Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte 7 Haziran adaylarý"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu ile karakterize, çoðunlukla keneler aracýlýðýyla hayvanlardan insanlara bulaþtýrýlan mikrobik bir hastalýk olduðunu belirten Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum'unda içinde bulunduðu coðrafi bölge olarak son yýllarda giderek artan KKKA hastalýðý görüldüðünü ve ölümlere yol açtýðýný söyledi. 7 DE Halit Ýnaltekin Çorum'a Kent Müzesi açýlmalý 08 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin Çorum'da Kent Müzesi açýlmasý gerektiðini belirtti. Yaptýðý açýklamada þehrin yöneticilerinin sanatý turizmi yeterince desteklemediklerini ve Çorum gibi köklü tarihi olan bir þehirde, bir Þehir Müzesi'nin olmamasýnýn çok büyük kayýp olduðunu kaydeden Ýnaltekin, "Taþa ruh veren insandýr. 5 TE Ýþte 7 Haziran adaylarý "Memur bir yýlda 160 dolar kaybetti" Doðalgazdan elektriðe, ulaþýmdan çarþý pazar fiyatlarýna kadar tüm temel ihtiyaç maddelerinin zamlanmasýna neden olan dolardaki artýþ memur maaþlarýnda da ciddi kayýplara yol açtý. En düþük memur maaþý geçtiðimiz yýlýn Nisan ayýnda 973 dolara karþýlýk gelirken, bu yýlýn ayný döneminde en düþük memur maaþý 813 dolar seviyesinde kaldý. 9 DA 7 Haziran'da yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekilliði adaylýðý sürecinden heyecan sona erdi. Siyasi partiler dün saat 17.00'a kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ilettiler. Çorum'da ise AK Parti mevcut milletvekillerinden Salim Uslu ile Cahit Baðcý ile yola devam ederken diðer iki aday ise Lütfüye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan oldu. CHP'de ise ön seçim sonucu Milletvekili Tufan Köse ilk sýrada yer almýþtý. MHP'de de ilk sýraya Vahit Kayrýcý geldi. Hidayet Vahaboðlu, Agah Kafkas ile Erol Olçok ise listelerde yok. 11 DE FSM Ýlkokulunda yabancý dil ataðý Fatih Sultan Mehmet Ýlkokuluna Etkileþimli Yabacý Dil Sýnýfý düzenlenen tören ile açýldý. Törene Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, bazý okul müdürleri, öðretmenler, veliler ve çok sayýda davetli katýldý. 5 TE Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfüye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Vahit Kayrýcý Tufan Köse Musa Topbaþ "Oyunla Danýþma Eðitimi" projesi hayata geçiyor TSO TSM korosu mest etti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun 2015 yýlý Bahar Konserleri, 6 Nisan Pazartesi akþamý düzenlenen konserle baþladý. Koro Þefi Eczacý Enver Leblebicioðlu yönetimindeki Sanat Müziði Topluluðu, birbirinden güzel eserleri seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir akþam yaþattý. 10 DA Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen "Oyunla Danýþma Projesi"yle çocuklarýn sorunlarýnýn daha kolay tespit edilip çözüm yollarý bulunmasý hedefleniyor. 11 DE "Leonce ile Lena" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Leonce ile Lena" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.georg Buchner'in yazdýðý ve Baki Erdi Mamikoðlu'nun yönettiði oyun 11 Nisan Cuma ve 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da sahnelenecek. 10 DA Baþkan Karataþ, yaralýlarý hastanede ziyaret etti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ iþçi servisinin kaza yapmasý sonucu yaralanan tarým iþçilerini ziyaret etti. Baþkan Karataþ, 26 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnýn ardýndan DE Alaca MYO'nun ismi Avni Çelik oluyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" isimli panele katýlmak üzere Çorum'a gelen Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik ve Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk... 7 DE 3 TE 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' Duran Cesur SGK'dan "ev hizmetlerinde gündelik çalýþanlar" açýklamasý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, yaptýðý açýklamada ev hizmetlerinde gündelik çalýþanlar hakkýnda yapýlan yasal düzenleme hakkýnda bilgiler verdi. 9 DA Hacý Nuri Lafcý "Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'ni yargýya taþýyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcý Hacý Nuri Lafcý deðiþiklik yapýlan Saðlýk Bakanlýðý atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðine iliþkin yaptýðý açýklamada yönetmeliði yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. 5 TE Salim Uslu'dan kutlama mesajý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. 3 TE

2 2 AJANDA Ýmsâk : 04:36 Güneþ : 06:06 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:25 Akþam : 19:20 Yatsý : 20:42 Düþmanlara karþý iri olalým Sapmayýn yurttaþlar bu vatan bizim Terörizme karþý diri olalým Yatmayýn kardaþlar bu vatan bizim Þanlý ecdadýna döndür yüzünü Düþmanýn yoluna takma gözünü Saðlý sollu yabancýnýn sözü Tutmayýn yandaþlar bu vatan bizim Yüce yaradan'ýn saðlam yolunu Peygamberin bildirdiði yönünü Kur'an da yazýlý Ýslam dinini Bükmeyin dindaþlar bu vatan bizim Bilim çizdiði en saðlam yönden Onun getirdiði teknikten fenden Mezhepler uðrunda yüce bir dinden Çýkmayýn Yoldaþlar bu vatan bizim Sakýnalým düþmanlarýn düþünden Kurtulalým zehir saçan iþinden Bizi dinden eden fikir peþinden Gitmeyin Candaþlar bu vatan bizim Aþýk Bekir derki fitne sýktýlar Heykýllarý göyüzüne attýlar Yurdumuzu karanlýða soktular Korkmayýn kardaþlarbu vatan bizim Nusratiye Câmii'nin ibâdete açýlmasý (1826) Þer'iyye Mahkemelerinin kaldýrýlmasý (1924) Aranýzda selâmý yaygýnlaþtýrýn ki; birbirinizi sevesiniz! Hadis-i Þerif Günün Þiiri Bu Vatan Bizim HAVA DURUMU Bekir Saðýr Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5808 2,5812 EUR 2,8041 2,8056 STERLiN 3,8451 3, JPY YENi 2,1510 2,1516 Meslektaþýmýzýn acý günü Çorum Haber Gazetesi Muhabiri Taner Þimþek'in önceki gün vefat eden dedesi Cuma Þimþek merkeze baðlý Hacýbey Köyü'nde son yolculuðuna uðurlandý. Hüsne Þimþek'in eþi; Arap, Erdal, Saffet Þimþek'in babasý; Caner, Soner ve Taner Þimþek'in dedeleri olan Çorum Belediyesi'nden emekli Cuma Þimþek, (73) önceki gün akþam saatlerinde yakalandýðý amansýz hastalýk nedeniyle uzun süredir tedavi gördüðü Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayata veda etmiþti. Merhumun cenazesi Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi Külliyesi önünde helallik alýndýktan sonra merkeze baðlý Hacýbey Köyü'ne götürüldü. Burada kýlýnan cenaze namazýndan sonra ise köy mezarlýðýnda son yolculuðuna uðurlandý. Cenazeye CHP Milletvekili adayý Saim Topgül, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Dedesliovasý Türkmen Derneði yöneticileri, köy ve mahalle muhtarlarý, siyasi partilerin yöneticileri, ailesi ve sevenleri katýldý. Anadolu Lisesinden örnek davranýþ Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Anadolu Lisesi öðrencileri, Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Çorum Anadolu Lisesi Hatýra Ormanýna 200 adet çam fidaný diktiler. Anadolu Lisesi okul meclisi ve 11-A sýnýfý öðrencileri iþ birliðiyle yapýlan fidan dikim törenine Okul Müdür Yardýmcýsý Hasan Kaygusuz ve Savaþ Baþkan, Beden Eðitimi Öðretmeni Davut Üstünay, Okul Memuru Mehmet Kayacý, okul çalýþanlarý Recep Aydýn ve Ömer Toprakçý ile çok sayýda öðrenci katýldý. Törende okul idarecileri ve öðrencileri iki yüz adet çam fidanýný toprakla buluþturdu.öðrencilere fidan dikimi-bakýmý ve ormanlarýn yaþamýmýz açýsýndan önemi hakkýnda bilgilendirilme yapýldýktan sonra yeni fidanlarýn dikim iþlemleri gerçekleþtirildi. Ardýndan eski yýllarda dikilen fidanlarýn bakýmý yapýlarak çevre temizliði gerçekleþtirildi. Okul Müdür Yardýmcý Hasan Kaygusuz, törenin ardýndan yaptýðý açýklamada, "Aðaçsýz memleket duvaksýz geline benzer. Atasözünde Aðaçlar yurdun en önemli servetidir. Duvak ise bir genç kýzýn en deðerli hazinesidir. Aðacý olmayan ülke duvaðý olmayan bir geline benzer. Ormanlarýmýzý korumadýðýmýz sürece cennet vatanýmýz çölleþmekten ve insanýmýz nefessiz kalmaktan kurtulamayacaktýr. Þimdi sizler bu ormanlara sahip çýkmaz iseniz gelecekte evlatlarýnýza ve torunlarýnýza doðal, saðlýklý ve temiz bir yaþam alaný sunamayacaksýnýz. Daima yeþil ve temiz bir gelecek için çalýþýn" dedi. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: NÝSAN ÇARÞAMBA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'ndan Salim Uslu'ya ziyaret Alaca MYO'nun ismi Avni Çelik oluyor Baþkan Külcü'den Polis Haftasý mesajý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü ve Polis Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Devletimizin öncelikli görevi, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içinde yaþamasýný temin etmektir. Vatan topraklarýmýzýn dört bir yanýnda hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadan görev yapan "emniyet teþkilatýmýz" bu huzur ve güveni saðlayan en köklü devlet kurumlarýmýzdan biridir" ifadeleriyle baþlayan Baþkan Külcü, "Türk polis teþkilatý, 170 yýldýr gücünü kanunlardan alarak aziz milletimizin emrinde mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalýþmaktadýr. Kamu düzeninin saðlanmasý, can ve mal güvenliðimizin korunmasýnýn yanýnda ülkemizin bölünmez bütünlüðünün devamý için de var gücüyle çalýþan emniyet teþkilatýmýzýn hizmetleri milletimizin gönlünde takdirle karþýlanmaktadýr. Polisimiz sadece suçu ve suçlularý önlemeye yönelik faaliyetleriyle deðil ayný zamanda "Toplum Destekli Polislik" çalýþmalarýyla da halkýmýz ve devletimiz arasýnda köprü vazifesi görmektedir. Özellikle son yýllarda sportif faaliyetlerden eðitime, kültürel çalýþmalardan yardým ve yönlendirici çalýþmalara kadar her alanda kapsamlý hizmetler üretmektedir. Türk Polisinin toplumumuzun her kesimiyle içli dýþlý olmasý, diðer kurum ve kuruluþlarla ortak hareket etmesi, milletçe ortak bir anlayýþýn oluþmasýna önemli katkýlar saðlamaktadýr. Bu yüzden her yýl 4-10 Nisan tarihleri arasý "Polis Haftasý" olarak, Türk Polis teþkilatýna minnettarlýðýn bir ifadesi olarak kutlanmaktadýr. Bu vesileyle emniyet teþkilatýmýzýn 170'nci kuruluþ yýldönümünü yürekten kutluyor, Türkiye'nin her yerinde görev yapan kýymetli polislerimize þükranlarýmý sunuyorum. Emniyet teþkilatýmýzýn her kademesinde hizmet vermiþ þehit polislerimizi rahmetle anýyor, görevleri baþýndaki fedakâr polislerimize ve bütün teþkilat mensuplarýna yapmýþ olduðu hizmetlerde baþarýlar diliyorum" þeklinde belirtti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar" isimli panele katýlmak üzere Çorum'a gelen Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik ve Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk, Alaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan ile birlikte Sinpaþ GYO tarafýndan yapýlan Alaca MYO Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Sinpaþ GYO'nun üniversiteye vermiþ olduðu destekten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, Türkiye'de 40 yýllýk deneyimi ile konut sektöründe en büyük firmalardan birisi olan Sinpaþ GYO'nun destekleri sayesinde sadece 2 yýl öncesinde öðrenci alýmýna baþlayan Alaca MYO'nun oldukça modern bir kampüse kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade ederek yapýlan bu çalýþmanýn önemli bir örnek olduðunu da belirtti. Üniversitenin Çorum'un tüm paydaþlarýyla kurduðu yakýn diyaloðunun önemli somut göstergelerinden birisi olan kampüse eðitim öðretim yýlýnda geçmeyi planladýklarýný, bu modern kampüs sayesinde açýlan ancak henüz öðrenci bulunmayan bölümlere de alýnacak öðrencilerle Alaca MYO'nun hýzla büyüyeceðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, MYO'nun Alaca Avni Çelik MYO olarak deðiþtirilmesi için YÖK'e baþvurduklarýný belirterek desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik'e, tüm hayýrsever iþadamlarýna, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'e, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'a, Alaca Eðitim Vakfýna ve baþta Alaca MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan olmak üzere tüm akademik ve idari personele teþekkür etti. Uslu'dan kutlama mesajý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, gazetemizin 11. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Salim Uslu mesajýnda þu ifadelere yer verdi:"ýlimizde ilkeli ve tarafsýz bir þekilde yayýn hayatýný sürdüren Tek Yýldýz Gazetesinin 11. kuruluþ yýldönümünü kutlar, baþta þahsýnýz olmak üzere gazetenizde emeði geçen tüm çalýþanlarýnýza da baþarýlar dilerim." Haber Servisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim Shikh- Mudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji ile TBMM'de makamýnda bir araya geldi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Uslu, Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim ShikhMudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji'yi TBMM'de görmekten ve aðýrlamaktan dolayý memnuniyet duyduðunu ifade etti. TBMM Ýdare Amiri Uslu, ziyarette gerçekleþtirdiði konuþmasýnda Türkiye'nin kardeþ ve dost ülke Somali ile tarihi ve kültürel baðlarý olduðunu söyledi. Uslu, "Gerek devlet ve kamu kurumlarý gerekse sivil toplum örgütleri olarak Somali'ye özel bir yakýnlýk duymaktayýz. Son zamanlarda Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn politik çizgisi ve kardeþ ülkeler ile ilgili iliþkileri geliþtirme konusundaki duyarlýlýðý nedeni ile Türkiye uzun yýllardýr büyük bir heyecanla gerçekleþtirmeyi beklediði baðýmsýz dýþ politikayý yapma imkânýna kavuþmuþ oldu. Özellikle bu anlamda siyasi iliþkileri ve ekonomik iliþkileri geliþtirmek önemlidir. Sivil toplum örgütleri olarak da iki ülke arasýndaki iliþkileri geliþtirmek ve deneyimleri paylaþmak en az bu iliþkileri geliþtirmek kadar önemlidir. Muhtemeldir ki iliþkilerin yakýndan ve doðrudan kurulmuþ olmasý bazý aracýlarýn devre dýþý býrakýlmýþ olmasý bir kýsým ülkelerde ya da politikalarda belirli bir rahatsýzlýk ve zaaf algýsý yaratmýþ olabilir. Oysa bizim Ýslam ülkeleri ile daha yakýn bir iliþki içinde olmak için herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyacýmýz bulunmamaktadýr. Ayný deðerlere sahip olmanýn getirdiði samimiyet içerisinde iliþkilerimizi sürdürebiliriz. Bu duyarlýlýðýn belli çevrelerde rahatsýzlýk yarattýðý görülüyor. Bu nedenle Ortadoðu'yu istikrarsýzlaþtýrma çabalarýný görmekteyiz. Çeþitli taþeron örgütlerin kullanýldýðýný görmekteyiz. Terör kullanýlarak ekonomik kalkýnma, sosyal geliþme ve siyasal istikrar engellenmeye çalýþýlýyor. Sanki bir mezhep çatýþmasý varmýþ gibi Müslümanlar arasýndaki çatlak büyütülmek ve derinleþtirilmek isteniyor. Böyle bir ortamda bizim aklýmýzý, vicdanýmýzý, deðerlerimizi ve sezgilerimizi daha çok ortaya çýkarmamýz gerekiyor. Ýnadýna iliþkileri geliþtirmek, inadýna barýþý saðlamak ve korumak bizim en temel önceliðimiz olmalý. Gerek yardýmlaþma, gerek ortak siyasi duyarlýlýklar ve gerekse ticari iliþkiler konusunda birbirimize karþý daha içten, özden yaklaþýmlar içerisinde olmamýz gerekiyor. Bu baðlamda Afrika'da kimi ülkelerde bulunan mevcut terör olaylarýnýn bitmesini ve ekonomik, siyasi istikrara kavuþarak büyümelerini temenni ediyoruz. Ayný zamanda tabi ki Ortadoðu'da barýþýn hâkim olmasýný diliyoruz. Üçüncü ülkeler tarafýndan onlarý hiçbir þekilde ilgilendirmeyen konularda müdahale etmeleri bizim açýmýzdan son bulmasý gereken keyfiliklerdir. Bu noktada Hak-Ýþ Konfederasyonu ile iliþkilerinin geliþtirilmesinin devletten devlete iliþkilerin yaný sýra toplumlararasý iliþkilerin de geliþmesine katký saðlayacaðýný bildiðim için çok anlamlý olacaðýný belirtmek istiyorum. Bizim Somali ve diðer ülkelere ilgimiz sadece oradaki doðal zenginlikler ya da Pazar payýmýzý arttýrmak gibi bir amaçla sýnýrlý deðildir. Daha çok haklar ve özgürlükler konusunda, demokratik geliþme konusunda, barýþýn saðlanmasý konusunda, kalkýnma ve geliþme konusunda, deneyimlerin paylaþýlmasý konusunda iþbirliði imkânlarýný araþtýrmak ve birbirimize karþý sorumluluklarýmýzýn gereðini yerine getirmek üzere ilgimiz devam etmektedir. Bu bize tarihin yüklediði bir sorumluluktur. Bir proje dâhilinde sendikal iliþkilerin de sürdürülüyor olmasý çok önemli ve anlamladýr. Ben bu iliþkilerin her iki ülke halký için yararlý sonuçlar getireceðine inanýyorum. Halklarý birbirine yakýnlaþtýrdýkça daha köklü ve daha iyi iliþkilerinde oluþacaðýna inanýyorum. Tekrar bu vesile ile hoþ geldiniz diyorum" dedi. Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim ShikhMudey ise gerçekleþtirdiði kýsa konuþmada Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiðini ve TBMM'de bulunmaktan dolayý mutluluk duyduðunu ifade etti. Hak-Ýþ Konfederasyonu'nun koordinasyonu ile Türkiye'ye geldiklerini belirten Mudey, "Biz Somali halký olarak Türk halkýný çok seviyor ve takdir ediyoruz. Türkiye'nin ülkemize yaptýðý yardýmlardan ve yatýrýmlardan dolayý hükümetim adýna size teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. Uslu daha sonra Somali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Abdiwali Ýbrahim ShikhMudey ve Somali Ýþçi Konfederasyonu (SCTU) Genel Baþkaný Mohammed Osman Haji'yi TBMM'yi gezdirerek bilgiler verdi.

4 4 "Suç ve suçlularla mücadelede, vatandaþlar polisin yanýnda olmalý" Fevzi Þeker Platin'de "Temel Yaþam Desteði" semineri Platin Saðlýk Koleji Acil Týp Teknisyenliði öðrencilerine ATT Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Paramedik Murat Sirem ve Paramedik Sezgin Atalay tarafýndan "Temel Yaþam Desteði" konulu eðitim semineri verildi. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre solunum ve kalp durmasý sonucu uygulanan temel yaþam desteði hakkýnda teknik bilgiler öðrencilerle paylaþýldý. Uygulama ana amaçlarýnýn aktarýldýðý seminerde, tepkisiz olarak yerde yatan biri ile karþýlaþýldýðýnda hangi yollarýn izlenmesi gerektiðini ve nasýl müdahale edilmesi gerektiðini anlatan Paramedik Murat Serim kalp masajý yaparken ve þok geçiren bir hastaya müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlarý vurguladý. Sezgin Atalay, "Ýlkyardým, hasta Üzeyir Karakülah'dan Baro'ya iade-i ziyaret Çorum Baþsavcý Vekili Üzeyir Karakülah, Baro Baþkaný Altan Akpýnar'a iade-i ziyarette bulundu. Üzeyir Karakülah ziyarette 5 Nisan Avukatlar Günü'nü veya yaralý kiþiye, daha ciddi bir týbbi yardým uygulanmadan önce yapýlan ilk bakýmdýr. Ýlkyardýmýn amacý, durumun kötüleþmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, yaþam desteði saðlamak, yaralýnýn etkin tedavisini baþlatmak, zararý en aza indirmek ve yaþam kaybýný önlemektir. Ýlkyardým týbbi bakýmýn bir alternatifi deðildir. Ancak ilkyardým eðitimi alan kiþiler, durumu ve acillik derecesini tayin etme ve profesyonel týbbi yardým ulaþana kadar yapýlabilecek en doðru þeyleri belirleme yeterliliðine sahiptir. Böyle bir durumda soðukkanlý olmalý ve hastaya müdahale etmelisiniz" þeklinde kaydetti. Seminerin sonunda öðrencilerin sorularýný cevaplayan görevliler, teþekkür ederek okuldan ayrýldýlar. de kutladý. Baro Baþkaný Altan Akpýnar ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Üzeyir Karakülah'a teþekkür etti. Haber Servisi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker, "Polis Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Polis Teþkilatýnýn kurulduðu tarihten bu güne kadar, çaðdaþ hukuk devleti anlayýþýyla, milletimin huzur ve güvenini saðlamak için gece gündüz demeden çalýþan Türk toplumunun huzur ve güvenini saðlayan, devletin bölünmez bütünlüðüne yönelik her türlü yýkýcý ve bölücü faaliyetlere karþý koyan, bu uðurda gerektiðinde canýný seve seve feda eden Türk Polis Teþkilatýmýz, þerefli geçmiþiyle milletinin övünç kaynaðý olmuþtur" dedi. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Polis; bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamý, bir anne kadar þefkatli olmalýdýr" ifadesinin bilinci içinde, Türk Polisi'nin bugün gelmiþ olduðu noktada, çaðýn bilim ve teknolojisine uygun en üst seviyede eðitimli ve donanýmlý, görevinin bilinci içerisinde, yüksek disiplin anlayýþýna sahip ayný zamanda hoþgörülü, güler yüzlü ve yardýmsever olmasýyla ülkede demokrasinin tüm kurallarý ile birlikte benimsenmesi ve çaðdaþ normlarýnýn yerleþtirilmesindeki rolünün farkýnda olduðunu dile getiren Þeker, "Milletimiz, polislerimizin gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý ve kanunlarýndan alarak fedakarca yürüttüðü çalýþmalarý, her zaman takdirle ve övgüyle izlemektedir. Bu baðlamda polisimizin mesleðine duyduðu inanç ve saygý, Devletimizin temel kurumlarýyla varlýðýný devam ettirmesi, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içinde yaþamasý bakýmýndan çok önemlidir. Bunun yanýnda suç ve suçlularla mücadelede, vatandaþýmýzýn polisin yanýnda olmasý, gerekli toplumsal desteðin saðlanmasý da büyük önem taþýmaktadýr. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü caný gönülden kutluyorum, ayrýca vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü, Bayrak ve Türk milletinin kutsal deðerleri uðruna þehit olan emniyet mensuplarýmýzý rahmet ve þükranla anýyor, malul ve halen görev baþýnda olan tüm polislerimize aileleri ile birlikte saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. "Türkiye Adaletini Arýyor" yürüyüþüne Çorum'dan katýlým Türkiye Barolar Birliði, Bursa Barosu, Yargýçlar ve Savcýlar Birliði ile Yargýçlar Sendikasý'nýn iþbirliðinde düzenlenen "Türkiye Adaletini Arýyor" yürüyüþü Bursa'da baþladý. Yürüyüþe Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar katýldý. Çorum Barosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Bursa Adliyesi önünden baþlayarak kent meydanýna devam eden yürüyüþ, Kent Meydandaki mitingle devam etti. Miting de binlerce avukat ve vatandaþ yer aldý.yürüyüþ öncesi bir açýklama yapan Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, "Biz burada aslýnda Avukatlar Günü'nü kutlamýyoruz. Biz burada Türkiye için adalet arýyoruz. Türkiye için adalet arýyoruz demek, 77 milyon için adalet demektir. Türkiye'de yurttaþlarýmýz kendilerini hukuki güvenlikte hissetmiyorlar. Geleceklerinden endiþe ediyorlar. Sokaða çýktýklarýnda atacaklarý adýmýn kendilerini nereye götüreceðini bilmiyorlar. Biz hukukçular olarak sessiz çýðlýðý dillendiriyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.türkiye Barolar Birliði Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu ve Baro Baþkanlarý, Adalet Sarayý bahçesindeki Atatürk Anýtý'na çelenk sundular. Ardýndan birlikte meydana kadar yürüdüler. Konuþmalarýn ardýndan Moðollar konseriyle miting devam etti. TED sýnavýna ilgi yüksek oldu Türk Eðitim Derneði bünyesinde 4 Nisan Cumartesi günü bursluluk sýnavý yapýldý. Saat 10.00'da TED Çorum Koleji'nde yapýlan Tam Eðitim Bursluluk sýnavýna ilgi yüksek oldu. ETÝK DEÐÝL AMA PANELE DAVET Yýllar önce, bir ilçe milli eðitim müdürü arayýp, ilçelerinde belediye tarafýndan ''deprem ve afetzedelere yardým paneli '' düzenleneceðini bu panele benim de katýlmamýn talep edildiðini söyledi. Akabinde belediye baþkaný aradý. Beni basýndan takip ettiklerini ve bu konularda emek verdiðimi belirterek ilçede düzenlenecek olan panele panelist olarak katýlarak destek vermemi istedi. Ben de bu nokta da kayda deðer epey bilgi ve tecrübem var. Faydam olacaksa 'hay hay, severek katýlýrým' dedim. Ýþin aksiliði o arada leptop bozuldu ve benim tüm bilgiler kayboldu. Çok üzüldüm. 'Söz vermek borçlanmaktýr' sýrrýnca oturdum sil baþtan panel için tekrar hazýrlýk yapýp ve çaðýracaklarý günü beklemeye baþladým. Lakin bekliyorum bekliyorum arayýp soran yok. Sonradan öðrendim ki panel iptal edilmiþ. Lakin bizi aramaya kimse gerek duymamýþ (!) EÐÝTÝM VERÝR MÝSÝN? Zaman zaman müdürlüðümüz dýþýndaki kurumlardan, özel sektörden arkadaþlar veya basýndan dolayý tanýyanlardan ' hocam, bizim kuruma / personele deprem, yangýn, ev kazalarý vb. eðitim verebilir misin?' Türü teklifler alýyorum. Ben de her mesleðin zekâtý vardýr. Bizim mesleðin zekâtý da toplumu afetlere karþý bilinçlendirmektir düþüncesiyle hiç birine hayýr veremem, müsait deðilim diyemiyorum. Lakin tek bir þartým var. O da eðitim yasak savma cinsinden olmayacaksa gelirim diyorum. Tecrübeyle sabittir ki, maalesef çoðu, eðitim verildi raporunu doldurmak için istiyor. Geçmiþ zamanlarda bir kurumdan yetkili biri aradý. 'Hocam bize eðitim verebilir misiniz?' Diye. Ben de 'tamam olur' dedim. Mart ayýnýn 5-10 arasýnda olsun dediler. Olur dedim. Ve o araya okullarýmýza program koymadým. Sonuç mu? Hala bekliyorum Arama zahmetinde bulunan olmadý. CAMÝ DE DEPREM Geçmiþ yýllarda merkez ulu cami de Cuma namazý öncesi sinevizyonla deprem hakkýnda konferans verdikten sonra KAF hattýnýn da tehdidi altýnda olan bir ilçeden tanýdýklar 'hocam televizyonda izledik. Camide Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný depremi anlatmýþsýnýz. Bizim ilçede de anlatýn lütfen' diye talepte bulundular. Ben de bunun üzerine ilçedeki ilgili kuruma dilekçe gönderdim. El- cevap: ' Belirlenecek uygun bir tarihte önceden þahsýnýza bilgi verilecektir' diye yazý geldi. Zaman çok geçti sayýlmaz. Þimdilik bir yýlý geçti. Sonu hayrola Ýnþallah bu anlatacaðýmýz bilgilere ihtiyaç duyulmaz. Lakin gönül isterken kader gülermiþ. VELÝLERE KONFERANS Bazen bir okulda velilere verilen deprem, yangýn, ev kazalarý vb. konferanslarýný basýnda gören müdürler 'Mahir Bey bir program yapsak bizim velilere de konferans verebilir misiniz?' diye arýyorlar. Bizde 'tabi ki müdürüm hafta içi, hafta sonu fark etmez. Ýsterse bir kiþi gelsin. Sayý önemli deðil. Müsait olduðumuz zaman yardýmcý oluruz. Ne zaman isterseniz alo deyin. Ben notuma alýyorum' diyorum. Sonra mý? Maalesef bir kýsmý sözde kalýyor. Geri olumlu veya olumsuz arama zahmetinde bulunmayýnca acaba bizi denemek için mi teklif ettiler diye düþünüyorum. APARTMANA EÐÝTÝM Okullarda verdiðim seminerler sonrasýnda bazý öðretmenler / idareciler gelip 'hocam ben yöneticiyim. Çok önemli konulara deðiniyorsunuz. Bizim apartmandakilere de bir akþam eðitim verebilir miyiz?' diyorlar. Bende hay hay, ne zaman isterseniz diyorum. Sonuç mu? 15 yýldýr daha geri dönen olmadý ÖZETÝN ÖZETÝ: 'Söz vermek senet vermek kadar kýymetlidir.' (Tago) Bizler daha ortaokul sýralarýnda Akif dedemizin verdiði sözüne sadýk kalmak adýna yaðmurda yaðýþta kilometrelerce yürüdüðünü öðrenerek büyüdük. Dolaysýyla verdiðim söze son demine kadar riayet etmenin gayreti içerisindeyim. Lakin arada bir böyle etik olmayan durumla karþýlaþýnca üzülüyorum. Bizden samimi olarak talep te bulunan baþka birilerine bunun etkisiyle de 'hayýr, müsait deðilim' demekten korkuyorum. Maalesef emanete riayet etmemek, karþýndakine deðer vermemek, gelemeyeceði randevuyu iptal ettirmemek, iþi bitince vefayý unutmak gibi hususlar toplumun tüm alanlarýnda var. Bunun üzerine sayfalarca yazý yazýlsa azdýr. En basiti bir arkadaþýnýzýn iþi görülsün diye emanet para verirsiniz. Sonra mý? Ýþi görülmüþtür ama arkadaþýnýz sizi bir daha gör-e-memiþtir (!) Ondan sonra da iyiliðin gözü kör olsun deyip, kimseye beþ kuruþ yardým yapmamaya çalýþýrsýnýz. Bu tür kiþiler sadece kendine zarar vermekle kalmayýp, toplumda 'bahçem kadar yaðmur / pencerem kadar güneþ / dünya yýkýlsa umurumda deðil kardeþ'' türü insanlarýn çoðalmasýna çanak tutarlar. Her þeye raðmen yine de bardaðýn dolu tarafýna bakmaya devam edelim. 'Söz vermek borçlanmaktýr' / imza: Hz Peygamber SAV)

5 TEK 5 Feyzullah Kýyýklýk'tan Bahri Alkan'a geçmiþ olsun FSM Ýlkokulunda yabancý dil ataðý Fatih Sultan Mehmet Ýlkokuluna Etkileþimli Yabacý Dil Sýnýfý düzenlenen tören ile açýldý. Törene Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, bazý okul müdürleri, öðretmenler, veliler ve çok sayýda davetli katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, geçen haftada bir okulda Z Kütüphane açtýklarýný hatýrlatarak, "Bu tür modern ve faydalý sýnýflarý açmaya devam edeceðiz" dedi. Büyük, "Bir dil bir insan demiþler öðrencilerimiz Ýngilizceyi küçük yaþta daha kolay öðreneceklerdir. Sadece öðrencilerimizle kalmýyoruz Ýngilizceyi öðrenmek isteyen velilerimize de kurslar veriyoruz. Tüm okullarýmýz eþit þartta modern sýnýflara kavuþturmaya çalýþýyoruz. Velilerimize ve bizlerden yardýmýný esirgemeyen hayýrseverlerimize çok teþekkür ediyoruz. Okulumuz güzel bir çalýþma yaptý. Emeði gecen herkese teþekkür ediyor saygý ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde kaydetti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün konuþmasýnýn ardýndan Etkileþimli Yabancý Dil Sýnýfýnýn açýlýþ kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardýndan öðrenciler çeþitli Ýngilizce oyunlar oynadýlar ve Ýngilizce þarkýlarý söylediler. Yýlmaz MERT AK Parti Ýstanbul Milletvekili Av. Feyzullah Kýyýklýk, geçtiðimiz günlerde Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde baþarýlý bir açýk kalp ameliyatý olan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn babasý Bahri Alkan'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Hastane Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Sinan Zehir'in de bulunduðu ziyarette Bahri Alkan'ýn saðlýk durumu hakkýnda doktorlardan bilgi alan Av. Feyzullah Kýyýklýk, "Hastanemizde baþta anjiyo ve açýk kalp ameliyatý olmak üzere birçok operasyonun yapýlýyor olmasý oldukça memnuniyet verici. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi gerçekleþtirmiþ olduðu çalýþmalarla ilimizi seven herkesi gururlandýrýyor. Oluþturulan bu baþarýlý kadronun her geçen gün daha da büyüyerek ilimize ve ülkemize daha kapsamlý ve baþarýlý bir þekilde hizmet edeceðine olan inancým tamdýr" diyerek Bahri Alkan'a geçmiþ olsun dileklerini iletti. Çorum'a Kent Müzesi açýlmalý "Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'ni yargýya taþýyoruz" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcý Hacý Nuri Lafcý deðiþiklik yapýlan Saðlýk Bakanlýðý atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðine iliþkin yaptýðý açýklamada yönetmeliði yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. Açýklamasýnda "Yönetmelikte eþi özel sektörde görev yapanlarýn eþ durumundan tayin isteyebilmesi için eþinin atama talep edilen yerde kesintisiz üç yýl prim ödeme þartý getirildi. Oysa ki Bakanlýk, 24 Mart'ta yayýnlanan Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý Dýþý Personelin Atama ve Yer Deðiþikliði Yönergesinde Çerçeve Yönetmelikteki üç yýllýk þartý dikkate almayarak kesintisiz iki yýlý yeterli görmüþtü. Saðlýk çalýþanlarý için de ayný düzenlemenin yapýlmasý gerekirken, saðlýk çalýþanlarý için çerçeve yönetmelikteki genel þartýn personel aleyhine yönetmeliðe eklenmiþ olmasý sendikamýzca yargýya taþýnacaktýr. Yönetmelikte yapýlan deðiþiklik ile diþ tabipleri stratejik personel kapsamýndan çýkarýldý" ifadelerini kullanan Lafcý, yönetmelikte talepleri doðrultusunda boþanma nedeni ile ve öðrenim durumu nedeniyle tayin konularýnda da deðiþiklik yapýldýðýný kaydetti. Lafcý, "Buna göre; Saðlýk ile ilgili bir alanda en az iki yýllýk öðrenim görenler, öðrenim gördüðü yere atanabilecektir. Yönetmeliðe göre eþinden boþanan personel halen görev yaptýðý hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine veya D ve C hizmet grubu illerinden birine ya da halen görev yaptýðý hizmet bölgesi ve grubu esas alýnarak alt bölgeye boþanma tarihinden itibaren bir yýl içerisinde atanabilmekte idi. Boþanma halinde ailesinin bulunduðu yere atanabilmelerine dair Kurum Ýdari Kurul talebimiz doðrultusunda; eþinden boþanma halinde anne, baba, kardeþ veya reþit çocuklarýnýn boþanma tarihinden önce ikamet ettiði ile de atanma imkâný getirildi. Resmi Gazete'nin 04 Nisan 2015 tarih ve Sayýlý nüshasýnda yapýlan deðiþiklikle ilgili deðerlendirmenin tamamlanmasýndan sonra, saðlýk çalýþanlarýnýn aleyhine yapýlan düzenlemelerin iptali için yargý yoluna baþvuracaðýz" dedi. Lafcý, "Saðlýk-Sen olarak her zaman üyemiz ve milletimiz adýna sendikacýlýk yaptýk, günü kurtarma adýna deðil geleceði düþünerek bu yönde çalýþmalar yaptýk. Geçmiþte sendikacýlýk adý altýnda millet iradesine karþý bazý odaklarla iþbirliði yapan sivil toplum örgütleri vardý. Bunlar zaman içinde millet tarafýndan silinmiþtir. Memur-Sen ve Saðlýk-Sen ailesi olarak her zaman bu yapýlara karþý durduk ve durmaya devam edeceðiz" diye kaydetti. Son dönemde Türkiye üzerinde farklý senaryolar kurgulandýðýný ve zaman zaman bunu uygulamaya koymak için çeþitli eylemler yapýldýðýný dile getiren Lafcý, "Haziran seçimleri ülkemiz için büyük önem taþýmaktadýr. Görüyoruz ki bazý kirli oyunlar seçimler öncesi oynanýyor. Bunun son örneðini þehit savcýmýz Mehmet Selim Kiraz olayýnda yaþadýk. Bundan sonra olacaklara dikkat etmeliyiz ve millet olarak þer odaklarýna karþý birlik olmalýyýz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin Çorum'da Kent Müzesi açýlmasý gerektiðini belirtti. Yaptýðý açýklamada þehrin yöneticilerinin sanatý turizmi yeterince desteklemediklerini ve Çorum gibi köklü tarihi olan bir þehirde, bir Þehir Müzesi'nin olmamasýnýn çok büyük kayýp olduðunu kaydeden Ýnaltekin, "Taþa ruh veren insandýr. Demire þekil, çeliðe su veren de insandýr. Þehirleri þehir yapan, ona anlam ve mana yükleyen de yine insandýr. Öyle þehirler vardýr ki; yetiþtirdikleri deðerli evlatlarý ile adlarý birlikte anýlýr. Bu deðerli evlatlar; yerine göre savaþ kahramanýdýr, yerine göre þair-yazardýr, düþünürdür, sanatçýdýr, zanaatkârdýr vb Bu þehre aþkla baðlanmýþ bilgisini ve emeðini harcayarak iz býrakmýþ Belediye Baþkanlarýmýz, Valilerimiz, Komutanlarýmýz ve diðer Çorum tutkunlarý pek çok þahsiyetler var biz onlarý nasýl anýmsayacaðýz? Bu deðerli hemþerilerimizi bugün yaþayan ve gelecekte de yaþayacak olan nesillere anlatmamýz, tanýmamýz gerekiyor. Bunun için derhal bir Kent Müzesi kurulmalýdýr" dedi. Kent Müzesi'nin Çorum için çok önemli olduðun dile getiren Ýnaltekin, "Çorum'da yetiþmiþ ve alanýnda baþarýlý birçok hemþerilerimiz vardýr. Ancak þehrin yöneticilerinin yanlýþ politikasý sonucunda bu sanatçýlarý tanýnmýyor. Çorumdaki müze sayýsý o kadar az ki yok denecek kadar, sanatçýlar eserlerini tanýtma konusunda sýkýntý yaþýyor. Diðer ülkelere bakýyoruz ve görüyoruz ki geliþmiþ ülkeler sanatçýsýna sahip çýkýyor. Sanatçýdan sadece eser yapmasýný istiyor" þeklinde kaydetti. Çorum'un geçmiþinin çok tarihi olduðunu baþkentlik yaptýðý fakat bu geçmiþin hak ettiði bir Kent Müzesi'nin halen yapýlmamasýndan yakýnan Ýnaltekin "Yurtdýþýndaki ülkelerin þehirlerine baktýðýmýz zaman, her þehirde iyi kötü bir þehir müzesi görmek mümkündür. Tarih ve medeniyete baþkent olmuþ bir þehirde Kent Müzesi'nin olmamasý Çorum adýna çok büyük bir kayýptýr. Kent Müzeleri þehrin geçmiþini yansýtan, þehri tanýtan bir deðerdir. Eðer ki Türkiye'de toplam 400 tane sanat galerisi ve müze var ise bu bir sorundur. Sayýya ilk baktýðýmýz zaman büyük bir rakam gibi gelebilir. Ancak Fransa'nýn sadece Paris kentinde de 400'ün üzerinde sanat galerisi ve müze bulunmaktadýr. Türkiye nerde Paris nerde? Burada kocaman bir ülke ile bir þehri kýyaslýyoruz. Paris'in öyle görkemli bir geçmiþi yok. Ancak Çorum'a baktýðýmýz zaman, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir þehir görüyoruz. Ancak bugün Paris þehri dünya çapýnda biliniyor, Halit Ýnaltekin ancak Çorum bilinmiyor ise burada bir sýkýntý var demektir. Sadece Çorum için deðil, Türkiye'nin tarihini daha çok tanýtýlmasý gerekiyor. Bu tanýtým da elbette ki açýlacak Kent Müzeleri ile mümkündür. Çorum'un geçmiþinin oldukça görkemli ve tarihi olduðunu tarihçiler daha iyi bilir. Þehirde birçok tarihi eserlerin restorasyonu yapýlýyor. Yollar, parklar, bahçeler yapýlýyor. Biz yapýlmasýn demiyoruz. Ancak þu Kent Müzesi'ni acilen inþa edin artýk. O kadar geç kalýndý ki. Sizden önceki yöneticilerin düþtüðü hataya düþmeyin. Belediyenin seçim programýna bakýyoruz. Yol yaptýk, asfalt yaptýk yazýyor. Biri de çýkýp demiyorlar ki, þu þehre bir Kent Müzesi yapalým diyen yok. 250 bin nüfuslu olan ilimizde neden bir Kent Müzesi yok neden programlara alýnmýyor anlamýþ deðilim. Þehir yöneticileri neden turizm kültür yatýrýmlarýný, üçüncü, beþinci plana atýyor bunu anlamak gerçekten zor. Bundan sene önceki Çorumlular nasýl yaþýyor, neyi giyiyorlar? Bilmiyoruz. Ancak Çorumlu bunu merak eder,benden öncekiler burada nasýl yaþarmýþ, der ve o müzeye gider görür tarihinden ibret alýr. Kesinlikle Kent Müzesi yapmak, bir yatýrým kaybý deðildir. Ben iddia ediyorum ki, Kent Müzesini yapýlsýn Çorum'un ziyaretçi sayýsý en az iki kat daha artar. Çok deðil, mütevazý küçük bir alan müze için yeterli, Çorum'un acilen bir kent müzesine ihtiyacý var. Bu ihtiyaç karþýlanmadýkça, Çorum olduðu yerde saymaya devam edecektir. Ýlimiz kültür baþkentidir unutulmuþ deðerlerimizden biride Çorum Müzesi. Çorum'daki kaybettiðimiz diðer deðerler gibi olan tarihi deðere sahip çýkalým tarihimizi yeni açýlacak müzelerde ve kent müzesinde yaþatalým. Kent Müzesi konusunda Çorum Valimizden ve Belediye Baþkanýmýzdan yardým bekliyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Belediye, Adnan Menderes Parký'ný yeniliyor Çorum'da bazý eðitim sendikalarý düzenledikleri eylemde Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun istifasýný istediler. PTT önünde yapýlan eylemde sendikalar adýna konuþan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, "Neredeyse gün geçmiyor ki, kamu çalýþanlarýna yönelik þiddet ve taciz vakalarý haber bültenlerine konu olmasýn. Devlet hizmetlerinin vatandaþa ulaþtýrýlmasý için canla baþla görev yapan kamu çalýþanlarý, gerek çalýþma koþullarý ve gerekse karþý karþýya kaldýklarý þiddet olaylarý nedeniyle sýklýkla maðduriyet yaþamaktadýrlar. Sadece son birkaç yýl içerisinde bile, yüzlerce þiddet olayýna ve bu olaylar neticesinde oluþan onlarca yaralanma ve can kaybýna raðmen, ülkemizi idare eden yönetim anlayýþý, yeterli tedbirlerin alýnmasý ve gerekli yasal düzenlemelerin yapýlmasý anlamýnda elle tutulur ciddi giriþimlerde bulunmamýþtýr. Ýlim ve irfan yuvasý okullarýmýz dahi son yýllarda artan bir seyir gösteren þiddet vakalarýyla, ivedi tedbirlerin alýnmasý gerektiðini gösteren somut onlarca örnekle doludur. Okul dýþýndan gelen kiþiler ve hatta öðrencileri tarafýndan saldýrýya uðrayan onlarca öðretmenimiz, ciddi ve kalýcý yaralanmalara maruz kalmýþ; hatta geçtiðimiz yýllarda Ýzmir'de Sevilay öðretmenimizi yine bir öðrencisinin saldýrýsý neticesinde kaybetmiþtik" diyerek sözlerine baþladý. Valisi Selim Cebiroðlu'nun, 27 Mart Cuma günü Fen Lisesi`ni ziyaret ettiðini ve Matematik öðretmeni olan Serkan Öz`e öðrencilerinin önünde hakaretler yaðdýrarak Öz`ü sýnýftan kovma cüretinde bulunduðunu hatýrlatan Öztürk, "Öðretmenimiz Halil Serkan Öz için sendikalarýn Cuma günü gerçekleþtirdiði "öðretmene saygý" yürüyüþünün ardýndan, öðretmenimiz Halil Serkan Öz yoðun strese baðlý kalp krizi geçirmesi nedeniyle ne yazýk ki genç yaþta yaþamýný yitirmiþtir! Belirtmek isteriz ki bizlere bu acýyý yaþatan olayýn, birincil derecede sorumlusu Yalova Valisi`dir. Bir öðretmenin öðrencileri önünde hakkýný, emeðini ve onurunu çiðnemeye çalýþan Vali, hukuk önünde bunun hesabýný vermeli, derhal görevinden istifa etmelidir! Çorum Belediyesi, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 7. Sokak'ta bulunan Adnan Menderes Parký'ný sil baþtan yeniliyor. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre son yýllarda tüm mahallelerdeki mevcut parklarý yenileyen ya da yeni parklar yapýlmasý için kapsamlý bir çalýþma yürüten Çorum Belediyesi, yeni sezonda ilk olarak Adnan Menderes Parký'ný yenileyecek. Yaklaþýk 10 dönüm alana sahip Adnan Menderes Parký, yenilenecek olan oturma gruplarý, çocuk oyun alanlarý, kamelyalarý, 380 metre uzunluðunda EPDM kauçuk yürüyüþ yolu ve fitness alaný ile mahalle sakinlerine yaz mevsimi boyunca hizmet verecek. Parkta ayrýca yeni sert zeminler oluþturulacak, mevcut spor sahasýnýn bakým ve onarýmý yapýlarak kaldýrýmlar da yenilenecek. Oturma banklarý da eklenecek olan parkta çimler için otomatik sulama sistemi planlanýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, son yýllarda yapýlan park ve yeþil alanlarýn daha nitelikli ve Çorum halkýnýn daha kolay istifade edebileceði tarzda yapýldýðýna dikkat çekerek yaptýklarý parklarýn þehir hayatýnda önemli bir yere sahip olduðunu belirtti. Park ve bahçeler gibi yeþil alanlarýn kent yaþamýndaki öneminin büyük olduðuna dikkat çeken Zahir, "Ýhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapým çalýþmalarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn en iyi koþullarda mutlu ve huzurlu bir þekilde bu parklardaki oyun alanlarý ve yeþil alanlardan yararlanabilmesi için gayret ediyoruz. Adnan Menderes Parký'ný da tamamen yenilemek için çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Yakýn bir zamanda çalýþmalarýmýz tamamlanacak ve parkýmýzý mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaðýz. Vatandaþlarýmýzdan tek bir ricamýz var. Bu parklar sizindir. Tahrip etmek isteyen, banklarý ve oturma gruplarýný çizen, kýran, parka zarar verecek davranýþlar sergileyenleri lütfen uyarýn" diye konuþtu. Eðitim sendikalarýndan Yalova Valisi'ne tepki Eðitim çalýþanlarýný her fýrsatta itibarsýzlaþtýran, hakkýný Öztürk Mehmet arýyor diye sokak ortasýnda polise dövdüren, çocuklarýn ve gençlerin ufkunu açýyor diyerek bizleri cezalandýran AK Parti ise bu cinayetin diðer sorumlusudur! Çünkü Vali Cebiroðlu, kendisine mutlak itaat edilmesini arzulayan ve muhalif her sesin susturulmasýný "destan yazmak" olarak niteleyen bir hükümetin kendisine verdiði cebir görevini, insanlýk onurunu ayaklar altýna alarak yerine getirmiþtir. Bu nedenle valinin bürokratik yetkilerini kullanarak orantýsýz-ölçüsüz-insafsýz baský uyguladýðý öðretmen Halil Serkan Öz için insaný ve eðitimde mesleki saygýnlýðý önemli gören eðitim sendikalarý öðretmene saygý yürüyüþü düzenledi. Bu yürüyüþe eðitim sendikalarýmýz katýlýmlarýyla destek verdiler. Hiç kimsenin ve Vali`nin kuþkusu olmasýn ki, öðretmenimizin yaþamýný yitirmesine sebep olanlarýn peþini asla býrakmayacak, tüm eðitim çalýþanlarý ile birlikte hepimizi acýya boðan bu olayýn sorumlularý hesap verene kadar örgütlü AK Parti Gençlik Kollarý'ndan Ýskilip ve Bayat'a çýkarma AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým Bayat ve Ýskilip Ýlçe Gençlik Kollarýný ziyaret etti. Ziyaretlerinde AK Parti Ýlçe ve Gençlik Kollarý Baþkanlarýyla buluþan Ünal Yýldýrým seçim öncesi deðerlendirmeler yaptýlar. Beraberinde Seçim Ýþleri Baþkaný Yunus Emre Özdemir, Tanýtým-Medya Baþkaný Talha Keleþ, Yerel Yönetimler Baþkaný Osman Akar, Üniversiteler Baþkaný Sinan Lök, Sekreter Onur Saðlam ve yönetim kurulu üyeleri Rýza Koç, Kazým Öztaþ, Ziya Kurak Ýlçe teþkilatlarýný ziyaret eden Yýldýrým, toplantýlarda yaptýðý konuþmalarda "Biz burada biz Genel Baþkanýn temsilcileriyiz. Bizim amacýmýz genel baþkanýmýzýn açtýðý yolda en iyi þekilde ilerlemektir. Hedefimiz bu seçimde 400 milletvekili göndermektir ama bundan daha önemli olan orada 330 milletvekilimizi sabit tutmaktýr. Önce bunu baþarmalýyýz. Hedefimizi gerçekleþtirme yolunda elimizden gelenin her zaman daha fazlasýný yapmalýyýz. Cumhurbaþkanýmýz deðiþmez liderimiz Milletin Adamý, Büyük Usta Recep Tayyip Erdoðan'ýn dediði gibi "AK Parti'nin Gençlik Kollarý, diðer partilerin gençlik kollarý gibi sanal deðildir, hayali deðildir, kaðýt üzerinde deðildir. Gençler, bu hareketin en merkezindedir. Gençlik, bu hareketin ruhudur, heyecanýdýr, dinamizmidir." Buz sözler ýþýðýnda durmadan çalýþan, geliþen ve büyüyen bir gençliðiz. Bu Gençlik bu milletin geleceði olacaktýr" þeklinde kaydetti. Yýldýrým ve beraberindekiler Ýskilip'te Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini de ziyaret ederek burada dua ettiler. gücümüz ve kararlýlýðýmýzla mücadelemizi yükselteceðiz! Halil Serkan Öz öðretmenimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve eðitim camiamýza sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz.sonuç itibariyle; suçu üyesi bulunduðu sendikanýn almýþ olduðu "serbest kýyafetle iþe gitme" eylem kararýna uymaktý. Bu da devlet olarak tarafý olduðumuz uluslararasý hukukun, Anayasamýzýn ve ilgili yasalarýmýzýn meslek kuruluþlarý ile onlarýn üyelerine vermiþ olduðu en temel sendikal haklardan biridir. Ve bu hakkýn kullanýlmasýna mani olmak mevcut düzenlemeler çerçevesinde hiçbir bürokratýn hakký ve haddi de deðildir. Hiçbir yetkili hangi makamý iþgal ederse etsin insanlarýn insanlýk onurunu zedeleme, onlara baðýrýp çaðýrma, hakaret etme hak ve yetkisine sahip deðildir. Hiçbir insanýn, hiçbir öðretmenin kiþilik haklarýna, mesleðine, onuruna yakýþmayacak muamelenin yapýlmadýðý bir dünyada bir ülkede yaþamak istiyoruz. Yalova Vali'sinin öðretmenimize yaptýðý bu davranýþýn hiçbir yasal yetkiyle, bilimsel yöntemle, ahlaki erdemle izah edilemez olduðunu belirtiyoruz. Yapýlan bu haksýz, hukuksuz durumdan dolayý Yalova Vali'si kýnýyor, protesto ediyor ve görevden alýnmasýný istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Basýn açýklamasýna Aktif Eðitim Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel, Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn ve EKSEN Ýl Temsilcisi Yaþar Öz ile bu sendikalarýn üyeleri destek verdi. Bahadýr YÜCEL

7 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu ile karakterize, çoðunlukla keneler aracýlýðýyla hayvanlardan insanlara bulaþtýrýlan mikrobik bir hastalýk olduðunu belirten Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum'unda içinde bulunduðu coðrafi bölge olarak son yýllarda giderek artan KKKA hastalýðý görüldüðünü ve ölümlere yol açtýðýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Nurcan Baykam ile basýn mensuplarýna açýklamada bulunan Sinan Zehir, Türkiye için önemli halk saðlýðý sorunlarýndan biri olan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýnýn bahar aylarý ile birlikte görülmeye baþladýðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Nurcan Baykam havalarýn ýsýnmasý ile görülme riski artan kene ve KKKA ne karþý çok önemli uyan ve önerilerde bulundular. Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA), birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu ile karakterize, çoðunlukla keneler aracýlýðýyla hayvanlardan insanlara bulaþtýrýlan mikrobik bir hastalýktýr. Ancak, hastalýk hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. Keneler halk arasýnda yavsý, sakýrga, kemi gibi isimlerle bilinmektedir. Kenelerin yoðun olarak bulunduðu yerler özellikle hayvancýlýðýn yapýldýðý; orman kenarý parçalý arazi yapýsýna sahip çalý ve çýrpýlý alanlar ile otlaklarýn bulunduðu yerlerdir. Çorum ili de kenelerin yaþamalarý için coðrafi açýdan oldukça uygun bir yapýya sahiptir" dedi. KKKA Çorum'un içinde bulunduðu coðrafyada son yýllarda giderek artan sýklýkta görülmekte ve can almaya devam etmekte olduðunu belirten Zehir, "KKKA'ne baðlý ülkemizde ilk ölüm 2002 Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam yýlýnda görülmüþtür ve 2003 yýllarýnda ilkbahar ve yaz aylarýnda, kene ýsýrýðý sonrasý baþta Tokat, Yozgat ve Sivas illerinde görülmeye baþlamýþtýr yýlýndan bugüne kadar 7000'e yakýn olgu ve 400'ü aþkýn ölüm saptanmýþtýr. Son yýllarda ülkemizde sayýsý artan KKKA olgularýna, ilimizin de içinde bulunduðu vakalara sýk rastlanmaktadýr. Hastanemizde 2014 yýlý içinde 130 kiþi þüpheli olgu içinden, toplamda 60 olgu kesin taný alarak hastanemizde tedavi altýna alýnmýþ ve gerekli bakýmlarý yapýlmýþtýr" þeklinde konuþtu. KKKA hastalar için Türkiye'nin her hangi bir hastanesinde yapýlan bütün iþlemlerin Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde de yapýldýðýný vurgulayan Zehir, bu hastalýkla ilgili her türlü teþhis ve tedavi baþarýlý bir þekilde yürütülmekte olduðunu kaydetti. -"BÝR TANE DOMUZ GÝRÝBÝ VAKASI OLDU"- Çorum'da domuz gribi ile ilgili vakalarýn olup olmadýðýna dair sorulan bir soruya ise Zehir, bu zamana kadar bir hastada görüldüðünü, þüphelendikleri bir kaç hastanýn sonuçlarýný Ankara'ya gönderdiklerini ama sonuçlarda domuz gribine rastlanmadýðýný bunun içinde karantinaya alýnma gibi bir hususun söz konusu olmadýðýný kaydetti. Zehir, "Bulaþýcý hastalýklarla mücadele için bütünlüklü bir bakýþ açýsý ve farklý sektörlerin iþbirliði gerekir. Korunma, erken taný, uygun zamanlama ile tedaviye baþlanmasý, hizmette eriþimin olmasý çok önemlidir. Hastalýk ile mücadelede korunma, izolasyon ve dezenfeksiyon önlemlerine uyulmasý, enfeksiyonlu bireylerin temel destek ve bakýmýnýn sürdürülmesi önem taþýmaktadýr. Bunun için Ýlgili kurum ve kuruluþlarla gerekli iþbirliði saðlanmaktadýr, vaka izlemleri ile hasta tedavileri titizlikle takip edilmektedir "þeklinde konuþtu Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Nurcan Baykam ise KKKA ile enfekte olma riski en fazla olan kiþilerin, endemik bölgede yaþayan tarým ve hayvancýlýk ile uðraþan çiftçiler, çobanlar, kasaplar, mezbaha çalýþanlarý, veteriner hekimler, enfekte hastalarla temas eden saðlýk personeli, laboratuvar çalýþanlarý, hastalarýn yakýnlarý, askerler, endemik bölgede kamp, piknik yapanlar olduðunu söyledi. Prof. Dr. Nurcan Baykam, "Hayvanlarýn kenelerden arýndýrýlmasý için kene mücadelesi yapýlmalýdýr. Hayvan sahipleri, hayvanlarýný ve hayvan barýnaklarýný kene ve diðer dýþ parazitlere karþý uygun ektoparaziter ilaçlarla yýlda en az iki kez (ilkbahar ve sonbaharda) ilaçlamalýdýr. Mücadelede köydeki hayvanlarýn ve barýnaklarýnýn tamamýnýn eþ zamanlý kene ve diðer ektoparazitlere karþý ilaçlanmasý gerekmektedir" dedi. Baykam, açýklamasýna þöyle devam etti: "Virüsün alýnmasýný takiben 1-9 gün (ortalama 3-4 gün) süren kuluçka döneminin ardýndan ani baþlayan ateþ, yaygýn vücut aðrýsý, bitkinlik, kýrgýnlýk, baþaðrýsý, karýn aðrýsý, ishal, yüzde ve konjonktivalarda kýzarýklýk ortaya çýkar. Hastalýðýn ilk aþamasýnda grip benzeri bulgular görüldüðünden KKKA riski taþýyan bölgelerde yaþayan ve kene temasý olan hastalarýn bu belirtiler geliþtiðinde doktora gitmeyi ihmal etmemeleri gerekmektedir. Hastalýðýn ilerleyen dönemlerinde ciltte kýrmýzý döküntülerle (peteþi, purpura, ekimoz) kendini gösteren cilt kanamasý, diþ eti kanamasý, burun kanamasý, vajinal kanama, mide- barsak kanamasý, üriner sistem kanamasý, akciðer ve beyin kanamalarý görülebilir. Aðýr olgularda þuur deðiþikliði, KC-böbrek yetmezlik, akciðer yetmezliði ve yaygýn pýhtýlaþma bozukluðu geliþerek ölüme kadar gidebilir. Klinik þikayet ve bulgularýn yanýsýra bazý laboratuvar testleri de KKKA tanýsýnda yol göstericidir. Kesin taný Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Viroloji Laboratuvan'nda KKKA virüsü için yapýlan PCR ve ELISA test sonuçlan ile konur. KKKA hastalýðýnýn bulaþma yollarý; Kene tutunmasý, Enfekte kenelerin çýplak el ile ezilmesi, Virüs taþýyan hayvanlarýn kan, doku ve sekresyonlan ile temas, KKKA hastalarýnýn kan ve diðer vücut sývýlarý ile temas, Kan içeren damlacýk yolu ile bulaþmasý. Tedavisi ise; destek tedavisi KKKA tedavisinin temelini oluþturur. Ýhtiyaca göre kan ve kan ürünlerinin verilmesi gerekir. Bunun yaný sýra hastanýn sývý ve elektrolitlerinin takibi, varsa organ yetmezliklerine yönelik tedavi yapýlýr. Ateþ, aðn ve ajitasyona yönelik semptomatik tedavi, aðýzdan alamýyorsa damardan beslenme ihmal edilmemelidir. Etkene yönelik tedavide uygun vakalarda ve uygun dönemde olmak üzere kullanýlabilecek tek antiviral ajan olarak bildirilen ribavirinin etkinliði ile ilgili tartýþmalý görüþler olup halen ribavirin kullanýlmalýdýr veya kullanýlmamalýdýr þeklinde bir öneri bulunmamaktadýr" dedi. Korunma için keneler ile mücadele ve kenelerle temasýn olabildiðince önlenmesinin esas olduðunu dile getiren Baykam, "Keneler uçmaz, zýplamaz, mutlaka insan vücudunda kan emmek için tutunabileceði bir yere ulaþmak amacýyla týrmanýrlar. Bunun için riskli alanlarda (tarla, bað, bahçe vb) olabildiðince kapalý giysiler giyilmeli, pantolon paçalarý çorap içine alýnmalý veya çizme giyilmesi tercih edilmelidir.kene vücuda tutunduktan sonra en kýsa zamanda çýkarýlmasý gerekir. Ne kadar uzun süre vücutta durur ise virüsü o kadar çok bulaþtýrýr. Riskli alan dönüþlerinde mutlaka kiþiler soyunup kendilerinin ve çocuklarýnýn vücudunu kene yönünden kontrol etmelidir. Özellikle kulak arkasý, koltuk altlan, kasýklar ve diz arkasý dikkatli incelenmelidir. Vücuda tutunmuþ kene varsa en kýsa sürede, vücuda tutunduðu en yakýn kýsmýndan uygun bir malzemeyle (pens, cýmbýz ve eldiven gibi) tutularak çýkarýlmalýdýr. Çýkarýlan kene, içerisinde çamaþýr suyu veya alkol bulunan aðzý kapaklý bir þiþe içerisine konup çöpe atýlmalýdýr. Kiþi eðer keneyi kendisi çýkaramayacaksa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Kene tutunmasýndan sonra kiþi kendisini 10 gün süreyle ateþ, baþ aðrýsý, kas aðrýsý, kýrýklýk, halsizlik, belirgin iþtahsýzlýk, bulantý, kusma, karýn aðrýsý ve ishal gibi þikâyetler yönünden takip etmeli, bu þikâyetlerden herhangi biri görüldüðünde saðlýk kuruluþuna baþvurmalýdýr. Keneler kesinlikle elle öldürülmemek ve patlatýlmamalýdýr. Keneleri vücuttan uzaklaþtýrmak amacýyla, kenelerin üzerine sigara basmak, yað veya kolonya dökmek gibi yöntemlere baþvurulmamalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý dolayýsýyla tüm Türkiye'de düzenlenen 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' adlý etkinlik Çorum'da da gerçekleþtirildi. ÇAYKUR'un sponsorluðunda düzenlenen 'Bir Hilal Uðruna Çanakkale' adlý program Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Etkinliðe, Vali Ahmet Kara, Ýl Jandarma Alay ve Garnizon Komutaný J. Kýd. Alb. Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Davulcu, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bazý ilçe belediye baþkanlarý, daire müdürleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Programda Þair Serdar Tuncer, okuduðu þiirler ve anlattýðý Çanakkale'den yaþanmýþ hikâyelerle konuklara duygu dolu anlar yaþattý. Tuncer, sýk sýk birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajlarý verirken, Türk Halk Müziði sanatçýsý Cihan Yýldýz'da Çanakkale türküleri seslendirdi. Program sonunda, Çanakkale Savaþý Fotoðraf Sergisi de açýldý. Bahadýr YÜCEL

8 Ocaðým Söndü Gurbette çalýþan iki Karadenizliden biri izinden dönmüþ, hemþerisine memleketten haberler veriyordu : -Memlekette kar yaðdý, kurtlar çakallar köye kadar indi, dedi. Bunun üzerine arkadaþý:-bir zarar verdiler mi?-sizin çilli horozu çakal kaptý.-peçi Karabaþ nerede Kelime Avý YAÞAM 8 imuþ?-eþek Karabaþa tekme atarak öldirmuþ.-eþek deðirmenda deðul miydu?- Deðirmenden babanýn tabutunu cetirmiþdu.-uy, babam öldi mu?-öldü ya. Ananýn ölümüne dayanamadu da.. -Ah anam ah! O da mu öldi?-eviniz yanarken kurtaramaduk.-uyy desene ocaðum söndü... Günün Sudoku Bulmacasý Saç ekme operasyonunda Merdivenaltý uygulama arttý Saç dökülmesi, birçok kiþinin estetik kaygýlarýnýn baþýnda geliyor. Saç ektirme gibi yeni çalýþmalar ise ilgiyle takip ediliyor. Hastaneler ayda en az 150 saç ekme iþlemi yapýyor. Ancak talebin artmasýyla merdivenaltý diye tabir edilen saç ekim merkezleri çoðaldý. Bu merkezler, saç ekimi sonrasý istenmeyen sonuçlarýn doðmasýna sebep oluyor. Erkeklerde ve kadýnlarda ilerleyen yaþ sonucunda sýklýkla görülen saç dökülmeleri, teknolojinin de geliþmesiyle uzman kiþilerce yapýlan çeþitli saç ekim teknikleriyle tedavi edilebiliyor. Hastanelerin saç bölümünde ayda en az 150 saç ekimi operasyonu yapýldýðýný kaydeden Göztepe Medicalpark Hastanesi Saç Saðlýðý ve Saç Ekim Ünitesi Yöneticisi Songül Alcý, Ayrýca yurtdýþýndan kiþi saç ekimi için ülkemize geliyor. Bunu fýrsat bilen iþin ehli olmayan bireyler, artýk geceleri kendi evlerinde dahi saç ekimi yapar hale geldi. Hekim ve uzman kadrosu olmayan, cerrahi altyapýsý bulunmayan merdiven altý diye tabir ettiðimiz yerlerde TL ye saç ekimi yapýlýyor. diyor. Ortadoðu ve Avrupa ülkelerinden gelen saç ekimi talepleri üzerine Türkiye de bu tür kliniklerin sayýsýnýn arttýðýný aktaran uzman, þunlarý söylüyor: Saç ekimi titizlik, hijyen ve dikkat gerektiren önemli bir cerrahi operasyondur. Yapýlacak hatalý bir operasyon, geri dönüþü olmayan sonuçlara neden olabilir. Saðlýk Bakanlýðý nýn 2005 yýlýnda yayýnladýðý genelgeye göre, saç ekiminin uzman hekim ve ekibi tarafýndan, hastane ortamýnda yapýlmasý yasal zorunluluk oldu. Buna raðmen yeterli denetimler yapýlmadýðý için hâlâ merdiven altý merkezlerde saç ekimi yapýlýyor. Uzman, saç ekimini gerçekleþtirecek kurumun Saðlýk Bakanlýðý ndan onay almasý ve merkezde çalýþan ekibin belirli bir eðitime ve tecrübeye sahip olmasý gerektiðini söylüyor. Alcý, þu çarpýcý bilgiyi veriyor: Ancak günümüzde birçok kurumda veya evlerde saç ekimi eðitimi almamýþ lise mezunu kiþiler, güzellik uzmanlarý, estetisyenler, öðretmenler, kuaför çýraklarý hatta taksi þoförleri bile saç ekimi yapýyor. Hastaya verilen ilaçlarýn basit gibi gözükse de 8 saatte verildiðinden ciddi sorunlarý ortaya çýkarabileceðini vurgulayan Alcý, Ucuz diye saçlanmak uðruna canýnýzdan olmayýn! uyarýsýnda bulunuyor. SAÇ EKÝMÝNDE ENFEKSÝYONA DÝKKAT! EKÝLEN SAÇ ÇIKMAYABÝLÝR Her cerrahi operasyonda olduðu gibi saç ekiminin de bazý riskleri bulunduðunu aktaran Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ayfer Yýldýz Bozbay, özellikle enfeksiyon riskine dikkat çekiyor. Bozbay, Operasyondan sonra deri üzerinde iz kalabilir. Ayrýca hijyenik olmayan merkezlerde geçirilen operasyonlarda bulaþýcý hastalýk kapma riski de var. Saç ekiminin gerçekleþtirileceði merkezin hijyeni konusunda dikkatli olmalý. diyor. Uzman, Ekilen saçlarýn çýkmama tehlikesi de ne yazýk ki halen bulunmaktadýr. Bu tehlikeyi ve yukarýda saydýðýmýz diðer tehlikeleri sýfýra indirebilmek için operasyon sonrasýnda doktorunuzun uyulmasýný istediði kurallara harfiyen uymalý, merdiven altý tabir edilen kiþi ve saç ekim merkezlerinden kesinlikle uzak durmalý. diye konuþuyor. SAÇ DÖKÜLMESÝN DÝYE HOR MONLU HAPLAR YERÝNE BÝTKÝSEL YAÐ KULLANIN! Son dönemlerde saç uzamasý için doðum kontrol hapýnýn yaygýn olarak kullanýldýðýný aktaran Dr. Sinan Akkurt, bu haplarýn hormon içerikli olduðu için saðlýða zararlý olduðunu belirtiyor. Saça uygulandýðýnda saç diplerinden cilde geçtiðini kaydeden Akkurt, özellikle anne adaylarý ve hamile kalmak isteyenler baþta olmak üzere, hormon rahatsýzlýklarý bulunanlar için sakýncalý olabileceðine dikkat çekiyor. Bunun yerine saçýn daha hýzlý ve saðlýklý uzamasý için Akkurt, þunlarý öneriyor: Argan yaðý, buðday yaðý ve ýsýrgan yaðýný karýþtýrarak, haftada 2-3 defa saçlarýnýza uygulayýn ve 20 dakika kadar bekledikten sonra durulayýn. Saçý dýþtan beslemekten daha önemlisi içten beslemektir. Baklagiller, saçý kuvvetlendiren ve besleyen B5 vitamini kaynaðýdýr. Fasulye, bakla, nohut, soya, mercimek, bezelye gibi baklagillerden yiyerek B5 vitamini ihtiyacýmýzý saðlayabiliriz. Dizi 20:00 Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay Dizi Diriliþ Ertuðrul 20:00 Yýlanlarýn Öcü Bayram, nikah salonuna yetiþse de nikahý durdurmayý baþaramaz. Fatma, onu korumak için ne Kamuran ýn kendisini iðfal ettiðini ne de karnýnda Bayram ýn bebeðini taþýdýðýný Bayram a söylemez. Bayram ise neler olduðunu öðrenmeden Fatma nýn peþini býrakmamaya kararlýdýr. Bu evlilik, Bayram kadar Kamuran da da þok etkisi yaratýr. Kamuran, Fatma dan vazgeçmeye hazýr olmadýðý gerçeði ile yüzleþir. Karataþ ve Hünkar Konak ta yaþayan herkes, bu ani evliliðin arkasýnda karanlýk bir þeyler döndüðünden þüphelenmektedir. 19:50 Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Sinema Savaþ Sanatý 3: Ýntikam Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristlerin nükleer bir bombayý ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanýr. Ancak iþler planlandýðý gibi gitmeyince Shaw, güzel bir arabulucu kadýný kurtarmak için çapraz ateþ arasýnda kalýr ve cinayetle suçlanýr. Þimdi her yerde aranan Shaw, gizemli kadýn ve yeni partneriyle birlikte gerçeði açýða çýkarmak ve dövüþ sanatlarý yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadýr. Nubar Terziyan Eðitimini Bakýrköy Bezezyan Lisesi'nde yaptý yýlýnda Gençler Temaþa Heyeti'nde sanat hayatýna baþladý yýlýnda Hüseyin Rahmi Gürpýnar'ýn Efsuncu Baba romanýndan uyarlanan filmde rol alarak sinema oyunculuðuna baþladý. 400'ün üzerinde filmde yer aldý.ermeni olduðunu saklamayan ve kendi ismini kullanan nadir Yeþilçam oyuncularýndan biri olan [1] Terziyan, daha ziyade iyi yürekli aile reisi rolleriyle geniþ kitlelerce tanýndý.büyükdereli olan Nubar Terziyan'ýn cenaze merasimi Kumkapý Patriklik Meryem Ana Kilisesi'nde icra olundu ve Terziyan Balýklý Ermeni Mezarlýðý'ndaki aile kabrine defnedildi. Ölümünden bir yýl önce 14 Ocak 1993'te Nubar Terziyan, Ankara Uluslararasý Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne deðer bulundu.oyuncu Ayhan Iþýk'ýn ölümünden sonra verdiði ilanda, Iþýk'ýn kendine hitap þekli olan 'Nubar baban' ifadesini kullanmasý üzerine gazeteye ilan verilerek bir aile iliþkisi olmadýðý belirtilmiþtir.[2][3] Bu ilanlara, Türkiye'deki azýnlýk meseleleri çerçevesinde çeþitli yazarlar tarafýndan atýfta bulunulmuþtur.sezen Aksu'nun Kýrýk Vals adlý þarkýsýnda Terziyan'a atýfta bulunulur.iþte sanki o an nubar terziyan sýrtýmý okþar, eski filmler hâlâ o bahçede siyah beyaz aðlar. BÝFTEK RULOSU Malzemeler 1 Adet Soðan 1 Adet Havuç 1 Çay Kaþýðý Karabiber 1 Çay Kaþýðý Kimyon Tuz 250 gr. Kýyma 6 Adet Biftek 1 Çay Kaþýðý Bezelye 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Su 1 Çorba Kaþýðý Margarin Yemeðin Tarifi 1 adet soðaný ve havucu rendeleyin. 1 çay kaþýðý karabiber, kimyon, tuz ve kýymayý derin bir kabýn içinde yoðurun. 1 çay bardaðý bezelyeyi ekleyin.6 adet bifteðin içine, hazýrladýðýnýz harcý doldurun. Biftekleri rulo biçiminde sarýn. Bifteðin kenarlarýný kürdanla tutturun. Ýçlerini doldurduðunuz biftekleri, margarinle hafifçe yaðladýðýnýz tepsiye dizin.1 çorba kaþýðý salçayý, 1 su bardaðý suya karýþtýrýn. Bifteklerin üzerine dökün. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelþk fýrýnda dakika piþirin. Fýrýndan çýkardýktan sonra kürdanlarý bifteklerden çýkarýp servis yapýn. Her þey sensin. Alemde ne varsa, Senden dýþarýda deðil. Her ne ararsan, onu kendinden iste, kendinde ara. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Savaþ Sanatý 3 Ýntikam 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Metro 22:30 Ýnek Þaban 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Muhalifet Baþkan 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Diriliþ Ertuðrul 23:25 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 SGK'dan "ev hizmetlerinde gündelik çalýþanlar" açýklamasý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, yaptýðý açýklamada ev hizmetlerinde gündelik çalýþanlar hakkýnda yapýlan yasal düzenleme hakkýnda bilgiler verdi. Ev Hizmetlerinde 5510 Sayýlý Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamýnda Sigortalý Çalýþtýrýlmasý Hakkýnda Teblið'in tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak Duran Cesur yürürlüðe girdiðini kaydeden Duran Cesur, "Buna göre, 6552 sayýlý Kanunun 55 inci maddesiyle 5510 sayýlý kanuna eklenen ve 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüðe giren ek 9 uncu maddeye göre ev hizmetlerinde çalýþanlarýn ay içerisinde 10 günden fazla çalýþanlar ve 10 günden az çalýþanlar olmak üzere iki ayrý kategoride deðerlendirilecektir. Ev hizmetlerinde (yemek, temizlik,çocuk, hasta ve yaþlý bakýmý vb. iþlerde çalýþanlar.) bir veya birden fazla gerçek kiþi tarafýndan çalýþtýrýlan, çalýþtýrdýklarý kiþi yanýnda ay içinde çalýþma saati süresine göre hesaplanan çalýþma gün sayýsý 10 gün ve daha fazla olanlar 4/a (SSK) kapsamýnda sigortalý sayýlacaklardýr. Bu durumdaki sigortalýlarýn bildirilmesi ise iþverenleri tarafýndan örneði kurumumuzca hazýrlanan anýlan teblið eki EK:1 ve EK:2 baþvuru formlarý ile en geç çalýþmanýn geçtiði ayýn sonuna kadar kurumumuza doðrudan veya internet adresindeki "ehizmetler" menüsü altýnda bulunan "ev hizmetleri" seçilerek, bildirimde bulunabileceklerdir. Bu þekilde yapýlan bildirimler sonucunda sigortalýnýn cep telefonuna Kanunun Ek: 9 uncu maddesine istinaden sigortalý tesciliniz yapýldý bilgilendirmesi SMS olarak gönderilecektir" dedi. Çalýþma gün sayýsý 10 günden az olanlarýn çalýþtýklarý süreyle orantýlý olarak çalýþtýrýlanlarca, asgari ücretin yüzde 2'si oranýnda kýsa vadeli sigorta kollarý (iþ kazasý ve meslek hastalýðý) adýna prim ödemekle yükümlü olunacaðýný kaydeden Cesur, "Bu þekilde çalýþanlarýn sigortalýlýk tescili, hazýrlanacak belgenin iþçi ve iþveren tarafýndan imzalanmak suretiyle en geç çalýþmanýn geçtiði ay sonuna kadar kurumumuza verilmesi ile saðlanýlacaktýr. Bu sigortalýlarýn (10 günden az çalýþan) istemeleri halinde, malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý ve genel saðlýk sigortasý primini ödeyerek 4/a (SSK) sigortalýsý sayýlabilecekler ve bu þekilde çalýþmaya devam ederek emeklilik hakkýný ve 5510 sayýlý Kanunun 4. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendine (SSK) tabi sigortalýlarýmýza saðlanan haklardan ve 4447 sayýlý Kanunun 46. Maddesine göre iþsizlik sigortasý haklarýndan yaralanacaklardýr. Süresi içerisinde ödenmeyen primleri için ise ödeme hakký düþecek ve ileride ödeme imkâný olmayacaktýr. Primlerin ödenmesi ise sigortalýnýn çalýþmaya baþladýðý ayý takip eden ayýn sonuna kadar ödenecek olup 10 günden az çalýþanlar günlük tarihleri arasýnda asgari ücret üzerinden 40,05X%20=0,80kuruþ, tarihleri arasý 0,85 kuruþ.10 günden fazla çalýþanlar ise aylýk tarihleri arasýnda asgari ücret üzerinden 1201,50X%32,5=390,49TL, tarihleri arasý 413,89TL prim ödeyeceklerdir. Prime esas kazançlarý yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceðinden, asgari ücretteki artýþlara göre ödenecek prim tutarlarý deðiþecektir. Bildirimlerin zamanýnda yapýlmamasý veya hiç bildirim yapýlmamasý halinde Ýdari Para Cezasý uygulanacaktýr" þeklinde kaydetti. "Memur bir yýlda 160 dolar kaybetti" Musa Topbaþ Doðalgazdan elektriðe, ulaþýmdan çarþý pazar fiyatlarýna kadar tüm temel ihtiyaç maddelerinin zamlanmasýna neden olan dolardaki artýþ memur maaþlarýnda da ciddi kayýplara yol açtý. En düþük memur maaþý geçtiðimiz yýlýn Nisan ayýnda 973 dolara karþýlýk gelirken, bu yýlýn ayný döneminde en düþük memur maaþý 813 dolar seviyesinde kaldý. Memurun kaybý 160 dolarý buldu. Baðýmsýz Büro-Sen'in yaptýðý hesaplamaya göre, her geçen yýl alým gücü düþen memur artan döviz kuru karþýsýnda da en büyük maðdurlardan oldu. Baðýmsýz Büro-Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ yaptýðý açýklamada döviz kurunun artmasýyla enflasyonun da doðru orantýlý artmasý ve buna tüm temel ihtiyaç maddelerine yapýlan zamlarýn da eklenmesiyle memurun artýk evini geçindiremez hale geldiðine dikkat çekti. Memur maaþlarýnýn enflasyona ezdirildiðinin belirtildiði açýklamada, 2014 yýlý Nisan ayýnda 2 bin 45 lira olan en düþük memur maaþý, o dönem 2.1 lira olan dolar kuru karþýsýnda 973 dolara denk gelirken, bu yýl 2.6 lira seviyesine yükselen dolar kurunun 2 bin 114 lira olan memur maaþýnda 813 liraya denk geldiði ve kaybýn 160 dolarý bulduðu ifade edildi. Araþtýrmada, Ýktisadi Ýþbirliði ve Geliþme Teþkilatý (OECD) ülkeleri içerisinde Türkiye'nin ortalama memur maaþý ile sondan üçüncü ülke konumunda bulunduðuna dikkat çekildi. Ortalama memur maaþý bin 700 dolar seviyelerinde bulunan Türkiye'ye karþýn genel idari hizmet iþlerini yürüten memurlar için Hollanda'da ortalama maaþ 7 bin 272 dolar, ABD'de 6 bin 820 dolar, Norveç'te 6 bin 410 dolar, Fransa'da 5 bin 920 dolar, Belçika'da ise 5 bin 700 dolar olarak uygulanýyor. Türkiye'nin OECD ülkeleri içerisinde daha iyi konumda olduðu iki ülke ise Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mini bir defile düzenlendi. Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri Alaný öðrencileri farklý modellerde saç Estonya ve Slovakya. Memur maaþýnda OECD ortalamasý ise 4 bin 500 dolar düzeyinde. Topbaþ, memurlarýn özellikle son yýllarda yetkili sendikalarýn memurdan çok hükümet politikalarýný gözetmesi nedeniyle üst üste darbelere maruz kaldýðýný söyledi. Topbaþ, "Memurun toplu sözleþme masasýnda uðradýðý hak kaybýyla baþlayan maðduriyet süreci ne yazýk ki devam etmektedir. Önce memurlarý Temmuz ayý zammýndan mahrum býraktýlar. Ardýndan enflasyon farkýný vermediler. Daha sonra kamunun her alanýna taþeron uygulamasýnýn girmesine göz yumdular. Memur yýllardýr darbe üstüne darbe almaktadýr. Þimdi de dengesiz artan döviz kuru karþýsýnda artan enflasyon ve temel ihtiyaç maddelerine ardý ardýna yapýlan zamlar memurun belini iyice büktü" dedi. Topbaþ, bu yýlýn memurlar için toplu sözleþme yýlý olduðunu anýmsatarak, "Memurlar iki yýldýr maaþlarýnda ciddi miktarlarda düþüþ yaþadý. Geçtiðimiz iki yýlýn memurlar açýsýndan kayýp yýllar olduðu kabul edilerek bu yýl 4 yýlý kapsayacak oranda memurlara bir iyileþtirme yapýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Bahçelievler MTAL'de mini defile ve makyaj yaparak maharetlerini ortaya koydular. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 11. sýnýf öðrencilerinin sergilediði defile gösterisini öðrenci velileri de izledi. Öðrenciler sahnede saç modellerini ve makyajlarýný sergilediler. ÇORUM BAYAT TOYHANE KÖYÜNE 2X5,00X3,00 MT EBATLARINDA MENFEZ ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Bayat Toyhane Köyüne 2x5,00x3,00 mt Ebatlarýnda Menfez yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No:167 P.K MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1 Adet Betonarme Menfez Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Bayat Toyhane Köyü Yolu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz Takvim Günü) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No:167 P.K ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 1 Adet Ekskavatör 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: (A) Alt Yapý Ýþleri 1. Grup Köprü ve Viyadük Ýþleri Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði - Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi /Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de Þekerbank Çorum Þubesi'nde "Tasarrufun Altýn Günü" Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý Nisan tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Þekerbank'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz getirisinden yararlanabilecekler. Tasarruf sahipleri, Nisan tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. 9 Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Çorum Þube Müdürü Özlem Kavakçý Taç, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Taç, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."

10 "Leonce ile Lena" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Leonce ile Lena" isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.georg Buchner'in yazdýðý ve Baki Erdi Mamikoðlu'nun yönettiði oyun 11 Nisan Cuma ve 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da sahnelenecek. Oyunu konusu ise þöyle: "Prens Leonce ile Prenses Lena... Küçük Bey kral olmak istemiyor, Küçük Haným seveceði bir adam arzusunda... Kaçýyorlar onlarý birbirleriyle evlenmek zorunda býrakan krallýklarýndan. Hayali bir mekanda karþýlaþýyor, yine birbirlerine aþýk oluyorlar... Prens ve Prenses olmaktan kaçtýklarý bu kara masalda, prens ve prenses rollerine geri dönmek zorunda kalýyorlar." Haber Servisi TSO TSM korosu mest etti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun 2015 yýlý Bahar Konserleri, 6 Nisan Pazartesi akþamý düzenlenen konserle baþladý. Koro Þefi Eczacý Enver Leblebicioðlu yönetimindeki Sanat Müziði Topluluðu, birbirinden güzel eserleri seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir akþam yaþattý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konseri Vali Ahmet Kara, eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik, Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül, eþi Hazal Yurdakul, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, eþi Nadide Tarancý, Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, eþi Zeynep Karadaþ, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, eþi Didem Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, eþi Hatice Bektaþ ile çok sayýda davetli katýlmýþtýr. Konser, Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan'ýn yazdýðý, Çorumlu TRT Sanatçýsý Semih Baykara'nýn seslendirdiði 'Çorumlu Olmak' adlý Þiir dinletisi ile baþlamýþtýr. Çorum'un kültür-sanat yapýsýndan ekonomisine, sosyal hayatýndan caddelerine kadar farklý konularýn iþlendiði þiir, büyük beðeni topladý. 72 KÝÞÝLÝK DEV KADRO Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði topluluðu, 2001 yýlýnda Þef Enver Leblebicioðlu önderliðinde kuruldu. Çalýþmalarýna ara vermeksizin devam eden topluluk, farklý mesleklere mensup toplam 72 kiþiden oluþmaktadýr. Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun sazlarýnda; kemanlarda Aycan Bilginer, Elif Çýta, Celalettin Kahraman, Alparslan Topçu, udda Bahadýr Büyükgazez, Suat Kýyak ve Bengül Kestek, kanunda Þevket Öncül, klarnette Vedat Özal, neyde Mustafa Erzen, klavyede Levent Coþkuner, tanburda Nuriz Sezikli ve ritmlerde Uður Gülay, Sefer Kalkan ve Mehmet Can Sönmez yer almakta. TSO'dan konser hakkýnda yapýlan açýklamaya göre topluluðun korosunda ise; Recep Aðzýkara, Ayfer Alacalýoðlu, Nevzat Alkan, Tunç Armaðan, Gülden Arzoðlu, Murat Aþgýn, Mustafa Ateþ, Sevgi Balaban, Nazar As Büyükkurt, Ayþe Coþkuner, Mualla Çaðlar, Nurhan Çakmak, Yusuf Çilingir, Yasemin Çirpi, Fatma Çöplü, Furkan Demirci, Merve Doðan, Selma Eftekin, Hüseyin Emniyet, Celal Ertan, Hüseyin Fýþgýn, Samet Gedik, Tuncel Gürgen, Ahmet Hanoðlu, Nimet Alpoðlu Hayta, Kamil Ýdikut, Seçil Ýme, Necdet Kafkas, SGK'da eðitim Celal Kalkan, Hülya Karabýyýk, Sevil Karakoç, Nurhan Kayýlý, Ahmet Kaynak, Fatma Ceylan Keçeli, Nükhet Kelepir, Emine Kestek, Hayati Kýr, Keziban Kodaz, Nuran Kural, Ýhsan Kuyucu, Zeynep Leblebicioðlu, Verdi Öncü, Nihat Örs, Latife Özal, Ýsmail Özbayatlý, Gamze Özçerezci, Murat Özkaya, Nuran Özkaya, Arslan Özsaraç, Halit Sýký, Harun Þahin, Suzan Tahtasýz, Mehmet Türkoðlu, Ýlker Uzeli, Halit Yýldýrým, Murat Yýldýrým bulunuyor. TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ'NÝN SEÇME ESERLERÝ Ýki bölüm halinde gerçekleþtirilen konser, Nihavend faslýyla baþladý. Konserde; 'Bin gül çýarýrdým sana kalbimdeki külden', 'baharda bu yýl bir melâl var, hüzün gibi', 'sevdim seni ey iþvebaz', 'eriþti nevbahar eyyamý', 'biliyorsun bir zamanlar', 'yine hazan mevsimi geldi', 'bir demet yasemen, aþkýmýn tek hatýrasý', 'aþka gönül vermem, aþka inanmam', 'sen kimseyi sevemezsin', 'bir güneþ doðuyor karanlýklardan', 'dün Göztepe'nin neþeli bir âlemi vardý', 'aldattýn beni seviyorum diye', 'aþkýmýz ne güzeldi, gittiðinde anladým', 'þu uzun gecenin gecesi olsam', 'Samanyolu', 'aþkýn ýssýz bir çölmüþ', 'ne sen beni gördün, ne de sen beni', 'ne aþk kaldý, ne de bir iz', 'býrakma ellerimi', 'gece kirpikli kadýn' ve 'aþkýnla yana yana' adlý eserler koro, solo ve düet þeklinde seslendirildi. Konserin ardýndan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, bütün topluluk üyeleri adýna Koro Þefi Enver Leblebicioðlu'na teþekkür ederek çiçek verdi. Pazartesi ve Salý akþamlarý sahnelenen TSO TSM Topluluðu'nun bahar konserlerinin sonuncusu, bu akþam gerçekleþtirilecek. Ayrýca 2 Mayýs 2015 tarihinde de Ankara'da bir konser verilecek. Bu yýl 18. si gerçekleþtirilen Vodafone Freezone 18. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nýn Ankara elemeleri geçtiðimiz hafta sonu Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu'nda muhteþem bir coþkuyla yapýldý. Büyük bir heyecana SERA YAPIM ÝÞÝ ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI sahne olan ve 2 gün boyunca 20 ilden toplam 89 okula ev sahipliði yapan Ankara elemelerinde Çorum'u, Çorum Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi temsil etti. Çorumlu öðrenciler 9 Mayýs'ta Ýstanbul'da yapýlacak büyük final öncesi bütün 10 Sera Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu îhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nce yapýlan mevsim lik çiçeklerin, fidanlarýn, çalýlarýn dikimi yapýlana kadar soðuk havadan korunmasý amacýyla montaj dahil 692m'2 Ýlk alana sera yapým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Park ve Bahçeler Müdürlüðü c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 14 ((Ondört)) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasmdan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde Ýþ Deneyiminde Deðerlendirilecek Benzer Ýþlere Dair Tebliðde yer alan (B) III. Grup Bina Ýþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Çevre Mühendisliði veya Mimarlýk veya Ziraat Mühendisliði Diplomalarýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar:ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Çorumlu öðrenciler Ankara'da sahne aldý Resmi ilanlar de hünerlerini Ankara'da gösterme fýrsatý yakaladý. Serhat Hacýpaþalýoðlu önderliðinde End Productions'un gerçekleþtirdiði Türkiye'nin en uzun soluklu ve kapsamlý yarýþmasý için finale kalmak isteyen gençler, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinin oluþturduðu jüriyi etkilemek için sahnede performanslarýný sergiledi.haber Servisi Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðünden yapýlan açýklamada 5335 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesi kapsamýnda göreve baþlayanlarýn (emekli olduktan sonra tekrar göreve baþlayanlar) iþ ve iþlemlerini yürüten kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevli personele eðitim verildiði ifade edildi.uygulamada birlikteliðin saðlanabilmesi amacýyla yapýlan eðitim saatleri arasýnda video konferans yöntemiyle gerçekleþtirildi. Eðitime Ýl ve Ýlçelerde ki Kamu Kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan 79 personel katýldý.

11 2 AÐUS- 08 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA 11 Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfüye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Ahmet Sami Ceylan Tufan Köse Muharrem Bozdaðan Dinçer Solmaz Saim Topgül Vahit Kayrýcý Ýþte 7 Haziran adaylarý Aybüke Topçubaþý Ekici Ali Haydar Hakverdi Feyzullah Kýyýklýk Ýhsan Özkes Mehmet Naci Bostancý Murat Alparslan Mustafa Akaydýn Naci Aðbal Muharrem Özünel 7 Haziran'da yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekilliði adaylýðý sürecinden heyecan sona erdi. Siyasi partiler dün saat 17.00'a kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna ilettiler. Sami Çam Ali Akcan Av. Ahmet Ünal Çorum'da ise AK Parti mevcut milletvekillerinden Salim Uslu ile Cahit Baðcý ile yola devam ederken diðer iki aday ise Lütfüye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan oldu. CHP'de ise ön seçim sonucu Milletvekili Tufan Köse ilk sýrada yer almýþtý. MHP'de de ilk sýraya Vahit Kayrýcý geldi. Agah Kafkas ile Erol Olçok ise listelerde yok. Çorum'un milletvekili adaylarý partilere göre þöyle: "AK Parti: 1- Salim Uslu, 2- Cahit Baðcý, 3- Lütfüye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 4- Ahmet Sami Ceylan. CHP: 1-Tufan Köse, 2-Muharrem Bozdoðan, 3-Dinçer Solmaz, 4-Saim Topgül MHP: 1-Vahit Kayrýcý, 2-Aybüke Topçubaþý Ekici, 3-Sami Çam, 4-Ali Akcan. HDP: 1- Muharrem Özünel, 2-Ümit Küçükbayatlý, 3-Meliha Üþüdür, 4-Hasibe Beyaz. DSP: 1-Yusuf Damar, 2- Ejder Onursal, 3- Muazzez Güvenbaþ, 4- Necati Þeyhoðlu. Merkez Parti: 1- Ahmet Ünal, 2- Gülay Ayan, 3- Engin Erenler, 4- Erol Gürbüz." Seçimlerde Ýl dýþýndan da çok sayýda Çorumlu farklý illerden milletvekili adayý oldular. Bu adaylar ise þunlar: "AK Parti: Ankara 1. Bölgeden 5. sýradan Murat Alparslan, Ýstanbul 3. Bölge 3.sýradan Feyzullah Kýyýklýk, Amasya 1.sýradan Mehmet Naci Bostancý. CHP Ýstanbul 1. Bölge 9. sýradan Ýhsan Özkes, Ankara 1. Bölge 6. sýradan Ali Haydar Hakverdi, Antalya 4.sýrandan Mustafa Akaydýn." Maliye Bakanlýðý eski Müsteþarý Naci Aðbal ise Bayburt'tan ilk sýra adayý oldu. Milletvekilliði listelerinden en dikkat çeken þey ise Çorum eski Milletvekili Agah Kafkas'ýn ve Erol Olçok'un aday gösterilmemesi. Agah Kafkas ile Erol Olçok aday olmadý Agah Kafkas Erol Olçok Çorumspor ve Osmancýkgücü maça çýkmýyor 2.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde grup heyecaný hafta sonu oynanacak olan maçlarla sona ererken, Osmancýkgücü, Ortaköy maçýna çýkmayacak. Futbol Ýl Temsilciliði'nden yapýlan açýklamada Uðurludað Belediyespor ile Oðuzlar Belediyespor arasýnda oynanacak olan karþýlaþmanýn Bayatk Ýlçe Sahasý'nda oynatýlmasýna karar verildiði belirtilirken, Osmancýkgücü'nün ise sporcu azlýðý nedeni ile maça çýkmayacaðý belirtildi. Futbol Ýl Çorumspor, son maçýna çýkmýyor 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde heyecan hafta sonu oynanacak olan maçlarla sona ererken ligde kalmayý garantileyen Çorumspor'un son maça çýkmayacaðý belirtildi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan yaptýðý açýklamada "Çorumspor Kulübü Baþkaný Rumi Ispanak'ýn Ýl Futbol Tertip Kuruluna vermiþ olduðu dilekçede " 12 Nisan 2015 Pazar günü saat de 1 Nolu sahada oynamalarý gereken Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor-Çorumspor müsabakasýna cezalý ve sakat futbolcularýnýn çokluðu nedeni ile kadro oluþturmakta güçlük çekmeleri nedeni ile katýlamayacaklarýný" beyan etmiþ olup adý geçen müsabakanýn oynanmadan hükmen Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor (3), Çorumspor (o) olarak neticenin tescil edilmesine, karar verilmiþtir" ifadelerine yer verdi. Temsilciliði'nden yapýlan açýklamada "Pazar günü saat 14.00'te Uðurludað Ýlçe sahasýnda oynanmasý gereken Uðurludað Belediyespor-Oðuzlar Belediyespor müsabakasýnýn ayný gün Bayat Ýlçe sahasýnda saat de oynatýlmasýna. Osmancýkgücüspor Kulübü Yöneticisi Fuat Bozdemir' in 06 Nisan 2015 Tarihli Ýl Futbol Tertip Kuruluna vermiþ olduðu dilekçede " 12 Nisan 2015 Pazar günü saat de Mimar Sinan sahasýnda oynamalarý gereken Ortaköy Belediye Þapunovaspor-Osmancýkgücüspor müsabakasýna sporcu yetersizliði nedeni ile katýlamayacaklarýný" beyan etmiþ olup müsabakanýn oynanmadan hükmen Ortaköy Belediye Þapunovaspor (3), Osmancýkgücüspor (o) olarak neticenin tescil edilmesine karar verilmiþtir" denildi. A Grubunda 15 puanda lider olarak son haftaya giren Ortaköy Belediye Þapinovaspor grubu aldýðý hükmen galibiyetle18 puanla lider olarak tamamlamayý garantiledi. (Spor servisi) Baþkan Karataþ, yaralýlarý hastanede ziyaret etti Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ iþçi servisinin kaza yapmasý sonucu yaralanan tarým iþçilerini ziyaret etti. Baþkan Karataþ, 26 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnýn ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesine gelerek Baþhekim Yüksel Yücel'den bilgi aldý. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Acil Serviste tedavisi devam eden yaralýlarý ziyaret eden Karataþ geçmiþ olsun dileklerini ileterek acil þifalar temennisinde bulundu. Etiopya ÝHH Yetim Dayanýþma Günlerine Çorum'dan katýlým 13 YARALI ÇORUM'A SEVK Baþkan Karataþ ziyaret sonrasýnda yaptýðý açýklamada, "Çok üzücü bir trafik kazasý. Vatandaþlarýmýzýn saðlýk durumuyla ilgili bilgi aldýk, tedavileri devam ediyor. 13 vatandaþýmýz ileri tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilmiþ durumda. Çok þükür can kaybýmýz yok. Yaralý vatandaþlarýmýz için duacýyýz. Yakýnlarýna da sabýr diliyorum" dedi. Karataþ, yaralýlarýn hastanede bekleyen yakýnlarýyla da görüþerek geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý Afrika'da ÝHH'nýn organize ettiði yetim çalýþmalarýna katýlacaklar. 15 Nisan Nisan 2015 tarihleri arasýnda Etiopya'da hazýrlanan programda yetimhaneler ziyaret edilecek ve yetimlerle birlikte programlar yapýlacak. Çorum'da hazýrlanan hediye paketleri yetimlere verilecek. Afrika kýtasýnda hiç sömürge olmayan ender ülkelerden birisi olan Etiopya'da deðiþik bölgelerindeki Müslümanlar ziyaret edilerek kardeþlik köprüsü oluþturulacak. Selim Özkabakçý "Oyunla Danýþma Eðitimi" projesi hayata geçiyor Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen "Oyunla Danýþma Projesi"yle çocuklarýn sorunlarýnýn daha kolay tespit edilip çözüm yollarý bulunmasý hedefleniyor. Yaptýðý açýklamada proje hakkýnda bilgi veren Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, 3-13 yaþ arasý bireylerin kendini ifade etme becerisi düþük olmasý sebebiyle normal psikolojik danýþma sürecinin yürütülmesinde sorunlar yaþandýðýný ifade ederek, "Çocuklarýn dil geliþimleri biliþsel geliþimlerine baðlýdýr. Çocuklarýn dünyalarýnda neler olup bittiðiyle ilgili iletiþimi oyun yoluyla kurarlar. Oyun terapisindeki oyuncaklar çocuðun kelimeleri ve oyundaki aktivite dili gibi görünür. Yetiþkinler için psikoterapi ve psikolojik danýþma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi; çocuðun problemlerini anlamak, onun duygularýný ve tutumlarýný keþfetmek, çocuðu bunlarla yüzleþtirerek çözüm getirmesini saðlamak için geliþtirilmiþ bir tekniktir" dedi. Proje kapsamýnda ilkokullarda görev yapan 20 rehber öðretmene eðitim verdiklerini dile getiren Demir, "Eðitimler /04/2015 tarihinde Yrd.Doç. Þebnem Gümüþcü Tuþ, Yrd.Doç. Aynur Akýncý Aydoðan,Yrd. Doç. Neslihan Kuloðlu Türker tarafýndan Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantý Salonunda gerçekleþti. Bütün projelerimizde bizleri destekleyen Baþta Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Þube Müdürümüz Ali Rýza Ekmekyapar'a sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrýca projeye büyük emek veren baþta Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölüm Baþkaný Yaser Mert; Rehberlik ve Psikolojik Danýþma Hizmetleri Bölümünde görev yapan Dinçer Öbekçi, Kürþat Deðirmenci ile Serkan Kabalak'a teþekkür ederiz" ifadelerini kullandý.

12 08 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA Tuzla ve Batman disiplin kuruluna sevk edildi TUZLASPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan TUZLASPOR - BURSA NÝLÜ- FERSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca ve "saha olaylarý" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca PFDK'ya sevkine, BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Kulübü idarecisi BÜLENT KURT'un tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ - BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1.Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevklerine karar verildi. (Spor servisi) Belediyespor yönetiminden kýnama Çorum belediyespor yönetiminden yapýlan yazýlý açýklamada geçtiðimiz Cumaretsi günü Rize dönüþünde Trabzon yakýnlarýnda silahlý saldýrýya uðrayan Fenerbahçespor takýmý ve kafilesine yapýlan saldýrýyý kýnadý. Kulüp tarafýndan yapýlan yazýlý kýnama açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi. Çaykur Rizespor maçý dönüþü Fenerbahçe kafile otobüsüne yapýlan silahlý saldýrýyý kulübümüz Çorum Belediyespor olarak þiddetle kýnýyoruz. Sporun amacý Bariþ ve Centilmenlik ilgesine inanan kulübümüz, hiçbir sonucun Ýnsan saðlýðýndan daha önemli olmadýðýnýn altýný çizmek istiyoruz. En kýsa zaman da saldýrýyý gerçekleþtiren kiþilerin adalet önüne çýkarýlmasýný ve gereken cezayý almalarýný diliyoruz. Fenerbahçe ailesine ve Türk futboluna geçmiþ olsun. Biz belediyespor camiasý olarak her zaman þiddetin ve küfürün karþýsýnda duracaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. (Yasin Yücel) Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya'nýn görevinden istifa ederek yapýlacak genel seçimlerde Ak Parti'den yeniden milletvekili adayý olmasý nedeni ile Türkiye güreþ federasyonu olaðanüstü genel kurula gidiyor. Türkiye Güreþ Federasyonu Olaðanüstü Genel Kurulu, 08 Nisan Çarþamba günü, (Bugün) saat 10:00'da Ankara Holiday INN Otel'de yapýlacak. Yeterli çoðunluk saðlandýðý takdirde bün seçim sonuçlarý açýklanacak. Þayet yeteri çoðunluk saðlanamadýðý takdirde seçimler yarýn yapýlacak. Güreþ federasyonu mali disipiln kurulunda görevli ve ayný zamanda delege olan Çorum belediyespor kulüp baþkaný ayný zamanda belediye baþkan yardýmýcý Zeki Gül de bugün yapýlacak olan seçimlerde oy kulalancaklar. Zeki Gül ile birlikte Çorum 'dan delege olarak oy kullanmak için seçimlerde Çorum'dan þu isimlerde oy Çorum'dan 8 delege seçimlerde oy kullanacak kullancaklar: Gençlih Hizmetler Ýl müdürü haþim eðer, þube müdürü Erdoðan þahinci, Ýbrahim baþbölük, Belediyespor güreþ takýmý yönetim kurulundan ise, Zeki Gül, Mustafa Ercan, Mustafa Özbayram, Mustafa Kanat ve güreþ il temsilcisi Hüseyin Teke'e bugün yapýlacak olan Güreþ federasyonu seçimlerde delege olarak oy kullnacak olan isimler. Çorum delegeleri dünseçimler için Ankara'ya hareket etti. (Yasin Yücel) Belediyespor bugün çalýþmalara baþlýyor Küçükler satranç il birinciliði yapýldý Dereceye giren sporcular Çorum belediyespor bugün top baþý yapýyor. Geçtiðimiz Pazar günü deplasmanda Ankara temsilcisi ve küme düþmesi kesinleþen Tutap þekerspor'u 3-0 maðlup eden kýrmýzý siyahlýlar, iki günlük izinin ardýnan bugün saat 15;30 da yapacaðý çalýþmalar ile önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacaklarý batman petrolsport maçýnýn hazýrlýklarýna start verecekler. Bu hafta sonu ligden çekilen bozüyükspor maçýný oynamadan 3 puan kazanan kýrmýzý siyahlýlarda grup da hafta sonu oynanacak maçlarýda play oof þansýný devam ettirmek adýna mercek altýna alarak rakiplerin puan kaybetmesini bekleyecek. Bugün Çorum da toplanacak olan kýrmýzý siyahlý oyuncular, 2 günlük izinin ardýndan batman petrolspor maçýnýn hazýrlýkarýna bugün saat 15;30 da yapacaðý çalýþma ile baþlayacaklar. (Yasin Yücel) Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliði ve Okul Sporlarý Ýl Temsilciliðinin Yýlý faaliyet programý gereðince Nisan 2015 tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Salonunda düzenlenen, okul sporlarý Küçükler kategorisi kýz ve erkek satranç il birinciliði sonuçlandý. Yarýþmalara 18 kýz 40 erkek olmak üzere toplamda 58 sporcu katýldý. Ýlk Dört dereceye giren sporculara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðünce Madalya ve okullarýna kupa, baþarý belgesi katýlan tüm sporculara katýlým belgeleri verildi. Bu yarýþmalar sonucunda ilk 6'ya giren erkek ve ilk 2'ye giren kýz sporcu öðrenciler Çankýrý'da yapýlacak olan grup birinciliði yarýþmalarýna katýlacaktýr.yarýþmalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. KIZLAR : 1. EBRU AZRA ÇUHA MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý YÜCEL 2. Gençlik hizmetleri þube müdürü Satý Yücel birinci olan küçük sporcuya ödülünü takdim etti MERVE SAÇIKARA 75. YIL CUM- HURÝYETORTAOKULU Ödüllerini Satranç Ýl Temsilcimiz Hüseyin KA- RAKUÞ. 3. SEDANUR BURCU 75. YIL CUMHURÝYETORTAOKULU Ödüllerini Özel TED Koleji Müdiresi Sevgin KURTULUÞ 4. BEGÜM YÜKTAÞIR MUSTAFA KEMAL OR- TAOKULU Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Ramazan AKKAYA'ya ödüllerini veren isimler oldu. ERKEKLER : 1. YUSUF BARIÞ ÞAHÝN 75. YIL CUMHURÝYETORTAOKULU Ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý YÜ- CEL 2. REHA AKTAÞ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU Ödüllerini Satranç Ýl Temsilcimiz Hüseyin KA- RAKUÞ 3. KADÝR KEREM KOLA- ÐASI ÖZEL TED KOLEJÝ ORTA- OKULU Ödüllerini Özel TED Koleji Müdiresi Sevgin KURTULUÞ 4. FA- TÝH YURTEL FATÝH SULTAN MEH- MET ÝLKOKULU Ödüllerini 75.Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bayram KÝRÝÞ, takdim eden isimler oldu. (Spor servisi) ASGD turnuvasýna baþvurular baþladý Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20.'si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþvurular bugün itibariyle baþladý. ASGD Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamaya göre, yoðun talep üzerine, turnuva bu yýl 30 yaþ üste ve 45 yaþ üstü olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. 30 yaþ üstü kategorisinde 1985 ve daha önce doðanlar, 45 yaþ üstü kategorisinde ise 1975 ve daha önce doðanlar oynayabilecek. 30 yaþ üstü kategorisi ayrý, 45 yaþ üstü kategorisi maçlarý ayrý oynanacak. Turnuvaya baþvurular, Okan Ateþ ( ), Hüseyin Aþkýn ( ), Muhasip Halil Öztürk ( ), Ali Atan ( ) ve Yusuf Ýslam Kaya'ya ) yapýlabilecek. Turnuva için baþvurular 30 Nisan'da sona erecek olup, teknik toplantý 2 Mayýs'ta yapýlacak. Takým sayýlarýna göre statüler ve turnuvanýn baþlama tarihi belirlenecek. (Spor servisi) Batman petrolspor teknik direktörü istifa etti Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan ve 30.haftada deplasmanda karþýlaþacaðý Batman Petrolspor'da Teknik Direktör Erdal Alparslan istifa etti. Geçtiðimiz hafta sonu Darýca deplasmanýnda maðlup olan ve Play-Off þansýný yitiren Petrolspor'da Teknik Direktörü Erdal Aplarslan istifa etti. Erdal Alparslan'ýn istifasýný kabul eden Petrolspor yönetimi ligde kalan son dört maça Yardýmcý hoca Cengiz Köksal ile çýkacaðýný açýkladý. (Spor servisi) Özcan ve Iþýk futbolcu izlemek için Antalya'ya gidiyor Çorum belediyespor genel kaptaný hamit ýþýk ve mali as baþkan fatih özcan bugün Antalya da yapýlacak olan 3 liglerden milli takým için seçilen oyuncularýn futbol maçlarýný izleyecekler. Konu hakkýnda görüþlerini aldýðýmýz genel kaptan hamit ýþýk, þunlarý ifade etti" Antalya 'nýn Belek ilçesinde yapýlacak olan 3. Ligden milli takým seçmelerine davet edilen oyuncularý izlemek için Perþembe gününe kadar antalya da karma maçlarýný izleyeceðiz. Gelecek sezon da belediyespor bünyesine katacaðýmýz isimleride burada belirlemek istiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafýndan gelen yaklaþýk 30,40 civarýndaki seçme futbolcularý Belek de yapýlacak olan karma maçlarýnda izleyerek yeni sezon ve transfer öncesi isimleri tespit etmek istiyoruz" dedi. (Yasin Yücel)

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı