giris.qxp :22 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "giris.qxp 25.12.2010 12:22 Page 1"

Transkript

1 giris.qxp :22 Page 1

2 giris.qxp :22 Page 2 Danýþma Kurulu Üyeleri Sonja Tanrýsever, Sanatçý/ Sanat Eðitimcisi Leyla Sakpýnar, Sanatçý/ Sanat Eðitimcisi Gazi Selçuk, Sanatçý/ Sanat Eðitimcisi Maria Sezer, Sanatçý/ Sanat Eðitimcisi Özcan Yurdalan/ Fotoðraf sanatçýsý/yazar,/eðitmen Þerafettin Turan /Ýl Milli Eðitim Müdür Yrd. Gülçin Özdemir Aksoy/ Sanatçý/ Öðretim Gör. Esra Çelikkanat/ Sanat Eðitimcisi Küratörler: Gazi Selçuk - Sonja Tanrýsever- Maria Sezer - Leyla Sakpýnar Özcan Yurdalan - Esra Çelikkanat Küratör Yardýmcýsý: Ercan Vural Küratör Asistan: Kývýlcým Harika Seydim-Ömer Kaptanoðlu-Halit Sermisakçi Bienal Direktör: Gazi Selçuk Bienal Koordinatör: Esra Çelikkanat Atölye - Workshop Koordinatörü: Niyazi Selçuk Kayýt Kabul: Berika Köksal ISBN: Yayýna Hazýrlayan: Çaðatay Anadol Grafik Tasarým Beyza Erden Gökçe Çankaya Aslý Akgün Baský: Express Matbaa ( ) Nato Caddesi, No:17/1-4 Express Binasý, Seyrantepe Ýstanbul Gezi ve Rehberlik Koordinatörü: Serdar Danýþ - Volkan Akoluk Konuk Aðýrlama: Gülizar Uðurlu-Berika Köksal Mimar: Aslý Eroðlu Organizasyon: Organizer Müzik Koordinatör: Beyza Erden Performans Koordinatör: Fatma Yalçýn Edebiyat ve Söyleþi Koordinatör: Eren Bodur Okul Sorumlusu: Hüseyin Turan Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu-Basýn Uzmaný: Haber Atölyesi Rehberler: Burcu Kiriþ, Tayibe Ünver, Kerim Erdinç, Elif Kaba, Aydan Alkap, Mehmet Ebinç, Harun Korkmazoðlu, Mehmet Kaymal, Mahmut Kesir, Kerim Erdinç, Mehmet Ali Öz, Pinar Erdem, Fatma Güden, Recep Þen, Þehmuz Alp, Muazzez Tiryakioðlu

3 giris.qxp :22 Page 3 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ

4 giris.qxp :22 Page 4

5 giris.qxp :22 Page 5 Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Eðitim Yönetmenliði tarafýndan, "2010 Okullarda" projesi kapsamýnda 25 Kasým 25 Aralýk tarihleri arasýnda, Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçekleþti. "Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn?" konsepti ile "DEÐÝÞÝM" temasýný iþleyen Bienal'e çocuklar ve gençler; resim, heykel, seramik, fotoðraf, düzenleme, video, müzik ve sahne performanslarý ile katýldýlar. Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali ile Ýstanbul'da yaþayan öðrenci ve öðretmenlerin güncel sanatýn içinde yer almalarý, farklý materyal, teknik ve disiplinleri kullanmalarý ve özgün sanat çalýþmalarýný toplumla paylaþabilmeleri, bu yolla da sanat eðitiminin çocuk ve gençler için öneminin vurgulanmasý amaçlandý. Çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat etkinliklerini kapsayan Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Sanat Limaný (Antrepo 5), Haydarpaþa Garý, Söðütlüçeþme Garý, Tuzla Ýdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. "2010 Okullarda" projesi kapsamýnda gerçekleþen Bienalde, gençler ve çocuklar ürettikleri, her biri birbirinden farklý, ilginç ve yaratýcý çalýþmalarý toplumla paylaþýrken, bir sanat etkinliðinde izleyici deðil sanatçý olarak yer alma fýrsatýný yakaladýlar. Bununla birlikte, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile Ýstanbul'daki 39 ilçeden öðretmen ve öðrencilerin çalýþmalarý bir bütün halinde ve ayný anda sergilendi. Bir ay sürecek Bienal'e Ýstanbul'un 39 ilçesinde bulunan okuldan 5000 öðrenci katýldý. Bienale ayrýca, Anadolu'daki öðrenciler de TEGV (Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý) aracýlýðýyla katýldýlar. Beyoðlu'ndan Tuzla'ya, Kadýköy'den Sultanbeyli'ye hatta Anadolu'dan da farklý okullardan öðrencilerin katýldýðý Bienal, her yerden her çevreden genç ve çocuðun sürece katýlmasý açýsýndan önemlidir. Geleceðin sanat tüketicileri olan çocuk ve gençler, plastik sanat disiplinlerini, güncel sanat öðelerini kavrarken, farklý bakýþ açýlarý edinerek yaratýcýlýklarýný geliþtirmiþ oldular. Çocuklar ve gençlerin, okullarda öðretmenleri koordinatörlüðünde ve sanatçý-öðrenci atölyelerinde ürettikleri çalýþmalar Ýstan bul'daki öðrencilerin enerjisini Bienal'e yansýtmýþtýr. Dünyada birkaç ülkede, Türkiye'de ise ilk kez yapýlan ve sanat ve eðitim adýna önemli bir görev üstlenmesi sebebiyle dikkatleri üzerine çekecek olan Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali genel izleyiciler dýþýnda, sanat ve eðitim çevresinden, öðretmenlere, öðrencilere ve velilere kadar geniþ bir izleyici kitlesini kendine çekmiþtir. Danýþma Kurulu ve Küratörler "Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin küratörlüðünü, alanýnda uzman sanatçý ve eðitmenler yapýyor. Çocuk çalýþmalarýný Sonja Tanrýsever, Gazi Selçuk ve Esra Çelikkanat, sanatçý çalýþmalarýný Leyla Sakpýnar ve Maria Sezer, fotoðraf çalýþmalarýný da Özcan Yurdalan yürütmektedir. Bienal danýþma kurulu; küratör grubu dahil olmak üzere Ýl Milli Eðitim Müdür Yrd. Þerafettin Turan ve Yrd. Doç. Gülçin Özdemir Aksoy'dan oluþmaktadýr. 5

6 giris.qxp :22 Page 6 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 6

7 giris.qxp :22 Page 7 Kültür ve Turizm Bakaný Sayýn Ertuðrul Günay Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali nde 7

8 giris.qxp :22 Page 8 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ 8

9 giris.qxp :22 Page Avrupa Kültür Baþkenti Koordinasyon Kurulu Baþkaný Sayýn Hayati Yazýcý, Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienalini ziyaret etti. 9

10 giris.qxp :22 Page 10 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Harun Kaya Küratör Sonja Tanrýsever Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz 2010 Ajansý Genel Sekreteri Yýlmaz Kurt Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Açýlýþ Töreninden 10

11 giris.qxp :22 Page 11 "Yaratýcý" Ýstanbul'a doðru Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Eðitim Yönetmenliði olarak yaklaþýk bir buçuk yýl önce çalýþmalara baþlarken öncelikle Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði geliþtirdik. Öðretmenlerle yaptýðýmýz toplantýlarda kültür-sanat dersleriyle ilgili ciddi sorunlar olduðundan bahsediliyordu. Resim ve müzik öðretmenleri ihtiyaç duyduklarý atölye, araç ve enstrümanlarýn olmadýðýndan, kalabalýk sýnýflarda yetersiz ders saatleri içinde uygulama olanaðý bulunmadýðýndan, kültür-sanat derslerinin hem idareciler hem de diðer branþ öðretmenleri tarafýndan ciddiye alýnmadýðýndan þikâyet ediyorlardý. Öðretmenlerin mesleki geliþimlerine destek olmak için çeþitli konferanslar, atölye çalýþmalarý ve toplantýlar düzenledik, bunlarý sanatçý buluþmalarýyla taçlandýrdýk. Okullarda öðretmenlerin kendilerini daha iyi hissedebileceði, idarecilerin onlara destek olabileceði bir iþleyiþ yaratmayý hedefledik. Eðitim Yönetmenliði olarak üzerinde durduðumuz resim-görsel sanatlar, teknolojitasarým, müzik, sahne sanatlarý-tiyatro ve edebiyat alanlarýndaki 20 bin öðretmeni bu konferans, söyleþi ve atölye çalýþmalarýnda uzmanlarla buluþturduk. Ýkinci aþamada ise öðretmenleri projeler hazýrlayarak kent genelinde üç bin okuldaki üç milyon öðrenciyi, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý etkinliklerinin katýlýmcýsý haline getirmeye çaba göstermeye yönlendirdik. Bir fikirden yola çýkarak nasýl proje yapýlacaðýyla ilgili eðitimler verdik. Yaklaþýk 4 ay içinde 650 proje öðretmenler tarafýndan hazýrlandý ve bugün proje sayýsý 1200 civarýnda. 11

12 giris.qxp :22 Page 12 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Artan projeleri yönetebilmek amacýyla ilçelerde kültür-sanat platformlarý kuruldu. Finansman saðladýðýmýz platformlarda kaymakamlar, belediye baþkanlarý ve yardýmcýlarý, ilçe milli eðitim müdürleri ve þube müdürleri, 4 öðretmen ve 2 sivil toplum örgütü temsilcisi yer aldý. Ýstanbul Valiliðinin yayýnladýðý yönergeyle projelerin bu platformlar tarafýndan desteklenmesi kontrat altýna alýnýrken, okullarýn altyapýlarýnýn güçlendirilmesiyle öðrencilerin projeleri daha çok sahiplenmesini saðlamaya çalýþtýk. Ýlçelerde öðrenci projeleri hayata geçirilip gösteriler ve toplantýlar düzenlenirken, öðretmenler bu etkinliklerin o ilçe sýnýrlarý içinde kaldýðýna ve il düzeyinde sergilenebilecekleri mecra bulunmadýðýna dikkat çekti. Sanatçýlarýn ve üniversite gençliðinin kendilerini ve ifade edebilecekleri Ýstanbul Bienali gibi organizasyonlar ve sanatçý inisiyatifleri varken, ilköðretim ve ortaöðretim öðrencilerinin çalýþmalarýný toplumla buluþturabilecekleri mecra olmadýðýný fark ettik. Gençlerin ve çocuklarýn ürünlerini ulusal ve uluslararasý bir arenada izleyiciyle buluþturacaklarý bir mecra oluþturma fikri böylece ortaya çýktý ve Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý olarak, bir çocuk ve gençlik bienali organize etmeye karar verdik. Öðretmenlerde ve sanatçýlarda büyük heyecan yaratan bu fikri hayata geçirmek kolay deðildi. Çocuklarýn ve gençlerin ürünlerinin kermes havasýnýn ötesine geçen standartlarda sergilenebilmesi için altyapýnýn oluþturulmasý gerekiyordu. Öðrencilerin, öðretmenlerin rehberliðinde ürettiði resim, heykel, enstalasyon, seramik, video-art ürünlerini; dans, müzik, tiyatro ve diðer sahne sanatlarý performanslarýný sunabilecekleri kalitede dizayn etmek üzere Sanat Limaný olarak kullanýlan Antrepo'yu, Haydarpaþa Garý'ný ve Tuzla Ýdris Güllüce Kültür Merkezi'ni seçtik. Bienalin hazýrlýk sürecinde, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Hayati Yazýcý ve Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nimet Çubukçu baþta olmak üzere, çok sayýda idarecinin desteðini aldýk. Finansmanýný ve sekretaryasýný Eðitim Yönetmenliði olarak üstlendiðimiz bienal önümüzdeki yýllarda kültür ve sanat alanýnda önde gelen kurumlardan oluþan bir yönlendirme kurulu tarafýndan sürdürülecek. Kurulda yer alan Koç Müzesi, Sabancý Müzesi, Rezan Has Müzesi, Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý, Toplum Gönüllüleri Vakfý gibi kurumlar iki yýlda bir sekreteryayý üstlenecek. Böylece, Türkiye'de ilk defa yapýlan çocuk ve gençlik bienali gelenekselleþerek, dünyada yalnýzca birkaç ülkede bulunan benzerlerinin arasýna katýlacak. 12

13 giris.qxp :22 Page 13 Kültür-sanat eðitiminde yenilenme için Kültür-sanat eðitiminde zihniyet deðiþikliði yaratmayý ve altyapýyý geliþtirmeyi hedefleyen Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Eðitim Yönetmenliði "deðiþim" temasýna odaklandý. Sabah iþine gidip akþam evine dönen öðretmenleri bu rutin döngüden çýkartýp geniþ yelpazede üretimlere yönlendirirken, sanatsal dünyalarý zenginleþen çocuklarýn ve gençlerin sanat dallarýnda icracý olmalarý; sanattan keyif alan ve hangi mesleði seçerlerse seçsinler, o meslekte yaratýcý potansiyellerini ortaya çýkarabilmeleri, kültür-sanat ürünlerinin bilinçli tüketicileri haline gelmeleri esas hedefimiz oldu. Ýstanbul'un uzun vadeli geliþim ve deðiþiminde "yaratýcý kentler" arasýnda yer alabilmesinin yolu, yaratýcý bireylerden geçiyor Avrupa Kültür Baþkentinin gelecekteki beslenme olanaklarýnýn Ýzmit Körfezi ve Trakya'da yoðunlaþan montaj sanayinde deðil, katma deðeri yüksek olan kültür endüstrilerinde yattýðý görülüyor yýlýnda Avrupa Birliði ülkelerinde 5,8 milyon çalýþan ile 654 milyar Avro ciro elde edilen kültür endüstrilerinin ekonomik büyümedeki payýnýn gýda, kimya ve otomotiv gibi sektörleri geride býrakmasý da buna iþaret ediyor. El sanatlarýndan bilgisayar ve video oyunlarýna, mimarlýk ve reklamcýlýktan tiyatro, sinema ve müziðe kadar geniþ bir yelpazeye yayýlan kültür endüstrileri; bireysel yaratýcýlýk, beceri ve yetenek üzerinde yükseliyor. Genç kuþaklarýn kültür-sanat eðitimine ve yaratýcýlýðýn geliþtirilmesine en açýk olduðu okul öncesi ve ilköðretim çaðlarýnda gerekli eðitimin verilmesi için maalesef ne ders saatleri ne de okullarýn altyapýlarý yeterli durumda. Ýstanbul'un Avrupa Kültür Baþkenti olmasý, bu alanda "deðiþim" yaratmak için önemli bir fýrsat. Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'ni, kültür-sanat eðitiminde stratejik deðiþim ihtiyacýný vurgulayacak, yaratýcý endüstrileri var edecek genç kuþaklarýn bugünden kültür-sanat alanýyla iliþkilerini artýracak bir hamle olarak deðerlendirebiliriz. Gazi Selçuk Bienal Direktör/Küratör 13

14 giris.qxp :22 Page 14

15 giris.qxp :22 Page 15 Kavramsal Çerçeve Yaþam, sürekli olarak çeþitli boyutlarda deðiþim zincirleri içinde akýp geçerken, kimimiz bu deðiþim rüzgârlarýna saðlýklý biçimde uyum saðlayýp kiþilik geliþimini adapte edebiliyor. Bir baþkasý ise kalýplaþmýþ algýlama aðlarýnda duraksayarak týkanmýþ halde, yaþamýný az çok statik biçimde sürdürür durumda. Bunlardan birinciler, büyük olasýlýkla yetiþme çaðlarý sýrasýnda kendini serbestçe ve yaratýcý biçimde ifade etme olanaklarýndan yoksun býrakýlmamýþtýr. Örneðin, yaptýðý resimlerin çizgileri eðri büðrü çýkmýþ olsa da; uðraþlarýný sevgi, saygý, ilgi ve anlayýþ içinde izleyen ve destek veren yakýn bir çevresi olmuþtur Ýlgi duyduðu konularý özgürce araþtýrýp ve bazen de üst üste hatalar yaparak, tekrar deneyerek kendi imkânlarý ve sýnýrlarýný da böylelikle keþfedip tanýyabilmiþtir. Sonuçta özgüven ve kiþilik gücü sahibi bir kiþi olarak yetiþmiþtir. Diðerleri ise tam tersine araþtýrma, keþfetme, geliþtirme ve deneyler yapma imkânlarý bulamamýþtýr, çünkü çevrelerinde böyle meraklarý paylaþabileceði kimseler olmamýþtýr. Bazen hazýr oyuncaklar alýyorlardý ona ve "Akýllý, uslu durmasýný" tembih ediyorlardý. Sonra bir çocuk yuvasýna gitmiþti ve annesinin sýnýfta bir gün: "Bak oðlum, Ahmet ne kadar güzel çalýþmýþ! Sen niye yapamýyorsun?" demesiyle o günden sonra bizimkinde heves mi kalmýþtý!... Hâlâ yetersizlik duygularý içinde "Nasýlsa benim zaten yeteneðim yok, düz bir çizgi bile çizemiyorum!" diye yakýnan bir yetiþkin olur (ve kendisi gibi yakýnan) diðer yetiþkinler "ordusuna" katýlýr. Bu demek oluyor ki; çocukken arada bir yamuk yamuk bir þeyler yaptýðýnda aldýðý bilinçsiz ve gurur kýrýcý eleþtiriler kiþiliðinin derinlerinde gömülü izler býrakmýþtý çünkü kalbi onarýlmaz yara almýþtý bir kere 15

16 giris.qxp :22 Page 16 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Bu insan manzarasý örnekleri dýþýnda bir de çocuðunu iddialý halde öne süren bir veli kategorisi var: "Benim çocuðum çok yeteneklidir. Harika karikatür yapar!" örneðin Böyle anons edilmiþ bir kere; o çocuðun artýk kendini bu þekilde tanýtan imajýna göre ayaðýný denk almasý beklenir. Yoksa anne baba hayal kýrýklýðýna uðramaz mý? Aslýnda örneðini sýk gördüðümüz öykülerin bazýlarýdýr bunlar; ilk þanslý kiþi diðerine kýyasla az bulunur çünkü tam bir bireydir o. Diðerinin durumu biraz farklý; yaþamda idare eder elbette ama gönül isterdi ki daha güçlü, mutlu, kendine güvenen ve giriþken bir kiþi olabilseydi Sonuncusunun da iþi zor, çünkü o da baþkalarýnýn kendinden beklentilerini daima karþýlayabilmek zorunda!... Yukarýda da deðinmeye çalýþtýðýmýz üzere; gerçek anlamda nitelikli bir "sanat eðitimi"nin saðlayabileceði yararlar arasýnda güçlü bir kiþilik geliþimine katký saðlanmasýnýn da mümkün olmasýna raðmen, "resim dersi" diye, adýyla bile kapsamý kýsýtlanmýþ olan konunun diðer teknik disiplin alanlarýnýn yanýnda yeri ve öneminin yeterince anlaþýlmadýðý söylenebilir. Bir de biz yetiþkinler, nedense bazen güzellik normlarý konusunda birçok kalýplarla yüklü olabilen kendi deðer yargýlarýmýzý çocuk ve gençlerimize empoze ederek önlerine koyup, seçtiðimiz þablonlardan kopyalar yapmalarýný bekleriz. Düzgün taklit etmeyi becerebilen övgü alýr, yaptýðý iþ duvara bile asýlýr. Diðerleri ise "Benim yeteneðim yok ki" kanýsýna varýrlar. Hâlâ yer yer uygulanýlabilen böyle sýnýrlayýcý metotlar, yaþam boyu en çok gereksinim duyulacak kiþilik niteliði olan özgüven duygusunu vermek için yararlý olabilir mi? Çocuk ve gençler, içinde yaþadýklarý çevre, toplum ve dünyadaki deðiþim olgularýnýn bazen endiþe verici halleri karþýsýnda en çok etkilenen kimselerdir. Yaþla birlikte bedensel deðiþimin baþlý baþýna apayrý bir süreç olmasý bir yana, adým adým geliþen veya bazen de aniden oluþan ve yaþam düzenlerini alt üst eden deðiþimlerin etkileri de olabilir. Yoðun, coþkulu, bazen de çeliþkili ve sancýlý büyüme süreci boyunca iç dünyalarýnda olup bitenler konusunda hissettiklerini / düþündüklerini dýþa aktarma imkânlarý arasýnda güzel sanatlar, bireyselliðe saygýlý olmasý koþuluyla biricik yoldur. Zaman zaman çeþitli "yol kavþaklarý"na geldiklerinde ne tür hisler içinde olabilirler Bunun gibi merak konularýyla iliþkilendirerek Türkiye'de bu ilk Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali giriþim konseptinin adý: "Deðiþiyorum, Farkýnda Mýsýn?" konulmuþtur. 16

17 giris.qxp :22 Page 17 Ülkemizin farklý bölgelerinden bu Bienale katýlanlar, gençliðin onlara verdiði alabildiðince açýk ufuklu bakýþlarýnýn ýþýðýnda bizlere kapýlarýný aralayarak algý dünyalarýna davet ediyorlar. Sanat, eðer bireylerin psikodinamik proseslerini baþlatabilen bir nevi "sihir" ise: orada atýlan çizgilerin, akýtýlan boyalarýn, yoðrulan çamurun, yontulan bloklarýn 'dilleri', çocuk ve gençlerin sýrdaþlarý olup bizlere özlemlerini, kaygýlarýný, sevinçlerini dile getirerek paylaþýr olmuþ. Ya öznel benliklerini sarmýþ olan o kýrmýzýlarýn, sarýlarýn etkisi?! Bizi kendi çocukluðumuzdan beri ayak basmamýþ olduðumuz hudutsuz enginliklerin hayalsi meydanlarýna misafirliðe götürebilir belki de. Bienale katýlan yaþ gruplarýnýn çok farklý olmasý, izleyici için ilginç bir fýrsat sayýlabilir; yapýtlar, çok çeþitli yaþ özelliklerini sergilemektedir. Sergide, 4 yaþtan 18 yaþa kadar olan çok farklý anlatma biçimlerini izlenime sunan "organik akýþýn" seyri içinde oluþan dinamik bütünlükler ile karþýlaþýlabilecek. Burada spontan dýþavurum çalýþmalarý bulunmakta. Ayrýca atölye çalýþmalarýnda gerçekleþmiþ olan süreç içinde; düþünme (sorgulama), edindiði bilgilerle uygulama, araþtýrma ve tasarlama, ürün ortaya koyma ve deðerlendirme gibi özgür olmasýnýn yaný sýra ayný zamanda disiplinli ve metodik olarak da nitelendirilebilecek çalýþma yöntemlerinin sonuçlarý olan sanatsal yapýtlarla da tanýþýlabilecek. Türk Milli Eðitimi'nin desteklediði çocuk ve gençlerin "seslerini" yükselttikleri bu Bienali sunmaktan kývanç duymaktayýz. Sonja Tanrýsever Küratör 17

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 193 Etkinlikler Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KÜLTÜR - SANAT EÐÝTÝM VE UYGULAMA ALANI YARATMA KÜLTÜRLER ARASI DÝYALOG GELÝÞTÝRME PROJESÝ AKADEMÝK BAÐLANTILAR Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Acýbadem Üniversitesi Adýyaman Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Kelebeðin Oluþumu. Ýsimsiz

Kelebeðin Oluþumu. Ýsimsiz ilkogretim 4-5.qxp 25.12.2010 12:51 Page 48 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ sadece fenle matematikle deðil. Model olmalýyýz çocuklara. Öðrencinin karþýsýnda sürekli üreten çalýþan bir model olduðunda,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI II. ÇALIÞTAYI Prof. Dr. Atalay Yörükoðlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saðlýðý Politikalarý Çalýþtayý'nýn ikincisi bu yýl Çocuk ve

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı