ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca madde içindeki, "vize baþvurusu yapan kiþinin bu süre içerisinde bakanlýk tarafýndan belirlenen ve bölümü ile ilgili en az iki hizmetiçi eðitime, tarýmsal yayým ve danýþmanlýk konusunda ise bir hizmetiçi eðitime katýldýðýný belgelemesi gerekir" ibaresi, "vize baþvurusu yapan kiþinin bu süre içerisinde bakanlýk ve meslek odalarý tarafýndan belirlenen ve bölümü ile ilgili en az iki hizmetiçi eðitime, tarýmsal yayým ve danýþmanlýk konusunda ise bir hizmetiçi eðitime katýldýðýný belgelemesi gerekir" þeklinde deðiþtirilerek, meslek odalarý da düzenleme kapsamýna alýnmalýdýr Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinin ardýndan, halen kamu dýþý yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini yürütmekte olan kiþi, kurum ve kuruluþlarýn tarýmsal danýþmanlýk yetki belgesi almasý için 18 inci madde ile öngörülen 3 yýllýk süre uzun bir dönemdir. Bu sürenin 1 yýla indirilmesinin doðru olacaðý düþünülmektedir Tarým yayýmcýsýnýn/danýþmanýnýn görevlerinin sayýldýðý 19 uncu maddeye, "üretimi kayýt ve kontrol altýna alacak belgelerin düzenlenmesini saðlamak" ibaresi de eklenmelidir "Kamu dýþý yayým ve danýþmanlýk hizmetlerini sunacak kiþi ve kuruluþlar" baþlýklý 22 nci maddeye, ayrý bir bent olarak "meslek odalarý" ibaresi eklenmelidir Yönetmeliðin 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 34 üncü maddeleri ile "cezai hükümler" ve "denetim" konusu düzenlenmektedir. Bilindiði üzere, oda'mýz, çalýþma ve iþlevlerini, 6235 sayýlý türk mühendis ve mimar odalarý birliði kanunu, 7472 sayýlý ziraat yüksek mühendisliði hakkýnda kanun, oda ana yönetmeliði, ziraat mühendislerinin görev ve yetkilerine iliþkin tüzük, türk mühendis ve mimar odalarý birliði disiplin yönetmeliði ve ziraat mühendislerinin hizmet alanlarýndaki çalýþmalarýyla ilgili mesleki denetim uygulamalarý ve disiplin hükümleri hakkýnda yönetmelik - (rg: , 24825) hükümleri uyarýnca yürütmektedir. Sayýlan son yönetmeliðin 4 üncü maddesinin (i) bendi, oda denetçilerini tanýmlamakta ve yönetmelik kapsamýnda denetim faaliyetlerine iliþkin ayrýntýlý düzenlemeler yer almaktadýr. Ziraat mühendisleri odasý, birikimi ve organizasyon yapýsý ile denetim görevine hazýr bir meslek örgütü konumundadýr. Özel sektörde çalýþan tüm mühendislerin meslek örgütüne üye olma zorunluluðu göz önünde bulundurularak, denetim ve gerekirse cezalandýrmanýn meslek örgütleri tarafýndan yapýlmasý saðlanmalýdýr. Bu baðlamda, anayasa'mýzýn 135 inci maddesindeki yazýma uygun þekilde, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna denetim yetkisi devredilmelidir. Tarýmsal danýþmanlýk yetki belgesi'ne sahip kiþi, kurum ve kuruluþlarýn bakanlýk tarafýndan denetlenmesi halinde ise cezai yaptýrýmlarýn bir yazý ile meslek odasý'na bildirilmesi gerektiði düþünülmektedir Yönetmeliðin 32 nci maddesi ile sadece kamu dýþý yayým/danýþmanlýk kuruluþlarýna yönelik olarak öngörülen bakanlýk desteðinin sýnýrý, danýþmanlýk þirketi kuranlar ve serbest tarým danýþmanlarýný da kapsayacak þekilde geniþletilmelidir Bakanlýðýn hizmet alanýna giren düzenleme, denetim ve politika üretme gibi fonksiyonlar dýþýnda kalan bazý konularla ilgili faaliyetlerinin 35 inci maddede öngörüldüðü þekilde tarýmsal danýþmanlýk þirketlerine ya da derneklerine devredilmesi doðru bir yaklaþým deðildir. Yetki devrinin meslek odalarýna yapýlmasý gerektiði düþünülmektedir Yönetmeliðin geçici 1 inci maddesi ile uzman tarým danýþmanlýðý sertifikasý için öngörülen süre 3 yýldan 5 yýla çýkarýlmalý, serbest tarým danýþmanlarý da bu faaliyetlerini kanýtlamalarý durumunda uzman tarým danýþmaný sertifikasý alabilmelidir Yönetmelik, tarih ve sayýlý resmi gazete'de yayýmlanan "mevzuat hazýrlama usul ve esaslarý hakkýnda yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazýrlanmamýþtýr. Çok sayýda düzeltmenin yapýlmasý gereklidir. ODA mýzýn 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu üyesi olarak seçilen iki üye, tarihinde düzenledikleri raporu ODA'ya teslim etmiþlerdir. ODA'mýz örgütlülüðüne yönelik haksýz ve asýlsýz iddialarý barýndýran Denetleme Raporlarýnýn tüm örgüt bütünlüðü içinde deðerlendirilmesi için, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde Adana ve Mersin'de toplantýlar düzenlemiþtir. ODA'nýn Onur ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Þube Baþkanlarýnýn eksiksiz katýldýðý toplantýya, davetli olduklarý halde, Denetleme Kurulu üyeleri katýlmamýþlardýr. Sözü edilen toplantýlarda, katýlýmcýlarýn tümünün imzasýyla, ekte sunulan iki adet Ortak Deklarasyon yayýmlanmýþtýr. Buna göre, Denetleme Kurulu üyeliklerinin seçiminin yenilenmesi için Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesi ve Emin Argun BARAN ile Gülay SUBAÞI'nýn Onur Kurulu'na sevki, Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Bu tavsiye doðrultusunda ODA Yönetim Kurulu'muz, yalnýzca Denetleme Kurulu deðil, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul'a gitme kararý almýþ ve kararýný Çankaya Seçim Kurulu'na bildirerek süreci baþlatmýþtýr. Ancak, haksýz-asýlsýz iddialarla örgütü hedef almakta bir duraksama göstermeyen iki Üye, haklarýndaki iddialarý Genel Kurul'a taþýma kararlýlýðý gösteren Yönetim Kurulu'nun bu tavrýna karþýlýk, istifa etmek suretiyle Genel Kurul'da düþüncelerini ifade etmek tutarlýlýðýný dahi gösterememiþlerdir. Bu baðlamda Olaðanüstü Genel Kurul süreci durdurulmuþtur. Buna karþýlýk, Denetleme Kurulu üyesi nitelikleri ile sahip olduklarý ODA bilgilerini internet ortamýnda yayma suretiyle, örgüt bilincinden ne denli yoksun olduklarýný bir kez daha göstermekte ve suç iþlemektedirler. Þüphesiz ODA'mýz, örgütüne ve örgütüne emek veren yöneticilerine yönelik saldýrýlarý bertaraf etme ve ODA hukuku, adli-idari hukuk çerçevesinde gerekli süreci yürütme gücü ve kararlýlýðý içindedir. Ýstifa eden iki üyenin yerine, 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurulu'muzda seçilen iki yedek Denetleme Kurulu üyesi göreve çaðrýlmýþ olup, ilk raporlar hazýrlanarak ODA'mýza teslim edilmiþ ve TMMOB'ne gönderilmiþtir. Süreçten üyelerimizin bilgisi olmasý bakýmýndan yukarýdaki açýklamanýn yapýlmasý yararlý görülmüþ ve yapýlan iki adet ortak deklarasyon ile TMMOB'ne yazýlan yazý ekte sunulmuþtur. Üyelerimize saygý ile duyurulur Ziraat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 29

2 30 ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

3 31

4 32 TMMOB YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI'NA ANKARA Ýlgi : a) gün, 1634 sayýlý yazýnýz. b) gün, 4606 sayýlý yazýmýz. Ýlgi (a) yazýnýzda, ODA'mýzýn iki eski denetleme kurulu üyesinin Birlik Baþkanlýðýna verdikleri dilekçeler ODA'mýza iletilmekte ve konu ile ilgili olarak ODA'mýzdan bilgi istenilmektedir. Yazý ekinde alýnan dilekçelerden ilkinde, ZMO eski Denetleme Kurulu üyesi Emin Argun Baran, 22 Aðustos 2006 tarihli dilekçesinde geliþmeleri özetledikten sonra, "denetim yapmaya yönelik çalýþma ortamýnýn ortadan kalkmasý, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýlmasý, Þube Baþkanlarý ile toplantý yapýlarak Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi için Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýnmasý, görevlerini yaptýklarý için Onur Kurulu'na sevk edilmeleri, verdikleri raporun gereðinin yapýlmasý yerine Þube Baþkanlarý ve Onur Kurulu üyeleri ile birlikte raporun tartýþmaya açýlmasý" olarak ana baþlýklar altýnda toplanabilecek savlarla tarihinde ZMO Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa ettiðini belirtmekte; "konunun yargýdan önce üst organca araþtýrýlmasý için" TMMOB yetkili organlarýndan hukuki - mali inceleme ve denetim istemekte ve suç unsurunun saptanmasý halinde gereðinin yapýlmasýný talep etmektedir. Diðer eski Denetleme Kurulu üyesi Gülay SUBAÞI ise önce istifa dilekçesini Birliðe iletmekte, denetleme görevlerinin engellendiðinden bahseden günlü dilekçesinde ise, günlü istifasýndan bahsettikten sonra, 5237 sayýlý Türk Ceza kanunu'nun 278 ve 279 uncu maddelerini TMMOB'ne hatýrlatarak bir önceki dilekçede belirtilen talepleri yinelemektedir. ZMO'daki Denetleme Kurulu üyeliði görevlerinden istifa eden her iki eski Denetleme Kurulu üyesinin yukarýda özetlenen gerçek dýþý açýklamalarýnýn aydýnlýða kavuþturulmasý bakýmýndan, aþaðýda, dilekçelerde belirtilen iddialar hakkýnda sýrasýyla bilgi verilecek ve ilgi (b) yazýmýzla TMMOB'ye bildirilen geliþmelerin devamý özetlenecektir. 1 - Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi için Þube Baþkanlarý ile toplantý yapýldýðý ve görevlerini yaptýklarý için Onur Kurulu'na sevk edildikleri iddialarý : Sözü edilen iddialar, gerçekleri çarpýtma çabasýnýn açýk bir görünümünü oluþturmaktadýr. Adý geçen iki üyenin 12 Temmuz, diðer üyenin de 22 Temmuz 2006 tarihli raporlarý ODA'mýza ulaþtýktan sonra, örgütün bütününe iliþkin ciddi deðerlendirmeleri barýndýran raporlarýn, ODA'nýn yetkili tüm organlarý tarafýndan birlikte ele alýnýp incelenmesi amacýyla, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde toplantý düzenlenmiþ, bu baðlamda ODA Yönetim, Denetim, Onur Kurulu üyeleri ile 26 Þube Baþkaný ve TMMOB Yönetim Kurulu'nda bulunan üye toplantýya davet edilmiþlerdir. Sözü edilen toplantýya, Denetleme Kurulu üyelerini davet eden gün, 4418 sayýlý yazýmýz ekte sunulmaktadýr (EK - 1). Anýlan toplantýya, Denetleme Kurulu üyeleri ve ODA'mýzýn TMMOB Yönetim Kurulu üyesi dýþýnda, yukarýda sayýlan yetkili kurullarýmýzýn tüm üyeleri ve Þube Baþkanlarýmýz eksiksiz katýlmýþlardýr. Toplantýnýn konusu, yine Ek 1 yazýda aynen belirtildiði üzere, "raporlarýn geniþ olarak irdelenmesi ve deðerlendirilmesidir". Görüldüðü gibi, iddia edilenin aksine, yalnýzca Þube Baþkanlarý ile Denetleme Kurulu'nun iki üyesinin tasfiyesi amacýyla bir toplantý düzenlenmiþ deðildir. Tam tersine, Denetleme Kurulu üyelerine, kendi yazdýklarý raporlarý açýklamalarý ve örgütle birlikte yapýlmasý gerekenlere karar verilmesi için çaðrý yapýlmýþtýr. Ancak, sözü edilen üyeler, toplantýya katýlmamýþlardýr. Sözü edilen toplantýda, tüm katýlýmcýlara Denetleme Kurulu raporlarý fotokopi edilerek daðýtýlmýþ ve raporlar satýr satýr okunmuþtur. Ýki günlük inceleme ve deðerlendirme çalýþmasý sonrasýnda, ZMO'nun Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri ile 26 Þubesinin Baþkaný, iki üyenin hazýrladýðý raporu, "hukuki temelden yoksun, yeterli araþtýrma - incelemeye dayanmadan önyargýlý olarak hazýrlanmýþ, özverili ZMO emekçilerini haksýz ve asýlsýz iddialarla zan altýnda býrakmayý ve ODA örgütünü zaafa uðratmayý amaçlayan bir saldýrý" olarak nitelemiþtir. Toplantý sonrasýnda, ilgi (b) yazýmýzla TMMOB'ne iletilen iki adet Ortak Deklarasyon yayýmlanmýþtýr. Bunlardan birincisinde, tüm katýlýmcýlarýn imzasýyla, ODA örgütünün Denetleme Kurulu'na güveni kalmamasý nedeniyle en kýsa sürede Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesi, ODA Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Onur Kurulu üyelerinin dýþýndaki tüm katýlýmcýlarýn ortak imzasýyla yayýmlanan ikinci deklarasyonda ise, denetleme yetkilerini kendi öznel amaçlarý doðrultusunda ODA'ya saldýrý aracý olarak kullanan iki üyenin ODA Onur Kurulu'na sevk edilmeleri, yine ODA Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiþtir. Birinci tavsiye uyarýnca Yönetim Kurulu'muz'un aldýðý Olaðanüstü Genel Kurul kararý, ekte sunulan 21 Aðustos 2006 gün, 4650 sayýlý yazýmýz ile Çankaya Ýlçe Seçim Kurulu'na bildirilmiþtir (Ek - 2). ODA Danýþma Kurulu'nun yalnýzca Denetleme Kurulu seçimlerinin yenilenmesine yönelik tavsiye kararýnýn yanýnda, ODA Yönetim Kurulu'muz, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi için karar almýþ ve bu doðrultuda hazýrladýðý gündemi Seçim Kurulu'na bildirmiþtir. Ancak hemen ardýndan ikinci Denetleme Kurulu üyesinin de istifasý ODA'mýza ulaþmýþtýr. ODA örgütlülüðü içinde yapýlan danýþma iþlevi sonrasýnda, bu durumda Olaðanüstü Genel Kurul toplamanýn gerekçesinin ortadan kalktýðýna yönelik görüþ oluþmuþ ve Çankaya Ýlçe Seçim Kurulu'na yazýlan gün, 4681 sayýlý yazý ile süreç durdurulmuþtur (Ek - 3). Bu noktada, ODA'da suç iþlenildiðini iddia ederek TMMOB'ye dilekçe veren iki eski üyenin açýklamasý gereken konular ortaya çýkmaktadýr : 1) Bu denli "ciddi suç delillerine sahip" üyeler olarak, neden gelip bu bulgularýnýzý ODA örgütünün tüm yetkili kurullarýyla yaptýðý 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihli toplantýlarda açýklamadýnýz? 2) Ardýndan, görevi baþýnda suç iþlediðini iddia ettiðiniz ODA Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu seçimlerinin de yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul kararý almýþ olmasýný deðerlendirerek, neden tüm Türkiye'den gelen ODA delegelerine "iþlenildiðini iddia ettiðiniz suçlarý" bir bir açýklayarak bu Yönetimi görevden uzaklaþtýrmayý denemediniz? 3) Ve yine neden Olaðanüstü Genel Kurul'da Denetleme Kurulu'na yeniden aday olarak, örgütün size olan "güvenini" test etmediniz? Tüm bu sorulara verilecek bir tek yanýt vardýr: sözü edilen iki üye, gerçek dýþý iddialarla saldýrdýðý ODA örgütü ile yüzleþme, ODA hukuku içinde çözüm arama güç ve cesaretini kendisinde bulamamaktadýr. Sözü edilen davranýþ biçimi, yazdýðýný savunacak durumu olmayan tüm gerçek dýþý iddia sahipleri için ortaktýr. Sözü edilen iki üyenin, görevlerini yaptýklarý gerekçesiyle Onur Kurulu'na sevk edildiklerine dair iddia da TMMOB'yi yanýltma amacýna yöneliktir. Öncelikle, ODA örgütü, denetleme yetkilerini ODA'ya saldýrý amacý ile kullanmalarý nedeniyle, sözü edilen iki üyenin Onur Kulu'na sevk edilmelerini, Yönetim Kurulu'na tavsiye etmiþlerdir. Dolayýsýyla, "yaptýklarý görev nedeniyle cezalandýrýlmaya çalýþýldýklarý" yolundaki iddia doðru deðildir. Ayrýca her iki üye, alýnan tavsiye kararýnýn, ODA'nýn mücadele sürecinden geçmiþ, deneyimli ve seçilmiþ yöneticileri tarafýndan oybirliði ile alýnmýþ bir karar olduðunu unutturmaya çalýþmaktadýrlar. Üstelik ODA Yönetim Kurulu'muz, yazdýklarý raporlarý internet üzerinden daðýtmaya yeltenen iki üyenin Onur Kurulu'na sevkine dair, kendilerine iletilen tavsiye kararýna raðmen, halen herhangi bir Yönetim Kurulu kararý almýþ deðildir. 2 - Denetim yapmaya yönelik çalýþma ortamýnýn ortadan kalktýðý, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýldýðý iddiasý : Belirtilen iddianýn da gerçekle uyarlýlýðý yoktur. Tam tersine, ODA Yönetim Kurulu, sözü edilen iki üyeyi Denetleme yapmaya davet ettiði halde, üyelerden birisi tatile çýkmayý tercih etmiþ, diðeri ise görevini yerine getirmemiþtir. Konu ile ilgili geliþmeler þöyledir; Ýki üye, hazýrladýklarý raporda, Hatay, Çanakkale, Balýkesir, Þanlýurfa, Adana, Rize, Ýzmir, Mersin, Erzurum, Konya, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Þubelerimiz ile Tokat ve Bayburt Ýl Temsilciliklerimizin ivedilikle denetlenmesini ve izlenmesi gereðini dile getirmiþlerdir. ODA'mýz Ana Yönetmeliði'nin 44 üncü maddesi, Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkilerini sayarken, (d) bendinde; "Oda Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüðü durumlarda, Þube hesaplarýnýn TMMOB ve Odalar Mali Ýþler Yönetmeliði'ne uygunluðunu incelemek" hükmünü de ifade etmektedir. Bu baðlamda Yönetim Kurulu'muz, EK - 1'de sunulan 26 Temmuz 2006 tarihli yazý ile sözü edilen iki üyeyi, 1 Eylül 2006 tarihine kadar kendilerinin yaparak Yönetim Kurulu'na verecekleri bir çalýþma planý doðrultusunda, denetlenmesi ve izlenmesi gerektiðini ifade ettikleri Þube Baþkanlýklarý ve Ýl Temsilciliklerini denetlemeye davet etmiþtir. Ýki üyenin, erkler ayrýlýðý ilkesinin yok sayýldýðýna iliþkin gerçek dýþý iddialarýnýn temeli bundan ibarettir. ODA'nýn Resmi gazete'de yayýmlanmýþ Ana Yönetmeliði'nin belirlediði iliþkilenme biçimi, iki üye tarafýndan, "erkler aykýrýlýðý ilkesinin yok sayýlmasý" olarak yorumlanmaktadýr.

5 Kaldý ki, iki üyenin Þubelerimiz ile ilgili gerçek dýþý iddialarýna Þubelerin verdikleri yanýtlar, ilgi (b) yazýmýz ekinde TMMOB'ne gönderilmiþtir. Bu baðlamda, "þu ayki þu kadar yakýt faturasýnýn sebebi anlaþýlamamýþtýr", "20 kg. tatlý ve dondurma faturasýnýn sebebi anlaþýlamamýþtýr" gibi okuyan üzerinde yolsuzluk çaðrýþýmý yapabilecek ifadeleri yazmakta bir sakýnca görmeyen Denetleme Kurulu üyeleri, bizzat ODA Baþkaný'nýn istemine raðmen, bulgularýný Rapor aþamasý öncesi Þubeler ile görüþme gereði duymamýþtýr. Ortaya çýkan tabloya iliþkin kimi örnekler þöyledir; Yakýt Ýzmir Þubemizin kaloriferi için harcanmýþ, tatlý ve dondurma Kahramanmaraþ Þubemizin hizmet binasý açýlýþýnda konuklarla ikram edilmiþtir. 4'ü ÝKK sekreterliðini yürütmekte olan Þubelerimizin harcamalarýna iliþkin ilginç saptama ve öneriler bunlarla sýnýrlý deðildir. Ýki üyeye göre, ODA yemek faturalarýnda içki harcamalarý gösterilmemelidir. Nedeni ve dayanaðý anlaþýlabilir olmayan bu önerinin, ciddiye alýnýr bir tarafýnýn olmadýðý ortadadýr. Bunun yanýnda, Adana Þubemizin Genel Merkez'in sýnýrlý katkýsý yanýnda esas olarak üye dayanýþmasý ile yaptýrarak hizmete açtýðý Þube binasýna yönelik suçlamalarýn, hiçbir dayanaðý bulunmamaktadýr. Özverili Þube Yöneticilerimizin büyük emeði ile gerçekleþtirilen hizmet, her türlü övgüye deðerdir. Yine iki üyeye kalýrsa, "Bursa'da Akademik Odalar Birliði Sarayý içinde Bursa Þubemizin yer edinmesi için Genel merkez'den Bursa'ya katký yapýlmasý doðru deðildir, plansýz bir iþ yapýlmaktadýr". Oysa gerçek tümüyle farklýdýr. Aylarca yapýlan araþtýrmalar ve yerinde inþaat alaný, proje ve finansman yapýsý bizzat ODA Baþkaný tarafýndan incelenerek karar üretilmiþtir. 22 Aðustos'ta yapýlan açýlýþ, verilen kararýn doðruluðunu teyit eder niteliktedir. Genel Merkez ile ilgili iddialar da ayný derecede dayanaksýzdýr. Ýki üyenin raporunda, ODA'mýzýn 40 ýncý Dönem Olaðan Genel Kurul'unda oybirliðiyle kabul edilen "Meslek Ýçi Eðitim Merkezi Yönergesi" nin oylanmadýðý iddia edilerek, ODA'nýn en üst organý olan Genel Kurul'dan geçmiþ bir Yönerge'nin hükümleri konusunda doðru - yanlýþ deðerlendirmeleri yapýlmaktadýr. Genel Kurul'da Ankara, Adana, Ýzmir, Samsun, Antalya, Aydýn ve Konya'dan birer delegenin katýlýmýyla oluþturulan Komisyon'un inceleyerek ortak imzalarýyla oybirliðiyle Genel Kurul'a sunduðu (Ek - 4), Genel Kurul'da açýlan görüþmede iki delegenin deðiþiklik talep ettiði, bunlarýn da görüþülerek metne ilave edildiði açýkken, iki üye, hukuka ve örgüt etiðine aykýrý amaçlarýna temel oluþturabilmek için, MÝEM Yönergesi'nin Genel Kurul'dan geçmediðini iddia edebilmektedirler. Sözü edilen kiþiler, böylece, MÝEM Yönergesi uyarýnca yapýlan ODA Yönetim Kurulu uygulamasýný dayanaksýz kýlma telaþlarýný açýða vurmaktadýrlar. Yine ayný þekilde, ODA'mýzýn kurduðu bir vakýf olan TARGEV'le yapýlan protokol uyarýnca, HACCP ve ISO eðitimlerinin ortaklaþa yapýlmasýna yönelik uygulamayý eleþtirmekte, bu konuda bir Protokol olmadýðýný iddia etmekte, gerekmediði halde Genel Kurul kararý bulunmamasýný kendilerince eleþtiri konusu yapmaktadýrlar. Örnekleri çoðaltmak olanaklýdýr. Görüldüðü gibi, asýlsýz iddialarla suçladýklarý Þube ve Ýl Temsilciliklerini, Ana Yönetmeliðimizin yukarýda belirtilen hükmünün verdiði görev uyarýnca denetlemeye davet edildikleri halde belirtilen görevi yapmayan üyeler, bunun yerine, 31 Temmuz günü ODA'ye verdikleri dilekçe ile, yer - katýlýmcý - tarih belirterek, 17 Aðustos 2006 tarihi itibariyle toplantý talep etmekte ve 1 Haziran - 15 Aðustos 2006 tarihi itibariyle 2. denetimi yapmaya baþlayacaklarýný belirtmektedirler (Ek - 5). Kendilerine gün ve 4509 sayýlý yazý ile verilen yanýtta, Þube ve Ýl Temsilciliklerinin denetlenmesine iliþkin yazýmýz anýmsatýlmakta ve görevlerini yapmaya davet edilmektedirler (Ek - 6). Buna karþýlýk tarihli cevabi yazýda, ODA'nýn Yönetim, Onur, Denetleme kurulu üyeleri ve Þube Baþkanlarý'nýn davet edildikleri toplantý için; iki üye tarafýndan "Denetleme Raporu belirli kiþi ve gruplarla mevzuata aykýrý þekilde deðerlendirme ve tartýþmaya açýlamaz" yorumu yapýlarak Adana ve Mersin toplantýlarýna katýlýnmayacaðý, Þube ve Ýl temsilcilikleri denetiminin belirtilen tarihlerde yapýlmayacaðý belirtilmektedir. (Ek - 7) tarihli yazýda da "Oda Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu saptamalarýný ya da tespitlerini Þube Baþkanlarý ile tartýþmaz" yorumu öncekilere eklenerek, "Denetleme Kurulu'nun çalýþmasýný ve denetleme yapmasýný engelleyici tutum ve davranýþ içerisine girmek doðru olmadýðý gibi yasalar karþýsýnda suç teþkil etmektedir" denilmektedir (Ek - 8). Yukarýda da belirtildiði gibi, 12 ve 13 Aðustos 2006 tarihlerinde, Denetleme Kurulu raporlarý tüm yönleriyle deðerlendirilmiþ ve ZMO örgütü Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Þube Baþkanlarýnýn ortaklaþa ve oybirliðiyle verdikleri karar ile anýlan iki Denetleme Kurulu üyesine güven eksikliklerini açýklayarak, Denetleme Kurulu seçimlerinin yenilenmesi amacýyla Olaðanüstü Genel Kurul'a gidilmesine karar vermiþlerdir. Kuþkusuz ZMO örgütü, denetleme iþlevinin eksiksiz ve etkin bir þekilde yerine getirilmesi konusunda herhangi bir duraksama içinde deðildir. Ancak hazýrladýklarý raporlarla önyargýlý, subjektif, denetim yetkisin aþan yorum ve hükümler ortaya koyarak ZMO örgütünü yýpratmayý hedef alan bu iki kiþinin, Olaðanüstü Genel Kurul öncesi ODA'mýzda herhangi bir iþ ve iþlem yerine getirme olanaðý bulunmadýðý, gün ve 4607 sayýlý kararýmýzla kendilerine bildirilmiþtir. (Ek - 9). Zaten Gülay SUBAÞI, bu yazýdan bir gün evvel, tarihinde, diðer üye Emin Argun BARAN ise, tarihinde Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa etmiþlerdir. Yukarýda da ifade edildiði üzere, ODA'mýz, sözü edilen her iki üyenin de istifalarý ODA'mýza ulaþmadan önce, Denetleme Kurulu üyelikleri seçiminin yenilenmesi için Olaðanüstü Genel Kurul kararý almýþtýr. Ýki üye istifa etmek yerine Olaðanüstü Genel Kurul'a katýlarak Denetleme Kurulu'na yeniden aday olup seçilmeleri durumunda, kuþkusuz, denetleme görevlerini yapmaya devam edebileceklerdi. Gelinen noktada, örgütün güvensizliðini açýkladýðý iki üyenin istifasýnýn ardýndan, gün, 4722 sayýlý yazýmýzla, yedek iki üye, ODA'mýz Ana Yönetmeliði'nin 44 üncü madde hükmü uyarýnca Denetleme Kurulu üyeliklerine davet edilmiþler, Denetleme Dönemi'ne 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren baþlamalarý belirtilmiþtir. (Ek - 10). Ayrýca, süreçten bilgi almalarý bakýmýndan Denetleme Kurulu ile ilgili her türlü geliþmenin kaydedildiði dosyalar fotokopi edilerek kendilerine iletilmiþtir. Sonuç olarak, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn kendi iç hukuku, ilgili mevzuat uyarýnca eksiksiz olarak iþletilmektedir. ODA'nýn Denetleme Kurulu üyeleri görev baþýndadýr. Denetleme dönemi itibariyle herhangi bir eksik inceleme dönemi söz konusu olmayacaktýr. ODA'nýn seçilmiþ Genel Merkez Yönetimi, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Þube Yönetimleri ve Ýl Temsilcileri görevlerini ayný onurlu tutum ve kararlýlýkla sürdürmektedirler. ODA'larýnýn düzenledikleri toplantýlara katýlmayan, Ana Yönetmelik uyarýnca yapmalarý gereken denetleme görevini yerine getirmeyen, ileri sürdükleri iddialarý deðerlendirmek üzere toplanan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimlerini yenilemeyi de gündemine alan Oda Olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýndan Denetleme Kurulu üyeliðinden istifa etmek suretiyle kaçan iki eski üye, ODA'da suç iþlenildiði izlenimini yaratmak üzere çeþitli faaliyetlerde bulunmaktadýrlar. Bu arada, Ceza Hukuku'ndan bulduklarý hükümleri çeþitli ortamlarda dile getirerek, olmayan hukuk bilgilerinin yarattýðý cesaret ortamýnda, kiþi ve kuruluþlarý tehdit etme cüretini de gösterebilmektedirler. Ziraat Mühendisleri Odasý, ortaya konulan asýlsýz iddialarý ciddiyetle deðerlendirmiþ, sözü edilen kiþileri ve yönlendiricilerini deþifre etmiþtir. Seçilmiþ tüm organlarýyla bir bütünlüklü yapý içinde hareket eden ODA'mýz, örgütlü yapýsýna ve yöneticilerine her türlü zararý verme çabasý içinde olan bu çevrelere, gerek ODA'nýn demokratik hukuk yapýsý içinde gerekse adli yargý düzeyinde gerekli yanýtlarý vermeye devam edecektir. Bilgi ve gereði için, Saygýlarýmla Gökhan GÜNAYDIN Baþkan Ekler: Ek - 1: gün, 4418 sayýlý yazýmýz. Ek - 2: gün, 4650 sayýlý yazýmýz. Ek - 3: gün, 4681 sayýlý yazýmýz. Ek - 4: Meslek Ýçi Eðitim Merkezi Yönergesi'nin Komisyon tarafýndan imzalanmýþ metni Ek - 5: DK üyesinin 31 Temmuz günlü dilekçesi Ek - 6: gün, 4509 sayýlý yazýmýz. Ek - 7: DK üyesinin 9 Aðustos günlü dilekçesi Ek - 8: DK üyesinin 14 Aðustos günlü dilekçesi Ek - 9: gün, 4607 sayýlý yazýmýz. Ek - 10: gün, 4722 sayýlý yazýmýz. 33

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bölüm 13. Hukuki Çalýþmalar

Bölüm 13. Hukuki Çalýþmalar Bölüm 13 Hukuki Çalýþmalar 242 Ýnsan toplumsal bir varlýktýr.bu nedenle, kiþilerin topluluklar içindeki diðer kiþilerle iliþkilerini ve topluluklarýn diðer topluluklarla olan iliþkilerini belirli kurallara

Detaylı

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ TOPRAK KORUMA K VE ARAZI KULLK ULLANIMI KANUNU K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ 21.09.2005 18 Temmuz 2005 tarihli ve 25880 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði

mmo bülteni TMMOB den þubat 2006/sayý 93 T.C. Bu durumda üst hukuk normuna aykýrý olmayan edilemeyeceði gerekçesiyle davanýn reddi gerektiði YARGIDAN TMMOB GENEL KURUL DELEGELÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN KARAR ÇIKTI Danýþtaya TMMOB delege sistemine iliþkin açýlan davada "TMMOB Genel Kurul Delegeliði" ne iliþkin karar çýktý. T.C. DANIÞTAY SEKÝZÝNCi DAÝRE Esas

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı