SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ"

Transkript

1 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

2 Tümörlerin yerleşim yerleri ile ilgili kullanılan terimler İntraaksiyel, ekstraaksiyel İntrakranyal Supratentoryal, infratentoryal Orta hat (sella, 3.ventrikül, pineal, vermis, 4.ventrikül) Spinal bölgede ekstradural, intradural, ekstramedüller; intramedüller

3 İnfratentoryal tm./posterior fossa tümörleri Serebellum 4.ventrikül Pontoserebellar köşe Beyin sapı (mezensefalon, pons, medulla oblongata)

4 Spinal bölge tümörleri A) Ekstradural (epidural ve kemik met, primer kemik ve yumuşak doku tm) B) İntradural a) Ekstramedüller: meningiom, Schwannom, nörofibrom b) İntramedüller: ependimom, astrositom

5 Yaşa göre sınıflandırma 1) Çocuklarda A) Posterior fossa (%70) Serebellar astrositom Medulloblastom Ependimom (4.ventrikül) B) Serebral hemisfer (%30)

6 2) Erişkinlerde A) Serebral hemisfer (%70) Astrositom Glioblastom Meningiyom Metastaz Diğer tm

7 B) Posterior fossa (%30) Astrositom Glioblastom Metastaz Akustik Schwannom C) Hipofiz adenomu

8 Destek hücreleri: Astrositler Oligodendrositler Ependimal Hücreler Mikroglial hücreler

9 Astrositler Geniş, uzantılı hücreler Fibröz astrositler Protoplazmik astrositler Nöral doku iskeletini oluştururlar. Serum ve iyonları taşırlar. Kan-beyin bariyeri.

10 Miyelin üretimi. Oligodendrositler

11 Ependimal hücreler Ventrikülleri ve sentral kanalı döşer

12 NÖROEPİTELYAL DOKU TÜMÖRLERİ (WHO 2000 Sınıflaması) Astrositik tümörler Diffüz astrositom (WHO grad II) Fibriler astrositom Protoplazmik astrositom Gemistositik astrositom Anaplastik astrositom (WHO grad III) Glioblastom (WHO grad IV) Dev hücreli tip Gliyosarkom

13 Astrositer tümörler içinde, hiçbir gruba girmeyip, kendi başına birer antite olan tümörler Pilositik astrositom (WHO grad I) Pleomorfik ksantoastrositom (Grad II, anaplastik görünümlü PXA; grad III henüz kullanılmıyor) Subependimal dev hc li astrositom(grad I)

14 Oligodendroglial tümörler Oligodendrogliyom (grad II) Anaplastik oligodendrogliom (grad III) Mikst gliomlar Oligoastrositom (grad II) Anaplastik oligoastrositom (grad III)

15 Ependimal tümörler Ependimom (grad II) Sellüler Papiller Berrak hücreli Tanisitik Anaplastik ependimom (grad III) Miksopapiller ependimom (grad I) Subependimom (grad I)

16 Koroid pleksus tümörleri Papillom (grad I) Karsinom (grad III) Kökeni bilinmeyen tümörler Astroblastom (gradı belirsiz) Gliomatozis serebri (grad III) Kordoid gliom (grad II)

17

18 Nöronal ve mikst nöronal-glial tümörler Gangliositom (grad I) Gangliogliom (grad I, II veya anaplastik: III) Disembriyoplastik nöroepitelyal tümör (grad I) Santral nörositom (grad I) Paragangliom (grad I) Dezmoplastik infantil astrositom ve gangliogliom (grad I)

19 Pineal parenkim tümörleri Pineositom (grad II)-genç erişkin Pineoblastom (grad IV)-ilk 2 dekatta sık

20

21

22

23 Embriyonel tümörler Medulloblastom Supratentoriyel PNET Medulloepitelyom Nöroblastom Ependimoblastom

24

25 Medulloblastom: Serebellumun, çoğunlukla çocuklarda görülen embriyonal malign tm ü. Grad IV %75 vermisde BOS yoluyla metastaz 5 yıllık survi % yaşından küçük, başlangıçta met, parsiyel cerrahi: kötü prognoz

26

27 Supratentoriyal PNET Grad IV malign tümörler Serebral yerleşimli, az diferansiye yuvarlak hc li tm. Morfoloji medulloblastoma benzer Çocukluk çağında sık Nadir görülen tm ler 5 yıllık survi %34

28 Astrositom ASTROSİTİK TÜMÖRLER Anaplastik astrositom Glioblastom

29 Astrositom Diffüz astrositom Astrositik diferansiyasyon gösteren, yavaş büyüme, çevre beyini diffüz infiltre etme özelliği olan, malign transformasyon eğilimi taşıyan grad II tümör Sıklıkla genç erişkinlerde görülür Serebellumda çok nadirdir

30 Mikroskopik görünüm: Fibriler, gemistositik veya protoplazmik astrositler, mikrokistik matriks Hücre zenginliği ve nükleer atipi bulunur En sık görülen alt tip fibriler: dar sitoplazmalı, hatta çıplak çekirdek görünümünde hücreler. Gemistositik hücreler, geniş eozinofilik boyanan sitoplazmalara sahiptir. Protoplazmik tipte, dar stoplazma, GFAP ile az boyanma özelliği ve mukoid-mikrokistik görünüm tipiktir.

31 Diffüz astrositomlarda cerrahiden sonra beklenen ortalama sağkalım, 6-8 yıldır. 4-5 yıl sonra malign transformasyon ortaya çıkabilir. Genç yaş, total rezeksiyon, mikrokistik yapıların çok olması: iyi prognostik faktörler Gemistositik alanların belirgin olması, bazı çalışmalara göre p53 mutasyonunun varlığı kötü prognostik faktörler

32

33 Anaplastik astrositom Anaplazi gösteren, proliferasyon hızı yüksek diffüz astrositom; glioblastoma dönüşüm riski vardır WHO grad III tümörlerdir Ki-67 %5-10 Nükleer atipi, artmış mitoz belirgindir. Damarlarda proliferatif değişiklikler vardır, ancak glomeruloid damarlar ve nekroz odakları göründüğünde tanı glioblastomdur.

34

35

36 En önemli prognostik faktör glioblastoma dönüşümdür; genellikle 2 yıl içinde olur. Çoğunlukla toplam hastalık süresi 3 yıldır. Mikroskopik olarak oligodendroglial komponent varsa, prognoz önemli ölçüde iyileşir (>7 yıl) Genç yaş ve total rezeksiyon iyi prognostik faktörlerdir.

37 Glioblastom Pleomorfizm, bol mitoz, vasküler değişiklikler, nekroz ile karakterize malign glial tümör Grad II diffüz astrositom veya anaplastik astrositomdan gelişebilir (sekonder glioblastom) Sıklıkla de novo gelişir. Erişkin çağda görülür. Çocukluk çağında da nadir olarak görülebilir. Grad IV tümördür

38 Tümör korpus kallozumdan karşı hemisfere geçmişse kelebek görünümü olarak adlandırılır Mikroskopik görünümü çok heterojendir. Küçük hücreli, dev hücreli tipleri vardır. Bazen glioblastomlarda, mezenkimal malign komponent eşlik edebilir (damar duvarı hücre kaynaklı olduğu düşünülen); gliom+sarkom=gliosarkom

39

40

41

42

43

44

45 Pilositik astrositom (WHO grad I) Çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Orta hat: Serebellum, hipotalamus, talamus, bazal ganglion, 3.ventrikül duvarı, beyin sapı, spinal kord, temporal lob (optik sinir yerleşimli ise optik gliom adını alır) İyi sınırlı, sıklıkla kistik, yavaş büyüyen tümörler Çocuklarda en sık görülen gliom ( serebral astrositomların %10 u, serebellar astrositomların %85 i)

46 Hipotalamik: obesite, diabetes insipitus Talamik: ventrikül obstrüksiyon belirtileri, kapsüla interna tutulumuna bağlı hemiparezi Beyin sapı: hidrosefali, beyin sapı disfonksiyonu (diffüz astrositomun aksine ekzofitik lezyon) Hipotalamik ve kiazma yerleşimli bazı pilositik astrositomlarda, leptomeningeal yayılım bildirilmiş MR: iyi sınırlı, kontrast tutan; kistik

47 Mikroskopik bulgular Düşük hücre yoğunluğunda astrositik karakterde tümöral infiltrasyon Bifazik görünüm: bipolar piloid hücreler, Rozental lifleri ve mikrokistik gevşek zeminde multipolar hücreler, granüler cisimcikler Yüksek gradlı astrositik tümörlerin aksine, damar değişiklikleri (mikrovasküler proliferasyon) malignite belirtisi değildir. Nekroz varsa prognostik önem taşımaz.

48

49

50 Subaraknoid alan tutulumu, pilositik astrositomda özellikle serebellumda sık görülen bir davranış. Bu, agresif veya malign bir davranışı göstermez. Optik sinir yerleşimli tümörlerde de görülebilir. Leptomeningeal komponent retikülinden zengindir.

51 Şaşırtıcı olarak, tipik bir pilositik astrositom bazen nöral aks boyunca yayılım gösterebilir. Bu davranış özellikle suprasellar/hipotalamik tümörlerde görülür. Prognoz değişmez, bu implantlar da primer tümör gibi yavaş büyür. Ancak çok nadir örnekler vardır ki, palizadik nekroz/mitoz ile anaplastik değişime uğrarlar. Bunlar, çoğunlukla öncesinde radyoterapi almış vakalar olduğu için; anaplastik değişimin de radyoterapiye bağlı olduğu düşünülebilir.

52 Ki-67 proliferasyon indeksi ortalama % 1.1 olmakla birlikte, % arasında yer alabilir. Pilositik astrositom, diffüz astrositomların aksine yıllar içinde davranış değişikliği göstermez. Değişiklikler görülse bile bunlar regressiftir. Ki-67 diffüz astrositomda da benzer değerlerde olabileceğinden, ayırıcı tanıda yarar sağlamaz.

53 Nörofibromatozis tip I de görülen tipik SSS tümörü pilositik astrositomdur. NF I li hastaların %15 inde pilositik astrositom görülür. En sık yerleşim optik sinirdir. Bilateral olabilir. Optik sinir pilositik astrositomlarının 1/3 ü de NF tip I li hastalardır. Bazı vakalarda 17q kaybı var (NF 1 geni). Ama çok net bir genetik anormallik saptanmamış.

54 Pilositik astrositomda nüks sıklıkla, solid komponentin büyümesi değil kistin tekrar oluşumudur. NF 1 li serebellar astrositomda biyolojik davranış daha agresiftir. Ancak bu belki de diffüz ve pilositik tipin iyi ayrılmayışından olabilir. Kural olarak özellikle optik sinir yerleşimli NF1 li pilositik tm ler stabil kalır veya çok yavaş büyür. Prognozu çok iyi tümörlerdir.

55 Pleomorfik ksantoastrositom (PXA) Gençlerde görülen, yüzeyel yerleşimli iyi sınırlı tümörlerdir. En sık temporal lobdadır. WHO grad II tümörlerdir. Subpial astrositlerden geliştiği düşünülür. Pleomorfik, bazıları multinükleer hücreler görülür. Ayrıca lipidli ksantomatöz hücreler ve retikülinden zengin çatı tipiktir. Mitoz, nekroz ve endotel proliferasyonu varsa anaplastik değişim tanımı kullanılır. WHO grad III henüz kullanılmamaktadır.

56 Subependimal dev hücreli astrositom İlk iki dekatta, lateral ventrikül duvarında görülen benign yavaş büyüyen tümörler; WHO grad I Tuberoz skleroz hastalığı (SSS de ve dışında hamartom ve selim tümörlerle karakterize) kapsamı içinde yer alan bir tümördür. Kanama, nekroz, mitoz ve astrositer hücrelerin iriliği ve pleomorfizmi nedeniyle, bu lezyonu bilmeyenler tarafından malign tanısı alabilen bir tümördür.

57 Oligodendrogliom WHO grad II Glial tümörlerin %10 u Orta yaş, korteks ve subkortikal beyaz madde yerleşimli; en sık frontalde Radyoloji: relatif olarak iyi sınırlı, kalsifikasyon içerebilen, çevresinde minimal ödem bulunan tm. Yuvarlak çekirdekli, sitoplazmaları berrak Endotel proliferasyonu, mitoz, nekroz anaplastik oligodendrogliom WHO grad III tanısını koydurur.

58 Oligodendrogliomların %90 ında değişik oranlarda kalsifikasyon görülür. Oligodendrogliomda en sık görülen genetik değişiklikler 19q ve 1p kromozomlarda kayıp. Bu değişikliklerin olduğu tm ler kemoterapi ve radioterapiye cevaplı, dolayısıyla daha uzun sağkalıma sahip Buna ek başka değişiklikler varsa veya yukarıdaki kayıplar yoksa tedaviye cevapsız. Genel olarak oligodendrogliomlar, astrositoma göre daha iyi prognoza sahip

59

60

61 Ependimom WHO grad II Tüm nöroepitelyal tümörlerin % 3-9 unu, 3 yaşından küçük çocuklarda intrakraniyal tümörlerin %30 unu oluşturur. Spinal bölgede glial tümörlerin %50-60 ı İnfratentoryal ependimomlar %60; infratentoriyal ependimomlar çocukluk çağında sıktır. Supratentoriyal ependimomlar, ventrikül dışında da görülebilir. Spinal bölgede en sık: servikal ve torasik Miksopapiller varyant: konus-kauda ekina yerleşimli

62

63

64 Mikroskopik alt tipler: Selüler tip Papiller tip Berrak hücreli tip Tanisitik tip Ependimomlarda tanı için önemli bulgu: Rozet Psödorozet (damar çevresinde) Gerçek ependimal rozet (ortada lümen, çevrede hücreler) Anaplastik tipte: Tümöral damar değişikliği, nekroz ve Ki-67 oranında artış (>%4-5)

65

66 İmmünhistokimya: GFAP, EMA, vimentin ve S-100 (+) BOS yayılımı varsa kötü prognoz Supratentoriyal ve spinal ependimomlarda prognoz daha iyi. Yaş <3, yetersiz cerrahi, anaplastik histopatoloji kötü prognostik faktörler Ependimom grad II sağkalım 5 yıllık % 60; 10 yıllık % 48 Ependimom grad III sağkalım 5 yıllık % 55; 10 yıllık % 26

67 Miksopapiller ependimom: Grad I tm. Tipik yerleşim kauda ekina; daha seyrek olarak serviko-torasik, lateral ventrikül ve beyin parenkimi, presakral, subkutan sakrokoksigeal yerleşim görülebilir. Subependimom: En sık 4., daha az oranda lateral ventrikül yerleşimli grad I tümörler

68 Koroid pleksus tümörleri Koroid pleksus papillomu grad I Koroid pleksus karsinomu grad III Papillom/karsinom: 5/1 Çocukluk çağında sık; konjenital olabilir.

69 Meningiom Yavaş büyüyen benign tümörlerdir. Duraya yapışıktır. Erişkinlerde görülür, kadınlarda sıktır. Çoğu grad I dir. Primer intrakranyal tm lerin %13-26 Atipik meningiom/grad II %5-7 Anaplastik(malign)/grad III %1-2.8 Kordoid ve berrak hücreli tipler grad II Papiller ve rabdoid tipler grad III

70

71

72

73

74

75 Atipik meningiom: 10 büyük büyütme alanında 4 veya fazla mitoz ya da aşağıdaki bulgulardan 3 veya fazlası varsa bu şekilde tanımlanır. Artmış hücresellik İri çekirdekli, küçük hc ler Tabakalar halinde infiltrasyon Nekroz odakları Anaplastik meningiomda, belirgin malign histoloji vardır; karsinom veya sarkom görünümü

76 Beyin parankim invazyonu malignite kriteri değildir ancak rekürrens riski artar. Papiller tip meningomlar daha çok çocukluk çağında görülürler, grad III tm. lerdir. Grad I histolojik tipler: Meningotelyomatöz Fibröz veya fibroblastik Sekretuar Psammomatöz Transisyonel Anjiomatöz

77 Radyasyon meningioma neden olabilir. Kadınlarda olması ve meningiomların 2/3 ünde progesteron reseptörünün bulunması, hormonal etkileri de akla getirmekte Nörofibromatozis tip 2 de görülür. 22. kromozom delesyonu (NF2 geni) meningiomlarda en sık rastlanan karyotipik değişiklik Sporadik meningiomların %60 ında NF2 gen mutasyonu saptanmış.

78 Germ hücreli tümörler Orta hatta, %90 20 yaşın altında 3.ventrikül çevresi; en sık pineal, daha az sıklıkta suprasellar bölgede görülürler MSS içinde en sık germinom Teratom, yolk sac tm, embriyonal ca, koryokarsinom da görülebilir. Germinom, radyosensitif olması nedeniyle iyi prognoza sahip; kür sağlanabilir

79

80

81 Kraniyofarengeom Sellar bölgede, Ratke kesesi epitelinden kaynaklanan grad I benign tümörler 5-14 ve 50 yaşın üzerinde olmak üzere iki yaş grubunda sık Adamantinomatöz (diş) ve erişkinde daha çok görülen papiller (oral mukoza) alt tipleri vardır. Total rezeksiyon ile prognoz iyi En önemli prognostik faktör cerrahi

82

83

84

85 Santral sinir sistemini etkileyen ailevi tümör sendromları Nörofibromatozis tip 1 ve 2 Von Hippel Lindau Tüberoz skleroz Li-Fraumeni Cowden Turcot Nevoid bazal hc karsinom (Gorlin)

86 Nörofibromatozis tip 1 Optik gliom, astrositom, GBM Nörofibromatozis tip 2 Bilateral akustik Schwannoma diagnostik Multipl meningiomlar; daha erken yaştadır ve genellikle grad I dir. NF2 gliomlarının %80 i spinal; %10 medulla (ependimom sık; pilositik astrositom) Schwannosis, meningioanjiomatozis, mikrohamartomlar, serebral kalsifikasyon

87

88

89 Schwannom: intrakaraniyal tm lerin %8i; primer spinal tümörlerin %29u Akustik Schwannom da kulak çınlaması, fasyal parestezi görülebilir. NF ile birlikte görülebildiği gibi, NF hastaları dışında da görülür. Kapsüllü, iyi sınırlı tm; bazen kistik dejenerasyon gösterip, klinik olarak kist imajı verebilir.

90 Von Hippel-Lindau (otoz.dom.) MSS ve retinada kapiller hemanjioblastom Böbrek hücreli karsinom Feokromositom Pankreatik tm VHL geni, nörofibromatozis geni gibi süpresör gen Hemanjioblastom: çoğunlukla serebellum, nadiren beyin sapı ve spinal yerleşimli, grad I damarsal tümörler

91

92 Tüberoz sklerozis kompleksi ve subependimal dev hücreli astrositom Otozomal dominant MSS ve dışında benign tümör ve hamartomlar MSS lezyonları: Kortikal hamartom (tuber) Subkortikal glionöral hamartom Subependimal glial nodül Subependimal dev hücreli astrositom

93 Hamartom veya yavaş büyüyen tümöral lezyonlar MSS, retina, deri, kalp (rabdomyom) ve böbreklerde (anjiomyolipom) görülür. Rektal polip, karaciğer hamartomları da görülebilen lezyonlar arasındadır. Kortikal tuberler (anormal nöronlar, dev hücreler, gliozis, parenkim ve damar duvarında kalsifikasyon) sıklıkla epilepsi nedenidirler. Subependimal dev hücreli astrositom (SEGA): Lateral ventrikül duvarı yerleşimli, grad I tm.

94

95 Li-Fraumeni sendromu/p53 mutasyonu ile birlikte görülen tümörler Astrositik tm Medulloblastom/PNET Koroid pleksus tm Ependimom Gangliyonörom Meningiom Schwannom

96 Melanositik lezyonlar Leptomeninkslerdeki melanositlerde çıkan, diffüz veya sınırlı/benign ya da malign melanositik tm ler 1) Difüz melanozis/nörokutane melanozis: çocukluk çağı; leptomeningeal infiltrasyon 2) Melanositom: her yaşta, solid kitle 3) Primer Melanom Nörokutane melanozis: difüz melanositozis+ dev konjenital nevüsler

97

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen Beyin Tümörleri Dr. Fazıl Gelal Dr. Kamil Karaali Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen sınıflandırmadır.

Detaylı

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV.

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Beyin Tümörleri Tanımlar Primer/ Sekonder: %50-%50 İntra/Ekstraaksiyal Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Lokalizasyona göre sınıflama Supra/İnfratentoryel Erişkin:

Detaylı

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER SINIFLAMA: * Histolojik (WHO 2000) * Yaş (pediatrik, erişkin) * Yerleşim(intra/extra-aksiyel,

Detaylı

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi BEYİN TÜMÖRLERİ: Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümördür. Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 sini oluşturur. 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK İntrakranial Tümörler Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Prof.Dr.Abdülvahap GÖK TANIM -Primer beyin tümörleri santral sinir sistemi dokusundan gelişir ve intrakranial tümörlerin 1/2

Detaylı

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara İntradural Spinal Tümörler Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Intraspinal tümörler spinal kord, filum terminale, sinir kökleri, meninksler, intraspinal damarlar,

Detaylı

Cerrahi Patologlar için Nöroradyoloji

Cerrahi Patologlar için Nöroradyoloji Cerrahi Patologlar için Nöroradyoloji Doç. Dr. Önder Öngürü 27. Ulusal Patoloji Kongresi Antalya, 15 Kasım 2017 Hedef 1. Sık tümörlerin alışılageldik radyolojik görünümlerini tanıyabilmek 2. Mutad dışı

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

Sinir Kılıfı Tümörleri. Doç. Dr. Halil KIYICI 2016

Sinir Kılıfı Tümörleri. Doç. Dr. Halil KIYICI 2016 Sinir Kılıfı Tümörleri Doç. Dr. Halil KIYICI 2016 Sinir Sistemi Merkezi (santral) sinir sistemi (MSS): beyin ve omurilikten oluşur kafatası - omurga kemikleri ve kemik altındaki pia örtüsüyle kaplıdır

Detaylı

DİĞER EMBRİYONAL TÜMÖRLER II.BÖLÜM. DR. NİL ÇOMUNOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

DİĞER EMBRİYONAL TÜMÖRLER II.BÖLÜM. DR. NİL ÇOMUNOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı DİĞER EMBRİYONAL TÜMÖRLER II.BÖLÜM DR. NİL ÇOMUNOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2007 2016 DİĞER EMBRİYONAL TÜMÖRLER-WHO GRADE IV-2016 ATİPİK/TERATOİD RABDOİD TÜMÖR RABDOİD ÖZELLİKLİ

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ. Epidemiyoloji. CBTRUS 2011 report. Genetik sendromlar 4/26/2014

Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ. Epidemiyoloji. CBTRUS 2011 report. Genetik sendromlar 4/26/2014 Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ Dr. Simay Altan Kara Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Epidemiyoloji Klinik Konvansiyonel görüntüleme İleri MR teknikleri Tümörler

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D İnsidansı Primer beyin tümörleri 6/100.000/yıl görülür PBT hastaların % 10 u çocukluk çağında görülür. Yerleşim yeri ve histolojik

Detaylı

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu)

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu) Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu (Nöropatoloji Çalışma Grubu) 2010 Đçindekiler Genel Özellikler 2 Beyin/Spinal kord:biyopsi, rezeksiyon, stereotaktik

Detaylı

Dr. Figen Söylemezoğlu

Dr. Figen Söylemezoğlu Dr. Figen Söylemezoğlu Konsültasyon Tanıya ulaşmada zorluk Klinik ile uyumsuzluk Tedavinin bir başka kurumda devam etmesi Hasta ya da klinisyenin ikinci bir görüş istemesi durumunda Konsültasyon Bu uygulamanın

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs 16 Mart 2016, Çarşamba OTELE GİRİŞ 16:00 18:00 OTURUM Başkan: Selçuk Palaoğlu GİRİŞ Nöroonkolojik cerrahi; Beyin: Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve

Detaylı

Glial tümör olguları Hipotalamik pilositik astrositom

Glial tümör olguları Hipotalamik pilositik astrositom Glial tümör olguları Hipotalamik pilositik astrositom Doç. Dr. G. Burça Aydın Hacettepe Üniversitesi burcaaydin@yahoo.com burca@hacettepe.edu.tr Haziran 2005 1y, K Kusma, bilinç kaybı, kasılma BT ve MRG

Detaylı

K TÜMÖRLERDE VE REAKT

K TÜMÖRLERDE VE REAKT T. C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE VE REAKTİF GLİOZİS OLGULARINDA CDC25B EKSPRESYONU VE PROGNOSTİK ÖNEMİ: (POTANSİYEL BİR GRADE LEME ARACI OLARAK KULLANILABİLMESİ

Detaylı

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik lezyon yaş yerleşim hikaye Pleomorfik lezyon neoplastik Neoplastik değil benign malign sarkom Karsinom Lenfoma melanom Pleomorfizm

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ VE GENETİK. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ VE GENETİK. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ VE GENETİK Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Primer santral sinir sistemi (SSS) tümörleri heterojen bir grup hastalıktır. Çocukluk çağında ve adolesan dönemde görülen ikinci en sık

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP I RADYOLOJİK BULGULAR. Dr. Özlem ALKAN

NÖROFİBROMATOZİS TİP I RADYOLOJİK BULGULAR. Dr. Özlem ALKAN NÖROFİBROMATOZİS TİP I RADYOLOJİK BULGULAR Dr. Özlem ALKAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı 29 EYLÜL 2017 ADANA NF-1 İskelet

Detaylı

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. SUNUM PLANI NF-2 ile ilgili genel bilgi Gamma Knife Radyocerrahisi ile

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D 03.11.2016 Olgu 22 yaşında, kadın hasta Bacakta nodüler lezyon Son 1 yıl içinde farkediyor. Özgeçmiş: Özellik yok. Klinik ön tanı: Yumuşak doku sarkomu?

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU

GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU GLİAL TÜMÖRLERDE AYIRICI TANIDA KULLANILAN İMMUNOHİSTOKİMYASAL IDH-1, ATRX, p53 ve FISH 1p19q KODELESYONU DR.NESLİHAN KAYA,ŞEBNEM BATUR,NİL ÇOMUNOĞLU,BÜGE ÖZ İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Feokromositoma Kromafin hücrelerden köken alır 2 tip hücre içerir:kromafin hücreler ve sustentaküler

Detaylı

DİFFÜZ GLİOMLAR: ASTROSİTOMLAR. Dr. İnanç Elif Gürer Akdeniz Üniversitesi

DİFFÜZ GLİOMLAR: ASTROSİTOMLAR. Dr. İnanç Elif Gürer Akdeniz Üniversitesi DİFFÜZ GLİOMLAR: ASTROSİTOMLAR Dr. İnanç Elif Gürer Akdeniz Üniversitesi Genel Bilgiler SUNUM PLANI 2016 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflaması: Diffüz Glial Tümörlerde Neler

Detaylı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 10-10 - 2015 ANKARA Ülkemizin başı sağ olsun Değerli Hocamızı saygıyla anıyoruz Prof.

Detaylı

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Görüntülemede amaç Tümör / Tümör dışı ayırımını yapmak Tümör evreleme Postop rezidü-tümör yatağı değişiklikleri

Detaylı

Endometrial stromal tümörler

Endometrial stromal tümörler Endometrial stromal tümörler WHO-2014 sınıflamasında neler değişti? Dr. Şennur İlvan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Endometrial stromal tümör (1966) Endometrial stromal nodül Low grade endometrial

Detaylı

TURNOG Yeni olan ne var sempozyumu

TURNOG Yeni olan ne var sempozyumu Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu TURNOG Yeni olan ne var sempozyumu 23-24 Aralık 2011 Barbaros Point Hotel, Gayrettepe, İstanbul YÖNETİM KURULU MESAJI Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Fetal Boyun Kitleleri

Fetal Boyun Kitleleri Fetal Boyun Kitleleri Doç. Dr. Aybike Tazegül Pekin N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Perinatoloji BD Fetal Boyun Kitleleri Görüntülemede ayırt edici özellikler; Solid/kistik natur Duvar kalınlığı

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Fizyoloji PSİ 123 Hafta Haft 8 a

Fizyoloji PSİ 123 Hafta Haft 8 a Fizyoloji PSİ 123 Hafta 8 Sinir Sisteminin Organizasyonu Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Beyin Omurilik Periferik Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Oluşturan Hücreler Ara nöronlar ve motor

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE PROGNOZ VE

GLİAL TÜMÖRLERDE PROGNOZ VE T.C. Sağlık Bakanlığı Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Klinik Şefi: Dr.Nurettin UNUR GLİAL TÜMÖRLERDE PROGNOZ VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

Beyin sapı gangliogliomu: Olgu sunumu*

Beyin sapı gangliogliomu: Olgu sunumu* Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2004; 10 (3-4): 141-144 Beyin sapı gangliogliomu: Olgu sunumu* Ganglioglioma of the brainstem: A case report* Arzu Akçay Turan 1 Ferah Karayel 1 Işıl Pakiş 1 Büge Öz 2 1 Adli

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

26.04.2014 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR NEDEN GÖRÜNTÜLEYELİM?

26.04.2014 NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR NEDEN GÖRÜNTÜLEYELİM? NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR TNRD İSTANBUL 2014 PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı NÖROKUTANÖZ SENDROMLAR = FAKOMATOZLAR *Facos: Doğum lekesi *Ailevi

Detaylı

Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri

Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri Yumuşak Doku Sarkomları ve Tedavi İlkeleri Prof. Dr. Harzem Özger İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD. Genel Bilgiler İskelet dışı bağ dokusundan kaynaklanan mezodermal kökenli nadir

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

2016 DSÖ beyin tümörleri sınıflaması

2016 DSÖ beyin tümörleri sınıflaması 2016 DSÖ beyin tümörleri sınıflaması Neler değişti? Neler değişti Dr Büge Öz İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD 1979 1993 2000 2007 Morfolojiye dayalı sınıflama Molekülere giriş 2016 Morfoloji + Moleküler

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

Dr. Halil İbrahim SÜNER, Dr. Özgür KARDEŞ, Dr. Kadir TUFAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve

Dr. Halil İbrahim SÜNER, Dr. Özgür KARDEŞ, Dr. Kadir TUFAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Dr. Halil İbrahim SÜNER, Dr. Özgür KARDEŞ, Dr. Kadir TUFAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.D. Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroşirürji Kliniği Başkent Üniversitesi

Detaylı

Serebral Kortikal malformasyonlar

Serebral Kortikal malformasyonlar Serebral Kortikal malformasyonlar Nöronal Migrasyon Anomalileri Dr. Cem Calli Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section SINIFLAMA Nöronal proliferasyon Nöronal migrasyon

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

KANSERDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME DOÇ. DR.İSMAİL MİHMANLI

KANSERDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME DOÇ. DR.İSMAİL MİHMANLI KANSERDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME DOÇ. DR.İSMAİL MİHMANLI AMAÇ Kanser ön ya da kesin tanılı hastalarda radyolojik algoritmayı belirlemek ÖĞRENİM HEDEFLERİ Kanser riski olan hastalara doğru radyolojik tetkik

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Nurşah Eker, Ayşe Gülnur Tokuç, Burcu Tufan Taş, Berkin Berk, Emel Şenay, Barış Yılmaz Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim

Detaylı

Fetal Tümörler Ayırıcı tanı ve yönetimi. Dr. Oktay KAYMAK

Fetal Tümörler Ayırıcı tanı ve yönetimi. Dr. Oktay KAYMAK Fetal Tümörler Ayırıcı tanı ve yönetimi Dr. Oktay KAYMAK Fetal Tümörler Pediatrik kanserlerin hepsi fetus ve yenidoğanda görülebilir Ancak prezentasyon şekli, klinik davranışı, histolojisi, tedavisi ve

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

MALİGN ASTROSİTER TÜMÖRLÜ HASTALARDA YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE Ki-67 (MIB I) PROLİFERASYON İNDEKSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ

MALİGN ASTROSİTER TÜMÖRLÜ HASTALARDA YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE Ki-67 (MIB I) PROLİFERASYON İNDEKSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ MALİGN ASTROSİTER TÜMÖRLÜ HASTALARDA YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE Ki-67 (MIB I) PROLİFERASYON İNDEKSİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ (UZMANLIK TEZİ) Dr. Bekir TUĞCU İÇİNDEKİLER Tarihçe. 1 Genel bilgiler

Detaylı

Çocukluk Çağı Kafa İçi Yer Tutan Lezyonlara Tanısal Yaklaşım Prof. Dr. İnci Ayan

Çocukluk Çağı Kafa İçi Yer Tutan Lezyonlara Tanısal Yaklaşım Prof. Dr. İnci Ayan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.39-44 Çocukluk Çağı Kafa İçi Yer Tutan Lezyonlara Tanısal Yaklaşım

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji TE-1 NF-1: 27 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi Ünalp

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Yüksek Dereceli Glial Tümör SSS tümörlerinin %8-12 Anaplastik astrositom

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D.

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D. Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Polip:Epitelyal yüzeyden doğan bir çıkıntı anlamındad ndadır Kolon Polipleri 1. Neoplastik:adenomatöz poliplerdir. a)tubüler

Detaylı

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfizm B) Hiperkromazi C) Displazi D) Anaplazi E) Aplazi Referans: e-tus İpcucu Serisi Patoloji

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

GENETİK VE ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI. Webmaster tarafından yazıldı. Pazar, 11 Ocak :38 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak :09

GENETİK VE ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI. Webmaster tarafından yazıldı. Pazar, 11 Ocak :38 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak :09 1) Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir?(1998 NİSAN) a) Kondrosarkom b) Liposarkom c) Leiomyosarkom d) Synovial sarkom e) Rabdomyosarkom Çocuklarda yumuşak doku sarkomlarından en sık

Detaylı

OLİGODENDROGLİOM VE OLİGOASTROSİTOMLARDA GENETİK RİSK FAKTÖRLERİ VE BU FAKTÖRLERİN PROGNOZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

OLİGODENDROGLİOM VE OLİGOASTROSİTOMLARDA GENETİK RİSK FAKTÖRLERİ VE BU FAKTÖRLERİN PROGNOZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI OLİGODENDROGLİOM VE OLİGOASTROSİTOMLARDA GENETİK RİSK FAKTÖRLERİ VE BU FAKTÖRLERİN PROGNOZ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Dr. MEHMET

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN ÇİNKO,DEMİR VE KADMİYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN ÇİNKO,DEMİR VE KADMİYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği Başhekim: Doç.Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi:Op.Dr. Halil Toplamaoğlu GLİOBLASTOMA

Detaylı

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin

NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N. yasemin sezgin NEOPLAZİ D R. Y A S E M İ N S E Z G İ N yasemin sezgin Neoplazi Yeni bir doku oluşmasını ifade eder. Oluşan bu kitleye neoplazm denir. Aslen şişlik anlamına gelen tümör deyimi de neoplazm anlamında kullanılmaktadır.

Detaylı

SEREBELLAR HEMANJİOBLASTOMLAR

SEREBELLAR HEMANJİOBLASTOMLAR SEREBELLAR HEMANJİOBLASTOMLAR (Cerebellar Haemangioblastomas) S. Gül Barut *, H. Yücel Barut **, Mustafa Eras *** Özet Hemanjioblastomlar, büyük çoğunluğu serebellar lokalizasyonda, erişkin ve genç erişkin

Detaylı

İTF

İTF Vaka takdimi 65 yaş, E Sağ sternoklaidomastoid kas posteriorunda 3,5x2,5 cm Yoğun kontrast tutulumu gösteren metastatik lenf nodu Klinik tanı: Tiroid Ca met? İİA yapıldı Prot. No. 24738-11 Hasta başı yeterlik

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

BEYNİN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI. Yrd. Doç. Dr. Eşref AKIL D.Ü. T.F Nöroloji A.B.D.

BEYNİN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI. Yrd. Doç. Dr. Eşref AKIL D.Ü. T.F Nöroloji A.B.D. BEYNİN KONJENİTAL MALFORMASYONLARI Yrd. Doç. Dr. Eşref AKIL D.Ü. T.F Nöroloji A.B.D. Beynin Konjenital Malformasyonları Canlı doğumların %1 inde görülür. 2000 nin üzerinde türü vardır. Fetal ölümlerin

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA

TİROİD CERRAHİSİ. Dr. Ömer USLUKAYA TİROİD CERRAHİSİ Dr. Ömer USLUKAYA CERRAHİ KİME NE ZAMAN? NASIL CERRAHİ - KİME? Malignite veya şüphesi GUATR Medikal tedaviye dirençli hipertroidi Bası Kozmetik sorun Retrosternal yerleşim AMAÇ Ötirodizim

Detaylı

Beyin tümörlerinde MRS ve perfüzyon MRG

Beyin tümörlerinde MRS ve perfüzyon MRG RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Beyin tümörlerinde MRS ve perfüzyon MRG Dr Alpay ALKAN Bezmialem Vakıf Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Sunu akışı MRS Tanım Metabolitler MRS de sınırlamalar MRS de kontrast

Detaylı

Pilositik astrositom

Pilositik astrositom Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2004; 10 (1-2): 51-56 Pilositik astrositom Pilocytic astrocytomas Çiçek Bayındır İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Çapa-İstanbul Özet Pilositik

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz

OLGU SUNUMU. Prof. Dr. Yeşim Gürbüz OLGU SUNUMU Prof. Dr. Yeşim Gürbüz HİKAYE 48 yaşında bayan hasta, 2 senedir nefes darlığı olan hasta dahiliyeye başvurmuş, Tiroit palpasyonunda sol lopta 3x2 cm boyutunda kitle ele gelmiş, MNG tanısı

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Rejin Kebudi, Samuray Tuncer, Omer Gorgun, F. Betul Cakır, Sema Bay Büyükkapu, Inci Ayan, Gönül Peksayar, Fulya Yaman Ağaoğlu, Emin Darendeliler

Rejin Kebudi, Samuray Tuncer, Omer Gorgun, F. Betul Cakır, Sema Bay Büyükkapu, Inci Ayan, Gönül Peksayar, Fulya Yaman Ağaoğlu, Emin Darendeliler Rejin Kebudi, Samuray Tuncer, Omer Gorgun, F. Betul Cakır, Sema Bay Büyükkapu, Inci Ayan, Gönül Peksayar, Fulya Yaman Ağaoğlu, Emin Darendeliler İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi & Onkoloji

Detaylı

MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor?

MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor? MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor? dr. nahit özcan sonomed görüntüleme merkezi Fetal MRG Fetal MRG, USG den sonra daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanılan alternatif tanı yöntemidir.

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

Sunum Planı. Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi

Sunum Planı. Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi Feokromasitoma Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etiyoloji ve patogenez Klinik Tanı Tedavi Tanım Feokromasitoma ve paraganglioma sempatik veya parasempatik sinir sisteminden köken alan ve katekolamin salgılayan

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Beyin Tümörleri: Sınıflama, Evreleme ve Genetik Kavramlar

Beyin Tümörleri: Sınıflama, Evreleme ve Genetik Kavramlar Beyin Tümörleri: Sınıflama, Evreleme ve Genetik Kavramlar Prof. Dr. Nail Bulakbaşı Radyoloji & Nöroradyoloji (EDINR, EDiPNR) nail.bulakbasi@kyrenia.edu.tr D R. S U A T G Ü N S E L G İ R N E Ü N İ V E R

Detaylı