Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý

2

3 BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks: Deðerli Federal Dostlarý, yeni bir sayýmýzda tekrar sizlerin karþýsýndayýz. Uzun bir yýlý geride býraktýk yýlý hedeflerimizi üst seviyelerde tuttuk ve bunun meyvelerini de topladýk. Bültenimizde okuyacaðýnýz gibi Federal bu yýl %50 ciro artýþý saðladý. Türkiye nin büyüme hýzýnýn yüzde 3-4 olmasýna karþý büyük bir baþarý elde etmiþ olduk yýlýnda da hedeflerimize ulaþmak için altyapý çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Beklentimiz bu büyüme oranýný 2013 de de yakalamak. Bültenimizde yer alan konularý incelediðinizde göreceksiniz ki, bizim söylemlerimizle baðdaþan söylemler olduðunu. Bu nedenle, konularý farklý aðýzlarýn röportajlarýný da ekleyerek göstermek istedik. Hepinizin bildiði gibi, yerli ürün kullanýlmasý ile ilgili sürekli ilgili kurumlara yazýlar yazýyoruz, haberler yapýyoruz. Baþbakanlýðýn yayýnladýðý genelgenin uygulatýlmasýný talep ediyoruz. Uðraþlarýmýz bazý noktalara ulaþsa da bu kültürü ülkemize tam olarak benimsetemedik. Bu nedenle bu konunun üzerine yazýlarýmýz oldu. Yabancý ülkelerin yaptýðý yerli malý kampanyalarý ile ilgili örnekleri gözler önüne serdik. Ayrýca son dönemde gazetelerde yer alan yazýlarý da paylaþtýk. Faydalý olacaðýna inanýyoruz. Bir diðer konu, Türk lirasýnýn fazla deðerli duruma getirilmesi. Türk lirasýnýn baþka paralar karþýsýnda deðerlenmesi ihracatý olumsuz etkilemektedir. Bu konularla da alakalý olarak alternatif röportajlarý sizlere sunduk. Okudukça göreceðiniz daha birçok konu var bültende. Bu konularýn ele alýnmasýnda asýl önemli nokta, bunlarý kendi menfaatimiz için Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný yapmadýðýmýzýn örneklerle ortaya konulmasý. Biz yýllardýr bazý fikirler ortaya atýyoruz. Bu fikirlerin son zamanlarda gazetelerde baþkalarýndan duyulmasý bizi haklý konuma getiriyor. Sorunlar hepimizin ortak sorunu aslýnda. Zamanýnda ortaya koyduðumuz, dile getirdiðimiz sorunlar sadece Federal i etkileyen sorunlar deðil. Tüm üreticiler ve dolayýsýyla ülkemizi olumsuz etkileyen ortak sorunlardýr. Bazýlarý bunu baðýra baðýra zamanýnda söylüyor, bazýlarý da sadece kendi içinden söyleniyor. Biz hiçbir zaman susup, sonuca razý olmayý tercih etmedik. Fikirlerimizi cesaretle söylemeyi tercih ettik. Bu özelliðimizin bize bir þeyler kazandýrdýðýna inancým sonsuz. Federal dünya ile entegre olduðu için geliþmiþ ülkeleri çok yakýndan takip ediyor ve oradaki oluþumlarý adeta günü gününe izliyor. Gördüklerinden, yaþadýklarýndan ders alarak kamuoyunu uyarýyor ve kamuoyu oluþturmaya çalýþýyor, sene geçte olsa kamuoyu belli bir noktaya geliyor yýlýnýn beklentilerinizin karþýlanacaðý bir yýl olmasýný temenni ediyor, hepinize sýhhatli bir yýl diliyorum. Saygýlarýmla FEDERAL BÜLTEN 2

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu Deðerli okuyucularýmýz, Yeni bültenimizde tekrar karþýnýzdayýz. Bu bültenimizde daha çok iþ yaþantýsý ile ilgili konulara yer verdik. Iþ dünyasýnýn yaþadýðý sýkýntýlardan, ekonomik beklentilerden bahsettik. Bu konularý iþlemekle birçok kiþinin yaþadýðý sýkýntýlara tercüman olduðumuzu düþünüyorum. Bazý þeylerin düzelmesi için deðiþim þarttýr. Deðiþim her zaman sancýlý bir süreçtir. Ancak sonuçta ulaþacaðýnýz hedef belli ise, bu zorluklara katlanma katsayýnýzda yüksektir. Birþeyler yolunda gitmiyorsa, bu süreci mutlaka yaþayarak baþarýya ulaþacaksýnýz. Iþte benden size yine bir hikaye... Yeniden doðmak ister misiniz? Kartallar, kuþlar arasýnda en uzun yaþayanlardandýr. 70 yaþýna kadar yaþayan kartallar vardýr. Ancak bu yaþa ulaþmak isteyen kartalýn 40 yaþlarýnda çok ciddi ve zor bir karar vermesi gerekir. Çünkü bu yaþlarda kartalýn gagasý uzunlaþýp göðsüne doðru kývrýlýr, pençeleri sertleþir, kanatlarý aðýrlaþýr ve tüyleri kartlaþýr. Avlanmasý, uçmasý sorun olmaya baþlar, çünkü güçten düþer. Dolayýsýyla kartal ya ölümü seçecektir ya da yeniden doðuþun acýlý ve sancýlý sürecini göðüsleyecektir. Deðiþip, yeniden doðuþu seçen kartal daðýn tepesinde kayalýklarda bir yuvaya çekilir. Gagasýný sert kayaya vura vura söker ve bir süre yeni gagasýnýn çýkmasýný bekler. Gagasý çýkýnca, yeni gagasýyla pençelerini söker. Yeni penceleri çýkýncada onlarla kartlaþmýþ tüylerini yolar. Bu deðiþim süreci aþaðý yukarý beþ ay sürer. Ama kartal sonunda kendisine en az 20 yýl daha baðýþlayan yeniden doðuþunu gerçekleþtirir ve zafer uçuþuna hazýr olur. Kartallarýn hayata yeniden doðmak için verdikleri mücadele ne kadar da biz insanlarýnkine benziyor deðil mi? Biz de yeni bir hayata kanat açmak istediðimizde, ayný kartallarýnki gibi sancýlý bir deðiþim sürecinde buluruz kendimizi. Kimimiz daha yolun baþýnda, kendinde yeterli sabrý ve cesareti bulamadýðý için geri döner. Yola ayný, eski alet çantasýyla devam etmeye karar verir. Acýlarýndan, iþe yaramayan inançlarýndan, kötü alýþkanlýklarýndan vazgeçemez. Kendini olaylarýn akýþýna býrakýp tedbir almadan gelen sele kendini teslim eder. Ve bir gün çaresiz son çýrpýnýþlarýyla mutsuz ve hayallerini gerçekleþtirememiþ bir þekilde ayrýlýr bu dünyadan. Oysa yüreðinde cesareti toplayp, daha yükseklere, yeni bir hayata kanat açmak isteyenler, acýlý da olsa, zor da olasa deðiþim için kartal gibi kararlýlýkla çekilir kendi içdünyasýna. Kartalýn artýk iþine yaramayan gagasýný, pençesini, tüylerini söktüðü gibi sabýrla söküp atar, eski alýþkanlýklarýný ve acýlarýný. Yenilerine yer açar, olmasý gerektiði gibi, ihtiyacý olduðu gibi donatýr kendisini. Ýþe yaramaz adeta kanserleþmiþ uzvunu keser atar. Sancýlý ve uzun olsa da dayanýr bu deðiþim sürecine. Bilir, çünkü zafer yakýnda gerçekleþecek, yeniden doðuþ baþlayacaktýr. Ve bir gün beklenen an gelir, deðiþim gerçekleþir. Artýk zafer uçuþuna hazýrdýr, yenilenmiþ bir þekilde, daha güçlü, daha keyifli kanat açar yeni bir hayata. Deðiþim hepimiz için kaçýnýlmazdýr. Ýyi veya kötü, zaten bir þekilde deðiþiyoruz. Zaman, olaylar, kiþiler biz farkýnda olmasakta bizi bir þekilde deðiþime itiyor. Madem deðiþebiliyoruz, neden bunu kendi kararýmýzla, istediðimiz þekilde yapmayalým ki? Neden farkýna vardýkça alet çantamýzdan iþe yaramayaný çýkarýp, yerine yenisini koymayalým ki? Tek yapmamýz gereken, kartallar kadar yürekli olmak, yeni bir hayatý ölmeden istemek, sabýrlý olup, emek vermek. 800 Yýl önce Mevlana nýn bize yaptýðý çaðrý gibi Tek bir gün bile öncekinin týpatýp tekrarýysa yazýk. Her an her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaþama doðmak için ölmeden ölmeli. Baþkandan 3 FEDERAL BÜLTEN 2 3 Editörden - Ýçindekiler 5 Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal, Arabistan Ýhalesinde Kendi Rekorunu Kýrdý. 6 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri FEDERAL FEDERAL in Tanýnmýþ Marka Olmasý 2008 Yýlýnda Tescillendi Federal Elektrik; Gaz Daðýtým Firmalarýna ve Test Kuruluþlarýna Doðalgaz Sayaçlarý Ýçin Laboratuar Kurmaktadýr. Federal Elektrik Gelecek Nesillere Yaþanabilir Bir Dünya Býrakmak Ýçin ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldý. Federal Elektrik Ürünlerine Uzakdoðu Firmalarýndan Talep Federal Mermer Katýldýðý Fuarda Yeni Ürünlerini Tanýttý. Federal Elektrik, BMC Taleplerine Cevap Veriyor.

5 ÝÇÝNDEKÝLER Federal Polyester Panolarýnda da Adýný Piyasaya Duyuruyor. Federal Elektrik Harmonik Filtre ve Þönt Reaktörü Piyasaya Vermeye Baþladý. Transfer Sistemleri Dünya Ticaret Örgütü nün Yaný Baþýnda ABD ve AB de Yerli Malý Kampanyalarý Muhatabý Ýncitici Bir Hitap: Beni Yanlýþ Anladýnýz!!! Gözden uzak olan gönüldende uzak olur Kariyer Katili 10 Söz Tasarým Tescili Uzakdoðu da Bir Sorun Ýþadamlarýnýn Vize Çilesi Ýngiltere Vizesi: Onur Kýrýcý Muameleler Reklamlar Sabit Tip Kompakt Devre Kesiciler Dikey Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar Genel Ürün 19 3e Dergisinde Yayýnlanan Röportaj 23 Elektronik Balastlar 24 Kur Savaþý Türkiye nin Zararýna Otomatik Sigortalar - Kaçak Akým Koruma Þalterleri - Sigorta Kutularý Açýk Tip Devre Kesiciler 25 Düþük Döviz Fiyatlarý Ýhracat Yapan Yerli Firmalarý Vuruyor. 34 Federal Mermer Sahibi Ýrfan NURDOÐAN Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Hakký ERSÝN Betül DENÝZ Baský MEGA BASIM Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) FEDERAL BÜLTEN 4

6 HABER Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Alçak Gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde Türkiye nin lider firmasý Federal Elektrik rekor büyüme elde etti. 4 kýtada 45 ülkeye ihracatýyla bir dünya markasý olma yolunda büyümesini sürdürerek, 2012 yýlýný yüzde 50 ciro artýþý ile tamamladý. Kalite ve marka bilinirliði ile iç ve dýþ pazarlarda büyümesini sürdürdüklerini ifade eden Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan, 2011 yýlýna göre 2012 yýlýnda yüzde 50 büyüme elde ettiklerini söyledi. Bu artýþ hem iç hem de dýþ pazarda ayný büyüme oranýnda oldu diyen Nurdoðan þöyle devam etti: Lokomotif þirketimiz olan Federal Elektrik e yoðunlaþmamýz sebebiyle bu artýþlarý gerçekleþtirdik. Türkiye nin büyüme hýzýnýn yüzde 3-4 beklentisine karþý Federal Elektrik 2012 yýlýnda yüzde 50 büyüme gerçekleþtirmiþtir. Þu ana kadar 45 ülkeye ihracat yapan Federal Elektrik dünya pazarlarýndaki büyümesini baþarý ile sürdürmektedir. Federal, Arabistan Ýhalesinde Kendi Rekorunu Kýrdý. Federal Elektrik Arabistan da her sene yapýlan kamu ihalesinde bu sene de rekoru kimseye kaptýrmadý, geçen seneye göre adetlerde %100 artýþ elde etti. Federal Elektrik, Adapazarý Organize Sanayi Bölgesinde üretimini yaptýðý otomasyon ürünlerinden, 16 Milyon Dolar lýk sipariþ aldý. Sipariþ adetlerini hýzlý bir þekilde yetiþtirmeye çalýþan firma yetkilileri kapasite artýrýmý için personel alýmlarýný da tamamladý. Fabrikanýn kilit bölümlerine Cumartesi-Pazar ve ek vardiya çalýþmalarý getirildi. Hava þartlarýnýn ürünlerin çalýþmasýný çok fazla etkilediðinden söz eden firma yetkilileri Arabistan daki çetin hava koþullarýný þu þekilde deðerlendiriyor. Arabistan da deniz kenarlarýnda yüksek rutubet, 50 C çevre sýcaklýðý ve tuzlu kum fýrtýnasý gibi etkenler nedeniyle mekanik ürünlerin sorunsuz çalýþmasý tüm üretici firmalarý zorlamakta. Ancak bizim þalterlerimiz yýllardan beri Arabistan ýn bu zor koþullarýnda sorunsuz çalýþmakta. Arabistan a verdiðimiz þalter adedi yaklaþýk 2.5 milyon adede ulaþtý. Suudi Arabistan da bir ihaleye girmek için, firmalarýn en az 3 senelik bir onay süreci gerekiyor. Fiyatýn yaný sýra Federal ürününün bu performansýný da ihale kurumu göz ardý etmiyor. Arabistan da ürünler ile ilgili kalite puaný var. Teknik verilere bakýyorlar. Sahada sorunsuz çalýþan ürün miktarý, ne kadar süre zarfýnda çalýþtýðý, arýzalanan ürün adedi ve bunlarýn arýza nedenleri gibi birçok bilgiler raporlanýyor. Bu da sizin ürününüzün kalitesini belirliyor. Bu nedenledir ki, yýllardan beri bu ihalelerde birinci sýrada yer alýyoruz. Akým Trafosu Ýhalesinde 2011 yýlýna göre %100 artýþ gerçekleþti. Þalter ihalesinin hemen ardýndan yapýlan akým trafosu ihalesinde 2011 yýlýnda alýnan adedin 2 katý daha fazla sipariþ alýndý. Burada da üretim, tüm performansýný göstererek her geçen gün ürün sayýsýný arttýrýyor. Firma, ürünleri kaliteli vermenin yanýnda zamanýndan önce teslim etmek içinde her türlü organizasyonel deðiþimleri yapýyor. 5 FEDERAL BÜLTEN

7 Yeni Pazarlarda Federal Markasý HABER Federal Elektrik 4 kýtaya 40 tan fazla ülkeye ihracat yapýyor. Ürünlerin %60 ýný ihraç eden firma 2012 yýlýnda yurtdýþýnda yeni pazarlara adým attý. Mevcut pazarlarýna ilave olarak; Almanya, Hollanda, Makedonya, Ýspanya, Güney Kore, Portekiz, Srilanka ve Ukrayna pazarlarýna da satýþa baþladý yýlýnda da yeni pazarlara girmek için þimdiden çalýþmalar yapýlmýþ durumda. Ýhracata oldukça önem veren firma, üretim kapasitesini arttýrdý. Ýhracattaki bu artýþýn yurtiçine olumsuz yansýmamasýný saðlamak için tüm çalýþmalar bitmiþ durumda. Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri FEDERAL 2012 yýlý sonunda baðýmsýz bir kuruluþ tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, yurtiçinde dikey yük ayýrýcýlarda Federal, Pazar lideri konumuna yerleþmiþtir. Bu yýl rekor bir büyüme elde ettiklerini dile getiren firma yetkilileri, dikey yük ayýrýcýlarda üretim adedini 3 katýna çýkardýklarýný belirttiler. Adapazarý Organize Sanayi Bölgesi nde üretimini yaptýklarý dikey yük ayýrýcýlarýn panocular tarafýndan oldukça ilgi gördüðünü ve bunun neticesinde de pazarda 1. sýralara yerleþtiklerini sözlerine eklediler. Federal Elektrik olarak, üretimini yaptýðýmýz ürünlerde can ve mal güvenliðini son derece önemsiyor ve piyasaya sunduðumuz ürünlerde kaliteyi en önemli ilke olarak kabul ediyoruz. Bu nedenledir ki, kabul muayenelerinde hiçbir sorunla karþýlaþmýyoruz. diyerek de ürünlerindeki kabul edilmelerinin bir bakýma özetini bizlere sundular. FEDERAL BÜLTEN 6

8 HABER FEDERAL in Tanýnmýþ Marka Olmasý 2008 Yýlýnda Tescillendi Tanýnmýþ marka kavramý; yalnýzca hedef kitlesi tarafýndan deðil; ayný zamanda, toplumun tüm kesimleri tarafýndan kabul edilebilir düzeyde tanýnmýþlýða eriþmiþ, herhangi bir hatýrlatmaya gerek kalmaksýzýn zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya iþletme ile çaðrýþým yapan markalarý ifade eder. Tanýnmýþ markanýn aynýsýnýn ya da bir benzerinin, esasen tescilli olduðu sýnýf/sýnýflar dýþýnda da tescil edilmesi mümkün deðildir. Olasý tescil baþvurularý da, tanýnmýþ marka sahibinin itirazýna gerek kalmaksýzýn, ayný veya benzer baþvuru Türk Patent Enstitüsü tarafýndan doðrudan reddedilmektedir. Olasý bir dava durumunda, karar organlarýna karþý ispatý, normal bir markaya oranla çok daha kolay olmaktadýr. Günümüzde, firmalarýn ulusal ya da uluslararasý pazarda rekabet ederken baþarýlý olabilmelerinin ön koþullarýndan biri, maddi güçlerinin yanýnda, sahip olduklarý entellektüel güçleri ve bu gücü saðlayan saygýnlýklarýdýr. Sahip olduklarý markalarýnýn tanýnmýþlýk þerhi taþýmasý da kendileri için en önemli saygýnlýk unsurlarýndan biridir. Federal 2008 yýlýndan beri tanýnmýþ marka unvanýna sahip, Japonya hariç 5 kýtada tanýnan bir markadýr. Kurulduðu günden bu güne kadar geçen bu kýsa sürede bu unvaný almanýn gururunu haklý olarak yaþýyor. Federal Elektrik; Gaz Daðýtým Firmalarýna ve Test Kuruluþlarýna Doðalgaz Sayaçlarý Ýçin Laboratuar Kurmaktadýr. 25 Yýllýk üretim bilgi ve tecrübesini Doðalgaz sayaçlarýnýn üretimine aktaran FEDERAL ELEKTRÝK sektör alýþkanlýklarýný deðiþtirdi. Federal Elektrik; Gaz Daðýtým firmalarý ve test kuruluþlarýna, EN 1359 standardýna uygun G4,G6,G10 doðalgaz sayaçlarý için rutin (kalibrasyon-doðrulama) ve tip test ünitelerinin tasarým ve imalatýný yapmaktadýr. Elektroteknik sektöründe birçok ilke imza atan firma Doðalgaz Sayaçlarý üretim sektöründe de uzun yýllar faaliyet gösteren firmalarýn yapamadýklarýný yaptý. Kendi kullanýmý için kýsa sürede EN 1359 Standardýna uygun rutin ve tip test ünitelerinin tasarým ve imalatlarýný gerçekleþtirerek bir ilke daha imza attý. Sektörde yapýlacak çok þeyin olduðuna inandýðýný belirten firma yetkilileri, doðalgaz sayaçlarý üretim sektöründe test üniteleri ile ilgili dýþa baðýmlýlýðýn önüne geçti. 7 FEDERAL BÜLTEN

9 HABER Federal Elektrik Gelecek Nesillere Yaþanabilir Bir Dünya Býrakmak Ýçin ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Aldý. Sürdürülebilir kalkýnma ve çevre çalýþmalarý çerçevesinde Federal Elektrik çalýþmalarýný ISO belgesi ile sonuçlandýrdý. Ýþletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararlarýn sistematik bir þekilde azaltýlmasý ve mümkün ise ortadan kaldýrýlabilmesi için geliþtirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adý verilir. Çevresel duyarlýlýðýn giderek arttýðý günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya baþlamýþlardýr. Çevresel sorumluluklarýn gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atýklarýn azaltýlmasýný, iþ veriminin arttýrýlmasýný, maliyetlerin azaltýlmasýný saðladýðý gibi þirket imajý üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir. Federal Elektrik olarak yýllardýr üzerinde durduðumuz sürdürülebilir kalkýnma ve çevre politikamýzý, ISO ile bir kez daha resmi anlamda da onaylamýþ bulunmaktayýz. Federal Elektrik Ürünlerine Uzakdoðu Firmalarýndan Talep Yýllardýr alçak gerilim þalt malzeme üretimi yapan Federal Elektrik, Uzakdoðu dan ürün talepleri alýyor. Genelde ülkemizde tam tersi bir durum söz konusu. Firmalar ürünlerini Uzakdoðu dan almakta ve kendileri üretiyormuþ gibi göstermektedirler. Ancak son dönemde firmaya gelen üretim talepleri firma yetkililerini de þaþýrtmýþ görünüyor. Uzakdoðu da üretim yapan bir firma, oradaki mallarýn kalitesizliðinden þikayet ederek, kendileri adýna Federal Elektrik ten üretim yapmalarýný teklif etti. Bu durum; kaliteden taviz vermeyen ve sürekli geliþmeye odaklý olarak çalýþan Federal Elektrik in, doðru bir strateji üzerinde olduðunu gösterdi. Uzakdoðu da üretilen ürünler ile ilgili sürekli kurumlara yazýlar yazdýklarýný, bu ürünlerin piyasada yer almamasý gerektiðini her fýrsatta dile getirdiklerini ve bir sonuç elde edemediklerini ifade eden firma yetkilileri, bizim ülkemizde bu durumun önemi hala anlaþýlmýþ deðil, bize yapýlan bu baþvurular ile o ülkede kalitenin önemini anlayan birilerinin olmasý sevinilecek bir durum mu yoksa üzülecek bir durum mu kararý siz verin!!! diyerek sözlerini noktaladý. FEDERAL BÜLTEN 8

10

11 Federal Elektrik; kompozit plastikler alanýnda, termoset malzeme üretimini, BMC (Bulk Moulding Compaund) kalýplama hamuru olarak 15 yýldan beri kendi bünyesinde gerçekleþtirmektedir. Bu üretimler için gerekli tüm makina ve ekipmanlarý üretim tesislerinde bulunmaktadýr. Özel formülasyonlar ile istenilen renk ve özelliklerde BMC imalatý mevcut. BMC malzemenin yapýsýndaki camelyafýn üstün mekaniksel özelliði, polyester reçine ve diðer komponentler ile birleþerek, yüksek izolasyon, üstün yalýtkanlýk özelliði, yüksek darbe dayanýmý vb birçok önemli özellik kazanýlmaktadýr. Firmaya, yurtiçi ve yurtdýþýndan BMC üretimi ile ilgili birçok talepler gelmekte olup, bu talepler en kýsa sürede karþýlanmaktadýr. HABER Federal Mermer Katýldýðý Fuarda Yeni Ürünlerini Tanýttý. Federal Mermer, Çin'in Xiamen kentinde, The 13th China Xiamen International Stone Fair organizasyonunda, Mart 2013 tarihleri arasýnda yapýlan mermer fuarýna katýldý. Firma yetkilileri; yerli ve yabancý firmalarýn katýlýmlarýnýn yoðun olduðunu, ürünlere gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarýný ifade ettiler. Fuarda Lotus serisi mermerlerin yaný sýra, ürün gamýna yeni eklenen Golden Rose, Maya Cream, Mystic Brown ve Golden River'ýn mermerlerini de tanýttýlar. Üretiminin %70 inden fazlasýný ihraç ettiklerini dile getiren firma yetkilileri, yeni ürünlerimiz, piyasada yüksek talep görüyor. Bu yýl, büyük atýlýmlar gerçekleþecek yýlýnýn ilk 3 ayýný geçen sene ile kýyasladýðýmýzda, hedeflenen satýþlarýn üzerinde bir sonuç elde ettik. Bu nedenle 2013 yýlý hedeflerimizi þimdiden revize ettik. Federal Elektrik in 2012 yýlýnda gösterdiði baþarý, bizim için referans oldu. Hedefimiz büyüme hýzýný maksimum seviyelere yükseltmektir. Federal Elektrik, BMC Taleplerine Cevap Veriyor. BMC taleplerinizi adresinden iletebilir, adresine de mail atabilirsiniz. FEDERAL BÜLTEN 10

12 HABER Federal Polyester Panolarýnda da Adýný Piyasaya Duyuruyor. Federal Elektrik, Easypan Daðýtým panolarý, Dikili Tip Panolar derken Cam Elyaflý pano iþine de adým attý. Ürün gruplarýnýn aðýrlýklý olarak panolarda kullanýlmasý nedeniyle böyle bir açýlýma ihtiyaç duyduklarýný dile getiren Federal yetkilileri, panolarý hakkýnda bizleri bilgilendirdiler. CAM ELYAFLI POLYESTER PANO Cam elyaf takviyeli panolar metal panolarla karþýlaþtýrýldýðýnda düþük aðýrlýða sahip olmalarý ve can güvenliðinin diðer panolara oranla daha fazla olmasý sebebiyle tercih edilmektedir. Piyasadaki bu ihtiyacý gören firmamýz cam elyaflý panolara yatýrým yapmaya karar vermiþtir. Tedaþ MYD A AG Saha Daðýtým Kutularý teknik þartnamesinde yer alan Tip3 panolar piyasada en çok tercih edilen pano tipidir. Üretimini yaptýðýmýz dikey yük ayýrýcýlarýmýzýn kullanýldýðý bu panolarda, hem panonun hem de dikey yük ayýrýcýnýn ayný marka olmasý hem bizim açýmýzdan hem de kullanýcýlar açýsýndan arzu edilen bir durumdu. Bu nedenle de bu panolarý üretmeye karar verdik ve numune panolarý ilgili yerlere göndermeye baþladýk. Günümüzde, elektrik kaçaklarýndan kaynaklanan yangýnlar, elektrik çarpmalarý sonucu birçok kaza yaþanmaktadýr. Kazalarýn büyük bir kýsmý pano ve kablolardaki kýsa devre ve kaçaklardan ortaya çýkmaktadýr. Cam elyaf takviyeli panolar, can ve mal güvenliðinin korunmasýnda tartýþýlmaz bir öneme sahiptir. Oluþabilecek elektrik arkýný 2 dakika boyunca sýzdýrmamaktadýr. Üretimde kullanýlan cam elyaf takviyeli panolar kendini söndürebilme özelliðine sahiptir. Kolay taþýnabilme ve kolay montaj avantajý vardýr. Bu panolar ayný zamanda su ve nem geçirmez özelliðe sahip olup, kullanýcýya bakým maliyeti getirmemektedir. Paslanmaz özelliði nedeniyle tercih edilmekte olan panolarýn boyaya ihtiyacý yoktur. FEDERAL EASYPAN PANOLARI Federal EasyPAN daðýtým panolarý, IEC ve CE normlarýna uygun olarak ülkemizin hizmetine sunulmuþtur. Maksimum güvenlik içermesi nedeniyle güvenle kullanacaðýnýz EasyPan ý kýsa sürede teslimat avantajý ve uygun fiyatýyla ülkemize kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz. Bu türdeki daðýtým panolarý tüm Avrupa Ülkeleri nde özellikle Ýngiltere ve Ortadoðu da yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bizde de aðýrlýklý olarak dýþ piyasaya yönelik yapýlan bu çalýþma baþlangýçta Orta Doðu Ülkeleri nden gelen yoðun talepleri karþýlamak üzere hayata geçirilen bir projeydi. Yapýlan çalýþmalar neticesinde, ülkemizde de kullanýlacak hale getirilerek iç pazarlara da sunulmuþtur. Sýva altý ve sýva üstü olarak üretilen panolar EP1 ve EP1S tipi panolar, 12 ve 18 yolu, EP2 ve EP2S tipi panolar 24 ve 30 yollu, EP3 tipi panolarda 36ve 42 yolludur. S tipi panolar daha çok ana daðýtýmda otomat, kaçak akým ve anahtar kullanýmý için uygundur. Normal tip panolarda ise ana daðýtým þalterler ile 11 FEDERAL BÜLTEN

13 HABER yapýlmaktadýr. Yani, ana daðýtýmda þalter kullanýlmayacak ise S tipi seriler seçilmesi, panolarýn daha az yer kaplamasýna olanak saðlanacaktýr. DÝKÝLÝ TÝP PANO: Öncelikle, piyasada sürekli olarak konuþulan tip testli pano nun piyasaya getirdiði yeniliklere deðinmekte fayda olduðunu düþünüyoruz. Bir panonun nasýl olmasý gerektiðini tanýmlayan ve panolarda tip testinin bozulmamasý için gerekli koþullarý belirten IEC standardý deðiþmiþtir. Yeni standart IEC sayesinde pano üreticilerinin, ana üreticinin montaj kriterlerine kesinlikle uymalarý saðlanmýþtýr. Standardýn en önemli özelliklerinden biri de, orijinal üretici- pano üreticisi ayrýmýnýn yapýlmýþ olmasýdýr. Önceleri bütün sorumluluk orijinal üreticide iken, þimdi ise, müþteriye karþý sorumlu olan kiþi, panoyu toplayan kiþi olmuþtur. Artýk partner firma orijinal üreticiden aldýðý panoyu istediði gibi deðiþtiremeyecek, ana barayý istediði gibi daðýtma ve benzeri durumlar söz konusu olamayacaktýr. Federal Elektrik Tip Testli Panosu tüm ticari ve endüstriyel binalarda 4000 A e kadar alçak gerilim elektrik daðýtým panolarýnda teknik çözümler saðlamaktadýr. Deneyler Ýngiliz Belgelendirme Kuruluþu ASTA nýn gözlemcileri ile birlikte IHP Test Laboratuarý ve Boðaziçi Üniversitesi yüksek akým laboratuarlarýnda yapýlmýþtýr. Federal tip testli panosunda giriþ ve çýkýþlar sistemlerin ihtiyaçlarýna göre pano üstünden veya altýndan yapýlabilirken, kablo veya basbar baðlantýlarýný pano önünden ya da arkasýndan yapma imkaný saðlamaktadýr. Panolar tamamen modüler yapýda tasarlandýklarýndan vidalý birleþimleri sayesinde deðiþiklikler yapýlabilir ve /veya modüller eklenerek büyütülebilir. Saðlam yapýlarýyla yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açmakapama manevralarý sýrasýnda oluþan dinamik kuvvetlere dayanýklýdýr. Panolarda kullanýlan düþük sýcaklýk artýþ katsayýlý bara tasarýmý sayesinde pano içi ekipmanlarýn ömrünün uzun olmasý saðlanmaktadýr. Federal Elektrik in kompakt tip þalterlerinde olduðu gibi bu panoda da, can ve mal güvenliðinin saðlanmasý amacýyla enerjili parçalara direkt ya da indirekt temas engellenmektedir. Federal Elektrik Harmonik Filtre ve Þönt Reaktörü Piyasaya Vermeye Baþladý. Federal Elektrik ürün gamýna harmonik filtre ve þönt reaktörü de ekledi. Monofaze ve trifaze olarak piyasaya sürülen bu ürünlerin koruma derecesi IP00. F sýnýfý izolasyona sahip olan ürünlerde klemens ya da bara baðlantý seçeneði mevcut. Þönt reaktörler, 189Hz rezonans frekansýnda üretilmektedir. 134 Hz ve 210 Hz rezonans frekansýnda ürün taleplerinde özel üretim yapýlmaktadýr. GENEL ÖZELLÝKLERÝ 1-) Filtre / Reaktör gücüne göre çýkýþta klemens yada bara baðlantýsý 2-) Üç veya bir fazlý üretim 3-) Demir nüveli, hava aralýklý tasarým 4-) Termo kontakla ýsý korumasý 5-) Bakýr yada alüminyum sargý 6-) Koruma derecesi IP 00 7-) F sýnýfý Ýzolasyon FEDERAL BÜLTEN 12

14 EÐÝTÝM Transfer Sistemleri Teknolojik geliþimin vazgeçilmez enerji kaynaðý þüphesiz ki elektrik enerjisidir. Bu enerji çeþidi hayatýmýzýn her aþamasýnda iþlerimizi kolaylaþtýrmakta ve güncel hayatta kullandýðýmýz pek çok makine türüne hayat vermektedir. Kýsacasý hayatýmýzýn bir parçasý durumundadýr ve deðiþik þekillerde elde edilir. Elektrik enerjisini elde etmede yoðun olarak jeneratörler kullanýlýr. Jeneratörlerin deðiþik güçlerde ve deðiþik fazlarda üretimleri yapýlmaktadýr. Hastaneler, askeri tesisler, siteler, alýþveriþ merkezleri, fabrikalar gibi kurulu güçleri yüksek olan iþletmelerde yedek enerji kaynaðý olarak dizel yakýtla çalýþan jeneratörler tercih edilmektedir. Jeneratör imal eden firmalar jeneratörlerini donanýmsal hatalara karþý korumak amacýyla kontrol ve koruma fonksiyonlarý ile donatýlmýþ panolarýný da jeneratörleri ile birlikte satmaktadýrlar. Elektrik kesintilerinde jeneratöre ilk hareketi veren bu sistemler genelde transfer sistemlerini içermezler ve firma ekstra bir fiyat mukabilinde müþterisine bir transfer sistemi çözümü önerir. Transfer sistemleri deðiþik ürün gruplarý ile yapýlabilir. Kontaktörler ve devre kesiciler transfer sistemlerinde en çok tercih edilen ürünlerdir. Kontaktör ile kurulan sistemlerde kontrol panelinden gelen sinyaller doðrultusunda þebeke veya jeneratör kontaktörü devreye alýnýr veya çýkartýlýr. Bu tür uygulamalarýn pek çoðunda aþýrý akýma karþý bir koruma bulunmaz. Otomatik transfer sistemi maliyetinden kaçan iþletmeler ayýrýcýlar ile yapýlabilen daha ucuz sistemleri de kullanabilmektedirler. Fiyat olarak ucuz gibi görünse de iþlevsellik açýsýndan seperatör gibi önemli parçalarý içermeyen bu transfer sistemlerinin kullanýmýnda yaþanýlacak sýkýntýlarý azaltmak ve yüksek kalitede fiyatý düþük ürünleri müþterilerinin kullanýmýna sunmak isteyen Federal Elektrik, yýllardan beri dalýnda bir numara olan ve beðeni ile kullanýlan yük ayýrýcýlarýndan oluþturduðu transfer sistemlerini kullanýcýlarýnýn hizmetine sundu. Bu ürünle birlikte kullanýcýlar Mekanik ömrü , elektriksel ömrü 1.000, anma kapama ve anma açma kapasitesi 3In deðerinde üst kalitede bir ürüne sahip oldular. Ayný zamanda aþýrý akýma karþý koruma fonksiyonu ekleme imkanlarý da beraberinde geldi. Aþýrý akýma karþý koruma fonksiyonu eklemek isteyen kullanýcýlar için NH sigorta takýlan modeller kullanýlabiliyor. Federal yük ayýrýcýlarý, ayýrýcý olarak imal edilen ürünler arasýnda sahip olduklarý döner kontak donanýmý sayesinde güvenilir açma-kapama deðerleri ile fark yaratmaktadýrlar. Devre kesiciler ile yapýlan transfer sistemleri,kesicilerin yapýlarý gereði aþýrý akýmlara karþý koruma fonksiyonlarýný da içerir.kullanýlacak ürün grubu cat B segmentinde bir ürün ise açtýrma-kapama-düþük gerilim bobinleri - motor mekanizmalarý ve mekanik kilit aksesuarlarýnýn takýlmasý ile gerçekleþtirilir. Kompak tip devre kesiciler ile yapýlan transfer sistemleri maliyet, koruma fonksiyonu, akým aralýðýnýn geniþ olmasý ve az aksesuarla kurulabilmesi gibi avantajlarý içermesi açýsýndan sýk olarak tercih edilen sistemlerdendir. Federal Elektrik, kompak tip devre kesicileri ile oluþturduðu transfer sistemlerini uzun zamandýr 16 A-2500 A aralýðýnda müþterilerinin kullanýmýna sunmaktadýr. Kullanýcýlarý, iki adet devre kesici, iki adet motor mekanizmasý, bir adet transfer rölesi içeren ve bir tablo üzerinde tüm ürünlerin montesinin yapýldýðý, az yer kaplayan uzun ömürlü ve uygun fiyatlý bu transfer sistemlerini tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu ilgi doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren Federal Elektrik, müþterilerinin hizmetine sunmak için geliþmiþ fonksiyonlar ile donatýlmýþ ve maliyet açýsýndan daha uygun olan yeni bir transfer sistemi tasarladý. FATS kodlamasý ile duyurduðu ve satýþýna baþladýðý ürün grubu müþterilerinden tam not aldý. FATS yapýsal olarak incelendiðinde; -Trip kontaklarý takýlý þebeke devre kesicisi -Trip kontaklarý takýlý jeneratör devre kesicisi -Tek motor içeren mekanizma -Kontrol ünitesi ve tüm ürünlerin üzerine montajýnýn yapýldýðý tabla dan oluþmaktadýr. Kontrol birimi sistemin verimli çalýþmasý için geliþmiþ çalýþma fonksiyonlarý içermektedir. 13 FEDERAL BÜLTEN

15 EÐÝTÝM FATS nin panoya montajý kolay ve enerji giriþ yönleri esneklik taþýr. Enerjinin üstten veya alttan girmesi kullanýcý açýsýndan sýkýntý olmaz. Baðlantý klemensleri ayarlanarak uyum saðlanmýþ olur. FATS 16A den 1600 A deðerine kadar imal edilebilmektedir. Pano kapaðýna kontrol bölümü baðlanabildiði gibi kullanýcý isterse sinyalizasyon soketlerinden de transfer sisteminin durumunu pano kapaðý üzerinden izleyebilir. Sinyalizasyon soketlerinde þebeke ve jeneratör devre kesicinin ON-OF- Trip konumlarýný gösteren kontak çýkýþlarý mevcuttur. Jeneratör firmalarý transfer panolarýnda elektrik kesintilerinde jeneratör ilk hareketi saðlayacak donanýmý koyarlar. Kullanýcý arzu ederse FATS üzerinde bulunan JENERATÖR ÝLK HAREKET donanýmý ile bu görevi de yapabilirler. Jeneratöre ilk hareket verileceðinde gecikme isteniyorsa sinyalizasyon soketleri arasýnda yer alan DC V harici besleme ile istenilen gecikme zamaný ayarlanabilir. Gecikme süresi istenmiyorsa bu soketlerin kullanýlmasýna gerek yoktur. FATS bu durumda gecikme zamanýný 0 sn olarak iþleme koyar. Enerji ister þebeke kaynaðýndan isterse jeneratör kaynaðýndan saðlanýyor olsun, sistemde oluþacak ve kesinlikle enerjinin kesilmesi gerekli olacak durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda bir aþýrý akým yoksa ve harici müdahale olmamýþsa devre kesiciler ON konumlarýný muhafaza ederler. Bu gibi çok acil durumlarda kullanýlmak üzere FATS sinyalizasyon klemenslerinde uyarý sinyali veya yangýn koruma olarak isimlendirilen kuru kontak giriþleri mevcuttur. Deðiþik amaçlarla donatýlmýþ sensör düzeneklerinden gelecek bir uyarý sinyalinde her iki devre kesicide OFF konumuna gelir. Kullanýcý tarafýndan müdahale edilmediði sürece de bu konumunu muhafaza eder. FATS bu uyarý sonunda çalýþmýþsa sinyalizasyon soketinden de durumunu gösteren sinyal üretir. Kontrol paneli üzerinde dört dijit led ekran bulunmaktadýr.bu ekran üzerinden o anda ON konumunda bulunan besleme kaynaðýnýn enerji deðerleri dönüþümlü olarak faz faz gösterilir. Þebeke veya jeneratör enerji kaynaklarýnýn olup olmadýðý ve hangi kýsmýn kurulu olduðu yerleþtirilen led ler ile gözlenebilir. AUTO ledi yandýðýnda girilen parametreler doðrultusunda gerekli ise transfer gerçekleþtirilir. Ayar parametrelerin girilmesi ile tam bir koruma sistemi kurulmuþ olur. Aþýrý akýma karþý koruma yapabilmek için þebeke tarafýna standart, jeneratör tarafýna jeneratör özelliklerine baðlý devre kesici kullanýlýr. Devre kesiciler aþýrý akým ve kýsa devre koþullarýnda açarak korumayý gerçekleþtirirler. Transfer koþullarýnýn oluþabilmesi için ille de fazlarýn hepsinin kesilmesi gerekmez. FATS ayar menüsüne girilerek gerilim yüksekliði-gerilim düþüklüðü oranlarý ayrý ayrý þebeke ve jeneratör besleme kaynaklarý için ayarlanabilir. Düþük gerilim korumasý V deðerleri arasýna, yüksek gerilim korumasý ise V deðerleri arasýnda ayar edilebilir. Transfer koþullarý gerçekleþtiðinde devre kesicilerinin offon manevra süresi bekleme süresi (0) sn alýnmak kaydýyla 5 sn sürer. Eðer istenirse transfer süresi eklenebilir. Bu süre 0,5-90 sn arasýndadýr. Þebekeden jeneratöre ve jeneratörden þebekeye ayrý ayrý ayarlama imkaný sunar. Kontrol paneli üzerinde bulunan led ekranda bir problem dahilinde kullanýcýyý yönlendirecek ERROR kodlarý bulunur. Bu hata kodlarýndan, sýnýr swichlerinde problem, trip vb hatalar görülüp tedbirleri alýnabilir. Manuel transfer için mekanik bir kol olmasýna karþýn arzu edenlere için elektriksel mekanik manevra butonu da bulunmaktadýr. FATS fonksiyonlarýný yerine getirirken V besleme aralýðýnda çalýþabilir ve sadece 10 W enerji tüketir. FEDERAL BÜLTEN 14

16 HABER Tasarým Tescili Uzakdoðu da Bir Sorun Yurtiçi ve yurtdýþý pazarda güçlü olmayý ve devamlýlýðýný korumayý hedefleyen firmalar için marka, ekonomik pazarda yer edinmenin gereklerinden birisidir. Bunun için ilk basamak olan marka tescili, saðlam bir temel üzerine oturan ve sürekli geliþmeyi hedefleyen bir sürecin baþlangýcýdýr. Türkiye den Dünya ya sloganýyla hýzla yoluna devam eden FEDERAL ELEKTRÝK bu bilinçle markalaþma yolunda da önemli yatýrýmlar yapmýþtýr. Markalaþmaya çok büyük önem veren firmanýn; yurt içi ve yurtdýþýnda; 99 adet marka tescili, 198 adet tasarým tescili, 6 ayrý patenti bulunmaktadýr. Tasarým tescili almanýn zorluklarýndan bahseden Federal yetkilileri þu konularý bizlerle paylaþtý. Özellikle Uzakdoðu ki ülkelerde tasarým tescili almak büyük bir sýkýntý. Hem mali anlamda Avrupa ya kýyasla çok pahalý, hem de süresi oldukça kýsa. Yani neredeyse 3 senede bir bu bölgelerde tasarým tescilinizi tekrar yaptýrmak zorunda kalýyorsunuz. Uzakdoðu daki firmalar, bildiðiniz üzere ürünlerinizi kopyalamak için hazýrda bekliyorlar. Bu nedenle de altyapýlarýný oluþturmak için, tasarým tescil koþullarý aðýrlaþtýrarak pes ettirme politikasý uyguluyorlar. Birilerinin buna dur deme zamaný gelmiþtir. Türk Patent Enstitüsü ve hükümet yetkilileri birlikte hareket etmeli ve bu ülkelere baský yapmalýdýrlar. Bizim ülkemizde de onlarýn tescilini daha kýsa süreli ve daha pahalýya yapmalýdýrlar. Bu sadece Federal in bir sorunu deðildir. Tüm firmalar tüm sektörler için sorundur. En azýndan Avrupa standartlarýnýn uygulanmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Ýþadamlarýnýn Vize Çilesi Türkiye 1996 yýlýndan bu yana Gümrük Birliði'nin üyesi. Gümrük Birliði anlaþmasý ile mallarýn serbest dolaþýmý saðlandý. Ancak aradan geçen 17 yýlda mallarý üreten iþ adamlarýnýn vizesiz giriþi hakkýnda en ufak bir geliþme saðlanamadý. Avrupa ülkelerinin iþadamlarý rahatlýkla bizim ülkemize gelebiliyorlar, ancak bizim iþ adamlarýmýza uygulanan vize prosedürü bu rekabetin daha baþtan eþit þartlar taþýmadan yapýldýðýný gösteriyor. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün'ün Avrupa Parlamentosu toplantýsýnda bu konuyla ilgili bir konuþma yapmýþtýr. "Mallarýn serbest ama iþadamlarýnýn serbest dolaþamadýðý bir ortamda rekabetten bahsedilemeyeceðini" dile getiren Ergün, vize konusunun iþadamlarý açýsýndan önemli bir haksýzlýðý ve eþitsizliði de beraberinde getirdiðini söyledi. Ýþadamlarýnýn en çok þikayet ettiði konularýn baþýnda, vize prosedürünün uzun olmasý ve istenen belgelerin çokluðu, vize verilmeyiþ nedeninin yazýlý ya da sözlü olarak kendilerine bildirilmemesi geliyor. Dolayýsýyla, baþta Anadolu sanayicisi ve tüccarý olmak üzere pek çok iþadamý Avrupa ya açýlmakta zorlanýyor. Daha doðrusu önlerine engeller konuluyor. Tapu kaydýndan banka hesaplarýna kadar olmadýk bilgi ve belge isteniyor. Bu belgeleri verse de günlerce kuyrukta bekletiliyor. Bir iþadamýnýn en kýymetli þeyi olan zamaný alýnýyor. Ýþadamlarýnýn durumu bu. Sýradan vatandaþlarý siz düþünün. Bununla birlikte bir Avrupalý iþadamý rahatlýkla Türk vizesi alýp Türkiye deki iþlerini takip edebiliyor. Vize için bir iþadamýndan istenen þeylerin yüz kýzartýcý nitelikte olduðunu söyleyen ASO Baþkaný Çaðlayan, Vize zulmü bizim onurumuzu kýrýyor, zedeliyor. Bunu biz ticarete teknik bir engel olarak deðerlendiriyoruz. diyor. Baþbakan Erdoðan a konu ile ilgili bir dosya sunan Çaðlayan, AB ile müzakerelerde bu konunun mutlaka çözüme kavuþturulmasýný istiyor. Bu durum, küreselleþen ekonomik ve ticari faaliyetlerde bir haksýz rekabet aslýnda. Türk sanayicisinin ve iþadamýnýn hareket kabiliyeti sýnýrlanýyor, eþit þartlarda rekabet imkaný elinden alýnýyor diyerek sözlerini tamamlýyor. Bu konu ile ilgili Zaman Gazetesinden Hilmi YAVUZ un makalesini sizlere sunuyoruz. 15 FEDERAL BÜLTEN

17 HABER Ýngiltere Vizesi: Onur Kýrýcý Muameleler Seyahat etmekten hoþlandýðým söylenemez, ama bazen mücbir sebepler den, bazen de, dostlarýmýn incelikli dâvetlerine icâbet etmekten dolayý, son birkaç yýl içinde, yurt içinde bir hayli dolaþtým. Bugün de Malatya da olacaðým. Önümde Ordu, Giresun, Erzurum, Konya seyahatleri var Dâvete icabet, sünnettir elbet, ama önümüzdeki aylarda Ýngiltere de yapýlacak olan Londra Kitap Fuarý etkinliðine katýlmayacaðým. Nedeni, hemen hemen herkesin Ýngiltere ye gidiþ konusunda, haþin ve özel hayatýn gizliliðine saygý duymayan sorulara muhatap kýlýndýðý vize uygulamasý!.. Evet, anlýyorum, 11 Eylül den sonra, baþta ABD olmak üzere Batýlý ülkelerin, ülkeye giriþleri çok daha sýký bir biçimde denetlemek konusundaki hassasiyetleri ma zur görülebilir;- ama elbette bir kerteye kadar! Ýki yýl önce, eþi Ýngiltere de doktora yapmakta olan bir öðrencim, Londra ya gitmek için vize talebinde bulunduðunda, evliliðinin gerçek bir evlilik olup olmadýðýný tespit etmek için, özel yazýþmalarýný bile görmek istemiþlerdi! Özel hayatýn gizliliði, Ýngiltere nin vize uygulamalarý için geçerli deðildi Bakýnýz, ben yýllarý arasýnda Londra da yaþadým. BBC nin Türkçe servisinde program assistant olarak çalýþtým ve Londra Üniversitesi ni [ University College ] bitirdim. Dört yýldan daha uzun bir süre kaldýðým için Home Office tarafýndan bana daimî ikamet ve çalýþma izni verildi. Ýsteyen Home Office den, BBC den ve Senate House dan buna iliþkin bilgileri edinebilir Dahasý, beni bu yýlki Londra Kitap Fuarý na Türk Hükümeti nin Kültür ve Turizm Bakanlýðý resmen dâvet ediyor: Ýki yýl kadar önce, Londra da, Yunus Emre Kültür Merkezi nin açýlýþýna da sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e refakat etmek üzere Danýþma Kurulu üyesi olduðum Yunus Emre Enstitüsü tarafýndan resmen dâvet edildiðimde de, Ýngiltere den vize talep etmiþ ve potansiyel bir terörist muamelesine tâbi tutulmuþtum. Vize almaktan vazgeçip gitmedim Yunus Emre Merkezi nin açýlýþýna Bütün bunlar bir yana, ben 77 yaþýndayým ve yaþ durumumun da, herhalde, terörist olma ihtimalim olmadýðýna iliþkin bir kanýt olarak dikkate alýnabilirdi Ne Ýngiltere de beþ yýl kalmýþ olmam, ne daimî ikamet hakkýna sahip olmam, ne BBC de çalýþmýþ olmam, ne Londra Üniversitesi ni bitirmiþ olmam, ne bir hayli yaþlanmýþ biri olmam, ne de Kültür ve Turizm Bakanlýðý nca davet edilmiþ olmam, Ýngiliz Dýþiþleri nce uygulanan kaba ve haþin vize isteklerine zerrece tesir etmedi. Beni, ahret sorularýna maruz býrakmakta ýsrar ettiler Okurlarým, beni baðýþlasýnlar, ama bunlarý yazmak zorundayým. Bütün bu muamelelere ma ruz kalmanýn ne kadar onur kýrýcý olduðunu herhalde teslim edersiniz! Üstelik ben Türkiye nin en saygýn üniversitelerinden birinde, Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi nde öðretim üyesiyim. Bu gazetede köþe yazarýyým ve 50 ye yakýn kitabým var. Anlaþýlan, Ýngiliz Dýþiþleri için bütün bunlar bile, bir mânâ ifâde etmiyor! Her zaman istisnalar vardýr ve olmalýdýr da! Ýngiliz Dýþiþleri nin Cumhurbaþkaný ve Baþbakan için bile, vize alýnmak mecburiyetini dayattýðýný öðrendiðimde, Türkiye Cumhuriyeti için utanç duyulacak bir durumun Türkiye lilere, bize, fütûrsuzca revâ görülmekte olduðunun derin acýsýný yaþadým Sanki bir sömürge ülkesinde yaþýyorduk.. Ýngiltere nin böyle sabýkalarý olmuþtur: 1960 larýn ortalarýnda, Ýngiliz Milletler Topluluðu na mensup olduklarý için Ýngiliz pasaportu taþýyan Afrika ülkeleri vatandaþlarýna da, Harold Wilson un Ýþçi Hükümeti döneminde, Ýngiltere ye girmelerine izin verilmemiþti! Sevgili okurlarým beni baðýþlasýnlar: Özel hayatýma iliþkin bir sýkýntýyý onlarla paylaþmak zorunda kaldýðým için! Sait Faik gibi söylersem: Yazmasam, çýldýracaktým Hilmi Yavuz FEDERAL BÜLTEN 16

18 63A A Cam Elyaf Takviyeli Polyester Pano

19 2A - 125A 25A - 125A Harmonik Filtre Þönt Reaktör Trifaze - Monofaze Yatay Tip Sigortalý Yük Ayýrýcýlar 160A - 630A

20 RÖPORTAJ 3e Dergisinde Yayýnlanan Röportaj Federal Elektrik Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa NURDOÐAN ile 3e Dergisi Yazý Ýþleri Müdürü Çiðdem TÝMAR ýn yaptýðý Þubat 2013 sayýsýnda yayýnlanan röportaj metni. Elektrik malzeme imalatýndan mermere, aydýnlatmadan, doðalgaza kadar farklý alanlarda faaliyet gösteren Federal Þirketler Grubu nun bir þirketi olan Feredal Elektrik, alçak gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde Türkiye nin önde gelen firmalarýndan biri yýlýnda %50 ciro artýþý duyuran þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Nurdoðan, Federal Elektrik in Türkiye de pek çok ilke imza attýðýný belirterek Sadece bizim sektör için geçerli deðil; her sektörde yerli üretim yapan firmalar pazarda yer almalý. Bu bir kültür meselesidir. Yerli malý kültürünü oluþturmamýz, ülke ekonomisine hep birlikte katkýda bulunmamýz gerekiyor. diyor. Türkiye den dünyaya sloganý ile çok sayýda þirket ile hizmet veren bir grupsunuz. Bu yapýnýn bir parçasý olan Federal Elektrik hakkýnda bilgi verir misiniz? Federal Elektrik, 1990 yýlýnda kuruldu yýlýnda ihracata baþladýk ve 94 krizinden etkilenmedik. Avrupa nýn ve dünyanýn belirlemiþ olduðu IEC ve EN standartlarýnýn belirlediði kalitenin üzerinde ürünler üretiyoruz yýlýnda, ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldýk ve I. Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri kongresinde, üretimde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü ne layýk görüldük. Alçak gerilim otomasyon ve þalt malzemeleri üretiminde 3 bin 250 çeþit ürünümüz bulunuyor. Federal Elektrik için kurulduðu günden bu yana yaþadýðý kilometretaþlarýndan söz eder misiniz? Üretime 1990 yýlýnda baþladýk yýlýnda Federal ismini aldýk yýlýna kadar 15 yýllýk bir süreçte grup olarak Türkiye nin ilk 500 büyük firmasý arasýna girebilecek bir ciroya ulaþtýk. Ülkemiz için Federal her zaman öncü firmalardan biri olmuþtur. Mesela;.. Federal, Türkiye de ilk yerli alçak gerilim (AG) malzemeleri üreticisidir... UNIGraphic 3 boyutlu tasarým programýný Türkiye de özel sektörde kullanan ilk firmadýr. Türkiye de ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldý. 19 FEDERAL BÜLTEN.. Türkiye nin ilk kýsa devre test laboratuvarýný kurdu... Türkiye nin ilk kalýpçýlýk meslek yüksekokulunun açýlmasýný saðladý (Makine ve ekipman üretiminde tasarým ve kalýpçýlýðýn iþ içindeki aðýrlýðý %60 civarýndadýr. Üniversitelerin makine bölümlerinde bu derslerin olduðunu sanýyordum yýllarýnda iþ hayatýna girince olmadýðýný öðrendim ve adeta dilimi yuttum. Türkiye de ilk defa Sakarya Meslek Yüksek Okulunda Kalýpçýlýk bölümünün açýlmasýna öncülük ettik)... Türkiye de ilk yerli alçak gerilim ve otomasyon cihazlarýnýn üretimine 1990 yýlýnda baþlayan tek yerli firmadýr yýlýnda baþlayýp kendi yazýlým programý ERP yi geliþtiren ve uygulayan özel sektör firmalarýnýn ilklerindendir... Yolcu vagonlarý için deðiþik voltajlarda otomatik ýsýtma sistemi üreten ilk ve tek firmadýr Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi nde TS-EN-9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü aldý... Müþteri memnuniyeti konusunda, en seri ve en hýzlý servisi maliyetine sunan tek firmadýr yýlýndan baþlayarak Hannover/Almanya, Mýsýr, Hindistan, Tayland, Moskova/Rusya, Ukrayna, Ýran, Suudi Arabistan, Dubai, Bulgaristan fuarlarýna katýlan ilk elektrik firmasýdýr (Hatta 1992 yýlýnda Hannover fuarýna ilk katýldýðýmýzda, orada 4 Türk firmasý vardý. Bunlardan 3 ü yedek parça firmasýydý. Elektrik sektöründe ülkemizin bayraðýný tek baþýmýza orada dalgalandýrdýk)... Kendi uzmanlýk alaný olmadýðý halde, okul öncesi eðitimin gerekliliðine 2000 yýlýndan itibaren ön ayak olan ve ülkemize hizmet veren ilk firmalardan biridir yýlýnda, eleman alýmlarýnda karakter analizi

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı