ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$idN CARI DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTldINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN Al CAPITAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE -, HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHOT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AC,IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (1) 00/00/ 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak Uzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu5larm Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendi uyarinca 00/00 /2015 tarihinde Al CAPITAL YATIRIM.MENKUL DEGERLER A.S. tarafindan d0zenlenmi^tir. 31/03/ 2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayih Araci Kurulu5lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili3kin Tebli*inin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi uyannca 27 /05/ 2015 tarihinde Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. tarafindan duzenlenmi;tir / Sh.1 *11 11 Taahhut

2 I INDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER TablO I Merkez Disc Or^Utlere (Sube Irtibat BUrosu Acente) Iliskin BilDiler Tablo II/a Yetki Beloelerine Iliskin Bilailer Tablo II/b!Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faalivet Gosterilen Pazar/Pivasalara Ilis kin Bilailer Tablo III Ortakhk YaDisi Tablo IV/a YOnetim Kurulu Uveleri ve Genel MOd0r Tablo IVfb 111 Sermave Proasasi Faahvetlen Ile Ilcili Imza MO! Ie Sahib Sahislar Tablo V Kurucusu ve/veya YOnehcisi Olunan YaUnm Fonu/FOnlan B. HUKUKI DURUMA ILIKIN BILGILER _ Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DECERLER A S vi Al CAPITAL MENKUL DECERLER Tablo VI/a. A.S.'nin Ortaklan YOneticileri ve alisanlari Hakkinda SPK Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki YiI Zarfinda Uvaulanan Idari Para Cezalan Al CAPITAL YATIR Tablo VI/b. IM MENKUL DECERLER A.S. rie Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Vii Zarfinda Uyaulanan Diaer Disiblin Cezalan TOio VII Cari Ozsermayenm -5 ini Asan Davalara Ili kin Bil filer Sermave Pivasasi Kurulu Tarafmdan Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DECERLER A S A S Tablo VIII five Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEOERLER A $'nin Ortaklari YOneticileri ve ah anlari Ale hine Son Iki Yil Zarfinda A ilan Ceza Davalara MALI DURUMA W KIN UN BILGILER Tablo IX 31/03/2015 Tarihli Sermave YeteriiliAi Tablolanna Iliskin Badimsiz Denetci GOrUsU Tablo X,31/03/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda YO Alan Ana HesaD Gruolan Tablo XI 131/03/2015 Tarihli Sermave Yeterlili2ji Tablolanna Iliskin Ba^imsiz Denetci GOrUsU 11 Tablo XII Tablo XIII D. Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEOERLER A.S. 'nin 31 /03/ 2015 Tarihli Sermave Yeterlili8i Tablolan Temel YUkUmlulUkleri Karsisindaki Durumu' Al CAPITALYATIRIM MENKUL DEOERLER A 'nin Temel Sermaye Yeterlili8i Verilerinin (Teblj He Onaorulen YUkUmlolUkler Karsisindaki Durumunun Dederlendirilmesi Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DECERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIOI DICER HUSUSLAR 1BEYAN VE IMZA / Sh.2 ' Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. 1Araci Kurumun Ticaret Unvani 'Al CAPITAL!MENKUL DErx, ERLER A. $. 2.1Kurulug Tarihi Ticaret Siciline Tescil Edildidi Yer ; ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU Ticaret Sicil No, Beybi Giz Plaza Meydan Sok No 1 Kat 2 D:5-6 MASLAK Ileti;im Bilgileri..., Telefon No 0212 _ L FaksNo cagn Merkezi 5 Internet Adresi ',www.alcapital.com.tr 6. E-posta Adresi I 7. 1Kayith Olunan Vergi Dairesi MASLAK Al C MENKUL Beybi Giz Plaza Kat:2 0:5-6 D / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 8. Merkez Dili Orgutlere (5ube, Irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Dip Orgiitlere Ili;kin Bilgiler Faaliyete Ba;lamasma Merkez Di;i Orgut Adi Iliskin izin Tarihi Suadiye Irtibat BUrosu Izmir Irtibat BUrosu Ankara Irtibat Biirosu" MiidUr/Sorumlunun Adres Adi ve Soyadi 'BaOdat cad murato^lu Apt No 341 Emre Secen Saski n ba kka l ISTANBUL 1476 Sokak No:2 Aksoy Plaza Kat 7 Baglmsiz Boliim :12 Alsancak Kona k Sertas Ekeke Selanik Cad 51/S Cankaya Ankara Melih Berkin Birak ' Kukur[lu Mah Ba^aran Sok No:6 Osmangazi Bursa 'Ersin Guveṇ Yenid an Mah Cumhuriyet Cad N ::30'x' kat:4-5 Kinkkale Hacl Okke; Demir Telefon Faks Numarasi Numarasl ' ? J Tabloya Ili;kin Aslklama:,TIRIM Ft A.'$... Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih 2015/16 saylh bulteni ile Izmir ubemizin Irtibat burosu olarak faaliyetine devam e / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri. ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar : T!,! P II/a - Yetki Belgelerine Ili;kin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Verli Tarihi Sayisi Alim Satima Araalik Yetki Belgesi 28/05/2013 ARK/.ASA-412 Sermaye Piyasasi Araglannin Kredili Alim, Agiga Sate; ve Odung Alma ve Verme I^lemleri Belgesi 25/03/2008 B.02.1.SPK.0.16 Halka Arza Aractlik Yetki Belgesi 28/05 / 2013 I ARK/HAA-324 Tiirev Araglann Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi - Vadeli I;lem ve Opsiyon Borsasi A.$.'de 28/05/2013 ARK/TAASA-219 Portfoy Yi neticili i YetkiBelgesi 28 /05/2013 ARK/PY 288 Yatmm Danigmanligi YetkiBelgesi 28 /05/2013 ARK/YD-261 Kaldiragh Alim Satim I5lemleri Yetki Belgesi (Piyasa Yapicisi) 28/06/2013 ARK/KAS-25 Tablo II/b - Borsa Uyelik_Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faaiiyet Gosterilen Pazar/ Piyasalara Iliskin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasma 1ligkin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi Fiilen Faallyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara tii ;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Yapisi Orta n Ticaret Unvam /Adi Soyadi GULER YATIRIM HOLDING A.4. MURAT GULER FATMA KARAGOZLO Pay Tutan (TL) 22,450, ,800, ,000.00E Oran (%) % % % Toplam 0^ 25, % Tabloya Ili;kin Asiklama: I'll Sermaye Piyasasi Kurulu ' nun tarihli E.6140 sayil. yazisi ile Sermaye artbrimimiz ve ortaklik yapimizdaki degigiklik kabul edilmiftir. Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Oiarak %10'undan Faziasina Sahip Olan Tiizel Ki;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi 1. Tiizel Kill Orta*in Ticaret Unvam : Oita*m Ticaret Unvam/ Adi Soyadi Pay Tutan (TL) l Oran (%) MURAT GULER 916,550.00; % DI ER HALKA ACIK KISIM 8,083,450.00[ , 1%, Toplam 9,000, /0 2 Tuzi l W Ortaom Ticaret Unvam Orta9m. Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran (%) Toplam Tuzel Ki t O"oin Ticaret Unvam : Ortagm Ticaret Unvani /Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran (%) Toplam 0.00; / Sh.6 Mash : 1 capi Me s No: : lik Yapisi

7 Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uyeleri ve Gene Mudur Adi ve Soyadi Gorevi MURAT GULER Yonetim Kurulu Ba kanl AY E TERZI Yonetim Kurulu Uyesi ENDERAHIN Yonetim Kurulu Uyesi PERAT GULER!Yonetim Kurulu Uyesi BULENT KIRIMLI Yonetim Kurulu Uyesi ASIYE GULER ;Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Ili;kin ASiklama : Yonetim Kurulu Uyelerinin Atanmasma Iii;kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (19) Ilan Tarihi TTSG Sayisi ! 8828 Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri tie Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Ad' ve Soyadi Gorevi iyonetim Kurulu Bafkanl [AE Genel Mudur AKBAL!Gene) Mudur Yrd Tabloya Ili;kin ASiklama : Imza Sirkulerinin Tescil ve Ilam Imza Sirkulerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi (*) TTSG: Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi Al MENKl3L D Beybi Giz Plaz, Kat:2 0: MaSVkV.D.3$ a1 ca a: A / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya YSneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yabnm Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Fon Yuneticisinin Unvani / Sh.8 Yatirim Fonlan

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;Ian Birli0i (TSPAKB) Tarafindan Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'ne ve Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'nin Ortaklari, Ybneticileri ve califanlarina Uygulanan Idari Para Cezalari lie Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalan Tablo VI/a - Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ve Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'nin Ortakian, Y6neticileri ve C,ah;anlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalan Uygulayan Kurum YOKTUR Se ve n Para si Uygulanmasma Ili;ldn Karar Uygulanan Gengek/TUzel Ki;i i Tarihi Idari Para Cezas. Tutan (TL) Son Duruma Ili;kin A^klama E Tablo VI/b -Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son lid Yd Zarfinda Uygulanan Di*er Disiplin Cezalan Disiplin Cezasi Uygu anmastna K N m e Itiraz Uygulayan Kurum Konusu Ililldn Karar Tarihi Minn Ediimedi ji Nihai Karar YOKTUR / Sh.9 Hukuki Durum (1)

10 2. Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.' nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl Ozsermayenin %5'ini Alan Davalara IIi;Idn Bilgiler Al CAPITAL MENKUL DEGERLER I A.$.'nin Davadaki Durumu Dava Konusu (Dederl He biriikte) ( Davah/ Davact) Dava Asdma Tarihi Davada Gelinen Son mamn Ozetlenmesi Tabloya Ili;ldn Agklama --3. Son Iki Yd Zarfinda Semiaye Piyasasi Kurulu Tarafindan -Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. ve Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Ortakian, YSneticileri ve C,ali;anlari Aleyhine Asilan Ceza Davalan Tabio VIII - Sermaye Piyasasi Kundu Tarafindan Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$. Ve Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.*.'nin Ortakian, YSneticileri ve C,ali;anlan Aleyhine Son Iki Yd Zarfinda Agian Ceza Davalan Hakkmda Sus Duyunisunda Hakkmda Sus Duyunrsunda Bulunulan Gersek/Tdzel Ki inin Bulunulan Gercek/Tiizei Kill Arad Kurumla Olan Ililkisi ; Sus Duyunisuna Konu Fiji Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son A;amamn Ozetlenmesi / Sh.10 Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KiN BILGILER 1. Ba imsiz DenetSi GorOvIeri ve Bilanco ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplari /03/ 2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba9imsiz Denetgi Gore;ii Tablo IX - 31/03/2015 Tarihli Mali Tablolara III;kin Ba 'msiz Denetgi Gorii>i'0 nmsiz Den me Konu EcIllen Mall a o ann ang Tebli#e/Tebll9lere Gore Hazirlandi*r SPK Seri II sa imsiz Denetimi Yapan Kurulu;un Ticaret Unvam: saoimsiz DenetSi Gorug ;_ 1' S / 03/ 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hemp Gruplan Tablo X'da yer alan bilango ve gelir tablosu verileri SPK Seri:II hukomlerine gore duzenlenen mall tablolar esas alinmak suretiyle hazirlanmiflr. Tablo X - 31/03/ 2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ba*,msiz Denetimden Baoimsiz Denetimden Ana Hesap Grubu Adi Gegmemig Gegmig Tutan TL Tutan TL I. DONEN VARLIKLAR if DURA_NVARLI ` III. AKTIF TOPLAMI 28,402,867 22,065,065 IV. KISA VADELI BORCLAR L V. UZUN VADELI BO_RCCLAR VI. OZ SERMAYE VlI. PASIF TOPLAMI VIII. DONEM KAKI (ZARA^_ IX. NET DONEM KARI (ZARARI)

12 2. Temel Yiikumlulukler Itlban lie 31/03/ 2015 Tarihli Sermaye Yeteriili9i Tablolan /03/2015 Tarlhll Sennaye Yeterlili $I Tablolanna tli Idn Ba*(ms z Danetsl G6r11;a Tablo XI - 31/03/ 2015 Tarlhll Sennaye Yeterllll$I T bblolanna i/mn Ba*(msu: Denetsl G6rUfU Baj^^ms^z"Denetlmi,Yapan Kuruluyun Tlcaret Onvan.q BaOlmaa n.nstri CAdr.n ""- ""' Al CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$.'nln 31/03/2015 Tarihil Sennaye Yeterll1l$1 Tablolan Temel YUkUmlUloklerl Karpsmdaki Durumu SERMAVE YETERLILIGt TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABILECEGt SE$Iyi3 RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI " ABACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SER14AYE YETERLILI INE ILt $KIN ESASLAR TEBLttxst" OLcorLERt cerc,evesinde VE BELLI VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILId t UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIGI ARASLARDAN SADECE BIRtSINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKt VERILERIN BELLI BIR TARINTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYE TLERtNIN RISK IcERMEDItI ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELLI BIR TARINTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESI IN ARACI KURUMUN MALI DURU14UNDA SADECE TEBLfla OLSOTLERI c,ersevesinde BIR SINNATSIZLIK OLDUOU ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII -Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE(±ERLER A.$'nln 31/03/2015 Tarlhil Sermaye Yeterllllol Tablolan Temel YUkfmlUIUkierl Kaq(smdakl Durumu ( )' Sennaye Yeterhl l Tabani eta^ ) ya da Oram (%) Mevzuata Uygunluk Genet Fazla e II^ ygandur ^.," 5,203,315 U tlzsertnaye (') Fazlas^A! (T ,052 yyqundur C. Genet BorSlanma Sinm (%) I 0.55% Uyqundur D_Uwdite YukOmlUlU U Oran "(%l 80' K U yqundur E. odenmis Sermave Fazlasl/Aa6, (TḺ)- TL) 1446 ' Uybundar Tabloya Iligkin Apklama: (2) Sennaye yeterilllql tablolan temel yokumluluklerlne liigkin detayli aclklamalar Taraandan DUzenlenecek Kamuyu Aydmlahna Formu"nun. Sannaye Yeterlill$i YOkOmIOIOkledne Ilykin Apklamalar" boluminde yer almaktad(r. YATI IRL6 (3) 31/03/ 2015 tarihl Itiban lie $Irketlmlzin sahip oldu9u yetki belgelerlne kagdik 6 zsermaye tutan & ,92: TL' dir / Sh.12

13 Tablo XIII -Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DECERLER A.$.'nin Tempi Sermaye Yetedillil Verilerinin Teblla lie OngorUlen YOkUmIUlulder Karpsrndakl Durumunun Deaedendidlntesi A. Araa Kurumun Temel Sermaye Yetedill*I Verilerinin Tamamen/Kismen Teb)l} Ile Ongorulen Tamamen Uygundur Yukumluluklere Tamamen/Kismen Uygun OIup Olmadi ji: ^^ ^ B. Tebk ile OU90Nlen Yukumluluklere Aylunk A nhklar OluSmussa. Bl) Rang! YOkdmlulu}e Aylunh}m Ortaya Qkbir ve Aykinhom Tutan (TL) ya da Orani Hargr Yukumlulu e A ph m 0rta)ra clkh Tutan TK da 0ranjL% 82)A*nh A nhklann Ortaya ikmasindala Neden Nedenler c^a m!ixia... nhklann Gidenlmesi ttin Alman TedbideL_ ii Tabloya tllgidn Agrklama: SERMAYE YETERLUOt TABLOLARI TEMEL K ML L KLE NE N ACIKLA14ALAR A$a ida yer alan agklamalar Araa Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Farmunun C 2.2. BOlumunde yer alan Tablo XII 'deki sermaye yetedilll i sonuglannm daha M anla ;ilabilmesinl teminen verilmektedir. 1) Sermaye YetediliQl Tabani : Sed:V, No:34 saydr Araa Kurumlann Sennayeledne ve Sermaye Yetedlli*ine Ili;kin Esaslar Tebli}i uyannca sermaye yetedlli*i tabani, Ozsermayeden duran vadrklar ve ili;kili ki'l ve kurumlardan olan alaaaklann Indirilmesi suretyle bulunan tutan fade eder. Ayni Teblioln 8 inci maddesi uyannca araa kurumlann sermaye yetedili*i tabanlan ; sahip olduklan yetid belgeledne tekabul eden asgad Ozsennayeled, risk karghjr toplamr ve dejedeme gononden Oncekl son us ayda Susan faallyet giderled kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye: Ozsennaye, Sed:V, No:34 saydi Teblio uyannda, odenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de)erleme deer arts; fonu, yasal yedekler, statu yedekied, Ozel yedekier, ola*anusto yedekler, di}er yedekler ve net donem kan/zaran kalemlerl toplammdan gegnl$ ydlar zarannin du;ulmesi sbretyle hesaplanan tutan ifade eder. Asgari ozsermaye yukumlolu 0, araa kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan Ozsermayenin asgad tutanni fade eder. Milan Mar Sed:V, No:34 sayih Tebli}1n 7Ind, maddest uyannca her yii Kurul tarafindan belidenir. Asgarl ozsennaye fazlasi ise, araa kurumun Ozsermayeslnin asgari o.sermaye tutanni awn kismini fade eder. 3) Genel Bordlanma 5mm : Serl:V, No:34 sayih TeblIoln 9 uncu maddest uyannca, area kurumlann bilansoda yer alan tom kisa ve uzun vadeli borylan toplamr, sermaye yeterliliiji tabanlannin 15 katini a;amaz. 4) Likidite YUkUm1Ulu*0: Sed:V, No:34 sayrh Teblioln 10 uncu maddest uyannca, area kurumlar en az kisa vadeli borglan kadar donen vadik bulundunnak zorunda olup, likidite orani donen vadiklann krsa vadeli borciara bolunmesi surebyte elde edilir. Anilan oran 1'den ko Uk olarnaz. 5) Asgarl Odenmi; Sennaye: Sed:V, No:34 saydi TebllC1n 7 rid maddest uyannca area kurumlann asgari ozsermaye tutannin en az %251 kadar odenmi; veya Dkanlmig sermayeye sahip olmalan zorunlulu junu (fade eder. (Mask incams Na' 75482) / Sh.13 Semrafe'ediligi Tablosu (2)

14 D. Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DECERLER A.S.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDICI DICER HUSUSLAR Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarihll E.6140 say.h yazisi He Sermaye arthnmimiz ve ortakhk yapimizdaki de*i;iklik kabul ' edilmigtir / Sh.14 "EKAciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GERC,Eb`E UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOaRU OLARAK YANSITIMINI BEYAN EDERIZ. Yetklli Inizalar Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Yonedm Kurulu ()Yew Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Genel MGdUrii Ad. Soyadi MURAT GULER Ad, Soyadi TAMER AKBAL Gorevl Yonetim Kurulu Bag ni Gorevi Genel MudUr Yardimcisi Imza MENK D G R S. A6. O. ;: l Bsr^ PI k - ANBUL Ka+:2 0:54s Irma P1C CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGER A $- BaYbi Gtz Plus sok R L Kt2 D: P Maslak V.D.3H8 D TiC.. Mas V..alCapjW.0D M p MC: WISO 150 t6' Onvan etim Kur Iu Bagkam Onvan Gene I M u rdlmclsl Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok No:1 Kat2 Adres D:5-6 Maslak ISTANBUL Beybi Giz Plaza Meydan Sok No:1 Kat2 D:5-6 Maslak ISTANBUL / Sh.15. Beyan ve Imza

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR.

OYAK MENKUL DEGERLER A.S.'NIN 200.000.000. PAY 1. TERTIP A TIPI DEGISKEN FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZINA ILISKIN IZAHNAMEDIR. BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

[Sğı 3] SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL

[Sğı 3] SAYILI KARARI İLE İŞLEME TARAF ORTAKLIKLARIN GENEL ,. MIGROS TİCARET ANONİMŞİRKETİ NİN ADES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AMAÇ GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE EGEDEN GIDA TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONIM ŞİRKETİ Nİ DEVRALMA YOLUYLA

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010 30.09.2010 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı