KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?"

Transkript

1 KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar D) Dolaptaki bazý giysiler E) Mutsuz insanlar ) 7 9 ) 9 7 ) 7. þaðýdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez? ) Türkiye deki araba markalarý ) Türkiye deki. lig Futbol takýmlarý ) Türkiye deki ilköðretim okullarý D) Türkiye deki sanat severler E) Türkiye deki aðaç türleri D) E) 7 7. Sýnýfýmýzda... öðrenciler. ifadesinin bir küme belirtmesi için... yerine aþaðýdakilerden hangisi yazýlabilir? 7. ={,,,} kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) fazla ders çalýþan ) az ders çalýþan ) mutlu olan D) gözlüklü ) ) ) E) sevilen D) E). ten küçük doðal sayýlarýn liste yöntemiyle gösterimi aþaðýdakilerden ) {,,,,} ) {0,,,,,} ) {0,,,,} D) {,,,} E) {0,,,}. KRTEZYEN kelimesindeki harflerin liste yöntemi ile gösterimi aþaðýdakilerden 8. c kümesinin liste biçiminde gösterimi aþaðýdakilerden a b ) {K,,R,T,E,Z,Y,E,N} ) {K,,R,T,E,Z,Y,N} ) {K,R,T,Z,Y,N} D) {K,,R,T,Z,Y,N} E) {K,,R,Y,N} 6 ) {a,b,c,} ) {a,b,c,,} ) {,,a,b} D) {a,b,c,,,} E) {a,b,c,} 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

2 KÜMELER TEST / 9. þaðýdakilerden hangisi ={,,,} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimidir?. ÇNKKLE kelimesindeki harflerden oluþan kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) {x x<, x N} ) {x x, x N} ) {x x<, x Z + } D) {x x<, x Z} E) {x x, x Z} ) 0 ) 9 ) 8 D) 7 E) 6 0. ={0,,,,} kümesi aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ olarak gösterilmiþtir?. ={ÇNKKLE} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 9 ) ={x x, x N} ) ={x x<, x Z + } ) ={x <x<, x Z} D) ={x 0 x<, x N} E) 0. ={a,b,c,d} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) 6 ) ) D) E). ={a,b,{c},{d,e}} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) a ) b ) {c} D) d E) {d,e}. ={,,,7,9} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 6. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. Kümeyi oluþturan nesnelere kümenin elemaný denir. II. x, kümesinin elemanýdýr. ifadesi x þeklinde gösterilir. III. kümesinin eleman sayýsý s() þeklinde gösterilir. IV. ir kümenin elemanlarý yer deðiþtirebilir. V. ir kümede hiç bir eleman birden fazla yazýlamaz. ) ) ) D) 7 E) 9 ) ) ) D) E) - -D -D E D - -E SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

3 KÜMELER TEST /.,,,7 rakamlarýndan oluþan küme olsun. una göre, aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?. ={k 7<k<9, k Z} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) ={,,7,} D) kümesinin eleman sayýsý tür. E) ) 9 ) 0 ) D) E). a Yukarýdaki þemada verilen küme için aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? b 6. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý tir? ) ={x 0 x<, x N} ) ={x x<0, x N} ) ={x 0 x, x N} D) ={x 0<x, x N} E) ={x 0<x<, x N} ) ) ) a D) b E). ={x x 7, x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 7. ={x x<7, x asal sayý} olduðuna göre, s() kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0 ) 0 ) ) D) E). ={x x<, x N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? 8. ={x x<, x=k, k N} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 8 ) ) ) 6 D) 8 E) 0 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

4 KÜMELER TEST / 9. ={x 8<x <7 ve x Z} kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) 6 E) 9. þaðýdaki ifadelerden hangileri doðrudur? I. Elemaný olmayan kümeye boþ küme denir. II. oþ küme veya {} sembolleri ile gösterilir. III. ={ } kümesinin eleman sayýsý sýfýrdýr. ) Yalnýz I ) I ve II ) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 0. þaðýdakilerden hangisi ={x <x<0, x=k, k Z} kümesinin elemanýdýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0. þaðýdakilerden hangileri boþ kümedir? I. den küçük asal sayýlar II. Haftanýn bazý günleri III. Haftanýn R harfi ile baþlayan günleri IV. ün katý olan 0 dan küçük doðalsayýlar ) I ve III ) II ve IV ) II ve III D) I ve IV E) I, II ve III. ={x x+<0 ve x N} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin elemaný deðildir? ) ) ) D) 6 E) 7. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonludur? ) Doðal sayýlar kümesi ) Tam sayýlar kümesi ) (0,) aralýðýndaki rasyonel sayýlardan oluþan küme D) 00 basamaklý sayýlardan oluþan küme E) 0 dan küçük tam sayýlardan oluþan küme 6. þaðýdaki kümelerden hangisinin eleman sayýsý sonsuzdur?. ={x x = veya x = 8} kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) {,,} ) {, } ) {,} D) {,} E) {,,,} ) Ülkemizdeki aðaçlar kümesi ) sal sayýlar kümesi ) Türkçe bilen insanlar kümesi D) Evimizdeki eþyalarýn kümesi E) Dünyadaki canlýlarýn kümesi -E - -D -D E 0-E -E D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

5 KÜMELER TEST /. þaðýda verilen küme çiftlerinden hangisi, eþit kümelerdir?. ={,,,} kümesi aþaðýdaki kümelerden hangisine eþittir? ) ={,,} ) ={,} ={,,,} ={,,} ) ={,,} D) ={,,7} ={a,b,c} ={7,,} E) ={,,} ={,, } ) {,,,} ) {x 0<x<, x Z} ) {x 0<x, x Z} D) {x 0 x<, x Z} E) {x x<, x Z}. ={,,a} ={b,, } ={c,a,b} kümeleri veriliyor. == olduðuna göre, a+b c ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 8 6. ={a,b,{a},{b},{a,b}} kümesi verilmiþtir. olduðuna göre, kümesi kaç elemanlýdýr? ) ) ) D) 6 E) 7. a c c a b Yukarýdaki þemada verilen, ve kümeleri için, == olduðuna göre, a, b ve c harflerinin yerine aþaðýdaki rakamlardan hangileri yazýlmalýdýr? a b c ) ) ) D) E) 7. ={,,7,9} kümesi aþaðýdaki kümelerden hangisine denktir? ) {,,7} ) {,7,9,,,} ) {x x<, x Z} D) {x x<6, x asal sayý} E) {x x<, x N}. ={arpa kelimesinin harfleri} ={para kelimesinin harfleri} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? 8. ={x x = veya x =9} olduðuna göre, aþaðýdaki kümelerden hangisi kümesine denk bir kümedir? ) ={a,r,p,a} ) ={p,a,r,a} ) s()= D) s()= E) = 0 ) {a,b,c,d} ) {a,b,c} ) {,} D) {,,,,} E) {,9} 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

6 KÜMELER TEST / 9. ve herhangi iki küme olmak üzere kümesinin bütün elemanlarý ayný zamanda kümesinin de elemaný ise kümesi kümesinin alt kümesidir denir ve þeklinde gösterilir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi ={,,a,b,c,d} kümesinin bir alt kümesidir? ) {a,d,e} ) {,,a,b} ) {,,,a} D) {a,b,c,} E) {,,a,d}. olduðuna göre, ve kümeleri aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþ olabilir? ) {,,} {,} ) {,} {,,} ) {,,} {,,} D) {a,b} {a,c} E) {a,b,c} {a,b,d} 0. ={,,} kümesinin alt kümelerinden biri aþaðýdakilerden ) { } ) {,,} ) {,,} D) {,,} E) {,,, }. ={x,y,z,t} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {x,y} ) {y,z,t} ) {x,y,z,t} D) {x,t} E) {x,y,z,t}.. {,} X {,,,,} olduðuna göre, X kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) {,} ) {,,} ) {,,} D) {,,} E) {,,,,} ) ) ) D) E). ={a,b,{c,d},e} kümesi veriliyor. þaðýdakilerden hangisi kümesinin bir alt kümesi deðildir? 6. ={a,b,c,d} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kümesinin öz alt kümelerinden deðildir? ) {a} ) {b} ) {a,b} D) {c,d} E) {e} ) ) {a,c} ) {a,c,d} D) {a,b,d} E) {a,b,c,d} -D -E - -E E D -D - -D - 6-E 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

7 KÜMELER TEST /. 7 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsý kaçtýr? ) 7 ) ) 6 D) 8 E). lt küme sayýsý olan bir kümenin, öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) E). ={a,b,c,d,e} olduðuna göre, kümesinin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 6. ={,,,a,b,c} kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E). ={a,b,{a,b}} kümesinin kaç tane alt kümesi vardýr? 7. Öz alt küme sayýsý 7 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) D) 6 E) ) ) ) 6 D) 7 E) 8. lt küme sayýsý 6 olan bir kümenin, eleman sayýsý kaçtýr? 8. lt küme sayýsý ile öz alt küme sayýsýnýn çarpýmý 6 olan bir kümenin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) 7 E) 6 ) ) ) D) E) 6 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

8 KÜMELER TEST / 9. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur? ) 8 ) ) 6 D) 0 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunur, bulunmaz? ) ) 0 ) 6 D) 0 E) 8 0. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda bulunmaz? ) ) 6 ) D) 8 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda veya bulunur? ) 0 ) ) 0 D) 8 E) 6. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve bulunur? ) 8 ) ) 6 D) 0 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunmaz, bulunur? ) 6 ) ) 8 D) 6 E). ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaçýnda ve ten herhangi biri bulunmaz? 6. ={,,,,} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunur, bulunmaz? ) 0 ) ) D) 8 E) 6 ) ) 6 ) 0 D) E) 6 -D -D - -E D D -E - -E 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

9 KÜMELER TEST /. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý kaç alt kümesi vardýr? ) 6 ) 0 ) D) E) 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunmaz? ) ) 8 ) 0 D) E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 6 ) D) E) 0 6. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur, b bulunmaz? ) ) 0 ) 8 D) 6 E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin en çok elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? 7. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur? ) 7 ) ) 8 D) E) 6 ) ) 6 ) 8 D) 0 E). ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a bulunur? 8. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a veya b bulunur? ) 8 ) 0 ) D) E) ) 8 ) 0 ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

10 KÜMELER TEST / 9. ={a,b,c,d,e,f} ={a,b} olduðuna göre, kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaç tanesi kümesini kapsar? ) ) ) 6 D) 8 E) 0. {a,b} K {a,b,c,d,e,f} koþulunu saðlayan elemanlý kaç K alt kümesi yazýlabilir? ) ) ) D) 6 E) 8 0. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda a ve b bulunur, c bulunmaz? ) 7 ) 6 ) D) E). Sekiz elemanlý bir kümenin bir elemanlý alt küme sayýsý ile üç elemanlý alt küme sayýsýnýn toplamý kaçtýr? ) 68 ) 6 ) 6 D) 8 E) 6. ={a,b,c,d,e,f} kümesinin elemanlý alt kümelerinin kaçýnda c bulunur, a ve b nin ikisi de bulunmaz?. Üç elemanlý alt küme sayýsý, dört elemanlý alt küme sayýsýna eþit olan bir kümenin beþ elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) 6 E) 8 ) ) 7 ) D) E) 0. {,,} K {,,,,,6,7} koþulunu saðlayan kaç tane K kümesi yazýlabilir? 6. ir kümenin eleman sayýsýný arttýrdýðýmýzda, alt küme sayýsý kaç kat artar? ) ) 8 ) 6 D) E) 6 ) ) 7 ) 8 D) E) 6 - -D E 7-8-D 9-0-E - - -D D 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

11 KÜMELER TEST / 6. ={a,b,c,d,e,f} ={d,e,k,l,m} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden. ={x x<, x R} ={x <x, x R} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {d,e} ) {a,b,c} ) {a,b,c,d,e} D) {a,b,c,k,l,m} E) {a,b,c,d,e,f,k,l,m} ) {x x, x R} ) {x <x<, x R} ) {x x<, x R} D) {x x<, x R}. E) {x x, x R} 7 6 Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden ) {,} ) {,,,} ) {,,,6,7} D) {,,,,,6,7} E) {,,,7} 6. K=( 8,] L=(,9] olduðuna göre, K L kümesi aþaðýdakilerden ) ( 8,] ) ( 8,] ) ( 8,9] D) (,] E) (,9]. ={URF kelimesinin harfleri} ={DN kelimesinin harfleri} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {,D,N,U,R,F} ) {,U,F} ) {D,,F,R} D) {R,F,D,N,} E) {} 7. ={,,a,b,c,d} ={,O,a,c,e,f} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) 7 E) 9. ={,,,7} ={0,,,6,8} olduðuna göre, kümesinin eþiti aþaðýdakilerden ) {x x 8, x N} ) {x <x<7, x N} ) {x 0 x<8, x Z} D) {x x<9, x Z} E) {x 0<x<8, x Z} 6 8. M={x,y,z,t} N={x,z,n,k,l} olduðuna göre, M N kümesinin iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 6 ) ) D) E) 8 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

12 KÜMELER TEST / 6 9. ={,,,,,6} ={,,6,8,0} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden ) {,,} ) {,,6} ) {,,,6} D) {,,6,8,0} E) {,,,,,6,8,0}. ={,,,,7,0} ={,,,6,7,9} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E) 0. a b e. ={,,{,},,{}} ={,,{},,} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? d c f ) ) ) D) E) Yukarýdaki þemaya göre kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c,d} ) {e,f} ) {b,c} D) {a,d} E) {a,b,c,d,e,f}. ={x x<, x Z} ={x <x<8, x Z} olduðuna göre, kümesi aþaðýdakilerden. ={x 0 x<0, x Z} ={x x<0 ve x asal sayý} kümeleri veriliyor. una göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 8 ) 7 ) 6 D) E) ) {x x<, x Z} ) {x x<8, x Z} ) {x x<8, x Z} D) {x x<, x Z} E) {x <x<, x Z}. =[ 7,) =(,) olduðuna göre, aþaðýdakilerden 6. ve herhangi iki küme olmak üzere, s()=8 s()= olduðuna göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( ) en çok 0 dir. II. s( ) en az dir. III. s( ) en çok 8 dir. IV. s( ) en az 0 dýr. ) [ 7,) ) [ 7,) ) (,) D) (,) E) (,) ) 0 ) ) D) E) -E -D E E -D E 7 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

13 KÜMELER TEST / 7. ir okulun 9. sýnýf öðrencileri arasýnda yapýlan bir ankette evrensel küme aþaðýdakilerden hangisi olur? ) Okuldaki bütün öðrenciler. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri. ) Okuldaki 9. sýnýf öðrencileri dýþýndaki bütün öðrenciler. D) Okuldaki 0. sýnýf öðrencileri. E) Okuldaki 0. sýnýf öðrencileri dýþýndaki öðrenciler.. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E olduðuna göre, ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,} ) {6,7} ) {8,9} D) {,,} E) {6,7,8,9}. kümesi, E evrensel kümesinin içinde bulunan bir kümedir. ={,,} olduðuna göre, E kümesi aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) {,,} ) {,,,} ) {,,,} D) {,,,6} E) {,,,,,6} 6. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E olduðuna göre, ( ) ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesidir. E={,,,,,6,7,8} ={,,7} olduðuna göre, ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,,,,,6,7,8} ) {,,7} ) {,,,6,8} D) {,,,7,8} E) {,,,7} ) {,,,,,6} ) {,,,6,7,8} ) {7,8} D) {,,,6} E) {,,,6,7,8} 7. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E={a,b,c,d,e,f,g} ={b,c,f} ={a,b,g} olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ý ={a,d,e,g} ) ý ={c,d,e,f} ) ( ) ý ={a,c,d,e,f,g} D) ( ) ý ={d,e} E) E ý ={a,b,c,f,g}. kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesidir. E Yukarýda verilen þemaya göre, ý ( kümesinin tümleyeni) kümesi aþaðýdakilerden ) {,,6} ) {,,} ) {,,,} D) {,,,6} E) {,,,,,6} ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. una göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ý =E II. E ý = III. ( ý ) ý = IV. ( ) ý = ý ý V. ( ) ý = ý ý ) ) ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

14 KÜMELER TEST / 7 9. kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. E={,,,,,6,7} ={,,,6} olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) ) ) D) E). ={a,b,c,d,e} ={d,e,f,g,k} olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c} ) {d,e} ) {f,g,k} D) {a,b,c,f,k} E) {a,b,c,d,e,f,g,k} 0. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir.. s()+s( ý )= s()+s( ý )= olduðuna göre, s(e) kaçtýr? ) 9 ) ) D) 6 E) 8 Yukarýda verilen þemaya göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {,,,,} ) {,} ) {,,6,7,8} D) {,,} E) {6,7,8}., ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s( ý )= s()+s( ý )= s()+s( ý )= olduðuna göre, s(e) kaçtýr? ) 7 ) 9 ) D) E). ={x x<6, x Z} ={x x 7, x Z} olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) {,,0} ) {,,6} ) {,,6} D) {,6,7} E) {,6,7}. ve kümesi, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s()+s()=6 s(e)= s( ý )= olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) ) 0 ) 9 D) 8 E) 7 6. =(,] =[,) olduðuna göre, \ kümesi aþaðýdakilerden ) (,] ) (,) ) (,) D) [,] E) (,) - -D E 7-E D - -D -E SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

15 KÜMELER TEST / 8. ={,,,,,6}. ={,,6,8,0} olduðuna göre, s(\ ) kaçtýr? ) ) ) D) E) 7 6 Yukarýda kümesinin Venn þemasý verilmiþtir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?. ={,,,,,6} ={,,} olduðuna göre, s(\ )+s(\ ) toplamýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 ) ={,} ) ={,,,,,6,7} ) \ ={,} D) \ ={,6,7} E) ( )\( )={,,,,6,7} 6. ={,,,,a,b} ={a,b,,,7,9} olduðuna göre, aþaðýdakilerden kaç tanesi kesinlikle doðrudur? I. s( )=8 II. s( )= III. s(\ )= IV. s(\ )= V.. ={,,,} ={,,,,6} ={,,6,8} olduðuna göre, ( )\( ) kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) ) ) D) E) 6 ) ) ) D) E) 7. þaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. II. III. IV.. ={,,{,},} ={,{,},,{}} olduðuna göre, \ kümesinin öz alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 7 D) E) 0 \ \ V. E ý ) ) ) D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

16 KÜMELER TEST / 8 8. ={a,b,c,d,e,f} ={b,d,g,h,k} olduðuna göre, (\ ) (\ ) kümesi aþaðýdakilerden ) {a,b,c,d,e,f} ) {a,c,e,g} ) {a,c,e,f} D) {g,h,k} E) {a,c,e,f,g,h,k}. s()=0 s( )= olduðuna göre, s(\ ) kaçtýr? ) ) ) 6 D) 8 E) 0 9. Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? s()=0 s(\ )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) 8 ) 0 ) D) E) 8 ) \ ={,} ) \ ={,,} ) \( )={,} D) ( ) ={,,,6} E) ( )\={7,8} 0. þaðýdaki verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. s( )=s()+s() s( ) II. s( )=s(\ )+s(\ ) III. s()=s(\ )+s( ) IV. s( )=s()+s(\ ). s(\ )= s(\ )= s( )= olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) 7 D) 9 E) ) I ve II ) I, III ve IV ) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV. s(\ )=7 s(\ )= s( )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr?. s( )=8 olduðuna göre, s() s(\ ) farkýnýn deðeri kaçtýr? ) ) ) 6 D) 7 E) 8 ) ) 6 ) 8 D) 0 E) - - -D - -E 6-D 7-8-E 9-E D -D - 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

17 KÜMELER TEST / 9. E={,,,,,6,7,8} ={,,,} ={,,,6} ={,,6,7} kümeleri veriliyor. una göre, yukarýda liste yöntemi ile verilen kümelerin venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) 6 7 E 8 ) E E Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ( ) ý ={h} II. ( ) ý ={g,h} III. (( ) ( )) ý ={a,c,d,g,h} IV. \ ={d,g} V. (\ ) (\ ) ={a,d,g} a d b e g f c h ) E D) 6 E 7 8 ) ) ) D) E). n elemanlý bir kümenin en az iki elemanlý alt küme sayýsý aþaðýdakilerden hangisiyle hesaplanabilir? E) E n n n n n n ) ) + + ) + 0 n n n n n n n D) E) 0 0. K={,,,, }. a b c kümesinin üç elemanlý alt kümelerin kaçýnda yoktur? ) 6 ) ) D) E) d e g f 6. ={x x<6, x N + } olduðuna göre, kümesinin en az elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? Yukarýdaki þemaya göre, aþaðýdaki ifadelerden kaç tanesi doðrudur? I. ={e} II. ={b,e} III. \ ={a,b} IV. ( )\={b} V. (\ ) ={b} VI. ( ) ( )={d,e,f} ) ) 8 ) 6 D) E) 6 7. ve kümeleri, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. ý ={,,,,,6} ý ={,,6,8,9} olduðuna göre, kümesinin tümleyeninde kaç eleman vardýr? ) ) ) D) E) 6 ) ) ) D) E) 6 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

18 KÜMELER TEST / 9 8. ve, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(e)= s( ý )= s(\ )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr?., \ ve \ kümelerinin alt küme sayýlarý sýrasýyla, 8, 6 ve dir. una göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E) ) ) 7 ) 9 D) 0 E) 9. olmak üzere, kümesinin alt küme sayýsý 6, \ kümesinin öz alt küme sayýsý olduðuna göre, kümesinin eleman sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 6 ) D) E). oþ kümeden farklý ve kümeleri veriliyor. ý = olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) ) = ) = D) = E) ý = 0. En çok elemanlý alt kümelerin sayýsý olan bir kümenin en az elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 0 ) D) 0 E). ve herhangi iki küme ve x pozitif tam sayý olmak üzere, s()=+x s()=6+x s( )=9+x olduðuna göre, s( ) kaçtýr?. kümesi, E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) E= ) E=E ) ý = D) ý =E E) =E ) ) ) 0 D) 8 E) 7. ={x x 0, x Z} ={x x, x Z} olduðuna göre, s( ) kaçtýr? 6. ir kümenin eleman sayýsý artýrýlýnca, alt küme sayýsý 9 artýyor. una göre, bu kümenin en çok iki elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) 6 ) 8 D) 9 E) ) ) ) 8 D) E) - -E -E -D D - -D -E 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

19 KÜMELER TEST / 0. s( ) s( \) s( ) = = 8 s() s(\)=0 olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) 8 ) 0 ) D) E) 8. kümesinin alt küme sayýsý, kümesinin alt küme sayýsýndan fazladýr. una göre, s( ) en çok kaçtýr? ) ) ) D) E) 6. ={a,b,c} ={a,b,c,d,e,f} kümeleri veriliyor. K þartýný saðlayan elemanlý kaç tane K kümesi yazýlýr? ) ) ) 8 D) 0 E) 6. s()=s()= ve nin alt küme sayýsý 8 olduðuna göre, nin alt küme sayýsý kaçtýr? ) ) ) 8 D) 6 E). X={+,,,x,, } kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde + ya da x sembollerinden yalnýzca biri bulunur? ) 6 ) ) 6 D) 8 E) 6 7. s()=.s() s( )= s( )= olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) ) 6 D) 8 E) 0. ={,,} ={,,,} olduðuna göre, ( ) kümesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) {,,} ) {,,,} ) {,} D) {,,,,} E) {,,,} 8. olmak üzere, ý ( ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) \ ) \ ) \ D) \ E) \ 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

20 KÜMELER TEST / 0 9. E evrensel küme ve E olmak üzere, E={x x, x N + } ={x <x 7, x Z} olduðuna göre, s( ý ) kaçtýr? ) 6 ) 8 ) 0 D) E). s( )=0 s( )=.s() s()=0 olduðuna göre, s() kaçtýr? ) ) 6 ) 7 D) 8 E) 0 0. ile ayrýk kümeler olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? ) ) ) = D) = E) =. ve ayrýk olmayan iki küme ve s()=.s( )=.s(\ ) olduðuna göre, \ kümesi en az kaç elemanlýdýr? ) 6 ) ) D) E). kümesinin alt küme sayýsý 6, kümesinin öz alt küme sayýsý, s( )= olduðuna göre, s( ) kaçtýr? ) ) ) D) E). þaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) ( )=( ) ( ) ) ( )=( ) ( ) D) ( ) = E) ( ) =. ve, E evrensel kümesine ait herhangi iki küme olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ( ) ý =( ý ý ) ) ( ) ý =( ý ý ) ) (\ )=( ) D) ( ý )=(\) E) (\)=( ý \ ý ) 6. ve herhangi iki küme olmak üzere, ( ý ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) ) ) D) \ E) \ -D - - -D -E E D -D 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

21 KÜMELER TEST /.. Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) ) ) \ D) \ E) ý Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) \( ) ) \( ) ) \( ) D) (\) (\) E) \( ). Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 6. ) ) ) \ D) \ E) ý Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden ) ( )\ ) ( )\ ) \( ) D) ( )\ E) ( )\. 7. Yandaki taralý alan aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? D Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) \ ) \ ) D) E) ) ) D\( ) ) D\( ) D) ( )\D E) ( )\D. 8. Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden Taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden ) ) ( ) ) ( )\ D) ( )\ E) ( )\ 6 ) ) ( )\ ) ( )\ D) \( ) E) \(\) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

22 KÜMELER TEST / 9.. Yandaki þekilde taralý bölgelerin gösterimi aþaðýdakilerden Yukarýda verilen þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden 0. ) ( ) ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) \( ) ) (\) (\) ) (\)\(\) ) (\) (\) D) ( )\ E) (\) ( ). Yandaki bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden. Yukarýdaki þemaya göre, taranmýþ bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) \( ) ) \( ) ) ( )\ D) ( )\ E) (\) ) \( ) ) (\) ) \( ) D) (\) E) (\). Yandaki taralý bölge aþaðýdakilerden hangisine eþittir? Yukarýdaki þemaya göre, taralý bölge aþaðýdakilerden ) (\) ) (\) ) (\) ý D) ( )\ E) ( )\ ý ) ( )\ ) (\)\ ) ( ) D) (\) E) ( )\ 6. Yandaki þekile göre, \( ) kümesinin belirttiði bölge aþaðýdakilerden. ) ) ) Yukarýda verilen taralý bölgenin gösterimi aþaðýdakilerden D) E) ) (( ) )\( ) ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) (( ) )\( ) E D 8-D E - - -D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

23 KÜMELER TEST /. Gözlüklü ve gözlüksüz öðrencilerden oluþan kiþilik bir sýnýfta gözlüklü öðrencilerin sayýsý 9 olduðuna göre, gözlüksüz öðrenci sayýsý kaçtýr? ) ) 9 ) D) E) 6. Futbol veya voleybol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir sýnýfta futbol oynayan, voleybol oynayan 7 kiþi vardýr. Her iki sporu yapan 8 kiþi olduðuna göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? ) 8 ) ) D) E) 6. 6 kiþilik bir sýnýfta 6 öðrenci flüt çalabildiðine göre, flüt çalamayan kaç öðrenci vardýr? ) 6 ) 0 ) 6 D) 8 E) 6. 0 kiþilik bir grupta, kiþi futbol, 0 kiþi basketbol oynamaktadýr. 0 kiþi de bu sporlarýn hiç birini yapmamaktadýr. una göre, her iki sporu da yapan kaç kiþi vardýr?. erkek ve 8 kýz öðrencinin bulunduðu bir sýnýfta 8 öðrenci gözlük kullandýðýna göre, gözlük kullanmayan öðrenci sayýsý kaçtýr? ) 0 ) 8 ) 6 D) E) ) 8 ) 0 ) D) 8 E) 0. Ý F 7. 8 kiþilik bir sýnýfta, Fransýzca bilenler 6 kiþidir. Yalnýz lmanca bilenler kiþi olduðuna göre, bu iki dili bilmeyenler kaç kiþidir? a b c ) 8 ) 7 ) 6 D) E) E d Ýngilizce veya Fransýzca dillerinden en az birini konuþan ya da hiçbirini konuþamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfýn kümesi yukarýda verilmiþtir. Her harf bulunduðu bölgedeki öðrenci sayýsýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) Ýngilizce konuþan öðrenci sayýsý a+b ) Fransýzca konuþamayan öðrenci sayýsý a+d ) En az bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+b+c D) Yalnýzca bir dil konuþabilen öðrenci sayýsý a+c E) Hiçbir dil konuþamayan öðrenci sayýsý b 8 8. ir sýnýfta lmanca ve Ýtalyanca bilenlerin sayýsý, sadece lmanca bilenlerin sayýsý, sadece Ýtalyanca bilenlerin sayýsý 6 olduðuna göre, lmanca veya Ýtalyanca bilen kaç kiþi vardýr? ) ) 8 ) 0 D) E) 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

24 KÜMELER TEST / 9. Futbol ve basketbol oyunlarýndan en az birinin oynandýðý 0 kiþilik bir grupta yalnýz futbol oynayan 7, yalnýz basketbol oynayan 7 kiþi olduðuna göre, her iki oyunu da oynayan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 7 ) 8 D) 9 E) 0. Mavi veya kýrmýzý kalemi olan öðrencilerden oluþan bir sýnýfta mavi kalemi olmayan, kýrmýzý kalemi olmayan 9 kiþi vardýr. una göre, iki kalemi de olan 7 öðrencinin bulunduðu bu sýnýfta kaç öðrenci vardýr? ) ) 7 ) D) 0 E) 6 0. ir sýnýftaki öðrencilerden 6 sý sadece Ýngilizce, ü sadece Fransýzca, i Ýngilizce veya Fransýzca konuþabiliyor. una göre, bu sýnýfta Ýngilizce ve Fransýzca konuþabilen kaç öðrenci vardýr?. Voleybol ve basketbol oyunlarý dýþýnda oyun oynanmayan kiþilik bir sýnýfta, 8 kiþi hem voleybol hem de basketbol oynuyor. una göre, en çok bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 9 D) E) ) 6 ) 8 ) D) E) 6. Ýtalyanca ve lmanca dillerinden en az birinin konuþulduðu kiþilik bir sýnýfta lmanca konuþan 9, Ýtalyanca konuþan kiþi vardýr. una göre, her iki dili de konuþan kaç kiþi vardýr? ) 6 ) 8 ) 9 D) 0 E). Üç partinin katýldýðý bir seçime partisi oylarýn % 9 unu partisi oylarýn % ünü, partisi ise partisinin oylarýnýn iki katý kadar oy almýþtýr. una göre, bu üç partiye de oy vermeyenlerin oraný yüzde kaçtýr? ) 0 ) ) D) 6 E) 9. Satranç ve dama oyunlarýný oynayan ve hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfta bu oyunlardan en az birini oynayan 6, hiçbirini oynamayan öðrenci vardýr. una göre, sýnýf mevcudu kaçtýr? 6. ir sýnýftaki öðrencilerin % si kumral, % si ise sarýþýndýr. una göre, kumral yada sarýþýn olmayanlar sýnýfýn yüzde kaçýdýr? ) 0 ) ) D) 6 E) 8 ) ) ) 6 D) 8 E) E - 6-D 7-8-D 9-0-D - -E - -D SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

25 KÜMELER TEST /. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarýndan en az birini oynayan veya hiçbirini oynamayan öðrencilerin bulunduðu bir sýnýfa ait küme yanda verilmiþtir. Her harf bulunduðu alandaki eleman sayýlarýný gösterdiðine göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? F a y x t c z V b m. ={Sýnýftaki erkeklerin kümesi} ={Sýnýftaki gözlüklü öðrencilerin kümesi} ={Sýnýftaki sarýþýn öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, sarýþýn olmayan gözlüklü erkek öðrenciler aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? ) ( )\ ) ( )\ ) ( )\ D) ( )\ E) \( ). ) Futbol oynayanlarýn sayýsý: a+x+y+t ) Yalnýzca basketbol oynayanlarýn sayýsý: b ) Yalnýzca iki spor yapanlarýn sayýsý: x+y+z D) Voleybol oynamayanlarýn sayýsý: a+x+b+m E) Üç sporu da yapanlarýn sayýsý: x+y+z+t E F Ý. M={Matematikten geçen öðrencilerin kümesi} K={Erkek öðrencilerin kümesi} L={Esmer öðrencilerin kümesi} olarak veriliyor. una göre, (M L) K ý ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden ) Matematikten geçen esmer erkekler ) Matematikten geçen esmer kiþiler ) Matematikten geçen esmer olmayan kýzlar D) Matematikten kalan esmer erkekler E) Matematikten kalan esmer olmayan erkekler Yukarýdaki þemada E topluluk kümesi, lmanca bilenlerin, Ý Ýngilizce bilenlerin, F Fransýzca bilenlerin kümesi ve her sayý içinde bulunduðu kapalý bölgenin eleman sayýsýný göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) lmanca bilmeyenlerin sayýsý: ) En çok bir dil bilenlerin sayýsý: ) En az iki dil bilenlerin sayýsý: D) lmanca bilip Fransýzca bilmeyenlerin sayýsý: 7 E) Fransýzca ve Ýngilizce bilenlerin sayýsý:. Yanda verilen þemada K kýz öðrencilerin kümesini, E erkek öðrencilerin kümesini ve G gözlüklü öðrencilerin kümesini göstermektedir. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) e, gözlüklü kýz öðrencidir. ) f, gözlüklü erkek öðrencidir. ) a, gözlüksüz kýz öðrencidir. D) g, gözlüklü erkek öðrencidir. E) e ve f gözlüklü öðrencilerdir. G a K e E f g kiþilik bir sýnýfta kiþi dersinden, kiþi dersinden geçmiþtir. una göre, sadece dersinden kalan en çok kaç kiþi vardýr? ) 7 ) ) D) 7 E) 7. 0 kiþilik bir sporcu grubundaki sporcular futbol, voleybol ve tenis oyunlarýndan en az birini oynamaktadýr. En az iki oyun oynayanlarýn sayýsý olduðuna göre, yalnýz bir oyun oynayanlarýn sayýsý kaçtýr? ) ) 8 ) 0 D) 6 E) 8. En az bir dil bilenlerin bulunduðu bir gezi grubunda lmanca bilenlerin sayýsý 6, Fransýzca bilenlerin sayýsý 8, Japonca bilenlerin sayýsý, lmanca ve Fransýzca bilenlerin sayýsý 6, Fransýzca ve Japonca bilenlerin sayýsý, lmanca ve Japonca bilenlerin sayýsý dir. Fransýzca, Japonca ve lmanca bilenlerin sayýsý olduðuna göre, bu gezi grubu kaç kiþidir? ) 0 ) ) D) 7 E) 9 9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

26 KÜMELER TEST / 9., ve filmlerinden en az birini izleyenlerin bulunduðu 0 kiþilik bir grupta en çok iki filmi izleyen kiþi, en az iki filmi izleyen kiþi olduðuna göre, yalnýz iki filmi izleyen kaç kiþi vardýr? ) ) 7 ) 9 D) E) 8. ir sýnýftaki gözlüklü kýzlarýn sayýsý, gözlüksüz erkeklerin sayýsýndan 6 fazladýr. Gözlüklü erkeklerin sayýsý, gözlüksüz kýzlarýn sayýsýna eþit olduðuna göre, kiþilik bu sýnýfta kaç kýz öðrenci vardýr? ) ) ) D) 9 E) 0. Tenis, golf ve voleybol sporlarýný yapan öðrencilerden oluþan kiþilik bir sýnýfta, üç sporu da yapan, tenis ve golf oynayan, voleybol ve golf oynayan, tenis ve voleybol oynayan kiþi olduðuna göre, yalnýz bir sporu yapan kaç öðrenci vardýr? ) 7 ) ) D) E) 9. Her çocuðun pasta sevdiði 8 kiþilik bir kreþte çikolatalý pasta sevenlerin sayýsý, meyveli pasta sevenlerin sayýsýnýn katýdýr. Her iki pastayý da seven çocuk olduðuna göre, çikolatalý pasta seven kaç çocuk vardýr? ) 8 ) ) D) E). lmanca bilen herkesin Ýngilizce bildiði 0 kiþilik bir sýnýfta Ýngilizce bilmeyen 6 kiþi vardýr. Yalnýzca Ýngilizce bilen kiþinin olduðu bu sýnýfta her iki dili de bilen kaç kiþi vardýr?. ir sýnýfta matematik veya fizik derslerinden sadece birinden geçenlerin sayýsý, en az birinden geçenlerin sayýsý, en çok birinden geçenlerin sayýsý olduðuna göre, bu sýnýfýn mevcudu kaçtýr? ) ) ) 9 D) E) 6 ) 8 ) ) 0 D) E) 0. 0 kiþilik bir sýnýfta matematik dersinden geçenlerin hepsi fizik dersinden de geçmiþtir. Yalnýz bir dersten geçenler 8, yalnýz iki dersten geçenler kiþi olduðuna göre, bu iki dersten de kalan kaç öðrenci vardýr? 6. ir apartmandaki insanlarýn % 8 inde klima, % 66 sýnda plazma televizyon vardýr. una göre, bu apartmandaki insanlarýn en az yüzde kaçýnda hem klima hem de plazma televizyon bulunur? ) 6 ) 8 ) 0 D) E) 0 ) 8 ) ) D) 6 E) 8 -E -E -D D - -D -E -D 6-9. SINIF MTEMTÝK SORU NKSI

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK Soru ankasý ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF. Kümeler Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test - 8. Gerçek Sayýlar Test 9-8.. ereceden enklemler ve þitsizlik 0 Test 9-70. Üslü Sayýlar 6 Test 7-8 6. Köklü Sayýlar

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden 10 Kümeler ÖDEV TESTİ TEST - 1 6. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır? ) 24 ) 28 C) 37 D) 38 E) 42 1. = {1,

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1

KARTEZYEN ÇARPIM TEST / 1 KRTEZYEN ÇRPIM TEST /. (a,b)=(,6) lduðuna göre, a+b tplamý kaçtýr? ) ) 6 C) 8 D) 0 5. ={,} ={a,b,c} lduðuna göre, x kartezyen çarpýmý kümesi aþaðýdakilerden ) {(,a),(,b),(,c),(,a),(,b),(,c)} ) {(a,),(b,),(c,),(a,),(b,),(c,)}

Detaylı

ORAN - ORANTI TEST / 1

ORAN - ORANTI TEST / 1 ORAN - ORANTI TEST / 1 1. Aþaðýdaki oranlardan hangisi birimlidir? 4cm 5kg 5m A) B) C) 7cm 17g 7dk 4L 8dk D) E) 7L 15sa 5. a3b b2c a c A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 4kg 100 kg iþleminin sonucu kaçtýr? 6.

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik ÜNİTE 11 ÜNİTE Kümeler 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler 9 MATEMATİK 1. ÜNİTEDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR 1. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Kazanım 9.1.1.1: Küme kavramını

Detaylı

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1.

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1. TEOG ümeler ÜE VE EEN VRI Elemanları belirlenebilen, belirli bir anlam taşıyan canlı ya da cansız varlıkların veya kavramların oluşturduğu topluluğa küme denir. ümeyi oluşturan varlıkların, kavramların

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır.

KÜMELER KÜMELER. Ortak Özellik Yöntemi: Kümenin içindeki elemanlar ortak bir özelliğe yazılır. Küme: elirli nesneler topluluğuna küme adını veriyoruz. n iyi sanatçı ( - ) n güzel şarkı ( - ) Sınıftaki en güzel kız ( - ) Sınıftaki mavi gözlü erkekler ( + ) Uçan insanlar ( + ) oş Küme: lemanı olmayan

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim İçindekiler 1. Küme Kavramı...6-7 2. Kümelerin Gösterimi...8-15 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 16-17 4. lt Küme Kavramı... 18-27 5. Denk ve şit Kümeler... 28-29 6. Kümelerde irleşim ve Kesişim... 31-41

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir.

KÜMELER. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. Bu nesneler somut veya soyut olabilir. 1 KÜMELER İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. ir küme, birbirinden farklı nesnelerden oluşur. u nesneler somut veya soyut olabilir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman(öğe) denir.

Detaylı

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER

A { x 3 x 9, x } kümesinin eleman sayısı A { x : x 1 3,x } kümesinin eleman sayısı KÜMELER KÜMELER Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış bir listesidir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir. Kümeler genellikle A, B, C,... gibi büyük harflerle gösterilir. x nesnesi A kümesinin

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir.

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir. 1. KÜMELER 5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A B nin alt cümleleri sayısı 63 olduğuna göre, A B cümlesinin alt cümleleri sayısı kaçtır? (51)

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 63. kaçtır?(d) A) 28 B) 44 C) 58 D) 64 E) 79 A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 8. ( ) veriliyor.a B kümesinin en az iki

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 63. kaçtır?(d) A) 28 B) 44 C) 58 D) 64 E) 79 A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 8. ( ) veriliyor.a B kümesinin en az iki TEST 3 1.={{x},y,{Ø}} kümesi için, aşağıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?() i.ø ii.{x} iii.ø iv.{ø} v.{y} ) 1 ) 2 ) 3 D) 4 E) 5 2.Şekildeki taralı küme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez? 5. ( Α

Detaylı

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r.

1. Bir kümenin eleman say s 3 artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. 1. ir kümenin eleman say s artt r ld nda, alt küme say s 56 artmaktad r. una göre, ilk durumdaki kümenin eleman say - s kaçt r? ) 2 ) ) D) 5 E) 6 6. ve kümelere E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar

L İ S E S İ MATEMATİK. Kümeler. Üzerine Kısa Çalışmalar MTEMTİK T T Ü R K N D O L U L İ S E S İ M T E M T İ K Üzerine Kısa Çalışmalar KONY \ SELÇUKLU 017 MTEMTİK KÜMELER (CÜMLELER).1 Küme (Cümle) Kavramı Matematiğin dili mantıktır., matematiğin kendisini anlatabilmesini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI

Cebir Notları. Kümeler. Gökhan DEMĐR, KÜME KAVRAMI , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler KÜME KVRMI Kümenin tanım yoktur. undan dolayı kümeyi tanıtmaya çalışalım. Küme kavramında bir topluluk, bir kolleksiyon ifadesi vardır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim

İçindekiler. 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler Denk ve Eşit Kümeler Kümelerde Birleşim ve Kesişim İçindekiler 1. Küme Kavramı...6-7 2. Kümelerin Gösterimi...8-15 3. Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 16-17 4. lt Küme Kavramı... 18-27 5. Denk ve şit Kümeler... 28-29 6. Kümelerde irleşim ve Kesişim... 31-41

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız.

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız. KÜME KAVRAMI Küme matematiğin tanımsız bir kavramıdır. Ancak kümeyi, iyi tanımlanmış kavram veya nesneler topluluğu diye tarif edebiliriz. Kümeler A, B, X, K,... gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeyi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez.

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez. MTEMTĐK ĐM YILLR 00 00 004 005 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - - - - 1 1 1/1 /LYS KÜMELER TNIM: in tam bir tanımı yoksa da matematikçiler kümeyi; iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak kabul

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Leyla nýn 10 tane lastik mührü vardýr. Her mührün üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarýndan biri yazýlýdýr. Kanguru sýnavýnýn tarihini þekilde görüldüðü gibi yazan Leyla,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Önsöz Değerli Öğrenciler, u fasikül ortaöğretimde başarınızı yükseltmeye, üniversite giriş sınavlarında yüksek puan almanıza yardımcı olmak için özenle hazırlanmıştır. Konular anlamlı bir bütün oluşturacak

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi.

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi. KÜMELER Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi A = {a, b, {a, b, c}} ise, s(a) = 3 tür. tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. 2. Ortak Özellik Yöntemi Kümenin elemanlarını, daha somut ya

Detaylı