ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIdINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN INFO YATIRIM A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEOINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOdRULUaUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA Ac,IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFOLU ANLAMINA GELMEZ. (1).. tarihli Kamu u Aydinlatma Formu, X nolu tablosu hark olmak i zere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu^larm Kamuyu Aydmlatma Esaslarma 111;kin 5 inci maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi uyarinca.../.../... tarihinde info Yatirim A.5. tarafindan duzenlenmi;tir. 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu Iann Kamuyu Aydinlatma Esaslarma Ili;kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasimn (b) bendi uyarinca 13/08/2015 tarihindelnfo Yatirim A.$. tarafindan duzenlenmigtir / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Dist Or Utlere (Sube, Irtibat BUrosu Acente Ili kin BiI filer Tablo II /a Yetki Bel esine Ili kin Bil iler Tablo II/b Borsa Ovelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Gesterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilailer Tablo III Ortaklik Yaoisi Tablo IV a. Yonetim Kurulu Uveleri v GGenel MUdUr Tablo IV b. Serma a Pivasasi Faali etleri Ile II ill Imza Yetkisine Sahin.Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veva Yoneticisi Olunan Yatmm Fonu/ Fonlari B. HUKUKI DURUMA ILI KIN BILGILER Info YatmmAS ve Info YatmmA S'nin Ortaklan Yoneticileri ve Calisanlar Hakkinda SPK, Tablo VI/a. Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Vii Zarfinda Uvculanan Idari Para Cezalari Tablo VI/b. Tablo VII Tabi VIII Info Yatirim A. S.'ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvculanan Diner Disiolin Cezalari Carl Ozsermavenin %5'ini A an Davalara Ili kin Bil filer Sermaye Pivasasi Kurulu Tarafindan Info YatinmAS ve Info Yatirim A S.'nin Ortaklari, YOneticileri ve Calisanlari Alevhine Son Iki Vii Zarfinda Acilan Ceza Davalara C. MALI DURUMA WSKIN BILGILER Tablo IX 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Banimsiz Denetci GOrUSU Tablo j 30/06/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesao Gruolari Tablo XI 30/06/2015 Tarihli Sermave Yeterlilidi Tablolarina Iliskin Banimsiz Denetci GnrUsU Tablo XII Tablo XIII Info Yatirim AS'nin 30/06/2015 Tarihli Sermave YeterliliOi TablolarTemel YUkUmlUiOkleri Karsisindaki Durumu Info Yatirim A S'nin Temel Sermave Yeterlilini Verilerinin Teblin lie Onporulen YUkUmIUlUkler Karsisindaki Durumunun Denerlendirilmesi INFO YATIRIM A.S.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN D. OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DIGER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. I APIA I L%.i OSLV.LLGn 1. Area Kurumun Ticaret Unvam INFO YATIRIM A.$. 2. Kurulu; Tarihii Ticaret Siciline Tescil Edildioi Yer Istanbul Ticaret Sicil No Merkez Adresi Bayakdere Cad. No:156 Levent / Istanbul 4. Iletillm Bilgileri Telefon No Faks No ;a n Merkezi 5. Internet Adresi. 6. E-posta Adresi. 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi Bo6azi4i Kurumlar / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 o. Meri ez Dip Org u Tablo I - Merkez Di Merkez Di O LEVENT IRTIBAT BUROSU Ut Ad' tiere wube i O Utlere Ili kin B Faaliyete BaIamasma Ili;kin izin Tarihi Irtibat Biirosu Acente) Iliskin Bilailer: il iler Mudur/Sorumlunun Telefon Faks Adres Adi ve Soyadi Numarasi Numarasi Esentepe Mah. Buyiikdere Cad. Levent Ismail Bertug KOCABICAK Loft Residence No:201 A Blok Kat:3 Tabloya Ili 1dn Anklama: I Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Beigesi ve Izin Verilen Yatirim Hizmet ve Faaliyet Izinleri He Borsa istanbul'da Faaliyet Gdsterilen Pazar/ Piyasalar : TABLO II/a - Yetki Bel esine Ili kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Bei ges! Turn Verili Tarihi Sayisi Kismi Yetkili Araci Kurum 02/01/2015 K-004 (367) izin Verilen Yatinm Hizmet ve Faaliyetleri 1. Emir Iletimine Aracilik Faaliyeti Yurt Iyinde Yurt Di;inda l.i. Paylar l.ii. Diger Menkul Kiymetler 1.iii. Kaldiragh Alm Satim I;lemleri I.N. Paya Dayali Turev Araglar l.v. Pay Endekslerine Dayali Turev Araglar 1.vi. Diger Turev Araglar 2. I;lem Aracili ji Faaliyeti Yurt ISinde Yurt Di;inda 21 Paylar Izni Var 2.ii. Diger Menkul Kiymetler Izni Var Kaldiragh Alim Satim I5lemleri Izni Var 2.iv. Paya Dayali Turev Araglar 2.v. Pay Endekslerine Dayali Turev Araglar 2.vi. Diger Turev Araglar Izni Var Izni Var Izni Var 3. Portf6y Aracili i Faaliyeti Yurt Iginde Yurt Di;inda 3.i. Paylar Iii. Diger Menkul Kiymetler Kaldiragh Alm Satim I^lemleri 3.iv. Paya Dayali TUrev Araglar 3.v. Pay Endekslerine Dayali Turev Araglar 3.vi. Diger Turev Araglar 4. Bireysel Portfoy Yaneticili9i Faaliyeti Izni Var 5. Yatinm Dani;manli ji Faaliyeti Izni Var 6. Halka Arza Aracilik Faaliyeti 6.i. Aracilik Yuklenimi 6.ii. En Iyi Gayret Araciligi 7. Saklama Hizmeti izni Var 71 Sinirli Saklama Hizmeti tzni Var 7.ii. Genel Saklama Hizmeti Tablo II/b - Borsa U elik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faali et Gbsterilen Pazar/Plyasalara Ili kin Bll iler Borsa Oyesi Olunmasina tli kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 18/06/;L991 Fillen Faaliyet GSsterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Borglanma Araglari Piyasasi Kesin Alim Satim Pazari Borglanma Araglari Piyasasi Repo - Ters Repo Pazari Vadeli I5lem ve Opsiyon Piyasasi / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortakhk, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Iligkin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya isi Orta in Ticaret Unvani/Adi So adi Pay Tutari (TL) Oran CAN ALP (A GRUBU IMIIYAZLI 92, % GULAY ALP A GRUBU IMIIYAZLI 92, % CAN ALP 12,210, % VAHIT VARDAR % HALKA A K 6,071, % HALKA A IK -- Tolam % Tabloya Ili;kin Ayiklama: Tablo III/ a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Olarak Faziasina Sahip Olan Tuzel Ki i Ortaklarin Ortaklik Yapisi % 10'undan 1. TUzel Kigi Ortagin Ticaret Unvam : Orta jm Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutari (TL) Oran Toplam % 2. TOM Kill Ortadin Mani Orta9in Ticaret Unvani/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran To lam % 3. TUzel Ki i Orta in Ticaret Unvani : Orta in Ticaret Unvani/Adi Soyadi Pay Tutari TL Or n Alip To lam v / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlari Unvam Fon Kurucusunun Unvam Yahnm Fonunun BUYUME AMACLI B TIPI DEGI$KEN FON - INF INFO YATIRIM A.. Fon Yoneticisinin Unvam INFO YATIRIM A / Sh.8 Yatirim Fonlari

8 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu U e leri ve Genel Mudur Adi ve So adi GSrevi VAHIT VARDAR Yonetim Kurulu Ba kam VAHIT VARDAR Genel Mudur VURAL ERGUL Yonetim Kurulu u esi YUSUF ALI ALAN Yonetim Kurulu u esi Yonetim Kurulu esi NUH U R SAVA OZBEY Yonetim Kurulu esi Tablo a Ili kin A ^klama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma I1i kin Genel Kurul Karari Tescil Tarihi TTSG * Ilan Tarihi TTSG Say's' 8810 Tablo IV/b - Sermaye Piyasasl Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Ad' ve Soyadi Gbrevi VAHIT VARDAR Yonetim Kurulu Ba^kani ve Genel Mudur YUSUF ALI ALAN YonetiKurulu n Uyesi ve Genel Mudur Yrd. CENGIZ AKDERE Genel M udur Yrd. le AFgbrma Muduru OZGUR DUZEN SGMK Yoneticisi KEMAL KAPLAN Takas Yetkilisi KEMAL BULUT Portfoy Yoneticisi HANIFEILKAY cetinkaya Operasyon Muduru ve Kredili I^Iemler Sorumlusu YENER DEMIR TUrev AraSlar Muduru Muhasebe Muduru SIBEL GUN NEVIN BOZAN MEHMET INAN BA Turev Araclar Operasyon Sorumlusu Yatirim Dammam Tablo a Iii kin A iklama : Imza Sirkulerinin Tescil ve IIG (*) Ilan Tarihi Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG Sayisi 8814 (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Yonetim Yapisi - lmza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasalari Birligi (TSPB ) Tarafindan Info Yatlrim A.$.'ne ve info Yatlrim A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve cali;anlarina Uygulanan idari Para Cezalari He Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Info Yatlrim A.$.'ne Uygulanan Differ Disiplin Cezalari Tablo VI/ a - Info Yatinm A.$. ve Info Yatinm A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve C,alranlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafmdan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan erece ve arl ara Cezasi Uygulanmasma ili;kin Karar idari Para Cezasi Son Duruma ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Gercek/T0zel Ki;i Tarihi Tutan (TL) Ayiklama ,214 Odendi SPK Info Yatinm A.. b - info Yatinm A.$.'ne Born Istanbul ve TSPB Tarafmdan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Diger Disiplin Cezalan Taboo VI/ Uygulayan Kurum Konusu Disiplin Cezasi Uygu anmasma ili;kin Karar Tarihi SPK N m e Itiraz Edilip Edilmedi i Nihai Karar kil / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Info Yatirim A.5.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Aran Davalara Ili;kin Bilgiler Info Yaturim A.$.'nin Davadaki Durumu (Davah/Davaci) Dava Konusu (Degeri lie birlikte) Tahvil Bono Pi asasmda a kl iril Davah i lemden kaynakianan alacak davasi Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son Afa manin Ozetienmesi Kismen Onama, Kismen Red Tabloya Ili;kin Asiklama 3. Son iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan Info Yatlrlm A.$. ve Into Yatlrlm A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve Calipnlari Aleyhine Asilan Ceza Davalan Tablo VIII - Sennaye Plyasasi Kurulu Tarafindan Info Yatinm A.$. ve Info Yatinm A.$.'nin Ortaklan, Yonetidleri ve C,ah ;anian Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda Asdan Ceza Davalan Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tiizei Ki;i Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tuzel Ki;inin Arad Kurumia Olan Ili;kisi Su Duyurusuna Konu Fiji Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A;amamn Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER Teri ve Bilanyo ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplarl 1. Ba imsiz Denetci Goru; 1. 30/06/2015 Tarihli Mall Tablolara Ili;kin Ba imsiz Denetyi GorU;ii: 1. Mali Tablolara Ili;kin Ba imsiz Denetyi Gorii;ii Tablo IX 30/06/2015 Tarihli Ba imsiz Den e me Konu Ea : i en a Ta o ann Hangs Seri No:29 Tebli e/tebll lere Gore Hazirlandi is Giireli YMM ve Ba imsiz Denetim Hizmetleri A.. Ba imsiz Denetimi Ya n Kurulu un Ticaret Unvani : Olumlu Ba imsiz Dene. Gou u info Yabr,m Anonim 5irketi'nin ("$irket'^ ekte yer alan 30 Haziran 2015 tarihli find 4sal du ei 4ml tablosunun ve nakit aki5 tablosu He onemlira hesap donemine alt kar veya zarar tablosunun, aiger uapsanm y="". ^^^^=w ^. _ lun rnn sinirh denetimini yurutmo$ buuyoruz. 5hicet Yonetimi, soz konusu ara onem ti an muhasebe politikalar,n,n ozetinin ve differ ac^klay,a dipno " Ara rumu ("KGK'^ tarafindan yaytmlanan Tiirldye Muhasebe Standards 34 Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standat lan Ku finansal bilgilerin Karnu k handanmasindan ve gercet) e uygun bir bisimde sunumundan sorumludur. ' ' ^ uygun o lara Donem Finansal Raporiama" Standardma C TM5 34 donem finansal bilgllere ill;kin bir Bonus bildirmektir. Sorumlulugumuz, yapb IrnIz sinirh denetime dayanarak soz konusu ara cinidi Denetimin Kapsam, Raoiledn. isletmenin Ydhk Finansal Tablolannin Yapbilimiz sinirli denetim, Sinirli Bagimsfz Deneam aranuoiui c,.,...,, - -- BaCimsiz Denetimini Yuruten Denetci Tarafmdan Smirk Battims,z Denetimi"ne uygun olarak yurutulmu ; tur. Ara donem finansal bi lgi lere,,5 n sinini ilgili ki;^i erin sorgulak nm eve rnsmn Acnetim _ hasty finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kl viler olmak Were Baaims, De ^ dartlan'nal uygun denetim prosedurierlnin uygulanmasmaan om;ur. qra uuucui bildirmek olan bac,ms,z denetimin kapsam,na k,yasla onemli 6190de ar.,r. olarak yapdan ve amac, finansal tablolar hakkinda bir guru; bir ba*imsiz denetimde belirienebilecek turn onemll hususlara vakif olabileceisine ketin in, ara donem finansal bilgilerin s,n,ri, denetimi, denetim Sir denetim guru;o bildirmemekteyiz. ili;kin Ur guvence satjlamamaktad,r. Bu sebeple, bir ba Irnsiz Sonuc :_u..,...-- Annn,m Sirketi' nin 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla finansal Sinirii denetimimize gore ekte yer alan ara uoneni ii'q mop ^ro durumunun, finansal performansinin ve ayni tarihte sona eren alt, aylik doneme ill;kin nakit aki ;lannin Turkiye Muhasebe n a tine varmarniza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemistir. do^ru ve gerseife uygun bir gorunumunu sa}lamadlyi kaa olarak, na I ihi' BiIan ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplarl r /06/2015 Ta i Tablo X'da yer alan bilanco ve gelir tablosu verileri... hukumierine gore duzenlenen mall tablolar eras alinmak suretiyle hazlrlanmlftlr. Tablo X - 30/06/2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ana Hesap Grubu Ad, I. DONEN VARLIKLAR I. DURAN VARLIKLAR IIIAKTIF TOPLAMI F TV. VADELI BORCLAR V. UZUN VADELI BORCLAR VI OZ SERMAYE VII. PAST TOPLAMI VIII. DONEM KARL (ZARARI) IX. NET DONEM KARI (ZARARI) Tabloya Ili;kin Ayiklama: Ba imsiz Denetimden Geymi; Tutan TL 40,239,742 1,140,960 41,380,702 15,330, ,867,518 41,380,702 1,002, Ba imsiz Denetimden Geymi; Tutari TL 37,434, ,656 38,256,011 13,230, ,947 24,876,852 38,256,011 1,311, I Sh. I I Bagirnsiz Denetim ve Mali Tablo

12 . 06/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili9i Tablolan 2. Temel YUkumIuIUkler Itibarl lie 30/ Tarihli Sermaye Yeterlill*li Tablolanna III;kin Ba Qrmsiz Denetci / 06/2015 Tarihli Sermaye Yeteriili di Tablolanna Ili;kin ea jimsiz Denetyi G6rUgU Tablo XI - 30 : Denetimi / Yapan Kurulu*un Ticaret Unvanr.;GUreli YMM ve Ba9imsiz Denebm Hizmetieri A.$. BaOimsu Ba*jlmsiz Denettr Gore;u : incelenml$ Ara Donem bilanco vegelir tablolarindan hareketle info Yatinm Anonim $irketi' nin tarihll YukumIGI C Hesaplama ve delay tablolanni hazirlami5 oldu}u Risk KarSlli i, Sermaye Yeterliliiji Tabani ve Likidite bl lann Sermaye Piyasasl Kurulunca yayimlanan Seri: V Teblii) No incelemi; bulunuyoruz. Incelemelerimiz, sozkonusu ta o iij ine flikin Esasiar Teblii)i" hukumierine uygun olarak 34 "Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeterlil handandl}mm tesbitine yonelik olarak yapilmigbr. YeterliliAl Tabam ve Likidite YukQmlulu7u Hesaplama Tablolannin GorugumOZe gore; s6z konuw Risk Kar$iIi}l, Sermaye blolanndan hareketie Sermaye Piyasasi Kurumu tarafindan Info Yatinm Anonim $irketi'nin incelenmi; finansal ta icimde hazutandici anla;dmi;tir. yayimlanan Seri: V Teblli No:34 hukumlerine uygun olarak dot ru or b Tabloya Ili;kin Ayrklama: 2.2. INFO YATIRIM A.$.'nln 30/06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlill * I Tablolan Temel YUkumIOIUkieri Karoisindaki DurumU OE$ITLI RISKLERI SERI:V, SERMAYE YETERLILIdiI TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEt I ABACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERLILItINE ILI$KIN ESASLAR NO:34 SAYILI " OLCOTLERI OERSEVESINDE VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE TEBLIr,`I" NUN ABACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE YETERLILItI UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULU TAKIP ETMEKTE KULLANDIO I ARAO, LARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODARI K ARZ ETMESI ABACI KURUM FMLIYETLERININ VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLU RISK IOERMEDIdii ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARIHTE MEVZUATA,EROEVESIND BI SIHHATSIZLIK OLDUtU ANLAMINA GE MEKTED'IR.NDA SADECE TEBLI^a 06/2015 Tarihli Sermaye Yeterlili(11 Tablolan Temel YUkumlulUklerl Tablo XII - Into Yabnm A.$.'nin 30/ Kar;rsindakl Durumu (_) A. Sermaye Yetermigi Mani Fazlast /A5i7i (TL) B. Asgad OzsermaYe (3) Fazlasi /AGI*I (TL) C. nelborc anma Sinin..(%)... _.. D. Likidite Yukumlulu}uOrarn (%) E. Odenmis Sermaye Fazlas /AQ i (TL) Tabloya III;kin Ayiklama: Tuten^TL)., ya,de gram _ F., Mevzusta uy^unluk 15,118,541 15,867,518 : 15,967,325 aye yeterlilioi tabiolan temel yukomiuluklerine iligkln detayli aciklamalar "Araw Kurumlar 1 Kamuyu Aydinlabna Formu " nun "Sermaye Yeterifli(jl Tablolan Teme1 Fm Tafinda n DUzenlenecek a Uklerine Ili kin Agiklamalar" b6lumunde yer almaktadir. (3) 30/06/ 2015 tarihi Ibban lie $irketlmlzin sahip oldu ( lu yetid belgelerine karfilik gelen cars asgari 6zsermaye tutan TL'dir. 1 Y 12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1) Sh.

13 Tablo XIII - of YYabnm A.$.'nin Temel Sermaye Yeterlili*i i 01118rinin 7ebllh lie ngorulen YUkumlulUkler Kar;ismdaki Durumunun De*edendirlimesr rinin Tamamen/Klsmen Tebli} lie Ongoriilen Tam-amen Uygundur A. Arad Kurumun Temel Sermaye Yeterliliy i Verile Yukumluluklere Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadi is B. Tebliii He Ongorulen Ydkur iuluklere Ayknhk/Ayklnhklar Olu5mursa; 81) Hangi Yukumluluije Aykmh In Ortaya C,ikb i ve Aykmh}m Tutan ( TL) ya da Oran' (%): Hangi Yukumlulu}e Aykmh fl Ortaya Qkb r Tutan ( TL) ya da Orani (%) 82) Aykinpk/Aykmlrklannortaya cikmasindaki Neden /Nedenler: C. Aykmhk/Aykmliklann Giderilmesi kin Alinan Tedbirler; Tabloya iil kin Agrklama: SERMAYE YETERLIL I TABLOLARI TEMEL Y K ML L KLE NE $ N AC^IKLAMALAR -K dinlatma C 2.2. Btllumunde yer n ala ntablo XII' deki Ssermayeryeter1il iyi soniuciannanl daha iyi a la; labilmesini t m nen verilmektedlnun 1) Sermaye Yeterllli*l Tabani : Seri:V, No:34 saylli Araci Kurumlarin Sermayelerine ve Sermaye Yeterlilliine llis(in tabani, ozsermayeden duran varlkiar ve ili5kili kiei ve kurumlardan olan Esaslar Teblioi uyarinca sermaye yeterlilii)i alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutari ifade eder. Ayni Tebli*ln 8 inci maddesi uyannca araci kurumlann sermaye yeterliliii tabanlan ; sahip olduklan yetki belgelerine tekabuu^i ede n asgarl O ermaye az olisk kar ilit}i toplami ve deoerleme gununaen vmvm u u Uy or-- ^.-r..., - - Odenmis sermaye, emisyon priori, yeniden I.-1,v u yannca, 2) Asgari Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayih deoerleme defer artie fonu, yasal yedekler, state yedekleri, Ozel yedekler, ola^anusl0 yedekler, differ yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gesmi; yrllar zarannin du5ulrnesi suredyle hesaplanan tutan ifade eder. Asgad ozsermaye yukumlul0iu, araci kurumlann sahip olduklari yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsennayenin asgari tutanni ifade eder. Anilan tutar Seri:V, No:34 saydi Tebli in 7 ind maddesi uyannca her yd Kurul tarafindan belirlenir. Asgari Ozsermaye faziasi ise, araci Kurumun Ozsermayesinin asgari Ozsermaye tutanni a;an kismrn ifade eder. : Seri:V, No:34 saydl Teblitjln 9 uncu maddesi uyannca, araci kurumlann bilangoda yer alan 3) Genel Borslanma Srnrn kiss ve uzun vadeli borslan toplami, sermaye yeterlili6i tabanlannin 15 Kahn a;amaz. tum annca 4) Likidite YukUmlulu*u: Seri:V, No:34 saydi 10 uncu addesi ya nka, rkci kururniaborslara kisa va esi borglari kadar donen yank bulundurmak zorunda olup, li1 oran suretiyle elde edilir. Andan oran l'den kucuk olamaz. : Serl:V, No:34 saydi Teblit)ln 7 nci maddesi uyannca araa kurumlann asgan Ozsermaye 5) Asgari Odenmig Sermaye tutannin en az %251 kadar Odenmi$ veya Sikarllmi$ sermayeye sahip olmalan zorunluluiunu ifade eder. Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2) /

14 D. INFO YATIRIM A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK AcIKLANMASINI ISTEDItI DICER HUSUSLAR Yoktur / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERC,,EGE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO2,`RU OLARAK YANSITTIt,INI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar INFO YATIRIM A.$. Ydnetim Kurulu Uyesi INFO YATIRIM A.$. Genel MiidiirU Adi Soyadi IYusuf All ALAN Adi Soyadi Vahit VARDAR GSrevi Genel Mudur Yardimasi Gdrevi igenel Mudur Irma Irma Unvan 'Gene) uduryardimasi Unvan igenel Mudur Adres BUyukdere Cad. No: 156 Levent/Istanbul Adres BUyUkdere Cad. No:156 Levent/Istanbul / Sh.15 Beyan ve Imza

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

24.09.2012 06.08.2012 KB 596/574 1.Tertip 200.000.000

24.09.2012 06.08.2012 KB 596/574 1.Tertip 200.000.000 BU ĠZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIġININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĠRLĠKTE TASARRUF SAHĠPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci BU İZAHNAME, FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARINDA, FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 75,000,000 PAY 4. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 75,000,000 PAY 4. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı