ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi?"

Transkript

1 Doian HAKTANIR YENiLENEBILiR EI\ERIi, KA zey KIBRIS ENERTi SORUNTJNU COZtinnr,EyEBiLiR Mi? Yrd. Dog. Dr. Dofan HAKIANIR (MASERAI" MInstD., MCEE, AEEIE) Yakrn Dolu 0nivenitesi, Miihendislik Faktiltesi, Elektrik Elektronik Bdliimti e-posta: 6zw Diinya tillrelei elehrik enerjisini bir sorun olarak gdrmektedirler Bu nedenle her iillce kendi gapnda bu tilr bir enerji arayy igerisine girmi$tir. Bu arayry Kbns'ta daha da bffi bir sorun anetmeldedir. Bu etaptan olmak iizere bu bildiri yenilenebilir enerji ile nakil metodlanwn Kuzey kbns Tiirk Omhuriyetindeki sorunu gtizilmleyip gdziimleyemiyece{i duntmuna bir bahs atfetmehedir Dinyanm lcihesellesne mevhumuna gegis yapna$a haarlanfi lt bu siireg igerisinde iilkelerin lcendic enerji politikalannu saptanmosr biiyiik bir tinem tasmahadtr L clrt$ Kuzey Krbns'm enerji sorunu ingiliz devrindeki "Evkafm Su Meselesine" diini$miigttir. ingiliz dewi gegti ama 'Olduydu', 'olacaktr' gibi beylik laflar hala daha giilrdemde. Krbns'taki'ytiksekbeylik uzmanlar' soruna el atfi; Tiirkiye'den uzrnanlar geldi, Geldi ama'evliya Qelebi'deyimiyle adam hala daha'ne rildii, ne de iyi oldu'[]. Kuzey Krbnstaki elektrik tiretimi de kesintilerle yoluna devam etti. Biiyle daha ne kadar devam etrnesi de bir'oturumda yedi finn deviren' ali-yiil-ala uznranlann eline kaldr. Aragtrrmanlar diinyadaki enerji kaynaklarrnda bulunan stoklann bir giin gelip son bulacalrnr iddia enmektedirler. Muhtelif aragtrmanlara gtire bu siire 2025 yrhnda son bulacahrr[2]. Bazrlan bu giiriiqten daha kdtiimserdirler. Onlara gtire diinyadaki yeraltr enerji kaynaklan 2020 ylmda hatta daha erken t0keneceklerdir[3]. $ekil I. Bu tahminleri yansrtmaktadu. Yeni yeraltr kaynaklannm bulunamamasr halinde mantrk senelerde hemfikir olmasa bile bu kaynaklannamiitenahi olmadrfm kabul etnektedir. Bu da buna bir gare aranmasrrun gereklililini ortaya glkanr. Bu 'qareler araygt' gtizleri yenilenebilen enedi alamna sevketnigtir. $u anda bilinen yenilenebilenenuji kaynaklan grineg enerjisinedayanmakadr. Kapsamr ise, metve cezir, 463

2 Yenilenebilir Enerji, Kuzay Kbrto Enerii gorununu Q1z\mleyebilir Mi?,iirgr, rsr gibi karvamlardf. Bunun yamnda biokiitle enerjisi de yer almaktadr. Haflrt pyiti biliir adamlan 'hydro' su enerjisini yenilenebilen enerji kaynaklarl araslna koymamaktadular. Son zamanlarda yine fiizyon denen atomun pargalanmastnm kargttt olan bir enerji tiiriiniin teminiizerinde olan gahgmalar da yofunlagm$tu. 5 a ac,, E t o 3 T Eo $ekil I - Yukandaki gekil, bu gekilde giistuilen yakrt miktarlann gosterildili orandalrnttti htliod. yeralh kaynaklaniln son bulacalr yrllan 96stermektedir Kuzey Krbns'rn, gerek co$afik, gerek ekonomik, q.r:kt-djwa iilkelerinin politikalan sonucu enedile ilgill sancrian goliduttu farkftdg' Co[rafik konumundan dtiirii Krbns' Batr iilkeleri ile Ooguda petrol iireten tlkeler arasmda bir kiiprii olugtunnaktadrr' Bu nedenle Yunanistan dahil, giiglfl iilkelerin glzlefi bu adanm iizerindedir' Gergi yunanistan'm emelleri'megjo idea'dogultusunda seyir etrnektedir, bu durum Kuzey Iftbns'rn dtinya ile iliqkisinlkesilmesine giiglii devletlerin isteli dolrultusundayeterli olnaktadrr. teknotolinin bu iki nokta arasrndaki mesafeyi krsaltacak bir buluqla ortaya grkmamasr halinde bu durum daha bir siire devam edecektir' Bu etkenleri gtiz iiniinde bulundunrsak Krbns'taki enerji sorununun gdztimii yine Tiirkiye'ye dayuotnonuao. Gergi Tiirkiye kendi giivenlifi agrsrndan Kuzey Krbns Tiirk C*,tn"tiy*i igin elinden gelen her tiirlii d stek ve yardrrry esireem3mek3, latta fazlasryle yerine getirmef iginbtiyiilugras vermektedir, Sunudaunutnamak gerekirki Ttirkiye'nin ig riy; ve ekonomik iunrm=u mevcut sonnu btffi tilgtide etkileinektedir' O halde ne yaprlmafu dwum nasrl gtiztimlenmelidir? Gerekli finansm temin edilmesi ve siyasal alnhkh'ekme'uunanlardan sarfi nazar edilmesi halinde Krbns'taki enerji sorununun gotii*ii nasrl gugekle9ebilir? Once bu hususta bir hyul olugturulman gerekir. Yalnrz olu$urulacak kurul i9 yapabilecek, politik 464

3 Do4an HAKTANIR amaglardan uzak olacak ve bilirkiqi sahibi olmasr gerekmektedir. Bu baganldrlrzaman yolun yanst katedilmig olur. Qtinkti krsrr dtingiiler buradan baglar. 2. K.K.T.C'NDnrd rlrrtnix BAKI$ ENERtlslNh't ot u$utuuna KISA BiR Krbns'ta elektrikiiretimi 1903 yrhnda, o ddnemde Osmanh imparatorlufu'nun kiractst olan Birlegik Kralhk kolonidaresinde merkez Lefkoqa'da baqlandr. Ancak bu tiretim devlet dairelerinelektrik saflanmastnt amaglamaktay&. Bunu Lefkoga Genel Hastanesi'nde kurulan ikinci bir jenerattirtakip etti. Buiireteq de sadece Haskneamaglan iein yaplhugtr. Krbns'ta halka diiniik elektik iiretimi ancak l9l 2 yrhndan sonra gergekleqti L4l. Adadaki elektrik enerjisi tiretimiki baghk altrnda ele almabilir: l yrh rincesi elektrik ihetimi yrh sonrasr elekhik iiretimi 1963 yh dncesi elektrik iiretimi Ada'ya gamil bir kapsam tagrmaktaydr. Bu ddnem, Osmanh imparatorlufu, BirlegikKralhkMiistemlekesi ve Krbns Cumhuriyeti devirlerine tekabiil etmektedir yrh sonr,lsr ise Kuzey Krbns Tiirk Cumhuriyetinin olugum d<ineminden bugiine kadar olan siireyi kapsamrna almaktadrr. 2, Yilr Oncesi Elektrik Enerjisi tiretimi I 912 ylmda bir grup Krbns'h iq adamr bir araya gelerek Limasol'da halka hitap edecek "Limasol Elektrik Iqrk $irketi' ismi altrnda ilk elektrik enerjisi iketimine bagladrlar. Bunu daha sonradan merkezi olan Lefkoga takip etti ve l9l3'te "Lefkoga Elektrik $irketi" kuruldu. Bu girketten sonradada bu yiinden herhangi bir ilerleme kaydedilmedili giittiliir, taki l922yilrna kadar. l9}zyindamagosa, Lamaka ve Baf Kasabalanna hitap edecek olan "Belediye Elektrik igletmeleri" kuruldu. Girne Belediyesi ise Girne'ye hitap edecek olan elektrik girketini 1927'de olugturdu. Bu tarihten sonra elektrih enerjisi kasabalann nehiyelerine dalrlmaya bagladr. Ancak bu da[rhmdan hig bir kiiy yararlanamadr, takt 1952 yrlrna kadar. Bu tarih ise nkrbns Etektrik idaresi" nin kurulug yrhdrr Ylh sonresr Elektrik Enerjisi 0retimi 1963 yrhnda Krbrrs'ta Tiirk-Rum olaylan patlak verdi. Bu olaylar nedeniyle Ttirkler ve Rumlar arasmda bir g0g baqladr. Rumlar, Rum ekalliyetinin gofunlukta bulundu$u bdlgelere, Tiirkler de, Tiirk ekalliyetinin ekseriyette oldu!'u biilgelere tagrndrlar. Bu ddnemde Ttirklerin toplandt$r brilgelere elektrik enerjisi verecek herhangi bir jeneratiir mevcut defildi ve elektik akrmrm eld etnek Rum ekalliyetinin insafina kalmrgtr. Onceleri bu husus iki toplum diye bir nen olmadrpr ancak bir "Krbrrs halkr"nm var oldufu propagandasrndan yola grkarak Tiirk brilgelerine elektik enajisi verilme$e devam edilecek 465

4 Yanilenebilir Enerji,Kuzey Kbne Enerji Sorununu Qdz\mleyebilir Mi? gibisinden bir imaj yaratrldr. Ancak Krbnsh Ttirk aragtrmacilar bunun biiyle olmadrlr Rum biilgelerine giden enerji kablolanmn Tiirk biilgelerinden gegtili igin bunu yapmak mecburiyetinde olduklannr ortaya koydular ta ki Rumlar kendi b<ilgelerinin kablolannr ayrsmlar. 1974'te Tiirhyehin garantiirliik hakkuu kullanarak gergeklegirdifi operasyonla, Rum tarafi enerji kablolannl ayrma iglemlerini daha da hrzlandrrdr, Tiirk biilgelerine zamanh zamansrz, sebepli veya sebepsiz, kasrth veya kasrtsz verilen elektrik enerjisinin srk srk kesintisi basgdsterdi. Bu durum gerek Tiirk iizel, gerekse tiizel kisileri ciddi tilqiide etkileme$e baqladr ve Tiirk biilgelerinde hiqiik kiiqtik jenerat0rler kurulmaya baplandr. Jenerattirlerin srlalarrrun diigiik olmasr gehir iglerinde birden fazla jeneratdr galtgttrmayt gerektiriyordu. Difer bir sorun da yeterince malzeme bulunmamasr pualel baflantrlannda senkonlannrn sa$lanabilmesi sorunuydu. Yaprlan yolun gahgmaluda I(KTC'delekhik sorunu giderilmeye gahprldr. Ancak yukanda belirtilenedenlerden dtiirti kahcr, uzun siireli bir enerji politikasr gizilmedi ve galtqmalar gtinti birlik kararlar igerisinde gergeklegtirildi. Bu husus aga$rda dercedilen Tablo I'de agrfa grkmaktadrr. KKTC Elektrik Kurumu'nun yayrmladrlt faaliyet raporundan elde edilen bilgilere gdre 1998 yrhnda kayrp enerji miktan 73,722,000kWs olarak gdsterilmektedir. Bu ise tablo I'de gdsterilen santrallann veriminine aqamada oldu$unu ortaya koymaktadu [5]. 3. KIBRIS'TAId ENERJi SORT]I\ru NEDIR? Once "Krbns'ta enerji sorunu var mr&r?" diye bir soru soraltm. Elu biiyle bir sorun varsa iincelikle bu sorunune oldufunu saptammilz gerekmektedir. KKTC'de madem ki elektrik akrmr siirekli olarak inkrtaa ulruyor demeki ortada bir sorun vardu, kantst btiyiik bir giiq kazamyor demektir. "Bu soru nedir?" diye bir soruyu cevaplandrmaya kalksak bunun kolay olmayaca[r karusma varmanm hig de zor olmayaca$rnr giirece[iz. Rumlann "Megalo idea" sr Ttirhin tepesinde birkrhg gibi durdukga siyasi bir istikann sallanmasma imkan ve olanak gdziiyle bakmak bir saflrktan dteye geqmez. Kaldr ki enerji sorunlannm en baernda devletlerin enerji politikalan gelmehedir. Bu hususta bir isktilaar olmamas halinde biiyle bir politika nasrl gizilebilir? Bunun yanrnda en dnemlisi yeraltr ve yertistti kaynaklann var olmasrna ba[hdr. Krbns'tas bu kaynaklardan herhangi birisi mevcut de$ildir. Tek kaynak giineg enerjisi ve ona dayah olarak kendini ri:z;gar, met ve cezir, rsr nitelilinde giisterur yenilenebilir enerji kaynaklandrr. Bir de EMOBILIM dergisinde ele aldrlrm, bazr bilim adamlanmnbunuyenilenebilirenedi kapsamrnm drytnda miitalaa ettikleri yakrt hiicreleridir[6]. Devletlerin enerji politikalan ana sorunlann drgrnda tutulursa ikinci iinemli sorun segilecek projelerin finansmanrdrr. KKTC hiikiimeti belli. Tagrma suyla de[irmen ddndiirmeye gahgrr. Bugiin Tiirkiye olmasa, maddi olanaklarrn btiytik iilgtistinii ku$rlamasa KKTC hiikiimetinine yapacag veya yapabileceli giiphe kaldrnr nitelilinde 466

5 Do4an HAKTANIK de[il, niifuzu higbir gey yapamayaca$ iizerinde teksif etmek gerekir. Uqiincii tinemli sorun ise yeterince kalifiye elemanlann bulunup bulunmamastdr. Giin gegmez ki elehrik kurumunun bir trafosu patlamasm, kalifiye elemanlan birer birer bir kazaya kurban gitrnesin. Bu durumda akla gelebilecek diigiince nereye teksif edilmelidir? Beceriye mi, beceriksizlile mi, yoksa olanaksrzl*lara m? ister siyasi, ister colrafi, ister maddi, isterse daha bagka nedenler olsun her iilkenin kendine gdre bir sorunu vardrr. Krbnsln enerji sorununa giiz attrfrmrzda yukanda konu edilen sorunlann hemen hemen hepsini debir andagiirmek miimktindiir. Hele buna bir de kigisel gririiglerin baskr unsuru olmasmr katarsak sorunune denli bir hal aldr[rm g6rmemek mtimkiin degildir. Belki de hig rinem tagrmayacak olan bu son sorun sorunlann en bagrnda geleni olasrdrr. 4. KIBRTS'TAKi nxnnrl SORIJT{UNA NASTL nin qozulr onnnlnrllinr Yukarrda belirtilen sorunlar kargnmda, herhangi bir do[al kayna[r olmayan, herhangi bir endiistrisi sahaslna daha el atamayan, siyasi giiglerin kol gezdili bir ortamda Kuzey Ktbnstaki enerji sorununa bir giiziim buknak gok giigtiir KKTC'ndeki Mevcut Sistemler: KI(TC'deki mevcut sistemlerin kuruluq tarihleri ve tiirleri giiyle tizetlenebilir: Tablo 1. L Dikmen TG20 30MW Gaz Tiirbini Dizel Teknecik TG20 30MW GazTiirbini Fuel-oil Teknecik TGl6 lsmw Gaz Ttirbini Fuel-oil Teknecik 60MW GazTiirbini Fuel-oil 1995 S.Teknecik 60MW GazTiirbini Fuel-oil 1996 Dikmen'deki jeneratdr uygunsuzluk nedeniyle gahgtrnlamryor ve salt acil hallere brrakrhyor. Geriye kalan jeneratdrler ise ihtiyaca karqrhk vermek igin hemen hemen siirekli olarak gahgtrnlmaktadrrlar. Bakrm ve idameyi saflayacak herhangibir kapasite mevcut defil. "Stand by" durumlara cevaz verecek yedekapasite de diiqtiniilmemektedir. Bu durumda herhangi bir anz anmdanza olan yerlerdelektik kesintisi ohnahadr. Bundan bagka bakrm ve idame hallerinde jeneratiir askryahnmakta ve yine elektrikesintisi zorunlululu hasrl olmaktadr. Mevcut sisteme katkrda bulunmak amaclyle, KKTC hiikiimeti "yap ve kullan" yapay formtilii altrnda 30MW birjeneratdr sistemini sonuglandrrmaya gahgmaktadrr. Yukandaki 467

6 I TMMOB 3 ENERJİ SEMPOZYUMU ARALIK MİLLİ KÜTÜPHANE ANKARA Yenilenebilir Enerji, Kuzey Kbne Enerji gorununu Qbzimleyebilir Mi? rakamlu incelenirseb6yle bir dawamgnhem idari agrdan, hemde soruna gdztim getirme agrsmdane derece guliing olup olmayacafr kendilifinden ortaya erk_q..fu meyanda yenilenebifir enerjinin yamnda konuyu aga$rdaki segenekleri de tinerilpbilecek giiztim lirimleri igerisinde miitalaa etmek ve bunlardan biri iizerinde karar krlmak kammca en ulgun yol olacakttr. l. Kablolula deniz altrndan Kuzey Krbrrs'a enuji getirmek. Proje masraflannm azalabihnesi agnmdan konu aym kanalla su sorununun da qdziimlenmesi ele almabilir' 2. TekneciKteki mevcut santrala aym cinsten ilaveler yaprlmast 3. Yenilenebilir enerjiden yararlanabilme yollannm araqttnlarak sorununbu yollarla giiztimlenmesi Bu yollar araqhnlrrken ileriye ddniik diigtincelerin de dikkate ahnmast gerekmektedir' $tiyle [i: Ktiresellegme yavag admlarla diinyayr sarmaktadu. Kuzey Krbns'm bu stireq igerisinde konumu ne olacaktn? Pek tabii ki bu durum ancak Ttirkiye ile gdziimlenebilir' Dolaysryle sorun Ttirkiyenin de sorunudur ve bu durumu o gergeve igerisinde miilahaza etmek gerekir Sorunu Deniz Aracrlrlryle $tizfrmlemek Yukarrda belirtilen birinci konu Kuzey Klbns'm gerek su gereksinimlerini giderme, gerekselektrik $omnunu g<izme agrsrndan uzun siire basrnda yer aldr' Ancak bugiine ladai Uu hususta kesin bir agrklama yaprlamadr veya yaprlmak istenmedi. Fakat hal ne olursa olsun bu iki sorun da gu anda pigmig kelle gibi srrrtrnaktadrr. $ekil 2 - yukandaki wkrl her ne kadar anzalr sistemi bulmak igin.gizilmigse de enerji nakli iqin de ggzel bir tirnektir. (Prof. F, Mamedov, 6. 6zerden). ingiltere Kuzey Denizi petolleri bulunmadan 6nce, sorununu bilyle bir proje ile Fransaidan elekrik enerjisi alarakgiiztimlemiqti. Dogru ahm (DC) eleknik enerjisi tagyan kablolar Mang Denizi'ni agarak iki tilke arasrndaki enerji ah$ veriqini sapladr. Fransa'dan alternatif akrm (AC) DC'ye gewiliyor, deniz altrndaki kablolarla enerji nakli yaprhyor ve ingiltere srnrlan igerisinde bu enedi DC'den AC'ye gevriliyor ve gebekeye veriliyor' 468

7 Do4an HAKIANIK $ekil 2'deki konu Elektrik Mtihendisleri Odasr'nm, Dolu Akdeniz Universitesi'nde dtizenledili "II. Enerji Kongresi" nde de ele altnmtg ve bu hususta taslaklar da hazulanmrgtr. Yukandaki qekil 2 bu kongrenin yayrmlanan bildiri kitabrnda yer akmghr[7], 43. Sorunu Mevcudu Takviye Etmek Suretiyle Qiiziimlemek ikinci konu da difer konular gibi giindeme gelmig ancak igin dzel sektdr yanr a[rr basmrg Teknecik'teki santrala ek olarak, <izel bir girket uzun vade ile santral kuracak ve santral verime gegti$i anda yahnm ticretleri ddeninceye kadar tiiketiciye sataca$r birim bagma olan ticreti kendisi tayin edecek. Bu siire on yrl igerisine srfdrrrlacak. Kurulacak jeneratiir Dizel'e dayah 30MW olacak ve stizde KKTC'deki enerji sonrnuna griziim getirecek. Btiyle giiziim diye ortaya atrlan kigisel be[eni ve giinii birlik dawanqlarla nereye gidilecefi merak konusudur. Bu hususta e$er bir takviye sdz konusu ise bunun gergekten bilir kigiler tanfndan ele almmasr btirokatlarrn masasl baglnda kuar mercii olmamasr kanrmca gok daha elverigli sonuglar getirebilir Bakrplan Yenilenebilir Enerjiye Teksif Ehek Ugiincti konu yenilenebilir enerji kaynaklandrr. Bu konuda riizgar enerjisile ilgili olarak bazr tizel girketler ara$trma yapmr$, aragtrma verileri gizli tutulmuq ve bu kaynaktan yararlarulmasr "uygun defildir" raporu ile bu g<iriig uykuya yatrllml$tr. Kuzey Krbrrs'taki Meteoroloji Dairesi'nden yaprlan agrklamaya gdre onlann yaptlklan incelemelerde Kuzey Krbns'taiizgu enerjisinden yararlanmak igin yerel iklim gartlarr gok uygundur. EMO, Krbns tarafindan diizenlenen bir konferansta Danimarka'dan gelen bir uzmamn anlattrklan Meteoroloji Dairesi'nin verilerini do!rulamaktadr. Bundan bagka EMO Krbns\n diizenledifi "Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Kongresi'hde bu husus yine vurgulanmrqtrdsl. Bu da bize yenilenebilir enerji kaynaklanmn bir altematif olabilecegini ortaya koymahadrr. Yenilenebilir enerji kaynaklannm tercih edilmesi halinde ortaya sorunlar grkacalr iizerinde olan savlu, grin gegtikge dev adrmlarla ilerleyen teknolojiye grilge di.igiirmektedir. Denilebilir ki bu savlarr yapmak artrk ga[rn gerisinde kalmaktadrr. Mevcut veriler rgrfrnda Giineg enerjisinin bol bulundu$u Kuzey Krbrrs'taki enerji sorununun gdziimii proje masraflan gok olsa da yenilenebilir enerjiye dayandnlmamasr igin higbir neden yoktur. Yine iki farkh yaprya sahip enerji iiretiminden dolayr ortaya grkacak teknik sorunlann giderilememesi igin de ortada bir neden yoktur. s. Kt'RESELLE$ME ve ENERTI pol,itlkasr Teknolojide ileri adrm atan iilkeler Ktireselleqmeyi amaglamaktadrlar. Bu konuda geri kalmrq tilkeler de ezihniglikkorkusuylayabuparalelde karar almrglar, ya da ayncahkh olarak kendi politikalanm gizmiqlerdir. ingiltere, Kanada ve Amerika [9], stratejilerini 469

8 IM M 0 ts El eklrik Mth en dislen 0 d a st goktan gizmiglerdir. Tayland bile bu husustaki kaderini belirlemip ve bu politikasrm intemette yayrmlamrgtrr [10]. Tiirkiyenin de bu hususta cesur adtmlar atarak enerji politikasrm belirlemesinin zamam gelmigtir. 6. SONUQ yukanda ele alman hususlardan anlaqrlaca[r gibi I(KTC'de ciddi surette bir enerji sorunu mevcuttur. Bu sorun qok yiinliidih. Sorun Tiirkiye'nin enerji politikasrna kadar uzanmaktadr. Bu durumda Tiirkiyenin kahcr bir enerji politikasml ortaya koymast gerekmektedir. Diinyayr saran kiireselleqme mevhumu bu politikayr biiyiik iilqiide itkileyece[i muhakkaktrr, Ama hal ne olursa olsun bir enerji politikasrmn gizilmesi gerekrnehedir. 7. KAYNAKqA I. Evliya Qelebi Seyahatnamesi Ktilliyatrndan 2. Open University (1989). "Living with Technology", Resources, (s.37), ISBN Open Universify (1989), "Living with Technology", Resources, (s.7), ISBN http :// e s?opendocumen - History of Electricity in Cyprus. 2' 10' krb-tek, (1998). " Yrllan Faaliyet Raporu", KKTC Elektrik Kurumu, Lefkoga, (s.13) 6. Haktamr, D., (2001). "Hava Kirlenmesini Onleyebilecek Yenilenebilir Enerjilerle YakrtHticreleri", Emo Bilim, Cilt l, Sayt l, (A$ustos 2001), (s'5-10), EMO Krbrrs. 7. Mamedog F ve ozerdem, 0. ltff;. "Petrol ve Gaz Boru Hatlannda Elektronik Anza Kontrolu Yapan Mobil system", 1997,II. Enerji Kongresi, (s.58). EMO Krbrrs. 8. Alrung, M., (2000). "Kuzey Krbns Ttrk cumhuriyeti'ndeki Riizgar Enerji Potansiyeli'nin incelenmesi", Yenilenebilir Enerji Kaynaklarr Kongresi, (s.22-35). EMOKtbns. 9. Regency, H., (199?). "What Should be the Role of Government in Restructuring The Elektric Power Industry: A Technology Policy Perspective", 1997 IEEE-USA Technology Policy symposium. ( 10. National Energy Policy Office (1999). "Privatisation and Liberalisation of Energy Sector in Thailand" ftttpllwww.nepo. go.tlldoclidp-07-priv29mar99.html)' 470

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

AVRASYA BORUHATLARI, ENERJi CUVTNIiGi ve TIJRKiYE

AVRASYA BORUHATLARI, ENERJi CUVTNIiGi ve TIJRKiYE Necder PAMiK AVRASYA BORUHATLARI, ENERJi CUVTNIiGi ve TIJRKiYE rtirkive Enerji t';;n;tfl::ilhfffi- Qarrema Grubu GirigiFosil Kaynaklann Onemi Fosil kaynaklar, bugiin oldugu gibi, iiniimiizdeki on yrllarda

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA

rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA FtKEGiTiMVAKFI 1967 2012 f. No: 1264 SULEYMAN DEMIREL TI.IIVBNSjTN S i rp parurrpsi obrenrtgt ISPARTA Ttirk Efiitim Vakfl, 45 yrldrr maddi destele ihtiyacr olan baqanh tifrencilere yurtigi ve vererek Tiirk

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

ve tngfikler voxtrn n

ve tngfikler voxtrn n lur an SERDENG EeIi, H ari c e ERDi ELEKTRIK PiYASASI KAIYUIIT]NTJN ELEKTRiK ENERJiSi SEKTORT'NE Nrrir.,rNi ve tngfikler voxtrn n DEGERLENDIRI,MEsi Dr. Turen SERDEXCDfTI Hazine Miisteeart* lama Genel Mtidiirii

Detaylı

Sayr :23859870 Konu : Diinya Ruh Salllr GiiLnii

Sayr :23859870 Konu : Diinya Ruh Salllr GiiLnii + t9 T.C. SAGLIKBAKANLIGI Ttirkiye Halk Salhlr Kurumu Bagkanhgr T.c s.{duk BAtiANLIdI. TESK RUB sadlloi PROORAML{A] DAIR! BASKANLIdT. TITSK RUH sadudl PRoGRAMLART DAlnx BA'(ANLIdI EVRAK Ah.!!tl 04,r0,2013

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

ÖZGÜR CEMAL ÖZERDEM Yakın Doğu Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü, KKTC oozerdem@neu.edu.tr

ÖZGÜR CEMAL ÖZERDEM Yakın Doğu Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü, KKTC oozerdem@neu.edu.tr YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDEKİ KULLANILABİLİRLİĞİ ve TÜRKİYE DEN DENİZALTI KABLOSU İLE ENERJİ NAKLİNİN İRDELENMESİ ÖZGÜR CEMAL ÖZERDEM Yakın Doğu Üniversitesi, Elektrik

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit

Kiiresel Krrzde. Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL. Qeviren: Burcu Hitit Kiiresel Krrzde Dr$ Ticaret ve Istihdam MARION JANSEN ERIK VON UEXKULL Qeviren: Burcu Hitit KURESEL KRizDE Dr$ TIcARET ve IST HDAM Genel Yoyrn Nu.: l5l ISBN: 978-605- 457 9-1 9-8 l. Bosrm, Aoustos 20]2

Detaylı

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"

:FC:S. ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik :FC:S $/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI LERI SeNOilXaet Isran s u l.-al(safray gu e esl I1IE T*ADE UNION OF fubtic TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs HASEKi cd. FASEKi CD, FIASFK SULTA.}.I MAH OZKAYA

Detaylı

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn

Strateji ve Internet. 6zet. MrcuaBr- E. Ponrnn Strateji ve Internet MrcuaBr- E. Ponrnn 6zet irurerruer igir.riru qox snvronorucusu, hem nokta-comlar hem de yerlegik girketler, rekabeti ne kadar iyi strateji regetesi varsa hemen hemen hepsini ihlal

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

itgi 1a; yazrnrz ve eki "Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli" Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ;

itgi 1a; yazrnrz ve eki Hafizhga Y<jnelik Ytiz Yatrh Kur'an Kursu Projesi Igbirlifi Protokolli Vakfimrzca delerlendirilmiq olup ; TURKIYE DIYANET VAKFI GENEL MERKEZI s'y'oizo.pksrb22.4- Kon Glafizhk Proj esi Igbirlifi Protokolii. T.C. DIYANET i greni BA$KANLTGT (ESitim Hizmetleri Genel Mridiirliipiine) ANKARA ii,ci : a) 26.12.2012tarihve

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

cinig patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR

cinig patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR patent HAKL,ARTNTN KoRUNI\{AsINA it igxin I{AI{UN HUXmUWOE I{ARARNAYInXiN 6. I\{ADnnSi qerqe\re Siwnn PATENT rrnnilemnw CEK KONUVE BULUSLAR Ar. Giin Miljgan TLt'nq YUCEL" - An GAn Serdar KALE"* cinig Patentin

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

ilil JlillllllilullLLll

ilil JlillllllilullLLll ilil JlillllllilullLLll TARiH HAIILiNALCIK RONFSANS AVRUPASI TURKiYE,NN SATI MEDN.TiYETiYLN OZONTN5TT,TT S{JRECi Halil inalcrk @ rtlmivr, iq nenrest rutriin YeYrNuett' zorr - Sertifika No: 11213 uoi:ron

Detaylı

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns"*n rdrr" Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii)

i- Kamp Katrhm Talimatr (4 sayfa) 1f6:[sru3 i ns*n rdrr Savr :579556851 73 oegnru: A Plam ,5au_e IU( F,..VALiLIGINE (Il Safhk Mridurlugii) T.C. SAGLIK BAKANLIGI Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirhi[il IGI Ri GENEI- NIUDURLUcU - urr,a.-c6xcnlna E,ciriN,l vt ninr.r,nvn rn'sisr,rni, yarov.q,. TERMAL K-{pLrcALARr islr. inlnesi 06.04.2013 20:36-57955685/813.01.01/16060

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

KIB-TEK ELEKTRİK ŞEBEKESİ GELİŞİMİ. Hazırlayanlar: Kulderen CANSELEN - Vehit SUPHİ

KIB-TEK ELEKTRİK ŞEBEKESİ GELİŞİMİ. Hazırlayanlar: Kulderen CANSELEN - Vehit SUPHİ 54 Hazırlayanlar: Kulderen CANSELEN - Vehit SUPHİ 1. Önsöz Bu yazı, KKTC elektrik şebekesinin sürekli artan enerji ihtiyacı ile birlikte geçmişten günümüze nasıl bir gelişim izlediği ile ilgili bir yazıdır.

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi

Yrd. Dog. Dr. Ahmet $AIIINKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi Iletiqim Faktiltesi Mamura letisim Dersisi, Sav:9, Ocak 1995 Marnnra Joumal of Commuiications, Number:9, January 1995 FM RADYO STtJDYO V YAYN HiZMTLRi Yrd. Dog. Dr. Ahmet $ANKAYA MARMARAUNiVgNSiTgSi letiqim Faktiltesi Konvansyonel

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn

Bir televizyon kuruluqu, programlannrn Marmara itetieim TELEViZYON YAYINcII-tGiun ALTERNATIF TEKNOLOJI:MMDS.* Dog,Dr. Ahmet $A,[ITI{KA:YA,' * :M,tl,, lleritirn.fittirresi Bir televizyon kuruluqu, programlannrn igerili, kaplama alanr ve lisans

Detaylı

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA

TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK. Aytiil Ay$e CBNGiZ-. por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Turkish Journal of Police Studies Vol: TRAFiK POLiSLERi ARASINDA MESLEKSBL STRESiN KAYNAKLARI VE SONUQLARI: ESKi$EHiR TRAFiK por-,is nciriu MERKEziNoB nin ARA$TTRMA Occupational Stress Sources and It's

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000.

Şekil.1 - Dünyanın Teknik RÜZGAR POTANSİYEL Dağılımı. [ Dünya Toplamı 53,000 TWh / yıl ] 10.600 10.600 5.400 4.800 4.600 3.000 3.000. DÜNYA DA RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAK POTANSİYELİ [ Derleyen - Dr.Atillâ AKALIN ] 1. Dünya da Rüzgar Potansiyeli Bu çalışma içinde yer almamasına rağmen, Rüzgar potansiyeli tespitinde, teknolojik - tarihsel

Detaylı

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt (!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt JONT seconsructon is*.+ee Enstriimanl'nrn Belirli Lotlarr Uriin Adr: SGMA@ High Performance (HP) MBT Non-Keel Punch Diz Enstnimanr FSCA-Referansr : 1 0320981 9-QRB Aksivon

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da

r.q.trr-ir oennvrnsi PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Temmuz 20i0 tarihinde Yalova'da CIEPO 6. ARADONEM SEMPOZ\'UMU I4-T7 NISAN 2011 U$AK PRoF. ixa.rcx raninqir.ici'nix r.q.trr-ir oennvrnsi A. Teyfur ERDOGDU. Girig prof. inalcrk, gegen sene, 27-28 Te"mmuz 20i0 tarihinde Yalova'da yaprlan

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii

'i :,.rii i. ';! i..i. *l;; ii TURKiyE vaktflar BANKAST r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAHViTTERiNiN HALKA ARzTNA iritkin SERMAYE piyasast KURUTU TARAFTNDAN 08.07.2013 TARiHiNDE ONAYLANAN izahnamesinde MEYDANA GETEN DEGiSiKLiKLER Madde

Detaylı

ENDUsrRiyEt, Untlm,nnix TASARTM pnonr,bmi olarak nnrnri olgusu YA DA uta$im ARAQLARIMIZ VE ALI$KANLIKLARIIVtrZ

ENDUsrRiyEt, Untlm,nnix TASARTM pnonr,bmi olarak nnrnri olgusu YA DA uta$im ARAQLARIMIZ VE ALI$KANLIKLARIIVtrZ A. Can AaCAN ENDUsrRiyEt, Untlm,nnix TASARTM pnonr,bmi olarak nnrnri olgusu YA DA uta$im ARAQLARIMIZ VE ALI$KANLIKLARIIVtrZ Yrd. Doq. Dr. e. ceu 0zcell izmir Yiiksek Teknoloii Enstitiisii 6znr Enerjinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l

SORUNLARI SOZUM ONERTLERT I. RAPORU r F.'LAZTG'TM. 1[l -;lr- 3l F.'LAZTG'TM SORUNLARI I H r l aa.aa aa o o SOZUM ONERTLERT I RAPORU r h Avukat. Aziz DLNQ Yegildere Sok. Qizmeciler Ig Merkezi Kat:7 Tel 2128288 Fax'.231 51 30 Cep: 0 532 235 53 45 Harput V.D. 298 OO0

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

usok 0 serom ik Sayfa No: 2 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

irixci orrirum TARTT9MALART

irixci orrirum TARTT9MALART ikinci Otur um 1 art,pm al ar t irixci orrirum TARTT9MALART 23 kasrm 1999 Oturum Baqkam - Emin KORAMAZ BA$KAIII - Tiitkiye IlEnerji Sempozyumu'nun ikinci oturumunu aglyorum. Ben Emin Koramaz, Makine Miihendisleri

Detaylı

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;t"rid;,t* ut.brt-ffi:

Ogretim Elemam ogr. ctir. irrer roprunco-a;;.u ffiij;trid;,t* ut.brt-ffi: BATr KARADENiz UxlvnRslrnr,nn niru,igi ngiriu-odnnrtu qalrgma GRUBU TOpLANTT rut^q.nagr TOPLAIVTI r.q,rihi Z 24/09/2009 TOPLAI\TI NO : 1 TOPLANTI YERI : Sakarya Universitesi Kampus otet vlp Toplantr Salonu

Detaylı

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5

$m##$,#** ryi. KASlMzor6 Sayr:5 D B t$ricaret II ULT ENI KASlMzor6 Sayr:5 BATUGMDENL rrxrvun n nxs o6 ricnrrr aulrrruioh. * $m##$,#** Kalhnmoda Y er el Ortot tnrz B, q II E N EE E -H :'.: * BULTENoE KULLANTLAN veniler zoro eylur- AytNA

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau

FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau FERD I r,.nt ASiCORTASINDA nizixo \IE runx ticannt M ir,n por,iqe GENEL $ARTI..ARI rryarrnca FERD I r'aza sicortasr rnnninau Ar. Giir. irem ARAL* cini$ Ferdi kaza sigortasr, sigorta hukukunun dtirt ana

Detaylı

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868 TTURKKIZIIAII r 868 runr KtztLAYl PENDIK I. TANIML.dR: llu madde tarif edil.en sozlesme ve ekleri 1.1.!' Tt'nk Krzrlayf',JKuzey MarunarcBcilge K 1.2." Fjrmal', sdzlegmede istenilen iglerin yaprl sciz konusu

Detaylı

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU KIBTEK Teknecik Elektrik Santrali Buhar Türbinleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kalite Güvence Sistemi-2 (KGS-2) referans metotları ile TÜRKAK a akredite

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l$$mler, leasing, sigorta, ticari kredi kartlarr gibi temel iiriin ve hizmetler sunulmaktadrr.,. "r..'j:--.;.:-:.,r tanrmlanml$trr.

l$$mler, leasing, sigorta, ticari kredi kartlarr gibi temel iiriin ve hizmetler sunulmaktadrr.,. r..'j:--.;.:-:.,r tanrmlanml$trr. TURKivE HALK BANKAST A.$.,NiN BoNo ve/v'f,ya TAHviLLf,RiNiN HALKA ARZINA ili$kin SERMAvE piyasr KURULU TARATINDAN os.oo.zotl rmih ve l7l555 sayr ir-r ox.lvlex.tx inneqqr nir,ci ooruu.lnrnda MEvDANA GELEN

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

guvenc de kullanrlmaya baqlanmasl an- Tiirk Hava Kuvvetgeliqmeleri yakrndan rrlmaya baqlanmrqtrr. Ses altr si.i-

guvenc de kullanrlmaya baqlanmasl an- Tiirk Hava Kuvvetgeliqmeleri yakrndan rrlmaya baqlanmrqtrr. Ses altr si.i- 0 G guvenc klerin 1010 yrhnda iinlii bir Tiirk bilgini olan Ismail CEVI{ERi'nin Almanlar tarafindan ueurulmastna ra$men, jet uqaklannln savag- uqma denemesiyle baqlayan Ttirklerin havacrhk seriiveni, larda

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATt"aRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI-

tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATtaRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI- tunx HUKUKUNDA A\ruJr{ATt"aRrN TABI or,nugu REKI,AMYASAdI- Prof. Dn Selguk OZTEK** Ashnda avukatlann tabi oldu[u, daha do$rusu tabi krhndrfl reklam yasalr konusunda sdylenecek pek fazla qey bulunmamaktadrr.

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı