ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca madde içindeki, "vize baþvurusu yapan kiþinin bu süre içerisinde bakanlýk tarafýndan belirlenen ve bölümü ile ilgili en az iki hizmetiçi eðitime, tarýmsal yayým ve danýþmanlýk konusunda ise bir hizmetiçi eðitime katýldýðýný belgelemesi gerekir" ibaresi, "vize baþvurusu yapan kiþinin bu süre içerisinde bakanlýk ve meslek odalarý tarafýndan belirlenen ve bölümü ile ilgili en az iki hizmetiçi eðitime, tarýmsal yayým ve danýþmanlýk konusunda ise bir hizmetiçi eðitime katýldýðýný belgelemesi gerekir" þeklinde deðiþtirilerek, meslek odalarý da düzenleme kapsamýna alýnmalýdýr Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinin ardýndan, halen kamu dýþý yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmekte olan kiþi, kurum ve kuruluþlarýn tarýmsal danýþmanlýk yetki belgesi almasý için 18 inci madde ile öngörülen 3 yýllýk süre uzun bir dönemdir. Bu sürenin 1 yýla indirilmesinin doðru olacaðý düþünülmektedir Tarým yayýmcýsýnýn/danýþmanýnýn görevlerinin sayýldýðý 19 uncu maddeye, "üretimi kayýt ve kontrol altýna alacak belgelerin düzenlenmesini saðlamak" ibaresi de eklenmelidir "Kamu dýþý yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini sunacak kiþi ve kuruluþlar" baþlýklý 22 nci maddeye, ayrý bir bent olarak "meslek odalarý" ibaresi eklenmelidir Yönetmeliðin 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 üncü maddeleri ile "cezai hükümler" ve "denetim" konusu düzenlenmektedir. Bilindiði üzere, oda'mýz, çalýþma ve iþlevlerini, 6235 sayýlý türk mühendis ve mimar odalarý birliði kanunu, 7472 sayýlý ziraat yüksek mühendisliði hakkýnda kanun, oda ana yönetmeliði, ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine iliþkin tüzük, türk mühendis ve mimar odalarý birliði disiplin yönetmeliði ve ziraat mühendislerinin hizmet alanlarýndaki çalýþmalarýyla ilgili mesleki denetim uygulamalarý ve disiplin hükümleri hakkýnda yönetmelik - (rg: , 24825) hükümleri uyarýnca yürütmektedir. Sayýlan son yönetmeliðin 4 üncü maddesinin (i) bendi, oda denetçilerini tanýmlamakta ve yönetmelik kapsamýnda denetim faaliyetlerine iliþkin ayrýntýlý düzenlemeler yer almaktadýr. Ziraat mühendisleri odasý, birikimi ve organizasyon yapýsý ile denetim görevine hazýr bir meslek örgütü konumundadýr. Özel sektörde çalýþan tüm mühendislerin meslek örgütüne üye olma zorunluluðu göz önünde bulundurularak, denetim ve gerekirse cezalandýrmanýn meslek örgütleri tarafýndan yapýlmasý saðlanmalýdýr. Bu baðlamda, anayasa'mýzýn 135 inci maddesindeki yazýma uygun þekilde, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna denetim yetkisi devredilmelidir. Tarýmsal danýþmanlýk yetki belgesi'ne sahip kiþi, kurum ve kuruluþlarýn bakanlýk tarafýndan denetlenmesi halinde ise cezai yaptýrýmlarýn bir yazý ile meslek odasý'na bildirilmesi gerektiði düþünülmektedir Yönetmeliðin 32 nci maddesi ile sadece kamu dýþý yayým/danýþmanlýk kuruluþlarýna yönelik olarak öngörülen bakanlýk desteðinin sýnýrý, danýþmanlýk þirketi kuranlar ve serbest tarým danýþmanlarýný da kapsayacak þekilde geniþletilmelidir Bakanlýðýn hizmet alanýna giren düzenleme, denetim ve politika üretme gibi fonksiyonlar dýþýnda kalan bazý konularla ilgili faaliyetlerinin 35 inci maddede öngörüldüðü þekilde tarýmsal danýþmanlýk þirketlerine ya da derneklerine devredilmesi doðru bir yaklaþým deðildir. Yetki devrinin meslek odalarýna yapýlmasý gerektiði düþünülmektedir Yönetmeliðin geçici 1 inci maddesi ile uzman tarým danýþmanlýðý sertifikasý için öngörülen süre 3 yýldan 5 yýla çýkarýlmalý, serbest tarým danýþmanlarý da bu faaliyetlerini kanýtlamalarý durumunda uzman tarým danýþmaný sertifikasý alabilmelidir Yönetmelik, tarih ve sayýlý resmi gazete'de yayýmlanan "mevzuat hazýrlama usul ve esaslarý hakkýnda yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazýrlanmamýþtýr. Çok sayýda düzeltmenin yapýlmasý gereklidir. ODA mýzýn 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilen iki üye, tarihinde düzenledikleri raporu ODA'ya teslim etmiþlerdir. ODA'mýz örgütlülüðüne yönelik haksýz ve asýlsýz iddialarý barýndýran Denetleme Raporlarýnýn tüm örgüt bütünlüðü içinde deðerlendirilmesi için, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde Adana ve Mersin'de toplantýlar düzenlemiþtir. ODA'nýn Onur ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Þube Baþkanlarýnýn eksiksiz katýldýðý toplantýya, davetli olduklarý halde, Denetleme Kurulu üyeleri katýlmamýþlardýr. Sözü edilen toplantýlarda, katýlýmcýlarýn tümünün imzasýyla, ekte sunulan iki adet Ortak Deklarasyon yayýmlanmýþtýr. Buna göre, Denetleme Kurulu üyeliklerinin seçiminin yenilenmesi için Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesi ve Emin Argun BARAN ile Gülay SUBAÞI'nýn Onur Kurulu'na sevki, Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Bu tavsiye doðrultusunda ODA Yönetim Kurulu'muz, yalnýzca Denetleme Kurulu deðil, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul'a gitme kararý almýþ ve kararýný Çankaya Seçim Kurulu'na bildirerek süreci baþlatmýþtýr. Ancak, haksýz-asýlsýz iddialarla örgütü hedef almakta bir duraksama göstermeyen iki Üye, haklarýndaki iddialarý Genel Kurul'a taþýma kararlýlýðý gösteren Yönetim Kurulu'nun bu tavrýna karþýlýk, istifa etmek suretiyle Genel Kurul'da düþüncelerini ifade etmek tutarlýlýðýný dahi gösterememiþlerdir. Bu baðlamda Olaðanüstü Genel Kurul süreci durdurulmuþtur. Buna karþýlýk, Denetleme Kurulu üyesi nitelikleri ile sahip olduklarý ODA bilgilerini internet ortamýnda yayma suretiyle, örgüt bilincinden ne denli yoksun olduklarýný bir kez daha göstermekte ve suç iþlemektedirler. Þüphesiz ODA'mýz, örgütüne ve örgütüne emek veren yöneticilerine yönelik saldýrýlarý bertaraf etme ve ODA hukuku, adli-idari hukuk çerçevesinde gerekli süreci yürütme gücü ve kararlýlýðý içindedir. Ýstifa eden iki üyenin yerine, 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurulu'muzda seçilen iki yedek Denetleme Kurulu üyesi göreve çaðrýlmýþ olup, ilk raporlar hazýrlanarak ODA'mýza teslim edilmiþ ve TMMOB'ne gönderilmiþtir. Süreçten üyelerimizin bilgisi olmasý bakýmýndan yukarýdaki açýklamanýn yapýlmasý yararlý görülmüþ ve yapýlan iki adet ortak deklarasyon ile TMMOB'ne yazýlan yazý ekte sunulmuþtur. Üyelerimize saygý ile duyurulur Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 29

2 30 ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

3 31

4 32 TMMOB YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NA ANKARA Ýlgi : a) gün, 1634 sayýlý yazýnýz. b) gün, 4606 sayýlý yazýmýz. Ýlgi (a) yazýnýzda, ODA'mýzýn iki eski denetleme kurulu üyesinin Birlik Baþkanlýðýna verdikleri dilekçeler ODA'mýza iletilmekte ve konu ile ilgili olarak ODA'mýzdan bilgi istenilmektedir. Yazý ekinde alýnan dilekçelerden ilkinde, ZMO eski Denetleme Kurulu üyesi Emin Argun Baran, 22 Aðustos 2006 tarihli dilekçesinde geliþmeleri özetledikten sonra, "denetim yapmaya yönelik çalýþma ortamýnýn ortadan kalkmasý, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýlmasý, Þube Baþkanlarý ile toplantý yapýlarak Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi için Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýnmasý, görevlerini yaptýklarý için Onur Kurulu'na sevk edilmeleri, verdikleri raporun gereðinin yapýlmasý yerine Þube Baþkanlarý ve Onur Kurulu üyeleri ile birlikte raporun tartýþmaya açýlmasý" olarak ana baþlýklar altýnda toplanabilecek savlarla tarihinde ZMO Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa ettiðini belirtmekte; "konunun yargýdan önce üst organca araþtýrýlmasý için" TMMOB yetkili organlarýndan hukuki - mali inceleme ve denetim istemekte ve suç unsurunun saptanmasý halinde gereðinin yapýlmasýný talep etmektedir. Diðer eski Denetleme Kurulu üyesi Gülay SUBAÞI ise önce istifa dilekçesini Birliðe iletmekte, denetleme görevlerinin engellendiðinden bahseden günlü dilekçesinde ise, günlü istifasýndan bahsettikten sonra, 5237 sayýlý Türk Ceza kanunu'nun 278 ve 279 uncu maddelerini TMMOB'ne hatýrlatarak bir önceki dilekçede belirtilen talepleri yinelemektedir. ZMO'daki Denetleme Kurulu üyeliði görevlerinden istifa eden her iki eski Denetleme Kurulu üyesinin yukarýda özetlenen gerçek dýþý açýklamalarýnýn aydýnlýða kavuþturulmasý bakýmýndan, aþaðýda, dilekçelerde belirtilen iddialar hakkýnda sýrasýyla bilgi verilecek ve ilgi (b) yazýmýzla TMMOB'ye bildirilen geliþmelerin devamý özetlenecektir. 1 - Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi için Þube Baþkanlarý ile toplantý yapýldýðý ve görevlerini yaptýklarý için Onur Kurulu'na sevk edildikleri iddialarý : Sözü edilen iddialar, gerçekleri çarpýtma çabasýnýn açýk bir görünümünü oluþturmaktadýr. Adý geçen iki üyenin 12 Temmuz, diðer üyenin de 22 Temmuz 2006 tarihli raporlarý ODA'mýza ulaþtýktan sonra, örgütün bütününe iliþkin ciddi deðerlendirmeleri barýndýran raporlarýn, ODA'nýn yetkili tüm organlarý tarafýndan birlikte ele alýnýp incelenmesi amacýyla, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde toplantý düzenlenmiþ, bu baðlamda ODA Yönetim, Denetim, Onur Kurulu üyeleri ile 26 Þube Baþkaný ve TMMOB Yönetim Kurulu'nda bulunan üye toplantýya davet edilmiþlerdir. Sözü edilen toplantýya, Denetleme Kurulu üyelerini davet eden gün, 4418 sayýlý yazýmýz ekte sunulmaktadýr (EK - 1). Anýlan toplantýya, Denetleme Kurulu üyeleri ve ODA'mýzýn TMMOB Yönetim Kurulu üyesi dýþýnda, yukarýda sayýlan yetkili kurullarýmýzýn tüm üyeleri ve Þube Baþkanlarýmýz eksiksiz katýlmýþlardýr. Toplantýnýn konusu, yine Ek 1 yazýda aynen belirtildiði üzere, "raporlarýn geniþ olarak irdelenmesi ve deðerlendirilmesidir". Görüldüðü gibi, iddia edilenin aksine, yalnýzca Þube Baþkanlarý ile Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi amacýyla bir toplantý düzenlenmiþ deðildir. Tam tersine, Denetleme Kurulu üyelerine, kendi yazdýklarý raporlarý açýklamalarý ve örgütle birlikte yapýlmasý gerekenlere karar verilmesi için çaðrý yapýlmýþtýr. Ancak, sözü edilen üyeler, toplantýya katýlmamýþlardýr. Sözü edilen toplantýda, tüm katýlýmcýlara Denetleme Kurulu raporlarý fotokopi edilerek daðýtýlmýþ ve raporlar satýr satýr okunmuþtur. Ýki günlük inceleme ve deðerlendirme çalýþmasý sonrasýnda, ZMO'nun Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri ile 26 Þubesinin Baþkaný, iki üyenin hazýrladýðý raporu, "hukuki temelden yoksun, yeterli araþtýrma - incelemeye dayanmadan önyargýlý olarak hazýrlanmýþ, özverili ZMO emekçilerini haksýz ve asýlsýz iddialarla zan altýnda býrakmayý ve ODA örgütünü zaafa uðratmayý amaçlayan bir saldýrý" olarak nitelemiþtir. Toplantý sonrasýnda, ilgi (b) yazýmýzla TMMOB'ne iletilen iki adet Ortak Deklarasyon yayýmlanmýþtýr. Bunlardan birincisinde, tüm katýlýmcýlarýn imzasýyla, ODA örgütünün Denetleme Kurulu'na güveni kalmamasý nedeniyle en kýsa sürede Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesi, ODA Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Onur Kurulu üyelerinin dýþýndaki tüm katýlýmcýlarýn ortak imzasýyla yayýmlanan ikinci deklarasyonda ise, denetleme yetkilerini kendi öznel amaçlarý doðrultusunda ODA'ya saldýrý aracý olarak kullanan iki üyenin ODA Onur Kurulu'na sevk edilmeleri, yine ODA Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Birinci tavsiye uyarýnca Yönetim Kurulu'muz'un aldýðý Olaðanüstü Genel Kurul kararý, ekte sunulan 21 Aðustos 2006 gün, 4650 sayýlý yazýmýz ile Çankaya Ýlçe Seçim Kurulu'na bildirilmiþtir (Ek - 2). ODA Danýþma Kurulu'nun yalnýzca Denetleme Kurulu seçimlerinin yenilenmesine yönelik tavsiye kararýnýn yanýnda, ODA Yönetim Kurulu'muz, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi için karar almýþ ve bu doðrultuda hazýrladýðý gündemi Seçim Kurulu'na bildirmiþtir. Ancak hemen ardýndan ikinci Denetleme Kurulu üyesinin de istifasý ODA'mýza ulaþmýþtýr. ODA örgütlülüðü içinde yapýlan danýþma iþlevi sonrasýnda, bu durumda Olaðanüstü Genel Kurul toplamanýn gerekçesinin ortadan kalktýðýna yönelik görüþ oluþmuþ ve Çankaya Ýlçe Seçim Kurulu'na yazýlan gün, 4681 sayýlý yazý ile süreç durdurulmuþtur (Ek - 3). Bu noktada, ODA'da suç iþlenildiðini iddia ederek TMMOB'ye dilekçe veren iki eski üyenin açýklamasý gereken konular ortaya çýkmaktadýr : 1) Bu denli "ciddi suç delillerine sahip" üyeler olarak, neden gelip bu bulgularýnýzý ODA örgütünün tüm yetkili kurullarýyla yaptýðý 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihli toplantýlarda açýklamadýnýz? 2) Ardýndan, görevi baþýnda suç iþlediðini iddia ettiðiniz ODA Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul kararý almýþ olmasýný deðerlendirerek, neden tüm Türkiye'den gelen ODA delegelerine "iþlenildiðini iddia ettiðiniz suçlarý" bir bir açýklayarak bu Yönetimi görevden uzaklaþtýrmayý denemediniz? 3) Ve yine neden Olaðanüstü Genel Kurul'da Denetleme Kurulu'na yeniden aday olarak, örgütün size olan "güvenini" test etmediniz? Tüm bu sorulara verilecek bir tek yanýt vardýr: sözü edilen iki üye, gerçek dýþý iddialarla saldýrdýðý ODA örgütü ile yüzleþme, ODA hukuku içinde çözüm arama güç ve cesaretini kendisinde bulamamaktadýr. Sözü edilen davranýþ biçimi, yazdýðýný savunacak durumu olmayan tüm gerçek dýþý iddia sahipleri için ortaktýr. Sözü edilen iki üyenin, görevlerini yaptýklarý gerekçesiyle Onur Kurulu'na sevk edildiklerine dair iddia da TMMOB'yi yanýltma amacýna yöneliktir. Öncelikle, ODA örgütü, denetleme yetkilerini ODA'ya saldýrý amacý ile kullanmalarý nedeniyle, sözü edilen iki üyenin Onur Kulu'na sevk edilmelerini, Yönetim Kurulu'na tavsiye etmiþlerdir. Dolayýsýyla, "yaptýklarý görev nedeniyle cezalandýrýlmaya çalýþýldýklarý" yolundaki iddia doðru deðildir. Ayrýca her iki üye, alýnan tavsiye kararýnýn, ODA'nýn mücadele sürecinden geçmiþ, deneyimli ve seçilmiþ yöneticileri tarafýndan oybirliði ile alýnmýþ bir karar olduðunu unutturmaya çalýþmaktadýrlar. Üstelik ODA Yönetim Kurulu'muz, yazdýklarý raporlarý internet üzerinden daðýtmaya yeltenen iki üyenin Onur Kurulu'na sevkine dair, kendilerine iletilen tavsiye kararýna raðmen, halen herhangi bir Yönetim Kurulu kararý almýþ deðildir. 2 - Denetim yapmaya yönelik çalýþma ortamýnýn ortadan kalktýðý, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýldýðý iddiasý : Belirtilen iddianýn da gerçekle uyarlýlýðý yoktur. Tam tersine, ODA Yönetim Kurulu, sözü edilen iki üyeyi Denetleme yapmaya davet ettiði halde, üyelerden birisi tatile çýkmayý tercih etmiþ, diðeri ise görevini yerine getirmemiþtir. Konu ile ilgili geliþmeler þöyledir; Ýki üye, hazýrladýklarý raporda, Hatay, Çanakkale, Balýkesir, Þanlýurfa, Adana, Rize, Ýzmir, Mersin, Erzurum, Konya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þubelerimiz ile Tokat ve Bayburt Ýl Temsilciliklerimizin ivedilikle denetlenmesini ve izlenmesi gereðini dile getirmiþlerdir. ODA'mýz Ana Yönetmeliði'nin 44 üncü maddesi, Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkilerini sayarken, (d) bendinde; "Oda Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüðü durumlarda, Þube hesaplarýnýn TMMOB ve Odalar Mali Ýþler Yönetmeliði'ne uygunluðunu incelemek" hükmünü de ifade etmektedir. Bu baðlamda Yönetim Kurulu'muz, EK - 1'de sunulan 26 Temmuz 2006 tarihli yazý ile sözü edilen iki üyeyi, 1 Eylül 2006 tarihine kadar kendilerinin yaparak Yönetim Kurulu'na verecekleri bir çalýþma planý doðrultusunda, denetlenmesi ve izlenmesi gerektiðini ifade ettikleri Þube Baþkanlýklarý ve Ýl Temsilciliklerini denetlemeye davet etmiþtir. Ýki üyenin, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýldýðýna iliþkin gerçek dýþý iddialarýnýn temeli bundan ibarettir. ODA'nýn Resmi gazete'de yayýmlanmýþ Ana Yönetmeliði'nin belirlediði iliþkilenme biçimi, iki üye tarafýndan, "erkler aykýrýlýðý ilkesinin yok sayýlmasý" olarak yorumlanmaktadýr.

5 Kaldý ki, iki üyenin Þubelerimiz ile ilgili gerçek dýþý iddialarýna Þubelerin verdikleri yanýtlar, ilgi (b) yazýmýz ekinde TMMOB'ne gönderilmiþtir. Bu baðlamda, "þu ayki þu kadar yakýt faturasýnýn sebebi anlaþýlamamýþtýr", "20 kg. tatlý ve dondurma faturasýnýn sebebi anlaþýlamamýþtýr" gibi okuyan üzerinde yolsuzluk çaðrýþýmý yapabilecek ifadeleri yazmakta bir sakýnca görmeyen Denetleme Kurulu üyeleri, bizzat ODA Baþkaný'nýn istemine raðmen, bulgularýný Rapor aþamasý öncesi Þubeler ile görüþme gereði duymamýþtýr. Ortaya çýkan tabloya iliþkin kimi örnekler þöyledir; Yakýt Ýzmir Þubemizin kaloriferi için harcanmýþ, tatlý ve dondurma Kahramanmaraþ Þubemizin hizmet binasý açýlýþýnda konuklarla ikram edilmiþtir. 4'ü ÝKK sekreterliðini yürütmekte olan Þubelerimizin harcamalarýna iliþkin ilginç saptama ve öneriler bunlarla sýnýrlý deðildir. Ýki üyeye göre, ODA yemek faturalarýnda içki harcamalarý gösterilmemelidir. Nedeni ve dayanaðý anlaþýlabilir olmayan bu önerinin, ciddiye alýnýr bir tarafýnýn olmadýðý ortadadýr. Bunun yanýnda, Adana Þubemizin Genel Merkez'in sýnýrlý katkýsý yanýnda esas olarak üye dayanýþmasý ile yaptýrarak hizmete açtýðý Þube binasýna yönelik suçlamalarýn, hiçbir dayanaðý bulunmamaktadýr. Özverili Þube Yöneticilerimizin büyük emeði ile gerçekleþtirilen hizmet, her türlü övgüye deðerdir. Yine iki üyeye kalýrsa, "Bursa'da Akademik Odalar Birliði Sarayý içinde Bursa Þubemizin yer edinmesi için Genel merkez'den Bursa'ya katký yapýlmasý doðru deðildir, plansýz bir iþ yapýlmaktadýr". Oysa gerçek tümüyle farklýdýr. Aylarca yapýlan araþtýrmalar ve yerinde inþaat alaný, proje ve finansman yapýsý bizzat ODA Baþkaný tarafýndan incelenerek karar üretilmiþtir. 22 Aðustos'ta yapýlan açýlýþ, verilen kararýn doðruluðunu teyit eder niteliktedir. Genel Merkez ile ilgili iddialar da ayný derecede dayanaksýzdýr. Ýki üyenin raporunda, ODA'mýzýn 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurul'unda oybirliðiyle kabul edilen "Meslek Ýçi Eðitim Merkezi Yönergesi" nin oylanmadýðý iddia edilerek, ODA'nýn en üst organý olan Genel Kurul'dan geçmiþ bir Yönerge'nin hükümleri konusunda doðru - yanlýþ deðerlendirmeleri yapýlmaktadýr. Genel Kurul'da Ankara, Adana, Ýzmir, Samsun, Antalya, Aydýn ve Konya'dan birer delegenin katýlýmýyla oluþturulan Komisyon'un inceleyerek ortak imzalarýyla oybirliðiyle Genel Kurul'a sunduðu (Ek - 4), Genel Kurul'da açýlan görüþmede iki delegenin deðiþiklik talep ettiði, bunlarýn da görüþülerek metne ilave edildiði açýkken, iki üye, hukuka ve örgüt etiðine aykýrý amaçlarýna temel oluþturabilmek için, MÝEM Yönergesi'nin Genel Kurul'dan geçmediðini iddia edebilmektedirler. Sözü edilen kiþiler, böylece, MÝEM Yönergesi uyarýnca yapýlan ODA Yönetim Kurulu uygulamasýný dayanaksýz kýlma telaþlarýný açýða vurmaktadýrlar. Yine ayný þekilde, ODA'mýzýn kurduðu bir vakýf olan TARGEV'le yapýlan protokol uyarýnca, HACCP ve ISO eðitimlerinin ortaklaþa yapýlmasýna yönelik uygulamayý eleþtirmekte, bu konuda bir Protokol olmadýðýný iddia etmekte, gerekmediði halde Genel Kurul kararý bulunmamasýný kendilerince eleþtiri konusu yapmaktadýrlar. Örnekleri çoðaltmak olanaklýdýr. Görüldüðü gibi, asýlsýz iddialarla suçladýklarý Þube ve Ýl Temsilciliklerini, Ana Yönetmeliðimizin yukarýda belirtilen hükmünün verdiði görev uyarýnca denetlemeye davet edildikleri halde belirtilen görevi yapmayan üyeler, bunun yerine, 31 Temmuz günü ODA'ye verdikleri dilekçe ile, yer - katýlýmcý - tarih belirterek, 17 Aðustos 2006 tarihi itibariyle toplantý talep etmekte ve 1 Haziran - 15 Aðustos 2006 tarihi itibariyle 2. denetimi yapmaya baþlayacaklarýný belirtmektedirler (Ek - 5). Kendilerine gün ve 4509 sayýlý yazý ile verilen yanýtta, Þube ve Ýl Temsilciliklerinin denetlenmesine iliþkin yazýmýz anýmsatýlmakta ve görevlerini yapmaya davet edilmektedirler (Ek - 6). Buna karþýlýk tarihli cevabi yazýda, ODA'nýn Yönetim, Onur, Denetleme kurulu üyeleri ve Þube Baþkanlarý'nýn davet edildikleri toplantý için; iki üye tarafýndan "Denetleme Raporu belirli kiþi ve gruplarla mevzuata aykýrý þekilde deðerlendirme ve tartýþmaya açýlamaz" yorumu yapýlarak Adana ve Mersin toplantýlarýna katýlýnmayacaðý, Þube ve Ýl temsilcilikleri denetiminin belirtilen tarihlerde yapýlmayacaðý belirtilmektedir. (Ek - 7) tarihli yazýda da "Oda Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu saptamalarýný ya da tespitlerini Þube Baþkanlarý ile tartýþmaz" yorumu öncekilere eklenerek, "Denetleme Kurulu'nun çalýþmasýný ve denetleme yapmasýný engelleyici tutum ve davranýþ içerisine girmek doðru olmadýðý gibi yasalar karþýsýnda suç teþkil etmektedir" denilmektedir (Ek - 8). Yukarýda da belirtildiði gibi, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde, Denetleme Kurulu raporlarý tüm yönleriyle deðerlendirilmiþ ve ZMO örgütü Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Þube Baþkanlarýnýn ortaklaþa ve oybirliðiyle verdikleri karar ile anýlan iki Denetleme Kurulu üyesine güven eksikliklerini açýklayarak, Denetleme Kurulu seçimlerinin yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesine karar vermiþlerdir. Kuþkusuz ZMO örgütü, denetleme iþlevinin eksiksiz ve etkin bir þekilde yerine getirilmesi konusunda herhangi bir duraksama içinde deðildir. Ancak hazýrladýklarý raporlarla önyargýlý, subjektif, denetim yetkisin aþan yorum ve hükümler ortaya koyarak ZMO örgütünü yýpratmayý hedef alan bu iki kiþinin, Olaðanüstü Genel Kurul öncesi ODA'mýzda herhangi bir iþ ve iþlem yerine getirme olanaðý bulunmadýðý, gün ve 4607 sayýlý kararýmýzla kendilerine bildirilmiþtir. (Ek - 9). Zaten Gülay SUBAÞI, bu yazýdan bir gün evvel, tarihinde, diðer üye Emin Argun BARAN ise, tarihinde Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa etmiþlerdir. Yukarýda da ifade edildiði üzere, ODA'mýz, sözü edilen her iki üyenin de istifalarý ODA'mýza ulaþmadan önce, Denetleme Kurulu üyelikleri seçiminin yenilenmesi için Olaðanüstü Genel Kurul kararý almýþtýr. Ýki üye istifa etmek yerine Olaðanüstü Genel Kurul'a katýlarak Denetleme Kurulu'na yeniden aday olup seçilmeleri durumunda, kuþkusuz, denetleme görevlerini yapmaya devam edebileceklerdi. Gelinen noktada, örgütün güvensizliðini açýkladýðý iki üyenin istifasýnýn ardýndan, gün, 4722 sayýlý yazýmýzla, yedek iki üye, ODA'mýz Ana Yönetmeliði'nin 44 üncü madde hükmü uyarýnca Denetleme Kurulu üyeliklerine davet edilmiþler, Denetleme Dönemi'ne 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren baþlamalarý belirtilmiþtir. (Ek - 10). Ayrýca, süreçten bilgi almalarý bakýmýndan Denetleme Kurulu ile ilgili her türlü geliþmenin kaydedildiði dosyalar fotokopi edilerek kendilerine iletilmiþtir. Sonuç olarak, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn kendi iç hukuku, ilgili mevzuat uyarýnca eksiksiz olarak iþletilmektedir. ODA'nýn Denetleme Kurulu üyeleri görev baþýndadýr. Denetleme dönemi itibariyle herhangi bir eksik inceleme dönemi söz konusu olmayacaktýr. ODA'nýn seçilmiþ Genel Merkez Yönetimi, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Þube Yönetimleri ve Ýl Temsilcileri görevlerini ayný onurlu tutum ve kararlýlýkla sürdürmektedirler. ODA'larýnýn düzenledikleri toplantýlara katýlmayan, Ana Yönetmelik uyarýnca yapmalarý gereken denetleme görevini yerine getirmeyen, ileri sürdükleri iddialarý deðerlendirmek üzere toplanan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimlerini yenilemeyi de gündemine alan Oda Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýndan Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa etmek suretiyle kaçan iki eski üye, ODA'da suç iþlenildiði izlenimini yaratmak üzere çeþitli faaliyetlerde bulunmaktadýrlar. Bu arada, Ceza Hukuku'ndan bulduklarý hükümleri çeþitli ortamlarda dile getirerek, olmayan hukuk bilgilerinin yarattýðý cesaret ortamýnda, kiþi ve kuruluþlarý tehdit etme cüretini de gösterebilmektedirler. Ziraat Mühendisleri Odasý, ortaya konulan asýlsýz iddialarý ciddiyetle deðerlendirmiþ, sözü edilen kiþileri ve yönlendiricilerini deþifre etmiþtir. Seçilmiþ tüm organlarýyla bir bütünlüklü yapý içinde hareket eden ODA'mýz, örgütlü yapýsýna ve yöneticilerine her türlü zararý verme çabasý içinde olan bu çevrelere, gerek ODA'nýn demokratik hukuk yapýsý içinde gerekse adli yargý düzeyinde gerekli yanýtlarý vermeye devam edecektir. Bilgi ve gereði için, Saygýlarýmla Gökhan GÜNAYDIN Baþkan Ekler: Ek - 1: gün, 4418 sayýlý yazýmýz. Ek - 2: gün, 4650 sayýlý yazýmýz. Ek - 3: gün, 4681 sayýlý yazýmýz. Ek - 4: Meslek Ýçi Eðitim Merkezi Yönergesi'nin Komisyon tarafýndan imzalanmýþ metni Ek - 5: DK üyesinin 31 Temmuz günlü dilekçesi Ek - 6: gün, 4509 sayýlý yazýmýz. Ek - 7: DK üyesinin 9 Aðustos günlü dilekçesi Ek - 8: DK üyesinin 14 Aðustos günlü dilekçesi Ek - 9: gün, 4607 sayýlý yazýmýz. Ek - 10: gün, 4722 sayýlý yazýmýz. 33

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı