Önceliðimiz demiryolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önceliðimiz demiryolu"

Transkript

1 OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin 972 TL olduðunu bildirdi. AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Evliliðin maksadý huzurdur Tahir Eþkil, baþörtüsü yasaðýyla ilgili, Ülkemizde kadýnlarýn seçme seçilme hakký var ancak hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok diye konuþtu. Okullara serbest kýyafetle girecekler * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE orum aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen konferansta konuþan Ankara ankaya Vaizi Sedide Akbulut, Allah ýn var etmek istediði evliliðin maksadýnýn huzur olduðunu * HABERÝ 7 DE Sedide Akbulut Milli Eðitim de þube müdürü sayýsý 13 e çýktý Yeni þube müdürleri görevde 3 OCAK 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ orum Milli Eðitim Müdürlüðü ndeki þube müdürü sayýsý 4 ten 13 e çýktý. Valilik tarafýndan görevlendirmesi yapýlan 9 yeni þube müdürü mesai baþý yaptý. * HABERÝ 12 DE Önceliðimiz demiryolu Vali Baþköy, 2012 yýlýný deðerlendirdi. Kentin öncelikli sorunlarý, yapýlan kamu yatýrýmlarý hakkýnda bilgi veren Baþköy, demiryolunun orum için öncelikli iþlerin baþýnda geldiðini belirterek, Demiryolu orum'u dünyaya açacaktýr ve sanayicilerimiz açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Ulaþým sayesinde dünya piyasalarýna daha az maliyetle ve daha hýzlý ulaþma imkaný saðlanacaktýr dedi. Vali Sabri Baþköy 1000 kiþi kapasiteli YURTKUR orum Öðrenci Yurdu na ilâve olarak yatýrým programýna alýnan 800 kiþilik yeni öðrenci yurdu inþaatý bir kaç ay içinde tamamlanacak. Valilik twitter da orum Valiliði resmi twitter adresi hizmete girdi. Vali Sabri Baþköy, twitter.com/corumvaliligi hesabýyla sosyal medyaya adým attý. * HABERÝ 9 DA Tapu Sicil Müdürlüðü ile orum Belediyesi arasýnda dün baþkanlýk makamýnda protokol imzalandý. Belediye-Tapu anlaþtý vatandaþ rahatlayacak orum Belediyesi kýsa adý TAKBÝS olan Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ne entegre oldu. Yeni uygulama ile birlikte orum Belediyesi ni ilgilendiren tapu iþlemlerinde taþýnmazlara ati bilgi ve belgelere daha hýzlý, rahat ve kolay eriþim saðlanabilecek. * HABERÝ 5 DE Toprak sanayi sektörü fuarda tanýtýldý * HABERÝ 2 DE Türk Tarým Orman-Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, TBMM de kabul edilen 2013 yýlý bütçesini eleþtirdi. Konuyla ilgili olarak dün sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Mehmet Ferit Erkün, 2013 bütçesinde memur kayýp dedi. * HABERÝ 12 DE Mehmet Ferit Erkün Osmancýk a kanal ve ikiz kule projesi orum'un Osmancýk ilçesine 12 katlý binalar yapýlarak son katý Ankara Atakule gibi döner restaron olacak Merkezde bulunan kanal üstünde yeni düzenleme çalýþmasýnýn projesi ise ilçenin çehresini deðiþtirecek. * HABERÝ 4 DE Türkiye Kooperatifler Fuarý geçtiðimiz hafta Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. ATO Congresium'da düzenlen fuara, orum u temsilen Toprak Sanayicileri Kooperatifi katýldý. Güvenlik kamerasý kaydedince... Samsun polisi 21 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþan 5 genci, yapýlan çalýþmalar sonucu yakalayarak gözaltýna aldý. Gençlerin Amasya ve orum'da iki ayrý marketten hýrsýzlýk yaparkenki görüntüleri ise güvenlik kameralarý tarafýndan kaydedildi. * HABERÝ 14 DE Þubat ayýnda açýlmasý planlanan 800 kiþilik öðrenci yurdu ile yurt kapasitesi 2 bin kiþiye yüks- Bütçede memur kayýp Proje çok, somutlaþmadan kamuoyu ile paylaþmýyoruz' * HABERÝ 8 DE Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý proje tekliflerini; ÖDES in amaçlarýna uygunluðu, sürdürülebilirliði, iç tutarlýlýklarý, hedef kitlelerini geniþliði gibi kriterler doðrultusunda deðerlendirdi ve Bakanlýkça orum a 2012 yýlý için toplam bütçesi TL tutarýnda 4 adet projenin finansmaný uygun buldu. * HABERÝ 16 DA 800 kiþilik yeni yurt tamam * HABERÝ DE Vali Sabri Baþköy, orum için çok projeleri olduðunu, ancak somutlaþmadan kamuoyu ile paylaþmadýklarýný orum un ÖDES bütçesi 270 milyon Fuarda orum u Toprak Sanayiciler Kooperatifi temsil etti. * HABERÝ 6 DA Ýlçe merkezinde bulunan kanal üstünde yeni düzenleme çalýþmasýnýn projesi açýk-

2 2 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Otistik çocuklarýn velilerine iyi haber V ali Sabri Baþköy, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda otistik çocuklarýn eðitimi için ihtiyaca cevap vereceklerine inandýklarý yeni bir okulun açýlacaðý Otistik çocuklarýn eðitimi için TOKÝ de bir okul düþünülüyor. müjdesini vermiþ, bahse konu binanýn en kýsa zamanda orum'a kazandýrýlacaðýný söylemiþti. Vali Baþköy'ün açýklamalarý Hakimiyet'te yayýmlandýðý gün otistik çocuðu bulunan engelli yakýnlarý aradý. Geliþmeler onlarý o kadar heyecanlandýrmýþ ve mutlu etmiþ ki, ilk sorularý okulun nerede ve ne zaman açýlacaðý oldu. Otistik çocuklarýn bakýmýnýn çok zor olmasý nedeniyle okulun açýlacaðý günü sabýrsýzlýkla bekleyen engelli yakýnlarýna mevzuya dair duyduðumu aktarayým; otistik çocuklarýn eðitimi için Akkent Mahallesi TOKÝ'de bir binanýn devri için çalýþmalar sürüyor. Muhtemelen 15 Ocak'tan sonra devir netleþecek. Bir iki aya kadar da okulun açýlabileceði tahmin ediliyor. Vali Sabri Baþköy, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda otistik çocuklarýn eðitimi için yeni okul açýlacaðý bilgisini vermiþti... Minikler kadrolu öðretmene kavuþacak Milli Eðitim'den gelen iyi haber öðrencilerin yüzünü güldürecek. ördüncü kez öðretmenleri deðiþecek olan Yavuz Sultan Selim DÝlkokulu 1-B sýnýfý öðrencilerinin yaþadýklarý psikolojik olumsuzluða kesin bir çözüm bulunuyormuþ. Olup bitenlerden çocuklarý ile birlikte muzdarip olan sýnýf velileri aradý. Öðretmenleri sýk sýk deðiþtiðinden her akþam evlerinde aðlamaklý hale gelen minik öðrenciler kadrolu öðretmene kavuþuyormuþ. Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri yaklaþýk 15 gün içinde kadrolu öðretmen atamasýnýn yapýlacaðýný, bahse konu öðrencilere ikinci dönemden itibaren deðiþmeyecek öðretmen atanacaðýný söylemiþler. Milli Eðitim'den gelen iyi haber öðrencilerin yüzünü güldürecek. 800 kiþilik yeni yurt tamam 000 kiþi kapasiteli YURTKUR orum Öðrenci Yurdu na 1ilâve olarak yatýrým programýna alýnan öðrenci yurdu inþaatý bir kaç ay içinde tamamlanacak. Þubat ayýnda açýlmasý planlanan 800 kiþilik öðrenci yurdu ile yurt kapasitesi 2 bin kiþiye yükselecek. Yurt kapasitesinin Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðuðu belirtildi. ÝHL de açýk öðretim dönemi ur'an-ý Kerim Khafýzlarýnýn ve gurbette yaþayan Türk vatandaþlarýnýn yoðun baþvurularý üzerine Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ortaklýðýnda "Açýk Öðretim Ýmam Hatip Lisesi" projesi baþlatýlacak. Böylece hafýzlar liseden mezun olabilme þansýný yakalarken yurtdýþýnda ikamet eden Türk vatandaþlar da bundan yararlanabilecek. Konuyla ilgili konuþan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üst düzey yetkilisi bu konuda hazýrlýklarýný tamamladýklarýný, yakýn zamanda projeyi baþlatacaklarýný Türkiye'de Kur'an-ý Kerim hafýzlarýnýn kurslarda hafýzlýk eðitim süresinde aslýnda imam hatip okullarýnýn ve ilahiyat fakültesi derslerinden eðitim aldýklarýný ancak mevzuat gereði diploma olmadan atanamadýklarýný anlatan Yetkili, hafýzlarýn mevzuat yüzünden maðdur olduklarýný dile getirdi. Yetkili, diðer taraftan yurt dýþýnda ikamet eden Türk vatandaþlardan imam hatip okullarý konusunda yoðun bir talep olduðuna dikkat çekerek þunlarý söyledi: "Bize Türk vatandaþlardan 'ocuklarýmýzýn imam hatip gibi okullarda hem fen derslerini hem de din derslerini almasýný istiyoruz. Biz burada çocuklarýmýza dinimizi öðretemiyoruz.' gibi söylemler geliyor. Diyanet ve Milli Eðitim Bakanlýðý olarak bu çaðrýya kulak verdik ve bu konuda çalýþma baþlattýk. Bununla ilgili hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ýnþallah en yakýn zamanda çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz." Star'dan Ahmet Fatih Erturan'ýn, Diyanet ve Milli Eðitim yetkililerinden edindiði bilgiye göre Türkiye'de sistem açýk lise formatýnda olacak. Ancak yurt dýþýnda biraz farklý yürütülerek örgün eðitim de verilecek. Yurt dýþýnda eðitimlerin Diyanet alimleri tarafýndan verilmesi planlanýrken gerektiðinde Milli Eðitim Bakanlýðý da oraya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öðretmeni atayabilecek. AIK ÝHL eðitimi süresince öðrenciler, örgün eðitim sýrasýnda verilen derslerin tamamýna yakýnýndan sorumlu olacak. Okula devam etmeyecek olan öðrenciler eðitim süresince Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya Biyoloji, T.C. Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe derslerinin yaný sýra Kur'an-ý Kerim, Hz. Peygamberin Hayatý, Arapça, Tefsir, Hadis, Fýkýh, Temel dini bilgiler ve Kelam gibi dersleri alacaklar. Açýk Ýmam?Hatip?Lisesi'ni bitirecek olan kiþilere diploma verilecek. Üniversite sýnavýna giriþ hakký kazanacaklar. Þubat ayýnda açýlmasý planlanan 800 kiþilik öðrenci yurdu ile yurt kapasitesi 2 bin kiþiye yükselecek.

3 PERÞEMBE 3 OCAK Okullara serbest kýyafetle girecekler ðitim-bir-sen o- Þubesi Yürüt- Erum me Kurulu Baþkaný Tahir Eþkil, okullarda kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için derslere serbest kýyafetle gireceklerini açýkladý. Eðitim-Bir-Sen yöneticileri dün Anadolu Ýmam Hatip Lisesi binasý önünde basýn açýklamasý eylemi yaptý. Baþörtüsü yasaðýna dikkat çeken dövizlerin taþýndýðý eylemde, açýklama yapan Eðitim-Bir- Sen orum Þubesi Yürütme Kurulu Baþkaný Tahir Eþkil, öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme hakký iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla býyýðýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmadýklarýný Eþkil, baþörtüsü yasaðýyla ilgili ise, Ülkemizde kadýnlarýn seçme seçilme hakký var ancak hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok diye konuþtu. Eþkil, þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devletin en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uyguladýklarýný belirtti. Eþkil, Eðitim-Bir- Sen olarak TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak itiraz baþlattýklarýný hatýrlatarak, Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir, þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle gidiyoruz þeklinde konuþtu. Eþkil, açýklamasýnýn devamýnda þu görüþlere yer verdi; Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ek madde 19'da "Devlet memurlarý, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüðü kýlýk ve kýyafet kurallarýna uymak mecburiyetindedirler" hükmünden hareketle hazýrlanmýþ olan Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda alýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'teki akla zarar kurallar durmakta, devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýlmaktadýr. Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çaðdýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz. Ülkemizde 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verilen kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devlet, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uygulamaktadýr. Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir. Darbe dönemlerinin dayatmasý olan kamu çalýþanlarýna kýlýk ve kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrýdýr. Yönetmelik, "Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir. Kravat takýlýr, kravatý örtecek þekilde balýkçý yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereðine uygun olarak verilmiþse tek tip elbise giyilir" demektedir. Yönetmeliðin resmettiði hükümler, anlamsýzlýðý dolayýsýyla þu an zaten çoðunlukla uygulanmamaktadýr. Kadýnlara, "Ayakkabýlar ve çizmeler sade, normal topuklu, boyalý, görev mahallinde baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ veya toplanmýþ, týrnaklar normal kesilmiþ olur" þeklinde getirilen yaptýrýmlarýn da pratikte hiçbir deðeri yoktur. Toplumu eðiten, çocuklarýmýzý geleceðe hazýrlayan öðretmenlerin ne giyeceðine ve nasýl giyineceðine dair sýnýrlar çizen ama baþörtüsü yasaðý hariç bütün sýnýrlarý geçersiz olan bu yönetmelik bir an önce deðiþtirilmelidir. Devlet, vatandaþýyla, halkýn inançlarýyla kavga etmeyi artýk bir kenara býrakmalýdýr. Ýnsanlarýný tanýmlamayý deðil, tanýmayý seçmelidir. Olaðanüstü dönemlerin oluþturduðu psikolojik baskýlardan ve býraktýðý tortulardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Darbe dönemindeymiþiz gibi ilkel baþörtüsü yasaðý yönetmeliklerden hala tamamen kazýnmamýþtýr. Halk, nasýl giyinileceðini, saçlarýn nasýl taranacaðýný, baþýn örtülü mü açýk mý olunacaðýný belirlesinler diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiþtir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkmasýn. Halk, despotlaþan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan yaptýrýmlarýný ortadan kaldýrsýn diye demokratik hakkýný kullanmýþ ve mevcut iktidarý iþ baþýna getirmiþtir. Ýktidar kendisinden beklenileni yerine getirmeli ve yasaklarý meþrulaþtýracak adýmlar yerine halký özgürleþtirecek adýmlar atmalýdýr. Biz eðitim çalýþanlarý olarak, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda alýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'in acilen deðiþtirilmesini, kamuda çalýþan kadýnlara baþý açýk ÖSS ye baþvurular baþladý Ö lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ÖSYS'ye baþvurular dün baþladý. Baþvurular 15 Ocak 2013 tarihine kadar yapýlabilecek. Adaylar, 2013-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. Adaylar isterlerse baþvuru merkezlerine gönderilen örnek kýlavuzlarý da baþvuru süresi içinde baþvuru merkezlerinde inceleyebilecek. Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS'de baþvuru merkezi olarak görev yapacak. Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezine yapacak. Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS'nin her ikisine de bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmamýþ olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS'ye baþvurmuþ olanlardan öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar, baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilecek. Mezun durumdaki adaylardan ÖSYS veya 2012 ÖSYS'den birine baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar baþvurularýný isterlerse bireysel olarak internet aracýlýðýyla, isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezine baþvurarak yapabilecek ÖSYS'ye (sýnavsýz geçiþ dahil) iliþkin baþvurma, baþvurma koþullarý, sýnav, deðerlendirme ve yerleþtirme ile ilgili kurallar ve iþlemler 2013-ÖSYS Kýlavuzunda yer almakta ÖSYS'ye baþvurmak isteyen adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir ÖSYS Kýlavuzu görme ve iþitme engelli ÖSYS adaylarý için sesli ve görüntülü olarak da hazýrlandý. Kýlavuz, uzman kiþiler tarafýndan, görme engelli adaylar için sesli ve iþitme engelli adaylar için iþaret dilinde video görüntüsü olarak hazýrlandý. Video görüntülerine adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden eriþilebilecek. olacak þeklinde dayatma yapýlmamasýný, Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesine (CE- DAW) aykýrý olan baþörtüsü yasaðýnýn tamamen kaldýrýlmasýný, çalýþanlar olarak ne giydiðimizle deðil, ne ürettiðimizle ilgilenilmesini istiyoruz. Eðitim-Bir-Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine Tahir Eþkil, baþörtüsü yasaðýyla ilgili, Ülkemizde kadýnlarýn seçme seçilme hakký var ancak hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok diye konuþtu. dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim- Bir-Sen olarak 81 ilde "Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr" çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise, Eðitim-Bir-Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz. YENÝ YIL KAMPANYASI Kazak Kat Pantolon Keten Pantolon Takým Elbise Gömlek Kaþmir Kaban Emitasyon Deri Mont Kumaþ Pantolon Altýnyýldýz Tek Ceket a varan %60 indirimler Büyük Zafer arþýsý Kat: 2 No: 50/54 ORUM Tel:

4 4 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Osmancýk ýn ikiz kuleleri orum'un Osmancýk ilçesine fore kazýk sistemiyle inþa edilen 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. Bölgenin en yüksek katlý projesi olan binalarýn, ilçenin ikiz kuleleri olarak anýldýðý belirtildi. Projede Ankara'daki Atakule'nin benzeri olan döner restoran da bulunuyor. Yapýlan açýklamaya göre, alýþveriþ merkezi, otel, restoran ve kafeteryalar ile akýllý evlerden oluþan proje Denizbank ve Kurþunoðlu Yapý iþbirliði ile Kýzýlýrmak sahiline inþa edilecek. 12 katlý yapý mimari özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kule þeklinde iki ayrý bloktan oluþan projenin en alt katýnda iki bloðu da kapsayan bir alýþveriþ merkezi bulunuyor. Binanýn birinci ve ikinci katýnda ise modern iþyerleri yapýlacak. 12. katlarý açýk ve kapalý alaný ile restoran ve kafeteryalar olarak düþünülen projede bir de düðün salonu yer alýyor. Projede akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ konutlar ise dikkat çekiyor. Projenin en önemli özelliði ise 360 derece dönebilen kule restoran. Ankara'daki Atakule'den esinlenerek projeye dahil edilen restoran 360 derece dönebilecek. Mimari özellikleri ile bölgenin en gösteriþli yapýsý olan "Osmancýk Ýkiz Kuleler" ilçenin çehresini deðiþtirecek. Projeye kýsa bir süre içerisinde baþlamayý hedeflediklerini söyleyen Kurþunoðlu Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun, gerekli iþlemler için Osmancýk Belediye Meclisi ne baþvurduklarýný kaydetti. Projenin onaylanmasýnýn hemen ardýndan temeli atacaklarýný kaydeden Kurþun, Projeyi Gemici Mahallesi'nde hastane yolu ile Kýzýlýrmak'a cephe olarak inþa edeceðiz. Bu proje klasik bir konut projesi deðil. ok sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz. En üst katta döner kule restoran ve dev LED ekran bulunacak. Otel ve restoran asansörleri panoramik olup çevre gözlenebilecek. Yüzden fazla iþ yeri, büro-ofis bulunacak, ýrmaða cephe dükkanlarda Ýlçemiz turizmine can katacak teraslý pastane, cafe- restaurant tarzý dinlenme mekanlarý bulunacak. Özellikle öðrencilerin, memurlarýn ve emeklilerin ihtiyacý olan 1+0,1+1,2+1 ve 3+1 konutlar yer alacak. Ýlçe merkezinde bulunan kanal üstünde yeni düzenleme çalýþmasýnýn projesi açýklandý. Kanal projesi hazýr O smancýk Belediyesi'nin gerçekleþtirdiði Büyük Alt Yapý Yatýrýmý kapsamýnda ilçe merkezinde bulunan kanal üstünde yeni düzenleme çalýþmasýnýn projesi açýklandý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, kanal üstünde gerçekleþtirilecek yeni proje ile ilçenin yeni bir çekim merkezine daha sahip olacaðýný açýkladý. Baþkan Yazýcý, projenin tamamlanmasýnýn ardýndan kanal içinde su bisikleti, bot ve kayýklarla gezinti yapýlabileceðini belirtti. Modern kanal projesini açýkladý Osmancýk FM in geleneði sürdü Osmancýk ta fore kazýk sistemiyle inþa edilen 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. O smancýk FM, yýlbaþý gecesi hediye geleneðine bu yýl da devam ettiði bildirildi yýlýndan bu yana her yýlbaþýnda dinleyicilerine özel firmalarýn katkýlarýyla hediyeler daðýtan Osmancýk FM, yýlbaþý gecesi saat 20:00 de baþlayýp, 2013 yýlýnýn ilk saatlerine kadar devam eden programda, Osmancýk ta faaliyet gösteren 30 firmanýn sponsorluðunda, 70 e yakýn hediyeyi sahipleriyle buluþturdu. Osmancýk FM Genel Yayýn Koordinatörü Cihangir Yýlmaz, Osmancýk FM program yapýmcýlarý Sinan Ayberk ve Rabia Þahin in sunumunda gerçekleþen programa, dinleyicilerden yoðun ilgi olduðu, program süresince telefon baðlantýsý ve kýsa SMS ile 500 e yakýn dinleyicinin çekiliþe katýldýðý kaydedildi. B uygulanacak indirim oraný yüzde 84,4 olarak hesaplandý. Osmancýk FM, yýlbaþý gecesi hediye daðýttý. Engellilik indirim tutarlarý belirlendi u yýl elde edilen menkul sermaye iradýnýn beyanýnda Resmi Gazete'nin önceki günkü 4. mükerrer Bu yýl elde edilen menkul sermaye iradýnýn beyanýnda uygulanacak. sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe giren Maliye Bakanlýðý'nýn Gelir Vergisi Genel Tebliði ile Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar yeniden deðerleme oranýnda (yüzde 7,80) artýrýldý. Tebliðe göre; mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarý, 2013 takvim yýlýnda elde edilen kira gelirleri için 200 lira artýþla TL olarak tespit edildi. Engellilik indirimi tutarlarý, birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edildi. Bu rakamlar 770 TL, 380 TL, 180 TL olarak uygulanýyordu. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alýnan tarife de deðiþti TL ye kadar yüzde 15 vergi oraný belirlendi. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye nin 21 milyon TL deðerindeki Büyük Alt Yapý Yatýrýmý kapsamýnda ilçe merkezinde yeni düzenlemeler de yapýlýyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada ilçe merkezinde bulunan kanal üstünde ve çevresinde yeni peyzaj düzenlemesi için çalýþmalarýn baþladýðýný bildirdi. Kanal üstü peyzaj projesinin ilk etabýnýn Öðretmenevi karþýsýnda baþlatýldýðýný belirten Baþkan Yazýcý, "Büyük alt yapý projemiz kapsamýnda ilçemizde kanalýn ýslah ve peyzaj düzenlemesi için düðmeye bastýk. Ýlk olarak Öðretmenevi karþýsýnda bulunan kanal üstünde çalýþmalarýmýza baþladýk. Yaklaþýk 400 metre uzunluðundaki kanal üstünde kenarlarýný estetik duvarla öreceðiz, daha sonra kanalýmýzýn ýslahý için çalýþmalarýmýzý gerçekleþtireceðiz. Kanal içinde temiz berrak su geçiþi saðlanacak ve karþýlýklý olarak her iki tarafý da peyzaj düzenlemeleri ile renklendirilecek. Yeni oturma alanlarýnýn oluþturulacaðý için alaný eskisinden daha geniþ bir alana kavuþturduk. Bu alanda vatandaþlarýmýzýn dinlenebilecekleri, aileleri ile nefes alabilecekleri, yeni bir çekim merkezi haline getireceðiz. Bu kapsamda ilk etap için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Kanal üstünde ve çevresinde yeni peyzaj düzenlemesi yapýlýyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yeni proje hakkýnda bilgi verdi. Proje hayata geçirilirse ilçenin çehresini deðiþtirecek. Kayýk, su bisikleti ve botlarla gezinti Kanalýn Ada Spor Kompleksi'nden ýrmaða kadar olan bölgede geçiþ saðladýðýný hatýrlatan Baþkan Yazýcý, ikinci etap çalýþmanýn ise kanalýn bütününü kapsadýðýný belirtti. Ýki etap halinde gerçekleþtirilecek çalýþmalarla kanalýn modern bir görünüme kavuþturulacaðýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Kanalýn bütünün nasýl olacaðý sorularýna Öðretmenevi karþýsýnda gerçekleþtir- Kanal üzerinde kayýk, bot ve su bisikleti ile gezinti yapýlacak. diðimiz yatýrýmýmýzla cevap vereceðiz. Ýlk olarak bu bölgeyi tamamlayýp hizmete sunacaðýz. Daha sonra da kanalýn bütününde ayný projelendirilmiþ çalýþmamýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, projelendirilen alanda kayýk, su bisikleti ve botlarla gezinti yapýlabilecek yeni alanlarýn oluþturulacaðýný Yeni projeyi açýklayan Baþkan Yazýcý, proje kapsamýnda çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Kanalýn iki kenar duvarlarýnýn örüldüðünü ve zeminde beton çalýþmalarýnýn sür- düðünü ifade eden Baþkan Yazýcý, proje kapsamýnda yatýrýmlarýn devam ettiðini kaydetti. Osmancýk'a yeni bir çekim merkezi kazandýracaklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Yeni kanal projemiz hayýrlý olsun" ifadesini kullandý

5 PERÞEMBE 3 OCAK Belediye-Tapu anlaþtý vatandaþ rahatlayacak orum Belediyesi kýsa adý TAKBÝS olan Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ne entegre oldu. Yeni uygulama ile birlikte orum Belediyesi ni ilgilendiren tapu iþlemlerinde taþýnmazlara ait bilgi ve belgelere daha hýzlý, rahat ve kolay eriþim saðlanabilecek. Tapu Sicil Müdürlüðü ile orum Belediyesi arasýnda dün baþkanlýk makamýnda protokol imzalandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk arasýnda imzalanan protokol töreninde Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya da hazýr bulundu. Elektronik belediyecilikte öndeyiz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye olarak, hýzla geliþen dünyada teknolojinin tüm hizmet ve nimetlerinden azami düzeyde istifade ettiklerini Biliþim dünyasýnýn bir yenilik ve güzelliðini paylaþacaklarýný belirten Külcü, kurumlar arasýnda karþýlýklý iyi niyet paylaþýmý ile halkýn hizmetten istifade edeceðini dile getirdi. K paylaþýmý saðlanacak. 6 ay, bir sene beklemeden hizmeti üretir hale geliyoruz. Tapu Genel müdürü Davut Güney ile kurum müdürümüz Nurettin Buyruk Bey e teþekkür ediyorum. Zaman, emek ve maddi kayýp önlenecek Tapu Sicil Müdürlüðü ile orum Belediyesi arasýnda dün baþkanlýk makamýnda protokol imzalandý. orum Belediyesi nin kurumlar arasýndaki iletiþim, diyalog ve yardýmlaþmayý çok önemsediðini vurgulayan Külcü, diðer kamu kurumlarýnýn da ayrý yaklaþýmý sergilediklerini, bu çerçevede karþýlýklý güzel hizmetlerin adýmýný atarak vatandaþýn daha hýzlý, etkin ve kaliteli hizmet aldýðýný kaydetti. Külcü, konuþmasýnýn devamýnda þöyle dedi; Tapu Kadastro kendi içerisinde yaptýðý veri tabaný çalýþmasýný TAKBÝS adý altýnda deðiþik kamu kurumlarýnýn hizmetine açtý. Ankara Büyükþehir Belediyesi olmak üzere 5-6 belediye bu sistemi uyguluyor. Belli bir süre sonra bütün belediyeler sisteme entegre olacak. Biz orum Belediyesi olarak elektronik belediyecilikte önde olacaðýz. Genel müdürlüðe talepte bulunduk. Tapu Sicil Müdürümüz çalýþmalara destek verdi. Kamu kendi arasýnda elektronik yazýþma yapýyor. E-imza en önemli iþlerden birisi. Hükümet bunu yaparken biz tonlarca kâðýt kullanýp dosyalarla evrak taþýyoruz. Bunlar günümüz teknolojisi ile baðdaþmýyor. Örneðin bir bölge ile ilgili imar çalýþmasýnda binlerce hak sahibi ortaya çýkýyor. Dosyalar hazýrlanýp Tapu ya gidiyor. Hak sahiplerine tek tek yazýþma yapýlýyor. lüzumsuz yoðunluk yaþanýyor. Elektronik ortamla birlikte bütün bunlar gündemden kalkacak. Tapu da yapýlan iþlemlerin yasal süre olan en geç bir ay içinde bize bildirilmesi gerekiyor. Her iki kurum yoðun olunca maðduriyetler olabiliyor. Bu protokolle sorunlar çözülecek. Tapu nun sistemi ile belediye içindeki sistemin entegre olmasý Ocak ayý ortasýnda tamamlanacak. Artýk her þeyi elektronik ortamda göreceðiz. Yani belediye açýsýndan lüzumlu olanlarý göreceðiz. Mülkiyet sahibinin mahrem bilgileri olmayacak. Ýþyeri açma ruhsatý, ilan ve emlak vergisi kamu mallarýnýn tespiti ve hýzlý Tapu Sicil Müdürü Nurettin Buyruk ise, geliþmiþliðin temelinde yatýrýmýn yattýðýný, yatýrýmýn da alt yapýsýnýn gayrýmenkul gelirleri olduðunu Belediye nin kente daha seri ve hýzlý yatýrým yapmasý için gayrýmenkullerle ilgili bilgi ve belgelere hýzlý ulaþacaðýný belirten Buyruk, bu çerçevede zaman ve emek kaybýnýn önleneceðini, kýrtasiyeciliðin sona ereceðini ifade etti. Buyruk, Tapu olarak buradan elde edeceðimiz emeði vatandaþa hizmet olarak döndöreceðiz. Tapu kayýt belgelerinin gizliliði yasa ile korunduðundan sistemde kiþilerin haciz, ipotek gibi haklarýný kýsýtladýk. Karþýlýklý güven sayesinde belediye taþýnmazlarýn belge ve bilgilerine daha hýzlý ulaþmýþ olacak. diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan protokole karþýlýklý imzalar atýldý. Huzurevi sakinleri gönüllerince eðlendi amile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Müdürlüðü, yýlýn son gününde de huzurevi sakinlerini yalnýz býrakmadý ve moral ve motivasyon amaçlý bir program düzenledi. Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de katýldý. Huzurevi Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz, program açýlýþýnda yaptýðý konuþmada yaþlýlara beþ yýldýzlý kalitesinde hizmet ettiklerini, yaþlýlarýn kendilerine Allah ýn bir emaneti ve bereket vesilesi olduðunu belirtti. Ýnceyýlmaz, huzurevi sakinlerinin memnuniyetlerini esas aldýklarýný, direkt ve dolaylý olarak yaþlýlarýn incinebilecekleri herhangi bir þeye meydan vermeden görev yaptýklarýný ve personelin de bu anlayýþla görev yaptýðýný kaydederek, geçmiþ bir yýlýn muhasebesini yaparken yaþlýlarýn da kurum içerisinde tutum Huzurevi sakinleri neþeli dakikalar yaþadý. Programa katýlan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü yetkilileri de katýldý. ve davranýþlarýndan dolayý birbirleriyle olan münasebetlerini gözden geçirmelerini ve geçmiþ yýlýn muhasebesini yapmalarýný istedi. Programa katýlan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de yaptýðý konuþmada, etkinlik için Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz a teþekkür etti. Örs, yeni yýl ile ilgili yaþlýlara tavsiyelerde bulunurken 2013 yýlýnýn tüm huzurevi sakinleri için saðlýk ve sýhhat içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Programda Anadolu Kýz Meslek Lisesi öðrencileri Gizem Altuntaþ, Hilal Barlas ve Demet Taþ Mal da Mülk de Allah ýndýr isimli oyunu oynadýktan sonra Halk Eðitim Müdürlüðü saz hocasý Ufuk Ölmez eþliðinde kuruluþ çalýþanlarýndan Mehmet Ötün ve Kýz Meslek Lisesi öðrencileri Türk Halk Müziði söyleyerek yaþlýlarý eðlendirdiler. Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Müdürlüðü nce etkinlik düzenlendi. Yeni uygulama ile birlikte orum Belediyesi ni ilgilendiren tapu iþlemlerinde taþýnmazlara ait bilgi ve belgelere daha hýzlý ulaþýlacak. Tiyatro keyfi yaþadýlar orum Atýl Uzelgün Huzurevi sakinleri geçtiðimiz hafta sonu tiyatro oyunu izlediler. Yaþlýlar, huzurevinde görevli personel refakatinde Konya Devlet Tiyatrosu sanatçýlarýnýn oynadýðý Ya Devlet Baþa Ya Kuzgun Leþe isimli oyunu izlediler. Tiyatro dönüþünde yaþlýlar kendilerini tiyatroya götüren huzurevi çalýþanlþarýna teþekkür ettiler. orum Atýl Uzelgün Huzurevi sakinleri geçtiðimiz hafta sonu tiyatro oyunu izlediler. Sürücü kurslarýna çeki düzen verilecek M illi Eðitim Bakanlýðý sürücü kurslarýnda düzenlemeler için yönetmelik deðiþikliðine giderek devrim gibi bir yapýlanmaya imza atýyor. Trafik kazalarýnýn yüzde 99'unun insan kaynaklý olduðunun tespit edilmesinin ardýndan MEB sürücü kurslarýna çeki düzen vermek için harekete geçti. Milli Eðitim Bakanlýðý sürücü kurslarýnda düzenlemeler için yönetmelik deðiþikliðine giderek devrim gibi bir yapýlanmaya imza atýyor. Bugün'ün haberine göre; taslak metni tamamlanan yönetmelik için kurum ve kuruluþlarýn görüþü alýnýrken yapýlacak sýnavda hazýrlanacak soru sayýsý 120'den 60'a düþürüldü. Türkiye'de yaþanan trafik kazalarýnýn yüzde 99'unun sürücü hatasýndan oluþmasý kurslarýn eðitim kalitesini tartýþmalý hale getirdi. Bu kapsamda çalýþmalara baþlayan Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Öðretimler Genel Müdürlüðü uzun zamandýr üzerinde çalýþtýðý sürücü kurslarý yönetmelik taslaðýnda son aþamaya geldi. Ýlk olarak soru sayýlarýnýn çokluðu ele alýnarak soru sayýsý 120'den 60'a indi- Yönetmelik deðiþikliði devrim gibi bir yapýlanmaya imza atýyor. rildi. Milli Eðitim Bakanlýðý uzmanlarý yeni yönetmelik için birçok Avrupa ülkesini incelemeye aldý. Ülkelerin trafik kazalarýný nasýl minimuma indirdiði belirlendi. Yönetmelik bu amaca göre hazýrlandý. Avrupa ülkelerinin kurslardaki denetim mekanizmasý ve eðitim teknikleri Türkiye'ye uyarlandý. Bakanlýk yetkilileri Avrupa ülkelerinin ele alýndýðý kapsamlý raporda soru sayýsýnýn en fazla olduðu ülke olarak Türkiye'yi belir- ledi. Türkiye'de teorik sýnavda 120 soru sorulduðunu saptayan uzmanlar Avrupa ortalamasýnýn 42 olduðunu ortaya koydu. Bu kapsamda soru sayýsýnýn 60'a indirilmesi kararlaþtýrýldý. Az soruyla daha fazla baþarý saðlamayý hedefleyen uzmanlar sistemi uygulamak için yönetmeliði çýkarmak için çalýþmalara baþladý. Yönetmelik taslaðýný hazýrlayan bakanlýk yetkilileri sistemin yeterliliði için ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile ortak hareket etti. Bu kapsamda Milli Eðitim Bakanlýðý, Ulaþtýrma, De- nizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü taslak metin üzerinde uzlaþtý. Kurslardaki teorik sýnavýn yaný sýra uygulama sýnavýnda da önemli deðiþikliklere gidilecek. Mevzuata göre Türkiye'de 15 dakika yapýlmasý gereken sýnavýn diðer AB ülkelerinde 30 dakika veya 1 saat olduðunu belirleyen uzmanlar Türkiye'de de uygulama sýnavýnýn bu seviyeye çekilmesi için çalýþmalara baþladý.

6 6 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Toprak sanayi sektörü fuarda tanýtýldý Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal Fuarda orum u Toprak Sanayiciler Kooperatifi temsil etti. orum un tuðla-kiremit üretimi hakkýnda bilgi verildi. orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi ilgi gördü. T ürkiye Kooperatifler Fuarý geçtiðimiz hafta Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. ATO Congresium'da düzenlen fuara, orum u temsilen Toprak Sanayicileri Kooperatifi katýldý. Birleþmiþ Miletler tarafýndan 2012 Kooperatifler Yýlý ilan edilmesi sebebiyle Türkiye'de ilk defa düzenlenen 2012 Türkiye Kooperatifler Fuarý na Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, Kýþ lastiðine kýsmi erteleme orum Taksiciler, Mi- ve Ser- nibüsçüler visçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, araç lastiklerinin kýþ lastiði olmasý zorunluluðunun 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelenmesi konusuna açýklýk getirdi. Gayretli, federasyonlarý TÞOF'un yoðun giriþimleri sonucu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca baþlatýlan 'kýþ lastiði' uygulamasýnýn 1 yýl kýsmi ertelendiðini Gayretli, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn talepleri doðrultusunda 10 Aralýk 2012 tarihinde yayýmladýðý genelge ile sadece yarý römork ve römorklarýnýn frenleme tertibatý bulunan dingil- orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli leri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý ren Gayretli, kýþ lastiði devam ettiðini dile geti- þartýnýn 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini büs ve taksici esnafýnýn taktýrmayan servis, mini- ifade etti. biran önce kýþ lastiklerini Ticari araçlarda kýþ taktýrmalarýný tavsiye etti. lastiði zorunluluðunun Kooperatifçilik Genel Müdürü Ýsmail Kalender ve çok sayýda davetlinin katýldýðý belirtildi. Ayrýca 2012 Uluslararasý Kooperatifler Yýlý Kapanýþ Toplantýsý da gerçekleþtirildi. Fuarla ilgili yapýlan açýklamada, orum standýnýn Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ile beraber protokol üyeleri ve birçok ziyaretçi tarafýndan ziyaret edildiði kaydedildi. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal, Kooperatifler Fuarý nda orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi nin ilgi gördüðüne deðinerek fuarda gerek tuðlakiremit sanayicileri adýna gerekse orum H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek, amlýca METEM pansiyonunda kalan öðrencilere, Sofrada Sýfýr Artýk ve Ýsraf konulu konferans verdi. Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert in de katýldýðý program öðrencilerde israf etmeme bilincinin oluþmasýnda etkili oldu. Prof Dr. Yakup Civelek, dünyada kimi bölgelerin yokluk ve kýtlýkla yaþamlarýný sürdürürken, kimi yerlerin de bolluk içerisinde olabildiðince israfla yaþandýðýný, günümüzün en büyük sorunlarýndan biri haline gelen israfý önleme adýna insanlarý bilinçlendirmenin önemli olduðunu vurgulayarak, iktisatlý yaþamanýn gerekliliðini insanlara her platformda anlatýlmasý gerekliliðine dikkat çekti. amlýca METEM pansiyonunda kalarak eðitimlerine bu okulda devam eden öðrencilere israf etmemeyi bir yaþam biçimi haline getirerek hayatlarýnýn her aþamasýnda uygulamayý hem dinimizin emri hem de insan olmanýn gerekliliði olduðunu kaydetti. Öðrencilerin yeme-içme ölçüsüne de vurgu yapan Civelek, öðrencilere sofrada sýfýr artýk prensibini önerdi. Civelek, Anlaþýlacaðý þekliyle ihtiyacýnýz ölçüsünde tüketebileceðiniz miktarda yemek alýn, sofradan kalkarken de geride hiçbir yemek kýrýntýsý býrakmamak kiþisel anlamda israfla mücadelenin ilk ayaðýdýr. dedi. Okul Müdürü Fatih Þanlý, amlýca METEM pansiyonunda kalan 150 öðrencinin her türlü barýnma ihtiyacýnýn ve sosyal Türkiye Kooperatifler Fuarý geçtiðimiz hafta Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. adýna tek olarak temsil ediyor olmanýn bilinci ve sorumluluðunda hareket edildiðinin altýný çizdi. Fuarda orum standýný ziyaret eden misafirlere tuðla - ihtiyaçlarýnýn devlet tarafýndan karþýlandýðýný belirterek, okul öðrencilerinin kendilerine sunulan imkanlarý israf etmeden kullanmalarý ve bunu davranýþ haline getirmeleri adýna güzel bir program olduðunu Öðrencilerde israf etmeme bilincinin oluþmasý için benzeri faaliyetleri yýl boyu devam ettireceklerini ifade eden Þanlý, okul içersinde de uygulamanýn takipçisi olacaklarýný vurguladý. Þanlý, programýn yürütülmesinde büyük destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý na teþekkür etti. Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert, günün anýsýna Öðretim Üyesi Prof Dr. Yakup Civelek e plaket verdi. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu bulunanlara kolaylýklar getirileceðini belirterek borçlarýn yeniden yapýlandýrma sürecini anlattý. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu bulunanlara kolaylýklar getirileceðini belirterek, bugün görüþülecek bir kanun tasarýsýyla bu kapsamdaki emeklile- alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik rin borçlarýný yeniden ve TÜFE/ÜFE dýþýnda yapýlandýrýlarak 36 aya gecikme faizinin uygulanmayacaðýný açýkla- kadar taksitlendirme imkaný getirileceðini dý. kiremit ürünlerinin tanýtýmýn yanýnda orum un sektörde 2012'de Türkiye çatý ürkiye, 2013 yýlýna Tzamlarla girdi. Yüzde 7.8 oranýndaki zamla pasaport defter bedeli ve pasaport harçlarý da zamlandý. Ýþte yeni rakamlar yýlý ile birlikte Pasaport defter bedeli 72 liraya, 6 aya kadar olan pasaport harcý 92,55 TL'ye yükseltildi. Diðer pasaport harç ücretleri için belirlenen rakamlar ise þöyle oldu: 1 yýl için olanlar 135,20 2 yýl için olanlar 220,65 3 yýl için olanlar 313,25 3 yýldan fazla süreli olanlar 441,40 kaplama malzemesi ihtiyacýnýn % 30'unu, tuðla ihtiyacýnýn ise % 10'unu orum üreticilerinin karþýlýyor olduðu ve tuðla kiremit ürünlerinin diðer yapý malzemelerine karþý Ýsraf etmemeyi yaþam biçimine dönüþtürün Prim borcu olanlara yapýlandýrma Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek, amlýca METEM pansiyonunda kalan öðrencilere konferans verdi. Sofrada Sýfýr Artýk ve Ýsraf konulu konferansa katýlým yoðun oldu. Yeni yýlda pasaportlar da zamlý Yüzde 7.8 oranýndaki zamla pasaport defter bedeli ve pasaport harçlarý da zamlandý.

7 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 OSB ye 14 milyon yatýrým yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan yatýrýmlar açýklandý. Yatýrýmýn 14 milyon 185 bin 972 TL olduðu belirtildi. yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin 972 TL olduðunu belirten AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, OSB yatrýmlarý Salim Uslu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi nin mevcut 437 hektar arazi üzerinde 132 parsel olarak planlandýðýný, buna ek olarak bitiþiðinde bulunan 215 hektar arazinin destekleri ile OSB tüzel kiþiliði adýna devredildiðini ve planlama çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu belirten Uslu, þunlarý kaydetti; Mevcut 177 hektarlýk tevsii alanýn yol, içme suyu, kanalizasyon ve yaðmursuyu, elektrik ve doðalgaz þebekeleri için toplamda TL destekleme yapýlmýþtýr. orum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Projesi, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ, Üniversitemiz ile Sanayi Bölgemizin katkýlarýyla ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn hibe desteðiyle çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda tahsis edilen parsel sayýsý 79 iken % 53 artýþ ile 2012 yýlýnda 121 e çýkmýþtýr. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda parsellerin doluluk oraný % 49 iken 2012 yýlýndan % 83 olmuþtur. Kalan parsel sayýsý 11 dir. Organize Sanayimizde 2004 yýlýnda toplam kapalý alan 270 bin m2 iken 2012 yýlýnda % 48 artarak 400 bin m2 olmuþtur. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda istihdam kiþi iken 2012 yýlýnda % 273 artarak kiþiye ulaþmýþtýr. Konferansta Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler konusu ele alýndý. aðrý Eðitim Vakfý nýn düzenlediði konferansta konuþan Ankara ankaya Vaizi Sedide Akbulut; Allah ýn var etmek istediði evliliðin maksadý huzurdur orum aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen konferansta Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler konusu ele alýndý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda dün gerçekleþtirilen konferansýn konuþmacýsý Ankara nýn ankaya Ýlçesi Vaizi Sedide Akbulut oldu. Sena Öðütverici nin Kur an tilaveti ile baþlayan programda konuþan Ankara ankaya Vaizi Sedide Akbulut, öncelikle ailenin toplumun özünü oluþturduðunu ifade ederek, toplumlarýn teknolojik olarak ne kadar geliþirse geliþsin aile birliðini sürdüremezse yok olacaðýný Son zamanlarda aile kavramý üzerinde çökme yaþandýðýný ve ailelerin yýkýlmaya mahkum edildiðine dikkat çeken Akbulut, Yaþanan evliliklerin kýsa sürmesi, evliliðin temelindeki deðerlerin yanlýþlýðýndan kaynaklanýyor. Gönüller bir olunca samanlýðýn seyran olmadýðý anlaþýlýyor. Bunlarýn içerisinde ekonomik kaygýlarla yapýlan evlilikler de yer alýyor. Denklik esasý ile yapýlmayan evliliklerde taraflar bir zaman sonra birbirlerini hazmedemiyorlar, birbirlerini taþýyamýyorlar ve huzursuzluklar baþlýyor. diye konuþtu. Aile olmanýn farkýnda olmak için Kur an ýn evliliðe bakýþýný deðerlendiren Ankara ankaya Vaizi Sedide Akbulut Akbulut, Kur an, evliliðin gayesini neslin devamýna baðlamýyor. Evliliðin gayesi huzur ve kaynaþmadýr, Allah bunu istiyor. dedi. Aile olmak için ayný fikirleri, ayný idealleri paylaþmak gerektiðini vurgulayan Akbulut, huzurlu bir Eðitim toplantýlarý baþladý orum un Sungurlu ilçesinde eðitimöðretimde kaliteyi artýrmak, öðretmenlerin ve öðrencilerin problemlerini yerinde ve zamanýnda tespit etmek maksadýyla yapýlan toplantýlar baþladý. Geçen yýl Sungurlu da uygulamaya baþlanýlan ve Kaymakam Hulusi Þahin baþkanlýðýnda yapýlan toplantýlarý Sungurlu da eðitim-öðretimde kaliteyi artýrmak için toplantýlar düzenleniyor. her hafta 2 okulda gerçekleþtiriliyor. Bu yýl Atatürk Ortaokulu nda start alan toplantýlarda, öðrencilerin problemleri, maddi durumu yetersiz öðrencilere maddi kaynaklar saðlamak ve öðrencilerin baþarýsý gibi konular masaya yatýrýlýyor. Geçen yýl yapýlan bu toplantýlar neticesinde 3 yýl önce 198 puan olan SBS Sungurlu ortalamasý 2012 yýlýnda 345 çýkarýldýðýný söyleyen Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu olarak Kaymakamlýðýmýz, Belediye, Sivil Toplum kuruluþlarýnýn desteðiyle bu baþarý daha da artacaktýr. dedi.(ýha) Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlendi. Ortadoðu ve Suriye konulu konferans Ý hsan Ýlim Kültür Hizmet Derneði nce Ortadoðu vesuriye konulu konferans düzenlendi. Mavi kapak seferberliði orum un Sungurlu ilçesi Tuðlu Ýlk ve Ortaokulu nda öðrenciler mavi kapak toplama kampanyasý baþlattýlar. Tuðlu Ýlk ve Ortaokulu idarecileri yaptýklarý açýklamada, öðrencilerimiz öðretmenleri önderliðinde anlamlý bir kampanya baþlattýlar. Bu kampanya hedefimiz engelli vatandaþlarýmýza tekerlekli sandalye verilmesine bir nebzede katkýda bulunmaktýr. Bu anlamda tüm öðrencilerimizi ve velilerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi. Amacýmýz çocuklarýmýzýn engelli insanlarýn farkýna varmasýný saðlamak diyen öðretmenler ise, ünkü çocuklar, mavi kapaklarý niye topladýklarýný ve ne amaçla kullanýlacaðýný biliyorlar. Duyarlýlýklarýndan ötürü onlara çok teþekkür ediyorum dedi.(ýha) aile için o evde yaþayan bütün fertlerin yüreðinin ayný atmasý gerektiðini aksi takdirde o evde huzur ve sükûnetin asla yer bulamayacaðýný ifade etti. Modern psikolojinin evliliðin farklý bir tanýmýný yaparak evliliði üçgen þekline benzettiðini kaydeden Akbulut, Üçgenin açýlarý nasýl birbirine dayanýyorsa, tek parçasý bile alýndýðýnda anlamsýz bir þekil çýkýyorsa evli çiftler ve aileler de birbirlerine öyle dayanmalý, dayanak olmalýlar. ifadelerini kullandý. Akbulut, huzurlu bir evliliðin sýrrýnýn sükûnet olduðunu tekrar vurgulayarak, Allah ýn var etmek istediði evliliðin maksadý huzurdur. Ýhsan Ýlim Kültür Hizmet Derneði Baþkaný Ömer Faruk Saðdýç Belediye den söyleþi Ýhsan Ýlim Kültür Hizmet Derneði Baþkaný Ömer Faruk Saðdýç ýn verdiði bilgiye göre 6 Ocak Pazar günü da bayanlar, da erkekler için Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul ulemasýndan Abdülmetin Balkanlýoðlu ve Suriye ulemasýndan Eymen Þaðbani katýlacak. Konferansa tüm orumlular davetli. Sungurlu da Tuðlu Ýlk ve Ortaokulu nda öðrenciler mavi kapak toplama kampanyasý baþlattýlar. orum Belediyesi nce düzenlenen Batýnýn, kiþisel geliþimin ve modernizmin zararlarý konulu söyleþi 7 Ocak Pazartesi günü saat te Turgut Özal Ýþmerkezi Salonu nda gerçekleþtirilecek. Söyleþiye konuþmacý olarak Bülent Akyürek katýlacak. Bülent Akyürek

8 8 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 'Proje çok, somutlaþmadan kamuoyu ile paylaþmýyoruz' V ali Sabri Baþköy, orum için çok projeleri olduðunu, ancak somutlaþmadan kamuoyu ile paylaþmadýklarýný Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyaretinde konuþan Vali Baþköy, yeni yýlýn orum açýsýndan son derece verimli geçeceðine inandýðýný dile getirerek, orum halkýnýn güvenliði, saðlýðý için çalýþmalara devam edeceklerini ifade etti. Vali Baþköy, "2013 yýlýnýn bütün kamu ve kamu kurulularý açýsýndan daha iyi olacaðýna inanýyorum. orum halkýnýn güvenini, mutluluðunu saðlamak için elimizden geleni yapacaðýz. Göreve baþlamamýn altýncý ayýnda bulunuyorum. orum'a geldiðimden bu yana bir çok ziyarette bulunduk ve bir çok çalýþmalara imza attýk. Kamuoyuna sunmadýðýmýz birçok projelerimiz var. Göreve baþladýðýmýzda belirttiðim gibi sonuç amaçlý çalýþacaðýz. O yüzden bazý ziyaretlerimiz ve projelerimizi kamuoyuna sunmuyoruz. Özel Ýdare bütçesine ayrýlan 45 milyon TL, gönül ister ki bütçesi daha fazla olsun." diye konuþtu. Ýl Genel Meclisi Üyeleri Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Meclis çalýþmalara baþladý Ý Ýl Genel Meclisi üyelerinin ziyaretinde konuþan Vali Baþköy, yeni yýlýn orum açýsýndan son derece verimli geçeceðine inandýðýný dile getirdi. l Genel Meclisi, 2013 yýlýnýn ilk meclis toplantýsý öncesinde Meclis Baþkaný Mustafa Eker baþkanlýðýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sunumu sonrasýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ýl Genel Meclis Üyeleri daha sonra Cevher Sofra'da düzenlenen öðle yemeðinde bir araya geldi. Yemeðe Vali Sabri Baþköy ile Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan da katýldý. Üyeler daha sonra yeni yýlýn ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Yemeðe Vali Sabri Baþköy ile Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan da katýldý. 'Yatýrýmlar artarak devam edecek' Ý l Genel Meclisi, 2013 yýlýnýn ilk meclis toplantýsý öncesinde Meclis Baþkaný Mustafa Eker baþkanlýðýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Sabri Baþköy, 2013 yýlýna güzel bir baþlangýç yapýldýðýný belirtti. Vali Baþköy, yeni yýlýn orum açýsýndan son derece verimli geçeceðine inandýðýný dile getirerek, orum halkýnýn güvenliði, saðlýðý için çalýþmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ise yeni yýlýn tüm orum halkýna hayýrlar getirmesini temenni ederek, ziyaret sonrasýnda Ýl Genel Meclisi'nin 2013 yýlý içerisinde kente yapýlacak çalýþmalarla ilgili genel deðerlendirmede bulunulacaðýný ifade etti. Ýl Genel Meclisi, 2013 yýlýnýn ilk meclis toplantýsý öncesinde Vali Baþköy ü ziyaret etti. Ziyaretin amacýnýn gerçekleþtirilecek toplantýnýn içeriði ile ilgili bilgilendirmede bulunmak olduðunu ifade eden Eker, toplam 169 konuda komisyon çalýþmasý yapýldýðýný ve hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlerin deðerlendirildiðini dile getirdi. Eker, yeni yýlda halkýn devam eden ihtiyaçlarýnýn olduðunu belirterek, eksiklikleri imkanlar ölçüsünde tamamlayacaklarýný sözlerine ekledi. Geçtiðimiz yýl gerçekleþtirdikleri asfalt, kanalizasyon, köprü, kilit taþý yatýrýmlarýna deðinen Eker, 2012 yýlýnýn kilit taþý yýlý olduðunu hatýrlatarak, aile eðitim ve kültürel çalýþmalarý yaptýklarýný ifade etti yýlýnda hizmetin artarak devam edeceðini vurgulayan Eker, içme suyu ve kilit parke yatýrýmlarýnýn önemine dikkat çekti. Trafikte alkollü yakalandýlar Atatürk Anýtý nda tören düzenlendi. Ýl Genel Meclis Üyeleri Cevher Sofra'da düzenlenen öðle yemeðinde buluþtu. Y ýlbaþý gecesi trafikte alkollü yakalanan sürücüler hakkýnda iþlem yapýldý. Yýlbaþý gecesi yapýlan trafik kontorüllerinde direksiyon baþýna alkollü geçen sürücüler hakkýnda iþlem yapýldý. Osmancýk ta Ahmet örekçi Caddesi nde yapýlan alkol testinde 143 promil alkollü sürücü T.G. hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Yine Osmancýk ta Þehit S. Öremiþ Caddesi nde alkollü seyreden M.B. ve D.K. trafik polislerine yakalandý. Ýskilip te de Akþemseddin Caddesi nde yapýlan kontrolde 143 promil alkollü G.Y. hakkýnda iþlem yapýldý. Sungurlu da S.Ü. ile Alaca da G.A. isimli sürücüler trafikte alkollü yakalandý. Üyeler daha sonra yeni yýlýn ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Havaya ateþ Yýlýn son düðününü yaptýlar açtýlar K Kübra ve Cengiz Arýcý çifti, hayatlarýný birleþtirmek için 2012 nin son gününü tercih ettiler. übra ve Cengiz Arýcý çifti, hayatlarýný birleþtirmek için 2012 nin son gününü tercih ettiler. Yýlýn son gününde Ýnci Restoran da yapýlan düðünde Adem ve Mehtap Balak'ýn kýzlarý Kübra ile Paþa ve Suna Arýcý'nýn oðullarý Cengiz dünya evine girdi. Yýlýn son düðün töreni ile hayatlarýný birleþtiren çiftin düðününe çok sayýda davetlinin katýldýðý belirtildi. Nikah merasimleri de gece gerçekleþen çiftin düðünleri geç saatlere kadar sürdü. Genç çift, Yeni yýl orum'a ve ülkeye hayýrlý olsun yýlý orum'a güzellikler getirsin. Yeni yýlýn herkese barýþ, huzur ve saðlýk getirmesini diliyoruz þeklinde konuþtular. Y ýlbaþý gecesi havaya ateþ açan kiþiler hakkýnda iþlem yapýldý. Balçeievler Mahallesi Ýpeklievler Sokak ve Karþýyaka ve Bahabey Caddeleri nde yýlbaþý gecesi evlerinin balkonundan tabanca ve av tüfeði ile havaya ateþ açan 3 kiþi hakkýnda iþlem yapýldý. 3 kiþinin silahlarýna el konuldu. Meclis üyeleri yemek sýrasýnda sohbet etti.

9 PERÞEMBE 3 OCAK Yeni yýlýn ilk Meclis toplantýsý orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi, 2013 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. lerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarýnýn okunup oylanmasý ile son buldu. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. EKER DEN YENÝ YIL MESAJI GÜNDEMÝ EKER BELÝRLEYECEK Ýl Genel Meclisi SaÝl Genel Meclisi lonu nda düzenlenen gündeminin belirlenmetoplantýda konuþan si konusunda yetki, Mustafa Eker, Meclis Üyeleri nin ve tüm orum halkýnýn yeni yýlýný kutladý. Mustafa Eker, Meclis Meclis Baþkaný Mustafa Üyeleri nin ve tüm orum halkýnýn yeni yýlýný kutladý. Eker e verildi. Meclis üyelerinden 2013 yýlýný en iyi þekilde deðerlendir2013 yýlý Ocak ayý gündeminin Meclis in bilgisine sunulmelerini isteyen Eker, Köyleri ziyaret ederek halkla bir araya masý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn periyodik olarak gelelim. Vatandaþýn taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye debelirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði Mustafa Eker yavam edelim çaðrýsýnda bulundu. pýlan oylama ile yetkili kýlýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutameclýs AÐUSTOS TA TATÝL nak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi nin 2013 yýlý tatil programý belirlendi. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergekonuyla ilgili teklifleri deðerlendiren Meclis üyeleri, 1 ay sürecek tatilin Aðustos ayýnda yapýlmasýna oy birliðiyle karar verdiler. Toplantýda ayrýca Sungurlu nun Salman Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþülerek Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. orum merkeze baðlý Kýrkdilim Köyü bað-bahçe nizamýnda düþük yoðunluklu konut alaný olarak tasarlanan yerin imar planý hakkýnda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi, 2013 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün gerçekleþtirdi. Meclis in yeni üyesi M HP Oðuzlar Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýlmaz Cüce nin istifasýyla boþalan koltuða Arslan Türemiþ oturdu. Ýþlerinin yoðunluðu gerekçesiyle geçen ay Ýl Genel Meclisi ne istifa dilekçesini sunan Ý Yýlmaz Cüce nin yerine Arslan Türemiþ seçildi. Dün Meclis te yerini alarak görüþmelere katýlan Türemiþ, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve üyelerle tanýþarak ilk mesaisini yaptý. paylaþan Ahmet Tuna, orum merkez ve ilçelerinde gerçekleþtirdikleri ziyaretler ve incelemeleri anlattý. Üçgün hastalýðýnýn büyükbaþ hayvanlarda görülen bir rahatsýzlýk olduðunu belirten Tuna, orum da bu hususta vak aya rastlanmadýðýný Ahmet Tuna bildirdi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nün konuyla ilgili verdiði bilgileri de hatýrlatan Tuna, üçgün hastalýðýnýn sýðýrlarda yüksek ateþ, depresyon, titreme, iþtahsýzlýk, burun akýntýsý, solunum güçlüðü, süt veriminde azalma, orum Valiliði resmi twitter adresi hizmete girdi. Vali Sabri Baþköy, twitter.com/corumval iligi hesabýyla sosyal medyaya adým attý yýlýyla birlikte hizmete giren twitter adresinde Sabri Baþköy ün yeni yýl mesajý ve inceleme gezilerine yer verildi. orum Arslan Türemiþ topallýk ve aþýrý yorgunluk gibi belirtiler oluþturduðunu Hastalýðýn görüldüðü hayvanlarla ilgili alýnmasý gereken tedbirlerden de bahseden Tuna, sineklerden buluþan hastalýktan korunma yollarýný da dile getirdi. Valiliði ni kurumsal olarak sosyal medyaya taþýyan adreste Vali Baþköy ün çalýþmalarýyla ilgili fotoðraflar da yer aldý. Vali Sabri Baþköy, çalýþmalarýný twitter a taþýdý. Öksüz, Hatiboðlu nu anlattý M illi Gazete yazarlarýndan Adnan Öksüz, Bir Ýbareyi özme Üstadý baþlýklý köþe yazýsýnda orum eski Milletvekili Yasin Hatiboðlu nu anlattý. Geçtiðimiz günlerde gazeteyi ziyaret eden Yasin Hatiboðlu nun anýlarýný kaleme alan Adnan Öksüz, yazýsýnda þu ifadelere yer verdi: BÝR ÝBAREYÝ ÖZME ÜSTADI Tuna: orum da üçgün hastalýðýna rastlanmadý l Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, orum da üçgün hastalýðýna rastlanmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili verilen önerge üzerine yaptýklarý araþtýrma sonuçlarýný Meclis üyeleriyle Valilik sosyal medyada orum Valiliði resmi twitter adresi hizmete girdi. Adnan Öksüz Türkiye de en iyi giyinen ve en belið konuþan bir siyasetçi ismi vereyim mi? Yasin Hatiboðlu Takým elbiseleri, kravatý ve her daim kravatý ile uyumlu cep mendilleri Yasin Hatiboðlu nu daha ilk anda fark ettirir. Geçenlerde yolu Ýstanbul a düþtü, Milli Gazete yi ziyarete geldi. Mustafa Kurdaþ ýn odasýnda sohbet ederken eski anýlara daldýk, gittik. Yasin Hatiboðlu anlattý; Alaca Müftüsüyüm Bir bayram günü Makamdayým Bekleme odasý kalabalýk mý kalabalýk... O sýrada çok sevdiðim birkaç dostum geldi Elinde bir paket; ama ben paketin ne olduðunu hemen anladým Muhtemelen kaymaklý kuru baklava idi Ama nasýl yapacaktýk? Herkese daðýtsak kiþi baþýna birer dilim bile düþmeyecek Ben hemen formülü buldum; Bekleme odasýna çýktým ve Alacalýlara dedim ki; ok önemli bir ibare var, onu mutlaka arkadaþlarýmla çözmemiz lazým Sizi biraz daha bekleteceðim Ne olur kusura bakmayýn Oh be rahatlamýþtým Biz arkadaþlarla beraber kaymak eþliðinde kuru baklavayý bir güzel götürdük Yani ibareyi çözdük Yasin Hatiboðlu, eski Yasin Hatiboðlu müftü Hak-Ýþ eski genel baþkanlarýndan Daha sonra orum milletvekilliði yaptý TBMM yönetiminde bulundu O nun yönettiði Meclis oturumunda milletvekilleri büyük keyif aldý. Zira çok tatlý ve aðdalý bir dili, üslubu var En büyük meseleyi bile kýrmadan, dökmeden sulha çevirmesini bildi Konuþmasýný Arapça ve Farsça kelimelerle süsleyerek... Aynen merhum Yýlmaz Hocaoðlu gibi Yasin Hatiboðlu, ayný zamanda hukukçu... Refahyol Hükümeti kurulmasý çalýþmalarýnda adý hep Adalet Bakaný olarak geçti, kulislerde Þimdilerde ise Saadet Partisi nde siyasi faaliyetlerine devam ediyor Boþ durmuyor Yasin Hatiboðlu Milli Gazete de Kýlçýk baþlýðý altýnda siyasi hicivler yazýyor Yasin abinin þimdilerde en büyük dileði yazdýðý bu dörtlük lerin kitaplaþtýrýlmasý Yayýncýlara duyurulur

10 10 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 orum un önceliði de V ali Sabri Baþköy, demiryolunun orum için öncelikli iþlerin baþýnda geldiðini belirterek, Demiryolu orum'u dünyaya açacaktýr ve sanayicilerimiz açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Ulaþým sayesinde dünya piyasalarýna daha az maliyetle ve daha hýzlý ulaþma imkaný saðlanacaktýr dedi. Vali Baþköy, 2012 yýlýný deðerlendirdi. Kentin öncelikli sorunlarý, yapýlan kamu yatýrýmlarý hakkýnda bilgi veren Baþköy, ayrýca 2013 yýlý hedefleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kentte yaþanan sorunlardan bir diðerinin de kalifiye eleman sorunu olduðunu dile getiren Vali Baþköy, Bu sorunun giderilmesi için Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) meslek lisesi kurulmasý da dahil bir çok Vali Sabri Baþköy, demiryolunun orum için öncelikli iþlerin baþýnda geldiðini alternatif çözüm önerisinin tartýþýldýðýný belirtti. Ticaret ve Sanayi Odasý nýn giriþimleri ile OSB bünyesinde meslek lisesi kurulmasýnda önemli mesafeler alýndýðýný hatýrlatan Vali Baþköy, OSB bünyesinde kurulacak meslek lisesi sanayicilerimizin, iþ adamlarýnýn ihtiyaç duyduðu kalifiye eleman temininde önemli rol üstlenecektir. Geçtiðimiz günlerde TEKNOKENT protokolünün imzalandýðýný hatýrlatan Vali Baþköy, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) desteði ve Hitit Üniversitesi, orum TSO, Ýl Özel Ýdaresi, OSB Müdürlüðü ve OSÝAD birlikteliði Vali Baþköy, kýrsala yapýlan atýrýmlarla ilgili bilgiler verdi. ile kurulacak TEKNOKENT in, orum un ve bölgenin kalkýnmasýnda itici güç olacaðýný vurguladý. Polis Okulu konusunda, arsa tahsisi iþlemlerinin devam ettiðini dile getiren Baþköy, arsa tahsisinden sonra polis okulu ihalesinin yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Hitit Üniversitesi nin yerleþke çalýþmalarýnda önemli mesafeler alýndýðýný dile getiren Baþköy, yerleþke alaný olarak ilk etapta Mühendislik Fakültesi nin bulunduðu Kuzey Yerleþkesinin arsa tahsisinin çözüme kavuþturulduðunu, Güney yerleþkesi ile ilgili çalýþmalarýn ise devam ettiðini bildirdi. Göreve geldikten sonra üniversite yerleþkisinin yaný sýra Valilik bünyesinde proje koordinasyon merkezinin kurulmasý için talimat verdiðini açýklayan Vali Baþköy, Kýsa adý OPKOME (orum Proje Koordinasyon Merkezi) olan birim halen Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü koordinasyonunda çalýþmalarýný yürütmektedir. OKA baþta olmak üzere tüm ulusal kaynaklar ile AB hibelerinin deðerlendirilmesi ve orum için azami derecede faydalanýlmasý için her kurumdan kamu görevlilerine proje hazýrlama eðitimleri OKA uzmanlarýnca verilmektedir. Yine sivil toplum örgütlerinin proje hazýrlama kabiliyetini geliþtirmeleri için OKA uzmanlarýnca eðitimler devam ettirilmektedir diye konuþtu. Saðlýk yatýrýmlarýna bakýldýðýnda merkez 650 yataklý Devlet Hastanesi projesinin ihale aþamasýnda olduðunu anlatan Vali Sabri Baþköy, Alaca 100 yataklý ek Binasý 2010 yýlýnda ihale edilmiþ olup, inþaat devam etmektedir. Ýskilip Atýf Hoca 100 yataklý ek binasý inþaatý devam ediyor. Osmancýk 100 yataklý ek binasý inþaat devam ediyor. Bayat 50 yataklý Devlet Hastanesi mimari proje ve ihale aþamasýndadýr. Merkez 1. Basamak Saðlýk Kompleksi arsa bilgileri tamamlanýyor. Kargý Ýlçe Hastanesi mimari proje ve ihale aþamasýndadýr diye konuþtu yýlý hedefleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, orum u geleceðe taþýyacak hedeflerin, ülkenin sahip olduðu jeopolitik ve stratejik konumun gereði ulusal düzeyde hazýrlanan Vali Baþköy, orum için ekonomik faaliyetlerin yaný sýra sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti Hedeflerinden ayrý olarak düþünülemeyeceðinin altýný çizdi. Türkiye nin güvenle, özgüvenle, istikrarla saðlam bir zeminde yoluna devam ettiðini vurgulayan Baþköy, Cumhuriyetimizin kuruluþunun 100. yýl dönümünde, 2023'te, bugünkünden çok farklý, çok daha kalkýnmýþ bir Türkiye'ye ulaþacaðýmýzý ümit ediyoruz. 2023'te uluslararasý alanda, daha etkili, daha güçlü bir Türkiye; AB üyesi olmuþ, komþu ve çevre ülkelerle maksimum düzeyde iliþkilerini geliþtirmiþ, G-20 baþta olmak üzere, üyesi olduðu uluslararasý oluþumlarda ve dünyada etkinliðini artýrmýþ ve 2023'de dünyanýn en büyük 10 ekonomisi arasýna girmiþ bir Türkiye. Makroekonomi alanýnda, daha istikrarlý ve daha müreffeh bir Türkiye. 2023'te 82 milyonu aþan bir nüfusla, kiþi baþýna gelirin 25 bin dolar seviyesine, ihracatýn 500 milyar dolara, dýþ ticaret hacminin ise 1 trilyon dolara ulaþmasý hedeflenmiþtir. Bu kapsamda istihdam oranýnýn yaklaþýk 10 puan artarak çalýþan nüfusun 30 milyona çýkmasý, iþsizlik oranýnýn % 5'lere kadar çekilmesi, tarým dýþý kayýt dýþýlýðýn yüzde Polis Okulu konusunda, arsa tahsisi iþlemlerinin devam ettiðini dile getiren Baþköy arsa tahsisinden sonra polis okulu ihalesinin yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapý geliþtirilmesi, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn gözlem ve araþtýrma ihtiyaçlarýnýn milli imkan ve kabiliyetlerle karþýlanmasý hedeflenmektedir. En az 3 nükleer enerji santrali tamamlanmýþ olacak. 2009'daki 2 bin 565 kilovat saat olan kiþi baþýna elektrik tüketimi geliþtirilmesi, tarým ve kýrsal kalkýnmanýn desteklenmesi, doðal çevre, tarihi ve turistik deðerlerin korunmasý, altyapýnýn geliþtirilmesi, yaþam kalitesinin artýrýlmasý ve turizmin desteklenmesi, bölgesel koordinasyonun geliþtirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn desteklenmesi olduðunu belirtti. orum sanayisinin kendisini daha fazla geliþtirmesinin önemine dikkat çekildi. 15'e kadar düþürülmesi, her yýl 400 bin kiþinin iþgücü yetiþtirme kurslarýnda eðitilmesi, bunlarýn iþe yerleþtirilme oranýnýn uluslararasý oranlara, yüzde 40'a çýkarýlmasý, hayat boyu öðrenme oranlarýnýn yüzde 2'den yüzde 8'e yükseltilmesi, saðlýk sigortasý sistemi dýþýnda hiçbir vatandaþýn kalmamasý, engellilerin, kadýnlarýn ve gençlerin daha çok çalýþma hayatýna katýldýðý bir Türkiye inþa edilmesi yapýlacak iþlerden bir kaçýdýr. Yine bu kapsamda Dünyanýn en büyük 10 limanýndan biri Türkiye'de olacak. Kendi uçaðýmýzý, kendi uydumuzu yerli tasarýmla, yerli teknolojiyle kendimiz üretiyoruz ve üretmeye devam edeceðiz. Kendi savaþ gemimizi, kendi tanklarýmýzý, kendi insansýz hava uçaklarýmýzý üretmeye baþladýk, çok daha büyük projelerin altýna imza atacaðýz. Kendi savunma uydumuzu, Türk mühendisleri tasarlýyor, imal ediyor ve Göktürk uydumuzu uzaya gönderdik. 18 Aralýk 2012 tarihinde uzaya gönderilen ilk milli yerel uydu Göktürk-2 Uydu Projesi kapsamýnda; uzay ve uydu sistemlerine 2023'te 4 bin kilovat saat seviyesini aþacak. Bu üst bakýþ çerçevesinde, 2023 Hedefinin gerçekleþmesinde bütün illerin katkýsý önemlidir þeklinde açýklamalarda bulundu. Baþköy, Ýnsan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi kapsamýnda, Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Konseyince hazýrlanan Yýllarýný kapsayan Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Politika Belgesinde ve büyüyen toplumun beraberinde getirdiði sorunlarýn çözümüne yönelik baþlattýðý ve halen uygulanan birçok yenilikçi program ve proje bulunmaktadýr. Türkiye de son yýllarda mesleki eðitim konusunda çok ciddi bir farkýndalýk süreci geliþmiþtir. Bugün baþta hükümet programýmýz olmak üzere, orta vadeli program, AB Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal Programýmýz da dahil Temel Ulusal Belgelerimizde mesleki eðitim önemli bir yer kapsamaktadýr. Ýþgücü piyasasý konusunda yapýlacak reformlarla baðlantýlý olarak mesleki eðitimin ve istihdamý daha esnek bir yapýya kavuþturarak artýracak þekilde yaþam boyu öðrenme stratejisinin uygulanmasý artýk bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu nedenle esnek iþ gücü piyasasý koþullarýna rahatça uyum saðlayabilen ve firmalarýn aradýðý becerilerle donanmýþ kalifiye iþ gücünün yaratýlmasý için aktif iþ gücü programlarýna destek verilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu Vali Baþköy, demiryolu yatýrýmýnýn önceliðine dikkat çekti. orum un bu noktada kendi ortalamasýný yükselterek ve geliþtirerek, bilinçli biçimde katký saðlama azminde olduðunu anlatan Vali Sabri Baþköy, 2023 Türkiye Hedefleri doðrultusunda orum un önceliklerine baktýðýmýzda 2013 yýlýnda 5 ana stratejik hedefin öne çýktýðýný belirterek, bunlarýn insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, sanayinin desteklenmesi ve belirtildiði üzere, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi için daha verimli daha üretken ve daha güvenli çalýþma hayatýnýn oluþturulmasý için iþçi ve iþverenlerimize azami destek verilmesi ve gerekli katkýnýn saðlanmasýna yönelik desteklerin somut ifadesi olarak alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn doðrudan veya dolaylý içinde olduðu, geliþen deðiþim doðrultusunda; Ýlimizde istihdamýn artýrýlmasýnda, iþ gücü piyasasýnýn dengeli bir yapýya kavuþturulmasýnda, piyasanýn ihtiyaç duyduðu nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesinde, iþsizlikle mücadele etmede, istihdam politikalarýna yön verilmesine katkýda bulunulmasýna yönelik çalýþmalarýný yürüten Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu; iþsizlik

11 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 i demiryolu çalýþmasý ve gayretli olmasý gerekmektedir. Geçmiþte yapýlanlarýn þimdikileri kurtarmayacaðý aþikârdýr, yeni nesil sanayici ve iþ adamlarýmýza bu konuda çok önemli görevler düþmektedir. Bu kapsamda Sanayi Strateji Belgesi önemli referans belgedir. Strateji Belgesinde Türkiye nin orta ve yüksek teknolojinin üretim üssü olmasý hedeflenmiþtir. orum un bu hedefe katkýsý önemlidir. orum da öne çýkan sektör makine imalatý sektörüdür. Bu sektörü daha da geliþtirmek üzere OKA destekli Hitit Üniversitesi ve TSO iþbirliði ile gerçekleþtirilen Gömülü Yazýlým laboratuarý sanayicimizin hizmetine sunulmuþtur. Ülkemizin orta-gelir tuzaðýna düþmemesi için orum olarak Ar-Ge çalýþmalarýna ve katma deðeri yüksek ürünlerin evam ettiðini dile getiren Baþköy, ýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. sleki sigortasý Fonundan ayrýlan kaynaklarla iþgücü yetiþtirme kurs projeleri, Toplum Yararýna alýþma Projeleri, giriþimcilik projeleri, staj projeleri üreterek iþ yerlerimizin nitelikli eleman ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda önemli mesafeler kat etmiþtir ifadelerini kullandý yýlý içerisinde Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü bünyesinde düzenlenen UMEM, Toplum Yararýna alýþma, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik baþta olmak üzere toplam 4 bin 147 kiþinin kurslara katýlýmýnýn saðlandýðýný açýklayan Vali Baþköy, fiilen yapýlan harcama miktarýnýn 8 milyon 238 bin 709 TL olduðunu, 2013 yýlý hedefinin ise 4 bin 500 kiþi olup talep edilen bütçenin 22 milyon TL olduðunu bildirdi. Sanayinin desteklenmesi ve geliþtirilmesinin hemen hemen bütün sektörlerin geliþmesine imkan saðlar nitelikte olduðunu belirten Vali Sabri Baþköy, Bugün orum un adýný hemen her platformda duyuran giriþimci ruha sahip esnaf ve sanayicimizdir, iþ adamlarýmýzdýr. Geliþmeleri ve yeniliði yakýndan takip eden, 90 ülkeye ihracat yapan iþ adamlarýmýzý kutluyorum. orum un geliþmesi ve kalkýnmasý için kamu, özel sektör ve sivil toplum birlikteliðini önemsiyorum. Özel sektörden alýnacak izlenim ve tecrübe paylaþýmý orum u bir adým daha öteye taþýyacaktýr. Ýllerin geliþiminde coðrafya farklýlýðý ve üstünlüðü, iþletilip yönetilmesi, damýzlýk ve ýslah çalýþmalarýnýn desteklenmesi, üretici birliklerinin maddi kaynaklarla desteklenmesi, ekolojik tarýmýn desteklenmesi, tarým alanlarýnýn korunmasý ve erozyon önleme çalýþmalarýnýn sürdürülerek desteklenmesi, hayvancýlýðýn desteklenmesi, tatlý su ve balýkçýlýðýnýn geliþtirilmesi, (Obruk Baraj Gölü) detaylý toprak etüt ve haritalarýnýn raporlarýnýn oluþturulmasý, sulama sistemlerinin geliþtirilmesi (damlama ve yaðmurlama), el ve ev sanatlarýnýn desteklenmesi, tarým ve tarýma dayalý sanayinin desteklenmesi þeklinde özetlenebilir. orum da tarým ve hayvancýlýk konusunda destek alýnabilecek bir diðer önemli kurum Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumudur. Kurumsallaþma sürecini tamamlayan kurum, orum un tarih ve turizm deðerlerine dikkat çekildi. orum için önem taþýyan alt yapý yatýrýmlarýnýn son durumu deðerlendirildi. ciddi bir avantaj katabilmektedir. Bazý bölgelerde 10 hatta 12 ay çalýþma ve buna baðlý üretim yapýlabilmektedir, orum un sahip olduðu coðrafi ve iklimsel potansiyelin deðerlendirilmesinde katma deðeri yüksek, ileri teknolojili ürünler önemlidir. orum aslýnda ileri teknoloji sanayi kapsamýnda bir adým avantajlý konumda bulunmaktadýr, bu avantajý 1950 ve 1960 lý yýllarda özveriyle, çabayla, çalýþmayla geçiren, bugünleri bizlere adeta baðýþlayan esnaf ve tüccarýmýza borçluyuz. Ýkinci neslin bu anlamda daha çok üretilmesine yönelik çalýþmalarýmýz önümüzdeki yýllarda da sürecektir dedi. Tarým ve kýrsal kalkýnmanýn desteklenmesinin bir diðer ana öncelikleri olduðunu açýklayan Vali Baþköy, konuþmasýnda þunlarý kaydetti; Bu kapsamda yapýlacak faaliyetler kýrsal nüfusun gelirini artýrýcý tarýmsal faaliyetlerin desteklenmesi, tarýmsal pazarlanmanýn desteklenmesi (depo, tasnif, standardizasyon, ambalajlama), sulu tarýmýn geliþtirilmesi, ormanlarýn, meralarýn, akarsularýn ve göletlerin sürdürülebilir bir þekilde Vali Baþköy, Türkiye ve orum için hedefleri anlattý. orum da il koordinatörlüðü düzeyinde hizmet vermektedir. Et-süt üretimi ve iþlenmesi, yöresel el sanatlarýnýn geliþtirilmesi, kýrsal turizmin geliþtirilmesi gibi toplamda 9 tematik baþlýkta hibe çaðrýlarý açýlmaktadýr. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda makine ve ekipman alýmlarý desteði ile Tarýma Dayalý Yatýrýmlarýn Desteklenmesi hibe çaðrýlarý bir baþka önemli fýrsattýr. Hedef kitleye, halkýmýza ve ilgililere iyi anlatýlmasýnýn gereðine inanýyorum. orum da bu destek kapsamýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda kýsaca bilgi vermek gerekirse, yýllarý arasýnda Ekonomik Yatýrýmlar kapsamýnda 14 milyon 547 bin 273 TL tutarýnda 34 proje desteklenmiþtir. Bunun 6 milyon 627 bin 550 TL si hibedir. Makine Ekipmanlarý Desteði kapsamýnda ise 18 milyon 713 bin 361 TL tutarýnda 2 bin 479 proje desteklenmiþtir ve bunun 9 milyon 169 bin 676 TL si hibedir. Doðal çevre, tarihi ve turistik deðerlerin korunmasý, altyapýnýn geliþtirilmesi, yaþam kalitesinin artýrýlmasý ve turizmin desteklenmesi kapsamýnda içeriði yoðun bir yol haritasý ve çalýþma süreci bizi bekliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý enerji üretiminin kullanýlmasý, Katý ve sývý atýk yönetimi projelerinin desteklenmesi, Akarsu ve dere yataklarýnýn kirlenmesinin önlenmesi, yeraltý ve su kaynaklarýnýn kirlenmesinin önlenmesi, anýtsal ve sivil mimari eserlerinin restorasyonu, yöresel el sanatlarýnýn geliþtirilmesi, turizmin çeþitlendirilmesi (kültür, termal, yayla, doða), turizme yönelik küçük iþletmelerin desteklenmesi (ev pansiyonculuðu vb.), nitelikli ara eleman yetiþtiren eðitim kurumlarýnýn desteklenmesi, Her türlü yazýlý, görsel ve interaktif materyal aracýlýðý ile tarihi ve turistik deðerlerin ulusal ve uluslararasý platformda tanýtýlmasý, Doðal afetlere hazýrlýk ve afet yönetimi, evre korumasýna yönelik projelerin desteklenmesi, çevre bilincinin geliþtirilmesi ve çevre eðitimi, doðal kaynak aþýnmasýnýn önlenmesi, çevre coðrafi bilgi sisteminin oluþturulmasý, akarsu aký rejimlerinin düzenlenmesi bu yol haritasýnýn içeriðindeki baþlýklarýn birkaçýdýr. Bölgesel Koordinasyonun Geliþtirilmesi, Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Desteklenmesi, üzerinde hassasiyetle durulmasý gereken bir diðer ana baþlýk. Bu kapsamda, Üretici birliklerinin desteklenmesi, Sivil toplum örgütlerinin bölgesel koordinasyonuna yönelik organizasyonlarýnýn desteklenmesi, 11 Vali Baþköy,deðerlendirmesinin sonuç bölümünde, orum a yapýlacak her türlü yatýrýmýn, projenin, faaliyetin yanýnda olacaðýz, ancak salt memleket sevdasýyla, duygusallýkla baþlanan iþlerin uzun ömürlü olmayacaðý da bir gerçek. Deðiþimi baþlatabilen, rasyonalist, piyasa þartlarýna açýk, rekabetçi sektörel yatýrýmlarýn araþtýrýlmasýný ve sonuçlarýna göre karar alýnmasý gerekiyor. yorumunda bulundu. Üniversite, sanayi, sivil toplum ve kamu kuruluþlarýnýn bölgesel ekonomik geliþimi temel alan birlikteliklerinin desteklenmesi ve Sulama Birliklerinin desteklenmesi öncelik verdiðimiz baþlýklardýr yýlýnda olduðu gibi 2013 yýlýnda da Ýl Özel Ýdaremiz sorumluluk alanýna en azami düzeyde hizmet etmeye devam edilecektir Avrupa Birliði (AB) destekli yürütülen hibe programlarýnda orum un durumu hakkýnda da açýklamalarda bulunan Vali Sabri Baþköy, Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan bugüne kadar yapýlan hibe çaðrýlarýnda orum 81 il arasýnda 60 hibe sözleþmesi ile 13. sýradadýr. 60 sözleþme karþýlýðý alýnan hibe miktarý 8 milyon 138 bin 577avrodur. Merkezi Finans ve Ýhale Birimi dýþýnda baþka hibe çaðrýsýna çýkan, projelere finansal destek saðlayan kurum ve kuruluþlar var. Gerek ulusal gerekse uluslararasý düzeyde orum da ki tüm kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, oda ve borsalar ve yerel yönetimler bu çaðrýlarý takip etmeli ve iyi hazýrlanmýþ projeleri sunmalýdýrlar. TÜBÝTAK, KOSGEB, TTGV, Sanayi Ticaret Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu-TKDK, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý-OKA, AB tarafýndan doðrudan Brüksel merkezli çaðrýlar, Karadeniz Havzasý Sýnýr Ötesi Ýþbirliði Programý, elçilikler, sosyal sorumluluk kapsamýnda özel þirketlerin finansal yardým programlarý bunlardan sadece birkaçýdýr. Deðiþim, yenilenme ve kendini geliþtirme her zamankinden daha önemli bir hale gelmiþ durumda, eskiden aþaðýdan yukarý yönde olan deðiþim talebinin artýk son bir kaç yýldýr yukardan aþaðýya þeklinde olduðunu görmekteyiz. Kamuda da yeniliðe açýk, araþtýrmacý, sonuç odaklý, pratik uygulamalarýn takipçisi olunacaðýný özellikle belirtmek istiyorum. orum a yapýlacak her türlü yatýrýmýn, projenin, faaliyetin yanýnda olacaðýz, ancak salt memleket sevdasýyla, duygusallýkla baþlanan iþlerin uzun ömürlü olmayacaðý da bir gerçek. Deðiþimi baþlatabilen, rasyonalist, piyasa þartlarýna açýk, rekabetçi sektörel yatýrýmlarýn araþtýrýlmasýný ve orum sanayisinde yaþanan olumlu geliþmelerin artarak devam etmesinin ülke ve þehre katma deðer olarak döneceði belirtildi.

12 12 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Ahmet Karaman A. Gökhan Eriþ Arslan Arslan Gazi Yýldýrým Kadir Söngüt Müslim Kýlýç Rüþtü aðdaþ Þule Toksoy Yahya oban Milli Eðitim de þube müdürü sayýsý 13 e çýktý Yeni þube müdürleri görevde ürk Tarým Orman-Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, TTBMM de kabul edilen 2013 yýlý bütçesini eleþtirdi. Konuyla ilgili olarak dün sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Mehmet Ferit Erkün, 2013 bütçesinde memur kayýp dedi. Bazý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda ekonomiden örnekler veren Erkün, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: MEMURA SEFALET ZAMMI 2013 yýlý bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, memurlar ve memur emeklileri yok sayýldý. Memura % 3 +% 3 sefalet zammý öngörüldü. Hükümet edenlerin yýllardýr aðzýndan düþürmediði büyüme rakamlarý üzerinden konuya bakacak olursak; yýllarý arasýnda ülke ekonomisi ortalama yýllýk % 6,8 oranýnda büyümüþ. Peki; bu dönemde kamu çalýþanlarýnýn ve kamu emeklilerinin maaþlarý ne kadar büyümüþ? Ortalama yýllýk enflasyon ne kadar? Kamu çalýþanlarý ve emeklilerini enflasyona ezdirmeyecek kadar. Kim diyor? Tabii ki iktidarýn yönetenleri. Doðru mudur? Deðildir! ünkü enflasyon hedefi yýllýk hesaplanýrken, bu yýla tekabül edecek ücret artýþlarýnýn yarýsý yýlbaþýndan, kalan yarýsý temmuzdan geçerli olacak þekilde uygulanýyor. Enflasyon hedefi ile verilen ücret artýþlarý arasýnda yýl içinde fark çýkar ise ki, genelde her yýl çýkýyor; o da bir sonraki yýlýn yýlbaþýndan sonra uygulanýyor. Yani ince hesaplar ile memuru 12 ay ezen enflasyonun ilk 6 ayýnda yarýsý ödenerek, kamu çalýþanlarýna hedeflenen enflasyonun yarýsý kadar zam veriliyor. Ýkinci yarýda verilen yarý oranýn yarýsý da tüm yýla yayýlacaðýna göre; kamu çalýþanlarýna yýllýk hedeflenen enflasyon kadar deðil; üçte ikisi kadar zam yapýlýyor. Bu da yetmez geçen yýl kamu çalýþanlarýnýn cebinden çýkan ilave enflasyon farký onlarýn sýrtýna sarýlýr, yeni yýldan itibaren ise fark uygulamasý yapýlýr. Tabii ki; TÜÝK imdada yetiþerek, okus pokus yaparak; yýllýk enflasyonu, hedeflenen enflasyonuna eþitlemez ise. Kamu çalýþanlarý ve emeklilerinin maaþ artýþlarý Hükümetin, kendi yazýp, çizdiði hedef enflasyona göre ayarlanýr, büyüme rakamlarýna asla konu edilmez. Kamu çalýþanlarý ve emeklileri büyümeden kaynaklý pay noktasýnda tamamen üvey evlat muamelesi görmüþ, özellikle son üç yýla, yani Yandaþ-Sen'in yetki dönemine dikkat edildiðinde, kamu çalýþanlarýnýn Gayri Safi Milli Hasýla içerisinde aldýklarý pay belirgin bir þekilde düþtü. Ekonomik kriz dönemleri, çalýþanlarýmýzýn haklarýnýn budanmasý için bir fýrsat olarak görüldü. Bu dönemlerde çalýþanlarýmýz iþsizlikle tehdit edilerek sesleri kýsýldý. Yatýrým paketi adý altýnda sanayici ve iþ adamlarýna milyarlarca liralýk kaynak yaratýlýrken, kamu çalýþanlarýnýn, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin açlýða, yoksulluða ve sefalete sürüklendiði gerçeði gözlerden kaçýrýldý. KAÞIKLA VERÝP KEPEYLE ALIYOR- LAR Yalnýzca 2012 yýlý içinde banka hesabýnda 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayýsý 6 bin 669 kiþi artarak 51 bin 161 kiþiye yükseldi. Bir yanda milyonlarýna milyonlar katan mutlu azýnlýk varken diðer tarafta orum Milli Eðitim Müdürlüðü ndeki þube müdürü sayýsý 4 ten 13 e çýktý. Milli Eðitim Bakanlýðý ndaki yeniden yapýlanma çalýþmalarý çerçevesinde orum Milli Eðitim Müdürlüðü idari kadrosu da yeniden yapýlandý. Valilik tarafýndan görevlendirmesi yapýlan 9 yeni þube müdürü, 27 Aralýk 2012 tarihi itibariyle mesai baþý yaptý. ÝÞTE YENÝ ÞUBE MÜDÜRLERÝ Merkez YÝBO Müdürü Ahmet Karaman, amlýca METEM Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, Alaca Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Arslan Arslan, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Gazi Yýldýrým, Büyükdivan Ýlkokulu Müdürü Kadir Söngüt, Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Müslim Kýlýç, Tanyeri Ýlkokulu Müdürü Rüþtü aðdaþ, Daniþmend Gazi Ortaokulu Müdürü Þule Toksoy ve orum Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Yahya oban þube müdürü olarak göreve baþladý. GÖREV DAÐILIMI YAPILDI Mevcut þube müdürleri ile birlikte yeni idari kadronun görev daðýlýmý þu þekilde gerçekleþti: Özel Eðitim ve Rehberlik Þube Müdürü Mahmut Özsoy, Mesleki Teknik Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Strateji Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve Biliþim Hizmetleri Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç, Özel Öðretim Kurumlarý Þube Müdürü Ahmet Karaman, Destek Hizmetleri Þube Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, Ortaöðretim Þube Müdürü Arslan Arslan, Din Öðretimi Þube Müdürü Gazi Yýldýrým, Hukuk Ýþleri Þube Müdürü Kadir Söngüt, Ýnþaat-Emlâk Þube Müdürü Müslim Kýlýç, Temel Eðitim Þube Müdürü Rüþtü aðdaþ, Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy, Ýnsan Kaynaklarý Þube Müdürü Yahya oban. Bütçede memur kayýp kamu çalýþanlarý ve emekliler % 3+3 sefalet zammýna muhatap oldu. Ayrýca 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname dikkate alýndýðýnda; pek çok memuru ve tüm emeklileri ek ödemeden, hemen hemen tüm memurlarý fazla mesaiden ve ikramiyeden mahrum býrakarak; Hükümet, kaþýkla verdiðini kepçe ile geri aldý. Hükümetin görevi, herkesin ortak malý olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaþtýrmak. 75 milyonun ortak kaynaðýndan; milletin % 99'u için ayrýlan pay, milletin geri kalan %1'lik ayrýcalýklý kesimi için ayrýlan pay kadar bile olamadý. Son 10 yýl içinde toplamda reel anlamda % 68 büyüyen bir ülkede, çalýþanlarýn pastadan aldýðý pay azalýyorsa, burada bir tutarsýzlýk ve adaletsizlik var demektir. Geçen yýl Kamu alýþanlarýna % 4 +% 4 ücret artýþý yapýlýyor. Yine ayný yýl içerisinde TÜÝK'in rakamlarýna göre doðalgaz % 29,3, elektrik % 20, petrol % 13, kömür % 17, odun % 21, ulaþýma %16, tavuk eti, fasulye %15, deterjan %13, sabun %18, þampuan % 25, okul masraflarý ve tüp % 10 zamlanýyor. Geçen yýl rantiyeciye 50 milyar liranýn üzerinde faiz ödeniyor. Buyurun; bu hesabýn mantýðýný bilen varsa bize de anlatsýn. FATURA VATANDAÞA ÖDETÝLÝYOR Memleketin elinde avucunda bulunan fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler; ne var ise haraç mezat satýlýyor. Buna raðmen cari açýk gitgide açýlýyor.yapýlan açýklamalara göre 2013 yýlý bütçe gelirleri 370 milyar TL, giderler ise 404 milyar TL. Bu da demektir ki 34 milyar TL açýk var. O da tahmini bütçede. Bu cari açýðýn faturasý da dar ve sabit gelirlilere çýkartýlýyor. Ücretleri kýsýlýyor, vergiler arttýrýlýyor, temel tüketim kalemleri zamlanýyor, saðlýklarý paralý hale geliyor. Hiç kimse umutlanmasýn 2013 yýlýnda da bu acý gerçek herkesin karþýsýna çýkacak. Milletin sýrtýna binilerek adalet saðlandýðý, bütçe açýklarýnýn kapatýldýðý nerede görülmüþ? 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðý görülüyor. Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi % 5,3; büyüme hedefi % 4 ama Özel Tüketim Vergisi ndeki artýþ % 17, KDV artýþý % 18 ve toplam vergilerdeki artýþ da % 14 olarak planlanmýþ görünüyor. Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergiler. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlar. Bunun anlamý zahmeti ve külfeti çalýþanýn, dar ve sabit gelirlilerin sýrtýna yüklemek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmek. Türk Tarým Orman-Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 2013 bütçesinde memur kayýp dedi. T Mahmut Alparslan, Norm kadro fazlasý olmayý öðretmenlerimiz seçmedi dedi. Öðretmenler kadar öðrenciler de maðdur ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, norm kadro fazlasý öðretmen atamalarýnýn öðrencileri de maðdur ettiðini kaydetti. Konuyla ilgili olarak dün sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Mahmut Alparslan, uygulamayý eleþtirerek Norm kadro fazlasý olmayý öðretmenlerimiz seçmedi dedi. Bazý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda uygulama ile ilgili eleþtirilerini dile getiren Alparslan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Milli Eðitim Müdürlüðümüzce 17 Aralýk 2012 tarih sayýlý yazýsý ile baþlayan süreçte Norm Kadro Fazlasý Öðretmenlerimizin il içerisinde atmalarýnýn yapýlacaðý ilan edildi. Peki kimlerdir bu norm fazlasý öðretmenler? Kamuoyuna gösterilmeye çalýþýldýðý gibi sadece kendi özel þartlarý ve istekleri doðrultusunda illere ve okullara fazla fazla atanmýþ ve gelinen noktada fazla da olsam bu okulda durayým, öðretmenlik yapmayayým, boþ oturayým diyen kiþiler midir? Tabi ki bu deðil. Þu an gerek il emri adý altýnda kadrosu bir okulda deðil de Milli Eðitim Müdürlüðü nde olan öðretmenlerimiz dahil olmak üzere hiçbir norm kadro fazlasý öðretmen boþta deðil, hepsi görevlendirme de olsa iþini yapmakta ve maaþýný hak etmekte. Okullarýn norm kadrolarý mevzuatý gereði, yaz tatili baþlangýcýnda, gelecek öðretim yýlý için hangi alanda ne kadar ders yükü olacaðý öngörülerek, bu afaki duruma göre girilen ders saatlerine göre o alanda kaç (branþ) öðretmenin bulunacaðýnýn Bakanlýðýmýzca onaylanmasý sonucu belirlenir. Yaz tatili içerisinde il içi yer deðiþiklikleri, iller arasý yer deðiþiklikleri, özür urubu yer deðiþiklikleri, becayiþ (karþýlýklý yer deðiþtirme), alan deðiþiklikleri ve Anadolu, Fen ve Spor Liseleri atamalarý da bir öngörüyle belirlenen normlara göre yapýlýr. Eylül ayý gelir, okullar açýlýr kayýt alanlarý, kayýtlar seçilen dersler, nakiller sonrasýnda okullardaki gerçek öðrenci sayýlarý ve dersleri belirir. Bakanlýðýmýz da yeni güncel ve gerçek durumlara göre norm kadrolarý Ekim, Kasým sürecinde yeniden belirler. Mayýs - Haziran daki öngörülen normlar ile Eylül - Ekim deki gerçek normlar arasýndaki farklar deðiþen normlarý ve norm kadro fazlasý öðretmenler sonucunu doðurur SÝSTEMÝ ALLAK BULLAK ETTÝ Bu hatalý uygulama sürecinin üzerine bu yýl ekstra mühim aksaklýklar yaþandý. Temel ve en büyük aksak Milli Eðitim þurasýnda biz önerdik ve sonuçta baþardýk, bu uygulama hiçbir öðretmeni norm fazlasý yapmayacak diyen Eðitim Bir- Sen in, olarak savunduðu eðitim sistemi; bu yýl norm kadrolarý allak bullak etti ve haddinden fazla alan öðretmenini norm fazlasý yaptý. Sendikamýz Türk Eðitim Sen in ileriyi görerek ýsrarla Halkýmýz çocuklarýný tercih ettiði okullara verebilmeli, bunun için ortaokul kýsmýnýn ayrýlmasý uygun; fakat bunun yolu öðrenciyi de, öðretmeni de maðdur etmeyecek þeklinde uygulanmalý önerisinin; çocuklarýmýzýn ilgili ortaokullara 2 yýl erken alýnabilmesi ve olumlu, doðru ama öneri Türk Eðitim Sen den geliyor diye kulak arkasý yapýlmasý ve olarak uygulanmasý eðitim sistemimizin kökünü budadý. Buna baðlý olarak açýða çýkan 50 bin sýnýf öðretmeni ile baþlayan süreci çözebilmek için geçici ve kaçamak bir çözüm olarak eylül ayý sonu yapýlan alan deðiþikliði, çoðunluðu sýnýf öðretmeni olan ve alanýnda sorun yaþayacaðý mecburiyeti ile alan deðiþtiren öðretmenlerimizin, geçtikleri alanlarda da kimisi hemen bugün itibariyle kimi önümüzdeki yýllarda yine norm fazlasý olabileceði ve yer deðiþtiremeyeceði gibi, atandýðý alandaki öðretmenleri de norm fazlasý yapmýþ ve yapacak. Sonrasýnda zaten geçmiþten sorun yumaðý olarak büyüyerek gelen, tüm liselerin Anadolu lisesine dönüþtürülmesi sürecinin devamýnda kasým ayý içinde eksik, aksak yapýlan yer deðiþikliði ve atama iþlemleri de norm fazlasý öðretmenler üretecek. DAYATMALARI KABUL ETMEMÝZ MÜMKÜN DEÐÝL Yine iller arasý becayiþ (karþýlýklý yer deðiþikliði) uygulamasýný da unutmayalým. Yapýlan hatalý yaklaþýmlar sonucu aile bütünlüðü bozulduðu için tabi ki bir araya getirilmesi gereken aileleri, kalýcý ve doðru yöntemlerle deðil de karþýlýklý yer deðiþikliði ile bir araya getirmeyi seçtiðinizde; hizmet puaný az olan öðretmenimizin gittiði okula puaný fazla olan öðretmenin gelmesi ve Ekim de belirlenen normu azalýnca okulunda görevini sürdürmesi gereken öðretmenin norm fazlasý olduðu sonuçlar doðurdu. Gelinen noktada norm kadro fazlasý öðretmenlerin yer deðiþikliðini de düzenleyen ilgili mevzuatýna dayanýlarak tespit edilmiþ norm kadro fazlasý öðretmenlerimizin yer deðiþikliklerinin yapýlmasý söz konusu. Bu iþlemleri düzenleyen Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði 41. Maddesinde öncelikle çalýþtýklarý yerleþim yeri içerisinde istekleri doðrultusunda, istekleri doðrultusunda yer deðiþikliði gerçekleþmeyenlerin ise hizmet puaný doðrultusunda Valilik kararý ile resen atanacaðý öngörülüyor. Yukarýda izah ettiðimiz süreçlerin tamamýna dahli olmayan doðru yönetilmediði için norm fazlasý olan öðretmenlerimize istekleri dýþýnda resen atama dayatýlmasýný kabul etmemiz mümkün deðil eðitim sistemine baðlý olarak planlanmýþ okullarýn kademeli geçiþlerinden dönülerek, önümüzdeki öðretim yýlýnda tamamen deðiþimleri söz konusu olabileceði ve öðrenci sayýlarýnda da bu yýla göre azalacaðý göz önüne alýndýðýnda gerçek norm kadro sayýlarýnýn yakýn zamanda çok deðiþeceði açýk. Bu þekli ile þimdi dayatýlarak yer deðiþikliði yapýlan öðretmenin yerine, hemen önümüzdeki öðretim yýlýnda öðretmen ihtiyaç olacak ve atama yapýlacak. Bunun kime, neye faydasý var? Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarý öðretmenler kendileri seçmedi, tercih etmedi ve yönetmedi; fakat sonuçta sürecin maðduru öðretmen ve alýþtýðý öðretmeni sýk sýk deðiþen öðrenciler.

13 PERÞEMBE 3 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 21 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:21 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: OCAK Size bir hediye verildiginde ona misliyle mukâbelede bulunun! Eger buna gücünüz yetmiyorsa, onu karsilayacak derecede kendisine dua ediniz. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Gece gündüz ibâdet yapan çok mübârek bir zatýn birgün diþi aðrýr. Izdýraptan ibâdet yapamaz hâle gelince, doktora gidip der ki: - Doktor bey! Ne olur, þu aðrýmý dindir! - Diþ aðrýný gideririm, ancak sen bana ne vereceksin? - Kaç para istersen veririm. - Senden para istemiyorum, sen salih bir zatsýn. Yaptýðýn bütün ibâdetlerin sevabýný olduðu gibi bana ver, ben de senin aðrýný dindireyim. Mübârek zat, gece gündüz namaz kýlmýþ, ibâdet yapmýþ, bir diþ aðrýsýna hepsini feda edecek. Verse bir türlü, vermese bir türlü... Vermese, ibâdet yapacak hâli yok. Kendi kendine; Ya Rabbi, ben bu sevaplarý vereyim, sana tekrar ibâdet yapmaya baþlarým. Sen çok merhametli ve çok cömertsin. Ben verdim desem de sen za-ten benden almazsýn, ona da verirsin. diye düþünür. Sonra; Tamam, verdim. der. Doktor da aðrýsýný giderir. Tam giderken, doktor der ki: - Dur bakalým nereye? Sen bir diþ aðrýsýna bütün ömrünün ibâdetlerini verdin, daha otuz bir diþin var, gözlerin, kulaklarýn var. Her zerren için, daha vereceksin. Ýbâdetin yeter mi? Ýnsan âcizdir, bir diþ aðrýsýna bile bütün ibâdetlerini verir. O hâlde bizim Allahü teâlâya arz edeceðimiz ne ibâdetimiz olabilir ki? O zat doktora dönerek der ki: -?Sen daha mübârekmiþsin. Bunun üzerine doktor der ki: - Kimin mübârek olduðu belli olmaz, dýþ görünüþe göre karar verilmez. Mübârek olan, doktor da olabilir, tüccar da olabilir, kimyager de olabilir. Bu doktordur, tüccardýr, kimyagerdir, dinden ne anlar diyen, öyle aldanýr ki, bu aldanmasý dünyasýný da, ahiretini de harap eder. Allahü teâlânýn en büyük nimeti, ihsaný, ikramý, Ýmamý Rabbânî hazretleri gibi sevdiði bir kulunu tanýtmasýdýr. Allahü teâlânýn bir kulunu sevdiðinin alâmeti, o kulun böyle mübârek bir zatý sevmesidir. Allahü teâlâdan yalvararak bu nimeti istemek gerekir. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri VEFAT EDENLER 1- Teslim Köyü' nden gelme, Bakkal esnafýndan, Ertan ve Efkan ERKURT'un babalarý; Yaþar ERKURT. 2- Elmalý Köyü'nden gelme, Merhum Necati ÝMEN'in eþi, Sebahattin ve Gökay Ý- MEN'in annesi, Berber Þemsettin, Eþref ve Naim ÖZDEMÝR'in ablasý; Nafiye ÝMEN. 3- Ýsmail YOLCU'nun babasý, Murat BO- ZACIK'ýn kayýnpederi, Göðüs Hastanesinden emekli ahçý; Halil YOLCU. 4- Memduh KABALAK'ýn kardeþi, Cengiz ve Dilek KABALAK'ýn babalarý, Ýsmail ve Nurettin KABALAK'ýn amcalarý, Ýsmet KA- BALAK. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hayýrda Önde Koþanlar Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Soðuk havalarda kalbe dikkat Soðuk havanýn kalp üzerinde doðrudan etkisi olduðu, soðuk havalarda kalp saðlýðýnýn korunmasý gerektiði vurgulandý. Memorial Ataþehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Azmi Özler, kalp krizlerinin kýþ aylarýnda 3 kat fazla görüldüðünü ve yaz aylarýna göre daha ölümcül seyrettiðini belirterek, kalp hastalarýnýn beslenme ve diyet uzmanýyla kýþ diyetlerini planlayarak bu mevsimi saðlýklý þekilde geçirebileceðini bildirdi. Özler, yaptýðý yazýlý açýklamada, soðuk havanýn kalp üzerinde doðrudan etkisi olduðunu, soðuk havalarda kalp saðlýðýnýn korunmasý gerektiðini vurguladý. Daha önceden kalp hastalýðý olduðunu bilmeyen kiþilerde dahi göðüs aðrýlarý olabileceðine dikkati çeken Özler, bu aðrýlarýn soðuk havanýn spazm etkisinden kaynaklandýðýný kaydetti. Kalp hastalarýna soðuk kýþ günlerinde yaþam þekillerini mevsime göre programlamayý tavsiye eden Özler, þu bilgileri verdi: ''Kalp krizlerinin kýþ aylarýnda daha sýk olmasýnýn en önemli nedenleri, soðuk havalarýn uyardýðý damarlardaki büzülme, spazm ve kýþýn hareketin azalmasýdýr. Kalp krizlerinin kýþ aylarýnda 3 kat fazla görüldüðü ve yaz aylarýna göre daha ölümcül seyrettiði bilinmektedir. Soðuk havanýn direkt olarak tansiyonu yükseltici bir etkisi yoktur. Tansiyon mekanizmalarý her insanda farklýdýr. Kýþ aylarýnda tansiyonun yükselmesinin nedenleri, genellikle hareketsiz yaþama geçiþ yapýlmasý ve saðlýksýz beslenmedir. Örneðin, kýþ aylarýnda sýkça tüketilen turþuda tuz oraný çok yüksektir ve bu besin tansiyon hastalarý için zararlýdýr. Bu nedenle özellikle tuz yerine sirke ile hazýrlanan turþular tercih edilebilir.'' -''Spor ihmal edilmemeli- Doç. Dr. Özler, kalp hastalarýna, grip aþýsý ile akciðerlerde yetiþen ve kalp kapaklarýna zarar veren ''pnömokok'' mikrobuna karþý 5 yýl koruyuculuðu olan ''pnömokok aþýsý'' olmayý önererek, baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için doktor tavsiyesiyle vitamin desteði alýnabileceðini belirtti. Kalp hastalarýnýn soðuk havalarý bahane ederek, sporu ihmal etmemesi gerektiðini vurgulayan Özler, kalbi korumak için þu tavsiyelerde bulundu: Allaha ve ahiret gününe inanan insanlar için yaþamýnda, ölümünde, bir anlam ve manasý vardýr. Müslüman'ý hayata baðlayan ideal ve inanç deðerleridir. Ýnsana anlam ve mana kazandýran en önemli özelliði ise yaratýlýþ amacýdýr. Ýnsanýn dünya hayatýný anlamlý kýlanda ahiret hayatýdýr. Bazý insanlar vardýr, öldüðünde insanlarýn gönlünde, yüreðinde, dilinde, yaptýðý iyilik, güzellik ve hayýrlarýyla anýlýrlar. Ve yine bu dünyada insanýn çaresiz kaldýðý anlar vardýr. Öyle zamanlarda sahip olduðumuz güç, bu çaresizliðe engel olamaz. Bunlardan biriside ölümdür. Ölüm karþýsýnda tevekkülden baþka yapabileceðimiz hiçbir þey yoktur. Ýnsana tevazuun ne kadar önemli olduðunu hatýrlatan ölümden daha etkili bir þey yoktur. Cenabý hak "her nefis ölümü tadacaktýr." Buyuruyor. Ölümden kaçýþ yok ama hangi ölümden? Bazý insanlar vardýr ki yaptýklarý iþ ve icraatlarla kendilerini ölümsüzleþtirirler. Ýnsanlar öldükleri zaman sýkýntýlarý, telaþlarý, hesaplarý, endiþeleri, korkularý kalkarak bizi Allah'ý anmaktan ve ona ibadetten alý koyan zincirlerin hepsi çözülmüþ olur. Önce ki hafta cuma günü çalýþkan, hayýr hizmetlerinde önde koþan, inanç deðerlerinin korunmasý, yaþanmasý, öðrenilmesi ve öðretilmesi için çalýþan. Özellikle genç nesillerle yakýndan ilgilenen, burslar veren, Kur'an-ýn deyimi ile hayýr hizmetlerinde yarýþan, 23 yýl aralýksýz olarak Ýmam Hatip Lisesi Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin baþkanlýðýný yapan MEHMETBALABAN'ý Rahman-ý Rahim'e uðurladýk. 5 Mart 2007 tarihli Erol Taþkan kardeþimizin yapmýþ olduðu röportaj ve oðlu Mustafa Balaban'ýn anlattýklarýna baktýðýmýz zaman yokluktan baþlayan, doðru bir çizgi de dürüst bir þekilde inanç ve azimle devam eden bir hayat hikâyesinin olduðunu görüyoruz. Oðul Mustafa Balaban 23 yýllýk Ýmam Hatip Dernek baþkanlýðý süresinde babasýnýn bir taraftan köy köy dolaþarak fakir fukaranýn çocuklarýnýn okumasý gerektiðini anlattýðýný. Bir taraftan da eðitimlerini sürdürebilecekleri ve barýnabilecekleri yerlerin temininde, gece gündüz koþturduðunu, ÝHL yatýlýsýna giremeyip de evlerde kalanlara da, küçük yaþýna raðmen babasý ile birlikte ev ev dolaþarak onlara erzak taþýdýklarýný ifade etti. Bunlar gerçektende her kula nasip olmayan Allah indinde makbul ve hiç þüphe yok ki karþýlýksýz kalmayacak olan ibadetler kapsamýndadýr. Peygamberimiz "Allah iyilikler ve kötülükleri belirleyerek sonra (sevap veya günahlarýný) þöyle açýklamýþtýr. Kim bir iyilik yapmaya karar verirde bunu yapamazsa (gerçekleþtirme imkâný bulamazsa) Allah kendi katýnda bunu yapýlmýþ bir iyilik olarak yazar. Eðer iyilik yapmaya karar verir ve bunu gerçekleþtirirse Allah kendi katýnda bunu onun için 10'dan 700'e kadar pek çok katlarýyla yazar. Kim de bir kötülük yapmaya karar verirde bunu (Allah korkusundan dolayý) yapmaktan vazgeçerse, Allah kendi katýnda tam bir iyilik (sevap) olarak yazar. Eðer kötülüðü gerçekleþtirirse bunu da onun için 1 günah olarak yazar."(buhari, Rikak 3) buyurmuþtur. Kendisini Ý. Hatiplerin yetiþmesi, topluma faydalý ve yararlý birer insan olmalarý için adanan bir ömür. Yatýlýda kalan öðrencilerin akþam ve geceleri denetimsiz kalmamalarý, belletmen öðretmenlerin daha fazla ilgilenmeleri için cebinden günlük 25 lira (her ay 750 L) ödediðini öðreniyoruz. Hayýr, hizmetlerinde bulunmak fedakârlýk isteyen bir iþtir. Hele de cebinden çýkarýp harcama yapmak öyle kolay bir iþ deðildir. Bunu ancak Allah'a ve ahiret ününe tam bir imanla inan, Allah'ýn iradesine þeksiz þüphesiz teslim olan, nefsiyle problemini halleden, dünya tamahýný üzerinden atan ve dünyalýk hesaplarý olmayan, yatýrýmýný ahiret için yapan insanlarýn iþidir. Mustafa beyden duyduðum ilginç þeylerden birkaçý; "Babam geçmiþte çok kiþilerle ortaklýk yaptý. Ortaklarýndan birsinin içki içtiðini duyunca bundan sonra seninle iþim olmaz, ortaklýðýmýz bitmiþtir. Helal yollarla kazanýlan paranýn haram yollarla harcanmasýna rýza gösteremem diyerek ortaklýðý sonlandýrdý. Yine babam ibadetlerine çok düþkün bir insandý. Namazlarýna çok dikkat eder, beþ vakit namazýný camide kýlmaya özen gösterirdi. ocukluðum ve gençliðimde beraber bulunduðumuz zamanlarda, sabah namazýný evde kýldýðýna hiç þahit olmadým. Mutlaka camide kýlardý." Diyen Mustafa Balaban babasýnýn, hakkýn sesi olmasý için Hakimiyet (evveliyatý koparan) gazetesinin kuruluþunda da maddi ve manevi büyük katkýlarýnýn olduðunu ifade etti. Ýmam Hatiplerin korunmasý, yaþatýlmasý, gençlerin dini deðerlerini en iyi bir þekilde öðrenmeleri için, bina ve yurt yapýmlarýnda büyük emeði olan deðerli insan Mehmet Balaban'ýn 40 ÝH Lisesi, 40'da Ýlahiyat Fak. (toplam 80) baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrenciye her ay düzenli olarak burs verdiðini de biliyorduk. Manevi deðerlerimizi bizzat nefsinde ve ehlinde yaþayan, gelecek nesillerimize öðretilmesi onlarýn sýkýntýlarýnýn giderilmesi için maddi ve manevi imkânlar sunan, imaný kâmil insanlarý kutlamak ve onlar için çok dua etmek gerektiðini düþünüyorum. Baktýðýmýz zaman bir taraftan manevi alanda güzel hizmetler sunan o güzel insan diðer taraftan da 100 dönüme yakýn atýl durumdaki bir araziyi en güzel tarým alaný haline getirerek, onlarca deðiþik türde meyveler, fýstýk çamýndan tutunuzda, Ýtalyan Menþeyli meyvelere varýncaya kadar her çeþitten yetiþtirerek, bölgede örnek olmuþtur. Erol beyle yaptýðý röportajda: "Hiçbir zaman asla müsriflik etmedim, cimride olmadým. Gösteriþten uzak ve mütevazý olmayý her zaman kendime prensip edindim. Kendimi çalýþmak ve toplum için üreten biri olmak zorunda hissettim. Ýnsanlarýn kendisine derdini anlatan bir fakire, gözünden akýtacaðý iki damla yaþtan öte verebileceði bir þeyleri olmalý. Bir insan önce kendini geçindirebilecek kadar varlýða sahip olabilmeli bunu saðladýktan sonra o kiþinin görevi bitmez, bundan sonrada toplum için çalýþýp kazanmak zorundadýr. Birinin derdine çare olacak kadar varlýða sahip olabilmek lazým ki çevremize de daha çok katký saðlayan olabilelim." Kur'an-ý Kerim'de Müslümanlarýn vasýflarý sayýlýrken "Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanýrlar; iyiliði emreder, kötülükten men ederler, hayýrlý iþlerde yaraþýrlar. Ýþte bunlar salih insanlardýr." (Bakara 114) Yine Kur'an-ý Kerimde ahiret hayatý Allah'a karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Buyrularak inanan insanlara ölümsüz bir hayatý müjdeler. Bunun bilincinde olan inanan insanlar ise ölümle yok olmayacaklarýný bilirler. Böyle güzel hayra hadim insanlarý, insanlara tanýtmak ve arkasýndan hayýr dualarla yâd etmek üzerimize bir sorumluluktur. Geride güzel hatýralar, hizmetler ve izler býrakarak ebedi âleme intikal eden deðerli Mehmet Balaban'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr ve baþ saðlýðý dileriz. Ruhu þad, kabri nur, mekâný cennet olsun. ''Ýdrar söktürücü kullanan kalp hastalarý potasyum bakýmýndan zengin olan muz ve kiviyi rahatlýkla tüketebilir. Açýk havada ve egzoz dumanýndan uzak bir þekilde dakika hafif tempolu yürüyüþ yapýlmalýdýr. Bu yürüyüþler mutlaka tempolu olmalýdýr. Her gün evin koridorunda yapýlacak dakikalýk yürüyüþler de faydalý olacaktýr. Kalp hastalarýnýn kýþýn sokaða çýkarken doktorlarýnýn verdiði dilaltý hapý ya da spreylerini mutlaka yanýna almasý önemlidir. Kiþi durumunda bir farklýlýk hissettiði anda hemen uygun bir yere oturmasý ve ilacýný kullanmasý gerekir. Koroner arter hastalarý, stent takýlan ve bypass olan kiþiler sokaða çýkarken kendilerini mutlaka soðuktan korumalýdýr. Aðýzdan alýnan havanýn zararlarýný engellemek için mutlaka bir atký kullanýlmalýdýr. Kat kat giyinmek yerine soðuðu az geçiren polar, yün ya da kaþmir türleri tercih edilmelidir. Soðuktan korunmak için yün atlet giyilebilir. Karbonhidratýn fazla tüketilmesi ve hareketsiz yaþam, kilo alýmýný arttýrýr. Reçellerden ve bol karbonhidratlý hamur iþlerinden uzak durulmalýdýr. Kalp dostu besinlerden oluþan saðlýklý bir kahvaltýyla güne baþlanmalý, kolesterol dengesine dikkat edilmeli ve öðünler atlanmamalýdýr. Kalp hastalarý beslenme ve diyet uzmanýyla kýþ diyetlerini planlayýp, bu mevsimi saðlýklý bir þekilde geçirebilir.'' AA Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: OCAK 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 95,90 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Yeni Yýl 1 Her þeyimizi deðiþtirdikleri zaman yýlýmýzý da deðiþtirmiþlerdi. Zaman deðiþmiþti. Ama, þartlar aynen yerinde duruyordu. Güneþ yine ayný ýsýsýný veriyor, Ay yine ayný gün ve zamanlarda doðuyor, Ýnsan yine yaþlanýyor, Hastalanýyor, Acý çekiyor, Kahkahalar ile gülüyordu. Yeni yýl. Bazýlarýnýn çýlgýnlýðýnýn ayyuka çýktýðý zamanlardý. Yine öyle oldu. Dünya büyük bir manevi buhran geçirirken,bazý insanlar aklýn iz'aç ve tacizinden kurtulmak için galiben sarhoþluk ve eðlenceye kaçtýlar. Merhum Osman Yüksel Serdengeçti Konya hapishanesinde Merhum Dr.Sadullah Nutkunun koðuþuna komþu ve arkadaþ olduklarý zaman,risaleleri anlamaða ve namaz kýlmaða baþlar. Bu arada Ýsmet Ýnönü "Ülkede de huzur kalmadý" diye bir beyanat verir. Osman Yüksel beyanat verir gazeteye. "Sayýn Ýnönü Ülkede huzur kalmadýðýný" söylüyor. "Huzur arýyorsa Konya hapishanesinde bizim koðuþa gelsin" diyor. Ve bir beyanatýnda: "Hayatta iki ismetten çektim, Bir hürriyetimi, diðeri zürriyetimi kesti" der. Hanýmýnýn ismi de Ýsmet imiþ Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net 96,75 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER GÜNAYDIN CEMÝLBEY CAD. 16/E (GÖÐÜS HASTALIKLARI HAST. YANI) VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Güvenlik kamerasý kaydedince yakalandýlar amsun polisi 21 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþan 5 genci, yapýlan çalýþmalar sonucu yakalayarak gözaltýna aldý. S Gençlerin Amasya ve orum'da iki ayrý marketten hýrsýzlýk ilçesinde 1 iþyerinden ve Gümüþhacýköy ilçesinde 1 iþyerinden, Samsun'un Ýlkadým ve Atakum ilçelerinde 9 otomobilin çalýnmasý, bir evden ve 6 iþyerinden hýrsýzlýk olaylarýna kayaparkenki görüntüleri ise güvenlik kameralarý tarafýndan rýþtýklarý tespit edildi. Polis, çalýnan piyasa deðeri yaklaþýk 30 kaydedildi. bin lira olan çeþitli gýda maddeleri, televizyon, bilgisayar ve diðer elektronik malzemelerin Ýlkadým ilçesi Adalet MahalleEdinilen bilgiye göre, Amasya nýn Gümüþhacýköy ilçesi'ndeki bir virane evde saklandýðýný belirledi. Söz konusu çasinde bir iþyerinden hýrsýzlýk yapan gençler, Samsun dan çalýntý mallar sahiplerine teslim edildi. lýnan 55 AY 476 plakalý otomobille önceki sabah SamsunAnkara yolundan il Hýrsýzlarýn orum merkezine giriþ yapýnca ve Amasya'nýn MerziMOBESE kameralarý fon ilçesinde iki ayrý tarafýndan aracýn çalýntý marketten hýrsýzlýk yapolduðu tespit edildi. ma anlarý ise iþyerinin Olay ekiplere bildirildi. güvenlik kameralarý taemniyet Müdürlüðü rafýndan saniye saniye Asayiþ Þube Müdürlükaydedildi. Hýrsýzlarýn ðü Hýrsýzlýk Bürosu çaldýklarý araçlarla geekipleri, çalýntý 55 AY zip ya da hýrsýzlýk ya476 plakalý otomobil ile pýp, daha sonra araçlarý kaçan gençleri takibe terk ettikleri öðrenildi. aldý. Otomobil, yaþanan Yine hýrsýzlarýn Samkovalamacada duvara sun'dan çaldýklarý 34 çarparak kaza yaptý. TH 1462 plakalý otoaraçtan yaya olarak mobille Ýstanbul'a gitsamsun polisi 21 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþan kaçmak isteyen Ö.T. tikleri, otomobili bir 5 genci, yapýlan çalýþmalar sonucu yakalayarak gözaltýna aldý. (19) ve Þ.Y. (19) yakaçukura düþürüp radyalanarak gözaltýna alýndý. törü delinince terk etolayla ilgili soruþturtikleri ortaya çýktý. Hýrmayý geniþleten Hýrsýzsýzlarýn çalýntý otomolýk Bürosu ekipleri, bille Merzifon ilçesine.k. (20), U.. (17), ve de hýz sýnýrýný aþtýklarý T..'yi (20) de yakalaiçin radara yakalandýkyarak gözaltýna aldý. Yalarý ancak kaçarak kurþý küçük olan U.., Emtulduklarý, ayrýca çalýnniyet Müdürlüðü ocuk tý otomobilleri parmak þube Müdürlüðü ekipleizlerinin tespit edilmerine teslim edildi. mesi için yýkayýp temizleyerek terk ettikleyapýlan araþtýrmari ileri sürüldü. da hýrsýzlýk zanlýsý gençlerin 1.5 ay içinde oolayla ilgili soruþrum'dan 3 iþyerinden, turma sürdürülügençlerin Amasya ve orum'da iki ayrý marketten Amasya'nýn Merzifon yor.(ýha) hýrsýzlýk yaparkenki görüntüleri kayda girdi. Göçmen, Ýskilip Haber Bülteni ne köþe yazacak Emeklilere özel indirim H itit Kasabý, Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi ile yaptýðý anlaþma gereði dernek üyelerine yüzde 10 indirim uygulayacak. Emekliler Derneði üyelerine verilen özel kartlarla dernek üyeleri, Hitit Kasap'tan aldýklarý tüm ürünleri yüzde 10 indirimli alacak. Hitit Kasap sahibi Menderes elik, dernek üyeleri ve aileleri için geçerli olan bu indirimle emeklilerin Hitit Kasabý emeklilere yüzde 10 indirim uygulayacak. yanýnda olacaklarýný Türkiye Emekliler Derneði orum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile dernek üyeleri, indirim imkâný saðlamalarýndan dolayý Hitit Kasabi na teþekkür ettiler. I sparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Muammer Göçmen, adlý internet sitesi üzerinden yayýn yapan Radyo Samud un canlý yayýn konuðu oldu. Yapýlan açýklamaya göre, Þehir ve Medeniyet Ýnþasýnda Ýskilip ten Bakýþ konulu siyaset üstü söyleþide Ýskilip'teki þehirleþme ve sosyo-kültürel hayata etkileri hakkýnda önemli konulara farklý bakýþ açýsýyla deðerlendirmelerde bulunan Prof. Muammer Göçmen'in konuþmasý ilgi ile dinlendi. Göçmen, Ýskilip Belediyesi tarafýndan aylýk yayýnlanan Haber Bülteni nde köþe yazarlýðý da yapacak. Hemþehrimiz Muammer Göçmen, Radyo Samud un canlý yayýn konuðu oldu. Kargý da kavurma þenliði orum un Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi rehberlik servisi tarafýndan Kavurma Þenliði düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen okul idarecileri ile öðretmenlerinde katýldýðý þenlikte öðrenciler müzik ve halaylar eþliðinde gönüllerince eðlendiler. Rehberlik öðretmeni Hüseyin Soruk öðrenciler ile öðretmenlerin gerek kaynaþmasý gerekse stres atmalarý için böyle bir þenlik gerçekleþtirdiklerini belirterek, Bu gibi organizasyonlarda öðrencilerle öðretmenler kaynaþtýðý gibi tüm yýlýn stresini de atmalarý açýsýndan önemli olduðunu düþünüyoruz. Buna benzer etkinlikleri daha önceden yapmýþtýk ancak kavurma þenliði daha eðlenceli oldu dedi. Soruk ayrýca kavurma þenliðini geleneksel hale getireceklerini kaydetti.(ýha) Kuruyemiþ indirimi Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi nde þenlik düzenlendi. Okul rehberlik servisi tarafýndan düzenlenen Kavurma Þenliði renkli görüntülere sahne oldu. Ö zlem Kuruyemiþ, Türkiye Emekliler Derneði orum Þubesi ile yaptýðý anlaþma ile dernek üyelerine yüzde 7 indirim uygulayacak. Emekliler Derneði üyeleri, dernek üyelerine verilen özel kartý göstererek indirimden faydalanabilecek. Özlem Kuruyemiþ'in tüm kuruyemiþ çeþitleri emekliye yüzde 7 indirimli olacak. Özlem Kuruyemiþ Özlem Kuruyemiþ, emeklilere yüzde 7 indirim uygulayacak. sahibi Sezer Akýn, emeklilerin yanýnda olacaklarýný Türkiye Emekliler Derneði orum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, dernek üyelerine saðlanan bu indirimden dolayý Özlem Kuruyemiþ sahibi Sezer Akýn'a teþekkür etti.

15 PERÞEMBE 3 OCAK de ORUM (4) Hazýrlayan: Enise AÐBAL 21 Eylül *Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ýn gündeme getirdiði bazý ididalara cevap verdi. Muzaffer Külcü Park Bahçeler Müdürlüðü nde basýn toplantýsý düzenleyen Külcü, birilerinin bir hafta süreden bahsederek külhanbeylik yapmasýna, meydan okumasýna bakmadýklarýný belirterek, Bizim korkumuz, kaygýmýz, endiþemiz yok. ünkü gizli, saklý iþimiz yok. Bilgi Edinme Kanunu kapsamýnda ilgilisi isterse gerekli bilgiyi veriyoruz. Kaldýrým ihalesinde bütün yapýlan iþ ve iþlemler kanun, tüzük, yönetmelik, ahlak ve kurallara uygundur. ýkýp konuþanlar kýlavuzlarýný yanlýþ seçmiþler. Hukuken yapýlan yanlýþ bir þey yoktur. Cengiz Bey siyaset yapmak istiyorsa, vekillere, il baþkanýna, belediye baþkanýna bir þeyler söylemek istiyorsa nezaketli olmalý, ölçüyü kaçýrmamalýdýr. Yoksa bizim de kendisine söyleyecek ince laflarýmýz var. Ama ben bir siyasi parti ile karþýlýklý polemiðe girmeyi þýk ve uygun bulmuyorum. dedi. * Ahilik Haftasý kutlamalarý, iktidar ve muhalefet partilerinin il baþkanlarýný buluþturdu. Hürriyet SÝYASET Meydaný ndaki programa katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas ve MHPÝl Baþkaný Ercan Daþdan, esnaf sergisini birlikte gezdiler. 24 Eylül * Adana Sofrasý nýn açýlýþýný yapan orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, törene katýlan CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas a espriyle takýldý. Geçen kermes açýlýþýnda hamur açmýþsýn burada ne yapacan Cengiz Bey? diyen Külcü, davetlileri güldürdü. Cengiz Atlas ise Külcü ye Biz her zaman halkýn içindeyiz diye cevap verdi. 29 Eylül * orum Belediyesi'nde yolsuzluk yapýldýðý iddialarý ile baþlatýlan soruþturma kapsamýnda aralarýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de bulunduðu 9 sanýðýn irtikap, nüfuzu kötüye kullanma, ihaleye fesat karýþtýrma iddiasýyla yargýlanmasýna Buðra Gülsoy baþlandý. 31 Ekim * Oyuncu Buðra Gülsoy, 1980 deki orum olaylarýný bir çocuðun gözünden anlatacak Jeri adlý filmin senaryosunu tamamladý. 17 Eylül * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, il merkezindeki traktörcülerin, temeli atýlan traktörcüler sitesi tamamlanana kadar, Oto galericilerin boþalttýðý Kerebigazi Otoparký na taþýnacaðýný açýkladý. * Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý (YÖK) ve Fulbright Eðitim Komisyonu arasýnda yapýlan anlaþma çerçevesinde, akademik yýlýnda Hitit Üniversitesi nde Ýngilizce öðretim elemaný asistaný (ETA - English Teaching Assistant) olarak Victoria Jennifer Sun göreve baþladý. 21 Eylül * orum Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na ait Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Aþevi düzenlenen törenle yýkýldý. 22 Eylül * Emniyet Genel Müdürlüðü emrine atanan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre görevini, yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan a devretti. 26 Eylül * orum Belediyesi Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi inþaasý için çalýþmalar baþladý. Buharaevler Mahallesi Perþembe Pazarý yanýnda kurulan þantiyenin ardýndan temel kazýlmaya baþlandý. Ýki ayrý binadan oluþan projenin hayata geçmesiyle birlikte orum un ilk buz pateni pisti de hizmete sunulacak. 28 Eylül * Orman Ýþletme Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi kuzey kampüs alanýnda rekreasyon amaçlý sýklýk bakýmý çalýþmalarýna baþladý. 3 Ekim * orum Belediyesi ve Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan kentin deðiþim ve EKONOMÝ ve ALIÞMA HAYATI dönüþümüne katkýda bulunacak olan Devane 1. Etap projesi içerisinde yer alan 440 toplu konut inþaasý için ilk harç atýldý. 8 Ekim * orum Barosu mevcut Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz ve Mehmet Solmaz'ýn yarýþtýðý seçimlerden, mevcut baþkan Ýbrahim Özyýlmaz güven tazeleyerek çýktý. 9 Ekim * Hitit Üniversitesi, Kahire Üniversitesi ile ikili iþbirliði anlaþmasý Ýbrahim Özyýlmaz imzaladý. 11 Ekim * Sabancý Holding, oluklu mukavva karton ürettiði Olmuksa þirketindeki yüzde oranýndaki hissesini, ortaðý International Paper þirketine sattý. Ýspanya merkezli International Paper Container Holding, Olmuksa orum Fabrikasý nýn da içerisinde yer aldýðý þirket kuruluþlarýný devraldý. 12 Ekim * Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda toplanan Özelleþtirme Yüksek Kurulu, aralarýnda orum Þeker Fabrikasýnýn da bulunduðu Portföy B ve Portföy C grubunda satýþa çýkartýlan þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesiyle ilgili kararý iptal etti. Özelleþtirme Yüksek Kurulu'nun iptal kararý orum'da büyük sevince neden oldu. 20 Ekim * Ýþadamý Ahmet Ahlatcý, Anadolu nun ilk ve tek altýn rafineri, alyans ve bilezik fabrikasýný orum a kurmak için hazýrlýk yaptýklarýný açýkladý. 23 Ekim * orum Belediye Baþkaný Ahmet Ahlatcý Muzaffer Külcü, Aþaðý Sanayi bölgesi için hazýrlanan yeni imar planýnýn yýl sonuna kadar tamamlanacaðýný açýkladý. 5 Kasým * orum'da 40 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren Bilsar Tekstil, Hintli Prateek þirketiyle ortak Hindistan'ýn Bangalor þehrinde bir fabrika kurdu. Bilsar Tekstil, bu fabrikayla birlikte yýllýk üretim kapasitesini 5.5 milyona çýkardý. Bilsar, bu kapasiteyle dünya sýralamasýnda da zirveye oturdu. 9 Kasým * Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, orum un demiryolunu hakettiðini belirterek, þehrin bu yöndeki taleplerini dile getireceðini 14 Kasým * Dünya Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hakan Güldað, orum sanayisinin kendi yaðýyla kavrulduðunu kaydetti. 22 Kasým * Yýllardýr anjiyo için büyükþehirlere gitmek zorunda kalýnan orum da önemli bir özlem karþýlýk buldu. Ýlk kez anjiyo grafi hizmeti verilen anjiyo ünitesinde, kalp krizi þüphesiyle hastaneye getirilen iki hasta, baþarýyla tedavi edildi. 23 Kasým * AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyaretinde konuþan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, orum un demiryolu hayali iktidarýmýz döneminde gerçek olacak dedi. Türkiye nin 2023 yýlý vizyonu çerçevesinde orum un demiryolu talebinin takipçisi olduklarýný vurgulayan Bekir Bozdað, fizibilite çalýþmalarýnýn 2017 yýlýna kadar tamamlanmasýnýn planlandýðýný açýkladý. 24 Kasým * AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Hüseyin elik, orum un kamu imkanlarý açýsýndan iyi bir noktada olduðunu Konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn ardýndan AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Hüseyin elik, orum da tüm göstergeler iyi dedi. 27 Kasým * orum'un önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kent Meydaný için AK Parti orum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'ten Tekel binasýný Ýl Özel Ýdaresi ne veya orum Belediyesi ne sadece kamu yararýna kullanýlmak amacýyla devredilmesi hususunu talepte bulundular. 3 Aralýk * Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Merkezi, Anjiyo ve Yoðun Bakým Üniteleri törenle hizmete açýldý. K Ü L T Ü R - S A N A T v e E V R E 17 Eylül * orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Kýrkgöz ayýrý At Yarýþlarý Gýda Toptancýlar Sitesi arkasýndaki çayýrda yapýldý. 10 farklý kategoride düzenlenen at yarýþlarýna Samsun (Terme, arþamba), Ordu (Ünye), Tokat, Sakarya (Sapanca), Bolu (Gerede) ve Kayseri illerinden yarýþmacýlar katýldý. 19 Eylül * Emekli Eðitimci-Yazar Salim Demir in Yaðmur isimli hikâye kitabý çýktý. Salim Demir, Ötesi de Var isimli þiir kitabýnýn ardýndan hikâyelerini Yaðmur da topladý. * Aksiyon Dergisi nin 34 sayfalý orum eki çýktý. Eyüp Boðazkesen in editörlüðünde hazýrlanan ekte, Anadolu nun bilinen ancak büyüklüðünün farkýnda Aksiyon Dergisinin eki olunmayan illerin baþýnda orum un geldiðini belirtilirken, Anadolu nun kaplan þehrinde insanlýk tarihinin en eski eserlerinin görülebildiði ifade edildi. 24 Eylül * Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk ve Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un da katkýda bulunduðu Ýslam Felsefesi Tarihi adlý eser, Prof. Dr. Bayram Ali etinkaya'nýn editörlüðünde Grafiker Yayýnlarý tarafýndan iki cilt olarak yayýnlandý. 3 Ekim * orum un Kargý ilçesine ait yöresel yemek kültürünün tanýtýldýðý kitap yayýnlandý. Matbah-ý Kargý, Kargý Mutfaðý ve Kültürü adý altýnda hazýrlanan kitapta özel yemekler, çorbalar ve tatlýlarla birlikte toplam 36 çeþit yemek tarifi bulunuyor. * Fotoritim dergisinin Ekim 2012 sayýsýnda orumlu fotoðraf sanatçýsý A. Agâh Öncül, aðabeyi Dr. A. Alper Öncül ve ikiz kardeþi A. Emrah Öncül ile ortak hazýrladýklarý 3D MATRIX adlý çalýþmalarý yayýnlandý. alýþmada matriks felsefesi, üç farklý deðer olarak üç farklý anlatýmla ele alýndý. 6 Ekim * Oðuzlar Belediyesi tarafýndan 13 yýldýr baþarýyla sürdürülen Geleneksel Altýn Koz Kültür ve Sanat Etkinlikleri Doða ve Su Sporlarý Festivali, bu yýl orum'da yeni bir kültürün doðuþuna sahne oldu. Obruk'ta gerçekleþtirilen su sporlarýnýn görsel þöleni nefes kesti. 13 Ekim * orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen V. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödül töreni ve sergisi ile Mahmut Tunaboylu 6. Öykü Yarýþmasý ödül töreni gerçekleþti. Yarýþmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. * Türk Edebiyatýnýn ulu çýnarlarýndan Haziran ayýnda kaybettiðimiz büyük þair Abdurrahim Karakoç için ilk kez bir kitap hazýrlandý. Yazarlar ve Sanatçýlar Birliði (YAZSANBÝR) Baþkaný Hayrullah Eraslan tarafýndan hazýrlanan ve aralarýnda orum'dan Þair yazar Halit Yýldýrým'ýn da bulunduðu 150 yazar ve þairin yer aldýðý kitap Nar Yayýnlarý ndan çýktý. 6 Aðustos Burak Mevlütoðlu Geçimli TOPLUMSAL OLAYLAR * Hakkari de terör örgütü PKK militanlarýnýn hain saldýrýsý sonucu 8 þehit verdik. Saldýrýda orumlu Er Burak Mevlüt Tütüncüoðlu, vatani görevini yaptýðý Hakkari'deki Geçimli Jandarma Karakolu'na PKK'lý teröristlerce düzenlenen hain saldýrýda þehit oldu. Þehidimiz evli ve bir çocuk babasýydý. * orum da iki çocuk annesi Hülya G. birlikte olduðu Ýrfan A. ile ayrýlmak isteyince sokak ortasýnda vurularak öldürüldü. 11 Aðustos * Belediye yeni bir uygulama ile Mahalle Ýftarý baþlattý. Ýskilipli Atýf Hoca Parký'nda ilki düzenlenen mahalle iftarý, yoðun bir katýlým ve coþkuyla gerçekleþtirildi. Ýskilipli Atýf Hoca Parký açýsýndan da bir ilk olan bu program, engellilere hediye edilen akülü ve tekerlekli araçlarla adeta taçlandýrýldý. 15 Aðustos * Osmancýk Yolu'ndaki üst geçit üzerinde motoru duran kepçe, yokuþ aþaðý kayarak üst geçitten aþaðý düþtü. Büyük bir facianýn eþiðinden dönülen olayda þans eseri kimse yaralanmadý. 18 Aðustos * Hitit Üniversitesi, tüm engelli öðrencilerin yararlanabilmesi amacýyla Kitap Okuma Cihazý ný hizmete sundu. Cihaz, ayný zamanda engelli halkýn da yararlanabilmesi için Hitit Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde hizmete baþladý. 23 Aðustos * Þýrnak'ta askerleri taþýyan minibüsün uçuruma yuvarlanmasý sonucu þehit olan askerlerden 25 yaþýndaki Jandarma Uzman avuþ Ali Doðan'ýn cenazesi gözyaþlarý arasýnda orum'un Karakeçili köyünde topraða verildi. Ali Doðan 24 Aðustos * Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Baðlar ve Zorgeçit köyleri arasýnda PKK'lý teröristlerin askeri konvoya yönelik mayýnlý saldýrýsýnda birisi orumlu 5 askerimiz þehit oldu. 24 yaþýndaki Uzman avuþ Soner Özdemir'in acý haberi memleketi orum'un Osmancýk ilçesine baðlý Kuzhayat Soner Özdemir köyündeki ailesini yasa boðdu. 4 Eylül * orum'da yaklaþýk 8 aydýr konaklayan Vanlý depremzedelerin hepsi memleketlerine geri döndü. * orum un Sungurlu ilçesinde bunalýma giren 3 çocuk annesi kadýn yaþadýðý evin kilerinde kendini asarak intihar etti. 6 Eylül * orum un Sungurlu ilçesinde tarlasýndaki anýzlarý yakan çiftçi, bir anda alevlerin arasýnda kalarak feci þekilde hayatýný kaybetti. 7 Eylül * Afyonkarahisar'daki askeri birlikte mühimmat deposunda meydana gelen patlamada orumlu iki Mehmet Burak Kaplan asker þehit oldu. Patlamada; Þen Kuyumculuk Bayram Uluer sahibi Mustafa Kaplan'ýn oðlu 21 yaþýndaki Jandarma Er Mehmet Burak Kaplan ile orum'un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü nüfusuna kayýtlý Jandarma Er Bayram Uluer þehit oldu. * orum LTipi Kapalý Cezaevi'nde gardiyan olarak görev yapan Özge Bekar (27), misafir olarak kaldýðý iþ arkadaþýnýn evinde intihar etti. 10 Eylül * Pir Baba Parký nda yapýlan hafriyat çalýþmasýnda topraktan insan kemikleri çýktý. Kazý çalýþmalarýnda bulunan kemiklere, incelenmek üzere polis tarafýndan el konulurken, çalýþmara da bir süre ara verildi. 12 Eylül * Ýstanbul Sultangazi 75. Yýl Polis Merkezi'ne yapýlan canlý bomba saldýrýsý ile orum un üzüntüsü katmerlendi. Saldýrganýn orum Alaca nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. Saldýrýda 1 polisin þehit oldu ve 4 ü polis 7 kiþi yaralandý. 15 Eylül * orum un Sungurlu ilçesinde bir mandýrada çýkan yangýnda mandýra tamamen kullanýlamaz hale gelirken, yangýnda bir kamyon ve 20 kamyon balya saman da kül oldu. 21 Eylül * orum'da toprak altýnda kalan üniversiteli genç hayatýný kaybetti. Merkeze baðlý Sarmaþa köyü muhtarý Kadim Yüksel'in oðlu Gazi Üniversitesi Mustafa Bilgiç Endüstriyel Elektronik bölümü mezunu aðrý Yüksel (24) köy yakýnýnda babasýna ait tarlada su borusu döþeme çalýþmalarý sýrasýnda iþçilere yardým ederken kayan topraðýn altýnda kaldý. 24 Eylül * Samsun'da Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastasýna kullanýlan iðneyi yanlýþlýkla eline batýrarak KKKAhastalýðýna yakalanan orumlu genç Doktor Mustafa Bilgiç (27), tedavi altýna alýndýðý hastanede hayatýný kaybetti. Dodurga'nýn Yeniköy köyünde gözyaþlarýyla topraða verilen genç doktorun aile ve yakýnlarý güçlükle ayakta durabildi. 27 Eylül * Askerlik görevini yaparken firar edip orum'a geldiði iddia edilen kiþi eski eþini 3 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý. * orum un Sungurlu ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karýþtýðý trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti. Kazada ölenlerden birinin emekli emniyet müdürü olduðu öðrenilirken, hayatýný kaybeden þahsýn çalan telefonunu eline alan komutan acý haberi veremedi. 28 Eylül * Tüm dünyanýn göz önünde insani yardým malzemesi taþýyan ÝHH Mavi Marmara Gemisi'ne saldýrarak 9 kiþinin þehit olduðu katliamý gerçekleþtiren Ýsrail, Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne açýlan davada sanýk sandalyesine oturtuldu. Mavi Marmara yolcularýndan ÝHH orum Temsilcisi Selim Özkabakçý, orum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada Ýsrail'den ve kanlý katliama karýþan tüm Ýsrailli katillerden þikayetçi oldu.

16 16 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 orum un ÖDES bütçesi 270 milyon yýlýnda uygulanmaya baþlayan, Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesindeki illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, engellilerle ilgili duyarlýlýk ve farkýndalýðýn geliþtirilmesine ve engelliliðin önlenmesine katkýda bulunmayý amaçlayan Özürlüler Destek Programý (ÖDES) kapsamýnda 2012 yýlý için desteklenecek projeler belli oldu. Valilik ten yapýlan açýklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý proje tekliflerini; ÖDES in amaçlarýna uygunluðu, sürdürülebilirliði, iç tutarlýlýklarý, hedef kitlelerini geniþliði gibi kriterler doðrultusunda deðerlendirdi ve Bakanlýkça orum a 2012 yýlý için toplam bütçesi TL Yarýyýl tatili 25 Ocak ta illi Eðitim Bakanlýðý Resmî iþ günü Mtakvimi Eðitim Öðretim yýlý için kesinleþti MEB Ýþ Günü takvimi belirlendi. Milli Eðitim Bakanlýðý MEB çalýþma takvimi resmi olarak açýklandý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eðitim öðretim yýlý çalýþma takvimi ne iliþkin genelge yayýmladý. Yayýmlanan genelgeye göre, Eðitim Öðretim yýlý Þubat yarý yýl tatili 25 Ocak 2013 Cuma günü baþlayacak, 11 Þubat 2013 "de sona erecek. Ýkinci dönem okullar 11 Þubat 2013'de açýlacak. tutarýnda 4 adet projenin finansmaný uygun buldu. Bu 4 proje için Bakanlýkça orum a aktarýlacak hibe miktarý ise TL. Proje sahipleri ile orum Valiliði arasýnda finansman sözleþmelerinin imzalandýðý, en kýsa zamanda projelerin uygulanmaya baþlayýp en geç 1 yýl içinde tamamlanacaðý kaydedildi. orum Valiliði adýna 2012 ÖDES projelerinin takip ve kontrol iþlerinden Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü sorumlu olacak. Valiliðin kabul edilen ÖDES proje listesinde orum Belediyesi tarafýndan yürütülecek Bilinçli Anne Saðlýklý ocuk ; orum Aile ve Sosyal Milli Eðitim Bakanlýðý Resmî iþ günü takvimi Eðitim Öðretim yýlý için kesinleþti. Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülecek Karþýlýklý Öðreniyoruz ; Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu tarafýndan yürütülecek Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok ve Hitit Üniversitesi tarafýndan yürütülecek olan orum Ýli Ýþgücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi projeleri yer alýyor. TOFAÞ bin iþçi çýkardý ürkiye nin önemli otomotiv dev- TOFAÞ, 2012 yýlýnda Tlerinden Avrupa daki 50 bin otomobil sipariþi azalmasý sebebiyle sözleþmeli bin iþçisi ile yollarýný ayýrdý... TOFAÞ tan Kamuyu Aydýnlatma Platformu na yapýlan açýklamada, 2012 yýlýnda Avrupa ihraç pazarlarýnda görülen zayýf talebin 2013 yýlýnda da devam etmesinin beklenmesi nedeniyle, þirketin 7 Ocak 2013 tarihinden itibaren üretimde 2 vardiya düzenine geçeceði kaydedildi. Türk Metal Sendikasý 3 No lu Þube Baþkaný Zafer Öztürk de, TOFAÞ ýn bin sözleþmeli iþçiyi iþten çýkardýðýný Konuyla ilgili açýklama yapan Türk Metal Sendikasý 3 No lu Þube Baþkaný Zafer Öztürk, 2011 yýlýnda sipariþlerin artmasý üzerine fabrikaya yaklaþýk bin sözleþmeli eleman alýndýðýný belirtti. Geçen yýl sipariþlerde düþüþ yaþandýðýný açýklayan Öztürk, sözleþmeli iþçi çýkýþýnýn da bundan kaynaklandýðýný ifade etti. Öztürk þöyle dedi: "2013 yýlýnda Fransa, Ýtalya, Yunanistan bölgesinden yýllýk 50 bin araba kaybettik. Bu yýl için 230 bin araç sipariþimiz var. Sipariþler düþtüðü için çýkarmalar oldu. Sözleþmeli alýnan ve askerlik yapmayanlar çýkarýldý. Bugün sözleþmelilere telefon edilmeye baþlandý. Telefonda sözleþmelerinin uzatýlmayacaðý teblið edildi. 7 Ocak tan itibaren 2 li vardiyaya döneceðiz. Haftanýn 5 günü 9 saat 2 li vardiya olarak çalýþacaðýz yýlý böyle geçecek. Ýlerleyen günlerde sipariþler olursa çýkarýlanlar tekrar iþe döndürülecek." Yýlda 400 bin araç üretimine sahip TOFAÞ ta son iþten çýkartmalardan önce yaklaþýk 6 bin kiþi çalýþýyordu. (F5Haber) Proje kapsamýnda huzurevindeki yaþlýlar her ay bir okula gidip okuldaki öðrencilerin hazýrladýklarý programlarý izleyecekler. Okul okul gezecekler Bu kapsamda ilk program dün Eti Anadolu Lisesi nde gerçekleþtirildi. esleki eðitim stajý yapmak için orum Atýl MUzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi nde staja baþlayan orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal Hizmetler Bölümü son sýnýf öðrencileri Ülkü Yalçýn ve Demet Taþ, huzurevi sakinleri için bir de proje hazýrladýlar. Kuruluþ Müdürlüðü ne teslim edilen proje, orum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ne gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü de projenin uygulanmasý için Valilik onayý aldý yýlý Aralýk ayýnda baþlayan ve 2013 yýlý Mayýs ayýna kadar devam edecek olan proje kapsamýnda huzurevindeki yaþlýlar her ay bir okula gidip okuldaki öðrencilerin hazýrladýklarý programlarý izleyecekler. Bu kapsamda ilk program dün Eti Anadolu Lisesi nde gerçekleþtirildi. Okul salonunda yapýlan programda okulun müzik öðretmeni Rýza Aydýn ve okulda öðrenim gören öðrenciler, huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziði dinletisi sundular. Ayrýca öðrenciler solo olarak da türkü ve þarkýlar söylediler. Öðrenciler ve yaþlýlar müzik eþliðinde halay çekip gönüllerince eðlendiler. Program sonrasý yaþlýlara okul kantininde ikramlarda bulunuldu. Huzurevi Müdürü Halil Yükselen, yaþlýlarý davet eden Okul Müdürü Osman Bostan, müzik öðretmeni Rýza Günay ve okulda öðrenim gören, programda emeði geçen öðrencilere teþekkür etti. Nedense diyemiyorum, çünkü bilinen nedenlerle her yýl rutine baðlanmýþ olarak Brezilya'nýn en fazla tanýnan sahil kenti ve bir bakýma ülkenin sembolü Rio de Janerio tüm dünya basýnýnýn gündeminde mutlaka yer alýr. Konu turizmdir, tanýtýmdýr, eðlencedir, karnavaldýr vs.. Yani aslýnda Rio'nun gündemde yer almasýnýn esas nedeni deniz, kýyý, renkli geleneksel etkinlikler gibi görünse de; gerçek amaç turizm ve onun saðladýðý ekonomidir. Oysaki Rio, küresel medya ve en az turizmciler kadar; dünyanýn durumu ve insanlýðýn geleceði üzerine titreyen çevre ve doða koruma gönüllüleri için de çok ama çok önemlidir. Bu önemi daha iyi anlamak için süreci bir bütün olarak ele almak ve 20 yýllýk bir perspektif içinde deðerlendirmek uygun olur. Bu kapsamda aþaðýda verilen saptamalar önemlidir; " Buna göre Rio'nun önemi; 1992 yýlýnda "Birleþmiþ Milletler evre ve Kalkýnma konferansý"nýn Rio'da yapýlmasýndan ziyade; küresel ölçekte Dünya liderlerinin yüksek katýlýmýyla gerçekleþtirilen bir bakýma tüm uluslarýn çevrenin önemi üzerinde birleþtiði, insanlarýn dolayýsýyla ülkelerin ekosistemler üzerinde yarattýðý tahribata karþý küresel düzeyde mücadele edilmesi gerektiði düþüncesinin ilk kez öne çýkmasýndan kaynaklanýyor. " "Yeryüzü" temalý Rio Zirvesi küresel çevre hareketinin bir þemsiye altýnda toplanabileceði bilincinin somut olarak yaygýnlaþmasýna ve benimsenmesine katkýda bulunmuþtur. " Rio Zirvesi ayný zamanda sivil toplumun çevresel deðerlerin korunmasý yönünde güçlü bir aktör olarak öne çýkmasýna ortam hazýrlamasý bakýmýndan da önemli olmuþtur. " Rio evre Zirvesi'nin en somut ve imza koyan ülkeleri baðlayan, yükümlülük altýna sokan önemli sonuçlarý da olmuþtur. Bundan ikisi þöyledir; a. Sanayi ve karbondioksit gibi sera gazlarýnýn diðer emisyonlarýný hedefleyen 'Ýklim Deðiþikliði Sözleþmesi'nin imzalanmasý, b. Biyolojik çeþitliliðin sürdürülebilir kullanýmýnýn korunmasý hakkýndaki ilk küresel anlaþma olan 'Biyolojik eþitlilik Sözleþmesi'nin imzalanmasýdýr. Bunlarýn yanýsýra ilgili alanlarda diðer bazý sözleþmeler de imzalanmýþtýr. Özellikle Biyolojik eþitlilik Sözleþmesi', hýzla yaygýnlaþmýþ ve yüksek katýlým saðlanmýþtýr. Rio Konferansý sýrasýnda 150'den fazla ülke anlaþmaya imza koymuþ ve sonrasýnda bu sayý 175'e yükselmiþtir.türkiye ise sözleþmeyi Aralýk 1996 tarihinde TBMM'de görüþmüþ ve sözleþme yükümlülükleri Yirmi yýl sonra Rio ve Tema kabul ederek onaylamýþtýr. Bu þekilde ülkemiz de sözleþmeye taraf olmuþtur. Bu yönüyle Rio Zirve Sözleþmesi küresel bir mutabakatý ifade etmekte ve insanlýðýn geleceði için hayati derecede önemli olan temel konularý kapsamaktadýr. Buna göre sözleþme; biyo-çeþitliliðin korunmasý, biyo-çeþitliliði saðlayan ögelerin sürdürülebilir olarak kullanýlmasý ve genetik kaynaklarýn ticari ve diðer kullanýmlarýndan doðan kazançlarýn adaletli ve eþit bir yolla paylaþýlmasý üzerinde küresel bir kabul ve yaptýrým programýný içermektedir. 20 YIL SONRARÝO Ýlk Rio Zirvesinden 20 yýl sonra Haziran 2012 tarihinde "Geleceði Ýstiyorum" temasýyla yapýlan zirvede; genel olarak gelecek 10 yýl boyunca ve belki de ötesinde uluslararasý çevre ve kalkýnma politikalarýna ivme kazandýrmak üzere ne tür fýrsat ve reformlara ihtiyaç duyulduðu, yenilenebilir enerji ve yeþil ekonominin önemi, sürecin paydaþlarýnýn yeþil ekonomi üzerine yapacaklarý giriþimler sürdürülebilir geliþme için kurumsal çerçevenin oluþturulmasý ve kurumsallaþmanýn saðlanmasý, yoksulluk ve çevre için mücadelede yenilikçi projelerin rolleri üzerinde durulmuþtur. Gönüllü kuruluþ ve paydaþlarýn yanýnda devlet baþkanlarýnýn da bulunduðu önemli toplantýlar gerçekleþtirilmiþ, küresel içerikli mesajlar ortaya konulmuþtur. Rio toplantýsýyla ilgili olarak konuyla ilgili çeþitli ulusal ve uluslararasý paydaþlar, kendilerine özgü deðerlendirmelerde bulunmakta ve toplantý üzerinde deðerlendirmeler yapmaktadýrlar. Bu kapsamda Rio-2012 toplantýsýnýn beklentileri karþýlamaktan uzak olduðuna dönük önemli deðerlendirmeler bulunmakta olduðunu da belirtmek gerekir. Uluslararasý ölçekte önemli bir paydaþ olan Dünya Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) 20 yýl sonra Rio Zirvesiyle ilgili ana mesaj olarak "Gelecekte açlýðýn olmadýðý bir Dünya istiyoruz.", üzerine kurmuþtur. Ulusal ölçekte Tema Vakfý 450 bin gönüllü üyesiyle Türkiye'nin en etkili çevre sivil toplum kuruluþlarýnýn baþýnda gelmektedir. Tema Vakfý bu noktaya 20 yýllýk bir serüven sonucunda gelmiþ olup, 2012 yýlý için Tema Vakfý ise "Toprak Yaþamdýr.", mesajýný öne çýkarmýþtýr. 20 YIL SONRATEMA Genel olarak Tema Vakfý'nýn kuruluþunun ve geliþme sürecinin Rio Zirvesi'yle bir þekilde ayný tarihlerde baþladýðý ve küresel çevre hareketlerinin geliþme ivmesinin yükseldiði bu dönemlerde Vakfýn sahip olduðu kendisine özgü deðer ve stratejilerle baþarý kazandýðý söylenebilir. Orhan Özçatalbaþ Tema Vakfý, ilk Rio Zirvesinden birkaç ay sonra 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuþtur. 20 yýllýk serüveni baþlatanlarýn baþýnda Karaca Arboretum'un kurucusu ve BM evre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Türk-Baðýmsýz Devletler Topluluðu Ýþ Konseyleri Baþkaný Nihat Gökyiðit bulunuyordu. Ayrýca 1980 yýlýnda Hayrettin Karaca tarafýndan kurulan ve bizim de iki kez ziyaret ettiðimiz ve herkese de ziyaret etmesini önerdiðimiz bu canlý aðaç müzesi doðal kaynaklarýn önemini ve ne büyük bir zenginlik olduðunu anlamak ve hissetmek bakýmýndan önemli mesajlar vermektedir. Dolayýsýyla Türkiye'nin ilk özel arboretumu olan Yalova'daki Karaca Arboretum deneyimi de Tema Vakfý'nýn kuruluþ düþüncesini desteklemiþtir, denilebilir. Genel olarak deðerlendirildiðinde Tema Vakfý döneminde bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak önemli baþarýlar elde etmiþtir. Bu baþarýlarýný bu yýl; Birleþmiþ Milletler ölleþmeyle Mücadele Sekreteryasý (UNCCD) tarafýndan ilk kez verilen "Land for Life " ödülünü alarak taçlandýrmýþtýr. Bu ödül 20. kuruluþ yýlýnda kurucusu Sayýn Hayrettin Karaca ( ) ve arkadaþlarýnýn oluþturduðu güçlü altyapý, öngörü ve vizyonunun bir sonucu olmasý yanýnda; bu baþarý 450 bin gönüllüsüyle, gönüllü temsilcisiyle, gönüllü danýþman ve bilim kurulu üyeleriyle elde edilmiþtir ve aslýnda bu sonuç; ekip olma ve gönül birliði içinde çalýþmayla bilim ve profesyonelliði birleþtirmenin sinerjisidir. Bu anlamda gönüllülüðün doðru planlama ve stratejiyle yönetildiðinde ne kadar önemli bir güç ve deðer olduðu bu ödül ile bir kez daha kanýtlanmýþ oldu, denilebilir. Bu özellikleriyle Tema Vakfý ulusal yanýnda küresel ölçekteki tüm geliþmeleri izlemekte, sorunlarý kamuoyuyla paylaþmakta ve çözüm önerileri sunmaktadýr. Yapýlan etkinlikler içerisinde yer almakta, yapýlan etkinlikler üzerinde mevcut ekibiyle deðerlendirmeler yapmaktadýr. Bu deðerlendirmelerden biri de Rio Zirvesiyle ilgili. Buna göre Tema Vakfý Rio 2012 Zirvesinin baþarýsýz olduðunu, hatta1992 yýlýnda gerçekleþen Rio Zirvesi'nden bu yana bir arpa boyu yol gidilmediðini ve daha da kötüsüne doðru hýzla yol alýndýðýna yönelik deðerlendirmeler de bulunuyor. Ve insanlýðýn, 20 yýl önce Rio'da verilen ev ödevlerini yapmadýðýný, sýnýrsýz tüketim anlayýþýyla ölüme davetiye çýkarýrcasýna ekonomik büyümeye odaklandýðýný, birbirine görünmez iplerle baðlý doðal ekosistemlerin her gün bir baþka parçasýnýn koptuðunu, daha doðmamýþ çocuklar bile gelecekte topraksýz, susuz, gýdasýz, orman yerine betonlarýn yükseldiði 'kirli' bir dünyada yaþamaya mahkûm edildiðini, bildiriyor. Yine Zirve sonunda Devletlerin bir kez daha "bir þeylerin yapýlmasý gerektiðini" belirttiklerini, bu kapsamda 50 defa "cesaretlendiriyoruz", 99 defa "destekliyoruz" ve yalnýzca 5 defa "yapacaðýz" fiillerinin kullanýldýðý belirtilerek; Rio 20 Zirvesi Sonuç Bildirgesinin bir kaðýt parçasý olmaktan öteye gidemediði ifade ediliyor. Ne kadar baþarýlý yada baþarýsýz olduðu tartýþýlsa da küresel ölçekte ilgili tüm paydaþlarýn ve devlet yöneticilerinin de katýldýðý bu tür zirvelerin, en azýndan kamuoyu oluþturmak ve kamuoyunu harekete geçirmek bakýmýndan önemli olduðu gerçeðini de dikkate almak ve alýnan karalarýn hayata geçirilmesi yönünde takipçi olmak gerekiyor. "Toprak Yaþamdýr" sloganýyla 20. yaþýný kutlayan TE- MAVakfý'ný sivil inisiyatifin gücünü ortaya koyma ve yaþatmadaki kararlýðý ve yalnýzca ulusal deðil küresel ölçekteki etki ve deðerlendirmeleriyle insanlýða ýþýk tutan saptamalarý ve yol gösterici tavrý nedeniyle kutluyorum. Dünya ve insanlýðýn geleceði için yola çýkanlarý, destek veren özel ve kamu kuruluþlarýný, toplum yararý için iyi niyetle baþlatýlmýþ bu ve benzer giriþimlerin gönüllülerini ve kýsaca doða ve çevre korumaya yönelik duyarlýlýklarý nedeniyle sürece dahil olan herkesi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ Tema Vakfý Bilim Kurulu Üyesi Kaynaklar Anonim, 2012a, Biyoçesitlilik: Yasal Araçlar, bio/legislation.htm (Eriþim: ). Anonim, 2012b, Earth Summit 2012, Vision, Cooperation, Transformation. Stakeholder Forum June 2012, (Eriþim: ). Özçatalbaþ,O., 2010, Tehlikeli Gidiþ. http: // www. antalyabugun.com/index.php?page= makale&mid=10190, (Eriþim: ). TEMA,2012. Rio+20 Zirvesi Baþarýsýz Oldu, Dünyayý Birlikte Kurtaralým! www. tema. org. tr / Sayfa Bilesenleri/TemaHaberArsivi.aspx?id=392, (Eriþim: ). UN, Earth Summit Agenda 21, United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June UNCSD,2012, Rio 2012Twenty Years of Sustainability Policies -Now Put into Practice? Editors: M.Beisheim and S.Dröge. ISSN Berlin.

17 Ay Ecesi sahnelenecek azar derki Ferhat Yile Þirin öyküsünün iç yüzü bizlere anlatýldýðý gibi deðildir. Birbirlerine âþýk olanlar Ferhat ile Þirin deðil; Ferhat ile Sultan Mehmene Bânu'dur. Þirin'in aþký tek taraflýdýr. Þirin daha rahat ve serbest olduðu, üzerinde devlet aðýrlýðý olmadýðý için sýk sýk Ferhat'ýn yanýna gider, Ferhat ise kýrýlmasýn diye bir "abi" gibi dinler onu. Bu sýk görüþmeler saray erkâný ve halk arasýnda birbirlerine âþýk olduklarýna dair bir algý oluþturur. Aþk rivayeti, dilden dile dolanýr. Bunu duyan Sultan, olayýn iç yüzünü bilmeden Ferhat'ý zindana attýrýr. ünkü aþkýndan dolayý gurur yapar, Ferhat'ýn baþka biriyle birlikte olmasý düþüncesine katlanamaz. Bu kiþi aþýrý derecede düþkün olduðu kardeþi Þirin bile olsa Ancak aþký, kendisini gün be gün yiyip bitirmektedir. Bununla kalmaz, devlet yönetimini de iyice boþlar. Halk arasýnda huzursuzluk baþ gösterir. Derken akýl hocasý ve Mehmene Bânu'nun Ferhat'a olan aþkýný tek fark eden kiþi olan Lala da ölünce Mehmene Bânu tekrar sultan haline döner. Sultanlýðýný yapmasýna engel olan durum; Ferhat'a duyduðu derin aþktýr. Ferhat'ý zorlu bir göreve göndererek ondan ve aklý sýra ona olan aþkýndan kurtulmaya çalýþýr. Görev; Þahinkayasý'ndan su getirmek. Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. 11 Ocak :00; 12 Ocak 2013 Cumartesi günü de 14:00 ve 20:00 de perde aralayacak oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu. Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Ýþte üç çocuk çaðrýsýnýn gerekçesi aþbakan Recep BTayyip Erdoðan, üç çocuk çaðrýsýn yineledi ve güçlü bir Türkiye için bunun þart olduðunu savundu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi nde bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda ailenin önemine vurgu yapan Baþbakan Erdoðan, ''Aile var oldukça, millet var oldukça devlet var olur. Aile var oldukça saðlýklý nesiller var olacak, iyilik var olacaktýr. Aileye yönelik her saldýrýyý doðrudan insanlýða bir saldýrý olarak görüyor, hiçbir þekilde müsamaha göstermiyoruz'' dedi. Üç çocuk isteme gerekçesini anlatan Erdoðan, þöyle konuþtu: 3 OCUK OLURSA YERÝNÝZDE SAYARSINIZ En az üç çocukla beraber güçlü aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kýlmamýzýn yolu buradan geçiyor. Bunu baþaracaðýz, güçlü bir millet istiyoruz. Bu bir inceleme neticesidir. Ekonomide baþarýnýn tek þýkký var. Bize emek, sermaye vs. öðrettiler. Ama bunun baþýnda insan geliyor. Bir çocuk iflas, iki çocuk da iflas demektir. Üç çocuk olursa yerinizde sayarsýnýz. Bu ekonominin kuralýdýr. Genç nüfus olarak kârdaydýk ama yavaþ yavaþ yaþlanýyoruz. Nüfus artýþ hýzýmýz ikiden üçe çýkmalýyýz. Bu hassasiyetimizi lütfen hafife almayýn. Bunu dalga dalga yaygýnlaþtýrmamýz lazým. Muhafazakâr demokrat partiyiz. ocuklarýn artmasýný istemek hakkýmýzdýr. Ýktidar olarak bunu baþarmalýyýz. Bu para pulla ölçülebilecek bir þey deðildir. (Ýnternethaber) Kutup soðuklarý geliyor, donacaðýz! Okula bomba attýlar! ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi ok Programlý Lise'nin koridorunda Þmeydana gelen patlamada 3 öðrenci yaralandý. Cizre Ýlçesi ok Programlý Lisesi'nde meydana gelen patlamanýn koridora konulan el yapamý ses bombasýndan kaynaklandýðý tahmin ediliyor. KORÝDORDA SES BOMBASI PATLADI Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde bulunan ok Programý Lise'nin 3'üncü kat koridorunda bugün saat sýralarýnda patlama meydana geldi. Patlamada 3 öðrenci yaralanýrken, yaralý öðrenciler Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Öðrencilerin büyük panik yaþadýðý patmaya koridora konulan bir el yapýmý bir ses bombasýndan kaynaklandýðý tahmin ediliyor. Polis, okulda inceleme yaparken, soruþturma baþlattý. (Ýnternethaber) Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüðü hafta sonundan itibaren tüm eteoroloji Genel MMüdürlüðü hafta sonundan itibaren tüm yurtta sýcaklýðýn 3 ila 5 derece azalmasýnýn beklendiðini bildirdi. Ýstanbul'da hava sýcaklýðý pazar günü 2 derece olacak. Cumartesi gününe kadar hava az bulutlu ve açýk olacak. Cumartesi gecesinden itibaren Türkiye yeni bir yaðýþlý havanýn etkisi altýna giriyor. Pazar günü kar bekleniyor. ok aþýrý bir yaðýþ olmayacak ancak hava soðuyacak. BUZLANMA VE DON UYARISI Doðu Anadolu'da kuvvetli olmak üzere, iç ve doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Antalya kýyýlarý ile Fethiye çevrelerinin aralýklý saðanak yaðýþlý ge- yurtta sýcaklýðýn 3 ila 5 derece azalmasýnýn beklendiðini bildirdi. çeceði tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Gümüþhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Hava sýcaklýðýnda ülke genelinde önemli bir deðiþikliðin olmayacak. Rüzgarýn genellikle kuzey ve kuzeydoðu (poyraz), güneybatý kesimlerde güney ve güneydoðu (keþiþleme) yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette eseceði tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Gümüþhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, iç ve doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer sis beklendiðinden yaþanabilecek olumsuzluklara (ulaþýmda aksamalar, görüþ mesafesinde azalma vb.) karþý, baþta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmasý gerekiyor.(f5haber) Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi ok Programlý Lise'nin koridorunda ses bombasý patladý. PERÞEMBE 3 OCAK Düþ Yakamdan kahkahaya boðdu orumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun Düþ Yakamdan adlý tiyatro oyunu, Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki ilk gösteriminde büyük beðeni topladý. Seyircinin yoðun ilgi gösterdiði oyunun, dakikalarca ayakta alkýþlandýðý belirtildi. Geçirdikleri uçak kazasý sonucu ýssýz bir adaya düþen çiftin baþýndan geçen komik olaylarýn konu edildiði oyun, salonu kahkahalara boðarken, oyuncularýn performanslarý da göz doldurdu. Hasan Fehmi Gökdeniz, Murat Bulut, Miray Can ve Tanya Aksu'nun baþrollerini paylaþtýðý Düþ Yakamdan'ýn yönetmen koltuðunda ise yine Murat Bulut var. Oyun öncesi görüþlerini aktaran Yazar Mustafa Arýkoðlu ve Yönetmen Murat Bulut, Anatolia Sanat Tiyatrosu çatýsý altýnda birlikte çalýþmaya devam edeceklerini belirtirken, Sefilcikler ve Düþ Yakamdan oyunlarýnýn çok yakýnda orumlu uriye'nin baþkenti SÞam'ýn Muadamiye bölgesinde savaþ uçaklarýnýn bir ekmek fýrýnýný bombalamasý sonucu 12 kiþinin öldüðü bildirildi. Silahlý muhalif yapýlanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), baþkentte operasyonlarýn en yoðun sürdüðü Muadamiye bölgesinde bir savaþ uçaðýnýn ekmek fýrýnýný bombalamasý sonucu 9'ü çocuk biri kadýn olmak üzere 12 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, çok sayýda da kiþinin yaralandýðýný, yaralýlardan bazýlarýnýn durumunun ciddi olduðunu belirtti. Kentte bulunan yerel aktivist Yusuf Ahmed, AA muhabirine, Filistinli mültecilerin kaldýðý Hasine kampýna 40'tan fazla havan mermisinin isabet etmesi sonucu 7 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 40'a yakýn yaralý olduðunu kaydetti. BÖLGE Düþ Yakamdan adlý tiyatro oyunu, Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki ilk gösteriminde büyük beðeni topladý. seyircilerle buluþacaðýný ifade ettiler. Tevellüd: Mart ta orum da Arýkoðlu ve Bulut, anakkale Þehitleri Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Tevellüd: 1315 Kalanlarýn Savaþý adlý oyunun 18 Mart 2013 Pazartesi günü orum Devleti Tiyatro Salonu'nda orum halkýyla buluþacaðýnýn müjdesini vererek, oyunun orum'a gelmesine katkýlarýndan ötürü orum Belediyesi'ne teþekkür ettiler. Esed yine çocuklarý vurdu! HARABEYE DÖNDÜ Þam'ýn doðu kesimlerinde yer alan Haresta bölgesinde rejim güçlerinin aðýr silahlarla saldýrmasý sonucunda bölgenin harabeye döndüðünü, yüzlerce evin tank ateþiyle ve savaþ uçaklarýnýn bombalarýyla yerle bir olduðunu anlatan Yusuf Ahmed, Þam'ýn merkezindekiler dahil olmak üzere halkýn ekmek ve yemek yapmak için un bulamadýðýný "Esed'e baðlý ordu birliklerinin Haresta'ya savaþ uçaklarýyla ve Oyunu orumlu yazar Mustafa Arýkoðlu yazdý. Oyun 18 Mart 2013 Pazartesi günü orum Devleti Tiyatro Salonu'nda orum halkýyla buluþacak. roketlerle saldýrmasý üzerine bölge tamamýyla boþalmýþ durumda" diyen Yusuf Ahmed, Haresta, Doðu Guta, Duma, Dareya ve Muadamiye bölgesinin alt yapýsýnýn bombardýmanlar sonucunda tamamen tahrip olduðunu, yollarýn kullanýlmaz hale geldiðini sözlerine ekledi. Elektrik ve iletiþimin uzun süreden beri Þam'ýn banliyölerinde kesik olduðunu anýmsatan Yusuf Ahmed, þehrin merkezinde de 3 ila 4 saat elektrik kesintisi yaþandýðýný dile getirdi. Þehirde çatýþmalarýn genelde gece saatlerinde baþladýðýný ve sabaha kadar sürdüðünü hatýrlatan Yusuf Ahmed, ekmek fýrýnlarýnýn rejim güçlerince sürekli bombalanmasý nedeniyle halkýn fýrýnlara gitmeye korktuðunu vurguladý. Bu arada, Ýdlib'in Taftanaz beldesinde rejime baðlý güçlerle Özgür Suriye Ordusu arasýnda þiddetli çatýþmalar yaþandýðý, savaþ uçaklarýnýn beldeyi bombaladýðý bildiriliyor. (Ýnternethaber) Savaþ uçaklarýnýn bir ekmek fýrýnýný bombalamasý sonucu 12 kiþinin öldüðü bildirildi.

18 18 PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Yýldýzlar Futsal ýn kralý Gazipaþa Yýldýz erkekler futsalda þampiyonluðu Gazipaþa kazandý. Final maçýnda TOKi Þehit Þükrü Özyol fizik ve güç olarak rakibinden çok dezevantajlý olmasýna raðmen Gazipaþa önünde iki kez öne geçmeyi baþandý. Gazipaþa ise rakibi önünde fizik üstünlüðünü ve tecrübesini çok iyi kullanarak sahadan 4-2 lik galibiyetle ayrýlarak Yýldýz erkekler futsalta þampiyonluðu kazanan Gazipaþa Ortaokulu nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Daniþmentgazi yi 4-2 yenen Dumlupýnar üçüncü SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Dursun Uðural. DUMLUPINAR ORTAOKULU : Aykut, Doðan, Gürkan, Mertcan, Eren, Mesut, Alican, Berkant, Doðanay, Emir, Berk, Okan. Üçüncü olan Dumlupýnar ýn kupasýný TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Müdür Yardýmcýsý Selahattin Kara verdi DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU : Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mert, Ömer, Mete, Burak, Emircan, Ali. GOLLER: Eren, Doðan, Mesut, Berkant (Dumlupýnar), Emircan, Burak (Daniþmentgazi). Dördüncü olan Daniþmentgazi nin kupasýný Gazipaþa Müdür Yardýmcýsý Ýlhan Temür verdi orum-yozgat FB Basketbol okullarý dostluk maçý yaptý orum Fenerbahçe Basketbol Okulu yýlýn ilk gününde Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okulu takýmýný aðýrladý. Atatürk Spor Salonu nda üç ayrý kategoride karþýlaþan orum ve Yozgat Fenerbahçe okullarý arasýndaki maçlardan ikisini orum birini ise Yozgat takýmý kazandý. 1 Ocak salý günü Atatürk Spor Salonu nda ilk olarak yýldýzlar kategorisinde doðumlu sporcularýn bulunduðu kadro karþýlaþtý. Oldukça çekiþmeli geçen maçýn son iki periyotundaki oyunu ile rakibine luk üstünlük saðlayan orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sahadan galibiyetle ayrýldý. Ýkinci maçta ise doðumlu küçükler kategorisindeki maçta ise çekiþme daha büyük oldu. Ýki periyotu berabere biten maçtan Yozgat FB ikinci periyotta yakaladýðý dört sayýlýk farkýn kapanmasýna izin vermedi ve maçtan galip ayrýlmayý baþardý. Günün son maçýnda ise 2003 ve daha küçük doðumlularýn oynadýðý minikler kategorisinde orum Fenerbahçe Basketbol okulu ilk üç orum ve Yozgat Fenerbahçe okullarý iki ayrý kategorisi hazýrlýk maçlarý öncesinde toplu halde görülüyor periyottaki üstün oyunu ile maçtan lýk skorla galip ayrýlmayý baþardý. Müsabakalarýn ardýndan orum Fenerbahçe Basketbol Okulu tarafýndan konuk Yozgat Fenerbahçe Basketbol okulu takýmý sporcularýna Aþiyan Cafe de yemek ikram edildi. Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörü Hakan Uçar, yeni yýlýn ilk gününde orum FB nin konuðu olmaktan ve özel maçlar yapmaktan dolayý son derece memnun olduklarýný alýþmalara katýlan bir çok sporcunun ilk kez maçlarda yer almanýn keyfini yaþadýklarýný belirten Uçar Bizleri orum a davet ederek aðýrlayan her türlü konuda bizlere yardýmcý olan orum Fenerbahçe Basketbol okulu ailesine teþekkür ediyor ve onlarý en kýsa sürede Yozgat ta görmek istiyoruz dedi. orum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleride yaptýklarý açýklamada sporcularýn maç tecrübesi kazanmalarýnýn son derece önemli olduðunu bu amaçla komþu Yozgat ile yapýlan bu maçlarýn sonucundan çok sporculara kazandýrdýklarýnýn önemli olduðunu belirttiler. Sporcularýn spor kültürünü, ahlakýnýn genç yaþlarda kazanýlmasýnýn önemine dikkat çeken antrenörler galibiyet ve maðlubiyetin sevincini ve hüznünü yaþamalarýnýn sporculara büyük katký saðladýðýný belirterek bu organizede kendilerine destek veren Spor Ýl Müdürlüðü yetkilileri ve salon personeline teþekkür ettiler. þampiyonluk kupasýný kazanmayý baþardý. SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Dursun Uðral. geçti. Gazipaþa golden GAZÝPAÞA ORTAOKULU: Elvan, Batuhan, Ali, Semih, Buðra, Emre, Onur, Berkay, Furkan. sonra hemen beraberlik golü için yüklendi ve Onur la beraberliði saðladý. Bu golün hemen ar- TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Mert, Kadir, Emin, Güray, Kaan, Mustafa, Selahattin, dýndan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Selahattin le Okan, Ýlhan, Oðuzhan. GOLLER: Selahattin (2) (TOKÝ), Onur (3), Emre (Gazipaþa). ikinci kez öne geçmeyi baþardý. Ýkinci kez maðlup duruma düþen Gazi- ýldýz erkekler futsal Þükrü Özyol önünde 4- Yil birinciliðinde 2 lük galibiyetle ayrýlan paþa erken toparlandý ve þampiyonluðu Gazipaþa Gazipaþa Ortaokulu hemen ardýndan yine Ortaokulu kazandý. Final maçýnda TOKÝ Þehit þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Onur la bulduðu golle skoru 2-2 yaptý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda bul- Tevfik Kýþ Spor Salonu nda dün oynanan fiduðu golle Gazipaþa Ortaokulu ilk kez rakibi nal maçýnda yarý final önünde öne geçmeyi baþardý ve devre Gazipa- maçlarýný kazanan iki okul Gazipaþa Ortaokulu ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu karþý karþýya geldi. Maça iki takýmda temkinli baþladý. TOKÝ Þehit Þükrü Özyol rakibi önünde frikikten Selahattin in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne þa nýn 3-2 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýda TOKÝ beraberlik için baský kurarken daha fizikli ve tecrübeli isimlerden kurulu Gazipaþa rakibi önünde kontrolü elinden býrakmadý ve ikinci yarýda bulduðu bir gollede sahadan 4-2 galip ayrýlarak þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte Gazipaþa Ortaokulu sporcularý ve taraftarlarý büyük sevinç yaþarken TOKÝ tarafýndan ise kaybedilen þampiyonluðun hüznü vardý. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Küçük kýzlar voleybol bugün baþlýyor kullu Küçük Kýzlar voleybol il birinciliði bugün Ooynanacak altý maçla baþlayacak. Dört grupta 14 okulun mücadele edeceði ilk birinciliðinde müsabakalar bugün Atatürk Spor Salonu nda oynanacak maçlarla baþlayacak. Günün programý þöyle: Saat Cumhuriyet - 23 Nisan. Saat Osmancýk Nenehatun -Karþýyaka. Saat Osmancýk Atatürk - Ziya Gökalp. Saat Ýskilip Atatürk - Türkiyem Ýlkokulu. Saat TOKÝ Þehit Þükrü Özyol - Mecitözü YÝBO. Saat Ýnkilap Ýlkokulu- Yunus Emre Ýlkokulu. Yozgat FB Basketbol antrenörü Hakan Uçar Kocaelispor a alt yapýdan takviye Kocaelispor Asbaþkaný ve Basýn Sözcüsü Abdülkadir Yýlmaz Ýkinci olan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol un kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Siirtspor Antalya da kampa girdi orumspor un grubunda ligde kalma mücadelesi veren Siirtspor, temaslarýmýz var. Ligin ikinci yarýsýn- almayý düþünüyoruz. Bunlarla ilgili devre arasý hazýrlýklarý için Antalya da da daha güçlü bir Siirtspor izleyeceðiz" dedi. kampa girdi. Siirtspor Kulüp Baþkaný Zekeriya Batðý, Antalya kampý ile ligin ikinci yarýsý güçlü bir Siirtspor oluþturacaklarýný Kampta takýmý tekrar gözden geçireceklerini ve transferler olacaðýný belirten Batðý, "Ligin ikinci yarýsýnda daha iyi sonuçlar alan, taraftarýn yüzünü güldüren bir Siirtspor için hazýrlýk yapýyoruz. Antalya kampý süresince bunu saðlamaya çalýþacaðýz. Eksikliklerimizi hýzla gidereceðiz. Ayrýca bu kamp döneminde renklerimize baðlamayý düþündüðümüz oyuncularý da deneme imkaný bulacaðýz. Daha güçlü bir takým oluþturmak için bir kaç mevkide yeni futbolcular Siirtspor Kulüp Baþkaný Zekeriya Batðý orum Belediyespor un grubunda mücadele eden Kocaelispor, kamp çalýþmalarý için Antalya'ya gitti. Kocaelispor Asbaþkaný ve Basýn Sözcüsü Abdülkadir Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, ilk etap çalýþmalarýný Kocaeli'de tamamladýklarýný belirterek, Antalya'daki kamp çalýþmalarýnýn takým için faydalý olacaðýný Yýlmaz, Teknik Direktör Bülent Baturman'ýn kamp çalýþmalarýnda futbolculara fiziksel ve taktiksel yüklemeler yapacaðýný dile getirerek, kampa 28 kiþilik kadroyla gireceklerini bildirdi. Ligde iyi bir performans için gerekli yüklemeleri kamp çalýþmalarýnda elde edeceklerini anlatan Yýlmaz, ''Var olan futbolcu performansýný üst düzeye çýkarmak istiyoruz. 12 gün sürecek çalýþmalarda 3 hazýrlýk maçý yapmayý planlýyoruz. Futbolcularý ligin ikinci devresine hazýrlamak istiyoruz. Ligin ikinci devresine iyi bir baþlangýç yaparsak bunun devamý da gelecek'' diye konuþtu. Takýma altyapýdan destek Yýlmaz, altyapýdan Alim ve Cankat Günel, Burak Özgür Subaþý ile Metehan Gündoðdu'nun A takýma çýkarýldýðýný belirterek, Kocaelispor altyapýsýnýn iyi çalýþtýðýný Altyapýda kaliteli futbolcularýn bulunduðunu ifade eden Yýlmaz, ihtiyaç duyulan mevkilere buralardan takviyelerin yapýldýðýný kaydetti. Yýlmaz, takýmýn birkaç yýl sonra kendi futbolcularýyla daha iyi konumlara geleceðini dile getirerek, çalýþmalarýnýn bu yönde olduðunu bildirdi.

19 PERÞEMBE 3 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 3 OCAK T.C. orum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü lt motorin (euro dizel) ile lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü orum evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 orum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü orum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 orum Saat: 10:00 YÝTÝK Konya Selçuk Üniversitesi Ebelik Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sevim TOSUNCU Hasan kýzý 1989 Konya Doðumlu (.HAK:70) 4 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý hemodiyaliz hastalarýna ait araç kiralama hizmet alýmý iþi Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 7 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 OCAK 2013 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,20 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum merkez Tapu Müdürlüðü nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez orum 1. Ýcra Dairesi Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, orum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 orum Saat: 10:00 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 22 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 5 ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Bhaçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 (.HAK:3429) (.HAK:3793) (.HAK:3730) (.HAK:3787) Devren Satýlýk Ýþyeri Bahabey Caddesi nde bulunan 1000 metrekarelik Oyun Gezegeni, iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. GSM : Yeni Buðday Pazarý nda Satýlýk 1000 Tonluk Depo (.HAK:3865) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: Kiralýk Ýþyeri Ankara Yolu na cepheli 2. km de 350 m2 kullaným alanlý iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Sevcan Gayrimenkul den * Binevler yolunda 180 m2 4+1 daireler * Ultra lüxs 3. kat daire * evreyolunda kat 130 m2 3+1 daire * Bahçelievler de m2 2. kat 180 m kat 4+1 daire * Stad arkasý civarý 180 m2 4+1 daire * Fatih caddesinde 2. kat 140 m2 daire * Gazi caddesinde 110 m2 100 m2 büro * Garanti evlerde 2. kat kat daire * Gülabibey de Cemilbey caddesi kat 135 m2 daireler * Buhara da m m2 daire ACÝL SATILIKTIR (.HAK:3858) (.HAK:66) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:3856) Kiralýk Ýþyeri Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel:

20 Gereken yapýlmýþ PERÞEMBE 3 OCAK 2013 Belediyespor Side de ilk çalýþmasýný yaptý L igin ikinci yarý hazýrlýklarý için önceki akþam Side ye giden orum Belediyespor ilk çalýþmasýný dün akþam saat da yaptý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde Side de ikinci etap çalýþmalarýný yapacak olan Belediyespor da ümit milli takým bölge karmasýna çaðrýlan Yiðitcan ile Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Otelin sahasýnda yapýlan kampýn ilk an- Ýlk hazýrlýk maçý bugün Gebzespor la Beþiktaþ a teklif yapýlacak Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba ile görüþeceklerini uygun olmasý halinde bir hazýrlýk maçý yapmak istediklerini belirtti. orum Belediyespor Side kampýndaki ilk hazýrlýk maçýnda bugün Gebzespor ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, ayný grubun otelinde kalan Beþiktaþ a hazýrlýk maçý için teklif yapacaklarýný Dün Side de kampýn ilk antrenmanýný yapan orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað yaptýðý görüþmeler sonunda ilk hazýrlýk maçý için Gebzespor ile anlaþtý. Kamp yapýlan otelin sahasýnda bugün saat de baþlayacak maçta orum Belediyespor ilk provasýný yapacak. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað 5 Ocak cumartesi günü Kocaelispor ile 6 Ocak pazar gürü Hollanda 2. lig takýmý ile 8 Ocak Salý günü ise Kýzýlcahamam Þekerspor ile oynayacaklarý maçlarýn kesinleþtiðini Beþinci hazýrlýk maçý içinde öncelikli olarak ayný grubun otelinde kampta bulunan Beþiktaþ Teknik Direktörü Samet Aybaba ile görüþeceðini belirten Gümüþdað, programlarýnýn uymasý halinde bir hazýrlýk maçý yapmak istediklerini Gümüþdað, olmamasý halinde ise Tarsus Ýdman Yurdu, Batman Petrolspor veya Hacettepe takýmlarýndan birisi ile görüþerek maç takvimini kesinleþtireceklerini orumspor la sözleþ- dün mesini fesh trenmanýnda önce toplu olarak yapýlan yenileme koþunu ardýndan da oyun aðýrlýklý bir çalýþma yapan mavi beyazlýlar bugünden itibaren günde çift idman yaparak ikinci yarýya hazýrlanacak. orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað dokuz gün sürecek kamp boyunca her gün orumspor masörü Onur Kaçmaz dünki çalýþmanýn ardýndan futbolcularla vedalaþýrken Onur vedalaþtý eden masör Onur dün akþam yapýlan antrenmanýn Yaþananlarla söylenenler gerçekleri yansýtmýyor Bayat Belediyespor Yöneticisi Murat Topal, Eti Lisesi Gençlikspor un dün yaptýðý açýklamalarý hayretle okuduðunu belirterek Yaþananlarla söylenenler gerçekleri yansýtmýyor dedi. Topal, Bayat Belediyespor olarak gelen bütün takýmlara misafirperver yaklaþtýklarýný bundan sonrada böyle devam edeceðini ancak Eti Lisesi nin kendi oyuncusunun baþlattýðý gerilimden Bayat ý sorumlu tutmasýnýn yanlýþ olduðunu belirtti. ayat Belediyespor Yönetim met beyle konuþan ve tartýþan benim. BKurulu üyesi Murat Topal, Eti Lisesi Gençlikspor kulübünün Amigomuz iddia edilen saha yaptýðý açýklamalara tepki gösterdi komseri kýrmýzý kart gören Eti Lisesi oyuncusunu sýkýntýya mahal ve açýklamalarýn gerçekle baðdaþmadýðýný vermemek için hakemlerden müsade alarak dýþarý çýkartmamýþ ve Topal, Eti Lisesi Gençlikspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Demirbaþ ýn açýklamalarýný endiþe ile lamýþtýr. Keþke açýklama yaparken yedek kulübesinde kalmasýný sað- okuduðunu belirterek Açýklamasýnda sahada iki polisin bulundu- Mecitöüspor maçýndaki itirazýn bunlarda göz önüne alýnsaydý yada ðunu belirtmiþ. Birincisi saha içindeki olaylara polisin müdahele kiþilere sorulsaydý. kim tarafýndan yapýldýðý gerekli edemeyeceðini unutmuþ. Ýkincisi Bayat Belediyespor olarak ise orum merkez ve ilçe sahalarýnda en kapsamlý görevi Bayat evimize gelen bütün takýmlara misafirperverliðimizi göstermeye çalýþtýk bundan sonrada buna devam Emniyeti yapmaktadýr ve her maçta polis görev yapmaktadýr. edeceðiz. Takým olarak gerek evimizde gerekse deplasmanda çok Hakemi baský altýna almaya çalýþan hatta hakemi darp etmeye maç kaybettik hatta hakkýmýz olmasýna raðlen kaybettiðimiz maç- teþebbüste bulunan Eti Lisesi nin Bayat Belediyespor Yönetim oyuncularýdýr. Eti Lisesi nden Kurulu üyesi Murat Topal, Mehmet Gökay topun bulunmadýðý alanda oyuncumuz Salih Kadan basýna açýklama yaparak inlar oldu. Ama hiç bir maçýn ardýn- Saha komserinin amigoluk yaptýðý ve Mecitözü maçýnda takým listesini kontrol etmek istediði ra ya oyunun oyunmadýðý alanda sanlarý yanýltma yoluna gitmedik. kasýtlý tekme atarak olaylarýn fitilini ateþlemiþtir. Bundan sonra saha- maçta takým listesini imzalamayan rýnda sabit olan gerçekler dýþýnda gibi sözlerde kesinlikle yanlýþtýr. O Hakem ve Gözlemci raporlada maçýn hakemlerinin üstüne yürüyen oyuncularýmýza küfürler sa- edeceðim diyen kiþi benim. Murat ha görevlileri hakkýnda yapýlan ve sahte oyuncu varmýþ kontrol takýmýmýz, Ýlçe emniyetimiz ve savuran Eti Lisesi oyuncularýnýn sorumluluðundan hiç bahsedilmerak bunu yapan ve gerek gözlemci daki açýklamalardan dolayý son Topal olarak takým yöneticisi ola- asýlsýz ve gerçeklerin çok uzaðýnmiþtir. gerekse Mecitözüspor baþkaný Ah- derece üzgünüz çünki bunlarý haketmediðimizi düþünüyorum de- çift çalýþma yapacaklarýný ve amaçlarýnýn kampa getirdikleri genç futbolcularý daha yakýndan görmek hemde eksikleri gidermeye yönelik olacaðýný Sabah koþtu akþam taktik çalýþtý ardýndan futbolcularla vedalaþarak ayrýldý. Ekonomik olarak sýkýntý içindeki orumspor da zor dönemde görev yapan ancak amlýdere Þekerspor dan gelen teklif üzerine bunu kabul ederek yönetimle anlaþýp ayrýlýk kararý alan Onur dün akþam yapýlan alýþmayý izledi. alýþmanýn bitiminde ise önce Teknik Heyet ardýndan da futbolcularla tek tek vedalaþan Onur yeni takýmý amlýdere Þekerspor ile sözleþme imzalamak ve göreve baþlamak üzere orum dan ayrýldý. Onur, gönlünün ve kalbinin bir bölümünün her zaman orumspor la birlikte olacaðýný belirterek kýrmýzý siyahlý camiaya ligin ikinci yarýsýnda baþarý dileklerinde bulundu. Arsinspor dan beþ takviye orum Belediyespor un grubunda bulunan Arsinspor beþ transfer yaptý. Ýkinci yarýda ateþ hattýndan kurtulmak isteyen Arsinspor Sandýklý Belediyespor dan Yavuz Odabaþ, Sarýyer den Ünal Nuroðlu, Gümüþhanespor dan Osman Nuri, Ýstanbulspor dan Durdu Ahmet, Elazýð Belediyespor dan Mertcan ile anlaþma saðladý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, böyle bir teþebbüs olduðunu duyduðunu ancak raporlarýn resmi olarak ceza kuruluna sevk edildiðini ve cezalarýnda verildiðini Eðer, hiç bir yasal olmayan iþlemede izin vermediklerini bundan sonrada vermelerinin mümkün olmadýðýný belirtti. ünki gazetemizde Bu ayýbý Dtemizleyin baþlýklý haberimizle ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer sabah saat da telefonla gerekli bilgilendirmeyi yaptý ve ardýndan da evraklarla bilgili detaylý bir açýklama yaptý. Haber yorumda yanlýþ yok ancak eksik var. Yanlýþ için teþebbüs ve çalýþma var ancak sonuçta kurumlar gerekeni ve doðru olaný yapmýþlar, Haber yorumda yarým kalan maçýn hakem raporunun sonradan deðiþtirilerek tamamlanmýþ gibi gösterilip ilimizi gruplarda temsil edecek takýmýn sporcusuna ceza verilmemesi gibi bir çalýþma yapýldýðý belirtiliyor. Haber kaynaðýmýz rapor deðiþtirmeyi bildirdi ancak cezalarýn verildiði konusunda açýklama yapmadý. Dün Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer konuyla ilgili dosyasý getirdi ve olayý tüm detaylarýyla açýkladý. Eðer in verdiði bilgiye göre olaylý maçýn hakem raporu ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne ulaþmasýnýn ardýndan yasal Uyar, Bülent abisinden özür diledi Ýskilip Belediyespor kaptaný Ali Uyar, Tosya Belediyespor maçýnda yaþanan olaylarla ilgili olarak Tosya takým kaptaný orumlu Bülent Keskin hakkýnda maçtan sonra söylediði sözlerin yanlýþ anlamadan kaynaklandýðýný belirterek kendisinden özür diledi. prosedür iþliyor ve raporlarla birlikte bu isimler Ceza Kurulu na gönderiliyor. Dosya ceza kuruluna geldikten sonra yazýda belirttiðimiz olay meydana geliyor. Bu sporcularýn gruplarda ilimizi temsil edeceði bu yüzden ceza almamasý için raporun skilip Belediyespor kaptaný Ali ÝUyar, Tosya Belediyespor maçýnda çýkan olaylarla ilgili olarak yaptýðý açýklamada Bülent Keskin hakkýnda söylediði sözlerin hatalý olduðunu belirterek tüm kamuoyu önünde kendisinden özür dilediðini açýkladý. Ali Uyar dün yaptýðý basýn açýklamasýnda pazar günü Tosya Belediyespor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maçýn uzatma dakikalarýnda kale arkasýnda yedek oyuncular arasýnda baþlayan kavganýn ardýndan yaþananlarýn kamuoyu tarafýndan bilindiðini belirterek Maç sonu olaylarýn sýcaklýðý ve gergin ortamda Tosya Belediyespor kaptaný Bülent Keskin abim hakkýnda yaþanan olaylarda hatasý olduðu yönünde açýklamalarýmyanlýþ olmuþtur. Benim Bülent abiye gönül koyma sebebimoyundan çýktýktan sonra kulübeden kalecimiz Utku ya yapýlan küferler karþýsýnda sahadaki arkadaþlarýmýn söylemesine raðmen Bülent abiye söylemelerine raðmen müdahele etmemesi oldu. orumlu olarak ondan bunu beklememde doðal. Ancak dönüþte orum da kendisi ile görüþtüðümde böyle bir þeyin olmadýðýný Ben yaptýðým bu açýklama ile kendisini kamuoyu önünde zor durumda býraktýðým için kendisinden özür diledim birde basýn aracýlýðýyla özür diliyorum. Bir daha böyle olaylarýn yaþanmamasý en büyük temennim dedi. deðiþtirilmesi için giriþimde bulunuluyor. Ancak burda unutulan ve hata yapýlan en önemli konu ise raporun bir nüshasý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü nde ve Ýl Müdürlüðü nden sevk edilmeden ceza kuruluna yazý gönderilemeyeceði. Eðer, kendilerinin yasal prosedürü iþlettiklerini, bu giriþimle ilgili duyumlarýn kendilerinede geldiðini ancak kesinlikle mümkün olmadýðýný gerekenin yapýlacaðýný söylediklerini belirtti. Ceza Kurulu nun bu maçla ilgili olarak gerekli cezalarý vererek sonucunu resmi yazý ile kendilerine gönderdiðini belirten Eðer, sürecin yasal olarak hiç eksiksiz yerine getirildiðini belirtti. Amaç hasýl olmuþtur, hakeden gereken cezayý almýþtýr ve hepsinden önemliside orum olarak böyle bir ayýptan kurtulmuþuz. Konuya hassasiyeti ve hemen haberin çýktýðý gün sabah mesainin ilk saatinde gerekli evraklarý bizzat hazýrlayarak gerekli açýklamayý yapan Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e teþekkür ediyorum. Kampa gidemediði için ikinci yarý hazýrlýklarýný orum da sürdüren orumspor dün sabah Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda fartleks koþu akþam ise Nazmi Avluca da taktik çalýþma yaptý. igin ikinci yarý hazýrlýklarýný orum da sürdüren ve Lkampa gidemeyen orumspor dünüde çift antrenmanla geçirdi. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah koþu akþam ise aðýrlýk ve ardýndan taktiksel çalýþma yaptýlar. Ümit milli takým bölge karmasýna çaðrýlan Yasin Tüzün ile Muhammed Zahid ile birlikte durumlarýndaki belirsizlik devam eden Osman Bodur ve Erol dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým günün ilk antrenmanýný sabah saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptý. Deðiþik koþular denilen ve fartleks ismi verilen bu çalýþmanýn ardýndan lojmanda dinlenen orumspor ikinci çalýþmayý ise saat da Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Bu çalýþmada aðýrlýk toplarý ile yapýlan kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri ile baþladý ardýndan da yarý alanda taktiksel çalýþma ile devam etti. Bu çalýþma sýrasýnda defans oyuncularýna topun bulunduðu bölüme doðru kayma, forvet oyuncularýna ise toplu ve topsuz bölgelere hareketlenme gibi çalýþma yaptýran Teknik Heyet sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulundu. Yarý alanda yapýlan bu çalýþma sýrasýnda futbolculara uyarýlarda bulunan Teknik Heyet ikinci yarýya takýmýn hem fizik gücünü yukarý çekmeyi hemde taktiksel olarak yapýlan hatalarý asgariye indirerek baþlamanýn gayreti içinde. orumspor bugün saat da yapacaðý tek çalýþma ile ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürecek. Ali Uyar

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı