarg s varm fl gibi tasarlamak için bir neden yoktur. Her molekülün her yer de ifltirifli, her elektronun her yörünge de ifltirifli, oraya de il de buraya çarpan her fl k kuantumunun tüm bunlar n baflka bir yerlerde bir alternatifi olmal d r. Olas l n tek, net bir ak fl ya da geliflimi falan gibi bir fleyin olmamas da mümkündür; bizim için gerçekten bir fley ifade etmeyen bir dizi varyasyonun s n rlar içinde kald m z sürece fark nda olmadan bir yüzünden ötekine geçti imiz bükülmüfl bir bant üzerinde yafl yor olmam z da mümkündür. Öyleyse, zaman yolculu u paradoksu art k yoktur, zira kiflinin ziyaret etti i Geçmifl asla kendi Geçmifl i de ildir de, hep bir baflkas n nd r; ya da daha do rusu kiflinin Geçmifl e ziyareti o anda baflka bir fiimdi yarat r (o ziyaretin önceden gerçekleflmifl oldu u bir flimdi) ve ziyaret etti iniz Geçmifl ise o fiimdi ye aittir ki bu da kendi Geçmifl inizden tamamen farkl bir hikâye olur. Ve ald n z her kararla (Geçmifl e dönen) o yeni olas dünyan n kendisi de, eflzamanl yeni bir fiimdi ve yeni bir Geçmifl, ya da daha aç k söylemek gerekirse, yeni bir evren yaratarak çatallan r. Ve kendi fiimdi nize döndü ünüzde, öteki Geçmifl in neye benzedi- ini, orada neler yapt n z yaln z siz bilirsiniz. Dolay s yla Hoflvakit in Dünya n n günümüzden on yüzy l sonraki ad, ama bizim Dünyam z n de il tabii, e er takip edebildiyseniz kendini, baflka birinin geçmifline yap lan bu ç k flla hiç etkilenmemifl olarak bulmas muhtemeldir Ve elbette tam tersi de do rudur bunun. Bu ikisi ba ms z dünyalar da olabilir. Hoflvakit, kavrayabilece iniz gibi, gelecektedir. Ancak bizim gelece imizde de il. 7 Jeannine i k sa süre sonra, Janet Evason u televizyonda seyretmeye gitti im bir kokteylde gördüm (televizyonum yok). Jeannine oraya ait de il gibi görünüyordu; yan na oturdum ve bana aç ld : Buraya ait de ilim. Kazara de ilse oraya nereden düflmüfl bilemiyorum. 13

14 Film kostümüne benzer fleyler giymiflti; kafas ndaki o süslü saç filesi ve apartman topuk ayakkab lar yla gölgede öylesine oturuyordu; uzun kollu, bacakl, üzerine biraz küçük gelen giysileriyle taya benzer bir k z. Moda (öyle görünüyor ki) Büyük Depresyon dan sonra pek aheste kendine geliyordu. Bu fl p diye olacak ifl de ildi elbette. Buraya ait de ilim! diye f s ldad Jeannine Dadier yeniden, biraz sinirlice. Huzursuzdu. Böyle yerleri sevmem, dedi. Sandalyenin k rm z tiftikli derisini çekifltiriyordu. Ne? dedim. Geçen tatilde otostopa ç kt m, dedi gözleri iri iri. Sevdi im fley bu. Sa l kl bir fley. Çiçek tarlalar aras nda, sa l kl sa l kl koflman n erdemlilik say ld n bilirim, ama ben barlar, otelleri, klimalar, iyi restoranlar ve h zl ulafl m severim, ona da öyle dedim. H zl? dedi Janet Evason televizyona ç kt. Dura an bir görüntüden ibaretti. Sonra Kamboçya, Laos, Michigan Eyaleti, Canandaigua Gölü (kirlilik) haberlerini dinledik. Etraf nda insan yap s on yedi, uyduyla tam renkli olarak, dönen dünya küresini gördük. Renkler i rençti. Daha önce bir televizyon stüdyosunda bulunmufltum; ufak kad nçocu un o miniminnac k sesiyle duda n sark tarak oturdu u hangar n etraf nda çepeçevre dolaflan galerisiyle, her santimi spotlarla kapl tavan yla bir stüdyo. Sonra Janet Evason, metrodaki insanlar n flaflk n bak fllar aras nda göründü. Dikkatle hareket ediyor, her fleye ilgiyle bak yordu. yi giyinmiflti (bir tayyör). Ev sahibi ya da Sunucu, ya da her neyse onunla el s k flt ; sonra bir Frans z dü ününde ya da eski sessiz filmlerdeki gibi herkes birbiriyle el s k flt. Sunucu bir tak m giymiflti. Biri Evason u bir sandalyeye götürdü; o ise, neyin do ru oldu unu bilmedi iniz anlarda yapt n z gibi abart l bir tarzda gülümseyip bafl n sallad. Etraf na bak nd, eliyle gözlerine siper yapt. Sonra konufltu. (Hoflvakit e ayak basan ikinci erke in ilk söyledi i fley, Erkekler nerede? idi. Pentagon da ortaya ç kan Janet Evason ise elleri cebinde, iki aya aç k dikilmifl bir vaziyette, Kad nlar ne cehennemdeler? dedi.) Televizyondan gelen ses bir anl na susuverdi; Jeannine Dadier o ara gitmiflti; ortadan kaybolmad, art k orada de ildi o kadar. 14

15 Janet Evason gerçekte aya a kalkt, yine el s k fl ld, gözleriyle sorular sorarcas na etraf na bak nd, anl yormufl gibi hareketler yapt, bafl n sallad ve kameran n görüfl aç s ndan ç kt. Hükümet muhaf zlar n göstermezlerdi. Daha sonra konuflman n asl n anlatt lar bana; flöyle sürüyor: SUNUCU: Buray nas l buldunuz Bayan Evason? JE (stüdyoya kafas kar flm fl bir ifadeyle bak yor): Çok s cak. SUNUCU: Yani nas l buldunuz, be endiniz mi Dünyam z? JE: Ama ben de Dünyada yafl yorum (Dikkati burada biraz da - l yor.) SUNUCU: Belki daha önce anlatt n z fleyle yani flu farkl olas l klar n varl falan neyi kastetti inizi aç klars n z. JE: Gazetede yaz l. SUNUCU: Ama Bayan Evason, program m z izleyenlere de anlat r m s n z? JE: Okusunlar. Okuma-yazma bilmiyorlar m? (Bir an sessizlik oldu. Sonra Sunucu konufltu.) SUNUCU: Toplumbilimcilerimiz gibi fizikçilerimiz de, baflka bir dünyadan gelen tatl konu umuzun anlatt klar n n fl nda teorilerini iyice gözden geçirmek zorunda kald klar n söylüyorlar-. En az ndan sekiz yüzy ld r Hoflvakit te adam yaflamam fl yani adam derken, tüm insano lunu de il erke i kastediyorum ve tamamen kad nlar taraf ndan yönetilen bu toplum, geçen hafta temsilci ve ilk elçisinin ans z n ortaya ç kmas yla büyük merak konusu oldu do al olarak; evet, yan mda bulunan bayan bu toplumun elçisi. Janet Evason, Hoflvakit teki toplumunuz sekiz yüz y ll k yal - t lm fll ktan sonra, yeniden, Dünya dan giden bir erke in karfl s na ç kmas na nas l tepki verirdi, bize bundan söz eder misiniz? Yani günümüzün Dünyas diyorum, elbette. JE (Bu soruya atlad ; büyük ihtimal anlad ilk soruydu): Dokuz yüz y l. Ne erke i? SUNUCU: Ne erke i mi? Elbette toplumumuzdan Hoflvakit i ziyaret edecek erkekleri bekliyordunuz, de il mi? JE: Neden? SUNUCU: Bilgi edinmek, ticaret, a tabii kültürel temas. (Gülmeler) Korkar m Bayan Evason, iflimi biraz zorlaflt r yorsunuz. Bahsetti iniz, ee, veba Hoflvakit teki erkekleri öldürdü ünde, kimse on- 15

16 lar özlemedi mi? Aileler bölünmedi mi? Tüm hayat n ak fl de iflmedi mi? JE (yavaflça): San r m insanlar al flt klar fleyleri her zaman özler. Evet, tabii onlar özledik. Erkek, vs. gibi onlar hat rlatacak kelimeler bile yasakland. Sonraki nesil bu kelimeleri kullanmaya cesaret etti, kendi aralar nda tabii ve üçüncü nesil kibarl ktan kullanmad ve dördüncü nesilde kimse takmamaya bafllad. Kim takar? Kim hat rlar? SUNUCU: Ama mutlaka yani JE: Affedersin belki demek istedi ini yanl fl anl yorum, çünkü flu anda konufltu umuz dil benim bir hobim, istedi im kadar ak c konuflam yorum. Biz, Ruslar n bile anlayamayaca bir pan-rusça konufluruz; sizin Ortaça ngilizceniz gibi, ya da tam tersi. SUNUCU: Anl yorum. Sorumuza geri dönersek JE: Evet. SUNUCU ( çinde bulunulmas zor bir durum; yetkililer ve bir vahfli önder gibi cehaletin içine gömülmüfl flu flahsiyet aras nda kalmak: fadesiz, dikkatli, belki uygar, tamamen bilgisiz. Sonunda flöyle konufltu): Erkeklerin Hoflvakit e dönmesini istemez miydiniz, Bayan Evason? JE: Neden? SUNUCU: Tek cinsiyet yar m bir türdür, Bayan Evason. Size flu al nt y okuyay m (ve ünlü bir antropologdan bir parça okudu). Hoflvakit ten cinselli i atmak m istiyorsunuz? JE (Son derece vakur ve do al bir flekilde): Ha?! SUNUCU: Dedim ki: Hoflvakit ten cinselli i atmak m istiyorsunuz? Cinsellik, aile, aflk, erotik çekim ne derseniz deyin hepimiz biliyoruz ki insanlar n z iflinin ehli, akl bafl nda bireyler, ama bu sizce yeterli mi? Mutlaka neden bahsetti imi anlayacak kadar, öteki türlerin biyolojisi konusunda bilgi sahibi olmal s n z. JE: Ben evliyim. ki çocu um var. Sen ne halt demeye getiriyorsun? SUNUCU: Ben Bayan Evason biz fley, sizin evlilik dedi iniz fleyin ne oldu unu biliyoruz, Bayan Evason, çocuklar n z n iki ebeveynden geldi ini farz etti inizi ve hatta kabilelerinizin oldu unu Sir un tabiriyle böyle söylüyorum; Biliyorum tercüme mükemmel de il ve yine biliyoruz ki bu evlilikler ya da kabileler çocuk- 16

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r.

Ayr nt Yay nlar, Julian Barnes n tüm yap tlar n yay n program na alm flt r. JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür.

NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. NASREEN AKHTAR 1974 y l nda Pakistan da do an Nasreen Akhtar dört yafl ndayken ailesiyle birlikte Birleflik Krall k a göçmüfltür. Londra Üniversitesi, Goldsmiths College da Dilbilim ö renimi gördükten

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061

ISBN 978-97 5-539-551-7 Sertifika No.: 16061 PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey in Newark kentinde do an Philip Roth, Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi görmüfltür. Ard ndan Chicago da ngiliz

Detaylı

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen

DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen DIRK WITTENBORN Dirk Wittenborn 1952 y l nda, New Haven, Connecticut ta do du. Gençlik y llar n, kurgusal bir kasaba olan Vlyvalle a hiç benzemeyen bir yerde geçirdi. Yap mc l n üstlendi i Born Again adl

Detaylı

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak

MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak MAGGIE GEE 1948 de Dorset te dünyaya gelen Maggie Gee, e itimini Oxford, Somerville College da tamamlad ktan sonra yay n dünyas na editör olarak girdi. Daha sonra Wolverhampton Polytechnic te yüksek lisans

Detaylı

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan,

PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, PAULINE MELVILLE Ça dafl yaz n n önde gelen isimlerinden olan Pauline Melville 1948 y l nda Guyana da do du. Bir roman ve iki öykü kitab olan, çeflitli antolojilerde fliirleri yer alan Melville ayn zamanda

Detaylı

John Fowles Mantissa

John Fowles Mantissa JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar

WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar WALKER PERCY Walker Alexander Percy, 1916 da Alabama, Birmingham da dünyaya geldi. On üç yafl ndayken, baflar l bir avukat olan babas n n intihar etmesi, iki y l sonra da annesinin gizemli bir trafik kazas

Detaylı

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi

Ayrıntı: 609 Edebiyat Dizisi: 177 Hafız Divanı 1. Cilt Hâfız-ı Şirâzi MEHMET KANAR 01.01.1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra, 1970-1971 öğrenim

Detaylı

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n

DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n DENIS JOHNSON 1949 da Münih te Amerikal bir subay n o lu olarak dünyaya gelen Denis Johnson, çocuklu unu Tokyo ve Manila ile Washington n banliyölerinde geçirdi. Iowa Üniversitesi nde e itim gördü- ü s

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704

ISBN 978-975-539-546-3 SERT F KA No.: 10704 SAS A STANIS IĆ Sas a Stanis ić 1978 y l nda Do u Bosna n n Vis egrad flehrinde, Bosnal bir annenin ve S rp bir baban n çocu u olarak do du. 1992 y l nda 14 yafl nda bir çocukken S rp birliklerinin, do

Detaylı

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi.

J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. J. G. BALLARD 1930 da fianghay da do du. Pearl Harbour bask n n n hemen ard ndan öteki yabanc larla birlikte bir sivil tutsak kamp na yerlefltirildi. Savafl bitince ailesiyle birlikte ngiltere ye döndü.

Detaylı

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans

DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans DAVID LODGE 1935 te Londra da doğan David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun olur. 1959 da aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi alır. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz

Ayrıntı: 613 Edebiyat Dizisi: 179. Kuzeye Göç Mevsimi Tayeb Salih. Arapça dan Çeviren Adnan Cihangir. Yayıma Hazırlayan Gül Korkmaz TAYEB SALİH Tayeb Salih (1929-2009) Sudan da doğdu. Hartum Üniveristesinde eğitim gördü. Bir süre ülkesinde öğretmenlik yaptıktan sonra İngiltere ye yerleşen Salih, uzun bir süre BBC nin Arapça bölümünü

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikalı roman ve hikâye yazarı (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkarıp çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü.

CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. CONNIE PALMEN Connie Palmen (d. St. Odiliënberg, 1955) Amsterdam Üniversitesi nde Felsefe ve Felemenk Dili ve Edebiyat ö renimi gördü. Edebiyat dergilerinde birçok k sa hikâyesi yay mland ktan sonra, 1991

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini

PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini PETER CAREY 7 May s 1943 Avustralya do umlu Peter Philip Carey, Booker Ödülü nü iki kere kazanm fl iki yazardan biridir. lk ve ortaö renimini tamamlad ktan sonra devam etti i Melbourne deki Monash University,

Detaylı

ISBN

ISBN DAVID LODGE 1935 te Londra da do an David Lodge, College London Üniversitesi nden 1955 te mezun oldu. 1959 da ayn üniversiteden yüksek lisans derecesi ald. Bu arada Britanya Ordusu nda askerlik hizmetini

Detaylı

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k

THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k THOMAS EUGENE ROBBINS Amerikal roman ve hikâye yazar (d. 1936). Robbins, Oyunculluk, uçar l k de il bilgeliktir görüflünü ön plana ç kar p ç lg nl k derecesinde oyuncul romanlar yazmaktad r. Romanlar,

Detaylı

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan

İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan İYREC-İ PÉZÉŞKZÂD 1928 yılında Tahran'da dünyaya gelen Pézéşkzâd'ın babası doktor, annesi öğretmendir. İlk ve ortaöğrenimini Tahran'da tamamladıktan sonra Fransa'da hukuk tahsili yapmıştır. İran'da beş

Detaylı

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve

MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve MICHEL TOURNIER Frans z romanc, öykücü ve denemeci; 1924 te Paris te do du. Tournier, gerçekçi mekânlarda geçmesine karfl l k, mitlerden ve simgecilikten yararlanan ve entelektüel bir k flk rt c l k içeren

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Urs Widmer. Babamın Kitabı

Urs Widmer. Babamın Kitabı URS WIDMER Urs Widmer 1938 de Basel de doğmuştur. Basel, Montpellier ve Paris te Alman Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, ayrıca Tarih öğrenimi görmüştür. Walter ve Suhrkamp yayınevlerinde editörlük

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı

HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı HA JIN Çin in Liaoning eyaletinde doğan Ha Jin subay olan babasının izinden giderek, on üç yaşında orduya katılır. Edebiyata ilgisi nedeniyle altı yıl sonra ordudan ayrılıp, üniversitede İngilizce üzerine

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight,

DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, DANIEL ALARCÓN Daniel Alarcón, memleketi Lima, Peru da yayınlanan Etiqueta Negra dergisinin editör yardımcısıdır. Öykü seçkisi War by Candlelight, 2006 PEN/Hemingway Ödülü nün finalisti oldu. 2007 de Granta

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile

JOHN (ROBERT) FOWLES ( ) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) ngiliz romanc, hikâyeci, flair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluflçu düflünce ile birlefltiren romanlar yla yüzy l n önemli yazarlar aras na girmifltir.

Detaylı

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve

GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve GAVIN WESTON 1962 yılında Belfast'ta doğan İrlandalı görsel sanatçı ve yazar Gavin Weston, Fine Art at Saint Martin s School of Art and Design ve Goldsmiths College da eğitim gördü. 1995 yılında Ulster

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt

Hâfız-ı Şirâzi. Hafız Divanı. 2. Cilt MEHMET KANAR 01. 01. 1954 tarihinde Konya da doğdu. İlkokulu Konya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu nda, ortaokulu İstanbul Kartal Maltepe Ortaokulu, liseyi Vefa Lisesi nde tamamladıktan sonra 1970-1971 öğrenim

Detaylı

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün

JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün JIM CRACE Jim Crace 1946 y l nda ngiltere, Hertfordshire da dünyaya geldi ve kuzey Londra da yetiflti. Londra Üniversitesi ngiliz Edebiyat bölümünün derslerini d flar dan takip etti. Sudan da uluslararas

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer

IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer IRIS MURDOCH 1919 da İrlanda da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı. Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist

Detaylı

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul

Bask ve Cilt Mart Matbaac l k Sanatlar (0 212) (Pbx) Mart Plaza Merkez Mah. Ceylan Sk. No: Nurtepe/Kâ thane- stanbul JULIAN BARNES Ça dafl ngiliz edebiyat n n önde gelen adlar ndan olan Julian Barnes, 1946 da Leicester da do du. Oxford Üniversitesi, Magdalen College da okudu. The Oxford English Dictionary de sözlükbilimci;

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan

FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan FRANÇOIS VIGOUROUX François Vigouroux, 1936 y l nda do du. Ekonomi gazetecili i alan nda e itim gördü. Ayn zamanda psikolog ve sosyolog olan Vigouroux, romanc l n n yan s ra Le secret de famille (1993),

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan

SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan SAMUEL BECKETT İrlandalı romancı, oyun ve senaryo yazarı, öykücü, şair, denemeci ve çevirmen (1906-1989). Dublin in bir banliyösünde doğdu, Protestan bir ailedendi. 1927 de Dublin deki Trinity College

Detaylı

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö

PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö PHILIP ROTH 19 Mart 1933 te New Jersey nin Newark kentinde do du. Bucknell Üniversitesi ni bitirdikten sonra Chicago Üniversitesi nde yüksek lisans ö renimi gördü. Ard ndan Chicago da ngiliz edebiyat,

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les

FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les FRANÇOISE BOUILLOT 1954 do umlu Frans z romanc, çevirmen, elefltirmen ve deneme yazar Françoise Bouillot un yay mlanm fl romanlar flunlard r: Les Ports du Nord, Seuil, 1997; Travesti, Maren Sell, 1991;

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Cümlelerin mantıksal özellikleri

Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümleler (önermeler) arasındaki mantıksal ilişkiler Gerektirme ör. P Q Bu bir köpektir. Bu bir hayvandır. Can arıyı öldürdü. Arı öldü. Tüm köpekler mordur. Köpeğim mor.

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Pascal Bruckner. H nç Aylar

Pascal Bruckner. H nç Aylar PASCAL BRUCKNER Romanc, denemeci ve filozof Pascal Bruckner 1948 y l nda Paris te do du. Paris Üniversitesi nde ö renim gördü. Felsefe yüksek lisans n n ard ndan, edebiyat doktoras yapt. 1986 y l nda California

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü.

ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. ROBERT M. PIRSIG 1928 de Minneapolis te doğan Robert Maynard Pirsig Minnesota Üniversitesi nde felsefe, kimya ve gazetecilik öğrenimi gördü. Hindistan daki Benares Hindu Üniversitesi nde Doğu felsefesi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da

ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da ROMAN GRAF 1978 yılında, İsviçre de, Winterthur da doğdu. Leipzig te Alman Edebiyatı eğitimi almıştır. 2008 de Studer/Ganz Ödülü, 2009 da Mara-Cassens Ödülü ve 2010 da da en umut vadeden genç yazarlara

Detaylı

JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren

JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren JOHN (ROBERT) FOWLES (1926-2005) İngiliz romancı, hikâyeci, şair ve denemeci. Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren romanlarıyla yüzyılın önemli yazarları arasına girmiştir.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı