GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7"

Transkript

1

2

3 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10 Tüm Türkiye'nin eriştiği GIS uygulamasõ: NTVMSNBC "Türkiye'nin Seçimi" Sitesi...11 Bilgisayar destekli kent planlama ve tasarõmõnda olanaklar...12 Harita üretimi: Autodesk Map Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop Raster uygulamalar: Autodesk Raster Design Web tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise Türkiye den Haberler ve Uygulamalar NTVMSNBC, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisini kullanõyor...21 Romanya, Braşov Çevre Yolu, Autodesk Map ile projelendiriliyor...23 Bodrum Acil İçmesuyu Temini Projesi...24 Çoğulortam destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamasõ: Osmanlõ Kaleleri Bilgi Sistemi...26 İstanbul Zemin Bilgi Sistemi...29 Mersin Cumhuriyet Meydanõ, Autodesk ürünleri ile tasarlandõ...31 Marmara Denizi...32 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Pojesi Yarõşmasõ, Autodesk yazõlõmlarõyla kazanõldõ...35 Eminönü Ordu Caddesi ve Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesinde Mobil GIS uygulamasõ...37 Cep bilgisayarlarõ arazide: Beyoğlu örneği...39 Dünyadan Haberler ve Uygulamalar Jesolo Belediyesi ve Autodesk MapGuide...43 Jersey Havaalanõ...44 Alaska ağõr iklim koşullarõ ile mücadelede Autodesk ürünlerini kullanõyor...44 Denver Uluslararasõ Havaalanõ altyapõ yönetimi için GIS vazgeçilmez...45 AT&T Broadband veri kullanõmõ ve standartlarõnõn oluşumu için Autodesk ürünlerini seçti...46 İngiltere Altyapõ Hizmet Kurumu, elektrik dağõtõm işlerinde Autodesk GIS yazõlõmlarõnõ tercih etti..47 Autodesk yazõlõmlarõ yol/köprü yapõm ve bakõm işlerinde kullanõlõyor...47 Italgocim in GIS projesi, bilgi paylaşõmõnõ sağlayacak...48 Baltimore Gaz ve Elektrik Kurumu işletme maliyetlerini düşürdü...48 SAYISAL GRAFİK TM

4 Depremler, önlemlerin yetersiz olduğu bölgelerde, 2001 de de can almaya devam etti Arhus Belediyesi nde kazõ işlerinin web tabanlõ GIS teknolojisi ile düzenlenmesi Makaleler Autodesk MapGuide Autodesk Map Ürünler Autodesk Map Series Autodesk Map Autodesk Raster Design Autodesk OnSite Desktop Autodesk MapGuide Autodesk OnSite Enterprise Autodesk OnSite View Autodesk Land Desktop SAYISAL GRAFİK TM

5 GIS Her Yerde Kurum içinde yöneticiden teknikere, kurumlar arasõ ortak proje üzerinde çalõşan bölümlere, hizmet sunan / hizmetten yararlanan yapõlarda kurum çalõşanõndan müşteriye, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) her yerde kullanõlõyor. İşletmelerde GIS in rolü değişiyor. Geçmişte veriler genellikle tek bir departman tarafõndan toplanõr ve işletmenin geri kalanõna akõllõ haritalar olarak dağõtõlõrdõ. Günümüzde ise GIS, iş problemlerini çözmeye yönelik kurumsal karar destek sistemidir. Kurumdaki herkes, konumsal veriye gerçek zamanlõ erişim gereksinimi duyar ve veriyi kendi bakõş açõsõna göre görüntülemek ister. Sisteme, Internet ve mobil teknoloji olanaklarõ ile herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda erişilir. En tepedeki yöneticiden, sahada görevli teknikere kadar, tüm kurum çalõşanlarõ, kurumun işbirliği içinde olduğu ve veriyi paylaştõğõ diğer işletmeler ve bireyler, aslõnda aynõ veriyi farklõ açõlardan işler. 6. GIS Seminerimizin temasõnõ da, bu yaklaşõm oluşturuyor: GIS her yerde. GIS Her Yerde semineri, SAYISAL GRAFİK tarafõndan yõllõk olarak düzenlenen GIS seminerlerinin 6.sõ. Autodesk ürünlerine dayalõ GIS çözümlerimizi 1997 yõlõnda GIS de Yeni Olanaklar seminerleri ile İstanbul ve Ankara da duyurmuştuk yõlõnda, bir yandan teknolojik gelişim çözümlere yansõmaya devam ederken, diğer yandan ortaya çõkmaya başlayan uygulamalar, yeni olanaklarõn ulaşõlabilir GIS çözümleri olduğunu kanõtladõ yõlõndaki seminerin adõ Ulaşõlabilir GIS idi yõlõna geldiğimizde, Türkiye depremin yaralarõnõ sarmaya çalõşõyordu. Bizim konumuz da doğal olarak depremdi. GIS in deprem öncesi önlemler, depremin hemen sonrasõnda acil yardõm, orta vadede iyileştirme ve uzun vadede planlama süreçlerinde nasõl kullanõlabileceğini örneklerle anlattõk. Yine aynõ yõl gündelik yaşamõmõzda Internet i yoğun olarak kullanmaya başlamõştõk yõlõndaki seminerimizin adõ Deprem ve GIS / Internet te GIS oldu. 5 Aralõk 2000 tarihindeki Bilgi Paylaşõmõ: GIS + Internet seminerimiz ise bilgi paylaşõmõna yönelikti ve konusu GIS ve Internet in birlikteliği idi tarihide ise, mobil cihazlar ile sahada GIS uygulamalarõnõnõn ana konu olduğu Mobil GIS seminerini düzenledik. 27 Kasõm 2002 tarihindeki seminerimiz ise, GIS in değişik sektörlerdeki/kurumlardaki uygulamalarõnõn ana konu olduğu GIS Her Yerde. Seminerlerimizin başlõklarõ bile, yõllar içinde GIS in değişen yüzünü ortaya koyuyor. Hemen her yõl teknolojik gelişmelere koşut olarak farklõ ve daha önce varolmayan alanlarõn GIS kullanõmõna eklendiğini görüyoruz. Artõk GIS sadece haritalar, veritabanlarõ ve analizlerden oluşmuyor; kurumsal bir yapõnõn içinde doğru yere oturarak karar destek mekanizmasõ olarak daha sağlõklõ kullanõlabiliyor. Internet in olanaklarõ ile birleşerek zaman ve mekan bağõmlõlõğõndan kurtuluyor, yine Internet sayesinde geniş kullanõma açõlõyor. Mobil cihazlar yardõmõyla da sahada kullanõlabiliyor. Etkin bir GIS çözümü, güçlü masaüstü GIS uygulamalarõnõn Internet ile birlikteliği ve sahada mobil cihazlarla kullanõmõyla gerçekleştiriliyor. SAYISAL GRAFİK olarak bizim avantajõmõz, GIS in bu geniş tanõmõnda ortaya çõkõyor. Klasik GIS şirketlerinden farklõ olarak, gerek ürün yelpazemiz, gerekse proje deneyimlerimiz sayesinde, GIS in bu geniş tanõmõnõ kapsayacak biçimde yazõlõm ve uygulama hizmeti sunuyoruz yõlõndaki 7. GIS seminerimizde buluşmak üzere. Arda Serim SAYISAL GRAFİK SAYISAL GRAFİK TM 1

6 2 SAYISAL GRAFİK TM

7 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi... 5 Autodesk'in GIS Stratejisi... 7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ Tüm Türkiye'nin eriştiği GIS uygulamasõ: NTVMSNBC "Türkiye'nin Seçimi" Sitesi Bilgisayar destekli kent planlama ve tasarõmõnda olanaklar Harita üretimi: Autodesk Map Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop Raster uygulamalar: Autodesk Raster Design Web tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise SAYISAL GRAFİK TM

8

9 e-harita TM : SAYISAL GRAFİK in GIS Stratejisi SAYISAL GRAFİK TM 5

10 6 SAYISAL GRAFİK TM

11 Autodesk in GIS Stratejisi SAYISAL GRAFİK TM 7

12 8 SAYISAL GRAFİK TM

13 SAYISAL GRAFİK TM 9

14 Uydu Görüntülerinin Satõşõnda Web Tabanlõ GIS Uygulamasõ M. Emin Halitligil, İNTA Uzay Sistemleri A.Ş. İnta Uzay Sistemleri A.Ş., vizyonunda belirlediği üzere Avrasya bölgesinde, çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin en güvenilir sağlayõcõsõ olma rolünü üstlenmiş, bu doğrultuda 21. yüzyõlõ şekillendiren önemli değerlerden doğru, güncel bilginin kolay ulaşõlabilirliğini gözeten kararlarõ kuruluşunun her aşamasõnda almõştõr. Bu sunumla gerekliliği, işlevselliği ve verimliliği özetlenecek IKONOS arşiv dükkanõ vizyonumuz ile tam uyumlu olarak işletmeyi hedeflerine taşõyacağõna inandõğõmõz bir girişimdir. Bu çerçevede kullanõcõlarõnõn kolaylõkla görüntü taramasõ yapabileceği, görüntü arşivini güncel olarak takip edip ihtiyacõ olan veriye çeşitli sorgulamalar kullanarak karar verebileceği, standart ürün sipariş verme sürecinin mümkün olduğunca kõsa tutup müşterinin güncel veriye kõsa ve güvenilir yollardan ulaşabileceği bir sistem oluşturulmasõ düşünülmüştür. Günümüz dünyasõ böyle bir hizmetin Internet üzerinden GIS altyapõsõ ve e- ticaret desteğiyle gerçekleştirilecek bir uygulama olmasõnõn en maliyet efektif ve pazar penetrasyonun en yüksek olacağõ çözüm olarak sunmaktadõr. Müşteri iletişim kanallarõnõn iyileştirilmesi ve dolayõsõyla ticari kazançlõlõğõn arttõrõlmasõnõn ötesinde, Inta Uzay Sistemleri A.S. - SAYISAL GRAFİK işbirliği ile IKONOS Arşiv Dükkanõ ilgi duyan herkesin kullanõmõna açõk web tabanlõ bir GIS uygulamasõ olarak dönem ödevi hazõrlayan lise öğrencisinden, üniversitede GIS dersi veren öğretim görevlisine, projesi için görüntü siparişi vermek isteyen uzmandan, sunumu için görsel veri arayan yöneticiye, hepimizin evinden, stratejik kararlarõn şekillendiği toplantõ salonlarõna, geniş bir kullanõcõ kitlesine hizmet verecek ve Dünyanõn en hassas ve dinamik bölgesi Avrasya nõn artõk farklõ görünmesini sağlayacaktõr. Daha fazla bilgi için: Bir e-harita uygulamasõ olan Ikonos Arşiv Dükkanõ ile, Ikonos uydu görüntülerine ulaşõlabiliyor, ilgilenen bölgede sorgulamalar ile görüntü seçimi yapõlõyor ve sipariş verilebiliyor. 10 SAYISAL GRAFİK TM

15 Tüm Türkiye nin Eriştiği GIS Uygulamasõ: NTVMSNBC Türkiye nin Seçimi Sitesi Can Tüzüner, NTVMSNBC NTV televizyonu ve NTVMSNBC haber portalõ, 3 Kasõm 2002 seçimi canlõ yayõnõnda, sonuçlarõ haritalar ile duyurmayõ tercih etti. Bu tercihin nedeni, seçim sonuçlarõnõ ve karşõlaştõrmalõ sonuçlarõ etkileşimli hartilar üzerinden vererek, çok karõşõk gibi görünen verilerin bir anda, sõradan bir izleyici için anlamlõ hale gelmesini sağlamaktõ. Canlõ yayõnda, seçim sandõklarõ açõldõkça ve haber merkezine bilgiler gelmeye başladõkça, sonuçlar haritalar üzerine dinamik olarak aktarõlmaya başlandõ. Hem televizyondaki yayõnda, hem de Internet üzerinden, haritalar gelen sonuçlara göre dinamik olarak güncellendi. Autodesk MapGuide ile hazõrlanan Seçim 2002 sitesinde, e-harita teknolojisini kullanõyor. Seçim gecesi binlerce eşzamanlõ kullanõcõya yanõt veren ve haritalarõ sunan Autodesk MapGuide, performansõn çok önemli olduğu bir sõnavdan başarõyla geçti. Seçim sitesinde, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yayõmlanõyor. Sitede karşõlaştõrmalõ seçim sonuçlarõ ve detaylõ raporlar da yer alõyor. İllere göre en çok oy alan parti, her partinin oy oranlarõ, milletvekili adetleri ve sõralamasõ gibi haritalarõn yanõ sõra, geçmiş seçimlerle performans karşõlaştõrmasõ haritalarõna da erişmek mümkün. Ayrõca her ile göre, seçilen yõlõn seçim sonuçlarõ raporu alõnabiliyor. Türkiye nin Seçimi 2002 sitesine, secim.ntvmsnbc.com veya adresinden ulaşõlabilir. 3 Kasõm 2002 seçimleri, NTV televizyonu ve NTVMSNBC web sitesinden, haritalar ile canlõ olarak yayõnlandõ. Autodesk MapGuide õn kullanõldõğõ siteye secim.ntvmsnbc.com adresinden erişilebilir. SAYISAL GRAFİK TM 11

16 Bilgisayar Destekli Kent Planlama ve Tasarõmõnda Olanaklar Makbule İlçan, UTTA Planlama, Projelendirme ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Bu sunumun içeriğinde CAD programlarõnõn kent planlama ve kentsel tasarõmõn bütün aşamalarõnda kullanõmõ; sunduğu olanaklar, doğru yazõlõm seçimi, tasarõm ve proje onayõ aşamasõnda yasal mevzuatõn yeniden düzenlenmesi gerekliliği, etkin kullanõm için nasõl ve niçin CAD kullanõmõ vb. konularõ tartõşõlacaktõr. Bilgisayar ortamõnda çizim ve tasarõm, Mimarlõk, Mühendislik uygulamalarõnda ve benzer disiplinlerde kent planlamasõna görece olarak daha uzun zamandõr kullanõlan bir araçtõr. Bizim disiplin dalõmõzda geriye baktõğõmõzda yaygõn ve etkin olarak bu aracõn kullanõmõ 5-6 seneyi geçmez. Altlõk olarak kullanõlan halihazõr haritalarõn nihayet sayõsal olarak hazõrlanmasõ ve buna bağlõ olarak kurumlarõn sayõsal ortamda sunum şartlarõ, şehir plancõlarõnõ bu değişime ister istemez ve vazgeçilmez olarak uymak zorunda bõrakmõştõr. Değişim bir anlamda rapidolarõn rafa kaldõrõlmasõ anlamõna geldiğinden teknolojideki bu inanõlmaz ve hõzlõ gelişimi yakalayabilmek, sindirebilmek, uyum sağlamak, her şeyden önce zihniyeti yenilemek gereklidir. Öncelikli olarak kullanõlacak donanõm ve yazõlõm doğru seçilmelidir. Şirketimiz yukarõda bahsi geçen değişimi 7 yõl önce gerçekleştirmiş ve bilgisayar ortamõnda tasarõm sürecine geçmeden önceki ilk adõm olan yazõlõmõn seçilmesi aşamasõnda tercihini AutoCAD üzerinde kullanmõştõr. Şu anda bilgisayar destekli tasarõmda kullanõlan programlarõn sayõca çokluğu ve çeşitliliği seçimin yapõlmasõnda kapsamlõ bir araştõrmaya neden olmuştur. Kullanõlacak programda; kullanõmõnõn dünya çapõnda yaygõn olmasõ, çizimlerin diğer yazõlõmlara da dönüştürülebilmesi, planlama ve kentsel tasarõm çizimlerinde, 2 ve 3 boyutta özgür ve esnek çözümler, kõsa zamanda etkili görsel teknikler sunabilme olanaklarõnõ içermesi, imar ve planlama mevzuatõnda kullanõlmasõ zorunlu gösterim tekniklerinin kolayca yansõtõlabilmesi gibi özelliklerin olmasõ koşullarõ aranmõştõr. Doğru yazõlõm bulunduktan sonra Planlama ve Kentsel Tasarõm Projelerinin hazõrlanmasõ sõrasõndaki her aşamada yazõlõmõn sunduğu olanaklardan faydalanõlmõştõr. Bilgisayar ortamõnda tasarõm yapabilmek için temel şart halihazõr haritalarõn sayõsal olmasõdõr. Sayõsal olmayan haritalar / altlõklar vektörel hale getirilmiş ya da raster image olarak kullanõlmõştõr. Araştõrma / Analiz, planlama ve tasarõm sürecinin ilk adõmõdõr. Analiz çalõşmalarõnda; Doğal Değerler (orman, tarõm topraklarõ, sulama alanlarõ ve havzalarõ vb), Kültürel Değerler (kentsel, arkeolojik, tarihsel sit alanlarõ, höyükler vb), Kentsel Veriler (ulaşõm sistemi, altyapõ, yapõ kullanõmõ, kat yüksekliği, yapõ kalitesi, yapõm teknolojisi vb), Doğal Veriler (Topografya, jeolojik yapõ, toprak niteliği vb) gibi, tasarõmda kullanõlacak analitik etüdler sayõsal ortama aktarõlmõştõr. Bu verilerin çakõştõrõlmasõ, sorgulanmasõ, sunuş paftalarõ haline getirilmesi, tasarõmõ yönlendirecek kararlarõn alõnmasõndan önceki eşik sentezinin hazõrlanmasõnda Autodesk Map in sunduğu olanaklar kullanõlmõştõr. Analiz paftalarõnõn hazõrlanmasõ aşamasõnda, toplanan bilgiler farklõ dosyalarda veya aynõ dosyada, farklõ katmanlarda da hazõrlanabilirdi. Ancak yazõlõm, bir veri tabanõ kullanarak datalarõ sayõsal ortama aktarma ve paftalaştõrma imkanõnõ vermektedir. Altlõk oluşturma, araştõrma ve değerlendirme çalõşmalarõndan sonra karar ve stratejilerin oluşturulmasõ ve bu kararlarõn yasal mevzuata uygun çizim teknikleriyle kağõda aktarõlmasõ gereklidir. Bu aşamada SAYISAL GRAFİK in hazõrladõğõ 3194 sayõlõ İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ne uygun çizim tekniklerine ve standartlara göre yol tipleri, tarama, çizgi tipi ve sembol kütüphaneleri kullanõlmõştõr. Yukarõda değinilen yöntemlerle hazõrladõğõmõz projelerin bir kõsmõ aşağõdadõr: İstanbul - Ataköy-Büyükçekmece Arasõ Sahil Düzenlemesi Projesi İstanbul - Elmalõ Baraj Havzasõ ve Doğa parkõ Planlamasõ Patara Koruma Amaçlõ İmar Planõ Konya Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarõm Projesi ve Koruma Amaçlõ İmar Planõ Ilgaz Kõş Sporlarõ Merkezi 12 SAYISAL GRAFİK TM

17 Bolu 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planõ Sapanca Gölü ve Çevresi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planõ vb... Bilgisayar destekli tasarõmõn sunduğu avantajlardan biri de hazõrlanan projelerin onay aşamasõndan önce çoğunluklu olarak birden fazla yapõlan düzeltme ve değişikliklerin kõsa zamanda ve pratik olarak yapõlabilme niteliğidir. AutoCAD yazõlõmõ yalnõzca 2 boyutta değil 3. boyutta da Planlama ve Kentsel Tasarõm Projelerinin, önerilerin, anlaşõlõr ve kavranabilir olma olanağõnõ sağlar. Hem halihazõrõn / arazinin hem de tasarõmõn 3 boyutta modellemesi yapõlabilir. Geçmişte büyük emek ve maaliyetlerle üretilen maketler, günümüzde yerini 3 boyutlu görünüşlere bõrakmõştõr. CAD kullanõmõnõn olanaklarõ sunulurken, Ülkemizde İmar planlama kanunu ve yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesinin gerekliliği tartõşõlmalõdõr. Halihazõr haritalarõn ve haritalarõn üzerine çizilmiş sayõsal projelerin onanmasõ aşamasõnda yasal mevzuatta düzenlemeler yapõlmalõdõr. Avrupa ülkelerinde kullanõlan barkot sistemi ya da digital imza yöntemi çözüm olarak önerilebilir. Bilgisayar destekli kent planlamasõ ve kentsel tasarõm süreçleri incelendiğinde, eğer doğru sistem, hõzlõ, teknik bir altyapõ ve bu sistem ve altyapõyõ kullanabilen teknik elemanlara sahip olunursa sonucun mükemmele yakõn olduğu söylenebilir. Ancak, tüm verilerin sağlõklõ elde edilmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ, bu verilerin sağlõklõ birleştirilmesi, sentezinin yapõlmasõ, doğru kararlarõn verilerek, belirli (kabul edilmiş) tekniklerle sayõsal ortamda çizilmesi gereklidir. Bunun etkin olarak yapõlabilmesi, tasarõmda para ve zaman tasarrufu sağlamaktadõr. Her kurumun kendi gereksinimlerine uygun donanõm ve programa sahip olmasõ ve bunlarõ kullanacak elemanlarõ yetiştirmesi önem taşõmaktadõr. Tüm teknik çizim yapanlarõn giderek bilgisayar destekli çizim yapanlara dönüşmesi ise kaçõnõlmazdõr. Kent planlama ve kentsel tasarõmda dil birliğine gidilmesi, gösterim tekniklerinin standardizasyonu gereklidir. SAYISAL GRAFİK TM 13

18 Harita Üretimi: Autodesk Map 6 Seminerde, bir harita üretimi ve masaüstü GIS uygulamasõ olan Autodesk Map, yeni sürümü R6 ile tanõtõlõyor. Yeni sürüm, Oracle 9i Spatial bağlantõsõ, nesne sõnõflandõrma (classification) yapõsõ, harita üretimde COGO kullanõmõ, etiketleme, tematik harita sihirbazõ ve gelişkin raster görüntü desteği (ER Mapper ve MrSid formatlarõ) sunuyor. Autodesk Map R6, harita üreten, bakõmõnõ yapan ve bu haritalar üzerinede analiz yapan tüm mühendisler, plancõlar ve teknik personel tarafõndan kullanõlabilecek bir GIS yazõlõmõdõr. Autodesk Map, Autodesk Map Series 6 paketinde yer alõr (Autodesk Map Series paketinde diğer yer alan yazõlõmlar: Autodesk OnSite Desktop 7 ve Autodesk Rater Design 3 dür). Ayrõca Autodesk Design Server õn istemcisi ve GIS iş akõşõ çözümünün bir parçasõ olarak Autodesk GIS çözümlerinin önemli bir parçasõdõr. AutoCAD 2002 üzerine kurulu Autodesk Map, kullanõcõlara harita üretme, bakõmõnõ yapma, Oracle Spatial erişimi de dahil olmak üzere bir çok farklõ kaynaktan gelen verileri entegre etme, GIS analizi, tematik harita üretimi gibi işlevler sunar. Kullanõcõlar bir çok çizimi aynõ anda kullanabildikleri gibi birden fazla kullanõcõ da aynõ haritayõ eş zamanlõ olarak kullanabilir. Autodesk Map in Internet araçlarõ ve Autodesk Point A ya ulaşõmla, müşterilere, pazar haberlerine ve diğer şirketlere direk ulaşõm sağlanõr. Autodesk Map R6, nesne sõnõflandõrma yapõsõ, COGO kullanõmõ, etiketleme, Oracle Spatial desteği, tematik harita hazõrlama araçlarõ ve raster desteğindeki gelişmelerle öne çõkõyor. Şekilde, 25 km2 lik bir alanõn hava fotoğrafõ görünüyor. 5 GigaByte tan fazla 150 adet TIFF dosyasõ, sõkõştõrõlarak 261 MegaByte lõk ECW dosyasõ olarak saklanmõş çözünürlükten taviz vermeden. 14 SAYISAL GRAFİK TM

19 Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop 7 Autodesk OnSite Desktop, GIS görüntüleme ve analiz yazõlõmdõr. Harita, planlama, inşaat mühendisliği ve altyapõ projelerinde kullanabileceğiniz kolay kullanõmlõ bir araçtõr. 2 ve 3 boyutlu verileri destekler. Bir çok farklõ kaynaktan gelen verileri tek bir ortamda görüntüleyebilir, üzerlerinde ölçüm yapabilir, sorgulama ve what if analizleri yapabilirsiniz. Ayrõca OnSite Desktop ile gerçekçi çõktõlar alabilir ve etkileşimli haritalar yaratõp web yayõnõ için hazõrlayabilirsiniz. Autodesk OnSite Desktop ile konumsal verilerilerinizi entegre ederek tek bir ortamda görüntülemek çok kolay. OnSite Desktop kullanõmõ kabul görmüş bir çok vektör, raster ve veritabanõ formatlarõnõ destekler. LandXML i kullanarak 2 ve 3 boyutlu verileri inşaat mühendisliği ve arazi işleri projelerinde kullanabilirsiniz Analiz araçlarõ, ölçü almanõza, nesne ve nitelik verilerini sorgulanõza ve what if analizleri yapmanõza olanak tanõr. Ayrõca 3 boyutlu arazi modelini görüntüleyebilir, döndürebilir ve modelin üzerine parsel, yol, bina gibi katmanlarõn iz düşümünü alõp kaplayabilir ve canlandõrma yaratabilirsiniz. İnşaat mühendisliği araçlarõ; yükseklikleri hesaplamõnõzõ, dolgu/yarma hesaplamalarõ ve yayõlõm alanõ analizleri yapmanõzõ sağlar. Teknik olmayan kullanõcõlar da yazõlõmõ kolaylõkla kullanarak baskõ veya webden yayõn için yüksek kalitede haritalar hazõrlayabilirler. Autodesk OnSite Desktop 7 ile, tüm popüler vektör, raster ve veritabanõ formatlarõ okunup entegre ediliyor, görüntüleniyor, analiz yapõlõyor ve çõktõ alõnõyor. Autodesk OnSite Desktop 7 ile 3 boyutlu arazi modeli görüntüleniyor ve analiz ediliyor. SAYISAL GRAFİK TM 15

20 Raster Uygulamalar: Autodesk Raster Design 3 Autodesk Raster Design 3, kağõttan taranmõş çizim ve haritalar, hava fotoğraflarõ, uydu görüntüleri gibi raster verilerin, mühendislik, mimarlõk, haritacõlõk, planlama, GIS, vb. projelerde kullanõlabilmesini sağlayan bir yazõlõmdõr. Bu raster veriler AutoCAD içerisinde düzenlenebilir, kolay kullanõmlõ araçlarla vektöre çevrilebilir, proje sunumlarõnõ zenginleştirmek için kullanõlabilir. Sadece gereken kõsõmlar değiştirilip, raster ve vektör verilerin birlikte çõktõsõ alõnabilir. Örneğin, bir inşaat mühendisi, çizimini hava fotoğrafõnõn üstüne oturtarak projeyi çok daha gerçekçi koşullarda oluşturabilir ve sunabilir. GIS projelerinde, uydu görüntüleri altlõk olarak kullanõlabilir. Autodesk Raster Design 3, AutoCAD 2002 üzerinde olduğu gibi, AutoCAD 2002 tabanlõ endüstriyel çözümler, Autodesk Map, Autodesk Land Desktop, Autodesk Architectural Desktop ve Autodesk Mechanical Desktop yazõlõmlarõ üzerinde de çalõşõr. Autodesk Raster Design 3 ile: Raster görüntüleri coğrafi olarak doğru koordinatlarõ ile çizime yerleştirebilir, Renkli, tek renk veya gri tonlu raster görüntüleri işleyebilir, Raster görüntüleri düzenleyebilir (pixel değerlerini ayarlayarak, istenmeyen görüntü bölümlerini kaldõrarak, seçilen bölümleri değiştirerek) ve değişiklikleri saklayabilir, Raster görüntüleri hõzlõ ve hassas şekilde vektör nesnelere çevirebilir, Raster ve vektör verilerin birlikte çõktõsõnõ alabilirsiniz. Autodesk Raster Design ile, hava fotoğraflarõ, uydu görüntüleri veya kağõttan taranmõş paftalar, çizimlerde altlõk olrak kullanõlabiliyor, vektöre çevrilebiliyor ve görüntü ayarlamalarõ yapõlabiliyor. 16 SAYISAL GRAFİK TM

21 Web Tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide R6 Autodesk MapGuide, konumsal verinin dağõtõmõ ile ilgili olarak yüksek işletme maliyelerinden sõkõntõ duyan organizasyonlar için tasarlanmõş bir çözümdür. Akõllõ haritalarõn Internet veya intranet üzerinden yayõmlanmasõnõ sağlayan bir yazõlõmdõr. Autodesk MapGuide uygulamalarõ, kullanõcõya nesne seçme, özellik sorgulama, özellik arama, çizimleri işareyetleyebilme, raporlar oluşturabilme gibi bir çok olanak tanõyarak konumsal veriye değer katar. Ölçeklenebilir ve güvenli yapõsõ ile Autodesk MapGuide eşzamanlõ olarak birden fazla ilişkisel, coğrafi ve tasarõm veri tabanlarõnõ, Autodesk GIS Design Server tarafõndan sunulan orjinal formatõndaki GIS veya CAD verilere veya AutoCAD DWG, ESRI Arc View SHP ve Oracle 8i Spatial gibi kullanõmõ yaygõn olan tüm veri formatlarõnõ kullanõlabilmesini sağlar. Hõz, esneklik ve kolay kullanõm özellikleri ile karar verme sürecini kõsaltmasõ, işletme maliyetilerini düşürmesi ve müşterilere daha iyi hizmet verebilmeyi sağlamasõ nedeniyle Autodesk MapGuide diğer Web-merkezli CAD ve GIS uygulamalarõ arasõnda en önde gelen çözüm olarak yer alõr. Autodesk MapGuide õn yeni sürümü R6, şu ana kadar olan MapGuide sunucularõnõn içinde en hõzlõsõ. XML tabanlõ dosyalarõn kullanõmõ, MapGuide õn programlanabilirliğini daha da artõrmõş. Direk DWG entegrasyonu, Oracle 8i/9i Spatial desteği, gelişkin raster görüntü kullanõmõ (ER Mapper ve MrSid formatlarõ) ve yeni sembol yöneticisi, gelen önemli yenilikler arasõnda sayõlabilir MapGuide R6; Oracle Spatial desteği, hõzlõ oluşu, DWG entegrasyonu ve kolay programlanabilirlik özellikleriyle öne çõkõyor. Şekilde, intranet üzerinden bir kent bilgi sistemi uygulamasõ görünüyor. SAYISAL GRAFİK TM 17

22 Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise 2 GIS uygulamalarõnõn uzantõsõ olarak da kullanõlabilen mobil cihazlar, sahada çalõşanlar tarafõndan haritalara ve verilere erişim, veri toplama, acil müdahale gibi amaçlarla kullanõlabiliyor. Üstelik bu özelliklere ek olarak, tüm bu işlemler Internet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Autodesk OnSite Enterprise, etkileşimli haritalarõ ve tasarõm bilgilerini merkezi kurumsal veri tabanõ üzerinden arazide çalõşan mobil iş gücüne ulaşõmõnõ sağlayan bir yazõlõmdõr. Müşterilerin (iletişim ve altyapõ hizmeti verenler gibi) hõzlõ karar verebilme, işletme maliyetinin düşüşü ve verinin kesintisiz yönetimi ile çok daha verimli çalõşabilmesini sağlar OnSite Enterprise, haritalarõn ve çizimlerin mobil cihazlara aktarõmõnõ ve senkronizasyonu sağlarken, istemci olarak mobil cihazlarda çalõşan OnSite View u kullanõr. Autodesk OnSite View 2 ile, AutoCAD DWG, DXF çizimlerini ve MapGuide veri setlerini elektronik olarak görüntüleyebilir, işaretleyebilir ve ölçüm yapabilirsiniz. Masaüstü bilgisayarõnõz ve el-bilgisayarõ arasõnda dosya senkronizasyonu, Microsoft ActiveSync teknolojisi ile yapõlõr.tasarõm enformasyonuna gereksinim duyulan herhangi bir yerde (şantiyedeki mimar, sahadaki haritacõ vs.) el altõnda bulunmasõ için Autodesk Onsite View 2 kullanõlabilir. Cep bilgisayarõna aktarõlacak bölge, MapGuide içinde seçiliyor. AutoCAD için de aynõ yöntem söz konusu. Araziye çõkacak eleman için bir iş emri yaratõlõyor. 18 SAYISAL GRAFİK TM

23 Türkiye den Haberler ve Uygulamalar NTVMSNBC, Türkiye nin Seçimi 2002 sitesinde, e-harita teknolojisini kullanõyor Romanya, Braşov Çevre Yolu, Autodesk Map ile projelendiriliyor Bodrum Acil İçmesuyu Temini Projesi Çoğulortam destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamasõ: Osmanlõ Kaleleri Bilgi Sistemi İstanbul Zemin Bilgi Sistemi Mersin Cumhuriyet Meydanõ, Autodesk ürünleri ile tasarlandõ Marmara Denizi Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Pojesi Yarõşmasõ, Autodesk yazõlõmlarõyla kazanõldõ Eminönü Ordu Caddesi ve Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesinde Mobil GIS uygulamasõ Cep bilgisayarlarõ arazide: Beyoğlu örneği SAYISAL GRAFİK TM

24

25 NTVMSNBC, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisini kullanõyor NTVMSNBC'nin 3 Kasõm 2002 seçimlerine yönelik yayõn yapan "Seçim 2002" sitesinin "Seçim Sonuçlarõ" bölümünde, SAYISAL GRAFİK tarafõndan hazõrlanan etkileşimli sayõsal haritalar kullanõlõyor. Türkiye'nin önde gelen haber portalõ NTVMSNBC, 3 Kasõm 2002 Milletvekili Genel Seçimleri için "Seçim 2002" adõ altõnda, içerik açõsõndan oldukça zengin bir bölüm oluşturdu. Seçimle ilgili güncel haberlerin, seçime katõlacak parti künyelerinin, bu partilerin seçim programlarõnõn, liderlerinin ve adaylarõn tanõtõmlarõnõn, yazar yorumlarõnõn, yerel seçim haberlerinin, seçim yasalarõnõn ve daha birçok bölümün yer aldõğõ sitenin en ilgi çekici bölümü ise, etkileşimli haritalar üzerinden seçim sonuçlarõnõn yayõmlandõğõ sayfalar. Seçim Sonuçlarõ sayfalarõnda, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yayõmlanõyor. Bu sayfalarda ayrõca karşõlaştõrmalõ seçim sonuçlarõ ve detaylõ raporlar yer alõyor. 3 Kasõm 2002 seçim sonuçlarõ da siteden duyuruluyor. Seçilen partinin il bazõnda oy oranõ, haritalar üzerinde görüntülenebilir. Yukarõda MHP'nin 1999 seçimlerinde aldõğõ oy oranõna göre oluşturulan tematik harita görülmektedir. Sitede, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yer alõr. Yukarõda 1999 seçimlerinde il bazõnda en çok oy alan partiler görülmektedir. NTVMSNBC Genel Yayõn Yönetmen Yardõmcõsõ Can Tüzüner, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisinin kullanõmõ ile ilgili olarak görüşlerini "Ziyaretçilerimizin hazõrladõğõmõz sayfalarda sadece güncel haberleri değil, geçmiş seçim sonuçlarõnõ da görebilmelerini istedik. Bu bilgileri etkileşimli haritalar üzerinden vermek, çok karõşõk gibi görünen verilerin bir anda, sõradan bir kullanõcõ için bile anlamlõ hale gelmesini sağlõyor." diye belirtiyor. Seçilen partinin il bazõnda milletvekili dağõlõmõ, haritalar üzerinde görüntülenebilir. Yukarõda DSP'nin 1999 seçimlerinde çõkardõğõ milletvekili sayõsõ ve o ildeki toplam milletvekili sayõsõ görülmektedir. SAYISAL GRAFİK yetkilileri, "Seçim sonuçlarõnõn haritalar üzerinde gösterilmesi basõnda oldukça yaygõnlaşmõş bir yöntem. Hemen hemen tüm gazeteler, seçimlerin ertesinde bu tür haritalar yayõmlõyor. Genellikle kesinleşmemiş seçim sonuçlarõna göre ve belli bir sõnõflandõrmadan yoksun olarak yayõmlanan bu haritalar, seçim heyecanõ geçtikten sonra yenilenmediği için, SAYISAL GRAFİK TM 21

26 araştõrma yapmak isteyenlere pek de geçerli bir kaynak olamõyor. Internet, bu tür haritalarõn kalõcõ olarak yayõmlanmasõ ve zaman içinde bilgi birikimi sağlayarak güvenilir bir kaynak olmasõ açõsõndan uygun bir ortam sunuyor. NTVMSNBC, bu durumu değerlendirerek seçim sonuçlarõnõ, SAYISAL GRAFİK'in uzmanlõk alanõ olan 'Web tabanlõ GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)' uygulamalarõ ile yayõmlamayõ tercih ediyorlar." taşõr. Autodesk MapGuide yazõlõmõnõn güçlü, kurulumu kolay sunucu/istemci teknolojisi ile kurum içi veya dõşõndan binlerce kullanõcõ birçok farklõ kaynaktan gelen konumsal ve sözel veriyi web üzerinden eşzamanlõ olarak kullanabiliyorlar. Uygulamalar, müşteri servisi, altyapõ yönetimi, mühendislik hizmetleri, pazarlama, satõş desteği ve acil durum servisleri gibi birçok bölümün gereksinimlerini karşõlamak üzere geliştiriliyor. Yukarõdaki karşõlaştõrmalõ haritada, 1995 ve 1999 Milletvekili Seçimleri nde aynõ partinin birinci olduğu iller renklendirilmiştir. Diğer illerde ise sõrasõyla 1995 ve 1999 seçimlerinde birinci olan partiler, diğer bir deyişle zaman içinde illerin oy tercihindeki değişim görülmektedir. Sitede ayrõca, harita üzerinden seçilen illere ilişkin raporlar da yer alõr. Yukarõdaki raporda, İstanbul'da partilerin aldõklarõ oylar ve oy oranlarõ, 1995 ve 1999 seçimleri için karşõlaştõrmalõ olarak listelenmektedir. "Seçim 2002" sitesine, veya secim.ntvmsnbc.com adreslerinden ulaşõlabilir. Sitede yer alan etkileşimli seçim haritalarõ, bir e- harita uygulamasõdõr. NTVMSNBC için SAYISAL GRAFİK tarafõndan, Autodesk MapGuide ile hazõrlanmõştõr. SAYISAL GRAFİK web sitesine e-harita web sitesine adresinden erişebilirsiniz. Karşõlaştõrmalõ haritalarda partilerin bir önceki seçime göre oy kaybettiği veya kazandõğõ yerler görülebilmektedir. Yukarõdaki haritada MHP'nin 1995'den 1999'a oy oranõ değişimleri görülmektedir. Seçim 2002 sitesindeki etkileşimli seçim haritalarõnõn sunumunda, Autodesk MapGuide yazõlõmõ kullanõlõyor. Binlerce kullanõcõya eşzamanlõ hizmet verebilecek kapasitede olan Autodesk MapGuide, web tabanlõ GIS yazõlõmõdõr; Internet / intranet ortamlarõnda etkileşimli sayõsal harita yayõmlamak için kullanõlõr. Büyük konumsal veri setleri ile çalõşan kurum ve kuruluşlar için verinin dağõtõmõ çok büyük önem 22 SAYISAL GRAFİK TM

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Çoğulortam Destekli Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Osmanlı Kaleleri Bilgi Sistemi

Çoğulortam Destekli Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Osmanlı Kaleleri Bilgi Sistemi Çoğulortam Destekli Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Osmanlı Kaleleri Bilgi Sistemi Seddülbahir ve Kumkale 17. yüzyılın ortalarında, Çanakkale Boğazı girişinde her iki kıtada karşılıklı olarak Osmanlı

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Uygulamalar Dr. Tahsin YOMRALIO LU Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Yomralõoğlu, Tahsin Coğrafi bilgi sistemleri: Temel kavramlar ve uygulamalar

Detaylı

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ

TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİ Arş. Gör. Selçuk REİS ve Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOGLU Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN KULLANIMI Ferruh YILDIZ, Hakan KARABÖRK,

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Web Tabanli GIS / Mobil GIS Web Based GIS / Mobile GIS

Web Tabanli GIS / Mobil GIS Web Based GIS / Mobile GIS Özet Web Tabanli GIS / Mobil GIS Web Based GIS / Mobile GIS Arda Serim* GIS, yillar içinde degisiyor ve gelisiyor. Hemen her yil teknolojik gelismelere kosut olarak farkli ve daha önce var olmayan alanlarin

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İNTERNET ORTAMINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Caner GÜNEY, Rahmi

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK

TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TARİHİ ESERLERİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3D MODELLENMESİNE ÖRNEK Zaide DURAN,

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

e-harita: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI e-map : INTERNET BASED GIS APPLICATIONS

e-harita: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI e-map : INTERNET BASED GIS APPLICATIONS e-harita: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI e-map : INTERNET BASED GIS APPLICATIONS Arda Serim Sayısal Grafik İstanbul ÖZET Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yıllar içinde değişiyor ve gelişiyor. Hemen

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU ÖRNEĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI: KAYAÇUKURU

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Şaban İNAM 1, Hakan AYBER

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor.

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor. İNTERNET İnternet dünya genelinde bilgisayar ağlarõnõ birbirine bağlayan ve ağlarõn ağõ olarak da anõlan adeta sõnõrsõz bir iletişim ve bilişim ortamõdõr. 1969 yõlõnda Amerika Birleşik Devletleri İleri

Detaylı

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI

YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER YOL PROJELERİNDE SAYISAL ARAZİ MODELLERİNİN KULLANILMASI Arzu SOYCAN, Metin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

ÖZET. 05044074 - Ersen ERDEMLĐ Lisans Bitirme Çalışması

ÖZET. 05044074 - Ersen ERDEMLĐ Lisans Bitirme Çalışması 1 ÖZET Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez kampüsünde bulunan Pembe Köşk binasının coğrafi bilgi sistemleri içerisine entegrasyonu için misafirhane olarak da kullanılan Pembe Köşk binasının

Detaylı

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ SEKTÖREL KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Doğan UÇAR 1, Necla ULUĞTEKİN 1,

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı