Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polinomlar II. Dereceden Denklemler"

Transkript

1 Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý n P(x) = x + 3x + x + 5 olduðuna göre, yazýlabilecek farklý polinomlarýn sabit terimleri toplamý kaçtýr? A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40. P(x)=x 3 4x P() olduðuna göre, P(3) kaçtýr? A) 5 B) 4 C) D) 1 E) 0 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 3 )=3x 9 +4x 6 x 3 +5 olduðuna göre, P(1)+P() ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 45 B) 47 C) 51 D) 55 E) P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x )+x.q(x)=4x 3 x +1 olduðuna göre, P( ) kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) n 5. Her x gerçek sayýsý için, x +ax 5=(x+1)(bx+c) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 0 D) 8 E) 9 10x 5 A B x 4x 5 = x 5 + x+ 1 olduðuna göre, A B farký kaçtýr? (00/ÖSS) A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 mx + n 3 1 = x x 35 x 7 x+ 5 olduðuna göre, m+n toplamý kaçtýr? (001/ÖSS) A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8 8. P(x)=x 8x+16 olduðuna göre, P(x) P(x +8) ifadesinin deðeri kaçtýr? x A) 3 B) 16 C) 8 D) 8 E) 16

3 9. P(x+)=x 3x a P(x+1) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(3x ) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 1 B) 16 C) 18 D) 4 E) P(x ) polinomunun çift dereceli terimlerinin toplamý 1 olduðuna göre, P( 1)+P( 3) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 6 B) 8 C) 1 D) 4 E) P(x+1)=ax +bx+c LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1,y+1)=x x 3y+xy y 1 olduðuna göre, P(x,y) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +3xy+y B) x 3xy+y C) x +xy+y D) x xy y E) x +xy y 14. P(x)=x 3 4x +4 olduðuna göre, P(x ) P(x) polinomunun sabit terimi kaçtýr? A) 4 B) 0 C) 16 D) 1 E) 8 1. Q(x )=3x x+4 P(x)=Q(x) olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 4 B) 36 C) 4 D) 44 E) Ax + Bx + C + + = 3 3 x 1 (x 1) (x 1) (x 1) olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 6 E) P(x, y)=x +xy 6y olduðuna göre, P(100, 33) kaçtýr? A) 133 B) 146 C) 166 D) 196 E) P(x) polinom ve P(x) 0 olmak üzere, olduðuna göre, P(x)=P(x+1) P(01) P(010) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 1 B) 0 C) 1 D) E) 4 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

4 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x 1)+P(x+1)=4x x+10 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x 3 B) x +x 3 C) x x+3 D) 4x +x 1 E) 4x x+1 (1991/ÖYS) 18. P(x) x.p(x+1)= x 3 +x 6x+5 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun kat sayýlarý toplamý kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) P(x)+P( x)=0 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 +x+5 B) x 3 +x +6 C) x 5 +x 3 +x D) x 7 x 6 +4 E) x 6 +x x x + 4x 4 x + 4 ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 1 C) x+1 D) x+ E) x P(x 5 +1)=4x 10 3x 5 +a+1 P(x+) polinomunun kat sayýlar toplamý 1 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 0. P(x) baþ kat sayýsý pozitif olan bir polinom olmak üzere, P(x).P(x+1)=4x 8x+3 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) x 3 B) x 1 C) x+1 D) x+3 E) 3x+1 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) 4 3. P(x)=x 5x+7 olduðuna göre, (x 4).P(x)+x polinomunun (x 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 4. P(x)=x m+1 x m x m polinomu (x 3) ile tam bölünebildiðine göre, m kaçtýr? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5 5. P(x)=x 3n 3x n +x n +1 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x n ) ile bölümünden A) 9 B) 5 C) 3 D) 5 E) 7 6. P(x 4) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan olduðuna göre, aþaðýdaki polinomlardan hangisi (x 4) ile tam bölünür? A) P(x 5)+1 B) P(x 5)+ C) P(x 9)+x D) P(x 9) x E) P(3 x) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 9. P(x)=x 4 olduðuna göre, P(x 1) polinomunun P(x) polinomu cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) P(x)+ B) P(x)+1 C) P(x) D) P(x) 1 E) P(x) 30. P(x) bir polinom olmak üzere, Q(x)=x.P(x)+(3x 8).P(x)+x x olduðuna göre, Q(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) C) 4 D) 6 E) 8 7. P(x) baþ kat sayýsý 1 olan birinci dereceden polinom olmak üzere, P(x)+P(x+)+P(x+4)+P(x+6)+P(x+8)=5x+30 olduðuna göre, P(x) polinomunun kat sayýlar toplamý kaçtýr? 8. A) 1 B) 1 C) D) 3 E) 4 P(x 1) + 1 = x 3x + 4 x+ Q(x+ 1) Q(x) polinomunun kat sayýlar toplamý olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden kalan kaçtýr? A) 1 B) C) 4 D) 5 E) P(x)=(x 3)(x 4)+x+7 polinomu (x 3) ile bölündüðünde elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x B) x 3 C) x 4 D) x 5 E) x 6 3. P(x) bir polinom olmak üzere, P(x 1)=x 4x 3 P(x+1)=x.B(x) 4.B(x)+n olduðuna göre, n kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15 5 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

6 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x x+3 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan olduðuna göre, a kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 34. P(x)=x n+1 +3x n +x n +ax+b 35. polinomu (x n +) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 14 B) 1 C) 10 D) 1 E) 14 mx P = (x 1) olduðuna göre, P(x m) polinomunun (x 4m) ile bölümünden A) 1 B) 4 C) 8 D) 1 E) P(x +1)=ax 4 +(b 1)x 3 +3x +(a+1)x+7 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x)+P( x)=3x 15 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden A) 1 B) 0 C) 1 D) E) (x )P(x 1)=x 3 x +ax 4 olduðuna göre, P(3 x) polinomunun x ile bölümünden A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) x(p(x) x)=3(x P(x)) x+a olduðuna göre, P(x) polinomunun (x+1) ile bölümünden A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) m ve n birer tam sayýdýr. P(x)=(x ) m +(6 x) n+1 + polinomunun (x 4) ile bölümünden kalan olduðuna göre, m ile n arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? A) m+n=3 B) m n=3 C) m+n=3 D) n m=3 E) m n=3

7 41. P(x)=x 6 3x 4 +x +a+1 polinomunun çarpanlarýndan biri (x +) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) 17 C) 18 D) 1 E) 4 4. P(x)=x 4 4x +4 polinomunun (x a) ile bölümünden kalan 1 olduðuna göre, a nýn alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=x 3 +6x +11x+6 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x 3 B) x 3 +x C) x +1 D) x 3 1 E) x Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte Buna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) x 3 x 5x 10 B)x 3 4x +5 C) x 3 x +4x 8 D) x 3 x 4x+4 E) x 4 x P(x) + 1 = x olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 3) ile bölümünden A) 1 B) C) 3 D) 4 E) P(x)=x 5 4x 3 ax bx+3 polinomunun (x 3 +x) ile bölümünden kalan (x x+3) olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 8 C) 4 D) 3 E) 47. Ýkinci dereceden bir P(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden kalan 9, (x+3) ile bölümünden kalan 1 Buna göre, P(x) polinomunun (x +3) ile bölümünden A) 6 B) 3 C) 0 D) 3 E) P(x) polinomunun (x 4).(x+3) ile bölümünden kalan (x x 3) tür. Buna göre, P(x) polinomunun (x +x 6) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) x 4 C) 3x+9 D) 3x+1 E) 4x 7 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

8 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý P(x)=(x 3).Q(x)+8 T(x)=P(x)+3x 18 olduðuna göre, T(x) polinomunun (x 3) ile bölümünden A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 50. Üçüncü dereceden bir P(x) polinomu (x 4) ile tam bölünebilmekte P(x) polinomunun x ile bölümünden kalan ( 4x+8) olduðuna göre, P(x 1) polinomunun (x 4) ile bölümünden A) B) 5 C) 9 D) 1 E) P(x) polinomunun (x x+1) ile bölümünden bölüm Q(x), kalan (3x+1) Buna göre, P(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) 4 B) (x 1).Q(x) C) (x ).Q(x)+1 D) (x 1).Q(x) E) (x 1).Q(x) P(x)=(x +3x)(x +3x+)+1 polinomu aþaðýdakilerden hangisine tam bölünür? A) x +3x 3 B) x +x 5 C) x 3 D) x 5x+4 E) x +3x Baþ kat sayýsý olan üçüncü dereceden bir P(x) polinomunun (x x+) ile bölümünden kalan (x 1) P(x) polinomunun (x ) ile bölümünden kalan 7 olduðuna göre, sabit terimi kaçtýr? A) 8 B) 6 C) 4 D) 6 E) 8 5. Sabit terimi 3 olan bir P(x) polinomunun (x+) ile bölümünden kalan ( 7) Buna göre, P(x) polinomunun (x +x) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+3 B) 3x+3 C) 4x+1 D) 4x+3 E) 5x+3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) P(x) polinomunun (x +x+1) ile bölümünde bölüm Q(x), kalan (x+) Q(x) polinomunun (x 1) ile bölümünden kalan 3 olduðuna göre, P(x) polinomunun (x 3 1) ile bölümünden kalan aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +4x+ B) x +x+3 C) 3x +3x+3 D) 3x +4x+5 E) x +3x P(x)=x 3 ax+b polinomu (x ) ile tam bölünebildiðine göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 18 C) D) 8 E) 33

9 57. (x 1)(x +1)P(x)=x 5 ax 4 +bx 3 x olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 58. P(x 1)=4x +4x 3 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndandýr? A) x+1 B) x+ C) x+3 D) x+4 E) x P(x)=x 4 0x +18 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi P(x) polinomunun çarpanlarýndan biri deðildir? 60. A) x+1 B) x 1 C) x+ D) x+3 E) x 3 x a P(x) = x + x+ b 3 ifadesi bir polinom belirttiðine göre, P(x) polinomunun (x b) ile bölümünden 1 1 A) B) 1 C) 0 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 x + x 6 x 3x + b x + 3 = x x x a x + 4 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 1 B) 14 C) 18 D) 0 E) P (x) 16 P (x) + 9P(x) + 0 : = x + x 3 P(x) 4 P(x) + P(x) 15 olduðuna göre, P(x) polinomu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x x B) x +x C) x +x 3 D) x +x+3 E) x 3x P(x)=(16x 1)(x 3 1) Q(x)=x 3 +3x x 3 polinomlarýnýn en küçük ortak katý R(x) polinomudur. Buna göre, R(x) polinomunun kaç çarpaný asal polinomdur? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) P(x) ve Q(x) sýrasýyla 4. ve. dereceden birer polinom olmak üzere, P 3 (x ).Q(x )+P(x 3 ).[Q(x +)] 3 polinomunun derecesi kaçtýr? A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 4 9 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

10 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x x 1= 0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) { 1, 0} B) {, 1} C) { 1, } D) {, 1} E) {1, } 66. x 4x+=0 denkleminin köklerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) 4 C) + D) 1+ E) m ve m 0 olmak üzere, mx +(m+n)x+n=0 denkleminin köklerinden biri m olduðuna göre, n nin m cinsinden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) m B) m C) m D) m E) 1 m 68. x +3x a +a+=0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {a+1, a+} B) {a, a+1} C) {1 a, a } D) {a+1, a} E) { a 1, a } LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x 6x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 >x olduðuna göre, x 1+ x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C)+ D) 1+ 3 E) x (m 16)x+m 4=0 denkleminin mutlak deðerce birbirine eþit iki gerçek kökü birbirinden farklý olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) C) 1 D) E) a 1 olmak üzere, (a+1)x (a+7)x+7=0 denkleminin kökleri eþit olduðuna göre, a nýn alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 15 B) 13 C) 11 D) 10 E) 9 (1998/ÖYS) 7. x ax a 7=0 denkleminin köklerinden biri (a+) olduðuna göre, a kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) 7

11 73. Her x gerçek sayý olmak üzere, (x m) =x 8x+n olduðuna göre, m.n çarpýmý kaçtýr? A) 0 B) 3 C) 48 D) 64 E) x 6x+m =0 denkleminin köklerinden biri diðerinden 4 fazla olduðuna göre, m kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x ax+18=0 denkleminin pozitif köklerinden biri diðerinin katý olduðuna göre, a kaçtýr? 76. A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 1 m + 7m+ 8 1 = 4 olduðuna göre, m nin alabileceði farklý deðerler çarpýmý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 1 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý ax 4x+6=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.(x 1)+x (x 1 1)= olduðuna göre, a kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 78. x 8x +4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 6 D) 4 3 E) x +(x 1 +4)x 3x =0 denkleminin kökleri sýfýrdan farklý x 1 ve x sayýlardýr. Buna göre, büyük kök kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 1 E) (1993/ÖYS) 80. x 9x+n=0 denkleminin kökleri p ve q dur. p=q 1 olduðuna göre, n kaçtýr? A) 1 B) 18 C) 0 D) 4 E) 6 11 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

12 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý a 0 olmak üzere, x +(7a+b)x 4a=0 denkleminin kökleri a ve b Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 3 C) D) 1 E) 8. 4x 5x 1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 1 1 Buna göre, + toplamý kaçtýr? x x A) 1 B) C) D) E) (1997/ÖYS) 85. x +ax x 4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x 4 x 1 x = olduðuna göre, x 1 +x toplamý kaçtýr? A) 3 B) 1 C) 1 D) E) x +x a+b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1.x = 1 olduðuna göre, x 1 x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x 8x+1=0 denkleminin kökleri x 1 ve x olmak üzere, x x 3 x 4 +8x3 1 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) 16 C) 3 D) 6 E) x 6x+3a=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 x =8 olduðuna göre, a kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) E) 3 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) x +(m 1)x+=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 3x =m+1 olduðuna göre, m nin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) x x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x ise x 1+ x nin pozitif deðeri kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 3 D) E)1 (199/ÖYS)

13 89. x 1x+4=0 denkleminin gerçek kökleri x 1 ve x 90. Buna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) 4 C) 8 D) 10 E) 1 olduðuna göre, deðer kaçtýr? x1 x +x x1 1 1 a+ 8 a+ +16=0 a a 1 a ifadesinin alabileceði pozitif a A) 3 B) 4 3 C)6 3 D)8 3 E)10 3 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3x+4=0 denkleminin kökleri x 1 ve x Buna göre, kökleri x x x ve x 1 1 olan ikinci dereceden denklem aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3x 1x+5=0 B) 4x x+4=0 C) x +7x+1=0 D) 4x x 3=0 E) 3x 6x+5=0 94. x +(a 9)x+b+1=0 denkleminin kökleri, x (a+1)x+b 1=0 denkleminin köklerinin þer katýdýr. Buna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 15 B) 1 C) 9 D) 6 E) a 3ab b eþitliðini doðrulayan a nýn b cinsinden deðerleri toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? b b A) B) C)b D)3b E)4b 3 9. x ax +b=0 denkleminin kökleri x 1 ve x x 1 +x = 3 x 1.x = 10 = 7 Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? b (1990/ÖYS) A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) x ax+b=0 denkleminin bir kökü 4, x (a+3)x+b+9=0 denkleminin bir kökü 7 Bu denklemlerin diðer kökleri ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 15 B) 17 C) 19 D) 1 E) x 6x+b=0 denkleminin kökleri, x ax+5=0 denkleminin köklerinden 1 er eksiktir. Buna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 13 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

14 LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý x 3 (m+4)x +(m+1)x+8=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x.x 3 =x 1 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) E) x 3 3x +x+m+1=0 denkleminin kökleri x 1, x ve x 3 tür. x 1 +x x 3 =3 olduðuna göre, m kaçtýr? A) B) 1 C) 0 D) 1 E) 99. x 3 ax 16=0 denkleminin gerçek kökleri x 1, x ve x 3 tür. Buna göre, köklerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi doðrudur? A) Üçü de negatiftir. B) Üçü de pozitiftir. C) Biri negatif, ikisi pozitiftir. D) Köklerden biri sýfýrdýr. E) Biri pozitif, ikisi negatiftir x +x =0 x 3 +ax x+b=0 denklemlerinin ikiþer kökü ortak olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) 4 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM) (3x 1)(x+1)+(3x 1)(x )= eþitliðini saðlayan x gerçel sayýlarýnýn toplamý kaçtýr? A) B) C) D) E) = 0 x x 4 (LYS-010) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {1, } B) {, 1} C) {1} D) {1, 3} E) {, } a + a + = olduðuna göre, a kaçtýr? 1 1 A) B)1 C) D) 1 E) 16 4 = 0 x x (006/ÖSS) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) { 4} C) {} D) { 4, } E) {, 4}

15 105. x x 4=0 olduðuna göre, x in alabileceði farklý deðerler toplamý kaçtýr? A) 3 B) C) 1 D) 0 E) (x )(x+)(x+5)=(x 1)(x+1)(x+4) denklemiyle aþaðýdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi aynýdýr? A) x 3 +5x +4x=0 B) x 3x 16=0 C) x 4x+4=0 D) 3x+16=0 E) 5x 4=0 (007/ÖSS) 109. x y=3 x +y=9 olduðuna göre, y nin alabileceði negatif deðer kaçtýr? A) 7 B) 4 C) 3 D) E) LYS Matematik - II Ödev Kitapçýðý 1 3 x + x + mx+ 10 = 0 x denkleminin iki gerçek kökü olduðuna göre, m kaçtýr? A) 13 B) 1 C) 0 D) 1 E) x x = denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) {3} B) {6} C) {3, 6} D) { 6, 3} E) { 3, 6} 108. x +y =14xy olduðuna göre, ifadesinin alabileceði pozitif deðer kaçtýr? x y x+y A) B) C) D) E) 111. ((x 1006) ) = 5 denkleminin gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 011 B) 01 C) 013 D) 014 E) x(x 5)(x 3)(x )= 9 denkleminin birbirinden farklý gerçek köklerinin toplamý kaçtýr? A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) 5 15 LYS - Matematik II Ödev Kitapçýðý 1 (MF - TM)

16 DERSHANELERÝ LYS MATEMATÝK - II ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1 CEVAP ANAHTARI 1 - E 1 - C 41 - D 61 - A 81 - B D - A - B 4 - B 6 - B 8 - D 10 - C 3 - C 3 - B 43 - B 63 - D 83 - D E 4 - D 4 - D 44 - C 64 - E 84 - A D 5 - B 5 - E 45 - E 65 - C 85 - A C 6 - D 6 - E 46 - D 66 - E 86 - D B 7 - C 7 - D 47 - B 67 - D 87 - D B 8 - B 8 - E 48 - C 68 - E 88 - A C 9 - E 9 - E 49 - B 69 - D 89 - C A 10 - D 30 - B 50 - B 70 - A 90 - D A 11 - D 31 - B 51 - B 71 - B 91 - C B 1 - C 3 - C 5 - E 7 - C 9 - D 11 - A 13 - E 33 - D 53 - E 73 - D 93 - B 14 - A 34 - A 54 - E 74 - D 94 - B 15 - C 35 - B 55 - D 75 - D 95 - C 16 - C 36 - D 56 - D 76 - D 96 - D 17 - C 37 - C 57 - E 77 - C 97 - E 18 - A 38 - D 58 - D 78 - D 98 - B 19 - A 39 - E 59 - C 79 - E 99 - E 0 - A 40 - E 60 - A 80 - C C 16.

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / 11

POLÝNOMLAR TEST / 11 POLÝNOMLAR TEST / 11 1. P(,y)=(+y 1) ( y+1) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 4(y 1) B) 4(y ) C) (y 1) D) (y ) E) (y 1) 5. Aþaðýdakilerden hangisi, P()= 3 +8 A) +4 B) 4 C) D) ++4 E) +4. P(,y)=

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - I MF TM LYS 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

POLİNOMLAR Test I m P x 3 2x x 4x. P x x 5 II. III. A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9 POLİNOMLAR Test -. I. P x x 5 II. III. P x x P x ifadelerinden hangileri polinom belirtir? 6. P x x x x 7 polinomunun katsayılar toplamı A) B) C) D) 0 E) 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

Örnek...4 : P(x) = 3x + 2 ve Q(x)= x 2 +4x -3 polinomları için a) P(x). Q(x) b)x.p(x) 2.Q(x) işlem lerini ya pınız.

Örnek...4 : P(x) = 3x + 2 ve Q(x)= x 2 +4x -3 polinomları için a) P(x). Q(x) b)x.p(x) 2.Q(x) işlem lerini ya pınız. POLİNOMLARDA Polinomlarda To plama ve Çıkarma P(x) ve Q(x) iki polinom olsun. P(x) + Q(x) veya P(x) Q(x) işlemi yapılırken eşit dereceli terimlerin katsayıları işlemine göre toplanır veya çıkarılır. Örnek...1

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

Polinomlar. Rüstem YILMAZ

Polinomlar. Rüstem YILMAZ Polinomlar Rüstem YILMAZ 546 550 86 48 matematikklinigi@gmail.com 26 Aralık 2016 0.1 Tanımı a, b, c, d reel sayılar ve n N olmak üzere, P (x) = ax n + bx n 1 + + cx + d ifadesine reel katsayılı ve bir

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

Örnek...3 : P(x+4)=x 7 +6.x 6 +2x 3 polinomu için P(2) kaçtır? Örnek...4 : P(2x 1) = x 2 olduğuna göre, P(3)+P(5) kaçtır? Örnek...

Örnek...3 : P(x+4)=x 7 +6.x 6 +2x 3 polinomu için P(2) kaçtır? Örnek...4 : P(2x 1) = x 2 olduğuna göre, P(3)+P(5) kaçtır? Örnek... POLİNOMLAR n N, a n, a n 1, a n 2,a 1,a 0 R ve a n 0 olmak üzere, a n x n +a n 1 x n 1 +a n 2 x n 2 +...+a 1 x+a 0 ifadesine x in bir polinomu denir ve genellikle bu ifade P(x),Q(x) gibi bir ifadeye eşitlenerek

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması

POLİNOMLAR. Polinomlar. Konu Kavrama Çalışması POLİNOMLAR Polinomlar f: A B biçiminde tanımlanmış f(x) fonksiyonunda, A kümesi tanım kümesi ve B kümesi değer kümesidir. Fonksiyonlarda, fonksiyonu tanımsız yapan değerler tanım kümesinde yer alamaz.

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı

matematik LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Süleyman ERTEKİN Öğrenci Kitaplığı matematik SORU BANKASI Süleyman ERTEKİN LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı SORU BANKASI matematik LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 18 EDAM ın yazılı izni olmaksızın,

Detaylı

5. P(x). Q(x) polinomunun derecesi 9, P(x) Q(x) 7. P(x) = (3m 1)x 3 4x 2 (n + 1) x+ k ve. Q(x) = 17x 3

5. P(x). Q(x) polinomunun derecesi 9, P(x) Q(x) 7. P(x) = (3m 1)x 3 4x 2 (n + 1) x+ k ve. Q(x) = 17x 3 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Polinomlar TEST I 1. Aşağıdakilerden hangisi bir polinomdur? A) = 4 x5 4x 4 5 + 7 x 4 5.. polinomunun derecesi 9, polinomunun derecesi 5 olduğuna

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r?

1.BÖLÜM SORU SORU. (x 1) (x 3) = A + B. x 3 ise, d(p(x)) ve d(q(x)) polinomlar n derecelerini göstermek. A. B çarp m kaçt r? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin bu say s nda Polinomlar konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. Bu konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir?

10. SINIF. 5. P(x)=2x n 4 +3x 6 n Aþaðýdakilerden hangisi polinom deðildir? 2. Aþaðýdaki polinomlardan hangisi üçüncü derecedendir? MTMTÝK 0. SINIF POLÝNOMLR Test No:. þðýdkilerden hngisi polinom deðildir? ) P(x)=0 ) P(x)= 2 ) P(x)=2x ) P(x) = 2 x ) P(x) = 2x 2. þðýdki polinomlrdn hngisi üçüncü derecedendir? ) P(x)=x 3 +3x 4 + ) P(x)=x

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS'de matematik testinde

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

ünite12 POLİNOMLAR Polinomlar

ünite12 POLİNOMLAR Polinomlar ünite1 POOM = 1 Polinomlar 0 1 1. şağıdakilerden hangileri bir polinom değildir?. x 4 + 3. x 3 3x 5 +. x 6 1 V. x 4 1 + V. 5x 1 8 POOM POOM 5. P(x) = (a )x + (b + 3)x + ab 1 polinomu sabit bir polinom

Detaylı

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere,

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, MATEMAT K TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, 0 1 2 3 n P(x) = a x n a x n 1... a x 3 a x 2 a x n n 1 3 2 1 a ifadesine reel katsay l POL NOM denir. 0 a, a, a,..., a say lar na KATSAYILAR,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

KONU: Polinomlarda Bölme İşlemi. 6. P x x x 1

KONU: Polinomlarda Bölme İşlemi. 6. P x x x 1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI: Dersin Adı SINIFI: KONU: Polinomlarda Bölme İşlemi Dersin Konusu 1. Px 4 x x polinomunun x 1 ile bölümünden kalan A) 0 B) 1 C) D) 4 E) 6. Px x x 1 polinomunun x + 1 ile

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

POLİNOMLARIN TANIMI. ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: KONU: POLİNOMLAR NUMARASI: SINIFI:

POLİNOMLARIN TANIMI.  ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: KONU: POLİNOMLAR NUMARASI: SINIFI: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: Dersin Adı POLİNOMLARIN TANIMI 1. Aşağıdaki fonksiyonlardan polinom belirtir? I. Dersin Konusu 1 5. P x x n 1 7 x 4 n 5 ifadesi bir polinom belirttiğine göre, bu polinomun derecesi

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 2

ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 2 ÇARPANLARA AYIRMA ÇÖZÜMLÜ TEST 1) 4y x xy 4 4y x xy 4 ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 4 x 4 x x A) B) C) 4 x 4 x 4 x x x 1 D) E) 4 x x 1 1) İkili ikili gruplayarak ortak paranteze

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

10 SINIF MATEMATİK. Polinomlar Çarpanlara Ayırma İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

10 SINIF MATEMATİK. Polinomlar Çarpanlara Ayırma İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 10 SINIF MATEMATİK Polinomlar Çarpanlara Ayırma İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK

Detaylı

EŞİTSİZLİKLER. 5. x 2 + 4x + 4 > x 2 0. eşitsizliğinin çözüm kümesi. eşitsizliğinin çözüm kümesi. aşağıdakilerden hangisidir?

EŞİTSİZLİKLER. 5. x 2 + 4x + 4 > x 2 0. eşitsizliğinin çözüm kümesi. eşitsizliğinin çözüm kümesi. aşağıdakilerden hangisidir? 1. 36 x A) [- 6, ] B) [- 6, 6 ] C) [, 36] D) [, 36 ] E) [- 36, ] 5. x + 4x + 4 > A) (, ) B) - } C) D) R E) R - {- } 6. x + 8x + 16. x x 8 < aşağıdalerden hangisidir? A) (- 4, ) B) (-, ) C) (- 4, ) A) {

Detaylı

1 RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER Sorular Sorular DOĞRUSAL DENKLEMLER Sorular DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ 25

1 RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER Sorular Sorular DOĞRUSAL DENKLEMLER Sorular DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ 25 İçindekiler RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER. Çözümlü Sorular............................. 2.2 Sorular................................... 5 2 TEK - TERİMLİ veçok-terimli İFADELER 7 2. Çözümlü Sorular.............................

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. B) 2f(x)-6

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. B) 2f(x)-6 1. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1. Pozitif baş katsayılı bir P(x) polinomunda P(P(x)+x)=x 6 eşitliği sağlandığına göre ; P x polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 5 C) 0 D)

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces

biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun dereces TANIM n bir doğal sayı ve a 0, a 1, a 2,..., a n 1, a n birer gerçel sayı olmak üzere, P(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 +... + a n 1 x n 1 +a n x n biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel)

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - II B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. TOPLAM - ÇARPIM SEMBOLÜ - II MF-TM 50 MATEMATÝK - II 50 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden

6. 3x2-8x - 3 = O denkleminin negatif kökü asagidakilerden. 7. mx2 - (2m2 + i) x + 2m = O denkleminin köklerinden ikinci Dereceden Denklemler, tçözüm Kümesi, Köklerin Varligi. (m - 9) x + x - 6 = o denkleminin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olmasi için, m degeri asagidakilerden hangisi olamaz? A) - B) -

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: POLİNOMLAR ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın sınıf

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması

Detaylı

Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir.

Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir. 1 B)ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER: Çok terimli bir ifadeyi iki ya da daha çok ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir. Çarpanlara Ayırma Yöntemleri: 1)Ortak Çarpan Parantezine Alma:

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org

Mehmet ŞAHİN. www.mehmetsahinkitaplari.org 0. Sınıf M AT E M AT İ K Mehmet ŞAHİN www.mehmetsahinkitaplari.org M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 0..009 tarih ve 4 sayılı kararı ve 00-0 öğretim yılından itibaren uygulanacak programa göre

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır?

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır? 000 ÖSS., 0,, 0, İşleminin sonucu A) B) C) D) E) 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının katıdır. Buna göre, K+M toplamı A) B) C) 5 D) 6 E) 9. : İşleminin sonucu 8. Toplamları 6 olan a ve

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı