EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR"

Transkript

1 Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII : ALIM TURU : HZMET AUM KIJRI,IMT]MUZ ii]tiyaci "BiICi SiSTEMLERi ANAIiZ, YAZTLIM GELiSTiRME, TEKNIK DESTEK I BAKIM ONARM TIIZ\,{ET] ALIMT" ISININ Y BELiRLEMEK UZERE ASAGIDA BELiRTiLEN SART.ARA UYCUN OI.ARAK KDV Hdig FIYAT TExLiFLERiNiZ imzai-i \T KA$ELi SEKiLDE EN KURIJMT]MUZA (ELDEN YADA FAKS ile) CONDERMEN Z BEKI, YORUZ, IYI CAIISMALAR DILERIZ. SNO TIIZMET CINSI OZELLIKLERI TALEP EDILEN BIRINl BIRIMFIYAT TUTAR I EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR K'tr EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR KDi 3 EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR xtr I EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILIJNMAKTADIR 3 Ksr Kahe ve Knfignrasyn Persncli EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT]LTJNMAKTADIR 6 6 EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BULT,INMAKTADIR 1 Krsr web-gefik Ta$rmcrs' EKLi TEKNiK $ARTNAMEDE BTJLT,INMAKTADIR 2 Krtr 8 EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT'LUNMAKTADIR 2 Kt, 9 Klden i SrsreD Mnhendisi EKLi TEKNiK SARTNAMEDE BTJLTJNMAKTADIR 1 Krsr LO Sisrem Miihendisi (Dn nrm-altyap, EKLi TEKMK SAR'TNAMEDE..TADIR 1 Krtr BTJLUNMAI(--. ll Sistem Muhe.d'sr (veri GnventrEi-Netwrk) EKLi TEKNiK SARINAN,EDE BT]LLINMAKTADIR K9 l2 S6leD Desi.k P.Bneli EKLI TEKMK SARTNAMEDE BULUNMAKTADIR K,t li Ydd'm Ma!.sr Ehp L'dd EKLi TEIA'TiK SARTNAMEDE BTJLLINMAKTADIR Ki$ t1 Yardrm Masd PeMneli EKLi TEKMK SARTNAMEDE BLILUNMAKTADIR 6 Krr, tvtdsft MCS (Micrsfl Cnsullancy S i.es) EKIi IEKNiK SARTNAMEDE BULT,INMAKTADIR t6 KaFat Kd Esirim EKIi TEKNiK SARTNAMEDE BTJLT]NMAKTADIR l5 Kry Nt: Ekli reknit $iime TOPLAM (KDv H i9) SATINAIMA BIRIMI ir-ci -ikisi : s6ddtirncay Ych AaES TEL 0 3t FAKS 0ll2 2lE 14 98

2 TURKIYE ilaq vp rrssi cthaz KURUMU TC. Sa$lk BakanlQr TUrkiye itae ve TrbbiChaz Kurumu eilci sisrnrtrlnni.l,n.q.liz, vazilim cnri$riruub, TEKNiK DESTEK ve BAKIM NARTM siztubri ALIMI rnxnir SlRnuprBsi 2014

3 igiwerirrn BiLGi SiSTEMLERi ANALiz, YAZITIM GELiSTiRME, TEKN K DESTEK VE BAKIM NARIM HizMETi yukleniciadtna KURUMDA CALTSACAK persner HizMET 4.L MICROSOFT Mcs (Micrsft Cnsultancy s rvices) H ZMET PAKEfi persnerin GREVVE zeltikteri calrsma KO$UrLARr E6iTiM ve DKUMAMTASYN cttt I tk FiKRi ve SINAi MULK YET HAKLARI

4 2 1 AMA9 Bu Sartname; Ttirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumunun, grev, yetki ve srun uluklannda bulunan alanlarda yaprlan tiim iglemlerin bilgi ve iletigim teknljileri ile desteklenmesi, tiizel ve gergek kigilerin en az i9 ytilkti ve maliyetle kamu hizmetlerrnden yararlanmalannrn sallanmasr, Kurum tarafindan yiirtitiilen ve yiiriitiilecek lan her tiirlii yazhm iqlenrlerinin gergeklegtirilmesi, prjelerin birbirleri ile tam uyumlu bir gekilde gahgmasrmn sallanmasr amacr ile Bilgr Sistemleri Analiz, Yazhm Geli$tirme, Teknik Destek ve Bakrm Onanm Hizneti Ahnu igin hazrlanmrgtrr- 2 TANIMLARVEKISALTMALAR Kurum Persnel : Tiirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kuumu (TiTCK) : Yii&lenici adura Kurumda tam zamanh gahgacak kigiler Mevcut Uygulamalar : Kurumda hali hazrrda qahgmakta veya geligirilmig lan i9 Uygulamalar EUP RBS ERiS AiK EYS EBYS AEBS iiks KAP yazrhnrlar : Kurum igi hizmet verecek uygulamalar : Elektrnik Uygulamalar Prjesi : Regete Bilgi Sistemr : Elektrnik Ruhsatsrz Ilag Sistemi : Akrlcr ilac Kullanrmr Prtah : Eczane Bagltru ve YerleErme Sistemi : Elektrnik Belge Ydnetim Sistemi : Advers Etki Bildirim Sistemi : Ituag ilag Kntrl Sistemi : Klinik Arastrmalar Prtah Kurum Ana Hizrnet Binasr : Tiirkiye ilaq ve Trbbi Cihaz Kurumu'nun SOgiitOzii Mah Sk. N:5 CANKAYA / ANKARA adresindeki binasr Kurum Hizmet Binalan : Tiirkiye Ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu'nun Srhhiye ve Gdlbagr Labratuvar brnalan.avrc"

5 3 Bitci sisremleri ANALiz, yaziltm GELi$TiRIutE, TEKNiK DESTEK VE BAKIM ONARIM HIZMETi 3.1 YUKLENiCi ADrNA KURUMDA CALr$ACAK PERSONEL Ytiklenici adna Kurumda gahgacak persnelin yapar;agl igler agalrda detaylandrnlmrgtrr; Detayh ihtiyag analizi, tasanm dkiirnanrn hazrrlanmas, Kurumda gahgan mevcut Regete Bilgi Sistemi'nin geligtrrilmesi ve mevcut uygulamal arla uyunrlu hale getirilmesi, Eczane Ba5wru ve Yerlegtirme Sistemi'nin lueurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi, Advers Etki Bildirim Sistemi'nin lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla tryumlu hale getirilmesi, Ihrag Ilag Kntrl Sistemi'nin lu5turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, Elektrnik Uygulamalar Prqesi web uygulamasrnrn (https://eislemler.titck.gv.tr) lueurulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, Uygulama yazrhmrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale geti rilmesi, E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgramtntn lueurulmasr ve mevcut uygulamalarla ryumlu hale getrnlmesi, J.1.9. Dsya Yiikleme Prgramrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getrrilmesi, Elektrnik Ruhsatsrz ilag Sistemi iglemlerinin lugtunrlmasr ve mevcut trygulamalarla uyun u hale getirilmesi, l. Akrlcr ilag Kullanrnu Prtahnda Kurum tarafindan istenen diiaeltme ve geligtirme iglerinin yaprlmasr, Hemphline yazrhmrnrn ihtiyag duydulu barkrm, teknik destek, gii,ncelleme, geligtrrme hizmetlerinin sallanmasr ve bakanh$nlzca kullanrlan ve gelecekte geligtrrilecek yazrhmlarla entegrasyn un un sall anmast, Entegrasynlann, Web Servislerirun lugurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi; Kurum igi, Kurumlar arast ve uluslararasr web semsi a.hnrp verilmesi ile venlere iligkin tam verya krsrth entegrasynlann yaprlmasr igleri, -,-. z.(t

6 4 3.t.14. Klinik Aragtumalar Prtahnrn lugrurulmasr ve mevcut uygulamalarla uyunrlu hale getirilmesi, Kurum kaynaklannrn etkin ve verinrli kullanrlmasrnr sallanmasr, J.l.16. Kurumun yetki alanlnda bulunan sektcrrlerde denetleme ve dtizenleme grevlerinin daha erkn ve verimli hale getirilmesi, Kurumun gergek ve til'zel kigiler ile yaptrgr ve yapacagr tiim i$lemleri bilgi teknljileri ile desekleyerek, yasal, kurunsal ve metdljik gergevesinin giiglendirilmesi, 3.l lt. Ruhsat ba$vurularmm e-ctd frmatrnda yaprlmasr, Kendi birinrleri iginde ve arasrnd4 ayrrca diler ilgili Bakanhk ve Kurumlarla esgtidum igrnde, net larak belirlenmig yetki ve srunrlu.luk gizgrleriyle, geqitli iglevlerini yerine getirmek igin etkili bigimde Orgiitlenmig ve dnatrlmrg bir Kurum biligim altyaplslnrn lu$urulmasl, idari ve Mali igler Daire Bagkanhlrnln satm alma, kaynak y<rnetimi ve diler ig sii,reglerinin tanrnrlanmasl ve geligirilmesi, l.l.2f. irsan kaynaklan ydnetimi ile ilgili silreglerin tantmlanmast ve iyilegtirilmesi, Kurumumuz trbbi cihaz alanrndan grev tanlrnna giren knularda ig siireglerinin analizi, takibi ve iyileetirilmesinin sailanmasr, Kurumda yeni gelieirilecek pr.yelerin, mevcut prjeler ile uyum iginde gahgmast veri butiinltigii, analiz iglemleri ve bilgi havuztmun lugurulmasr, mevcut yazlhmlarln siirdiirulmesi, yardrm ve destek hizmetlerinin verilmesi igin agalrda sayrlan ve maaglarr belirtilen persnel ile gergeklegtirilecek analiz, gelieirme ve teknik desek hizmetlerine ihtiyag duyulmaktadrr. 3.2 KURUM igiru Crli$riniLECEK YAZTLTMLAR Kurumun ihtiyaglan dlnrltusunda analiz, yazrhm geligtirme, nrevcut uygulamalarln tek gatt altrnda tplanmasr, sistemlerin birbirleri ile lan iligkilerinin rganize edilmesi ve geligtiri I mesi amacryla; f,up iglemleri web uygulamasrntn (htts://e'islemler.titckev.tr) luqturulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: EUP iglemleri web uygulamasr, Kurum bii,nyesinde yer alan birimler tarafindan verilen hizmetlerden yararlanan Tiirkiye'deki tiim firrnalarm, tiim ba$vurularml gerqek zamanh laral rrtemet ueerinden yapabilmelerini, batvuru sahiplerinur Intemet Uygulamalan [zerinden yaptlklan her bir baqwrunun durumunu uygun kriterlere gore takip edebilmelerini amaglayan, Elektrnik Belge Y6netim Sistemi ve Belge Merkez ile entegrasyn igerisinde gahgmasr planlanan, ii,riin bilgi bankasrntn lugturulmast ve {, /c-

7 5 ydnetimi iglenrlerinin ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesince ylinitiilmesi iglemlerinin sti,rdtiruleceli yazrhmdrr flygulama yazrhmrnrn lugturulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Uygulama ya.zhmr, Kurum biinyesinde yer alan tiim birimlerin web tabanh Elektrnik Belge Y0netim iglenrlerinin yuriltiileceli ve EUP iglenrleri web uygulamasr ile entegre larak gahgacak yazhmdrr. Bu yazrhm, ig akrg gemalarrna gdre elektrnik iglerin TS Standardna ve ilgili kanun, ynetnrelik ve mevzuatlar gergevesince belirtilen hii'kiimlere uyarak gahqtrnlacaktr E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgranuntn lu$turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: E-Ruhsat Dsya Kntrl hgranu, nrhsat bagwrusu yapan firmalann Kurum standartlanna uygun bagwru yapabilmelerini klaylagtrrmayr amaglayan bir yazrhmdtr. Yazrhnl firmalarur elektrnik nrlsat ba5wrusu srrasrnda sistem tarafindan trnatik larak ii,retilen web gablnunu kullanarak uygun klasr diizeninde bagwru hazrlamasrnr sallamahdrr. Firmalar hazrrladrklan dsya didenr igin bu prgranu kullanarak firma gablnlarmr lugtururlar ve ilk bagwru srrasrnda lugan gablnla sunacaklart dsyalann gablnunu karerlaernrlar. E-Ruhsat Dsya Kntrl Prgramr, hatalr hazulanmrg dsya ve klasrler igin kullarucrya uyanlar vererek uygun klasdr hazrrlanmast knusunda ynlendirme yapar isimlendrrme hatalan, dsya frmatr, dsya btiytikliieiir klasr ve dsya diizeni vb. knularda kntrl yaprlabilmektedrr. Bu yazrhm ile elektrnik ruhsat bagrtrulannrn kntrlii ve elektrnik ruhsat dsyalannrn Belge Merkezine aktanmr yaprlabilecektir Dsya Yiikleme Prgramrnrn lugturulmasl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Web uygulamasr kullanrlarak baqvuru yaprlamadrlr durunrlarda (elektrntk bagvurularda ek sayrsrnrn 30'u gegmesi, eklenen tiim dsyalann tplam byutunun ba5wru byutu standartlannl agtllr durumlarda) Ewak ve Y az' igleri $ube MiidiirliiEii'nde yer alan bu yazrhm aracrhlryla ilgili bagvuruya ait dkumanlar firma kullamcrsr tarafindar ana sisteme ytiklenebilecektir. /a v clp

8 ERiS iglemlerinin lu$turulmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: ilag Tedarik ve Onay Birimrnin ig ve iglemlerimn elektrnik rtama aktanlmasr ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getinlmesi igleri yaprlacaktrr. ERIS, hastalann endikasyn drgr ve yurt drgr ilaglara erigrmine iligkin yetkilendirilmig kurulu5lann, TiTCK SGK dktrlann ve hastalann iglemlerinin durumunun takip ve y<lnetimr igin geligtirilecek lan yazrhmdrr. Bu yazrhnq insani amagh ilaca erken erigim prgraml kapsanunda yiiriitillen iglemlerin elektrnrk rtamda yaprlabilmesini sa!layacaktr AiK Web Prtahnda diizeltme ve geligtirme iglerinin yaprlmasr: Ttirkiye Ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Akrlcr ilag Kullammr ilag Tedarik Ynetinl ve Tanltlm Dairesi birimi galrganlan tarafindaq wrdpress igerik ydnetim sistemi ile geliqtirilen ve yonetimi devam eden web prtah PHP yazrhm dili ve Mysql veritabanrnr kullanmaktadrr. Yiiklenici mevcut prtalda agalrda belirtilen duzeltrne ve geligtirmeleri binmin isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Prta.lda qahgmayan resirn, mdiil, plugin vb. bilegen prblenrlerinin giderilmesi,. Birimin ihtiyag duydulu yeni mdiillerin wrdpress.rg sitesinden bulunup siteye uyarlanmasr,. Birimin isteli dgultusunda tema.larda dtizenleme yaprlmasr Hemphline, Ulusal Kahtsal Kanama Bzukluklarr Bilgi Yiinetim ve Siirveyans Sistemi: Kamu-ii'niversite-sivil tplum kurulugu ve sanayi igbirlili ile lugturulmug bir yazrhm sistemidir. Bu yazrhm ile ilkemizde uluslararast standartlarda Hemfili tam ve tedavi hizmetleri igin gerekli teknljik alt yapr lueurulmug ve bu sayede uzun vadede ulusal ve b<ilgesel tedavi plitikalannrn belirlenmesi igin ihtiyag duyulan verilere ulaqrlmrgrr Entegrasynlar, Web Serrislerinin lugtun masl ve mevcut uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi: Kurum igi, Kurumlar arast ve uluslararasr web servisi ahnrp verilmesi ile verilere iligkin tam veya krsrth entegrasynlann yaprlmasr igleridir..- {, {ed

9 Regete Bilgi Sistemi(RBS): Saphk Bakanhlr bii,nyesindeki dktrlann regeteleme davranrglarrnrn izlenmesi, delerlendirilmesi ve kendilerine geri bildirim verilmesi yluyla akrlcr ilag kullammrnrn yaygrnlagrrlmasrnr amaglayan bir sistendir. RBS, web tabanl bir uygulamadrr. Mevcut iligkisel Veritabanr Ynetim Sistemi Micrsft SQL Server 2012'dir GeliEirme T-SQL, PHP, Micrsft.NET, HTML, Javascript, AJAX ve CSS kullamlarak yaprlmryrr. Yiiklenici mevcut yazrhmda agalrda belirtilen dilzeltme ve geligtirmeleri Kurumun isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Kurumun degigen uygulama ve raprlama ihtiyaglarrnrn giderilmesi,. Mevcut yazrlmda rtaya grkan hatalann giderilmesi, perfrmansrnrn arttrr mas!. Kurumun talep ettigi yeni ekanlann ve raprlann ha.zrlanmasr,. Ekranlardayaprlandeligikliklerinyardrmmeni.ilerineyanstrlmasr,. RBS'nin Bakanhk btinyesinde geligtirilmiq, geligtirilmekte lan ve geliqtirilecek lan diler uygulamalarla (e-saflrk, aile hekimlili bilgi sistemi, elektrnik belge y6netim sistemi vb. ) entegrasynunun sallanmasr,. RBS'nin Bakanhk drgrnda geligtirilmiq, geheirilmekte ve geligtirilecek lan diler uygulamalarla veri ahgveriginin yaprlmasr, (SGK MERNiS vb.). Gerekli durumlarda yeni web servislerin hazrlanarak ga[grnlmasr,. KLJRI-IIIA RBS yazrlrm larak kullandrlr sistemi deligtirebilir. Bu durumda YUKLENICi yeni RBS igin gerekli rapr tasanmlannr yapmak ve istenilen verilerin hazrrlanmasrnr saglamakla yiikiimludiilr. Bu deligiklikleri RBS ve tiim diler nnduller igin de yerine getinlmesi,. BakanhErn aldrlr / alacag yeni dnanrmlar tizerinde RBS uygulama yazrhmlarrmn salhkh larak gahgmasrnrn sallanmasr,. KURUM tarafindan yaprlacak lan SQL Tuning, Indg Partitinrng, Parallel Query vb. perfrmans artrgrna y6nelik her tilrlii neriye g6re yazrhm gii,ncelleme ve gelieirme gahgmalannrn yaprlmasr. J Eczane Bapruru ve Yerleqtirme Sistemi(EYS): 6197 sayrh Kanun'da yaprlan deli5iklik gereli eczane agma ile ilgili yeni diizenlemeler getirilmi$ir Ttirkiye genelinde eczane agrlacak yerler yrlda en az iki kez -a v rc')

10 8 lmak ijzere Kurumumuzca ve ilge bazrnda ilan edrlecek ve en az 3500 kiqiye bir eczane lacal gekrlde eczane agrlabilecektir. Yiiklenici lugturacalr yazrhmda aqalrda belirtilen hususlan Kurum'un isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. Ilgelerin ssyeknmik geligmiglik sualamasrna gre ilge katsayrsr lugturacak,. Eczane agmak isteyenlerin hizmet puanurr hesaplayacak, (Ihzmet Puanr Hesabr(kabaca): Hizmefte gegirilen yrl X Ilge katsayrsr(dktra yapmrq lanlar igin ddrtte bir ramnda arhrrlarak uygulanr)),. Eczaclnrn agrhean snra ilge iqinde yapaca$r srnrsrz nakil hakkrnr, eski eczaalar igin ilge d4r bir nakil ve bir devir halkrnr takip edecek,. Hig eczanesi lmayan bir yerde herhangi bir kgula tabii lmadan agrlmrg eczanelerin, aynr ilge iginde bile naklini engelleyecek,. Dgal afet ve mticbir sebep nedeniyle niifus azalmasr hslinde yerlegim yerinde bulunan eczanelerin naklinde, niifusa g6re eczane agrlmasr kgulu uygulanmaz hiikmii dlrultusunda nakil yapanlan ta.kip edecek,. Ilan edilen ilgelere miiracaat eden adaylardan, yerlegtirme puanr en yiiksek lanlan yerlegtirecek, puan egitlili durumunda adaylar arasrnda kura iglemi uygulayacal,. "Eczanesini dewetmig bir eczacr yeni bir eczane agmak istediginde yerlegtirme puanl yan ranmda drl$0niliir." hiikmiinu gz niinde bulundurarak, hizmet puanr hesaplayacak,. "Serbest eczane agmak veya serbest eczanelerde mesul mlidtlr larak gahgmak isteyen bir eczacl, en az bir yrl miiddetle hizmet $zlegmesine balh larak mesul miid0r eczacr ile birlikte serbest eczanelerde yardrmcr eczacr larak gahgmak zrundadrr. Hastane eczanelerrnde veya ikinci eczacr larak serbest eczanelerde en az bir yrl silre ile gahganlar, yardrmcr eczacr larak gahgma garhnr yerine getirmig sayrhr.", hiikmii d!rultustmda yardrmcr eczacrnr takip edebitecek,. Olu$urulacak sistemde ynetmeliee uygun bir gekilde 0n bagwru ewaklannr ve yerlegtirme snrasr evraklanm intemet aracrh$ryla ahp, uygunlulunu kntrl edecek,. Baguuu sahiplerinin ilan edilen yerler arastnda 25 tercih yapabilmesini sallayacak, yaprlan tercihler arasmdan merkezi hesaplamayla puanr yiiksek lanlan ilk tercihlerine yerlegecektir. <V ca.-t (/

11 l. Advers Etki Bildirim Sistemi (AEBS): Advers etkrlerrn kullandrlrmrz standart sdzliile gre (MedDRA) kdlanarak kaydedileceli ve kaydedilen advers etkilerin Diinya Salhk Orgritiine gdnderilebileceli bir veritabanr gerekmektedir. Bu sistem hem veritabanr larak kullanrlacak hem de Diinya Salhk Orgiitii'ne veri gnderimi sallayacaktrr. Bu nedenle sistenln, advers etkilerin transferi igin uluslararasr standartlarn belirlendili E2B krlavuzuna uygun larak hazrrlanmasr gerekmektedir. Aynca ilag firmalanndan bildirim alabilecek gekilde kurgulanmasr, veri madencilili yapmaya uygun lmasr ve sistemin validasynunun sallanmasr gerekmektedir. J ihl?$ ilaq Kntml SistemiliiKS;: Ilag ihracatlannda [irih listesr iginden kntrle tabi lar ii,riinleri ve ilag lmayan iiriinleri tespit edip listeden glkaracak bir yazrhm lugrurulmasr gerekmektedir. Ytiklenici lueuracalr yazrhmda aga$rda belirtilen hususlan Kurum'un isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektir:. ihlracatg firmanrn Kuruma sunacalr ilag barkdlanndan lugacak liste iginden ilag lmayan iiriinleri grkaracak,. Geriye kalan listeden kntrle tabi ilaglarr tespit edip grkaracak,. Geriye kalan kntrle tabi lmayan ilaglan barkddan ilag ismine gevirecek Klinik Aragtrrmalar Prtah (KAP): Klinik galqmalann kaydedildili, EudraCT (Eurpean Unin Drug Regulating Authrities Clinical Trials) gibi Arrupa Birligi'ndeki tiim klinik ara$trmalann kaydedildili veri tabam ve gibi Amerika'da lu;turulan ve ttim dii,nya genelinde yaprlan galgmalann kaydedildili veri tabanlan Omek ahnarak ti,lkemizde de bir veri tabanr lu$turulmasr, bylece klinik araqtrmalarla ilgili kayrtlann daha salhkh bir qekilde tutulmasr hedeflenmektedir. Yilklenici lugturacalr yazrhmda aqalrda belirtilen hususlan Kurumun isteklerine eksiksiz cevap verecek gekilde yerine getirecektr:. Etik Kurullarrn birbirlerine balh ldulu, yaprlan baqrurulann ve Etik Kurul durumlannrn gewimigi izlenebileceli bir veri tabam lugurulacak,. Prtal kullanan tiim payda$lara gifre verilerek yetkileri dahilinde sisteme ulagrmlan sa!lanacak,. Prtal, ylunluklarr da g<iz Kurulu belirleyecek, Oniinde bulundurarak, sunum igin en yakrn Etik

12 l0. Frn ar Prtal iizerinden gewinugi larak dldurularak Etik Kurula sistem iizerinden sunacah (Sistemin, istendilinde e-imza ve mbil imza ile gahgmasrnr sallayacak altyaprnrn hazrrlanmasr gerekmektedir. ). Prtalrr verdili numara aracrhlr ile sunumlar takip edilecek,. Etik Kurul naymrn ardrndan ilgili ewak Kurum'a gelecek,. Reuryn lmasr durumunda e-psta ile doniig yapacak ve sistemden kntrl edilecektir. 4 HIZMET $ARTUTRT 4.1 MICROSOFT MCS (Micrsft Cnsultancy Services) HiZMET PAKETi Yiirklenici, rs bu $artname 3.1 ve 3.2 Maddelerinde tarif edilen hizmetler kapsamrnda kullanrlmak amacryla a5alrdaki galgmalan yapmak iizere 770 (Yediyn4etnug) adamxgiiln Mrcrsft MCS (Micrsft Cnsultancy Services) Hizmet Paketini tilretici firmadan temin ederek idareye teklif edecektir: Prje yonetimi ve krdinasyn destefr, Mimari damgmanhk Eahgmalan, Hizmet kapsamrnda gelieirilecek yeni yazhmlar igin yazrhm tasanm gahgmalannda damgmanhk hizmetleri, Hzmet kapsamrnda geligtirilecek yeni yazrlrmlar igin rtak larak kullamlacak Yazrhm Altyaprsrnrn (Framewrk) geliqtirilmesi knusunda yazrhm danrgmanlrlr, Yazrl m Altyaprsrndaki ve mdiillerdeki ihtiyaq duyulan rtak bileqenlerin geligtirme siirecine destek ga.hgmalan, Yazrhm Altyaprsr (Framewrk) knus.nda Yiiklenici persneli ve Kurum Bilgi Sistemleri persnelrre atolye gahgmalarr yaprlmasr, Prjesi kapsamrnda kullanrlacak Uygulama YaSam Ddngiisii (ALM) siiregleri knusunda damgmanhk gahqmalan ve ilgili siireglerrr yazrhm araglan ile desteklenebilmesi igin gerekli altyapmn kurulmasr gahgmalarr, Prje kapsamrnda geligtirilecek yeni yazrhmlar igin perfrmans testlerinin yaprlmasr knusunda danrgmanl* hizmetleri, <v\ L t/ [2

13 ll Prje kapsamrnda geliqtirilecek yaahn ar tizennde dt.en1; 1O gozden gegirme Cah$malan ve bulgulann Kurum ile paylagrlmasr. Micrsft MCS Hizmet Paketi kapsamda yaprlacak gahgmalann igerili, kaynak kullamm da$hmr (damgman, uzman darugman, gziim mlman, prje yoneticisi ve prqeler krdinatoru) ve sa$lanacak qrktrlann detaylan yiiklenici ve kurum katrlmr ile gergekleqtirilecek lan prje baglangrg tplantrsrnd4 kargrhkh larak belirlenecektir. 4.2 PERSONELiN GdREV VE OZELLiKLERi Persnel Sayr Briit Maas (Briit Asgari Ucretin % Fazlasd Prje Yaineticisi Sijreg Analisti Kalite Ydneticisi Kalite Uzmanr Kalite ve Knfigurasyn Persneli Sistem Test Uzmanr WeFGrafik Tasarrmcrsr PHP Yazrhm Uzmanr 2 la0 Kdemli Sistem M0hendisi (Dnanrm-Altyaprl I 4a0 Sistem Maihendisi (Dnanrm-Altyapr) Sistem MUhendisi (Veri Giivenlili-Netwrk) Sistem Destek Persneli 6 IN Yardrm Masasr Ekip Lideri Yardrm Masasr Persneli Buriit Maa! hesabr Kamu lhale Kurumu'nun web sayfasrnda bulunan iggilik hesaplama mdiilii kullanrlarak yapr lmrqtrr -<V ra)

14 t pRlE y0rurricisiruin conrvrsri vr 0zrllixlrni Prj e Ydnetici si ni n G 6revl eri D!rudan Kurum Prje Krdinat6riine balh larak qahsan, TITCK Bilgi Sistenrleri Analiz, Yazrhm Geligtirme, Teknik Destek ve Bakrm Onanm llizmeti Ahmr kapsamrnda yer alan ekiplerin, birbirleriyle ve kendi iglerinde eqgiidiim igerisinde gahgmalannr sallamaktarl prgenin bir bii'tiin larak yclnetilmesinden ve ba;arr ile snuglandrnlmasrndan nihai larak srun u lan kigidir. Prjenin ya$am dngiistirriiln her evresinde Kurum ile yaprlacak g0rt$melere karrlmak, krdrnasynu saflamalq prje ekiplerini gdrevlendirmek ve denetlemekten srumludur. Prje Ydneticisinin baghca grevleri a5alrda belirtilmigtir: Prje faaliyetlerinirq sdzlegme hiikiimlerine paralel larak hazrlanan planlar dlnrltusunda yiiriittllmesini sa!lamak,. Prjerun ilk ayrnda ekte gablnu verilen frmatta Prje Ydnetim Plamnr hazrrlayarak Kurumun nayna sunmak, e Prjenin ilk ayrnda ekte gablnu verilen frmafta Kalite Givence ve Knflrgiirasyn Y6netim Plarunr Kurumun nayrna sunmak, Prjelere iligkin planlan hazrlamaklhazllatmak, bu planlarda gerekh diizenlemeleri yapmak ve Kurum naymr almak, Prjelerin nceliklerine gre zaman ve kaynak planlamasrm yaptrmak, ihtiyaglara gore yaprlacak igi ekipler arasrnda bliigtiirnrek, eggtldumii sallamak, yaprlan igleri incelemek ve denetlemek, Prjeler igin gerekli standartlan belirlemek, gerekiyrsa yeni standartlan tanrmlamaldtanlmlatmak, prjelerin standartlara uygun larak geligtirilmesini sallamak ve denalemek, Teslim edilecek iirilnlenn uygunlulrmu naylamak ve Kurum nayura sunmak, Kurum ile lan iligkileri yonetrnek, gdzemeyeceli srunlar igin Kurum prje srumlulannr bi lgilendirmek,. Prje a;amasrnda metriklerin tutulmasml ve prje aqamalarrnrn izlenmesini sallamak,. Ayltk Prje Ilerleme Raprlanm ve Ayhk Persnel Takip Qizelgelerini Kurum nayma sunmak,. Kurum tarafindan verilen benzeri grevleri yerine getirmek. -<V a)

15 l3 Pri e Y dnetici sinin 6z ellikleri Fakiiltelerin 4 YrlLk bilgisayar miihendislili, yazrhm miihendishli, elektrik mtihendislifi, elektrnik mnhendisli!i, elektrik ve elektrnik md,hendisli$i ve endiistri miihendislili bdliinrlerinden ya da bunlara denklili YiiksekOlretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndaki Yiikseklretim Kurumlanndan mez':r:. ldulunt Yukanda belirtilenler drgrnda kalan ddrt yrlhk elitrm veren fakiiltelerin iiletme, miihendislik b<ilumlerinden, fen ve fen-edebiyat, egitim ve elitim bilirnleri fakiilltelerinin bilgisayar ve teknlji iizerine egrtim veren bdlitnleri ile istaristik, matematik ve fizik blumlennden ya da bunlara denklili YiiksekOflretim Kurulunca kabul edrlmig yurt drsrndaki yiiksekgretim k urunrlarrndan mez:un ldusnu Yazrhn! yazrllm tasalml ve geli$irilmesi ile bu siirecin y6netimi knusunda en az 8 yrl prqe y0neticilili knusunda mesleki tecriibeye sahip ldulunu beleelcndimk. Prje Y0netimi Epitimi aldrlrnr ve prje ydnetrmiyle ilgrli sertifikasrnr beleelendimwk. Benz*r ig tanrmrna uygun en az bir prjede Prje Y<ineticisi, Krdrnatdr veya Ekip Lideri lara.k gahgmrg ldulunu beleelendirrrk.. Genig Olgekli Web tabanh (gk katmanh) uygulama geligtirme, RBMS velveya MS knusunda deneyinrl i,. Object Oriented ve Service Oriented knulanna hakinl. Tasanm $ablnlan (Design Pattem) hakkrnda bilgi sahibi, Veritabanr ynetimi knusunda deneyimli, UML ile rndelleme knusunda deneyimli, ITIL (Infrmatin Technlgies lnfrastructure Library Biliqim Teknljileri Altyapr Ktitiiphanesi) ve benzeri siireglerde deneyinrli, CMM (Capability Maturity Mdel Integratin - Yetenek Olgunluk Mdel Entegrasynu) kntsunda bilgi sahibi,. PrJe geli5tirme dngiisiine h6kinr, Rrsk ynetimr knusunda deneyim sahibr,. M$ten ve hizmet dakh, analitik dtigtinme ve prblem gzme yeteneline sahip, planlama ve rganizasyn becerileri geligmiq, ekip galrgmasrna-iqbirliline yatkrn, insan iliqkilerinde ba5anh,. Erkek adaylar igin, askerhk gdrevini tamamlamg lmak.

16 t sureg ANALisriNiN GOREVLERi ve zerlikleri Siire 9 Ana li stinin G drevleri Dlrudan Prje Yneticisine balh larak gaftgan, yukarrda belinilen Kurum ya.a hn an ve dairelerin analizini yaparak iyileetiritmesinden srumlu persneldir. Siireg Anal istin in baghca grevleri agalrda belirtilmi gtir:. Kurum mevzuatmr ve dairelerin ig siilreglerini, mevcut yazrhmlan inceleyerek analiz etmek,. ig stilregleri aktiviteleri, srumluluklan, sisternlen, riskleri ve kntrl nktalannt igerecek gekilde dkrimante etmek,. Siireglerin elektrnik uygulanmasrnda iyilegtirme ptansiyeli lan alanlarr belirlemek ve iyilegtirme Onerilennde bulunmak,. Dige r daireler ile etkilegimde bulunarak iyileetirme Onerilerini tartrgmak ve snuca vardrrmak,. Siireg analiz raprunu hazrrlamak ve naya sunmak, Yeni si.lrecin veya siireg deligikhklennrn uygulanmasrnda uygulama geligtirme ekibiyle birlikte 9ah9mak,. Uygulama gelietirme analiz dktimamnr ve ekran tasarrmlannr gdzden gegirmek, Siirecin perfrmansrnrn Olgiilebilmesi igin perfrmans knterlerini belirlemek, Siireg Analistinin d z ellikl eri Fakiiltelerin 4 Yrllk endi.istri m0hendislili, iqletme, igletme miihendislifi, bilgisayar miihendisli[i, elektrik mtihendislili, elektrnik miihendislifi, elektn] ve elektrnik milhendislili boliimlerinden ya da bunlara denktrli Ytikseklretim Kurulunca kabul edilmiq yurt furndaki Yiiksekdlretim Kurunrlanndan mez'n lduptnu Yukanda belirtilenler drgrnda kalan drt yrlhk egitim veren fakiiltelerin igletme, miihendislik bciliimlerinden, fen ve fen-edebiyat, egitim ve elitim bilimleri fakiiltelerinin bilgisayar ve teknlji iizerine elitim veren b6liimleri ile istatistik, matematik ve fizik bdltirnlerinden ya da bunlara denklilr Yiiksekdlretrm Kurulunca kabul edilmiq yurt dr$rndaki yiikseko$etim kurumlarrndan menn ldulunu Siireg analizi ve ig analizi knulannda en az 5 yrlhk mesleki tecrtbeye sahip ldulunu belselendirrrk.. Silreg tasanm ve ynetim araglannda (Visi, Enterpnse Architect, Nimbus, ARIS vb.) denevimsahibi' w ) fe.,)

17 r Tercihen ISO serisi standartlar knusunda bilgi sahibi, Tercihen Six Sigma gibi i9 siiregleri ve Tplam Kalite Ydnetimi gibi kalite siilregleri knusunda bilgi sahibi,. Mu$teri ve hizmet dakll analitik dt4il'nme ve prblem gzme yeteneeine sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmiq, ekip gahqmasrna-iebirlilne yatkrn, insan iligkilerinde baganh, Erkek adaylar igin, askerlik gorevini tamamlarru$ lmak KALiTE yoneticisin i r,r corewrni vr zrlrirr,rni Kalite Ydnetici si nin G iirevleri D!rudan Prje ydneticisine balh larak gaheaq ka.lite straejisi ile siireglerin lugurulmasrndan ve prjelerde uygulanmasrndan srumlu persneldir. Kalite YOneticisinin baghca gdrevleri aqalrda belrrtilmieir:. Diinyada biligim teknljililerinin geligirilmesinde ve hiznetinin verilmesinde yaygrn larak uygulanan silregleri (CMMI, ITIL gibi) rncelemek, Kurum ihtiyaglannrn analiz ederek uygulama geligtirme, devreye alma ve bakrm siireglerini tanrmlamak, Kurum igrne ve drgrna verilen biligim teknljileri hizmetlerinin silreglerrni tammlamak, Her bir biligim teknljisi prjesinde grev alarak prjenin tanrmlanan stireglere uygun gergekleqmesini saglamak,. Yaz rm geligtirme siireglerinin ve tiriinlerrnin kalitesinin arttmlmasr igin uygun metriklerin belirlemek ve bu metrikleri tplamak, Her prjenin snunda metrikleri analiz ederek kalite raprunu hazrlamak, Prjelerde edinilen deneyimler snrasrnda siireg iyilegtirme dnerilerini yapmak ve hayara geqirmek Klite Yiineticisinin dzellilderi Fakiiltelerin 4 yrlhk elitim veren mlhendislik veya igletme bliimlerinden ya da bunlara denklili Yiiksekdiretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndaki ytiksekogetim kurun arrndan meatll. ldupunu Yukarrda belinilenler drgrnda kalan drt yrllft elitim veren fen ve fen-edebiyat, e$itim ve egitim bilinrleri fakiiltelerinin bilgisayar veya teknlji iizerine eeitim veren blii'rnleri ile istatistik, matematik veya frzik boliimlerinden ya da bunlara denklili l5

18 l6 Yiiksek0gretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndali yilksekgetim kurumlarrndan Kalite, kalite yonetimi, i9 analizi, uygulama geligtirme, sistem test veya prqe ydnetimi knulannda birinci bentte yer alanlann en az 3, rkrnci bentte yer alanlann en az 5 yrllrk mesleki tecrtibeye sahip ldulnnu CMM (Capability Maturity Mdel Integratin - Yetenek Olgunluk Mdel Entegrasynu) knusunda bilgi sahibi, ITIL (Infrmatin Technlgies Infrastructure Library - Biligim Teknljileri Altyapr Kiittiphanesi) knusunda bilgi sahibi, Tercihen ISO sensi standanlar knusunda bilgr sahibi, Tercihen Six Sigma gibi i9 suregleri ve Tplam Kalite Y6netimi gibi kalite sii'regleri knusunda bilgi sahibi, Mirtteri ve hi-znet dakh, analitik dii$tinme ve prblem 90zme yeteneline sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmiq, ekip gahgmasrnaigbirligine yatk4 insan iligkilerinde baqanh, Erkek adaylar igrn, askerlik gdrevini tamarnlamrg lmak. 4,2,4.KALITE UZMANININ GOREVLERi VE OZELLiKLERi Kalite Uzmannm Gdrevkrt D!rudan Kalrte Yneticisine balh larak galgan, kalite stratejisi ile siireglerin lu$turulmasrndan ve prjelerde uygulanmasrndan srumlu persneldir. Kal ite Uzmanrn rn baghca gorevleri agalrda belirtilmigtir: Bilifim teknljisi prjelerinde g0rev alarak prjelerin tanlmlanan sti,reglere uygun gergekleqmesini sa!lamak, Yazrhm geligtirme siireglerinin ve iiriinlerinin kalitesrnin arttnlmasr igin uygun metrikleri belirlemek ve bu metrikleri tplamak,. Her prjenin snunda metriklen analiz ederek ka.lite raprunu hazrrlamak, Prjelerde edinilen deneyimler snrasrnda siireg iyile$trme <lnerilerini yapmak ve hayata gegirmek. 4.r a--'l v rac

19 l7 Kalite Il zmnmm A zellikleri Fakiiltelerin 4 yrlhk egitrm veren miifiendislik veya igletme b6liimlerinden ya da bunlara denklifii Y0ksek6[retim Kurulunca kabul edilmie yurt dgrndaki yiiksekotsetim krrrun anndan mean ldupwtu Yukanda belirtilenler drgrnda kalan drt yrlhk elitim veren fen ve fen-edebiyat, egitim ve egitim bilimleri faktiltelerinir\ bilgisayar veya teknlji tizerine egitim veren blii,rnleri ile istatistik, matematrk veya fizk bliimlerinden ya da bunlara denklili YiiksekOlretim Kurulunca kabul edilmig yurt dgrndaki ytiksekdlretim kurun armdan mezun ldupunu belpelendhrne k. Kalite, kalite ynaimr, i9 analizi, uygulama geligtirme, sistem test veya prje y0netimi knularrnda birinci bentte yer alanlarrn en az 2, ikinci bentte yer alanlann en az 4 yrlhk mesleki tecriibeye sahip, Tercihen CMMI (Capabilrty Matunty Mdel Integratin - Yetenek Olgunluk Mdel Entegrasynu) knusunda bilgi sahibi, Tercihen ITIL (Infrmatin Technlgies [nfrastructrre Library - Biligim Teknljileri Altyapr Kiitiiphanesi) knusunda bilgi sahibi,. Mristeri ve hizmet dakl, analitik dlgiinme ve prblem gzme yeteneeine sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmig, ekip gahqmasrnaigbirliline yatkrn, insan iligkilerinde baganh,. Erkek adaylar igin, askerlik gdrevini tamanllamrg lmak KALiTE VE KONFiGURASYON PERSONELiNiT CONTVI,ERi VE 0zrlrixlrRi Kalite Ve Knfigiirasyn Persnelinin Gdrevleri D!rudan Kahte YOneticisine balh larak gahga4 kalite stratejisi ile siireglerin lugturulmasrndan ve prjelerde uygulanmasmdan srumlu persneldir. Kalite ve knfig{irasyn persnelinin baqhca g6revleri agalrda belirtilmietir: Biligim teknljisi prjelerinde gorev alarak prjelerin tanrmlanan siireglere uygun gereekleqmesini saelamak,. Yazrhm geligtirme sti'reglerinin ve tiriinlennin kalitesinin arttmlmasr igin uygun metrikleri belirlemek ve bu metriklen tplamak, Her prjenh snunda metrikleri analiz ederek kalite raprunu hazrrlamak, -ZVru;

20 l8. Prjelerde edrnilen deneyimler snrasrnda s0reg iyilegtirme rinerilerini yapmak ve hayata gegirmek. Mali karar ig ve iglemlere y6nelik harcama siireglerini belirlemek ve harcama ynetim sisteminin kurulmasrna yardrmcr lmak,. Insan kaynaklarr ynetim siireglerinin belirlenmesine ve insan kaynaklan ynetim sisteminin kurulmasrna yardrmcr lmak. Kalite ve Knfigiirsyn Persnelinin dzellikleri Fak0ltelerin 4 yrlhk elitim veren mtihendislik veya igletnre bliimlerinden ya da bunlara denklili YiiLkseklretim Kurulunca kabul edilmiq yurt drgrndaki yiiksekgetim kurumlarrndan mezn ldultmu Yukanda belirtilenler drgrnda kalan dn yrlhk elitim veren fen ve fen-edebiyat, elitim ve elitim bihmleri fakiiltelerinin bilgisayar veya teknlji iizerine eeitim veren bliimleri ile istatistik, matematik veya fizik bdliimlerinden ya da bunlara denklili Yiiksekgretim Kurulunca kabul edilmig yurt drgrndaki yu,ksek<ilretim kurumlanndan mezun ldulunu beleelendirnuk.. Kalite, kalite ynetimi, i9 analizi, uygulama gelieirme, sistem test veya prje ydnetimi knulannda bilgi sahibi lmak, Mir$ten ve hizmet dakh, analitik dugilnme ve prblem gzme yeteneline sahip, planlam4 rganizasyn ve krdinasyn becerileri geligmig, ekip gahgmasrnaigbirligine yatkrrl insan iligki l erinde baganh, Erkek adaylar igin, askerlik grevini tamanrlamrg lmak sisrEM TEsr UZMANININ GOREVLERi ve zerrixt rni Sistem Test Uzmaruntn Giirevleri D[rudan Prqe Yneticisine balh larak gahgan, Prje Y6neticisi tarafindan lugurulan Test Planlan dlrultusunda sistem gereksinimlerine yonelik test durumlarmrn luyurulmasr ve testlerin keurulmasrndan srumludur. Uygulama geli5tirme ekibi ile igbirli!i igerisinde galgacaktrr. Sistem Test Uzrnamnrn baqhca g6revleri agalrda belirtilmigtir: Prjenin test altyapl ve tmasynunu kurmak, Sistem Test Prsediirlerini hazrrlamak,. Sistem test rtammr hazrrlamak,

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. Kamu İhale Kurumundan: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI DSİ Genel Müdürlüğü Teknlji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Persneli alınacaktır.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. Kamu İhale Kurumundan: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 75 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Detaylı

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010)

Bilal Tahsin ALKAN KİŞİSEL BİLGİLER: Doğum Tarihi : 28.07.1984 Doğum Yeri : Aydın/Nazilli Medenî Durumu : Evli Askerlik Durumu : Tamamlandı (05/2010) Bilal Tahsin ALKAN Mehmet Akif Mh. Elalmış Cd. Reyhan Sk. Erbay Sitesi C Blk N: 26 D: 6 Ümraniye / İstanbul Telefn: 0554 537 61 80 E-psta: bilaltahsin@gmail.cm Web: www.bilaltahsin.cm KİŞİSEL BİLGİLER:

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

A.i$iN TANIMI Listede belirtilen kalemlerin gartname metnine uygun olarak ahnmasr ve idarenin belirledili yere teslim edilmesi igidir.

A.i$iN TANIMI Listede belirtilen kalemlerin gartname metnine uygun olarak ahnmasr ve idarenin belirledili yere teslim edilmesi igidir. T.C. USAK BELEDIYESI A.i$iN TANIMI Listede belirtilen kalemlerin gartname metnine uygun larak ahnmasr ve idarenin belirledili yere teslim edilmesi igidir. B. KAPSAM Elektrik teknik gartnamesinde bulunan

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016

BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016. Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 16 Mayıs 2016 Yayınlanma Tarihi : 05 Mayıs 2016 Genel Şartlar ve Notlar İş Tanımı ve Genel Şartlar TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar Yusuf TEKIN Bakan a. Miistepar Bilgi: APlanr (3) Yilm kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fikrasrnrn (a), (b), (c), (C) bentlerinde sayrlan kurumlar bagvurur. Ootile bagvuru drgarrdan

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:.

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:. e f, +'r' Q r-l "a Ct '+** D!' 3 B 3-, 1 t!?c'ncr'lb -:1.' l, -.91 l, \..D i.!' l ii? siis A 5i1 gjg is d G\ (, r:.0'a a d g :ls& t?5:,+ e ii + *B;9c; i *l 1*i S[+ g $.*Ti' A -.t *fii-> :' $ fi ::*t g

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar T.C ALA$EHIR BELEDiYE BA$KANLIGI SAGLTK i$leni nuntiru,ugu G6REV ve CALI$MA YoNnruuidi nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar Amag MADDE 1 : (l ) Bu ydnetmeligin amacr SalIft igleri Miidtirltiftiniin

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım

Güvenli İnternet Teknolojileri Kol. Şti. Teknik Servis Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Güvenli İnternet Teknljileri Kl. Şti. Teknik Hizmetleri ve Bakım Anlaşmaları Tanıtım Gizli Belge Bu belge içeriği gizlilik gerektirmektedir. Tarafların izni lmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz! Güvenli

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

i?88rr *.:".-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl

i?88rr *.:.-l-5: H itit uirir UNivnnsirnsi ,/2. r ir. FARAni nncisivr procramr prorokolti univensiresl (5 CELAI,, BAYAR tinlvtsrsltesi,/. r ir. i?88rr H itit univensiresl FARAni nncisivr procramr prorokolti Bizler, aga$rda imzalan bulunan ytiksekd$retim kurumlan olarak, kurumlwrmtz arasmda Farabi De[igim

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri)

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri) TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI (Bilişim Hizmetleri) İlan BİL - (İdari Süreç) Satınalma süreçleri ve/veya ihale konusunda deneyimli Şartname/sözleşme

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

12t20t4. A) Hizmet binasr onarrmt ile ilgili iidenek talep iglemleri

12t20t4. A) Hizmet binasr onarrmt ile ilgili iidenek talep iglemleri T.C. MALiYBAKANLIGI Milli mlak Genel Miidiirliiii Sayr : 642047 57-841.02.01-13130-531-47 0 Konu : Odenek Taleplerine iliqkin Usul ve saslar. Sl ilvaliligin (Defterdarhk) Bilindifi iiere, 6583 sayrh 2015

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

http://www.yenibiris.com/bahcesehir-kolejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 Bahçeşehir Kolejleri

http://www.yenibiris.com/bahcesehir-kolejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 Bahçeşehir Kolejleri http://www.yenibiris.cm/bahcesehir-klejleri/muhasebe-uzman-yardimcisi-isilani/387736 ; 22. 11. 2014 Bahçeşehir Klejleri KLJ-GM-MUY02 Muhasebe Uzman Yardımcısı İş Tanımı Türkiye nin 7 bölgesinde 100 kul

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel

Detaylı

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr.

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr. W T.C. YUKSEKOGRETIM KIJB.ULU BASKANLIdI Yayn ve Doktimantasyon Daire Bagkanhgr Sayr : 20330265-825.99 I 29837 I6nu :Yiilaek lisans ve doktora tezlerine destek verilmesi 16t05t20t4 DAGITI,I YERLERiNE Ilgi:

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi

KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi SASLARIT l.genel Hiikiirnler 2. Yetkd ve Sorumluluklar 3. Tegliilat ve Cliirevliler 4. Qalupma Esarslan ve Giirev Biitiimii

Detaylı

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZDE DIŞ İNCELEME UZMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/A maddesi uyarınca, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda BAMS projesi kapsamında

Detaylı

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri Selçuk Akyıldız Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Ümraniye - Ümraniye Cep Telefonu : 90 (533) 667 37 36 E-Posta : selcukakyildiz@gmail.com selcuk_akyildiz@yahoo.com Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr.

/ffi,r. 'flft- Sryl TEKLIF FORMU. onemli NoTl,AR:-En son rektifkabut rarihi1'/1.1_l2o l4 tarihi mesai saari birimine kadardrr. Sryl Konu 'flft- : Teklif T.C. ADANA val,ll,lel ll Saglrk Miidiirtfigij TEKLIF FORMU /ffi,r Mitdiirliitilmiiziin ihriyacr olaq ajagrda cinsi, miktafl ve dzellikleri beliriten tfunu llul Kanlnun 22, maddesi

Detaylı

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye

EMİNE ÜMİD KURTİŞ. E-Posta : Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye EMİNE ÜMİD KURTİŞ E-Psta : senumid@trakya.edu.tr Kariyer ve Tecrübeler: Ocak 2003 TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Edirne, Türkiye Trakya Üniversitesi Web Sayfalarının yönetimi. Trakya Üniversitesi Web

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin NTALY,A. MURATPA$A BELEDiYE MECLiSiNiN 02.05.2012 TARII{ VE 147 SAYILI KARARI Giindemin 10. Maddesi Karar No. 147 Ozii: Karma Komisyon raporu dofirultusunda hazrrlanan Temizlik leleri Miidiirliifii Qahgma

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

E- (fr1an. ul[[ulilllu,, TRGM. Siii:' fr gtrsi,,]sf,l

E- (fr1an. ul[[ulilllu,, TRGM. Siii:' fr gtrsi,,]sf,l Siii:' fr grsi,,]sf,l 1.\-. GDA, TARM VE HAYVANCLK BAKANLG Tanm Reformu Genel Miidiirliiiii ". FAKS TEYiDi Sayr 82.981071-042-15'l'l Konu : TUKAS E- (fr1an ul[[ulilllu,, TRGM valilicine (l Grda Tarrm ve

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2.

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2. .-?' 2 d qt!!f -9 -q.g u> F :9 g5 ;i; ;=!!t d9 F- H.? s..a o,,l. _9 : -N '0 t ',f _g, -9. - ' g. -9 -q! tr.t2 _q).o -q : ' q) -q ii :g : p :=,..; ' n s = o s -g e Y F- g g -! Y _9! 'a :] t -. 3 l! g :

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı