Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE Al CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITfl X NI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$.'N1N FAALIYETLERI 1LE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMES1Ni TEMIN EDECEdINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOt;RULUOUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AC, IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) 31/12/ 2014 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak iizere Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve saydi Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu;larin Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 03/04 /2015 tarihinde Al CAPITAL MENKUL DE6ERLER A.$. tarafindan duzenlenmigir. 00/00/ 2014 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu' nun tarih ve saydi Resmi Gazete' de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu; lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli6inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyarinca 00 /00/ 2015 tarihinde Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. tarafindan duzenlenmi;tir / Sh.1 Taahhut

2 y I INDEKILER TAAHHUTNAME A TANITICI BILGILER Tabia I Merkez Disi Orcutlere (Sube Irtlbat BUrosu Acente) Iliskln Bilciler Tablo II/d iyetkl Belaelerlne Illskin Bllgile I Tablo II/b j Borsa U eilk Tashi ve Borsa Istanbul'da Faali et GOsterilen Pazar/Pi asalara IF kin Bilp ilex Tablo III 94rtakhk Yaolsi Tablo IV/a Ybnetim Kurulu Oyeleri ve Genel MOdor... Tablo IV/b tserma a PI asasl Faali etlerl Ile II ill Imza Yetkisine Sahi ahlslar Tablo V Kurucusu ve/vevn Ynneticis' ioi unan Y ahnm Fonu/Fonlan B. H UKUKI DURUMA ILI KIN BILGILER ta1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A.. ve Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A..'nin Tablo VI/a. JOrtaklan Yonetialerl ve Calisanlari Hakkinda SPK. Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki YII Zarfinda Uvqulanan Idari Para Cezalan ezal^ Tabl0 VI/b. la4 Y I CA zarfinda 'ne ITA Borsa I Nanan v9u 8e Istanbul DEERLER DisiDlin Cezalan A. ve TSPAKB Tarafindan Son lki Tablo VII Cari Ozsermavenin %5 ini Asan Davalara III km Bilgiler Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A. ^^.A.S. ve Al Tablo VIII CAPITAL MENKUL DEGERLER A.S.'nin Ortaklan. Y6neticileri ve ahsanlan Aleyhine Son Iki YII Zarfinda Milan Ceza Davaaarl C. MALI DURUMA ILIKIN BILGILER Tablo IX 31/03/2015 Tarihli Sermave Yeterlilioi Tablolarina Illskin Baijimsiz Denetci GOrUsu..... Tablo X31/03/2015 Tarihli Bilanco e v G e I' r Ta blosunda Yer Alan Ana HesaD GruDlarl a o 31/03/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili8i Tablolarlna Riskin BaOlmsiz Denetci GorU 0 Tablo XII IA1 CAPITAL MENKUL DEGERLER A. 'sin 31 / 03/ 2015 Tarihli Serma a YeterIiIi i Tablolari Temel YUkomIUiukleri Karsisindaki Durumu Tahln YTTT Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A..'sin Temel Serma a YeterIiIi i Verilerinin Tebli He O^tlruien YUkomluiokler K... arslsindaki Durumunun Dederlendirilmesi D. IAl CAPITAL MENKUL DEGERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE IFAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR CYAN VE IMZA / Sh. 2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. IAraci Kurumun Ticaret Unvan, 2. (Kurulu;Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi Ticaret Sicil No Al CAPITAL MENKUL DEdERLER A!$ i Yer..1 ISTANBUL TICARET SICIL MODORL060 ( JMerkez Adresi 4. jileti;im Bilgileri Telefon No Faks No 15agri Merkezi 5. I Internet Adresi 6. 1 E-posta Adresi 7. IKayith Olunan Vergi Dairesi Beybi Giz Plaza Meydan Sok No 1 Kat 2 D:5-6 MASLAK l MASLAK / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 B. Merkez Di;i Orgiitlere (tube, Irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merke: Dice inamwilli

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalar: TABLO II/a - Yetki Belgelerine thkm eilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Ve ili*. Terihi Sayisi Ahm Satima Aracilik Yetki Belgesi 28/05/2013 ARK/.ASA 412 Sermaye Plyasasi Araclannm Kredili Ahm, Agioa Sate; ve Odung Alma ve Verme I5lemleri Belgesi 25/03/ SPK.0.16 Halka Arza Araalik Yetki Belgesi 28/05/2013 ARK/HAA-324 TUrev Araglarin Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi - Vadeli t5lem ve Opsiyon Borsasi A.5.'de 28/05/2013 ARK/TAASA-219 Portfoy Yoneticiligi Yetki Belgesi 28/05/2013 ARK/PY-288 Yaturm Dam5manhOi Yetki Belgesi 28/05/2013 ARK/YD-261 Kaldiragh Alim Satim I;lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) i 28/06/2013 ARK/KAS-25 Tablo II/ b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbui 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Iliykin Biigiler Borsa Uyesi Olunmasma Iligkin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi : Fillen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar / Sh.5 etki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Plyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip Sahislara Ilickin Bil 'I Tablo III - Ortaklik Yarns, i 9,"919 Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pa T GULER. YATIRIM HOLDING A C ""' ry-cts) ( Oran (o/ MUR AT GULER ( % AYE TERZI 5. 17,000.00J 0.,._ % FERAT GULER_ % 17, i /o Toplam Tabloya Ili;kin ASiklama: 17,000, % Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak % lo'undan Fazlasina Sahip Olan Tuzei Kill Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. Tuzel OrtaQin Ticaret Unvam Ortaoin Ticaret Unvam/Adi Soyadi P MURA a _T GULER y Tutari (TL) DICER HALKA AGIK C ,000, Oran (%) % %... _. Topiam 2. Tuzei Kisi Ortanin Ticaret U Orta m Ticaret Unvani /Adi I 9, OOwuu % ^ Oran % --..., _ 3. Tuzei Kisi Orta m ' Ticaret _..., Unvam :.._..._..,_.._., ^m Ticaret U nyam/adi Soyadi Pay 7utan (TL % Oran (%) rrooplam / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV/a Yonetim Kurulu Uyeleri ve cnnni Midi! Adi SoXadi -- e r MURAT GULER Gorey i AY$E ^URjMi TERZI Yonetim Kurulu Bakam ENDER ^AHIN Yonetim Kurulu Uyesi FERAT GULE Yonetim Kurulu Uyesi BULENT ULER I Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Genet Kurul Karari Tescil Tarihi * - (.)...Ian Tarihi 7TSG Sayisi " 7 Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Yetkisine Faaliyetleri Sahip $ he Ilgili Imza ahislar,adi MURATGULR E Gdrevi AYSE TERZi ^Yonetim Kurulu Bakani ENDER SANtN onetim Kurulu.llyesi TAMER AKBAL,oenei Muaur!Gene) Miidir Yrd Tablo a Ili kin A klama : Imza Sirkiilerinin Tescil Imza Sirkulennin ve Ilani Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: TUrkiye Tcaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya YSneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlarma Ili;kin Bilgiler: r.. an. ill, Yabnm Fonunun Unvam Fon r'unu/ roman Kurucusunun Unvam Eon Ybneticisinin Unvam

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;larl Birlioi (TSPAKB) Tarafindan Al CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.' ne ve Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.' nin Ortaklarl, Yoneticileri ye callpnlarma Uygulanan Idari Para Cezalarl lie Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Al CAPITAL MENK DEdsERLER A.5.'ne Uygulanan Diger Disiplin Cezalarl Tablo VI/a - Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. ve Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cah;anlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Gerek4;e ve Wan Para Cezasi Uygulanmasina I1i;kin Karar " Idari Para Cezas Son Duruma I Uygulayan Kurum Uygulanan Gersek /Tuzel Ki;i Tarihi Tutan (TL) ASiklama TUKIUR Tablo VI/b -Al CAPITAL MENKUL DE ERLER A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Dioer Disiplin Cezalan Disiplin Cezasi Uygu anmasma [ SPK Nez m e Itiraz Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmediffi Nihai Karar / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Cara Ozsermayenin %5'ini A Van Davalara Ili;kin Bilgiler Al CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'nin Davadald Durumu Dava Konusu ( De eri ale birlikte) (Davah/Davaci) Dava Aydma Tarihi Davada Gelinen Son ASa manin Ozetienmesi Tabloya Ili;kin ASaklama 3. Son iki Yil Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.S. ve Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve cali;anlari Aleyhine ASilan Ceza Davalara Tablo VIII - Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. Ve Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve cahfanlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Atiian Ceza Davalan Hakkmda Sus Duyurusunda Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tdzel Kalinin Bulunulan Gercek/Tiizel Ki;i Arad Kurumia Olan Ili;kisi Davada Gelinen Son A;amamn Sus Duyurusuna Konu Nil Kurul Karar Tarihi Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Ba lmsiz Denet;i Goru;Ieri ve BilangO ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan / 03/ 2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bagimsiz Denetgi Goru;ii Tablo IX - 31/03/ 2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Bagimsiz Denetgi Goru;u Ba Imsa Denettme Konu Edilen Ma i Ta o arm Hang Teblige/ Tebligiere Gore Hazlrlandlgi : SPK Seri II 14-1 Baojm iz Denetimi Yapan Kurulu;un Ticaret Unvam: Ba imsa DenetSi Gdru;u Tabloya Ili;kin Aglklama: /03/ 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo X'da yer alan bilanco ve gelir tablosu verileri SPK Seri:Il hukomlerine esas alinmak suretivle hay,rlanm,crir gore duzenlenen mali tablolar Tablo X - 31/03/ 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ana Hesap Grubu Adi I, DONEN VARLIKLAR II DURAN_VARLIKLAR III. AKTIF TOPLAMI IV KISA VADELI BOR,LAR V. UZUN VADELIBORCLAR VI OZ SERMAYE VII PASIF TOPLAMI VIII DONEM KAKI (ZARARI) IX. NET DONEM KARI (ZARARI) hi^ BagImsa Denetimden 1 Bag,mslz Denetimden Gegmemi; Gegmi; Tutan (TL) Tutarl TL 20,816,135( 1,248, ,065,065 5,046, ,992' 1 16, ,665, 065 f 4,325,609 Tabloya Ili;kin Agiklama: Tablo X mali tabiolann Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca Kurula gdnderim sires! sonunda hazirlanmak suretiyle Forma intikal ettrilecektir. 93' `9h.1t

12 2. Temel Yukumlulukler Itibarl ile 31/03 / 2015 Tarihil Sermaye Yeterillidi Tablolari / 03/2015 Tarihli Sermaye Yeteall 191 Table XI - 31/03/2015 Tarihli Sermaye Ye teh0b1i Ta blolanna l n B Ba kin Ba z Dens 0 lmsuz DeneU I etsi G6rafti Tabloya Ill;kin Apklama Al CAPITAL MENKUL DEdrERLER A.$.'nin 31/03/2015 Tarihli Sermaye YeteHill^l Tablolan Temel YUkUmiUluklen Kar;lsmdaki Durumu (SERMAYE 140:34 SAYILI YETERLfLfli3 " TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEifi 4;E$I7Lf RISKLERf SERI:V, TEBLICI" ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLIL1 lslsutlerf SERSEVESINDE VE BELLI VABSAYIMLAR A ( iine IL1$KIN ESASLAR YETERLILf^I UYGULAMASI SERM AY LTINDA TANIMLAMAKTADIR. SE TAKIP RMAYE ETMEKTE E PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RfSK1N3 TESPIT VE KULLANDI61 ARASLARDAN SADECE B1RISINI TE$K1L VERILERIN BELL( Bill. TARfHiE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETM ETMEKTEDIR. TABLODAId, RISK ISERMEDIGI ESI ARACL ANLAMINA GELMEMEKTEDIR KURUM. FAALIYE7LERININ MEVZUATA UYGUNLUK ARZ VERILERIN SHZ KONUSU ETMEMESI ISE ARACI BELL( air TARIHTE CLcOTLERI SERcEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK KURUMUN MALE DURUMUNDA OLDU(U SADECE TEBLIC ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII -Al CAPITAL MENKUL DEd ERLER A.$.' nin 31 /03/2015 Tarihll Sennaye Yeterlili(fl Tablolan Temel YUkfmlliluklerl KarSrsmdakl Durumu (2) A. Sermaye Yetert li7l Tabam Fazlasi[Agxi (TL) B. Asgari Ozsermaye (3) Fazlas^A p i ( TL ) C. Genet Borclanma Sinm (%) D. Ukidrte Yukumlulutl0 Oram (%) E. 6denmis Sermave Fa I rn x ^1) - Tabloya fll;kin ASrklama: titan (TL) ya da Oram (%) Mevzuata Uygunluk 5 < , i'yllundur 10,370, 052iUygundur 055%IUygundur 2 B0%`Uygyndur 1%463, 500? Uyeundur (3) Semraye yeteriil*i tabiolan temel yokumiuluklenne 11i;kin detayll astklarfij RL- Tarahndan DUzenlenetek Kamuy u A y dmlatma Formu"nun YUkOmIUlUklerine fli;kin ASrklamalar" yer "Sermaye almaktadlr. 16 e MaslakVD 3R2 00a 35 (3) 31/03/ 7840, 2015 WIN itiban lie $irkenmizin whip oldu u yetki N. 6zsennaye tutan ,92:TLdir. belgelerino ek3rplik a v n Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 I Tng j XIII -A3 CAPITAL MENKUL DE ERLER A.$,'nin Temel 5ermaye YeteHilt^i Verilerinin Tebli III lsng6rtylen YUkilm101[ikler Kar;rsrndaki Durumunun De8erlendirilrnest A. Yuku Aran Kurumun Temel Sermaye Yeterlili^i Verilerinin Tamamen/Kismen Tebli^ Ile Ongoriilen^ mluluklere. Tamamen/Klsmen Uygun Olup Olmadi}i: B.,Teb6 Ise Ongdrulen YOkii 81) ml uluklerealhk Hangs YukumlulO, Yun / } Aykmllklar Olu4mu$sa; Hangs Yukuml010 e A kmh e Aylunh m Orta jm Orfaya a kb i Qkti i ve Aykmli m Ti tan ratan (TL) ya da orarn l Tamamen Uygundur.B?) Aylunkk[Aykmkklann_0_ rtaya Gikmasmdaki Neden/Nedenler: _., C, gykmlilygylunliklann Giderilmes ( Igin A(nan Tedbirler _.., TabloyaIII4kin Apklama. SERMAYE 1:11 1! LI TABLOL Al yer TEMEL YUK MLUU alan agiklamalar LKI c NE ILI$ Araci Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Karl ill I N A4IK1 Ill11 R alan Tablo XII'deki sermaye yeterlilici sonuglannin daha iyi anlaplabilmesini temine Aydmlatma Formunun C 2.2. Bdlumunde yer 1) 5ermaye Yeterlift Tb n ve aanr: Seri:V N. rilmektedir, o : Esaslar Tel uyannca sermaye Val tabani 34 saydi Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yetedilioine Ili;kin, alacaklann indirilmesi suretlyle bulunan ti tan fade eder Ozsermayeden duran varliklar ve Ii ki;i ve kurumlardan olan yetediligi tabanlan. ; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul Aym eden Tel asgari 8 ind bzsermayeleri maddest uyannca araa kurumlann sermaye gononden Onceki son us ayda olu;, risk kar; an faaliyet giderled kalemierinin h<rh2nnj _ ilioi toplami ve de*erlemel de}e eme deer art ; 6zsermaye, yasal yedekler, No:34 donem kart/zaran kalemleri yedekl^ toplamindan ola}anuls[0 yedekler gegmi; y:llar zarannin du iil edioerny dekleryve'net Ozsermaye yukoml0li ; mesi suretlyle hel sapanan tutari ifade eder araa kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan Ozserma. Asgari asgari tutarim fade eder. Anilan tutar Seri:V N o :34 sayili Teblijl 7n yenln belirlenir. Asgari Ozsermaye fazlast Ise,,n ici maddesi uyannca her yil III tarafi araa kurumun Ozsennayesini n asgari Ozserma tt ndan yeuarmi a;an kismini ifade eder. 3) Genel Borgtanma 5mm: Seri :V, No:34 saph Tebll 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilangoda yer alan turn kiss ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterlih i tabanlannin 15 katini asamaz. 14) Likidite YUkumloil borglan kadar ddnen varlik : bulundurmak Seri:V, No:34 zorunda sayili Teblijln olup 10 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar en az klsa vadeli, likidite suretyle elde edilir. Anflan Oran l'den kuguk olamaz. oram donen varhklann lose vadeli borglara bblonmesi 5) Asgarl i)denmi; Sermaye: Seri:V, No:34 says i Tebliyln 7 nd tutannin en az %251 kadar maes ddi Odenmi; veya gikanlmi; uyannca arao kurumlann asgari Ozsermaye sermayeye sahip olmalan zorunlulu}unu ifade eder / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D. Al CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDId i D1dER HUSUSLAR / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERI;EGE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili imzalar Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. Yonetim Kurulu Oyes! Al CAPITAL MENKUL DEGERLER AS. Genel MiidUrii Adi Soyadi iayse TERZI Ad. Soyadh ENDER $AHIN Gorevi Yonetim Kurulu Uyesi Gorevi,Yonetim Kurulu Uyesi Imza Imza Unvan... Yiinetim Kurulu U si Unvan G6herMOdUr Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok No:1 Kat2 ED:5-6 Maslak ISTANBUL Ads!Beybi Giz Plaza Meydan Sok No:1 Kat2 D:5-6 Maslak ISTANBUL / Sh.15 Beyan ve Imza

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2013-31 Mart 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak ATA YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI NDEN ÇIKARILMIS SERMAYEMIZIN 125.000.000.000 TL 1997 YILI KAR PAYINDAN, 125.000.000.000 TL NAKIT KARSILIGI KARSILANMAK SURETIYLE 250.000.000.000 TL NDAN 500.000.000.000

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı