EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR"

Transkript

1 Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII : ALIM TURU : HZMET AUM KIJRI,IMT]MUZ ii]tiyaci "BiICi SiSTEMLERi ANAIiZ, YAZTLIM GELiSTiRME, TEKNIK DESTEK I BAKIM ONARM TIIZ\,{ET] ALIMT" ISININ Y BELiRLEMEK UZERE ASAGIDA BELiRTiLEN SART.ARA UYCUN OI.ARAK KDV Hdig FIYAT TExLiFLERiNiZ imzai-i \T KA$ELi SEKiLDE EN KURIJMT]MUZA (ELDEN YADA FAKS ile) CONDERMEN Z BEKI, YORUZ, IYI CAIISMALAR DILERIZ. SNO TIIZMET CINSI OZELLIKLERI TALEP EDILEN BIRINl BIRIMFIYAT TUTAR I EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR K'tr EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR KDi 3 EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR xtr I EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILIJNMAKTADIR 3 Ksr Kahe ve Knfignrasyn Persncli EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT]LTJNMAKTADIR 6 6 EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BULT,INMAKTADIR 1 Krsr web-gefik Ta$rmcrs' EKLi TEKNiK $ARTNAMEDE BTJLT,INMAKTADIR 2 Krtr 8 EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT'LUNMAKTADIR 2 Kt, 9 Klden i SrsreD Mnhendisi EKLi TEKNiK SARTNAMEDE BTJLTJNMAKTADIR 1 Krsr LO Sisrem Miihendisi (Dn nrm-altyap, EKLi TEKMK SAR'TNAMEDE..TADIR 1 Krtr BTJLUNMAI(--. ll Sistem Muhe.d'sr (veri GnventrEi-Netwrk) EKLi TEKNiK SARINAN,EDE BT]LLINMAKTADIR K9 l2 S6leD Desi.k P.Bneli EKLI TEKMK SARTNAMEDE BULUNMAKTADIR K,t li Ydd'm Ma!.sr Ehp L'dd EKLi TEIA'TiK SARTNAMEDE BTJLLINMAKTADIR Ki$ t1 Yardrm Masd PeMneli EKLi TEKMK SARTNAMEDE BLILUNMAKTADIR 6 Krr, tvtdsft MCS (Micrsfl Cnsullancy S i.es) EKIi IEKNiK SARTNAMEDE BULT,INMAKTADIR t6 KaFat Kd Esirim EKIi TEKNiK SARTNAMEDE BTJLT]NMAKTADIR l5 Kry Nt: Ekli reknit $iime TOPLAM (KDv H i9) SATINAIMA BIRIMI ir-ci -ikisi : s6ddtirncay Ych AaES TEL 0 3t FAKS 0ll2 2lE 14 98

2 TURKIYE ilaq vp rrssi cthaz KURUMU TC. Sa$lk BakanlQr TUrkiye itae ve TrbbiChaz Kurumu eilci sisrnrtrlnni.l,n.q.liz, vazilim cnri$riruub, TEKNiK DESTEK ve BAKIM NARTM siztubri ALIMI rnxnir SlRnuprBsi 2014

3 igiwerirrn BiLGi SiSTEMLERi ANALiz, YAZITIM GELiSTiRME, TEKN K DESTEK VE BAKIM NARIM HizMETi yukleniciadtna KURUMDA CALTSACAK persner HizMET 4.L MICROSOFT Mcs (Micrsft Cnsultancy s rvices) H ZMET PAKEfi persnerin GREVVE zeltikteri calrsma KO$UrLARr E6iTiM ve DKUMAMTASYN cttt I tk FiKRi ve SINAi MULK YET HAKLARI

4 2 1 AMA9 Bu Sartname; Ttirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumunun, grev, yetki ve srun uluklannda bulunan alanlarda yaprlan tiim iglemlerin bilgi ve iletigim teknljileri ile desteklenmesi, tiizel ve gergek kigilerin en az i9 ytilkti ve maliyetle kamu hizmetlerrnden yararlanmalannrn sallanmasr, Kurum tarafindan yiirtitiilen ve yiiriitiilecek lan her tiirlii yazhm iqlenrlerinin gergeklegtirilmesi, prjelerin birbirleri ile tam uyumlu bir gekilde gahgmasrmn sallanmasr amacr ile Bilgr Sistemleri Analiz, Yazhm Geli$tirme, Teknik Destek ve Bakrm Onanm Hizneti Ahnu igin hazrlanmrgtrr- 2 TANIMLARVEKISALTMALAR Kurum Persnel : Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kuumu (TiTCK) : Yii&lenici adura Kurumda tam zamanh gahgacak kigiler Mevcut Uygulamalar : Kurumda hali hazrrda qahgmakta veya geligirilmig lan i9 Uygulamalar EUP RBS ERiS AiK EYS EBYS AEBS iiks KAP yazrhnrlar : Kurum igi hizmet verecek uygulamalar : Elektrnik Uygulamalar Prjesi : Regete Bilgi Sistemr : Elektrnik Ruhsatsrz Ilag Sistemi : Akrlcr ilac Kullanrmr Prtah : Eczane Bagltru ve YerleErme Sistemi : Elektrnik Belge Ydnetim Sistemi : Advers Etki Bildirim Sistemi : Ituag ilag Kntrl Sistemi : Klinik Arastrmalar Prtah Kurum Ana Hizrnet Binasr : Tiirkiye ilaq ve Trbbi Cihaz Kurumu'nun SOgiitOzii Mah Sk. N:5 CANKAYA / ANKARA adresindeki binasr Kurum Hizmet Binalan : Tiirkiye Ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu'nun Srhhiye ve Gdlbagr Labratuvar brnalan.avrc"

5 3 Bitci sisremleri ANALiz, yaziltm GELi$TiRIutE, TEKNiK DESTEK VE BAKIM ONARIM HIZMETi 3.1 YUKLENiCi ADrNA KURUMDA CALr$ACAK PERSONEL Ytiklenici adna Kurumda gahgacak persnelin yapar;agl igler agalrda detaylandrnlmrgtrr; Detayh ihtiyag analizi, tasanm dkiirnanrn hazrrlanmas, Kurumda gahgan mevcut Regete Bilgi Sistemi'nin geligtrrilmesi ve mevcut uygulamal arla uyunrlu hale getirilmesi, Eczane Ba5wru ve Yerlegtirme Sistemi'nin lueurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi, Advers Etki Bildirim Sistemi'nin lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla tryumlu hale getirilmesi, Ihrag Ilag Kntrl Sistemi'nin lu5turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, Elektrnik Uygulamalar Prqesi web uygulamasrnrn (https://eislemler.titck.gv.tr) lueurulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, Uygulama yazrhmrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale geti rilmesi, E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgramtntn lueurulmasr ve mevcut uygulamalarla ryumlu hale getrnlmesi, J.1.9. Dsya Yiikleme Prgramrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getrrilmesi, Elektrnik Ruhsatsrz ilag Sistemi iglemlerinin lugtunrlmasr ve mevcut trygulamalarla uyun u hale getirilmesi, l. Akrlcr ilag Kullanrnu Prtahnda Kurum tarafindan istenen diiaeltme ve geligtirme iglerinin yaprlmasr, Hemphline yazrhmrnrn ihtiyag duydulu barkrm, teknik destek, gii,ncelleme, geligtrrme hizmetlerinin sallanmasr ve bakanh$nlzca kullanrlan ve gelecekte geligtrrilecek yazrhmlarla entegrasyn un un sall anmast, Entegrasynlann, Web Servislerirun lugurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi; Kurum igi, Kurumlar arast ve uluslararasr web semsi a.hnrp verilmesi ile venlere iligkin tam verya krsrth entegrasynlann yaprlmasr igleri, -,-. z.(t

6 4 3.t.14. Klinik Aragtumalar Prtahnrn lugrurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi, Kurum kaynaklannrn etkin ve verinrli kullanrlmasrnr sallanmasr, J.l.16. Kurumun yetki alanlnda bulunan sektcrrlerde denetleme ve dtizenleme grevlerinin daha erkn ve verimli hale getirilmesi, Kurumun gergek ve til'zel kigiler ile yaptrgr ve yapacagr tiim i$lemleri bilgi teknljileri ile desekleyerek, yasal, kurunsal ve metdljik gergevesinin giiglendirilmesi, 3.l lt. Ruhsat ba$vurularmm e-ctd frmatrnda yaprlmasr, Kendi birinrleri iginde ve arasrnd4 ayrrca diler ilgili Bakanhk ve Kurumlarla esgtidum igrnde, net larak belirlenmig yetki ve srunrlu.luk gizgrleriyle, geqitli iglevlerini yerine getirmek igin etkili bigimde Orgiitlenmig ve dnatrlmrg bir Kurum biligim altyaplslnrn lu$urulmasl, idari ve Mali igler Daire Bagkanhlrnln satm alma, kaynak y<rnetimi ve diler ig sii,reglerinin tanrnrlanmasl ve geligirilmesi, l.l.2f. irsan kaynaklan ydnetimi ile ilgili silreglerin tantmlanmast ve iyilegtirilmesi, Kurumumuz trbbi cihaz alanrndan grev tanlrnna giren knularda ig siireglerinin analizi, takibi ve iyileetirilmesinin sailanmasr, Kurumda yeni gelieirilecek pr.yelerin, mevcut prjeler ile uyum iginde gahgmast veri butiinltigii, analiz iglemleri ve bilgi havuztmun lugurulmasr, mevcut yazlhmlarln siirdiirulmesi, yardrm ve destek hizmetlerinin verilmesi igin agalrda sayrlan ve maaglarr belirtilen persnel ile gergeklegtirilecek analiz, gelieirme ve teknik desek hizmetlerine ihtiyag duyulmaktadrr. 3.2 KURUM igiru Crli$riniLECEK YAZTLTMLAR Kurumun ihtiyaglan dlnrltusunda analiz, yazrhm geligtirme, nrevcut uygulamalarln tek gatt altrnda tplanmasr, sistemlerin birbirleri ile lan iligkilerinin rganize edilmesi ve geligtiri I mesi amacryla; f,up iglemleri web uygulamasrntn (htts://e'islemler.titckev.tr) luqturulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: EUP iglemleri web uygulamasr, Kurum bii,nyesinde yer alan birimler tarafindan verilen hizmetlerden yararlanan Tiirkiye'deki tiim firrnalarm, tiim ba$vurularml gerqek zamanh laral rrtemet ueerinden yapabilmelerini, batvuru sahiplerinur Intemet Uygulamalan [zerinden yaptlklan her bir baqwrunun durumunu uygun kriterlere gore takip edebilmelerini amaglayan, Elektrnik Belge Y6netim Sistemi ve Belge Merkez ile entegrasyn igerisinde gahgmasr planlanan, ii,riin bilgi bankasrntn lugturulmast ve {, /c-

7 5 ydnetimi iglenrlerinin ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesince ylinitiilmesi iglemlerinin sti,rdtiruleceli yazrhmdrr flygulama yazrhmrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Uygulama ya.zhmr, Kurum biinyesinde yer alan tiim birimlerin web tabanh Elektrnik Belge Y0netim iglenrlerinin yuriltiileceli ve EUP iglenrleri web uygulamasr ile entegre larak gahgacak yazhmdrr. Bu yazrhm, ig akrg gemalarrna gdre elektrnik iglerin TS Standardna ve ilgili kanun, ynetnrelik ve mevzuatlar gergevesince belirtilen hii'kiimlere uyarak gahqtrnlacaktr E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgranuntn lu$turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: E-Ruhsat Dsya Kntrl hgranu, nrhsat bagwrusu yapan firmalann Kurum standartlanna uygun bagwru yapabilmelerini klaylagtrrmayr amaglayan bir yazrhmdtr. Yazrhnl firmalarur elektrnik nrlsat ba5wrusu srrasrnda sistem tarafindan trnatik larak ii,retilen web gablnunu kullanarak uygun klasr diizeninde bagwru hazrlamasrnr sallamahdrr. Firmalar hazrrladrklan dsya didenr igin bu prgranu kullanarak firma gablnlarmr lugtururlar ve ilk bagwru srrasrnda lugan gablnla sunacaklart dsyalann gablnunu karerlaernrlar. E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgramr, hatalr hazulanmrg dsya ve klasrler igin kullarucrya uyanlar vererek uygun klasdr hazrrlanmast knusunda ynlendirme yapar isimlendrrme hatalan, dsya frmatr, dsya btiytikliieiir klasr ve dsya diizeni vb. knularda kntrl yaprlabilmektedrr. Bu yazrhm ile elektrnik ruhsat bagrtrulannrn kntrlii ve elektrnik ruhsat dsyalannrn Belge Merkezine aktanmr yaprlabilecektir Dsya Yiikleme Prgramrnrn lugturulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Web uygulamasr kullanrlarak baqvuru yaprlamadrlr durunrlarda (elektrntk bagvurularda ek sayrsrnrn 30'u gegmesi, eklenen tiim dsyalann tplam byutunun ba5wru byutu standartlannl agtllr durumlarda) Ewak ve Y az' igleri $ube MiidiirliiEii'nde yer alan bu yazrhm aracrhlryla ilgili bagvuruya ait dkumanlar firma kullamcrsr tarafindar ana sisteme ytiklenebilecektir. /a v clp

8 ERiS iglemlerinin lu$turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: ilag Tedarik ve Onay Birimrnin ig ve iglemlerimn elektrnik rtama aktanlmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getinlmesi igleri yaprlacaktrr. ERIS, hastalann endikasyn drgr ve yurt drgr ilaglara erigrmine iligkin yetkilendirilmig kurulu5lann, TiTCK SGK dktrlann ve hastalann iglemlerinin durumunun takip ve y<lnetimr igin geligtirilecek lan yazrhmdrr. Bu yazrhnq insani amagh ilaca erken erigim prgraml kapsanunda yiiriitillen iglemlerin elektrnrk rtamda yaprlabilmesini sa!layacaktr AiK Web Prtahnda diizeltme ve geligtirme iglerinin yaprlmasr: Ttirkiye Ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Akrlcr ilag Kullammr ilag Tedarik Ynetinl ve Tanltlm Dairesi birimi galrganlan tarafindaq wrdpress igerik ydnetim sistemi ile geliqtirilen ve yonetimi devam eden web prtah PHP yazrhm dili ve Mysql veritabanrnr kullanmaktadrr. Yiiklenici mevcut prtalda agalrda belirtilen duzeltrne ve geligtirmeleri binmin isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Prta.lda qahgmayan resirn, mdiil, plugin vb. bilegen prblenrlerinin giderilmesi,. Birimin ihtiyag duydulu yeni mdiillerin wrdpress.rg sitesinden bulunup siteye uyarlanmasr,. Birimin isteli dgultusunda tema.larda dtizenleme yaprlmasr Hemphline, Ulusal Kahtsal Kanama Bzukluklarr Bilgi Yiinetim ve Siirveyans Sistemi: Kamu-ii'niversite-sivil tplum kurulugu ve sanayi igbirlili ile lugturulmug bir yazrhm sistemidir. Bu yazrhm ile ilkemizde uluslararast standartlarda Hemfili tam ve tedavi hizmetleri igin gerekli teknljik alt yapr lueurulmug ve bu sayede uzun vadede ulusal ve b<ilgesel tedavi plitikalannrn belirlenmesi igin ihtiyag duyulan verilere ulaqrlmrgrr Entegrasynlar, Web Serrislerinin lugtun masl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Kurum igi, Kurumlar arast ve uluslararasr web servisi ahnrp verilmesi ile verilere iligkin tam veya krsrth entegrasynlann yaprlmasr igleridir..- {, {ed

9 Regete Bilgi Sistemi(RBS): Saphk Bakanhlr bii,nyesindeki dktrlann regeteleme davranrglarrnrn izlenmesi, delerlendirilmesi ve kendilerine geri bildirim verilmesi yluyla akrlcr ilag kullammrnrn yaygrnlagrrlmasrnr amaglayan bir sistendir. RBS, web tabanl bir uygulamadrr. Mevcut iligkisel Veritabanr Ynetim Sistemi Micrsft SQL Server 2012'dir GeliEirme T-SQL, PHP, Micrsft.NET, HTML, Javascript, AJAX ve CSS kullamlarak yaprlmryrr. Yiiklenici mevcut yazrhmda agalrda belirtilen dilzeltme ve geligtirmeleri Kurumun isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Kurumun degigen uygulama ve raprlama ihtiyaglarrnrn giderilmesi,. Mevcut yazrlmda rtaya grkan hatalann giderilmesi, perfrmansrnrn arttrr mas!. Kurumun talep ettigi yeni ekanlann ve raprlann ha.zrlanmasr,. Ekranlardayaprlandeligikliklerinyardrmmeni.ilerineyanstrlmasr,. RBS'nin Bakanhk btinyesinde geligtirilmiq, geligtirilmekte lan ve geliqtirilecek lan diler uygulamalarla (e-saflrk, aile hekimlili bilgi sistemi, elektrnik belge y6netim sistemi vb. ) entegrasynunun sallanmasr,. RBS'nin Bakanhk drgrnda geligtirilmiq, geheirilmekte ve geligtirilecek lan diler uygulamalarla veri ahgveriginin yaprlmasr, (SGK MERNiS vb.). Gerekli durumlarda yeni web servislerin hazrlanarak ga[grnlmasr,. KLJRI-IIIA RBS yazrlrm larak kullandrlr sistemi deligtirebilir. Bu durumda YUKLENICi yeni RBS igin gerekli rapr tasanmlannr yapmak ve istenilen verilerin hazrrlanmasrnr saglamakla yiikiimludiilr. Bu deligiklikleri RBS ve tiim diler nnduller igin de yerine getinlmesi,. BakanhErn aldrlr / alacag yeni dnanrmlar tizerinde RBS uygulama yazrhmlarrmn salhkh larak gahgmasrnrn sallanmasr,. KURUM tarafindan yaprlacak lan SQL Tuning, Indg Partitinrng, Parallel Query vb. perfrmans artrgrna y6nelik her tilrlii neriye g6re yazrhm gii,ncelleme ve gelieirme gahgmalannrn yaprlmasr. J Eczane Bapruru ve Yerleqtirme Sistemi(EYS): 6197 sayrh Kanun'da yaprlan deli5iklik gereli eczane agma ile ilgili yeni diizenlemeler getirilmi$ir Ttirkiye genelinde eczane agrlacak yerler yrlda en az iki kez -a v rc')

10 8 lmak ijzere Kurumumuzca ve ilge bazrnda ilan edrlecek ve en az 3500 kiqiye bir eczane lacal gekrlde eczane agrlabilecektir. Yiiklenici lugturacalr yazrhmda aqalrda belirtilen hususlan Kurum'un isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Ilgelerin ssyeknmik geligmiglik sualamasrna gre ilge katsayrsr lugturacak,. Eczane agmak isteyenlerin hizmet puanurr hesaplayacak, (Ihzmet Puanr Hesabr(kabaca): Hizmefte gegirilen yrl X Ilge katsayrsr(dktra yapmrq lanlar igin ddrtte bir ramnda arhrrlarak uygulanr)),. Eczaclnrn agrhean snra ilge iqinde yapaca$r srnrsrz nakil hakkrnr, eski eczaalar igin ilge d4r bir nakil ve bir devir halkrnr takip edecek,. Hig eczanesi lmayan bir yerde herhangi bir kgula tabii lmadan agrlmrg eczanelerin, aynr ilge iginde bile naklini engelleyecek,. Dgal afet ve mticbir sebep nedeniyle niifus azalmasr hslinde yerlegim yerinde bulunan eczanelerin naklinde, niifusa g6re eczane agrlmasr kgulu uygulanmaz hiikmii dlrultusunda nakil yapanlan ta.kip edecek,. Ilan edilen ilgelere miiracaat eden adaylardan, yerlegtirme puanr en yiiksek lanlan yerlegtirecek, puan egitlili durumunda adaylar arasrnda kura iglemi uygulayacal,. "Eczanesini dewetmig bir eczacr yeni bir eczane agmak istediginde yerlegtirme puanl yan ranmda drl$0niliir." hiikmiinu gz niinde bulundurarak, hizmet puanr hesaplayacak,. "Serbest eczane agmak veya serbest eczanelerde mesul mlidtlr larak gahgmak isteyen bir eczacl, en az bir yrl miiddetle hizmet $zlegmesine balh larak mesul miid0r eczacr ile birlikte serbest eczanelerde yardrmcr eczacr larak gahgmak zrundadrr. Hastane eczanelerrnde veya ikinci eczacr larak serbest eczanelerde en az bir yrl silre ile gahganlar, yardrmcr eczacr larak gahgma garhnr yerine getirmig sayrhr.", hiikmii d!rultustmda yardrmcr eczacrnr takip edebitecek,. Olu$urulacak sistemde ynetmeliee uygun bir gekilde 0n bagwru ewaklannr ve yerlegtirme snrasr evraklanm intemet aracrh$ryla ahp, uygunlulunu kntrl edecek,. Baguuu sahiplerinin ilan edilen yerler arastnda 25 tercih yapabilmesini sallayacak, yaprlan tercihler arasmdan merkezi hesaplamayla puanr yiiksek lanlan ilk tercihlerine yerlegecektir. <V ca.-t (/

11 l. Advers Etki Bildirim Sistemi (AEBS): Advers etkrlerrn kullandrlrmrz standart sdzliile gre (MedDRA) kdlanarak kaydedileceli ve kaydedilen advers etkilerin Diinya Salhk Orgritiine gdnderilebileceli bir veritabanr gerekmektedir. Bu sistem hem veritabanr larak kullanrlacak hem de Diinya Salhk Orgiitii'ne veri gnderimi sallayacaktrr. Bu nedenle sistenln, advers etkilerin transferi igin uluslararasr standartlarn belirlendili E2B krlavuzuna uygun larak hazrrlanmasr gerekmektedir. Aynca ilag firmalanndan bildirim alabilecek gekilde kurgulanmasr, veri madencilili yapmaya uygun lmasr ve sistemin validasynunun sallanmasr gerekmektedir. J ihl?$ ilaq Kntml SistemiliiKS;: Ilag ihracatlannda [irih listesr iginden kntrle tabi lar ii,riinleri ve ilag lmayan iiriinleri tespit edip listeden glkaracak bir yazrhm lugrurulmasr gerekmektedir. Ytiklenici lueuracalr yazrhmda aga$rda belirtilen hususlan Kurum'un isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. ihlracatg firmanrn Kuruma sunacalr ilag barkdlanndan lugacak liste iginden ilag lmayan iiriinleri grkaracak,. Geriye kalan listeden kntrle tabi ilaglarr tespit edip grkaracak,. Geriye kalan kntrle tabi lmayan ilaglan barkddan ilag ismine gevirecek Klinik Aragtrrmalar Prtah (KAP): Klinik galqmalann kaydedildili, EudraCT (Eurpean Unin Drug Regulating Authrities Clinical Trials) gibi Arrupa Birligi'ndeki tiim klinik ara$trmalann kaydedildili veri tabam ve gibi Amerika'da lu;turulan ve ttim dii,nya genelinde yaprlan galgmalann kaydedildili veri tabanlan Omek ahnarak ti,lkemizde de bir veri tabanr lu$turulmasr, bylece klinik araqtrmalarla ilgili kayrtlann daha salhkh bir qekilde tutulmasr hedeflenmektedir. Yilklenici lugturacalr yazrhmda aqalrda belirtilen hususlan Kurumun isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektr:. Etik Kurullarrn birbirlerine balh ldulu, yaprlan baqrurulann ve Etik Kurul durumlannrn gewimigi izlenebileceli bir veri tabam lugurulacak,. Prtal kullanan tiim payda$lara gifre verilerek yetkileri dahilinde sisteme ulagrmlan sa!lanacak,. Prtal, ylunluklarr da g<iz Kurulu belirleyecek, Oniinde bulundurarak, sunum igin en yakrn Etik

12 l0. Frn ar Prtal iizerinden gewinugi larak dldurularak Etik Kurula sistem iizerinden sunacah (Sistemin, istendilinde e-imza ve mbil imza ile gahgmasrnr sallayacak altyaprnrn hazrrlanmasr gerekmektedir. ). Prtalrr verdili numara aracrhlr ile sunumlar takip edilecek,. Etik Kurul naymrn ardrndan ilgili ewak Kurum'a gelecek,. Reuryn lmasr durumunda e-psta ile doniig yapacak ve sistemden kntrl edilecektir. 4 HIZMET $ARTUTRT 4.1 MICROSOFT MCS (Micrsft Cnsultancy Services) HiZMET PAKETi Yiirklenici, rs bu $artname 3.1 ve 3.2 Maddelerinde tarif edilen hizmetler kapsamrnda kullanrlmak amacryla a5alrdaki galgmalan yapmak iizere 770 (Yediyn4etnug) adamxgiiln Mrcrsft MCS (Micrsft Cnsultancy Services) Hizmet Paketini tilretici firmadan temin ederek idareye teklif edecektir: Prje yonetimi ve krdinasyn destefr, Mimari damgmanhk Eahgmalan, Hizmet kapsamrnda gelieirilecek yeni yazhmlar igin yazrhm tasanm gahgmalannda damgmanhk hizmetleri, Hzmet kapsamrnda geligtirilecek yeni yazrlrmlar igin rtak larak kullamlacak Yazrhm Altyaprsrnrn (Framewrk) geliqtirilmesi knusunda yazrhm danrgmanlrlr, Yazrl m Altyaprsrndaki ve mdiillerdeki ihtiyaq duyulan rtak bileqenlerin geligtirme siirecine destek ga.hgmalan, Yazrhm Altyaprsr (Framewrk) knus.nda Yiiklenici persneli ve Kurum Bilgi Sistemleri persnelrre atolye gahgmalarr yaprlmasr, Prjesi kapsamrnda kullanrlacak Uygulama YaSam Ddngiisii (ALM) siiregleri knusunda damgmanhk gahqmalan ve ilgili siireglerrr yazrhm araglan ile desteklenebilmesi igin gerekli altyapmn kurulmasr gahgmalarr, Prje kapsamrnda geligtirilecek yeni yazrhmlar igin perfrmans testlerinin yaprlmasr knusunda danrgmanl* hizmetleri, <v\ L t/ [2

13 ll Prje kapsamrnda geliqtirilecek yaahn ar tizennde dt.en1; 1O gozden gegirme Cah$malan ve bulgulann Kurum ile paylagrlmasr. Micrsft MCS Hizmet Paketi kapsamda yaprlacak gahgmalann igerili, kaynak kullamm da$hmr (damgman, uzman darugman, gziim mlman, prje yoneticisi ve prqeler krdinatoru) ve sa$lanacak qrktrlann detaylan yiiklenici ve kurum katrlmr ile gergekleqtirilecek lan prje baglangrg tplantrsrnd4 kargrhkh larak belirlenecektir. 4.2 PERSONELiN GdREV VE OZELLiKLERi Persnel Sayr Briit Maas (Briit Asgari Ucretin % Fazlasd Prje Yaineticisi Sijreg Analisti Kalite Ydneticisi Kalite Uzmanr Kalite ve Knfigurasyn Persneli Sistem Test Uzmanr WeFGrafik Tasarrmcrsr PHP Yazrhm Uzmanr 2 la0 Kdemli Sistem M0hendisi (Dnanrm-Altyaprl I 4a0 Sistem Maihendisi (Dnanrm-Altyapr) Sistem MUhendisi (Veri Giivenlili-Netwrk) Sistem Destek Persneli 6 IN Yardrm Masasr Ekip Lideri Yardrm Masasr Persneli Buriit Maa! hesabr Kamu lhale Kurumu'nun web sayfasrnda bulunan iggilik hesaplama mdiilii kullanrlarak yapr lmrqtrr -<V ra)

14 t pRlE y0rurricisiruin conrvrsri vr 0zrllixlrni Prj e Ydnetici si ni n G 6revl eri D!rudan Kurum Prje Krdinat6riine balh larak qahsan, TITCK Bilgi Sistenrleri Analiz, Yazrhm Geligtirme, Teknik Destek ve Bakrm Onanm llizmeti Ahmr kapsamrnda yer alan ekiplerin, birbirleriyle ve kendi iglerinde eqgiidiim igerisinde gahgmalannr sallamaktarl prgenin bir bii'tiin larak yclnetilmesinden ve ba;arr ile snuglandrnlmasrndan nihai larak srun u lan kigidir. Prjenin ya$am dngiistirriiln her evresinde Kurum ile yaprlacak g0rt$melere karrlmak, krdrnasynu saflamalq prje ekiplerini gdrevlendirmek ve denetlemekten srumludur. Prje Ydneticisinin baghca grevleri a5alrda belirtilmigtir: Prje faaliyetlerinirq sdzlegme hiikiimlerine paralel larak hazrlanan planlar dlnrltusunda yiiriittllmesini sa!lamak,. Prjerun ilk ayrnda ekte gablnu verilen frmatta Prje Ydnetim Plamnr hazrrlayarak Kurumun nayna sunmak, e Prjenin ilk ayrnda ekte gablnu verilen frmafta Kalite Givence ve Knflrgiirasyn Y6netim Plarunr Kurumun nayrna sunmak, Prjelere iligkin planlan hazrlamaklhazllatmak, bu planlarda gerekh diizenlemeleri yapmak ve Kurum naymr almak, Prjelerin nceliklerine gre zaman ve kaynak planlamasrm yaptrmak, ihtiyaglara gore yaprlacak igi ekipler arasrnda bliigtiirnrek, eggtldumii sallamak, yaprlan igleri incelemek ve denetlemek, Prjeler igin gerekli standartlan belirlemek, gerekiyrsa yeni standartlan tanrmlamaldtanlmlatmak, prjelerin standartlara uygun larak geligtirilmesini sallamak ve denalemek, Teslim edilecek iirilnlenn uygunlulrmu naylamak ve Kurum nayura sunmak, Kurum ile lan iligkileri yonetrnek, gdzemeyeceli srunlar igin Kurum prje srumlulannr bi lgilendirmek,. Prje a;amasrnda metriklerin tutulmasml ve prje aqamalarrnrn izlenmesini sallamak,. Ayltk Prje Ilerleme Raprlanm ve Ayhk Persnel Takip Qizelgelerini Kurum nayma sunmak,. Kurum tarafindan verilen benzeri grevleri yerine getirmek. -<V a)

15 l3 Pri e Y dnetici sinin 6z ellikleri Fakiiltelerin 4 YrlLk bilgisayar miihendislili, yazrhm miihendishli, elektrik mtihendislifi, elektrnik mnhendisli!i, elektrik ve elektrnik md,hendisli$i ve endiistri miihendislili bdliinrlerinden ya da bunlara denklili YiiksekOlretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndaki Yiikseklretim Kurumlanndan mez':r:. ldulunt Yukanda belirtilenler drgrnda kalan ddrt yrlhk elitrm veren fakiiltelerin iiletme, miihendislik b<ilumlerinden, fen ve fen-edebiyat, egitim ve elitim bilirnleri fakiilltelerinin bilgisayar ve teknlji iizerine egrtim veren bdlitnleri ile istaristik, matematik ve fizik blumlennden ya da bunlara denklili YiiksekOflretim Kurulunca kabul edrlmig yurt drsrndaki yiiksekgretim k urunrlarrndan mez:un ldusnu Yazrhn! yazrllm tasalml ve geli$irilmesi ile bu siirecin y6netimi knusunda en az 8 yrl prqe y0neticilili knusunda mesleki tecriibeye sahip ldulunu beleelcndimk. Prje Y0netimi Epitimi aldrlrnr ve prje ydnetrmiyle ilgrli sertifikasrnr beleelendimwk. Benz*r ig tanrmrna uygun en az bir prjede Prje Y<ineticisi, Krdrnatdr veya Ekip Lideri lara.k gahgmrg ldulunu beleelendirrrk.. Genig Olgekli Web tabanh (gk katmanh) uygulama geligtirme, RBMS velveya MS knusunda deneyinrl i,. Object Oriented ve Service Oriented knulanna hakinl. Tasanm $ablnlan (Design Pattem) hakkrnda bilgi sahibi, Veritabanr ynetimi knusunda deneyimli, UML ile rndelleme knusunda deneyimli, ITIL (Infrmatin Technlgies lnfrastructure Library Biliqim Teknljileri Altyapr Ktitiiphanesi) ve benzeri siireglerde deneyinrli, CMM (Capability Maturity Mdel Integratin - Yetenek Olgunluk Mdel Entegrasynu) kntsunda bilgi sahibi,. PrJe geli5tirme dngiisiine h6kinr, Rrsk ynetimr knusunda deneyim sahibr,. M$ten ve hizmet dakh, analitik dtigtinme ve prblem gzme yeteneline sahip, planlama ve rganizasyn becerileri geligmiq, ekip galrgmasrna-iqbirliline yatkrn, insan iliqkilerinde ba5anh,. Erkek adaylar igin, askerhk gdrevini tamamlamg lmak.

16 t sureg ANALisriNiN GOREVLERi ve zerlikleri Siire 9 Ana li stinin G drevleri Dlrudan Prje Yneticisine balh larak gaftgan, yukarrda belinilen Kurum ya.a hn an ve dairelerin analizini yaparak iyileetiritmesinden srumlu persneldir. Siireg Anal istin in baghca grevleri agalrda belirtilmi gtir:. Kurum mevzuatmr ve dairelerin ig siilreglerini, mevcut yazrhmlan inceleyerek analiz etmek,. ig stilregleri aktiviteleri, srumluluklan, sisternlen, riskleri ve kntrl nktalannt igerecek gekilde dkrimante etmek,. Siireglerin elektrnik uygulanmasrnda iyilegtirme ptansiyeli lan alanlarr belirlemek ve iyilegtirme Onerilennde bulunmak,. Dige r daireler ile etkilegimde bulunarak iyileetirme Onerilerini tartrgmak ve snuca vardrrmak,. Siireg analiz raprunu hazrrlamak ve naya sunmak, Yeni si.lrecin veya siireg deligikhklennrn uygulanmasrnda uygulama geligtirme ekibiyle birlikte 9ah9mak,. Uygulama gelietirme analiz dktimamnr ve ekran tasarrmlannr gdzden gegirmek, Siirecin perfrmansrnrn Olgiilebilmesi igin perfrmans knterlerini belirlemek, Siireg Analistinin d z ellikl eri Fakiiltelerin 4 Yrllk endi.istri m0hendislili, iqletme, igletme miihendislifi, bilgisayar miihendisli[i, elektrik mtihendislili, elektrnik miihendislifi, elektn] ve elektrnik milhendislili boliimlerinden ya da bunlara denktrli Ytikseklretim Kurulunca kabul edilmiq yurt furndaki Yiiksekdlretim Kurunrlanndan mez'n lduptnu Yukanda belirtilenler drgrnda kalan drt yrlhk egitim veren fakiiltelerin igletme, miihendislik bciliimlerinden, fen ve fen-edebiyat, egitim ve elitim bilimleri fakiiltelerinin bilgisayar ve teknlji iizerine elitim veren b6liimleri ile istatistik, matematik ve fizik bdltirnlerinden ya da bunlara denklilr Yiiksekdlretrm Kurulunca kabul edilmiq yurt dr$rndaki yiikseko$etim kurumlarrndan menn ldulunu Siireg analizi ve ig analizi knulannda en az 5 yrlhk mesleki tecrtbeye sahip ldulunu belselendirrrk.. Silreg tasanm ve ynetim araglannda (Visi, Enterpnse Architect, Nimbus, ARIS vb.) denevimsahibi' w ) fe.,)

17 r Tercihen ISO serisi standartlar knusunda bilgi sahibi, Tercihen Six Sigma gibi i9 siiregleri ve Tplam Kalite Ydnetimi gibi kalite siilregleri knusunda bilgi sahibi,. Mu$teri ve hizmet dakll analitik dt4il'nme ve prblem gzme yeteneeine sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmiq, ekip gahqmasrna-iebirlilne yatkrn, insan iligkilerinde baganh, Erkek adaylar igin, askerlik gorevini tamamlarru$ lmak KALiTE yoneticisin i r,r corewrni vr zrlrirr,rni Kalite Ydnetici si nin G iirevleri D!rudan Prje ydneticisine balh larak gaheaq ka.lite straejisi ile siireglerin lugurulmasrndan ve prjelerde uygulanmasrndan srumlu persneldir. Kalite YOneticisinin baghca gdrevleri aqalrda belrrtilmieir:. Diinyada biligim teknljililerinin geligirilmesinde ve hiznetinin verilmesinde yaygrn larak uygulanan silregleri (CMMI, ITIL gibi) rncelemek, Kurum ihtiyaglannrn analiz ederek uygulama geligtirme, devreye alma ve bakrm siireglerini tanrmlamak, Kurum igrne ve drgrna verilen biligim teknljileri hizmetlerinin silreglerrni tammlamak, Her bir biligim teknljisi prjesinde grev alarak prjenin tanrmlanan stireglere uygun gergekleqmesini saglamak,. Yaz rm geligtirme siireglerinin ve tiriinlerrnin kalitesinin arttmlmasr igin uygun metriklerin belirlemek ve bu metrikleri tplamak, Her prjenin snunda metrikleri analiz ederek kalite raprunu hazrlamak, Prjelerde edinilen deneyimler snrasrnda siireg iyilegtirme dnerilerini yapmak ve hayara geqirmek Klite Yiineticisinin dzellilderi Fakiiltelerin 4 yrlhk elitim veren mlhendislik veya igletme bliimlerinden ya da bunlara denklili Yiiksekdiretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndaki ytiksekogetim kurun arrndan meatll. ldupunu Yukarrda belinilenler drgrnda kalan drt yrllft elitim veren fen ve fen-edebiyat, e$itim ve egitim bilinrleri fakiiltelerinin bilgisayar veya teknlji iizerine eeitim veren blii'rnleri ile istatistik, matematik veya frzik boliimlerinden ya da bunlara denklili l5

18 l6 Yiiksek0gretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndali yilksekgetim kurumlarrndan Kalite, kalite yonetimi, i9 analizi, uygulama geligtirme, sistem test veya prqe ydnetimi knulannda birinci bentte yer alanlann en az 3, rkrnci bentte yer alanlann en az 5 yrllrk mesleki tecrtibeye sahip ldulnnu CMM (Capability Maturity Mdel Integratin - Yetenek Olgunluk Mdel Entegrasynu) knusunda bilgi sahibi, ITIL (Infrmatin Technlgies Infrastructure Library - Biligim Teknljileri Altyapr Kiittiphanesi) knusunda bilgi sahibi, Tercihen ISO sensi standanlar knusunda bilgr sahibi, Tercihen Six Sigma gibi i9 suregleri ve Tplam Kalite Y6netimi gibi kalite sii'regleri knusunda bilgi sahibi, Mirtteri ve hi-znet dakh, analitik dii$tinme ve prblem 90zme yeteneline sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmiq, ekip gahgmasrnaigbirligine yatk4 insan iligkilerinde baqanh, Erkek adaylar igrn, askerlik gdrevini tamarnlamrg lmak. 4,2,4.KALITE UZMANININ GOREVLERi VE OZELLiKLERi Kalite Uzmannm Gdrevkrt D!rudan Kalrte Yneticisine balh larak galgan, kalite stratejisi ile siireglerin lu$turulmasrndan ve prjelerde uygulanmasrndan srumlu persneldir. Kal ite Uzmanrn rn baghca gorevleri agalrda belirtilmigtir: Bilifim teknljisi prjelerinde g0rev alarak prjelerin tanlmlanan sti,reglere uygun gergekleqmesini sa!lamak, Yazrhm geligtirme siireglerinin ve iiriinlerinin kalitesrnin arttnlmasr igin uygun metrikleri belirlemek ve bu metrikleri tplamak,. Her prjenin snunda metriklen analiz ederek ka.lite raprunu hazrrlamak, Prjelerde edinilen deneyimler snrasrnda siireg iyile$trme <lnerilerini yapmak ve hayata gegirmek. 4.r a--'l v rac

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 Kişi Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım KRĠTERLERĠ Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesindeistihdamedilmeküzere31/12/2008

Detaylı

$%' &me *rc#sxv e #*nq*ke*p Er* s & +,+:"'{, -S*seffitrF&- 11t. $ r#.. .-; ,"'i,r':.i.v{rl. lir*6;r1g'i..1,1.iilin *i!1.,1.-ligng:,$:'.

$%' &me *rc#sxv e #*nq*ke*p Er* s & +,+:'{, -S*seffitrF&- 11t. $ r#.. .-; ,'i,r':.i.v{rl. lir*6;r1g'i..1,1.iilin *i!1.,1.-ligng:,$:'. I -. ii.r*" r.q. xa E- ::-ii!.' ;' '!i; Sn# y g,'t ni, /lllt.t:r:?**"i,.-l*i.' i,f!.r #,ti.:- 7;.f:; ^; +,+:"'{, $%' ;il.:r!+?,.l..:l..1,r.::' -i "Kurumsal Y6netim Gtivencesi igin ig Denetim" $ r#.. '?,'t'1i,"'i,r':.i.v{rl

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA!

inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! MUHASEBAT VaktfBank BANKAYA GiTMEDEN, inrrnnrrren ODEME YAPMADAN, DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU GUMRUKKART'TA! Giimriik Kart Nedir? ) Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı