ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA"

Transkript

1

2 MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test Üslü Sayýlar 6 Test Köklü Sayýlar Test Oran - Orantý 6 Test Problemler 6 Test - 9. Fonksiyonlar Test çýlar Test Üçgende çýlar Test çý Kenar aðýntýlarý Test Üçgende þlik ve enzerlik 6 Test Pisagor aðýntýsý Test Öklit aðýntýlarý Test çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test Trigonometri Test Ýkizkenar Üçgen Test þkenar Üçgen Test çýortay Test 7-7. Kenarortay Test Üçgende lan 9 Test Vektörler Test Ýstatistik - Olasýlýk Test 9-0 KRTZYN egitim - yayinlari

3

4 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM KÜMLR Test() Küme Kavramý Test( - 6) lt Küme Test(7) Kümelerde irleþim ve Kesiþim Ýþlemleri Test(8-9) vrensel Küme ir Kümenin Tümleyeni Ýki Kümenin Farký Test(0) Kümelerin Venn Þemasý Yöntemiyle Gösterilmesi Test( - ) Küme Problemleri KRTZYN egitim - yayinlari

5 KÜMLR TST /. þaðýdakilerden hangisi küme belirtir? ) Sýnýfýmýzýn bazý öðrencileri ) Sýnýfýmýzýn akýllý öðrencileri ) Sýnýfýmýzýn gözlüklü öðrencileri ) Sýnýfýmýzýn kýsa boylu öðrencileri ) Sýnýfýmýzýn yaramaz öðrencileri. KÜTÜPHN kelimesindeki harflerin liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {KÜTÜPHN} ) {K,Ü,T,Ü,P,H,,N,} ) {K,T,P,H,N} ) {K,Ü,T,P,H,N} ) {K,Ü,T,P,H,,N,} 6. 7 den küçük doðal sayýlar kümesinin liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir?. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtmez? ) ir yýlýn aylarý ) Yýlýn Z harfiyle baþlayan aylarý ) Yýlýn harfiyle baþlayan aylarý ) Yýlýn bazý aylarý ) Yýlýn yaz aylarý ) {0,,,,,,6} ) {,,,,,6} ) {0,,,,,,6,7} ) {,,,,,6,7} ) {,...,,0,,,,,,6} 7. ten büyük rakamlarýn liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {0,,,,} ) {,6,7,8,...} ) {,,6,7,8,...} ) {,6,7,8,9} ) {,,6,7,8,9}. ={,,{},{,},6} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ) ) ) {,} ) 6 8. a c b d kümesinin liste biçiminde gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir?. ={,,,{,},{6,7,8}} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8 8 ) {abcd} ) {a,b,c,d} ) {b,c,d} ) {a,c,d} ) {a,b,c} MTMTÝK SORU NKSI

6 KÜMLR TST / 9. ={,,7,8} kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir?. ={ 7 <, Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 8 ) 9 ) 0 ) ) ) 7 ) lfabemizdeki sesli harflerin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) a ý e i ) a e ý e i o ö u ü a ý i o ö ) e ü ) o u ü ö u a ý i e. ={(,y) +y=0,,y Z + } kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8. ten küçük tam sayýlar kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {, Z} ) { <, Z} ) { <, N} ) {, N} ) { <, R}. ={(,y). y=0,,y Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 0 ) ). þaðýdakilerden hangisi 7 den küçük doðal sayýlarýn ortak özellik yöntemi ile gösterimidir? ) { <7, R} ) { <7, N + } ) { <7, Z} ) { 7, N} ) { <7, N} 6. ={ 0< 87, Z} s() kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

7 KÜMLR TST /. þaðýda verilenlerden hangisi boþ küme deðildir? ) Haftanýn L harfi ile baþlayan günleri ) Yýlýn 67. günü ) Negatif doðal sayýlar ) Yýlýn K harfi ile baþlayan aylarý ) Pozitif olmayan sayma sayýlarý. þaðýda verilen küme çiftlerinden hangisi, eþit kümelerdir? ) {,,} ) {,0,6} ) {a,b,c,d} {,,} {, } {b,c,d} ) {a,b,c} ) {,} {c,a,b} {, }. þaðýda verilen kümelerden hangisi boþ kümedir? ) ={ < <7, Z} ) ={ <<7, Z} ) ={ 6< <0, Z} ) ={ 6<<, Z } ) ={ <<7, Z} 6. ={,,} aþaðýda verilen kümelerden hangisi veya hangileri kümesine eþittir? I. ={,,} II. ={ 0<<6, tek doðal sayý} III. ={,, } ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ve II ) I, II ve III. þaðýda verilen kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonludur? ) oðal sayýlar kümesi ) Tam sayýlar kümesi ) Ýki basamaklý tam sayýlar kümesi ) ten büyük sayma sayýlar kümesi ) den küçük tam sayýlar kümesi 7. ={,,,,,6} ={,y,z,t,k,m} aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) s()=s() ) {,,} ) ve denk kümelerdir. ) ve eþit kümelerdir. ) { }. þaðýda verilen kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonsuzdur? 8. ={,{,},,,6} ={,,{,},,6} aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) { <0, N} ) { 0< 907, Z} ) { <7, Z} ) { <7, Z} ) { 0, =k ve k N} ) ) {,} ) ve kümeleri denktir. ) ve kümeleri eþittir. ) ve kümeleri ayrýktýr. 0 MTMTÝK SORU NKSI

8 KÜMLR TST / 9. ={,,{},{,}} I. II. {} III. {} IV. {,} V. {,} ifadelerinden kaç tanesi doðrudur?. 7 elemanlý bir kümenin alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 6 ) 6 ) ) ) ) ) ). ={, den küçük asal sayý} kümesinin alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? 0. þaðýdakilerden hangisi ={a,b,{a,b},c,{d}} kümesinin hem elemaný hem de alt kümesidir? ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 8 ) a ) {a,b} ) d ) {{a,b},c} ) b. ={a,b,c,{d}} olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) a ) d ) {a,b} ) {d} ) {c,{d}}. ={Δ,,,m,n,r} kümesinin alt küme sayýsý ile özalt küme sayýsý toplamý kaçtýr? ) 7 ) 7 ) 07 ) 6 ). ={,,{,}, } aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {,} ) {,} ) ) { } ) { } 6. lt küme sayýsý 6 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

9 KÜMLR TST /. kümesinin eleman sayýsý arttýrýldýðýnda alt küme sayýsý 96 artýyor. kümesinin eleman sayýsý kaçtýr?. ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a elemaný bulunmaz? ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) ) ) 6 ) 8 ). n elemanlý bir kümenin alt küme sayýsý olduðuna göre, n+ elemanlý bir kümenin alt küme sayýsýnýn türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) + ) + ) ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a ve b birlikte bulunur? ) 6 ) 8 ) ) ). ={,,,,} kümesinin I. lt kümelerinin tanesinde eleman olarak bulunur. II. lt kümelerinin tanesinde eleman olarak bulunmaz. III. lt kümelerinin tanesinde ve eleman olarak bulunur. IV. lt kümelerinin tanesinde ve ten herhangi biri eleman olarak bulunmaz. V. lt kümelerinin tanesinde bulunur, bulunmaz. VI. lt kümelerinin ( ) tanesinde veya eleman olarak bulunur. ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? 7. ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a ve b den herhangi biri bulunmaz? ) ) 8 ) 6 ) 0 ) ) ) ) ) ) 6. ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a elemaný bulunur? 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a bulunur fakat b bulunmaz? ) ) ) 6 ) 8 ) ) 6 ) ) ) 0 ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

10 KÜMLR TST / 9. ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a ve b bulunmaz, c bulunur?. ={ 0, bir tam sayý} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tek sayý bulunur? ) ) 8 ) ) 6 ) ) 0 ) 0 ) 0 0 ) 0 ) 0 0. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a ve b bulunur, c bulunmaz?. ={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur? ) ) 8 ) ) 6 ) ) 96 ) 86 ) 6 ) 0 ). ={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a ile b den en az biri bulunur? ) 8 ) ) 6 ) ). ir kümenin alt kümelerinin oluþturduðu kümeye, bu kümenin kuvvet kümesi denir. una göre, ={a,b,c,d} kümesinin kuvvet kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 6 ) ) 6 ). ={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda a veya b bulunur? 6. þaðýdakilerden hangisi bir kümenin kuvvet kümesinin alt küme sayýsý olabilir? ) 66 ) 76 ) 86 ) 96 ) 06 ) 0 ) 6 ) 8 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

11 KÜMLR TST /. n n! I. = r (n r)!r! n n II. = = 0 n n n n n III = 0 n n n IV. = r k ise, r=k veya n=r+k dýr. Yukarýda verilenlerden hangisi veya hangileri doðrudur? n. n = n ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) 8 ) ) ) 9 ) I ve III ) II ve III ) III ve IV ) I, II ve III ) I, II, III ve IV 6. n> ve n Z + olmak üzere, n n n n n n ifadesinin n türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? toplamýnýn sonucu kaçtýr? ) n+ ) n+ ) n ) n+ ) n+ ) 66 ) 6 ) 6 ) ) n+ n+ = 6 n n + 0 toplamýnýn deðeri kaçtýr? toplamýnýn sonucu kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) ) 8 ) 6 ) ) 6 ) toplamýnýn eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 8. = in alabileceði deðerlerin toplamý kaçtýr? ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 + ) 7 + ) ) ) ) ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

12 KÜMLR TST / 9. n elemanlý bir kümenin r elemanlý alt kümelerinin sayýsýný gösteren baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir?. ={a,b,{c,d},e} kümesinin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? n n! n n! n n! ) = ) = ) = r (n + r)!r! r (n r)!r! r (n + r)! n n! n n! ) = ) = r (n r)! r r! ) ) ) 6 ) 8 ) 0 0. ={a,b,c,d} kümesi için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) Sýfýr elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. ) ir elemanlý alt kümelerinin sayýsý tür. ) Ýki elemanlý alt kümelerinin sayýsý 8 dir. ) Üç elemanlý alt kümelerinin sayýsý tür. ) ört elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir.. ir kümenin eleman sayýsý artýrýlýnca alt küme sayýsý artýyor. una göre, bu kümenin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 0 ) ) 6 ) 8. 6 elemanlý bir kümenin elemanlý alt kümelerinin sayýsý ile elemanlý alt kümelerinin sayýsýnýn toplamý kaçtýr?. Özalt küme sayýsý 7 olan bir kümenin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) 0 ) ) 0 ). ={ <, Z} kümesinin kaç tane elemanlý alt kümesi vardýr? 6. elemanlý alt kümelerinin sayýsý elemanlý alt kümelerinin sayýsýna eþit olan kümenin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 6 ) ) ) ) 8 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

13 KÜMLR TST /. ltý elemanlý bir kümesinin, 6 I. elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. II. n çok elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. 0 III. n az elemanlý alt kümelerinin sayýsý dýr. 6 yargýlarýndan hangisi veya hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III. 0 elemanlý bir kümenin en çok elemanlý alt kümelerinin sayýsýný gösteren ifade aþaðýdakilerden hangisidir?. ={a,b,c,d,e} kümesinin, I. elemanlý alt kümelerinin sayýsý dür. II. Ýçinde a elemaný bulunan elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. III. Ýçinde a elemaný bulunmayan elemanlý alt kümelerinin sayýsý dür. IV. Ýçinde a ve b elemaný bulunan elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. V. Ýçinde a elemaný bulunan b elemaný bulunmayan elemanlý alt kümelerinin sayýsý dir. VI. Ýçinde a ve b den en az biri bulunan elemanlý alt kümelerinin sayýsý dür. yargýlarýndan kaç tanesi doðrudur? ) 6 ) ) ) ) ) ) ) + + ) ) ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde bulunur? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. 8 elemanlý bir kümenin en az elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 8 ) 7 ) 7. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde bulunur, bulunmaz? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. elemanlý alt kümelerinin sayýsý olan bir kümenin, en çok elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? 8. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunur? ) 6 ) 7 ) 6 ) 6 ) 7 6 ) ) 6 ) 8 ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

14 KÜMLR TST / 9. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinden kaç tanesinde, bulunur, Δ bulunmaz?. ={a,b,c,d,e,f,g} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde yalnýz bir tane sesli harf bulunur? ) ) ) ) ) 6 ) ) 0 ) ) 0 ) 0. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde bulunur, ve Δ bulunmaz?. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde, veya Δ elemanlarýndan en az bir tanesi bulunur? ) 6 ) ) ) ) ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde veya bulunur? ) 0 ) ) ) 6 ) 8. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde, veya Δ elemanlarýndan sadece iki tanesi bulunur? ) ) ) 9 ) 6 ). ={k,l,m,n,p,r,s} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde m veya n den en az biri bulunur? 6. ={,,Δ,+,, } kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde, veya Δ elemanlarýndan en az tanesi bulunur? ) 0 ) ) ) 7 ) 0 ) ) 0 ) 9 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

15 KÜMLR TST / 6. ={a,b,c,d,e,f} ={a,b,c,d,e,f,g,h,k} olmak üzere, kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi kümesini kapsar?. ={a,b} ={a,b,c,d,e,f} K þartýný saðlayan elemanlý kaç farklý K kümesi vardýr? ) ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 6 ) 8 ) ) ) 6. ={a,b,c,d} ={a,b,c,d,e,f,g,h,k} olmak üzere, X koþulunu saðlayan kaç farklý X kümesi vardýr? ) 8 ) ) 6 ) ) 6. ={a,b,c,d} ={a,b,c,d,e,f,g} olmak üzere, X koþulunu saðlayan 6 elemanlý kaç farklý X kümesi yazýlýr? ) ) ) ) ) 6., ve birer küme, s()= s()=7 kaç farklý kümesi yazýlabilir? ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 8 7. ={m,n,r,s} olmak üzere, X koþulunu saðlayan X kümesinin 6 elemanlý alt küme sayýsý 0 kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. ={a,b} ={a,b,c,d,e,f} kümeleri veriliyor. K þartýný saðlayan ve den farklý kaç tane K kümesi yazýlabilir? 8. ={,,,7,9} ={,,6,7,8,9,0} ve kümelerinin alt kümelerinden kaç tanesi aynýdýr? ) 6 ) ) ) ) ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 8 8 MTMTÝK SORU NKSI

16 KÜMLR TST / 6 9. ={,,,,,6,7,8} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlarýn toplamý tek sayýdýr?. ={,,,,,6,7,8} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde en az tek sayý bulunur? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 8 ) 6 ) 80 ) ={,,,,,6,7,8} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlarýn toplamý çift sayýdýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. ={a,b,c,d,e,f,g,h,ý} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde en çok sessiz harf bulunur? ) 8 ) 76 ) 68 ) 66 ) 60. ={,,0,,,7} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlarýn çarpýmý negatiftir? ) ) 0 ) 8 ) 6 ). ={,,,,,6,7} kümesinin alt kümelerinden birisi {a,b} olmak üzere, kümesinin a b > þartýný saðlayan elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) ) 9 ) 7 ) ). ={,,,0,,,,} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlarýn çarpýmý pozitif deðildir? 6. ={,,,,,6} ={6,7,8,9,0} ve kümelerinden birer tane eleman alýnarak oluþturulan elemanlý kaç tane farklý küme yazýlabilir? ) 9 ) ) ) ) 9 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) MTMTÝK SORU NKSI

17 KÜMLR TST / 7. ={a,b,d,e,g} ={b,c,d,f} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. ={a,b,c} ={b,c,d,e} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {d,f,e} ) {b,d} ) {b,d,e} ) {a,b,c,d} ) {a,b,c,d,e,f,g} ) {a,b,c,d} ) {a,b,c,d,e} ) {b,c,d,e} ) {a,c,d,e} ) {a,b,d,e}. ={ <7, Z} ={ >, Z} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,0,,,,,,6,7} ) {0,,,,,,6,7} ) { 6,,,, } ) {0,,,,,,6} ) {,0,,,,,,6} 6. ={ <<7, Z} ={ <, Z} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,,,} ) {,,,,6} ) {,,,,,6} ) {,,,,,6,7} ) {,,,,6}. ={ <<, R} ={ <, Z} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,0,} ) {,0,,} ) {,,0,} ) {,,0,,} ) {,0,,,} 7. =[,] =(,7) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,7) ) (,) ) (,] ) [,7] ) [,7). =[,) =(,] kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 8. ={a,b,c} ={a,b,c,d,e} þartýný saðlayan kaç farklý kümesi yazýlabilir? ) [,] ) (,) ) (,) ) [,] ) [,) ) ) 6 ) 8 ) 0 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

18 KÜMLR TST / 7 9., ve birer kümedir. I. ( )=( ) ( ) II. ( )=( ) ( ) III. s( )=s()+s() s( ) Yukarýda verilenlerden hangisi veya hangileri doðrudur?. ve birer küme s()=7 s()=0 s( ) nin en büyük deðeri kaçtýr? ) 7 ) 6 ) ) 0 ) 7 ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ve II ) I, II ve III 0. þaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) = ) = ) ( )=( ) ) = ise dir.. ve birer küme s()= s()= s( ) nin en büyük deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ={,,} ={,,,} ( ) ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,,,} ) {,,} ) {,,} ) {,} ) {,}. ve birer küme s()=7 s()= s( ) nin alabileceði en küçük ve en büyük deðerlerin toplamý kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ). ={a,b,c,d,e} ={a,c,e,f,g} ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {b,c,d} ) {a,c,e} ) {a,f,g} ) {a,b,c,d,e} ) {a,b,c,d,e,f,g} 6. ve birer küme s()= s( )=7 s( ) en az kaçtýr? ) ) 0 ) 7 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

19 KÜMLR TST / 8. ve birer küme. s()=7 s()= s( )= s( ) kaçtýr?. b a c d e ) ) ) ) 6 ) 7 Yukarýda verilen þemaya göre, I. ={c} II. \ ={a,b} III. \ ={d,e} IV. ={a,b,d,e} eþitliklerinden hangisi veya hangileri doðrudur?. ve ayrýk olmayan iki kümedir. s()=0 s()= s( ) en çok kaçtýr? ) I ve II ) II ve III ) I ve III ) I, II ve III ) I, II, III ve IV ) 0 ) ) 0 ) ) 6. ={, N} ={ <, Z} \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. ve ayrýk iki kümedir. s()=9 s()= s( ) kaçtýr? ) {, } ) {,, } ) {,} ) {,,0} ) { } ) 9 ) ) 0 ) ) 7. ve birer kümedir. s()=0 s(\ )= s( ) kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ve iki kümedir. s()=s() s( )=6 s( )> kümesinin eleman sayýsý en az kaçtýr? 8. ve birer kümedir. s()=8 s( )= s(\ ) kaçtýr? ) 6 ) ) 8 ) ) 0 ) ) 8 ) 7 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

20 KÜMLR TST / 8 9. ve birer kümedir. s()= s()=9 s(\) en az kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8. =[,] =[,7) \ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) [,7) ) (,7) ) (, ) ) (, ] ) [,] 0. ve birer kümedir. s()= s()=9 s(\ ) en çok kaçtýr?. =[,] =[0,) =(,7) ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) [,7) ) (,7) ) (,] ) (,) ) [,) ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. ve birer kümedir. s( \ ) s( ) s( \ ) = = s( )=0 s( ) kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) ) 0. (\ ) (\ ) kümesine simetrik fark kümesi denir ve Δ ile gösterilir. Yukarýda verilen bilgiye göre, ={,,,,,6,7} ={,,6,7,8,9} Δ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,,8,9} ) {,,6,7} ) {,,,,} ) {,,6,7,8} ) {,,,,8,9} 6. ={a,b,c,d,e,f} ={c,d,e,f,g} Δ kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. ve birer kümedir. s( )=s( )=s( ) s( )=0 s() kaçtýr? ) 6 ) ) 8 ) ) ) {c,d,e,f} ) {a,b,c,d,g} ) {a,b,e,g} ) {a,b,g} ) {a,b,e} MTMTÝK SORU NKSI

21 KÜMLR TST / 9. I. oþ küme veya { } ile gösterilir. II. vrensel küme ile gösterilir. _ III. ir kümesinin tümleyeni ý veya ile gösterilir. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve III ) II ve III ) I, II ve III. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s( ý )= s()+s( ý )=9 s() kaçtýr? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ). þaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? ) ý = ) ý = ) ( ý ) ý = ) ý = ) ( ) ý = ý ý 6. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( ý )=6 s( ý )= s() kaçtýr? ) ) 0 ) 8 ) 6 ). þaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? ) \= ) \ = ) \= ý ) \= ý ) \= ý \ ý 7. ve ayný evrensel kümenin alt kümeleridir. s( ý )= s( ý )= s() s() farký kaçtýr? ) 6 ) 8 ) ) ). ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()=6 s( )=6 s( )=0 s()=9 s( ý ) kaçtýr? 8. ve, evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( ý )= s( ý )=7 s() s() farký kaçtýr? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) ) 6 ) 7 ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

22 KÜMLR TST / 9 9. ={a,b,c,d,e} ={b,c,d,e,f,g} \ ý kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {b,c,d,e} ) {f,g} ) {a} ) {a,f,g} ) {a,b,c,d,e,f,g}. ve, evrensel kümesinin birer alt kümesidir. (\) ý ý kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ý ) ý ) ) ). ve, evrensel kümesinin birer alt kümesidir. 0. ve boþ olmayan iki kümedir. s()=s() s( )=7 ý kümesinin eleman sayýsý en çok kaçtýr? ( ) ( ý ) ifadesinin en sade biçimi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ý ) ) ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6.,, kümeleri evrensel kümesinin ikiþer ikiþer ayrýk kümeleridir. s( ý )=8 s( ý )= s( ý )= s( )= s() kaçtýr?. ve, evrensel kümesinin birer alt kümesidir. [( ý ) ( )] ý ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ý ) ý ý ) ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) 6. ve birer kümedir.. þaðýda verilenlerden hangisi ý ifadesinin eþitidir? (\) ( ý \) kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ý ) \ ) \ ) ý ) ) ý ) ( ) ý ) MTMTÝK SORU NKSI

23 KÜMLR TST / 0.. Yandaki þekilde verilen taralý bölgeyi gösteren ifade aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýda verilen þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ( ) ý ) ( ) ) ( ) ) ( ) ý ) ) ý ) ý ) ý ) ý. 6. Yandaki þekilde verilen taralý bölgeyi aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? Þekilde verilen taralý bölge, aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? ) \( ) ) ( )\ ) \( ) ) [\( )] ( ) ) [\( )] ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) ( ). 7. Yanda verilen taralý bölge aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? Yukarýdaki þekilde verilen taralý bölgeyi gösteren ifade aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ý ( ) ) ( )\ ) ( )\ ) [( ) ]\( ) ) ( )\( ) ) [( ) ]\( ). 8. Yanda verilen þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýdaki þemada gösterilen taralý bölge aþaðýdaki kümelerden hangisi ile gösterilir? ) ( ) ) ý ( ) ) ý ( ) ) ý ( ) ) ( ) 6 ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) ) ý ( ) ) ( ) MTMTÝK SORU NKSI

24 KÜMLR TST / 0 9. þaðýda verilen þekillerden hangisi (\ ) (\ ) kümesinin þema ile gösterimidir?. f b e ) ) c a d g ) ) Yukarýda verilen þekle göre, \( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {f} ) {f,b,c} ) {a} ) {a,b,c} ) {b,c} ). f g a b c d e Yukarýda verilen þekle göre, (\ ý ) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {d,e} ) {f,g} ) {b} ) {a,c} ) {a,b,c} Yukarýdaki þekilde verilenlere göre, ( )\ kümesinin belirttiði bölge aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýda verilen þekile göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) \ ={,} ) \ ={,} ) ={,7} ) ={,6,7} ) ={7} ) ) ). a c b ) ) Yukarýda verilen þekle göre, ( ) ý kümesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? d ) {b} ) {c} ) {b,c} ) {a} ) {a,d} MTMTÝK SORU NKSI

25 KÜMLR TST /. ={ e tam bölünen iki basamaklý doðal sayýlar} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8. veya ile bölünebilen 00 den küçük kaç tane doðal sayý vardýr? ) 7 ) 9 ) 0 ) ). ={ 0< 0, N} kümesinin elemanlarýndan kaç tanesi ve 6 ile tam bölünür? 6. ={ <<0, Z} kümesinin elemanlarýndan kaç tanesi veya 6 ile tam bölünemez? ) 8 ) 9 ) 00 ) 6 ) 66 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. ={ <<0, Z} kümesinin ile bölünen elemanlarýnýn kaç tanesi 7 ile bölünmez? 7. ={ 0 00, Z} kümesinin elemanlarýndan kaç tanesi 6 veya 8 ile tam bölünür? ) 7 ) 6 ) ) ) ) 0 ) ) ) ). ={ =n, <<00 n Z + } ={ =n, <<00 n Z + } s(\ ) kaçtýr? 8. ={ 0 0, =k, k Z} ={ 60 0, =k, k Z} ve kümelerinin ortak eleman sayýsý kaçtýr? ) 77 ) 78 ) 79 ) 80 ) 8 ) ) ) ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

26 KÜMLR TST / 9. Ý a d b Ýngilizce, Fransýzca veya lmanca dillerinden en az birini konuþan öðrencilerin bulunduðu sýnýfýn kümesi yukarýda verilmiþtir. Her harf bulunduðu bölgedeki öðrenci sayýsýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? e g f c F. ir sýnýfta futbol ve voleybol oynayanlarýn sayýsý 6, sadece futbol oynayanlarýn sayýsý, sadece voleybol oynayanlarýn sayýsý 9 futbol veya voleybol oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) 6 ) ) 0 ) 8 ) ) Ýngilizce bilen öðrencilerin sayýsý a+b+d+e ) Ýngilizce ve Fransýzca bilen öðrencilerin sayýsý b+e ) Fransýzca veya lmanca bilen öðrencilerin sayýsý b+c+d+e+f+g ) lmanca bilen fakat Ýngilizce bilmeyen öðrencilerin sayýsý f+g ) Her üç dili bilen öðrencilerin sayýsý b+d+e+f. Yabancý dil veya dans kursuna gidenlerin bulunduðu 8 kiþilik bir grupta kiþi yabancý dil kursuna, 0 kiþi dans kursuna gitmektedir. una göre, bu grupta her iki kursa da giden kaç kiþi vardýr? ) ) 6 ) ) ) erkek, kýz öðrenciden oluþan bir sýnýfta 7 öðrenci gözlük kullandýðýna göre, gözlük kullanmayan öðrenci sayýsý kaçtýr? ) ) 7 ) 9 ) ). Mavi, siyah veya kahverengi gözlü öðrencilerden oluþan bir sýnýfta mavi gözlü olmayan 0, siyah gözlü olmayan, kahverengi gözlü olmayan 9 öðrenci vardýr. una göre, bu gruptaki mavi gözlü öðrenci sayýsý kaçtýr?. asketbol veya voleybol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir sýnýfta basketbol oynayan, voleybol oynayan 6 kiþi vardýr. Her iki sporu yapan kiþi sýnýf mevcudu kaçtýr? ) 7 ) 6 ) ) ) ) 7 ) ) ) 8 ). ir sýnýftaki kiþi futbol, 0 kiþi voleybol oynamaktadýr. kiþi bu sporlarýn her ikisinide yaptýðýna, 8 kiþi ise bu sporlarýn hiçbirini yapmadýðýna göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? 6. 0 kiþilik bir sýnýfta gözlüksüz kýzlarýn yarýsý kadar gözlüklü erkek vardýr. Gözlüklü kýzlarýn sayýsýnýn gözlüksüz erkeklerin sayýsýna oraný dur. Sýnýftaki gözlüklü kýzlarýn sayýsý gözlüksüz kýzlarýn sayýsýna eþit ise gözlüklü erkeklerin sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) 0 ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

27 KÜMLR TST /. kiþinin yabancý dil bilmediði bir sýnýfta Ýngilizce ve Fransýzca yabancý dilleri bilinmektedir. Fransýzca bilmeyen kiþi, her iki dili de bilen 7 kiþi Ýngilizce bilen kaç kiþi vardýr? ) ) 8 ) ) 9 ) 7. Futbol veya voleybol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu kiþilik bir sýnýfta, sadece futbol oynayanlarýn sayýsý ile sadece voleybol oynayanlarýn sayýsý birbirine eþittir. u sýnýfta futbol oynayanlarýn sayýsý olduðuna göre, her iki oyunu oynayan öðrencilerin sayýsý kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8. ir sýnýfta Ýngilizce veya lmanca bilenlerin sayýsý 9 olup Ýngilizce bilenlerin sayýsý lmanca bilenlerin sayýsýnýn katýdýr. Her iki dili bilenlerin sayýsý 7 sadece lmanca bilenlerin sayýsý kaçtýr? ) ) 7 ) ) 7 ) 6. kiþilik bir grupta yüzme veya tenis sporlarýndan en az birini bilen 6 kiþi, en çok birini bilen kiþi vardýr. una göre, bu grupta yüzme veya tenisten yalnýz birini bilen kaç kiþi vardýr? ) ) 6 ) 8 ) 0 ). ir sýnýfta hem matematik hem geometri dersinden geçenlerin sayýsý 6, matematik veya geometri derslerinin en az birinden geçenlerin sayýsý tür. Matematik ten geçenlerin sayýsý geometriden geçenlerin sayýsýndan fazla geometriden geçenlerin sayýsý kaçtýr? 7. Matematik veya fizik derslerinden en az birinden geçenlerin oluþturduðu bir grupta her iki derstende geçen 8 kiþi vardýr. Matematikten geçenlerin sayýsý fizikten geçenlerin katýdýr. u grupta yalnýz fizikten geçenlerin sayýsý 8 den fazla grupta en az kaç öðrenci vardýr? ) 0 ) ) ) 6 ) 8 ) 7 ) 7 ) 69 ) 67 ) 6. 6 kiþilik bir sýnýfta voleybol oynayanlarýn sayýsý basketbol oynayanlarýn sayýsýnýn katýna eþittir. u sýnýfta her iki sporu da yapan kiþi, hiçbirini yapmayan kiþi voleybol oynayan fakat basketbol oynamayanlarýn sayýsý kaçtýr? 8. rapça bilenlerin hepsinin Farsça da bildiði bir grupta, Farsça bilenlerin sayýsý rapça bilenlerin katýdýr. il bilmeyenlerin olmadýðý bu grupta 60 kiþi olduðuna göre, Farsça bilip rapça bilmeyenlerin sayýsý kaçtýr? ) 6 ) 0 ) 6 ) ) 0 ) 0 ) 8 ) 6 ) ) 0 0 MTMTÝK SORU NKSI

28 KÜMLR TST / 9. ir toplulukta ve dillerinden en az birini konuþabilenlerin sayýsý 7, yalnýz birini konuþabilenlerin sayýsý 0, en çok birini konuþabilenlerin sayýsý tir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?. 6 kiþilik bir sýnýfta öðrenciler futbol, voleybol veya basketboldan en az birini oynamaktadýr. n az iki oyun oynayan kiþi yalnýz bir oyun oynayan öðrencilerin sayýsý kaçtýr? Her iki dilide konuþanlarýn sayýsý Her iki dilide konuþmayanlarýn sayýsý ) ) 6 ) 0 ) ) 8 ) 7 ) 7 ) ) ) 0. kiþilik bir grupta kiþi Ýngilizce, kiþi lmanca bilmektedir. u dillerden en çok birini bilenlerin sayýsý 7 olduðuna göre, en az birini bilenlerin sayýsý kaçtýr?. ir grupta motosiklet kullanabilenlerin hepsi araba kullanabilmekte, araba kullanabilenlerin hepsi de bisiklet kullanabilmektedir. u grupta sadece bisiklet kullanabilenlerin sayýsý motosiklet kullanabilenlerin 8 katý, araba kullanabilenlerin ise katýdýr. u grupta 8 kiþi araba kullandýðý halde motosiklet kullanamayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) ) 6 ) ) 6 ) ) 0 ) ) 7. ir sýnýftaki öðrencilerin % i matematikten % i fizikten kalmýþ, % 0 si her iki dersten geçmiþtir. u sýnýfta her iki dersten kalan öðrencilerin sayýsý matematikten kalan öðrencilerin sayýsý kaçtýr? ) ) ) 7 ) 9 ). Herkesin Paris, Londra veya Roma þehirlerinden en az birine gittiði bir toplulukta Paris e giden kiþi, Londra ya giden 8 kiþi, Roma ya giden kiþi vardýr. Paris ve Londra ya giden 8, Paris ve Roma ya giden 6, Londra ve Roma ya giden, her üç þehrede giden kiþi bu toplulukta kaç kiþi vardýr? ) 0 ) 8 ) 0 ) ) 6. ir sýnýftaki öðrencilerin % 8 i Ýngilizce, % i Fransýzca dillerini bilmektedir. una göre, I. Öðrencilerin en az % 0 u her iki dili de bilmektedir. II. Her iki dili de bilen öðrenci sayýsý en çok % olabilir. III. Her iki dili de bilmeyen öðrenci sayýsý en çok % olabilir. yargýlarýndan hangisi veya hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) I ve III ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 6. kiþilik bir grupta lmanca bilenlerin sayýsýnýn Fransýzca bilenlerin sayýsýna oraný tür. Yalnýz Fransýzca bilenlerin sayýsý her iki dilide bilenlerin katýdýr. u grupta bu dilleri bilmeyen kiþi lmanca bilen Fransýzca bilmeyenlerin sayýsý kaçtýr? ) 7 ) ) ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

29 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM KÜMLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler Test (6) Kümeler Test (7) Kümeler Test (8) Kümeler Test (9) Kümeler Test (0) Kümeler Test () Kümeler Test () Kümeler TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

30 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM KRTZYN ÇRPIM Test() Kartezyen Çarpým ve Özellikleri Test() Kartezyen Çarpýmýn Grafiði KRTZYN egitim - yayinlari

31 KRTZYN ÇRPIM TST /. (+,y )=(,) (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,) ) (,6) ) (,6) ) (6, ). ={a,b,c} ={,} aþaðýdakilerden hangisi nin bir elemaný deðildir? ) (a,) ) (,b) ) (b,) ) (c,) ) (a,). (,y )=( y+,) kaçtýr? ) 0 ) 8 ) 6 ) ) 6. ={a,e,f} ={a,b,c} ={b,c,d,e} (\) kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(a,b),(a,c),(e,b),(e,c),(f,b),(f,c)} ) {(a,d),(a,e),(e,d),(e,e),(f,d),(f,e)} ) {(a,a),(e,a),(f,a)} ) {(a,a),(a,e),(a,f)} ) {(d,a),(d,e),(d,f)}. (,y+)=(,) y kaçtýr? 7 ) ) ) ) ) 7. ={a,b,c} aþaðýdakilerden hangisi nýn bir elemaný deðildir? ) (a,b) ) (a,c) ) (b,b) ) (c,b) ) (c,d). ( +, y )=(6, ). y çarpýmý kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 6 8. ={(,a),(,b),(,a),(,b),(,a),(,b)} kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,} ) {a,b} ) {,a,b} ) {,,,a,b} ) {,,a} MTMTÝK SORU NKSI

32 KRTZYN ÇRPIM TST / 9. ={,,,} ={,,} nin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 9 ) 7 ). I. = II. ( )=() () III. ( )=() () IV. = Yukarýda verilenlerden hangisi veya hangileri doðrudur? ) I ve II ) II ve III ) I ve IV ) I, II ve III ) I, II, III ve IV 0. s()=7 s()=6 s() kaçtýr? ) 7 ) 9 ) ) ) 6. ={a,b,c,d} s( )= s()=s() s[() ()]=8 s() kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ={,,,} ={,,,} aþaðýdakilerden hangisi ()\() kümesinin bir elemanýdýr? ) (,) ) (,) ) (,) ) (,) ) (,). ={a,b,c,d} = s()=s() s[() ()]=0 s() kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. ={ \ <, R} ={ \ <, R} kümesinde bileþenlerin ikisi de tam sayý olan kaç tane ikili vardýr? 6. ={,,,} kümesi veriliyor. (, ) in alabileceði deðerlerin toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 ) ) 6 ) 7 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

33 KRTZYN ÇRPIM TST /. ={,,} ={,} kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? ) 0 ) 0. ={,,} ) 0 ) 0 ) 0. Yandaki analitik düzlemde nin elemanlarý gösterilmiþtir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi nýn bir elemaný deðildir? ) (,) ) (,) ) (,) ) (,) ) (,). Yandaki þekilde kümesinin grafiði verilmiþtir. una göre, ve kümeleri aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,,} {,} ) [,] {,} ) {,,,} [,) ) [,] (,] ) {,,,} [,] 0 0 ={,} kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? ) ). =[,] ={,,} kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? 0 0 ) ) ) ) 0 ) 0 ) 0 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

34 KRTZYN ÇRPIM TST / 6. =[,] 8. =(,) kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 0 7 Yukarýdaki þekilde kümesinin grafiði verilmiþtir. 0 0 Þekilde verilenlere göre, kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) [,7] ) (,) ) (,] ) (,7) ) [,] 0 0 ) 0 9. =(,,,,) =[,] kümesinin elemanlarýný dýþarýda býrakmayan en küçük dairenin alaný kaç br dir? 7. =(,) =[,) kümesinin grafiði aþaðýdakilerden hangisidir? ) 0π ) 0π ) 0π ) 0π ) 0π ) ) 0. ={\ <<, Z} kartezyen çarpým kümesinin noktalarýný dýþarýda býrakmayan en küçük çemberin yarýçapý kaç br dir? ) ) ) 6 ) ) ) ) ). ={,,} ={,,} kümeleri veriliyor. kümesinde (,) ikilisine en uzak noktadaki ikili aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,) ) (,) ) (,) ) (,) MTMTÝK SORU NKSI

35 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM KRTZYN ÇRPIM ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Kartezyen Çarpým Test () Kartezyen Çarpým TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

36 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM GRÇK SYILR Test( - ) Gerçek Sayýlar KRTZYN egitim - yayinlari

37 GRÇK SYILR TST /. ve y farklý rakamlar +y toplamý en çok kaçtýr?. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a + ifadesinin deðeri olamaz? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) ) 0 ) 0 ) 80 ) 0. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. a<7 a.b çarpýmýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) ) 60 ) 6 ) 7 ) 8 6. a ve b doðal sayý a+b= a.b nin en büyük deðeri kaçtýr? ) ) 0 ) 6 ) 8 ) 6. a, b ve c birer rakamdýr. a+b=8 b+c=6 a+b+c toplamýnýn en küçük deðer kaçtýr? 7. a ve b doðal sayýlardýr. a. b= a+b ifadesinin en büyük deðeri kaçtýr? ) 8 ) 6 ) ) 8 ) ) 6 ) ) ) 0 ) 8. a, b ve c rakamdýr. una göre, a+b c ifadesinin alabileceði en küçük deðer kaçtýr? 8. a, b ve c doðal sayýlardýr. a. b=0 b. c=8 a+b+c toplamýnýn en büyük deðeri kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) ) 79 ) ) 9 ) ) 9 0 MTMTÝK SORU NKSI

38 GRÇK SYILR TST / 9. a, b ve c doðal sayýlardýr. a+b c= a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? ) ) 0 ) ) ). + y z Yukarýdaki toplama iþleminde, y ve z sýfýrdan ve birbirinden farklý birer rakam üç basamaklý yz sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) 999 ) 998 ) 987 ) 96 ) 96 0., y ve z birbirinden farklý doðal sayýlardýr. +y+z=80 z nin alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) ) ) ) ). + a 9 7 b c b a 9 Yukarýda verilen toplama iþlemine göre, a+c b ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 0. 0 sayfalýk bir kitabý den baþlayarak numaralandýrmak için kaç tane rakam kullanýlmalýdýr? ) 0 ) ) 08 ) 0 ) Yukarýdaki çarpma iþleminde, harfleri sýfýrdan ve birbirinden farklý rakamlar iþlemin sonucu en az kaçtýr? ) 0 ) ) 68 ) 8 ) sayfalýk bir kitabýn sayfalarý numaralandýrýlýrken rakamý kaç kez kullanýlmýþtýr? 6. 7 a b Yukarýdaki çarpma iþleminde her nokta bir rakam göstermektedir. una göre, b kaçtýr? ) 6 ) 9 ) ) ) 6 ) ) 6 ) 7 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

39 GRÇK SYILR TST /. ile arasýnda kaç tane çift doðal sayý vardýr?. a, b ve c doðal sayýlar olmak üzere, a=b. c+7 ) 60 ) 6 ) 6 ) 66 ) 67 aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) b ve c çift sayýdýr. ) b ve c tek sayýdýr. ) b veya c den en az biri çift sayýdýr. ) a tek sayýdýr. ) a çift sayýdýr.. a ve b pozitif doðal sayýlardýr. a b tek sayý I. a tek sayýdýr. II. b tek sayýdýr. III. b çift sayýdýr. yargýlarýndan hangisi veya hangileri kesinlikle doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 6. a, b ve c pozitif doðal sayýlardýr. a b+ = c aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? ) a tek sayýdýr. ) a çift sayýdýr. ) b çift sayýdýr. ) c tek sayýdýr. ) c çift sayýdýr.. I.. +. II III Yukarýda verilenlerden hangisi veya hangileri tek sayýdýr? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) II ve III ) I ve III ) I, II ve III 7. a ve b ardýþýk tam sayýlar aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? ) (a )(b+) ) (a+)(b+) ) (a+)(b+) ) (a+)(b ) ) (a )(b+). bir doðal sayý aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? ) + ) ++ ) + + ) ) + 8. a, b ve c ardýþýk çift sayýlar ve a<b<c olduðuna göre, (a b).(b c) (c a) ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 8 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

40 GRÇK SYILR TST / 9. a tek doðal sayý a+ den sonra gelen ilk iki çift doðal sayýnýn toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? ) 6a ) 6a+ ) 6a+ ) 6a+6 ) 6a+8. 0!+!+!+!+! toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) 8 ) 6 ) ) ) 0 0. a bir doðal sayý olmak üzere, a+ ten sonra gelen ardýþýk iki tek sayýnýn toplamý a kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. (!)! ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 70 ) 0 ) 60 ) 0 ) 0. rdýþýk tam sayýnýn toplamý bu sayýlarýn en küçüðü kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ). a.!=7! a kaçtýr? ) 0 ) 80 ) 6 ) ) = toplamýnýn türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. T=0!+!+!+...+9! toplamýnda,,,...,9 terimlerinin herbiri artýrýlýrsa T toplamý ne kadar artar? ) +0 ) + ) +7 ) +9 ) + ) 9! ) 9! ) 0! ) 0! ) 0! MTMTÝK SORU NKSI

41 GRÇK SYILR TST /. Yandaki þekil özdeþ kareden oluþmaktadýr. una göre, taralý alaný ifade eden kesrin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir?. ileþik kesirler aþaðýdaki aralýklarýn hangisinde yer alýr? ) R [,] ) R (,) ) (,) ) [,] )(, ) ) ) ) ) ) k. asit kesirler aþaðýdaki aralýklarýn hangisinde yer alýr? ifadesi bileþik kesir k nýn alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) (, ) ) (0,) ) (,) ) (, ) ) (,) ) 8 ) 7 ) 6 ) 0 ) 9. k ifadesi basit kesir k nýn alabileceði kaç farklý pozitif tam sayý deðeri vardýr? kesri bileþik kesir in alabileceði en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ,,,..., kesri basit kesir in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? kesirlerinden kaç tanesi sadeleþebilen bileþik kesirdir? ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) ) 6 ) ) ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

42 GRÇK SYILR TST / 9. a 0 b Yukarýdaki sayý doðrusunda herhangi ardýþýk iki tam sayý arasý üç eþit parçaya ayrýlmýþtýr. una göre, a ve b noktalarýna karþýlýk gelen rasyonel sayýlarýn toplamý kaçtýr?. kesri bir tam sayý in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) n Yukarýdaki sayý doðrusu üzerinde gösterilen ve noktalarýna denk gelen rasyonel sayýlarýn toplamý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? kesri sabit kesir n kaçtýr? ) ) ) 8 ) 6 ) 7 7 ) ) ) ) ). + ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) + ) + ) + ) +. ir kesrin deðeri tür. u kesrin payýna 0, paydasýna ise baþlangýçtaki payýnýn katý eklendiðinde kesrin deðeri oluyor. una göre, baþlangýçtaki kesrin payý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 0 ) ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) + ) + ) ) ) ir kesrin payý artýrýldýðýnda deðeri, paydasý 7 azaltýldýðýnda ise deðeri oluyor. una göre, bu kesrin payý kaçtýr? ) ) ) 7 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

43 GRÇK SYILR TST /. { } =,, 9, 7, 9 kümesinin elemanlarý aþaðýdakilerin hangisinde doðru gösterilmiþtir?. þaðýdaki sayýlardan kaç tanesi gerçek sayýdýr? I) 7 III) ó 6 V), II) ò6 IV) ñ VI) 0 ) ) ) ) ) ) ) 6 /9 ñ7 ò9 ò9 9 ñ7 ) ) ò9 ò9 /9 ñ7 /9 ñ7 ) 9 ò9 ñ7. þaðýdaki sayýlardan kaç tanesi gerçek sayý deðildir? I) ò III) ó 0 V) II) ó IV),õ VI) ò. ò ) ) ) ) ) 6. þaðýdaki sayýlardan kaç tanesi hem tam sayý hem de rasyonel sayýdýr? I) III) V) ñ8 7 II) 9 IV) ó VI) 6,õ ) ) ) ) ) 6 6. a doðal sayý ve 0 a gerçek sayý a kaç farklý deðer alýr? ) 0 ) ) ) ). þaðýdakilerden kaç tanesi gerçek sayýdýr? I) 7, III) 7 V) ò II) 8 IV) VI),õ ) ) ) ) ) 6 7. tam sayý ve = + 9 gerçek sayý in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) ) 8 6 MTMTÝK SORU NKSI

44 GRÇK SYILR TST / 8. ve y gerçek sayý ve +y=. y çarpýmýnýn en büyük deðeri kaçtýr?. in çarpma iþlemine göre tersi ile toplama iþlemine göre tersinin çarpýmý kaçtýr? ) ) ) ) ) 9 7 ) ) ) ) ) nin toplama iþlemine göre tersi kaçtýr? ) 7 ) ) 0 ) ) nin çarpma iþlemine göre tersi a, in çarpma iþlemine göre tersi b, a. b çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? ) ) 0 ) ) 0 ) 0. sayýsýnýn toplama iþlemine göre tersi 9 ise kaçtýr? ) ) ) ) ). þaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr?. in toplama iþlemine göre tersi, in toplama iþlemine göre tersi y +y toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 ) ) ) + 9 ) 8 ). nin toplama iþlemine göre tersi a, ün toplama 7 iþlemine göre tersi b a. b çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ={ <<, Z} kümesinin elemanlarý çarpýmý kaçtýr? ) ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

45 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM GRÇK SYILR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Gerçek Sayýlar Test () Gerçek Sayýlar Test () Gerçek Sayýlar Test () Gerçek Sayýlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

46 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM.RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR Test( - 0). ereceden enklemler ve þitsizlikler KRTZYN egitim - yayinlari

47 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. ( )=6 kaçtýr? = kaç olabilir? 9 9 ) ) ) ) ) 8 ) ) ) ) 7 ) 9. = kaçtýr? 6. = + 0 in büyük deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 ) ) ) ) 6 ) = kaçtýr? 7. + = + + kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) = kaçtýr? 8. + = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) ) ) ) 0 ) ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

48 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / = + + denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. ( y+ 0) + y 6 = 0 +y toplamý kaçtýr? ) ) 8 ) ) ) ) {,} ) {0} ) ), ) = kaçtýr?. ve y tam sayýdýr. y+7 =6 +y kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) !.(+)!=(+)! kaçtýr? ) 0 ) ) 0 ) 60 ) 76. y + = 7 6 y + = 7 +y toplamý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. 9.( y+) +8( 7) =0 +y toplamý kaçtýr? ) 0 ) ) ) ) 6. = 6 y + = 0 y +y toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

49 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. y =0 denkleminin koordinat sistemi üzerindeki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir?. +y+0=0 denkleminin koordinat sistemi üzerindeki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y. y+=0 denkleminin koordinat sistemi üzerindeki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir?. +y =0 denkleminin koordinat sistemi üzerindeki görüntüsü aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) ) ) y y y ) y ) ) y ) y y ) y ) y MTMTÝK SORU NKSI

50 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. y (, k) 8. y a+y =0 +y =0 Yukarýda +y =0 denkleminin grafiði verilmiþtir. noktasý grafik üzerinde k kaçtýr? Yukarýda verilen a+y =0 denkleminin grafiðine göre, a kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) ) 6. y 9. y (, m) 6 +y =0 +by =0 Yukarýda +y =0 denkleminin grafiði verilmiþtir. noktasý grafik üzerinde m kaçtýr? Yukarýda verilen +by =0 denkleminin grafiðine göre, b kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7. y 0. y (k, ) +y+=0 Yukarýda +y+=0 denkleminin grafiði verilmiþtir. noktasý grafik üzerinde k kaçtýr? a+by+=0 Yukarýda grafiði verilen denklem aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) y+=0 ) +y+=0 ) +y =0 ) y =0 )+y = MTMTÝK SORU NKSI

51 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. + 7 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. 7 + < eþitsizliðini saðlayan en küçük tam sayýsý kaçtýr? ) ( 6, ) ) [ 6, ) ) (, 6] ) (, 6) ) (,6] ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. > 8 eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý doðal sayý deðeri vardýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 6. ( ) + > eþitsizliðini saðlayan en küçük tam sayýsý kaçtýr? ) ) ) ) 6 ) 7. + eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, 7] ) [ 7, ) ) (, 7) ) ( 8, ) ) [0,8] 7. 7< 9 eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý doðal sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 6. + eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (0,8) ) (, 8) ) (, 8] 8. < < 6 eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ( 8, ) ) [ 8, ) ) 9 ) 0 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

52 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / <+7 eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý doðal sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ). ve y tam sayýdýr. +y=6 << y nin kaç farklý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 0. 7<<+ eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. < =y y nin alabileceði en küçük ve en büyük tam sayý deðerlerinin toplamý kaçtýr? ) ) 0 ) ) ). +<+0 + eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?. + eþitsizliðini saðlayan doðal sayýlarý kaç tanedir? ) ) ) ) ) ) 8 ) 7 ) 6 ) ). +<+7<+0 eþitsizliðini saðlayan in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 6. < 8 eþitsizliðini saðlayan tam sayýlarý kaç tanedir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

53 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. ve y gerçel sayýdýr. << <y<7 I. <+y< II. 9<< III. < y< IV. < y<6 ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? ) 0 ) ) ) ). ve y gerçel sayýdýr. << <y< I. 0 < II. 0 y <6 III. 0<.y< IV. < <8 ifadelerinden kaç tanesi doðrudur? ) 0 ) ) ) ). ve y gerçel sayýdýr. <6 6<y y ifadesinin alabileceði deðerler aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,0) ) (,0) ) [,0) ) [,0] ) [,0) 6. ve y gerçel sayýdýr. 6<< <y<. y çarpýmýnýn kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ). ve y gerçel sayýdýr. <<7 <y<6 +y+ ifadesinin alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) ) ) 8 ) ) 7. ve y gerçel sayýdýr. 6<< <y< +y toplamýnýn kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ). ve y tamsayýdýr. <<7 <y<6 +y+ ifadesinin alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) 8 ) ) 8. ve y gerçel sayýdýr. < y< +y ifadesinin alabileceði deðerler aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,] ) ( 7,) ) ( 7,] ) [ 7,] 6 MTMTÝK SORU NKSI

54 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 9. <0<y<z aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? + z z z y z ) ) ) ) ) z y y y + z y. a<b<0<c<d aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) > ) > ) > a b b c c d ) a b < c ) a + b < c + d 0. <y<0<z aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) +y<0 ).y+z>0 ).z<y.z ).y<.z ).z+y.z<0. a<b a.c>b.c aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) (a b).c>0 ) a<b<c ) c>0 ) c<a<b ) a <b. a b <0 a.b.c >0 a.b.c<0 olmak üzere a, b, c nin iþareti sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? ),, ),, + ) +,, ) +, +, ) +, +, +. a <b c a.c>a.b aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? ) a<0 ) b<0 ) c<0 ) c>0 ) a>0. y z <0 y 7.z >0 olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi yanlýþ olabilir? 6. a, b, c ve d birbirinden farklý birer pozitif reel sayýdýr. a + b c+ d > b d aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) <0 ) y.z>0 ) yz<0 ) y+z>0 ) y >0 ) bc>ad ) ac>bd ) bd>ac ) ad>bc ) ab>cd MTMTÝK SORU NKSI

55 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST /. +y> +z<6 y+z> y nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr?. a<b<c<a aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) a<0 ) b+c<0 ) a.b.c<0 ) (a+b).c<0 ) a.b>a.c ) 7 ) 6 ) ) ). y > y+z< +z<7 +y+z toplamýnýn en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ve y gerçel sayýdýr. <<y< +y toplamýnýn en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) ). < < 7 < y < + ifadesinin kaç farklý tam sayý y deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 6 7. gerçel sayýdýr. << in en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (,0) ) (0,) ) (, ) ) (,). ve y gerçel sayýdýr. < < 6 < y < 8 deðeri vardýr? +y y ifadesinin kaç farklý tam sayý ) ) ) ) ) < < in en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? 6 ), ), ), 6 ),6 ),6 8 MTMTÝK SORU NKSI

56 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 9. Zehra ( ) yaþýnda, Yasemin ise (+7) yaþýndadýr. Yasemin in yaþý Zehra dan büyük in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) 6 ) 7. ir iþ yerinde iþçilere maaþ zammý ile ilgili seçenek sunulmuþtur. I. seçenek: Maaþa 0 lira zam II. seçenek: Maaþa % 0 u kadar zam Maaþý a lira olan iþçi I. seçeneði, maaþý b lira olan iþçi II. seçeneði tercih etmiþtir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) a<00<b ) b<00<a ) a<0<b ) b<0<a ) a<600<b 0. ir tüccar kg lýk mal satýþýndan y lira kâr saðlamaktadýr. ile y arasýnda y= baðýntýsý bulunmaktadýr. Yapýlan satýþtan kâr edildiðine göre, in en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (,) ) (,) ), ),. ve þehirleri arasýnda iki farklý yol vardýr. I. yol: +0 km II. yol: +0 km I. yol, II. yoldan daha kýsa I. yol kaç km olabilir? ) ) ) 6 ) 7 ) 8. liraya alýnan bir ürün y liraya satýlýyor. ile y arasýnda y= 0 baðýntýsý vardýr. Satýþtan kâr edildiðine göre, y nin en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) seçmenin oy kullandýðý bir muhtarlýk seçiminde üç ayrý aday yarýþmýþ ve her biri farklý sayýda oy almýþtýr. irinci olan aday en az kaç oy almýþ olabilir? ) 66 ) 67 ) 68 ) 69 ) 70. liraya alýnan bir ürün y liraya satýlýyor. ile y arasýnda y= 0 baðýntýsý vardýr. Satýþtan zarar edildiðine göre, y nin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (0,0) ) (0,0) ) (0,0) ) (0,0) ) (0,0) 6. Ýçlerinde farklý sayýda kalem bulunan 0 kutudan herhangi ikisinde bulunan toplam kalem sayýsý diðerlerinin herbirinden fazladýr. una göre, bu kutulardaki toplam kalem sayýsý en az kaç olabilir? ) 0 ) ) ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

57 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 6. y eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. y + < 0 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) / y / ) y ) y ) ) y y ) y ) y / / ) y ) y /. y 0 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. y < 0 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y 60 MTMTÝK SORU NKSI

58 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 6. y eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 7. +y 0 y 0 eþitsizlik sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y ) y 6. ñ+ñy>ñ6 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 8. y+ 0 +y > 0 eþitsizlik sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y ) y ) ñ ñ ñ y ñ ) y ) ñ ñ y ñ ñ ) y ) ) y y ) y ñ MTMTÝK SORU NKSI

59 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 7. + iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) 9. <0 + ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) ). ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. <0 hangisidir? ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) ) ) 0 ) ). þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) + = ) =7 ) =7 ) ( ) = ) ( ) =7 7. 0<a<b a b + a ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) a ) b ) a ) b ) a. π, olmak üzere, π + π toplamý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? 8. a<0<b a b +a+b toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? ) π 7 ) )π+ )7 π ) ) a ) b a ) a b ) 0 ) b 6 MTMTÝK SORU NKSI

60 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 7 9. b< b b nin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir?. << ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) b<0 ) b>0 ) b< ) b> ) b> ) ) + ) ) ) < a<b a+b + a ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) a+b ) b ) a b ) b ) a+b. y<<0<y + y ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) y ) +y ) y ) y. a <a a a ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. = +8 =+8 in en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) a+ ) a ) ) [ 8,] ) [,8] ) (,8) ) [ 8,8] ) ( 8,). <0<y.y y +y ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? 6. 0 olmak üzere, + + ifadesinin kaç farklý deðeri vardýr? ) y ) y ) y ) y ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

61 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / kesiri basit kesir aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) 6<+ ) 6 < + ) 6>+ ) 6 > + ) toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? ) ) ) 7 ) 0 ) 0. ( ) sayýsýnýn 7 ve ( ) sayýlarýna olan uzaklýklarý toplamý kaçtýr? 6. + toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 ) ) ) 6 ) 8 ) 0. þaðýdakilerden hangisi hesaplanýrken mutlak deðer kullanýlmaz? ) Ýki kiþinin yaþ farký hesaplanýrken ) Ýki kiþinin boy farký hesaplanýrken ) Ýki kiþinin not farký hesaplanýrken ) Ýki aracýn hýz farký hesaplanýrken ) Ýki firmanýn borç-alacak farký hesaplanýrken iþleminin sonucunun en büyük deðeri kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ( 6) sayýsýna uzaklýklarý birim olan sayýlarýn çarpýmý kaçtýr? iþleminin sonucunun kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 6 ) 0 ) ) 0 ) ) ) ) ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

62 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 8 9. < eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir?. a b a b + = b a a b a+b toplamý kaçtýr? ) (,6) ) ( 6,) ) R ) (, ) (, ) ) ) ) ) ) ). a 0 0. = 8 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir?. a. a 7. a. a ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) { 6,0} ) { 6} ) {0} ) {0} ) ) ) ) ) 8 ). 6 eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,7) ) ( 7,) ) R ) (, 7) (, ) ) (, ) (7, ).. ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) 0 ) ). + 8 > eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin en sade hali aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,) ) (,0) ) (,) ) R ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

63 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 9. =7 in alabileceði deðerlerin toplamý kaçtýr?. + = denklemini saðlayan deðerlerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) =0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? =0 in alabileceði deðerler arasýndaki far-kýn mutlak deðeri kaçtýr? 9 ) ) { } ), ) ) ) ) 6 ) 0 ) ). 8 =0 denklemini saðlayan deðerleri toplamý kaçtýr? 7. =8! in alabileceði deðerlerin toplamý kaç-týr? ) 6 ) 9 ) ) ) 8 ) ) ) ) ) =. = denklemini saðlayan deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 in alabileceði deðerler arasýndaki far-kýn mutlak deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

64 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 9 9. = 9 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 9 ) =8 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 8 ) {,7} ), ), 7 7 ) {,0} ) 0. + =0 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ), ), ) {,} ) {} = denklemini saðlayan deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 6 ). 7 += in alabileceði deðerlerin toplamý kaç-týr?. + + =7 denklemini saðlayan deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) 8 ) ) ) 8 8 ) ) ) ) ). 6 += in alabileceði deðerlerin toplamý kaç-týr? =7 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) 7 ) 9 ) ) ) 6 ) ) ) 6 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

65 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 0. a>0 olmak üzere, I. <a ise a<<a II. >a ise >a veya < a III. a< <b ise a<<b veya a< <b yargýlarýndan hangisi veya hangileri doðrudur?. > eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) (7, ) ) (,7) ) (, 7) (, ) ) ( 7,) ) (, ) (, ) ) I ve II ) II ve III ) I ve III ) Yalnýz I ) I, II ve III. <7 eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (, ) ) R ) (,] ) [, ). >8 eþitsizliðini saðlamayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) 6 ) 7 7. < eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 6 ) 8 ) 0 ). +7 >9 eþitsizliðini saðlayan in en büyük negatif tam sayý deðeri kaçtýr? 8. < eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) 6 ) ) ) ) ) 7 ) 9 ) ) ) 68 MTMTÝK SORU NKSI

66 .RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR TST / 0 9. <8 y+ < y farkýnýn en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 0. ( ) sayýsýnýn sayý doðrusu üzerindeki e uzaklýðý 7 birimden az in alabileceði tam sayý deðerlerinin toplamý kaçtýr?. 6 > eþitsizliðini saðlayan in tam sayý deðerlerinin toplamý kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 86 ) 89 ) 96 ) ) ) ) ) 6. + y+ 0 eþitsizliðini saðlayan ve y deðerlerinin mutlak deðerlerinin toplamý kaçtýr?. > + eþitsizliðinin en geniþ çözüm aralýðý aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) ) )< )> )< )> ) <. < in kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? 6. <+6 eþitsizliðini saðlayan kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

67 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM.RN NKLM V ÞÝTSÝZLÝKLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test (). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (6). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (7). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (8). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (9). ereceden enklem ve þitsizlikler Test (0). ereceden enklem ve þitsizlikler TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

68 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜSLÜ SYILR Test( - ) Üslü Sayýlarýn Özellikleri Test( - 6) Üslü enklemler KRTZYN egitim - yayinlari

69 ÜSLÜ SYILR TST /. 0 = =. = 9 =8 iþleminin sonucu kaçtýr? =8 9 = ( ) 0 = ( ) =9 ) ) ) ) ) 9 Yukarýdaki tabloda verilen eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? ) ) ) 6 ) 7 ) 8. 0 I. 6 = 7 II. = 0 0 III. = 0 IV. = iþleminin sonucu kaçtýr? 8 8 ) ) ) ) ) 7 yukarýdaki eþitliklerinden hangileri doðrudur? ) I, II ve IV ) I, III ve IV ) I ve IV ) I, II ve III ) I, II, III ve IV 7. 6 ( ) 8 iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?. + 7 ) 6 ) 8 ) 9 ) 0 ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) ) 6. iþleminin sonucu kaçtýr? ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) ) 7 ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 MTMTÝK SORU NKSI

70 ÜSLÜ SYILR TST / sayýsýnýn yarýsý kaçtýr? ( ) ( ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 9 ) ) ) ) ) sayýsýnýn ünün yarýsý kaçtýr?. þaðýdaki sayýlardan hangisi diðerlerinden büyüktür? ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ) 0 ) 0 ) 7 ) ,.6 0, iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) ). 7 8 iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) 8 ) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

71 ÜSLÜ SYILR TST /. þaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? )( ) = ) = ) = ) ( ) = ) ( ) =. a= b= aþaðýdakilerden hangisi diðerlerinden büyüktür? ) a b ) b a ) a a ) b b ) a b. 8 7 ( ) ( ) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) 9 ) ) ) ) 9 6. ( a ).( a ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) a 0 ) a ) a ) a ) a 0. ( ).( ).( ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0 ) 8 ) 6 ) 8 ) 0 7. ( ) ( ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) 9 ) 8. ( ) 0 iþleminin sonucu kaçtýr? 8. ( ) ( ) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) 6 ) 8 ) 6 ) ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 7 MTMTÝK SORU NKSI

72 ÜSLÜ SYILR TST / 9. tane 8 in toplamý aþaðýdakilerden hangisine eþittir?. ( )( ) iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) 0 ) ) 6 ) ) ) 6 8 ) 6 9 ) 6 0 ) 6 ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. ( 8 + ) sayýsý ( + 0 ) sayýsýnýn kaç katýdýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ). + iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0, ) 0, ) 0, ) 0, ) 0,8 ) ) 6 ) 8 ) ) iþleminin sonucu kaçtýr? 6. 0 ( + ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

73 ÜSLÜ SYILR TST /. ( ) 00 +( ) 0 ( ) 7 ( ) 6 iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 0 ) ). a=8 b= c = a b c iþleminin sonucu kaçtýr? ) 6 ) ) ) ) : 6 9 iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ve y birer pozitif tamsayý y>0 olmak üzere, y y y y ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? y y + y ) ) ) y y y + y y ) ) y y. a+ sayýsýnýn 9 a sayýsýna oraný kaçtýr? ) ) ) 9 ) 7 ) 8 7. a = + a 0 kaça eþittir? 9 8 ) ) ) ) ) 6. = y= y iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) a negatif bir gerçek sayý aþaðýdakilerden hangisi negatif bir gerçek sayýdýr? ) a ) a ) a ) a ) a 0 MTMTÝK SORU NKSI

74 ÜSLÜ SYILR TST / iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisidir?..(0,0) 6 iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) ) ) 7.0 ) 6.0 ).0 ).0 ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) 6 ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ).. 7 iþleminin sonucu kaç basamaklý bir sayýdýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0 ) ) ) ) ) ) 8 ) ) 8 ) iþleminin sonucu kaç basamaklý bir sayýdýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 78 ) 79 ) 80 ) 8 ) 8 ) 0 ) 600 ) 00 ) 6000 ) MTMTÝK SORU NKSI

75 ÜSLÜ SYILR TST /. + = + kaça eþittir?. 6 = +. iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 9 ) 6 ) ) 6 ) = kaçtýr?. + =6 kaçtýr? ) ) 6 ) 9 ) 6 ) 6 ) ) ) ) ) 6 7. =a =b 96 in a ve b türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. + =6 + + iþleminin sonucu kaçtýr? ) ab ) a b ) a b ) a b ) ab ) ) ) ) ) =a =b =c ifadesinin a, b ve c türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. 0 = + + kaçtýr? ) ) 6 ) ) 0 ) 00 a a a ) ) ) b c b + c b c a a ) ) b + c b c 78 MTMTÝK SORU NKSI

76 ÜSLÜ SYILR TST / 9. 7 a =8 7 b = a b oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). = y +y y kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 0. =8 y 9 y =7 kaçtýr?. = y y+ kaça eþittir? 9 9 ) 6 ) ) ) ) ) ) ) 0 ) 00 ) =9 y =6.y çarpýmý kaça eþittir? ) ) ) ) 6 ). = y =8 ( ).(y ) çarpýmý kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. =7 9 y = z =6.y.z çarpýmý kaçtýr? 9 7 ) ) 8 ) 9 ) ) 8 6. = y = ( )y ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 9 ) MTMTÝK SORU NKSI

77 ÜSLÜ SYILR TST /. +7 = 8 kaçtýr?.. + = 8 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) 7 ) 9 ) ) 9 ) ) ) ) ) ) = 8 kaçtýr? ) ) ) 0 ) ) 6. þaðýdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boþ kümedir? ) 9 =79 ) 7 =6 ) 7 =9 ) +=0 ) 8 =0. + =8 + kaçtýr? 7. = 9 kaçtýr? ) 6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) =6 + kaçtýr? =0, kaçtýr? ) 9 ) 0 ) ) ) ) ) ) 0 ) ) 80 MTMTÝK SORU NKSI

78 ÜSLÜ SYILR TST / 9. (0,000) =(0,00) +7 kaçtýr? =( +).( ) kaçtýr? ) ) ) 7 ) ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 0 ) 0. (0,0) (0,00) = 0 kaçtýr? 6+ ) ) ) ) ). ( ) = denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,} ) {,,} ) {,,} ) {,} ) {,}. + + = kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ( ) 6 = denklemini saðlayan deðerleri toplamý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) 0 ).. + = k. +. k kaçtýr? 9 ) ) ) ) ) ( 7) 6 = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

79 ÜSLÜ SYILR TST / 6. ( +) 7 =( +9) 7 kaçtýr? ) ) ) ) ). 7 = 8 aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) 0 ) ) 0 ). =( 7 + 6) kaçtýr? 6. = aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) ) ) ) ) 6 ) ) ) 8 ) ) 7 7. ve y tam sayý olmak üzere,. ( 6) =(+) kaçtýr? +y =7 y+ denklemini saðlayan tam sayýsý kaçtýr? ) 6 ) ) ) ) 6 ) 7 ) ) ) ) 8., y ve z birer pozitif tam sayý,. 6.( ) =7(+) kaçtýr? ) 6 ) 0 ) 8 ) ) + y = z+, y ve z arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir? ) +y=z+ ) =y=z+ ) +y=z ) =y=z ) +y=z 8 MTMTÝK SORU NKSI

80 ÜSLÜ SYILR TST / 6 9. =80 aþaðýdaki aralýklardan hangisindedir?. y y, a a > a ise > > < y, 0 < a < + eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,) ) (,) ) (,6) ) (6,7) ) (,] ) [, ] ) (,6] ) [6, ) ) R 0. =0 y =80 z =00 aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? ) >y>z ) >z>y ) z>>y ) z>y> ) y>>z. + 9 > 6 eþitsizliðini saðlayan en büyük tam sayýsý kaçtýr? ) ) ) 0 ) ). a= 6 b= c=7 aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? ) b>a>c ) b>c>a ) a>b>c ) a>c>b ) c>b>a. 7 9 eþitsizliðinin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) R ) (,) ) (,] ) [, ). a= 78 b= c= 9 aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? ) b>a>c ) b>c>a ) c>b>a ) a>b>c ) a>c>b 6. a <a olmak üzere, a + <a eþitsizliðini saðlayan doðal sayýlarý kaç tanedir? ) 7 ) 6 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

81 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜSLÜ SYILR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Üslü Sayýlar Test () Üslü Sayýlar Test () Üslü Sayýlar Test () Üslü Sayýlar Test () Üslü Sayýlar Test (6) Üslü Sayýlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

82 MTMTÝK Soru ankasý 6. ÖLÜM KÖKLÜ SYILR Test( - ) Köklü Sayýlarýn Özellikleri ve ört Ýþlem Test( - ) ört Ýþlem Ýç Ýçe Kökler Test() þlenik ulma ve Karma Sorular KRTZYN egitim - yayinlari

83 KÖKLÜ SYILR TST /. þaðýdakilerden hangisi gerçel sayý deðildir? 6 ) ) ) ) ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. 6= 8= = = 0=0 7= = = 8 Yukarýdaki kutucuklarda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? 6. + ( 8) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) 7 ) ) ) ) 6 ) 7 ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) + ( ) + ( ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 6 86 MTMTÝK SORU NKSI

84 KÖKLÜ SYILR TST / iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 9 ) ) ) ) ) iþleminin sonucu kaçtýr?. 6 7 iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 6. 0,0 +,69, iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0 ) 0, ) 0,0 ) 0, ) 0,0 ) ) ) ) 6 ) iþleminin sonucu kaçtýr? 6.,69 +,89, + 0,6 iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) 0 ) ) 0, ) ) ) ) 0, MTMTÝK SORU NKSI

85 KÖKLÜ SYILR TST /. n n, n çift ise =. <0<y olmak üzere,, n tek ise kaçtýr? ( ) + ( ) toplamýnýn deðeri + ( + y) + y toplamýnýn eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) ) ) y ) ) +y ) y ) y+. ( ) + ( ) toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) + 6. <0<y olmak üzere, + y + y + y toplamýnýn eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) +y ) +y ) y ) ) y. ( ) + 6 toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) 6 ) ) ) ) 6 7. ve birer reel sayý olmak üzere, = toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ). 6 6 ( + ) = denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin reel sayý olabilmesi için in alabileceði deðerler kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {} ) {,} ) {,} ) {,} ) {,} ) (,0) ) [,0] ) [,0) ) [, ) ) [0, ) 88 MTMTÝK SORU NKSI

86 KÖKLÜ SYILR TST / 9. a>0 olmak üzere, nk a mk = n a m una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 0 8 ) = ) = 9 ) = ) = ) =. 8 a = b = 6 c = sayýlarýnýn sýralanýþý aþaðýdakilerden hangisidir? ) a>b>c ) a>c>b ) b>a>c ) b>c>a ) b>c=a 0. þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?. þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 7 7 ) = ) = ) = ) = ) 7 = 6 ) = 6 ) = ) = ) ( ) = ) 8 =. þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 6 8 ) ( ) = ) ( ) = ) ( ) = ) ( ) = 8 ) ( ) = ( ). çarpýmýnýn sonucu kaçtýr? ) ) ) 8 ) 6 ). a = b = 6 c = 6 sayýlarýnýn sýralanýþý aþaðýdakilerden hangisidir? 6. a ve b birer pozitif gerçek sayý olmak üzere, a b 6 a b a b çarpýmýnýn eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) a>b>c ) b>a>c ) b>c>a ) c>b>a ) c>a>b a a 6 a b b ) ) ) ) ) b b b a a MTMTÝK SORU NKSI

87 KÖKLÜ SYILR TST /. a>0 olmak üzere, n n n a b = a b una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) = ) 7 = ) 8 = ) = iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ). þaðýdakilerden hangisi en büyüktür? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 7 ) ) ) 7 ) ) ) ) iþleminin sonucu kaçtýr? 7. m n p = mnp aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ) ) ) ) ) = ) = ) 6 = 6 0 ) 6 = ) = iþleminin sonucu kaçtýr? 8. ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) ) ) ) 90 MTMTÝK SORU NKSI

88 KÖKLÜ SYILR TST / 9.. iþleminin sonucu kaçtýr? ifadesinin deðeri kaçtýr? 6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9 ) 9 0. iþleminin sonucu kaçtýr?. ifadesinin deðeri kaçtýr? 6 6 ) ) ) ) ) ) ) 9 ) ) ). a ve b pozitif tamsayý, a b = 6 a+b toplamý en az kaçtýr? ) ) 9 ) 9 ) 7 ) : 6 : 6 : ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 6 ) ) ) ). ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

89 KÖKLÜ SYILR TST /. þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) 6 + = + ) 9 + = 7 + ) 0 = 7 ) = ) 9 = iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) + ) ) ) toplamýnýn deðeri kaçtýr? 6. 8 ( + ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) 6 ) ) 6 ) 7 ) ) )0 ) ). + iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 6 ) 6 ) ) ). 6 (+ ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) + ) ) ) ) ) ) 6 ) ) 9 MTMTÝK SORU NKSI

90 KÖKLÜ SYILR TST / ( + ) = ( + ). + 9 kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 000 ) 00 ) 00 ) 00 ) 00 ) ) ) ) ) (9 ) ( + ). 6 + iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) 00 ) 00 ) 00 ) 00 ) ) ) ) ). >0 olmak üzere, + + = denkleminin kökü kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 8 ) ) ) ) + ) ) ) +. > olmak üzere, ifadesinin deðeri kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

91 KÖKLÜ SYILR TST /. >0, y>0 olmak üzere, Ýfade þleniði Çarpýmlarý iþleminin sonucu kaçtýr? y + y y ) ) 7 ) ) 7 ) y + y + y+ y y+ y y +y Yukarýdaki tabloda ifade, eþleniði ve ikisinin çarpýmý verilmiþtir. una göre, kaç tanesi doðrudur? ) ) ) ) ) 6. + iþleminin sonucu kaçtýr? ) + ) ) ) ). 7 ifadesinin eþleniði ile çarpýmý kaçtýr? ) ) ) ) ) iþleminin sonucu kaçtýr?. + ifadesini aþaðýdakilerden hangisi ile çarparsak sonuç rasyonel sayý olur? ) 8 ) ) 6 ) 8 ) ) ) + ) ) ). ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? iþleminin sonucu kaçtýr? 6 ) 6 ) ) ) ) 9 ) ) ) ) ) + MTMTÝK SORU NKSI

92 KÖKLÜ SYILR TST / ( ) ( + ). ( 7 )( 7 + )( 7 + ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 8 ) 6 ) 6 ) ) ) 6 ) ) 6 ) ) 0. ( + ) ( 8) ( )( + )( + )( + )( + ) = kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) 6 ) 6 ) 6 ) 6 ) 08 ) 7 ) 08 ) 6. ( 6) ( + ) iþleminin sonucu kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 8 ) 6 ) ) 6 ) 8 6. ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? iþleminin sonucu kaçtýr? ) 8 ) 6 ) ) ) + ) + ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

93 MTMTÝK Soru ankasý 6. ÖLÜM KÖKLÜ SYILR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Köklü Sayýlar Test () Köklü Sayýlar Test () Köklü Sayýlar Test () Köklü Sayýlar Test () Köklü Sayýlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

94 MTMTÝK Soru ankasý 7. ÖLÜM ORN - ORNTI Test( - ) Oran - Orantý oðru Orantý Ters Orantý ileþik Orantý Test() Orantý Problemleri Test( - 6) ritmetik Orta Geometrik Orta KRTZYN egitim - yayinlari

95 ORN - ORNTI TST /. =y y oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). +y= +7y=8 oraný kaçtýr? y ) 6 ) ) ) ). =y +y y oraný kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 6. + y + y = 8 +y oraný kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 97. y = + y y oraný kaçtýr? 7. : = y 7 y oraný kaçtýr? 9 7 ) ) ) ) ) 9 7 ),7 ),8 ),9 ), ),. = y y = +y y oraný kaçtýr? 8. a : = b b : = c a+c b oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

96 ORN - ORNTI TST / 9. = y y = z +y y+z oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) ,y ve z sýfýrdan farklý birer reel sayý olmak üzere, y z = = eþitliði veriliyor. +z una göre, oraný kaçtýr? y ) ) ) ) ) 0 0.,y ve z sýfýrdan farklý birer reel sayý olmak üzere, =y=z orantýsý veriliyor. +y una göre, oraný kaçtýr? +z ) ) ) ) ) a c = = b d eþitliði veriliyor. a+ c una göre, oraný kaçtýr? b+ d ) ) ) ) ) y + z = + y + z z oraný kaçtýr?. a c = = b d eþitliði veriliyor. una göre, a+c a c b d b+d oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 6 9. :y:z= : : +y oraný kaçtýr? +z 6. a c e = = = b d f eþitliði veriliyor. f c b una göre, iþleminin sonucu kaçtýr? a e d ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

97 ORN - ORNTI TST /. =y y=6z +y z oraný kaçtýr? 9 ) ) ) ) ). y z = = orantýsý veriliyor..y.z=9 y kaçtýr? ) 6 ) 8 ) ) 8 )..y =a b.y=a b a oraný aþaðýdakilerden hangisidir? b y y y ) ) ) ) ) y y 6. =y=z +y+z=07 +z toplamý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 60 ) 66. y = +y=6 kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 7. a ve b pozitif tam sayýlardýr. a ab b =0 a+b oraný kaçtýr? a b ) ) ) ) ). y z = = y+z=90 +y+z toplamý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 60 ) a ve b pozitif tam sayýlardýr. 8a 0ab b =0 a+b oraný kaçtýr? a 7 ) ) ) ) ) 00 MTMTÝK SORU NKSI

98 ORN - ORNTI TST / 9. ve y sayýlarý sýrasýyla ve ün kareleri ile doðru orantýlýdýr. y ve z sayýlarý ise sýrasýyla ve ile ters orantýlýdýr. una göre, oraný kaçtýr? z 8 8 ) ) ) ) ) , y ve z sayýlarý sýrasýyla, ve 7 ile doðru orantýlýdýr. +6y z=60 +z toplamý kaçtýr? ) 6 ) ) 8 ) ) 0., ve ile ters orantýlý olan üç sayý sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisi ile doðru orantýlýdýr?., ve ile ters orantýlý olan üç sayýnýn toplamý bu sayýlardan en büyüðü kaçtýr? ),, ),, ) 6,, ) 6,, ) 6,, ) 8 ) 88 ) 9 ) 96 ) 00., ve ile doðru orantýlý olan üç sayý sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisi ile ters orantýlýdýr? ),0, ) 0,0,6 ),, ) 6,, ),0,6. 68 sayýsý, ve ile orantýlý üç parçaya ayrýlýyor. una göre, en küçük sayý kaçtýr? ) ) 0 ) ) 6 ) 0., ve ile doðru orantýlý olan üç sayýnýn toplamý 0 dur. u sayýlardan en büyüðü en küçüðünden kaç fazladýr? ) ) ) ) ) 6. Toplamlarý 8 ile farklarý ile doðru orantýlý olan iki doðal sayýnýn çarpýmý ile ters orantýlýdýr. una göre, bu sayýlardan küçüðü kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

99 ORN - ORNTI TST /. ir adam ineklerini çocuklara, ve ile ters orantýlý olacak þekilde üç çocuðuna pay ediyor. una göre, bu adamýn ineklerinin sayýsý en az kaç olabilir? ) 9 ) 0 ) ) ) 6. 0 cm uzunluðundaki bir tel ve ile doðru ile ters orantýlý olacak þekilde üç parçaya ayrýlýyor. una göre, en kýsa parça kaç cm dir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ). ir manav elindeki sebzeleri, ve ile orantýlý olarak üç kasaya dolduruyor. una göre, manavýn elindeki sebzelerin aðýrlýðý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) 7 ) 78 ) 8 ) 90 ) ir baba 60 tane fýndýðý çocuklarýna, ve ile doðru orantýlý paylaþtýracakken yanlýþlýkla bu sayýlarla ters orantýlý paylaþtýrmýþtýr. una göre, baþlangýçta en fazla fýndýk almasý gereken kaç tane az fýndýk almýþtýr? ) 0 ) 70 ) 90 ) 0 ) 0 7. þaðýdaki denklemlerden hangisinde ile y arasýnda doðru orantý ya da ters orantýdan bahsedilemez?. ir üçgenin iç açýlarý sýrasýyla, 7 ve 6 ile doðru orantýlýdýr. una göre, bu üçgenin en büyük iç açýsý kaç derecedir? ) + y = 0 ) y = 7 ) + y = ) = ) = y y ) 7 ) 8 ) 88 ) 90 ) 9. ir üçgenin dýþ açýlarý sýrasýyla, ve ile ters orantýlýdýr. una göre, bu üçgenin en büyük iç açýsý kaç derecedir? ) ) ) ) ) 8. ir miktar bilye üç kiþi arasýnda a, b ve c sayýlarý ile doðru orantýlý olarak paylaþtýrýlýyor. u üç kiþi arasýnda ayný sýralama a, b ve c sayýlarý ile ters orantýlý paylaþtýrýlsaydý ortanca olan yine ayný sayýda bilye alacaktý. una göre, aþaðýdaki baðýntýlardan hangisi doðrudur? ) a c = b ) a + c = b ) + = b a c a c ) = b ) a + c = b a + c 0 MTMTÝK SORU NKSI

100 ORN - ORNTI TST / ile 6 sayýlarýnýn orta orantýlýsý olan sayý kaçtýr?. y 60 ) ) ) ) 8 ) 6 k k+ Yukarýda verilen ters orantý grafiðine göre, k kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 0. a, a+, a+ sayýlarýnýn dördüncü orantýlýsý olan sayý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 6. [,] olmak üzere,.y= eþitliðinde bulunduðu aralýkta artan deðerler alýrken y için aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? ) rtarak olur. ) zalarak olur. ) rtarak olur. ) zalarak olur. ) zalarak olur.. a 8 b c 8 d e Tabloda verilen herhangi iki deðiþken arasýnda ya doðru orantý ya da ters orantý vardýr. una göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?. ( ) ile (y+) ters orantýlýdýr. =7 için y=7 = için y kaçtýr? ) 9 ) ) ) 8 ) ) a ile e ters orantýlýdýr. ) b ile e doðru orantýlýdýr. ) a ile d ters orantýlýdýr. ) b ile d ters orantýlýdýr. ) a ile c doðru orantýlýdýr. 6. a. b=6 b=c c.d= d = e aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?. sayýsý, y ile doðru z ile ters orantýlýdýr. =6 ve y=8 için z= = ve y= için z kaçtýr? ) 8 ) ) 7 ) 0 ) 6 ) a ile c doðru orantýlýdýr. ) b ile e ters orantýlýdýr. ) a ile d ters orantýlýdýr. ) b ile d ters orantýlýdýr. ) c ile e ters orantýlýdýr MTMTÝK SORU NKSI

101 ORN - ORNTI TST /. m duvarý saatte örebilen bir duvar ustasý on buçuk saatte kaç m duvar örer? ) ) ) ) ) 6. Meþhur ayran ustasý kývamlý bir ayran yapabilmesi için yoðurt-su oranýnýn olmasý gerektiðini söylemiþtir. una göre,, kg lýk kývamlý ayran yapabilmek için kaç kg yoðurt kullanýlmalýdýr? ), ), ),6 ),6 ),7 7. Ýki çocuðun aðýrlýklarý oraný, toplamlarý ise 80 kg dýr. una göre, bu iki çocuðun aðýrlýklarý farký kaç kg dýr? ) ) 8 ) 0 ) 6 ) 0 6. ir üçgenin en kýsa kenarýnýn, en uzun kenarýna oraný 6 dir. Üçüncü kenarýn en kýsa kenara oraný ise dir. 7 u üçgenin çevresi 8 cm en uzun kenarý kaç cm dir? ) 68 ) 70 ) 7 ) 7 ) 78. eren in yaþýnýn, Kemal in yaþýna oraný, Kemal in yaþýnýn, Vildan ýn yaþýna oraný dir. 7 una göre, eren in yaþýnýn Vildan ýn yaþýna oraný kaçtýr? 6 ) ) ) ) ) ir araç yolunun önce ini daha sonra kalan yolun sini gitmiþtir. 7 u aracýn son durumda kalan yolunun tüm yoluna oraný kaçtýr? 6 8 ) ) ) ) ). ir kütüphanedeki romanlarýn sayýsýnýn hikaye kitaplarýnýn sayýsýna oraný dir. u kütüphanedeki hikaye kitaplarýnýn sayýsý 800 den fazla roman ve hikaye kitaplarýnýn toplamý en az kaç olabilir? ) 68 ) 7 ) 78 ) 90 ) ir boyacýnýn kullandýðý mavi boyanýn, beyaz boyaya oraný, yeþil boyaya oraný dýr. 6 Ýhtiyaç duyduðu yeþil ve beyaz boyalarýn toplam miktarý kg kaç kg mavi boya kullanacaktýr? ) ), ) ), ) 6 0 MTMTÝK SORU NKSI

102 ORN - ORNTI TST / 9. elirli bir yolu saatte 60 km hýzla 8 saatte gidebilen bir araç saatteki hýzýný oranýnda azaltýrsa ayný yolu kaç saatte döner? ) 0 ) ) ) 6 ) 8. Ön tekerleðinin çapýnýn arka tekerleðin yarýçapýna eþit olduðu bir traktörde ön tekerlek 00 metre yol aldýðýnda arka tekerlek kaç metre yol alýr? ) 600 ) 900 ) 00 ) 800 ) þit kapasiteli makinenin 60 günde yapabildiði bir iþi bu makinelerin ü kullanýlarak kaç günde yapýlabilir?. ir dikdörtgenin kenar uzunluklarý oraný dir. u dikdörtgenin çevresi 0 cm alaný kaç cm dir? ) 00 ) 80 ) 00 ) 700 ) 000 ) 90 ) 0 ) 60 ) 80 ) 0. Günde 8 saat çalýþýlarak 6 günde bitirilebilen bir iþ günde saat çalýþmayla kaç günde bitirilebilir?. 80 askerin bulunduðu bir birliðe 0 gün yetecek kadar yiyecek vardýr. 0 gün sonra 60 asker terhis olduðunda artan yiyecek, kalan askerlere kaç gün yeter? ) 0 ) ) 0 ) 7 ) 80 ) ) 6 ) 8 ) ) 0. ir traktörün ön ve arka tekerleklerinin çaplarý oraný dir. 7 metrelik bir yolda ön tekerlek 0 devir yaptýðýnda arka tekerlek kaç devir yapar? 6. ir akvaryumdaki balýklara 0 gün yetecek kadar yem vardýr. 0 gün sonra balýklardan tanesi ölmüþtür. rtan yem, kalan balýklara 0 gün yettiðine göre, ilk durumda akvaryumdaki balýk sayýsý kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) 80 ) 00 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

103 ORN - ORNTI TST /., 6 ve sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý, geometrik ortalamasýndan kaç fazladýr? ) ) ) ) ). a ve b sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý 6, geometrik ortalamasý ise tür. una göre, a +b toplamý kaçtýr? ) 08 ) ) 6 ) 8 ). + 6 ve 6 sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý geometrik ortalamasýnýn kaç katýdýr? 6. a ile b, b ile c ve a ile c sayýlarýnýn sýrasýyla aritmetik ortalamasý, 8 ve 8 dir. una göre, a, b ve c sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? ) ) ) 6 ) ) ) 7 ) 9 ) ) ). ritmetik ortalamasý olan 0 tane sayýya, toplamlarý 0 olan tane sayý eklenirse yeni ortalama kaç olur? 7. ile y, y ile z ve ile z sayýlarýnýn sýrasýyla geometrik ortalamasý, 6 ve 9 dur. una göre,, y ve z sayýlarýnýn geometrik ortalamasý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 ) 6 ) 8 ) ) ) 6. Geometrik ortalamasý olan 6 tane sayýnýn çarpýmý kaçtýr? 8. ritmetik ortalamasý 8 olan 7 sayýnýn herbirine eklenirse bu sayýlarýn aritmetik ortalamasý kaç olur? ) 8 ) ) ) 6 ) 6 ) 7 ) 8 ) 0 ) ) 06 MTMTÝK SORU NKSI

104 ORN - ORNTI TST / 9. Geometrik ortalamasý 8 olan 7 tane sayýnýn her biri ye bölünürse geometrik ortalama kaç olur? 9 ) ) ) ) 9 ) 9. (+) ( ) sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý geometrik ortalamasýna eþit bu sayýlarýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? ) ) ) ) 9 ) 0. a tane sayýnýn aritmetik ortalamasý, b tane sayýnýn aritmetik ortalamasý 6 dýr. a>b bu (a+b) tane sayýnýn aritmetik ortalamasý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) 9 ) 0 ) ) ). þaðýdaki ikililerden hangisinin aritmetik ortalamasýnýn, geometrik ortalamasýna eþit olmasýný saðlayan deðeri yoktur? ) (+8) ve (6 ) ) (+) ve (+7) ) (+) ve (+6) ) ( ) ve (+9) ) ( 8) ve (0 ). 6, 9 ve sayýlarýnýn geometrik ortalamasý 6 olduðuna göre, kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 6. (6 + ) ve (6 ) sayýlarýnýn orta orantýlýsý olan sayýlarýn çarpýmý kaçtýr? ) ) ) 8 ) 8 ). tane sayýnýn aritmetik ortalamasý dir. u sayýlara aritmetik ortalamasý 7 olan tane sayý eklendiðinde yeni ortalama (+6) oluyor. una göre, kaçtýr? 6. 0 ve 60 sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý, harmonik ortalamasýndan kaç fazladýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) p MTMTÝK SORU NKSI

105 ORN - ORNTI TST / 6. a ile geometrik ortalamasý 6, b ile geometrik ortalamasý 0 olan sayýnýn (b a) ile geometrik ortalamasý kaçtýr? ) 8 ) 6 ) ) ). ritmetik ortalamasý, harmonik ortalamasý 8 olan iki reel sayýnýn geometrik ortalamasý kaçtýr? ) ) 6 ) 6 ) 6 ) a. a ve b sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý dir. una göre, a ile geometrik ortalamasý, b ile geometrik ortalamasý 8 olan sayý kaçtýr? ) 8 ) ) ) 6 ) 8 a+ sayýlarýnýn aritmetik ortalamasýnýn geometrik ortalamasýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). ritmetik ortalamasý a olan tane sayýdan biri çýkarýlýnca geriye kalan sayýlarýn ortalama ol- a muþtur. una göre, çýkarýlan sayý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 6 ) Yukarýdaki tablodan hangi sayý atýlýrsa bu sayýlarýn aritmetik ortalamasý deðiþmez? ) ) ) ) 6 ) 8. ritmetik ortalamasý 0 olan 6 tane sayýya a ve b sayýlarý eklendiðinde ortalama artýyor, c ve d sayýlarý eklenirse ortalama azalýyor. una göre, a, b, c ve d sayýlarýnýn aritmetik ortalamasý kaçtýr? 8. 8 y m n ve y sayýlarý saðýnda ve solundaki birer kutuda bulunan sayýlarýn geometrik ortalamasýna eþittir. 8 ve m sayýlarýda saðýnda ve solundaki birer kutuda bulunan sayýlarýn aritmetik ortalamasýna eþittir. una göre, n kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) 0 ) ) 6 ) 8 08 MTMTÝK SORU NKSI

106 ORN - ORNTI TST / 6 9. Ýlk iki sýnavýnýn ortalamasý 68 olan bir öðrenci üçüncü sýnavýndan kaç alýrsa sýnavlarýnýn ortalamasý 7 olur? ) 8 ) 8 ) 86 ) 88 ) 90. Kiþi sayýsý 9 Yaþ Yukarýdaki tabloda verilenlere göre, yaþ ortalamasý olan 8 kiþi seçiliyor. una göre, kalanlardan yaþý olan kaç kiþi vardýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8 0. Matematik dersinin I. ve II. sýnav ortalamasý 6 olan bir öðrenci III. sýnavdan 79 alýrsa üç sýnavýn ortalamasý kaç olur? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. Kiþi sayýsý 8 0 Yaþ Yukarýdaki tabloda verilenlere göre, yaþ ortalamasý olan en çok kaç kiþi seçilebilir? ) ) 6 ) 8 ) ). kiþilik bir ailedeki bireylerin yaþ ortalamasý 8 dir. nne ile babanýn yaþ ortalamasý bu ailedeki iki çocuðun yaþlarý ortalamasý kaçtýr? ) ) ) 8 ) ) 8. Yaþ ortalamasý olan kiþilik bir gruba yaþlarý toplamý olan 8 kiþi katýlýyor. una göre, grubun yeni yaþ ortalamasý kaç olur? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). Not Kiþi sayýsý 0 6 Yukarýda bir sýnýftaki öðrencilerin kaç puan aldýklarýný gösteren tablo verilmiþtir. una göre, sýnýfýn ortalamasý kaçtýr? ), ),8 ), ), ),6 6. ir sýnýftaki kýzlarýn matematik not ortalamasý 68, erkeklerin matematik not ortalamasý dir. Sýnýfýn matematik not ortalamasý 6 kýz öðrenci sayýsýnýn erkek öðrenci sayýsýna oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

107 MTMTÝK Soru ankasý 7. ÖLÜM ORN - ORNTI ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Oran - Orantý Test () Oran - Orantý Test () Oran - Orantý Test () Oran - Orantý Test () Oran - Orantý Test (6) Oran - Orantý TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

108 MTMTÝK Soru ankasý 8. ÖLÜM PROLMLR Test( - ) Sayý Problemleri Test(6-7) Yaþ Problemleri Test(8-9) Ýþçi - Havuz Problemleri Test(0 - ) Yüzde Problemleri Faiz Problemleri Kâr - Zarar Problemleri Test() Karýþým Problemleri Test( - 6) Hýz Problemleri KRTZYN egitim - yayinlari

109 PROLMLR TST /. Hangi sayýnýn katýnýn fazlasý dir. Yukarýdaki sorunun matematiksel ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( + )+ = ) + = ) + = + ) += ) =. Çarpýmlarý olan iki sayýdan biri a diðeri aþaðýdakilerden hangisidir? a )a ) a )+a ) ) a 6. Oranlarý olan iki pozitif tam sayýnýn toplamý aþaðýdakilerden hangisine kesinlikle kalansýz 7 bölünür?. Hangi sayýnýn eksiðinin yarýsý ile katýnýn toplamý 9 dur. ) ) ) 6 ) 7 ) Yukarýdaki sorunun matematiksel ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? ).( + ) = 9 ).( )+ = 9 ) =9 ) +=9 + ) = 9 7. Pozitif bir sayýnýn yarýsýnýn fazlasýnýn karekökü tür. una göre, eksiðinin karesi kaçtýr? ) 6 ) ) 6 ) 9 ) =9. katý ile yarýsýnýn toplamý 7 olan sayý kaçtýr? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 60 denklemi aþaðýdaki problemlerden hangisinin çözümünde kullanýlabilir? ) Hangi sayýnýn eksiðinin ü ile, fazlasýnýn yarýsýnýn toplamý 9 eder. ) Hangi sayýnýn ünün eksiði ile sinin fazlasý 9 eder. ) Hangi sayýnýn eksiði ile fazlasýnýn toplamýnýn ü 9 eder. ) Hangi sayýnýn eksiði ile fazlasýnýný toplamýnýn si 9 eder.. Kendisinin katý kadar fazlasý 90 olan sayý kaçtýr? ) 7 ) 60 ) 0 ) ) 0 ) Hangi sayýnýn ü ile sinin toplamý 9 eder. MTMTÝK SORU NKSI

110 PROLMLR TST / 9. 0 basamaklý bir merdiveni ikiþer ikiþer çýkan bir çocuk, kaçýncý adýmda 6 ncý basamaða ulaþýr? ) ) ) ) ). ir çocuk elindeki Ýngilizce kelime listesini, her gün bir önceki günden 6 kelime daha fazla ezberleyerek toplam günde bitiriyor. Ýlk gün kelime ezberlediðine göre, bu listede kaç kelime vardýr? ) 80 ) 70 ) 60 ) 0 ) kiþilik bir sýnýfta, kýz öðrenci sayýsý erkek sayýsýnýn katý bu sýnýftaki kýz öðrenci sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. sýrasý olan bir sýnýfta öðrenciler sýralara erli otururlarsa öðrenci ayakta kalýyor. una göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? ) 6 ) 8 ) ) 6 ) 0. Tuðçe ile Murat ýn cebindeki paralarýn toplamý, farkýnýn katýdýr. una göre, ceplerindeki paralarýn oraný aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ). ir þirkette arkadaþ ortaktýr. irinci kiþinin TL lik hissesi vardýr. Ýkincinin hissesi, birincinin katý; üçüncünün hissesi, birincinin katý; dördüncünün hissesi ise ikincinin katý kadardýr. una göre, þirketin toplam kaç TL lik hissesi vardýr? ) ) ) ) ) ir adam her gün sayfa okuyarak bir kitabýn yarýsýný 9 günde bitiriyor kilogram tereyaðý 0 þer gramlýk paketler haline getirilecektir. una göre, kitap kaç sayfadýr? ) 7 ) 68 ) 6 ) 87 ) 8 una göre, kaç paket yapýlabilir? ) 80 ) 76 ) 7 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

111 PROLMLR TST /. 6 tane 0 Kr, tane Kr ve tane Kr toplam kaç TL eder? ),0 ),00 ),6 ), ), kiþilik bir sýnýfa kýz, erkek öðrenci gelirse, kýzlarýn sayýsý erkeklerin sayýsýna eþit oluyor. una göre, baþlangýçta sýnýfta kaç kýz öðrenci vardý? ) ) 7 ) ) ) 6.,, bitkilerinin boylarý sýrasýyla 0, ve cm dir. Her bitki bir ayda ortalama cm uzadýðýna göre, kaç ay sonra bitkilerin boylarýnýn toplamý 9 cm olur? ) ) ) ) ) 6. ir otobüste kadýn, 6 erkek yolcu vardýr. una göre, bu otobüse kaç evli çift binerse, erkeklerin sayýsý kadýnlarýn sayýsýnýn iki katý olur? ) ) ) ) ). ir kýrtasiyede kitap, kalem,9 TL ve kitap, 6 kalem,8 TL bir kitabýn fiyatý bir kalemin fiyatýndan kaç Kr fazladýr? ) ) ) 6 ) ) 7. Haydar ýn parasý, Mert in parasýnýn üç katý ve sra nýn parasýnýn 0 TL eksiðidir. Üçünün toplam 80 TL si Mert in kaç TL si vardýr? ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 60. çikolata, sakýz, gofret a+b TL ve çikolata, sakýz, gofret a b TL bir çikolata ve bir gofret alan birisi kaç TL öder? ) a ) a b ) b a ) a+b ) a+b 8. Ömer in boyu hmet ile Taha nýn boylarý toplamýndan 80 cm eksiktir. hmet in boyu ise Taha nýn boyundan 8 cm fazladýr. Ömer in boyu 76 cm Taha nýn boyu kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

112 PROLMLR TST / 9. ir çubuk sekiz eþ parçaya ayrýlýyor. ðer parçaya ayrýlsaydý her parçanýn uzunluðu 6 cm daha kýsa olacaktý. una göre, çubuðun kesilmeden önceki uzunluðu kaç cm dir? ) 76 ) 7 ) 68 ) ) 6. suman elindeki cevizleri arkadaþlarýna 0 ar tane daðýtýrsa kendisine ceviz kalýyor. ðer 9 cevizi daha olsaydý her arkadaþýna ceviz verebilecek ve kendisine hiç kalmayacaktý. una göre, suman ýn kaç arkadaþý vardýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 0. ir evde kalan üç öðrenci kirayý eþit olarak paylaþýyorlar. ve iki arkadaþlarý daha geldiðinde kiþi baþýna düþen aylýk kira gideri 60 TL azalýyor. una göre, bu evin aylýk kirasý kaç TL dir? ) 0 ) 00 ) 7 ) 00 ) 0. ir sýnýftaki öðrenciler sýralara ikiþerli otururlarsa öðrenci ayakta kalýyor. ðer üçerli otururlarsa sýra boþ kalýyor. una göre, sýnýfta kaç öðrenci vardýr? ) ) ) 7 ) 0 ). ir lokantada yemek yiyen arkadaþ gelen faturayý eþit olarak paylaþýrlarsa kiþi baþýna TL düþüyor. ncak içlerinden bir kýsmý misafir olduðu için ödeme yapmýyor ve geriye kalanlar ise er TL fazladan ödeyerek hesabý kapatýyor. una göre, gruptaki misafir sayýsý kaçtýr? )6 ) ) ) ). Mert kitaplarýný dolabýndaki bir rafý boþ býraktýktan sonra her rafa iki kitap gelecek þekilde yerleþtirirse 8 kitap açýkta kalýyor. ðer kitaplarýný bütün raflara üçerli yerleþtirseydi raf boþ kalacaktý. una göre, Mert in kaç kitabý vardýr? ) ) 0 ) 8 ) 6 ) 0. ir üniversite hazýrlýk öðrencisi her gün test çözerek bir kitabý a günde bitiriyor. ðer günlük çözülen test sayýsýný artýrýrsa bu kitap a 6 günde biteceðine göre, bu kitapta kaç test vardýr? ) 60 ) 0 ) 80 ) 0 ) 0 6. ir sýnýftaki kýzlar sýralara ikiþerli erkekler üçerli otururlarsa boþ sýra kalmýyor. rkekler ikiþerli kýzlar üçerli otururlarsa bir sýra boþ kalýyor. una göre, sýnýftaki kýzlarýn sayýsý erkeklerin sayýsýndan kaç fazladýr? ) ) 8 ) 6 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

113 PROLMLR TST /. ir parkta iki ve üç kiþilik oturma yerleri olan toplam bank ve bu banklarda da 7 kiþilik oturma yeri vardýr. una göre, bu banklardan kaç tanesi üç kiþiliktir? ) 7 ) 9 ) ) ). ir çocuk merdivenleri ikiþer ikiþer çýkarsa a, üçer üçer çýkarsa a 7 adým atýyor. una göre, merdiven kaç basamaklýdýr? ) ) 6 ) 8 ) ) 8. li nin kumbarasýndaki Kr liklerin sayýsý, 0 Kr liklerin sayýsýna eþit ve 0 Kr liklerin sayýsýnýn üç katýdýr. li nin kumbarasýnda,0 TL bu paralarýn kaç tanesi Kr liktir? ) 0 ) 8 ) ) 0 ) 6 6. ir öðrenci okulun merdivenlerini ikiþer ikiþer çýkýp üçer üçer iniyor. u öðrenci toplamda 00 adým attýðýna göre, merdiven kaç basamaklýdýr? ) 0 ) 00 ) 90 ) 80 ) 60. ir çiftlikte tavuk ve tavþanlardan oluþan hayvan ve bu hayvanlara ait toplam ayak vardýr. una göre, çiftlikteki tavþanlarýn sayýsý kaçtýr? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 7. ir adam 8 adým ileri adým geri alacak þekilde yürüyor. u adam toplam 76 adým atarsa bulunduðu noktadan kaç adým ilerler? ) 0 ) ) ) 6 ). ir müzeyi ziyaret eden turistlerden kiþi baþýna 8 TL, yerli halktan ise kiþi baþýna TL alýnmaktadýr. Saat :00 :00 arasýndaki ziyaretçiden toplam 76 TL alýndýðýna göre, bu ziyaretçilerden kaçý turisttir? ) 9 ) 6 ) 67 ) 7 ) metre derinlikteki bir kuyunun dibinde bulunan kurbaða her sýçrayýþta iki metre yukarý çýkýyor, bir metre geri kayýyor. una göre, bu kurbaða kaçýncý sýçrayýþta kuyunun aðzýna ulaþýr? ) 8 ) 7 ) 6 ) 9 ) 8 6 MTMTÝK SORU NKSI

114 PROLMLR TST / 9. ir kutuda mavi, 7 kýrmýzý bilye vardýr. u kutudan, her iki renkten de bir miktar bilye alýnýnca, mavi bilyelerin sayýsý kýrmýzý bilyelerin sayýsýna eþit oluyor. una göre, kutudan en az kaç bilye alýnmýþ olabilir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ). Taha doðum gününde sýnýf arkadaþlarýnýn hepsinden ikiþer tane hediye alýyor. Taha ya toplam hediye geldiðine göre, bu sýnýfýn mevcudu kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) 0. ir kutuda 7 mavi, kýrmýzý, 9 beyaz kurdele vardýr. una göre, bu kutudan en az kaç kurdele çekelim ki bütün renklerden en az birer tane alýnmýþ olsun? ) ) 6 ) 7 ) 8 ). kiþinin bulunduðu bir partide herkes birbiriyle birer kez tokalaþtýðýna göre, kaç tokalaþma gerçekleþir? ) 600 ) 00 ) 0 ) 00 ) 80. a tanesi b TL olan limonlarýn c tanesi kaç TL olur? a.b c.b a.c ) ) ) ) a.b.c ) b.c c a b. Yalnýzca 0 çiftin katýldýðý bir partide, herkes eþi dýþýndakilerle tokalaþtýðýna göre, kaç tokalaþma gerçekleþir? ) 00 ) 00 ) 90 ) 80 ) 70. a tane kalemin tanesi Kr den satýlýrsa Kr, 8 Kr den satýlýrsa +6 Kr kâr saðlanmaktadýr. una göre, a kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 6. Hafta içi her gün ders yapýlan bir sýnýfta her gün en az üç kiþi sözlü olacaktýr. 9 kiþilik sýnýfýn tamamý o hafta sözlü olacaðýna göre, perþembe günü en çok kaç kiþi sözlü olabilir? ) ) ) ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

115 PROLMLR TST /. yanlýþýn doðruyu götürdüðü 60 soruluk bir sýnavda 8 soruyu boþ býrakan bir öðrenci toplam 9, net yaptýðýna göre, kaç soruyu doðru cevaplamýþtýr? ) 8 ) 0 ) ) ) 6. Ömer bir kuyrukta baþtan on yedinci, Tarýk ise ayný kuyrukta sondan on beþinci sýradadýr. ralarýnda 9 kiþi bu kuyrukta en çok kaç kiþi olabilir? ) ) ) 0 ) 9 ) 8. yanlýþýn doðruyu götürdüðü soruluk bir sýnavda her net 6 puandýr. 6. Onur bir kuyrukta sondan on dokuzuncu, erkay ise ayný kuyrukta baþtan yirmi birinci sýradadýr. Sorulardan tanesini boþ býrakan bir öðrenci toplam 9 puan aldýðýna göre, kaç soruyu yanlýþ cevaplamýþtýr? ) ) ) ) 9 ) 8 ralarýnda 6 kiþi bu kuyrukta en az kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 0 ) 6 ) ) 0. Uzunluklarý ayný olan iki mumdan birincisi 6 saatte ikincisi 8 saatte tamamen eriyor. una göre, mumlar yakýldýktan kaç saat sonra boylarý oraný olur? ), ), ),8 ) ), 7. ir tüccar elindeki mallarýn günde a tane satarsa günde bitiriyor. una göre, günde bitirir? b tane satarsa kaç günde b b ) a ) ) b ) ) b b. Uzunluklarý farklý iki mumdan, birincisi 0 saatte ikincisi 8 saatte tamamen eriyor. Mumlar yakýldýktan 6 saat sonra boylarý eþit olduðuna göre, baþlangýçtaki boylarý oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 8. ir adam aldýðý bir televizyonun ücretinin yarýsýný 6 eþit taksitte, kalanýný ise eþit taksitte ödüyor. Ýlk ödediði taksit son ödediði taksitten 0 TL eksik televizyonun fiyatý kaç TL dir? ) 080 ) 960 ) 80 ) 660 ) 80 8 MTMTÝK SORU NKSI

116 PROLMLR TST / 9. rda bir kitabý ortadan ikiye bölüyor ve yarýsýný atýyor, diðer yarýsýný yine ortadan ileriye bölüyor ve yine yarýsýný atýyor. u iþlemi dört sefer tekrarladýktan sonra elinde sayfa kaldýðýna göre, kitap kaç sayfadýr? ) 96 ) 9 ) 8 ) 768 ) 08. ir bakkal tanesini 8 Kr ye aldýðý tane yumurtanýn 0 tanesini taþýma esnasýnda kýrmýþtýr. una göre, bakkalýn zarar etmemesi için kalan yumurtalarýn tanesini en az kaç Kr den satmasý gerekir? ) ) ) ) ) ir otobüs uðradýðý her durakta içindeki yolcularýn yarýsýndan iki fazlasýný indiriyor. Üçüncü duraktan sonra otobüste 8 yolcu kaldýðýna göre, otobüs kaç yolcuyla yola çýkmýþtýr? ) ) 7 ) 8 ) 9 ) 98. Yaþ incir kurutulduðunda aðýrlýðýnýn bir kýsmýný kaybeder. Kilosu, TL ye alýnan yaþ incir kuruduðunda kilosu, TL ye geldiðine göre, bir kilogram yaþ incir kuruduðunda aðýrlýðýndan kaç gram kaybeder? ) 0 ) 00 ) 0 ) 00 ) 00. Sibel in sýnýftaki erkek arkadaþlarýnýn sayýsý kýz arkadaþlarýnýn sayýsýnýn iki katýdýr. Mert in sýnýftaki erkek arkadaþlarýnýn sayýsý ise kýz arkadaþlarýnýn sayýsýndan fazladýr. Sibel ve Mert ayný sýnýfta bu sýnýfýn mevcudu kaçtýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 9. Meyve suyunun litresini 0,8 TL den alan bir firma, bir litre meyve suyuna litresi 0,0 TL olan sudan 0, litre ekliyor. u firma oluþan karýþýmýn litresini TL den sattýðýna göre, bir litre karýþýmdan kaç TL kâr elde eder? ) 0,0 ) 0, ) 0,6 ) 0,0 ) 0,. ir hastanede bir doktorun meslektaþlarýnýn sayýsý hemþirelerin sayýsýndan fazla, bir hemþirenin meslektaþlarýnýn sayýsý ise doktorlarýn sayýsýnýn üçte biridir. una göre, hastanedeki doktor ve hemþire sayýsý toplam kaçtýr? ) ) 7 ) 9 ) ) 6. Yaþ sabunun kilogramýnda kalýp vardýr. Kuruduðunda ise kilogramý 6 kalýp gelmektedir. Yaþ sabunun kilogramýný 0,7 TL den olan bir kiþi sabunlarý kuruttuktan sonra kilogramýný,6 TL ye satmaktadýr. Tüm sabunlarýn satýþýndan 8 TL kâr elde edildiðine göre, kaç kg yaþ sabun alýnmýþtýr? ) 0 ) 7 ) 0 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

117 PROLMLR TST /. Hangi sayýnýn ü 0 týr? ) 80 ) 60 ) 0 ) 0 ) 80. eðeri olan bir kesrin payýna eklenir, paydasýndan çýkarýlýrsa kesrin deðeri oluyor. una göre, ilk kesrin pay ve paydasýnýn toplamý kaçtýr? ) ) 0 ) ) 0 ). Yarýsý, ünden 8 fazla olan sayý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 6 ) 0 6. ir kesrin payý paydasýnýn katýndan 0 fazladýr. u kesrin payýndan çýkarýlýp, paydasý artýrýldýðýnda kesrin deðeri oluyor. una göre, baþlangýçtaki kesrin payýna eklenip paydasýndan çýkarýlsaydý kesrin deðeri kaç olurdu? ) ) ) ) 6 ) 8. ir sayýnýn ünün, inin 6 fazlasý 0 olduðuna göre, bu sayý kaçtýr? m 7. ir kesrin deðeri dir. n u kesrin pay ve paydasýna hangi sayý eklenirse m kesrin deðeri olur? n ) 0 ) ) 0 ) ) 60 m+n ) m+n ) ) m n m n ) ) m n m+n mn m+n. ir sayýya önce ekleniyor sonra elde edilen sayýnýn ü alýnýyor. u iþlem sefer tekrarlandýðýnda elde edilen sonuç baþlangýçta alýnan sayý kaçtýr? ) ) ) 7 ) 0 ) 8. sayýsýnýn en az katý, sayýsýnýn ise en az 6 katý bir tam sayýdýr. una göre, + sayýsýnýn en az kaç katý bir tam sayýdýr? ) 6 ) 8 ) 60 ) 0 ) 0 0 MTMTÝK SORU NKSI

118 PROLMLR TST / 9. ir havuzun i su ile doludur. u havuza 0 lt daha su konunca havuzun si doluyor. una göre, havuzun tamamý kaç lt su alýr? ) 800 ) 000 ) 00 ) 00 ) 800. Hakan matematik kitabýndaki sorularýn ilk hafta sýný, 6 ikinci hafta ise kalanýn ünü çözüyor. 600 soru daha çözdüðünde kitap biteceðine göre, bu kitapta kaç soru vardýr? ) 0 ) 800 ) 60 ) 00 ) ir yolun ünü koþan bir atlet, 00 m daha koþunca yolun sini koþmuþ oluyor. una göre, yolun tamamý kaç km dir? ), ), ), ),6 ),. ir araç gideceði yolun önce sini, sonra kalan yolun ünü daha sonra da kalan yolun ünü gidiyor. una göre, bu aracýn gittiði yolun kalan yola oraný kaçtýr? ) ) ) 7 ) 9 ). i kg olan bir bidon suyun yarýsý ile ünün toplamý kaç kg dýr? ) 0 ) ) 8 ) 6 ) 60. lev parasýnýn sýný Özlem e verirse Özlem in parasý 6 oranýnda artacaktýr. una göre, lev in parasý Özlem in parasýnýn kaç katýdýr? 7 ) ) ) ) ). ir otobüsteki yolcularýn si bayan olup, bayanlarýn 7 ü ile erkeklerin yarýsý ayaktadýr. Oturan yolcu sayýsý otobüste kaç yolcu vardýr? ) ) 0 ) ) 9 ) 6 6. ir çekirge her seferinde düþtüðü yüksekliðin si kadar zýplýyor. una göre, 00 cm yükseklikten atlayan bu çekirge üçüncü kez yere deðinceye kadar toplam kaç cm dikey yol almýþtýr? ) 00 ) 0 ) 00 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

119 PROLMLR TST / 6. Selim in bugünkü yaþý dür. una göre, kaç yýl önce Selim in yaþý bugünkü yaþýnýn ü idi? ) 8 ) ) 6 ) 8 ) 0. ugünkü yaþlarý farký olan iki kardeþin yýl sonraki yaþlarý farký kaç olacaktýr? ) ) 0 ) 0 ) ) 0. ir anne ile kýzýnýn yaþlarý toplamý 8 olduðuna göre, 9 yýl sonra ikisinin yaþlarý toplamý kaç olacaktýr? ) ) ) 7 ) 6 ) Serap, zgi ise 8 yaþýndadýr. a yýl önceki yaþlarý toplamý, yaþlarý farkýnýn 8 katý a kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) 6 ) 0. yýl önceki yaþlarý toplamý 8 olan iki kardeþin, yýl sonraki yaþlarý toplamý kaç olacaktýr? ) ) ) 8 ) ) 0 7. örder yýl arayla doðmuþ dört kardeþten en büyüðünün yaþý çocuklarýn yaþlarý toplamý kaçtýr? ) 6 ) 60 ) 78 ) 96 ) 08. Yaþlarý toplamý 0 olan bir ailenin yýl sonraki yaþlarý toplamý olacaðýna göre, bu ailede kaç kiþi vardýr? ) ) ) ) 7 ) 8 8. ir babanýn yaþý, er yýl arayla doðmuþ üç çocuðun yaþlarý toplamýna eþittir. una göre, babanýn yaþý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) 9 ) ) 7 ) ) 66 MTMTÝK SORU NKSI

120 PROLMLR TST / 6 9. ir annenin yaþý kýzýnýn yaþýnýn katýndan eksiktir. Ýkisinin yaþlarý toplamý kýzýn bugünkü yaþý kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. Ýki kardeþin yaþlarý oraný tür. 8 yýl sonra bu oran olacaðýna göre, büyük kardeþin bugünkü yaþý kaçtýr? ) ) 8 ) ) ) 0. nnesinin yaþý Ýlayda nýn yaþýnýn 7 katýdýr. 6 yýl sonra Ýlayda ve annesinin yaþlarý toplamý olacaðýna göre, Ýlayda þimdi kaç yaþýndadýr? ) ) ) 0 ) 8 ). li nin yaþýnýn Levent in yaþýna oraný tür. li nin yýl sonraki yaþý, Levent in yýl önceki yaþýna eþit ikisinin bugünkü yaþlarý toplamý kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 6. ir babanýn yaþý çocuðunun yaþýnýn katýndan 6 fazladýr.. ir babanýn yaþý 6, çocuðunun yaþý ise 7 dir. Ýkisinin yýl sonraki yaþlarý toplamý 9 olacaðýna göre, babanýn bügünkü yaþý kaçtýr? ) 7 ) 66 ) 6 ) ) 0 una göre, kaç yýl sonra babanýn yaþý çocuðunun yaþý katý olur? ) ) ) ) 0 ) 8. Musa nýn yaþý kardeþinin yaþýnýn katýdýr. yýl sonra Musa nýn yaþý kardeþinin yaþýnýn katý olacaðýna göre, Musa nýn yýl önceki yaþý kaçtý? ) ) 7 ) 0 ) ) 7 6. aba, oðlu 0 yaþýndadýr. Kaç yýl sonra, babanýn yaþý oðlunun yaþýnýn katýndan eksik olacaktýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

121 PROLMLR TST / 7. Murat ýn yaþý Musa nýn yaþýnýn 6 katýdýr. Musa Murat ýn yaþýna geldiðinde ikisinin yaþlarý toplamý olacaðýna göre, Murat ýn bugünkü yaþý kaçtýr? ) ) 8 ) ) 0 ) 6. lif ve Pýnar ýn yaþlarý toplamý dir. Pýnar doðduðunda lif 7 yaþýnda lif in bugünkü yaþý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) ) ) 7. sra doðduðunda Merve nin doðmasýna 8 yýl vardý. Merve, sra nýn bugünkü yaþýna geldiðinde ikisinin yaþlarý toplamý olacaðýna göre, sra nýn bugünkü yaþý kaçtýr? ) ) ) 0 ) 8 ) 6 6. Tuðçe nin yýl sonraki yaþý, Tuðba nýn yýl önceki yaþýna eþittir. una göre, Tuðçe 8 yaþýnda iken Tuðba kaç yaþýnda olacaktýr? ) ) ) 9 ) ). emet in yaþýnýn Meltem in yaþýna oraný tir. una göre, emet Meltem in bugünkü yaþýna geldiðinde yaþlarýnýn oraný kaç olur? 8 7 ) ) ) ) ) 6 7. ir babanýn yaþý, yaþlarý farklý olan iki çocuðun yaþlarý toplamýndan fazladýr. yýl önce babanýn yaþý iki çocuðun yaþlarý toplamýnýn katý büyük çocuðun bugünkü yaþý en az kaçtýr? ) ) ) ) ) 0. erkan ýn yaþý Onur un yaþýnýn katýdýr. erkan Onur un bugünkü yaþýndayken Onur un doðmasýna yýl vardý. una göre, Onur un bugünkü yaþý kaçtýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 8. ir baba ile oðlunun bugünkü yaþlarý toplamý 9 dur. yýl sonra çocuðun yaþýnýn babasýnýn yaþýna oraný olacaðýna göre, babanýn bugünkü yaþý kaçtýr? 8 ) 7 ) 6 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

122 PROLMLR TST / 7 9. ir annenin yaþý küçük kýzýnýn yaþýnýn katýndan fazla, büyük kýzýnýn yaþýnýn katýndan eksiktir. Kýzlarýn yaþlarý farký annenin yaþý kaçtýr? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 6. ugünkü yaþlarý toplamý 60 olan bir grup arkadaþýn yýl önceki yaþlarý ortalamasý 7 idi. una göre, bu grupta kaç kiþi vardýr? ) 0 ) ) ) ) 0. ir babanýn yaþý iki çocuðunun yaþlarý farkýnýn 6 katýdýr. yýl sonra babanýn yaþý, çocuklarýnýn yaþlarý farkýnýn 7 katýndan eksik olacaktýr. una göre, babanýn bugünkü yaþý kaçtýr? ) 0 ) 6 ) ) 8 ). Üç kardeþin yýl sonraki yaþlarý,, ve 7 ile doðru orantýlý olacaktýr. Üçünün bugünkü yaþlarý toplamý 0 en küçük kardeþ doðduðunda büyük kardeþ kaç yaþýnda idi? )9 ) 8 ) 6 ) ). ir annenin yaþý ikisi ikiz olan çocuðunun yaþlarý toplamýnýn katýdýr. üyük çocuk ikizlerden yaþ büyüktür. yýl sonra annenin yaþý çocuklarýnýn yaþlarý toplamýndan 0 fazla olacaðýna göre, büyük çocuðun bugünkü yaþý kaçtýr? )6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. b>a ve ab ile ba iki basamaklý sayýlar olmak üzere, anne, baba ve iki çocuktan oluþan bir ailede küçük çocuk a, büyük çocuk b, anne ab, baba ise ba yaþýndadýr. ilenin bugünkü yaþ ortalamasý 8 babanýn yaþý en az kaç olabilir? ) ) 8 ) ) 6 ). 008 yýlýnda min in yaþý doðum tarihinin rakamlarý toplamýna eþittir. Tarýk ýn yaþý min in yaþýndan fazla olup ikisinin de 999 dan sonra doðduðu bilindiðine göre, 008 yýlýndaki yaþlarý toplamý kaçtýr? ) 9 ) 0 ) ) ) 6. Ömer in 000 yýlýndaki yaþý, rda nýn 000 yýlýndaki yaþýnýn katýdýr. 006 yýlýnda Ömer in yaþý rda nýn yaþýnýn iki katý olacaðýna göre, rda nýn 008 yýlýndaki yaþý kaçtýr? ) 0 ) 9 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

123 PROLMLR TST / 8. saatte bir havuzun sini dolduran bir musluk, havuzun tamamýný kaç saatte doldurulabilir? ) ) 6 ) 0 ) 8 ) 60. þ güçteki 6 iþçi bir iþi 8 saatte yapýyor. u iþçilerden tanesi bu iþi kaç saatte yapar? ) ) ) 6 ) ) 8. ir mühendis bir projenin ini 6 saatte tamamlayabildiðine göre, bu projenin tamamýný kaç saatte 8 tamamlar? ) 8 ) 7 ) 6 ) ) 6. çim biçme makinesi bir futbol sahasýnýn çimlerinin ünü 6 saatte kesiyor. una göre, çim biçme makinesi bu futbol sahasýnýn çimlerinin ini kaç saatte keser? ) ) ) ) ). ir tarlanýn sini 0 saatte süren bir çiftçi, bu tarlanýn ünü kaç saatte sürer? ) ) 6 ) ) ) 6 7. ir musluk boþ bir havuzu 6 saatte doldurmaktadýr. Musluðun kapasitesi iki kat daha artýrýlýrsa ayný havuz kaç saatte dolar? ) ), ) ), ). ir musluk boþ havuzun ini a saatte, unu b saatte 0 dolduruyor. una göre, b a oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) Mert in çalýþma hýzý Murat ýn çalýþma hýzýnýn katýdýr. una göre, Mert in 6 günde yaptýðý bir iþi Murat kaç günde yapar? ) ) 9 ) 8 ) ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

124 PROLMLR TST / 8 9. lçin bir iþi 6 günde, sma günde yapýyor. una göre, ikisi birlikte bu iþi kaç günde yapar? )8 ) 8 ) 6 ) ). hmet bir iþin yarýsýný 0 günde, Mehmet ise ayný iþin nü 9 günde bitirebiliyor. una göre, ikisi birlikte ayný iþin bitirebilirler? ünü kaç günde ) ), ) ), ) 0. ydan bir iþi tek baþýna 60 saatte, erya ile birlikte ise 0 saatte yapmaktadýr. una göre, erya bu iþi tek baþýna kaç saatte yapar? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. mrah ile erkay birlikte bir iþi günde yapýyor. Onlara urak da yardým ederse üçü beraber bu iþi günde yaptýklarýna göre, urak bu iþi tek baþýna kaç günde yapar? )6 ) 9 ) 8 ) 6 ). Özlem bir iþi a, Meltem ise ayný iþi a saatte yapmaktadýr. Ýkisi birlikte bu iþi 8 saatte yapabildiðine göre, a kaçtýr? ) ) ) 9 ) 8 ) 6. Ýki iþçi bir iþçi saatte yapýyor. irinci iþçi saat, ikinci iþçi saat çalýþýrsa iþin ü bitiyor. una göre, ikinci iþçi tek baþýna bu iþi kaç saatte yapabilir? )8 ) 6 ) ) ) a. ir iþi fe a günde, Gökhan ise günde bitirebilmektedir. ünü günde bitirebildikleri- Ýkisi birlikte bu iþin ne göre, a kaçtýr? ) 6 ) ) ) 8 ) 6. urak ve noktalarý arasýndaki mesafeyi 7 dakikada, Samet ise 6 dakikada yürümektedir. ve noktalarýndan karþýlýklý olarak saat 8:00 da yola çýktýklarýna göre, saat kaçta karþýlaþýrlar? ) 8:00 ) 8:6 ) 8: ) 8: ) 9: MTMTÝK SORU NKSI

125 PROLMLR TST / 9. ir iþi a ile b iþçileri 0 günde, b ile c iþçileri günde ve a ile c iþçileri günde yapabiliyor. una göre, b bu iþi tek baþýna kaç günde yapabilir? ) ) 0 ) ) 0 ) 60. þit kapasiteli musluk birer saat arayla açýlarak boþ bir havuz 8 saatte dolduruluyor. una göre, musluk birden baþlangýçta açýlmýþ olsaydý boþ havuz kaç saatte dolardý? ) ), ) 6 ) 6, ) 7. ir pastayý etül ile sra dakikada, lif ile sra 0 dakikada, etül ile lif ise 0 dakikada yapýyor. una göre, üçü birlikte bu pastayý kaç dakikada yapabilir? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 6. musluðu bir havuzu 9 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki musluðu ise dolu havuzu saatte boþaltýyor. una göre, havuz boþ iken iki musluk beraber açýlýrsa, havuzun tamamý kaç saatte dolar? ) 9 ) 6 ) ) 8 ). ir inþaat iþini em günde, fe 0 günde ve Ömer gün bitirebiliyor. Üçü birlikte bu iþe baþladýktan gün sonra em iþi býrakýyor. una göre, inþaatýn kalan kýsmýný fe ile Ömer kaç günde bitirebilir? ) ) 6 ) 7 ) 9 ) 7. musluðu boþ bir havuzu 0 saatte, musluðu ise ayný havuzu 0 saatte dolduruyor. Havuzun dibinde bulunan musluðu ise dolu havuzu 60 saatte boþaltýyor. una göre, üç musluk ayný anda açýlýrsa boþ havuz kaç saatte dolar? ) ) 8 ) ) ) 7. ysel ile sya bir iþi birlikte 6 günde bitiriyor. ysel tek baþýna gün çalýþýp iþi býrakýyor. aha sonra sya iþe baþlayýp gün çalýþýnca iþin 0 u bitiyor. una göre, iþin kalan kýsmýný bitirmek için sya kaç gün daha çalýþmalýdýr? ) ) ) ) ) 0 8. ir havuzu musluðu 0 saatte, musluðu 0 saatte dolduruyor. Havuzun dibindeki musluðu ü dolu olan havuzu saatte boþaltýyor. una göre, üç musluk ayný anda açýlýrsa, boþ havuz kaç saatte dolar? ) ) 0 ) ) 0 ) 60 8 MTMTÝK SORU NKSI

126 PROLMLR TST / 9 9. Þekildeki havuz üç eþ bölmeye ayrýlmýþ ve her bölmeye eþ kapasitede musluklar yerleþtirilmiþtir. Musluklar ayný anda açýldýðýnda, dolu havuz dakikada boþaldýðýna göre, yalnýzca en alttaki musluk açýlýrsa dolu havuz kaç dakikada boþalýr?. ir usta m lik duvarý günde, bir çýrak ise, 9 m lik duvarý 7 günde örebiliyor. una göre, ikisi birlikte 87 m duvarý kaç günde örebilir? ) ) 70 ) 8 ) 0 ) 0 ) 70 ) 7 ) 90 ) 00 ) 0. Þekildeki ve musluklarý boþ havuzu sýrasý ile 0 saat ve 0 saatte dolduruyorlar. Havuzun tam ortasýndaki musluðu ise kendi seviyesine kadar olan kýsmý 0 saatte boþaltýyor. una göre, üç musluk ayný anda açýlýrsa boþ havuz kaç saatte dolar? h h. ir iþi usta 9 günde ayný iþi 6 çýrak günde bitirebiliyor. una göre, ayný iþi usta çýrak kaç günde yapabilir? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 7 ) ) ) ) ) 9. Þekildeki musluðu 0V hacmindeki I. havuzu 0 saatte, I. havuzun tepesindeki musluðu ise havuzdan taþan suyla 8V hacmindeki II. havuzu saatte doldurmaktadýr. 0V 8V. Yandaki þekilde K musluðu boþ havuzu 6 saatte doldurmakta, havuzun yük- sekliðindeki L musluðu ise kendi seviyesinin üst kýsmýný saatte boþaltmaktadýr. h h K L M Havuzlar boþken iki musluk ayný anda açýldýktan 0 saat sonra II. havuzun kaçta kaçý dolar? 7 ) ) ) ) ) 6 8 Havuzun dibindeki M musluðu havuzun tamamýný 6 saatte boþaltabildiðine göre, üç musluk ayný anda açýldýðýnda boþ havuz kaç saatte dolar? ) 9,6 ) 0 ) 0, ) 0,8 ),. Þekildeki havuzlarýn hacimleri sýrasýyla V, V ve 6V dir. I. havuz fýskiyeden akan suyla diðerleri ise taþan suyla dolmaktadýr. I. havuz 8 dakikada dolduðuna göre, üç havuzda boþken fýskiye çalýþtýrýldýktan 7 dakika sonra III. havuzun kaçta kaçý dolar? I II III 6. oranýnda tuzlu su akýtan bir musluk boþ bir havuzu 0 saatte, oranýnda tuzlu su akýtan bir baþka 0 0 musluk ise ayný havuzu 0 saatte doldurmaktadýr. una göre, iki musluk ayný anda açýlýp havuz tamamen dolduðunda tuz oraný kaç olur? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

127 PROLMLR TST / 0. ir sayýnýn % 0 ýný bulmak için aþaðýdakilerden hangisiyle çarpmak gerekir? ) ) ) ) ). Hangi sayýnýn % 0 fazlasý 6 eder? ) 0 ) ) 7 ) 0 ) sayýsýnýn % i kaçtýr? 6. % 0 si ile % nin toplamý olan sayý kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) ) ) 00 ) ) 7. Hangi sayýnýn % 6 sý eder? 7. % 0 fazlasýyla % 0 eksiðinin toplamý 8 olan sayý kaçtýr? ) 00 ) 00 ) 0 ) 00 ) 80 ) 6 ) 0 ) ) 8 ) m ve n iki basamaklý doðal sayýlardýr.. 0,0 sayýsýnýn yüzde kaçý 0,0 eder? m sayýsýnýn % 0 fazlasý, n sayýsýnýn % 0 eksiðine eþit bu iki tam sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 60 0 MTMTÝK SORU NKSI

128 PROLMLR TST / 0 9. Murat 80 kg, oðlu Kerem ise 8 kg dýr. una göre, Kerem in kilosu Murat ýn kilosunun yüzde kaçýdýr? )0 ) 0 ) 8 ) 6 ). y sayýsýnýn % 0 u, y sayýsýnýn % 0 una eþit sayýsý y sayýsýnýn yüzde kaçýna eþittir? ) 00 ) 00 ) 00 ) 0 ) 0. ir stadyumdaki seyircilerin % 80 i erkektir. rkeklerin % 0 u, bayanlarýn ise % i misafir takýmdan seyircilerin yüzde kaçý misafir takýmdandýr?. a sayýsýnýn % 0 si ile b sayýsýnýn % 0 unun toplamý, a sayýsýnýn % 0 u ile b sayýsýnýn % 0 sinin toplamý a kaçtýr? ) 0 ) 0 ) 0 ) 6 ) 60 ) 8 ) ) ) 7 ). ir sýnýftaki 9 öðrenci matematik dersinden kalmýþtýr. Sýnýfýn % 70 i matematikten geçtiðine göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? ) ) 0 ) 6 ) 0 )..y çarpýmýnda % 0 artýrýlýr, y % 0 azaltýlýrsa, çarpýmýn sonucu ne þeklde deðiþir? ) % 8 artar ) % artar ) % azalýr ) % 8 azalýr ) eðiþmez. li nin elindeki bilyelerin % 7 si sarý, % 7 si mavi, % 6 sý kýrmýzýdýr. 6. ir üçgenin taban uzunluðu % oranýnda artýrýlýyor. Geriye kalan 60 bilyenin tamamý beyaz olduðuna göre, kýrmýzý bilyelerin sayýsý kaçtýr? u üçgenin alanýnýn deðiþmemesi için bu tabana ait yükseklik yüzde kaç azaltýlmalýdýr? ) 8 ) 7 ) 08 ) ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

129 PROLMLR TST /. 00 TL ye alýnan bir mal % 6 karla kaç TL ye satýlýr? ) 06 ) 6 ) ) ) 0. ir satýcý % 0 karla sattýðý bir mala maliyet üzerinden % 0 daha zam yaparsa kâr oraný yüzde kaç olur? ) 0 ) 6 ) 60 ) 6 ) TL ye alýnan bir mal, % 0 zararla satýlýrsa kaç TL zarar edilir? ) 9 ) ) 7 ) 6 ) ir satýcý % 0 kârla sattýðý bir mala satýþ fiyatý üzerinden % 0 daha zam yaparsa kâr oraný yüzde kaç olur? ) ) 0 ) 6 ) ) 0 7. ir satýcý % 0 kârla sattýðý bir mala etiket fiyatý üzerinden % 0 indirim yapýyor.. Satýþ fiyatý 80 TL olan bir mala % 0 indirim uygulanýrsa satýþ fiyatý kaç TL olur? una göre, son durumda kâr-zarar durumu ne olur? ) 0 ) 6 ) 0 ) 0 ) 0 ) % kâr ) % 6 kâr ) % 0 kâr ) % zarar ) % 8 zarar. 00 TL ye alýnan bir malýn etiket fiyatý % 0 kârla belirlenmiþtir. una göre, bu malýn etiket fiyatý üzerinden % 0 indirim yapýlýrsa kaç TL kar elde edilir? 8. ir ürüne, ürünün etiket fiyatý üzerinden % 60 indirim yapýlmýþtýr. una göre, indirim uygulanmýþ fiyatýn baþlangýçtaki etiket fiyatýna yükselebilmesi için indirimli fiyat yüzde kaç artýrýlmalýdýr? ) 8 ) 8 ) 06 ) 9 ) 8 ) 60 ) 7 ) 00 ) 0 ) 00 MTMTÝK SORU NKSI

130 PROLMLR TST / 9. ir adam tanesini TL ye aldýðý þekerlerin tanesini % 0 kârla satacaktýr.. % 0 kârla 90 TL ye satýlan bir televizyon % 0 zararla kaç TL ye satýlýr? una göre, bir þekerin satýþ fiyatý kaç TL olur? ) 60 ) 60 ) 600 ) 80 ) 60 ) 0,0 ) 0,0 ) 0, ) 0,0 ) 0,0. % 0 kâr ile 8 TL ye satýlan bir mal %0 kâr ile kaç TL ye satýlýr? 0. % 8 Katma eðer Vergisi (KV) ile birlikte 70 TL ye satýlan bir kitap seti için ödenen KV kaç TL dir? ) 7 ) 0 ) ) 7 ) 6 ) ) 6 ) 8 ) ) 0. % 0 zararla TL den satýlan bir malýn maliyeti kaç TL dir?. % 0 karla TL ye satýlan bir mal % 0 zararla kaç TL ye satýlýr? ) ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 ) 80. TL ye alýnan bir mal % 0 kârla (+6) TL ye satýldýðýna göre, kaçtýr? 6. % 0 kârla satýlan bir maldan, satýþ fiyatý üzerinden % 0 indirim yapýlarak TL kâr saðlanýyor. una göre, bu malýn maliyeti kaç TL dir? ) 7 ) 80 ) 8 ) 8 ) 90 ) 8 ) 7 ) 0 ) 00 ) MTMTÝK SORU NKSI

131 PROLMLR TST /. ir malýn etiket fiyatý üzerinden % 0 indirim yapýlýnca satýcýnýn kârý % 6 oluyor. una göre, indirim yapýlmadan önce satýcýnýn kârý yüzde kaçtýr?. ir miktar sandalyenin tanesini 00 TL den alýp, 8 tanesini 00 TL ye satan bir satýcý bu satýþtan yüzde kaç kâr elde etmiþtir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) 6 ) ) 8. ir malýn satýþ fiyatýnýn katý, elde edilen kârýn 0 katýna eþittir. una göre, bu malýn kâr oraný yüzde kaçtýr? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ir tüccar tanesini TL ye aldýðý ürünlerin tanesini TL ye satýyor. una göre, tüccarýn kârý yüzde kaçtýr? ) 6 ) ) ) ). ir malýn ü % 0 kârla, kalaný da % 0 zararla satýlýyor. una göre, bu satýþ sonundaki kâr-zarar durumu ne olur? 7. ir satýcý aldýðý bardaklarýn ünü taþýma esnasýnda kýrmýþtýr. una göre, maliyet yüzde kaç artmýþtýr? ) 6 ) 6, ) 60 ) 7, ) ) %, kâr ) %, zarar ) % kâr ) % zarar ) % 0 zarar. lindeki bir malýn % 0 sini % 0, % ini % 0, kalanýný da % 0 kârla satan bir satýcý, malýn tamamýndan yüzde kaç kâr elde eder? 8. 6a tanesi (0a+0) TL ye alýnan mallarýn a tanesi (a+0) TL den satýlýrsa % 0 kâr elde ediliyor. una göre, a kaçtýr? ) ) ) 8 ) 0 ) ) 8 ) 0 ) ) ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

132 PROLMLR TST / 9. Kilogramý,0 TL olan yaþ üzüm kurutulduðunda kilogramý 6 TL ye gelmektedir. una göre, yaþ üzüm kurutulduðunda aðýrlýðýnýn yüzde kaçýný kaybeder? ) 0 ) 0 ) 0 ) 60 ) 70. ir maðaza, ürünlerinde iki çeþit indirim uyguluyor. Müþteri ya % 0 luk indirim seçeneðini ya da 0 TL lik indirim seçeneðini tercih edebiliyor. Müþteriye göre, fiyatý TL olan ürün için birinci, TL olan ürün için ise ikinci seçenek daha hesaplý ile arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden hangisidir? ) <<00 ) <<00 ) <00< ) <00< ) <00< 0. Yaþ incir kurutulduðunda aðýrlýðýnýn % ünü kaybediyor. Yaþ incirin kilosunu, TL den alan bir kiþinin % 0 kâr saðlamak için kuru incirin kilosunu kaç TL den satmasý gerekir? ),8 ),9 ),8 ), ),60. ir maðazada 00 TL ye kadar tüm alýþveriþlerde 0 TL, 00 TL ve üstü alýþveriþlerde ise % 0 indirim uygulanmaktadýr. una göre, a TL lik alýþveriþ yapan bir kiþinin ödemesi gereken miktar aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ) (a 0)TL, a < 00 ) (a + 0)TL, a < 00 9a a TL, a 00 TL, a > ) (a 0)TL, a 00 ) (a 0)TL, a 00 9a a TL, a < 00 TL, a < ir tüccar tanesini a TL den aldýðý 80 adet bardaðýn ini taþýma esnasýnda kýrýyor. una göre, tüccarýn % 0 kâr elde etmesi için kalan bardaklarýn tanesini kaç TL den satmasý gerekir? a a a ) ) ) a ) ) a. Yandaki tabloda bir beyaz eþya maðazasýndaki farklý ürüne ait maliyet ve satýþ fiyatlarý verilmiþtir. una göre, en çok kâr edilen ürünün kâr oraný ) (a 0) TL, a < 00 6a TL, a 00 Ürün uzdolabý Televizyon Çamaþýr makinesi lektrikli süpürge Maliyet (TL) Satýþ Fiyatý (TL) % a, en az kâr edilen ürünün kâr oraný % b olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? ) ) 0 ) 0 ) ) 90. ir tüccar litresini TL den aldýðý konsantre meyve suyuna % 00 oranýnda su ekliyor ve oluþan karýþýmýn litresini TL ye satýyor. u tüccar suyun litresini 0,0 TL ye mâl ettiðine göre, karýþýmýn litresinden kaç TL kâr elde eder? 6. ir tüccar bir malý % 0 kârla sattýktan sonra sattýðý ürünün gerçek aðýrlýðýnýn terazide görünen aðýrlýðýn % 0 eksiði olduðunu fark ediyor. una göre, bu tüccarýn gerçek kârý yüzde kaçtýr? ),0 ),6 ), ),6 ),0 ) 60 ) 70 ) 80 ) 90 ) MTMTÝK SORU NKSI

133 PROLMLR TST /. ylýk faiz oraný %, olan bir bankanýn, yýllýk basit faiz oraný yüzde kaçtýr?. 800 TL yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlýrsa ayda kaç TL faiz getirir? ) 8 ) ) 0 ) 9 ) 7 ) 0 ) 60 ) 68 ) 7 ) TL aylýk % basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlýrsa, yýlda kaç TL faiz getirir? 6. Yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlan 60 TL, kaç ay sonra faiziyle birlikte TL olur? ) 0 ) ) 68 ) 7 ) 88 ) 6 ) 8 ) ) 6 ) TL yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlýrsa, yýl sonunda kaç TL faiz getirir? 7. Yýllýk % 80 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlan bir miktar para, kaç yýl sonra kendisinin katý kadar faiz getirir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 80 ) 0 ) ) ) ) ). Yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlan 80 TL, kaç yýl sonra 8 TL faiz getirir? 8. Yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bankaya yatýrýlan bir miktar para, kaç ay sonra kendisinin ü kadar faiz getirir? ) ) ) ) ) 6 ) 9 ) ) ) ) 7 MTMTÝK SORU NKSI

134 PROLMLR TST / TL nin yýllýk % 0 den yýlda getirdiði basit faiz, a TL nin yýllýk % 0 dan ayda getirdiði basit faize eþit a kaçtýr? ) 600 ) 6600 ) 6800 ) 700 ) 700. ir ülkede enflasyon oraný ilk 6 ay için % 0, ikinci altý ay için ise % 0 olarak açýklanmýþtýr. una göre, yýllýk enflasyon oraný yüzde kaç olur? ) 0 ) ) ) ) 6 0. a TL yýllýk % basit faiz oranýyla bir bankaya ya-týrýlýrsa 8 ayda TL faiz getirdiðine göre, kaçtýr? a 0 ) 8 ) 9 ) 0 ) ). nflasyon oranýnýn yýllýk % 0 olduðu bir ülkede memur maaþlarýna yýllýk % zam yapýlýyor. una göre, yýl sonunda bir memurun alým gücündeki azalma yüzde kaç olur? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. ankaya yatýrýlan 800 TL nin % 0 dan 6 yýlda getirdiði basit faizi, ayný sürede 600 TL yüzde kaç basit faiz oranýyla getirir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 60. ir emekli, ikramiyesinin ünü yýllýk % basit faiz oranýyla bankasýna, geriye kalanýný ise yýllýk % 0 basit faiz oranýyla bir yýllýðýna bankasýna yatýrýyor. ðer ünü bankasýna, kalanýný ise bankasýna yatýrsaydý 600 TL daha az faiz alacaktý. una göre, bu adamýn toplam parasý kaç TL dir? ) 0000 ) 000 ) 0000 ) 000 ) ir bankaya yatýrýlan TL, üç ay sonra faiziyle birlikte TL oluyor. 8=9 bankanýn uyguladýðý yýllýk faiz oraný yüzde kaçtýr? ) ) 0 ) 0 ) 0 ) ysel Haným 000 TL sini yýllýk % faiz veren bankasýna yatýrmak yerine, parasýnýn tamamýyla külçesi 0 TL olan altýnlardan yirmi adet almýþtýr. ir yýl sonra altýnýn külçesi, TL ysel Haným ýn kâr-zarar durumu nedir? ) TL zarar ) TL zarar ) 0 TL zarar ) TL kâr ) 6 TL kâr MTMTÝK SORU NKSI

135 PROLMLR TST /. 00 gram tuz ile 00 gram su karýþtýrýlýyor. una göre, oluþan karýþýmýn gramýnda kaç gram tuz vardýr? ) 0,8 ) 0,6 ) 0, ) 0, ) 0,. Kütlece þeker oraný % 0 olan 60 gramlýk þekerli su ile þeker oraný % 0 olan 80 gramlýk þekerli suyun karýþýmýnda toplam kaç gram þeker vardýr? ) ) 8 ) 6 ) ) 8. 8 gram tuz ile gram su karýþtýrýlýyor. una göre, oluþan karýþýmýn tuz oraný yüzde kaçtýr? ) 60 ) ) 0 ) 0 ) 6. Hacimce alkol oraný % 0 olan 80 litre alkol-su karýþýmý ile % 70 i alkol olan 0 litre alkol-su karýþýmý karýþtýrýldýðýnda oluþan karýþýmýn alkol oraný yüzde kaç olur? ) 6 ) ) 0 ) 8 ). m litre alkol ile m litre su karýþtýrýlýyor. una göre, oluþan karýþýmýn su oraný yüzde kaçtýr? 7. ðýrlýkça tuz oraný % olan 600 gr tuzlu su ile tuz oraný % 7 olan 00 gr tuzlu su karýþtýrýldýðýnda oluþan karýþýmýn tuz oraný yüzde kaç olur? ) 0 ) 0 ) 0 ) 60 ) 80 9 ) ) ) ) ). <a<6 olmak üzere, a gram tuz, gram þeker ve 6 a gram su karýþtýrýlýyor. una göre, oluþan karýþýmýn þeker oraný yüzde kaçtýr? 8. ðýrlýkça % 0 ý tuz olan 00 gram tuzlu suya aðýrlýkça % 0 u tuz olan a gram tuzlu su katýlýyor. Son durumda oluþan karýþýmýn tuz oraný % olduðuna göre, a kaçtýr? ) ) 8 ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 ) ) 8 8 MTMTÝK SORU NKSI

136 PROLMLR TST / 9. ðýrlýkça % 0 ý þeker olan 600 gram þeker-su karýþýmýna kaç gr þeker ilave edersek þeker oraný % 0 olur? ) 70 ) 80 ) 90 ) 0 ) 0. % 0 ý alkol olan m litre alkol-su karýþýmýnýn ü dökülüp, yerine karýþýmdan dökülen miktar kadar saf alkol konuyor. una göre, son durumda karýþýmýn alkol yüzdesi kaç olur? ) 0 ) ) 0 ) ) Hacimce alkol oraný % 8 olan 00 litre alkollü suya kaç litre su ekleyelim ki alkol oraný % 0 a düþsün? ) 960 ) 980 ) 00 ) 00 ) 080. ðýrlýkça kakao oraný % 0 olan 00 gramlýk sütkakao karýþýmýna içindeki sütün yarýsý kadar kakao, kakaonun yarýsý kadar da süt ilave edersek, son durumda kakao oraný yüzde kaç olur? ) ) ) ) 0 ) gramlýk bir karýþýmýn % 0 u alkoldür. u karýþýma 0 gr alkol ve 0 gr su ilave edilirse karýþýmýn su oraný yüzde kaç olur? ) 0 ) 0 ) 60 ) 6 ) 70. ir kapta 00 gr süt bulunmaktadýr. u kaba konulan bir miktar yoðurt, her saat kendi hacmi kadar sütü yoðurda çevirmektedir. una göre, üç saat sonunda yoðurt oranýnýn % 0 olmasý için baþlangýçta kaba kaç gram yoðurt konulmalýdýr? ) 0 ) 0 ) 60 ) 70 ) 7 6. Tuz oraný aðýrlýkça % olan tuz su karýþýmýnýn ü buharlaþtýrýlýyor. Yerine buharlaþan miktarýn yarýsý kadar tuz konuyor.. 80 kg lýk tuzlu suyun tuz yüzdesini % 0 dan % 0 ye çýkarmak için karýþýmdan kaç kg su buharlaþtýrýlmalýdýr? una göre, son durumda karþýmýn tuz oraný yüzde kaç olur? ) 6 ) ) ) 0 ) 6 ) 9 ) 89 ) 86 ) 8 ) MTMTÝK SORU NKSI

137 PROLMLR TST /. Hýzý saatte 8 km olan bir araç, saatte kaç km yol alýr? ) 90 ) 80 ) 7 ) 70 ) 68. kentinden kentine doðru yola çýkan bir araç, önce saatte 6 km hýzla saat, daha sonra saatte 0 km hýzla saat giderek ye ulaþýyor. una göre, ve kentleri arasýndaki uzaklýk kaç km dir? ) ) ) ) 0 ) 7. Hýzý saatte km olan bir yaya dakikada kaç metre yol alýr? ) 00 ) 0 ) 00 ) 0 ) ir araç kentinden kentine saatte 80 kilometrelik bir hýzla saatte gidiyor. kentinden kentine ise 8 saatte dönüyor. una göre, bu aracýn dönüþ hýzý saatte kaç kilometredir? ) 0 ) ) 0 ) 60 ) 6. Saatte 0 km hýzla giden bir araç saat 0 dakikada kaç km yol gider? ) 0 ) 0 ) 00 ) 60 ) 0 7. ir araç bir yolu saatte 0 kilometrelik bir hýzla 6 saatte gidiyor. u araç ayný yolu 8 saatte döndüðüne göre, hýzýný saatte kaç kilometre azaltmýþtýr? ) 0 ) ) 0 ) 0 ). 0 kilometrelik bir yolu sabit bir hýzla 6 saatte giden bir araç, hýzýný saatte 0 kilometre artýrýrsa ayný yolu kaç saatte gider? 8. ir araç iki þehir arasýný sabit hýzla 7 saatte gitmektedir. Hýzýný saatte 8 km artýrýrsa ayný yolu saatte gideceðine göre, iki þehir arasý kaç km dir? ), ) ) ) ), 0 ) 00 ) ) 0 ) ) 7 MTMTÝK SORU NKSI

138 PROLMLR TST / 9. ir araç den ye saatte (V+8) kilometre hýzla 9 saatte gidip, saatte (V ) kilometre hýzla saatte dönüyor. una göre, yolu kaç kilometredir? ) 900 ) 70 ) 60 ) 600 ) km/sa 0 km/sa Yukarýda görüldüðü gibi iki araç, kentinden kentine doðru ayný anda 80 km/sa ve 0 km/sa hýzlarla hareket ediyor. = 00 km hýzlý araç yavaþ araçtan kaç saat önce kentine varýr? ) 0 ) 8 ) 7 ) ) 0. ir otomobil hýzýný saatte 0 km arttýrsaydý 9 saatte aldýðý bir yolu 7 saatte alacaktý. una göre, bu otomobil hýzýný saatte 60 km azaltýrsa, ayný yolu kaç saatte alýr? ) ) ) 7 ) 9 ). Hýzlarý saatte km ve km olan iki araç ayný anda ayný noktadan zýt yönde harekete baþlýyor. saat sonra iki araç arasýndaki mesafe kaç km olur? ) 80 ) 0 ) 60 ) 0 ) 0. ve þehirleri arasý 800 km dir. dan saat 07:0 da saatte 0 km hýzla yola çýkan bir araç ve noktalarýnda 0 ar dakika mola vererek ye varýyor. raç her moladan sonra hýzýný saatte 0 km artýrýyor. = = araç ye saat kaçta varýr?. Hýzlarý saatte 0 km ve 7 km olan iki araç ayný anda ve ayný yönde harekete baþlýyor. Kaç saat sonra iki araç arasýndaki mesafe km olur? ) 06:0 ) 07:0 ) 07:0 ) 07:0 ) 07:0 ) ) ) ) 6 ) 8. ir araç her saat sonu hýzýný katýna çýkararak bir yolu saatte gidiyor. una göre, bu araç baþlangýçtaki hýzýyla sabit olarak gitseydi ayný yolu kaç saatte giderdi? 6. ralarýnda 70 km mesafe bulunan iki aracýn saatteki hýzlarý sýrasýyla 7 km ve V km dir. u iki araç ayný anda birbirlerine doðru harekete geçtikten 8 saat sonra karþýlaþtýklarýna göre, V kaçtýr? ) ) ) 0 ) 8 ) 6 ) ) 8 ) 8 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

139 PROLMLR TST / km/sa km/sa ve noktalarýndan ayný anda birbirlerine doðru hareket eden iki aracýn hýzlarý sýrasýyla saatte 60 km ve saatte km dir. = 0 km saat sonra araçlarýn aralarýndaki uzaklýk kaç km olur? ) 0 ) 0 ) 0 ) 00 ) 0. Þekildeki gibi hýzlarý 8 m/sn ve m/sn olan iki araç dairsel bir pistin etrafýnda ayný anda ayný noktadan, zýt yönde harekete baþladýktan 0 saniye sonra karþýlaþýyorlar. 8 m/sn ðer araçlar ayný yönde harekete baþlasalardý kaç saniye sonra ilk kez yan yana gelirlerdi? ) 00 ) 80 ) 60 ) 0 ) 00 m/sn. 80 km/sa 60 km/sa Ýki araç ve kentlerinden ayný anda, birbirlerine doðru, sýrasýyla 80 km/sa ve 60 km/sa hýzlarla hareket ediyor ve saat sonra karþýlaþýyorlar. una göre, bu araçlar ayný anda ve ayný yöne hareket etselerdi, hýzlý araç diðerine kaç saat sonra yetiþirdi? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 6. Þekildeki gibi hýzlarý 6 m/sn ve 0 m/sn olan iki araç dairesel pist etrafýnda ayný anda, ayný noktadan ve ayný yönde harekete baþlýyorlar. 6 m/sn 0 m/sn u hareketlilerin bir sonraki yan yana gelmeleri 6 saniye sonra gerçekleþtiðine göre, pistin çevresi kaç metredir? ) 0 ) 96 ) 80 ) 6 ) 6. Ýki araç ve kentlerinden, ayný anda ve ayný yönde sýrasýyla 7 km/sa ve 60 km/sa hýzlarla hareket ediyor. u araçlar saat sonra ayný anda ye vardýklarýna göre, 7 km/sa oraný kaçtýr? 60 km/sa 6 ) ) ) ) ) 7. Hýzlarý saniyede m ve m olan iki araç dairesel bir pistte ayný anda ve zýt yönde harekete baþlarsalar sn sonra karþýlaþýrlar. m/sn m/sn una göre, ikinci karþýlaþmalarý baþlangýç noktasýndan en az kaç metre uzaklýkta olur? ) 6 ) 8 ) 6 ) 68 ) 76. V dan ye doðru saatte V hýzla, den ya doðru saatte V hýzla iki araç ayný anda harekete baþlýyor. dan hareket eden araç ye vardýðýnda den hareket eden araç ya varýyor. una göre, oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) V 8. Hýzlarý dakikada m ve 8m olan iki hareketli, çember üzerindeki noktasýndan ayný anda ve ters yönde hareket ettikten 9 dakika sonra karþýlaþýyor. m/dak 8 m/dak una göre, ilk karþýlaþmalarýndan dakika sonra hareketlilerin arasýndaki en kýsa uzaklýk kaç m olur? ) 8 ) ) 6 ) 6 ) 7 MTMTÝK SORU NKSI

140 PROLMLR TST / 6 9. Þekildeki gibi =00 m ve =00 m olan üçgen þeklindeki bir pistin noktasýndan, zýt yönlü ayný anda V harekete baþlayan iki hareketlinin hýzlarý V = m/sn ve V =6 m/sn dir. Ýki hareketli harekete baþladýktan bir müddet sonra noktasýnda karþý karþýya geliyorlar. una göre, noktasýnýn ye olan uzaklýðý kaç metredir? ) 80 ) 80 ) 0 ) 0 ) 60. ir hapishaneden kaçmayý planlayan bir grup mahkum, kaçýþý üç aþamada gerçekleþtirecektir. Koðuþ - Hastane arasý: dakika Hastane - Revir arasý: 7 dakika Revir - Hapishane dýþý: dakika olarak planlanmýþtýr. ncak hastanede ekip dýþýndan birisi daha ekibe katýlmýþ ve bu sebeple hastane-revir arasý hesaplanandan dakika fazla sürmüþtür. una göre, planlanan sürede kaçýþý tamamlamalarý için Revir-Hastane arasýnda hýzlarýný yüzde kaç artýrmalarý gerekir? ) 0 ) 60 ) 90 ) 0 ) 0 0. Ýki yarýþmacý dikdörtgen þeklindeki bir pistte görüldüðü gibi hareket ediyorlar. V ve V hýzlarý ile hareket eden yarýþmacýlar ilk kez noktasýnda karþýlaþýyorlar. = ve = V V oraný kaçtýr? 8 7 ) ) ) ) ) 7 8 V V. þehrinden þehrine 60 km/sa hýzla gidip, 90 km/sa hýzla geri dönen bir aracýn gidiþ-dönüþ ortalama hýzý kaç km/sa tir? ) 68 ) 70 ) 7 ) 7 ) 80. ir hareketli bir yolun ini V km/sa hýzla, ünü V km/sa hýzla geriye kalan yolu ise V km/sa hýzla alýyor.. una göre, bu aracýn yolun tamamý için ortalama hýzý kaç km/sa tir? 7V V V ) V ) ) ) ) V 6 8 þkenar dörtgen þeklindeki bir yarýþ pistinde noktasýndan hareket eden bir araç dakikada, noktasýndan hareket eden diðer bir araç ise 6 dakikada bir tur atmaktadýr. ulunduklarý noktalardan ayný anda verilen yönlerde hareket eden araçlar en az kaç dakika sonra noktasýnda yan yana gelirler? ) ) 6 ) 8 ) 9 ). ir araç dan ye saatte 60 km hýzla a saatte, den ye saatte 8 km hýzla b saatte gidiyor. a>b bu aracýn yol boyunca ortalama hýzý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) 67 ) 68 ) 69 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

141 MTMTÝK Soru ankasý 8. ÖLÜM PROLMLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test (6) Problemler Test (7) Problemler Test (8) Problemler Test (9) Problemler Test (0) Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test () Problemler Test (6) Problemler TOPLM KRTZYN egitim - yayinlari

142 MTMTÝK Soru ankasý 9. ÖLÜM FONKSÝYONLR Test() Fonksiyon Kavramý Test( - ) Fonksiyonlarda Görüntü ulma Test( - ) Fonksiyon Çeþitleri KRTZYN egitim - yayinlari

143 FONKSÝYONLR TST /. kümesinden kümesine tanýmlanan bir baðýntýnýn fonksiyon olabilmesi için, aþaðýda verilen þartlardan hangisi veya hangilerini saðlamasý gerekir? I. daki her elemanýn de bir görüntüsü olmalýdýr. Taným kümesi F eðer kümesi. I. III. F F II. IV. F F II. de boþta eleman olmamalýdýr. III. da ye eþlenmemiþ açýkta eleman olmamalýdýr. ) Yalnýz I ) Yalnýz III ) I ve II ) I ve III ) I, II ve III V. F. ={a,b,c,d} ={,,,} kümeleri veriliyor. una göre, aþaðýdaki baðýntýlardan hangisi dan ye bir fonksiyondur? Yukarýda þekli verilen baðýntýlardan hangisi veya hangileri fonksiyondur? ) I ve IV ) I ve II ) I ve V ) III ve V ) III ve IV ) {(a,),(b,),(c,),(d,)} ) {(a,),(b,),(c,),(d,),(a,)} ) {(a,),(b,),(d,)} ) {(b,),(c,),(d,)} ) {(,a),(,b),(,c),(,c)}. ={,,} ={,,,,} kümeleri veriliyor. una göre, dan ye tanýmlý I. f={(,),(,),(,)} II. f={(,),(,),(,)} III. f={(,),(,)} IV. f={(,),(,),(,),(,)} baðýntýlarýndan hangisi veya hangileri fonksiyondur? 6. þaðýda þekli verilen baðýntýlardan hangisi fonksiyon deðildir? ) ) O y y ) ) O y y ) I ve III ) II ve III ) I ve II ) I, II ve IV ) I, II ve III O O. ={a,b,c} ) y ={,,,} olmak üzere, f={(a,),(b,)} baðýntýsýna aþaðýdaki ikililerden hangisi eklenirse f baðýntýsý dan ye bir fonksiyon olur? O ) (,c) ) (a,c) ) (b,) ) (c,) ) (,c) 6 MTMTÝK SORU NKSI

144 FONKSÝYONLR TST / 7. f()= + f() kaçtýr? ) ) 8 ) ) ). f()=+a f()=7 a kaçtýr? ) ) ) ) ) 8. + f() = f() kaçtýr? 8 0 ) ) ) ) ). f()= + olmak üzere, f( a+)=9 a kaçtýr? ) ) 9 ) 7 ) ) 9. f()= + olmak üzere, f(a)= a kaçtýr?. f()=a+b f()=9 f( )= a b iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 ) ) ) 7 ) 9 ) 0. f()= + f()+ f() f() kaçtýr?. f()=f() + f( ) kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 7 ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

145 FONKSÝYONLR TST /. ={,} ={,,,7} olmak üzere, dan ye f()= fonksiyonu tanýmlanýyor. una göre, f fonksiyonunun taným kümesi, deðer kümesi, görüntü kümesi aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir?. f(+)= f() kaçtýr? ) ) ) )7 )8 Taným kümesi eðer kümesi Görüntü kümesi ) {,} {,} {,,,7} ) {,} {,,,7} {,} ) {,} {,,,7} {,} ) {,,,7} {,} {,} ) {,,,7} {,} {,} 6. f( )=+ f() kaçtýr? )9 )7 ) ) 7 ) 9. ={,,} f: f()= f() görüntü kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,7,} ) {,,7} ) {,,7} ) {,8,} ) {,8,7}. ={,,0,,} ve f: olmak üzere, f()=+ f fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanlarýn toplamý kaçtýr? 7. f( +)= f(7)+f( 7) ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 7 ) ) 9 ) ) 7. f: olmak üzere, f()= + fonksiyonunun görüntü kümesi f()={,6,9} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,} ) {,0,} ) {,0,} ) {0,,} ) {,,0} 8. f( )= 6 g( +)= f() g() kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

146 FONKSÝYONLR TST / 9. f()= + f() kaçtýr?. f( ) = f() kaçtýr? 6 ) ) ) ) ) 9 9 ) ) 9 ) ) 7 ) 0. f(+)= aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr?. f( +)= f( + ) ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) + ) + ) + ) f() = ) f() = 0 ) f() = 0 ) f(6) = ) f(8) =. <, f() = +,. f = f() kaçtýr? þeklinde tanýmlanan f fonksiyonuna göre, f()+f( ) ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 6 ) ) 0 ) 7 ). f = + + f() kaçtýr? ) ) ) ) ) 6., < f() = +,, > fonksiyonu tanýmlanýyor. una göre, aþaðýda verilen eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? ) f( ) = 6 ) f( ) = ) f() = 8 ) f() = 0 ) f(6) = MTMTÝK SORU NKSI

147 FONKSÝYONLR TST /. f: R R f(,y)=y y + f(,) kaçtýr?. f(+)=f() + f()= f() kaçtýr? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ). f: R R f(+,y )=(,y+) f(,y)=(, ) +y toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 6. f()= f(+)=f()+ f() kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0. f()= + f( ) kaçtýr? 7. f()=f() f()= f(8) kaçtýr? )6 ) ) ) 6 ) 9 ) ) ) 8 ) 6 ). f()= + f( )+f(0)+f() ifadesinin deðeri kaçtýr? 8. f()= f( )=f( )+ f( ) kaçtýr? ) )0 ) ) ) ) ) 8 ) ) 8 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

148 FONKSÝYONLR TST / 9. Her Z + için f(+) f()= baðýntýsýný saðlayan f fonksiyonu için f(0) f() ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 6 ) ) 7 ) 90 ) 0. s()=a s()=b olmak üzere, kümesinden kümesine tanýmlanabilecek fonksiyon sayýsý b a dýr. Yukarýda verilen bilgiye göre, ={,,} kümesinden ={,,,6} kümesine tanýmlanabilecek fonksiyonlarýn sayýsý kaçtýr? ) 7 ) ) ) 6 ) 8 0. f(+)=.f() f()= f() kaçtýr?. ={0,,,,,} kümesinde tanýmlanabilecek fonksiyonlarýn sayýsý kaçtýr? )! )! ) 6! ) ) ) 6 6 ) 6 ) 6 ) 6 ) 6. f()=.f( )+ f() kaçtýr?. s()= s()= olmak üzere, dan ye tanýmlanabilen fonksiyon sayýsý, den ya tanýmlanabilen fonksiyon sayýsý y +y toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ) ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ). f() f( )= f( ) kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. ={0,,,} ={a,b,c} kümesinden kümesine tanýmlanabilecek fonksiyon olmayan baðýntý sayýsý kaçtýr? ) ) + ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

149 FONKSÝYONLR TST /. I. f: fonksiyonu için f() ise f içine fonksiyondur. II. f: fonksiyonu için f()= ise f örten fonksiyondur. III. f: fonksiyonu için kümesindeki her elemanýn deki görüntüsü birbirinden farklý ise f bire bir fonksiyondur. IV. f: olmak üzere, her için f() sabit bir gerçek sayý ise f sabit fonksiyondur. V. f: olmak üzere, her için f()= ise f birim (özdeþ) fonksiyondur. Fonksiyonlarla ilgili yukarýda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur?. þaðýda grafikleri verilen f: R R fonksiyonlarýnýn hangisi örtendir? ) ) O y y ) ) O y y ) ) ) ) ) O O. ={a,b,c,d} ={,y,z} ) y olarak veriliyor. una göre, aþaðýdakilerden hangisi veya hangileri içine fonksiyondur? O I. f II. g a b c d III. y z h a b c d y z. þaðýda grafikleri verilen f: R R fonksiyonlarýnýn hangisi bire bir ve örtendir? a b c d y z ) y ) y ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III O O ) I ve II ) II ve III ) y ) y. ={,,0,,} olmak üzere, f: f()=+ O O fonksiyonu örten kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) {,,,7,0} ) {,,,,7} ) {,0,,6,9} ) {,,,,8} O ) { 8,,,,} MTMTÝK SORU NKSI

150 FONKSÝYONLR TST / 6. ={,,,6} olmak üzere, f: f()= + fonksiyonu bire bir ve örten kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {,,,6} ) {, 6, 7, 8} ) {,,, } ) {,,,} ) {,6,7,8} 0. s()= olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) dan ya tanýmlý fonksiyon sayýsý 6 ) dan ya tanýmlý bire bir fonksiyon sayýsý ) dan ya tanýmlý örten fonksiyon sayýsý ) dan ya tanýmlý içine fonksiyon sayýsý ) dan ya tanýmlý bire bir ve örten fonksiyon sayýsý 7. þaðýda þemasý verilen baðýntýlardan hangisi bire bir fonksiyondur? ) a b c ) a b c d ) a b c ) a b c. s()= s()=7 olmak üzere, kümesinden kümesine yazýlabilecek bire bir (-) fonksiyonlarýn sayýsý kaçtýr? ) 80 ) 680 ) 0 ) 0 ) 0 ) a b c 8. þaðýda verilenlerden hangisi bir fonksiyondur? ) f: Z + Z +, f()= ) f: Z Z +, f()=+ ) f: Z N, f()= ) f: R Z, f()=+ ) f: Z + Z +, f()=+. ={a,b,c} ={,,,,} kümeleri veriliyor. una göre, f(b)= olacak biçimde kaç farklý bire bir f fonksiyonu tanýmlanabilir? ) 0 ) ) 8 ) 0 ) 9. þaðýda verilenlerden hangisi bire bir ve örtendir? ) f: R R, f()= ) f: Z Z, f()= ) f: N N, f()= + ) f: R + R, f()=+ ) f: Z R, f()=. ={,,,,} ={a,b,c} kümeleri veriliyor. una göre, kümesinden kümesine yazýlabilecek fonksiyonlarýn sayýsý kaçtýr? ) 0 ) ) 60 ) 90 ) MTMTÝK SORU NKSI

151 FONKSÝYONLR TST /. f birim fonksiyon olmak üzere, f + f ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. Reel sayýlarda tanýmlý aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisi veya hangileri sabit fonksiyondur? I. f()= II. f()= 7 III. f()= IV. f()= ) I ve III ) II ve III ) III ve IV ) I ve II ) II ve IV. f()=(a )+b+ fonksiyonu birim fonksiyon (a,b) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? 6. f()=(a ) +(b+) b+a sabit fonksiyon f() kaçtýr? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) )7 ) ) ) ). f birim fonksiyon olmak üzere, f(+)+f( +) ifadesinin deðeri kaçtýr? 7. m f() = + n fonksiyonu sabit fonksiyon m. n çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? ) 7 ) ) 7 ) +7 ) +7 ) 6 ) ) ) ) 6. f birim fonksiyon f( )=+ f( +) kaçtýr? ) ) ) ) )6 8. f sabit fonksiyon olmak üzere, f()+f()=8 f kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

152 FONKSÝYONLR TST / 9. s()=9 s()= dan ye kaç tane sabit fonksiyon yazýlabilir?. f() doðrusal fonksiyon olmak üzere, f()=6 f()=0 f() kaçtýr? ) ) 7 ) 9 ) ) ) ) 8 ) ) ) 7 0. f birim fonksiyon olmak üzere, f() f() f() f() f( ) f( ) f( ) f( ) ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) 7 ) ) ) 7. f() doðrusal fonksiyon olmak üzere, f()+f()+f()=6 f( ) kaçtýr? ) 7 ) 6 ) ) ). f birim, g sabit fonksiyon olmak üzere, g()= f()+g()=+ kaçtýr? ) 0 ) 8 ) 7 ) ). f() doðrusal fonksiyon olmak üzere, f()+f(+)=+8 f( ) kaçtýr? ) 9 ) 6 ) ) 0 ) 6. f sabit fonksiyon olmak üzere, f( 0)+f( 9)+f( 8)+...+f( )= f()+f()+f()+f()+f() toplamýnýn deðeri kaçtýr? 6. f() doðrusal fonksiyon olmak üzere, f(+)=f()+ f() fonksiyonu aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) ) ) ) ) ) f()= ) f()=+ ) f()= + ) f()=6+ ) f()= MTMTÝK SORU NKSI

153 MTMTÝK Soru ankasý 9. ÖLÜM FONKSÝYONLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Fonksiyonlar Test () Fonksiyonlar Test () Fonksiyonlar Test () Fonksiyonlar Test () Fonksiyonlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

154 MTMTÝK Soru ankasý 0. ÖLÜM ÇILR Test( - ) çýlar KRTZYN egitim - yayinlari

155 ÇILR TST /. I. ar açý, ölçüsü 0 ile 90 arasýnda olan açýdýr. II. ik açý, ölçüsü 90 olan açýdýr. III. Geniþ açý, ölçüsü 90 ile 80 arasýnda olan açýdýr. IV. oðru açý, ölçüsü 80 olan açýdýr.. Toplamlarý 8 olan iki açýdan büyük olan küçüðünden fazladýr. una göre, küçük açý kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 V. Tam açý ölçüsü 60 olan açýdýr. Yukarýda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? ) ) ) ) ) 6. Ölçüleri toplamý 08 ölçüleri farký olan iki açýdan, büyük olaný kaç derecedir?. ir dar açý ile bir geniþ açýnýn ölçülerinin toplamý aþaðýdaki deðerlerden hangisini alabilir? ) 76 ) 7 ) 7 ) 70 ) 68 ) 80 ) 90 ) 9 ) 7 ) Ölçüleri toplamý 7 olan iki açýdan büyük olanýn ölçüsü küçük açýnýn ölçüsünün katýndan 6 fazla küçük açý kaç derecedir?. Ölçüsü bir doðru açýnýn i kadar olan açý kaç derecedir? ) ) 0 ) 7 ) 0 ) ) ) 7 ) 68 ) 60 ) 6 8. Toplamlarý 0 olan iki açýnýn ölçüleri oraný dur. 9. Ölçüleri toplamý bir dik açýnýn ölçüsüne eþit olan iki açýdan küçük olan büyük açý kaç derecedir? ) 6 ) 6 ) 6 ) 66 ) 76 Küçük açýnýn ölçüsü ölçüsü + olan açý kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

156 ÇILR TST / 9. Ölçüleri toplamý 90 olan açýlara tümler açýlar denir. una göre, tümlerinden fazla olan açý kaç derecedir?. Tümleri ile bütünlerinin toplamý 08 olan açý kaç derecedir? ) 8 ) 77 ) 7 ) 68 ) 6 ) 97 ) 76 ) 6 ) ) 8 0. Tümlerinin katýndan 9 eksik olan açý kaç derecedir?. Tümleri ile bütünlerinin oraný olan açý kaç derecedir? 8 ) 70 ) 67 ) 6 ) 60 ) 7 ) ) 0 ) ) 6 ). Ölçüleri toplamý 80 olan açýlara bütünler açýlar denir. una göre, bütünlerinden eksik olan açý kaç derecedir?. açýsýnýn tümleri 76, açýsýnýn bütünleri 76 olduðuna göre, m(ë)+m(ë) toplamý kaç derecedir? ) 0 ) ) 8 ) 6 ) 66 ) 98 ) 9 ) 78 ) 68 ) 6. Tümleri 8 olan açýnýn bütünleri kaç derecedir? ) 0 ) ) 6 ) 8 ) 6. ütünlerinin ölçüsü tümlerinin katýndan 0 fazla olan açýnýn tümleri kaç derecedir? ) 70 ) 60 ) 0 ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

157 ÇILR TST / ={}, m(^)= 0, m(^)=+7 kaç derecedir? ) 0 ) ) 7 ) 0 ) K, K, doðrusal, m(^k)=m(^k) m(^k) kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 08 ) O [O [O, m(^o)=m(^o)+ m(^o)=m(^o) m(^o) kaç derecedir? ) ) 08 ) 0 ) 00 ) K, K, doðrusal, m(^k)=+0, m(^k)=+0 m(^k)=+0, m(^k)= K açýsýnýn tümleri kaç derecedir? ) 80 ) 7 ) 60 ) ) 0. O ve O bütünler açýlar m(^o)=78 78 m(^o) O kaç derecedir? ) 00 ) 0 ) 0 ) 06 ) 08 K, K, doðrusal, m(^k)= m(^k)=m(^k)+ m(^k) kaç derecedir? ) 6 ) 6 ) 6 ) 67 ) 69. m(^o)= m(^o)=+ m(^o)=+0 m(^o)=+ m(^of)=+0 m(^of)=0 m(^o) kaç derecedir? + +0 O F 8. K +6, K, doðrusal, m(^k)=, m(^k)=+6 K açýsýnýn eksiði ile K açýsý tümler m(^k) kaç derecedir? ) 79 ) 87 ) 9 ) 98 ) 0 ) 6 ) 66 ) 7 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

158 ÇILR TST / K, K, doðrusal, m(^k)=m(^k), m(^k)=m(^k) K y 0 [K // [, [K // [, m(^k)=+8 m(^k) kaç derecedir? m(^)=y 0 ile y arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? ) 0 ) ) 00 ) 90 ) 7 ) +y=90 ) +y=7 ) y=90 0. K y. ) +y=80 ) +y=88 K +, K, doðrusal, m(^k)=, m(^k)=y+6 m(^k)=+0, m(^k)=y m(^k) kaç derecedir? 0 [K // [, [K // [, m(^k)=+ m(^)= 0 kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 99 ) 97 ) 9 ) 90 ) 8 ) 80 ) 6. F K, K, doðrusal, m(^kf)=m(^kf) m(^k)=m(^k), m(^k)= m(^fk) kaç derecedir?. [ [ [ [ m(^)=+ m(^)= 8 açýsýnýn tümleri kaç derecedir? + 8 ) ) 6 ) 9 ) 0 ) ) 6 ) 0 ) ) 8 ) 6. d. 6 K c d b a f g e k d d F [ // [F, [ // [, m(^)=6 m(^f) kaç derecedir? ) ) 8 ) 6 ) ) 6 Þekilde birbirine paralel d ve d doðrularý ve bunlarý kesen d doðrusu verilmiþtir. Þekilde verilenlere göre aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? ) a=k ) c=f ) b=g ) e=c ) k=c MTMTÝK SORU NKSI

159 ÇILR TST /. l. b 6 d a d Þekilde birbirine paralel olan d ve d doðrularý ile bu doðrularý kesen l doðrusu verilmiþtir. Verilen þekle göre a+ b toplamý kaçtýr? ) 8 ) 0 ) 6 ) ) 7 [ // [, m(^)=m(^)+ m(^) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 98 ) 96. l a b c d 6. d f e d Þekilde birbirine paralel d ve d doðrularý ile bu doðrularý kesen l doðrusu verilmiþtir. una göre, f açýsý ile dýþ ters olan açý aþaðýdakilerden hangisidir? ) a ) b ) c ) d ) e [ // [, m(^)=m(^) 7 m(^) kaç derecedir? ) 8 ) 0 ) ) 7 ). l α d 7. d d d 70. Þekilde birbirine paralel olan doðrular ve bu doðrularý kesen l doðrusu verilmiþtir. Þekilde verilenlere göre, α açýsý ile yöndeþ olan kaç tane açý vardýr? ) ) ) ) ) 0 9 F [ // [ // [F, m(^)= 0, m(^f)=9 m(^)+m(^) toplamý kaç derecedir? ) 96 ) 86 ) 8 ) 8 ) 78 [ // [, m(^)=, m(^)=70 m(^) kaç derecedir? ) ) ) 0 ) ) 8. [ // [ [] [ m(^)= m(^)=α kaç derecedir? α ) ) 6 ) 8 ) 08 ) 0 6 MTMTÝK SORU NKSI

160 ÇILR TST / 9. [ // [ m(^)=9 9 m(^)=6 6 m(^) kaç derecedir? ) 0 ) 6 ) ) ) 8. [ // [ m(^)=m(^) m(^)=6 m(^)=α 6 α kaç derecedir? ) 9 ) 08 ) 8 ) 6 ) [ // [, m(^)=, m(^)= 8 m(^)=+0 m(^) kaç derecedir? ) 08 ) 0 ) 00 ) 96 ) 9. [ // [F // [ m(^)=7 7 m(^)=6 F m(^f) kaç derecedir? 6 ) ) 0 ) ) 0 ) 6.. [ // [ m(^)=8 m(^)= m(^) kaç derecedir? 8 F 6 [ // [F // [, m(^)=m(^), m(^f)=6 m(^) kaç derecedir? ) 6 ) 0 ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 90 ) 86 ) 8 ) 78. [ // [F olmak üzere þekilde verilenlere göre a+b+c+d toplamý kaç derecedir? a b c d F 6. G F 6 [G // [F, m(^)=6, m(^g)= m(^f) kaç derecedir? ) 60 ) 0 ) 00 ) 0 ) 0 ) 08 ) ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

161 ÇILR TST /. 8. [ // [ m(^)=y+0 m(^)=+0 m(^)= m(^)=y y+0 [ // [, m(^)=, m(^)=8 m(^) kaç derecedir? m(^) kaç derecedir? y ) 7 ) 70 ) 66 ) 6 ) 8 ) 6 ) 66 ) 70 ) 78 ) [ // [, m(^)=6, m(^)=9 m(^) kaç derecedir? ) 80 ) 8 ) 7 ) 70 ) 6 6. [ // [F m(^)=6 m(^)=70 m(^f)=6 m(^) kaç derecedir? F ) ) 08 ) 0 ) 00 ) F [ // F, m(^f)=m(^)+6, m(^)=0 m(^) kaç derecedir? 7. [ // [FG m(^)=0 m(^)=9 m(^)= 0 9 m(^f)= m(^fg) kaç derecedir? F G ) 70 ) 6 ) 60 ) ) 0 ) ) ) 6 ) 8 ) 0. [ // [ m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^) kaç derecedir? 8. [ // [FG m(^)=0 m(^)=8 m(^f)= m(^fg)=60 m(^)=α kaç derecedir? G 0 8 α 60 F ) ) 60 ) 7 ) 90 ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) 0 6 MTMTÝK SORU NKSI

162 ÇILR TST / 9. [ // [ [FH [] [FG [] m(^)=60 m(^)=0 m(^hfg) kaç derecedir? 60 H F G 0. [ // [FG m(^)=0 m(^)=0 m(^)=6 m(^f)=96 m(^fg) kaç derecedir? F G ) 70 ) 7 ) 80 ) 9 ) 00 ) 60 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0. [ // [FG [K], açýsýnýn [K], F. açýsýnýn açýortayý m(^k)=80 +y=60 m(^) açýsý kaç derecedir? G 80 K y F F [ // [, m(^f)=m(^f), m(^f)=m(^f) m(^)=0 m(^f) kaç derecedir? ) 60 ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) F G [ // [F, [ // [FG, [ [], m(^)=0 m(^fg) kaç derecedir? G K 70 F [ // [, m(^g)=m(^g), m(^k)=m(^k) m(^gfk)=70, m(^) kaç derecedir? ) 60 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. [ // [F m(^)=60 m(^)=0 m(^f)=60 m(^) kaç derecedir? F 6. [ // [ m(^k)=m(^k) m(^f)=m(^f) m(^)=0 m(^kf)= kaç derecedir? K F 0 ) ) 0 ) ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

163 MTMTÝK Soru ankasý 0. ÖLÜM ÇILR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () çýlar Test () çýlar Test () çýlar Test () çýlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

164 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜÇGN ÇILR Test( - ) Üçgende çýlar KRTZYN egitim - yayinlari

165 ÜÇGN ÇILR TST / m(^)=, m(^)=+7, m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 9 ) 0 ) ) 6 ) 9 m(^)=, m(^)=00, m(^)=6 m(^) kaç derecedir? ) 7 ) 7 ) 77 ) 79 ) m(^)= m(^) m(^)=m(^)+0 8 m(^)= m(^), m(^)=m(^)+0 m(^)=8, m(^) kaç derecedir? m(^) kaç derecedir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) 78 ) 7 ) 68 ) 6 ) a 8 F b c m(^)=96, m(^)=, m(^)=8 m(^)=a, m(^f)=b, m(^f)=c olmak üzere m(^) kaç derecedir? a+b=0 c kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 00 ) 98 ) 96 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. m(^)=m(^), m(^)=8 8 8.,, doðrusal m(^)=9 m(^)= m(^)=α m(^)=β 9 α β m(^) kaç derecedir? α + β toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) 9 ) ) ) 8 ) 6 ) 0 ) 8 ) 6 ) ) 68 MTMTÝK SORU NKSI

166 ÜÇGN ÇILR TST / α β 8 m(^)= 8, m(^)=+0, m(^)=α m(^)=β α ile β arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir?. m(^)=m(^) m(^)=9 9 m(^) kaç derecedir? ) 6 ) 0 ) ) 6 ) 9 ) α=β+8 ) α=β+0 ) α=β+8 ) α=β 8 ) α=β m(^)=6 m(^)= m(^) kaç derecedir? 6 8 m(^)=m(^), m(^)=, m(^)=8 m(^) kaç derecedir? ) 07 ) 0 ) 97 ) 9 ) 8 ) 06 ) 0 ) 0 ) 00 ) 98. α β 8 y+ α+β=m, +y=n olmak üzere üçgeninde verilenlere göre, m ile n arasýndaki baðýntý aþaðýdakilerden hangisidir? m(^)=0, m(^)=, m(^)=66 m(^) kaç derecedir? ) m+n= ) m+n= ) m n=9 ) m n= ) m n=9 ) 6 ) 6 ) 8 ) 6 ) 6.. üçgen m(^)=m(^) m(^)= m(^) kaç derecedir? m(^)=, m(^)=70, m(^)=00 m(^) kaç derecedir? ) 8 ) 0 ) ) ) 6 ) ) ) 7 ) 9 ) MTMTÝK SORU NKSI

167 ÜÇGN ÇILR TST /.. 80,, doðrusal, =, m(^)=80 m(^) kaç derecedir? = =, m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) 8 ) 6 ) ) ) =, m(^)=8, m(^)= m(^) kaç derecedir? üçgen, = = = m(^)=76 m(^) kaç derecedir? ) 68 ) 7 ) 7 ) 76 ) 78 ) 78 ) 6 ) 6 ) ) 0. F 7. 0 G üçgen, F = G, = m(^)=, m(^fg)= m(^) kaç derecedir? ) 8 ) 9 ) 96 ) 98 ) 0 üçgen, =, = m(^)=0 m(^) kaç derecedir? ) 6 ) 68 ) 70 ) 76 ) = = m(^)=,, doðrusal =, =, m(^)=0, m(^)=68 m(^) kaç derecedir? ) 9 ) 89 ) 87 ) 8 ) 8 m(^) kaç derecedir? ) 6 ) ) ) 0 ) 8 70 MTMTÝK SORU NKSI

168 ÜÇGN ÇILR TST / 9. ve üçgen = = m(^)= m(^)=0 0 m(^) kaç derecedir? ) 0 ) ) ) 6 ) 8. 7 üçgen, [] açýortay = m(^)+m(^)=80, m(^)=7 m(^) kaç derecedir? ) 9 ) 98 ) 0 ) 08 ) =, =, m(^)= m(^)=68 m(^) kaç derecedir? ) 68 ) 70 ) 7 ) 7 ) 76 6 =, m(^)=m(^), m(^)=6 m(^) kaç derecedir? ) ) 07 ) 0 ) 0 ) F α =, =, m(^f)=α, m(^)= =, m(^)=0, m(^)=m(^)+ m(^) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) in α cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) α ) 80 α ) 80 α ) 80 α ) 90 +α. = = m(^)= 6. α m(^) kaç derecedir? üçgen, =, =, = m(^)= m(^)=α kaç derecedir? ) ) 0 ) 9 ) 7 ) ) ) 0 ) ) 60 ) MTMTÝK SORU NKSI

169 ÜÇGN ÇILR TST /.. = m(^)=0 m(^)=0 0 m(^) kaç derecedir? 0 ) 0 ) ) ) 0 ) Yukarýda verilen þekillere göre, verilen üçgenlerin kaç tanesinde m(ë)=m(ë) dir? 6. ) 6 ) ) ) ) 7. [] [] = m(^)=6 [] [], m(^)=m(^), =, m(^)=7 m(^) kaç derecedir? m(^) kaç derecedir? 6 ) 6 ) 6 ) ) 6 ) 70 ) ) ) ) 6 ) [] [] m(^)=m(^) m(^)= m(^)=7 7 m(^) kaç derecedir? 6 m(^)=m(^), = =, m(^)=6 m(^) kaç derecedir? ) 7 ) 76 ) 7 ) 68 ) 6 ) ) ) 7 ) ). = = 8. m(^)=m(^) m(^)=66 m(^)= m(^) kaç derecedir? 66 [] [], =, m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 8 ) ) 6 ) 0 ) ) 68 ) 7 ) 76 ) 80 ) 8 7 MTMTÝK SORU NKSI

170 ÜÇGN ÇILR TST / 9. [] [] = = m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 60 ) ) 0 ) ) 8. 8 = =, m(^)=, m(^)=8 m(^) kaç derecedir? 0. üçgen [] [] = = m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 9 ) 00 ) 0 ) 0 ) ) 7 ) ) 9 ) 7 ) 7. [] [] = = m(^)= m(^) kaç derecedir? ) 6 ) 8 ) ) ) 8. = = m(^)=0 60 m(^) kaç derecedir? 0 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. [] [] = = m(^)=0 m(^)= 0 m(^) kaç derecedir? ) 0 ) ) 60 ) 6 ) 70. = = m(^)=6 m(^) kaç derecedir? 6. eþkenar üçgen ikizkenar dik üçgen m(^) kaç derecedir? ) ) 8 ) ) ) 6 ) ) 0 ) ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

171 ÜÇGN ÇILR TST /. üçgen [] açýortay m(^)=0 m(^) m(^) farký kaç derecedir? 0 ) 8 ) ) ) 8 ). [] ve [] açýortay m(^)=80 m(^)=0 m(^) 0 kaç derecedir? 80 ) 8 ) ) 8 ) ) 0. [], [] açýortay m(^)=8 m(^) kaç derecedir? 6. m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^)=86 m(^)= 86 8 m(^) kaç derecedir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) ) ) ) 6. [], [] açýortay m(^)= m(^) kaç derecedir? 7. m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^)=7 m(^) kaç derecedir? 7 ) 90 ) 0 ) ) ) ) ) 0 ) ) 0 ). m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^)=80 m(^) kaç derecedir? I noktasý, üçgeninin iç teðet çemberinin merkezidir. m(^)=60 I (^) m(^)=α nýn alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaç derecedir? I α ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 7 MTMTÝK SORU NKSI

172 ÜÇGN ÇILR TST / 9. m(^gf)=m(^f) m(^k)=0 m(^kf)=00 m(^kg) kaç derecedir? K G 00 F 0 ) 90 ) 9 ) 00 ) 0 ) 0. m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^)=6 6 m(^) kaç derecedir? ) 7 ) 6 ) 8 ) ) 6 0. [K] [K] açýortay m(^f)=6 6. m(^k) kaç derecedir? F üçgen, [] açýortay, m(^)=m(^), m(^)= m(^) kaç derecedir? K ) ) 0 ) ) ) 0 ) 6 ) 6 ) 6 ) 68 ) 7. m(^)= m(^f) m(^)= m(^) m(^f)=66 F. m(^)=m(^) m(^)=0 m(^)=70 m(^)=70 m(^) kaç derecedir? m(^) kaç derecedir? 66 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) ) 9 ) 96 ) 98 ) 0 ) [], [] açýortay m(^)= m(^) kaç derecedir?,, doðrusal, [] ve [] açýortay, m(^)<90 m(^) aþaðýdaki deðerlerden hangisini alabilir? ) ) 0 ) 8 ) 6 ) 68 ) 8 ) 7 ) 6 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

173 ÜÇGN ÇILR TST /. üçgen = = F. m(^)= m(^f) kaç derecedir? F = =, m(^)= m(^) kaç derecedir? ) ) 6 ) 68 ) 7 ) 08 ) 60 ) 6 ) 6 ) 66 ) 68. m(^)=m(^), =, m(^)= m(^) kaç derecedir? ) ) ) ) 0 ) [] [] = m(^)=7 m(^) kaç derecedir? 7 ) 7 ) ) 6 ) 0 ) m(^)=8, m(^)=6, m(^)=8 m(^) kaç derecedir? ) 8 ) ) 0 ) 6 ) 7. ve üçgen = F F = F m(^)=0 m(^) kaç derecedir? 0 F ) 0 ) 0 ) ) 0 ) 60. m(^)= m(^)= m(^)=6 K = K K m(^) kaç derecedir? 6 ) 8 ) 0 ) ) ) 6 8. = m(^)= m(^)= +0 m(^) kaç derecedir? ) 90 ) 00 ) 0 ) 0 ) 0 76 MTMTÝK SORU NKSI

174 ÜÇGN ÇILR TST / 9.. üçgen = = m(^)= =, =, m(^)= m(^) kaç derecedir? m(^) kaç derecedir? ) ) 8 ) ) ) 96 ) ) ) ) 6 ) G F F üçgen, =, FG = F, F =, m(^)=0 m(^) kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ) α H [H] [], m(^)=m(^), m(^)=α m(^)=β, α>β in α ve β cinsinden deðeri aþaðýdakilerden aþaðýdakilerden hangisidir? α+β α β β ) α+β ) ) α β ) ) α β. üçgen, [F]//[], [] [] = = F m(^)=0 α F. [ [ ={} [F] ve [F] açýortay m(^k)=m(^k) m(^k)=0 m(^f) kaç derecedir? K m(^) kaç derecedir?. ) 0 ) ) 0 ) ) 0 0 F G [ []={}, =, m(^)=m(^f) m(^g)=m(^), m(^fg)=0 m(^) kaç derecedir? ) 00 ) 90 ) 80 ) 70 ) 60 F ) 60 ) 6 ) 70 ) 7 ) m(^)=m(^) m(^)=m(^) m(^)= m(^) nin cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

175 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜÇGN ÇILR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Üçgende çýlar Test () Üçgende çýlar Test () Üçgende çýlar Test () Üçgende çýlar Test () Üçgende çýlar TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

176 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÇI KNR ÐINTILRI Test( - ) çý Kenar aðýntýlarý KRTZYN egitim - yayinlari

177 ÇI KNR ÐINTILRI TST /. üçgen. =6 cm =7 cm =9 cm üçgeninin iç açýlarýnýn 9 ölçüleri arasýndaki sýralama aþaðýdakilerden hangisidir? ) m(ë)>m(ë)>m(ë) ) m(ë)>m(ë)>m(ë) ) m(ë)>m(ë)>m(ë) ) m(ë)>m(ë)>m(ë) ) m(ë)>m(ë)>m(ë) Yukarýdaki þekilde, m(é)=70, m(é)= m(é)=8, m(é)=0, m(é)= m(é)=80 þekildeki en uzun kenar aþaðýdakilerden hangisidir?. 70 ) [] ) [] ) [] ) [] ) [] F 6 ve F üçgen, = F, m(éf)=0 m(é)=70, m(é)=60 yukarýdaki þekillerde en uzun kenar aþaðýdakilerden hangisidir? ) [] ) [] ) [] ) [] ) [F] 8 üçgen, =8 cm, =6 cm, = cm in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr?. Yandaki þekilde m(é)=0 ) 0 ) ) ) ) m(é)=60 m(é)= en uzun kenar 0 7 aþaðýdakilerden hangisidir? ) [] ) [] ) [] ) [] ) [] bir üçgen, = cm, =7 cm, = cm. Yandaki þekilde =0 cm in alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? = cm = cm ) ) ) 7 ) ) = cm = cm þekildeki en büyük 0 8. þaðýdakilerden hangisi bir üçgenin kenar uzunluklarý olabilir? açý aþaðýdakilerden hangisidir? ) é ) é ) é ) é ) é ),, ),, ), 6, ),, 0 ) 6, 9, 80 MTMTÝK SORU NKSI

178 ÇI KNR ÐINTILRI TST / 9. ir üçgeninin kenar uzunluklarý a, b ve c dir. a=6 cm, c= cm üçgeninin çevresi aþaðýdakilerden hangisi olamaz?. Çevresi cm olan bir üçgenin en büyük kenarýnýn uzunluðunun alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 6 ) 9 ) ) ) 0 ) 9 ) üçgen, m(é)>m(é), = cm =8 cm nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) 0 ) 9 ) 7 üçgen, = = cm nin deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) 0 ) ñ ) 9 ) 6 ). 7. üçgen, m(é)>m(é), = cm = cm, = cm in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) 0 ) ) ) ) 8 üçgen, m(é)<90, = cm, =7 cm = cm in alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) ikizkenar üçgen, =, =6 cm üçgeninin çevresinin en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? üçgen, m(é)>90, =9 cm, = cm = cm in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 8 ) ) ) ) ) 8 ) 7 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

179 ÇI KNR ÐINTILRI TST /. üçgen [] []. < 8. m(é) nin en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 0 üçgen, =8 cm, =0 cm, = cm in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 9 ) 8 ) 7 ) üçgen [] [] üçgen, = cm, =8 cm, = cm ifadesinin alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? =+ cm =0 cm in alabileceði en küçük tam sayý + ) 6 ) ) ) ) deðeri kaçtýr? 0. ) ) ) ) ) 6 7. üçgen = cm 8 üçgen, = +, =8 cm nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 6 ) 7 =+ cm =9 cm in alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? 9 +. ) 7 ) 6 ) ) ) 8. y 70 0 z 0 0 eþkenar üçgen, =y cm, = cm =z cm, y ve z uzunluklarý arasýndaki sýralama aþaðýdakilerden hangisidir? ) y>>z ) y>z> ) >y>z ) >z>y ) z>y> 8 üçgen, m(é)=70, m(é)=0 m(é)=m(é)=0 aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) > ) > ) < ) > ) < MTMTÝK SORU NKSI

180 ÇI KNR ÐINTILRI TST / 9. Yandaki þekilde = cm = cm = =7 cm 7 = in alabileceði kaç farklý tam sayý 7 deðeri vardýr? ) ) ) 6 ) 7 ) 8 0. Yandaki þekilde = cm =9 cm =8 cm 9 =6 cm m(é)>90 nin 8 6 alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ). Yukarýdaki þekilde, = cm dörtgeninin çevresinin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. Yandaki þekilde [] [] =7 cm 7 6 =6 cm =8 cm 8 nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki þekilde, m(é)>m(é), = cm =8 cm, =7 cm nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) Yukarýdaki þekilde, m(é)=80, m(é)=m(é)=0 m(é)=0, m(é)=0, m(é)=8 þekildeki en uzun kenar aþaðýdakilerden hangisidir? ) [] ) [] ) [] ) [] ) [] üçgen, = cm, = cm, =6 cm ve > cm nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 9 ) 0 ) ) ) üçgen, [] açýortay, m(é)<m(é) = cm, = cm nin alacaðý en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

181 ÇI KNR ÐINTILRI TST /. üçgen P noktasý üçgenin iç bölgesinde bir noktadýr. =9 cm =7 cm 9 7 =6 cm P P + P + P toplamýnýn en küçük 6 tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ). Yandaki þekilde = cm = cm =6 cm 6 nin alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6.. üçgen =8 cm =7 cm P noktasý üçgeninin iç bölgesinde bir nokta 8 P 7 P + P toplamýnýn alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. üçgen =6 cm =9 cm P noktasý 6 üçgeninin iç bölgesinde P bir nokta 9 P üçgeninin çevresinin en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? 6 8 üçgen, =, =6 cm, =8 cm nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 7. üçgen, Ι noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezidir. Ι Ι =6 cm Ι =8 cm 6 8 nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) ) 6 8. K ) ) ) ) 0 ) 9 P. Yandaki þekilde = cm dörtgeninin 6 L üçgen, [K [L={}, P noktasý üçgeninin çevresinin alabileceði dýþ teðet çemberinin merkezidir. P = cm en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? P =6 cm nin alabileceði en büyük tam sayý deðeri kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 0 ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 8 MTMTÝK SORU NKSI

182 ÇI KNR ÐINTILRI TST / 9.. ir üçgeninde h c =8 cm, V c =6 cm n c uzunluðu aþaðýdakilerden hangisi olamaz? 6 6 ) 9 ) 0 ) ) ) 6 7 üçgen, = =6 cm, =7 cm nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? ) 0 ) ) ) ). Çeþitkenar bir üçgeninde h b =n c aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? ) V b <V c ) n >h c ) b>c 0. ) m(ë)>m(ë) ) h c >V b 6 8 üçgen, m(é)>90, =, =6 cm =8 cm nin alabileceði kaç farklý tam sayý deðeri vardýr? ) ) ) ) 6 ) 7. ir üçgeninde, ë, ë ve ë açýlarýna ait açýortay uzunluklarý n, n ve n dir. n =n >n aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) = ) m(ë)>m(ë) ) m(ë)>m(ë) ) m(ë)<m(ë) ) m(ë)<m(ë). ir üçgeninin kenarlarý arasýnda a>b>c sýralamasý aþaðýdaki sýralamalardan hangisi yanlýþtýr? ) h a <V a <n ) V a <V b <V c ) n <n <n ) h a <h b <h c ) m(ë)>m(ë)>m(ë) 6. þaðýda belirli üçgenlere ait bazý bilgiler verilmiþtir. I. = cm, =7 cm, h c = II. = cm, =7 cm, h c = III. m(ë)=, =6 cm, =0 cm. ir üçgeninde, köþesinden inilen yükseklik h c, kenarortay V c ve açýortay n c aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) h c <n c <V c ) V c <n c <h c ) V c <h c <n c ) n c <V c <h c ) n c <h c <V c IV. m(ë)=96, =8 cm, =6 cm V. m(ë)=6, =6 cm, =8 cm una göre, yukarýdakilerden kaç tanesi bir üçgen belirtir? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

183 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÇI KNR ÐINTILRI ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () çý Kenar aðýntýlarý Test () çý Kenar aðýntýlarý Test () çý Kenar aðýntýlarý TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

184 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜÇGN ÞLÝK V NZRLÝK Test( - 6) Üçgende þlik ve enzerlik KRTZYN egitim - yayinlari

185 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST /.. F Yukarýdaki þekilde açýlarý verilen benzer iki üçgen için aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? Δ ) ~ F Δ Δ ) ~ Δ Δ ) ~ F Δ Δ ) ~ F Δ Δ ) ~ F Δ Δ Δ. ve F üçgenleri için ~ F aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) = F F ) m^()=m^() ) m^()=m^(f) Δ ) ~ F Δ Yukarýdaki þekilde, ve F üçgen m(^)=m(^f), m(^)=m(^f), =8 cm = cm, F =7 cm kaç cm dir? ) ) 6 ) ) ) 8 6. ve F üçgenleri için Δ ~ F Δ dir. = ve = cm F F kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 9 ) F F. enzer iki üçgenin benzerlik oraný tür. üyük üçgenin en uzun kenarýnýn uzunluðu cm küçük üçgenin en uzun kenarýnýn uzunluðu kaç cm dir? Yukarýdaki þekilde ve F üçgen m(^)=m(^f), m(^)=m(^f) aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Δ ) ~ F Δ Δ ) ~ F Δ ) = ) = F F F ) = F ) 8 ) 9 ) 8 ) 6 ) 8.. enzer iki üçgenin benzerlik oraný tür. u üçgenlerin çevreleri toplamý cm büyük üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 0 ) ) 6 ) 8 ) 0 H K F ve F üçgen, [H] [], [K] [F] m(^)=m(^f), m(^h)=m(^kf), H = cm K = cm ve Çevre()=0 cm Çevre(F) kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 88 MTMTÝK SORU NKSI

186 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / 9. Yandaki þekilde m(^)=m(^) =8 cm 8 =6 cm =9 cm 6 kaç cm dir? 9 ) 9 ) 0 ) ) 6 ) 8. [] []={} []//[] =6 cm = cm + kaç cm dir? ) ) ) ) ) 0. [] []={} []//[] = cm =9 cm = cm kaç cm dir?. [] []={} []//[] = + = cm + toplamý kaçtýr? 9 ) 6 ) 9 ) 0 ) ) ) ) ) 8 ) 0 ). m(^)=m(^) =6 cm = cm + =8 cm + 6 kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 6. m(^)=m(^) =8 cm 8 = cm + = cm kaç cm dir? ) ) ) ) 0 ) 9. Yukarýdaki þekilde, [] []={}, = = cm, =+ cm kaç cm dir? ) ) ) 6 ) ) 7 6. üçgen []//[] = cm =6 cm =8 cm kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

187 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST /.. 6 üçgen, []//[], =6 cm, = cm = cm kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 6 + üçgen, []//[], = =+ cm, = cm kaç cm dir?. ) 6 ) ) ) ) 6 üçgen, []//[], =, =6 cm kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) ) ) 6. üçgen []//[] =6 cm 6 =8 cm = cm 8 kaç cm dir? ) ) ) ) ). 7. üçgen, []//[], = + toplamý kaçtýr? 9 üçgen, []//[], = cm, =9 cm. çarpýmý kaç cm dir? ) ) ) ) ) ) 6 ) ) 8 ) 7 ) üçgen, []//[], =, = cm kaç cm dir? 8 üçgen, []//[], =8 cm, = cm =8 cm kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 9 ) 0 ) ) ) 9 90 MTMTÝK SORU NKSI

188 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / üçgen, []//[], =8 cm, = cm = cm kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 0. üçgen []//[] = cm =8 cm = cm kaç cm dir? 8 ) 6 ) ) 9 ) 8 ) 6. 8 bir üçgen, []//[], = =8 cm, = cm + toplamý kaç cm dir? ) 0 ) 8 ) 6 ) ).. üçgen, []//[], = = cm =8 cm, =6 cm kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ) dörtgen, []//[F]//[], = cm F F =6 cm, =8 F oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 6 L üçgen, []//[]//[KL], = cm K =6 cm, K = cm L + L oraný kaçtýr? + L ) ) ) ) ) 0 0 F 6 8 K 6. üçgen []//[KL]//[] 6 K = K = L = cm L farký kaç cm dir? K L ) ) ) ) ) 6 6. bir üçgen []//[KL]//[] K =, L = L KL =8 cm K 8 L + toplamý kaç cm dir? ) ) 8 ) 6 ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

189 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST /. 6 bir üçgen, [] açýortay, []//[], =6 cm 9 = cm kaç cm dir? 7 ) ) ) ) ) 9. üçgen, K, F doðrusal 6 [F]//[] = F F K = K K =6 cm kaç cm dir? ) ) ) ) 0 ) 9. dörtgen []//[F]//[] = cm F =6 cm = cm 6 F 6. üçgen []//[] = F = cm F kaç cm dir? F F + F toplamý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 0 7 ) ) ) ) ) 7.. dörtgen []//[F]//[] = = cm 7 F F F =7 cm kaç cm dir? üçgen, []//[], F = F = cm kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 6 ) 8 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. üçgen, K, doðrusal 8. [F]//[] = F K = cm K =8 cm K 8 F F üçgen, []//[], =, = cm kaç cm dir? F kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) ) 0 ) 8 ) 6 ) ) 9 MTMTÝK SORU NKSI

190 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / 9. 0., F, doðrusal, [] []={}, []//[F]//[] =6 cm, = cm F kaç cm dir? 6 6 ) ) ) ) ) F,, doðrusal, [] []={F}, []//[F]//[] =6 cm, =9 cm, =0 cm kaç cm dir? ) 6 ) ) ) ) F 9. üçgen m(^)=m(^) = cm =6 cm =9 cm kaç cm dir?. 6 0 ) ) ) ) ) 9 üçgen, m(^)=m(^), = cm = cm, =6 cm kaç cm dir? ) 6 ) ) 9 ) 8 ) [] [] [] [] =9 cm =6 cm = cm 8 6 üçgen, m(^)=m(^), = =8 cm kaç cm dir? kaç cm dir? 9 ) ) 6 ) 9 ) ) ) 9 ) 0 ) ) ) üçgen, m(^)=m(^), = = cm = cm kaç cm dir? 9 7 ) 7 ) ) ) 8 ) [] [], [] [], = cm, =9 cm = cm kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

191 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST /.,, ve,, F doðrusal ////F + + =+ cm = cm =+ cm F = cm kaç cm dir? F ) ) ) ) ) 6. K ve üçgen, [F]//[], [FK]//[] F = cm, = cm K + toplamý kaçtýr? K F.,, ve,, F doðrusal ////F 8 = =8 cm = cm F kaç cm dir? F ) ) 0 ) 8 ) 6 ) ) ) ) ) ) 6. ve üçgen [F]//[] K [FK]//[] 8 = FK =8 cm F kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) 6 ).,, ve,, F doðrusal ////F = = cm F = cm F kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 0 7. L G F K 9 ve üçgen, [FK]//[], [KG]//[] [GL]//[], K = K, F =9 cm, L = cm F + L toplamý kaç cm dir? ) ) 6 ) 0 ) ) 6. K 8. F ve üçgen, [F]//[], [FK]//[] =, = cm K kaç cm dir? F G H K ve üçgen, [FG]//[], [HG]//[] [HK]//[], H = H, FG = cm, HK = cm + kaç cm dir? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 ) ) 8 ) ) 8 ) 0 9 MTMTÝK SORU NKSI

192 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / 9. F L G K ve üçgen, [FG]//[], [GK]//[] [KL]//[], GK =, =0 cm = cm F + KL toplamý kaç cm dir? ) 6 ) 9 ) 0 ) ) 0. ve üçgen [F]//[] [FH]//[] = H = cm H kaç cm dir? F H ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 6. ve üçgen = H FH =9 cm 9 kaç cm dir? F ) ) 8 ) 6 ) ). üçgen []//[F] [F]//[] = F = cm F kaç cm dir? F ) ) ) ) 6 ) 7. üçgen []//[F] [F]//[] F = cm =6 cm F oraný kaçtýr? 9 ) ) ) ) ) 7. üçgen [F]//[] [F]//[] F =9 cm = cm = cm kaç cm dir? 9 ) ) ) ) ). üçgen []//[F] [F]//[] =6 cm 8 F = cm F kaç cm dir? 7 ) ) ) ) ) 6. üçgen []//[F] [F]//[] = F + F toplamý kaçtýr? 7 9 ) ) ) ) ) F F F F MTMTÝK SORU NKSI

193 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / üçgen, = cm, = cm, =9 cm 8 F =6 cm, =6 cm kaç cm dir? ve F üçgen, yukarýdaki þekilde verilen bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangileri doðrudur? Δ I. ~ F Δ ) ) ) 6 ) 7 ) 8 II. m^()=m^(f) III. = F 6. ) I ) I-II ) I-III ) II-III ) I-II-III F 6 9 üçgen, = cm, =9 cm, =6 cm = cm kaç cm dir? ve F üçgen, m(^)=m(^f), =9 cm = cm, =8 cm, F =6 cm, F =8 cm kaç cm dir? 9 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) ) 9 ) 0 ) ) ) F ve F üçgen, m(^)=m(^f), =9 cm F = = cm, =6 cm + F = cm F kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) 8. dörtgen, []//[], = cm, =6 cm =0 cm, = cm kaç cm dir? 7 7 ) ) ) ) 8 ) Yukarýdaki þekilde, [] []={} = =6 cm, =9 cm, = cm + = cm kaç cm dir? ) ) ) 6 ) 7 ) 8 7 dörtgen, []//[], =6 cm, =9 cm 7 = cm, + =0 cm kaç cm dir? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 96 MTMTÝK SORU NKSI

194 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / 9. N H 6 8 F ve F üçgen, [N] ve [FH] açýortay, = cm =8 cm, =6 cm, =9 cm, F =6 cm F = cm, N = cm FH kaç cm dir?. ve F üçgen F = = oraný kaçtýr? 9 9 ) ) ) ) ) F ) ) ) ) ) K H L M. 7 [K] [], [H] [], [FL] [], [M] [F] = = = F F H FL + toplamý kaçtýr? M K 9 ) ) ) ) ) F 9 8 F Δ F, Δ =9 cm, F =8 cm, F =7 cm + ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) F ve F üçgen, =, F = F F = cm kaç cm dir? 6 F Δ F, Δ m^()=8 m^()= 6 kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). ) ) ) 0 ) 9 ) 8 6. F 8 8 ve F üçgen, F = F, = cm =8 cm, F = cm kaç cm dir? ) ) ) 0 ) 9 ) 8 6 F ve F üçgen, Δ F, Δ =6 cm F =8 cm + toplamý kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

195 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / 6. ve F üçgenleri veriliyor. Δ FF Δ =b cm, =b+a, =a 6 F =0 cm b kaç cm dir? ) ) 8 ) ) 0 ) ve üçgen, m(^)=m(^) m(^)=m(^), =6 cm, =8 cm = cm kaç cm dir?. ve F üçgenleri veriliyor. Δ FF Δ h a = cm, h e =+ cm, V b =+ cm V f kaç cm dir? 6. ) 6 ) ) ) 8 ) ) ) ) ) 6 ) 7 6 [] [], [] [], [] [], = cm = cm, =6 cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) F m(^)=m(^f), = F, = F Çevre()= 9 cm, Çevre(F)=+6 cm kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) G 6 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, []//[] G = cm, =6 cm, = cm + + toplamý kaçtýr? ) ) ) ) 6 ) 7 8. üçgen m(^)=m(^) [F]//[] 6 8. ve F üçgenleri veriliyor. Δ F Δ n = cm, n =+ cm n kaç cm dir? =6 cm, =8 cm =7 cm F kaç cm dir? F ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 7 9 ) ) ) ) ) 98 MTMTÝK SORU NKSI

196 ÜÇGN ÞLÝK ve NZRLÝK TST / F H üçgen, []//[F]//[H], F =6 cm =9 cm. FH ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 6 ) 6 ) ) ) 6. üçgen F noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezidir. F = cm = cm = cm + toplamý kaçtýr? ) ) ) 6 ) 8 ) 0 0. F ve üçgen [] [] F = = =9 cm = cm F kaç cm dir? F ) 8 ) 7 ) 6 ) ). 8 6 F ve üçgen, m(^)=m(^), [F]//[] = cm, =8 cm, F =6 cm kaç cm dir?. ) 8 ) ) ) ) 9. H F üçgen, FH dikdörtgen, [] [] HF = cm. F çarpýmý kaç cm dir? ) 6 ) 0 ) ) ) 6. üçgen [F] []={K} [F]//[] = F = F + FK K = cm F K toplamý kaç cm dir? ) ) ) 6 ) 0 ) 6. F üçgen, []//[], m(^)=m(^) m(^)=m(^), = cm, + =0 cm kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 0 K L []//[], [L]//[], [K]//[], = KL = cm kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

197 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÜÇGN ÞLÝK V NZRLÝK ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Üçgende þlik ve enzerlik Test () Üçgende þlik ve enzerlik Test () Üçgende þlik ve enzerlik Test () Üçgende þlik ve enzerlik Test () Üçgende þlik ve enzerlik Test (6) Üçgende þlik ve enzerlik TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

198 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÝK ÜÇGN ve TRÝGONOMTRÝ Test( - ) Pisagor aðýntýsý Test( - 6) Öklit aðýntýlarý Test(7-9) çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test(0 - ) Trigonometri KRTZYN egitim - yayinlari

199 PÝSGOR ÐINTISI TST /. [] [] = cm, = cm. kaç cm dir? ò0 ) ) 0 ) ) ) ir dik üçgende dik kenarlarýn uzunluklarý cm ve cm olursa, üçgenin hipotenüs uzunluðu daima 0 cm olur. u bilgiye göre aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?. [] [] =8 cm = cm 8 kaç cm dir? ) 7 ) 0 ) ) ) 0 ) ir dik üçgenin dik kenarlarý cm ve cm ise, hipotenüsü 0 cm olur. ) ir dik üçgenin dik kenarlarý cm ve 6 cm ise hipotenüs uzunluðu 0 cm olur. ) ir dik üçgenin dik kenarlarý cm ve 9 cm ise hipotenüs uzunluðu ò0 cm dir. ) ir dik üçgenin dik kenarlarý ñ cm ve ñ cm ise hipotenüs uzunluðu ñ cm dir. ) ir dik üçgenin dik kenarlarý ñ cm ve ñ cm ise hipotenüs uzunluðu ò0 cm dir.. [] [] = cm = cm 6. ir dik üçgende dik kenarlarýn uzunluklarýnýn oraný hipotenüsün uzunluðu küçük kenarýn uzunluðunun kaç katýdýr? ) ) ) ) ) 6 kaç cm dir? ) ) ) ) ) [] [] = = cm cm ñ ñ = cm kaçtýr?. [] [] = 0 8 cm = 0 8 cm kaç cm dir? ) 0 ) 0 ) 8 ) 60 ) ) ) ) 6 ) ) 6 8. [] [] =+ cm = cm =+ cm + + kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

200 PÝSGOR ÐINTISI TST / 9. [] [] = +. = kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 6 ) 8 [] [], = cm, = cm, = cm 0. kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 [] [], = +, = + 6 kaç cm dir?. [] [] = = cm =0 cm ) ) ) ) 7 ) 0 kaç cm dir?. ) ò ) ) ) 6 ) 6ò [] [], =, []= 6 cm kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) 8. [] [] []= cm =7 cm farký kaç cm dir? 7 ) 6 ) ) ) 0 ) [] [] []= cm = cm = cm ñ ñ kaç cm dir? ) 7 ) ) 9 ) ) [] [], = cm, = cm farký kaç cm dir? ) 8 ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

201 PÝSGOR ÐINTISI TST /. [] [] [] [] = +. = cm = cm kaç cm dir? ) 7 ) 6 ) ) ) Yukarýdaki þekil birim karelerden oluþmuþtur. Þekilde verilenlere göre ve noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç br dir? ) 8 ) ) 6 ) ). [] [] [] [] = cm =7 cm = cm kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) ) 0 6. [] [] = = =9 cm, = cm farký kaç cm dir? ) 8 ) ) 0 ) 6 ) 9. [] [], [] [] [] [], = = cm = cm, = cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6 7. [] [] = = = 7 cm = cm + toplamý kaç cm dir?. ) ) ) 6 ) 7 ) 8 F 8. = = = =7 cm [] [], [] [], [] [], [] [F] = = cm, =, = kaç cm dir? 7 = F F kaç cm dir? 7 ) ) ) ) ) 6 ) ) 7 ) 6 ) 7 ) 7 0 MTMTÝK SORU NKSI

202 PÝSGOR ÐINTISI TST / 9. [] [] [] []. [] [] [] [] =7 cm =9 cm farký kaç cm dir? = = cm kaç cm dir? ) 6 ) 0 ) ) 8 ) ) 6 ) 6ñ ) ñ ) 9 ) 0. [] [] = cm = = 6 cm 6/ ñ. 6 ñ = cm kaç cm dir? / 8 ) ) ) 7 ) 0 ) ^ ve^ bütünler açýlar [] [], =6 cm. =8 cm, = cm kaç cm dir? ) ) 6 ) ) ). 6 üçgen = = = cm, =6 cm kaç cm dir? ) ) ) 6 ) 6 ). [] [] [] [] = cm = cm =0 cm 0 kaç cm dir? 6. ) ) 0 ) ) ) [ ] []={], = = = cm = cm, = cm kaç cm dir? ) ) 6 ) ) ) 8 + [] [], = + cm, = + cm = + cm kaçtýr? ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

203 PÝSGOR ÐINTISI TST /. [] [] =9 cm =6 cm =7 cm 9. [] [] [] [] = cm = cm 6 7 =8 cm kaç cm dir? ) ) ) 70 ) 7 ) 7 kaç cm dir? ) 8 ) 6 ) 7 ) ). 7 9 [] [], =7 cm, = cm, =9 cm kaç cm dir? 6. [] [] [] [] = cm = cm =0 cm kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 6 ) 0 ) ) 6 ) 6 ) ) 6 ) 0. 6 [] [], = cm, =6 cm ve noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? 7. [] [] [] [] = cm = cm =8 cm + toplamýnýn en küçük ) ) ) 7 ) ) deðeri kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 0 ) ). [] [] [] [] =7 cm =0 cm = cm 7 0 ve noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? 8. [] [] [] [] = cm = cm = cm + toplamýnýn en küçük deðeri kaç cm dir? ) ) 6 ) ) 8 ) ) ) ) 6 ) ) 8 06 MTMTÝK SORU NKSI

204 PÝSGOR ÐINTISI TST / 9. [] [] = cm = cm ñ. [] [] = = cm F = F =7 cm 7 ñ F 7 = kaç cm dir? + F toplamý kaç cm dir? ) 7 ) ) ) ) ) 8 ) 7 ) 70 ) 6 ) 6 0. [] [] [] [] = cm = cm = cm. [] [] = = = cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) 7 ) ) ) ) 8 ) [P] [], [P] [] P = P, = cm =6 cm, = cm kaç cm dir? P üçgen [] [], =, =6 cm = cm, = cm kaç cm dir? 6 ) 0 ) ) 6 ) ) 6 ) ) ) 0 ) ) 6. [ ] [] = = cm = cm ñ kaç cm dir? 6. [] [] [] [] [] [] 0 = cm = cm =8 cm =0 cm kaç cm dir? 8 ) 6 ) 0 ) ) ) 8 ) ) 6 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

205 ÖKLÝT ÐINTILRI TST /. [] [] [] [] = cm =9 cm kaç cm dir? 9. [] [] [] [] = cm = cm kaç cm dir? ) ñ ) ) ñ ) 6 ) ñ ) ò ) ò ) ñ ) ñ7 ) ñ. [] [] [] [] = + =9 cm 6. [] [] [] [] = cm 9 =9 cm 9 kaç cm dir? kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 6ñ 7. [] []. [] [] [] [] =6 cm = + 6 [] [] =6 cm = cm kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [] [] [] =ò0 cm = cm =+ cm + kaç cm dir? ) 7 ) 9 ) ) ) 8. [] [] [] [] =6 cm = cm +6 =(+6) cm kaç cm dir? ) 0 ) ) ) ) 08 MTMTÝK SORU NKSI

206 ÖKLÝT ÐINTILRI TST / 9. [] [] [] [] = cm =7 cm 7 farký kaç cm dir?. [] [] [] [] = cm 9 =9 cm çarpýmý kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) 6 ) ) ) 0 ) ) 0 ) 0. [] [] [] [] =ñ cm ñ. [] [] [] [] = cm =9 cm = cm kaç cm dir? 9 kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 6ñ ) ñ6 9 6 ) ñ ) ) ) ) [] [] [] [] = cm =6ñ cm. [] [] [] [] = cm =8 cm 8 6ñ kaç cm dir? kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 6 6 ) ) ) ñ ) ) ñ. [] [] [] [] = cm =ñ cm 6. [] [] [] [] =9 cm = cm 9 kaç cm dir? kaç cm dir? ñ ) ñ6 ) ñ ) ñ ) ñ ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

207 ÖKLÝT ÐINTILRI TST /. [] [] [] [] = =ñ7 cm = cm kaç cm dir? ñ7. [] [] [] [] = cm =6 cm 6 ) ò ) ñ ) ñ ) ò ) ñ oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 9. [] [] [] [] ñ = = cm =ñ cm kaç cm dir? ) ò0 ) ñ ) ñ ) ò7 ) ò 6. [] [] [] [] = oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 9. üçgen [] [] =ñ cm ñ =ñ cm = + kaç cm dir? ñ 7. [] [] [] [] = + = cm = cm kaç cm dir? ) ò ) ò ) ò0 ) ñ ) ñ ) ñ ) ò7 ) ò ) ò0 ) ñ 8. [] [] [] [] [] []. [] [] [] [] = = cm =6 cm kaç cm dir? 6 = = cm =ñ cm kaç cm dir? ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ò0 ) ñ7 ) ò ) ò ) ñ ) ñ ) ò 0 MTMTÝK SORU NKSI

208 ÖKLÝT ÐINTILRI TST / 9. üçgen, [] [], =6 cm, = cm = kaç cm dir? 6. [] [] [] [] = =7 cm = cm kaç cm dir? 7 ) ñ ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ñ ) ò ) ñ ) ò ) ò ) 6ñ 0. ñ 0 üçgen [] [], =, =ñ =0 cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6. [] [] [] [] [] [] = cm = cm kaç cm dir? ) ò6 ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ. üçgen [] [] = cm =6 cm 6. [] [] [] [] [] [] = cm =0 cm 0 = kaç cm dir? kaç cm dir? ) ñ ) ò0 ) ñ ) ñ ) ñ ) 9 ) ò70 ) ñ ) ñ ) ò. [] [] [] [] = =ñ cm = cm ñ 6. [] [] [] [] > =6 cm =0 cm 6 0 kaç cm dir? = kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ò0 ) ñ ) ò ) ) ò MTMTÝK SORU NKSI

209 ÖKLÝT ÐINTILRI TST / 6. [] [] =ñ7 cm =ñ cm = cm ñ ñ7. [] [], [] [] [] [], = cm = cm kaç cm kaç cm dir? dir? ) ) ) ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ. [] [] = cm = cm =ñ cm ñ 6. [] [] [] [] [] [] = cm = cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) ñ ) ) ñ ) ñ6 ) ñ 7. [] [] [] []. [] [] [] [] [] [] m(^ )=m(^) 8 [] [] = cm = cm = =8 cm = cm kaç cm dir? 8 kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) ) ) 6. [] [] [] [] [] [] = cm = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 8. [] [] [] [] [F] [] [] [] F = cm =6 cm olduðuna göre oraný kaçtýr? 6 6 ) ) ) ) ) 9 F 6 MTMTÝK SORU NKSI

210 ÖKLÝT ÐINTILRI TST / 6 9. [] [] [F] [F]. [] [] [] [] [] [] F F = F =9 cm = cm 9 kaç cm dir? =k cm =k cm k k nun k cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) 6 ) ) ) 0 ) 8 0. [] [] [F] [F] [] [] =6 cm F = cm oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 9 7. [] [] [] [] [F] [] [] [] F = cm F = cm = cm F F kaç cm dir? F 6 ) k ) 6 k ) k. [] [] [] [] [F] [] [] [] F = cm =ñ cm =ñ 7 ) k ) F kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò ) ò ). [] [] [] [] = =ñ6 cm = cm ñ ñ F 6 k ñ6 ) 7 ) 7 ) ) ) 7 7 kaç cm dir? ) ò ) ñ ) ñ7 ) ñ ) ñ. [] [] [] [] = = cm = cm 6. [] [], [] [] = =, =8 cm kaç cm dir? 8 kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ) ñ ) 8 ) 9 ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

211 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / [] [], =6 cm = ò7 kaç cm dir? [] [], m(é)=, = cm, =ò7 cm ) 6ñ ) ñ6 ) ñ ) ñ ) ñ6 kaç cm dir?. [] [] ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ m(é)= =ñ cm 6. kaç cm dir? ñ. ) ñ ) ñ ) 6 ) ñ6 ) ñ 6 ikizkenar dik üçgen, [] [], =6 cm = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò0 ) ) ñ 7. [] [], [] [], [] [], m(é)= = cm + toplamý kaç cm dir? ) 6ñ ) ) ) ñ ) 6ñ 6 üçgen, [] [], =, =6 cm = cm kaç cm dir?. ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 8. G [] [], [] [], [] [], m(é)= m(é)=, = = cm kaç cm dir? ) ñ ) 6 ) 6ñ ) 6ñ6 ) F üçgeni ve bu üçgenin içinde verilen tüm üçgenler ikizkenar dik üçgendir. G = cm þekilde verilenlere göre kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) 9ñ ) ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

212 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / [] [], m(é)=60, =9 cm kaç cm dir? 0 [] [], [] [], m(é)=0, = cm kaç cm dir? ) 6 ) 9 ) ñ ) ) 0. ) 6 ) 6ñ ) 9ñ ) ) 6ñ [] [], m(é)=0, + = cm kaç cm dir? ) 8ñ ) ) 6ñ ) 8 ) + 0 [] [], m(é)=0, = cm =+ cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 7ñ [] [], [] açýortay, m(é)=m(é), = cm kaç cm dir? ) 8ñ ) 7ñ ) 6ñ ) ñ ) ñ [] [], [] [], [] [] m(é)=m(é)=m(é)=0. [] [] m(é)= oraný kaçtýr? 8 8 ) ) ) ) ) 9 m(é)= =8 cm kaç cm dir? ) ñ ) 0 ) 6ñ ) ñ6 ) 6. [] [] [] [] m(é)=60 m(é)= = cm =ñ cm kaç cm dir? ) 6ñ ) ñ ) ñ6 ) ñ6 ) ñ 60 ñ MTMTÝK SORU NKSI

213 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / 8.. ñ 8 m(é)=, =ñ cm, = cm kaç cm dir? 0 ) ò6 ) ñ ) ò0 ) ñ ) ò m(é)=0, m(é)=, =8 cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 7ñ ) 8ñ ñ ñ m(é)=, = cm, =ñ cm kaç cm dir? m(é)=0, =8 cm, =ñ cm kaç cm dir? ) ò ) ò0 ) ò ) ñ ) 6ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ò ) ò m(é)=0, = cm, = cm kaç cm dir? m(é)=0, m(é)=0, =8 cm kaç cm dir? ) 6 ) 6ñ ) 6ñ ) 9 ) ) 6ñ ) ò6 ) ò ) ñ7 ) ñ 8.. ñ 0 ñ 8 m(é)=0, = cm, =ñ cm kaç cm dir? m(é)=, =ñ cm, =8 cm kaç cm dir? ) ñ6 ) ñ ) ñ ) ñ ) ò ) ñ ) ñ ) 6 ) ò ) ò 6 MTMTÝK SORU NKSI

214 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / m(é)=60, m(é)=, = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ñ ) ñ6 ) ñ. ñ [] [], m(é)=, =ñ cm, = cm kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 9 ) 0 ) 0. m(é)= m(é)=7 = cm kaç cm dir? 0 [] [], m(é)=0, m(é)=, = cm kaç cm dir? 7 ) ñ ) ñ6 ) ñ ) ) ñ.. ) ñ7 ) ) ñ6 ) ñ ) ñ m(é)=0, m(é)=0, =6 cm kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ 60. üçgen [] [] = =ñ = cm ñ kaç cm dir? ñ ) ò ) ò ) ò0 ) ñ7 ) ñ m(é)=60, m(é)=7 oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 üçgen, [] [], =8 cm, = cm m(é) m(é)=m(é) kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò ) 8 ) ò MTMTÝK SORU NKSI

215 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / 9. ikizkenar dik üçgen [] [] = kaç cm dir? 0 ) ) ) ) ). ñ 8,, doðrusal, [] [], m(é)= =8 cm, = cm, =ñ cm kaç cm dir? ) ò0 ) ñ ) ñ ) ò0 ) ñ [] [], m(é)=0, m(é)=, =6 cm + toplamý kaç cm dir? ) 6 ) 6ñ ) 6ñ ) 9 ) [] [], =, ñ = m(é) kaç derecedir? ) ), ) 0 ) ) [] [], m(é)=0, m(é)=, = cm kaç cm dir? 7. [] [] [] [] = = m(é) kaç derecedir? ) 6 ) ñ ) ñ6 ) 6ñ ) 9 ) ), ) ) 0 ) [] [], m(é)=, m(é)=0, = cm kaç cm dir? 0 m(é)=0, m(é)=, = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ )ñ ) ñ ) ñ+ ) ñ+ ) ñ+ñ ) ñ 8 MTMTÝK SORU NKSI

216 ÇILRIN GÖR ÖZL ÝK ÜÇGNLR TST / 9 9. [] [] [] [] +. m(é)= =+ cm = cm [] [], m(é)=, = cm kaç cm dir? kaç cm dir? 0. ) ) ñ ) 6ñ ) 8 ) 8ñ ) ) ñ ) ñ+ ) ñ+ ) ñ+ ñ [] [], m(é)=, =ñ cm, = cm = kaç cm dir? ) ò7 ) ñ ) ñ ) ñ6 ). m(é)=m(é)=90, m(é)=, = cm kaç cm dir?. [] [] m(é)= m(é)=60 = cm 6 =6 cm kaç cm dir? 60 ) ñ ) ) ) ñ ). ) ) 6 ) ñ ) 9 ) 7 [] [], [] [], m(é)=7, = cm. çarpýmý kaç cm dir?. ) ) 0 ) 8 ) ) , m(é)=, m(é)=60, m(é)= = = cm kaç cm dir? m(é)=m(é)=90, m(é)=,, = cm kaç cm dir? ) ) ñ ) 6 ) ñ ) 6ñ ) ñ ) ) ñ ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

217 TRÝGONOMTRÝ TST / 0. y. irim çemberde ölçüsü 80 olan açýnýn çemberi kestiði noktanýn apsisi kaçtýr? 0 ) ) ) 0 ) ) Yukarýda +y = çemberinin grafiði verilmiþtir. þaðýdaki noktalardan hangisi birim çemberin üzerindedir? ) (,) ) (, ) ),0 ), ), 6. irim çemberde ölçüsü 70 olan açýnýn çemberi kestiði noktanýn ordinatý kaçtýr? ) ) 0 ) ) ). þaðýdaki noktalardan hangisi birim çember üzerinde deðildir? ), ), ), a ), ), a + a + 7. irim çemberde ölçüsü 60 olan açýnýn çemberi kestiði nokta aþaðýdakilerden hangisidir?. k, noktasý birim çemberin üzerinde olduðuna göre, k nin alabileceði deðerler çarpýmý kaçtýr? ), ), ), ), ), ) ) ) 0 ) ) (m,m ) noktasý birim çemberin üzerinde m nin alabileceði deðerler çarpýmý kaçtýr? 9 ) ) ) ) ) 0 8. irim çemberde ölçüsü 0 olan açýnýn çemberi kestiði nokta aþaðýdakilerden hangisidir? ), ), ), ), ), MTMTÝK SORU NKSI

218 TRÝGONOMTRÝ TST / 0 9. irim çemberde ölçüsü α olan açý, çemberi (0,) noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derecedir?. irim çemberde ölçüsü α olan açý, birim çemberi (a,a) noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derece olabilir? ) 0 ) 60 ) 90 ) 80 ) 70 ) 60 ) ) ) 0 ). irim çemberde ölçüsü α olan açý, çemberi ( m, m) noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derece olabilir? 0. irim çemberde ölçüsü α olan açý, çemberi noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derecedir?, ) 60 ) 0 ) 0 ) 00 ) 0 ) 80 ) 0 ) ) 0 ) 0. y O. irim çemberde ölçüsü α olan açý, çemberi noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derece olabilir? a, Þekilde birim çember üzerindeki,a ve (b,c) noktalarý veriliyor., O ve noktalarý doðrusaldýr. una göre, a. c çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) 60 ) ) ) y O. irim çemberde ölçüsü α olan açý, çemberi noktasýnda kesmektedir. una göre, α kaç derece olabilir?,b ) 0 ) 0 ) 00 ) ) 0 Þekilde birim çember üzerindeki ( m,n) ve,a noktalarý veriliyor. y ekseni O açýsýnýn açýortayý n. a çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? 8 8 ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

219 TRÝGONOMTRÝ TST /. y. þaðýdakilerden kaç tanesi doðrudur? O I. cos0 = π II. cos =0 III. cosπ= π IV. cos =0 ) 0 ) ) ) ) Þekilde birim çember üzerinde ve noktalarý veriliyor., cos(^o) kaçtýr? ) ) ) ) ). y 6. þaðýdaki eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? π I. sin = II. sinπ=0 O III. sin( π)=0 π IV. sin = ) ) ) ) ) 0 Þekilde birim çember üzerinde ve noktalarý veriliyor.,k cos(^o) kaçtýr? 8 ) ) ) ) ) 9 9. irim çember üzerinde ölçüsü α olan yayýn bitim noktasýnýn ordinatý cosα kaç olabilir? 7. cosπ+sinπ toplamýnýn sonucu kaçtýr? ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ). irim çember üzerinde ölçüsü α olan yayýn bitim noktasýnýn apsisi sinα kaç olabilir? 8. 7π π cos + sin toplamýnýn sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) 6 6 ) ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

220 TRÝGONOMTRÝ TST / 9. a=sin70 b=sin c=cos0 d=cos0 olduðuna göre; a, b, c ve d nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir?. =8sin+cosy nýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) ) ) ) ) 0 ) +,, +, ),,, + ) +,,, + ) +, +,, + ) +,,, 0. þaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) sin0 <0 ) cos00 >0 ) sin00 >0 ) cos00 >0 ) sin00 >0. =sin+ nýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. þaðýdaki eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? I. sin0 = II. sin = III. sin60 = IV. sin0 =0 V. sin90 = ) ) ) ) ). =cos 9 nýn alabileceði tam sayý deðerler kaç tanedir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7. þaðýdaki verilen eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? I. cos0 = II. cos0 = III. cos = IV. cos60 = V. cos90 =0 6. sin k=6 k nýn alabileceði tam sayý deðerler kaç tanedir? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

221 TRÝGONOMTRÝ TST /. þaðýdakilerden kaç tanesi doðrudur?(0 <<90 ). sin + cos = sin. tan = cos cos. cot = sin. sec = cos. cosec = sin. + tan + cot ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) cot ) tan ) sin ) cos ) tan ) ) ) ) ) 6. sin cos ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. tan cot ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) cos ) sin ) ) tan ) cot ) ) ) 0 ) ) tan cot. cos+sin. tan ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) sec ) cosec ) ) cot ) tan 7. sin tan cot ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) sin ) cos ) ) tan ) cot. sec tan cosec ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 8. (+tan):(sin+cos) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) tan ) cot ) ) 0 ) ) ) cos ) sin ) cosec ) sec MTMTÝK SORU NKSI

222 TRÝGONOMTRÝ TST / 9. sec sin cosec cos ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. sin cos = sin. cos ifadesinin deðeri kaçtýr? ) tan ) cot ) tan ) tan ) cot 8 ) ) ) ) ) sin cos + cos ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. sin cos = sin+cos ifadesinin deðeri kaç olabilir? ) sin ) ) ) ) sin sin ) ) ) ) ) 6 6. cos cos + tan + sec tan sec ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir?. tan+cot= tan +cot ifadesinin deðeri kaçtýr? ) sin ) sin ) ) sin ) sin ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. sin siny sin + siny cos + cos y cos cos y ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. tan+cot= tan +cot ifadesinin deðeri kaçtýr? ) cot ) tan ) tan ) sin ) ) ) ) 8 ) 60 ) MTMTÝK SORU NKSI

223 TRÝGONOMTRÝ TST /. üçgen, m(^)=90, m(^)=α, = cm = cm cosα kaçtýr? 7 ) ) ) ) ). α Þekil özdeþ kareden oluþmaktadýr. m(^)=α sinα. cosα kaçtýr? ) ) ) ) ) Þekil bir kübün açýk halidir. una göre, α H üçgen, [] [], [] [H], = cm tanα+cotβ kaçtýr? β α H = cm, m(^)=α tanα kaçtýr? ) ) ) ) ) 8 7 ) ) ) ) ) 7. α. ikizkenar üçgen tan^= cot^ kaçtýr? 6 dikdörtgen, = = cm, =6 cm m(^)=α tanα kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8. α β. ikizkenar üçgen, =, sin^= tan^ kaçtýr? ve üçgen ve,, doðrusal olmak üzere [] [], [] [], [] [], m(^)=α m(^)=β, sinα= sinβ kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9 6 MTMTÝK SORU NKSI

224 TRÝGONOMTRÝ TST / 9. eþkenar üçgen = cm =6 cm m(^)=α tanα kaçtýr? ) ) ) ) ) 0. eþkenar üçgen = = cm =8 cm, m(^)=α sinα kaçtýr? 7 ) ) ) ) ) α α. α üçgen, =, = cm, = cm m(^)=α tanα kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. 0<α< tanα= tanα kaçtýr? ) ) ) ) ) H ve üçgen, [] []={}, [] [] [] [], = cm, = cm, = cm üçgen, [H] [], [] [], m(^h)=α H = cm H nin α türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? sin^ kaçtýr? ) ) ) ) ) ) cotα ) cos α ) sin α ) tan α ) cot α ve üçgen, [] []={}, [] [] [] [], =6 cm, = cm, = cm tan^ kaçtýr? 6 ) ) ) ) ) 6 α H üçgen, [] [], [H] [], = cm m(^h)=α H in α türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) cotα( cotα) ). sinαcosα ). cotα( cotα) ). sinαcosα ). sinαcosα MTMTÝK SORU NKSI

225 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÝK ÜÇGN ve TRÝGONOMTRÝ ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Pisagor aðýntýsý Test () Pisagor aðýntýsý Test () Pisagor aðýntýsý Test () Öklit aðýntýlarý Test () Öklit aðýntýlarý Test (6) Öklit aðýntýlarý Test (7) çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test (8) çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test (9) çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test (0) çýlarýna Göre Özel ik Üçgenler Test () Trigonometri Test () Trigonometri KRTZYN egitim - yayinlari Test () Trigonometri TOPLM NOTLR:

226 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÖZL ÜÇGNLR Test( - ) Ýkizkenar Üçgenler Test( - 8) þkenar Üçgenler KRTZYN egitim - yayinlari

227 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST / [] [], m(é)=m(é), =9 cm =7 cm kaç cm dir? Yukarýdaki þekillerde verilen üçgenlerin kaç tanesinin [] kenarýnýn uzunluðu kesinlikle cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) ) ) ) ) ). [] açýortay [] [] =+ cm = 7 cm kaçtýr? 6. [] açýortay [] [] =+ cm = cm =+ cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ñ ) ñ ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6. [] açýortay = = 6 cm =+ cm kaçtýr? 6 7. [] [] = = = cm = cm kaç cm dir? + ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) ò6 ) ò7 ) ò7 ) ò ) ñ F 9 [] [], m(é)= m(é), = cm, F =9 cm F farký kaç cm dir? 0 = =7 cm, =0 cm noktasýnýn [] ye uzaklýðý kaç cm dir? ) ) ) ) ) ) ) ñ6 ) ò ) ñ ) ñ 0 MTMTÝK SORU NKSI

228 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST / üçgen, = = cm, =8 cm m(é)=0, =0 cm, = cm =6 cm kaç cm dir? = kaç cm dir? ) ñ ) ñ6 ) 6ñ ) ò ) 7ñ6 ) ) ) ) ) üçgen, = cm, = cm, =7 cm = kaç cm dir? üçgen, [] [], =, = cm = cm kaç cm dir? ) ñ ) ò6 ) ò ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ñ üçgen, = =0 cm, = cm = cm kaç cm dir? 60 8 üçgen, =, m(é)=60, =8 cm = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ) ) 0 ) 9 ) 8. üçgen = = cm 6. = cm = cm ñ ñ kaç cm dir? 0 m(é)=0, = =ñ cm, = cm kaç cm dir? ) ò6 ) ñ ) ò0 ) ò9 ) ò ) ) ñ ) ñ ) ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

229 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST /. m(é)=α. m(é)=90 α =7 cm α =6 cm 7 9 noktasýnýn [] na uzaklýðý kaç cm dir? 90 α 6 [] [], m(é)=m(é), =9 cm ) 6 ) ) ) ) = cm kaç cm dir?. ) ò0 ) ò ) ò ) ñ ) ñ 7 6. ñ m(é)=m(é), m(é)=m(é), =7 cm kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) 7 [] [], m(é)=, =, =ñ cm kaç cm dir?. ) ñ ) ñ ) ñ ) ) ñ 7. [] açýortay [] [] [] [] 9 m(é)=m(é), m(é)=m(é), =9 cm kaç cm dir? = cm =0 cm kaç cm dir? 0 ) 6 ) 8 ) 9 ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ò0 m(é)=m(é), m(é)=m(é), = cm = cm, = cm kaç cm dir? [] [], [] [], m(é)=m(é), = cm =ò0 cm kaç cm dir? ) ò7 ) ò ) ñ ) ò0 ) ñ ) 0 ) 9 ) ñ6 ) ñ ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

230 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST / [] [], [] [], =, = cm =7 cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ6 ) ) ) ñ 0 K üçgen, []//[K, m(é)=m(ék), = = cm, =0 cm kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ). üçgen é ve é. [] [], [] [], =, = cm = cm kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ò9 ) ò0 tümler açýlar [] [] = =ñ cm kaç cm dir? ñ ) 8ñ ) 8ñ ) 6ñ ) 8 ) üçgen, [] açýortay, [] [], []//[] = cm, = cm kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) 8 [] [], = =6 cm. çarpýmý kaç cm dir? ) 6 ) 0 ) 8 ) ) K üçgen, [] açýortay, [] [], = F =0 cm, = cm,, doðrusal, [F] [], [] [], = kaç cm dir? F =7 cm, K = cm 7 9 ) ) ) ) ) kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

231 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST /. üçgen [] ve []. [] [] [] [] açýortay = = =+ cm = 7 cm =+ cm kaç cm dir? = cm kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) ) 6 ) 7 ) 8. üçgen m(é)=m(é) = =7 cm F = F + F kaç cm dir? F 6. [] [] [] [] = = cm F = cm kaç cm dir? F ) ) ) ) 0 ) 9 ) ) 8 ) ñ ) ñ ) ò0. üçgen [] açýortay [] [] K = cm K = cm + F toplamý kaç cm dir? K F 7. [] [] [] [] = = cm K = cm K + K toplamý kaç cm dir? K ) 6 ) ) ) ) ) 6 ) ñ ) ò ) ñ ) 6ñ. üçgen = = F =+ cm F = 7 cm kaçtýr? + F 7 8. [] [] [] [] F = cm F = cm = kaç cm dir? F ) ) ) ) 0 ) 9 ) ò ) ñ ) ò9 ) ñ ) ò MTMTÝK SORU NKSI

232 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST / 9. F 7 üçgen, []//[], []//[F], F =7 cm = cm = kaç cm dir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ). [F] [] [] [] m(fé)= = =6 cm F + F toplamý kaç cm dir? ) ) ñ ) 6 ) 8 ) 8ñ 0. üçgen []//[] []//[F] = F = cm =6 cm F 6 =7 cm üçgeninin çevresi kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 0. üçgen []//[] 0 []//[F] m(é)=0 = F =ñ cm F ñ 6ñ =6ñ cm köþesinin [] ye uzaklýðý kaç cm dir? ) ) ñ ) 6 ) 6ñ ) , 67, F [] [], [F] [], m(é)=m(é)=67, + F =ñ6 cm kaç cm dir? ) 6ñ ) 8 ) 9 ) 9ñ ) 8ñ F 0 üçgen, [F] [F], [] [], m(é)=0 =, F + =6ñ cm kaç cm dir? ) 9 ) 9ñ ) ) ñ ). F 0 []//[], []//[F], m(fé)=0, = F + =ñ cm kaç cm dir? 6. üçgen [F]//[] [] [] m(é)= F =7 cm =ñ cm = kaç cm dir? F 7 ñ ) ñ ) ñ ) ) ò0 ) ò ) ) 0 ) 9 ) 7ñ ) 6ñ MTMTÝK SORU NKSI

233 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST /. [] [] [G] [] [F] [F] m(é)=m(éf) =9 cm F = cm G G kaç cm dir? F ) ) ) 6 ) 7 ) 8. [] [] = = oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). üçgen 6.,, doðrusal [F] [F] [] [] = = cm F = cm h b +h c toplamý kaç cm dir? F 6 üçgen, [] [], =, = cm =6 cm, =ò0 cm kaç cm dir? ò0 ) ) ) ) 8 ) 0 ) ò ) ñ ) ò0 ) ñ7 ) ñ. m(é)=m(fé) m(fé)= F =ñ6 cm + toplamý kaç cm dir? 7. [] [] [] [] > =6 cm =0 cm = kaç cm dir? 0 6 F ) 6ñ ) 9ñ ) 9ñ ) ñ ) ñ ) ò0 ) ò0 ) ò0 ) 8 ) 6ñ. [F] [] [] [] m(éf)=m(é) F = +6 =ò0 cm F 8. üçgen = =8 cm = cm m(é)=m(é) 8 8 kaç cm dir? kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) ) ò ) 7 ) 6ñ ) 8ñ 6 MTMTÝK SORU NKSI

234 ÝKÝZKNR ÜÇGN TST / 9. 0 m(é)=, m(é)=0, = =ñ+6 cm kaç cm dir? ) ñ ) 6 ) ñ ) 9 ). é ve é tümler açýlar = = cm =8 cm =7 cm 7 kaç cm dir? 8 ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 6. üçgen 0. = =8 cm = cm = cm kaç cm dir? 8 8 [] [], m(é)=m(é)+90, = = cm, = cm kaç cm dir? ) ñ ) 6ñ ) 0 ) ò0 ) 6ñ. m(é)=m(é) = cm = cm =ñ cm ñ = kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) ò ) ò ) 7 ) 6 ) ò. üçgen = = cm =m cm =n cm kaç cm dir? ).m.n ).(m+n) ) +m.n ) m.n ) +m.n m n [] [], [] [], m(é)=m(é) = cm kaç cm dir? ) ) 7 ) 8 ) 0 ) F =, F =, = F, m(é)=0 m(é) kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

235 ÞKNR ÜÇGN TST /. eþkenar üçgen = cm = cm = cm + toplamý. eþkenar üçgen [] [] =6 cm kaç cm dir? 6 kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 6 ) 8 ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ). eþkenar üçgen = + eþkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 9 ) 6 ) ) 0 ) 7 6. eþkenar üçgen [] [] = cm = cm eþkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 9 ) 6 ) ) 0 ) 7. eþkenar üçgen = cm =+ cm + farký kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) 7 7. eþkenar üçgen m(^ )=0 =ñ cm ñ =ñ cm 0 kaç cm dir? ñ ) ñ ) ñ ) 6 ) ) ñ. eþkenar üçgen [] []={K} = = cm kaç cm dir? K ) ) ) ) ) 6 8. eþkenar üçgen [] [] = = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 7ñ ) 8ñ 8 MTMTÝK SORU NKSI

236 ÞKNR ÜÇGN TST / 9. eþkenar üçgen [] [] =. ir kenarý 8 cm olan eþkenar üçgenin yüksekliði kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ) 6 oraný kaçtýr? ) ) ) ñ ) ñ ) 0. eþkenar üçgen m(^ )=0 ñ = =ñ cm 0 kaç cm dir?. eþkenar üçgen [] [] =6 cm kaç cm dir? 6 ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 6 ) ñ ) ) ñ6 ) 6 ) ñ ) ñ. eþkenar üçgen [] [] = cm =0 cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6 0. eþkenar üçgen [] [] = =8 cm kaç cm dir? 8 ) ñ ) ñ7 ) ñ ) ñ ) 6. eþkenar üçgen [] [] kaç cm dir? ) ) ) ñ ) ñ ) 6. eþkenar üçgen [] [] [] [] =ñ cm kaç cm dir? ñ ) ñ ) ñ6 ) ñ ) 9 ) MTMTÝK SORU NKSI

237 ÞKNR ÜÇGN TST / 6. 0 ñ eþkenar üçgen m(^)=0, =ñ cm kaç cm dir?. eþkenar üçgen [] [] F =ñ cm F kaç cm dir? F ñ ) ) ñ ) 6 ) 6ñ ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 6. eþkenar üçgen [] [] F = F = cm = cm F F kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò9 ) ñ ) ñ6 6. eþkenar üçgen [] [] [F] [] =9 cm F =ñ cm 9 F ñ + F toplamý kaç cm dir? ) 9ñ ) 0ñ ) ñ ) ñ ) ñ. eþkenar üçgen [] [] = cm = cm kaç cm dir? ) ò9 ) ò70 ) 8 ) 6ñ ) ñ 7. ve eþkenar üçgen [] [] = cm F F kaç cm dir? ) 6 ) 6ñ ) 6ñ6 ) 9 ). eþkenar üçgen üçgen F = = cm kaç cm dir? F ) ñ ) ñ ) 0 ) 6ñ ) 6ñ 8. eþkenar üçgen [] [] [F] [] F + = cm kaç cm dir? F ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 0ñ 0 MTMTÝK SORU NKSI

238 ÞKNR ÜÇGN TST / 6 9. eþkenar üçgen = cm. =6 cm ñ kaç cm dir? 6 6 ) ñ ) ò ) ò0 ) ñ ) ñ eþkenar üçgen =6 cm, =ñ kaç cm dir? ) ò+ ) ò ) 9 ) ñ +ñ ) 0. eþkenar üçgen = cm = cm. 8 kaç cm dir? ) ò ) ò0 ) ñ ) ñ ) ñ eþkenar üçgen,, doðrusal = cm, =8 cm, = cm kaç cm dir? ) ñ ) 6ñ ) 9 ) ò0 ) ò9. üçgen eþkenar üçgen. =8 cm = cm kaç cm dir? 8 ) 0 ) ò97 ) 7ñ ) 6ñ ) 8ñ eþkenar üçgen,, doðrusal =, =8 cm, = cm kaç cm dir? ) 6ñ ) ñ ) 7ñ ) ò9 ) 0. eþkenar üçgen = cm = cm 6. eþkenar üçgen,, doðrusal = =8 cm kaç cm dir? =6 cm kaç cm dir? 6 ) ñ ) ò9 ) ñ ) ò ) ñ ) ò ) 9 ) 6ñ ) ñ ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

239 ÞKNR ÜÇGN TST / 7. G F,, GF eþkenar üçgenlerinin çevreleri toplamý ñ cm F kaç cm dir?. eþkenar üçgen [] [] =ñ cm = cm kaç cm dir? F ) ) 6 ) ñ ) ñ ) ) ñ7 ) ) ñ6 ) ñ ) ñ. eþkenar üçgen,, doðrusal m(^)= =6 cm kaç cm dir? 6 ) ñ ) ñ ) 6 ) 6ñ ) ñ6 6. ve F eþkenar üçgen = F = cm F = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ) ñ6 ) ñ F 7. eþkenar üçgen. eþkenar üçgen m(^)= =6 cm kaç cm dir? 6 [] [] F = F = = cm F F kaç cm dir? ) ñ ) ñ7 ) ò ) ñ ) ò9 ) ñ ) ñ ) ñ6 ) 6 ) ñ 8.. eþkenar üçgen = cm =ò9 cm 9 kaç cm dir? ve eþkenar üçgen, =9 cm, = cm kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ6 ) ) 6ñ ) ò6 ) ò ) ñ ) ñ ) ñ6 MTMTÝK SORU NKSI

240 ÞKNR ÜÇGN TST / 7 9. ir eþkenar üçgenin içinde alýnan bir noktanýn eþkenar üçgenin kenarlarýna olan uzaklýklarý toplamý 9 cm dir.. una göre, eþkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? ) 9ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ ) ñ F 0. eþkenar üçgen [] [] [F] [] [G] [] G = F = cm G = cm kaç cm dir? F ) ñ ) 9 ) 6ñ ) 9ñ ) G, eþkenar üçgeninin içindeki noktasýndan, eþkenar üçgenin kenarlarýna paralel olacak þekilde [], [F] ve [G] çiziliyor. = cm, F = cm, G =6 cm olduðuna göre, eþkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? ) ) ) 8 ) ). eþkenar üçgen [] // [] [] // [F] = cm F = cm kaç cm dir? F ) 6 ) ñ ) 9 ) 9ñ ). eþkenar üçgen [] [] [F] [] + F = F eþkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? ) ñ ) 0ñ ) 0ñ ) ñ ) 0ñ. eþkenar üçgen [] // [] [] // [F] [G] [] = cm G ñ F = cm G =ñ cm kaç cm dir? F ) 9 ) 0 ) 6ñ ) 9ñ ). eþkenar üçgen [] [] [F] [] + F =9 cm eþkenar üçgenin yüksekliði kaç cm dir? F 6. eþkenar üçgen [LM] // [] [] // [] [KF] // [] LM = cm L = cm K = F = cm kaç cm dir? M K L F ) ñ ) 9 ) 9ñ ) ) 8 ) ) ) 6 ) 7 ) MTMTÝK SORU NKSI

241 ÞKNR ÜÇGN TST / 8. eþkenar üçgen. eþkenar üçgen [] [] m(^)= [FG] [] = G = cm G = cm F kaç cm dir? F G =ñ cm = cm kaç cm dir? ñ ) ñ ) ) ñ ) 6 ) ñ ) ñ ) ò6 ) ) ñ ) ñ. 0 F K 6. eþkenar üçgen [] // [] [] // [F] =6 cm G L ve eþkenar üçgen [FG] [], [KL] [], F = L = cm F =0 cm F = cm F kaç cm dir? 6 F F ve K noktalarý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) ñ ) ò0 ) ò9 ) 0 ) 6ñ ) 6ñ ) 9ñ ) 6ñ7 ) ò )ó. eþkenar üçgen m(^)=0 7. ve eþkenar üçgen =9 cm = cm 9 = =ñ6 cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) ñ7 ) 6ñ ) ò9 ) ñ ) ) ñ ) ñ ) ) ñ ). eþkenar üçgen [] [] = = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ6 ) ) ñ7 ) ò0 8. ve F eþkenar üçgen = cm F =7 cm 7 F Çevre (F) kaç cm dir? ) ò ) ò7 ) 6ò9 ) ñ ) 9ñ MTMTÝK SORU NKSI

242 ÞKNR ÜÇGN TST / m(^)=60 m(^)=0 0 = cm =ñ cm ñ eþkenar üçgen kaç cm dir? 60 [] [], = =ñ+ cm ) 6ñ ) ñ ) ò0 ) ò ) ò kaç cm dir? ) 6 ) 6ñ ) 9 ) 9ñ ). eþkenar üçgen üçgen 0. eþkenar üçgen = m(^)=m(^) =ñ cm =ñ cm = cm kaç cm dir? kaç cm dir? ñ ) ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ6 ) ò ) ñ. eþkenar üçgen. [] [] [] [] [F] [] m(^)=60 m(^)=60 6 [G] [G] + G =7 cm F = cm F G = =6 cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) ) ) 6ñ ) 8ñ ) ) 6ñ ) ñ ) 6 ) ) 6ñ. eþkenar üçgen [] [] [F] [] [G] [] = cm F = cm G = cm F G 6. m(^)=m(^)=60 [] [] =ñ cm =ñ cm kaç cm dir? eþkenar üçgenin yüksekliði kaç cm dir? ) ñ 6 ) ñ+ ) ñ ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ) ñ ) 7ñ MTMTÝK SORU NKSI

243 MTMTÝK Soru ankasý. ÖLÜM ÖZL ÜÇGNLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Ýkizkenar Üçgen Test () Ýkizkenar Üçgen Test () Ýkizkenar Üçgen Test () Ýkizkenar Üçgen Test () þkenar Üçgen Test (6) þkenar Üçgen Test (7) þkenar Üçgen Test (8) þkenar Üçgen TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

244 MTMTÝK Soru ankasý 6. ÖLÜM ÜÇGNÝN YRIMI LMNLRI Test( - ) çýortay Test(6-9) Kenarortay KRTZYN egitim - yayinlari

245 ÇIORTY TST /. üçgeninde [] açýortay =6 cm =0 cm = cm 6 0. üçgen [] açýortay = cm = cm = cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) 6 ) 0 ) 7 ) 8 ) 9 ) ) 7 ) 8 ) 0 ). üçgen [] açýortay = cm = cm oraný kaçtýr? 6. üçgen [] açýortay = cm =+ cm = 6 7 kaç cm dir? + ) ) ) ) ) ) 9 ) 6 ) ) 0 ) üçgen [] açýortay = = cm üçgen [] açýortay, = cm, = cm + = cm kaç cm dir? ) ) ) ) 0 ) 9 kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ). üçgen [] açýortay = cm =8 cm = cm 8 8. üçgen [] açýortay =6 cm = cm 6 =+ cm kaç cm dir? = kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 ) ) ) ñ ) ñ6 ) ñ 8 MTMTÝK SORU NKSI

246 ÇIORTY TST / 9. üçgen [] açýortay. = = +6 kaç cm dir? ) 9 ) 0 ) ) ) 8 üçgen, [] açýortay, =7 cm = cm kaç cm dir? 0. üçgen [] açýortay ) ñ ) ò0 ) ò ) ñ ) ñ = cm = =6 cm 6. kaç cm dir? ñ ) ) ) ) ). üçgen [] açýortay =7 cm = cm çarpýmý kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) üçgen, [] açýortay, =ñ cm ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ñ ) ñ6 ) ) 6 ). üçgen [] açýortay = cm = cm =8 cm kaç cm dir? 8 ) ) ) ) 6 ) 7. üçgen [] açýortay = cm = cm = cm 6. üçgen [] açýortay =8 cm =0 cm =9 cm 8 kaç cm dir? 0 kaç cm dir? ) ) ) 0 ) 8 ) ) ò ) ò ) ñ ) ñ ) ò MTMTÝK SORU NKSI

247 ÇIORTY TST /.. üçgen, m(^)= m(^)=, = cm = cm kaç cm dir? ) ò0 ) 0 ) ) ò0 ) ò0 0 [] [], m(^)=m(^), = cm = cm kaç cm dir? ) ò ) ñ ) 6ñ ) ò0 ) dik üçgen [] [] m(^)=m(^) 6 =0 cm =0 cm 0 kaç cm dir? 0 üçgen, m(^)= m(^)=, = ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 8 ) 0 =6 cm kaç cm dir? ) ò ) ò ) ) ) ikizkenar dik üçgen [] açýortay [] [] =6 cm kaç cm dir? [] [], m(^)=m(^), = cm =0 cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) 6 ) 6ñ ) ñ ) ñ ) 6 ) 8 ) 0 8. [] [] [] []. 6 = = cm = cm [] açýortay [] [], =6 cm, = cm kaç cm dir? oraný kaçtýr? ) ) ) 6ñ ) ñ ) 6ñ 0 ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

248 ÇIORTY TST / üçgen [] dýþ açýortay =7 cm = cm oraný kaçtýr? 7 ) ) ) ) ) 7 7 üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) = oraný kaçtýr? 0. F 8 6 üçgen m(^f)=m(^), =8 cm, =6 cm = cm kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 0 ). üçgen,, doðrusal = cm =+ cm = cm = cm + kaç cm dir?. ) ) ) ) ) 8. ) 9 ) 0 ) ) ) üçgen,, doðrusal = cm, = cm oraný kaçtýr? 6 üçgen,[] dýþaçýortay, [] [], =6 cm = cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) ) 0 ) ) ) 6 ) 8. üçgen [] açýortay = cm = cm = cm kaç cm dir? 6. üçgen m(^)=m(^) [] [] =ñ cm =ñ cm ñ kaç cm dir? ñ 9 ) 6 ) ) ) ) 7 ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

249 ÇIORTY TST / üçgen,, doðrusal = 7 = cm üçgen,, doðrusal, m(^)=m(^) kaç cm dir? =7 cm, =9 cm oraný kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) ) 6 ) ) 7 ) 7 ) 9 ) üçgen,,, doðrusal, m(^)=m(^) = cm, =7 cm, oraný kaçtýr? ) ) 7 ) 7 ) 9 ) üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) 7 = oraný kaçtýr? 0 7 üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) = cm, =9 cm oraný kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9 7. üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) = =+ cm = cm kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7 7. üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) = = cm kaç cm dir? 8. üçgen m(^)=m(^) = cm = cm = cm kaç cm dir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) 6 ) 9 ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

250 ÇIORTY TST / üçgen,, doðrusal, =6 cm, = cm = cm kaç cm dir? ) 7ñ ) 6ñ ) 9ò0 ) 6ò ) ò F F üçgeninde [] dýþ açýortay, [] iç açýortay = cm, F = cm F kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 7 ) 8. F 0. üçgen,, doðrusal m(^)= m(^) = cm = cm =0 cm 0 8 üçgen, m(^f)=m(^),m(^)=m(^) kaç cm dir? = cm, =8 cm kaç cm dir? ) ò0 ) 9ñ ) 8ñ ) 6ñ ) ò0 0 ) ) ) ) 6 ) 0. üçgen,, doðrusal. F = cm = cm = cm kaç cm dir? ) 6ñ ) ñ6 ) ñ ) ñ ) ñ üçgen, m(^f)=m(^),m(^)=m(^) = cm, = cm kaç cm dir?. üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) = cm ñ = cm =ñ cm kaç cm dir? ) ) ñ ) ) ñ ) 6. ) ) ñ ) ) ñ ) 7 üçgen, [] [], m(^)=m(^) =7 cm, = cm kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

251 ÇIORTY TST /. ñ6. üçgen,, F doðrusal m(^)=m(^) F üçgen [] [], m(^)=m(^) =ñ6 cm ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) 0 ) 8 ) ) 0 m(^)=m(^f) = cm = cm ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 9 ) 9. F 6. üçgen,, F doðrusal m(^f)=m(^) F 6ñ m(^)=m(^) üçgen,, F doðrusal, m(^)=m(^) = cm = cm kaç cm dir? m(^)=m(^f), =ñ cm, =6ñ cm ) ) 6 ) 8 ) 0 ) kaç cm dir? 7. ) ò7 ) ò ) 9ñ ) 9ñ ) 6ñ. üçgen [F] [] m(^)=m(^f) m(^)=m(^f) 6 =6 cm F =9 cm F kaç cm dir? F 9 üçgen [] [], m(^)=, = cm = cm kaç cm dir? ) 6ñ ) 9ñ ) 9ñ ) ñ ) ñ ) ) ) ) ) 8..,, F doðrusal F [] ve [] açýortay [] [] = cm = cm kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) [], açýsýnýn açýortayý aþaðýdakilerden hangisi kesin doðrudur? ) = ise = ) = ise [] [] ) m(^)=m(^) ise = ) = ise m(^)=m(^) ) [] [] ise [] [] MTMTÝK SORU NKSI

252 ÇIORTY TST / 9.. [] [] m(^)=m(^) üçgen, [] açýortay, m(^)=m(^k) aþaðýdakilerden hangisi kesin doðrudur? K = cm = cm =6 cm kaç cm dir? 6 ) > K ) > K ) < ) = ) = K 0. [] [] m(^)=m(^) = cm = + kaç cm dir? ) ò ) ò0 ) 6 ) ñ ) ñ. ) ñ6 ) ñ ) ñ ) 6ñ ) ñ I 7 9 l noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi [] // [], =7cm, =9 cm kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 6 ) 8. [] [] m(^)=m(^) = cm =7 cm = cm kaç cm dir? 7. üçgen [K] ve [K] açýortay [] // [] Çevre ()= cm K ) ) ñ ) ò ) ñ6 ) ñ + toplamý kaç cm dir?. üçgen [] açýortay [F] [] [] [] F =+ cm F = 7 cm F + toplamý kaç cm dir? ) 7 ) 0 ) ) 8 ) 8 6. üçgen [F] ve [F] açýortay [] // [] = cm =7 cm 7 kaç cm dir? F ) ) ) 8 ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

253 ÇIORTY TST /. üçgen [] açýortay. F m(^)=80 m(^)= m(^)=+0 kaç derecedir? ) 0 ) ) 0 ) ) 0. O, O açýsýnýn açýortayý = O O m(^o)=0 O m(^o) kaç derecedir? ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0. m(^f)=m(^), m(^)=m(^), = oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 6. üçgen [] açýortay = + = + oraný kaç cm dir? 8 7 ) ) ) ) ) 7. üçgen [] açýortay üçgen m(^)=m(^), m(^)=m(^) =7 cm, = cm kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6 = cm =6 cm = kaç cm dir? 6 ) +ò ) +ò ) +ò ) +ò ) +ò. [] [] [] [] m(^)=m(^) =6 cm =0 cm 0 8. üçgen m(^)= m(^) = = cm =6 cm 6 kaç cm dir? 6 kaç cm dir? ) 8 ) 7 ) 6 ) ) ) ) ) 6 ) 7 ) 8 6 MTMTÝK SORU NKSI

254 ÇIORTY TST / 9. üçgen [] ve [] açýortay, = cm = cm oraný kaçtýr?. üçgen [] ve [] açýortay = cm 9 F =9 cm = cm F kaç cm dir? ) ñ ) ) 6 ) ñ6 ) ñ6 8 8 ) ) ) ) ) üçgen [], [] açýortay [] // [] [F] // [] = cm F üçgeninin F çevresi kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 8 6 üçgen =, m(^)=m(^) = cm, =8 cm Çevre () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 6. üçgen [] açýortay. [] [] [] [] F oraný F 6 kaçtýr? [] [], [] ve [] açýortay, =6 cm = kaç cm dir? ) ) ) ) ) ) ñ ) ñ ) ñ ) ) 6. üçgen [] açýortay [] [] [] [] =6 cm =8 cm 6 oraný kaçtýr? 8 6. üçgen [] ve [] açýortay = F = cm F = F kaç cm dir? 7 8 ) ) ) ) ) 7 6 ) ) ) ) 6 ) MTMTÝK SORU NKSI

255 KNRORTY TST / 6. üçgen [] kenarortay. G noktasý üçgeninin =+ cm = 7 cm aðýrlýk merkezi + = cm kaçtýr? + 7 G + G toplamý kaç cm dir? G ) ) ) 0 ) 9 ) 8 ) ) ) 0 ) 9 ) 8. üçgen [], [] kenarortay =6 cm =7 cm + toplamý kaç cm dir? üçgen [] []={F} = F = F F =9 cm kaç cm dir? F 9 ) ) ) 7 ) 9 ) ) 8 ) ) ) 7 ) G +7 G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi G =+ cm, G =+7 cm kaç cm dir? G noktasý üçgeninin, noktasý G üçgeninin G aðýrlýk merkezi oraný kaçtýr? G ) 9 ) ) ) ) 8 ) ) ) ) ) K F K G üçgen, [] ve [] kenarortay, K = cm K =8 cm + toplamý kaç cm dir? G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi [] []={}, = G, KG = cm F kaç cm dir? ) 7 ) ) ) 0 ) 8 ) ) ) 8 ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

256 KNRORTY TST / 6 9. G noktasý üçgeninin. aðýrlýk merkezi [] [] = G = cm kaç cm dir? G 7 G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] G =7 cm kaç cm dir? ) 8ñ ) 6ñ7 ) 6ñ ) ò0 ) ñ7 ) 7 ) ) ) 9 ) 0.. ñ G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi üçgen, [] [], =, = cm = cm kaç cm dir? [G] [], =, = cm G = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ò ) ò ) ò ) ò7 ) ñ ) ñ6 ) 8ñ. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = G = cm = cm G kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ). G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = G =6 cm = 6 cm G kaç cm dir? ) ) 6 ) ñ ) ñ ) ñ G G 6 6ñ. [] [] = = =7, cm =9 cm kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 7 6. Þekilde [] açýortay G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi =6 cm = cm 6 kaç cm dir? G ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ò MTMTÝK SORU NKSI

257 KNRORTY TST / 7.. G G ñ ñ G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] [] [], G = cm [] [], G =ñ cm, G =ñ cm kaç cm dir? kaç cm dir? ) 6ñ ) ñ ) ñ ) 6 ) ) ñ6 ) ñ ) 6ñ ) ñ ) ñ6. 6. G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] [G] [], G = cm kaç cm dir? [] [], = = cm, = = cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò ) ñ6 ) ñ7 F ) ) 6ñ ) ñ ) ñ ) ñ6 7.. ñ6 G dik üçgen [] [], [G] [G] = 6 cm G kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 6ñ G ò0 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] = cm, =ò0 cm kaç cm dir? ) ò )ñ6 ) ñ ) ñ ) ñ. G noktasý üçgeninin 8. aðýrlýk merkezi [] [] G =8 cm G =6 cm kaç cm dir? 8 G 6 G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G] oraný kaçtýr? G ) 0 ) ñ7 ) 6ñ ) ò ) ò ) ) ) ) ) 60 MTMTÝK SORU NKSI

258 KNRORTY TST / üçgeninde, köþesinden inen kenarortay V a, köþesinden inen kenarortay V b, köþesinden inen kenarortay V c olmak üzere, aþaðýda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? G a I. Va = b + c G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi G = G + G, G = cm kaç cm dir? ) 6 ) 9 ) 6ñ ) ) ñ b II. Vb = a + c c III. = a + b V b ) I ) II-III ) I-II ) I-III ) I-II-III 0.. G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G] G = cm, G = cm G kaç cm dir? üçgen, = = cm, = cm + toplamý kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 6ñ6 ) ò0 ) 8 ) 68 ) 6 ) 6 ) G 6 0 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, G =6 cm G =8 cm, G =0 cm kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 6. üçgen, [] kenarortay =7 cm, = cm =6 cm kaç cm dir? ) ñ7 ) ò0 ) ñ ) ò ) 6. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi G = cm 6 G =9 cm G = cm kaç cm dir? G 9 8 =, =6 cm, = cm, =8 cm kaç cm dir? ) ñ7 ) ò ) 6ñ ) 6ò ) ñ ) 8ñ7 ) 6ò ) ò ) 6ñ ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

259 KNRORTY TST / 8. ir üçgeninde; a, b, c üçgeninin kenarlarý V a, V b, V c üçgeninin kenarortaylarýdýr. V a +V b +V c =k.(a +b +c ) k kaçtýr?. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi G = cm. ) ) ) ) ) G =6 cm =7 cm G kaç cm dir? G ) ñ ) ò7 ) ò70 ) 8 ) ò7 G 7 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, G =6 cm G = cm, G =7 cm kaç cm dir? 6. üçgeninin kenarortaylarý V a, V b, V c dir. [] [] V a = cm, V c =6 cm V b kaç cm dir? )ò9 ) ) ñ ) ñ ) 6 6 ) ) ) ) ) G 6 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, G = cm üçgen, [] ve [] kenarortay, [] [] G =8 cm, G =6 cm =ñ cm, =ñ cm + + toplamý kaç cm dir? kaç cm dir? ) 0 ) 6 ) 86 ) 0 ) 8 ) ) ) 6 ) 8 ) G 6ñ ñ [] [], V b, V c üçgenin [] ve [] kenarlarýna ait kenarortaylardýr. =ñ cm V b +V c toplamýnýn deðeri kaç cm dir? ) ) ) ) 7 ) 8 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi [] []={G}, [] [], =6ñ cm =8 cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ò0 ) ò6 ) 6 MTMTÝK SORU NKSI

260 KNRORTY TST / K G 6 8 G F G noktasý, üçgeninin aðýrlýk merkezi, []//[] =, KG = cm G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [] [] =6 cm, =8 cm G + G + G toplamýnýn deðeri kaçtýr? K + GF toplamý kaç cm dir? ) ) ) ) 8 ) ) ) 60 ) 0 ) ) 0. üçgen [F] ve [] kenarortay []//[] KG = cm K F kaç cm dir? G F ) ) 6 ) 8 ) 0 ). 0 K G üçgen, G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi m(^k)=m(^k), =0 cm, = cm kaç cm dir?. ) ) ) ) ) 6. 8 üçgen, [] ve [] kenarortay, []//[F] G =8 cm F kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) ) 6 G G 0 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [] G m(^)=0 oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) F. üçgen K = K H = H = RH oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) üçgen [] ve [] kenarortay m(^f)=0 F = cm F = cm kaç cm dir? ) ò9 ) 6ñ ) ñ ) ò7 ) ñ7 R F H 0 K MTMTÝK SORU NKSI

261 KNRORTY TST / 9. Kenar uzunluklarý cm, 6 cm ve 8 cm olan bir üçgenin, en uzun kenarortayý kaç cm dir?. G noktasý üçgeninin noktasý ) ñ ) ò6 )ñ ) 6ñ ) ò0 G üçgeninin aðýrlýk merkezi G G + = cm G kaç cm dir?. Kenar uzunluklarý 6 cm, 7 cm ve 8 cm olan bir üçgenin, en kýsa kenarortayýnýn uzunluðu kaç cm dir? 6. ) ) 6 ) 8 ) 9 ) ) ) ) ) ) 7 ñ 6 G. 6 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, G, 0 doðrusal, G =ñ cm, G = =6 cm kaç cm dir? K G ) ñ ) ñ ) ñ ) 6ñ ) 6ñ 8 G noktasý, üçgeninin aðýrlýk merkezi [K] açýortay, =0 cm, =8 cm K oraný kaçtýr? G 7 0 ) ) ) ) ) 7 7. G G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, = G m(^g) kaç derecedir? ) ) 7 ) 90 ) 00 ) ve üçgen = ñ6 üçgen, [] açýortay, [] kenarortay = cm, = cm, =ñ6 cm kaç cm dir? = F =0 cm F = cm + toplamý kaç cm dir? 0 F ) 6 ) 8 ) 8ñ ) 8ñ6 ) 6 ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7 6 MTMTÝK SORU NKSI

262 KNRORTY TST / 9 9. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi m(^g)=0 G =6 cm =8ñ cm 6 0 G G kaç cm dir? 8ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ üçgen, = =, =6 cm =9 cm farký kaç cm dir? ) ) ) 7 ) 0 ) 6. üçgen, = cm, = cm = = = cm + toplamý kaç cm dir? ) ) ) ) ). [] [] K = K = = F = cm F =ò0 cm K kaç cm dir? F ) 7ò7 ) 6ò ) ò97 ) 9ò ) 8ò.. 8 G 6 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, G = cm G =8 cm, G =6 cm kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ò0 ) ñ F 6 G 7 G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi, ve F üzerinde bulunduklarý kenarlarýn orta noktalarý G =6 cm, G = cm, GF =7 cm kaç cm dir? ) ñ7 ) 6ñ7 ) 8ñ7 ) ò7 ) 9ñ 6. G noktasý, üçgeninin aðýrlýk merkezi, [G] [G] m(^g)=0, =0ñ cm, =ñ cm G kaç cm dir? ) 8ñ ) 6ñ6 ) 6ñ ) ñ6 ) ñ G 0 ñ 8 K F G üçgeninde, [] 7, [] 9 eþit parçaya bölünmüþtür. K = cm, K =8 cm G + F toplamý kaç cm dir? ) 7 ) 8 ) 9 ) 0 ) MTMTÝK SORU NKSI

263 MTMTÝK Soru ankasý 6. ÖLÜM ÜÇGNÝN YRIMI LMNLRI ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () çýortay Test () çýortay Test () çýortay Test () çýortay Test () çýortay Test (6) Kenarortay Test (7) Kenarortay Test (8) Kenarortay Test (9) Kenarortay TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

264 MTMTÝK Soru ankasý 7. ÖLÜM ÜÇGN LN Test( - 9) Üçgende lan KRTZYN egitim - yayinlari

265 ÜÇGN LN TST /. [] [] = cm. [] [] [] [] =8 cm lan () kaç cm dir? =9 cm kaç cm dir? ) ) 0 ) 8 ) 6 ) 9 9 ) ) ) 9 ) 8 ) 6. [] [] =7 cm lan ()=8 cm kaç cm dir? 7 ) ) ) 6 ) 7 ) 8 6. ir üçgeninde a, b, c bu üçgenin kenarlarýný, h a, h b, h c bu kenarlara ait yükseklikleri göstermek üzere a h a +b h b +c h c =6 cm olduðuna göre lan () kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 0 ) ). üçgen [] [] =7 cm =0 cm 7 7. [] [] =8 cm =9 cm lan () kaç 8 lan () kaç cm dir? cm dir? 9 ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) 0 ) 6 ) 0. [] [] lan ()= cm ifadesinin deðeri kaçtýr? 8. [] [], = cm, = cm lan () kaç cm dir? ) ) ) 0 ) 0 ) ) ) 0 ) 6 ) ) 6 68 MTMTÝK SORU NKSI

266 ÜÇGN LN TST / 9. [] [] m(^)= = cm lan () kaç cm dir?. [] [] [] [] m(^)=0 6 =6 cm 0 lan () kaç cm dir? ) 8 ) 0 ) ) 0 ) 6 ) ) ñ ) ) ) 0. [] [] m(^)=60 = cm lan () kaç cm dir? 60. üçgen [] [] = 6 = cm =6 cm lan () kaç cm dir? ) ñ7 ) ò ) ñ7 ) ñ ) 6ñ7 ) ñ ) ) 8ñ ) 8 ) ñ. [] [] [] [] = cm = cm lan () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ). [] [] [] [] m(^)=0 = cm 0 = lan () kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) 6. [] [] [] [] m(^)=. [] [] [] [] =ñ cm =ñ cm ñ ñ m(^)=60 lan ()= cm lan ()=y cm lan () kaç cm dir? y oraný kaçtýr? ) 8 ) 0 ) ) ) 6 ) ) ) ) ) ñ MTMTÝK SORU NKSI

267 ÜÇGN LN TST /. ir üçgeninde [] kenarýna ait h a yüksekliði [] kenarýnýn dýþýnda bir noktaya düþmektedir. Yukarýdaki veriye göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doðrudur?. [] [] =6 cm =ñ cm =ñ cm 6 ) ikizkenar üçgendir. ) dik üçgendir. ) geniþ açýlý üçgendir. ) dar açýlý üçgendir. ) çeþitkenar üçgendir. ñ ñ lan () kaç cm dir? ) 8ñ ) 6ñ ) 8 ) ñ ). [] [] = cm =7 cm lan () kaç cm dir? 7 ) 0 ) ) ) 6 ) 8 6. [] [], lan ()=6 cm çarpýmýnýn deðeri kaçtýr? ) ) 6 ) ) 0 ) 8. [] [] =9 cm =8 cm 7. 7 lan () kaç cm dir? 9 8 [] [], =7 cm, = cm, = cm lan () kaç cm dir? ) 6 ) ) 8 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) 0. [] [] [] [] =8 cm = cm 8 8. =0 cm kaç cm dir? 0 [] [], =, = cm, = cm lan () kaç cm dir? 0 ) 0 ) ) ) 8 ) 0 ) 8 ) 0 ) ) ) 70 MTMTÝK SORU NKSI

268 ÜÇGN LN TST / 9. üçgen =. kaçtýr? ( ) ( ) lan lan oraný eþkenar üçgen,, doðrusal = cm = = cm, lan ()=k lan () ) ) ) ) ) k kaçtýr? ) ) ) ) ) 9 0. üçgen [] [] = cm = cm = +. üçgen =7 cm = cm =6 cm = cm 7 6 lan () kaç cm dir? olduðna göre, ( ) ( ) lan lan oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). 7 7 ) ) ) ) ) üçgen [] [] =9 cm = cm =6 cm 9 6 üçgeninde [] 6, [] 7 eþit uzunlukta parçaya ayrýlmýþtýr. lan () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7 Taralý bölgenin alaný cm olduðuna göre üçgeninin alanýnýn türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. [] [] = = cm lan () kaç cm dir? ) ) ) ) ) üçgeninde [] 9, [] eþit uzunlukta parçaya ayrýlmýþtýr. Taralý bölgenin alaný 6 cm olduðuna göre lan () kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

269 ÜÇGN LN TST /. üçgen,, doðrusal m(^)=α. üçgen,, doðrusal =9 cm m(^)=α =6 cm 9 sin α= α lan () kaç cm dir? 6 = cm sin α= α lan () kaç cm dir? ) 9 ) ) ) 8 ) ) ) 0 ) 7 ) ) 6.. m(^)=α = cm α =6 cm 6 9 sin α= 0 lan () kaç cm dir? ) ) ) ) ) 9 m(^)=m(^f), =6 cm, = cm =9 cm, F =7 cm 6 9 ( ) ( ) lan lan F oraný kaçtýr? 8 8 ) ) ) ) ) 7 7 F 6 7. α m(^)=α, = cm, sin α=y lan () nin ve y türünden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? + y y ) y ) ) +y ) ) y 7. [] []={} =7 cm =8 cm = cm =9 cm ( ) ( ) lan lan oraný kaçtýr? 7 ) ) ) ) ) m(^)=α = cm =7 cm lan ()=7 cm sin α kaçtýr? ) ) ) ) ) α 7 8. =6 cm =0 cm lan ()=ñ cm lan () kaç cm dir? ) ñ ) ) ) ñ ) MTMTÝK SORU NKSI

270 ÜÇGN LN TST / 9. [] []={} [] [], = =ò cm =6 cm lan () kaç cm dir? ò 6. üçgen = cm =7 cm =8 cm = cm 8 7 ) ) ) ) 6 ) 7 ( ) ( ) lan lan oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 0. [] [] = = cm =ò0 cm lan () kaç cm dir?. = cm =6 cm = cm =0 cm 6 ) ) ) 6ñ ) ñ ) ñ ( ) ( ) lan lan 0 oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) [] [] = 7 = cm =6 cm lan () kaç cm dir? ) ) ) ) 7 7 ). = cm =6 cm =8 cm =9 cm ( ) ( ) lan lan oraný kaçtýr? 7 6 ) ) ) ) ) ve üçgen =6 cm. [] [] m(^)=m(^) =8 cm 8 =9 cm lan (F)=lan (F) 6 F =0 cm = lan () kaç cm dir? 9 oraný kaçtýr? ) 6ñ ) ) 0 ) 8ñ ) 0ñ ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

271 ÜÇGN LN TST /. 0 m(^)=0, = cm, = cm lan () kaç cm dir?. [] [] m(^)= = cm = cm ) ñ ) ñ ) ) ) ñ lan () kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) ñ ) 6ñ. m(^)= = cm = cm 6. lan () kaç cm dir? üçgen m(^)=, = cm, = cm lan () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ñ ) 7 ) ) 8 ) 0 ) ) = =6 cm =8 cm 6 6 m(^)=0, lan ()=6 cm çarpýmý cm dir? 8 lan () kaç cm dir? ) 0ñ ) 8ñ ) 6ñ ) ñ ) ñ ) 8ñ ) 6ñ6 ) 6ñ ) ñ ) ñ. m(^)= =6 cm =ñ 8. lan () kaç cm dir? üçgen = = cm, =8 cm ñ =6 cm lan () kaç cm dir? ) ñ6 ) ñ ) ñ6 ) ñ ) ñ6 7 ) 0 ) ) 0 ) ) 0 MTMTÝK SORU NKSI

272 ÜÇGN LN TST / 9. üçgen = = cm =6 cm = cm 6 lan () kaç cm dir? ) ) 6 ) 7 ) 8 ) 9. eþkenar üçgen [] [] =6 cm lan () kaç cm 6 dir? ) ñ ) ) ) 9ñ ) 9 0. üçgen [] []. eþkenar üçgen = cm = cm = =9 cm = cm 9 lan () kaç cm dir? lan () kaç cm dir? ) ) ) 7 ) ) ) 9 ) 6ñ ) 6 ) ñ ). eþkenar üçgen = cm. üçgen [] [] = = cm =6 cm 6 = cm lan () kaç cm dir? lan () kaç cm dir? ) ) ñ ) ñ ) ) 6 ) ) ) 6 ) 7 ) 8 6. eþkenar üçgen = =9 cm =7 cm 9. ir kenarýnýn uzunluðu ñ cm olan eþkenar üçgenin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ñ ) 6 ) 6ñ 7 lan () kaç cm dir? ) ñ ) ) 6 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

273 ÜÇGN LN TST /. = cm =6 cm =8 cm lan () kaç 6. üçgen = =8 cm = cm =7 cm 7 cm dir? 8 8 ) ò ) ñ7 ) 6ñ ) ) lan () kaç cm dir? ) 6ñ ) 6ñ ) 8ñ ) 8ñ ) 0ñ. Çevresi 0 cm olan üçgenin kenarlarýnýn uzunluklarý ardýþýk tam sayýlar alaný kaç cm dir? ) 0 ) ñ ) 6 ) 0ñ ) 0 6. = cm = cm =ò cm. üçgen = cm =6 cm = cm 6 ñ lan () kaç cm dir? =7 cm 7 ) ) ñ ) ) ñ ) lan () kaç cm dir? ) 6 ) ñ ) ñ6 ) ñ6 ) ñ 7. = =8 cm = cm 8 8. üçgen =7 cm =8 cm lan () kaç cm dir? =6 cm = cm 7 8 ) ñ ) ñ ) ñ7 ) ñ7 ) 9ñ6 6 lan () kaç cm dir? 8. Kenarlarýnýn uzunluklarý 8 cm olan eþkenar üçgenin alaný kaç cm dir? ) ñ ) ñ6 ) 6ñ ) 6ñ ) 0 ) 8 ) 8ñ ) 6 ) 6ñ ) 76 MTMTÝK SORU NKSI

274 ÜÇGN LN TST / 9.. l 9 K l noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi =7, lan (l)= cm lan (l) kaç cm dir? ) ) 0 ) 7 ) 0 ) 9 0. laný 8 cm iç teðet çemberinin yarýçapý cm olan üçgenin çevresi kaç cm dir? K noktasý üçgeninin iç teðet çemberinin merkezi =9 cm, = cm, = cm lan( K) oraný kaçtýr? lan K ( ) ) ) ) ) ) ) 6 ) 0 ) ) 8 ).. K 6 7 [] [], = cm, = cm üçgeninin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? üçgen [K] ve [K] açýortay = cm, =6 cm, =7 cm lan (K) kaç cm dir? 6 ) ) ) ) ñ ) ñ ) ) ) ) ). ir kenarý cm olan eþkenar üçgenin iç teðet çemberinin yarýçapý kaç cm dir? ) ñ ) ) ) 6 ) ñ. Çevresi 6 cm iç teðet çemberinin yarýçapý ñ cm olan üçgenin alaný kaç cm dir? 6. [K] ve [K] açýortay [] [] = cm = cm K lan (K) kaç cm dir? ) 9ñ ) 9 ) ) 6ñ ) 6 ) ) 0 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

275 ÜÇGN LN TST / 6. [F] [] [] [] F = cm = cm F =6 cm =7 cm lan () kaç cm dir? ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 ). [] [] [] [] =ñ cm ñ =9 cm = cm 9 lan () lan () farký kaç cm dir? ) ) 0 ) 9 ) 8 ) 7. [F] [] F = cm = cm =6 cm F 6 taralý bölgelerin alanlarý toplamý kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 0 ) 6. [] [] [] [] = cm = cm =9 cm lan () lan () farký kaç cm dir? 9 ) 7 ) 9 ) ) ). [] [] = cm = cm = cm = cm taralý alan kaç cm dir? 7. [] [] [FG] [] =7 cm FG = cm lan (F)=0 cm F ) ) ) 6 ) 8 ) 0 G lan () kaç cm dir? ) 8 ) ) ) 9 ) 6. = cm = cm = cm 8. lan () kaç cm dir? ) ) ) ) 6 ) 7 8 üçgen, [] [], =, =8 cm = cm lan () kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 6ñ ) 8ñ ) 78 MTMTÝK SORU NKSI

276 ÜÇGN LN TST / 6 9. ñ üçgen [] [], = = =ñ cm lan () kaç cm dir? ) ñ ) ñ ) ) ) ñ6. üçgen m(^)=60 = cm =9 cm 60 dörtgeninin alaný kaç cm dir? ) ) 9ñ ) 9 ) 6ñ ) 6 0. eþkenar üçgen =6 cm = cm = cm 6 lan () kaç cm dir?. m(^)= = =ñ cm = cm ñ lan () kaç cm dir? ) ) ñ ) 9 ) 0 ) 0ñ ) 8 ) ) ) ) 9. [] [] = cm = cm. =ñ cm =ñ cm =ñ cm ñ ñ taralý bölgenin alaný kaç cm dir? lan () kaç cm dir? ñ ) 0 ) ) ) 0 ) 60 ) ñ ) ñ6 ) ñ ) ñ6 ) 6. üçgen m(^)=α =6 cm =0 cm sin α= 6 α 6. = = cm =0 cm üçgeninin çevrel çemberinin yarýçapý kaç cm dir? lan () kaç cm dir? 0 ) 8 ) ) 0 ) ) ) ) ) 8 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

277 ÜÇGN LN TST / 7. Ýki üçgenin benzerlik oraný tir. Küçük üçgenin alaný 8 cm büyük üçgenin alaný kaç cm dir?. üçgen [] // [] = ) ) 0 ) ) 0 ) lan()= cm lan() kaç cm dir? ) ) 7 ) 0 ) ). 0 Δ Δ KF, [] ve [KL] açýortay, FL = cm lan(fkl) =0 cm, oraný kaçtýr? lan() F L K 6. üçgen [] // [] lan()= cm lan()= cm oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) 7 ) ) ) ) ) 7 6. [] // [] = lan()= cm lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 8 7. üçgen [] // [] // [FK] F = K = F K lan(kf)=6 cm lan() kaç cm dir? ) ) 7 ) 0 ) ) 6. üçgen [] // [] lan()=8 cm lan()= cm oraný kaçtýr? 8. üçgen [] // [] = lan()=8 cm lan() kaç cm dir? ) ) ) ) ) 7 ) 8 ) 0 ) ) ) 6 80 MTMTÝK SORU NKSI

278 ÜÇGN LN TST / ir üçgenin kenar uzunluklarý iki katýna çýkarýlýr ise alaný cm artýyor. una göre, bu üçgenin alaný kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) üçgen, m(^)=m(^), = cm lan()=lan() kaç cm dir?. ) ) 6 ) 0 ) ) üçgen [] // [FK] // [] = K = K lan(kf)= cm lan() kaç cm dir? F K ) 8 ) ) 6 ) 0 ) 8 üçgen, m(^)=m(^), =6 cm =8 cm lan() lan() oraný kaçtýr? ) ) ) ) ) üçgen [] // [FG] // [] = cm FG = cm =6 cm F G. üçgen eþkenar üçgen m(^)=0 = cm = cm lan() lan(fg) oraný kaçtýr? 6 lan() kaç cm dir? )8 )6 ) )9 ) ) ) ) ) ) [] // [] [] // [F] = cm F = cm F = cm lan(f)=6 cm F lan() kaç cm dir? 6. üçgen [] // [] = cm = cm lan() lan() oraný kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 6 ) 8 ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

279 ÜÇGN LN TST / 8. m(^)=m(^) lan()=6 cm lan()= cm oraný kaçtýr? ) ) ) ) ). üçgen,, doðrusal m(^)=m(^) =7 cm = cm 7 lan()= cm lan() kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 7 ) 0. [] [] m(^)=m(^) = cm = cm 6. [] [] m(^)=m(^) = cm =8 cm lan() kaç cm dir? lan() kaç cm dir? 8 ) ) 8 ) ) ) 7 ) 8 ) 6 ) 6 ) ) 8. [] [] m(^)=m(^) = cm = cm lan() kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 9 ) 7. 6 üçgen, m(^)=m(^)=, =6 cm = cm lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) 0 ) ) 8. [] [] m(^)=m(^) = cm + = cm 8. 6 üçgen, [] [], m(^)=, =6 cm lan() kaç cm dir? = cm lan() kaç cm dir? ) 6 ) ) 8 ) 0 ) 8 8 ) ) 8 ) 0 ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

280 ÜÇGN LN TST / 8 9. m(^)=m(^), = cm, = cm lan()=6 cm lan() kaç cm dir? 7 ) ) 6 ) ) )0. üçgen [] ve [] açýortay = = cm = cm lan() kaç cm dir? ) ) ) 6 ) 0 ) 8 0. [] [] m(^)=m(^) = = cm lan()=6 cm kaç cm dir?. üçgen [] [] m(^)=m(^) = =6 cm = cm lan() kaç cm dir? 6 6 ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) 6 ) ) 6 ). F 8 üçgen,,, F doðrusal, [] [] m(^)=m(^f), = cm, =8 cm lan() kaç cm dir? ) 0 ) ) ) 8 ). [] [] [] [] m(^)=m(^) = = cm = cm lan() kaç cm dir? ) ) ) ) ). üçgen [] açýortay m(^)= = cm = 6 cm 6 6. m(^)=60 m(^)=m(^) = cm = cm 60 lan() kaç cm dir? lan() kaç cm dir? ) ) 6 ) 9 ) 6 ) )9 )6 ) )9 ) MTMTÝK SORU NKSI

281 ÜÇGN LN TST / 9. üçgen [] ve [] kenarortay lan(f)=6 cm F lan(f) kaç cm dir? ) 6 ) 9 ) ) ) 8. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = G lan()= cm lan(g) kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi lan(g)=6 cm G lan() kaç cm dir? ) ) 8 ) ) ) 0 6. [] [] [] ve [] kenarortay =8 cm = cm F lan(f) kaç cm dir? ) ) 6 ) 0 ) ) 8. üçgen [] ve [] kenarortay lan(f)=6 cm lan(f) kaç cm dir? F 7. [] [] [] ve [] kenarortay =6 cm =9 cm F lan(f) kaç cm dir? ) ) ) ) ) 6 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 0. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = lan(g)= cm G 8. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = lan(g)= cm G lan() kaç cm dir? ) ) 6 ) ) 8 ) lan(g) kaç cm dir? ) 8 ) 9 ) 0 ) ) 8 MTMTÝK SORU NKSI

282 ÜÇGN LN TST / 9 9. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = = G lan()= cm lan(g) kaç cm dir?. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi [G] [] G lan()=9 cm =6 cm G kaç cm dir? ) ) 6 ) 8 ) 0 ) ) ) ) ) ) 0. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi [G] [] G = cm =7 cm G 7. G noktasý üçgeninin K noktasý G üçgeninin aðýrlýk merkezidir. lan(kg)= cm G K lan() kaç cm dir? lan() kaç cm dir? ) ) ) 8 ) 0 ) ) ) 8 ) ) 0 ) 6. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi [G] [G] G = G = cm G = cm lan() kaç cm dir? ) ) 0 ) ) 8 ) 0. G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi = = KF lan(kfg)=8 cm K G F lan(g) kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 0 ) ). G noktasý üçgeninin aðýrlýk merkezi =6 lan(g)= cm G 6. üçgen [] kenarortay m(^)=m(^) = lan()= cm lan() kaç cm dir? lan() kaç cm dir? ) 90 ) 7 ) 60 ) ) 0 ) 0 ) ) 0 ) ) MTMTÝK SORU NKSI

283 MTMTÝK Soru ankasý 7. ÖLÜM ÜÇGN LN ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Üçgende lan Test () Üçgende lan Test () Üçgende lan Test () Üçgende lan Test () Üçgende lan Test (6) Üçgende lan Test (7) Üçgende lan Test (8) Üçgende lan Test (9) Üçgende lan TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

284 MTMTÝK Soru ankasý 8. ÖLÜM VKTÖRLR Test( - ) Vektörler KRTZYN egitim - yayinlari

285 VKTÖRLR TST /. nalitik düzlemde, d //d = vektörünün y vektörü O türünden ifadesi aþaðýdakilerden hangisidir? d d. Yandaki düzlemsel þekilde verilenlere göre, u+ v k toplamýný gösteren vektör aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) u k v ) ) ) ) ) ) ). Yandaki düzlemsel þekilde verilenlere göre, + toplamýný gösteren þekil aþaðýdakilerden hangisidir?. nalitik düzlemde, bir vektör için, aþaðýdakilerden hangisi deðiþtirilirse vektör deðiþmez? I. oðrultusu II. Yönü III. Uzunluðu IV. aþlangýç noktasý V. itim noktasý ) ) ) ) I ) I, II ) I, II, III ) IV, V ) I, II, III, IV, V ) ) 6. Yandaki düzlemsel þekilde verilenlere göre, b+ c+ = 0 c b a sartýný saðlayan vektörü aþaðýdakilerden hangisine eþittir? d f e ) a+ d ) a+ e ) a+ d+ e ) d+ f c ) d+ e+ f. e d a c b Yukarýdaki düzlemsel þekilde verilenlere göre, + toplamý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) a ) b ) c ) d ) e 7. a b d c Þekilde verilen a, b, c, d vektörleri için a+ b+ c d ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) d ) 0 ) a+ b+ c ) d ) d 88 MTMTÝK SORU NKSI

286 VKTÖRLR TST / 8. Yandaki düzlemsel þekilde verilenlere göre, + + toplamý olan vektör aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) ) ) 0 ). nalitik düzlemde, =(, ) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (, ) ) (,) ) (,6) ) (, ) 9. üçgeninde, aþaðýda verilenlerden hangisi, vektörüne eþittir?. nalitik düzlemde, =(, 6) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) ( 6,) ) (,6) + ) + ) ) ) ) ( ) 0. dörtgeninde, =. nalitik düzlemde, =(a,b+) F = F =(a+,) + toplamýný F vektörleri veriliyor. = a b farký kaçtýr? gösteren ifade aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 0 ) ) ) 6 ) F ) F ) F ) F ) F. nalitik düzlemde, kare [] ve [] köþegen + toplamýný gösteren ifade. nalitik düzlemde, =(6, 8) =(a, b+) aþaðýdakilerden hangisidir? vektörleri veriliyor. = a+b toplamý kaçtýr? ) ) ) ) ) ) ) 6 ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

287 VKTÖRLR TST /. nalitik düzlemde, vektörü ile vektörü eþit vektörler ise aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? I. oðrultularý aynýdýr. II. Yönleri aynýdýr. III. üyüklükleri aynýdýr. IV. aþlangýç noktalarý aynýdýr. V. itim noktalarý aynýdýr.. nalitik düzlemde, =(9, 6) vektörü aþaðýdakilerden han- gisidir? ) (,6) ) (,6) ) (, ) ) (, ) ) (6, ) ) I, II ) I, II, III ) III ) IV, V ) I, II, III, IV, V 6. nalitik düzlemde, =(,) =(, ). nalitik düzlemde, =(,a ) =(a+,b ) vektörleri veriliyor. = b kaçtýr? nin yer vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (, ) ) (,) ) (, ) ) (,) ) ) ) ) ) 7. nalitik düzlemde, =(8,0) =(7,). nalitik düzlemde, =(, ) =(a+,b ) vektörleri veriliyor. = a b kaçtýr? nýn yer vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (7,) ) (, 8) ) (,8) ) ( 7, ) ) (,) ) 6 ) ) ) 0 ) 8. nalitik düzlemde, (0,) (,) (,). nalitik düzlemde, =(, ) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? (8, ) noktalarý veriliyor. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) =(,) ) =(,) ) =(, ) ) (,) ) (6, ) ) (, ) ) (, 6) ) (9, ) ) =( 0,8) ) =(8, ) 90 MTMTÝK SORU NKSI

288 VKTÖRLR TST / 9. nalitik düzlemde, (,) =(6,) noktasýnýn koordinatlarý aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (0,) ) (,0). nalitik düzlemde, =(,6) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (6,) ) (, 6) ) ( 6, ) ) (,0) ) (0,6) 0. y 6 6 O. nalitik düzlemde, =(8,) =(,) nalitik düzlemde, þekildeki verilenlere göre, nin yer vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? + vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (,) ) (,) ) (, ) ) ( 8,6) ) (8,0) ) ( 6,) ) (6, ) ) (,7) ) (,). nalitik düzlemde, (,7) (,6) nin yer vektörünü gösteren þekil aþaðýdakilerden hangisidir? ) y O ) y O ) y O. nalitik düzlemde, =(,) =(,) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) y ) 7 y ) (,) ) (,) ) (, ) ) (,) ) (,) O O. =(,) =(,) =(0, ) = vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? 6. nalitik düzlemde, =(, ) + =(0,) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (,) ) (,) ) (,6) ) (6, ) ) (,) ) (, 7) ) (,7) ) (,) ) (, ) MTMTÝK SORU NKSI

289 VKTÖRLR TST /. nalitik düzlemde, =(, ) =(,) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (, ) ) (,) ) (, ) ) (,) ) (,). nalitik düzlemde, (,0) (, ) =(,) + vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,6) ) (, ) ) (,) ) (,) ) (, ). nalitik düzlemde, =(,) =(,) + vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (0,) ) (8,) ) ( 6,8) ) (,) ) (,8) 6. nalitik düzlemde, =(,) =(,) =(,) =(,) + vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (0, ) ) (,) ) (,) ) (,). nalitik düzlemde, =(,) =(,0) vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? ) (8,8) ) (,) ) (,) ) (, ) ) (,) 7. nalitik düzlemde, vektörünün uzunluðu kaç br dir? ) 0 ) ) ) ). nalitik düzlemde, =(, ) =(a,b) =(7,) + = vektörü aþaðýdakilerden hangisidir? )(,) )(,6) ) (, ) ) (,) ), 8. nalitik düzlemde, =(,) kaç br dir? ) ) 6 )8 )6 ) 9 MTMTÝK SORU NKSI

290 VKTÖRLR TST / 9. nalitik düzlemde, =(8, 6) vektörünün normu (uzunluðu) kaç br dir? )6 )8 )0 )6 )8. nalitik düzlemde, (,) (,) =0 br in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 ) ) 0. =(+,) vektörünün normu (uzunluðu) kaç olabilir? br. nalitik düzlemde, =(a+,b ) =(a,b+) ) ) 0 ) ) ) vektörünün uzunluðu kaç br dir? ) 0 ) ) ) ). nalitik düzlemde, =(, ) =(, ) kaç br dir?. nalitik düzlemde, (,) (0,) (, ) + kaç br dir? ) ) ) ) ) ) ) ) 6 ) + ) +. nalitik düzlemde, (, ) (0,) kaç br dir? 6. nalitik düzlemde, =(,0) =(, ) + kaç br dir? )6 ) ) ) ) ) ) ) ) ) MTMTÝK SORU NKSI

291 MTMTÝK Soru ankasý 8. ÖLÜM VKTÖRLR ÐRLNÝRM oðru Yanlýþ oþ Net Test () Vektörler Test () Vektörler Test () Vektörler TOPLM NOTLR: KRTZYN egitim - yayinlari

292 MTMTÝK Soru ankasý 9. ÖLÜM ÝSTTÝSTÝK - OLSILIK Test( - ) Ýstatistik Test() Olasýlýk KRTZYN egitim - yayinlari

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1 KRTEZYEN ÇRPIM TEST /. (a,b)=(,6) lduðuna göre, a+b tplamý kaçtýr? ) ) 6 C) 8 D) 0 5. ={,} ={a,b,c} lduðuna göre, x kartezyen çarpýmý kümesi aþaðýdakilerden ) {(,a),(,b),(,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,),(b,),(c,),(a,),(b,),(c,)}

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden 10 Kümeler ÖDEV TESTİ TEST - 1 6. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır? ) 24 ) 28 C) 37 D) 38 E) 42 1. = {1,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır.

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır. Küme: elirli nesneler topluluğuna küme adını veriyoruz. n iyi sanatçı ( - ) n güzel şarkı ( - ) Sınıftaki en güzel kız ( - ) Sınıftaki mavi gözlü erkekler ( + ) Uçan insanlar ( + ) oş Küme: lemanı olmayan

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER KÜMELER Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesidir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Kümeler genellikle A, B, C,... gibi büyük harflerle gösterilir. x nesnesi A kümesinin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik ÜNİTE 11 ÜNİTE Kümeler 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler 9 MATEMATİK 1. ÜNİTEDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR 1. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Kazanım 9.1.1.1: Küme kavramını

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Gerçek Sayılar... 4 Doğal Sayılarda İşlemler... 4 Tam Sayılar... 4 Rasyonel Sayılar... 5 İrrasyonel Sayılar... 5 Gerçek (Reel) Sayılar... 6 9 Konu

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar MTEMTİK T T Ü R K N D O L U L İ S E S İ M T E M T İ K Üzerine Kısa Çalışmalar KONY \ SELÇUKLU 017 MTEMTİK KÜMELER (CÜMLELER).1 Küme (Cümle) Kavramı Matematiğin dili mantıktır., matematiğin kendisini anlatabilmesini

Detaylı

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim İçindekiler 1. Küme Kavramı...6-7 2. Kümelerin Gösterimi...8-15 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 16-17 4. lt Küme Kavramı... 18-27 5. Denk ve şit Kümeler... 28-29 6. Kümelerde irleşim ve Kesişim... 31-41

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı