KOB ler için internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOB ler için internet"

Transkript

1

2 KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007

3 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir. Bu yay n, Avrupa Komisyonu ve di er Avrupa Birli i kurumlar n n resmi görüfllerini yans tmak üzere haz rlanmam flt r. Bu yay nda ad geçen üçüncü firma, kurum ve internet sitesi isim ve adreslerine, sadece örnek olarak yer verilmifltir ve tavsiye niteli i tafl mamaktad r.

4 Ç NDEK LER Niye internet?...6 Önce Strateji...10 Ad m 1: nternete ba lan n Ad m 2: nternet sitenizi kurun...13 Ad m 3: e-ticareti keflfedin...18 Ad m 4: e-ticaretinizi gelifltirin stanbul Avrupa Bilgi Merkezleri nin sundu u e-hizmetler...28 Örnek e-ticaret siteleri...30

5 4

6 G R fi Günümüzde internet, önemli bir yere sahiptir. Her gün daha fazla say da insan n internete ba lanmakta oldu unu, ifllerini internet üzerinden yürüten firmalar n ço ald n görmekteyiz. Örne in, 2005 y l sonunda sadece AB nde yap lan e-ticaret hacmi 1 milyar Euro tutar n aflm flt r. H zla büyümekte olan bu pazar n 2009 y l n n sonuna dek ikiye katlanaca beklenmektedir. Ancak ülkemizde internet üzerinde faaliyet gösteren özellikle küçük ve orta ölçekli firma say s n n beklenen düzeyde olmad gözlemlenmektedir. Faaliyetlerini uzun y llard r sürdüren KOB lerin bile ço u zaman bu yeni mecradan nas l faydalanacaklar ndan emin olamad klar görülmektedir. Bu kitapç n amac, KOB lere mevcut ifllerinde h zla geliflen internet ifl ortam ndan nas l faydalanabilecekleri konusunda baz temel bilgiler vermektir. 5

7 Niye internet? lk baflta bir iletiflim arac olarak tasarlanan internet, biliflim alan ndaki di er geliflmelerin de katk s yla günlük yaflama birçok yeni olanak getirmifltir. Bu olanaklardan en çok faydalanan kesimlerden biri de ifl dünyas d r. nternet, ticari faaliyetlerin gerçeklefltirilmesinde art k yayg n bir flekilde kullan lmaktad r ve firmalar n rekabet gücüne önemli katk lar sunan bir mecra halini almakla kalmay p, firmalar n mutlaka yer almas gereken bir platform niteli ini kazanm flt r. statistikler, internet ba lant s n n geliflmifl ülkelerde bulunan iflletmeler için vazgeçilmez bir unsur halini ald n ortaya koymaktad r. Örne in, 2005 y l nda yap lan bir çal flmaya göre AB nde faaliyet gösteren ve en az on çal flan olan firmalar n %91 inde internet ba lant s bulundu u gözlemlenmifltir. Ayr ca, halen haz rl k aflamas nda olan yeni Türk Ticaret Kanununun, her flirket için bir internet sitesi oluflturma zorunlulu u getirmesi beklenmektedir. 6 nternetin ifl dünyas nda bu denli popüler olmas n n nedeni, iflletmelere birçok avantaj sunmas ndan kaynaklanmaktad r. Bu avantajlar aras nda öncelikli olarak h zl ve düflük maliyetli haberleflme, co rafi k s tlar n ortadan kalkmas ve bilgiye eriflimde kolayl k gibi etkenler say lsa da, potansiyel kazan mlar bunlarla s n rl kalmamaktad r. Özellikle internetin yayg nlaflmas na paralel olarak geliflen internet tabanl uygulamalar n da yard m yla birçok ticari alanda maliyet düflüflü ve verimlilik art fl gibi ek faydalar sa lanabilmektedir. Bir dan flmanl k firmas olan Andersen Consulting in bir araflt rmas na göre, interneti etkin bir flekilde kullanan firmalar n maliyetlerinde %20-%45 aras nda düflüfl gözlemlenmektedir. Daha çok, daha h zl, daha ucuz iletiflim ve tan t m. fl dünyas n n internet ile tan flmas n n ilk nedeni, internetin h zl ve ucuz iletiflim sa lamas olmufltur. nternet yoluyla gönderilen bilgilerin dünyan n herhangi bir köflesine an nda ve neredeyse ücretsiz bir flekilde ulafl yor olmas, internetin sa lad e-posta, e- ticaret vb. çeflitli uygulamalar n dünya ekonomisinde h zla önemli bir yer edinmesinin temel nedeni olmufltur. nterneti etkin bir flekilde kullanan firmalarda afla daki kazan mlar gözlemlenmektedir: Firman n flirket içi ve flirket d fl haberleflme faaliyetlerinde h z, maliyet düflüflü ve buna ba l olarak d fl dünya ile etkileflim hacminde art fl. Firma çal flanlar n n internet sayesinde daha çok ve daha çeflitli firma, kurum vb. ile

8 Niye internet? etkileflim kurmas mümkün olmaktad r. Dolay s yla internet kullan m, firma çal flanlar n n ifllerini daha kolay bir flekilde takip etmelerini, daha güçlü ifl ba lant lar kurmalar n, piyasadaki güncel geliflmeler konusunda daha rahat haberleflmelerini, dolay s yla ifllerinde daha verimli olmalar n sa lamaktad r. Ürün bilgisi, siparifl takip, ifllem tarihçesi gibi bilginin yarat lmas, ifllenmesi ve bilgiye eriflimde bas l dokümanlara yap lan harcamalarda önemli düflüfl ve zamandan tasarruf. stendi i takdirde internette yap lan tüm ifllemlerin kayd tutulabilmektedir. Ayr ca, bu bilgilerin otomatik olarak derlenmesi, bilgilere çok h zl bir flekilde eriflilmesi mümkündür. Örne in, geçmiflte internet üzerinden al nan siparifllerin veya internet üzerinde yap lan yaz flmalar n kayd maliyetsiz bir flekilde tutulabilmekte, yine maliyetsiz bir flekilde ço alt labilmektedir. Firma içi ve firma d fl bilgi da t m, yaz flma ve raporlama gibi faaliyetlerin ka t kullan lmaks z n gerçeklefltirilmesi sayesinde k rtasiye harcamalar nda önemli düflüfller sa lamak mümkündür. Pazarlama stratejileri ile uygun koordinasyon sa land durumlarda pazarlama faaliyetlerinin etkinli inde art fl ve ilgili maliyetlerde düflüfl. o Daha az sürede daha fazla müflteriye ulaflma (örne in otomatik bilgi da t m sistemleriyle genifl kitlelerle veya istenen müflteri gruplar yla h zl iletiflim) olana, o Müflteriyi pazarlama süreçlerine dahil etmede, müflteriye özel hizmetlerde daha h zl ve daha etkin hizmet verme olana, o Sat fl öncesi ve sat fl sonras desteklerinin daha kolay bir flekilde al nmas veya verilmesi ve bu kapsamda gerçeklefltirilen iletiflim maliyetlerinde azalma, o Ürün tan t mlar n n ve bunlar hakk ndaki bilgilerin (ürün katalogu, broflür, bilgilendirme, vb.) an nda yay nlanmas ve güncel tutulabilmesi. Firmalar aras ticarette al c ve tedarikçi konumunda olan firmalar n mevcut bilgi ifllem sistemlerinin birbirileriyle konuflmas n n sa lanmas. ki firma aras ndaki bilgi paylafl m, koordinasyon, ifllem, stok, teslimat takibi gibi faaliyetlerde büyük etkinlik art fl sa lamaktad r. 7 Yeni pazarlara eriflimde kolayl k. nternet, co rafi ve fiziki k s tlara tabi de ildir. nternet üzerinde gerçeklefltirilen herhangi bir çal flmaya veya bilgiye, herhangi bir ülkeden, günde 24 saat ve haftan n 7 günü ulaflmak mümkündür. Dolay s yla internette gerçeklefltirilen ifller uluslararas ve saat dilimlerine ba l k s tlardan ba ms z bir platformda gerçeklefltirilmektedir.

9 Niye internet? 2007 y l verilerine göre dünyada 1.1 milyar internet kullan c s bulunmaktad r. Dolay s yla internet, göz ard edilemeyecek büyüklükte küresel bir pazara aç lan bir kap niteli indedir ve firmalara uluslararas pazarlara eriflimde büyük f rsatlar sunmaktad r. Örne in, tek bir ülkede çok küçük bir kitleye hitap eden bir ürün, küresel pazarda çok daha büyük kitlelere hitap edecektir. Dolay s yla yerel pazarda ekonomik olmayan bir ürünün veya hizmetin küresel pazara sunulmas çok karl bir faaliyete dönüflebilmektedir. Böylelikle internet, bir yandan co rafya ve zaman engellerini ortadan kald rarak uluslararas ticareti kolaylaflt rmakta, di er yandan ise yerel pazarlarda karl olmayan alanlarda yeterli pazar büyüklü ü sa layarak yeni ifl olanaklar yaratmaktad r. Pazar bilgilerine eriflimde kolayl k. nternet, eskisine nazaran çok daha kaliteli masa bafl araflt rmas yapma, daha çok bilgiye daha çabuk eriflme olana sa lamaktad r. Eskiden haftalar süren araflt rmalar n anl k bir mesele halini almas s k yaflanan bir durumdur. nternet, araflt rma safhas nda; 8 zamandan tasarruf, hedef pazarlar n ve kitlelerin özellikleri, hedef pazarda geçerli mevzuat ve vergilendirme bilgileri, al c firmalar, tedarikçiler veya tedarik edilecek ürünler hakk ndaki güncel verilere, bilgi kayna niteli indeki ilgili kurum ve mercilere h zl bir flekilde ulaflma kolayl, birçok teklifin bir arada bulundu u platformlar arac l yla daha fazla tedarikçi seçene ine ve daha do ru ürüne/tedarikçiye daha h zl eriflim, daha az sürede daha çok alternatif ve rakip tedarikçilerin izlenmesini kolaylaflt rarak piyasadaki geliflmelere ve fiyatland rma gibi unsurlara h zl tepki verme olana sunmaktad r. Dolay s yla bir firman n araflt rma çal flmalar nda interneti kullanmas, piyasa hakk nda daha genifl bilgiye sahip olmas na yard mc olacakt r. Böylece firman n en do ru sat fl fiyat n belirleyerek karl l n art rmas, en ucuz tedarikçileri saptayarak maliyetlerini azaltmas kolaylaflacakt r. fllem takibinde kolayl k. Do al olarak, baz firma faaliyetlerinin internet üzerinden gerçeklefltirilmesi bu faaliyetlerin bilgisayar ortam na

10 Niye internet? tafl nmas na neden olmaktad r. Dolay s yla istendi i takdirde, bu faaliyetler kapsam nda gerçeklefltirilen ifllemlerin otomatik olarak kayda al nmas ve derlenmesini sa lamak mümkündür. Bu sayede geçmiflte yap lan ifllemler hakk nda an nda bilgi al nabilmesi, ifllerin takibini kolaylaflmaktad r. Daha etkin raporlama olanaklar ile daha çok veriye daha h zl eriflilebilmesini, geçmifle yönelik analizlerin yap lmas n, gelece e yönelik öngörülerin oluflturulmas n büyük oranda kolaylaflmaktad r. Böylelikle firma faaliyetlerinin planlamas nda sa lanan kolayl k, firman n de iflen flartlara daha h zl bir flekilde uyum sa lamas n mümkün k lmaktad r. Otomatik siparifl izleme ve gerçek zamanl raporlama gibi uygulamalar sayesinde firmalar, siparifllerdeki hata oranlar n düflürebilmekte, dolay s yla maliyetlerinde azalma ve verimliliklerinde art fl yaflamaktad r. Sat fllar n yak ndan takibi ve sat fl bazl stok yönetimi gibi sistemlerin uygulanmas yla stok maliyetlerinde de düflüfl sa lanmaktad r. 9 nternet üzerinde ticari ifllemlerin kolaylaflt r lmas amac yla özel olarak gelifltirilen, internet üzerinden haz r hizmetler sunan sitelerde (bkz.: Ad m 3: e-ticareti keflfedin) raporlama ve planlamaya yönelik bu tarz hizmetlerin de sunuldu u s kça görülmektedir. Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü (OECD) nün bir çal flmas na göre bu sitelerde sunulan hizmetlerin de sa lad uygulama ve raporlama olanaklar, firmalar n stok gereksinimlerini daha iyi planlamas n ve stoklar n daha iyi yönetmesini sa layarak dünya genelinde görülen stok maliyetlerinde %20-%25 oran nda, ürün da t m maliyetlerinde ise %50-%90 oran nda düflüfl sa lam flt r.

11 Önce strateji Teknolojik çözümler ancak iyi bir ifl stratejisiyle birleflti inde baflar l olmaktad r. nternetin sundu u potansiyeli fayda haline getirmek için firman z n ihtiyaç ve koflullar na uygun bir internet stratejisi belirlemeniz ve uygun bir eylem plan haz rlaman z önem tafl maktad r. nternetin getirdi i olanaklardan en etkin flekilde faydalanmak için internetin firman z n hangi hedeflerine en iyi flekilde hizmet edebilece ini araflt rman z, interneti hangi ifl süreçlerinin iyilefltirilmesine yönelik kullanmak istedi inize karar vererek bir strateji oluflturman z gerekmektedir. nternetin hangi faydalar ndan, nas l yararlanmak istiyorsunuz? flinizi oluflturan tedarik, pazarlama, tahsilat ve siparifl alma gibi süreçlerden hangisi veya hangilerini internet yard m yla daha iyi yapabilirsiniz? nterneti haberleflme arac olarak m, tan t m arac olarak m, sat fl kanal olarak m kullanman z daha faydal olacakt r? nterneti sadece, müflteri ve tedarikçileriniz ile bilgi paylaflt n z bir platform olarak m kullanmak istiyorsunuz, yoksa baz ticari ifllemlerinizin internet üzerinden gerçeklefltirilmesini mi istiyorsunuz? Stratejiniz zaman içinde nas l geliflmelidir? 10 Her teknolojide oldu u gibi internete ad m atmak isteyen her iflletme de, her fleyden önce bu teknolojilerden neden ve nas l faydalanmak istedi ini ortaya koymal, firman n genel stratejisi ile uyumlu hedeflere odakl kararlar vermelidir. At lacak ad mlar ve ulafl lacak hedefler, firman n mevcut kaynaklar ve flirket çal flanlar n n mevcut bilgi birikimi fl nda de erlendirilerek belirlenmelidir. Ön araflt rma yaparak, iflletmenizin hangi süreçlerinde internetin katma de er veya maliyette kazanç yaratma olas l oldu unu belirlemelisiniz. Örne in, müflterilerinizin büyük ço unlu u internet kullanm yorsa internet üzerinden tan t m yapman z n bir anlam olamayacakt r. Ancak müflterileriniz zamanlar n n ço unu bilgisayar bafl nda geçiren çal flanlarsa, interneti bir an önce süreçlerinize dahil etmenizde fayda olacakt r. Bu aflamada Google, Yahoo gibi arama motorlar n kullanarak sektörünüzde faaliyet gösteren yurt içi, yurt d fl ve rakip firmalar n sitelerini gezerek uygulanan stratejiler hakk nda bir tak m ipuçlar da elde etmeniz mümkündür. Hangi alanlarda hangi olanaklardan öncelikli olarak yarar sa lamak istedi inize önceden karar vermeniz, yapaca n z yat r mlar n daha isabetli olmas n sa layacakt r. nternetin sundu u olanaklardan ad m ad m ve aflamal olarak faydalanman z, firman z n bilgi birikimi artt kça bu alandaki faaliyetlerinizi geniflletmeniz belki en do ru strateji olacakt r. htiyaçlar n z ve hedeflerinizi ne kadar net bir flekilde ortaya koyabilirseniz, elde edilen çözümler o kadar net, yap lan harcamalar da o kadar isabetli olacakt r.

12 Ad m 1: nternete ba lan n Küçük ölçekli, kaynaklar k s tl iflletmeler yukar da s ralanan faydalardan nas l yararlanmaya bafllayabilir? Do al olarak, bu yönde at lacak ilk ad m, bir internet ba lant s edinilmesi ve her çal flana özel bir e-posta adresinin tahsis edilmesi olacakt r. Çok düflük bir yat r m gerektiren bu ifllem, firman z n elindeki imkanlar çok h zl bir flekilde geniflletecektir. nternet üzerinden iletiflim kurun. nternet haberleflmede vazgeçilmez bir araç olma niteli ini kazanm flt r. nternet üzerinden iletiflimde en çok kullan lan araç olan e-posta, ucuz ve çok h zl bir iletiflim arac d r. Bir e-posta iletisinin normal flartlar alt nda al c s na ulaflmas birkaç dakika, en fazla bir gün almaktad r. Birçok firma, yaz flmalar n n büyük bölümünü e-posta ortam na tafl yarak yaz flma maliyetlerini büyük oranda azaltm flt r. E-posta, son derece h zl olmakla kalmamaktad r: ofis d fl nda veya yurt d fl nda bulunan personelin herhangi bir bilgisayar arac l yla iletiflimini çok az bir maliyetle sürdürmesini mümkün k lmakta, mobil uygulamalar sayesinde cep telefonu arac l yla haberleflmeye devam etmesini sa layabilmektedir. 11

13 Ad m 1: nternete ba lan n nternetin iletiflime yönelik sundu u daha ileri olanaklar da bulunmaktad r. Uluslararas telefon görüflmelerini de (örne in, Skype (www.skype.com) benzeri yaz l mlar arac l yla) internet üzerinden gerçeklefltiren firmalar, haberleflme maliyetlerinde büyük indirimlere gitmifltir. Pazar araflt rmalar n zda interneti kullan n. nternet, çal flanlar n pazar araflt rmas yapmalar n büyük oranda kolaylaflt rmaktad r. Temel bir internet ba lant s, detayl ve son derece etkin masa bafl araflt rmalar n mümkün k larak ba lant maliyetlerinin çok üzerinde bir getiri sa lamaktad r. flletmeler, internetin sundu u genifl bilgi havuzu üzerinden son derece faydal bilgilere ulaflarak daha do ru firma stratejileri oluflturabilmekte, mevcut hedeflerin uygunlu unu araflt rabilmektedir. nternet arac l yla güncel mevzuat ve pazar bilgilerine, rakipler hakk ndaki haberlere ulaflmak, potansiyel al c ve ifl ortaklar hakk nda bilgi edinmek mümkün olmaktad r. Birçok resmi ve özel kurum, yapt klar çal flmalar internet üzerinden ücretli veya ücretsiz olarak kamuoyuna sunmaktad rlar. 12 nternet ba lant s n n kurulmas ndan sonra çal flanlar n z, örne in internet üzerinden sat fl yapan firmalar n sitelerini inceleyerek firman z n önce k rtasiye ve bilgisayar malzemeleri gibi basit ihtiyaçlar n n teminine bafllayabilecektir. Böylece birçok ürünü ve fiyat inceleme, e-postayla daha detayl bilgi talep etme hatta siparifl verme flans elde edilecektir ve firman z ilk e-ticaret faaliyetlerini gerçeklefltirmeye bafllayabilecektir. E er firman z tedarikçi ise, siparifllerin e-posta arac l yla al nmas siparifllerin karfl lanmas ndaki hata oranlar n n düflmesine yard mc olacakt r. Di er yandan, masa bafl araflt rmalar sayesinde rakiplerinizin ürün ve fiyat politikalar veya pazarlama yöntemleri hakk ndaki bilgi alma süreciniz h zlanacak ve büyük oranda kolaylaflacakt r. nternet üzerinde bulunan bilgi hizmetlerinin birço u ücret karfl l abonelik gerektirmektedir. Firmalar n bu sitelerden faydalanmalar devlet taraf ndan da faydal görülmekte, hatta baz durumlarda somut olarak desteklenmektedir. Örne in, ihracata yönelik devlet yard mlar mevzuat kapsam nda firmalar n baz araflt rma sitelerine üyeli i parasal olarak desteklenmektedir: fiirketler ile Sektörel D fl Ticaret Firmalar n n yurt d fl na yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlar n n oluflturulabilmesi amac yla, D fl Ticaret Müsteflarl nca uygun görülen pazar araflt rmas hizmeti veren kurum ve/veya kurulufllardan sat n alacaklar pazar araflt rmas raporlar ve istatistikler vb. ne iliflkin giderler ile bu kurum ve/veya kurulufllara üyelik giderleri, flirketler için %50, Sektörel D fl Ticaret fiirketleri için %60 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar tutar nda, GEME arac l yla desteklenmektedir (Pazar araflt rmas ve pazarlama deste i hakk nda 2006/6 No.lu tebli

14 Ad m 2: nternet sitenizi kurun. nternet, büyük kitlelerin kulland bir mecra haline gelmifltir. fiirketlerin televizyon ve radyo gibi al fl lm fl medyalara ay rd reklam pastas ndan gün geçtikçe daha büyük tutarlar n internet reklamc l na kayd gözlemlenmektedir. Di er yandan, birçok firma pazar araflt rmalar n n kayda de er bölümünü internet arac l yla gerçeklefltirmekte ve di er firmalar hakk ndaki bilgilere eriflmek için öncelikli olarak internetteki bilgileri taramaktad r. Günümüzde bir firman n kurumsal internet sitesinin olmas, firman n güvenilirli i ve olumlu bir imajla iliflkilendirilmektedir. Art k her firman n internette de en az ndan bir künyeye, hatta bir vitrine sahip olmas gerekmektedir ve ço u firman n internette tan t m amaçl kurumsal internet sitesini oluflturmakta oldu u görülmektedir istatistiklerine göre, AB nde bulunan iflletmelerin %61 inin internet sitesi sahibi oldu u, bu oran n büyük flirketler için %90, orta ölçekli iflletmeler için ise %79 oldu u görülmektedir y l n n bafl nda Türkiye de 1.3 milyon flirket bulunmas na ra men sadece bin firman n internet sitesi sahibi oldu u tahmin edilmektedir. Dolay s yla Türkiye de bu geliflmelerin geriden takip edildi i öne ç kmaktad r. Halbuki internet, küçük iflletmelerin ve özellikle yurt d fl ile ba lant s n güçlendirmek isteyen, d fl ticaret ifllem hacmini art rmak isteyen KOB ler için çok büyük f rsatlar sunmaktad r. Di er yandan, haz rl k aflamas nda olan yeni Türk Ticaret Kanununun maddesine uyar nca Türkiye deki her flirketin bir internet sitesi oluflturmas n n zorunlu hale getirilmesinin beklendi i de göz ard edilmemelidir. lk ad mda basit bir kurum sitesinin oluflturulmas, maliyet ve zaman aç s ndan her boyuttaki firman n kolayca üstesinden gelebilece i bir çal flmad r. Firman z ve ürünleri hakk nda sade, net ve aç k bilgiler içeren bir internet sitesi edinmeniz iyi bir bafllang ç teflkil edecek, firman z n geliflmesi için önemli ad mlardan biri olacakt r. Kurumsal sitenizin firman za veya adresinden sonra, amac na uygun olarak tasarlanmas ve her f rsatta tan t lmas siteden azami flekilde fayda sa lanmas anlam na gelecektir. 13 Daha ileri safhalarda internet, firma tan t m n yapmak, firma imaj n güçlendirmek, ürün bilgilerini sunmak gibi eylemlere ek olarak; müflteri ile iletiflimi kolaylaflt rarak, örne in bir ürünün tasar m ve uygulamas nda onay süreçlerini h zland rmak, müflteri iliflkileri yönetimini etkinlefltirmek gibi daha geliflmifl uygulamalara ev sahipli i yapacak flekilde de kullan labilecektir. Stratejinizi gözden geçirin ve sitenin stratejinizdeki yerini belirleyin. nterneti tan t m amac yla kullanmak isteyen bir KOB, firma ve ürünleri için vitrin niteli ini tafl yacak kurum sitesinin baz

15 Ad m 2: nternet sitenizi kurun. unsurlara sahip olmas na dikkat etmelidir. Öncelikli olarak kurulacak sitenin amac ve hedefleri belirlenmelidir. Siteden hangi ticari faydalar n beklendi i tespit edilmelidir. E er zaman içinde tan t m d fl ndaki baz di er operasyonlar n da internete tafl nmas ve internet üzerinden gerçeklefltirilmesi düflünülüyorsa bunlar n bafltan düflünülerek uygun bir planlama yap lmas, stratejiye uygun bir internet ifl modelinin tasarlanmas ve projeniz için yeterli kaynaklar n ayr lmas önem tafl yacakt r. Bu aflamada gözden geçirilmesi gereken sorular flöyledir: 14 3 Müflteriler Müflterileriniz kimlerdir? Sitenizin hedef kitlesi kimdir? Müflterilerinizin ihtiyaçlar nelerdir? Müflterilerinize siteniz üzerinden hangi faydalar sa laman z mümkündür? Müflterileriniz, sat n alma karar n verirken hangi bilgilere ihtiyaç duymaktad r? 3 Vitrin Hangi ürünlerinizi, sundu unuz hangi faydalar öne ç karman z daha uygun olacakt r? Ürün veya hizmetlerinizin nas l sunulmas, nas l tan t lmas gerekmektedir? 3 Sat fl hizmetleri Sat fl öncesinde müflterilerinizin sordu u sorular, sat fl sonras nda karfl laflt klar sorunlar nelerdir? Kuraca n z sitenin bu alandaki katk s ne olacakt r? 3 Üyelik/Abonelik sistemi Sitenizde müflterilerinize özel bilgiler saklanacak veya müflteriye (veya belli müflteri gruplar na) özel bilgi sunulacak m d r? Örne in, sitenizdeki güncellemelerden veya promosyonlardan haberdar olmak isteyen müflterilere haber bültenleri gönderilecek midir? Veya müflterilerin, eriflim bilgileri gibi verileri girmeleri veya güncellemeleri gerekecek midir? 3 Çevrimiçi (Online) Sat fl Siteniz üzerinden online sat fl yap lmas söz konusu olacak m d r? 3 fllemler Siparifller, vergi, teslimat ve ödeme nas l yap lacakt r? Siparifller nas l zaman nda teslim edilecektir? 3 Sat fl Sonras Hizmetler Ek müflteri deste i sunulmas düflünülmekte midir? Müflteriler siparifllerinin kargodaki durumunu takip edebilecekler mi? 3 Pazarlama Verisi Analizi Sat n alma sürecinden ne tip bilgiler edineceksiniz? flinizi gelifltirmek için bu bilgiyi nas l kullanacaks n z? nternette gerçeklefltirilecek ifllemlerin hangileri hakk nda bilgi ve istatistik toplaman z faydal olacakt r (ziyaretçi say s, sat fl hacmi, en çok be enilen ürünler, en çok okunan sayfalar, ziyaretçi profili)?

16 Ad m 2: nternet sitenizi kurun. Bir sitenin baflar l olmas için önde gelen faktörler aras nda; sitenin hedef kitleye odaklanmas, site müflterilerinin ihtiyaçlar na hizmet etmesi ve müflterileri do rudan etkileyen süreçlere (ürün bilgisi araflt rmas, fiyat araflt rmas, ödeme, teslimat vb.) katk sa lamas bulunmaktad r. Sitenizin ayr ca, müflteri iliflkilerini kolaylaflt racak (iletiflim formu, tercihlerin kayd, e-bülten, vb.) ve müflterilerin ihtiyaçlar n ek deste e ihtiyaç duymaks z n karfl layabilmelerini sa layacak araçlar (ürün katalogu, fiyat listesi, firma bilgisi, arama motoru vb.) içermesi büyük fayda sa layacakt r. lerleyen aflamalarda sitenizin, sitenizi ziyaret eden müflterilere kifliye özel hizmet (üyelik ve ziyaretçi bilgi ve tercihlerinin kaydedilmesi vb. olanaklar) sunacak flekilde gelifltirilmesi, ziyaretçilerin sitenize tekrar dönmelerini, dolay s yla pazarlama faaliyetlerinize ek katk sa layacakt r. Ön araflt rma yap n. Kurumsal internet sitenizi kurmadan önce araflt r lmas ve üzerinde karar k l nmas gereken baz unsurlar bulunmaktad r. Kurulacak sitenin iç ifl süreçlerinizle nas l iliflkilendirilece i, hedef kitlenizin internet kullan m al flkanl klar n n ve gereksinimlerinin hesaba kat lmas, internet sitesinin müflterilerinize sa layaca olas ek faydalar n ve sunulacak olas katma de erin düflünülmesi uygun olacakt r. Kurumsal sitenizin oluflturaca internet alan firman z n elektronik dükkan olacakt r. Dolay s yla sitenin ifllevselli ine ve güncelli ine gereken dikkatin verilmesi, sitede bulunan bölümlerden hangilerinin hangi çal flanlar n sorumlulu u alt nda olaca n n belirlenmesi gerekecektir. Di er yandan, rakiplerinizin internette nas l bir yaklafl m sergiledi i, hangi hedefleri güttü ü ve mevcut sitelerinin müflterilerin üzerindeki etkilerinin ne oldu unun araflt r lmas siteniz için örnek teflkil edecektir. Ön araflt rman z ayr ca, firman z ve ürünlerinizi siteniz arac l yla müflterilerin gözünde nas l farkl laflt rabilece iniz konusunda fikir edinmenizi sa layacak, sitenizin nas l bir site olmas gerekti i konusunda da size yön verecektir. Sitenizi tasarlay n. Yap lan araflt rmalar kullan c lar n neredeyse yar s n n, site sahibi firman n güvenilirli ini söz konusu sitenin kalitesi ile ba daflt rd n ortaya koymaktad r. nternet siteniz, firman z n vitrini olacakt r: Almanya da yap lan bir araflt rma, al c firmalar n %76 s n n araflt rmalar n öncelikli olarak internet üzerinde yapt n, %29 unun sadece internet üzerinde araflt rma yapt n göstermektedir. Dolay s yla, internette karfl lafl lan görüntünün al m kararlar üzerinde ciddi etki yaratt aç kt r. Sitenizde sade, güncel, güven veren ve kapsaml firma tan t m, irtibat bilgileriniz ve/veya bir irtibat formu ve ürünleriniz hakk ndaki belirleyici bilgiler bulunmas, internet stratejinizin olmazsa olmaz lar aras nda olmal d r. 15 Kurumsal siteleri baflar l k lan temel unsurlar aras nda içeri in tatmin edici ve kaliteli olmas, sade yaz, ifade ve menülerle anlafl l r ve kullan m n n kolay olmas, bilgilerin h zl bir flekilde ekrana gelmesi (yüklenmesi) ve sürekli güncelleniyor olmas say lmaktad r. Sitenin ilk aç ld nda b rakt etki, kurumsal kimli inizle ba dafl r olmal, göze hofl görünmelidir. nternet sitenizi ziyaret edecek potansiyel müflterilerin en az ndan sizin kadar acelesi oldu unu göz önünde bulundurarak sitenizde sundu unuz bilgilere kolay ulafl lmas n sa laman z önemli olacakt r. Müflteriye verilmesi istenen temel

17 Ad m 2: nternet sitenizi kurun. mesajlar ve firman zca sunulan hizmetler ön planda olmal d r. Siteniz arac l yla vermek istedi iniz bilgi ve mesaj ile do rudan ba lant l olmayan konular, ba lant lar ve bilgiler arka plana at lmal d r. Sitenizin aç lmas n yavafllatan resim, grafik, video, flash animasyon gibi süs leri asgari düzeyde kullanan, temiz ve kullan ma odakl tasar mlar tercih edilmelidir. Tasarlanacak sitenin kaç dilde olaca, ürünlerinizin nitelikleri ve nas l tan t lmalar gerekti i (pazarlama stratejinizin nas l internete tafl naca ) önceden kararlaflt r lmal d r. Hizmet sa lay c lar n zla anlafl n. Sonraki aflamada, kurumsal sitenizin tasar m n gerçeklefltirecek, sitenizi internette yay nlayacak, sitenize alan ad tahsis edecek baz hizmet sa lay c lar yla anlaflman z gerekecektir. Bu hizmetlerin her birini farkl bir sa lay c dan alman z veya hepsinin entegre hizmet olarak temin edilmesi mümkündür. Tasar m gerçeklefltirecek olan flah s veya firmaya, internet stratejinizin ve haz rlad n z kurgunun, gelece e yönelik stratejilerinizin net bir flekilde anlat lmas, oluflturulacak sitenin bunlar tam olarak yans tmas sa lanmal d r. Dolay s yla tasar m gerçeklefltirmek üzere rahat iletiflim kurdu unuz, önceden gerçeklefltirdi i çal flmalar be endi iniz, iyi referanslar verebilecek bir flah s veya firma ile anlafl lmal d r. 16 Firmaya özel (örne in: vb.) bir internet adresinin tescil edilerek al nmas, kurumsall k ve güvenilirlik sa layacakt r. Çok düflük bir fiyata yap lan tescil ifllemi, firman z n bir alan ad na sahip olmas n, ay ca kendi alan ad n z n uzant s n bar nd ran e-posta adresleri kullanman z mümkün k lacakt r (örne in: Firman z n alan ad uzant s n tafl yan bir e- posta adresinden (örn.: yap lan yaz flmalar, firman n mevcudiyeti ve gerçekli i konusunda daha güçlü bir izlenim yaratacakt r. Sitenizin yay nlanmas için internete ba l bir bilgisayarda (bir sunucu da) bulunmas gerekecektir. Bunu kendi firman zda özel olarak tahsis edece iniz bir bilgisayarda gerçeklefltirmeniz veya bar nd rma ( hosting ) hizmeti sunan bir firmadan paket hizmet olarak alman z mümkündür. Siteniz için d flar dan bar nd rma hizmeti almaya karar verdi iniz takdirde, beraber çal flaca n z firmadan referans bilgileri istemeniz, verdi i çeflitli bar nd rma hizmeti paketleri ve fiyatlar hakk nda bilgi alman z, firman z n gereksinimlerine en uygun hizmet paketini seçmeniz gerekecektir. nternet üzerinden siparifl, al m veya sat m (e-ticaret) gibi süreçlerin gerçeklefltirilmesinin uygun görülerek siteye entegre edilece i durumlarda bunlara iliflkin ekranlar n ve süreçlerin planlanmas, beraber çal fl lacak hizmet sa lay c lar n n araflt r larak belirlenmesi gerekecektir. Beraber çal flaca n z hizmet sa lay c s n n, internet üzerinden sat fl yap ld takdirde destek al nacak lojistik veya kargo firmas n n, ödemelerin en güvenli ve en pratik flekilde gerçekleflmesine olanak tan yacak bankan n dikkatlice seçilerek ilgili anlaflmalar n yap lmas gerekecektir.

18 Ad m 2: nternet sitenizi kurun. Sitenizi tan t n. Yeni kurdu unuz internet sitesinin azami fayda sa lamas için tan t lmas ve eriflilebilir olmas gerekecektir. Firman z n internet ortam nda duyurulmas için, arama motoru ve katalog servislerine kay t ettirilmesi gerekmektedir. Sitenizi mutlaka hem yabanc hem yerli internet arama motorlar na kaydettirmeniz, firman z n kartvizit, broflür ve bas l tan t m araçlar nda internet adresinize yer vermeniz yerinde olacakt r. Müflterilerinizin s k s k kulland n bildi iniz veya sektörünüzde önemli yer edinmifl di er sitelerde reklam vermeniz de sitenizin görünürlü ünü art racakt r. Di er yandan, internet sitenizi tasarlayacak olan hizmet sa lay c s firmadan ürünleriniz ve hizmetlerinizi tan mlayan anahtar kelimeler belirlemenize yard mc olmas n ve bu anahtar kelimeleri sitenizin kodunda bulunan meta tag lar n içine yerlefltirmesini talep etmeniz faydal olacakt r. Meta tag lar, arama motorlar na sitenizin içeri i hakk nda bilgi verir. Böylelikle, seçti iniz ve meta tag lara dahil edilen anahtar kelimeleri kullanarak internet üzerinde araflt rma yapan internet kullan c lar n n sitenizi bulmas kolaylaflm fl olacakt r. Sitenizi arama motorlar na kaydettirin: 17 Sitenizi kaydettirebilece iniz birçok internet rehberi ve arama motoru bulunmaktad r. Bunlar n baz lar flöyledir: Google, Yahoo, Altavista, Excite, MSN, Web Crawler, Infoseek, Hotbot, Lycos, Yerli ve yabanc arama motorlar n n listelerine, ve sitesinden ulaflmak mümkündür

19 Ad m 3: e-ticareti keflfedin. flletmelerin bilgisayar ve elektronik sistemler arac l yla gerçeklefltirdikleri faaliyetler aras nda, net bir para ak fl ile sonuçlanan faaliyetlere e-ticaret ad verilir. Bilgisayar, telefon, faks, internet, elektronik banka ve ödeme sistemleri arac l yla gerçeklefltirilen mal ve hizmetlerin temini, elektronik sat n alma ve stoklama faaliyetlerinin tümü e-ticaret ifllemleridir. nternetin önem kazanmas yla günlük hayatta e-ticaret, özellikle al m ve sat m, siparifl ve gönderime iliflkin ifllemlerin internet üzerinden yap ld durumlar anmak için kullan lan bir tan m haline gelmifltir. Dolay s yla, art k internete ba lant s bulunan, siparifllerini internet üzerinden veren, çal flanlar e-posta ile haberleflen firman z asl nda çoktan e-ifl süreçlerini bafllatm fl ve çoktan e-ticarete ilk ad m n atm fl olacakt r. E-ticaret deyince akla ilk olarak, B2C ( Business to Consumer / flletmeden Tüketiciye ) olarak adland r lan; tüketicilerin internetten kitap, giysi, hediye vs. ald klar nda gerçeklefltirdikleri ifllem gelmektedir. Örne in, herhangi birinin internet arac l yla bir firmadan ürün almas veya ayakkab siparifli vermesi B2C kapsam na girmektedir. 18 flletmeler aras nda internet üzerinden gerçekleflen ve B2B ( Business to Business / flletmeden flletmeye ) ad yla tabir edilen ticaret, herhangi bir firman n internet arac l yla müflteri bulmas, siparifl vermesi, müflterilerine stok ve fiyat bilgisi sa layarak sat fl gerçeklefltirmesi gibi ifllemleri kapsar. B2B faaliyetleri e-ticaretin içinde çok daha önemli bir hacime ve öneme sahiptir: dünyada yap lan e-ticaretin %80 inden fazlas flirketler aras nda gerçekleflmektedir ve asl nda her KOB, potansiyel bir e-tüccar konumundad r. Bir araflt rmaya göre, ngiltere deki firmalar n en az %50 sinin biliflim a lar üzerinden siparifl verdi i, AB genelinde ise iflletmelerin en az %24 ünün internet üzerinden al m yapt klar n ortaya koymufltur. Dolay s yla, internet arac l yla ve firmalar aras nda gerçekleflen al m ve sat mlar n göz ard edilemeyecek bir hacime ulaflt, internetin asl nda her gün büyüyen ve rekabet yar fl nda tüm iflletmeler taraf ndan dikkatle izlenmesi gereken bir pazar n anahtar konumuna ulaflt aç kt r. Haz r çözümler Ticari faaliyetler birçok farkl ve karmafl k süreçleri içermektedir. Örne in, al m yapmak isteyen bir iflletmenin tedarikçi aray fllar, mal teslimatlar n n ve ödemelerin takibi, sat fl yapan bir firman n pazar araflt rmalar, potansiyel müflteriler ile yap lan bilgi al flverifli ve müzakereler, fatura gönderimleri, ödemelerin gerçeklefltirilmesi ve müflteri takibi gibi karmafl k süreçler söz konusudur. Do al olarak, bu süreçlerin internet ortam nda gerçeklefltirecek yaz l m çözümlerinin gelifltirilmesi de bir o kadar karmafl k ve pahal birer süreçtir. Dolay s yla ilk bak flta e-ticaretin; ufak çapl, biliflim deneyimi olmayan ve kaynaklar k s tl fir-

20 Ad m 3: e-ticareti keflfedin. malar taraf ndan anlafl lmas güç ve bilinmeyenlerle dolu, riskli bir faaliyet alan olarak alg lanmas gayet do ald r. Neyse ki, internetin yayg nlaflmas ve internet teknolojisindeki geliflmelere paralel olarak, iflletmelerin ticari süreçlerinin internet üzerinden gerçeklefltirilmesine imkan veren elektronik altyap hizmetleri sunan siteler de gittikçe daha etkin ve daha kapsaml haz r çözümler üretmeye bafllam flt r. Bu giriflimler sayesinde KOB ler, söz konusu haz r çözümleri sunan internet sitelerini kullanarak uygulama gelifltirmeye ve buna iliflkin yat r m maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan kapsaml bir flekilde e-ticaret faaliyetlerinin büyük bölümünü yapabilme olana na kavuflmufltur. Bu siteler, ücretsiz olarak veya belli bir ücret karfl l nda firmalar n internet üzerinden pazar ve sektör araflt rmas yapabildi i, al c lar ve tedarikçileri buluflturan uygulamalar ve sanal pazaryerleri bar nd ran, müflteri iliflkileri yönetimi gibi ticarete yönelik çeflitli faaliyetlerini kolaylaflt ran ve ticari süreçleri daha verimli k lma olana sa layacak nitelikte çeflitli hizmetler sunmaktad r. nternet üzerindeki hizmet seçenekleri Firman z n sat fl, pazarlama ve tedarik süreçleri gibi faaliyetlerinin birço unun internet üzerinden gerçeklefltirilmesine izin veren nitelikte uygulamalar içeren, farkl kullan m kolayl klar sunan yüzlerce hizmet sa lay c internet sitesi mevcuttur. Firmalar n sahip oldu u ticari süreçlerin çeflitlili i nedeniyle, internet üzerinde ifl dünyas na sunulan hizmetlerin çeflitlili i de çok genifltir. Her ne kadar her site birden fazla hizmet çeflidine yer verse de, genellikle bir veya birkaç farkl ifl sürecine daha fazla odaklanmaktad r. 3 Arama motorlar, rehberler ve çeflitli bilgi kaynaklar. Arama motorlar, tüm internet kullan c lar n n araflt rma yapt klar zaman baflvurduklar ilk adreslerdendir. Sat fl ve tedarikçi aç s ndan bak ld nda, arama motorlar n n ilgilenilen pazar veya ürünlerle ilgili kaynaklar hakk ndaki mevcut bilgilere ulafl m kolaylaflt rd görülmektedir. 19 Arama motorlar n n geliflmifl arama ifllevlerinden faydalanarak sonuca çok h zl bir flekilde ulaflmak mümkündür. Baz arama motorlar, kendi tercihlerinize uygun kiflisellefltirilmifl arama motorlar yaratman z mümkün k lmaktad r. Örne in, baz siteler sadece oluflturaca n z bir internet sitesi listesinde yer alan sitelere s n rl bir arama motoru yaratman z mümkün k lmaktad r. Böylelikle, araflt rmalar n zda zamandan tasarruf sa lanmaktad r. nternet arama motorlar n etkin bir flekilde kullanmay ö renmek ve sunulan hizmetlere aflinal k, ihtiyaç duydu unuz verilere en h zl flekilde ulaflman za yard mc olacakt r. Genel arama motorlar n n yan s ra konusunda uzmanlaflm fl arama motorlar da mevcuttur: firma rehberleri (örn.: Kompass (www.kompass.com.tr), British Exporters (www.export.co.uk), Wer Liefert was? (www.wlw.com) farkl ülkelerdeki

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Sosyal Yat r m Fonlar

Sosyal Yat r m Fonlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakf Third Sector Foundation of Turkey BA IfiÇILAr ve s V L TOPLUM kurulufllari ç n Sosyal Yat r m Fonlar Türk ye'de Sosyal Yat r m n Gelece Türkiye, ekonomik kalk nma ve demokratikleflme

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz*

Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya Sektörlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Teknoloji, Bilgi, letiflim ve Medya sektöründeki geliflmeler h zl bir küreselleflmeyi beraberinde getirirken, ortaya

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Baflar göstergeleri nedir? Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Göstergeler, projenin çeflitli düzeylerinde gerçeklefltirece imizi belirtti imiz ifllerin etkilerinin nas l ölçülece ini belirtirler. Göstergeler,

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı