SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE"

Transkript

1 Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil Ýbrahim Aþgýn Din ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý Çorum Þubesi 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Ana caddeler Seyyar Oto Galerisine Dönüþtü! Tarým STK'larý sorunlarýný masaya yatýrdý Çorum'da tarýmsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý Ziraat Odasý koordinasyonundan bir araya geldi. Ziraat Odasýnda yapýlan toplantý da sorunlar tartýþýlýrken 14 Mayýs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yapýlabilecek etkinliklerde masaya yatýrýldý.toplantýda kutlama programlarýný yürütmek üzere bir komisyon kurulmasýna karar verildi. SAYFA 2 DE Nadir Yücel - Çorum'un sorunlarý arasýnda ilk sýralarda yer alan Trafik yoðunluðu ve Otopark konusunda çözüm yerine yeni problemler üretilmesinden vatandaþlar þikayetci olduklarýný dile getiriyorlar. Bunlardan çarpýcý bir örnek ise Gazi ve Ýnönü caddeleri üzerinde yol boyunca çok sayýda camlarýnda Satýlýk ilaný bulunan Otomobiller. Bazý resmi daire, banka ve cadde üzerindeki esnaflar konu ile ilgili olarak," Burasý Vergi dairesi oto galeri önü'mü' bir baþka vatandaþ,'kardeþim bazý uyanýk oto galericileri araçlarýný burada ana cadde üzerinde sergiliyorlar. Ayný yerde günlerce satýlýk ilan ile duran araçlar var. Madem öyle Galericiler neden Ankara yoluna taþýndýlar. Hepsi cadde üzerine dizilsin caddenin adý da Oto Galericiler caddesi olsun' þeklinde serzeniþte bulunuyorlar. Esnaf ve alýþ veriþ düþünen vatandaþlar ise 10 dk park yapamýyoruz. Duble park yapýlýnca Trafik sýkýþýyor. Yetkililerimizin bir an önce bu saygýsýzlýða son vermelerini bekliyoruz" þeklinde görüþ belirtiyorlar. Peygamber sevgisi salona sýðmadý Ýl Müftülüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda dünde Bahçelievler Kýz Kuran Kursu kutlama programý yaptý. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen ve ilginin yüksek olduðu etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. SAYFA 7 DE Fatma Eðri Selime Ergüven Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12. Sanata Merhaba konseri SAYFA 5 TE Siyaset Akademisinde Bahadýr ve Arat konuþtu AK Parti Ýl Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Siyaset Akademisi II Yerel Yönetimler kursuna bu hafta AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr konuk oldu. Vahdettin Bahadýr kursta yaptýðý sunumda "Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. SAYFA 3 TE Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi'den Baþkan Külcü'ye ziyaret Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgci'nin de katýldýðý ziyarette konuþan Müftü Recebi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Balkanlardaki kültür miraslarýnýn korunmasýnda noktasýnda güzel çalýþmalar yaptýðýný ifade ederek, "Makedonya'daki Müslümanlar neredeyse nüfusun yüzde 50'sini oluþturuyor. Fatih AKBAÞ SAYFA 3 TE "Turizm pastasýndan yeteri kadar pay alamýyoruz" Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan "Çorum'daki Kültürel Turizmin Anadolu Üzerindeki Önerileri" konulu bir konferans düzenlendi. YEDAÞ il merkezinde elektrik kesintisi yapacak Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn il merkezinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesinti saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: "Yetim Kampanyasý"ný Fem Dershanesi öðrencilerine anlattý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenledikleri "Yetim Kampanyasý" hakkýnda Fem Dershanesi öðrencilerini bilgilendirdi. SAYFA 7 DE SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA

2 Defterdar Özbay görevine baþladý 2 HABER POLÝS, BÝR ASKER KADAR DÝSÝPLÝNLÝ, BÝR HUKUKÇU KADAR HUKUK ADAMI, BÝR ANNE KADAR ÞEFKATLÝ OLMALIDIR. K.ATATÜRK Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. Maliye Bakanlýðý 23 ilin Defterdarý ile ilgili atamalarý þubat ayýnda yapmýþ ve Resmi Gazetenin 20 Þubat tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay, Eskiþehir Defterdarlýðýna ise Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan atanmýþtý. Atamanýn ardýndan her iki defterdarda görev devir teslimini karþýlýklý olarak uzatmýþlardý. 14 Aralýk 2007 tarihinde Bayburt Ýl Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum'a atan Yaþar Ahmet Özkan ise uzun yýllar görev yaptýðý Çorum'dan ayrýlarak Eskiþehir Ýl Defterdarlýðý görevine baþladý Nisan Polis Haftasý HÝTÝTSEM, TÜSEM toplantýsýna katýldý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Sürekli Eðitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi toplantýsýna katýldý. Mevcut 88 üniversitenin Sürekli Eðitim Merkezlerinin üye olduðu konseyin Erzurum'daki toplantýsýnda, eðitim ve sertifika programlarýnda kalite ve standartlaþmanýn saðlanmasý, ortak eðitim ve ortak davranýþ sergilenmesi, TÜSEM'e tüzel kiþilik kazandýrýlmasý ve temsil edilmesi konularý görüþüldü. Ayrýca yapýlacak eðitimlerde kaliteye öncelik verilmesinin yanýnda Sürekli Eðitim Merkezlerinin ortak eðitimleri gerçekleþtirmeleri noktasýnda görüþmeler de yapýldý. TÜSEM üyesi olan HÝTÝTSEM'i tanýtmak ve iþbirliði saðlamak üzere katýlmýþ olduðu toplantýda Yrd. Doç. Dr. Baþcý, birçok üniversite ile ortak eðitim ve iþbirliði yapmak üzere görüþmeler yaparak ortak protokoller konularýndan bilgi alýþ veriþinde bulunduðunu açýkladý. Ýmsâk :4:03 Güneþ :5:51 Ýþrak :6:41 Öðle :12:51 Ýkindi :16:36 Akþam :19:30 Yatsý :21:05 Rýza Koçak Cümle sevenlere açýk kapýmýz Gelene can kurban safa geldiniz Sevgi saygý omurgamýz payýmýz Verene can kurban safa geldiniz Nefisten arýndýk yýkandýk her gün Bedeni yýkadýk arýndýk arýndýk her gün Üzümüz bað baðca sözümüz bir gül Verene can kurban sefa geldiniz Çoktan hasrettik uzatma demi Sevgi derya deniz sabrýmýz gemi Gönül yarasýnýn ilacý emi Sürüne can kurban safa geldiniz 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Din kardeþine karþý güler yüzlü olmak, ona iyi þeyleri öðretmek, kötülük yapmasýný önlemek hep sadakadýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MÝSAFÝRE HÖRMET OSB Müteþebbis Heyeti toplandý Eðitim Bir Sen'den Rektör Alkan'a ziyaret Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Tahir Eþkil, Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Karaca, Kadir Çatal, Eyyüp Çiçek, Hüseyin Kýr ve Tekin Çýnar katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan ziyarette yükseköðretim kurumlarýna iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Eðitim Bir Sen yönetimine teþekkür etti. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Yöneticileri de, üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini belirterek, Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarý dilediler. Ýmanýn insana olur mu kastý Hoþ görüp sevenler Allahýn dostu Bir kadim ikrarla dergahta postu Serene can kurban safa geldiniz Rýza Koçak'ýn sen sevgisine bak Kucakla insani kavgayý býrak Bütün insanlara sen açta kucak Verene can kurban safa geldiniz HAVA DURUMU Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis Heyetinin aylýk olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve diðer üyeler katýldý. Toplantý da Denetim Kurulunun hazýrladýðý Bölgenin 2013 yýlý Ocak- Þubat-Mart dönemine ait Denetim Raporu, bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Tarým STK'larý sorunlarýný masaya yatýrdý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,788 1,798 EUR 2,345 2,36 STERLiN 2,73 2,77 JPY YENi 0,0181 0,0185 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorum'da tarýmsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluþlarý Ziraat Odasý koordinasyonundan bir araya geldi. Ziraat Odasýnda yapýlan toplantý da sorunlar tartýþýlýrken 14 Mayýs Dünya Çiftçiler günü nedeniyle yapýlabilecek etkinliklerde masaya yatýrýldý.toplantýda kutlama programlarýný yürütmek üzere bir komisyon kurulmasýna karar verildi. Komisyonda yer alan sivil toplum kuruluþlarý ve temsilcileri ise þöyle: Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaaslan, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Pankobirlik Baþkaný Ahmet Pehlivan, Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli, Meyve Üreticileri Birliði Baþkaný Rýdvan Samsunlu, Ceviz Üretici Birlikleri adýna Dodurga Ceviz Üreticileri Birliði Baþkaný Ali Yarbaþý, Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman. Komitenin gerekli programlarý hazýrlayýp görüþmeleri yaparak çiftçileri ve kamuoyunu bilgilendirileceði de belirtildi. NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO: 5/C SAÐLIK ECZANESÝ TEL: YAVRUTURNA MH. UÐUR MUMCU CD. -Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2453 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi'den Baþkan Külcü'ye ziyaret Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Genel Sekreteri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahgci'nin de katýldýðý ziyarette konuþan Müftü Recebi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Balkanlardaki kültür miraslarýnýn korunmasýnda noktasýnda güzel çalýþmalar yaptýðýný ifade ederek, "Makedonya'daki Müslümanlar neredeyse nüfusun yüzde 50'sini oluþturuyor. Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da Müslümanlar arasýndaki en eski müessese ve amacý da tüm Müslümanlarý bir arada tutmaktýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise sözlerine Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi'ye ziyaretten dolayý teþekkür ederek baþladý. Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Afrika'da ciddi çalýþmalar yaptýðýný TÝKA'nýn buralarda güzel çalýþmalarý olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Bu çalýþmalar kapsamýnda sizlerle de mutlaka temasa geçiliyordur. Bu tecrübelerden sizlerinde olabildiði kadar fazla yararlanmasýný tavsiye ediyorum" þeklinde konuþtu. Balkanlarýn Türkiye için öneminin büyük olduðunu dile getiren Külcü, "Osmanlý'nýn Balkanlarda inþa ettiði eser sayýsý Anadolu'dan fazladýr. Hükümetimizin buraya özel bir önem verdiðinin farkýndayýz. Hatta bazý belediyelerinde çalýþmalar yaptýðýný biliyoruz. Þu an bizde yerel seçim dönemine girdik. Ýnþallah bir sonraki dönemde de güzel çalýþmalar yaparýz" þeklinde belirtti. Baþkan Külcü ziyaretin sonunda günün anýsýna Süleyman Recebi'ye iþlemeli vazo hediye etti. Fatih AKBAÞ Siyaset Akademisinde Bahadýr ve Arat konuþtu SMMMO yönetiminden Defterdar Özbay'a tebrik Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu görevine yeni baþlayan Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Oda Saymaný Ýsmail Yurdakul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bayram Uzel, Defterdar Özbay'ý ziyaret ederek yeni görev yerinde baþarý dileklerini ilettiler.defterdar Ýhsan Özbay ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek SMMMO yönetimine teþekkür etti. AK Parti Ýl Teþkilatý tarafýndan düzenlenen Siyaset Akademisi II Yerel Yönetimler kursuna bu hafta AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr konuk oldu. Vahdettin Bahadýr kursta yaptýðý sunumda "Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Sevgi, aidiyet duygusu, anlamak anlaþýlmak ve adanmýþlýk konularý hakkýnda açýklamalarda bulunan Bahadýr, yüksek bir tasavvur gücüne sahip olunmasý gerektiðini ve tasavvurun ise bir düþünceyi sýfýrdan üretebilmek olduðunu belirterek, AK Parti teþkilatlarýnýn da bu vizyon çerçevesinde hareket ettiðini dile getirdi. Siyasetin yapýlmasý için 3 önemli madde olduðunu belirten ve bunlarý ise komisyon, vizyon ve misyon baþlýðý altýnda sýralayan Bahadýr, AK Parti'nin misyonunun 'bal arýsý olmak binbir çiçek ve polenden bütün bitkilerin özünü almak' olduðunu söyledi. Kiþisel Geliþim Uzmaný Melih Arat ise kursta "Ýletiþim Becerileri" konusunda sunum yaptý. 1 Mayýs hazýrlýklarý baþladý 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlama etkinliklerinin organizasyonu için tertip komitesi oluþturuldu. Türk- Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman baþkanlýðýnda oluþan tertip komitesinde KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Belediye- Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mehmet Þen, Tüm Bel Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru yer aldý. 1 Mayýs tertip komitesi dün Valiliðe 1 Mayýs'ta yapýlacak olan yürüyüþ ve toplantý için izin dilekçesinde bulundu.

4 HABER 4 Güzel Sanatlar Lisesi'nden 12. Sanata Merhaba konseri Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin geleneksel Sanata Merhaba konserlerinin 12.'si geçtiðimiz akþam yapýldý. Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleþtirilen etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Ömer Kýrdak, öðrencileri bir yandan üniversiteye hazýrlarken bir yandan da çeþitli etkinliklere katýlmalarýný ve görev almalarýný saðladýklarýný belirterek, "Bu güzel bahar gecesinde ayný amaç ve sözlerle birlikteyiz. Sanatýn hayatýn ayrýlmaz bir parçasý olduðuna inanýyoruz" dedi. Sonrasýnda ise öðrenciler çok sesli koro ve bireysel performanslarla izleyicilere güzel bir akþam yaþattýlar. Konseri Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Çorum eski milletvekili Adnan Türkoðlu, okul müdürleri, öðrenciler ve aileleri izledi. Yasin YÜCEL Geleneksel El Sanatlarý öðrencileri Ankara'yý gezdi Kubbeli Esnafýnýn Kutlu Doðum yemeði Cuma günü yapýlacak Geleneksel Kutlu Doðum Yemeði Yunus Emre Otoparký yanýnda bulunan alanda verilecek. Saat 13.30'daki yemekle ilgili olarak Kubbe Caddesi esnaflarýndan Hüseyin Biçer ile birlikte bazý esnaflar organizasyonu üstlendi. Hüseyin Biçer, hem Yüce Peygamberimizin doðum yýldönümünde Yüce Yaradana þükretmek, hem de bölge esnafý olarak bir araya gelmek amacýyla organize ettikleri yemeðe Çorum halkýný davet etti. Ýskilip Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý Programý öðrencileri Ankara'nýn tarihi bölgelerini gezdiler. Geziye Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Serkan Tuluk, Bölüm Baþkan Vekili Öðr. Gör. Neslihan Yýlmaz, Öðr. Gör. M.Erol Çalmaz, Öðr. Gör. Hilal Bozkurt, Uzm. Doðan Koþan ve Geleneksel El Sanatlarý Programý öðrencileri katýldý.öðretim görevlileri ve akademisyenler, Anýtkabir, Hamamönü Sanat Sokaðýndaki el sanatlarý atölyeleri, Hamamönü sergi salonunda yer alan Keçe ve Suluboya sergisi, Ankara Kalesindeki el sanatlarý satýþý yapan dükkânlar, Resim-Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesini gezdiler.gezide öðrenciler Hamamönündeki Sanat Sokaðýnda yer alan el sanatlarý atölyelerini dolaþtýlar ayrýca Ankara Kalesinde yer alan el sanatlarý dükkânlarýný gezerek incelemeler yaptýlar. Kubbeli Caddesi esnafý tarafýndan her yýl düzenlenen "Geleneksel Kutlu Doðum Yemeði" 19 Nisan 2013 Cuma günü verilecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in doðumunun yýldönümü münasebetiyle düzenlenen ve bu yýl 8.si Ülkü Ocaklarýndan Müftü Aþýk'a ziyaret Çorum Ülkü Ocaklarý yönetimi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ýl Müftülüðü'nü ziyaret etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Sizin yaþýnýzdaki gençlerin böylesine önemli bir günü unutmamasý bizleri mutlu etmiþtir. Müftülük olarak Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerde amacýmýz insanlara Peygamber Efendimizin yaþamýný en doðru biçimde anlatmaktýr. Çünkü O'nun yaþamý hepimize örnek olmalýdýr" dedi. Ülkü Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý Alper Ünal ise "Sayýn Müftümüz Mehmet Aþýk Hocamýza yapmýþ olduklarý etkinliklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Müftülüðümüzün etkinlerinde her zaman yer alacaðýz. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak amacýmýz her zaman dinine, vatanýna, bayraðýna baðlý gençler yetiþtirmektir" þeklinde kaydetti. Ziyaretin sonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ülkü Ocaklarý yönetimine Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle hazýrlanan hediyeleri takdim etti.

5 HABER 5 Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Münir Arýkan Din ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý Çorum Þubesi 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. "Kaliteli ve Nitelikli Ýnsan Olma Sanatý" konulu birinci seminer, saat 14.00'da Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Öðrencilerine yönelik olarak Ýskilip'te ikincisi ise Ensar Vakfý Çorum Þubesi ile Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu iþbirliðinde "Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý" konusunda saat 20.00'da Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak. Her iki seminere de konuþmacý olarak dünyanýn ilk düþünce koçu ve Türkiye'nin ilk aile koçu unvanlarýný þahsýnda birleþtiren Münir Arýkan katýlacak. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn seminerler hakkýnda verdiði bilgide, "Ýlimiz açýsýndan son derece önemli kazanýmlar saðlayacaðýný düþündüðümüz "Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý" seminerimize özellikle tüm öðrenci velilerini bekliyoruz. 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Turgut Özal Konferans Salonu'nda Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ile iþbirliðinde gerçekleþtireceðimiz bu seminere anne ve babalarýn birlikte katýlmasýný önemsiyoruz. Ailelerimizi, evlerimizi muhabbet yuvalarýna dönüþtürmeliyiz. Ailemizde saçtýðýmýz sevgi tohumlarý önce kendi gönüllerimizde yeþerecek ardýndan da beldelerimizi ve tüm dünyayý sevgi çýnarlarýyla donatacaktýr. Sevgi çýnarlarýnýn gölgesinde dünyamýz bir huzur ve barýþ diyarýna dönüþecektir. Katýlýmcýlara sevgi tohumlarýnýn daðýtýlacaðý ve son derece eðlenceli olacak bu seminere muhabbet tohumlarý arayýþý içerisinde olan tüm anne ve babalarý bekliyoruz" dedi. MÜNÝR ARIKAN KÝMDÝR? 3 Mart 1967'de Gaziantep'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Osmaniye'de tamamladý. Osmaniye Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan Arýkan, Yüksek Öðrenimini ODTÜ. Kamu Yönetimi ve Ýstanbul Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümlerinde tamamladý. Birçok akademik çalýþmada bulunmasýnýn yaný sýra öykü, makale, þiir, bilgi yarýþmasý ve münazara yarýþmalarýnda birincilikler aldý. ODTÜ Þeref Öðrenciliði ile Saðlýk çalýþanlarýna þiddeti siyah kurdele ile protesto edecekler Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, 17 Nisan 2012'de Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan öldürülmesinin yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bu cinayet Saðlýkta þiddetin Türkiye'de ulaþtýðý doruk nokta oldu. Ölümün birinci yýlýnda saðlýk þehidimizi anmak ve saðlýkta þiddete dikkat çekmek için 17 Nisan'ý Yas Günü ilan ettik. Bugün Türk Saðlýk-Sen'liler olarak tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda siyah kokart veya siyah kurdele takarak saðlýk hizmetlerini yürütüyor, saðlýkta þiddeti protesto ediyoruz. Saðlýk kuruluþlarýnda bu protestoyu toplumda farkýndalýk oluþturmak amacýyla da gerçekleþtiriyoruz. Aradan tam bir yýl geçmesine raðmen deðiþen hiçbir þeyin olmamasýný, hastanelerde hamile doktorlarýn tartaklandýðý, hemþirelerin saçýndan sürüklenip yoðun bakýmlýk olduðu, 112 çalýþanlarýnýn sokaklarda darp edildiði olaylarýn yaþanmasýna raðmen çözüm için ciddi bir adým atýlmamasýna da bu eylemimizle tepki gösteriyoruz" dedi. Yaptýklarý araþtýrmalara göre saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 62'sinin þiddet maðduru olduðunun ortaya çýktýðýný kaydeden Gök, "6 ayda Saðlýk Bakanlýðý'na rapor edilen þiddet vakasý sayýsý 3 bin 84. Artýk buna bir dur denmesi gerekmiyor mu? Saðlýkta þiddete çözüm bulunmasý için acaba daha ne kadar çalýþanýn cinayete kurban gitmesi bekleniyor. Çözüm geciktikçe, þiddet artýyor. Hastaneleri donatan kameralar sadece medyada þiddetin seyrini saðlýyor. Etkin ve caydýrýcý önlemler her nedense bir türlü alýnmýyor. Artýk saðlýk çalýþanlarý güvenli bir iþyeri, hayatýndan endiþe etmeden, þiddete uðrama korkusu yaþamadan hizmet üretmek istiyor. 17 Nisan'da yas günümüzde saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi için yaptýðýmýz bu çaðrý mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Acil olarak hayata geçirilmesi gereken caydýrýcý tedbirlerin alýnmasýdýr. Bunlar arasýnda da ilk yapýlacak düzenleme Türk Ceza Kanunu'nda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak saðlýkta þiddetin cezasýný arttýrmaktýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan bir diðer unsurda hayata geçirilmelidir. Ayrýca saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn kamu saðlýk hizmetlerinden belli bir süre bedel ödeyerek yararlanmasý ile ilgili de bir düzenleme yapýlmalýdýr. Bu kiþiler saðlýk hizmetlerinden yararlanmak için ceplerinden para ödemelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri bu düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Sabrýmýz kalmamýþtýr. Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr. Türk Saðlýk-Sen olarak Dr. Ersin Arslan'ý bir kez daha rahmetle anýyor ve saðlýkta þiddet sona ersin diyoruz" ifadelerini kullandý. Halil Ýbrahim Aþgýn taltif edildi. Ve o þu ana kadar ki 22 yýllýk kariyer hayatýnda 19 deðiþik iþ yaparak, bir anlamda gönlünü arayan adam rolünü üstelendi. Münir Arýkan Dünya'nýn ilk Düþünce Koçu, Türkiye'nin ilk Aile Koçu'dur. Seminer vermenin ruhun yaþam enerjisi olduðunu keþfeden Arýkan, 31 Mayýs 2000 tarihinde çalýþtýðý þirketten; "Ben düþünen, konuþan ve yazan bir Münir Arýkan olacaðým" diyerek istifa etti. Ve bu tarihi ikinci ve gerçek doðum günü saydý. Ýçindeki özü keþfettiði bu günü, hayatýnýn dönüm noktasý olarak kabul etti. Uluslar arasý lisanslý NLP Trainer ve Uluslararasý Lisanslý Koç olan Arýkan'ýn; Nitelikli Ýnsan, Düþünceye Yenibir Bakýþ, NLP Beynini Yönetme Sanatý, Aile Zekâsý ve Hayatýn Pusulasý adlý 5 kitabý bulunmaktadýr. Uluslar arasý Keynote Speaker olan Arýkan; Yýlýn Eðitimcisi ve Yýlýn Konuþmacýsý ödüllerinin de sahibidir. Kiþisel Geliþim Dergisi'nin Genel Yayýn Yönetmeni ve Kiþisel Geliþim Derneði'nin kurucusu ve ilk baþkanlarýndan birisi olan Arýkan, hayatýnýn en zor günlerinde yüreðini ortaya koyarak kendisine destek olan Sema Hatun ile evli ve 3 çocuk babasý. Almanca, Arapça ve ileri seviyede Ýngilizce bilen Arýkan, kendisini düþünen konuþan ve yazan bir garip yolcu olarak tanýmlýyor. Kutlu Doðum Ormanýna ilk fidanlarý diktiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyeleri Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Kutlu Doðum Ormaný için birlikte aðaç diktiler. Koordinasyonunu Ýnsani Deðerler Hizmet Platformu üye STK' lardan biri olan Anaköyder'in yaptýðý çalýþmaya Ensar Vakfý, Çorum Eðitim Derneði, Çaðrý Vakfý, Türkiye Gençlik Cemiyeti Hitit Üniversitesi Arap Dili Öðrenci Kulübü ve Gül Der katýldý. Türk Büro Sen'den Defterdar Özbay'a tebrik Kamu Sen'e baðlý Türk Büro Sen Ýl Yönetimi, Çorum Defterdarlýðý görevine atanan Ýhsan Özbay'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Þube Baþkaný Sami Çam ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Defterdar Özbay'a Çorum'daki görevinde baþarýlar dileyen Sami Çam, Özbay'ýn Çorum'da güzel çalýþmalar yapacaðýna inandýðýný vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Türk Büro- Sen ekibine teþekkür eden Defterdar Özbay, "Personelin yaþadýðý sorunlar, hepimizin ortak sorunu. Birlik ve beraberlik içerisinde, ekip çalýþmasýyla sorunlarý daha kolay çözebileceðimize inanýyorum" dedi. Özbay, tüm personel, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum teþkilatlarýyla karþýlýklý iþbirliði ve diyalog içerisinde çalýþmak istediklerini kaydetti. Defterdar Özbay, vatandaþa, mükelleflere en iyi hizmeti vermenin çabasý içerisinde olacaklarýný dile getirdi. Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam ise sendika olarak her zaman hak ve hakkaniyet ölçülerini ön planda tuttuklarýný anlatarak, kamu çalýþanlarýnýn en büyük sorunlarýndan birinin fazla mesai ücretlerini alamamak olduðunu, çalýþanlarýn hak kaybýna uðradýðýný, bu durumdan en fazla etkilenen kesimin ise Maliye Teþkilatý çalýþanlarý olduðunu söyledi. "Hep birlikte huzurlu bir ortamda görev yapalým, çalýþma barýþý saðlansýn istiyoruz" diyen Çam, Defterdar Özbay'a yeni görevinde baþarýlar diledi.çam, "Ýþini en iyi yapan vatanýný en çok seven kiþidir. Çorum'da güzel hizmetlere imza atacaðýnýza inanýyorum" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL AYET VE HADÝSLERLE HZ. PEYGAMBERÝN HAYATINDAN ÖRNEKLER PEYGAMBERÝMÝZÝN KAHRAMANLIÐI VE CESARETÝ: Onun kahramanlýðýnýn asýl þaheser örneklerini peygamberlikle vazifelendirildikten sonra insanlarý açýktýn davete baþladýðý zaman görüyoruz. Vahþi topluma yeni bir din getirmesi putlara son vermesi bir allah inancý ahiret inancýný davet içki kumar zina, faiz ve falcýlýk yasaklýyor ve bunu baþarýyordu. Bunu bir kahramandan baþka kim yapabilir. (Kays kabilesinden) bir kiþi: "Huneyn günü Rasûlullah (s.a.)'ýn yanýndan kaçtýnýz mý?" diye sormuþtu. O da þöyle cevap verdi: "Huneyn günü Rasûlullah (s.a.) kaçmadý (düþmanýmýz) Hevazin (halký) iyi ok atan bir kabileden idiler. Biz (harp meydanýnda) bunlarla yüz yüze gelince bunlarýn üzerine atýldýk. Bunlar hemen periþan oldular. Bunun üzerine, Müslüman askerler ganimete yöneldiler. Hevazin ise (bundan istifade ederek) bizi oklarla karþýladýlar. (Biz kaçtýk) Fakat Rasûlullah (s.a.) kaçmadý. Onu pekiyi gördüm ki, o beyaz katýrýn üstünde fütursuz duruyordu. Ebu Süfyan da katýrýn gemini tutuyordu. Bu sýrada peygamber (s.a.); "Ben peygamberim yalan yok. Ben Abdulmuttalib oðluyum." diyor-du.[53] Bu savaþta Hz. Peygamberin yanýnda EbûSüfyân oðlu Cafer, Ali b. EbîTâlib, Rebîa b. Haris, Fadl b. Abbâs, Üsâme b. Zeyd, Eymen b. ÜmmüEymen, EbûBekr ve Ömer (r.a.) dan baþka kimse kalmamýþtý. Muharebelerde ise en büyük kahramanlar onun kahramanlýðýna hayran kalýyorlardý. Ordusunun baþýnda bizzat ondokuz harbe iþtirak etti. Hemen hemen bütün muharebelerde kendi ordusundan sayý ve teçhizat bakýmýndan kat kat kuvvetlerle çatýþtý. Ýncelendiði zaman günümüz erkâný harplerine parmak ýsýrtacak takdirlerle daima düþmanlarýna galip geldi. En büyük komutanlar bile ona boyun eðdi. PEYGAMBERÝMÝZÝN HÝLMÝ VE AFFI: Hilm; Kendine karþý yapýylan bir hareketi cezalandýrmaya gücü yettiði halde affetmek demektir. Bunlarý yapabilmek çok zordur. Cenabý Hak öfkelerini yenip affedenleri övüyor. A'li Ýmran/ Rabbinizin baðýþýna, geniþliði göklerle yer arasý kadar olan ve Allah'a karþý gelmekten sakýnanlar için hazýrlanmýþ bulunan cennete koþun. Onlar bollukta ve darlýkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlarý affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. Allahýn yasaklarý iþlendiði zamanlar hariç hiçbir zaman kendi nefsi için kimseden intikam almamýþtýr kendi kavmi olan kureyþuhut harbinde onun yüzünü yaraladýlar diþlerini þehit ettiler bu durumda beddua etseydi onlar helak olacaklardý. Fakat o yüzünden kanlar akarken þöyle dua ediyordu. "ALLAH ým! Kavmimi baðýþla! Çünkü onlar bilmiyorlar!" Ona ve Müslümanlara yaptýklarý eziyet saymakla bitmez, fakat Mekke fethedildiði zaman bütün azýlý düþmanlarý onun ayaklarý altýna serilmiþ onun merhametine muhtaç kalmýþlardý. Onlarý istediði þekilde cezalandýrabilir hatta isterse köklerini kuruturdu. Fakat af ve kerem ummaný olan o yüce zat onlara söyle sesleniyordu. Bugün siz benim ne yapmamý beklersiniz onlar sen kerem bir kardeþin oðlusun ve kerim bir kardeþsin dediler bunun üzerine dedi ki, size bugün Hz. Yusuf'un kardeþlerine dediði gibi diyorum "bugün siz hesaba çekilmeyeceksiniz ve ayýplanmayacaksýnýz gidiniz hepiniz serbestsiniz" dedi. PEYGAMBERNÝMÝZÝN MÜSAMAHASI: Hz. Ayþe anlatýyor; Rasulullah hiçbir hizmetçisini veya hanýmýný veya bir hayvaný dövmemiþtir. (Ebu Davut Edep /4) Annesi Hz. Enes'i hizmet etsin diye Resulüllahýn huzuruna getirdiði zaman on yaþýndaydý. Bundan sonra Rasulluhlah irtihal edinceye kadar yanýnda kaldý. Enes R.A. diyor ki: Enes bin Malik hazretleri buyuruyor ki: (Resulullah efendimize on sene hizmetçilik ettim. Bana bir kere üf demedi. Þunu niçin böyle yaptýn, bunu niçin yapmadýn buyurmadý.)[mesabih] Diðer bir ibret verici olay da þöyledir. Zeyd b. Sa'ninResulullah (SAV) da alacaðý vardý. Daha vadenin dolmasýna üçgün varken gelip Resulullah'ýn cüppesinden tutup, kaba sözlerle alacaðýný istemeðe baþladý. Hz. Ömer'in (R.A.) buna caný çok sýkýldý ve Zeyd'e aðýr sözler söyledi. Hz. Peygamber müdahale etti. Hz Ömer'e "Senin yapman gereken þey bana borcumu ödenmesini ona da borcunu güzellikle istemesini tavsiye etmendi" dedi. Ve Zeydin borcunun ödenmesini Hz.Ömer'in ona karþý sert davranmasýna karþýlýk olarak 20 ölçek (Sa) verilmesini emretti. PEYGAMBERÝMÝZÝN ÞEFKATÝ VE MERHAMETÝ: Tevbe/128 Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya düþmeniz ona çok aðýr gelir. O, size çok düþkün, mü'minlere karþý da çok þefkatli ve merhametlidir. Affý için verdiðimiz örnekler ayný zamanda onun cihanþümul eþsiz merhametinde en güzel örneklerini teþkil eder. Allahüteala yukarýdaki ayeti kerimede ResüliEkremi kendi has olan RAÜF ve rahim isimleriyle tavsif etmektedir. Onun merhametine bundan büyük delil olabilir mi? Ýnsanlarýn iman edip iki cihanda mesut olmalarýna çok düþkündü. Onun bu hali Kur'anda þöyle ifadesini bulmaktadýr. Kehf/6 Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, arkalarýndan üzülerek âdeta kendini tüketeceksin! Hakikaten de hayatý boyunca bütüün kaygýsý Ümmeti olmuþtur. Dualarýnda secdelerinde daima ümmeti için ahiret satenini niyaz etmiþtir. Miraçta huzuru ilahide ümmetinin felahýný istemiþtir. Mahþer günü herkes kendinin derdine düþerken o yine ümmetinin þefaatini düþünecektir. Bütün insanlýða þamil merhametini bir hadisde þöyle ifade etmektedir. Hz. Ebu Hüreyre anlatýr:resulullah efendimizden, kýyamette þefaatine kavuþacak en mutlu kiþinin kim olduðunu sordum. (Senin hadislerime olan sevginin çokluðunu bildiðim için, böyle bir soruyu senden önce hiç kimsenin sormayacaðýný tahmin etmiþtim. O mesud kiþi, La ilahe illallah MuhammedünResulullah diyerek imanla ölen kiþidir) buyurdu. (Buhari) Kavmi onun davetine kulaklarýný týkayýp üstelik eza ve cefa etmeðe baþladýðý zaman Cenab-ý Hak isterse onlarý helak edeceðini söyledirazý olmadý. PEYGAMBERÝMÝZÝN CÖMERTLÝÐÝ: Ganimetlerin beþtebiri ResulüEkrem'in hissesi idi. Hayatýnda o þahsýnýn olmak üzere akýllarý duracak kadar ganimet eline geçmiþtir. Mesela sadece HUNEYN'de elde edilen, ganimetlerden hissesine sekiz bin koyun 4800 deve 8 bin kýyye gümüþ gönderilen hediyelerle ne kadar zengin olacaðý kolayca tahmin edilir. Fakat eline ne geçti ise hepsini daðýttý. Sadece ailesinin bir yýllýk yiyeceðini ayýrýr gerisini daðýtýrdý.çok zaman bunlarýda daðýtýp sene dolmadan bitirir, bazen ailece açlýk çektikleri zamanlar olurdu. Fakat bütün aileleri onun bu hayatýndan memnundurlar. Peygamberimiz cömertlikte o kadar eþsizdi ki elinde ihtiyacýndan fazla bir mal kalýrdý da onu daðýtmazsa rahatsýz olurdu. Peygamberimiz: "Benim Uhut daðýmisalý altýným olsa ondan bir parçasý nezdimde bulunarak üç gece geçmesi beni sevindirmez, ancak o parayý (eda) diye hazýrlanmýþ olmasý beni mesrur eder. Resulullah (SAV) adamýn birine bir vadi dolusu koyun vermiþti. O zat bu cömertlik karþýsýnda hayretler içerisinde kaldý. Ve kavmine dönünce þöyle dedi. Gidiniz Müslüman olunuz Muhammed fakirlikten korkmadan çok büyük ihsanlarda bulunuyor. (Müslim Fedai 57-58) onun cömertliði saymakla bitmez. ZÜHDÜ (DÜNYAYA RAÐBET ETMEMESÝ) VE KANAATKARLIÐI: Ýnsanlarý daima huzursuz eden, Cemiyet hayatýnýn can damarý olan fazilet ve feregatkarlýk gibi bütün manevi rabýtalarý ortadan kaldýran en büyük hastalýk; hýrs veya maddeye esir olmak deðildir. Bütün gayesi himmeti ve düþüncesi mal, mülk, madde, lüks ve gurur olan fertlerden meydana gelen Cemiyetlerin bir insan Cemiyeti olmaktan ne kadar uzaklaþtýklarýný görürüz, Kainatefendisinin yaþayýþýný örnek alan ruhi manevi hazlarý ve ahireti dünyaya deðiþmeyen fertler yetiþtirmektir. AllahTeâlâ bütün dünya nimetlerini ona arz etmiþti. Ancak o hiçbir zaman ihtiyacýndan fazlasýný istememiþtir. Peygamber Efendimiz (SAV) ise bir hadisi þeriflerinde "Müslüman olan, yeterli geçime sahip kýlýnan ve llah'ýn kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuþtur"(buhari)buyurarak kanatýn önemine dikkat çekmiþtir. Ahmet SÜZEN Ýl Müftü Yardýmcýsý

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı