İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET"

Transkript

1 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü

2 İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ Önsöz Amerikan Kõzõl Haç Kurumu, İstanbul Metropolitanõn bolgesinde deprem risk analizi yapõlmasõ hususunda Deprem Mühendisliği Bölümüne, Boğaziçi Üniversitesi Vakfõ ile yapõlan prokotol kapsamõnda destek sağlamõştõr. Risk analizi calõşmasinõn ayrõntõ ve sonuçlarõnõ içeren 400 sayfalõk nihai rapor tüm şekil ve ekleri ile birlikte internette yayõnlanacaktõr. Bu raporda sadece özet bilgi ve bulgulara yer verilmiştir. Projenin amaçlarõ aşağõdaki gibi sõralanabilir: 1. İstanbul metropolitan alanõna ait bir deprem risk modelinin geliştirilmesi. 2. Bir senaryo depremi sonucunda meydana gelebilecek insani ve sosyal kayõplarõn tahmini (bina hasarlarõ; ölü ve yaralõ sayõsõ; acil barõnma ihtiyacõ içindeki nüfus; ve şiddet bazõnda olmak üzere yol, köprü, viyadük, su, kanalizasyon, elektrik hatlarõ gibi altyapõ sistemlerine ait hasarlar) 3. Afet müdahele programlarõnõn yapõlmasõna olanak sağlama amacõna yönelik olarak sonuçlarõn internet aracõlõğõyla halka sunulmasõ. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü bünyesindeki Deprem Mühendisliği Anabilim Dalõ, Türkiye de Deprem Mühendisliği alanõnda yüksek lisans ve doktora programlarõ sunan ilk ve tek bölümdür. Bölümde aynõ zamanda depreme karşõ dayanõklõ yapõlar, sistemler ve daha güvenli bir çevre genel amacõna yönelik araştõrma ve uygulama çalõşmalarõnda bulunulmaktadõr. Başlõca araştõrma konularõ deprem tehlike ve risk analizi; kentsel deprem hasar senaryolarõ; kuvvetli deprem yer hareketinin özellikleri; zeminlerin deprem davranõşõ; binalarõn, sanayi tesislerinin, köprü ve barajlarõn deprem davranõşlarõ; zemin-yapõ etkileşimi, küçük ölçekli ve prototip yapõlarõn dinamik deneyleri; yapõlarõn takviyesi ve deprem sonrasõ güçlendirilmesi; fiili ya da olasõ deprem hasarõnõn belirlenmesi ve deprem sigortasõ ile depreme dayanõklõ yapõ tasarõm yönetmeliklerinin geliştirilmesidir. Deprem Mühendisliği Bölümü öğretim üye ve yardõmcõlarõ İstanbul daki kentsel deprem riski üzerine ilk çalõşmalarõnõ 1994 yõlõnda bir Dünya Bankasõ projesi kapsamõnda gerçekleştirmişlerdir. Bu çalõşma bir NATO, İleri Çalõşmalar Enstitüsü (NATO- ASI) etkinliği kapsamõnda Kent Deprem Risk Çalõşmalarõ, (Kluwer, 1994) başlõklõ kitapta yayõnlanmõştõr. İzmir Kentinin Deprem Master Planõ ve Deprem Kayõplarõnõn Belirlenmesi başlõklõ çalõşma da 1999 yõlõnda Birleşmiş Milletler, Uluslararasõ Doğal Afetleri Azaltma Programõ (UN-IDNDR) çerçevesinde ağõrlõklõ olarak bölüm elemanlarõnca tamamlanmõştõr. Bu raporun hazõrlanmasõnda emeği geçen B.Ü. Deprem Mühendisliği Anabilim Dalõ, öğretim üye ve yardõmcõlarõ şunlardõr: Prof. Dr. Nuray Aydõnoğlu, Prof. Dr. Aykut Barka, Prof. Dr. Mustafa Erdik (Proje Yöneticisi), Prof. Dr. Özal Yüzügüllü, Doç. Dr. Bilge Siyahi, Doç. Dr. Eser Durukal, Yard. Doç. Dr. Yasin Fahjan, Araş. Gör. Hakan Akman, Gülüm Birgören, Yeşim Alpay-Biro, Mine B. Demircioğlu, Araş. Gör. Cem Özbey and Araş. Gör. Karin Şeşetyan. Rapor ayrõca Prof. Dr. Atilla Ansal tarafõndan gözden geçirilmiştir. B.Ü. Deprem Mühendisliği Anabilim Dalõ, proje sürecinde destek ve yardõmlarõnõ esirgemeyen şu kişi ve organizasyonlara sonsuz teşekkürlerini sunar: Amerikan Kõzõl Haç Kurumu, Türk Kõzõlay Derneği, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfõ, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), İstanbul Valiliği (Afet Yönetim Merkezi- E. Akol), İstanbul 2

3 Büyükşehir Belediyesi (Afet Koordinasyon Merkezi- M. Pektaş, Zemin ve Deprem Araştõrma Müdürlüğü- M. Baş, İGDAŞ, İSKİ), TEDAŞ, Türk Telekom, Karayollarõ Genel Müdürlüğü (17. Bölge Müdürlüğü- Dr. N. Apaydõn), USGS- Golden Office Dr. M. Peterson ve Pasadena Office- Dr. E. Şafak, RMS -Dr. F. Bendimerad, Munich-Re-Dr. A. Smolka, Zetaş A.Ş.- Prof. Dr. T. Durgunoğlu ve Basar A.Ş.-A. Küçükpehlivan. Giriş 1999 yõlõnda iki büyük depremin yarattõğõ kayõplarõn ardõndan, Türkiye genelinde, özellikle de İstanbul da, detaylõ deprem tehlike analizlerine dayanan, kapsamlõ deprem müdahale planlarõnõn hazõrlanmasõ ihtiyacõ hem devlet kurumlarõ, hem de sivil toplum kuruluşlarõ ve akademik çevreler tarafõndan kabul edilen bir gerçek olarak ortaya çõkmõştõr. Son on yõlda, Türkiye deki kent merkezlerinde, kontrol dõşõ ve hõzlõ şehirleşme, hatalõ şehir ve bölge planlamasõ ile hatalõ inşaat teknik ve uygulamalarõ, yetersiz alt-yapõ ve hizmetler ve çevresel bozulmaya bağlõ olarak deprem riski oldukça artmõştõr. İstanbul da artan deprem riskinin önemli bir nedeni de büyük bir depremin meydana gelme olasõlõğõndaki büyük artõştõr (önümüzdeki 30 yõl içinde yaklaşõk % 65 olasõlõkla). İstanbul da meydana gelecek bir depremin kaçõnõlmazlõğõ, kentte bir deprem öncesi ve sõrasõnda uygulamaya konulacak afete hazõrlõk ve acil müdahale yöntemlerinin belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu da depremin fiziksel ve sosyal çevrelerde yaratacağõ etkilerin sayõsal olarak ortaya konulmasõyla mümkün olabilir. Bu çalõşma esasen bina kayõplarõnõn ve buna bağlõ olarak can kaybõ ve yaralanmalarõn, acil müdahale planlanmasõnõn, ilk yardõm ve acil barõnma gereksiniminin belirlenmesi için yapõlmõştõr. Bu deprem hasar senaryosunun ilk girdisi, zemine bağlõ şiddet ya da spektral ivmelerin dağõlõmõ şeklinde ifade edilen deprem tehlikesinin saptanmasõdõr. Binalara, insani kayõplara ve diğer elemanlara ait hasargörebilirlik ve hasar istatistikleri ikinci girdiyi oluşturmaktadõr. Kentsel deprem kayõp senaryolarõ, çalõşma alanõndaki tehlike ve hasargörebilirliğe dair elde edilen bilgilerin değerlendirilerek birlestirilmesi esasõna dayanõr. Deprem Tehlikesi Bu çalõşmada, senaryo depreminin Marmara Denizinde bulunan Ana Marmara Fayõnda oluşacağõ kabul edilmiştir. Ana Marmara Fayõ olarak adlandõrõlan Kuzey Anadolu Fayõnõn Marmara Denizi içindeki kõsmõ İzmit körfezinin ağzõnda başlar ve batõdaki Ganos Fayõ ile birleşir ve doğrultu atõmlõ bir faydõr (Şekil 1). İstanbul tarihi boyunca bir çok yõkõcõ depreme maruz kalmõştõr. 4. ve19. yüzyõllar arasõnda 32 adet depremden etkilenmiştir. Bu durumda ortalama her 50 yõlda bir orta şiddette depreme tekabül etmektedir. Yaklaşõk her 300 yõlda bir ise İstanbul çok şiddetli depremlere maruz kalmaktadõr (Şekil 2). 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde Avcõlar da gözlenmiş anomali bir tarafa bõrakõldõğõ takdirde, İstanbul 1894 depreminden beri, 20.yüzyõlda önemli bir depreme maruz kalmamõştõr. Bu yüzyõlda meydana gelen ve aletsel büyüklüğü M=5 in üzerinde olan depremler Şekil 3 de gösterilmiştir. İstanbul ve çevresine ait topoğrafik, jeolojik, geoteknik verilerin derlenmesi ve yorumlanmasõ, uygun azalõm ilişkilerinin ve zemin davranõş modellerinin belirlenmesi deprem tehlike analizinin diğer önemli girdilerini oluşturmaktadõr. Seçilen azalõm ilişkileri kullanõlarak, önceden belirlenen manyitüd, uzaklõk, fay mekanizmasõ ve yerel jeoloji tipi için, belli frekans ve sönüm oranlarõnda, spektral ivme, en büyük yer ivmesi, yer hõzõ ve deplasmanõ ile deprem şiddeti değerleri elde edilir. Yer hareketi şiddetinde 3

4 zemin şartlarõna bağlõ olarak ortaya çõkan farklõlaşmalar, yerel jeolojik koşullar için ampirik olarak belirlenmiş ortalama yatay spektral büyütme faktörleri yardõmõyla yansõtõlõr. Şekil 4 de senaryo depremi sonucu İstanbul da beklenen şiddet dağõlõmõ sunulmaktadõr Avrupa Makrosismik Ölçeği nin (EMS-1998) hasar tanõmlamalarõ kullanõlarak, bu şiddet seviyelerinde maruz kalõnacak hasarõn genel bir portresi elde edilebilir. Buna göre İstanbul da çok katlõ betonarme bina stoğu için aşağõdaki hasar tanõmlamalarõ verilebilir: Şiddet VII: Az sayõda binada orta hasar, Şiddet VIII: Birçok binada orta hasar; az sayõda binada ağõr hasar, Şiddet IX: Birçok binada ağõr hasar; az sayõda binada çok ağõr hasar, Yukarõda verilen tanõmlarda az sayõda bina binalarõn % 20 sini, birçok bina ise binalarõn % 20 ila % 60 õnõ ifade etmektedir. Bu senaryo çalõşmasõnda, deprem tehlikesi verileri x0.005 boyutlarõndaki hücreler bazõnda ortaya konmuş, aynõ hücre boyutu geoteknik ve bina envanteri verileri için de kullanõlmõştõr. Gerçekleştirilen deprem tehlike analizi, kuvvetli yer hareketine ek olarak zemin göçmelerini ve kütle hareketlerini de kapsamaktadõr. Hasargörebilirlik Hasargörebilirlik, öngörülen bir tehlikenin oluşmasõ durumunda, bir risk unsurunda ya da risk unsuru grubunda meydana gelecek kayõp derecesi olarak tanõmlanõr. Risk altõndaki bir elemanõn hasargörebilirlik fonksiyonlarõ (hasargörebilirlik eğrileri), o elemanõn fiziksel ve sosyo-ekonomik verilere bağlõ değişik performans sõnõrlarõnõ aşan deprem davranõşõnõn olasõlõk olarak ifadesidir. Nüfusun, üst ve alt-yapõ sistemlerinin ve sosyo-ekonomik yapõnõn hasargörebilirliği kentsel alanlardaki kayõplara ve deprem riskine etki eden ana faktörlerdir. Hasargörebilirlik ilişkilerini üretebilmek için iki ana yaklaşõm vardõr. İlk yaklaşõm deneylerden veya geçmiş deprem gözlemlerinden elde edilen hasar verilerine dayanõr. İkinci yaklaşõm ise nümerik olup, basitleştirilmiş yöntemlere ya da zaman-aralõğõnda gerçekleştirilen detaylõ yapõsal analizlere dayanmaktadõr. İstanbul için geliştirilen deprem hasar senaryosunda her tip bina için hasar yüzdesini açõklayan ve hasar sõnõflarõnõ EMS-1998 şiddet ölçeğinde ve spektral deplasmanlar cinsinden veren bina hasargörebilirlik ilişkileri kullanõlmõştõr. Şiddet bazlõ hasargörebilirlik ilişkileri ampriktir ve bölgesel depremlerden gelen hasar verilerinden derlenir. Spektral deplasman bazlõ hasargörebilirlik ilişkileri ise bir unsurun oluşma veya aşõlma olasõlõğõ ile bağlantõlõdõr ve bu tip hasargörebilirlik ilişkilerinde HAZUS (1999) da geliştirilen yöntem kullanõlarak belli spektral deplasmanlar için bina hasarõ belirlenmektedir. Depremler sõrasõnda meydana gelen ölümler çoğunlukla yapõsal göçmelerden dolayõ ortaya çõkmaktadõr. İkincil tehlikelerin can kayõplarõna etkisi daha az seviyededir. Bu çalõşmada belli bir bina sõnõfõ için hasarlõ binadaki yaralanma ve ölüm oranlarõnõn tahmininde bölgesel depremlerden elde edilen veriler temel alõnmõştõr. Türk bina stoğunun hasargörebilirlik özellikleri Kaliforniya, ABD de bulunanlara oranla en azõndan bir manyitüd derecesi daha yüksektir. Bu yüksek hasargörebilirliğin nedenleri, esas olarak yaşanan kronik yüksek enflasyonun dayattõğõ son derece zayõf ve yetersiz inşaatlar, yüksek şehirleşme oranõ (ucuz ev talebinin yaratõlmasõ), etkisiz ve yetersiz bina tasarõmkontrol-inşaat zinciri, çok sõnõrlõ yaptõrõma sahip yasa ve yönetmelikler ile bedava deprem sigortasõ sunan bir konumda bulunan devlet şeklinde sõralanabilir. 4

5 Ulaşõm, iletişim, doğal gaz, elektrik, su ve atõk su gibi altyapõ sistemlerinin fiziksel hasargörebilirliklerinin belirlenmesinde, Türkiye de geçmiş depremlerden elde edilen veriler, dünyada bu konuda elde edilen birikim ile desteklenerek kullanõlmõştõr. Risk Altõndaki Elemanlarõn Envanteri Kent alanlarõnda, bina, nüfus, altyapõ sistemleri ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin tümü risk altõndaki elemanlarõ oluşturur. Bina ve altyapõ sistemleri genellikle İnşa Edilmiş Çevre olarak tanõmlanõr. Deprem senaryo çalõşmalarõ risk altõndaki elemanlarõn fiziksel kayõplarõnõn ve bunlarõn envanterlerinin kapsamlõ ve tam olarak çõkarõlmasõnõ gerektirir. İnşa edilmiş çevre envanterleri aşağõdaki gibi sõnõflandõrõlabilir: binalar, ulaşõm sistemleri, iletişim sistemleri, elektrik dağõtõm sistemleri, su ve atõk su sistemleri ve doğal gaz sistemleri. Bina envanter verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden ve Devlet İstatistik Enstitüsü nden derlenmiştir. Bu veriler Türk Telekom un analog haritalarõ, helikopter uçuşlarõndan kaydedilen görüntüler, hava fotoğraflarõ ve uydu görüntüleri ile desteklenmiştir. Binalarõn sõnõflandõrõlmasõ, esas olarak veri ve sonuçlarõn üniform biçimde yorumlanmasõnõ gerektirir. İstanbul bina envanteri, Yapõsal Sistem, Kat Sayõsõ ve Yapõm Yõlõ olmak üzere üç ana kategori kullanõlarak sõnõflandõrõlmõştõr. Her kategori daha sonra alt gruplara ayrõlmõş, böylelikle toplam 24 farklõ bina sõnõfõ oluşturulmuştur. Fiziksel çevreye ait envanter verilerinin derlenmesinde de, deprem tehlikesi hesaplarõnda kullanõlan x (yaklaşõk 400m x 600m) boyutlardaki hücreler kullanõlmõştõr. Türk Telekom Sirketi nin haritalarõ İstanbul da çeşitli faaliyetlere ait verilerin toplanmasõnda çok değerli bir kaynak olmuştur. Bütün haritalar tek tek incelenmiş, okullar, hastaneler, karakollar, itfaiye merkezleri, tarihi binalar, dini merkezler (camiler, kiliseler, v.s.), hükümet binalarõ, askeri tesisler, enerji nakil merkezleri, gaz istasyonlarõ, stadyumlar ve yeşil alan bilgileri bu haritalar yardõmõyla derlenmiştir. Alt yapõ envanter verileri ise gerekli birimlerden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivlerinden alõnmõştõr. İstanbul da 28 bölgede gündüz ve gece nüfusu bulunmuş ve senaryo depreminde İstanbul da meydana gelebilecek can kayõplarõnõ hesaplayabilmek için bulunan bu değerler daha önce belirtilen hücrelere atanmõştõr. Nüfus ve bina verileri Devlet İstatistik Enstitüsünden elde edilmiştir. Gündüz nüfusunun belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1997 de hazõrladõğõ İstanbul Ulaşõm Master Planõ kullanõlmõştõr. Yöntem, Geliştirilen Yazõlõm ve Elde Edilen Sonuçlar Yöntem, senaryo depremi ne, yani belli manyitüd ve lokasyondaki bir depreme maruz olacak veya deprem tehlikesi olasõlõğõna sahip bir kentteki hasar tahmini olarak tanõmlanabilir. Yöntemde kullanõlan adõmlar basitleştirilmiş şekliyle şunlardan oluşur: Çalõşõlacak kentin seçilmesi, Potansiyel fay kõrõğõ ile senaryo depreminin tanõmlanmasõ, Yerel zemin koşullarõnõ temsil eden bilgilerin derlenmesi, Alt yapõ ve bina sõnõflarõnõn envanter bilgilerinin derlenmesi, 5

6 Deprem tehlike hesaplarõnõn zemine bağlõ yer hareketleri cisinden yapõlmasõ, Yazõlõmda yer alan (ya da dõşardan sağlanan) hasargörebilirlik verileri kullanõlarak farklõ bina sõnõflarõna ait hasarõn ve insani kayõplarõn belirlenmesi. Yukarõda açõklanan yöntem ve veriler bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazõlõmõ olan MapInfo ortamõnda bir araya getirilmiştir. CBS programõnõn kullanõmõ bina stoğu, nüfus ve ekonomiye ait hasar tahmini verilerinin etkin bir şekilde işlenmesini mümkün kõlmaktadõr. Yazõlõm yardõmõyla kayõplarõn tablolar ve haritalar ifade edilmesi ve sunumu yapõlmaktadõr. Gerceklestirilmis risk analizinin seviyesi HAZUS (1999) da verilen Seviye 2 ye tekabül eder. Deprem tehlikesi, envanter ve hasargörebilirlik girdilerini kullanan deprem risk hesaplamalarõnda, CBS ile verilerin işlenmesi ve sonuçlarõn sunulabilmesi için çeşitli yöntemler ve HAZUS, EPEDAT ve NHEMATIS gibi yazõlõmlar mevcuttur. Adõ geçen yazõlõmlardaki hesaplarda kullanõlan programlarõn kapalõ forma sahip olmasõ nedeniyle, bu alandaki en son yenilikleri de içeren bir yazõlõmõn bölüm bünyesinde geliştirilmesine karar verilmiştir. Yazõlõmõn İstanbul için geliştirilmesine rağmen, Türkiye deki diğer kentlere de yaygõnlaştõrõlmasõyla, ulusal depreme hazõrlõk çalõşmalarõnõn planlanmasõnda ve risk azaltma çalõşmalarõnõn teşviğinde ulusal kaynaklarõn kullanõlmasõna çok yardõmcõ olacağõ aşikardõr. KOERILoss programõ Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü (KOERI), Deprem Mühendisliği Bölümü nde geliştirilmiştir. Program depremlerde potansiyel kayõplarõ tahmin eden analizleri yapmak için (olasõlõk ve deterministik) bir kayõp tahmin yöntemini uygulmaya koyar. KOERILoss Versiyon 1.0 hem şiddet, hem de spektral deplasmanlara dayalõ yöntemleri kullanarak bina hasar tahmini yapar. Aynõ zamanda bina hasarõna bağlõ direkt ekonomik ve insani kayõplarõ da tahmin eder. KOERILoss hücre sistemlerini kullanan işletimi kolay bir programdõr. Her bir hücrede bina stoğu, nüfus ve deprem tehlikesi verileri işlenir. Program MapBasic dilinde hazõrlanmõş olup, MapInfo altõnda işletilmektedir. Program, tümüyle MapInfo ile entegre olmasõ sebebiyle, bütün envanterin haritalanmasõ, işlenmesi, sorgulanmasõ ve sunumunda MapInfo nun ilgili sistemlerini kullanmaktadõr. KOERILoss, sonuçlarõn sunulmasõnda büyük esneklik sağlamaktadõr. Bina hasar tablolarõ, sosyal ve ekonomik kayõplar kolaylõkla haritalanabilir ve ekranda gösterilebilir, basõlabilir ya da elektronik dosya olarak kaydedilebilir. Bina hasar ve kayõp analizi yapmak için, bina stoğu veritabanõ her bir hücreye atanmalõdõr. Şiddet bazlõ analizlerden gelen şiddetler ve spektral deplasman bazlõ analizlerden gelen spektral ivmeler vasõtasõyla elde edilen deprem tehlike bilgileri de aynõ şekilde her bir hücrenin merkezine atanmõştõr. Her bina sõnõfõnõ için, şiddet ve/veya spektral ivmeye göre hasar olasõlõk oranlarõnõ hesaplamak için, tip hasargörebilirlikler tanõmlanmalõdõr. Bina stoğu ile ilgili ekonomik kayõplar, bina hasar kayõplarõ ve her bina grubuna ait farklõ yapõsal hasar maliyetlerinden yararlanõlarak tahmin edilir. İnsani kayõplarõn sayõsõ ve dağõlõmõ, hücrelerdeki gündüz ve gece nüfusu ile her bir bina sõnõfõ ve hasar derecesi kullanõlarak hesaplanõr. Yazõlõm her bir hücrede hesaplanan bina hasarõnõ, ekonomik ve insani kayõplarõ daha sonra mahalle ve ilçe ölçeğinde MapInfo tablosu olarak da oluşturabilir. Geliştirilen bilgisayar programõnõn (KOERI-Loss), açõk bir yapõya ve sağlam bir metodolojiye sahip olmasõ nedeniyle yalnõzca Türkiye de değil aynõ zamanda uluslararasõ düzeyde kabul göreceğine inanmaktayõz. 6

7 Sonuçlar Çalõşma sonuçlarõ bina kayõplarõnõn, insani kayõplarõn, acil barõnma ihtiyacõnõn, bina hasarõnõn ortaya çõkaracağõ tahmini ekonomik kayõplarõn ve şiddet haritasõnõn üzerine işlenmiş altyapõ sistemlerinde beklenen kayõplarõn dağõlõmlarõnõ içeren haritalar yardõmõyla sunulmaktadõr. Bu haritalarõn çözünülürlüğü hücre ölçeğindedir (400m x 600m). Bütün dijital veriler, kimileri güvenlik sõnõflandõrõlmasõna tabi tutulmak üzere, gerekli çalõşmalarda kullanõlmak üzere profesyonel kullanõcõlarõn kullanõmõna sunulacaktõr. Deterministik yaklaşõm kullanõlarak, şiddet ve spektral deplasman bazõnda tahmin edilen bina hasarlarõ Şekil 5 ve Şekil 6 de verilmektedir. Sonuçlar hem şiddet, hem de spektral deplasman bazõnda, toplam 35,000 ila 40,000 (toplam bina stoğunun yaklaşõk % 5 i) binanõn tamamen hasar göreceğini göstermektedir. İnsani kayõplarõn çoğunluğunun bu hasar grubunun içinde, yer alacağõ ve özellikle yassõ kadayõf olarak tabir edilen göçme biçiminden kaynaklanacağõ tahmin edilmektedir. Bu tip göçmelerde bina döşemeleri birbiri üzerine yõğõldõğõndan acil müdahale ve kurtarma çalõşmalarõ açõsõndan çok zor koşullar oluşmaktadõr. Bu tip göçmelerin sayõsõnõn ise 5,000 ila 6,000 civarõnda olacağõnõ tahmin edilmektedir. Bunun ötesinde yaklaşõk 70,000 binanõn ağõr hasar, yaklaşõk 200,000 binanõn ise orta derecede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Her iki grubun da tamiri ve takviyesi mümkündür. Senaryo depremine bağlõ kayõplarõn 11 Milyar Amerikan Dolarlõk kõsmõ yalnõzca bina hasarlarõna bağlõ olacağõ tahmin edilmektedir (Şekil 7). Bina hasarlarõ ağõrlõklõ olarak, nüfusun yoğun olduğu şehrin güneybatõ kõsmõnda yer alan Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakõröy, Bahçelievler, Küçükçekmece nin güneyi ve Avcõlar ilçelerinde, daha az olarak da Kadõköy, Maltepe ve Kartal gibi kentin güneydoğusunda bulunan ilçelerde yoğunlaşmaktadõr. Mevcut faydan relatif olarak daha uzakta yer almalarõna rağmen, bina yoğunluğu ve hasargörebilirlik koşullarõ nedeniyle Beyoğlu, Eyüp ve Bayrampaşa bölgelerinin de yüksek oranda hasar görmesi beklenmektedir. Beklenen insani kayõplar hem şiddet hem de spektral deplasman bazlõ yaklaşõmlar yardõmõyla hesaplanmõştõr. Gece ve gündüz nüfuslarõ için elde edilen sonuçlar dört farklõ (yaralanma) insani kayõp seviyesi için spektral deplasman yaklaşõmõ kullanõlarak elde edilmiştir. Her iki yaklaşõma göre de can kayõplarõnõn 30,000 ila 40,000 arasõnda değişeceği tahmin edilmektedir. Deprem sonrasõ acil servislerin çalõşmalarõna bağlõ olduğundan, ciddi yaralanma sõnõfõndaki can kaybõnõ tahmin etmek oldukça zordur. Eğer bunun 1/3 oranõnda gerçekleşeceği kabul edilirse, can kaybõ sayõsõ 40,000 ila 50,000 seviyesine ulaşabilir. Can kaybõ ve yaralanmalarõn dağõlõmõ (spektral deplasman bazlõ) sõrasõyla Şekil 8 ve Şekil 9 da sunulmaktadõr. Şiddet bazlõ analiz sonucuna göre toplam 600,000 ailenin, spektral bazlõ çalõşmaya göre de 430,000 ailenin senaryo depremi sonrasõ acil barõnma ihtiyacõnõn doğmasõ beklenmektedir (Şekil 10). Çalõşmanõn Sõnõrlarõ Tarihten elde edilen deneyim, İstanbul u etkileyecek bir sonraki büyük depremin bu çalõşmada kullanõlan senaryo depreminden farklõ olacabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, sunulan İstanbul deprem kayõp analizi sonuçlarõ, bir deprem tahmini olarak değil, oluşabilecek kayõplarõn bir göstergesi olarak yorumlanmalõdõr. Geçmiş depremlerden elde edilen verilerin düzenli ve yeterli olmamasõ nedeniyle, binalarõn ve diğer yapõlarõn hasargörebilirlikleri hakkõnda çok fazla bilgi mevcut değildir. Bu karmaşõk durum nedeniyle, 7

8 çalõşmada kullanõlan hasar yöntemi binalarõ ve değişik altyapõ sistemlerini anahtar hasargörebilirlik özelliklerine dayanarak değişik kategoriler altõnda gruplamõştõr. Bu belirsizlikler ve gruplama işlemleri altõnda hasar tahminleri ortalamalar kuralõna uymakta, diğer bir deyişle sonuçlar tekil binalardan çok bina topluluklarõ hakkõnda fikir vermektedir. Seçilen senaryo depremi, Beklenen En Kötü Durum Senaryosu na karşõlõk gelmektedir. Bu tür durumlarda kayõplar belirsizliklerin en üst sõnõrõ olarak değerlendirilir. Diğer taraftan deterministik tehlike analizinde, azalõm ilişkilerinin medyan değeri kullanõlmõştõr. Dolayõsõyla, istatistik olarak tehlike sonuçlarõnõn kayõp hesaplarõnda kullanõlan tehlike değerlerinden büyük ya da küçük olmasõ için % 50 ihtimal mevcuttur. Binalara bağlõ kayõplar kent deprem riskinin makul bir göstergesi olarak kabul edilirken, bu tahminlerin depremlerde oluşacak toplam riskin mutlak düzenlemesi olmadõğõnõ da hatõrlamak gerekmektedir. Çalõşmada kullanõlan kayõp parametreleri bina envanterine bağlõ doğrudan ekonomik kayõplarõ işaret etmektedir. Deprem riski kavramõnõn, bu çalõşmada yeterince irdelenemeyen deprem sonrasõ fiziksel kayõplar (yangõn v.s.) ve doğrudan olmayan ekonomik kayõplar gibi paramatreleri de kapsadõğõna dikkat edilmelidir. Sonuç Deprem sonrasõ ortaya çõkacak kayõplarõn azaltõlmasõ ve bununla ilgili planlama sürecinde ihtiyaç duyulan unsur, bu çalõşmada elde edilen deprem kayõp verilerinin kamuoyunun dikkatini çekecek, afet planlamasõ yapan teknik personeli bilgilendirecek ve üst seviyede karar verenlerin duyarlõlõğõnõ sağlayacak şekilde anlaşõlabilir formatta yayõnlanmasõdõr. Bu bilgilendirme işlemi uygun ve yeterli bir şekilde yapõlmadõğõ takdirde, çalõşmanõn yalnõzca kapsamlõ akademik bir çalõşma olarak kalacağõndan endişe duymaktayõz. Mevcut binalarõn iyileştirilmesi, deprem yönetmeliklerinin uygulanmasõ, akõlcõ ve sürdürülebilir şehir gelişimi gibi gerekli deprem riski azaltma çalõşmalarõnõn göz ardõ edilmesi ve etkin biçimde kullanõlmamasõ Türkiye de ve dünyanõn diğer ülkelerinde de çok sõk görülmektedir. Bu risk azaltma çalõşmalarõnõn ana unsuru kayõplarõn teknik yönden kuvvetli ve en son bilimsel gelişmeleri kapsayan yöntemler ile belirlenmesidir. İstanbul da deprem riskini azaltma konusunda öncelikler ve optimum yaklaşõmlar ancak deprem nedeniyle oluşacak kayõplar konusunda tam bir bilgilenme ile belirlenebilir. Bu çalõşma sonuçlarõnõn, deprem riskini azaltma stratejilerinin geliştirilmesinde ve deprem sonrasõ müdahale çalõşmalarõnõn planlanmasõnda kullanõlmasõ yararlõdõr. Deprem riskini azaltma stratejileri arasõnda hasargörebilirliği fazla mevcut binalarõn iyileştirilmesi, gerekli yerleşim planlamasõ kurallarõnõn geliştirilmesi ve depreme dayanõklõ inşaat yönetmeliklerinin uygulanmasõ sayõlabilir. Deprem sonrasõ müdahale çalõşmalarõnõn planmasõ ise alternatif ulaşõm güzergahlarõnõn ve acil müdahale stratejilerinin belirlenmesini, acil barõnma ihtiyaçlarõnõn, tõbbi hizmetlerin, yiyecek, su ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarõn gerektiği gibi karşõlanmasõnõ kapsar. Çalõşmanõn sonuçlarõ, İstanbul Metropolitan bölgesinde mevcut deprem riskini binalarõn güçlendirilmesine dayalõ hasar azaltma stratejilerinin geliştirilmesi gerekliliğini kuvvetle desteklemektedir Bu çalõşma, İstanbul da yaşayan ve mevcut yapõ stoğu nedeniyle depremden en fazla zarar görecek olan insanlara ithaf edilmiştir. 8

9 Şekil 1. Senaryo depreminde kullanõlan Ana Marmara fayõ. Şekil 2. Tarihsel depremler (M >5.9). 9

10 10 Şekil 3. Son yüzyõlda oluşan depremler (M > 5.5)

11 Şekil 4. Zemine bağlõ deterministik şiddet dağõlõmõ. 11

12 12 Şekil 5. Tamamen hasar görmüş bütün binalarõ dağõlõmõ (şiddet bazlõ).

13 13 Şekil 6. Tamamen hasar görmüş bütün binalarõ dağõlõmõ (spektral deplasman bazlõ).

14 14 Şekil 7. Bina Hasarõna Bağlõ Doğrudan Ekonomik Kayõplarõn Dağõlõmõ

15 15 Şekil 8. Gece Olacak Senaryo Depreminde Can Kayõplarõnõn Dağõlõmõ.

16 16 Şekil 9. Gece Olacak Senaryo Depreminde Hastane İhtiyacõ olacak Yaralõlarõn Dağõlõmõ.

17 17 Şekil 10. Acil Barõnma İhtiyacõ olan Ailelerin Dağõlõmõ.

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ

İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ İSTANBUL UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞİ (İSTANBUL DEPREM SENARYOSU) YÖNETİCİ ÖZETİ KASIM, 2009 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Giriş 2 Çalışmanın Kapsamı 2 Yer Sarsıntı Analizi 4 Tektonik

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ SÜKRÜKTÜR BAKIMINDAN İKİ YAPININ İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ARDA HAKAN ÖZGÜL 1 BÖLÜM 1 1.1. SİSTEM Sistem, konuşma dilimizde değişik anlamlarda kullanõlmaktadõr. Fakat

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012)

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2008-2012) T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 2007 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Tarihçe......

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri *

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * A. Akçõl ** Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazõrlama Anabilimdalõ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Akreditasyon Üst Kurulu DERS DOSYASI HAZIRLAMA REHBERİ Ocak 2003 Hazõrlayan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKREDİTASYON ÜST KURULU Başkan Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Yardõmcõlarõ

Detaylı

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Ferruh YILDIZ, Hakan KARABÖRK,

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar Dr. Tahsin YOMRALIO LU Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Yomralõoğlu, Tahsin Coğrafi bilgi sistemleri: Temel kavramlar ve uygulamalar

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI

İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ AÇILIMLARI İnceleme Baran Özeren Uzman Denetçi Araştırma ve Tasnif Grubu Ağustos 2000 İÇ DENETİM, STANDARTLARI VE MESLEĞİN YENİ

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

EK 3 KERKENES EKO-MERKEZİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMLARININ GÖSTERİMİ VE YAYIMI. Proje Geliştirme Raporu. Aralõk 2005

EK 3 KERKENES EKO-MERKEZİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMLARININ GÖSTERİMİ VE YAYIMI. Proje Geliştirme Raporu. Aralõk 2005 EK 3 KERKENES EKO-MERKEZİ VE YOZGAT ŞAHMURATLI KÖYÜ NDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMLARININ GÖSTERİMİ VE YAYIMI Proje Geliştirme Raporu Aralõk 2005 Şekil 1. Şahmuratlõ Köyü; Kerkenes Dağõnõn Demir Çağõ

Detaylı

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ

Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Zeminlerde Statik ve Dinamik Yükler Altõnda Taşõma Gücü Anlayõşõ ve Hesabõ Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Bir yapõ sistemi genel olarak iki kõsõmda

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ

POMPALARDA ÖMÜR BOYU MALİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ POMPLRD ÖMÜR OYU MLİYET VE SİSTEM ETKİNLİĞİ ora Nalbantoğlu larko Carrier Sanayi ve Ticaret.Ş. KIS ÖZET u gün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarõnõ gelecekteki nesillerden ödünç aldõk. Gelecekteki

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof.Dr. Giray Berberoğlu Araş.Gör.

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi

Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Finansal İstikrar ve Finansal İstikrara Yönelik Kamusal Sorumluluk Çerçevesinde Para Politikasõ: Türkiye Analizi Yrd. Doç. Dr. Burak Darõcõ ÖZET 2008 Global Finansal Kriz sürecinde finansal istikrarõn

Detaylı

ELEKTROMAGNETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ELEKTROMAGNETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROMAGNETİK ALANLARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elk. Müh. Fõrat ÜNSAL Anabilim Dalõ: Elektrik Mühendisliği Programõ:

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ

KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ KAMU YÖNETİMİ REFORMU: GENEL EĞİLİMLER VE ÜLKE DENEYİMLERİ OSMAN YILMAZ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUKİ TEDBİRLER VE KURUMSAL DÜZENLEMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2001 ISBN 975

Detaylı