YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin SOYCAN Yõldõz Teknik Üniversitesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Ana Bilim Dalõ, İSTANBUL, Özet:Sayõsal arazi modeli, bilgisayar ortamõnda yapõlacak çalõşmalara esas olmak üzere yeryüzünün sayõsal olarak gösterimidir. Sayõsal arazi modelinin oluşumu için arazi üzerinde konum ve yükseklikleri bilinen dayanak noktalarõna ihtiyaç vardõr. Böylece, arazi yüzeyi üzerinde dayanak noktalarõna dayalõ olarak bilgisayardaki çalõşmalara altlõk oluşturacak biçimde arazinin topografik durumunu belirleyen yeni noktalar sayõsal yöntemlerle üretilebilir. Bilgisayarda yapõlacak işlemlerde arazi yüzeyi ile ilgili bilgiler sayõsal arazi modelinden sağlanabilir. Yol projesi çalõşmalarõnda, yol geçkilerinin saptanmasõ sõrasõnda en uygun geçkinin belirlenmesinde, boyuna ve enine kesitlerin çiziminde, alan ve hacim hesaplarõnda sayõsal arazi modelleri kullanõlabilir. Bu çalõşmada Surfer 3.2 yazõlõmõ kullanõlarak sayõsal arazi modellerini oluşturma, farklõ yüzeyleme yöntemleri ile elde edilen sayõsal arazi modelleri irdelenerek, yol proje çalõşmalarõ için en uygun yüzeyleme modeli seçilerek, sayõsal arazi modeli ile yol proje hesaplarõnõn nasõl yapõlabileceği gösterilmiştir. Uygulama için bir test alanõ seçilerek A ve B gibi iki noktayõ birbirine bağlayacak yol geçki tasarõmõ, enkesit, boykesit ve hacim hesaplarõ gibi yol projesinin en önemli işlem aşamalarõnõn sayõsal olarak yapõlabilmesine ilişkin standartlar ortaya konulmuş ve irdelenmiştir. 1. SAYISAL ARAZİ MODELİNİN TANIMI VE GENEL ESASLARI Sayõsal Arazi Modeli (SAM), yeryüzünün, bilgisayarla yapõlacak işlemlerde temelini oluşturan sayõsal gösterimidir. Bu tanõm dar anlamda sadece yükseklik verilerini, geniş anlamda ise hem yükseklik hem de planimetrik verileri içermektedir.[alkõş, 1997] SAM oluşumu için, arazi yüzeyi üzerinde uygun biçimde dağõlmõş, konum ve yükseklikleri (X,Y,H) bilinen noktalara ihtiyaç vardõr. Bu noktalara dayanak noktalarõ, kontrol noktalarõ veya referans noktalarõ denir. Bu dayanak noktalarõ yardõmõyla, oluşturulan model üzerinde istenilen sõklõkta yeni noktalar üretilerek, bu noktalara ait konum ve yükseklikler belirlenir ve böylece yüzey sayõsal olarak ifade edilir SAM õn iki amacõ vardõr: 1. Dayanak noktalarõndan yaralanarak, konumlarõ bilinen noktalarõn yüksekliklerini hesaplamak, 2. Dayanak noktalarõndan yaralanarak, sadece yükseklikleri bilinen noktalarõn konumlarõnõ hesaplamak SAM da dayanak noktalarõnõn seçilmesi, bu noktalarõn X, Y, H koordinatlarõnõn ölçümü ve uygun bir enterpolasyon yöntemi ile bu dayanak noktalarõ yardõmõyla diğer istenen noktalarõn koordinatlarõnõn belirlenmesi SAM õn iki önemli problemini oluşturur. [Yanalak, 1991] SAM oluşturulurken, şu koşullar olabildiğince sağlanmalõdõr: 495

2 Yol Projelerinde Sayõsal Arazi Modellerinin Kullanõlmasõ 1. Mümkün olduğunca az sayõda dayanak noktasõyla SAM oluşturulmalõdõr, 2. Arazi bilgileri verimli bir şekilde işlenmelidir, 3. SAM, arazinin topoğrafyasõnõ yeterli incelikte bir yaklaşõmla temsil etmelidir, 4. Enterpolasyonla yükseklikleri elde edilen noktalar için, hesaplama süresi çok fazla olmamalõdõr. [Acar, 1994] Bu koşullarõn gerçekleşme olasõlõğõ, arazi tipine, dayanak noktalarõnõn dağõlõmõna, enterpolasyon yöntemine ve hesaplayõcõnõn hõzõna bağlõdõr. [Yanalak, 1991] SAM õn oluşturulabilmesi için, seçilen yüzey noktalarõnõn X, Y, H koordinatlarõ ile beraber uygun bilgisayar programlarõna gereksinim vardõr. Programlar yardõmõyla, uygun bir enterpolasyon yöntemi seçilerek dayanak noktalarõna bağlõ olarak yeni noktalarõn koordinatlarõ elde edilir. Böylece elde edilen bütün veriler, başka bilgi sistemleri için veri olarak kullanõlabilir. SAM için ilk veriler farklõ yöntemlerle elde edilir. Bunlar; 1. Yersel ölçülerle doğrudan 2. Topoğrafik harita ve planlardan dolaylõ 3. Fotogrametrik ölçülerle dolaylõ olarak yapõlõr. Bir SAM oluştururken. Yüksek doğruluk elde etmek için her aşamada dikkatli olunmalõdõr: Verilerin elde edilmesinde iyi bir ölçme yöntemi kullanõlmalõ, dayanak noktalarõ yeterli sayõda ve yoğunlukta belirlenmeli, kullanõlacak enterpolasyon yöntemi iyi seçilmeli ve arazi yapõsõ dikkate alõnmalõdõr.[yanalak,1991] 1.1 SAM da Kullanõlan Enterpolasyon Yöntemleri Enterpolasyon, dayanak noktalarõndaki ölçme değerlerinden, ölçülmeyen noktalardaki ölçü büyüklüklerinin kestirimidir. SAM, koordinatlarõ bilinen noktalarõnyüksekliklerini belirlemeyi ve yükseklikleri bilinen noktalarõn koordinatlarõnõn bulunmasõnõ, bu noktalara eğri uydurarak eş yükseklik eğrilerinin oluşturulmasõnõ, eş yükseklik eğrilerinden faydalanarak kesitlerin çõkarõlmasõnõ ve hacim hesaplarõnõ içermektedir. [Yanalak, 1991] İki boyutlu dayanak uzayõnda tanõmlanan bir boyutlu raslantõsal fonksiyonun enterpolasyonu, gerçekte bir yüzey uydurma problemidir. Bu problemin çözümü için şu 3 yaklaşõm söz konusudur: 1. Tüm araziyi kaplayan bir tek fonksiyonla enterpole etmek 2. Yerel olarak tanõmlanmõş parça parça fonksiyonlarlaenterpole etmek 3. Nokta nokta enterpole etmek Kullanõlan enterpolasyon yöntemleri bu üç yaklaşõma göre sõnõflandõrõlõr. Bu çalõşmada, kullanõlan Surfer 3.2 programõndaki enterpolasyon yöntemleri şunlardõr: 496

3 Soycan, Soycan Mesafenin Tersine Göre Enterpolasyon Mesafenin tersine göre gridleme metodu ortalama ağõrlõklõ bir enterpolasyon yöntemi veya hem mutlak hem de düz bir enterpolasyon yöntemi olabilir. Kuvvet parametreleri, bir grid köşesinden uzaklõk artarken ağõrlõk etkisinin nasõl azaldõğõnõ gösterir. Küçük bir kuvvet için ağõrlõklar, dayanak noktalarõ arasõnda daha düzgün bir şekilde dağõlõr, daha büyük bir kuvvet için yakõn dayanak noktalarõ ortalama ağõrlõğõn daha büyük bir kesri olarak verilir. Belirli bir grid köşesi hesaplandõğõ zaman, bir dayanak noktasõna verilen ağõrlõk, grid köşesinden gözlemlenen belirtilmiş kuvvete mesafenin tersiyle orantõlõdõr. Bir grid köşesi hesaplandõğõ zaman, hesaplanan ağõrlõklar kesirlidir ve toplamlarõ 1 e eşittir Kriging Metoduyla Enterpolasyon Kriging, bir çok alanda yaygõn ve yararlõ olduğu kanõtlanmõş geoistatiksel bir gridleme metodudur. Bu metod düzensiz arazi dayanak noktalarõndan görsel yüzey çizimi ve uygun eş yükseklik eğrileri oluşturur. Kriging çok esnek bir gridleme metodudur. Surfer õn içinde Kriging, kullanõcõnõn belirlediği parametrelere bağlõ olarak hem mutlak hem de düz bir interpolasyon yöntemi olabilir Minimum Eğrilik Metoduyla Enterpolasyon Minimum eğrilik yaygõn olarak yer bilimlerinde kullanõlan bir enterpolasyon yöntemidir. Minimum eğrilikle üretilmiş enterpolasyon yüzeyi, minimum bir eğilme miktarõyla dayanak noktalarõnõn herbiri içinden geçen lineer bir şekilde elastik, ince bir düzleme benzer. Minimum eğrilik, mümkün olduğunca birbirine yakõn dayanak noktalarõnõ iyileştirmeye çalõşõrken mümkün olabilecek en düzgün yüzeyi üretir Polinomal Regresyon Yöntemiyle Enterpolasyon Polinomal regresyon, dayanak noktalarõndaki büyük ölçek trendlerini ve modellerini belirlemek için kullanõlõr. İstenilen trend yüzeyi çeşidini belirlemek için birkaç çeşidi vardõr. Polinomal regresyon gerçek bir enterpolasyon yöntemi değildir, çünkü bilinmeyen H değerini kestirmeye çalõşmaz. Polinomal regresyonun çeşitleri şunlardõr: Basit düzlem yüzey Lineer yüzey Quadratik yüzey Kübik yüzey Radyal Temel Fonksiyonlar Metoduyla Enterpolasyon Radyal temel fonksiyonlar bir çeşit dayanak noktalarõ enterpolasyon metodu gibidir. Multiquadratik yöntemin düzgün bir yüzey üretmek için iyi olduğu düşünülür. Radyal temel fonksiyonlarõn hepsi tam bir enterpolasyondur. Böylece dayanak noktalarõnõ iyileştirmeye çalõşõrlar. 497

4 Yol Projelerinde Sayõsal Arazi Modellerinin Kullanõlmasõ En Yakõn Komşu Metoduyla Enterpolasyon En yakõn komşu gridleme metodu, herbir grid köşesine en yakõn datum noktasõnõn değerini belirler. Bu metod, dayanak noktasõ bir grid üzerindeyse çok yararlõdõr fakat Surfe grid dosyasõna dönüşrürülmeye ihtiyaç duyar. Bu metod, dayanak noktalarõnõn sadece birkaç eksik değerle bir grid üzerine yakõn olmasõ durumunda, dayanak noktalarõndaki boşluklarõ doldurmak için uygundur Shepard s Metoduyla Enterpolasyon Shepard s metodu en küçük karelerle ağõrlõklandõrõlmõş mesafenin tersini kullanõr. Bu metod, mesafenin kuvvetinin tersi enterpolasyon yöntemine benzerdir fakat, bölgesel en küçük karelerin kullanõlmasõ genelleştirilmiş yükseklik eğrileri görünümdeki bull s eye etkilerini azaltõr ya da giderir. Shepard s metodu mutlak ya da düzgünleştiren bir enterpolasyon yöntemi olabilir. 1.2 En Uygun Gridleme Metodunun Belirlenmesi Surfer programõnda bir çok gridleme yöntemi vardõr. Farklõ gridleme metodlarõyla farklõ sonuçlar üretilir. Bu sebeple verilere en uygun gridleme yönteminin seçimine karar vermek için aşağõdaki açõklamalar bir ilk yaklaşõm olarak kullanõlabilir: Mesafenin tersi yöntemi, hõzlõdõr fakat dayanak noktalarõ etrafõndaki eğrilerin bull s eye modellerini ortak bir merkezde genelleştirme eğilimindedir. Kriging yöntemi, oldukça esnek metodlardan biridir ve dayanak nokta gruplarõnõn hemen bütün çeşitlerini gridlemek için uygundur. Çoğu dayanak nokta gruplarõyla, lineer bir variogramla Kriging oldukça etkilidir. Genelde bu metod tavsiye edilir. Kriging gridleme yöntemini yerine getirir, çünkü çoğu dayanak nokta gruplarõ için en iyi sonucu verir. Daha geniş dayanak nokta gruplarõ için bu yöntem oldukça yavaş sayõlabilir. Minimum eğrilik yöntemi, düzgün yüzeyler üretir ve çoğu dayanak nokta grubu için hõzlõdõr. En yakõn komşuluk yöntemi, düzenli olarak X,Y,H uzaysal dayanak noktalarõ dosyalarõnõ Surfer grid dosyalarõna dönüştürmek için kullanõlõr. Ya da dayanak noktalarõnõn gridlenmesi hemen hemen tamamsa, ancak bazõ eksik boşluklar varsa, bu metod boşluklarõ doldurmak için uygundur ya da mevcut dayanak noktalarõnõn olmadõğõ böyle yerlerde yetersiz değerlerle bir grid dosyasõ oluşturmakta kullanõlõr. Polinomal regresyon yöntemi, dayanak noktalarõnõn değerlendirilmesini ve böylece altõnda yatan büyük ölçek trendleri ve modellerinin gösterilmesini sağlar. Bu model, yüzey analizi trendi için uygundur. Polinomal regresyon, her sayõdaki dayanak noktalarõ için çok hõzlõdõr fakat, dayanak noktalarõndaki bölgesel detaylar üretilmiş gridde bulunmaz. Radyal temel fonksiyonlar yöntemi, Kriging metodu gibi oldukça esnektir, elde edilen sonuç, çoğu dayanak nokta gruplarõnõn yorulanmasõ konusunda en iyi yöntemlerden biridir. Bu yöntem, tamamen Kriging e benzer sonuçlar verir. Shepard s yöntemi, mesafenin tersi yöntemine benzerdir. Fakat, özellikle yumuşatma faktörü kullanõldõğõ zaman bull s eye modellerini genelleştirmek gibi bir eğilimi yoktur. 498

5 Soycan, Soycan Lineer enterpolasyonla triangülasyon yöntemi, bütün dayanak nokta gruplarõnda hõzlõdõr. Triangülasyonun bir diğer avantajõda şudur; yeterli dayanak noktalarõyla triangülasyon bir dayanak noktasõ içindeki kõrõk hatlarõ koruyabilir. 2. UYGULAMA Yapõlan çalõşmada, sayõsal arazi modeli oluşturmak amacõyla 1/5000 ölçeğindeğindeki yükseklik eğrili bir harita üzerinde 125 er metre aralõklarla, karelajlarõn X, Y, H değerleri okunup, bunlar dayanak noktalarõ olarak Surfer 3.2 programõna girdi olan *.dat uzantõlõ dosya oluşturulmuştur. Daha sonra Surfer programõndaki enterpolasyon yöntemlerinin tamamõ kullanõlõp 1m 1m lik grid verileri oluşturularak, bunlarõn X, Y ve H değerleri elde edilmiştir. Kullanõlan enterpolasyon yöntemleri aşağõdaki gibi sõralanabilir. Mesafenin tersine göre enterpolasyon Mesafenin karesinin tersine göre enterpolasyon Mesafenin küpünün tersine göre enterpolasyon Kriging modeline göre enterpolasyon Minimum eğriliğe göre enterpolasyon 11. derece polinoma göre enterpolasyon En yakõn komşuluk yöntemine göre enterpolasyon Multiquadratik yönteme göre enterpolasyon Shepard yöntemine göre enterpolasyon Lineer enterpolasyon ORİJİNAL PAFTA MESAFENİN TERSİNE GÖRE MESAFENİN KARESİNİN TERSİNE GÖRE GRİDLENMİŞ SAM MESAFENİN KÜPÜNÜN TERSİNE GÖRE GRİDLENMİŞ SAM KRİKİNG MODELİ İLE MİNİMUM EĞRİLİKLE

6 Yol Projelerinde Sayõsal Arazi Modellerinin Kullanõlmasõ 11. DERECE POLİNOMLA EN YAKIN KOMŞULUK MODELİ İLE MULTİQUADRATİC MODELLE SHEPARD MODELİ İLE LİNEER ENTERPOLASYONLA Şekil 1: Surfer yazõlõmõndaki enterpolasyon yöntemlerinin uygulanmasõ sonucu elde edilen yükseklik eğrili haritalar Oluşturulan grid verileri ile modelin yükseklik eğrili haritasõ yapõlmõş ve orijinal pafta ile karşõlaştõrõlmõştõr(şekil 1). Şekil1 de görüldüğü üzere, orijinal pafta ile uyum gösteren enterpolasyon yöntemleri; Kriging yöntemiyle enterpolasyon Minimum eğrilik yöntemiyle enterpolasyon 11. derece polinomla enterpolasyon Multiquadratik yöntemle enterpolasyon Lineer enterpolasyondur. Bu bakõmdan uygulamanõn sonraki aşamalarõnda, sadece bu enterpolasyon yöntemleri dikkate alõnmõştõr. Söz konusu enterpolasyon yöntemlerinin, dayanak noktalarõndaki çakõşma artõklarõ incelendiğinde, multiquadratic ve minimum eğrilik yöntemlerinin, dayanak noktalarõndaki çakõşma artõklarõnõn sõfõr olduğu görülmüştür. Diğer üç yöntemin çakõşma artõklarõ ve istastistiksel değerlendirmeleri tablo 1 de verilmiştir. Kriging yönteminde max. çakõşma artõğõ 0.043m, min. çakõşma artõğõ m, ortalama çakõşma artõğõ 0.000m ve ort.karesel hata m dir. 11. derece polinomal regresyona göre max. çakõşma artõğõ 7.086m, min. çakõşma artõğõ m, ortalama çakõşma artõğõ 0.000m ve ort.karesel hata 2.701m dir. Lineer enterpolasyon yönteminde ise max. çakõşma artõğõ 0.034m, min. çakõşma artõğõ m, ortalama çakõşma artõğõ m ve ort. karesel hata 0.017m dir. Burada 11. derece polinomal regresyona göre bulunan çakõşma artõklarõnõn diğer yöntemlerden fazla olduğu görülmektedir. Aslõnda polinomal regresyon yönteminin büyük ölçek trendlerinin modellendirilmesinde kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. 500

7 Soycan, Soycan Tablo 1: Kriging, 11.derece polinomal regresyon ve lineer enterpolasyon yöntemlerine ait dayanak noktalarõndaki çakõşma artõklarõ ÇAKIŞMA ARTIĞI(m) 0,050 0,000 KRİGİNG YÖNTEMİNDEKİ ÇAKIŞMA ARTIKLARI Çakõşma Artõklarõnõn İstatistiksel Değerlendirmesi Max. 0,043m Min. -0,043m Ort. 0,000m -0,050 NOKTA NO RMS 0,0188m ÇAKIŞMA ARTIĞI(m) 10,000 5,000 0,000-5,000-10, DERECE POLİNOMAL REGRESYON YÖNTEMİNDEKİ ÇAKIŞMA ARTIKLARI NOKTA NO Çakõşma Artõklarõnõn İstatistiksel Değerlendirmesi Max. 7,086m Min. -8,887m Ort. 0,000 RMS 2,701m LİNEER ENTERPOLASYON YÖNTEMİNDEKİ ÇAKIŞMA ARTIKLARI Çakõşma Artõklarõnõn İstatistiksel Değerlendirmesi ÇAKIŞMA ARTIĞI(m) 0,050 0,000-0,050 NOKTA NO Max. 0,034m Min. -0,046m Ort. 0,0001m RMS 0,017m Her bir yöntemle elde edilen grid verilere göre oluşturulan sayõsal arazi modeli üzerinde yaklaşõk 800m aralõklõ iki nokta belirlenerek, bu iki nokta arasõnda 50 şer metre arayla boykesit noktalarõ işaretlenmiş ve bu boykesit noktalarõndan sağa ve sola 10 ar metre alõnarak 20 metre genişliğinde enkesitler oluşturulmuştur. Koordinatlarõ belirlenen en kesit ve boykesit noktalarõnõn Surfer 3.2 yazõlõmõnda yukarõdaki beş enterpolasyon yönteminin her birine göre yükseklikleri(siyah kotlarõ) hesaplanmõştõr. Boykesit noktalarõnõn, kilometraj ve yükseklik değerlerine bağlõ olarak beş yönteme göre boykesitleri oluşturulmuştur. Boykesit kõrmõzõ çizgisinin oluşturulmasõnda, toplam kazõ ve dolgu hacimlerinin minimum tutulmasõ hedeflenmiştir. Bunun için, nokta kilometrajlarõ ve yüksekliklerinin oluşturduğu veri kümesine doğrusal bir regresyon uygulanarak, kõrmõzõ çizgi, matematiksel olarak tanõmlanmõştõr.(şekil 2, 3, 4, 5, 6). 501

8 Yol Projelerinde Sayõsal Arazi Modellerinin Kullanõlmasõ YÜKSEKLİK(m) y = 0,0533x + 211,29 R 2 = 0, KİLOMETRE Şekil 2: Kriging enterpolasyon yöntemine ait boykesit YÜKSEKLİK(m) y = 0,0546x + 210,4 R 2 = 0, KİLOMETRE Şekil 3: Minimum eğrilikle enterpolasyon yöntemine ait boykesit YÜKSEKLİK(m) y = 0,0527x + 210,95 R 2 = 0, KİLOMETRE Polinomal regresyonla enterpolasyon yöntemine ait boykesit Şekil 4: YÜKSEKLİK(m) y = 0,052x + 212,06 R 2 = 0, KİLOMETRE Şekil 5: Multiquadratic enterpolasyon yöntemine ait boykesit 502

9 Soycan, Soycan YÜKSEKLİK(m) y = 0,0512x + 212,19 R 2 = 0, KİLOMETRE Şekil 6: Lineer enterpolasyon yöntemine ait boykesit Yukarõda belirlenen boykesit noktalarõnõn sağõnda ve solunda 10 ar metre olmak üzere enkesit noktalarõ tanõmlanmõştõr. Enkesitlerin tanõmlanmasõnda, karayollarõnõn öngördüğü standartlar dikkate alõnmõştõr. Boy ve enkesit noktalarõnõn oluşturduğu X,Y,H değerleri de yine surfer programõnda ayrõ bir *.dat uzantõlõ bir dosya olarak tanõmlanmõştõr. Böylece, arazinin siyah kotlarõnõn oluşturduğu doğal yüzey verisi ve kõrmõzõ kotlarõnõn oluşturduğu proje verileri, ayrõ ayrõ iki yüzey halinde tanõmlanarak gridlenmiş ve bu iki yüzey arasõnda kalan bölgenin hacmi, en ve boy kesitlerin çizilmesine ve alanlarõnõn hesaplanmasõna gerek kalmadan, Surfer yazõlõmõ içerisindeki Volume komutu kullanõlarak, her iki yüzeyin bulunduğu dosya ismi belirtilerek, kolaylõkla hesaplanmõş ve elde edilen hacim hesabõ sonuçlarõ tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: Surfer yazõlõmõ kullanõlarak elde edilen hacim hesaplarõ sonuçlarõ Enterpolasyon Trapez Simpson Simpson 3/8 Yarma Dolgu +Yarma Yöntemi Kuralõna Kuralõ Kuralõ Hacmi Hacmi - Dolgu Kriging Min. Eğrilik Pol.Regresyon Multiquadratik Lineer Ent SONUÇLAR Bu çalõşmada Surfer 3.2 programõnda bulunan farklõ enterpolasyon yöntemleri kullanõlarak sayõsal arazi modelleri oluşturulmuş, oluşturulan arazi modelleri üzerinde yaklaşõk 800 m aralõklõ iki nokta belirlenmiştir. Bu noktalar arasõnda yol geçkisi oluşturulmuş, yol geçkisi üzerinde 50 şer metre aralõklarla boy kesit noktalarõ belirlenmiş, bu noktalarõn arazi kotlarõ (siyah kot) ve kilometrajlarõna bağlõ olarak boy kesitleri çizilmiştir. Çizilen boy kesitler üzerinde her bir model için ayrõ ayrõ regresyon analizleri yapõlarak boykesit noktalarõnõn kõrmõzõ kotlarõ (proje kotlarõ) hesaplanmõştõr. Hesaplanan kõrmõzõ kotlar ve siyah kotlarla iki yüzey tanõmlanmõş, bu iki yüzey arasõndaki hacim her bir yöntem için Surfer 3.2 yazõlõmõyla hesaplanmõştõr. Tablo 2 de verilen yarma, dolgu ve yarma-dolgu hacimleri farkõ, kullanõlan beş yöntemden elde edilen sonuçlarõn birbirine yakõn olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Surfer

10 Yol Projelerinde Sayõsal Arazi Modellerinin Kullanõlmasõ yazõlõmõ; yol geçkisi ve en-boy kesit çizmeden yarma-dolgu hacim miktarlarõnõ belirlemek açõsõndan bir çok alternatif sunmakta, zaman kazancõ sağlamakta ve bütün çalõşmayõ bilgisayar ortamõnda yaparak kolay saklanmasõnõ ve istenildiği an ulaşõlmasõnõ sağlamaktadõr. 4. KAYNAKLAR Alkõş, A.Sayõsal Arazi Modeli Ders Notlar, YTÜ, İstanbul, 1997 Yanalak, M., Sayõsal Arazi Modelleri ve Kullanõlan Enterpolasyon Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, İstanbul, 1991 Acar, U., Sayõsal Arazi Modelleri ve Kullanõlan Enterpolasyon Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, İstanbul, 1994 Golden Software, Surfer 3.2 programõ yardõm menüsü 504

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Ferruh YILDIZ, Hakan KARABÖRK,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12390-1:2000 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, Hesap Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu16-18 Ekim 2002 Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ YAPILARDA DEFORMASYON ÖLÇMELERİ Halil ERKAYA R.Gürsel HOŞBAŞ V.Engin

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir.

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir. SONLU ELEMAN HASIR GRUPLARININ BİRLEŞİMİNDE SAP2000 ve ETABS õn SAĞLADIĞI KOLAYLIK (Mesh Transition and Compatibility, The Automated Line Constraint in ETABS & SAP2000) Ashraf Habibullah, S.E., President

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA KOORDİNATLARI KULLANILARAK ANALİZİ

GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA KOORDİNATLARI KULLANILARAK ANALİZİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜĞE BAĞLI GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN GPS VE HARİTA

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. TRABZON İLİ İÇİN JEOİD ONDÜLASYONLARI BELİRLEME AMACIYLA ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE DİGİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE RSImage YAZILIMI

UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE DİGİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE RSImage YAZILIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE DİGİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE RSImage YAZILIMI

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Nokta Kenetleme Araçlarõ

Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta kenetleme (snap) araçlarõ siz modeliniz üzerinde ilerlerken göstergenize en yakõn kenetleme noktasõnõ bulur. Nokta kenetleme (snap) araçlarõ, nesnelerin hõzlõ ve doğru bir

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME

GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME GENETİK ALGORİTMA İLE GÖRÜNTÜ BÖLÜTLEME Oğuz Mut ve Fatoş T. Yarman Vural Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 06531 Ankara, Türkiye omut@havelsan.com.tr, vural@ceng.metu.edu.tr

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk Soru Son Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A

HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A ISSN 13-579 HARİTA DERGİSİ TÜRKİYE ULUSAL TEMEL GPS AĞI-1999 ( TUTGA-99A ) 42 41 4 39 38 37 36 26 ( 28 ( 3 ( 32 34 36 38 4 42 44 Harita Genel Komutanlõğõ Mayõs 22 Özel Sayõ : 16 ÖNSÖZ Global Konumlama

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ KÜRÜ VE BASINÇ DAYANIM DENEYİ https://www.tse.org.tr/turkish/abone/kapak.asp?stdno=7620 Page 1 of 1 19.04.2004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3323 Mart 1979 ICS 91.100.30 BETON BASINÇ DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI, HIZLANDIRILMIŞ

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ )

Ölçme Bilgisi DERS 9-10. Hacim Hesapları. Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Ölçme Bilgisi DERS 9-10 Hacim Hesapları Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) T. FİKRET HORZUM( AÜ ) Büyük inşaatlarda, yol ve kanal çalışmalarında kazılacak toprak miktarının hesaplanması, maden işletmelerinde

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI...

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Dökümanda Bulunanİlgili Modüllerin Versiyonlarõ : BAĞLANTI YÖNETİCİSİ İŞLEM ADIMLARI... Netcad 4.0 GIS Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS)

SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS) Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 00, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SANAL REFERANS İSTASYONU SİSTEMİ (VRS) Niyazi ARSLAN 1,Cüneyt AYDIN 1, Aydõn

Detaylı

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme)

Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) FOTOGRAMETRİ FOTOGRAMETRİ Eski Yunanca'dan batı dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık) + Grama(çizim) + Metron(ölçme) Buna göre ışık yardımı ile ölçme (çizim yapabilme)

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

EŞDEĞER İLKESİNE DAYALI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ MODELİ

EŞDEĞER İLKESİNE DAYALI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ MODELİ EŞDEĞER İLKESİNE DAYALI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ MODELİ Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU 6 1. GİRİŞ Arsa ve Arazi Düzenlemesi (AAD), şehir planlamasõ açõsõndan kullanõşsõz yapõya sahip kadastro parsellerinin

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ Soner Haldenbilen 1 Halim Ceylan 2 Yasemin Menekşe 3 SUMMARY This study investigates the possible effects of the shopping

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

14. MİKROİŞLEMCİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ

14. MİKROİŞLEMCİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ 221 14. MİKROİŞLEMCİ PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ 14.1. Programlamaya Giriş Örnek Pr. 14-1 0040h bellek adresindeki 8-bit veriyi 0041h adresine transfer eden programõ yazõnõz. 0040H adresindeki veriyi A yazmacõna

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KENTSEL ALANLARDA TAŞINMAZ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE KONYA ÖRNEĞİ Şükran

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAYISAL ARAZİ MODELLERİ İLE HACİM HESAPLARINDA FARKLI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN VE PARAMETRELERİN İNCELENMESİ FIRAT EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HARİTA

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Concrete Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı