Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý

2

3 BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks: Deðerli Federal Dostlarý, yeni bir sayýmýzda tekrar sizlerin karþýsýndayýz. Uzun bir yýlý geride býraktýk yýlý hedeflerimizi üst seviyelerde tuttuk ve bunun meyvelerini de topladýk. Bültenimizde okuyacaðýnýz gibi Federal bu yýl %50 ciro artýþý saðladý. Türkiye nin büyüme hýzýnýn yüzde 3-4 olmasýna karþý büyük bir baþarý elde etmiþ olduk yýlýnda da hedeflerimize ulaþmak için altyapý çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Beklentimiz bu büyüme oranýný 2013 de de yakalamak. Bültenimizde yer alan konularý incelediðinizde göreceksiniz ki, bizim söylemlerimizle baðdaþan söylemler olduðunu. Bu nedenle, konularý farklý aðýzlarýn röportajlarýný da ekleyerek göstermek istedik. Hepinizin bildiði gibi, yerli ürün kullanýlmasý ile ilgili sürekli ilgili kurumlara yazýlar yazýyoruz, haberler yapýyoruz. Baþbakanlýðýn yayýnladýðý genelgenin uygulatýlmasýný talep ediyoruz. Uðraþlarýmýz bazý noktalara ulaþsa da bu kültürü ülkemize tam olarak benimsetemedik. Bu nedenle bu konunun üzerine yazýlarýmýz oldu. Yabancý ülkelerin yaptýðý yerli malý kampanyalarý ile ilgili örnekleri gözler önüne serdik. Ayrýca son dönemde gazetelerde yer alan yazýlarý da paylaþtýk. Faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bir diðer konu, Türk lirasýnýn fazla deðerli duruma getirilmesi. Türk lirasýnýn baþka paralar karþýsýnda deðerlenmesi ihracatý olumsuz etkilemektedir. Bu konularla da alakalý olarak alternatif röportajlarý sizlere sunduk. Okudukça göreceðiniz daha birçok konu var bültende. Bu konularýn ele alýnmasýnda asýl önemli nokta, bunlarý kendi menfaatimiz için Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný yapmadýðýmýzýn örneklerle ortaya konulmasý. Biz yýllardýr bazý fikirler ortaya atýyoruz. Bu fikirlerin son zamanlarda gazetelerde baþkalarýndan duyulmasý bizi haklý konuma getiriyor. Sorunlar hepimizin ortak sorunu aslýnda. Zamanýnda ortaya koyduðumuz, dile getirdiðimiz sorunlar sadece Federal i etkileyen sorunlar deðil. Tüm üreticiler ve dolayýsýyla ülkemizi olumsuz etkileyen ortak sorunlardýr. Bazýlarý bunu baðýra baðýra zamanýnda söylüyor, bazýlarý da sadece kendi içinden söyleniyor. Biz hiçbir zaman susup, sonuca razý olmayý tercih etmedik. Fikirlerimizi cesaretle söylemeyi tercih ettik. Bu özelliðimizin bize bir þeyler kazandýrdýðýna inancým sonsuz. Federal dünya ile entegre olduðu için geliþmiþ ülkeleri çok yakýndan takip ediyor ve oradaki oluþumlarý adeta günü gününe izliyor. Gördüklerinden, yaþadýklarýndan ders alarak kamuoyunu uyarýyor ve kamuoyu oluþturmaya çalýþýyor, sene geçte olsa kamuoyu belli bir noktaya geliyor yýlýnýn beklentilerinizin karþýlanacaðý bir yýl olmasýný temenni ediyor, hepinize sýhhatli bir yýl diliyorum. Saygýlarýmla FEDERAL BÜLTEN 2

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu Deðerli okuyucularýmýz, Yeni bültenimizde tekrar karþýnýzdayýz. Bu bültenimizde daha çok iþ yaþantýsý ile ilgili konulara yer verdik. Iþ dünyasýnýn yaþadýðý sýkýntýlardan, ekonomik beklentilerden bahsettik. Bu konularý iþlemekle birçok kiþinin yaþadýðý sýkýntýlara tercüman olduðumuzu düþünüyorum. Bazý þeylerin düzelmesi için deðiþim þarttýr. Deðiþim her zaman sancýlý bir süreçtir. Ancak sonuçta ulaþacaðýnýz hedef belli ise, bu zorluklara katlanma katsayýnýzda yüksektir. Birþeyler yolunda gitmiyorsa, bu süreci mutlaka yaþayarak baþarýya ulaþacaksýnýz. Iþte benden size yine bir hikaye... Yeniden doðmak ister misiniz? Kartallar, kuþlar arasýnda en uzun yaþayanlardandýr. 70 yaþýna kadar yaþayan kartallar vardýr. Ancak bu yaþa ulaþmak isteyen kartalýn 40 yaþlarýnda çok ciddi ve zor bir karar vermesi gerekir. Çünkü bu yaþlarda kartalýn gagasý uzunlaþýp göðsüne doðru kývrýlýr, pençeleri sertleþir, kanatlarý aðýrlaþýr ve tüyleri kartlaþýr. Avlanmasý, uçmasý sorun olmaya baþlar, çünkü güçten düþer. Dolayýsýyla kartal ya ölümü seçecektir ya da yeniden doðuþun acýlý ve sancýlý sürecini göðüsleyecektir. Deðiþip, yeniden doðuþu seçen kartal daðýn tepesinde kayalýklarda bir yuvaya çekilir. Gagasýný sert kayaya vura vura söker ve bir süre yeni gagasýnýn çýkmasýný bekler. Gagasý çýkýnca, yeni gagasýyla pençelerini söker. Yeni penceleri çýkýncada onlarla kartlaþmýþ tüylerini yolar. Bu deðiþim süreci aþaðý yukarý beþ ay sürer. Ama kartal sonunda kendisine en az 20 yýl daha baðýþlayan yeniden doðuþunu gerçekleþtirir ve zafer uçuþuna hazýr olur. Kartallarýn hayata yeniden doðmak için verdikleri mücadele ne kadar da biz insanlarýnkine benziyor deðil mi? Biz de yeni bir hayata kanat açmak istediðimizde, ayný kartallarýnki gibi sancýlý bir deðiþim sürecinde buluruz kendimizi. Kimimiz daha yolun baþýnda, kendinde yeterli sabrý ve cesareti bulamadýðý için geri döner. Yola ayný, eski alet çantasýyla devam etmeye karar verir. Acýlarýndan, iþe yaramayan inançlarýndan, kötü alýþkanlýklarýndan vazgeçemez. Kendini olaylarýn akýþýna býrakýp tedbir almadan gelen sele kendini teslim eder. Ve bir gün çaresiz son çýrpýnýþlarýyla mutsuz ve hayallerini gerçekleþtirememiþ bir þekilde ayrýlýr bu dünyadan. Oysa yüreðinde cesareti toplayp, daha yükseklere, yeni bir hayata kanat açmak isteyenler, acýlý da olsa, zor da olasa deðiþim için kartal gibi kararlýlýkla çekilir kendi içdünyasýna. Kartalýn artýk iþine yaramayan gagasýný, pençesini, tüylerini söktüðü gibi sabýrla söküp atar, eski alýþkanlýklarýný ve acýlarýný. Yenilerine yer açar, olmasý gerektiði gibi, ihtiyacý olduðu gibi donatýr kendisini. Ýþe yaramaz adeta kanserleþmiþ uzvunu keser atar. Sancýlý ve uzun olsa da dayanýr bu deðiþim sürecine. Bilir, çünkü zafer yakýnda gerçekleþecek, yeniden doðuþ baþlayacaktýr. Ve bir gün beklenen an gelir, deðiþim gerçekleþir. Artýk zafer uçuþuna hazýrdýr, yenilenmiþ bir þekilde, daha güçlü, daha keyifli kanat açar yeni bir hayata. Deðiþim hepimiz için kaçýnýlmazdýr. Ýyi veya kötü, zaten bir þekilde deðiþiyoruz. Zaman, olaylar, kiþiler biz farkýnda olmasakta bizi bir þekilde deðiþime itiyor. Madem deðiþebiliyoruz, neden bunu kendi kararýmýzla, istediðimiz þekilde yapmayalým ki? Neden farkýna vardýkça alet çantamýzdan iþe yaramayaný çýkarýp, yerine yenisini koymayalým ki? Tek yapmamýz gereken, kartallar kadar yürekli olmak, yeni bir hayatý ölmeden istemek, sabýrlý olup, emek vermek. 800 Yýl önce Mevlana nýn bize yaptýðý çaðrý gibi Tek bir gün bile öncekinin týpatýp tekrarýysa yazýk. Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaþama doðmak için ölmeden ölmeli. Baþkandan 3 FEDERAL BÜLTEN 2 3 Editörden - Ýçindekiler 5 Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal, Arabistan Ýhalesinde Kendi Rekorunu Kýrdý. 6 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri FEDERAL FEDERAL in Tanýnmýþ Marka Olmasý 2008 Yýlýnda Tescillendi Federal Elektrik; Gaz Daðýtým Firmalarýna ve Test Kuruluþlarýna Doðalgaz Sayaçlarý Ýçin Laboratuar Kurmaktadýr. Federal Elektrik Gelecek Nesillere Yaþanabilir Bir Dünya Býrakmak Ýçin ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldý. Federal Elektrik Ürünlerine Uzakdoðu Firmalarýndan Talep Federal Mermer Katýldýðý Fuarda Yeni Ürünlerini Tanýttý. Federal Elektrik, BMC Taleplerine Cevap Veriyor.

5 ÝÇÝNDEKÝLER Federal Polyester Panolarýnda da Adýný Piyasaya Duyuruyor. Federal Elektrik Harmonik Filtre ve Þönt Reaktörü Piyasaya Vermeye Baþladý. Transfer Sistemleri Dünya Ticaret Örgütü nün Yaný Baþýnda ABD ve AB de Yerli Malý Kampanyalarý Muhatabý Ýncitici Bir Hitap: Beni Yanlýþ Anladýnýz!!! Gözden uzak olan gönüldende uzak olur Kariyer Katili 10 Söz Tasarým Tescili Uzakdoðu da Bir Sorun Ýþadamlarýnýn Vize Çilesi Ýngiltere Vizesi: Onur Kýrýcý Muameleler Reklamlar Sabit Tip Kompakt Devre Kesiciler Dikey Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar Genel Ürün 19 3e Dergisinde Yayýnlanan Röportaj 23 Elektronik Balastlar 24 Kur Savaþý Türkiye nin Zararýna Otomatik Sigortalar - Kaçak Akým Koruma Þalterleri - Sigorta Kutularý Açýk Tip Devre Kesiciler 25 Düþük Döviz Fiyatlarý Ýhracat Yapan Yerli Firmalarý Vuruyor. 34 Federal Mermer Sahibi Ýrfan NURDOÐAN Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Hakký ERSÝN Betül DENÝZ Baský MEGA BASIM Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) FEDERAL BÜLTEN 4

6 HABER Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Alçak Gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde Türkiye nin lider firmasý Federal Elektrik rekor büyüme elde etti. 4 kýtada 45 ülkeye ihracatýyla bir dünya markasý olma yolunda büyümesini sürdürerek, 2012 yýlýný yüzde 50 ciro artýþý ile tamamladý. Kalite ve marka bilinirliði ile iç ve dýþ pazarlarda büyümesini sürdürdüklerini ifade eden Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan, 2011 yýlýna göre 2012 yýlýnda yüzde 50 büyüme elde ettiklerini söyledi. Bu artýþ hem iç hem de dýþ pazarda ayný büyüme oranýnda oldu diyen Nurdoðan þöyle devam etti: Lokomotif þirketimiz olan Federal Elektrik e yoðunlaþmamýz sebebiyle bu artýþlarý gerçekleþtirdik. Türkiye nin büyüme hýzýnýn yüzde 3-4 beklentisine karþý Federal Elektrik 2012 yýlýnda yüzde 50 büyüme gerçekleþtirmiþtir. Þu ana kadar 45 ülkeye ihracat yapan Federal Elektrik dünya pazarlarýndaki büyümesini baþarý ile sürdürmektedir. Federal, Arabistan Ýhalesinde Kendi Rekorunu Kýrdý. Federal Elektrik Arabistan da her sene yapýlan kamu ihalesinde bu sene de rekoru kimseye kaptýrmadý, geçen seneye göre adetlerde %100 artýþ elde etti. Federal Elektrik, Adapazarý Organize Sanayi Bölgesinde üretimini yaptýðý otomasyon ürünlerinden, 16 Milyon Dolar lýk sipariþ aldý. Sipariþ adetlerini hýzlý bir þekilde yetiþtirmeye çalýþan firma yetkilileri kapasite artýrýmý için personel alýmlarýný da tamamladý. Fabrikanýn kilit bölümlerine Cumartesi-Pazar ve ek vardiya çalýþmalarý getirildi. Hava þartlarýnýn ürünlerin çalýþmasýný çok fazla etkilediðinden söz eden firma yetkilileri Arabistan daki çetin hava koþullarýný þu þekilde deðerlendiriyor. Arabistan da deniz kenarlarýnda yüksek rutubet, 50 C çevre sýcaklýðý ve tuzlu kum fýrtýnasý gibi etkenler nedeniyle mekanik ürünlerin sorunsuz çalýþmasý tüm üretici firmalarý zorlamakta. Ancak bizim þalterlerimiz yýllardan beri Arabistan ýn bu zor koþullarýnda sorunsuz çalýþmakta. Arabistan a verdiðimiz þalter adedi yaklaþýk 2.5 milyon adede ulaþtý. Suudi Arabistan da bir ihaleye girmek için, firmalarýn en az 3 senelik bir onay süreci gerekiyor. Fiyatýn yaný sýra Federal ürününün bu performansýný da ihale kurumu göz ardý etmiyor. Arabistan da ürünler ile ilgili kalite puaný var. Teknik verilere bakýyorlar. Sahada sorunsuz çalýþan ürün miktarý, ne kadar süre zarfýnda çalýþtýðý, arýzalanan ürün adedi ve bunlarýn arýza nedenleri gibi birçok bilgiler raporlanýyor. Bu da sizin ürününüzün kalitesini belirliyor. Bu nedenledir ki, yýllardan beri bu ihalelerde birinci sýrada yer alýyoruz. Akým Trafosu Ýhalesinde 2011 yýlýna göre %100 artýþ gerçekleþti. Þalter ihalesinin hemen ardýndan yapýlan akým trafosu ihalesinde 2011 yýlýnda alýnan adedin 2 katý daha fazla sipariþ alýndý. Burada da üretim, tüm performansýný göstererek her geçen gün ürün sayýsýný arttýrýyor. Firma, ürünleri kaliteli vermenin yanýnda zamanýndan önce teslim etmek içinde her türlü organizasyonel deðiþimleri yapýyor. 5 FEDERAL BÜLTEN

7 Yeni Pazarlarda Federal Markasý HABER Federal Elektrik 4 kýtaya 40 tan fazla ülkeye ihracat yapýyor. Ürünlerin %60 ýný ihraç eden firma 2012 yýlýnda yurtdýþýnda yeni pazarlara adým attý. Mevcut pazarlarýna ilave olarak; Almanya, Hollanda, Makedonya, Ýspanya, Güney Kore, Portekiz, Srilanka ve Ukrayna pazarlarýna da satýþa baþladý yýlýnda da yeni pazarlara girmek için þimdiden çalýþmalar yapýlmýþ durumda. Ýhracata oldukça önem veren firma, üretim kapasitesini arttýrdý. Ýhracattaki bu artýþýn yurtiçine olumsuz yansýmamasýný saðlamak için tüm çalýþmalar bitmiþ durumda. Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri FEDERAL 2012 yýlý sonunda baðýmsýz bir kuruluþ tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, yurtiçinde dikey yük ayýrýcýlarda Federal, Pazar lideri konumuna yerleþmiþtir. Bu yýl rekor bir büyüme elde ettiklerini dile getiren firma yetkilileri, dikey yük ayýrýcýlarda üretim adedini 3 katýna çýkardýklarýný belirttiler. Adapazarý Organize Sanayi Bölgesi nde üretimini yaptýklarý dikey yük ayýrýcýlarýn panocular tarafýndan oldukça ilgi gördüðünü ve bunun neticesinde de pazarda 1. sýralara yerleþtiklerini sözlerine eklediler. Federal Elektrik olarak, üretimini yaptýðýmýz ürünlerde can ve mal güvenliðini son derece önemsiyor ve piyasaya sunduðumuz ürünlerde kaliteyi en önemli ilke olarak kabul ediyoruz. Bu nedenledir ki, kabul muayenelerinde hiçbir sorunla karþýlaþmýyoruz. diyerek de ürünlerindeki kabul edilmelerinin bir bakýma özetini bizlere sundular. FEDERAL BÜLTEN 6

8 HABER FEDERAL in Tanýnmýþ Marka Olmasý 2008 Yýlýnda Tescillendi Tanýnmýþ marka kavramý; yalnýzca hedef kitlesi tarafýndan deðil; ayný zamanda, toplumun tüm kesimleri tarafýndan kabul edilebilir düzeyde tanýnmýþlýða eriþmiþ, herhangi bir hatýrlatmaya gerek kalmaksýzýn zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya iþletme ile çaðrýþým yapan markalarý ifade eder. Tanýnmýþ markanýn aynýsýnýn ya da bir benzerinin, esasen tescilli olduðu sýnýf/sýnýflar dýþýnda da tescil edilmesi mümkün deðildir. Olasý tescil baþvurularý da, tanýnmýþ marka sahibinin itirazýna gerek kalmaksýzýn, ayný veya benzer baþvuru Türk Patent Enstitüsü tarafýndan doðrudan reddedilmektedir. Olasý bir dava durumunda, karar organlarýna karþý ispatý, normal bir markaya oranla çok daha kolay olmaktadýr. Günümüzde, firmalarýn ulusal ya da uluslararasý pazarda rekabet ederken baþarýlý olabilmelerinin ön koþullarýndan biri, maddi güçlerinin yanýnda, sahip olduklarý entellektüel güçleri ve bu gücü saðlayan saygýnlýklarýdýr. Sahip olduklarý markalarýnýn tanýnmýþlýk þerhi taþýmasý da kendileri için en önemli saygýnlýk unsurlarýndan biridir. Federal 2008 yýlýndan beri tanýnmýþ marka unvanýna sahip, Japonya hariç 5 kýtada tanýnan bir markadýr. Kurulduðu günden bu güne kadar geçen bu kýsa sürede bu unvaný almanýn gururunu haklý olarak yaþýyor. Federal Elektrik; Gaz Daðýtým Firmalarýna ve Test Kuruluþlarýna Doðalgaz Sayaçlarý Ýçin Laboratuar Kurmaktadýr. 25 Yýllýk üretim bilgi ve tecrübesini Doðalgaz sayaçlarýnýn üretimine aktaran FEDERAL ELEKTRÝK sektör alýþkanlýklarýný deðiþtirdi. Federal Elektrik; Gaz Daðýtým firmalarý ve test kuruluþlarýna, EN 1359 standardýna uygun G4,G6,G10 doðalgaz sayaçlarý için rutin (kalibrasyon-doðrulama) ve tip test ünitelerinin tasarým ve imalatýný yapmaktadýr. Elektroteknik sektöründe birçok ilke imza atan firma Doðalgaz Sayaçlarý üretim sektöründe de uzun yýllar faaliyet gösteren firmalarýn yapamadýklarýný yaptý. Kendi kullanýmý için kýsa sürede EN 1359 Standardýna uygun rutin ve tip test ünitelerinin tasarým ve imalatlarýný gerçekleþtirerek bir ilke daha imza attý. Sektörde yapýlacak çok þeyin olduðuna inandýðýný belirten firma yetkilileri, doðalgaz sayaçlarý üretim sektöründe test üniteleri ile ilgili dýþa baðýmlýlýðýn önüne geçti. 7 FEDERAL BÜLTEN

9 HABER Federal Elektrik Gelecek Nesillere Yaþanabilir Bir Dünya Býrakmak Ýçin ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldý. Sürdürülebilir kalkýnma ve çevre çalýþmalarý çerçevesinde Federal Elektrik çalýþmalarýný ISO belgesi ile sonuçlandýrdý. Ýþletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararlarýn sistematik bir þekilde azaltýlmasý ve mümkün ise ortadan kaldýrýlabilmesi için geliþtirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adý verilir. Çevresel duyarlýlýðýn giderek arttýðý günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya baþlamýþlardýr. Çevresel sorumluluklarýn gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atýklarýn azaltýlmasýný, iþ veriminin arttýrýlmasýný, maliyetlerin azaltýlmasýný saðladýðý gibi þirket imajý üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir. Federal Elektrik olarak yýllardýr üzerinde durduðumuz sürdürülebilir kalkýnma ve çevre politikamýzý, ISO ile bir kez daha resmi anlamda da onaylamýþ bulunmaktayýz. Federal Elektrik Ürünlerine Uzakdoðu Firmalarýndan Talep Yýllardýr alçak gerilim þalt malzeme üretimi yapan Federal Elektrik, Uzakdoðu dan ürün talepleri alýyor. Genelde ülkemizde tam tersi bir durum söz konusu. Firmalar ürünlerini Uzakdoðu dan almakta ve kendileri üretiyormuþ gibi göstermektedirler. Ancak son dönemde firmaya gelen üretim talepleri firma yetkililerini de þaþýrtmýþ görünüyor. Uzakdoðu da üretim yapan bir firma, oradaki mallarýn kalitesizliðinden þikayet ederek, kendileri adýna Federal Elektrik ten üretim yapmalarýný teklif etti. Bu durum; kaliteden taviz vermeyen ve sürekli geliþmeye odaklý olarak çalýþan Federal Elektrik in, doðru bir strateji üzerinde olduðunu gösterdi. Uzakdoðu da üretilen ürünler ile ilgili sürekli kurumlara yazýlar yazdýklarýný, bu ürünlerin piyasada yer almamasý gerektiðini her fýrsatta dile getirdiklerini ve bir sonuç elde edemediklerini ifade eden firma yetkilileri, bizim ülkemizde bu durumun önemi hala anlaþýlmýþ deðil, bize yapýlan bu baþvurular ile o ülkede kalitenin önemini anlayan birilerinin olmasý sevinilecek bir durum mu yoksa üzülecek bir durum mu kararý siz verin!!! diyerek sözlerini noktaladý. FEDERAL BÜLTEN 8

10

11 Federal Elektrik; kompozit plastikler alanýnda, termoset malzeme üretimini, BMC (Bulk Moulding Compaund) kalýplama hamuru olarak 15 yýldan beri kendi bünyesinde gerçekleþtirmektedir. Bu üretimler için gerekli tüm makina ve ekipmanlarý üretim tesislerinde bulunmaktadýr. Özel formülasyonlar ile istenilen renk ve özelliklerde BMC imalatý mevcut. BMC malzemenin yapýsýndaki camelyafýn üstün mekaniksel özelliði, polyester reçine ve diðer komponentler ile birleþerek, yüksek izolasyon, üstün yalýtkanlýk özelliði, yüksek darbe dayanýmý vb birçok önemli özellik kazanýlmaktadýr. Firmaya, yurtiçi ve yurtdýþýndan BMC üretimi ile ilgili birçok talepler gelmekte olup, bu talepler en kýsa sürede karþýlanmaktadýr. HABER Federal Mermer Katýldýðý Fuarda Yeni Ürünlerini Tanýttý. Federal Mermer, Çin'in Xiamen kentinde, The 13th China Xiamen International Stone Fair organizasyonunda, Mart 2013 tarihleri arasýnda yapýlan mermer fuarýna katýldý. Firma yetkilileri; yerli ve yabancý firmalarýn katýlýmlarýnýn yoðun olduðunu, ürünlere gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarýný ifade ettiler. Fuarda Lotus serisi mermerlerin yaný sýra, ürün gamýna yeni eklenen Golden Rose, Maya Cream, Mystic Brown ve Golden River'ýn mermerlerini de tanýttýlar. Üretiminin %70 inden fazlasýný ihraç ettiklerini dile getiren firma yetkilileri, yeni ürünlerimiz, piyasada yüksek talep görüyor. Bu yýl, büyük atýlýmlar gerçekleþecek yýlýnýn ilk 3 ayýný geçen sene ile kýyasladýðýmýzda, hedeflenen satýþlarýn üzerinde bir sonuç elde ettik. Bu nedenle 2013 yýlý hedeflerimizi þimdiden revize ettik. Federal Elektrik in 2012 yýlýnda gösterdiði baþarý, bizim için referans oldu. Hedefimiz büyüme hýzýný maksimum seviyelere yükseltmektir. Federal Elektrik, BMC Taleplerine Cevap Veriyor. BMC taleplerinizi adresinden iletebilir, adresine de mail atabilirsiniz. FEDERAL BÜLTEN 10

12 HABER Federal Polyester Panolarýnda da Adýný Piyasaya Duyuruyor. Federal Elektrik, Easypan Daðýtým panolarý, Dikili Tip Panolar derken Cam Elyaflý pano iþine de adým attý. Ürün gruplarýnýn aðýrlýklý olarak panolarda kullanýlmasý nedeniyle böyle bir açýlýma ihtiyaç duyduklarýný dile getiren Federal yetkilileri, panolarý hakkýnda bizleri bilgilendirdiler. CAM ELYAFLI POLYESTER PANO Cam elyaf takviyeli panolar metal panolarla karþýlaþtýrýldýðýnda düþük aðýrlýða sahip olmalarý ve can güvenliðinin diðer panolara oranla daha fazla olmasý sebebiyle tercih edilmektedir. Piyasadaki bu ihtiyacý gören firmamýz cam elyaflý panolara yatýrým yapmaya karar vermiþtir. Tedaþ MYD A AG Saha Daðýtým Kutularý teknik þartnamesinde yer alan Tip3 panolar piyasada en çok tercih edilen pano tipidir. Üretimini yaptýðýmýz dikey yük ayýrýcýlarýmýzýn kullanýldýðý bu panolarda, hem panonun hem de dikey yük ayýrýcýnýn ayný marka olmasý hem bizim açýmýzdan hem de kullanýcýlar açýsýndan arzu edilen bir durumdu. Bu nedenle de bu panolarý üretmeye karar verdik ve numune panolarý ilgili yerlere göndermeye baþladýk. Günümüzde, elektrik kaçaklarýndan kaynaklanan yangýnlar, elektrik çarpmalarý sonucu birçok kaza yaþanmaktadýr. Kazalarýn büyük bir kýsmý pano ve kablolardaki kýsa devre ve kaçaklardan ortaya çýkmaktadýr. Cam elyaf takviyeli panolar, can ve mal güvenliðinin korunmasýnda tartýþýlmaz bir öneme sahiptir. Oluþabilecek elektrik arkýný 2 dakika boyunca sýzdýrmamaktadýr. Üretimde kullanýlan cam elyaf takviyeli panolar kendini söndürebilme özelliðine sahiptir. Kolay taþýnabilme ve kolay montaj avantajý vardýr. Bu panolar ayný zamanda su ve nem geçirmez özelliðe sahip olup, kullanýcýya bakým maliyeti getirmemektedir. Paslanmaz özelliði nedeniyle tercih edilmekte olan panolarýn boyaya ihtiyacý yoktur. FEDERAL EASYPAN PANOLARI Federal EasyPAN daðýtým panolarý, IEC ve CE normlarýna uygun olarak ülkemizin hizmetine sunulmuþtur. Maksimum güvenlik içermesi nedeniyle güvenle kullanacaðýnýz EasyPan ý kýsa sürede teslimat avantajý ve uygun fiyatýyla ülkemize kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz. Bu türdeki daðýtým panolarý tüm Avrupa Ülkeleri nde özellikle Ýngiltere ve Ortadoðu da yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bizde de aðýrlýklý olarak dýþ piyasaya yönelik yapýlan bu çalýþma baþlangýçta Orta Doðu Ülkeleri nden gelen yoðun talepleri karþýlamak üzere hayata geçirilen bir projeydi. Yapýlan çalýþmalar neticesinde, ülkemizde de kullanýlacak hale getirilerek iç pazarlara da sunulmuþtur. Sýva altý ve sýva üstü olarak üretilen panolar EP1 ve EP1S tipi panolar, 12 ve 18 yolu, EP2 ve EP2S tipi panolar 24 ve 30 yollu, EP3 tipi panolarda 36ve 42 yolludur. S tipi panolar daha çok ana daðýtýmda otomat, kaçak akým ve anahtar kullanýmý için uygundur. Normal tip panolarda ise ana daðýtým þalterler ile 11 FEDERAL BÜLTEN

13 HABER yapýlmaktadýr. Yani, ana daðýtýmda þalter kullanýlmayacak ise S tipi seriler seçilmesi, panolarýn daha az yer kaplamasýna olanak saðlanacaktýr. DÝKÝLÝ TÝP PANO: Öncelikle, piyasada sürekli olarak konuþulan tip testli pano nun piyasaya getirdiði yeniliklere deðinmekte fayda olduðunu düþünüyoruz. Bir panonun nasýl olmasý gerektiðini tanýmlayan ve panolarda tip testinin bozulmamasý için gerekli koþullarý belirten IEC standardý deðiþmiþtir. Yeni standart IEC sayesinde pano üreticilerinin, ana üreticinin montaj kriterlerine kesinlikle uymalarý saðlanmýþtýr. Standardýn en önemli özelliklerinden biri de, orijinal üretici- pano üreticisi ayrýmýnýn yapýlmýþ olmasýdýr. Önceleri bütün sorumluluk orijinal üreticide iken, þimdi ise, müþteriye karþý sorumlu olan kiþi, panoyu toplayan kiþi olmuþtur. Artýk partner firma orijinal üreticiden aldýðý panoyu istediði gibi deðiþtiremeyecek, ana barayý istediði gibi daðýtma ve benzeri durumlar söz konusu olamayacaktýr. Federal Elektrik Tip Testli Panosu tüm ticari ve endüstriyel binalarda 4000 A e kadar alçak gerilim elektrik daðýtým panolarýnda teknik çözümler saðlamaktadýr. Deneyler Ýngiliz Belgelendirme Kuruluþu ASTA nýn gözlemcileri ile birlikte IHP Test Laboratuarý ve Boðaziçi Üniversitesi yüksek akým laboratuarlarýnda yapýlmýþtýr. Federal tip testli panosunda giriþ ve çýkýþlar sistemlerin ihtiyaçlarýna göre pano üstünden veya altýndan yapýlabilirken, kablo veya basbar baðlantýlarýný pano önünden ya da arkasýndan yapma imkaný saðlamaktadýr. Panolar tamamen modüler yapýda tasarlandýklarýndan vidalý birleþimleri sayesinde deðiþiklikler yapýlabilir ve /veya modüller eklenerek büyütülebilir. Saðlam yapýlarýyla yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açmakapama manevralarý sýrasýnda oluþan dinamik kuvvetlere dayanýklýdýr. Panolarda kullanýlan düþük sýcaklýk artýþ katsayýlý bara tasarýmý sayesinde pano içi ekipmanlarýn ömrünün uzun olmasý saðlanmaktadýr. Federal Elektrik in kompakt tip þalterlerinde olduðu gibi bu panoda da, can ve mal güvenliðinin saðlanmasý amacýyla enerjili parçalara direkt ya da indirekt temas engellenmektedir. Federal Elektrik Harmonik Filtre ve Þönt Reaktörü Piyasaya Vermeye Baþladý. Federal Elektrik ürün gamýna harmonik filtre ve þönt reaktörü de ekledi. Monofaze ve trifaze olarak piyasaya sürülen bu ürünlerin koruma derecesi IP00. F sýnýfý izolasyona sahip olan ürünlerde klemens ya da bara baðlantý seçeneði mevcut. Þönt reaktörler, 189Hz rezonans frekansýnda üretilmektedir. 134 Hz ve 210 Hz rezonans frekansýnda ürün taleplerinde özel üretim yapýlmaktadýr. GENEL ÖZELLÝKLERÝ 1-) Filtre / Reaktör gücüne göre çýkýþta klemens yada bara baðlantýsý 2-) Üç veya bir fazlý üretim 3-) Demir nüveli, hava aralýklý tasarým 4-) Termo kontakla ýsý korumasý 5-) Bakýr yada alüminyum sargý 6-) Koruma derecesi IP 00 7-) F sýnýfý Ýzolasyon FEDERAL BÜLTEN 12

14 EÐÝTÝM Transfer Sistemleri Teknolojik geliþimin vazgeçilmez enerji kaynaðý þüphesiz ki elektrik enerjisidir. Bu enerji çeþidi hayatýmýzýn her aþamasýnda iþlerimizi kolaylaþtýrmakta ve güncel hayatta kullandýðýmýz pek çok makine türüne hayat vermektedir. Kýsacasý hayatýmýzýn bir parçasý durumundadýr ve deðiþik þekillerde elde edilir. Elektrik enerjisini elde etmede yoðun olarak jeneratörler kullanýlýr. Jeneratörlerin deðiþik güçlerde ve deðiþik fazlarda üretimleri yapýlmaktadýr. Hastaneler, askeri tesisler, siteler, alýþveriþ merkezleri, fabrikalar gibi kurulu güçleri yüksek olan iþletmelerde yedek enerji kaynaðý olarak dizel yakýtla çalýþan jeneratörler tercih edilmektedir. Jeneratör imal eden firmalar jeneratörlerini donanýmsal hatalara karþý korumak amacýyla kontrol ve koruma fonksiyonlarý ile donatýlmýþ panolarýný da jeneratörleri ile birlikte satmaktadýrlar. Elektrik kesintilerinde jeneratöre ilk hareketi veren bu sistemler genelde transfer sistemlerini içermezler ve firma ekstra bir fiyat mukabilinde müþterisine bir transfer sistemi çözümü önerir. Transfer sistemleri deðiþik ürün gruplarý ile yapýlabilir. Kontaktörler ve devre kesiciler transfer sistemlerinde en çok tercih edilen ürünlerdir. Kontaktör ile kurulan sistemlerde kontrol panelinden gelen sinyaller doðrultusunda þebeke veya jeneratör kontaktörü devreye alýnýr veya çýkartýlýr. Bu tür uygulamalarýn pek çoðunda aþýrý akýma karþý bir koruma bulunmaz. Otomatik transfer sistemi maliyetinden kaçan iþletmeler ayýrýcýlar ile yapýlabilen daha ucuz sistemleri de kullanabilmektedirler. Fiyat olarak ucuz gibi görünse de iþlevsellik açýsýndan seperatör gibi önemli parçalarý içermeyen bu transfer sistemlerinin kullanýmýnda yaþanýlacak sýkýntýlarý azaltmak ve yüksek kalitede fiyatý düþük ürünleri müþterilerinin kullanýmýna sunmak isteyen Federal Elektrik, yýllardan beri dalýnda bir numara olan ve beðeni ile kullanýlan yük ayýrýcýlarýndan oluþturduðu transfer sistemlerini kullanýcýlarýnýn hizmetine sundu. Bu ürünle birlikte kullanýcýlar Mekanik ömrü , elektriksel ömrü 1.000, anma kapama ve anma açma kapasitesi 3In deðerinde üst kalitede bir ürüne sahip oldular. Ayný zamanda aþýrý akýma karþý koruma fonksiyonu ekleme imkanlarý da beraberinde geldi. Aþýrý akýma karþý koruma fonksiyonu eklemek isteyen kullanýcýlar için NH sigorta takýlan modeller kullanýlabiliyor. Federal yük ayýrýcýlarý, ayýrýcý olarak imal edilen ürünler arasýnda sahip olduklarý döner kontak donanýmý sayesinde güvenilir açma-kapama deðerleri ile fark yaratmaktadýrlar. Devre kesiciler ile yapýlan transfer sistemleri,kesicilerin yapýlarý gereði aþýrý akýmlara karþý koruma fonksiyonlarýný da içerir.kullanýlacak ürün grubu cat B segmentinde bir ürün ise açtýrma-kapama-düþük gerilim bobinleri - motor mekanizmalarý ve mekanik kilit aksesuarlarýnýn takýlmasý ile gerçekleþtirilir. Kompak tip devre kesiciler ile yapýlan transfer sistemleri maliyet, koruma fonksiyonu, akým aralýðýnýn geniþ olmasý ve az aksesuarla kurulabilmesi gibi avantajlarý içermesi açýsýndan sýk olarak tercih edilen sistemlerdendir. Federal Elektrik, kompak tip devre kesicileri ile oluþturduðu transfer sistemlerini uzun zamandýr 16 A-2500 A aralýðýnda müþterilerinin kullanýmýna sunmaktadýr. Kullanýcýlarý, iki adet devre kesici, iki adet motor mekanizmasý, bir adet transfer rölesi içeren ve bir tablo üzerinde tüm ürünlerin montesinin yapýldýðý, az yer kaplayan uzun ömürlü ve uygun fiyatlý bu transfer sistemlerini tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu ilgi doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren Federal Elektrik, müþterilerinin hizmetine sunmak için geliþmiþ fonksiyonlar ile donatýlmýþ ve maliyet açýsýndan daha uygun olan yeni bir transfer sistemi tasarladý. FATS kodlamasý ile duyurduðu ve satýþýna baþladýðý ürün grubu müþterilerinden tam not aldý. FATS yapýsal olarak incelendiðinde; -Trip kontaklarý takýlý þebeke devre kesicisi -Trip kontaklarý takýlý jeneratör devre kesicisi -Tek motor içeren mekanizma -Kontrol ünitesi ve tüm ürünlerin üzerine montajýnýn yapýldýðý tabla dan oluþmaktadýr. Kontrol birimi sistemin verimli çalýþmasý için geliþmiþ çalýþma fonksiyonlarý içermektedir. 13 FEDERAL BÜLTEN

15 EÐÝTÝM FATS nin panoya montajý kolay ve enerji giriþ yönleri esneklik taþýr. Enerjinin üstten veya alttan girmesi kullanýcý açýsýndan sýkýntý olmaz. Baðlantý klemensleri ayarlanarak uyum saðlanmýþ olur. FATS 16A den 1600 A deðerine kadar imal edilebilmektedir. Pano kapaðýna kontrol bölümü baðlanabildiði gibi kullanýcý isterse sinyalizasyon soketlerinden de transfer sisteminin durumunu pano kapaðý üzerinden izleyebilir. Sinyalizasyon soketlerinde þebeke ve jeneratör devre kesicinin ON-OF- Trip konumlarýný gösteren kontak çýkýþlarý mevcuttur. Jeneratör firmalarý transfer panolarýnda elektrik kesintilerinde jeneratör ilk hareketi saðlayacak donanýmý koyarlar. Kullanýcý arzu ederse FATS üzerinde bulunan JENERATÖR ÝLK HAREKET donanýmý ile bu görevi de yapabilirler. Jeneratöre ilk hareket verileceðinde gecikme isteniyorsa sinyalizasyon soketleri arasýnda yer alan DC V harici besleme ile istenilen gecikme zamaný ayarlanabilir. Gecikme süresi istenmiyorsa bu soketlerin kullanýlmasýna gerek yoktur. FATS bu durumda gecikme zamanýný 0 sn olarak iþleme koyar. Enerji ister þebeke kaynaðýndan isterse jeneratör kaynaðýndan saðlanýyor olsun, sistemde oluþacak ve kesinlikle enerjinin kesilmesi gerekli olacak durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda bir aþýrý akým yoksa ve harici müdahale olmamýþsa devre kesiciler ON konumlarýný muhafaza ederler. Bu gibi çok acil durumlarda kullanýlmak üzere FATS sinyalizasyon klemenslerinde uyarý sinyali veya yangýn koruma olarak isimlendirilen kuru kontak giriþleri mevcuttur. Deðiþik amaçlarla donatýlmýþ sensör düzeneklerinden gelecek bir uyarý sinyalinde her iki devre kesicide OFF konumuna gelir. Kullanýcý tarafýndan müdahale edilmediði sürece de bu konumunu muhafaza eder. FATS bu uyarý sonunda çalýþmýþsa sinyalizasyon soketinden de durumunu gösteren sinyal üretir. Kontrol paneli üzerinde dört dijit led ekran bulunmaktadýr.bu ekran üzerinden o anda ON konumunda bulunan besleme kaynaðýnýn enerji deðerleri dönüþümlü olarak faz faz gösterilir. Þebeke veya jeneratör enerji kaynaklarýnýn olup olmadýðý ve hangi kýsmýn kurulu olduðu yerleþtirilen led ler ile gözlenebilir. AUTO ledi yandýðýnda girilen parametreler doðrultusunda gerekli ise transfer gerçekleþtirilir. Ayar parametrelerin girilmesi ile tam bir koruma sistemi kurulmuþ olur. Aþýrý akýma karþý koruma yapabilmek için þebeke tarafýna standart, jeneratör tarafýna jeneratör özelliklerine baðlý devre kesici kullanýlýr. Devre kesiciler aþýrý akým ve kýsa devre koþullarýnda açarak korumayý gerçekleþtirirler. Transfer koþullarýnýn oluþabilmesi için ille de fazlarýn hepsinin kesilmesi gerekmez. FATS ayar menüsüne girilerek gerilim yüksekliði-gerilim düþüklüðü oranlarý ayrý ayrý þebeke ve jeneratör besleme kaynaklarý için ayarlanabilir. Düþük gerilim korumasý V deðerleri arasýna, yüksek gerilim korumasý ise V deðerleri arasýnda ayar edilebilir. Transfer koþullarý gerçekleþtiðinde devre kesicilerinin offon manevra süresi bekleme süresi (0) sn alýnmak kaydýyla 5 sn sürer. Eðer istenirse transfer süresi eklenebilir. Bu süre 0,5-90 sn arasýndadýr. Þebekeden jeneratöre ve jeneratörden þebekeye ayrý ayrý ayarlama imkaný sunar. Kontrol paneli üzerinde bulunan led ekranda bir problem dahilinde kullanýcýyý yönlendirecek ERROR kodlarý bulunur. Bu hata kodlarýndan, sýnýr swichlerinde problem, trip vb hatalar görülüp tedbirleri alýnabilir. Manuel transfer için mekanik bir kol olmasýna karþýn arzu edenlere için elektriksel mekanik manevra butonu da bulunmaktadýr. FATS fonksiyonlarýný yerine getirirken V besleme aralýðýnda çalýþabilir ve sadece 10 W enerji tüketir. FEDERAL BÜLTEN 14

16 HABER Tasarým Tescili Uzakdoðu da Bir Sorun Yurtiçi ve yurtdýþý pazarda güçlü olmayý ve devamlýlýðýný korumayý hedefleyen firmalar için marka, ekonomik pazarda yer edinmenin gereklerinden birisidir. Bunun için ilk basamak olan marka tescili, saðlam bir temel üzerine oturan ve sürekli geliþmeyi hedefleyen bir sürecin baþlangýcýdýr. Türkiye den Dünya ya sloganýyla hýzla yoluna devam eden FEDERAL ELEKTRÝK bu bilinçle markalaþma yolunda da önemli yatýrýmlar yapmýþtýr. Markalaþmaya çok büyük önem veren firmanýn; yurt içi ve yurtdýþýnda; 99 adet marka tescili, 198 adet tasarým tescili, 6 ayrý patenti bulunmaktadýr. Tasarým tescili almanýn zorluklarýndan bahseden Federal yetkilileri þu konularý bizlerle paylaþtý. Özellikle Uzakdoðu ki ülkelerde tasarým tescili almak büyük bir sýkýntý. Hem mali anlamda Avrupa ya kýyasla çok pahalý, hem de süresi oldukça kýsa. Yani neredeyse 3 senede bir bu bölgelerde tasarým tescilinizi tekrar yaptýrmak zorunda kalýyorsunuz. Uzakdoðu daki firmalar, bildiðiniz üzere ürünlerinizi kopyalamak için hazýrda bekliyorlar. Bu nedenle de altyapýlarýný oluþturmak için, tasarým tescil koþullarý aðýrlaþtýrarak pes ettirme politikasý uyguluyorlar. Birilerinin buna dur deme zamaný gelmiþtir. Türk Patent Enstitüsü ve hükümet yetkilileri birlikte hareket etmeli ve bu ülkelere baský yapmalýdýrlar. Bizim ülkemizde de onlarýn tescilini daha kýsa süreli ve daha pahalýya yapmalýdýrlar. Bu sadece Federal in bir sorunu deðildir. Tüm firmalar tüm sektörler için sorundur. En azýndan Avrupa standartlarýnýn uygulanmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Ýþadamlarýnýn Vize Çilesi Türkiye 1996 yýlýndan bu yana Gümrük Birliði'nin üyesi. Gümrük Birliði anlaþmasý ile mallarýn serbest dolaþýmý saðlandý. Ancak aradan geçen 17 yýlda mallarý üreten iþ adamlarýnýn vizesiz giriþi hakkýnda en ufak bir geliþme saðlanamadý. Avrupa ülkelerinin iþadamlarý rahatlýkla bizim ülkemize gelebiliyorlar, ancak bizim iþ adamlarýmýza uygulanan vize prosedürü bu rekabetin daha baþtan eþit þartlar taþýmadan yapýldýðýný gösteriyor. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün Avrupa Parlamentosu toplantýsýnda bu konuyla ilgili bir konuþma yapmýþtýr. "Mallarýn serbest ama iþadamlarýnýn serbest dolaþamadýðý bir ortamda rekabetten bahsedilemeyeceðini" dile getiren Ergün, vize konusunun iþadamlarý açýsýndan önemli bir haksýzlýðý ve eþitsizliði de beraberinde getirdiðini söyledi. Ýþadamlarýnýn en çok þikayet ettiði konularýn baþýnda, vize prosedürünün uzun olmasý ve istenen belgelerin çokluðu, vize verilmeyiþ nedeninin yazýlý ya da sözlü olarak kendilerine bildirilmemesi geliyor. Dolayýsýyla, baþta Anadolu sanayicisi ve tüccarý olmak üzere pek çok iþadamý Avrupa ya açýlmakta zorlanýyor. Daha doðrusu önlerine engeller konuluyor. Tapu kaydýndan banka hesaplarýna kadar olmadýk bilgi ve belge isteniyor. Bu belgeleri verse de günlerce kuyrukta bekletiliyor. Bir iþadamýnýn en kýymetli þeyi olan zamaný alýnýyor. Ýþadamlarýnýn durumu bu. Sýradan vatandaþlarý siz düþünün. Bununla birlikte bir Avrupalý iþadamý rahatlýkla Türk vizesi alýp Türkiye deki iþlerini takip edebiliyor. Vize için bir iþadamýndan istenen þeylerin yüz kýzartýcý nitelikte olduðunu söyleyen ASO Baþkaný Çaðlayan, Vize zulmü bizim onurumuzu kýrýyor, zedeliyor. Bunu biz ticarete teknik bir engel olarak deðerlendiriyoruz. diyor. Baþbakan Erdoðan a konu ile ilgili bir dosya sunan Çaðlayan, AB ile müzakerelerde bu konunun mutlaka çözüme kavuþturulmasýný istiyor. Bu durum, küreselleþen ekonomik ve ticari faaliyetlerde bir haksýz rekabet aslýnda. Türk sanayicisinin ve iþadamýnýn hareket kabiliyeti sýnýrlanýyor, eþit þartlarda rekabet imkaný elinden alýnýyor diyerek sözlerini tamamlýyor. Bu konu ile ilgili Zaman Gazetesinden Hilmi YAVUZ un makalesini sizlere sunuyoruz. 15 FEDERAL BÜLTEN

17 HABER Ýngiltere Vizesi: Onur Kýrýcý Muameleler Seyahat etmekten hoþlandýðým söylenemez, ama bazen mücbir sebepler den, bazen de, dostlarýmýn incelikli dâvetlerine icâbet etmekten dolayý, son birkaç yýl içinde, yurt içinde bir hayli dolaþtým. Bugün de Malatya da olacaðým. Önümde Ordu, Giresun, Erzurum, Konya seyahatleri var Dâvete icabet, sünnettir elbet, ama önümüzdeki aylarda Ýngiltere de yapýlacak olan Londra Kitap Fuarý etkinliðine katýlmayacaðým. Nedeni, hemen hemen herkesin Ýngiltere ye gidiþ konusunda, haþin ve özel hayatýn gizliliðine saygý duymayan sorulara muhatap kýlýndýðý vize uygulamasý!.. Evet, anlýyorum, 11 Eylül den sonra, baþta ABD olmak üzere Batýlý ülkelerin, ülkeye giriþleri çok daha sýký bir biçimde denetlemek konusundaki hassasiyetleri ma zur görülebilir;- ama elbette bir kerteye kadar! Ýki yýl önce, eþi Ýngiltere de doktora yapmakta olan bir öðrencim, Londra ya gitmek için vize talebinde bulunduðunda, evliliðinin gerçek bir evlilik olup olmadýðýný tespit etmek için, özel yazýþmalarýný bile görmek istemiþlerdi! Özel hayatýn gizliliði, Ýngiltere nin vize uygulamalarý için geçerli deðildi Bakýnýz, ben yýllarý arasýnda Londra da yaþadým. BBC nin Türkçe servisinde program assistant olarak çalýþtým ve Londra Üniversitesi ni [ University College ] bitirdim. Dört yýldan daha uzun bir süre kaldýðým için Home Office tarafýndan bana daimî ikamet ve çalýþma izni verildi. Ýsteyen Home Office den, BBC den ve Senate House dan buna iliþkin bilgileri edinebilir Dahasý, beni bu yýlki Londra Kitap Fuarý na Türk Hükümeti nin Kültür ve Turizm Bakanlýðý resmen dâvet ediyor: Ýki yýl kadar önce, Londra da, Yunus Emre Kültür Merkezi nin açýlýþýna da sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e refakat etmek üzere Danýþma Kurulu üyesi olduðum Yunus Emre Enstitüsü tarafýndan resmen dâvet edildiðimde de, Ýngiltere den vize talep etmiþ ve potansiyel bir terörist muamelesine tâbi tutulmuþtum. Vize almaktan vazgeçip gitmedim Yunus Emre Merkezi nin açýlýþýna Bütün bunlar bir yana, ben 77 yaþýndayým ve yaþ durumumun da, herhalde, terörist olma ihtimalim olmadýðýna iliþkin bir kanýt olarak dikkate alýnabilirdi Ne Ýngiltere de beþ yýl kalmýþ olmam, ne daimî ikamet hakkýna sahip olmam, ne BBC de çalýþmýþ olmam, ne Londra Üniversitesi ni bitirmiþ olmam, ne bir hayli yaþlanmýþ biri olmam, ne de Kültür ve Turizm Bakanlýðý nca davet edilmiþ olmam, Ýngiliz Dýþiþleri nce uygulanan kaba ve haþin vize isteklerine zerrece tesir etmedi. Beni, ahret sorularýna maruz býrakmakta ýsrar ettiler Okurlarým, beni baðýþlasýnlar, ama bunlarý yazmak zorundayým. Bütün bu muamelelere ma ruz kalmanýn ne kadar onur kýrýcý olduðunu herhalde teslim edersiniz! Üstelik ben Türkiye nin en saygýn üniversitelerinden birinde, Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi nde öðretim üyesiyim. Bu gazetede köþe yazarýyým ve 50 ye yakýn kitabým var. Anlaþýlan, Ýngiliz Dýþiþleri için bütün bunlar bile, bir mânâ ifâde etmiyor! Her zaman istisnalar vardýr ve olmalýdýr da! Ýngiliz Dýþiþleri nin Cumhurbaþkaný ve Baþbakan için bile, vize alýnmak mecburiyetini dayattýðýný öðrendiðimde, Türkiye Cumhuriyeti için utanç duyulacak bir durumun Türkiye lilere, bize, fütûrsuzca revâ görülmekte olduðunun derin acýsýný yaþadým Sanki bir sömürge ülkesinde yaþýyorduk.. Ýngiltere nin böyle sabýkalarý olmuþtur: 1960 larýn ortalarýnda, Ýngiliz Milletler Topluluðu na mensup olduklarý için Ýngiliz pasaportu taþýyan Afrika ülkeleri vatandaþlarýna da, Harold Wilson un Ýþçi Hükümeti döneminde, Ýngiltere ye girmelerine izin verilmemiþti! Sevgili okurlarým beni baðýþlasýnlar: Özel hayatýma iliþkin bir sýkýntýyý onlarla paylaþmak zorunda kaldýðým için! Sait Faik gibi söylersem: Yazmasam, çýldýracaktým Hilmi Yavuz FEDERAL BÜLTEN 16

18 63A A Cam Elyaf Takviyeli Polyester Pano

19 2A - 125A 25A - 125A Harmonik Filtre Þönt Reaktör Trifaze - Monofaze Yatay Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar 160A - 630A

20 RÖPORTAJ 3e Dergisinde Yayýnlanan Röportaj Federal Elektrik Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa NURDOÐAN ile 3e Dergisi Yazý Ýþleri Müdürü Çiðdem TÝMAR ýn yaptýðý Þubat 2013 sayýsýnda yayýnlanan röportaj metni. Elektrik malzeme imalatýndan mermere, aydýnlatmadan, doðalgaza kadar farklý alanlarda faaliyet gösteren Federal Þirketler Grubu nun bir þirketi olan Feredal Elektrik, alçak gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde Türkiye nin önde gelen firmalarýndan biri yýlýnda %50 ciro artýþý duyuran þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan, Federal Elektrik in Türkiye de pek çok ilke imza attýðýný belirterek Sadece bizim sektör için geçerli deðil; her sektörde yerli üretim yapan firmalar pazarda yer almalý. Bu bir kültür meselesidir. Yerli malý kültürünü oluþturmamýz, ülke ekonomisine hep birlikte katkýda bulunmamýz gerekiyor. diyor. Türkiye den dünyaya sloganý ile çok sayýda þirket ile hizmet veren bir grupsunuz. Bu yapýnýn bir parçasý olan Federal Elektrik hakkýnda bilgi verir misiniz? Federal Elektrik, 1990 yýlýnda kuruldu yýlýnda ihracata baþladýk ve 94 krizinden etkilenmedik. Avrupa nýn ve dünyanýn belirlemiþ olduðu IEC ve EN standartlarýnýn belirlediði kalitenin üzerinde ürünler üretiyoruz yýlýnda, ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldýk ve I. Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri kongresinde, üretimde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü ne layýk görüldük. Alçak gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde 3 bin 250 çeþit ürünümüz bulunuyor. Federal Elektrik için kurulduðu günden bu yana yaþadýðý kilometretaþlarýndan söz eder misiniz? Üretime 1990 yýlýnda baþladýk yýlýnda Federal ismini aldýk yýlýna kadar 15 yýllýk bir süreçte grup olarak Türkiye nin ilk 500 büyük firmasý arasýna girebilecek bir ciroya ulaþtýk. Ülkemiz için Federal her zaman öncü firmalardan biri olmuþtur. Mesela;.. Federal, Türkiye de ilk yerli alçak gerilim (AG) malzemeleri üreticisidir... UNIGraphic 3 boyutlu tasarým programýný Türkiye de özel sektörde kullanan ilk firmadýr. Türkiye de ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldý. 19 FEDERAL BÜLTEN.. Türkiye nin ilk kýsa devre test laboratuvarýný kurdu... Türkiye nin ilk kalýpçýlýk meslek yüksekokulunun açýlmasýný saðladý (Makine ve ekipman üretiminde tasarým ve kalýpçýlýðýn iþ içindeki aðýrlýðý %60 civarýndadýr. Üniversitelerin makine bölümlerinde bu derslerin olduðunu sanýyordum yýllarýnda iþ hayatýna girince olmadýðýný öðrendim ve adeta dilimi yuttum. Türkiye de ilk defa Sakarya Meslek Yüksek Okulunda Kalýpçýlýk bölümünün açýlmasýna öncülük ettik)... Türkiye de ilk yerli alçak gerilim ve otomasyon cihazlarýnýn üretimine 1990 yýlýnda baþlayan tek yerli firmadýr yýlýnda baþlayýp kendi yazýlým programý ERP yi geliþtiren ve uygulayan özel sektör firmalarýnýn ilklerindendir... Yolcu vagonlarý için deðiþik voltajlarda otomatik ýsýtma sistemi üreten ilk ve tek firmadýr Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi nde TS-EN-9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü aldý... Müþteri memnuniyeti konusunda, en seri ve en hýzlý servisi maliyetine sunan tek firmadýr yýlýndan baþlayarak Hannover/Almanya, Mýsýr, Hindistan, Tayland, Moskova/Rusya, Ukrayna, Ýran, Suudi Arabistan, Dubai, Bulgaristan fuarlarýna katýlan ilk elektrik firmasýdýr (Hatta 1992 yýlýnda Hannover fuarýna ilk katýldýðýmýzda, orada 4 Türk firmasý vardý. Bunlardan 3 ü yedek parça firmasýydý. Elektrik sektöründe ülkemizin bayraðýný tek baþýmýza orada dalgalandýrdýk)... Kendi uzmanlýk alaný olmadýðý halde, okul öncesi eðitimin gerekliliðine 2000 yýlýndan itibaren ön ayak olan ve ülkemize hizmet veren ilk firmalardan biridir yýlýnda, eleman alýmlarýnda karakter analizi

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

10 sayý Mart 2012 Federal Yurtdýþý Fuarlara Bayileri Ýle Birlikte Katýlýyor. Dikey Sigortalý Ayýrýcý Ýle AG Kesicilerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Kýyaslanmasý FEDERAL ELEKTRÝK 2011 YILI BAYÝ TOPLANTILARINI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı