Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÝÞLETME BÝLGÝ YÖNETÝMÝ, iþletmelerin hedeflerine daha verimli ve etkin yöntemlerle ulaþabilmesi için bilginin oluþturulmasý, paylaþýlmasý ve uygulamaya konulmasý süreçlerini kapsayan, bilgiyi üretim ve yönetim sürecinin temel deðiþkenlerinden biri olarak gören yeni bir disiplindir. vizyonu: Ülkemizin bilgi ve iletiþim toplumu olmasý yolunda ilerlemesine katkýda bulunmak, iþletme, bilgi sistemleri ve iletiþim unsurlarýndan oluþturulan entegre eðitim programý ile disiplinler arasý bir boþluðu dolduracak, uluslararasý nitelikte yönetici adaylarý yetiþtirmek, uygulamalý eðitim yaklaþýmý ve staj programlarý ile piyasalara yetiþmiþ iþ gücü saðlayabilmektir.

2 Eðitim düzenimizi mevcut sanayii toplumu odaklý dikey uzmanlaþma yapýsýndan, hýzla, disiplinler arasý yetileri hedefleyen bilgi toplumu odaklý geniþ bakýþ açýlý yapýya dönüþtürmek gerekir. (DPT, IX. Kalkýnma Planý)

3 ÝÞ ÝDARESÝ GELECEÐÝNÝZÝ YÖNETÝN Statik olarak tanýmlanan güç kavramý, statükocu, verilen iþi iyi yapan, korumacý, geleneksel yöneticileri yaratýrken; sýnýrlarýn ortadan kalktýðý yeni dünya düzeninde yerini, yeniden ve dinamik olarak tanýmlanan güç kavramýna býrakmaktadýr. kavramý, vizyoner, kriz yönetebilen, sistem kurabilen, takým oluþturup yönlendirebilen, yenilikçi, yaratýcý, analitik düþünen, süreç odaklý, sebep-sonuç iliþkilerini bilen ve doðru yorumlayan, kendini ve çevresini iyi tanýyýp tanýtabilen, bilgiyi etkin bir þekilde yönetebilen ve güncel kýlan, biliþim liderliði, sistem liderliði, CEO luk gibi daha donanýmlý, tek tip tanýmlanamayan bir anlayýþý yaratmaktadýr. liderlik Dinamik güç Bir yol gösteren olmaksýzýn iþ dünyasýnda doðru hedefleri tayin edip, kendini sürekli geliþtirebilen, deðiþime ayak uydurabilen liderlerin yetiþtirilebilmesi de, tüm bu farklý becerileri ve donanýmý genç beyinlere sunabilecek dinamik bir iþletme eðitimi ile mümkündür. Yönetim fonksiyonlarýnýn teorik-pratik senteziyle verildiði, iletiþim ve bilgi teknolojileriyle bütünleþtirildiði, disiplinlerarasý bir bölüm olan Ýþletme Bilgi Yönetimi, gelecek vaad eden yeni meslek dallarý arasýnda yer almaktadýr.

4 Dünyamýz artýk yerimizde kalmak için daha hýzlý koþmamýzý gerektirecek biçimde deðiþti. Thomas Friedman, 21.yy ýn Kýsa Tarihi

5 Ýletiþim teknolojileri baþ döndürücü bir hýzla geliþirken, küreselleþme kendini ekonomik alanda olduðu kadar bilgi paylaþýmýnda da hissettirmektedir. Bu sayede toplumlar yalnýz kabuk deðil, öz de deðiþtirmektedir. Bilginin deðer kazanmasý, yönetimsel stratejilerin vazgeçilmez unsurlarýndan biri olmasý, refah kaynaðý olduðunun bilincine varýlmasý, her alanda olduðu gibi eðitimde de uzun vadeli etkiler yaratmýþtýr. Üniversiteler de bu deðiþime ayak uydurmalý, kesintisiz güncellenen bilgi akýþýný saðlamayý ve yönetmeyi öðretmelidir. BÝLGÝ YÖNETÝMÝ BÝLGÝYE HÜKMEDÝN! Geleneksel iþ ortamlarýnýn yerini modern teknolojiye dayalý ortamlara býraktýðý günümüz iþ dünyasýnda, her düzeyde iþ yapacak yönetici adaylarýnýn güncel iþ ve bilgi yönetim becerileri ile donatýlmýþ olmasý büyük önem taþýmaktadýr. Ýþletme Bilgi Yönetimi, çerçevesi çizilen bu ihtiyaca çözüm olabilecek, ülkenin istihdam politikasýna paralel mezunlar vermektedir.

6 IX. Kalkýnma Planý Bilim ve Teknoloji Özel Ýhtisas Komisyonu Türkiye nin 2013 yýlý Bilim ve Teknoloji Vizyonu: Bilgi Toplumu olmayý sürdürülebilir kalkýnmanýn ana ekseninde kabul eden; bilim, teknoloji ve yenilikçilik (inovasyon) alanlarýnda yetkinlik, farkýndalýk ve üretkenliðin sürekli geliþimine odaklanmýþ, küresel seviyede yüksek rekabet gücüne sahip bir Türkiye.

7 ÝLETÝÞÝM ETKÝN ve VERÝMLÝ ÝLETÝÞÝM KURUN Hayatýmýzýn her alanýna nüfuz eden bilgisayarlarýn yapamadýðý ve yapamayacaðý tek þey duygularýmýzý hissettiðimiz yoðunlukta aktarmaktýr. Teknolojinin yan etkisi dediðimiz 'iletiþim catýþmalarý ve kiþilerarasý iletiþimde yaþanýlan sýkýntýlar', herþeye sahip olan ama onlarý diðerlerinden farklý kýlan hiçbirþeyi olmayan insanlar yaratmýþtýr. Örgütsel amaçlarla uyumlu yeni bilgi ve yöntemlerle, örgüt içi ve dýþý iletiþim ve iþbirliðinin saðlanmasý, profesyonel iletiþim ve sunum teknikleri, marka yönetimi uygulamalarý, münazara teknikleri, halka iliþkiler projeleri, uluslararasý iletiþim, reklam yönetimi iletiþim alanýnda sunulan açýlýmlardýr. 7 Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümü, iletiþim disiplinini teorik ve pratik çerçevede öðretmeyi, önce kendilerini iyi anlayan ve anlatan sonra da çevreleriyle saðlýklý iliþkiler kurabilen gençler ve yarýnýn yöneticilerini yetiþtirmeyi hedefler.

8 "Bilgiyi uygularsanýz büyürsünüz, paylaþýrsanýz efsane olursunuz." Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, 1069.

9 UYGULAMALI EÐÝTÝM öðrencilerin teorik akademik programlarýný tamamlayýcý nitelikte, denetim altýnda gerçekleþtirilen, iþ deneyim programlarýdýr. Öðrencilerin branþlarý ile doðrudan ilgili ve programdaki teorik dersler gibi amacý ve kapsamý net tanýmlý olan bir ders çerçevesinde yürütülen staj programý, bu özelliði ile diðer iþ tecrübelerinden ayrýlmaktadýr. Bilkent universitesinin Türkiye de ilk kez baþlattýðý dönem stajý uygulamasý, yaz stajlarýna ek olarak bölüm öðrencilerinin kariyer seçimlerine yön verecek, öðrenim ve sekrörel alan tecrübesi arasýnda köprü oluþturmaktadýr. Stajlarýmýz, bölümümüzün ayýrtedici bir özelliði ve mesleki geliþiminin saðlanmasýnda önemli bir alt yapýdýr. Staj programlarý sayesinde öðrenciler, meslek yaþamlarýnda belirledikleri hedeflerinin uygunluðunu deneme, yeteneklerine uygun bir mesleðe yönelme, ve iþ dünyasýnda her zaman ihtiyaç duyacaklarý pratik ve profesyonel becerilere sahip olma olanaðýný yakalar. Programýn amaçlarýndan biri de, üniversite ve sektör arasýnda verimli bir iletiþim saðlamaktýr. Staj,

10 iþitirsem unuturum, görürsem hatýrlarým, yaparsam öðrenirim Çin Atasözü

11 ÖÐRENCÝLER Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümüne girmeden önce bir çok bölümün ders müfredatýný inceledim ve bölümün dönem stajý olmasý beni seçimimde oldukça etkili rol oynadý bahar döneminde staj için Ýtalya ya gittiðimde bunun hiç de yanlýþ bir karar olmadýðýný anladým. Hem ikinci bir dil Mehmet Alapala Ýþletme Bilgi Yönetimi 4.sýnýf öðrencisi Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümü bana Erasmus programý çerçevesinde bir dönem Finlandiya da okuma olanaðý saðladý. Bölümün uluslararasý platformlarda da tanýndýðýný görmekten gurur duydum. Ali Dede Ýþletme Bilgi Yönetimi 4.sýnýf öðrencisi öðrenmeye baþladým hem de Ýtalya da bir uluslararasý þirkette staj yapma olanaðýna sahip oldum Ayrýca okulda öðrendiðim bir çok dersi birebir bilgilerim tazeyken uyguladým. Bunun benim için çok faydalý bir deneyim olduðuna inanýyorum. Sadýk Kocabaþa Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümü, 3 sýnýf öðrencisi Ýþletme Bilgi Yönetimi bölümü, teknoloji, iletiþim ve iþletme alanlarýnda dengelediði eðitim politikasýyla mezunlarýna çok geniþ bir yelpazede kariyer olanaklarý sunmaktadýr. Farklý sektörlerde yaptýðým stajlarda, eðitimim boyunca öðrendiklerimi pratiðe geçirmekte hiç zorlanmadýðýmý gördüm. Bu baþarýmý Ýþletme Bilgi Yönetimi bölümünün öðrencilerini özgür býrakarak yaratýcý ve eleþtirel beyinler yaratmasýna borçlu olduðuma inanýyorum.

12 Türkiye nin Avrupa Birliði ne entegrasyonu sürecinde yirmi yýlý aþkýndýr üstlendiðimiz misyon Türkiye nin AB ye yakýnlaþmasý ve Türk Halkýna AB yi anlatmak için uðraþ vermek olmuþtur. Bu süreçte sivil toplum anlayýþýnýn gitgide artan önemi ve AB dokümanlarýnda sivil topluma yapýlan atýflarla; Turkiye de geç kalmýþ olarak sivil toplum zihniyetinin PR nýn yapýlmasý gerekmektedir. Bu konuda iki yýldýr proje bazýnda derneðimizin tanýtýmý ile ilgili Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümü öðrencileri, yaptýklarý sistematik, planlý ve bilgiye dayalý projeleri ile profesyonel bir PR þirketinin yapacaðýndan fazlasýný yaparak bizleri þaþýrtmýþlardýr. Yepyeni bir bölüm olarak; teorik ve pratiðin birarada verilme özelliðiyle klasik anlayýþýndan ayrýlmasý; dünya düzeninin deðiþtiðinin, eðitimin de daha çaðdaþ ve yeni doðan ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðinin en güzel kanýtýdýr. Bu bölümün, mezunlarýnýn sayýsý artýp sektördeki yerlerini aldýkça daha çok tanýnýcaðýna ve talep göreceðine inanmaktayým. 12 SEKTÖR Prof.Dr.Haluk Günuður Avrupa Hareketi Ulusal Konseyi Baþkaný Bilgi ve iletiþim günümüz rekabetçi koþullarýnda her kurum için stratejik bir öneme sahip. Bilgi üreten ve bu alanda hizmet veren bir kurum olarak 3 yýlý aþkýn süredir Bilkent Ýþletme Bilgi Yönetimi bölümüyle iþbirliði yaparak yakýn çalýþma þansýna sahibiz. Staj programlarý ve okul projeleri çerçevesinde; þirketimizde çalýþan öðrenciler gerek akademik donanýmlarý, gerek pozitif enerjileri, gerekse yaratýcý ve yenilikçi yaklaþýmlarýyla bizim iþ yapýþ þekillerimizin deðiþmesine ve geliþmesine büyük katký saðladýlar. Okulda teorik ve güncel konularda yapýlan uygulamalarýn bizimle paylaþýlmasý bize daima hýz ve taze bir bakýþ açýsý kazandýrdý. Beraber çalýþtýðýmýz her alanda öðrencilerinize güven duyuyoruz. Bilkent Üniversitesi gelecek planlarýmýzda her zaman önemli bir yere sahip olacaktýr. Umut Sav Ýzgören&Akýn Academy International Her sektör, her iþletme, bilginin, bilgi ve iletiþim teknolojileri kullanýlarak üretilmesi, iletilmesi, eriþilmesi ve etkin olarak kullanýlmasýna ihtiyaç duymaktadýr. BIM mezunlarýmýzýn, bölümde kazandýklarý, gerek teknik, gerekse sosyal yetenek ve yeterlilikler ile, baþta Bilgi ve Ýletiþim Sektörü olmak üzere, diðer tüm sektörlerde, farklý roller ve iþ sorumluluklarý üstlenebileceklerine inanýyorum. Eðitim dönemi boyunca aldýklarý teknik aðýrlýklý derslerin, bu teknik beceriyi sunmakta çok önemli olan sosyal içerikle birleþtirilmesi, iþgücü piyasasýnýn aradýðý profillerin yetiþmesini saðlamaktadýr. Ceyda Kasým Suer Sr. Business Development Manager Siemens Business Services

13 3 MEZUNLAR BIM bölümünün tüm öðrenciler için en büyük avantajý geniþ bir ilgi alanýna hitap eden teorik bilgi ile dinamik iþ yaþantýsýnýn en büyük gereði olan pratiði baþarýyla sunabilmesidir. Benim için BIM bölümünün en büyük avantajý planlarýmý bir adým ileriye götürüp dünyanýn en tanýnmýþ þirketlerinden birinde dönem stajý ve en iyi okullarýndan birinde master yapmama olanak saðlamýþ olmasýdýr. Can Ventura London School of Economics, MBA Öncelikle bölümümüz hakkýnda kýsa bir bilgi vermek isterim. Ýþletme, iletiþim ve bilgisayar programlama bölümlerinin harmanlandýðý karma bir bölümdür. Ýnsan iliþkileri, yönetimsel bilimler, teoriler ve iþletme tekniklerini, teknolojiyle tamamlamayý ve günümüze uyarlamayý hedeflemiþtir. Alýnan dersler sunum ve proje bazlý çalýþýlmýþ, birbiriyle baðlantýlý ve güncellenerek ilerlemiþtir. Yapýlan projeler tamamýyla iþ hayatýyla baðlantýlý olup, çoðu sektör örnekleriyle birlikte yürütülmüþtür. Grup çalýþmasýnýn önem kazandýðý bu proje deðerlendirmelerinde, gerçek þirketlerinde söz sahibi olduðu bir geribildirim verilmiþtir. Gülçin Arýkan 2006 Mezunlarý Bölüm ve Yüksek Okul Birincisi

14 BIM Bölümü sadece bir alanda uzmanlaþmak isteyen öðrenciler için çok en iyi tercih olmayabilir. Ancak bölümde sunulan derslerin geniþ yelpazesinden yararlanarak çok farklý bir senteze ulaþýp, birçok farklý disiplinde bilgi sahibi olmak isteyen ve özellikle lisans üstü eðitimi düþünen öðrenciler için çok iyi bir perspektif vermesi ve eþsiz bir altyapý oluþturmasý açýsýndan okul tercihi yaparken mutlaka göz önünde bulundurulmasý gereken bir bölümdür. Onur ÇETÝNER, 2004 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Topluluklarý Anabilim Dalý AT-Uluslararasý Ýliþkiler Yüksek Lisans Dünya da saðlýk sektörünün öncü firmalarýndan olan Biotronik þirketinin Türkiye Temsilcisi olan Biotron A.Þ firmasýnýn kurucu ortaðý olup, Yönetim ve Finans Koordinatörü olarak görev yapmaktayým. Bu görevi yaparken, iyi yabancý dilin yanýsýra iyi bir iþletme, finans, bilgisayar ve iletiþim donanýmýna sahip olunmasý gerektiði inancýndayým. BIM de aldýðým eðitim ve deneyimlerin büyük yararýný görmekteyim. Kanýmca, BIM bu konularda piyasaya yönelik en iyi eðitim ve deneyim veren bölümlerin baþýnda gelmektedir. Bundan dolayý BIM mezunu olmaktan büyük onur duyuyorum. Zeynep Demiralp, BIM 2004 Ýþletme Bilgi Yönetimi Bölümü, teorik bilgilerle bizleri yetiþtirmenin yaný sýra bilgi teknolojileri ve iletiþim konularýný da içeren; finanstan web tasarýmýna kadar geniþ bir skalada dersler sunarak geleceðin yönetici adaylarý olan bizleri günümüz rekabetçi ortamýnda iþ dünyasý tarafýndan aranan, teknolojiye hakim ve etkin iletiþim kurabilien yöneticiler olarak yetiþtirmiþtir. Ýþletme Bilgi Yönetimi nin bana sunduðu bu geniþ ders programý sayesinde yaz ve dönem stajým boyunca diðer adaylar arasýnda öne çýkmýþ, derslerde yapýlan projeler ve uygulamalar sayesinde de hem kariyer hem de kiþisel olarak kendimi geliþtirme þansým olmuþtur. Sinan CAFRI, 2005 Denetim Asistaný PriceWaterHouseCoopers

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Hacettepe Üniversitesi Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Tüketici Yazýlarý (II) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Doç. Dr. Arzu Þener 2 Tüketici Yazýlarý II Tüketici Yazýlarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI Ýsmail Halûk GÖKÇORA Doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Türk insanýnýn, bilinen oniki-bin yýllýk geçmiþinde, keþif ve icatlar

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI 12-14 KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15

Ýçindekiler. VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 Ýçindekiler I. Katký Koyan Kuruluþlardan Önsöz 3 Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Yatýrým Geliþtirme Ajansý (YAGA) Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) II. Rapor Özeti 4 VII. Kontrol Edilebilir Alanlar 15 VIII.

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU

3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU PLANLAMADAN UYGULAMAYA 27-28 Kasým 2008, Mersin BÝLDÝRÝ KÝTABI TEPAV Yayýnlarý No: 45 3. BÖLGESEL KALKINMA VE YÖNETÝÞÝM SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝ KÝTABI Kitap içeriðinden

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı