BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Faik IÞIM - Ekrem KAFTAN Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: ÞUBAT 2007

3 ÖNSÖZ Deðerli Çevre Dostlarý; Toplantýlarda, seminerlerde konuþulan konular verilen faydalý bilgiler yazýya dökülmedikçe kalýcý olmazlar ve onlardan yeteri kadar faydalanýlamaz. Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar 6. Çevre Þûrâsý nda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, çevre ile ilgili teklifler, þuraya yönelik olarak yapýlan yarýþmalarla ilgili metin ve resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Þûrâ ya, Lise ve dengi okullarýmýzý temsilen 11 öðrencimiz katýlmýþlardýr. Salonda, öðretmen ve öðrencilerimizin çoðunlukta olmasý dikkat çekmiþtir. Ben, bu yazýyý da vesile yaparak, özellikle onlara diyorum ki; Saygýdeðer hocalarým, sevgili öðrencilerimiz, Baðcýlarýn çevre dostlarý, biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bu ülkenin geleceði ve mimarlarýsýnýz. Baðcýlar sizlerle daha da güzelleþecek. Ýnsanýmýz sizlerle daha da mutlu olacak. Ülkemiz sizlerle gurur duyacak. Onun için sizlerin bedenen, ruhen ve bilgi birikimi olarak, eðitiminize, geliþiminize büyük önem veriyor ve hiçbir fedakarlýktan Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný kaçýnmamaya gayret ediyoruz. Sizler de bizim bu hassasiyetimizi göz önünde bulundurarak daha çok çalýþacak, kendinizi daha iyi yetiþtirecek, böylece, ülkemiz ve insanýmýz için daha iyi hizmetler üreteceksiniz. Baðcýlar olarak, Türkiye olarak, bilinçlenecek, kalkýnacak ve yükseleceðiz. Ben buna yürekten inanýyorum. Ben, sizlerin Belediye Baþkaný olarak, Baðcýlar ýn, caddeleri, sokaklarý, parklarý ve meydanlarýyla, fiziken geliþip güzelleþmesi kadar, hatta daha da fazla, Baðcýlar da yaþayan insanlarýmýzýn, kültürel ve sosyal açýdan geliþmesini arzu ediyor ve bunun gerekliliðine inanýyorum. Nasýl eder de çocuklarýmýzý, gençlerimizi daha iyi eðitebilir, halkýmýzý bilinçlendirebilir, onlara daha iyi hizmet verebiliriz diye kafa yoruyor ve bunu planlarýný yapýyorum. Çevre Þûrâsý etkinliðimiz ve bu kitap, ayný amaca yönelik olarak hazýrlanarak halkýmýzýn istifadesine sunulmuþtur. Çevre Kulübümüzün katkýlarýyla hazýrlanan bu kitabýn hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý temennisiyle saygýlar sunuyorum.

4 Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn öðretmenlerimiz, kýymetli veliler, deðerli çevreciler, size ait olan, sorumluluðunuzu üst seviyede konuþacaðýnýz, deðerlendireceðiniz anlamlý güne, þûrânýza hepiniz hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili misafirlerimiz, bir çok ilçelerde, hatta illerde çevrenin adý bile hâlâ anýlmazken ilçemizde biliyorsunuz çevre haftasý kapsamýnda, Haziran ayýnda biliyorsunuz devasa organizasyonlar yapýlýyor. Çevreye ne kadar duyarlý olunduðunu bu organizasyonlarda da görüyoruz. Ve þimdi genel anlamda çevreye iliþkin neler yapabileceðimizi, hem de özel anlamda Baðcýlar da neler olduðunu kýsmen gördük ama, biz daha Baðcýlar özeline inmek istiyoruz. Bu manada Baðcýlar Belediyesi Çevre Kulübü Baþkaný sayýn Nurhan Erarman dan bilgi almak istiyoruz. Alkýþlarýnýzla. 5

5 Nurhan Ererman (Çevre Kulübü Baþkaný) Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Kaymakamým, sayýn protokol, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlarým, 6. Çevre Þûrâsý na hepiniz hoþ geldiniz. Biliyoruz ki; Yeryüzündeki her þey bir düzen içinde yaratýlmýþtýr ve tabiattaki her þey kendi kendini yenileyen, kendine yeten bir ekolojik sistemle dengesini koruyor. Ýnsanlar doðayý sorumsuzca sömürüp, doðal kaynaklarý tükenme noktasýna getirince, doðada çevre sorunlarý kanayan bir yaraya dönüþüyor. Oysa, emanet alýp geleceðe emanet edeceðimiz dünyamýzda yaþamak için, hava-su-toprak korunmasý gereken hayat kaynaklarýmýzdýr. Ýnsan neslinin devamý ve saðlýðýmýz doðanýn bize sunulduðu þekilde korunmasýyla mümkün olur. Bu nedenle sorumluluklarýmýzýn farkýna varmalý, kendimize ben ne yapabilirim, ya da eksiklerim neler diyebilmeli ve hiç vakit kaybetmeden çevre seferberliðine katýlmalýyýz. Her birey çevreci olmalý, geleceðini korumalýdýr. 6

6 Kasým 2005 tarihinde, Baðcýlar Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen toplantýda Baðcýlar Çevre Kulübü nün yýllýk kurultayý gerçekleþtirildi. Baðcýlar ýn her mahallesinden, halkýn güvenini kazanmýþ seçkin kiþilerden oluþan Çevre Meclisi seçildi. Bu Meclis Yönetim Kurulunu seçtikten sonra, baþta Kaymakamlýk ve Belediyemiz olmak üzere kurum ve kuruluþlara ziyaretler yapýldý. Yeni bir yýllýk çalýþma planý hazýrlandý. Bu plan çerçevesinde halký çevre sorunlarýna karþý duyarlý ve bilinçli hale getirmenin yolunun eðitim olduðu kanaatiyle önce okullarýmýz dedik ve öðrencilerimiz diye düþündük Eðer öðrencilere çevre bilinci, sorumluluðu ve duyarlýlýðýný, bunun birer vatandaþlýk görevi olduðunu, çevre sorunlarýnýn doðumdan ölüme kadar toplumun her kesimini ilgilendirdiðini, günümüzün ve yarýnýmýzýn buna baðlý olduðunu anlatýr ve bunu benimsetirsek, onlarýn kanalýyla ailelerine ve yakýnlarýna zincirleme bir þekilde, bütün Baðcýlar a yayma düþüncemizi gerçekleþtirebiliriz A- Bu nedenle Baðcýlar daki okullarýmýzý ziyaret ederek, her okulda çevre kulübü kurulmasý konusunda ve var olan kulüplerinin çalýþmalarý hakkýnda karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. 18 okulumuzu ziyaret ederek, her okuldaki çevre kulüpleriyle çalýþmalarýmýzý paylaþtýk. B- Bu okul ziyaretleri esnasýnda okullarýmýzdaki eksikliklerle ilgili talepler doðrultusunda, Belediyemiz, Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz, Park-Bahçeler Müdürlüðümüz ile iþbirliði yapýlarak, bu okullarýmýzda fidan dikimi, çöp sepetleri konulmasý, oturma banklarý yerleþtirilmesi, basket potalarý, çiçeklendirme, boyama çalýþmalarý ve bahçe düzenlemeleri yapýlmýþtýr, çevre konulu seminerler verilmiþ, ayrýca, okuldaki çevre kulübü öðrencilerine tiþört, þapka, kokart ve çevre ile ilgili kitaplar hediye edilmiþtir. C- Haftalýk olaðan toplantýlara her Salý günü olmak üzere devam edilmiþtir. D- Çevre Haftasý etkinlikleri çalýþmalarý adýna Kulüp Baþkaný olarak da belediyemizin baþlattýðý Çevre Komisyonu nda yer aldým. Ayný dönemde kulüp arkadaþlarýmýzla da Çevre Haftasý etkinlikleri Doða insansýz yaþar. ya insan sloganýyla baþlatýldý. Bu baðlamda okullarý, çevre haftasýnda yapýlacak etkinlikler, 7

7 yarýþmalar hakkýnda bilgilendirmek üzere arkadaþlarýmýzla iþ bölümü yaptýk. Okullara resim, þiir, kompozisyon, röportaj ve atýk ürünlerde yeni objeler yaparak yarýþmaya katýldýlar. Bunun takibini yürüttük. 1 Haziran da yapýlacak olan sergi salonunun hazýrlanmasýný Çevre Kulübü müz Eðitim Kültürle birlikte gerçekleþtirdi. Ayný gün yapýlacak þûrâ için konularý belirledik. Milli Eðitim Müdürlüðü ziyaret edilerek okullara görevlendirme yapýlmasý istenildi. Öðretmen ve öðrencilerle toplantý yapýlarak, kendilerine verilen konu ile ilgili yazýlý ve görsel bir çalýþma yapmalarý hakkýnda bilgi verildi. Bu ön hazýrlýklardan sonra 5. Þûrâ yý 1 Haziran, sergi açýlýþý sonrasýnda gerçekleþtirdik. Çevre etkinlikleri tanýtýmý için giydirilmiþ otobüs ile 22 mahallemizi, mahalle konaklarýný park ve okullarýmýzý gezerek broþür daðýttýk. E- Yine Çevre Haftasý Etkinlikleri çerçevesinde, en çevreci okul, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan seçildi. En çevreci cami müftülük tarafýndan belirlendi. Bunlar takdir belgeleriyle onurlandýrýldý. Bu iþin gerçekleþtirilmesi için bütün mahalleler, parklar, belirlenen iþ yerleri, sokak sokak gezilerek en çevreci olanlar belirlendi. F- 1 Haziran; Çevre sergisi ve ardýndan 5. Çevre Þûrâsý ný Halk Sarayýmýzda gerçekleþtirdik. 2 Haziran; Binalarý çiçek gibi boyama kampanyasý Güneþli Meydaný nda ünlü sanatçýmýz Ahmet Yenilmez in tek kiþilik gösterisiyle gerçekleþtirildi. 3 Haziran; Bisiklet yarýþmasý Molla Gürani Parký mevkiinde büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Daha sonra K.Karabekir de fidan dikimi yapýldý. 4 Haziran; Halk Koþusu, kýsa maraton, engelliler koþusu ve uçurtma yarýþý Belediye Stadýnda yapýldý. 5 Haziran; Gürültü ve çevre kirliliðine son kampanyasý, Ýstanbul Cad. Dr. Sadýk Ahmet Parký nda yapýldý. Öðrenciler, öðretmenler, çevre kulübü, 8

8 kalabalýk bir halk topluluðu, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adam, ellerde kampanya ile ilgili dövizler, dillerde sloganlarýmýz ve halka bilgi verecek broþürler daðýtarak, zengin katýlýmlý bir yürüyüþle, parka varýldýðýnda folklor gösterisi yapýlarak son buldu. 6 Haziran; Çevre yürüyüþü ve fidan daðýtýmý, Çarþý Caddesi nde yüzlerce gül ve baþka fidanlar daðýtýldý. Baðcýlar Meydaný nda Karagöz, Hacivat, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adam gösteriler yaptý. Yerel sanatçý þarkýlarýyla halký coþturdu. Katýlým yine çok zengin ve verimliydi. Akþam da Kültür Merkezi'nde özürlüler tiyatro oyunlarýný sergiledi. 7 Haziran; Geleneksel Çevre Haftasý Gençlik Kupasý 2. Futbol Turnuvasý Baðcýlar Stadyumunda yapýldý. Sokaklarda halý ve otomobil yýkamayýn Kampanyasý Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi nde gerçekleþtirildi. Yine, konu ile ilgili pankart, ve renkli misafirlerin coþkulu katlýmýyla broþür daðýtýlarak yapýldý. Akþam Halk Sarayý nda tiyatro gösterimi gerçekleþtirildi. 8 Haziran; Çöp toplama ve Çevre yürüyüþü Mevlana Caddesi nden Halk Sarayý na doðru yapýldý. Her zamanki gibi öðrenci, öðretmen, halk, Çevre Kulübü üyeleri Karagöz Hacivat, Nasreddin Hoca, tahta bacak, çöp adamýn katýlýmýyla, izcilerle halka eldiven daðýtýldý. Çöp toplanarak Halk Sarayý na varýldý. Halk Sarayý nýn bahçesinde halat çekme, çuval, yumurta, bilek güreþi gibi yarýþmalar yapýldý. Akþam çevre paneli yapýlarak, katýlan akademisyenlerle, Baðcýlar halkýna çevre sorunlarýyla ilgili bilinçlendirme eðitim semineri verildi. 9 Haziran; Çevre Þöleni ve ödül töreni yapýldý. Yarýþlarýn birincilerine ödülleri daðýtýldý. Orhan Hakalmaz ýn verdiði konserle coþkunun doruklarýna varýldý. Dolu dolu geçen Çevre haftasý böylelikle son buldu. Kültür etkinliði olarak gerçekleþtirdiðimiz Edirne gezimizde; Þükrü Paþa anýtý, Selimiye Camii, Eski Cami, Mehmet Emin Tokadî, Hz. Bayezit Külliye ve Camii, Darülhadis Camii, Uzun köprü, Hýdýr Baba 9

9 Türbesi, Balkan Harbi þehitleri, Üç Þerefeli Cami gezildi. Ramazan ayýnda iftar ve irfan sofrasý etkinliklerini çevreci üyelerimize bildirdik. Programa katýlýmlarýný sakladýk. Belediyemizin açtýðý standda Çevre Kulübü, Eðitim Kültür le beraber halka kitap daðýtýmý gerçekleþtirdi. Çevre Kulübü nün çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme yaptýk. Atýk ürünlerin geri dönüþümü konusunda broþür daðýtarak halký bilinçlendirmeye çalýþtýk, yeni üyeler yaptýk. Çevre Sorunlarýna nasýl çözüm üretebiliriz konusunda halkýmýza sorular yönelterek onlarýn dikkatini konuya çekmeye çalýþtýk. Yeni Dönem Çalýþma Planýmýz Bu yýlki çalýþma planýmýz, Çevre Kulübü müzün dýþa açýlýmý, tanýtýmýnýn yapýlmasý, en önemlisi atýk ürünlerin geri dönüþüme kazandýrýlmasý konusu olacaktýr.. Bu nedenle, Okullara, Haným toplantýlarýna, sitelere, mahalle konaklarýna, saðlýk ocaklarýna, muhtarlýklara, derneklere, sivil toplum örgütlerine, seviyeli TV programlarýna, Orman Fakültelerine, ünlü sanatçýlara, ünlü yazar ve düþünürlere, gazete köþe yazarlarýna, Çevre Ýl Müdürlüðü ne, kamu kurum ve kuruluþlarýna, ilçemizdeki fabrika ve iþyerlerine, diðer belediyelerin çevre komisyonlarýna, kültürel etkinlik gezilerine yer verilecektir. Bu saydýklarýmýzý yapmada her günümüzü daha yararlý ve çevre dostu olarak geçirmeye gönüllüyüz. Yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýzýn teminatýdýr. Çalýþmalarýmýza verdiði destekten dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beye, çalýþma ekibine, çalýþmalarýmýzda emeði bulunan bütün müdürlüklere ve çalýþanlara, Çevre Kulübü Üyesi arkadaþlarýma ve tüm çevre gönüllülerine teþekkür eder, saygýlar sunarým. Abdullah Arýdoru Sunucu Deðerli misafirlerimiz, tüketirken de maalesef biz çevreyi kirletiyoruz. Ve biz sorunlarýn üstesinden sorumluluk bilinciyle gelen, çevre bilincini de bize öðreten bir ismi, Baðcýlar Belediye baþkanýmýz sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi alkýþlarýnýzla kürsüye davet ediyorum. 10

10 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer Kaymakamýmýz, Müftümüz, Milli Eðitim Müdürümüz, Meclis üyelerimiz, Çevre Kulübümüzün Baþkaný ve okul müdürlerimiz, Çevre Meclisimiz, saygýdeðer öðretmen ve öðrencilerimiz, bu güzel günde, bu kadar canlý bir þekilde bizi sevindirmek ve çevremize sahip olmak için geldiniz. Hepinize teþekkür ediyorum, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Bu çok güzel bir manzara. Bu da þunu gösteriyor; Geleceðimiz güzel. Yani geleceðimiz daha aklý baþýnda insanlar tarafýndan inþaallah yürütülecek, idare edilecek. Aslýnda, çocuklar size bir þey söylemek istiyorum; Biz biraz yanlýþ iþler yapmýþýz. Þu anda Ýstanbul un ve Türkiye nin veya bizim gibi ülkelerin yaþadýðý, çevre ile ilgili bu tip olumsuzluklar önce Ýngiltere de, sonra Almanya da ve Fransa da yaþanmýþ, Amerika da yaþanmýþ. 11

11 Thames bir sýralar leþ gibi kokmuþ ve hep fabrika atýklarý akmýþ. Bu insanlar bunu görmüþ, düzeltmiþ ve dünyanýn çevre konusunda bir numaralý ülkeleri olmuþ. Biz onlardan sonra sanayiye girmiþiz. Ne acýdýr ki; Onlarýn örnekleri gözümüzün önünde ola ola, ayný þeyleri yeniden yaþamýþýz. Halbuki biz, örnek alýp ne yapmamýz lazýmdý? O yollardan yeniden geçmememiz gerekirdi. Ben çok üzülüyorum. Ýçimizde eðer, keçi ve koyun çobanlýðý yapmýþ olanlar varsa çok iyi bilirler. Onlar öyledir. Mesela: Bazen yaðmur yaðar, hayvanlarý siz otlatýrken, bizim orada gütmek sözü kullanýlýr. Derelerden seller gelir. Keçiler çok hýzlý atlarlar ve uzun atlarlar. Keçinin atladýðý yerden koyunlar da onun peþinden gittiði için, atlayacaðýný zanneder ve suya düþerler. Önündeki arkadaþýnýn suya düþtüðünü gören koyun hiç ona bakmaz o da atlar, öbürü de atlar. Yahu biriniz öldünüz iþte, öyle deðil mi? Öbürü geri çekilsin, hayýr. Bizim bir çok iri Sivas kangalýmýz vardý. Eðer o olmasaydý, otlattýðým hayvanlarýn hepsi telef olacaktý. Çünkü; Sizi de dinlemiyorlar. Ha!. Onlar hayvan. Bir koyun sürüsü onlar. Ama ne yazýk, çok acýdýr. Biliyor musunuz biz Fransa dan çevre uzmanlarýný getirmiþiz, ve demiþiz ki; Ýstanbul u güzel bir þehir haline nasýl getirirsiniz? Onlar da bizden dünyanýn parasýný almýþ ve bütün fabrikalarý Haliç in etrafýna dizmiþler. Siz hatýrlamazsýnýz, 1984 yýlýnda kaldýrýldý o fabrikalar ve o fabrikalarýn yüzünden Haliç bir sýralar yanýndan geçilemeyecek kadar pis kokuyordu. Yýllarca, hiç canlý hayvan yaþamadý. Yeni yeni temizlenmeye baþladý. Halbuki Haliç in etrafýnýn düzenlenmesi için Fransýzlara milyonlarca dolar ödedik. Bu sefer de temizlenmesi için milyarlarca dolar. Japonlara ve Fransýzlara. Ama ben koyunlar gibi hareket etmediðimizin çok güzel iþaretini görüyorum. Ve teþekkür ediyorum size. Arkadaþlar, sevgili yavrular, bu ülke bizim. Baþka bir ülkemiz de yok. Baþka bir yere de Sayýn Hocalarým, bizi koymazlar. Öyle deðil mi? Yok. Öyleyse biz bu ülkeyi çok daha güzel yapabiliriz. Ülkemiz aslýnda çok güzel bir ülke. 4 mevsim ayný anda yaþanabilinen tek ülkelerden birisi. Biraz da biz gayret edersek, dünyanýn en ileri ülkesi oluruz. Ben geriliði kabul etmiyorum. Ben insan olarak, Allah ýn huzurunda aciz varlýklarýz ama, dünyada acizliði kabul etmiyorum. Ben fakirliði kabul etmiyorum. Ben bu yaþadýðýmýz hayatýn bizim kaderimiz olduðuna da inanmýyorum. Ve diyorum ki; Þu kadar can, þu kadar enerji, isterse Türkiye yi bile ayaða kaldýrýr. Ve onun için sizi tebrik ediyorum. Saðolun. 12

12 Ben size, çevrede þunlarý yapýn, bunlarý yapmayýn demeyeceðim. Çünkü; bu konuda siz her þeyi en iyi bilenlersiniz. Biraz sonra, 45 kiþilik Çevre Meclisinizi seçeceksiniz. Arkadaþlarýnýzýn çevre ile ilgili hazýrladýklarý sunumlarý dinleyeceðiz. Ama sizden benim bazý istediklerim var; 1- Herkes kendi evinde ve komþularýnda þu katý atýklarýn yeniden kazanýmý konusunda gayret göstersin istiyorum. Þura biz en az, kiþi varýz, öyle deðil mi? Her birimiz iki tane evi, bir de kendi evimizi ikna etsek, hane eder. Ve biz kurtuluruz. Bu konuda bana söz veriyor musunuz. (Evet). Sesiniz çok yavaþ çýktý. (Söz veriyoruz) Söz tamam. Þimdi, demek ki burada bulunanlar arkadaþlarýna bu mesajý götürecek ve kendileri de bunu yapacaklar. Ýnanýn Baðcýlar ýn kaderi deðiþir. Ve ben þunu söyleyeyim. Çevre Kulübümüzün çalýþmalarý Baðcýlar da temizliði getirdi. Biraz daha gayret etseniz, Baðcýlar, Ýstanbul un en temiz ilçesi çok rahat olabilir. Bakýn arkadaþlar, bakýn yavrularým, evlatlarým, Benim cep telefonumu veriyorum. Ýstediðiniz anda beni arayabilirsiniz. Gördüðünüz bütün eksiklikler için; Ancak, benim bir huyum var, telefon eden insan gizli numarayla telefon ederse onlarý adam olarak kabul etmiyorum. Çünkü; Gizli numarayla telefon etmek korkaklýk alametidir. Korkaklarý da sevmiyorum. Siz korkak mýsýnýz? (Hayýr) Peki. Birinci istediðim þu; Gördüðünüz bütün sýkýntýlarý belediyeye ve bana bildirebilirsiniz. Benim imden yazýlý olarak bana bunlarý atabilirsiniz. adresim: Bunu söyledik. Ýkinci isteðim þu; Bu sene Baðcýlar da bizim parklarýmýza ve bazý orta refüjlere, kavþaklara toplu toplu lale soðaný ektik. Ancak, sizin de umumi yerlerde böyle lale soðaný ekilmesini istediðiniz yerler varsa belediyemize yerini bu den bildirin ve ben oralarý da deðerlendireceðim. Ýkinci söyleyeceðim bu. 3. sü; Arkladaþlar, tatlý dil, yýlaný deliðinden çýkartýr. Ýnsanlarý tatlý dille çevre konusunda mutlaka uyarýn ve yönlendirin. 4.sü biliyorsunuz; Bu sene ve her yýl Haziran ayýnda çevre etkinliklerimiz oluyor. Ve orada bir çok yarýþmalar yapýyoruz. 13

13 Bu seneki yarýþmalarýmýzda mutlaka, Çevre Meclisi mizi temsilen her konuda bir komisyon üyesinin bu yarýþmalardaki jüride olmasýný istiyorum. Bunu benim idarecilerim de yazsýnlar. Ve bu sene yarýþmalara sizin þu konularý da eklemenizi istiyorum; 1- Kýsa film yarýþmasý, kýsa metrajlý filmler var ya. Onun yarýþmasýný. 2- Fotoðraf yarýþmasý. Resmin dýþýnda. 3- Arkadaþlar, gençlerimizin, halkýmýzýn yeni buluþlarý var ise o buluþlarý konusunda birincilik, ikincilik ve üçüncülük vermek istiyoruz. Olabilir, 3-5 arkadaþ bir araya gelir, yeni bir þey üretirler. Yeni bir proje ortaya koyarlar. Bu proje sosyal konuda olabilir, þehircilik konusunda olabilir, çevre konusunda olabilir, mimari konusunda olabilir, eðitim konusunda olabilir, olabilir, olabilir, olabilir. Bunun hiç sýnýrý yok. Ve bu projelere ben büyük ödüller vermek istiyorum. Grup halinde de bu projelere katýlabilirsiniz. Ama bütün deðerlendirmelerde mutlaka Çevre Meclisimizin jüriye bir insan vermesini istiyoruz. Bunu, Çevre Kulüp Baþkanýmýz ve benim Baþkan Yardýmcýlarým da buradalar. Onlar da not alsýnlar. Ve nasip olursa inþaallah bu sene size daha güzel mekanlar yapmayý düþünüyoruz. Oralarý yaptýðýmýz zaman da, daha güzel çalýþma imkânlarý bulacaksýnýz. Çevre Kulübümüzün odasý var deðil mi? Her zaman açýk ve sizin emrinize de verildi. Buralara mutlaka birer tane bilgisayar da konuldu, deðil mi? adresleriniz de var orada. Demek ki her þeyimiz var. Toplantý yerleriniz de var herhalde. Buralarý da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Demek ki bu sene Çevre Haftasý etkinliklerine yeni yarýþmalar koyacaðýz. Bunlardan birisi proje yarýþmasý, her konuda olabilir. Ýkincisi fotoðraf yarýþmasý, üçüncüsü kýsa metrajlý film yarýþmasý. Benim size çok söyleyecek þeyim yok. Çünkü; Siz her þeyi çok daha güzel biliyorsunuz. Biz sizinle beraberiz. Sizin yanýnýzdayýz ve sizin güzel þeyler yapacaðýnýza da inanýyorum. Þimdiden arkadaþlarýmýzýn sunumlarýnýn bize güzellikler getirmesini diliyorum. Yeni seçilecek Çevre Meclisi nin güzellikler getirmesini istiyorum. Burada da bir parantez açmak istiyorum; Yeni Meclisi oluþtururken, mahallelerin nüfus oranlarýný mutlaka dikkate alýn ve hepinize, Baðcýlar a, 14

14 Ýstanbul a, -gerçekten Ýstanbul da büyük deðiþiklikler oluyor.- Ve herkese derslerinizde, iþlerinizde, çevrenizde, her konuda baþarýlý olmanýzý Allah tan diliyorum. Ve saðlýk ve mutluluklarla. Hoþça kalýn. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Güzel çalýþmalarýn yanýnda, yanýmýzda olacaklarýný ifade ettiler. Ve çevre koýnusunda da yanýmýzda olduðunu iyi bildiðimiz bir isim; Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu nu konuþmlarýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkýþlarýnýzla. 15

15 Ýrfan Balkanlýoðlu (Baðcýlar Kaymakamý) Deðerli Baþkaným, deðerli Müftüm, Milli Eðitim Müdürüm, Belediye Meclis ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, Sevgili okul müdürleri, öðrenciler ve çevre gönüllüleri hepinizi saygýyla selamlýyorum. Ýnsanoðlu yaratýlmazdan önce kainat ve dünya insan yaþamýna en uygun þekilde halkedilmiþ, her þey belli bir sistemle ve düzen içerisinde kendini yenileyecek þekilde yaratýlmýþ. Her þeyde doðal bir denge var. Organik maddeler doðuyor, yaþýyor, büyüyor, ölüyor ve tekrar organik madde haline dönüp, gübre vazifesi görüyor. Bundan binbir çeþit meyveler oluþuyor. Arýlar var, kendi ihtiyacýnýn çok üzerinde bal üretiyor ve bunu insanlýðýn hizmetine sunuyor. Meyveler alabildiðine çok. Ýnsanlarýn bu dünyada rahat ve huzur içerisinde yaþamasý için bir eko-sistem oluþturulup, bize hazýr paket halinde sunulmuþ. 16

16 Ancak, maalesef günümüzde bunu hoyratça kullanýp, biz insanlýk olarak dünyayý neredeyse yaþanmaz hale getirmiþiz. Önceden bizim okul kitaplarýmýzda, ideal bir ülke, kalkýnmýþ bir ülke gösterilirken, fabrika bacalarýnýn tüttüðü, endüstrileþmiþ bir ülke özlemi dile getirilirdi. Bizim memleketimizde, Çorum da bir çimento fabrikamýz vardý. Hiç durmadan, dumanlarýyla gökyüzünü böyle bembeyaza boyardý. Bütün çatýlarda bir karýþ toz, bütün aðaçlarda bir karýþ toz vardý. Her taraf bembeyazdý. Tabii bunlar asit yaðmuru olarak geri düþtüðü için bitkiler gittikçe azaldýlar, sistem bozuldu, bugün kýþýn ortasýndayýz, bakýnýz ne kar var, ne yaðmur var. Pek çok göller kurudu, barajlar kurudu ve Sapanca Gölü nün bile 10 metre yuvasýna çekildiði bugünkü gazetelerde yazýyordu. Hastalanmadan önce eðer tedbir alýrsak, çok daha ucuza ve acý çekmeden problemimizi çözebiliriz. Ancak, hastalandýktan sonra tedavi olmak, hem bize acý verir hem çok masraflý olur, hem de konforsuz bir yaþam sürmemize neden olur. Çevre de böyle. Kirlettikten sonra, yaþanmaz kýldýktan sonra temizlemek, eski haline iade etmek, son derece pahalý, oldukça zaman alan zor bir çalýþma. Maalesef günümüzde bunu yapmak durumundayýz. Baþkan az önce söyledi; Dünya bunu daha önce yaþadý. Endüstrileþmeyi, sanayi devriminden sonra bir bir fabrikalarla çevrelerini müthiþ bir kirli hale getirdiler ve yaþanmaz kýldýlar. Ondan sonra büyük çabalarla, masraflarla tekrar eski haline getirmeye çalýþtýlar, kýsmen de getirdiler. Biz bu yarýþa sonradan girdiðimiz halde, hiç bir önlem almadan ayný yoldan tekrar gitmeye devam ediyoruz. Amerika Baþkanýna yazdýðý bir mektupta, bir kýzýlderili þefi söylemiþ ve demiþ ki; Eðer yeryüzünde son uçan kuþ avlanýrsa, denizler, göller ve barajlarda, ýrmaklarda yaþayan son balýk tutulursa, o zaman insanlýk ve siz anlayacaksýnýz ki; Para yenmez Yani, bütün insanlýk gözünü hýrsla para kazanmaya dikmiþ, çevre ne olursa olsun hiç önemsememiþ. Ve hala bu duyarsýzlýðýmýz, tutarsýzlýðýmýz devam ediyor. Trakya dan geldim. Bütün fabrikalar hiç bir arýtmaya tabi tutmadan bütün atýklarýný Ergene Irmaðý na boþaltýyor, birinci sýnýf tarým 17

17 arazileri çorak arazi durumuýna düþmüþ. Binlerce fabrika yaparsýnýz belki ama, bir Santimetreküp toprak yapamazsýnýz deðerli arkadaþlar. Bütün kimyevi elemanlarý bir araya getirsek, bütün profesörler bir araya gelse, bir santimetreküp toprak yapma imkanýmýz yoktur. Ama elimizden, ayaðýmýzdan bu deðerlerimiz kayýp gidiyor. Baðcýlar Belediyesi burada anlamlý bir kampanya baþlatmýþ; Kýt kaynaklarýmýzýn tekrar ekonomiye kazandýrýlmasý. Bugün, bütün geliþmiþ ülkeler çöpü adeta bir maden, kýymetli bir maden gibi deðerlendiriyor. Ve bundan, býrakýn baþa bela olmasýný, büyük paralar kazanýyor. Hem dönüþtürüyor, kaynaklarýný tekrar tekrar kullanýyor, hem bunlara ödeyeceði parayý ödememiþ oluyor, hem de bunlarý tabiattan azaltmamýþ oluyor. Örneðin; Aðaç kesilmiyor, enerji sarfedilmiyor. Enerji kullanýlsýn diye kömür daha az kullanýlýyor. Milli Eðitim Müdürümüzü hakikaten tebrik ediyorum; Bütün okullarýyla, belediyenin her türlü etkinliðinde ön safta ve ona yardýmcý. Belediye yi tebrik ediyorum; Bütün kaynaklarýyla öðrencilerimizin, gençliðimizin ve geleceðimizin bilinçlenmesi için projeler üretiyor ve bunlara maddi, manevi kaynak saðlýyor, destek veriyor. Bütün okul müdürlerine ve öðretmenlerine buradan seslenmek istiyorum. 150 binin üzerinde öðrencimiz var Baðcýlar da. Bunlar binlerce haneden kopup geliyorlar. Aþaðý yukarý bütün hanelerden bir öðrenci var. Biz bu öðrencileri çevre konusunda, atýklarýn ayrý ayrý toplanarak, tasnif edilerek yeniden deðerlendirilmesi projesi konusunda bilinçlendirebilirsek, Baðcýlar kurtulmuþ olacaktýr. Ve bu civar ilçelere de dalga dalga sirayet ederek, umarýz bütün Türkiye ye örnek olur. Her þeyin öncüsü ve önderi olan Baðcýlar a da bu yakýþýr. Hepinize saygýlar sunuyorum. 18

18 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Kaymakamýmýz Sayýn Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Çevre önemli. En güzel çevreci, en iyi çevreci hiç þüphesiz, hiç kirletmeyen çevreci, ardýndan tabi ki temizlik geliyor. Ambalaj atýklarý ve çevre konusunda sunum dinleyeceðiz. Osman Gazi Lisesi nden sevgili Sedef Gürleyen ve sevgili Eda Deligöz. Alkýþlarýnýzla. 19

19 Ambalaj Atýklarý ve Çevre Sedef Gürleyen - Eda Deligöz (Osman Gazi Lisesi) Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, sayýn protokol üyeleri, deðerli öðretmenlerim ve sevgili çevreci arkadaþlarým. Hepiniz hoþgeldiniz. Geleceðin aydýnlýk dünyasýnýn, yaþanabilir dünyasýnýn kurulabilmesi için emek harcayan, yaþlýsýyla, genciyle insanýna hizmet etmek için yarýþan çevre gönüllülerini sevgiyle ve saygýyla selamlýyorum. Ýnsanlarýn yaþadýðý bir tane dünya var. Buradan sonra ne gidecek baþka bir dünyamýz var, ne de bu çevreyi düzeltme olanaðýmýz. Bu nedenle içinde yaþadýðýmýz ve bir parçasý olduðumuz çevreyi daha fazla yaþanmaz duruma gelmekten kurtarmalý, en azýndan bundan sonra titizlikle korumalýyýz. 20

20 Son 200 yýldýr dünya insanlýðýnýn yaþamýþ olduðu büyük savaþlar ve sanayileþmeler, çevreye, dünyaya insanýn geleceðine çok büyük tehlike oluþturmakatdýr. Ýnsanoðlu çevre ile karþýlýklý etkileþim içindedir ve onu olumlu, ya da olumsuz biçimde deðiþtirir. Örneðin; Ormanlarý yok ederek sellere yol açabilmekte, kuraklýða, toprak aþýnmasýna ve kýtlýða yol açabilmekte, ya da ormanlar yetiþtirerek, iklimi düzenlemekte, erozyonu, selleri önlemekte, yeni sulak tarým alanlarý yaratarak üretimi artýrabilmektedir. Doðal dengeyi bozan doðal etmenlerin baþýnda, sanayi ve yol açtýðý kirlenmeyle birlikte ambalaj atýklarý gelmektedir. Bu yolla oluþan çevre kirliliði doðal kaynaklarý kullanýlamaz hale getirmekte ve tabii ki, saðlýðýmýzý bozmaktadýr. Sanayi atýklarý, spreyler, yakýtlarla ortaya çýkan dumanlar, petrol ve ilaç atýklarý, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdir. Plastik türleri, mesela: Bir plastik þiþe günlük yaþantýmýzda çok sýk kullanýlmaktadýr. Oysa ki, hayat süresi 100 ile 1000 yýl arasýnda olan plastik ürünler yakýlsa bile doðadan kaybolmamaktadýr ve dünyamýza büyük ölçüde zarar vermektedir. Yaþam süresi yaklaþýk 10 ile 100 yýl arasýnda olan Alüminyum kutu, paslanarak yaklaþýk bir yýl gibi sürede doðaya karýþmaktadýr. Bilinçsizce sokaða atýlan bir sigara, ýþýk, yaðmur ve mikro-organizmalarýn etkisiyle en geç 3 ay içerisinde doðaya karýþýr. Ancak, sigaranýn filtresi selülozasetotdan yapýldýðý için çürüme süresi yaklaþýk bir iki yýldýr. Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için kirlenmeleri önlemeli, yeþil alanlarý ve hayvanlarý koruyup çoðaltmalýyýz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düþen görevleri mutlaka yapmalýyýz. Çöp diye yere attýðýmýz gazeteleri, dergileri, defterleri, kitaplarý, kartonlarý, hatta sigara paketlerini geri dönüþüm kutularýna attýðýmýzda 17 adet yetiþmiþ aðacýn kesilmesini ve 4210 KWH elektrik enerjisinin israf edilmiþ olmasýný engellemiþ olacaðýmýzý biliyormusunuz? Biz doðayý korudukça, doða da bizi korur. Doðayý korumak, gelecek kuþaklara verilebilecek en deðerli armaðandýr. Saygýlarýmla. 21

21 Aðaç Ýlk yapraklarý yeþeriyordu aðacýn, tomurcuk tomurcuk, tek tek, Alayým mý onlarý elinden? dedi, kýraðý sürünerek. Saçtan týrnaða titreyip aðaç, Hayýr dedi, yalvararak. Çiçek açýncaya kadar onlarý rahat býrak. Tomurcuklandý çiçekleri aðacýn, ötüþtü bütün kuþlar. Alayým mý onlarý elinden? dedi esintili rüzgar. Hayýr dedi sallanýrken aðaç, istemeden yaprak yaprak. Çiçek açýncaya kadar onlarý rahat býrak. Yaz ortasý sýcaðýnda aðaç meyvesini verdi. Çocuk dedi; Artýk toplayabilir miyim yemiþlerini? Eðerken yapraklarýný aðaç, Tabii dedi. Toplayabilirsin, al hepsini, hepsi senin için Saygýlarýmla. Abdullah Arýdoru Sunucu Osman Gazi Lisesi nden sevgili Sedef Gürleyen ve sevgili Eda Deligöz e çok teþekkür ediyoruz. Bizim özel yaþam alanlarýmýz var. Adýna ev dediðimiz veya iþyeri dediðimiz. Ýþyeri de gerçi genel, hepimizin ortak yaþam alanýna da giriyor ama. Ortak yaþam deyince biraz daha çevreyi kastediyoruz. Dolayýsýyla, evimizde hangi durumda isek, çevremizde de öyle olmamýz gerekiyor. Ona dikkatimiz çekildi. Yeþil alanlara vugu yapýldý. Teþekkür ediyoruz. Akþemsettin Anadolu Lisesi nden ortak yaþam alanýmýza biraz daha vurgu yapýlacak. Ve çevreciliðe yine dikkatimiz çekilecek. Sevgili Nur Kýtay alkýþlarýnýzla. 22

22 Nur Kýtay (Akþemsettin Anadolu Lisesi) Sayýn yöneticilerim, deðerli katýlýmcýlar, Baðcýlar Belediyesi, Çevre Kulübü nün düzenlediði 6. Çevre Þûrasýna hepiniz hoþgeldiniz. Akþemsettin Anadolu Lisesi adýna Ortak yaþam alanlarý ve Çevre konusu hakkýnda sizleri bilgilendirmek istiyorum. ORTAK YAÞAM ALANLARI VE ÇEVRE Genel anlamda çevre; insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri ve karþýlýklý olarak etkileþim içinde bulunduklarý fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar olarak tanýmlanmaktadýr. Ortak yaþam alanlarý denildiðinde ise, alýþveriþ merkezleri, meydanlar, caddeler, sokaklar, parklar, bahçeler, okullar, ibadethaneler, kütüphaneler, huzurevleri, yurtlar, stadyumlar, mesire-piknik yerleri, plajlar Hâsýlý, insanlarýn ortaklaþa kullandýklarý mekânlar hatýra gelmektedir. 23

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı