Külcü nün adaylýðý tescillendi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Külcü nün adaylýðý tescillendi"

Transkript

1 orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanýn alt yapý inþaatlarý için (yol, içme suyu, yaðmursuyu, kanalizasyon, elektrik) talep edilen 23 Milyon TL 2014 yýlý yatýrým programýna gireceðinin müjdesini veren AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýlýn ilk aylarýnda ihalenin gerçekleþeceðini açýkladý. * HABERÝ 8 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu 6 ARALIK 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (.HAK:3338) * HABERÝ 5 DE Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yeni dönem için adaylýðý dün Baþbakan tarafýndan tescillendi. * HABERÝ 7 DE Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Külcü ye özel karþýlama programý Hedef, engelsiz üniversite Taþbina da karþýlanacak Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn ilki Ýlahiyat Fakültesi nde gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü bugün saat da Belediye binasý önünde düzenlenecek programla karþýlanacak. Taþ Bina önünde seçmenlerini selamlayacaðý belirtilen Muzaffer Külcü nün düzenlenecek programda halka hitap etmesi de bekleniyor. Baþbakan Erdoðan, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün adaylýðýný açýkladý. Stajerlerimiz vatandaþa sordu Belediyeden yeni dönem beklentileri Yerel Seçim halkýn gündeminde bir numaralý konu haline geldi. Peki halk, yeni dönemde orum Belediye Baþkaný olarak seçilecek isimden hangi hizmetleri bekliyor? Alaca da uyuþturucu operasyonu düzenlendi. Uyuþturucu operasyonu orum polisi tarafýndan Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 3 kiþi tutuklanýrken, 500 gram esrar * HABERÝ 5 DE ele geçirildi. Stajiyerlerimiz Ýpek Özüyaðlý ve Ceren Kartan, vatandaþýn nabzýný tuttu. Tiyatroya ilgi arttý * SAYFA 12 DE Devlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamanýn yanlýþ algýlandýðýný belirterek, Devlet Tiyatro Salonu'nun kapanmayacaðýný söyledi. * HABERÝ 2 DE HEM okullarý donatýyor orum Halk Eðitimi Merkezi (HEM) DÖSE Ýþletmesi Mobilya Atölyesi, okul donatým malzemeleri üretiminde lider. Makine parkurunu yenileyen HEM Atölyesi, Eðitim Öðretim Yýlý nda üretim rekoru kýrmayý hedefliyor. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 11 DE Baykal Onu istemiyor CHP, büyükþehir ve illerdeki adaylarýný belirledi. Eski CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn, Mustafa Sarýgül ve Mustafa Akaydýn'ý istemediði belirtiliyor. Ýbrahim Yýldýz HEM Mobilya Atölyesi, orum daki okullarýn donatým malzemesi ihtiyacýný karþýlýyor. * HABERÝ 9 DA Önder Ýpek, 'Limon Aðacýnýn Þarkýsý' adlý hikaye kitabýný okudu. TEGV in konuðu oldu Mustafa Akaydýn 5 Aralýk Dünya Gönüllülük Haftasý nedeniyle Müze Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek, 'TEGV Gönüllülük Haftasý Etkinlikleri' kapsamýnda Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý 'n da (TEGV) çocuklarla bir araya geldi. * HABERÝ 15 DE

2 2 CUMA 6 ARALIK 2013 Ata caddesi sakinleri periþan A ta Caddesi'nde yayalarý periþan eden bir sýkýntý var ki, sormayýn gitsin. Elektriðin yer altýna alýnmasý için alt yapý çalýþmalarý baþlatýlmýþ. Yaya yollarý kazýlarak elektrik hatlarý yer altýna alýnmýþ. Ýþ tamamlanmýþ ancak yaya yollarý öylece býrakýlmýþ. Ata Caddesi sakinleri uzunca bir süredir kaldýrýmda yürüyemiyor. Kimisi tökezliyor, kimisi iþlek trafiðin yaþandýðý caddeyi kullandýðýndan tehlikeli olabiliyor. Velhasýl cadde sakinleri orum Belediyesi'nin yolunu gözlüyor. Yaya yollarýna bir el atýlsa hiç fena olmaz. Ata Caddesi boyunca benzer manzarayý görmek mümkün. Ata Caddesi nde elektrik hatlarý yer altýna alýndý. kaldýrýmlar delik deþik oldu. orum Belediyesi nin soruna el atmasý bekleniyor. Tiyatroya ilgi arttý D Emre Kut evlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamanýn yanlýþ algýlandýðýný belirterek, Devlet Tiyatro Salonu'nun kapanmayacaðýný söyledi. orumlu'nun tiyatroya gösterdiði ilgiye teþekkür eden Yýldýz, "orumlu tiyatro severlerin sayesinde dodevlet Tiyatro Salonu Müdürü Ýbrahim Yýldýz Y Yozgat Valisi Abdülkadir Yazýcý, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi (.HAK:3370) ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel: ozgat Valisi Abdülkadir Yazýcý, Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Yozgat Valisi Aldülkadir Yazýcý'ya nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ (.HAK:3130) * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý ziyaret etti luluk oranýmýz arttý. Sezonumuza yeni oyunlarla devam etmekteyiz. orum Devlet Tiyatrosu'na sahip çýkýlýyor. Ýlgi gerçekten yüksek ve amacýmýz bu ilgiyi daha da artýrmak. Bu hafta oyunlarýmýz gerçekten çok güzel, herkesi bekliyoruz. Özellikle Kýzýl Irmak oyunumuzu seyircilerimize tavsiye ederim. Oyun hemþehrimiz Tuncer Cüceroðlu'nun oyunudur. " dedi. ALDEMÝRLER OTOMOTÝV YETKÝLÝ BAYÝÝ Yozgat Valisi * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 CUMA 6 ARALIK KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz. (.HAK:3387) Sektörde yeni bir anlayýþ Ýnönü Cad. No: 81 ORUM Tel: Fax:

4 4 CUMA 6 ARALIK 2013 Ýnovasyon Fuarý na katýldýk Mustafa Demirer itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnovas- Fuarý na katýldý. Hyon Mühendislik Fakültesi öðrencileri Abdulkadir Ýrpik, Muhammet Ahmet Dönmez, Yasemin Rabia Aksöz, Perihan Kübra Pullu, Orhancan Þahin, Leyla Þahin ve Kübra Iþýk, Kasým 2013 tarihlerinde Ýstanbul Kongre Merkezi nde, Türkiye Ýnavasyon Haftasý kapsamýnda düzenlenen Ýnovasyon Fuarý na katýldý. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen etkinlikte, Hitit Üniversitesi nin yaný sýra 54 üniversiteden bini aþkýn öðrenci ve akademisyenin projeleri sergilendi. Katýlýmcý öðrenciler Ýnovasyon Fuarý nda projelerine iliþkin H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen-Edebiyat Fakültesiz Öðretim Üyeleri ile birlikte Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Naki olak, Doç. Dr. Dursun Ali Köse, Yrd. Doç. Dr. Serhat Fevzi H itit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarýmsal Bilimler alanlarýyla ilgili bölümlerinden birinde öðrenim gören lisans öðrencilerinin TÜBÝTAK desteklerinden istifade edebileceklerini duyurdu. Duyuruda þu bilgiler yer aldý; Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri ile Tarýmsal Bilimler alanlarýyla ilgili bölümlerinden birinde öðrenim gören lisans öðrencileri, sanayinin Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ýnovasyon Fuarý na katýldý. Özeren, Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökmeþe, Yrd. Doç. Dr. Ýlknur Tosun, Yrd. Doç. Dr. Sevil Özkýnalý, Yrd. Doç. Dr. Emre Avcý, Öðr. Gör. iðdem Dönmez ve Uzman Güner Güngüneþ Saka hazýr bulundu. Þeker Fabrikasý ile kurumsal anlamda ciddi iþbirlikleri yapmayý planladýklarýný belirten Rektör Alkan, Merkez Laboratuvarý nýn 5 aya bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileþtirme ve / veya geliþtirmeye yönelik araþtýrma konusuna sahip lisans bitirme tezi için hazýrladýklarý araþtýrma projesinin desteklenmesi için TÜBÝTAK BÝDEB (Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý) 2241-A Sanayi Odaklý Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programýna baþvurabilirler. BAÞVURU KO- ÞULLARI bilgi paylaþýmýnda bulunarak diðer katýlýmcýlar tarafýndan yapýlan projeleri de inceleme fýrsatý buldular. Üniversite öðrencilerinin yýl içerisinde gerçekleþtirdikleri inavasyona dayalý ARGE ve tasarým ürünlerinin sergilendiði etkinliði 30 bin üzerinde katýlýmcý ziyaret etti. Etkinliðin son gününde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da bir konuþma yaptý. Erdoðan, önümüzdeki dönemde giriþimcilerin inovasyon çalýþmalarýna destek vermeye devam edileceðini açýkladý. Erdoðan, bugüne kadar bünyelerinde araþtýrma geliþtirme faaliyeti yürüten firmalarýmýza destek verdiklerini belirterek, Kalkýnmanýn temelinin bilim olduðunu biliyoruz. Dünyada yarýþýn içerisine girmek için bu yarýþta olmasý gereken özelliklere sahip olmanýz gerekiyor yoksa bunu ba- Þeker le iþbirliði kadar hizmete gireceðini belirterek Laboratuvarýmýzda hocalarýmýz çalýþmalarýna devam edecek ve bu laboratuvarda Þeker Fabrikasý gibi köklü kuruluþlarla da iþbirliði içerisinde çalýþmak istiyoruz dedi. Üniversitede güçlü bir akademik kadronun olduðunu vurgulayan Alkan, ikili iþbirliði çerçevesinde somut Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ü makamýnda ziyaret etti. Üniversitede lisans eðitimine kayýtlý öðrenci olmak Akademik ve sanayi/sektör danýþmanýn rehberliðinde proje yapýyor olmak Projesini bir sanayi/sektör kuruluþuna entegre olarak gerçekleþtirecek olmak Ayný anda birden fazla baþvuru yapmamýþ olmak Daha önceki proje baþvurusu desteklenmemiþ olmak Projeler en çok proje yürütücüsü öð- adýmlar atmak istediklerini ve bu tür çalýþmalarýn her iki kurum adýna çok faydalý olacaðýna inandýðýný ifade etti. Þeker pancarýnýn tarladan alýnýp, iþlenmesi ve paketlenmesine kadar olan süreç hakkýnda teknik bilgiler aktaran orum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ise, fabrikada kristal þeker üretildiðini ve kampanya süreci olarak adlandýrýlan üretim döneminde kendi elektriklerini ürettiklerini kaydetti. Üniversite ile ortak çalýþmalar içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaðýný belirten Öner Öztürk, nazik ziyaretinden dolayý Rektör e teþekkür etti. Ziyaret sonunda üniversitez öðrencilerinin ilerleyen günlerde orum Þeker Fabrikasý na teknik gezi düzenlemesine iliþkin görüþme yapýldý. TÜBÝTAK destekleri Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi duyuru yaptý. rencinin mezun olacaðý tarihe kadar desteklenir. Destek süresince öðrencinin/öðrencilerin, lisans öðrenimine devam ediyor olmasý gerekir. Takým projeleri de bu kapsamda desteklenir. Projede görev alan diðer öðrenciler proje ortaklarý olarak deðerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Ayný proje için birden fazla baþvuru yapýlamaz yýlý için öngörülen destek miktarý proje baþýna en çok TL dir. Proje destek miktarý avans olarak sadece "Proje Yürütücüsü" öðrenciye verilebilir. Yýlda oniki dönem baþvuru alýnan programa yapýlacak baþvurularýn her ayýn son iþgünü mesai bitimine kadar yapýlmasý gerekmektedir. Hedef, engelsiz üniversite itit Üniversitesi Engelli Öðrenci HBirimi Koordinasyonu etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn ilki Ýlahiyat Fakültesi nde gerçekleþtirildi. Akademisyen ve öðrencilerin engelli yaþamýn güçlüklerine ve yükseköðretimde engelli öðrencilerin karþýlaþtýklarý zorluklarýn fark edilmesine yönelik olarak gerçekleþtiren etkinliðe katýlým oldukça yoðundu. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlahiyat Fakültesi Engelli Öðrenci Birimi temsilcisi Doç. Dr. Adem Korukçu, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemine vurgu yaptý. Toplantýnýn konuþmacýsý olan Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat da. Türkiye de yükseköðretimde okuyan gençlere sunulanlar, baþarýlanlar ve gelecekte yapýlmasý gerekenleri özetleyerek, üniversitenin bu konuda yaptýðý çalýþmalarý bunlarla nelerin hedeflendiðini aktardý. Katýlýmcýlarýn yönettiði soru cevap bölümünün ardýndan etkinlik sona erdi. Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimi kayýtlarý baþladý H itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi nde Dil ve Ýdeoloji konulu konferans düzenleyecek. Üniversite ve Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliðinde düzenlenecek konferansa konuþmacý olarak Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman konuþmacý olarak katýlacak. Program 9 Aralýk 2013 Pazartesi günü saat te Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý nýn ilki Ýlahiyat Fakültesi nde gerçekleþtirildi. Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. itit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uy- ve Araþtýrma Merkezi (HÝ- Hgulama TÝTSEM) tarafýndan yürütülen C Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Temel Eðitimi birinci dönemi sona eriyor. 20 þer kiþilik 2 sýnýf olarak açýlan eðitimlerin sürekliliðinin saðlanmasý amacýyla 2. Dönem kayýtlarý baþlatýldý. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý sýnavýna girmeye hak kazanmak için alýnmasý zorunlu olan eðitim, üniversitenin akademik kadrosu ve teknik alt yapýsý ile kýsa sürede tamamlayarak birinci dönem eðitimlerini bitiriyor. C Sýnýfý Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Temel Eðitimi 2. Dönem kayýtlarý için son kayýt tarihi 17 Aralýk 2013 olarak belirlenirken, uzaktan eðitimlerin 26 Aralýk 2013 tarihinde baþlamasý planlandý. Kayýt olmak isteyenlerin HÝTÝT- SEM e þahsen müracaat ederek kayýtlarýný tamamlamalarý gerekiyor. Dil ve Ýdeoloji konulu konferans düzenlenecek. Dil ve Ýdeoloji konferansý Hayrettin Karaman Ümmeti Kur'an'ýn rehberliði yaþatýr Kur'an-ý Kerîm'e ve onun en sahih açýklamasý ve uygulamasý olan Allah Elçisi'nin (s.a.) sünnetine bakýldýðýnda 'müminlerin ancak kardeþ olabilecekleri', 'ancak müminlerin bibirini velî edinebilecekleri', 'gayr-i müslümlerle þartlý olarak iyilik ve adalet çerçevesinde iliþki kurulabileceði', 'gayr-i Müslimlerin, kendi dinlerinden olmayanlardan hoþnut olmayacaklarý'nýn defalarca ifade edildiði görülecektir. Bu ilâhî düsturlar deðiþmez, çaðdaþ allamalar ve pullamalar bizi aldatmamalýdýr. Uluslararasý iliþkilerde milli menfaatlerin de önemli rolü vardýr, hatta menfaat çoðu defa dinin önüne geçer ve onu samimi ve usule uygun olmayan yorumlarla- kendine tabi kýlar. Ama samimi bir müslümanýn, menfaatini dinin önüne geçirmesi mümkün deðildir, olmamalýdýr; çünkü dini buna yol vermez. Þimdi aþaðýdaki iki haberi bu ilâhî düstur çerçevesinde okuyalým: Ýsrail'de yayýmlanan Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Arap ülke temsilcilerini, diplomatik iliþkileri bulunmayan Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres ile gizli bir toplantýda iki hafta önce bir araya geldiler. Peres, Birleþik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi þehrinde düzenlenen güvenlik konulu bir toplantýda, arkasýndaki Ýsrail bayraðýnýn salondaki dev bir ekrana yansýtýldýðý video konferans boyunca 29 Arap lidere bir konuþma yaptý. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleþik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Yemen, Katar, Endonezya, Malezya ve Bangladeþ'in temsilcilerinin de bulunduðu konferansta sarf ettiði sözler basýna verilmedi. Peres'in bol bol Ýsrail'in Ortadoðu'daki politikasýný övdüðü ve Ýslam dünyasýný Ýran'a karþý birlikte hareket etmeye çaðýrdýðý kaydedildi.' 'Suudi Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden Prens Velid bin Talal, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ýran tarafýndan 'kandýrýldýðýný' iddia etti. Ülkesinin Ýsrail ile bir zýmni ittifakýn parçasý olduðunu saklamayan Suudi lider, Obama'nýn 'zayýf konumu' nedeniyle bu anlaþmayý yapmak zorunda olduðunu, 'daha güçlü bir baþkan olsa hayýr diyeceðini' iddia etti. Suudi prens, Sünnilerin 'Ýsrail'den çok Ýran'dan nefret ettiði' iddiasýnda bulundu ve 'Tehdit Ýran'dan, Ýsrail'den deðil' dedi.' Akýl, müminlere ait feraset, iman nurunun takviye ettiði basiret tutulmasý olmadan, Kur'an'ýn rehberliði terk edilmeden bunlar olabilir mi, bu sözler söylenebilir mi? Ýkinci haber: 'Mart ayýndaki darbenin ardýndan istikrar arayýþlarýnýn sürdüðü Orta Afrika'da eski sömürgeci Fransa'nýn askeri varlýðý artýyor. Müslüman Devlet Baþkaný Michel Djotodia yönetimindeki iktidar, 2015'te yapýlmasý beklenen seçimlerle demokrasiye geçiþ için çabalarken, kaos içindeki ülke ile ticareti kesen Batý'nýn müdahale için bahane aradýðý belirtilmiþti. Son geliþmeler de bu açýklamalarý destekler nitelikte. Fransa, 200'den fazla askerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne girdiðini ve ülkedeki Fransýz askeri sayýsýnýn 600'e yükseldiði belirtildi...' Fransýzlar kahrolasý ulusal çýkarlarý için yakýn zamanlarda Mali'yi de iþgal ettiler. aðdaþ sömürgeciler Ýslam ülkelerini -sözde iyilik etmeleri þöyle dursun- kendi hallerine býraksalar, Arap baharý devam edecek, ümmet önce parça parça kendine gelecek, sonra 'ancak kardeþ olabilecek' parçalar bir þekilde bütünleþecek, ötekilerle de 'iyilik ve adalet çerçevesinde' iliþkiler kuracaklar. Bu kutsal yoculuðun iki önemli engeli var: 1. Müslümanlarýn gafleti, Kur'an'ýn rehberliðini terk etmeleri, 2. Dünyaya hakim gayr-i Müslim güçlerin vicdansýlýðý, ahlaksýzlýðý ve iki yüzlülüðü. Bilirkiþi yemin töreni yapýlacak orum Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi, Adalet Komisyonu Baþkanlýðýnca düzenlenen 2014 yýlý Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri ve Tercüman bilirkiþi listeleri internet sitesinde yayýmlandý. Bilirkiþiliðe kabul edilen adaylara iliþkin bilirkiþi yemin töreni 13 Aralýk Cuma günü saat de orum Adliyesi yemekhanesinde yapýlacak. Yedek üye seçimi Öte yandan Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu nda 4 yýl süre ile görev yapmak üzere 5 asýl 3 yedek üye seçimi yapýlacak. Cezaevi Ýzleme Kurulu Üyeliðine baþvuruda bulunacaklarýn, baþvurularýný orum Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazý Ýþleri Müdürlüðü ne 9 Aralýk Pazartesi den baþlayýp 19 Aralýk Perþembe günü ye kadar teslim etmeleri gerekiyor.

5 OSB ye 23 milyonluk ödenek Kaçtý kaçtý yakalandý Hakkýnda kesinleþmiþ 2 yýl 1 ay hapis cezasý bulunan hükümlü Kartepe'de yakalandý. Kocaeli Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, 2008 yýlýnda orum'un Ýskilip ilçesinde bir madende yaþanan patlamada 1 kiþinin hayatýný kaybetmesi üzerine orum 1. Aðýr Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan 2 yýl 1 ay hapis cezasýna çarptýrýlan maden iþletmecisi Mustafa Y'nin Kartepe'de olduðunu tespit etti. Mustafa Y'nin cezasýnýn Yargýtay tarafýndan onanmasýnýn ardýndan harekete geçen ekipler, hükümlüyü Maþukiye'de gözaltýna aldý. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. (AA) Elektrik panosu patladý Ankara Yolu 6. kilometredeki fabrikada elektrik panosu patlayýnca bir kiþi yaralandý. E.T. iþyerinde elektrik panosunu tamir etmek isterken pano patladý. Kazayý ucuz atlatan E.T. hastanede tedavi altýna alýndý. Tansiyon hastasý yolda düþtü Alaca da yüksek tansiyon hastasý vatandaþ yolda düþüp yaralandý. orum Caddesi nde meydana gelen olayda F.Þ. yüksek tansiyon hastalýðý nedeniyle yolda düþüp yaralandý. Düþme sonucu yaralanan F.Þ. tedavi için orumeðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Ahþap ev yandý Oðuzlar da iki katlý ahþap yangýnda kül oldu. Okul Yolu Caddesi ndeki iki katlý evde kiracý olarak oturan S.P. evde yangýn çýkýnca Ýtfaiyeye bildirdi. Yavuz Tatar a ait olan ahþap ev yangýn sonucu tamamen yanarak kullanýlmaz hale geldi. Yangýnýn çýkýþ sebebi ile araþtýrma sürüyor. rganize Sanayi Bölgesi ila- alanýn alt yapý inþaatlarý Ove için (yol, içme suyu, yaðmursuyu, kanalizasyon, elektrik) talep edilen 23 Milyon TL 2014 yýlý yatýrým programýna gireceðinin müjdesini veren AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yýlýn ilk aylarýnda ihalenin gerçekleþeceðini açýkladý. orum Organize Sanayi Bölgesi ilave alan olarak kesinleþen 215 hektarlýk alanýn; yol, yaðmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu inþaatlarýndan müteþekkil altyapýsý ile AGYG Elektrik Þebekesi Altyapýsý için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ndan talep edilen 23 Milyon TL kredi baþvurusunun, yatýrým programýna teklif edildiðini belirten Uslu, Giriþimlerimiz sonuç verdi. dedi. Uyuþturucu operasyonu orum polisi tarafýndan Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 3 kiþi tutuklanýrken, 500 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ile Alaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerince sokak satýcýlarýna yönelik çalýþma baþlatýldý. Polis ekipleri tarafýndan yaklaþýk 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda narkotik köpeði Poyraz ýn da katýldýðý operasyonda, 20 ayrý adrese eþ zamanlý baskýn düzenlendi. Operasyonda 500 gram esrar maddesi, uyuþturucu hap, sahte para ve 1 adet ruhsatsýz tabanca ele geçirilirken, 6 kiþi de gözaltýna alýndý. "Suç iþlemek amacýyla örgüt kurma, uyuþturucu veya uyarýcý madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuþturucu madde veya uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarýndan gözaltýna alýnan 6 þahýstan S.G., E.Þ. ve Y.B. mahkemece tutuklanýrken, M.Y., M.A. ve Y.Y. isimli þahýslar ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Ayrýca 6 þahýs hakkýnda "uyuþturucu madde veya Bilindiði üzere 2010 yýlýnda orum Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, Keçikalesi Tepesi mevkiinde mülkiyeti ha- Salim Uslu zineye ait 215 hektarlýk alanýn OSB ye bedelsiz devredilmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüðü ne baþvurulmuþ, bedelsiz arsa tahsisinin devri sürecinde bürokratik engeller nedeniyle tahsis iþlemlerinin uzamasýnýn ardýndan devreye giren orum Milletvekili Salim Uslu, Maliye Bakanlýðý nezdinde bir dizi giriþimlerde bulunarak hazineye ait 215 hektarlýk alanýn 31 Ocak 2012 tarihinde orum OSB ye bedelsiz olarak devredilmesi saðlanmýþtý. Uslu, Organize sanayi bölgesine Temmuz 2012 tarihinde yapmýþ olduðumuz ziyarette iletilen Organize Sanayi Bölgesi ni içerisinden geçen enerji iletim hattýnýn aktarýlmasý sorunu da halloldu. Organize Sanayi Bölgemizde yeni yatýrýmcýlar için imkânlar ve fýrsatlar oluþmaya devam ediyor. Hükümetimizin yatýrým teþvikleri devam etmekle birlikte, bilindiði üzere geçerlilik süresi dolan sigorta prim teþviklerinin süresi de uzatýlmýþtý. Geçtiðimiz günlerde Türkiye geneli iþsizlik oraný yüzde %9.2 olarak açýklanýrken orum da ise bu oran yüzde % 5.1 ile en düþük 9. il olarak açýklanmýþtý. Türkiye ortalamasýnýn üstünde olan orum un istihdam imkânlarý daha da artacaktýr. diye konuþtu. Alaca da uyuþturucu operasyonu düzenlendi. uyarýcý madde satýn almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarýndan soruþturma baþlatýldý. Yakalanan þahýslarýn, özellikle okullarda küçük yaþta çocuklara uyuþturucu hap satýþý yaptýklarý öðrenildi. Yetkililer, veliler ve öðretmenlerin bu konuda dikkatli olmalarý gerektiðini ifade ederek þüpheli bir durum gözlemlediklerinde ilgili yerlere çekinmeden müracaatta bulunmalarýný istedi.(ýha) orum un Osmancýk ilçesinde bozulan güneþ enerjisini tamir etmek için çýktýðý çatýdan düþen bir kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre Akören köyünde ikamet eden Yusuf Kesgin (61), güneþ enerjisinde meydana gelen arýzayý tamir etmek orum un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken fenalaþarak yere yýðýlan þahýs hastaneye kaldýrýldý. Edinilen bilgiye göre, Sunguroðlu Mahallesi'nde Kaymakamlýðýn yanýndaki caddede yürürken fenalaþan Aslan G. (65) yere yýðýlýnca civardaki vatandaþlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, yaþlý adama ilk müdahaleyi cadde ortasýnda yaptý. için iki katlý evinin çatýsýna çýktý. atýda yürüdüðü sýrada kýraðý nedeniyle ayaðý kayan Kesgin, evinin bahçesindeki beton zemine düþtü. Kafasýnýn üzerine düþmesi sonucu olay yerinde hayatýný kaybeden Müdahalenin ardýndan yaþlý adam Sungurlu Devlet Hastanesi'ne Yere yýðýlan þahýs hastaneye kaldýrýldý. kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Saðlýk durumunun iyi olduðu bildirilen CUMA 6 ARALIK Osmancýk ta bozulan güneþ enerjisini tamir etmek için çýktýðý çatýdan düþen bir kiþi hayatýný kaybetti. atýdan düþtü Kesgin in cenazesi, Cumhuriyet savcýsý ve jandarma ekiplerinin yaptýðý incelemenin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kesgin in cenazesi, otopsinin ardýndan Ankara adli Týp Kurumu na gönderildi.(ýha) Yolda yürürken fenalaþtý þahsýn sara hastasý olduðu öðrenildi.(ýha) KUTLAMA AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý gösterilen mevcut Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dilerim. Emek Lokantasý Abdullah Ateþ (.HAK:3387)

6 6 CUMA 6 ARALIK 2013 Ýnsani Deðerler Platformu ndan anlamlý buluþma Suriye yi bir de onlardan dinlediler Erol Taþkan den ciddi destekler orum'da 25 Sivil geldiðini anlatarak, Toplum Kuruluþu'nun bir araya geledece ayni ve nakdi yar- "Yapýlan yardýmlar sarek oluþturduðu, orum Ýnsani Deðerler dir. Bu gönderdiðimiz dýmlardan ibaret deðil- Platformu, Suriyeli yardým malzemeleri misafirlerini aðýrladý. bizlerin kavli dualarýdýr. Biz oraya yardým Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen 'Suriyeli Kardeþlerimizle te duamýzý, muhabbeti- malzemeleri ile birlik- Dayanýþma Programý'nda Suriye'den gederiyoruz." dedi. mizi ve sevgimizi gönlen konuþmacýlar yaþanan olaylarý aktardý. Turgut Özal Ýþ Tahir Eþkil'in tercümanlýðýnda baþlayan oturumda, yaþananlarý Merkezi'nde gerçekleþtirilen programda, Suriyeli konuþmacýlar, birinci aðýzdan aktaran orum Ýnsani Deðerler Platformu, Suriyeli misafirlerini aðýrladý. Suriye'de yaþanan zulüm olaylarýn canlý þa- Allah'tan baþka umut- Suriye'deki insanlarýn hitlerinden dinlendi. larý olmadýðýný, tek kurtuluþ ve yardýmý Dr. Eyup Zeydan, Allah'tan bekleyerek Dr. Þabi Hazruri ve yola çýktýklarýný, yiyecek ekmek ve giyecek Avukat Muhammed Eyyup'un konuþmacý bir þeyi olmayan bu insanlarýn Allah'a sýðýnýp olarak katýldýðý buluþmada, tercümanlýðý mücadele vermeye çalýþtýklarýný aktardý. Eðitim Bir Sen orum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yaptý. "Biz erkekler asla Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan ge- kendimiz için aðlamayýz ve kendi adýmýza cede sunulan sinevizyon gösterisi, tüm dün- Program Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. sadece çocuklar ve ka- korku taþýmýyoruz. Biz yanýn þahit olduðu acýyý, dýnlar öldürüldüðü zaman bir kez daha gözler önüne sererken, salonda bulunan davetliler, aðlýyoruz." diyen Suriyeliler, Suriye rejiminin Ýsrail'e atmasý büyük bir hüzün ve gereken bombalarý gözyaþý ile kan içinde boðulan Suriyeliler'i izledi. Suriye için oluþturulan yardým çalýþmalarýný da baþarýyla yürüten halkýnýn üzerine attýðýný, masum ve silahsýz baþlayan bir mücadelede, Esad'ýn halkýna silah ve bombalarla karþýlýk verdiðini anla- platform adýna tarak, yeryüzündeki bir açýlýþ konuþmasý yapan Burhan Pekcan, tüm zalim devletlerin, Suriye halkýna karþý baþlattýklarý yardým birleþip, Esad rejiminin yanýnda yer aldýðý- kampanyasýna toplumun tüm kesimlerinný belirttiler. Suriye'de yaþanan zulüm olaylarýn canlý þahitlerinden dinlendi. Ýþsizlik oranýmýz yüzde 4,7 Ý l Düzeyinde Temel Ýþgücü Göstergeleri, araþtýrmasý yayýmlandý. Erzurum Türkiye iller sýralamasýnda iþ gücüne katýlým oranýyla 61, iþsizlik oranýyla 49, istihdam oranýyla da 59 uncu sýrada yer aldý. ERZURUM UN DURUMU Erzurum da iþ gücüne katýlma oraný en yüksek yüzde 50.1, en düþük yüzde 45.9; iþsizlik oraný en yüksek yüzde 7.9, en düþük yüzde 5.1; istihdam oraný ise en yüksek yüzde 47.1, en düþük yüzde 42.7 olarak ölçüldü. ERZURUM VERÝLERÝ 2012 yýlý ölçeðinde Erzurum da iþ gücüne katýlma oraný yüzde 48, iþsizlik oraný yüzde 6.5, istihdam oraný ise yüzde 44.9 olarak kaydedildi. Erzurum Doðu Anadolu Bölgesinde iþgücüne katýlma oraný bakýmýndan 10, iþsizlik oraný düþüklüðü bakýmýndan 4, istihdam yüksekliði bakýmýndan ise 10 uncu sýrada yer buldu. ÝÞGÜCÜNE KATILIM Doðu Anadolu Bölgesinde iþ gücüne katýlým oranýn en yüksek olduðu il yüzde 60 ile Ardahan ili olarak tespit edildi. Ýþgücüne katýlma oraný yüzde olarak Aðrý da 52, Bingöl de 50.7, Bitlis te 46.7, Elazýð da 50.1, Erzincan da 50, Erzurum da 48, Hakkari de 42.5, Kars ta 56, Malatya da 49.9, Muþ ta 44.3, Tunceli de 51.7, Van da 47, Ardahan da 60, Iðdýr da ise 56.4 olarak belirlendi. ÝÞSÝZLÝK Doðu Anadolu da iþsizlik oranýn en yüksek olduðu il yüzde 9.9 ile Hakkari, en düþük olduðu il ise yüzde 4.4 ile Ardahan olarak kaydedildi. Ýþsizlik oraný yüzde olarak Aðrý da 8, Bingöl de 8.3, Bitlis te 9.1, Elazýð da 9, Erzincan da 5.7, Erzurum da 6.5, Hakkari de 9.9, Kars ta 6.4, Malatya7da 6.8, Muþ ta 8.9, Tunceli de 7.6, Van da 7.8, Ardahan da 4.4, Iðdýr da 7.8 olarak hesaplandý. ÝSTÝHDAM Bölgede istihdam oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 57.3 ile Ardahan, en düþük olduðu il ise yüzde 38.3 ile Hakkari olarak açýklandý. Ýstihdam oraný yüzde cinsinden Aðrý da 47.9, Bingöl de 46.5, Bitlis te 42.4, elazýð da 45.6, Erzincan da 47.2, Erzurum da 44.9, Hakkari de 38.3, Kars ta 52.4, Malatya7da 46.5, Muþ ta 40.3, Tunceli de 47.7, Van da 43.4, Ardahan da 57.3, Iðdýr da da 52 olarak bildirildi. ÝÞSÝZLÝK ORANI Türkiye genelinde, 2011 yýlý için iþsizlik oraný yüzde 9,8 ve 2012 yýlýnda yüzde 9,2 olarak tahmin edildi. Model çalýþmasý sonucuna göre 2011 yýlýnda; iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Adýyaman ( yüzde 16,1), Ýzmir ( yüzde 14,7) ve Gaziantep ( yüzde 14,4) olarak tahmin edildi. Ýþsizlik oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Kütahya ( yüzde 4,6), Manisa, Uþak ve orum ( yüzde 4,7), ve anakkale ( yüzde 4,8) olarak tahmin edildi. Model çalýþmasý sonucuna göre 2012 yýlýnda; iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Batman ( yüzde 25,0), Mardin ( yüzde 20,9) ve Siirt ( yüzde 20,0) olarak tahmin edildi. Ýþsizlik oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Kütahya ve Uþak ( yüzde 4,2), Manisa ve Ardahan ( yüzde 4,4) ve Afyonkarahisar ( yüzde 4,6) olarak tahmin edildi. ÝSTÝHDAM ORANI Türkiye genelinde, 2011 yýlý için istihdam oraný yüzde 45,0 ve 2012 yýlýnda yüzde 45,4 olarak tahmin edildi. Model çalýþmasý sonucuna göre 2011 yýlýnda; istihdam oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Burdur ve Kastamonu ( yüzde 58,4), Bartýn ( yüzde 56,6) ve Sinop ( yüzde 56,1) olarak tahmin edildi. Ýstihdam oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Diyarbakýr ( yüzde 28,0), Siirt ( yüzde 29,1) ve Batman ( yüzde 29,5) olarak tahmin edildi. Model çalýþmasý sonucuna göre 2012 yýlýnda; istihdam oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Bartýn ( yüzde 57,5), Ardahan ( yüzde 57,3) ve Burdur ( yüzde 55,8) olarak tahmin edildi. Ýstihdam oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Diyarbakýr ( yüzde 25,0), Batman ( yüzde 26,5) ve Siirt ( yüzde 27,2) olarak tahmin edildi. ÝÞGÜCÜNE KATILMA ORANI Ýþgücünün önemli bir göstergesi olan iþgücüne katýlma oraný, 2011 Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý yýllýk sonuçlarýna göre Türkiye genelinde yüzde 49,9 ve 2012 yýlýnda yüzde 50,0 olarak tahmin edildi. Model çalýþmasý sonucuna göre 2011 yýlýnda; iþgücüne katýlma oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Burdur ( yüzde 62,5), Kastamonu ( yüzde 61,7) ve Bartýn ( yüzde 60,1) olarak tahmin edildi. Ýþgücüne katýlým oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Diyarbakýr ( yüzde 30,6), Siirt ( yüzde 33,0) ve Mardin ( yüzde 34,1) dir. Model çalýþmasý sonucuna göre 2012 yýlýnda; iþgücüne katýlma oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Bartýn ( yüzde 60,9), Ardahan ( yüzde 60,0) ve Burdur ( yüzde 59,2) olarak tahmin edildi. Ýþgücüne katýlým oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Diyarbakýr ( yüzde 26,9), Þanlýurfa ( yüzde 30,4) ve Siirt ( yüzde 34,0) oldu.(ýha) orum-kýrýkkale sýnýrýna düzenleme AK Parti orum Belediye Baþkan Aday Adayý Mustafa Eker, aday adaylýðýný duyurmasýnýn ardýndan büyük destek gördüðünü belirterek, teþekkür etti. Eker, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçiminde AK Parti orum Belediye Baþkan Aday Adaylýðým nedeniyle desteðini güler yüzünü ve sevgisini gördüðüm Ddðerli orum halkýna, manevi desteðini esirgemeyen eþ dost arkadaþlar ve aileme, sivil toplum üye ve baþkanlarýna, muhtarlara, basýn mensuplarýna ve AK Parti ye gönül vermiþ teþkilat mensuplarýna teþekkür ederim. Bu süreçte bütün aday adayý arkadaþlarýmýzýn göstermiþ olduklarý sevi- Sungurlu ve Kýrýkkale arasýndaki sýnýr anlaþmazlýðý için yeni bir hat belirlendi. yeli, anlayýþlý tutum ve davranýþlarýný tebrik ediyor, Bundan sonraki yürüyüþlerinde baþarýlar diliyorum. dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yeniden AK Parti orum Belediye Baþkan Adayý olarak belirlenen Muzaffer Külcü ye de önümüzdeki seçim sürecinin hayýrlý olmasý temennisinde Ýl Genel meclisi toplandý. AK Parti orum Belediye Baþkan Aday Adayý Mustafa Eker, yazýlý açýklamayla teþekkür etti. bulunan Eker, Her kademesinde görev almak ve hizmet etmek þerefini taþýdýðým AK Parti ailesinde bundan sonra da birlikte biriz anlayýþýna uygun, inandýðým ideal ve ilkeler etrafýnda bütün teþkilatýmýzla birlik ve beraberliðimize yakýþýr þekilde daha mutlu bir orum a ulaþabilme sevdamýz devam Erol Taþkan ungurlu ve Kýrýk- arasýndaki sý- Skale nýr anlaþmazlýðý için yeni bir hat belirlendi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda konu ile ilgili komisyon raporunu açýklayan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal, Sungurlu Ýnegazili Köyü ile Kýrýkkale Sulakyurt Ýlçesi'ne baðlý Aliþeyhli Köyü arasýnda kalan ve ayný zamanda iki ilin sýnýrlarýný belirleyen bölüm hakkýnda bilgi verdi. Her iki köyün muhtar ve bilirkiþileri nezaretinde yapýlan görüþmelerin ihtilafla sonuçlandýðýný ve bu nedenle karar verilemediðini bildiren Sosyal, "Kýrýkkale ve Sulakyurt Ýlçesi Köyü Aliþeyhli ile Sungurlu'ya baðlý Ýnegazili arasýnda kalan il sýnýrýnýn Tokuþ Tepesi doruk noktasýndan baþlayýp, Yavaþ Tepesi'nin doruk noktasýna, buradan Küp Kýran Tepesi doruk noktasý ve Sorgun Tepesi'nin doruk noktasýna, oradan da Kum Tepesi'nin doruk noktasýna kadar çekilen hattýn, karþý tarafýn genel ve özel haklarý saklý kalmak kaydýyla tespit edilmesine karar verildi." dedi. Meclis üyelerinin de oy birliði ile kabul ettiði komisyon raporunun görüþüldüðü toplantýda, Ýl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli, Kadýnlara Seçme ve Seçilme Hakký Verilmesi'nin yýl dönümü nedeniyle bir konuþma yaptý. Sungurlu Ýl Ge- Meclis üyeleri gündemi görüþtü. nel Meclis Üyesi Celal Güngör'ün Belediye Baþkan Adayý olamayan Ýl Genel Baþkaný Mustafa Eker'e siyasi hayatýnda baþarý dileklerini aktarmasý üzerine konuþan Mustafa Eker, "Makamlar geçicidir, aslolan inandýðýmýz yolda devam etmektir. Ýnandýðým yolda yürümeye devam edeceðim." dedi. Meclis toplantýsý, Ýmar Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna'nýn Sungurlu ve Alaca'ya baðlý bazý köylerde yapýlan yerleþik alan ve civarý sýnýr tespit raporlarýný meclis üyeleriyle paylaþmasýyla sona erdi. Teþekkür ve baþarý dileði elediye Meclisi bugün saat B14.00 de toplanacak. Organize Sanayi Bölgesi ile edecektir. Hiç bir makam ve koltuk yarýþýna girmeden nefsi beklenti ve hýrs yapmadan kutlu yolculuðumuza halkýmýzýn arasýnda yürüyüþümüz sürecektir. Önümüzdeki yerel seçimlerin þehrimiz de huzur barýþ kardeþlik ortamýnda geçmesi temennisi ile hayýrlý olmasýný dilerim. diye konuþtu. Belediye Meclisi bugün Ulukavak Mahallesi nde cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ve orum Belediyesi nin 2014 yýlýnda uygulamaya koyacaðý gelir tarifesi gündem maddeleri arasýnda yer alacak.

7 CUMA 6 ARALIK Külcü nün adaylýðý tescillendi Gülesin Aðbal Demirer orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Baþbakan Erdoðan, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün adaylýðýný açýkladý. Baþbakan aday tanýtýmýna ilk olarak Bayburt ili ile baþladý. orum u 13. sýrada açýkladý. Toplantýya milletvekilleri ile il baþkaný da katýldý. yeni dönem için adaylýðý dün Baþbakan tarafýndan tescillendi. Baþbakan Erdoðan Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi nde partisinin Seçim Ýþleri Baþkanlýðý Bölge Toplantýsý'nda aralarýnda büyükþehirlerin de olduðu 21 ilin belediye baþkan adayýný açýkladý. Bu adaylar arasýnda orum ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 13. sýrada yer aldý. Baþbakan aday tanýtýmýna ilk olarak Bayburt ili ile baþladý. Bayburt, Sinop, Kýrýkkale, Nevþehir, Siirt, Niðde, Kýrklareli, Edirne, Muþ, Yozgat ve anakkale den sonra sýra orum a geldi. Bütün aday tanýtýmlarýnda orum Belediye Baþkan Adayý nýn açýklanmasý ile ilgili programa orum dan katýlým oldu. yapýldýðý gibi orum daki yatýrýmlarý gösteren filmin ardýndan AK Parti Belediye Baþkan Adayý orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün özgeçmiþi okundu. Baþbakan Erdoðan, Külcü yü Yeni dönemde de adayýmýz diyerek sahneye davet ederken, AK Parti nin propaganda þarkýlarýndan Ýlle AK Parti þarkýsý çaldý. Baþbakan orum da yol, saðlýk, alt yapý, Baþkan Külcü nün adaylýðý Baþbakan tarafýndan tescillendi. adalet alanlarýndaki yatýrýmlarla, TOKÝ nin çalýþmalarýna dikkat çekti, gençlik ve spora büyük önem verildiðini vurguladý. Daha sonra AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile birlikte orum Milletvekili Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ý sahneye çaðýran Baþbakan, ardýndan orum ekibinin ellerini tutarak havaya kaldýrdý. Baþbakan kucaklaþtýrdý Baþbakan Erdoðan ýn orum ekibi yanýndan ayrýlmadan, Külcü yü Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile kucaklaþtýrmasý dikkatlerden kaçmadý. orum ekibi aday toplantýsýna katýldý.

8 8 CUMA 6 ARALIK 2013 Kadýnlar için mesleki eðitim projesi A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi'nin ikinci ayaðý olan Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Programý'ný hayata geçirdi. Ýllerde Vali eþlerinin koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen proje kapsamýnda öðrenim düzeyi ne olursa olsun bütün kadýnlara mesleki eðitim ve yaygýn eðitim imkânlarý sunuluyor. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek projenin detaylarý hakkýnda bilgiler verdi. Ticaret ve Sanayi Odasý meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet elik'in eþi Leyla elik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný etin Baþaranhýncal'ýn eþi Didem Baþaranhýncal, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli ve kadýn giriþimciler katýldý. Toplantýda açýklamalarda bulunun Fatma Baþköy, proje ile orum daki kadýnlarýn birer meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasýnýn Hitit Akademi den devlet semineri itit Akademi Der- her hafta Hneði nin düzenlediði seminer programlarýnýn bu haftaki konuðu Yard. Doç. Dr. Metin Uçar oldu. Uçar, seminerde Devlet konulu bir sunum yaptý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, Devlet olgusu ortaya çýkýþýndan bu yana çok farklý düzlemlerde deðiþim ve dönüþümler geçirerek bugünki modern devlet algýsýna ulaþmýþtýr. Devlet küçük bir grubun egemenliðinden giderek daha teþkilatlý ve daha kontrolcü bir anlayýþla geliþerek aslýnda daha da güçlenerek bugün içinde bulunduðumuz formata evrilmiþtir. dedi. Cihan hükümdarý olmakla övünen Sultan Süleyman ýn topu topu bin küsur memurunun olduðu, 1790 lý yýllarda Kalemiye sýnýfý memurlarýnýn taþrada görev yapanlar dâhil toplam sayýsýnýn 2000 civarýnda, II. Abdülhamit döneminde ise o zamanki ismiyle mülkiye memurlarýnýn sayýsýnýn 97 bin civarýnda olduðu düþünülür ve günümüz devlet bürokrasisi ve memur sayýlarýyla kýyaslanýrsa karþýmýzda daha teþkilatlý ve daha güçlü bir devlet aygýtýnýn olduðu anlaþýlacaktýr diyen Iþýk, program davetini kabul eden Hitit Üniversitesi Öðr. Üyesi Metin Uçar a ve katýlýmcýlara teþekkür ederek konuþmasýný tamamladý. Yard. Doç. Dr. Metin Uçar ise Devlet nedir?, Devletle toplum Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek projenin detaylarý hakkýnda bilgiler verdi. arasýnda nasýl bir iliþki vardýr?, Devlet birey iliþkisi nasýl olmalýdýr?, Küresel dünyada devletin etkisi azalýyor mu, artýyor mu? sorularý ve bu sorulara verilen yanýtlar üzerine bir sunum yaptý. Uçar, farklý ideolojilerin devleti nasýl algýladýklarý ve bunun günümüzdeki tartýþmalara nasýl yansýtýlabileceði, bu çerçevede bir uçta hedeflendiðini söyledi. Mesleki eðitimin yaný sýra Açýk Öðretim aracýlýðýyla kadýnlara yaygýn eðitim imkânýnýn da sunulacaðýný belirten Baþköy, bu vesileyle kadýnlarýn diploma sahibi olacaklarýný aktardý. Fatma Baþköy, "Söz konusu proje ile kadýnlarýn mesleki açýk öðretim orta- Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Programý tanýtýldý. okul ve liselerine kayýt yapmalarýnýn saðlanmasý ve kadýnlarýn kayýt yaptýrdýklarý alanda baþarýlý olabilmeleri için açýlacak kurslara yönlendirilmesi amaçlanmaktadýr. Bu baðlamda, Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimini yarýda býrakmýþ kadýnlarýn mesleki açýk öðretim lisesine kayýt olmalarý ve meslek lisesi diplomasý edinmeleri noktasýnda gerekli iþlemleri yürütmektedir" dedi. Kadýn giriþimcilerle birlikte çalýþalým Fatma Baþköy, ne kadar fazla kadýna ulaþýlýrsa projenin o denli baþarýlý olacaðýný belirterek, "Daha fazla kadýna her türlü iktidarý sorun olarak gören anarþizm diðer uçta ise devleti bir amaç haline getiren faþizmin devlete bakýþ açýlarý var olmakla birlikte, günümüzdeki asýl tartýþmalarý liberal/bireyci yaklaþýmla sosyalist/toplumcu yaklaþýmýn belirlediðini belirtti. Uçar, devletle ilgili tartýþmalarda bu iki önemli düþünce çizgisinin dikkate alýnmasý gerektiðine deðinerek, þunlar söyledi: Aralarýnda birçok renk olmakla birlikte bir uçta bireyci yaklaþým diðer uçta da toplumcu/organik yaklaþým bulunur. Ýlkinde birey, önceden mevcut sosyal ve siyasal formlardan soyutlanmýþ olarak görülür. Devlet de bu bireyin yapacaðý soyut tercihin bir fonksiyonu olarak Hitit Akademi Derneði nin her hafta düzenlediði seminer programlarýnýn bu haftaki konuðu Yard. Doç. Dr. Metin Uçar oldu. Dernek yöneticileri Yard. Doç Dr. Metin Uçar a bir teþekkür belgesi verdiler. ulaþabilmemiz için kadýn giriþimciler olarak sizlerle birlikte çalýþalým. Sahibi olduðunuz iþyerlerindeki kadýn çalýþanlarýnýzýn ya da çevrenizde bu fýrsattan yararlanmasýný gerektiðini düþündüðünüz kadýnlara ulaþýn. Ne kadar çok katýlým olursa o kadar baþarýlý oluruz. Örneðin Gönül Elçileri projesinde en fazla gönüllüye ulaþan üçüncü il olduk. Bu projede de çok kiþiye ulaþýrsak, orum, Türkiye'ye örnek olabilir" þeklinde konuþtu. Projenin, kadýnlarýn eðitimi ve meslek sahibi olmalarýnýn yaný sýra istihdam edilmeleri açýsýndan da önem taþýdýðýna dikkat çeken Baþköy, "Kadýn giriþimcilerimizle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarý, iþ yerlerini gezebilir, firma yetkililerinden bilgiler alabiliriz. Dolayýsýyla kadýnlarýmýzýn nerelerde çalýþabileceklerini, hangi alanlarda istihdam açýðýnýn olduðunu tespit edebilir ve mesleki eðitim faaliyetlerimizi buna göre þekillendirebiliriz" dedi. Toplantýda Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de, proje hakkýnda teknik ve görsel bilgiler verdi. anlaþýldýðýndan tatmini azamileþtiren bir organ olarak ele alýnýr. Toplumcu/organik teoride ise devlet, bireylerin rasyonel tercihlerinin dýþýnda, objektif bir düzen hatta bireysel tercihlerin de zorunlu önkoþulu olarak anlaþýlýr. Bu teoride devlet, bireyin dýþýnda doðal bir temelle anlam bulur ve tarihsel evrim sonucunda oluþtuðu kabul edilir. Her devlet sistemi, bazý ilke ve deðerlerle anlam kazanýr. Mutlak monarþiler; dinsel düþünce ve özellikle kralýn tanrýsal haklarý, modern Avrupa devletleri; liberal-demokratik ilkeler (sýnýrlý ve anayasal hükümet, temsil, düzenli ve yarýþmacý seçimler vb.), geleneksel komünist sistem ise Marksist- Leninist ilkeler (iþçi sýnýfýnýn haklarýný koruyabilecek Komünist Parti nin hâkimiyeti) etrafýnda bina edilmiþtir. Ayrýca (modern çaðla birlikte) sayýlan ilke ve deðerlerin yanýnda, adeta, tüm devletler, uluslarýn kendi kendilerini yönetme savý ile meþruluk kazamaya çalýþmýþ ve dünya ulus-devletlere bölünmüþtür. Tüm bu ilkelerin siyasal düþünceyle doðrudan iliþkisi vardýr. Program sonunda Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk ve derneðin bir önceki dönem baþkaný ve þu anda Yönetim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Mehmet Evkuran birlikte, derneðin ayný zamanda kurucularýndan olan Yard. Doç Dr. Metin Uçar a bir teþekkür belgesi verdiler. 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün saat 11.00'de düzenlenen törenle açýldý. orum Travel Turkey de urizm sektörünün Tönemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün saat 11.00'de düzenlenen törenle açýldý. anakkele'nin konuk il ve Mýsýr'ýn konuk ülke olarak yer aldýðý fuarýn açýlýþýna Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Özgür Özaslan ve TUR- SAB Baþkaný Baþaran Ulusoy ve orum'u temsilen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile çok sayýda il valisi katýldý. Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan konuklar hep birlikte stantlarý gezdi. Protokol üyelerinin orum standýný ziyaretleri esnasýnda bir dönem orum Valiliði görevinde de bulunan Ýzmir Valisi Mustafa Toprak ve beraberindekiler sýcak bir þekilde karþýlandý. Turizm sektörü temsilcilerinin buluþtuðu Travel Turkey Ýzmir 2013 Fuarý'nda orum Valiliði ile Belediye Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan 250 m2'lik stantta orum'un tanýtým çalýþmalarý yürütülüyor. Hitit Üniversitesi ile birlikte orum'da faaliyet gösteren turizm iþletmeleri Anitta Otel, Anvatar Termal Otel, Büyük Otel ve Mavi Ocak Otel orum standý içinde tanýtým yapýyor. orum Standýný, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Özgür Özarslan, Manisa Valisi Abdurrahman Savaþ, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Misafirleri Zeki Gül aðýrlýyor. Özdemir, Tokat Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akgöz, Kastamonu Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ziner Kaplan, Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, Amasya Valisi Ýbrahim Halil omaktekin baþta olmak üzere çok sayýda vatandaþ ve katýlýmcý turizm firma yetkilisi ziyaret etti. Leblebi yine gözde Valiliði ile orum Belediye Baþkanlýðý tarafýndan 7. Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir Fuarý kapsamýnda açýlan orum standýnda katýlýmcý ve ziyaretçilere sýcak leblebi ikramý yapýlýyor. orum standýndan sýcak leblebi almak isteyen ziyaretçiler, adeta yarýþýyor. Leblebi daðýtýmýný görevliler ile birlikte orum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve orum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan kendi elleri ile bizzat yapýyor. Sýcak leblebiden alarak tatma fýrsatý bulan ziyaretçiler orum Leblebisinin orum standý konuklarýný aðýrlamaya baþladý. Hitit Üniversitesi ile birlikte orum'da faaliyet gösteren turizm iþletmeleri tanýtým yapýyor. gerçek lezzetini ve kendine has kokusunu her yýl fuarda orum standýnda bulduklarýný ve leblebi almak için özellikle orum standýný ziyaret ettiklerini ifade orum standýnda katýlýmcý ve ziyaretçilere sýcak leblebi ikramý yapýlýyor.

9 CUMA 6 ARALIK Yerel birlikteliðin en güzel örneði A Bahattin Iþýk laca Eðitim Vakfý Yöneticisi Bahattin Iþýk, Avni elik Alaca Meslek Yüksekokulu na 4 bölüm daha açýlmasý ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Iþýk, açýklamasýnda 4 ek bölümün hayýrseverlerin ve birlikteliðin eseri olduðunu belirterek, projenin kýsa sürede tamamlanmasýna katký saðlayan herkese teþekkür etti. Avni elik Alaca Meslek Yüksekokulu nun mevcut 3 bölümüne ilave edilen Aþçýlýk Bölümü nden sonra Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik, Basýn ve Yayýn Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi adlý 4 ek bölüm daha açýlacak olmasý, yerel birlikteliðin ve hayýrseverliðin en güzel örneðini oluþturan Alacalýlar ýn eseridir. diyen Iþýk, þu ifadelere yer verdi; Meslek Yüksekokulumuzun 2 senede 8 bölüme ulaþmasýndaki en büyük etken, Alacalýlar ýn bu konuya saðladýklarý Alaca MYO ya 4 bölüm daha açýlacak. katký, birliktelik ve hayýrseverliktir. Öncelikle Belediyemiz, Yüksekokul için eski binasýný tahsis edip gerekli tadilatýný da üstelenmek suretiyle eðitimin hemen baþlamasýný saðlamýþtýr. orum'un diðer ilçeleri, devlet yüksekokul yapsýn diye beklerken, biz Alacalýlar bu amacý gerçekleþtirmek için Alaca Eðitim Vakfý ný kurarak önce hayýrsever hemþerilerimizin desteði ile 100 dönümlük bir kampus alaný oluþturduk. Sonra ÝNPAÞ'ýn bu sosyal sorumluluk projesini üstlenmesini Sayýn Avni elik ten talep ettik. Avni Bey de bizim talebimiz olan m2 okul binasýný yapmayý üstlenerek Alacamýz a güzel bir eser kazandýrmayý kabul etti. Daha sonra bu güzel birlikteliðimizi gören Sayýn Avni elik devam etmekte olan inþaatýn projesini büyütüp, iki katýna çýkarmak suretiyle yüksekokul inþaatýmýzý m2 olarak revize etmiþtir. Avni elik Alaca Meslek Yüksekokulu nun; ilçe bazýnda Türkiye'nin en güzel Yüksekokul Kampus Projesi olacaðýný ve diðer taraftan yerel birlikteliðe en güzel örnek olarak gösterileceðini düþünüyoruz. Alacalý nýn bu birlikteliðini ve hayýrseverliðini gören Hitit Üniversitesi Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Ýstanbul'da hem genel baþkanýn aklýnda, hem aday belirleme komisyonunda Mustafa Sarýgül'ün isminin öne çýktýðý malum. Antalya'da ise Prof. Mustafa Akaydýn konusunda kafalar karýþmýþ. Antalya merkezde Akaydýn açýsýndan sorun yok. Ancak ilçelerde hemþericilik' aðýrlýkta olduðu için baþka bir aday adayý Akaydýn'ýný önüne geçebilir. CHP'li bir yetkili, AK Parti'nin adayýnýn da önemli olduðuna dikkat çekerek, Menderes Türel'in aday olmasý halinde iþimiz biraz daha kolay olacak, çünkü Türel'e destek AK Parti'ye destekten daha düþük yorumunu yaptý. Antalya Belediye Baþkaný Akaydýn'ýn önünde baþka bir sorun daha var. Ayný sorun Ýstanbul adayý olmasý Yüksekokulumuza 4 bölüm daha açýlmasý konusunda YÖK'e teklif götürmüþ ve Avni elik Alaca Meslek Yüksekokulumuz 8 bölümlü bir yüksekokula dönüþmüþtür. Bu konudaki katkýlarýndan dolayý Sayýn Rektörümüze ve ilave yüksekokul açýlmasý konusundaki desteklerinden dolayý orum Valisi Sayýn Sabri Baþköy e þükranlarýmýzý sunuyoruz. Alaca Eðitim Vakfý olarak, memleketine yaptýðý bu anlamlý yatýrýmý iki katýna çýkaran Sayýn Avni elik Bey e tekrar teþekkür ediyoruz. Yine ÞÝNPAÞ adýna projeyi yürüten Sayýn Ahmet elik e ve inþaatý büyük bir hýzla de- vam ettiren SÝNPAÞ çalýþanlarýna da ayrýca teþekkür ederiz. Yüksekokulumuza ilave bölüm açýlmasýna katkýlarýndan dolayý Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu ya, Alaca Eðitim Vakfý'nýn kuruluþuna ve kampus alanýnýn oluþturulmasýnda emeði geçen Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas a, Yüksekokulun baþýndan sonuna kadar her aþamasýna katký veren Alaca Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muhammet Eyvaz'a, yine katkýlarýndan dolayý Alaca Kaymakamýmýz Sayýn Ayhan Yazgan a Alaca Eðitim Vakfý olarak þükranlarýmýzý sunuyoruz. Tabi bu kampus alanýnýn oluþmasýna büyük destek saðlayan hayýrsever hemþerilerimiz Sayýn Galip Yeþilbaþ a, Sayýn Abdullah Aktaþ a, Sayýn Þükrü Ilgýn a, Sayýn Salim Koç a, imar uygulamasý öncesinde ve sonrasýnda bu bölgede kalan arazilerinden kesinti yapýlmasýna rýza gösteren ve anlayýþla karþýlayan deðerli hemþerilerimize teþekkür ediyoruz. Hem inþaatý ve hem de bölümleri iki katýna çýkan Avni elik Alaca Meslek Yüksekokulu projemizin kýsa sürede tamamlanmasýný, Alacamýzýn geliþmesine katkýda bulunmasýný ve hayýrlý olmasýný diliyoruz. Baykal Onu istemiyor C HP, büyükþehir ve illerdeki adaylarýný belirledi. Eski CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn, Mustafa Sarýgül ve Mustafa Akaydýn'ý istemediði belirtiliyor. Haber7.com da dün yer alan haber þöyle: Ýzmir'de ibre mevcut baþkan Aziz Kocaoðlu'nu gösteriyor. Ancak Ýzmir'in ilçelerinde bir revizyon bekleniyor. Deniz Baykal beklenen Sarýgül için de geçerli. O da eski lider Deniz Baykal'ýn itirazý. Baykal, Ýki Mustafa da olmasýn' Mustafa Akaydýn görüþünde. Baykal'ýn rezervi Sarýgül konusunda etkili olmayabilir, ancak Akaydýn açýsýndan risk yaratabilir. G ümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mustafa orumlu, 1 Aralýk itibariyle görevinden istifa ederek AK Parti'den Ýskilip Belediye Baþkanlýðý'na aday adayý oldu Ýskilip doðumlu olan ve ilk, orta ve lise eðitimimi Ýskilip'te tamamlayan orumlu, memleketi Ýskilip'ten uzak olsa da ilçenin sorunlarýný yakýndan takip ettiðini söyledi. orumlu, Belediye Baþkaný olmasý halinde Ýskilip'in tarihi ve doðal güzelliðini ön plana çýkartarak Ýskilip'i orum'un en gözde ilçesi yapacaðýnýn sözünü verdi. Kamudaki baþarýlarýný doðduðu ve büyüdüðü memleketinde göstermek istediðini anlatan Mustafa orumlu, "Kamu görevinde yaptýklarým, yapacaklarýmýn teminatýdýr. 32 yýl süren kamudaki idarecilik görevlerimde doðruluk ve hakkaniyetten hiç þaþmadým. Her zaman devletin menfaatlerini ön planda tutarak görev yaptým" dedi. Ceza Ýnfaz Kurumu, Bolu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, orum (Botaic) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda 2. Müdür olarak görev yaptý Haziran ayýndan sonra Kurum Müdürü olarak Ýzmir Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Adana Ceyhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ve Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Kurum Müdürü olarak görevlerde bulundu. Foça'da 1998 Haziran ayýnda TL borçla devraldýðý kurumu 2001 Eylül ayýnda 75 bin TL karla ve 150 bin TL yatýrým yaparak Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'na tayin oldu. Niðde Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþ Yurdu'nu 2 milyon TL ile devralan ve 2008 yýlýnda 27 milyon TL nakit para ve 7 milyon TL yatýrým yaparak ayrýldý yýlý Aðustos ayýnda Ceyhan Ýþ Yurdu'nu 545 bin TL borçla devraldý ve 2012 yýlýnda 2 milyon Mustafa orumlu 500 bin TL bankada nakit para ve 2 milyon TL yatýrým yaparak ayrýldý. Ceyhan'da görev yaptýðý dönemde bir ilke imza atarak hayýrsevermustafa orumlu kimdir? lerin ve personelinde katkýlarýyla cezaevinde bir cami yaptýrdý. Gümüþ1959'da Ýskilip'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimimi Ýskilip'te tamamhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü iken 1 Aralýk itibariyle ladý. Askerlik hizmetimi 1980 yýlýnda Ýstanbul atalca'da yaptý. görevinden istifa ederek, AK Parti'den Ýskilip Belediye Baþkanlýðý'na Memuriyet hayatýna 1982 yýlýnda orum (Botaic) Kapalý Ceza Ýnaday adayý oldu. faz Kurumu'nda Ýdare Memuru olarak baþladý. Sýrasýyla Bartýn Kapalý Mustafa orumlu, evli ve 2 çocuk babasýdýr. Fýrýncý esnafýna ziyaret M esnafýmýzýn sýkýntýlarý da konuþulmalý. Morali yüksek üreticilerin elinden kaliteli ürünler çýkar. Fýrýncýlarýmýz yaptýklarý iþten zevk alacaklar vatandaþlarýmýzda yedikleri ekmekten lezzet alacaklar. Bütün meslek dallarýnda moralleri yükseltecek uygulamalarýn peþindeyiz. dedi. Kýsar, Görev nasip olursa hedefimiz Ýskilip i daha mutlu bir þehir haline getirmek olacaktýr. diye konuþtu. Kadýnlar hak ettiði kimliði almalý C MHP Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Fikri Kýsar, esnaf ziyaretlerine ilçede bulunan ekmek fýrýnlarý ile devam etti. Emre Kut HP Kadýn Kollarý 5 Aralýk 'Dünya Kadýn Haklarý Günü' nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. CHP Ýl Kültür Merkezi'nde düzenlenen basýn toplantýsýna CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve partili kadýnlar katýldý. CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, eski Türk devletlerinde kadýnlarýn aile hayatýnda, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibi olduklarýný söyledi. Osmanlý devletinde Ýslamiyet'in de etkisiyle kadýnlarýn birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrum olduðunu savunan Özüdoðru, "Nüfus sayýmýnda kadýn nüfusu ülke nü- CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ve fusuna dahil edilmiyordu. Aile hayatýnda haremlik selamlýk vardý. Yüzlerini peçe ile örtmek kanunlar nedeniyle zorunluydu. Kadýnlar evlenme, boþanma ve miras iþlerinde ikinci plandaydýlar. Devlet memuru olamýyorlardý. Kadýnlarda okuma yazma oraný %0.4'tü. aðdaþ Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen öncesinde kadýnýn toplumdaki yeri böyle çað dýþý, insan onuruna hiçte yakýþmayacak haldeydi, ülke nüfusuna dahil edilmeyen, kimliði olmayan kadýnýn yüzü dahi yoktu. ünkü yüzü peçenin arkasýndaydý. Atamýz kurtuluþ savaþýnda Türk kadýnýnýn ülkesinin kurtuluþu için göstermiþ olduðu azmi ve çabayý görmüþ kadýný kölelikten ve cehaletten kurtarýp, hak ettiði çaðdaþ kimliði ve- rerek onu ülke yönetiminde söz sahibi yapmýþtýr." dedi. CHP Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn ise, Anayasa ve yasalarda kadýn ve erkek eþitliðinin yeterli olmadýðýný söyledi. Yalçýn, "Seçme ve seçilme hakký bir yurttaþlýk hakkýdýr. Anayasa ile güvence altýna alýnmýþ olan bu hak erkek egemen yapýnýn kontrolüne Van için kampanya C orumlu, Ýskilip aday adayý HP Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Fikri Kýsar, esnaf ziyaretlerine ilçede bulunan ekmek fýrýnlarý ile devam etti. Ekmek kalitesi ve fýrýncýlarýn çalýþma þartlarýyla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunan Kýsar, özellikle iþletmecilerin ve fýrýn iþçilerinin iþ yoðunluðu bakýmýndan ele alýnmasýnýn gerekliðine iþaret etti. Kýsar, Yediðimiz ekmeðin kalitesi kadar, fýrýncý CHP Kadýn Kollarý 5 Aralýk 'Dünya Kadýn Haklarý Günü' nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Mustafa Demirer HP Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can alýkuþu, Van depreminin yaralarýnýn hâlâ sarýlamadýðýný bildirdi. alýkuþu, yaptýðý açýklamada, "23 Ekim 2011 Van Depremi" ne yazýk ki, büyük bir felakettir. Depremden sonra, tüm Türkiye tek yürek olup Van depreminin acýlarýný sarmak için çaba harcamýþtýr. Ne yazýk ki bu gün Van' da devletin sorumluluðunda olan bir takým insani ihtiyaçlar giderilememektedir. Bugün Türkiye'nin sorunu Baþbakan'ýn deyimiyle kýzlýerkekli öðrenci evleri deðil dondurucu soðukta konteynýr kentlerde üþüyerek uyuyan çocuklar olmalýdýr. CHP Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can alýkuþu, Van depreminin yaralarýnýn hâlâ sarýlamadýðýný bildirdi. Van'da çocuklar oyuncak için deðil üþüdükleri için aðlýyor. Ne yazýk ki, Dünyanýn 17. Büyük ekonomisi olduðunu iddia eden ama Van da kendi ülkenin yurttaþlarýný ölüme terk edecek bir baþbakan' a sahibiz Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak Türkiye genelinde baþlatýlan destek kampanyamýzý bu günden itibaren orum'da da baþlatýyoruz. Biz inanýyoruz ki henüz Van depreminin acýlarýnýn taze olduðu günlerde, Vanlý kardeþlerimizi yalnýz býrakmayan duyarlý halkýmýz bu günde yalnýz býrakmayacaktýr." Ýfade- lerine yer verdi. alýkuþu, Van'a gönderilecek acil malzemeleri battaniye, kuru gýdalar, kalýn ve temiz yiyecekler, kýþlýk ayakkabýlar, çocuk kýyafetleri, keþisel temizlik ürünleri, bebek bezi, protein ilaçlarý, temizlik malzemeleri, tüplü sobalar ve yorgan yastýk olarak sýraladý. mýnda ilk ziyaretini kendisine gerçekleþtirdiðini vurgulayan Arap Filiz, mahallesine verdiði hizmetlerden dolayý kendisine teþekkür etmek ve Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylýðýný bir kez de kendisinin yanýnda açýklamak üzere böyle bir ziyaret gerçekleþtirmeyi uygun bulduðunu ifade etti. Ziyaretten duydu- ðu memnuniyeti ifade eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya ise, þu anda Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için 6 adayýn resmi açýklamada bulunduðunu hatýrlatarak, adaylarýn hepsinin de birbirinden deðerli ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na yakýþýr isimler olduðunu ifade etti. Seçimler öncesin- de tüm adaylara baþarýlar dileyen Hasan Kaya, þahsen tüm adaylarý sevip saydýðýný vurgularken, tek beklentisinin adaylarýn Bahçelievler Mahallesi ne yakýþýr bir þekilde bir seçim çalýþmasý yürütmeleri olduðunu kaydetti. Kaya, Arap Filiz'e seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Arap Filiz sahaya indi 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri öncesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için aday olan Arap Filiz, seçim çalýþmalarýna start verirken, ilk ziyaretini de Bahçelievler Mahallesi mevcut muhtarý Hasan Kaya'ya yaptý. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilk ziyaretini dün Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya'ya yapan Arap Filiz, 3 dönemdir görevde bulunan Hasan Kaya ile uzun yýllara dayalý bir dostluklarýnýn bulunduðunu ifade ederek, mahallesine verdiði büyük hizmet ve emeklerden dolayý kendisine teþekkür etti. Mahallesine verdiði büyük hizmetlerin bir vefa göstergesi olarak da seçim çalýþmalarý kapsa- Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için aday olan Arap Filiz,mevcut muhtar Hasan Kaya'yý ziyaret etti.

10 10 CUMA 6 ARALIK 2013 HEM okullarý donatýyor HEM Mobilya Atölyesi, orum daki okullarýn donatým malzemesi ihtiyacýný karþýlýyor. Recep Mebet orum Halk Eðitimi Merkezi (HEM) DÖSE Ýþletmesi Mobilya Atölyesi, okul donatým malzemeleri üretiminde lider. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü nün katkýlarýyla makine parkurunu yenileyen HEM Atölyesi, Eðitim Öðretim Yýlý nda üretim rekoru kýrmayý hedefliyor. Yeni sezona yeni bir vizyonla giren atölyede gerçekleþtirilen üretim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren orum HEM Müdürü M. Oðuz Ýyibil, okul donatým malzemelerindeki geliþimi yakýndan takip ettiklerini söyledi. Geçen yýl üretimine baþlanan yeni nesil okul sýrasý ve masalarýnýn büyük beðeni topladýðýný anlatan Oðuz Ýyibil, gelen sipariþler doðrultusunda pek çok eðitim kurumun donatým malzemesi ihtiyacýný karþýladýklarýný kaydetti. HEM Mobilya Atölyesi nin düzenlenen kurslarla kursiyerlere de kapýlarýný açtýðýný belirten Ýyibil, Kaybolmaya yüz tutmuþ geleneksel el sanatlarýmýzý yaþatmayý hedefliyoruz dedi. Ekolojik oyuncak yapýmý alanýnda açacaklarý kurs için kayýtlarýn devam ettiðini belirten Ýyibil, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: HEM Müdürü Oðuz Ýyibil, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Taþkýn la birlikte çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ali Usta, künefe gösterisi yapacak OKUL DONATIMI BÝZÝM ÝÞÝMÝZ Makine parkurundaki geliþmeyle birlikte üretim çeþitliliðinin de arttýðý belirtildi. Aþaðý Sanayi Tarým Caddesi numara 115 te faaliyetlerini sürdüren atölyemiz 1000 metrekare kapalý alanda faaliyet gösteriyor. orum un yaný sýra çevre il ve ilçelerdeki eðitim kurumlarýnýn sýra, masa, dolap, kitaplýk gibi temel mobilya ihtiyaçlarýný karþýlayan atölyemiz, 2000 yýlýndan bu yana Halk Eðitimi Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Teknik Müdür Yardýmcýmýz Mustafa Taþkýn öncülüðünde yeniden yapýlanan atölyemiz, ürettiði mobilyalarla okullarý donatýyor. Piyasanýn taleplerine de cevap verebilir konumda olan Mobilya Atölyemizi, çeþitli kurslarla halkýmýzýn hizmetine de sunmayý amaçlýyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü nün katkýlarýyla yenilediðimiz makine parkuru sayesinde üretim çalýþmalarýmýza büyük bir ivme kazandýrdýk. Okullarýn kütüphane ve fuaye salonlarýnýn dizaynýndan Milli Eðitim Müdürlüðü hizmet binasý tefriþatýna kadar pek çok alanda çalýþmalarýmýz mevcut. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Anadolu Ýþ Okulu, Özel Eðitim Meslek Lisesi, Ýnönü Anadolu Lisesi Spor Salonu, Cumhuriyet Ortaokulu Spor Salonu, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ve Osmancýk Meliha-Rýfat Göbel Ortaokulu gibi pek çok eðitim kurumunun donatým malzemeleri atölyelerimizde üretildi. Ayrýca Milli Eðitim Müdürlüðü nün talepleri doðrultusunda 500 takým yeni tip masa ve sýra imal ederek okullarýmýza teslimatýný gerçekleþtirdik. Okullarýn sýra ve masalarý HEM Mobilya Atölyesi nde üretiliyor. orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ESOB) civarýnda bulunan atölyemizde seri olarak öðrenci masa ve sýralarý, sýnýf dolabý, öðretmen masasý ve dolabý, askýlýk, kitaplýk, bilgisayar masasý ve benzeri eðitim donatým malzemeleri üretiyoruz. orum HEM bünyesinde 12 yýlý geride býrakan atölyemizde Teknik Müdür Yardýmcýsý Mustafa Taþkýn, Atölye Þefi Ömer Toz ile Usta Öðreticiler Fuat Erdemli ve Abdullah Karslýoðlu da dahil olmak üzere 10 a yakýn personel görev yapýyor. Atýl durumdaki sýra ve masa gibi eðitim mobilyalarýnýn dönüþümünü yaparak ekonomiye önemli katký saðlýyoruz. Ayrýca piyasada ihtiyaç duyulan mobilya ürünlerini de sipariþ üzerine imal ediyoruz. Ýstenilen ölçü ve renkte büro ve ev mobilyalarý da üreten atölyemiz, yeni sezonda kapýlarýný kursiyerlerimize de açacak. Mesleki eðitimin kalbi ve kalitenin adresi olan tesisimizi yakýndan görmek, hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Tarým Ýl Müdürlüðü yanýnda faaliyet gösteren HEM Mobilya Atölyesi ne davet ediyoruz. Atölye, Eðitim Öðretim Yýlý nda üretim rekoru kýrmayý hedefliyor. Recep Mebet M eþhur Diyarbakýr Tatlýcýsý Ali Usta, orum da 20. yýlýný kutlayacak. Kuruluþ yýldönümü nedeniyle yarýn saat da Künefe Show düzenleyeceðini açýklayan Ali Atalay, Gazi Caddesi LCWaikiki Maðazasý yanýndaki þubelerinde gerçekleþecek gösteriye tüm orum halkýný davet etti. Ali Usta nýn Künefe Show u yarýn saat da Gazi Caddesi þubesinde. 20 yýldýr orum zengin mönüsüyle hizmette iddialý olduðunu vurhalkýnýn aðzýný tatlandýrýyoruz diyen Ali Usta, gulayan Ali Usta, Tatlý çeþitlerimizi yakýndan baklava, kadayýf ve sýcak künefe çeþitlerini görmek ve sipariþ vermek isteyen herkesi Ýnönü, hijyenik bir ortamda müþterilerinin beðenisine Gazi ve Osmancýk Caddesi ndeki þubelerimize sunduklarýný hatýrlattý. bekliyoruz diye konuþtu. M eþhur Diyarbakýr Baklava Salonlarý nýn KALÝTENÝN ADRESÝ Aþaðý Sanayi Tarým Caddesi numara 115 te faaliyetlerini sürdüren atölye 1000 metrekare kapalý alanda faaliyet gösteriyor. Ýmam Hatipler in 100. yýl kutlamasý TRT de Ý Recep Mebet mam Hatip Okullarý nýn 100. kuruluþ yýldönümü nedeniyle orum da düzenlenen kutlama programý TRT Anadolu kanalýnda yayýnlandý. Geçtiðimiz günlerde Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen programda orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu, Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ve Baþöðretmen Atatürk Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri sahne almýþtý. TRT orum Muhabiri Ahmet Öztürk ün röportajlarýnýn yer aldýðý görüntüler, Türkiye Ajansý adlý haber bülteninde ekrana geldi. Haber bülteninde ayrýca Ýmam Hatip Lisesi ve Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencilerinin birlikte sahne aldýðý programdan görüntüler yansýtýldý. orum da düzenlenen kutlama programý TRT Anadolu kanalýnda yayýnlandý. Programda yer alan sahne gösterileri ve konser TRT ekranlarýna yansýdý.

11 CUMA 6 ARALIK 2013 VATANDAÞA SORDUK Belediyeden yeni dönem beklentileri B Hazýrlayanlar: Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan elediye Baþkan adaylarýnýn açýklanmaya baþlamasýyla birlikte Yerel Seçim halkýn gündeminde bir numaralý konu haline geldi. Peki halk, yeni dönemde orum Belediye Baþkaný olarak seçilecek isimden Ýmar problemi çözülmeli Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Semti'ndeki imar probleminin çözülmesini istiyorum. Ayrýca apartmanlarýn bahçelerinin de Belediye'nin öngördüðü þekilde düzenlenmesini talep ediyorum. Trafikteki otopark probleminin de acilen çözüme kavuþturulmasý gerektiðini düþünüyorum. Öte yandan, bugüne kadar yapýlan Beledi- Hasan Kekeç/Emekli yecilik hizmetlerinden memnun olduðu- mu da ifade etmek istiyorum. Küçük esnaf desteklenmeli Belediye baþkanýnýn görevinin sadece altyapý ve kültürel etkinliklerden ibaret olmadýðýný düþünüyorum. Bu þehrin ekonomik açýdan en önemli dinamik gücünü oluþturan esnafýn, özellikle de küçük esnafýn geliþimine yönelik destek saðlanmasý gerektiðine inanýyorum. Bu hususta yerel yönetime de büyük sorumluluklar düþtüðünü biliyorum. Ayrýca çevre düzenlemesi ko- Erkan Bolat/ alýþan nusunda çalýþmalarýn ayný tempoda devamý- ný diliyorum. Halkýn talepleri dinlenmeli Belediye Baþkaný olarak seçilecek ismin halktan asla kopmamasýný, insanlarýn sorunlarýný dinlemesini istiyorum. Öðrenci olarak þu an en önemli sorunumuz eðitim ve ben eðitim geleceðimizin daha parlak olmasýný istiyorum. Bu hususta Belediyenin de üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmesini arzu ediyorum.bunun için kültür merkezlerinin, spor alanlarý- Emine Bozkuþ\Öðrenci nýn, tiyatro, müze ve sinema salonlarýnýn artýrýlmasýný istiyorum. Kasvetli doku makyajlanmalý Yerel yönetimlerin ve sunduðu hizmetlerin vatandaþ açýsýndan büyük önem taþýdýðýna inanýyorum. Bu hususta orum geçmiþe göre önemli mesafe kat etmiþ durumda ancak hala çözüm bekleyen meseleler de var. Yaþanan geliþmelere raðmen þehir merkezindeki kasvetli doku, dýþardan gelenler açýsýndan hayal kýrýklýðý uyandýrýyor. Yeni dönemde Belediye Baþkaný olarak seçilecek ismin bu hususta mutlaka gerekli adýmlarý atmasý, Hakan Coþkun/Kamu alýþaný þehir merkezindeki bakýmsýz binalarýn dýþ cephelerinin makyajlanmasý konusunda bir proje hayata geçirmesi- 11 ni arzu ediyorum. Bu durumun orum un kent görüntüsüne olumlu katký saðlayacaðýna inanýyorum. hangi hizmetleri bekliyor? 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimi öncesinde hazýrladýðýmýz sokak röportajý dahilinde vatandaþa bu soruyu sorduk. 7 den 70 e farklý yaþ gruplarý ve mesleklere mensup çok sayýda kiþi ile görüþtük. Ýþte vatandaþlarýn yeni döneme iliþkin beklentileri ile ilgili duygu ve düþünceleri: Kentsel dönüþüm Otopark sayýsý sürmeli artmalý Kentsel dönüþüm alanýnda yapýlan çalýþmalarýn hýz kesmeden devam etmeli. Bu çerçevede mahallelerdeki metruk yapýlarýn yýkýlmasý veya koruma altýna alýnmasýný istiyorum. Yerel yönetimde dürüst, samimi, herkese eþit bir þekilde hizmet edilmesi gerektiðine inanýyorum. Mevcut belediye baþkanýmýzýn bu açýdan iyi bir sýnav verdiðini düþünüyorum. Tarýk Nuri Erzen\Emekli: Kadir Akçal/ Mahalle Muhtarý Þehrin geleceði planlanmalý orum daki park ve yeþil alan düzenlemelerinin yeterli olduðunu düþünüyorum. Yeni dönemde sosyal tesislere daha da aðýrlýk verilmeli. Uzun vadeli þehir planlarýnýn yapýlmasý gerektiðine ve eðitim alanýndaki faaliyetlere destek verilmesinin büyük önem taþýdýðýna Ahmet Uysal\Mali Müþavir Þehrin tanýtýmý önemli orum'da giderek büyüyen trafik probleminin çözüme kavuþturulmasý gerekli. Bunun için mevcut yollarda düzenlemeler yapýlmalý. Araçlarýn ve yayalarýn trafikte daha rahat edeceði çözümler üretilmeli. Otobüs hatlarýnýn da çoðaltýlmasý çok iyi olur. Böylece þehir içi ulaþým daha da rahatlamýþ olur. Ayrýca itfaiye hizmetlerinin yerinde ve zamanýnda yürütülebilmesi için Nevin iftçi/öðrenci gerekli tedbirler alýnmalý, böylece yangýn ve afetlerden kaynaklanan zararlar en aza indirilebilir. evre temizliði noktasýnda ise orum un imajý korunmalý. Eðitime destek organizasyonlarý ve þehir tanýtýmý konusuna da aðýrlýk verilmeli. Þehre vizyon kazandýrýlmalý orum, yeni döneme yeni beklentilerle giriyor. Halk olarak yerel yönetimlerde orum a vizyon kazandýracak yatýrýmlar kazandýrýlmasýný bekliyoruz. Bu hususta Belediye Baþkaný olarak seçilecek isimden aktif bir çalýþma temposu içerisinde olmasý gerektiðine inanýyoruz. Yýllardýr çözüm bekleyen trafik problemi ve kent planý konusunda da adýmlar atýlmasýnýn þart olduðuna inanýyoruz. Ali Kýloðlu/Esnaf Özellikle imar adaletsizliðinin ortadan kaldýrýlmasýný istiyorum. Otopark konusunun orum un baþlýca problemleri arasýnda yer aldýðýný düþünüyorum. Bu sorunun acilen çözülmesini, yaya geçitlerinin de yeniden dizayn edilmesini istiyorum. Tarýk Nuri Erzen\Emekli Hayýrlý hizmetler bekliyorum Buharaevler Mahallesi Ýbrahim ayýrý 20. Sokak ta ikamet ediyorum. Yýllardýr özlemle beklediðimiz semt parkýnýn tamamlanarak mahallelinin kullanýmýna sunulmasýndan memnunuz. Yeni dönemde Belediye Baþkanýmýzdan hayýrlý hizmetlerinin devamýný diliyorum. Dursun Peker\Emekli Eðitime destek verilmeli Yaþlýlara yardýma yönelik çalýþmalara öncelik verilmeli. Sosyal hizmetler konusundaki birimler daha aktif hale getirilmeli. Böylece insanlara kolaylýk saðlayan düzenlemeler üzerine yoðunlaþýlmalý. Eðlence aktiviteleri daha fazla düzenlenmeli. Mesela lunaparkýn sadece festivalde kurulmasý yerine sürekli kurulu olmasý, konserlerin daha çok Büþra Kavak/Öðrenci yapýlmasý gibi. Mesleki eðitim kurslarý ve mahalle kütüphaneleri konusunda da Belediye den çalýþma bekliyorum. Hizmet edene duacýyýz Emine Selez/ Evhanýmý: Memleketimize hizmet eden, taþ üstüne taþ koyan herkese duacýyýz. Yeni dönemde orum a daha fazla hizmet bekliyoruz. Mahalleler arasýndaki yatýrým uçurumunun giderek kapandýðýný görüyoruz. Bu husustaki çalýþmalarýn yeni dönemde de sürmesini ümit ediyoruz. Emine Selez/Evhanýmý

12 12 CUMA 6 ARALIK 2013 GÜZEL MÝ APTAL MI? Temel'e sormuþlar: - Güzel mi olmak istersin yoksa aptal mý? Temel: - Aptal olmak isterim demiþ. Neden demiþler, Temel: - Güzellik geçicidir.

13 CUMA 6 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:3 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:23 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM Dini ve imaný hakkýnda; Benim sonum ne olacak? diye söðüt yapraðý gibi titremeyen kimsenin sonu, tehlikelidir. Câfer-i Sâdýk Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi VEFAT EDENLER 1- Elvançelebi Beldesi' nden gelme, Emekli Öðretmen Kadir ve Ahmet BAYSAL' ýn kardeþi; Mustafa BAYSAL. 2- Kýrkdilim Köyü' nden gelme, Þoför Esnafýndan Ertan ve Tamer ATALAM' ýn babasý, Sebahattin ATALAM' ýn aðabeyi; Bahattin ATALAM. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 3 Milletimiz ve memleketimiz için hayýrlý hizmetlere vesile (Sürecek) olmasýný temenni ediyorum. Yaptýklarý Vakýflar lehine güzel ve baþarýlý çalýþmalarýnda dolayý Vakýflar Genel Müdürü ve ekibini tebrik ediyorum. Baþarýlarýnýn Vakýf baþkanýmýzýn yýlý TBMM'de devamýný diliyorum. Bu duygu ve düþüncelerle yüce vakýflar haftasý münasebeti ile yaptýðý konuþma metni: heyetinize saygýlar sunuyor, teþekkür ediyorum. Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri Vakýf baþkanýmýzýn yýlý TBMM'de Günümüzdeki tarifiyle vakýf, gerçek veya tüzel kiþilerin hiçbir tesir altýnda kalmadan, kendi istekleriyle, metni: vakýflar kanun tasarýsý görüþmelerinde yaptýðý konuþma kendilerine altý mal veya ekonomik deðerleri mülkiyetlerinden çýkartýp belirli bir amaçla hayýr ve hasenata ebedi sosyal hizmetler, Þark ve Ýslam Medeniyeti'nin geliþme- Vakýf müessesesi, tarihi derinliði, gerçekleþtirdiði olarak tahsis etmeleriyle oluþan tüzel kiþiliktir. sine yaptýðý katkýlarýyla varlýðý hissedilen sosyal bir Esas itibariyle vakýflarýn gayesi, baþta insan olmak Ali Yüksel kurumdur. üzere, bütün varlýklara hizmet etmektir. Kavuþtu Ýnsanlýðýn birlikte olmasý ve yaþamasýnýn en yüce Peygamber efendimiz (S.A.V) vakfetmeyi teþvik deðerlerinden biride kuþkusuz dayanýþma ve yardýmlaþma etmiþ be bizzat kendisi de vakýf kurmuþtur. Bu da vakýf fikriyatýnýn duygusudur. yerleþip geliþmesine büyük oranda tesir etmiþtir. Ýnsana insanca bakan, gönüllerden doðan bir sevgi ile Vakýf müessesinin hukuki temelleri de Peygamber efendimiz yardýma koþan, sahip olduðu varlýðýndan baþkalarýný da faydalandýrmak gibi güzel ve insani duygularýn tümünü en geniþ þekliyle (S.A.V) döneminde atýlmýþtýr. Vakýf fikiriyatýnýn yerleþip geliþmesine büyük oranda tesir etmiþtir. uygulayan kurum vakýflarýdýr. Vakýf müessesemizin hukuki temelleri de Peygamber Ecdat yadigarý olan vakýflarýn bu topraklar üzerindeki tarihi seyrine bakmadan vakýflardan söz etmek mümkün deðildir. efendimiz (S.A.V) döneminde atýlmýþtýr. Vakýf kuranlardan kendi vakfýna bizzat nezaret edenlerin ilki de Hz. Ebubekir'dir. Bakýnýz; Anadolu Selçuklularý, hükümran olduklarý Vakýflar, Türk kültür ve medeniyetinin temelini oluþturur. topraklar üzerinde hýzlý bir þehirleþmeye girmiþler ve merkezi Geçmiþten günümüze oluþan, kayýtlarda ismine rastlanan ilk vakýf, idareden ayrýlarak, mahalli idareye büyük önem vermiþlerdir. Erzurum'da 1048 yýlýnda kurulmuþtur. Öncelikle þehirlerin merkezi noktalarýna ulu camileri inþa Anadolu'da kayýtlarda ulaþýlan en eski vakýf olmasý sebebiyle, etmiþler, yanlarýna han ve hamamlar, eðitim için bugünkü üniversiteler seviyesindeki medreseler inþa etmiþlerdir. Toplumun sosyal- Vakýflar Genel Müdürlüðü bu vakýflarýn elindeydi. Osmanlý devletinin son döneminde istihdam edilen personelin %8'i, Cumhuriyetin kültürel-ekonomik ihtiyaçlar için bedesten, arasta, darüþþifa, su ilk yýllarýnda ise %13'ü vakýf sektöründe çalýþýyordu. tesisleri, han kervansaray, imaretler gibi yapýlarý inþa ederek bu Ýslam dünyasýnda ve Türk devletlerinde vakýflarýn bu denli tesislerin devamý için, akar baðýþlamýþlardýr. yaygýnlaþýp ve geliþmesinde; "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr, malýn en hayýrlýsý Allah yolunda harcanandýr; vakfýn en sizin, insanlýðýn hatta bütün canlýlarýn mutluluðu için vakýflar Osmanlý toplumunda ise ýrk, renk, dil, din farký gözetmek- hayýrlýsý insanlarýn en çok duyduklarý ihtiyacý karþýlayandýr.", kurulmuþ. Anlayýþý önemli bir prensip olarak etkili olmuþtur. Bugün belediyelerin, Milli Eðitim, Kültür, Saðlýk ve Avrupa Birliði sürecinde, demokratik sivil toplum kuruluþlarý Bayýndýrlýk Bakanlarýnýn görev sahasýna giren hizmetleri vakýf eli olan vakýflara büyük görevler düþmektedir. ile gerçekleþtirerek vakýflarý "halka hizmet kurumu" haline getirmiþlerdir. Vakýflar haftasýnýn ve 2006 Vakýf Medeniyeti Yýlýnýn Levha; bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý, tablo, resim, tabela gibi manalara gelir. Bulunduðu yere göre önem taþýr. Levhalar insanlarý bilgilendirmek ve özelliðine göre ilgilendirmek içindir. Dolaysýyla levhalar insanlar içindir. Ýnsan dýþýndaki varlýklara levhalar fayda vermez. ünkü onlar levhalarýn dilinden anlamazlar. Ancak insanlarýn yönlendirmesine göre hareket ederler. Ahseni takvim olarak yaratýlan insanoðlu Allah'ýn kendisine bahþettiði akýl sayesinde levhalarýn dilini okur, hem kendi geleceði hem de ülke geleceði için gerekeni yapmaya Mahir ODABAÞI çalýþýr. Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Anaokulundan itibaren deðil, ana kucaðýndan itibaren levhalarýn dilini yavrularýmýza öðretmeye çalýþmalýyýz ki, gelecekte duyarlý olsunlar. Tabi bunun için önce biz yetiþkinlerin duyarlý olmasý gerekir. Zira ''telkinden çok, temsil fayda verir'' sýrrýnca siz anne-baba veya eðitimci olarak çocuklara 'yerlere çöp atmayýn ' derken baþka bir zaman elinizdeki SÝGARA ÝZMARÝTÝNÝ KALDIRMA FIR- LATIRSANIZ sizin çocuklara olan öðütleriniz hiçbir iþe yaramaz. Bu tür örnekleri çoðaltmak mümkündür. Ne çekiyorsak söylenenleri kendimiz tam olarak uygulamamaktan çekiyoruz. Netice olarak levhalarýn dilini iyi okumalýyýz. Yoksa ''BURA- DA GÖLETE GÝRMEK TEHLÝKELÝ VE YASAKTIR'' levhasýný gördüðünüz halde üzerine elbisenizi asýp suya dalarsanýz ve akabinde boðulup ta çýkamazsanýz o levha resmiyetten baþka hiçbir iþe yaramýyor demektir. Bu nedenle toplum zarar görmesin diye levhalarla, trafik iþaretleriyle, lambalarýyla her tarafý donatýrken diðer taraftan Japonya gibi ülkelerde olduðu gibi duyarlý, bilinçli olma adýna GÖNÜLLERE SÖKÜLMEYECEK LEVHALAR DÝKMELÝYÝZ. Bunu beceremezsek polis memurunun: ''Bey efendi bak burada park yasaðý levhasý var, görmediniz mi? Ceza yazmak zorundayým'' Sorusuna karþýlýk ''Görmez olur muyum gördüm ama siz trafik polisini görmedim'' cevabý gelirse þaþýrmayalým. Buna benzer onlarca yaþanmýþ örnek anlatabilirim. * LEVHALARIN DÝLÝ bir yerde varsa levha bilinmeli ne anlama geliyorsa sýkýntý yaþanmaz herkes kurala uyarsa 'park yapýlmaz' levhasýna uyun efendiler araçlar adam öldürmesin doðalgaz çevreci gazdýr ucuz fatura dönemi yazdýr doðru kullanýmýný bilmek farzdýr doðalgaz ana vana yerini öðrenin efendiler doðalgazlar adam öldürmesin Levhalarý anlamak çatýlar daima kapalý tutulmalý yangýn söndürme cihazlarý olmalý el feneri de her an faal bulunmalý çatýya girilmez levhasý yazýn efendiler çatýlar adam öldürmesin inþaat alanýnda önce güvenlik saðlanmalý ustanýn - amelenin burnu kanamamalý tabi denetimlerde gerçekçi olunmalý güvenlik tedbirlerine uyun efendiler inþaatlar adam öldürmesin yeþili koruyan, ormaný sever kývýlcýmlara dikkat edin yok eder sonra pikniðe ararsýn da bulamazsýn yer ateþle ormana yaklaþmayýn efendiler, ormanlar adam öldürmesin vücudumuzun 3/2 si sudur gölette, barajda balýklar hayat bulur (girilmez yazan yere girilirse akýbet felaket olur) dibi görünmeyen suya girmeyin efendiler barajlar, göletler adam öldürmesin binalarýn dibinden hepimiz geçeriz yaðmurda, yaðýþta sýðýnma yeri olarak seçeriz yukarýdan tuðla,kiremit, saç düþerse naçarýz saçak altýnda durmayýn efendiler saçaklar adam öldürmesin kazan dairesi binanýn bombasý bilinmeli sýcak soðuk vanasý tehlike anýnda acilen kapatýlmasý uyarý levhasýný doðru asýn efendiler kazan dairesi adam öldürmesin hayatýn her anýnda onunlayýz yüksek gelirim hattýnýn yanýndayýz bilinçsiz olunca bedelini ödemeye varýz elektrik direklerine týrmanmayýn efendiler elektrikler adam öldürmesin (Mahir Odabaþý) Kadir Yüktaþýr com Burada beþinci bölük ve ikinci takýmda inliler ile çarpýþýr. Kore de Üstadýmýzýn talebelerinde Bayram Yüksel de ayný bölüktedir. Bu vesile ile devamlý irtibat halinde olurlar,fýrsat buldukça dersler yaparlar. AskerliK hayatýndan sonra hizmetlere devam eder Mehmet Genç O yýllarda gençti Asým Þirin adýnda Nur talebesi vardýr..dersler devam eder. Bu vesile ile mahkemeye verilir. "Mahkemede hakim Bekir aðabeye çok hürmet gösterdi Bekir aðabeyi müdafaasýndan sonra bir sonraki mahkeme tarihini Bekir aðabeye sordu. Daha sonra berat eder Mehmet abi.kitaplarý geri alýr adliyeden.müdafaayý merhum Bekir aðabey yapar. Bu vesile ile, beþ avukat Bekir Beye fiili müdahele de bulunmak isterler fakat muvaffak olamazlar den sonra dersane açýlýr. Büyük bir ihtiyat içinde dersler devam eder. Kayalar abi o yýllar da Diyarbakýr da idi.büyük kalabalýklar ile dersler yapýlýyordu. O yýlarda irtibatlar PTT ile yapýlýyordu.ýttihat gazetesi bu yolla geliyordu. O yýllarda bir çok öðrenciye risaleleri tanýttýk, þu an bir çok kardeþimiz o yýllarda tanýyan kardeþlerimiz Genç ten yetiþmiþtir. Halim elik bunlardan biridir. Daha bir çok kardeþimiz ayný manada hizmet etmektedirler. Devamlý genel hizmetler ile ilgili Ýstanbul ile irtibatlý idik. Abilerin ayda bir falan lahika mektuplarý gelir, hizmetlerden haberdar olurduk. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,47 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER SEDEF VOLKAN ORUM DEVLET HAST. HÜRRÝYET MEYDANI YANI - DOÐUM EVÝ NO:6 ( SAAT KULESÝ KARÞISI YANI ) ,27 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 6 ARALIK 2013 Her zaman her yerdeyiz HP orum Kadýn MKollarý Baþkaný Ayla Köksal, Türk kadýnýnýn her yerde her zaman var olduðunu söyledi. Türk Kadýnlarýnýn Siyasal Haklara Kavuþmasý Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan Köksal, Türk tarihinde kadýn, her zaman layýk olduðu sevgi ve saygýyý görmüþtür. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden itibaren kadýn, erkekle eþit kabul edilmiþ, ve ayný haklara sahip olmuþtur. dedi. Son gün uyarýsý! laca Ziraat Odasý AToprak Analiz Laboratuvarý nda Alaca merkez, köyleri ve çevre il ve ilçelerden gelen toprak numunelerinin analiz edilmeye devam ettiðini belirten Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, bu yýl toprak analiz desteðinden yararlanmak isteyen çiftçiler için son günün 31 Aralýk 2013 olduðunu açýkladý. Yýlmaz, iftçilerimizin herhangi bir maðduriyete uðramamalarý için bu tarihe kadar toprak analizlerini yaptýrarak aldýklarý raporu il ve ilçe tarým müdürlüklerine teslim etmelidir. dedi. Köksal, açýklamasýnda, Törenlerde Hakan ile Hatun birlikte oturmuþ, devlet yönetiminde de kadýn aktif görev alabiliyordu. Emirname de 'Hakan ve Hatun emreder' þeklinde baþlarsa bu emirname geçerli oluyordu. Cumhuriyet döneminde Türk kadýnýnýn Mustafa Kemal önderliðinde siyasal haklarý kazanmasý hikayesi þöyle baþlamýþtý; Medeni haklarýna 1926 yýlýnda Türk Medeni Kanunu ile kavuþtu. 3 Nisan 1930'da Belediyeler Kanunu ile Türk kadýný belediye Konuyla ilgili açýklama yapan Yýlmaz, þunlarý söyledi; Bilindiði gibi KS'ye kayýtlý 50 dekar ve üzeri her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlýk alan için bir analiz olmak üzere Bakanlýkça yetkilendirilmiþ laboratuarlarda 1 Ocak - 31 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda toprak analizi yaptýrýlmasý gerekiyor. Büyüklüðü 50 dekarýn altýndaki tarým arazisi (10 dönümden 50 dönüme kadar) için ise dönüme 2,5 TL toprak analizi desteklemesi verilmektedir. Toprak analizi desteði ödemesinden faydalan- Ayla Köksal üyesi seçme ve seçilme hakkýný elde etmiþtir. 26 Ekim de çýkan Köy Kanunu ile muhtar, 5 Aralýk 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkýna kavuþmuþtur. Avrupa ülkelerinden Türk kadýný kavuþtuðu haklarýn deðerini bilerek hayata geçirmeli, Cumhuriyet'in her kulvarýnda görev almalýdýr. Bazý batý ülkelerindeki kadýnlarýn durumu þöyle idi; Siyasal haklardan mahrum, erkeklerin egemenliðinde, söz sahibi olmayan kadýn profili çiziyorlardý. Türk kadýnýný örnek alarak, haklarýný alabilmek için mücadeleye baþlamýþlardý. Kadýnlara oy verme hakký Fransa'da 1944, Japonya'da 1950, Ýsviçre'de ise mak isteyen çiftçilerin, bakanlýkça yetkilendirilmiþ laboratuvarlarda 1 Ocak - 31 Aralýk 2013 tarihi arasýnda toprak analizi yaptýrmasý gerekiyor. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapýlacak. Laboratuvarýmýzda çevre köyler ve ilçelerden gelen toplamda 2009 yýlýndan bu yana toplamda 3500 e yakýn toprak numunesi analiz edilmiþtir. Alaca Ziraat Odasý analiz ücretini minimum seviyede tutmuþ, bu sayede çiftçimizi piyasa koþullarýndaki yüksek toprak analiz ücretleri vermek zorunda býrakmamýþtýr. Ayrýca yeni oluþturdu- Ýlhan Yýlmaz ðu danýþmanlýk sistemine dahil olana üreticilerinde analiz ücretlerinde % 50 indirim yapmaktadýr yýlý danýþmanlýk sistemi için ön kayýtlarýmýz devam etmektedir yýlý mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi 1971'de gerçekleþmiþtir. Ýtalya'da kadýnlar ancak parlamentoya 1948 'de kabul edilmiþlerdir. Ülkemizin kadýnlarý, Kurtuluþ Savaþý'nda birebir düþmana karþý mücadele eden, günümüzde ise siyaset, adalet, eðitim vb. her alanda ses getirmek zorundadýrlar. Gelecek nesillere iþgal altýnda olmadan toprak, borçsuz, Misaký Milli sýnýrlarýna taviz vermeden sapasaðlam ülke teslim etmek biz kadýnlarýn boynumuzun borcudur. planý, mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi baþvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, KS'ye giriþinin il ve ilçelerde tamamlanmasýný müteakiben Bakanlýk tarafýndan belirlenecek. Baþvurular 31 Aralýk'a kadar Mazot, gübre ve toprak analizi desteðinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 2013 yýlý KS kaydýný yaptýrmalarý ve gerekli bilgi ve belgelerle 31 Aralýk 2013 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine baþvurmasý gerekiyor. Yargýtay ihraç kararýný bozdu argýtay, Ýskilip Es- Kefalet Ko- Ynaf operatifi Yönetim Kurulu'ndan ihraç edilen Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný Ali orumlu'ya verilen ihraç kararýný bozdu. Bu karar ile orumlu'nun görevine tekrar dönmesinin önü açýldý. Ali orumlu, Ýskilip Esnaf Kefalet Kooperatifi kötü niyetli olarak yetkisi dahilinde olmayan bir iþlem gerçekleþtirmiþti. Yargýtay'ýn bozduðu karar ile yönetimdeki görevime dönmenin yolu açýldý. Mahkemenin bu kararý ile bir haksýzlýk giderildi dedi. Ýskilip Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetimi'nden mesnetsiz iddialarla ihraç edildiðini aktaran orumlu, Bugüne kadar uygulanan benzer keyfi kararlar ile hiçbir uyarý ve ihtar yapýlmadan Ali orumlu hakkýmda ihraç kararý verilmiþ ve gerek þahsým, gerekse tüzel kiþiliðim yýpratýlmak istenmiþ fakat adalet buna izin vermemiþtir. Ýþi, esnafý, maddi ve manevi korumak olan Ýskilip Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný kooperatifi kendi iþletmesi gibi kullanmaktadýr. Ýskilip mahkemeleri ve Yargýtay'ýn kararlarýný hiçe sayýp suç iþlenmektedir. Üyelerin görüþlerine tahammül göstermek istenmiyor. Benim dediðim olur gibi hareket etmektedir. Hukuken kazandýðým davam için gereðini yapacaðýmýn bilinmesini istiyorum diye konuþtu. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduðunu hatýrlatan Ali orumlu, Ýskilip Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin çok önemli bir sivil toplum kurulu olduðuna vurgu yaparak, burasýnýn krallýk gibi keyfi kararlar alamayacaðýný sözlerine ekledi. Tiyatroyla engellere dikkat çekecekler itit Üniversitesi HSungurlu Meslek Yüksek Okulu tarafýndan hazýrlanan Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok projesi kapsamýnda sahnelenecek tiyatro oyunuyla engelliliðe dikkat çekecek. Sungurlu Meslek Yüksekokulu nun öncülüðünde Sungurlu Kaymakamlýðý, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Saðlýk Yüksekokulu ve orum Sakatlar Derneði Baþkanlýðý ortaklýðý ile hayata geçirilecek olan Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlüler Destek Programý (ÖDES 2012) kapsamýnda finanse edilmeye deðer görülürken proje için 65 bin 721,52 TL ödenek ayrýlmýþtý. Proje kapsamýnda proje koordinatörleri öðretim üyeleri Nihal Gökçe ve Özlem Sir Gavaz öncülüðünde 800 ü merkezden 400 ü Sungurlu ilçesinden olmak üzere 6-10 yaþ grubu bin 200 öðrenciye henüz ön yargýlar oluþmadan engellileri, engellilik türlerini, engellilerle iletiþim ve empati kurmanýn yollarýný anlatmak ve bu yaþ grubundaki çocuklarýn engellilerin dünyasýný tanýmak amacýyla eðitim verildi. Eðitimlerin ardýndan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu öðretmenlerinden Erdal Þahin in yazýp yönettiði oyun Elma Aðacý oyunlu isimli sahnelenecek. 9 Aralýk ta Devlet Tiyatro Salonu nda 5 seans halinde sahnelenecek. Eðitim verilen bin 900 öðrencinin izleyeceði oyunun son seansýnda protokol üyeleri de izleyecek.(ýha) Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok projesi kapsamýnda sahnelenecek tiyatro oyunuyla engelliliðe dikkat çekecek. O Aralýk ta Devlet Tiyatro Salonu nda 5 seans halinde sahnelenecek. Þarký söyleyip ödül aldýlar nadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi AMüdürlüðü, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle þarký yarýþmasý düzenledi. Müzik Kulubü nden oluþan 9 kiþilik grup, izleyenlere eðlenceli dakikalar yaþattý. Türk Halk Müziði dalýnda yapýlan yarýþmada Mehmet Ali Yýlmaz birinci oldu. Yine ayný kategoride Sümeyye Oan ikinci olurken Nursevim Em de üçüncülük aldý. Türk Sanat Müziði dalýnda yapýlan 9 kiþilik grup, izleyenlere eðlenceli dakikalar yaþattý. yarýþmada Özgür Hodul birincilik elde ederken Kenan Kaya ikinci, Beyzanur Sakallý da üçüncü oldu. Yarýþmanýn bir diðer dalý olan pop müzik kategorisinde Þüheda elik birinci, Esmeray Þahan ikinci ve Esra olak üçüncülük elde etti. Yarýþma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödülleri Okul Müdürü Selami Bolat, Müdür Yardýmcýsý Abidin Erkoçak ve Müzik Öðretmeni Zeynel Demir tarafýndan verildi. Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Temsilciliði bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yaðmur Damlasý ndan Engelliler günü ziyareti aðmur Damla- Yardýmlaþ- Ysý ma ve Dayanýþma Derneði Temsilciliði, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneði orum Þubesi'ni ziyaret ederek tüm engellilerin gününü kutladý. Ziyaretlerde dernek temsilcileri Ahmet Sözüdoðru, MHP Belediye Baþkan Adayý Mustafa Daþdan dernek gönüllüleri Mustafa Kara, Lütfiye ek ve Sevim Sözüdoðru hazýr bulundu..engelli öðrencilere damla miktarý hediyelerini de sunan dernek temsilcileri, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Sözüdoðru, bu merkezlerde öðrenim gören öðrencilerin ve öðrenci velilerinin dernek hizmetlerinden yararlanmalarý konusunda istek ve destek çaðrýsýný da kurum yöneticilerine iletti. Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut ziyaret edildi. Ziyaretlerde engellilerin yaþadýklarý sorunlara dikkat çekildi. Antalya da istihdam garantili kurslar orum alýþma ve Ýþ Ku- Ýl Müdürlüðü ile rumu orum Otelcilik ve Meslek Lisesi Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle iþ garantili aþçý yardýmcýsý, garson (servis eleman yard.) ve kat hizmetleri elemaný mesleklerinde kurslar açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az % 80 i Limak Oteller Grubu nun Antalya daki otellerinde istihdam edilecek. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL kursiyer ücreti ödenecek. Uygulama eðitimi Limak Otelleri Antalya adresinde yapýlacak olup, kursiyerlerin konaklama ve yemek ihtiyaçlarý Limak Otelleri tarafýndan karþýlanacak. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý bay/bayan olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak, açýköðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR orum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce þahsen görüþmeleri gerekecek. Baþvurular Aralýk tarihlerinde saat da yapýlacak mülakat gününe kadar alýnacak. Mülakatlar, orum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde yapýlacak.

15 CUMA 6 ARALIK 2013 Karataþ ta Aralýk fýrsatlarý P eugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, Kasým ayýný 3 bin 146 adet toplam satýþ ve % 4 pazar payý ile tamamlayan Peugeot un, Aralýk ayýna da hýzlý bir giriþ yaptýðýný söyledi. Peugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Otomotiv in, Aralýk ayýna özel kampanyasý dahilinde % Ufuk Özdemir 0 faizli kredi fýrsatlarý dikkat çekerken, peþin alýmlarda ise indirimler sunuluyor yýlýnýn son günlerinde Karataþ Otomotiv fýrsatlarý tam gaz devam ediyor. diyen Peugeot Yetkili Satýcýsý Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ufuk Özdemir, kampanyaya iliþkin ayrýntýlý bilgi almak isteyen herkesi Karataþ Otomotiv e davet etti. Kanal 19 iddialý Aralýk ayýna özel kampanya dahilinde % 0 faizli kredi fýrsatlarý dikkat çekiyor. orum un yerel televizyon kanalý Kanal 19 ekranlarýnda, her gün birbirinden dolu ve eðlenceli programlarýn yerini alacaðý belirtildi. Kanal 19'dan yapýlan açýklamada, uydu yayýncýlýðý ile orum'da bir ilke imza atan kanalýn, yurt içi ve yurt dýþýndan binlerce gurbetci ile yayýnýný buluþturduðu belirtildi. Açýklamada, " orum'un televizyon kanalý olarak 20 yýldýr, sürdürdüðü yayýn hayatýnda her daim yerel televizyonculuðun çýta- sýný yükseltmeyi hedef alan ve hedefleri doðrultusunda ilerleyen televizyon kanalýmýz, yeni yayýn dönemine çok hýzlý bir baþlangýç yaparak, birbirinden güzel ve yeni programlarý izleyicileri ile buluþturmaya devam ediyor. 7/24 yayýn yapan televizyon kanalýmýz da sözümüzü tuttuk. Sizler için her gün canlý yayýnda bir programla yerimizi aldýk. Seçimler olurken siyasetten sýkýlmayacaksýnýz. Siyaseti takip ederken de eðleneceksiniz. Prog- Kanal 19 ekranlarýnda, her gün birbirinden dolu ve eðlenceli programlarýn yerini alacaðý belirtildi. ramlarýmýzý Astra Uydusu üzerinden 31,5 Doðu yörüngesi fre- kans 11817, Symbol v frekansýndan ve Yerel Anten UHF 23. kanaldan izleyebilirsiniz. ifadelerinde yer verildi. Boðazkale ilçesine baðlý Emirler köyü gençleri, internette bir ilki gerçekleþtirme peþinde. ortak oluþturacaklarý bir veri tabaný ile lazým olduðu zaman sýkýntýsýz, sorunsuz çözüm bulacaklarýna inanan Emirlerli gençler, bu projenin tüm köyler ve beldeler için kurulmasý çaðrýsýnda bulundular. Gençler, Kan baðýþçýsý olmak için Emirlerli olma þartý olmadýðý için herkesi baðýþçý olmaya davet ediyoruz. dediler. Emirlerli gençler bir ilki baþaracak Enise Aðbal orum un Boðaz kale ilçesine baðlý Emirler köyü gençleri, internette bir ilki gerçekleþtirme peþinde. Köyün gençleri tarafýndan oluþturulan www. emirlerliyiz.biz adresi Türkiye de ilk Köy Kan Bankasý olma ünvanýný almaya çalýþýyor. Tüm köylülerin Maden ocaðýndaki ölüme hapis orum un Ýskilip ilçesinde iþlettiði maden ocaðýnýn patlamasý sonucu bir kiþinin ölümüne neden olduðu gerekçesiyle tutuksuz yargýlanan þahýs, 2 yýl 1 ay hapis cezasýna çarptýrýlýnca gözaltýna alýndý. orum un Ýskilip ilçesinde 2008 yýlýnda meydana gelen olayda M. S. nin (23) iþlettiði maden ocaðýnda meydana gelen patlama sonucu bir iþçi hayatýný kaybetmiþti. Olaydan sonra gözaltýna alýnan M. S. hakkýnda orum 1.Aðýr Ceza Mahkemesi nde taksirle ölüme neden olmak iddiasýyla dava açýldý. Tutuksuz yargýlanan M.S. 2 yýl 1 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Kararýn onanmasýnýn ardýndan aranmaya baþlanan M.S. Kocaeli Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekipleri tarafýndan Kartepe Maþukiye de yakalandý. Ýþlemleri tamamlanan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) Tutuksuz yargýlanan þahýs, 2 yýl 1 ay hapis cezasýna çarptýrýlýnca gözaltýna alýndý. Elektrik sayacý 16 TL olacak E PDK, elektrik daðýtým tesislerini devralan özel þirketlerle milyonlarca abone arasýnda yaþanan elektrik sayaç bedelleriyle ilgili krizi çözecek hamleyi yaptý. Kurum, elektrik sayaç bedellerini belirledi. Buna göre yaygýn olarak konutlarda kullanýlacak elektrik sayaç bedeli 16 TL. Ticarethanelerde kullanýlan sayaçlar için üst sýnýr ise 34 TL olarak belirlendi. Zaman'ýn haberine göre; Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), 35 milyona yakýn elektrik abonesini yakýndan ilgilendiren sayaç bedelleriyle ilgili önemli bir karar aldý. EPDK, konutlarda kullanýlacak sayaç bedelini 16 TL olarak belirledi. Göreceli daha teknolojik ve aðýrlýklý olarak ticarethanelerde kullanýlacak sayaçlar için belirlenen tutar ise 34 TL. Peki, aboneler deðiþen sayacýn bedelini ödeyecek mi? Abonelerden, sayacýn deði- þiminin ardýndan nakit olarak herhangi bir tahsilat yapýlmayacak. Daðýtým þirketleri, abone yerine elektrik tarifeleri üzerinden sayaç için yaptýklarý 'yatýrýmý' geri alacak. EPDK, þehir içi elektrik daðýtým þirketlerinin daðýtým bölgesine yaptýklarý yatýrýmlarýn geri dönüþüne yönelik ödenekler ayýrýyor. Sayaç bedeli de yatýrýmýn bir bileþeni olarak iþlem görecek. EPDK kaynaklarý, bu karar çerçevesinde elektrik daðýtým þirketlerinin deðiþtirdiði her bir sayaç için en fazla 16 TL alabileceðini belirterek, "Þirketler, bu bedeli dikkate alarak sayaç deðiþimi yapacak. Daðýtým þirketi, sayaçta 16 TL yerine 20 TL'lik bir harcama yapmýþsa 4 TL'lik farký tarife ya da baþka bir kalem üzerinden tahsil edemeyecek. Hesaplamalarýný bu rakam üzerinden yapacak." deðerlendirmelerinde bulundu. TEGV in konuðu oldu Müze Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek, TEGV in konuðu oldu. 5 Emre Kut Aralýk Dünya Gönüllülük Haftasý nedeniyle Müze Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek, 'TEGV Gönüllülük Haftasý Etkinlikleri' kapsamýnda Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý 'n da (TEGV) çocuklarla bir araya geldi. Öðrencilerle sohbet eden Ýpek, orum Müzesi hakkýnda bilgiler verdi, onlara 'Limon Aðacýnýn Þarkýsý' adlý hikaye kitabýný okudu. Gönüllük kavramýnýn tanýtýlmasý ve yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak amacýyla, hafta boyunca yerel yöneticiler TEGV etkinlik noktalarýna gelerek kýsa süreli temsili gönüllük yapacak, gönüllülüðün önemine dikkat çekerek, kamuoyunda farkýndalýk oluþturacak. Etkinlik kapsamýnda orum Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek, çocuklarla bir araya gelerek gönüllülük projesine destek verdi. TEGV sorumlusu Serpil etin'in de bulundu etkinlikte TEGV tarafýndan Önder Ýpek'e hediyeler verdi. Önder Ýpek, 'Limon Aðacýnýn Þarkýsý' adlý hikaye kitabýný okudu. Önder Ýpek, çocuklara Müze yi tanýttý. Kan baðýþýna ilgi orum un Ýskilip ilçesinde Kýzýlay tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasý yoðun ilgi gördü. Türk Kýzýlayý Ýskilip Þube baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna bazý siyasilerde destek vererek örnek olurken, kadýnlarýn yoðun ilgi göstermesi ise gözlerden kaçmadý. Türk Kýzýlay ý Ýskilip Þubesi Baþkaný Mehmet Koca, ilçe halkýnýn kan baðýþýna gösterdiði ilgiden dolayý memnun olduklarýný söyledi. Kanýn sürekli bir ihtiyaç olduðunu dile getiren Koca, Herkesin bu konuda duyarlý olmasý gerekmektedir. Ýskilip halkýnýn duyarlýlýðýndan memnunuz. Kampanyaya katýlan tüm halkýmýza teþekkür ederim" dedi.(ýha) Kýzýlay tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasý yoðun ilgi gördü. Kampanya Türk Kýzýlayý Ýskilip Þube baþkanlýðý tarafýndan düzenlendi. 15

16 16 CUMA 6 ARALIK 2013 Sinemanýn önemi yadsýnamaz ürkiye Dil ve TEdebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi ile Osmancýk Belediyesi'nin organize ettiði 'Film Okumalar programý devam ediyor. Atatürk Caddesi ne asfalt smancýk Belediyesi, Oaltyapý çalýþmalarý sona eren caddelerde sýcak asfalt çalýþmasýna devam ediyor. Atatürk Caddesi nde asfalt hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. Ýlçede devam eden büyük altyapý projesi kapsamýnda, ana arterlerden biri olan Atatürk Caddesinde asfalt hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. Ziraat Bankasý kavþaðýndan Öðretmen Evi önüne kadar olan kýsýmda devam eden zemin hazýrlama çalýþmalarýný yerinde denetleyen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Altyapý çalýþmalarý biten caddelerimizde hemen sýcak asfalt çalýþmalarýna baþlýyoruz. Atatürk Caddesi de ilçemizin ana caddelerinden biridir. Yeni hastane yoluna baðlantýlý olmasý nedeniyle daha da önem kazanmýþtýr. Bu nedenle öncelikli olarak bu caddeyi tamamlamayý düþündük. Burada yapýlacak sýcak asfalt serimi için zemin hazýrlama çalýþmalarýný baþlattýk. Hava þartlarýnýn elverdiði ölçüde titizlikle çalýþmalara devam ediyoruz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da günü kurtarma adýna baþtan savma iþ yapmayacaðýz. Geleceði düþünerek çalýþýyoruz. dedi. YSK seçim yasaklarýný açýkladý Yüksek Seçim Kurulu yasaklarý açýkladý. Atatürk Caddesi nde asfalt hazýrlýk çalýþmalarý baþladý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi etkinliklerini sürdürüyor. 15 günde bir gerçekleþtirilen Baþkan Yardýmcýsý Programda imgeler, progra- mýn akýþýný Eðitim- Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve TDED Mahmut Tökel saðlýyor. Program hakkýnda bilgi veren Tökel, metaforlar, mitolojiler üzerinde durarak aslýnda bir þekilde hayatý doðru algýlamaya Osmancýk Þubesi gayret ediyoruz. Günümüzde sinemanýn önemi yadsýnamaz. Sinema herkesin hayatýna bir þekilde etki ediyor. Biz de bu büyülü dünya karþýsýnda daha bilinçli durmak istiyoruz ve bu büyünün bizi yönetmesine izin vermeyeceðiz. diye konuþtu. Ayrýca Tökel, insanlarýn bu tür sosyal programlarý kaçýrmamasýný isteyerek, katýlmak isteyenlerin programlarý web sitesinden takip edebileceklerini söyledi. üksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Yyerel seçimlere iliþkin uygulama ve yasaklarý açýkladý. YSK'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanan seçim sürecinde uygulanacak esaslar ve yasaklara iliþkin kararýna göre, mahalli idareler seçimlerinin baþlangýç tarihi 1 Ocak 2014 arþamba günü, seçim propagandasý serbestliðinin baþlangýç tarihi ise 20 Mart 2014 Perþembe günü olarak belirlendi. YSK'nýn kararlarý þöyle: "- Seçim zamanýnda genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarýnca gösterileceklerden baþka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapýlmasý yasak. - Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatlarý üzerine toplantý, meydan, gün, sýra ve saatleri ilçe seçim kurullarýnca ad çekme ile belirlenecek ve baðýmsýz adaylar için de ayný suretle haftada bir gün ayrýlacak. - Oy verme gününden önceki onuncu gün olan 20 Mart 2014 Perþembe günü sabahýndan oy verme gününden önceki 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar olan propaganda serbestliði süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarýnda, 20 Mart 2014 tarihinden önceki zamanlarda ise yetki mülki idare amirlerinde olacak. - Açýk yerlerde güneþin batmasýný müteakip ikinci saatin sonundan güneþin doðmasýna kadar toplu olarak sözlü propaganda yapýlamayacak. - Seçime katýlan siyasi partiler veya baðýmsýz adaylar adýna kapalý yer toplantýsý yapýlabilecek. - Mabetlerde, okullarda, kýþla, karargah, ordugah gibi, askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diðer yerlerde kapalý yer toplantýsý yapýlamayacak. - Seçimin baþlangýç tarihinden itibaren seçime katýlan siyasi partiler ve baðýmsýz adaylar, katýldýklarý seçim çevrelerinde seçim çalýþmalarýný yürütmek üzere seçim bürolarý açabilecek. Ancak; Devlet ve diðer kamu tüzel kiþileri ve bunlara baðlý kuruluþlara, devletin ve diðer kamu tüzel kiþilerinin doðrudan doðruya ya da dolaylý olarak katýldýðý teþebbüs ve ortaklýklara, özel gelir kaynaklarý ve özel imkânlarý kanunla saðlanmýþ kamu yararýna çalýþan derneklere ve devletten yardým saðlayan ve vergi muafiyeti olan vakýflara, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler seçim bürosu amacýyla kullanýlamayacak. Seçim bürolarý, saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka açýk faaliyette bulunabilecekler. - Seçim bürolarýndaki ilan ve reklam malzemeleri 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00'de kaldýrýlacak, seçim bürolarýnýn faaliyetleri de bu tarihte son bulacak. - Seçime katýlan siyasi partiler ve baðýmsýz adaylar, seçimin baþlangýç tarihi olan 1 Ocak 2014 arþamba gününden oy verme günü öncesi 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yazýlý basýnda ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yazýlý ve görüntülü propaganda yapabilecekler. Vatandaþlarýn elektronik posta adreslerine, taþýnabilir ya da sabit telefonlarýna görüntülü, sesli veya yazýlý mesaj göndermek suretiyle propaganda yapýlmayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazýlý mesajlarý gönderebilecek." YSK'nýn oy verme gününden önceki on gün içinde Mart 2014 tarihleri arasýnda uygulamaya koyduðu esas ve yasaklar ise þöyle: - Yazýlý, sözlü ve görsel basýn ve yayýn araçlarý ile kamuoyu araþtýrmalarý, anketler, tahminler, bilgi ve iletiþim telefonlarý yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayýn lehinde veya aleyhinde veya vatandaþýn oyunu etkileyecek biçimde yayýn ve herhangi bir surette daðýtýmýnýn yapýlmasý yasak. - Kamuoyu araþtýrmalarý ve anketlerin yayýnlanmasý sýrasýnda, araþtýrmanýn hangi kuruluþ tarafýndan yapýldýðý, denek sayýsý ve araþtýrmanýn kim tarafýndan finanse edildiði açýklanacak. - Propaganda için kullanýlan el ilânlarý ve diðer her türlü matbuat üzerinde Türk bayraðý ve dini ibareler bulundurulamayacak. - Siyasi partiler ve adaylarýn, yapacaklarý propagandalarda Türkçe kullanmalarý esastýr. - Seçime katýlan siyasi partiler ve baðýmsýz adaylar, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 28 Þubat 2014 Cuma gününden itibaren kendilerini tanýtýcý poster, parti bayraðý, ilân, pankart veya afiþ gibi malzemeleri asmak veya yapýþtýrmak amacýyla, o seçim çevresi içerisinde belediyelerce doðrudan kullanýlan ve ilçe seçim kurullarýnca belirlenen sabit ilân ve reklam yerlerinden süresi, sayýsý ve ücreti eþit olmak þartýyla yararlanabilecekler. -Vatandaþlarýn oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 28 Þubat 2014 Cuma gününden propaganda süresinin bitim günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar konutlarýna, iþ yerlerine veya taþýtlarýna, siyasi partilere ya da adaylara ait bayrak, afiþ veya poster gibi tanýtýcý malzemeleri asabilecekler veya yapýþtýrabilecekler, bu ilan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaf olacak. Konut veya iþyeri olarak kullanýlmayan binalar ile iskâna açýlmamýþ ya da inþaat halindeki yapýlara, siyasi partilere ve adaylara ait bayrak, afiþ veya poster gibi tanýtýcý malzemeler asýlamayacak ve yapýþtýrýlamayacak. - Seçimin baþlangýç tarihi olan 1 Ocak 2014 arþamba gününden oy verme gününü takip eden güne kadar þehir içi veya þehir dýþýnda, toplu taþýma amacýyla kamu hizmetlerinde kullanýlan hava, kara, deniz ve raylý sistem taþýtlarýnda yer alan reklam yerleri ve araçlarýnda, siyasi propaganda içeren her türlü yayýn yapýlmasýnýn yasak. Toplu taþýma araçlarýna tahsis edilmiþ üstü kapalý duraklar ile yolcularýn inip bindiði kapalý alanlarda da ayný yasak uygulanacak Mart 2014 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara baðlý daire ve müesseseler, iktisadi devlet teþekkülleri ve bunlarýn kurduklarý müesseseler ve ortaklýklarý ile diðer kamu tüzel kiþilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacýlýk Kanunu'na tabi teþekküllere ait kaynaklardan yapýlan iþ ve hizmetler dolayýsýyla (açýlýþ ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkýnda her türlü vasýtayla yayýnlarda bulunulmasý yasak Mart 2014 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Baþbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacaklarý seçim propagandasý ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasýtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacaklarý gezilerde, protokol icabý olan karþýlama ve uðurlamalar ile törenler yapýlamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek Mart 2014 tarihinden itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Baþbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adaylarýn seçim propagandasý ile ilgili olarak yapacaklarý gezilere hiçbir memurun katýlamayacak."(ýha) Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Engelliler günü nü kutladý. Pasta kesip kutladýlar Enise Aðbal ülenyüz Elele GÖzel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü çeþitli etkinliklerle kutladý. Engelliler Günü nde çocuklarýný yalnýz býrakmayan velilerin de katýldýðý programda özel öðrenciler, pasta keserek gönüllerince eðlendiler. Kurumda görevli öðretmenler, günün anýsýna velilere ve öðrencilere çiçek hediye ettiler. Kurum Müdürü Özlem Afat, bu tür programlarýn çocuklar üzerinde olumlu etkiler býraktýðýný belirterek, etkinlikte emeði geçen herkese teþekkür etti. Gülenyüz Elele Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi kutlama yaptý. alýk YEDAÞ Ýl Koordinatör- yarýn saat- lüðü, leri arasýnda TEÝAÞ tarafýndan Kargý HES fiderinde yapýlacak Veliler Engelliler Günü nde çocuklarýný yalnýz býrakmadý. Günün anýsýna velilere ve öðrencilere çiçek hediye edildi. Enerji kesintisi çalýþmalardan dolayý enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Kesintiden; Karaboya, Örencik, Demirören, Karapürçek, Baðözü, Gökçedogan, Köprübaþý, Saraycýk, Karacaoðlan ve Sinanözü köyleri etkilenecek.

17 Vali Baþköy den iþitme engelli sporculara hediye orum Özel Eðitim Meslek Lisesi tarafýndan düzenlenen Dünya Engelliler Günü kutlama programý ve proje açýlýþýna katýlan Vali Sabri Baþköy, orumspor a tatlýlar sporcu velisinden orumspor un dün Bartýnspor provasýný yaptýðý çift kalenin sonunda kýrmýzý siyahlý takýmýn genç futbolcusu Ömer Faruk un annesi Ayþe Selçok tatlý ikram etti. Dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çift kalenin sonunda kýrmýzý siyahlý takýmýn genç yeteneklerinden Ömer Faruk un annesi Ayþe Selçok futbolculara tatlý ikram etti. Zorlu maç öncesinde orumspor lu futbolculara moral veren sporcu annesi Ayþe Selçok pazar günki Bartýnspor maçýnda baþarý dileklerinde bulundu. Kaptan Orhan da Ömer Faruk un annesine bu jestinden dolayý teþekkür etti. iþitme engelli sporcularý sevindirdi. Geçtiðimiz Salý günü gerçekleþen program ve açýlýþýn ardýndan Vali Baþköy le birlikte öðle yemeði yiyen öðrenciler, süper lig karþýlaþmalarýný izlemek amacýyla okullarýna Lig TV üyelik paketi istediler. Ýþitme engelli öðrencilerin talebini karþýlýksýz býrakmayan Baþköy, müjdeyi Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin aracýlýðýyla duyurdu. Yemek sonrasý aldýklarý müjdeyle coþan öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak Vali Baþköy ü uzun süre alkýþladýlar. CUMA 6 ARALIK orum Ambarý ndan tatlý orum Belediyespor un dün yaptýðý çift kaleye tatlýlar eski futbolcusu Mustafa Arbuþ dan geldi. orumspor ve Belediyespor takýmlarýnda futbol oynayan ve daha sonra iþ hayatýna atýlarak orum Ambarý ný alan Mustafa Arbuþ dün yapýlan çift kale sonunda futbolculara tatlý ikram etti. Mustafa Arbuþ, Belediyespor un elde ettiði baþarýdan dolayý tüm Teknik Heyet ve futbolcularý kutladý ve hafta sonu Darýca Gençlerbirliði ile oynanacak maçta baþarýlar diledi. Genel Kaptan Hamit Iþýk ta Mustafa Arbuþ a bu jestinden dolayý teþekkür etti. Futsal ýn kraliçesi Spor Lisesi Liseli Genç kýzlar futsal il birinciliðinde Spor Lisesi son maçýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ni 4-1 yenerek dört maçýndan galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Üçüncü olan Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi nin kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Ýkinci olan Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi nin kupasýný Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Güneysu verdi SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Abdullah Akkoyun, T.Samet Avcý SPOR LÝSESÝ: Edanur, Fatma, Kübra, Ayþegül, Dilan, Melisa, Muazzez, Edanur, Zehra. BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝ- SESÝ: Sümeyra, Buket, Gülþah, Özge, Dilara, Açelya, Aysu, Ceren, Asiye, Yeliz. ÝLK YARI: 1-0 iseli Genç kýzlar Lfutsalda þampiyonluðu Spor Ticaret i 5-0 yenen Ýsmail Karataþ SML ikinci oldu SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Abdullah Akkoyun, T.Samet Avcý MERKEZ TÝCA- RET MESLEK LÝSE- SÝ: Ýrem, Reyhan, Nazife, Burcu Yadigâr, Gamze, Esra, Ece Kübra, Funda Sultan. OSMANCIK ÝS- MAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝ- SESÝ: Rabia, Özge, Gamze, Ezgi, Merve, Yasemin, Gamze, Fatma, Özlem, Semanur. ÝLK YARI: 0-2. Lisesi namaðlup kazandý. Beþ okulun mücadele ettiði genç kýzlar futsalda Spor Lisesi son maçýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ni 4-1 yenerek son maçýndan Þampiyon olan Spor Lisesi nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi da galibiyetle ayrýlarak namaðlup þampiyonluða ulaþtý. Ýlk üç maçýndan galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Spor Lisesi dün son Dördüncü olan Kýz Meslek Lisesi nin kupasýný Spor Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Deniz Kýlýç verdi maçýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi önünde ilk yarýyý 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda rakibinin maça ortak olmasýna izin vermeyen Spor Lisesi bu yarýda bulduðu gollerle sahadan 4-1 lik galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Bu maçýn ardýndan düzenlenen törenle okullara kupa ve madalyalarý verildi. Spor Lisesi nin þampiyonluðu kazandýðý genç kýzlar futsalda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ikincilik kupasýný alýrken Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi üçüncü merkez Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Þehit Hasan Simav ýn suçu neydi? B DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr'da PKK ve Abdullah Öcalan gösterisine dönüþen partisinin Gençlik Meclisi Kongresi'nde yaptýðý konuþmada, "Önümüzdeki dönem müzakerenin en önemli baþlýklarýndan biri de baþkan Apo'ya özgürlük olacaktýr. Baþkan Apo özgür olmadan bu sürecin yürüme þansý yoktur" dedi. Haklý olabilir, zihniyet odur bunu söyleyebilir; sýra bizde þimdi de, bu iþin yetkilisi kimse bizde ona bir soru soruyoruz, Hasan Simav'ýn suçu neydi? Yýl 1994, zannederim Temmuz'un 9'u gibi. Kars'ýn Kaðýzman Ýlçesine baðlý metre yüksekliðindeki engilli Köyündeyiz. Role (Telsiz) subayý olarak görev yapýyorum. Hava açýk, hafif bir esinti var, biraz da serince bir gece. Mezarlýðýn üstündeki tepede oturmuþ aþaðýdaki daðlarý, ovalarý seyrediyorum. Ay çýkmadýðýnda karanlýk fakat göz gözü görmez þekilde deðil. Bu arada nereden geldiði belli olmayan bir izli mermi karanlýðý delerek bir yerden diðer yere uçtu; ses olmasa yýldýz kaydý diyeceðim. Bu arada her taraftan bir çatýþma baþladý, silah sesleri göðü inletirken, arada bir atýlan izli merminin yönü ile ne olduðunu anlamaya çalýþýyoruz. Role avuþ'u Mesut'a seslendim; ''Mesut, bilgi iste'', Mesut yarý açýk yarý kriptolu sürekli telsiz görüþmeleri yapýyor. Saat 10 gibi ile yaralý haberi geldi. Sürekli yardým çaðrýlarýna cevap vermemiz mümkün deðil. Bu arada Tugay karargâhta bilgi istiyor, biz ise çatýþma bölgesinden aldýðýmýz haberleri Tugay'a iletmeye çalýþýyoruz. atýþma takriben sabah 04'e kadar devam etti. Havanýn aydýnlanmasý ile bölgeye intikal ettik; gördüðümüz manzara korkunçtu. Ortalýk kan gölüne dönmüþ, 10 þehit ve birçok yaralý vardý. Ýþte Hasan Simav'ý o anda gördüm. Doktor Mustafa, müdahale ediyor fakat daðýn baþýndaki kýt imkânlar ile çok fazla bir þey yapamýyordu. Hasan'ýn son nefesi ''Allah'' oldu. Rahmi Akbaþ Hasan Simav o Bilecik Üniversitesi zaman 20 yaþlarýnda, Antalya'nýn Korkuteli Ýlçesi Yelten Kasabasýndan bir gençti. Askerlik çaðý geldiðinde Korkuteli Askerlik Þubesi'nden bir yazý almýþ, gider misin? Ýstiyor musun? denmeden, apar topar önce acemi birliðine gönderilmiþ, orada uyduruk bir üç aylýk eðitimle hiç tanýmadýðý, görmediði, bilmediði bir daða vatan savunmasýna gönderilmiþti. Aslýnda mide rahatsýzlýðý vardý; komutaný hastaneye göndermiþ, aþýrý ülser teþhisi konulmuþtu. Ýstese birlikte kalýrdý ama o arkadaþlarýnýn yanýný yani daðý seçmiþti. Hasan bu çatýþmanýn 11. þehidiydi. Tugaya getirdiðimizde, yediði mermilerin yerinden hala kanlar akýyordu. Bu þehitleri bir helikoptere doldurarak önce Erzurum'a, arkasýndan da bir uçakla memleketlerine götürdük. Diyarbakýr, Batman gibi yerlerden de bu çocuklar vardýr. Yani bu 11 çocuðun Türk'ü, Kürt'ü kalmamýþ 11'i de bizim çocuklarýmýz, 11'de bizim þehidimizdi. Antalya'ya vardýðýmýzda, Hasan'ýn yaralarý hâlâ kanýyordu. 3 sefer kefen deðiþtirtmeme raðmen, Hasan kanlý kefeni ile Yelten Kasabasýna gömüldü. Ben Selahattin Beyin ne dediðine bakmýyorum. Ben yetkililerin ne düþündüðünü merak ediyorum. Apo'ya özgürlüðü destekliyorum; ancak bir þartla, benim þahit oplduðum ve bildiðim binlerce genci mezardan çýkartýp hayatlarýný geri verebiliyorlarsa o zaman Apo da özgür olmalýdýr.

18 18 CUMA 6 ARALIK 2013 Hilal Pide den orumspor a destek H ilal Pide Salonu ndan orumspor a destek. Kýrmýzý Siyahlý takýma zorlu Bartýnspor maçý öncesinde pide ikramýnda bulunan Hilal Pide yetkilileri kýrmýzý siyahlý takýma grup lideri Bartýnspor karþýsýnda baþarýlar dilediler. orumspor un içinde bulunduðu ekonomik sýkýntý içinde güçleri oranýnda destek olmaya çalýþtýklarýný belirten Hilal Pide sahipleri bundan sonrada imkanlar ölçüsünde kýrmýzý siyahlý kulübe destek vereceklerini söylediler. orumspor Baþkaný Rumi Ispanak ta zor þartlar altýnda görevlerini yerine getirme çabasý içinde olduklarýný esnaflarýn bu desteklerinin çok anlamlý olduðunu belirterek Hilal Pide sahiplerine bu desteklerinden dolayý teþekkür etti. Hitit, Ulukavak maçýna çýkmýyor 1. Küme de Hitit Gençlikspor, Ulukavakspor maçýna çýkmayacak. Bu maçýn iptal edilmesi üzerine pazar günü merkezde oynanacak iki maçýn baþlama saatlerinde de deðiþiklik yapýldý. 1. Amatör Küme de pazar günü oynannasý gereken Hitit Gençlikspor - Ulukavakspor maçýna Hitit Gençlikspor takýmý çýkmayacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Hitit Gençlikspor un pazar günü oynanacak Ulukavakspor maçýna, sporcularýnýn büyük bölümünün Üniversite öðrencisi olmasý ve hafta sonu bu öðrencilerin sýnavlarý olmasý nedeniyle maça çýkmayacaklarýný bildirdiðini söyledi. Ayan, bu maçta Ulukavakspor un hükmen galip sayýldýðýný Hitit Gençlikspor un ise hükmen maðlup sayýldýðýný açýkladý. Ayan, Hitit Gençlikspor - Ulukavakspor maçýnýn iptal edilmesi nedeniyle pazar günki maçlarýnda programýnda deðiþiklik yapýldýðýný söyledi. Buna göre pazar günü saat da baþlamasý gereken imentospor - Eti Lisesi Gençlikspor maçý saat 11 e alýnýrken ayný gün saat de oynanmasý gereken Ýl Özel Ýdarespor - Alaca Belediyespor maçýnýn baþlama saati ise olarak deðiþtirildi. Tenis de Anadolu çifte þampiyon Gençler Tenis il birinciliðinde erkeklerde dereceye giren ve kupa alan okullar ve sporcularý tören sonunda toplu halde görülüyor Liseli Gençler Tenis il birinciliðinde kýz ve erkeklerde dörder takýmýn mücadelesi sonunda Anadolu Lisesi kýz ve erkeklerde çifte þampiyonluk kazandý. orum Liseli Gençler Tenis Ýl birinciliðinde Anadolu Lisesi kýz ve erkeklerde çifte þampiyonluðu kazandý. Kýz ve erkeklerde dörder okulun tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði liseli gençler tenis il birinciliðinde Anadou Lisesi kýz ve erkek takýmlarda þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. 27 Kasým da oynanan maçlarla Merkez YÝBO Spor Salonu nda baþlayan il birinciliði 2 Aralýk pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Yapýlan zorlu maçlar sonunda kýzlarda Anadolu Lisesi tüm maçlarýný kazanarak birinciliði alýrken Spor Lisesi ikinciliði, Fatih Anadolu Lisesi üçüncülüðü Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ise dördüncü oldular. Erkeklerde ise Anadolu Lisesi okulu þampiyonluk kupasýný kaldýrýrken Atatürk Anadolu Lisesi ikinciliði alýrken Fatih Anadolu Lisesi üçüncü olurken Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ise dördüncü oldular. Son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle tenis il birinciliðinde dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Liseli Gençler Tenis Ýl birinciliðinde þampiyonluðu kazanan Anadolu Lisesi kýz ve erkek takýmlarý Türkiye Þampiyonasý nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Gençler Tenis Ýl birinciliðinde erkeklerde (üstte) ve kýzlarda (altta) þampiyonluðu kazanan Anadolu Lisesi nin kupasýný Okul Sporlarý il Temsilcisi Baki Aygün tarafýndan verildi 1907 Gençlikspor, Alaca ya gitmiyor U 15 Final Grubu son haftasýnda yarýn Alaca da oynanmasý gereken Alaca Belediyespor Gençlikspor maçýna 1907 takýmý çýkmayacak Gençlikspor Tertip Kurulu na verdiði dilekçede Alaca Belediyespor maçýna çýkmayacaðýný bildirdi. Bu maçta Alaca Belediyespor 3-0 hükmen galip geldi ve U 15 kategorisinde üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Liseli Genç Kýzlar Tenis de dereceye giren okullar ve sporcularý ödül töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor Þampiyon Ticaret Meslek Sungurlu EML ikinci: 3-1 Liseli Genç Erkekler Voleybol da mücadele sona erdi SALON: Atatürk HAKEMLER: Tuncay Sevim, Hüseyin Kanber. SUNGURLU ANADOLU LÝSESÝ: Ömer, Latif, SALON: Atatürk HAKEMLER: Caner Yýldýrým, Tuncay Sevim. OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Mustafa, Okan, Sinan Hüseyin, Serkan Fazlý Fatih. SUNGURLU TEKNÝK ve ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Hakan, Ýlyas, Mustafa, Mehmet Vargeloðlu, Sinan, Gökhan, Ali, Ramazan, Mehmet Eren Yasin. SETLER : 1.SET: 25-23, 2.SET: 20-25, 3.SET: 10-25, 4.SET: L Ýkinci olan Sungurlu EML nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi iseli Genç Erkekler Voleybol il birinciliði final grubunda son maçlarýnda Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi, Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ni 3-1 yenerek ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Beþ takýmýn mücadele ettiði final grubunda Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi rakibi önünde aldýðý bu galibiyetle ikincilik kupasýný alýrken Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ise beþinci olarak il birinciliðini tamamladý. Cem, Kemal, Kaan, Erol, Enes, Hasan, Oðuzhan, Ahmet. MERKEZ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Sezer, Ömer, Onur, Kenan, Denizcan, Anýl, Kenan, Emre, Volkan, Mustafa. SETLER : 1.SET: 20-25, 2.SET: 23-25, 3.SET: L iseli Gençler Erkekler Voleybol il birinciliðinde þampiyonluðu Ticaret Meslek Lisesi kazandý. Beþ takýmýn mücadele ettiði final grubunda tüm maçlarýný kazanan Merkez Ticaret Meslek Lisesi namaðlup þampiyonluðu kazandý. Beþ grupta 15 takýmýn katýlýmý ile yapýlan il birinciliðinde gruplarýnda birinci olan beþ takým final grubuna yükseldi. Final Grubunda tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda tüm maçlarýný kazanan Merkez Ticaret Meslek Lisesi, Sungurlu Anadolu Lisesi önüne kupayý almak için çýktý. Maçta ilk iki sette zorlanmasýna raðmen salondan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlan Merkez Ticaret Meslek Lisesi þampiyonluðu kazanýrken, Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Merkez Endüstri Meslek Lisesi ise üçüncülük kupasýný aldý. Þampiyon olan Ticaret Meslek in kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi Liseli Genç Erkekler voleybol final grubunda Merkez Ticaret Meslek Lisesi son maçýnda Sungurlu Anadolu Lisesi ni 3-0 yenerek namaðlup þampiyonluðu kazandý. Final grubu maçlarý sonunda Sungurlu EML ikinci, Merkez EML üçüncü, Sungurlu Anadolu Lisesi dördüncü, Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi de beþinci oldu. Final Grubunda son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupalarý sporculara ise madalyalarý verildi. Merkez Ticaret Meslek Lisesi genç erkekler Üçüncü olan Merkez Endüstri Meslek Lisesi nin kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi voleybolda grup birinciliðinde orum u temsil etmeye hak kazandý. Dördüncü olan Sungurlu Anadolu nun kupasýný Merkez Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Galip Þahin verdi

19 CUMA 6 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( orum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HP tipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Karakaþlar Otomotiv evre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) orum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ankaya / Ankara Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Danýþma ve yönlendirme hizmeti alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Cad. No: 57 orum Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve TOPLANTIYA AÐRI orum Eðitim Sevenler Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 21 Aralýk 2013 Cumartesi günü saat da Dernek merkezi epni Mah. Taþhan Cad. No: 50 orum adresinde yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde 2. toplantý 28 Aralýk 2013 saat da ayný yerde yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Ýsef (Ýyilik, Sevgi ve Eðitim Federasyonu üyeliðinin görüþülmesi, kabulü veya reddi 4- Dernek tüzük deðiþikliðinin görüþülmesi 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanýþ (.HAK:3389) YÝTÝK Tokat Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 100 TR markalý ve seri nolu ödeme kaydedici cihaza ait levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BEKTAÞOÐLU Yeniyol Mah. Gazi Cad. 4. Sokak No: 3 ORUM (.HAK:3392) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih GÖNEN Hacý Ali oðlu 1985 orum Doðumlu (.HAK:3388) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Necmettin YORULMAZ Satýlmýþ oðlu 1974 orum ayköy Doðumlu (.HAK:3385) Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik Hizmet Binasý 3. kat orum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FL 844 plakalý, 2012 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2014 yýlý 12 aylýk veri tabanýnda kayýtlra bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemi ne kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: orum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu orum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Ýnönü Caddesi No: 72 orum Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Acil Satýlýk Köfte Salonu Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde 9 masalý 800 TL kiralý 300 TL cirolu doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla birlikte acil devren satýlýktýr. Fiyatý: TL. (.HAK:3394) (.HAK:3386) (.HAK:3362) TORNACI ALINACAKTIR Makina imalatý sektöründe çalýþtýrýlmak üzere tornacý alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. KARACA MAKÝNA ÝMALAT SANAYÝ Hýdýrlýk Cad. No: 58/b Tel: ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONELÝ Ofis programlarýna hakim, diksiyonu düzgün, üniversite mezunu, askerlikle iliþiði olmayan bay eleman. Ýrtibat için: Mali Müþavir Ali KÖSE Tel: epni Mah. Emniyet Sok No:2/17 SATILIK MANDIRA orum-ankara Yolu 19. Km de Sarimbey Köyü arazisinde m2, 300 baþlýk mandýra boþ þekilde müþtematý ile satýlýktýr. Fiyatý: 320,000,00 TL (Pazarlýk) Yýlmaztürk Emlak (.HAK:3380) Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Efsane Mola Dinlenme Tesisleri nde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, deneyimli Bay-Bayan GARSON alýnacaktýr. Mür. Tel: Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra Dairesi 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Otoparký (epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Dairesi Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. (.HAK:2559) Muhammen bedel: Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 TL Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 FL 108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Büro çay, temizlik ve yemek iþine bakacak bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþaranlar Ahþap Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi OSB 3. Cad. (.HAK:3367) (.HAK:3364) (.HAK:3337) No: 11 ORUM Tel: * Binevler de T Tipi Villa Arsasý * 2003 model Ford Connet Sahibinden Satýlýktýr. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: AVUÞOÐLU TURÝZM SEYAHAT ACENTASINA ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Genç, giriþimci, diksiyonu düzgün Turizm ve Otelcilik veya Seyahat acenteliði bölümü mezunu tercihen Bayan (Bay larda baþvurabilir) çalýþma takým arkadaþlarý arýyoruz. avuþoðlu Turizm Seyahat Acentesi (.HAK:3376) Devren Satýlýk Yaðlama Yýkama Ýstasyonu Halen faal durumda yýkama yaðlama istasyonu devren satýlýktýr. Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Tesisleri Mür. Tel: Adres: Gazi Caddesi No: 22 Kat: 3 Tel: (.HAK:3235) LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ HIZLI TÜKETÝM MALLARI DAÐITIMINDA VE SATIÞINDA GÖREV ALACAK ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. ARKADAÞLARIMIZIN 1. B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP, 2. SRC BELGESÝNE SAHÝP, 3. ASKERLÝK GÖREVÝNÝ BÝTÝRMÝÞ, 4. EN AZ YÜKSEK OKUL MEZUNU ÞARTI ve GELÝÞÝM VE PERFORMANSA ÖNEM VEREN 5. SATIÞA YATKIN VE DENEYÝM SAHÝBÝ OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. ÞARTLARA UYAN ARKADAÞLARIMIZIN ADRESÝMÝZE FOTOÐRAFLARI ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN BAÞVURMALARINI RÝCA EDERÝZ. (NOT:BAÞVURULAR GÝZLÝ TUTULACAKTIR) SEYDÝM DAÐITIM PAZ. AÞ. (.HAK:3375) ELEMANLAR ARANIYOR Büro elemaný: Ýngilizce bilen, tercihen evli olan Makine Mühendisi: Ýngilizce bilen erkeklerde askerliðini yapmýþ Makina Teknikeri ve Resam ACÝL DEVREN SATILIK KURUYEMÝÞ DÜKKANI Ýþ deðiþikliði nedeniyle Cemilbey Caddesi üzerinde müþteri potansiyeli olan park karþýsýnda faal durumda satýlýk kuruyemiþ (.HAK:3371) KÝRALIK KANTÝN orum Özel Hastanesi kantin iþletmesi 1 (bir) yýl süreyle teklif usulü kiraya verilecektir. (.HAK:3351) Kaynakcý elemanlar aranýyor CAZGIR ÝNÞ ISI SÝST TÝ VE SAN A.Þ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGSÝ 7 CAD NO:15 ORUM TEL: (.HAK:3374) BAHELÝEVLER MAHALLESÝ. M. AKÝF ERSOY 1. CADDE NO:9 dükkaný. Mür. Tel: Ýrtibat: Türker Cengiz KÝRALIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýktýr. (Yurt Yapý karþýsý) Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:3327) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) aranýyor. Tel: Bay - Bayan Milli Eðitim Müdürlüðü nden sertifikalý Direksiyon Usta Öðreticileri alýnacaktýr Ýlgilenenlerin Özel orum Sürücü (.HAK:3297) EKMEKÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. BAKIM-ONARIM ELEMANI Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda aþaðýdaki niteliklere sahip "Bakým Onarým birimlerimizde çalýþacak takým arkadaþlarý arýyoruz." Genel Nitelikler: * Teknik Liselerin Makine,Mekanik ve Elektrik Bölümlerinden mezun, * Üretim tesislerinde bakým- onarým alanýnda en az 2 yýl deneyimli * Vardiyalý ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek * Dikkatli ve detaylý çalýþan * Ýþine iliþkin kontrol, takip ve raporlama yapan * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Yoðun çalýþma temposunda çalýþabilecek * Askerliðini yapmýþ * 35 yaþýný aþmamýþ Ýþ tanýmý: * Bakým planýna uygun olarak makinalarýn kontrolünün ve bakýmýnýn yapýlmasý * Fabrikamýzdaki makinelerde, proses ekipmanlarýnda ve yardýmcý tesislerde meydana gelebilecek mekanik-elektrik arýzalarýn giderilmesinin saðlanmasý * Arýzalarýn önlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna destek verilmesi Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ORUM Tel : (364) Faks : (364) (.HAK:3339) Kursu na müracaatlarý rica olunur. Mür. Tel: KAZANCI ve ELEKTRÝKÝ ALINACAKTIR Orta Anadolu Tarým Gýda A.Þ de çalýþmak üzere tecrübeli Kazancý ve Elektrikçi alýnacaktýr. (.HAK:3335) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Menekþe Asansör Tel: Baþvurular için ve

20 Bahçelievler minikleri CUMA 6 ARALIK 2013 Darýca provasý yüksek tempoda orum Belediyespor pazar günü oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði nin dün yaptýðý provasýnda futbolcularýn yüksek temposu ve hýrsý moral verdi. Kýrmýzý Siyahlý takým maçýn orumspor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Bartýnspor maçýnýn provasýný dün kendi arasýnda yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Dünki çift kaleyi Kýrýkkale Yahþihanspor ile yapmayý planlayan orumspor konuk takýmýn lig maçýnýn cumartesi gününe alýnmasý üzerine bu hazýrlýk maçýndan vazgeçmesiyle gerçekleþmedi. Bunun üzerine orumspor þampiyonluðu kazanan U 17 takýmý ile çift kale maçta Bartýnspor provasýný yaptý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çift kale maçta sezon baþýnda Merzifonspor a transfer olan Anýl Kabalak ta katýldý. ift kale maç sýrasýnda Teknik Direktör Sunay Güneþ, rakiplerinin grup lideri olduðunu kazanmak isteyeceðini belirterek futbolculardan maç boyunca konsantrasyonlarýný düþürmemeleri istedi. Bartýnspor un oyun sistemi konusunda futbolculara uyarýlarda bulunan Güneþ, kesinlikle pas hatasý yapmamalarýný istedi. Temponun yüksek olduðu çift kale sýrasýnda Güneþ uyarýlarýnda zaman zaman sertleþtiði gözlendi. Özellikle hatalý pas yapan futbolcularý uyaran Güneþ istediklerini yapan futbolcularý ise övgüler yaðdýrdý. orumspor, Bartýnspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþmasý ile sürdürecek. orum Belediyespor un dün yaptýðý çift kaleyi Bahçelievler 2/Ý sýnýfý öðrencileri ziyaret ettiler ve futbolculara çiçek verdiler onlarda futbol oynayarak hem antrenmaný neþelendirdiler hemde çim sahayý renklendirdiler. orum Belediyespor un dün yaptýðý çift kaleyi Bahçelievler Ýlkokulu öðrencileri ziyaret ederek þenlendirdiler. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan antrenmaný 2/Ý sýnýfý öðretmeni Aliekber Öztürk ve 28 öðrenci ile birlikte bazý veliler ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda öðrenci ve veliler orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ve tüm futbolculara çiçek verdiler. Miniklerin ziyareti sýrasýnda futbolcularla karþýlýklý futbol oynamalarý ve þakalaþmalarý ortaya oldukça renkli görüntüler çýkmasýna neden oldu. Minikler ve veliler pazar günü oynayacaklarý Darýca Gençlerbirliði maçlarýnda baþarýlar di- leyip antrenmaný kýsa süre izlediler ve sahadana ayrýldýlar. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað da minikler, veliler ve öðretmene yaptýklarý bu ziyaretten dolayý teþekkür etti. orum un EN i Mehmet Arduç Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafýndan düzenlenen illerde Yýlýn EN leri ödül töreninde orum adýna Mehmet Arduç kürsüye çýkacak. Antalya da bugün baþlayýp pazar günü sona erecek olan Baþkanlar Toplantýsý na orum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile ödüle layýk görülen Mehmet Arduç katýlacak. T ürkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 34. Baþkanlar Toplantýsý 6-8 Aralýk tarihleri arasýnda Antalya Rýu Kaya Belek Otel de yapýlacak. Toplantýya ASKF orum Baþkaný Sefer Kurtaran katýlacak. Üç gün sürecek olan baþkanlar toplantýsý sýrasýnda Türkiye genelinde bu yýl 3. düzenlenecek olan Yýlýn EN lerine ödülleri verilecek. Bu akþam yapýlacak Konfederasyon Yönetim Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yarýn saat da Baþkanlar Kurulu toplantýsý ardýndan Genel Baþkan Ali Düþmez ve konuklar ile ASKF Baþkanlarýnýn konuþmasý yapýlacak. Öðleden sonra ise 2013 EN ler ödül töreni yapýlacak ve tüm illerden seçilen isimlere ödülleri verilecek. orum dan Mehmet Arduç EN ödülü alacak orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonunda Yýlýn EN i ödülüne Mehmet Arduç layýk görüldü. orum Amatör futbolunda alt yapý çalýþmalarýyla öne çýkan PTT Gençlikspor da 1996 yýlýnda yönetici olarak baþladýðý spor yaþantýsýnda hem yöneticilik hem antre- Muhammet 20 yaþýna sulu girdi Mehmet Arduç nörlük yaptý. 12 yýldýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev Sefer Kurtaran orum Belediyespor un genç file bekçisi Muhammed Zahit Öztaþ 20 yaþ gününe dün antrenman sonunda yapýlan kutlama ile girdi. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle diðer arkadaþlarýna göre kutlamayý çok ucuz atlatan Muhammet sadece hafif ýslandý. alýþma sonunda futbolcular genç file bekçisi için hazýrlanan doðum günü pastasýndaki mumlarý üfleyen Muhammet Zahid alkýþlarýn ardýndan önceki kutlamalardaki gibi yumurta ve undan kurtuldu. Sadece futbolcular ellerindeki sularla genç kaleciyi ýsladýlar ve saðlýklý mutlu yýllar dileðinde bulundular. Doðum günü kutlamasýnýn ardýndan takým arkadaþlarý adýna kaptan Nedim pastanýn ilk dilimini enç fi- le bekçisine elleriyle sundu ve mutlu yýllar dileðinde bulundu. yapan Mehmet Arduç bu süre içinde ASKF nin tüm etkinliklerinde aktif olarak rol aldý. Özellikle PTT Gençlikspor un oluþturduðu güçlü alt yapýsýnda her zaman çocuklarla yakýndan ilgilenen ve babacan tavýrlarýyla tüm camianýn takdir ettiði Mehmet Arduç bu ödülü alan üçüncü orumlu olacak. Bu yýl üçüncüsü yapýlacak olan EN ödülünü bundan önce Ahmet Aylar ve Engin Ayan almýþtý. Bahçelievler Ýlkokulu minik öðrencileri Belediyespor u ziyaretlerinde tüm ekip olarak toplu halde görülüyor Bartýn primi 6 bin lira oldu orumspor a grup lideri Bartýnspor ile oynayacaðý maça taraftarlarýn prim desteði artarak sürüyor. Son katýlanlarla birlikte galibiyet primi 6 bin lira oldu. orum Genel Kaptaný Güngör Atak ilk olarak Kadir Þimþek in verdiði bin liralýk primin ardýndan Menderes Delmir ve Radyo Gün personelinin bin lira verdiðini belirterek Dünde By Kaya Giyim maðazasý sahibi Mustafa Kaya iki bin lira, Radyo Ayna sahibi ve personeli bin lira, ve orumspor Yöneticisi Yýlmaz Otomotiv sahibi Fatih Yýlmaz da bin lira ile bu kampanyaya katýldýlar. Þu an itibariyle prim miktarý 6 bin lirayý buldu. Hafta sonuna kadar bu rakamýn 10 bin liraya ulaþmasýný bekliyoruz. Bu konudaki görüþme ve çalýþmalarýmýz sürüyor. Amacýmýz Bartýnspor maçýnda futbolcularýmýzý motive etmek. Tüm orumlulardan bu desteklerinin artarak devam etmesini bekliyoruz dedi. Bartýn provasý þampiyon takýmla orumspor hafta sonu oynayacaðý grup lideri Bartýnspor provasýný U 17 kategorisinde þampiyon olan alt yapý takýmý ile yaptý. Kýrýkkale Yahþihanspor ile yapýlmasý planlanan hazýrlýk maçý Kýrýkkale takýmýnýn lig maçýnýn cumartesi gününe alýnmasý nedeniyle son anda iptal edildi. P azar günü ilk yarýnýn son deplasman maçýnda Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan orum Belediyespor bu zorlu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden Oðuzhan Saraçoðlu ve Okan Avcý dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Darýca Gençlerbirliði maçýnda ilk onbirde forma vermeyi düþündüðü takýmda aðrý, Kadir, Yakup, Nedim, Ýmam, Eray, M.Akif, Furkan, Mehmet Keleþ, Ender ve Emir e görev veren Özbað diðer takýmda ise Utku, Muratcan, Vedat, Oðuzhan, Emre, Bilal, Macit, Erol, Buðra, Kývanç ve Aydýn a forma verdi. ift kale maçta futbolcularýn haylý moralli ve istekli olduklarý gözlendi. Teknik Direktör Sedat Özbað çift kale sýrasýnda futbolculara boþ alanlarý kullanmala- rý ve isabetli pas atmalarý konusunda sýk sýk uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. orum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tak- tik çalýþma ile tamamlayacak ve yarýn sabahta Kocaeli ne hareket edecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi

Rize Tüccarı İftarda Buluştu Odamız Geleneksel İftar Programını Gerçekleştirdi Kadir Gecesi Geceniz Mübarek Olsun 13 Temmuz 2015 Ramazan Bayramının, Tüm İslam Alemine Huzur ve Barış Getirmesini Temenni Ederiz. Hayırlı Bayramlar. 17-19 Temmuz 2015 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yayın

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı