GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7"

Transkript

1

2

3 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10 Tüm Türkiye'nin eriştiği GIS uygulamasõ: NTVMSNBC "Türkiye'nin Seçimi" Sitesi...11 Bilgisayar destekli kent planlama ve tasarõmõnda olanaklar...12 Harita üretimi: Autodesk Map Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop Raster uygulamalar: Autodesk Raster Design Web tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise Türkiye den Haberler ve Uygulamalar NTVMSNBC, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisini kullanõyor...21 Romanya, Braşov Çevre Yolu, Autodesk Map ile projelendiriliyor...23 Bodrum Acil İçmesuyu Temini Projesi...24 Çoğulortam destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamasõ: Osmanlõ Kaleleri Bilgi Sistemi...26 İstanbul Zemin Bilgi Sistemi...29 Mersin Cumhuriyet Meydanõ, Autodesk ürünleri ile tasarlandõ...31 Marmara Denizi...32 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Pojesi Yarõşmasõ, Autodesk yazõlõmlarõyla kazanõldõ...35 Eminönü Ordu Caddesi ve Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesinde Mobil GIS uygulamasõ...37 Cep bilgisayarlarõ arazide: Beyoğlu örneği...39 Dünyadan Haberler ve Uygulamalar Jesolo Belediyesi ve Autodesk MapGuide...43 Jersey Havaalanõ...44 Alaska ağõr iklim koşullarõ ile mücadelede Autodesk ürünlerini kullanõyor...44 Denver Uluslararasõ Havaalanõ altyapõ yönetimi için GIS vazgeçilmez...45 AT&T Broadband veri kullanõmõ ve standartlarõnõn oluşumu için Autodesk ürünlerini seçti...46 İngiltere Altyapõ Hizmet Kurumu, elektrik dağõtõm işlerinde Autodesk GIS yazõlõmlarõnõ tercih etti..47 Autodesk yazõlõmlarõ yol/köprü yapõm ve bakõm işlerinde kullanõlõyor...47 Italgocim in GIS projesi, bilgi paylaşõmõnõ sağlayacak...48 Baltimore Gaz ve Elektrik Kurumu işletme maliyetlerini düşürdü...48 SAYISAL GRAFİK TM

4 Depremler, önlemlerin yetersiz olduğu bölgelerde, 2001 de de can almaya devam etti Arhus Belediyesi nde kazõ işlerinin web tabanlõ GIS teknolojisi ile düzenlenmesi Makaleler Autodesk MapGuide Autodesk Map Ürünler Autodesk Map Series Autodesk Map Autodesk Raster Design Autodesk OnSite Desktop Autodesk MapGuide Autodesk OnSite Enterprise Autodesk OnSite View Autodesk Land Desktop SAYISAL GRAFİK TM

5 GIS Her Yerde Kurum içinde yöneticiden teknikere, kurumlar arasõ ortak proje üzerinde çalõşan bölümlere, hizmet sunan / hizmetten yararlanan yapõlarda kurum çalõşanõndan müşteriye, GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) her yerde kullanõlõyor. İşletmelerde GIS in rolü değişiyor. Geçmişte veriler genellikle tek bir departman tarafõndan toplanõr ve işletmenin geri kalanõna akõllõ haritalar olarak dağõtõlõrdõ. Günümüzde ise GIS, iş problemlerini çözmeye yönelik kurumsal karar destek sistemidir. Kurumdaki herkes, konumsal veriye gerçek zamanlõ erişim gereksinimi duyar ve veriyi kendi bakõş açõsõna göre görüntülemek ister. Sisteme, Internet ve mobil teknoloji olanaklarõ ile herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda erişilir. En tepedeki yöneticiden, sahada görevli teknikere kadar, tüm kurum çalõşanlarõ, kurumun işbirliği içinde olduğu ve veriyi paylaştõğõ diğer işletmeler ve bireyler, aslõnda aynõ veriyi farklõ açõlardan işler. 6. GIS Seminerimizin temasõnõ da, bu yaklaşõm oluşturuyor: GIS her yerde. GIS Her Yerde semineri, SAYISAL GRAFİK tarafõndan yõllõk olarak düzenlenen GIS seminerlerinin 6.sõ. Autodesk ürünlerine dayalõ GIS çözümlerimizi 1997 yõlõnda GIS de Yeni Olanaklar seminerleri ile İstanbul ve Ankara da duyurmuştuk yõlõnda, bir yandan teknolojik gelişim çözümlere yansõmaya devam ederken, diğer yandan ortaya çõkmaya başlayan uygulamalar, yeni olanaklarõn ulaşõlabilir GIS çözümleri olduğunu kanõtladõ yõlõndaki seminerin adõ Ulaşõlabilir GIS idi yõlõna geldiğimizde, Türkiye depremin yaralarõnõ sarmaya çalõşõyordu. Bizim konumuz da doğal olarak depremdi. GIS in deprem öncesi önlemler, depremin hemen sonrasõnda acil yardõm, orta vadede iyileştirme ve uzun vadede planlama süreçlerinde nasõl kullanõlabileceğini örneklerle anlattõk. Yine aynõ yõl gündelik yaşamõmõzda Internet i yoğun olarak kullanmaya başlamõştõk yõlõndaki seminerimizin adõ Deprem ve GIS / Internet te GIS oldu. 5 Aralõk 2000 tarihindeki Bilgi Paylaşõmõ: GIS + Internet seminerimiz ise bilgi paylaşõmõna yönelikti ve konusu GIS ve Internet in birlikteliği idi tarihide ise, mobil cihazlar ile sahada GIS uygulamalarõnõnõn ana konu olduğu Mobil GIS seminerini düzenledik. 27 Kasõm 2002 tarihindeki seminerimiz ise, GIS in değişik sektörlerdeki/kurumlardaki uygulamalarõnõn ana konu olduğu GIS Her Yerde. Seminerlerimizin başlõklarõ bile, yõllar içinde GIS in değişen yüzünü ortaya koyuyor. Hemen her yõl teknolojik gelişmelere koşut olarak farklõ ve daha önce varolmayan alanlarõn GIS kullanõmõna eklendiğini görüyoruz. Artõk GIS sadece haritalar, veritabanlarõ ve analizlerden oluşmuyor; kurumsal bir yapõnõn içinde doğru yere oturarak karar destek mekanizmasõ olarak daha sağlõklõ kullanõlabiliyor. Internet in olanaklarõ ile birleşerek zaman ve mekan bağõmlõlõğõndan kurtuluyor, yine Internet sayesinde geniş kullanõma açõlõyor. Mobil cihazlar yardõmõyla da sahada kullanõlabiliyor. Etkin bir GIS çözümü, güçlü masaüstü GIS uygulamalarõnõn Internet ile birlikteliği ve sahada mobil cihazlarla kullanõmõyla gerçekleştiriliyor. SAYISAL GRAFİK olarak bizim avantajõmõz, GIS in bu geniş tanõmõnda ortaya çõkõyor. Klasik GIS şirketlerinden farklõ olarak, gerek ürün yelpazemiz, gerekse proje deneyimlerimiz sayesinde, GIS in bu geniş tanõmõnõ kapsayacak biçimde yazõlõm ve uygulama hizmeti sunuyoruz yõlõndaki 7. GIS seminerimizde buluşmak üzere. Arda Serim SAYISAL GRAFİK SAYISAL GRAFİK TM 1

6 2 SAYISAL GRAFİK TM

7 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi... 5 Autodesk'in GIS Stratejisi... 7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ Tüm Türkiye'nin eriştiği GIS uygulamasõ: NTVMSNBC "Türkiye'nin Seçimi" Sitesi Bilgisayar destekli kent planlama ve tasarõmõnda olanaklar Harita üretimi: Autodesk Map Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop Raster uygulamalar: Autodesk Raster Design Web tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise SAYISAL GRAFİK TM

8

9 e-harita TM : SAYISAL GRAFİK in GIS Stratejisi SAYISAL GRAFİK TM 5

10 6 SAYISAL GRAFİK TM

11 Autodesk in GIS Stratejisi SAYISAL GRAFİK TM 7

12 8 SAYISAL GRAFİK TM

13 SAYISAL GRAFİK TM 9

14 Uydu Görüntülerinin Satõşõnda Web Tabanlõ GIS Uygulamasõ M. Emin Halitligil, İNTA Uzay Sistemleri A.Ş. İnta Uzay Sistemleri A.Ş., vizyonunda belirlediği üzere Avrasya bölgesinde, çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin en güvenilir sağlayõcõsõ olma rolünü üstlenmiş, bu doğrultuda 21. yüzyõlõ şekillendiren önemli değerlerden doğru, güncel bilginin kolay ulaşõlabilirliğini gözeten kararlarõ kuruluşunun her aşamasõnda almõştõr. Bu sunumla gerekliliği, işlevselliği ve verimliliği özetlenecek IKONOS arşiv dükkanõ vizyonumuz ile tam uyumlu olarak işletmeyi hedeflerine taşõyacağõna inandõğõmõz bir girişimdir. Bu çerçevede kullanõcõlarõnõn kolaylõkla görüntü taramasõ yapabileceği, görüntü arşivini güncel olarak takip edip ihtiyacõ olan veriye çeşitli sorgulamalar kullanarak karar verebileceği, standart ürün sipariş verme sürecinin mümkün olduğunca kõsa tutup müşterinin güncel veriye kõsa ve güvenilir yollardan ulaşabileceği bir sistem oluşturulmasõ düşünülmüştür. Günümüz dünyasõ böyle bir hizmetin Internet üzerinden GIS altyapõsõ ve e- ticaret desteğiyle gerçekleştirilecek bir uygulama olmasõnõn en maliyet efektif ve pazar penetrasyonun en yüksek olacağõ çözüm olarak sunmaktadõr. Müşteri iletişim kanallarõnõn iyileştirilmesi ve dolayõsõyla ticari kazançlõlõğõn arttõrõlmasõnõn ötesinde, Inta Uzay Sistemleri A.S. - SAYISAL GRAFİK işbirliği ile IKONOS Arşiv Dükkanõ ilgi duyan herkesin kullanõmõna açõk web tabanlõ bir GIS uygulamasõ olarak dönem ödevi hazõrlayan lise öğrencisinden, üniversitede GIS dersi veren öğretim görevlisine, projesi için görüntü siparişi vermek isteyen uzmandan, sunumu için görsel veri arayan yöneticiye, hepimizin evinden, stratejik kararlarõn şekillendiği toplantõ salonlarõna, geniş bir kullanõcõ kitlesine hizmet verecek ve Dünyanõn en hassas ve dinamik bölgesi Avrasya nõn artõk farklõ görünmesini sağlayacaktõr. Daha fazla bilgi için: Bir e-harita uygulamasõ olan Ikonos Arşiv Dükkanõ ile, Ikonos uydu görüntülerine ulaşõlabiliyor, ilgilenen bölgede sorgulamalar ile görüntü seçimi yapõlõyor ve sipariş verilebiliyor. 10 SAYISAL GRAFİK TM

15 Tüm Türkiye nin Eriştiği GIS Uygulamasõ: NTVMSNBC Türkiye nin Seçimi Sitesi Can Tüzüner, NTVMSNBC NTV televizyonu ve NTVMSNBC haber portalõ, 3 Kasõm 2002 seçimi canlõ yayõnõnda, sonuçlarõ haritalar ile duyurmayõ tercih etti. Bu tercihin nedeni, seçim sonuçlarõnõ ve karşõlaştõrmalõ sonuçlarõ etkileşimli hartilar üzerinden vererek, çok karõşõk gibi görünen verilerin bir anda, sõradan bir izleyici için anlamlõ hale gelmesini sağlamaktõ. Canlõ yayõnda, seçim sandõklarõ açõldõkça ve haber merkezine bilgiler gelmeye başladõkça, sonuçlar haritalar üzerine dinamik olarak aktarõlmaya başlandõ. Hem televizyondaki yayõnda, hem de Internet üzerinden, haritalar gelen sonuçlara göre dinamik olarak güncellendi. Autodesk MapGuide ile hazõrlanan Seçim 2002 sitesinde, e-harita teknolojisini kullanõyor. Seçim gecesi binlerce eşzamanlõ kullanõcõya yanõt veren ve haritalarõ sunan Autodesk MapGuide, performansõn çok önemli olduğu bir sõnavdan başarõyla geçti. Seçim sitesinde, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 ve 2002 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yayõmlanõyor. Sitede karşõlaştõrmalõ seçim sonuçlarõ ve detaylõ raporlar da yer alõyor. İllere göre en çok oy alan parti, her partinin oy oranlarõ, milletvekili adetleri ve sõralamasõ gibi haritalarõn yanõ sõra, geçmiş seçimlerle performans karşõlaştõrmasõ haritalarõna da erişmek mümkün. Ayrõca her ile göre, seçilen yõlõn seçim sonuçlarõ raporu alõnabiliyor. Türkiye nin Seçimi 2002 sitesine, secim.ntvmsnbc.com veya adresinden ulaşõlabilir. 3 Kasõm 2002 seçimleri, NTV televizyonu ve NTVMSNBC web sitesinden, haritalar ile canlõ olarak yayõnlandõ. Autodesk MapGuide õn kullanõldõğõ siteye secim.ntvmsnbc.com adresinden erişilebilir. SAYISAL GRAFİK TM 11

16 Bilgisayar Destekli Kent Planlama ve Tasarõmõnda Olanaklar Makbule İlçan, UTTA Planlama, Projelendirme ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Bu sunumun içeriğinde CAD programlarõnõn kent planlama ve kentsel tasarõmõn bütün aşamalarõnda kullanõmõ; sunduğu olanaklar, doğru yazõlõm seçimi, tasarõm ve proje onayõ aşamasõnda yasal mevzuatõn yeniden düzenlenmesi gerekliliği, etkin kullanõm için nasõl ve niçin CAD kullanõmõ vb. konularõ tartõşõlacaktõr. Bilgisayar ortamõnda çizim ve tasarõm, Mimarlõk, Mühendislik uygulamalarõnda ve benzer disiplinlerde kent planlamasõna görece olarak daha uzun zamandõr kullanõlan bir araçtõr. Bizim disiplin dalõmõzda geriye baktõğõmõzda yaygõn ve etkin olarak bu aracõn kullanõmõ 5-6 seneyi geçmez. Altlõk olarak kullanõlan halihazõr haritalarõn nihayet sayõsal olarak hazõrlanmasõ ve buna bağlõ olarak kurumlarõn sayõsal ortamda sunum şartlarõ, şehir plancõlarõnõ bu değişime ister istemez ve vazgeçilmez olarak uymak zorunda bõrakmõştõr. Değişim bir anlamda rapidolarõn rafa kaldõrõlmasõ anlamõna geldiğinden teknolojideki bu inanõlmaz ve hõzlõ gelişimi yakalayabilmek, sindirebilmek, uyum sağlamak, her şeyden önce zihniyeti yenilemek gereklidir. Öncelikli olarak kullanõlacak donanõm ve yazõlõm doğru seçilmelidir. Şirketimiz yukarõda bahsi geçen değişimi 7 yõl önce gerçekleştirmiş ve bilgisayar ortamõnda tasarõm sürecine geçmeden önceki ilk adõm olan yazõlõmõn seçilmesi aşamasõnda tercihini AutoCAD üzerinde kullanmõştõr. Şu anda bilgisayar destekli tasarõmda kullanõlan programlarõn sayõca çokluğu ve çeşitliliği seçimin yapõlmasõnda kapsamlõ bir araştõrmaya neden olmuştur. Kullanõlacak programda; kullanõmõnõn dünya çapõnda yaygõn olmasõ, çizimlerin diğer yazõlõmlara da dönüştürülebilmesi, planlama ve kentsel tasarõm çizimlerinde, 2 ve 3 boyutta özgür ve esnek çözümler, kõsa zamanda etkili görsel teknikler sunabilme olanaklarõnõ içermesi, imar ve planlama mevzuatõnda kullanõlmasõ zorunlu gösterim tekniklerinin kolayca yansõtõlabilmesi gibi özelliklerin olmasõ koşullarõ aranmõştõr. Doğru yazõlõm bulunduktan sonra Planlama ve Kentsel Tasarõm Projelerinin hazõrlanmasõ sõrasõndaki her aşamada yazõlõmõn sunduğu olanaklardan faydalanõlmõştõr. Bilgisayar ortamõnda tasarõm yapabilmek için temel şart halihazõr haritalarõn sayõsal olmasõdõr. Sayõsal olmayan haritalar / altlõklar vektörel hale getirilmiş ya da raster image olarak kullanõlmõştõr. Araştõrma / Analiz, planlama ve tasarõm sürecinin ilk adõmõdõr. Analiz çalõşmalarõnda; Doğal Değerler (orman, tarõm topraklarõ, sulama alanlarõ ve havzalarõ vb), Kültürel Değerler (kentsel, arkeolojik, tarihsel sit alanlarõ, höyükler vb), Kentsel Veriler (ulaşõm sistemi, altyapõ, yapõ kullanõmõ, kat yüksekliği, yapõ kalitesi, yapõm teknolojisi vb), Doğal Veriler (Topografya, jeolojik yapõ, toprak niteliği vb) gibi, tasarõmda kullanõlacak analitik etüdler sayõsal ortama aktarõlmõştõr. Bu verilerin çakõştõrõlmasõ, sorgulanmasõ, sunuş paftalarõ haline getirilmesi, tasarõmõ yönlendirecek kararlarõn alõnmasõndan önceki eşik sentezinin hazõrlanmasõnda Autodesk Map in sunduğu olanaklar kullanõlmõştõr. Analiz paftalarõnõn hazõrlanmasõ aşamasõnda, toplanan bilgiler farklõ dosyalarda veya aynõ dosyada, farklõ katmanlarda da hazõrlanabilirdi. Ancak yazõlõm, bir veri tabanõ kullanarak datalarõ sayõsal ortama aktarma ve paftalaştõrma imkanõnõ vermektedir. Altlõk oluşturma, araştõrma ve değerlendirme çalõşmalarõndan sonra karar ve stratejilerin oluşturulmasõ ve bu kararlarõn yasal mevzuata uygun çizim teknikleriyle kağõda aktarõlmasõ gereklidir. Bu aşamada SAYISAL GRAFİK in hazõrladõğõ 3194 sayõlõ İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ne uygun çizim tekniklerine ve standartlara göre yol tipleri, tarama, çizgi tipi ve sembol kütüphaneleri kullanõlmõştõr. Yukarõda değinilen yöntemlerle hazõrladõğõmõz projelerin bir kõsmõ aşağõdadõr: İstanbul - Ataköy-Büyükçekmece Arasõ Sahil Düzenlemesi Projesi İstanbul - Elmalõ Baraj Havzasõ ve Doğa parkõ Planlamasõ Patara Koruma Amaçlõ İmar Planõ Konya Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarõm Projesi ve Koruma Amaçlõ İmar Planõ Ilgaz Kõş Sporlarõ Merkezi 12 SAYISAL GRAFİK TM

17 Bolu 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planõ Sapanca Gölü ve Çevresi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planõ vb... Bilgisayar destekli tasarõmõn sunduğu avantajlardan biri de hazõrlanan projelerin onay aşamasõndan önce çoğunluklu olarak birden fazla yapõlan düzeltme ve değişikliklerin kõsa zamanda ve pratik olarak yapõlabilme niteliğidir. AutoCAD yazõlõmõ yalnõzca 2 boyutta değil 3. boyutta da Planlama ve Kentsel Tasarõm Projelerinin, önerilerin, anlaşõlõr ve kavranabilir olma olanağõnõ sağlar. Hem halihazõrõn / arazinin hem de tasarõmõn 3 boyutta modellemesi yapõlabilir. Geçmişte büyük emek ve maaliyetlerle üretilen maketler, günümüzde yerini 3 boyutlu görünüşlere bõrakmõştõr. CAD kullanõmõnõn olanaklarõ sunulurken, Ülkemizde İmar planlama kanunu ve yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesinin gerekliliği tartõşõlmalõdõr. Halihazõr haritalarõn ve haritalarõn üzerine çizilmiş sayõsal projelerin onanmasõ aşamasõnda yasal mevzuatta düzenlemeler yapõlmalõdõr. Avrupa ülkelerinde kullanõlan barkot sistemi ya da digital imza yöntemi çözüm olarak önerilebilir. Bilgisayar destekli kent planlamasõ ve kentsel tasarõm süreçleri incelendiğinde, eğer doğru sistem, hõzlõ, teknik bir altyapõ ve bu sistem ve altyapõyõ kullanabilen teknik elemanlara sahip olunursa sonucun mükemmele yakõn olduğu söylenebilir. Ancak, tüm verilerin sağlõklõ elde edilmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ, bu verilerin sağlõklõ birleştirilmesi, sentezinin yapõlmasõ, doğru kararlarõn verilerek, belirli (kabul edilmiş) tekniklerle sayõsal ortamda çizilmesi gereklidir. Bunun etkin olarak yapõlabilmesi, tasarõmda para ve zaman tasarrufu sağlamaktadõr. Her kurumun kendi gereksinimlerine uygun donanõm ve programa sahip olmasõ ve bunlarõ kullanacak elemanlarõ yetiştirmesi önem taşõmaktadõr. Tüm teknik çizim yapanlarõn giderek bilgisayar destekli çizim yapanlara dönüşmesi ise kaçõnõlmazdõr. Kent planlama ve kentsel tasarõmda dil birliğine gidilmesi, gösterim tekniklerinin standardizasyonu gereklidir. SAYISAL GRAFİK TM 13

18 Harita Üretimi: Autodesk Map 6 Seminerde, bir harita üretimi ve masaüstü GIS uygulamasõ olan Autodesk Map, yeni sürümü R6 ile tanõtõlõyor. Yeni sürüm, Oracle 9i Spatial bağlantõsõ, nesne sõnõflandõrma (classification) yapõsõ, harita üretimde COGO kullanõmõ, etiketleme, tematik harita sihirbazõ ve gelişkin raster görüntü desteği (ER Mapper ve MrSid formatlarõ) sunuyor. Autodesk Map R6, harita üreten, bakõmõnõ yapan ve bu haritalar üzerinede analiz yapan tüm mühendisler, plancõlar ve teknik personel tarafõndan kullanõlabilecek bir GIS yazõlõmõdõr. Autodesk Map, Autodesk Map Series 6 paketinde yer alõr (Autodesk Map Series paketinde diğer yer alan yazõlõmlar: Autodesk OnSite Desktop 7 ve Autodesk Rater Design 3 dür). Ayrõca Autodesk Design Server õn istemcisi ve GIS iş akõşõ çözümünün bir parçasõ olarak Autodesk GIS çözümlerinin önemli bir parçasõdõr. AutoCAD 2002 üzerine kurulu Autodesk Map, kullanõcõlara harita üretme, bakõmõnõ yapma, Oracle Spatial erişimi de dahil olmak üzere bir çok farklõ kaynaktan gelen verileri entegre etme, GIS analizi, tematik harita üretimi gibi işlevler sunar. Kullanõcõlar bir çok çizimi aynõ anda kullanabildikleri gibi birden fazla kullanõcõ da aynõ haritayõ eş zamanlõ olarak kullanabilir. Autodesk Map in Internet araçlarõ ve Autodesk Point A ya ulaşõmla, müşterilere, pazar haberlerine ve diğer şirketlere direk ulaşõm sağlanõr. Autodesk Map R6, nesne sõnõflandõrma yapõsõ, COGO kullanõmõ, etiketleme, Oracle Spatial desteği, tematik harita hazõrlama araçlarõ ve raster desteğindeki gelişmelerle öne çõkõyor. Şekilde, 25 km2 lik bir alanõn hava fotoğrafõ görünüyor. 5 GigaByte tan fazla 150 adet TIFF dosyasõ, sõkõştõrõlarak 261 MegaByte lõk ECW dosyasõ olarak saklanmõş çözünürlükten taviz vermeden. 14 SAYISAL GRAFİK TM

19 Masaüstü GIS: Autodesk OnSite Desktop 7 Autodesk OnSite Desktop, GIS görüntüleme ve analiz yazõlõmdõr. Harita, planlama, inşaat mühendisliği ve altyapõ projelerinde kullanabileceğiniz kolay kullanõmlõ bir araçtõr. 2 ve 3 boyutlu verileri destekler. Bir çok farklõ kaynaktan gelen verileri tek bir ortamda görüntüleyebilir, üzerlerinde ölçüm yapabilir, sorgulama ve what if analizleri yapabilirsiniz. Ayrõca OnSite Desktop ile gerçekçi çõktõlar alabilir ve etkileşimli haritalar yaratõp web yayõnõ için hazõrlayabilirsiniz. Autodesk OnSite Desktop ile konumsal verilerilerinizi entegre ederek tek bir ortamda görüntülemek çok kolay. OnSite Desktop kullanõmõ kabul görmüş bir çok vektör, raster ve veritabanõ formatlarõnõ destekler. LandXML i kullanarak 2 ve 3 boyutlu verileri inşaat mühendisliği ve arazi işleri projelerinde kullanabilirsiniz Analiz araçlarõ, ölçü almanõza, nesne ve nitelik verilerini sorgulanõza ve what if analizleri yapmanõza olanak tanõr. Ayrõca 3 boyutlu arazi modelini görüntüleyebilir, döndürebilir ve modelin üzerine parsel, yol, bina gibi katmanlarõn iz düşümünü alõp kaplayabilir ve canlandõrma yaratabilirsiniz. İnşaat mühendisliği araçlarõ; yükseklikleri hesaplamõnõzõ, dolgu/yarma hesaplamalarõ ve yayõlõm alanõ analizleri yapmanõzõ sağlar. Teknik olmayan kullanõcõlar da yazõlõmõ kolaylõkla kullanarak baskõ veya webden yayõn için yüksek kalitede haritalar hazõrlayabilirler. Autodesk OnSite Desktop 7 ile, tüm popüler vektör, raster ve veritabanõ formatlarõ okunup entegre ediliyor, görüntüleniyor, analiz yapõlõyor ve çõktõ alõnõyor. Autodesk OnSite Desktop 7 ile 3 boyutlu arazi modeli görüntüleniyor ve analiz ediliyor. SAYISAL GRAFİK TM 15

20 Raster Uygulamalar: Autodesk Raster Design 3 Autodesk Raster Design 3, kağõttan taranmõş çizim ve haritalar, hava fotoğraflarõ, uydu görüntüleri gibi raster verilerin, mühendislik, mimarlõk, haritacõlõk, planlama, GIS, vb. projelerde kullanõlabilmesini sağlayan bir yazõlõmdõr. Bu raster veriler AutoCAD içerisinde düzenlenebilir, kolay kullanõmlõ araçlarla vektöre çevrilebilir, proje sunumlarõnõ zenginleştirmek için kullanõlabilir. Sadece gereken kõsõmlar değiştirilip, raster ve vektör verilerin birlikte çõktõsõ alõnabilir. Örneğin, bir inşaat mühendisi, çizimini hava fotoğrafõnõn üstüne oturtarak projeyi çok daha gerçekçi koşullarda oluşturabilir ve sunabilir. GIS projelerinde, uydu görüntüleri altlõk olarak kullanõlabilir. Autodesk Raster Design 3, AutoCAD 2002 üzerinde olduğu gibi, AutoCAD 2002 tabanlõ endüstriyel çözümler, Autodesk Map, Autodesk Land Desktop, Autodesk Architectural Desktop ve Autodesk Mechanical Desktop yazõlõmlarõ üzerinde de çalõşõr. Autodesk Raster Design 3 ile: Raster görüntüleri coğrafi olarak doğru koordinatlarõ ile çizime yerleştirebilir, Renkli, tek renk veya gri tonlu raster görüntüleri işleyebilir, Raster görüntüleri düzenleyebilir (pixel değerlerini ayarlayarak, istenmeyen görüntü bölümlerini kaldõrarak, seçilen bölümleri değiştirerek) ve değişiklikleri saklayabilir, Raster görüntüleri hõzlõ ve hassas şekilde vektör nesnelere çevirebilir, Raster ve vektör verilerin birlikte çõktõsõnõ alabilirsiniz. Autodesk Raster Design ile, hava fotoğraflarõ, uydu görüntüleri veya kağõttan taranmõş paftalar, çizimlerde altlõk olrak kullanõlabiliyor, vektöre çevrilebiliyor ve görüntü ayarlamalarõ yapõlabiliyor. 16 SAYISAL GRAFİK TM

21 Web Tabanlõ GIS: Autodesk MapGuide R6 Autodesk MapGuide, konumsal verinin dağõtõmõ ile ilgili olarak yüksek işletme maliyelerinden sõkõntõ duyan organizasyonlar için tasarlanmõş bir çözümdür. Akõllõ haritalarõn Internet veya intranet üzerinden yayõmlanmasõnõ sağlayan bir yazõlõmdõr. Autodesk MapGuide uygulamalarõ, kullanõcõya nesne seçme, özellik sorgulama, özellik arama, çizimleri işareyetleyebilme, raporlar oluşturabilme gibi bir çok olanak tanõyarak konumsal veriye değer katar. Ölçeklenebilir ve güvenli yapõsõ ile Autodesk MapGuide eşzamanlõ olarak birden fazla ilişkisel, coğrafi ve tasarõm veri tabanlarõnõ, Autodesk GIS Design Server tarafõndan sunulan orjinal formatõndaki GIS veya CAD verilere veya AutoCAD DWG, ESRI Arc View SHP ve Oracle 8i Spatial gibi kullanõmõ yaygõn olan tüm veri formatlarõnõ kullanõlabilmesini sağlar. Hõz, esneklik ve kolay kullanõm özellikleri ile karar verme sürecini kõsaltmasõ, işletme maliyetilerini düşürmesi ve müşterilere daha iyi hizmet verebilmeyi sağlamasõ nedeniyle Autodesk MapGuide diğer Web-merkezli CAD ve GIS uygulamalarõ arasõnda en önde gelen çözüm olarak yer alõr. Autodesk MapGuide õn yeni sürümü R6, şu ana kadar olan MapGuide sunucularõnõn içinde en hõzlõsõ. XML tabanlõ dosyalarõn kullanõmõ, MapGuide õn programlanabilirliğini daha da artõrmõş. Direk DWG entegrasyonu, Oracle 8i/9i Spatial desteği, gelişkin raster görüntü kullanõmõ (ER Mapper ve MrSid formatlarõ) ve yeni sembol yöneticisi, gelen önemli yenilikler arasõnda sayõlabilir MapGuide R6; Oracle Spatial desteği, hõzlõ oluşu, DWG entegrasyonu ve kolay programlanabilirlik özellikleriyle öne çõkõyor. Şekilde, intranet üzerinden bir kent bilgi sistemi uygulamasõ görünüyor. SAYISAL GRAFİK TM 17

22 Mobil GIS: Autodesk OnSite Enterprise 2 GIS uygulamalarõnõn uzantõsõ olarak da kullanõlabilen mobil cihazlar, sahada çalõşanlar tarafõndan haritalara ve verilere erişim, veri toplama, acil müdahale gibi amaçlarla kullanõlabiliyor. Üstelik bu özelliklere ek olarak, tüm bu işlemler Internet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Autodesk OnSite Enterprise, etkileşimli haritalarõ ve tasarõm bilgilerini merkezi kurumsal veri tabanõ üzerinden arazide çalõşan mobil iş gücüne ulaşõmõnõ sağlayan bir yazõlõmdõr. Müşterilerin (iletişim ve altyapõ hizmeti verenler gibi) hõzlõ karar verebilme, işletme maliyetinin düşüşü ve verinin kesintisiz yönetimi ile çok daha verimli çalõşabilmesini sağlar OnSite Enterprise, haritalarõn ve çizimlerin mobil cihazlara aktarõmõnõ ve senkronizasyonu sağlarken, istemci olarak mobil cihazlarda çalõşan OnSite View u kullanõr. Autodesk OnSite View 2 ile, AutoCAD DWG, DXF çizimlerini ve MapGuide veri setlerini elektronik olarak görüntüleyebilir, işaretleyebilir ve ölçüm yapabilirsiniz. Masaüstü bilgisayarõnõz ve el-bilgisayarõ arasõnda dosya senkronizasyonu, Microsoft ActiveSync teknolojisi ile yapõlõr.tasarõm enformasyonuna gereksinim duyulan herhangi bir yerde (şantiyedeki mimar, sahadaki haritacõ vs.) el altõnda bulunmasõ için Autodesk Onsite View 2 kullanõlabilir. Cep bilgisayarõna aktarõlacak bölge, MapGuide içinde seçiliyor. AutoCAD için de aynõ yöntem söz konusu. Araziye çõkacak eleman için bir iş emri yaratõlõyor. 18 SAYISAL GRAFİK TM

23 Türkiye den Haberler ve Uygulamalar NTVMSNBC, Türkiye nin Seçimi 2002 sitesinde, e-harita teknolojisini kullanõyor Romanya, Braşov Çevre Yolu, Autodesk Map ile projelendiriliyor Bodrum Acil İçmesuyu Temini Projesi Çoğulortam destekli coğrafi bilgi sistemi uygulamasõ: Osmanlõ Kaleleri Bilgi Sistemi İstanbul Zemin Bilgi Sistemi Mersin Cumhuriyet Meydanõ, Autodesk ürünleri ile tasarlandõ Marmara Denizi Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Pojesi Yarõşmasõ, Autodesk yazõlõmlarõyla kazanõldõ Eminönü Ordu Caddesi ve Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesinde Mobil GIS uygulamasõ Cep bilgisayarlarõ arazide: Beyoğlu örneği SAYISAL GRAFİK TM

24

25 NTVMSNBC, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisini kullanõyor NTVMSNBC'nin 3 Kasõm 2002 seçimlerine yönelik yayõn yapan "Seçim 2002" sitesinin "Seçim Sonuçlarõ" bölümünde, SAYISAL GRAFİK tarafõndan hazõrlanan etkileşimli sayõsal haritalar kullanõlõyor. Türkiye'nin önde gelen haber portalõ NTVMSNBC, 3 Kasõm 2002 Milletvekili Genel Seçimleri için "Seçim 2002" adõ altõnda, içerik açõsõndan oldukça zengin bir bölüm oluşturdu. Seçimle ilgili güncel haberlerin, seçime katõlacak parti künyelerinin, bu partilerin seçim programlarõnõn, liderlerinin ve adaylarõn tanõtõmlarõnõn, yazar yorumlarõnõn, yerel seçim haberlerinin, seçim yasalarõnõn ve daha birçok bölümün yer aldõğõ sitenin en ilgi çekici bölümü ise, etkileşimli haritalar üzerinden seçim sonuçlarõnõn yayõmlandõğõ sayfalar. Seçim Sonuçlarõ sayfalarõnda, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yayõmlanõyor. Bu sayfalarda ayrõca karşõlaştõrmalõ seçim sonuçlarõ ve detaylõ raporlar yer alõyor. 3 Kasõm 2002 seçim sonuçlarõ da siteden duyuruluyor. Seçilen partinin il bazõnda oy oranõ, haritalar üzerinde görüntülenebilir. Yukarõda MHP'nin 1999 seçimlerinde aldõğõ oy oranõna göre oluşturulan tematik harita görülmektedir. Sitede, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarõ, etkileşimli sayõsal haritalar ile yer alõr. Yukarõda 1999 seçimlerinde il bazõnda en çok oy alan partiler görülmektedir. NTVMSNBC Genel Yayõn Yönetmen Yardõmcõsõ Can Tüzüner, "Seçim 2002" sitesinde e-harita teknolojisinin kullanõmõ ile ilgili olarak görüşlerini "Ziyaretçilerimizin hazõrladõğõmõz sayfalarda sadece güncel haberleri değil, geçmiş seçim sonuçlarõnõ da görebilmelerini istedik. Bu bilgileri etkileşimli haritalar üzerinden vermek, çok karõşõk gibi görünen verilerin bir anda, sõradan bir kullanõcõ için bile anlamlõ hale gelmesini sağlõyor." diye belirtiyor. Seçilen partinin il bazõnda milletvekili dağõlõmõ, haritalar üzerinde görüntülenebilir. Yukarõda DSP'nin 1999 seçimlerinde çõkardõğõ milletvekili sayõsõ ve o ildeki toplam milletvekili sayõsõ görülmektedir. SAYISAL GRAFİK yetkilileri, "Seçim sonuçlarõnõn haritalar üzerinde gösterilmesi basõnda oldukça yaygõnlaşmõş bir yöntem. Hemen hemen tüm gazeteler, seçimlerin ertesinde bu tür haritalar yayõmlõyor. Genellikle kesinleşmemiş seçim sonuçlarõna göre ve belli bir sõnõflandõrmadan yoksun olarak yayõmlanan bu haritalar, seçim heyecanõ geçtikten sonra yenilenmediği için, SAYISAL GRAFİK TM 21

26 araştõrma yapmak isteyenlere pek de geçerli bir kaynak olamõyor. Internet, bu tür haritalarõn kalõcõ olarak yayõmlanmasõ ve zaman içinde bilgi birikimi sağlayarak güvenilir bir kaynak olmasõ açõsõndan uygun bir ortam sunuyor. NTVMSNBC, bu durumu değerlendirerek seçim sonuçlarõnõ, SAYISAL GRAFİK'in uzmanlõk alanõ olan 'Web tabanlõ GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)' uygulamalarõ ile yayõmlamayõ tercih ediyorlar." taşõr. Autodesk MapGuide yazõlõmõnõn güçlü, kurulumu kolay sunucu/istemci teknolojisi ile kurum içi veya dõşõndan binlerce kullanõcõ birçok farklõ kaynaktan gelen konumsal ve sözel veriyi web üzerinden eşzamanlõ olarak kullanabiliyorlar. Uygulamalar, müşteri servisi, altyapõ yönetimi, mühendislik hizmetleri, pazarlama, satõş desteği ve acil durum servisleri gibi birçok bölümün gereksinimlerini karşõlamak üzere geliştiriliyor. Yukarõdaki karşõlaştõrmalõ haritada, 1995 ve 1999 Milletvekili Seçimleri nde aynõ partinin birinci olduğu iller renklendirilmiştir. Diğer illerde ise sõrasõyla 1995 ve 1999 seçimlerinde birinci olan partiler, diğer bir deyişle zaman içinde illerin oy tercihindeki değişim görülmektedir. Sitede ayrõca, harita üzerinden seçilen illere ilişkin raporlar da yer alõr. Yukarõdaki raporda, İstanbul'da partilerin aldõklarõ oylar ve oy oranlarõ, 1995 ve 1999 seçimleri için karşõlaştõrmalõ olarak listelenmektedir. "Seçim 2002" sitesine, veya secim.ntvmsnbc.com adreslerinden ulaşõlabilir. Sitede yer alan etkileşimli seçim haritalarõ, bir e- harita uygulamasõdõr. NTVMSNBC için SAYISAL GRAFİK tarafõndan, Autodesk MapGuide ile hazõrlanmõştõr. SAYISAL GRAFİK web sitesine e-harita web sitesine adresinden erişebilirsiniz. Karşõlaştõrmalõ haritalarda partilerin bir önceki seçime göre oy kaybettiği veya kazandõğõ yerler görülebilmektedir. Yukarõdaki haritada MHP'nin 1995'den 1999'a oy oranõ değişimleri görülmektedir. Seçim 2002 sitesindeki etkileşimli seçim haritalarõnõn sunumunda, Autodesk MapGuide yazõlõmõ kullanõlõyor. Binlerce kullanõcõya eşzamanlõ hizmet verebilecek kapasitede olan Autodesk MapGuide, web tabanlõ GIS yazõlõmõdõr; Internet / intranet ortamlarõnda etkileşimli sayõsal harita yayõmlamak için kullanõlõr. Büyük konumsal veri setleri ile çalõşan kurum ve kuruluşlar için verinin dağõtõmõ çok büyük önem 22 SAYISAL GRAFİK TM

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

WEB KARTOGRAFYA. İSTANBUL, email: ulugtek@itu.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ WEB KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN 1, İ. Öztuğ BİLDİRİCİ 2 1 İstanbul Teknik

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

(1994) - YOMRALIOĞLU, T. / ÇELİK, K., GIS?, CBS'94-1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Sayfa:21-32, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon GIS? Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Kemal ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon ÖZET : Geographical Information

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Meriç BEBİTOĞLU DIGITURK Kampanyalar Müdürü Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ GİRİŞ Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

A- DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER 02 AMAÇ VE HEDEFLER STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES SK 'nin kurulu amacõ, stanbul Büyük ehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/)

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Endüstri&Otomasyon MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT IV YEREL ÖZELLİKLER, YERLEŞMELER, GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı