SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE"

Transkript

1 Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil Ýbrahim Aþgýn Din ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý Çorum Þubesi 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Ana caddeler Seyyar Oto Galerisine Dönüþtü! Tarým STK'larý sorunlarýný masaya yatýrdý Çorum'da tarýmsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý Ziraat Odasý koordinasyonundan bir araya geldi. Ziraat Odasýnda yapýlan toplantý da sorunlar tartýþýlýrken 14 Mayýs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yapýlabilecek etkinliklerde masaya yatýrýldý.toplantýda kutlama programlarýný yürütmek üzere bir komisyon kurulmasýna karar verildi. SAYFA 2 DE Nadir Yücel - Çorum'un sorunlarý arasýnda ilk sýralarda yer alan Trafik yoðunluðu ve Otopark konusunda çözüm yerine yeni problemler üretilmesinden vatandaþlar þikayetci olduklarýný dile getiriyorlar. Bunlardan çarpýcý bir örnek ise Gazi ve Ýnönü caddeleri üzerinde yol boyunca çok sayýda camlarýnda Satýlýk ilaný bulunan Otomobiller. Bazý resmi daire, banka ve cadde üzerindeki esnaflar konu ile ilgili olarak," Burasý Vergi dairesi oto galeri önü'mü' bir baþka vatandaþ,'kardeþim bazý uyanýk oto galericileri araçlarýný burada ana cadde üzerinde sergiliyorlar. Ayný yerde günlerce satýlýk ilan ile duran araçlar var. Madem öyle Galericiler neden Ankara yoluna taþýndýlar. Hepsi cadde üzerine dizilsin caddenin adý da Oto Galericiler caddesi olsun' þeklinde serzeniþte bulunuyorlar. Esnaf ve alýþ veriþ düþünen vatandaþlar ise 10 dk park yapamýyoruz. Duble park yapýlýnca Trafik sýkýþýyor. Yetkililerimizin bir an önce bu saygýsýzlýða son vermelerini bekliyoruz" þeklinde görüþ belirtiyorlar. Peygamber sevgisi salona sýðmadý Ýl Müftülüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda dünde Bahçelievler Kýz Kuran Kursu kutlama programý yaptý. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen ve ilginin yüksek olduðu etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. SAYFA 7 DE Fatma Eðri Selime Ergüven Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12. Sanata Merhaba konseri SAYFA 5 TE Siyaset Akademisinde Bahadýr ve Arat konuþtu AK Parti Ýl Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Siyaset Akademisi II Yerel Yönetimler kursuna bu hafta AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr konuk oldu. Vahdettin Bahadýr kursta yaptýðý sunumda "Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. SAYFA 3 TE Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi'den Baþkan Külcü'ye ziyaret Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgci'nin de katýldýðý ziyarette konuþan Müftü Recebi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Balkanlardaki kültür miraslarýnýn korunmasýnda noktasýnda güzel çalýþmalar yaptýðýný ifade ederek, "Makedonya'daki Müslümanlar neredeyse nüfusun yüzde 50'sini oluþturuyor. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Turizm pastasýndan yeteri kadar pay alamýyoruz" Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan "Çorum'daki Kültürel Turizmin Anadolu Üzerindeki Önerileri" konulu bir konferans düzenlendi. YEDAÞ il merkezinde elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn il merkezinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: "Yetim Kampanyasý"ný Fem Dershanesi öðrencilerine anlattý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenledikleri "Yetim Kampanyasý" hakkýnda Fem Dershanesi öðrencilerini bilgilendirdi. SAYFA 7 DE SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA

2 Defterdar Özbay görevine baþladý 2 HABER POLÝS, BÝR ASKER KADAR DÝSÝPLÝNLÝ, BÝR HUKUKÇU KADAR HUKUK ADAMI, BÝR ANNE KADAR ÞEFKATLÝ OLMALIDIR. K.ATATÜRK Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. Maliye Bakanlýðý 23 ilin Defterdarý ile ilgili atamalarý þubat ayýnda yapmýþ ve Resmi Gazetenin 20 Þubat tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay, Eskiþehir Defterdarlýðýna ise Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan atanmýþtý. Atamanýn ardýndan her iki defterdarda görev devir teslimini karþýlýklý olarak uzatmýþlardý. 14 Aralýk 2007 tarihinde Bayburt Ýl Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum'a atan Yaþar Ahmet Özkan ise uzun yýllar görev yaptýðý Çorum'dan ayrýlarak Eskiþehir Ýl Defterdarlýðý görevine baþladý Nisan Polis Haftasý HÝTÝTSEM, TÜSEM toplantýsýna katýldý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Sürekli Eðitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi toplantýsýna katýldý. Mevcut 88 üniversitenin Sürekli Eðitim Merkezlerinin üye olduðu konseyin Erzurum'daki toplantýsýnda, eðitim ve sertifika programlarýnda kalite ve standartlaþmanýn saðlanmasý, ortak eðitim ve ortak davranýþ sergilenmesi, TÜSEM'e tüzel kiþilik kazandýrýlmasý ve temsil edilmesi konularý görüþüldü. Ayrýca yapýlacak eðitimlerde kaliteye öncelik verilmesinin yanýnda Sürekli Eðitim Merkezlerinin ortak eðitimleri gerçekleþtirmeleri noktasýnda görüþmeler de yapýldý. TÜSEM üyesi olan HÝTÝTSEM'i tanýtmak ve iþbirliði saðlamak üzere katýlmýþ olduðu toplantýda Yrd. Doç. Dr. Baþcý, birçok üniversite ile ortak eðitim ve iþbirliði yapmak üzere görüþmeler yaparak ortak protokoller konularýndan bilgi alýþ veriþinde bulunduðunu açýkladý. Ýmsâk :4:03 Güneþ :5:51 Ýþrak :6:41 Öðle :12:51 Ýkindi :16:36 Akþam :19:30 Yatsý :21:05 Rýza Koçak Cümle sevenlere açýk kapýmýz Gelene can kurban safa geldiniz Sevgi saygý omurgamýz payýmýz Verene can kurban safa geldiniz Nefisten arýndýk yýkandýk her gün Bedeni yýkadýk arýndýk arýndýk her gün Üzümüz bað baðca sözümüz bir gül Verene can kurban sefa geldiniz Çoktan hasrettik uzatma demi Sevgi derya deniz sabrýmýz gemi Gönül yarasýnýn ilacý emi Sürüne can kurban safa geldiniz 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Din kardeþine karþý güler yüzlü olmak, ona iyi þeyleri öðretmek, kötülük yapmasýný önlemek hep sadakadýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MÝSAFÝRE HÖRMET OSB Müteþebbis Heyeti toplandý Eðitim Bir Sen'den Rektör Alkan'a ziyaret Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Karaca, Kadir Çatal, Eyyüp Çiçek, Hüseyin Kýr ve Tekin Çýnar katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette yükseköðretim kurumlarýna iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Eðitim Bir Sen yönetimine teþekkür etti. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Yöneticileri de, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirterek, Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarý dilediler. Ýmanýn insana olur mu kastý Hoþ görüp sevenler Allahýn dostu Bir kadim ikrarla dergahta postu Serene can kurban safa geldiniz Rýza Koçak'ýn sen sevgisine bak Kucakla insani kavgayý býrak Bütün insanlara sen açta kucak Verene can kurban safa geldiniz HAVA DURUMU Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyetinin aylýk olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve diðer üyeler katýldý. Toplantý da Denetim Kurulunun hazýrladýðý Bölgenin 2013 yýlý Ocak- Þubat-Mart dönemine ait Denetim Raporu, bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Tarým STK'larý sorunlarýný masaya yatýrdý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,788 1,798 EUR 2,345 2,36 STERLiN 2,73 2,77 JPY YENi 0,0181 0,0185 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorum'da tarýmsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý Ziraat Odasý koordinasyonundan bir araya geldi. Ziraat Odasýnda yapýlan toplantý da sorunlar tartýþýlýrken 14 Mayýs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yapýlabilecek etkinliklerde masaya yatýrýldý.toplantýda kutlama programlarýný yürütmek üzere bir komisyon kurulmasýna karar verildi. Komisyonda yer alan sivil toplum kuruluþlarý ve temsilcileri ise þöyle: Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaaslan, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Pankobirlik Baþkaný Ahmet Pehlivan, Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli, Meyve Üreticileri Birliði Baþkaný Rýdvan Samsunlu, Ceviz Üretici Birlikleri adýna Dodurga Ceviz Üreticileri Birliði Baþkaný Ali Yarbaþý, Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman. Komitenin gerekli programlarý hazýrlayýp görüþmeleri yaparak çiftçileri ve kamuoyunu bilgilendirileceði de belirtildi. NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO: 5/C SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. -Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2453 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi'den Baþkan Külcü'ye ziyaret Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgci'nin de katýldýðý ziyarette konuþan Müftü Recebi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Balkanlardaki kültür miraslarýnýn korunmasýnda noktasýnda güzel çalýþmalar yaptýðýný ifade ederek, "Makedonya'daki Müslümanlar neredeyse nüfusun yüzde 50'sini oluþturuyor. Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da Müslümanlar arasýndaki en eski müessese ve amacý da tüm Müslümanlarý bir arada tutmaktýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise sözlerine Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi'ye ziyaretten dolayý teþekkür ederek baþladý. Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Afrika'da ciddi çalýþmalar yaptýðýný TÝKA'nýn buralarda güzel çalýþmalarý olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Bu çalýþmalar kapsamýnda sizlerle de mutlaka temasa geçiliyordur. Bu tecrübelerden sizlerinde olabildiði kadar fazla yararlanmasýný tavsiye ediyorum" þeklinde konuþtu. Balkanlarýn Türkiye için öneminin büyük olduðunu dile getiren Külcü, "Osmanlý'nýn Balkanlarda inþa ettiði eser sayýsý Anadolu'dan fazladýr. Hükümetimizin buraya özel bir önem verdiðinin farkýndayýz. Hatta bazý belediyelerinde çalýþmalar yaptýðýný biliyoruz. Þu an bizde yerel seçim dönemine girdik. Ýnþallah bir sonraki dönemde de güzel çalýþmalar yaparýz" þeklinde belirtti. Baþkan Külcü ziyaretin sonunda günün anýsýna Süleyman Recebi'ye iþlemeli vazo hediye etti. Fatih AKBAÞ Siyaset Akademisinde Bahadýr ve Arat konuþtu SMMMO yönetiminden Defterdar Özbay'a tebrik Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu görevine yeni baþlayan Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Oda Saymaný Ýsmail Yurdakul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bayram Uzel, Defterdar Özbay'ý ziyaret ederek yeni görev yerinde baþarý dileklerini ilettiler.defterdar Ýhsan Özbay ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek SMMMO yönetimine teþekkür etti. AK Parti Ýl Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Siyaset Akademisi II Yerel Yönetimler kursuna bu hafta AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr konuk oldu. Vahdettin Bahadýr kursta yaptýðý sunumda "Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Sevgi, aidiyet duygusu, anlamak anlaþýlmak ve adanmýþlýk konularý hakkýnda açýklamalarda bulunan Bahadýr, yüksek bir tasavvur gücüne sahip olunmasý gerektiðini ve tasavvurun ise bir düþünceyi sýfýrdan üretebilmek olduðunu belirterek, AK Parti teþkilatlarýnýn da bu vizyon çerçevesinde hareket ettiðini dile getirdi. Siyasetin yapýlmasý için 3 önemli madde olduðunu belirten ve bunlarý ise komisyon, vizyon ve misyon baþlýðý altýnda sýralayan Bahadýr, AK Parti'nin misyonunun 'bal arýsý olmak binbir çiçek ve polenden bütün bitkilerin özünü almak' olduðunu söyledi. Kiþisel Geliþim Uzmaný Melih Arat ise kursta "Ýletiþim Becerileri" konusunda sunum yaptý. 1 Mayýs hazýrlýklarý baþladý 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlama etkinliklerinin organizasyonu için tertip komitesi oluþturuldu. Türk- Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman baþkanlýðýnda oluþan tertip komitesinde KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Belediye- Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mehmet Þen, Tüm Bel Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru yer aldý. 1 Mayýs tertip komitesi dün Valiliðe 1 Mayýs'ta yapýlacak olan yürüyüþ ve toplantý için izin dilekçesinde bulundu.

4 HABER 4 Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12. Sanata Merhaba konseri Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin geleneksel Sanata Merhaba konserlerinin 12.'si geçtiðimiz akþam yapýldý. Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Ömer Kýrdak, öðrencileri bir yandan üniversiteye hazýrlarken bir yandan da çeþitli etkinliklere katýlmalarýný ve görev almalarýný saðladýklarýný belirterek, "Bu güzel bahar gecesinde ayný amaç ve sözlerle birlikteyiz. Sanatýn hayatýn ayrýlmaz bir parçasý olduðuna inanýyoruz" dedi. Sonrasýnda ise öðrenciler çok sesli koro ve bireysel performanslarla izleyicilere güzel bir akþam yaþattýlar. Konseri Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Çorum eski milletvekili Adnan Türkoðlu, okul müdürleri, öðrenciler ve aileleri izledi. Yasin YÜCEL Geleneksel El Sanatlarý öðrencileri Ankara'yý gezdi Kubbeli Esnafýnýn Kutlu Doðum yemeði Cuma günü yapýlacak Geleneksel Kutlu Doðum Yemeði Yunus Emre Otoparký yanýnda bulunan alanda verilecek. Saat 13.30'daki yemekle ilgili olarak Kubbe Caddesi esnaflarýndan Hüseyin Biçer ile birlikte bazý esnaflar organizasyonu üstlendi. Hüseyin Biçer, hem Yüce Peygamberimizin doðum yýldönümünde Yüce Yaradana þükretmek, hem de bölge esnafý olarak bir araya gelmek amacýyla organize ettikleri yemeðe Çorum halkýný davet etti. Ýskilip Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý Programý öðrencileri Ankara'nýn tarihi bölgelerini gezdiler. Geziye Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Serkan Tuluk, Bölüm Baþkan Vekili Öðr. Gör. Neslihan Yýlmaz, Öðr. Gör. M.Erol Çalmaz, Öðr. Gör. Hilal Bozkurt, Uzm. Doðan Koþan ve Geleneksel El Sanatlarý Programý öðrencileri katýldý.öðretim görevlileri ve akademisyenler, Anýtkabir, Hamamönü Sanat Sokaðýndaki el sanatlarý atölyeleri, Hamamönü sergi salonunda yer alan Keçe ve Suluboya sergisi, Ankara Kalesindeki el sanatlarý satýþý yapan dükkânlar, Resim-Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesini gezdiler.gezide öðrenciler Hamamönündeki Sanat Sokaðýnda yer alan el sanatlarý atölyelerini dolaþtýlar ayrýca Ankara Kalesinde yer alan el sanatlarý dükkânlarýný gezerek incelemeler yaptýlar. Kubbeli Caddesi esnafý tarafýndan her yýl düzenlenen "Geleneksel Kutlu Doðum Yemeði" 19 Nisan 2013 Cuma günü verilecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in doðumunun yýldönümü münasebetiyle düzenlenen ve bu yýl 8.si Ülkü Ocaklarýndan Müftü Aþýk'a ziyaret Çorum Ülkü Ocaklarý yönetimi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftülüðü'nü ziyaret etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Sizin yaþýnýzdaki gençlerin böylesine önemli bir günü unutmamasý bizleri mutlu etmiþtir. Müftülük olarak Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerde amacýmýz insanlara Peygamber Efendimizin yaþamýný en doðru biçimde anlatmaktýr. Çünkü O'nun yaþamý hepimize örnek olmalýdýr" dedi. Ülkü Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý Alper Ünal ise "Sayýn Müftümüz Mehmet Aþýk Hocamýza yapmýþ olduklarý etkinliklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Müftülüðümüzün etkinlerinde her zaman yer alacaðýz. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak amacýmýz her zaman dinine, vatanýna, bayraðýna baðlý gençler yetiþtirmektir" þeklinde kaydetti. Ziyaretin sonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ülkü Ocaklarý yönetimine Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle hazýrlanan hediyeleri takdim etti.

5 HABER 5 Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Münir Arýkan Din ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý Çorum Þubesi 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. "Kaliteli ve Nitelikli Ýnsan Olma Sanatý" konulu birinci seminer, saat 14.00'da Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrencilerine yönelik olarak Ýskilip'te ikincisi ise Ensar Vakfý Çorum Þubesi ile Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu iþbirliðinde "Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý" konusunda saat 20.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak. Her iki seminere de konuþmacý olarak dünyanýn ilk düþünce koçu ve Türkiye'nin ilk aile koçu unvanlarýný þahsýnda birleþtiren Münir Arýkan katýlacak. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn seminerler hakkýnda verdiði bilgide, "Ýlimiz açýsýndan son derece önemli kazanýmlar saðlayacaðýný düþündüðümüz "Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý" seminerimize özellikle tüm öðrenci velilerini bekliyoruz. 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ile iþbirliðinde gerçekleþtireceðimiz bu seminere anne ve babalarýn birlikte katýlmasýný önemsiyoruz. Ailelerimizi, evlerimizi muhabbet yuvalarýna dönüþtürmeliyiz. Ailemizde saçtýðýmýz sevgi tohumlarý önce kendi gönüllerimizde yeþerecek ardýndan da beldelerimizi ve tüm dünyayý sevgi çýnarlarýyla donatacaktýr. Sevgi çýnarlarýnýn gölgesinde dünyamýz bir huzur ve barýþ diyarýna dönüþecektir. Katýlýmcýlara sevgi tohumlarýnýn daðýtýlacaðý ve son derece eðlenceli olacak bu seminere muhabbet tohumlarý arayýþý içerisinde olan tüm anne ve babalarý bekliyoruz" dedi. MÜNÝR ARIKAN KÝMDÝR? 3 Mart 1967'de Gaziantep'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Osmaniye'de tamamladý. Osmaniye Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan Arýkan, Yüksek Öðrenimini ODTÜ. Kamu Yönetimi ve Ýstanbul Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümlerinde tamamladý. Birçok akademik çalýþmada bulunmasýnýn yaný sýra öykü, makale, þiir, bilgi yarýþmasý ve münazara yarýþmalarýnda birincilikler aldý. ODTÜ Þeref Öðrenciliði ile Saðlýk çalýþanlarýna þiddeti siyah kurdele ile protesto edecekler Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, 17 Nisan 2012'de Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bu cinayet Saðlýkta þiddetin Türkiye'de ulaþtýðý doruk nokta oldu. Ölümün birinci yýlýnda saðlýk þehidimizi anmak ve saðlýkta þiddete dikkat çekmek için 17 Nisan'ý Yas Günü ilan ettik. Bugün Türk Saðlýk-Sen'liler olarak tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda siyah kokart veya siyah kurdele takarak saðlýk hizmetlerini yürütüyor, saðlýkta þiddeti protesto ediyoruz. Saðlýk kuruluþlarýnda bu protestoyu toplumda farkýndalýk oluþturmak amacýyla da gerçekleþtiriyoruz. Aradan tam bir yýl geçmesine raðmen deðiþen hiçbir þeyin olmamasýný, hastanelerde hamile doktorlarýn tartaklandýðý, hemþirelerin saçýndan sürüklenip yoðun bakýmlýk olduðu, 112 çalýþanlarýnýn sokaklarda darp edildiði olaylarýn yaþanmasýna raðmen çözüm için ciddi bir adým atýlmamasýna da bu eylemimizle tepki gösteriyoruz" dedi. Yaptýklarý araþtýrmalara göre saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 62'sinin þiddet maðduru olduðunun ortaya çýktýðýný kaydeden Gök, "6 ayda Saðlýk Bakanlýðý'na rapor edilen þiddet vakasý sayýsý 3 bin 84. Artýk buna bir dur denmesi gerekmiyor mu? Saðlýkta þiddete çözüm bulunmasý için acaba daha ne kadar çalýþanýn cinayete kurban gitmesi bekleniyor. Çözüm geciktikçe, þiddet artýyor. Hastaneleri donatan kameralar sadece medyada þiddetin seyrini saðlýyor. Etkin ve caydýrýcý önlemler her nedense bir türlü alýnmýyor. Artýk saðlýk çalýþanlarý güvenli bir iþyeri, hayatýndan endiþe etmeden, þiddete uðrama korkusu yaþamadan hizmet üretmek istiyor. 17 Nisan'da yas günümüzde saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi için yaptýðýmýz bu çaðrý mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Acil olarak hayata geçirilmesi gereken caydýrýcý tedbirlerin alýnmasýdýr. Bunlar arasýnda da ilk yapýlacak düzenleme Türk Ceza Kanunu'nda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak saðlýkta þiddetin cezasýný arttýrmaktýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan bir diðer unsurda hayata geçirilmelidir. Ayrýca saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn kamu saðlýk hizmetlerinden belli bir süre bedel ödeyerek yararlanmasý ile ilgili de bir düzenleme yapýlmalýdýr. Bu kiþiler saðlýk hizmetlerinden yararlanmak için ceplerinden para ödemelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri bu düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Sabrýmýz kalmamýþtýr. Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr. Türk Saðlýk-Sen olarak Dr. Ersin Arslan'ý bir kez daha rahmetle anýyor ve saðlýkta þiddet sona ersin diyoruz" ifadelerini kullandý. Halil Ýbrahim Aþgýn taltif edildi. Ve o þu ana kadar ki 22 yýllýk kariyer hayatýnda 19 deðiþik iþ yaparak, bir anlamda gönlünü arayan adam rolünü üstelendi. Münir Arýkan Dünya'nýn ilk Düþünce Koçu, Türkiye'nin ilk Aile Koçu'dur. Seminer vermenin ruhun yaþam enerjisi olduðunu keþfeden Arýkan, 31 Mayýs 2000 tarihinde çalýþtýðý þirketten; "Ben düþünen, konuþan ve yazan bir Münir Arýkan olacaðým" diyerek istifa etti. Ve bu tarihi ikinci ve gerçek doðum günü saydý. Ýçindeki özü keþfettiði bu günü, hayatýnýn dönüm noktasý olarak kabul etti. Uluslar arasý lisanslý NLP Trainer ve Uluslararasý Lisanslý Koç olan Arýkan'ýn; Nitelikli Ýnsan, Düþünceye Yenibir Bakýþ, NLP Beynini Yönetme Sanatý, Aile Zekâsý ve Hayatýn Pusulasý adlý 5 kitabý bulunmaktadýr. Uluslar arasý Keynote Speaker olan Arýkan; Yýlýn Eðitimcisi ve Yýlýn Konuþmacýsý ödüllerinin de sahibidir. Kiþisel Geliþim Dergisi'nin Genel Yayýn Yönetmeni ve Kiþisel Geliþim Derneði'nin kurucusu ve ilk baþkanlarýndan birisi olan Arýkan, hayatýnýn en zor günlerinde yüreðini ortaya koyarak kendisine destek olan Sema Hatun ile evli ve 3 çocuk babasý. Almanca, Arapça ve ileri seviyede Ýngilizce bilen Arýkan, kendisini düþünen konuþan ve yazan bir garip yolcu olarak tanýmlýyor. Kutlu Doðum Ormanýna ilk fidanlarý diktiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyeleri Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kutlu Doðum Ormaný için birlikte aðaç diktiler. Koordinasyonunu Ýnsani Deðerler Hizmet Platformu üye STK' lardan biri olan Anaköyder'in yaptýðý çalýþmaya Ensar Vakfý, Çorum Eðitim Derneði, Çaðrý Vakfý, Türkiye Gençlik Cemiyeti Hitit Üniversitesi Arap Dili Öðrenci Kulübü ve Gül Der katýldý. Türk Büro Sen'den Defterdar Özbay'a tebrik Kamu Sen'e baðlý Türk Büro Sen Ýl Yönetimi, Çorum Defterdarlýðý görevine atanan Ýhsan Özbay'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Þube Baþkaný Sami Çam ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Defterdar Özbay'a Çorum'daki görevinde baþarýlar dileyen Sami Çam, Özbay'ýn Çorum'da güzel çalýþmalar yapacaðýna inandýðýný vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Türk Büro- Sen ekibine teþekkür eden Defterdar Özbay, "Personelin yaþadýðý sorunlar, hepimizin ortak sorunu. Birlik ve beraberlik içerisinde, ekip çalýþmasýyla sorunlarý daha kolay çözebileceðimize inanýyorum" dedi. Özbay, tüm personel, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum teþkilatlarýyla karþýlýklý iþbirliði ve diyalog içerisinde çalýþmak istediklerini kaydetti. Defterdar Özbay, vatandaþa, mükelleflere en iyi hizmeti vermenin çabasý içerisinde olacaklarýný dile getirdi. Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ise sendika olarak her zaman hak ve hakkaniyet ölçülerini ön planda tuttuklarýný anlatarak, kamu çalýþanlarýnýn en büyük sorunlarýndan birinin fazla mesai ücretlerini alamamak olduðunu, çalýþanlarýn hak kaybýna uðradýðýný, bu durumdan en fazla etkilenen kesimin ise Maliye Teþkilatý çalýþanlarý olduðunu söyledi. "Hep birlikte huzurlu bir ortamda görev yapalým, çalýþma barýþý saðlansýn istiyoruz" diyen Çam, Defterdar Özbay'a yeni görevinde baþarýlar diledi.çam, "Ýþini en iyi yapan vatanýný en çok seven kiþidir. Çorum'da güzel hizmetlere imza atacaðýnýza inanýyorum" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AYET VE HADÝSLERLE HZ. PEYGAMBERÝN HAYATINDAN ÖRNEKLER PEYGAMBERÝMÝZÝN KAHRAMANLIÐI VE CESARETÝ: Onun kahramanlýðýnýn asýl þaheser örneklerini peygamberlikle vazifelendirildikten sonra insanlarý açýktýn davete baþladýðý zaman görüyoruz. Vahþi topluma yeni bir din getirmesi putlara son vermesi bir allah inancý ahiret inancýný davet içki kumar zina, faiz ve falcýlýk yasaklýyor ve bunu baþarýyordu. Bunu bir kahramandan baþka kim yapabilir. (Kays kabilesinden) bir kiþi: "Huneyn günü Rasûlullah (s.a.)'ýn yanýndan kaçtýnýz mý?" diye sormuþtu. O da þöyle cevap verdi: "Huneyn günü Rasûlullah (s.a.) kaçmadý (düþmanýmýz) Hevazin (halký) iyi ok atan bir kabileden idiler. Biz (harp meydanýnda) bunlarla yüz yüze gelince bunlarýn üzerine atýldýk. Bunlar hemen periþan oldular. Bunun üzerine, Müslüman askerler ganimete yöneldiler. Hevazin ise (bundan istifade ederek) bizi oklarla karþýladýlar. (Biz kaçtýk) Fakat Rasûlullah (s.a.) kaçmadý. Onu pekiyi gördüm ki, o beyaz katýrýn üstünde fütursuz duruyordu. Ebu Süfyan da katýrýn gemini tutuyordu. Bu sýrada peygamber (s.a.); "Ben peygamberim yalan yok. Ben Abdulmuttalib oðluyum." diyor-du.[53] Bu savaþta Hz. Peygamberin yanýnda EbûSüfyân oðlu Cafer, Ali b. EbîTâlib, Rebîa b. Haris, Fadl b. Abbâs, Üsâme b. Zeyd, Eymen b. ÜmmüEymen, EbûBekr ve Ömer (r.a.) dan baþka kimse kalmamýþtý. Muharebelerde ise en büyük kahramanlar onun kahramanlýðýna hayran kalýyorlardý. Ordusunun baþýnda bizzat ondokuz harbe iþtirak etti. Hemen hemen bütün muharebelerde kendi ordusundan sayý ve teçhizat bakýmýndan kat kat kuvvetlerle çatýþtý. Ýncelendiði zaman günümüz erkâný harplerine parmak ýsýrtacak takdirlerle daima düþmanlarýna galip geldi. En büyük komutanlar bile ona boyun eðdi. PEYGAMBERÝMÝZÝN HÝLMÝ VE AFFI: Hilm; Kendine karþý yapýylan bir hareketi cezalandýrmaya gücü yettiði halde affetmek demektir. Bunlarý yapabilmek çok zordur. Cenabý Hak öfkelerini yenip affedenleri övüyor. A'li Ýmran/ Rabbinizin baðýþýna, geniþliði göklerle yer arasý kadar olan ve Allah'a karþý gelmekten sakýnanlar için hazýrlanmýþ bulunan cennete koþun. Onlar bollukta ve darlýkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlarý affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. Allahýn yasaklarý iþlendiði zamanlar hariç hiçbir zaman kendi nefsi için kimseden intikam almamýþtýr kendi kavmi olan kureyþuhut harbinde onun yüzünü yaraladýlar diþlerini þehit ettiler bu durumda beddua etseydi onlar helak olacaklardý. Fakat o yüzünden kanlar akarken þöyle dua ediyordu. "ALLAH ým! Kavmimi baðýþla! Çünkü onlar bilmiyorlar!" Ona ve Müslümanlara yaptýklarý eziyet saymakla bitmez, fakat Mekke fethedildiði zaman bütün azýlý düþmanlarý onun ayaklarý altýna serilmiþ onun merhametine muhtaç kalmýþlardý. Onlarý istediði þekilde cezalandýrabilir hatta isterse köklerini kuruturdu. Fakat af ve kerem ummaný olan o yüce zat onlara söyle sesleniyordu. Bugün siz benim ne yapmamý beklersiniz onlar sen kerem bir kardeþin oðlusun ve kerim bir kardeþsin dediler bunun üzerine dedi ki, size bugün Hz. Yusuf'un kardeþlerine dediði gibi diyorum "bugün siz hesaba çekilmeyeceksiniz ve ayýplanmayacaksýnýz gidiniz hepiniz serbestsiniz" dedi. PEYGAMBERNÝMÝZÝN MÜSAMAHASI: Hz. Ayþe anlatýyor; Rasulullah hiçbir hizmetçisini veya hanýmýný veya bir hayvaný dövmemiþtir. (Ebu Davut Edep /4) Annesi Hz. Enes'i hizmet etsin diye Resulüllahýn huzuruna getirdiði zaman on yaþýndaydý. Bundan sonra Rasulluhlah irtihal edinceye kadar yanýnda kaldý. Enes R.A. diyor ki: Enes bin Malik hazretleri buyuruyor ki: (Resulullah efendimize on sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Þunu niçin böyle yaptýn, bunu niçin yapmadýn buyurmadý.)[mesabih] Diðer bir ibret verici olay da þöyledir. Zeyd b. Sa'ninResulullah (SAV) da alacaðý vardý. Daha vadenin dolmasýna üçgün varken gelip Resulullah'ýn cüppesinden tutup, kaba sözlerle alacaðýný istemeðe baþladý. Hz. Ömer'in (R.A.) buna caný çok sýkýldý ve Zeyd'e aðýr sözler söyledi. Hz. Peygamber müdahale etti. Hz Ömer'e "Senin yapman gereken þey bana borcumu ödenmesini ona da borcunu güzellikle istemesini tavsiye etmendi" dedi. Ve Zeydin borcunun ödenmesini Hz.Ömer'in ona karþý sert davranmasýna karþýlýk olarak 20 ölçek (Sa) verilmesini emretti. PEYGAMBERÝMÝZÝN ÞEFKATÝ VE MERHAMETÝ: Tevbe/128 Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya düþmeniz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün, mü'minlere karþý da çok þefkatli ve merhametlidir. Affý için verdiðimiz örnekler ayný zamanda onun cihanþümul eþsiz merhametinde en güzel örneklerini teþkil eder. Allahüteala yukarýdaki ayeti kerimede ResüliEkremi kendi has olan RAÜF ve rahim isimleriyle tavsif etmektedir. Onun merhametine bundan büyük delil olabilir mi? Ýnsanlarýn iman edip iki cihanda mesut olmalarýna çok düþkündü. Onun bu hali Kur'anda þöyle ifadesini bulmaktadýr. Kehf/6 Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, arkalarýndan üzülerek âdeta kendini tüketeceksin! Hakikaten de hayatý boyunca bütüün kaygýsý Ümmeti olmuþtur. Dualarýnda secdelerinde daima ümmeti için ahiret satenini niyaz etmiþtir. Miraçta huzuru ilahide ümmetinin felahýný istemiþtir. Mahþer günü herkes kendinin derdine düþerken o yine ümmetinin þefaatini düþünecektir. Bütün insanlýða þamil merhametini bir hadisde þöyle ifade etmektedir. Hz. Ebu Hüreyre anlatýr:resulullah efendimizden, kýyamette þefaatine kavuþacak en mutlu kiþinin kim olduðunu sordum. (Senin hadislerime olan sevginin çokluðunu bildiðim için, böyle bir soruyu senden önce hiç kimsenin sormayacaðýný tahmin etmiþtim. O mesud kiþi, La ilahe illallah MuhammedünResulullah diyerek imanla ölen kiþidir) buyurdu. (Buhari) Kavmi onun davetine kulaklarýný týkayýp üstelik eza ve cefa etmeðe baþladýðý zaman Cenab-ý Hak isterse onlarý helak edeceðini söyledirazý olmadý. PEYGAMBERÝMÝZÝN CÖMERTLÝÐÝ: Ganimetlerin beþtebiri ResulüEkrem'in hissesi idi. Hayatýnda o þahsýnýn olmak üzere akýllarý duracak kadar ganimet eline geçmiþtir. Mesela sadece HUNEYN'de elde edilen, ganimetlerden hissesine sekiz bin koyun 4800 deve 8 bin kýyye gümüþ gönderilen hediyelerle ne kadar zengin olacaðý kolayca tahmin edilir. Fakat eline ne geçti ise hepsini daðýttý. Sadece ailesinin bir yýllýk yiyeceðini ayýrýr gerisini daðýtýrdý.çok zaman bunlarýda daðýtýp sene dolmadan bitirir, bazen ailece açlýk çektikleri zamanlar olurdu. Fakat bütün aileleri onun bu hayatýndan memnundurlar. Peygamberimiz cömertlikte o kadar eþsizdi ki elinde ihtiyacýndan fazla bir mal kalýrdý da onu daðýtmazsa rahatsýz olurdu. Peygamberimiz: "Benim Uhut daðýmisalý altýným olsa ondan bir parçasý nezdimde bulunarak üç gece geçmesi beni sevindirmez, ancak o parayý (eda) diye hazýrlanmýþ olmasý beni mesrur eder. Resulullah (SAV) adamýn birine bir vadi dolusu koyun vermiþti. O zat bu cömertlik karþýsýnda hayretler içerisinde kaldý. Ve kavmine dönünce þöyle dedi. Gidiniz Müslüman olunuz Muhammed fakirlikten korkmadan çok büyük ihsanlarda bulunuyor. (Müslim Fedai 57-58) onun cömertliði saymakla bitmez. ZÜHDÜ (DÜNYAYA RAÐBET ETMEMESÝ) VE KANAATKARLIÐI: Ýnsanlarý daima huzursuz eden, Cemiyet hayatýnýn can damarý olan fazilet ve feregatkarlýk gibi bütün manevi rabýtalarý ortadan kaldýran en büyük hastalýk; hýrs veya maddeye esir olmak deðildir. Bütün gayesi himmeti ve düþüncesi mal, mülk, madde, lüks ve gurur olan fertlerden meydana gelen Cemiyetlerin bir insan Cemiyeti olmaktan ne kadar uzaklaþtýklarýný görürüz, Kainatefendisinin yaþayýþýný örnek alan ruhi manevi hazlarý ve ahireti dünyaya deðiþmeyen fertler yetiþtirmektir. AllahTeâlâ bütün dünya nimetlerini ona arz etmiþti. Ancak o hiçbir zaman ihtiyacýndan fazlasýný istememiþtir. Peygamber Efendimiz (SAV) ise bir hadisi þeriflerinde "Müslüman olan, yeterli geçime sahip kýlýnan ve llah'ýn kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuþtur"(buhari)buyurarak kanatýn önemine dikkat çekmiþtir. Ahmet SÜZEN Ýl Müftü Yardýmcýsý

6 HABER TEK 6 SAÐLIKLI BÝR NESÝL ÝÇÝN Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü "Ek ödemeler emekliliðe sayýlmalýdýr" Türkiye Kamu Sen tarafýndan ek ödemelerin emekliliðe sayýlmasý için 15 Ocakta baþlatýlan dilekçe kampanyasý sona erdi. Kampanyanýn sona ermesi üzerine Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilciliði basýn açýklamasý düzenledi. PTT önünde dün yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan sözlerine Kutlu Doðumu kutlayarak baþladý. Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda görev yapan personelin ek göstergeden faydalanma hakkýnýn bulunduðunu bunun da hem çalýþýrken aldýklarý maaþýn hem de emekli olmalarý halinde hak ettikleri emekli maaþýndaki özel hizmet tazminatý oraný payýnýn son derece düþük kalmasýna neden olduðunu belirten Mahmut Alparslan, "Öte yandan fiilen görev yaptýðýmýz süre içerisinde verilen ek ödemelerde emekli keseneklerine yansýtýlmadýðý için emekli maaþýmýz ile çalýþýrken aldýðýmýz maaþ arasýndaki fark fazlasý ile artmaktadýr. Bu ücret farký sebebi ile kurumlarýmýz bünyesindeki pek çok kamu görevlisi emekliliði hak etmiþ olmalarýna raðmen emekli olmamaktadýr. Çalýþýrken ele geçen ücret ile emekli olduðumuz zaman elimize geçen ücret arasýndaki bu uçurumu kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerimizi yoksulluk sýnýrýnda yaþamaktan kurtarmak amacýyla memur maaþýný oluþturan bütün kalemler ile ve ek ödeme gibi tüm ödemelerin de emekli keseneðine dahil edilerek, emekli olacak memurlarýn yaþadýðý maðduriyetler giderilmelidir" dedi. Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'na üye oto tamirci esnafý Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen Auto Mekanik Fuarý'na katýldý. Geçtiðimiz pazar günü yaklaþýk 70 oto tamirci esnafýnýn katýldýðý fuar gezisinde esnafa Oto Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yýl sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini ve bu yolla her çalýþanýn eline geçen ücret ve çalýþtýðý süre ile orantýlý olarak emekli ikramiyesinin almasýnýn saðlanmasý gerektiðini kaydeden Alparslan, "Bununla birlikte kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinin hesaplanmasýnda dikkate alýnan kýdem yýlýnýn azami 30 ile sýnýrlý tutulmasý nedeniyle, 30 yýlýn üstünde hizmeti bulunan kamu görevlileri büyük bir haksýzlýða uðramaktadýr. Emeklilik hakkýnda ortaya çýkan bu çeliþki, ayný brüt ücreti olan bir iþçi ile bir memur kýyaslandýðýnda, emekli maaþýnda yüzde 15-50, emekli ikramiyesinde ise yüzde arasýnda memur aleyhine bir durum yaratmýþtýr. Ýlgili kanunla 666 Sayýlý KHK ile bir çok kamu görevlisinin ek ödeme oranlarý artýrýlýrken bazý kurumlara hiçbir artýþ yapýlmayarak en yüksek devlet memuru aylýðýnýn yüzde 65'i olarak býrakýlan ve diðer bazý devlet memurlarý her ek ödeme oranlarýnýn 100 puan artýrýlmasý gerekmektedir. Öte yandan bilindiði üzere öðretmenlerin ek göstergesi 3000'dir.Emeklilik kesenekleri de bu oran üzerinden hesaplanmaktadýr. Öðretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çýkarýlmasý emekliliklerinde büyük oranda fayda saðlayacaktýr ile 3000 ek gösterge üzerinden emekli olanlar arasýnda ciddi emekli maaþ farký bulunmaktadýr. Ülkemizde 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýnýn ortalama 3505 lira olduðu düþünüldüðünde, yaþanan maddi sýkýntýlar gözler önüne serilmektedir. Gelinen noktada bu ülkenin geleceðini inþa Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Abdullah Çetin de eþlik etti. Oto tamirci esnafý, fuarda günümüzün gerektirdiði þartlardaki yenilenen ve otomotiv sanayinde kullanýlan araç ve gereçleri yerinde görürken, kimi esnaf da alýþveriþ yapmayý ihmal etmedi. Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Abdullah Çetin, bu tür fuarlarýn esnafýn ufkunu açtýðýný eden öðretmenler yok sayýlmýþ ve sayýlmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, TBMM Genel Kurulunda gündeme alýnan konular arasýnda öðretmenlerin ek ödemeden yararlandýrýlmalarý, ek göstergelerinin 3600'e çýkarýlmasý öðretmenlerimize yapýlan bütün ödemelerin emekli maaþý hesabýnda dikkate alýnmasý ve emekli ikramiyesi hesaplanýrken öngörülen 30 yýl sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý hususlarýnda düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Emeklilik hakkýnda ortaya çýkan bu çeliþki; ayný brüt ücreti olan bir iþçi ile bir memur kýyaslandýðýnda, emekli maaþýnda yüzde 15-50, emekli ikramiyesinde ise yüzde arasýnda memur aleyhine bir durum yaratmýþtýr. Ýlgili kanunla, statüleri, görev unvanlarý ayný olan iki memur arasýnda da göreve baþlama tarihine baðlý olarak benzer bir ikili oluþturulmuþtur" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Oto tamirci esnafý Auto Mekanik Fuarý'ný gezdi belirterek, fuarda otomotiv sanayinde gelinen son geliþmeleri yerinde görme fýrsatý bulduklarýný söyledi. Oda olarak çaðýn gerisinde kalmamak için bu tür fuarlarý kaçýrmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Abdullah Çetin, üyelerin istek ve talepleri doðrultusunda bu tür fuar ve organizasyonlara katýlmaya devam edeceklerini kaydetti. Bebeðin iyi beslendiðinin en iyi göstergesi, standartlara uygun büyüme ve geliþmesidir. * Yeni doðan bebek iyi büyüyorsa yeterli ve dengeli besleniyor demektir. * Ýyi büyümeyen bebeðin ya bir hastalýðý vardýr, ya da iyi beslenemiyordur. O halde çocuðun, saðlýk ve beslenme durumunu anlamanýn en iyi yolu onun "büyümesini izlemektir". Büyümenin izlenmesi ise çeþitli ölçütlerle yapýlmaktadýr. Buna göre; Büyümenin Deðerlendirilmesi için; Vücut aðýrlýðý ve artýþ hýzý Boy uzama ve artýþ hýzý Baþ çevresi ve artýþ hýzý Geliþmenin Deðerlendirilmesi için; Kemik Geliþimi Diþ Geliþimi Duyu Organlarýnýn Geliþimi Zihinsel ve Sosyal Geliþim Cinsel Geliþim Kriterleri takip edilmektedir. Bu izlemler persentil eðrisi denilen grafikler yardýmýyla kontrol edilmektedir. Büyümenin izlenmesine, ultrasonografilerden yararlanýlarak doðumdan önce baþlanmalýdýr. Doðumdan sonra ilk 48 saat içerisinde ayrýntýlý muayene yapýlmalýdýr. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Bakanlýðýmýz tarafýndan ülke genelinde büyüme ve geliþmenin izlenmesi programý yürütülmektedir. Bu program kapsamýnda, her yýl "15 Nisan Büyümenin Ýzlenmesi Günü" olarak kutlanmaktadýr. Sevgili anne ve babalar; çocuðunuz her dönemde büyür ve geliþir. Çocuðunuzun büyüme ve geliþmesi 0-4 yaþ arasý oldukça hýzlýdýr. Bu dönemde aðýrlýk ve boy artýþýný gösteren büyüme kartlarý ya da standart deðerlerle bu yaþ gruplarýnýn izlenmesi daha önemlidir. Büyüme ve geliþme dönemlerinin izlenmesi yaþlara göre kazanýlan bedensel yetenekler ve zihinsel geliþim özelliklerini ana hatlarýyla belirtmekte fayda vardýr. Mucize karýþým: Anne sütü Hamilelik süresince büyük bir özlem duyarak bebeðini dünyaya getiren annenin, bebeðine verebileceði en muhteþem armaðan þüphesiz anne sütüdür. Minik bebeðiniz saðlýkla doðduktan sonra, onun saðlýklý yaþam kazanýmý bir bebeðin en doðal hakkýdýr. Bebeðin tüm biyolojik gereksinimleri için en iyi ve eksiksiz besin anne sütüdür. Bebeðin saðlýklý geliþmesini ve büyümesini ve hastalýklardan korunmasýný saðlar. Doðumdan sonraki ilk günler bebeðiniz, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirir. Emme ve yutma reflekslerine sahiptir. Lohusalýk döneminin ilk yarým saatinde bebekle annenin tensel temasý saðlanarak, mutlaka ilk aðýz sütü verilmelidir. Bebeðe 6. ayýn bitimine kadar anne sütünden baþka hiçbir gýda, su dahil verilmeden emzirme 2 yaþýna kadar sürdürülmelidir. Unutmayýn! Bebeðinizin baðýþýklýk sistemini ( hastalýklarla mücadele eden sistem) en iyi geliþtiren tek besin, anne sütüdür. Birkaç damla kan, belki de binlerce damla gözyaþýnýza engel olabilir Doðumun 3. ve 5.günlerinde bebeðinizin topuðundan özel filtre kaðýtlarýna alýnacak 5 damla kan ile kalýtsal metabolik hastalýklar olan Fenilketonüri, Hipotiroidi ve Biotinidaz eksikliðine baðlý hastalýklar taranmaktadýr. Böylece bebeklerin büyüme geliþmesinde zekâ geliþimini etkileyen bu hastalýklar, erken dönemde teþhis edilerek tedaviye baþlanmaktadýr. Erken tedavi ile büyüme ve geliþme normal yaþýtlarý ile ayný olmaktadýr. Tarama testi ücretsiz Yeni doðan iþitme tarama testi ücretsiz olarak doðumdan sonraki ilk 15 gün içinde yapýlmaktadýr. Erken dönemde iþitme kaybý tanýsýnýn konulmasý ile uygun tedaviye baþlanarak bebeðinizin geliþiminin normal düzeyde seyretmesi saðlanmaktadýr. Her Þeyin Baþý Saðlýk, Saðlýðýn Baþý Aþý Doðumdan itibaren bebeðinizin aþýlarýný mutlaka yaptýrýnýz. Bebeklerde sýk görülen bazý hastalýklardan korunmanýn en güvenilir, en kolay ve en ucuz yolu onlarý düzenli aralýklarla ve aþý takvimine uygun aþýlatmaktýr. "Güçlü ve demir gibi çocuklar için" D Vitamini ve Demir desteði Bebeðinize 15. günden itibaren D vitamini profilaksisine baþlanýlmalý ve 11. aya kadar günde 3 damla D vitamini kullanýlmalýdýr. Bebeðinize yine 4-12 aylýk döneminde bebek demiri profilaksisi ile anemiden korunmalýdýr. Ýlk 6 ay sadece anne sütü almýþ ve demir profilaksisine uygun zamanda ve dozda baþlanmýþ bebeklerde zekâ puanýnýn puan arttýðý bilimsel gerçektir. Nedenini bilmediðiniz iþtahsýzlýðýn sebebi DEMÝR EKSÝKLÝÐÝ olabilir! Ýzlemenin asýl amacý; "saðlýklý büyüme sürecinde sürekliliðin saðlanmasýdýr." Bebeðinizin ve çocuðunuzun özellikle Aile Saðlýðý Merkezinizde, Aile Hekiminiz tarafýndan büyüme ve geliþmeleri yukarýdaki kriterler doðrultusunda düzenli aralýklarla izlenmesi, saðlýðý için oldukça önemlidir. Aile Hekiminiz, sorumlu olduðu nüfus içerisinde bulunan bebek ve çocuklarýn izlemlerini belirli periyotlarla yapmaktadýr. Bir bebek; Ýlk 6 ay; ayda en az 1 kez, 6-24 ay; 3 ayda en az 1 kez, 2.ve 3. Yaþ; 6 ayda en az 1 kez, 4 ve yaþ ve üzeri yýlda 1 kez Ýzlenmelidir. Büyüme ve geliþmeyi etkileyen faktörlerin baþýnda ise, cinsiyet, genetik faktörler, hormonlar, beslenme ve metabolik hastalýklar, doðum öncesi faktörler, kronik hastalýklar, ilaç ve kimyasal faktörler, doðum ile ilgili sorunlar gelmektedir. Çocuklarýnýzýn saðlýklý büyüme ve geliþmeleri için dengeli beslenmeleri, bulaþýcý hastalýlardan korunmalarý, aþýlarýnýn zamanýnda ve tam yapýlmýþ olmasý hedefimizdir. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Siz kýymetli anne babalarýn, bilinçli olarak çocuklarýnýn büyüme ve geliþmelerini yakýndan takip ederek saðlýk personelimizle iþbirliði içinde olmanýz, oluþabilecek problemlerin önüne geçilmesinde yardýmcý olacaktýr. Saðlýklý nesiller, umutlu geleceðimizdir. Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Yetim Kampanyasý"ný Fem Dershanesi öðrencilerine anlattý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenledikleri "Yetim Kampanyasý" hakkýnda Fem Dershanesi öðrencilerini bilgilendirdi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç programda yaptýðý konuþmada, "Dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerden kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Þanslý olan yetimlerin bir kýsmý akrabalarýnýn yanýnda ve yetimhanelerde hayatlarýna devam ederken, diðer bir kýsmý uygunsuz koþullarda hatta sokaklarda hayat mücadelesi veriyor. Her 15 saniyede, 1 Afrikalý çocuk anne babasýný kaybederek yetim duruma düþüyor. Günde 5760 çocuk yetim kalýyor. 143 milyon yetim hayatýnýn 10 yýlýný yetimhanelerde geçirirken, yýlda 14 milyon yetim 18 yaþýný doldurduktan sonra devlet himayesinden çýkarýlýyor. Her 3 saniyede, 1 yetim büyüdüðü yetimhaneden yaþýný doldurduðu için ayrýlmak zorunda kalýyor. Kýzlarýn yüzde 60'ý fuhuþa sürüklenirken, erkeklerin yüzde 70'i cinayet, soygun gibi aðýr suçlara karýþýyor. Ýnsanca yaþamak bir çocuðun en temel hakkýyken ömrünün en güzel yýllarýný yoksulluk tehlike ve korku içinde geçiren yetimler; þimdi yolunuzu gözlüyor" dedi. Bir öðrencinin Derneðin yetimlerle ilgili yaptýðý çalýþmalarý sormasý üzerine de Aykaç "Dünyanýn birçok ülkesinde yetimlerin yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýlayan Kimse Yok Mu yetimlere yönelik eðitim desteði saðlamaya da devam ediyor. Verdiði öðrenim burslarýnýn yaný sýra, lise ve üniversite eðitimi almalarýna imkan saðladýðý yetim çocuklara aydýnlýk bir geleceðin kapýsýný sonuna kadar açýyor. Tüm bunlarýn yanýnda yetimhane talebi olan ülkelere yetimhaneler inþa eden Kimse Yok Mu, koþullarý elveriþli olmayan yetimhanelerin tamirat, tadilat ve teþrifini de üstleniyor yýlý itibariyle yetimler için sürdürdüðü insani yardým faaliyetlerini kapsamýný geniþleten kimse yok mu, 20 farklý ülkenin yetimlerine daha umut olmayý planlýyor. Sizde sadece 30 dolar ile bir yetimin bir aylýk ihtiyaçlarýný karþýlayabileceðiniz gibi 360 dolar ile bir yetimin tam bir yýllýk ihtiyaçlarýný karþýlayabilirsiniz. Aydýnlýk bir gelecek için dünya yetimleri desteðinizi bekliyor. Baðýþlarýnýzý Bank Asya Çorum Þubesi nolu hesabýna yatýrabilirsiniz" þeklinde kaydetti.erkal Aykaç konuþmasýnýn sonunda kendisine bu fýrsatý veren Fem Dersanesi Müdürü Ýbrahim Düz'e teþekkür etti. -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM

7 HABER 7 Peygamber sevgisi salona sýðmadý Ýl Müftülüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda dünde Bahçelievler Kýz Kuran Kursu kutlama programý yaptý. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen ve ilginin yüksek olduðu etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Bahçelievler Kýz Kur'an Kursu öðretmenlerinden Fatma Eðri'nin Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan Ýl Vaizesi Selime Ergüven günün anlam ve önemini belirten bir konuþa yaptý. Ýnsanlarýn Hz. Peygamberin yolundan gitmesi ve O'nu herkesten çok sevmesi gerektiðini dile getiren Ergüven, Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan "Çorum'daki Kültürel Turizmin Anadolu Üzerindeki Önerileri" konulu bir konferans düzenlendi. Büyük Otelde yapýlan konferansý Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, seyahat acentalarýnýn temsilcileri ve davetliler izledi.konferansta bir konuþma Fatma Eðri "Turizm pastasýndan yeteri kadar pay alamýyoruz" yapan Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Ayhan Baþçý, dünyada geliþen sektörlerin baþýnda turizmin geldiðini söyledi. Baþcý, ancak varolan turizm pastasýndan ne Türkiye'nin ne Çorum'un yeteri kadar yararlanamadýðýný belirtti. Turizm gelirlerinden de bahseden Baþçý, 2002 yýlýnda Türkiye'nin turizm gelirlerinin 12 milyar dolar olduðunu belirterek, bu oranýn 2012 yýlýnda 29 Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Polis Teþkilatýnýn 168. yýlýný kutladý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetim kurulu Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ettiler. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Recep Kayýkçý ziyarette Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 168. yýlýný kutladý. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Recep Kayýkçý ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL "Allah Resulünü önemsemek onu anlamak ve sünnetlerini yaþamamýz gerekir. Yýllardýr kararan kalplerimizi onun doðum þerefi ile aydýnlatmamýz lazým. Sahabeler onla konuþurken "anam babam sana feda olsun ya Resulullah" þeklinde konuþup ne kadar çok sevdiklerini ifade ederlerdi. Allah Resulü'de "bir müminin beni herkesten kendi nefsinden bile çok sevmedikçe iman etmiþ sayýlmaz" demiþtir. O'nu anlamamýz ve sevmemiz gerekir" dedi. Þiirler, piyes gösterisi ile devam eden programda Hz. Muhammed'e mektup yarýþmasýnda 67 kiþi arasýndan birinci seçilen Elif Çevik'e eþarp ve kitap külliyatlarý da hediye edildi. Kubilay Kaan YÜCEL milyar 351 milyon dolara yükseldiðini söyledi yýlýnda dünya genelinde turist sayýsýnýn 1 milyar 35 milyona yükseldiðini açýklayan Baþçý, zaman zaman turist sayýsýnda düþüþ olsa da insanlarýn genellikle seyahat etme eðiliminde olduðuna dikkat çekti. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ il Selime Ergüven merkezinde elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn il merkezinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Taþhan Caddesinin bir kýsmý, Farabi Caddesinin bir kýsmý, Hürriyet Sokaklar, Sandýkçýlar Sokak, Hamit Dede Sokak, Dr. Pertev Bey Sokak, Merih Sokak, Hamit Cami Sokak, Çakýr Sokak, Tabak 1-2. Sokaklar Sokaðýn bir bölümü Gazi 8,10 ve 14 sokaklarýn bir kýsmý. ÇORUM MERKEZ TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Toprak Sanayi Ortaokulu Onarým Ýnþaatý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a)adresi :Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM : MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPÝM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B 111 GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARÝM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimar 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 60 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYÝT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitime kapandýðý 14/ tarihinde yapýlarak iþe baþlanacaktýr. Basýn: 336 Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Polis Teþkilatýnýn 168. yýlý nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. Dernek Resmi ilanlar de Emeklilerden Emniyete kutlama Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaret ederek Polis Teþkilatýnýn 168. yýlýný kutladýlar. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL

8 YAÞAM Dünyada her yýl 17,1 milyon insan 8 Yangýn Adamýn birinin evinde yangýn çýkmýþ. Komsularý yardýma koþmayýp olayý seyretmeye baþlayýnca iþ baþa düþmüþ.. Ýlk önce oðlunu yangýnýn içerisinden çýkarýp dýþarda beklemesini söylemiþ.. Dalmýþ tekrar duman ve ateþin içerisine, kýzýný çýkartmýþ dýþarýya.. Sonra karýsýný, sonra köpeðini ve kedisini.. Kelime Avý Daha sonra dýþarý hiçbir þey getirmeden 3 kere daha içeri girmiþ çýkmýþ.. Onu seyreden komþularýndan biri sormuþ "Niçin yanan eve girip çýkýyorsun dýþarý hiçbir þey getirmiyorsun?" diye.. "Kayýnvalidem içeride!" demiþ adam "Arada bir girip çeviriyorum..!" Kalp ve damar hastalýklarý, düþük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin yüzde 82'sini oluþturuyor. Her yýl dünyada 17,1 milyon kiþi kalp ve damar hastalýklarý nedeniyle yaþamýný yitiriyor. Türkiye'de ise yaklaþýk 2,5-3 milyon kalp hastasýnýn olduðu tahmin ediliyor. Her yýl yaklaþýk 200 bin insanýmýz da kalp ve damar hastalýklarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Kalp Saðlýðý Haftasý dolayýsýyla Acýbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ergün Seyfeli, yaþam boyu saðlýklý bir kalbe sahip olmak neler yapýlmasý gerektiði konusunda açýklamalarda bulundu. Kalp ve damar hastalýðýna sahip kiþilerin yaklaþýk yüzde 80'ininde hipertansiyon, kolesterol yüksekliði ve sigara kullanýmý bulunduðunun altýný çizdi. Diðer önemli riskler arasýnda þeker hastalýðý, obezite (aþýrý kilolu olma), hareketsiz yaþam, beslenme bozukluðu yer aldýðýný ve ileri yaþ ve genetik risklerinde nedenler arasýnda bulunduðunu söyledi. Doç. Dr. Ergün Seyfeli, kalp hastalýklarýndan korunmada erken teþhis kadar egzersiz ve düzenli beslenmenin de önemli olduðunu belirterek, þu açýklamayý yaptý: "Hastalar mümkünse açýk alanlarda her gün veya en azýndan haftanýn 3-4 günü, en az dakika tempolu yürüyüþler yapmalý. Yürüyüþlerde temel kural egzersize baþlamadan önceki kalp hýzýnýzýn yüzde 70'ne ulaþacak tempoda yürüyüþler yapýlmasýdýr. Mesela kalp hýzý 70 olan bir kiþi kalp hýzýný 120 atýma çýkaracak tempoda yürüyüþ yapmasý gerekir. Hastalar bunu dijital tansiyon aletleri ile kolayca yapabilirler. Egzersizin süresi yanýnda tipide önemlidir. Örneðin kas yapýcý (halter, balfiks, aðýrlýk kaldýrma vs.) egzersizlerden kaçýnýlmalý, daha çok yürüyüþ, yüzme ve aerobik aktiviteler yapýlmalý."beslenme ve diyetinde önemli olduðuna vurgu yapan Doç. Dr. Ergün Seyfeli, "Mutlaka doðal gýdalar tüketilmeli, sebze ve meyve tüketimi arttýrýlmalý, tuz tüketimi yaðlý ve sindirimi zor gýdalardan uzak durulmalýdýr. Kýsacasý beslenme mutlaka dengeli olmalýdýr. Özetle beslenme konusunda þunu söyleyebiliriz, her þeyden yiyelim ama hepsini yemeyelim." dedi. Sigaranýn kalp damar hastalýklarýnýn yüzde 20'sinden sorumlu olduðunu anlatan Doç. Dr. Ergün Seyfeli, sigarayý býrakanlarda kalp hastalýðý riski 1-2 yýl içinde yüzde 50, içme süresi ve miktarýna baðlý olarak yýl içinde de hiç sigara kullanmayan bir kiþinin riskine düþtüðünü anlattý. Seyfeli, "Dolayýsýyla yaþ ve genetik riskimizi deðiþtiremeyiz ama düzenli kalp check-uplarý, egzersiz ve beslenme ile kalp hastalýklarýndan önemli oranda korunabiliriz." diye konuþtu. (CÝHAN) 19:50 Uzman Jandarma Osman Kanat, askerliði gönüllü olarak seçmiþ ve görevini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþan bir askerdir. En zor operasyonlarýn altýndan baþarýyla kalkmaktadýr. Devresi Cemil'le gittikleri son operasyon baþarýyla sonuçlanýr ancak bu operasyonun baþarýsý örgütü fena kýzdýrýr. Osman ve Cemil, operasyondan sonra köyün ileri gelenlerinden Mürsel Aða'nýn evine sýðýnýrlar. Peþlerindeki adamlarý atlatmayý baþaran Osman nicedir unuttuðu aþkla burada, Mürsel Aða'nýn kýzý Nihan'ýn gözlerinde karþýlaþýr. 23:15 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yutma güçlüðü, hastalýk habercisi olabilir kalp ve damar hastalýklarýndan ölüyor Sakarya Fýrat Uzmanlar, öksürük, boðazda kuruluk, yutma güçlüðü gibi þikayetlerin uzun sürmesinin ciddi hastalýklara iþaret edebileceðini belirtiyor.kbb uzmaný Op. Dr. Atilla Þengör, yutma güçlüðü ile ortaya çýkan kulak burun boðaz hastalýklarý ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Grip, nezle, soðuk algýnlýðý ya da boðaz enfeksiyonlarýnýn dýþýnda yutma güçlüðü yaþayan hastalarýn hekime baþvurmasýnýn en sýk nedeninin 'kanser korkusu' olduðunu belirten Þengör, " Oysa yutma güçlüðüne yol açabilen baþka pek çok durum vardýr. Burada rahatsýzlýðýn süresi, beraberindeki diðer belirtiler, hastanýn yaþý, sigara kullanýmý, alýnan sývý miktarý, sistemik hastalýklarýn varlýðý, kullanýlan ilaçlar ve daha pek çok bilgi önem taþýr. Yutma olayý, vücutta pek çok yapýnýn görev aldýðý; beyin, çeþitli sinirler ve kaslarýn sistemli olarak beraber çalýþmasýný gerektiren bir harekettir. Bu aþamada yutmanýn sinirsel bozukluklarý ile yutmayý engelleyen kitlesel bir hastalýðý ayýrt edebilmek gereklidir. Bu ayrýmý yapabilmek için Kulak Burun Boðaz, Nöroloji, Gastroenteroloji ile ve Genel Cerrahi Uzmanlarý'nýn kendi alanlarýnda incelemeler yapmalarý gerekebilir. Aðýz, tükürük bezleri, boðaz ve gýrtlak bölgelerinde yutma güçlüðüne neden olabilecek hastalýklar KBB endoskoplarý ile doðrudan görülerek belirlenebilir." diye konuþtu. ÖNEMSENECEK BELÝRTÝLER Atilla Þengör, önemsenmesi gereken belirtileri þöyle sýraladý: "Salya artýþý, gýda veya sývýnýn boðazda takýlma hissi, boðaz veya göðüste rahatsýzlýk hissi (özellikle reflü hastalarýnda) gýcýk öksürüðü, boðazda yabancý cisim varmýþ gibi hissetmek, uzun süreli veya ciddi yutma problemleri nedeniyle görülen kilo kaybý ve beslenme bozukluðu, gýda veya sývýlarýn soluk borusuna kaçmasý ve seste deðiþme gibi belirtiler yutma problemlerine iþaret etmektedir."yutma güçlüðü, nezle-grip gibi rahatsýzlýklarýn baþlangýcýnda boðazda kuruluk ve yanma ile beraber olabileceði gibi; bademciklerin enfeksiyonlarýnda þiddetli aðrý ile beraber olabileceðini ifade eden Þengör, "Bu durumu 'aðrýlý yutkunma' olarak tanýmlamak daha doðrudur. Mevcut enfeksiyonun tedavisi ile iyileþme saðlanýr. Yutkunma zorluðu sadece iltihabi durumlarda görülmemektedir. Bazen sadece az su içilmesine ya da burun týkanýklýðý nedeniyle aðýz solunumu yapýlmasýna baðlý aðýz-boðaz kuruluðu olanlarda veya tükürük salgýlanmasýndaki bir problem nedeniyle de olabilir. Sinüzitten romatizmal hastalýklara, tükürük bezi taþlarýndan radyoterapiye baðlý mukoza sorunlarýna kadar pek çok hastalýðýn KBB alanýndaki bulgularýný tanýyabilmek gerekir. Bazý ilaçlarýn kullanýmý bile yutma güçlüðüne sebep olabilir. Teþhis çoðu kez doðrudan görüþ saðlayan rutin endoskopik KBB muayenesi ile konulabilir; ancak gereðinde diðer teþhis yöntemlerine de baþvurulmasý gerekebilir." ifadelerini kullandý. TÜMÖR OLUÞUMLARINA DÝKKAT! "Yutma güçlüðü; aðýz, dil kökü, boðaz, gýrtlak bölgesinin iyi veya kötü huylu tümörlerine baðlý da olabilir." diyen Þengör, "Büyüyen bir kitlenin gýda ve sývýlarýn ilerlemesini engellemesi veya yutma hareketini bozmasý, yutma güçlüðüne yol açabilir. Bunlarýn teþhisi de çoðu kez KBB alanýnda kullanýlan deðiþik çaplardaki düz ve açýlý endoskoplarla doðrudan görülerek yapýlýr. Bu muayeneler sýrasýnda yutkunma hareketinin düzgün olup olmadýðý da gözlenebilir. Görüntüleme yöntemleri ve patolojik incelemelere göre tedavi planý belirlenir." þeklinde konuþtu.yutma güçlüðünün çok daha basit nedenlerinin olabileceðini belirten Þengör, þu bilgileri verdi: "Örneðin hýzlý yeme alýþkanlýðý veya yaþlý hastalarda diþlerde eksilmelere ya da iyi yapýlmamýþ protezlere baðlý gýdalarýn iyi çiðnenememesi nedeniyle gýdalarýn yutulmaya hazýr hale getirilmemiþ olmasý da bir etkendir.daha aþaðý seviyelerdeki örneðin yemek borusu ile ilgili kasýlma bozukluklarý, darlýklar, kitleler veya mide asidinin mideden geri gelmesi þeklinde bilinen reflü hastalýðý yutma güçlüðü nedenlerindendir. Bu hastalýklardan bazýlarý, örneðin reflü hastalýðýnýn gýrtlak bulgularý KBB Uzmanlarý tarafýndan da teþhis edilebilir. Ancak ileri reflü hastalýðýna yol açan durumlar ve diðer hastalýklar Gastroenteroloji veya Genel Cerrahi tarafýndan teþhis ve tedavi edilir. Pek çok nedene baðlý olabilen yutma güçlüðü mutlaka önemsenmelidir. Uzamasý ya da ilerlemesi halinde ileri tetkiklerden kaçýnýlmamasý gereken bir klinik belirtidir." (CÝHAN) Yarýþma Kenan Iþýk'ýn ilk konuðu otuz yaþýndaki Iþýk Baþer... Iþýk Haným'ýn hedefi, TL kazanmak... Programýn diðer konuklarý ise Uður Türk, Ömer Oktay Cankut ve Selin Talazan... Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý Kim Milyoner Olmak Ýster?, Kenan Iþýk ýn sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Kim Milyoner Olmak Ýster? 20:00 Pis Yedili Günçiçek'e görücü geleceðini duyan Pis Yedili, bunu engellemek için bir plan yapar. Görücüler gelirken harekete geçecekler ve Günçiçek'lerin evine ulaþmalarýna engel olacaklardýr. Fakat yaptýklarý bir hata baþlarýna iþ açar. Furkan, Elçin ve Ceyhun'un ayrýlmasý için elinden geleni yapar. Elçin'in ailesine gidip, Ceyhun'un aslýnda Güney'in kuzeni olduðunu söyler. Bunun üzerine aile, Elçin'i Ýzmir'e halasýnýn yanýna okumaya göndermeye karar verir. TNK grubu konser verecektir ve Ýkoncan lar biletlerini çoktan almýþlardýr. Bilet fiyatlarý yüksek olduðu için Pis Yedili bilet satýn alamamýþtýr fakat bulduklarý fikir hem konsere gitmelerini saðlayacak hem de ikoncanlarý rezil edecektir. Acun Ilýcalý Acun Ilýcalý, Ergün ve Ýlknur Ilýcalý'nýn ikinci oðullarý olarak, 29 Mayýs 1969'da Edirne'de doðdu. Ömer Cenker Ilýcalý adýnda bir aðabeyi olan Ilýcalý'nýn ailesi Erzurum'un Ilýca ilçesindendir. Ýlkokul ve ortaokul hayatý Edirne Ýstiklâl Ýlköðretim Okulu'nda geçmiþtir. Kadýköy Maarif Koleji orta bölümünü ve Kadýköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ýstanbul Üniversitesi'nin Ýngilizce öðretmenliði bölümünü kazanmýþtýr. Fakat o okulda okumayýp, televizyonculuðu seçmiþtir.on dokuz yaþýnda evlenmiþ ve bu evlilikten Banu adýnda bir kýz çocuðu dünyaya gelmiþtir. Yirmi bir yaþýndayken, kýzý doðduktan dokuz ay sonra ailesini kaybetmiþtir. Daha sonra ilk eþinden boþanmýþtýr.[1] Ýkinci evliliðini ise 2003 yýlýnda Zeynep Ilýcalý'yla yapmýþtýr ve bu evliliðinden ise Leyla ve Yasemin adlarýnda iki kýz çocuðuna sahiptir.kariyeri 1995 yýlýnda bir kot dükkâný açarak ticarete atýlmýþ; fakat iflas etmiþtir. Bir arkadaþý vasýtasýyla Ýlker Yasin'le tanýþan Ilýcalý, futbol bilgisiyle onu etkilemeyi baþarýnca denenmek üzere iþe alýnmýþtýr. Beþiktaþ muhabiriyken futbolcularla samimi olup özel röportajlar yapmayý baþarýnca yýldýzý parlamýþ ve daha sonra Þansal Büyüka'nýn ekibine transfer olmuþtur. Televole'nin spor magazin programý olduðu yýllarda bu program içerisinde kendine ait bir bölüm sunmaya ve bu bölüm dâhilinde dünyayý dolaþmaya baþlamýþtýr. Ardýndan bu bölümü 2002 yýlýnda Acun Firarda adý altýnda ayrý bir program yaparak sunmaya devam etmiþtir. Bu kapsamda yüz beþ ülke gezmiþtir[1] yýlýnda Acun Medya adlý prodüksiyon þirketini kurmuþtur; Fear Factor, Survivor Kýzlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mýsýn Yok musun, Devler Ligi, Yetenek Sizsiniz, Yok Böyle Dans, Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve O Ses Türkiye programlarýnýn yapýmcýsý, jürisi ve sunucusu olmuþtur. Ayrýca Uður Dündar'ýn sunmuþ olduðu Yoksa Rüya mý? ve Behzat Uygur'un sunmuþ olduðu Söyle Söyleyebilirsen programlarýnýn yapýmlarý da Acun Ilýcalý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.ayrýca baþta Türkiye'deki üniversiteler olmak üzere, Anadolu'nun çeþitli yerlerinde stand-up gösterileri yapmýþtýr; bu gösterilerinde meslek hayatý boyunca baþýna gelenleri mizahi bir dille izleyicilere aktarmýþtýr. FIRINDA SALAMLI MISIR Kaptanýn ustalýðý deniz Durgunken anlaþýlmaz. Lukianos Malzemeler 2 Kutu Mýsýr Konservesi (500 gr) 4-5 Dilim Salam 2 Diþ Sarmýsak 3 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 4 Çorba Kaþýðý Tepeleme Un 2 Su Bardaðý Süt 1/2 Kutu Krema Üzerine Serpmek Ýçin Galeta Unu Tuz, Karabiber, Muskat Yemeðin Tarifi Mýsýrlarý süzgece alýp suyunu süzün. Salamlarý uzunlamasýna ince þeritler halinde doðrayýn. Derin bir tencerede tereyaðýný eritip dövülmüþ sarmýsaðý 1-2 dak. çevirin. Unu ekleyip az kavurun. Karýþýma sütü ilave edin ve pütür pütür olmamasý için kuvvetle çýrpýn. Kaynamaya yakýn kremayý ekleyin. Karýþým kaynayýnca tuz, karabiber ve muskatý ilave ederek ateþten indirin. Yaðlanmýþ fýrýn kabýna hazýrladýðýnýz sütlü sosten bir miktar dökün. Üzerine mýsýrlarýn yarýsýný yayýp salam dilimlerini yerleþtirin. Salamlarýn üzerine bir miktar sos döküp kalan mýsýrý yayýn. Malzemenin üzerini sosla kaplayýn. En üste galeta unu serpip fýndýk büyüklüðünde tereyaðý toplarý yerleþtirin. Fýrýnda piþirip üzerini ýzgarada kýzartýn. Sýcak servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 21:15 Eskiþehirspor- Fenerbahçe 23:15 Kim Milyoner olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:30 Bugun Ne Giysem 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Merhamet 22:15 Kuzey Güney Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Sakarya Fýrat 22:55 Osmanlý Tokadý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

9 HABER 9 "Verdiðimiz tüm sözleri tuttuk" AK Parti Ýskilip ilçe nisan ayý danýþma meclisi gerçekleþtirildi. Her ay gerçekleþtirilen danýþma meclisine AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþar Anaç, Ýskilip Belediye Baþkan Vekili Melih Alpsar, Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilip Ýl Genel Meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadýn kollarý ve gençlik kollarý üyeleriyle çok sayýda partili katýldý. Toplantýda konuþan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, gündemdeki konularý deðerlendirdi. Terörle mücadelede yeni sürece deðinen Koçkaya, ülkedeki kan ve gözyaþýnýn durmasý için Baþbakan Erdoðan'ýn baþlattýðý barýþ sürecine destek olmalarý gerektiðini söyledi. Bugüne kadar terörün durmasý için birçok önlem alýndýðýný ancak hiç birinin sonuç vermediðini kaydeden Koçkaya, bu yeni sürecin baþarýlý olacaðýna inançlarýnýn tam olduðunu belirtti. Koçkaya, bu süreci halkýn daha iyi anlayabilmesi için kendilerinin de süreci heryerde anlatmalarý gerektiðini ifade ederek, "Bizler de Çorum'un ve Ýskilip'in akil insanlarý olmalýyýz. Çözüm için elimizden ne geliyorsa yapmalýyýz. Muhalefet çözüm sürecine taþ koymaya çalýþýyor ancak halk bunu yutmayacaktýr" dedi. -"ÝSKÝLÝP OLARAK GÝRDÝÐÝMÝZ BÜTÜN SEÇÝMLERDE YAPABÝLECEÐÝMÝZÝN ÝKÝ KATINI YAPTIK"- Ýskilip AK Parti ilçe teþkilatýnýn girdiði bütün seçimlerde yapabileceðinin iki katýný yaptýðýný açýklayan Koçkaya, AK Parti'nin Ýskilip'e verdiði bütün sözleri tuttuðunu kaydetti. Ýskilip'te yapamadýklarý iþ kalmadýðýný aktaran Ali Koçkaya þunlarý söyledi: "Biz bu yapýlanlarý anlatmalýyýz. Ýnsanýmýz yapýlanlarý çabuk unutuyor. Her mahalleye, her eve gidin ve hizmetlerimizi anlatýn. Anadolu Lisesi, Halk Eðitim Merkezi binasý, Adalet Sarayý, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom binasý, Devlet Hastanesi gibi hizmetleri Ýskilipimize kazandýrdýk. Yýllardýr çekilen su sorununa kesin çözüm getirdik ve yeraltý göletini yaptýk." -"HER SEÇÝM ÖNCESÝ TABELASI ASILAN SEÇÝMDEN SONRA ÝNDÝRÝLEN MYO'YU ÝSKÝLÝP'E KAZANDIRDIK"- Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nun her seçim öncesi muhalefetin seçim kozu olduðunu kaydeden Koçkaya, kendilerinin Meslek Yüksek Okulu'nu Ýskilip'e kesin olarak AK Parti'nin kazandýrdýðýný söyledi. Koçkaya, bunun yanýnda Ýmam Hatip Lisesi 200 kiþilik yurdunun da kýsa süre önce Ýskilip'e kazandýrýldýðýný belirtti. Yediveren Derneðinden Kutlu Doðum sergisi Alaca Yediveren Eðitim Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði "Kutlu Doðum Sergisi" açtý. Kutlu Doðum Evi'nin açýlýþýný yapan Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner yaptýðý konuþmada içinde bulunduðumuz Kutlu Doðum Haftasýnýn deðerlendirilmesi adýna bu tür etkinliklerin faydalý olduðunu, özellikle gençlerin bu etkinliklerde olmasýnýn geleceðe yönelik bilinçli insanlarýn yetiþmesine vesile olabileceðini vurguladý. Serginin Kutlu Doðum etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiðini belirten Dernek Baþkaný Zehra Öztürk ise "Hac vazifesini ya da Umre vazifesini yapacak olan vatandaþlar burada önemli bilgiler alabiliyorlar. Alaca halkýnýn buluþtuðu bu anlamlý etkinliðe katýlan herkese teþekkür ediyorum. Kutsal mekânlara gidemeyenler ya da gidecek olanlar burada ön provasýný yapabiliyorlar" þeklinde konuþtu. Kutlu Doðum Sergisinde Kabe, Hira Daðý, Mescid-i Nebevi, Cennet-ül Baki, Taif hadisesi, Fil vakasý gibi kutsal mekanlarýn maketlerinin yaný sýra kutsal emanetler ile ayet ve hadislerin yer aldýðý stantlar da yer alýyor. Serginin 22 Nisan 2013 gününe kadar herkese açýk ve ücretsiz olacaðý belirtildi. Yýldýrým'dan Kýr'a taziye Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý üyelerinden Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Abdullah Kýr geçirdiði trafik kazasý sonucu vefat etti. SMMMO Yönetim Kurulu Muzaffer Yýldýrým Abdullah Kýr'ýn vefatý hakkýnda verdiði bilgide, "Meslektaþýmýzý elim bir trafik kazasý sonucu kaybetmiþ olmanýn derin üzüntüsünü yaþamaktayýz. 58 yaþýnda evli ve üç çocuk babasý olan deðerli meslektaþýmýz Abdullah Kýr, 1990 tarihinde Oda'mýza üye olmuþ ve mesleðini Osmancýk Ýlçemizde ifa etmekte idi. Þahsým, Yönetim Kurulum ve meslektaþlarým adýna merhuma Allah'tan rahmet, acýlý ve kederli ailesine, yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum" dedi. Uslu'dan Ýmal ailesine taziye Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Faruk Ýmal'in annesi Hanik Ýmal(74) geçtiðimiz pazar günü vefat etti. Hanik Ýmal pazartesi günü öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Gülbaba mezarlýðýna defnedildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Faruk Ýmal'i arayarak baþsaðlýðý dileklerini iletti. Uslu, "Saygýdeðer anneniz Hanik Ýmal hanýmefendinin vefat ettiðini teessürle öðrenmiþ bulunuyorum. Baþýnýz sað olsun. Rahmeti rahmana kavuþan merhume annenize Allahtan rahmet, size ve acýlý ailenize sabýrlar diliyorum" dedi. Ek ödeme yönetmeliði saðlýk personelini maðdur ediyor Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Ek Ödeme Yönetmeliði'nde yapýlan son deðiþikliklerle meydana gelen maðduriyetlerin günden güne arttýðýný söyledi. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, ameliyathane, yoðun bakým, doðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, acil servis, poliklinik, kapalý psikiyatri servisleri, AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik iliði nakil üniteleri gibi özellik arz eden riskli birimlerde çalýþan saðlýk personelinin döner sermaye ödemelerini riskli birim katsayýsý üzerinden almalarýnýn engellenmesinin maðduriyetleri giderek arttýrdýðýný söyledi. Erözgün, yeni düzenleme ile ek ödemelerinde kayda deðer bir artýþ olmadýðý gibi, bir de ek ödeme tutarýnýn dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde hak sahiplerine ödenir hükmünden dolayý ayýn 15'inde maaþla birlikte ödeme zorunluluðu olmamasýnýn saðlýk personelini iyice çýkmaza soktuðunu dile getirdi. Yýllarca mücadele ederek ek ödemelerin maaþla birlikte yatýrýlmasýný saðladýklarýný, fakat yeni yönetmelikle bunun artýk ayýn 15'inde maaþla ödeme zorunluluðunun bulunmadýðýný belirterek artýk saðlýk çalýþanlarýný maðdur etmeye kimsenin hakký yoktur, saðlýk çalýþanlarýnýn da baktýklarý ailesi ve ödemeleri olduðunu dile getiren Erözgün, hastanelerin de bu yönetmelikten güç alarak ödemeleri zamanýnda yapmamasýndan saðlýk çalýþanlarý adýna Tüm Saðlýk-Sen olarak büyük rahatsýzlýk duyduklarýný ifade etti. Erözgün, "Saðlýk bir ekip iþidir. Hekim ve hekim dýþý personel ayrýmý yapýlamaz. Hiç bir ayrým yapýlmadan 4/c statüsünde çalýþan personele de ek ödeme verilmelidir. Ek ödemeler maaþ ile birlikte düzenli þekilde ödenmelidir. Hekim dýþý personelin ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasý için sendikamýz mücadelesine devem edecektir" dedi. Erözgün, saðlýk personelini maðdur eden ek ödeme yönetmeliðinin maðduriyetleri giderecek þekilde yeniden düzenlenmesi için Saðlýk Bakanlýðý'na çaðrýda bulundu. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintilerinin yapýlacaðý saatler ve etkilenecekler yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Sungurlu Ýlçesi merkez ve baðlý Beldeler ile köylerin tamamý, Boðazkale Ýlçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamý tarihinde saatleri arasýnda: Ýskilip Ýlçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamý, Bayat Ýlçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamý. Üçok'tan Akþemseddin Ýlkokuluna ziyaret Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok Akþemseddin Ýlkokulunu ziyaret etti. 8. sýnýflarýn dersine giren Üçok öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada Seviye Belirleme Sýnavýnýn önemine deðindi ve ders çalýþma teknikleri konusunda öðrencilere tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öðretim yýlý baþýnda açýlýþý yapýlan okulun anasýnýfýný ziyaret eden Üçok sýnýf öðretmeni Selma Karakaþ'tan uygulamalarla ilgili bilgi aldý. Anasýnýfý öðrencileri ile etkinlik yapan Üçok çocuklarla birlikte "ellerim tombik" þarkýsýný söyledi. Müdür amcalarýnýn kendileri ile birlikte etkinlik yapmasý ve þarký söylemesinden oldukça keyif alan minikler coþkulu ifadelerle birlikte etkinliðe katýldýlar. Akþemseddin Ýlkokulu anasýnýfýnýn modern imkanlarla donatýmýnýn yapýldýðýný ve sýnýfýn iyi imkanlara kavuþturulduðu söyleyen Üçok öðrencilerin böylesine nezih ortamlarda eðitim almasý sonucunda baþarýlý olduklarýný belirtti. Okul Öncesi Eðitimi önemsediklerini kaydeden Üçok, kýsa zamanda yaptýklarý etkinliklerle okul öncesinde okullaþma oranýný yüzde 82'lere çýkararak önümüzdeki öðretim yýlý için okul öncesi eðitiminde yüzde 100 okullaþmayý hedeflediklerini söyledi.

10 HABER 10 ÝHH Alaca'da Suriye yardým kermesi açtý Çorum ÝHH ve Ýlke-Der Alaca'da Suriye konulu fotoðraf sergisi ve kermes açtý. ÝHH Alaca Gönüllüleri tarafýndan organize edilen kermesin geliri Suriye'de açlýk çekenlere baðýþlanacak. Kermesin açýlýþýna ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esad Eyvaz, Alaca Emniyet Müdürü Tamer Azem Aslan, Alaca Müftüsü Ýhsan Caner, Alaca Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Kadir Þimþek, Ýlke-Der Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Özgün, davetliler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý Müslümanlarýn bulunduðu coðrafyalarýn kana bulandýðýný bu manzara karþýsýnda sorumlu olduklarýnýn altýný çizdi. Belediye Baþkaný Muhammed Esad Eyvaz'da bir selamlama konuþmasý yaptý. Eyvaz konuþmasýnda Suriye'ye yardým etmenin insanlýðýn görevi olduðunu ve bu çalýþmalarýn Alaca'da da yapýlamasýnýn kendilerini memnun ettiðini ve bu tür çalýþmalarý sonuna kadar desteklediðini söyledi. Alca Müftüsü Ýhsan Caner'in yaptýðý duanýn ardýndan açýlýþ yapýldý. Kermes bir hafta hizmet verecek. TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesinde Kutlu Doðum konferansý TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesinde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle konferans düzenlendi. Ýl Müftülüðü iþbirliðiyle yapýlan konferansa konuþmacý olarak Merkez Kuran Kursu öðretmeni Yusuf Demirel katýldý. Peygamber Efendimizin örnek alýnmasý gereken hayatý ve O'nun insan onuruna verdiði önem üzerinde durulan konferansý öðrenciler ilgiyle dinlediler. Program sonrasý öðrencilere Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan "Kartelalar, Yüce Peygamberimizin hayatýndan kýsa kesitler sunan broþürler ve Kuran-ý Kerim Mealleri daðýtýldý. Sungurlu OSB Müteþebbis Heyeti toplandý Nur-Der'den Kutlu Doðum etkinliði Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyet toplantýsý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Sungurlu OSB Müteþebbis Heyeti üyelerinden Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Musa Çoksezgin, Bülent Kankurdan ile diðer üyeler katýldý.sungurlu OSB müteþebbis heyeti toplantýsýnda, Sungurlu OSB'nin 2012 yýlý Denetim Kurulu Raporu ile Yeminli Mali Müþavir Raporlarýnýn deðerlendirilmesi, OSB çalýþmalarý hakkýnda üyelere genel bilgi verilmesi, bölgenin sorunlarý ve çözüm önerileri ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Toç Bir-Sen'den Bayram Hamgir'e hayýrlý olsun Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Köle Kenan Erdem Mücahit Akgün, Toç Bir-Sen ve Ýþyeri Temsilcisi Caner Altuntaþ Tunceli Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü iken Laçin Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne Ýlçe Müdürü olarak atanan Bayram Hamgir'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ýlçe Müdürü Bayram Hamgir'de ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Ortaköy'de daha önce çalýþtýðýný, tekrar Çorum'a hizmet etmekten mutlu olacaðýný belirterek sendika yönetimine teþekkür etti. Kýsa adý Nur-Der olan Çorum Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði Kutlu Doðum anýsýna piknik programý düzenledi. Piknikte ilahiler, kasideler ve divanlar eþliðinde salavatlar getirildi. Nur-Der Baþkaný Murat Kayacý yaptýðý açýklamada, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasulüllah Efendimiz'in güzelliðini anlatmaya bizim gücümüz yetmez. Tarih boyunca milletimiz, Hazreti Peygamberimizle derin bir sevgi baðý kurmuþ ve hayatýný, onun sevgi kültürü çerçevesinde þekillendirmiþtir. Tarihte Peygamberimiz (s.a.v.) kadar sevilen, uðruna canlar feda edilen bir baþka insan yaþamamýþtýr. O'na olan sevginin gerçek manasýný ve sýnýrlarýný anlayabilmek için O'nun hayatýný okuyarak hafýzalara kazýmak ve kendi hayatýmýza model almamýz gerekir. Bize düþen görev daima onu örnek alýp O'nun yaþadýðý gibi yaþayabilmek, O'nun yaþayýþýný bütün insanlara anlatmak ve öðretmektir. Aziz milletimizi bir arada tutan, kaynaþtýran, güç kaynaðýmýz olan Ýslamiyet'i daha iyi kavrayabilmek, dinimizin bütün güzelliklerini öðrenmek ancak Peygamber efendimizi daha iyi anlamakla mümkündür. Rahmet, sevgi, hoþgörü ve adalet gibi erdemli deðerleri kiþiliðinde toplamýþ olan Efendimiz, hayatý boyunca insanlarý doðruluða, iyiliðe, yardýmlaþma ve dayanýþmaya teþvik etmiþtir. Ayný zamanda Efendimiz (sav) insanlýða, sevgiyi, þefkati, sosyal adaleti, paylaþmayý, ahde vefayý, emanete sahip çýkmayý, yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý da öðretti. Kutlu Doðum Haftasý'nýn milletimize ve bütün insanlýða hayýrlar getirmesini, birlik ve beraberliðimizi pekiþtirmesini diliyorum" dedi. MYO öðrencilerine madde baðýmlýlýðý anlatýldý Osman Eðri, Koyunbaba'yý anlattý Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu'nda, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, "Madde Kullanýmý ve Baðýmlýlýðý" konulu bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Alaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, Alaca Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlileri ve öðrenciler katýldý. Madde kullanýmý ve madde baðýmlýlýðý konusunda açýklayýcý ve öðretici bilgilerin slayt gösterisi ve kýsa filmlerle salonda bulunanlara anlatýldýðý programýn sunumunu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði'nden Polis Memuru Tekin Varýþlý yaptý.salonda bulunanlarýn dikkatle takip ettiði programýn giriþ bölümünde madde baðýmlýlýðýnýn ne olduðu ve baðýmlýlýk yapan maddeler hakkýnda bilgi verildi. Baðýmlýlýk ve baðýmlýlýðýn ilerleme sürecinin nasýl iþlediði grafiklerle anlatýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, öðrencilere yönelik yaptýðý konuþmada baðýmlýlýk ve baðýmlýlýða yol açan maddeler konusunda uyarýlarda bulundu. Öðrencilere geleceðin teminatý olarak baktýklarýný kaydeden Oruç, madde kullanýmýnýn gençleri çürüten ve geleceðini karartan kötü bir durum olduðunu açýkladý. Osmancýk Belediyesi ile Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneðinin birlikte organize ettiði "Osmancýk'ta Ali Aba Koyunbaba" paneli Belediye Kültür Merkezinde yapýldý. Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri katýldý. Dernek Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý bir konuþma yaptý. Prof. Dr. Osman Eðri ise Osmancýk bölgesinin Koyunbaba hazretlerinin duasýna nail olmuþ özel bir bölge olduðunu anlatarak Eli Beyt ve Ehli Sünnet kardeþliðini tarihi kaynaklara dayanarak açýkladý. Horasan'dan Anadolu'ya gelen Alperen'lerin iki koldan geldiklerini Koyunbaba'nýn ise Ýmam Rýza soyundan Peygamber efendimizin torunu olduðunu söyledi. Koyunbaba Hazretlerinin Hicazý ziyaret ettikten sonra bir müddet Baðdat ve Þam'da kaldýðýný ve daha sonra Bursa'ya geçtiðini ifade eden Eðri rüyaya da iþaret yolu ile Osmancýk'ý tercih ederek buraya yerleþtiðini belirtti.osmanlý Devletinin fetih yollarýnda önemli konaklardan birisi olan Osmancýk'ta Koyunbaba tekkesinin doðu seferlerinde ordunun konakladýðý önemli bir merkez olduðunu da kaydeden Eðri, Koyunbaba'nýn Koyunaba köprüsünün yapýmýndaki rolü konusunda da açýklamalarda bulundu. Paneli Ýlçe Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye baþkaný Bekir Yazýcý, Mal Müdürü Hüseyin Zengin ile birlikte çok sayýda sivil toplum örgütü, siyasi parti temsilcisi ve vatandaþ izledi.

11 SPOR 11 YEDAÞ Þampiyonlar Ligi tamamlandý. Turnuvada 44 takým yarýþtý, 'dostluk kazandý' YEDAÞ'ýn 44 takýmý yarýþtý kazanan 'spor paydaþlýðý' oldu Belediyespor yorgunluk attý Keçiörengücü maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile baþlatan Çorum Belediyespor fuar alanýndahafif bir çalýþma ile yorgunluk attý. Futbolcularýn þehir dýþýndan gelmesi nedeniyle saat 16.30'da Samsun Yolu üzerindeki fuar alanýnda yapýlan antrenman Teknik Direktör Halit Kýlýç nezaretinde baþladý. Isýnma hareketleri ile start alan antrenman 10 dakikalýk hafif tempoda koþu ile devam ederken, teknik adamfutbolcularýn yol yorgunluðunu dikkate alarak antrenmanýn ikinci bölümünde oyunsal formatta bir çalýþma yaptýrdý. Belediyespor bugün saat 14.30'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý tek antrenman ile Keçiörengücü maçý hazýrlýklarýný sürdürecek. Spor servisi FÝNALÝN ADI: MÝMAR SÝNAN ÝLKOKULU - SUNGURLU HÜRRÝYET ORTAOKULU Kýsa adý ÇESDER olan Çorum Eðitim Sevenler Derneði tarafýndan bu yýl 8. si düzenlenen "ÇESDER FUTBOL 2013" Halý Saha Futbol Turnuvasýnýn yarý final maçlarý oynanan 2 karþýlaþma ile tamamlandý. Hafta sonu oynanan karþýlaþmalar sonunda; rakibini penaltý atýþlarý sonunda 7-4 yenen Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmý ile yine rakibini 5-4 yenen Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý final maçý oynayacaklar. Rakibine penaltý atýþlarý sonunda 7-4 yenilen Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý ile yine rakibine 5-4 yenilen Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý ise turnuvada 3.lük maçý yapacaklar. FÝNAL 20 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da Ekol Halý Sahada: Mimar Sinan Ýlkokulu - Sungurlu Hürriyet Ortaokulu 3.LÜK MAÇI 20 Nisan Cumartesi günü saat 14:00'da Ekol Halý Sahada: Bahçelievler & Fatih Anadolu - Osmancýk Kaymakamlýðý "ÇESDER FUTBOL 2013" yarý final maçlarýnýn görünümü: Günün ilk karþýlaþmasý Bahçelievler & Fatih Anadolu ile Sungurlu Hürriyet Ortaokulu arasýnda oynandý. Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý, oldukça çekiþmeli geçen maçýn ilk yarýsýný Hasan Bal'ýn attýðý iki gol ve Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmý adýna da Serkan'ýn attýðý gollerle 2-1 önde bitirdi. Ýkinci yarýda karþýlýklý atýlan goller vardý. Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý adýna Hasan Olgun ve Hasan Bal, Sungurlu Hürriyet Ortaokulu adýna ise iki tane Serkan ve Hakan'ýn golleri vardý. Normal süresi 4-4 biten karþýlaþma sonunda seri penaltý atýþlarýna geçildi. Sungurlu Hürriyet Ortaokulu ilk üç penaltýsýný gole çevirirken Bahçelievler & Fatih Anadolu takýmý ise üç penaltýyý da atamadý. Bu sonuçla Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmý finale çýkan ilk takým oldu. Günün ikinci maçý baþlamadan önce; Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý maça baþlarken anlamlý bir pankart açtý: "ACINIZI PAYLAÞIYORUZ" Son on gün içinde, önce Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý oyuncusu Selahattin'in annesinin vefatý sonra okul müdürü Ahmet Çek'in annesini kaybetmesi ve müdür yardýmcýsý Ceylan Þahin'in de babasýnýn vefatý. Bitmedi müdür Ahmet Çek'in iki gün önce Ýstanbul'da ameliyatý. ÇESDER olarak Allah cümlesine sabýr versin. Günün ikinci çeyrek final karþýlaþmasý Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý ile Osmancýk Kaymakamlýðý takýmý arasýnda oynandý. Maçýn ilk yarýsýnda Mimar Sinan takýmýndan Muttalip ve Selahattin, Osmancýk Kaymakamlýðý takýmýndan ise Özcan'ýn golü vardý. Ýlk yarýyý 2-1 önde kapayan Mimar Sinan Ýlkokulu Muttalip ile bir gol daha bularak ikinci yarýya golle baþladý. Osmancýk Kaymakamlýðý takýmýndan Ýsmail ile farký bire indirse de Selahattin'in golüne engel olamadý. Tekrar Ýsmail ile bir gol bulan Osmancýk takýmý Kerim'in kendi kalesine attýðý gole engel olamadý. Maçtaki son gol Osmancýk Kaymakamlýðý takýmýndan Þener Ramazan'dan gelse de bu gol final için yeterli olmadý. Maçý 5-4 kazanan Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý adýný finale yazdýran diðer takým oldu. Çesder'in final maçý, 20 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'da Ekol Halý Sahada Mimar Sinan Ýlkokulu - Sungurlu Hürriyet Ortaokulu takýmlarý arasýnda oynanacak. Final maçýnýn ardýndan kupa ve madalya töreni ve kapanýþ kokteyli ikramý olacak. Spor servisi EGEMENLÝK LARI: 47 AYLAR: 21 Periyodlar: Hakemler: Ýbrahim Coþkun, Furkan Alagöz Egemenlik Yýldýzlarý: Damla, Naile, Ýrem, Betül, Beyza, Hümeyra, Melis, Simge, Fatma, Esra Ayyýldýzlar Takýmý: Cansu, Ayça, Zeynep, Sevcan, Buse, Selin, Medine, Buse, Ceren, Azra, Türkü, Tuðba ERKEKLER: HATTUÞÝLÝ: 41 CUMHURÝYET LARI B: 33 Periyodlar: Hakemler: Ömer Aydýn, Dursun Uðral Hattuþili: Emir, Mehmet, Ahmet, Barýþ, Muhammed, Emre, YEDAÞ Þampiyonlar Ligi'nin þampiyonu belli oldu. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu'nun eþi Gülay Türkoðlu'nun elinden þampiyonluk kupasýný alan Çorum takýmý Körfezimspor, büyük sevinç yaþadý. Genel Müdür Türkoðlu ise, "44 takým katýldý, sonuç önemli deðil. Paydaþlarýmýzýn hepsi þampiyon oldu, spor kazandý" dedi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin þampiyon takýmlarýnýn katýldýðý YEDAÞ Þampiyonlar Ligi, Samsun'da oynanan üçüncülük ve þampiyonluk maçlarýyla tamamlandý. 2. Özdeðerlendirme Toplantýsý'nýn olduðu hafta sonuna denk getirilen final maçlarýný YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve eþi Gülay Türkoðlu, YEDAÞ Ýl Koordinatörleri ve yöneticileri, paydaþ firmalarýn sahibi ve yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda YEDAÞ ve paydaþ firmalarýn çalýþanlarý izledi. ÞAMPÝYONLUK KUPASIGÜLAY TÜRKOÐLU'NDAN Paydaþ firmalarýn ve YEDAÞ bünyesinde çalýþan personellerden oluþan 44 takýmýn katýlýmýyla 5 ilde baþlayan YEDAÞ Futbol Ligi'nin ardýndan YEDAÞ Þampiyonlar Ligi'ne katýlmaya hak kazanan 10 takýmýn mücadeleleri nefesleri kesti. Sýrasýyla tüm illerde oynanan ve Samsun'da finali yapýlan YEDAÞ Þampiyonlar Ligi'ndeþampiyon, Samsun takýmý Karel Tesis takýmýna karþý üstünlük kuran Çorum takýmý Körfezimspor oldu. Körfezimspor'un þampiyonluk kupasýný YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nun eþi Gülay Türkoðlu verdi. Üçüncülüðü ise Samsun takýmý Yýldýz Kesme'ye karþý üstünlük saðlayan Çorum takýmý Hattuþaspor oldu. TURNUVALARIN GALÝBÝ44 TAKIMDIR YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, aile ortamýnda keyifli maçlar izlediklerini belirterek, "Kasým ayýnda 5 ilimizde eþ zamanlý olarak baþlayan futbol liginitüm illerde tamamladýktan sonra 10 takýmdan oluþan YEDAÞ Þampiyon Ligi'ne baþladýk. Çekiþmeli, heyecanlý bir o kadar da keyifli maçlara sahne olan þampiyonlarýn maçlarýnda final maçlarýný oynandý ve Þampiyonlar Ligi de tamamlandý. Bizim için iki dev organizasyon olan Futbol Ligi'nin ve Þampiyonlar Ligi'nin þampiyonlarý turnuvaya katýlan 44 takýmdýr. Yaklaþýk 650 çalýþanýmýzdýr. Aile ortamýnda, Fair-Play çerçevesinde bir turnuva geçti. Her maç sonunda kazanan dostluk, birlik ve beraberlik oldu. Tüm illerde YEDAÞ bünyesinde ve paydaþ firmalarda çalýþan personellerimiz birbiriyle tanýþma, kaynaþma fýrsatý buldu kiþilik dev bir aile olduðumuzu her zaman yeniliyoruz. Bu büyük ailenin bir parçasý olmak çok önemlidir. YEDAÞ'ýn kalite politikasý ve sürdürülebilir baþarýsýnda çalýþanlarýmýzýn önemli noktada sorumluluklarý bulunmaktadýr. Lider bir þirketiz ve 'rol model' olma yolunda tüm paydaþlarýmýzla birlikte büyük adýmlar atýyoruz" dedi. KAREL TESÝS'E FAÝR- PLAY ÖDÜLÜ Samsun takýmlarýndan Karel Tesis, Fair-Play ödülüne layýk görüldü. Amasya'da oynanan 2. Hafta maçýnda sakatlýk nedeniyle duran maçta, Sinop takýmý Boyabat Ýþletme Þefliði takýmýyla karþýlaþan KarelTesis'in, hakem atýþýnda centilmence rakip sahaya doðru attýðý top, Boyabat kalecisinin üstünden aðlarla buluþtu. Baþlama vuruþunun ardýndan Boyabatlý oyunculardan topu alan Karel Tesisli futbolcu, topu kendi aðlarýna göndererek eþitliði saðladý. Ve karþýlaþma da 1-1'lik skorla tamamlandý. Karþýlaþmayý izleyenlerce alkýþlarla takdir edilen bu centilmenlik hareketi, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu tarafýndan,karel Tesis takýmýna Fair-Play ödülü olarak geldi. Spor servisi EGEMENLÝK TURNUVASI Buðra, Mehmet Ziya, Efe, Ömer Cumhuriyet Yýldýzlarý B: Emre, Emirhan, Eren, Erkin, Yiðit, Özgün, Hamza, Gökhan, Taha, Engin, Tolgahan, Batuhan CUMHURÝYET LARI A: 45 ÇORUM LARI: 26 Periyodlar: Hakemler: Ömer Aydýn, Dursun Uðral Cumhuriyet Yýldýzlarý A: Berkay, Gökay, Cihan, Oðuzhan, Boran, Kutay, Alper, Emre, Ali Derya, Mamut, Berkay Yazdýran, Serkan Çorum Yýldýzlarý: Þevket, Berkay, Umut, Mustafa, Hasan, Arda, Süleyman, Hakan, Batuhan, Ali Þamil Spor servisi

12 U16 Milli Takýmý'nýn UEFA Geliþim Turnuvasý kampý baþladý Çorumlu futbolcu Tuncay Kýlýç'ýnda kadrosunda yer aldýðý U16 Milli Takýmýmýz, Nisan 2013 tarihlerinde Bulgaristan'da katýlacaðý UEFA Geliþim Turnuvasý hazýrlýklarýna baþladý. Ýstanbul MarriottCourtyard Otel'de 14 Nisan Pazar günü toplanan U16 Milliler, dün sabah turnuvanýn oynanacaðý Sofya'ya uçtu ve ilk antrenmanýný gerçekleþtirdi. U16 Milli Takýmý, turnuvadaki ilk maçýnda bugünplovdiv'de Gürcistan ile oynayacak. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, yazýlý basýn açýklamasý yaptý 'Ýþte karar defterimiz' Çorumspor Kulüp Baþkaný Rumi Ispanak, kulübün karar defterini saklama gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný söyledi. Konuyla ilgili olarak dün yazýlý basýn açýklamasý yapan Ispanak, þu açýklamayý yaptý "Yönetim olarak þu ana kadar çok sýkýntýlý þartlar içerisinde çalýþarak ligin sonuna gelmiþ bulunmaktayýz. Yönetimimiz maddi olarak çok kuvvetli bir yönetim deðil. Dýþarýdan hiçbir yerdende destek almýyoruz. Tamamen yönetim içerisinden 1-2 kiþi ile götürmeye çalýþtýk ve devam etmekteyiz. Çok iyi niyetli olarak çalýþmamýza raðmen dýþarýda ve basýnda bazý üzücü sözler ile karþýlaþýyoruz. Gelen paralarý alma veya karar defteri saklama, oyuncularý satýp býrakýp gitme gibi sözler bizi son derece üzmektedir. Þu ana kadar Çorumspor'un tüm harcamalarýný elbette sadece yönetim olarak bizler kendimiz yaptýk. Kendi ticari iþlerimizde kullandýðýmýz paralar ile bu takýmý çevirmeye çalýþtýk. Bir deplasmanýn maliyeti bizlere en kötü þartlarda 7-8 bin lirayý bulmaktadýr. Ýç saha maç masraflarý keza 3-4 bin lirayý bulmaktadýr. Bunlarýn yanýnda personel ve futbolcular, iaþe, lojman ve stadyum giderleri bulunmaktadýr. Bunlarý bir araya getirdiðimizde aylýk masraflarýmýz bin liranýn altýna düþmemektedir. Bu harcamalarý cebimizden yapmaktayýz. Çorumspor'un ne bir geliri nede parasý var. Sadece yönetimimiz karþýlamaktadýr. Para çekme yetkisi normal olarak iki imza ile yönetim kurulumuzun almýþ olduðu karar doðrultusunda yapýlmýþtýr. Karar defteride ortada durmaktadýr. Ýsteyen istediði zaman gelip inceleyebilir ve görebilir. Futbolcularýn satýlmasýna gelince; Tabi ki amacýmýz futbolcularýmýzý daha iyi yerlere göndermek. Alihan, Ali Koçak ve Tuncay'ýn gönderildiði gibi isteyen her kulüp futbolcularýmýzý alabilir. Futbolcularý satýp paralarý alýp býrakmak söz konusu deðildir. Bizler elbette isteriz tüm futbolcularýmýzýn gitmesini, ama bu mümkün deðil. Kalan futbolcularýmýz ile birlikte BAL liginde devam edeceðiz. Bu sene gidemeyen oyuncularýmýzý inþallah gelecek sene göndeririz. Sadece profesyonel takýmda ki oyuncularýmýz yok. Alt yapýda da 250 ye yakýn oyuncularýmýz var. Bunlarýnda geleceðini düþünmek durumundayýz. Alt yapýyada malzeme, iaþe, guruplara gitmesi, Guruplara araç temin edilmesi tamamen yönetimiz tarafýndan karþýlanmýþtýr. Ve halende karþýlamaya devam etmekteyiz. Nihayetinde biz yönetim olarak her þeyi Çorumspor için yaptýk. Bütün zorluklara Çorumsporumuz için göðüs gerdik ve ayný þekilde devam edeceðiz" dedi. Spor servisi Belediyespor yönetiminin ligde baþarýsýz olduðu için yollarýný ayýrdýðý Hayrettin Gümüþdað'ý þimdi de sportif direktör olarak takýmýn baþýna getirmeyi düþündüðü öðrenilirken, þu soru akýllara geldi. Belediyespor Yönetimi ne yapmaya çalýþýyor? Ligin ikinci yarýsýnda Yimpaþ Yozgatspor maçý sonrasýnda yollarýn ayrýldýðý Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'ýn Hayrettin Gümüþdað,Belediyespor'a sportif direktör olarak düþünülüyormuþ! Belediyespor yönetimi ne yapmaya çalýþýyor? Teknik Direktör Halit Kýlýç görev baþýnda iken sportif direktör olarak yeniden göreve getirilmesinin düþünülmesininbelediyespor yönetimine yakýþmayacak bir tavýr olarak olarak yorum bulmaya baþladý. Beldiyespor Yönetiminin bu kararý mantýk dýþý bir karar olarakta yorum bulurken, alýnacak böyle bir kararýn hem Halit Kýlýç'ý yaralayacaðý, hem de Hayrettin Gümüþdað'ý yaralayacaðý spor camiasýnda ortak fikir olarak dile getirilmeye baþlandý. Adnan Yalçýn Ýl Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza yaðdý Osmancýkgücüspor-Ulukavakspor maçýnýn kararý çýktý AFDK ÝKÝSÝNÝ DE 3-0 HÜKMEN MAÐLUP SAYDI Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafýndan Osmancýkgücü ve Ulukavaspor takýmlarýnýn 3'er puanýn silinmesi yönünde karar aldý. Konuyla ilgili olarak dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi. "Osmancýkgücüspor kulübü hakkýnda; tarihinde oynanan Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor 1.Amatör Küme Play Off müsabakasýnda futbolcu sayýsýnýn 6 ya düþmesi nedeniyle (3-0) hükmen maðlup sayýlmasýna, Ulukavakspor kulübü hakkýnda; tarihinde oynanan Osmancýkgücüspor- Ulukavakspor 1.Amatör Küme Play Off müsabakasýnda futbolcu sayýsýnýn 6 ya düþmesi nedeniyle (3-0) hükmen maðlup sayýlmasýna" ÞÝMDÝ NE OLACAK Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun her iki kulübüde hükmen yenik saymasýnýn ardýndan geçtiðimiz hafta baþýnda Ulukavakspor Kulübü'nün açýklamasý þimdiden zihinleri kurcalamaya baþladý. Ulukavakspor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan bir yazýlý basýn açýklamasý ile hükmen yenik sayýlmalarý durumunda kulübü kapatacaklarýný yönünde açýklama gelmiþti. Bu karardan sonra Ulukavakspor Kulübü'nün nasýl bir yol haritasý izleyeceði merakla bekleniliyor.adnan Yalçýn Çorum 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off Grubunun olaylý karþýlaþmasý Osmancýkgücü-Ulukavakspor maçýnda olaylara karýþan futbolcu ve idarecilerin cezalarý belli olurken, Osmancýkgücü Spor Kulübü'de ceza aldý. Önceki gün Avukat Teoman Þahin Baþkanlýðýnda toplanan Ýl Futbol Disiplin Kurulu karþýlaþma ile ilgili savunmalý duruþmayý gerçekleþtirmiþti. Toplantýya Avukat Teoman Þahin, Avukat Oðuz Özkan, Kurul Üyesi ve ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile Ulukavakspor'u temsilen Yusuf Aydemir ve Ýbrahim Çatal, Osmancýkgücüspor'u temsilen ise Ömer Faruk Ýlhan, Aydýn Derin ve Fuat Özdemir katýlmýþtý. Toplantýda Emniyet Müdürlüðü'nden elde edilen olaylarýn görüntüleri izlenirken, kulüp temsilcileri yaþanan kavga görüntüleri üzerine sözlü savunmalarýný yaptýlar. Yapýlan savunmayý ve görüntüleri inceleyen Ýl Futbol Disiplin Kurulu futbolcu ve idareciler hakkýnda kararýný þu þekilde verdi. Osmancýkgücüspor'dan futbolcu Mustafa Aksu(7 maç), Sedat Uslu(5 maç), Selim Eker(3 Maç), Burak Akyüz(5 maç), Serkan Özata(3 maç), Halil Ýbrahim Çetin(3 maç) idareci Ömer Faruk Ýlhan(15 gün) ceza aldý. Ulukavakspor'dan ise Serdar Bilal(3 maç), Turgay Karaçam, Ayhan Uðurlu, Batuhan Yýldýrým, Fatih Polat(1'er maç)ömer Uðurlu'ya (3 maç) verilirken, disiplin kuruluna sevk edilen Taner Küçük için ise cezaya gerek görülmedi. Öte yandan görüntülere göre Ulukavaksporlu Yasin Demirkýran ise 1 maç ceza aldý. Futbolcu ve idareciler dýþýnda ise Osmancýkgücü Spor Kulubü'ne ise 3 maç saha kapatma cezasý verildi. Spor servisi Þeker hazýrlýklarý baþladý Hafta sonunda evinde Kayseri þekerspor'u konuk edecek olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek çalýþma ile baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 'da baþlayan antrenman teknik sorumlu Yetgin Özbey'in futbolcularla Bergama Belediyespor maçýnýn deðerlendirmesini yaptýðý kýsa bir toplantý ilse baþladý. Futbolcular kýsa toplantýnýn ardýndan ýsýnma hareketleri ve düz koþu ile antrenmana baþladýlar. Yaklaþýk 10 dakika süren düz koþu yapan kýrmýzý siyahlýlar futbolcular antrenmanýn ikinci bölümünde 20 dakika süren 5'e 2 çalýþmasý yaptýlar. Oldukça neþeli süren antrenmanýn son bölümünde yarý sahada iddialý serbest çift kale yapan kýrmýzý siyahlýlarhaftanýn ilk çalýþmasýnýn açma-germe hareketleri ile tamamladýlar. Çorumspor bugün saat 14.30'da yapacaðý çalýþma ile Kayseri Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. BAHADIR BIYIKLI ELAZIÐ'LA ANLAÞTI Çorumspor'un masörü Bahadýr Býyýklý'nýn önümüzdeki sezon için Sanica Boru Elazýðspor ile anlaþtýðý öðrenildi. Çorumspor takým masörü Bahadýr Býyýklý önümüzdeki sezon Sanica Boru Elazýðspor'da masör olarak çalýþacak. Adnan Yalçýn

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON MERKEZİN AMACI FAALİYET ALANLARI İDARİ YAPI SERTİFİKA

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı