BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Faik IÞIM - Ekrem KAFTAN Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: ÞUBAT 2007

3 ÖNSÖZ Deðerli Çevre Dostlarý; Toplantýlarda, seminerlerde konuþulan konular verilen faydalý bilgiler yazýya dökülmedikçe kalýcý olmazlar ve onlardan yeteri kadar faydalanýlamaz. Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar 6. Çevre Þûrâsý nda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, çevre ile ilgili teklifler, þuraya yönelik olarak yapýlan yarýþmalarla ilgili metin ve resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Þûrâ ya, Lise ve dengi okullarýmýzý temsilen 11 öðrencimiz katýlmýþlardýr. Salonda, öðretmen ve öðrencilerimizin çoðunlukta olmasý dikkat çekmiþtir. Ben, bu yazýyý da vesile yaparak, özellikle onlara diyorum ki; Saygýdeðer hocalarým, sevgili öðrencilerimiz, Baðcýlarýn çevre dostlarý, biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceði ve mimarlarýsýnýz. Baðcýlar sizlerle daha da güzelleþecek. Ýnsanýmýz sizlerle daha da mutlu olacak. Ülkemiz sizlerle gurur duyacak. Onun için sizlerin bedenen, ruhen ve bilgi birikimi olarak, eðitiminize, geliþiminize büyük önem veriyor ve hiçbir fedakarlýktan Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný kaçýnmamaya gayret ediyoruz. Sizler de bizim bu hassasiyetimizi göz önünde bulundurarak daha çok çalýþacak, kendinizi daha iyi yetiþtirecek, böylece, ülkemiz ve insanýmýz için daha iyi hizmetler üreteceksiniz. Baðcýlar olarak, Türkiye olarak, bilinçlenecek, kalkýnacak ve yükseleceðiz. Ben buna yürekten inanýyorum. Ben, sizlerin Belediye Baþkaný olarak, Baðcýlar ýn, caddeleri, sokaklarý, parklarý ve meydanlarýyla, fiziken geliþip güzelleþmesi kadar, hatta daha da fazla, Baðcýlar da yaþayan insanlarýmýzýn, kültürel ve sosyal açýdan geliþmesini arzu ediyor ve bunun gerekliliðine inanýyorum. Nasýl eder de çocuklarýmýzý, gençlerimizi daha iyi eðitebilir, halkýmýzý bilinçlendirebilir, onlara daha iyi hizmet verebiliriz diye kafa yoruyor ve bunu planlarýný yapýyorum. Çevre Þûrâsý etkinliðimiz ve bu kitap, ayný amaca yönelik olarak hazýrlanarak halkýmýzýn istifadesine sunulmuþtur. Çevre Kulübümüzün katkýlarýyla hazýrlanan bu kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý temennisiyle saygýlar sunuyorum.

4 Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn öðretmenlerimiz, kýymetli veliler, deðerli çevreciler, size ait olan, sorumluluðunuzu üst seviyede konuþacaðýnýz, deðerlendireceðiniz anlamlý güne, þûrânýza hepiniz hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili misafirlerimiz, bir çok ilçelerde, hatta illerde çevrenin adý bile hâlâ anýlmazken ilçemizde biliyorsunuz çevre haftasý kapsamýnda, Haziran ayýnda biliyorsunuz devasa organizasyonlar yapýlýyor. Çevreye ne kadar duyarlý olunduðunu bu organizasyonlarda da görüyoruz. Ve þimdi genel anlamda çevreye iliþkin neler yapabileceðimizi, hem de özel anlamda Baðcýlar da neler olduðunu kýsmen gördük ama, biz daha Baðcýlar özeline inmek istiyoruz. Bu manada Baðcýlar Belediyesi Çevre Kulübü Baþkaný sayýn Nurhan Erarman dan bilgi almak istiyoruz. Alkýþlarýnýzla. 5

5 Nurhan Ererman (Çevre Kulübü Baþkaný) Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Kaymakamým, sayýn protokol, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlarým, 6. Çevre Þûrâsý na hepiniz hoþ geldiniz. Biliyoruz ki; Yeryüzündeki her þey bir düzen içinde yaratýlmýþtýr ve tabiattaki her þey kendi kendini yenileyen, kendine yeten bir ekolojik sistemle dengesini koruyor. Ýnsanlar doðayý sorumsuzca sömürüp, doðal kaynaklarý tükenme noktasýna getirince, doðada çevre sorunlarý kanayan bir yaraya dönüþüyor. Oysa, emanet alýp geleceðe emanet edeceðimiz dünyamýzda yaþamak için, hava-su-toprak korunmasý gereken hayat kaynaklarýmýzdýr. Ýnsan neslinin devamý ve saðlýðýmýz doðanýn bize sunulduðu þekilde korunmasýyla mümkün olur. Bu nedenle sorumluluklarýmýzýn farkýna varmalý, kendimize ben ne yapabilirim, ya da eksiklerim neler diyebilmeli ve hiç vakit kaybetmeden çevre seferberliðine katýlmalýyýz. Her birey çevreci olmalý, geleceðini korumalýdýr. 6

6 Kasým 2005 tarihinde, Baðcýlar Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen toplantýda Baðcýlar Çevre Kulübü nün yýllýk kurultayý gerçekleþtirildi. Baðcýlar ýn her mahallesinden, halkýn güvenini kazanmýþ seçkin kiþilerden oluþan Çevre Meclisi seçildi. Bu Meclis Yönetim Kurulunu seçtikten sonra, baþta Kaymakamlýk ve Belediyemiz olmak üzere kurum ve kuruluþlara ziyaretler yapýldý. Yeni bir yýllýk çalýþma planý hazýrlandý. Bu plan çerçevesinde halký çevre sorunlarýna karþý duyarlý ve bilinçli hale getirmenin yolunun eðitim olduðu kanaatiyle önce okullarýmýz dedik ve öðrencilerimiz diye düþündük Eðer öðrencilere çevre bilinci, sorumluluðu ve duyarlýlýðýný, bunun birer vatandaþlýk görevi olduðunu, çevre sorunlarýnýn doðumdan ölüme kadar toplumun her kesimini ilgilendirdiðini, günümüzün ve yarýnýmýzýn buna baðlý olduðunu anlatýr ve bunu benimsetirsek, onlarýn kanalýyla ailelerine ve yakýnlarýna zincirleme bir þekilde, bütün Baðcýlar a yayma düþüncemizi gerçekleþtirebiliriz A- Bu nedenle Baðcýlar daki okullarýmýzý ziyaret ederek, her okulda çevre kulübü kurulmasý konusunda ve var olan kulüplerinin çalýþmalarý hakkýnda karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. 18 okulumuzu ziyaret ederek, her okuldaki çevre kulüpleriyle çalýþmalarýmýzý paylaþtýk. B- Bu okul ziyaretleri esnasýnda okullarýmýzdaki eksikliklerle ilgili talepler doðrultusunda, Belediyemiz, Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz, Park-Bahçeler Müdürlüðümüz ile iþbirliði yapýlarak, bu okullarýmýzda fidan dikimi, çöp sepetleri konulmasý, oturma banklarý yerleþtirilmesi, basket potalarý, çiçeklendirme, boyama çalýþmalarý ve bahçe düzenlemeleri yapýlmýþtýr, çevre konulu seminerler verilmiþ, ayrýca, okuldaki çevre kulübü öðrencilerine tiþört, þapka, kokart ve çevre ile ilgili kitaplar hediye edilmiþtir. C- Haftalýk olaðan toplantýlara her Salý günü olmak üzere devam edilmiþtir. D- Çevre Haftasý etkinlikleri çalýþmalarý adýna Kulüp Baþkaný olarak da belediyemizin baþlattýðý Çevre Komisyonu nda yer aldým. Ayný dönemde kulüp arkadaþlarýmýzla da Çevre Haftasý etkinlikleri Doða insansýz yaþar. ya insan sloganýyla baþlatýldý. Bu baðlamda okullarý, çevre haftasýnda yapýlacak etkinlikler, 7

7 yarýþmalar hakkýnda bilgilendirmek üzere arkadaþlarýmýzla iþ bölümü yaptýk. Okullara resim, þiir, kompozisyon, röportaj ve atýk ürünlerde yeni objeler yaparak yarýþmaya katýldýlar. Bunun takibini yürüttük. 1 Haziran da yapýlacak olan sergi salonunun hazýrlanmasýný Çevre Kulübü müz Eðitim Kültürle birlikte gerçekleþtirdi. Ayný gün yapýlacak þûrâ için konularý belirledik. Milli Eðitim Müdürlüðü ziyaret edilerek okullara görevlendirme yapýlmasý istenildi. Öðretmen ve öðrencilerle toplantý yapýlarak, kendilerine verilen konu ile ilgili yazýlý ve görsel bir çalýþma yapmalarý hakkýnda bilgi verildi. Bu ön hazýrlýklardan sonra 5. Þûrâ yý 1 Haziran, sergi açýlýþý sonrasýnda gerçekleþtirdik. Çevre etkinlikleri tanýtýmý için giydirilmiþ otobüs ile 22 mahallemizi, mahalle konaklarýný park ve okullarýmýzý gezerek broþür daðýttýk. E- Yine Çevre Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde, en çevreci okul, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan seçildi. En çevreci cami müftülük tarafýndan belirlendi. Bunlar takdir belgeleriyle onurlandýrýldý. Bu iþin gerçekleþtirilmesi için bütün mahalleler, parklar, belirlenen iþ yerleri, sokak sokak gezilerek en çevreci olanlar belirlendi. F- 1 Haziran; Çevre sergisi ve ardýndan 5. Çevre Þûrâsý ný Halk Sarayýmýzda gerçekleþtirdik. 2 Haziran; Binalarý çiçek gibi boyama kampanyasý Güneþli Meydaný nda ünlü sanatçýmýz Ahmet Yenilmez in tek kiþilik gösterisiyle gerçekleþtirildi. 3 Haziran; Bisiklet yarýþmasý Molla Gürani Parký mevkiinde büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Daha sonra K.Karabekir de fidan dikimi yapýldý. 4 Haziran; Halk Koþusu, kýsa maraton, engelliler koþusu ve uçurtma yarýþý Belediye Stadýnda yapýldý. 5 Haziran; Gürültü ve çevre kirliliðine son kampanyasý, Ýstanbul Cad. Dr. Sadýk Ahmet Parký nda yapýldý. Öðrenciler, öðretmenler, çevre kulübü, 8

8 kalabalýk bir halk topluluðu, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adam, ellerde kampanya ile ilgili dövizler, dillerde sloganlarýmýz ve halka bilgi verecek broþürler daðýtarak, zengin katýlýmlý bir yürüyüþle, parka varýldýðýnda folklor gösterisi yapýlarak son buldu. 6 Haziran; Çevre yürüyüþü ve fidan daðýtýmý, Çarþý Caddesi nde yüzlerce gül ve baþka fidanlar daðýtýldý. Baðcýlar Meydaný nda Karagöz, Hacivat, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adam gösteriler yaptý. Yerel sanatçý þarkýlarýyla halký coþturdu. Katýlým yine çok zengin ve verimliydi. Akþam da Kültür Merkezi'nde özürlüler tiyatro oyunlarýný sergiledi. 7 Haziran; Geleneksel Çevre Haftasý Gençlik Kupasý 2. Futbol Turnuvasý Baðcýlar Stadyumunda yapýldý. Sokaklarda halý ve otomobil yýkamayýn Kampanyasý Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi nde gerçekleþtirildi. Yine, konu ile ilgili pankart, ve renkli misafirlerin coþkulu katlýmýyla broþür daðýtýlarak yapýldý. Akþam Halk Sarayý nda tiyatro gösterimi gerçekleþtirildi. 8 Haziran; Çöp toplama ve Çevre yürüyüþü Mevlana Caddesi nden Halk Sarayý na doðru yapýldý. Her zamanki gibi öðrenci, öðretmen, halk, Çevre Kulübü üyeleri Karagöz Hacivat, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adamýn katýlýmýyla, izcilerle halka eldiven daðýtýldý. Çöp toplanarak Halk Sarayý na varýldý. Halk Sarayý nýn bahçesinde halat çekme, çuval, yumurta, bilek güreþi gibi yarýþmalar yapýldý. Akþam çevre paneli yapýlarak, katýlan akademisyenlerle, Baðcýlar halkýna çevre sorunlarýyla ilgili bilinçlendirme eðitim semineri verildi. 9 Haziran; Çevre Þöleni ve ödül töreni yapýldý. Yarýþlarýn birincilerine ödülleri daðýtýldý. Orhan Hakalmaz ýn verdiði konserle coþkunun doruklarýna varýldý. Dolu dolu geçen Çevre haftasý böylelikle son buldu. Kültür etkinliði olarak gerçekleþtirdiðimiz Edirne gezimizde; Þükrü Paþa anýtý, Selimiye Camii, Eski Cami, Mehmet Emin Tokadî, Hz. Bayezit Külliye ve Camii, Darülhadis Camii, Uzun köprü, Hýdýr Baba 9

9 Türbesi, Balkan Harbi þehitleri, Üç Þerefeli Cami gezildi. Ramazan ayýnda iftar ve irfan sofrasý etkinliklerini çevreci üyelerimize bildirdik. Programa katýlýmlarýný sakladýk. Belediyemizin açtýðý standda Çevre Kulübü, Eðitim Kültür le beraber halka kitap daðýtýmý gerçekleþtirdi. Çevre Kulübü nün çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme yaptýk. Atýk ürünlerin geri dönüþümü konusunda broþür daðýtarak halký bilinçlendirmeye çalýþtýk, yeni üyeler yaptýk. Çevre Sorunlarýna nasýl çözüm üretebiliriz konusunda halkýmýza sorular yönelterek onlarýn dikkatini konuya çekmeye çalýþtýk. Yeni Dönem Çalýþma Planýmýz Bu yýlki çalýþma planýmýz, Çevre Kulübü müzün dýþa açýlýmý, tanýtýmýnýn yapýlmasý, en önemlisi atýk ürünlerin geri dönüþüme kazandýrýlmasý konusu olacaktýr.. Bu nedenle, Okullara, Haným toplantýlarýna, sitelere, mahalle konaklarýna, saðlýk ocaklarýna, muhtarlýklara, derneklere, sivil toplum örgütlerine, seviyeli TV programlarýna, Orman Fakültelerine, ünlü sanatçýlara, ünlü yazar ve düþünürlere, gazete köþe yazarlarýna, Çevre Ýl Müdürlüðü ne, kamu kurum ve kuruluþlarýna, ilçemizdeki fabrika ve iþyerlerine, diðer belediyelerin çevre komisyonlarýna, kültürel etkinlik gezilerine yer verilecektir. Bu saydýklarýmýzý yapmada her günümüzü daha yararlý ve çevre dostu olarak geçirmeye gönüllüyüz. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Çalýþmalarýmýza verdiði destekten dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beye, çalýþma ekibine, çalýþmalarýmýzda emeði bulunan bütün müdürlüklere ve çalýþanlara, Çevre Kulübü Üyesi arkadaþlarýma ve tüm çevre gönüllülerine teþekkür eder, saygýlar sunarým. Abdullah Arýdoru Sunucu Deðerli misafirlerimiz, tüketirken de maalesef biz çevreyi kirletiyoruz. Ve biz sorunlarýn üstesinden sorumluluk bilinciyle gelen, çevre bilincini de bize öðreten bir ismi, Baðcýlar Belediye baþkanýmýz sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi alkýþlarýnýzla kürsüye davet ediyorum. 10

10 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer Kaymakamýmýz, Müftümüz, Milli Eðitim Müdürümüz, Meclis üyelerimiz, Çevre Kulübümüzün Baþkaný ve okul müdürlerimiz, Çevre Meclisimiz, saygýdeðer öðretmen ve öðrencilerimiz, bu güzel günde, bu kadar canlý bir þekilde bizi sevindirmek ve çevremize sahip olmak için geldiniz. Hepinize teþekkür ediyorum, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Bu çok güzel bir manzara. Bu da þunu gösteriyor; Geleceðimiz güzel. Yani geleceðimiz daha aklý baþýnda insanlar tarafýndan inþaallah yürütülecek, idare edilecek. Aslýnda, çocuklar size bir þey söylemek istiyorum; Biz biraz yanlýþ iþler yapmýþýz. Þu anda Ýstanbul un ve Türkiye nin veya bizim gibi ülkelerin yaþadýðý, çevre ile ilgili bu tip olumsuzluklar önce Ýngiltere de, sonra Almanya da ve Fransa da yaþanmýþ, Amerika da yaþanmýþ. 11

11 Thames bir sýralar leþ gibi kokmuþ ve hep fabrika atýklarý akmýþ. Bu insanlar bunu görmüþ, düzeltmiþ ve dünyanýn çevre konusunda bir numaralý ülkeleri olmuþ. Biz onlardan sonra sanayiye girmiþiz. Ne acýdýr ki; Onlarýn örnekleri gözümüzün önünde ola ola, ayný þeyleri yeniden yaþamýþýz. Halbuki biz, örnek alýp ne yapmamýz lazýmdý? O yollardan yeniden geçmememiz gerekirdi. Ben çok üzülüyorum. Ýçimizde eðer, keçi ve koyun çobanlýðý yapmýþ olanlar varsa çok iyi bilirler. Onlar öyledir. Mesela: Bazen yaðmur yaðar, hayvanlarý siz otlatýrken, bizim orada gütmek sözü kullanýlýr. Derelerden seller gelir. Keçiler çok hýzlý atlarlar ve uzun atlarlar. Keçinin atladýðý yerden koyunlar da onun peþinden gittiði için, atlayacaðýný zanneder ve suya düþerler. Önündeki arkadaþýnýn suya düþtüðünü gören koyun hiç ona bakmaz o da atlar, öbürü de atlar. Yahu biriniz öldünüz iþte, öyle deðil mi? Öbürü geri çekilsin, hayýr. Bizim bir çok iri Sivas kangalýmýz vardý. Eðer o olmasaydý, otlattýðým hayvanlarýn hepsi telef olacaktý. Çünkü; Sizi de dinlemiyorlar. Ha!. Onlar hayvan. Bir koyun sürüsü onlar. Ama ne yazýk, çok acýdýr. Biliyor musunuz biz Fransa dan çevre uzmanlarýný getirmiþiz, ve demiþiz ki; Ýstanbul u güzel bir þehir haline nasýl getirirsiniz? Onlar da bizden dünyanýn parasýný almýþ ve bütün fabrikalarý Haliç in etrafýna dizmiþler. Siz hatýrlamazsýnýz, 1984 yýlýnda kaldýrýldý o fabrikalar ve o fabrikalarýn yüzünden Haliç bir sýralar yanýndan geçilemeyecek kadar pis kokuyordu. Yýllarca, hiç canlý hayvan yaþamadý. Yeni yeni temizlenmeye baþladý. Halbuki Haliç in etrafýnýn düzenlenmesi için Fransýzlara milyonlarca dolar ödedik. Bu sefer de temizlenmesi için milyarlarca dolar. Japonlara ve Fransýzlara. Ama ben koyunlar gibi hareket etmediðimizin çok güzel iþaretini görüyorum. Ve teþekkür ediyorum size. Arkadaþlar, sevgili yavrular, bu ülke bizim. Baþka bir ülkemiz de yok. Baþka bir yere de Sayýn Hocalarým, bizi koymazlar. Öyle deðil mi? Yok. Öyleyse biz bu ülkeyi çok daha güzel yapabiliriz. Ülkemiz aslýnda çok güzel bir ülke. 4 mevsim ayný anda yaþanabilinen tek ülkelerden birisi. Biraz da biz gayret edersek, dünyanýn en ileri ülkesi oluruz. Ben geriliði kabul etmiyorum. Ben insan olarak, Allah ýn huzurunda aciz varlýklarýz ama, dünyada acizliði kabul etmiyorum. Ben fakirliði kabul etmiyorum. Ben bu yaþadýðýmýz hayatýn bizim kaderimiz olduðuna da inanmýyorum. Ve diyorum ki; Þu kadar can, þu kadar enerji, isterse Türkiye yi bile ayaða kaldýrýr. Ve onun için sizi tebrik ediyorum. Saðolun. 12

12 Ben size, çevrede þunlarý yapýn, bunlarý yapmayýn demeyeceðim. Çünkü; bu konuda siz her þeyi en iyi bilenlersiniz. Biraz sonra, 45 kiþilik Çevre Meclisinizi seçeceksiniz. Arkadaþlarýnýzýn çevre ile ilgili hazýrladýklarý sunumlarý dinleyeceðiz. Ama sizden benim bazý istediklerim var; 1- Herkes kendi evinde ve komþularýnda þu katý atýklarýn yeniden kazanýmý konusunda gayret göstersin istiyorum. Þura biz en az, kiþi varýz, öyle deðil mi? Her birimiz iki tane evi, bir de kendi evimizi ikna etsek, hane eder. Ve biz kurtuluruz. Bu konuda bana söz veriyor musunuz. (Evet). Sesiniz çok yavaþ çýktý. (Söz veriyoruz) Söz tamam. Þimdi, demek ki burada bulunanlar arkadaþlarýna bu mesajý götürecek ve kendileri de bunu yapacaklar. Ýnanýn Baðcýlar ýn kaderi deðiþir. Ve ben þunu söyleyeyim. Çevre Kulübümüzün çalýþmalarý Baðcýlar da temizliði getirdi. Biraz daha gayret etseniz, Baðcýlar, Ýstanbul un en temiz ilçesi çok rahat olabilir. Bakýn arkadaþlar, bakýn yavrularým, evlatlarým, Benim cep telefonumu veriyorum. Ýstediðiniz anda beni arayabilirsiniz. Gördüðünüz bütün eksiklikler için; Ancak, benim bir huyum var, telefon eden insan gizli numarayla telefon ederse onlarý adam olarak kabul etmiyorum. Çünkü; Gizli numarayla telefon etmek korkaklýk alametidir. Korkaklarý da sevmiyorum. Siz korkak mýsýnýz? (Hayýr) Peki. Birinci istediðim þu; Gördüðünüz bütün sýkýntýlarý belediyeye ve bana bildirebilirsiniz. Benim imden yazýlý olarak bana bunlarý atabilirsiniz. adresim: Bunu söyledik. Ýkinci isteðim þu; Bu sene Baðcýlar da bizim parklarýmýza ve bazý orta refüjlere, kavþaklara toplu toplu lale soðaný ektik. Ancak, sizin de umumi yerlerde böyle lale soðaný ekilmesini istediðiniz yerler varsa belediyemize yerini bu den bildirin ve ben oralarý da deðerlendireceðim. Ýkinci söyleyeceðim bu. 3. sü; Arkladaþlar, tatlý dil, yýlaný deliðinden çýkartýr. Ýnsanlarý tatlý dille çevre konusunda mutlaka uyarýn ve yönlendirin. 4.sü biliyorsunuz; Bu sene ve her yýl Haziran ayýnda çevre etkinliklerimiz oluyor. Ve orada bir çok yarýþmalar yapýyoruz. 13

13 Bu seneki yarýþmalarýmýzda mutlaka, Çevre Meclisi mizi temsilen her konuda bir komisyon üyesinin bu yarýþmalardaki jüride olmasýný istiyorum. Bunu benim idarecilerim de yazsýnlar. Ve bu sene yarýþmalara sizin þu konularý da eklemenizi istiyorum; 1- Kýsa film yarýþmasý, kýsa metrajlý filmler var ya. Onun yarýþmasýný. 2- Fotoðraf yarýþmasý. Resmin dýþýnda. 3- Arkadaþlar, gençlerimizin, halkýmýzýn yeni buluþlarý var ise o buluþlarý konusunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük vermek istiyoruz. Olabilir, 3-5 arkadaþ bir araya gelir, yeni bir þey üretirler. Yeni bir proje ortaya koyarlar. Bu proje sosyal konuda olabilir, þehircilik konusunda olabilir, çevre konusunda olabilir, mimari konusunda olabilir, eðitim konusunda olabilir, olabilir, olabilir, olabilir. Bunun hiç sýnýrý yok. Ve bu projelere ben büyük ödüller vermek istiyorum. Grup halinde de bu projelere katýlabilirsiniz. Ama bütün deðerlendirmelerde mutlaka Çevre Meclisimizin jüriye bir insan vermesini istiyoruz. Bunu, Çevre Kulüp Baþkanýmýz ve benim Baþkan Yardýmcýlarým da buradalar. Onlar da not alsýnlar. Ve nasip olursa inþaallah bu sene size daha güzel mekanlar yapmayý düþünüyoruz. Oralarý yaptýðýmýz zaman da, daha güzel çalýþma imkânlarý bulacaksýnýz. Çevre Kulübümüzün odasý var deðil mi? Her zaman açýk ve sizin emrinize de verildi. Buralara mutlaka birer tane bilgisayar da konuldu, deðil mi? adresleriniz de var orada. Demek ki her þeyimiz var. Toplantý yerleriniz de var herhalde. Buralarý da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Demek ki bu sene Çevre Haftasý etkinliklerine yeni yarýþmalar koyacaðýz. Bunlardan birisi proje yarýþmasý, her konuda olabilir. Ýkincisi fotoðraf yarýþmasý, üçüncüsü kýsa metrajlý film yarýþmasý. Benim size çok söyleyecek þeyim yok. Çünkü; Siz her þeyi çok daha güzel biliyorsunuz. Biz sizinle beraberiz. Sizin yanýnýzdayýz ve sizin güzel þeyler yapacaðýnýza da inanýyorum. Þimdiden arkadaþlarýmýzýn sunumlarýnýn bize güzellikler getirmesini diliyorum. Yeni seçilecek Çevre Meclisi nin güzellikler getirmesini istiyorum. Burada da bir parantez açmak istiyorum; Yeni Meclisi oluþtururken, mahallelerin nüfus oranlarýný mutlaka dikkate alýn ve hepinize, Baðcýlar a, 14

14 Ýstanbul a, -gerçekten Ýstanbul da büyük deðiþiklikler oluyor.- Ve herkese derslerinizde, iþlerinizde, çevrenizde, her konuda baþarýlý olmanýzý Allah tan diliyorum. Ve saðlýk ve mutluluklarla. Hoþça kalýn. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Güzel çalýþmalarýn yanýnda, yanýmýzda olacaklarýný ifade ettiler. Ve çevre koýnusunda da yanýmýzda olduðunu iyi bildiðimiz bir isim; Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu nu konuþmlarýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkýþlarýnýzla. 15

15 Ýrfan Balkanlýoðlu (Baðcýlar Kaymakamý) Deðerli Baþkaným, deðerli Müftüm, Milli Eðitim Müdürüm, Belediye Meclis ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, Sevgili okul müdürleri, öðrenciler ve çevre gönüllüleri hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ýnsanoðlu yaratýlmazdan önce kainat ve dünya insan yaþamýna en uygun þekilde halkedilmiþ, her þey belli bir sistemle ve düzen içerisinde kendini yenileyecek þekilde yaratýlmýþ. Her þeyde doðal bir denge var. Organik maddeler doðuyor, yaþýyor, büyüyor, ölüyor ve tekrar organik madde haline dönüp, gübre vazifesi görüyor. Bundan binbir çeþit meyveler oluþuyor. Arýlar var, kendi ihtiyacýnýn çok üzerinde bal üretiyor ve bunu insanlýðýn hizmetine sunuyor. Meyveler alabildiðine çok. Ýnsanlarýn bu dünyada rahat ve huzur içerisinde yaþamasý için bir eko-sistem oluþturulup, bize hazýr paket halinde sunulmuþ. 16

16 Ancak, maalesef günümüzde bunu hoyratça kullanýp, biz insanlýk olarak dünyayý neredeyse yaþanmaz hale getirmiþiz. Önceden bizim okul kitaplarýmýzda, ideal bir ülke, kalkýnmýþ bir ülke gösterilirken, fabrika bacalarýnýn tüttüðü, endüstrileþmiþ bir ülke özlemi dile getirilirdi. Bizim memleketimizde, Çorum da bir çimento fabrikamýz vardý. Hiç durmadan, dumanlarýyla gökyüzünü böyle bembeyaza boyardý. Bütün çatýlarda bir karýþ toz, bütün aðaçlarda bir karýþ toz vardý. Her taraf bembeyazdý. Tabii bunlar asit yaðmuru olarak geri düþtüðü için bitkiler gittikçe azaldýlar, sistem bozuldu, bugün kýþýn ortasýndayýz, bakýnýz ne kar var, ne yaðmur var. Pek çok göller kurudu, barajlar kurudu ve Sapanca Gölü nün bile 10 metre yuvasýna çekildiði bugünkü gazetelerde yazýyordu. Hastalanmadan önce eðer tedbir alýrsak, çok daha ucuza ve acý çekmeden problemimizi çözebiliriz. Ancak, hastalandýktan sonra tedavi olmak, hem bize acý verir hem çok masraflý olur, hem de konforsuz bir yaþam sürmemize neden olur. Çevre de böyle. Kirlettikten sonra, yaþanmaz kýldýktan sonra temizlemek, eski haline iade etmek, son derece pahalý, oldukça zaman alan zor bir çalýþma. Maalesef günümüzde bunu yapmak durumundayýz. Baþkan az önce söyledi; Dünya bunu daha önce yaþadý. Endüstrileþmeyi, sanayi devriminden sonra bir bir fabrikalarla çevrelerini müthiþ bir kirli hale getirdiler ve yaþanmaz kýldýlar. Ondan sonra büyük çabalarla, masraflarla tekrar eski haline getirmeye çalýþtýlar, kýsmen de getirdiler. Biz bu yarýþa sonradan girdiðimiz halde, hiç bir önlem almadan ayný yoldan tekrar gitmeye devam ediyoruz. Amerika Baþkanýna yazdýðý bir mektupta, bir kýzýlderili þefi söylemiþ ve demiþ ki; Eðer yeryüzünde son uçan kuþ avlanýrsa, denizler, göller ve barajlarda, ýrmaklarda yaþayan son balýk tutulursa, o zaman insanlýk ve siz anlayacaksýnýz ki; Para yenmez Yani, bütün insanlýk gözünü hýrsla para kazanmaya dikmiþ, çevre ne olursa olsun hiç önemsememiþ. Ve hala bu duyarsýzlýðýmýz, tutarsýzlýðýmýz devam ediyor. Trakya dan geldim. Bütün fabrikalar hiç bir arýtmaya tabi tutmadan bütün atýklarýný Ergene Irmaðý na boþaltýyor, birinci sýnýf tarým 17

17 arazileri çorak arazi durumuýna düþmüþ. Binlerce fabrika yaparsýnýz belki ama, bir Santimetreküp toprak yapamazsýnýz deðerli arkadaþlar. Bütün kimyevi elemanlarý bir araya getirsek, bütün profesörler bir araya gelse, bir santimetreküp toprak yapma imkanýmýz yoktur. Ama elimizden, ayaðýmýzdan bu deðerlerimiz kayýp gidiyor. Baðcýlar Belediyesi burada anlamlý bir kampanya baþlatmýþ; Kýt kaynaklarýmýzýn tekrar ekonomiye kazandýrýlmasý. Bugün, bütün geliþmiþ ülkeler çöpü adeta bir maden, kýymetli bir maden gibi deðerlendiriyor. Ve bundan, býrakýn baþa bela olmasýný, büyük paralar kazanýyor. Hem dönüþtürüyor, kaynaklarýný tekrar tekrar kullanýyor, hem bunlara ödeyeceði parayý ödememiþ oluyor, hem de bunlarý tabiattan azaltmamýþ oluyor. Örneðin; Aðaç kesilmiyor, enerji sarfedilmiyor. Enerji kullanýlsýn diye kömür daha az kullanýlýyor. Milli Eðitim Müdürümüzü hakikaten tebrik ediyorum; Bütün okullarýyla, belediyenin her türlü etkinliðinde ön safta ve ona yardýmcý. Belediye yi tebrik ediyorum; Bütün kaynaklarýyla öðrencilerimizin, gençliðimizin ve geleceðimizin bilinçlenmesi için projeler üretiyor ve bunlara maddi, manevi kaynak saðlýyor, destek veriyor. Bütün okul müdürlerine ve öðretmenlerine buradan seslenmek istiyorum. 150 binin üzerinde öðrencimiz var Baðcýlar da. Bunlar binlerce haneden kopup geliyorlar. Aþaðý yukarý bütün hanelerden bir öðrenci var. Biz bu öðrencileri çevre konusunda, atýklarýn ayrý ayrý toplanarak, tasnif edilerek yeniden deðerlendirilmesi projesi konusunda bilinçlendirebilirsek, Baðcýlar kurtulmuþ olacaktýr. Ve bu civar ilçelere de dalga dalga sirayet ederek, umarýz bütün Türkiye ye örnek olur. Her þeyin öncüsü ve önderi olan Baðcýlar a da bu yakýþýr. Hepinize saygýlar sunuyorum. 18

18 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Çevre önemli. En güzel çevreci, en iyi çevreci hiç þüphesiz, hiç kirletmeyen çevreci, ardýndan tabi ki temizlik geliyor. Ambalaj atýklarý ve çevre konusunda sunum dinleyeceðiz. Osman Gazi Lisesi nden sevgili Sedef Gürleyen ve sevgili Eda Deligöz. Alkýþlarýnýzla. 19

19 Ambalaj Atýklarý ve Çevre Sedef Gürleyen - Eda Deligöz (Osman Gazi Lisesi) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn protokol üyeleri, deðerli öðretmenlerim ve sevgili çevreci arkadaþlarým. Hepiniz hoþgeldiniz. Geleceðin aydýnlýk dünyasýnýn, yaþanabilir dünyasýnýn kurulabilmesi için emek harcayan, yaþlýsýyla, genciyle insanýna hizmet etmek için yarýþan çevre gönüllülerini sevgiyle ve saygýyla selamlýyorum. Ýnsanlarýn yaþadýðý bir tane dünya var. Buradan sonra ne gidecek baþka bir dünyamýz var, ne de bu çevreyi düzeltme olanaðýmýz. Bu nedenle içinde yaþadýðýmýz ve bir parçasý olduðumuz çevreyi daha fazla yaþanmaz duruma gelmekten kurtarmalý, en azýndan bundan sonra titizlikle korumalýyýz. 20

20 Son 200 yýldýr dünya insanlýðýnýn yaþamýþ olduðu büyük savaþlar ve sanayileþmeler, çevreye, dünyaya insanýn geleceðine çok büyük tehlike oluþturmakatdýr. Ýnsanoðlu çevre ile karþýlýklý etkileþim içindedir ve onu olumlu, ya da olumsuz biçimde deðiþtirir. Örneðin; Ormanlarý yok ederek sellere yol açabilmekte, kuraklýða, toprak aþýnmasýna ve kýtlýða yol açabilmekte, ya da ormanlar yetiþtirerek, iklimi düzenlemekte, erozyonu, selleri önlemekte, yeni sulak tarým alanlarý yaratarak üretimi artýrabilmektedir. Doðal dengeyi bozan doðal etmenlerin baþýnda, sanayi ve yol açtýðý kirlenmeyle birlikte ambalaj atýklarý gelmektedir. Bu yolla oluþan çevre kirliliði doðal kaynaklarý kullanýlamaz hale getirmekte ve tabii ki, saðlýðýmýzý bozmaktadýr. Sanayi atýklarý, spreyler, yakýtlarla ortaya çýkan dumanlar, petrol ve ilaç atýklarý, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdir. Plastik türleri, mesela: Bir plastik þiþe günlük yaþantýmýzda çok sýk kullanýlmaktadýr. Oysa ki, hayat süresi 100 ile 1000 yýl arasýnda olan plastik ürünler yakýlsa bile doðadan kaybolmamaktadýr ve dünyamýza büyük ölçüde zarar vermektedir. Yaþam süresi yaklaþýk 10 ile 100 yýl arasýnda olan Alüminyum kutu, paslanarak yaklaþýk bir yýl gibi sürede doðaya karýþmaktadýr. Bilinçsizce sokaða atýlan bir sigara, ýþýk, yaðmur ve mikro-organizmalarýn etkisiyle en geç 3 ay içerisinde doðaya karýþýr. Ancak, sigaranýn filtresi selülozasetotdan yapýldýðý için çürüme süresi yaklaþýk bir iki yýldýr. Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için kirlenmeleri önlemeli, yeþil alanlarý ve hayvanlarý koruyup çoðaltmalýyýz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düþen görevleri mutlaka yapmalýyýz. Çöp diye yere attýðýmýz gazeteleri, dergileri, defterleri, kitaplarý, kartonlarý, hatta sigara paketlerini geri dönüþüm kutularýna attýðýmýzda 17 adet yetiþmiþ aðacýn kesilmesini ve 4210 KWH elektrik enerjisinin israf edilmiþ olmasýný engellemiþ olacaðýmýzý biliyormusunuz? Biz doðayý korudukça, doða da bizi korur. Doðayý korumak, gelecek kuþaklara verilebilecek en deðerli armaðandýr. Saygýlarýmla. 21

21 Aðaç Ýlk yapraklarý yeþeriyordu aðacýn, tomurcuk tomurcuk, tek tek, Alayým mý onlarý elinden? dedi, kýraðý sürünerek. Saçtan týrnaða titreyip aðaç, Hayýr dedi, yalvararak. Çiçek açýncaya kadar onlarý rahat býrak. Tomurcuklandý çiçekleri aðacýn, ötüþtü bütün kuþlar. Alayým mý onlarý elinden? dedi esintili rüzgar. Hayýr dedi sallanýrken aðaç, istemeden yaprak yaprak. Çiçek açýncaya kadar onlarý rahat býrak. Yaz ortasý sýcaðýnda aðaç meyvesini verdi. Çocuk dedi; Artýk toplayabilir miyim yemiþlerini? Eðerken yapraklarýný aðaç, Tabii dedi. Toplayabilirsin, al hepsini, hepsi senin için Saygýlarýmla. Abdullah Arýdoru Sunucu Osman Gazi Lisesi nden sevgili Sedef Gürleyen ve sevgili Eda Deligöz e çok teþekkür ediyoruz. Bizim özel yaþam alanlarýmýz var. Adýna ev dediðimiz veya iþyeri dediðimiz. Ýþyeri de gerçi genel, hepimizin ortak yaþam alanýna da giriyor ama. Ortak yaþam deyince biraz daha çevreyi kastediyoruz. Dolayýsýyla, evimizde hangi durumda isek, çevremizde de öyle olmamýz gerekiyor. Ona dikkatimiz çekildi. Yeþil alanlara vugu yapýldý. Teþekkür ediyoruz. Akþemsettin Anadolu Lisesi nden ortak yaþam alanýmýza biraz daha vurgu yapýlacak. Ve çevreciliðe yine dikkatimiz çekilecek. Sevgili Nur Kýtay alkýþlarýnýzla. 22

22 Nur Kýtay (Akþemsettin Anadolu Lisesi) Sayýn yöneticilerim, deðerli katýlýmcýlar, Baðcýlar Belediyesi, Çevre Kulübü nün düzenlediði 6. Çevre Þûrasýna hepiniz hoþgeldiniz. Akþemsettin Anadolu Lisesi adýna Ortak yaþam alanlarý ve Çevre konusu hakkýnda sizleri bilgilendirmek istiyorum. ORTAK YAÞAM ALANLARI VE ÇEVRE Genel anlamda çevre; insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþýlýklý olarak etkileþim içinde bulunduklarý fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar olarak tanýmlanmaktadýr. Ortak yaþam alanlarý denildiðinde ise, alýþveriþ merkezleri, meydanlar, caddeler, sokaklar, parklar, bahçeler, okullar, ibadethaneler, kütüphaneler, huzurevleri, yurtlar, stadyumlar, mesire-piknik yerleri, plajlar Hâsýlý, insanlarýn ortaklaþa kullandýklarý mekânlar hatýra gelmektedir. 23

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı