Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I

2 SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM KÝTABI ISBN Birinci Baský Baský Yýlý: 2009 Baský ve Cilt Köseleciler Magic Digital Center Osmangazi / BURSA Kapak Tasarým Nejla AKGÜN Not: Bu kitapta yer alan konuþma metinlerinin içeriði ile ilgili sorumluluklar yazarlarýn kendilerine aittir. II

3 SUNUÞ Deðerli katýlýmcýlar, Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Tabip Odasý nýn birlikte düzenlediði Saðlýk Reformlarýnýn Saðlýk Yönetimine Etkileri sempozyumunu Kasým 2009 tarihleri arasýnda Bursa da gerçekleþtiriyoruz. Sempozyum kapsamýnda düzenlediðimiz Sahada neler oluyor? baþlýklý atölye çalýþmasýnda; sahada çalýþan halk saðlýðý uzmanlarý ile akademisyenler ve Türk Tabipleri Birliði Halk Saðlýðý Kolu nu buluþturarak saðlýkta dönüþümü ve hizmeti, yürütücülerin yorumlarýyla dinleme ve paylaþým ortamý yaratma þansýmýz olacak. Atölye çalýþmasýnýn ardýndan iki gün boyunca da; Neoliberal saðlýk reformlarýnýn, yönetsel beklentileri, saðlýk yönetimi temel ilkelerine etkileri ve SARS, kuþ gribi, domuz gribi, Kýrým-Kongo kanamalý ateþi gibi güncel saðlýk sorunlarý olgu örnekleri ile iliþkisi incelenecek. Türkiye özelinde saðlýk yöneticilerinin yetiþtirilmesi ve saðlýk yönetim anlayýþý ve deðiþiklikleri ile yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlý olarak tartýþýlacak. Sempozyum davetli konuþmacý metinleri ile sözel bildirilerden oluþan sempozyum kitabýnýn alanýnda büyük bir eksikliði gidereceðini düþünüyoruz. Sempozyuma bilimsel katkýlarýndan dolayý tüm katýlýmcýlara, sempozyumun gerçekleþmesi için bizi destekleyen Uludað Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayýn Mete Cengiz e, Nilüfer Belediyesi Baþkaný Sayýn Mustafa Bozbey e ve Bursa Tabip Odasý Baþkaný Dr. Sayýn Bülent Aslanhan a sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Prof. Dr. A. Hamdi AYTEKÝN UÜTF Halk Saðlýðý AD ve Sempozyum Baþkaný III

4 ÝÇÝNDEKÝLER DANIÞMA KURULU VI DÜZENLEME KURULU VI BÝLÝMSEL PROGRAM VII DAVETLÝ KONUÞMACI METÝNLERÝ 224 VE SAÐLIK YONETÝMÝ A. HAMDÝ AYTEKÝN TÜRKÝYE DE SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SOSYALLEÞTÝRÝLMESÝ UYGULAMALARININ ÝLK DÖNEMÝNDE YÖNETÝM ( ) BASARILI OLDU MU? AYÞE AKIN SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SOSYALLEÞTÝRÝLMESÝNDE 1980 SONRASI YÖNETÝM ANLAYIÞI ZAFER ÖZTEK DPT BEÞ YILLIK KALKINMA PLANLARI VE SAÐLIK HÝZMETLERÝ MEHMET ZENCÝR NEOLÝBERAL SAÐLIK REFORMLARINDAN PLANLAMA NASIL ETKÝLENDÝ? ERHAN ESER SAÐLIK YONETÝMÝNÝN TEMEL ÝLKELERÝ NEOLÝBERAL SAÐLIK REFORMLARINDAN NASIL ETKÝLENDÝ? ÖRGUTLENME BOYUTU MUZAFFER ESKÝOCAK BÝR MARUZÝYET ÖYKÜSÜ: SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK EMEKGÜCÜNE ETKÝLERÝ HAKAN TÜZÜN SAÐLIK ALANINDA NEOLÝBERAL POLÝTÝKALAR YÖNETÝM FONKSÝYONLARINDAN MOTÝVASYONU NASIL ETKÝLEDÝ? MELTEM ÇÝÇEKLÝOÐLU NEOLÝBERAL POLÝTÝKALAR VE ENTEGRASYON ÞAFAK TANER GÜRSOY NEOLÝBERAL SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YONETÝMÝNDE DENETLEME UZERÝNE ETKÝSÝ BÜLENT KILIÇ SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YONETÝMÝNÝN BÝR AYAÐI OLAN BUTCELEMEYE ETKÝSÝ: DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE SAÐLIÐIN FÝNANSMANI NASIL DEÐÝSTÝ? GAMZE VAROL SARAÇOÐLU SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM ÜN NERESÝNDEYÝZ? BUNDAN SONRA, BÝZÝ NELER BEKLÝYOR? ATA SOYER SAÐLIKTA DÖNÜÞÜMÜN II. VE III. BASAMAÐA ETKÝLERÝ MELÝKÞAH ERTEM NEOLÝBERAL POLÝTÝKALARIN GÖLGESÝNDE SARS FERRUH NÝYAZÝ AYOÐLU KUÞ GRÝBÝ ADNAN SERPEN NEOLÝBERALÝM VE DOMUZ GRÝBÝ CAVÝT IÞIK YAVUZ TOPLUM SAÐLIÐI YÖNÜYLE KIRIM KONGO KANAMALI ATESÝ Ö. FARUK TEKBAÞ IV

5 SU KÝRLÝLÝÐÝ ÇAÐATAY GULER SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI VE YENÝDOÐAN ÖLÜMLERÝ SELÇUK ATALAY BÝR HASTANE YANGINININ BÝZE ÖÐRETTÝKLERÝ YA DA ÖÐRETEMEDÝKLERÝ! BÜLENT ASLANHAN SAÐLIK YÖNETÝCÝLERÝNÝN YETÝÞTÝRÝLMESÝ: TÜRKÝYE DE SAÐLIK YÖNETÝMÝ ALANINDAKÝ EÐÝTÝM KURUMLARI VE PROGRAMLARI NECATÝ DEDEOÐLU TÜRKÝYE DE SAÐLIK YÖNETÝMÝ ALANINDA KARÞILAÞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ SEFER AYCAN SAÐLIK HÝZMETLERÝNDE PERFORMANS DEÐERLENDÝRME SORUNU TÜRKÝYE'DE TOPLUM SAÐLIÐI HÝZMETLERÝNÝ DEÐERLENDÝRECEK YÖNTEMLER GELÝÞTÝRÝLEBÝLMÝÞ MÝDÝR? DENÝZ AKGÜN SÖZEL BÝLDÝRÝLER SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI VE ADLÝ TIP HÝZMETLERÝ NÝLAY ETÝLER, BAÞAR ÇOLAK TÜRKÝYE DE ÝLLERDE BEBEK ÖLÜM HIZI NE KADAR DOÐRU HESAPLANABÝLÝYOR? BURSA DAN BÝR ÇALIÞMA KAYIHAN PALA, ALPASLAN TÜRKKAN, HARÝKA GERÇEK AÝLE HEKÝMLÝÐÝ MODELÝNE GEÇÝÞ SÜRECÝNDE BULAÞICI HASTALIKLARIN BÝLDÝRÝMÝ VE AÞILAMA HÝZMETLERÝ HAKAN TÜZÜN, ONUR HAMZAOÐLU, NÝLAY ETÝLER, ÇÝÐDEM ÇAÐLAYAN, CAVÝT IÞIK YAVUZ 215 YAZAR ÝNDEKSÝ V

6 DANIÞMA KURULU Uzm.Dr. Ata SOYER Doç.Dr. Emel ÝRGÝL Prof.Dr. Feride Aksu TANIK Prof.Dr. Ferit KOÇOÐLU Prof.Dr. A.Hamdi AYTEKÝN Doç.Dr. Kayýhan PALA Doç.Dr. Mehmet ZENCÝR Doç.Dr. Muzaffer ESKÝOCAK Yrd.Doç.Dr. Nalan AKIÞ Prof.Dr. Necati DEDEOÐLU Prof.Dr. Necla Tugay AYTEKÝN Prof.Dr. Onur HAMZAOÐLU Prof.Dr. Zafer ÖZTEK DÜZENLEME KURULU Hande OCAKOÐLU (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Harika GERÇEK (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Hülya GÜVEN (Nilüfer Belediyesi) Ýlknur VATAN (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Mehmet GÜLAY (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Meriç Arzu UTKU (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Mustafa DEMÝRÖZ (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Necla AKGÜN (Nilüfer Belediyesi) Özlem KÝZEK ÖZÇAY (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Özlem ÖZKUMÝT (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Pelin ÞAVLI (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Saliha DÜLGER (Bursa Tabip Odasý) Seyithan BÝNGÖL (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Þebnem TUNA (Nilüfer Belediyesi) Þeref TUZCU (Bursa Tabip Odasý) Tekin Ulaþ KARATEPE (Uludað Ünv.Týp Fak.Halk Saðlýðý AD) Yýldýz KONCA (Bursa Tabip Odasý) SEMPOZYUM BAÞKANI Prof. Dr. A. Hamdi AYTEKÝN SEMPOZYUM SEKRETERÝ Uzm. Dr. Alpaslan TÜRKKAN VI

7 VII Kasým 2009 Bursa

8 VIII Kasým 2009 Bursa

9 IX Kasým 2009 Bursa

10 DAVETLÝ KONUÞMACI METÝNLERÝ 1

11 224 VE SAÐLIK YÖNETÝMÝ A. Hamdi AYTEKÝN* * Prof. Dr., Uludað Üniversitesi Halk Saðlýðý AD. Saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesi hakkýnda kanun günü kabul edildi ve tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Geçici 1. maddeye göre, Klavuz Bölge de uygulamaya tarihinde baþlanmasýna ve en geç tarihinden itibaren kademeli olarak teþmile baþlanýr hükmüyle de tüm yurtta uygulamaya konuldu. Kanun; amaç bölümünde saðlýðý, açýkça bir insan hakký olarak görüyor ve 1961 Anayasasý gereði bunun bir Devlet görevi olduðundan hareket ediyordu. Bu kanunla birlikte ülkemizde yeni bir dönem açýlýyor ve saðlýk hizmetinin vatandaþlarla buluþabilmesi için yeni bir model yürürlüðe konuyordu. Daha önceki Hükümet Tabipliði, Saðlýk Merkezi Tabipliði benzeri örgütlenmeler kaldýrýlýyor ve hizmeti talep eden e hizmet sunma yerine, saðlam, hasta, risk altýndaki herkese saðlýk hizmeti sunan bir örgüt modeli öngörülüyordu. Hizmet sunma birimi olarak kabul edilen saðlýk ocaklarý; nüfus yapýsý, yerleþim yerinin coðrafi özellikleri göz önüne alýnarak nüfusa bir birim olarak kabul edildi. Türkiye de ilk defa bir bakanlýða baðlý hizmet birimleri, ilçe bütünlüðü dikkate alýnmadan, ulaþým ve coðrafi þartlar hesaba katýlarak oluþturuldu. Bunun sonucu olarak seyrek de olsa bir saðlýk ocaðý bölgesine ana ilçenin dýþýndaki ilçelerin köyleri de girmiþ oldu. Böylece ilçe idarelerinin sýnýrlarý, saðlýk ocaklarý için deðiþtirildi ve ilçe yöneticisi kaymakamlarýn eski dönemde olduðu gibi saðlýk ocaðý hekimlerinin amiri olmalarý da ortadan kalktý. Özellikle bu husus epey gürültü çýkardýysa da 1980 lerin ortalarýna kadar yürürlükte kaldý. Ancak bu süre içinde sýk sýk eleþtiri konusu yapýldý. Bu dönemde saðlýk ocaðý hekimleri, saðlýk müdürlüðüne o da Valiye baðlý olarak görev yaptýlar. Bu çalýþma biçimine göre, saðlýk ocaðý personeli ocak merkezince oturup hasta beklemek yerine kendi bölgelerinde kapý kapý dolaþýp, sadece hastalara deðil, risk altýndaki insanlara da saðlýk hizmeti sunuyordu. Saðlýk Ocaðýnýn kýrsal alandaki bir alt ünitesi olan Saðlýk evlerinde çalýþan köy ebeleri kiþi barýndýran köy ya da köyler topluluðunda bu görevi sürdürüyordu. Saðlýk Ocaðý bölgesindeki saðlýkla ilgili her türlü istatistiki bilgi düzenli olarak toplanýyor ve saðlýk Müdürlüðü aracýlýðý ile Saðlýk Bakanlýðýna gönderiliyordu. O güne kadar özellikle saðlýk istatistikleri açýsýndan, nüfusun %65 inin yaþadýðý kýrsal alanlardan böyle bir bilgi akýþý söz konusu deðildi. Toplanan bu bilgilerin saðlýk hizmetinin gidiþini deðerlendirmekte ve hizmet modeline gerekli müdahalelerin yapýlmasýndaki önemi yadsýnamaz. Özellikle kýrsal alandaki hastalýklar ve bebek ölümleri açýsýndan çok kýymetli verilerin toplanmasýnda sistem büyük yardýmcý olmuþtur. Ayrýca bazý saðlýk sorunlarý için (sýtma, verem, lepra, trahom, sifilis) uygulanan dikey hizmet modeli terk edilerek, saðlýk ocaðý çalýþmalarý içinde entegre bir hizmet modeline geçiliyordu. Saðlýk Ocaðý çalýþmalarý bu istatistik bildirimlerin dýþýnda Saðlýk Müdürlükleri ve Saðlýk Baþkanlýklarýnca da sýký bir þekilde denetleniyordu. Ýl merkezlerinde bulunan hastanelerdeki ve Saðlýk Müdürlüklerindeki uzmanlar, zaman zaman saðlýk ocaklarýna, denetleme ve hizmet içi eðitim amacýyla ziyaretler düzenliyorlar ve Saðlýk Ocaðý hekimleri baþta olmak üzere tüm personelin hizmet içi eðitimini gerçekleþtiriyorlardý. Hizmetin finansmaný ise; yasaya göre vatandaþlarýn ödedikleri prim ve Devlet bütçesinden karþýlanacaktý. Ancak prim toplanmasýna hiçbir zaman gidilmedi. Ayrýca hizmetten yararlananlardan alýnacak katký paylarý da hastanelerde bile alýnmadý. Böyle bir uygulama saðlýk ocaklarýnda hiç yapýlmadý. Pratikte, saðlýk hizmetlerinin tümü ücretsiz sunuldu. 2

12 224 sayýlý kanuna göre M.S.B na göre baðlý olanlar hariç tüm kamu kuruluþlarýnýn saðlýk hizmetlerinin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan görüleceði hükmü olmasýna karþýlýk bu hiçbir zaman uygulamaya girmedi. Özellikle o günkü SSK saðlýk kuruluþlarý varlýklarýný arttýrarak sürdürdü. Kanunun uygulanmasýyla birlikte; 1963, 1969 tarihinde bazý maddelerinde deðiþikler yapýlmakla birlikte ana yapý korundu. Özlük haklarý açýsýndan bu kanun o tarihe kadar ülkede pek benzeri olmayan uygulamalar getirdi. Bunlarýn en baþýnda Devlet memuru haklarýna sahip ama mukavele li personel çalýþtýrmaya olanak saðlamasý gelmektedir. Böyle bir uygulama o zamana kadar saðlýk hizmetlerinde çalýþan personel için söz konusu olmamýþtýr. Kanuna göre; sosyalleþtirilmiþ bölgelerde çalýþacak saðlýk personeli, Saðlýk Bakanlýðý ile en az 1 en çok 3 yýllýk sözleþme imzalamak zorundaydý. Bunun nedeni daha çok saðlýk personeline yapýlacak fazla ödemelerin önünü açmaktý. Sözleþme imzalayan personel, tam gün çalýþmayý kabul ediyor ve atandýðý yerde, istifa etse bile bir yýl serbest çalýþmasý yasaklanýyordu. Saðlýk personeline, ana maaþlarý dýþýnda, o güne kadar alýþýk olunmayan bazý ödemeler yapýlýyordu. Görevin aðýrlýðý, çalýþtýklarý bölgede yaþanan yoksunluklar (mahrumiyet), gezici (seyyar) hizmet ödenekleri gibi ödeneklerle bir hekimin aldýðý ücret nerede ise kaymakamýn aldýðý ücretin iki katýna ulaþmakta idi. Bu ödeme modelinin en önemli yaný çalýþýlan yere göre oluþturulmasý idi. Örneðin Elazýð Merkez saðlýk ocaðýnda çalýþan bir hekim esas maaþýna ek olarak 600TL. yoksunluk, 300TL seyyar hizmet ödeneði alýrken Palu / Arýcak Saðlýk ocaðýndan bu ödenekleri 1200TL ve 900TL olarak ödeniyordu. Devlete ait hastanelerde çalýþan uzmanlara da ayrýca uzmanlýk ödeneði verilmekteydi. O gün için ücretlerin çok iyi olduðu varsayýlabilir, ancak özellikle uzman hekimler tam gün çalýþmayý bir türlü kabul edemediler. Uzun tartýþmalarýn sonunda 1969 da uzmanlar için tam gün çalýþma zorunluluðu kaldýrýldý. Saðlýk ocaðý hekimleri için ise devam etti. Özlük haklarý yönetmeliklerle düzenleniyor ve böylece sýk sýk ve kolayca deðiþtiriliyor, arttýrýlýyordu. Zaman içinde bu deðiþiklikler yavaþlamaya ve ücretlerdeki yükseklik törpülenmeye baþlandý. Sonuçta saðlýk ocaðý hekimlerinin aldýklarý ücretler diðer hekimlerle aþaðý yukarý eþitlendi ve hizmetin ücret cazibesi kalmadý. Saðlýk Bakanlýðý, sosyalleþtirmede çalýþacak personelin ve týp öðrencilerinin yetiþtirilmesi için eðitim araþtýrma bölgeleri kurulmasýný da desteklemiþ ve alt yapýlarýný oluþturmuþtur de Etimesgut ta, 1965 de Ýzmir Torbalý da, 1966 da Ankara Abidinpaþa da, 1969 da Ýstanbul/Þiþli ve Bakýrköy de 1969 Erzurum/Pasinler de Üniversitelerin yönetiminde Eðitim ve Araþtýrma bölgelerinin kuruluþ ve personel desteðinde bulunmuþtur. Ancak ilerleyen yýllarda Bakanlýk bu bölgelere desteðini çekmiþ, hatta önemli bir kýsmýnda üniversiteler ile iliþkisini kesmiþtir. Sonuç olarak 224 sayýlý kanun hem yönetim anlayýþý hem hizmet modeli hem de personel özlük haklarý açýsýndan zamanýnýn en ilerisi düzenlemelerinden biridir. Ancak, iyi baþlayan bu uygulama giderek tökezlemiþ 1980 lerden sonra da resmen olmasa bile fiilen ölüme terk edilmiþtir. 3

13 TÜRKÝYE DE SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SOSYALLEÞTÝRÝLMESÝ UYGULAMALARININ ÝLK DÖNEMÝNDE YÖNETÝM ( ) BAÞARILI OLDU MU? Ayþe AKIN* * Prof. Dr., Baþkent Üniversitesi Halk Saðlýðý AD Öðretim Üyesi ve Kadýn Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2009 Ankara Türkiye deki saðlýk sisteminin her basamaðýnda çok uzun yýllar hizmet vermiþ bir hekim olarak bu yazýnýn baþlýðýný 2 yönden deðerlendirmeyi planladým; Birincisi resmi yazýlý bilgiler, ikincisi ise benim bizzat içinde bulunduðum ve yaþayarak baþarý ya da baþarýsýzlýðýný bizzat izleyebildiðim yönler. Cumhuriyetin kuruluþundan sonra saðlýk alanýnda pek çok geliþmeler kaydedilmiþ olmakla beraber bazý nedenlerle saðlýk hizmetlerinin bütün vatandaþlara eþit bir surette saðlanamadýðý ve özellikle köylere kadar götürülemediði, koruyucu saðlýk hizmetlerinin istenilen þekilde geliþtirilemediði bir gerçektir. Ülke saðlýðýný geniþ ölçüde tehdit eden sýtma, trahom frengi, lepra ve verem gibi hastalýklarla savaþ için özel olarak kurulan ekipler, dikey örgütlenmenin bir parçasý olarak sadece ilgili olduklarý konularda hizmet götürmüþler, kapsamlý bir koruyucu saðlýk hizmetlerinin o dönemde nüfus çoðunluðunun yaþadýðý köysel bölgelere ulaþtýrýlmasý mümkün olmamýþtýr. Tedavi edici saðlýk hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasý için yapýlan çalýþmalar da il ve ilçe düzeylerinin ötesine geçememiþtir (1). Ülkede yaþayan herkesin koruyucu ve tedavi edici hizmetlerden yararlanmasý için 1947 ve daha sonra 1954 yýllarýnda yapýlmak istenen uygulamalarda istenilen baþarýya ulaþamamýþ ve uygulamalar genellikle ilçe düzeyinden öteye gidememiþtir. Sonuç olarak, ülkedeki bebek ve anne ölümleri, sýtma, trahom, frengi, lepra ve Tbc haricindeki bulaþýcý hastalýklara baðlý ölümler ayný hýzda devam etmiþtir yýlýndan itibaren planlý döneme girildiðinde; saðlýk hizmetlerinin, özellikle koruyucu yönüne aðýrlýk verilerek, hizmetin, nüfus çoðunluðunun bulunduðu kýrsal bölgelere götürülmesi ile toplumun saðlýk düzeyinin yükseltilebileceði noktasýndan hareketle son derece olumlu bir adým atýlmýþtýr. Atýlan bu adým ile ülkede yaþayan herkesin saðlýk hizmetlerinden eþit olarak yararlanmasý amacýyla ; tüm saðlýk hizmetleri, gün ve 224 sayýlý Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Hakkýnda Kanun ile sosyalleþtirilmiþtir. Ayný yýl içinde kabul edilen 1961 Anayasasýnýn getirmiþ olduðu sosyal güvenlik ve saðlýk hakký ile ilgili maddelerle 224 sayýlý yasanýn anlam ve kapsamý daha da garantilenmiþtir. Bu kanunda hizmetlerin kapsamý, veriliþ biçimi tanýmlanmýþ olup hizmetin yürütülmesi için Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý (SSYB) Merkezinde, ilgili çalýþmalarý planlamak, yürütmek, denetlemek ve Bakanlýðýn diðer Daireleri ile iþbirliði yapmak amacýyla 1962 yýlýnda Sosyalleþtirme Dairesi Baþkanlýðý kurulmuþtur. Saðlýk hizmetlerinin Sosyalleþtirildiði illerde hizmet, belirli bir plan ve program çerçevesinde ele alýnmaktadýr. Bu ilin saðlýk kuruluþu valinin yönetiminde bir bütündür (2,3). Hizmetin yürütülmesinde temel birim saðlýk ocaðý ve ona baðlý saðlýk evleridir : Saðlýk Ocaðý (SO): 5-10 bin nüfusa koruyucu ve tedavi edici saðlýk hizmetlerinin, bütünleþmiþ bir þekilde hekimin baþkanlýðýnda, hemþire, ebe, saðlýk memuru, týbbi sekreter, þoför ve hizmetliden oluþan bir ekiple, halk saðlýðý bilim ve sanatýnýn ýþýðý altýnda yürütüldüðü týbbi ve sosyal bir kuruluþtur. Kendisine baðlý olan saðlýk evleri ile birlikte; ana-çocuk saðlýðý, aile planlamasý, bulaþýcý hastalýklarla mücadele, saðlýk eðitimi, erken taný, evde ve ayakta tedavi, ilk yardým, okul saðlýðý, adli hekimlik, çevre saðlýðý, esnaf denetimi, gýda kontrolü, toplum kalkýnmasýna destek hizmetleri ve bu hizmetlere iliþkin ofis iþleri, gezi ve denetim, hizmet içi eðitim, laboratuar iþleri, ilaç daðýtýmý, kayýtlar gibi yönetsel hizmetler verilmektedir. 4

14 Saðlýk Evi (SE): 2500 kiþilik köy gruplarý için kurulan saðlýk evi hizmetin uç ünitesidir ve bir köy ebesi tarafýndan yönetilir. Saðlýk Ocaðýna baðlý olup, SO personeli ile birlikte polivalan saðlýk hizmeti sunar. Bu sistemde SO ve SE dýþýnda: Grup Hastaneleri, Bölge Hastaneleri ve laboratuarlarý, saðlýk personeli yetiþtiren eðitim ve öðretim kuruluþlarý vb. ve hepsinin baðlý olduðu Saðlýk ve Sosyal Yardým Müdürlüðü bulunmaktadýr. Bilindiði gibi 1980 lerden sonra SSYB ve Saðlýk Sosyal Yardým Müdürlüðünün görev kapsamýndaki Sosyal Hizmetler devredildiðinden bu kuruluþlarýn isimleri de Saðlýk Bakanlýðý (SB) ve Saðlýk Müdürlüðü olmuþtur. Saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirildiði bölgelerdeki hizmetin nasýl ve kimler tarafýndan yürütüleceði, neler yapýlacaðý yönetmelik ve yönergelerle saptanmýþtýr. Bu sistemde sevk zinciri oluþturulmuþ olup, acil durumlar hariç ilk baþvuru yeri daima SO dýr ve gerekli durumlarda üst basamaklara buradan sevk formu ile kiþi sevk edilir. Sosyalleþtirme planý bütün ülkeye kademeli bir þekilde uygulanarak saðlýk hizmetlerinin hangi bölgede ne zaman sosyalleþtirileceði, SSYB teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararý ile saptanmýþtýr. Kabul edilen ilk 15 yýllýk plana göre bu hizmetin uygulanmasýna, ülkenin saðlýk hizmetlerinden en az yararlanmýþ olan bölgelerine öncelik verilerek baþlanacaktý. Böylece ilk pilot uygulama 19 SO ve 35 SE olarak Muþ ilinde 1 Aðustos 1963 yýlýnda baþlatýldý. Muþ ilinden sonra, 1964 yýlýnda Aðrý, Bitlis, Hakkari, Kars, Van, 1965 de Diyarbakýr, Erzincan, Erzurum, Mardin, Siirt, Þ.Urfa, 1967 de Adýyaman, Bingöl, Elazýð, Malatya, Tunceli, 1968 de Artvin, Giresun, Rize, Trabzon, 1969 da Maraþ, Edirne ve 1970 de Nevþehir ili sosyalizasyon kapsamýna alýnmýþtýr. Ayrýca, 1964 de Ankara Etimesgut, 1967 de Ankara Abidinpaþa ve 1968 de Ýzmir Selçuk Torbalý ve diðerleri, 1975 de Ankara-Çubuk Eðitim ve Araþtýrma Bölgeleri hizmete girmiþtir yýlýnda baþlayan sosyalleþtirme uygulamasý 1983 yýlý sonunda bütün ülkeye yayýlmýþ böylece hükümet tabipliði sistemi resmen sona ermiþtir yýlýnda yayýnlanan Saðlýk Hizmetlerinde 50 Yýl kitabýnda sosyalizasyon programý için þöyle denilmektedir: Toplumumuzun saðlýk seviyesinin yükseltilmesinde büyük bir adým olan sosyalizasyon programý; saðlýk hizmetlerinin tek elde toplanmasýnýn gecikmesi, buna baðlý olarak tüm ülkeyi kapsayan bir saðlýk personeli ücret politikasýnýn uygulanmamasý ve sosyalizasyon bölgelerinin maddi yönden çekiciliðini kaybetmesi nedenleriyle yavaþlama ortamýna girmiþtir. Saðlýk hizmetlerinden tüm vatandaþlarýn eþit þekilde yararlanmasýný saðlamak amacýyla seçilen bu sistemin büyük bir ihtiyacý karþýladýðý ve getirdiði faydalar açýktýr. Bu müspet yönleri yanýnda bir takým uygulama güçlükleri her yeni sistemde olduðu gibi bu sistemde de ortaya çýkmýþtýr. Bu güçlükler sistemin yetersiz, faydasýz, külfetinin yüklü olmasý nedeniyle tümden reddine deðil, aksine koordinasyon eksikliði, programsýzlýk gibi uygulama aksaklýklarýnýn düzeltilmesi ile sistemin geliþtirilmesi ve en iyi uygulama yolunun bulunmasý gerekliliðini göstermektedir. Ýleriyi gören bir düþünceyle uygulamasýna giriþilen bu hizmet 10 yýllýk bir devre geçirmiþtir. Ümit verici sonuçlarý yanýnda aksamalarý ve eksiklikleri mevcuttur. Sorunlarý tespit edilerek çözümlendikçe daha olumlu sonuçlarýn alýnacaðý þüphesizdir (1). 5

15 Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Hakkýnda Kanun un ilkeleri: Kapsayýcý ve sürekli hizmet; Entegre hizmet; Öncelikli hizmet; Baþvurmayanlara da hizmet; Kademeli hizmet; Katýlýmlý hizmet; Nüfusa göre hizmet; Ekip hizmeti; Planlý hizmet; Deðerlendirilen hizmet; Esnek model (2) de Muþ ta baþlatýlan sosyalleþtirmenin 1977 de tüm ülkeye yaygýnlaþtýrýlmasý planlanmýþtý. Oysa kaðýt üzerinde Türkiye ye genellenmesi ancak 1983 yýlý sonunda gerçekleþtirilebilmiþtir Döneminde Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Uygulamalarý Baþarýya ulaþtý mý? Bu sorunun yanýtýný hem EVET Baþarýlý oldu hem de, Daha baþarýlý olabilirdi olarak verebiliriz. Neye göre Evet Baþarýlý oldu diyebiliyoruz? Bunun için hem bu dönemdeki hem de onu izleyen dönemde, günümüze kadar olan Türkiye nin saðlýk göstergelerinin trendine bakmalýyýz. Kuþkusuz bu göstergelerin iyileþmesinde ülkedeki diðer geliþmelerin de katkýsý olmuþtur. Ancak unutulmamasý gereken ve tam olarak kavranamayan saðlýkta dönüþüm giriþimleri 2004 yýlýnda baþlatýlana dek, Türkiye de 1963 yýlýndan beri uygulanan saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirildiði sistemdir. Düz mantýkla bile, eðer bu sistem saðlýk hizmetlerinin temel amacý olan toplumun saðlýk düzeyini yükseltmede etkili olmasa idi, göstergelerin trendinde farklý bir eðilim görmemiz gerekirdi. Örnekler verilecek olursa: Türkiye de Bebek Ölüm Hýzý, 1963 yýlý için bin canlý doðumda 208 iken grafikte de görüleceði üzere yýllar içinde sürekli bir düþüþ göstererek 1983 de bin CD da 96 ya düþmüþ ve en son 2008 yýlý için ise bin canlý doðumda 18 olarak bildirilmektedir (Þekil 1),(3,13). Þekil 1: Türkiye de Yýllara Göre Bebek Ölüm Hýzlarý Benzer þekilde, 1960 larda 100 bin canlý doðumda 250 ler civarýnda olduðu bilinen Anne Ölümleri yine yýllar içinde sürekli bir düþüþ göstermiþ olup en son 2005 yýlýnda yapýlan Ulusal Anne Ölümleri Araþtýrmasýna göre gebeliðe baðlý ölümler 38 olarak tespit edilmiþtir (Þekil 2), (13-17). 6

16 Þekil 2: Türkiye de Yýllara Göre Gebeliðe Baðlý Ölümler Koruyucu saðlýk hizmetlerinin en önemlilerinden olan aile planlamasý (AP) hizmetleri ise, bilindiði gibi Türkiye de, saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesini izleyen yýllarda yasallaþmýþ (1965) ve uygulamaya konulan, köylere kadar götürülen bu hizmet modeli ile yýllar içinde kontraseptif yöntem kullanýmý giderek artmýþtýr. Bunun sonucu olarak Türkiye de Toplam Doðurganlýk hýzý yýllarý arasýnda bir kadýn için 6.1 iken yýllar içinde giderek azalmýþ olup arasý 4.6 ve günümüzde de 2.1 e kadar düþmüþtür (Grafik 3),(5,13). Þekil 3: Türkiye de Yýllara Göre Aile Planlamasý Uygulamalarý Yine Yýllara göre Türkiye deki Kaba Doðum KDH), Kaba Ölüm (KÖH) ve Nüfus Artýþ (NAH) Hýzlarý incelendiðinde, yýllarý arasýnda binde 43.2 olan KDH, yýllarý arasýnda binde 30 a düþmüþ olup 2000 li yýllar için binde 19 olarak hesaplanmaktadýr. KÖH da dönemi için binde 16.4 iken, arasý 10 a 2000 li yýllar için de 6 a düþmüþtür (Þekil 4),(5,13). 7

17 Þekil 4: Türkiye de Yýllara Göre Ölüm, Doðum ve Nüfus Artýþ Hýzlarý Saðlýkta bütün bu sözü edilen geliþmelerin meydana geldiði dönemde Türkiye de uygulanmakta olan saðlýk sistemindeki hizmet modeli, esaslarý saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesi yasasýnda belirlenmiþ olan modeldir ve bu olumlu sonuçlar bütün eksikliklerine raðmen bu hizmet modeli ile baþarýlmýþtýr. Ülke genelindeki örnekleri, ayný yasa temelinde oluþturulan Eðitim Araþtýrma Bölgeleri nin sonuçlarý ile de zenginleþtirebiliriz. Örneðin; 1964 yýlýnda kurulmuþ olan ve benim de 1967 ve sonrasýnda 2 yýl Ergazi SO Hekimliðini yaptýðým Etimesgut Saðlýk Eðitim ve Araþtýrma (SAE) Bölgesinden, ya da daha sonraki yýllarda ayný ilkelerle kurduðumuz, benim Hastane Baþhekimi olarak 15 yýl çalýþtýðým 2 yýl kadar da Saðlýk Grup Baþkaný da olduðum Çubuk Eðitim ve Araþtýrma Bölgesindeki yönetimden, alýnan mesafelerden, elde edilen olumlu sonuçlardaki etkili faktörlerden söz etmek yerinde olur. Belki de, bu bölgelerdeki yönetimdeki baþarýyý, bütün bu baþarýya raðmen bu bölgelerin neden yýkýlýp-yok edildiðini Türkiye ile de kýyaslayarak irdelersek, dile getirmeye çalýþýlan konu çok daha iyi anlaþýlabilir. Her iki bölge de pek çok yönü ile Türkiye nin diðer bölgelerinden farklý deðildi. Ancak, 2 önemli farký vardý. O da bütün eðitim araþtýrma bölgelerinde olduðu gibi, mevcut mevzuatý tam olarak uygulayan liyakatli yöneticiler vardý ve hizmet veren bütün personelin niteliði o hizmete uygundu. Hizmetler sürekli deðerlendirilerek mevzuatýn dýþýna çýkmaksýzýn gereken deðiþiklikler yapýlýyor, baþarý ya da baþarýsýzlýklar ölçütlerle izleniyordu. Etimesgut SEA Bölgesindeki uygulamalarýn bazý sonuçlarý: 1967 yýlýnda binde 10,3 olan Kaba Ölüm Hýzý (KÖH) 1980 yýlýnda binde 6,4 e düþmüþtür. Ayný yýllar için Bebek Ölüm Hýzý (BÖH) bin canlý doðumda 142 den 70,7 e düþmüþ. Daha sonraki yýllarda ise bin canlý doðumda 30 lara dek gerilemiþtir. 0-4 yaþ orantýlý ölüm oraný arasýnda, yüzde 30 dan 32,6 a düþmüþtür. Sözü edilen yýllar arasýnda Toplam Doðurganlýk Hýzý (TDH) 4,9 dan, 3 e düþmüþ, Genel Doðurganlýk Hýzý (GDH) (15-44 yaþ bin kadýnda) 169 dan 107 e, Kaba Doðum Hýzý (KDH) binde 35 den 27,3 e düþmüþtür. Bölgedeki AP hizmetleri de çok baþarýlý olmuþ ve yöntem kullanma 1967 yýlýnda %50 iken 1980 de %63 e çýkmýþ, korunmayanlar ise %50 den %37 e düþmüþ, ileriki yýllarda etkili yöntem kullanma prevalansý daha hýzlý artmýþtýr (6-8,12). 8

18 Sosyalleþtirilmiþ Saðlýk Hizmetleri Modeli nin uygulandýðý Çubuk SAE Bölgesinde yýllarý arasýnda alýnan sonuçlardan örnekler verilecek olursa; KÖH, binde 10,9 dan 1980 de 8,3 e, daha sonraki yýllarda ise 4 e düþmüþtür. BÖH, bin CD da 159 dan önce 100 lere düþmüþ, 1989 da ise bin CD da 31 olmuþtur. Anne ölümlerinin 15 yýllýk süredeki analizi ise ilk 5 yýllýk sürede yüz bin CD da 300, ikinci 5 yýllýk sürede 70 e düþmüþ, üçüncü beþ yýllýk dönemde ise bu hýz sýfýr olmuþtur. Çünkü uygulanan bu modelle evde doðumlar %85 den %15 e düþmüþ, riskli gebeliklerin önlenmesinde en etkili yol olan AP hizmetlerinde modern yöntem kullanýlmasý %8 den %75 e çýkmýþtýr. Bütün bunlarla baðlantýlý olarak KDH, GDH ve TDH larýnda önemli-belirgin düþüþler meydana gelmiþtir (9-11). Her iki bölgede de birinci basamak saðlýk hizmetleri, iþleyen bir sevk sistemi ile 2. basamakta EA Hastaneleri ile desteklenilmiþtir. Özetle; Gerek Etimesgut gerekse Çubuk SAE Bölgelerinde uygulanan sosyalleþtirilmiþ saðlýk hizmetleri modeli ile Türkiye nin olanaklarýndan çok da farklý olmayan imkanlarla son derece baþarýlý olmuþtur, buradaki kilit faktör gerek grup baþkanlýðý, hastane yönetimi ve gerekse saðlýk ocaklarý düzeyindeki baþarýlý yönetim dir. Yukarýda, Döneminde Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirilmesi Uygulamalarý Baþarýya ulaþtý mý? Sorusunun ikinci yanýtýnýn Daha baþarýlý olabilirdi olabileceði belirtilmiþti. Acaba burada yani tam baþarýlý olamamasýnda etkili olan faktörler nelerdi, bunlarý özetleyecek olursak: (1 4) Bu yasa ve uygulama planlarý üst düzeyde iyi niyetli ve bilimsel düþünen kiþilerce hazýrlanmýþtý, Bazý olmayan koþullar ve personel niteliklerine göre görevler öngörülmüþtü. Örneðin Saðlýk Ocaðý hekimi, týp fakültelerinden kendisinden beklenen görevlere uygun mezun edilmiyordu, ebeyi denetleme görevi verilen ya da 154 sayýlý yönergede belirtildiði gibi bu görevin beklendiði halk saðlýðý hemþiresi niteliðinde bir hemþire SO da mevcut deðildi, Saðlýk Politikalarýnda deðiþkenlik, istikrarsýzlýk mevcuttu ve politik kaygýlarla populist politikalar sýk gündeme geliyordu. Yeterli ve sürekli politik kararlýlýðýn olmamasý ve politik baskýlar, Saðlýk yöneticilerinin liyakat esasýna göre atanmamasý, atamalarda politik baský ve tercihlerin her dönemde varolmasý, Sosyalleþtirmede saðlýk personeli için baþlangýçta varolan ücret avantajýnýn giderek yok olmasý, Baþlangýçta verilen alt yapý desteðinin giderek azaltýlmasý hatta verilmemesi, Uygulamalarýn, ülkedeki üretim iliþkileri ile çeliþir hale gelmesi, Pazar ekonomisinin giderek hakim olduðu ve her þeyin kar için yapýldýðý bir ortamda sadece bir hizmet sektörünün, salt bireyin ve toplumun yararýný amaçlayan giriþimlerinin tüm sosyo ekonomik yapýya karþýn baþarýya ulaþmasý olasý deðildi. Saðlýk yöneticiliðinin (Saðlýk Müdürü, Müsteþar, Genel Müdürlük vb) politik bir makam olarak görülmesi, yönetim kapasitesinin yetersizliði, Bakanlýk Merkez ve Uç birimlerinde, düplikasyonlar, iletiþimsizlik ve koordinasyonsuzluðun varolmasý, Diðer kurumlarýn saðlýk kuruluþlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý'na devredilememesi, Kent tipi saðlýk ocaklarý modelinin oluþturulmamasý, Tedavi hizmetlerine verilen aðýrlýk ve sevk zincirinin iþletilememesi, Toplum katýlýmýnýn saðlanamamasý. 9

19 Bu belirtilen faktörlerin üstesinden gelinebildiði durumlarda uygulamalar baþarýlý olmaktaydý. Bu baðlamda saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirildiði ilk yýllara ait bazý gözlemlerimi özetleyecek olursam; Yýl 1965, Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinden mezun oldum, sýnýfýmýz 300 kiþi idi ve Hijyen okumuþtum! Saðlýk Ocaðý ya da sahada verilecek saðlýk hizmeti ile ilgili hiç fikrim yoktu, bununla ilgili bir bilgi de almamýþtýk. Burslu okuduðum için zorunlu hizmetim vardý; Ankara ya SSYB na tayin için gittiðimde Personel Genel Müdürü, gayet katý bir sesle, sosyalleþtirme bölgesine gideceksin dedi. Erzurum Çat a gitmeden aldýðým yegane yönlendirme buydu. Hatta yaþam koþullarýný sorma gafletinde bulunduðumda yanýt gider kendin görürsün oldu. Erzurum o yýl sosyalleþmeye geçmiþti ve ben görevi hükümet tabibinden devraldým ve 2 yýl hizmet verdiðim, 23 bin nüfus 40 köyü olan ve 3 Saðlýk Ocaðýndan sorumlu olduðum Çat ta, bütün acemiliðime raðmen bu bilgimle deðerlendirdiðimde baþarýlý bir hizmet verdiðimi düþünüyorum. Böyle düþünmemin nedeni ise benim iyi niyet ve özverili çalýþmalarým deðildi, Erzurum daki saðlýk hizmetleri, daha sonra Halk Saðlýðý doçenti olan Dr. Ýrfan Özer tarafýndan yönetiliyordu, o zaman anladým ki il düzeyinde saðlýk müdürünün niteliði, yönetim becerisi saðlýk hizmetlerinin baþarýsýnda kilit olaydý. Saðlýk Müdürü iyi yönettiði vakit ildeki bütün ekibi yönlendirebiliyor, düzenli hizmet içi eðitimlerle bütün ekibin bilgi ve becerisini artýrabiliyor, böylece saðlýk ocaðý hekimi ve ekibi kendini sahipli, destekli hissedip özverili bir þekilde çalýþabiliyor. O dönemde yöneticiler sadece il düzeyinde liyakatli deðillerdi, Bakanlýk Merkezinde de ayný nitelikte yöneticiler mevcuttu. Hatýrlanacaðý gibi hepimizin Hocasý Prof. Dr. Nusret Fiþek Müsteþar, Dr. Abdurrahman Soyarslaný, Sosyalleþtirme Dairesi Baþkaný idi ve bu yöneticiler Erzurum a ve Çat a bile ziyarete geldiler yani Merkezdeki yönetimle, periferin çok yakýn bir baðý vardý. O yýllarda hizmetlerin oturmasýnda bu faktörlerin rolü çok fazla olmuþtur. Diðer bir örnek; yýl 1967 H.Ü. Toplum Hekimliði Bölümünde ihtisas yaparken, 2 yýl süreyle yaptýðým Ergazi saðlýk ocaðý hekimliði, burada hekim olarak saha deneyimim vardý. Eðitimimiz içinde neyi nasýl yapmamýz gerektiðini öðreniyorduk bizi destekleyen eðiten rehberlik yapan hocalarýmýz vardý (N. Fiþek, C. Baþkök gibi) ve Etimesgut SEA Bölgesi düzeyinde, daha önce Van Saðlýk Müdürü olan Dr. Doðan Benli gibi bir grup baþkanýmýz vardý. Yani, yine iyi bir yöneticinin varlýðýnda bir ekip içindeydik. Bu kez iþin içinde bilimsel yaklaþýmlar da olduðu için yukarýda bazý göstergelerinden söz ettiðim gibi yaptýklarýmýzý deðerlendirebiliyorduk. Benzer þekilde yine yukarýda sözü edildiði gibi, 1975 yýlýnda baþlattýðýmýz Çubuk SEA Bölgesindeki baþarýlý çalýþmalarda etkili olan faktörler; Bölge her düzeyde, deneyimli yöneticiler tarafýndan yönetiliyordu, bütçe anlamýnda mevcut kaynaklar Türkiye nin kaynaklarýndan daha farklý deðildi ancak her türlü kaynak iyi yönetiliyordu. O dönemde Dr. N. Eren, Dr. Y. Öztürk niteliðindeki Saðlýk Grup Baþkanlarýnýn varlýðý kuþkusuz hizmetlerin baþarýsýnda kilit faktörlerden olmuþtur. Saðlýk Hizmetlerin Sosyalleþtirilme Modelinin, baþarý ile uygulandýðý bu bölgeler uzun yýllar, Türkiye ye hekim ve hekim olmayan saðlýk personelinin yetiþtirilmesinde eðitim alaný olarak da hizmet vermiþtir. Bunun yaný sýra politikacýlara, karar vericilere bu hizmet modelinin doðru-etkiliuygun bir model olduðunun kanýtý olarak, savunuculuk amacý ile sürekli gündeme gelmiþtir. Bütün bu süreçte bu modeli yürüten bizlerin fark edemediði bir husus vardý; Dünyada 1980 lerden sonra baþlayan neo liberal politikalarýn rüzgarý hýzla Türkiye ye doðru ilerliyordu ve bu politikalarýn ön gördüðü Küreselleþme olgusu, bu yazý kapsamýnda tanýmladýðýmýz, saðlýðý bir insan hakký olarak gören saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesi sistemi, saðlýðý alýnan, satýlan meta olarak gören bakýþ açýsýna göre ortadan kaldýrýlmasý gereken bir sistemdi. Günümüzde hiçbir ön deðerlendirilmesi yapýlmaksýzýn, gözü kapalý bir biçimde Dünya Bankasýndan alýnan kredilerle yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlan, saðlýkta dönüþüm programý, saðlýk hizmetlerinin sosyalleþtirilmesi sisteminin hiçbir bilimsel temeli olmaksýzýn baþarýsýzlýðýný bahane ederek yok edilmesinde temel faktör olmuþtur. 10

20 Sonuç olarak, Saðlýk Hizmetlerinin Sosyalleþtirildiði hizmet modeli, ilk uygulanmaya baþlandýðý 1963 yýlýndan 1980 yýlýna dek yukarýda belirtilen bazý eksiklerine raðmen baþarýlý olmuþtur lerden sonra bu modele sürekli hücum edilmesinin temel nedeni ise küreselleþmenin bir parçasý olan saðlýðýn özelleþtirilmesi uygulamalarýna gerekçe yaratmaktýr. KAYNAKLAR: 1. Saðlýk Hizmetlerinde 50 yýl: Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý Saðlýk Propagandasý ve Týbbi Ýstatistik Genel Müdürlüðü, yayýn no:422, s: , Ayyýldýz matbaasý AÞ., Ankara Öztek, Z., Eren, N., Saðlýk Yönetimi ; Halk Saðlýðý Temel Bilgiler içinde, s: , Ed.: Güler Ç., Akýn L., Hacettepe Üniversitesi Yayýnlarý, Ankara, Fiþek, N., H., Halk Saðlýðýna Giriþ ; Hacettepe Üniversitesi-Dünya Saðlýk Örgütü Hizmet Araþtýrma ve Araþtýrmacý Yetiþtirme Merkezi Yayýný, No:2, Çað Matbaasý Ankara, Akdur, R., Türkiye de saðlýk Örgütlenmesinin geliþimi Toplum ve Hekim, sayý:28, s: 36-43, Ýstanbul, Akýn, A., Emergence of the Family Planning Program in Turkey, The Global Family Planning Revolution, Three Decades of Population Policies and Programs kitabý içerisinde, s , Ed. Robinson, W. C., Ross, J. A., The World Bank, Washington DC, Etimesgut Saðlýk Bölgesinin 1967, 1968 ve 1969 Yýllarý Faaliyet Raporu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Toplum Hekimliði Enstitüsü, Ankara, Etimesgut Saðlýk Bölgesinin Yýllarý Faaliyet Raporu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Toplum Hekimliði Enstitüsü, Ankara, Benli, D., Erdal, R., Bulut, A., Etimesgut Saðlýk Bölgesi Yýllarý Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Yayýn, No., 85/29, Ankara. 9. Öztürk, Y., Çubuk Saðlýk, Eðitim ve Araþtýrma Bölgesi Yýllarý Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Yayýn No., 85/28, Ankara, Çubuk Bölgesi 1977 Yýlý Çalýþma Raporu, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Toplum Hekimliði Bilim Dalý, Sevil Matbaasý, Ankara, Çubuk Saðlýk, Eðitim ve Araþtýrma Bölgesi 1984 Yýlý Çalýþma Raporu Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Yayýn No., 85/31, Ankara, Hacettepe Üniversitesinde Toplum Hekimliði nin Ýlk Onbeþ Yýlý, Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliði Enstitüsü, Yayýn No.,16, Ankara, Akýn, A., ve Ark., Kadýnýn Statüsü ve Saðlýðý Ýle Ýlgili Gerçekler, T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Yayýný, Afþaroðlu Matbaasý, Ankara, Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalýþmasý 2005, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. 15. Mýhçýokur, S., Akýn, A., Dünyada ve Türkiye de Anne Ölümleri, Saðlýk ve Toplum, Saðlýk ve Sosyal Yardým Vakfý Yayýný, Yýl, 8, Sayý, 3-4, s., 37-44, Temmuz Aralýk, Akýn, A., Sevencan, F., Türkiye de Kadýn Saðlýðý Düzeyi ve Aile Planlamasý Uygulamalarýnýn Durumu, Türkiye Klinikleri, Cerrahi Bilimleri, Jinekoloji Obstetrik, Vol:2, No:13 pp.1-14, Akýn, A., Sevencan, F., Türkiye de Kadýn Saðlýðý ve Aile Planlamasý Uygulamalarýnýn Durumu, Saðlýcakla Aylýk Saðlýk Dergisi, sayý:3, s: 23-25, Nisan

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 285 DERLEME SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ Nilay ETÝLER*, Cavit Iþýk YAVUZ* GÝRÝÞ Ýyileþtirme, düzeltme,

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı