BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA APKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFUL U ANLAMINA GELMEZ. (1) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu doldurulmak suretiyle olmak uzere Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu larin Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Tebliginin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (b) bendi uyarmca 26/08/2015 tarihinde tarafindan duzenlenmiftir / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER I TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER j- _._.._ Merkez Disc OrpOtlere (Sube Irtibat Burosu Acente) Iliskin Bilailer TablO II a Yetki Belgelerine Iliskin Bilailer..... _.., _. Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Gosterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilailer Tablo III Ortakhk Yapisi Tablo IV a. YtSnetim Kurulu Uveleri ve Genel MUdUr Tablo Nb,._ Sermave Pilasasi Faalivetleri lie Nadi Imza Yetkisine Sahb Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan B..,._ HUKUKI DURUMA ILIKIN BILGILER BASKENT MENKUL DEGERLER A S ve BASKEN MENKUL DEGERLER A S nin Ortaklan. Tablo VI/a. Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Idari Para Cezalan.._._._.... _.,..,.... Tablo VI/b. BASKENT MENKUL DEOERLER A S'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zartinda Uvaulanan Diller Disiplin Cezalan Tablo VII Tablo VIII C., Tablo IX Tablo X Tablo XI Tabi XII Tablo XIII Carl Ozsermavenm %5'ini Asan Davalara Iliskin Bilailer Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan BASKENT MENKUL DEGERLER A.$. ve BASKENT MENKUL DEGERLER A S 'nin Ortaklari Yoneticileri ve Calisanlan Alevhine Son Iki Yd -. _ MALI DURUMA ILISKIN BILGILER... 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin BaMmsiz Denetci Gorusu /06/201. Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesao Gruolari 30/06/2015 Tarihli Sermave YeterldiOi Tablolarina Iliskin BaOimsiz Denetci GorUsu BASKENT MENKUL DEGERLERA S nin 30/06/ 2015 Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolar Temel YUkUmlUlUkleri Karsisindaki Durumu BASKENT MENKUL DEOERLER A.S.'nin Temel Sermaye Yeterlili6i Verilerinin Teblid He OnaorOlen YOkumlulUkler Karsisindaki Durumunun Dederlendirilmesi VE MALI DURUMU ILE D. FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR BASKENT MENKUL DEGERLER A S'NIN HlŪ-Klll BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. IAraci Kurumun Ticaret Unvam 2. 1 Kurulu; Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildi9i Yer Ticaret Sidi No 3. 1 Merkez Adresi 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No C,aori Merkezi 5. Internet Adresi 6. E-poste Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$ ISTANBUL ABIDE-I HURRIYET CAD. NO:211 BOLKAN CENTER C BLOK KAT:6 $ISLI / ISTANBUL %5LI / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 v a ^a Tablo I - Merkez Di i O imere Ili kin Bil filer Ili;kin Bilgiler: Faaliyete Ba;lamasma Mudur /Sorumlunun Telefon [ Faks Merkez Di O iit Adi Ili;kin izin Tarihi Adres Adi ve Soyadi Numarast Numarasi YOKTUR Tabloya Iii;kin ASuklama: / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : TAB LO II a - Yetki eelelerine Ih;kigBilaller Sahip Olunan Yetki Bel eled VerillS Tanhi Sayisi Ahm Satima Aracihk Yetki Belgesi 01/09/1992 ARK/ASA-069 Sermaye Piyasasi Araglammn Kredili Alim, Agiga Satin ve Odung Alma ve Verme I;lemlerl Beiges! 13/05/1998 ARF/KRD-140 Kaldvagh Ahm Satim I^lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicist) 07/01/2014 ARK/KAS-31 Turev Araglann Ahm Satimina Aracilik Yetki Belgesi 08/01/2007 ARK/TAASA Borsa Istanbul A.S. Vadeli I;lem ve Opsiyon Piyasasmda Tablo II/b - Borsa yelilk Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara I1151kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasina Iligkin Borsa Istanbul Yanetim Kurulu 'nun Karar Tarihi : 16/05/1990 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Geli;en t5letmeler Piyasasi Borglanma Araglan Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Vadeli t;lem ve Opsiyon Piyasasi / Sh.5 Yetki Beldeleri(va-fl ar-piya

6 10. Ortakllk, Yonetim Yaplsl ve Aracl Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri tie Ilgili Olarak tmza Yetkisine Sahip $ahlslara Ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortakllk Ya Isl _ Orta m Ticaret Unvam /Adi Soyadi _ SELIM TUFAN BOLKAN TULIN BOLKAN M RARAN Rnl KAN Pay Tutan (TLS Oran%^ 11,812, % 270, % 137, % Tol pam 12,250, % Tabloy n ASuklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayll Olarak %10'undan Fazlasma Sahip Olan TOZel Ki;i Ortaklarm Ortakllk Yapisi 1. TOzel Kill OrtaQin Ticaret Unvam : Orta m Ticaret Unvam/Adi S" Toplam 2. TOzel Kill Ortam Ticaret Unvam Ortam Ticaret Unvam /Ad. Soyadi 0% Pay Tutan (TLS Oran 7 ^... Toplam 0% 3. TOzel Kiyi Ortaom Ticaret Unvam : On m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Toplam / Sh.6

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Genel MUdi)r Adi vesoyadi SELIM TUFAN BOLKAN GSrevi Yonetim Kurulu "Pi Yonetim Kurulu UyesI Yiinetim Kurulu Uyesi Tablo a II kin A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi 8569 Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasl Faaliyetleri tie tlgili tmza Yetkisine Sahip Sahlslar Ads ve Soyad^ Gorevi SELIM TUFAN BOLKAN YONETIM K R-ULU.BASKANI CAVIDAN KONURALP BEYHAN HASPOLAT MALII5LER MUDY - RU 11- "I SERBULENT ICcEK TEFT15 KURULU BASKANI CANAN YILMAZ AVUKAT GUNGOR DEMIR ( OPERASYON YETKILISI 3 Tablo a Ili kin A iklama : Imza SirkUlerinin Tescil ve Ilam Imza SirkUlerinin Tescil Tarihi TrSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: TUrklye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlanna Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari Yatinm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam _i Fon YSneticisinin Unvam A TIPI DEGISKEN FON BASKENT MENKUL DEGERLER A.S.,ISTANBUL PORTFOY YONETIM A.S / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Soma Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalan Birlioi (TSPB ) Tarafindan BA$KENT MENKUL DEIs`ERLER A.$.' ne ve BA$KENT MENKUL DES`ERLER A.$.'nin Ortakiarl, Yoneticileri ve CaIganlanna Uygulanan Idari Para Cezalari He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari Tablo VI/a - BA$KENT MENKUL DE ERLER A.$. ve BA$ KENT MENKUL DEGERLER A.$'nin Ortaldan, Ybneticileri ve Cali;anlan Haidunda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yii Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Gem Se ve n ara si Uygulayan Kurum Uygulanmasma Ili;kin Karar I Uygulanan Gergek/Tiizel Kid Tarihi SPK ^ga^^ryt MENKUL DEGERLER A Idari Para Cezasl Son Duruma Ilifidn Tutan (TL) i Aciklama 21,5601 Tablo VI/b - BA$KENT MENKUL DE ERLER A.$ ' ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Di jer Disiplin Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Konusu Di p m Cezas Uygu anmasma _ Ili;kin Karar Tarihi K ez e I raz= Edilip Edilmediji I Nihai Karar gm / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGfLER 1. Badimslz Denetsi GSrii; Teri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan /06/2015 Tarihli Mall Tablolara ib; kin Ba tmslz Denetgl GorOgu Tablo IX - 30/06/2015 Tarihli Mall Tablolara ili;kln Ba9lmslz Denetyi Gorugii tmstz Den-MO Konu en a Ta o ran Hang Tebll a/tebli lore Gore Havrland is _Ba tms z Dent- -- Yapan KuntltgUn Tlraret Ilnvant. 'LEGAL BA^,IMSIZ DENETi YEMINLI MALE M Ba$tmsta Denetcl GOrDati ARA D _._.. INANSAL BILGILERE ILI$KIN SINIRLI DENETIM RAPORU U$. 4 Balkent Menkul Degerler A.$. YOnetim Kurulu'na Girl; Backent Menkul Degerler A.$.' nin ($irket) 30 Haziran 2015 tarihii ilig ikteki Ozet fi tarihte sons eren alts aylik hesap donemine sit light narlsal durum mblosunun ve aynl degisim tablosunun ve nakit ak, a rahl ncnn,,..., a:_:_: Out kar ve zany ve diger kapsamll gelir tablosunun, ozkaynak dtlnem fi nnnsal?'rkc' oneuml, soz konusu are bir bigimde sunumundan sorumludur ", -rs-, -.a.an n0tn.anmasmaan ve gergege uygun. Sorumlulugumuz, finansal hilnilere iliekin yaptlglmlz smvh denetime dayanarak soz konusu era dtlnem Smtrh denetimin Kapsam. Yaptlglmlz smith denetim, Saudi Baglmslz Denetim St andar d. ( SBDS) 2410 ` Ara Dtlnem laletmenin Yilhk Finansal Tablolarmm Bagtmslz Denetimini YOroten Denet Finansal Bilgilerin, gi Tar afindan uygun olarak yumtaimu Smvh g lor. Ara Baglmslz Denetimi ' no dtlnem finnnsal bilgilere ili5kin slmrh denetim, bagta finansa ve muhasebe konulanndan sommlu kigiler olmak Ozere ilgili kigilerin sorgulanmasl ve analitik prosedorler li uvaulanmasmdan nlncur es Aa--... e di ger smith denetim prosedorlerinin _ q on.., uaautu^z ucnenm ^umaarnanna uygun olarak yapllan ve amacl finnnsal tablolar hakklnda bir gar4 bildirmek ole o b tlnemli nly0de dardv aglmslz d. Sonny olarak enetimin kapsamina klyasla era dtlnem finnnsal bilgilerin south denetimi denetimde, belirlenebilecek denetim girketinin, tam tlnemli h bit baglmslz ususlara vaktf olabilecegine iligkin bir guvence bit baglmslz denetim Wien hildirmem.kte.,:.. saglamamaktadv. Bu sebeple, noouy Smvh denetimimize gore ilisikteki are dtlnem finansal bilgilerin, Bagkent Menkul Degerl er A.$. ' tarihi itibariyle finansal nin 30 Haziran 2015 durumunun, finansal perfonnansmm ve aynl tarihte sona eren alh aylik doneme ili$kin nakit aklslannm TMS 34'e nvonn nlmnk A na....,_ olacak herhangi bir husus dikkatimizi aanaarme varnlalnlza sebep yekmemitir. Legal Bagrmsiz Denetim Yeminll Mail Mil avirlik A.$. Korkut YET Sorumlu Denetyi Istanbul, YOKTUR / 06/2015 Tarihil Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ma Hesap Gruplarl Tablo X'da yer In bilen9o ve gelir tablosu verilerl II -14 esas alinmak.1 saylll tebll0i hokumlerine gore dozenlenen mall tablolar suretlyle hazlrlanml;tlr. Tabia X Tarihli alliances v Ilr Tab unda Yor Alan Ma Hesa Gru tart --., BaQ,mslz Denetimden BaQimsa Denetlmden Ana Hesap Grubs, Ads GScmIS Tutarl L 1. NEN VARLiKLAR Tutan ftl1 II, DURAN VARLIKLAR 22,716, ,191, ,503,0011,m,, IV KISA VADE BOR LAR V. UZUN......r_ ! , _ VL _ OZ SERMAYE _ r 021 _ 778, ,080,637 VII. PASIF TOPLAMI _ 22,375, ,219,560: VIII. D6NEM KAR[ (ZARARI) 28,621,7 2 IX. -NET DONEM KARI ZARARI _......_ ,307 Tabloya 11plan Ayrklama: Tablo X, mall tablolarln Sermaye Plyasasl uyannca Kurul'a Mevzuab gonderim surest re B K son intlkal ettlrllml;tir. h IFS

11 2. Temel YiikiimlUlilkler itiban ile 30/06/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili*i Tablolan /06/2015 Tarlhli Sermaye Yeterilll*l Tablolanna Ili;kln Bablmsiz Denetmi G6rU;U Tablo XI - 30/06/2015 Tarihli Sermaye YeterllllDi Tablolanna Iilkln Ba$imsiz Denetm G6r0;U Ba(limsiz Denedml Yapan Kurulugun,Tiraret Onvam : GAL BA&MSIZ DENETtM YEMINLt MALI MO$AVtRLtic A Bat tmslz Denegl G6rUSU : BA$KENT MENKUL DE ERLER A.$.'NIN TARIHLI SERMAYE YETERLILICI TABLOLARINA ILI$KIN BA6IMSIZ DENETIM GORt)$t) Ba$kent Menkul Degerler A.5. ($irket)' nin tarihi Itibariyle Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri:V, No:34 sayilt Araci Kurumlarin Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine Ili;kin Esaslar Teblig " uyarinca hazulanan tablolarini enetlemi$ bulunuyoruz. SOz konusu tablolardan Ba$kent Menkul Degerler A.$. yonetimi sorumlu olup, bizim orumlulugumuz, yaptigimiz bagimsiz denetime dayanarak bu tablolar hakkinda goru$ bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, Sermaye Plyasasi Kurulunca yayimlanan bagimstz denetim standartlarina uygun olarak ercekle$tirilml$tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasint ve bagimsiz denetimin, sbz konusu tabionun Onemll bir anli$lik Isermedigi konusunda makul bir govenceyl saglamak Were planlanarak yurutolmesinl gerektirmektedir. Bagimsiz denetimimiz, soz konusu tablolardaki tutar ve asikiamalar hakkinda yeteril ve uygun bagimsiz denetim ekniklerinin uygulanmasini, ayrica I$letme yonetiml tarafindan benimsenen muhasebe politikalari lie yapilan Onemli muhasebe tahminlerinin ve bu tablolarin sunumunun uygunlugunun degerlendirilmeslnl icermektedir. Bu kapsamda, agimsiz denetimimizin goru$umuze yeterll ve uygun bir dayanak olu$turduguna lnaniyoruz. Oru$Omuze g6re, Ba$kent Menkul Degerler A.$.'nin tarihi itibarlyle Sermaye Plyasasi Kurulunun Seri:V, o:34 sayih "Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterliligine lii$kin Esaslar Tebllg" uyarinca hazirianan ablolari, soz konusu dozenleme lie Sermaye Piyasasi Kurulunca yayimlanan finansal raporlama standartlan ercevesinde gersegi dogru ve durost bir bigimde yansitmaktadir. aygdarimzla egal Bagimsiz Denetim Yeminli Mali Metavirlik A.$. orkut YET eminli Mali MBravir orumlu Ortak Baadenetgi Tabloya tllgldn Aciklama: YOKTUR BA$KENT MENKUL DEdERLER A.;'nin 30/06/2015 Tarlhll Sermaye Yeterlili*i Tablolan Temel YOkOmIUJUkleri Kar;twndaki Durumu SERMAYE YETERLILMI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEOt (;E%TLt RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI `ABACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILMINE ILI$KIN ESASLAR TEBLI*,I" OLCOTLERI fcergevesinde VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILIlit UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ABACI KURUMLARIN RISKINI TESPtT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDICI ARACLARDAN SADECE BtRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ABACI KURUM FAALIYETLERININ RISK IcERMED±(it ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI ISE ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLt(i OLcOTLERI cercevesinde BIR SIHHATSIZLIK OLDWU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo )II - BA$KENT MENKUL DE&,ERLER A.$.'nin 30/06/2015 Tarlhll Sermaye Yeterlillill Tablolan Temel YUkUmiUlUkleri KarDwndakl Durumu (2) w,,.$ennaye. YeterliliQi Tabem Fazlasi/A02)i jtl)m B. Asgari Uz elmaye (3) FazlasiLAS!gdLL)._..,m Llkidite YUki)rnlUlu^fu02rn,(%).m.... E. Odenmis Serena Fazlasi i L Tabloya tll;kin Apklama: YOKTUR (2) Sermaye yeterllli*l tablolan temel yokomluiuiderine Iligkin detayli Tarahndan DUzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Fonnu "nun "Sermaye YOkUmiOlOklerine tligidn Aytklamalar" bolumonde yer almaktadir. (3) 30/06/ 2015 tarlhl Itlban lie $Irketimlzln whip oldu(u yetkl belpelerine Szsermaye titan TL'dir. _Tutan (T a da Oram % _ Mevzuata Uygunluk 21807,241 Uy9undU UyQuitdur_ undu_r_ 2.03% Uyaundur 9,907,000 U undur istklamalar aci Kurumlar Yeterliil( i blolan Temel MACWram LJC^z r,^

12 TWO XIII - BA$KENT MENKUL DE ERLER A.$.'nin Temel Sennaye Yeterlili ()i Verilerlnln Tebll* Ile Ongbrulen YUkUmIUlQider Karytamdakl Durumunun Dederlendlrilmesi. Araa Kurumun Ternel Sennaye Yeteriiliijr Verilerinin Tamamen/gsmen Tebll} Ile bngbriilen YROM101u1dere Tamamen(Kismen Uygun Olup Olmadi*u B Tebh Ile bngorblen Yukumluluklere Aylunhk/Aylunhklar Olusmussa BS) ftangi Yukrlmlului )e Aylonh m Ortaya fckbi*r ve Aykmhtjm Tutan Hangl YukO (TL) ya da Oram m lol(i e,_ay- "I Orta^ya gi;kr -a A Oran % Tamamen Uygundur BKTIJR nllkra lgnhklann Orta, a_gkmaslnda YOKTUR ki Neden/Nedenler _-...- C._A,Lnl Aylgnbklann Gdder lm Igin N fnan T bider.._ YOKTUR Tabloya fli;kin AQklama: YOKTUR SERMAYE YETCKLALAtil TABLOLARI TEMEL K ML L KLE NE N ACIKLAMALAR A;a}ida yer alan as klamalar Araa Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Pormunun C 2.2. BOlUmUnde yer alan Tablo XITdekl sermaye yetedlii i sonuslannm daha iyi anlaplabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye YeteriilIQ1 Tabam: Seri:V, No:34 sayik Araa Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlili}ine Iliskin Esaslar Tebli*i uyannca sermaye yeteriili}i tabani, Ozsermayeden duran varlikiar ve iii;kill ki;i ve kurumlardan olan alacaklann Indirilmesi suretlyle bulunan tutan fade eder. Ayni Teblitjln 8 Ind maddest uyannca araa kurumiann sermaye yetedili l tabanlan ; sahip olduklan yetid belgelerine tekabul eden asgari Ozsennayeleri, risk karsdioi toplami ve de}edeme gununden Onceld son Os ayda olu5an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangl birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayili Teblitj uyannca, ddenml5 sermaye, emisyon primi, yeniden dejerieme defer arts fonu, yasal yedekier, stato yedekierl, 5zel yedekier, ola*anustu yedelder, di }er yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gesmis yillar zarannin dosolmesl suretlyle hesaplanan tutan ifade eder Ozsermaye yokomlulu}o., Asgarl araa kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda oldukian dzsermayenin asgari tutanni ifade eder. Anilan tutar Seri:V, No:34 sayili TebIl*ln 7 Ind maddesi uyannca her yil Kurul tarahndan belidenir. Asgari 5zsermaye fazlasi Ise, araa kurumun ozsermayesinin asgarl Ozsernaye tutanni a5an krsminr fade eder. 3) Genel Borslanma Smm: Serl : V, No:34 sayrh Teblioln 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilansoda yer alan tom krsa ve uzun vadeli borclan toplami, sermaye yeterlili}i tabanlannin 15 kabm a5amaz. 4) Ukidite YUkum1UIU*ju : Seri:V, No:34 sayrh Teblijln 10 unto maddest uyannca, area kurumlar en az kisa vadeli borclan kadar donen varirk bulundunnak zorunda olup, Ilkidite oram donen varliklann kisa vadelt borslara bolonmesi suretiyle elde edilir. Anilan oran 1'den kusuk olamaz. 5) Asgarl Odenmlg Sermaye: Seri:V, No:34 sayih Tebli4ln 7 nd maddest uyannca araa kurumlann asgari bzsermaye tutannin en az %251 kadar Odenmis veya sikanlmrs sermayeye sahip olmalan z u u u e eder. KENT EGERL / Sh.13 Sermaye Yetediligi Tablosu (2)

13 D. BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.'NiN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK At;IKLANMASINI ISTEDIth DIdER HUSUSLAR YOKTUR / Sh.14 Ek Aciklamalar

14 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERcEoE UYGUN OLDUdsUNU VE FORMUN $irketin FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$K!N CAR! DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANst i I zaini BEYAN EDERIZ. Yetldli Imzalar BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$. Y6netim Kurulu Oyesi BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$. Genel MUdOru Adi Soyadi CAVIDAN KONURALP Adi Soyadi BEYHAN HASPOLAT G6revi YONETIM KURULU UYESI G6revl MA ve IDARI i$ R MUDURU tmza Imza Onvan YONETIM KURULU UYESI Onvan MALI ve IDARI I$LER MUDURU ABIDE-I HURRIYET CAD. NO:211 ABIDE-1 HURRIYET CAD. NO:211 Adres BOLKAN CENTER C BLOK KAT :6 Adres BOLKAN CENTER C BLOK KAT:6 $1$LI / ISTANBUL 5i$LI / ISTANBUL / Sh.15 Beyan ve Imza

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.5.'NiN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU İstanbul, Ağustos 2014 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş HESAP DÖNEMİ 01.01.2015-30.06.2015 ANA ORTAKLIĞIN ÜNVANI Adres

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Citi Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Global Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Global Menkul Değerler

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı