ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA"

Transkript

1 MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test ereceden enklemler Test Sýralama ve þitsizlikler Test Mutlak eðer 6 Test Üslü Sayýlar 6 Test Köklü Sayýlar 7 Test Oran - Orantý 10 Test Sayý Problemleri 10 Test Yaþ Problemleri Test Hýz Problemleri Test Ýþçi - Havuz Problemleri Test Yüzde Problemleri Test Kar - Zarar Problemleri Test Karýþým Problemleri 1 Test Faiz Problemleri 1 Test Fonksiyonlar 10 Test Temel Kavramlar ve oðruda çýlar 7 Test Üçgende çýlar 9 Test çý - Kenar aðýntýlarý Test Üçgende þlik ve enzerlik 8 Test Pisagor aðýntýsý Test 87-9 KRTZYN egitim - yayinlari

2 MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Öklit aðýntýlarý Test çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test Trigonometri Test Ýkizkenar Üçgen Test þkenar Üçgen Test - 9. çýortay 5 Test - 0. Kenarortay Test Üçgende lan 10 Test 5-7. Vektörler Test Veri nalizi ve Ýstatistik Test Olasýlýk 7 Test KRTZYN egitim - yayinlari

3 MTMTÝK 1. ÖLÜM KÜMLR Test(1 - ) Küme Kavramý Test( - 5) þit Küme - lt Küme Test(6) Kümelerde irleþim ve Kesiþim Ýþlemleri Test(7-8) vrensel Küme ir Kümenin Tümleyeni Ýki Kümenin Farký Test(9-10) Karma Testler Test(11) Kümelerin Venn Þemasý Yöntemiyle Gösterilmesi Test(1) Küme Problemleri Test(1-18) Karma Testler KRTZYN egitim - yayinlari

4 KÜMLR TST / 1 1. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar ) olaptaki bazý giysiler ) Mutsuz insanlar ) ) ) þaðýdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? ) Türkiye deki araba markalarý ) Türkiye deki 1. lig Futbol takýmlarý ) Türkiye deki ilköðretim okullarý ) Türkiye deki sanat severler ) Türkiye deki aðaç türleri ) ) Sýnýfýmýzda... öðrenciler. ifadesinin bir küme belirtmesi için... yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlabilir? 7. ={1,,,} kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) fazla ders çalýþan ) az ders çalýþan ) mutlu olan ) gözlüklü ) ) 1 1 ) 1 ) sevilen ) ). 5 ten küçük doðal sayýlarýn liste yöntemiyle gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) {1,,,,5} ) {0,1,,,,5} ) {0,1,,,} ) {1,,,} ) {0,1,,} 5. KRTZYN kelimesindeki harflerin liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? 8. 1 c kümesinin liste biçiminde gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? a b ) {K,,R,T,,Z,Y,,N} ) {K,,R,T,,Z,Y,N} ) {K,R,T,Z,Y,N} ) {K,,R,T,Z,Y,N} ) {K,,R,Y,N} ) {a,b,c,1} ) {a,b,c,1,} ) {1,,a,b} ) {a,b,c,1,,} ) {a,b,c,} 8 MTMTÝK SORU NKSI

5 KÜMLR TST / 1 9. þaðýdakilerden hangisi ={1,,,} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir? 1. ÇNKKL kelimesindeki harflerden oluþan kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) {x x<, x N} ) {x x, x N} ) {x x<5, x Z + } ) {x x<5, x Z} ) {x x, x Z} ) 10 ) 9 ) 8 ) 7 ) ={0,1,,,} kümesi aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ olarak gösterilmiþtir? 1. ={ÇNKKL} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) 6 ) 7 ) 9 ) ={x x, x N} ) ={x x<5, x Z + } ) ={x 1<x<5, x Z} ) ={x 0 x<5, x N} ) ={a,b,c,d} s() kaçtýr? ) 6 ) 5 ) ) ) 11. ={a,b,{c},{d,e}} aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) a ) b ) {c} ) d ) {d,e} 1. ={1,,5,7,9} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 16. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. Kümeyi oluþturan nesnelere kümenin elemaný denir. II. x, kümesinin elemanýdýr. ifadesi x þeklinde gösterilir. III. kümesinin eleman sayýsý s() þeklinde gösterilir. IV. ir kümenin elemanlarý yer deðiþtirebilir. V. ir kümede hiç bir eleman birden fazla yazýlamaz. ) ) ) 5 ) 7 ) 9 ) 5 ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

6 KÜMLR TST / 1. 1,,5,7 rakamlarýndan oluþan küme olsun. una göre, aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? 5. ={k 17<k<9, k Z} s() kaçtýr? ) ) ) ={1,5,7,} ) kümesinin eleman sayýsý tür. ) 1 ) 9 ) 0 ) 1 ) ). a 1 Yukarýdaki þemada verilen küme için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? b 6. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý 5 tir? ) ={x 0 x<, x N} ) ={x x<0, x N} ) ={x 0 x, x N} ) ={x 0<x, x N} ) ={x 0<x<, x N} ) 1 ) ) a ) b ). ={x 5 x 7, x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 7. ={x x<17, x asal sayý} s() kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 10 ) 11 ) 1 ) 1 ) 1. ={x x<, x N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 8. ={x x<, x=k, k N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 5 ) ) ) ) 1 10 ) ) ) 6 ) 8 ) 10 MTMTÝK SORU NKSI

7 KÜMLR TST / 9. ={x 8<x <17 ve x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 5 ) 6 ) 9 1. þaðýdaki ifadelerden hangileri doðrudur? I. lemaný olmayan kümeye boþ küme denir. II. oþ küme veya {} sembolleri ile gösterilir. III. ={ } kümesinin eleman sayýsý sýfýrdýr. ) Yalnýz I ) I ve II ) II ve III ) I ve III ) I, II ve III 10. þaðýdakilerden hangisi ={x 1<x<0, x=5k, k Z} kümesinin elemanýdýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) þaðýdakilerden hangileri boþ kümedir? I. den küçük asal sayýlar II. Haftanýn bazý günleri III. Haftanýn R harfi ile baþlayan günleri IV. ün katý olan 10 dan küçük doðalsayýlar ) I ve III ) II ve IV ) II ve III ) I ve IV ) I, II ve III 11. ={x x+<10 ve x N} aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) ) ) 5 ) 6 ) þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonludur? ) oðal sayýlar kümesi ) Tam sayýlar kümesi ) (0,1) aralýðýndaki rasyonel sayýlardan oluþan küme ) 00 basamaklý sayýlardan oluþan küme ) 10 dan küçük tam sayýlardan oluþan küme 16. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonsuzdur? 1. ={x x =5 veya x = 8} kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) { 5,,5} ) { 5, } ) {,5} ) { 5,5} ) { 5,,,5} ) Ülkemizdeki aðaçlar kümesi ) sal sayýlar kümesi ) Türkçe bilen insanlar kümesi ) vimizdeki eþyalarýn kümesi ) ünyadaki canlýlarýn kümesi MTMTÝK SORU NKSI

8 KÜMLR TST / 1. þaðýda verilen küme çiftlerinden hangisi, eþit kümelerdir? 5. ={1,,,} kümesi aþaðýdaki kümelerden hangisine eþittir? ) ={1,,} ) ={1,} ={ 1,,,} ={1,,} ) ={1,,5} ) ={1,5,7} ={a,b,c} ={7,1,5} ) ={1,,} ={1,, } ) {1,,,5} ) {x 0<x<5, x Z} ) {x 0<x 5, x Z} ) {x 0 x<5, x Z} ) {x x<5, x Z}. ={ 1,,a} ={b,, 1} ={c,a,b} kümeleri veriliyor. == a+b c ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 6. K={1, 11, 111, 1111} K kümesine eþit olan küme aþaðýdakilerden hangisidir? ) {11, 1, 1111} ) {111, 1111, 1, 11} ) {1111, 1, 111} ) {1, 111, 11} ) {1, 11, 111, 1111, 11111}. a 5 c 5 c a b 7. ={5, 10, 15, 0} kümesine eþit olan küme aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þemada verilen, ve kümeleri için, == a, b ve c harflerinin yerine aþaðýdaki rakamlardan hangileri yazýlmalýdýr? a b c ) 5 ) 5 ) 5 ) 5 ) 5 ) {x : 5 x 0, x N} ) {x: 5<x<0, x N} ) {x : 5 x 0, x=5k, k N} ) {x : 0 x 5, x N} ) {x : 5 x 0, x=5k, k N} 8. M={x : 1 < x < 7, x=k, k N} M kümesine eþit olan küme aþaðýdakilerden hangisidir?. ={arpa kelimesinin harfleri} ={para kelimesinin harfleri} aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) ={a,r,p,a} ) ) ) ) ={p,a,r,a} ) s()= ) s()= ) = )..6. ) MTMTÝK SORU NKSI

9 KÜMLR TST / 9. ve herhangi iki küme olmak üzere kümesinin bütün elemanlarý ayný zamanda kümesinin de elemaný ise kümesi kümesinin alt kümesidir denir ve þeklinde gösterilir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi ={1,,a,b,c,d} kümesinin bir alt kümesidir? ) {a,d,e} ) {1,,a,b} ) {1,,,a} ) {a,b,c,} ) {1,,a,d} 1. ve kümeleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþ olabilir? ) {1,,} {1,} ) {1,} {1,,} ) {1,,} {,,} ) {a,b} {a,c} ) {a,b,c} {a,b,d} 10. ={1,,} kümesinin alt kümelerinden biri aþaðýdakilerdenhangisidir? ) { } ) {1,,} ) {1,,} ) {1,,5} ) {1,,, } 1. ={x,y,z,t} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {x,y} ) {y,z,t} ) {x,y,z,t} ) {x,t} ) {x,y,z,t} {1,} X {1,,,,5} X kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {1,} ) {1,,} ) {1,,5} ) {1,,5} ) {1,,,,5} ) ) ) ) ) 1. ={a,b,{c,d},e} kümesi veriliyor. þaðýdakilerden hangisi kümesinin bir alt kümesi deðildir? 16. ={a,b,c,d} aþaðýdakilerden hangisi kümesinin öz alt kümelerinden deðildir? ) {a} ) {b} ) {a,b} ) {c,d} ) {e} ) ) {a,c} ) {a,c,d} ) {a,b,d} ) {a,b,c,d} MTMTÝK SORU NKSI

10 KÜMLR TST / 1. 7 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 1 ) 6 ) 18 ) lt küme sayýsý olan bir kümenin, öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) 1 ) 16 ) 8 ) 5 ). ={a,b,c,d,e} kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 5 ) 5 ) 1 ) ) 6 6. ={1,,,a,b,c} kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) 15 ) 1 ) 6 ) 17 ) 55. ={a,b,{a,b}} kümesinin kaç tane alt kümesi vardýr? 7. Öz alt küme sayýsý 17 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) 15 ) 16 ) ) ) 5 ) 6 ) 7 ) 8. lt küme sayýsý 6 olan bir kümenin, eleman sayýsý kaçtýr? 8. lt küme sayýsý ile öz alt küme sayýsýnýn çarpýmý 56 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 16 ) 8 ) 7 ) 6 1 ) ) ) ) 5 ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

11 KÜMLR TST / 9. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur? ) 8 ) 1 ) 16 ) 0 ) 1. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur, bulunmaz? ) ) 0 ) 16 ) 10 ) ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunmaz? ) ) 16 ) 1 ) 8 ) 1. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda veya bulunur? ) 0 ) ) 0 ) 18 ) ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve bulunur? ) 8 ) 1 ) 16 ) 0 ) 15. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunmaz, 5 bulunur? ) 16 ) 1 ) 8 ) 6 ) 1. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve ten herhangi biri bulunmaz? 16. ={1,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunur, 5 bulunmaz? ) 0 ) ) 1 ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 10 ) 1 ) MTMTÝK SORU NKSI

12 KÜMLR TST / 5 1. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý kaç alt kümesi vardýr? ) 6 ) 0 ) 15 ) 1 ) 8 5. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunmaz? ) 5 ) 8 ) 10 ) 1 ) 1. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 6 ) ) ) 0 6. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur, b bulunmaz? ) 1 ) 10 ) 8 ) 6 ). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en çok elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? 7. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur? ) 57 ) 5 ) 8 ) ) 6 ) ) 6 ) 8 ) 10 ) 1. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur? 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a veya b bulunur? ) 8 ) 10 ) 1 ) 1 ) ) 8 ) 10 ) 1 ) 1 ) 15 MTMTÝK SORU NKSI

13 KÜMLR TST / 5 9. ={a,b,c,d,e,f} ={a,b} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesi kümesini kapsar? ) ) ) 6 ) 8 ) {a,b} K {a,b,c,d,e,f} koþulunu saðlayan elemanlý kaç K alt kümesi yazýlabilir? ) ) ) 5 ) 6 ) ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur, c bulunmaz? ) 7 ) 6 ) 5 ) ) 1. Sekiz elemanlý bir kümenin bir elemanlý alt küme sayýsý ile üç elemanlý alt küme sayýsýnýn toplamý kaçtýr? ) 68 ) 6 ) 56 ) 8 ) ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda c bulunur, a ve b nin ikisi de bulunmaz? 15. Üç elemanlý alt küme sayýsý, dört elemanlý alt küme sayýsýna eþit olan bir kümenin beþ elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) ) 6 ) 8 ) 15 ) 17 ) 1 ) 5 ) 0 1. {1,,} K {1,,,,5,6,7} koþulunu saðlayan kaç tane K kümesi yazýlabilir? 16. ir kümenin eleman sayýsýný arttýrdýðýmýzda, alt küme sayýsý kaç kat artar? ) ) 8 ) 16 ) ) 6 ) ) 7 ) 8 ) 15 ) MTMTÝK SORU NKSI

14 KÜMLR TST / 6 1. ={a,b,c,d,e,f} ={d,e,k,l,m} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 5. ={x x<, x R} ={x <x, x R} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {d,e} ) {a,b,c} ) {a,b,c,d,e} ) {a,b,c,k,l,m} ) {a,b,c,d,e,f,k,l,m} ) {x x, x R} ) {x <x<, x R} ) {x x<, x R} ) {x x<, x R}. ) {x x, x R} Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,} ) {1,,,} ) {,,5,6,7} ) {1,,,,5,6,7} ) {1,,5,7} 6. K=( 8,1] L=(5,19] K L kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( 8,5] ) ( 8,1] ) ( 8,19] ) (5,1] ) (5,19]. ={URF kelimesinin harfleri} ={N kelimesinin harfleri} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,N,U,R,F} ) {,U,F} ) {,,F,R} ) {R,F,,N,} ) {} 7. ={Δ,,a,b,c,d} ={Δ,O,a,c,e,f} s( ) kaçtýr? ) ) ) 5 ) 7 ) 9. ={1,,5,7} ={0,,,6,8} kümesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) {x x 8, x N} ) {x 1<x<7, x N} ) {x 0 x<8, x Z} ) {x x<9, x Z} ) {x 0<x<8, x Z} M={x,y,z,t} N={x,z,n,k,l} M N kümesinin iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 6 ) 15 ) 1 ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

15 KÜMLR TST / 6 9. ={1,,,,5,6} ={,,6,8,10} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {1,,} ) {,,6} ) {1,,5,6} ) {,,6,8,10} ) {1,,,,5,6,8,10} 1. ={1,,,,7,10} ={,,5,6,7,9} s( ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) a b e 1. ={1,,{1,},,{}} ={1,,{},,5} s( ) kaçtýr? d c f ) 1 ) ) ) ) 5 Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {a,b,c,d} ) {e,f} ) {b,c} ) {a,d} ) {a,b,c,d,e,f} 11. ={x x<1, x Z} ={x 5<x<8, x Z} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 15. ={x 0 x<0, x Z} ={x x<0 ve x asal sayý} kümeleri veriliyor. una göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 6 ) 5 ) ) {x x<1, x Z} ) {x x<8, x Z} ) {x 5 x<8, x Z} ) {x 5 x<1, x Z} ) {x 5<x<1, x Z} 1. =[ 7,1) =( 1,5) aþaðýdakilerden hangisidir? 16. ve herhangi iki küme olmak üzere, s()=8 s()=1 aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( ) en çok 0 dir. II. s( ) en az 1 dir. III. s( ) en çok 8 dir. IV. s( ) en az 0 dýr. ) [ 7,1) ) [ 7,5) ) (1,5) ) ( 1,1) ) ( 1,5) ) 0 ) 1 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

16 KÜMLR TST / 7 1. ir okulun 9. sýnýf öðrencileri arasýnda yapýlan bir ankette evrensel küme aþaðýdakilerden hangisi olur? ) Okuldaki bütün öðrenciler. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri dýþýndaki bütün öðrenciler. ) Okuldaki 10. sýnýf öðrencileri. ) Okuldaki 10. sýnýf öðrencileri dýþýndaki öðrenciler. 5. ve kümesi, evrensel kümesinin alt kümeleridir. 1 5 ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,5} ) {6,7} ) {8,9} ) {1,,} ) {6,7,8,9}. kümesi, evrensel kümesinin içinde bulunan bir kümedir. ={1,,} kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) {1,,} ) {1,,,} ) { 1,1,,} ) {1,,5,6} ) {1,,,,5,6} 6. ve kümesi, evrensel kümesinin alt kümeleridir. 1 ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? kümesi, evrensel kümesinin alt kümesidir. ={1,,,,5,6,7,8} ={,5,7} ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {1,,,,5,6,7,8} ) {,5,7} ) {1,,,6,8} ) {1,,5,7,8} ) {1,,5,7} ) {1,,,,5,6} ) {,,5,6,7,8} ) {7,8} ) {1,,5,6} ) {1,,5,6,7,8} 7. ve kümesi, evrensel kümesinin alt kümeleridir. ={a,b,c,d,e,f,g} ={b,c,f} ={a,b,g} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ý ={a,d,e,g} ) ý ={c,d,e,f} ) ( ) ý ={a,c,d,e,f,g} ) ( ) ý ={d,e} ) ý ={a,b,c,f,g}. kümesi, evrensel kümesinin alt kümesidir. Yukarýda verilen þemaya göre, ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,5,6} ) {1,,} ) {1,,,} ) {,,5,6} ) {1,,,,5,6} ve kümeleri, evrensel kümesinin alt kümeleridir. una göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ý = II. ý = III. ( ý ) ý = IV. ( ) ý = ý ý V. ( ) ý = ý ý ) 5 ) ) ) ) 1 MTMTÝK SORU NKSI

17 KÜMLR TST / 7 9. kümesi, evrensel kümesinin bir alt kümesidir. ={1,,,,5,6,7} ={1,,5,6} s( ý ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 1. ={a,b,c,d,e} ={d,e,f,g,k} \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {a,b,c} ) {d,e} ) {f,g,k} ) {a,b,c,f,k} ) {a,b,c,d,e,f,g,k} 10. ve kümesi, evrensel kümesinin alt kümeleridir. 1. s()+s( ý )= s()+s( ý )=1 s() kaçtýr? ) 19 ) 1 ) ) 6 ) 8 Yukarýda verilen þemaya göre, \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {1,,,,5} ) {,5} ) {,5,6,7,8} ) {1,,} ) {6,7,8} 11., ve kümeleri, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s( ý )=1 s()+s( ý )= s()+s( ý )=1 s() kaçtýr? ) 17 ) 19 ) 1 ) ) 15. ={x x<6, x Z} ={x x 7, x Z} \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {, 1,0} ) {,5,6} ) {,5,6} ) {,6,7} ) {,6,7} 1. ve kümesi, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s()=16 s()= s( ý )=1 s( ý ) kaçtýr? ) 1 ) 0 ) 19 ) 18 ) =( 1,] =[,5) \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( 1,] ) ( 1,) ) ( 1,5) ) [,] ) (,) MTMTÝK SORU NKSI

18 KÜMLR TST / 8 1. ={1,,,,5,6} 5. ={,,6,8,10} s(\ ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) Yukarýda kümesinin Venn þemasý verilmiþtir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?. ={1,,,,5,6} ={1,,5} s(\ )+s(\ ) toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) 1 ) ) ) 5 ) 6 ) ={1,5} ) ={1,,,,5,6,7} ) \ ={,} ) \ ={,6,7} ) ( )\( )={,,,5,6,7} 6. ={1,,,,a,b} ={a,b,,,7,9} aþaðýdakilerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( )=8 II. s( )= III. s(\ )= IV. s(\ )= V.. ={1,,,} ={,,,5,6} ={,5,6,8} ( )\( ) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 5 ) 6 ) 1 ) ) ) ) 5 7. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. II. III. IV.. ={1,,{,},5} ={1,{,},,{5}} \ kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) 7 ) 15 ) 1 \ \ V. ý ) 5 ) ) ) ) 1 MTMTÝK SORU NKSI

19 KÜMLR TST / 8 8. ={a,b,c,d,e,f} ={b,d,g,h,k} (\ ) (\ ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {a,b,c,d,e,f} ) {a,c,e,g} ) {a,c,e,f} ) {g,h,k} ) {a,c,e,f,g,h,k} 1. s()=10 s( )= s(\ ) kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? s()=10 s(\ )= s( ) kaçtýr? ) 8 ) 10 ) 1 ) 1 ) 18 ) \ ={1,} ) \ ={1,,} ) \( )={1,} ) ( ) ={,,5,6} ) ( )\={7,8} 10. þaðýdaki verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. s( )=s()+s() s( ) II. s( )=s(\ )+s(\ ) III. s()=s(\ )+s( ) IV. s( )=s()+s(\ ) 1. s(\ )= s(\ )= s( )=1 s() kaçtýr? ) ) 5 ) 7 ) 9 ) 1 ) I ve II ) I, III ve IV ) I, II ve IV ) II, III ve IV ) I, II, III ve IV 11. s(\ )=7 s(\ )= s( )= s( ) kaçtýr? 15. s( )=8 s() s(\ ) farkýnýn deðeri kaçtýr? ) 1 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 ) ) 6 ) 8 ) 10 ) MTMTÝK SORU NKSI

20 KÜMLR TST / 9 1. ={1,,,,5,6,7,8} ={1,,,5} ={,,5,6} ={,5,6,7} kümeleri veriliyor. una göre, yukarýda liste yöntemi ile verilen kümelerin venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ( ) ý ={h} II. ( ) ý ={g,h} III. (( ) ( )) ý ={a,c,d,g,h} IV. \ ={d,g} V. (\ ) (\ ) ={a,d,g} a d b e g f c h ) ) ) 1 ) ) ) ) 5. n elemanlý bir kümenin en az iki elemanlý alt küme sayýsý aþaðýdakilerden hangisiyle hesaplanabilir? ) n n n n n n ) ) + + ) n n n n n n n ) ) K={Δ,,,, }. a b c kümesinin üç elemanlý alt kümelerin kaçýnda yoktur? ) 6 ) 5 ) ) ) d e g f 6. ={x x<6, x N + } kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ={e} II. ={b,e} III. \ ={a,b} IV. ( )\={b} V. (\ ) ={b} VI. ( ) ( )={d,e,f} ) ) 8 ) 16 ) ) 6 7. ve kümeleri, evrensel kümesinin alt kümeleridir. ý ={1,,,,5,6} ý ={,,6,8,9} kümesinin tümleyeninde kaç eleman vardýr? ) ) ) ) 5 ) 6 ) ) ) ) 5 ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

21 KÜMLR TST / 9 8. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()= s( ý )=15 s(\ )= s( ) kaçtýr? 1., \ ve \ kümelerinin alt küme sayýlarý sýrasýyla, 18, 16 ve dir. una göre, s( ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) 5 ) 7 ) 9 ) 10 ) 1 9. olmak üzere, kümesinin alt küme sayýsý 16, \ kümesinin öz alt küme sayýsý 1 olduðuna göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 6 ) 5 ) ) 1. oþ kümeden farklý ve kümeleri veriliyor. ý = aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) ) = ) = ) = ) ý = 10. n çok 1 elemanlý alt kümelerin sayýsý 11 olan bir kümenin en az elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 1051 ) 101 ) 511 ) 501 ) ve herhangi iki küme ve x pozitif tam sayý olmak üzere, s()=15+x s()=16+x s( )=9+x s( ) kaçtýr? 15. kümesi, evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) = ) ý = ) ý = ) = ) ) ) 0 ) 18 ) ={x x 10, x Z} ={x x, x Z} s( ) kaçtýr? 16. ir kümenin eleman sayýsý artýrýlýnca, alt küme sayýsý 19 artýyor. una göre, bu kümenin en çok iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 1 ) ) 5 ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

22 KÜMLR TST / s( ) s( \) s( ) = = 8 s() s(\)=0 s( ) kaçtýr? ) 8 ) 10 ) 1 ) 15 ) kümesinin alt küme sayýsý, kümesinin alt küme sayýsýndan fazladýr. una göre, s( ) en çok kaçtýr? ) 1 ) ) ) 5 ) 6. ={a,b,c} ={a,b,c,d,e,f} kümeleri veriliyor. K þartýný saðlayan 5 elemanlý kaç tane K kümesi yazýlýr? ) ) 5 ) 8 ) 10 ) 1 6. s()=s()=5 ve nin alt küme sayýsý 18 nin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 16 ). X={+,,,x,Δ, } kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde + ya da x sembollerinden yalnýzca biri bulunur? ) 16 ) ) 6 ) 8 ) 6 7. s()=.s() s( )=1 s( )= s() kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 10. ={1,,} ={,,,5} ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) {1,,} ) {,,,5} ) {,} ) {1,,,,5} ) {1,,,5} 6 8. olmak üzere, ý ( ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) \ ) \ ) \ ) \ ) \ MTMTÝK SORU NKSI

23 KÜMLR TST / evrensel küme ve olmak üzere, ={x x 15, x N + } ={x <x 7, x Z} s( ý ) kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 10 ) 1 ) 1 1. s( )=10 s( )=.s() s()=10 s() kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) ile ayrýk kümeler aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) ) ) = ) = ) = 1. ve ayrýk olmayan iki küme ve s()=.s( )=.s(\ ) \ kümesi en az kaç elemanlýdýr? ) 6 ) 5 ) ) ) 11. kümesinin alt küme sayýsý 56, kümesinin öz alt küme sayýsý 1, s( )=5 s( ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) þaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) ( )=( ) ( ) ) ( )=( ) ( ) ) ( ) = ) ( ) = 1. ve, evrensel kümesine ait herhangi iki küme olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ( ) ý =( ý ý ) ) ( ) ý =( ý ý ) ) (\ )=( ) ) ( ý )=(\) ) (\)=( ý \ ý ) 16. ve herhangi iki küme olmak üzere, ( ý ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) \ ) \ MTMTÝK SORU NKSI

24 KÜMLR TST / Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) \ ) \ ) ý Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? ) \( ) ) \( ) ) \( ) ) (\) (\) ) \( ). Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 6. ) ) ) \ ) \ ) ý Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) ) ( )\ ) ( )\. 7. Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? ) \ ) \ ) ) ) ) ) \( ) ) \( ) ) ( )\ ) ( )\. 8. Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? Taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ( ) ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ 8 ) ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) ) \(\) MTMTÝK SORU NKSI

25 KÜMLR TST / Yandaki þekilde taralý bölgelerin gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýda verilen þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? 10. ) ( ) ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) ) (\) (\) ) (\)\(\) ) (\) (\) ) ( )\ ) (\) ( ) 1. Yandaki bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? 11. Yukarýdaki þemaya göre, taranmýþ bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) \( ) ) \( ) ) ( )\ ) ( )\ ) (\) ) \( ) ) (\) ) \( ) ) (\) ) (\) 15. Yandaki taralý bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? ) (\) ) (\) ) (\) ý ) ( )\ ) ( )\ ý ) ( )\ ) (\)\ ) ( ) ) (\) ) ( )\ 16. Yandaki þekile göre, \( ) kümesinin belirttiði bölge aþaðýdakilerden hangisidir? 1. ) ) ) Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) (( ) )\( ) ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ ) (( ) )\( ) MTMTÝK SORU NKSI

26 KÜMLR TST / 1 1. Gözlüklü ve gözlüksüz öðrencilerden oluþan kiþilik bir sýnýfta gözlüklü öðrencilerin sayýsý 19 olduðuna göre, gözlüksüz öðrenci sayýsý kaçtýr? ) ) 19 ) 1 ) 11 ) 6 5. Futbol veya voleybol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir sýnýfta futbol oynayan 1, voleybol oynayan 17 kiþi vardýr. Her iki sporu yapan 8 kiþi sýnýf mevcudu kaçtýr? ) 18 ) 1 ) ) 5 ) 6. 6 kiþilik bir sýnýfta 16 öðrenci flüt çalabildiðine göre, flüt çalamayan kaç öðrenci vardýr? ) 6 ) 0 ) 16 ) 8 ) 6. 0 kiþilik bir grupta, 1 kiþi futbol, 10 kiþi basketbol oynamaktadýr. 10 kiþi de bu sporlarýn hiç birini yapmamaktadýr. una göre, her iki sporu da yapan kaç kiþi vardýr?. 1 erkek ve 18 kýz öðrencinin bulunduðu bir sýnýfta 8 öðrenci gözlük kullandýðýna göre, gözlük kullanmayan öðrenci sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 8 ) 6 ) ) ) 18 ) 0 ) ) 8 ) 0. Ý F 7. 8 kiþilik bir sýnýfta, Fransýzca bilenler 16 kiþidir. Yalnýz lmanca bilenler 1 kiþi bu iki dili bilmeyenler kaç kiþidir? a b c ) 8 ) 7 ) 6 ) ) d Ýngilizce veya Fransýzca dillerinden en az birini konuþan ya da hiçbirini konuþamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfýn kümesi yukarýda verilmiþtir. Her harf bulunduðu bölgedeki öðrenci sayýsýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) Ýngilizce konuþan öðrenci sayýsý a+b ) Fransýzca konuþamayan öðrenci sayýsý a+d ) n az bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+b+c ) Yalnýzca bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+c ) Hiçbir dil konuþamayan öðrenci sayýsý b 0 8. ir sýnýfta lmanca ve Ýtalyanca bilenlerin sayýsý, sadece lmanca bilenlerin sayýsý 1, sadece Ýtalyanca bilenlerin sayýsý 16 lmanca veya Ýtalyanca bilen kaç kiþi vardýr? ) ) 8 ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

27 KÜMLR TST / 1 9. Futbol ve basketbol oyunlarýndan en az birinin oynandýðý 0 kiþilik bir grupta yalnýz futbol oynayan 7, yalnýz basketbol oynayan 17 kiþi her iki oyunu da oynayan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) Mavi veya kýrmýzý kalemi olan öðrencilerden oluþan bir sýnýfta mavi kalemi olmayan 11, kýrmýzý kalemi olmayan 9 kiþi vardýr. una göre, iki kalemi de olan 7 öðrencinin bulunduðu bu sýnýfta kaç öðrenci vardýr? ) ) 7 ) ) 0 ) ir sýnýftaki öðrencilerden 16 sý sadece Ýngilizce, 1 ü sadece Fransýzca, 1 i Ýngilizce veya Fransýzca konuþabiliyor. una göre, bu sýnýfta Ýngilizce ve Fransýzca konuþabilen kaç öðrenci vardýr? 1. Voleybol ve basketbol oyunlarý dýþýnda oyun oynanmayan kiþilik bir sýnýfta, 8 kiþi hem voleybol hem de basketbol oynuyor. una göre, en çok bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 ) 11 ) 1 ) 16 ) 18 ) ) ) Ýtalyanca ve lmanca dillerinden en az birinin konuþulduðu kiþilik bir sýnýfta lmanca konuþan 19, Ýtalyanca konuþan kiþi vardýr. una göre, her iki dili de konuþan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 8 ) 9 ) 10 ) Üç partinin katýldýðý bir seçime partisi oylarýn % 19 unu partisi oylarýn % ünü, partisi ise partisinin oylarýnýn iki katý kadar oy almýþtýr. una göre, bu üç partiye de oy vermeyenlerin oraný yüzde kaçtýr? ) 10 ) 11 ) 1 ) 16 ) Satranç ve dama oyunlarýný oynayan ve hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfta bu oyunlardan en az birini oynayan 6, hiçbirini oynamayan 1 öðrenci vardýr. una göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? 16. ir sýnýftaki öðrencilerin % 5 si kumral, % si ise sarýþýndýr. una göre, kumral yada sarýþýn olmayanlar sýnýfýn yüzde kaçýdýr? ) 0 ) ) ) 6 ) 8 ) 1 ) 1 ) 16 ) 18 ) MTMTÝK SORU NKSI

28 KÜMLR TST / 1 1. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarýndan en az birini oynayan veya hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfa ait küme yanda verilmiþtir. Her harf bulunduðu alandaki eleman sayýlarýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? F a y x t c z V b m. ={Sýnýftaki erkeklerin kümesi} ={Sýnýftaki gözlüklü öðrencilerin kümesi} ={Sýnýftaki sarýþýn öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, sarýþýn olmayan gözlüklü erkek öðrenciler aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ ) \( ). ) Futbol oynayanlarýn sayýsý: a+x+y+t ) Yalnýzca basketbol oynayanlarýn sayýsý: b ) Yalnýzca iki spor yapanlarýn sayýsý: x+y+z ) Voleybol oynamayanlarýn sayýsý: a+x+b+m ) Üç sporu da yapanlarýn sayýsý: x+y+z+t F 5 Ý 5 5. M={Matematikten geçen öðrencilerin kümesi} K={rkek öðrencilerin kümesi} L={smer öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, (M L) K ý ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) Matematikten geçen esmer erkekler ) Matematikten geçen esmer kiþiler ) Matematikten geçen esmer olmayan kýzlar ) Matematikten kalan esmer erkekler ) Matematikten kalan esmer olmayan erkekler Yukarýdaki þemada topluluk kümesi, lmanca bilenlerin, Ý Ýngilizce bilenlerin, F Fransýzca bilenlerin kümesi ve her sayý içinde bulunduðu kapalý bölgenin eleman sayýsýný göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) lmanca bilmeyenlerin sayýsý: 1 ) n çok bir dil bilenlerin sayýsý: 1 ) n az iki dil bilenlerin sayýsý: 15 ) lmanca bilip Fransýzca bilmeyenlerin sayýsý: 7 ) Fransýzca ve Ýngilizce bilenlerin sayýsý:. Yanda verilen þemada K kýz öðrencilerin kümesini, erkek öðrencilerin kümesini ve G gözlüklü öðrencilerin kümesini göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) e, gözlüklü kýz öðrencidir. ) f, gözlüklü erkek öðrencidir. ) a, gözlüksüz kýz öðrencidir. ) g, gözlüklü erkek öðrencidir. ) e ve f gözlüklü öðrencilerdir. G a K e f g 6. 0 kiþilik bir sýnýfta 1 kiþi dersinden, 15 kiþi dersinden geçmiþtir. una göre, sadece dersinden kalan en çok kaç kiþi vardýr? ) 17 ) 15 ) 1 ) 7 ) 7. 0 kiþilik bir sporcu grubundaki sporcular futbol, voleybol ve tenis oyunlarýndan en az birini oynamaktadýr. n az iki oyun oynayanlarýn sayýsý olduðuna göre, yalnýz bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) 10 ) 16 ) 8. n az bir dil bilenlerin bulunduðu bir gezi grubunda lmanca bilenlerin sayýsý 16, Fransýzca bilenlerin sayýsý 18, Japonca bilenlerin sayýsý 1, lmanca ve Fransýzca bilenlerin sayýsý 6, Fransýzca ve Japonca bilenlerin sayýsý 5, lmanca ve Japonca bilenlerin sayýsý dir. Fransýzca, Japonca ve lmanca bilenlerin sayýsý 1 bu gezi grubu kaç kiþidir? ) 0 ) ) 5 ) 57 ) 59 MTMTÝK SORU NKSI

29 KÜMLR TST / 1 9., ve filmlerinden en az birini izleyenlerin bulunduðu 50 kiþilik bir grupta en çok iki filmi izleyen kiþi, en az iki filmi izleyen kiþi yalnýz iki filmi izleyen kaç kiþi vardýr? ) 5 ) 7 ) 9 ) 11 ) ir sýnýftaki gözlüklü kýzlarýn sayýsý, gözlüksüz erkeklerin sayýsýndan 6 fazladýr. Gözlüklü erkeklerin sayýsý, gözlüksüz kýzlarýn sayýsýna eþit kiþilik bu sýnýfta kaç kýz öðrenci vardýr? ) ) ) 1 ) 19 ) Tenis, golf ve voleybol sporlarýný yapan öðrencilerden oluþan 5 kiþilik bir sýnýfta, üç sporu da yapan, tenis ve golf oynayan, voleybol ve golf oynayan, tenis ve voleybol oynayan 5 kiþi yalnýz bir sporu yapan kaç öðrenci vardýr? ) 17 ) 15 ) 1 ) 11 ) 9 1. Her çocuðun pasta sevdiði 18 kiþilik bir kreþte çikolatalý pasta sevenlerin sayýsý, meyveli pasta sevenlerin sayýsýnýn katýdýr. Her iki pastayý da seven çocuk çikolatalý pasta seven kaç çocuk vardýr? ) 8 ) 11 ) 1 ) 1 ) lmanca bilen herkesin Ýngilizce bildiði 0 kiþilik bir sýnýfta Ýngilizce bilmeyen 6 kiþi vardýr. Yalnýzca Ýngilizce bilen 1 kiþinin olduðu bu sýnýfta her iki dili de bilen kaç kiþi vardýr? 15. ir sýnýfta matematik veya fizik derslerinden sadece birinden geçenlerin sayýsý 1, en az birinden geçenlerin sayýsý, en çok birinden geçenlerin sayýsý bu sýnýfýn mevcudu kaçtýr? ) ) 1 ) 19 ) 11 ) 6 ) 18 ) ) 0 ) ) kiþilik bir sýnýfta matematik dersinden geçenlerin hepsi fizik dersinden de geçmiþtir. Yalnýz bir dersten geçenler 18, yalnýz iki dersten geçenler 1 kiþi bu iki dersten de kalan kaç öðrenci vardýr? 16. ir apartmandaki insanlarýn % 8 inde klima, % 66 sýnda plazma televizyon vardýr. una göre, bu apartmandaki insanlarýn en az yüzde kaçýnda hem klima hem de plazma televizyon bulunur? ) 6 ) 8 ) 10 ) 1 ) 0 ) 8 ) 1 ) 1 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

30 KÜMLR TST / 1 1. KRTZYN kelimesindeki harflerden oluþan kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) 5 ) 7 ) 8 5. þaðýdaki ifadelerden hangisi boþ kümeyi ifade etmez? ) ={x x +=0, x Z} ) ={x x<, x asal sayý} ) ={ } ) ={x x=10k, k Z ve x asal sayý} ) ={x x.(x+1)=1, x Z}. I. uyu organlarýmýz II. 6 ve 1 arasýndaki çift doðal sayýlar III. G harfi ile baþlayan günler IV. azý gözlüklü öðrenciler V. ge denizindeki adalar Yukarýdaki ifadelerden kaç tanesi küme oluþturur? ) 1 ) ) ) ) 5 6. ={1,,7,9} ={1,x,9,y} kümeleri veriliyor. = x+y toplamý kaçtýr? ) ) 7 ) 10 ) 1 ) 16. þaðýdakilerden hangisi ya da hangileri doðrudur? I. lemanlarý ayný olan kümelere eþit kümeler denir. II. leman sayýlarý ayný olan kümeye denk kümeler denir. III. Hiç bir ortak elemaný olmayan kümelere ayrýk kümeler denir. ) I ) I - II ) I - III ) II - III ) I - II - III 7. ={a,5,b,{,7,9},{7,9}} kümesi veriliyor. s() kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5. ={,,5} ={k,l,m} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) s()= ) s()= ) ) ve ayrýktýr. ) = 8. ={(a,b) a+b=5, a Z + } aþaðýdakilerden hangisi kümesine ait bir eleman deðildir? ) (5,0) ) (,1) ) (,) ) (1,) ) (0,5) MTMTÝK SORU NKSI

31 KÜMLR TST / 1 9. ={10 ile 05 arasýndaki 6 ile bölünebilen tam sayýlar} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 11 ) 1 ) 1 ) 1 1. a d e f b c Yukarýdaki venn þemasýnda verilenlere göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? 10. I. {1,,,} II. {x x<, x Z} III. {x <x<, x R} IV. {x x <1, x N} Yukarýda verilen kümelerden hangisi veya hangileri sonlu kümedir? I. ={1,,,,5} II. ={,,5} III. \ ={a,7,8} IV. \( )={a} V. \( )={a,1,,7,8} ) 1 ) ) ) ) 5 ) I - IV ) I - II ) II - III ) II - IV ) III - IV 1. ={ ün katý olan 0 den küçük doðal sayýlar} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 5 ) ={x: 8 x<1, x N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 11 ) 1 ) 1 ) ={x x<1, x asal sayý} s() kaçtýr? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) ={x 1<x<10, x=k, k Z} ={x <x<10, x=m, m Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 16. s(\ )= s(\ )=17 s( )=5 s( ) kaçtýr? ) 7 ) 6 ) 5 ) ) ) ) ) ) 5 ) MTMTÝK SORU NKSI

32 KÜMLR TST / Yandaki þemada verilen taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? 5. ={1,,,,5} ={,5} ( ) kümesinin kaç tane alt kümesi vardýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) ( \( ) ) ( ) ( ) ) ( ) (\) ) (\) (\) (\) ) ( ) ( ) ( ) 6. ={1,5,7,Δ} ={,,,6} aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?. a b c e d f ) s( )<s()+s() ) s( )>s()+s() ) s( )=s()+s() ) s( )=s( )+s() g ) s( )=s( )+s() Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdakilerden kaç tanesi doðrudur? I. c II. e III. e \( ) IV. g \ V. e \ 7. ve ayrýk olmayan iki küme olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) s()=s(\ )+s( ) ) s()=s(\ )+s( ) ) s( )=s()+s()+s( ). ={1,,{1,},} ) s( )=s(\ )+s(\ )+s( ) ) s( )=s()+s(\ ) ={{1},,{1,}} olarak veriliyor. una göre, s( ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 8. ve ayrýk kümeler s( ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. ={1,,,} ={,,5,6,7} ( ) ( ) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 6 ) s( ) ) s()+s() ) s( )+s() ) s( )+s() ) s()+s() s( )+1 MTMTÝK SORU NKSI

33 KÜMLR TST / s()=16 s()= s( )=8 s( ) kaçtýr? ) 18 ) ) 0 ) ) 1. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( )=15 s()=7 s() en çok kaçtýr? ) 15 ) 1 ) 1 ) 10 ) s(\ )=6 s( )= s( )=16 s(\ ) kaçtýr? ) 1 ) ) 5 ) 6 ) 7 1. \ kümesinin alt küme sayýsý, kümesinin alt küme sayýsý 6, \ kümesinin öz alt küme sayýsý 17, s( ) kaçtýr? ) 16 ) 17 ) 18 ) 0 ) 11. s( )= s(\ )=x+ s(\ )=x 1 s( )=7 s(\ ) kaçtýr? 15. ve kümeleri evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s( ý )= s()+s( ý )=16 s() kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 1 ) 18 ) 8 ) 6 ) ) ) 0 1. ={1,,,} ={{1,},,,5} s( ) kaçtýr? 16. s(\ )=8 s(\ )=6 kümesinin alt küme sayýsý 16 s( ) kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) 1 ) 15 ) 16 ) 17 ) MTMTÝK SORU NKSI

34 KÜMLR TST / þaðýdaki kümelerden hangileri eþittir? I. ={5 ten küçük doðal sayýlar} II. ={para sözcüðünün harfleri} III. ={1,,,} IV. ={arpa sözcüðünün harfleri} V. ={5 ten küçük tam sayýlar} ) II - IV ) II - III ) II - V ) I - V ) I - III - IV 5. Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? c b a ) ) ) ) ). ={,1,a,b,c} kümesi için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) s()= ) ) {{1,a,b}} ) {a,{b}} ) lt küme sayýsý 16 dýr. 6. ={1,,,,5,6} kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 16 ) 6. I. Her küme kendisinin alt kümesidir. II. oþ küme, her kümenin alt kümesidir. III. ir kümenin sýfýr elemanlý alt kümesi daima 1 tanedir. IV. irbirini kapsayan iki küme eþittir. V. n elemanlý bir kümenin, n elemanlý alt kümelerinin sayýsý daima 1 tanedir. Yukarýdaki ifadelerden kaç tanesi daima doðrudur? ) 5 ) ) ) ) 1 7. ={x: x<5, x N + } kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 16 ) a b c d Yukarýdaki þemada verilen, ve kümelerine göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) = ) ) ) ) 8 8. ={a,b,{c},c,{d}} kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 16 ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

35 KÜMLR TST / lt küme sayýsý ile özalt küme sayýsýnýn toplamý 17 olan kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 5 ) 6 1. ={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a veya f bulunur? ) 16 ) ) 8 ) 96 ) ={9 dan küçük doðal sayýlar} ={,,5,7} ý kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 1. ={1,,,,5,6} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 5 birlikte bulunur? ) ) 8 ) 16 ) ) ve boþ kümeden farklý iki kümedir.. s(\ )=s( )=. s(\ ) s() en az kaçtýr? ) ) 6 ) 9 ) 1 ) ={1,,,,5,6} kümesinin en çok iki elemanlý kaç alt kümesi vardýr? ) ) 0 ) 18 ) 16 ) 1 1. ={Δ,,,, } aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) kümesinin alt küme sayýsý dir. ) kümesinin özalt küme sayýsý 16 dir. ) kümesinin iki elemanlý alt küme sayýsý 10 dir. ) kümesinin alt kümelerinin 16 tanesinde Δ yoktur. ) kümesinin alt kümelerinin 8 tanesinde ve vardýr. 16. ={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin dört elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur, d bulunmaz? ) 7 ) 8 ) 10 ) 11 ) MTMTÝK SORU NKSI

36 KÜMLR TST / ve kümeleri evrensel kümesinin alt kümeleri aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ý = ) ý = ) ý = ) ( ý ) ý = ) ise = 5. Fransýzca veya Ýngilizce dillerini bilen ve bilmeyenlerden oluþan 8 kiþilik bir sýnýfta, Fransýzca bilenler 16 kiþi, sadece Ýngilizce bilenler 1 kiþidir. una göre, bu sýnýfta iki dili de bilmeyen kaç kiþi vardýr? ) ) 5 ) 6 ) 7 ) 9. ve boþ kümeden farklý iki kümedir. una göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ( ) II. ( ) III. ise = IV. = V. = 6. ir sýnýfta, 1 kiþi Ýngilizce, 10 kiþi Fransýzca, 0 kiþi Ýngilizce veya Fransýzca biliyor. una göre, bu sýnýfta Ýngilizce ve Fransýzca bilen kaç kiþi vardýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) 1 ) ) ) ) 5. s()=9 s()=8 s( ) nin en büyük deðeri ile en küçük deðerinin toplamý kaçtýr? ) 6 ) ) ) 0 ) kiþilik bir kafiledeki tüm turistler Fethiye veya idim e gidecektir. 16 kiþi Fethiye, 1 kiþi ise hem Fethiye ye hem de idim e gideceðine göre, bu kafilede yalnýz idim e gidecek kaç turist vardýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 9 8. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir.. ={1,,,6,8} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 6 bulunmaz? s()+s( ý )=1 s()=0 s( ý )+s() kaçtýr? ) ) 8 ) 16 ) ) 6 0 ) 0 ) ) ) 6 ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

37 KÜMLR TST / (\) ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) \ ) \ ) ý Yukarýdaki þemada verilen taralý bölge, aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) \ ) \( ) ) ( )\ ) ý 10. kümesi, evrensel kümesinin bir alt kümesidir. una göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi daima doðrudur? I. II. ý III. ý IV. ý V. ý = 1. ={a,b,c,d,e,f,g,h} kümesinin dört elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde a ve b bulunur? ) 15 ) 5 ) 0 ) 5 ) 0 ) 1 ) ) ) ) ={1,,,,5,6,7,8} ={,5,7,9,10} \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 15. s(\ )=1 s(\ )=18 s( )=0 s( ) kaçtýr? ) 10 ) 1 ) 1 ) 16 ) 18 ) {,5,7,9,10} ) {,5,7} ) {5,7,9} ) {1,,,6,8} ) {9,10} 1. ={a,b} ={a,b,c,d,e,f,g} K koþulunu saðlayan dört elemanlý kaç K kümesi yazýlabilir? 16. s()=7 s()=7 s( )= s(\ ) kaçtýr? ) 8 ) 10 ) ) 6 ) 18 ) 8 ) 7 ) 6 ) 5 ) MTMTÝK SORU NKSI

38 KÜMLR TST / elemanlý bir kümenin elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 15 ) 0 ) 5 ) 0 5. \ kümesinin alt küme sayýsý 16, kümesinin öz alt küme sayýsý 6, \ kümesinin öz alt küme sayýsý 1, s( ) kaçtýr? ) 15 ) 18 ) 0 ) 1 ). kümesi evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere, s()=15 s()=7 s( ý ) kaçtýr? ) 1 ) 18 ) 0 ) ) 6. ={a,b,c,d,e,f,g} ={b,c,d,k,l,m} s(\ )+s(\ ) toplamý kaçtýr? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 7. ={1,a,b,{a,b}}. 1 aþaðýdakilerden kaç tanesi doðrudur? I. s()= II. a III. b 5 IV. {a,b} 6 V. {1} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) 1 ) ) ) ) 5 ) {1} ) {1,,} ) {,5,6} ) ). ve iki küme ve olmak üzere, s()=8 s()=10 kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 9 ) 10 ) 1 ) 1 8. b a 1 c d Yukarýdaki þemada verilen ve kümelerine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) s(\)= ) s(\)=1 ) s( )= ) s(\ )= ) s( )=7 e f MTMTÝK SORU NKSI

39 KÜMLR TST / oþ küme olmayan kümesi, evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr? ) s() s() ) s( ý ) s() ) s()+s( ý ) s() ) s( ý )=s() ) s()=s( ý ) 1. ir sýnýfta, Japonca ve Rusça bilenlerin sayýsý 6, sadece Japonca bilenlerin sayýsý 8, sadece Rusça bilenlerin sayýsý 1 Japonca veya Rusça bilen kaç kiþi vardýr? ) 18 ) ) ) 6 ) kümesi, evrensel kümesinin alt kümesidir. ={x x 18, x N + } ={x x<15 x asal sayý} s( ý ) kaçtýr? 1. ama ve satranç oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir grupta, dama veya satranç oynayan 1 kiþi, satranç oynamayan 6 kiþi olduðuna göre, satranç oynayan kaç kiþi vardýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 1 ) 1 ) 11 ) 10 ) ir sýnýftaki öðrencilerin 17 si keman, ü hem keman hem de piyano, 0 si piyano kursuna katýlmaktadýr. una göre, bu sýnýftaki öðrencilerin sayýsý en az kaçtýr? 15. ir sitedeki insanlarýn % ü TV, %57 si ise radyo sahibidir. u ikisine de sahip olanlarýn sayýsý olduðuna göre, yalnýz TV sahibi kaç insan vardýr? ) 10 ) 15 ) 19 ) 15 ) 10 ) 0 ) 1 ) ) ) kiþilik bir sýnýfta 8 öðrenci Türkçe dersinden, 15 öðrenci de beden dersinden geçmiþtir. Her iki dersten kalan yoktur. una göre, her iki dersten de geçen kaç öðrenci vardýr? 16. Ýngilizce bilen herkesin Türkçe bildiði bir sýnýfta Fransýzca bilenler Ýngilizce de bilmektedir. u sýnýfta Ýngilizce ve Türkçe bilenlerin sayýsý 1 ve Fransýzca bilenlerin sayýsý 6 dýr. n az bir dil bilenlerin bulunduðu bu sýnýfýn mevcudu 0 yalnýz Türkçe bilenler kaç kiþidir? ) ) ) ) 5 ) 7 ) ) ) 6 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

40 MTMTÝK 1. ÖLÜM KÜMLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test (1) Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler Test (5) Kümeler Test (6) Kümeler Test (7) Kümeler Test (8) Kümeler Test (9) Kümeler Test (10) Kümeler Test (11) Kümeler Test (1) Kümeler Test (1) Kümeler Test (1) Kümeler Test (15) Kümeler Test (16) Kümeler Test (17) Kümeler Test (18) Kümeler TOPLM KRTZYN egitim - yayinlari

41 MTMTÝK. ÖLÜM KRTZYN ÇRPIM Test(1) Kartezyen Çarpým Kümesi Test( - ) Kartezyen Çarpýmda Ýþlemler KRTZYN egitim - yayinlari

42 KRTZYN ÇRPIM TST / 1 1. (a,b)=(,6) a+b toplamý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) 10 ) 1 5. ={1,} ={a,b,c} x kartezyen çarpýmý kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(1,a),(1,b),(1,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,1),(b,1),(c,1),(a,),(b,),(c,)} ) {(1,1),(,),(a,a),(b,b),(c,c)} ) {(1,a),(1,b),(,a),(,b),(c,1), (c,)} ) {(1,a),(,c),(,a),(1,b),(,b),(,b)}. (x 1,y+1)=(,7) x. y çarpýmý kaçtýr? ) 17 ) 19 ) 1 ) ) 6. ={1,} ={a,b} x kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(1,a),(1,b),(,a),(,b)} ) {(a,1),(a,),(b,1),(b,)} ) {(1,a),(a,1),(,b),(b,)} ) {(1,a),(a,),(,b),(b,1)} ) {(1,1),(,),(a,a),(b,b)} 7. ={a,b} x kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. ( x, y )=(,7) x+y toplamý kaçtýr? ) ) 5 ) 6 ) 7 ) 11 ) {(a,a),(b,b)} ) {(a,b),(b,a)} ) {(a,b),(b,a),(b,b)} ) {(a,a),(a,b),(b,a),(b,b)} ) {(b,a),(b,b),(a,a)} 8. ={a,b} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. (x, x+y, x+5)=(, 5, z) x+y+z toplamý kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 11 ) 1 ) 18 6 ) {(a,a),(b,b)} ) {(a,b),(b,a)} ) {(a,a),(a,b),(b,b)} ) {(a,a),(b,a),(b,b)} ) {(a,a),(b,b),(a,b),(b,a)} MTMTÝK SORU NKSI

43 KRTZYN ÇRPIM TST / 1 9. ={1,,} ={a,b,c} x kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(1,a),(1,b),(1,c),(,a),(,b),(,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,1),(b,1),(c,1),(a,),(b,),(c,),(a,),(b,),(c,)} ) {(a,a),(b,b),(c,c),(1,1),(,),(,),(a,1),(b,),(c,)} ) {(1,a),(1,b),(,a),(,b),(,a), (,b),(1,c)} ) {(a,1),(b,1),(c,1),(a,),(b,),(c,)} 1. ={1,,} ={a,b,c} ={b,c,d,e,f} x( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(1b),(1,c),(,b),(,c),(,b),(,c)} ) {(b,1),(c,1),(b,),(c,),(b,),(c,)} ) {(1,a),(1,c),(1,d),(1,e),(1,f)} ) {(1,a),(,b),(,c)} ) {(1,1),(,),(,),(b,b),(c,c)} 10. ={1,,} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(1,1),(1,),(1,),(,),(,),(,1)} ) {(1,1),(,),(,),(,),(5,5),(6,6),(7,7),(8,8),(9,9)} ) {(1,1),(1,),(1,),(,1),(,),(,),(,1),(,),(,)} ) {(1,1),(,),(,)} ) {(1,),(,),(,1)} 1. ={1,,,} ={1,,5,7} aþaðýdakilerden hangisi (x) (x) kümesinin bir elemanýdýr? ) (,1) ) (,7) ) (,5) ) (1,5) ) (1,) 11. x={(1,a),(1,b),(,a),(,b),(,a),(,b)} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {1,} ) {1,,} ) {a,b} ) {a,b,c} ) {1,,,a,b,c} 15. ={x x <10, x Z} ={x x, x N} aþaðýdakilerden hangisi x kümesinin elemaný deðildir? 1. x={(1,a),(1,b),(1,c)} x={(1,a),(1,d)} x kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (1,1) ) (1,) ) (,1) ) (1, ) ) (,) ) {(1,a),(1,b),(1,c),(1,d)} ) {(a,1),(b,1),(c,1),(d,1)} ) {(a,a),(a,b),(a,c),(d,a),(d,b),(d,c)} ) {(d,a),(d,b),(b,d),(a,d)} ) {(1,1),(a,a),(b,b),(c,c),(d,d)} 16. ={x x <9, x Z} aþaðýdakilerden hangisi x kümesinin elemaný deðildir? ) (,) ) ( 1,) ) (0,) ) (,) ) (,0) MTMTÝK SORU NKSI

44 KRTZYN ÇRPIM TST / 1. s()=5 s()=6 s(x) kaçtýr? ) 1 ) 11 ) 1 ) 0 ) 6 5. s()= s(x)=15 s(x)=0 s(x) kaçtýr? ) 18 ) 0 ) ) 5 ) 8. ={a,b,c,d} ={a,b} x kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 6. ={x <x 5, x Z} s(x) kaçtýr? ) 1 ) 10 ) 8 ) 6 ) ) 5 ) 6 ) 9 ) 6 ) 81. ={a,b,c} ={0,1,,,,5} s(x) kaçtýr? ) 7 ) 18 ) 1 ) 9 ) 6 7. s()= s(xx) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 18 ) 6 ) ) 16 ) 1. s()= s(x)= s() kaçtýr? 8. ={x 1<x<6, x Z} ={y y<, y Z} s(x) kaçtýr? ) 8 ) ) 1 ) 8 ) 6 8 ) 8 ) 68 ) ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

45 KRTZYN ÇRPIM TST / 9. s(x)=9 s(x)=16 s(x) kaçtýr? ) 1 ) 16 ) 0 ) 5 ) s()= s()=7 s[x( )]= s( ) kaçtýr? ) 0 ) 1 ) ) ) 10. x={(a,),(a,),(a,),(c,)(c,),(c,)} x={(,5),(,5),(,5),(,7)(,7),(,7)} s(x) kaçtýr? 1. ={1,,} ={a,b,c,d} s[(x) (x)] kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 9 ) 10 ) 1 ) ) ) ) 6 ) ={, 1,0,1,} ={0,1,,,} s[(\)x(\)] kaçtýr? 15. ={a,b,c,d,e} ={c,e,f,g} kümeleri veriliyor. una göre, (x) (x) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 1 ) 0 ) ) ) ) 6 ) 8 16.,, boþ olmayan kümeler olmak üzere,, ve nin kartezyen çarpýmý ile ilgili aþaðýda verilenlerden kaç tanesi daima doðrudur? 1. ={0,1,,,} ={1,,} ={a,b,c} s[(\)x] kaçtýr? I. x= II. x x III. (x)x=x(x) IV. x( )=(x) (x) V. x( )=(x) (x) VI. s(x)=s().s() ) ) ) ) 5 ) 6 ) ) ) ) 5 ) MTMTÝK SORU NKSI

46 KRTZYN ÇRPIM TST / 1. ={1,,} ={a,b,c,d} x kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 1 ) 6 ) 81 ) 10 ) 1 5. ={0,1,,,} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde (1,) elemaný bulunur? ) (16,) ) (16,) ) (5,) ) (,) ) (,1) 6. ={0,1,,,} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde (1,) elemaný bulunmaz?. ={1,,} ={a,b,c,d} x kümesinin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) (5,) ) (,) ) (5,) )(,) )(0,) ) 196 ) 0 ) ) 80 ) 1 7. ={0,1,,,} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde (1,) bulunur (0,) bulunmaz? ) (,) ) (,) ) (,) ) (,) ) (5,). ={a,b,c} ={a,c,d,f} x( ) kümesinin kaç alt kümesi vardýr? ) 15 ) 1 ) 10 ) 8 ) 6. ={0,1,,,} kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 15 ) ) 5 ) ={0,1,} ={a,b,c} x kümesinin elemanlý alt kümeleri için aþaðýda verilen ifadelerin kaç tanesi doðrudur? I. 8 tanesinde (0,a) elemaný bulunur. II. 8 tanesinde (0,a) elemaný bulunmaz. III. 7 tanesinde (0,a) bulunur, (1,b) bulunmaz. IV. 7 tanesinde (,c) ve (1,b) elemanlarý bulunur. V. 7 tanesinde (1,a) bulunur, (,b) bulunmaz. VI. 9 7 tanesinde (1,a) veya (,b) bulunur. ) 6 ) 5 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

47 KRTZYN ÇRPIM TST / 9. x={(0,1),(0,),(b,1),(b,)(c,1),(c,)} x={(1,c),(,c),(1,e),(,e)} veriliyor. una göre, s(xx) kaçtýr? 1. s[(x) (x)]=18 s( )=9 s() kaçtýr? ) 1 ) ) ) 6 ) 9 ) ) 6 ) 8 ) 10 ) s( )=16 s( )=7 s(x) kaçtýr? ) 6 ) 1 ) 16 ) 0 ) 5 1. ={1,,,} ={1,,,6,7} ={,6,8} s[(x)\(x)] kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 10 ) 1 ) ={a,b,1,} ={b,,} ={a,,} kümeleri veriliyor. una göre, s[(x) (x)] kaçtýr? ) 1 ) 16 ) 0 ) ) s( )= s(x)=8 s() en çok kaç olabilir? ) 6 ) 7 ) 11 ) ) 8 1. ={x,,b} s()=6 s[(x) (x)] kaçtýr? 16. s( )= s(x)=1 s() en az kaçtýr? ) ) 6 ) 0 ) ) 18 ) ) ) ) 5 ) MTMTÝK SORU NKSI

48 MTMTÝK. ÖLÜM KRTZYN ÇRPIM ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test (1) Kartezyen Çarpým Test () Kartezyen Çarpým Test () Kartzezyen Çarpým TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

49 MTMTÝK. ÖLÜM GRÇK SYILR Test(1 - ) Gerçek Sayýlar KRTZYN egitim - yayinlari

50 GRÇK SYILR TST / 1 1. þaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. III. 9 IV. 11 V þaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? ) 1 ) ) 9 ) 15 ) 18 ) 1 ) ) ) ) 5 6. a sayýsý en küçük tek rakam, b sayýsý ise en büyük çift rakamdýr. una göre, a+b ifadesinin deðeri kaçtýr?. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. una göre, a+b toplamý en çok kaçtýr? ) 5 ) 7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 9 ) 1 ) 15 ) 17 ) 18. irbirinden farklý üç rakamýn çarpýmý en az kaç olabilir? ) 0 ) 1 ) ) 6 ) 7. a ve b birbirinden farklý iki rakam olmak üzere, a+6b ifadesinin deðeri en çok kaç olabilir? ) 80 ) 8 ) 86 ) 9 ) 98. irbirinden farklý en büyük iki rakamýn toplamý a, en küçük iki rakamýn toplamý b a b farký kaçtýr? 8. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. a. b=5 a+b toplamý kaçtýr? ) 18 ) 17 ) 16 ) 15 ) 1 5 ) 18 ) 15 ) 1 ) 10 ) 9 MTMTÝK SORU NKSI

51 GRÇK SYILR TST / 1 9. þaðýda doðal sayýlar hakkýnda bazý bilgiler verilmiþtir. u bilgilerin doðru(), yanlýþ(y) tablosunda gösterimi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I. oðal sayýlar N ile gösterilir. II. 0 doðal sayýdýr. III. irbirinden farklý en küçük iki doðal sayýnýn toplamý 1 dir. IV. irbirinden farklý en büyük iki doðal sayýnýn toplamý 17 dir. V. oðal sayýlar pozitiftir. 1. a,b,c birbirinden farklý doðal sayýlar, a+b+c ifadesinin en küçük deðeri kaçtýr? ) 0 ) ) ) 6 ) 7 I II III IV V ) Y ) Y Y ) Y ) Y Y ) Y Y 1. Herbiri 5 in katý olan farklý doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? ) 15 ) 0 ) 5 ) 0 ) þaðýdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. n küçük doðal sayý 0 dýr. II. n küçük iki basamaklý doðal sayý 10 dur. III. n büyük iki basamaklý doðal sayý 99 dur. ) I - III ) I - II ) II - III ) I - II - III ) Yalnýz I 15. Herbiri ün katý olan farklý sayma sayýsýnýn toplamý en az kaç olabilir? ) 1 ) 16 ) ) 8 ) 11. þaðýdakilerden hangisi sayma sayýsý deðildir? ) 0 ) 1 ) ) 9 ) irbirinden farklý üç doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? 16. ile 6 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr? ) ) ) 5 ) 6 ) 8 ) 1 ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

52 GRÇK SYILR TST / 1. a ve b sayma sayýlarýdýr. a+b=1 b en çok kaç olabilir? 5. a ve b sayma sayýlarýdýr. a+b=1 a.b çarpýmý en az kaç olabilir? ) 10 ) 11 ) 1 ) 1 ) 1 ) 11 ) 10 ) 8 ) 6 ) 0. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=8 a nýn alabileceði kaç farklý deðer vardýr? 6. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=18 a.b çarpýmý en çok kaç olabilir? ) 10 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) 17 ) 5 ) 6 ) 80 ) 81. a ve b iki basamaklý doðal sayýlardýr. a+b= a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) irbirinden farklý iki doðal sayýnýn toplamý 18 olduðuna göre, büyük sayý en az kaç olabilir? ) 18 ) 17 ) 11 ) 10 ) 9. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=10 a.b çarpýmýnýn alabileceði en büyük ve en küçük deðerlerin toplamý kaçtýr? 8. a, b ve c birbirinden farklý doðal sayýlardýr. a+b+c=1 a.b.c çarpýmý en çok kaç olabilir? ) 6 ) 5 ) 1 ) 18 ) ) 6 ) 60 ) 8 ) 6 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1 KRTEZYEN ÇRPIM TEST /. (a,b)=(,6) lduðuna göre, a+b tplamý kaçtýr? ) ) 6 C) 8 D) 0 5. ={,} ={a,b,c} lduðuna göre, x kartezyen çarpýmý kümesi aþaðýdakilerden ) {(,a),(,b),(,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,),(b,),(c,),(a,),(b,),(c,)}

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden 10 Kümeler ÖDEV TESTİ TEST - 1 6. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır? ) 24 ) 28 C) 37 D) 38 E) 42 1. = {1,

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim İçindekiler 1. Küme Kavramı...6-7 2. Kümelerin Gösterimi...8-15 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 16-17 4. lt Küme Kavramı... 18-27 5. Denk ve şit Kümeler... 28-29 6. Kümelerde irleşim ve Kesişim... 31-41

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1.

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1. TEOG ümeler ÜE VE EEN VRI Elemanları belirlenebilen, belirli bir anlam taşıyan canlı ya da cansız varlıkların veya kavramların oluşturduğu topluluğa küme denir. ümeyi oluşturan varlıkların, kavramların

Detaylı

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik ÜNİTE 11 ÜNİTE Kümeler 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler 9 MATEMATİK 1. ÜNİTEDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR 1. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Kazanım 9.1.1.1: Küme kavramını

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır.

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır. Küme: elirli nesneler topluluğuna küme adını veriyoruz. n iyi sanatçı ( - ) n güzel şarkı ( - ) Sınıftaki en güzel kız ( - ) Sınıftaki mavi gözlü erkekler ( + ) Uçan insanlar ( + ) oş Küme: lemanı olmayan

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim İçindekiler 1. Küme Kavramı...6-7 2. Kümelerin Gösterimi...8-15 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 16-17 4. lt Küme Kavramı... 18-27 5. Denk ve şit Kümeler... 28-29 6. Kümelerde irleşim ve Kesişim... 31-41

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir.

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir. 1. KÜMELER 5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A B nin alt cümleleri sayısı 63 olduğuna göre, A B cümlesinin alt cümleleri sayısı kaçtır? (51)

Detaylı

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar MTEMTİK T T Ü R K N D O L U L İ S E S İ M T E M T İ K Üzerine Kısa Çalışmalar KONY \ SELÇUKLU 017 MTEMTİK KÜMELER (CÜMLELER).1 Küme (Cümle) Kavramı Matematiğin dili mantıktır., matematiğin kendisini anlatabilmesini

Detaylı

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER KÜMELER Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesidir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Kümeler genellikle A, B, C,... gibi büyük harflerle gösterilir. x nesnesi A kümesinin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r.

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. 1. ir kümenin eleman say s artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. una göre, ilk durumdaki kümenin eleman say - s kaçt r? ) 2 ) ) D) 5 E) 6 6. ve kümelere E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir.

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir. 1 KÜMELER İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. ir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. u nesneler somut veya soyut olabilir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman(öğe) denir.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler KÜME KVRMI Kümenin tanım yoktur. undan dolayı kümeyi tanıtmaya çalışalım. Küme kavramında bir topluluk, bir kolleksiyon ifadesi vardır.

Detaylı

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 63. kaçtır?(d) A) 28 B) 44 C) 58 D) 64 E) 79 A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 8. ( ) veriliyor.a B kümesinin en az iki

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 63. kaçtır?(d) A) 28 B) 44 C) 58 D) 64 E) 79 A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 8. ( ) veriliyor.a B kümesinin en az iki TEST 3 1.={{x},y,{Ø}} kümesi için, aşağıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?() i.ø ii.{x} iii.ø iv.{ø} v.{y} ) 1 ) 2 ) 3 D) 4 E) 5 2.Şekildeki taralı küme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez? 5. ( Α

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız.

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız. KÜME KAVRAMI Küme matematiğin tanımsız bir kavramıdır. Ancak kümeyi, iyi tanımlanmış kavram veya nesneler topluluğu diye tarif edebiliriz. Kümeler A, B, X, K,... gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeyi

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı